www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI ivwc grkdy jf rhy hn pwCmI dysL!

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 kYnyzf aqy Bfrq dy sbMDF ivwc inGfr jfrI, hr iqAuhfr aqy idn-sud df rfjsIkrn jfiej nhIN!

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


 jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

jsitn trUzo aqy jgmIq isMG nMU puwC ky vyKo!!

dfqI nMU dMdy iewk pfsy qy sosLl mIzIaf dy sfry pfsy huMdy hn pr smJx ivwc kuJ dyr jLrUr lgdI hY!!

-blrfj idEl

 

 


 

sLfhI pirvfrk CuwtIaF aqy qIrQ Xfqrf qwk mihdUd ho ky rih geI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI

pRsLFq lfielpurI

coB-nfmf

nO idnF dy dOry `qy qur igaf trUzo,

Gr dy msly df Borf nf Bfa mIaF.

    Gr dy aMdr qF trUzo dy BMg BwujdI,

    AuhnUM dOiraF df ciVHaf cfa mIaF.

albrtf qy bIsI bx gey dusLmx,

dovyN dyeI iPrdy muwCF nUM qfa mIaF.

    pfeIp lfeIn muwdy qoN jo ipaf rwPLV,

    musLkl ho igaf krnf bcfa mIaF.

kMpnI Bwj geI Cwz ky kMm ivwcy,

trUzo hoieaf nf tws qoN mws mIaF.

mIzIey nUM do Poky ijhy ibafn dyky,

trUzo igaf kYnyzf `coN nws mIaF.

aprYl 16, 2018, KLbrnfmf # 968

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


 

kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyKskUl dy muwZ Kwuilaf EntyrIE df pihlf lfiesMsI BMg vycx vflf stor

mfipaF ivwc jfigaf roh, ivMn kihMdI pqf krFgI

trONto: (jIq jlMDrI) EntyrIE df pihlF lfiesMsI BMg (mYrUvfnf) vycx vfl stor skUl dy muwZ Koilaf igaf hY ijs kfrn afm lokF aqy mfipaF ivwc hor jfg ipaf hY. ieh stor ivktorIaf pfrk aqy ijrfrz strIt dy njLdIk iek plfjLy ivwc Koilaf igaf hY ijywQy blMtfier pbilk skUl aqy mYlvrn kolIjIeyt dy bwcy lMc tfeIm Kfxf Kfx jFdy hn.ies plfjLy ivwc hI bwicaF nUM itAUsLn pVfAux df sYNtr aqy bwicaF leI mfrsLl afrts df stUzIE vI hY aqy bwicaf dy KFx pIx vfly stor mYkzfnlz qoN ielfvf pIjLy df stor hY. mfipaf df dosL hY ik kI srkfr kol hor koeI bdlvIN QF hI nhIN sI ijQy ieh stor Koilaf jFdf?. mfipaF nUM zr hY ik AunHF dy bwcy BMg vwl akrsLq ho skdy hn aqy nfl hI BMMg pI ky lok AuWQy KrUd kr skdy hn ijs nfl bwicaF dI syPtI nUM Kqrf hY . mfpy ies stor nUM AuQoN qbdIl krn leI srkfr `qy dbfa pf rhy hn. jdoN skUl kOisl dI mIitMg ivwc mfipaF ny ieh muwdf cwuikaf qF srkfr dI jfg KwulI aqy bfad ivwc pRImIar kYQiln ivMn ny ikhf hY ik Aus nUM ieh sux ky bhuq hYrfnI hoeI hY aqy mYN pqf krFgI ik ies QF nUM ikAuN cuixaf igaf hY. Aus ny ikhf ik ieh sfzI srkfr dI ijMmyvfrI hY ik bwicaF dI syPtI df iKafl rwiKaf jfvy pr nfl hI kYQiln ivMn nyieh vI afK idwqf ik iekwly trONto sLihr ivwc 800 skUl hn jo ik hr kony ivwc hn pr mYN iPr vI pqf krFgI. EntyrIE ivwc Kulwx vflf BMg df ieh stor trONto pulIs dy sfbkf mwuKI aqy ilbrl aYm ibwl blyar dy hlky ivwc pYNdf hY  jo ik hux BMg pIx nUM mfVf nhIN smJdf jd ik pulIs muKI huMidaF ies dy iKlfP huMdf sI.

 

srkfr bx lYx idE 'hfeIzro dy muKI nUM Gr qor dAUN- zwg Porz

trONto (jIq jlMDrI) :- pIsI pfrtI dy lIzr zwg Porz ny ikhf hY ik sfzI srkfr bxn idE aqy mYN EntyrIE srkfr dI kfrporysLn 'hfeIzrovMn' dy 'isks imlIan zflr mYn' Bfv kMpnI dy sIeIE mfieE sLimwt nUM Gr qor dAUNgf aqy nfl hI borz nUM vI BMg kr dAUNgf. Porz df kihxf hY ik ieh EntyrIE dI hfeIzro kfrporysLn df sB qoN mihgf sIeIE hY ijs ny ipCly sfl 6[2 imlIan zflr dI qnKfh leI sI ijs ivwc 4[5 imlIan zflr dI mwuZlI qnKfh aqy bfkI Bwqy sn. Porz df kihxf hY ik agr hor sUibaF nUM dyiKaf jfvy qF AuQoN dIaF sUbfeI hfeIzro kfrporysLnF dy sIeIE dI qnKfh 5 lwK qoN vwD dI nhIN hY ijnHF ivwc ikbYWk, mYnItobf, sskYcvfn aqy bIsI dIaF srkfrI kfrprysLn hn pr EntyrIE dI hfeIzro df sIeIE 4[5 imlIan qnKfh plws hor Bwqy lY irhf hY. Xfd rhy EntyrIE ivwc jd dI ilbrl srkfr afeI hY qF ibjlI dy ryt asmfnI cVH gey hn aqy ies ivwc hfeIzro vMn dy sIeIE aqy ilbrl srkfr dI imlIBugq hY. zwg Porz ny ieh nhIN dwisaf ik Auh sLimwt nUM iks qrIky nfl Pfier krygf ikAuNik hfeIzro vMn iswDI srkfr dy kMtrol hyT nhIN hY. pr Porz df kihxf hY ik Auh koeI nf koeI qrIkf lwB hI lvygf. kuJ hlikaF df ivcfr hY ik Aus nMU kwZxf vI mihMgf pvygf ikAuNik ilbrl srkfr ny Aus ny gupq kMtrYkt kIqf hoieaf hY ijs qoVnf mihMgf pvygf.

 

knyzIan POj df lYP: krnl Prfz dy dosLF ivwc cfrj

aftvf, 12 aprYl :- knyzIan POj df lYPtInYNt krnl brfien mosLr awj Prfz dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. ieh jfxkfrI knyzIan PorsjL nYsLnl ienvYstIgysLn srivs vloN idwqI geI hY. dosL hY ik Aus ny sqMbr qoN dsMbr 2015 drimafn afpxy srkfrI krYizt kfrz dI glq vrqoN kIqI hY. Aus nMU ieh srkfrI krYizt kfrz srkfrI kMm leI Xfqrf df Krcf pfAux vfsqy idwqf hoieaf sI pr Aus ny $24,000 zflr dy krIb Krcf axaiDkfrq qOr `qy aftvf ielfky ivwc ies kfrz `qy kIqf sI. ieh gwl knyzIan PorsjL dy spoksprsn lYP: blyk pYtrsn ny khI hY. pYtrsn ny ikhf ik ies mfmly dI qPqIsL jnvrI 2016 ivwc sLurU kIqI geI sI. lYPtInYNt krnl brfien mosLr ies smyN knyzIan PorsjL dy ienPrmysLn aprysLn gruwp ivwc qYnfq hY joik PorsjL dy iltrm stysLn ivwc siQq hY. pihlF Auh aftvf ivwc knyzIan PorsjL dy sfeIbr aprysLn sYNtr df kmFzr sI. ies stysLn ivwc POj dI sfeIbr zIPYNs XUint aqy jsUsI PfisltI siQq hY. ieh kys hux knyzIan imltrI jsits isstm ivwc cwlygf ijs nMU kort mfrsLl df nfm idwqf jFdf hY pr ies qrIk aqy QF ajy insLcq nhIN kIqI geI.

          iek vwKry kys ivwc nYsLnl ienvYstIgysLn srivs ny knyzIan imltrI puils dy iek aPLsr nMU zrwg nfl sbMiDq dosL ivwc cfrj kIqf hY. Aus `qy gYNzr imltrI bys `qy kokyn vrqx aqy vycx vfsqy rwKx dy cfrj lgfey gey hn. korporl eIgr-vuwz `qy 2016-2017 ivwc zrwg nfl sbMiDq iqMn cfrj lgfey gey hn. Aus nMU 15 agsq 2017 nMU igRPqfr kIqf igaf sI pr cfrj hux lgfey gey hn.

 

pfeIplfeIn muwdy `qy gwlbfq leI ivdysL dOry qoN aYqvfr nMU mVngy trUzo

aftvf, 12 aprYl  (jIq jlMDrI) :- pRDfn mMMqrI trUzo dI  ivdysL Xfqrf leI rvfngI qoN kuJ GMty pihlF awj AuhnF dy pRogrfm ivwc Pyrbdl kIqf igaf. pihlF jfrI kIqy pRogrfm muqfibk trUzo ny iprU dI rfjDfnI lImf qoN pYirs rvfnf ho jfxf sI. hux Auh lImf qoN aYqvfr nMU aftvf prq afAuxgy  qFik albrtf dI pRImIar rYcl nOtly aqy bIsI dy pRImIar jOhn hOrgn nfl KtfeI ivwc pey pfeIplfeIn muwdy `qy gwlbfq kr skx. pfeIplfeIn dy BKdy mwudy qoN awKF mIt ky 9 idnF dI ivdysL Xfqrf dy PYsly dI bhuq vwzy pwDr `qy nukqfcInI hoeI sI. lokF vwloN ieh ikhf igaf sI trUzo nUM afpxy Gr df iPkr nhIN hY jdik ivdysLI dOry df iPkr ijLafdf hY ikAuNik albrtf aqy bIsI dy pRImIarF dy ikMzr mfrgn pfeIp lfeIn nUM lY ky isMg Ps cwuky sn aqy albrtf dI pRImIar vwloN bIsI nUM jFdy qyl nUM bMd krn df ibafn af cuwkf sI. sUibaF dI ies grmf grmI dOrfn trUzo df ivdysL jfxf keI svfl KVy krdf sI. dohF sUibaF ivwc aYnzIpI dIaF srkfrF hn aqy bIsI dI srkfr albrtf qoN bxfeI jfx vflI pfeIn lfeIn jo ik bIsI sUby ivwcoN dI hoky awgy jfxI hY, nUM bxn nhIN dyx jf rhI. ies ivckfr ijhVI kMpnI ies pfeIp lfeIn nUM bxf rhI hY Aus ny kMm bMd krn df aYlfn kr idwqf sI aqy siQqI bVI gMBIr bx geI sI. kYnyzf Br qoN trUzo srkfr `qy joLr pfieaf jf irhf sI ik PYzrl srkfr dohF srkfrF ivwc qflmyl krky msly df hwl lwBy. pr trUzo 'pfeIp lfeIn jrUr bxnI cfhIdI hY' df ibafn dfg ky ivdysL dOry `qy iKskx jf irhf sI. Xfd rhy iesy hI dOry `qy amrIkf dy rfsLtrpqI zonlz trMp ny vI do idn leI jfxf sI pr Aus ny rUs-sIrIaf aqy amrIkf ivwc AupjI nvIN qlKI nUM dyKidaF, dOry `qy nf jfx df PYslf ilaf sI pr dUjy pfsy trUzo nMU ivdysL dOry dI kfhlI sI. ieh koeI dUr aMdysLI vflf PYslf nhIN sI ijs nMU hux mjLbUrI bws bdlxf ipaf hY.

  

kuwtmfr dy kiQq dosLI rnjoq DfmI dI nhIN ho skI jLmfnq

kIqf nvF vkIl pr rhygf slfKF ipwCy

brYNptn (jIq jlMDrI) :-  imsIsfgf dy sukyar vMn bws trmInl ivwc iek mMdbuwDI ivakqI dI kuwtmfr krn dy kiQq dosLI rnjoq isMG DfmI dI jLmfnq vIrvfr nUM vI nhIN ho skI aqy Aus dy nvyN vkIl ny ikhf hY ik DfmI dI pRI-trfiel dI suxvfeI aprYl 25 nUM hovygI pr ajy jLmfnq dI suxvfeI leI koeI qrIk nhIN hY. DfmI ny vkIl jYg ivrk dI QF nvyN vkIl giln hYNzrsn dIaF syvfvF leIaF hn pr igln hYNzrsn ny 12 aprYl nUM hoeI jLmfnq dI suxvfeI bfry koeI itpxI nhIN kIqI. plIs vwloN imsIsfgf dI Gtnf qoN ielfvf DfmI AuWqy trONto dy iek kwlb ivwc ivwc iek ivakqI dI kwutmfr krn aqy Aus dy dMd qoVn dy dosL lfey gey hn aqy troNto puLlIs dI kFstybl jYnIPrjIq iswDU ny ikhf sI ik agr DfmI dI imsIsfgf vfly kys ivwc jLmfnq ho vI jFdI hY qF Aus nUM troNto vfly kys ivwc dobfrf igRPqfr kIqf jfvygf. Xfd rhy mfrc 13 nUM iqMn ivakqIaF ny imsIsgf dy bws trmInl `qy ies mMdbuwDI ivakqI dI ibnF iksy BVkfht dy kuwtmfr kr idwqI sI ijs ivwc 27 sflf ivakqI sKq jKmI ho igaf sI aqy puLlIs ny iqMnF ivwcoN do jixaf nUM igRPqfr kr ilaf sI aqy prmvIr cfhl dI pihlF hI jLmfnq ho cwukI hY aqy jd ik qIsrf ivakqI ajy pulIs dI pkV qoN bfhr hY.

 

brYNptn df lv copVf 8 zkYqIaF mfrn dy dosL ivwc cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny 8 zkYqIaF mfrn dy dosL ivwc brYNptn dy iewk 21 sflf lv copVf nF dy ivakqI nUM igRPqfr krky cfrj kIqf hY ijs AuWpr brYNptn ivwc 4, trONto ivwc 3 aqy vfan ivwc iewk zfkf mfrn dy dosL sn. pulIs df kihxf hY ik ies ivakqI ny pMj bYNkF, do PfienYs dIaF kMpnIaF aqy iek ibjnYs `qy luwt Koh kIqI sI aqy ieh sfrIaF zkYqIaF mfrc 23 qoN lY ky aprYl 5 ivwckfr mfrIaF geIaF sn. pulIs df kihxf hY ik agr iksy nUM hor jfxkfrI hovy qF pulIs nfl 905-453-2121 aYks 3410 `qy Pon kIqf jf skdf hY.

 

aprYl 16, 2018, KLbrnfmf # 968


GrF dI ivkrI `c afeI 40% igrfvt, kImqF 14% izwgIaF

55% qoN vwD lokF nMU kImqF hor izwgx dI afs -stfr srvyKx

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto rIal astyt borz vwloN jfrI kIqy aMkiVaF anusfr jItIey ivwc purfxy GrF dI KrIdo ProKq ivwc mfrc 2017 dy mukfbly ies mfrc ivwc 40% kmI afeI hY aqy kImqF vI ipCly sfl mfrc nfloN 14% Gwt geIaF hn. ies qrF ivkrI ivwc vI kfPI kmI afeI hY, ipCly sfl mfrc ivwc 11,954 Gr ivky sn jd ik mfrc 2018 ivwc isrPL 7,228 Gr ivky hn. mfrc mhIny ivwc GrF dI ivkrI ipCly 10 sflF dI aOsqn mfrc dI ivkrI nfloN 17[6% gwt hY. mfrc 2017 ivwc GrF dI aOsqn kImq $915,126 sI jdik mfrc 2018 ivwc $784,558 rih geI hY. ies aOsq ivwc hr iksm dy Gr ijvyN zItYc, sYmI, tfAUn hfAUs aqy kMzo sLfml hn. agr iekwly torFto sLihr dI gwl krIey qF sfl ivwc aOsqn kImq 9% izwgI hY aqy $897,856 qoN $817,642 rih geI hY. borz muqfibk vwzy GrF dI syl awDI rih geI hY. borz dy pRDfn itm sIrIans muqfibk nvIaF ilsitMgF vI Gt ho geIaF hn.

Xfd rhy PrvrI 2017 dy mukfbly PrvrI 2018 ivwc vI syl aqy kImq dovyN igwgy sn. PrvrI 2017 ivwc jItIey ivwc 7955 Gr ivky sn jd ik PrvrI 2018 ivwc 5175 Gr hI ivky sn. ipCly sfl ienHF mhIinaF ivwc trONto dI mfritk pUrI grm sI aqy mUMh mMgI kImq iml rhI pr srkfr vwloN cwuky kdmF nfl ieh kImqF 2016 vfly pwDr `qy af geIaF hn. aprYl 2017 ivwc aprYl 2016 nfloN 24% kImqF vwD geIaF sn ijnHF nUM hux Twl pY geI hY. lokF nMU ajy kImqF hor izwgx dI afs hY. trONto stfr aKLbfr vloN afpxI GrF bfry Kbr nfl lgfey gey afn lfeIn srvyKx ivwc 2,162 lokF ny vIrvfr sLfm qwk afpxf mwq idwqf sI ijhnF ivcoN 55[37% (1,197) df mwq sI ik Auh ajy Gr KrIdx dy hwk ivwc nhIN hn aqy ajy kImqF hor izwg jfxgIaF. isrPL 16[19% (350) ny ikhf sI ik Gr KrIdx df hux  shI mOkf hY.

 

do mMqrIaF smyq iqMn vDfiekF ny ivMn dI zwkyzoly KFdI byVI coN mfrI Cfl

7 jUn dIaF coxF ivwc 7 mOjUdf aYmpI nhIN lVngy cox

trONto (jIq jlMDrI) :- ilblr srkfr dy iqMn mOjUdf iqMn aYmpIaF ny jUn 7 dIaF coxf nf lVn df aYlfn kIqf hY aqy ienHF ivwc jItIey qoN do mMMqrI vI sLfiml hn. ieh hn ipkirMg-skfrbroa eIst qoN trysI mYkcfrls aqy mrKm XUnIanvYWl qoN mfeIkl cYn. gilngrI-ipRskft-rsl hlky qoN vDfiek grYNz krYk  ny ikhf Auh 7 jUn dI cox nhIN lVngy. mfeIkl cYn aqy trysI mYkcfrls ny cox nf lVn df kfrn afpxIaF ishq smwisafvF dwisaf hY jd ik krYk df kihxf hY ik Auh hux rfjInIqI nUM Cwz ky iksy hor QF hwQ ajmfAuxgy. so ies pRkfr  cox nf lVn vfly vDfiekF dI kul igxqI 7 ho geI hY. ijhVy vDfiek qy mMqrI pihlF hI cox nf lVn df PYslf lY cwuky hn AunHF ivwc aYirk hfsikn aqy brYz zUgfeIz, zYb mYiQAU, iljL sYNzl hn aqy ienhF ivwcoN iqMn kYbint mMMqrI hn.

          cox srvyKxF muqfibk ilbrl pfrtI dI lokipRXqf kfPI Gwt hY qy pIsI pfrtI qoN pCV rhI hY aqy jy iehI vrqfrf jfrI irhf qF afAuNdy idnF ivwc hor vI keI mOjUdf vDfiek kYQiln ivMn dI byVI ivwcoN Cfl mfr jfxgy.  iek dysI vDfiek bfry ieh vI kMnsoaF suxn nUM iml rhIaF hn ik Auh ajy hvf df ruwK dyK irhf hY. agr hvf ilbrl pfrtI dy ivruwD cldI rhI qF Auh vI ivMn dI byVI ivwcoN Cfl mfr jfvygf.

 

trMp Tokygf cIn AuWqy hor tYirP

vfisLMgtn :- pRDfn trMp vloN cInI AuqpfdF dI amrIkf ivwc ivkrI `qy ipCly hPLqy lgfeI geI tYirP dy juvfb ivwc cIn ny vI keI amrIkI AuqpfdF dI ieMmport `qy juvfbI tYirPL lgfAux df aYlfn kIqf sI. ies dy juvfb ivwc trMp ny awj ikhf hY ik Auh cInI ieMmport `qy $100 iblIan dI hor tYirPL izAUtI lgfeygf aqy ies bfry  5 aprYl nMU hdfieqF dy idwqIaF hn qFik insLfnf bxfey jfx vfly AuqpfdF dI ilst bxfeI jf sky.

 

brYNptn `c vfpry ihwt aYNz rMn hfdsy ivwc iewk aOrq igRPqfr

brYNptn, 5 aprYl :- brYNptn `c somvfr nMU vfpry iewk ihwt aYNz rMn hfdsy dy kys ivwc pIal puils ny iewk aOrq nMU igRPqfr kIqf hY. stIljL aqy brYmlI roz `qy vfpry ies hfdsy ivwc 45 sflf ilMzf pRkfsL gMBIr jLKmI ho geI sI. Aus dIaF dovyN lwqF twut geIaF sn aqy pwslIaF qy KopVI smyq keI hwzIaF krYk ho geIaF sn. Auh ajy vI gMBIr hflq ivwc hspqfl dfKl hY. Auh 10 vjy rfq nMU sVk pfr kr rhI sI jd iewk CotI kfr ny Aus nMU twkr mfrI aqy zrfeIvr kfr Bjf ky lY igaf. puils ny dwisaf hY ik aj sLfm nMU 21 sflf stYPnI kyzI nfm dI aOrq ny puils awgy afqm smrpx kr idwqf hY aqy Aus nMU hfdsy vflI QF qoN Bwjx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. Aus nMU 7 meI nMU adflq ivwc pysL hox dI sLrq `qy irhfa kr idwqf hY. hyT hfdsy ivwc jLKLmI hoeI ilMzf pRkfsL dI qsvIr.

 

brYNptn dy ivakqI nUM zrwg aqy BrI gMn rwKx leI hoeI 5 sfl dI kYd

pItrbro (jIq jlMDrI) :- brYNptn dy iewk pMjfbI mUl dy ivakqI nUM zrwg aqy BrI gMn rwKx leI 5 sfl dI jylH dI sjLf hoeI hY. 33 sflf jgjIq igwl nUM vycx dy ierfdy nfl zrwg rwKx aqy hwiQafrF nfl sMbMD keI cfrj lfey gey sn. ipCly sfl pihlI mfrc 2017 nUM pulIs ny jFc qoN bafd pItrbora dy iewk gYs pMp `qy iek kfr nUM rok ky qlfsLI leI sI ijs ivwcoN 10 grfm kokyn, 38 grfm hYroien, 38 hfeIzrkozn golIaF, aqy 11600 zflr brfmd kIqy sn aqy ies brYNptn dy do ivakqIaF nUM cfrj kIqf igaf sI jd ik Aus vkq  iqMn ivakqIaF nUM igRPqfr kIqy gey sn. ies sfl mfrc 20 nUM igwl ny adflq ivwc afpxf dosL svIkfr kr ilaf sI aqy Aus nUM BrI gMn rwKx leI 40 mhIny dI sjLf, zrwg leI 12 mhIny aqy adflqI hukm dy Ault gMn rwKx leI 12 mhIny dI sjLf idwqI geI hY so ies pRkfr igwl nUM 64 mhIinaF dI sjLf idwqI geI hY. igwl igRPqfrI qoN bfad jylH ivwc hI sI aqy Aus nUM 800 zflr df adflqI Krcf vI pfieaf igaf hY. brYNptn dy hI 19 sflf qIrQ EdIaf df mYrUvfnf rwKx df kys ajy adflq ivwc hY.

 

imsIsfgf dI bonI krFbI bxI kYnyzf dI sB qoN vwD qnKfh lYx vflI myar

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- imsIsfgf dI myar bonI krFbI kYnyzf Br ivcly afpxy sfQI myarF nfloN sB qoN vwD qnKfh lYx vflI myar bx geI hY. myar krFbI nUM ipCly sfl kuwl qnKfh 243,117 zflr imlI hY aqy ies ivwc ibjlI splfeI krn vflI aYlktrf kMpnI qoN imlI 48615 zflr qnKfh vI sLiml hY. bonI krFbI alYktrf kMpnI dy borz dI mYNbr vI hY. bonI krFbI ny imsIsfgf istI qoN 139,394 zflr aqy pIal rIjLn qoN 55130 zflr dI qnKfh leI sI. Xfd rhy 2016 ivwc mfrKm dy myar PrYNk skfriptI nUM 248783 imlI sI ijs dI awj vI nukqfcInI ho rhI hY pr 2017 ivwc bonI krFbI nY bfkI myarF mfq pf idwqI hY. bonI krFbI df vwD qnKfh lYx vfry kihxf hY ik Aus nUM bhuq ijLafdf vfDU kMm krnf pYNdf hY aqy sfl ivwc anMq mIitMgF ivwc sLfiml hoxf pYNdf hY. qnKfh qoN ielfvf bonI krFbI df hor Krcf 84,406[00 zflr  afieaf hY aqy imsIsfgf dy bfkI kONlsrF df kuwl Krcf 265,000 zflr afieaf sI ijs ivwc kYroiln pYirs df sB qoN vwD Krcf 34856 zflr hY aqy sB qoN Gwt Krcf vfrz 4 dy kONslr jfhn kovfk df 16,601 zflr sI.

 

bjLurgF leI iDafnXog

trUzo srkfr ny bjLurg mfipaF dy krYizt dIaF sLrqF sKq kIqIaF

aftvf: trUzo srkfr ny 2017 dy tYks kfnUMn ivwc aihm qbdIlIaf kridaF 65 sfl qoN vwD dy zIpYzYNtz mfipaf vfsqy imldy krYizt dI sLrqF nUM sKq kr idwqf hY. pihlf ieh kYirzt koeI vI lY skdf sI ijs dy mfpy jF AunHF `qy inrBr rihx vfly 65 sfl dI Aumr dy ho jFdy sn pr hux ieh krYizt AunHF mfipaF dy bwicaf nUM hI imlygf ijnHF kol zfktr vwloN idwqf igaf 'izsyibltI srtIiPkyt' hovygf.  jy hor jfxkfrI lYxI hovy qF nYt tYks akfAUNitMg `qy 416-902-9393 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.

 

'rwb ny idwqIaF gfjrF rMbf ivwcy rwK' khfvq nUM hrjIq swjx ny kr ivKfieaf swc

hvfeI JUitaF `qy Krcy 6 lwK 70 hjLfr zflr

kfr ivwc jfx `qy lgx vfly ZfeI GMty dy sPLr leI vI vriqaf srkfrI jhfjL

aftvfL (jIq jlMDrI) :- 'rwb ny idwqIaF gfjrF rMbf ivwcy rwK' dI khfvq nUM hrjIq swjx ny swc kr ivKfieaf hY. rwiKaf mMMqrI hrjIq isMG swjx ny ipCly smyN dOrfn hvfeI jfhjL dy JUitaF `qy hI 6 lwK 70 hjLfr zflr qoN vwD df Krcf kIqf hY aqy swjx dy srkfrI hvfeI jhfjL `qy sPLr dy Krcy ny afpxy sfQI kYbint mMqrIaF nUM ipwCy Cwz idwqf hY. mMqrI dy trYvl irkfrz qoN ieh gwl sfhmxy afeI hY ik ipCly 17 mhIinaF ivwc mMMqrI ny ieh Krcf rwiKaf mMqrfly dy srkfrI jhfjL cYlMjr aqy eyar bws `qy Krcf kIqf hY.  surwiKaf kfrn pRDfn mMMqrI aqy gvrnr jnrl hI srkfrI jhfjL dI vrqoN leI pfbMd hn aqy surwiKaf nUM mwdynjLr rKidaF Auh kmrsLl eyafr lfeIn `qy sPLr nhIN kr skdy jdik kYbint mMMqrIaF `qy ieh sLrq lfgU nhIN huMdI. irkfrz drsfAuNdf hY ik 2016 aqy 2017 dy meI mhINyny qwk swjx ny srkfrI cYlMjr jfhjL `qy 20 itRp lgfey aqy ijnHF dI kul lfgq 670,692 zfrl bxdI hY aqy ieh kul sPr 206 GMty df bxdf hY. aYnzIpI dy aYmpI nyQn kln ny ikhf hY ik swjx ies krky hI srkfrI jfhjL `qy sPLr krdf sI ikAuNik Auh afm lokF ivwc bYYTxf sLrimMdgI smJdf sI. kln ny ikhf ik iek pfsy KrcyN dwKoN asIN afpxy POjIaF nUM loVNIdf sfjo smfn dyx qoN asmrQ hF aqy dUsry pfsy rwiKaf mMMqrI hvfeI JUitaF `qy hI lwKF zflr Krcf irhf hY jd ik ieh sPLr kmrsLl jLhfj`qy vI ho skdf hY. ies Krcy ivc imltrI ny sPLr dI sfrI lfgq sLfiml nhIN kIqI hY. iewQy  ieh ieh vI dswxXog hY ik agr ies sPLr df sfrf Krcf joV idwqf jfvy ijs ivwc hvfeI amly dI qnKfh, KfxpIx, rihx aqy jhfjL dI GsfeI vI joV idwqI jfvy qf ieh kwul Krcf sOiKaF hI 3 imlIan zflr qoN vwD df ho skdf hY. sIsI-144 cYlMjr jYWt dy iek GMty dy sPLr df Krcf 14891 zflr hY aqy imltrI df kihxf hY ik agr jhfjL sPLr `qy nhIN vI jFdf qF vI kuwJ siQr Krcf qF huMdf hI rihxf huMdf hY. srkfr ivcly hor mMMqrI srkfrI jhfjL `qy Krcf krn ivwc mMqrI swjx dy nyV qyV vI nhIN phuMcy hn. ivwq mMqrI ivwq mMqrI ibwl morno ny ies smyN dOrfn cfr vfr srkfrI jfhjL vriqaf aqy ivdysL mMqrI PrIlYNz ny iek vfr vI nhIN vriqaf. aYnzIpI aYmpI kln df kihxf hY ik ipCly sfl vfisLgtn jfx leI Aus ny hvfeI sPLr `qy 300 zflr Krcy sn jd ik swjx srkfrI jYWt `qy hI jFdf hY BfvyN ik aftvf qoN vfisLMgtn nUM rojLfnf PlfeItF jFdIaF hn. vfisLMgtn nUM jfx afAux leI srkfrI jYt df Krcf Gto Gwt 9500 zflr pYNdf hY. PrvrI 2017 ivwc vfisLMgtn nUM jfc vyly srkfrI jYt ivwc isrP swjx hI iekwlI svfrI sI aqy AuwQoN swjx ny vYnkUvr jfxf sI ies leI kwul Krcf 36,605 zflr df hoieaf sI. swjx dy sYktrI df kihcx hY ik swjx ny vYnkUvr ivwc iek jLrUrI mIitMg ivwc phuMcxf sI ies krky srkfrI jhfjL vriqaf igaf sI. sB qoN hYrfnI vflI gwl ieh hY ik dsMbr 2016 ivwc rwiKaf mMMqrI ny aftvf qoN trYNtn EntyrIE ijwQy imltrI awzf hY, qwk jfx leI srkfrI jYWt dI vrqoN kIqI sI jd ik afttf qoN trYNtn df kfr ivwc sPLr isrP ZfeI GMty df hI hY aqy ieh sPLr srkfrI ilmo ivwc vI kIqf jf skdf sI. srkfrI jhfjL `q trYNtn jfx df swjx df Krcf 6358 zflr hY. swjx df meI 2017 ivwc aftvf qoN kophygn (zYnmfrk ) jfx df Krcf 61000 zflr, meI 2016 ivwc aftvf qo stwtgrt (jrmnI) jfx df Krcf 52454[00 zflr aqy jUn ivwc aftvf qoN brwsl (bYljIam) jfx df Krcf 52454[00 zflr drsfieaf igaf hY. ivwc ies pRkfr trUzo ny ies smyN dOrfn 70 vfr qoN vwD aqy gvrn jrnl ny 40 vfr srkfrI jYWt dI vrqoN kIqI sI. ies qoN pihlF hfrpr srkfr ivwc rwiKaf mMMqrI pItr mkya vwloN iqMn sfl dy smyN ivwc srkfrI jYWt dy 35 itRp lfey sn aqy kul sPLr 250 GMty df sI pr swjx ny 17 mhIinaF ivwc hI mkya df iqMn sfl df irkfrz qoV iknfry kr idwqf hY. Xfd rhy ilbrl srkfr ny afpxy cox mnorQ pwqr ivwc PjUlL KrcI bMd krn df vfadf kIqf sI aq hux  trUzo srkfr kIqy vfaidaF nUM Buwl cwukI jfpdI hY.

 

iswK hYrItyj mMQ mOky brYNptn `c Julfey gey kiQq iswK-JMzy dI rsm qoN keI ilbrl mMqrI-sMqrI rhy dUr

myar ilMzf jfPrI, hirMdr mwlIH, ivwk iZloN aqy gurpRIq iZloN hoey hfjLr

brYNptn :- pihlI aprYl nMU brYNptn istI hfl ivKy iswK hYrItyj mMQ mOky Julfey gey kiQq iswK-JMzy dI rsm qoN keI ilbrl mMqrI-sMqrI ies vfr dUr rhy hn. iehnF ivcoN bhuqy ipCly sfl mUhrlI kqfr ivwc bYTy sn. ies vfr istI afPL brYNptn ny iswK hYrItyj mMQ mnfAux vfsqy kuJ lokF vloN bxfeI geI iewk kmytI nMu $54,000 dI grFt idwqI hY jo crcf df ivsLf bxI hoeI hY. ies kmytI dy pRbMD hyT krvfey gey smfgm ivwc sLfml lokF dI igxqI vI ipCly sfl qoN Gwt sI pr PYzrl ilbrl mMqrI-sMqrI pUrI qrF gYr-hfjLr sn. ipCly sflF vFg ies vfr vI jo JMzf lihrfieaf igaf Auh bsMqI rMg df afieqfkfr JMzf sI jdik gurdvfiraF ivwc iqkonf kysrI insLfn sfihb JUldf hY.

          JMzf lihrfAux dI rsm myar ilMzf jfPLrI, subfeI mMqrI hirMdr mwlIH, aYmpIpI ivwk iZloN aqy istI kONslr gurprIq iZloN ny adf kIqI. ies vfr aYnzIpI dy subfeI qy isivk afgU aqy pRmuwK smrQk vI njLr nhIN afey. bsMqI rMg df afieqfkfr JMzf JulfAux dI crcf keI pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc hoeI aqy keI itwpxIkfrF ny ies nMU iswKF df JMzf mMnx qoN ienkfr kr idwqf. pRbMDkF vloN ies df koeI jMqk qOr `qy koeI juvfb nhIN idwqf igaf pr kuJ smrQkF df kihxf hY ik kYnyzf ivwc srkfrI iemfrqF `qy Dfrimk JMzf nhIN Julfieaf jf skdf ijs kfrn ajyhf kIqf igaf hY. kuJ horF df kihxf hY ik insLfn sfihb lgf ky iPr Auqfiraf nhIN jFdf ies leI vwKry iksm df df JMzf bxdfieaf igaf hY. AuNJ ivsfKI pryzF mOky keI QfvF `qy insLfn sfihb lgfey jFdy hn aqy Auqfry vI jFdy hn. keI lok smJdy hn ik jo JMzf Julfieaf igaf hY Auh ros pRdrsLnF mOky vrqy jFdy Kfilsqfn dy JMizaF vrgf afieqfkfr JMzf hY. pqf lwgf hY ik kueInjLpfrk ivKy 3 aprYl nMU JMzf lihrfAux dI rsm vI pihlF dy mukfbly bhuq iPkI rhI hY.

aprYl 02, 2018, KLbrnfmf # 967

 


EntyrIE dI srkfr qF vwzIaF XUnIanF hI clfAuNdIaF hn!

trONto (jIq jlMDrI) :- ijs idn df EntyrIE dI ivMn srkfr ny 'lok lBfAU' bjt pysL kIqf hY, Aus idn qoN hI XUnIanF ny ivMn srkfr dy gogy gfAuxy sLurU kr idwqy hn. bwjt pysL krn qoN bfad tIvI AuWqy bjt dy hwk ivwc sB qoN ijLafdf ibafn XUnIanF dy lIzrF dy suxn nUM iml rhy hn. EntyrIE dIaF cohF hI pfrtIaF nUM XUnIanF idl Kohl ky dfn idMdIaF hn pr EntyrIE dI ilbrl pfrtI nUM EntyrIE dIaF XUnIan, bYNkF aqy ieMsorYNs kMpnIaF sB qoN vwD mflI smrQn idMdIaF hn.  ieh EntyrIE dIaF XunIanF hI hn joik ilbrl pfrtI nUM hornf pfrtIaF qoN vwD dfn idMdIaF hn. bysLk srkfr ny dfn sMbMDI inXm sKq kr idwqy sn pr iPr vI srkfr ny iehnF ivwc cor morIaF rwK leIaF sn ijnHF df Pfiedf lY ky XUnIafn pfrtIaF nUM dfn dy rhIaF hn. EntyrIE dy 10 vwzy dfnIaF ny pfrtIaF nUM kul 190 imlIan qoN vwD df dfn idwqf hY aqy ienHF 10 adfiraF ivwcoN 7 XUnIan adfry sn. vwzy 10 adfiraF ny ilbrlF nUM 79[4 imlIan, aYNzIpI nUM 29[9 imlIan zflr, torI pfrtI nUM 78[4 imlIan aqy grIn pfrtI nUM 3 imlIan zflr df dfn idwqf hY.  hyT idwqy aMkiVaf qoN pqf lwg jfvygf ik ikhVI XUnIan ny pfrtIaF nUM ikMnf dfn idwqf hY.

XUnfeItz stIl vrkrjL XUnIan:1,603,492[09 zflr

XUnfeItz brdrhuwz: 1,137,154[96 zflr

EntyrIE skMzrI skUl tIcr aYsosIeysLn: 908, 011[27 zflr

ieMsorYNs ibEro afPL kYnyzf: 679,336[52 zflr

lybr ieMntrnYsLnl XUnIan afP amrIkf: 676,494[49 zflr

tI zI bYNk: 661,051[20 zflr

aYlImYntrI tIcr PzrysLn afP EntyrIE 601,843[77 zflr

aYlIsn kMstrwksLn: 595,399[84 zflr

kYnyzIan XUnIan afP pbilk ieMmplfeIj (ikAUp): 571,473[60 zflr

          agr Aupr idwqy kuJ ku XunIan adfiraF dI dfn rfsLI nUM dyKIey qF sOiKaF hI ikhf jf skdf hY ik EntyrIE dI srkfr qF XUnIanF hI clf rhIaF hn qd hI srkfrF vwzIaF XunIanF nUM awKNO proKy nhIN kr skdIaF.

 

aYiQks kimsLnr qoN rfj gryvfl dI qPqIsL dI mMg

aftvf :- PYzrl aYnzIpI aqy kMsrvtv pfrtI ny aYiQks kimsLnr qoN ilbrl aYmpI rfj gryvfl dI qPqIsL dI mMg krn vfsqy Kq ilKy hn. aYnzIpI vloN aYmpI cfrlI aYNgs aqy torIaF vloN aYmpI stYPLnI kUsI ny aYQiks kimsLnr mfrIE izAun nMU KLq ilKy gey hn. torI aYmpI ny iliKaf HYik rfj gryvfl ny afpxy vpfrk njLdIkI XUsP XYnIlmy nMU trUzo dI Bfrq PyrI smyN rIsYpsLn aqy srkfrI vPd nfk myl-imlfp leI swdy dvfey gey sn ijs nfl aYiQks koz dy sYksLn 8 aqy 9 df AulMGx hoieaf hY. XUsPL kMstRkn kMpnI jYmI ien-kfrporyn df mflk hY.

          ies PyrI dOrfn XUsPL ny rfj gryvfl, jsitn trUzo, trUzo dy cIP af stfPL kytI tYlPorz, mMqrI nvdIp bYNs, mMqrI amrjIq sohI aqy hor AuWc aPsrF nfl qsvIrF iKcfvfeIaF sn aqy sosLl mIzIaf `qy pfeiaF sn. ivroDI pfrtIaF df qrk hY ik ies nfl XUsPL srkfrI iDr qoN ibjLnYs ivwc lfB AuTf skdf hY. aYmpI rfj gryvfl nMU XUsPL dI kMpnI qoN aprYl 2017 qoN aMplfiemYNt lfB huMdf hY. XUsPL ny torFto stfr nMU iewk eImyl ivwc dwisaf hY ik rfj gryvfl Aus dI kMpnI nMU kfnMUnI syvfvF idMdf hY pr ieh PYzrl srkfr nfl sbMiDq nhIN hn. aYnzIpI aYmpI cfrlI aYNgs ny vI rfj gryvfl `qy aYiQks koz dIaF iehnF DfrfvF nMU BMg krn dosL lgfieaf hY. AUdr rfj gryvfl ny stfr nMU ByjI eImyl ivwc ikhf hY ik Aus ny jYmI ien-kfrporyn nMU lfB dyx vfsqy kdy dPqrI sroqF nMU nhIN vriqaf. XUsP XYnIlmy ilbrl pfrtI df smrQk hY aqy sfl 2013 qoN 2017 ivwc Aus ny ilbrlF nMU $3,880 idwqy hn.

 

imsIsfgf df sfbkf aYmpI 1[1 imlIan zflr dy Prfz `c cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- afrsIaYmpI ny imsIsfgf strItivwl qoN sfbkf aYmpI vjLId alI Kfn nUM ieMtrnYsLnl ienvYstmYNt Prfz krn leI cfrj kIqf hY. 71 sflf Kfn dy iek sfQI ndIm iemiqafjL aihmd nUM vI Kfn dy nfl hI cfrj kIqf hY aqy ienHF dohF `qy dosL hY ik ienHF ny afpxy jfnx vfilaF nUM ieh kihky pYsy ley sn ik AunHF dy pYsy pfiksqfn ivwc ienvYstmYNt pRfprtI KrIdx leI vrqy jfxgy. pulIs ny Kfn Aupr 7 cfrj lfey hn ijnHF ivwcoN 3 Prfz dy, iqMn cfrj JUTy vfady krn dy aqy iek cfrj jfalI dsqfvyjL bxfAux dy hn aqy aihmd Aupr vI ies pRkfr dy hI 5 cfrj lfey gey hn. ienvYstmYNt Prfz dI isLkfieq 2015 ivwc kIqI geI sI aqy lMbI jFc qoN bfad hux jf ky pulIs ny ienHF dovF ivakqIaF nMU cfrj kIqf hY. Xfd rhy Kfn 2004 ivwc imsIsfgf-strItivwl hlky qoN ilbrl pfrtI vwloN aYmpI bixaf sI aqy iPr 2006 dubfrf cuixaf igaf sI pr ilbrl pfrtI ivwc 'mMdf' afAux kfrn 2007 ivwc kMsrivtv pfrtI ivwc clf igaf sI aqy 2008 ivwc coxF hfrn qoN bfad 2009 ivwc Aus ny isafsq Cwz idwqI sI. piksqfn ivwc Kfn eyarPors pfielt vI irhf sI. pfiksqfn qoN ielfvf Aus dI sMpqI jItIey Kyqr aqy aYzmMtn ivwc vI dwsI jFdI hY.

 

brYNptn dy pMjfbI nUM kokyn smgilMg dy kys ivwc hoeI 15 sfl kYd

bPlo (jIq jlMDrI) :- amrIkf dI adflq ny brYNptn invfsI iewk pMjfbI ivakqI nUM kokyn smgilMg dy kys ivwc 15 sfl dI sjLf suxfeI hY aqy Aus nUM ieh sjLf amrIkf dI jylH ivwc BugqxI pvygI. 43 sflf primMdr iswDU `qy bPLlo dI adflq ivwc 120 imlIan zflr dI kImq dI kokyn smgilMg krn dy dosL df kys cwl irhf sI. adflq ivwc dwisaf igaf sI ik primMdr iswDU AunHF 6 ivkaqIaF ivwcoN iewk sI jo ik aMqrrfsLtrI zrwg smgilMg dI sfijsL df ihwsf sI aqy sfry hI 6 ivakqIaF nUM adflq ivwc dosLI pfieaf igaf sI ijnHF nUM pihlF hI sjLf suxfeI jf cwukI hY. amrIkf dy srkfrI vkIl itMm ilMc ny adflq nUM dwisaf ik 2009 qoN lY ky 2011 ivckfr iswDU, mfeIkl bfgVI, rivMdr aroVf, alivMn rMDfvf, gursLrn isMG aqy hirMdr DflIvfl ny trwkF rfhIN kykyn bfrzr qoN pfr lMgfAux dI sfijsL kIqI sI.

          2011 ivwc iswDU dI igRPqfrI qoN bfad jdoN Aus dy brYNptn siQq Gr dI qlfsLI leI geI sI qF pulIs nUM Aus dy GroN iewk rijstr brfmd hoieaf sI ijs ivwc zrwg dy 9 gyiVaF dI pUrI jfxkfrI dIaF ieMtrIaF drj kIqIaF geIaF sn. ienHF 9 gyiVaF ivwc 1617 iklo kokyn amrIkf qoN kYnyzf ilaFdI geI sI. adflq ivwc dwisaf igaf ik iswDU ny 2010 ivwc bfgVI nUM kYlyPornIaF qoN 97 iklo kokyn trwk trylr ivwc bxy gupq KfinaF ivwc lko ky ilafAux leI ikrfey `qy (hfier) kIqf sI. bfgVI trwk lY ky cIktvfgf inAUXfrk phuMicaf sI ijwQoN awgy aroVf ny trwk lY ilaf sI aqy aroVf bfrzr pfr krdy vkq PiVaf igaf sI. ies qoN bfad 2011 ivwc vI iswDU ny bfgVI nUM kYlyPornIaF qoN pYmburwk, inAUXfrk qwk 26 iklo kokyn ilafAux leI inrdysL idwqy sn ijQoN iek trwk iksy hor zrfievr ny lY ilaf sI. pulIs ny trwk aqy iswDU dI gwzI rok ky kokyn jLbq kr leI sI.

 

pIal pulIs df AuWc aPsr kfmuk hmly ivwc hoieaf cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :-  aYsafeIXU ny pIal pulIs dy iewk AuWc aPsr nUM kfmuk hmly (sYkcUal asflt) dy dosL ivwc cfrj kIqf hY. ieh Gtnf meI 11, 2017 nUM imsIsfgf dy iewk rYstorYNt ivwc vfprI sI aqy ies hmly df isLkfr vI iewk mihlf puls aPsr sI. ipCly sfl pIal pulIs ny isLkfieq imlx qoN bfad 48 sflf zYn jfhnsn df kys aYsafeIXU hvfly kr idwqf sI jo ik puls nfl sMbMDq isLkfieqF dI jFc krdI hY. aYsafeIXU dy zfierYktr tonI lopYrko ny mfrc 26 nUM ies aPsr ivruwD dosL afied kIqy sn. jfhnsn pIal pulIs nfl ipCly 27 sflF qoN kMm kr irhf sI aqy sqMbr 2017 ivwc Aus nUM zItYktv srjYNt dy afhudy qoN qrwkI dyky ieMspYktr bxfieaf igaf sI. jfhnsn ies qoN pihlF vI keI kysF ivwc jFc df sfhmxf kr cwukf hY. iewk kys ivwc iewk byksUr ivakqI nUM kql dy kys ivwc sfZy iqMn sfl kwtxy pey sn ijhVf ik Aus ny kIqf hI nhIN sI. 1991 ivwc Aus ny Aus dy iewk sfQI puls aPsr ny do ivakqIaF nUM njfiejL kutx dy dosL ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy AunHF nUM 1500-1500 zflr jurmfnf vI kIqf igaf sI. hux jfhnsn dI adflq ivwc 9 aprYl nUM pysLI hY aqy Aus nUM qnKfh smyq sspYNz kIqf hoieaf hY.

 

rUs ny jvfbI kfrvfeI `c 60 amrIkI sPfrqkfr kwZy

syt pItrsbrg ivwc amrIkI kONslyt nUM 31 mfrc qwk bMd krn df hukm

kYnyzf dy 4 dy bdly 4 sPLfrqkfr rUs vloN kwZy jfxgy -ivdysL mMqrI lvrov

mfsko (jIq jlMDrI) :- rUs ny amrIkf dy 60  izplomYtF nUM kwZx aqy syt pItrsbrg siQq amIrkI kONslyt nUM bMd krn df hukm idwqf hY. rUs ny ieh kdm brqfnIaF ivwc sfbkf rUsI jfsUs nUM jLihr dyx dy mfmly ivwc amrIkf vwlo kIqI geI kfrvfeI dy jvfb ivwc cuwikaf hY. rUs ny amrIkI izplomYtF nUM 5 aprYl aqy kONslyt dPqr nUM 31 mfrc qwk bMd krn df hukm idwqf hY. rUs dy ivdy mMqrI srgeI lvrov ny ikhf hY ik rUs dy rfjdUqF nUM bfhr kwZx vfly dUsry dyf nUM brfbr jvfb dI AumId rwKxI cfhIdI hY. rUs dy iewk sfbkf jfsUs AuWqy dwKxI ieMglYz ivwc 'nrv eyjMt' atYk hoieaf sI ijQy ieMglYNz ny ies atYk leI rUs dI srkfr nUM ijMLmyvfr dwisaf sI aqy ieh qmfm Gtnfkrm Aus dy bfad hI urU hoieaf hY. rUs dy sfbkf jfsUs srgeI skirpl aqy AunHF dI DI jUlIaf bIqI cfr mfrc nUM brqfnIaF dy syilsbrI ihr dI iewk bYc AuWqy byho imly sn. brqfnIaF dI srkfr ny ies hmly leI rUs nUM iMmydfr dwsidaF ikhf hY ik ijs rYstorYNt ivwcoN ieh dovy ipE DI dI Kfxf Kf ky inkly sn Aus dy drvfijLaF `qy nrv gYs hox dy sMkyq imly hn aqy ies atYk ivwc rUsI srkfr muK sfijsLkfr hY. ies qoN bfad brqfnIaF ny rUs dy 23 rfjdUq kwZ idwqy sn aqy rUs ny vI jvfbI kfrvfeI ivwc brqfnIaF dy 23 rfjdUq kwZ idwqy sn. brqfnIaF nfl iewk juwtqf idKFAuNdy hoey 28 dysL rUs dy 153 rfjdUqF nUM kwZ cuwky hn aqy kYnyzf vI AunHF ivwc fiml hY. kYnyzf ny rUs dy cfr sPfrqkfr kwZy sn aqy rUsI ivdysL mMqrI srgeI lvrol muqibk brfbr kfrvfeI kridaF rUs vI kYnyzf dy cfr sPfrqkfr kwZ dyvygf. amrIkf ny ies hPqy rUs dy 60 rfjdUqF nUM amrIkf Cwzx df afdy idwqf sI aqy isaftl ivwc dUqfvfs bMd kr idwqf sI. sLIq XwuD dy bfad rUs dy iKlfP amrIkf dI ieh sB qo vwzI kfrvfeI sI. ies pRkfr hI nyto ny swq rUsI izpolmYtF nUM bfhr kwZ idwqf sI. ieMtrPYks smfcfr eyjMsI dy muqfbk amrIkf dI kfrvfeI dy jvfb ivwc rUs ny mfsko ivwc mOjUd amrIkf dy 58 aqy XykytrInbrg ivwcoN do rfjdUqF nUM kwiZaf hY. bMd hox jf irhf syNtpItrbrg amrIkI kONslyt jo ik rUs aqy amrIkf dy irsLiqaF dI gvfeI Brdf hY aqy ieh kONslyt dPqr 1780 ivwc sQfipq kIqf igaf sI. rUs dy ivdy mMqrI srgeI lvrov ny ikhf ik amrIkI muwK rfjdUq jfhn hMtsmYn nUM jvfbI kfrvfeI dy bfry ivwc jfxkfrI dy idwqI geI hY. Aus df ieh vI kihxf hY ik ijhVy dysLF ny rUs dy rfjdUqF nUM kwiZaf hY AunHF nUM vI jvfbI kfrvfeI leI iqafr rihxf cfhIdf hY. rUsI aYksLn qoN kuJ smyN bfad amrIkf dy ivdy mMqrfly dI bulfrI ny ikhf ik rUs dy kdm qoN sf hY ik AunHF dI dUjy dyF dy nfl cMgy irqy rwKx ivwc idlcspI nhI hY. Aus ny ikhf ik amrIkf dy kol ies qoN agy hor vI kdm cuwkx df aiDkfr hY. syilsbrI dI Gtnf dy bfad brqfnIaF dI pRDfn mMqrI tyrIsf mya ny rUs AuWqy keI pfbMdIaF df aYlfn vI kIqf sI. rUs aqy pwCmI dysLF ivckfr sLIq-XuwD cwl ipaf hY.

 

ivafjL dr df vDxf kr skdf hY ilbrl srkfr df sfh sOKf

aftvf (jIq jlMDrI) :- nvIN rIport ivwc ikhf igaf hYik bYNk ryt vDx nfl srkfr df sfh sOKf ho skdf hY ik ikAuNik ies nfl srkfr dy keI aihm Krcy Gwt ho jfxgy. pfrlImYNtrI bjt arIsr jIn zYins PrYictI ny mMglvfr nUM jfrI rIport ivwc afiKaf hY ik agr ivafjL dr lfey aMdfjLy muqibfk vDfieaf jfdf hY qF srkfr nUM hryk sfl dI 8 iblIan zflr sflfnf dI bcq hovygI ikAuNik srkfr dy hornF KircaF smyq izsyibltI aqy pYnsLn bYnIiPt dy Krcy Gt jfxgy.  rIport ivwc ieh vI afiKaf igaf hY ik ies nfl afAuNdy sflF ivwc bjt Gftf vI Gt jfvygf. Xfd rhy BivwK dI pYnsLn aqy izsyibltI bYnIiPt dIaF dyxdfrIaF ivafjL dr nfl juVIaF hoeIaF huMdIaF hn aqy jd ivafjLdr vDdI hY qF BivwK dIaF srkfrI dyxdfrIaF Gwt jfdIaF hn. srkfr dIaf dyxdfrIaF ivwc srkfrI kfimaF dI qnKfhF, Bwqy, pYnsLn, hyYlQ ieMsorYNs afid afAuNdIaF hn. ies vkq srkfrI pYnsLn aqy izsyibltI dyxdfrIaF hI 300 iblIan zflr dy krIb hn. hux ivafjL dr vDx dIaF bhuq ijLafdf sMBfvnfvF hn aqy jy ienhF sMBffvnF qihq ivafjL dr vDdI geI qF ies df srkfr nUM kfPI Pfiedf hovygf. Xfd rhy julfeI 2017 qoN bfad iqMn vfr ivafjL dr vDfeI geI aqy hux ivafjL dr 1[25% hY.

 

pRDfn mMqrI trUzo hoieaf nrfjL

aKy! pop ny muafPLI ikAuN nhIN mMgI

aftvf (jIq jlMDrI) :- muafPLIaF mMgx aqy muafvjLy dyx leI msLhUr sfzy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny pop PrFiss nfl nrfjLgI pRgt kIqI hY ikAuNik pop ny afid vfsI lokF nfl kYnyzf dy skUlF ivwc hoey ivqkry aqy sLosLx qoN muafPLI mMgx qoN ienkfr kr idwqf hY. pRDfn mMMqrI df kihxf hY ik kYnyzf dy rYjLIzYNsLIal skUlF ivwc jo afid vfsIaF dy bwicaF df sLosLx hoieaf sI Aus ivwc kYQilk crc df vI rol hY ies leI ieklI srkfr hI aidvfsIaF nfl 'sulHf' nhIN kr skdI ies leI crc nUM vI ivwc sLfiml hoxf cfhIdf hY. pr pop ny kYnyzf dI srkfr vwloN sQfipq kIqy 'trwuQ aYNz rIkMsIlIeysLn kimLsLn' dy pop vwloN muafPLI mMgx dy suJfa nUM rwd kr idwqf sIaqy pop dy ies PYsly qoN trUzo KPf hn. kimsLn ny afpxy 94 suJfa idwqy sn ijNF ivwc iek kYqilk crc dy muafPLI mMgx df vI suJfa sI. Xfd rhy 1880 qoN lY ky 1996 qIkr jdoN ieh skUl bMd kIqy gey sn, dy smyN ivckfr 150000 afid vfsIaF dy bwicaF ny ieh skUlF ivwc rihx aqy pVHn leI gey sn pr AunHF ivwcoN ijLafdfqr bwicaF df ijsmfnI, mfnisk aqy kfmuk qOr `qy sLosLx kIqf igaf sI aqy ieh sosLx pfdrIaF, nMns aqy hornf tIcrf vwloN kIqf igaf sI.trUzo df kixhf hY ik agr kYQilk crc afierlYNz dy afidvfsIaF qoN muafPLI mMg skdf hY qF kYnyzf dy afidvfsIaF qoN vI muafPI mMgxI cfhIdI hY. Xfd rhy kYQilk crc vloN do iqhfeI skUl Bfv 130 skUl clfey jf rhy sn jd ik bfkI dy skUl hor iesfeI Dfrimk gurwpF vwloN clfey gey sn ijnHF ny pihlF hI muafPLI mMg leI sI.

mfrc 29, 2018, KLbrnfmf # 966


 

puls dI zrwgF zIlrF nfl imlIBugq df kys adflq ivwc

zrwg zIlr puls aPsr nUM Brdf sI 20 hfjLr zflr mhInf

hYimltn (jIq jlMDrI) :- hYimltn dy iewk zrwg zIlr ny adflq ivwc dwisaf ik Auh zrwg df DMdf krn dy bdly ivwc istI dy puls aPsr nUM 20 hjLfr zflr mhInf Brdf sI. 20 hjLfr zflr ivwc ijQy Auh zrwg vycdf sI AuQy Aus nUM ieh aPsr pihlf hI KLbrdfr kr idMdf sI ik awj Plfxy QF `qy ryz hoxI hY aqy ies qoN ielfvf zrwg zIlr ny adflq ivwc ieh dwisaf ik ieh aPsr Aus nUM ieh vI dws idMdf sI ik iks ivakqI ny Aus dI muKbrI kIqI hY. Xfd rhy awjkl trONto siQq suprIm kort ivwc hYimltn puls dy ies izzYktv krYg rQfskI df irsLvq KorI df kys cwl irhf hY. zIlr ny adflq nUM dwisaf ik puls aPsr nfl ieh smJOqf agsq 2011 ivwc hoieaf sI jdoN rQfskI smyq hor puls aPsrF ny Aus dy apfrtmYNt ivwc ryz mfrI sI aqy Aus koloN 9 afAuNs kokyn, 10 pfAUNz mYrUvfnf aqy vwzI mfqrf ivwc kysL PiVHaf sI.

          Aus dI igRPqfr qoN bfad Aus Aupr keI cfrj lfey gey sn. ies qoN bfad rQfskI aqy ies dy sfQI puls aPsr nfl ieh zIl hoeI sI ik do hYNzgMnF dy bdly Aus nUM ies kys ivwcoN ibnF sLrq bfhr kwZvf idwqf jfvygf. ies qoN bfad iek idn puls aPsr ny Aus zIlr nUM ikhf ik Auh Aus dIaF cfbIaF moVnf cfhuMdf hY jo ik ryz dOrfn puls lY geI sI. jdoN itMm hfrtn `qy mulfkq hoeI qF Aus ny puls aPsr nUM ikhf ik agr Auh Aus dy iqMn sfQIaf nUM iksy smwisaf qoN bfhr rKygf qF Aus nUM bkfiedf adfiegI kIqI jfvygI. iek jxy dy 5000 zlfr pRqI mhInf dyx dI zIl hoeI sI aqy pihlI vfr 20 hjLfr idwqf igaf jo ik aPsr dy ipwk trwp ivwc mYN lko idwqf sI jdoN jfx buJ ky ieh aPsr itMm hfrtn df vfsLrUm vrqx clf igaf sI.  aPsr dy vfips afAux `qy zrwg zIlr Aus nUM dws idwqf sI ik pYsy trwk ivwc ikQy lkoey hn. zIlr dy iek hor sfQI df vI kihxf hY ik Aus dI iesy hI aPsr nfl aijhI hI zIl hoeI sI. ieh kys ajy adflq ivwc cldf rhygf ijQy aPsr ny afpxy afp nUM byksUr dwisaf hY.

 

trUzo srkfr ny BMg-ibwl dOV Bwj ky bcfieaf

aftvf, 22 mfrc :- trUzo srkfr ny awj sYint ivwc afpxf ipafrf BMg-ibwl dOV Bwj ky bcf ilaf hY. ibwl sI-45 dy nfm nfl jfxy jFdy ies ibwl dy hwk ivwc 44 aqy ivroD ivwc 29 votF peIaF.  sYint ivwc ieh ies ibwl dI dUjI rIizMg sI aqy srkfr ny voitMg qoN pihlF dOV Bwj ky sYnytr iekwTy kr ley. ies vfsqy srkfr ny nvyN nfmjd kIqy gey ajLfd sYnytr ivsLysL mYmo `qy swd ky ibwl bcfieaf. ieh sfry kiQq ajLfd sYnytr ilbrlF dy hwk ivwc Bugqy. agr pfs nf huMdf qF ies nfl ibwl ny KLqm ho jfxf sI aqy srkfr nMU sfrf kjIaf dubfrf sLurU krnf pYxf sI. kfmnjL ivwc ieh ibwl pihlF hI pfs ho cuwkf hY. hux ieh ibwl pMj vwK vwK kmytIaF kol hor GoK vfsqy Byijaf jfvygf. ibwl dy spFsr sYnytr tonI zIn ny pfs hox `qy KusLI pRgt kIqI hY. sYint ivwc kMsrvtv afgU lYrI simQ ny ikhf ik Auh ies ibwl ivwc soDF pysL krngy.  trUzo srkfr BMg df kfnUMnIkrn julfeI iewk 2018 qoN krnf cfhuMdI hY pr hux kuJ mhIny dyr ho skdI hY.

 

qfnIaf aYln pIsI pfrtI vloN lVygI subfeI cox

torFto, 22 mfrc :- qfnIaf grYink aYln pIsI pfrtI vloN subfeI cox lVygI. Aus ny ieh jfxkfrI tivtr `qy idMidaF ikhf hY ik nfmInysLn hlky bfry 23 mfrc idn sLukrvfr nMU dwsygI. qfnIaf pIsI lIzrisLp cox ivwc cOQI AumIdvfvr sI aqy Aus ny lgfqfr ilbrl srkfr vloN Dwky nfl lfgU kIqy gey sYks slybs df ivroD kIqf hY ijs nMU zwg Pozr ny cox ijwq ky rwd krn df vfadf kr ilaf hY. qfnIaf pyrYNts aYjL Pst aYjUkytrjL nfm dy sMgTn dI pRDfn hY. kuJ idn pihlF Aus ny ikhf sI ik agr Aus ny cox lVI qF brYNptn sYNtr, imsIsfgf sYNtr jF inAUmfrkIt arorf sItF ivcoN iek cuxygI. ijLkrXog hYik iehnF iqMnF sItF qoN pIsI pfrtI ny nfmInysLn dubfrf Kohl idwqI hY. Xfd rhy Porz smrQk torFto istI kONslr jfrj mYmolotI brYNptn sYNtr qoN nfmInysLn cox lVn jf rhy hn.

 

EntyrIE isr 312 iblIan zflr df krjLf

sfl df 12 iblIan qF isrP ivafjL hI dyxf pYNdf hY

trONto (jIq jlMDrI) :- BfvyN EntyrIE isr irkfrz qoV krjLf hY pr coxF ivwc ijwq pRfpq krn leI EntyrIE dIaf do pfrtIaF ilbrl aqy aYnzIpI ny qF kih idwqf hY ik Auh srkfr df Gftf vDfAuxgIaF qF ik coxF ivwc kIqy vfafidaF nUM qoV inBfieaf jfvy. dUjy pfsy torI pfrtI dy nvyN bxy afgU zwg Porz ny vI srkfrI Gfty qoN ienkfr nhIN kIqf hY pr Aus ny ikhf hY ik Aus dI srkfr srkfrI Krcf GtfvygI. agr 2014 dIaf coxF nUUM dyKIey qF sfrIaF hI pfrtIaF dy cox mYnIiPsto ivwc krjLf GtfAux dI gwl kIqI geI sI BfvyN ik ilbrlF ny cox ijwq ky vI ieh vfad pUrf nhIN sI kIqf aqy bjt Gftf vDfeI hI gey sI aqy ijs krky awj EntyrIE isr 312 iblIan zflr df krjLf cV igaf hY. EntyrIE dy hryk ivakqI isr 22919 zflr df srkfrI krjLf hY aqy jy ijMnIaF EntyrIE ivwc motr gwzIaF hn aqy hr iek motr gwzI dy isr 26112 zflr df krjLf hY Bfv ik EntyrIE dy lokF dIaF trwkF smyN BfvyN sfrIaF gwzIaF motrF vyc vI idwqIaF jfx qF vI EntyrIE krjLf mukq nhIN ho skygf. 2011 ivwc ieh krjLf 236 iblIan zflr sI. agr EntyrIE dy isr cVyH krjLy df hor dysL dI jIzIpI nfl mukfblf krnf hovy qF inAUjLIlYNz dI jIzIpI nfloN EntyrIE isr vwD krjLf hY Bfv ijMnf inAUjLIlYNz dysL df sfrf Audqpfdn huMdf hY Aus qoN vwD EntyrIE isr krjLf hI hY aqy 12[3 iblIan zflr qF isrP sflfnf ivafjL hI dyxf pYNdf hY. jdoN 2003 ivwc jnfb zfltn mgMtI prImIar bixaf sI qF EntyrIE isr 138[8 iblIan zflr df krjLf sI aqy awj 311[7 iblIan hY jo ik ies smyN dorfn ilbrl srkfr mfVIaF ivqI nIqIaF kfrn  124% vwD igaf hY.

 

trMp ny cInI smfn `qy lgfeI 50 iblIan zflr dI izAUtI

'tryz vfr' df Kqrf viDaf, sLyar mfirkt mUDy mUMh izgI

vfisLMgtn (jIq jlMDrI) :- amrIkf ny cInI sfmfn AuWqy 50 arb zflr df izAUtI lgfAux aqy amrIkf ivwc cIn dy invy nUM sIimq krx df PYslf kIqf hY. amrIkf vwloN ieh kdm kiQq qOr AuWqy keI sflF qoN ho rhI ieMtlYkcUal pRfprtI dI corI dy bdly ivwc cuwikaf igaf hY. vfeIt hfAUs ny ikhf hY ik cInI mflI hflq qoN imlx vflI gYr-kfnUMnI cuxOqI nfl mukfblf krn leI Auicq kdm cuwkxf jrUrI hY. Xfd rhy ies qo pihlF trMp pRfsn ny stIl aqy almInIam smyq bhuq sfry ivdyI smfn AuWqy izAUtI vDf idwqI sI pr bfad ivwc nfPtf ivwc qrmIm krn dIaF bMidsLF lfky kYnyzf aqy mYksIko nUM ies izAUtI qoN rfhq dy idwqI sI. trMp dy ies qrHF dy PYsly nfl hux tRyz vfr XfnI kfrobfrI jMg df sfieaf mMzrfAux lg ipaf hY. amrIkI rftrpqI zfnlz trMp ny ikhf hY ik Auh AumId krdf hY ik hor dy amrIkI kMpnIaF leI mukfbly dy inXm rwKxgy jy nhIN rwKxgy qF AunHF vI aijhf hI slUk kIqf jfvygf. vfeIt hfAus ivwc ies nfl sbMDq kfgjLF AuWqy hsqfKr krn dy bfad AunHF ny ikhf ik asI cIn dy nfl smJOiqaF nUM lY ky cwl rhI lMmI gwlbfq dy ivwc hY aqy vyKdy hF ik kI nqIjf inkldf hY.

cIn AuWqy izAUtI lgfAux df PYslf krn qoN pihlF ipCly sfl agsq ivwc amrIkI rftrpqI zonlz trMp ny cIn dIaF nIqIaF dI jFc df afdy idwqf sI.  vfeIt hfAus ny ikhf hY ik '301 ieMvYstIgyn' nfm nfl pukfry jfx vfly ies irivAU ivwc pqf lwgf hY ik keI sfry gYrkfnUMnI kMm kIqy jf rhy hn. amrIkf nUM aijhy pRmfx vI imly hn ik cIn amrIkI kMpnIaF AuWqy gYr-kfnUMnI rqF lfAuNdf hY, rxnIqIk qOr AuWqy aihm amrIkI kMpnIaF ivwc invy ivwc aVcn pfAudf hY aqy sfiebr hmly krvfAudf aqy aijhy hmilaF df smrQn krdf hY. vfeIt hfAus ny ikhf hY ik ik Ausny 1000 qoN iafdf AuqpfdF dI sUcI bxfeI hY, ijnHF AuWpr tYks lgfieaf jf skdf hY. afirI sUcI nUM lfgU kIqy jfx qoN pihlF ies AuWqy kfrobfrIaF nUM apxI rfey rwKx df mOkf vI idwqf jfvygf. aiDkfrIaF df kihxf hY ik amrIkf vrlz tRyz afrgnfeIjyn ivwc vI cIn dI kiQq gYr-kfnUMnI lfiesYNs rqF dI ikfieq krygf.

amrIkf dy tRyz nygoIeytr rfbrt lfeItfiejr df kihxf hY ik amrIkf dy afrQk BivwK leI amrIkI tknflOjI nUM bcfeI rwKxf aihm hY. AunHF ny ikhf ik ieh bhuq mhwqvpUrx kdm hY aqy dy dy BivwK leI bhuq ahimaq rwKdf hY. AunHF ny ikhf ik cIn AuWqy dbfa vDxfAuxf cfhIdf hY aqy amrIkI gfhkF qoN dbfa htfieaf jfxf cfhIdf hY.

EDr vIrvfr nUM cIn dy vxj mMqrflf ny ikhf ik Auh lgfeI geI nvIN izAUtI AuWqy plty vfr leI iqafr hY. iewk ibafn ivwc vxj mMqrflf ny ikhf hY ik jykr cIn dy aiDkfrF aqy ihqF nUM nuksfn phuMcfieaf igaf qF cIn cup nhI bYTygf. inicq rUp nfl sfry jrUrI kdm  cuwky jfxgy qFik aiDkfrF aqy ihqF dI rwiKaf kIqI jf sky. vfl strIt jrnl dy muqfibk cIn aijhy tYks lgfAux dI iqafrI kr irhf hY ijnHF dy infny AuWqy amrIkI rftrpqI zfnlz trMp dy smrQk hoxgy. iehnF ivwc amrIkf qoN hox vfly KyqIbfVI AuqpfdF df inrXfq vI fiml hovygf.

ieh KdsLf pfieaf jf irhf hY ik amrIkI srkfr dy ies PYsly nfl dunIaf ivwc tryz vfr sLuru ho jfvygI ijs df bVf iBafnk nqIjf inkl skdf hY. trMp dy ies aYlfn qoN bfad zoa jonj 745 puafieMt hyTF izg ipaf hY aqy jo hux qwk dI sB qoN pMjvIN vwzI igrfvt hY.

mfrc 23, 2018, KLbrnfmf # 965


KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny aYnzIpI afgU nMU Gyiraf

ksUqy Psy isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU mMinaf aqy prmfr dI kIqI inMdf

aftvf, 15 mfrc :- KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny PYzrl aYnzIpI afgU nMU 13 mfrc nMU glob aYNz myl `c CpI ivsqrq rport ipwCoN burI qrF Gyr ilaf aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc iewk qoN bfad iewk rport afAux lwgI. awj idn vIrvfr nMU bfad duiphr post mIzIaf nfl hoeI gwlbfq ivwc ksUqy Psy jgmIq isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU pRvfn kridaF qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI hY. post mIzIaf grup dI rportr mfAUrf POirst dI nYWt `qy pRkfsLq hoeI rport muqfibk jgmIq isMG ny akqUbr ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx ipwCoN pihlI vfr ies muwdy `qy afpxI pujIsLn bdl leI hY. jgmIq isMG ny akqUbr ivwc sIbIsI dy sInIar rportr tYrI mlvskI nfl iewk aihm ieMtrivAU ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf krn qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf sI ik Auh nhIN jfxdf ik eyar ieMzIaf bMb kFz vfsqy kOx ijLMmyvfr hY.

          post mIzIaf nfl gwlbfq ivwc jgmIq isMG ny iswKF dy drd nMU shI idsLf vwl cYnl krn vfsqy sfn PrFisko vrgy smfgmF ivwc ihwsf lYx nMU shI dwisaf ijs ivwc Aus ny 2015 ivwc ihwsf ilaf sI. ies smfgm dI vIzIE aKLbfr glob aYNz myl dI 13 mfrc dI rport df muK aDfr sI ijs ipwCoN hor mIzIaf rportF df hVH af igaf sI. post mIzIaf ny 14 mfrc nMU jgmIq isMG vloN brqfnIaF dI KfilsqfnI jQybMdI nYsLnl iswK XUQ PzrysLn dy iewk smfgm dI vIzIE nMU aDfr bxf ky rport Cfieaf kr idwqI sI ijs ivwc jgmIq isMG iqMn muwK spIkrF ivcoN iewk sI. ies smfgm ivwc iewk spIkr ny Kfilsqfn dI pRfpqI vfsqy ihMsk qrIky vrqx dI vkflq kIqI sI.

          Xfd rhy jsits jOhn myjr dy kimsLn vloN eyar bMb kFz dI qPqIsLI rport ivwc bwbr Kflsf afgU qlivMdr isMG prmfr nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muwK sfijsLGfVf dwisaf sI. jgmIq isMG ny ikhf ik Auh ies qPqIsL nMU mMndf hY aqy ies kFz vfsqy ijMmyvfrF dI inMdf krdf hY. iBMzrFvflf bfry jgmIq isMG ny ikhf ik keI lok smJdy hn ik Aus ny iswKF dI rwiKaf kIqI sI pr kuJ ies nfl sihmq nhIN hn. aKbfr muqfibk jgmIq isMG ny ies `qy ieqrfjL kIqf ik Aus qoN iBMzrFvflf bfry svfl puwiCaf jf irhf hY jdik jd pRDfn mMqrI jsitn trUzo aMimRqsr gey sn qF AuhnF qoN ajyhf svfl nhIN sI puwiCaf igaf. ijLkrXog hY ik post mIzIaf  nfl gwlbfq ipwCoN jgmIq isMG ny sIbIsI, sItIvI aqy hor mIzIaf nfl vI gwlbfq kIqI hY jdik ies qoN pihlF ies muwdy `qy ilKqI pRqIkrm dy ky hI sfr ilaf sI. Xfd rhy Bfrq dOry dOrfn  knyzIan rportrF vloN Gyry jfx `qy jsitn trUzo ny vI qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI sI.

 


416 eyrIaf pIsI vwl Aulfr hox lwgf

pRImIar kYQiln ivMn dI afpxI sIt hY KLqry ivwc srvyKx

torFto :- Porm rIsrc dy iek srvyKx muqibk ilbrlF dI jr-KrId smiJaf jFdf 416 eyrIaf vI pIsI pfrtI vwl Aulfr hox lwg ipaf hY aqy  pRImIar kYQiln ivMn dI afpxI zfAUn vYlI hlky dI sIt KLqry ivwc hY.  Dwky nfl lfgU kIqy gey sYks slybs kfrn ies hlky ivwc ivMn dI sKq ivroDqf ho rhI hY. 2014 ivwc ilbrlF ies hlky ivcoN 57% votF imliaf sn jsik hux isrP 41% smrQn hY. pIsI nMU 31% votF peIaF sn jdik hux 47% smrQn hY. ieh srvyKx Porz dy pIsI afgU cuxy jfx qoN iewk idn bfad 11 mfrc nMU  kIqf igaf sI. ies srvyKx muqibk 416 eyrIey dIaF 15 sItF pIsI pfrtI ilbrlF qoN Koh lvygI aqy ies nfl ilbrlF dy pYr AuKV jfxgy. pIsI pfrtI ny mfeIk hYirs dy vyly ipwCoN kdy  416 ivcoN eynIaF sItF nhIN ijwqIaF aqy hux isrPL iewk nfl gujLfrf kr rhI hY. Porm polstr lorIn bOjLinPL ny ikhf hY ik agr 416 eyrIey ivwcoN ilbrl eynIaF sItF hfr jFdy hn qF sfry sUby ivwc AuhnF nfl burI hovygI.

 


Porz krygf sYks slybs rwd; afnlfeIn srvyKx `c 52% lok sihmq

torFto, 15 mfrc :- pIsI afgU zwg Porz ny ilbrl srkfr vloN mfipaF dI sihmqI qoN ibnF Dwky nfl lfgU kIqy gey sYks slybs nMU rwd krn df vadf kIqf hY. pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF Porz ny ikhf ik ies nMU rwd krky mfipaF aqy tIcrF nfl msLvrf krn ipwCoN sYks slybs smyq krIkulm awpzyt kIqf jfvygf. ilbrlF vloN lfgU kIqy gey asLlIl sYks slybs df mfipaF vloN sKLq ivroD kIqf igaf sI. ies df sKLq ivroD krn vfly cfrls mkvItI ny ikhf ik Aus nMU jkIn hY ik Porz ieh vfadf pUrf krygf. Porz dy ies spsLt stYNz qoN duKI kuJ dysI tIcrF ny jMqk qOr `qy roxf-Doxf sLurU kr idwqf hY.

AuDr ilbrl smrQk aKbfr torFto stfr dy iewk afnlfeIn srvyKx `c 52% qoN vwD lokF rwd kfrn nfl sihmqI pRgtfeI hY. stfr ny Porz dy vfady vflI KLbr dy hyT pfTkF dy ivcfr puwCy sn aqy cfr cuiesF idwqIaF sn. vIrvfr sLfm 5 vjy qwk 14,400 lokF ny afpxf mwq idwqf sI ijhnF ivcoN 7,561 (52[51%) ny ies slybs df ivroD kIqf sI jdik isrPL 5,842 (40[57%) ny ies df smrQn kIqf sI. 525 (3[65%) ny ikhf sI ik Auh ies bfry jfxdy hI nhIN hn jF piVHaf nhIN hY aqy 472 (3[27%) ny ikhf sI ik sYks slybs nMU GoKxf cfhIdf hY pr ies nMU qrjIh nhIN dyxI cfhIdI.

 


mMdbuwDI ivakqI nfl kwut mfr krn vfly eysLIan mUl dy nOjvfnF dI pulIs nUM Bfl

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- bIqy mMglvfr nUM imsIsfgf dy sUkyar vMn bws stYz `qy iewk bhuq hI idl kMbfAU Gtnf vfprI hY. iewk 29 sflf mMdbuwDI ivakqI bws trmInl dIaF poVIaF `qy bYTf sI aqy afpxI juwqI pf irhf sI. aYny ivwc hI ipiCEN iqMn sfAUQ eysLIan mUl dy ivkaqI pOVIaF Auqrdy afAuNdy hn aqy ibnF iksy kfrn dy sB qoN hTlI pOVI `qy bYTy Aus ivakqI dI kwut mfr krn lwg jFdy hn. ies Gtnf ivwc ivakqI dI ieMnI kutmfr kIqI kIqI jFdI hY ik Aus dI nwk dI hwzI vI qoV idwqI jFdI hY aqy Aus dy hor guwJIaF swtf vI mfrIaF jFdIaF hn. Aus ivakqI nUM pulIs ny hspqfl dfiKl krvf idwqf sI ijQy Aus dI hflq siQr bxI hoeI  hY. pulIs iqMn sfAuQ eysLIan muMizaF dI Bfl kr rhI hY. iek dosLI ny eyar jfrzn logo dI tI-sLrt pfeI hoeI sI aqy iek dI hUzI `qy nfeIkI df logo Cipaf hoieaf sI. agr iksy nUM ienHF dosLIaF bfry jfxkfrI hovy qF pulIs nUM 905-453-2121 aYkstYnsLn 1233 `qy PUn krky jfxkfrI idwqI jf skdI hY. puils ny kiQq dosLIaF dIaF hyT vflIaF iqMn qsvIrF vIzIE srvylMs Putyj ivcoN jfrI kr idwqIaF hn.

 


eyjYks ivwc mF smyq do bwicaF df kql

puls muqfibk buafey PrYNz hI kfql inkilaf

torONto (jIq jlMDrI) :- eyjks dy iek Gr ivwcoN iek jUnIar hfkI iKzfrI aqy Aus dI mF dIaF lfF brfmd hoeIaF sn. ies dy nfl hI pulIs nUM bhuq hI jLLKmI hflq ivwc iek 14 sfl dI lVkI ijMdf hflq ivwc imlI  sI ijs nUM hspqfl dfiKl krvf idwqf igaf pr Aus ny vI hspqfl jf ky dm qoV idwqf sI. ies sbMD puls aiDkfrI ny dwisaf ik eyjYks dy iek Gr `co 39 sflf aOrq aqy 15 sflf lVky dIaF lfF imlx qo bfad iek ivakqI nUM afvf `c igRPqfr kIqf igaf. puls ny Aus igRPqfr kIqy ivakqI df nF korI iPMn dwisaf hY jo ik aOrq df buafey PYNRz dwisaf jf irhf hY. puls ny vI ikhf hY  ik 29 sflf igRPqfr kIqy gey ivakqI dy imRqk aOrq nfl srIrk sbMD sn. ies Gtfnf qo kuJ dyr bfad puls ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf.

jFc aiDkfrIaF ny dwisaf ik puls nUM ies Gr `c buwDvfr dupihr vyly Audo bulfieaf igaf jdo iek mihlf afpxI shylI nUM imlx leI Ausdy Gr phuMcI. drvff iksy ajnbI ivakqI vwlo KoilHaf igaf aqy Aus ny Aus mihlf nUM Gr dy aMdr dfKl nhI hox idwqf. iPr Auh ivakqI iewk gwzI `c Aus ielfky `co Prfr ho igaf. puls ny ikhf ik Aus imRqk aOrq dI iek hor DI hY ijhVI ik Gtnf dOrfn Gr `c nhI sI. dosLI nUM adflq ivwc pysL kIqf igaf hY aqy Aus dI aglI pysLI 29 mfrc nUM hY.

 


amrIkf dy rfsLtrpqI trMp dI nUMh ny mMigaf qlfk

vfisLMgtn (jIq jlMDrI) :- amrIkI rfsLtrpqI zonlz trMp dI nUMh vnIsf trMp afpxy pqI zonlz trMp jUnIar qoN qlfk lYx jf rhI hY. jUnIar trMp aqy vnIsf dI Aumr 40 sfl hY aqy AunHF df ivafh 2005 ivwc hoieaf sI aqy AunHF dy 5 bwcy hn. Xfd rhy ipCly hPLqy jUnIar trMp nUM iek pfrsl afieaf sI ijs nUM vnIsf ny Koilaf sI aqy Aus ivwcoN pfAUzr inkilaf sI ijs kfrn vnIsf nuM hsqpfl dfiKl hoxf ipaf sI pr bfad ivwc ieh pfAuzr Kqrnfk nhIN sI pfieaf igaf. ies sMbMD ivwc iek ivakqI nUM cfrj kIqf igaf sI. jUnIar trMp dI pqnI vnIsf jo ik iek mfzl sI, adflq qoN bfhr hI qlfk lYxf cfhuMdI hY. qlfk ikAuN lYxf cfhuMdI hY ies bfry ajy vyrvy pRfpq nhIN hoey.

 


pYtirk brfAUn nhIN hovygf pIsI AumIdvfr aqy iqMn hlikaF ivwc nfmInysLnF dubfrf hoxgIaF pIsI

torFto, 15 mfrc :- pIsI pfrtI dy pRDfn jYg bzvfl vloN jfrI kIqI prYs rIlIjL ivwc ikhf igaf hY ik pYtirk brfAUn bYrI-spirMgvftr hlky qoN pIsI AumIdvfr nhIN hovygf aqy iqMn hlikaF ivwc nfmInysLnF dubfrf hoxgIaF. ieh iqMn hlky hn brYNptn nfrQ, imsIsfgf sYNtr aqy inAUmfrkIt-arorf. ieh PYslf pIsI pfrtI dI nfmInysLn kmytI ny srbsMmqI nfl ilaf hY. kmytI ny nuksdffr nfmInysLn pRIikRaf kfrn hfimltn-aYnkfstr-zMzfs hlky dI nfmInysLn nMU sYWt-asfeIz kr idwqf hY aqy ies bfry hor jfxkfrI agly idnF ivwc idwqI jfvygI.

          iewk vwKrI prYs rIlIjL rfhIN pIsI afgU zwg Porz ny pIsI nfmInysLn kmytI dy iehnF PYsilaF `qy KusLI pRgt kIqI hY. zwg Porz ny ikhf hY ik afgU vjoN Aus df iDafn jUn ivwc hox vflI cox ivwc kYQiln ivMn nMU hrfAux `qy kyNdrq hY. Porz ny ikhf ik pfrtI iekjuwtqf nfl ilbrlF nMU hrf ky bhumq srkfr df gTn krygI. ijLkrXog hY ik Porz dy afgU cuxy jfx nfl pIsI pfrtI ivwc nvIN jfn pY geI hY.

mfrc 16, 2018, KLbrnfmf # 964


modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf KfilsqfnI pwqrkfr jsitn trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml

nvIN idwlI, 23 PrvrI :- ieMzIan aYkspRYs aKLbfr ny awj afpxI iewk rport ivwc iliKaf hY ik BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf iewk KfilsqfnI pwqrkfr trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml hY. rport muqfibk Aus ny modI dI PyrI df ivroD kridaF modI nMU tYroirst grdfx dI qKqI PVI hoeI sI. aKLbfr dy pwqrkfr virMdr BftIaf muqfibk sYxI zrUzo dy aPIsLl mIzIaf zYlIgysLn df ihwsf hY aqy pRDfn mMqrI trUzo nfl sfrIaF gqIivDIaF ivwc sLfml ho irhf hY. rport muqfibk aprYl 2015 ivwc modI dI PyrI smyN iek pRotYst ivwc sYxI ny modI XU afr ey tYroirst dI qKqI PVI hoeI sI. jd modI df jhfjL aftvf puwjf qF iek bYnr `qy ieMzIaf afAUt afPL Kfilsqfn iliKaf hoieaf sI.

          sYxI vloN trUzo nMU knyzIan hfeI kimsLn ivwc 22 PrvrI dy iznr ivwc vI ihwsf ilaf igaf. aKbfr muqfibk ieMizIan aYkspRYs nfl gwlbfq kridaF sYxI ny mMinaF hY ik Auh 22 dy iznr ivwc sLfml sI pr 2015 vflIaF pRotYst dIaF qsvIrF `qy kimMt krn qoN nFh kr idwqI. aKLbfr ny sUqrF dy hvfly nfl iliKaf hY ik sYxI ny do ku sfl pihlF kIqy gey srbwq Kflsf ivwc vI Bfg ilaf sI.  rport muqfibk sYxI tIvI 84 nfm dy cYnl df pwqrkfr hY, ijs nMU amrjIq isMG nfm df KfilsqfnI clfAuNdf hY.

          KLbrnfmf vloN ies sYxI nfm pwqrkfr bfry jfxkfrI hfsl krn vfsqy keI jfxkfrF nfl sMprk kIqf igaf aqy Pysbuwk df shfrf vI ilaf igaf ijs qoN pqf lwgf ik ieh pwqrkfr mFtrIal nfl sbMiDq hY aqy ies df nfm mnvIr isMG hY qy Auh afpxy nfm nfl sYxI goq df iesqylfm aksr nhIN krdf. mnvIr isMG isMG trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn nfl Bfrq igaf hoieaf hY aqy ies PyrI dIaaf qsvIrF vI Psbuwk `qy vwzI pwDr `qy sLyar kr irhf hY. modI dI 2015 dI kYnyzf PyrI dIaF keI Pysbuwk qsvIrF ivwc mnvIr isMG dIaF pRotYst vflIaf qsvIrF vI hn aqy iek qsvIr ivwc Aus ny tIvI 84 df mfeIk vI PiVaf hoieaf hY. Aus ny afpxI iewk qsvIr drbfr sfhb Xfqrf smyN dI vI sLyar kIqI hoeI hY ijs ivwc iewk gYr pMjfbI pwqrkfr Aus dy nfl hY pRDfn mMqrI dI Xfqrf vflf tYg vI gwl ivwc pfieaf hoieaf hY. mnvIr isMG akflI dl aMimRsqr df vI afgU hY aqy ies dl dIaF mIitMgF ivwc aYkivt hY. Aus dIaF modI iKlfPL pRotYst vflIaF qsvIrF ivwc Aus dI dfhVI CotI hY jdik mjUdf qsvIrF ivwc vwzI hY ijs qoN spsLt hI jFdf hY BfrqI aKLbfr eysy ivakqI dI gwl kr irhf hY. KLbr ilKy jfx smyN sfzy kol mnvIr isMG AurPL pwqrkfr sYxI (ijvyN aYkspRYs ny ikhf) df sMprk nhIN sI. ies bfry hor jF bdlvIN jfxkfrI jd imlI qF Aus nMU vI pRkfsLq krFgy. iewk sroq muqfibk pRDfn mMqrI dy jhfjL dI XfqrI ilst ivwc mnvIr isMG sYxI df nfm sI pr Aus ny Kuwd sYxI nMU nhIN vyiKaf. ies rport nfl  ivvfd hor BK skdf hY.


pMjfb dy kYbint mMqrI dy ierfdf-kql kys `c sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo trUzo dI PyrI ivvfd ivwc iGrI

nvIN idwlI, 22 PrvrI :- pMjfb dy svrgI kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU dy ierfdf-kql kys ivwc sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfd `c iGrI geI hY. jspfl isMG atvfl nfm df ieh ivakqI srI df vsnIk dwisaf jFdf hY aqy Aus nMU iqMn sihdosLIaF smyq 25 meI 1986 nMU pMjfb dy kYbint mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn leI ierfdf kql dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy 20 sfl kYd hoeI sI. mlkIq isMG iswDU bIsI ivwc iewk ivafh ivwc Bfg lYx afieaf hoieaf sI. ies hmly ivwc mMqrI isDU dI jfn bc geI sI pr pMjfb pqrx ipwCoN iewk awqvfdI hmly `c Aus df kql kr idwqf igaf sI.

          sIbIsI dy pRisD pwqrkfr tYrI mlvskI dI rport ipwCoN ies dI kYnyzf aqy Bfrq ivwc crcf sLurU ho geI. vYnkUvrsn aKLbr qoN pRisD pwqrkfr ikm boln ny atvfl dy ipCokV bfry ivsqrq rport pRkfsLq kIqI. ies ierfdf kql kys ivwc KLbrnfmf nMU pRfpq hoeI jwjmYNt dI kfpI muqfibk jspfl isMG atvfl nfl sihdosLI jsbIr isMG atvfl, suKidafl isMG igwl aqy amrjIq isMG ZINzsf sn ijhnF nMU 27 PrvrI 1987 nMU ijAUrI vloN dosLI pfieaf igaf sI aqy 20 sfl dI kYd kIqI geI sI.     

          sIbIsI aqy sItIvI `qy trUzo dI Bfrq Xfqrf bfry pRqIkrm idMidaF bIsI dy sfbkf pRImIar aqy sfbkf PYzrl mMqrI AuWjl dosFJ ny ikhf hY ik kYnyzf dy isafsI afgUaF nMU KfilsqfnIaF nfl ies iksm df mylimlfp bMd kr dyxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik BfrqI pRDfn mMqrI modI ny zovs isKr sMmyln mOky trUzo nMU ies bfry afgfh kIqf sI.

          jspfl atvfl nf isr bIqy idnIN muMbeI ivwc kYnyzIan vd dy smfgmF ivwc fml sI, sgo 22 PrvrI rfq nMU ieQy kYnyzIan hfeI kimn ivwc hfeI kimnr nfidr ptyl vwlo sRI trUzo dy mfx ivwc idwqy rfqrI Boj leI vI Aus nUM swdf idwqf igaf sI. ivvfd pYdf hox 'qy ieh swdf rwd kr idwqf igaf. BfrqI ivdy mMqrfly ny ikhf ik ieh 'pqf' lfieaf jf irhf hY ik Aus nUM Bfrq afAux leI vIf ikvy jfrI hoieaf.

ies mfmly ivwc afpxy pwK qo hoeI lqI kbUlidaF sRI trUzo ny ikhf, "XkInn asIN ies nUM bhuq gMBIrqf nfl lY rhy hF. sbMDq ivakqI nUM hrig swdf nhIN sI imlxf cfhIdf." ieQy iek smfgm dOrfn vwKry qOr 'qy pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ikhf ik Aus nUM iek aYmpI ny fml krvfieaf, ijs nUM ies leI 'jvfb dyxf' pvygf. sRI trUzo ny atvfl nfl afpxy sbMDF bfry itwpxI nhIN kIqI, ijnHF dIaF kYnyzf ivwc AunHF (sRI trUzo) nfl qsvIrF nr hoeIaF hn. bIqy mMglvfr nUM muMbeI 'c vI Auh sRI trUzo dI pqnI gryrI trUzo aqy AunHF dy mMqrIaF nfl idKfeI idwqf. Aus dI mMqrI amrjIq sohI nfl qsvIr sIbIsI aqy hor mIzIaf ny Cfieaf kIqI hY. ivdy mMqrfly dy qrjmfn rvI kumfr ny ikhf ik srkfr 'pqf' lf rhI hY ik Etvf siQq BfrqI hfeI kimn ny atvfl nUM vIf ikvy jfrI kr idwqf. AunHF ikhf, "ies (smuwcy) mfmly dy do pihlU hn. pihlf smfgm ivwc Aus dI mOjUdgI df mfmlf, jo kYnyzf ny hwl krnf hY. AunHF (kYnyzf) muqfbk aijhf byiDafnI 'c hoieaf. ijQo qwk vIy df mfmlf hY, asIN pqf lf rhy hF ik aijhf ikvy vfpiraf." atvfl dI igRqfrI sbMDI puwCy jfx 'qy AunHF ikhf ik Aus ilf jo kys sn, AunHF leI Auh sf Bugq cuwkf hY. AunHF ikhf ik mMqrfly nUM Bfrq 'c Aus ilf koeI kys drj hox bfry jfxkfrI nhIN hY.

          kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf ik AunHF dI BfrqI ivdy mMqrI sumf svrfj nfl mulfkfq dOrfn filsqfn df muwdf AuiTaf sI. AunHF ikhf, "kYnyzf afpxI ivdy nIqI qihq mbUq qy iekmuwT Bfrq dI hmfieq krdf hY. pr kYnyzf ivwc asIN afpxI anykqf Auqy Bfrq vFg hI mfx krdy hF."

          sUqrF muqfibk ipwCoN iqMn jwjF dy pYnl ny apIl ivwc 26 jUn 1990 nMU sjLf bhfl rwKI sI. jspfl isMG atvfl aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn df afgU sI ijs `qy ipwCoN pfbMdI lgf idwqI geI sI. jspfl isMG atvfl nMU PrvrI 1985 ivwc AuWjl dosFJ `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn dy dosL ivwc vI cfrj kIqf igaf sI pr adfql ny brI kr idwqf sI. vYnkUvrsn aKLbfr ny iliKaf hY ik sfl 2010 ivwc bIsI dI suprIm kort ny iewk kys ivwc ikhf sI ik atvfl afto-QYPLt dy kMm ivwc BfeIvfl sI. Auh Es smyN afto syljL df kMm krdf sI aqy Aus ny ies kys dI apIl kIqI sI pr hfr igaf sI. Auh ilbrl isafsq ivwc srgrm irhf aqy 2012 ivwc Aus nMU jd ikrstI klfrk dy shuM cuwk smfgm vfsqy swdf idwqf igaf qF mIzIaf ivwc ivvfd BK AuiTaf sI.  mIzIaf rportF muqfubk atvfl 11 PrvrI nMU Bfrq puwjf sI aqy trUzo dy zYlIgysLn nfl nhIN sI igaf pr muMbeI ivwc 20 PrvrI dy smfgmF ivwc sLfml sI. Auh PYzrl rfjnIqI ivwc aYkitv irhf hY aqy Aus dIaF jsitn trUzo nfl kuJ purfxIaF qsvIrF vI vfierl ho rhIaF hn.


pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here