www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 tYlIkimAUnIkysLn kMpnIaF dy guMmrfhkun qOr qrIikaF dI qPqIsL iek shI kdm

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 pMjfb qoN pihlF kcrf afieaf sI hux hIro af rhy hn!

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


 jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

jsitn trUzo aqy jgmIq isMG nMU puwC ky vyKo!!

dfqI nMU dMdy iewk pfsy qy sosLl mIzIaf dy sfry pfsy huMdy hn pr smJx ivwc kuJ dyr jLrUr lgdI hY!!

-blrfj idEl

 


 

 

sLfhI pirvfrk CuwtIaF aqy qIrQ Xfqrf qwk mihdUd ho ky rih geI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI

pRsLFq lfielpurI

coB-nfmf

trMp trUzo df doPfV vDI jFdf,

vDdI jFdI hY afpsI Kfr mIaF.

    golLIqy qlvfr qoN vI vwD iqwKy,

    hoeI jFdy ny sLbdF dy vfr mIaF.

trUzo anfVI qy trMp hY vpfrI,

trMp qoldf nf sfvF Bfr mIaF.

    hryk gwl ivwc pfskU pf bihMdf,

    gwlF kry iek dIaF cfr mIaF.

iswDI lVfeI nhIN ijwq ho skxI,

iswDy lVFgy qy KfvFgy mfr mIaF.

tvItF mIitMgF dI gwl rwK pfsy,

lfAuxI pAU ipwiCEN dI afr mIaF.

jUn 15, 2018 KLbrnfmf # 977

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


 

kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyKEntYrIE vfsIaF vwloN nOkrIE kwZy ilbrlF lIzrF nUM imlxgy  $6[1 imlIan

ilbrlF nUM hrfAuxf lokF nUM pvygf 8 imlIan zflr ivwc

trONto (jIq jlMDrI) :- EntYrIE dy votrF vwloN ilbrlF pfrtI dy 38 aYmpIpIjL nuM hrfAuxf kfPI mihMgf pvygf ikAuNik 7 jUn nUM votrF dubfrf nOkrI qoN kwZy ilbrl aYmpIpIjL nUM 6[1 imlIan zflr dy krIb dI sYvrYNs pya dyxI pvygI. aYmpIpIjL dI ieh sYvryNs pya AunHF dy ipCy vDIaF 36 mhIinaF dI qnKfh `qy aDfirq hovygI.  cfr sfl jF ies qoN Gwt smyN dI srivs vfly pfrlImYt aisstYNt nUM 67000 zflr aqy 8 sfl jF ies qoN vwD dI srivs vfly kYbint mMqrI nUM 249000 zflr dI sYvrYNs pya imlygI. ijhVy aYmpIpI jF qF coxf ivwc hfr gey hn jF AunHF ny coxf qoN pihlF afpxf afhudf Cwz idwqf sI AunHf nUM ieh sYvrYns pya idwqI jfvygI aqy 2014 dI cox qoN bfad rfjnIqI qoN bfhr kIqy jf Kuwd hoey 18 aYmpIpIjL nUM 2[8 imlIan zflr dI sYvrYNs pya dyxI peI sI. ijWQy ilbrl pfrtI dy hfry hoey 38 aYmpIpIaF nUM 6[1 imlIan zflr dI sYvrYNs pya imlygI AuWQy coxF qoN pihlF asqIPLf dy gey Bfv cox nf lVn vfly 12 ilbrl aYmpIpIaF nUM vI 2[6 imlIan dI sYvrYNs pya dyxI pvygI so ies pRkfr lokF isr 8[7 imlIan zflr df Bfr pvygf. ilbrlf qoN ielfvf pIsI pfrtI ivwcoN kwZy gey pYtirk brfAUn aqy mfeIkl hYirs nUM vI sYvryNs pya dyxI pvygI. ieQy hI bws nhIN ilbrl nyqfvF dy stfP nUM vI sYvrYNs pya dyxI pvygI ikAuNik coxF qoN bfad AunHf nOkrI vI jFdI lwgI sI. so ies pRkfr ilbrl pfrtI nUM hrfAux EntyrIE dy votrF nUM kfPLI mihMgf pvygf. Xfd rhy awjkl iek aYmpIpI dI muwZlI qnKfh 116500 zflr, pfrlImYNtrI aYisstYNt dI 133216 aqy kYbint mMqrI dI qnKfh 165850 zflr hY aqy ies qoN ielfvf AunHf dy dPqrF dy Krcy, zIey, tIey vwKrf huMdf hY. 2014-2015 ivwc aYpIpIjL df rihx, dPqr aqy afvfjfeI df Krcf 30 imlIan zflr afieaf sI.

 

kYnyzf dI afbfdI hoeI 37 imlIan

ipCly do sflF ivwc hoieaf irkfrz qoV vfDf

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dy aMkVf ivBfg vwloN jfrI rIport ivwc ikhf igaf hY ik kYnyzf dI kuwl afbfdI 37 imlIan Bfv 3 kroV 70 lwK `qy phuMc geI hY. aMkVf ivBfg anusfr ipCly 2 sflf dOrfn abfdI ivwc rIkfrz qoV vfDf hoieaf hY. do sfl aqy do mhIinaF ivwc iewk imlIan Bfv 10 lwK lokF df kYnyzf dI afbfdI ivwc vfDf hoieaf hY aqy pihlI aprYl 2018 nUM kYnyzf dI afbfdI 37,067,011 `qy phuMc geI sI. ies Coty ijhy smyN ivwc afbdI ivwc byqhfsLf vfDf hoieaf hY jo ik pihlf kdy vI nhIN sI hoieaf. 1867 qoN lY ky 1884 qwk Bfv 17 sflF ivwc kYnyzf dI abfdI 3[46 imlIan qoN 4[48 imlIn Bfv iewk imlIan df vfDf hoieaf sI. iPr Aus qoN bfad 20 sflF ivwc iewk imlIan df vfDf hoieaf sI. 1945 ivwc kYnyzf dI abfdI 12 imLlIan sI aqy 1967 ivwc 20 imlIan ho geI sI. rIport ivwc ikhf igaf hY ik ieh jo vfDf hoieaf hY ieh iemmIgrMtF dy afAux krky hI hoieaf hY. sfl 2018 dy pihly iqMn mhIinaF ivwc nvyN pwky aqy kwcy 88120 iemIgrFt lok kYnyzf afey hn. dUjy pfsy ienHF pihly iqMn mhIinaF dOrfn kYnyzf ivwc 93944 mOqF hoeIaf sn jdik 79907 nvyN bwicaF ny jnm ilaf sI Bfv kYnyzf ivwc jnm dr nfloN mOq dr ijLafdf hY aqy jo vfDf hoieaf hY nvyN iemIgrMtF krky hI hoieaf hY. kYnyzf dI kuwl afbfdI ivcoN 22[6 imlIan lok ikbYWk qy EntYrIE `c vsdy hn.

 

zwg Porz dy dbky qoN bfad XUnIan afeI hrkq ivwc

XUnIvristI vwloN idwqI 'afPr' mMnI pr byinXmIaf kfrn nqIjf hoieaf rwd

trONto (jIq jlMDrI) :- zwg Porz dy 'bYk -tU-vrk' dbky qoN bfad Xfrk XUnIvristI dy hVqflI tIcr iekdm hrkq ivwc af gey aqy AunHF ny XUnIrtistI vwloN idwqI afPr nUM votF jrIey svIkfr kr ilaf sI pr votF ivwc byinXmIaf kfrn nqIjf rwd kr idwqf igaf sI ijs kfrn XUnIvristI dy pRBfivq 50000 ividafrQIaF nUM ajy kuJ kuJ idn hor AuzIk krnI pvygI. ikhf jf irhf hY ik 7 ipwCy iewk vot 'hF' ivwc pfeI geI sI ijs kfrn votrF dI igxqI nfloN vwD votF imlIaf sn. hux votF iPr pY geIaF hn aqy sLukrvfr nUM nqIjf afAux dI sMBfvnf hY. XUnIan zwg Porz qoN aYnf qRbk geI sI ik lokl XUnIan nUM votF ivwc byinXmIaf krnIaF peIaF sn qF ik hVqfl Kqm ho sky. ipCly iqMn mhIinaf qoN tIcr aqy AunHF shfiek afpxI mMgF mnvfAux leI hVqfl `qy hn aqy AunHf df XUnIvristI nfl koeI smJOqf nhIN ho sikaf ijs kfrn 50 hjLfr ividafrQIaF df BivwK Kqry ivwc pieaf hoieaf hY. Xfd rhy votF qoN kuJ idn pihlF ilbrl srkfr ny vI bYk-tU-vrk df ibwl pfs krn leI  sMsd dI pUrn sihmqI' df Pokf zrfmf kIqf sI pr sfQ nfl dy bhfny BFzf aYnzIpI isr BMinaF sI jdik Porz hux spsLt stYNz ilaf hY.

 

20 sflF `c 1300 dy krIb skUlI bwcy dy stf duafrf ijnsI sosLx df ikfr hoey

86% ijnsI aprfD aiDafpkF vwloN hI kIqy gey

ivnIpYWg(jIq jlMDrI) kYnyzIan sYtr Pfr cfeIlz pRotYkn dy anusfr ipCly lgBg do dhfikaF ivc krIb 1300 kYnyzIan bwicaF nfl skUlF ivwc hI ijnsI aprfD kIqy gey sn. sB qoN duKdfeI KLbr ieh hY ik ieh aprfD aiDafpkF jF skUl dy hor krmcfrIaF duafrf hI kIqy gey sn. mYnItobf ivcly bfl surwiKaf kydr dI iek irport ivc ikhf igaf hY ik kYnyzf ivcly ikMzrgfrtn qo gryz 12 dy skUlF ivc 714 krmcfrI jF sfbkf krmcfrI skUlI bwicaF dy 1997 qo 2017 dy drimafn hoey ijnsI aprfDF aqy ijnsI hmilaF nfl sbMDq dosLI pfey gey sn ijnHF nUM bkfiedf cfrj kIqf igaf sI. aiDkfrIaF df mMnxf hY ik kYnyzIan ieiqhfs ivc ieh sB qoN vwzf aiDaYn hY ijs ivwc vwzI igxqI ivwc skUl krmcfrIaF vwloN hI 'bfl ijnsI ox' ivwc fml hox dI gwl sfhmxy afeI hY. irport dy leI jfxkfrI iewkTI krn vfly KojkrqfvF ny aMdff lgfieaf hY ik Gwto Gwt 1,272 bwicaF df ijnsI aprfD kIqf igaf aqy ieh aMkVy  "inrxfiek qOr qy icMqfjnk" aMkVy hn. Koj krqfvF ny ieh aMkVy anufsn sMbMDI PYsilaF, mIzIaf irportF aqy POjdfrI (ikRmInl) kysF dI GoK qoN bfad iekwqr kIqy gey sn. rIport anusfr doIaF ivwcoN 86 PIsdI aprfDI aiDafpkF vjo inXukq sn. bfkI aprfDIaF ivwc ividak shfiek, isiKafrQI aiDafpk, fs loVF vfly shfiek, dupihr dy Kfxy dI ingrfnI krn vfly, vflMtIarF, skwqr, ingrfn aqy skUl bwsF dy zrfeIvrF sn.

ienF aprfDIaF ivwc 70% aprfDI srkfr vwloN bwicaF dI ijMdgI suDfrn aqy ivvhfr isKfAux leI BrqI kIqy sn ijs ivwc iewk aiDafpk iekwly iekwly bwcy qwk phuMc kr krdf hY so ies krky ienHF lokF ny iewk ivsLvfsL qoiVaf hY ijs dI ienHF ny pflxf krnI huMdI hY. iksy skUl ivwc afpxI muZlI izAUtI dy nfl AunHF nUM iek koc vFg bwicaF qwk phuMc df hwk huMdf hY aqy 138 aprfDIaF ny ies hwk df glq iesqymfl kIqf aqy bwicaF df sosLx kIqf. rIport ivwc ikhf igaf hY ik pIVqF ivwc 75 PIsdI aOrqF (69 PIsdI hfeI skUl, 17 PIsdI imzl skUl aqy 14 PIsdI aYlImYtrI skUl) jdik 25 PIsdI mrd (69 PIsdI hfeI skUl, 20 PIsdI imzl skUl aqy 11 PIsdI aYlImYtrI skUl) sLfiml hn.

ivnIpYg siQq kYnyzIan sYtr Pfr cfeIlz pRotYkn ivc iswiKaf dy zfierYktr nonI klfsIn ny ikhf ik "skUl dy krmcfrIaF kol bwicaF nfl phuMc krn df iek ivy ivsLvfsL aiDkfr hY. jdo AunHF AuWqy Brosf kIqf jFdf hY, qF bwcy nfl DoKf krnf bhuq hI nuksfndyh aqy duKdfeI huMdf hY."

rIport ivwc dwisaf igaf hY ik adflq ivc iehnF ivwco kuJ ku pIVqF duafrf idwqy gey ibafnF qo spt huMdf hY ik ieh aprfD Aumr Br AunHF dI ijLMdgI `qy pRBfv pfAudy hn. AunHF nUM rm, icMqf aqy inkMmy mihsUs hox lwgdf hY jdo AunHF nUM bcpn df afnMd lYxf cfhIdf sI. rIport ivwc ienHF aMkiVaF nUM sUby dr sUby nhIN vMizaf igaf sI jd ik ieh aMkVy sfry hI sUibaF qoN iekwqr kIqy gey sn. KojkrqfvF dI Koj ivc ijnsI aprfDF bfry 86% aprfD isrP mIzIaf irporitMg qoN hI pqf lwgy sn. sMBv hY ik ajyhy aprfDF dI igxqI ikqy vwD hovy ikAuNik keI kys kdy rport hI nhIN hoey hoxy.

ijLkrXog hY ik EntyrIE srkfr vloN lfgU kIqy gey asLlIl sYks slybs df mfipaF ny BfrI ivroD kIqf sI jo bwicaF dy ijnsI sosLx ivwc vfDf kr skdf hY. mfipaF nMU afs hY ik zwg Porz dI pIsI srkfr ies nMU rwd kr dyvygI.

 

skfrbro dy pfrk ivwc golI lwgx nfl do CotIaf bwcIaF sKq jLKmI

skfrbro (jIq jlMDrI) :- skfrbro ielfky ivwc vIrvfr sLfm 5 vjy iek pfrk ivwc cwlI golLI nfl EQy Kyz rhIaF do CotIaF lVkIaF sLKq jLKmI ho geIaF hn ijnHF nUM iswk ikzjL hspqfl ivwc BrqI krvfieaf igaf hY. pulIs df kihxf hY ik lVkIaF nUM insLfnf nhIN bxfieaf igaf. pulIs ny dwisaf ik ies Gtnf ivwc qIsrI lVkI vI jLKLmI ho geI sI pr Aus dI hflq TIk hY. dovyN lVkIaf dI Aumr 5 sfl aqy 9 sfl hY. CotI lVkI dI hflq gMBIr dwsI jFdI hY pr vwzI lVkI dy bc jfx dI pUrI AumId kIqI geI hY. iksy ny Kyz rhy bwicaF `qy ikAuN golI clfeI ieh ajy buJfrq bxI hoeI hY aqy plIs nUM sLwkIaF bfry vI koeI jfxkfrI nhIN hY. pulIs ny lokF qoN sihXog dI mMg kIqI hY qF ik sLwkIaF df pqf lfieaf jf sky.

  

pMjfbI ivakqI zrwg aqy aslf rwKx dy dosLF ivwc cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny trYiPk stfp dOrfn jd iewk kfr dI qlfsLI leI qF kfr ivwcoN iewk 9 aYm aYm dI BrI hoeI gMn aqy zrwg imlI sI aqy ies qoN bfad pulIs ny trONto invfsI 27 sflf gurimln mTfVU nUM igRPqfr kIqf sI. brfmd hoeI zrwg ivwc mYrUvfnf, kokyn, mYWQ aqy hYroien sI ijs dI bjLfrI kImq 2 lwK zflr dy krIb dwsI geI hY. ieh igrPqfrI zYarI roz aqy rYksvuwz roz dy njLdIk kIqI geI sI. hux mTfVU dy kys dI suxvfeI brYNptn dI adflq ivwc hovygI ijQy Aus nUM jmfnq leI pysL kIqf igaf sI.

 

brYNptn dy 73 sflf amrjIq dI luwtyry hwQoN hoeI mOq

brYNptn df hI 15 sflf df lVkf igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI) :- mMglvfr dI sLfm nUM 10 vjy dy krIb 73 sflf amrjIq Btnfgr nF df bjLurg aqy pRIvfr nfl brYNptn dy alomf pfrk ivwc dI lMG irhf sI qF AunHF nUM do lVikaF ny Gyr ky kuitaf aqy lwut ilaf aqy iPr Prfr ho gey sn.

          ies Gtnf ivwc amrjIq jLKmI ho igaf sI ijs dI bfad ivwc hspqfl jf ky vIrvfr nUM mOq ho geI sI. amrjIq dI mOq dy sMbMD ivwc brYNptn dy iek lVky nUM cfrj kIqf igaf hY ijs `qy kql aqy lwut dy dosL lwgy hn. Aus nUM awj adflq ivwc pysL kIqf jfvygf. puLlIs df kihxf hY ik agr ies vfry iksy nUM koeI jfxkfrI hovy qF pIal pulIs nfl sMprk kr skdf hY. pulIs ny Aumr Gt hox kfrn lVky df nfm nhIN dwisaf hY.

 

KLbrnfmf #977, jUn 15-2018


Porz dI pIsI pfrtI dI hoeI sLfndfr ijwq

ilbrlF nMU pCfV ky aYnzIpI bxI muK ivroDI iDr

pIsI: 76, aYnzIpI: 39, ilbrl:7, grIn:1

brYNptn, 7 jUn :- EntyrIE dI cox ivwc zwg Porz dI pIsI pfrtI dI sLfndfr ijwq hoeI hY jdik swqfDfrI ilbrlF nMU pCfV ky aYnzIpI muwK ivroDI iDr bx geI hY. pol sLfm nMU 9 vjy bMd hoey sn aqy 9:10 `qy ruJfn sfhmxy afAux lwg pey sn. 9:17 imMt `qy sIpI 24 ny pIsI pfrtI dI mjfrtI dI pysLngoeI kr idwqI sI ijs nfl Porz kYNp ivwc KusLI dI lihr dOV geI sI. ies nfl EntyrIE nMU krjLy ivwc gwzx vfly GumMzI ilbrlF qoN 15 sfl bfad sUby df Cutkfrf hoieaf  hY aqy aYnzIpI dy  mYgf XUnIanvfd qoN sUbf msF bicaf hY. ilbrl pfrtI 7 sItF `qy luVk ky rih geI hY jd ik mfeIk sLrfeInr ny guaPL hlky dI sIt ijwq ky grIn pfrtI leI pihlI vfr Kfqf Koilaf hY. aYnzIpI afgU aYNzrIaf hOrvrQ ny aYlfn kIqf hoieaf sI ik Auh pbilk sYntr ivwc hVqfl hox dI sUrq  ivwc kdy vI bYk-tU-vrk kfnMUn df shfrf nhIN lvygI ijs kfrn bhuq sfry AuntyrIE vfsI qrwBk gey sn. aYnzIpI nMU pbilk sYktr mYgf XUnIanF df smrQn pRfpq sI jo ies vfr zuwb rhI ilbrl pfrtI df pwlf Cwz ky aYnzIpI ipwCy afx Kloqy sn.

        bhuqy cox srvyKx smrQn dy mfmly ivwc aYnzIpI nMU pIsI qoN kuJ awgy ivKf rhy sn pr pIsI pfrtI dI ijwq dI pysLngoeI kr rhy sn. prcf pRYs ivwc jfx vkq pIsI pfrtI 40[48% votF pRfpq kr rhI sI jdik aYNzIpI 33[63% nfl dUjy drjy `qy sI. ilbrlF nMU isrPL 19[52% votF, grIn pfrtI nMU 4[62% aqy horF nMU 1[75% smrQn iml irhf sI.

        ies cox ivwc do drjun dy krIb pMjfbI AumIdvfr afpxI iksmq ajf rhy sn. brYNptn dIaF pMj sItF qoN iqMn muK rfjsI pfrtIaF dy kuwl 15 AumIdvfrF ivwcoN 14 pMjfbI sn. brYNptn nfrQ qoN iewko iewk kYivn Xfrz gYr-pMjfbI AumIdvfr sI ijs ny ieh sIt isitMg ilbrl hirMdr mwlIH aqy pIsI AumIdvfr irpudumn iZloN nMU hrf ky aYNzIpI vfsqy ijwqI. brYNptn dIaF bfkI cfr sItF `qy pMjfbI AumIdvfr kfmXfb rhy. brYNptn eIst qoN aYnzIpI kYNzIzyt gurrqn isMG, brYNptn sYNtr qoN aYnzIpI kYNzIzyt sfrf isMG, brYNptn vYst qoN pIsI AumIdvfr amrojq sMDU aqy brYNptn sfAUQ qoN pIsI kYNzIzyt pRBmIq srkfrIaf dI ijwq hoeI.

        imsIsfgf dIaF sfrIaF sItF `qy pIsI pfrtI dI ijwq hoeI. imsIsfgf strItsivwl qoN pIsI kYNzIzyt nInf tFgrI aqy imsIsfgf mfltn hlky qoN pIsI kYNzIzyt dIpk afnMd dI ijwq hoeI. imltn qoN pIsI kYNzIzyt prm igwl vwzy Prk nfl cuxy gey hn.

        afpxI ivktrI spIc ivwc zwg Porz ny ies ijwq nMU lokF dI ijwq dwisaf  aqy ikhf hY ik Auh pfrdrsLI srkfr dyxgy. Porz ny ikhf ik Auh afpxy vfady pUry krngy aqy lokF dy tYks dy zflr dI kdr krngy. Porz ny afpxy svrgI Brf sfbkf myar rOb Porz aqy afpxy bfp nMU vI Xfd kIqf jo kdy subfeI mMqrI sn. afpxy Bfvuk BfsLx ivwc Porz ny sUby dy lokF df AuhnF ivwc ivsLvfs pRgt krn vfsqy DMnvfd kIqf aqy ikhf ik ijhnF ny AuhnF nMU vot nhIN pfeI Auh AuhnF df ivsLvfs ijwqx vfsqy hor sKLq imhnq krngy. 

        Porz ny afiKaf ik sUby ivwc nvyN idn df afgfjL ho cuwkf hY aqy sUby nMU iek vfr iPr kYnyzf df ieMjn bxf idwqf jfvygf. Porz vloN sLukrvfr svyr nMU pRYs kfnPrMs kIqI jfvygI ijs ivwc pIsI srkfr dy gTn bfry jfxkfrI idwqI jfvygI. Porz ny afiKaf hY ik Aus kol qjrbykfr tIm hY.

        2014 dI cox ivwc ilbrl pfrtI ny 58, pIsI ny 28 aqy aYnzIpI ny 21 sItF ijwqIaF sn. qwd sUby dI sMsd dIaF kuwl 107 sItF sn. ilbrlF nMU 37[65, pIsI nMU 35[45% aqy aYnzIpI nMU 22[74% votF peIaF sn. 2014 ivwc kuwl 51[3% votF peIaF sn.

        ies cox ivwc sUby dI sMsd dIaF 17 sItF vDfeIaF geIaF sn aqy kuwl 124 hlikaF ivwc 825 AumIdvfr KVy sn qy 9[8 imlIan rijstrz votr sn. mjfrtI srkfr bnfAux vfsqy 63 sItF lYxIaF jLrUrI sn.

        kYQiln ivMn afpxI sIt isrPL 181 votF `qy bcfAux ivwc kfmXfb rhI hY pr pfrtI dI nmosLI BrI hfr ipwwCoN ilbrl afgU vjoN asqIPf dy idwqf hY. ilbrl pfrtI isrPL 6 sItF ijwq skI sI aqy iek `qy lIz kr rhI sI ijs kfrn afPIsLl pfrtI styts vI Koh bYTI hY.

        zwg Porz nMU hrfAux vfsqy sfbkf afgU pYtirk brfAUn dy kuJ smrQkF ny pUrf jLor lgfieaf pr kfmXfb nhIN ho sky.  brfAUn juMzlI dy kuJ lokF kfrn pIsI pfrtI brYNptn dIaF iqMn sItF hfr geI hY ijhnF ivcoN brYNptn sYNtr isrPL 89 ku votF jdik brYNptn nfrQ 497 votF nfl aYnzIpI nMU hfrI hY. agr isrm sMDU dy asqIPLy ipwCoN brYNptn nfrQ qoN nvl bjfj jF jrmnjIq isMG nMU kYNzIzyt bxfieaf jFdf qF ieh sIt vI pIsI ijwq skdI sI. ies nfl kuJ brfAUn smrQkF nMU zfhZI nmosLI hoeI hY jo pIsI nMU hrfAux vfsqy KUwl ky aYnzIpI dy smrQn `qy AuWqr afey sn. prcf pRYs ivwc jfx qwk do sItF Xfrk ismko hlky aqy kivtInONg hlky dy ruJfn vI sLurU nhIN sn hoey. iehnF ivcoN pIsI aqy aYNzIpI 1-1 sIt ijwq skdy hn. do hor hlikaF ivwc igxqI ajy jfrI sI. agr 25 qoN Gwt votF nfl PYslf hoieaf hovy qF rIkFAUt lfjLmI hY.

 

qbdIlI leI lMbIaF lfeInF

58% dy krIb votF pol hoeIaF

trONto (jIq jlMDrI) ies vfr dIaF sUbfeI coxF ivwc votrF ivwc lohVy df AuqsLfh dyKx nUM imilaf. pihlF hoeIaF aYzvFs poilMg ivwc hI ipClIaF coxF dIaF votF nfloN vwD votF peIaF sn aqy iPr voitMg vfly idn vI poilMg stysLnF `qy kfPI gihmf mihmI rhI. brYNptn vYst smyq bhuq sfry poilMg stysLnF `qy 9 vjy qwk vI lMbIaF lfeInf lwgIaF hoeIaF dyKIaF geIaf sn. ienHF lMbIaF lfeInF nUM dyKx qoN bfad iehI Bfsdf sI ik EntYrIE dy votr qbdIlI dy hwk ivwc hn aqy Auh ilbrl pfrtI dI srkfr vwloN kIqIaF mnmrjLIaF aqy koJIaF glqIaF leI sbk isKfAux leI iqafr br iqafr hn. sfhmxy afey nqIjy vI iehI drsfrhy sn. ilbrl pfrtI nyqf  kYQiln ivMn ny BfvyN afpxI sIt qf bcf leI hY pr Auh afpxI pfrtI df styts vI nhIN bcf skI aqy pfrtI nUM ienHf coxf ivwc krfrI hfr hoeI hY. ilbrl pfrtI nUM isrPL 7 sItF `qy hI gujLfrf krnf ipaf hY ijs nfl pfrtI df afPLIsLIal styts Bfv drjf vI Kqm ho igaf hY. Bfvy kYQiln ivMnny kMpyn dy afKrI idnF ivwc afpxy afp nUM pRImIar bxn dI dfhvydfrI qoN vwK kr ilaf sI pr iPr vI Aus dI kIqIaF ny Aus df ipwCf nhIN sI Cwizaf.kYiQln ivMn ny afKrI nfhrf pfrtI df styts bcfeI rwKx leI mfiraf sI pr lok ilbrl pfrtI NnUM cMgI qrHF sbk isKfAux dy mUz ivwc sn.afpxy BfsLx ivwc ilbrl nyqf kYQiln ivMn ny pfrtI dI nyqf dI pdvI qoN asqIPf dyx df aYlfn kr idwqf hY. sUby ivwc 58% votF peIaF jdik 2014 ivwc 51% hI peIaF sn.

 

48 GMitaF dI jI-7 isKrvfrqf `qy $605 imlIan Krc afvygf

ikbYWk istI, 7 jUn :- sLukrvfr 8 jUn nMU kYnyzf ivwc sLurU hox vflI jI-7 isKrvfrqf vfsqy kYnyzf ny $605 imlIan df bjt rwiKaf hY. kYnyzf smyq sMsfr dy 7 dysLF dI ieh isKr vfqrf ikbYWk ivwc sLukrvfr 11:45 vjy sLurU hovygI sLnIvfr bfad duiphr 3:15 vjy KLqm ho jfvygI. ieMJ 28 ku GMty dI smt (isKrvfrqf) aqy ies dy smuwcy pRbMD `qy $605 imlIan dy krIb Krcf afAux df anumfn hY. jI-7 dy kYnyzf, amrIkf, brqfnIaF, PrFs, jrmnI, ietlI aqy jpfn mYNbr hn. ieMJ sfl 2010 ivwc torFto ivwc hoeI smt qoN duwgxf Krcf afvygf. 2010 ivwc torFto ivwc rUs smyq jI-8 smt `qy $305 imlIan Krcf afieaf sI aqy ies dy afKrI idn Bfrq smyq jI-20 dysL vI sLfml hoey sn. 1988 ivwc jI-7 smt `qy isrPL $29[3 imlIan Krcf hoieaf sI aqy hux ieh Krcf 20 gux vD igaf hY. 28 GMitaF dI ieh smt kYnyzf dy lokF nMU pRqI GMtf $21[6 imlIan ivwc pvygI. mfhrF df kihxf hY ik vwzf Krcf 7 afgUaF aqy AuhnF dy zYlIgysLnF dI surwiKaf `qy af irhf hY. kuwl $605 imlIan ivcoN surwiKaf vfsqy $396 imlIan rfKvF rwiKaf igaf hY ies ivcoN afrsIaYmpI vfsqy $259 imlIan, pbilk sikAUrtI kYnyzf vfsqy $99 imlIan, zIpfrtmYNt afPL zIPYNs vfsqy $35 imlIan, sIss eyjMsI vfsqy $2 imlIan aqy kYnyzf bfrzr sruvs eyjMsI vfsqy $1 imlIan rwiKaf igaf hY. smt vflI jgHf dy Edfly iqMn mItr AucI aqy 10 iklomItr lMbI PYNs bxfeI geI hY.  surwiKaf kYmry, mYtl zItYktr, bMb ivroDI dsqy, sYNt lfrYNs diraf ivwc bot ptrol aqy QF QF kMkrIt bYrIar bxfey gey hn. surwiKaf vfsqy 1000 afrsIaYmpI aPsrF qoN ielvf hor puils PorsF vI lgfeIaF geIaF hn. ies smt vfsqy 63 lgjLrI kfrF, 118 vYnF aqy 57 imnI bwsF ikrfey `qy leIaF hn. ies smt iKlfPL ros pRdrsLn sLurU ho gey hn. vIrvfr nMU 400 dy krIb lokF ny pRotYst kIqf aqy ieh igxqI sLurkrvfr aqy sLnIvfr nMU hor vD jfvygf. ies smt ivwc amrIkf vloN kYnyzf smyq XUrpIan dysLF qoN ieMmport `qy lgfeI jf rhI tYirPL BKvF muwdf bnx dI sMBfvnf hY. kYnyzf aqy PrFs dy afgU amrIkf vloN lgfeIaF jf rhIaF vpfrk bMdsLF qoN KPLf hn. tryz tYirP qoN ielfvf trMp vloN pYirs vfqfvrx akfrz aqy ierfn inAUklIar aYgrImYNt qoN ipwCy htxf vI imwqr dysLF vfsqy hjLm krnf musLkl ho irhf hY. amrIkI pRDfn trMp dy puwjx dI sMBfvnf hY pr kuJ mfhr smJdy hn Auh aYn zfKrI mOky afpxy Aup pRDfn mfeIk pYNs nMU vI Byj skdy hn. agr trMp ies ivwc smt ivwc ihwsf lYNdy vI hn qF vI Auh sFJI stytmYNt `qy dsqKq krn qoN ienkfr kr skdy hn. vIrvfr nMU trMp ny iek tvIt ivwc iliKaf hY ik Auh kYnyzf dI jI-7 smt ivwc amrIkf dy vpfrk ihwqF dI rfKI vfsqy iqafr ho rhy hn. ies smt ipwCoN trMp dI isMGfpur ivwc korIan afgU ikm jMg En nfl mulfkfq hox jf rhI hY.

 

 

kYnyzf ivwc sLrfb pIx nfl aOrqF dIaF mOqF ivwc hoieaf BfrI vfDf

aftvf (jIq jlMDrI) :- qfjLf afeI rIport ivwc ikhf igaf hY ik sLrfb nfl ibmfr aOrqF hsqpflF ivwc mrdF nfloN vwD igxqI ivwc BrqI ho rhIaF hn aqy mrdF dy mukfbly aOrqF dIaF sLrfb pIx nfl hoeIaF mOqF dI igxqI vI BfrIvfDf hoieaf hY. ieh rIport kYnyzIan ieMstIcUt Pfr hYlQ vwloN jfrI kIqI geI hY. rIport muqfibk 2016-17 ivwc ipCly sfl nfloN 25000 aOrqF ijLafdf sLrfb pIx aqy sLrfb pIx nfl lwgx vflIaF ibmfrIaF kfrn hwspqflF ivwc dfiKl krnIaF peIaF sn aqy ieh vfDf ipCly sfl nfloN 3% hoieaf hY jd ik iesy smyN dOrfn mrdF ivwc ieh vfDf 0[6% hoieaf hY. 2001 qoN lY ky sLrfb nfl mrn vflIaF aOrqF dI igxqI ivwc 26% vfDf hoieaf hY jd ik aOrqF dIaF mOqF dy mukfbly mrdF dIaF sLrfb nfl hoeIaF mOqF ivwc isrP 5% vfDf hoieaf hY. iewQy ieh vI dwsxXog hY ik kYnyzf ivwc 2015 sfl dOrfn sLrfb pIx nfl 3000 mOqF hoeIaF hn jd ik aYksIzYNtF ivwc 2066 mOqF hoeIaF sn so ies pRkfr kYnyzf ivwc aYksIzYNtF dy mukfbly sLrfb nfl mrn vfilaF dI igxqI vwD hY. ies pRkfr hI rIport ivwc ikhf igaf hY ik 2015 ivwc kYnyzf dy hspqflF ivwc dfiKl hox vfilaF ivwc 75000 hrt atYk dy mrIjL sn jd ik sLrfb nfl  sMbMDq ibmfrIaF kfrn 77000 mrIjL BrqI hoey sn Bfv hrt atYk dy mrIjL Gwt sn aqy sLrfb pIx vfly mrIjL vwD sn. rIport ivwc ikhf igaf hY ik ajy vI sLrfb pIx nfl mrdF dIaF mOqF aOrq mOqf nfloN vwD hn pr zfktrF df kihxf hY ik jy ieh vrqfrf iesy pRkfr cldf irhf qF iek idn sLrfb nfl sMbMDq aOrq dIaF mOqF dI igxqI mrd dIaF mOqF dy mukfbly vD jfvygI.

 

brYNptn dy pivwqr bfsI dy kql kys ivwc cOQf ivakqI cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI)  :- 19 mfrc nUM brYNptn dy nOjvfn 21 sflf pivwqr bfsI dy hoey kql ivwc pulIs ny cOQy ivakqI nUM vI igRPqfr krn qoN bfad cfrj kr ilaf hY. bIqy buwDvfr nuM 24 sflf hrimMdr bfsI nUM igRPqfr kIqf igaf sI aqy Aus nUM Pst izgrI dy kql kys ivwc cfrj kr ilaf sI. ies qoN pihlF pulIs 22 sflf krnvIr bfsI, 20 sflf gurrfj bfsI aqy 23 sflf gurXoD KwtVf nUM Pst izgrI dy kys ivwc cfrj kr cwukI hY. pulIs muqfibk BfvyN ik kql hox vfly pivwqr bfsI aqy iqMn kiQq dosLIaF dy goq iewko hn pr ienHF df afps ivwc koeI irsLqf nhIN hY. Xfd rhy 19 mfrc dI sLfm 5:50 dy krIb sYNzlvwz ivwc skUl dy sfhmxy pivwqr bfsI nUM burI qrHF nfl kuwt swuitaf sI aqy ijs dI hspqfl ivwc mOq ho geI sI. pulIs ajy vI ies kql kys ivwc lokF qoN mdd Bfl rhI hY. pulIs df kihxf hY ik agr koeI ies Gtnf df gvfh hY jF iksy dI kfr ivwc lwgy kYmry ivwc ies Gtnf dI jfxkfrI hY qF puLlIs nfl jLrUr sMprk kry.

 

nUnfvwt dIaF 11 nrsF ny sfl 2016-17 ivwc EvrtfeIm krky qnKfh qoN 1-1 lwK zflr vwD bxfieaf

nUnfvwt, 7 jUn :- nUnfvwt tYrItorI dI srkfr ny sfl 2016-17 ivwc srkfrI krmcfrIaF nMU 28 imlIan zflr EvrtfeIm kMm krn df adf kIqf hY jo ik iek sfl pihlF $26 imlIan sI. srkfr dy 13 krmcfrI ajyhy hn ijhnF ny iek sfl ivwc 1-1 lwK zflr qoN vwD EvrtfeIm kMm kIqf hY ijhnF ivwc 11 nrsF sLfml hn.  ijs df Bfv hY ik kMm dI rYgulr qnKfh qoN Epr 1 lwK zflr EvrtfeIm kMMm kIqf igaf. tYrItorI dy ishq ivBfg ny EvrtfeIm ivwc swB ivBfgF nMU mfq pf idwqf qy $13 imlIan qoN vwD EvrtfeIm adf kIqf hY. ishq ivBfg dy 1514 kirMidaF ny $13,387,404[14 df EvrtfeIm kMMm kIqf. ieh aMkVy tYrItorI dI asMblI ivwc pysL kIqy gey. srkfr muqfibk vwK vwK ivBfgF ivwc krmcfrIaF dI kmI hY. kuilk aYnrjI kfrporysLn dy 183 krmcfrIaF ny ies sfl aOsqn $32,217[06 df EvrtfeIm kMm kIqf ijhnF ivcoN do df 1-1 lwK qoN vwD bxdf hY. srkfrI ivBfgF ivwc EvrtfeIm iewk vwzI smwisaf hY. akqUbr 2017 dy aMkVy dwsdy hn ik nUnfvwt tYrItorI dI kuwl abfdI isrPL 38,243 sI.

 


trMp ny Toikaf kYnyzf aqy mYksIko dI stIl `qy 25% tYks

trUzo ny tvIt krky amrIkf nUM idwqI 'zflr bdly zflr' tYks lfAux dI 'igwdV DmkI'

vfiMgtn (jIq jlMDrI) :- amrIkf ny kYnyzf qy mYksIko smyq XUrpI sMG qo drfmd Bfv aYksport kIqI jFdI stIl aqy aYlUmInIam `qy idwqI jfx vflI Cot nUM pUrx rUp ivwc Kqm krn df PYslf kIqf hY. amrIkf dy kmrs sYktrI Bfv vpfr mMqrI ivlbr rOs ny iek jUn Bfv awj qo hI ies Cot nUM Kqm krn df aYlfn kIqf hY. amrIkf dy rftrpqI zonflz trMp ny mfrc ivwc stIl `qy 25 PIsdI qy aYlUmInIam `qy 10 PIsdI drfmd tYirP lfAux df aYlfn kIqf sI. trMp ny rftrI surwiKaf ihwqF df hvflf idMdy hoey ieh kdm cuwikaf sI. iPr trMp ny 30 apRYl nUM kYnyzf, mYksIko qy XUrpI sMG qo afAux vfly stIl qy aYlUmInIam `qy tYirP dI asQfeI Cot dI ilmt nUM 30 idn leI vDf idwqf sI. rOs ny ikhf ik XUrpI sMG nfl ies bfry `c gwlbfq nfl koeI Kfs lfB nhI hoieaf. AuQy kYnyzf qy mYksIko dy nfl nfPtf gwlbfq `c AumId qo iafdf smf lwg irhf hY. Aus vkq amrIkI pRsLfsLn ny ikhf sI agr kYnyzf aqy mYksIko nfl nfPtf df mslf hwl ho jFdf hY qF ieh tYks nhIN lfieaf jfvygf pr nfPtf df mslf ijAuN df iqEN hY aqy nfPtf smJOqf tuwtx iknfry hY. amrIkI vpfr mMqrI ny ieh vI ikhf hY ik asI awgy vI kYnyzf, mYksIko qy dUjy XUrpI dyf nfl gwlbfq jfrI rwKfgy, ikAuik keI hor muwdy hn, ijnHF nUM sulJfAuxf rUrI hY.

stIl `qy 25 PIsdI qy aYlUmInIam `qy 10 PIsdI drfmd tYks cIn nUM tfrigt krky lgfieaf igaf sI, pr hux aijhf lwg irhf hY ik ies nfl amrIkf df ndIkI dosq qy sihXogI kYnyzf vI pRBfivq ho irhf hY. hflfik rOs ny ies gwl nUM Kfrj krdy hoey ikhf ik cIn dy stIl qy aYlUmInIam nUM dUjy dyf dy rfhI ieQy Byijaf jf irhf hY ijs nfl amrIkf dy ivwqI ihwqf nUM nuksfn phuMcdf hY. kYnyzf amrIkf nUM hryk sfl 7 iblIan zflr dy muwl dI stIl aqy 10 iblIan zflr df aYlUmInIam Byjdf hY. ieQy ieh vI dwsxXog hY ik sB qoN vwD stIl AuntyrIE qoN amrIkf vycI jFdI hY aqy sB qoN vwD aYlmUnIam bIsI qoN amrIkf jFdf hY. trMp pRfsn ny arjntInf, afstRylIaf qy bRfIl nUM ies tYks qo Cot dy  idwqI hY. ienHF vpfrk ihwsydfr dyF nfl ilKqI sihmqI dy mwdynr amrIkf ny ieh kdm cuwikaf hY. dwKxI korIaf nUM stIl izAUtI qo sQfeI Cot idwqI geI hY. ies `qy dwKxI korIaf dI amrIkf nfl gwlbfq hoeI hY. hflfik dwKxI korIaf ny afpxy aYlUmInIam brfmd nUM lY ky amrIkf nfl gwl nhI kIqI hY.

amrIkf dy ies PYsly qoN bfad trUzo ny amrIkf nUM jvfbI kfrvfeI krn dI DmkI idwqI sI aqy iek qo bfad iek keI tvItkIqy sn.amrIkfdy ies Pysly qo bfad amrIkf qy kYnyzf dy ivcfly tRyz vfr iCV geI hY.pRDfn mMqrI ny iswDy bdf `c DmkI idMidaf ikhf ik amrIkf dy ies Dwky nUM kdy vI sivkfr nhI kIqf jf skdf.kYnyzIan pRDfn mMqrI ny pihlf tvIt kridaf ikhf ik kYnyzIan stIl qy aYlUmInIam `qy amrIkI tYirP asivkfrXog hY. ies qoN bfad ivdysL mMMqrI ikRstIaf PrIlYNz aqy pRDfn mMMMqrI trUzo ny iek sFJI kfnPrMs ivwc ieh aYlfn kIqf ik kYnyzf vI amrIkf qoN af rhy stIl aqy aYlmUnIam nfl bxy smfn `qy zflr bdly zflr tYks lfvygf pr ies bfry AunHF ny koeI pwkI qrIk nhIN idwqI aqy ieh tYks pihlI julfeI qoN lfAux dI gwl jLrUr khI hY. kYnyzf nUM amrIkf qoN 16[6 iblIan zflr dIaF stIl aqy aYlmUnIam vrqky bxIaF cIjLf afAuNdIaF hn aqy ies nfl bIar, ivskI qoN lYky tfielt pyprF qwk tYks lfieaf jf skdf hY. XUrpI sMG aqy mYksIko ny ies `qy jvfbI kfrvfeI krn dI vI icqfvnI idwqI hY.

 

krjLf lY ky trUzo srkfr KrIdygI 7[4 iblIan zflr anumfinq lfgq vflI 'ikMzr mfrgn' pfeIp lfeIn

aftvf (jIq jlMDrI) :- trUzo srkfr leI glLy dI hwzI bxI 'trFs mfAUNtyn pfeIplfeIn' ijs nUM ikMzr mfrgn pfeIplfeIn vI ikhf jFdf hY, df mslf sulJfAux dI bjfey ies nUM KrIdx df hI PYslf kr ilaf hY. dohF sUibaF ivckfr ksLmksL df kfrn bxI ies pfeIp lfeIn bfryilbrl srkfr ny aYlfn kIqf hY ik srkfr ies nUM 4[5 iblIan zflr ivwc KrIdygI aqy ies qoN ielfvf ies df inrmfxafpxy Krcy `qy pUrf krygI. iek aMdfjLy muqfibkawj dI lfgq anusfr ieh pfeIp lfeIn srkfr nUM 7[4 iblIan zflr ivwc pvygI. pihlF vI ieh pfeIp lfeIn albrtf qoN bIsI jFdI hY pr Aus rfhIN Gwt qyl jFdf hY aqy hux vflI pfeIp lfeI rfhIN duwgxf qyl Byjx dI ivvsQf hY pr bIsI sUby dI srkfr aqy afidvfsI grwup ies nvIN pfeIplfeIn df ivroD krdy hn. BfvyN dohF sUibaF ivwc aYzIpI dIaF srkfrF hn pr dovyN srkfrF afpxy afpxy sUby dy vsnIkF df hwk pUr rhIaF hn. jd ik PYzrl ilbrl srkfr ies msly nUM hwl krn ivwc pUrI qrF nfkfm rhI hY aqy pRDfn mMMqrI qy dovyN sUibaF dy pRImIarF ivwc ivckfr kIqIaf PokIaF mIitMgF df kuJ vI iswtf nhIN sI inkilaf aqy dovyN sUby afpxy afpxy stYNz `qy aVy KVy hn. hux trUzo srkfr ny afpxI nfkfmI lkoNidaF ies pfeIp lfeIn nUM KrIdx leI ikMzr mfrgn kMpnI nfl aMdrKfqy smJOqf kr ilaf hY. bysLk ieh pfeIplfeIn KrIdI qF PYzrl srkfr vwloN hI jfvygI pr ies df inrmfx amrIkf dI AuhI ikMzr mfrgn kMpnI hI krygI. trUzo srkfr dy ies PYsly nUM ivroDI pfrtIaF ny lMmy hwQIN ilaf hY aqy srkfr `qy ikMzr mfrgn kMpnI nUM Pfiedf phuMcfx df vI dosL lfieaf igaf hY.

          PYzrl srkfr df KjLfnf ies vkq KflI hY aqy srkfr bjt GfitaF rfhIN krjLy lYky kMm clf rhI hY aqy 7[4 iblIan zflr dI anumfinq lfgq vflI ies pfeIp lfeIn nUM vI krjLf lY ky KrIidaf jfvygf. svfl ieh hY ik jy awj srkfr dohF sUibaF ivwc koeI smJOqf nhIN krvf skI qF kwl nUM ies df hwl iks qrHF kwiZaf jfvygf pr iewk gwl jLrUr hY ik trUzo srkfr ny 7[4 iblIan zflr ivwc kuJ hor smf jrUr KrId ilaf hY qf ik hfl dI GVI nmosLI qoN bicaf jf sky. pfeIp lfeIn bxy cfhy nf bxy ieh kwl dI gwl hY pr hux dI GVI ikMzr mfrgn kMpnI dI JolLI  ibnf mMigaF hI Br idwqI jfvygI.

 

ilbrl Buwl gey pr votrF nMU Xfd hY Dwky nfl lfgU kIqf igaf sYks krIkulm

torFto :- ilbrl afgU sLfied Buwl gey hn ik AuhnF ny sUby dy skUlF ivwc rYzIkl sYks krIkulm Dwky nfl lfgU kIqf sI aqy mfipaF dy ivroD df Dylf vI muwl nhIN sI pfieaf pr sUby dy votrF nMU ieh ajy Xfd hY ijs df ilbrlF nMU KimafjLf coxF ivwc Bugqxf pY irhf hY. ilbrl pRImIar ny ies nMU jfqI muwdf bxfieaf hoieaf sI aqy Aus dy vDfiekF ivwc ikMqU krn dI vI jLurrq nhIN sI. kuJ dysI vDfiek qF ivroD kr rhy lokF nMU Bwj Bwj pYNdy sn. pIsI afgU zwg Porz ny ies sYks krIkulm nMU rwd krn df vfadf kIqf hoieaf hY. pRImIar kYQiln ivMn dI afpxI sIt vI surwiKaq nhIN hY aqy Aus dy hlky dy lokF ny Es smyN vI ies krIkulm df sKLq ivroD kIqf sI pr ivMn ny lokF dI iewk nhIN sI suxI. sYks krIkulm iKlfP pMjfbI BfeIcfry dI rihnumfeI krn vffly joqivMdr soZI ny KLbrnfmf nMU dwisaf ik sYks krIkulm ivroDI lfbI  lgqfr ilbrl srkfr df ivroD krdI af rhI hY ijs df asr hux vyKx nMU iml irhf hY.

 

ijwq vwl vD rhI jfpdI hY pIsI pfrtI

aYnzIpI ny ilbrl pfrtI nMU KUMjy lgfieaf

torFto, 31 meI :- vwK vwK pol srvyKxF muqfibk 7 jUn nMU ho rhI subfeI cox ivwc pIsI pfrtI ijwq vwl vD rhI jfpdI hY jd ik aYnzIpI ny ilbrl pfrtI nMU pUrI qrF KUMjy lgf idwqf hY. sUby dy lok ilbrlF dy 15 sfl lMby skYNzlF Bry rfj qoN Aukqf gey hn aqy qbdIlI dy rONa ivwc hn. DVf DV af rhy cox srvyKxF ny votrF nMU BMlbUsy ivwc pfieaf hoieaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc vI cox srvyKxF dI coKI crcf hY. kuJ cox srvyKxF df aDfr eynf sImq hY ik Auh 7-8 sO votr df afn lfeIn mwq lY ky BivKbfxI kr rhy hn. ies dy mukfbly keI srvyKx kMpnIaF zyZ jF do hjLfr qoN vwD lokF df mwq lY ky BivKbfxI kr rhIaF hn pr afm votr ies Prk nMU BFpx qoN asmrQ hY. Porm rIcrc kMpnI ny 31 meI svyr nMU 2602 lokF dy mwq dy aDfr `qy jfrI kIqy srvyKx ivwc pIsI nMU 39%, aYnzIpI nMU 35% aqy ilbrlF nMU 21% lokF df smrQn hfsl dwisaf hY. awj 31 meI nMU sIbIsI df pol afPL df poljL pIsI nMU 71, aYnzIpI nMU 52 aqy ilbrlF nMU isrPL 1 sIt dy irhf sI.

 

imsIsfgf dy rYstorYNt `c bMb df zrfvf dyx vflf BfrqI mUl df nOjvfn igRPqfr

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pulIs ny imsIsfgf skueyar vMn nyVly rYstorYNt ivwc bMb df zrfvf dyx vfly BfrqI mUl dy 20 sflf nOjvfn nUM igRPqfr kIqf hY. ieh Gtnf buwDvfr sLfm nUM qkrIbn 9:30 `qy vfprI dwsI jFdI hY. pulIs muqfibk ieh Gtnf 'afl stfr ivMgs aYNz irbjL' rYstorYNt ivwc vfprI sI. pulIs anusfr rYstorYNt dy do krmcfrIaF df afips ivwc iksy gwloN qkrfr ho igaf aqy AunHF ivwcoN iek ny iewk bfks `qy DmkI Biraf not iliKaf aqy bfks AuWQy Cwz ky clf igaf. dusry krmcfrI ny ies bfks nUM iKVkI rfhIN bfhr swut idwqf aqy stfP ny pulIs nUM sUicwq kIqf. kFstybl hirMdr sohI anusfr bfks ivwcoN smok gRnyz Bfv DuUeyN vflf bMb inkilaf ijs nUM aksr sMkyq dyx leI vriqaf jFdf hY. ies rYstorYNt dy Aupwr lokF dI irhfiesL vI sI ijs kfrn lokF nUM bfhr inklxf ipaf ijs nfl lokF ivwc dihsLq PYl geI. pulIs muqfibk ies Gtnf nUM ieMjLfm asMqusLt krmcfrI vwloN idwqf igaf sI . hux 20 sflf smIr pfvf nUM 5000 zflr qoN Aupr dy nuksfn leI sLrfrq krn leI cfrj kIqf igaf aqy Aus dI adflqI pysLI jUn `c hovygI. hfl dI GVI Aus nUM Cwz idwqf igaf hY. Xfd rhy ies Gtnf qoN 6 idn pihlF imsIsfgf dy bMby Byl rYstorYNt ivwc iek bMb Dmfkf hoieaf sI ijs ivwc 15 lok jLKLmI ho gey sn pr ajy qwk dosLIaF dI pCfx nhIN ho skI.

 

zYnmfrk ny nkfb aqy burky AuWqy lgfeI rok

stfkhom (jIq jlMDrI) :- zYnmfrk ny pUry ichry nUM Zkx vfly nkfb AuWqy rok lgf idwqI hY. zYnmfrk XUrpI XUnIan dy dyF ivwc ies qrHF dI rok lgfAux vflf pihlf dy hY. ies qrHF dI rok df asr iafdfqr muslmfn aOrqF AuWqy huMdf hY jo nkfb jF burkf pihndIaF hn. sMsd ny vIrvfr nUM ies knUMn nUM 30 dy mukfbly 75 votF nfl mnUrI idwqI. ieh knUMn 1 agsq qoN aml ivwc afvygf. rok qoVn vfilaF AuWqy 157 zflr df jurmfnf lgfieaf jfvygf. dubfrf knUMn qoVn AuWqy ds guxf iafdf jurmfnf dyxf hovygf. nvy kfnUMn ivwc muslmfn aOrqF df ijkr kIqy ibnF ikhf igaf hY ik koeI vI jykr srvjink qOr AuWqy ichry nUM Zkx vflf kwpVf pihnygf qF Aus AuWqy jurmfnf lgfieaf jfvygf. zYnmfrk dy inaF ivBfg dy mMqrI soryn pfpy polsn ny ikhf ik kwdrF kImqF dy ilhf nfl afpxIaF jVF aqy sMsikRqI dy ilhf nfl sfzf ijs qrHF df smfj hoxf cfhIdf hY, Aus ihsfb vlo asI afpxf ichrf aqy awKF nhI Zkdy hF. sfnUM sOK hoxI cfhIdI hY ik asIN iewk dUwjy dIaF awKF ivwc vyK skIey aqy iewk dUwjy dy ichry dy Bfv pV skIey. zYnmfrk dIaF aslI kdrF kImqF qF iehI hn. aYmnystI ieMtrnYnl ny zYnmfrk dy ies knUMn nUM aOrqF dy aiDkfrF df ivqkrf krn vflI AulMGxf dwisaf hY. lyikn bIqy ivwc XUrpIan kort afP ihAUmn rfeIts ny bYljIam ivwc pUry ichry nUM Zkx vfly nkfb AuWqy lgfeI geI rok nUM TIk Tihrfieaf sI. XUrpI dyF ivwc rFs ny sB qo pihlF apRYl 2011 ivwc aijhI rok lgfeI sI. ies dy bfad bYljIam ny rok lgf idwqI sI. afstrIaf aqy bulgfrIaf vI burky `qy ies qrHF dI awDI jF pUrI rok lgf cuwky hn.

  

aYnzIpI dy rYzIkl AumIdvfrF `qy AuTIaF AuNglF

gurrqn isMG ny puils iKlfP dur-sLbd vrqx leI mMgI muafPLI

torFto :- muwKDfrf dy mIzIaf ivwc aYnzIpI dy keI kiQq rYzIkl AumIdvfrF `qy AuNglF AuTIaF hn aqy afgU aYNzrIaf horvrQ qoN iehnF bfry svfl puwCy jf rhy hn. kuJ lok smJdy sn ik aYnzIpI afgU ajyhy AumIdvfrF nMU Pfier kr dyvygI ijs qrF zwg Porz ny ismr sMDU aqy qfnIaF aYln nMU kIqf sI pr hOrvrQ ny ajyhf krn qoN ienkfr kr idwqf hY aqy afpxy AumIdvfrF df pwK pUiraf hY.

torFto sMn aKLbfr ny ies bfry keI qsvIrF smyq iewk ivsqrq rport pRkfsLq kIqI hY. ies rport ivwc dfavf kIqf igaf hY ik  skfrbro eyjnkort hlky qoN aYnzIpI AumIdvfr qslIm irafjL ny afpxI Pysbuwk `qy pfeI post ivwc slUt mfrdy ihtlr dI qsvIr nfl Aus dI iek stytmYNt lgfeI geI sI jo hux lfh idwqI geI hY. irafjL vloN aPgfinsqfn ByjI geI knyzIan POj `qy byksUr lokF, aOrqF aqy bwicaF nMU kql krn dy dosL vI lgfey gey sn. ihtlr vfflI post 2013 dI dwsI jf rhI hY. eysy qrF imsIsfgf qoN aYnzIpI AumIdvfr lOrf kfmInkr ny sLhId POjIaF dI Xfd ivwc mnfey jFdy rImYNbrYNs zya df mKOl AuzfAuNidaF ies nMU XuwD dI bwly bwly krnf Bfv vfr glorIPIkysLn aqy smUhk brynvfisLMg dwisaf sI. Aus ny XfdgfrI Puwl nMU jaflI pOpI vI afiKaf sI aqy 9/11 hmilaF ivwc Ausfmf ibn lfidn dy rol qoN ienkfr kIqf sI. eItobIko sYNtr qoN aYNnzIpI AumIdvfr aYrIkf kYlI dy kimMts dI vI sKLq nukqfcInI hoeI hY. torFto sMn aKLbfr dI ies rport ivwc brYNptn eIst hlky qoN aYnzIp AumIdvfr gurrqn isMG nMU afVy hwQIN ilaf igaf hY aqy Aus dI qsvIr muwK pMny `qy pRkfsLq kIqI hY. ies qsvIr ivwc gurrqn isMG 2006 ivwc puils iKlfPL iewk pRotYst ivwc PwtI cuwkI KVf hY ijs `qy aYP[[[[df polIs iliKaf hoieaf hY.  aKLbfr muqfibk jd ies bfry isMG  qoN puwiCaf igaf qF Aus ny muafPLI df iek ibafn jfrI kr idwqf ijs ivwcgurrqn isMG ny puils iKlfP dur-sLbd vrqx leI muafPLI  mMgI  hY.

          ibafn ivwc gurrqn isMG ny ikhf hY, 12 sfl pihlF mYN iek pbilk pRtYst ivwc Bfg ilaf sI aqy iewk pRotYst borz PVy dI Poto hY ijs leI mYN bhuq sLrmsfr hF. mYN puils aPsrF qy AuhnF dy pirvfrF aqy puils BfeIcfry qoN ibnF iksy ihckcfht dy muafPLI mMgdf hF. mYN iensfPL aqy jMqk surwiKaf vfsqy puils vloN idwqIaF jFdIaF kurbfnIaF df siqkfr krdf hF aqy puils krmIaF nfl kimAUntI iblizMg dI mhwqqf df aihsfs krdf hF. sfbkf puils muKI jUlIan PntIno ny ies muafPLI nMU rwd kr idwqf hY.

 

ilbrlF ny mfrI iewk hor gwp!

aKy ijwq ky bYk-tU-vrk nfl Xfrk XunIvrstI dI hVqfl KLqm kr dyvFgy!

torFto :- AuntyrIE dIaF 7 jUn diaF coxF ivwc zuwbdy ivKfeI dy rhy ilbrlF ny iewk hor gwp mfridaF ikhF hY cox ijwq ky Auh bYk-tU-vrk nfl Xfrk XunIvrstI dI hVqfl KLqm kr dyxgy. Xfd rhy Xfrk XUnIvrstI ivcwc hVqfl hoeI nMU iqMn mhIny hox cwly hn pr ilbrl srkfr suwqI rhI hY. coxF dy afgfjL qoN pihlF ilbrl srkfr kol bYk-tU vrk kfnMUn bxfAux df coKf smF sI pr XUnIanF dy rusx dy zroN ilbrlF ny cuwp vwtI rWKI ijs kfrn ividafrQIaF df awDf sfl Krfb ho igaf hY. hux jd ilbrl lokF dIaF njLrF qoN izwg pey hn aqy pbilk sYktr XUnIanF vI ilbrlF nMU Cwz ky aYnzIpI vwl Bwj peIaF qF ilbrlF ny lokF nMU lOlIpOp dyxf sLurU kr idwqf hY. AuDr aYnzIpI afgU aYNzrIaf hOrvQ ny ikhf hY ik srkfr bxf ky Auh kdy vI iksy hVqfl nMU KLqm krvfAux vfsqy  bYk-tU vrk kfnMUn nhIN vrqygI. ies lok lokF ivwc zr pYdf ho igaf hY ik aYnzIpI srkfr hyT hVqflF df dOr sLurU ho jfvygf aqy XUnIanF nMU moty gwPy idwqy jfxgy.  ies nfl pihlF hI krjLfeI ho cuwkf sUbf hor krfjLfeI ho jfvygf. ies gwp qoN pihlF ilbrlF ny iensLorYNs ryt Gwt krn vfsqy postl koz vflf ivqkrf bMd krn df vfadf kIqf sI pr 15 sfl iensLorYNs dy mfmly `c kIqy JUTy vfidaF kfrn lokF ny XkIn krn qoN ienkfr kr idwqf sI.

 

isKr dupihry brYNptn ivwc do idnF ivwc CurybfjLI dIaF hoeIaF do GtnfvF

26 sflf aOrq aqy iewk nfbflg lVkf hoey jLKLmI

brYNptn  (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc ihMsk vfrdfqF rukx df nfm nhIN lY rhIaF hn. ipCly do idnF ivwc brYNptn ivwc CurybfjLI dIaF do GtnfvF vfprIaF hn. iek Gtnf ivwc iek nfbflg lVky dy cfkU mfry gey hn. ieh Gtnf dupihry iewk vjy kYnyzI roz aqy bfvyarz roz dy njLdIk nfrtYzYm kYQilk skUl dy sfhmxy vflI strIt `qy vfprI hY. ies Gtnf kfrn skUl nUM lfkzfAUn Bfv skUl dI qflfbMdI krnI peI sI ijs kfrn ividafrQIaFaqy stfPL nUM skUl aMdr hI kfPLI smF rihxf ipaf sI. lVky dI hflq siQr dwsI jFdI hY. pulIsies Gtnf leI ijMmyvfr 6 lVikaF dI Bfl kr rhI hY.

          ies qoN iewk idn pihlF pMjfbIaF dy gV vjoN jfxy jFdy sLYrIzn kflj ielfky ivwc mYklfPn roz aqy ryalfsn roz qy pYNdI apfrtmYNt ivwc iewk aOrq ny hI dUsrI 26 sfl dI aOrq nUM cfkU mfrky sKq jLKLmI kr idwqf sI.  ieh Gtnf vI dupihr 2:30 qy vfprI sI. puLlIs ny ies sMbMD ivwc iek aOrq nUM ihrfsq ivwc lY ilaf sI.

 

jUn 01, 2018 KLbrnfmf # 975


imsIsfgf dI sfbkf myar mkYlIan ny hux zwg Porz nUM idwqf smrQn

imsIsfgf, 24 meI  (jIq jlMDrI) :- imsIsfgf dI sfbkf myar hrIkyn hyjLl mkYlIan vI sUbfeI coxF ivwc kwud peI hY aqy Aus ny ies vfrI torI pfrtI dy zwg Porz nUM ienzors kIqf hY Bfv smrQn idwqf hY. 97 sflf hyjLl df kihxf hY ik Porz iek pRIvfrk afdmI hY aqy Auh Aus dIaF nIqIaf nfl pUrI qrHF sihmq hY aqy smrQn krdI hY. Aus df kihxf hY ik EntyrIE leI zwg Porz iewk vDIaf psMdIdf pRImIar hovygf ikAuNik Auh sUby dI ivwqI hflq nUM suDfrn, nOkrIaF pYdf krn, hYlQ syvfvF ivwc suDfr krn, tYks aqy hfeIzro dy ibwl Gwt krn leI vcnbwD hY so ies leI zwg Porz hI sUby df pRImIar bxnf cfhIdf hY. sfbkf myar ny ieh vI ikhf ik zwg Porz imhnqI hY Auh hr Aumr dy lokF dIaF musLklF nUM dyKdf hY aqy Porz `qy XkIn kIqf jf skdf hY. ies qoN ielfvf myar ny do ku idn pihlF ilbrlF dy ivwqI mMqrI cfrls soasf df vI smrQn kIqf sI. ipClIaF coxF ivwc iesy hI myar ny ilbrl pfrtI dI hux vflI pRImIar kYQiln ivMn df smrQn kIqf sI aqy hux keI lok kihMdy hn ik byby ihwl geI hY, ivwcy cfrls soasf df smrQn krI jFdI  hY aqy ivwcy Porz df, pr kuJ ku lokF df kihxf hY ik agr ilbrl pfrtI hfr jFdI hY qF Auh cfrls soasf nUM ilbrl pfrtI df aglf nyqf bxfAux vwlf iesLfrf kr rhI hY.

Porz ny tYks vfDf nf krn df kIqf vfadf

pIsI pfrtI dy afgU zwg Porz ny awj vfadf kIqf hY ik Auh srkfr bnfAux dI sUrq ivwc nf koeI nvF tYks lgfAuxgy aqy nf hI koeI mjUdf tYks vDfAuxgy. Porz ny ieh vafdf cIP cox aPLsr nMU ilKy KLq ivwc kIqf hY jo jMqk kr idwqf igaf hY. ies qoN pihlF Porz ny GwtoGwt qnKfh vfilaF nMU subfeI afmdn tYks qoN Cot dyx, bwicaF dI kyar dy Krcy df 75% rIPMz krn, ilbrlF df kYp & tryz kfrbn tYks Kqm krn aqy qyl dI 10 sYNt pRqI iltr kImq Gwt krn df vfadf kr cuwky hn.

 

trMp vwlo nfrQ korIan afgU ikm nfl mIitMg rwd

korIan afgU `qy afpxI pRmfxU qfkq dIaF PVF mfrn df lfieaf dosL

vfiMgtn, 24 meI :- amrIkI rftrpqI zonlz trMp ny AuWqrI korIaf dy qfnffh ikm jog Aun nfl 12 jUn dI qjvIudf mIitMg awj pwqr ilK ky rwd kr idwqI hY. ieh mIitMg isMgfpur ivwc hoxI qYa sI. AuWqrI korIaf vwlo afpxy prmfxU hiQafrF dI pr vfly itkfxy nt krn qo kuwJ GMty bfad hI mIitMg rwd hox bfry afey ibafn ny ivv dy rfjsI aqy kUtnIqk Kyqr ivwc nvI crcf CyV idwqI hY. trMp vwlo ikm nUM iliKaf pwqr jo awj mIzIaf nUM jfrI kIqf igaf hY, ivwc trMp ny iliKaf hY,' mY lMby smy qo quhfzy nfl awgy vDx bfry soc irhf sI pr quhfzy bhuqy ibafnF ivwc KuwlHm Kuwlf dumxI vflf vqIrf aqy loV qo vwD guwsy nUM dyKidaF mY mihsUs krdf hF ik lMby smy qo AulIkI geI mIitMg leI ieh smF ZukvF nhI hY.' trMp ny 24 meI nUM ikm nUM ilKy pwqr ivwc sMdy idwqf hY ik isMgfpur isr vfrqf nUM dovy iDrF lMby smy qo AuzIk rhIaF sn pr BVkfAU bdF dI vrqo kfrn ieh nhI ho rhI. ies dOrfn sMXukq rftr dy skwqr jnrl aMqonIE gutrs ny amrIkf vwlo prmfxU hiQafrF sbMDI hox vflI mIitMg nUM rwd krn AuWqy gMBIr icMqf df pRgtfvf kIqf hY. AunHF apIl kIqI ik korIan pRfiedIp nUM prmfxU hiQafrF qo mukq krn aqy ivv FqI dy leI dovF iDrF nUM gwlbfq urU krnI cfhIdI hY.

AuDr dwKxI korIaf dy rftrpqI mUn jfeI ien ny amrIkf dy rftrpqI zonflz trMp aqy AuqrI korIafeI pRmuwK ikm jog Aun ivcfly agly mhIny hox vflI bYTk dy rwd hox nUM Kydjnk krfr idwqf hY. srkfrI inAU eyjMsI ny rftrpqI Bvn dy aiDkfrIaF dy hvfly qo ieh jfxkfrI idwqI hY. inAU eyjMsI ny RI mUn dy hvfly qo dwisaf ik ies gwl dI jfxkfrI imlx qo bfad mY bhuq hwkf-bwkf rih igaf aqy dovF nyqfvF ivcfly 12 jUn nUM hox vflI bYTk df rwd hoxf bhuq Kydjnk hY. AunHF ny dovF dyF dy cotI dy nyqfvF ivcfly iswDI gwlbfq dI apIl krdy hoey ikhf ik iKr bYTk nUM rwd krn dy PYsly nfl korIafeI pRfeIdIp nUM gYr-pRmfxUM krn 'c dyrI nhI kIqI jfxI cfhIdI hY.

 

pIal pulIs df iewk sfbkf aPLsr Prfz qy lFzirMg dy dosLF `c cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs dy iek sfbkf kFstybl nUM pulIs ivBfg dI aMdrUnI jFc qoN bfad Prfz aqy aprfD rfhIN kmfeI krn dy dosLF ivwc cfrj kr ilaf hY. kFstybl mfrk aYNzrolIaf ny pulIs ivwc 40 sfl nOkrI kIqI sI aqy Auh 4 meI nUM hI irtfier hoieaf sI. 9 mhIny cwlI aMdrUnI jFc qoN bfad 22 meI nUM Aus nUM Prfz aqy lFzirMg dy dosLF qihq cfrj kIqf hY. Aus nUM 5000 zflr qoN vwD dI rkm df Prfz krn aqy aprfD rfhIN kmfeI krn leI cfrj kIqf igaf hY. puLlIs muKI jYnIPr eIvfns df kihxf hY ik plIs dy aPsrF dI vDIaf kfrgujLfrI nUM awKoN proKy nhIN kIqf jf skdf pr  sfbfk aPsr `qy lwgy ieh dosL bhuq hI gMBIr iksm dy hn. hux sfbkf aPsr nUM 25 jUn nUM adflq ivwc pysL kIqf jfyvgf. ies aPLsr ny Prfz kdoN kIqf, iks nfl kIqf jF iks iksm dI kmfeI kIqI, bfry pulIs muwKI ny prdf nhIN cwuikaf.

 

pIal pulIs df aPsr kfmuk hmly aqy ijxsI soLsLx dy dosLF ivwc cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal rIjnl pulIs dy iewk aPsr nUM kfmuk hmly aqy ijxsI sLosLx dy dosLF ivwc cfrj kIqf igaf hY jo ik imsIsfgf dI 11 izvIjLn ivwc kMm krdf sI. sYksUal asflt dI Gtnf hYimltn ivwc vfprI sI aqy 36 sfl dy kFstybl eIan Prmtn nUM hYimltn pulIs vwloN 13 meI nUM cfrj kIqf igaf sI. hYimltn pulIs ny Gtnf dI pUrI jfxkfrI nhIN idwqI isrP ienHf hI ikhf hY ik pIVq dI Aumr 18 sfl qoN Gwt aqy 16 sfl dy krIb sI Bfv pIVq bflg nhIN sI. kFstybl Prmtn pIal puLlIs nfl ipCly 12 sflF qoN kMm kr irhf sI. cfrj hoey kFstybl dI hYimltn adflq ivwc 28 meI nUM pysLI hovygI.

 

nfPtf gwlbfq 'qy kYnyzf qy mYksIko nfl iswJxf bhuq mukl trMp

aftvf :- amrIkf dy rftrpqI zonflz trMp ny nfrQ amrIkf PrI tRyz aYgrImYt (nfPtf) 'qy kYnyzf qy mYksIko dI inMdf kIqI qy ikhf ik amrIkf dy dovy bhuq mukl guaFZI hn.  zonflz trMp ny kYnyzf qy mYksIko 'qy infnf ivMnHdy hoey ikhf ik dovF nfl iswJxf kfPI mukl hY. vHfeIt hfAUs vlo ieMporitz vfhnF 'qy 25 PIsdI tYirP lfey jfx dI mIzIaf 'c cwl rhI crcf dOrfn trMp vlo ieh ibafn afieaf. pwqrkfrF nfl gwl kridaF trMp ny ikhf ik lMmy smy qo ieh dy amrIkf df Pfiedf cuwkdy afey hn. AunHF dIaF bynqIaF qo asI Ku nhI hF. AunHF ikhf ik Auh afKxf cfhuMdy hn ik aMq 'c ijwq sfzI hI hovygI qy ieh sfzI vwzI pRfpqI hovygI. ikrXog hY ik keI mhIinaF qo iqMny mulk nfPtf sbMDI gwlbfq 'c ruwJy hoey hn. trMp df kihxf hY ik Aus dy tryizMg BfeIvfl ijs cI dI mMg kr rhy hn Auh jfie nhI hY. trMp dIaF ienHF itwpxIaF AuWqy pRqIikiraf kridaF pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny afiKaf ik hryk qrHF dI gwlbfq hI cuxOqIpUrn huMdI hY. AunHF awgy afiKaf ik kYnyzf nvI nfPtf zIl 'qy kMm krnf jfrI rwKygf. ieh aijhI zIl hY ijs nfl sfzy iqMnF mulkF dy nfgirk zUMGfeI nfl juVy hoey hn.

 

mMdbuwDI ivakqI dI kuwtmfr krn vflf qIsrf sLwkI dosLI vI igRPqfr

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal rIjnl pulIs ny imsIsfgf dy sukyar vMn bws trmInl ivwc iek mMdbuwDI ivakqI dI kuwtmfr krn vfly iqMn kiQq dosLIaF ivwcoN qIsry dosLI 21 sflf jspfl isMG Aupl nUM vI igRPqfr kr ilaf hY aqy Aus dI igRPqfrI aYbsPorz bIsI ivwcoN hoeI hY. jdoN ipCly hPqy pCfx hox qoN bfad Aus dy kYnyzf vfeIz vfrMt jfrI kr idwqy hn qF Aus ny afpxy afp nUM aYbsPorz dI pulIs sfhmxy pysL kr idwqf sI. Xfd rhy ies kwutmfr dy sMbMD ivwc pihlF hI do ivakqIaF nMU cfrj kIqf jf cwukf hY. ieh Gtnf 13 mfrc nUM vfprI sI jdoN 29 sflf dy iek mMdbwuDI ivakqI nUM ibnF iksy BVkfht dy poVIaF `qy bYTy nUM kuwt idwqf igaf sI ijs kfrn Aus dy ichry `qy zUMGIaF swtf lwg geIaF sn aqy Aus df nwk vI tuwt igaf sI. jdoN ies kuwtmfr dI vIzIE jfrI hoeI sI qF sfrI hI dunIaF ivwc kuwtmfr krn vfly ivakqIaF nUM lhfnqF pfeIaF geIaF sn aqy kuJ idnHF bfad do ivakqIaF dI pCfx hoeI sI ijnHF nUM bfad ivwc igRPqfr krky cfrj kr ilaf sI. jspfl Aupl ny ies Gtnf qoN bfad dfhVI vDf leI sI aqy aYbsPorz clf igaf sI. rxjoq DfmI dI jLmfnq nhIN hoeI pr prmvIr isMG cfhl dI jLmfnq ho cwukI hY. hux dosLF df sfhmxf krn leI AuWpl nUM awj brYNptn dI adflq ivwc pysL kIqf igaf aqy vkIl nf hox kfrn qrIk awgy peI.

 

rPUjIaF leI torFto 'c Kohilaf jfvygf afrjLI aYmrjMsI sLYltr

istI `qy rPUjIaF df boJ viDaf: trUzo srkfr qoN mdd dI mMg

torFto :- amrIkf qoN DVf DV af rhy gYr-kfnUMnI pRvfsI kYnyzf leI vwzI bxI hoeI hY. ieh lok afrfm nfl ikbYWk df bfrzr twp ky kYnyzf ivwc rPUjI bx jFdy hn. grmIaF afAux kfrn hux rnfrQIaF dI afmd 'c hor iafdf vfDf ho igaf.  ikbYWk ivwc ajyhy rPUjIaF dI igxqI vDx kfrn hux iehnF nMU torFto Byijaf jf irhf hY. torFto istI ny aYlfn kIqf ik Auh rnfrQI dfavydfrF nUM rwKx vfsqy afrjLI sLYltr bxfey jfxgy ikAuNik byGiraF dy sLYltr rPUjIaF nfl Br gey hn. hMbr  kflj dy zorfm 'c 800 pnfh mMgx vfilaF dy rihx df afrjLI pRbMD kIqf jfvygf. agsq qwk ienHF rPUjIaF nUM kimAUintI sYNtrF 'c vI pnfh idwqI jf skdI hY ikAuNik sqMbr ivwc nvF ividak sfl dy sLurU hox smyN ividafrQIaF vfsqy kflj dy zorm KflI krny pYxgy.

          ies qoN ielfvf hor afrjLI pRbMD krn `qy vI ivcfr kIqf jf irhf hY. dwsxXog hY ik amrIkf dy rftrpqI zonflz trMp vwlo ahudf sMBflx dy iek sfl 'c Gto-Gwt 27,000 rnfrQIaF ny gYr-kfnUMnI qrIky nfl amrIkf-kYnyzf bfrzr pfr kridaF kYnyzf 'c pnfh mMgI hY ikAuNik pRDfn mMqrI trUzo ny iewk tvIt krky kiQq rPUjIaF nMU 'vYlkm' ikhf sI. trUzo ny 'Qrz syPL kMtrI' smJOqy nMU vI pfsy rwK idwqf sI ijs hyT ajyhy lokF dI ieMtrI rokI jf skdI hY.

          gYr kfnMUnI pRvfsIaF dI ies afmd ny rnfrQI drjy dI mMg krn vfilaF dI shfieqf leI kYnyzf dI bYklog pRxflI 'qy boJ pf idwqf hY ijs nfl pRvfsIaF dI mdd krn vflIaF eyjMsIaF leI ienHF vfsqy GrF aqy smfijk syvfvF pRdfn krn dI icMqf vD geI hY. torFto dy sMsQfpk PrFissko irko df kihxf hY ik buwDvfr nUM afieaf ieh Prmfn rPUjI eyjMsIaF leI hYrfnIjnk hY. Auh aqy AunHF dy sihXogI lMmy smy qk hwl ivkisq krn leI mhIinaF qwk ihr dy nfl kMm kr rhy hn. AunHF ikhf ik ieh iksy mwlHm qo Gwt nhI hY pr mwlHm iafdf smy qwk nhI cwl skdI. Kfs krky jd qk lok ies pwDr qwk afAudy rihxgy. rPUjI kYnyzf 'c gYr-kfnUMnI qrIky nfl pRvy krdy hn. AunHF nUM pqf hY ik Auh iswDy kfnUMnI qOr 'qy kYnyzf amrIkf df bfrzr pfr krn dI koi krngy qF kYnyzf AunHF nUM amrIkf nfl hoeI do-pwKI sMDI qihq vfps Byj dyvygf.

          kYnyzf ny ies smJOqy df ivsQfr krn dI mMg kIqI hY qF ik Auh hfrF pnfh mMgx vfilaF nUM vfps moV sky. vwzI igxqI 'c rnfrQI PrYc bolx vfly pRoivMs ikbYWk 'c puwjy hn aqy hux ikbYWk srkfr ny kih idwqf hY ik ies dIaF sol srivis sImq hn aqy Auh hor nvy afAux vfly lokF df boJ nhI Jwl skxgIaF. pnfh mMgx vfilaF nUM EntfrIE 'c bdlx dI ivklpI Xojnf qF hY pr kYnyzf dy ieMmIgRyn mMqrI bulfry ny ikhf ik ies sMbMDI kMm 'qy ivcfr cwl irhf hY. pr kYnyzf df sB qo vwzf ihr ikbYWk qo afAux vfly rnfrQIaF nUM Jwlx leI ihr mjbUr hovygf. sLihr `qy vD rhy boJ kfrn trUzo srkfr qoN mdd dI mMg kIqI jf rhI hY.

 

69 sflf bjLurg aOrq 70 GMty bfQ twb ivwc PsI rhI

brfzPorz (jIq jlMDrI) :- trONto dy AuWqr vwl pYNdy sLihr brfzPorz dI iek 69 sflf aOrq iqMn idn nhfAux vfly twb ivwc PsI rhI aqy aMq pulIs ny Aus nUMM afx ky bcfieaf.ismko pulIs ny dwisaf ik Aukq aOrq dI iek shylI ny pulIs nUM PUn krky dwisaf ik Aus dI shlI df iqMn idnF qoN koeI pqf nhIN hY aqy Aus nfl sMprk nhIN ho sikaf. jd pulIs Gr phuMcI qF dyiKaf sfry drvfjLy bMd sn pr jd ipCly pfsy geI qF pulIs nUM  iewk kmry ivwc lfeIt jgdI idwsI iPr pulIs ny pOVImgvfky dyiKaf qF aOrq bfQ twb ivwc bYTI sI aqy bcfa vfsqy rOlLf pf rhI sI. iPr pulIs ny drvfjLf BMn ky aOrq nUM bfQ twb ivwckwZ ky hspqfl phUMcfieaf ijwQy hus Aus df ielfj cwl irhf hY. aOrq ny dwisaf ik Aus nUM mfmUlI PlU sI aqy Auh nhfAux leI twb ivwc vV geI aqy jd nhf ky AuWTx qF Aus qoN AuWiTaf hI nf igaf aqy Auh iqMn idn isrP pfxI pI ky hI ijLMdf rhI. Aus ny nsIhq idwqI hY bjLurgF nUM bfQ twb dI bjfey vfk-ieMn twb jF sLfvr ivwc hI nhfAux cfhIdf hY.

 

brYNptn ivwc pMjfbIaF ny gYr-pMjfbIaF nMU kIqf isafsq qoN bfhr

5 hlikaF ivwc iqMno pfrtIaF dy kuwl 15 AumIdvfrF ivcoN isrPL iek hY gYr-pMjfbI

brYNptn :-  7 juUn nMU hox vflI subfeI cox leI brYNptn ivwc pMjfbIaF (dysIaF) ny gYr-pMjfbIaF nMU pUrI qrF isafsq qoN bfhr kr idwqf hY. sLihr dy kul 5 hlikaF ivwc iqMno pRmuwK pfrtIaF dy 15 AumIdvfrF ivcoN isrPL iek AumIdvfr hI gYr-pMjfbI hY bfkI 14 pMjfbI hn. kuJ lok iehnF 14 AumIdvfrF nMU sfAUQ eysLIan ipCokV dy afKx ZukvF smJdy hn. iehnF AumIdvfrF vwl vyiKaf lgdf hY ijs qrF brYNptn ivwc sfrI dI sfrI abfdI pMjfbIaF dI hI hovygI pr asl ivwc brYNptn ivwc pMjfbIaF dI igxqI 20-25% qoN vwD nhIN hY.

          rfjsI pfrtIaF vloN AumIdvfrF dI nfmjdgI df qrIkf pMjfbIaF ny ies kdr krYk kr ilaf hY ik hux hor koeI afsfnI nfl iehnF df mukfblf nhIN kr skdf. jfxkfr smJdy hn ik asl cox ijwqx qoN nfmInysLn ijwqxf ikqy musLkl aqy mihMgf sOdf hY. iewk vfr nfmInysLn ijwq leI qF bfkI tyk pfrtI dI vyv `qy rwKI jFdI hY aqy keI AumIdvfr qF cox sIn qoN gfieb rihMdy hn qFik mIzIaf df sfhmxf nf krnf pvy.

          agr iehnF 15 AumIdvfrF dy Dfrimk ivsLvfs vwl vyKIey qF iehnF ivcoN 12 iswK hn jdik iewk muslmfn, iewk ihMdU aqy iek eIsfeI hY.

          ilbrl pfrtI vloN brYNptn dy pMj hlikaF qoN KVy kIqy gey pMj AumIdvfrF ivcoN cfr iswK hn aqy iek muslmfn hY. pIsI pfrtI dy pMj AumIdvfrF ivwc cfr iswK aqy ihMdU hY. jdik aYnzIpI vloN KVy kIqy gey pMj AumIdvfrF ivwc cfr iswK aqy iewk eIsfeI ivsLvfs nfl sbMiDq hY. drasl aYnzIpI hI iewko iek ajyhI pfrtI hY ijs df gYr pMjfbI (gYr sfAuQ eysLIan) ipCokV df hY. ies AumIdvfr df nfm kYivn XfrzI hY jo ik brYNptn nfrQ hlky qoN hY.

          brYNptn sYNtr hlky qoN pIsI AumIdvfr hrjIq jsvfl, ilbrl sPdr husyn aqy aYnzIpI AumIdvfr sfrf isMG hY.

          brYNptn eIst qoN ilbrl primMdr isMG, aYnzIpI gurqn isMG aqy pIsI AumIdvfr sudIp vrmf hY.

          brYNptn nfrQ qoN ilbrl hirMdr mwlIH, pIsI irpudmn iZloN aqy aYnzIpI AumIdvfr kYivn Xfrzy hY.

          brYNptn vYst hlky qoN aYnzIpI AumIdvfr jgrUp isMG, ilbrl ivwk iZloN aqy pIsI amrjoq sMDU AumIdvfr hY.

          brYNptn sfAUQ hlky qoN pIsI vloN pRBmIq srkfrIaf, ilbrl suKvMq TyTI aqy aYnzIpI vloN prmjIq igwl AumIdvfr hY.

          pol srvyKxF muqfibk sfry sUby vFg brYNptn ivwc ilbrlF dI hflq pqlI hY jdik cox muihMm dy sLurU ivwc awgy cwl rhI pIsI pfrtI df smrQn izwg irhf hY aqy aYnzIpI df smrQn pihlF nfloN vD irhf hY. ies mOky brYNptn dy iksy vI hlky ivwc ilbrlF dI ijwq dI afs nhIN hY aqy muwK mukfblf aYnzIpI qy pIsI pfrtI dy ivckfr hI jfpdf hY.

 

brYNptn dysI isafsq dI igRPq `c!!

brYNptn dy pMj hlikaF ivwc iewko iewk gYr-dysI AumIdvfr brYNptn nfrQ hlky qoN kYivn Xfrzy

brYNptn :- AuntyrIE dI subfeI cox leI brYNptn pUrI qrF dysI isafsq dI igRPq `c af cuwkf hY. brYNptn dy pMj hlikaF ivwc iqMn pRmuwK rfjsI pfrtIaF vloN isrPL iewko iewk gYr-dysI AumIdvfr brYNptn nfrQ hlky qoN kYivn Xfrzy nfm df ivakqI hY jo kflLy BfeIcfry nfl sbMiDq hY jdik bfkI 14 AumIdvfr dysI hn. ieh 14 AumIdvfr brYNptn dy smuwcy sLihrIaF qoN smrQn mMg rhy hn aqy ijwqx dI sUrq ivwc sfry sLihrIaF dI numfieMgI krngy.

kuJ dysI ieh gwl bhuq mfx nfl afK rhy hn ik brYNptn dy pMj hlikaF ivcoN koeI vI pfrtI ijwqy, aYmpIpI dysI hI bxygf ikAuNik bfkI BfeIcfiraF nMU ies dOV ivwc qkrIbn pUrI qrF bfhr kr idwqf igaf hY.

          brYNptn nfrQ hlky ivwc iewko iewk gYr dysI AumIdvfr aYnzIpI df kYivn Xfrzy hY. kuJ isafsI ivsLlysLk smJdy hn hux vyKx vflI gwl ieh hY ik ies hlky dy ikMny ku dysI votr ies gYr dysI AumIdvfr df smrQn krngy? brYNptn nfrQ hlky qoN aYnzIpI dy AumIdvfr kYivn Xfrzy  dI twkr ilbrl AumIdvfr hirMdr mwlI aqy pIsI AumIdvfr irpudmn iZloN nfl hY. ies hlky df cwkr mfiraF pqf lwgdf hY ik hlky ivwc swB qoN vwD cox Pwty ilbrl AumIdvfr hirMdr mwlI dy hn aqy pIsI AumIdvfr irpudmn iZloN dUjy nMbr `qy hY. hlky ivwc kYivn Xfrzy df cox Pwty iksy ikqfeIN vI ivKfeI idMdf hY. pr pbilk srvyKx muqfibk kYivn Xfrzy ies smyN afpxy dovF ivroDIaF qoN kfPLI awgy cwl irhf hY.

          kYivn lMby smyN dI brYNptn df vsnIk hY aqy 10 sfl vYdr (mOsm) nYWtvrk nfl kMm krdf irhf hY. Aus ny pwqrkfrI dI pVHfeI kIqI hoeI hY aqy kflLy BfeIcfry dy pwqrkrfrF dI asosIeysLn df mYNbr vI hY.

 

zwg Porz rYzIkl sYks slybs rwd krn leI bcnbwD soZI

brYNptn :- pIsI afgU zwg Porz sUby dI cox ijwqx ipwCoN rYzIkl sYks slybs rwd krn leI bcnbwD hY. ieh gwl joqivMdr isMG soZI ny iek ibafn ivwc afKI hY. Xfd rhy joqivMdr isMG soZI ny ilbrl srkfr vloN Dwky nfl lfgU kIqy rYzIkl sYks slybs iKlfPL ivZI muihMm dI rihnumfeI kIqI sI aqy subfeI coxF qoN pihlF pIsI ilzrisLp nMU ies bfry lfbI kIqf sI ijs dy iswty vjoN zwg Porz ny jMqk qOr `qy ies sYks slybs nMU rwd krn df vfadf kIqf hY. sRI soZI ny dwisaf ky pIsI afgI Porz ies vfady `qy pUrI qrF kfiem hn aqy votrF nMU votF mMgx afAux vfly AumIdvfrF qoN ies bfry puwCxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr ny mfipaF dI slfh qoN ibnF ieh sYks slybs Dwky nfl lfgU kIqf sI aqy ilbrl pfrtI dy vDfiekF ny vI mfipaF dI sunx qoN nFh kr idwqI sI. hux coxF mOky ieh qoN ies df vrqfry bfry puwCx df mOkf hY. AuhnF ikhf ik sUby dy skUlF ivwc bwcy pVfHeI ivwc pCV rhy hn ikAuNik srkfr ny muwK sbjYktF `qy jLor dyx dI qF gYr vfijb sYks slybl nMU awgy rwiKaf hoieaf hY ijs dI mjfrtI mfpy ivroDqf krdy hn. sRI soZI ny ikhf ik awj cox srvyKxF ivwc ilbrl pfrtI pUrI qrF lVKVf cuwkI hY aqy ies df sPfieaf hox vflf hY. AuhnF ikhf ik ies dI sLurUafq sYks slybs dI ivroDqf mOky mfltn ivwc ho geI sI jd guwsy ivwc afey mfipaF ny pRImIar kYQiln ivMn nMU Gyr ilaf sI. awj kYQiln ivMn dI hflq eynI Krfb hY ik Auh afpxI sIt qoN vI hfr rhI hY aqy syks slybs df ivroD afrgynfeIjL krn vfly afgU Kfild mihmUd ny kYQiln nMU hrfAux leI pUrf qfx lgfieaf hoieaf hY. sRI soZI ny ikhf ik Kfild mihmUd vFg hor mfipaF nMU vI afpxy bwicaF dI surwiKaf aqy suinhry BivK vfsqy ies gYr vfijb sYks slybs df smrQn krn vfly AumIdvfrF nMU cxOqI dyxI cfhIdI hY.

 

kIqIaF duwly dIaF pysL lwDI dy afeIaF

buwkl dy swp hI zMg rhy ny zwg Porz dI pIsI pfrtI nMU

torFto : - ikhf jf irhf hY 407 eItIafr df kiQq qOr `qy corI kIqf igaf zytf pIsI pfrtI dI nfmInysLn lV rhy keI AumIdvfrF dI kMpyn vfsqy vriqaf igaf. ies dI qPqIsL cwl rhI hY pr brYNptn eIst hlky qoN pIsI AumIdvfr nMU asqIPLf vI dyxf ipaf hY. ies zytf ivwc 60 hjLfr lokF dI jfxkfrI corI hoeI dwsI geI hY. keI pIsI AumIdvfrF `qy AuNglf AuT rhIaF hn. pIsI pfrtI dy afgU zwg Porz ny ikhf hY ik Auh ies bfry kuJ nhIN jfxdf aqy ieh GtnfvF sfbkf afgU pYtirk brfAUn dy smyN vfprIaF hn ies vfsqy Aus qoN hI puwiCaf jfxf cfhIdf hY. ieh kIqIaF duwly dIaF pysL lwDI dy afeIaF vflI gwl hY. pr afgU vjoN byafbrU ho ky inkly sfbkf afgU pYtirk brfAUn ny ies qoN sfPL ienkfr kIqf hY. brfAUn ny dfavf kIqf hY ik Aus ny pIsI pfrtI nMU pYrF `qy KVI kIqf sI aqy pfrtI dy PMz leI coKI mfieaf iekwTI kIqI sI. pYtirk brfAUn ny pfrtI aMdr KLlblI vflf ZFcf KVf krn qoN ienkfr kIqf hY.

          afm crcf hY ik pYtirk brfAUn dy durlI jQy dy keI mYNbr hux Porz nMU hrfAux vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn buwkl dy swp hI zwg Porz dI pIsI pfrtI nMU zMg rhy hn. keI lokF ny ijhnF ivwc dysIaF dI coKI igxqI hY ny, pYtirk brfAUn dI pRImIarisLp ivwc cMm dIaF clfAux dI TfxI hoeI sI. keIaF ny afp plMm jObF lYx jF afpxy pirvfr dy mYNbrF nMU dvfAux dIaF skImF bxfeIaF hoeIaF hn. aYsy vI hn jo jsits afPL pIs lwgx jF lgvfAux dy vfady cuwkI iPrdy sn. pMjfbI BfeIcfry ivwc pYtirk brfAUn ny keIaF nMU nMbrdfrIaF vMzIaF sn. nMbrdfrIaF vMz ky Auh pfrtI vfsqy cokF PMz iekwTf krn ivwc kfmXfb hoieaf sI. kuJ lok dwsdy hn ik brfAUn dI afdq swB nMU muMzy dyx vflI sI ijs sdky kuJ hlikaF ivwc nfmInysLn vfsqy sKLq mukfbly hoey ijs nfl pIsI pfrtI nMU coKI mYNbrisLp aqy PIs imlI. kuJ aYsy nMbrdfr vI hn ijhnF nMU keI kuJ lutfAux ipwCoN surq afeI aqy Auh afpf ivroDI ibafn dfgx lwg pey.  ijhnF nMU pIsI nfmInysLn hfsl nhIN hoeI AuhnF ivcoN vI keI hux Porz qoN bdlf lY rhy hn. pIsI pfrtI vfsqy vot, sport aqy PMz iekwTf krn vfsqy awzIcotI df jLor lgfAux vfly kuJ nMbrdfr hux inrpwK isafsI ivsLlysLk bx ky Porz dI pIsI pfrtI qoN bdlf lY rhy. jfxkfr sUqrF muqfibk Porz nMU zMg mfrn vfly keI swjx pIsI pfrtI dI lIzrisLp dy aMdr bYTy afpxf kMm krI jf rhy hn aqy bfhr bYTy AuhnF df sfQ dy rhy hn.

 

pbilk sYktr XUnIanF bfgo-bfg!

bYk-tU-vrk kfnUMn df shfrf nhI lvygI aYnzIpI srkfr hOrvQ

torFto :- EntyrIE aYnzIpI afgU aYzrIaf hOrvQ ny afiKaf ik agr AunHF dI srkfr cuxI jFdI hY qF aiDafpkF smyq hVqflI XUnIanF nUM kMm AuWqy vfps swdx leI bYk-tU-vrk kfnUMn df shfrf nhI ilaf jfvygf.

hOrvQ ny afiKaf ik ieh aYnzIpI dIaF kdrF kImqF dy Ault hY. ies nfl pbilk sYktr mYgf XUnIanF bogo bfg ho geIaF hn jo pihlF hI ilbrl pfrtI df sfQ Cwz ky aYnzIpI ipwCy KV geIaF hn. aYnzIpI afgU ny afiKaf ik ieh 1990 nhI hY aqy Auh bOb rya nhI hn. Xfd rhy jd 22-23 sfl pihlF bOb rya dI rihnumfeI ivwc AuntyrIE ivwc aYnzIpI srkfr bxI sI qF pbilk sYktr XUnIanF ny ies df BrpUr smrQn kIqf sI pr pRImIar bnx ipwCoN bOb rya ny afriQk mMdI kfrn XUnIanF nMU gwPy dyx qoN asmrQf pRgtfeI sI qF XUnIanF rya dIaF dusLmx bx geIaF sn. rya dI aYnzIpI srkfr ny sUby dI afriQkqf zFvFzol kr idwqI sI aqy iswty vjoN aglIaF coxF ivwc aYnzIpI df sPfieaf ho igaf sI.

ijLkrXog hY Xfrk XUnIvrstI ivwc hoeI hVqfl qIjy  mhIny ivwc dfKl ho geI hY pr XUnIanF qoN zrdI ilbrl srkfr KfmosL rhI hY ijs nfl hjLrF ividafrQIaF df vwzf nuksfn hoieaf hY aqy hor ho irhf hY. ies qoN pihlF sUby dy kfljF ivwc lMbI hVqfl kfrn ividafrQIaF df iek simstr mfiraf igaf sI.

 

meI 25, 2018, KLbrnfmf # 974


ilbrlF ny iPr lfieaf ieMnsLorYNs ryt GtfAux df 'byhf lfrf'

brYNptn, 17 meI :- subfeI ilbrlF ny vhIkl ieMnsLorYNs ryt GtfAux df 'byhf lfrf' awj iPr lgf idwqf hY. brYNptn eIst qoN ilbrl AumIdvfr primMdr isMG dy kMpyn dPLqr ivwc hirMdr mwlIH aqy ivwk iZloN vI pDfry hoey sn ijhnF ny vfadf kIqf ik agr ilbrl iPr srkfr bxfAuNdy hn qF kMpnIaF nMU postl koz nfl joV ky ieMnsLorYNs ryt vDfAux dI kdy afigaf nhIN idwqI jfvygI ijs nfl brYNptn aqy ies vrgy hor sLihrF dy lokF nMU lfB hovygf. ieh dfavf vI kIqf igaf ik ilbrl srkfr ny  2013 qoN hux qwk 10% ryt Gtfey hn jdik aMkVy dwsdy hn ik ryt vDy hn. jo lok ieMnsLorYNs adf krdy hn Auh jfxdy hn ik ryt vDy hn pr ilbrl Elt dfavy krdy hn. 15 sfl pihlF ilbrl afgU  zfltn mgYNtI ny vI ryt GtfAux df vfadf kIqf sI jo kdy vPf nf hoieaf aqy iPr ivMn srkfr dy vfady vI Poky hI inkly. hux ilbrlF ny ryt GtfAux dy vfady nMU postl koz dI pYikMg ivwc pysL kIqf hY pr lok smJdy hn ik ieh hY AuhI byhf lfrf ijs nMU vhIkl iensLorYs ryt GtfAux vflf ikhf jFdf hY jo aksr coxF vyly hr vfr  lfieaf jFdf hY.

 

amrIkf dI sMnsYWt klfjL dI mMg aiVkf bxI-trUzo

inAUXfrk, 17 julfeI :- pRDfn mMqrI sRI trUzo ny ikhf hY ik nfPtf smJOqf isry lwgx ivwc amrIkf dI sMnsYWt klfjL dI mMg aiVkf bx geI hY. Xfd rhy amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr nfrQ amrYkn PrI tryz aYgrImYNt (nfPtf) nivafAux leI gwlbfq cwl rhI hY ijs nMU Dwkf lgfAux vfsqy trUzo amrIkf gey sn. amrIkI pRDfn zfnlz trMp ny nfPLtf rwd krn dI DmkI dy ik ies nMU nvyN isry qoN ivcfrn dI pRIikRaf sLurU krvf leI sI. trMp df mMnxf hY ik nfPtf amrIkf vfsqy nuksfndyh smJOqf hY ijs ivwc qbdIlIaF dI loV hY. kYnyzf aqy mYksIko ies nMU amrIkf nfl muV ivcfr rhy hn qFik iqMnF dysLF ivwc iksy pwDr `qy sihmqI bx jfvy. inAUXfrk ivwc eIknfimk klwb ivwc bolidaF trUzo ny afiKaf ik iqMno dysL ajyhI zIal `qy sihmq ho gey hn jo iqMnF vfsqy hI cMgI hY pr amrIkf ies ivwc sMnsYWt klfjL (mwd) pfAuxI cfhuMdf hY ijs nfl agr inrDfrq smyN ivwc nfPtf muV nivafieaf nhIN jFdf qF ieh afpxy afp hI KLqm ho jfvygf. amrIkf pMj sfl dI sMnsYWt klfjL cfhuMdf hY ijs vfsqy kYnyzf aqy mYksIko ajy iqafr nhIN hn. trUzo ny ikhf ik ieh pMj sfl dI lIjL dI sLrq `qy iblizMg Ausfrn vflI gwl hY jo lIjL nf vDx dI sUrq ivwc Kus jfvygI. vfisLMgtn ivwc iqMMn iDrI gwlbfq ajy vI jfrI hY.

 

sfbkf pIsI afgU pYtirk brfAUn ilKygf 'myrI isafsI hwiqaf' nfm dI ikqfb

trONto: (jIq jlMDrI) torI pfrtI dy sfbkf nyqf pYitrk brfAUn AunHf ivakqIaF `qy insLfnf sfDdy hoey ijnHF nUM Aus nuM isafsI qOr 'icwq kr ilaf' sI, Aupr iek ikqfb ilwK irhf hY jo ik nvMbr mhIny ivwc rlIj LkIqI jfvygI. brfAUn ijs ny sItIvI inAUjL vwloN nsLr kIqI sYkcUal asflt dI KLbr qo bfad 25 jnvrI nUM asqIPf dy idwqf sI, afpxI isafsI hwiqaf bfry ikqfb ivwc Kulky ilKygf. Aus ny vIrvfr nUM ikhf ik asIN EntyrIE nUM nvyN rfhF `qy qorn vwl awgy vwD rhy sF aqy ieh lwgx lwg ipaf sI ik mYN 40 sfl dI Aumr ivwc kYnyzf dy vwzy sUby df pRImIar bx jfvFgf pr ies dy bfvjUd 24 jnvrI nUM myrI Bry bfjLfr isafsI hwiqaf kr idwqI geI sI. Aus df kihxf hY ik Auh ikqfb ivwc ieh sB kuJ dwsygf ik Aus dy imwqr kOx sn, imwqrF dy Bys ivwc dusLmx kOx sn aqy blykmyl krn vfly kYnyzf dy vwzy nyqf kOx sn. ies pusqk df pUrf nfm : "tyk zfAUn, d pulItIkl asYsInysLn afPL pYtirk brfAUn" hovygf joik EpIafeI vwloN hfrz kvr vflI ikqfb hovygI. rfjnIqI qoN ivhlf hoieaf pYtirk brfAUn awj kl imsIsfgf ivwc afpxI mMgqyr nfl rih irhf hY aqy isivk pwDr `qy cox dy supny vyK irhf hY.

 

mYirj pYils `c hoieaf afnMd kfrj df hukmnfmy dI AulMGxf

-izksI gurdvfry dy cfr zrYktrF ny ilKqI nukqfcInI kIqI

axjfxy ivwc glqI hoeI hY -pRDfn gurpRIq isMG bwl

brYNptn :- lMGy vIkieMz `qy iewk bYNkuiet hfl ivwc hoey iewk afnMd kfrj nMU EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz gurdvfry dy cfr zrYktrF ny 16 mfrc 1998 dy hukmnfmy dI AulMGxf dwsidaF ies dI sKLq nukqfcInI kIqI hY. cfr zrYktr s: guirMdrjIq isMG Buwlr, s: prmjIq isMG bulynf, s: nvjIq isMG aqy s: amrIk isMG idEl ny afpxy dsqKqF hyT jfrI kIqy iek ilKqI ibafn `c ikhf hY 12 meI 2018 nMU kYlzn ivwc gorvy roz `qy siQq iewk ietflIan irjort ivwc iewk afnMd kfrj hoieaf hY ijs vfsqy izksI gurdvfry qoN sRI gurU gRMQ sfihb df srUp, rfgI qy ZfzI lY jfey gey. pRDfn gurpRIq isMG bwl aqy kuJ mYNbr vI ies ivafh ivwc sLfml hoey qy nv ivafhy joVy nMU vDfeI idwqI. ipCly 2-3 idnF dOrfn ies dI crcf kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc vI hoeI hY.

          KLbrnfmf vloN pRDfn s: gurpRIq isMG bwl nfl jd ies bfry AuhnF df pRqIkrm jfnx vfsqy sMprk kIqf igaf qF AuhnF ikhf ik ieh axjfxy ivwc hoeI Buwl hY. AuhnF awgy dwisaf ik ieh ivafh gurdvfrf sfihb ivwc hoxf sI pr pirvfr vloN ikhf igaf ik bwcy grIn hfAUs ivwc ivafh krvfAuxf cfhuMdy hn ijs kfrn qbdIlI leI axjfxy ivwc sihmqI idwqI geI. AuhnF df ivsLvfs sI ik afnMd kfrj grIn hfAUs ivwc hoxf aqy ieh iksy pfrtI jF bYNkuiet hfl qoN vKrI sYWtawp hovygI. pr ipwCoN aihsfs hoieaf ik ieh ajyhf nhIN sI. AuhnF ikhf ik Auh afpxI Buwl CupfAux dI kdy vI koisLsL nhIN krngy aqy ies dI ijLMmyvfrI lYNdy hn pr ieh axjfxy ivwc hoeI iewk glqI hY.

          cfr zrYktrF ny izksI gurdvfry vloN sMq rxjIq isMG ZwzrIaF vfly nMU 7, 8, 9, 10 jUn nMU swdy jfx df vI ivroD kIqf hY ikAuNik ZwzrIaF vfly bfry pMjfb ivwc kfPLI ivfdivvfd hY. zrYktrF ny ieh vI afiKaf hY ik 6 meI idn aYqvfr nMU kmytI dI hoeI mIitMg ivwc ZwzrIaF vfly nMU swdy jfx `qy koeI ivcfr nhIN hoeI aqy nf hI koeI mqf pfieaf igaf hY. iehnF zrYktrF nMU mIzIaf rportF qoN hI ies bfry pqf lwgf hY ijs kfrn agr koeI vfd ivvfd huMdf hY qF Auh ijLMmyvfr nhIN hoxgy. ilKqI ibafn ivwc iehnF cfr zrYktrF ny irjort vfly afnMd kfrj dI ijMLmyvfrI qoN vI afpxy afp nMU vwK kr ilaf hY.

          sMq ZwzrIaF vffly nMU swdy jfx bfry puwCy jfx `qy pRDfn s: gurpRIq isMG bwl ny ikhf ik 6 meI dI kmytI dI mItMg qoN bfad hI sMq ZwzrIaF vfly df pRogrfm PfeInl hoieaf sI ijs kfrn mIitMg ivwc ies df ijLkr nhIN kIqf igaf. AuhnF ikhf ik hr pRcfrk dy ivcfrF nfl hr iswK sihmq nhIN huMdf pr kQf kIrqn aqy pRcfr vfsqy hr gurdvfry nMU pRcfrk swdxy pYNdy hn. hr pRcfrk nMU gurimq muqfibk gurU dy BYa ivwc rih ky pRcfr krnf cfhIdf hY aqy kmytI swB qoN ieh afs rwK ky hI swddI hY.

          Xfd rhy 16 mfrc 1998 vflf hukmnfmf bhuq duivDf pYdf kr irhf hY ijs kfrn pMjfb ivwc qF afnMd kfrjF df hulIaf vI ivgV igaf hY. kdy afnMd kfrj mOky sfr BfeIcfrf juV bYTdf sI pr hux keI vfr do drjn srIr iekwTy krny musLkl ho jFdy hn. ivdysLF ivwc zYstInysLn vYizMgjL df ruJfn vI vD irhf hY.

 

imsIsfgf df aiDafpk  afpxI ividafrQx `qy kIqy kfmuk hmly ivwc cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- puLlIs ny skfrbro ivwc pVf rhy imsIsfgf dy iek aiDafpk nUM cfrj kIqf hY ijs AuWpr afpxI hI iek aMqrrfsLtrI ividafrQx `qy kfmuk hmlf krn df dosL hY. ieh Gtnf 2 aprYl nUM vfprI dwsI jFdI hY. trONto pulIs 14 meI nUM Gtnf dI CfxbIx krn 4620 iPMc aYvinAU eIst skfrbro `qy EntyrIE ieMtrnYsLnl kflj ivwc  geI sI ijQy pulIs ny ies Gtnf bfry dwisaf igaf. dosLI nUM 17 meI nUM igRPqfr kIqf igaf sI. ieh Gtnf skUl dI pRfprtI qoN bfhr vfprI dwsI jFdI hY. pulIs ny imsIsfgf dy 43 afidl hmjLf nUM sYksUal asflt aqy ijnsI sOsLx dy dosL ivwc cfrj kIqf hY.Aus dI adflq ivwc pysLI agly vIrvfr nuM hovygI.

 

bYNkF ny mfrgyjL dy vyrIeyvl ryt Gtfey

trONto (jIq jlMDrI) :- qkrIbn sfrIaF hI vwzIaF bYNkf ny mfrtgyjL dy vyrIeyvl ryt Gtf idwqy hn bysLk bYNkF nY iPksz ryt pihlF hI vDf idwqy sn. bYNkF ny iek kdm bYNkF nUM prsnl lon qoN Gwt ho rhy lfB nUM mwdy njLr rwKidaF cuwikaf hY qF lokF nUM mfrgyjL lYx leI AuqsLfihq kIqf jf sky. bysLk Gtfey gey ryt afrjLI hn aqy kuwJ bYNkF ny ieh ryt 31 meI qwk Gtfey hn aqy kuJ bYNkF ny 4 jUn qwk Gtfey hn . sfrIaF hI bYNkF ny ieh ryt pRfeIm ryt qoN pUrf 1% Gtfey hn Bfv bYNkF pRfeIm ryt qoN pUrf iek pRqIsLwq Gwt ryt lf rhIaF hn.

 

pIsI AumIdvfr ismr sMDU dy asqIPLy kfrn BfeIcfry `c hlcl

pfrtI ny sudIp vrmf nMU brYNptn eIst qoN AumIdvfr aYlfinaF

torFto, 17 meI  :- brYNptn eIst hlky qoN pIsI AumIdvfr ismr sMDU dy acfnk asqIPLy kfrn sQfnk BfeIcfry `c hlcl pYdf ho geI hY.

AuDr pIsI pfrtI ny lgdy hwQ hI sudIp vrmf ies hlky qoN nvF AumIdvfr aYlfn idwqf hY. ismr sMDU ny dsMbr 2017 'c ies hlky qoN sKLq twkr ivwc ijwq pRfpq krky pIsI pfrtI dI nfmInysLn hfsl kIqI sI. kuJ hPLqy pihlF Aus dy cox dPLqr df AudGftn vI pIsI afgU zwg Porz ny afp af ky kIqf sI. ismr sMDU 407 eItIafr kMpnI df ipCly 9 sflF qo mulfjLm sI aqy Aus ny kuJ smF pihlF hI ieh nOkrI CwzI hY. ies kMpnI ny afpxy gfhkF dy nfm, eImyl, pqy aqy Pon nMbr afid corI hox df ieMksLfPL kIqf hY. kMpnI ny ies bfry 16 meI idn buwDvfr nUM aYlfn kIqf aqy ikhf ik ies nfl qkrIbn 60,000 gfhk pRBfivq hoey hn.

          kMpnI ny afpxy ibafn ivc ikhf ik zftf corI krn dI ies Gtnf dI jFc cwl rhI hY. EDr sMDU ny ikhf ik ienHF doF df pRBfv AunHF dy kMmkfjI jIvn aqy nfmdgI muihMm 'qy pY irhf hY, ijs qo bfad AunHF ny pfrtI qo asqIPf dyxf shI smiJaf. sMDU ny buwDvfr dI fm nUM tivwtr 'qy iliKaf, ''myry 'qy lwgy do bybuinafd hn, ijnHF qo mY iblkuwl ienkfr krdf hF. sMDU ny ies dy nfl hI iliKaf ik mY afpxy sihXogIaF aqy vlMtrIarF df DMnvfd krdf hF.'' pIsI pfrtI ny sMDU dy asqIPy nUM mnUr kr ilaf hY. pfrtI lIzr zwg Porz ny iek ibafn jfrI kr ky ikhf ik sMDU dy asqIPy nUM mnUr kr ilaf igaf hY. AunHF ny tivwtr 'qy iliKaf ik sMDU dI QF sudIp vrmf nUM brYptn eIst qo nvF AumIdvfr nfmjd kIqf igaf hY aqy AunHF df pfrtI 'c asI svfgq krdy hF.

nYsLnl post ny iek ivsqrq rport ivwc ikhf hY 407 eItIafr df sbMiDq zYtf iewk mOky dI-mIzIaf dy hwQ ivwc sI ijs df sbMD snovr iZloN nfl hY. aKLbfr muqfibk snovr iZloN keI pIsI nfmInysLn ivwc srgrm irhf hY. iehnF ivcoN keI nfmInysLnF ivvfd ivwc iGrdIaF rhIaF hn aqy keI vfr mYNbrisLp Prfz dy dosL vI lgdy rhy hn. rport muqfibk nYsLnl post ny snovr iZloN qoN jd puwiCaf ik kI Auh 407 zYtf corI bfry kuJ jfxdf hY? jF Ausny jF Aus dI kMpnI ny ieh jfxkfrI vrqI hY qF iZloN ny ikhf ik Aus nMU Xfd nhIN hY. iZloN ny agy ikhf ik keI vfr nfmInysLnF mOky lok aqy kYNzIzyt zYtf idMdy hn pr sfnMU pqf nhIN huMdf ik ieh ikwQoN ilaFdf igaf hY. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc sudIp vrm nMU AumIdvfr aYlfny jfx dI nukqfcInI hoeI hY. Xfd rhy sudIp vrm pihlF eItobIko qoN AumIdvfr sI pr zwg Porz dy KVn kfrn iPr brYNptn sYNtr hlky qoN AumIdvfr bixaf pr hfr igaf sI. AuNJ BfvyN pfrtI afgU iksy nMU AumIdvfr nfmjd krn df hwk hY pr kuJ lok smJdy hn ik afgU nMU iek pYmfnf apnfAuxf cfhIdf hY. imsIsfgf sYNtr qoN qfnIaf aYln dI AumIdvfrI rwd krn ipwCoN cox smyN dUjy nMbr `qy rhI aOrq nMU nfmjd kIqf igaf sI  ies ihsfb bfl brYNptn eIst qoN nvl bjfj dUjy aqy jrmnjIq isMG qIjy nMbr `qy rhy hn pr AuhnF nMU njLr aMdfjL kr idwqf igaf. kuJ lok ies mfmly ivwc iswK vrsjL ihMdU pwqf vI Kyz rhy hn ikAuNik iewk iswK dI QF iek ihMdU nMU AumIdvfr bxfieaf igaf hY. Xfd rhy ismr sMDU iKlfPL zYtf corI bfry sLkfieq iks ny kIqI, ieh ajy jMqk nhIN hoieaf. ieh sLkfieq ajy bynfmI khI jf rhI hY.

 

mMdbuwDI ivakqI dI kuwtmfr krn vfly qIsry dosLI dI hoeI pCfx

21 sflf jYpfl AuWpl dy hoey kYnyzf-vfeIz vfrMt jfrI

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal rIjnl pulIs ny imsIsfgf dy sukyar vMn bws trmInl ivwc iek mMdbuwDI ivakqI dI kuwtmfr krn vfly iqMn kiQq dosLIaF ivwcoN qIsry dosLI vI pCfx kr leI hY aqy Aus dy kYnyzf vfeIz vfrMt jfrI kr idwqy hn. ies kwutmfr dy sMbMD ivwc pihlF hI do ivakqIaF nMU igRPqfr kIqf jf cwukf hY.

          hux qIsry kiQq dosLI dI pCfx 21 sflf jspfl AuWpl vjoN hoeI hY ijs df koeI pwkf aYzrYs nhIN hY. ieh Gtnf 13 mfrc nUM vfprI sI jdoN 29 sflf dy iek mMdbwuDI ivakqI nUM ibnF iksy BVkfht dy poVIaF `qy bYTy nUM kuwt idwqf igaf sI ijs kfrn Aus dy ichry `qy zUMGIaF swtf lwg geIaF sn aqy Aus df nwk vI tuwt igaf sI. jdoN ies kuwtmfr dI vIzIE jfrI hoeI sI qF sfrI hI dunIaF ivwc ieh kuwtmfr krn vfly ivakqIaF nUM lhfnqF pfeIaF geIaF sn aqy kuJ idnHF bfad do ivakqIaF dI pCfx hoeI sI ijnHF nUM bfad ivwc igRPqfr kr ilaf sI ijnHF ivwcoN 25 sflf rxjoq isMG DfmI dI ajy jfmnq nhIN hoeI ikAuNik Auh trONto pulIs nUM vI iewk hor JgVy dy kys ivwc loVINdf hY aqy dUsry 21 sflf prmvIr isMG cfhl dI 25000 zflr dI jLmfnq ho cwukI hY.  prmvIr cfihl dI mF aqy Coty Brf nUM vI cfihl nUM Tfhr dyx dy dosLF qihq cfrj kr ilaf sI.pulIs df kihxf hY ik agr iksy nUM jspfl AuWpl dy QF iTkfxy df pqf hovy qF pulIs nUM 905-453-2121 `qy qurMq sMprk kIqf jf skdf hY. puLlIs df kihxf hY ik agr iksy nUM AuWpl nUM Tfhr idwqI hoeI hY qF Aus Aupr vI cfrj lwg skdy hn.

 

ilbrl aYmpI rfj gryvfl dI aYiQks kimsLnr vwloN ieMzIaf tirwp leI idwqy swdy dI jFc sLurU

aftvf (jIq jlMDrI) :- PYzrl aYiQks kimsLnr vwloN brYNptn eIst qoN ilbrl aYNmpI rfj gryvfl dI jFc sLrU kr idwqI hY qF ik ieh pqf lgfieaf jf sky ik kI rfj gryvfl ny iewk kMstrwksLn kMpnI dy afhudydfr, jo ik rfj gryvfl df gfhk vI hY, nUM pRDfn mMMqrI dy Bfrq dOry mOky ieMzIaf tirwp ivwc sLfiml hox df swdf dyky sMsd dy kfnUMnF dI AulMGxf qF nhIN kIqI hY. kimsLnr mYrIE zIafn ny ikhf hY ik rfj gryvfl ivrwuD aYnzIpI dy cfrlI aYNgs dI isLkfieq qoN bfad aqy gryvfl vwloN Byjy kfgjL pwqrF nUM GoKx qoN bfad Aus ny jFc krn df PYslf kIqf hY.mIzIaf ivwc CpIaF KLbrF qoN bfad do ivroDI iDr dy aYmpIaF ny kimsLnr nUM gryvfl bfry isLkfieqF kIqIaF sn ik aYNmpI ny sMsd dy knPilt afP kMzwkt koz dI AuLlMGxf kIqI hY. pihlF gryvfl ny ieh ikhf sI ik Aus ny kMpnI dy afhudydfr XUsPL XilnmjL nUM pRDfn mMMqrI dy Bfrq dOry vfry swdf dyx ivwc koeI vI rol nhIN inBfieaf sI pr bfad ivwc pRfeIm minstr afiPs ny sfPL kr idwqf sI ik Aus nUM Bfrq jfx df swdf pwqr bkfiedf rfj gryvfl vwloN hI idwqf igaf sI ijs kfrn rfj gryvfl ksUqf Ps igaf sI jd ik nfl jfx vfly XUsPL XilnmyjL df kihxf hY ik Aus ny truzo dy vPLd nfl jfx leIrfj gryvfl nUM swdy leI bynqI Kuwd kIqI sI. ijhVf rfj gryvfl ny kimsLnr nUM izsklojLr Byijaf sI Aus ivwc aYm pI rfj gryvfl ny srkfrI qnKfh qoN ibnF XusPL dI kMstrwksLn Prm aqy ghIr aYNz aYsosIeyts lfa Prm qoN vI pRfpq afmdn df vyrvf idwqf idwqf sI.

meI 18, 2018, KLbrnfmf # 973


mMMqrI nvdIp bYNs nUM amrIkI eyarport `qy pwg lfhux nUM ikhf

izplomYitk pRotYst ipwCoN amrIkI trFsport ivBfg ny jLubfnI muafPI mMgI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYbint mMqrI nvdIp isMG bYNs ny ikhf hY ik amrIkf dy iztrfiet eyarport `qy Aus nUM pwg lfh ky qlfsLI dyx leI ikhf igaf sI. ieh Gtnf aprYl 2017 dI hY aqy bYNs ny ikhf ik Auh iewk AuWc mwDrI mIitMg ivwc Bfg lY ky vfips kYnyzf prq irhf sI aqy iztrfiet eyarport `qy sfrI sikAUirtI klIar kr cwiukaf sI pr jd Aus df svfb tYst kIqf igaf aqy svfb tYst TIk nhIN afieaf ijs krky Aus nUM pwg lfhux leI ikhf igaf. bYNs anusfr jdo Aus ny pwg dI aihmIaq jfhr kIqI qF dubfrf svfb tYst ilaf jo tYst nYgitv afieaf aqy ijs krky Aus nUM jfx dy idwwqf igaf.

jdoN mMqrI bYNs jhfjL cVHn vfly gyt `qy phuMicaF qf sikAUirtI gfrz ny Aus dy ipwCy jf ky Aus nUM ikhf ik sikAUirtI cYNk dOrfn pUrI protokol dI pflxf nhIN hoeI aqy Aus nUM pwg lfh ky sikAUirtI klIrYNs lYxI pYxI hY. bYNs dy ivcfrF nfl sikAUirtI gfrz sihmq nhIN hoieaf aqy sikAUirtI awgy koeI vfh nf cldI dyK ky bYNs ny afpxf izplomYt pfsport jdoN sikAUirtI vfly nMU idKfieaf qF jf ky bYNs df Cutkfrf hoieaf. bYNs muqfibk ies qoN bfad sikAUirtI gfrz ny muafPLI vI mMgI. bYNs df kihxf hY ik Auh iksy vI eyarport `qy afpxy kYbint rYNk bfry nhIN dwsdf qF ik afm lokF nUM pysL afAuNdIaF smwisafvF nUM jfnx df mOkf iml sky. bYNs ny nfl hI ikhf ik agr iek minstr nUM aijhIaF smwisafvF afAuNdIaF hn qF iPr afm lokF nfl kI vpfrdI hovygI. bYNs df ieh vI kihxf hY ik Aus nUM bVf ajIb lwigaf aqy Auh prysLfn vI hoieaf pr sLFq irhf sI. globl aPyarjL kYnyzf ny ies Gtnf bfry izplomYitk pRotYst kIqf qF amrIkf dy trFsport ivBfg ny jLubfnI muafPLI mMg ky sfr ilaf.

ies qoN bfad ivdysL mMMqrI ikRstIaf PrIlYNz ny ieh muwdf amrIkf dy ivdysL mMqrI kol AuTfieaf. hux iztrfiet sikAUirtI mYnyjmYNt df kihxf hY ik gfrzF nUM pwg dI aihmIaq bfry jfgrUk kIqf jfvygf qF ik agFh qoN aijhI Gtnf nf vfpr sky. ies qoN bfad bYNs ny iek hor vfikaf vI sFJf kIqf jdoN Auh ikRsims dIaF CuwtIaF mOky afpxy pRIvfr smyq aYNtIgUaf qoN CwutIaF kwt ky vfisp af rhy sn qF sikAUirtI cYWk qoN pihlF hI Aus nUM pwg Auqfrn leI ikhf igaf sI. bYNs df kihxf hY ik ivqkrf bhuq QfvF `qy ajy vI jfrI hY. sB qoN pihlF bYNs nfl hoey ivqkry dI rIport ikbYWk dy aKLbfr 'lf prYs' ny CfpI sI.

 

gMn amYnstI pRgrfm qihq pulIs nUM sONpy hjLfrF hiQafr

brYNNptn: (jIq jlMDrI) EpIpI vwloN cfley gey 'gMn amYnstI progrfm' qihq brYNptn smyq sUby dy lokF nyhjLfrF hI hiQafr aqy golI iswkf pulIs nUM sONp idwqf hY. pIal pulIs anusfr aprYl mhIny ivwc imsIsfgf aqy brYNptn dy invfsIaF ny 34 hiQafr pulIs nMU sONpy hn. EpIpI nUM iswDy qOr `qy sfry sUby ivwcoN 689 gMnF sOpIaF geIaF sn aqy pIal pulIs smyq sUby dIaF hor pulIs PorsF nUM 1503 gMnf sONpIaF geIaF sn aqy ies sfl hux qwk sONpy gey hiQafrF dI kul igxqI 2192 hor geI hY. pIal pulIs ny 21 GrF ivwc axloVINdy hiQafr cwuky aqy 80 pfAUNz golI iswkf kbjLy ivwc ilaf. ipCly sfl pIal pulIs ny 52 GrF ivwcoN 70 gMnF aqy 75 pONz golI iswkf kbjLy ivwc ilaf sI. pIal puLLlIs df kihxf hY ik BfvyN amYnstI pRogrfm Kqm ho igaf hY aqy iPr vI pIal Kyqr dy bisLMdy agr ax-loVINdy hiQafr vfips krn cfhuMdy hn qF AunHF `qy vI amYnistI progrfm dIaF sLrqF lfgU rihxgIaF aqy lok byiJjk hiQafr vfips kr skdy hn. pr pulIs ny ikhf hY ik lok hiQafr dyx pulIs stysLnF `qy iblkul nf afAux aqy pulIs nUM PUn krky sfrI jfxkfrI dyx aqy pulIs aPsr AunHF dy GrIN afky afp hiQafr cwuk ky lY jfxgy. EpIpI anusfr hux ies sfl 267 rfiePlF, 156 sLfrt gMnF, 113 pfbMdIsLudf gMnF aqy 62 hor gMnF sOpIaF geIaF hn aqy 12615 rONd vI puils nMU sONpy gey hn.

 

mfrc mhIny `c bIsI ivwc nsLy dI EvrzojL nfl hoeIaF 161 mOqF

vYnkUvr, 10 meI :- mfrc mhIny ivwc bIsI ivwc gYr kfnMUnI nisLaF dI  EvrzojL nfl 161 mOqF hoeIaF hn jo ik dsMbr 2016 qoN bfad swB qoN vwD hn. dsMbr 2016 ivwc gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl 162 mOqF hoeIaF sn. kornr dI rport muqfibk 83 % mOqF df kfrn PYntfinl sI joik bhuq qfkqvr pyniklr (drdinvfrk) zrwg hY. rport muqfibk ies sfl dy pihly iqMn mhIinaF ivwc nsLy dI EvrzojL dy kuwl 391 kys sfhmxy afey hn ijhnF ivcoN koeI vI srkfr dIaF suprvfeIjL QFvF `qy nhIN vfpry. bIsI dI srkfr ny do sfl pihlF zrwg EvrzojL aYmrjMsI GoisLq kr idwqI sI pr ajyhy kysF ivwc ajy kmI nhIN afeI. bIsI sUby dy cIP kornr muqfibk sfl 2017 ivwc zrwg EvrzojL nfl sUby ivwc 1400 mOqF hoeIaF hn.  2018 dy pihly iqMn mhIinaF ivwc 400 mOqF drj kIqIaF geIaF hn. vYnkUvr sLihr ivwc ies sfl dy pihly iqMn mhIinaF dOrfn 102 mOqF hoeIaF hn joik aOsqn 34 pRqI mhInf bxdIaF hn. 2017 ivwc vYnkUvr dI pRqI mhInf aOsq 30[5 sI. sUby ny nsLyVIaF nMU iekwilaF nsLf nfl lYx dI apIl kIqI hY qFik EvrzojL dI hflq ivwc koeI nlOkisn df tIkf lgfAux jF 911 kfl krn dy Xog hovy. Xfd rhy agly kuJ mhIinaF ivwc trUzo srkfr BMg df vI kfnUMnIkrn kr dyvygI.

 

srvyKx muqfibk pIsI dI bhumwq srkfr aqy aYnzIpI ivroDI iDr

ilbrlF df ho jfvygf sPfieaf

trONto (jIq jlMDrI) :- qfjLf hoey srvyKx ivwc ikhf igaf hY ik EntyrIE ivwc aYnzIpI muwK ivroDI iDr bxygI jd ik pIsI pfrtI dI bhumwq srkfr aqy ilbrl pfrtI df sPfieaf ho jfvygf. ies srvyKx buwDvfr nUM 'Porm rIsrc' vwloN kIqf igaf sI. srvyKx ivwc ikhf igaf hY ik lIzr vwjoN votr kYQiln ivMn nfloN do guxf ijLafdf aYNzrIaf hfrvYWQ nUM pfsMd krdy hn pr pfrtI pfilsI muqfibk pIsI pfrtI nUM sB qoN vwD psMd krdy hn. ies srvyKx ivwc 777 ivakqIaF dI pfsMd pwuCI geI sI. pol muqfibk 40% lok pIsI pfrtI nUM 33% aYnzIpI nUM, 22% ilbrl pfrtI nUM aqy 4% grIn pfrtI nUM vot dyxgy. srvyKx ivwc ikhf igaf hY ik agr awj coxF ho jFdIaf hn qF pIsI pfrtI 75 sItF afpxy nfm kr lvygI jo ik bhumwq leI kfPLI hn, 37 aYnzIpI aqy 12 sItF ilbrlf dI JolI pYx dI BivwKbfxI kIqI geI hY. pIsI pfrtI vI pihlF nfloN hyT afeI hY.

 

trONtoo vYn hmly dy doI `qy lwgy iqMn hor nvyN cfrj

trONto, 10 meI (jIq jlMDrI) :- trONto ivwc bIqI 23 apRYl 2018 nUM ijs vYn ny rfhgIrF nUM kucl idwqf sI ijs kfrn 10 lok mfry gey sn aqy 16 hor gMBIr KmI ho gey sn, dy dosLI nUM awj adflq ivwc pysL kIqf igaf sI aqy Aus AuWpr kql krn dI koisLsL dy iqMn hor nvyN cfrj lfey gey hn. nfrQ Xfrk ivwc hoeI ies Gtnf nUM EntyrIE dy ircmMz ihwl dy rihx vfly 25 sflf alyk imnfsIan nF dy nOjvfn ny aMfm idwqf sI. alyk `qy pihlF 10 lokF df kql krn aqy 13 lokF nUM kql krn dy ierfdy nfl gMBIr rUp nfl KmI krn dy do lfey gey sn. alyk nUM vIrvfr nUM hor doF df sfhmxf krn leI EntfrIE siQq iPMc aYvyinAU kort hfAUs `c py kIqf igaf. adflq `c alyk cuwp-cfp KVHf irhf aqy Aus nUM afpxy kIqy df rf ijMnf vI aPsos nhI sI.

puls muqfibk alyk dy sol mIzIaf py qo pqf lwgf ik Auh aOrqF nfl sKq nPrq krdf sI. puls ny ikhf ik hfdsy ivc 8 aOrqF aqy 2 mrd mfry gey sn aqy mrn vfilaF `c 22 qo 94 sfl dy Aumr dy lok sn. alyk ny ikrfey `qy vYn lY ky 23 apRYl nUM torFto dy XMg strIt, iPMc aYvyinAU `qy pYdl jf rhy lokF `qy vYn cVHf idwqI sI. ies Gtnf mgro trONto puls ny doI alyk nUM ihrfsq ivc lY ilaf sI.

 

pMjfbI agvfkfrF smyq agvf hox vflf vI hoieaf cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :-  pulIs ny brYNptn ivwc vfprI agvf dI Gtnf qoN bfad kuJ hI GMitaf ivwc agvfkfrF nUM ijwQy igRPqfr kr ilaf AuWQy agvf hoey ivakqI nUM afpxI pCfx lkfAux leI vI cfrj kIqf igaf hY. puLlIs anusfr agvfkfr iek ivakqI nUM vfl mfrt stor qoN cfkU dI nok `qy agvf krky nyVly ihr imltn lY gey ijQy agfvfkfrF ny Aus ivakqI nUM kfr ivwc bMd kr idwqf aqy afp mohfk ksIno aMdr cly gey. ies qoN bfad iksy qrHF Aus ivakqI ny afpxy afp  nUM afjLfd kr ilaf aqy kfr ivwcoN inkl ky Aus ny ksIno dy sikAUirtI gfrz nUM afpxy nfl hoeI Gtnf qoN jfxU krvfieaf. pulIs ny mOky qy phuMcky qo dovyN dosLIaF nUM ksIno dy aMdroN igRqfr kr ilaf| agvf leI brYNptn dy 31 sflf gurivMdr iZwlo aqy 26 sflf aminMdr Jwj nUM cfrj kIqf igaf hY aqy ies dy nfl hI agvf hox vfly ivakqI nUM vI afpxI shI pCfx nf dwsx dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf hY.

trYktr-trylr corI krn dy dosL `c pMjfbI cfrj

hYimltn (jIq jlMDrI) :- hYimltn pulIs ny brYNptn dy iek ivakqI nUM ibwlIaF dy gMd nfl Bry trYktr trylr nUM corI krn dy dosL ivwc cfrj kIqf hY. corI dI ieh Gtnf 17 PrvrI nUM vfprI sI jdoN iksy ny romn bfrskI trFsport ilmtz df trYktr trylr svyry 6 vjy corI kr ilaf sI. cor ny pihlF hYimltn dy gYs stysLn `qy trwk roikaf aqy iPr kYmibrj jf ky trYktr trylr nUM Cwz idwqf. pulIs ny gYs styslN qoN imlI vIzIE qoN ivakqI dI pCfx krky brYNptn dy 39 sflf jsivMdr atvfl nUM corI smqy keI dosLF ivwc cfrj kr ilaf hY ijnHF ivwcoN iqMn cfrj probysLn qoVn dy cfrj hn.

meI 11, 2018, KLbrnfmf # 972


ilbrl srkfr ny puils nMU rPUjIaF bfry jfxkfrI dyx qoN vrijaf

amrIkf qoN afAux vfly rPUjLIaF dI igxqI ivwc hoieaf BfrI vfDf

aftvfL (jIq jlMDrI) :- ipCy ijhy ilbrl srkfr ny pulIs aqy bfrzr sikAUirtI Pors nUM iek mymo Byijaf sI ijs ivwc dohF PorsF nUM ikhf igaf sI ik koeI vI puls aPsr rPUjIaF bfry lokF nUM jfxkfrI nhIN dy skygf aqy isrPL iek aiDkfrI hI rPUjIaF dI igxqI aqy vyrvy mIzIey nUM dws skygf. trUzo srfkr nUM ieh mymo ies leI dyxf ipaf ikAuNik bhuq vwzI igxqI ivwc irPUjLI amrIkf qoN kYnzf ivwc prvysL kr rhy hn aqy kYnyzf dy lokF nUM pqf lwg jfx qy trUzo srkfr dI ikrkrI ho rhI hY ik srkfr gYr kfnUMnI qOr `qy af rhy ieMmIgrftF nUM rokx `c asPl iswD ho rhI hY. so ies krky trUzo srkfr nUM ieh mymo jfrI krn ipaf sI.  ieQy ieh dwsxf bxdf hY ik bfrzr sikAUirtI Pors ijs nUM keI vfr 'kstm Pors' vI ikhf jFdf hY isrP kfnUMnI qOr `qy bxy lfiGaF Bfv 'bfrzr krfsF' qoN hI af rhy lokF dI CfxbIx kr skdI hY jd ik gYr kfnUMnI QfvF qoN bfrzr krfs krdy lokF nfl isrP 'afrsIaYmpI' hI zIl krdI hY. lokF nUM gYr kfnUMnI lFiGaF qoN lMGx leI aqy kYnyzf ivwc dfiKl hox `qy 'bfrzr sikAUirtI Pors' nf ihrfsq ivwc lY skdI hY aqy nf hI puCigwC kr skdI hY. isrP afrsIaYmpI ienHF lFiGaF qoN dfiKl ho rhy gYr kfnUMnI lokF nUM ihrfsq ivwc lY skdI hY pr AunHF nUM vfips moVn df aiDkfr nhIN hY aqy vfips moV df aiDkfr isrP bfrzr sikAUirtI Pors kol hI hY.         so ies krky gYr kfnUMnI qOr `qy lok bfrzr sikAUirtI Pors qoN bwc jFdy hn aqy kYnyzf ivwc dfiKl ho jFdy hn. 2018 dy pihly iqMn mhIinaF ivwc hI amrIkf qoN kYnyzf dy sUby ikbYWk rfhIN 6000 irPUjLI kYnyzf ivwc dfiKl ho cwuky hn aqy ieh igxqI 2017 dy pihly iqMn mhIinaF qoN iqMn guxf hY.

          Xfd rhy 2017 ivwc kYnyzf ny 50,000 rPUjIaF dIaF arjLIaF imlIaF sn jo ik hux qwk df sB qoN vwzf irkfrz hY. rPUjIaF dy rYx bsyry aqy hor shUlqF leI ikbYWk aqy EntyrIE dy sLihrF dI sosLl syvFvF `qy bhuq ijLafdf Bfr pY igaf hY aqy trONto istI dy myar jfhn torI smyq hor istIaF dy myarF ny PYzrl srkfr qoN hor sroqF dI mMg kIqI hY qF ik rPUjIaF dI vDdI igxqI nfl nijwiTaf jf sky. pr ajy qwk trUzo srkfr rPUjIaF dy kYnyzf ivwc gYr kfnMUnI dfKly nUM rokx ivwc nfkfm rhI hY.

 

grmIaF `c BMg df kfnUMnIkrn kr hI dyvFgy trUzo

aftvf (jIq jlMDrI) :-  pRDfn mMMqrI jsitn trUzo ny ikhf hY ik Auh iehnF grmIaF ivwc BMg df kfnUMnIkrn kr hI dyxgy. ies qoN pihlF kuwJ sYnytrF ny pRDfn mMMqrI nUM BMg dy kfnUMnIkrn nUM lfgU krn dI qrIk nUM Gwto Gwt iek sfl awgy pfAux dI bynqI kIqI sI pr pRDfn mMMqrI ny sYnytrF dI mMg nUM apRvfn kr idwqf hY. trUzo ny ikhf hY ik AunHF dI srkfr BMg vycx vfilaF, sUbf qy lokl srkfrF nfl glwbfq kr cwukI hY aqy ies kfnUMn nUM ies sfl grmIaF ivwc hr hfl lfgU kIqf jfvygf. sYnytrF ny ikhf sI ik afid vfsIaF nUM BMg nfl pysL afAux vflIaF smwisafvF df hwl kIqy bgYr ieh kfnUMn lfgU nhIN hoxf cfhIdf aqy sB qoN pihlF afidvfsIaF dy smfijk jIvn `qy BMg pIx nfl pYx vfly pRBfv dIaF smwisafvf df hwl hoxf cfhIdf hY.

 

2018 `c EntyrIE df Gftf $12 imlIan qwk phuMcygf -aYP[ey[E[

trONto (jIq jlMDrI) :- iek hPLqy ivwc ieh dUsrI vfr hoieaf hY ik AuntyrIE srkfr vwloN pysL kIqy bjt ivwc pysL kIqy gey aMkiVaF nMU gLLlq dwisaf igaf hY. sUby dy PfeInYIal akfAUtyiblItI dPqr (aYP[ey[E[) vlo jfrI iek nvI irport `c ikhf igaf hY ik EntfrIE df bjt Gftf asl `c 11[8 iblIan zflr qwk phuMcygf, jo ik sUbf srkfr vlo 6[7 iblIan dwisaf jf irhf hY. ies qoN pihlF EntyrIE dI afzItr jnrl bonI ilijLk vwloN ieh pRgtfvf kIqf igaf sI.

EntfrIE dI ivwqI ingrfnI vflI ies sMsQf df kihxf hY ik ilbrl srkfr dy 2018 dy bjt ivwc vDyry Krc dy nqIjy vjo sUby df Gftf ies sfl qkrIbn 12 iblIan zflr `qy phuMc jfvygf. ies dy nfl hI dPqr ny ikhf ik srkfr dy vwD Krcy dI Xojnf nfl sUby dy kry `c lgBg 70 iblIan zflr df vfDf hovygf, jo ik 2020-22 `c lgBg 400 iblIan zflr `qy phuMc jfvygf. EntyrIE pIsI dy Pfienfs mfhr ivwk PYzlI ny ikhf ik kYQlIn ivMn ilbrlF `qy Brosf nhI kIqf jf skdf. Auh swqf `qy kfib hox leI kuJ vI kr skdy hn. ieh nqIjy buwDvfr nUM sUbfeI cox muihMm urU hox qo iek hPqf pihlF aYP[ey[E[ dI 'sipRMg 2018 ieknfimk afAUtluwk' ivwc jfrI kIqy gey hn. EntyrIE srkfr ny bjt Gfty qy prdf pfAux leI vwKrI  'akfAUitMg' ivDI apxf ky bjt Gftf awDf idKfieaf sI ijs df do vwK vwK rIportF qoN prdf PfsL ho igaf hY.

 

jgmIq isMG ny aYpI aYirn vIar nUM kfks `co kwiZaf

aftvf (jIq jlMDrI) :- aYn[zI[pI[ afgU jgmIq isMG ny vIrvfr nUM aYlfn kIqf ik AunHF ny Qrz pfrtI jFc dI irport mgro aYm[pI[ aYirn vIar nUM aYn[zI[pI[ kfks `co kwZ idwqf hY. aYirn `qy aOrqF nUM qMg pRyfn krn dy do lwgy sn. ijs qo bfad ieh PYslf ilaf igaf hY. pr pfrtI pRDfn dI ies kfrvfeI  nUM aYmpI aYirn vIar ny glq dwisaf hY. sIbIsI nUM idwqI ieMtrivAU ivwc aYirn ny ikhf sI ik Aus dI sLbdfblI kuJ kurwKq sI pr koeI sosLx krn vfly sLbd nhIN vrqy gey sn. AuDr pfrtI pRDfn ny PYsly nUM shI dwisaf hY. pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF jgmIq isMG ny ikhf ik aYirn `qy lwgy doF dI qIjy iDr dI jFc irport `c pRyfn kIqy jfx df iek dfavf qy ijnsI qOr `qy pRyfn kIqy jfx dy iqMn dfaivaF nUM sbUqF dy afDfr `qy brkrfr rwiKaf igaf hY. jFc irport `c ikhf igaf hY ik AunHF dy ivvhfr kfrn ikfieq krqfvF `qy ies df nfkfrfqmk asr ipaf hY. dUjy pfsy aYirn vIar df kihxf hY ik jFc pRikiraf glq sI. AunHF ikhf ik AunHF nUM jfxbuwJ ky ies mfmly `c Psfieaf igaf hY. dwsxXog hY ik aOrqF vlo aYirn `qy qMg pRyfn krn dy doF mgro aYn[zI[pI[ afgU jgmIq isMG ny AunHF iKlfP jFc dy hukm idwqy sn. aYirn sskYcin hlky qo numieMdgI krdy sn qy do lwgx mgro AunHF nUM PrvrI `c muawql kr idwqf igaf sI pr ies smy dOrfn Auh pfrtI dy mYbr sn.

 

pIal puls dy srjYNt sxy cfr aPsr corI, kfnUMn ivwc rukfvt pfAux aqy sMhu Kfky JUT bolx dy dosLF ivwc cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal puls dy iek srjYNt smyq iqMn kFtsyblF nUM keI qrHF dy dosLF ivwc cfrj kIqf igaf hY. ienHF cohF aPLsrF `qy brYNptn dy iek zrwg zIlr ivakqI dI storyj XUint ivwc msLhUr kMrYktr 'tonI montYnf' dy buwq smyq hor keI vsqF nUM corI krn df dosL sI aqy ienHF aPsrF ny cwly kys dOrfn adflq ivwc sMhu Kfky JUT vI boilaf sI ik AunHF ny zrwg zIlr dI storyjL XUint ivwc kuJ vI nhIN cwuikaf sI aqy kuJ vI corI nhIN sI kIqf. pr zrwg XUint ivwc aMzrkvr aPsrF vwjoN kMMm krdy ienHF cohF dI vIzIE mUvI iewk cor kYmry ivwc bx geI sI ijs ivwc ieh aPsr borIaF `c ies ivakqI dI XUint ivwcoN buwq nUM iljFdy hoey idKfeI idwqy sn. hux ienHF cohF aPsrF nUM qnKfh smqy sspYNz kr idwqf igaf hY. cfrj kIqy aPsrF dy nfm srjYNt mYnUal ipnYro, kFstybl ircrz ryrI, zYmIan sfvIno aqy mIhy mUrIsn hn. ienHF cOhF aPsrF nUM $5000 qoN vwD dI corI, suMh Kfky JUT bolx aqy kfnUMn ivwc rukfvt pfAux leI cfrj kIqf igaf hY. ieh kys 2014 df hY aqy vIzIE ivwc dyiKaf igaf sI ik aPsr XUint ivwc KflI hwQ gey sn pr borIaF lYky bfhr afey sn. jd zrwg zIlr jLmfnq `qy bfhr afieaf qF Aus  nUM corI df pqf lwgf sI. ienHF aPsr nUM 4 jUn nUM adflq ivwc pysL kIqf jfvygf.

 

ilbrlF nUM ieMsLorYNs dy ryt GtfAux dI koeI cfhq nhIN

coxF qoN pihlF hI ryt vDfAux nUM idwqI mnjLUrI-rIport

trONto (jIq jlMDrI) :- ipCly 14-15 sflF qoN AuntyrIE ilbrl srkfr aqy pfrtI afto dy ieMsLorYNs ryt GtfAux dy vfady qF krdI af rhI hY pr ajy qwk ryt GtfAux leI kuJ vI aijhf nhIN kIqf igaf ijs nfl ryt hyTF afey hox. ryt GtfAux dy nfl nfl ilbrl pfrtI ny ieh vI vfadf kIqf sI ik afto ieMsLorYNs ieMzstrI ivwc huMdy PrfzF nUM rokx aqy ryt vwDxf kMpnIaF dI ijLMmyvfrI hovygI. pr hoieaf kI, ipCly 15 sflF ivwc nf hI ryt Gty qy nf hI PrfzF leI iksy kMpnI nUM gunfhgfr ikhf igaf aqy nf hI kMpnIaF dy vD rhy munfPy df srkfr ny koeI noits ilaf. Xfd rhy 2003 dI cox kMpyn mOky zfltn mgMtI ny ieh vfadf kIqf sI ik afto ieMsLorYNs dy ryt 15 qoN 20% Gtf idwqy jfxgy aqy Aus dI AuWqrfaiDkfrI kYQiln ivMn ny 2014 dI cox kMpyn mOky rytF nUM 15% GtfAux df vfadf kIqf sI. hux 2018 dI coxF mOky vI ilbrl pfrtI votrF nUM BrmfAux leI 'EntyrIE Pyar afto ieMsLorYNs plYn' nfm df nvF CoCf Cwz rhI hY, jo 15 sfl dy rfj ivwc nhIN kIqf. sLfied ies vfady df hsLr vI pihlF vrgy vfaidaF vrgf hI hovygf. huxy ies bIqy mMglvfr nUM  'EntyrIE trfiel lfarjL aYsosIeysLn' aqy Xfrk XUnIvristI dy proPYsr Pirz lfjLfr ny afpxI rIport ivwc ikhf hY ik ieMsLorYNs kMpnIaF ny ipCly 5 sflF ivwc EntyrIE dy zrfievrF qoN 5 iblIan zflr qoN lYky 9[2 iblIan zflr qwk dI vfDU vsUlI (Evr cfrj) kIqI hY. ies qoN pihlF 2015 ivwc vI iek rIport afeI sI ijs ivwc vI ikhf igaf sI 2001 qoN 2013 qwk ieMsLorYNs kMpnIaF ny zrfievrF qoN 3 qoN lY 4 iblIan zflr qwk vD vsUly sn. hryk sfl kMpnIaF munfPf idKf rhIaF hn aqy 2012 qoN lY ky 2016 qwk munfPy ivwc 57% vfDf hoieaf hY. pr ies munfPy ivwcoN kMpnIaF ny zrfievrF nUM koeI rfhq nhIN idwqI ijvyN ik ilbrl pfrtI ny vfadf kIqf sI. Xfd rhy jd ivMn srkfr ny 15% ryt GtfAux qoN pfsf vwt ilaf sI qF Aus sfl kMpnIaF df munfPf CflF mfrky vwiDaf sI. dUsry pfsy dyKIey qF kYnyzf Br ivwcoN EntyrIE ivwc sB qoN Gwt aYksIzYNt ryt hY aqy hor sUibaF dy mukbfly Prfz vI Gwt huMdy hn pr iPr vI ryt Gtx df nfm nhIN lYNdy. ies df ieko iek kfrn hY ik srkfr ivwcoN ieMsLorYNs kMpnIaF nfl rlLI hoeI hY aqy ryt Gwt krn leI koeI kdm cwukxf hI nhIN cfhuMdI. iek pfsy ieMsorYNs kMpnIaF Prfz df roLlf pf rhIaF pr dUsry pfsy Prfz rokx leI kuJ vI nhIN kr rhIaF aqy srkfr dI imlIBugq nfl Prfz df bhfnf bxf ky ryt vDfeI jf rhIaF hn aqy bYnIiPt Gwt krI jf rhIaF hn. cyqy rhy ilbrl srkfr ny aYksIzYNt ivwc jLKLmI hoey lokF leI bYnIiPt Gtf idwqy sn aqy ieh ieMsLorYNs kMpnIaf dy kihx `qy hI hoieaf sI. ieMsLorYNs dI pflsI pVH ky pqf lgdf hY ik ilbrl srkfr dI imlIBugq nfl kMpnIaF ny iks kdr qwk bYnIiPt Gtf idwqy hn.

2003 dI kMpyn mOky zfltn mgMtI ny mMinaF sI ik ieMsLorYNs kMpnIaF ryt afpxy afp nhIN vDf skdIaF aqy ryt vDfAux leI srkfr dI mnjLUrI lYxI pYNdI hY pr dyiKaf ieh igaf hY jdoN vI kMpnIaf ryt vDfAux dI bynqI krdIaF hn qF sUby df rYgulytrI mihkmF srkfr dI 'rbV mohr' bx ky mnjLUrI dy idMdf hY.

ies sfl dOrfn hI sUby dIaF awDIaF ieMsLorYNs kMpnIaF nUM 10% ryt vDfAux dI mMnjLUurI iml geI hY aqy drjn dy krIb kMpnIaF nUM 4 qoN 8% ryt vDfAux dI mnjLUrI idwqI geI hY aqy  bfkIaF bcdIaF kMpnIaF nUM vI cox aYlfn qoN pihlF pihlF ryt vDfAux dI mnjLUrI imlx dI afs hY. Xfd rwKx vflI gwl hY ik kYQiln ivMn dI 'EntyrIE Pyar afto ieMsLorYNs plYn' df hsLr vI Auh hovygf jo ik 2003 dI kMpyn mOky zfltn mgMtI vloN jfrI kIqy dsqfvyj 'loar ryt Pfr cyNj: d EntyrIE ilbrl plYn Pfr afto ieMnsLorYNs df hoieaf sI ikAuNik ilbrl pfrtI nUM ieMsLorYNs ryt GtfAux dI koeI cfhq hI nhIN hY.

meI 03, 2018, KLbrnfmf # 971


awqvfdI rihmfn mwkI ny sRI gurU nfnk dyv jI bfry khy ieqrfXog bd

gurU nMU sfijsL qy nfnk nfmlyvf iswKF nMU dwisaf kfPLr

lfhOr :- globl awqvfdI hfiP seId dy sfly aqy jmfq-Aud-dfavf aqy lkr-ey-qoiebf dy dUjy vwzy awqvfdI abduwl rihmfn mwkI ny mulqfn ivc iswK Drm dy bfnI sRI gurU nfnk dyv jI ivruwD ieqrfXog bdF dI vrqo kIqI hY. mwkI ny iswK Drm dy ivvfs nUM swt phuMcfAux dy nfl-nfl iswKF nUM 'kfiPr' krfr idwqf hY. mwkI ny iswKF dI ivcfrDfrf ivruwD glq bdF dI vrqo krdy hoey AunHF nUM ieslfm ivruwD sfij krn vflf dwisaf.  mwkI ny ikhf ik ihMdUaF ny ieslfm nMU nuksfn phuMcfx vfsqy iswKF nMU pYdf kIqf aqy Brm pfieaf ik nfnk iewk rwb df AupsLk hY jdik Aus muqfibk iswK kfPLr hn  aqy ieslfm nfl iswK ivsLvfs dI koeI nyVqf nhIN hY. dwsxXog hY ik ies qo pihlF vI mwkI ny ieqrfXog bdF dI vrqo kIqI sI.

 

ilbrl srkfr ny lokF qoN kwul ivqI Krcy lukoey

bwjt ivwc ivqI KricaF nUM awDf krky hI dwisaf igaf sI -afzItr jnrl

trONto: (jIq jlMDrI) EntyrIE dI afzItr jnrl ny afpxI qfjLf rIpot ivwc ikhf hY ik ilbrl srkfr ny bwjt pysL krdy vkq bwjt Gftf awDf hI dwisaf sI aqy ies ivwc srkfr dy pUry kul Krcy jmf nhIN sI kIqy gey. afzItr jnrl bonI ilik ny afpxI rIpot ivwc afiKaf hY ik asl ivwc srkfr df bwjt Gftf 12 iblIan zflr dy krIb hY jd ik ivwq mMMqrI cfrls soasf ny 6 iblIan zflr dy krIb diwsaf sI.  rIpot ivwc ikhf hY ik bysLk srkfr ny Gftf vflf bjt qF pysL kIqf sI pr pUrf ivqI Krcf AujLfgr nhIN sI aqy lokF qoN aWDf ku Krcf luko ilaf sI. ilijLk ny ikhf hY ik ivwq mMMqrI cfrls soasf ny bwjt pysL krdy vkq bwjt Gftf 6[7 iblIan zflr dwisaf sI jd ik asl bwjt Gftf 11[7 iblIan zflr hY. ilik ny awgy afiKaf ik soasf vwlo agly ivqIsfl Bfv  2020-21 leI6[5 iblIan zflr bwjt Gfty dI pysLngoeI kIqI kIqI geI sI jd ik Gftf12[5 iblIna zflr ho jfvygf. ilbrl srkfr vwloN vwKrI akfAUNt ivDI vrqidaF pYnsLn vrgIaF hor dyxdfrIaF dy Krcy bwjt Gfty ivwc sLfiml nhIN sI kIqy gey aj ik ieh vI srkfr dy hox vfly Krcy hn aqy ienHF KricaF nUM bwjt Gfty ivwc sLfiml krnf cfhIdf sI.

          dUsry pfsy trYjLrI borz dI pRDfn aqy mMqrI mYkmohn aqy ivwq mMqrI vwloN ByjIeiMyl ivwc ilijLk dI rIpt dy shI hox dI pusLtI qF kIqI hY pr swc `qy prdf pfAuNidaF ikhf hY ik ieh rIpot 'sMBfvnFvF' `qy aDfirq hY.

 

irPUjLIaF ny kIqy trONto dy 'afsrf Gr' Pwul

byGry irPUjLIaF dI igxqI ivwc hoieaf 37% vfDf

myar torI ny srkfrF nUM mdd krn dI kIqI apIl

trONto (jIq jlMDrI) :- ijwQy kYnyzf Br ivwc irPUjLIaF dI afmd nfl  kYnyzf Br dy sUibaF dy BlfeI Bfv vYlPyar isstm `qy boJ viDaf hY AuWQy trONto dy sLYltr isstm Bfv 'afsrf pRxflI' `qy bhuq hI ijLafdf boJ viDaf hY. istI dy aiDkfrIaF df kihxf hY ik ieh boJ ieMnf vwD igaf hY ik trONto dy afsrf Gr iblkul Br gey hn aqy hor byGiraF nUM rihx leI QF nhIN iml rhI hY. istI aiDkfrIaF ny ikhf hY ik aksr afsrf GrF ivwc 19000 lokF dy rihx dI ivvsQf hY pr ies sfl ieh afsrf Gr 97% Puwl ho gey hn. aiDkfrIaF muqfibk sfl 2016 ivwc trONto dy afsrf GrF ivwc 459 irPAUjLI sn jd ik aprYl 2018 ivwc ieh igxqI vDky 2351 ho geI hY aqy istI nUM hor loVvMdF nUM afsrf GrF ivwc rwKx qoN asmrQ hY.trONto dy myar jfhn torI ny PYzrl aqy sUbf srkfr `qy qnjL ksidaf ikhf hY ik dovyN srkfr afpxI ijMmyvfrI nhIN inBf rhIaF aqy dovyN srkfr nUM sfzI ies vkq mdd krnI cfhIdI hY. torI ny ikhf hY ik irPUjLIaf dy trONto ivwc afky vsx nfl trONto sLihr dy sLYltr aqy hfAUisMg dI iswDI lfgq ivwc 64[5 imlIan ho geI hY aqy lgfqfr vD rhI hY. torI ny ikhf hY asfrf GrF qoN ielfvf trONto dy rujLgfrF GrF aqy sLosLl srivs lYx leI vI irPUjLIaF dIaF kqfrF lwgIaF rihMdIaF hn. torI ny ikhf hY ik irPUjLIaF df ieh muwdf asIN pihlI vfr nhIN AuTf rhy hF jd ik pihlF vI ieh mudf srkfrF kol cwuikaf sI pr loVINdI mdd nhIN imlI hY. Xfd rhy ipCly hPLqy hI ikbYWk srkfr vwloN irPUjLIaF dy nvyN hVH df KdsLf ijqfieaf igaf sI ik iek idn ivwc amrIkI qoN ikbYWk ivwc 400 dy krIb  irPUjLI rojLfnf dfiKl ho skdy hn.

Xfd rhy ipCly sfl ivwc keI hjLfr irPUjLI amrIkf qoN kYnyzf af gey sn jd pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf sI agr amrIkf irPUjLIaF nUM kwZdf hY qF kYnyzf AunHf df KwulIaF bfhF nfl svfgq krygf. trUzo dy ies ibafn qoN bfad kYnyzf dy ikbYWk sUby ivwc amrIkf dy bfrzr qoN irPUjLIaF df hVH af igaf sI aqy awgy vI aijhf hox dI sMBfvnf ijqfeI geI hY. bIqy mMglvfr nUM pfrlImYNt ivwc ivroDI iDr torI pfrtI vwloN pysL kIqy gey mqy `qy bihs hoeI sI ijs ivwc amrIkf qoN kYnzf ivwc af rhy irPUjLIaF nUM rokx leI srkfr vwloN sKLq kdm cwukx nMU ikhf igaf sI.

 

brYNptn dy do zrfievr kfr ryisMg dOrfn hoey hfdsy leI dosLI krfr

do kfrF dI doV smyN hoeI sI iek mOq

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dy iewk ivakqI aqy Aus dy skUlI imwqr nUM adflq ny Kqrfnk zrfieivMg kfrn hoeI mOq leI dosLI krfr dy idwqf hY. jwj jYnIPr vULlkMb ny brYNptn dy 25 sfl rfn hfpikMn aqy 24 sflf tylr ivlIam nUM hfdsy ivwc hoeI  mOq leI dosLI pfieaf hY. ieh hfdsf 5 aprYl 2014 nUM brYNptn ivwc EirMzf roz `qy vfpiraf sI aqy adflq ny ikhf ik Aus vkq dovyN kfrF 60 iklomItr spIz vflI sVk `qy  100 dI spIz qoN AuWpr jf rhIaF sn aqy hONzf isvk kfr nUM clf rhy hfpikMn dI kfr moV qoN bykfbU ho ky sImYNt dy pol nfl tkrf ky do QfvIN ho geI sI aqy kfr ivwc svfr hfpikMn dI 21 sflf grl PrYNz kYzIs gYbrIafl dI QF `qy hI mOq ho geI sI jd ik hfpikMn Kuwd mfmUlI jLKLmI hoieaf sI. iek gvfh ny vI kfr ryisMg  dI gvfhI idwqI sI aqy sVk `qy lwgy kYmiraF ivwc ieh gwl sfhmxy afeI sI ik ieh hfdsf kfr ryisMg kfrn vfipaf sI. dovyN nUM sjLf 8 jUn nUM suxfeI jfvygI. ijLkrXog hY ik brYNptn ivwc aksr keI zrfievr inXmF dIaF DwjIaF AuzfAuNdy hn. rhfiesLI sVkF `qy qyj rPLqfr kfrF, AuWcI imAUijLk, trm mOky isgnl nf dyxf aqy stfp sfeIn `qy nf rukxf afm gwl ho geI hY.

 

nfPtf df mslf 'sn sYt' klfjL kfrn ivwcy ltikaf

vfisLMgtn (jIq jlMDrI) :- iqMn dysLF ivckfr 'nfPtf' dy nfm nfl jfixaf jfdf vpfirk smJOqf ajy ivcy ltk igaf hY ikAuNik amrIkf ny afKrI mOky smJOqy ivwc 'sn sYWt' kflj dy mwudy nUM aVf ilaf hY. bysLk ilbrl srkfr vloN ieh pRcfiraf jFdf sI ik smJOqf hox dy iblkul iknfry hY pr keI irportF dwsdIaF hn ik dovyN dysL ajy smJOqy dIaF keI mwdf `qy sihmq hox qoN kfPLI dUr hn. ies dy nfl amrIkf ny ies ivwwc 'sn sYt klfj' nUM joVn df ikwlf tok idwqf hY ijs kfrn ajy gwlbfq ivcy hI ltk geI hY. agr 'sn sYt klfj' nvyN smJOqy ivwc joV idwqI jFdI hY qF hryk pMj sfl bfad iqMnF dysLF nUM sihmq hoxf pvygf aqy agr iek dysL vI sihmq nhIN huMdf qF  smJOqf twut igaf smiJaf jfvygf. sDfrn sLbdF ivwc smJOqf hryk pMj sfl bfad 'rIinAU' hoieaf krygf aqy agr koeI dysL smJOqy ivwcoN bfhr rihxf cfhuMdf hY qF smJOqf afpxy afp mr jfvygf. agr amrIkf nfPLtf nMU KLqm kr idMdf hY qF ies nfl knyzIan afriQkqf nMU bhuq Gftf pvygf aqy aYksport mihMgI ho jfvygI.

 

aYktr ibwl kfsbI kfmuk hmly `c doI pfieaf igaf; ho skdI hY 30 sfl qwk dI sjLf

pYnslvynIaF: (jIq jlMDrI) amrIkI kfmyzIan ibl kfsbI kfmuk hmly dy iqMn mfmilaF ivwc doI pfieaf igaf hY. iehnF ivco hryk mfmly ivwc AunHF nUM 10 sfl jylH dI sjLf ho skdI hY.

80 sfl dy aYktr AuWqy 2015 qoN sfbkf bfskytbfl iKzfrI aqy kYnyzIan aOrq aYNzrIaf kFstYz nUM nIlI dvfeI dyx aqy Xon ox krx df mukwdmf cwl irhf sI. kfsbI amrIkI pRfeImtfeIm tIvI dy pihly pRmuwK blYk aYktr rhy hn aqy AunHF nUM 1980 dy dhfky dI tIvI sIrIj 'd kfsbI o' leI jfixaf jFdf hY. PYslf suxfey jfx dy bfad jdo srkfrI vkIl ny kfsbI nUM mfnq nf idwqy jfx leI adflq ivwc ikhf qF kfsbI ny afpxy aslI rMg ivwc afky ny 'aYshol' apbd iesqymfl kIqy. srkfrI vkIlF df kihxf sI ik kfsbI nUM jylH ivwc rwKxf cfhIdf hY ikAuik AunHF dy kol bhuq iafdf jfiedfd hY aqy Auh pRfievyt jhfjL ivwc dysL qoN bfhr Bwj skdf hY aqy iesqo BVky hoey kfsbI ny apbd iesqymfl krdy hoey pRfisikAUtr nUM ikhf ik aYshol, myry kol jhfjL nhI hY. jwj ny kfsbI nUM sjLf suxfey jfx qwk iewk imlIan zflr dI jLmfnq dy idwqI pr Aus df pfsport jLbq kr ilaf hY. pYnslvynIaf ivwc dubfrf urU hoey mukwdmy ivwc pqf lwgf sI ik kfsbI ny kFstYz nUM 2006 ivwc hoey iewk smJOqy ivwc 4[3 imlIan zflr idwqy sn. ipCly pMj dhfikaF ivwc krIb 60 aOrqF aYmI avfrz ijwq cuwky kfsbI AuWqy Xon AuqpIVn df ielfm lgf cuwkIaF hn. ies vfr mukwdmy dI suxvfeI dy dOrfn kfsbI AuWqy ielfm lgfAux vflIaF keI aOrqF adflq ivwc mOjUd sn aqy iehnF ivco kuwJ ielfm lgfAux vflIaF kfsbI nUM doI Thrfey jfx dy bfad rodIaF hoeIaF idKfeI idwqIaF sn. AuWDr kfsbI dy vkIl tfm myjyrU ny ikhf ik lVfeI ajy Kqm nhI hoeI hY. AunHF ny ikhf ik Auh mMndy hn ik kfsbI byksUr hn aqy PYsly dy iKlfP apIl drj krn dI Xojnf bxf rhy hF. kfsbI dy iKlfP kys ilafAux vfly imMtgumyrI kfAutI dy izstirkt atfrnI kYivn stIl ny PYsly dy bfad pRYWs kfnPrMs afXoijq kIqI. AunHF ny ikhf ik pYsf, pfvr jF quhfzI iewjq sfnUM do dI jFc krn aqy mukwdmf clfAux qoN nhI rok skdI.

          kFstYz dy nfl ijs smy hmlf hoieaf sI qF kFstYz iPlfzYlPIaf dI typl XUnIvristI ivwc aOrqF dI bfskytbfl tIm ivwc zfieryktr afP afpryn sI. Aus ny adflq nUM dwisaf ik Aus smy kfsbI AunHF dy dosq sn aqy AuWQy Auh asqIPf dyx nUM lY ky crcf krn geI sI aqy ik kfsbI ny drd Gwt krx dy nfm AuWqy Aus nUM iqMn nIly rMg dIaF golIaF idwqI sn. iesdy kuwJ imMt bfad Aus nUM do-do cIjF ivKfeI dyx lwgIaF aqy CyqI hI Auh arD byhosL ho geI. kFstYz ny dwisaf ik jdo Aus nUM ho afieaf qF dyiKaf ik kfsbI dy hwQ Aus dy CfqI AuWqy sn aqy Auh pYnItryn dI koi kr rhy sn. kFstYz dy muqfibk ny ivwc hox dy kfrn Auh ivroD nhI kr skI. kFstYz ny ies dI irport vI krvfeI sI mgr izstirkt atfrnI ny ielfm qYa krx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy ieh mfmlf sfl 2015 ivwc dubfrf Kohilaf igaf sI. kfsbI nUM iqMn dosLF ivwc sjLf hoxI hY ijnHF ivwc slfh qoN ibnF sYks krn dI koisLsL krnf, byhosL hoeI qoN sYks krnf aqy sYks krn leI byhosL krnf hY.

adflq dy bfhr kfsbI AuWqy ielfm lgfAux vflI iek hor aOrq illI brnfrz ny ikhf ik mYnUM aijhf lwgdf hY ik myrf iensfnIaq AuWqy iPr qo Brosf pYdf ho igaf ho. vkIl glorIaf aYlrj ny ikhf ik sfnUM ies gwl dI KuI hY ik asIN kih skdy hF ik adflqF vwloN aOrqF AuWqy Brosf kIqf jf irhf hY. ies qoN ielfvf mfzl jyins izikMsn ijs ny ibwl kfsbI AuWqy 1982 ivwc blfqkfr krn df ielfm lgfieaf hoieaf hY, df kihxf hY ik PYsly qoN Aus nUM qswlI hY. 


KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny aYnzIpI afgU nMU Gyiraf

ksUqy Psy isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU mMinaf aqy prmfr dI kIqI inMdf

aftvf, 15 mfrc :- KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny PYzrl aYnzIpI afgU nMU 13 mfrc nMU glob aYNz myl `c CpI ivsqrq rport ipwCoN burI qrF Gyr ilaf aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc iewk qoN bfad iewk rport afAux lwgI. awj idn vIrvfr nMU bfad duiphr post mIzIaf nfl hoeI gwlbfq ivwc ksUqy Psy jgmIq isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU pRvfn kridaF qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI hY. post mIzIaf grup dI rportr mfAUrf POirst dI nYWt `qy pRkfsLq hoeI rport muqfibk jgmIq isMG ny akqUbr ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx ipwCoN pihlI vfr ies muwdy `qy afpxI pujIsLn bdl leI hY. jgmIq isMG ny akqUbr ivwc sIbIsI dy sInIar rportr tYrI mlvskI nfl iewk aihm ieMtrivAU ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf krn qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf sI ik Auh nhIN jfxdf ik eyar ieMzIaf bMb kFz vfsqy kOx ijLMmyvfr hY.

          post mIzIaf nfl gwlbfq ivwc jgmIq isMG ny iswKF dy drd nMU shI idsLf vwl cYnl krn vfsqy sfn PrFisko vrgy smfgmF ivwc ihwsf lYx nMU shI dwisaf ijs ivwc Aus ny 2015 ivwc ihwsf ilaf sI. ies smfgm dI vIzIE aKLbfr glob aYNz myl dI 13 mfrc dI rport df muK aDfr sI ijs ipwCoN hor mIzIaf rportF df hVH af igaf sI. post mIzIaf ny 14 mfrc nMU jgmIq isMG vloN brqfnIaF dI KfilsqfnI jQybMdI nYsLnl iswK XUQ PzrysLn dy iewk smfgm dI vIzIE nMU aDfr bxf ky rport Cfieaf kr idwqI sI ijs ivwc jgmIq isMG iqMn muwK spIkrF ivcoN iewk sI. ies smfgm ivwc iewk spIkr ny Kfilsqfn dI pRfpqI vfsqy ihMsk qrIky vrqx dI vkflq kIqI sI.

          Xfd rhy jsits jOhn myjr dy kimsLn vloN eyar bMb kFz dI qPqIsLI rport ivwc bwbr Kflsf afgU qlivMdr isMG prmfr nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muwK sfijsLGfVf dwisaf sI. jgmIq isMG ny ikhf ik Auh ies qPqIsL nMU mMndf hY aqy ies kFz vfsqy ijMmyvfrF dI inMdf krdf hY. iBMzrFvflf bfry jgmIq isMG ny ikhf ik keI lok smJdy hn ik Aus ny iswKF dI rwiKaf kIqI sI pr kuJ ies nfl sihmq nhIN hn. aKbfr muqfibk jgmIq isMG ny ies `qy ieqrfjL kIqf ik Aus qoN iBMzrFvflf bfry svfl puwiCaf jf irhf hY jdik jd pRDfn mMqrI jsitn trUzo aMimRqsr gey sn qF AuhnF qoN ajyhf svfl nhIN sI puwiCaf igaf. ijLkrXog hY ik post mIzIaf  nfl gwlbfq ipwCoN jgmIq isMG ny sIbIsI, sItIvI aqy hor mIzIaf nfl vI gwlbfq kIqI hY jdik ies qoN pihlF ies muwdy `qy ilKqI pRqIkrm dy ky hI sfr ilaf sI. Xfd rhy Bfrq dOry dOrfn  knyzIan rportrF vloN Gyry jfx `qy jsitn trUzo ny vI qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI sI.


modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf KfilsqfnI pwqrkfr jsitn trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml

nvIN idwlI, 23 PrvrI :- ieMzIan aYkspRYs aKLbfr ny awj afpxI iewk rport ivwc iliKaf hY ik BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf iewk KfilsqfnI pwqrkfr trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml hY. rport muqfibk Aus ny modI dI PyrI df ivroD kridaF modI nMU tYroirst grdfx dI qKqI PVI hoeI sI. aKLbfr dy pwqrkfr virMdr BftIaf muqfibk sYxI zrUzo dy aPIsLl mIzIaf zYlIgysLn df ihwsf hY aqy pRDfn mMqrI trUzo nfl sfrIaF gqIivDIaF ivwc sLfml ho irhf hY. rport muqfibk aprYl 2015 ivwc modI dI PyrI smyN iek pRotYst ivwc sYxI ny modI XU afr ey tYroirst dI qKqI PVI hoeI sI. jd modI df jhfjL aftvf puwjf qF iek bYnr `qy ieMzIaf afAUt afPL Kfilsqfn iliKaf hoieaf sI.

          sYxI vloN trUzo nMU knyzIan hfeI kimsLn ivwc 22 PrvrI dy iznr ivwc vI ihwsf ilaf igaf. aKbfr muqfibk ieMizIan aYkspRYs nfl gwlbfq kridaF sYxI ny mMinaF hY ik Auh 22 dy iznr ivwc sLfml sI pr 2015 vflIaF pRotYst dIaF qsvIrF `qy kimMt krn qoN nFh kr idwqI. aKLbfr ny sUqrF dy hvfly nfl iliKaf hY ik sYxI ny do ku sfl pihlF kIqy gey srbwq Kflsf ivwc vI Bfg ilaf sI.  rport muqfibk sYxI tIvI 84 nfm dy cYnl df pwqrkfr hY, ijs nMU amrjIq isMG nfm df KfilsqfnI clfAuNdf hY.

          KLbrnfmf vloN ies sYxI nfm pwqrkfr bfry jfxkfrI hfsl krn vfsqy keI jfxkfrF nfl sMprk kIqf igaf aqy Pysbuwk df shfrf vI ilaf igaf ijs qoN pqf lwgf ik ieh pwqrkfr mFtrIal nfl sbMiDq hY aqy ies df nfm mnvIr isMG hY qy Auh afpxy nfm nfl sYxI goq df iesqylfm aksr nhIN krdf. mnvIr isMG isMG trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn nfl Bfrq igaf hoieaf hY aqy ies PyrI dIaaf qsvIrF vI Psbuwk `qy vwzI pwDr `qy sLyar kr irhf hY. modI dI 2015 dI kYnyzf PyrI dIaF keI Pysbuwk qsvIrF ivwc mnvIr isMG dIaF pRotYst vflIaf qsvIrF vI hn aqy iek qsvIr ivwc Aus ny tIvI 84 df mfeIk vI PiVaf hoieaf hY. Aus ny afpxI iewk qsvIr drbfr sfhb Xfqrf smyN dI vI sLyar kIqI hoeI hY ijs ivwc iewk gYr pMjfbI pwqrkfr Aus dy nfl hY pRDfn mMqrI dI Xfqrf vflf tYg vI gwl ivwc pfieaf hoieaf hY. mnvIr isMG akflI dl aMimRsqr df vI afgU hY aqy ies dl dIaF mIitMgF ivwc aYkivt hY. Aus dIaF modI iKlfPL pRotYst vflIaF qsvIrF ivwc Aus dI dfhVI CotI hY jdik mjUdf qsvIrF ivwc vwzI hY ijs qoN spsLt hI jFdf hY BfrqI aKLbfr eysy ivakqI dI gwl kr irhf hY. KLbr ilKy jfx smyN sfzy kol mnvIr isMG AurPL pwqrkfr sYxI (ijvyN aYkspRYs ny ikhf) df sMprk nhIN sI. ies bfry hor jF bdlvIN jfxkfrI jd imlI qF Aus nMU vI pRkfsLq krFgy. iewk sroq muqfibk pRDfn mMqrI dy jhfjL dI XfqrI ilst ivwc mnvIr isMG sYxI df nfm sI pr Aus ny Kuwd sYxI nMU nhIN vyiKaf. ies rport nfl  ivvfd hor BK skdf hY.


pMjfb dy kYbint mMqrI dy ierfdf-kql kys `c sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo trUzo dI PyrI ivvfd ivwc iGrI

nvIN idwlI, 22 PrvrI :- pMjfb dy svrgI kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU dy ierfdf-kql kys ivwc sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfd `c iGrI geI hY. jspfl isMG atvfl nfm df ieh ivakqI srI df vsnIk dwisaf jFdf hY aqy Aus nMU iqMn sihdosLIaF smyq 25 meI 1986 nMU pMjfb dy kYbint mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn leI ierfdf kql dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy 20 sfl kYd hoeI sI. mlkIq isMG iswDU bIsI ivwc iewk ivafh ivwc Bfg lYx afieaf hoieaf sI. ies hmly ivwc mMqrI isDU dI jfn bc geI sI pr pMjfb pqrx ipwCoN iewk awqvfdI hmly `c Aus df kql kr idwqf igaf sI.

          sIbIsI dy pRisD pwqrkfr tYrI mlvskI dI rport ipwCoN ies dI kYnyzf aqy Bfrq ivwc crcf sLurU ho geI. vYnkUvrsn aKLbr qoN pRisD pwqrkfr ikm boln ny atvfl dy ipCokV bfry ivsqrq rport pRkfsLq kIqI. ies ierfdf kql kys ivwc KLbrnfmf nMU pRfpq hoeI jwjmYNt dI kfpI muqfibk jspfl isMG atvfl nfl sihdosLI jsbIr isMG atvfl, suKidafl isMG igwl aqy amrjIq isMG ZINzsf sn ijhnF nMU 27 PrvrI 1987 nMU ijAUrI vloN dosLI pfieaf igaf sI aqy 20 sfl dI kYd kIqI geI sI.     

          sIbIsI aqy sItIvI `qy trUzo dI Bfrq Xfqrf bfry pRqIkrm idMidaF bIsI dy sfbkf pRImIar aqy sfbkf PYzrl mMqrI AuWjl dosFJ ny ikhf hY ik kYnyzf dy isafsI afgUaF nMU KfilsqfnIaF nfl ies iksm df mylimlfp bMd kr dyxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik BfrqI pRDfn mMqrI modI ny zovs isKr sMmyln mOky trUzo nMU ies bfry afgfh kIqf sI.

          jspfl atvfl nf isr bIqy idnIN muMbeI ivwc kYnyzIan vd dy smfgmF ivwc fml sI, sgo 22 PrvrI rfq nMU ieQy kYnyzIan hfeI kimn ivwc hfeI kimnr nfidr ptyl vwlo sRI trUzo dy mfx ivwc idwqy rfqrI Boj leI vI Aus nUM swdf idwqf igaf sI. ivvfd pYdf hox 'qy ieh swdf rwd kr idwqf igaf. BfrqI ivdy mMqrfly ny ikhf ik ieh 'pqf' lfieaf jf irhf hY ik Aus nUM Bfrq afAux leI vIf ikvy jfrI hoieaf.

ies mfmly ivwc afpxy pwK qo hoeI lqI kbUlidaF sRI trUzo ny ikhf, "XkInn asIN ies nUM bhuq gMBIrqf nfl lY rhy hF. sbMDq ivakqI nUM hrig swdf nhIN sI imlxf cfhIdf." ieQy iek smfgm dOrfn vwKry qOr 'qy pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ikhf ik Aus nUM iek aYmpI ny fml krvfieaf, ijs nUM ies leI 'jvfb dyxf' pvygf. sRI trUzo ny atvfl nfl afpxy sbMDF bfry itwpxI nhIN kIqI, ijnHF dIaF kYnyzf ivwc AunHF (sRI trUzo) nfl qsvIrF nr hoeIaF hn. bIqy mMglvfr nUM muMbeI 'c vI Auh sRI trUzo dI pqnI gryrI trUzo aqy AunHF dy mMqrIaF nfl idKfeI idwqf. Aus dI mMqrI amrjIq sohI nfl qsvIr sIbIsI aqy hor mIzIaf ny Cfieaf kIqI hY. ivdy mMqrfly dy qrjmfn rvI kumfr ny ikhf ik srkfr 'pqf' lf rhI hY ik Etvf siQq BfrqI hfeI kimn ny atvfl nUM vIf ikvy jfrI kr idwqf. AunHF ikhf, "ies (smuwcy) mfmly dy do pihlU hn. pihlf smfgm ivwc Aus dI mOjUdgI df mfmlf, jo kYnyzf ny hwl krnf hY. AunHF (kYnyzf) muqfbk aijhf byiDafnI 'c hoieaf. ijQo qwk vIy df mfmlf hY, asIN pqf lf rhy hF ik aijhf ikvy vfpiraf." atvfl dI igRqfrI sbMDI puwCy jfx 'qy AunHF ikhf ik Aus ilf jo kys sn, AunHF leI Auh sf Bugq cuwkf hY. AunHF ikhf ik mMqrfly nUM Bfrq 'c Aus ilf koeI kys drj hox bfry jfxkfrI nhIN hY.

          kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf ik AunHF dI BfrqI ivdy mMqrI sumf svrfj nfl mulfkfq dOrfn filsqfn df muwdf AuiTaf sI. AunHF ikhf, "kYnyzf afpxI ivdy nIqI qihq mbUq qy iekmuwT Bfrq dI hmfieq krdf hY. pr kYnyzf ivwc asIN afpxI anykqf Auqy Bfrq vFg hI mfx krdy hF."

          sUqrF muqfibk ipwCoN iqMn jwjF dy pYnl ny apIl ivwc 26 jUn 1990 nMU sjLf bhfl rwKI sI. jspfl isMG atvfl aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn df afgU sI ijs `qy ipwCoN pfbMdI lgf idwqI geI sI. jspfl isMG atvfl nMU PrvrI 1985 ivwc AuWjl dosFJ `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn dy dosL ivwc vI cfrj kIqf igaf sI pr adfql ny brI kr idwqf sI. vYnkUvrsn aKLbfr ny iliKaf hY ik sfl 2010 ivwc bIsI dI suprIm kort ny iewk kys ivwc ikhf sI ik atvfl afto-QYPLt dy kMm ivwc BfeIvfl sI. Auh Es smyN afto syljL df kMm krdf sI aqy Aus ny ies kys dI apIl kIqI sI pr hfr igaf sI. Auh ilbrl isafsq ivwc srgrm irhf aqy 2012 ivwc Aus nMU jd ikrstI klfrk dy shuM cuwk smfgm vfsqy swdf idwqf igaf qF mIzIaf ivwc ivvfd BK AuiTaf sI.  mIzIaf rportF muqfubk atvfl 11 PrvrI nMU Bfrq puwjf sI aqy trUzo dy zYlIgysLn nfl nhIN sI igaf pr muMbeI ivwc 20 PrvrI dy smfgmF ivwc sLfml sI. Auh PYzrl rfjnIqI ivwc aYkitv irhf hY aqy Aus dIaF jsitn trUzo nfl kuJ purfxIaF qsvIrF vI vfierl ho rhIaF hn.


pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here