www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

PYzrl coxF ivwc isrPL iemIgrysLn hI iek muwdf nhIN hY!

  -blrfj idEl   

 E-PAPER  KHABARNAMA

iekwlf muafPLInfmf hI nhIN bfeIkft vI isafsq qoN pRyrq sI!

  -sLONkI ieMglYNzIaf

                 

Drm aqy rodf iksfn!

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 - 732 3000

 Bfrq ivruwD jMgbf socxI AuWqy itkI hoeI hY pfiksqfn dI kUtnIqI

  -jiqMdr pnUM

cox kMpyn ivaMg

-prmjIq sMDU

coB-nfmf

swcf sOdf dy ivruwD sI sLfsLkF ny,

pihlF rwj ky lok BVkfey mIaF.

       zyry ivrwuD sI hukm krvf jfrI,

       afips ivwc sI lok lVvfey mIaF.

smF bIiqaf, smyN dI cfl bdlI,

jQydfr iPr qKq cVvfey mIaF.

      muafPLInfmf hux jfrI krvf idwqf,

      qfeIEN iPrdy ny lok kVvfey mIaF.

pRyirq isafsqoN sI jy hukm pihlf,

ieh muafPLInfmf vI pRyirq hY BfeI.

bfxI afKy 'nf ko bYrI nhIN ibgfnf,

sgl sMig hm kAu bin afeI' BfeI.

akqUbr 01-2015, KLbrnfmf # 838


ies hPqLy dy kuJ hor qfjLf lyK


 ijLMdgI jIAUx df sfAU slIkf 


-kyhr sLrIPL


 blfqkfr pIVqF dy hwk bfry gwl krygI blrfj iswDU dI lGU iPLlm ijMdrf

-surjIq jwsl

 


 'Blue Star Operation-The Untold Story by Kanwar Sandhu

 nIlf qfrf aprysLn -axkhI dfsqfn -kMvr sMDU

 -kMvr sMDU

('zya aYNz nfeIt tI[ vI'[ dy kMvr sMDU vwloN bhuq hI imhnq nfl qwQF dy aDfr `qy iqafr kIqI ies zfkUmYNtrI nUM jLrUr dyKo qF ik JUTy pRcfr aqy aPLvfhF nUM Cwz ky aslIaq nUM jfx skIey. ies axkhI dfsqfn dy kuwl 9 aYpIsoz hn -sMpfdk KLbrnfmf)izksI gurdvfry dI 4 akqUbr dI cox leI 36 AumIdvfrF ny nfm dfKLl krvfey

supIar kort kys sunx qoN ienkfrI aqy isLkfieq krqf nMU $2500 df Krcf pfieaf

mfmlf zvIjLnl kort nMU qbdIl, awj hovygI suxvfeI: cox rukx dy afsfr Gwt

imsIsfgf, 1 akqUbr :- AuntfrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry dI 4 akqUbr dI cox leI 36 AumIdvfrF ny afpxy nfm adflqI hukmF nfl cox krvf rhI ajLfd iDr kol dfKLl krvfey hn. ieh cox krvfAux vfsqy 29 julfeI dy adflqI hukm nMU cxOqI dyx vfsqy pfeI geI apIl nMU AuntyrIE kort afPL apIl (supIar kort afPL jsits) ny sunx qoN awj ienkfr kr idwqf aqy sLkfieq krqf iDr nMU $2500 df Krcf vI pfieaf hY. adflq ny ikhf hY ik ieh apIl ies adflq ivwc nhIN suxI jf skdI aqy mfmlf zvIjLnl kort nMU qbdIl kr idwqf hY ijwQy ies dI suxvfeI awj 2 akqUbr idn sLukrvfr nMU hovygI. kfnMUnI sUJ rwKx vfly mfhrF df ivcfr hY ik ies apIl dy bfvjUd 4 akqUbr dI cox rukx dy afsfr bhuq Gwt hn.

          ijLkrXog hY ik 29 julfeI dy jwj jy azvrzjL dy cox krvfAux dy PYsly nMU cxOqI gurivMdr isMG idEl, gurjIq isMG Dnoqf aqy kulivMdr isMG kMg ny idwqI sI. iehnF iqMn ivakqIaF ny pihlF jwj jy azvrzjL kol vI iewk ptIsLn pfeI sI ijs nMU mfnXog jwj jy 4 sqMbr nMU rwd kr idwqf sI aqy iehnF isr 9 hjLfr zflr df Krcf vI pfieaf sI.

          jwj jy azvrzjL ny afpxy 29 julfeI dy PYsly ivwc 4 akqUbr nMU cox krvfey jfx df hukm idwqf sI aqy izksI gurdvfry dI pRbMDkI iDr isr $7 hjLfr df Krcf pfieaf sI. ies ipwCoN 14 sqMbr dy PYsly ivwc eysy jwj ny cox krvfAux vfsqy afjLd iDr vjoN lfa Prm krfmr sImfn iZlNo aYl  aYl pInMU nfmjLd kIqf sI aqy izksI gurdvfry dI pRbMDkI iDr isr $3 hjLfr df Krcf pfieaf sI. iehnF sfry PYsilaF ivwc jwj jy azvrzjL ny Krcf inwjI qOr `qy pRbMDkF isr pfieaf sI aqy gurdvfry isr Krcf pfAux qoN ienkfr kr idwqf sI.

          iehnF 36 AumIdvfrF ivwcoN 33 dy krIb AumIdvfr iqMn vwK vwK slytF nfl sbMDq hn jdik 3 AumIdvfr iehnF ivcoN iksy vI iDr vloN nhIN hn. pqf lwgf hY ik hux kul 35 AumIdvfr mYdfn ivwc rih gey hn ikAuNik qijMdr kOr nfm dI AumIdvfr ny afpxy kfgjL vfps lY ley hn. iek slyt mjUdf pRbMDkI iDr Kflsf alfieMs dI hY aqy dUjI slyt pMQk alfieMs dI hY ijs ny mYNbrisLp bykYdgIaF nMU cxOqI idwqI sI qy adflqI kys ivwc vwK vwK styjF `qy ijwq hfsl kIqI sI ijs nfl iehnF coxF df aYlfn ho sikaf.

          s: rxjOD isMG pMDyr ny KLbrnfmf nfl gwlbfq kridaF ikhf ik kuJ afgU ijhnF ny 10-12 sfl gurdvfrf sfihb dI ims-mYnjmYNt kIqI aqy lMby adflqI kys df kfrn bxy Auh hux afpxy BrfvF jF hor irsLqydfrF nMU cox ivwc awgy kr ky afp surKrU hoxf cfhuMdy hn. AuhnF awgy ikhf ik ieh lok sMgq df sfhmxf krn qoN zrdy hn ijs kfrn iehnF cox ivc KVy nhIN hoey. s: mnohr isMG ipCly Kihrf ny ikhf ik 12 sflF ivwc gurdvfrf sfihb df Gwto Gwt 6 imlIan df nuksfn hoieaf ijs ivwcoN qkrIbn 3 imlIan adflqI kys `qy lwg igaf aqy 3 imlIan dy krIb afmdn ivwc Prk ipaf ikAuNik jo 2500 dy krIb mYNbrisLp BrqI kIqI geI sI Aus dI PIs kdy vI gurdvfry dy Kfqy ivwc jmF nhIN hoeI. mYNbrisLp BrqI krn vfsqy ijs imtI nMU cuwkx vfsqy syvf dIaF rsIdF bxfeIaF geIaF, Aus nMU PLlwz eyrIey ivwc swuitaf igaf ijs kfrn istI vloN gurdvfrf sfihb nMU do vfr jLurmfnf kIqf igaf hY.

          aqy hux 4 akqUbr qwk Esy imwtI nMU cuwkx df hukm kIqf hoieaf hY. pihlI gwl qF ieh hY ik ies smyN dy aMdr imwtI cukx df mjUdf pRbMDkF ny koeI pRbMD hI nhIN kIqf ijs kfrn hor jLurmfnf vI ho skdf hY aqy dUjf ieh imwtI cuwkx vfsqy lwgBwg iek imlIan zflr df Krcf hovygf ikAuNik ieh 17 qoN 18 sO trwk loz dy krIb hY.

          s: svrn isMG kYroN ny ikhf ik ajy vI coxf rukvfAux dIaF ajy vI koisLsLF ho rhIaF hn aqy ieh pRbMDk 12 sfl bfad vI pRbMD Cwzx nMU iqafr nhIN hn. iehnF pRbMDkF ny ipCly 12 sflF ivwc gurdvfry df bhuq nuksfn kIqf hY aqy ies dOrfn qrwkI df koeI kfrj nhIN hoieaf. s: svrn isMG kYroN ny  apIl kIqI ik sMgq nMU DVybMdI qoN AuWqy AuT ky cMgy pRbMDkF dI tIm cunxI cfhIdI hY aqy AuhnF qoN sucyq rihxf cfhIdf hY ijhnF ny gurdvfrf sfihb df eynf nuksfn kIqf hY. s: nirMNdr isMG iZloN ny dosL lgfieaf ik ijs apIl dI suxvfeI awj idn sLukrvfr, 2 akqUbr nMU ho rhI hY Auh vI pRbMDkI iDr dI imlIBugq df iswtf hY. AuhnF awgy ikhf ik agr ieh kys hor AulJdf hY qF ies dy ijMLmyvfr mjUdf pRbMDk hoxgy.

s: nirMdr isMG iZloN ny pMQk alfieMs dI 11 mYNbrI slyt dy ieh hyT ilKy nfm dwsy hn. rxjOD isMG pMDyr, nirMdr isMG iZloN, mnohr isMG Kihrf, hrBjn isMG pMzorI, hrjIq isMG soZI, blbIr isMG DflIvfl, svrn isMG kYNroN, gurmyjL isMG, niCwqr isMG cOhfn, blivMdr isMG irafV aqy suKpfl isMG pMDyr.

          ajLfd iDr (cox ingrfn) vwloN ieh cox gurU Gr dy ijLMmnyjLIam ivKy krvfeI jfvygI. idn aYqvfr, 4 akqUbr svyry 9[30 vjy qoN fmIN 6[30 vjy qwk votF pYxgIaF aqy nqIjf vI Ausy idn hI sLfm nMU af jfvygf.

          Xfd rhy 11 mYNbrI borz dI afKrI cox meI 2003 ivwc hoeI sI ijs ivwc Kflsf aYlfieMs dy 6 zrYktr ijwqy sn aqy pMQk alfieMs dy 5 zrYktr ijwqy sn. ieMJ ipCly 12 sfl Kflsf alfieMs dy hwQ gurU Gr df pRbMD irhf hY. ipCly idnIN iek ryzIE pRogrfm `qy gwlbfq kridaF s: avqfr isMG pUnIaF ny mMinaF sI ik lMby adflqI kys `qy 1[7 imlIan zflr Krc afieaf hY. pr bhuqy lok smJdy hn ik Krcf ies qoN ikqy vwD afieaf hY aqy pRbMDkF ny kdy vI Krcy df vyrvf nhIN idwqf. sLkfieq krqf iDr bhuq vfr ies Krcy df ihsfb mMgdI rhI hY pr ieh Krcf kdy vI jMqk nhIN kIqf igaf.

          ies vfr Kflsf aYlfieMs vwloN jo AumIdvfr KVHy kIqy hn AunFH ivwc ipClI vfr ijwqy iksy vI zfierYktr ny afpxf nf cox lVn leI py nhIN kIqf pr gurU Gr dy sfbkf pRDfn jsjIq isMG Buwlr dy Brf guirMdr isMG Buwlr nvyN AumIdvfrF ivwc fiml hY. srbsmMmqI dy nfm `qy kuJ lokF vloN coxF tflx dI koisLsL kIqI sI ijs aDIn vwK vwK DiVaF nMU 11 mYNbrI borz ivwc numfieMgdI dyx dI koisLsL kIqI geI sI pr ieh Xojnf isry nhIN cVH skI. hux ies cox ivwc gurdvfrf sfihb dy kuwl 2700 dy krIb mYNbr dwsy jFdy hn jo  afpxI vot df iesqymfl kr skdy hn. hr votr 11 zrYktrF vot pfAux df aiDkfr hovygf. votr afpxI Poto afeIzIjL nfl ilafAuxIaf rUrI hn. jfxkfr sUqrf muqfibk BfvyN votr ilst `qy 2700 dy krIb mYNbr drj hn pr keI mYNbr ipCly 12 sflF ivwc mUv ho cuky hoxgy jF keI rwb nMU ipafry vI ho cuwky hoxgy ijs kfrn asl mYNbr 2300 dy krIb hox df anumfn hY.

          ajy vI sfry DiVaF dIaF joV-qoV vfsqy mIitMgF ho rhIaF hn ijs kfrn smIkrn bdl vI skdy hn. 19 akqUbr dIaF PYzrl coxF kfrn bhuq sfry   lok ajyhy hn jo prdy dy ipwCy bYT ky joV qoV dI isafsq Kyz rhy hn.

          ajLfd iDr vloN sfry AumIdvfrF nMU iek 19 nukfqI ilKqI hdfieq jfrI kr idwqI geI hY aqy cox vfsqy sfrI iqafrI mukMml kr leI geI hY. ies mOky vkIl vI hfjLr rihxgy.

izksI gurdvfry dI cox lVn vfsqy nfmjdgI Brn vfly

kul 36 AumIdvfrF dy nfvF dI ilst hyT hY.

1. Amrik Singh Deol, 2. Balvir Singh Dhaliwal, 3. Balwinder Singh Riar, 4. Bhupinder Singh Bath, 5. Chain Singh Dhaliwal, 6.Dharamjit Singh Toor, 7. Gurinderjit Singh Bhullar, 8. Gurjit Singh Grewal, 9. Gurmej Singh, 10. Gurpreet Singh Bal,11. Harbhajan Singh Pandori, 12. Harijandar Singh, 13. Harjit Singh Sodhi, 14. Harnek Singh, 15. Harpal Singh (16 Eiffel Blvd), 16. Harpal Singh (6 Samson Court) 17. Jasvir Singh Gill, 18. Jodh Singh Sahota, 19. Joginder Kaur Gahunia, 20. Kanwarpal Singh Soodan, 21. Lakhwinder Singh, 22. Makhan Singh, 23. Manohar Singh, 24. Nachhattar Singh Chohan, 25. Narinder Singh Dhillon, 26. Navjit Singh, 27. Paramjit Singh Bolina, 28. Paramjit Singh Gill, 29. Ranjit Singh Dulay, 30. Ranjodh S. Pandher, 31. Sardara Singh, 32. Sukhpal Singh Pandher, 33. Surinder Singh, 34. Sukhminder Singh Hansra, 35. Swarn Singh Kairon, 36.Tajinder Kaur.


cox srvyKxF `c kMsrvtv pfrtI awgy

bhumwq srkfr bnx dy afsfr ajy Gwt

torFto, 1 akqUbr :- vwK vwK cox srvyKxF muqfibk 19 akqUbr nMU ho rhIaF PYzrl coxF ivwc kMsrvtv pfrtI awgy hY pr bhumwq srkfr bnx dy afsfr ajy Gwt hn. ipCly do hPiqaF ivwc kMsrvtv pfrtI df smrQn lgfqfr vD irhf hY jd ik aYnzIpI df smrQn Gt irhf hY aqy aYnzIpI hux qIjy nMbr `qy cly geI hY.

          1 akqUbr nMU ink nYnojL nfm dI srvyKx kMpnI vloN jfrI kIqy gey srvyKx muqibk kOmI pwDr `qy kMsrvtv pfrtI nMU swB qoN vwD 32.8% smrQn hfsl hY jd ik ilbrl pfrtI nMU 31[7% aqy aYnzIpI nMU 26[1% smrQn hfsl hY. ies srvyKx muqibk ajy vI 10[8% votrF ny afpxf mn nhIN bxfieaf. pRDfn mMqrI vjoN ajy vI stIvn hfrpr nMU swB qoN  vwD smrQn hfsl hY. 1 akqUbr sLfm nMU ink nYnojL vloN jfrI kIqy gey aMkiVaF muqfibk 32[9% votr kMsrvtv afgU hfrpr nMU swB qoN vwD Xog pRDfn mMqrI smJdy hn jdik ilbrl afgU jsitn trUzo nMU 27[3% lokF df smrQn hfsl hY aqy aYnzIpI afgU mulkyar nMU 24[1% lokF df smrQn hY.

          vwK vwK srvyKxf dy aDfr `qy BIvKbfxI krn vflI 308 zft kfm vloN 1 akqUbr duiphr nMU jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk agr awj cox huMdI hY qF kMsrvtv pfrtI swB qoN vwD sItF ijwqygI ijs dI igxqI 128 sItF dwsI geI hY jsik 338 mYNbrI sMsd ivwc bhuigxqI vfsqy 170 sItF dI loV hY. ies BivKbfxI muqfibk ilbrl pfrtI 110 sItF aqy aYnzI 98 sItF ijwqx dI pujIsLn ivwc hY.

          Porm rIsrc kMpnI vloN jfrI kIqy gey srvyKx mfqibk kMsrvtv pfrtI nMU kOmI pwDr `qy 34% smrQn hfsl hY jdik aYnzIpI nMU 28% aqy ilbrl pfrtI 27% smrQn nfl qIjy nMbr `qy hY. sfry srvyKxf ivwc grIn pfrtI nMU isrP 5% dy afspfs smrQn hfsl hY. sfry srvyKxf muqfibk ikbYwk ivwc aYnzIpI df grfPL hyT af irhf hY.   


amrIkf dy kflj `c hoeI golIbfrI 10  mOq, 7 sKLq KmI

ErIgfn, amrIkf : - amrIkf dy rojbrg Erygn `c mOjUd Eksvf kimAUintI kflj `c vIrvfr nUM hoeI golIbfrI hox dI Kbr hY. KLbr muqfibk ies hmly `c Gwto Gwt 10 lok mfry gey aqy 7 hor gMBIr KmI ho gey. zgls kfAUtI kimnr ny dwisaf ik gMnmYn vI mfiraf igaf hY aqy Auh vI 10 imRqkF ivwc sLfml hY. sIaYnaYn, inAUXfrk tfeIm aqy sIbIaYs ny gMnmYn df nfm ikRs mrsIey dwisaf hY ijs dI Aumr 26 sfl hY. ies qoN pihlF mOqF dI igxqI 15 qwk dwsI geI sI pr hux ieh igxqI 10 dwsI geI hY. jLKLmIaF ivwc iqMnF dI hflq gMBIr  dwsI geI hY. gMnmmYn puils dI juvfbI golIbfrI ivwc mfiraf igaf dwisaf igaf hY. keI jLKLmIaF dy iek qoN vwD golIaF lwgIaF hn.  amrIkI pRDfn Ebfmf ny imRqkF dy pirvfrF nfl hmdrdI pRgt kIqI hY aqy ies Gtnf dI inMdf kIqI hY. vfeIt hfAus ivwc Ebfmf ny ikhf ik amrIkf hI sMsfr iek ieko iek ajyhf ivksq dysL hY ijwQy kuJ mhIinaF bfad ies iksm df hmlf huMdf hY aqy ieh iek rUtIn bx igaf. Ebfmf ny amrIkf dy gMn kfnMUn nMU bdlx vfsqy amrIkI kFgrs nMU lfbI krn leI afiKaf hY.


meI ivwc XUjLz kfrF KrIdx vfilaF sUbf srkfr lgfeygI tYks df tIkf!

torFto :- meI 1 qoN 27 dOrfn XUjLz kfrF KrIdx vfilaF sUbf srkfr tYks df hor tIkf lgfeygI  ikAuNik srkfr smJdI hY ik AuhnF ny bxdf tYks adf nhIN kIqf. ieh bkfieaf tYks pRqI gfhk $100 qoN $500 ho skdf hY. ies ivwc iehnF KrIdfrf df koeI ksUr nhIN hY. srkfr kihMdI hY ik kMmipAUtr isstm ivwc kuJ gVbV kfrn AuhnF qoN pUrf tYks vsUl nhIN kIqf jf sikaf. kfr-prUPL nfm dI iewk pRfeIvyt kMpnI srkfr nMU kfrF dI ihstrI bfry apzyt jfxkfrI idMdI hY ijs dy aDfr `qy XUjLz kfrF dI kImq inrDfrq kIqI jFdI hY jo sYljL tYks df aDfr bxdI hY. glLqI ies kfr-prUPL kMpnI dy kMipAUtr isstm dI hY ijs df nqIjf 6,500 lokF nMU Bugxf pvygf ijhnF ny ies smyN dOrfn XUjLz kfrF KrdIaF hn. EntyrIE dy ivwq mMqrI crljL sUjlF df kihxf hY ik ies nfl srkfr nMU $2[4 imlIan df Gftf ipaf hY aqy ieh bkfieaf tYks KrIdfrF qoN vsUilaf jfvygf. mMqrI ny ikhf hY ik qIjI iDr dy kMipAUtr aYrr kfrn ieh vfpiraf hY. srivs mMqrI zyivz ErjLftI ny ikhf hY ik ijhnF ny pUrf tYks nhIN idwqf Auh jfxdy hn ik AuhnF pUrf tYks adf nhIN kIqf hY aqy AuhnF nMU cfhIdf hY ik bkfieaf tYks srkfr nMU Byjx. kuJ lok smJdy hn ik sUbf srkfr nMU cfhIdf hY ik tYks Gfty df tIkf lokF nMU lgfAux dI QF Es kMpnI nMU lgfAux ijs dy kfrn ieh Buwl hoeI hY.


18 sflf sYmI Xfiqm nMU mfrn vfly pulsIey ny afpxy afp nMU nft-igltI dwisaf

torFto , 1 akqUbr :- 18 sflf nOjvfn sYmI Xfiqm nMU 27 julfeI 2013 ivwc golIaF nfr ky mfrn vfly pulsIey ny afpxy afp nMU awj adflq ivwc nft-igltI dwisaf hY. ies aBfgy idn sYmI Xfiqm strIt kfr ivwc zMzfs strIt `qy tirMtIbYlvuwzjL pfrk njLdIk Xfqrf kr irhf sI. Aus kol iek Cotf cfkU sI ijs nMU Auh lihrf irhf sI aqy pfglF vflIaF hrkqF kr irhf sI. zrfeIvr ny strIt kfr rok leI ijs nMU puils ny Gyrf pf ilaf. sfrIaf suafrIaF surwiKaq bfhr inkl afeIaF pr afspfs iekwTy hoey lokF dI hYrfnI dI koeI hwd nf rhI jd puils ny ies Coty cfkU nfl lYs nOjvfn `qy golIaF dI vfCV krky Aus nMU Zyr kr idwqf. sYmI Xfiqm `qy golIaF dy 9 Pfier aqy tyjLr gMn dy do Pfier kIqy gey. afspfs Kvy kuJ lkF vloN puils dy ies aYksLn dI mobfiel PonF `qy vIzIE bxf leI geI ijs nfl sLihr ivwc hfhfkfr mc geI. lokF ny ies nMU puils qsLwdd df nfm idwqf aqy puils iKlfPL BrvyN ros pRdrsLn vI hoey. lok smJdy hn ies nOjvfn `qy ibnF kfrn loVoN vwD qfkq vrqI geI jdik Auh iksy vfsqy KLqrf nhIN sI. ipwCoN torFto puils ny hor tRyinMg dyx dI gwl afKI.

          lokF dy BfrI dbfa ipwCoN torFto puils dy kFstybl jymjL PrsIlo nMU dUjy drjy dy kql dy dosL ivwc crj kIqf igaf aqy anKfh smyq sspYNz kr idwqf igaf ijs df mqlb hY ik Aus nMU hux qwk Gr bYTy nMU pUrI qnKfh iml rhI hY.  sUby ivwc iksy ksUr krn sspYNz kIqy puils vfilaF nMU Gr bYiTaF nMU pUrI qnKfh idwqy jfx dI vI lok nukqfcInI kr rhy hn. Xfd rhy lokF nMU mfrn vfly pulsIaF nMU adflqF aksr byksUr df PYslf dy ky Cwz idMdIaF hn.

          ies kys vfsqy ijAUrI sIlYksLn cwl rhI hY aqy cfrj kIqy pulsIey PrsIlo dy vkIl pItr brUtI ny ikhf hY ik Aus nMU afs hY ik 12 mYNbrI ijAUrI vfsqy ZukvyN bMdy iml jfxgy jo kys bfry sbUq vyK jfx ipwCoN afpxf mn bnfAuxgy. Aus ny afpxy klfieMt nMU byksUr dwisaf aqy mOky `qy bxfeIaF geIaf vIzIEjL `qy ivsLvfs nf krn leI afiKaf. ies kys dI suxvfeI 13 akqUbr nMU sLurU ho rhI hY.


ieMglYNz ivwc ieslfm Cwzx vfly nOjvfnF nUM Bugqxy pYNdy hn gMBIr iswty

ieMglYNz (jIq jlMDrI):- keI lokf nUM lwgdf hY ik hr iksy nUM ieh aiDkfr hfsl hY ik Auh ijs mjLHb ivwc pYdf hoieaf hY Aus nUM Cwzky iksy dUjy Drm nUM apnfvy jf iPr iksy vI mjhb ivwc nf jfvy. lyikn swc hY ik ies aiDkfr df pRXog hr koeI nhI kr skdf jy koeI krdf vI hY qF Aus nUM axigxq msLiklF df sfhmxf krnf pYNdf hY.

hflfik jngxnf ivwc ies df ijLkr nhI hY lyikn aMkVy dwsdy hn ik ieMglYz aqy vyljL ivwc 2001 dy bfad aijhy lokf dI igxqI duwgxI hoeI hY jo kihMdy hn ik Auh iksy mjLHb nUM nhI mMndy. ienHf ds sflf dy dOrfn dohf Kyqrf ivwc muslmfnf dI igxqI ivwc 80% df vfDf drj kIqf igaf hY aqy Auh 27 lwK qwk phuMc geI hY. ienHf ivwco lwgBwg awDy ieMglYNz ivwc pYdf hoey sn aqy iehnf dI Aumr 24 sfl qo Gwt hY.ieMglYNz dy kuwJ ihrI muslmfnf df mMnxf hY ik ieslfm nUM Cwzxf gunfh hY aqy iesdI sjLf mOq vI ho skdI hY. bI bI sI ny afpxI Koj ivwc dyiKaf ik ieMglYNz dy aMdr ieslfm Cwzx jf Cwzx df ierfdf rwKx vfly muslmfn nOjvfnf nUM DmkIaf iml rhIaF hn,  AunHf nUM zrfieaf jf irhf hY aqy AunHf df muslmfn BfeIcfry vwlo bfeIkft kIqf jf irhf hY. keI mfmilaf ivwc qf AunHF nUM gMBIr srIrk ksLt df vI ikfr hoxf pY irhf hY. sQfink kfAUNslF vI ies qrHF dy msilaF dy hwl leI mOjUd hn pr AunHF nUM ies msly bfry bhuq Gwt jfxkfrI hY ik musIbq ivwc Psy ienHF nOjvfnf nUM ikvy bcfieaf jfvy. Drm pirvrqn nUM lY ky AunHF kol koeI afiDkfirk aMkVy vI mOjUd nhI hn. hf ivakqIgq mfmilaf nUM lY ky kuwJ stwzI jLrUr mOjUd hY. lyikn ieslfm Cwz cuwky ieh nOjvfn afnlfien afpxy anuBvf nUM sfJf kr rhy hn.

          brqfnIaF ivwc jnmI afief (aslI nfm nhI) isrP 14 sfl dI sI jdo AunHf ny ieslfm nUM lY ky svfl krny urU kr idwqy sn AudoN Auh kurfn dI pVHfeI kr rhI sI. Ausny ihjfb pihnx qoN mnf kr idwqf aqy afiKrkfr PYslf ilaf ik Auh ieslfm Cwz rhI hY. Aus dy bfad qf Gr ivwc hflfq BYVy ho gey. Auh dwsdI hY ik myry ipqf ny myry gly Auwqy cfkU rwKky mfrn dI DmkI idwqI aqy ikhf ik jykr mY aijhf krky prvfr nUM rimMdf krdI hf qf Auh mYnUM mfr skdy hn. Aus dy ipqf Aus nUM burI qrHf nfl kuwtx lwgy. afiKrkfr afief nUM puils nUM bulfAuxf ipaf aqy AunHf dy ipqf nUM bwcy dy nfl sKLq sjLf aqy ksLt dyx df doI pfieaf igaf.

ies pRkfr hI 25 sfl dI afilaf (aslI nfm nhI) XUnIvristI dI pVfeI  dy dOrfn ieslfm Cwz cuwkI hY.Auh mMndI hY ik hux Auh afpxy Gr vfps nhI prq skdI hY. AunHf dy prvfr vfilaf ny Aus dy inkfh dI qrIk vI qYa kr rwKI sI. afilaf ieslfm Cwz cuwky lokf nUM afnlfien slfh idMdI hY ik afpxy mf-bfp nUM ies bfry ivwc dwsx qo pihlf Auh afrQk pwKoN afjfd bxn qf ik Auh awgy afAux vfly hflfq df sfhmxf kr skx. ieMglYNz ivwc anykF muslmfn nOjvfn muslm Drm nUM alivdf afK cwuky hn.


pulIs nUM brYNptn dy iewk Gr ivwcoN sb msLIngMnF aqy hor aslf imilaf, do cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny iewk aOrq aqy iek ivakqI nUM cfrj kIqf hY ijnHF dy GrF ivwcoN pulIs nUM vwzI mfqrf ivwc Kqrnfk hiQafr, goLlI iswkf aqy zrwg imlI sI. ieh hiQafr pulIs nUM brYNptn aqy trONto dy iek iek Gr ivwc Cfpy dOrfn imly sn. hiQafrF ivwc [45 kYlIbr dI aftomYitk Qfmsn sb-msLIn gMn, 9 aYMm aYm mYk-2 kObry sb-msIn gMn, 12 gyjL dI sLftgMn, blfsitk vYst, vwzI mfqrf ivwc rfAUNzs, kokyn aqy mYrUvfnf sfLiml hY. pulIs ny trONto dI 38 sflf lYslI ipMRs, aqy brYNptn dy 27 sflf afeImorI jfirs nUM 10 vwKo vwKry dosLF qihq cfrj kIqf hY. plIs ny ajy ieh nhIN dwisaf ik ieh aslf iks mksd vfsqy vriqaf jfxf sI. pulIs ny ieh vI nhIN dwisaf ik ieh Gr kihVI strIt jF roz qy sn.


pIal pulIs nUM afeIaF GrylU ihMsf dIaF kflF dI igxqI `c vfDf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- ipCly iek dOrfn imsIsfgf aqy brYNptn ivwc pIal pulIs nUM afeIaF GrylU ihMsf dIaF kflF ivwc kfPLI vfDf hoieaf hY jd ik pIal Kyqr ivwc cfrj Gwt lwgy hn.

          pIal rIjLnl pulIs ny 2014 dI zUimsitk vfielYNs rIport ivwc ikhf hY ik ipCly sfl 13678 GrylU ihMsf dIaf kflF afeIaF sn jo ik 2013 ivwc 13402 sn, pr 2011 ivwc 14516 aqy 2012 ivwc 14116 kflF afeIaF sn.

          kFstybl klfzIaf ivljs df kihxf hY ik pIal Kyqr ivwc GrylU ihMsf dIaF kflF nfl nijTxf sOKf nhIN hY ikAuNik ieQy 100 dy krIb bolIaF bolIaF jFdIaF hn. aPsrF leI ieh bVy cYlMj dI gwl huMdI hY.  ipCly sfl 2014 kflF `qy cfrj lfey gey  sn jd ik 5398 kflF ivwc pRIvfrk mYNbrF dy JgVy aqy 6232 kflF ivwc joiVaF dy bol kbol qoN AuqpMn hoeIaF kflf sn.

          klfzIaF anusfr jdo koeI aijhI kfl afAuNdI hY qF do pulIs aPsr Gtnf dI jFc leI jFdy hn. kuwJ kflF sDfrx JgVy bfry huMdIaF hn  pr bhuqIaF ijMdgI nUM Kqrf bxn vflIaF vI huMdIaf hn. pr jdoN kfl afAuNdI hY qF do aPsrF nUM jfxf hI pYNdf hY.


mrKm dI iewk kpMnI c kMm krdy kfimaF ny ijwqI 60 imlIan zflr dI lftrI

mrKm (jIq jlMDrI)  :- mrKm ivwc kMm krdy 12 ivakqIaF dy gruwp ny lfto mYks jYkpft ijiqaf hY, ieh sfry lok kYnzyIan blYk buwk jo ik purfxIaf kfrF dI rIsyl bfry afpxIaF ikqfbF CfpdI hY ivwc kMm krdy hn.  ieh jYkpft ies bIqy sLukrvfr nUM inkilaf hY aqy iewko iewk jyqU itkt brYNptn dy kYnyzyI roz `qy siQq pYtrokYnyzyf dy gYs pMp qoN KrdI geI sI. hryk ivakqI nUM 5-5 imlIan imlxgy pr AunHF df kihxf hY ik AunHF ivwcoN koeI vI afpxI nOkrI Cwzx dy mUz ivwc nhIN hY. jyqUaF ivwc iqMn ivakqI brYNptn dy vsnIk hn.


rUsI sfieMsdfn ny lMbf smF ijAUx df nusKf lwiBaf!

mfsko :- iewk rUsI sfieMsdfn ny lMbf smF ijAUx df nusKf lwB ilaf hY aqy Aus df kihxf hY ik Auh hux vDyry dmdfr aqy qfkqvr mihsUs krdf hY. 58 sflf anfqolI brUsLkov ny ikhf hY ik Aus ny sdIvI ijaUx dI GuMzI lwB leI hY pr ajy horF nMU ies dI vrqoN bfry nhIN dwsygf.

          anfqolI brUsLkov jo ik mfsko ivcw ijAUkrOlOjI ivBfg df muKI ny purfqn bYktIrIaf lwiBaf hY ijs nMU bsIlIas aYP df nfm idwqf igaf hY aqy ieh bYktIrIaf 3[5 iblIan sfl purfxf hY. ieh bYktIrIaf sfeIbyrIaf dy sfKf Kyzr ivcoN lwiBaf sI aqy ies nMU hux qwk cUihaF, PrUt PlfeIjL, bUitaF aqy mnuwKI blwz sYlF `qy tYst kIqf igaf hY. anfqolI brUsLkov ny ies bYktIrIaf dy tIky afpxy afp nMU lgfey hn aqy Aus df kihxf hY ik Auh vDyry smF kMm kr skdf hY aqy ipCly do sflF qoN Aus nMU PlUa vgYrf vI nhIN hoieaf. Aus df kihxf hY ik smF pf ky pqf lwgygf ik ieh bYktIrIaf Aumr ivwc ikvyN vfDf krdf hY. anfqolI brUsLkov df kihxf hY ik ieh bYktIrIaf eynf lMbf smF ijAUNdf ikvyN irhf hY aqy asIN ies nMU afpxy Pfiedy vfsqy iks qrF vrq skdy hF? ies df pqf lgfAuxf ajy bfkI hY.


asIN BMg nUM mfnqf idvf ky hI rhFgy ieh sfzI pihl hovygI- jsitn trUzo

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- ilbrl pfrtI dy nyqf jsitn trUzo ny ikhf hY ik jdoN Auh 19 akqUbr nUM ilbrl pfrtI dI srkfr bxfAuxgy qF Auh afpxf pihlf vfadf jo ik kYnyzf ivwc BMg nUM knUMnI mfnqf dyx df hY, pUrf krngy. Aus df kihxf hY stIPn hfrpr BMg dy muwdy `qy pUrI qrHF asPl irhf hY pr agr szI srkfr bxdI hY qF sfzI pihlI pihl BMg nUM kfnUMnI mfnqf dyx dI hovygI. trUzo ny dosL lfieaf ik stIPn hfrpr BMg ivroDI muihMm clf rhy hn jo ik shI nhIN hY. Aus anusfr BMg nUM kfnUMnI mfnqf imlx nfl keI qrHF dIaF ies zrwg nfl sbMDq  musLklF hwl ho jfxgIaF aqy ies nfl ies zrwg df gYr kfnUMnI DMdf krn vfilaF `qy vI rok lwg jfvygI. hux qwk trUzo ny ies cox kMpyn dOrfn BMg bfry koeI pwkf  stYNz nhIN sI ilaf aqy votrF qy hI gwl suwt rhy sn. pr vIrvfr nUM trUzo ny ies muwdy `qy kfPI smF lfieaf aqy ies nUM afpxI cox kMpyn dy pihly vfady vjoN ilaf ijs nfl BMg pIx dy sLOkInF ivwc KusLI pfeI jf rhI hY.

Xfd rhy bI sI ivwc qF iek BMg pfrtI vIbxI hoeI hY ikAuNik AuWQy ijLadf BMgI vsdy hn ies krky trUzo ny bI sI ivwc BMg nUM kfnUMnI bxfAux df aYlfn kIqf kIqf hY.


EntyrIE smyq pMj sUibaF `c Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE smyq pMj suibaF ivwc Gwto Gwt qnKfh (imnImm vyjL) ivwc vfDf kIqf igaf hY aqy ies vIrvfr pihlI akqUbr qoN lfgU ho igaf hY.  albrtf ivwc ieh vfDf sB qoN vwD  hoieaf hY AuQy qnKfh 10:20 zflr qoN vwD ky 11:20 zflr pRIq GMtf ho geI hY. ies pRkfr EntyrIE aqy inAUPfAUNlYNz aqy lYbrfzor ivwc 25 sYNts df vfDf kIqf igaf hY ijs nfl EntyrIE ivwc Gwto Gwt qnKfh 11:25 zflr pRqI GMtf aqy inAUNPfAUNlYNz aqy lYbrfzor ivwc 10:50 zflr pRqI GMtf ho geI hY. ies dOrfn mYnItobf aqy sYskYcvfn ivwc 30 sYNts df vfDf kIqf igaf hY.  mYnItobf ivwc qnKfh 11 zflr aqy sYskfcvYn ivwc 10:50 zflr pRqI GMtf ho geI hY. ies vIrvfr qoN pihlF

          albrtf ivwc sB qoN Gwt qnKfh sI pr hux inAUNbRnjLivwk ivwc sB qoN Gt qnKfh hY, AuQy Gwto Gwt qnKfh 10:30 zflr pRqI GMtf imldy hn aqy jd ik nfrQvYst tYrItrI ivwc sB qoN vwD Gwto Gwt qnKfh 12:50 zflr pRqI GMtf imldI hY.


pqI nMU mrvfAux vflI aOrq nMU amrIkf ivwc PFsI idwqI geI

pop PrFiss vloN rihm dI kIqI apIl dI vI nhIN kIqI pRvfh

jYksn, jorjIaf 1 akqUbr :- pqI nMU mrvfAux vflI aOrq nMU 30 sqMbr qVksfr amrIkf ivwc PFsI idwqI geI. amrIkf dy jOrjIaf sUby ivwc 47 sflf kYlI jIsYndnr nUM ihr df tIkf lf mfiraf igaf aqy pop PrFiss vloN rihm dI kIqI apIl dI vI pRvfh nhIN kIqI geI.  jOrjIaf `c 70 virHaf bfad iksy mihlf nUM sf-ey-mOq idwqI geI hY. kYlI jIsYndnr nUM 1997 `c pRymI nfl iml ky pqI zgls dI hwiqaf dI sfi GVn df doI pfieaf igaf sI. Aus ny 1996 dy aMq ivwc afpxy pqI dI hwiqaf krvfeI sI aqy ies dosL ivwc Aus df pRymI vI PiVfa igaf sI. hYrfnI dI gwl hY ik Aus df pRymI ies kys ivwc mOq dI sjLf qoN bc igaf sI aqy Aus nMU isrPL Aumr kYd hoeI sI. pRymI grygrI Evn hux jyl ivwc hY aqy 2022 ivwc prol vfsqy arjLI dy skygf. 1996 qo bfad amrIkf `c mOq dI sf hfsl krn vflI Auh 16vI mihlf hY. 1996 `c amrIkf dI suprIm kort ny aOrqf leI mOq dI sf bhfl kr idwqI sI. kYlI ny bIqy idnI afpxI sf rukvfAux leI suprIm kort df kuMzf KVkfieaf sI, pr rfhq nhI imlI. kYlI nUM tIkf lfAux smy Aus awQrU inkl afey aqy Aus ny zgls dy prvfr qo muafPI mMgidaf ikhf ik Auh bwicaf nUM ipafr krdI hY aqy afs jqfeI ik Aus dI mOq qo bfad prvfr nUM kuJ fqI imlygI. ies dOrfn Aus ny afpxI vkIl sUsn kysI sfhmxy pRfrQnf kIqI aqy jdo Auh dUjf gIq gfAux lwgI qf zUMGy sfh lYidaf Auh fq ho geI. ies mOky jyl dy bfhr 100 qo vwD lok bfir dy bfvjUd hfr sn aqy Auh kYlI nUM mOq dI sf nf dyx dI mMg kr rhy sn. amrIkf PyrI `qy afey pop PrFiss ny amrIkf nMU mOq dI sjLf nMU KLqm krn dI apIl kIqI sI aqy pop dy numfieMdy afrkyibsLp kfrlo mfrIaf ny pop vloN jorjIaf dy prol borz nMU iek KLq ilLK ky kYlI dI mOq dI sjLf nMU bdlx dI apIl kIqI sI. pr ies nMU njLraMdfjL kr idwqf igaf.


kMsrvtv pfrtI bhumwq ijwqx vwl vDI -cox srvyKx

mFtrIal, 24 sqMbr :- iewk qfjLF srvyKx muqibk stIvn hfrpr dI agvfeI ivwc kMsrvtv pfrtI bhumwq ijwqx vwl vD rhI hY. ieh srvyKx eykojL kMpnI vloN mFtrIal dy pRisD aKbfr lf- prYs vfsqy kIqf igaf sI. 17 sqMbr aqy 22 sqMbr dOrfn eykojL kMpnI vloN 2,343 votrF df mwq ilaf ijs muqfibk kMsrvtv pfrtI dysL pwDr `qy 35[4% nfl lIz kr rhI hY jdik ilbrl pfrtI nMU 26[3% aqy aYnzIpI nMU 24[5% lokF df smrQn pRfpq hY. eykojL kMpnI dy polstr PrYNk gryvjL df kihxf hY ik kMsrvtv pfrtI bhumwq vwl vD rhI hY aqy oeh aMkVy 2011 dI coxF qoN pihlF vfly aMkiVaf vrgy hn jd kMsrvtv pfrtI bhumwq hfsl krn ivwc kfmXfb rhI sI. ieh srvyKx plws jF mfeIns 2% qwk 20 vfr `coN 19 vfr aYkoryt smiJaf jFdf hY. ies srvyKx muqibk EntyrIE ivwc vI kMsrvtv pfrtI 38[7% nfl lIz kr rhI hY jdik ilbrl nMU pfrtI 30[3% aqy aYnzIpI nMU 19[9% smrQn pRfpq hY. ikbYWk ijwQy aYnzIpI lgfqfr lIz krdI af rhI hY, ivwc ajy vI aYnzIpI dI lIz brkrfr hY pr hux izwg ky 32[8% rih geI hY jdik kMsrvtv pfrtI df smrQn vD ky 23[7% ho igaf hY.

          awj jfrI kIqy gey iek hor srvyKx ivwc vI EntyrIE ivwc kMsrvtv pfrtI dI lIz ivKfeI geI hY. mynstrIt rIsrc kMpnI vloN post mIzIaf vfsqy krvfey gey ies srvyKx muqfibk EntyrIE ivwc kMsrvtv pfrtI 38% nfl lIz kr rhI hY jdik ilbtrl pfrtI 34% aqy aYnzIpI nMU 22% df smrQn pRfpq hY. mynstrIt rIsrc kMpnI ny ies srvyKx vfsqy 4,610 sLihrIaF df mwq ilaf sI jo ik bhu qvwzf sYNpl hY aqy 1[5% plws jF mfeIns qwk aYkoryt mMinaF jFdf hY.

          ies srvyKx mfiqbk torFto dy 416 eyrIaf koz Kyqr ivwc ilbrl pfrtI 34% nfl lIz kr rhI hY jdik kMsrvtv pfrtI nMU 28% aqy aYnzIpI nMU 21% smrQn pRfpq hY. eysy qrF torFty dy afspfs dy Kyqr (905) ivwc kMsrvtv pfrtI 33% smrQn nfl lIz kr rhI hY jdik ilbrl pfrtI nMU 29% aqy aYnzIpI nMU 16% smrQn pRfpq hY. sUby dy eIst aqy sfAUQ dy Kyqr ivwc vI kMsrvtv pfrtI dI lIz hY. nYnojL dy qfjLf srvyKx `c vDIaf pRDfn mMqrI vjoN hfrpr 30[1% nfl lIz kr rhy hn jdik jsitn trUzo 28[3% qy mulkyar 26% smrQn hfsl hY.


ilbrl mhFrQI gYrI lfghIz szbrI irsLvq kFz ivwc cfrj

pRImIar kYQiln ivMn asqIPf dyvy -pYtirk brfAUn

torFto, 24 sqMbr :- ilbrl mhFrQI gYrI lfghIz nMU szbrI irsLvq kFz ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. ieh jfxkfrI EpIpI (AuntyrIE pRovYNsLl polIs) ny idwwqI hY jo szbrI Aup cox  mfmly dI qPqIsL kr rhI sI. gYrI lfghIz jUnIar dy iKlfPL lwgy ieh cfrj PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo `qy vI burf asr pf skdy hn ikAuNik gYrI lfghIz jsitn trUzo dy bhuq njLdIk hn aqy ilbrl pfrtI vfsqy PMz ryjL aqy hor pRogrfm jQybMd krdy rhy qy iek cMgy afgynfeIjLr vjoN jfxy jFdy hn. gYrI lfghIz ny jsitn trUzo df ilbrl pfrtI dI lIzrisLp vfsqy vI smrQn kIqf sI aqy iewko rfq ivwc trUzo vfsqy $115,000 ryjL kIqf sI. ies PMz ryjL ivwc pRqI ivakqI $1300 itkt rwKI geI sI. itmnjL qoN aYnzIpI AumIdvfr cfrlI aYNgs ny ikhf hY ik ieh kuJ bhuq dyr qoN cwl irhf hY. gYrI lfghIz pRImIar kYQiln ivMn dy vI ivsLvfs pfqr hn.

          ivroDI iDr pIsI pfrtI dy afgU pYtirk brfAUn ny pRImIar kYQiln ivMn qoN asqIPy dI mMg kIqI hY. pYtirk brfAUn ny ikhf hY ik szbrI Ep cox ivwc ies ilbrl mhFrQI `qy irsLvq dy cfrj lwgy hn ikAuNik Auh ies skYNzl ivwc sLfml sn. AuhnF ikhf ik pRImIar kYQiln ivMn aqy kimAUntI syPtI mMqrI ies dy bfvjUd gYrI lfghIz df pwK pUrdy rhy BfvyN Aus dy iKlfPL bhuq sbUq sn. hux EpIpI ny lMbI qPqIsL ipwCoN ilbrl PMzryjLr iKlfPL krImInl kys drj krnXog sbUq jutf ley hn ies leI pRImIar nMU asqIPf dy dyxf cfhIdf hY. ies Ep cox df rsqf sfPL krn vfsqy aYmpIpI AumIdvfr aYNzrU ElIvr ibTf idwqf sI qy ikhf igaf sI ik gYrI lfghIz ny Aus nMU asqIPLf dyx vfsqy rfjLI krn smyN ikhf sI ik Auh pRImIar kYQiln ivMn vloN gwlbfq kr irhf hY jo ik rIkfrz kIqf hoieaf hY. pYtirk brfAun ny svfl kIqf ik kI pRImIar ny gYrI lfghIz nMU ajyhf krn vfsqy afiKaf sI? aqy asqIPLf dyx vfsqy lflc idwqf sI? AuhnF ikhf ik pRImIar ivMn ny pfrdsLqf aqy jubfvdyhI dy aDfr `qy kMpyn kIqI sI pr hux jfpdf hY ik Auh ies `qy pUrI nhIN Auqr rhI. gYrI iKlfPL lwgy cfrjF kfrn pRImIar nMU qurq asqIPf dy dyxf cfhIdf hY. gYRrI lfghIz `qy iek cfrj gLlq kMm krn dI slfh dyx aqy iek cfrj ahudf pRfpq krn vfsqy gYr kfnMUnI pRBfv pfAux jF sOdf krn df lgfieaf igaf hY.


imsIsfgf dy do zfktr Brf hyrfPyrI krn dy dosL hyT cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pulIs ny imsIsfgf dy do zfktrF nUM hyrPyrI krn dy dosL hyT cfrj kIqf hY jo ik EntyrIE Br ivwc afpxy hYlQ sYNtr clf rhy hn aqy ienHF ivwcoN iewk sYNtr mfltn ivwc vI siQq hY. hyrfPyrI dy ies kys dI isLkfieq EntyrIE dI hYlQ minstrI vwloN kIqI geI sI aqy ijs dI jFc E pI pI dI aYNtI rYikt brFc ny kIqI sI. ishq mMqrfly ny pulIs nUM ikhf sI ik lgdf hY ik jo syvfvF dy ibwl ienHF zfktrF ny mihkmy nUM Byjy hn asl ivwc Auh syvfvF idwqIaF hI nhIN geIaF sn. pulIs ny afpxI jFc ivwc pfieaf ik aYm afeI sI mYzIkl iemyijMg ny ishq mihkmy nUM CfqI dI altrfsfAUNz dy ibwl Byjy jo ik asl ivwc kIqI hI nhIN sI geI. ieh mrIjL ienHF zfktrF dy afrYNjivwl, boltn aqy YkYNibRj sYNtr ivwc gey sn. ieh dovyN zfktr BrfvF ivwcoN 45 sflf mukysL (mfeIk) jYn, rYzIafloijst hY aqy 48 sflf zfktr imMto jYn srjn hY aqy dovyN imsIsfgf dy vsnIk hn. pulIs ny ienHF dohF BrfvF nUM 5000 qoN vwD dy Prfz leI cfrj kIqf hY aqy ienHF dI pihlI pysLI nvMbr 19 nUM hY.


brYNptn ivwc rfhgIrF dI mdd nfl pulIs ny zkYq kfbU kIqf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny imsIsfgf dy iewk ivakqI nUM zkYqI dy dosL hyT cfrj kIqf hY ijs ny brYNptn dI iewk pfrikMg lft ivwc iewk aOrq nUM sLryafm idn idhfVy luwitaf sI. ieh Gtnf stIl aqy mYklfPiln roz `qy kflj plfjLy ivwc vfprI sI ijQy iek 28 sfl dI aOrq  `qy iek ivakqI Jpt ipaf aqy Aus qoN kYsL, sYWl PUn aqy kfr dIaF cfbIaF Kohx ivwc sPLl ho igaf. pr ies aOrq ny Aus df qkVf ivroD  jfrI rwiKaf aqy aOrq dIaf cIkF sux ky AuQoN lMG rhy 5 ivakqIaF aOrq dI mdd `qy af gey. iewk ny pulIs nUM 911 qy kfl kr idwqI aqy zkYq dy Bwjx dy rfh, hUlIey smyq sfrI jfxkfrI pulIs nUM dy idwqI. 15-20 imMtF ivwc hI puLlIs df ielfky ivwc hVH af igaf ijs krky zkYq jldI hI nyVy hI pkiVaf igaf. ies aOrq dy mUMh `qy swtF qF lwgIaF pr aOrq ny hfr nhIN mMnI. vrnxXog hY ik ieh Gtnf idn idhfVy vfprI sI jd ik AuQy lokF df afm afAuxf jfxf bixaf rihMdf hY ieh koeI suMn sfn jgHf nhIN sI.  ijQy pulIs ny AunHF pMj istIjLnF dI pRsMsf kIqI hY AuQy ieh vI agfh kIqf hY afpxI surwiKaq nUN kqry ivwc pf ky aijhf nf kIqf jfvy ik iksy df nuksfn ho jfvy.pr ies kys ivwc jo istIjnF ny kIqf pulIs ny AunHF dy ies qrIky dI rwj ky sLlfGf kIqI hY. imsIsfgf  dy 25 sflf klfeIv mYnsfh nUM luwt Koh aqy zrwg rwKx dy dosL qihq cfrj kIqf igaf hY.


KLbrnfmf dy sMpfdk prmjIq sMDU dI pqnI dy Bfxjy dI afdmpur Qfxy aMdr mOq

pRsLfsn vloN mijstrytI jFc dy hukm

afdmpur :- 21 sqMbr nUM afdmpur Qfxy ivwc KLbrnfmf dy sMpfdk sRI prmjIq sMDU dI pqnI dy 43 sflf Bfxjy s: nirMdr isMG dI acfnk mOq ho geI sI. svrgI nirMdr isMG ipMz mihmdpur ivwc iewk aOrq dI jLmIn afpxf trYktr lY ky ikrfey `qy vfhux igaf sI. imlI jfxkfrI muqfibk afdmpur dy ndIkI ipMz mihmdpur ivKy aOrq df iksy nfl mInI ivvfd cwl irhf sI ijs dI jfxkfrI s: nirMdr isMG nUM nhIN sI. isLkfieq krqf dI isLkfieq `qy pulIs ny s: nirMdr isMG nUM vI Qfxy bulf ilaf.  aYs[ pI[ (zI) hrkMvlpRIq isMG wK ny dwisaf ik s: nirMdr isMG puwqr s: bKI isMG vfsI gfjIpur nUM mInI ivvfd dy sMbMD ivc Qfxy bulfieaf igaf sI ijQy dovy iDrf dy puwjx AuprMq ijvy hI gwlbfq urU hoeI qf acfnk nirMdr dI hflq Krfb ho geI, ijs nUM qurMq ndIkI isvl hspqfl iljfieaf igaf ijQy zfktrf ny Aus nUM imRqk Goiq kr idwqf. Aus dI lf nUM post mfrtm leI jlMDr Byj idwqf igaf hY, AunHf dwisaf ik ies sfry mfmly dI sUcnf izptI kimnr jlMDr nUM Byj idwqI geI hY ijQy hux ies mfmly dI mijstrytI jfc izptI kimnr dy afdyf `qy pRfsink aiDkfrI krngy. Aunf dwisaf kI mOq Qfxy ivwc hox kfrn puils vI ies mfmly dI inrpwK jfc cfhuMdI hY. KLbr suxdy sfr hI svrgI nirMdr isMG df Brf s: Bjn isMG kYnzf qoN rvfnf ho igaf hY aqy ijs dy phuMcx `qy awj sLukrvfr nUM aMiqm sskfr kIqf jfvygf. s: nirMdr isMG dI ieh byvkqI mOq nfl pRIvfr nMU aish sdmf lwgf hY. nirMdr isMG bhuq hI imhnqI, imwTf aqy Gwt bolx vfl nOjvfn sI. s: prmjIq isMG sMDU nfl 416-725-9226 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


izksI gurdvfry dI 4 akqUbr dI cox rokx dy ajy vI ho rhy hn Xqn

cox `qy hox vfly Krcy df bhfnf byqukf-nirMdr iZloN

imsIsfgf :- pqf lwgf hY ik AuntyrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry dI adflqI hukmF nfl 4 akqUbr nMU hox jf rhI cox nMU rokx dy ajy vI  Xqn ho rhy hn. gurdvfry dI isafsq ivwc srgrm keI afgUaF nMU 4 akqUbr nMU ho rhI ieh cox ies kfrn vI rfs nhIN af rhI ikAuNik Auh afpxy smrQkF smyq 19 akqUbr dI PYzrl cox ivwc ruJy hoey hn aqy keIaF dy njLdIkI ies cox ivwc AumIdvfr hn. PYzrl coxF kfrn 4 akqUbr dIaF gurdvfrf coxF ivwc keIaF nMU afpxy afp nMU inrpwK dwsx df zrfmf krnf pY irhf hY. Gwto Gwt iqMn ajyhy pirvfr hn ijhnF dy mYNbr PYzrl coxF ivwc AumIdvfr hn aqy keI hor ajyhy afgU hn ijhnF dy chyqy iehnF PYzrl coxF ivwc KVy hn. ajyhI hflq ivwc gurdvfry dI cox awgy pY jfvy qF keI ies ksUqI siQqI ivcoN inkl skdy hn pr adflq dy hukm sKlq hn ijhnF `qy aml sLurU ho cuwkf hY.

          pRbMDkI iDr vloN ByjI geI iek ilKqI stytmYNt ivwc ikhf igaf hY ik AuhnF vloN avqfr isMG pUnIaf, suKdyv isMG bYs, kmIr isMG, hrbMs isMG jMzflI, jsjIq isMG Buwlr aqy kuldIp isMG lwCV AumIdvfr nhI hoxgy, sgo nvy mYbr AumIdvfr bxfey jfxgy. pqf lwgf hY ik ies bfry kuJ sfls vI dOV Bwj kr rhy hn ik kmytI srbsMmqI nfl bxfeI jfvy aqy sfry purfxy ahudfrF qy zrYktrF nMU cox qoN bfhr rwiKaf jfvy.

          adflqI kys ivwc sLkfieq krqf iDr dy afgU rxjoD isMG pMDyr ny ies nMU muZoN rwd kridaF ikhf hY ik bhuq sMgIn bykYdgIaF kfrn AuhnF nMU adflq df drvfjLf KVkfAuxf ipaf sI aqy hux jd adflq ny cox hukm df idwqf hY qF kmytI jnrl bfzI vloN cuxI jfxI cfhIdI hY. AuhnF ikhf ik agr srbsmMqI krnI sI qF iehnF lokF ny 9 sfl adflqI kys `qy golk dy lwKF zflr brbfd ikAuN kIqy, ijhnF df awj qwk sMgq nMU ihsfb vI nhIN idwqf igaf. AuhnF ikhf ik adfqlI kys vfsqy imwtI cuwkx dy bhfny syvf dIaF rsIdF nfl mYNbrisLp BrqI krn vfly ijLMmyvfr hn jd ik AuhnF nMU mjbUrI vws kys krnf ipaf sI ikAuNik gurdvfry `qy sdf leI kbjLf rwKx vfsqy sfl 2003 qoN 2006 drimafn 2500 dy krIb nvINN mYNbrisLp BrqI kr leI geI sI aqy $1100 pRqI mYNbr dy ihsfb nfl gurdvfry dy Kfqy ivwc PIs jmF nhIN sI krvfeI geI, ieMJ ieh sLryafm Dwkf qy hyrfPyrI sI. s: pMDyr ny ikhf ik ieh cox adflq vloN nfmjd ajLfd iDr vloN krvfeI jf rhI hY aqy pRvfxq mYNbrisLp nMU AuntyrIE Kflsf drbfr dy Bly vfsqy afpxI vot dI vrqoN sUJ nfl krnI cfhIdI hY.

          s: pMDyr ny ikhf ik ajLfd iDr inXmF muqfibk inrpwK cox krvfeygI aqy sMgq jo vI Pqbf dyvygI Auh iKVy mwQy pRvfn krngy. AuhnF dwisaf ik sfl 2003 dIaF coxF ivwc pRbMDkI iDr dy 6 zrYktr aqy AuhnF dI iDr dy 5 zrYTktr cuxy gey sn qy votF df Prk bhuq mfmUlI sI. 4-5 votF eyDr Audr ho jfx nfl nqIjy pUrI qrf bdl skdy sn. AuhnF ikhf ik hYrfnI ies gwl dI hY ik cox kimsLn ny ies cox df sfrf rIkfrz cox ipwCoN ibnF iksy nMU dwsy sfV idwqf sI ijs kfrn cox bykYdgIaF dI qPqIsL hoxI sMBv nhIN sI rhI. ies cox kmytI ivwc prm isDU, srbjIq isMG iZloN aqy qijMdr isMG Bogl sLfml sn.

          sLkfieq krqf iDr dy afgU aqy sfbfkf kLjLfncI nirMdr iZloN ny KLbrnfmf nfl gwlbfq kridaF ikhf ik coxF `qy Krcf afAux df bhfnf byqukf hY. avfqr isMG pUnIaf dy iewk lwK zflr qwk cox Krcf af jfx dy KLdsLy `qy pRqIkrm idMidaF nirMdr isMG iZloN ny ikhf ik ieh Krcf bhuq vdF ky pysL kIqf jf irhf hY aqy kr vI Auh iDr rhI hY jo ies kys vfsqy ijLMmyvfr hY jo adflq vloN ies kys dOrfn AuhnF isr pfey vfr vfr pfsy gey Krcy dy hukmF qoN sfPL ho jFdf hY. AuhnF ikhf ik ie kys `qy ipCly 9 sfl qoN do ZfeI imlIan zflr Krcx vfly hux coxF dy Krcy nMU vDf ky pysL kr rhy hn. iZloN ny suJf idwqf ik cox vfsqy 50 hjLfr zflr qwk df Krcf gurdvfry vloN kIqf jfvy aqy agr ies qoN Aupr Krcf afAuNdf hY qF dovyN iDrF awDf awDf adf krn qy Auh ajyhf krn vfsqy iqafr hn. iZloN ny dwisaf ik agsq 2015 ivwc rfiel bYNk ny gurdvfry iKlfPL rIsvrisLp noits jfrI krvf idwqf sI ikAuNik nvMbr 2014 qoN julfeI 2015 qwk mfrgyjL dI iksLq adf nhIN sI kIqI geI. AuhnF sLkfieq kIqI ik pRbMDkI iDr vloN golk dI mfieaf dI igxqI, ies dI qurq rsId kwtx aqy igxn vfilaF dy dsqKq krvfAux dI rvfieq nMU vI qlFjlI dy idwqI geI hY, joik pihlF bkfiedf kIqf jFdf irhf hY.  AuhnF ikhf ik ierfjLXog mYNbrisLp  dy PfrmF nfl PIs adf krn dIaF rsIdF lgfAux df kMm vI bhuq bykYdgI nfl kIqf igaf sI aqy keIaF dy PfrmF nfl iksy hor dIaF rsIdF lgfeIaF geIaF sn.

          zrYktr mnohr KYrf ny KLbrnfmf nMU dwisaf ik bykYgdIaF dI khfxI bhuq lMbI hY aqy akFAUt dI PirMsk jFc krvfeI jfxI cfhIdI hY qFik pqf lwg sky ies vfsqy kOx kOx ijLMmyvfr hY ijs kfrn gurU dI golk dI mfieaf kys `qy brbfd hoeI hY.

  

aYqvfr qwk afpxy azrYs dI shI jfxkrI idE

adflqI kys ivwc fml iksy vI mYbr nUM nvI aYgjYkitv ivwc fml nhI krfgy -Kflsf alfieMs

imsIsfgf :- izksI gurdvfry dI pRbMDkI iDr vloN Kflsf alfieMs dy nfm `qy hyT ilKI stytmYNt ByjI geI hY jo ik hU-bhU pRkfsLq kIqI jf rhI hY.

          AuntfrIE Kflsf drbfr izksI roz gurduafrf sfihb dy cwl rhy adflqI kys df dohf iDrHf vlo rl ky PYslf kr ilaf igaf sI aqy Auh pRikRaf hux aKIr ivwc phuMc geI hY aqy adflq ny 4 akqUbr nUM gurduafrf sfihb dI aYgjYkitv dI cox leI qfrIK imwQ idwqI geI hY.

          gurduafrf sfihb dy pRDfn avqfr isMG pUnIaf ny ikhf ik smuwcI mYbrip, ijhVy sMn 2003 dI cox qo pihlf dy mYbr hn jf ijhVy mYbrf ny ipCly idnI guruduafrf sfihb af ky afpxI mYbrip dI pRmfixkqf krvf leI sI, AunHf nUM bynqI hY ik Auh sfry mYbr afpxI vot df aYzrYs cYwk krky 27 sqMbr idn aYqvfr qwk gurduafrf sfihb dy dPqr ivwc af ky loVIdI qbdIl krvf lYx. agr quhfzI afeI zI Auprlf aYzrYs, votr ilst nfl mYc nhI krygf qf qusI vot nhI pf skogy.

          ies qo ielfvf ipCly idnI Kflsf alfieMs dI iewk mIitMg hoeI ijs ivwc srb sMmqI nfl ieh PYslf ilaf igaf ik afAux vflI trm leI kmytI ivwc syvf kr cuwky mYbr, avqfr isMG pUnIaf, suKdyv isMG bYs, kmIr isMG, hrbMs isMG jMzflI, jsjIq isMG Buwlr aqy kuldIp isMG lwCV AumIdvfr nhI hoxgy, sgo nvy mYbr AumIdvfr bxfey jfxgy qf ik gurduafrf sfihb ivwc sfriQk mhOl surjIq kIqf jf sky.

          Kflsf alfieMs vlo srb sMmqI nfl aYgjYkitv bxfAux dI hr koi df siqkfr kIqf jfvygf, pr adflqI kys ivwc fml mYbrf nUM aYgjYkitv ivwc lYx qy koeI sihmqI nhI hY. gurduafrf sfihb dI smuwcI mYbrip nUM sinmr bynqI hY ik 4 akqUbr idn aYqvfr nUM gurduafrf sfihb dI cVHdI klf nUM muwK rwKidaf smy dI loV nUM iDafn ivwc rwK ky aYgjYkitv dI cox kIqI jfvy.

 

mfmlf kiQq srbsMmqI jF cox df:

kmytI cunx df hwk isrPL sMgq nMU hY -mnohr isMG KYLrf

imsIsfgf, 23 sqMbr :- AuntyrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry dy borz afPL zrYktrjL dI cox adflqI hukmF nfl 4 akqUbr nMU ho rhI hY. lMby adflqI kys ipwCoN ieh cox qkrIn 12 sfl bfad hox jf rhI  hY. aKrI cox meI 2003 ivwc hoeI sI. pRbMDkI iDr ny ikhf hY ik Auh ies cox vfsqy afpxI slyt ivwc iksy purfxy afgU nMU sLfml nhIN krngy jo ies lMby cwly ies kys df ihwsf irhf hovy. pr zrYktr s: mnohr isMG KYLrf ny pRbMDkI iDr dy ies pYNqVy nMU muZoN rwd kridaF ikhf hY ik jo lok ies kys ivwc gurdvfrf sfihb df vwzf Krcf krvfAux leI ijLMmyvfr hn Auh ies qrF dy bhfny bxf ky afpxy afp nMU dosL mukq sfbq krnf cfhuMdy hn. AuhnF ikhf ik gurdvfrf sfihb dy kys df asl kfrn pRbMDkI iDr vloN imwtI eyDr uAuDr krn bhfny syvf dy nfm `qy bxfeIaF geIaF rsIdF nfl bxfeI geI krIb 2500 mYNbrisLp sI ijs dI mYNbrisLp PIs gurdvfrf sfihb dy Kfqy ivwc jmF kIqy jfx dy koeI sbUq nhIN hn. adflq ivwc jd ies mYNbrisLp nMU cxOqI idwqI geI qF ies ivcoN isrP 500 dy krIb hI mYNbrisLp mnjLUr ho skI hY. iek lfeIPL mYNbr dI PIs $1100 hY aqy ieh dwsxf cfhIdf hY ik eynI rkm ikwQy geI?

          s: mnohr isMG KYLrf ny ikhf ik Auh aqy AuhnF dy sfQI ies sMgIn bykYdgI nMU nMgf krn vfsqy kys krn leI mjbUr hoey sn qy ksUrvfr qF Auh hn ijhnF dIaF ajyhIaF bykYdgIaF kys df kfrn bxIaF. AuhnF ikhf ik kmytI cunx df hwk isrPL mYNbrisLp nMU hY aqy kuJ lok srbsMqI dy nfm `qy sMgq nMU guMmrfh krn dI koisLsL kr rhy hn aqy Auh ies ivwc kfmXfb nhIN hoxgy. agr srbsMqI krnI sI qF pihlF mYNbrisLp bykYdgIaF ikAuN kIqIaF geIaF aqy iPr glqI suDfrn dI QF ies lBy cwly kys `qy gurU dI golk dI byhwd mfieaf ikAuN lgfeI geI? ijs df awj qwk kdy pUrf ihsf vI nhIN idwqf igaf. AuhnF mMg kIqI ik pRbMDkI iDr ies kys `qy Krc kIqI geI golk dI mfieaf df sMgq nMU ihsfb dyvy aqy adflqI hukm df vI pflx kry. AuhnF awgy ikhf ik ies kys ivwc vfr vfr pRbMDkI iDr nMU adflq vloN pfieaf igaf Krcf ies gwl df sbUq hY ik gLLlqIaF iksy ny kIqIaF hn.

 

izksI gurdvfry dy mfmly `c supIar kort ivwc apIl dfKl

torFto :- BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik AuntyrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry dy mfmly `c iqMn ivakqIaF vloN supIar kort ivwc apIl dfKl kIqI geI hY ijs ivwc mfxJog jwj jy[ azvrzjL dy PYsly nMU cxOqI idwqI geI hY. iehnF ivqkIaF dy nfm hn gurivMdr isMG idEl, gurjIq isMG Dnoqf aqy kulivMdr isMG kMg. iehnF vloN jwj jy[ aYzrvjL nMU vI iek ptIsLn idwqI geI sI jo jwj ny 4 sqMbr nMU rwd kr idwqI sI aqy iehnF isr 9 hjLfr zflr df Krcf vI pfieaf sI. 2500 dy krIb ivvfdq mYNbrisLp ivwc iehnF iqMnF dy nfm vI sLfml sn ijhnF ivcoN 540 dy krIb mYNbrisLp sbMiDq mYNbrF vloN gurdvfrf sfihb hfjLr ho ky PIs afp adf krn dI sLpq lYx dy aDfr `qy pRvfn kIqI geI sI. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik ies apIl dI suvfeI kd hovygI? aqy kI ies df asr 4 akqUbr dIaF coxF `qy vI pvygf jF nhIN?


AuntyrIE Kflsf drbfr dI cox vfsqy inrpwK iDr nfmjd

adflq vloN lgfqfr idwqy iqMn PYsilaF ny cox df rsqf sfPL kIqf

brYNptn :- AuntyrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry dI icrF qoN ltkdI af rhI  cox krvfAux vfsqy adflq vloN inrpwK aqy ajLfd iDr nfmjd kr idwqI geI hY.  adflq vloN lgfqfr idwqy iqMn PYsilaF ny cox df rsqf sfPL kr idwqf hY aqy meI 2006 qoN pRbMDkI ivvfd ivwc AulJIaF sfrIaF iDrF ny adflqI PYsly nMU prvfn kr ilaf hY.

          29 julfeI nMU mfnXog jwj jy[ aYzvrzjL ny iewk hukm ivwc coxF krvfAux dI qrIk 4 akqUbr inrDfrq kIqI sI aqy pRbMDkI iDr isr inwjI qOr `qy 7 hjLfr zflr df Krcf vI pfieaf sI. ies PYsly ivwc adflq ny 120 dy krIb mYNbrF nMU Cwz ky bfkI mYNbrisLp dI suDfeI nMU pRvfn kr ilaf sI aqy iehnF 120 dy krIb mYNbrF nMU 20 agsq qy 29 agsq dy idn afpxI mYNbrisLp dI suDfeI krvfAux leI insLcq kIqy sn.

          ies PYsly ipwCoN adflq ivwc iek hor ptIsLn iqMn ivakqIaF vloN pfeI geI sI aqy mYNrisLp dI CfxbIx vfsqy ivvfdq dws ky mYNbrisLp dy iewk hor blfk nMU sLfml kIqy jfx dI mMg kIqI sI ijs nMU adflq ny 4 sqMbr dy PYsly ivwc rwd kr idwqf sI aqy ies iDr nMU 9 hjLfr zflr df inwjI Krcf vI pfieaf sI. ies dy nfl hI adflq ny 4 akqUbr dI cox `qy pihrf dyx df hukm vI idwqf sI.

          4 akqUbr dI cox krvfAux vfsqy jd dovF iDrF ivckfr sihmqI nf bxI qF s: rxjoD isMG pMDyr dI rihnumfeI vfLI iDr ny adflq nMU ieh kMm krfmr, sImfn, iZloN aYlaYlpI nfm dI lfa Prm nMU ieh kMm sONpx dI bynqI kIqI. pRbMDkI iDr vloN ies `qy ieh kihMidaF ieqrfjL kIqf igaf ik ies lfa Prm dy vkIl amndIp isMG iZloN df sbMD pMDyr iDr dy s: nirMdr isMG iZloN nfl juVdf hY ijs kfrn ies lfa Prm nMU coxF krvfAux vfsqy ajLfd iDr vjoN nfmjd nf kIqf jfvy. AuDr amndIp isMG iZloN ny adflq nMU sUicq kIqf ik Auh nirMdr isMG iZloN aqy imstr isMG nMU nf jfxdf hY, nf kdy imilaf hY aqy nf kdy AuhnF nfl gwlbfq kIqI hY. ies aDfr `qy adflq ny ies Prm iKlfPL inrpwK nf hox df ieqrfjL rwd kr idwqf. pRbMDkI iDr vloN vI coxF vfsqy ajLfd iDr bfry suJfE idwqf igaf sI ijs nMU adflq ny ieh afKidaF pRvfn kr idwqf ik 4 akqUbr dI cox vfsqy hor smF nhIN idwqf jfx skdf aqy 4 akqUbr nMU cox hoxI jLrUrI hY. afpxy 14 sqMbr dy PYsly ivwc mfnXog jwj jy[ aYzvrzjL ny hyT ilKy 7 nukqy spsLt kIqy hn.

1) 4 akqUbr dI cox krvfAux vfsqy krfmr, sImfn, iZloN aYlaYlpI nMU ajLfd iDr vjoN nfmjd kIqf jFdf hY.

2) gurdvfry dI mYNbrisLp nMU 4 akqUbr dI cox vfsqy KLq 18 sqMbr qwk hr hflq pfey jfx.

3) AuntyrIE Kflsf drbfr afpxy noits borz `qy ies cox bfry noits lgfey.

4) AuntyrIE Kflsf drbfr afpxy noits borz `qy mYNbrF nMU 18 sqMbr qwk afpxy bdly hoey azrYsF bfry qbdIlI krvfAux leI afKy.

5) AuntyrIE Kflsf drbfr Gwto Gwt do pMjfbI aKLbfrF aqy iek ryzIE progrfm `qy coxF dI qrIk aqy azrYs suDfeI dI jfxkfrI df noits jfrI krvfey.

6) AuntyrIE Kflsf drbfr krfmr, sImfn, iZloN aYlaYlpI nMU $20,000 df rItynr dyvy.

7) pRbMDkI iDr $3 hjLfr df Krcf adf kry.

          afpxy PYsly dy 7vyN nukqy ivwc jwj ny iliKaf hY ik ivvfd AuntyrIE Kflsf drbfr dy zrYktrF dy do DiVaF ivckfr hY, mYN hukm idMdf hF ik juvfbdyh iDr inwjI qOr `qy arjLIkrqf iDr nMU $3 hjLfr (aYc aYs tI smyq) adf kry. ieMJ adflq ny julfeI 26 smyq lgfqfr iqMn vfsqy Krcf AuntyrIE Kflsf drbfr isr pfAux dI QF inwjI qOr `qy pfieaf hY. ies lMby cwly kys ivwc ies qoN pihlF vI Krcf iks isr pfieaf jfvy df ivvfd cldf irhf hY. sLkfieq krqf iDr vloN pRbMDkI idr isr Krcf pfAux dI gwl afKI jFdI rhI hY jd ik pRbMDkI iDr ieh gurdvfry isr pfAux nMU qrjIh idMdI rhI hY aqy kfPLI Krcf gurdvfry isr pfvfieaf aqy vsUilaf igaf hY.

          Xfd rh ieh ivvfd sfl 2006 dI coxF qoN aYn pihlF mYNbrisLp bykYdgIaF qoN sLurU hoieaf sI aqy hux qwk cldf af irhf hY ijs df aMq 4 akqUbr nMU ho jfx dI sMBfvnf bx geI hY. sfl 2003 dIaF coxF ivwc gurdvfdry dI kul mYNbrisLp 2179 dy krIb sI jdik meI 2006 ivwc ieh 45 qoN twp geI sI ijs kfrn  bykYdgIaF df ieljLfm lgfieaf igaf sI. 70ivaF ivwc hoNd ivwc afeI ies Dfrimk kfrporysLn dI mYNbrisLp 2003 qwk 2179 sI aqy iPr isrPL 3 sflF ivwc dugxI qoN vwD ho geI sI ijs nMU sLkfieq krqf iDr gurdvfry `qy kbjLf jmfeI rwKx dI sfijLs df ihwsf dwsdI af rhI hY. eynI vDI mYNbrisp dI motI PIs gurdvfry Kfqy ivwc kdy nhIN pfeI geI sgoN pfrikMg lft ivwc imwtI awgy ipwCy krn dy nfm `qy syvf dIaF rsIdF nMU ies mYNbrisLp vfsqy vriqaf igaf sI.

          jfpdf hY ik adflqI hukmF nfl doVF iDrf ny pRvfn kr ilaf hY ik 2003 ivwc 2179 dy krIb mYNbrisLp ivwc 543 df vfDf suDfeI ipwCoN pRvfn hoieaf hY. ieMJ iehnF coxf ivwc kul kfgjLI mYNbrisLp 2722 dy krIb bxdI hY ijs ivwcoN keI mYNbr jItIey ivwc mUv vI ho gey hoxgy aqy kuJ rwb nMU ipafry vI ho gey hoxgy. bhuqy mYNbrF dy azrYs pqy bdl gey hoxgy ijhnF dI sfDfeI jLrUrI hY qF ik Auh ibnF iksy arcx dy 4 akqUbr nMU vop pf skx.

17 sqMbr nMU jfrI kIqI pRbMDkF vloN jfxkfrI

          adflq dy Purmfn anusfr AuntfrIE Kflsf drbfr izksI gurduafrf sfihb dI kmytI 4 akqUbr qwk sQfpq hoxI jrUrI hY. pRbMDk kmytI vloN bynqI hY ik sfry nvyN/purfxy mYNbr qurMq afpxy aYzrYs awpzyt krvf lYx nhIN qF vot pfAux dI musLkl ho skdI hY.

gurduafrf sfihb dy dPqr ivwc af ky aYzrYs cyNj iewk pl ivwc ho skdf hY. ikRpf krky 1-2 idnF dy aMdr aMdr afpxf aYzrYs cyNj krvf lvo jI. jfxkfrI leI gurduafrf sfihb nfl 905-670-3311 `qy sMprk kro.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


mfipaF dy BfrI ivroD kfrn polYNz ny sYks slybs vfps ilaf

vfrsf, 3 sqMbr :- mfipaF dy BfrI ivroD kfrn polYNz srkfr ny awj nvF ivvfgRsq sYks slybs vfps lY ilaf hY. ies aYqvfr nMU mfipaF ny rfjDfnI vfrsf aqy hor sLihrF ivwc nvyN ivvfdgRsq sYks slybs dy iKlfPL jLbrdsq ros pRdrsLn kIqy sn aqy ies nMU ibnF sLrq vfps lYx dI mMg kIqI sI. polYNz ivwc PYmlI lfeIP aYjUkysLn dy nfm hyT bwicaF nMU smfijk irsLiqaF bfry pVfHieaf jFdf hY pr srkfr ies nMU bdl ky sYks slybs dI mwdF sLfml krn jf rhI sI ijs df mfipaF ny sKLq ivroD kIqf. dysL ivwc mfipaF dy 26 vwK vwK sMgTnF dI kulIsLn ny iehnF qbdIlIaF df sKLq ivroD kIqf. ividaf mMqrI  ny 9 julfeI nMU ieh ivvfdgRsq qbdIlIaF df aYlfn kIqf sI ijs df qurq BfrI ivroD sLurU ho igaf. mfipaF dI kulIsLn df kihxf hY ik dysL ivwc  PYmlI lfeIP aYjUkysLn jfrI rihxI cfhIdI ikAuNik ieh bwicaF nMU pirvfrvfdI isiKaf idMdI hY jo bwicaF nMU ivafh aqy pirvfrk jIvn vfsqy iqafr krdI hY. iehnF jLbrdsq ivroD rYlIaF qoN pihlF ividaf mMqrI kuljLk rostkvfskf ny mfipaF dI kulIsLn `qy kiQq guMmrfhkun pRcfr dy dosL lgfey sn pr ivroD rYlIaF ivwc lokF df gwusf vyK ky ividaf mMqrI nMU ipClKurI muVnf ipaf. mfipaF df kihxf sI ik nvF sYks slybs bwicaF vfsqy Gqfk hY.

          ividaf ivBfg ny aYljIbItIikAU grupF nfl iml ky hor dysLF vrgf ivvfdgRsq sYks slybs lfgu krn df bcn idwqf sI ijs nMU ivqkrf dUr krn dy nfm hyT lfgU kIqf jf irhf sI pr mfpy smJdy hn ik ajyhf slybs pirvfrvfdI soc df Kfqmf krn dI mnsLf nfl lfgU kIqf jf irhf sI ijs nMU Auh rokx ivwc kfmXfb rhy hn. mfipaF dI kulIsLn ny skUlI bwicaF dy kfmIkrn df sKLq ivroD kIqf. srkfr ipCly do sflF qoN ies iksm dI ividaf lfgU krn dI qrkIb GVI bYTI sI.

          mfipaF dI kulIsLn ajy vI bhuq sqrk hY ikAuNik srkfr bhu-iksmI jYNzr df pRcfr krn vfly sMgTnF nfl iek hor mulfkfq krn vflI hY. ros rYlI dOrfn mfipaF ny stfp kurwpt aYjUkysLn dy nfhry lgfey. ivroD rYlI sLurU krn qoN pihlF mfipaF ny crc ivwc ardfs kIqI. crc ivwc KVn dI jgfH nhIN sI aqy lok crc dy bfhr vI bhuq vwzI igxqI ivwc KVy sn. ieMJ polYNz hor XUrpIan dysLF ivwc lfgU kIqI jf rhI asLlIl sYks ividaf qoN hfl dI GVI bc igaf hY.

          Xfd rhyy brqfnIaF ivwc vI mfipaF vloN ies iksm dI ividaf df sKLq ivroD kIqf igaf sI ijs dy iswty vjoN srkfr ny julfeI 2015 ivwc iewk rport Cfieaf kIqI ijs muqfibk ikhf igaf hY ik sYks ividaf iek nfn-kMplsrI sbjYkt rhygf. ijLkrXog hY ik AuntyrIE dI ilbrl srkfr vI ies iksm dI asLlIl sYks ividaf Dwky nfl lfgU kr rhI hY jo bhuq sfry mfipaF muqfibk pirvfrvfdI soc dy anUkUl nhIN hY aqy mfsUm bwicaF df bryn-vfsL krn dy quwl hY. 18 agsq nMU imsIsfgf ivwc iek sYmInfr nMU sMboDn kridaF pRisD amrIkI mfhr zfktr mrIamn grosmYn ny ikhf sI ik ies iksm dI sYks ividaf bwicaF vfsqy Kqrnfk hY aqy sMsfr Br ivwc iek Kfs lfbI ies nMU lfgU krvfAux leI XqnsLIl hY. ieh lfbI keI iksm dy ilMg (jYNzr) hox df dfavf krdI hY aqy ilMg nMU srIr nfloN qoV ky mn dI kiQq avsQf nfl joV rhI hY.


 

mfmlf asLlIl sYks slybs df

kfiel sIbYWk ny mfipaF dy hwk ivwc hfa df nfhrf mfiraf

brYNptn :- AuntyrIE dI ilbrl srkfr vloN Dwky nfl lfgU kIqy jf rhy ivvfdgRsq aqy asLlIl sYks slybs dy mfmly ivwc brYNptn sfAUQ hlky qoN kMsrvtv pfrtI dy AumIdvfr aqy sfbkf aYmpI kfiel sIbYWk ny mfipaF dy hwk ivwc hfa df nfhrf mfiraf hY. sRI sIbYWk ny iewk KLq ilK ky ies slybs df ivroD kridaF ikhf ik ieh Aumr anUkUl nhIN hY. jo muwdy ieh slybs CotI Aumr dy bwicaF nMU isKfAux jf irhf hY Auh AuhnF dI Aumr dy hfx dy nhIN hn. AuhnF iliKaf hY ik ieh slybs jnm ilMg dy Elt socx dI isiKaf idMdf hY ijs nMU jYNzr azYNttI hyT pVfHieaf jfxf hY. sRI sIbYWk dy ies KLq df pIal borz dI iek gryz pMj dI aiDafpkf ny sKLq ivroD kIqf hY. ies dy juvfb ivwc sRI sIbYWk ny ikhf hY ik lokF dI avfjL sunxI Aus dI ijLMmyvfrI hY. AuhnF ikhf ik lokF dy kI muwdy hn ieh lok Aus nMU dwsdy hn aqy Aus dy hlky dy lok sYks slybs qoN bhuq icMquq hn ikAuNk subf srkfr ny ies bfry AuhnF dI slfh nhIN leI. mfpy smJdy hn ik pRImIar kYQiln ivMn nMU Aus dI nIqIaF vfsqy ijLMmyvfr Tihrfieaf jfxf cfhIdf hY.

          AuDr sUbf srkfr ny mfipaF dy ivroD nMU dbfAux vfsqy nvIaF tIvI aYzF sLurU kr idwqIaF hn ijhnF ivwc ies ivvfdgRsq sYks slybs nMU shI Tihrfieaf jf irhf hyY.

          ividaf mMqrI iljL sYNzljL jo ies ivvfdgRsq sYks slybs nMU lfgU krn vfsqy pRImIar qoN vI kfhlI hY, dy pRYs skqr alsYNzrf PUsko ny sIbIsI nMU anoKf ibafn dy ik ikhf hY ik jo mfpy ies nfl asihmq hn Auh ies bfry tIcrF aqy skUl ipRMsIplF nfl gwl krn. PUsko dy ies ibafn muqfibk mfpy afpxy bwicaF nMU ajyhI klfs ivwcoN bfhr rwK skdy hn. pr dUjy pfsy tIcr, ipMRsIpl aqy skUl borz ies dy Elt afK rhy hn ik mfipaF kol ajyhI koeI afpsLn nhIN hY aqy hr bwcy nMU jYNzr azYNttI bfry hr hflq ivwc pVHnf pvygf ijs df mfpy sKLq ivroD kr rhy hn. ieMJ skUl, skUl borz, bhuq sfry tIcr, ipRMsIpl, ividaf mMqrflf aqy ilbrl srkfr rlLL ky mfipaF nMU BMblBUsy ivwc pf rhy hn.

          kfiel sIbYWk vloN mfipaF dy hwk ivwc ilKy Kq df ivroD krn vflI gryz pMj dI tIcr jYsimn sfrPL df kihxf hY ik kfiel sIbYWk trFsjYNzr dy iKlfPL hY. ies trIcr df kihxf hY ik bwcy smilMgI pirvfrF aqy trFsjYNzr bfry pVHdy hn aqy pRvf krdy hn. ies qoN sfbq huMdf hY ik skUlF ivcw kuJ aYktyivst tIcr ies sYks slybs dy lfgU hox qoN pihlF hI mfipaF vfsqy ieqrfjLXog gwlF dI pVfHeI krvf rhy hn ijs pRqI skUl borzF aqy srkfr ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. skUl borz, tIcr aqy srkfr mfsUm bwicaF dy brynvfsL krn leI rlL ky kMm kr rhy hn aqy mfipaF dIaF BfvnfvF dI koeI pRvfh nhIN krdy. ies qoN pihlF afeI iek rport ivwc do iljLbIan tIcrF ny bhuq KusLI nfl ikhf sI ik Auh bwicaF nMU vwK vwK ZMgF nfl smilMgqf bfry jfxkfrI dy rhIaF hn aqy bwcy pRvfn kr rhy hn.

pIal pbilk skUl borz df BwTf bYiTaf

          bhuq sfry mfpy smJdy hn ik pIal pbilk skUl borz df qF BwTf hI bYT igaf hY jo mfipaF dIaF BfvnfvF dI koeI kdr nhIN krdf. pIal borz iek ajyhf borz hY ijs dy Kyqr ivwc pRfeIvyt tUtrF dI igxqI coKI igxqI hY ikAuNik ividaf dy awq GtIaf imafr kfrn mfpy kYsL adf krky bwicaF dIaF  itAUsLnF rwKx leI mjbUr hn. ies borz dy Kyqr ivwc Gwt igxqI aqy rMgdfr BfeIcfiraF dI bhu igxqI hY jd ik borz df Auprlf ihwsf bsqIvfdI dOr ivcoN ajy bfhr nhIN inkilaf ijwQy icwty rMg dI Brmfr hY pr gwlF ivqkrf dUr krn vfsqy asLlIl sYks slysb lfgU krn dIaF kIqIaF jf rhIaF hn.

          ies borz dy srb Auc aPsr tonI pONits zktytr ibafn dfg irhf hY ik hr bwcy nMU jYNzr azYNttI bfry hr hflq pVHnf pvygf jo bhuq sfry mfipaF nMU Aukf hI mnjLUr nhIN hY. tonI pONits dy iek pRYs ibafn muqibk ies mfmly ivwc koeI Cot nhIN idwqI jfvygI aqy jo mfpy afpxy bwcy pIal borz ivcoN bfhr kwZxy cfhuMdy hn, Auh kwZ lYx, borz nMU ies dI koeI pRvfh nhIN hY. Aus dy ibafn pbilk srvYNt nfloN iewk sfvrn rfjy vfly vwD jfpdy hn.

          hovf aqy PYmlI alfieMs dy afgU joqivMdr isMG soZI ny kfiel sIbYWk dy sfhsI KLq df svfgq kIqf hY. AuhnF ikhf ik kfiel ny aOKy vkq mfipaF dI bFh PVI hY aqy mfpy ies nMU kdy nhIN Buwlxgy. sRI soZI ny ikhf ik mfpy afpxy bwicaF dI surwiKaf vfsqy dr dr Btk rhy hn aqy rfjsI afgU AuhnF dI iek nhIN sux rhy. pqf lwgf hY brYNptn sfAUQ hlky dy bhuq sfry lok kfiel sIbYWk dy sfhs qoN KusL hn.


 

PYimlI alfieMs vloN sYks slybs dy ivroD ivc subfeI sFsdF dy dPLqrF sfhmxy ros pRdrsLn

torfto :- kYnyzIan PYimlI alfieMs vlo 2 sqMbr idn buwDvfr nUM AuntyrIE dy nvyN sYks slyybs dy ivroD sUbf Br sFsdF dy dqrf dy bfhr ros pRdrsLn kIqy gey aqy ies ivvfdgRsq slybs nMU vfps lYx dI mMg kIqI. iehnF ros pRdrsLnF ivwc ies ivvfdgRsq sYks slybs dy iKlfPL  jLbrdsq nfhrybfjLI kIqI geI aqy mMg pwqr vI idwqy gey. iehnF mMg pwqrF ivc isiKaf ivBfg nUM nvy slybs bfry pbilk bihs df swdf vI idqf igaf hY. mfpy ies slybs df sKLq ivroD krdy af rhy hn aqy sUbf srkfr ies nMU Dwky nfl pihlI jmfq qoN lfgU krn jf rhI hY.

          brYNptn ivwc swB qoN vwzf ros pRdrsLn ilbrl aYmpI ivwk iZloN dy dPLqr dy bfhr kIqf igaf ijs ivwc sYNkVy pirvfrF ny ihwsf ilaf. svyry 11 vjy sLurU hoieaf ieh ros pRdrsLn  12:30 vjy qwk jfrI irhf. ies dOrfn nfhrybfjLI qoN ielfvf ivroD kr rhy sMgTnF dy afgUaF vloN BfsLx vI idwqy gey. BfsLx dyx vfilaF ivwc joqivMdr isMG soZI, nIqI gupqf, ainl aqy hor afgU sLfml sn. roskfrIaF ny vfr vfr ivwk iZloN nMU bfhr af ky ros pwqr pRfpq krn dy avfjLy kwsy pr iZloN dy dPLqr ivcoN koeI vI bfhr nf afieaf. ies ros pRdrsLn dOrfn sIbIsI aqy pItIsI dy rportr mOky `qy phuMc gey aqy AuhnF pRdrsLnkfrIaF qoN keI svfl vI puwCy. iewk pRYs rIlIjL ivwc ilbrl aYmpIpI ivwk iZloN ny ies sYks slybs nMU vDIaf dwisaf hY. Xfd rhy kuJ hPLqy pihlF iek sInIarjL dy smfgm ivwc bolidaF aYmpIpI ivwk iZloN ny sYks slybs df ivroD krn vflI iDr nMU luwcy dwisaf sI.

          PYimlI alfieMs aqy hovf voies afPL pyrYNts dy afgU joqivMdr soZI ny disaf ik sUbf Br ivc 100 qo vwD sFsdF dy dPLqrF dy sfhmxy jbrdsq mufhry hoey jo ik ies gwl df sbUq hn ik ieh ivroD isafsq aqy Drm qo pRyirq nhI hY blik ieh afm lokf dI avf hY.  sRI soZI ny disaf ik pIal Kyqr dy ikeI ivDfiek mufhry smy afpxy dqrf qo gfieb rhy. ies mOky AunHf vlo ivDfiekf dy stf nUM mMg pwqr sOpy gey.  ieh mMg pwqr aYmpIpI ivwk iZlo, aimRq mfgt aqy hirMdr mlHI dy dqrF nMU idqy gey ikAuNik ieh sFsd dPLqrF ivwc hfjLr nhIN sn.  sRI soZI ny dwisaf ik aYmpIpI hirMdr mlHI dy stf vlo AunHf cMgf vrqfE nhI kIqf igaf.

          PYmlI alfisMs dy iek zYlIgysLn vloN fm 3[30 vjy dy krIb aYnzIpI aYmpIpI jgmIq isMG nfl vI mulfkfq kIqI geI aqy iek ptIsLn qy mMg pwqr idwqf igaf. ies dOrfn jgmIq isMG ny zYlIgysLn nMU disaf ik ilbrl srkfr vlo lokF df iDafn szbrI irvqKorI mfmly aqy hfeIzro vn Gutfly qo htfAux leI ies islybs nUM smy qo pihlF jfrI kIqf igaf. zYlIgysLn ny jgmIq qo mMg kIqI ik Auh pfrlImYt ivc ies ptIn nUM pV ky py krngy. ies zYlIgysLn dy puwjx qoN pihlF mfipaF vloN jgmIq isMG dy dPLqr sfhmxy do GMty dy krIb ros pRdsLn vI kIqf igaf.

          eItobIko ielfky ivc ilbrl aYmpIpI zf: PIk kfdrI dy dqr awgy vI jbrdsq rYlI kIqI geI. sRI soZI ny Kbrnfmf nMU dwisaf ik mfipaF vloN ies ivvfdgRsq slybs df ivroD jfrI rhygf. hor jfxkfrI leI hovf vfies Pfr pyrYNts dy afgU joqivMdr soZI nfl 647-986-0011 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


lMzn dy gurUGr `c hoieaf hMgfmf

iswK kuVI qy gory muMzy df ivafh rukvfieaf igaf

lMzn :- ieMglYz dy lMzn ivKy siQq gurduafrf gurU isMG sBf, sfAUQhfl ivc Aus smy hMgfmf mc igaf jdo kuJ lokf ny af ky iek iswK kuVI df ivafh ivc hI rukvf idwqf. dwisaf jf irhf hY ik kuVI iek iswK pirvfr nfl sMbMDq sI jdo ik Aus df hox vflf pqI iek gorf sI aqy gYr iswK sI. jdo kuJ kwtVpMQIaf nUM ies gwl df pqf lwgf qf Auh gurUGr ivc ivafh nUM rukvfAux leI phuMc gey. AunHf ny vwK Drm dy nOjvfn nfl iswK kuVI dy ivafh df puror ivroD kIqf aqy ivafh rukvf idwqf igaf. bfad ivc dohf iDrf dI sihmqI nfl ivafh ibnf afnMd kfrjf dy hI sMpMn kIqf igaf.

          ies mfmly ivwc bhuq sfrIaf vIzIE sfhmxy afeIaf hn, ijs dOrfn nOjvfn gurU Gr dy gRMQI aqy mIq pRDfn hrjIq isMG srpMc nfl bihs vI kr rhy hn. ivKfvfkfrI ieMdrjIq isMG, blivMdr isMG qy hornf df kihxf hY ik gur-mirafdf anusfr iksy gYr iswK dy anMd kfrj gurU Gr ivwc nhI ho skdy. pRbMDk kmytI df kihxf sI ik ivafh dI buikMg sfbkf pRbMDk kmytI vwlo kIqI geI hY qy kfnUMnI qOr Auwqy asI ies nUM rok nhI skdy.

          dUjy pfsy kuVI dy pirvfr df kihxf hY ik AunHf dI bwcI bcpn qo ies gurUGr ivc jfdI sI qy cfhuMdI sI ik Aus df ivafh pUry rIqI-irvff nfl gurUGr dI mirafdf anusfr hovy pr kuJ kwtVpMQIaf kfrn aijhf nf ho sikaf. lVkI df kihxf sI ik Aus afpxy hox vfly jIvn sfQI nUM bhuq lMmy smy qo iswK Drm dI jfxkfrI dy rhI sI. lVkI dy pirvfr vfly vI anMd kfrj dI rsm inBfAuxf cfhuMdy sn.

          gurUGr dy Aup pRDfn ny ikhf ik ies Gtnf qo bfad gurduafrf sfihb dI inwjI surwiKaf vDfAux `qy ivcfr kr rhy hn. ikrXog hY ik ivdyf ivc iswK muMzy-kuVIaf vwlo afpxI mrI nfl gYr iswK muMzy-kuVIaf nfl ivafh krvfAux df ruJfn vwD igaf hY, ijs kfrn Dfrimk adfiraf nUM muiklf pYdf ho rhIaf hn. ipCly sfl akqUbr ivc XUrp dI iswK pRId ny aMqr jfqI ivafh nUM XkInI bxfAux leI kuJ inXm kfnUMn bxfey sn. ienHf inXmf anusfr gurduafrf sfihbfnf nUM inrdy idwqy gey hn ik Auh ivafh krn qo pihlf XkInI krn ik ivafh krn vfly dovy lok afpxI iewCf nfl iswK Drm ivc afsQf rwKdy hn. aijhy mfmilaf nUM lY ky akfl qq sfihb qo vI hukmnfmf jfrI hoieaf hY qy iswK kOsl XU ky ny vI iek hlPnfmf iqafr kIqf hoieaf hY, ies dy bfvjUd aijhf mOkf af jfdf hY jdo iswK afps ivwc hI AulJ jfdy hn. bIqy sfl EntyrIE dy iek gurdvfry `c iek iswK lVkI aqy muslmfn lVky dy ivafh dI crcf hoeI sI.


mfipaF iKlfPL swB rlLy hoey hn!

srkfr, aYnzIpI, skUl borz, keI ipRMsIpl aqy hor!

torFto :- mfmlf nvyN sYks slybs dy mfmly ivwc mfipaF iKlfPL ilbrl srkfr smyq sB rlLY hoey jfpdy hn ijs ivwc aYnzIpI, skUl borz, keI ipRMsIpl, keI tIcr aqy hor iDrF sLfml hn.

          aYnzIpI qF ies mfmly `qy gwl krn vfsqy vI iqafr nhIN hY aqy lokF nMU AulJfAux vfsqy srkfr vloN hfeIzro vMn dy ihwsy vycx iKlfPL rOlf pf rhI hY. lokF vloN sYks slybs dy ivroD ivwc kIqy jf rhy ros pRdrsLnF ivcw ihwsf qwk nf lYx vflI aYnzIpI hfeIzro vMn mfmly ivwc tfAUn hfl mIitMgF kr rhI hY. aYnzIpI dI aYmpIpI cYrI zInovo vloN qF iek ibwl 77 vI pysL kIqf hoieaf hY ijs dy pfs hox nfl mfpy afpxy 18 sfl qoN Gwt Aumr dy ajyhy bwicaF df zfktrI ielfj krvfAux df supnf vI nhIN lY skxgy jo zIprYsLn jF iksy kfrn smilMgI pRivrqI vwl JUkdy njLr afAuNdy hox. jd ajyhI ibrqI dy bwcy 18 sfl dy ho ky afpxI mrjLI nfl ielfj krvfAux cfhuxgy qF subf df ishq isstm ies dI kvryjL nhIN krygf aqy AuhnF nMU ielfj afpxy Krcy `qy krvfAuxf pvygf. ilbrl srkfr ies ibwl df pUrf smrQn kr rhI hY. bhuq sfry skUl borz aqy skUl trwstI vI ies sYks slybs nMU Dwky nfl lfgU krn vvsqy kfhly hn. pIal borz dy cyarprsn jYint mYzuglz smJdI hY ik srkfr nMU sYks slybs dy ivroDIaF nMU lMby hwQIN lYxf cfhIdf hY. Auh afpt-afAUt hwk dyx dy vI iKlfP hY aqy smJdI hY ik ik ies nfl keI skUlF ivwc 200 qoN 300 dy krIb pirvfr afpt afAUt kr jfxgy. jfhr hY ik jYint nMU mfipaF dy BfrI ivroD df aMdfjLf hY aqy Auh mfipaF dy iKlfPL sUbf srkfr dI ipwT `qy KVI hY.

          ipCly hPLqy  jd mfpy hMbrvuwz skUl sfhmxy ros pRdrsLn kr rhy sn qF iek mF dy iKlfPL puils kol sLkfieq kIqI geI ik Aus ny iksy bwcy nMU skUl vl jfxoN roikaf hY. ieh sLkfieq iprMsIpl vloN kIqI geI pr puils ny qPqIsL ipwCoN ies sLkfieq nMu inr aDfr pfieaf. mfpy sLFqI pUrn ros pRgt kr rhy sn pr sUbf srkfr aqy ies dy skUlF ivwc bYTy eylcI eynf vI brdfsLq nhIN kr skdy.

          ies swB kuJ dy bfvjUd mfipaF ivwc sYks slybs df ivroD hor pRcMz huMdf jf irhf hY aqy ilbrl srkfr aMdr bhuq sfry aYmpIpI srkfr dI aVI qoN icMquq dwsy jFdy hn. ies sYks slybs iKlfPL adflqI kys ho jfx dI vI pUrI sMBfvnf hY aqy lok pbilk skUl isstm lfcfr huMdy vI njLr af  rhy hn ijs nfl kimAUntI aDfriq pRfeIvyt skUlF vwl iKwc vD rhI hY.


ivwn aqy sYzljL dI joVI Gwt igxqIaF dy siBafcfr nUM qfro qfr krn `qy qulI

 

trONto (jIq jlMDrI) :- kYQiln ivMn EntyrIE dI pRImIar hY aqy sYzljL AuntyrIE dI isiKaf mMqrI hY. jdoN kYQiln ivMn mgMtI dy pRImIar huMdy hoey isiKaf mMqrI sI qF Aus ny sYks aYXUkysLn dy nF qy skUlF ivwc nvF slybs lfgU krn dI skIm bxfeI sI pr coxF ivc hfr qoN zridaF mgMtI lfgU krn qoN ipwCy hwt gey sI. hux jd kYQlIn ivMn sUby dI pRImIar bxI qF Aus ny afpxI skIm nUM isry cfVn leI lokF vwloN inkfiraf sYks slybs ptfrI ivwcoN kwZ ilaf hY aqy isiKaf mMqrI nfl rlL ky ies nUM lfgU krn jf rhI hY. ies sYks slybs nUM ishq slybs dy nF nfl pRcfiraf jf irhf hY jd ik lok ies nM UsYks slybs df nF idMdy hn ikAuNik ieh slybs bwicaF dI Aumr dy muqfibk nhIN bxfieaf igaf ijs kfrn bwicaF dI socxI bdl jfvygI aqy smilMgqf bwicaF ivwc 'cMgI cIj'L bx jfvygI ijs kfrn bwicaf nUM ies pfsy jfx qoN rokxf musLikl ho jfvygf ies nfl Gwt igxqIaF dy BfeIcfiraF dy siBafcfr nUM zUMgI swt vwjx dy asfr hn. muwK Dfrf dy eIsfeI vI ies df zwt ky ivroD kr rhy hn pr ivwn srkfr ieh Dwkf krn `qy qulI hoeI hY.


jd mfeI cfeIlz mfeI cuies sux ky pRImIar nMU BfjV peI!

 

rYkszyl :- 3 meI dy ivsfKI ngr kIrqn mOky AuntyrIE dI pRImIar kYQiln ivwn rYkszyl dy hMbrlfeIn dy ielfky ivwc ivsfKI mubfrk afKx puwjI. ies mOky isvl vrdI ivwc pRImIar dy bfzIgfrz, kuJ slfhkfr aqy  iqMn ieMzo knyzIan aYmpIpIjL vI pRImIar dy nfl sn. ies ielfky ivwc sUby dy sYks slybs df ivroD kr rhI sMsQf hovf ny vI mfipaF nMU jfxkfrI dyx vfsqy bUQ lgfieaf hoieaf sI aqy drjn dy krIb vlMtIafr sYks slybs dy ivroD ivwc Plfier vMz rhy sn aqy ptIsLnF `qy dsqKq vI krvf rhy sn. jd AuhnF dI inghf pRImIar kYQiln ivwn dy zYlIgysLn `qy peI qF Auh sYks slybs bfry gwl krn leI pRImIar vwl vDy pr pRImIar ny AuhnF nMU njLraMdfjL kr idwqf aqy qyjI nfl AuhnF qoN dUr jfx leI kfhlI nfl kdm puwtx lwgI. ies mOky hovf vlMtIarjL ny mfeI cfeIlz mfeI cuies dy avfjLy kwsxy sLurU kr idwqy ijs nMU sux ky pRImIar dI spIz hor vD geI. pRImIar dy Bwj rhy zYlIgysLn vwl vyK ky bhuq sfry lok hws rhy sn.  mOky `qy sMgq ivwc hfjLr bhuq sfry mfpy aqy nOjvfn vI mfeI cfeIlz mfeI cuies dy nfhry mfrn lwgy aqy AuhnF qkrIbn iewk blfk qwk pRImIar df ipwCf kIqf.

          jd pRImIar hMbrvuwz sInIarjL kwlb dy zYlIgysLn pfs rukI qF iewk aYmpIpI ny hMbrvuwz sInIarjL nMU ikhf ik Auh pRImIar nMU isropf ByNt krn. ies mOky hMbrvuwz sInIarj klwb dy zYlIgysLn dy hwQF ivwc isropy PVy hoey sn aqy Auh ngr kIrqn dy puwjx dI AuzIk kr rhy sn.  sInIarjL afgU inrml isMG kMg ny afiKaf ik isropy qF pMj ipafiraF vfsqy hn, pRImIar vfsqy nhIN hn. sInIar afgU ipRM: jgdIp isMG Aupl aqy joigMdr isMG DflIvfl ny pRImIar nMU mfeI cfeIlz mfeI cuies dy nfhry lgf rhy lokF dI gwl sunx nMU ikhf. iek sInIar afgU ny qF sYks slybs dy iKlfPL hovf vloN vMizaf jf irhf Plfier vI hvf ivwc lihrfAuxf sLurU kr idwqf. ieMJ pRImIar dy zYlIgysLn pwly inrfsLqf hI peI aqy sInIarjL df juvfb sux ky pRImIar dy zYlIgysLn dy sfh Puwlx lwg pey. ies mOky  iek aYmpIpI ny hwQ ivwc cfh df Pom df kwp PiVaf hoieaf sI aqy jfpdf sI ik Aus leI cfh pIxI hrfm ho geI sI. kuJ lok ies zrfmy dIaF qsvIrF lY rhy sn aqy keI vIzIE kipl vI bxf rhy sn. pRImIar dy zYlIgysLn ivwc aYmpIpI ivwk iZloN, aYmpIpI aMimRq mFgt aqy aYmpIpI hirMdr mwlIH sLfml sn.


asLlIl sYks slybs iKlfPL mfipaF vloN lgfqfr dUjy idn vI hMbrlfeIn skUl sfhmxy ros pRdrsLn kIqf igaf

torfto, 7 meI :- sUbf srkfr vloN  sqMbr 2015 qo Dwky nfl lfgU kIqy jf rhy sYks slybs iKlfPL mfipaF vloN awj lgfqfr dUjy idn vI hMbrlfeIn skUl sfhmxy ros pRdrsLn kIqf igaf. pMjfbIaF dI BrvIN vwsoN vfly ies ielfky ivwc cfr meI sYNkVy bwicaF ny skUl df bfeIkft kIqf. pihlf pRdrsLn 6 meI nMU kIqf igaf aqy dUjf pRdrsLn 7 meI nMU kIqf igaf. sUbf srkfr ijs slybs nMU Dwky nfl lfgU krn jf rhI hY, bhuqy mfpy ies nMU asLlIl sYks slybs smJdy hn jo ik iksLor Aumr dy bwicaF dI Aumr dy anUkUl nhIN hY.

          BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik gLLlq jfxkfrI dy aDfr `qy iek pRdrsLnkfrI nMU cfrj krvfAux dI koisLsL vI kIqI geI pr puils ny qPqIsL AuprMq pfieaf ik ieh pRdrsLnkfrI 6 meI nMU pRdrsLn ivwc sLfml nhIN sI jd ik Aus `qy 6 meI nMU kiQq qOr `qy iksy nMU Dwkf mfrn df dosLI dwisaf jf irhf sI. bhuq sfry pRdrsLnkfrI smJdy hn ik ieh jfxbuwJ ky mfipaF nMU zrfAux Kfqr kIqf jf irhf sI pr ros hor pRcMz huMdf jf irhf hY.

          6 meI nMU hMbr lfeIn skUl sfhmxy zyZ sO dy krIb mfipaf ny ies islybs ivruwD afpxf ros jfhr kIqf. ivKfvfkfrIaf ny ies slybs ivwc loVINdIaF qbdIlIaf krn dI mMg kIqI. ies ros mujfhry dI ivyqf ieh rhI ik ies ivwc keI aOrqf agvfeI vflf rol kr rhIaf sn jdo ik hux qwk ieh muihMm mrd kfrjkrqfvf qwk sImq rhI hY. awj dUjy idn hoey pRdrsLn ivwc vI mfvF dI vwzI igxqI sI jo afpxy bwicaF dI surwiKaf qoN icMquq hn.

          hMbr lfeIn skUl ivwc mfipaf ny do vfr iewkqr ho ky ros pRgtfvf kIqf. pihlI vfr Auh svyry sfZy 7 vjy dy krIb iewkqr hoey aqy dUjI vfr duiphr ZfeI vjy dy krIb iPr iekwqr hoey. ijLkrXog hY ik ies ielfky ivwc hI 3 meI nMU ngr kIrqn mOky mfipaF ny pRImIar kYQiln ivwn dy zYlIgysLn nMU Gyr ilaf sI aqy mfeI cfielz mfeI cuies dy avfjLy kwsy sn.

          bhuq sfry mfpy eyrIaf dy aYmpIpI PIk kfdrI nUM imlx leI Ausdy dPqr gey ijwQy Auhnf nUM koeI qswlIbs jvfb nhI idwqf igaf. imlx gey mfipaf dy ies gruwp nMU aYmpIpI PIk kfdrI dy dPqr vwloN dwisaf igaf ik PIk kfdrI kol awj kwl vkq dI bhuq Gft hY aqy Auh jUn mhIny qwk iksy nUM iml nhI skdy. ies nfl mfpy zfhZy inrfsL hoey.

          pqf lwgf hY ik spirMgzyl eyrIaf qo keI icMqq mfipaf ny iewk pwqr lokl aYmpIpI hirMdr mwlHI nUM iliKaf hY ijs ivwc ies sYks slybs ivwc dr mwdf bfry gwl krn leI smy dI mMg kIqI geI hY. keI idn bIqx dy bfvjUd ajy qwk  aYmpIpI vwlo koeI jvfb mfipaF nUM nhI idqf igaf.

          brYptn ivwc keI ies slybs dy ivroD ivwc mfipaf vwlo vwzI igxqI ivwc bwicaf nUM skUlf ivwc nhI Byijaf jf irhf.  keI QfvF `qy lokl pwDr dy mujfhiraf df afXojn kIqf jf irhf hY. ieh mujfhry mYkvIn gorvya, bovyarz icMgUI aqy frly bUlyvfrz ivwc siQq skUlf ivwc kIqy jfx dI sMBfvnf hY. hovf dy bulfry joqieMdr isMG soZI ny ikhf ik hux asI inwkIaf inwkIaf kimAuintI mIitMgf krky mfipaf nUM sucyq kr rhy hf. ies vfsqy Coty Coty iewkT kimAuintI sYtrf, pfrkf afid ivwc afXijq krky sYmInfr dy rUp ivwc jfxkfrI idwqI jf rhI hY. afpxy ielfky ivwc mIitMg afXoijq krn leI aqy mfhr bulfiraf nUM bulfAux leI joqieMdr isMG soZI nfl 647 986 0011 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.

pIal borz dI cyar jYint mfipaF `c nuks kwZx lwgI

          AuDr pIal borz dI cyar jYint mYkzUglz ny mfipaF iKlfPL jLihr AuglidaF ikhf hY ik slybs bfry gLLlq pRcfr ho irhf hY aqy mfpy guMmrfh ho rhy hn. jYint ny sUbf srkfr qoN sKLq pRcfr krn mMg kIqI hY aqy ies sYks slybs df smrQn kIqf hY. jYint imsIsfgf dy vfrz 1 aqy 7 qoN pbilk skUl trwstI vI hY.

cYrI trI ielfky `c ros pRdsLn awj

pqf lwgf hY ik brYNptn dy cYrI trI ielfky `c ros pRdsLn awj 8 meI nMU 1 vjy aXoijq kIqf jf irhf hY. somvfr aqy mMglvfr nMU vI ros pRdrsLn kIqf igaf sI


cor nfloN pMz kfhlI

mfipaF dI iewCf dy Elt sYks slybs lfgU krnleI pIal izsitrk skUl borz ipaf kfhlf

lokF dI jybF nMU Gux vFg Kf irhf hY pIal skUl borz

imsIsfgf, 9 aprYl :- mfipaF dI iewCf dy Elt sYks slybs lfgU krn leI pIal izstirk skUl borz sUbf srkfr nfloN vI kfhlf ipaf hoieaf hY. skUl borz vloN 8 aprYl nMU ipMk zya mnfieaf igaf aqy pRfiemrI skUlF dy bwicaF nMU vI ivqkrf dUr krn dy nfm `qy smilMgIaF bfry dwisaf igaf. ijhnF bwicaF nMU smilMgIaF bfry pqf hI nhIN hY AuhnF nMU smilMgIaF nMU brfbr smJx df pfT pVfHieaf igaf. Krcy aqy vD rhIaF qnKfhF vwl vyKIey qF pIal skUl borz lokF dI jybF nMU Gux vFg Kf irhf hY.

          8 aprYl nMU hovf sMsQf dI agvfeI hyT mfipaF dI vwzI igxqI pIal skUl borz dI mIitMg ivwc sLfml hoeI aqy 24 mfrc nMU idwqI ptIsLn bfry borz df PYslf jfnxf cfihaf. borz ny bysLrmI Bry aMdfjL ivwc Jwgf cwk idwqf aqy srkfr dy sYks slybs nMU lfgU krn dI kfhlI jfhr kIqI ijs df mfipaF ny BfrI ivroD kIqf. ies dy Elt kYQoilk borz srkfr dy nvyN sYks slybs dy hwk ivwc nhIN hY aqy srkfr  PMizMg df zMzf vrq skdI hY. ijLkrXog hY ik pIal skUl borz sUby dy swB qoN niKd skUl borzF ivcoN hY ijWQy pVfHeI df imar KUhKfqy pY irhf hY  aqy bhuqy mfpy kYsL pRfeIvyt itAUsLn pVfH rhy hn. pIal skUl borz mfipaF dy afpt-afAUt hwk nfl vI cfl Kyz irhf hY aqy sUbf srkfr nfl rilaf hoieaf hY. afpt afAut df hwk vrqx dy cfhvfn mfipaF nMU AulJfAux leI skUl borz mfipaF nMU kih irhf hY ik ies bfry sqMbr ivwc dwisaf jfvygf. ies bfry pIal borz dI nIaq sfPL nhIN hY aqy borz sUbf srkfr nfloN vI jldI asLlIl sYks slybs lfgU krnf cfhuMdf hY. iek mfpy ky KLLbrnfmf nMU dwisaf ik ieh qF cor nfloN pMz kfhlI vflI gwl hY. 

          motIaF qnKfhF mFjx vfly ies skUl borz ivwc sflfnf iek lwK qoN vwD qnKfh lYx vfilaF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY. pIal borz ivwc sflfnf iewk lwK zflr qoN vwD qnkFh lYx vfilaF dI igxqI sMnsLfeIn ilst muqfibk hux 843 ho geI hY. aYjUkysLn zrYktr tonI pONits dI slfnf qnKfh $249,311 hY jF kih lE ZfeI lwK zflr hY pr mfipaF dy hwkF dI koeI pRvfh nhIN hY. pIal pbilk skUl borz aqy kYQoilk skUl ivwc ipMRsIplF dI qnKfh $114,515 qoN $130,738 hY. vfeIs ipMRsIplF dI qnKfh $97,954 qoN $117,126 hY jdik tfp skyl tIcrF dI qnKfh $93,813 qoN $94,642 sflfnf hY jo ik Kfs hflqF ivwc $100,000 vwD vI ho jFdI hY. ies qoN ielfvf sfl ivwc CuwtIaF hI CuwtIaF hn. awDy ku bcdy pVfHeI dy idn pIzI zya jF ipMk zya vrgy bhfinaF dI ByNt cVH jFdy hn aqy mfpy itAUsLnf lwBdy iPrdy hn. Xfd rhy brYNptn dy vfrz 9-10 qoN pbilk skUl borz trwstI hrkIrq isMG nMU smyN isr cox Krcy df vyrvf nf Brn kfrn Kfrj kr idwqf igaf hY aqy Aus dI sIt KflI GoisLq kr idwqI geI hY. aus vloN kfnMUnI cfrfjoeI dIaF kMnsoaF iml rhIaF hn. agr Aus nMu kfmXfbI nhIN imldI qF ies vfrz trwstI vfsqy nvyN isry qoN cox hovygI. afs kIqI jFdI hY hux ies vfrq dy lok ajyhf trwstI cunxgy jo lokF dy hwkF nfl KVygf. hrkIrq isMG ny sYks slybs dy mfmly ivwc lolopopo vflf stYNz ilaf sI ijs qoN mfpy sKLq inrfsL sn.

 

ivMzjLr ivwc mfipaF ny asLlIl sYks slybs dy iKlfP kIqf ros pRdrsLn

ivMzjLr :- bIqy sLnIvfr mfipaF ny ivMzjLr ivwc asLlIl sYks slybs dy iKlfP ros pRdrsLn kIqf aqy ies nMU vfps lYx dI mMg kIqI. cfrljL klfrk pfrk ivwc hoey ies ros pRdrsLn ivwc mfipaF n y bwicaF nMU bwcy rihx idE dy nfhry lgfey. ies mOky bolidaF grYgrI mUr ny ikhf ik sUbf srkfr vwK vwK Aumr dy bwicaF nMU iewko rwsy bMn rhI hY aqy CotI Aumr dy bwicaF Auh kuJ isKfAuxf cfhuMdI hY jo AuhnF dI Aumr dy anUkUl nhIN hY. zYirk Qfck aYlIimMtrI skUl pyrYNt azvfeIjLrI kONsl Pfr kYQOilk borz ny ikhf ik asIN afpxy bwicaF nMU kuJ dUr bYTy aPLsrsLfhF nfloN vwD vDIaf jfxdy hF aqy ividaf mqrflf JUT bol irhf hY. sqMbr qoN lfgU kIqy jf rhy sYks slybs ivwc pihlI jmfq dy bwicaF nMU sYks afrgnjL bfry jfxkfrI idwqI jfvygI. qIjI jmfq dy bwicaF nMU smilMgI mfipaF bfry dwisaf jfvygf jo kuJ lokF dy gMdy idmfg dI kfZ hY. CyvIN jmfq dy bwicaF nMU hwQrsI, mUMh nfl sYks aqy smilMgI sMBog bfry dwisaf jfvygf. bwicaF nMU ieh vI dwisaf jfvygf ik ilMg Cy iksm dy huMdy hn. mfipaF vloN ies df sKLq ivroD kIqf jf irhf hY aqy 14 aprYl nMU kueInjL pfrk ivKy iewk vwzf ros pRdrsLn vI kIqf jf irhf hY.

 


srkfr dI cuwp kfrn mfipaF dI icMqf vDI

asLlIl sYks-slybs dy ivroD `c skUlF `c mfipaF dIaF kmytIaF bnx lwgIaF

brYNptn :- EntyrIE dI srkfr vloN sMqbr 2015 qoN sLurU hox vfly skUl sfl ivwc nvF sYks slybs Dwky nfl lfgU kIqf jf irhf hY ijs df mfipaF vloN sKLq ivroD kIqf jf irhf hY. ipCly hPLqy mfipaF vloN pRImIar kYQiln ivMn df mfltn ivwc iGrfE vI kIqf igaf sI pr ilbrl srkfr ny mfipaF dI sunx dI QF ies bfry cuwp DfrI hoeI hY ijs kfrn mfipaF dI icMqf vD rhI hY. ies asLlIl sYks-slybs dy ivroD `c skUlF `c mfipaF dIaF kmytIaF bnx lwg peIaF hn qFik ik ies sYks-slybs df skUl pwDr `qwk ivroD kIqf jf sky. sUbf srkfr aqy skUl borzF dI imlIBugq kfrn mfipaF nMU afpt-afAUt hwk vrqx qoN rokx vfsqy ZuwcrF zfhIaF jf rhIaF hn. iek pfsy srkfr lokF nMU afpt-afAUt hwk df ZMzorf ipwt rhI hY aqy dUjy pfsy srkfr mfipaF nMU ieh hwk spsLt qOr `qy dyx vfsqy iqafr nhIN hY.

          spirMgzyl ivwc siQq lfrkspr pbilk skUl (aYlIimMtrI) dy mfipaF ny sFJI kmytI bxf leI hY aqy ies kmytI df Pysbuwk pyj vI bxf ilaf hY. ieh kmytI hor mfipaF nMU ies slybs dIaF KfmIaF aqy mfsUm bwicaF dy afcrn `qy pYx vfly bury asrF bfry jfxkfrI dyvygI. srkfr ies sYks slybs nMU pihlI jmfq qoN lfgU kr rhI jdik pihly gryz dy bwicaF nfl sYks bfry gwl krn dI koeI quk nhIN bxdI.  ieh kmytI hovf aqy sUbf pwDrI mfeI cfielz mfeI cuies nfm dI muihMm nfl sihXog kr ky ies asLlIl sYks slybs df ivroD krygI. brYmlI roz aqy snImYzo dy ivckfr lfrkspr roz `qy siQq lfrkspr aYlIimMtrI skUl dy mfipaF nMU bynqI hY ik Aus ies kmytI nfl juVn. pqf lwgf hY ik hor keI skUlF ivwc vI mfpy ies iksm dIaF kmytIaF bxf rhy hn. 14 aprYl nMU ikAUnjL pfrk ivKy mfipaF vloN iek vwzI ros rYlI vI aXoijq kIqI jf rhI hY.

          Pysbuwk `qy pfrspr pbilk skUl dy mfipaF dI kmytI vfsqy Larkspurparents

`qy jfE. ieh kmytI virMdr isMG sYNBI, inqn pwqU, qijMdr kOisLk aqy aquwl sLrmf dy XqnF nfl sLurU kIqI geI hY ijs ivwc mfpy DVfDV sLfml ho rhy hn.        

          inqn pwqU nfl eImyl `qy vI sMprk kIqf jf skdf hY; nitin289@yahoo.ca


sYks-slybs qoN icMquq mfipaF ny pRImIar dI KuMb TwpI

aYQink mIzIey nMU idwqf iznr hoieaf pUrI qrF Twus

puils ihPfjLq hyT ipClI iemfrq dI pfrikMg rfhIN pRImIar nMU ipaf Bwjxf

 

mfltn , 26 mfrc :- awj sLfmI jd sUby dI pRImIar kYQiln ivwn mfltn ivwc iewk smfgm ivwc ihwsf lYx puwjI qF sYks-slybs qoN icMquq ros pRdrsLn kr rhy sYNkVy mfipaF ny pRImIar dI burI qrF dI KuMb TwpI aqy puils nMU BfrI surwiLKaf hyT pRImIar ivwn nMU pRdrsLnkfrI mfipaF dy iGrfE `coN bfhr kwZxf ipaf. ies nfl pRImIar vloN aYQink mIzIey nMU idwqf igaf iznr pUrI qrF Twus ho igaf aqy ivrdI bYNkuiet hfl aMdr kF pYx lwgy jdik bfhr guwsy ivwc afey mfipaF df TfTF mfrdf iekwT vDdf igaf.  jd pRImIar ny ros kr rhy mfipaF nMU ivvfdgRsq aqy asLlIl sYks slybs dy shI hox bfry nsIaq dyxI cfhI qF mfipaF ny sunx qoN ienkfr kr idwqf. mfipaF vloN sfzy bwcy sfzf hwk, asIN nFh kihMdy hF (vI sya no) aqy  asqIPLf idE (rIjLfeIn rIjLfeIn) dy akfsL gMjfAU nfhiraF dI lY nf tuwtx idwqI. puils aqy sikAUrtI stfPL ieh vyK ky hYrfn sI ik vwK vwK BfeIcfiraF dy mfpy afpxy bwicaF dy BivK qoN icMquq ikvyN iek lVI ivwc proey gey sn aqy pRImIar kYQiln ivwn dI qfnfsLfhI df zwt ky ivroD kr rhy sn. pRImIar df iGrfE eynf jLbrdsq sI ik puils leI pRImIar nMU bfhr kwZxf musLkl ho irhf sI. ies dOrfn puils ny keI mujLfhrfkfrIaF nMU Dwky vI mfry aqy ivrdI bYNkuiet hfl dy bfhr bIbI ivwn nMU GyrI KVy mfipaF qoN Cuzf ky Aus nMU hfl aMdr vfiVaf pr mfipaF ny hfl df drvfjLf Gyr ilaf.

          guwsy ivwc afey mfpy ivrdI bYNkuiet hfl df muwK drvfjLf Gyr ky KV gey aqy nfhrybfjLI krn lwgy. hfl dy aMdr igxqI dy aYQink mIzIafkfr aqy kuJ srkfrI gurgy sn. bhuuq sfry mIzIafkfr jo pRImIar vloN idwqI iznr dI dfavq Kfx afey sn mfipaF dy pRotYst ivwc sLfml ho gey ijs nfl aMdr kF pYx lwgy. pqf lwgf hY ik ies mOky dysI sFsdF ivcoN isrPL aMimRq mFgt hI aMdr sI pr ies jfxkfrI dI qsdIk nhIN ho skI. dysI aYmpIpI dIpkf dmrYlf jo ik pRImIar dy asLIll sYks krIkulm df pUrf smrQn krdI hY, BfrI pRotYst nMU vyK ky Bwj AuTI aqy bfad ivwc iksy hor rsqy ivrdI hfl ivwc pwuj geI.

          mfipaF df gwusf Twlx df nfm nhIN sI lY irhf aqy nfhrybfjLI qyjL huMdI geI qy puils mfipaF nMU hfl dy drvfjLy qoN ipwCy Dwkx lwgI.   kuJ cIny BfeIcfry dy mfpoy hfl dIaF qfkIaF dy sLIisLaF nfl afpxy pRotYst bYnr lgf ky KVy sn qF ik aMdr bYTI pRImIar aqy Aus dy gurgy pVH lYx ky icMquq mfpy kI mMgdy hn?

pRImIar ZIT hoeI

aMdroN pRfpq hoeI jfxkfrI muqfibk pRImIar pUrI qrF ZIT ho cuwkI hY aqy Aus ny aMdr mjUd igxqI dy lokF nMU ikhf ik bfhr ros pRdrsLn kr rhy lok rfjnIqI qoN pRyrq hn aqy pIsI pfrtI dy aYmpIpI mOtI mYknOtn dy smrQk hn. jo ik srfsr gLlq sI aqy 95% mujLfhrfkfrI  mOtI mYknOtn dy nfm qoN vI vfkPL nhIN sn. aMdr kMbdI avfjL ivwc bolidaF pRImIar ny ivvfdgRsq sYks slybs nMU shI dwsidaF ieh JUT iPr boilaf ik jo mfpy nhIN cfhMdy Auh ies qoN afpt afAUt kr skdy hn. jdik afpt afAUt krn vfly mfipaF nMU pIal pbilk skUl borz DmkI Bry Kq ilK irhf hY aqy mnUwKI aiDkfr kimsLn dy nfm `qy zrf irhf hY. sUby dI srkfr kwutxf vI aqy rox vI nhIN dyxf dI nIqI `qy cwl rhI hY aqy lokF nMU lgfqfr guMmrfh krdI af rhI hY.

          jd pRImIar aMdr sI qF mfpy ivrdI bYNkuiet hfl dy drvfjLy aqy zYrI roz dI ieMtrYNs nMU GyrI KVy sn. acfnk jd iek kfly rMg dI vwzI 4 bfeI 4 pfrikMg lft ivcoN ihwlI qF mfipaF ny smiJaf ik pRImIar ies ivwc bYT ky Bwj rhI hY. mfipaF ny ies vhIkl nMU Gyr ilaf aqy nfhrybfjLI krn lwgy. ies vhIkl nMU mfipaF ny 20 imMt dy krIb GyrI rwiKaf aqy puils mfipaF nMU ipwCy htfAuNdI rhI. bhuq AuzIk qoN bfad jd mujLfhfrkfrIaF dI igxqI Gt geI qF puils ny vwKry rsqy pRImIar nMU bfhr kwZx df pRbMD kIqf. pRImIar nMU puils ihPfjLq hyT ipClI iemfrq dI pfrikMg rfhIN ipClI sVk rsqy bfhr Bwjxf ipaf. jd bcdy pRdrsLnkfrIaF nMU pIrIar dy cly jfx df pqf lwgf qF Auh sLfq hoey aqy afpxy GrF nMU muVk lwgy.

          ies ros pRdrsLn nMU afrgynfeIjLL krn leI vwK vwK BfeIcfiraF nfl koafrzInyt krn vfly hovf dy afgU joqivMdr isMG soZI ny pRdrsLn dI kfmXfbI leI jfgrUk ho rhy mfipaF df DMnvfd kIqf. AuhnF mIzIaf df vI DMnvfd kIqf ijs ny mfipaF nMU jfgrUk krn leI Xogdfn pfieaf hY. sRI soZI ny ikhf mfpy ies ivvfdgRsq slybs nMU iksy hflq ivwc vI pRvfn nhIN krngy aqy pRImIar smyq vwK vwK ilbrl mMqrIaF aqy sFsdF df ipwCf krdy rihxgy. AuhnF BfeIcfry dy Dfrimk, sports, swiBafcfrk, sInIarjL aqy mIzIaf adfiraF nMU hor sihXog dyx dI apIl kIqI. ies ros pRdrsLPn ivwc bhuq sfry mfpy afpxy kol AuplBd smyN muqfibk afAuNdy aqy jFdy rhy. iek sInIar mIzIafkfr ny pRdrsLn ivwc sLfml hoey mfipaF dI igxqI 1000 dy krIb dwsI ijs nfl mfltn ivwc ipCly keI sflF ivwc hey pRdrsLnF ivcoN ieh swB qoN vwzf ros pRdrsLn ho inbiVaf. ies ros ivwc mfqfvF, nOjvfn bIbIaF aqy bwcy vI vwzI igxqI ivwc sLfml sn.

          Xfd rhy 24 mfrc idn mMglvfr sLfm nMU vI iek hjLfr dy krIb mfipaF ny pIal pbilk sKul borz dy bfhr vwzf ros pRdrsLn kIqf sI aqy mYmorMzm vI idwqf sI. aglf pRotYyst ikqy vI iksy vI smyN ho skdf hY.


EntyrIE dI ilbrl srkfr dy sYks-slybs dy iKlfPL mfipaF ny kIqf BfrI ros pRdrsLn

pIal pbilk skUl borz aqy kYQoilk skUl borz nMU idwqy gey mYmorMzm

imsIsfgf :- 24 sqMbr, idn mMglvfr sLfm nMU pIal borz afPL aYjUkyn dy bfhr ilbrl srkfr dy sYks-slybs dy iKlfPL mfipaF ny kIqf ros pRdrsLn kIqf igaf. ies ros pRdrsLn ivc vwK-vwK BfeIcfry dy 500 qoN lok fiml hoey. ieh ros pRdrsLn sLfm 6:30 qoN 7:30 vjy qwk kIqf igaf. sLfm 6 vjy qoN hI lok hurEntfrIE aqy mYQysn bulyvrz dy kony `qy iekwqr hoxy urU ho gey sn. pihlF 6 vjy kYQoilk skUl dy borz nUM ies sYks slybs dy ivroD ivwc mYmorYzm idwqf igaf. kYQoilk borz dy jnrl mYnyjr kimAUnIkysLnjL & kimAUntI rIlysLnjL sRI brUs kYNpmbl ny ieh mYmorMzm hovf dy zYlIgysLn qoN pRfpq kIqf.

          6:30 vjy pIal borz afPL aYjUkysLn dy dPLqr dy bfhr ros pRdrsLn sLurU hoieaf. ies ivwc nvyN sYks aYjUkyn krIkulm dy ivruwD nfarybfI kIqI geI. vwK-vwK bulfiraf vwlo afpxy ivcfr vI pRgt kIqy gey aqy ies slybs nMU ax-anUkUl dwisaf igaf. pIsI aYmpIpI sRI mOtI mYknOtn ies ros pRdrsLn ivwc pwujy. Auhnf vfadf kIqf ik agr Auh pIsI pfrtI df lIzr cuxy jFdy hn aqy pIsI pfrtI dI srkfr afAudI hY qF ies krIkulm nUM mukMml qOr `qy bdl dyvFgy. Xfd rhy sRI mOtI mYknOtn pIsI pfrtI dy afgU dI cox lV rhy hn. pRdrsLnkfrIaF ny mMg kIqI ik ies sYks slybs bfry sUby ivwc rYPrMzm krvfieaf jfvy. ies mOky mfipaF nMU afpt-afAUt Pfrm vI vMzy gey ijhnF nMU Br ky Auh skUl nMU dy skdy hn qF ik AuhnF dy bwicaF nMU ies sYks slybs qoN dUr rwiKaf jfvy. sUby dI ividaf mMqrI ieh ibafn dy cwukI hY ik mfpy afpt-afAut kr skdy hn. ieMJ jfpdf hY mfipaF nfl TwgI mfrn dI afdI ho cuwkI ilb rl srkfr ies bcn qoN kdy vI Bwj skdI hY. ikAuNik mfipaF dI bhu igxqI ies slybs dy iKlfPL hY.

          pIal aYjUkysLn borz dy zrYktrF dI mIitMg 7:30 vjy urU hoeI, ijs ivc hom Enr vYlyar aYsosIeyn dy joqivMdr soZI vwlo ies slybs pRqI mfipaf dI icMqf fihr krn vflI iek prYyntyn idwqI geI. ies prYyntyn ivc Auhnf mMg kIqI ik pIl aYjUkyn borz ies mfmly ivc iemfndfrI nfl afpxf rol adf kry. borz vwlo ByjI geI icwTI ijs ivc ies slybs nUM mfeInr cyj iliKaf igaf hY, Aus nUM vfps ilaf jfvy. ieh slybs Auhnf hI bwicaf nUM pVHfieaf jfvy, ijnHf dy mfpy ies slybs nUM pVHfAux leI afpxI iewCf ilKqI rUp ivc dyxgy. joqivMdr soZI ny ieh vI mMg kIqI ik ies muwdy `qy EtfrIE srkfr lokf dI rfey jfnx leI rYrYzm krfvy aqy sfry mfipaf qo rfey leI jfvy. Auhnf ikhf ik asI iksy nfl vI nslI ivqkrf nhI krdy, sfnUM sfzy bwicaf nUM idwqI jfx vflI iswiKaf pRqI afpxI rfey dyx df hwk idwqf jfvy. sfzy bwcy sfzy hn nf ik styt dI jfiedfd hn.

          ies mOky sYNkiVaF dI igxqI ivwc icMquq mfpy vI borz dI mIitMg ivwc hfjLr sn. jgfH dI Gft kfrn sYNkVy mfpy KVy sn.  bhuq sfry mfpy ieh mMg kr rhy hn ik sYks slybs nMU ishq & ijsmfnI isiKaf qoN vwK kIqf jfvy aqy sYks slybs AuhnF bwicaF nMU hI pVfHieaf jfvy ijhnF dy mfpy ies vfsqy hF krn.

          ros pRdrsLn dy afrgynfeIjLrF ny mfipaF nMU agly ros pRdrsLnF ivwc vI Bfg lYx dI apIl kIqI. 14 aprYl nMU sUby dI sMsd dy bfhr iek vwzf ros mujLfhrf aXoijq kIqf jf irhf hY.

 


EntyrIE dy sYks krIkulm dy ivroD `c hoieaf BrvF iekwT

hYlQ aYjUkysLn qy sYks aYjUkysLn nMU vwK krn aqy Dfrimk skUlF nMU Cot dyx dI mMg AuWTI

brYptn :- AuntyrIE dI ilbrl srkfr vwlo sqMbr 2015 qoN sLurU hox vfly agly skUl sfl qo lfgU kIqy jfx vfly nvy sYks slybs (krIkulm) dy ivroD ivwc 7 mfrc nMU brYNptn dy  tYrI imwlr sYtr ivwc iewk BrvF iekwT kIqf igaf. hovf (hom Enr vYlPyar aYsosIeyn) dI rihnumfeI hyT kIqy gey ies iewkT ivwc vwK vwK BfeIcfiraF dy lok sLfml hoey.  pMjfbI BfeIcfry ny vI ies iekwT ivwc vwzI igxqI ivwc sLmUlIaq kIqI. jgfH dI Gft kfrn bhuq sfry lokF nMU KVy hoxf ipaf.

          ies mIitMg ivwc vwK vwK BfeIcfiraf dy iewk qo bfad iewk bulfry ny isafsI ivcfrDfrf qoN AuWQy AuT ky ies slybs df ivroD kIqf. bhuq sfry bulfiraF ny ikhf ik ieh slybs bwicaf dy ivkfs leI ishqmMd nhIN hY.

          kYQoilk izstRikt skUl borz dy irtfierz aiDafpk lUa lYkobYlI ny ivsQfr nfl slybs bfry jfxkfrI dydy hoey dwisaf ik iks qrF ieh slybs bwicaF leI Gfqk ho skdf hY. Aus ny ikhf ik Auh AuntyrIE dI pRImIar kYQiln ivwn aqy iswiKaf mMqrI il sYzl nUM imlx leI bhuq Xqn kr cuwky hn lyikn koeI huMgfrf nhI imilaf. AuhnF ikhf ik srkfr dIaF nrF ivwc asI aiqvfdI bx gey jfpdy hF jdo ik asI isrP aqy isrP afpxy bwicaf dy BwivK nUM surwiKaq krn leI srkfr nUM suafl krnf cfhuMdy hF. sRI lUa ny ikhf ik asI cfhuMdy hF ik ies msly Auwqy rYPrYzm krvfieaf jfvy qF jo srkfr nUM lokF dIaF Bfvnfvf df shI igafn ho jfvy.

          kYQoilk BfeIcfry dI srgrm mYbr aqy sfbkf aiDafpk iln jYksn ny ikhf ik sfzI qrk BrpUr gwl suxn df srkfr df ierfdf hI nhI jfpdf ikAuik Auh afpxf eyjMzf sfzy `qy Tosxf cfhuMdI hY.

          sRI gurU isMG sBf qoN s: dljIq isMG syKoN ny ies sYks slybs df sKLq ivroD kIqf aqy hovf nMU hr sMBv mdd dyx df Brosf dvfieaf.

          ilbrl pfrtI dy do aYmpIpI hirMdr mwlHI aqy hirMdr qwKr ny styj qo kbUl kIqf ik ies slybs dy kuJ ihwsy `qy AuhnF nMU vI ieqrfjL hY aqy Auh mfipaF dI icMqf nMU smJdy hn. aYmpIpI sRI hirMdr qwKr ny ikhf ik gwl ivroD mIitMgF krn qwk hI sImq nhIN rihxI cfhIdI sgoN slybs dIaF ierfjLXog mwdF  dI sUcI bxf ky srkfr nMU ies nMU bdlx bfry Tos suJfE dyxy cfhIdy hn.

          jd ilbrl aYmpIpI mwlIH ny ies slybs bfry afpxy ivcfr dyx qoN guryjL kridaF kuJ golmol gwlF kr ky sfrn dI koisLsL kIqI qF lokF ny spsLt gwl krn dI mMg kIqI. ies ipwCoN hirMdr mwlHI ny ikhf ik Auh Kud AuntyrIE dy skUlF ivwc pVIH hY aqy nvy slybs ivwc bwicaf dy pwK qo kfPI KfmIaF hn. hirMdr mwlHI ny ikhf ik bwicaf nUM lY ky mfipaF dI icMqf nMU smJdI hY.

          jgdI gryvfl ny nvy sYks slybs bfry keI nukqy sfJy krky slybs dIaF ieqrfjLXog mwdF nMU Aujfgr kIqf. Auhnf ikhf ik srkfr aqy slybs dy hfmIaf vwlo pRcfr kIqf jf irhf hY ik nvf slybs bwicaF vwlo ieMtrnYwt qo leI jfx vflI jfxkfrI qo sucyq krn leI hY jdo ik slybs ivy rUp ivwc aijhI koeI gwl nhI krdf. Auhnf ikhf ik slybs ivwc hsqmYQUn krn nUM srIr nUM jfnx df iewk qrIkf dwisaf igaf hY jo ik bwicaf dy kudrqI ivkfs leI shI nhI hY.

          Inf sMDU ny nvy slybs bfry qwQf Auwqy afDfirq iek Bfvuk pykfrI kIqI aqy afpxI qkrIr ivwc srkfr nUM keI suafl kIqy. Aus ny ikhf ik slybs df ivroD krn vfilaf nUM srkfr smilMgI lokf ivruwD nPrq krn vfly (homoPoibk) grdfn rhI hY jdo ik ieh gwl swc nhI hY. Aus ny ikhf ik sfzf ivroD bwicaf nUM sYks bfry loVo vwD CotI Aumr ivwc idwqI jfx vflI pVfeI bfry hY nf ik iksy ivy vrg bfry.

          pRisD pwqrkfr krm isMG pUnIaf ny ikhf ik Auh Kud sdf hI ilbrl rhy hn aqy BwivK ivwc vI rihxgy lyikn ies slybs dy muwdy Auwqy Auh ilbrl srkfr nfl sihmq nhI hn ikAuik ieh sfzy bwicaf leI hfnIkfrk hY. AuhnF ikhf ik ieh soc rwKxI vI glq hY ik ies slybs df ivroD isrP torI pfrtI vfly kr rhy hn sgo slybs bfry smUh mfpy ikrmMd hn. krm isMG pUnIaf ny suJfa idwqf ik jykr srkfr ny slybs nhI bdlxf qF Gwto Gwt Drm afDfirq skUlF (Kflsf skUl, kYQoilk aqy ieslfimk skUl afid) Auwqy ies nUM Qoipaf nhI jfxf cfhIdf.

          Kflsf skUl brYptn dy ipMRsIpl irpsoDk isMG gryvfl df kihxf sI ik kimAuintI nUM srkfr dIaF gwlF df XkIn nhI krnf cfhIdf sgo slybs nUM bdlx leI dbfa bxf ky rwKx dI loV hY. Auhnf ikhf ik srkfr df ierfdf msly nUM tfl mtol dI nIqI nfl lmkf dyx vfly rhygf ijs qo kimAuintI nUM sucyq rihx dI loV hovygI ikAuNik isafsI afgU smJdy hn ik lokF dI XfdfsLq Gwt huMdI hY qy lok  bhuq jldI Buwl jFdy hn.

          kuJ bulfiraF ny mMg kIqI ik srkfr sYks slybs nMU ishq isiKaf qoN vwK kry qF ik mfpy spsLt cox kr skx. sfbkf mMqrI aqy ilbrl aYmpIpI hirMdr qwKr ny ies suJfE df smrQn kIqf.

          hovf pRDfn joqivMdr soZI ny ikhf ik asI ies ivwZy hoey sMGr nUM jfrI rwKfgy aqy afAux vfly idnf ivwc imsIsfgf aqy torfto ivwc ies iKlfPL hor ros smfgm krfgy. Auhnf ikhf ik awj dy smfgm ivwc hoeI vwK vwK BfeIcfiraf dI vwzI mUlIaq dws rhI hY ik mfpy slybs dy ivroD ivwc KVy hn.

          sRI soZI ny ikhf ik hovf mfipaF ivwc afpt-afAUt Pfrm vMz rhI hY ijs nUM Br ky mfpy skUl nUM dws skdy hn ik Auhnf df bwcf ieh slybs nhI pVnf cfhuMdf. Auhnf ikhf ik mfpy vwzI igxqI ivwc ieh Pfrm Br rhy hn aqy hovf dI vYbsfeIst qoN ieh Pfrm pRfpq kIqf jf skdf hY.

          pqf lwgf hY ik bhuq sfry mfpy ijhnF dy bwcy aYlImYNtrI jF imzl skUlF ivwc pVHdy, ies gMdy krIkulm qoN KOPLjLdf hn ikAuNik sqMbr qoN sLurU hox vfly skUl sfl qoN pihly gryz qoN hI bwicaF nMU gupq aMgF bfry pVfHieaf jfxf sLurU kr idwqf jfvygf aqy aglIaF klfsF ivwc isKfieaf jfvygf ik ieko pirvfr ivwc do do mfvF jF ieko prvfr ivwc do do bfp hoxf asDfrn nhIN hY. ies df mMqv mfsUm bwicaF dy mnF ivwc smilMgqf nMU jfiejL TihrfAuxf hY. pqf lwgf hY ik hovf vloN mfipaF dy sihXog nfl hor ros pRdrsLn krn aqy afpt-afAUt muihMm clfAux df PYslf kIqf igaf hY.

          bulfiraF ny ies gwl `qy vI icMqf jfhr kIqI ik sUbf srkfr dy ies sYks slybs df rcyqf pRo: bYNjimn lYivn cfielz pRonogRfPLI (biwcaF dy nMgyjL qy kfmuk CyVCfV) dy dosLF ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy Aus ny iqMn dosL kbUl kr ley hn ijs kfrn ieh slybs rwd kr idwqf jfxf cfhIdf hY. kYQoilk izstRikt skUl borz dy irtfierz aiDafpk lUa lYkobYlI ny ikhf ik ieh iekwlf kfrn hI ies slybs nMU rwd krn vfsqy kfPI hY.

          ijLkrXog hY ik pRo: bYNjimn lYivn mgMtI srkfr ivwc izputI ividaf mMqrI irhf hY aqy mjUdf pRImIar kYQiln ivwn dI trFjIsLn tIm df vI aihm mYNbr sI. Aus dI pRImIar nfl nyVqf iksy qoN CupI hoeI nhIN hY. pRo: bYNjimn lYivn nMU adflq vloN ajy sjLf suxfeI jfxI bfkI hY.


ilbrl srkfr df sYks slybs

TwgF dI tolI siraF dI ieko bolI

sUbf srkfr aqy torFto stfr smyq muwKDfrf df mIzIaf lokmwq nMU dbfAux `qy lwigaf hoieaf hY

 

brYNptn :- Dwky nfl sYks slybs lfgU krn vfsqy EntyrIE dI sUbf srkfr aqy ies df smrQk mIzIaf eynf bfijLd hY ik iehnF `qy pMjfbI dI khfvq TwgF dI tolI aqy sfiraF dI ieko bolI pUrI qrF lfgU huMdI hY. jd ilbrl srkfr ny sYks slybs jMqk kIqf qF mfipaF ny kVfky dI srdI ivwc kueInjL pfrk ivKy BrvF ros pRdrsLn kIqf pr ilbrl smrQk mIzIaf ny ies dI igxqI 2-300 hI dwsI.

          ipCly idnIN jd iek Cotf ijhf lokmwq srvyKx sfhmxy afieaf qF mIzIaf ny ies nMU bhuq jLor lgf ky ieMJ Dmfieaf ik bhumwq lok ies nvyN sYks slybs df smrQn krdy hn. ieh srvyKx Porm rIsrc ny kIqf sI aqy ies vfsqy isrPL sUbf Br ivcoN 996 lokF qoN 24 PrvrI qoN 27 PrvrI drimafn pwuiCaf igaf sI. ies srvyKx muqibk iehnF ivwcoN 49% lokF ny srkfr dy sYks slybs df smrQn kIqf, 34% ny ivroD kIqf aqy 17% ny ikhf ik AuhnF df koeI mwq nhIN hY. ies srvyKx nMU torFto stfr aqy hor muwKDfrf dy aMgryjLI mIzIaf ny bhuq AuBfr ky pRkfsLq kIqf.

          jd sUbf srkfr ny ieh srvyKx jMqk kIqf sI qF muwKDfrf dy aMgryjLI mIzIaf nMU vihm sI ik sUby dy lok ies df bhuq smrQn krngy. torFto stfr aKLbfr ny afpxI vYbsfeIt `qy lokF df mwq jfnx vfsqy iewk srvyKx sLurU kr idwqf sI ijs `qy jf ky  lok ies dy hwk jF ivroD ivwc kilk kr skdy sn. kuJ GitMaF ivwc hI spsLt ho igaf sI ik 70% dy krIb lok ies slybs nfl sihmq nhI sn.

           pMjfbI post dI iek rport muqibk 23 PrvrI nUM bfad duiphr sfZy iqMn vjy qwk 12 hfr 256 lok vot pf cuwky sn ijhnf ivwco 60% lok (7369) nvy islybs dy lfgU krn dy ivroD ivwc Bugqy hoey sn. ies smy qwk nvy islybs dy hwk ivwc vot pfAux vfilaf dI nPrI isrP 36[59% (4484) sI jdo ik 3% lokF df koeI mwq nhIN sI.

          pMjfbI post dI rpoort muqfibk fm pMj vjy ies srvyKx ivwc 15 hfr qo vwD vot pf cuwky sn ijhnF ivwc 70% dy krIb lok nvy islybs dy ivroD ivwc Bugqy sn. pMjfbI post vloN ies srvyKx dI iKwcI geI iewk qsvIr ies KLbr nfl lgfeI geI hY ijs ivwc stfr dy srvyKx ivwc 13,751 lokF ny vot pfeI hY ijhnF ivcoN 60[55% (8,326) ies dy iKlfPL, 36[28% (4,989) ies sYks slybs dy hwk ivwc aqy 3[17% (436) lokF df koeI mwq nhIN sI Bfv Auh nf ies dy iKlfPL sn aqy nf ivroD ivwc sn.

          jd torFto stfr ny vyK ilaf ik AuhnF dI cfl AuhnF dy Elt pY rhI hY qF srvyKx vflI  vYwbsfeIt df ilMk Kqm krky Bwj gey. torFto stfr ies scfeI nMU hjLm nhIN sI kr skdf ik lok ies dy vwzI igxqI ivwc iKlfPL hn aqy sUby dI ilbrl srkfr aqy smilMgqf nMU AuqsLfhq krn vflI lfbI dy iKlfPL hn.

          torfto stfr vwlo nvy islybs dy hwk ivwc bhuq lyK  ilKy gey hn qFik lokF df idmfg GuMmfieaf jf sky pr ies ivwc kfmXfbI nhIN imlI. pMjfbI mIzIaf ivwc vI lokF dy idmfg GuMmfAUx dy bhuq Xqn kIqy gey hn aqy ajy vI kIqy jf rhy hn pr bhuqy lok ies Gfqk sYks slybs qoN bhuq icMquq hn.

          lokF dy idmfg GuMmfAux vfsqy ilbrl srkfr ny ieh dfavy vI kIqy hn ik mfipaF dI rfey lY leI geI hY aqy hux ieh islislf bMd ho igaf hY. jdik srkfr ny iksy mfpy qoN ies bfry rfey leI hI nhIN hY. hr skUl ivcoN skUl isstm df guxgfx krn vflIaF mfipaF dIaF kiQq kOslF ivcoN iek hYNzipwkz afgU qoN ibnF sYks slybs ivKfieaF hI hF krvf leI geI sI. ijs slybs nMU srkfr dy hYNzipwkz bMdy ny vyiKaf qwk nhIN sI Aus dy hwk ivwc isr ihlf dyx nfl mfipaF dI slfh lY lYx df dfavf krnf zrfmf krn vflI gwl hY ijs nMU ilbrl srkfr afpxy smrQk mIzIaf aqy smilMgI lfbI dI mdd nfl swc sfbq krn `qy pUrI qrF qulI hoeI hY.

          pMjfbI BfeIcfry ivwc vI 12-15 hYNzipwkz ivakqIaF dI bMd kmry ivwc rfey leI geI sI. iehnF ivcoN bwicaF vfly ikMny ku hn  ieh ajy qwk nhIN dwisaf igaf. ieh kMnsoaF jLrUr imlIaF hn ik iehnF ivwc ajyhy kiQq buwDIjIvI vI sLfml sn jo aksr iswK nOjvfnF nMU iswdk, swc, sfdgI aqy gurmwqI jIvn dy sYmInfr idMdy hn.  iswK nOjvfnF nMU Bfrq ivwc iswKF nfl ho rhIaF kiQq byiensfPIaF df pfT vI pVHfAuNdy hn pr kYnyzf ivwc bwicaF dy BivK nfl Kyzx vfly srkfrI mnsUibaF df vfDU pYNzf cwl ky vI smrQn krdy hn.  iswKI pihrfvy ivwc ivcr rhy ajyhy aMimRDfrI afgUaF `qy hYrfnI huMdI hY jo ies sYks slybs nMU nYiqk smJdy hn.

          ipCly idnF ivwc ieh gwl spsLt ho geI hY ik sUby dy mfpy ies sYks slybs qoN bhuq icMquq hn aqy ies df ivroD krdy hn. mfipaF dy mn dI avsQf df aihsfs aYnzIpI aYmpIpI jgmIq isMG nMU vI ho igaf hY. jgmIq isMG ny vI sMsd ivwc ieh afK idwqf hY ik srkfr ny ies slybs bfry mfipaF dI rfey nhIN leI aqy rfey leI jfxI jLrUrI hY. AuNJ jgmIq isMG ny ies sYks slybs bfry afpxI rfey rIjLrv rwK leI hY. Aus ny ieh dwsxf vfjb nhIN smiJaf ik ieh slybs Aus dy ivcfr ivwc shI hY jF ies ivwc kuJ burf hY?

          srkfr mfipaF nMU ieh imwTI golI dyx dI koisLsL kr rhI hY ik mfpy afpxy bwicaF nMU ajyhI klfs ivcoN bfhr rwK skdy hn ijs nMU Auh shI nf smJdy hox Bfv mfipaF kol afpt-afAUt df hwk hY.. pr ieh eynf asfn nhIN hY aqy tyZI KIr hY. agr srkfr ny mfipaF dI nf suxI qF mfpy ies afpsLn nMU vqrx `qy vI mjLbUr hoxgy.    sMpfdk

 

mfipaF df roh idnoN idn hor pRcMz ho irhf hY

brYNptn :- EntyrIE dI ilbrl srkfr vloN Dwky nfl lfgU kIqy jf rhy sYks slybs bfry mfipaF df roh idnoN idn pRcMz huMdf jf irhf hY aqy vwK vwK BfeIcfiraF dy lok afpxy hlky dy subfeI sMsd mYNbrF, skUl borzF aqy skUl ipRMsIplF kool icMqf pRgt kr rhy hn. ies slybs ivwc pihly gryz qoN bwicaF nMU sYks ividaf dy nfm `qy smilMgqf nMU jfiejL pRvfn cfVHn dy Xqn afrMB kIqy jfxy hn. iek pirvfr ivwc do do mFvf jF do do bfpF df hoxf dwisaf jfxf hY. smilMgI sLfdIaF bfry gryz iqMn ivwc aqy smilMgI sbMDF bfry gryz 5 qy 6 ivwc dwisaf jfxf hY. gryz 6 ivwc hsqmYQn afnMddfiek dwisaf jfxf hY aqy gryz 7 ivwc bImfrIaF dy bcfE dy nfm `qy gudf sMBog aqy mUMh nfl sYks krn bfry dwisaf jfxf hY.

 


EntyrIE dy sfbkf izptI iswiKaf mMqrI byjfimn lYivn ny cfeIlz pornogRfI dy iqMn do kbUly

sYks slybs dy rcyqf hox dy cricaF qoN sUbf srkfr pRysLfn

 

torfto, 3 mfrc :- EntyrIE dy sfbkf izptI iswiKaf mMqrI byjfimn lYivn ny buwDvfr, 4 mfrc nMU cfeIlz pornogRfI dy iqMn doF nMU kbUl kr ilaf hY. bhuq sfrIaF rpoprtF ivwc ikhf igaf hY ik lYivn sUbf srkfry dy sYks slybs bxfAux vflI tIm df ihwsf sI. Aus dy sYks slybs dy rcyqf hox dy cricaF qoN sUbf srkfr sKLq pRysLfn hY. lYivn XUnIvrstI afP torFto ivwc pRoPYsr vI irhf hY aqy mYnItobf df izputI isiKaf mMqrI vI irhf hY. Auh zfltn mgMtI dI srkfr ivwc izputI isiKaf mMqrI sI. Xfd rhy mgMtI dI srkfr smyN 2010 ivwc ajyhf sYks slybs lfgU kIqf jfxf sI pr lokF dy ivroD krn vfps lY ilaf igaf sI. Aus smyN awj dI pRImIar kYQiln ivMn sUby dI isiKaf mMqrI sI. hux kYQiln ivMn ny pRImIar bxdy sfr hI ieh sYks slybs lfgU krn df aYlfn kr idwqf hY. srkfr bdlx mOky kYQiln ivMn vloN bxfeI geI trFijsLn tIm ivwc vI byjfimn lYivn df aihm rol sI aqy Auh kYQiln ivMn dy bhuq njLdIk irhf hY.

          julfeI 2013 ivwc 63 sfl dy byjfimn lYivn nMU cfielz pornogRfPLI dy 9 dosLF ivwc igRPqfr kIqf igaf sI ijhnF ivcoN Aus ny hux iqMn dosL adflq ivwc svIkr kr ky igltI mMn ilaf hY. Aus dI cfielz pornogRfPLI ivwc qPLqIsL inAUjLIlYNz puils ny 2012 ivwc sLurU kIqI sI aqy ies ivwc amrIkf dI puils ny qPqIsL kIqI sI. iswty vjoN Aus nMU julfeI 2013 ivwc igRPqfr kr ilaf igaf sI.  bYjfimn lYivn `qy cfeIlz pornogRfI ivc fiml hox aqy afpxy kol aijhIaf pornogRfik smwgrI hox dy do lgfey gey sn.  ies sbMD ivc lYivn dy vkIl vwlo iek ilKqI ibafn py kIqf igaf hY, ijs ivc lYivn ny afpxy kIqy `qy rimdgI fihr kridaF muafI mMgI hY. lYivn ny ikhf hY ik Auh afpxy kIqy `qy bhuq iafdf rimMdf hY aqy Aus nMU pqf hY nfl keIaF nMU bhuq hI duwK phuMcfieaf hY. adflqI kfrvfeI dOrfn lYivn vwlo kIqy gey jurmf df ibErf dwisaf igaf, ijs ivc ipCly smy ivc lYivn ny ijnHf bwicaf nfl ieh bdYlI kIqI, Aus dI jfxkfrI vI idwqI geI. jwj vwlo iehnf dof nUM suxn aqy lYivn vwlo afpxy iekbflIaf jurm qo bfad irhfl suxvfeI awgy pf idwqI geI hY. ies mfmly dI jfc kr rhy aMzr kvr pulIs aiDkfrI aqy srkfrI vkIl vwlo lYivn nUM doI TihrfAux vfly sfry puKqf sbUq adflq sfhmxy py kIqy jf cuwky hn.

          byjfimn lYivn vloN igltI plIz kIqy jfx dI sMBfvnf dIaF KLbrF af rhIaF sn qF torI mYbr pfrlImYt Yirl glft ny sMsd ivwc ikhf ik sYks isiKaf islybs iek aYsy ivakqI vlo bxfieaf igaf hY jo afp bwicaf dI potnogrfPI iPlmf sbMDq mfmly ivc kfnUMn dy kMjy ivc hY. ies `qy isiKaf mMqrI iljL sYNzljL ipwt AuTI aqy ikhf ik ikhf ik  torI aYmpIpI dy ivcfr inMdxXog hn. kYQiln ivMn ny ies nMU homoPobIaf df nfm dy rwd krn df Xqn kIqf.


ilbrl srkfr dy sYks krIkulm iKlfPL kVfky dI TMz dy bfvjUd jLbrdsq ros pRdrsLn

kueInjL pfrk sfhmxy hjLfrF mfipaF ny lgfey vI sy no dy nfhry

 

torfto :-  sUby dI ilbrl srkfr vloN nvF sYks krIkulm jMqk kIqy jfx qoN iek idn bfad 24 PrvrI idn mMglvfr nMU ilbrl srkfr dy ies sYks krIkulm iKlfPL kVfky dI TMz dy bfvjUd kueInjL pfrk ivKy jLbrdsq ros pRdrsLn kIqf igaf ijs ivwc hjLfrF mfipaF ny vI sy no dy nfhry lgf ky ies krIkulm nMU rwd kr idwqf. ieh ros rYlI 11 vjy sLurU hoeI aqy 2 vjy qwk jfrI rhI ijs ivwc dUr dUr qoN vwK vwK BfeIcfiraF dy lok sLfml hoey. bhuq sfry mfipaF ny vwzI vwzy bYnr aqy Coty Coty mfto cuwky cuwky hoey sn ijhnF `qy ies sYks krIkulm iKlfPL nfhry ilKy hoey sn.

          sMsd dy aMdr torI aYmpIpI mOtI mYknOtn ny sYks slybs nMU lY ky pRImIar kYQiln ivn AuWpr hmly jfrI rwKy aqy mfipaF dI sunx dI apIl kIqI. aYmpIpI mYknOtn ny ikhf ik ies sYks krIkulm bfry mfipaF dI rfey nhIN leI geI aqy ivwn srkfr ieh krIkulm Dwky nfl mfipaF `qy Tos rhI hY. srkfr ny mfipaF dI slfh lYx df zrfmf kIqf hY. ksUqI PsI pRImIar ny mYknOtn `qy homoPobIaf df dosL lgfieaf. pRImIar ny ikhf ik aYmpIpI mYknOtn smilMgIaF pRqI BYa PYlfa irhf hY. pRImIar ny sYks krIkulm bfry AuTfey jf rhy nukiqaF df juvfb dyx dI QF afpxIaF zgrIaF aqy XogqfvF ignfAuxIaF sLurU kr idwqIaF. ijLkrXog hY ik pRImIar kYQiln ivn iek lyjLbIan hY aqy Aus ny ajyhf jMqk qOr `qy qslIm kIqf hoieaf hY. Auh sUby dI pihlI mihlf pRImIar hY aqy nvF sYks krIkulm lfgU krn `qy bfijLd hY ijs ivwc hor ierfjLXog gwlF qoN ielfvf Coty bwicaF nMU smilMgI sLfdIaF aqy smilMgI sYks bfry vI pVfHieaf jfvygf.

          sUby dI isiKaf mMqrI iljL sYNzljL ny 23 PrvrI nMU ieh krIkulm jfrI kridaF ikhf sI ik srkfr ies krIkulm nMU ibnF iksy qbdIlI dy lfgU krygI aqy iksy iksm dy ivroD dI pRvfh nhIN krygI. pRn kfl ivc sMsd aMdr mMqrI il sYzl ny torI aYmpIpI mYknOtn aqy hor ivroDIaF nMU mKOl kridaF ikhf ik jykr AuhnF dI srkfr bxI qf Auh mnuwKI ivkfs df ivf hI Kqm kr dyxgy. srkfr ny mfipaF dI sunx df koeI sMkyq nhIN idwqf aqy ies krIkulm dy mfmly ivwc srkfr nMU aYnzIpI df smrQn vI hfsl hY.

          torI aYmpIpI mYknOtn ny sMsd qo bfhr ikhf ik ieh bVI mMdBfgI gwl hY ik ivwn ny Aus nUM smilMgI ivroDI disaf hY. AunHf ikhf ik srkfr iKlf ieny sfry Gutfly srkfr nUM ies islybs nUM lfgU krn leI aXog krfr idMdy hn. AunHf disaf ik szbrI ijLmnI coxf ivc irvqKorI, aOrMj eyar aYbUlYs Gutflf aqy gYs plft sbMDI eImylf nUM nt krn vrgy muwidaF dI pulIs dI pVqfl kr rhI hY. mYknOtn jo ik pIsI pfrtI dI lIzrisLp dOV `c sLfml hn aqy pIsI lIzrip dOV ivc sLfml dUjy AumIdvfr pYtirwk brfAUn ny mjLfhrfkfrIaF nfl gwlbfq kIqI aqy AuhnF dIaF mMgF df smQn kIqf. mYknOtn ny ikhf ik bwicaf dI isiKaf ivc mfipaF df pihlf hwk hY aqy aihm rol huMdf hY. pr kYQiln ivn dI ilbrl srkfr mfipaF dy hwkF aqy  dIaf Bfvnfvf nfl iKlvfV kr rhI hY. subfeI lIzrisLp dI AumIdvfr aqy torI aYmpIpI ikRstIn eylIat ies rYlI ivc fml nf ho skI pr iek ibafn ivwc ikhf ik ies krIkulm bfry mfipaF dI rfie lYxI bhuq hI jrUrI hY. ies rYlI dy ivroD ivwc aqy srkfr dy smrQn ivwc vI drjn dy krIb lok afey hoey sn jo ies krIkulm nMU shI dws rhy sn. krIkulm dy hwk ivwc afey iehnF drjun dy krIb lokF ivwc mfipaF dI QF kuwkV klgIaF aqy KusLqbIqI pihrfvy vfly lok sn. ivroD kr rhy lokF ny AuhnF iKlfPL sLym afn XU dy nfhr lgfey.

          mfipaF ny ies rYlI ivwc srkfr iKlfPL jMm ky nfhrbfjLI kIqI. bhuq sfry mfpy ivsLysL bwsF rfhIN rYlI ivwc sLfml hoey ijhnF ivwc mFvF dI vwzI igxqI sI. pMjfbI BfeIcfry nMU ies ros mujLfhry dI lyt iBxk pYx kfrn pMjfbIaF dI igxqI Gwt sI. hovf nfm dI sMsQf dy bhuq sfry afgU ies ros pRdrsLn ivwc sLfml sn ijhnF ny 8 PrvrI nMU brYNptn ivwc iewk tfAUn hfl mIitMg aXoijq kIqI sI.  hovf dy pRDfn joqivMdr soZI ny ikhf ik srkfr ies islybs nUM bVI kfhl nfl lfgU kr rhI hY. mfipaF dI slfh leI jfxI cfhIdI hY aqy mfipaF dy ieqrfjL dUr kIqy jfxy cfhIdy hn.  AunHf pMjfbI BfeIcfry dy aYmpIpI aqy hor afgUaf nUM apIl kIqI ik ies muwdy Aupr afpxI siQqI sf krn. AunHf ikhf ik sfzf ieh muwdf iksy dy ivruwD nhI hY pr sfnUM ieh lwgdf hY ik ikMzr gfrtn dy bwicaf nUM XUnIvristI dI pVfeI pVfAux dI iqafrI kIqI jf rhI hY. AunHf ikhf ik asIN sYks ividaf dy iKlfPL nhIN hF pr ieh Aumr-anUkUl hoxI cfhIdI hY. AuhnF srkfr `qy Dwkf krn df dosL lgfieaf. AuhnF ikhf ik hovf hor sMgTnF nfl iml ky ies krIkulm df ivroD jfrI rwKygI.

          pMjfbI BfeIcfry dy sfry aYmpIpI aqy hor afgU ies rYlI qoN dUr rhy aqy mujLfhrfkfrIaf dI af ky sux df hIaf nf kr sky. kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF `qy jLrUr kuJ pMjfbI aYmpIpI golmol gwlF krdy suxy gey. pMjfbI BfeIcfry ivwc ies krIkulm df bhuq iqKf ivroD hY.

          ilbrl srkfr vloN jfrI kIqy gey krIkulm anusfr pihly gryz qoN bwicaF nMU sYks ividaf idwqI jfvygI. gryz iqMn dy bwicaF nMU smilMgI sLfdIaF bfry dwisaf jfvygf. ieh vI dwisaf jfvygf ik iek prvfr ivwc do do mFvF jF do do bfp ho skdy hn. bwicaF nMU ieh vI dwisaf jfvygf ik sYks (ilMg) Cy iksm dy huMdy hn aqy agr koeI lVkf afpxy afp nMU lVkI mihsUs krdf hY qF ieh TIk hyY. eysy qrF agr keI lVkI afpxy afp nMU lVkf mihsUs krdI hY qF ieh vI TIk hY. gryz Cy dy bwicaF nMU hsqmYQn (mfstrIbUsLn), gudf sMBog aqy mOiKk sYks Bfv mUMh nfl sYks krn bfry dwisaf jfvygf. bhuq sfry mfpy ies nMU anYiqk isiKaf smJdy hn aqy keI ies nMU Aumr qoN bhuq pihlF idwqI jfxkfrI smJdy hn jo bicaF vfsqy mfrU hovygI. ilbrl srkfr ies nMU lfgU krn leI bfijLd hY aqy mfipaF vloN ies df ivroD iqwKf hox dI sMBfvnf hY. ieh krIkulm sqMbr 2015 ivwc lfgU kIqf jfxf hY.

 


mfmlf EntyrIE Kflsf drbfr vloN jfrI kIqy gey pwqrF df

bhuqy ahudydfrF aqy zrYktrF nMU srbsMmqI nfl jfrI kIqy pwqrF dI koeI jfxkfrI nhIN

imsIsfgf :- sQfnk pMjfbI mIzIey dy kuJ ihwsy vloN 18 dsMbr nMU EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz gurdvfrf sfihb vloN jo do pwqr srbsMmqI nfl jfrI kIqy jfx dI crcf kIqI geI sI AuhnF bfry bhuqy ahudydfrF aqy zrYktrF nMU koeI jfxkfrI nhIN hY. iehnF pwqrF nfl sbMiDq cricq KbrF ivwc ikhf igaf hY ik EntyrIE Kflsf drbfr vloN Bfrq dy pRDfn mMqrI aqy pMjfb dy muwK mMqrI nMU do pwqr jfrI kIqy gey hn ijhnF ivwc cyqfvnI idwqI geI hY ik jykr jyl bMd iswK irhf nf kIqy gey qF AuhnF dy iksy vI mYNbr nMU jI afieaF nhIN ikhf jfvygf. iehnF pwqrF ivwc ikhf igaf hY ik jykr jylHF ivc bMd inrdo iswKF dI irhfeI nf kIqI geI qF AuntyrIE ivc afAux qy iehnF dovF (pfrtIaF) nfl juVy mYNbrF df bfeIkft kIqf jfvygf. cricq KbrF ivwc ieh vI ibafinaF igaf hY ik AuntyrIE Kflsf drbfr dy pRDfn s: avqfr isMG pUnIaF dy dsqKqF hyT jfrI kIqy gey iehnF pwqrF nMU sfrI kmytI ny srb sMmqI nfl mfnqf idwqI hY. kuJ mIzIafkfrF ny ies KLbr nMU akflIaF df bfeIkft krn dy aYlfn dy qOr `qy vI pysL kIqf hY aqy kuJ ku ny ies `qy ryzIE tfk sLoa vI kIqy hn ijhnF ivwc ajyhf bfeIkft krn dI iswDI vkflq kIqI geI hY.

          KLbrnfmf vloN ies kiQq bfeIkft jF jI afieaF nf kihx leI sfrI kmytI vloN srbsMmqI nfl mfnqf idwqy jfx dI qsdIk krn vfsqy bhuq sfry ahudydfrF aqy zrYktrF nfl sMprk kIqf igaf. ijhnF 7 ahudydfrF aqy zrYktrF nfl sMprk ho sikaf AuhnF sfiraF ny ies bfry koeI jfxkfrI hox qoN sfPL ienkfr kIqf hY. ijLkrXog hY ik EntyrIE Kflsf drbfr dy kul 11 cuxy hoey zrYktr hn aqy sfry ahudydfr vI ies borz dy mYNbr hn. 7 zrYktrF nMU ies mqy jF pwqrF bfry koeI jfxkfrI nhIN hY aqy bcdy cfr zrYktrF nfl prcf pRYs ivwc jfx qwk sMprk nhIN sI ho sikaf.

          lMbf smF gurdvfrf sfihb dy pRDfn rhy (ies akqUbr qoN sfbkf) aqy 2003 qoN borz afPL zrYktrjL dy cuxy hoey mYNbr s: jsjIq isMG Buwlr nfl jd AuhnF df pwK jfnx vfsqy sMprk kIqf igaf qF AuhnF dwisaf ik mYN ajyhI iksy vI mIitMg ivwc hfjLr nhIN sI ijwQy ies iksm df mqf pRvfn kIqf igaf hovy aqy nf hI ies iksm dy mqy dI mYnMU koeI jxfkfrI hY. ies bfry qF pRDfn sL avfqr isMG pUnIaF hI dws skdy hn. klMzr bfry puwCy jfx `qy s: Buwlr ny ikhf ik EntyrIE Kflsf drbfr dI pRbMDk kmytI sRI akfl qKq sfihb dI mirXfdf muqfibk cwlx leI bcnbwD hY. jd klMzr bfry iswDf svfl puwiCaf igaf qF AuhnF ikhf ik sfrf kuJ sRI akfl qKLq sfihb dI mirXfdf hyT hI af jFdf hY.

          EntyrIE Kflsf drbfr dy mjUdf cyarmYn s: rxjoD isMG pMDyr df pwK jfnx vsqy jd AuhnF nfl sMprk kIqf igaf qF AuhnF dwisaf ik sfzy qF ieh noits ivwc hI nhIN hY. klMzr dy mfmly ivwc asIN qF sRI akfl qKLq vloN pRvfxq klMzr nMU mfnqf idMdy hF. s: pMDyr ny ikhf ik asIN qF adflqI kys KLqm kr ky golk dy pYsy dI brbfdI rokx vwl iDafn dy rhy hF aqy hor mfmilaF ivwc AulJxf nhIN cfhuMdy.

          gurdvfrf sfihb dy lMbf smF jnrl skwqr rhy aqy mjUdf zrYktr s: hrbMs jMzflI ny sMprk krn `qy dwisaf ik AuhnF nMU iksy ajyhI mIitMg jF srbsmMqI bfry koeI jfxkfrI nhIN hY. AuhnF ies `qy hYrfnI pRgt kridaF puwiCaf ik quhfnMU ies bfry iks ny dwisaf hY? klMzr bfry puwCy jfx `qy AuhnF mMinaF ik ies bfry mIitMg ivwc ivcfr hoeI sI aqy iek do mYNbrF nMU Cwz ky sfry kmytI mYNbrF ny sRI akfl qKLq sfihb vloN pRvfxq klMzr dy hwk ivwc smrQn idwqf sI. AuhnF ikhf ik kmytI  iksy Kfs rfjsI ivcfrDfrf df ikvyN bfeIkft kr skdI hY? hjLfrF akflI aqy kFgrsI ivcfrDfrf vfly iswK pirvfr gurdvfrf sfihb ivwc afpxy KusLI-gmI dy smfgm krvfAuNdy hn, bfeIkft krn nfl qF gurdvfrf sfihb df bhuq nuksfn ho jfvygf.

          EntyrIE Kflsf drbfr dy mjUdf jnrl skwqr s: suKdyv isNMG bYNs ny sMprk krn `qy dwisaf ik ies bfry koeI mIitMg jF ivcfr hI nhIN hoeI, srbsMmqI ikvyN hoxI sI?  AuhnF ikhf ik sfl 2014 dy klMzr bfry pRbMDk kmytI BfrI bhusMmqI nfl sRI akfl qKLq vloN pRvfxq klMzr dy hwk ivwc pRvfngI dy cuwkI hY.

          gurdvfrf sfihb dy jfieMt skwqr s: svrn isMG kYroN nMU jd ies bfry pwuiCaf igaf qF AuhnF dwisaf ik sfnMU ies bfry koeI jfxkfrI nhIN hY ies bfry AuhnF dovF nMU hI pqf hovygf. gurdvfrf sfihb swB df sFJf hY aqy iksy df bfeIkft ikvyN kIqf jf skdf hY? klMzr bfry AuhnF dwisaf ik kmytI sRI akfl qKLq sfihb vloN pRvfn klMzr nMU mfnqf idMdI hY.

          gurdvfrf sfihb dy zrYktr aqy mjUsdf Ep pRDfn s: mnohr isMG Kihrf ny ikhf ik

ajyhI koeI mIitMg nhIN hoeI aqy nf hI ies iksm df koeI mqf pfs kIqf igaf hY. AuhnF ikhf ik puryvfl vflI jMqrI `qy aDfirq klMzr nMU vI kmytI ny pRvfn nhIN kIqf aqy ajyhf klMzr pqf nhIN ikAuN Cfipaf igaf hY? ies bfry mIitMg ivwc ivcfr hovygI.

          sfbkf Aup pRDfn aqy mjUdf zrYktr s: kuldIp isMG lwCr ny sMprk krn `qy dwisaf ik ies mqy jF pwqrF bfry koeI mIitMg nhIN hoeI aqy nf hI AuhnF nMU injwI qOr `qy jF Pon `qy koeI jfxkfrI idwqI geI hY. sfl 2014 dy klMzr bfry AuhnF dwisaf ik ies dy Cpx qoN pihlF kmytI nMU koeI prUP nhIN ivKfieaf igaf aqy nf hI koeI aYstImyt ivKfieaf igaf hY. AuhnF ikhf ik ies qoN pihlF hmysLf asIN 2-3 kutysLn lYNdy rhy hF aqy prUPL kmytI nMU ivKf ky pRvfngI lYNdy rhy hF pr ies vfr ajyhf nhIN kIqf igaf. s: lwCr ny dwisaf ik Auh gurdvfrf sfihb dI ibhqrI cfhuMdy hn aqy swB nMU vMzIaF pfAux nIqI qoN guryjL krnf cfhIdf hY. s: lwCr ny dwisaf ik gurdvfrf sfihb vloN clfey jFdy Kflsf skUl dy bwicaF vfsqy sihbjLfidaF dy sLhIdI idvs mOky kivqfvF, kIrqn aqy spIcF dy mukfbly aYqvfr nMU duiphr 12 qoN 5 vjy qwk krvfey jf rhy hn. ies bfry hor jfxkfrI vfsqy gurdvfrf sfihb nfl 905-670-3311 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.

          ijLkrXog hY ik meI 2006 qoN EntyrIE Kflsf drbfr dy pRbMDkI ivvfd df kys cldf af irhf hY ijs kfrn coxF nhIN ho skIaF. gurdvfrf sfihb df ies `qy bhuq vwzf Krcf ho cuwkf hY aqy kuJ aMdfjLy kul 2-3 imlIan zflr qwk dy lgfey jf rhy hn. ies sfl akqUbr ivwc dovF iDrF ivckfr ies ivvfd dy hwl vfsqy iek smJOqf ho igaf sI aqy akqUbr dy awD ivwc borz afPL zrYktrjL dI iek mIitMg ivwc ahudydfr bdly gey sn. ies smJOqy qoN vwzIaF afsF lgfeIaF jf rhIaF sn aqy hr kMm sihmqI nfl krn dy vfady vI kIqy gey sn. pr do ku mhIinaF ivwc hI kuJ afgUaF dy rsqy alwg hor rhy jfpdy hn aqy kuJ ku df iDafn isafsq vwl vwD jfpdf hY. KLbr ilKy jfx smyN pRDfn s: avqfr isMG pUnIaF sUby qoN bfhr hox kfrn AuhnF nfl sMprk nhIN sI ho sikaf.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here