www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 Porz srkfr df sLlfGfXog kdm, asLlIl sYks krIkulm rwd!

 pVfHeI df imafr AuWcf cuwkxf kyNdrI tIcf hoxf cfhIdY!!

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 akl zwg Porz nMU Gwt hY jF jsitn trUzo nMU?

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


 jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

aYNzrU sLIar nMU cyqMn rihx dI loV!

PYzrl kMsrvtv pfrtI dI sMBfvI vyv `qy suafrI krn leI dysIaF dI POj pRyz krn lwgI

 

pRsLFq lfielpurI


pMjfbIAu! msly ivcfro, kI hovy eyjMzf pMjfb``

- kyhr sLrIPL

coB-nfmf

zwg Porz dI zFg dI Dmk suxky,

sIE hfeIzro df igaf Bwj mIaF.

     6 imlIan sflfnf vsUldf irhf,

     rwKI ilbrlF Borf nf lwj mIaF.

kfrbn tYks Porz ny Kqm kIqf,

PjLUl KrcI df BMinaf Cwj mIaF.

     sYks slybs df vI Bog pf idwqf,

     jo ivMn leI sI mwky df hwj mIaF.

aYnzIpI df qF roxf nf bMd huMdf,

sYks slybs dy kIrny pfeI jFdI.

tIcr qorI vFg mUMh lmkfeI bYTy,

jnqf Porz dy gux hY gfeI jFdI.

julfeI 13, 2018 KLbrnfmf # 981

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


jsitn trUzo aqy jgmIq isMG nMU puwC ky vyKo!!

dfqI nMU dMdy iewk pfsy qy sosLl mIzIaf dy sfry pfsy huMdy hn pr smJx ivwc kuJ dyr jLrUr lgdI hY!!

-blrfj idEl


 

kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


swB hwdF bMny twp igaf hY ieMmIgrysLn Prfz!!

awKF aqy kMn vlytI bYTy hn ilbrl mMqrI aqy sMqrI!

 

pRsLFq lfielpurI


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyKpRImIar zwg Porz dI GurkI df asr

6 imlIan zflr mYn ahuwdf Cwz ky pfsy hoieaf

torFto :- EntyrIE dy pRImIar zwg Porz dI GurkI df ieh asr hoieaf hY ik buwDvfr nMU 6 imlIan zflr mYn ahudf Cwz igaf hY. Xfd rhy subfeI cox smyN pIsI afgU zwg Porz ny vfadf kIqf sI ik Auh cox ijwq ky hfeIzro vMn dy sIeIE mfieE sLimt nMU Pfier kr dyvygf.  Porz ny sLimt nMU 6 imlIan zflr mYn df nfm idwqf sI. mfieE sLimt nMU sfl 2017 ivwc qnKfh aqy BwiqaF sdy rUp ivwc krIb $6[2 imlIan idwqf igaf sI jo ik sfl 2016 nfloN $1[7 imlIan vwD sI. 2016 ivwc Aus nMU $4[5 imlIan idwqf igaf sI. coxF mOky Porz nMU zrfieaf igaf sI ik sLimt nMU kwZx dI sUrq ivwc Aus nMU $10[7 imlIan dyxf pvygf ikAuNik Es ny ies iksm df kMtrYkt kr rwiKaf hY. ies dy juvfb ivwc Porz ny afiKaf sI ik Auh pRImIar bx ky hfeIzro vMn df sfrf borz hI Pfier kr dyvygf aqy loV pYx `qy ies bfry nvF kfnMUn pfs krvf lvygf. 11 julfeI idn buwDvfr nMU hfeIzro vMn ny ikhf hY ik mfieE sLimt qurq rItfier ho irhf hY aqy borz dy mYNbr vI iek mhIny dy ivwc sihjy sihjy qur jfxgy qF ik nvF pRbMD ivDIvwD ZMg nfl AuhnF dI QF lY sky. pqf lwgf hY ik mfieE sLImt hux 4 lwK zflr dy sYvrrYNs pYikj nfl hI gujLfr kr lvygf jo Aus df sUby dy lybr kfnMUn hyT bxdf hY aqy $10[7 imlIan nhIN mMgygf jo Aus ny ilbrlF mOky afpxy kMtrYkt ivwc ilKvfieaf hoieaf sI. Porz srkfr nvF sIeIE qlfsL kr rhI hY ijs nMU mfieE sLimt qoN ikqy Gwt qnKfh idwqI jfvygI. ijLkrXog hY ik sUby dy lokF vfsqy ibjlI dy dr iqMn guxf vD gey hn pr sLimt vrgy motIaF qnKfhF pqf nhIN iks kMm dIaF lYNdy sn. ilbrl srkfr ny hfeIzro vMn dy 60% ihsy 6 ku iblIan zflr ivwc vyc ley sn aqy pYsf sUby dI qrwkI dy bhfny ikqy Kpf idwqf sI.

 

EntYrIE ivwc lok pwKI nIqIaF dyxgIaF dsqk

Qron spIc ivwc kIqf aihm suDfrF df Kulfsf

trONto: (jiq jlMDrI) EntYrIE sUby dI rfjDfnI trONto ivwc vIrvfr nUM pIsI pfrtI dI srkfr ny kueInjL pfrk ivKy asMblI joVI ijs ivwc EntYrIE sUby ivwc aihm suDfr krn df Kulfsf kIqf igaf. asMblI hfAUs ivwc Qron spIc dOrfn sUby dI lYPtInYNt gvrnr bIbI ielYjLbwQ zfAuzsvYWl ny 'ey gvrmYNt Pfr df pIpl`` nF dy isrlyK hyT srkfr dI nIqIaF df vyrvf idwqf. zwg Porz dI srkfr vwloN iqafr kIqy BfsLx ivwc ikhf igaf ik nvIN srkfr ilbrl srkfr vwloN lfgU  lok ivroDI nIqIaF nUM qurMq bdlygI aqy aijhIaf nIqIaf bxfvygI joik EntYrIE dy lokF dy pwK dIaF hoxgIaF. sMKyp ivwc Qron spIc ivwc srkfr dIaF ijnHF nIqIaF `qy rosLnI pfeI geI AunHF ivwcoN kuJ ku ies pRkfr hn.

          kYp aYNz tryz aqy kfrbn tYks nUM Kqm krnf, skUlF ivwc sYks slybl bMd krnf, bIar aqy vfeIn nUM kfrnr storF `qy vycxf lfgU krnf, qyl dIaF kImqF nUM Gwt krnf, ibjlI dy ibwl Gwt krnf, afmdn tYks GtfAuxf, ivqI nIqIaF `qy njLr rwKx leI kimsLn dI sQfpnf krnf,  srkfrI Krcy aqy afmdn df 'lfeIn tU lfeIn' afizt Bfv mulFkx krvfAuxf, sInIar homF ivwc lMmy smyN dy 15000 bYWz vDfAuxy, vDIaf trFijLt srivs dyxf,  puls `qy pfbMdI vflIaF lfgU keI sLrqF nUM htfAuxf, gMnf aqy gYNg ihMsf nUM nwQ pfAux leI pulIs nMU hor somy muhweIaf krvfAuxf afid sLfiml hY. spIc ivwc ikhf igaf hY ik EntYrIE ivwc lok pwKI nIqIaF hI lfgU kIqIaF jfxIaF hn aqy srkfr vwloN ieh vI ikhf igaf hY ik pihly iqMn sfl Gfty df bjt pysL kIqf jfvygf aqy cOQy sfl ivwc bjt sfvF kIqf jfvygf.

 

ivvfdgRsq sYks slybs rwd

Porz srkfr ny aihm vfadf pUrf kIqf

torFto :- pRImIar zwg Porz dI pIsI srkfr ny buwDvfr nMU afpxf aihm cox vfadf pUrf kridaF ilbrlF vloN lfgU kIqf igaf ivvfdgRsq sYks slybs rwd kr idwqf hY. aYlfn kridaF sUby dI mMqrI lIf Qfmsn ny afiKaf ik skUl Kwulx `qy AuhI sYks slybs pVHfieaf jfvygf jo 2015 ivwc slybs bdly jfx qoN pihlF lfgU sI. Xfd rhy kYQiln ivMn srkfr ny mfipaF dI rfey dI pRvfh nf kridaF sfl 2015 dy sqMbr mhIny qoN Dwky nfl nvF sYks slybs lfgU kr idwqf sI ijs df mfipaF ny sKLq ivroD kIqf sI. ilbrl srkfr df dfavf sI ik 1990ivaF ivwc lfgU kIqf igaf slybs purfxf ho igaf hY aqy nvInIkrn dy bhfny pihlI jmfq qoN sYks aMgF dI pVfHeI sLurU kr idwqI geI sI. bhuq sfry mfpy ies nMU Aumr anUkUl nhIN sn smJdy ijs kfrn ies df sKLq ivroD hoieaf sI pr ilbrl srkfr ny koeI pRvfh nhIN sI kIqI. bhuq sfry mfpy smJdy sn ik ilbrl srkfr ieMtrnYt, sYksitMg aqy builMg dy bhfny bwicaF df brynvfsL krnf cfhMudI hY qy kcyrI Aumr dy bwicaF nMU smilMgqf, BFqilMgqf aqy cwlilMgqf ivwc AulJfAuxf cfhuMdI hY. hYrnI dI gwl ieh hY ik tIcr XUnIanF aqy skUl borzF ny mfipaF dI sunx dI QF ilbrl srkfr dI hF ivwc hF pfeI sI. sUby dy srkfrI skUl ividaf dy imafr pwKoN PfzI hn jo tYks zflrF df KO bxy hoey hn. bwcy mYQ, sfieMs aqy hor sbjYktF ivwc pCVy hoey hn.

hux ies slybs dy rwd krn `qy vI tIcr XUnIanF (smyq kuJ dysI tIcr) aqy aYnzIpI vfly bhuq hfl pfhiraf kr rhy hn. mfipaF dy bhuq sfry sMgTn Porz srkfr vloN afpxf cox vfadf qurq pUrf krn  qoN bfgobfg hn. pMjfbI BfeIcfry ny vI ilbrlF dy sYks slybs df sKLq ivroD kIqf sI aqy keI sYmInfr aqy ros pRdrsLn kIqy sn. ivroD dI rihnumfeI krn vfly joqivMdr soZI ny ikhf hY ik Auh Porz srkfr dy PYsly qoN pUry KusL hn.

 

hux brYNptn dy bws zrfievr 'surwiKaf ZflF' ivwc bYT ky clfAuxgy bwsF

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dI srkfr ny PYslf kIqf hY ik ik brYNptn trFijLt dy bwsF dy zrfievrF dI surwiKaf AuWqy 2[5 imlIan zflr Krcy jfxgy ikAuNik 2016 qoN bfad bws zrfievr ivruwD ihMsf dy kysF ivwc bhuq ijLafdf vfDf hoieaf hY.

          ies vkq brYNptn kol 422 bws hn aqy sfrIaF hI bwsF `qy zrfievrF leI Kfs syPtI ZflF lfeIaF jfxgIaF qF ik koeI vI zrfievr qwk phuMc nf sky. 2017 ivwc 27 imlIan lokF ny brYNptn dIaF bwsF ivwc sPr kIqf sI aqy aMkiVaF muqifbk zrfievr iKlfP ihMsf ivwc kfPLI vfDf hoieaf hY jo ik bws zrfievrF dI surwiKaf leI bhuq hI mMdBfgf hY.

          brYNptn trFijLt dy zfierYktr ivMs rozo ny kONsl nUM diwsaf ik aOsqn iewk mhIny ivwc iek zrfievr `qy hmlf kIqf jFdf hY aqy hryk hPLqy jF qF zrfievr `qy hmlf kIqf igaf jF iPr Kqrnfk DmkI idwqI geI sI. 2013 qoN 1016 qwk zrfievr ivruwD aOsqn 31 jurm kIqy gey sn jo ik sfl dy aOsqn 13 bxdy hn.  2013 ivwc  zrfievrF iKlfPL 40 aqy 2017 ivwc 64 jurm kIqy gey ijnHF ivwc 15 ihMsf dy kys sn aqy iehI vrqfrf 2018 ivwc cwl irhf hY.  rozo ny ikhf hY ik bws ivwc sLIlzF  lwgx qoN bfad zrfievr surwiKaq mihsUs krngy jo ik kMmkfr vflIaF QFvF `qy sB qoN vwD jLrUrI huMdf hY.

 

corI dy trwk nfl pulIs dI kfr nUM twkr mfrn vfly do brYNptnIey kIqy igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI)  :- brYNptn ivwc do pMjfbI ivakqIaF `qy puLlIs ny keI cfrj lfey hn ijnHF ny corI dy kflLy ipwky nfl pulIs dy trwk nUM twkr mfr idwqI sI. ieh Gtnf julfeI 10 nUM gilzn roz aqy vYst zrfeIv dy Kyqr ivwc brYNptn ivwc vfprI sI. pulIs ny ikhf hY ik ies kfly ipwky df puLlIs vwloN ipwCf kIqf jf irhf sI ijs ny 9 julfeI nUM hfltn pulIs dy aPsr nUM drVn dI koisLsL kIqI sI. pulIs muqfibk imltn dy trwikMg kMpfAUNz ivwc ies corI kIqy kfly ipwky ny hfltn plIs dy iek aPsr nUM ipwky aqy trylr drimanf dy ky drVn dI koisLsL kIqI sI pr aPsr vfl vfl bwc igaf sI. brYNptn ivwc vYnikrk zrfiev `qy jdoN pulIs ny ipwky nUM Gyr ky KVf krn dI kosiLsL kIqI qF zrfievr ny pulIs dy trwk ivwc twkr mfrI ijs nfl pulIs dIaF keI gwzIaf df nuksfn hoieaf dwisaf jFdf hY. pulIs ny brYNptn dy 38 sflf hrpRIq isMMG nUM rwd lfiesYNs nfl gwzI clfAux, probysLn qoVn, jLurm duafrf pRfpq kIqI pRfprtI kol rwKx aqy pulIs qoN Bwjx dy dosLF qihq cfrj kIqf hY. ies qrHF hI Aus dy dUjy sfQI 33 sflf mndIp pMnUM ijs df koeI pwkf aYzrs nhIN hY, nUM aprfD duafrf pRfpq pRfprtI kol rwKx aqy aPIm vrgf nsLf kol rwKx leI cfrj kIqf igaf hY. pulIs df kihxf hY ik agr iksy nUM ies bfry hor jfxkfrI hovy qF pulIs nUM 905-453-2121 aYks 2133 `qy kfl kIqI jf skdI hY.

 

kYnyzf dy ivtr vIy leI 'ienkfr dr' isKr `qy phuMcI

stUzYNtF dy mfipaF nUM vIjLy pihl dy aDfr `qy pr hor sYlfnIaF nUM afKIr `c

trONto (jIq jlMDrI):- iewk aijhf dy joik sMsfr leI apxI KuwlidlI `qy mfx mihsUs krdf hY, Aus kYnyzf vrgy dysL ny AunHF lwKF lokF nUM hYrfn pRysLfn kr idwqf hY jo ivdy qo iewQy afAuxf cfhuMdy hn. iekwly ipCly sfl dOrfn kYnyzf ny qkrIbn 600,000 lokF nUM vIjLf hox qo ienkfr kr idwqf jo sYr-spfty, kfrobfr, akfdimk kfnPrMsF leI QoVHy smy leI jF afpxy pirvfrF nUM imlx leI afAuxf cfhuMdy sn. glob aYz myl duafrf pRfpq aMkiVaF anusfr irPAUl ryt bhuq vwD igaf hY aqy 2012 qo bfad ieh igxqI duwgxI qo vI iafdf ho geI hY.

aMkiVaF ivwc ikhf igaf hY ik iek qF vIjLf aPsr kys rwd ky bhuqI jfxkfrI nhIN idMdy ik kys ikAuN rwd kr idwqf igaf hY aqy hor aplfeI krn vfly lok vI AuhI glqI duhrfeI jFdy hn. dUsrf vwzf kfrn ieh vI hY ik pihlF grIb dysLF dy lok bhuq GWt kYnyzf afAuNdy sn pr hux lokF kol pYsf af jfx kfrn AunHF ivwc vI kYnyzf afAux df ruJfn vwD igaf hY. pr aMkVy ieh vI dwsdy hn ik afm lokF jF gruwpF leI kYnyzf ivwc afAuxf muikl ho irhf hY aqy ibnYkfrF dy iKlfP rukfvtF vD rhIaF hn. 2012 ivc kYnyzIan ivtr vIiaF (ividafrQIaF dy vIiaF nUM Cwz ky) leI afeIaF kuwl arIaF df irPAUjLl ryt 18% sI pr ipCly sfl qk ienkfr krn dI dr ivc 26% df vfDf hoieaf sI aqy ies sfl dy pihly iqMn mhIinaF ivwc ienkfr krn dI dr 30% ho geI hY. PYzrl iemIgRyn izpfrtmYt qoN pRfpq kIqy aMkiVaF qo pqf lwgdf hY ik sB qo iafdf ienkfr krn dIaF drF aPrIkf, imzl eIst aqy eysLIaF dy dysLF ivwc afeIaF hn. ipCly do sflF ivwc, kYnyzf ny somflIaf, Xmn, sIrIaf aqy aPgfinsqfn vrgy dyF qo 75% qo ijafdf ivtr aYplIkynF nUM rwd kr idwqf hY pr ies nfl Bfrq vrgy dUjy dy vI pRBfivq hoey hn. iafdfqr kysF ivc ienkfr kIqy gey vIy ivc kYnyzIan aiDkfrIaF df kihxf hY ik Auh ies gwl qo sMqut nhI hn ik ibnYkfr afpxI PyrI dy aKIr ivc kYnyzf qoN vfips jfxgy.

          vIjLf aPsrF dI byruKI df isLkfr sB qoN vwD aslI sYlfnIaF jF kfrobfrI invyk huMdy hn ijnHF nUM vIy qoN ienkfr krn nfl kYnyzf nUM sMBfvI afmdn ivc vI kroVF zflr df Gftf pYdf hY. kYnyzIan tUirm dy pRmotrF df kihxf hY ik vIf pRxflI AuhnF dI sB qo vwzI isr drdI hY. kYnyzf dI tUirm ieMzstrI aYsosIeyn df anumfn hY ik kYnyzf ivwc sYr spftf ivBfg kol 1[7 imlIan lok kMm krdy hn aqy aYsIsIeysLn df kihxf hY ik vIf aYplIkyn pRikiraf "iewk mhwqvpUrx icMqf df Kyqr hY aqy ivtrF leI "byloVf guMJldfr bxfieaf hoieaf hY jo ik aslI sYlfnIaf leI rukfvt KVIaf krdf hY". aYsosIeyn ny hfl hI dI iewk irport ivwc ikhf sI ik ivjLtr vIjLy leI "kYnyzf muZlIaF sLrqF aqy pRikiraf dy smy ivwc afpxy mukfbly dy dysLF qo ipwCy rih igaf hY aqy ivjLtr vIjLf imlx dI prikiraf srl hoxI cfhIdI hY. kYnyzf nUM jfie musfrF leI KVIaF kIqIaF jf rhIaF rukfvtF nUM sOKf bxfAux jF qm krn dy qrIky lwBxy cfhIdy hn."jdo aiDkfrI iksy snmfinq ivdvfn jF kfrkuMn vwloN idwqI arI nUM rwd krdy hn, qF ieh aksr nkfrfqmk Brm pYdf krdf hY ijs nfl kYnyzf dy aks nUM Zfh lgdI hY. hfl hI dy sflF ivc kYnyzf dy vIy leI afeIaF arIaF dI igxqI kfPLI vD geI hY. 2012 ivwc 1[3 imlIan qo vwD ky ipCly sfl 2[3 imlIan aYplIkynF ivwc vfDf hoieaf sI. nvy ibnYkfrF ivwco bhuq sfry afAux vfly sYlfnIaF jF kfrobfrI sYlfnI hn jo cIn aqy Bfrq vrgy mbUq dyF ivwcoN hn ijnHF kol Xfqrf krn leI vDyry smF aqy pYsf hY.

ipCly sfl istIjn aqy iemIgRyn bfry hfAUs afP kfmn kmytI ny ieh isPfr kIqI geI sI ik vIf rwd dI ivafiKaf krn leI ibnYkfrF nUM vDyry ivsiqRq jfxkfrI idwqI jfxI cfhIdI hY. kmytI ny ikhf sI ik Pfst pRikiraf nUM kfiem rwKdy hoey asPl ibnYkfr nUM vDyry spwt spwtIkrn muhweIaf krvfAuxf sMBv hoxf cfhIdf hY. ieQy ieh vI ijLkrXog hY ik bhuq sfry mfmilaF ivwc kYnyzIan isvl srvYt ny Ysly nhI kIqy hn, ikAuik kYnyzf ny AunHF nOkrIaF ivwc pRfeIvyt ivdyI PrmF nUM nOkrI dI afAUtsorisMg kIqI huMdI hY ijwQy arIaF dI urUafq hoeI huMdI hY. ieQy hor vI ijLkr krnf bxdf hY ik ijWQy aslI sYlfnIaF, kfrobfrIaF aqy invysLkF leI vIjLf dyx ivwc rukfvtF KVIaf kIqIaF jFdIaF hn AuWQy stUzYNtF dy mfipaf nUM pihl dy aDfr `qy agrYXUeysLn leI DVf DV vIjLy idwqy jf rhy hn ijs kfrn hornF sLrYxIaF dy lokF leI vIjLf imlxf aOKf ho irhf hY ikAuNik ijLafdf qr vIjLf aPLsr stUzYNtF dIaf PfeIlF Prolx ivwc lwgy rihMdy hn.

  

rPUjIaF nfl nijwTx leI trUzo kol koeI plfn nhIN pol

torFto :- 70% knyzIan lok smJdy hn ik rPUjIaF nfl nijwTx leI trUzo kol koeI plfn nhIN hY. ieh gwl iek sryvKx qoN sfhmxy afeI hY. zfrt pol kMpnI ny ikhf hY 70% knyzIan smJdy hn ik amrIkf qoN af rhy hjLfrF gYr-kfnMUnI jo kYnyzf af ky rPUjI bx jFdy hn, nMU iks qrF nihwTxf hY ies bfry trUzo srkfr kol koeI plfn nhIN hY. 57% lok ieh vI smJdy hn ik trUzo srkfr rPUjIaF dI sMBfl vfsqy sUibaF aqy isivk srkfrF nMU pUrI mdd nhIN dy rhI. 58% knyzIan smJdy hn ik trUzo srkfr ieh sunyhF dyx ivwc asPl rhI hY ik kYnyzf ivwc rPUjI bnx vfly nMU pIafr iml jfx dI koeI grMtI nhIN hY. Bfv afAux vfly smJdy hn ik Auh kYnyzf ivwc pwky rih skdy hn. AuNJ Auh trUzo vloN vYlkm tU kYnyzf dI tvIt kfrn hI af rhy hn. Xfd rhy EntyrIE dy pRImIar zwg Porz ny vI ikhf sI ik rPUjI smwisaf vfsqy trUzo dI ilbrl srkfr ijLMmyvfr hY aqy ies df 100% Krcf vI PYzrl srkfr nMU hI dyxf cfhIdf hY. pr trUzo srkfr sfr Krcf dyx qoN Bwj rhI hY.

 

hmly dy zroN torFto ivwc puils df pihrf vDfieaf

torFto, 12 julfeI  :- torFto aqy ies dy afspfs dy KyqrF ivwc awj acfnk puils df pihrf aqy gsLq vDf idwqf igaf. sUqrF muqfibk ajyhf iksy sMBfvI hmly dy zr kfrn kIqf igaf. sIaYn tfvr aqy zfAUn tfAUn dy keI mhwqvpUrn QFvF `qy vwzI igxqI ivwc pils qYnfq kr idwqI geI aqy gsLq vI qyjL kr idwqI geI. bYNkF dy tfvr aqy rfjrjL syNtr dy afspfs vI puils dI gsLq qyj kr idwqI geI ijs ivwc pYdl puils vI sLfml hY. kYnyzf vMzrlYNz smyq kuJ bfhrI ielkfieaF ivwc puils dI vfDU nklo-hrkq vyKx nMU imlI hY. sUqrF muqfibk puils ny iksy sMBfvI hmly dI sUh imlx kfrn ajyhf kIqf igaf sI. ikhf jf irhf hY ik puils nMU buwDvfr nMU jfxkfrI imlI sI ik vhIkl hmlf kIqf jf skdf hY aqy ies df insLLnf sIaYn tfvr ho skdf hY

 

julfeI 13/2018


bfrzr pfroN af rhy rPUjIaF df sfrf Krcf PYzrl srkfr kry

PYzrl srkfr vwloN pfeI 'mYs' leI PYzrl srkfr hI ijMmyvfr Porz

trONto  (jIq jlMDrI) :- EntYrIE dI srkfr ny ikhf hY ik bfrzr pfroN af rhy irPUjLIaF df sfrf Krcf PYzrl srkfr dyvy ikAuNik gYr kfnUMnI qOr `qy amrIkf qoN bfrzr pfr krky af rhy lokF nUM PYzrl srkfr ny hI kYnyzf afAux leI AuqsLfhq kIqf sI aqy jo kuJ vI iKlfrf pfieaf hY aqy ieh sB kuJ PYzrl srkfr dI hI dyx hY. pRImIar zwg Porz dy bulfry sfeIn jLYPrIjL ny ikhf hY ik trONto smyq hornf sLihrF ivwc jo rihx leI mkfnF dI aqy syvfvF dI Gft df sMkt  afieaf hY ies vfsqy PYzrl srkfr ijMLmyvfr hY. Aus df kihxf hY ik ieh jo bfrzr krfisMg kfrn 'mYs' peI hoeI hY ies vfsqy 100% PYzrl srkfr ijLMmyvfr hY aqy srkfr nUM hI 100% Krcf cuwkxf cfhIdf hY. PYzrl srkfr ny EntYrIE, ikbYWk aqy mYnItobf leI $50 imlIan dyx df vfadf kIqf sI pr iekwly ikbYWk sUby dI srkfr df hI kihxf hY ik ies sfl dOrfn afey rPUjLIaF df Krcf hux qwk $146 imlIan qwk phuMc cuwkf hY aqy afAux vfly smyN ivwc eynf hI hor Krcf hox dI sMBfvnf hY pr ikbYWk sUby nUM ies $50 imlIan ivwcoN $36 imlIan hI imlxgy. ies qrHF hI EntYrIE nUM 50 imlIan `coN 11 imlIan imlxgy jd ik trONto dy myar ny ikhf hY ik trONto istI nUM rPUjIaF dIaF loVF pUrIaF krn leI $64 imlIan dI loV hY. $50 imlIan ivwcoN 3 imlLIan mYnItobf nUM idwqf jfvygf. PYzrl ieMmIgrysLn mMqrI aihmd hUsYn ny ikhf hY ik ieh jo $50 imlIan idwqf jf irhf hY ieh GrF dI smwisaf nUM PorI qOr `qy hwl krn leI idwqf jf irhf hY. Xfd rhy ipCly sfl nvMbr ivwc EntYrIE dI ilbrl srkfr ny PYzrl srkfr nfl gYrkfnUMnI ieMmIgrFtF nUM lYx df smJOqf kIqf sI ijs nfl trONto ivwc pbilk syvfvF nUM Kqrf pY igaf hY aqy lokF nUM rihx leI QF nhIN iml rhI hY. myar jfhn torI ny keI vfr ikhf hY ik trONto hor rPUjI nhIN sMBfl skdf, sLihr dy byGiraF leI bxfey sLYLltr vI Br cuwky hn.

 

rPUjI Krcy `qy KVkI!

Porz nMU rPUjI mfmilaF dI pUrI smJ nhIN-trUzo

torFto, 5 julfeI :- EntyrIE dy pRImIar zwg Porz nMU imlx ipwCoN pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny ikhf ik Porz nMU sLfied rPUjIaF pRqI sfzIaF ijLMmyvrIaF dI pUrI smJ nhIN hY aqy gwlbfq dOrfn trUzo ny Porz nMU smJfAux dI koisLsL kIqI sI ik rPUjI isstm ikvyN kMm krdf hY. AuNJ trUzo ny sUby nfl rlLL ky kMm krn dI gwl vI afKI. ieMmIgrysLn mfmilaF dI subfeI mMqrI lIsf mYklfAUz ny trUzo vloN Porz dI smJ bfry kIqI geI itwpxI nMU inrfdr BrI afiKaf hY. mYklfAUz ny ikhf ik sUbf aqy isivk srkfrF trUzo vloN rPUjIaF bfry kIqy iksy vfady leI ijLMmyvfr nhIN hn. ieh trUzo hI sI ijs ny tvIt kr ky amrIkf vloN kwZy kIqy jfx vfly gYr kfnMnIaF nMU vYlkm afiKaf sI ijs dy iswty vjoN iehnF lokF dI BIV kYnyzf dy bfrzr vwl AumV peI jo ajy vI jfrI hY. ieh lok gYr kfnMUnI ZMg nfl bfrzr pfr kr rhy hn aqy sfzy sroqF `qy Bfr pf rhy hn, mklfAUz ny ikhf. agr trUzo iehnF nMU vYlkm krnf cfhuMdf hY qF kry pr iehnF df Krcf vI afp cwuky aqy sUby qy isivk srkfrF isr pY irhf Krcf adf kry.

          PYzrl ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn ny ikhf hY rPUjIaF nMU sMBflxf aMqrrfsLtrI PrjL hY. mMqrI ny ikhf ik ijhVf kYnyzf dI DrqI `qy af ky rPUjI Aucr dyvy Aus nMU rPUjI pRfiss ivwc pfAuxf hI pYxf hY. aihmd husyn ny ies bfry kuJ nhIN afiKaf ik kYnyzf dI amrIkf nfl syP Qrz kMtrI sMDI hY ijs aDIn iek dysL ivwc afey ivdysLI dUjy dysL ivwc jf ky rPUjI klym nhIN kr skdy. ieh swB trUzo dy cfml ky kIqy tvIt dy swdy `qy af rhy hn aqy hux kYnyzf ksUqf Ps igaf hY.

 

mYNnMU ivsLvfs hY ik mYN kuJ gLLlq nhIN sI kIqf trUzo

torFto, 5 julfeI :- pRDfn mMqrI trUzo nMU sfl 2000 ivwc vfprI Gtnf dy BUq ny Gyiraf hoieaf hY jd kiQq qOr `qy trUzo ny iek nOjvfn mihlf pwqrkfr nMU gLlq ZMg nfl CUihaf sI. ieh pwqrkfrF lokl 'kRystn vYlI azvFs' aKLbfr nfl kMm krdI sI aqy Aus ny trUzo dI hrkq df qurq ivroD kIqf sI ijs dy iswty vjoN trUzo ny sOrI afK idwqf sI. Gtnf qoN kuJ idn bfad ies aKLbfr ivwc pRkfsLq kIqy sMpfdkI ivwc iliKaf igaf sI ik trUzo ny sOrI dy nfl ieh vI ikhf sI ik agr trUzo nMU pqf huMdf ik Auh pwqrkfrf hY qF Auh ajyhf nf krdf. torFto afey jsitn trUzo ny ies Gtnf bfry pRqIkrm idMidaF ikhf ik Aus nMU ivsLvfs hY ik Aus ny kuJ vI gLLlq nhIN sI kIqf. trUzo ny ieh vI ikhf ik agr Aus ny (trUUzo) Gtnf ipwCoN muafPLI mMg leI sI qF ies df mqlb hY ik Aus ny BFp ilaf sI ik nOjvfn pwqrkfrf ies nfl TIk mihsUs nhIN sI krdI. trUzo ny ikhf Aus pwqrkfrf nfl sMprk krnf jfiejL nhIN hovygf. ies aKLbfr dy Es smyN dy sMpfdk brfien bYWl ny sIbIsI nMU dwisaf hY ik jo kuJ hoieaf Auh TIk nhIN sI. ies prcy dI pblysLr vYlrI bornI ny ikhf ik mihlf pwqrkfr ies Gtnf kfrn pRysLfnI ivwc sI. vYlrI ny ikhf ik Auh myry kol afeI aqy ies Gtnf bfry gwl kIqI ikAuNik Auh ies nfl bhuq bycYn sI aqy asIN Es bMdy (jsitn) bfry gwl kr rhy sF jo ik iek jfxI pihcfxI sKLsLIaq sI. kuJ lok ies Gtnf nMU gropgyt afKx lwg  pey hn.

 

hIt-vyv kfrn ikbYWk ivwc hoeIaF 34 mOqF

mFtrIal, 5 julfeI  :- BfrI grmI pYx kfrn ikbYWk sUby ivwc hoeIaF mOqF dI igxqI awj 34 qwk awpV geI hY. ikbYWk, EntyrIE aqy pUrbI kYnyzf df kuJ ihwsf sKLq hIt-vyv dI lpyt ivwc afieaf hoieaf hY. jn ishq zfierYktr mfieiln zRfAUien ny dwisaf ik mFtrIal ivwc hux qwk 18 lokF dI mOq hoeI hY jdik 7 mOqF pUrbI tfAUnisLps ivwc hoeIaF hn.  lvfl aqy kuJ hor KyqrF qoN vI mOqF dI KLbr hY. EntyrIE vI sKLq grmI dI mfr hyT hY pr iksy dI mOq dI koeI KLbr nhIN hY. ikbYWk dy ishq ivBfg muqfibk sUby dy pbilk hYlQ adfiraF ivwc koeI mOq nhIN hoeI. mMqrI lUies sLrlybus ny ikhf hY ik ivBfg pUrI qrF sqwrk hY.

mOsm ivBfg muqfibk mwD aqy pUrbI kYnyzf 'c grmI df kihr ajy jfrI rihx df KdsLf  hY. hIt-vyv 29 jUn qoN sLurU hoeI sI aqy ies vIkieMz qwk mOsm ivwc kuJ suDfr hox dI afs hY. ishq ivBfg vloN lokF nMU sqwrk rihx dI cyqfvnI idwqI geI hY aqy afpxy pirvfr, gvFzIaF qy njLdIkIaF df iDafn rwKx leI ikhf igaf hY. bImfr, ibrD aqy bwicaF nMU grmI qoN bcx leI ikhf igaf hY. mFtrIal ivwc ijhnF lokF dI mOq hoeI hY AuhnF ivcoN bhuiqaF kol eyar kMzIsLn dI suivDf nhIN sI. awj vIrvfr nMU vI keI QFvF `qy qfpmn 40 izgrI qoN twp jfx dI vfrinMg idwqI geI hy. ikrXog hY ik sfl 2010 'c mFtrIal 'c lU kfrn qkrIbn 100 lokF dI mOq ho geI sI.

 

jUn mhIny ivwc GrF dI ivkrI`c hoieaf vfDf

trONto (jIq jlMDrI)  :- trONto rIal astyt borz ny GrF dI ivkrI dy aMkVy jfrI krdy hoey ikhf hY ik ipCly sfl dI jUn nflo ies sfl jUn ivwc GrF dI ivkrI ivwc vfDf hoieaf hY. borz ny ikhf hY ik GrF dI ivkrI ivwc 2[4% vfDf hoieaf hY jd ik ipCly sfl jUn mhIny ivwc 7893 Gr ivky sn aqy ies sfl 8082 Gr ivky hn borz ny ieh vI ikhf hY ik meI mhIny nfloN GrF dI ivkrI 17[6% vDI hY. ies dy nfl hI GrF dI kImq vI ipCly sfl nfloN 2% vDI hY. trONto ivwc zItYc GrF dI aOsqn kImq 1033,574 rhI hY aqy kuwl zItYc Gr 3589 ivky sn. kMzo dI aOsqn kImq 561,097 zflr rhI aqy kuwl 2234 kMzo ivky sn. mfrgyjL dy inXm sKq hox nfl GrF dI vkrI Gt geI sI joik hux iPr pihlF nfloN qyjL hox vwl vD rhI hY.

 

18 sflF bfad trUzo ny 'CyVCfV' muwdy 'qy qoVI cuwpI

aftvf :- kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny mihlf pwqrkfr nUM glq qrIky nfl CUhx dy doF 'qy pihlI vfr afpxI cuwpI qoVI hY. trUzo 'qy kiQq rUp 'c ieh do 18 sfl pihlF lwgy sn. aYqvfr nUM pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ny ikhf ik AunHF nUM koeI vI nkfrfqmk gwl Xfd nhIN hY. trUzo 'qy do sI ik sfl 2000 'c iek imAUik PYstIvl dOrfn trUzo ny iek pwqrkfr nUM brdsqI CUihaf sI. kYnyzf dy rftrI idvs 'qy gwl kridaF trUzo ny ikhf,"Aus idn myrf idn cMgf sI, mYnUM koeI nkfrfqmk gwl Xfd nhIN hY.[[[mYnUM kRystn df Auh idn cMgI qrHF Xfd hY, ijwQy aYvlFc PfAUzyn nfl juiVaf iek pRogrfm sI." sfl 1998 'c iek aYvlFc (brPIly sQfn) 'c afpxy Brf mfeIkl dI mOq hox dy bfad trUzo cYirtI dy pRogrfm nfl juV gey sn.

PYstIvl dy kuwJ idnF bfad lokl 'kRystn vYlI azvFs' aKLbfr ivwc iewk aYzItorIal ivwc ies Gtnf df ijLkr kIqf igaf sI ijs df hYizMg sI 'Epn afeIjL' Bfv awKF Kohlo.  ies ivwc smuwcy Gtnfkrm dI jfxkfrI idwqI geI sI. ieh aKLbfr kOmI nYsLnl post df lokl pfrtnr sI.  Aus smy 28 sflF dy trUzo 'qy ieh do lgfieaf sI ik trUzo ny Aus nUM glq qrIky nfl CUihaf hY. Aus smy trUzo rfjnIqI 'c fml nhIN sn aqy AunHF ny ies mihlf pwqrkfr kolo muafPI mMg leI sI. trUzo ikhf sI, "jykr mY jfxdf huMdf ik qUM pwqrkfr hY, qF mY ieMnf awgy nf vDdf."

'kRystn vYlI azvFs' aKLbfr ivwc pRkfsLq hoey ies aYzItorIal ivwc pwqrkfr df nfm nhIN sI pr aKKLbfr nfl juVy sUqrF muqfibk ieh Esy mihlf pwqrkfr ny iliKaf sI ijs nMU jsitn trUzo ny CyiVaf sI. sUqrF muqfbk Auh pwqrkfr ies muwdy nfl juVnf nhIN cfhuMdI. hfl hI 'c ieh muwdf iPr AuWiTaf hY aqy ieh pihlI vfr hY ik trUzo ny jnqk rUp 'c ies muwdy 'qy itwpxI kIqI hY. kuJ lok hYrfnI pRgt kr rhy hn ik trUzo nMU Es idn bfry aqy smfgm bfry Xfd hY pr nOjvfn mihlF pwqrkfr dy aMgF nMU pfey hwQ bfry Xfd nhIN hY. Kfs kr jd ies Gtnf bfry lokl aKLbfr ivwc kuJ idn bfad aYzItorIal Cipaf hovy. aYzItorIal ivwc Gtnf dI qrIk agsq 04-2000 idwqI geI hY.

ies mihlf pwqrkfr ny ies Gtnf bfry afpxy sih-pwqrkfrF nMU vI dwisaf sI jo ies dI hfmI Brdy hn. nYsLnl post aqy kuJ hor mIzIaf ny iliKaf hY ik mihlf pwqrkfr ny ies Gtnf bfry afpxy aYzItr aqy pblysLr nMU dwisaf sI. Gtnf smyN jsitn trUzo dI Aumr 28 sfl sI aqy Auh iewk tIcr sn. sfbkf pRDfn mMqrI pIar aYlIat trUzo df bytf hox kfrn Aus nMU lokF ivwc ivcrn dI coKI soJ vI hoxI lfjLmI sI. tIcr vjoN vI Aus nMU coKI tRinMg hoxI cfhIdI sI afKr Aus qF bwicaF nMU iswiKaf idMdf sI. ijLkrXog hY ik trUzo ny kfmuk CyVCfV dy mfmly ivwc jLIro tflrYNs nIqI apxfeI hoeI hY ijs hyT 3 dy krIb ilbrl afgUaF iKlfPL zisplnrI aYksLn ilaf igaf hY. pr hux trUzo afp ies iksm dy ivvfd `c iGr gey hn

julfeI 07, 2018 KLbrnfmf # 980.

 


pRDfn mMqrI `qy lwg skdy hn aOrq nfl 'srIrk CyVCfV' krn dy dosL

afpxy hI bxfey 'jLIro tOlrYNs' inXm vfly jflL ivwc Ps skdy hn trUzo

aftvf (jIq jlMDrI) :- aOrqF dy aiDkfrF dI gwj vwj ky gwl krn vfly pRDfn mMMqrI sRI jsitn trUzo `qy iek 18 sfl purfxy mfmly ivwc AunHF vwloN iewk nOjvfn mihlf pwqrkfr nfl kIqI kiQq 'srIrk CyVCfV' dy dosL lwg skdy hn. sMn 2000 ivwc vfprI ieh Gtnf Aus vkq dI hY jdoN trUzo ny bIsI dy sLihr ikRstn ivwc iek myly ivwc sLmUlIaq kIqI sI aqy Auh myly ivwc Aus dy Coty Brf dI 1998 ivwc hoeI mOq dI Xfd ivwc iekwTy kIqy  $18,500 PMz df cYwk lYx gey sn. ieh mylf bIar kMpnI vwloN spFsr kIqf igaf sI. ieh Gtnf iewk lokl aKbfr ivwc CpI sI aqy aKLbfr vwloN sMpfdkI lyK vI Cfipaf igaf sI pr AudoN ies KLbr dI crcf bhuqI nhIN sI hoeI ikAuNik trUzo ajy rfjnIqI ivwc nhIN sn afey aqy vYnkUvr ivwc iewk aiDafpk sn. pr hux ies Gtnf ny jLor PV ilaf hY. trUzo mOj msqI krdy myly ivwc phuMcy sn aqy iek lokl aKLbfr 'ikrstn vYlI azvFs' 'vYnkUvr sMn aqy nYsLnl post' dI mihlf nOjvfn pwqrkfrf dy aMg nUM ttoilaf Bfv glq ZMg nfl Cuihaf sI. jdoN Aus pwqrkfrf ny trUzo nUM afpxI pCfx dwsky vrijaf qF trUzo ny Aus nUM ikhf sI ik agr mYnUM pqf huMdf ik qUM nYsLnl awKbfrF dI pwqrkfr hYN qF mYN qyry vwl nf afAuNdf.

          ies Gtnf qoN bfad mihlf pwqrkfrf ny aKbfr dy aYzItr nUM sfrI gwl dwsI sI aqy KLbr dy nfl aKLbfr ny ies Gtnf vfry lMby coVy aYzItorIal not dy aKIr ivwc ieh iliKaf sI ik 'jyho ijhf ipE, Auho ijhf pwuq'. hux jdoN ies hPLqy nYsLnl post aKLbfr dy iewk pwqrkfr ny pRDfn mMqrI trUzo dy dPLqr nfl ies Gtnf bfry sMprk kIqf qF dPLqr dy bulfry mYk pskUjLo ny ikhf ik pRDfn mMMqrI nUM Aus mylf df pUrf cyqf hY aqy pRDfn mMMqrI nUM ies qrHf dI inkfrfqmk Gtnf bfry kuJ vI Xfd nhIN hY. bulfry df ieh vI kihxf hY ik pRDfn mMMqrI qF aOrqF df hmdrd hY. Aus aOrq pwqrkfrf dI pCfx gupq rwKI geI hY agr Auh sfhmxy af ky aijhf ibafn dy idMdI hY qF trUzo df bcxf musLkl jfpdf hY ikAuNik trUzo afpxy vloN bxfey afpxy hI 'jLIro tolrYNs' inXm vfly jfl ivwc Ps jfxgy ikAuNik trUzo  vwloN aijhy hI aOrqF dy ijnsI sOsLx vrgy dosLF df sfhmxf krn vfly afpxy keI lIzrF nUM ilbrl pfrtI qoN kwiZaf jf cwukf hY ijnHF ivwc muK qOr qy aYmpI skft aYzirAU, aYmpI mfsImo pfcytI, sfbkf kYbint mMMqrI kYNt hyar aqy aYmpI drsLn isMG kMMg sn. hux dyKxf hY ik AUT iks krvt bYTdf hY. Xfd rhy EntyrIE pIsI afgU pYtirk brfAUn nMU vI ajyhy dosL lY bYTy sn.

 

kYnyzf dy lok bfhrly dysLF `c $429 iblIan luko ky bYTy hn-rYvinAU eyjMsI

pUrI afmdn df vyrvf nf dyx vfilaF ivruwD srkfr sKLqI krn dy rONa `c

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dy tYks mihkmy nfl sMbMDq ivBfg sIafrey ny aMkVy jfrI kridaF ikhf hY ik kYnyzf dy amIr lok bfrhly dysLF ivwc $246 imlIan sflfnf dI afmdn luko ky bYTy hoey hn aqy Aus pYsy `qy kYnyzf dI srkfr nUM tYks nhIN qfr rhy, ijs kfrn ipCly sfl kYnyzf nUM ies pYsy `qy bxdf tYks nf dyx nfl 3 iblIan zflr dy tYks df Gftf ipaf hY. sIafrey ny vIrvfr nUM ikhf hY ik qkrIbn 429 iblIan zflr df ieh pYsf lokF ny vwK vwK dysLF ivwc bYNkF akfAuNtF, stfk mfrkIt aqy bFzF ivwc invysL kIqf hoieaf hY aqy ies dI jfxkfrI kYnyzf nUM srkfr nUM nhIN idwqI jf rhI hY. 2014 dy aMkiVaF muqfibk lokF vwloN iewk sfl ivwc kul 14[6 iblIan zflr df kYnyzf dy tYks mihkmy nUM rgVf lfieaf igaf hY jo ik PYzrl srkfr vwloN Augrfhy jfx vfly kwul tYks df 5[3% bxdf hY. ies rgVy ivwc 3 iblIan  zflr bdysLF ivwc rwKI pUMjI df tYks, 8[7 iblIan zflr df prsn tYks aqy 2[9 iblIan dI jIaYstI afAuNdI hY jo ik lokF vwl bxdI hY pr srkfr nUM adf nhIN kIqI geI. iek hor adfry ny afpxI rIport ivwc ikhf igaf hY ik agr ieh pYsf kYnyzf ivwc afAuxf sLurU ho jfvy qF kYnyzf df krjLf kuwJ hI sflF ivwc AuWqr skdf hY. sIafrey dI rIport ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik lok srkfr kol JUT bol ky tYks bcf lYNdy hn aqy afpxI bdysLF ivwc rwKI pRfprtI df vyrvf nhIN idMdy jd ik AunHF nUM pRfrtI qoN afmdn aqy pYsy `qy ivafjL vI imldf hY pr bdysLF dy tYks mihkmy nfl kYnyzf dy tYks mihkmy df qflmyl nf hox kfrn lok vwzI mfqrf ivwc tYks corI kr rhy hn.  hux ies pRqI srkfr gMBIr huMdI jfp rhI hY aqy kYnyzf qoN bfhr rwKI geI lokF dI pRfprtI dI insLfndyhI krn leI vwKo vwKry qrIky apxf rhI hY. ipCly sfl tYks mihkmy ny 1469 lokF dI pRfprtI dI insLfndyhI krky vwzf tYks vsUilaf sI. rYvinAU mihkmy df kihxf hY ijnHF lokF ny tYks dI corI kIqI hoeI hY jF AunHF dI iksy hor dysL ivwc tYksXog sMpqI hY qF mihkmy nUM qurMq dwsx ikAuNik PVy gey jfx dI sUrq ivwc tYks dy nfl jurmfnf vI vsUilaf jfvygf. iewk aMdfjLy muqfibk iek sfl ivwc 20 iblIan zflr df tYks corI huMdf hY. kuJ lok ivdysLF ivwcoN motI pYnsLn lYNdy hn pr kYnyzf nMU nhIN dwsdy aqy eyQy vI srkfr qoN keI iksm dy Bwqy leI jFdy hn ijs ivwc grIbI Bwqf (grMtIz ieMkm splImYNt) vI sLfml hY. ajyhf krnf gYr kfnMUnI hY aqy Auh kdy Ps skdy hn. srkfr ies bfry sUh vI lYxf cfhuMdI hY.

 

iewk imlIan dI lftrI ijwqx vflf brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl Prfz dy dosLF `c dubfrf cfrj

brYNptn :- 2012 ivwc iek imlIan dI lftrI df ienfm ijwqx vfly brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc dUsrI vfr iPr cfrj kr ilaf igaf hY. pulIs muqfibk drsLn DflIvfl nUM pIVHq aOrq ipCly sfl agsq mhIny ivwc iek plfjLy ivwc imlI sI ijQy DflIvfl ny Aus nUM ikhf sI ik Auuh Aus dy pYsy duwgxy krn dI smrwQf rwKdf hY. iPr DflIvfl ny aOrq qoN gihixaF dy nfl 74000 zflr lY ley sn. pr jd aOrq nUM DflIvfl qoN kuJ vI vfips nf muiVaf qF Aus ny pulIs nUM isLkfieq kIqI aqy 27 jUn 2018 nUM DflIvfl nUM igRPqfr kr ilaf sI. 42 sflf DflIvfl `qy 5000 zflr qoN vwD df Prfz krn dy dosL afied hoey hn aqy purfxy 2016 vfly kys ivws vI Aus `qy iehI dosL afied kIqy gey sn.

          ieh kys vI 2016 vfly kys nfl imldf juldf kys hY. Aus kys ivwc iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU 'siprcUal skYm' df nfm vI idwqf igaf sI jo aksr 'Twg bfby' krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny Aus aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf sI qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI.

          puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY. ipCly cfr sflF ivwc drsLn DflIvfl dI ieh qIsrI igPqfrI dwsI jFdI hY.

 

amrIkf `c aKLbfr dy dPLqr `qy hmlf,

5 ivakqIaF dI hoeI mOq, sLwkI igRPqfr

aYnfpoils (jIq jlMDrI) :- amrIkf dy mYrIlYz sUby dy aYnfpoils sLihr dy iewk sQfink aKLbfr dy dPqr AuWqy iek bMdUkDfrI vwloN hmlf kIqf igaf ijs ivwc 5 lokF dI mOq ho cwukI hY aqy keI hor sLKLq jLKLmI ho jfx dI KLbr hY. kYpItl gjLt nfm dy ies aKLbfr dy dPLqr `qy jd hmlf hoieaf qF AuWQy keI lok mOjUd sn. hmlfvr ny kwc dI dIvfr ivwcoN dI dPqr dy krmcfrIaf `qy golI clfeI. pulIs ny hmlfvr nUM igRPqfr kr ilaf hY aqy Aus qoN puCigC kIqI jf rhI hY. kYpItl gjLt iek rOjLfnf aKbfr hY ijs dI vYbsfeIt vI hY aqy ieh 'bfltImor sMn mIzIaf gurwp' df aKLbfr hY. sLwkI nUM aKbfr dy dPLqr ivwcoN iek izsk dy hyT luky hoey nUM pkiVaf igaf sI. hmly ivwc vrqI geI gMn qoN ielfvf pulIs nUM DfmkyKyjL smwgrI vI dPqr ivwcoN imlI hY. sLwkI gorI nsl df hY pr pulIs ny Aus df nfm nsLr nhIN kIqf aqy Aus ny golI ikAuN clfeI ies df koeI kfrn nhIN dwisaf igaf. isrP ieMnf hI ikhf igaf hY ik ieh golI acfnk ibnF iksy ivENqbMdI qoN clfeI geI jfpdI hY.

 

pivwqr bfsI kql kys 'c pMjvF wkI dosLI igRPqfr

brYptn :- pIal rIjnl puls ny pMjfbI nOjvfn pivwqr isMG bfsI dy kql dy sbMD 'c pMjvy wkI ivakqI nUM igRPqfr kIqf hY. bIqy mfrc mhIny dI 19 qrIk nUM pivwqr isMG bfsI nfl pUrbI sYzlvuwz pfrkvya 'c kuwtmfr kIqI geI sI ijs sbMD 'c puls nUM fmI krIb 5:50 'qy Pon krky bulfieaf igaf sI. Gtnf vyly jdo puls mOky 'qy phuMcI qF 21 sflf pivwqr isMG burI qrHF nfl KmI sI qy Aus nUM gMBIr hflq 'c hspqfl iljfieaf igaf, ijQy ik ielfj dOrfn Aus dI mOq ho geI.

Gtnf qo kuJ idn bfad puls ny Gtnf dy sbMD 'c iqMn wkIaF nUM igRPqfr kIqf sI qy 6 jUn nUM Gtnf dy sbMD 'c cOQy wkI nUM vI igRPqfr kr ilaf igaf sI. pIal puls ny 27 jUn idn buwDvfr nUM aYlfn kIqf ik AunHF ny ies kql dy sbMD 'c iek hor wkI nUM igRPqfr kIqf hY. puls ny ikhf ik kylIzfn dy 23 sflf hrmn isMG nUM Pst izgrI kql dy doF hyT igRPqfr kIqf igaf hY. pIal puils ny ies qo pihlF bfsI dy kql dy do 'c cfr igRPqfrIaF kIqIaF, ijnHF 'c 22 sflf krnvIr isMG bfsI, 23 sflf gurXoD isMG KwqVf, 20 sflf gurrfj bfsI aqy 24 sflf hrimMdr bfsI fml hn. puls ny ikhf ik wkIaF aqy pIVq dy nFvF 'c kuJ smfnqfvF hn pr wkIaF 'co koeI vI pIVq df sbMDI nhI hY. jFckrqfvF ny ajy ies kuwtmfr df kfrn nhI dwisaf hY. Aus nUM 28 jUn nUM brYptn dI kort 'c py kIqf igaf.

 

kFgrsI afgU pRqfp isMG bfjvf vloN brYNptn ivwc kIqI itwpxI  kfrn pMjfb ivwc hlcl

brYNptn :- pMjfb pRdysL kFgrs dy sfbkf pRDfn aqy mjUdf rfj sBf mYNbr  s: pRqfp isMG bfjvf vloN brYNptn ivwc kIqI geI iewk itwpxI  kfrn pMjfb ivwc hlcl pYdf ho geI hY aqy kYibnt mMqrI iqRpq rfijMdr bfjvf ny pRqfp isMG bfjvf `qy hmlf kridaF ikhf, Aus df dOr Kqm ho igaf hY qy Aus nUM hux koeI nhI puwCdf.

          dwsxXog hY ik s: pRqfp isMG bfjvf kuJ idnF dy kYnyzf dOry `qy afey hoey sn aqy afpxy njLdIkI dosq gursLrn bObI isDU kol Tihry hoey sn. 24 jUn idn aYqvfr duiphr nMU isLMgfr bYNkuiet hfl ivwc EvrsIjL kFgrsI kfrkunF vloN AuhnF vfsqy lMc df aXoijn kIqf igaf sI ijs ivwc ZfeI-iqMn drjun dy krIb kfrkun sLfml hoey sn. ies smfgm dI iewk gurwp Poto vI sosLl mIzIaf `qy aploz kIqI hoeI hY jo eynI ku igxqI kMnPrm krdI hY. ies mOky s: bfjvf ny pihlF BfvyN pMjfb srkfr dI kfrgujLfrI bfry koeI itwpx krn qoN ienkfr kr idwqf sI pr kFgrsI kfrkunf nfl gwlbfq dOrfn  AuhnF ny kuJ ieMJ afK idwqf, gwzI qF ieMjn isr `qy hI cwlxI hY. jfhr hY ik AuhnF df sMkyq muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dI rihnumfeI vwl sI. hYrfnI dI gwl hY ik ZfeI-iqMn drjun kFgrsIaF dI ies imlxI ivwc s: bfjvf vloN kIqI geI itwpxI lgdy hwQ hI pMjfb puwj geI aqy mMqrI iqRpq bfjvf ny pRqfp bfjvf `qy juvfbI hmlf bol idwqf. afpxy juvfbI hmly ivwc s: iqRpq bfjvf ny ieh vI ikhf, pRqfp bfjvf kYptn nUM kihMdy hn ik ieMjn TIk kMm nhI kr irhf pr mY kihMdf hF ik pRqfp bfjvf dy ieMjn df qF DUaF hI inkl cuwikaf hY. bfjvf nUM rfhul ny jdo ieMjn bxfieaf sI, Audo gwzI ivwco sfry lIzr CflF mfr ky cly gey sI.

          jd gursLrn bObI isDU nfl sMprk kr ky ies bfry puwiCaf igaf qF AuhnF ikhf ik Auh ies mOky mjUd sn pr ies iksm dI itwpxI AuhnF dy iDafn ivwc nhIN afeI. mOky `qy hfjLr kuJ hor swjx ny kMnPrm kIqf hY ik s: bfjvf ny ajyhI itpwxI kIqI sI pr kYptn df iswDf nfm nhIN sI ilaf. ijLkrXog hY ik itwpxI ivvfd vDx qwk s: pRqfp isMG bfjvf torFto qoN inAUXfrk jf cuwky sn.    

 

pfrtI stYts bcfAux leI kYQiln ivMn ny zwg Porz awgy tyky gozy!

trONto (jIq jlMDr) :- 7 jUn dIaF coxF ivwc 7 sItF ijwq ky ilbrl pfrtI kfnUMnI drjf gvf cwukI hY ikAuNik EntYrIE ivwc pfrtI nUM lIgl stYts bhfl rwKx leI Gwto Gwt 8 sItF dI loV huMdI hY. Porz ny hUMJf PyrU ijwq qoN dUsry idn hI ieh ibafn dy idwqf sI ik Auh coxf ivwc torI pfrtI vwloNN kIqy vfady qoV inBfvygf aqy Aus ny kfrbn tYks Bfv kYp-aYNz-tyrz nF dy bdnfm tYks nUM srkfr bxn `qy Kqm krn df aYlfn kr idwqf sI. Porz ny isrP ibafn hI idwqf sI aqy ies bfry kYQiln ivMn nfl koeI ivcfr nhIN sI kIqf aqy nf hI ilKqI dwisaf sI. kYQiln ivMn sUby dI kyar tykr srkfr dI muKI sI aqy ivMn ny afpxy afp hI pbilk srivs dy muKI stIv afsInI nUM 'kYp aYn tryz' tYks Kqm krn leI afK idwqf sI. ieh kMm aYnI qyjLI nfl kIqf igaf ik iksy nUM iBxk vI nhIN peI. svfl ieh hY ik ijs tYks nUM kYQiln ivMn jfn qoN vI ipafr tYks afK rhI sI aqy Aus ny ieh tYks afpxI mrjLI nfl lokF `qy Qoipaf sI qF Aus ny ies tYks nUM Kqm krn leI Porz qoN kuJ ilKqI pRfpq krn dI koeI AuzIk ikAuN nhIN kIqI sI aqy Porz dy iek ibafn `qy hI Aus ny gozy tyk idwqy sn. pr kYQiln ivMn vwloN ieh sB kuwJ bVf soc smJ ky kIqf igaf sI ikAuNik Auh hux Porz nfl koeI ros nhIN rwKxf cfhuMdI aqy Porz qoN aihsfn dI afs rwKdI hY. Aus nUM lgdf hY ik agr Porz dy nfl imlky cilaf jfvy qF ilbrl pfrtI df Kwuisaf kfnUMnI drjf bhfl krvf skdI hY. agr Porz kfnUMn ivwc Pyrbdl krky pfrtI stYts leI 8 sItF dI bjfey 7 sItF jLrUrI kr dyvy qF vI Auh afpxI ijwq smJygI. hux dyKdy hF ik kYQiln ivMn dI ies afs nUM bUr pYNdf hY ik nhIN.

KLbrnfmf #979, jUn 29-2018

 


hfltn puils ny 20 sflf rnkIrq isMG dy igRPqfrI vrMt jfrI kIqy

pMjfbI BfeIcfry ivwc msLkUk dy kYnyzf ivcoN Bwj jfx dy crcy

brYNptn, 21 jUn :- iewk rIal astyt eyjMt smyq iqMn ivakqIaF `qy kIqy gey hmly dy kys ivwc hfltn rIjnl puils ny 20 sflf rnkIrq isMG dy igRPqfrI vrMt jfrI kIqy joik ieMtrnYsLn stUzYNt dwisaf jf irhf hY. ieh hmlf ivnstn crcrl aqy stIljL aYnivAU dy cONk ivwc kIqf igaf sI. jskrn mFgt nfm dy rIal astyt eyjMt aqy Aus dy do sfQI ies hmly ivwc jLKmI hoey sn ijhnF ivcoN qijMdr isMG sMnIbruk hspqfl ivwc nfjLuk hflq ivwc dfKl hY. sUqrF muqfibk JgVy dI jVH kuJ stUzYNts vloN glq jfxkfrI dy ky iewk Gr jskrn mFgt rfhIN ikrfey `qy lYx dI koisLsL hY. mkfn mflk ny jd stUzYNts nMU Gr ikrfey `qy dyx qoN ienkfr kr idwqf qF iehnF ny afpxf zIpijLt cYWk qurq vfps krn dI mMg kIqI. jskrn mFgt jd ieh cYWk vfps krn igaf qF pihlF qoN iqafr nOjvfnF ny AuhnF df ipwCf krky hmlf kIqf. bysbfl bYtF aqy rfzF nfl kIqy gey hmly ivwc ipwkawp trwk dy sLIsLy BMn idwqy gey aqy iqMn ivakqIaF dy swtF mfrIaF geIaF ijhnF ivcoN iewk dy mfmUlI aqy do dy gMBIr swtF vwjIaF. ieh hmlf buwDvfr qVksfr kIqf igaf. vIrvfr nMU hfltn puils ny src vrMt lY ky brYNptn dy iek Gr `qy ryz kIqf aqy hmly ivwc vrqy gey do vhIkl, keI zFgF soty afid kbjLy ivwc lY ley gey. puils nMU 20 sflf rnkIrq isMG dI agrfvytz asflt dy do cfrjF aqy bfzIlIhfrm dy iewk cfrj ivwc qlfsL hY.  pr pMjfbI BfeIcfry ivwc msLkUk dy kYnyzf ivcoN Bwj jfx dy crcy cwl rhy hn ijs dI puils ny ajy qsdIk nhIN kIqI. vfrdfq vflI QF qoN vI puils nMU hmly ivwc vrqy gey kuJ hiQafr imly hn. hmly ivwc 20 dy krIb nOjvfn sLfml dwsy jFdy hn pr puils ny rnkIrq nMU Cwz ky hor iksy df nfm ajy jMqk nhIN kIqf.

          hfltn puils ny rnkIrq isMG nMU vkIl df pRbMD krky puils awgy pysL hox dI apIl kIqI hY. puils vIzIE PutyjL dI CfxbIx kr rhI hY qy hor qsvIrF aqy vIzIEjL dI qlfsL kr rhI hY. agr iksy kol ies Gtnf dI jfxkfrI hovy qF hfltn puils nfl 905-825-4747 akstYNsLn 2422 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.  ijLkrXog hY ik vIrvfr sLfm nMU iek hor stUzYNt lVfeI dI vIzIE vfierl hoeI hY. inwq huMdIaF lVfeIaF dI rOsLnI ivwc lok svfl kr rhy hn ik puils, aYmpI, aYmpIpI, myar aqy hor rfjsI afgU ikwQy hn?

 

idE BfeI PMz, ilbrlF ny afpxf cox vfadf pUrf kr idqY!

aftvf :- sYint vloN BMg ibl pfs krdy sfr hI ilbrl pfrtI ny cox vfadf pUrf krn dy nfm `qy PMz mMgxf sLurU kr idwqf hY. sIbIsI dI iewk aihm rport muqfibk 20 jUn buwDvfr nMU pRgt hoeIaF keI Pysbuwk aYzF ivwc ilbrlF ny BMgIkrn dy ibwl df hvflf dy ik pfrtI vfsqy PMz mMigaf hY. kuJ aYzF ivwc BMg dy pwiqaF dI qsvIr hY jd ik kuJ ivwc trUzo dI qsvIr hY ijs dy nfl iliKaf hY, sfzy bwicaF vfsqy BMg pRfpq krnI afsfn sI aqy jrfeImpysLf pRfiPt bxfAuNdy sn. BMg nMU kfnMUnI aqy rYgUlyt krky asIN ies nMU bdlx df cox vfadf pUrf kr idwqf hY. zonysLn idE aqy qrwkI df smrQn kro jo asIN iekwTy ho ky kr rhy hF. iehnF aYNzF `qy kilk krn nfl ilbrl pfrtI df zonysLn pyjL Kuwl jFdf hY. agr qusIN ies `qy kilk krogy qF ieh Pysbuwk dy ajyhy tUl nfl lYs hY ijs nfl ilbrl pfrtI BivK ivwc tfrigt kIqIaF aYzF quhfzy vwl iBjvf skdI hY. Pysbuwk vrgIaF sosLl sfeItF Kfs votrF jF grupF nMU tfgrigt krn dI muhfrq rwKdIaF hn.

ies dy nfl hI ilbrl pfrtI ny 20 jUn idn buwDvfr nMU vwzI pwDr `qy eImylF vI ByjIaF hn ijhnF ivwc ibwl sI-45 (BMgIkrn ibwl) df hvflf dy ky zonysLn mMgI geI hY. ies ibwl nMU smfrt aqy sbUq aDfirq plfn dwisaf igaf hY aqy ieMJ dfavf kIqf igaf hY, aYNzrU sLIar dI kMsrvtv pfrtI ny ies nMU rokx dy bhuq Xqn kIqy pr sfnMU pqf hY ik hux Auh rok nhIN skxgy. ies mhwqvpUrn mOky kI qusIN jsitn trUzo aqy ilbrl plfn df smrQn krn leI ihwsf pf skdy ho. (Bfv PMz idE).

pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf ik ieh kfnMUn 17 akqUbr 2018 nMU lfgU ho jfvygf aqy BMg dI kfnMUnI KrIdo ProKq sLurU ho jfvygI. kuJ sLrqF hyT hr Gr ivwc cfr bUty vI Augfey jf skxgy. jfpdY BMg bwicaF dy hor nyVy ho jfvygI.

 

kYnyzf vfsI 17 akqUbr qo BMg KrId skxgy trUzo

aftvf :- kYnyzf dI sYint vwlo BMg ibwl jo ik ibwl sI-45 vjoN jfixaF jFdf hY, mMglvfr nMU pfs kr idwqf igaf. ieh ibwl 29 dy mukfbly 52 votF nfl pfs hoieaf hY aqy gvrnr jnrl dy dsqKqF ipwCoN kfnMUn bx jfvygf. ies qoN pihlF sYint ny ieh ibwl 40 soDF nfl hfAUs afPL kfmnjL nMU Byijaf igaf sI aqy kfmnjL ny iehnF ivcoN 13 soDF rwd kr idwqIaF sn qy ibwl vfps sYint nMU Byijaf sI. sYint ny ies nMU 19 jUn nMU pRvfngI dy idwqI. pRDfn mMqrI jsitn trUzo BMg (mfrIjuafnf) df kfnMUnIkrn  pihlI julfeI qoN lfgU krnf cfhuMdy sn pr hux trUzo ny ikhf hY ik BMg dI ivkrI akqUbr 17-2018 qo urU ho jfvygI. ieh dyrI sYint ivwc ijLafdf smF lwg jfx kfrn aqy ikbYWk smyq kuJ sUibaF vloN vwD smF mMgx kfrn hoeI hY. ilbrl ies qoN bhuq KusL hn jdik kMsrvtv pfrtI ny ies df ivroD kIqf hY. bhuq sfry mfhr smJdy hn ik ies nfl BMg dI vrqoN vDygI. ivroDI idr dy iewk mYNbr ny tIvt kr ky iliKaf hY, kYnyzf dy bwicaF leI bury idn urU hn. kYnyzf ivwc bhuq sfrIaF BMg kMpnIaF kfiem ho geIaF hn ijhnF nMU srkfr ny BMg pYdf krn df lsMs idwqf hoieaf hY. 17 akqUbr qoN afm sLihrI iehnF kMpnIaF jF sUibaF vloN rItyl syl vfsqy inrDfrq adfiraF qoN BMg KrId skxgy. ies dI ilmt 30 grfm rwKI geI hY. hr sLihrI 30 grfm qwk BMg jF ies qoN bxy pdfrQ rwK skdf hY. ies ivwc suwkI BMg, BMg df qyl, BMg df pOdf, bIj afid rwK skdf hY.  hr sLihrI 30 grfm qwk BMg df lYx-dyx kr skygf. ies kfnMUn dy lfgU hox ipwCoN pRqI Gr BMg dy cfr pOdy AugfAux df ivvsQf hovygI. lok Gr ivwc BMg qoN vwK vwK pdfrQ bxf skxgy. pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf ik hr sUbf BMg nMU rYgUlyt krn vfsqy afpxy kfnMUn bxf skdf hY. ikbYWk vloN Gr ivwc cfr cfr pOdy AugfAux dI ivvsQf df ivroD kIqf jf irhf hY. AuntyrIE ivwc swqf qoN hux bfhr ho geI ilbrl srkfr ny BMg dI ivkrI df kMm sUby dy ilkr kMtrol borz dy hvfly kIqf hoieaf hY joik sUby ivwc sLrfb vycx df kMm krdf hY. trUzo srkfr nMU BMg dI syl qoN tYks dy rUp ivwc kfPI afmdn hox dI afs hY. Xfd rhy kYnyzf ivwc nisLaF dI vrqoN vD rhI hY aqy sfl 2017 ivwc EpIafz nisLaF dI EvrzojL nfl 4000 mOqF hoeIaF hn.

 

trONto ivwc 800 aPsrF dI tIm ny qVky ryz mfrky 70 Twg kIqy igRPqfr

trONto: (jIq jlMDrI) trONto pulIs ny pIal, duhrm aqy Xfrk puLlIs dy sihXog nfl vIrvfr svyry 5 vjy Cfpy mfrky ky 70 ivakqI nUM vwK vwK dosLF qihq igRPqfr kIqf hY aqy pulIs ny dwisaf hY ik igRPqfr kIqy ivafkqI trONto dy 'paMufieMt-5 jnrl' strIt gYNg nfl sMbMDq hn. pulIs ny ieh sfry Cfpy adflq qoN bkfiedf vfrMt lYky hI mfry sn aqy iksy iek vI ivakqI nUM acfnk nhIN PiVaf igaf sgoN lMbI qPqIsL qoN bfad hI PVy gey hn. trONto pulIs dy mwuKI mfrk sFzrs ny dwisaf ik igRPqfr kIqy lok Twg sn aqy ieh hornF lokF nUM golLIaF df insLfnf bxAuNdy sn.pulIs muKI ny ikhf ik ieh gYNg bhuq hI Kqrnfk gYNg sI aqy pulIs vwloN ipCly 9 mhIinaF qoN ies gYNg dIaf srgrmIaF `qy ingHf rwKI jf rhI sI.pulIs muKI mfrk sFzrs ny dwisaf ik ies gYNg dIaF srgrmIaF isrP trONto qwk hI sImq nhIN sn sgoN sfry kYnyzf, amrIkf aqy kYrybIan dysLF qwk hoeIaF vfrdfqF ivwc ies gYNg dy mYNbrF dI sLmUlIaq boldI sI. puLlIs muKI nUM afs hY ik ies gYNg dy 70 mYNbr kfbU afAux nfl trONto ivwc golLI cwlx dIaF GtnfvF nUM kuJ Twl jLrUr pvygI.

 

ilbrl pfrtI dy iewk cODrI ny trMp ivruwD KfrI sLbdfblI df kIqf pRXog

aftvf (jIq jlMDrI) :- jsitn trUzo dI ilbrl pfrtI dy iewk rfeIizMg aYsosIeysLn dy pRDfn Bfv coDrI ny amrIkf dy rfsLtrpqI zonflz trMp ivrwuD bhuq hI BwdI, KfrI aqy apmfnjnk sLbdfbdlI df pRXog kIqf hY.

          Aus ny trMp ivruWD ieh apmfnjnk itwpxI trMp dIaF iemIgysLn nIqIaF Kfs krky mYksIko qoN af rhy rPAUjLIaF nUM afpxy bwicaF qoN vwK krn nUM muwK rwK ky kIqI geI dwsI jFdI hY. jdoN ilbrlF dy vYnkUvr vYst qoN mfrk ielafs nfm dy cODrI ny afpxy Pysbuwk pyjL `qy trMp bfry 'aYP' sLbd df iesqymfl krdy hoey iek post pfeI qF pihlf qF Aus iekwly nUM hI lokF dI nrfjLgI df sfhmxf krnf ipaf pr Aus qoN bfad kYnyzf dI sfrI ilbrl pfrtI dy ivrwD hI lokF ny nrfjLgI pRgt krnI slUrU kr idwqI. ies qoN bfad Aus ny afpxI Pysbuwk pyjL qoN ieh post htf idwqI pr lokF ny sLosLl mIzIaf `qy afpxI nrfjLgI pRgt krnI jfrI rwKI aqy sfrI hI ilbrl pfrtI nUM ies BwdI sLbdfblI leI lMby hwQIN ilaf. Xfd rhy ilafs nfm df ieh rfeIizMg pRDfn, pRDfn mMqrI trUzo df KfsmKfs hY aqy amrIkf dy rfsLtrpqI ivrwuD itpxIaF krn leI sB qoN mUhrI huMdf hY.

 

trUzo dI ivvfdgRsq Bfrq PyrI `qy zyZ imlIan zflr Krc afieaf

aftvf, 21 jUn :- pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI PrvrI 2018 dI ivvfdgRsq Bfrq PyrI `qy kYnyzf srkfr df zyZ imlIan zflr Krc afieaf sI. srkfr vloN jfrI kIqI jfxkfrI muqfibk hPLqy ku Br dI ies PyrI leI hotl ibwl $323,000, vIafeIpI eyarbws dI kuwl 43[7 GMty dI Auzfx vfsqy $485,077, sYWl Pon Krcf $5,235, knyzIan vfeInjL $5,100 aqy vYnkUvr qoN pRisD sLYPL ivkrm ivwj nMU Bfrq lYjfx df Krcf $17,044[21 afieaf sI. ivwj ny kuJ aihm mIitMgjL aqy knyzIan hfeI kimsLn ivKy idwqI geI iznr rIsYpsLn mOky Kfxf bxfAux dI tIm dI agvfeI kIqI sI. iewk sfbkf dihsLqgrd nMU swdf idwqy jfx kfrn ieh iznr ivvfdF ivwc iGr igaf sI aqy ies mOky 500 qoN vwD df cOxf iekwTf ho jfx nfl ieh srks df rUp Dfrn kr igaf sI. ies mOky keI vwzy kunYksLnjL vfly mihmfn Dwky nfl aMdr vVHdy vyKy gey sn. trUzo dy dPLqr ny ikhf hY ik sfbkf pRDfn mMqrI hfrpr ny afpxI Bfrq PyrI `qy ies qoN vwD pYsf Kricaf sI. Xfd rhy hfrpr nMU sikAUrtI eyjMsIaF muqfibk qfilbfn qoN KLqrf sI ijs kfrn built prUP vhIkl kYnyzf qoN eyarilPt kIqy gey sn jdik trUzo ny afpxI PyrI leI Bfrq srkfr vloN idwqy dy vhIkl hI vrqy sn.

 

KLbrnfmf #978, jUn 22-2018


EntYrIE vfsIaF vwloN nOkrIE kwZy ilbrlF lIzrF nUM imlxgy  $6[1 imlIan

ilbrlF nUM hrfAuxf lokF nUM pvygf 8 imlIan zflr ivwc

trONto (jIq jlMDrI) :- EntYrIE dy votrF vwloN ilbrlF pfrtI dy 38 aYmpIpIjL nuM hrfAuxf kfPI mihMgf pvygf ikAuNik 7 jUn nUM votrF dubfrf nOkrI qoN kwZy ilbrl aYmpIpIjL nUM 6[1 imlIan zflr dy krIb dI sYvrYNs pya dyxI pvygI. aYmpIpIjL dI ieh sYvryNs pya AunHF dy ipCy vDIaF 36 mhIinaF dI qnKfh `qy aDfirq hovygI.  cfr sfl jF ies qoN Gwt smyN dI srivs vfly pfrlImYt aisstYNt nUM 67000 zflr aqy 8 sfl jF ies qoN vwD dI srivs vfly kYbint mMqrI nUM 249000 zflr dI sYvrYNs pya imlygI. ijhVy aYmpIpI jF qF coxf ivwc hfr gey hn jF AunHF ny coxf qoN pihlF afpxf afhudf Cwz idwqf sI AunHf nUM ieh sYvrYns pya idwqI jfvygI aqy 2014 dI cox qoN bfad rfjnIqI qoN bfhr kIqy jf Kuwd hoey 18 aYmpIpIjL nUM 2[8 imlIan zflr dI sYvrYNs pya dyxI peI sI. ijWQy ilbrl pfrtI dy hfry hoey 38 aYmpIpIaF nUM 6[1 imlIan zflr dI sYvrYNs pya imlygI AuWQy coxF qoN pihlF asqIPLf dy gey Bfv cox nf lVn vfly 12 ilbrl aYmpIpIaF nUM vI 2[6 imlIan dI sYvrYNs pya dyxI pvygI so ies pRkfr lokF isr 8[7 imlIan zflr df Bfr pvygf. ilbrlf qoN ielfvf pIsI pfrtI ivwcoN kwZy gey pYtirk brfAUn aqy mfeIkl hYirs nUM vI sYvryNs pya dyxI pvygI. ieQy hI bws nhIN ilbrl nyqfvF dy stfP nUM vI sYvrYNs pya dyxI pvygI ikAuNik coxF qoN bfad AunHf nOkrI vI jFdI lwgI sI. so ies pRkfr ilbrl pfrtI nUM hrfAux EntyrIE dy votrF nUM kfPLI mihMgf pvygf. Xfd rhy awjkl iek aYmpIpI dI muwZlI qnKfh 116500 zflr, pfrlImYNtrI aYisstYNt dI 133216 aqy kYbint mMqrI dI qnKfh 165850 zflr hY aqy ies qoN ielfvf AunHf dy dPqrF dy Krcy, zIey, tIey vwKrf huMdf hY. 2014-2015 ivwc aYpIpIjL df rihx, dPqr aqy afvfjfeI df Krcf 30 imlIan zflr afieaf sI.

 

kYnyzf dI afbfdI hoeI 37 imlIan

ipCly do sflF ivwc hoieaf irkfrz qoV vfDf

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dy aMkVf ivBfg vwloN jfrI rIport ivwc ikhf igaf hY ik kYnyzf dI kuwl afbfdI 37 imlIan Bfv 3 kroV 70 lwK `qy phuMc geI hY. aMkVf ivBfg anusfr ipCly 2 sflf dOrfn abfdI ivwc rIkfrz qoV vfDf hoieaf hY. do sfl aqy do mhIinaF ivwc iewk imlIan Bfv 10 lwK lokF df kYnyzf dI afbfdI ivwc vfDf hoieaf hY aqy pihlI aprYl 2018 nUM kYnyzf dI afbfdI 37,067,011 `qy phuMc geI sI. ies Coty ijhy smyN ivwc afbdI ivwc byqhfsLf vfDf hoieaf hY jo ik pihlf kdy vI nhIN sI hoieaf. 1867 qoN lY ky 1884 qwk Bfv 17 sflF ivwc kYnyzf dI abfdI 3[46 imlIan qoN 4[48 imlIn Bfv iewk imlIan df vfDf hoieaf sI. iPr Aus qoN bfad 20 sflF ivwc iewk imlIan df vfDf hoieaf sI. 1945 ivwc kYnyzf dI abfdI 12 imLlIan sI aqy 1967 ivwc 20 imlIan ho geI sI. rIport ivwc ikhf igaf hY ik ieh jo vfDf hoieaf hY ieh iemmIgrMtF dy afAux krky hI hoieaf hY. sfl 2018 dy pihly iqMn mhIinaF ivwc nvyN pwky aqy kwcy 88120 iemIgrFt lok kYnyzf afey hn. dUjy pfsy ienHF pihly iqMn mhIinaF dOrfn kYnyzf ivwc 93944 mOqF hoeIaf sn jdik 79907 nvyN bwicaF ny jnm ilaf sI Bfv kYnyzf ivwc jnm dr nfloN mOq dr ijLafdf hY aqy jo vfDf hoieaf hY nvyN iemIgrMtF krky hI hoieaf hY. kYnyzf dI kuwl afbfdI ivcoN 22[6 imlIan lok ikbYWk qy EntYrIE `c vsdy hn.

 

zwg Porz dy dbky qoN bfad XUnIan afeI hrkq ivwc

XUnIvristI vwloN idwqI 'afPr' mMnI pr byinXmIaf kfrn nqIjf hoieaf rwd

trONto (jIq jlMDrI) :- zwg Porz dy 'bYk -tU-vrk' dbky qoN bfad Xfrk XUnIvristI dy hVqflI tIcr iekdm hrkq ivwc af gey aqy AunHF ny XUnIrtistI vwloN idwqI afPr nUM votF jrIey svIkfr kr ilaf sI pr votF ivwc byinXmIaf kfrn nqIjf rwd kr idwqf igaf sI ijs kfrn XUnIvristI dy pRBfivq 50000 ividafrQIaF nUM ajy kuJ kuJ idn hor AuzIk krnI pvygI. ikhf jf irhf hY ik 7 ipwCy iewk vot 'hF' ivwc pfeI geI sI ijs kfrn votrF dI igxqI nfloN vwD votF imlIaf sn. hux votF iPr pY geIaF hn aqy sLukrvfr nUM nqIjf afAux dI sMBfvnf hY. XUnIan zwg Porz qoN aYnf qRbk geI sI ik lokl XUnIan nUM votF ivwc byinXmIaf krnIaF peIaF sn qF ik hVqfl Kqm ho sky. ipCly iqMn mhIinaf qoN tIcr aqy AunHF shfiek afpxI mMgF mnvfAux leI hVqfl `qy hn aqy AunHf df XUnIvristI nfl koeI smJOqf nhIN ho sikaf ijs kfrn 50 hjLfr ividafrQIaF df BivwK Kqry ivwc pieaf hoieaf hY. Xfd rhy votF qoN kuJ idn pihlF ilbrl srkfr ny vI bYk-tU-vrk df ibwl pfs krn leI  sMsd dI pUrn sihmqI' df Pokf zrfmf kIqf sI pr sfQ nfl dy bhfny BFzf aYnzIpI isr BMinaF sI jdik Porz hux spsLt stYNz ilaf hY.

 

20 sflF `c 1300 dy krIb skUlI bwcy dy stf duafrf ijnsI sosLx df ikfr hoey

86% ijnsI aprfD aiDafpkF vwloN hI kIqy gey

ivnIpYWg(jIq jlMDrI) kYnyzIan sYtr Pfr cfeIlz pRotYkn dy anusfr ipCly lgBg do dhfikaF ivc krIb 1300 kYnyzIan bwicaF nfl skUlF ivwc hI ijnsI aprfD kIqy gey sn. sB qoN duKdfeI KLbr ieh hY ik ieh aprfD aiDafpkF jF skUl dy hor krmcfrIaF duafrf hI kIqy gey sn. mYnItobf ivcly bfl surwiKaf kydr dI iek irport ivc ikhf igaf hY ik kYnyzf ivcly ikMzrgfrtn qo gryz 12 dy skUlF ivc 714 krmcfrI jF sfbkf krmcfrI skUlI bwicaF dy 1997 qo 2017 dy drimafn hoey ijnsI aprfDF aqy ijnsI hmilaF nfl sbMDq dosLI pfey gey sn ijnHF nUM bkfiedf cfrj kIqf igaf sI. aiDkfrIaF df mMnxf hY ik kYnyzIan ieiqhfs ivc ieh sB qoN vwzf aiDaYn hY ijs ivwc vwzI igxqI ivwc skUl krmcfrIaF vwloN hI 'bfl ijnsI ox' ivwc fml hox dI gwl sfhmxy afeI hY. irport dy leI jfxkfrI iewkTI krn vfly KojkrqfvF ny aMdff lgfieaf hY ik Gwto Gwt 1,272 bwicaF df ijnsI aprfD kIqf igaf aqy ieh aMkVy  "inrxfiek qOr qy icMqfjnk" aMkVy hn. Koj krqfvF ny ieh aMkVy anufsn sMbMDI PYsilaF, mIzIaf irportF aqy POjdfrI (ikRmInl) kysF dI GoK qoN bfad iekwqr kIqy gey sn. rIport anusfr doIaF ivwcoN 86 PIsdI aprfDI aiDafpkF vjo inXukq sn. bfkI aprfDIaF ivwc ividak shfiek, isiKafrQI aiDafpk, fs loVF vfly shfiek, dupihr dy Kfxy dI ingrfnI krn vfly, vflMtIarF, skwqr, ingrfn aqy skUl bwsF dy zrfeIvrF sn.

ienF aprfDIaF ivwc 70% aprfDI srkfr vwloN bwicaF dI ijMdgI suDfrn aqy ivvhfr isKfAux leI BrqI kIqy sn ijs ivwc iewk aiDafpk iekwly iekwly bwcy qwk phuMc kr krdf hY so ies krky ienHF lokF ny iewk ivsLvfsL qoiVaf hY ijs dI ienHF ny pflxf krnI huMdI hY. iksy skUl ivwc afpxI muZlI izAUtI dy nfl AunHF nUM iek koc vFg bwicaF qwk phuMc df hwk huMdf hY aqy 138 aprfDIaF ny ies hwk df glq iesqymfl kIqf aqy bwicaF df sosLx kIqf. rIport ivwc ikhf igaf hY ik pIVqF ivwc 75 PIsdI aOrqF (69 PIsdI hfeI skUl, 17 PIsdI imzl skUl aqy 14 PIsdI aYlImYtrI skUl) jdik 25 PIsdI mrd (69 PIsdI hfeI skUl, 20 PIsdI imzl skUl aqy 11 PIsdI aYlImYtrI skUl) sLfiml hn.

ivnIpYg siQq kYnyzIan sYtr Pfr cfeIlz pRotYkn ivc iswiKaf dy zfierYktr nonI klfsIn ny ikhf ik "skUl dy krmcfrIaF kol bwicaF nfl phuMc krn df iek ivy ivsLvfsL aiDkfr hY. jdo AunHF AuWqy Brosf kIqf jFdf hY, qF bwcy nfl DoKf krnf bhuq hI nuksfndyh aqy duKdfeI huMdf hY."

rIport ivwc dwisaf igaf hY ik adflq ivc iehnF ivwco kuJ ku pIVqF duafrf idwqy gey ibafnF qo spt huMdf hY ik ieh aprfD Aumr Br AunHF dI ijLMdgI `qy pRBfv pfAudy hn. AunHF nUM rm, icMqf aqy inkMmy mihsUs hox lwgdf hY jdo AunHF nUM bcpn df afnMd lYxf cfhIdf sI. rIport ivwc ienHF aMkiVaF nUM sUby dr sUby nhIN vMizaf igaf sI jd ik ieh aMkVy sfry hI sUibaF qoN iekwqr kIqy gey sn. KojkrqfvF dI Koj ivc ijnsI aprfDF bfry 86% aprfD isrP mIzIaf irporitMg qoN hI pqf lwgy sn. sMBv hY ik ajyhy aprfDF dI igxqI ikqy vwD hovy ikAuNik keI kys kdy rport hI nhIN hoey hoxy.

ijLkrXog hY ik EntyrIE srkfr vloN lfgU kIqy gey asLlIl sYks slybs df mfipaF ny BfrI ivroD kIqf sI jo bwicaF dy ijnsI sosLx ivwc vfDf kr skdf hY. mfipaF nMU afs hY ik zwg Porz dI pIsI srkfr ies nMU rwd kr dyvygI.

 

skfrbro dy pfrk ivwc golI lwgx nfl do CotIaf bwcIaF sKq jLKmI

skfrbro (jIq jlMDrI) :- skfrbro ielfky ivwc vIrvfr sLfm 5 vjy iek pfrk ivwc cwlI golLI nfl EQy Kyz rhIaF do CotIaF lVkIaF sLKq jLKmI ho geIaF hn ijnHF nUM iswk ikzjL hspqfl ivwc BrqI krvfieaf igaf hY. pulIs df kihxf hY ik lVkIaF nUM insLfnf nhIN bxfieaf igaf. pulIs ny dwisaf ik ies Gtnf ivwc qIsrI lVkI vI jLKLmI ho geI sI pr Aus dI hflq TIk hY. dovyN lVkIaf dI Aumr 5 sfl aqy 9 sfl hY. CotI lVkI dI hflq gMBIr dwsI jFdI hY pr vwzI lVkI dy bc jfx dI pUrI AumId kIqI geI hY. iksy ny Kyz rhy bwicaF `qy ikAuN golI clfeI ieh ajy buJfrq bxI hoeI hY aqy plIs nUM sLwkIaF bfry vI koeI jfxkfrI nhIN hY. pulIs ny lokF qoN sihXog dI mMg kIqI hY qF ik sLwkIaF df pqf lfieaf jf sky.

  

pMjfbI ivakqI zrwg aqy aslf rwKx dy dosLF ivwc cfrj

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny trYiPk stfp dOrfn jd iewk kfr dI qlfsLI leI qF kfr ivwcoN iewk 9 aYm aYm dI BrI hoeI gMn aqy zrwg imlI sI aqy ies qoN bfad pulIs ny trONto invfsI 27 sflf gurimln mTfVU nUM igRPqfr kIqf sI. brfmd hoeI zrwg ivwc mYrUvfnf, kokyn, mYWQ aqy hYroien sI ijs dI bjLfrI kImq 2 lwK zflr dy krIb dwsI geI hY. ieh igrPqfrI zYarI roz aqy rYksvuwz roz dy njLdIk kIqI geI sI. hux mTfVU dy kys dI suxvfeI brYNptn dI adflq ivwc hovygI ijQy Aus nUM jmfnq leI pysL kIqf igaf sI.

 

brYNptn dy 73 sflf amrjIq dI luwtyry hwQoN hoeI mOq

brYNptn df hI 15 sflf df lVkf igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI) :- mMglvfr dI sLfm nUM 10 vjy dy krIb 73 sflf amrjIq Btnfgr nF df bjLurg aqy pRIvfr nfl brYNptn dy alomf pfrk ivwc dI lMG irhf sI qF AunHF nUM do lVikaF ny Gyr ky kuitaf aqy lwut ilaf aqy iPr Prfr ho gey sn.

          ies Gtnf ivwc amrjIq jLKmI ho igaf sI ijs dI bfad ivwc hspqfl jf ky vIrvfr nUM mOq ho geI sI. amrjIq dI mOq dy sMbMD ivwc brYNptn dy iek lVky nUM cfrj kIqf igaf hY ijs `qy kql aqy lwut dy dosL lwgy hn. Aus nUM awj adflq ivwc pysL kIqf jfvygf. puLlIs df kihxf hY ik agr ies vfry iksy nUM koeI jfxkfrI hovy qF pIal pulIs nfl sMprk kr skdf hY. pulIs ny Aumr Gt hox kfrn lVky df nfm nhIN dwisaf hY.

 

KLbrnfmf #977, jUn 15-2018 


mYirj pYils `c hoieaf afnMd kfrj df hukmnfmy dI AulMGxf

-izksI gurdvfry dy cfr zrYktrF ny ilKqI nukqfcInI kIqI

axjfxy ivwc glqI hoeI hY -pRDfn gurpRIq isMG bwl

brYNptn :- lMGy vIkieMz `qy iewk bYNkuiet hfl ivwc hoey iewk afnMd kfrj nMU EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz gurdvfry dy cfr zrYktrF ny 16 mfrc 1998 dy hukmnfmy dI AulMGxf dwsidaF ies dI sKLq nukqfcInI kIqI hY. cfr zrYktr s: guirMdrjIq isMG Buwlr, s: prmjIq isMG bulynf, s: nvjIq isMG aqy s: amrIk isMG idEl ny afpxy dsqKqF hyT jfrI kIqy iek ilKqI ibafn `c ikhf hY 12 meI 2018 nMU kYlzn ivwc gorvy roz `qy siQq iewk ietflIan irjort ivwc iewk afnMd kfrj hoieaf hY ijs vfsqy izksI gurdvfry qoN sRI gurU gRMQ sfihb df srUp, rfgI qy ZfzI lY jfey gey. pRDfn gurpRIq isMG bwl aqy kuJ mYNbr vI ies ivafh ivwc sLfml hoey qy nv ivafhy joVy nMU vDfeI idwqI. ipCly 2-3 idnF dOrfn ies dI crcf kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc vI hoeI hY.

          KLbrnfmf vloN pRDfn s: gurpRIq isMG bwl nfl jd ies bfry AuhnF df pRqIkrm jfnx vfsqy sMprk kIqf igaf qF AuhnF ikhf ik ieh axjfxy ivwc hoeI Buwl hY. AuhnF awgy dwisaf ik ieh ivafh gurdvfrf sfihb ivwc hoxf sI pr pirvfr vloN ikhf igaf ik bwcy grIn hfAUs ivwc ivafh krvfAuxf cfhuMdy hn ijs kfrn qbdIlI leI axjfxy ivwc sihmqI idwqI geI. AuhnF df ivsLvfs sI ik afnMd kfrj grIn hfAUs ivwc hoxf aqy ieh iksy pfrtI jF bYNkuiet hfl qoN vKrI sYWtawp hovygI. pr ipwCoN aihsfs hoieaf ik ieh ajyhf nhIN sI. AuhnF ikhf ik Auh afpxI Buwl CupfAux dI kdy vI koisLsL nhIN krngy aqy ies dI ijLMmyvfrI lYNdy hn pr ieh axjfxy ivwc hoeI iewk glqI hY.

          cfr zrYktrF ny izksI gurdvfry vloN sMq rxjIq isMG ZwzrIaF vfly nMU 7, 8, 9, 10 jUn nMU swdy jfx df vI ivroD kIqf hY ikAuNik ZwzrIaF vfly bfry pMjfb ivwc kfPLI ivfdivvfd hY. zrYktrF ny ieh vI afiKaf hY ik 6 meI idn aYqvfr nMU kmytI dI hoeI mIitMg ivwc ZwzrIaF vfly nMU swdy jfx `qy koeI ivcfr nhIN hoeI aqy nf hI koeI mqf pfieaf igaf hY. iehnF zrYktrF nMU mIzIaf rportF qoN hI ies bfry pqf lwgf hY ijs kfrn agr koeI vfd ivvfd huMdf hY qF Auh ijLMmyvfr nhIN hoxgy. ilKqI ibafn ivwc iehnF cfr zrYktrF ny irjort vfly afnMd kfrj dI ijMLmyvfrI qoN vI afpxy afp nMU vwK kr ilaf hY.

          sMq ZwzrIaF vffly nMU swdy jfx bfry puwCy jfx `qy pRDfn s: gurpRIq isMG bwl ny ikhf ik 6 meI dI kmytI dI mItMg qoN bfad hI sMq ZwzrIaF vfly df pRogrfm PfeInl hoieaf sI ijs kfrn mIitMg ivwc ies df ijLkr nhIN kIqf igaf. AuhnF ikhf ik hr pRcfrk dy ivcfrF nfl hr iswK sihmq nhIN huMdf pr kQf kIrqn aqy pRcfr vfsqy hr gurdvfry nMU pRcfrk swdxy pYNdy hn. hr pRcfrk nMU gurimq muqfibk gurU dy BYa ivwc rih ky pRcfr krnf cfhIdf hY aqy kmytI swB qoN ieh afs rwK ky hI swddI hY.

          Xfd rhy 16 mfrc 1998 vflf hukmnfmf bhuq duivDf pYdf kr irhf hY ijs kfrn pMjfb ivwc qF afnMd kfrjF df hulIaf vI ivgV igaf hY. kdy afnMd kfrj mOky sfr BfeIcfrf juV bYTdf sI pr hux keI vfr do drjn srIr iekwTy krny musLkl ho jFdy hn. ivdysLF ivwc zYstInysLn vYizMgjL df ruJfn vI vD irhf hY.

 


 

KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny aYnzIpI afgU nMU Gyiraf

ksUqy Psy isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU mMinaf aqy prmfr dI kIqI inMdf

aftvf, 15 mfrc :- KfilsqfnI smfgmF `c ihwsf lYx leI knyzIan mIzIaf ny PYzrl aYnzIpI afgU nMU 13 mfrc nMU glob aYNz myl `c CpI ivsqrq rport ipwCoN burI qrF Gyr ilaf aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc iewk qoN bfad iewk rport afAux lwgI. awj idn vIrvfr nMU bfad duiphr post mIzIaf nfl hoeI gwlbfq ivwc ksUqy Psy jgmIq isMG ny eyar ieMzIaf qPqIsL rport nMU pRvfn kridaF qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI hY. post mIzIaf grup dI rportr mfAUrf POirst dI nYWt `qy pRkfsLq hoeI rport muqfibk jgmIq isMG ny akqUbr ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx ipwCoN pihlI vfr ies muwdy `qy afpxI pujIsLn bdl leI hY. jgmIq isMG ny akqUbr ivwc sIbIsI dy sInIar rportr tYrI mlvskI nfl iewk aihm ieMtrivAU ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf krn qoN ieh kihMidaF ienkfr kr idwqf sI ik Auh nhIN jfxdf ik eyar ieMzIaf bMb kFz vfsqy kOx ijLMmyvfr hY.

          post mIzIaf nfl gwlbfq ivwc jgmIq isMG ny iswKF dy drd nMU shI idsLf vwl cYnl krn vfsqy sfn PrFisko vrgy smfgmF ivwc ihwsf lYx nMU shI dwisaf ijs ivwc Aus ny 2015 ivwc ihwsf ilaf sI. ies smfgm dI vIzIE aKLbfr glob aYNz myl dI 13 mfrc dI rport df muK aDfr sI ijs ipwCoN hor mIzIaf rportF df hVH af igaf sI. post mIzIaf ny 14 mfrc nMU jgmIq isMG vloN brqfnIaF dI KfilsqfnI jQybMdI nYsLnl iswK XUQ PzrysLn dy iewk smfgm dI vIzIE nMU aDfr bxf ky rport Cfieaf kr idwqI sI ijs ivwc jgmIq isMG iqMn muwK spIkrF ivcoN iewk sI. ies smfgm ivwc iewk spIkr ny Kfilsqfn dI pRfpqI vfsqy ihMsk qrIky vrqx dI vkflq kIqI sI.

          Xfd rhy jsits jOhn myjr dy kimsLn vloN eyar bMb kFz dI qPqIsLI rport ivwc bwbr Kflsf afgU qlivMdr isMG prmfr nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muwK sfijsLGfVf dwisaf sI. jgmIq isMG ny ikhf ik Auh ies qPqIsL nMU mMndf hY aqy ies kFz vfsqy ijMmyvfrF dI inMdf krdf hY. iBMzrFvflf bfry jgmIq isMG ny ikhf ik keI lok smJdy hn ik Aus ny iswKF dI rwiKaf kIqI sI pr kuJ ies nfl sihmq nhIN hn. aKbfr muqfibk jgmIq isMG ny ies `qy ieqrfjL kIqf ik Aus qoN iBMzrFvflf bfry svfl puwiCaf jf irhf hY jdik jd pRDfn mMqrI jsitn trUzo aMimRqsr gey sn qF AuhnF qoN ajyhf svfl nhIN sI puwiCaf igaf. ijLkrXog hY ik post mIzIaf  nfl gwlbfq ipwCoN jgmIq isMG ny sIbIsI, sItIvI aqy hor mIzIaf nfl vI gwlbfq kIqI hY jdik ies qoN pihlF ies muwdy `qy ilKqI pRqIkrm dy ky hI sfr ilaf sI. Xfd rhy Bfrq dOry dOrfn  knyzIan rportrF vloN Gyry jfx `qy jsitn trUzo ny vI qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kr idwqI sI.


modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf KfilsqfnI pwqrkfr jsitn trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml

nvIN idwlI, 23 PrvrI :- ieMzIan aYkspRYs aKLbfr ny awj afpxI iewk rport ivwc iliKaf hY ik BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI df ivroD krn vflf iewk KfilsqfnI pwqrkfr trUzo dI mIzIaf tIm ivwc sLfml hY. rport muqfibk Aus ny modI dI PyrI df ivroD kridaF modI nMU tYroirst grdfx dI qKqI PVI hoeI sI. aKLbfr dy pwqrkfr virMdr BftIaf muqfibk sYxI zrUzo dy aPIsLl mIzIaf zYlIgysLn df ihwsf hY aqy pRDfn mMqrI trUzo nfl sfrIaF gqIivDIaF ivwc sLfml ho irhf hY. rport muqfibk aprYl 2015 ivwc modI dI PyrI smyN iek pRotYst ivwc sYxI ny modI XU afr ey tYroirst dI qKqI PVI hoeI sI. jd modI df jhfjL aftvf puwjf qF iek bYnr `qy ieMzIaf afAUt afPL Kfilsqfn iliKaf hoieaf sI.

          sYxI vloN trUzo nMU knyzIan hfeI kimsLn ivwc 22 PrvrI dy iznr ivwc vI ihwsf ilaf igaf. aKbfr muqfibk ieMizIan aYkspRYs nfl gwlbfq kridaF sYxI ny mMinaF hY ik Auh 22 dy iznr ivwc sLfml sI pr 2015 vflIaF pRotYst dIaF qsvIrF `qy kimMt krn qoN nFh kr idwqI. aKLbfr ny sUqrF dy hvfly nfl iliKaf hY ik sYxI ny do ku sfl pihlF kIqy gey srbwq Kflsf ivwc vI Bfg ilaf sI.  rport muqfibk sYxI tIvI 84 nfm dy cYnl df pwqrkfr hY, ijs nMU amrjIq isMG nfm df KfilsqfnI clfAuNdf hY.

          KLbrnfmf vloN ies sYxI nfm pwqrkfr bfry jfxkfrI hfsl krn vfsqy keI jfxkfrF nfl sMprk kIqf igaf aqy Pysbuwk df shfrf vI ilaf igaf ijs qoN pqf lwgf ik ieh pwqrkfr mFtrIal nfl sbMiDq hY aqy ies df nfm mnvIr isMG hY qy Auh afpxy nfm nfl sYxI goq df iesqylfm aksr nhIN krdf. mnvIr isMG isMG trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn nfl Bfrq igaf hoieaf hY aqy ies PyrI dIaaf qsvIrF vI Psbuwk `qy vwzI pwDr `qy sLyar kr irhf hY. modI dI 2015 dI kYnyzf PyrI dIaF keI Pysbuwk qsvIrF ivwc mnvIr isMG dIaF pRotYst vflIaf qsvIrF vI hn aqy iek qsvIr ivwc Aus ny tIvI 84 df mfeIk vI PiVaf hoieaf hY. Aus ny afpxI iewk qsvIr drbfr sfhb Xfqrf smyN dI vI sLyar kIqI hoeI hY ijs ivwc iewk gYr pMjfbI pwqrkfr Aus dy nfl hY pRDfn mMqrI dI Xfqrf vflf tYg vI gwl ivwc pfieaf hoieaf hY. mnvIr isMG akflI dl aMimRsqr df vI afgU hY aqy ies dl dIaF mIitMgF ivwc aYkivt hY. Aus dIaF modI iKlfPL pRotYst vflIaF qsvIrF ivwc Aus dI dfhVI CotI hY jdik mjUdf qsvIrF ivwc vwzI hY ijs qoN spsLt hI jFdf hY BfrqI aKLbfr eysy ivakqI dI gwl kr irhf hY. KLbr ilKy jfx smyN sfzy kol mnvIr isMG AurPL pwqrkfr sYxI (ijvyN aYkspRYs ny ikhf) df sMprk nhIN sI. ies bfry hor jF bdlvIN jfxkfrI jd imlI qF Aus nMU vI pRkfsLq krFgy. iewk sroq muqfibk pRDfn mMqrI dy jhfjL dI XfqrI ilst ivwc mnvIr isMG sYxI df nfm sI pr Aus ny Kuwd sYxI nMU nhIN vyiKaf. ies rport nfl  ivvfd hor BK skdf hY.


pMjfb dy kYbint mMqrI dy ierfdf-kql kys `c sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo trUzo dI PyrI ivvfd ivwc iGrI

nvIN idwlI, 22 PrvrI :- pMjfb dy svrgI kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU dy ierfdf-kql kys ivwc sjLfXfPLqf sfbkf filsqfnI nUM iznr dy swdy qo pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfd `c iGrI geI hY. jspfl isMG atvfl nfm df ieh ivakqI srI df vsnIk dwisaf jFdf hY aqy Aus nMU iqMn sihdosLIaF smyq 25 meI 1986 nMU pMjfb dy kYbint mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn leI ierfdf kql dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy 20 sfl kYd hoeI sI. mlkIq isMG iswDU bIsI ivwc iewk ivafh ivwc Bfg lYx afieaf hoieaf sI. ies hmly ivwc mMqrI isDU dI jfn bc geI sI pr pMjfb pqrx ipwCoN iewk awqvfdI hmly `c Aus df kql kr idwqf igaf sI.

          sIbIsI dy pRisD pwqrkfr tYrI mlvskI dI rport ipwCoN ies dI kYnyzf aqy Bfrq ivwc crcf sLurU ho geI. vYnkUvrsn aKLbr qoN pRisD pwqrkfr ikm boln ny atvfl dy ipCokV bfry ivsqrq rport pRkfsLq kIqI. ies ierfdf kql kys ivwc KLbrnfmf nMU pRfpq hoeI jwjmYNt dI kfpI muqfibk jspfl isMG atvfl nfl sihdosLI jsbIr isMG atvfl, suKidafl isMG igwl aqy amrjIq isMG ZINzsf sn ijhnF nMU 27 PrvrI 1987 nMU ijAUrI vloN dosLI pfieaf igaf sI aqy 20 sfl dI kYd kIqI geI sI.     

          sIbIsI aqy sItIvI `qy trUzo dI Bfrq Xfqrf bfry pRqIkrm idMidaF bIsI dy sfbkf pRImIar aqy sfbkf PYzrl mMqrI AuWjl dosFJ ny ikhf hY ik kYnyzf dy isafsI afgUaF nMU KfilsqfnIaF nfl ies iksm df mylimlfp bMd kr dyxf cfhIdf hY. AuhnF ikhf ik BfrqI pRDfn mMqrI modI ny zovs isKr sMmyln mOky trUzo nMU ies bfry afgfh kIqf sI.

          jspfl atvfl nf isr bIqy idnIN muMbeI ivwc kYnyzIan vd dy smfgmF ivwc fml sI, sgo 22 PrvrI rfq nMU ieQy kYnyzIan hfeI kimn ivwc hfeI kimnr nfidr ptyl vwlo sRI trUzo dy mfx ivwc idwqy rfqrI Boj leI vI Aus nUM swdf idwqf igaf sI. ivvfd pYdf hox 'qy ieh swdf rwd kr idwqf igaf. BfrqI ivdy mMqrfly ny ikhf ik ieh 'pqf' lfieaf jf irhf hY ik Aus nUM Bfrq afAux leI vIf ikvy jfrI hoieaf.

ies mfmly ivwc afpxy pwK qo hoeI lqI kbUlidaF sRI trUzo ny ikhf, "XkInn asIN ies nUM bhuq gMBIrqf nfl lY rhy hF. sbMDq ivakqI nUM hrig swdf nhIN sI imlxf cfhIdf." ieQy iek smfgm dOrfn vwKry qOr 'qy pwqrkfrF nfl gwl kridaF AunHF ikhf ik Aus nUM iek aYmpI ny fml krvfieaf, ijs nUM ies leI 'jvfb dyxf' pvygf. sRI trUzo ny atvfl nfl afpxy sbMDF bfry itwpxI nhIN kIqI, ijnHF dIaF kYnyzf ivwc AunHF (sRI trUzo) nfl qsvIrF nr hoeIaF hn. bIqy mMglvfr nUM muMbeI 'c vI Auh sRI trUzo dI pqnI gryrI trUzo aqy AunHF dy mMqrIaF nfl idKfeI idwqf. Aus dI mMqrI amrjIq sohI nfl qsvIr sIbIsI aqy hor mIzIaf ny Cfieaf kIqI hY. ivdy mMqrfly dy qrjmfn rvI kumfr ny ikhf ik srkfr 'pqf' lf rhI hY ik Etvf siQq BfrqI hfeI kimn ny atvfl nUM vIf ikvy jfrI kr idwqf. AunHF ikhf, "ies (smuwcy) mfmly dy do pihlU hn. pihlf smfgm ivwc Aus dI mOjUdgI df mfmlf, jo kYnyzf ny hwl krnf hY. AunHF (kYnyzf) muqfbk aijhf byiDafnI 'c hoieaf. ijQo qwk vIy df mfmlf hY, asIN pqf lf rhy hF ik aijhf ikvy vfpiraf." atvfl dI igRqfrI sbMDI puwCy jfx 'qy AunHF ikhf ik Aus ilf jo kys sn, AunHF leI Auh sf Bugq cuwkf hY. AunHF ikhf ik mMqrfly nUM Bfrq 'c Aus ilf koeI kys drj hox bfry jfxkfrI nhIN hY.

          kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf ik AunHF dI BfrqI ivdy mMqrI sumf svrfj nfl mulfkfq dOrfn filsqfn df muwdf AuiTaf sI. AunHF ikhf, "kYnyzf afpxI ivdy nIqI qihq mbUq qy iekmuwT Bfrq dI hmfieq krdf hY. pr kYnyzf ivwc asIN afpxI anykqf Auqy Bfrq vFg hI mfx krdy hF."

          sUqrF muqfibk ipwCoN iqMn jwjF dy pYnl ny apIl ivwc 26 jUn 1990 nMU sjLf bhfl rwKI sI. jspfl isMG atvfl aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn df afgU sI ijs `qy ipwCoN pfbMdI lgf idwqI geI sI. jspfl isMG atvfl nMU PrvrI 1985 ivwc AuWjl dosFJ `qy hmlf krky sKLq jLKLmI krn dy dosL ivwc vI cfrj kIqf igaf sI pr adfql ny brI kr idwqf sI. vYnkUvrsn aKLbfr ny iliKaf hY ik sfl 2010 ivwc bIsI dI suprIm kort ny iewk kys ivwc ikhf sI ik atvfl afto-QYPLt dy kMm ivwc BfeIvfl sI. Auh Es smyN afto syljL df kMm krdf sI aqy Aus ny ies kys dI apIl kIqI sI pr hfr igaf sI. Auh ilbrl isafsq ivwc srgrm irhf aqy 2012 ivwc Aus nMU jd ikrstI klfrk dy shuM cuwk smfgm vfsqy swdf idwqf igaf qF mIzIaf ivwc ivvfd BK AuiTaf sI.  mIzIaf rportF muqfubk atvfl 11 PrvrI nMU Bfrq puwjf sI aqy trUzo dy zYlIgysLn nfl nhIN sI igaf pr muMbeI ivwc 20 PrvrI dy smfgmF ivwc sLfml sI. Auh PYzrl rfjnIqI ivwc aYkitv irhf hY aqy Aus dIaF jsitn trUzo nfl kuJ purfxIaF qsvIrF vI vfierl ho rhIaF hn.


pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here