www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF leI mdd dI afs jfgI

  -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 [[qy hux rumfilaF dy trwk loz gfrbyj ivwc zMp kIqy gey

 ijhnF dy ihrdy Jwt vlUMDry jFdy hn Auh vI hn KfmosL!

-ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ              rumflf byadbI vIzIE


iqMn qlfk dI pRQf bfry kwuJ ku gwlF[[[!

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)

coB-nfmf

afeI rumfilaF dI KLbr mfVI,

ihrdy gey vlUMDry iPr mIaF.

       pihlF awgF lf lf sfVdy sI,

       hux qF jmF hI gey igr mIaF.

trwk Brky gfrbyj c suwt idwqy,

gey iPr pRbMDkF dy isr mIaF.

      byadbI kIqI gurU dy aMg lfky,

      krn vflI sI pRbMDkI iDr mIaF.

loko smJ jfE hux qF hwd hogI,

krnI Cwz idE rsmI rIs mIaF.

eyhdy nfloN qF grIbF nUM vMz dyvo,

Gwto Gwt koeI dAU asIs mIaF.

nvMbr 17, 2017, KLbrnfmf # 949

hor lyK

DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!

izjItl ieMzIaf`` prfI aqy DUaF`


 kyhr sLrIPL


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyKduhrm puls dy zrwg rokU dsqy dy aPsr dI mOq zrwg EvrzojL nfl hoeI sI-rIport

trONto (jIq jlMDrI) :- duhrm rIjnl puls dy iek aPsr dI acfnk hI aprYl 13, 2017 nUM mOq ho geI sI aqy ies acfnk hoeI mOq dI pulIs vwloN jFc kIqI jf rhI sI. hux pulIs ny mOq dy kfrnF dI rIport jfrI kridaF ikhf hY ik 37 sflf kFstybl mfeIkl Qfmsn dI mOq PYntfnfeIl vwD mfqrf ivwc lYx kfrn hoeI sI. Qfmsn nUM duhrm puLls vwloN 10 aprYl nUM hspqfl ivwc dfiKl krvfieaf igaf sI aqy ijQy iqMn idn bfad Aus dI mOq ho geI sI. rIport ivwc ikhf igaf hY ik aPsr dy KUn ivwc PYntnfeIl kfpI vwzI mfqrf ivwc pfeI geI sI joik Aus dI mOq df kfrn bxI sI. ieh aPsr pulIs ivwc 2006 ivwc BrqI hoieaf sI aqy ieh 2014 ivwc zrwg sukYaz ivwc sLiml hoieaf sI. ikhf ieh jFdf hY ik ies aPsr dI phuMc zrwg qwk ikvyN nf ikvyN ho geI sI ikAuNik ieh zrwg zIlrF nUM PVn df kMm krdf sI pr pulIs ny ies qoN ienkfr kIqf hY ik ieh aPsr zrwg lYx df afdI sI. PyntfnfeIl mfrPIn qoN 100 guxf ijLafdf qfkq vflI huMdI hY aqy aksr ies nUM kokyn, hYroien aqy mYQ nfl imlf ky ilaf jFdf hY jo ik jfnlyvf bx jFdI hY. PyntfnfeIl ssqI hox kfrn ies nMu mihMgy nisLaF ivwc smglr imly ky vycdy hn. nsLyVIaF nMU ies dI jfxkfrI nhIN hMdI ik AuhnF vloN strIt qoN KrIdI hYroien, kokyn jF mYQ afid ivwc PyntfnfeIl rlfeI hoeI hY. Xfd rhy 2016 ivwc kYnyzf ivwc zrwg EvrzojL nfl 2800 qoN vwD mOqF hoeIaF sn aqy muwK qor `qy PyntfnfeIl ies vfsqy ijLMmyvfr mMnI jFdI hY. bIsI ivwc nsLyVIaF vfsqy muPLq srkfrI tIkf-Gr vI Kohly hoey hn pr zrwg EbrzojL dI bImfrI jfrI hY.


gwlbfq tuwtky hoeI suLrU, kfljF dI hVqfl jfrI

srkfr dy 'bYk tU vrk' ibwl nUM aYnzIpI ny roikaf

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dy kfljF dI hVqfl ajy vI jfrI hY ikAuNik vIrvfr nUM hVqflI aiDafpk aqy kfljF dI kmytI iksy smJOqy `qy nhIN phuMc sky. 12,000 aiDafpk aqy hor amlf ipCly 5 hPiqaF qoN hVqfl `qy hY ijs nfl 24 kfljF dy 500,000 dy krIb ividafrQI pRBfivwq ho rhy hn. gwlbfq tuwtx qoN bfad vIrvfr nUM ilbrl srkfr ny 'bYk tU vrk' ibwl asMblI ivwc ilaFdf sI ijs nfl ividafrQI somvfr qoN klfsF ivwc jf skdy sn aqy ies nUM aYnzIpI ny rok idwqf sI. aYnzIpI df kihxf hY ik pfrtI srkfr dy ies mnsUby nUM PlL nhIN pYx dyvygI aqy pfrtI ny ies ibwl df ivroD kIqf hY aqy ikhf hY ik pfrtI glbfq jrIey hI smJOqf cfhuMdI hY. hux srkfr awj iPr dubfrf ibwl ilafvygI. Xfd rhy ieh hVqfl ipCly pMj hPiqaF qoN jfrI hY ijs nfl ividafrQIaF dI pVfeI df nuksfn ho irhf hY aqy ieqhfs ivwc ieh hVqfl sB qoN lMbI hVqfl hY. bysLk aYnzIpI ies ibwl df ivroD krygI pr ies ibl dy pfs hox dI pUrI afs hY. aiDafpkF dI mMg hY ik Gwto Gwt 50% aiDafpk Puwl tfeIm hoxy cfhIdy hn aqy 7[75% qnKfh vI vDfAux dI mMg hY. 'bYk-tU-vrk' ibl pysL hox dy bfad bysLk aiDafpk XUnIan qy kflj kmytI ny muV smJOqy leI glbfq surU krn dy sMkyq idwqy hn pr smJOqf hox dy asfr bhuq hI mDwm hn.


gfrbyj `c zMp kIqy gey hjLfrF rumfilaF df mfmlf BiKaf

torFto 15 nvMbr :-  sosLl mIzIaf `qy 15 nvMbr nMU pRgt hoeI iewk vIzIE kilp ipwCoN iswK jgq ivwc gfrbyj ivwc zMp kIqy gey hjLfrF rumfilaF df mfmlf BK igaf hY. jItIey ivwc ies bfry keI ryzIE pRogrfmF `qy tfk-sLoa hoey aqy sKLq icMqf pRgt kIqI geI. ies vIzIE kilp ivwc iewk pMjfbI nOjvfn sYNkVy kfly rMg dy grfbyj bYg Kohl ky AuhnF ivwc bMd nvyN nkor rumfly, kMbl aqy rjfeIaF ivKfAuNdf hY jo iksy gfrbyj zMp ivwc suwtx vfsqy Byjy gey hn. sYNkVy kfly rMg dy grbyj bYg afspfs pey ivKfeI idMdy hn. ieh rumfly iksy gurdvfry vloN gfrbyj ivwc zMp kIqy gey sn jo gfrbyj trwkF rfhIN zMp sfeIt nMU Byjy gey sn. iehnF ivcoN bhuq sfry rumfly PYNsI iksm dy hn jo aksr bhuq mihMgy huMdy hn aqy sLrDflU aMnIH sLrDf vws gurdvfiraF ivwc ByNt krdy hn. hr iswK jo ies vIzIE kilp nMU vyKdf hY jF ies bfry cfrcf suxdf hY, Auh sKLq icMqf aqy guwsy df iejLhfr krdf hoieaf ies smwisaf dy sQfeI hwl dI mMg krdf hY. Xfd rhy kuJ hPLqy pihlF pMjfb ivwc sLRomxI kmytI vlooN vI rumfilaF dy keI trwkloz diraf ibafs iknfry lYjf ky corIN sfVy gey sn.


Bfrq dOry `qy gey knyzIan mMqrI nvdIp bYNs ny idwlI ivwc aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF nfl mulfkfq kIqI

nvIN idwlI :- iewk vwzy knyzIan vpfrk vPd nfl Bfrq dOry `qy gey sfieMs aqy ienovysLn mMqrI sRI nvdIp bYNs ny idwlI ivwc aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF nfl mulfkfq kIqI aqy AuhnF dy duwK suxy. iewk aMdfjLy muqfibk idwlI ivwc 65 rPUJI pirvfrF dy 225 mYNbr hn ijhnF dI mdd svrgI mnmIq Buwlr vloN sLurU kIqy syv aPgfn mnfrtI pRfjYkt vloN kIqI jFdI hY. ijLkrXog hY ik qfilbfn dy kbjLy qoN pihlF aPgfinsqfn ivwc lwKF ihMdU aqy iswK vwsdy sn ijhnF dy cMgy vpfr sn. qfilbfn kwtVpMQIaF dy durivvhfr kfrn vwzI igxqI ivwc ihMdU-iswK aPgfinsqgn ivcoN Bwj gey sn. hux bhuq Gwt aPgfinsqgn ivwc rih gey hn. Bfrq ivwc rih rhy iehnF rPUjIaF kol afrjLI primt hn aqy AuhnF nMU musLklF df sfhmxf krnf pY irhf hY. rPUjIaF nMU imlx ipwCoN mMqrI bYNs ny iewk ibafn ivwc ikhf hY ik BfvyNN ieh rPUjI Kqry ivcoN bfhr af gey hn pr iehnF dy vsyby df kMm ajy bfkI hY jo pRfjYkt mnmIq Buwlr ny sLurU kIqf sI. AuhnF rPUjIaF di mdd vfsqy kMm jfrI rwKx dI loV dI gwl khI hY. ies dOrfn AuhnF idwlI ivwc gurdvfrf bMglf sfihb, jfmfg msijd aqy asLkrDfm mMidr dy drsLn vI kIqy.


hfeIzro-vMn ny ibjlI dy ryt vDfAux leI idwqI drKfsq

trONto (jIq jlMDrI) :- hfeIzr-vMn dy sIeIE ny EntyrIE ivwc ibjlI dy ibwl vDfAux leI aplfeI kIqf hY aqy ikhf hY ik ibjlI dy ryt vDfAux qo bgYr koeI cfrf hI nhIN hY. hfeIzro vMn ny afpxI arjLI ivwc ibjlI dy ryt  0[5% ies sfl aqy 4[5% agly sfl vDfAux dI mMg kIqI hY. Xfd rhy ajy kuJ smF pihlF hI EntyrE srkfr ny ibjlI dy rytF ivwc 25% ryt GtfAux df vfadf kIqf sI. sIeIE mfE simz df kihxf hY ik ryt ienPlysLn muqfibk vDxy cfhIdy hn aqy ies nfl lgdf hY ik BfvyN srkfr ny ibjlI dy ryt Gtf idwqy hn pr hux iPr vDxy sLuru ho jfxgy aqy lokF nUM koeI bhuqI vwzI rfhq imlx dI sMBfvnf nhIN hY.


kolMbIaf dy srkfrI dOry `qy gey kYnyzf dy sYnytr dI mOq

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf srkfr vwloN srkfrI dOry `qy gey PlpIno ipCokV dy kYnyzIan sYnytr dI mOq hox df smfcfr pRfpq hoieaf hY. torI pfrtI dy sYNnytr tobIas ienvrgf 61 sflF dy sn aqy kYnyzf ivwc PlpIno ipCokV dy pihly sYnytr sn. tobIas nUUM hfrpr srkfr vwloN 2012 ivwc sYnytr bxfieaf sI aqy Auh PlpIno lokF dy bhuq hI mUhrI aqy hrmn ipafry lIzr sn aqy PlpIno lokF dI bVy DVwly nfl afvjL AuTFAuNdy  sn. torI afgU aYNzrU sLIar smyq vwK vwK afgUaF ny sYnytr dI mOq `qy duwK pRgt kIqf hY.


suKcYn brfV ny afpxI pqnI nUM kql krn df dosL kbUilaf

brYptn :- pMjfb dy ihr mogy qo kYnyzf jf ky vwsy 52 sflf suKcYn isMG brfV ny afpxI pqnI nUM kql krn df ksUr mMn ilaf hY. mMglvfr nUM sfrnIaf dI adflq `c ies kys dy trfiel dOrfn aqy suKcYn ny afpxf ksUr  mMndy hoieaf rihm dI apIl kIqI.  31 jnvrI 2016 nUM sfrnIaf `c hfeIvya 402 `qy suKcYn ny afpxI 37 sflf pqnI gurpRIq brfV dy isr `qy hQOVf mfr ky kql kr idwqf sI. afpxy ksUr nUM CupfAux leI Aus ny Aus dI lf nUM trwk smyq sfV idwqf sI. pihlF ikhf igaf sI ik ieh pMjfbI joVf 31 jnvrI nUM afpxy trwk rfhI torFto qo amrIkf jf irhf sI qy kYnyzf srhwd pfr krn qo pihlF hI hfeIvy 402 `qy AunHF dy trwk nUM awg lwg geI sI. ies `c suKcYn brfV qF bc igaf pr Aus dI pqnI gurpRIq brfV awg dI lpyt `c af geI aqy trwk dy nfl hI sV ky svfh ho geI. ies joVy dy do puwq aqy iek DI hY. ies Gtnf qo kuwJ smF pihlF hI Auh pMjfb df dOrf krky gey sn aqy AunHF dy pirvfr nUM ies Gtnf nfl Dwkf vwjf sI. jFc mgro ieh gwl sfhmxy afeI sI ik imRqk gurpRIq Gr `c bhuq pryfn rihMdI sI qy Auh iekwlI hI Bfrq afAux dI iqafrI vI kr rhI sI pr ies qo pihlF hI Auh afpxy pqI hwQo mfrI geI.

          quhfnUM dws deIey ik suKcYn brfV df sMbMD pMjfb dy ihr mogy nfl hY. Auh trwk clfAux dy nfl-nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuWGy kumYtytr vwjo vI jfixaf jFdf irhf hY. Aus vlo kIqI geI ies rmnfk krqUq kfrn pMjfbI BfeIcfry df isr rm nfl Juwk igaf hY. vkIlF df kihxf hY ik jldI hI Auh sfry sbUq py krky suKcYn nUM sKq sf dvfAuxgy. suKcYn brfV dy kys dI suxvfeI leI 14 ijAUrI cuxy gey hn aqy ienHF ivwcoN 12 ijAUrI brfV dI iksmq df PYslf krngy. ijAUrI nUM kys dI jfxkfrI idMdy hoey asYstYNt atfrnI jnrl mflnI nYnsIkYvn ny ikhf ik brfV dI pqnI iek bVI hI smripq mF sI pr Gr ivwclI iKcoqfx kfrn Audfs aqy mfnisk qOr qy pRysLfn rihMdI sI. srkfrI vkIl ny ieh vI dwisaf ik brfV dI pqnI vfips Bfrq jfky rihxf cfhuMdI sI aqy Aus ny afpxy bwicaF nfl Bfrq nUM jfx leI PlfeIt vI buwk krvf leI sI. Gtnf qoN kuJ idn pihlF brfV dI pqnI ny afpxy ihwsy dI sMpqI dI vsIaq aqy muKiqafrnfmf vI brfV dy nF bxf idwqf idwqf sI. ijLkrXog hY ik brfV ny afpxf 'mYnslftr' df dosL svIkfiraf hY jd ik srkfrI vkIl ajy vI Aus `qy Pst izgrI mrzr df kys clfAux leI vfijd hY ikAuNik vkIl df kihxf hY ik brfV ny pqnI df kql acfnk nhIN sgoN skIm qihq kIqf sI ikAuNik Aus pqnI Aus nUM Cwzky vfps Bfrq jfxf cfhuMdI sI. suKcYn brfV afpxy mF, Brf, pqnI aqy iqMn bwicaF nfl brYNptn ivwc rih irhf sI.


ksUqI PsI ilbrl srkfr ny idwqy brYNtpn hspqfl nUM 31 hor ibsqry

aYnzIpI nUM KuMZI krn leI idwqf ilbrlF ny 'gozf mroV' Jtkf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn hspqfl ivwc mrIjF dI qrsXog hflq bfry mIzIaf ivwc srkfr dy iKlfPL KLbrF Cpx aqy aYzIpI vwloN asMblI ivwc AuTfey muwdy qoN bfad brYNptn isivk hspqfl nUM 31 ibsqry dyx df aYlfn kIqf igaf hY. ajy hPLqf ku pihlF srkfr ny goglUaF qoN imwtI JfVdy hoey brYNptn hsqpfl nUM 6 nvyN ibsqry dyx df aYlfn kIqf sI ijs kfrn srkfr dI kfPLI alocnf hoeI sI. 31 nvyN ibsqry dyx dy nfl srkfr vwloN ieh vI ikhf igaf hY ik pIal mmorIal sYNtr (aYNbultrI sYNtr) nUM 100 ibsqry idwqy jfxgy jd ik brYNptn dI mYar ilMzf jfPLrI df kihxf sI ik pIal mmorIal hsqpfl nUM 200 ibsqry idwqy jfxy hn.

          hux ieh svfl AWuTdf hY ik ajy hPqf ku pihlF hsqpfl nUM isrP 6 ibsqry dyx df aYlfn kIqf sI aqy hux ieh nvF aYlfn ikAuN krnf pY igaf? ieQy ieh dwsxf vfijb hovygf ik ilbrl srkfr nUM 31 ibsqry mjLbUrI vws dyxy pey hn. jdoN dI aYnzIpI dI afgU aYNzrIaf hfrvQ ny hspqfl df muwdf cwuikaf hY qF ilbrl pfrtI nUM zr lwgx lwg ipaf sI ik ikqy hspqfl dy muwdy qy brYNptn vfsI aYnzIpI vwl nf Juwkxy sLurU ho jfx. pr alockF df kihxf hY ik 100 ku ibsqiraF nfl ikMnf ku Prk pY jfvygf jd ik brYNptn dI afbfdI qF CflF mfr ky vD rhI hY aqy iek hor pUry hspqfl qoN bgYr brYNptn dy mrIjL KjlKuafr huMdy hI rihxgy.


zfktr ny ikhf bIbI ielfj krvfAuxf hY qF sfZy cfr sfl bfad afvIN

ikMgstn (jIq jlMDrI) :- EntyrIE `c ibmfr lokF nUM dUhrI mfr JwlxI pY rhI hY. brYNptn dy hspqfl `c BIV vDx dIaF irportF qF aksr afAudIaF rihMdIaF pr Aus vyly qF hwd hI ho geI jdo ikMgstn jnrl hspqfl dy iek zfktr ny mihlf mrI nUM isr dy ielfj leI sfZy cfr sfl bfad afAux leI afK idwqf. ikMgstn dI YmlI zfktr juafey hYtlI ny iek mihlf mrI nUM isr dIaF ibmfrIaF dy mfhr zfktr kol Byijaf pr ies jvfb `c afeI icwTI `c sfZy cfr sfl AuzIk krn jF mrI nUM trONto Byjx df ikr kIqf igaf sI. zf[ hYtlI jo pihlF vI AuntyrIE dI ishq sMBfl pRxflI bfry iqwKy bdF dI vrqo kr cuwkI hY, ny ikhf ik AuzIk df smF vyK ky myrI hYrfnI df koeI itkfxf nf irhf. zf[ hYtlI hornF nUM vI ieh Jtkf dyxf cfhuMdI sI ijs vfsqy AunHF ny ikMgstn jnrl hspqfl dy zfktr vwlo ilKI icwTI sol mIzIaf `qy jfrI kr idwqI aqy AuntyrIE dy ishq mMqrI aYirk hOsikn nUM ivy qOr `qy tYg kIqf. zf[ hYtlI ny ikhf ik vwK-vwK ibmfrIaF dy mfhr zfktr aksr hI kihMdy suxy jf skdy hn ik Auh mrI nUM nhI vyK skdy. iewQoN qk ik ZfeI sfl dI AuzIk df mfmlf qF pihlF vI sfhmxy af cuwkf hY pr hux 4-5 sfl dy mfmly ny sfrIaF hwdF pfr kr idwqIaF. AuDr ikMgstn jnrl hspqfl dy cI af stf aqy mYzIkl mfmilaF dy vfeIs pRYIzYt zf[ mfeIkl itpYitRk ny ikhf ik lMmy AuzIk smy iksy cuxOqI qo Gwt nhI. AunHF dfavf kIqf ik aYmrjMsI vfly kysF nUM hmyf qrjIh idwqI jFdI hY.


gYr kfnMUnI nisLaF ivwc PYntfinl dI vD rhI vrqoN kfrn vD rhI hY mOqF dI igxqI

aftvf, nvMbr 9 :- gYr kfnMUnI nisLaF ivwc vD rhI PYntfinl dI vrqoN kfrn zrwg EvrzojL kfrn hox vflIaF mOqF dI igxqI `c vfDf ho irhf hY. sIbIsI vloN pRkfsLq kIqI geI iek rport muqibk gYr kfnMUnI qOr `qy ivk rhy nisLaF (strIt zrwgjL) ivwc PYntfinl pfey jfx dy kysF ivwc 2,000% vfDf hoieaf hY. PYntfinl bhuq hI Gfiqk nsLf hY joik hYroien nfloN keI guxf vwD nsLIlI qfkq rwKdf hY pr ssqf hox kfrn smglr ies dI vrqoN hYroien aqy hor gYr kfnMUnI nisLaF dI imkdfr vDfAux vfsqy krdy hn. nsLyVI jd PYntfinl nfl imks kIqy hoey gYr kfnMUnI nsLy KrId lYNdy hn qF ieh AuhnF vloN KrIdy gey nsLy nfloN ikqy vwD Gfiqk imsLrx huMdf hY ijs kfrn idno idn zrwg EvrzojL dy kysF aqy ies nfl hox vflIaF mOqF ivwc vfDf ho irhf hY.  hYlQ kYnyzf dI zrwg anYlyisjL srivs (zfs) vloN dwisaf igaf hY ik sfl 2012 ivwc kYnyzf ivwc PVy jFdy gYr kfnMUnI nisLaF dy nmUinaF ivcoN iewk PIsdI qoN vI Gwt ivwc PYntfinl pfeI jFdI sI jo ies sfl hux qwk 60% qwk cly geI hY. ijs df mqlb hY ik kYnyzf Br ivwc PVy jFdy gYr kfnMnI nisLaF ivwcoN 60% ivwc PYntfinl rlfeI hoeI huMdI hY. hr sfl zrwg anYlyisjL srivs vloN kYnyzf Br ivwc PVy jFdy nisLaF dy 120,000 sYNpl tYst kIqy jFdy hn. hYroien ivwc PYntfinl dI imlvt swB qoN vwzI smwisaf dwsI jFdI hY. sfl 2012 ivwc hYroien dy 2,337 sYNplF ivc PYntfinl jF ies dy hor rUp pfey gey sn. 2016 ivwc ies ivwc 39[4% vfDf hoieaf aqy hYroien dy 3,658 sYNplF ivwc PYntfinl pfeI geI. ies sfl dy pihly 9 mhIinaF ivwc PVI geI hYroien dy 4,568 sYNplF ivwc PYntfinl pfeI geI hY. ieMj PYntfinl dI imlvt ivwc 2005% vfDf hoieaf hY. hYLlQ kYnyzf muqibk sfl 2016 ivwc dysL ivwc 2,816 ivakqI EpIafz nsLy dI EvrzojL nfl mry sn. mfhr mMndy hn ik iehnF mOqF df kfrn strIt zrwgjL ivwc PYntfinl dI imlfvt sI ijs ivwc hor vfDf ho irhf hY. pRisD snIbruwk hspqfl dy mfhr zfktr zyivz jurilMk df kihxf hY ik gYrkfnMUnI nsLy PYntfinl dI imlfvt kfrn hor mfrU bxdy jf rhy hn. ies zfktr muqfibk ijEN ijEN hYroien ivwc PYYntfinl dI imlfvt ivwc vfDf hoieaf hY EvyN hI EvrzojL nfl hox vflIaF mOqF dI igxqI vDI hY. kuJ lok ies DMdy nfl pYsf bxf rhy hn aqy PYntfinl pYc mYzIkl ivBfgF dIaF almfrIaF ivcoN inkl ky strIt zrwgjL qwk puwj gey hn.


bIsI sUby ivwc 9 mhIinaF ivwc zrwg EvrzojL nfl hoeIaF 1100 qoN vwD mOqF

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- bIsI sUby dy kornr srivss ny afiKaf hY ik sfl 2017 dy pihly 9 mhIinaF ivwc sUby ivwc zrwg Evrzoj nfl 1103 mOqF hoeIaF hn jd ik sfl 2016 ivwc 992 mOqF hoeIaF sn. acfnk, aprfD aqy sLwkI mOqF df ihsfb ikqfb rKx vfly kornr dPqr df kihxf hY ik iekwly sqMbr mhIny ivwc hI 81 mOqF zrwg EvrzojL nfl hoeIaF hn aqy ipCly sfl iesy hI mhIny hoeIaF mOqF qoN ieh vfDf 31% ijLafdf hY. kornr dPqr df kihxf hY ik kuwl hoeIaF mOqF ivwcoN 83% mOqF PYtfnfiel nfl hoeIaF hn joik hYroien, kokyn jf iPr mYWQ ivwc rlfeI hoeI huMdI hY. dPqr df ieh vI kihxf hY ik 37 mOqF ivwc iswDI kfrPYntfinl jo ik Pytfnfiel dI hI BYx hY, dI vrqoN kIqI geI sI. dPqr ny aMkVy jfrI krdy hoey ikhf ijLafdfqr mOqF mhIny dy AunHF idnF ivwc huMdIaF hn ijnHF idnF ivwc lokF nUM srkfr vwloN 'vYlPyzr' dy cYWk imldy hn. vYlPyar df cYWk imlx dy 5 idnF dy ivwc ivwc rojLfnf aOsqn 6 mOqF ho jFdIaF hn. bIsI sUby ivwc vYnkUvr, ivktorIaf aqy srI aijhy iqMn ielfky hn ijQy zrwg EvrzojL nfl vwD mOqF huMdIaF hn. Xfd rhy aYbsPorz ivwc akqUbr dy mhIny ivwc 8 GMitaF ivwc zrwg EvrzojL nfl 9 mOqF ho geIaF sn.


lE jI hux af rhI hY TMzI Tfr BMg-bIar

inAUXfrk :- kYnyzf aqy amrIkf smyq keI pwCmI dysLF ivwc BMg (mYrUvfnf) df kfnMUnIkrn kIqf jf irhf hY. trUzo srkfr kYnyzf ivwc pihlI julfeI 2018 nMU BMg dI srkfrI ivkrI sLurU kr rhI hY aqy ies dy nfl hI mYzIkl vrqoN vfsqy afm sLihrI afigaf lY ky kuJ BMg afpxy Gr Augf vI skygf. AuntyrIE srkfr sLrb dy TyikaF rfhIN BMg vycx vsqy iqafrI krI bYTI hY. bhuq sfrIaF kMpnIaF lsMs hyT vwzI pwDr `qy BMg AugfAux leI iqafrI krI bYTIaF hn. amrIkf ivwc keI kMpnIaF BMg vflIaF zirMks bnfAux lwg peIaF hn aqy lokF dy suafd prK rhIaF hn. imrQ krIeysLn nfm dI amrIkI kMpnI ny BMg qoN iek ajyhI zirMk iqafr kIqI hY jo kMpnI muqfibk BivK ivwc bIar df mukfblf krygI. sIeIE aYzm stIts muqfibk ieh zirMk lok pUry tOhr nfl pI skxgy aqy BMg pIx dy dfg (AulMBy) qoN vI bc skxgy. zyivz pflscwk df kihxf hY ik jldI hI nfrQ amrIkf ivwc pIx dy sLokIn afpxI brFzI aqy bIar dy nfl nfl bfrF ivwc BMg df TMzf iglfs vI afrzr kr sikaf krngy. zyivz pflscwk aYvrgrIn hrbl nfm dI kMpnI dy syljL ivBfg df pRDfn hY. ieh kMpnI amrIkf dy vfisLMgtn styt ivwc BMg vflIaF zirMks bxfAuNdI hY. amrIkf dy kuJ stytF ivwc zf: rObrt vfielz cYrI aqy blyjL amYrIkn kol vrgIaF zirMks KrId skdy hn ijhnF ivwc nsLf hY. BMg dy nsLy vflIaF keI zirMkF mfrkIt ivwc af rhIaF hn ijhnF ivwc lIgl, mOsko imAUl aqy aOirMj krIm pfeI sLfml hn. ikhf jFdf hY ik iehnF ivcoN keI nfm Plyvr anusfr rwKy gey hn. aYzm stIts  df kihxf hY ik BMg-bIar lokF nMU nsLy dI ikwk muqfibk afrzr krn dI cuies dyvygI. lok afpxy Plyvr dI BMg-zirMk KrId sikaf krngy.

hYrfnI vflI gwl hY ik kYnyzf srkfr ny ajy ieh injm nhIN bxfey ik BMg nfl iks iksm dy pdfrQ bxf ky vycy jf skdy hn pr kMpnIaF bMg-bIar bnfAux vwl qur peIaF hn. sLfied ajy iehnF kMpnIaF nMU sLrdeI df ajy pqf nhIN lwgf nhIN qF iksy ny ies nMU pytYNt krvf lYxf sI. ijLKrXog hY ik kYnyzf ivwc EpIafz nisLaF dI EvrzojL nfl pihlF hI bhuq mOqF ho rhIaF hn.


kYnyzf dy sfbkf POjIaF hflq ho rhI hY qrsXog

byGry 770 POjI sONdy hn kYnyzf dIaF sVkF `qy

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf srkfr dy sfbkf POjIaF dy mMMqrfly "vYtrnjL aPyarjL kYnyzf' ny afpxI sqMbr mhIny jfrI kIqI irport ivwc ikhf hY ik kYnyzf dy 770 sfbkf POjIaF kol rihx jgfH (Gr jF apfrtmYNt) nhIN hn aqy Auh sVkF aqy sLYltrF ivwc sONdy hn. rIport ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik 2015 qoN bfad byGry sfbkf POjIaF dI igxqI ivwc bhuq qyjLI nfl vfDf hoieaf hY. jnvrI 2015 ivwc byGry POjIaF dI sMiKaf 475 sI joik jnvrI 2016 ivwc 578 ho geI Bfv iek sfl ivwc 103 POjI byGry sn aqy jnvrI 2017 ivwc byGry POjIaF dI igxqI 687 ho geI sI. ies df Bfv ieh hY ik iek sfl ivwc 109 hor POjI byGry ho gey sn aqy sqMbr qwk ieh igxqI 770 qwk phuMc geI hY Bfv 83 hor POjI byGiraf dI ilst ivwc sLiml ho gey hn.

hryk mhIny 9-10 sfbkf POjI sLYltrF jf sVkF `qy sOx leI mjLbUr hn aqy ies qoN ielfvf 64 POjIaF df koeI aqf pqf nhIN hY ik Auh ikWQy rih rhy hn. sB qoN ijLafdf byGry POjIaF dI igxqI EntyrIE sUby ivwc hY. kwul byGry lokF ivwc 2[1% sfbkf POjI hn jo ik kYnyzf dI surwiKaqf leI jfnF `qy vI Kyl jFdy sn. ieQy hI bws nhIN byGry lokF ivwc sfbkf POjI hI aijhy hn jo Amr drfj hn Bfv hornf lokF qoN ijLafdf Aumr dy hn. keI mfnisk ibmfrIaF df isLkfr hn. srkfrF dI axdyKI ny dysL dy sfbkf rfiKaF dI ijLMdgI bdqr kr idwqI hoeI hY. ieh aMkVy qF  srkfr vwloN pysL kIqY gey hn pr 2015 ivwc kYnyzIan pRRYs dy jfxkfrI kfnUMn qihq pfRpqf aMkVy ikqy ijafdf hn. 2015 ivwc pRfpq kIqI jfxkfrI ivwc ikhf igaf sI ik 2250 sfbkf POjI rYgUlr qOr `qy sLYltrF ivwc rih rhy hn. sfbkf POjIaF dy Bwqy kwty jf rhy hn, mYzIkl syvfvF kwt kIqIaF jf rhIaF hn ijs kfrn sfbkf keI POjIaF dI hflq qrsXog bxI hoeI hY.


ijnsI hmly dy dosL `c pIal pulIs df aPsr cfrj

qnKfh smyq kIqf sspYNz

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- iewk aOrq `qy ijnsI hmly dy dosL hyT pIal puLlIs dy iewk aPsr nUM cfrj kIqf igaf hY. ieh Gtnf meI 2017 ivwc vfprI sI aqy aYsafeIXU jo ies Gtnf jFc kr rhI sI, ny ieh nhIN dwisaf ik jd ieh Gtnf vfprI sI qF puls aPsr izAUtI `qy sI jF nhIN aqy aOrq dI Aumr df vI koeI ijLkr nhIN kIqf igaf. burilMgtn invfsI kYivn mYkulc nF df 45 sflf ieh aPsr ipCly 11 sflf qoN pIal pulIs ivwc kMm kr irhf sI. ies mfmly dI jFc aYsafeIXU kr rhI sI ijs ny pulIs aPsr `qy kys clfAux nUM hrI JMzI idwqI hY. ies aPsr dI pihlI pysLI 4 dsMbr nUM hovygI aqy pulIs srivs ivwcoN Aus nUM qnKfh smyq sspYNz kr idwqf igaf hY.


kMmkfjI grBvqI aOrqF leI KusLI dI KLbr

agly mhIny vDf idwqI jfvygI 'jxypf CuwtI'

aftvfL (jIq jlMDrI) :- nvyN bxn jf rhy mfipaF leI ieh bVI hI KusLI dI KLbr hY ik PYzrl srkfr agly mhIny qoN mfipaF dI 'jxypf CuwtI' ivwc vfDf krn jf rhI hY. PYzrl srkfr vloN sMkyq idwqy gey hn ik hux grBvqI mfvF bwcy dI jnm qrIk qoN 12 mhIny pihlF hI CwtI lY skdIaF hn aqy ieh bYnIiPt 18 mhIny qwk cldy rihxgy. ies qoN ielfvf agly 35 mhIny bwcy dI privrsL leI koeI vI mfpf, mF jF ipE lY skdy hn. afpxI cox kMpyn dOrfn ilbrl pfrtI ny jxypf CuwtI vDfAux df vfadf kIqf sI. ieQy ieh vI dwsxXog hY ik srkfr vwloN isrP CwutI ivwc hI vfDf kIqf igaf hY jd ik bYynIiPt pihlF ijMny hI rihxgy jo ik hPqy dI ieMsorYbl afmdn df 55% hn.

          ies qbdIlI df asr ikbYWk sUby ivwc nhIN pvygf ikAuNik AuWqy sUby df afpxf pyrYNtl lIv progrfm hY. ajy ies nvIN qbdIlI dy pUry vryvy sfhmxy afAuxy bfkI hn ik ieh nvIN qbdIlI iks pRkfr kMm krygI aqy ies df asr mfipaF dI CwutI qy iks pRkfr pvygf.


kYnyzf srkfr ny idwqI jhfjLF `c 6 sYNtImItr df cfkU iljfx dI afigaf

pr bybI pfAUzr vrgy pdfrQF `qy lwgI rhygI pfbMdI

aftvf: (jIq jlMDrI) kYnyzf dI srkfr ny jhfjLF ivwc pfbMdIsLudf vsqF dI sUcI ivwc qbdIlI kIqI hY qF ik ies sUcI nUM aMqrrfsLtrI sUcI dy pwDr dI kIqf jf sky. trFsport kYnyzf ny ikhf hY ik 27 nvMbr qoN XfqrI  6 sYNtImItr (2[36 ieMc) jF ies qoN Coty blyz vfly cfkU nUM GrylU aqy aMqrrfsLtrI Auzfnf vfly jhfjL ivwc iljf skxgy pr kuJ iksm dy pfAUzrF ijnHF ivwc bybI pfAUzr vI sLiml hY aqy ijnHF dI mfqrf 350 imlIlItr qoN vwD hovygI, nhIN iljf skxgy Bfv pihlF vFg pfbMdI lwgI rhygI. pr bybI PfrmUlf, protIn pfAUzr, cfh aqy kfPLI vrgIaF vsqF iljfx dI mfqrf `qy koeI pfbMdI nhIN hY. ies dy nfl hI trFsport kYnyzf ny ieh vI ikhf hY ik 6 sYNtImItr jF ies qoN Gwt lMbfeI vfly blyz vfly cfkU nUM vI GrylU aqy aMqrrfsLtrI Auzfnf ivwc iljfx dI iejLfjLq hovygI pr amrIkf nfl kIqy vwKry smJOqy qihq iksy vI pRkfr df cfkU amrIkf jfx vflIaF AuzfnF ivwc nhIN iljfieaf jf skygf. ies dy nfl ryjLr blyz jF bfks ktr vrgy cfkUaF `qy pihlF vFg pfbMdI rhygI. ies qoN pihlF vrlz iswK afrgynfeIjysLn vwloN ByjI geI iek eImyl ivwc ikhf igaf sI ik iswKF nUM GrylU aqy aMqrrfsLtrI Auzfnf ivwc 6 sYNtImItr jF Gwt dy blyz vflI ikrpfn iljfx dI afigaf  idwqI geI hY. ies bfry kuJ BMblBUsf hY ik kI iswKF nUM vwKry qOr `qy ieh iejLfjLq idwqI geI hY jF ik sfry XfqrIaF nUM hI iejLfjq idwqI geI hY. vrlz iswK sMgTn vwloN ByjI eImyl muqfibk qF iehI lgdf sI ik ieh iejLfjLq isrP iswKF nUM Dfrimk icMnH kfrn imlI hY.

vrlz iswK afrgynfeIjysLn dy lIgl kONsl srdfr blpRIq isMG bopfrfey vloN ByjI geI eImyl:

awj dy aYlfn anusfr trFsport kYnyzf ny vrijq cIF dI sUcI ivwc soD kIqI hY qF jo rftrI jF aMqrrftrI AuzfnF `qy Coty blyz (6 sYtImItr qo Gwt) dI pfbMdI nhIN hovygI. ieh Cot amrIkf nUM jfx vflI iksy vI Auzfx qy lfgU nhIN hovygI. XUky ivwc iswKF nUM pihlF hI XUrpI XUnIan dy imafr anusfr kuwJ smy qo 6 sYtImItr qwk dy blyz vflI ikrpfn nfl hvfeI sPr krn dI afigaf idwqI geI sI. zblXU aYs E dy pRDfn sR muKbIr isMG ny ikhf, "asI awj dy aYlfn df svfgq krdy hF. asI kuJ mhIny pihlF trFsport kYnyzf nfl CotIaf ikrpfnF dI mnUrI bfry apxy vIcfr sFJy kIqy sn aqy ies msly dy sMbMD ivwc AunHF nfl gwlbfq jfrI rwKI sI. ies PYsly nfl hux kYnyzf dy aMimRqDfrI iswK XfqrU CotIaF ikrpfnF, ijhnF dy blyz 6 sYtImItr qo Gwt hoxgy, swjf ky sPr kr skxgy. ieh iDafn rKxf jrUrI hY ik afkfr dI afigaf nUM sKqI nfl lfgU kIqf jfvygf aqy aMimRqDfrI iswKF nUM shI lMbfeI vflI ikrpfn nfl hI sPr krn idwqf jfvygf."

ivv iswK sMsQf iek nF-munff sMsQf hY jo knyzf dy iswKF dy ihqF nUM mihU rKx `qy ienHF dI pROVqf dy nfl nfl sfry hI ihrIaF dy mnuwKI hwkF dI rfKI leI XqnIl hY BFvy Auh iksy vI nsl, Drm, ilMg, swiBafcfr, smfjk jF afrQk pwDr nfl sbMD rKdy hox.


nklI rMg lf ky vycy jf rhy hn PlIaF vfly mtr

puxy: - hr vfr jdo qusI sbI lYx jFdy ho qF sbI dy Joly `c mtrF df vwzf ihwsf huMdf hY. qusI vI qfy hry mtrF nUM dyK ky ies nUM KrIdx qo Kud nUM nhI rok skdy hovogy. pr hux jdo quhfzI iblkul hry mtrF `qy nr pvy qF QoVf sfvDfn ho jfE. ieh hrf rMg nklI ho skdf hY. keI lokF ny ies gwl dI ikfieq kIqI sI ik hry mtrF nUM nklI rMg `c zbo ky iPr Aus nUM Do ky vyicaf jf irhf hY. buwDvfr nUM ihr `c `imrr` ny iesdI pVqfl kIqI. hzpsr mMzI aqy ivfjI bffr qo puxy dy kYp eyrIaf `c hry mtr ilaFdy jFdy hn.

kudrqI rUp nfl pwky mtrF dI kImq 200 qo 220 rupey pRqI iklo qwk hY pr ijnHF mtrF `qy nklI rMg cVHfieaf jFdf hY, Auh 100 rupey pRqI iklo dy ihsfb nfl ivk rhy hn. hzpsr mMzI dy iek vfsI ny dwisaf ik Ausny buwDvfr dI svyr nUM awDf iklo mtr KrIdy. jdo Gr jf ky ienHF nUM pfxI ivc pfieaf qF pfxI hrf ho igaf. ieh mtr rMg ivc pf ky sukfey gey sn jo ishq leI bhuq hI Kqrnfk sfbq ho skdy hn.

nvMbr 10, 2017, KLbrnfmf # 948


kYnyzf dI pfrlImYNt ivwc aOrqF nfl kIqy jFdy hn Bwdy mjLfk

aOrq aYmpI ny pfrlImYNt ivwc kIqy jFdy 'Bwdy mjLfkF' df qujrbf sFJf kIqf

aftvf (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dy lMzn hlky qoN torI pfrtI dI aYmpI bIbI kYrn vYcIE ny ikhf hY ik pfrlImYNt ivwc mrd aYm pIaF vwloN  aOrq aYmpIaF nfl Bwdy mjLfk aksr kIqy jFdy hn aqy Aus nfl vI aijhf vfpr cuwkf hY. ijwQy vIrvfr nUM kYnyzf dI srkfr ny kMmkfj vflIaF QfvF `qy kfimaF nUM pRysLfn kIqy jfx dI ivsqfirq rIport jfrI kIqI hY, AuWQy srkfr dy afpxy 'Gr' jfxI ik pfrlImYNt ivwc hI pRysLfn krn dI iewk aOrq aYmpI ny pol Kohl idwqI hY. aYmpI kYrn vYcIE ny sIbIsI inAUjL cYnl nUM dwisaf ik  ies sfl dy sLurU ivwc Aus dI izafn vfts nF dI sfQx torI aYmpI nUM jdoN ilMgvfdI itpxIaF krky pRysLfn kIqf igaf sI qF Auh Aus Gtnf dI gvfh sI. ies Gtnf qoN bfad izafn vfts ny bIsI sUby dI lIzrisLp leI dOV ivwc sLfiml hox leI PYzrl rfjnIqI nUM alivdf afK idwqI sI. vYcIE ny ikhf ik Aus ny afpxy nfl vfprI Gtnf bfry qurMq hI torI pfrtI dy ivwp gfrzn brfAUn nUM dwisaf sI ijs ny awgy ilbrl pfrtI dy ivwp pYblo rfzirAUjL nUM jfxU krvfieaf sI ijs ny koeI sKLq aYksLn lYx dI bjfey smJOqf krvfAux nUM qrjLIh idwqI sI. aYmpI ny ieh nhIN dwisaf ik Aus nUM iks aYmpI ny Bwdy mjLfk kIqy sn ikAuNik Auh pRikRaf dI guqqf df siqkfr rwKxf cfhuMdI sI pr Aus dy ibanf qoN lwgdf hY ik ik Auh aYmpI ilbrl pfrtI df hI hovygf qFhI torI pfrtI dy ivwp ny ilbrl pfrtI dy ivwp qfeIN phuMc kIqI sI. kyrn vYcIE ny aYmpI vfts nUM kIqy Bwdy mjLfk bfry dsidaF ikhf ik jdoN ilbrl aYmpI inkolf zI lfrIE aqy vfts iek kYmrf mIitMg kr rhy sn qF vfts dy PUn dI GMtI KVkx lwgI qF zI lfrIE ny ikhf ik "vyars XUar pol tU slfeIz zfAUn afn?" vfts ny aYmpI dI ies itpxI dI qulxf nfeIt klwbF ivwc nfcfr lVkIaF vwloN vrqy jFdy 'zFs pol' nfl kIqI sI aqy ikhf sI ik ies itpxI nfl Auh bhuq axsuKfvF mihsUs krdI hY. ies mfmly dI isLkfieq dI sLurUafq vYcIE qoN hoeI sI aqy Aus ny hI vfts nUM mfmlf AuTfAux bfry ikhf sI aqy ies qoN bfad Aus nUM vI Bwdy mjLfkF df sfhmxf krnf ipaf sI. Xfd rhy bfad ivwc ilbrl aYmpI zI lfrIE ny afpxI itpxI bfry pfrlImYNt ivwc muafPLI mMMg leI sI.


sflF bwDI cwupI qoN bfad brYNptn dI myar ilMzf jfPrI ny hspqfl msly bfry mUMh Kohilaf, lokF dy nF iliKaf Kuwlf Kwq

brYNptn nUM 2041 qwk iewk hor hsqpfl dI loV pvygI?-ilMzf jfPLrI ny CwzI sLurlI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dI ilbrl sUbf srkfr dI kYbint mMqrI rih cwukI ilMzf jfPrI jo ik hux brYNptn dI myar hY, ny afpxI sflF bwDI cwupI qoN bfad afKr mjLbUr ho ky brYNptn isivk hspqfl `c mrIjLF dI mfVI hflq bfry afpxf mUUMh Kohilaf hY. ilMzf jfPrI `qy brYNptn dy lokF vwloN ieh dosL lfieaf jFdf irhf hY ik Aus dy ilbrl srkfr nfl gUVy sMbMD hn aqy ienHF sMbDF dy kfrn Auh brYNptn hspqfl ivwc mrIjLF dI qrsXog hflq bfry kdy vI iek sLbd nhIN AucfrdI. hux nvMbr 2 nUM ilMzf jfPrI ny brYNptn dy vsnIkF dy nF iek Kuwlf Kwq ilwK ky ilbrl srkfr nUM hspqfl vfsqy hor PMz muhweIaf krvfAux aqy pIal mYmorIal hspqfl dI QF bxy 'arjYNt kyar sYNtr' ivwc ibsqiraF df vfDf krn leI ikhf hY. Aus ny Kwq ivwc sUbf srkfr nUM brYNptn dy vsnIkF dIaF loVF df smyN isr hwl krvfAux leI ikhf hY aqy nfl hI ieh ikhf hY ik agr loVF dI puUrqI smyN isr nf hoeI qF hflfq hor vI ivgV skdy hn. Aus df kihxf hY ik 2041 qwk brYNptn dI afbfdI iewk imlIan qwk phuMc jfvygI aqy sfnUM qIjy hsqpfl dI vI loV pvygI.  ilMzf jfPrI df sMn 2041 df ijLkr krnf keI KdsLy KVy krdf hY ikAuNik brYNptn ivwc iewk hor hspqfl dI loV qF hux hY aqy lok iewk hor pUry hspqfl leI afpxI avfjL AuTf rhy hn aqy ilMzf df 2041 bfry ibafn lokF nUM mUrK bxfAux vflf jfpdf hY. jfpdf ieEN hY ik ilMzf jfPLrI pIal mmorIal vfly QF `qy bxy mihMgy aqy vwz akfrI 'vfk ien klInk' nUM hI pUrf hspqfl dws rhI hY jd ik AuWQy pUry hspqfl vflI koeI vI shUlq nhIN hY aqy ieh aYNbUlYtrI kyar sYNtr hY. ies nUM hspqfl kihxf iblkul glq aqy guMmrfhkun ibafn hY.

          arjYNt kyar sYNtr dy nF nfl jfxy jFdy ies sYNtr nUM vI $14 imlIan qoN vwD pYsy dI loV hY qF ik ieh sYNtr mrIjLF dIaF loVF pUrIaF kr sky. ies arjYNt kyar sYNtr `qy $400 imlIan qoN vwD dy Krc idwqf igaf hY jdik eyny pYsy nfl pUrf hspqfl bxfieaf jf skdf sI.

aYnzIpI ny brYNptn isivk hspqfl dI hflq `qy sKLq svfl AuTfey hn ijwQy mrIjLF nMU keI vfr keI idn hflvyjL ivwc hI rwiKaf jFdf hY. abfdI dy ilhfjL nfl hspqfl bYWzF dy mfmly ivwc brYNptn dysL ivwc swB qoN ipwCy hY. sLihr dI abfgdI 6 lwK dwsI jf rhI pr kuJ lok smJdy hn ik abfdI ies qoN ikqy vwD hY ikAuNik bysmYNtF vI BrIaF hoeIaf hn.

          kuJ lok smJdy hn ik PYzrl ilbrl srkfr vI iemIgrMtFVdI igxqI vDf ky votF dI rfjnIqI Kyz rhI hY. iewk pfsy hspqfl vrgIaF muZlIaF shUlqF dI Gft hY aqy dUjy pfsy torFto eyarport `qy Auqrn vfly bhuqy iemIgrMt brYNptn vwl hI afAuNdy hn.

          myar ilMzf jfPLrI df Kwq pVHn qoN bfad brYNptn dy lok ilMzf nUM pwuCdy hn ik qUM pihlF ikAuN nf bolI jd hux muwdf asMblI ivwc phuMc igaf hY qF mUMh rwKx leI hspqfl df cyqf af igaf hY. keI lok ilMzf dy ies Kwq nUM sLurlI afK rhy hn aqy kih rhy hn aMdrKfqy myar ilMzf jfPLrI ilbrl srkfr dI hI lfzlI hY aqy sLurlI Cwz ky brYNptn dy lokF dI hmdrd bxnf cfhuMdI hY qFik myar dI dUjI vfr cox lVn df rsqf sfPL kr sky.


hfeIvya 400 `qy hoey hfdsy `c 9 bwicaF dy bfp dI hoeI mOq

trwk zrfievr dI axighlI kfrn hoey iBafnk hfdsy ivwc hoeIaF iqMn mOqF aqy 14 vhIkl qbfh

brYzPorz (jIq jlMDrI) :- bIqy mMglvfr dI rfq nUM hfeIvya 400 `qy hoey iBafnk hfdsy ivwc mrn vflf trwk zrfievr 9 bwicaF df bfp sI aqy Aus dI qnKfh nfl hI Gr df gujLfrf cldf sI. 14 motrgwzIaF dy hoey hfdsy ivwc do hor ivakqIaF smyq 37 sflF df bYnjfmYn zMn nF df zrfievr dm qoV igaf sI jo ik ipCly 14 sflF qoN trwk zrfievrI krdf sI. ies hfdsy ivwc kfrF qoN ielfvf iqMn trwk sLfiml dwsy jFdy hn aqy ikhf jf irhf hY ik qyl tYNkr ny pihlF hoey hfdsy kfrn hOlI hoeI trYiPk ivwc hOlI hox dI bjfey ipwCEN afxky jbrdsq twkr mfr idwqI sI ijs nfl qyl tYNkrF nUM awg pY geI sI aqy awg dy goiLlaF ivwc iqMn trwkF smyq 11 kfrF sV geIaF sn. bysLk 1995 qoN bfad trwkF kfrn hoey hfdisaF ivwc kmI afeI hY pr iPr vI trwk zrfievrF dI axighlI kfrn hfdsy ajy vI vfpr rhy hn. EpIpI anusfr trwkF dubfrf vfpry hfdisaF ivwc ies sflf hux qwk 66 ivakqIaF dI mOq ho cwukI hY. dUsry pfsy trwk zrfievrF df kihxf hY jdoN hfdsf vfprf df hY qF sfrf dosL trwk zrfievr dy isr hI mVH idwqf jFdf hY jd ik trwk hfdsy df kfrn bxn vfly bhuqy kfrnF nUM awKO proKy kr idwqf jFdf hY. trwk zrfievrF df kihxf hY ik trwkF nuM iewkdm rokxf bhuq musLkl huMdf hY aqy jd kfrF vfly trwkF nUM mUhirEN kwt idMdy hn qF iPr trwk zrfievr kol trwk rokx leI bhuwq hI Gwt mOky bcdy hn. trwk zrfievrF vfly ijMny mUMh EnIaf hI gwlF kIqIaF jf rhIaF hn aqy iek ieh vI suJfa idwqf jf irhf hY ik trwk zrfievr dI Gwto Gwt Aumr 35 sfl kr dyxI cfhIdI hY aqy trwk zrfievrF leI inXm hor sKLq kIqy jfxy cfhIdy hn. ieh vI KLbrF hn ik ies hfdsy ivwc mrn vflf iewk nOjvfn trwk zrfievr brYNptn qoN hY jo ik ajy iqMn sfl pihlf hI pMjfb qoN kYnyzf afieaf sI pr ies Kbr dI puls nfl sMprk krn `qy vI pusLtI nhIN ho skI.


inAUXfrk hmlfvr nUM mOq dI sf suxfeI jfvy -trMp

iewk sfl qoN kr irhf sI hmly dI iqafrI qy vwD qoN vwD lok mfrny cfhuMdf sI

vfiMgtn :- amrIkf dy rftrpqI zonlz trMp ny inAUXfrk ivc trwk hyT drV ky 8 ivakqIaF nUM kql kr dyx vfly Aujbyk pRvfsI sYPulo syeIpov leI awj mOq dI sf dI mMg kIqI. trMp kl qo ies hmly dI inMdf krn ivc muKr hn. kl inAUXfrk ivc afeI[aYs[afeI[aYs[ qo pRyirq iek ivakqI dI jfn clI geI sI aqy qkrIbn iek drjn hor KmI ho gey sn. trMp ny tvIt kIqf ik inAUXfrk hmly df awqvfdI Ku sI ikAuik Aus ny hspqfl ivc afpxy kmry ivc afeI[ aYs[ afeI[ aYs[ df JMzf lgfAux dI mMg kIqI hY. Aus ny 8 lokF nUM kql kr idwqf aqy 12 hor nUM burI qrHF KmI kr idwqf. kl trMp ny Pysbuk AuWqy iliKaf sI ik inAUjrsI df rihx vflf syeIpov afeI[ aYs[ afeI[ aYs[ qo pRyirq sI aqy Aus ny hspqfl ivc afpxy kmry ivc afeI[ aYs[ afeI[ aYs[ df JMzf lgfAux dI mMg kIqI sI. AunHF ny lokF dy KmI hox AuWqy duwK pRgt krdy hoey ikhf sI ik ieh dUjf hmlf hY ijvy rugx mfniskqf vfly ivakqI ny aMjfm idwqf hY.

          hmlfvr ny puls nMU qPqIsL dOrfn dwisaf ik Auh iewk sfl qoN ies hmly dI iqafrI kr irhf sI aqy vwD qoN vwD lok mfrny cfhuMdf sI. 29 sflf sYPulo syeIpov ny ikhf ik Auh hYlovIn mOky kIqy gey hmly qoN pUrf KusL hY. Aus ny hmly qoN pihlF ielfky ivwc trfiel rMn kIqy sn aqy hYlovIn df idn hmly vfsqy ieh soc ky cuixaF sI ky lok ijLafdf hoxgy. Auh brukilMn puwl nMU vI hmly dy Gyry ivwc ilafAuxf cfhuMdf sI aqy afpxy trwk `qy jhfdIaF df JMzf vI lgfAuxf cfhuMdf sI pr jldI PVy jfx dy zr kfrn mMn bdl ilaf. Aus dy Pon ivcoN afeIaYs dy 90 pRypfgMzf vIzIE imly hn ijhnF qoN Auh pRBfvq hoieaf sI. izputI puils kimsLnr jOhn imlr ny ikhf hY ik hmlfvr ny afeIaYs vloN jhfdIaF nMU hmly krn dI idwqI hdfieq `qy aml kIqf hY. Auh sfl 2010 ivwc amrIkf afieaf sI. Aus ny 2013 ivwc 19 sfl dI AujLbyk ipCokV dI nOjLmf EzOlovf nfm dI aOrq nfl ivafh krvfieaf sI aqy Aus dy iqMn bwcy hn. Aus nMU vIrvfr nMU vIlHcyar `qy adflq ivwc pysL kIqf igaf. Aus nMU hwQ kVIaF aqy byVIaF lwgIaF hoeIaF sn. adflq ny Aus nMU zItyn krn df hukm dy idwqf hY aqy Aus dy vkIl ny jLmfnq dI mMg nhIN kIqI.


afpxy iqMn nvjMmy bwcy mfrn dy dosL `c 27 sflf mF cfrj

mFtrIal :- ikbYWk dI subfeI puils ny iek 27 sflf mF nMU afpxy iqMn nvjMmy bwcy mfrn dy dosLF ivwc cfrj kIqf hY. Aus `qy iqMn Pst izgrI kql dy dosL lgfey gey hn. puils muqibk iqMny nvjMmy bwicaF df jnm vwK vwK hoieaf sI. Bfv ies aOrq ny iqMn vfr grBvqI hox ipwCoN jd bwicaF nMU jnm idwqf qF AuhnF nMU kql kr idwqf. puils ny ksy sLwk kfrn ies dy Gr `qy 16 akqUbr nMU ryz kIqf sI aqy iqMn bwicaF dy imRqk srIr imly sn. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik kql kdoN kIqy gey sn. qPqIsL ipwCoN puils ny ies aOrq nMU cfrj kr ilaf aqy 2 nvMbr nMU adflq ivwc pysL kIqf. adflq ny ies nMU 7 dsMbr nMU aglI pysLI vfsqy swidaf hY. lok hYrfn hn ik iewk mF afpxy mfsUm bwcy ikvyN kql kr skdI hY?


torFto 'c 9 mhIinaF ivwc 70 byGr lokF dI mOq hoeI

torFto :- torFto 'c byGr hox dI smwisaf smy qo pihlF mOq df vwzf kfrn bxdI jf rhI hY, ijs dI spwt imsfl 2017 dy pihly 9 mhIny dOrfn mrn vfilaF dI igxqI qo imldI hY. torFto dy ishq borz dI mIitMg dOrfn mYzIkl asr zf[ ielIn zI ivlf ny dwisaf ik mrn vfilaF co 57 pur aqy 13 aOrqF sn. mrn vfilaF dI aOsq Aumr 48 sfl bxdI hY. AunHF ikhf ik byGr lokF dI mOq dy aMkVy 200 qo vwD ishq aqy smfj syvf eyjMsIaF qo iekwqr kIqy gey hn. imRqkF co 46 jixaF dI mOq Cwq hyT hoeI aqy 20 jixaF dI mOq axdwsIaF QfvF 'qy hoeI. iesy qrHF pihlI iqmfhI 'c 27, dUjI iqmfhI 'c 21 aqy qIjI iqmfhI 'c 22 mOqF heIaF. zI ivlf ny ikhf ik mOqF dI aOsq pRqI hqf 1[8 drj kIqI geI hY. hYrfnI vflI gwl ieh hY ik mOqF dy kfrn vwK vwK rhy pr keI mOqF Evrzo nfl sbMDq dwsIaF jFdIaF hn. sB qo iafdf mOqF vfly mhIny PrvrI aqy julfeI rhy aqy idl dy dOry vrgy pRmuwK kfrnF kr ky jfnF geIaF. 70 'co 32 jixaF dI mOq bfry rIjnl koronr vwlo jFc kIqI geI. zI ivlf muqfbk iekwqr kIqy vyrivaF nfl byGr hox dI smwisaf dI jV qk phuMicaf jf skygf aqy smwisaf nUM Kqm krn 'c mdd imlygI. dwsxXog hY ik byGr lokF dI mOq bfry ishq aqy smfj syvf eyjMsIaF vwlo iek afnlfeIn frm rfhI torFto jn ishq ivBfg nUM suicq kIqf jFdf hY. AunHF ikhf ik ihr dy pRfsn nUM sbMDq vyrvy iekwqr krny cfhIdy hn pr imRqkF bfry jfxkfrI gupq rwKxI cfhIdI hY. 2016 'c torFto ivKy 30 byGr lokF dI mOq hoeI aqy 2015 'c ieh igxqI 45 drj kIqI sI.


kolorfzo ivwc vflmfrt `c golIaF mfr ky iqMn kql krn vflf 47 sflf kfql igRPqfr kr ilaf igaf

QOrntn, kolorfzo, 2 nvMbr :- amrIkf dy kolorfzo sUby ivwc vflmfrt stor ivwc aMnyHvfh golIaF clf ky iqMn kql krn vflf 47 sflf kfql puils ny igRPqfr kr ilaf hY. puils ny ies df nfm skft EstrIm dwisaf hY.  QOrntn puils dy spoksprsn ivktr aYvIlf ny dwisaf hY puils ny kfql dy bfry ivwc iewk Pon kfl qoN sUh imlI sI. puils ny Aus dy apfrtmYNt `qy Cfpf mfiraf jo ik vflmfrt stor qoN awT iklomItr dUr siQq hY. Aus ny kfr ivcw Bwjx dI koisLsL kIqI pr Aus nMU kfbU kr ilaf igaf.

Xfd rhy buwDvfr rfq nUM iewk ivakqI vflmfrt ivwc dfKl hoieaf sI qy Aus ny hwQ ivwc PVHI hYzgMn nfl golIaF clfAuxIaF suLrU kr idwqIaF aqy do purF qy iewk aOrq nUM mOq dy Gft Auqfr idwqf. ies qo bfad Auh kfr ivwc Prfr hox ivwc vI kfmXfb ho igaf.

QOrntn puils dy bulfry ivktr aYvIlf ny dwisaf ik ieh iksy isriPry dI hrkq hY ies df awqvfd nfl koeI lYxf dyxf nhIN hY. aYvIlf ny afiKaf ik ieh bhuq hI iGnfAuxf jurm hY.

zYnvr qo 16 iklomItr dI dUrI AuWqy siQq vflmfrt dy aMdr do ivakqIaF ny dm qoiVaf qy aOrq dI mOq bfad ivwc hspqfl ivwc hoeI. aiDkfrIaF ny iksy vI imRqk dy sbMD ivwc vI koeI jfxkfrI jfrI nhIN kIqI hY. 44 sflf aYrn stIPn Audo sYlP cYwkafAUt lfeIn ivwc sI jdo Aus ny pihlF iewk golI cwlx dI afvf suxI qy iPr do hor Pfier Aus nUM suxfeI idwqy. iPr lokF nUM Aus ny iewDr AuWDr BwjidaF vyiKaf. Aus ny dwisaf ik gRfhk vI cIkdy hoey bfhr vwl Bwj rhy sn qy krmcfrIaF ny vI cIkxf urU kr idwqf. mujrm dI nfq leI sikAUirtI dI vIzIE df mulFkx kIqf igaf aqy mkUk dI pCfx krn leI cmdIdF dy ibafn vI ley gey. sikAUirtI dI vIzIE qoN ies mujrm dI pCfx sMBv ho skI.

 

nvMbr 03, 2017, KLbrnfmf # 947


brYNptn isivk hspqfl vwloN imRqk aYlfnI aOrq dy mfipaF nUM adflq ny idwqI rfhq

hor do hPLqy nhIN lfhI jfvygI 'lfeIPL sport'

aYnzIpI ny AuTfey hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl

brYNptn (jIq jlMDrI): brYNptn dy isivk hspqfl dy zfktrF vwloN imRqk GoisLq kIqI jf cwukI 27 sflf aOrq dy mfipaF nUM adflq ny kwuJ rfhq idMidaF ikhf hY ik tkIsLf mYktI dI 'lfeIPL sport' Bfv nklI sfh pRnflI nf lfhI jfvy ijs kfrn Aus nUM jIvq rihx leI do hor hPLqy iml gey hn. Xfd rhy zfktrF ny 20 sqMbr nUM tkIsLf nUM bryn zYWz Bfv imRqk krfr dy idwqf sI aqy Aus dI 'lfeIPL sport' lfhux dI iqafrI kr rhy sn pr ies dy mfqf ipqf df kihxf sI ik Auh ijMdf hY aqy jd Auh tkIsLf nUM bulfAuNdy hn qF Auh sfzf hwQ vI GuwtdI hY aqy aqy hfv Bfv vI bdldI hY ies krky Aus dI lfeIP sport nf lfhI jfvy. pr zfktrF ny mfipaF dI iewk nf suxI aqy mOq df srtIiPkyt vI jfrI kr idwqf. mOq df srtIPyt jfrI hox dy kfrn nf qF pirvfr Aus nUM iksy hor hspqfl ivwc iljf skdf hY aqy nf hI iksy hor zfktr dI dUsrI rfey lY skdf hY aqy ies krky prIvfr ny adflq df drvfjLf KVkfieaf sI. hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI Aus dI jfn bcf leI hY. mfipaF df dosL hY ik zfktrF ny bhuq jldbfjLI ivwc tkIsLf nUM imRqk aYlfn idwqf sI jd ik imRqk aYlfnx qoN bfad tkIsLf afpxf agMUTf aqy afpxf hwQ vI dbfAuNdI rhI sI. 20 sqMbr nUM imRqk aYlfnx qoN bfad 21 qrIk nUM pRIvfr ny adflq ivwc jfky hspqfl vwloN lfeIPL sport lfhux ivrwD aYNmrjYNsI hukm jfrI krvf ilaf sI aqy hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI tkIsLf nUM lfeIPL sport `qy rwKx df nvF hukm jfrI kr idwqf hY. Aus nUM zrwg EvrzojL kfrn hspqfl BrqI krvfieaf igaf sI aqy tkIsLf dI iewk 9 sfl dI bytI vI hY. adflq ny tkIsLf dy hor tYst krn leI syt mfeIkl hspqfl dy zfktr dI izAUtI lfeI hY nfl hI pRIvfr vwloN isLPrfsL kIqy amIkrn zfktr dy kMMm dI vI pVqfl kr rhI ik kI pRIvfr vwloN isPfrsL kIqf zfktr kYnyzf ivwc ielfj kr skdf vI hY ik nhIN. agr zfktr dy ielfj df qrIkf shI aqy Xog pfieaf igaf qF iPr adflq pRIvfr dy afpxy zfktr nUM vI ielfj krn df mOkf dy skdI hY nhIN qF syNt mfeIkl dy zfktrF df nqIjf afKrI hovygf.

ies qoN aYnzIpI ny vI hux brYNptn isivk hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl AuTfey hn. EntfrIE dI aYnzIpI afgU aYzrIaf hOrvwQ ny ikhf hY ik brYptn dy isivk hspqfl ivwc mrIf dI hwdo vwD BIV df mfmlf 2017 ivwc hor vI vwD igaf hY aqy mrIjLF nUM idnf bwDI strYcrf `qy rihxf pY irhf hY. bYWz KflI nhIN hn aqy hspqflF mrIjLF nfl Biraf ipaf hY. aYNmrjYNsI rUm ivwc lMbIaF lMbIaf lfeInF hn aqy ielfj leI mrIjL hfloN byhfl ho rhy hn pr ilbrl srkfr ies bfry KfmosL hY. ilbrl srkfr ny pIal mYmorIal hspqfl nMU Zfh ky iewk aYNblUtrI kyNdr bxf idwqf hY jo ik hspqfl dy muwl df iewk vwzf vfk-ien kilink hI hY aqy brYNptn vfsIaF nMU loVINdI mYzIkl kyar dyx vfsqy brYNptn isivk hspqfl df Bfr hlkf nhIN kr sikaf. brYNptn vfsIaF `qy ies sYNtr nMU bnfAux vfsqy 60 imlIan zflr df tYks vI lgfieaf igaf sI.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here