www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 hfrpr ny KfilsqfnIaF bfry kuJ vI nvF nhIN ikhf

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 smyN aqy vYizMg plYnrF ny gurdvfrf pRbMDkF nMU bhuq ksUqf Psfieaf!!

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY 

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

vfqfvrx qbdIlI bnfm qpsL vDx dy nfm `qy lokF nMU kIqf jf irhf hY guMmrfh

blrfj idEl

 


kYnyzf ivwc dysI isafsqdfnF df stfk izwgx lwgf

- pRsLFq lfielpurI

 


 kI 2019 dI cox mYN vI hfr igaf hF - rvIsL kumfr

anuvfd kyhr sLrIPL

coB-nfmf

'iswK Pfr jsits' dy AuWpr,

lf idwqI Bfrq ny rok mIaF.

        kYnyzf c jQybMdI ny Kf guwsf,

        idwqf kys Bfrq qy Tok mIaF.

EDr aimRMdr isMG khI jFdf,

kwZ dyxI 2020 dI mok mIaF.

        JUTf pRcfr krky ieh jQybMdI,

        ipwCy lfAuNdI hY BolLy lok mIaF.

kYnyzf ivwc mhOl grm pUrf,

AuWcI sur c vwjdI bIn mIaF.

hfrpr ny vI AuNgl lf idwqI,

phuMicaf isKrF qy sIn mIaF.

julfeI 12, 2019 KLbrnfmf # 1033

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


mYgf kfrporysLnF dy glLby hyT pRdUsLx AuWqy pfieaf jf irhf hY qpsL aqy klfeImyt-cyNj df prdf

kfrbn tYks hY lokF dI jyb nMU kuMzI aqy awKF ivwc Gwtf!

- blrfj idEl


jsitn trUzo aqy jgmIq isMG nMU puwC ky vyKo!!

dfqI nMU dMdy iewk pfsy qy sosLl mIzIaf dy sfry pfsy huMdy hn pr smJx ivwc kuJ dyr jLrUr lgdI hY!!

-blrfj idEl 

kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


swB hwdF bMny twp igaf hY ieMmIgrysLn Prfz!!

awKF aqy kMn vlytI bYTy hn ilbrl mMqrI aqy sMqrI!

 

pRsLFq lfielpurI


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyK

 

 

aKy KLbrnfmf pIsI pfrtI df smrQk aKLbfr hY!

- blfrj idEl

sfnMU pqf lwgf hY ik kuJ lok ieh pRcfr kr rhy hn ik KLbrnfmf pIsI pfrtI df smrQk aKLbfr hY. ies kMm ivwc awDI ku drjun XUnIanvfdIey aqy nkslbfVIey mohrI rol adf kr rhy hn. pIsI pfrtI (pRogrYisv kMsrvtv) EntyrIE dI subfeI kMsrvtv pfrtI hY ijs dI awj sUby ivwc srkfr hY aqy pRImIar zwg Porz ies df afgU hY.

sfnMU pIsI pfrftI df smrQk aKLbfr afKx vfilaF nMU ieh dwsxf cfhvFgy ik kYnyzf zya (julfeI pihlI) dy sbMD ivwc EntyrIE dI pIsI pfrtI ny pUry sPLy dy rMgdfr iesLiqhfr idwqy sn jo sfry lokl pMjfbI aKbfrF ivwc Cpy hn. kYnyzf zya dI vDfeI df ieh iesLiqhfr pIsI pfrtI ny KLbrnfmf nMU nhIN idwqf. awj jo pMjfbI aKLbfr torFto qoN Cpdy hn AuhnF ivwc Aumr dy ilhfjL nfl KLbrnfmf df qIjf nMbr hY. hmdrd aqy ajIq sfzy nfloN sInIar hn jd ik bfkI sfry sfzy qoN ipwCoN sLurU hoey sn ijs kfrn jUnIar hn. pRdysI pMjfb, sFJ svyrf aqy pMj pfxI vI sfzy qoN sInIar sn pr hux Cpdy nhIN hn. agr KLbrnfmf pIsI pfrtI pwKI aKLbfr huMdf qF pIsI pfrtI afpxf rMgdfr iesLiqhfr sfnMU vI jLrUr idMdI.

jo sfnMU iesLiqhfr nhIN idMdf asIN Aus dy dusLmx nhIN bx jfxf. agr pIsI pfrtI dI koeI nIqI cMgI hY qF asIN ies df iPr vI smrQn krFgy ijs qrF asIN Porz srkfr dI Gwt tYks, Gwt bjt Gftf, CotI aqy Gwt KrcIlI srkfr dI phuMc dI krdy hF. krjLfeI ho cuwky sUby nMU Krcy kfbU krky hI bfhr kwiZaf jf skdf hY. ies phuMc df smrQn krn nfl asIN pIsI pfrtI df aKLbfr nhIN bx gey.

subfeI aqy PYzrl pwDr `qy aYnzIpI qy ilbrl pfrtI ny sfnMU kdy vI iesLiqafr nhIN idwqf. coxF mOky kuJ AumIdvfrF ny inwjI pwDr `qy jLrUr idwqy hn. PYzrl kMsrvtv pfrtI ny vI kuJ vfr sfnMU iesLiqhfr idwqy hn pr iehnF dI igxqI hor pRmuwK aKLbrF dy mukfbly bhuq Gwt hY.

EntyrIE dI subfeI srkfr dy iesLiqhfr sfnMU kdy kdfeIN imldy rhy hn ijhnF dI igxqI hor pRmuwK pMjfbI aKLbrF nfloN Gwt hY.

PYzrl srkfr vI afpxy iesLiqhfr iewk aYz eyjMsI rfhIN idMdI hY. sfnMU keI sfl PYzrl srkfr dy iesLiqhfr ilbrl aqy kMsrvtv srkfrF dy dOr ivwc imldy rhy sn. stIvn hfrpr dI srkfr dy afKrI sfl dOrfn PYzrl srkfr dy iesLiqhfr acfnk bMd ho gey sn jo trUzo dI ilbrl srkfr dy lwgBwg cfr sflF dOrfn vI bMd hI rhy hn. sfnMU ies df koeI ielm nhIN hY ik ajyhf ikAuN kIqf igaf hY jdik hor pMjfbI aKLbrF nMU PYzrl iesLiqhfr brfbr iml rhy hn. keI vfr qF iewk iesLU ivwc do do PYzrl iesLiqhfr vI Cpy vyKy gey hn.

sfnMU 2015 dIaF coxF ivwc iewk ilbrl AumIdvfr ny cox iesLiqhfr idwqf sI pr ijwq ky aYmpI bnx ipwCoN awj qwk pymYNt nhIN kIqI. brYNptn dI isivk cox ivwc iesLiqhfr dyx aqy ijwq jfx vfly iek afgU ny vI ajy qwk KLbrnfmf dI pymYNt nhIN kIqI. coxF hoeIaF nMU 9 mhIny qoN Aupr smF ho igaf hY.

swc ieh hY ik sfzf iksy srkfr jF iksy isafsI pfrtI nfl koeI sbMD nhIN hY. smfj, rfjnIqI aqy nIqIaF pRqI sfzI afpxI soc hY ijs qrF hr bMdy jF adfry dI huMdI hY. asIN iksy srkfr dI nIqI df smrQn jF ivroD afpxI soc muqfibk krdy hF.


jd pRImIar Porz dy dbfa hyT kYnyzf ieMzIaf PfAuNzysLn ny brYNptn dy myar pYtirk bRfAUn df swdf pwqr vfps ilaf

brYNptn :- 5 julfeI dy gflf iznr vfsqy kYnyzf ieMzIaf PfAuNzysLn (isPL) ny brYNptn dy myar pYtirk brfAUn bkfiedf swdf idwqf igaf sI ijs nMU brfAUn ny pRvfn vI kr ilaf igaf sI. pr pRImIar Porz dy dbfa hyT kYnyzf ieMzIaf PfAuNzysLn ny myar pYtirk brfAUn df swdf pwqr iewk idn pihlF vfps lY ilaf. BrosyXog sroqF qoN pqf lwgf hY ik pRImIar Porz dy dPLqr ny brfAUn dI hfjLrI ivwc Porz vloN nf afAux df sMkyq dy idwqf igaf sI. ies ipwCoN isPL aMdr pYtirk brfAUn df swdf vfps lYx df smrQn vD igaf. kuJ zrYktrF vloN ies df ivroD vI kIqI igaf aqy iewk zrYktr ny qF ieQoN qwk afK idwqf ik Aus ny jo pihlI kqfr df tybl KrId rwiKaf hY, Auh brfAUn nMU afpxy tybl `qy mihmfn vjoN ibTfeygf, ijs ny rokxf hY rok lvy. pr ieh mfmlf kuJ hor lokF dy ivwc pYx nfl hwl kr ilaf igaf aqy pYtirk brfAUn nMU idwqf swdf pwqr smfgm qoN iek idn pihlF vfps lY ilaf igaf. ies nfl pRImIar zwg Porz vloN smfgm ivwc sLfml hox df rsqf sfPL ho igaf aqy bkfiedf sLfml hoey. bhuq sfry lok hYrfn hn ik zwg Porz nMU brfAUn qoN eynI aYlrjI ikAuN hY? afKr brfAUn brYNptn dy cuxy hoey myar hn.

 

sInIarjL pihlI sbMbr qoN lY skxgy $15 zflr `c brYptn trFit pfs

brYptn :- brYptn dI istI kONsl aqy myar pYitRk bRfAUn ny sInIar leI $15 zflr pRqI mhInf `c brYptn trFit pfs dyx df aYlfn kIqf hY. 65 sfl jF ies qoN vwD Aumr dy brYptn vfsI pihlI sqMbr qoN $15 zflr `c brYptn trFit pfs lY skxgy.  ieh pfs brYptn trFit trmInl aqy hor PYisiltI AuWqy AuplbD hovygf. istI afPL brYptn vloN sInIarjL leI PrI Pyar pfs lfgU krn bfry ivcfr kIqf jf irhf hY. sfbkf myar sUjLn PYnl dy smyN sInIarjL vfsqy $1 pRqI Pyar (iewk rfeIz) lfgU kIqf igaf sI jdik hux sfrf mhInf $15 ivwc pfs idwqf jfvygf.

 

asIN kdy Bfrq nMU qoVn dy cfhvfn KfilsqfnIaF aqy horF nMU mUMh nhIN lgfieaf hfrpr

brYNptn :- 5 julfeI nMU brYNptn dy pIarsn kMnvYnsLn sYntr ivwc kYnyzf ieMzIaf PfAuzyn vwlo afXoijq kIqy gey globl ieMzIan aYvfrz smfgm dOrfn muwK mihmfn vjo boldy hoey kYnyzf dy sfbkf pRDfn mMqrI stIvn hfrpr ny ikhf ik AunHF dy pRDfn mMqrI rihx dOrfn AunHF dI srkfr aqy kMrvytv pfrtI dy KfilsqfnIaF nfl koeI sbMD nhIN sn, ijhVy Bfrq dy tukVy krn dy cfhvfn hn. AuhnF ikhf ik sfzI pRfpqI ieh hY ik asIN kdy KfilsqfnIaF aqy horF nMU mUMh nhIN lgfieaf jo ajoky Bfrq nMU qoVn dy cfhvfn hn. ies mOky mihmfnF ny qfVIaF mfr ky AuhnF df svfgq kIqf. AuhnF ikhf ik Auh (hfrpr) ieMtrnYnl zYmokrYitk XUnIan dy cyarmYn hn, jo ik ivv dIaF 80 swjy pwKI isafsI pfrtIaF df gTjoV hY, ijs ivwc kYnyzf dI kMrvytv pfrtI aqy Bfrq qo BfrqI jnqf pfrtI fml hn. kYnyzf ieMzIaf PfAuzyn vwlo ies sfl df globl ieMzIan aYvfrz stIvn hfrpr nUM idwqf igaf hY, ijsdy sbMD ivwc Auh ieQy afey hoey sn. stIvn hfrpr ny Bfrq aqy kYnyzf dy sbMDF bfry iswDI itwpxI krn qoN pfs vwtidaF eynf ikhf ik Auh sbMDF nMu ibhqr bnfAux vfsqy Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI aqy pRDfn mMqrI sLIar (kMrvytv pfrtI dy lIzr aYzrIAU Iar jo sMBfvI pRDfn mMqrI hn) dI mdd krn leI iqafr hn.

sRI hfrpr dy ies ibafn dI bhuq crcf hoeI hY aqy KfilsqfnIaF vloN ies dI nukqfcInI kIqI jf rhI hY. Kfilsqfn pwKI mIzIaf vI ies `qy hflduhfeI mcf irhf hY. sosLl mIzIaf `qy hfrpr dy ies ibafn dI rIkfrizMg vfierl ho rhI hY.

kYnyzf ieMzIaf PfAuzyn dy globl ieMzIan aYvfrz 2008 'c afrMB hoey sn, jdo Bfrq ivwc sUcnf qknflojI df nvF ienklfb pYdf krn vfly sYm iptrozf nUM ieh aYvfrz idwqf igaf sI. ies qo bfad qulsI qFqI, rqn tftf, dIpk copVf, nrfiex mUrQI, suBf cMdr, svfmI rfmdyv aqy CotI Aumr dy bwcy spr fh nUM ieh aYvfrz imly. stIvn hfrpr pihly aYvfrz jyqU hn, ijnHF df mUl Bfrq nfl juiVaf nhIN hY. ies gflf iznr nMU AuntyrIE dy prImIar zwg Porz aqy kYnyzf ivwc BfrqI hfeI kimsLnr ivkfs svrUp ny vI sMboDn kIqf.

 

hfrpr dy KfilsqnIaF bfry ibafn dI muwKDfrf dy mIzIaf ivwc crcf

torFto :- sfbkf pRDfn mMqrI stIvn hfrpr vloN 5 julfeI nMU kYnyzf ieMzIaf PfAuNzysLn dy iznr mOky KfilsqfnIaF nMU afpxI srkfr aqy pfrtI qoN dUr rwKx dy idwqy ibafn dI crcf  ho rhI hY. nYsLnl post aKLbfr ny ies ibafn nMU iksy knyzIan afgU vloN idwqy ryar ibafn df nfm idwqf hY. KfilsqfnI afgU ies ibafn qoN sKLq nrfjL hn. kuJ pMjfbI mIzIafkfr pysLngoeI kr rhy hn ik ies nfl akqUbr  `c hox vflI cox ivwc kMsrvtv AumIdvfrF nMU iswK vot  nhIN pvygI. ryzIE kfl-ieMn pRogrfmF ivwc kuJ lok ieh vI afK rhy hn ik hfrpr ny ieh ibafn jfxbuwJ ky idwqf hY ikAuNik Auh aYNzrU sLIar nMU hrfAuxf cfhuMdf hY. AuNJ ies df koeI sbUq nhIN hY.

ies dy Elt kuJ lokF df ivcfr hY ik ies nfl kMsrvtv pfrtI nMU koeI Prk nhIN pvygf ikAuNik kMsrvtv pfrtI nMU iswKF dI vot pihlF hI Gwt pYNdI hY aqy Kfilsqfn pwKI iswK qF ies pfrtI nMU vot pfAuNdy hI nhIN hn. ijs kfrn AudfrvfdI iswK votr `qy koeI mfVf asr nhIN pvygf ikAuNik hfrpr ny KfilsqfnIaF dI gwl hI kIqI hY, sfry iswKF bfry kuJ vI mfVf nhIN ikhf. aqy ies nfl ihMdU votrF `qy cMgf asr ho skdf hY aqy Auh kMsrvtv pfrtI vwl Juk skdy hn. kYnyzf ivwc iswKF aqy ihMdUaF dI igxqI lgfqfr vD rhI hY.

kuJ Kfilsqfn pwKI ieh qrk vI pysL kr rhy hn ik hfrpr dy ibafn nfl iswKF aqy ihMdUaF ivwc pfVf pY irhf hY. eysy smfgm ivwc iewk afrgynfeIjLr vloN pRImIar Porz nMU kiQq qOr `qy ieh nhorf mfiraf igaf sI ik Porz ny afpxI kYbint ivwc iksy ihMdU nMU QF nhIN idwqI. KfilsqfnI smrQk ies nMU iswKF iKlfPL idwqf ibafn afK rhy hn ikAuNik Porz dI kYbint ivwc iswK aYmpIpI pRBmIq srkfrIaf nMU mMqrI bxfieaf igaf hY.

AuhnF df dfavf hY ik sbMiDq afrgynfeIjLr joik ihMdU hY, Auh srkfrIaf nMU afpxf mMqrI nhIN smJdf. kuJ lok ieh gwl vI icqfr rhy hn ik jd kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny amrIkf ivwc jf ky ieh PV mfrI sI ik Aus dI kYbint ivwc modI dI kYbint nfloN vwD iswK mMqrI hn qF iehI lok  kwCF vjf rhy sn. KfilsqfnI eyny KusL sn ik AuhnF df trUzo buKfr dsMbr 2018 ivwc pbilk sikAUrtI rport 2019 dy jfrI hox nfl AuWqiraf sI ijs ivwc iswK KfilsqfnI awqvfd nMU kYnyzf dI surwiKaf vfsqy KLqrf dwisaf igaf sI. KfilsqfnIaF ny ies nMU sfry iswKF df aks Krfb krn vflf dwisaf sI aqy ilbrlF dy bfeIkft dI DmkI idwqI sI. ies nfl ilbrl srkfr ihwl geI sI aqy ies dy aMdr bYTy Kfilsqfn pwKI mMqrI aqy sMqrI hrkq ivwc af gey sn. trUzo srkfr ny ies rport ivcoN iswK aqy KfilsqfnI sLbd htf idwqy sn pr Bfrq iKlfP kfrvfeIaF krn vfilaF qoN KLqrf rport ivwc rwK ilaf sI. aqy KfilsqfnI ies nfl KusL ho gey sn. jfxkfr sUqrF df mMnxf hY ik Kfilsqfn pwKI knyzIan iswK votr aksr vwzI igxqI ivwc ilbrl pfrtI jF aYnzIpI dy hwk ivwc Bugqdy hn ijs kfrn kMsrvtv pfrtI nMU koeI Prk nhIN pvygf. muwKDfrf dIaF votF dI kqfrbMdI vwD cox nqIjy `qy vwD asrdfr hovygI.

 

sfbkf ilbrl mMqrI ny PYzrl cox ivwc ilbrl ijwq leI cIn qoN mdd mMgI

cox ijwqx leI ilbrlF nMU ivdysLI dKl vI kbUl

aftvf :- sfbkf ilbrl kYbint mMqrI aqy cIn ivwc kYnyzf dy sfbkf sPIr ny akqUbr 2019 dI cox ivwc ilbrl pfrtI dI ijwq leI cIn qoN mdd mMgI hY. jfpdf hY ik PYzrl cox ijwqx leI ilbrlF nMU cIn vrgy dysL df dKl vI kbUl hY. cIn dy aKLbfr sfAUQ  cfeInf mOrinMg post nfl gwl kridaF jOhn mkwlm ny ikhf hY ik ilbrl pfrtI dI ijwq cIn vfsqy cMgI hY ikAuNik kMsrvtv srkfr cIn nfl Gwt dosqfnf hovygI aqy ilbrl cIn nfl vwD dosqfnf hn.

          mkwlm ny ieh vI afiKaf ik aus ies bfry cIn dy ivdysL mMqrfly ivwc afpxy sMprkF ny ieh qfgId krdf irhf hY. mkwlm ny Kud dwisaf ik Auh cInI ivdysL ivBfg nMU Xfd dvfAuNdf irhf hY ik cIn knyzIan aYksport `qy pfbMdIaF lgf ky sjLf (pnsLmYNt) nf dyvy aqy akqUbr 2019 dI cox qoN pihlF pihlF swB sLFq krn ivwc shfeI hovy qFik cIn nfl dosqfnf sbMD rwKx vflI ilbrl srkfr dubfrf cox ijwq sky.

ijLkrXog hY ik kYnyzf ny cInI tYlIkfm kMpnI dI sIaYPLE imMg vfnXU nMU knyzIan eyar port `qy PlfeIt bdlx vyly amrIkI vrMt hyT igRPqfr kr ilaf sI. hux Auh sLrqF hyT jLmfnq `qy hY aqy amrIkf Aus dI hvflgI mMg irhf hY. amrIkf df dosL hY ik imMg vfnXU aqy Aus dI kMpnI amrIkI pfbMdIaF df AuLlMgx krky eIrfn nMU qknIk vycdI rhI hY. cIn ny imMg vfnXU dI igRPqfrI df sKLq ivroD kIqf hY aqy ibnF sLrq irhfeI dI mMg krdf af irhf hY. pr kYnyzf df dfavf hY ik imMg vfnXU dI igRPqfrI rfjsI PYslf nhIN hY aqy ieh adflqI pIRikRaf df mfmlf hY.

dUjy pfsy cIn ny kYnyzf qoN knolf, mIt aqy hor keI Auqpfd KrIdxf bMd kr idwqf hY. ies dy nfl hI cIn ny kYnyzf dy do sLihrI mfEikl spfvor aqy mfeIkl kovrg nMU cIn ivroDI srgrmIaF hyT igRPqfr kr ilaf sI qy ipCly 7 mhIny qoN ihrfsq ivwc rwiKaf hoieaf hY.

Xfd rhy pRDfn mMqrI trUzo nMU sPIr jOhn mkwlm nMU Es vkq Pfier krnf ipaf sI jd mkwlm ny iewk lokl cInI tIvI nfl gwlbfq kridaF ikhf sI ik imMg vfnXU df kys bhuq dmdfr hY aqy Auh amrIkf iKlfPL afpxf kys (knyzIan adflq ivwc) afsfnI nfl ijwq jfvygI. ies ibafn nfl ivvf KVf ho igaf sI ik kYnyzf df cIn ivwc sPIr dysL dy adflqI kMmkfr ivwc dKLl dy irhf hY aqy ieh sMkyq dy irhf hY ik imMg vfnXU nMU Cwz idwqfjfxf cfhIdf hY jdik ieh kMm adflq df hY.

hux sfAUQ  cfeInf mOrinMg post nfl mkwlm dI gwlbfq ny nvF ivvfd KVf kr idwqf hY. mkwlm ny ikhf ik cIn dI kYnyzf pRqI sKLq phuMc df kMsrvtv pfrtI nMU coxF ivwc lfB hovygf aqy kMsrvtv pfrtI cIn vfsqy ilbrlF nfloN Gwt dosqfnf hY. ieh iewk ivdysLI qfkq nMU kYnyzf dI cox ivwc afpxf rsUK vrqx df swdf dyx vflI gwl hY. aksr coxF ivwc ivdysLI dKLl rokx dI crcf clwdI rihMdI hY aqy amrIkf ivwc vI ieh ivvfd cwl irhf hY ik amrIkI cox ivwc rUs ny dKLl idwqf sI ijs nfl zfnlz trMp dI ijwq aqy ihlrI kilMtn dI hfr hoeI sI. rUs ny iksy dKLl qoN ienkfr kIqf hY.

kYnyzf dy cIn ivwc iewk hor sfbkf sPIr zyivz mlrUnI ny iewk tvIt ivwc iliKaf hY ik iewk sfbkf sPIr ilbrlF dI ijwq vfsqy cIn nMU kYnyzf pRqI nrm phuMc apnfAux dI apIl kr irhf hY. aqy ieh keI pwKF qoN icMqfjnk hY. sfAUQ  cfeInf mOrinMg post nfl ies ieMtrivAU ivwc mkwlm ny ieh gwl iPr durfeI hY ik imMg vfnXU df kys bhuq dmdfr hY. aKLbfr glob aYNz myl ny iliKaf hY ik sfbkf ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF ny jsitn trUzo srkfr nMU ikhf hY ik imMg vfnXU nMU irhfa kr idwqf jfvy qFik cIn nfl sbMD suDr skx.

 

sprm kfAUNt aqy bFJpn dUr krn leI rfmbfx hY zRmsitks

nvIN idwlI :- dwKxI Bfrq ivc suhMjxy dIaF PlIaF dI bhuq vrqoN kIqI jFdI hY. ieh PlIaF muwK qOr 'qy sFbr dy rUp 'c KfDIaF jFdIaF hn. ienHF PlIaF dy ishq leI bhuq Pfiedy hn. iesleI ienHF dI dy dy hr Kyqr ivc vrqoN hox lwgI hY. ienHF PlIaF ivc pRotIn, amIno aYisz, bItf kYroitn afid huMdy hn. ienHF ivc kYlIam dI mfqrf vI kfPI huMdI hY. grBvqI aOrqF leI ieh bhuq PfiedymMd hY.

suhMjxy dIaF PlIaF motfpf qy srIr 'coN crbI dI mfqrf Gwt krdIaF hn. ies ivc PfsPors huMdf hY jo ik srIr dI vfDU kYlorI nUM Gwt krdf hY ijs nfl ik motfpf Gwtdf hY. ienHF PlIaF ivc ijMk kfPI mfqrf ivc huMdf hY aqy ieh aOrqF ivc bFJpn dI smwisaf nUM dUr krn ivc mdd krdf hY qy nfl hI ieh mrdF ivc sprm kfAuUNt vI vDfAuNdIaF hn. Xfd rhy mrdF ivwc sprm kfAUNt lgfqfr Gt irhf hY aqy sprm kmjLor vI huMdy jf rhy hn ijs kfrn grB Tihrn dIaF smwisafvF vD rhIaF hn. ies df asr pirvfrk lfeIPL `qy vI pYNdf hY qy ivafh tuwtdy hn.

julfeI 12, 2019 KLbrnfmf # 1033


nlfiek iemIgrysLn mMqrI dy KyKn!

aKy asIN hux iemIgrysLn Prfz iKlfPL bhuq sKLqI kr idwqI hY

torFto :- coxF nyVy afAuNdIaF vyK ky trUzo srkfr df nlfiek iemIgrysLn mMqrI aihmd husyn bhuq KyKn krn lwg ipaf hY. lok ies mMqrI dI GtIaf iemIgrysLn nIqI qoN pRysLn ho gey hn aqy aMgryjLI mIzIaf ies bfry keI rportF Cfieaf kr irhf hY. ghux afKx lwg ipaf hY ik asIN hux bhuq sKLqI kr idwqI hY. iemIgryn mMqrI df kihxf hY ik Bfrq qo kYnyzf GuMmx vfilaF, pVHn vfilaF aqy kMm krn vfilaF dI igxqI vwD rhI hY, iesdy nfl hI vwzI igxqI ivwc lok DoKybfj eyjMtF dy jfl ivc Pws rhy hn. iemIgRyn ny Bfrq ivwc iek kiQq jfxkfrI muihMm urU kIqI hY. pr dUjy pfsy ieh mMqrI afriQk rPUjI swdx dI gwl kr irhf hY jo kYnyzf dI mjUdf rPUjI pRIBfsLf hyT nhIN afAuNdy. ies mMqrI dy ivBfg ny knyzIan sLihrIaF aqy pIafr lokF dIaF spfsrisLpF nMU KUMjy lgfieaf hoieaf hY pr jfalI rPUjIaF, gYr kfnMUnIaF, stUzYNtF aqy AuhnF dy mfipaF vfsqy drbfjLy Kohly hoey hn. kYnyzf ivwc kYsL afriQkqf psr rhI hY aqy iemIgrysLn Prfz idno idn vDdf jf irhf hY. pIafr lYx vfsqy aYlaYmafeIey, pIaYnpI aqy nYnI styts lYx vfsqy irsLvq dI rkm 40-50 hjLfr zflr qwk awpV geI hY.  bhuq sfry lok jo kYnyzf ivwc ivjLtr vjoN afAuNdy hn Auh Jwtpwt pwky hox vfsqy  aYlaYmafeIey, pIaYnpI aqy nYnI styts KrId rhy hn qFik afpxy bwicaF nMU kYnyzf ivwc pwky qOr `qy Cwz skx. EntyrIE smyq dysL Br ivwc pRfeIvyt kfljF dI igxqI lgfqfr vD rhI hY jo ieMtrnYsLnl stUzYNt df vpfr vwzI pwDr `qy krdy hn. kimAUntI kfljF ivwc vI ieMtrnYsLnl stUzYNtF dI Brmfr hY pr iehnF kfljF dI pbilk PMizMg ho rhI hY. jfalI ivafhF dI igxqI vI vD geI hY.

 

brYNptn ivwc jfiedfd mflkF `qy 2020 qoN lwgxf sLurU hovygf mINh tYks

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn istI GrF aqy jfiedfdF dy mflkF qoN 2020 qo iek nvIN stormvftr XUr PIs lYxI urU krygI, joik jlvfXU qbdIlI dy kfrn asr ipaf dwisaf jFdf hY. afm qOr `qy ies PIs nUM mINh Bfv bfrsL tYks df nF idwqf jFdf hY. kOsl ny jUn ivwc ihr dy vfqfvrn ieMjInIairMg ivBfg qoN qUPfn pRbMDn PMizMg stwzI pRfpq krn qoN bfad nvIN PIs nUM lfgU krn df PYslf kIqf hY. ijs qoN pqf lwgdf hY ik ihr qUPfn pRbMDn buinafdI ZFcy leI sflfnf $16 imlIan zflr dI Gft df sfhmxf kr irhf hY.

stOrm-vftr nfl hVH af skdy hn, nfl hI sMpqI aqy buinafdI ZFcy nUM nuksfn aqy vfqfvrx nUM nuksfn phuMc skdf hY, iewQoN qwk ik iMdgI df vI nuksfn ho skdf hY. stOrm-vftr mYnyjmYt ienHF pRBfvF nUM GtfAux jF Kqm krn leI stOrm-vftr nUM iekwTf aqy kMtrol krn leI kMm krdf hY.

istI vloN sflfnf $16 imlIan zflr dI Gfty nUM pUrf krn leI hyT idwqI sflfnf AupBogqf PIs 2020 dI pihlI iqmfhI ivwc lfgU kIqI jfeygI:

- isMgl-PYimlI zItYc Gr (Cotf): $54

- isMgl-PYimlI zItYc Gr (drimafnf): $77

- isMgl-PYimlI zItYc Gr (vwzf): $100

- isMgl-PYimlI zItYcz (bhuq vwzf): $138

- ilMk GrF, PRIholz tfAUnhOm aqy Coty sYmI-zItYcz: $38

          gYr-irhfieI ijvy ik pfrikMg sQfnF qy pRqI hYktyar $3,290 dI sflfnf dr nfl cfrj kIqf jfvygf. tRFijt aqy sVkF dy bfad ihr dy stormvftr df buinafdI ZFcf dUjI sB qo vwzI sMpqI RyxI hY aqy ies vyly ieh 1,800 iklomItr lMbf stormvftr sIvrj isstm hY ijs ivwc 180 CwpV, 420 iklomItr vftrkors, 38,000 kYc byisn aqy 13000 mYnhol hn. pihlF ieh ikhf igaf sI ik lokF dy pwky kIqy QF dy muqfibk hI ieh tYks lfieaf jfvgf pr hux ieh tYks  AuWkf puwkf hI lf idqf igaf hY aqy ies bfry hor jfxkfrI muheIaf vI nhIN krvfeI geI. guaFZ ivc imsIsfgf ny 2016 ivc aijhy mINh tYks dI urUafq kIqI sI.

 

zwg Porz srkfr sUby `c KohlygI 50 hor BMg stor

BMg stor Kohlx dI DImI rPqfr qoN aYnzIpI KPLf

torFto :- AuntyrIE dI zwg Porz srkfr sUby `c 50 hor BMg (mYrUvfnf) stor Kohlx jf rhI hY jdik ies qoN pihlF 25 storF nMU mnjLUrI idwqI geI sI. BMg stor Kohlx dI ies DImI rPqfr qoN muwK ivroDI iDr aYnzIpI bhuq KPLf hY. aYnzIpI dI izputI afgU aqy brYNptn sYNtr hlky qoN aYmpIpI sfrf isMG ny iek pRYs rIlIjL ivwc ikhf hY ik sUby dI ilbrl (kYQiln ivMn) srkfr BMg dy isrPL 40 stor Kohlxf cfhuMdI sI jo BMg qskrI nMU swdf dyx vflI gwl sI. zwg Porz srkfr nMU ies qoN vDIaf kMm krnf cfhIdf sI pr ies srkfr ny pihlF BMg dI afn lfeIn ivkrI sLurU kIqI aqy iPr isrPL 25 stor Kohlx dI afigaf idwqI. ies nfl sUby dy keI Bfg qskrF vfsqy Cwz idwqy gey. sfrf isMG ny awgy ikhf ik lftrI duafrf alft kIqy gey 25 stor vI pihlI aprYl dI inrDfrq qrIk muqfibk smyN isr nf Kuwl sky aqy kuJ qF awj vI Kuwl nhIN sky hn. ieh 25 ivcoN iqMn mhIny bIqy jfx `qy vI ajy 3 stor Kohly nhIN jf sky. sfrf isMG ny ikhf hY ik BMg hfsl krnf EntyrIE vfsIaF df hwk hY aqy BMg AuplBd krvfAuxf Porz srkfr dI ijLMmyvfrI hY jo ieh srkfr pUrI nhIN kr skI.

mfhrF df kihxf hY ik splfeI dI Gft kfrn BMg dI mMg pUrI nhIN ho rhI. sUby dy ivwq mMqrI rOz iPilps aqy atfrnI jnrl zwg zfAUnI ny ikhf hY ik srkfr ny 42 hor stor Kohlx vfsqy lftrI kwZx df PYslf kIqf hY ijs nMU alkohl aYz gyimMg kimn afP EntfrIE (eyjIsIE) vloN kwiZaf jfvygf jo BMg dI ivkrI nMU rYgUlyt krn vflI eyjMsI hY. ies qoN ielfvf nyitv BfeIcfiraF (Pst nysLnjL) nMU 8 stor Kohlx dI afigaf idwqI jf rhI hY. lftrI vfsqy qrIkF df aYlfn jld kIqf jfvygf aqy cfhvfn eyjIsIE kol afnlfeIn aYplIkysLn Pfrm jmF krvf skdy hn. ies qrF sUby ivwc ies sfl BMg vycx vfly storF dI igxqI 75 ho jfvygI. BMg-Xukq Kfx vfly pdfrQ ijvyN ibskt, brfAUnIjL, zirMks aqy kyk vgYrf vI jldI hI sUby dI mfrkIt ivwc AuplBd ho jfxgy.

Xfd rhy akqUbr 2018 ivwc jsitn trUzo dI srkfr ny kYnyzf ivwc BMg dI ivkrI df kfnMUnIkrn kr idwqf sI. ies kfnMUn muqfibk vwK vwK sUby BMg dI ivkrI leI lsMs dy rhy hn. trUzo srkfr dy kfnMUn muqfibk hr pirvfr Gr ivwc BMg dy cfrr bUty Augf skdf hY. pr BMg dy bIjL aqy bUty ajy bhuq musLkl nfl imldy hn. EntyrIE ivwc BMg dy cfr bIjLF dI kImq $60 dy krIb hY pr iPr vI splfeI dI Gft kfrn bIjL AuplBd nhIN hn. BMg kMpnIaF nhIN cfhuMdIaF ik afm lok GrF ivwc AugfAux ikAuNik ies nfl AuhnF dy vpfr nMU bhuq Prk pvygf.

 

ryp dy kys ivwc amrIkI jwj df ajb PYslf rwd!

sLrfbI nbflg lVkI df ryp krn vflf 16 sflf lVkf hY bhuq cMgf muMzf -jwj jymjL torIafno

inAU jrjLI, amrIkf (pRsLFq lfielpurI) :- inAU jrjLI apIl kort ny hyTlI adflq dy Es PYsly nMU rwd kr idwqf hY ijs ivwc jwj ny iewk sLrfbI nbflg lVkI df ryp krn vfly 16 sflf lVky nMU bhuq cMgf muMzf afK ky brI kr idwqf sI. hyTlI adflq dy jwj ny afiKaf sI ik lVkf iek cMgy pirvfr ivcoN hY, eIgl skft hY aqy vDIaf skUl ivwc pVHdf hY. jwj jymjL torIafno ny ikhf sI ryp krn vflf lVkf cMgy kflj jfx dy Xog hY aqy lVkI dy pirvfr nMU aMdfjLf nhIN hY ik iehnF dosLF nMU Qopx nfl lVky dI ijLMdgI `qy ikMnf mfVf asr pvygf. adflqI kys ivwc ies lVky dI afeIzI gupq rwKx vfsqy Aus df nfm jI[ aYm[ sI[ rwiKaf igaf sI. jwj jymjL torIafno ny ieh vI ikhf sI ik rvfieqI ryp (blfqkfr) ivwc 2 jF vwD mrd iksy aOrq nMU hiQafr nfl zrf ky iksy alwg QF lYjf ky Aus nfl jLbrdsqI krdy hn pr jo ies 16 sflf lVky ny kIqf hY Auh rvfieqI ryp nfl iPwt nhIN bYTdf. apIl kort ny jwj df ieh PYslf hux muZoN rwd kr idwqf hY.

pIVHq lVkI dI sLkfieq aqy puils kys muqfibk nbflg lVkI df nsLy dI hflq ivwc ryp kIqf igaf sI. inAU jrjLI dy iewk Gr dI bysmYNt ivwc ksLor Aumr dy lVky lVkIaF dI pfrtI cwl rhI sI. pIVHq lVkI  pUry nsLy ivwc sI aqy lVKVf rhI sI jd 16 sflf lVkf Es nMU PVky iewk pfsy lY igaf. lVky ny Aus nfl sMBog krnf sLurU kr idwqf aqy sLurU krn (pYnftrysLn) df iewk vIzIE kilp vI bxf ilaf. ryp ipwCoN lVky ny ieh vIzIE kilp afpxy dosqF nMU Byj idwqf aqy keI mhIny Byjdf irhf.  Auh ajyhy kimMt vI krdf irhf ik jd iksy df pihlf sYks ryp hovy [[[[! lVkI dI sLkfieq `qy ies nMU cfrj kr ilaf igaf aqy kys cwlx vkq srkfrI vkIl (pRfsIikAUtr) ny bynqI kIqI ik ies lVky ny bhuq Aupwdr kIqf hY aqy ies `qy iek bflg vjoN kys clfAux dI afigaf idwqI jfvy. pr jwj jymjL torIafno ny afigaf dyx qoN ienkfr kr idwqf. trfiel ipwCoN jwj ny Aus nMU cMgy Gr df bIbf lVkf afK ky brI kr idwqf. lVky vloN afpxy dosqF nMU Byjy gey asLlIl kimMt aqy pYnftrysLn vIzIE kilp nMU vI jwj ny ieh kihMidaF rwd kr idwqf ik iewk 16 sfl dy ikwz ny afpxy dosqF nMU AUtptFg (stUipz krYp) afK idwqf sI ijs df koeI mqlb nhIN hY.

hux ies lVky `qy dubfrf kys cwlygf. monmfAUQ kfAUNtI dy pRfsfikAUtr ny inAU Xfrk tfeImjL aKbfr nMU ikhf hY ieh kys azlt (bflg) adflq ivwc cwlxf cfhIdf hY.

eysy iksm dy iewk hor kys ivwc vI apIl kort ny hyTlI adflq df iewk PYslf rwd kIqf hY. hfiPMgtn post muqfibk rwd kIqf igaf PYslf iewk mihlf jwj df sI ijs ny iewk vwKry ryp dy kys ivwc16 sflf lVky `qy bflg vjoN kys clfAux dI afigaf nhIN sI idwqI. ies lVky ny 12 sflf lVkI nfl kfmuk hrkq kIqI sI aqy ies lVky nMU kys ivwc eI[ afr[ aYm[ dy nfm nfl jfixaF jFdf hY. ies lVky ny 12 sflf lVkI nfl Dwky nfl sMBog krn dI koisLsL kIqI. lVkI vfr vfr nFh kihMdI rhI aqy Aus nMU rokx leI dMdIaF vI vwZdI rhI. kys muqfibk lVky vloN Dwky nfl ilMg pYtfntrysLn kfrn lVkI nMU blIizMg (KUn vigaf) vI hoeI aqy amq ivwc lVkI Aus nMU afpxy AuWqoN lfh ky Bwjx ivwc kfmXfb ho geI.

          lVkI dI sLkfieq `qy ies 16 sflf lVky nMU cfrj kr ilaf igaf. mihlf jwj mfrsIaf islvf ny ies lVky `qy bflg vjoN ryp df kys clfAux dI afigaf nf idwqI. bflg vjoN kys clfAux dI afigaf dyx qoN ienkfr krn vfly PYsly ivwc jwj islvf ny iliKaf ik agr lVkI dI sLkfieq swcI vI hovy qF ieh koeI bhuq vwzI gwl nhIN hY. ieh iewk sDfrn krfeIm hY aqy vyvr stycU (bflg vjoN kys dI afigaf leI vyvr dyx vflf kfnUMn) dI Bfvnf hyT nhIN afAuNdf. jwj ilvf ny PYsly ivwc iliKaf ik ies kys ivwc lVkI ny afpxf kuafrfpn (vrjYntI) gvfAux qoN ibnF hor kuJ nhIN gvfieaf. lVkI nMU koeI ijsmfnI, idmfgI jF Bfvuk nuksfn nhIN hoieaf. apIl kort ny hux jwj isvlf dy PYsly nMU rwd kr idwqf hY.

iehnF dovF kysF ivwc dovF lVikaF `qy hux bflgF vjoN kys cwlxgy ijhnF dI suxvfeI grYNz ijAUrI sfhmxy hovygI. Xfd rhy ieh dovyN kys vwKry vwKry hn aqy amrIkf dy inAU jrjLI sLihr dy hn iksy grIb dysL dy nhIN hn.

 

73 sflf Ekivl invfsI rysLm isMG kUnr kfmuk CyVCfV dy dosLF ivwc cfrj

Ekivl :- hfltn rIjnl puils ny 3 julfeI nMU 73 sflf Ekivl invfsI rysLm isMG kUnr kfmuk CyVCfV dy dosLF ivwc cfrj kIqf hY. AuNJ ieh Gtnf 18 jUn dI dwsI jf rhI hY jd aYlIimMtrI skUl dI iewk bwcI idny 12 ku vjy mkYrnI strIn nyVy jf rhI sI. puils muqfibk ies ivakqI ny lVkI dy nyVy jf ky keI vfr mnI (pYsy) ikhf aqy kiQq qOr `qy Aus dy srIr nMU gYrvfijb ZMg nfl CUihaf. kUnr ny kiQq qOr `qy lVkI df hwQ PV ky afpxy vwl iKwicaf. sLkfieq imlx `qy puils ny qPqIsL ipwCoN kUnr nMU sYksUal asflt aqy sYksUal ieMztrPIarYNs dy dosLF ivwc crj kIqf hY. ies kys bfry iksy ko hor jfxkfrI hovy qF hfltn puils nfl 905-465-8965 jF 905-465-8978 `qy sMprk kry. krdfeIm stfprjL nfl 1-800-222-8477 `qy sMprk kIqf jf skdf hY. Xfd rhy ieh dosL hn aqy adflq ivwc kUnr df ksUr sfbq hoxf ajy bfkI hY.

 

mMqrI dy pMj njLdIkIaF nMU jwj lgfAux shI trUzo

aftvf :- pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny afpxy kYbint mMqrI dy pMj njLdIkIaF nMU jwj lgfAux nMU shI dwsidaF ikhf hY ik srkfr ny vDIaf jwj inXukq kIqy hn. Xfd rhy inAU brMjLivk ivwc 6 jwj nfmjd kIqy gey sn ijhnF ivcoN 5 PYzrl ieMtr gvrmYNtl mMqrI zOmink lfblYNk dy njLdIkI hn. zYmokrysI vfc nfm dy sMgTn ny iehnF pMj jwjF dy kYbint mMqrI zOmink nfl sbMDF df BFzf BMinaF sI. sIbIsI ny iek rport ivwc afiKaf sI ik nfmjd kIqy gey 6 jwjF ivwcoN 5 mMqrI dy njLdIkI hn. iehnF pMjF ivcoN iewk kYbint mMqrI zOmink df gvFzI hY, iewk Aus dy pirvfrk irsLqy ivcoN hY aqy iqMn ajyhy vkIl hn ijhnF ny mMqrI zOmink lfblYNk df krjLf moVn ivwc mdd kIqI hoeI hY. jd zOmink ilbrl lIzrisLp dI dOV ivwc sLfml sI qF Aus AuWqy kfPI krjLf cV igaf sI pr Aus afgU cuxy jfx ivwc kfmXfb nhIN sI hoieaf. iehnF iqMn vkIlF ny Aus df krjLf moVn vfsqy PMzryjL ivwc mdd kIqI sI.  zOmink lfblYNk inAU brMjLivk qoN ilbrl aYmpI cuixaF igaf sI aqy hux kYbitn ivwc ieMtr gvrmYNtl mMqrI hY.

 


ilbrl aYmpI bwcf pYdf krn qoN mukiraf

aKy mYN qF sprm hI zonyt kIqf sI

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto qoN ilbrl aYmpI jYNg tYn ny do sfl dI bwcI nUM cfeIlz sports dyx qoN ieh kihMidaF  hoieaf ienkfr kr idwqf hY ik Aus ny qF afpxy sprm Bfv sLukrfxU dfn idwqy sn. pr bwcI dI mF df kihxf hY ik Auh zfn vYlI nfrQ hlky qoN ilbrl aYmpI tYn dy dPqr ivwc 2015 qoN kMm kr rhI sI. tYn nfl Aus dy ijsmfnI sMbMD 2013 ivwc sQfipq ho gey sn qy ies nfl hI bwcI df jnm hoieaf sI. 50 sflf dI aOrq ijMn stYlf XU ny ikhf hY ik AunHf dy afpsI sMbMD 2018 ivwc Kqm ho gey sn. Aus aOrq ny meI 2017 aqy PrvrI 2018 nUM vkIl rfhIN tYn nUM lYtr vI pfey sn pr tYn ny iehnF df koeI juvfb nhIN idwqf. iewQy hI bws nhIN sgoN cfeIlz sport dyx dI bjfey tYn ny Aus nUM nOkrI qoN vI kwZ idwqf sI jd ik 2013 ivwc sbMD bnx vyly tYn ny sdf sdf leI Aus dy nfl rihx df vfadf kIqf sI. dovF dy sbMDF nfl pYdf hoeI bwcI hux do sfl dI ho geI hY. stYlf df kihxf hY ik iek sFJy dosq dI mdd nfl aYmpI tYn ies df hwl kwZx 15 jUUn nMU stYlf nfl imlx leI iqafr ho igaf sI pr iPr imlx qoN ipwCy ht igaf.  aYqvfr, 16 jYn nMu tYn ny aYlfn kr idwqf ik Auh aglIaF coxF ivwc ilbrl AumIdvfr nhIN hovygf ikAuNik Auh afpxy pirvfr nfl ijLafdf smF gujLfrnf cfhuMdf hY. Auh dubfrf cox lVn vfsqy ilbrl AumIdvfr aYlfinaF jf cuwkf sI aqy Aus nMU trUzo dy ivsLvfs pfqr mMqrI df QfpVf vI pRfpq dwisaf jFdf hY.  smiJaf jf irhf hY ik ijMn stYlf XU nfl cwl rhy ivvfd dy jMqk hox dy zroN ilbrl pfrtI ny Aus nMU AumIdvfrI Cwzx leI afiKaf aqy Auh Cwz igaf ikAuNik ies nfl sfry ilbrl brFz nMU coxF ivwc nuksfn ho skdf sI.  tYn nMU imlx qoN pihlF ijMn stYlf XU iewk kfmXfb rIal astyt PnFs ibjnYs clf rhI sI aqy Aus dI slfnf afmdn do lwK zflr dy krIb sI. ijMn stYlf XU ny ihwl tfeImjL nMU ikhf hY ik Auh bhuq mfnisk dbfa hyT hY ijs kfrn gwl nhIN kIqI pr vkIl vloN tYn nMU ilKy do KLqF dI kfpI ihwl tfeImjL nMU Byj idwqI ijs ivwc bwcI vfsqy $1,443 mhInf cfielz sport mMgI geI sI. ies kys bfry ihwl tfeImjL aqy torFto sn ny afrtIkl Cfieaf kIqy hn. aYmpI tYn ny ies bfry mIzIaf nMU kuJ vI kihx qoN ienkfr kr idwqf hY aqy eynf hI ikhf hY ik Aus ny qF sprm dfn kIqy sn. Auh ajy vI ilbrl kfks ivwc hY aqy af rhI PYzrl cox dy mwdynjLr ilbrl nIqIaF bfry tvItF krdf rihMdf hY. tYn cIn srkfr nfl sihXog krn vfly lokl sMgTnF df vI sihXogI dwisaf jFdf hY. tYn dI gfQf nYsLnl mIzIaf ivwc puwjx qoN pihlF torFto dy aYQink cInI mIzIaf ivwc kuJ smyN qoN crcf ivwc cwl rhI sI.

 

trONto puls ny 80 gYNgstr kIqy kfbU; 23 gMnF brfmd

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto pulIs ny vIrvfr qVksfr trONto aqy ies dy afspfs dy KyqrF ivwc Cfpy mfrky 80 gYNg lIzrF nUM igRPqfr kIqf hY aqy AunHF kolo pulIs nUM vwzI mfqrf ivwc gYrkfnUMnI aslf aqy zrwg pRfpq kIqI hY. ijLadfqr gYNsstr skfrbro ivwcoN igRPqfr kIqy gey hn aqy ienHF kolo mOky AuWqy 23 gMnf brfmd hoeIaF hn. ies ryz ivwc trONto pulIs df sfQ hornF KyqrF dI pulIs vwloN vI idwqf igaf sI. trONto pulIs dy muwKI sFzrs ny ikhf ik ies gYNg dI dihsLq sfry kYnyzf ivwc hI sI. puils muwKI ny ikhf ik ieh iewk vwzf kdm hY pr ieh smJx glqI hovygf ik ies nfl gYNg ihMsf kfbU ho jfvygI. Xfd rhy sfl 2018 ivwc torFto ivwc 96 kql hoey sn ijhnF ivwc keI byksUr vI mfry gey sn.

 

eyar kYnyzf ny eyar trFijLt $520 imlIan `c KrIdI

torFto, 27 jUn :- eyar kYnyzf ny eyar trFijLt nMU $13 pRqI sLyar dy ihsfb nfl KrId ilaf hY ijs dI kul rkm $520 imlIan bxdI hY.  rport muqfubk BfvyN $13 pRqI sLyar qoN vwD dIaF afPLrF vI sn pr eyar trFijLt ny eyar kYnyzf dI tyk-Evr ibz nMU pRvfn kr ilaf hY. KLbr hY ik eyar kYnyzf ies nMU vwKry brFz vjoN apryt krygI. 30 meI nMU dovF kMpnIaF ny ikhf sI ik gwlbfq kr rhIaF hn aqy zIal isry lgfAux vfsqy  30 idn df smF imiQaf igaf sI jo awj 27 jUn nMU isry lwg geI hY. eyar kYnyzf dy sIeIE ny ikhf hY ik ieh zIal dovF kMpnIaF vfsqy cMgI hY. dovF kMpnIaF dy hYWz afiPs mFtrIal ivwc hn aqy eyQy hI rihxgy. eyar trFijLt dy sIeIE ny ikhf hY ik zIal eyar trFijLt dy splfierF, ihwsfdfrF aqy stykholzrF vfsqy vDIaf hY.

Xfd rhy jd eyar kYnyzf nfl ho rhI zIal bfry KLbr afeI sI qF mFtrIal dI iewk rIal astyt zIvYlpr kMpnI ny $14 pRqI sLyar KrIdx dI afPLr idwqI sI. mFtrIal dI aYPaYnsI kYpItl ny vI eyar trFjLYt nMU KrIdx ivwc idlcspI ivKfeI sI aqy ikhf sI ik trFijLt d sLyar $17 qoN $20 qwk df hY. kMpnI ny $18 pRqI sLyar nMU ZukvIN kImq dwisaf sI.

          BfvyN dovyN kMpnIaF ies zIal vfsqy sihmq ho geIaF hn pr ajy vI ieh zIal PfeInl nhIN hY. ajy sLyarholzrF dI hF hoxI bfkI hY aqy rYgulytrI eyjMsIaF dI pRvfngI imlxI vI jLrUrI hY.

 

sLnI dy swB qoN vwzy cMd `qy zron Byijaf jfvygf nfsf

inAUXfrk, 27 jUn :- amrIkf dI spys rIsrc eyjMsI nfsf ny ikhf hY ik sLnI gRuih dy swB qoN vwzy cMd tfeItn `qy jIvn dI toh lgfAux vfsqy zron Byijaf jfvygf. nfsf ny ies zron df nfm zrYgnPlfeI rwiKaf hY jo tfeItn `qy AuzfrIaf lgfvygf qFik pqf lgfieaf jf sky ik kI ies brPIly cMd `qy mfeIkro-jIvn dI hoNd hY ijhf ky keI sfieMsdfn afs krdy hn. ies nMU sfl 2026 ivwc dfgy jfx df plfn hY aqy ieh 2034 ivwc tfeItn `qy puwjygf. KojIaF muqfibk tfeItn df vfqfvrx sMGxf hY, sqfh AuWqy mYQyn dIaF lykF hn aqy sqhf dy hyT smuMdr hox df anumfn hY.

 

EntyrIE `c Gwto Gwt qnKfh 7-8 zflr pRqI GMtf kYsL hox jfx qoN koeI vI icMquq nhIN hY

brYNptn :- kfnMUnI qOr `qy EntyrIE ivwc Gwto Gwt qnKfh $14 pRqI GMtf hY aqy vkysLn-pya ies qoN ielfvf hY. pr pRYkts ivwc EntyrIE ivwc Gwto Gwt qnKfh 7-8 zflr pRqI GMtf kYsL ho cuwkI hY. ies nfl iewk pfsy kfimaF df sosLx ho irhf hY aqy dUjy pfsy tYks corI ho rhI hY. ieh kMm hux bhuq hI vwzI pwDr `qy ho irhf hY aqy ies ivwc vpfrk adfiraF qoN ielfvf bhuq sfrIaF pRfeIvyt aMplfiemYNt eyjMsIaF df vI iswDf hwQ hY. sUby dI lybr minstrI suwqI peI hY aqy mYgf XUnIanF smyq mjLdUrF dy ihwqF dI rfKI krn vflI sfrI ienklfbI lfbI vI KfmosL hY. kfnMUn dI eyzI vwzI AulMGxf bfry PYzrl, subfeI aqy isivk afgU vI ibwlkul icMquq nhIN hn. ividawk sfl KLqm ho irhf hY aqy jo nOjvfn ividafrQI smr-jObF qlfsL rhy hn AuhnF nMU Gwto Gwt qnKfh `qy nOkrIaF nhIN iml rhIaF ikAuNik lybr mfrkIt df stYNzrz 7-8 zflr kYsL bx igaf hY. 7-8 zflr pRqI GMtf kMm krn vfly nOjvfnF dI igxqI idno idn vDdI jf rhI ijhnF ivwcoN bhuq ieMtrnYsLnl stUzYNt hn. aYQink BfeIcfiraF dy Coty vpfrk adfiraF ivwc 7-8 zflr pRqI GMtf afm ztYNzrz bx igaf hY. sUby dI zwg Porz srkfr ny brYNptn sfAUQ qoN aYmpIpI pRBmIq isMG srkfrIaf nMU Coty vpfrF df mMqrI bxfieaf hY. smiJaf jfxf cfhIdf hY ik pRBmIq srkfrIaf eys smwisaf qoN BlIBFq jfxU hoxgy ikAuNik ies smwisaf dI crcf pMjfbI mIzIaf ivwc aksr huMdI rihMdI hY. aKbfr glob aYNz myl vI ies iksm dy Prfz bfry ivsqrq rporitMg kr cuwkI hY. trUzo srkfr dy mMqrI/sMqrI ies nMU subfeI (lybr) muwdf smJdy hn jdik subfeI srkfr ies df kfrn PYzrl iemIgrysLn nIqI nMU smJdI hY.

 jUn 28, 2019 KLbrnfmf # 1031

 


pRImIar zwg Porz ny kIqf mMqrI mMzl ivwc Pyr bdl

iqMn mMqrIaF dy afhudy Gtfey

trONto (jIq jlMDrI):- EntyrIE dy pRImIar zwg Porz ny afpxy mMqrI mMzl ivwc vwzf Pyr bdl kIqf hY aqy ies Pyr bdl ivwc iqMn aihm mMqrIaF dy afhudy Gtf idwqy hn. ivwq mMqrI ivwk PzYlI nUM hux afrQk ivkfs mMqrI bxfieaf igaf hY jd ik vfqfvrx mMqrI rfz iPilps nUM nvF ivwq mMqrI lgfieaf igaf hY. Xfd rhy rfz iPilps ny ivMn srkfr vwloN lgfey 'kYp aYNz tryz pRogrfm' nUM bMd krn ivwc aihm rol inBfieaf sI.  eysy qrHF hI minstr afP iclzrl aqy sosLl srivs lIjLf mYklfz nUM trUirjLm, klcr aYNz sports mMqrI bxfieaf igaf hY. afitsLm qoN pIVHq bwicaF dy pRogrfmF ivwc ktOqI krn kfrn lIjLf mYklfz pRqI lok ny bhuq guwsf pRgt kIqf sI. aYXUkysLn mMqrI lIjLf Qfmsn nUM gvrnmYNt aqy kMXUmr minstr lgfieaf igaf hY. Xfd rhy bjt pysL krn qoN bfad ivwq mMqrI ivwk PzYlI dI kfLPI alocnf ho rhI sI aqy PzYlI hor rhI alocnF nUM bMd krvfAux ivwc asPl irhf sI. bjt pysL hox qoN bfad srvyKxF ivwc Porz srkfr dI lokipRXqf kfPI hyTF iKsk geI sI. hux zwg Porz ny mMqrI-mMzl ivwc qbdIlI krky srkfr dI sfK hor hyTF izg jfx qoN bcfAux dI koisLs kIqI hY.

stIPn lYs nMU ividaf mMqrI, zwg zfAUnI nMU atfrnI jnrl aqy rOs romfno nMU tRYinMg, kflj aqy XUnIrvrtI mMqrI bxfieaf igaf hY ieh iqMno pihlF mMqrI nhIN sn.  pfl klYNzrf nMU grnmYNt hfAUs lIzr Qfipaf igaf hY. kYroiln mlrUnI nMU atfrnI jnrl qoN bdl ky trFsportysLn ivBfg idwqf igaf hY. tOz simQ nMU eIknfimk zvYlpmYNt qoN htf ky iclzrn, kimAUntI aqy sosLl srivsjL mMqrI bxfieaf igaf hY.  hor vI keI qbdIlIaF kIqIaF geIaF hn. pRBmIq srkfrIaf nMU qrwkI dy ky smfl ibjLnYWs aYNz rYWz typ rIzksLn df asosIeyt mMqrI bxfieaf igaf hY. Xfd rhy Porz srkfr sUby dy bjt Gfty nMU kMtrol krn dy Xqn kr rhI hY ijs kfrn pbilk sYktr XUnIanF BfrI ivroD kr rhIaF hn. sUby isr 340 iblIan dy krIb krjLf hY ijs AuWQy hr mhIny iewk iblIan qoN vwD ivafjL dyxf pYNdf hY. Porz srkfr lokF isr hor tYks vDfAux qoN ibnF hI bjt Gftf kfbU krnf cfhuMdI hY.

 

kYnyzf dy pRDfn mMqrI ny kIqI rftrpqI trMp nfl mulfkfq

Gwt gixqI BfeIcfiraF dy ihwq dI rfKI krFgy trUzo

vfiMgtn qo pRDfn mMqrI dy kfPly nfl sqpfl isMG jOhl

vfiMgtn/Etfvf :- kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny bIqy vIrvfr nUM rfjDfnI vfiMgtn ivKy rftrpqI zonlz trMp nfl mulfkfq kIqI ijs ivwc dovF dyF ivckfr duvwly ivEpfrk sbMDF nUM mbUq krnf aqy aMqrrftrI pwDr `qy sihXog krnf kydr ibMdU irhf. vfeIt hfAUs ivwc hoeI ies mulfkfq qo pihlF sRI trMp ny sRI trUzo df svfgq kIqf aqy Evl afPs ivwc pwqrkfrF nUM sMboDn kridaF dovF afgUaf ny ikhf ik cIn ivwc PVy gey dovy kYnyzIan nfgirk qurMq irhfa kIqy jfxy cfhIdy hn. sRI trMp ny ieh vI ikhf ik ierfn ny amrIkf df zron suwt ky bhuq vwzI Buwl kIqI hY aqy ies dy iswty Bugqxy pYxgy. amrIkf aqy kYnyzf ivwckfr lokF aqy kfrgo dI afvfjfeI nUM sOKf krn leI dovF dyF ivwc pRI-klIarYs aYgrImYt iesy sfl qo lfgU kIqf jfvygf ijs nfl sVkI, ryl aqy hvfeI rsqy afAux aqy jfxf sOKf ho jfvygf. dovF dyF ivwc ny dI Evr zo nfl mOqF dy muwdy `qy vI sRI trMp aqy sRI trUzo gMBIr nr afey qy afiKaf ik ny dI smwgilMg rokx leI sKq kdm AuTfey jf rhy hn. kYnyzf aqy amrIkf df pulfV ivwc vI sihXog vD irhf hY aqy mMgl gRih aqy Aus qo agFh qwk dy imn AulIky gey hn. ies mOky `qy XUkryn, KfVI dyF, vYnUeylf dy sMkt aqy inkfrfguaf `c mnuwKI aiDkfrF dI AulMGxf bfry vI ivcfrF hoeIaF.

ies qo bfad sRI trUzo ny amrIkf dI sMsd dy hyTly sdn dI spIkr nYsI plosI nfl swdBfvnf mulfkfq kIqI. AunHF afs pRgt kIqI ik XUaYs mYksIko kYnyzf ivckfr hoeI nvIN ivEpfr sMDI nUM sMsd `c pfs kIqf jfvygf. sRI trMp ny mYksIko dI sMsd vlo ies sMDI nUM pfs krn bfry KuI df pRgtfvf kIqf.

kYnyzf dy pRDfn mMqrI dy kfPly nflL AuGyy pMjfbI pwqrkfr sqpfl isMG jOhl vI gey sn aqy aijhf pihlI vfr hoieaf ik kYnyzIan pRDfn mMqrI nfl koeI pMjfbI pwqrkfr amrIkf dI srkfrI PyrI `qy nfl igaf hovy. s[ jOhl ny sRI trUzo dy iDafn ivwc do Kfs muwdy ilaFdy ijnHF ivwc ikAUbk dI ivDfn sBf ivwc bIqy aYqvfr nUM pfs kIqy gey ibwl-21 bfry sRI trUzo dI cuwpI df kfrn puwCxf aqy kYnyzf amrIkf srhwd qo gYrkfnUMnI pRvfs bfry amrIkf nfl Qrz syP kMtrI aYgrImYt ivwclIaF GftF dUr krnf fiml sI. sRI trUzo ny s[ jOhl dy dovF svflF nUM gMBIrqf nfl suixaf aqy ikhf ik dy ivwc Gwt igxqIaF dy ihwqF leI zt ky KVHngy pr AunHF spwt nhIN dwisaf ik ikAUbk dy ibwl-21 muwdy bfry kI krngy.

amrIkf qo gYrkfnUMnI qrIky srhwd pfr krky af rhy rnfrQIaF dy muwdy bfry sRI trUzo ny afiKaf ik asIN bVy Ku hF ik dovy dy bhuq sfry muwidaF `qy iekwTy kMm krn nUM iqafr hn ijs ivwc lokF dI afvfjfeI aqy srhwd surwiKaf fiml hY. sRI trUzo ies svfl df jvfb tfl gey ik kI AunHF ny 15 sfl purfxy syP Qrz kMtrI aYgrImYt dIaF GftF dUr krn leI sRI trMp nfl gwl kIqI jF nhIN. bIqy do ku sflF qo ies mOky `qy kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz, ivwq mMqrI ibwl morno aqy rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx vI hfir sn.

 

sYks asflt kys ivwc Pisaf iemfm kYnyzf Cwzky Bwjx lwgf eyarport qoN igRPqfr

trONto (jIq jlMDrI) :- pulIs ny kYnyzf qoN Bwjx lwgy trONto dy iemfm nUM trONto pIarsn eyarport qoN igRPqfr kIqf hY jo ik sYks asflt kys df sfhmxf kr irhf sI. pulIs muqfibk 49 sflf seIad jYdI Aus vkq dboicaf igaf jd Auh jhfjL ivwc bYTx vflf sI. iek aOrq ny ies iemfm `qy dosL lfieaf sI ik iemfm ny Aus df Dfrimk isiKaf dyx dy bhfny sosLx kIqf sI. ies Gtnf kfPLI purfxI  dwsI jFdI hY. ieh aOrq pihlI vfr ies iemfm nUM 2008 ivwc imlI sI aqy bfad ivwc imlx df islislf cldf irhf sI. pulIs muqfibk iemfm Aukq aOrq nUM afpxy kvftr ivwc lY igaf ijWQy Aus df Dfrimk rsm dy nfm `qy srIrk soLsLx kIqf sI. pulIs muqfibk ieh sLosLx keI sfl cldf irhf sI. pulIs ny ikhf iemfm AuWpr sYks asflt qoN ielfvf DmkIaF dyx dy dosL afied sn.

 

brYNptn ivwc 20 sflf pMjfbI nOjvfn dI golI mfr ky hwiqaf

brYptn :- brYNptn `c iek pMjfbI nOjvfn ividafrQI df kql hox dI Kbr imlI hY. ieh vfrdfq brYptn `c kYnyzI roz aqy EirMzf roz njLdIk vfprI hY. sUqrF dy hvfly nfl imlI jfxkfrI dy aDfr `qy pMjfbI nOjvfn df nfm gurjoq isMG DflIvfl dwisaf jf irhf hY. Auh isrP 2-3 mhIny pihlF kYnyzf afieaf sI. ieh nOjvfn pMjfb dy biTMzf ily dy ipMz kuwqIvfl klF nfl sbMDq dwisaf jf irhf hY. hflF qwk Aus dy kql dy kfrnF df pqf nhIN lwg sikaf hY.

          Gtnf mMglvfr rfq 10:45 vjy mkwlm & EirMzf kort dy njLLdIk vfprI. puils muqfibk Aus nMU apfrtmYNt aqy tfAUnhfAUs kMplYks dy nyVy  drKqF dy njLdIk golI nfl jLKLmI pfieaf igaf. jLKLmI hflq ivwc Aus nMU hspqfl phuMcfieaf igaf pr kuJ GMty bfad hI Aus dI mOq ho geI. puils dy homosfeIz ivBfg vloN jFc kIqI jf rhI hY aqy ielfky dy lokF qoN puwCigwC jfrI hY. agr iksy kol ies Gtnf bfry koeI vI jfxkfrI hovy qF pIal puils nfl 905-453-2121 akstYnsLn 3205 jF krfeIm stfprjL nfl 1-800-222-8477 `qy sMprk kry.

 

nOjvfnF dI KopVI `qy AuWg rhy hn isMg

smfrt onF dI vrqo iMmyvfr ho skdI hY

afstrylIaf (jIq jlMDrI) :- mobfeIl qknflojI ny sfzy rihx sihx dy qrIky nUM bdl idwqf hY Bfv asIN ikvy pVHdy hF, kMm krdy hF, sMcfr krdy hF, KrIddfrI krdy hF aqy jF GuMmdy iPrdy hF, sfnUM ies bfry pihlF hI igafn hY pr jo asIN ajy qwk smiJaf nhIN Auh ieh hY ik jo qknflojI asIN vrq rhy hF ies df sfzy ivvhfr aqy sfzy srIr Bfv sfzy mnuwKI ipMjr `qy kI asr pYNdf hY? ies qoN asIN iblkul hI anjfx hF. bfieEmkYinks ivwc nvI Koj qoN pqf cwldf hY ik nOjvfn afpxI KopVI dy ipCly ihwsy ivwc isMgF vrgy spfeIks ivksq kr rhy hn jo ik isr dy awgy vwl nUM Jukfa dy kfrn huMdf hY. Koj ivwc ikhf igaf hY ik jdoN isr awgy vwl nUM huMdf hY qF rIV dI hwzI dI bjfey isr df Bfr isr dIaF mfspyIaF `qy pYNdf hY aqy ijs kfrn mfsLpysLIaF nUM shfrf dyx leI nvINaF hwzIaF df ivkfs huMdf hY. nqIjf ieh huMdf hY ik iewk huwk jF isMg vrgf ivy lwCx pYdf huMdf hY jo iblkul grdn dy AuWproN ik KopVI ivcoN bfhr vwl  afAuNdf hY. ieh Koj afstrylIaf dI kueInlYz XUnIvristI ivwc kIqI geI sI ijs ivwc 28 Aumr sfl qwk dy lokF dy isr dI aYksiraF jLrIey jFc kIqI geI sI ijnHF lokF ny afpxy isr ivwc drd jF iksy hor qklIP dI isLkfieq kIqI sI. KojkrqfvF dI tIm ny ikhf hY ik Coty bflgF ivwc hwzIaF dy ivkfs df pRBfv afDuink qknflojI dy iesqymfl duafrf srIr dIaF siQqIaF nUM bdlx vwl iefrf krdf hY. Auh kihMdy hn ik smfrtPon aqy hor hYNzhYlz XMqr mnuwKI rUp aqy bxqr nUM Aultf rhy hn.

 

zrfeIvvyajL bfry nvyN inXm 2 julfeI qoN lfgU nhIN hoxgy

brYNptn :- istI afPL brYNptn ny iewk pRYs rIlIjL rfhIN dwisaf hY ik zrfeIvvyajL bfry nvyN inXm hux 2 julfeI qoN lfgU nhIN hoxgy. Xfd rhy pihlF ieh inXm 2 julfeI qoN lfgU hoxy sn aqy zrfeIvyjL ivwc iksy vI iksm dI qbdIlI vfsqy 50 zflr adf krky primt lYxf pYxf sI. istI ny ikhf hY ik sLihrIaF qoN imlI PIzbYWk dy aDfr `qy nvyN inXm lfgU krn dI qrIk awgy pf idwqI geI hY. 19 jUn dI istI kONl dI mIitMg ivwc ieh PYslf ilaf igaf hY aqy hux iehnF inXmF nMU lfgU krn dI qrIk 22 nvMbr inrDfrq kIqI geI hY. istI stfPL iehnF inXmF df rIvIAU krygf aqy iPr kONsl dI kmytI nMU rIport pysL krygf. hux agr iksy ny afpxf zrfeIvya cOVf krn vfsqy krv kwtxf hovy qF primt dI loV hovygI. hor jfxkfrI vfsqy jLoinMg zvIjL nfl 905-874-2090 `qy sMprk kro.

 

iemIgrysLn `c Prfz dy bolbfly qoN lok icMquq

trUzo srkfr dI iemIgrysLn nIqI df 63% knyzIan krdy hn ivroD srvyKx

torFto :- jsitn trUzo dI ilbrl srkfr dIaF kmjLor aqy aspsLt iemIgrysLn nIqIaF kfrn hr pfsy DFdlIaF mwcIaF hoeIaF hn hn aqy kurwpsLn df bolbflf hY. ies bfry bhuq sfrIaF mIzIaf rportF vI afeIaF hn pr trUzo srkfr ies bfry kuJ vI krn nMU iqafr nhIN hY ijs kfrn ies aMnHI iemIgrysLn df lokF ivwc ivroD idno idn vD irhf hY.

          iewk qff srvyKx 'c 63 PIsdI kYnyzIanF ny afiKaf ik iemIgRyn dI hwd sImq hoxI cfhIdI hY. globl inAU vwlo pRkfq iek srvyKx muqfbk isr 37 PIsdI lokF ny ikhf ik kYnyzf dy vDdy arQcfry nUM vyKidaF nvy pRvfsIaF dI afmd 'c vI vfDf kIqf jfxf cfhIdf hY. AuQy ieMmIgRyn mMqrI aihmd husYn ny ikhf ik iek pfsy dy Br 'c kfrobfrIaF nUM kfmy nhIN iml rhy aqy dUjy pfsy ies iksm dy srvyKx icMqf pYdf krdy hn. afriQk mfihr lgfqfr dfavf kr rhy hn ik kfimaF dI kmI nfl nijwTx leI iemIgRyn hI sB qo kfrgr hiQafr sfbq ho skdf hY. aihmd husyn ieh nhIN dwsdf ik iemIgrysLn ivwc kurwpsLn GtfAux leI Auh kI kr irhf hY? kYnyzf ivwc sLryafm aYlaYmafeIey aqy pIaYnpI pRogrfm 40-50 hjLfr zflr ivwc ivwk rhy hn. lwKF afrjLI vIjLf vfly lok kYsL nOkrIaF krdy hn ijs kfrn Gwto Gwt qnKfh 7-8 zflr pRqI GMtf kYsL ho geI hY. lok hux apfrtmYNt rYNt krn dI hflq ivwc nhIN rhy ikAuNik iewk bYWzrUm df apfrtmYNt hux $2500 pRqI mhInf qoN Gwt nhIN imldf. iewk bYWzrUm df bysmYNt apfrtmYNt vI hux 1200 zflr mhInf ho igaf hY aqy isrP iewk bysmYNt kmrf $500 nMU imldf hY.

pr aihmd husYn ny ikhf ik kYnyzf dy lok hfAUisMg aqy buinafdI ZFcy ivclIaF hor kmIaF kr ky nvy pRvfsIaF dI afmd qo icMqq hn ijs kfrn pRvfsIaF dI afmd ivc ktOqI nhIN ho skdI.

          srvyKx dy nqIijaF muqfbk iemIgRyn df ivroD krn vfilaF 'c kMrvyitv pfrtI dy hmfieqIaF dI igxqI vwD hY pr ilbrl, aYnzIpI aqy grIn pfrtI dy smrQk vI ies aMnHI iemIgrysLN nIqI df ivroD kr rhy hn. 81% kMrvyitv ivroD krdy hn, 57% grIn pfrtI smrQk ivroD krdy hn, 41% ilbrl ivroD krdy hn jdik 44% aYnzIpI smrQk ivroD krdy hn. ieMJ ies aMHnI nIqI df sfrIaF pfrtIaF dy smrQkF vloN ivroD ho irhf hY. 7 jUn qo 10 jUn drimafn kIqy gey afnlfeIn srvyKx dOrfn 1528 jixaF dI slfh drj kIqI geI.

srvyKx mfihrF df afKxf hY ik afnlfeIn rfeyumfrI 'c qrutI hox df shI anumfn nhIN lgfieaf jf skdf, ikAuik ieh afbfdI dy byqrqIb nmUny nUM py nhIN krdy. srvyKx dOrfn ijwQy kMrvyitv pfrtI dy hmfieqIaF ny iemIgRyn df ivroD kIqf, AuQy hI ilbrl pfrtI dy hmfieqIaF 'co 59 PIsdI ny afiKaf ik Auh iemIgRyn df pwDr vDfey jfx dy hwk 'c hn.

aYWn[ zI[ pI[ mYbrF vwlo 56 PIsdI ny pRvfsIaF dI afmd vDfey jfx dI vkflq kIqI jdik gRIn pfrtI dy 43 PIsdI smrQk pRvfsIaF dy pwK 'c nr afey. kMrvyitv pfrtI dy hmfieqIaF 'co isrP 19 PIsdI ny iemIgRyn df pwDr vDfey jfx dI vkflq kIqI. dws deIey ik PrvrI 'c kIqy srvyKx 'c fml awDy lokF ny kYnyzf af rhy pRvfsIaF aqy riPAUIaF dI igxqI nUM hwd qo iafdf krfr idwqf hY.

          jsitn trUzo dI srkfr dIaF glq nIqIaF kfrn iemIgrysLn kfnMUn KwsI ho ky rih igaf hY aqy hr pfsy Prfz vD igaf hY. akqUbr 2019 dIaF PYzrl coxf ivwc ieh iewk pRmuwK muwdf bnx dI sMBfvnf hY.

 

hux kYnyzf mMgfvygf bfhroN afirQk irPAUjI -mMqrI

'swp vI mry qy sotI vI nf twuty' dI nIqI apxfeI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dy iemIgrysLn mMqrI aihmd husyn ny aYlfn kIqf hY ik kYnyzf bfhrly dysLF qoN afirQk irPAUjLI mMgfvygf. mMqrI ny ikhf hY ik afAuNdy smyN ivwc hor ijLafdf igxqI ivwc irPAUjLI ley jfxgy aqy ienHF irPAUjLIaF ivwc afriQk irPAUjLIaF dI igxqI vI kfPLI hovygI pr ajy ieh nhIN dwisaf ik ikMny irPAUjLI mMgvfey jfxgy. Xfd rhy aj qwk kYnyzf irPAUjLIaF dy kys ies ibnfa `qy rwd krdf af irhf hY ik Auh aslI riPAUjLI nhIN hn sgoN afriQk riPAUjLI hn ies krky AunHF nUM irPAUjLI df drjf nhIN idwqf jf skdf. hxu mMqrI hUsyn ny riPAUjLIaF dI nvIN sLrYxI vI bxf leI hY ijs aDIn kInIaf aqy imzl eIst dysLF qoN irPAUjLI mMgfvy jfxgy. mMqrI muqfibk ieh pfielt pRogrm ipCly sfl sLurU kIqf igaf sI aqy hux qwk ies progrfm qihq iek irPAUjLI kYnyzf phuMc vI cwukf hY. Xfd rhy kYnyzf ivwc irPAUjLIaF dI vwzI igxqI mMgvfAux kfrn trUzo srkfr dI alocnf ho rhI hY ik ieh irPAUjLI kYnyzf ivwc iml rhIaF syvfvF `qy boJ bxdy jf rhy hn. lgdf hY hux mMqrI ny AunHF irPAUjLIaF nUM ieknfimk iemIgrFt bxf ky kYnyzf ilafAux df PYslf kIqf hY qF ik swp vI mr jfvy aqy sotI vI nf tuwty.

 

 


krjLy ivwc jkVy pey hn knyzIan rport

aftvf :- knyzIan lok krjLy ivwc jkVy pey hn aqy sfl dI pihlI iqmfhI ivwc lokF isr krjLy ivwc 0[2% df vfDf hoieaf hY. kYnyzf dy aMkVf ivBfg stYitks kYnyzf muqibk lokF isr krYizt kfrzF, mfrgyjLF aqy hor inwjI krijLaF dy rUp ivwc pihlI iqmfhI qwk $2,230[6 iblIan krjLf sI joik $2[3 trIlIan qoN kuJ vwD bxdf hY. AuNj krjLy ivwc 0[2% df vfDf sfl 2011 ipwCoN swB qoN Gwt dr hY  pr kuwl krjLf bhuq vD igaf hY. Xfd rhy ieh inwjI krjLf hY nf ik kfrporyt krjLf aqy ieh rport awj, 13 jUn nMU rIlIjL kIqI geI hY. ies sfl dI pihlI iqmfhI ivwc lokF isr krjLy ivwc $20[2 iblIan qoN kuJ vwD vfDf hoieaf hY. kuJ mfhr smJdy hn ik knyzIan lokF vfsqy hor krjLf lYxf musLkl ho irhf hY ijs kfrn vfDy dI dr ipCly sfl nfloN kuJ Gwt hY. lokF `qy mfrgyjF df Bfr vD irhf hY pr Auh hor iksm dy krjLy lYx qoN pRhyjL kr rhy hn. ipCly sfl dI afKrI iqmfhI ivwc lokF ny ies sfl dI pihlIiqmfhI nfloN $400 imlIan vD krjLf ilaf sI. ies iqmfhI ivwc ley $20[2 iblIan dy krjLy ivwc mfrgyjL krjLf $700 imlIan vD igaf hY pr hor iksm dy krjLy $1 iblIan dy krIb Gwt ho gey hn. ies rport dy rIlIjL hox ipwCoN krYizt kONsilMg sosfietI ny iek ibafn ivwc ikhf hY ik lok krjLy dy vD rhy Bfr qoN icMquq hn. krYizt kONsilMg sosfietI qoN mdd lYx vfly lokF isr aOsqn krjLf $30,000 hY jo ik mfrgyj dy krjLy qoN ielfvf hY. sosfietI dy bulfry stysI EilskI ny ikhf hY ik 2 dhfky pihlF gYr-mfrgyjL krjLy dI aOsq $12,000 sI jo hux $30,000 ho geI hY. pihlI iqmfhI ivwc krjLy dI izspojLybl afmdn nfl dr 177[6% rhI hY jo ik sfl 2018 dy aMq dI dr dy brfbr hI hY. Bfv lokF kol KrcxXog $1 dy mukfbly krjLf $1[78 hY.

 

2021 qk vpfrk trwkF, bwsF qy lfmI hoxgy ielYktRfink lfigMg XMqr-trFsport mMqrI

aftvf (jIq jlMDrI) :- PYzrl afvfjfeI mMqrI ny aYlfn kIqf ik sfry vpfrk cflkF nUM jUn 2021 qwk afpxy vfhnF `qy ielYktRfink lfigMg XMqrF dI loV hovygI. tRFsport kYnyzf ny ikhf ik ieh 12 jUn, 2021 nUM CyVCfV roiDk (tYNpr rijstYNt) AupkrnF nUM lfmI bxfAux df mksd ieh XkInI bxfAuxf hY ik trwk aqy bws zrfeIvr afpxI rofnf sImf qoN vwD smyN leI sVk `qy vfhn nf clf skx. vIrvfr nUM eItobIko ivwc EntfrIE trwikMg aYsosIeyn dy bfhr mfrk gfrnyAU ny ikhf ik ieh inXm jUn 2021 qoN lfgU ho jfxgy aqy kYnyzf ivwc cwl rhy PYzrl-kMtrol vfly vpfrk trwkF aqy bwsF dy sfry zrfeIvrF nUM ielYktRfink lfigMg XMqrF dI vrqoN krn dI loV hovygI. ielYktRfink Aupkrx pypr-afDfirq lfg buwks nUM bdl dyxgy. mfrk ny ikhf ik ies nfl ieh pqf lwgygf ik zrfievr ny kdoN trwk jF bws clfAuxI sLurU kIqI hY aqy ikMny GMty clfeI hY aqy Aus ny ikMny GMty df arfm kIqf hY. inXmF muqfibk 13 GMty trwk jF bws clfAux qoN bfad 8 GMty dy leI afrfm krfn pvygf. ies nfl zrfievrF dI Qkfvt nUM Gwt kIqf jf skygf. trFsport kYnyzf dy anusfr sfzIaF sVkF `qy 20 pRqIq Gfqk aYksIzYNtF ivwc zrfeIvr dI Qkfvt df muwK rol huMdf hY.

gfrnyAU ny ikhf ik ieh surwiKaq sVkF vwl aihm kdm hY aqy ieh qbdIlIaF AudXog dy BfeIvflF aqy srkfr dy sfry pwDrF nfl gwlbfq dy bfad lfgU kIqIaF jfxIaF hn. AunHF ny ikhf ik ielYktRfink lfigMg Aupkrn amrIkf dy sVkI surwiKaf inXmF dI pwDr dy hn, Kfs qOr qy ijhVy trwkF vfilaF nUM bfrzr pfr krnf pYdf hY AunHF nUM amrIkI inXmF nfl cwlxf pYNdf hY aqy asIN vI amrIkI inXmF dI qrjL `qy aijhy inXm bxfAux vwl vwD rhy hF.

gfrnyXU ny ikhf ik AupkrxF leI trwikMg ieMzstrI ivwc iewko pwDr ijhf bxfieaf igaf hY qF ik sfrIaF kMpnIaF inXmF df pflx kr skx.

Xfd rhy apRYl 2018 `c hMbolwts bRonkos bws dI durGtnf qoN bfad sskYcvn srkfr duafrf kIqIaF geIaF isPfrF muqfibk ieh inXm bxfey gey hn ijWQy jUnIar hfkI tIm dI bws aqy iek sYmI-trwk ivckfr twkr hox kfrn 16 lok mfry gey aqy 13 KmI hoey sn. ies trwk nUM jskIrq iswDU nF df zrfievr clf irhf sI ijs ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf sI.

keI afvfjfeI mfhrF df kihxf hY ik ieh inXm jldI lfgU hoxy cfhIdy hn qF ik hfdsy qurMq roky jfx skx. jUn 2021 ivwc ajy do sfl bfkI hn AudoN qwk pqf nhI Qkfvt dy BMny zfievrF ny ikMny lokF dIaF hor jfnF lY lYxIaF hn.

 

EntfrIE dy lgBg 2400 srkfrI krmcfrI svYiewCq Pfrg hoxgy

trONto (jIq jlMDrI) :- EntfrIE srkfr iek vfr dy Krcy ivc 190 imlIan zflr Krc krygI ijs ivc lgBg 2400 jnqk Kyqr dy krmcfrIaF nUM svYiewCq ZMg nfl pYikjL lYx dI iejfq hovygI. srkfr ny dfhvf kIqf hY ik ies kdm nfl 2021-22 qoN hryk sfl 215 imlIan zflr dI bcq hovygI. Kfnf borz dy pRDfn pItr bYQlYnPflvI ny ikhf hY ik AunHF dy mMqrfly nUM 'trFjLIsn aYgijLt ienIIeyitv aYNz vflMtrI aYgit pRogrfm' leI 3300 arIaF pRfpq hoeIaF sn pr AunHF bfkI lokF dIaf arjLIaF nUM rwd kr idwqf sI jo srkfr nfl smJOqy qihq kMm krn leI sihmq ho gey sn. hflFik srkfr ny vfadf kIqf hY ik koeI vI PrMtlfeIn vrkr dI nOkrI nhIN jfvygI pr bYQlYnPflvI ny koeI Brosf nhI idwqf ik jy PrMtlfeIn vrkr nOkrI Cwz jFdf hY Auh iesdI QF lYx leI nvF vrkr BrqI krngy jF nhIN.

bYQlYnPflvI ny vIrvfr nUM ikhf ik loVINdIaF nOkrIaF nUM lgfqfr muV ivcfrn dI loV huMdI hY ijvyN ik asIN bhuq sfrIaF qbdIlIaF kr rhy hF aqy asIN hr iksm dIaF nOkrIaF bfry muV ivcfr kr rhy hF. mMqrI ny ikhf ik AunHF nUM EntfrIE dy pbilk sYktr dy vrkrF dI bhuq vwzy pwDr `qy trFsPr hox dI AumId hY ikAuNik srkfr izjItl rxnIqIaF nUM apxfAux jf rhI hY.

aYnzIpI dy aYWmpIpI pItr qubns ny ikhf ik ieh ajy aspt hY ik ies nfl pbilk syvfvF `qy kI asr hovygf aqy kihVIaF kihVIaF nOkrIaF vfilaF nUM ieh pYikjL idwqy jfxy hn.

bYQlYnPflvI ny pihlF hI qnKfh vDx dI iqMn sflF leI 1% dI dr insLicq kr idwqI sI.

Xfd rhy jdoN ipClI pI[sI[ srkfr ny pbilk sYktr dIaF nOkrIaF aqy qnKfhF `qy rok lfeI sI qF mMqrfilaF dy kMmkfr dyKx aqy rofnf kMm leI mihMgy slfhkfr lgfAuxy pey sn. ies qoN pihlF afzItr jnrl bonI ilisk ny 5 dsMbr, 2018 nUM irlI kIqI afpxI afKrI sflfnf irport ivwc srkfr nUM icqfvnI idwqI sI ik sQfeI krmcfrIaF dI QF `qy slfhkfrF dI vrqoN krn qoN pRhyjL kIqf jfvy. EntfrIE dy pbilk sYktr dy 1[2 imlIan krmcfrI hn aqy hr sfl 72 iblIan zflr qnKfhF aqy hor BwiqaF `qy Krc afAuNdf hY.

 

brYNptn df zrfievr 50 dy jLon ivwc 147 dI spIz `qy kfr BjfAuNdf kfbU

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny brYNptn dy iewk 24 sflf zrfievr nUM kfbU kIqf hY joik 50 iklOmItr pRqI GMty vflI sVk `qy 147 iklomItr pRqI GMtf dI spIz `qy kfr Bjf irhf sI. ies zrfievr nUM pulIs ny kMtrIsfeIz roz `qy kfbU kIqf sI aqy Aus QF sVk vI bx rhI sI aqy kfmy kmM vI kr rhy sn. Aus dI nvIN kYzylk kfr nUM jLbq kr ilaf igaf sI aqy Aus df lfiesMs QF `qy hI 7 idn leI sspYNz kr idwqf igaf sI. kFstybl zYnI mfrtInI ny dwisaf ik mMglvfr dI rfq nUM 2 vjy kfr nUM roikaf igaf sI ikANik sVk `qy kMm cwl irhf sI aqy ies krky jurmfnf aqy sjLf vI dugxI hox dI sMBfvnf hY. mfritnI ny ikhf ik kfr `qy aglI lfiesMs plyt vI nhIN sI lwgI hoeI. aKLbfrF ivwc ieh Kbr Cpx qoN lokF ny qrHF qrHf dy kumYNt krny sLrU kr idwqy sn aqy brYNptn ivwc vDdI ieMsOryNs df kfrn vI lok bfhroN afey nvyN zrfievrf `qy lf rhy sn. ipCly kuJ mhIinaf ivwc brYNptn ivwc kfPI vwzy hfdsy hoey hn aqy bhuq sfry zrfiev sLrfb pI ky aqy axighlI nfl kfr clfAuNdy vI pkVy gey sn. ipCly smyN ivwc qurn vfilaf nfl vI qyjL kfrF tkrfAux qoN bfad kfPI hfdsy hoey hn. qyjL kfrF clfAux vfilaF mUhry srkfrF dI vI koeI vfh pysL nhIN jf rhI hY aqy hfdsy idno idn vD rhy hn.

 

srkfrI aMkiVaF anusfr nsLy nfl kYnyzf ivwc hr do GMty ivwc huMdI hY iek mOq

aftvf (jIq jlMDrI) :- srkfr vwloN jfrI kIqy aMkiVaF anusfr kYnyzf ivwc ipCly iqMn sflF ivwc 11500 mOqF zrwg Bfv EpIafz nsLy krn nfl hoeIaF sn. aMkiVaF anusfr sfl 2018 ivwc hr do GMty ivwc iewk mOq huMdI hY. 2018 ivwc EpIafz nfl 4460 mOqF hoeIaF sn, jdik 2017 ivwc 4100 aqy 2016 ivwc 3017 mOqF hoeIaF sn so ies pRkfr hr sfl zrwg nfl hox vflIaF mOqF dI igxqI vDdI hI jf rhI hY. pbilk hYlQ eyjMsI ny ikhf hY ik sfry hI kYnyzf Br ivwc EpIaYz df Gor sMkt hY aqy ies nfl pRIvfrF `qy bhuq hI burf asr pY irhf hY. ienHF mOqF ivwc 67% mOqF mrdF dIaF hn aqy 33% mOqF aOrqF dIaF hoeIaF hn. ienHF mOqF ivwc ijLafdfqr mOqF nOjvfnF aqy mwD Aumr dy lokF dIaF hoeIaF hn.  EpIafz nisLaF ivwc PYNtfinl vrgy gYr-kfnMUnI nisLaF smyq drdmfrU dvfeIaF vI sLfml hn jo lokF nMU pwky qOr `qy lwg jFdIaF hn. Xfd rhy iehnF mOqF ivwc sLrfb jF hor nisLaF nfl hox vflIaF mOqF sLfml nhIN hn. alkohl (sLrfb) kfrn hr rojL 400 qoN vwD knyzIan lok hspqfl dfKl krny pYNdy hn.


 


jLihrIly kUVy-kbfV qoN nyitv knyzIan horF qoN vwD pRBfvq huMdy hn -XUaYn numfieMdf

aftvf :- XUnfeItz nysLnjL ivwc ihAUimn rfeIts aqy hYjrzs sbstFisjL dy spYsLl numfieMdy bskt tUnkfk ny ikhf hY ik nyitv knyzIan jLihrIly kUVy-kbfV (tfkistk vyst) qoN horF nfloN  vwD pRBfvq huMdy hn. Aus ny ikhf ik keI nyitv kimAUntIjL qF ieMJ mihsUs krdIaF hn ik Auh sLhIdI jLonjL dy ielfky ivwc vwsIaF hoeIaF hn. srkfr ny ies XUaYn numfieMdy nMU swidaf sI aqy Aus ny meI 24 qoN jUn 6 qwk  PYzrl srkfr dIaF tokisk vyst  pRbMDn dIaF 8 QfvF vyKIaF sn. Aus ny torFto, vYnkUvr, aftvf, azimMtn aqy mFtrIal df dOrf kIqf sI. ies qoN ielfvf Aus ny EntyrIE ivwc grfsI nYrojL qy sfrnIaF aqy albrtf ivwc Port mYkmrI df dOrf vI kIqf sI ijwQy Auh nYitv kimAUntIaF, vpfrF, buwDIjIvIaF aqy srkfrI aiDkfrIaF nMU imilaf sI. Aus ny ikhf ik keI nyitv ijhnF nfl Aus ny gwl kIqI hY Auh sLhIdI jonjL ivwc vwsdy mihsUs krdy hn. Aus ny ikhf ik nyitv lokF df DrqI, pfxI aqy Kurfk dy sroqF nfl nvyklf sbMD hY qy jd ieh plIq huMdy hn qF ieh BfeIcfry swB qoN vwD pRBfvq huuMdy hn. tunkfk ny ikhf ik grfsI nYrojL kimAUntI `c tfkisk vyst dI sPLfeI nf hox nfl Aus inrfsLf hoeI hY. 50 ku sfl pihlF ies kimAUntI dy muwK diraf ivwc 10 tMn mrkrI vyst suwt idwqI geI sI ijs ny pfxI plIq kr idwqf. Aus ny ikhf ik nyitv lok ikMnf ku smF  mdd dI AUzIk krdy rihxgy. aftvf srkfr nMU 2017 ivwc ieMizjnYs srivsjL mMqrI vloN kIqf vfadf pUrf krnf cfhIdf hY. Xfd rhy 1960-70 ivwc zrfeIzn pypr imwl ny ieMgilsL-vfbIgUn irvr isstm ivwc tfkisk vyst suwtI sI ijs kfrn nyitv lok keI mfrU bImfrIaF qoN pIVHq hn. AuhnF nMU awj qwk mdd  nhIN idwqI geI aqy ieMJ mihsUs huMdf hY ik AuhnF nfl ivqkrf ho irhf hY jdik ajyhf nhIN hoxf cfhIdf. Xfd rhy jsitn trUzo srkfr nyitv lokF dI mdd krn dy vfady krdI rhI hY pr ajy kIqf kuJ nhIN hY. keI knyzIan lok sLkfieq krdy hn ik  ies srkfr ny hjLfrF kiQq rPUjIaF aqy gYr-kfnMUnIaF AuWqy keI iblIan zflr Kricaf hY pr nyitv lokF nMU pIx vflf sfPL pfxI dyx df pRbMD nhIN kr skI.

 

imMg dI aYkstrfzIsLn suxvfeI 20 jnvrI qoN sLurU hovygI

vYnkUvr :- cInI kMpnI huvfeI dI cIP PYnfsLl aPsr imMg vfanjU dI aYkstrfzIsLn kys dI suxvfeI 20 jnvrI 2020 qoN sLurU hovygI. bIsI suprIm kort ny bcfa pwK dI tIm vloN suJfeIaF geIaF qrIkF nMU pRvfn kr ilaf hY. ieh kys jnvrI ivwc sLurU ho ky akqUbr 2020 qwk smfpq ho jfx dI afs hY. Xfd rhy imMg vfanjU nMU 1 dsMbr 2018 nMU vYnkUvr eyarport qoN igRPqfr kIqf igaf sI ikAuNik Auh amrIkf nMU ierfn iKlfPL lfeIaF geIaF bMdsLF qoVn dy kys ivwc loVINdI sI. amrIkf ny 47 sflf imMg AuWqy, Aus dI kMpnI smyq 13 dosL lgfey sn ijhnF ivwc sfijsL rcx aqy Prfz vrgy cfrj sLfml hn.

ijLkrXog hY ik cIn imMg nMU igRPqfr krn ipwCoN kYnyzf nfl sKLq nrfjL ho igaf sI aqy Aus nMU qurq Cwzx dI mMg krdf af irhf hY. cIn ny sKLq ruK apxfAuNidaF do knyzIan sLihrI PV ley sn ijhnF `qy bkfiedf dosL lgf idwqy gey hn. cIn ny kYnyzf qoN knolf aqy soieaf bInjL smyq keI Auqpfd KrIdxy bMd kr idwqy hn. ajy kuJ idn pihlF hI aftvf ivwc cInI rfjdUq ny kYnyzf nMU amrIkf dy pRBfv qoN ibnF PYslf krn dI slfh idwqI sI. ies kys kfrn duvwly sbMD bhuq kusYly ho gey hn.

 

mrIjLF nfl sYks krn vflf zfktr hux hYlQ koc bixaF

krdf ieMtrnYWt `qy nOjvfn mrIjLxIaF dI Bfl

sskYcvfn (jIq jlMDrI)  :- sskYcvfn dy ijs zfktr df lfiesMs mrIjLF nfl sYks krn dy dosLF qihq kYNsl kr idwqf igaf hux Auh hYlQ koc bxky nvyN mrIjLF dI Bfl kr irhf hY aqy Bfl ivwc nOjvfn aOrq mrIjLF nUM qrjIh dy irhf hY.  joisaf Prsnbrg nF dy ies zfktr nUM afpxy cfr mIrjFL nfl sYks krn df dosLI pfieaf igaf sI. mrIjLF vwloN lfey dosLF muqfibk jdoN nOjvfn mrIjxIaF ies zfktr kol ielfj leI geIaF sn qF AunHF nUM koeI nsLIlf pDfrQ suMGf idwqf igaf sI aqy byhosLI dI hflq ivwc ies zfktr ny AunHF nfl sYks kIqf sI.

sLkfieqF dI jFc qoN bfad PjIsLIan aqy srjn kflj ny Aus df lfiesMs kYNsl kr idwqf sI, hux Aus ny Pysbuwk dy jrIey afpxf nvF vpfr sLurU kr ilaf hY aqy afpxy afp nUM zfktr dws irhf hY jd ik Aus df lfiesMs kYNsl ho cwukf hY. hux iPr kflj ny afpxI jFc arMB kr idwqI hY. ieh zfktr bVf sLOkIn zfktr dwisaf jf irhf hY aqy afpxy srIr `qy tYtU KuxvfeI bYTf hY qy afpxy klInk ivwc vI keI vfr bgYr kmIjL qoN dyiKaf igaf sI. hux kflj ny lokF nUM ies PysbukIey zfktr dy jfl ivwc Psx qoN bcx leI jfgrUk krnf sLurU kIqf hY.

 

zIport hox dy zroN mF puwqF ny leI ivnIpYWg dI crc `c sLrx

ivnIpYWg (jIq jlMDrI) :- zIportysLn df shmxf kr rhI iek aOrq aqy Aus dy do puwqrF ny ivnIpYWg dI iewk crc ivwc sLrx lY leI hY qF ik zIportysLn qoN bicaf jf sky. Pqmfqf krgbo afpxy do puwqrF aqy pqI nfl 2016 ivwc ivjLtr vIjLy `qy sIafrf lIEn qoN kYnyzf afeI sI. Aus df pqI vfips clf igaf sI aqy ieh aOrq afpxy do bicaF nlf kYnyzf hI rih geI sI aqy bfad ivwc pqI ny Aus qoN qlfk lY ilaf sI aqy ies aOrq dy dwsx muqfibk Aus dy pqI ny Aus dI sfrI sMpqI vyc idwqI hY. aOrq df qrk hY ik agr Aus nUM sIafrf lIEn vfisp Byijaf jFdf hY qF AWQy Aus dI aqy Aus dy bwicaF dI jfn nUM Kqrf hY so ies krky Auh vfips nhIN jfxf cfhuMdI. Ausdf kihxf hY ik Auh kYnyzf ivwc kfnUMnI qOr `qy rihxf cfhuMdI sI aqy Aus ny riPAUjLI kys vI aplfeI kIqf sI pr Aus df kys Pyl ho igaf sI aqy Aus nUM 11 aprYl nUM vfips jfx dy hukm ho gey sn. Aus df kihxf hY ik Aus kol nf qF rihx nUM QF hY aqy nf hI ikqy jf skdI hY. hux ivnIpYWg dI iewk crc ny Aus nUM bwicaF smqy crc ivwc rihx dI iejLfjLq dy idwqI hY. crc dy bysmYNt ivwc iek vfsLrUm, vfsLr aqy zrfier smyq bwicaF leI iek klfsrUm vI bxf idwqf igaf aqy Aus df kys KulvfAux leI iewk vkIl vI AuplBd krvf idwqf hY qF ik Aus nUM bfhr nf jfxf pvy. pr crc dy pfdrI df kihxf hY ik Aus ny ies aOrq nUM dws idwqf hY ik iemIgrysLn vfly kdI vI crc ivwc afky AunHF nUM igRPqfr kr skdy hn pr pfdrI muqfibk Auh aijhf nhIN krngy.

 

kYnyzIan skUlF `c bwicaF df kfmuk sosLx bMd nhIN hoieaf rport

aftvf :- ies hPLqy jfrI kIqI geI iek rport ivwc ikhf igaf hY ik kYnyzf dy skUlF ivwc bwicaF df kfmuk sosLx bMd nhIN hoieaf aqy lgfqfr smwisaf bixaF hoieaf hY.  ivnIpYWg ivwc siQq knyzIan sYNtr Pfr cfielz pRotYksLn jo ies bfry Koj krdf hY ny ikhf hY ik tIcrF hwQoN bwicaF df kfmuk sosLx KLqm nhIN ho irhf. sIbIsI dI iewk rport muqfibk sYNtr ny ikhf hY ik ipCly 17 mhIinaF ivwc 108 kfmuk sosLx dy kys sfhmxy afey hn ijhnF ivwcoN keI kMnPrm ho cuwky hn aqy keI dosL lgfey gey hn. sYNtr dI zrYktr nonI klfsIn ny ikhf hY ik ieh hr hPLqy iewk kys bxdf hY.  nonI ny ikhf hY ik jnvrI iewk 2018 qoN jo 108 kys rport hoey hn AuhnF ivcoN 36 kysF ivwc kirmInl sjLfvF ho cuwkIaF hn jF jLfpqy dI AulMGxf pfey gey hn. iehnF ivcoN keI hor kys ajy adflqF ivwc jfxy bfkI hn.

          nonI klfsIn ny ikhf ik 1997 qoN 2017 qwk sYNtr ny 1300 dy krIb kys irkfrz kIqy hn ijhnF ivwc skUlI stfPL hwQoN bwicaF df kfmuk sosLx kMnPrm ho cuwkf hY. Aus ny ikhf ik skUlI bwicaF vloN JUTy dosL lgfey jfx dI dr bhuq nIvIN hY. KojIaF ny iehnF kysF bfry jfxkfrI adflqI irkfrz, mIzIaf rportF aqy subfeI sMgTnF qoN iekwqr kIqI hY jo tIcrF nMU rYgulyt krdIaF hn. Aus ny ikhf ik kuJ lok kysF dI eynI igxqI hux ky hYrfn huMdy hn ik awj dy smyN ivwc vI ieh ho irhf hY. lok socdy hn ik ieh bIqy dIaF gwlF hoxgIaF pr ieh kuJ awj vI ho irhf hY aqy kuJ lok bwicaF nfl nyVqf dI durvrqoN kr rhy hn.

nonI klfsIn kYnyzf Br dy skUlF borzF nfl rfbqy ivwc rihMdI hY qFik ies sosLx `qy kfbU pfAux dI tRyinMg dyx vfsqy borzF nfl rlL ky kMm kIqf jf sky. Aus ny ikhf ik keI vfr skUl bfhr dy tirpF, sports mukfbilaF aqy hor gqIivDIaF mOky kfmuk sosLx huMdf hY. Aus ny iewk ipRMsIpl dI Audfhrx idwqI jo lVkIaF dI bflIbfl tRYinMg leI koc vjoN vlMtIar bixaF aqy pRYkits dOrfn vwK vwK ZMgF nfl AuhnF dy srIr nMU CuhdF sI aqy ieh shI nhIN hY.

          Xfd rhy sIbIsI ny iqMn tIcrF bfry iewk ivsqrq rport pysL kIqI sI jo iewko skUl ivwc keI dhfky bwicaF df kfmuk sosLx krdy rhy sn. ies skUl df skUl borz nMU knyzIan sYNtr Pfr cfielz pRotYksLn nfl sihXog krdf hY. ijLkrXog hY ik iksLor Aumr ivwc asLlIlqf dI hwd qwk jfx vflI sYks ividaf vI ies df kfrn ho skdI hY ijs df vwzI igxqI ivwc mfpy ivroD krdy hn pr skUl borz, tIcr XUnIanF aqy bhuq sfry tIcr ies dy hwk ivwc hn.

 

kYnyzf dIaF do ividafrQxF Gfnf ivwc agvf kIqIaF

Gfnf (jIq jlMDrI):- kYnyzf dIaF do ividafrQxF nUM aPrIkI dysL Gfnf ivwc agvf kr ilaf igaf hY aqy ajy qwk AunHF dI koeI sUh nhIN imlI ik iks ny AunHF nUM agvf kIqf hY. mMglvfr dI sLfm nUM 19 aqy 20 sfl dIaF lVkIaF nUM agvf kIqf igaf sI.  ieh ividafrQxF aYkscyNj pRogrfm aDIn trONto siQq iek sMsQf 'XUQ cYlMj ieMtrnYsLnl' vwloN Gfnf geIaF sn. srkfr ny ienHF agvf kIqIaF lVkIaF dy ajy nF nhIN dwsy aqy srkfr ny ies agvf kys Aupr keI itpxI krn qoN ienkfr kr idwqf hY. ies qoN pihlF Bfrq qoN afey iek nOjvfn nUM vI agvf kr ilaf sI aqy ijs nUM aprYl ivwc Cuzvf ilaf igaf sI. hux vI Gfnf dy rfsLtrpqI ny ies kys ivwc afpxI pUrI mdd dyx df Brosf pRgt kIqf hY.

 

brYptn qy imsIsfgf 'c idno idn vD rhIaF kql dIaF vfrdfqF

brYptn :- pIal rInl puls dy qff aMkVy icMqfjnk hn, ijnHF muqfbk 2018 dOrfn brYptn aqy imsIsfgf ivwc ihMsk vfrdfqF 13[9 PIsdI vDIaF hn. gwzIaF corI hox dIaF vfrdfqF 'c 6[7 PIsdI vfDf hoieaf jdik GrF 'c corI dy mfmilaF 'c 8[8 PIsdI kmI drj kIqI geI.

ieh aMkVy pIal puls vlo py kIqI geI irport df ihwsf hY, ijs muqfbk 2018 'c 9334 ihMsk vfrdfqF sfhmxy afeIaF. 2017 'c 8112 vfrdfqF drj kIqIaF geIaF sn. ihMsk aprfDF 'c sB qo iafdf kql dIaF vfrdfqF rhIaF hn. bIqy sfl pIal ielfky 'c 26 lokF df kql hoieaf sI aqy 2017 'c ieh aMkVf 16 sI. ies qrHF nfl kql dIaF vfrdfqF 'c 58 PIsdI df vfDf hoieaf hY. iesy qrHF nfl bMdUk dI nok 'qy luwt-Koh dIaF vfrdfqF ivwc 29 PIsdI df vfDf drj kIqf igaf. bIqy sfl luwt dIaF kuwl 1051 vfrdfqF sfhmxy afeIaF sn joik pRqI idn 3 GtnfvF bxdIaF hn. jdik 2017 ivwc 903 vfrdfqF drj kIqIaF geIaF sn.

isrP aprfDk vfrdfqF hI nhIN sgo jfnlyvf hfdisaF 'c vI ipCly sfl 36 PIsdI df vfDf hoieaf. 2018 'c 36 jfnlyvf hfdsy vfpry jdik 2017 'c ienHF dI igxqI 25 drj kIqI geI sI. lok tRYiPk inXmF dIaF inwq DwjIaF Auzf rhy hn. muVn jF lyn bdlx smyN isgnl dyxf hux keI zrfievrF ny Cwz idwqf hY. zrfeIivMg smyN Pon dI vrqoN krnf vI afm hY aqy lokF nMU sKLLq PfeIn dI vI pRvfh nhIN hY. pIal Kyqr ivwc pYdl cwlx vfly, Kfs kr nOjvfn qbkf sVkF pfr krn smyN kMnF nMU Pon jF eIarPon duafrf sMgIq df anMd mfxdf hoieaf ieMj qurdf hY ijvyN brfqy afieaf hoey. ies nfl aYksIzyNtf dI igxqI vD rhI hY. 2018 ivwc 28, 912 trYiPk aYksIzYNt hoey dwsy gey hn ijhnF dI pRqI idn igxqI 80 aYksIzYNt bxdI hY. jd kfr iensLorYNs vDdI hY qF swB rOlf pfAuNdy hn. vwD rytF qoN bcx vfsqy bfhrly sLihrF dy azrYs dyxf vI hux afm gwl bxdI jf rhI hY.

istI, rIjnl, sUbfeI aqy PYzrl isafsdfnF nMU vD rhy krfeIm df koeI iPkr nhIN hY. Auh coxF vyly bhuq vwzy avfdy krdy hn pr iPr 4 sfl KfmosL ho jFdy hn.


vpfr dI gwl krn afey amrIkI Aup rfsLtrpqI nfl trUzo ny AuTfieaf grBpfq hwk df muwdf

aftvf, 30 meI :- aftvf afey amrIkI Aup rfsLtrpqI mfeIk pYNs ny awj pRDfn mMqrI jsitn trUzo nfl mulfkfq kIqI. mfeIk pYNs kYnyzf nfl nfPtf dI QF lYx vfly nvyN vpfr smJOqy nMU Dwkf lgfAux afey hn ijs nMU knyzIan sMsd aqy amrIkI sMsd vloN pRvfn kIqf jfxf bfkI hY. pbilk srvyKxf ivwc zuwb rhy trUzo ny afpxy afp nMU Tumxf dyx vfsqy amrIkf ivwc grBpfq (aborsLn) dy kiQq hwk df muwdf AuTf ilaf qFik ibnF sLrq grBpfq df smrQn krn vfly trUzo qoN bfgo bfg ho jfx. trUzo ny puwiCaf ik amrIkf dy kuJ sUibaF ivwc grBpfq hwk `qy bMdsLF ikAuN lwg rhIaF hn? ies dy juvfb ivwc mfeIk pYNs ny afiKaf ik amrIkf aqy kYnyzf dy lok ies zomYsitk iesLU (afpxf afpxf mfmlf) nfl ijvyN TIk smJx nijwT lYxgy. Xfd rhy amrIkf dy kuJ sUby grBpfq `qy kuJ sLrqF lgf rhy hn pr jsitn trUzo grBpfq nMU hr hflq ivwc aOrq df hwk dwsdf hY. ies nIqI kfrn kYnyzf ivwc grBpfq vD irhf hY aqy kYnyzf dy lok hr sfl lwKF grBpfqF df sfrf Krcf Br rhy hn.

 

trONto puls dy aPLsr dI pqnI iemIgrysLn Prfz `c cfrj

kurYsLI df pYrf-lIgl lfiesMs hoieaf kYNsl

imsIsfgf: (jIq jlMDrI) :- trONto dy iewk AuWc afhudy vfly puls aPsr dI pqnI `qy iemIgrysLn Prfz dy cfrj lwgx qoN bfad Aus df pYrflIgl lfiesMs kYNsl kr idwqf igaf hY. lfa susfietI afPL EntyrIE ny trONto puls ivwc aYkitMg ieMspYktr pfl kurYsLI dI 38 sflf pqnI mrIam kurYsLI df lfiesMs kYNsl krn df kfrn iemIgrysLn Prfz dwisaf hY. jdoN lfa susfietI ny lfiesMs kYNsl df PYslf kIqf qF suxvfeI leI nf hI mrIam aqy nf hI Aus df koeI vkIl hfijLr sI. Xfd rhy pIal pulIs ny mrIam kurYsLI, Aus dI 62 sflf mF aqy irMglIzr sfkIaf mujfdIdI, Aus dIaF do DIaF 28 sflf dunIaf mujfdIdI aqy 33 sflf murfsf mujfdIdI nUM cfrj kIqf hoieaf hY.

          pIal pulIs ny ikhf hY ik hux qwk 40 pIVHq sfhmxy af cwuky hn ijnHF ny imzl eIst, XUrp aqy nfrQ amrIkf qoN afpxy irsLqydfrF nUM kYnyzf dI iemIgrysLn idvfAux leI pYsy idwqy hoey sn. iewQy lokF ny ieh pYsy 'aPgfn irPAUjLI rlIPL' sMsQf, ijs dI sfkIaF mujfdIdI pRDfn sI, nUM lVfeI nfl pRBfivq KyqrF ivwcoN irsLqydfrF nUM kwZ ky kYnyzf mMgvfAux leI idwqy sn. pIVHqF df kuwl 800,000 zflr guafc igaf sI ikAuNik AunHf dy irsLqydfrF nUM aplfeI hI nhIN sI kIqf igaf. lfa susfietI ny suxvfeI dOrfn ikhf hY ik sfkIaf mujfdIdI dy rfjnIqk lokF nfl gUVy sMbMD sn aqy Auh hI afpxI sMsQf bfry iesLiqhfr idMdI huMdI sI jd ik mrIam kurYsLI sfrf pypr-vrk krdI huMdI sI. puls muqfibk 'aPgfn irPAUjLI rlIP' sMsQf ny nf qF aplfeI kIqf aqy nf hI pIVHqF dy pYsy vfips kIqy sn. ies Prfz dy kys dI suxvfeI mfrc 30, 2020 qoN sLurU hovygI.

 

trUzo srkfr ny cuwpcpIqy 'afnlfeIn aYplIkysLn' mukwdmy ivwc kIqf smJOqf

mfipaF nUM spFsrisLwp krn leI 70 arjIkrqfvF nUM idwqf sQfn

aftvf (jIq jlMDrI) :- trUzo srfkr ny afpxy ivruwD hoey 2 mukwidmaF df hwl adflq qoN bfhr cwupcpIqy hI kr ilaf hY. ijnHF 70 lokF dy iewk gurwp ny srkfr ivrwuD mfipaF nUM spFsr krn leI afn lfeIn aYplIkysLn isstm nUM nuksdfr aqy anuicwq dwisaf sI, nfl smJOqf krdy hoey AunhF dIaF aYplIkysLnF lYx df PYslf kIqf hY. Xfd rhy 28 jnvrI nUM mfipaF nUM spFsr krn leI afnlfeIn aYplIkYsLn vYWbsfeIt KohlI geI sI pr bhuq sfry lok ieh aYplIkysLn Brn ivwc asmrQ rhy sn. keIaF kol pVfeI nhIN sI, keI izsybl vI sn aqy keI QfvIN ieMtrnYWt bhuq susq sI. Xfd rhy srkfr ny 20 hjLfr spFrisLwpF lYxIaF sn pr 9 imMtF ivwc hI ieh afnlfeIn aYplIkysLn vYWbsfeIt bMd kr idwqI sI. ies smyN dOrfn 100000 lokF ny afnlfeIn aYplIkysLn Brn df Xqn kIqf sI pr kfmXfb nhIN hoey sn. ies qoN bfad srkfr dI ies nuksdfr afnlfeIn aYplIkysLn kfrn srkfr ivruwD roh pYdf ho igaf sI. hux srkfr dy iek aiDkfrI ny afpxf nfm nf dwsx dI sLrq qy ikhf hY ik ieh smJOqf AunHF lokF nfl kIqf igaf hY jo ik iksy izsyiltI dI vjfh kfrn ieh aYplIkysLn Brn ivwc kfmXfb nhIN sI hoey. iek iemIgrysLn vkIl df kihxf hY ik ies smJOqy bfry Aus nUM koeI jfxkfrI nhIN hY aqy srkfr ny ieh smJOqf kfhlI ivwc kIqf lgdf hY qF ik bfkI bcdy kysF nUM bMd kr idwqf jfvy. pr agr ieh smJOqf isrP izsyibltI vfly lokF nfl kIqf igaf hY qF dUsry lokF nUM vI ieh hwk imlxf cfhIdf hY ikAuNik ieh afnlfeIn aYplIkysLn isstm hI nuksdfr sI. trUzo srkfr ny pIafr aqy istIjLnF dy mfipaF dI spFsrisLp `qy kotf lgfieaf hoieaf hY pr stUzYNtF dy mfipaF nMU 10-10 sfl dy mltIpl vIjLy vwzI pwDr `qy ibnF sLrq idwqy jf rhy hn.

 

kYnyzf dy hspqflF ivwc hfrt aqy strok dy mrIjLF nfloN sLrfb aqy zrwg dy mrIjLF dI igxqI vwD

aftvf (jIq jlMDrI) :- 'kYnyzIan ieMstIcUt Pfr hYlQ ieMPormysLn rIsrc' nfn pRfiPt sMsQf ny aMkVy jfrI kIqy hn ijnHF muqfibk kYnyzf dy hspqflF ivwc hfrt aqy strok dy mrIjLF nfloN sLrfb aqy zrwg dy mrIjLF dI igxqI vwD hY. hspqflF ivwc rojLfnf afAux vfly mrIjLF ivwc hfrt aqy strok qoN vwD zrwgjL nfl pIVHq mrIjL afAuNdy hn. sMsQf ny ikhf hY ik aprYl 2017 aqy mfrc 2018 qwk hspqflF ivwc 156,108 kokyn, EpIafz, mYrUvfnf aqy sLrfb dy mrIjL sn. sMsQf muqfibk rojLfnf 400 mrIjL zrwg aqy sLrfb nfl sMbMiDq huMdy hn. mrUvfnf aqy EpIafz dy mrIjL sB qoN vwD huMdy hn aqy dUsry nMbr `qy sLrfb dy kys afAuNdy hn. ies qoN ielfvf hspqflF ivwc 40% kys idmfgI ibmfrI dy huMdy hn aqy ieh mrIjL Gwt afmdn vfly ielfikaF qoN huMdy hn ijwQy pVHfeI aqy rujLgfr dI Gft hY. hux ieh vI KdsLf pRgt kIqf jf irhf hY ik mYrUvfnf dy kfnUMnI ho jfx nfl zrwg mrIjLF dI igxqI hor vwD jfvygI.

 

kYnyzf ivwc jMglI sUrF dI vDdI igxqI nUM rokx leI kdm cwukxy jLrUrI-rIport

sYskftUn (jIq jlMDrI) :- sskYcvfn XUnIvristI vwloN iek rIport afeI hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik kYnyzf ivwc jMglI sUrF dI igxqI bhuq qyjLI nfl vD rhI hY ijs df asr vfqfvrx aqy hornF jIvF AuWqy pY irhf hY. rIport ivwc ikhf igaf hY ik hux jMglI sUrF dI igxqI nUM vDxoN rokx df smF af igaf hY. Xfd rhy ieh jMglI sUr 1980ivaF ivwc XUrp qoN ilaFdy gey sn qF ik kYnyzf dy jfnvrF ivwc iBMnqf ilaFdI jf sky. pr kuJ smyN bfad ieh sUr afp hI Bwj gey jF jfx ky Cwz idwqy gey sn aqy ienHF ny kYnyzf dy jMglF nUM afpxf Gr bxf ilaf aqy iewQoN dy vfqfvrx muqfibk ZlL gey. rIport ivwc ikhf igaf hY ik 777000 skUeyar iklomItr rkbf sUrF dy dbdby hyT hY aqy hr sfl 88000 skUeyar  iklomItr rkbf sUr afpxy hyT lY rhy hn. sUrF dI igxqI ivwc vfDy df kfrn sUrIaF vwloN sfl ivwc iqMn vfr bwcy dyxf aqy hr vfr 5 qoN 6 bwcy dyx nfl sUrF dI igxqI vDdI hY. sUrF dy nv-jMmy bwcy cfr mhIny bfad bwcy pYdf krn dy Xog ho jFdy hn. rIport kihMdI hY ik ies nfl iek qF vfqfvrx nUM bhuq nuksfn phuMcdf hY aqy dUsrf svfeIn PlU vrgIaF ibmfrIaF df Kqrf lgfqfr bixaf hoieaf hY. rIport ivc kYnyzf dI srkfr nUM sUrF dI igxqI nUM vwDx qoN rokx leI amrIkf srkfr vFg Auprfly krn leI ikhf igaf hY.

 

qMbfkUnoI nfl sfl `c 5 lwK kYsr pIVqF dI mOq!

cMzIgVH :- sQfnk hspqfl dy afnkolOjI ivBfg vlo krvfey gey sYmInfr `c qMbfkUnoI nfl pYdf hox vfly kYsr dy ivy `qy mfhr zfktrF vlo crcf kIqI geI. zf[ ibRgy[ rfjyvr isMG ny ikhf ik ishq sbMDI jfgrUkqf dI Gft aqy dyrI nfl ielfj krvfAux dI afdq kfrn Bfrq ivc kYsr dy mrIF ivc byumfr vfDf ho irhf hY. awj iewQy kYsr dy vD rhy pRBfv nUM rokx aqy ivv no qMbfkU idvs sbMDI rwKy iek smfgm qo bfad gwlbfq kridaF AunHF ikhf ik ies smy dy ivc 25 lwK ivakqI kYsr qo pIVq hn, ijnHF ivc 12 lwK kys nvy hn. AunHF ikhf ik siQqI ies hwd qwk iBaMkr ho cuwkI hY ik hr sfl kYsr dy kfrn Bfrq ivc pMj lwK mOqF ho jFdIaF hn. AunHF dwisaf ik BfrqI aOrqF ivc CfqI aqy bwcydfnI dy kYsr dI bhuqfq hY, jdik jIB jF mUMh dy kYsr dI lpyt `c mrd af rhy hn. AunHF ikhf ik 65 qo 70 PIsdI qwk kYsr dy mrI 50 sfl dI Aumr qo iafdf vfly hn, jdik 50 sfl qo Gwt vfilaF ivc isr 30 qo 35 PIsdI mrI hn. AunHF ikhf ik ies smy CfqI dy kYsr qo iafdfqr nOjvfn vrg dIaF kuVIaF pRBfivq ho rhIaF hn. AunHF ikhf ik ies qrHF dy kYsr qo pRBfivq mrIF ivc 50 PIsdI qwk 25 qo 50 sfl dI Aumr vflIaF aOrqF hn. AunHF slfh idwqI ik ies sbMDI smy isr skrIinMg tYst aqy mYmogRfI krvf leI jfxI rUrI hY.

ies mOky afpxy sMboDn ivc kYsr rog ivBfg dy sInIar kMsltYt zf[ rfjn sfhU ny dwisaf ik ivv ivc hr sfl 182 lwK mUMh dy kYsr vfly nvy kys sfhmxy af rhy hn. afnkolOjI afrQo ivMg dy zfktr jgndIp isMG ny ikhf ik hwzIaF dy kYsr vfly 90 PIsdI kys afpRyn nfl hwl ho skdy hn.

 

 


brYNptn istI kONsl ny kIqf pIal rIjLnl srkfr dy nfl rihx df PYslf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dI istI kONsl ny pIal rIjLn srkfr nUM rwKx aqy ies dy nfl rihx df PYslf kIqf hY. brYNptn dy sfry kONslrF ny 21 meI nUM votF jLrIey 'do-pwDrI srkfr' Bfv tU-tIar isstm dy hwk ivwc votF pfeIaF sn. mMglvfr sLfm nUM hoeI spYsLl mIitMg ivwc ieh PYslf kIqf igaf sI jdik istI afPL imsIsfgf pIal rIjLnl qoN vwK hox df PYslf kr cuwkf hY aqy imsIsfgf dI kONsl ny PYsly qoN bfad sUbf srkfr nUM vI pIal rIjLn qoN vwK hox dI bynqI kIqI hoeI hY. AuDr kYlyzn dI kONsl ny koeI PYslf krn qoN pihlF lokF qoN rfie lYx df PYslf kIqf hY. brYNptn istI ny ikhf hY ik kONslrF dy ies PYsly nfl sLihr dy vfsIaF `qy tYks df hor Bfr nhIN pvygf ikAuNik agr rIjLnl srkfr BMg kr idwqI jFdI hY qF lokF `qy tYksF df Bfr vDygf. myar pYtirk brfAUn ny ikhf hY ik ieh PYslf brYNptn vfsIaF dI KfihsL `qy hI kIqf igaf hY ikAuNik lok dovyN srkfrF nUM rwKx dy hwk ivwc hn. Xfd rhy sUbf srkfr sUby dIaF 82 imAUNspYiltIaF nUM afips ivwc imlfAux aqy rIjLnl srkfrF nUM Kqm krn leI ivcfr kr rhI hY.

 

pIal Kyqr dy hjLfrF lokF dI inwjI jfxkfrI lIk hox df KdsLf

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal Kyqr dy hjLfrF hI lokF dI inwjI gupq jfxkfrI lIk hox df KdsLf hY ikAuNik lokF dI inwjI jfxkfrI nUM iksy qIsry ivakqI vwloN Proly jfx df smfcfr pRfpq hoieaf hY.

          rIjLn  afPL pIal ny jfxkfrI idwqI hY ik pIal Kyqr dy 13000 lok jo ik rIjLn dIaF syvfvF lYx leI vyitMg ilst ivwc sn, dI gupq jfxkfrI glqI nfl vYWbsfeIt `qy pf idwqI geI sI. 'rYjLIzYNt vyt ilst' hyT ies jfxkfrI ivwc nfm, pqy, pRIvfrk mYNbrF dI igxqI aqy hor inwjI jfxkfrI drj sI. rIjLn dy cyar nYnzo afeIaYnkf ny ikhf hY ies jfxkfrI nUM iksy hor ivakqI vwloN gYr kfnUMnI qrIky nfl Proilaf igaf sI jo ik rIjLn dy stfP df mYNbr nhIN sI aqy ieh jfxkfrI jUn 8 qoN jUn 13 qwk 8 vfrI ProlI geI sI. hux cyar df kihxf hY ik ijnHF lokF dI jfxkfrI ProlLI geI hY, AunHF nUM ies bfry sUicq kIqf jfvygf.

 

brPL nf htfAux `qy brYNptn vfsIaF AuWqy Toikaf BfrI jurmfnf

pIVHqF ny kONsl nUM kIqI isLkfieq

brYNtpn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dy kuJ invfsIaF `qy istI vwloN BfrI jurmfnf Toikaf igaf hY ijs kfrn vfsIaF ivwc BfrI ros pfieaf jf irhf hY aqy ies bfry 6 pIVHqF ny kONsl nUM isLkfieq kIqI hY. brYNptn dy kwuJ invfsIaF nUM tYks ibwl ivwc sfeIzvfk qoN snoa sfPL nf krn df jurmfnf aqy sfPL krn df Krcf pfieaf igaf qF jdoN AunHF ny tYks ibwl dyiKaf qF AunHF dy hosL AuWz gey. istI dy kfnUMn muqfibk snoa pYx qoN dUsry idn svyry 11 vjy qoN pihlF pihlF sfeIzvfk sfPL kIqy hoxy cfhIdy hn aqy agr sfP nhIN huMdy qF Gr jF ibjins vfilaF nUM 2000 zflr qwk df jurmfnf ho skdf hY. agr koeI sfeIzvfk `qy snoa dI isLkfieq krdf hY qF istI aPsr jf ky Gr vfilaF nUM 8 GMty dy ivwc ivwc snoa sfPL krn df noits idMdf hY aqy agr ies smyN dOrfn snoa sfPL nhIN huMdI qF istI pRfeIvyt kMpnI nUM snoa sfPL krn leI Byj idMdI hY aqy Aus df Krcf tYks ibwl ivwc joV idwqf jFdf hY. istI dy bfey-lfa srivss dy mYnyjr XF pIar mfrIs df kihxf hY ik ies sfl 2000 qoN vwD snoa nf sfPL hox dIaF isLkfieqF imlIaF sn. iek invfsI nUM 250 zflr jurmfnf aqy 50 zflr PIs pfeI geI hY. tonI absfvn nfm dy invfsI df kihxf hY ik 300 zflr df jurmfnf bhuq ijLafdf hY aqy Aus nUM koeI noits vI pRfpq nhIN sI hoieaf. iek hor invfsI Kfild milk  df kihxf hY ik Aus nUM 467 zflr pfey gey hn jdik Auh hspqfl ivwc idl df aprysLn krvfAux leI BrqI sI. iewQy ieh vI ijLkrXog hY ik istI ny ieh vI mMinaF hY ik ies sfl sVkF qoN snoa sfPL krn ivwc bhuq ijLafdf dyrI hoeI hY aqy ies df kfrn pRfeIvyt kMtrYktr hn pr hYrfnI dI gwl ieh hY ik istI vfly sVkF qoN qF snoa sfPL nhIN kr sky pr dUjy pfsy invfsIaF nUM jurmfnf Toikaf jf irhf hY jo ik shI nhIN jfpdf. hux istI kONsl df kihxf hY ik mosLn pfs krky kONsl ny jurmfnf Gwt jF muafPL krn leI istI stfPL nUM afK idwqf hY aqy stfP nUM ies bfry vfips vyrvy dyx nUM ikhf hY.

 

bysmYNt apfrtmYNt vfsqy istI vloN jfxkfrI sYsLn 27 meI nMU

brYNptn :- istI afPL brYNptn dI mIzIaf & kimAUntI aMgyjLmYNt koafrzInytr vloN ByjI geI jfxkfrI muqfibk surwiKaq aqy lIgl bysmYNt apfrtmYNt (sYkMz XUint) vfsqy istI vloN jfxkfrI sYsLn 27 meI nMU kYsI kYNbl kimAUntI sYNtr ivwc svyry 10 vjy qoN sLfm 4 vjy qwk rwiKaf igaf hY. istI stfPL surwiKaq aqy lIgl sYkMz XUint bfry lokF nMU jfxkfrI dyvygf. brYNptn ivwc gYr-kfnMUnI bysmYNt apfrtmYNtF dI Brmfr hY ijhnF ivwc drjn drjn qwk lok vI rihMdy hn. ies bfry istI nMU aksr sLkfieqF imldIaF hn. sfl 2016 qoN istI stfPL ajyhy 6100 GrF ivwc jf cuwkf hY. ies sfl meI 8 qwk 974 ajyhy kys sfhmxy afey hn. pbilk surwiKaf vfsqy ajyhy XUint lIgl aqy inrDfrq stYNzrz dy hoxy cfhIdy hn. 27 meI dy sYsLn ivwc ies bfry pUrI jfxkfrI idwqI jfvygI. Xfd rhy meI mhInf surwiKaq iblizMg avyarnYWs mhInf hY.

 


kihMdy! rfj gryvfl dI icwTI `qy imilaf sI zIport hoey hrjIq isMG nUM vIjLf?

irPAUjI kys PylH hox aqy PrfzI gqIvDIaF kfrn kIqf igaf sI zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- 2005 ivwc Bfrq nUM zIport kIqy hrjIq isMG nUM kYnyzf df vIjLf brYNptn eIst qoN ilbrl (hux ajLfd) aYmpI rfj gryvfl dI icwTI `qy imilaf sI. ieh ieMksLfP nYsLnl post aKLbfr ny kIqf hY ik hrjIq isMG df irPAUjI kys Pyhl ho igaf sI jd Auh brYNptn ivwc iek pIjLf stor clfAuNdf sI aqy kYnyzf rihx leI hwQ pYr mfr irhf sI. pr anykF koisLsLF aqy apIlF dy bfvjUd Aus nUM 2005 ivwc Bfrq nUM jFdy jhfjL ivwc ibTf idwqf igaf sI, Bfv izport kr idwqf igaf sI. hux jdoN hrjIq isMG dubfrf kYnyzf df vIjLf lYky vfips kYnyzf phuMc igaf hY qF iPr purfxy ikwsy ijnHF ny kYnyzf dI rfjnIqI aqy ilbrl pfrtI ivwc Bucfl lY aFdf sI, Kuwlxy sLurU ho gey hn. svfl AuT rhy hn ik kYnyzf dI sfbkf ieMmIgrysLn mMqrI jUzI sgro dy asqIPLf df kfrn bxn vflf hrjIq isMG vfips kYnyzf ikvyN phuMc igaf hY? hrjIq isMG ny jUzI sgro `qy dosL lfieaf sI ik kMpyn dOrfn Auh jUzI sgro dI kMpyn tIm nUM pIjLy KvfAuNdf irhf sI ikAuNik jUzI ny Aus nUM ivsLvfsL idvfieaf sI ik Auh Aus dI vlMtIarjL dI tIm nUM pIjLy Kvfeygf qF Auh Aus nUM kYnyzf ivwc pwkf krvf dyvygI. Aus vkq jUzI iek hor nYnI dy kys ivwc AulJ cwukI sI pr Aus ny hrjIq isMG vwloN lfey dosLF nUM isry qoN inkfr idwqf sI. ivroDI iDr aqy mIzIaf df dbfa vDX kfrn Aus nUM asqIPf dyxf ipaf sI. bfad ivwc jUzI nUM ienHF dosLF ivwc brI kr idwqf igaf sI pr Aus qoN bfad jUzI nUM muV ky ilbrl srkfr dI kYbint ivwc jfx df mOkf nhIN sI imilaf.  jUzI ny hrjIq isMG `qy 750,000 zlfr df mfxhfnI df kys kr idwqf sI ijs nUM bfad ivwc vfps lY ilaf sI jdoN hrjIq isMG ny mMn ilaf sI ik Aus ny ieh dosL 'aYvyN' hI lfey sn aqy ienHF ivwc scfeI nhIN hY pr AudoN qIkr jUzI Aupr lfey dosLF dI jFc sLurU ho cwukI sI aqy Auh pfl mfritn dI srkfr ivwcoN asqIPf dy cwukI sI.  pqf lwgf hY ik hrjIq isMG dI vfpsI qoN jUzI sgro bhuq hYrfn hY.

          hrjIq isMG `qy krYizt kfrz Prfz dy dosL sn aqy ies dy ielfvf pulIs ny Aus Aupr Bfrq ivwc gvfhF nMU DmkfAux aqy lokF nMU njLfiejL qOr `qy kYnyzf ivwc lMGfAux dy vI dosL lfey sn. iewk vfr Aus nUM 'mfnvqfvfdI aqy hmdrdI' dy ilhfjL `qy kYnyzf dI pI-afr vI dy idwqI geI sI pr Auh 1996 ivwc Bfrq ivcoN iewk bwcy nUM jLfalI pfsport `qy bfhr iljFdf PiVaf igaf sI aqy pfsport Prfz ivwc Auh dosLI vI pfieaf igaf sI. hrjIq isMG 1988 ivwc ivjLtr vIjLy `qy kYnyzf afieaf sI aqy vIjLy dI imafd lMGx qoN bfad Aus ny irPAUjI kys aplfeI kr idwqf sI. aKLbfr ny afpxI jFc qoN bfad pqf lgfieaf ik hrjIq isMG nUM vIjLf idvfAux ivwc ilbrl aYpI rfj gryvfl dI BUimkf sI aqy rfj ny ieMmIgrysLn dPqr nUM vIjLf dyx bfry Kq iliKaf sI ijs bfry rfj gryvfl dy dPqrI stfP df kihxf hY ik ieh Kwq 'rUtIn' ivwc hI iliKaf igaf sI pr sfbkf ilbrl ieMmIgrysLn mMMqrI joa volpy hYrfnI nfl ikhf ik agr isMG eyQy phuMc igaf hY qF iksy ny Aus dI vwzI mdd (isgnIPIkyNt rIprjLYNtysLn) kIqI hovygI. vulpy ny ikhf ik jd Auh mMqrI sI qF ajyhy kysF qoN qrwBkdf sI. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik mjUdf ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn ies kys qoN vfkPL sI jF nhIN. nYsLnl post muqfibk husyn dy dPLqr ny pRfeIvysI df hvflf dy ik ies kys bfr kuJ vI dwsx qoN nFh kr idwqI hY.

ieMmIgrysLn vkIl ircrz broks df kihxf hY ik zIport kIqy ivakqI nMU kYnzf afAux vfsqy eyafrsI (aOQIrfeIjysLn tU rItrn tU kYnyzf) lYxI pYNdI hY jo bhuq musLkl kMm hY. iewk hor vkIl srjIE kfrfs dy kihxf hY ik smF pf ky eyafrsI leI jf skdI hY pr Kfs kysF ivwc mfmlf mMqrI dy zYsk qwk jFdf hY pr ies kys ivwc ikvyN hoieaf ieh hor jfxkfrI jMqk hox nfl pqf lwgygf. nYsLnl post dI rport qoN pRBfv imldf hY ik hrjIq isMG kol mltIpl vIjLf hY aqy Auh afAuNdf jFdf rihMdf hY qy hux Bfrq igaf hoieaf hY.

ijLkrXog hY ik 2005 ivwc Aus dy zIport hox qoN sfl ku pihlF Aus dI pqnI dI kYnyzf ivwc mOq ho geI sI aqy Aus dy iqMn bwcy pIafr (pwky) ho gey sn.

Xfd rhy aYmpI rfj gryvfl pihlF vI keI dosLF ivwc iGr cwukf hY aqy hux Aus df nfm iek zIport hoey ivakqI nUM kYnyzf df vIjLy idvfAux vfsqy mdd krn nfl juV igaf hY.

 


pbilk surwiKaf mMqrI gozyl ny rport ivcoN iswK sLbd htfAux dI afPLr kr ky KuwlidlI ivKfeI -aYmpI sMGf

brYNptn :- brYNptn sYNtr qoN ilbrl aYmpI sRI rmysL sMGf ny ikhf hY ik kYnyzf dy pbilk surwiKaf mMqrI sRI rlP gozyl ny pbilk surwiKaf rport ivcoN iswK sLbd htfAux dI afPLr kr ky KuwlidlI ivKfeI hY ijs dI qfrIP kIqI jfxI cfhIdI hY. ieh gwl AuhnF Kbrnfmf nfl iewk gwlbfq ivwc khI hY. aYmpI sRI sMGf ny ikhf ik rport 11 dsMbr nMU jfrI kIqI geI sI ijs dy iewk sPLy `qy iewk pYrfgRfP ivwc iswK KfilsqfnI awqvfdI hYizMg hyT KfilsqfnI lihr dy ihMsk qwqF aqy smrQn bfry ijLkr kIqf igaf sI. ies ivwc iswK sLbd ilKy jfx dI jd ivroDqf hoeI qF mMqrI gozyl ny 13 dsMbr nMU svf igafrF vjy dy krIb sMsd Bvn dy sYNtr blfk dy iewk kmry ivwc ies qoN pRBfvq aYmpIjL dI iewk mIitMg bulfeI ijs ivwc iqMn mMqrI aqy bhuq sfry aYmpI sLfml hoey. AuhnF muqfibk mMqrIaF ivwc nvdIp bYNs, hrjIq isMG swjx aqy amrjIq sohI sn jdik aYmpIjL ivwc rmysL sMGf, rUbI shoqf, sonIaF iswDU, suwK DflIvfl, rxdIp srfey, aYmpI sYxI, aYmpI iskMd aqy kuJ hor hfjLr sn. aYmpI sRI sMGf ny ikhf ik mIitMg sLurU huMdy sfr hI mMqrI gozyl ny ikhf ik ipCly 25-30 sflF qoN vwK vwK rportF ivwc iswK sLbd dI vrqoN huMdI rhI hY aqy ies rport ivwc vI rUtIn muqfibk hI ho geI hY. AuhnF ikhf ik ies ivwc soD kr idwqI jfvygI qFik iswK smyq suMnI aqy sLIaf dI vrqoN df vI bdl lwiBaf jfvy. gozyl ny ieh vI afiKaf ik iewh rport kYnyzf dIaF pfeydfr eyjMsIaF dI Tos aqy sFJI jfxkfrI dy aDfr `qy iqafr kIqI jFdI hY. ies mOky mMqrI gozl ny swB dy ivcfr vI ley. sRI sMGf ny ies qrmIm dy afPLr dI qfrIP kIqI. jd mMqrI mIitMg dI smfpqI `qy qurn hI lwgy sn qF iewk aYmpI ny gwl hor spsLt krn dI mMg kridaF ikhf ik Auh prYs ibafn dyvygf. ies `qy mMqrI gozly ny afpxf iswK sLbd htfAux df vfadf durfAuNidaF ikhf ik Auh ijwQy vI jfxf cfhuMdf hY jf skdf hY.

          ies sbMDI aYmpI sRI sMGf dI iewk sQfnk pMJfbI tIvI `qy ieMtrivAU vI crcf df ivsLf bxI hoeI hY ijs ivwc AuhnF mMqrI dI afPLr dI qfrIP kridaF ikhf sI ik ieh kYnyzf dI surwiKaf df mfmlf hY aqy iswKF cMgy sLihr hn, ies leI surwiKaf eyjMsIaF `qy ikMqU nhIN krnf cfhIdf. host vloN hor puwCy jfx `qy sRI sMGf ny ikhf sI ik kYnyzf ivwc bhuqy KfilsqfnI nhIN hn, 1 jF 2% hoxgy aqy iswK qy KfilsqfnI vwK vwK hn ikAuNik sfry iswK KfilsqfnI nhIN hn. AuhnF hr kMm ivwc Kfilsqfn GusyVn df vI ivroD kIqf sI. sRI sMGf ny KLbrnfmf nMU dwisaf ik jd vfady muqfibk mMqrI gozyl ies rport ivcoN iswK sLbd htf idMdy hn qF iswKF df ieqrfjL KLqm ho jFdf hY. AuhnF mMqrI rlP gozyl `qy pUrf ivsLvfs krn dI apIl kridaF ikhf ik mMqrI jI bhuq kfbl aqy ivsLvfsXog hn.

dsMbr 28, 2018 KLbrnfmf # 1005


jsitn trUzo vloN Bfrq `c kIqy PYsLn-sLoa AuWqy $1[66 imlIan Krc afey sn

aftvf, 19 sqMbr :- PYzrl srkfr vloN jfrI kIqy gey qfjLf aMkVy dwsdy hn pRDfn mMqrI jsitn trUzo vloN Bfrq PyrI dy nfm `qy kIqy gey PYsLn sLoa AuWqy $1[66 imlIan Krc afey sn joik srkfr vloN pihlF jfrI kIqy gey aMkVy qoN vwD bxdf hY. Xfd rhy Bfrq dI kiQq vpfrk PyrI vfsqy pRDfn mMqrI jsitn trUzo sfrf cOxf iekwTf kr ky lY gey sn aqy AuhnF dy ipCy hor keI lok tOhr ivKfAux aqy qmfsLf vyKx jhfjL Br Br ky Bfrq jf puwjy sn. trUzo aqy Aus dy pirvfr vloN idn-rfq ajIb iksm dy BfrqI iPlmI pihrfvy pf ky jo zrfmf kIqf igaf sI Auh iksy PYsLn-sLoa qoN Gwt nhIN sI. ies kiQq vpfrk PyrI mOky trUzo srkfr nMU vpfr qF Buwl hI igaf sI. rihMdI ksr sfbkf dihsLqgrd jspfl atvfl dIaF mYzm grYgrI trUzo aqy trUzo dy kuJ vwzy kYbint mMqrIaF nfl qsvIrF ny kwZ idwqI sI.

          17 sqMbr 2018 idn somvfr nMU sMsd ivwc tybl kIqy gey dsqfvyjL dwsdy hn ik ies 9 idn dI PyrI `qy $1[66 imlIan Krc afey sn jdik ies qoN pihlF ieh Krcf $1[5 dwisaf igaf sI. ivdysL mMqrI ikRstIaf PrIlYNz dy bulfry aYzm asitn ny dwisaf hY ik ieh Krcf kuJ hor vD skdf hY ikAuNik ajy sfry Krcy df ihsfb nhIN kIqf jf sikaf. Aus ny ikhf ik ieh vwzf tirp sI aqy bhuq sfry mMqrI vI nfl sn qy ies iksm dy tirp dy sfry Krcy df ihsfb krn nMU smF lwg jFdf hY.

          Xfd rhy globl aPYarjL kYnyzf (ivdysL ivBfg) ny ies tirp `qy $790,210 Kricaf sI ijs ivwc pRisD rsoeIey (kuwk) ivkrm ivwj nMU Bfrq lY jfx vfsqy $17,044 Krcy gey sn. ivwj nMU srkfrI smfgmF vfsqy suafdI Kfxf iqafr krn vfsqy lYjfieaf igaf sI. rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx aqy Aus dy stfPL nMU vwKry qOr `qy Bfrq lYjfx vfsqy rwiKaf ivBfg df $13,175 Krc afieaf sI. jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk mMqrI nvdIp bYNs ny vwKry qOr `qy $4,027, brdIsL cwgV ny $3,823, kiRstI zMkn ny $2,307 aqy amrjIq sohI ny $1,966 Krcf klym kIqf hY. pRIvI kONsl dPLqr vloN ies tirp `qy $212,075 Krcy gey ijs df ivsQfr nhIN idwqf igaf. idwlI ivwc idwqI geI rIsYpsLn vfsqy knyzIan vfeIn leI $7,656 Kricaf igaf. mOky dIaF mIzIaf rportF muqibk ies rIsYpsLn ivwc skfc aqy knyzIan ivskI vwzI pwDr `qy suVfkI geI sI. ies rIsYpsLn ivwc kYnyzf qoN gey dysI nMbrdfrF ny Dfvf hI bol idwqf sI aqy keI Auh lok vI aMdr jf vVHy sn ijhnF dy nfm mihmfnF vflI ilst `qy nhIN sn. ieh Auh lok sn jo ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF nMU aksr moty PMz idMdy hn.

          kMsrvtv afgU aYNzrU sLIar ny ies vD rhy Krcy `qy pRqIkrm idMidaF sIbIsI nMU ikhf ik trUzo dI ies PyrI nfl Bfrq nfl sfzy irsLqy ivgVy, sMsfr pwDr `qy nmosLI hoeI aqy hux Krcf vDdf jf irhf hY jo bdiksmqI nfl kYnyzf dy lokF nMU trUzo vfsqy adf krnf pY irhf hY. aYNzrU sLIar akqUbr ivwc 9 idnF vfsqy Bfrq jf rhy hn. sLIar ny ikhf ik Auh Bfrq nfl sbMD suDfrnf cfhuMdy hn aqy qnjL kwsidaF ikhf, iPkr nf kro mYN zFs nhIN krdf aqy nf hI mYN koeI nfmvr rsoeIaf nfl lY ky jfvFgf.

  

kI 'ikrfey dy buafeyPrYz' Gtf skxgy aOrqF df izprYn

nvIN idwlI (rfmfmurqI) :- ikrfey 'qy buafeyPrYz, fied Bfrq leI nvF ho skdf hY pr pwCmI dysF ivwc ies df ruJfn keI sfl purfxf hY. dosq hr iksy dI iMdgI ivwc mhwqvpUrn BUimkf inBfAudy hn. keIaF leI dosq qF afpixaF qo ikqy vwD huMdy hn. jdo asIN iekwlf mihsUs krdy hF qF asIN pihlF afpxy dosq nUM lwBdy hF.

Bfrq kol vI sfQI aqy ipafr dI Bfl leI itMzr vrgIaF aYps mOjUd hn pr hux ies RyxI ivwc iewk nvIN aYp juV geI hY. mYnUM Xfd hY, purfxy idnF ivwc buafeyPrYz, pRymI aqy pRyimkf vrgy bdF dI vrqo ryafm nhIN blik zr nfl kIqI jFdI sI. pr hux smF bdl igaf hY aqy ieh byhwd sfDfrn gwl lwgdI hY.

 

kI hY ikrfey 'qy buafeyPrYz vflI aYp?

          ies aYp rfhIN qusIN 2 GMitaF leI 'buafeyPrYz' hfier kr skdy ho. ieh aYps pUxy aqy muMbeI 'c kMm kr rhI hY. ies 'qy mrdF dIaF iqMn RyxIaF hn. ijwQy mfzl, pRiswD hsqIaF aqy mDvrgI klfs nfl sMbMDq mrd fiml hn. qusIN iPlm dyKx, rYstorYt jF GuMmx leI ies 'buafeyPrYz' nfl jf skdy ho pr qusIN iksy inwjI QF ijvy hotl jF Gr nhIN jf skdy. qusIN ienHF nfl koeI sMbMD vI nhIN bxf skdy, ieh ies dy inXm hn. ies 'qy mrdF dIaF iqMn RyxIaF hn. ijwQy mfzl, pRiswD hsqIaF aqy mDvrgI klfs nfl sMbMDq mrd fiml hn.

ijnHF mrdF ny afpxf nfm ies sfeIt 'qy rijstr krvfieaf hY, AunHF ny mYzIkl irport aqy puils vwlo no-EbjYkn srtIiPkyt vrgy dsqfvy vI jmHF krvfey hn. sB qo rUrI hY ik AunHF nUM aOrqF nfl siqkfrXog ivhfr krnf afAuxf cfhIdf hY. ies 'qy ieh vI dwisaf igaf mrdF dy ienHF dsqfvyF dI loV ikAu hY. ies dy muqfbk ies dI mdd nfl aOrqF izprYn 'co bfhr af skdIaF hn. pr svfl ieh hY ik kuVI nUM izpRYn 'co bfhr kwZx leI iksy vI axjfx s nUM kuJ GMitaF leI buafeyPrYz vjo ikvy hfier kIqf jf skdf hY?

mnoivigafnI nipnMeI kihMdy hn, "iksy nUM izpRYn 'co bfhr kwZx leI, koeI aijhf iensfn cfhIdf hY jo Aus dy cirwqr bfry ibnF kuJ qYa kIqy Aus nUM suxy. ieh rUrI nhIN ik Auh mrd hI hovy." nipnMeI muqfbk "ies qo ielfvf, quhfnUM iksy mrd nUM hfier krn dI kI loV hY? AuQy dosqI ikwQy hovygI ? Auh vI ikrfey dy s nfl. ies dI koeI fs loV nhIN hY." Auh kihMdy hn, "keI kfAUslr hn. sB qo pihlF sfzy smfj ivwc 'mnocikqsk kol jfx qo' bcx leI vflI Dfrnf bdlx dI loV hY. buafeyPrYz ikrfey 'qy lYxf asQfeI hwl ho skdf hY. ies dy iksy aOrq 'qy izprYn nUM GtfAux dI sMBfvnf nhIN hY." "jdo asIN iksy mfihr kol jFdy hF qF Auh pRBfivq ivakqI df shI mfgr drn krdf hY. Auh Aus nUM hflfq nfl nijwTx bfry dwsdf hY pr aijhIaF cIF smfj qy swiBafcfr nUM duibDf vwl lY jfxgIaF. nipMneI muqfbk, "jykr kuVI purfxy buafeyPrYz nUM Buwlx dI nvy dosq bfry socdI hY qF ieh TIk nhIN hY ies nfl izprYn hor vDygf. aijhy zfktr jF mfihr dI slfh lYxI vfib hY." AunHF ny dwisaf, "mrd nfl pRyfnIaF sFJIaF krn izprYn Gwt huMdf hY, ieh iewk imwQ hY. ies nfl aOrq hor kmor mihsUs krdI hY.


mYirj pYils `c hoieaf afnMd kfrj df hukmnfmy dI AulMGxf

-izksI gurdvfry dy cfr zrYktrF ny ilKqI nukqfcInI kIqI

axjfxy ivwc glqI hoeI hY -pRDfn gurpRIq isMG bwl

brYNptn :- lMGy vIkieMz `qy iewk bYNkuiet hfl ivwc hoey iewk afnMd kfrj nMU EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz gurdvfry dy cfr zrYktrF ny 16 mfrc 1998 dy hukmnfmy dI AulMGxf dwsidaF ies dI sKLq nukqfcInI kIqI hY. cfr zrYktr s: guirMdrjIq isMG Buwlr, s: prmjIq isMG bulynf, s: nvjIq isMG aqy s: amrIk isMG idEl ny afpxy dsqKqF hyT jfrI kIqy iek ilKqI ibafn `c ikhf hY 12 meI 2018 nMU kYlzn ivwc gorvy roz `qy siQq iewk ietflIan irjort ivwc iewk afnMd kfrj hoieaf hY ijs vfsqy izksI gurdvfry qoN sRI gurU gRMQ sfihb df srUp, rfgI qy ZfzI lY jfey gey. pRDfn gurpRIq isMG bwl aqy kuJ mYNbr vI ies ivafh ivwc sLfml hoey qy nv ivafhy joVy nMU vDfeI idwqI. ipCly 2-3 idnF dOrfn ies dI crcf kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc vI hoeI hY.

          KLbrnfmf vloN pRDfn s: gurpRIq isMG bwl nfl jd ies bfry AuhnF df pRqIkrm jfnx vfsqy sMprk kIqf igaf qF AuhnF ikhf ik ieh axjfxy ivwc hoeI Buwl hY. AuhnF awgy dwisaf ik ieh ivafh gurdvfrf sfihb ivwc hoxf sI pr pirvfr vloN ikhf igaf ik bwcy grIn hfAUs ivwc ivafh krvfAuxf cfhuMdy hn ijs kfrn qbdIlI leI axjfxy ivwc sihmqI idwqI geI. AuhnF df ivsLvfs sI ik afnMd kfrj grIn hfAUs ivwc hoxf aqy ieh iksy pfrtI jF bYNkuiet hfl qoN vKrI sYWtawp hovygI. pr ipwCoN aihsfs hoieaf ik ieh ajyhf nhIN sI. AuhnF ikhf ik Auh afpxI Buwl CupfAux dI kdy vI koisLsL nhIN krngy aqy ies dI ijLMmyvfrI lYNdy hn pr ieh axjfxy ivwc hoeI iewk glqI hY.

          cfr zrYktrF ny izksI gurdvfry vloN sMq rxjIq isMG ZwzrIaF vfly nMU 7, 8, 9, 10 jUn nMU swdy jfx df vI ivroD kIqf hY ikAuNik ZwzrIaF vfly bfry pMjfb ivwc kfPLI ivfdivvfd hY. zrYktrF ny ieh vI afiKaf hY ik 6 meI idn aYqvfr nMU kmytI dI hoeI mIitMg ivwc ZwzrIaF vfly nMU swdy jfx `qy koeI ivcfr nhIN hoeI aqy nf hI koeI mqf pfieaf igaf hY. iehnF zrYktrF nMU mIzIaf rportF qoN hI ies bfry pqf lwgf hY ijs kfrn agr koeI vfd ivvfd huMdf hY qF Auh ijLMmyvfr nhIN hoxgy. ilKqI ibafn ivwc iehnF cfr zrYktrF ny irjort vfly afnMd kfrj dI ijMLmyvfrI qoN vI afpxy afp nMU vwK kr ilaf hY.

          sMq ZwzrIaF vffly nMU swdy jfx bfry puwCy jfx `qy pRDfn s: gurpRIq isMG bwl ny ikhf ik 6 meI dI kmytI dI mItMg qoN bfad hI sMq ZwzrIaF vfly df pRogrfm PfeInl hoieaf sI ijs kfrn mIitMg ivwc ies df ijLkr nhIN kIqf igaf. AuhnF ikhf ik hr pRcfrk dy ivcfrF nfl hr iswK sihmq nhIN huMdf pr kQf kIrqn aqy pRcfr vfsqy hr gurdvfry nMU pRcfrk swdxy pYNdy hn. hr pRcfrk nMU gurimq muqfibk gurU dy BYa ivwc rih ky pRcfr krnf cfhIdf hY aqy kmytI swB qoN ieh afs rwK ky hI swddI hY.

          Xfd rhy 16 mfrc 1998 vflf hukmnfmf bhuq duivDf pYdf kr irhf hY ijs kfrn pMjfb ivwc qF afnMd kfrjF df hulIaf vI ivgV igaf hY. kdy afnMd kfrj mOky sfr BfeIcfrf juV bYTdf sI pr hux keI vfr do drjn srIr iekwTy krny musLkl ho jFdy hn. ivdysLF ivwc zYstInysLn vYizMgjL df ruJfn vI vD irhf hY.

 


 

KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny aYnzIpI afgU nMU Gyiraf

ksUqy Psy isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU mMinaf aqy prmfr dI kIqI inMdf

aftvf, 15 mfrc :- KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny PYzrl aYnzIpI afgU nMU 13 mfrc nMU glob aYNz myl `c CpI ivsqrq rport ipwCoN burI qrF Gyr ilaf aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc iewk qoN bfad iewk rport afAux lwgI. awj idn vIrvfr nMU bfad duiphr post mIzIaf nfl hoeI gwlbfq ivwc ksUqy Psy jgmIq isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU pRvfn kridaF qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI hY. post mIzIaf grup dI rportr mfAUrf POirst dI nYWt `qy pRkfsLq hoeI rport muqfibk jgmIq isMG ny akqUbr ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx ipwCoN pihlI vfr ies muwdy `qy afpxI pujIsLn bdl leI hY. jgmIq isMG ny akqUbr ivwc sIbIsI dy sInIar rportr tYrI mlvskI nfl iewk aihm ieMtrivAU ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf krn qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf sI ik Auh nhIN jfxdf ik eyar ieMzIaf bMb kFz vfsqy kOx ijLMmyvfr hY.

          post mIzIaf nfl gwlbfq ivwc jgmIq isMG ny iswKF dy drd nMU shI idsLf vwl cYnl krn vfsqy sfn PrFisko vrgy smfgmF ivwc ihwsf lYx nMU shI dwisaf ijs ivwc Aus ny 2015 ivwc ihwsf ilaf sI. ies smfgm dI vIzIE aKLbfr glob aYNz myl dI 13 mfrc dI rport df muK aDfr sI ijs ipwCoN hor mIzIaf rportF df hVH af igaf sI. post mIzIaf ny 14 mfrc nMU jgmIq isMG vloN brqfnIaF dI KfilsqfnI jQybMdI nYsLnl iswK XUQ PzrysLn dy iewk smfgm dI vIzIE nMU aDfr bxf ky rport Cfieaf kr idwqI sI ijs ivwc jgmIq isMG iqMn muwK spIkrF ivcoN iewk sI. ies smfgm ivwc iewk spIkr ny Kfilsqfn dI pRfpqI vfsqy ihMsk qrIky vrqx dI vkflq kIqI sI.

          Xfd rhy jsits jOhn myjr dy kimsLn vloN eyar bMb kFz dI qPqIsLI rport ivwc bwbr Kflsf afgU qlivMdr isMG prmfr nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muwK sfijsLGfVf dwisaf sI. jgmIq isMG ny ikhf ik Auh ies qPqIsL nMU mMndf hY aqy ies kFz vfsqy ijMmyvfrF dI inMdf krdf hY. iBMzrFvflf bfry jgmIq isMG ny ikhf ik keI lok smJdy hn ik Aus ny iswKF dI rwiKaf kIqI sI pr kuJ ies nfl sihmq nhIN hn. aKbfr muqfibk jgmIq isMG ny ies `qy ieqrfjL kIqf ik Aus qoN iBMzrFvflf bfry svfl puwiCaf jf irhf hY jdik jd pRDfn mMqrI jsitn trUzo aMimRqsr gey sn qF AuhnF qoN ajyhf svfl nhIN sI puwiCaf igaf. ijLkrXog hY ik post mIzIaf  nfl gwlbfq ipwCoN jgmIq isMG ny sIbIsI, sItIvI aqy hor mIzIaf nfl vI gwlbfq kIqI hY jdik ies qoN pihlF ies muwdy `qy ilKqI pRqIkrm dy ky hI sfr ilaf sI. Xfd rhy Bfrq dOry dOrfn  knyzIan rportrF vloN Gyry jfx `qy jsitn trUzo ny vI qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI sI.


modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf KfilsqfnI pwqrkfr jsitn trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml

nvIN idwlI, 23 PrvrI :- ieMzIan aYkspRYs aKLbfr ny awj afpxI iewk rport ivwc iliKaf hY ik BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf iewk KfilsqfnI pwqrkfr trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml hY. rport muqfibk Aus ny modI dI PyrI df ivroD kridaF modI nMU tYroirst grdfx dI qKqI PVI hoeI sI. aKLbfr dy pwqrkfr virMdr BftIaf muqfibk sYxI zrUzo dy aPIsLl mIzIaf zYlIgysLn df ihwsf hY aqy pRDfn mMqrI trUzo nfl sfrIaF gqIivDIaF ivwc sLfml ho irhf hY. rport muqfibk aprYl 2015 ivwc modI dI PyrI smyN iek pRotYst ivwc sYxI ny modI XU afr ey tYroirst dI qKqI PVI hoeI sI. jd modI df jhfjL aftvf puwjf qF iek bYnr `qy ieMzIaf afAUt afPL Kfilsqfn iliKaf hoieaf sI.

          sYxI vloN trUzo nMU knyzIan hfeI kimsLn ivwc 22 PrvrI dy iznr ivwc vI ihwsf ilaf igaf. aKbfr muqfibk ieMizIan aYkspRYs nfl gwlbfq kridaF sYxI ny mMinaF hY ik Auh 22 dy iznr ivwc sLfml sI pr 2015 vflIaF pRotYst dIaF qsvIrF `qy kimMt krn qoN nFh kr idwqI. aKLbfr ny sUqrF dy hvfly nfl iliKaf hY ik sYxI ny do ku sfl pihlF kIqy gey srbwq Kflsf ivwc vI Bfg ilaf sI.  rport muqfibk sYxI tIvI 84 nfm dy cYnl df pwqrkfr hY, ijs nMU amrjIq isMG nfm df KfilsqfnI clfAuNdf hY.

          KLbrnfmf vloN ies sYxI nfm pwqrkfr bfry jfxkfrI hfsl krn vfsqy keI jfxkfrF nfl sMprk kIqf igaf aqy Pysbuwk df shfrf vI ilaf igaf ijs qoN pqf lwgf ik ieh pwqrkfr mFtrIal nfl sbMiDq hY aqy ies df nfm mnvIr isMG hY qy Auh afpxy nfm nfl sYxI goq df iesqylfm aksr nhIN krdf. mnvIr isMG isMG trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn nfl Bfrq igaf hoieaf hY aqy ies PyrI dIaaf qsvIrF vI Psbuwk `qy vwzI pwDr `qy sLyar kr irhf hY. modI dI 2015 dI kYnyzf PyrI dIaF keI Pysbuwk qsvIrF ivwc mnvIr isMG dIaF pRotYst vflIaf qsvIrF vI hn aqy iek qsvIr ivwc Aus ny tIvI 84 df mfeIk vI PiVaf hoieaf hY. Aus ny afpxI iewk qsvIr drbfr sfhb Xfqrf smyN dI vI sLyar kIqI hoeI hY ijs ivwc iewk gYr pMjfbI pwqrkfr Aus dy nfl hY pRDfn mMqrI dI Xfqrf vflf tYg vI gwl ivwc pfieaf hoieaf hY. mnvIr isMG akflI dl aMimRsqr df vI afgU hY aqy ies dl dIaF mIitMgF ivwc aYkivt hY. Aus dIaF modI iKlfPL pRotYst vflIaF qsvIrF ivwc Aus dI dfhVI CotI hY jdik mjUdf qsvIrF ivwc vwzI hY ijs qoN spsLt hI jFdf hY BfrqI aKLbfr eysy ivakqI dI gwl kr irhf hY. KLbr ilKy jfx smyN sfzy kol mnvIr isMG AurPL pwqrkfr sYxI (ijvyN aYkspRYs ny ikhf) df sMprk nhIN sI. ies bfry hor jF bdlvIN jfxkfrI jd imlI qF Aus nMU vI pRkfsLq krFgy. iewk sroq muqfibk pRDfn mMqrI dy jhfjL dI XfqrI ilst ivwc mnvIr isMG sYxI df nfm sI pr Aus ny Kuwd sYxI nMU nhIN vyiKaf. ies rport nfl  ivvfd hor BK skdf hY.


pMjfb dy kYbint mMqrI dy ierfdf-kql kys `c sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo trUzo dI PyrI ivvfd ivwc iGrI

nvIN idwlI, 22 PrvrI :- pMjfb dy svrgI kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU dy ierfdf-kql kys ivwc sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfd `c iGrI geI hY. jspfl isMG atvfl nfm df ieh ivakqI srI df vsnIk dwisaf jFdf hY aqy Aus nMU iqMn sihdosLIaF smyq 25 meI 1986 nMU pMjfb dy kYbint mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn leI ierfdf kql dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy 20 sfl kYd hoeI sI. mlkIq isMG iswDU bIsI ivwc iewk ivafh ivwc Bfg lYx afieaf hoieaf sI. ies hmly ivwc mMqrI isDU dI jfn bc geI sI pr pMjfb pqrx ipwCoN iewk awqvfdI hmly `c Aus df kql kr idwqf igaf sI.

          sIbIsI dy pRisD pwqrkfr tYrI mlvskI dI rport ipwCoN ies dI kYnyzf aqy Bfrq ivwc crcf sLurU ho geI. vYnkUvrsn aKLbr qoN pRisD pwqrkfr ikm boln ny atvfl dy ipCokV bfry ivsqrq rport pRkfsLq kIqI. ies ierfdf kql kys ivwc KLbrnfmf nMU pRfpq hoeI jwjmYNt dI kfpI muqfibk jspfl isMG atvfl nfl sihdosLI jsbIr isMG atvfl, suKidafl isMG igwl aqy amrjIq isMG ZINzsf sn ijhnF nMU 27 PrvrI 1987 nMU ijAUrI vloN dosLI pfieaf igaf sI aqy 20 sfl dI kYd kIqI geI sI.     

          sIbIsI aqy sItIvI `qy trUzo dI Bfrq Xfqrf bfry pRqIkrm idMidaF bIsI dy sfbkf pRImIar aqy sfbkf PYzrl mMqrI AuWjl dosFJ ny ikhf hY ik kYnyzf dy isafsI afgUaF nMU KfilsqfnIaF nfl ies iksm df mylimlfp bMd kr dyxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik BfrqI pRDfn mMqrI modI ny zovs isKr sMmyln mOky trUzo nMU ies bfry afgfh kIqf sI.

          jspfl atvfl nf isr bIqy idnIN muMbeI ivwc kYnyzIan vd dy smfgmF ivwc fml sI, sgo 22 PrvrI rfq nMU ieQy kYnyzIan hfeI kimn ivwc hfeI kimnr nfidr ptyl vwlo sRI trUzo dy mfx ivwc idwqy rfqrI Boj leI vI Aus nUM swdf idwqf igaf sI. ivvfd pYdf hox 'qy ieh swdf rwd kr idwqf igaf. BfrqI ivdy mMqrfly ny ikhf ik ieh 'pqf' lfieaf jf irhf hY ik Aus nUM Bfrq afAux leI vIf ikvy jfrI hoieaf.

ies mfmly ivwc afpxy pwK qo hoeI lqI kbUlidaF sRI trUzo ny ikhf, "XkInn asIN ies nUM bhuq gMBIrqf nfl lY rhy hF. sbMDq ivakqI nUM hrig swdf nhIN sI imlxf cfhIdf." ieQy iek smfgm dOrfn vwKry qOr 'qy pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ikhf ik Aus nUM iek aYmpI ny fml krvfieaf, ijs nUM ies leI 'jvfb dyxf' pvygf. sRI trUzo ny atvfl nfl afpxy sbMDF bfry itwpxI nhIN kIqI, ijnHF dIaF kYnyzf ivwc AunHF (sRI trUzo) nfl qsvIrF nr hoeIaF hn. bIqy mMglvfr nUM muMbeI 'c vI Auh sRI trUzo dI pqnI gryrI trUzo aqy AunHF dy mMqrIaF nfl idKfeI idwqf. Aus dI mMqrI amrjIq sohI nfl qsvIr sIbIsI aqy hor mIzIaf ny Cfieaf kIqI hY. ivdy mMqrfly dy qrjmfn rvI kumfr ny ikhf ik srkfr 'pqf' lf rhI hY ik Etvf siQq BfrqI hfeI kimn ny atvfl nUM vIf ikvy jfrI kr idwqf. AunHF ikhf, "ies (smuwcy) mfmly dy do pihlU hn. pihlf smfgm ivwc Aus dI mOjUdgI df mfmlf, jo kYnyzf ny hwl krnf hY. AunHF (kYnyzf) muqfbk aijhf byiDafnI 'c hoieaf. ijQo qwk vIy df mfmlf hY, asIN pqf lf rhy hF ik aijhf ikvy vfpiraf." atvfl dI igRqfrI sbMDI puwCy jfx 'qy AunHF ikhf ik Aus ilf jo kys sn, AunHF leI Auh sf Bugq cuwkf hY. AunHF ikhf ik mMqrfly nUM Bfrq 'c Aus ilf koeI kys drj hox bfry jfxkfrI nhIN hY.

          kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf ik AunHF dI BfrqI ivdy mMqrI sumf svrfj nfl mulfkfq dOrfn filsqfn df muwdf AuiTaf sI. AunHF ikhf, "kYnyzf afpxI ivdy nIqI qihq mbUq qy iekmuwT Bfrq dI hmfieq krdf hY. pr kYnyzf ivwc asIN afpxI anykqf Auqy Bfrq vFg hI mfx krdy hF."

          sUqrF muqfibk ipwCoN iqMn jwjF dy pYnl ny apIl ivwc 26 jUn 1990 nMU sjLf bhfl rwKI sI. jspfl isMG atvfl aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn df afgU sI ijs `qy ipwCoN pfbMdI lgf idwqI geI sI. jspfl isMG atvfl nMU PrvrI 1985 ivwc AuWjl dosFJ `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn dy dosL ivwc vI cfrj kIqf igaf sI pr adfql ny brI kr idwqf sI. vYnkUvrsn aKLbfr ny iliKaf hY ik sfl 2010 ivwc bIsI dI suprIm kort ny iewk kys ivwc ikhf sI ik atvfl afto-QYPLt dy kMm ivwc BfeIvfl sI. Auh Es smyN afto syljL df kMm krdf sI aqy Aus ny ies kys dI apIl kIqI sI pr hfr igaf sI. Auh ilbrl isafsq ivwc srgrm irhf aqy 2012 ivwc Aus nMU jd ikrstI klfrk dy shuM cuwk smfgm vfsqy swdf idwqf igaf qF mIzIaf ivwc ivvfd BK AuiTaf sI.  mIzIaf rportF muqfubk atvfl 11 PrvrI nMU Bfrq puwjf sI aqy trUzo dy zYlIgysLn nfl nhIN sI igaf pr muMbeI ivwc 20 PrvrI dy smfgmF ivwc sLfml sI. Auh PYzrl rfjnIqI ivwc aYkitv irhf hY aqy Aus dIaF jsitn trUzo nfl kuJ purfxIaF qsvIrF vI vfierl ho rhIaF hn.


pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here