www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 trUzo `qy BfrU peI puglfs

 jozI ivlsn ryabolz dy asqIPy qoN hYrfnI aqy inrff ikAuN?

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 [[[qkVy qF bhuq hn pr supny dIaF kYNkrF cugx jogy rih gey hn!
  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


 jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

qfr qfr ho cuwkf hY kYnyzf df ieMmIgrysLn isstm!!

afriQkqf nMU clfAux vfsqy bymuhfrI ieMmIgrysLn ikMnI ku sfriQk?

pRsLFq lfielpurI

 


suxn kihx dIaF gwlF

- kyhr sLrIPL

coB-nfmf

jUzI vYlsn ny cwuikaf kdm aYsf,

idwqI trUzo dI imwtI qF rol mIaF.

        khy ivwcoN srkfr kuwJ hor krdI,

        AuWqoN vjfAuNdI hY vwKry Zol mIaF.

bxfieaf knUMn srkfr ny hY aYsf,

skdI jUzI nf kwuJ vI bol mIaF.

       Auhdy asqIPy ny BVQU pf idwqf,

       idwqy aMdrly pol keI KolH mIaF.

bcfAuNdf trUzo afpxy imwqrF nUM,

mMqrIaF `qy pvf ky dbfa mIaF.

jy nf mMnx qF mMqrfly bdl idMdf,

ies gwl dI hY jUzI gvfh mIaF.

PrvrI 15, 2019 KLbrnfmf # 1012

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


jsitn trUzo aqy jgmIq isMG nMU puwC ky vyKo!!

dfqI nMU dMdy iewk pfsy qy sosLl mIzIaf dy sfry pfsy huMdy hn pr smJx ivwc kuJ dyr jLrUr lgdI hY!!

-blrfj idEl


 

aYNzrU sLIar nMU cyqMn rihx dI loV!

PYzrl kMsrvtv pfrtI dI sMBfvI vyv `qy suafrI krn leI dysIaF dI POj pRyz krn lwgI

 

pRsLFq lfielpurI


 

kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


swB hwdF bMny twp igaf hY ieMmIgrysLn Prfz!!

awKF aqy kMn vlytI bYTy hn ilbrl mMqrI aqy sMqrI!

 

pRsLFq lfielpurI


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyK

 

zry hoey ilbrlF ny aYsaYnsI-lvfiln mfmly dI jFc kIqI bMd

8 afdIvfsI sYnytrjL jozI ivlsn dy hwk inwqry

brYNptn (jIq jlMDrI) :- ies ivwc kdy vI koeI sLwk nhIN sI ik kfmnjL jsits kmytI ivwc ilbrlF df bhumq aYsaYnsI-lvfiln dy mfmly dI jFc nUM rok dyvygf pr ieh svfl sI ik iks qrHF rokygf. zry hoey ilbrl KrgosL prfeIminstr afiPs ivwc afpxy 'mfstrF' dI jFc krvfAux dy pwK ivwc nhIN sn ijnHF ny ikRmInl mukdmf clfAux dI jFc nUM qfrpIzo kIqf sI. pMj ilbrl aYmpI ieh jFc krvfAux dy hwk ivwc vI sn.

agr mMqrI jozI ivlsn df mMMqrflf nf bdilaf jFdf aqy Auh bfad ivwc asqIPf nf idMdI qF ilbrl srkfr ny bwukl vwc guV Bor lYxf sI. pr hux truzo srkfr afpxy imwqrF nUM bcfAuNdI bcfAuNdI Kwud kuiVkI ivwc Pws geI hY. pRDfn mMMqrI trUzo ny hux srkfr pwKI lokF nfl lfbIaF krn df rsqf aiKqafr kr ilaf hY. EDr jozI ivlsn dy asqIPf dyx dy PYsly dI qfrIPL kIqI jf rhI hY. hor qf hor keI ilbrl aYmpIaF ny vI jozI dy hONsly dy qfrIP kIqI hY. afidvfsI kbIilaF dy lok jozI ivlsn dI ipwT `qy af gey hn aqy trUzo srkfr nUM lfhnqF pf rhy hn ik iek kfmXfb aqy swc bolx vflI ienzIjIns lIzr nUM pfsy kr idwqf hY. keI ilbrl ieh vI kihMdy suxy gey hn ik jozI bVI bVbolI lIzr sI aqy sB dy sfhmxy hI ilbrl lIzrF nUM 'JUTy' kih idMdI sI. pr kuJ vI hovy, jozI ny trUzo srkfr dy aMdrly Byd KolH idwqy hn ik ikvyN trUzo srkfr afpxy kroVpqI imwqrF nUM bcfAux leI srkfrI qfkq dI vrqoN krdI hY aqy ikvyN PYsly bdlx leI mMqrIaF `qy dbfa pfieaf jFdf hY. afpxf afhudf iqafg ky trUzo srkfr dI kihx aqy krnI ivwc vwzf Prk smJfAux vflI sfbkf mMMqrI jozI ivlsn dI afdIvfsI sYnytrF ny vI qfrIPL kIqI hY.

8 afdIvfsI sYnytrjL jozI ivlsn dy hwk inwqr afey hn aqy AuhnF ny iewk ibafn jfrI kr idwqf hY. iehnF awTF ivwc Cy sYnytr trUzo vloN nfmjd kIqy gey sn. ibafn ivwc sYnytrF ny ikhf hY ik mMqrI jozI ivlsn df asqIPf keI svfl aqy icMqfvF KVIaF krdf hY. AuhnF ny jozI dy hOsly aqy svYmfx dI sLlfGf vI kIqI hY. Xfd rhy PYzrl rfjnIqI ivwc afAux qoN pihlF jozI ivsln ryabolz afdIvfsI kbIly dI kONsl dI mYNbr cuxI geI sI aqy Pst nysLnsL dI asMblI dI bIsI rIjn dI cIP vI rhI sI. Aus df ipqf ibwl ivsln vI nfmvr afdIvfsI afgU hY.

 

albrtf dy trwkF dy vwzy kfPly ny aftvf vwl nUM kUc kIqf

nrfjL trwk zrfievr Gyrngy trUzo srkfr

rYz zIar albrtf (jIq jlMDrI) :-  mhIinaF qoN axsulJy pfeIl lfeIn dy msly aqy trUzo srkfr vwlNo lfey kfrbn tYks dy ivroD ivwc vIrvfr dI TMzI svyr qoN albrtf dy 160 trwkF df vwzy kfPlf ny aftvf vwl nUM kUc kIqf hY ijQy Auh trUzo srkfr dIaF nIqIaF ivruwD mujLhfrf krngy. ies kfPlLy dy aYqvfr nUM aftvf phuMcx dI AumId hY aqy somvfr nUM srkfr df iGrfE krngy. trwk Aupr trUzo dy ivroD ivwc aqy srkfrI nIqIaF dy ivroD vfly bYnr lfey gey hn. ieh trwk zrfeIvr PYzrl kfrbn tYks aqy ibwl sI-69 df ivroD krn leI afpxf ivroD pRdrsLx krngy. ienHF df pihlf ivroD pRdrsLx sskYcvfn dI rfjDfnI rIjfienf ivwc hovygf aqy iPr aftvf phuMcky pfrlImYNt ihwl `qy rYlI kIqI jfvygI. ivroDkfrIaF df kihxf hY ik asIN trUzo srkfr qoN afpxy kMm vfips mMg rhy hF jo trUzo srkfr dIaF albrtf ivroDI nIqIaF nfl pRBfivq ho ky bMd ho cwuky hn. AunHF df kihxf hY ik trUzo srkfr dIaF albrtf ivroDI nIqIaF ny albrtf dI afrQikqf nUM bhuq nuksfn phuMcfieaf hY aqy idnoN idn kMm Gt rhy hn. iek trwk zrfivr df kihxf hY ik afey idn lokF dIaF nOkrIaF jf rhIaF hn, lokF dy Gr Kuws rhy hn aqy ibjins bMd ho rhy hn aqy trUzo srkfr dIaF albrtf ivroDI nIqIaF ny lokF df glf Guwt idwqf hY. Xfd rhy albrtf ivwc aYnzIpI srkfr hY. kfPly dy iek pRbMDk df kihxf hY ik aftvf qwk phuMcdy phuMcdy trwkF dI igxqI 200 qoN twp jfvygI.

 

trONto dI afeIsYs awqvfdx nUM hoeI 7 sfl kYd dI sjLf

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto ivwc rih rhI afeIsYs awqvfdI sMgTn dI hmdrd awqvfdx rIhYb zwgmosL nUM adflq ny 7 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI hY. zwgmosL ny jUn 2017 ivwc kYnyzIan tfier dy stor ivwc dfKl hoky AuWQy kMm krdy vrkrF `qy hmlf kr idwqf sI. zwgmosL `qy awqvfd nfl sMbMDq cfr cfrj lfey gey sn. ijs vkq ies aOrq ny vrkrF `qy hmlf kIqf qF Aus ny afpxy afp nUM awqvfdI sMgTn afeIsYs dy JMzy ivwc lpyitaf hoieaf sI aqy hwQ ivwc vwzf nMgf cfkU aqy glP Kyzx vflf klwb PiVaf hoieaf sI. ies hmly qoN pihlF Aus ny sIrIaf ivwc jfky afeIsYs jQybMdI ivwc sLfiml hox dI koisLsL vI kIqI sI. mfnXog jsits morIn Porsitl ny afpxy PYsly ivwc ikhf ik ies 34 sflf aOrq dI idmfgI hflq TIk nhIN sI aqy idmfgI hflq TIk nf hox kfrn hI Aus ny afeIsYs ivwc sLfiml hox dI koisLsL kIqI sI aqy idmfgI hfl hI TIk nf hox kfrn Aus ny vrkrF `qy hmlf kIqf sI. jwj muqfibk Auh skIjoLPrnIaF nF dI ibmfrI qoN pIVHq hY.

 

krfAUn ny CurybfjL hsfn alI iKlfPL kIqI apIl

torFto :- krfAUn kONsl (srkfrI vkIl) ny CurybfjL eynfl hsfn alI iKlfPL apIl dfier kr ky Aus nMU ibnF iksy ingrfnI dy mohfk kflj atYNzt krn dI idwqI geI Kuwl df ivroD kIqf hY. Xfd rhy hfsn alI ny  XMg & sLYprz `qy siQq knyzIan POj dy dPLqr ivwc awlf hU akbr afK ky Cury nfl hmlf kr ky iqMn POjI jKLmI kr idwqy sn. ipCly sfl adflq ny mMinaF sI ik hsfn alI ny ieh hmlf apxy awqvfdI ivcfrF kfrn kIqf sI aqy ies ivwc Aus dI mfnisk hflq df vI hwQ sI. adflq ny ikhf sI ik Auh iksy awqvfdI sMgTn vfsqy kMm nhIN sI kr irhf ijs kfrn Auh sjLf qoN bc igaf sI aqy hfimltn dy mYNtl hspqfl ivwc ielfj krvf irhf hY. EntyrIE rIvIAU borz ny alI nMU ibnF ingrfnI dy mohfk kflj jfx dI afigaf dy idwqI sI ijs df krfAUn ny ivroD kIqf hY ikAuNik Aus nMU ajy vI pbilk surwiKaf vfsqy Kqrf smiJaf jf irhf hY.

 

kYnyzf `c gYrkfnUMnI BMg dI ivkrI jLorF `qy

2019 ivwc gYrkfnUMnI BMg dI ivkrI 71% qwk phuMc jfvygI-skosLIaf bYNk

trONto(jIq jlMDrI) :- jdoN kYnyzf ivwc BMg pIx aqy BMg dI ivkrI nUM ilbrl srkfr vwloN kfnUMnI mfnqf idwqI geI hY qd qoN hI kYnyzf ivwc BMg dI mMg bhuq vwD geI hY aqy pUrqI pUrI ho rhI hY aqy iesy dOrfn hI BMg dI blYk mfrikt ivwc bhuq qyjLI af geI hY. gYrkfnUMnI BMg, kfnUMnI qOr `qy imlx vflI BMg nfloN jldI, vDIaf kvfltI aqy ssqI kImq `qy iml rhI hY aqy lok kfnUMnI BMg KrIdx nfloN gYr kfnUMnI BMg KdIdx nUM qrjLIh dy rhy hn. skosLIaF bYNk ny afpxy qfjLf kIqy srvyKx ivwc ikhf hY ik jy ieh ruJfn irhf qF 2019 ivwc BMg dI blYk mfrikt 71% qwk phuMc jfyvgI. bYNk df kihxf hY ik kYnyzf ivwc BMg dy kfsLqkfrF aqy splfeI `qy lfeIaF geIaF sKq sLrqF kfrn kfnUMnI qOr `qy ivkx vflI BMg isrP 30% hI ivkygI aqy bfkI BMg gYrkfnUMnI ivkygI. bYNk df ieh vI kihxf hY ik agr pYikMg, kvfltI aqy splfeI ivwc suDfr ho jFdf hY qF 2020 ivwc gYrkfnUMnI BMg dI ivkrI 37% qwk Gwt skdI hY pr agr ieh suDfr nhIN huMdy qF blYk mfrikt ivwc BMg dI ivkrI hor qyjL ho jfvygI.

 

mYN nhIN minstr lIsf qoN asqIPLf mMgdf-zwg Porz

trONto: (jIq jlMDrI) EntryE dy pRImIar zwg Porz ny ikhf hY ik mY afpxI minstr lIsf mYklfiez qoN asqIPLf iblkul nhIN mMgFgf ikAuNik Aus ny afitjLm qoN pIVHq bwicaF leI bhuq hI vDIaf pRogrfm bxfieaf hY. Xfd rhy EntyrIE dI sosLl srivs minstr lIsf mYklfiez `qy iek jQybMdI ny EntyrIE dy afitjLm progrfm ivwc qbdIlI leI 'hF pwKI huMgfrf Brn' leI DmkfAux dy dosL lfey sn. Porz ny ikhf hY ik Aus dI mMqrI nfl ies sMbMD ivwc koeI gwl nhIN hoeI pr Aus ny pihlF hI kih idwqf hY ik mMqrI qoN asqIPLf nhIN mMgygf ikAuNik Aus ny bhuq hI sLfndfr kMm kIqf hY.  EntyrIE bIhYvIar anYlisj nF dI jQybMdI ny dosL lfieaf sI ik mMqrI `qy Porz srkfr vwloN kIqI qbdIlI leI 'hF' krvfAux leI dbfa pfieaf sI. grwup df kihxf hY ik mMqrI ny aYsosIeysLn nUM ikhf sI ik agr Auh Porz srkfr dI ies nIqI df pbilk ivwc sihXog nhIN dyxgy qF AunHF nUM cfr sfl hor AuzIk krnI pvygI ijs nfl ies ibmfrI nfl pRBfivq bhuq sfry bwcy QYrypI dy ZukvyN pwDrF qoN vFJy rih jfxgy. mYklfiez ny ipCly hPLqy srkfrI shfieqf nfl afitjLm QYrypI leI AuzIk ivwc lwgy 23000 bwicaF dyy mfipaF nUM 140000 zflr pRqI bwcf PMz dyx df aYlfn kIqf sI pr slfnf Krcy dI sImf AuWqy bMdsL lf idwqI sI ijs qoN lok nrfjL sn. ielfjL leI ieh 140000 zflr dI rfsLI 2 sfl qoN 18 sfl dI Aumr qwk dy bwicaF dy ielfj leI dyx df aYlfn kIqf sI pr aYsosIeysLn df kihxf sI iewk bwcy dy ielfjL leI iek sfl df Krcf hI 80000 zflr qwk ho jFdf hY aqy ies leI ieh rfsLI bhuq hI QoVI hY pr lIsf ny jLor pf ky aYsosIeysLn nUM ies leI mnfAux dI koisLsL kIqI sI.

 

kYnyzf dI suprIm kort ny 'qfk-Jfk' dy dosL ivwc tIcr nUM dosLI pfieaf

skUlI ividafrQxF dI pYNn kYmry nfl bxfeI sI asLlIl mUvI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dI suprIm kort ny lMzn EntyrIE dy iek tIcr nUM afpxI ividafrQx dI asLlIl mUvI bxfAux leI voieirjLm (qfk-Jfk) dy dosL ivwc dosLI pfieaf hY. skUl tIcr `qy dosL sI ik Aus ny ividafrQx dIaF CfqIaF dI afpxy pYNn kYmry nfl corIN mUvI bxfeI sI. skUlI ividafrQxF ijnHF dI Aumr 14 qoN 18 sfl dI sI, dI ieh mUvI ryafn jfrivs nF dy tIcr ny skULl dy aMdr bxfeI sI ijs df ividafrQxF nUM pqf nhIN sI. afpxy PYsly ivwc suprIm kort ny ikhf hY ik ividafrQI rojLfnf skUl ivwc qrF qrHF dIaF gqIivDIaf ivwc ihwsf lYNdy hn aqy AunHf dy vI gopInIXqf dy aiDkfrF hn ijnHF nUM Cwizaf nhIN jf skdf BfvyN ik skUl ivwc sikAUirtI kYmry lfey gey hox. PYsly ivwc ikhf igaf hY ik tIcr ny pfReIvysI dy kfnUMn dI AulMGxf kIqI sI aqy skUl dIaF ividafrQxF nUM afpxI prfeIvysI bxfey rwKx df pUrf hwk sI ikAuNik Auh skUl ivwc skUl dy inXmF anusfr ihwsf lY rhIaF sI. Xfd rhy 2005 ivwc voieirjLm nUM ikRmInl koz aDIn ilaFdf igaf sI aqy voieirjLm Auh dosL hn ijs aDIn afpxy mMn pRcfvy leI lok iksy dI mUvI bxf ky bfad ivwc afnMd mfxdy hn ijvyN vfsLrUm, bYzrUm, aqy sivimMg pUl `c nMgy bMdy dI mUvI bxfAuxf afid.

          pYNn kYmry nfl bxfeI mUvI ivwc vidafrQxF dIaF CfqIaF aqy hor srIr dy aMgF nUM irkfrz kIqf igaf sI. ies Gtnf 2010 dI hY aqy mUvI bxfAuNdy vkq jfrivs ividafrQxF nfl gwlF vI krI jf irhf sI aqy ieh mUvI ZfeI ku imMtF dI sI. Aus nUM mUvI bxfAux vkq iksy ny qfV ilaf sI aqy ijs dI rIport pulIs nUM kIqI geI sI. 2015 ivwc cwly adflqI kys ivwc vI jwj ny ikhf sI ik jfrivs ny spfhI kYmry dI vrqoN krky ividafrQxf dI prfeIvysI dI AulMGx kIqI sI pr jwj ny ieh kih ky jfrivs nMU Cwz idwqf sI ik Auh ies gwl nfl sihmq nhIN hY ik jfirvs ny ieh iPlm ijnsI AudysLF leI bxfeI sI. ies qoN bfad EntyrIE dI apIl kort dy pYnl dy bhqy jwjF ny ieh qF PYslf idwqf sI ik jfirvs ny sYkcUal AudysLF dI mnsLF nfl mUvI bxfeI sI pr nfl hI ieh kih ky ik ividafrQIaF nUM skUl ivwc pRfeIvysI dI koeI AumId nhIN rwKxI cfhIdI, jfirvs nUM brI kr idwqf sI. pr pYnl df iewk jwj  bfkI jwjF dy PYsly nfl sihmq nhIN sI hoieaf aqy ijs krky kys suprIm kort ivwc clf igaf sI ijs df hux PYslf afieaf hY aqy tIcr dosLI pfieaf igaf hY.

 

brYNptn df 'mnonIq zrfeIvr' sLrfb pIky kfr clfAux dy dosLF hyT cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny brYNptn dy iewk mnonIq zrfeIvr nUM sLrfb pI ky kfr clfAux dy dosLF hyT cfrj kIqf hY. kYlyzn EpIpI dI irport anusfr ieh zrfeIvr afpxy do sfQIaF nUM kfr ivwc ibTf ky kfr clf irhf sI. kYlyzn puLlIs nUM iksy ny sUcnf idwqI sI ik bfr ivwcoN sLrfbI ho kuJ lok bfhr gey hn aqy ijnHF ivwcoN iek ivakqI kfr cflk ho skdf hY. pulIs ny jdoN kfr nUM roikaf qF kfr cflk ny afpxy afp nUM afpxI sfQIaF df 'zYjInyitz zrfeIvr' dwisaf. jd pulIs ny Aus dy sfh df tYst ilaf qF Aus dy KUn ivwc hwd qoN ijLafdf alkohl pfeI geI sI aqy Aus nUM sLrfbI hflq ivwc gwzI clfAux d dosLF hyT igRPqfr krky cfrj kr ilaf hY. pulIs ny mnonIq zrfeIvr dI pCfx brYNptn dy 24 sflf sLrnjIq isMG lfl vjNo kIqI hY.

PrvrI 15, 2019


pRDfn mMqrI truzo ny kurwpsLn kys ivwc hdfieq dyx dy dosL nUM inkfiraf

ivroDI iDr ny trUzo `qy 'sLbdI cusqI' vrqx df lfieaf dosL

aftvf (jIq jlMDrI) :- vIrvfr nUM pfrlImYNt ivwc 'aYsaYnsI-lvfiln' kurwpsLn kys nUM Twpx dy mfmly ivwc vroDI iDr vwloN trUzo srkfr `qy sKq hmly kIqy gey jdoN trUzo ny mfrKm ivwc glob aYNz myl ivwc CpI irsLvq kys ivwc srkfrI dKlaMdfjLI dI rIport nUM inrf JUT kih idwqf sI. trUzo ny ieh ikhf sI ik nf qF Aus ny aqy nf hI pRfeIminstr afiPs ny kys nUM Twpx ivwc koeI dKl aMdfjLI kIqI sI. ies qoN pihlF glob aYNz myl aKLbfr ny ieh dfhvf kIqf sI ik pRfeIm minstr dy afiPs ny sfbkf jsits minstr ivlsn-ryabolz jo ik Aus vkq PYzrl atfrnI jnrl sI, nUUM ikbYWk dI Prm 'aYWsaYnsI-lfvfiln' AuWpr lwgy kurwpsLn dy dosLF qoN mukq krn leI aMdrIgqI  koeI smJOqf krvfAux leI dbfa pfieaf igaf aqy kys Twpx dI koisLsL kIqI sI. afrsIaYmpI dI jFc ivwc pfieaf igaf sI ik ikbYWk dI ies Prm ny lIbIaf dy aiDkfrIaF nUM keI imlIan zflr dI irsLvq idwqI sI. trUzo vwloN idwqy srkfrI dKlaMdfjLI nf krn dy ibafn qoN bfad torI pfrtI ny stytmYNt jfrI kridaF ikhf ik trUzo ny bVy hI cusq sLbdF df jfl pfky jvfb idwqf hY pr ies nfl trUzo afpxy aqy afpxI srkfr `qy lwgy dosLF qoN mukq nhIN ho jFdy.

          torI nyqf aYNzrIAU sLIar ny ikhf hY ik jy trUzo lwgy dosLF nUM sfPL krn aqy kYnyzIan lokF nfl pfrdrsLI hox ivwc asPl rihMdf hY qF torI pfrtI trUzo aqy Aus dy dPqr nUM jvfbdyh bxfky hI rhygI. aYnzIpI nyqf jgmIq isMG dy tvIt krky ikhf hY ik sfnUM pqf hY ik ilbrl srkfr afpxy amIr imwqrF dI mdd krn ivwc qqpr rihMdI hY pr hux jo kuJ hoieaf hY ieh iblukl hI vwKrf hY. isMG ny ikhf ik trUzo nUM ieh dwsxf hI pvygf ik atfrnI jnrl Aupr kys Twpx leI iks ny dbfa pfieaf sI. glob aYNz myl aKLbfr ny Cfipaf sI ik jd atfrnI jnrl nUM afhudy qoN lfh ky hor afhudf idwqf igaf sI qF Aus ny iek tvIt ivwc afiKaf sI ik ieh sfzy lokqMqr df QMm ieh hY ik jsits isstm nUM iksy vI rfjnIqk dKlaMdfjLI qoN mukq rwiKaf jfvy qF ik ies ivwc jnqf df ivsLvfsL bixaf rhy. sskfcvn ivwc 20 sfl jwj vjoN syvf inBf cuwkI mYrI aYln tUripl-lfPONz ny trUzo dy kiQq dKl dI afraIaYmpI qoN jFc krvfAux dI mMg kIqI hY. Auh hux XUnIvrstI afPL bIsI dy ieMzIan rYjLIzYNsLnl skUl ihstrI aqy zfielfg sYNtr dI zrYktr hY.

 

ikbYWk 10 hjLfr sikwlz vrkrF dIaF arjLIaF bfhr suwtygf

pRBfivq ibnYkfrF nUM moVI jfvygI PIs -iemIgrysLn mMqrI

ikbYWk istI (jIq jlMDrI) :- ikbYWk sUbf 10 hjLfr sikwlz vrkrF dIaF arjLIaF bfhr sutxf cfhuMdf hY aqy vIrvfr nUM asMblI ivwc pysL kIqf igaf ibwl-9 PrYNc BfsLf dI muhfrq aqy KyqrI mujLdUrF dI loV `qy jLor idMdf hY.  ikbYWk srkfr dy ieMmIgrysLn mMqrI sfeImn jfiln brYty ny aMsblI ivwc ibl pysL kridaF ikhf ik ikbYWk sUby dI iemIgrysLn nIqI ivwc vwzy suDfr dI loV hY aqy ieh kdm nIqI ivwc suDfr krn leI cwuky gey hn. mMqrI ny ikhf ik srkfr dI huMnrmMd kfimaF dIaF bYklfg ivwc peIaF 18000 arjLIaF nUM isstm ivwc bfhr sutx dI skIm hY jo lok ikbYWk nUM kYnyzf afAux leI vrqdy hn aqy pwky hoky dUsry sUibaF ivwc jf vsdy hn. Aus df kihxf hY ik ibwl-9 df muK AudysL iemIgrysLn nIqI nUM muwZ qoN ikbYWk sUby dIaF qfjLf loVF muqfibk GVn dI loV hY ijs ivwc PrYNc BfsLf aqy ikbYWk dIaF kdrF kImqF df igafn hoxf jLrUrI hY. Aus ny ikhf ik hux dI nIqI 'Pst km, Pst srv' `qy aDfirq hY nf ik lybr mfrikt dI loV AuWqy.  hux asIN ies nUM bdlx jf rhyN hF aqy AumIdvfr dI pRoPfeIl nUM ikbYWk sUby leI mjLdUrF dI loV muqfibk hI dyiKaf jfvygf. ibwl muqfibk agsq 02, 2018 qoN pihlF leIaF geIaF arjLIaF afpxy afp inkfrf ho jfxgIaF. mMqrI ny ieh vI ikhf keI lokF ny 2005 qoN aplfeI kIqf hoieaf hY aqy sfry hI pRBfivq ibnYkfrF nUM AunHF dI PIs moVI jfvygI jo ik mMqrI anusr qkrIbn 19 imlIan zflr hovygI. ies srkfr ny pihlF hI iemIgrysLn kotf 50000 sflfnf qoN Gtf ky 40 hjLfr kr idwqf sI. mMqrI ny ikhf ijhVI vI qbdIlI kIqI jfvygI Auh kYnyzf dy kfnUMn dy aMqrgq hI kIqI jfvygI.

 

imsIsfgf qy brYNptn `c Ksrf PYlx df Kqrf-pIal pbilk hYlQ

imsIsfgf  :- pIal pbilk hYlQ mihkmf ieh pqf lgfAux dI koi kr irhf hY ik imsIsfgf ivc Ksry dI hoeI pusLtI qoN bfad hor ikMny lokF nUM ies df Kqrf ho skdf hY. imsIsfgf ivwc Ksry dI pusLtI lYb ivwc kIqy tYstF qoN hoeI sI. hYlQ mihkmy ny mMglvfr 5 PrvrI nUM cyqfvnI jfrI kridaF ikhf sI ik pIarsn ieMtrnYnl eyarport dy hyT ilKIaf PlfeItF aqy Kyqr ivc lMGx vfly lokF nUM Ksry ny pRBfivq kIqf ho skdf hY. PRYNkPrt qo trONto luPQFsf Auzfx aYl[aYc[-470 rfhIN pIarsn hvfeI awzy `qy svyry 4 vjy 8 imMt `qy phuMcx vfly XfqrI trONto pIarsn hvfeI awzy qoN svyry 6 vjy mFtrIafl eyar kYnyzf PlfeIt eysI -834 jF aYlaYc -6829 rfhIN rvfngI vfly XfqrI pIarsn ieMtrnYnl eyarport (trmInl 1) sLfmI 4-8 vjy ivcrx vflLy XfqrI aqy hor lok.

sfry ivakqI ijnHF ny ies Kqry df sfhmxf kIqf ho skdf hY AunHF nUM tIkfkrx dy irkfrzF dI jFc krn dI slfh idwqI jFdI hY aqy XkInI bxfAu ik qusI aqy quhfzy pirvfr dy mYbr mIlj Bfv Ksry dy tIky aYm[ aYm [afr[ jF aYWm[ aYWm[ afr[ vI[ dy rUp ivwc rIkfrz (lgfey gey) kIqy gey hox. zfktrF muqibfk 1969 qo bfad pYdf hoey iksy vI ivakqI leI ies dIaF do urfkF dI isPfr kIqI jFdI hY. pIal hYlQ ny ikhf ik Ksry dy lwCx aYkspojr dy 21 idn bfad qwk asr kr skdy hn aqy iehnF ivwc qy buKfr, TMz vrgy lwCx (KMG aqy nwk vgx), awKF duKxIaF jF rosLnI pRqI sMvydnIlqf, mUMh dy aMdr icwty kydr vfly Coty Cfly aqy iewk hqy qwk cwlx vfly lfl DwPV fml hn. jy quhfnUM lwgdf hY ik quhfnUM Ksrf ho skdf hY aqy quhfnUM zfktr nUM vyKx dI rUrq hY. agr lwCx hn qF zfktr nUM pihlF dso qF ik zfktr dy klIink ivwc jrUrI ieMqjLfm kIqf jf sky aqy hornF lokF nUM ies dy sMBfvI Kqry qoN bcx leI sfvDfn kIqf jf sky. mIl iewk byhwd CUq vflI ibmfrI hY jo afsfnI nfl PYldI hY ijnHF df iemXUn nhI hY jF kmor hn AunHF nUM ieh ibmfrI jld GyrdI hY. pIal pbilk hYlQ ny ikhf ik iek sfl qo Gwt Aumr dy bwicaF, grBvqI aOrqF aqy kmor ieimAUn isstm vfly lokF `qy bhuq burf asr ho skdf hY. ijhVy lok aMqrrftrI Xfqrf kr rhy hn AunHF nUM Xfqrf qo pihlF afpxy zfktr nfl hmyf afpxy iemXUnfeIyn siQqI dI jFc krnI cfhIdI hY. mIl bfry kuJ hor jfxkfrI leI pIal pbilk hYlQ nUM 905-799-7700 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.

 

bIsI `c kMtrolz EpIafz nsLf EplBd krn dI vkflq

vYnkUvr :- sfl 2018 ivwc bIsI ivwc nisLaF dI EvrzojL nfl 1489 mOqF hox ipwCoN kMtrolz EpIafz nsLf EplBd krn dI vkflq kIqI jf rhI hY qFik iehnF  mOqF dI igxqI nMU kfbU kIqf jf sky.   kfrnr afiPs ajy kuJ mOqF dI jFc kr irhf hY pr 1489 dI igxqI muqfibk vI EvrzojL nfl kqlF, KudksLI aqy hfdisaF nfl hoeIaF mOqF nMU iek QF kr leIey qd vI ieh mOqF vwD hn. 2018 ivwc EvrzojL nfl hoeIaF mOqF dI igxqI 2017 dI igxqI qoN vI kuJ vwD hY. bIsI dI hYLlQ afPIsr zfktr bOnI hYnrI ny ikhf hY ik nsLyVIaF nMU bcfAux vfsqy kMtrolz ZMg nfl EpIafz nsLy EplBd krvfey jfxy cfhIdy hn aqy mdd krn vfly sroqF nfl joiVaf jfxf cfhIdf hY. EvrzojL nfl mrn vfly 80% mrd aqy 71% dI Aumr 30 qoN 59 sfl dI sI. iewk rport muqfibk kYnyzf ivwc sfl 2017 ivwc 4000 EvrzojL nfl mry sn jo 2016 qoN 34% vwD sn.

 

vYnjLuvylf bfry jgmIq dy ibafn dy bfvjUd aYnzIpI ny iewkjutqf df pRgtfvf kIqf

aftvf :- vYnjLuvylf bfry aYnzIpI afgU jgmIq isMG dy aspsLt ibafn dy bfvjUd aYnzIpI ny pfrtI aMdr iewkjutqf df pRgtfvf kIqf hY. Xfd rhy vYnjLuvylf dI nYsLnl asMblI dy afgU juafn guafzo ny ipCly mhIny afpxy afp nMU ientrm pRDfn aYlfn idwqf sI aqy amrIkf ny Aus nMU mfnqf dy idwqI sI. jd amrIkf dy ipwCy kYnyzf ny vI Aus nMU mfnqf dy idwqI sI qF jgmIq isMG ny ibafn jfrI krky ikhf sI ik kYnzf nMU amrIkf dI ivdysLI nIqI df ipwClwg nhIN bnxf cfhIdf. jgmIq isMG ies mOky brnbI sfAUQ hlky qoN ijLmnI cox ivwc AumIdvfr hY. brnbI nOrQ hlky qoN aYnzIpI dI nfmInysLn dy dfhvydfr svYNz rfibnsn aqy aYmpI inkI aYsLtn ny vI trUzo srkfr dI nIqI df ivroD kIqf sI aqy ikhf sI ik ies nfl imltrI rfjpltf ho skdf hY. Xfd rhy rUs aqy cIn smyq keI dysL pRDfn inkls mzyro dy hwk ivwc hn ijs nfl iKwcoqfx vD rhI hY. aYnzIpI vloN ivdysL nIqI dI ikRitk aYmpI hIlyn lvfzry ny ibafn idwqf sI ik pfrtI kYnyzf vloN juafn guafzo nMU mfnqf dyx nfl sMqusLt hY. ieMJ jgmIq isMG aqy pfrtI dI ivdysL nIqI dI ikRitk dI pujIsLn ivprIq hY. pr hux pfrtI dy bulfry jymjL simQ ny iek ibafn jfrI kr ky ikhf hY ik aYnzIpI ies mfmly `qy iekjut hY aqy vYnjLuvylf df BivK qYa krn df hwk ies dy lokF df mMndI hY.

AuDr aYnzIpI ny dfavf kIqf hY ik brnbI qoN ijLmnI cox lV rhy jgmIq isMG iKlfPL jaflI aYzF clfeIaF jf rhIaF hn ijhnF ivwc isMG `qy qohmqF lfeIaF jf rhIaF hn. pfrtI ny sosLl mIzIaf qoN ies dIaF imsflF vI idwqIaF hn.

 

sosLl mIzIaf `qy iewk gurdvfry dy pfrikMg lft `c Bfrq df JMzf sfVy jfx dy crcy

torFto :- sosLl mIzIaf `qy iewk gurdvfry dy pfrikMg lft `c Bfrq df JMzf sfVy jfx dy crcy ho rhy hn aqy iek vIzIE vI pfeI geI hY. vIzIE qoN pqf lgdf hY ik 26 jnvrI bfad duiphr imsIsfgf dy zMnivMn gurdvfry dy pfrikMg lft ivwc drjun dy krIb KfilsqfnIaF ny Bfrq df JMzf sfiVaf aqy vIzIE Pysbuwk `qy strIm vI kIqI. ajyhf pihlI vfr hoieaf hY ik iksy gurdvfry dI pRpfrtI `qy Bfrq df JMzf sfiVaf igaf hovy. kfnMUn hyT Drm asQfn (smyq gurdvfry) cYrtybl (KrfieqI) adfry hn.


 


AuWzdI iqrpfl ny zrfievr df iDafn Btkfieaf sI vkIl

sYmI-trwk zrfievr iswDU ny mOqF qy pRgfitaf dwuK

sskYcvfn (jIq jlMDrI) :- vIrvfr nUM sYmI-trwk zrfievr jskIrq isMG iswDU dy vkIl ny adflq nMU dwisaf ik iswDU kol ajy trwk cflfAux df bhuqf qjrbf nhIN sI aqy nfl Aus nUM nYvIgysLn (rfh lwBx) dIaF musLklF pysL af  rhIaF sn. iswDU dy vkIl ny hfdsy df muK kfrn iqrpfl dwsidaF ikhf hY ik trwk ivwc lwdy smfn `qy pfeI iqrpfl AuWz rhI sI aqy ies krky Aus df iDafn Btk igaf sI aqy Auh stfp sfeIn qy trwk rokx leI byiDafnf ho igaf sI. iswDU df vkIl mfrk bryPorz ny ieh ibafn adflq ivwc idwqy ijWQy iswDU ny 16 mOqF aqy 13 nUM jLKLmI krn df afpxf dosL svIkfr kr ilaf sI.

          iswDU 2013 ivwc afpxI pqnI nfl Bfrq qoN kYnyzf afieaf sI aqy trwk tryinMg qoN bfad aprYl 6 nUM vfpry hfdsy qoN kuJ smF pihlF hI Aus ny trwk clfAux df lfiesMs ilaf sI. iswDU ny mfrc 17, 2018 nUM iewk hor pMjfbI ivakqI dI do trwk vflI CotI ijhI kMpnI ivwc trwk clfAuxf sLurU kIqf sI. kMpnI mflk nfl kuJ hPLqy trwk clfAux qoN bfad Auh iewklf hI trwk clfAux lwgf sI. vkIl ny dwisaf ik iswDU ajy iekwlf trwk clfAux leI pUrf iqafr nhIN sI aqy Auh ibnF pUrv-sikwl dy nOkrI leI aplfeI krn aqy nOkrI krn dI Auh ijMmyvfrI vI lY cuwkf hY. vkIl ny adflq ivwc hfdsy vfly idn dI sfrI iviQaf dwsI ik ikvyN iswDU nUM trwk clfAux aqy rfh lwBx ivwc musLkl af rhI sI. vkILl ny ikhf ik hfdsy dy smyN iswDU afpxy sLIsLy ivwc dI AuzdI rhI iqrpfl nUM vyK irhf sI aqy bws nfl tkrf igaf. Aus ny ikhf ik iswDU pIVHq pirvfrF qoN muafPLI vI mMg cwukf hY aqy Aus hr rojL svyry AuWT ky afpxy afp nMU kosdf hY.

          Xfd rhy sskYcvfn dI adflq ivwc hfkI dI tIm vfLlI bws nfl hoey hfdsy ivwc srkfrI vkIl ny iswDU leI jwj qoN 10 sfl dI sjLf aqy 10 sfl trwk clfAx `qy bYn lfAux dI mMg kIqI hY. iswDU nM afAuNdy idnF ivwc sjLf suxfeI jfvygI.

 

kYnyzf dI tUirst aOrq df blfqkfr krn vfly PrFs dy do puils aPLsrF nUM 7-7 sfl kYd hoeI

pYirs (jIq jlMDrI) :- iewk kYnyzIan aOrq df blfqkfr krn vfly aihm rYNk dy do aPLsrF nUM adflq ny blfqkfr df dosLI pfieaf hY ijnHF `qy dosL sI ik AunHF ny aOrq nfl pYirs dy pulIs hYzkuaftr aMdr blfqkfr kIqf sI. adflq ny do dosLI aPsrF nUM 7-7 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI hY. ieh kys dunIaF dy bVy msLhUr isrnfvyN '36 kvfizs golzimwQ pYirs' df hY ijs df ijLkr iPlmF aqy nfvlF ivwc afm suxn nUM imldf hY. aYmlI spYntn nF dI aOrq ny dwisaf ik Auh aprYl 2014 ivwc iek afiersL pwb ivwc kuJ puLlIs aPsrF nUM imlI sI ijnHF ny Aus nUM puLlIs hYzkuafvtr ivwc rfq df tUr krvfAux leI swdf idwqf sI. aYmlI ny ikhf ik jd Auh AuWQy phuMcI qF puLlis aPLsrF ny Aus nUM ivskI pIx aqy Erl sYks krn leI mjLbUr kIqf aqy Aus nfl anykF vfr blfkfr kIqf igaf sI.

pihlF Aus ny cfr aPsrF `qy dosL lfey sn pr bfad ivwc iqMn aPsrF `qy kys kIqf sI ijnHFf ivwcoN do `qy hI kys clfieaf igaf sI. pulIs aPsrF df kihxf sI ik aYmlI afpxI mrjLI nfl AunHF kol afeI sI aqy afpsI sihmqI nfl hI sYks kIqf sI aqy ieh blfqkfr nhIN sI pr adflq ny dohF puLlIs aPsrF nUM 7-7 sfl dI kYd dI sjLf idwqI hY.

 

nvMbr mhIny ivwc kYnyzf dI afriQkqf suMgVI -stYt kYnyzf

aftvf, jnvrI 31 :- kYnyzf dy aMkVf ivBfg (stYt kYnyzf) vloN jfrI rport ivwc dwisaf igaf hY ik nvMbr 2018 ivwc kYnyzf dI afriQkqf mwTI pY geI sI. nvMbr mhIny dOrfn grOs zomYsitk pRfzfkt 0[1% suMGV geI ikAuNik kMstrksLn, qyl, gYs aqy ivwqI sYktr mwTy pY gey hn. ies qoN pihlF sqMbr ivwc vI afriQkqf 0[1% suMgVI sI pr akqUbr ivwc 0[3% psr geI sI pr nvMbr ivwc iPr suMgV geI.

rport ivwc awgy ikhf igaf hY ik holsyl tryz ivwc 1[1% kmI afeI jdik mYnUPYkcirMg 0[5% GtI. qyl aqy gYs sYktr ivwc 1[6% kmI hoeI. ivwq aqy ieMnsLorYNs sYktr 0[7% suMGV gey. AuNJ afriQkqf dy 20 ivwcoN 13 sYktrF ivwc psfr hoieaf pr ijhnF ivwc kmI afeI AuhnF df kuwl afriQkqf `qy burf asr ipaf. ies smyN dOrfn akMmozysLn aqy PUz sYktr ivwc 0[6% df psfr hoieaf, XUitltIjL ivwc 0[4% aqy pbilk sYktr ivwc 0[2% df psfr hoieaf hY.

 

pulIs nUM brYNptn dy pMjfbI ivakqI dI Bfl

DflIvfl AuWqy PYzrl irhfeI dIaF sLrqF qoVn df dosL

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs nUM brYNptn dy iewk lfpqf hoey pMjfbI ivakqI dI Bfl hY jo ik gMn aqy asflt dy dosLF ivwc sjLf Bugq irhf hY. EpIpI dy pYrol ieMnPorsmYNt dsqy ny lokF nUM ies ivakqI dI sUh dyx dI apIl kIqI hY. pulIs ny brYNptn dy vsnIk 32 sflf jsjIq DflIvfl dy kYnyzf-vfeIz vfrMt jfrI kIqy hn. DflIvfl pfbMdIsudf hiQafr rwKx aqy hiQafr nfl hmlf krn dy dosLF ivwc iqMn sfl, cfr mhIny aqy 27 idn dI sjLf Bugq irhf hY aqy lfpqf hox vyly kfnUMn irhfeI (prol) `qy sI.

 

brYNptn df 13 sfl df lVkf Kqrfnk zrfeIivMg hyT cfrj

corI dI kfr puLlIs dI kfr `c mfrI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny brYNptn dy iewk 13 sflf lVky nUM igRPqfr krky cfrj kIqf hY ijs AuWpr kfrn nUM corI krn aqy corI dI kfr nUM Kqrnfk qrIky nfl clfAux dy cfrj lfey gey hn. pulIs ny buwDvfr dy svyry 11:50 kYnyzI roz aqy ivlIam pfrk dy curfhy `qy kfr nUM rok ky Aus ivwc 6 nOjvfnF nUM igRPqfr kIqf sI. pulIs dIaf keI gwzIaF AunHF dI kfr mgr lwgIaf sn ijnHF ivwcoN pulIs dI iewk kfr ny jdoN corI dI kfrn nUM rokxf cfihaf qF kr pulIs dI kfr ivwc jf tkrfeI aqy kfr nUM nukfsn phuMicaf aqy pulIs aPsr vI mfmUlI ijhf jLKLmI ho igaf sI.

 

BMg pIx vfilaF dy ipsLfb qoN Auqpn kIqI jf skdI hY hfeI voltyjL ibjlI

qurkI dy sfieMsdfnF ny kIqf sPLl qjrbf

qurkI (jIq jlMDrI) :- ibjlI dI vDdI mMg nUM lY ky srkfrF aqy sfieMsdfn inwq nvyN qjrby krdy rihMdy hn aqy iesy hI lVI ivwc qurkI dy sfieMsdfnF ny iewk nvF qjrbf krky BMg pIx vfly ivakqIaF dy ipsLfb qoN ibjlI AuqpMn kIqI hY. kIqy gey sPl qjrby ivwc  AuhnF mfeIkroibafl iPAUl sYWlF nfl BMg pIx vfly ivakqI dy ipsLfb ivwc rsfiex pdfrQ aqy Kfs bYktIrIaf rlfieaf ijs nfl ibjlI pYdf ho geI sI. mYrUvfnf Bfv BMg df syvn krn vfly ivakqI df ipsLfb cYWk krky BMg dy syvn df pqf lgf ilaf jFdf hY.

          pr hux iehI ipsLfb ibjlI bxfAux leI vriqaf jf skygf. ieh rIport bkfiedf qurkI dy bfieEsors tYknflojI dI mYgjIn ivwc CfpI geI hY aqy ijs ivwc ikhf igaf hY ik ipsLfb ivwcoN BMg dy mYtbolIts nUM vwK kIqf jFdf hY aqy kYmIkl rIaYksLn rfhI Gwt voltyj vflI GrylU ibjlI bxfAux leI vriqaf jf skdf hY. sfieMsdfnF ny ikhf ik jdoN krMt nUM BMg vfly ipsLfb ivwc dI lMGfieaf jFdf hY qF iewk kYmIkl rIaYksLn jLrIey ibjlI pYdf huMdI hY. sfieMsdfnF ny ikhf ik ies sfrI ivDI nUM smJxf aYnf afsfn nhIN hY pr AunHF ny ieh iswD kr idwqf hY ik BMg dy ipsLfb qoN hfeI aqy loa voltyj ibjlI bxfeI jf skdI hY.  ieh Koj ajy muZlI styj ivwc hI hY aqy ies nMU XUrpIan mIzIaf smyq kYnyzf dI nYsLnl post aKlbfr ny vI Cfieaf kIqf hY.

 

pYtirk brfAUn `qy ivwk PzYlI ny kIqf $8 imlIan df mukwdmf

torFto :- EntfrIE dy ivwq mMqrI ivwk PzYlI ny brYptn dy myar pYtirk bRfAUn `qy glq ibafnI kr ky Aus dI hwqk krn dy do `c $8 imlIan (80 lwK zflr) df mukwdmf dfier kIqf hY. sQfnk aKbfr dI irport muqfbk pRImIar zg Porz dI kYbint dy muK mYbrF `co ivwq mMqrI ivwk PzYlI ny do lfieaf hY ik pYtirk bRfAUn ny afpxI ikqfb `c Aus bfry JUTy dfavy kIqy sn.

PzYlI dy vkIl pYitRk PlfhtI ny afiKaf ik pYtirk bRfAUn dI ikqfb nUM jfx buwJ ky Aus idn irlI kIqf igaf ijs idn AunHF ny ivDfn sBf `c pihlf afriQk ibafn pwVxf sI. ies qrIky nfl ivwk PYzlI dy aks nUM iafdf qo iafdf nuksfn phuMcfAux dI koi kIqI geI. dws deIey ik PzYlI vwlo lfey gey doF `co koeI vI adflq `c sfbq nhI kIqf igaf. mukwdmy `c pYtirk bRfAUn qo ielfvf ikqfb pRkfiq krn vflI kMpnI aYptImm pbiliMg `qy vI infnf ivMinHaf igaf hY. AuQy kMpnI dy mflk zIn bYksnzyl ny ies Gtnf dy bfry `c afiKaf ik aOptImm pbiliMg kMpnI aqy pYtirk bRfAUn nUM ajy qwk ies bfry `c koeI noits nhI imilaf.

Xfd rhy pYtirk brfAUn ny afpxI ikqfb ivwc ieh ibafnx dI koisLsL kIqI sI ik kfmuk CyVCFV dy JUTy dosL lgf ky pIsI pfrtI dI lIzr qoN lFBy hox `qy mjbUr kr ky Aus dI sKsLIaq df klq krn dI koisLsL kIqI geI sI. hux Auh brYNoptn dy myar hn.                           

 

do imlIan dy ksIno Prfz ivwc brYNptn dy do ivakqI cfrj

inafgrf Pflj (jIq jlMDrI) :- inafgrf pulIs ny brYNptn dy do ivakqIaF nUM dy ikbYWk aqy EntyrIE Br dy ksIno ivwc hoey Prfz ivwc cfrj kIqf hY. pulIs ny dosL lfieaf hY ik ipCly sfl jItIey ivwc rih rhy kuJ ivakqIaF ny ikbYWk aqy EntyrIE dy ksInoN ivwc iek Prfz dI skIm bxfeI aqy 2 imlIan zflr qoN vwD df Prfz kIqf sI. inafgrf Pflj EpIpI ny ikhf hY ik ienHF ivakqIaF dy Prfz dIaF qfrF albrtf, bIsI dy ksIno PrfzF nfl vI juVdIaF hn. pulIs ny ajy iqMn ivakqIaF nUM cfrj kIqf hY ijnHF ivwc brYNptn dy  sflf sunIl kumfr ptyl, 47 sflf dfAUd srosL aqy mfrKm dy 40 Xuafn vFg nUM 5000 zflr dy vwD Prfz aqy jfalI zfkUmYNt bxfAux leI cfrj kIqf igaf hY. pulIs ny ieh nhIN dwisaf ik ieh Prfz skIm iks qrHF clfeI jFdI sI.


jfhn mkYlm afpxy ibafn qoN plitaf

mYnMU aPsos hY ik mYry koloN glq kih ho igaf sI-mkYlm

trONto: (jIq jlMDrI) mIzIaf ivwc hoeI BfrI crcf qoN bfad cIn ivwc kYnyzf dy aMbYszr jfhn mkYlm ny afpxy ibafnf qoN pltidaF ikhf hY ik Aus koloN glq kih ho igaf sI aqy jo mYN ikhf sI Auh ibafn ies muwdy `qy myrI pujLIsLn dI shI qrjLmfnI nhIN krdy sn. jfhn mkYlm ny ikhf ik Aus ny cInI mIzIey nUM jo ikhf sI Aus df Aus nUM bhuq pCqfvf hY. Aus ny ikhf sI cInI PUn kMpnI dI aiDkfrI dI igRPqfrI kys bhuq kmjLor hY aqy Auh ies kys ivwcoN bc inklygI. Aus ny ieh vI aPsos ijqfieaf hY ik myry ibafn nfl kYnyzf dy lIgl issmt `qy svfl AuWT sn jdoN ik mYN kuJ Ault kih igaf sI. Aus df kihxf hY ik srkfr vwloN ieh pihlf hI spsLt kIqf jf cwukf hY ik imMg dI igRPqfrI rfjnIqI qoN pRyirq nhIN sI. Xfd rhy mkYlm dy ibafn nfl ieh pRBfv jFdf sI ik kYnyzf df lIgl isstm ivwc rjnIqI df dKl hY jd ik aijhf iblkul vI nhIN hY.

 

afrsIaYmpI ny rfsLtrI surwiKaf jFc nfl sMbMDq ikMgstn ivwc mfiraf Cfpf, do ivakqI igRPqfr

ikMgstn (jIq jlMDrI)  :- EntyrIE dy sLihr ikMgsnt ivwcoN kYnyzf dI pulIs afrsIaYmpI ny Cfpf mfrky do sLwkI ivakqIaF nUM igRPqfr kIqf hY. ieh igRPqfrIaF keI pulIs srivs eyjMsIaF vwloN kIqI jFc qoN bfad vIrvfr nUM kIqIaF geIaF sn. puLlIs ny ikhf hY ik ajy hor igRPqfrIaF hox dI sMBfvnf hY. ieh igRPqfrIaF amrIkf dI eyjMsI aYPbIafeI vwloN sLwkIaF bfry idwqI sUh qoN bfad kIqIaF geIaf hn.

Xfd rhy ikMgstn dy lok keI idnF qoN ieh isLkfieq krdy af rhy sn AunHF dy GrF AuproN iksy jhfjL vrgI gUMj jF GUk vrgI avfjL afAuNdI rihMdI hY pr pqf nhI lg irhf ik ieh afvfjL ikQoN afAuNdI hY aqy iks cIjL dI hY. ies sMbMD ivwc lokF ny pulIs kol isLkfieq vI drj krvfeI sI. iPr iksy ny iek jhfjL dI Poto vI iKwc leI sI jo ik bhuq nIvF Auwz irhf sI. igRPqfrIaF qoN bfad ieh pqf lwgf ik asl ivwc rfq dy vkq gUMjx vflf ieh jhfjL afrsIaYmpI df sUhIaF jfhjL sI jo ik ipCly kuJ idnF qoN swLkIaF dI insLfndhI krdf af irhf sI. ieh Cfpy do QfvF `qy mfry gey hn. pulIs vwloN ikhf igaf hY ik ienHF igRPqfrIaF nfl dysL dy Kqry dy sqr (pwDr) ivwc koeI qbdIlI nhIN afeI hY. PVy gey ivakqIaF dy nF pulIs ny ajy nsLr nhIN kIqy pr ikhf jf irhf hY ik ienHF ivwcoN iek sLwkI 'mfnIar' Bfv CotI Aumr df hY.

 

jfhn mkYlm dy ivvfdq ibafn ny ilaFdf isafsq ivwc Bucfl

mYN pRDfn mMMqrI huMdf qF mkYlm nUM 'Pfier' kr idMdf -aYNzrIAU sLIar

aftvf (jIq jlMDrI) :- ies hPLqy kYnyzf dy cIn ivwc aMbYszr jfhn mkYlm dy iek ivvfdq ibafn ny kYnyzf dI isafsq ivwc Bucfl lY aFdf hY. Aus ny bIqy idnIN afpxy cox hlky mfrKLm ivwc iek mIzIaF kfnPrMs kIqI pr ieh mIzIaf kfnPrMs afm kYnyzIan mIzIey vfsqy nhIN sI, ies mIzIaf kfnPrMs ivwc sLfiml hox leI isrP qy isrP cInI mIzIey nUM hI swdf idwqf igaf sI aqy myn strIm aMgryjLI mIzIey nUM ies pfsy rwK idwqf sI. ies kfnPrMs ivwc aMbYszr mkYlm ny cIn dy gogy gfAuNidaf ikhf ik amrIkf dy rfsLtrpqI zonflz trMp qoN cInI rfsLtrpqI bhuq nrfjL hY aqy nfl hI ieh vI ikhf ik mYnUM nhIN lgdf ik amrIkf vwloN kYnYzf ivwc igRPqfr krvfeI geI cInI PUn kMMpnI vfavya dI aiDkfrI nUM amrIkf spurdgI hovygI Bfv Auh amrIkf dy hvfl hox qoN bc inklygI. Aus df kihxf sI ik amrIkf dy kys ivwc bhuqf dm nhIN hY ikAuNik ijhVy ierfn ivrwuD lfeI pfbMdI qoVn dy dosL amrIkf ny cInI PUn kMpnI dI aiDkfrI `qy lfey hn Auh pfbMdI isrP amrIkf vwloN hI lfeI geI sI aqy Aus pfbMdI aqy dosLF df XUaYnE nfl koeI lYxf dyxf nhIN hY. jdoN mkYlm ny ieh ibafn idwqf qF isafsq ivwc iekdm Bucfl af igaf. ivroDIaF df kihxf sI ik mkYlm ny kYnyzf dI jUzIsLIal isstm ivwc dKLlaMdfjLI kIqI hY aqy ikhf hY ik cInI kMpnI dI aiDkfrI nUM aYNvyN hI igRPqfr kr ilaf hY. torI pfrtI dy lIzr aYnzrIAU sLIar ny ikhf hY ik ies ivvfdq ibafn qoN bfad mkYlm nUM muawql kr dyxf cfhIdf hY aqy agr mYN pRDfn mMqrI huMdf Aus nuM qurMq Pfier kr idwMdf. mkYlm dy ies ibafn bfry pRDfn mMMqrI trUzo aqy Aus dI sfrI srkfr hI cwup rhI sI aqy dV vwt geI sI. hux jd Aus dy ibafn dI cfry qrPL BMzI hox lwgI aqy trUzo srkfr dI kfrgujLfrI qy svfl AuTx lwgy qF mkYlm nUM nOkrI qoN lfhux dIaF KLbrF qoN bfad pRDfn mMqrI jsitn qoN korf jvfb idMidaF ikhf ik jfhn nUM muaql nhIN kIqf jfvygf, agr aijhf kIqf jFdf hY qF ies df cIn vwloN PVy gey do kYnzIan ivakqI ijnHF ivwc iek sfbkf izplomYt hY, dI irhfeI `qy mfVf asr pY skdf hY. Xfd rhy pihlI dsMbr nUM kYnyzf pulIs ny cInI kMpnI vfavya dI aYPsIE imMg vYnXU nUM amrIkf dy kihx `qy igRPqfr kr ilaf sI aqy ies vkq Auh jLmfnq AuWqy irhfa kIqI hoeI hY. ajy Aus dy amrIkf nUM suprdgI bfry kYnyzf nUM amrIkf vwloN koeI ilKqI dsqfvyjL nhIN imly hn. pr iek gwl jLrUr hY ik mkYlm dy ies ibafn ny aMqrrfsLtrI pwDr qy kYnyzf dI ikrkrI jLrUr krvf idwqI hY.

 

trwk corF dI rfjDfnI bxdf jf irhf hY brYNptn sLihr

do idnF ivwc pMj ivakqI cfrj, iqMnF kolo zrwg vI imlI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- kYnyzf df ibAUtIPuwl 'Plfvr istI' vwjoN jfixaf jFdf brYNptn sLihr trwk corF dI rfjDfnI bxdf jf irhf hY aqy afey idn jdoN koeI trwk-trylr bfry aprfD krdf pkiVaf jFdf hY qF Aus df sMbMD brYNptn nfl inkl afAuNdf hY. qfjLIaF GtnfvF ivwc 19 jnvrI nUM vfprI corI dI iek Gtnf muqfibk pulIs nUM corI df trwk rokx leI 'spfeIk bYlt' df shfrf lYxf ipaf sI. pulIs ny dwisaf ik QMzrvya nyiVE lONglYk sLihr qoN iewk trwk trylr corI ho igaf sI aqy jd pulIs ny vfvf sLihr njLdIk sYmI trk trylr df trwk hfeIvya 631 `qy jFidaf dyiKaf qF pulIs ny trwk nUM rokx df Xqn kIqf. trwk zrfievr ny pulIs df pRvfh nf kridaF trwk Bjf ilaf aqy aMq pulIs nUM EntyrIE dy AuWqr ivwc pYNdy vfvf sLihr njLdIk hfeIvya `qy spfeIk bYlt Bfv 'ikwlF vfly pty' ivCf ky rokxf ipaf. ieh trwk lONglYk sLihr qoN corI hoieaf sI aqy 200 iklomItr dUr PiVaf igaf sI. pulIs muqfibk ieh lok trwk lYky trONto vwl af rhy sn. pulIs ny corI dy trwk ivwcoN iqMn ivakqIaF nUM igRPqfr kIqf hY ijnHF kol kokyn vI bRfmd hoeI hY. pulIs ny brYNptn dy 30 sflf blivMdr isMG, 49 sflf nirMdr isMG aqy 31 sflf snjIq KoKf nUM corI aqy zrwg rwKx dy dosLF qihq cfrj kr ilaf sI.

ies Gtnf qoN iek idn ivnIpYWg ivwc aijhI Gtnf vfprI sI ijs ivwc brYNptn dy hI do ivakqI cfrj hoey sn. pulIs anUsfr jdoN iek ivakqI afpxI trwk cldf Cwzky itMm hfrtn aMdr kOPLI lYx clf igaf qF itMm hfrtn ivwc bYTy do ivakqI Aus df trwk lY ky Bwj gey. ieh Gtnf 18 jnvrI nUM svyry 5 vjy vfprI sI. Es qoN sfZy pMj GMty bfad pIVHq ny afpxf trwk Gtnf vflI QF qoN 4 iklomItr dUr sVk `qy jFdf dyiKaf qF puLlIs nUM KLbr idwqI. puLlIs corI kIqy trwk dy mgr lwg geI. BjidaF hoieaF  trwk corF ny iqMn aYksIzYNt kr idwqy ijnHF ivwc 9 kfrF nuksfnIaF geIaF pr iksy df jfnI nuksfn nhIN hoieaf sI jd ik  2 sfl dy bwcy nUM hspqfl BrqI krvfAux ipaf sI. kfrF ivwc vwjx qoN bfad trwk iewk vfV nfl tkrf ky ruk igaf ijs ivwcoN svfr ivakqI Cfl mfr ky Bwj inkly pr puLlIs ny dohF ivakqIaF nUM QoVI dUr qoN hI igRPqfr kr ilaf. igRPqfr ivakqIaF bfry vyrvf idMdy hoey pulIs ny dwisaf ik corI krn dy dosL ivwc cfrj hoey dovyN ivakqI brYNptn sLihr dy rihx vfly hn. ienHF ivwcoN iek 30 sflf gurpRIq isMG atvfl aqy dUsrf 30 sflf krnvIr  isMG kMg hY.

 

amrIkf dy hsqpfl `c komf ivwc peI aOrq nUM grBvqI krn vflf ivakqI igRPqfr

amrIkf (jIq jlMDrI) :- pulIs ny bwcy dy zIaYney df nrIKx krky hsqpfl ivwc kMm krdy 36 sflf dy nyQn sdrlYNz nF dy nrs ivakqI nUM igRPqfr kr ilaf hY. Xfd rhy do hPLqy pihlF PInks sLihr ivwc iek lONg-kyar hspqfl ivwc jdoN ipCly 26 sflf qoN byyhosL peI aOrq ny iek bwcy nUM jnm idwqf sI qF AdoN qoN hI pulIs sLwkI ivakqI nUM lwBx ivwc lwgI hoeI sI. pulIs ny AuWQy kMm krdy sfry hI mrd ivakqIaF dy KUn aqy blwz dy nmUny ley sn. pulIs ny kort dy hukmF `qy nv jnmy bwcy df vI zIaYney tYst krvfieaf sI. pulIs muqfibk bwcy dy zIaYney nfl ijs ivakqI df zIaYney imilaf hY Auh ivakqI hI 29 sfl dI Aus byhosL peI aorq nUM sFBx df ijMLmyvfr sI. igRPqfr kIqy gey ivakqI dy vkIl ny ikhf hY ik sdrlYNz ivruwD koeI puKqf sbUq nhIN hn. Xfd rhy ieh aOrq jdoN 3 sfl dI qF ies hsqpfl ivwc byhosLI dI hflq ivwc sI.

 

BMg dI sym-zya zilvrI hovygI!

torFto :- srkfrI adfrf EntyrIE kYnfibs stor BMg dI sym-zya zilvrI vfsqy korIar kMmnI dI qlfsL ivwc hY aqy sMBfvI kMpnIaF 4 PrvrI qwk afpxI ibz dfKLl kr skdIaF hn. Xfd rhy trUzo vloN kfnUMnIkrn ipwCoN EntyrIE kYnfibs stor ny afn-lfeIn BMg vycxI sLurU kIqI sI jo post afiPs rfhIN zilvr kIqI jFdI hY. gfhk hor qyjL qrfr zilvrI cfhuMdy hn aqy sUby ivwc BMg dI susq zilvrI bfry 1000 sLkfieqF afeIaF hn. aprYl qoN sUby ivwc 25 pRcUn stor vI Kuwl jfxgy. kYnyzf ivwc akqUbr 17 qoN 31-2018 qwk $43[1 imlIan aqy nvMbr 2018 ivwc $54[4 imlIan dI BMg ivkI sI. AuntyrIE ivwc akqUbr ivwc $11[7 imlIan aqy nvMbr ivwc $10[1 imlIan dI BMg ivkI hY. ieMJ sUby ivwc ivkrI GtI hY jo splfeI dI Gft kfrn ho skdI hY.

 

brYNptn eIst hlky qoN ilbrl nfmInysLn leI keI Auqsuk

brYNptn :- brYNptn eIst hlky qoN ilbrl nfmInysLn leI keI Auqsuk hn aqy pqf lwgf hY ik aMdro aMdr iqafrI kr rhy hn. kuJ lokF df mMnxf hY ik ies hlky qoN nfmInysLn hfsl krn vfsqy trUzo dy ivsLvfspfqr df QfpVf lYxf jLrUrI  hY pr kuJ hor lokF df kihxf ik hux smF bdl igaf hY. Xfd rhy ies hlky qoN rfj gryvfl ilbrl aYmpI sI pr jUaf skYNzl kfrn pihlF Aus ny sIt qoN asqIPLf dyx df aYlfn kr idwqf sI aqy pRDfn mMqrI trUzo ny vI ies nMU shI PYslf dwisaf sI pr iPr iewk hPLqy qoN vwD dI AuzIk ipwCoN pqf lwgf sI ik rfj gryvfl ny asqIPf dyx df mn bdl ilaf hY aqy ilbrl kfks qoN alwg ho igaf hY. sMsd ivwc AuTy svflF df vI ilbrl srkfr ny koeI spsLt juvfb nhIN sI idwqf. ieh qwQ vI rfmrOly ivwc pY igaf ik pihlF ilbrl pfrtI ny Aus nMU kfks ivcoN kwiZaf jF pihlF Aus ny asqIPf idwqf. kuJ lok ajy vI ieh afs rwKI bYTy hn ik rfj gryvfl nMU iPr ilbrl pfrtI ivwc sLfml kr ilaf jfvygf aqy Aus nMU hI dubfrf nfmInyt kr idwqf jfvygf. pr jo lok aMdro aMdrI nfmInysLn vfsqy kmrkwsy kr rhy hn, df kihxf hY ik rfj gryvfl dI ilbrlF ivwc vfpsI hux sMBv nhIN hY. akqUbr 2019 dI cox ivwcies hlky ivwc iqkonI twkr hovygI aqy ilbrl pfrtI iksy pfeydfr Tos kYNzIzyt nMU hI nfmInysLn dyvygI. ieh vI smiJaf jf irhf hY ik ilbrl pfrtI ies hlky qoN iksy gYr iswK nMU nfmInysLn nhIN dyvygI. brYNptn dy sfry dy sfry pMj hlikaF qoN hI iswK aYmpI hn.

 

pbilk surwiKaf rport sbMDI do numfieMdy mMqrI gozyl nMU imly

torFto :- kYnyzf dI pbilk surwiKaf rport 2018 ivwc iswK KfilsqfnI awqvfd `qy AuTfey gey ieqrfjL sbMDI do numfieMdy ies hPLqy dy sLurU ivwc pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl nMU imly hn. ieh mIitMg aftvf ivwc surwiKaf mMqrfly dy dPqr ivwc hoeI ijs ivwc mMqrI qoN ielfvf ivBfg dy 6 aiDkfrI vI sLfml hoey. ieqrfjL kr rhIaF iDrF vloN ivsLv iswK sMsQf vloN vkIl blpRIq isMG aqy  EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl vloN goibMdr isMG rMDfvf sLfml hoey. ivsLv iswK sMsQf dI prYs rIlIjL aqy goibMdr rMDfvf vloN iewk ryzIE gwlbfq ivwc ikhf igaf hY ik mMqrI ny AuhnF df pwK bhuq iDafn nfl suixaF hY. Xfd rhy ieh rport 11 dsMbr nMU jfrI kIqI geI sI aqy 13 dsMbr nMU mMqrI gozyl ny sMsd Bvn dy sYNtr blfk ivwc rUm 107 ivwc bhuq sfry iswK aYmpIjL aqy mMqrIaF nfl mulfkfq krky ies rport ivcoN iswK sLbd htfAux df vfadf kIqf sI. pr ies dy bfvjUd bhuq sfry ilbrl aYmpIjL aqy mMqrI jMqk qOr `qy ies rport df ivroD krdy rhy sn aqy ies rport dy kfrn jMqk krn jF ies nMU vfps lYx dI mMg krdy rhy sn. hux BfvyN bhuqy KfmosL ho gey jfpdy hn. EntyrIE dIaF do gurdvfrfjL kmytIaF, bIsI dI gurdvfrf kmytI, ivsLv iswK sMsQf aqy keI KfilsqfnI jQybMdIaF ies rport dy iswK KfilsqfnI awqvfd vfly pYrfgRfP nMU htfAux dI mMg krdIaF af rhIaF hn aqy kuJ jMqk mIitMgF vI kIqIaF sn. ies vfsqy srkfr nfl gwlbfq krn leI iewk kmytI vI bxfeI geI sI aqy pfrfmItr vI inrDfrq kIqy gey sn pr hYrfnI dI gwl hY ik mMqrI nfl mulfkfq vfsqy isrPL do numfieMdy hI gey hn. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik srkfr ny gwlbfq vfsqy hor ivakqIaF dy nfvF nMU pRvfn nhIN kIqf sI. lMGy hPqfaMq `qy aftvf ivwc PYzrl ilbrl kfks dI do idnF mIitMg hoeI hY. ivroD kr rhy keI iswK afs lfeI bYTy sn ik zyZ ku drjun iswK aYmpI aqy cfr mMqrI ieh mslf kfks ivwc jLrUr AuTfAuxgy. ajy ieh pqf nhIN lwg sikaf ik AuhnF ny ieh mslf AuTfieaf jF nhIN.


 


agr kYnyzf ny 5jI mobfiel nYWtvrk `qy pfbMdI lfeI qF iPr axikafsy nqIjy inklxgy -cInI aMbYszr

aftvf (jIq jlMDrI) :- cIn dy kYnyzf ivwc aMbYszr lUa sLfeI ny kYnyzf srkfr nUM icqfvnI idwqI hY ik agr kYnyzf cIn dI kMpnI vfavya vwloN iqafr kIqy 5jI mobfiel nYWtvrk AupkrnF `qy pfbMdI lfAuNdf hY qF iPr ies dy axikafsy nqIjy inkxgy. Aus ny ieh icqfvnI aftvf ivwc siQq cInI aMbYsI ivwc iewk pwqrkfr sMmyln ivwc idwqI hY. kYnyzf ies smyN cInI kMpnI vwloN bxfey 5jI nYWtvrk dy AuprknF df kYnyzf dI surwiKaf `qy pYx vfly asr df aiDaYn kr irhf hY. ies qoN pihlF keI dysLF ny afpxI suriKaf nUM mwuK rKdy hoey ies kMpnI dy Aupkrn vrqx `qy bYn lf idwqI hY aqy bhuq vwzI igxqI ivwc aijhy dysL hn ijnHF ny ienHF AuprkrnF `qy iksy pfbMdI lfAux dI gwl nhIN khI hY. kYnyzf ajy ies bfry soc ivcfr kr irhf hY ik ies nfl kYnyzf dI surwiKaf nUM koeI Kqrf qF nhIN hovygf? ieh KLbrF afm hI afAuNdIaF rihMdIaF hn ik cInI KuPLIaF eyjMsIaF ienHF AupkrnF dy shfry horF dysLF dI gupq jfxkfrI corI krdIaF hn pr cIn dI srkfr aqy kMpnI ny ies qoN ienkfr kIqf hoieaf hY. cInI aMbYszr ny kYnyzf srkfr nUM qfkId kIqI hY ik Auh ies sMbMDI koeI 'aMklmMdI' df PYslf lvy. nfl hI Aus ny afs pRgtfeI hY ik agr kYnyzf afpsI msly sulJfAuxf cfhuMdf hY qF kYnyzf aijhIaF gwlF nhIN krygf. Xfd rhy jdoN qoN kYnyzf dI pulIs ny cInI kMpnI vfavya dI iek aOrq aiDkfrI nUM PiVaf hY qF Aus dI igRPqfrI qoN bfad dohF dysLF ivwc irsLqy ivgV rhy hn aqy cIn ny vI kYnyzf dy iek izplomYt aqy iek vpfrI nUM igRPqfr kIqf hoieaf hY aqy iek hor knyzIan nUM qF zrwg dy kys ivwc PFsI dI sjLf vI suxf idwqI hY. ijwQy awj cInI aMbYszr ny kYnyzf srkfr nUM icqfvnI idwqI hY qF AuWQy kYnyzf dI ivdysL mMMqrI ikRstIaf PrIlYNz afpxy sihXogI Bfl rhI hY qF ik cIn ivwc igRPqfr kYnyzIan lokF nUM cInI pulIs dI irhfsq ivwcoN Cuzfieaf jf sky.

 

keI imlIan zflr dy tYksI-Pyar skYm `c pMj igRPqfr

torFto :- torFto dy ielfky ivwc keI imlIan zflr dy tYksI-Pyar skYm ivwc puils ny pMj ivakqI igRPqfr kr ley hn jd ik keI horF dI pYV nwpI jf rhI hY. torFto puils df kihxf hY ik PVy gey pMj  kiQq dosLIaF `qy afeIzI-corI dy 260 cfrj lgfey gey hn. puils zItYkitvjL df kihxf hY ik kuJ tYksI zrfievr puieMt afP syl msLInF vrqdy hn ijhnF nMU zYbt msLInF vI ikhf jFdf hY. kuJ Twg tYksI cflk iehnF msLInF nfl gfhkF dI kuMjIvq jfxkfrI corI kr lYNdy hn. puils df mMnxf hY ik ies kMm ivwc tYksI kMpnIaF df hwQ nhIN hY. zItYkitv kirstn Qfms df kihxf hY ik grytr torFto ielfky ivwc ieh Prfz Gwto Gwt iewk sfl qoN cwl irhf hY aqy sYNkVy lokF nfl TwgI mfrI geI hY. Qfms muqfibk gwl hwQoN inkl geI hY aqy iewk bYNk ny iewk imlIan zflr df Prfz rport kIqf hY jdik horF df kihxf hY ik AuhnF dy kstmrjL nfl lwKF df Prfz hoieaf hY. Prfz krn vfly jd kstmr qoN pymYNt lYx vfsqy msLIn idMdy hn qF ies ivwc ajyhI qbdIlI kIqI huMdI hY ik kstmr vloN afpxf ipMn koz pfAux ipwCoN vI msLIn aYrr idMdI hY. ajyhy smyN PrfzI zrfievr msLIn aqy kfrz PV lYNdf hY qFik shI kr sky. byiDafny lok PVf idMdy hn. PrfzI kstmr df kfrz Esy adfry dy jfalI kfrz nfl bdl lYNdy hn aqy msLIn ipMn nMbr rIkfrz kr lYNdI hY. PrfzIaF dy hwQ aslI kfrz aqy ipMn af jFdf hY ijs nfl Auh kstmr df Kfqf KflI kr idMdy hn.  luwty gey bMdy nMU ies bfry qd pqf lwgdf hY jd Auh bYNk jf ky afpxf kfrz vrqx dI koisLsL krdf hY aqy kfrz jaflI inkldf hY. ieh DMdf aksr rfq lyt jF svyry suvKqy kIqf jFdf hY.

 

brnfbI sfAUQ qoN iPr cox lVn dI cfhvfn hY kYrn vFg

ajLfd AumIdvfr vjoN KVn df idwqf sMkyq

vYnkUvr, 17 jnvrI :- brnfbI sfAUQ qoN hlky qoN ilbrl AumIdvfr vjoN cox lV rhI kYrn vFg ny kwl cox mYdfn Cwz idwqf sI aqy awj ikhf hY ik Auh cox lVnI cfhuMdI hY. kYrn ny cInI sfeIt vI-cYWt `qy iliKaf sI ik Auh cInx hY aqy jgmIq BfrqI ipCokV df hY ijs kfrn cInI ipCokV dy Aus nMU votF pfAux. ies nfl ivvfd iCVn kfrn Aus ny cox nf lVn df aYlfn kIqf sI aqy ilbrl pfrtI ny ies nMU pRvfn kr ilaf sI. awj Aus ny ikhf hY ik Auh brnfbI sfAUQ qoN iPr cox lVn dI cfhvfn hY pr ilbrl pfrtI ny Aus nMU AumIdvfr bnfAux qoN nFh kr idwqI hY. ies qoN KPLf kYrn vFg ny ikhf hY ik Auh ajLfd AumIdvfr vjoN cox lV skdI hY. kYrn df dfavf hY ik Auh ryiest nhIN hY aqy Aus ny vI-cYWt AuWqy jo ikhf sI Auh aslIaq hY.

awj 43 sflf kYrn vFg ny brnfbI dI mYtrotfAUn lfiebryrI ivwc iewk pRYs kfnPrMs krn dI koisLsL kIqI pr lfiebryrIan ny ikhf ik Auh pbilk pRfprtI `qy rfjsI eIvMt nhIN kr skdI. pRYs ny Auys df pfrikMg lft ivwc ipwCf kIqf. kYrn ny ikhf ik Auh 25 PrvrI dI ijLmnI cox ivwc ajLfd KVI ho skdI hY aqy Auh ryiest nhIN hY. Aus ny ieh dfavf vI kIqf ik vI - cYWt vflI post Aus dI nhIN sI sgoN Aus dy kMpyn vlMtIarjL ny pfeI sI jo cInI BfeIcfry nMU AuqsLfhq krnf cfhuMdy sn. ilbrl pfrtI ny ajy kYrn dI QF nvyN AumIdvfr df nfm GoisLq nhIN kIqf aqy ieh vI spsLt nhIN kIqf ik ilbrl koeI AumIdvfr KVf vI krngy jF nhIN. keI ivsLlysLkF df mMnxf hY ik ilbrl chuMdy hn ik aYnzIpI afgU jgmIq isMG ieh cox ijwq jfvy qFik akqUbr dIaF afm coxf ivwc trUzo nMU kmjLor aYnzIpI df sfhmxf krnf pvy.

 

Porz srkfr ny ividafrQIaF nUM imldI itAUsLn grFt kIqI Kqm

Gt afmdn vfly ividafrQIaF dI PIs muafPL aqy krjLf moVn leI grys pIrIaz vI kIqf Kqm

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE sUby dI Porz srkfr ny ividafrQIaF nUM imldI EsYWp (EntyrIE stUzYNt aisstYNs pRogrfm) ivwc vwzI qbdIlI kIqI hY. EsYWp skIm rfhIN XUnIvristIaF dy ividafrQIaF nMU pRIvfrk afmdn dy ihsfb nfl krjLf idwqf jFdf sI aqy ijs ivwcoN kuJ grFt huMdI sI aqy bfkI krjLf huMdf sI jo ik grYXUeysLn hox qoN 6 mhIny bfad iksLqF ivwc moVnf sLurU krnf huMdf sI. hux srkfr ny ikhf hY ik ijnHF ividafrQIaF dI amfdn 50 hjLfr zflr qoN Gwt hY AunHF dI PIs muafPL kr idwqI jfvygI pr nfl hI grFt nUM vI Kqm kr idwqf hY. hux awgy qoN grFt nhIN imilaf krygI aqy sfrf hI krjLf Bfv 'stUzYNt lon' hoieaf krygf jo ik ividafrQIaF nUM pVfeI Kqm hox qoN qurMq bfad moVnf pvygf. Porz srkfr ny krjLf moVn leI 6 mhIny df grys pIrIaz vI Kqm kr idwqf hY. pVfeI Kqm hox qoN 6 mhIny bfad krjLf moVn ipwCy ieh qrk sI ik ividafrQIaF nUM pVfeI Kqm krdy sfr hI nOkrI nhIN imldI hY aqy 6 ku mhIny ivwc ividafrQI nOkrI lwB ky krjLf moVn dy kfibl ho jFdf sI. Porz srkfr df kihxf hY ik ilbrl srkfr dI ies skIm df amIrF nUM vwD Pfiedf huMdf sI aqy grIbF nUM Gwt. srkfr ny ies aYlfn ivwc ikhf hY ik ijQy PIs nUM 2019-20 dy sYsLn leI 10% Gwt kr idwqf jfvygf AuWQy itAUsLn PIs nUM slfnf 3% qoN vwD nhIN vDfieaf jf skygf.

 

$2[1 imlIan dI zrwg PVI, 19 igRPqfr

trONto (jIq jlMDrI) :- pulIs ny lMbI jFc qoN bfad jItIey kyar dy 19 ivakqIaF nUM igRPqfr kIqf hY ijnHF koloN  2[1 imlIan zflr dI zrwg aqy kYsL zflr pRfpq hoey hn. puls ny durhm, brYNptn, imsIsfgf, trONto aqy ikMgstn ivwc 15 GrF `qy Cfpy mfry sn. pulIs ny ienHF koloN cfr gMnF qy aprfD krn leI vrqIaF geIaF cfr gwzIaF vI PVIaF sn aqy 6 lwK zflr kYsL vI pkiVaf igaf sI. 19 ivakqIaF `qy kuwl imlf ky 148 cfrj lfey hn pr ajy puls ny PVy gey ivakqIaF dy nF nsLr nhIN kIqy.

 

brYNptn `c corF dy hONsly hoey bulMd

zrfeIvya ivwc KVI kfr dy lfhy snoa tfier

brYNptn (jIq jlMDrI) :- TMZ dy bfvjUd brYNptn ivwc corF dy hONsly bulMd hn aqy corI dIaF GtnfvF idn-rfq vfpr rhIaF hn. ies pRkfr dI Gtnf brYNptn dy vsnIk hrijMdr DflIvfl nfl vfprI hY ijs dI zrfeIvya ivwc KVI kfr dy snoa tfier corF ny corI kr ley hn. corF ny DflIvfl dI huMzfey alYntrf kfr nUM cfr jYk lf ky tfier KolH ley aqy kfr nUM jYkF `qy hI lwgI Cwz gey. DflIvfl nUM ies Gtnf df svyr vkq pqf lwgf sI. DflIvfl dy muqfibk Aus ny surwiKaf nUM dyKidaF kfr nUM nvyN snoa tfier pvfey sn aqy Aus muqfibk ieh corI dI Gtnf rfq 9 vjy qoN svyry 6 vjy dy ivckfr vfprI sI.

Xfd rhy pIal rIjLn ivwc ipCly sfl dOrfn kfrF dI irkfrz qoV corI hoeI hY aqy 2017 ivwc 3932 kfrF corI hoeIaF ijnHF ivwcoN bhuqIaF kfrF nMU pulIs Bfl nhIN skI. ies qoN pihlF sfl 2016 ivwc 3757 kfrF corI hoeIaF sn. ies qoN ielfvf rfq nUM zrfeIvya ivwc KVIaF kfrF dy sLIsLy BMnky ivwcoN Bfn corI krn dIaF qF afm hI GtnfvF huMdIaF rihMdIaF hn. pulIs ny lokF nUM ikhf hY ik jy ho sky qF afpxIaF kfrF nUM gYrfj ivwc KVIaF kro aqy vIalF dy 'lwg nwt' dI QF 'vIal lfk' lfE qy kfr df QoVf ijhf styairMg iek pfsy moV ky KVI kro qF ik kfrF dy tfier lfhuxy asfn nf hox. corF df pqf krky qurMq pulIs nUM dwisaf jfvy qF ik puls corF qwk phuMc sky. agr ies Gtnf bfry iksy nUM koeI jfxkfrI hovy qF pulIs nfl sMprk kIqf jf skdf hY.

 


 


brYNptn df pMjfbI trwk zrfievr, pMjfbIaF ny lwuitaf

lwuty trwk ivwc hoey sI Prfr, ENkfr nfhl igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI) :- ipCly hPLqy brYmlI roz aqy klfrk ielfky dy iewk pfrikMMg lft ivwc brYNptn dy iewk pMjfbI trwk zrfievr nUM gMn puafieMt `qy luwtx dI KLbr imlI hY aqy Aus nUM lutx vfly vI pMjfbI hI inkly hn. ieh Gtnf jnvrI cfr nUM vfprI sI aqy 8 jnvrI nUM brYNptn dy 33 sflf ENkfr nfhl nUM pulIs ny igRPqfr kIqf hY. Gtnf muqfibk 34 sflF dy trwk zrfievr ny afpxI kfr pfrikMMg lft ivwc KVI krky AuWQoN afpxf trwk cwuikaf aqy jd Auh nyVlI sVk `qy gyVf mfrky vfips afieaf qF Aus dI kfr dy kol kuJ ivakqI KVy sn. jd Aus ny AunHF nUM EQy KVy hox df kfrn pwuiCaf qF Auh zrfievr nfl AulJ pey. AunHF ivwcoN iek ny gMn kwZ leI aqy Aus df trwk lY ky Prfr ho gey sn. pulIs ny ENkfr nfhl nfm dy 33 sflf brYNptn vfsI nUM rObrI, iemItysLn Pfier afrm aqy brIc afPL rIkYgnYNs dy dosLF ivwc cfrj kr ilaf hY aqy corI hoieaf trwk vI brfmd kr ilaf hY. pulIs nUM ajy bfkI ivakqIaF dI Bfl hY jo ik Auprokq kiQq Gtnf smyN nfhl dy nfl sn. agr iksy nUM hor jfxkfrI hovy qF pIal puils nUM 905-453-3311 aYkstYnsLn 3410 `qy sMprk kr skdf hY.

 

pIal pulIs nUM kfr corI dy mfmly ivwc do dysIaF dI Bfl

brYNptn (jIq jlMDrI)  :- pIal pulIs nUM kfrF corI dy mfmly BfrqI mUl dy do ivakqIaF dI Bfl hY jo hfdsy qoN bfad pulIs nUM ckmf dy ky Bwj inkly sn. pulIs muqfibk iek corI dI aYsXUvI hfeIvya 410 `qy hfdsf gRsq hoky plt geI sI ijs ivwc pMj ivakqI svfr sn. ienHF ivwcoN do nUM igRPqfr kr ilaf sI aqy iek jLKmI ho igaf sI ijs nUM hspqfl ivwc BrqI krvfieaf igaf sI. jdik 5 sfvfrF ivwcoN do ivakqI Bwj inkly sn ijnHF ny awgy jf ky iek hor kfr corI kr leI sI. huMzfey sYNtF PI plyt nMbr bItIeIvI-057 vflI kfr nUM pihly hfdsy qoN 10 ku imMt bfad hI corI kr ilaf sI. pulIs nUM 30 sfl dI Aumr dy do eIst ieMzIan ivakqIaF dI Bfl hY. pulIs ny ajy qwk PVy gey ivakqIaf dy nF nsLr nhIN kIqy aqy ikhf hY ik jd do horF ivakqIaF dI igRPqfrI ho jfvygI qF nF rlIj kr idwqy jfxgy. jy iksy nUM ies Gtnf bfry jfxkfrI hovy qF pIal puLlIs nfl 905-278-6131 `qy sMprk kr skdf hY.

 

iqMn ijLmnI coxF 25 PrvrI nMU krvfAux df aYlfn

brnfbI sIt qo jgmIq isMG nMU sKLq twkr df sfhmxf!

aftvf :- pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny iqMn PYzrl hlikaF qoN ijLmnI coxF 25 PrvrI nMU krvfAux df aYlfn kIqf hY. ieh hlky hn brnfbI sfAUQ (bIsI), atrmOt (ikbYWk) aqy Xfrk-ismko (EntyrIE). ivroDI pfrtIaF vloN iehnF KflI sItF qoN ijLmnI coxF jld krvfAux vfsqy trUzo `qy jLor pfieaf jf irhf sI. bIsI dy brnfbI sfAUQ sIt qo aYnzIpI afgU jgmIq isMG nMU sKLq twkr df sfhmxf krnf pY skdf hY. ieh hlkf aYnzIpI aYmpI kYnyzI stUart dy asqIPy kfrn KflI hoieaf sI, jo vYnkUvr dy myar cuxy gey hn. kYnyzI ny ieh hlkf bhuq Gwt Prk nfl ijwiqaf sI. jgmIq isMG df mukfblf ilbrl AumIdvfr kYirn vFg aqy kMsrvtv AumIdvfr jya isLn nfl hovygf. mYksm brnIey dI pIpljL pfrtI afPL kYnyzf ny lOrf-ilMn tylr nMU AumIdvfr bxfieaf hY jdik grIn pfrtI ny jgmIq isMG df ivroD nf krn df PYslf kIqf hY. ivslysLkF df mMnxf hY ik jsitn trUzo cfhuMdy hn ik jgmIq isMG ieh sIt ijwq jfvy qFik akqUbr dIaF afm coxF ivwc aYnzIpI dI vfgzor kmjLor afgU dy hwQ rhy. hfr jfx dI sUrq ivwc jmgIq isMG nMU afgU vjoN pfsy kIqy jfx dI sMBfvnf vD jfvygI.

AuDr ikbYWk dI atrmONt sIt aYnzIpI dy sfbkf afgU Qfms mulkyar dy asqIPy kfrn KflI hoeI sI. ies hlky qoN aYnzIpI ny jUlIaf sYncYjL nMU AumIdvfr bxfieaf hY jdik ilbrl AumIdvfr vkIl rYsLl bYnizafn aqy kMsrvtv AumIdvfr jYsimn lOrfs hY. grIn pfrtI AumIdvfr zYnIal grIn hY aqy mYksm brnIey dI pIpljL pfrtI ajy AumIdvfr qlfsL rhI hY.

EntyrIE dI Xfrk-ismko hlky dI sIt sfbkf kMsrvtv mMqrI pItr vfn lon dy asqIPy kfrn KflI hoeI sI. kMsrvtv pfrtI ny skft zyivzsn nMU aqy aYnzIpI ny jYsf mYklIn nMU AumIdvfr bxfieaf hY. ilbrl ies sLnIvfr nMU AumIdvfr nfmInyt krngy.

 

jhfjL ivwcoN izwgI brPL ny imsIsfgf `c Gr dI Cwq pfVI

imsIsfgf: (jIq jlMDrI) :- 8 jnvrI nUM sLfm dy 6:30 vjy jd aOrq afpxy bYWzrUm ivwc sON rhI sI qF brPL df iewk vwzf tuwkVf Gr dI Cwq pfV ky Aus dy mMjy qoN isrPL 6 ku Pwut dUr jf izwgf ijs ivwc aOrq vfl vfl bwc geI sI. aOrq muqfibk KVkf aYnf jLbrdsq sI ik Aus nUM pqf hI nhIN sI lwg irhf ik ieh kI hoieaf hY. Aus dy lVky ny dwisaf hY ik ieh brPL df tuwkVf iksy jfhjL ivwc izwgf hY ikAuNik ieh tukVf kfPI AucfeI qoN izigaf hox kfrn Gr df kfPI nuksfn kr igaf hY. kfriml kokfvo dy lVky ny dwisaf ik Gr dI murMmq `qy 20,000 zflr Krcf afAux dI sMbfvnf hY. pr Aus ny pRmfqmf df DMnvfd krdy hoey ikhf suLkr hY ik Aus dI mF bc geI hY. Xfd rhy sKLq kfnUMn dy bfvjUd ivwc AuWzdy jhfjLF ivwcoN brPL aqy hor gMdgI dy twukVy izwgxy afm hI gwl hY.

 

brYNptn nUM $13[1 imlIan qy imsIsfgf nUM 18[7 imlIan gYs tYks PMz vjoN imilaf

trONto (jIq jlMDrI) :- brYNptn aqy imsIsfgf nUM ies sfl sUby dI gYs tYks PMizMg ivwcoN $31 imlIan qo vwD dI rkm pRfpq hovygI. EntYrIE srkfr ny mMglvfr nUM aYlfn kIqf sI ik ies sfl gYs tYks PMizMg ivwcoN brYptn nUM 13[3 imlIan zflr aqy imsIsfgf nUM 18[7 imlIan zflr pRfpq hoxgy. 13[3 imlIan zflr df ieh PMz brYNptn pbilk trFit leI inrDfirq kIqf igaf. ieh pYsf 107 imAUNspYltIaF nUM imlx vflI 364 imlIan zflr dI rfsLI ivwcoN brYNptn dy ihwsy afieaf hY. gYs tYks rfsLI nUM 70 pRqIq rfeIzrisLwp aqy 30 pRqIq afbfdI dy afDfr qy vMizaf jfdf hY. istI afP toroto nUM ies sfl dy PMizMg df qkrIbn 185 imlIan zflr df ihwsf imilaf hY. ies sfl sB qo vwD gYs tYks PMizMg pRfpq krn vflIaf 10 imAUNspYltIaF ieh hn:

1[ trONto - $185 imlIan 

2[ aftfvf - $37[1 imlIan

3[ imsIsfgf - $18[7 imlIan

4[ Xfrk rIjn - $16[7 imlIan

5[ brYNptn - $13[3 imlIan

6[ hYimltn - $11[4 imlIan

7[ vftrlU - $10[7 imlIan

8[ lMzn - $10[3 imlIan

9[ durhm - $8[9 imlIan

10[ ivMzsr - $3[9 imlIan

EntYrIE dy gYs tYks pRogrfm leI PMizMg sUby ivwc vycy gey gYsolIn dI imkdfr dy aDfr qy kIqI jfdI hY. imAUNspYiltIaf nUM gYs tYks mflIaf pRqI lItr 2 sYNts idwqI jfdI hY. ieh pYsf bwsf dI KrId jf syvf vDfAux smyq iksy vI pUMjI jf afpryitMg Kricaf leI vriqaf jf skdf hY. 2009 qo brYNptn ivwc 22% abfdI df vfDf hoieaf hY aqy brYNptn tRfijt rfeIzrip ivwc 120% vfDf hoieaf hY. brYNptn ivwc agsq 2018 qk svfrIaf dI igxqI 17% vwD geI sI. imAUNspYltIaF nUM ieh PMz 2004 qoN idwqf jf irhf hY qF ik lokl srkfrF trFijLt syvfvF ivwc vfDf kr skx.

 

pIsI srkfr EntYrIE afto bImf isstm dI smIiKaf urU krygI

trONto (jIq jlMDrI) :- EntYrIE dy ivwq mMqrI ivk PyzylI ny ikhf hY ik sUbf srkfr EntYrIE ivwc afto ieMsorYNs nIqI dI sImIiKaf krygI aqy qrIky lwBygI qF ik lokF nUM afto ieMsorYNs dy vDdy rytF qoN rfhq iml sky. mMMqrI aftvf ivwc PYzrl, sUbfeI aqy KyqrI pRqIinDIaF nfl mulfkfqF dy bfad mIzIaf nfl gwl kr rhy sn. jfrI ibafn ivc ikhf igaf hY ik srkfr hornF sUibaF ivwc afto ieMsorYNs ryt Gwt hox dI 'pVqfl' krygI aqy pqf lgfvygI ik qF ik srkfr suDfr kr sky. pRogrYisv kMrvyitv srkfr dy ivwq mMMqrI ny ikhf hY ik Auh zRfeIvrF, bImf kMpnIaF aqy hor BfeIvflF nfl 15 PrvrI qwk slfh mvrf krngy qF jo rytF nUM Gwt krn dy qrIky lwB skx. ipClI ilbrl srkfr ny 2016 ivwc iewk irport ivwc afiKaf sI ik kYnyzf Br ivwcoN EntfrIE ivwc durGtnfvF aqy  mOqF Gwt hox dy bfvjUd vI afto ieMorYs pRImIam hn sB qoN vwD hn.  ilbrl ny 2015 dy agsq qk bImf drF ivwc aOsqn 15 pRqIq GtfAux df vfadf kIqf sI aqy jdo ieh svY-lfgU kIqI smF-sImf pfr ho geI sI qF Aus vyly dI pRImIar kYQlIn ivMn ny mMinaf sI ik Ausny ieMsorYNs rytF nUM GtfAuxf iewk "lMmy smyN df tIcf" hY. ivwq mMqrI ivk PyzylI ny ikhf ik srkfr iek rYgUlytrI Prymvrk vI bxfeygI jo afto bImf sYktr ivc afDuinkIkrn dI afigaf dyvygI. AunHF ny ikhf ik afto bImf `qy ipClI srkfr dI asPl pRxflI PylH ho geI sI, EntYrIE ivwc afto bImf drF dy ivwc sB qo vwD hn aqy kfrvfeI dI rUrq hY.

 

brYptn `c 44 sfl dI aOrq lfpqf

srbjIq prmfr nUM afrI vfr 8 jnvrI dI fm nUM vyiKaf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal puls iek 44 sfl dI aOrq dI qlf kr rhI hY jo mMglvfr 8 jnvrI nUM brYptn ivcoN lfpqf ho geI sI. srbjIq prmfr nUM afKrI vfr hopkfrst plys aqy iejLpt zrfeIv dy Kyqr ivwc sLfm 6:15 vjy vyiKaf igaf sI. puils df kihxf hY ik Aus df kwd pMj Puwt do ieMc aqy Bfr 150 pfAUz dy krIb hY aqy Ausdy moZy qwk lMby kfly vfl hn. Aus nUM jd afKrI vfr dyiKaf igaf sI qF Aus ny kflI nfrQ Pys jYkyt, lfl lMbIaF bfhF vflLI kmI, kflI pjfmI aqy kfly rMg dy juwqy pihny hoey sn. Auh iewk grya rMg dI toietf korolf lfiesMs plyt 'sIaYWPaYWcaYWl 004'  vflI kfr clf rhI sI. Aus dy bfry jfxkfrI vflf koeI vI ivakqI  21 izvIn aprfDk jFc ibAUro nUM 905-453-2121, aYkstynsLn 2133 `qy sMprk kr skdf hY.

 

jnvrI 11, 2019 KLbrnfmf # 1007


pbilk surwiKaf mMqrI gozyl ny rport ivcoN iswK sLbd htfAux dI afPLr kr ky KuwlidlI ivKfeI -aYmpI sMGf

brYNptn :- brYNptn sYNtr qoN ilbrl aYmpI sRI rmysL sMGf ny ikhf hY ik kYnyzf dy pbilk surwiKaf mMqrI sRI rlP gozyl ny pbilk surwiKaf rport ivcoN iswK sLbd htfAux dI afPLr kr ky KuwlidlI ivKfeI hY ijs dI qfrIP kIqI jfxI cfhIdI hY. ieh gwl AuhnF Kbrnfmf nfl iewk gwlbfq ivwc khI hY. aYmpI sRI sMGf ny ikhf ik rport 11 dsMbr nMU jfrI kIqI geI sI ijs dy iewk sPLy `qy iewk pYrfgRfP ivwc iswK KfilsqfnI awqvfdI hYizMg hyT KfilsqfnI lihr dy ihMsk qwqF aqy smrQn bfry ijLkr kIqf igaf sI. ies ivwc iswK sLbd ilKy jfx dI jd ivroDqf hoeI qF mMqrI gozyl ny 13 dsMbr nMU svf igafrF vjy dy krIb sMsd Bvn dy sYNtr blfk dy iewk kmry ivwc ies qoN pRBfvq aYmpIjL dI iewk mIitMg bulfeI ijs ivwc iqMn mMqrI aqy bhuq sfry aYmpI sLfml hoey. AuhnF muqfibk mMqrIaF ivwc nvdIp bYNs, hrjIq isMG swjx aqy amrjIq sohI sn jdik aYmpIjL ivwc rmysL sMGf, rUbI shoqf, sonIaF iswDU, suwK DflIvfl, rxdIp srfey, aYmpI sYxI, aYmpI iskMd aqy kuJ hor hfjLr sn. aYmpI sRI sMGf ny ikhf ik mIitMg sLurU huMdy sfr hI mMqrI gozyl ny ikhf ik ipCly 25-30 sflF qoN vwK vwK rportF ivwc iswK sLbd dI vrqoN huMdI rhI hY aqy ies rport ivwc vI rUtIn muqfibk hI ho geI hY. AuhnF ikhf ik ies ivwc soD kr idwqI jfvygI qFik iswK smyq suMnI aqy sLIaf dI vrqoN df vI bdl lwiBaf jfvy. gozyl ny ieh vI afiKaf ik iewh rport kYnyzf dIaF pfeydfr eyjMsIaF dI Tos aqy sFJI jfxkfrI dy aDfr `qy iqafr kIqI jFdI hY. ies mOky mMqrI gozl ny swB dy ivcfr vI ley. sRI sMGf ny ies qrmIm dy afPLr dI qfrIP kIqI. jd mMqrI mIitMg dI smfpqI `qy qurn hI lwgy sn qF iewk aYmpI ny gwl hor spsLt krn dI mMg kridaF ikhf ik Auh prYs ibafn dyvygf. ies `qy mMqrI gozly ny afpxf iswK sLbd htfAux df vfadf durfAuNidaF ikhf ik Auh ijwQy vI jfxf cfhuMdf hY jf skdf hY.

          ies sbMDI aYmpI sRI sMGf dI iewk sQfnk pMJfbI tIvI `qy ieMtrivAU vI crcf df ivsLf bxI hoeI hY ijs ivwc AuhnF mMqrI dI afPLr dI qfrIP kridaF ikhf sI ik ieh kYnyzf dI surwiKaf df mfmlf hY aqy iswKF cMgy sLihr hn, ies leI surwiKaf eyjMsIaF `qy ikMqU nhIN krnf cfhIdf. host vloN hor puwCy jfx `qy sRI sMGf ny ikhf sI ik kYnyzf ivwc bhuqy KfilsqfnI nhIN hn, 1 jF 2% hoxgy aqy iswK qy KfilsqfnI vwK vwK hn ikAuNik sfry iswK KfilsqfnI nhIN hn. AuhnF hr kMm ivwc Kfilsqfn GusyVn df vI ivroD kIqf sI. sRI sMGf ny KLbrnfmf nMU dwisaf ik jd vfady muqfibk mMqrI gozyl ies rport ivcoN iswK sLbd htf idMdy hn qF iswKF df ieqrfjL KLqm ho jFdf hY. AuhnF mMqrI rlP gozyl `qy pUrf ivsLvfs krn dI apIl kridaF ikhf ik mMqrI jI bhuq kfbl aqy ivsLvfsXog hn.

dsMbr 28, 2018 KLbrnfmf # 1005


jsitn trUzo vloN Bfrq `c kIqy PYsLn-sLoa AuWqy $1[66 imlIan Krc afey sn

aftvf, 19 sqMbr :- PYzrl srkfr vloN jfrI kIqy gey qfjLf aMkVy dwsdy hn pRDfn mMqrI jsitn trUzo vloN Bfrq PyrI dy nfm `qy kIqy gey PYsLn sLoa AuWqy $1[66 imlIan Krc afey sn joik srkfr vloN pihlF jfrI kIqy gey aMkVy qoN vwD bxdf hY. Xfd rhy Bfrq dI kiQq vpfrk PyrI vfsqy pRDfn mMqrI jsitn trUzo sfrf cOxf iekwTf kr ky lY gey sn aqy AuhnF dy ipCy hor keI lok tOhr ivKfAux aqy qmfsLf vyKx jhfjL Br Br ky Bfrq jf puwjy sn. trUzo aqy Aus dy pirvfr vloN idn-rfq ajIb iksm dy BfrqI iPlmI pihrfvy pf ky jo zrfmf kIqf igaf sI Auh iksy PYsLn-sLoa qoN Gwt nhIN sI. ies kiQq vpfrk PyrI mOky trUzo srkfr nMU vpfr qF Buwl hI igaf sI. rihMdI ksr sfbkf dihsLqgrd jspfl atvfl dIaF mYzm grYgrI trUzo aqy trUzo dy kuJ vwzy kYbint mMqrIaF nfl qsvIrF ny kwZ idwqI sI.

          17 sqMbr 2018 idn somvfr nMU sMsd ivwc tybl kIqy gey dsqfvyjL dwsdy hn ik ies 9 idn dI PyrI `qy $1[66 imlIan Krc afey sn jdik ies qoN pihlF ieh Krcf $1[5 dwisaf igaf sI. ivdysL mMqrI ikRstIaf PrIlYNz dy bulfry aYzm asitn ny dwisaf hY ik ieh Krcf kuJ hor vD skdf hY ikAuNik ajy sfry Krcy df ihsfb nhIN kIqf jf sikaf. Aus ny ikhf ik ieh vwzf tirp sI aqy bhuq sfry mMqrI vI nfl sn qy ies iksm dy tirp dy sfry Krcy df ihsfb krn nMU smF lwg jFdf hY.

          Xfd rhy globl aPYarjL kYnyzf (ivdysL ivBfg) ny ies tirp `qy $790,210 Kricaf sI ijs ivwc pRisD rsoeIey (kuwk) ivkrm ivwj nMU Bfrq lY jfx vfsqy $17,044 Krcy gey sn. ivwj nMU srkfrI smfgmF vfsqy suafdI Kfxf iqafr krn vfsqy lYjfieaf igaf sI. rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx aqy Aus dy stfPL nMU vwKry qOr `qy Bfrq lYjfx vfsqy rwiKaf ivBfg df $13,175 Krc afieaf sI. jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk mMqrI nvdIp bYNs ny vwKry qOr `qy $4,027, brdIsL cwgV ny $3,823, kiRstI zMkn ny $2,307 aqy amrjIq sohI ny $1,966 Krcf klym kIqf hY. pRIvI kONsl dPLqr vloN ies tirp `qy $212,075 Krcy gey ijs df ivsQfr nhIN idwqf igaf. idwlI ivwc idwqI geI rIsYpsLn vfsqy knyzIan vfeIn leI $7,656 Kricaf igaf. mOky dIaF mIzIaf rportF muqibk ies rIsYpsLn ivwc skfc aqy knyzIan ivskI vwzI pwDr `qy suVfkI geI sI. ies rIsYpsLn ivwc kYnyzf qoN gey dysI nMbrdfrF ny Dfvf hI bol idwqf sI aqy keI Auh lok vI aMdr jf vVHy sn ijhnF dy nfm mihmfnF vflI ilst `qy nhIN sn. ieh Auh lok sn jo ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF nMU aksr moty PMz idMdy hn.

          kMsrvtv afgU aYNzrU sLIar ny ies vD rhy Krcy `qy pRqIkrm idMidaF sIbIsI nMU ikhf ik trUzo dI ies PyrI nfl Bfrq nfl sfzy irsLqy ivgVy, sMsfr pwDr `qy nmosLI hoeI aqy hux Krcf vDdf jf irhf hY jo bdiksmqI nfl kYnyzf dy lokF nMU trUzo vfsqy adf krnf pY irhf hY. aYNzrU sLIar akqUbr ivwc 9 idnF vfsqy Bfrq jf rhy hn. sLIar ny ikhf ik Auh Bfrq nfl sbMD suDfrnf cfhuMdy hn aqy qnjL kwsidaF ikhf, iPkr nf kro mYN zFs nhIN krdf aqy nf hI mYN koeI nfmvr rsoeIaf nfl lY ky jfvFgf.

  

kI 'ikrfey dy buafeyPrYz' Gtf skxgy aOrqF df izprYn

nvIN idwlI (rfmfmurqI) :- ikrfey 'qy buafeyPrYz, fied Bfrq leI nvF ho skdf hY pr pwCmI dysF ivwc ies df ruJfn keI sfl purfxf hY. dosq hr iksy dI iMdgI ivwc mhwqvpUrn BUimkf inBfAudy hn. keIaF leI dosq qF afpixaF qo ikqy vwD huMdy hn. jdo asIN iekwlf mihsUs krdy hF qF asIN pihlF afpxy dosq nUM lwBdy hF.

Bfrq kol vI sfQI aqy ipafr dI Bfl leI itMzr vrgIaF aYps mOjUd hn pr hux ies RyxI ivwc iewk nvIN aYp juV geI hY. mYnUM Xfd hY, purfxy idnF ivwc buafeyPrYz, pRymI aqy pRyimkf vrgy bdF dI vrqo ryafm nhIN blik zr nfl kIqI jFdI sI. pr hux smF bdl igaf hY aqy ieh byhwd sfDfrn gwl lwgdI hY.

 

kI hY ikrfey 'qy buafeyPrYz vflI aYp?

          ies aYp rfhIN qusIN 2 GMitaF leI 'buafeyPrYz' hfier kr skdy ho. ieh aYps pUxy aqy muMbeI 'c kMm kr rhI hY. ies 'qy mrdF dIaF iqMn RyxIaF hn. ijwQy mfzl, pRiswD hsqIaF aqy mDvrgI klfs nfl sMbMDq mrd fiml hn. qusIN iPlm dyKx, rYstorYt jF GuMmx leI ies 'buafeyPrYz' nfl jf skdy ho pr qusIN iksy inwjI QF ijvy hotl jF Gr nhIN jf skdy. qusIN ienHF nfl koeI sMbMD vI nhIN bxf skdy, ieh ies dy inXm hn. ies 'qy mrdF dIaF iqMn RyxIaF hn. ijwQy mfzl, pRiswD hsqIaF aqy mDvrgI klfs nfl sMbMDq mrd fiml hn.

ijnHF mrdF ny afpxf nfm ies sfeIt 'qy rijstr krvfieaf hY, AunHF ny mYzIkl irport aqy puils vwlo no-EbjYkn srtIiPkyt vrgy dsqfvy vI jmHF krvfey hn. sB qo rUrI hY ik AunHF nUM aOrqF nfl siqkfrXog ivhfr krnf afAuxf cfhIdf hY. ies 'qy ieh vI dwisaf igaf mrdF dy ienHF dsqfvyF dI loV ikAu hY. ies dy muqfbk ies dI mdd nfl aOrqF izprYn 'co bfhr af skdIaF hn. pr svfl ieh hY ik kuVI nUM izpRYn 'co bfhr kwZx leI iksy vI axjfx s nUM kuJ GMitaF leI buafeyPrYz vjo ikvy hfier kIqf jf skdf hY?

mnoivigafnI nipnMeI kihMdy hn, "iksy nUM izpRYn 'co bfhr kwZx leI, koeI aijhf iensfn cfhIdf hY jo Aus dy cirwqr bfry ibnF kuJ qYa kIqy Aus nUM suxy. ieh rUrI nhIN ik Auh mrd hI hovy." nipnMeI muqfbk "ies qo ielfvf, quhfnUM iksy mrd nUM hfier krn dI kI loV hY? AuQy dosqI ikwQy hovygI ? Auh vI ikrfey dy s nfl. ies dI koeI fs loV nhIN hY." Auh kihMdy hn, "keI kfAUslr hn. sB qo pihlF sfzy smfj ivwc 'mnocikqsk kol jfx qo' bcx leI vflI Dfrnf bdlx dI loV hY. buafeyPrYz ikrfey 'qy lYxf asQfeI hwl ho skdf hY. ies dy iksy aOrq 'qy izprYn nUM GtfAux dI sMBfvnf nhIN hY." "jdo asIN iksy mfihr kol jFdy hF qF Auh pRBfivq ivakqI df shI mfgr drn krdf hY. Auh Aus nUM hflfq nfl nijwTx bfry dwsdf hY pr aijhIaF cIF smfj qy swiBafcfr nUM duibDf vwl lY jfxgIaF. nipMneI muqfbk, "jykr kuVI purfxy buafeyPrYz nUM Buwlx dI nvy dosq bfry socdI hY qF ieh TIk nhIN hY ies nfl izprYn hor vDygf. aijhy zfktr jF mfihr dI slfh lYxI vfib hY." AunHF ny dwisaf, "mrd nfl pRyfnIaF sFJIaF krn izprYn Gwt huMdf hY, ieh iewk imwQ hY. ies nfl aOrq hor kmor mihsUs krdI hY.


mYirj pYils `c hoieaf afnMd kfrj df hukmnfmy dI AulMGxf

-izksI gurdvfry dy cfr zrYktrF ny ilKqI nukqfcInI kIqI

axjfxy ivwc glqI hoeI hY -pRDfn gurpRIq isMG bwl

brYNptn :- lMGy vIkieMz `qy iewk bYNkuiet hfl ivwc hoey iewk afnMd kfrj nMU EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz gurdvfry dy cfr zrYktrF ny 16 mfrc 1998 dy hukmnfmy dI AulMGxf dwsidaF ies dI sKLq nukqfcInI kIqI hY. cfr zrYktr s: guirMdrjIq isMG Buwlr, s: prmjIq isMG bulynf, s: nvjIq isMG aqy s: amrIk isMG idEl ny afpxy dsqKqF hyT jfrI kIqy iek ilKqI ibafn `c ikhf hY 12 meI 2018 nMU kYlzn ivwc gorvy roz `qy siQq iewk ietflIan irjort ivwc iewk afnMd kfrj hoieaf hY ijs vfsqy izksI gurdvfry qoN sRI gurU gRMQ sfihb df srUp, rfgI qy ZfzI lY jfey gey. pRDfn gurpRIq isMG bwl aqy kuJ mYNbr vI ies ivafh ivwc sLfml hoey qy nv ivafhy joVy nMU vDfeI idwqI. ipCly 2-3 idnF dOrfn ies dI crcf kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc vI hoeI hY.

          KLbrnfmf vloN pRDfn s: gurpRIq isMG bwl nfl jd ies bfry AuhnF df pRqIkrm jfnx vfsqy sMprk kIqf igaf qF AuhnF ikhf ik ieh axjfxy ivwc hoeI Buwl hY. AuhnF awgy dwisaf ik ieh ivafh gurdvfrf sfihb ivwc hoxf sI pr pirvfr vloN ikhf igaf ik bwcy grIn hfAUs ivwc ivafh krvfAuxf cfhuMdy hn ijs kfrn qbdIlI leI axjfxy ivwc sihmqI idwqI geI. AuhnF df ivsLvfs sI ik afnMd kfrj grIn hfAUs ivwc hoxf aqy ieh iksy pfrtI jF bYNkuiet hfl qoN vKrI sYWtawp hovygI. pr ipwCoN aihsfs hoieaf ik ieh ajyhf nhIN sI. AuhnF ikhf ik Auh afpxI Buwl CupfAux dI kdy vI koisLsL nhIN krngy aqy ies dI ijLMmyvfrI lYNdy hn pr ieh axjfxy ivwc hoeI iewk glqI hY.

          cfr zrYktrF ny izksI gurdvfry vloN sMq rxjIq isMG ZwzrIaF vfly nMU 7, 8, 9, 10 jUn nMU swdy jfx df vI ivroD kIqf hY ikAuNik ZwzrIaF vfly bfry pMjfb ivwc kfPLI ivfdivvfd hY. zrYktrF ny ieh vI afiKaf hY ik 6 meI idn aYqvfr nMU kmytI dI hoeI mIitMg ivwc ZwzrIaF vfly nMU swdy jfx `qy koeI ivcfr nhIN hoeI aqy nf hI koeI mqf pfieaf igaf hY. iehnF zrYktrF nMU mIzIaf rportF qoN hI ies bfry pqf lwgf hY ijs kfrn agr koeI vfd ivvfd huMdf hY qF Auh ijLMmyvfr nhIN hoxgy. ilKqI ibafn ivwc iehnF cfr zrYktrF ny irjort vfly afnMd kfrj dI ijMLmyvfrI qoN vI afpxy afp nMU vwK kr ilaf hY.

          sMq ZwzrIaF vffly nMU swdy jfx bfry puwCy jfx `qy pRDfn s: gurpRIq isMG bwl ny ikhf ik 6 meI dI kmytI dI mItMg qoN bfad hI sMq ZwzrIaF vfly df pRogrfm PfeInl hoieaf sI ijs kfrn mIitMg ivwc ies df ijLkr nhIN kIqf igaf. AuhnF ikhf ik hr pRcfrk dy ivcfrF nfl hr iswK sihmq nhIN huMdf pr kQf kIrqn aqy pRcfr vfsqy hr gurdvfry nMU pRcfrk swdxy pYNdy hn. hr pRcfrk nMU gurimq muqfibk gurU dy BYa ivwc rih ky pRcfr krnf cfhIdf hY aqy kmytI swB qoN ieh afs rwK ky hI swddI hY.

          Xfd rhy 16 mfrc 1998 vflf hukmnfmf bhuq duivDf pYdf kr irhf hY ijs kfrn pMjfb ivwc qF afnMd kfrjF df hulIaf vI ivgV igaf hY. kdy afnMd kfrj mOky sfr BfeIcfrf juV bYTdf sI pr hux keI vfr do drjn srIr iekwTy krny musLkl ho jFdy hn. ivdysLF ivwc zYstInysLn vYizMgjL df ruJfn vI vD irhf hY.

 


 

KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny aYnzIpI afgU nMU Gyiraf

ksUqy Psy isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU mMinaf aqy prmfr dI kIqI inMdf

aftvf, 15 mfrc :- KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny PYzrl aYnzIpI afgU nMU 13 mfrc nMU glob aYNz myl `c CpI ivsqrq rport ipwCoN burI qrF Gyr ilaf aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc iewk qoN bfad iewk rport afAux lwgI. awj idn vIrvfr nMU bfad duiphr post mIzIaf nfl hoeI gwlbfq ivwc ksUqy Psy jgmIq isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU pRvfn kridaF qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI hY. post mIzIaf grup dI rportr mfAUrf POirst dI nYWt `qy pRkfsLq hoeI rport muqfibk jgmIq isMG ny akqUbr ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx ipwCoN pihlI vfr ies muwdy `qy afpxI pujIsLn bdl leI hY. jgmIq isMG ny akqUbr ivwc sIbIsI dy sInIar rportr tYrI mlvskI nfl iewk aihm ieMtrivAU ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf krn qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf sI ik Auh nhIN jfxdf ik eyar ieMzIaf bMb kFz vfsqy kOx ijLMmyvfr hY.

          post mIzIaf nfl gwlbfq ivwc jgmIq isMG ny iswKF dy drd nMU shI idsLf vwl cYnl krn vfsqy sfn PrFisko vrgy smfgmF ivwc ihwsf lYx nMU shI dwisaf ijs ivwc Aus ny 2015 ivwc ihwsf ilaf sI. ies smfgm dI vIzIE aKLbfr glob aYNz myl dI 13 mfrc dI rport df muK aDfr sI ijs ipwCoN hor mIzIaf rportF df hVH af igaf sI. post mIzIaf ny 14 mfrc nMU jgmIq isMG vloN brqfnIaF dI KfilsqfnI jQybMdI nYsLnl iswK XUQ PzrysLn dy iewk smfgm dI vIzIE nMU aDfr bxf ky rport Cfieaf kr idwqI sI ijs ivwc jgmIq isMG iqMn muwK spIkrF ivcoN iewk sI. ies smfgm ivwc iewk spIkr ny Kfilsqfn dI pRfpqI vfsqy ihMsk qrIky vrqx dI vkflq kIqI sI.

          Xfd rhy jsits jOhn myjr dy kimsLn vloN eyar bMb kFz dI qPqIsLI rport ivwc bwbr Kflsf afgU qlivMdr isMG prmfr nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muwK sfijsLGfVf dwisaf sI. jgmIq isMG ny ikhf ik Auh ies qPqIsL nMU mMndf hY aqy ies kFz vfsqy ijMmyvfrF dI inMdf krdf hY. iBMzrFvflf bfry jgmIq isMG ny ikhf ik keI lok smJdy hn ik Aus ny iswKF dI rwiKaf kIqI sI pr kuJ ies nfl sihmq nhIN hn. aKbfr muqfibk jgmIq isMG ny ies `qy ieqrfjL kIqf ik Aus qoN iBMzrFvflf bfry svfl puwiCaf jf irhf hY jdik jd pRDfn mMqrI jsitn trUzo aMimRqsr gey sn qF AuhnF qoN ajyhf svfl nhIN sI puwiCaf igaf. ijLkrXog hY ik post mIzIaf  nfl gwlbfq ipwCoN jgmIq isMG ny sIbIsI, sItIvI aqy hor mIzIaf nfl vI gwlbfq kIqI hY jdik ies qoN pihlF ies muwdy `qy ilKqI pRqIkrm dy ky hI sfr ilaf sI. Xfd rhy Bfrq dOry dOrfn  knyzIan rportrF vloN Gyry jfx `qy jsitn trUzo ny vI qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI sI.


modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf KfilsqfnI pwqrkfr jsitn trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml

nvIN idwlI, 23 PrvrI :- ieMzIan aYkspRYs aKLbfr ny awj afpxI iewk rport ivwc iliKaf hY ik BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf iewk KfilsqfnI pwqrkfr trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml hY. rport muqfibk Aus ny modI dI PyrI df ivroD kridaF modI nMU tYroirst grdfx dI qKqI PVI hoeI sI. aKLbfr dy pwqrkfr virMdr BftIaf muqfibk sYxI zrUzo dy aPIsLl mIzIaf zYlIgysLn df ihwsf hY aqy pRDfn mMqrI trUzo nfl sfrIaF gqIivDIaF ivwc sLfml ho irhf hY. rport muqfibk aprYl 2015 ivwc modI dI PyrI smyN iek pRotYst ivwc sYxI ny modI XU afr ey tYroirst dI qKqI PVI hoeI sI. jd modI df jhfjL aftvf puwjf qF iek bYnr `qy ieMzIaf afAUt afPL Kfilsqfn iliKaf hoieaf sI.

          sYxI vloN trUzo nMU knyzIan hfeI kimsLn ivwc 22 PrvrI dy iznr ivwc vI ihwsf ilaf igaf. aKbfr muqfibk ieMizIan aYkspRYs nfl gwlbfq kridaF sYxI ny mMinaF hY ik Auh 22 dy iznr ivwc sLfml sI pr 2015 vflIaF pRotYst dIaF qsvIrF `qy kimMt krn qoN nFh kr idwqI. aKLbfr ny sUqrF dy hvfly nfl iliKaf hY ik sYxI ny do ku sfl pihlF kIqy gey srbwq Kflsf ivwc vI Bfg ilaf sI.  rport muqfibk sYxI tIvI 84 nfm dy cYnl df pwqrkfr hY, ijs nMU amrjIq isMG nfm df KfilsqfnI clfAuNdf hY.

          KLbrnfmf vloN ies sYxI nfm pwqrkfr bfry jfxkfrI hfsl krn vfsqy keI jfxkfrF nfl sMprk kIqf igaf aqy Pysbuwk df shfrf vI ilaf igaf ijs qoN pqf lwgf ik ieh pwqrkfr mFtrIal nfl sbMiDq hY aqy ies df nfm mnvIr isMG hY qy Auh afpxy nfm nfl sYxI goq df iesqylfm aksr nhIN krdf. mnvIr isMG isMG trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn nfl Bfrq igaf hoieaf hY aqy ies PyrI dIaaf qsvIrF vI Psbuwk `qy vwzI pwDr `qy sLyar kr irhf hY. modI dI 2015 dI kYnyzf PyrI dIaF keI Pysbuwk qsvIrF ivwc mnvIr isMG dIaF pRotYst vflIaf qsvIrF vI hn aqy iek qsvIr ivwc Aus ny tIvI 84 df mfeIk vI PiVaf hoieaf hY. Aus ny afpxI iewk qsvIr drbfr sfhb Xfqrf smyN dI vI sLyar kIqI hoeI hY ijs ivwc iewk gYr pMjfbI pwqrkfr Aus dy nfl hY pRDfn mMqrI dI Xfqrf vflf tYg vI gwl ivwc pfieaf hoieaf hY. mnvIr isMG akflI dl aMimRsqr df vI afgU hY aqy ies dl dIaF mIitMgF ivwc aYkivt hY. Aus dIaF modI iKlfPL pRotYst vflIaF qsvIrF ivwc Aus dI dfhVI CotI hY jdik mjUdf qsvIrF ivwc vwzI hY ijs qoN spsLt hI jFdf hY BfrqI aKLbfr eysy ivakqI dI gwl kr irhf hY. KLbr ilKy jfx smyN sfzy kol mnvIr isMG AurPL pwqrkfr sYxI (ijvyN aYkspRYs ny ikhf) df sMprk nhIN sI. ies bfry hor jF bdlvIN jfxkfrI jd imlI qF Aus nMU vI pRkfsLq krFgy. iewk sroq muqfibk pRDfn mMqrI dy jhfjL dI XfqrI ilst ivwc mnvIr isMG sYxI df nfm sI pr Aus ny Kuwd sYxI nMU nhIN vyiKaf. ies rport nfl  ivvfd hor BK skdf hY.


pMjfb dy kYbint mMqrI dy ierfdf-kql kys `c sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo trUzo dI PyrI ivvfd ivwc iGrI

nvIN idwlI, 22 PrvrI :- pMjfb dy svrgI kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU dy ierfdf-kql kys ivwc sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfd `c iGrI geI hY. jspfl isMG atvfl nfm df ieh ivakqI srI df vsnIk dwisaf jFdf hY aqy Aus nMU iqMn sihdosLIaF smyq 25 meI 1986 nMU pMjfb dy kYbint mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn leI ierfdf kql dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy 20 sfl kYd hoeI sI. mlkIq isMG iswDU bIsI ivwc iewk ivafh ivwc Bfg lYx afieaf hoieaf sI. ies hmly ivwc mMqrI isDU dI jfn bc geI sI pr pMjfb pqrx ipwCoN iewk awqvfdI hmly `c Aus df kql kr idwqf igaf sI.

          sIbIsI dy pRisD pwqrkfr tYrI mlvskI dI rport ipwCoN ies dI kYnyzf aqy Bfrq ivwc crcf sLurU ho geI. vYnkUvrsn aKLbr qoN pRisD pwqrkfr ikm boln ny atvfl dy ipCokV bfry ivsqrq rport pRkfsLq kIqI. ies ierfdf kql kys ivwc KLbrnfmf nMU pRfpq hoeI jwjmYNt dI kfpI muqfibk jspfl isMG atvfl nfl sihdosLI jsbIr isMG atvfl, suKidafl isMG igwl aqy amrjIq isMG ZINzsf sn ijhnF nMU 27 PrvrI 1987 nMU ijAUrI vloN dosLI pfieaf igaf sI aqy 20 sfl dI kYd kIqI geI sI.     

          sIbIsI aqy sItIvI `qy trUzo dI Bfrq Xfqrf bfry pRqIkrm idMidaF bIsI dy sfbkf pRImIar aqy sfbkf PYzrl mMqrI AuWjl dosFJ ny ikhf hY ik kYnyzf dy isafsI afgUaF nMU KfilsqfnIaF nfl ies iksm df mylimlfp bMd kr dyxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik BfrqI pRDfn mMqrI modI ny zovs isKr sMmyln mOky trUzo nMU ies bfry afgfh kIqf sI.

          jspfl atvfl nf isr bIqy idnIN muMbeI ivwc kYnyzIan vd dy smfgmF ivwc fml sI, sgo 22 PrvrI rfq nMU ieQy kYnyzIan hfeI kimn ivwc hfeI kimnr nfidr ptyl vwlo sRI trUzo dy mfx ivwc idwqy rfqrI Boj leI vI Aus nUM swdf idwqf igaf sI. ivvfd pYdf hox 'qy ieh swdf rwd kr idwqf igaf. BfrqI ivdy mMqrfly ny ikhf ik ieh 'pqf' lfieaf jf irhf hY ik Aus nUM Bfrq afAux leI vIf ikvy jfrI hoieaf.

ies mfmly ivwc afpxy pwK qo hoeI lqI kbUlidaF sRI trUzo ny ikhf, "XkInn asIN ies nUM bhuq gMBIrqf nfl lY rhy hF. sbMDq ivakqI nUM hrig swdf nhIN sI imlxf cfhIdf." ieQy iek smfgm dOrfn vwKry qOr 'qy pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ikhf ik Aus nUM iek aYmpI ny fml krvfieaf, ijs nUM ies leI 'jvfb dyxf' pvygf. sRI trUzo ny atvfl nfl afpxy sbMDF bfry itwpxI nhIN kIqI, ijnHF dIaF kYnyzf ivwc AunHF (sRI trUzo) nfl qsvIrF nr hoeIaF hn. bIqy mMglvfr nUM muMbeI 'c vI Auh sRI trUzo dI pqnI gryrI trUzo aqy AunHF dy mMqrIaF nfl idKfeI idwqf. Aus dI mMqrI amrjIq sohI nfl qsvIr sIbIsI aqy hor mIzIaf ny Cfieaf kIqI hY. ivdy mMqrfly dy qrjmfn rvI kumfr ny ikhf ik srkfr 'pqf' lf rhI hY ik Etvf siQq BfrqI hfeI kimn ny atvfl nUM vIf ikvy jfrI kr idwqf. AunHF ikhf, "ies (smuwcy) mfmly dy do pihlU hn. pihlf smfgm ivwc Aus dI mOjUdgI df mfmlf, jo kYnyzf ny hwl krnf hY. AunHF (kYnyzf) muqfbk aijhf byiDafnI 'c hoieaf. ijQo qwk vIy df mfmlf hY, asIN pqf lf rhy hF ik aijhf ikvy vfpiraf." atvfl dI igRqfrI sbMDI puwCy jfx 'qy AunHF ikhf ik Aus ilf jo kys sn, AunHF leI Auh sf Bugq cuwkf hY. AunHF ikhf ik mMqrfly nUM Bfrq 'c Aus ilf koeI kys drj hox bfry jfxkfrI nhIN hY.

          kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf ik AunHF dI BfrqI ivdy mMqrI sumf svrfj nfl mulfkfq dOrfn filsqfn df muwdf AuiTaf sI. AunHF ikhf, "kYnyzf afpxI ivdy nIqI qihq mbUq qy iekmuwT Bfrq dI hmfieq krdf hY. pr kYnyzf ivwc asIN afpxI anykqf Auqy Bfrq vFg hI mfx krdy hF."

          sUqrF muqfibk ipwCoN iqMn jwjF dy pYnl ny apIl ivwc 26 jUn 1990 nMU sjLf bhfl rwKI sI. jspfl isMG atvfl aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn df afgU sI ijs `qy ipwCoN pfbMdI lgf idwqI geI sI. jspfl isMG atvfl nMU PrvrI 1985 ivwc AuWjl dosFJ `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn dy dosL ivwc vI cfrj kIqf igaf sI pr adfql ny brI kr idwqf sI. vYnkUvrsn aKLbfr ny iliKaf hY ik sfl 2010 ivwc bIsI dI suprIm kort ny iewk kys ivwc ikhf sI ik atvfl afto-QYPLt dy kMm ivwc BfeIvfl sI. Auh Es smyN afto syljL df kMm krdf sI aqy Aus ny ies kys dI apIl kIqI sI pr hfr igaf sI. Auh ilbrl isafsq ivwc srgrm irhf aqy 2012 ivwc Aus nMU jd ikrstI klfrk dy shuM cuwk smfgm vfsqy swdf idwqf igaf qF mIzIaf ivwc ivvfd BK AuiTaf sI.  mIzIaf rportF muqfubk atvfl 11 PrvrI nMU Bfrq puwjf sI aqy trUzo dy zYlIgysLn nfl nhIN sI igaf pr muMbeI ivwc 20 PrvrI dy smfgmF ivwc sLfml sI. Auh PYzrl rfjnIqI ivwc aYkitv irhf hY aqy Aus dIaF jsitn trUzo nfl kuJ purfxIaF qsvIrF vI vfierl ho rhIaF hn.


pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here