www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 gYr-isDFiqk qy aspsLt hox kfrn iKlrdf jf irhf hY pfbMdI df aYlfn!

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

 ieMmIgrysLn `c GpilaF df bolbflf qy suwqf hoieaf ieMmIgrysLn mMqrI

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ             


 iqMn qlfk dI pRQf bfry kwuJ ku gwlF[[[!

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

 kuJ hMzfeIaF aqy kuJ suxIaF suxfeIaF:

BfrqI aiDkfrIaF `qy pfbMdI lgfAux vfly PYsly dy kuJ rMg!

- blrfj idEl


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI hoey iewkjuwt!

 

coB-nfmf

jdoN mihMgfeI vDy, ivafjL dr vDdI,

krjLeI bMidaF df Gtdf idl mIaF.

     iksLqF vDx df iPLkr hY Kfx lgdf,

     ikwQoN qfr hoxgy afey idn ibwl mIaF.

pr invysLkfrF dy idl KusL hox lwgdy,

jdoN mfrkIt jFdI Aupr nUM ihwl mIaF.

     njLr kMipAUtr qy ieMJ iPr lfeI rwKdy,

    ijvyN isLkfr PVHn nUM BfAuNdI iewl mIaF.

pUMjIvfdI dysLF df bVf byeImfn isstm,

ieh grIbF nUM amIr nhINE hox idMdf.

suinhry sbjLbfg hY inwq idKfeI jFdf,

nf Kwulky hwsx qy nf Kwulky rox idMdf.

jnvrI 19, 2018, KLbrnfmf # 958

hor lyK

  

nfvl: jIjf jI

-blbIr momI (416-949-0706)


lIhoN lwQ cuwkI hY afm afdmI pfrtI``


 kyhr sLrIPL


kQf : mhfn sLhId BfeI sMgq isMG jI dI -kyhr sLrIPL


pMjfb dy iksfnF nMU prflI nMU awg lgfAUx leI AuksfAux vfly hux ikwQy gfieb ho gey hn?

- blrfj idEl


rumflf byadbI vIzIE


DrqI dI Koj 

- hrjIq idEl, brYNptn

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!


amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

 

-jiqMdr pnUM


hor muwK lyKtrUzo srkfr ny iek sfl dy smyN dOrfn Coty mMqrIaF aqy vwzy aPsrF dIaF qnKfhF aqy bonsF `qy kIqf dugxf Krcf

aftvf (jIq jlMDrI) :- pRfpq aMkiVaF muqfibk trUzo srkfr ny iek sfl dy kfrjkfl dOrfn izptI minstrF aqy srkfrI mihkimaF dy vwzy aPsrF dIaF kfrgujLfrI qnKfhF (prPfrmYNs pya) aqy bonsF ivwc hornF Coty krmcfrIaF dIaF qnKfhF nfloN  dugxf Krcf kIqf hY.

bysLk mihMgfeI dI dr muqfibk hornF krmcfrIaF dIaF kuwl qnKfhF ivwc 1[25% hoieaf hY pr vwzy aiDkfrIaF dI iekwlI kfrgujLfrI qnKfh ivwc 3[2% vfDf hoieaf hY. sfl 2015-16 ivwc kul 75 imlIan zflr kfrgujLfrI qfnKfhF ivwc hI idwqf igaf sI. kfrjgujLfrI qnKfh jF vfDU bons Coty mMqrIaF aqy vwzy aPsrF nUM idwqI jFdI hY ijnHF ny afpxy kMmkfj dOrfn vDIaf pRdrsLn kIqf huMdf hY. izptI minstrF dI kfrgujLfrI qnKfh ivwc 3[45 % df vfDf hoieaf joik 4[7 imlIan zflr bxdf hY. izptI mMMqrIaF dI qnKfh $192,600 qoN lY ky 326,500 zflr slfnf huMdI hY aqy jd ik Pst klfs aPsrf dI qnKfh $106,900 qoN 202,500 zflr slfnf huMdI hY. ies qrHF hI afrsIaYmpI dy vwzy aPsrF nUM Kuwlf bons idwqf igaf jd ik afm aPsrF dIaF qnKfhF ivwc koeI vfDf nhIN kIqf igaf. izptI mMqrIaF aqy vwzy aPsrF dI kfrgujLfrI qnKfhF aqy bonsF ivwc vfDf krky trUzo srkfr ny srkfrIaF aiDkfrIaF pRqI dUhrI nIqI apxf leI lgdI hY.

 

'mr jfh, mr jfh, kuwqIey; qYnUM hux mrnf hI pYxf hY'

'bjLurg GrF' ivwc bjLurgF nfl durivvhfr dIaF GtnfvF ivwc hoieaf 148% vfDf

aftvf (jIq jlMDrI) :- jdoN izafnf ippn nF dI aOrq ny aftvf dy iek 'lONg kyar hom' ivwc kYmrf lfieaf sI qF AusnUM ieh icwqf cyqf vI nhIN sI ik Aus dI mF nfl aYnf BYVf vrqfE kIqf jFdf hovygf. Aus ny ieh kYmrf stfP vwloN afpxI mF dI ishq sMBfl aqy sPfeI vgYrf `qy awK rwKx hI lfieaf sI pr jo kuJ Aus ny kYmry ivwc dyiKaf Auh bhuq hI iBanfk idRsL sI. vIzIE ivwc stfP mYNbr Aus dI 86 sflf apMg mF nUM dbky mfrdf sI aqy kihMdf sI ik "mr jfh, mr jfh, kuwqIey; qYnUM huwx mrnf hI pYxf hY". ippn dI mF idmfg nUM lwgI swt kfrn nf bol skdI sI nF hI ihljul skdI sI pr ies qrHF df dudivvhfr cwup cfp jrnf hI pYxf sI. ieh sB kuJ istI vwloN clfey jFdy bjurgF GrF ivc vfpr irhf hY. bysLk aftvf istI ny ikhf hY ik Aus sport vrkr nUM nOkrI qoN kwZ idwqf igaf hY aqy do csLmdId mYNbrF nUM icqfvnI dy idwqI geI hY. sInIarjL GrF ivwc bjLurgF nfl huMdy durivvhfr bfry sIbIsI mfritkplys ny afpxI jFc ivwc dwisaf hY ik ieh iek awDI Gtnf nhIN hY ies qrHF dIaF anykF Gtnfvf huMdIaF hn. iek aMdfjLy muqfibk EntyrIE dy srkfrI bjLurg GrF ivwc hr rojL 6 aijhIaF Gtnfvf vfprdIaf hn ijwQy stfP vwloN hI bujLrgF nfl durivvhfr kIqf jfdf hY. jFc ivwc ieh gwl sfhmxy afeI hY ik 2011 qoN 2016 qwk aijhIaF GtnfvF ivwc 148% vfDf hoieaf hY.srkfrI bjLurg GrF 2016 ivwc 2198 aijhy kys sfhmxy afey hn ijnHF dI rIport kIqI geI sI. jFc ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik ieh qF rIport kIqy kys hn aqy bhuq sfry aijhyy kys vI hoxgy ijnHF nUM rIport nhIN kIqf igaf hovygf. so ies rIport muqfibk ieh gwl shfmxy afeI hY ik srkfrI bjLLurg GrF ivwc bjurgF df sLosLx huMdf hY aqy vwzy pwDr `qy druivvhfr kIqf jFdf hY. ipCly sfl aftvf ivwc hI iek vrkr vwloN iek bjLurg dI kutmfr dI vIzIE sfhmxy afeI sI aqy iesy pRkfr hI iek nrs nUM 8 bjLurgF dIaF mOqF leI dosLI pfieaf igaf sI jo ik nrisMg hom ivwc kMm krdI sI.

 

brYNptn hspqfl ivwc aYNmrjYNsI rUm df mMdVf hfl

aOrq jnvrI 4 nUM hspqfl geI afiKr jnvrI 7 nUM zfktr ny dyiKaf

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dy isivk hspqfl dI aYNmrjYNsI rUm ivwc AuzIk smyN dI mMdI hflq hY ijs ivwc iek pRvfr nUM gujLrnf ipaf ijnHF ny afpxI bIqI aKLbfr nUM dwsI hY. sLYrI aYlizrj ny dwisaf ik aYNmrjYNsI rUm ivwc bMdy AuWqy bMdf ciVHaf iPrdf sI jdoN Aus dI 66 sflf mF nUM aYNbUlYNs hslqfl lY ky geI sI. aYNzrIaf PyPiVaF dy kYNsr qoN pIVHq hY aqy Aus rfq Aus nUM sfh dI qklIPL kfrn hspqfl jfxf ipaf sI. sLYrI ny dwisaf ik jnvrI 2 nUM vyitMg hfl ivwc keI GMty AuzIk krn qoN bfad Aus dI mF nUM Gr Byj idwqf igaf sI. jdoN Auh 4 jnvrI nUM mF nUM hox vflI kImIENQYrpI dy rYgulr cYWkap leI hspqfl lYky geI qF nrs ny dyiKaf ik Aus dI nbjL bhuq QoVI cwl rhI sI aqy Aus dI mF nUM iPr aYNmrjYNsI rUm ivwc Byj idwqf igaf. aYNmrjYNsI dI nrs ny nfl ieh vI dws idwqf ik pqf nhIN bYWz imlx nUM ikMnf smF lwgygf ikAuNik 40 mrIjL pihlF hI aYNmrjYNsI vfrz ivwc bYzF dI AuzIk lfeIn ivwc hn. sYLrI qy Aus dI BYx ny afpxI mF dI hflvya ivwc hI dyK ryK kIqI aqy jdoN Auh vfsLrUm lY ky geIaF qF vfsLrUm dI bhuq hI mfVI hflq sI ijs ivwc AultIaF vgYrf kIqIaF hoeIaF sn. jdoN Auh afpxI mF nUM hor vfsLrUm ivwc lY geIaF qF aYNmrjYNsI rUm dI nrs ny rUm ivwcoN bfhr lY ky jfx leI AunHF dI JfVJMb kr idwqI. jdoN nrs qoN sop aqy qOlIaf mMigaf qF nrs ny ikhf ik kuJ vI aYNmrjYNsI rUm `c  AuplBd nhIN hY. jnvrI 7 nUM Aus dI mF nUM aYNmrjYNsI dy ipCly rUm ivwc Byj idwqf ijwQy Aus nUM afiKr zfktr ny dyiKaf aqy dwisaf ik Aus nUM bhuq ijLafdf ieMnPYksLn hY. sLYrI df kihxf hY ik hux muV ky kdI vI Auh afpxI mF nUM brYNptn dy hspqfl ivwc lY ky nhIN jfvygI. EDr zf: nvId muhMmd df kihxf hY ik PlU df sIjLn hox kfrn hspqfl bhuq ibjLI hY aqy lokF nUM PlU hox kfrn GrF ivwc hI rihxf cfhIdf hY qF ik PlU ibmfr lokF qwk nf phuMcy. sLYrI df kihxf hY ik hspqfl ivwc 3 vfrI koz "igRzlfk" jfrI kIqf igaf ijs df mqlb sI ik hspqfl ivwc loV qoN vwD mrIjL hn. sLYrI dI BYx kYbrl df kihxf hY ik ijs qrF Aus dI mF nfl hoieaf ies qrHF hI Aus dy ipqf dI mOq vI aijhI hI siQqI ivwc ho geI sI.

 

Ekivwl dy iewk Gr `coN imlIaF BfrqI joVy dIaF lfF,

imRqk pqI pqnI dI sLnfKq pRym isMG aqy jfn isMG vwjo hoeI

Ekivwl :- EntyrIey dy Ekivwl ihr iek burg BfrqI joVy dIaF lfF AunHF dy Gr 'co brfmd hoeIaF ijs dI jfxkfrI sQfnk hYltn rInl puls ny idwqI hY. puls ny dwisaf ik ieh Gtnf AunHF dy Gr ivwc vfprI jo ik byIar zrfeIv & smrihwl krYjLMt njLdIk siQq hY.  puls ny dwisaf ik ieh Gtnf buwDvfr svyry 5 vjy vfprI hY. puuils nMU 5 vjy qoN kuJ smF pihlF Pon rfhIN Pfier afrm hox bfry jfxkfrfI imlI sI. jd pils dy aiDkfrI Gtnf vflI QF 'qy phuMcy qF AunHF ny burg joVy dIaF lfF dyKIaF, ijnHF nUM puls ny afpxy kby 'c lY ilaf. puls ny dwisaf Aus burg ivakqI dI pCfx 69 sflf pRym isMG aqy aOrq dI pCfx 70 sflf jfn isMG vwjo kIqI geI hY jo pqI-pqnI hn. homosfeIz zItYkitv alIstfr vft ny dwisaf hY ik puils nMU Gr ivcoN Pfier afrm iml geI hY.  ies Pfier afrm bfry puils ny hor kuJ nhIN dwisaf. Gtnf sQfn qo bfad pwqrkfrF nfl gwlbfq dOrfn AunHF dy iek guaFZI ny dwisaf ik AunHF nUM ies Gtnf bfry koeI jfxkfrI nhIN hY. gvFzIaF ny dwisaf ik Auh 25 sfl dy arsy qo ies Gr 'c rih rhy sn aqy cMgy lok sn. AunHF dI iek DI hY, ijs dy ivafh ipClIaF grmIaF ivwc hI hoieaf hY. gvFzIaF muqfibk Auh ivdysL gey sn aqy hux iPr CuwtIaF jfxf cfhuMdy sn. dovyN pqI pqnI rItfiermYNt df jIvn bqIq kr rhy sn. puils muqfibk iehnF dovF dy kql ivwc AuhnF nMU iksy dosLI dI qlfsL nhIN hY. BfvyN puils ny mOq dy kfrnF bfry koeI jfxkfrI ajy jMqk nhIN kIqI pr ieh afqmGfq df kys jfpdf hY.

 

ikbYWk ivwc Gwto Gwt pRqI GMtf qnKfh ivwc 75 sYNt df vfDf

mFtrIal :- ikbYWk sUby dI srkfr ny pihlI leI qo Gwto Gwt pRqI GMtf qnKfh ivwc 75 sYNt df vfDf krn df aYlfn kIqf hY. hux ikbYWk ivwc Gwto Gwt qnKfh 11[25 zflr pRqI GMtf hY jo ik hux vD ky 12 zflr pRqI GMtf ho jfvygI. ies gwl df aYlfn ikbYWk srkfr ny buwDvfr nUM kIqf. srkfr dy ies PYsly nfl 3,52,000 kfimaF nUM Pfiedf imlygf. srkfr muqfibk ieh vfDf Gwt afmdn vfly kfimaF leI jIvn dI guxvwqf 'c suDfr krygf qy nfl hI kMm krn leI Auqfihq krygf. ies qo pihlF EntfrIE sUby ny 1 jnvrI 2018 qo Gwto Gwt pRqI GMtf qnKfh ivwc vfDf kIqf sI. EntfrIE 'c sfl 2017 dy aMq qwk kfimaF nUM 11[60 zflr pRqI GMtf imldf sI, jo pihlI jnvrI 2018 qoN vDf ky 14 zflr pRqI GMtf kr kIqf igaf hY. ieMJ ikbYWk ivwc EntyrIE nfloN Gwto Gwt pRqI GMtf qnKfh do zflr Gwt rhygI. ieMJ pRqI GMtf qnKfh ivwc ikbYWk df kYnyzf ivwc qIjf nMbr ho igaf hY jdik EntyrIE aqy albrtf ies qoN awgy hn. EntyrIE ivwc vwzy qnKfh vfDy df vpfrI vrg vloN ivroD kIqf igaf hY aqy ies nMU ilbrl srkfr dI cox-cfl dwisaf hY. kuJ mfhr smJdy hn ik ies nfl sUby ivwc nOkrIaF GtxgIaF.

 

bYk afP kYnyzf ny ivaf dr ivwc [25% vfDf kIqf

aftvf, 17 jnvrI :- bYk afP kYnyzf ny buwDvfr nMU bYNcmfrk ivaf dr ivwc [25% vfDf kIqf hY ijs df kfrn ariQkqf ivwc mbUqI afAux dwisaf hY. bYNk ny BivK ivwc hor vfDf kIqy jfx dy sMkyq vI idwqy hn. gvrnr stIPn polojL ny amrIkf nfl vpfrk smJOqy nfPtf dy isry nf lwgx dI hflq ivwc arQcfry `qy pYx vfly nkfrfqmk asr sbMDI vI cyqfvnI idwqI geI hY. sYtrl bYk ny ivaf drF ivwc [25 % vfDf krn dy afpxy PYsly ipwCy mbUq ho rhy arQcfry df hwQ dwisaf. ivaf drF ivwc 1% qo vDf ky 1[25% kIqf igaf hY. ipClIaF grmIaF qo lY ky hux qwk ieh qIjf vfDf hY. ies qo pihlF bYk julfeI aqy sqMbr ivwc ivafjL dr vDfey gey sn. amrIkf nfl vpfrk smJOqy nfPtf sbMDI cwl rhI gwlbfq dy ajy nqIjy sfhmxy nhIN afey hn pr sYtrl bYk anusfr ies dy isrP vpfr AuWqy hI nkfrfqmk pRBfv nhIN pYxgy sgo smF pYx dy nfl kYnyzf ivwc vpfrk invy AuWqy vI ies df asr pvygf. bYk ny ieh vI afiKaf ik arQcfry dy afpxI pUrI smrwQf ivwc kMm krdy rihx leI ieh rUrI hovygf ik inrDfrq mfnytrI nIqI apxfeI jfvy. ieh vI afiKaf igaf ik BivwK ivwc iksy vI qrHF df vfDf kIqy jfx qo pihlF Auh cOksI qo kMm lvygf. ies aYlfn qo bfad kYnyzf dy bhuqy bYkF ny afpxIaF muwK drF ivwc vI vfDf kr idwqf. rfiel bYNk ny afpxf pRfeIm ivafjL dr 3[45% kr idwqf hY ijs ipwCoN hor bYNkF ny vI ryt vDf idwqy hn. sYtrl bYk dy gvrnr stIPn polo ny iewk inAU kfnPrMs dOrfn ieh gwl or dy ky afKI ik bYk zftf AuWqy inrBr krdf hY. polo ny afiKaf ik hux sfzI icMqf df muwK ivf nfPtf sbMDI PYslf hY. ies df kI PYslf afvygf, Aus df ikho ijhf asr hovygf, ieh swB qF afAux vflf smF hI dwsygf. bYNk muqfibk sfl 2018 ivwc kYnyzf df afriQk ivkfs 2[2% aqy 2019 ivwc 1[6% hovygf.

 

lVkI df ihjfb kwtx dI Gtnf inklI inrf JUT

mIzIaf `c sKLq nukqfcInI ipwCoN mfipaF ny mMgI muafPLI

torFto, 18 jnvrI :- torFto ivwc iewk lVkI df ihjfb kwtx dI Gtnf inrf JUT inklI hY aqy muwKDfrf dy mIzIaf ivwc sKLq nukqfcInI ipwCoN mfipaF ny muafPLI mMg leI hY. bIqy idnIN 11 sflf lVkI jo 6vIN jmfq ivwc pVHdI hY, df ihjfb iksy axpCfqy ivakqI vlo kYcI nfl kwtx dI Kbr afeI sI. ies lVkI dy mfipaF vloN lVkI nMU nfl lY ky iek pRYs kfnPrms vI kIqI geI sI aqy kiQq dosLI nMU PVy jfx dI mMg kIqI sI. ies nMU mulmfnF iKlfPL hyt krfeIm (nPLrqI jurm) df nfm idwqf igaf sI. hr pfsy hfjfkfr mc geI sI aqy pRImIar qoN pRDfn mMqrI qwk ies dI nKydI krn vfsqy AumV AuWTy sn.

hux ihjfb kuqrn dI iewh Gtnf JUT df pulMdf sfibq hoeI hY. Gtnf dI jFc krn AuprMq mYtro torFto puils asrF ny dfavf kIqf ik lVkI vlo dwsy hflfq, Gtnf sQfn, smF, sI[ sI[ tI[ vI[ Putyj aqy hor sbMiDq qwQF nUM GoKx AuprMq ieh iswtf kwiZaf igaf hY ik lVkI vlo dwsI geI Gtnf nhIN vfprI sI. pr puils ny ajy ieh nhIN dwisaf ik lVkI vloN mnGVHq khfxI GVHnf ipwCy kI Byd hY aqy Aus dy mfipaF ny qwQF nMU GoKx qoN ibnF hI eynI qrQwlI ikAuN mcf idwqI? Xfd rhy bIqy uwkrvfr nUM lVkI aqy Aus dI mF vlo pwqrkfrF nUM ies Gtnf dI sfrI iviQaf suxfeI sI aqy ihjfb dy keI kiQq smrQk vI bhuq dOV Bwj krdy vyKy gey sn.

puils vloN qPqIsL ipwCoN jd ies nMU JUT krfr idwqf igaf qF muwKDfrf dy mIzIaf ivwc mfipaF qoN muafPLI dI mMg kIqI geI sI. buwDvfr, 17 jnvrI nMU mfipaF ny muafPLI mMg leI aqy 18 jnvrI nMU mIzIaf ivwc ies dIaF rportF af geIaF sn. Xfd rhy ies lVkI df Cotf Brf vI ies dy nfl dwisaf jFdf hY aqy Aus vloN vI ies dI hfmI BrI geI sI.

 

29 sflf lfpqf aOrq dI lfsL Aus dI kfr `coN imlI

sfbkf pRymI jsitn zMPrI kql dy dosL ivwc cfrj

hYimltn, jnvrI 18 :- hYimltn 'c lfpqf hoeI iek 29 sflF aOrq dI puls ny lf brfmd kIqI hY. hYimltn puls df kihxf hY ik aOrq dy pirvfr ny bIqy aYqvfr nUM Aus dy lfpqf hox dI irport drj krvfeI sI. puls ny dwisaf ik aOrq dI lf buwDvfr nUM Aus dI kfr 'co brfmd kIqI geI hY, puls nUM kfr pUrbI hYimltn siQq pfrikMg gYrfj 'c imlI. ies mfmly dy sMbMD 'c puls ny iek wkI ivakqI nUM igRPqfr kIqf hY. puls ny dwisaf ik 29 sflF aOrq df nfm holI hYimltn hY, ijs nUM afKrI vfr Aus dy sfbkf pRymI dy apfrtmYt 'c dyiKaf igaf. aOrq dI iek DI hY, jo ik afpxy dfdf-dfdI kol surwiKaq hn.

qPqIsL ipwCoN puils ny Aus dy sfbkf pRymI jsitn zMPrI nMU sYkMz izgrI kql dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. Aus nMU hfimltn dI adflq ivwc igRPqfr kIqf igaf ijwQy Auh iksy hor kys dy sbMD ivwc afieaf sI. puisl keI idnF qoN 30 sflf jsitn dI qlfsL kr rhI sI. pils Aus nMU jfxdI sI aqy Aus df mujrmfnf irkfrz dwisaf jFdf hY. holI hYimltn nfl vI Aus dy lVFeI JgVy df irkfrz hY. Aus `qy pRobysLn vI lwgI hoeI sI ijs ijs ivwc holI hfimltn qoN dUr rihx dI sLrq sI. puils nMU ajy ieh nhIN pqf ik holI hYimltn nMU kd kql kIqf igaf sI. Aus dI lfsL df postmfrtm ajy kIqf jfxf hY.

EDr buwDvfr dI rfq nUM holI hYimltn df pirvfr aqy dosq Aus dy sfbkf pRymI dy apfrtmYt dy bfhr iekwTy hoey. lokF dI BIV ny hwQF ivc mombwqIaF PV ky holI hYimltn nUM rDFjlI idwqI. holI hYimltn dI DI df iKafl rwKx vflI mfrIaf bflfqfs ny rody hoey ibafn kIqf ik Aus nfl jo vfpiraf, Auh bhuq drd dyx vflf hY. iek hor aOrq ny holI dI mOq 'qy duwK sFJf krdy hoey ikhf ik Auh zUMGy duwK aqy nfrf hF. Aus dI bwcI nUM hux ibnF mF dy rihxf pvygf. Aus ny ikhf ik holI iek cMgI mF, dosq, BYx aqy DI sI.

 

pfbMdI df ivroD krn vfly ibafnF bfry bhuqf mIzIaf KfmosL pr sosLl mIzIaf `qy ho rhI hY nokJok

brYNptn, 18 jnvrI :- 31 dsMbr rfq nMU do sQfnk gurdvfiraF dIaF styjF qoN BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfry afAux `qy lgferI pfbMdI BfvyN keI smuMdr twp geI hY pr torFto qoN sLurU hoeI ies lihr nMU eyQy Korf lwgxf sLurU ho igaf hY. ipCly do idnF ivwc jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwKL prYs ibafnF ivwc ies pfbMdI nfl aishmqI pRgt kIqI hY. pfbMdI df ivroD krn vfly iehnF ibafnF bfry bhuqf sQfnk pMjfbI mIzIaf KfmosL irhf hY pr sosLl mIzIaf `qy qlK nokJok ho rhI hY. pfbMdI smrQk ies nMU BfrqI  dKLlaMdfjLI df sbUq dws rhy hn jdik ies dy ivroDI ies nMU ibnF slfh msLvry dy lfgU krn df sbUq dws rhy hn ijs kfrn keI gurdvfiraF dIaF pRbMDk kmytI ivwc ivvfd pYdf ho igaf hY.

16 jnvrI nMU izksI roz EntyrIE Kflsf drbfr dy 4 zrYktrF prmjIq isMG bolInf, nvjIq isMG, guirMdr isMG Buwlr aqy amrIk isMG idEl dy nfvF hyT iek pRYs rIlIjL jfrI kIqI geI ijhnF ny ikhf, asIN ies PYsly qoN axjfx sI, ieh mslf kdy vI kmytI ivwc ivcfiraf nhIN igaf aqy nf koeI mqf pfs kIqf igaf hY. ieh pRDfn gurpRIq isMG dy ibafn ho skdy, ieh kmytI df PYslf nhIN. AuhnF ieh vI iliKaf hY ik isKI isDFq muqfibk iksy `qy vI gurdvfry afAux `qy pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI. ivroDI iehnF cfrF nMU 11 mYNbrI borz ivwc Gwt igxqI aqy kfrjkfrnI qoN bfhrly dws rhy hn. pRDfn gurprIq isMG bwl df kihxf hY ik Kflsf drbfr ivwc iksy dy inwjI qOr `qy afAux `qy pfbMdI nhIN hY, BfrqI srkfrI aiDkfrI vjoN afAux `qy pfbMdI hY jo axilKqI qOr `qy ipCly bhuq sflF qoN lfgU hY.

ajy ies prYs rIlIjL dI crcf cwl hI rhI sI ik 17 jnvrI nMU gurdvfrf sRI gurU nfnk iswK sYNtr, 99 gilzn roz (brYNptn) aqy gurdvfrf brYNptn iswK sMgq, 32 rIgn roz  dy pMj zrYktrF vloN prYs ibafn af igaf ijs ivwc AuhnF eysy iksm df stYNz ilaf hY. pMj zrYktrF suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl, srvx isMG sMDU, pusLipMdr isMG atvfl aqy mihMdr isMG gryvfl dy nfvF hyT jfrI ibafn ivwc ieMJ ikhf igaf hY, asIN iek vfr iPr spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik iehnf dovF gurdvfrf sihbfn dI kmytI ny nf kdy ieh mfmlf ivcfiraf, nf pfs kIqf aqy nf iksy nMU ies ilst ivwc nfm sLfml krn dI pRvfngI idwqI geI hY. asIN ieh vI spsLt kr dyxf cfhuMdy hF ik nf kdy iksy ny ies muwdy bfry sfzI rfey mMgI hY. iswK isDFq muqibk iehnF dovF gurdvfrf sihbfn ivwc nf pihlF kdy iksy dy mwQf tykx, gurbfxI srvx krn, gurU kf lMgr Ckx, gur mirXfdf muqfibk syvf krn `qy pfbMdI lgfeI geI hY aqy nf hux koeI pfbMdI hY.

ies pRYs rIlIjL `qy pMj zrYktrF dy nfm hn pr dsqKq do zrYktrF (suKvMq isMG rfey, srvx isMG igwl) dy hn ijhnF ny iliKaf hY ik ieh ibafn jfrI kr idwqf hY. sosLl mIzIaf `qy ies bfry nokJok vDdI jf rhI hY.

 

iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN,

pfbMdI bfry idEl aqy mfn hI gwl kr skdy hn KYhrf

torFto, 18 jnvrI  :- iswK sipRcUal sYNtr 9 kYrIar zrfeIv, torFto dy pRDfn guirMdr isMG KYhrf ny KLbrnfmf nfl Pon `qy gwl kridaF ikhf ik gurdvfrf iswK sipRcUal sYNtr hux EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl df mYbr nhIN hY. AuhnF ikhf ik ivsfKI ngr kIrqn vfsqy sYNtr df sbMD EntyrIE gurdvfrf kmytI nfl hY aqy hux dUhrI mYNbr KLqm ho geI hY. Xfd rhy guirMdr isMG KYhrf nvMbr 2017 dI cox ivwc pRDfn bxy hn aqy do ku sfl pihlF ipClI kmytI ny EntyrIE iswK aYNz gurdvfrf kONsl dI mYNbrI lY leI sI. BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI pfbMdI bfry puwCy jfx `qy guirMdr isMG KYhrf ny ikhf ik ies mfmly `qy iswK sipRcUal sYNtr dI numfieMdgI amrjIq isMG idEl aqy amrjIq isMG mfn krdy hn aqy Auh hI pRqIkrm dy skdy hn.

 


pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey

Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny hfmI nf BrI

mfltn :- 6 jnvrI nMU sRI gurU isMG sBf mfltn gurdvfry ivwc swdI geI iewk pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI dy mfmly ivwc rMg-brMgy KfilsqfnI iewkjuwt hoey ivKfeI idwqy. ieh pRYs kfnPrMs 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU kuJ sQfnk gurdvfiraF ivwc BfrqI sPfrqI stfPL dy dfKl hox `qy lgfeI geI pbMdI dy kIqy gey aYlfn bfry swdI geI sI. ies ivwc mIzIaf dI hfjLrI hlkI rhI pr KfilsqfnI smrQkF df iekwT BrvF ivKfeI idwqf. ies mOky vMzI geI ilKqI pRYs rIlIjL nMU Bgq isMG brfV ny pVH ky suxfieaf ijs ivwc AuNtyrIE dy 16 gurdvfiraF dy nfm drj sn jo ies pfbMdI df smrQn krdy dwsdy gey hn. ies qoN ielfvf ikbYWk dy iqMn gurdvfry aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI df vI nfm drj sI. ies mOky mMc `qy krmvfr gurpRIq isMG bwl, Bgq isMG brfV, amrjIq isMG mfn, jgqrn isMG syKoN, lKivMdr isMG DflIvfl, amrjIq isMG idEl aqy avqfr isMG kloey bYTy sn jo  izksI gurdvfrf, joiq pRkfsL, EntyrIE gurdvfrf kmytI, mfltn gurdvfrf, gurU nfnk imsLn gurdvfrf, iswK siprcUal sYNtr aqy bfbf buwZf gurdvfrf hfimltn dy numfieMdy dwsy gey. pwuCx `qy amrjIq isMG mfn ny ikhf ik hux sUby dy 20 gurdvfry ies pfbMdI df smrQn krdy hn aqy ilst ivwc drj gurdvfry AuhnF dy nfl hn. BfvyN ilst ivwc drj kuJ gurdvfiraF dy kuJ pRbMDk dfavy krdy hn ik AuhnF dI pRbMDk kmytI ny ajyhf koeI mqf pfs nhIN kIqf.

          afgUaF ny dfavf kIqf ik ieh pfbMdI AuNJ 1984 qoN hI lfgU hY pr hux ies nMU ilKqI rUp idwqf igaf hY. ies ilKqI pfbMdI dy tirgr df kfrn puwCy jfx `qy AuhnF keI kfrn dwsy ijhnF ivwc 1984 dIaF GtnfvF, pMjfb ivwc jwgI jOhl df PiVaf jfxf, jgmIq isMG df BfrqI sPfrqKfny vloN kiQq ivroD, pMjfb pYvIlIan df kONslyt BftIaf vloN ivroD, afr aYs aYs dI kiQq GuwspYT, kONslyt vloN ax-swdy hI gurdvfry afAuxf, qsvIrF iKwcxIaF, qsvIrF kiQq qOr `qy gLlq pRBfv dyx vfflIaF KbrF vfsqy vrqxIaF, izksI gurdvfry puils lY ky iewk mrg dy pfT `qy afAuxf aqy gurU goibMd isMG jI dy jIvn bfry sfAUNz & lyjLr sLoa df kONslyt vloN aXojn krn ivwc prdy dy ipwCy ihwsydfr hoxf sLfml hY. pRbMDkF ny ies sfAUNz & lyjLr sLoa nMU afr aYs aYs dy pRBfv vflf dwisaf.

          KfilsqfnI smrQk gurdvfiraF dy iehnF pRbMDkF ny ikhf ik gurdvfiraF ivwc afAux dy mfmly ivwc iksy ivakqI `qy vI pfbMdI nhIN lgfeI jf skdI aqy ieh pfbMdI ivakqIgwq nhIN hY, srkfrI pwdvI vfilaF `qy hI lfgU hovygI. ies muwdy `qy keI svfl puwCy jfx `qy vI spsLt nf hoieaf ik koeI BfrqI srkfrI aiDkfrI pfbMdI rihq iks hflq ivwc ho skdf hY? ieh pwuCy jfx `qy ik kI koeI iswK BfrqI aiDkfrI inwjI qOr `qy pfbMdI smrQk iksy gurdvfry ivwc inwjI Dfrimk smfgm krvf skdf hY? dy juvfb ivwc vwK vwK afgUaF dy vwK vwK ivcfr pfey gey. iewk juvfb ivwc ikhf igaf ik kONslyt qF sdf afpxy tfeItl nfl hI kYnyzf ivwc rhygf ies leI  inwjI hflq pYdf hI nhIN hovygI. gurpRIq isMG bwl ny iewk purfxI Audfhrx idwqI jd 15-16 sfl pihlF iksy pirvfr ny kONslyt dy iksy aiDkfrI vloN AuhnF dy inwjI smfgm ivwc puwjx dI afigaf mMgI geI sI. bwl hurF dwisaf ik AuhnF ies pirvfr qoN puwiCaf sI ik AuhnF ny afpxy 300-400 mihmfnF vfsqy iek iewk krky gurdvfry qoN afigaf nhIN mMgI pr kONslyt bfry mMg rhy hn. agr afigaf mMgxI hY qF nFh hY agr koeI sDfrn ivakqI vjoN afAuNdf hY qF koeI pfbMdI nhIN hY. KYr ieh purfxI Audfhrx sI pr drsfeIaF geIaF mjUdf sLrqF mukMml pfbMdI vrgIaF jfpdIaF hn.

          ies pRYs kfnPrMs ivwc mfn akfLlI dl vloN suKimMdr isMG hMsrf ny afpxI 17 julfeI 2017 dI afrsIaYmpI nMU ilKI icwTI vMzI ijs ivwc BfrqI sPfrqI stfPL `qy iswK mfmilaF ivwc dKl dyx df dosL lgfieaf igaf hY.

          AuDr jItIey ivwc Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly gurdvfiraF ny ies pfbMdI dI hfmI nhIN BrI. iswK hYrItyj sYNtr, rfmgVIaf gurdvfrf rvflqf roz aqy nfrQ Xfrk gurdvfry dy pRbMDkF ny ikhf hY ik BfrqI sPfrqI stfPL smyq iksy AuWqy vI AuhnF dy pRbMD vfly adfiraF ivwc pfbMdI nhIN hY. EntyrIE iswK & gurdvfrf kONsl ny 6 jnvrI dI afpxI mIitMg ipwCoN ikhf hY ik Aus dy mYNbr gurdvfry afpxf afpxf PYslf krn vfsqy afjLfd hn. ies qoN ielfvf nfmDfrI sMgq aqy nfnksr sMprdf dy vwK vwK Dfrimk asQfnF ivwc vI BfrqI sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN Kuwlf afAux jfx irhf hY.

          kYnyzf qoN ielfvf BfvyN amrIkf aqy brqfnIaF dy keI gurdvfiraF vloN vI pfbMdI df aYlfn kr idwqf igaf hY pr iksy vI BfrqI sPfrqKfny jF ivdysL ivBfg ny ies `qy afpxf jMqk pRqIkrm KLbr ilKy jfx qwk nhINN sI idwqf. BrosyXog sUqrF qoN pqf lwgf hY ik kuJ kiQq KfilsqfnI Bfrq sPfrqKfny df jF qF gyVf lgf afey hn aqy jF sMprk ivwc hn. kuJ iswK afgU knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI PrvrI ivwc hox jf rhI sMBfvI Bfrq PyrI nMU iDafn ivwc rwK ky pYNqVy apxf rhy hn. trUzo dy zYlIgysLn ivwc sLfml hox dy cfhvfn vI iek dUjy dy pYr imwD rhy jfpdy hn.

 

Kfilsqfn smrQkF ny pfbMdI df ivsQfr kIqf

inwjI PyrI `qy afey izplomYtF nMU Gyiraf jf skdY -moinMdr isMG

torFto (pRsLFq lfielpurI) :- Kfilsqfn smrQk gurdvfiraF aqy iswK sMgTnF ny 31 dsMbr rfq nMU jItIey dy do gurdvfiraF qoN BfrqI izplomYtF nMU gurdvfiraf ivwc vVHn qoN rokx dy kIqy gey aYlfn df hux hor ivsQfr krky ies ivwc BfrqI afgUaF Bfv cuxy hoey numfieMNidaF nMU vI sLfml kr ilaf hY. 6 jnvrI nMU mfltn ivwc kIqI geI pRYs kfnPrMs ivwc dwisaf igaf sI ik hux BfrqI afgUaF nMU vI gurdvfiraF ivwc bolx nhIN idwqf jfvygf. iewk pwqrkfr vloN jd kiQq qOr `qy iswK smrQk BfrqI rfjsI afgUaF bfry puwiCaf igaf qF amrjIq isMG mfn ny afiKaf ik ies bfry sbMiDq gurdvfry mOky `qy PYslf kr skdy hn.

          kuJ lok ies `qy hYrfnI pRgt krdy hn ik 1984 qoN bfad pihlF isrPL kFgrsI afgUaF aqy nrm dlI akflI afgUaF nMU hI insLfnf bxfieaf jFdf sI. ajyhy kuJ afgUaF `qy ivdysLF ivwc hmly vI hoey sn pr iPr mhOl sLFq ho igaf sI aqy kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV, akflI afgU kuldIp isMG bzflf aqy 12 ku sfl pihlF kFgrsI muwK mMqrI amirMdr isMG df izksI gurdvfry svfgq kIqf igaf sI. vrlz iswK sMgTn nfl sbMiDq keI lokl iswK afgU kYptn amirMdr isMG dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey sn jo awj mukMml aqy ivsqrq pfbMdI df mUhry ho ky smrQn kr rhy hn.

          AuDr srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc bIsI dy drjun qoN vwD gurdvfiraF vloN ies pfbMdI df smrQn krn df aYlfn krdy hoey KfilsqfnI nOjvfn afgU moinMdr isMG ny BfrqI izplomytF dI iksy inwjI PyrI dI sMBfvnf nMU ieh kihMidaF svfl lgf idwqf ik sMgq AuhnF nMU gurdvfry Gyr skdI hY. ikhf ik  inwjI qOr `qy gurdvfry izplomYts af skdy hn pr sMgq AuhnF nMU svfl puwCx vfsqy Gyr skdI hY. moinMdr ny afpxy BfsLx ivwc iewk vfr qF sLbd KUMjy lfAuxf vI vriqaf Bfv sMgq inwjI qOr `qy gurdvfry afey BfrqI izplomYtF nMU KUMjy lgf skdI hY.

          AuNJ Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dy aYlfn dysL aqy ivdysL dy keI gurdvfiraF ivwc smyN smyN iswKF dy keI gutF ivckfr pwgolwQI dIaF GtnfvF dI Xfd qfjLf krvfAuNdy hn. aksr ajyhIaF lVfeIaF dI jVH ivroDIaF nMU Gyrn, svfl puwCx aqy KUMjy lgfAux dI koisLsL nfl hI sLurU huMdIaF hn aqy iPr puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq gurdvfiraF ivwc dfKl huMdI hY. moinMdr ny ieh vI ikhf ik sMgq cfhy qF iksy mfmly `qy Aus nMU vI Gyr skdI hY. aqy sMgq aksr iksy Kfs iDr nfl juVy lokF dy smUMh nMU smiJaf jFdf hY jo gurdvfry ivwc iksy Kfs mksd jF iksy Kfs iDr dI mdd vfsqy mOky `qy phuMc jFdy hn. lVfeIaF mOky ajyhy smUMhF nMU aksr iewk iDr sMgq dsdI huMdI hY aqy dUjI iDr guMzy afKx qwk cly jFdI hY. ieh kuJ keI ivdysLI gurdvfiraF smyq sRI drbfr sfihb kMplYks aqy sRI akfl qKLq sfihb `qy vI vfpr cuwkf hY.


KudkusLI krn vflI 14 sflf lVkI dy ipqf ny 'sfeIbr guMizaF' nUM lVkI dy iPAUnrl `qy afAux df idwqf swdf

afstrylIaf (jIq jlMDrI) :- 14 sflf lVkI ijs ny ipCly idnI KudkusLI kr leI sI, dy ipqf ny Aus nUM ieMtrnYt `qy mrn leI AuksfAux vfly sfeIbr bulIjL Bfv sfeIbr gMuizaF nUM iPAUrnl `qy afAux df swdf idwqf hY qF ik Auh afky afpy awKIN lVkI dI mOq qoN bfad afeI 'pUrI brbfdI' df mMjLr dyK skx. aYmI zOlI aYvrt nF dI lVkI jo ik afstrylIaf dI iewk topIaF bxfAux vflI pRiswD kMpnI 'akUbrf' df ichrf muhrf sI, dy mfipaF ny Aus nUM bhuq hI smJdfr, idaflU aqy KUbsUrq bwcf dwisaf hY. Aus dy mfipaF ny ikhf hY ik AunHF dI bytI dI mOq ny AunHF dI dunIaF qbfh kr idwqI hY aqy hux AunHF ny sfeIbr builMg dy iKlfP sLosLl mIzIey `qy muihMm clfeI hY qF ik sfeIbr guMizaF dIaF hrkqF iksy hor dI jfn nf lYx. AunHF df kihxf hY ies krky hI Auh AunHF lokF Bfv sfeIbr gMuizaF nUM iPAUnrl `qy afAux df swdf idMdy hn ijnHF dy kfrn ieh sfrf kuJ vfpiraf hY qFik Auh afpxy awKIN sfzI pUrI brbfdI df njLfrf dyK lYx. mfipaF df kihxf hY ik zOlI iksy hor dI vI DI BYx ho skdI hY. ieQy cyqy krvfAuxf bxdf hY ik sfeIbr builMg dy kfrn hr sMsfr ivwc rojL iksy nf iksy bwcy dI mOq ho rhI hY aqy ieh smwisaf afey idn vDdI hI jFdI hY. Kfs krky nOjvfn bwicaF nUM sLosLl mIzIey `qy KudkusLLIaF krn leI pryiraf aqy Auksfieaf jFdf hY.


PYzrl aqy 4 sUbf srkfrF ny $29 iblIan sbiszIaF dyx AuWqy Kricaf pr awDf igaf ivafrQ -stwzI

60% sbiszI aqy cfr srkfrF svflF dy Gyry ivwc- jfhn ilstr

kYlgrI (jIq jlMDrI)  :- PYzrl srkfr smyq cfr sUibaF dIaF srkfrF ny kYnyzf ivwc afky ibjLns krn vflIaF ivdysLI kMpnIaF nUM sfl df 29 iblIan zflr sbiszIaF dy rUp ivwc idwqf sI aqy iek aMdfjLy muqfibk ies ivwcoN awDf pYsf ivafrQ igaf hY. XUnIvristI afPL kYlgrI vwloN kIqI stwzI ivwc pfieaf igaf hY ik srkfrF vwloN sbiszIaF dy ky ivdysLI kMpnIaF nUM kYnyzf ivwc ilafAux mihMgf pY irhf hY ikAuNik ijMnIaF sbiszIaF idwqIaf jf rhIaF hn Aus muqfibk kMpnIaF kYnyzf ivwc kMm nhIN kr rhIaF. stwzI ivwc ikhf igaf hY ik PYzrl srkfr vloN ivdysLI kMpnIaF nUM kYnyzf ivwc af ky mUvIaF bxfAux leI kfPLI vwzI sbiszI idwqI geI sI pr Auh sfrI ivafrQ geI ikANik Aus df kYnyzf dI arQivvsQf nUM koeI lfB nhIN ho sikaf. jfhn ilstr dy grwup vwloN kIqI stwzI ivwcoN ieQoN qwk ikhf igaf hY ik iewk iqhfeI sbiszI df qF kYnyzf dI afriQk qrwkI nfl koeI vfh vfsqf hI nhIN hY sgoN smfijk AudysLF dI pUrqI leI idwqI geI sI.

          jfhn ilstr ny ikhf hY ik krIb 60% sbiszI svflF dy Gyry ivwc hY aqy nfl hI PYzrl srkfr aqy EntyrIE, ikbYk, bIsI aqy albrtf dIaF srkfrF svflF dy Gyry ivwc hn ijnHF ny sbiszIaF idwqIaF sn. rIport muqfibk PYzrl srkfr ny 2014-15 ivwc 14 iblIan zflr dI sbiszI idwqI sI aqy 14[6 iblIan zflr dI sbiszI cfrF sUibaf ny idwqI sI. stwzI krqf jfhn isltr df kihxf hY ik kYnyzf dI srkfr afriQk qrwkI aqy afmdn nUM muwK rwKx dI bjfey afpxI idlcspI vfly Kfs grwupF nUM sbiszIaF vMz rhI hY.


durhm pulIs df AuWc aiDkfrI izAUtI dOrfn sLrfb pIx aqy stfP pRqI qfnfsLfhI vqIrf rwKx leI cfrj

aPsrF dy gupq aMgF bfry krdf huMdf sI msLkrIaF

durhm (jIq jlMDrI) :- durhm pulIs Pors dy iewk AuWc aiDkfrI nUM izAUtI dOrfn sLrfb pIx aqy afpxy stfP mYNbrF pRqI qfnfsLfhI aqy inrdeI vqIrf rwKx dy dosL ivwc pulIs kys ivwc cfrj kIqf igaf hY. ieMspYktr inwk lIsI `qy dosL hn ik Aus ny cfr aPsrF nfl jLubfnI durivvhfr kIqf aqy sB dy sfhmxy iewk srjYNt nUM 'ipwT ivwc zMg mfrn vflf inElf' ikhf sI aqy ies dy nfl hI iewk kFstybl nUM axAuicwq qrIky nfl zrfieaf Dmkfieaf sI. ieQy hI bws nhIN Aus ny afpxy sfQI aPsrF nUM dPLqr ivwc hI izAUtI dOrfn sLrfb pIx dI dfhvq idwqI sI aqy nf pIx vfilaF nUM qlKI idKfeI sI. ieMspYktr lIsI hyT 150 aPsr kMm krdy sn jo ik ipkirMg aqy eyjYks ivwc pYtrol krdy sn. lIsI dI bIqy buwDvfr dI suxvfeI hoeI sI aqy hux suxvfeI nUM mfrc qwk awgy pf idwqf igaf hY. kuJ iek cfrj lyzI srjYNt dI isLkfieq ivwcoN lfey gey hn ijs ivwc Aus ny lIsI Aupr afpxy jUnIar aPsrF nfl Byd-Bfv aqy pRsLfn krn dI muihMm clfAux df dosL lfieaf sI. srjYNt inkol ivwtvya df dosL hY ik lIsI afpxy qoN Coty afhudy vfly aPLsrF dI idwK, injLI ijLMdgI nUM lY ky mKOl AuzfAuNdf huMdf sI aqy jnqk rUp ivwc AunHF dy ilMg dy akfr bfry mLsLkrIaF krdf rihMdf sI. kys bfry durhm pulIs df kihxf hY ik lIsI jld hI irtfier hox jf irhf hY aqy agr irtfier ho jFdf hY qF Aus iKlfPL pulIs kys vI Kqm ho jfvygf.


ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwgI pr PYzrl aqy sUbf srkfrF hn KfmosL

torFto :- ieMtrnYsLnl stUzYNts dy vIjLf aqy kflj dfKly dy GpilaF dI crcf hox lwg peI hY pr PYzrl trUzo srkfr aqy sUbf srkfrF ajy cuwp bYTIaF hn. bhuq sfry stUzYNt jo pVHn vfly vIjLf `qy kYnyzf af rhy hn AuhnF nMU ijhnF kfljF ny dfKly idwqy hn, AuhnF ivwc klfsF Br cuwkIaF hn ijs kfrn ividarQIaF nMU bhuq pRysLfnI df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh dfKly ivdysL ivcoN vIjLf aplfeI krn smyN eyjMtF rfhIN idwqy jFdy hn aqy simstr dI PIs vI vsUl leI jFdI hY. hux jd vIjLf imlx `qy ieh ividafrQI DVfDV kYnyzf puwj rhy hn qF keI kflj klfsF BrIaF hox dI gwl afK ky AuhnF nMU agly simstr qwk AuzIk krn leI afK rhy hn. ies dy nfl hI pihlF vsUlI geI PIs ivwcoN 2 qoN ZfeI hjLfr zflr qwk kwty jf rhy hn. jo ividafrQI pVHnf sLurU nhIN kr skdy Auh kfnMUnI qOr `qy kMm vI nhIN kr skdy aqy ajyhI hflq ivwc AuhnF df Krcf qurnf musLkl hY. ies df kfrn iewk pfsy knyzIan imsLnF vloN pUrI pVqfl krn qoN ibnF hI DVfDV eyjMtF rfhIN vIjLy jfrI krnf hY aqy dUjy pfsy dlflI lY ky dfKlf dvfAux vfly eyjMtF vloN kfljF nMU vIjLf lwg cuwky ividafrQIaF dI jfxkfrI nf idwqy jfxf vI hY.

          ies dy nfl hI bhuq sfry ividafrQIaF nMU eyQy af ky pqf lwgdf hY ik ijs kflj dI Auh motI PIs Br cuwky hn, Aus dI qF koeI hoNd hI nhIN hY. keI kfljF kol nf qF iemfrqF hn aqy nf koeI pVHfeI df pRbMD hY. ieh sfrf DMdf keI kiQq kfljF vloN pYsf bxfAux vfsqy kIqf jf irhf hY ijs ivwc dlfl AuhnF df hwQ vtf rhy hn. keI stUzYNt vI kYnyzf puwjx vfsqy hI stwzI vIjLf nMU vrq rhy hn pr jo pVHn dI ieCf nfl afAuNdy hn, AuhnF nMU eyQy aslIaq df sfhmxf krn smyN musLkl pysL afAuNdI hY aqy Auh bhuq duKI huMdy hn.

          dfKlf nf imlx kfrn kflj bdlxf vI bhuq musLkl hY ijs vfsqy iPr eyjMtF df shfrf lYxf pYNdf hY aqy pYsf vI coKf lgdf hY. AuDr pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf dI dlflI dy keI adfry Kwul gey hn ijhnF dI KLbrF dy rUp ivwc aYzF hr rojL pMjfb dy aKbfrF ivwc lgdIaF hn. keI dlflI adfry dfavy krdy hn ik AuhnF ny ieko idn ivwc kYnyzf dy 50 stwzI vIjLy lgvf idwqy hn. iewk idn dI ajyhI KLbr ivwc iek dlflI adfry ny dfavf kIqf sI ik Aus ny iewko idn ivwc kYnyzf dy 200 stwzI vIjLf lgvf idwqy hn.

          pqf lwgf hY ik ies dlflI dy kMm ivwc rfjsI asr rsUK vfly lok KUb pYsf bxf rhy hn pr kYnyzf aqy sUbf srkfrF ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg aqy mMqrI vI KfmosL hn. ilbrl srkfr dy dysI mMqrI aqy sMqrI hr rojL kYnyzf dy dysI mIzIaf ivwc cwl rhI crcf nMU pVHdy, suxdy aqy vyKdy hn pr njLrvwtU bxy hoey hn. kuJ lok afm crcf krn lwg pey hn ik kYnyzf dy vIjLf dPLqrF ivwc kurwpsLn df bolbflf vD irhf hY ijs kfrn kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df dIvflf inkldf jf irhf hY. pMjfb ivwc qF keI dlfl ilKqI dfavy krn lwg pey hn ik Auh ibnF afeIlYits dy hI kYnyzf df vIjLf lgvf idMdy hn. keI adfry vIjLf qoN nFh hox vfilaF nMU vI Jwt vIjLf dvfAux dy mfhr bx gey hn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI KUb crcf ho rhI hY aqy keI ividafrQI vI afpxIaF musLklF dws rhy hn.


brYNptn df aYksIzYNt krky Bfrq Bwjf trwk zrfievr igRPqfr aqy cfrj kIqf

mFtrIafl (jIq jlMDrI) :- pulIs ny brYNptn dy iewk trwk zrfievr nUM igRPqfr kIqf hY jo ik aYksIzYNt krky Bfrq Bwj igaf sI aqy bIqy buwDvfr nUM kYnyzf prq irhf sI. 23 sflf hrmnjIq isMG nUM pulIs ny mFtrIafl dy trUzo eyarport qoN Aus vkq ihrfsq ivwc ilaf jd Auh Bfrq qoN vfips kYnyzf priqaf sI. pulIs muqfibk ipCly sfl agsq mhIny ivwc mFtrIafl ivwc iewk iBank hfdsf vfpiraf sI ijs ivwc mYksIko qoN afey ieh 21 sflf ivakqI dI mOq ho geI sI aqy iqMn ho jLKLmI ho gey sn jo ik CwutIaF kwtx leI ikbYk afey sI. ieh hfdsf agsq 3 rfq dy 1:00 vjy hfeIvya 30 qy vfpiraf sI jdo iek hI kfr ivwc sPr kr rhy iewko pRIvfr dy cfr mYbrF nUM ipCEN twkr mfr idwqI sI. trwk ny pihlF kfr nUM twkr mfrI iPr ibjlI dy KMBy ivwc jf vwjf pr rukx dI bjfey trwk zrfievr ny trwk nUM qorI rwiKaf aqy Gtnf sQl qy nf ruikaf. iPr iewk idn bfad pulIs ny lfsLIn Kyqr ivcoN hfdsfgRsq trwk nUM lwB ilaf aqy hrmndIp dy vfrMt jfrI kr idwqy. pulIs bulfry df kihxf hY ik hrmndIp nUM jfxkfrI sI ik Aus nUM jfhjL ivwcoN Auqrdy nUM igRPqfr kr ilaf jfvygf ikAuNik ik pulIs aPLsr aqy Aus ivckfr kYnyzf prqx qoN pihlF gwlbfq ho cwukI sI. hrmndIp `qy ihwt&rMn kfrn hoeI mOq dy cfr cfrj lfey gey hn.


trUzo nUM tfAUn hfl mIitgF ivwc hoxf pY irhf lokF dy guwsy df isLkfr

torFto :- pRDfn mMMqrI trUzo ienHI idnI kYnyzf df cwkr mfr rhy hn aqy tfUAn hfl mIitMgF kr rhy hn pr ienHF mIitMgF ivwc trUzo nUM lokF dy gwusy df zfZf isLkfr hoxf pY irhf hY. pihlf dIaF mIitMgF vFg qIsrI mIitMg ivwc vI trUzo nUM lokF dy iqwK svflF ny GyrI rwiKaf. ienHF svflF ivwc trUzo nUM afeIss dy sfbkf ijhfdIaF nUM kYnyzf ivwc muK Dfrf ivwc ilafAux leI kYnyzf dI surwiKaf nUM Kqrf aqy Emfr Kdr vrgy sfbkf awqvfdIaF nUM imlIan zflr dyx vrgy iqwKy svfl sn.

          bysLk trUzo duafly afrsIaYmpI df sLKq Gyrf hY iPr vI lok iqwKy svfl puwC qoN nhIN iJjkdy. iek svfl pwuCx vfly nUM qF afrsIaYmpI ny Gyrf vI pf ilaf sI aqy Aus nuM cwup hox leI mjLbUr hoxf ipaf sI. puwCy gey svflF dy isDy jvfb dyx dI bjfey pRDfn mMqrI afpxf ijLafdf vkq sPfeIaF dyx ivwc hI lMGf irhf hY pr ies nfl svfl puCx vfilaF dI qswlI nhIN ho rhI hY. trUzo ny kwul  6 tfAUl hfl mItMg krnIaF hn aqy cOQI mItMg jnvrI 18 nUM ikbYk istI ivwc hoxI hY.

          bhuq sfry knyzIan smJdy hn ik pRDfn mMqrI trUzo dI srkfr jhfdIaF dI hmdrd hY aqy kYnyzf dI surwiKaf nfl iKlvfV kr rhI hY.


hfeIzro vMn ryt GtfAux dI bjfey 15 imlIan zflr ibwlF dI idwK suDfrn qy KrcygI

trONto (jIq jlMDrI) :- ibjlI kMpnI hfeIzro vMn ibwl dI idwK suDfrn `qy 15 imlIan zflr Krcx jf rhI hY ijs ivwcoN 9 imlIan zflr ibwl nUM rIzjLfien krn aqy 6 imlIan ibwlF nUM smJfAux aqy hor kMmF leI Krcy jfxgy. kMpnI df kihxf hY ik lokF nUM ibl nUM smJx ivwc musLkl af rhI hY ies kfrn rytF bfry lokF ivwc BMblBUsf pYdf ho jFdf hY. dUjy pfsy aYnzIpI ny 15 imlIan dy Krcy bfry leI keI svfl cwuky hn. pItr tfbn df kihxf hY ik muwK mslf iblF dI idwK suDfrn df nhIN hY sgoN ryt Gwt krn df hY ijs qoN kMpnI Bwj rhI hY ikAuNik ryt bhuq ijLafdf hn.

          Xfd rhy hfeIzro vMn pihlF srkfrI kMpnI huMdI sI pr ilrbl srkfr ny awDI qoN vwD vyc idwqI sI aqy hux ies dy sIeIE dI qnKfh hI 4[5 imLlIan zflr hY jo ik ryt vDf ky hI pUrI krnI pvygI. ies dy nfl hI EntyrIE dy aYnrjI minstr ny vI kMpnI nfl hF ivwc hF imlfAuNdy hoey ikhf hY ik iblF dI idwK suDfrn dI loV hY.


XfqrI dy Kll pfAux kfrn eyar kYnyzf dI PlfeIt vfps prqI

torFto :- bIqy aYqvfr, 7 jnvrI  dyr sLfm nMU torFto qoN idwlI jfx vflI PlfeIt nMU Es smyN vfps torFto pqrxf ipaf jd iewk XfqrI ny Kwp pfAuxI sLurU kr idwqI. XfqrIaF nfl BiraF nfl jhfjL 767 zrImlfeInr ajy knyzIan eyrspys ivwc hI sI jd iek nOjvfn pMjfbI XfqrI ny KwpKfnf sLurU kr idwqf. PlfeIt krUa aqy hor XfqrIaF dy smJfAux `qy vI Auh KfmosL nf hoieaf ijs kfrn kYptn nMU ies hflq dI jfxkfrI kMtrol rUm nMU dyxI peI. XfqrIaF nMU Es vkq hI pqf lwgf jd sItF awgy lwgy tIvI skrInF `qy jhfjL vfps prqdf ivKfeI idwqf jo dyr rfq nMU vfps torFto puwjf aqy PlfeIt somvfr duiphr qwk awgy pf idwqI geI. torFto puwjx `qy ieh pMjfbI nOjvfn jo iek ividafrQI dwisaf jFdf hY, puils dy hvfly kr idwqf igaf.  ieh PlfeIt agly idn duiphr nMU idwlI vfsqy rvfnf hoeI ijs kfrn idwlI jfx vfilaF aqy rItrn PlfeIt `qy idwlI qoN torFto afAux vfly XfqrIaF nMU BfrI pRysLfnI hoeI.

jnvrI 12, 2018, KLbrnfmf # 957


torFto `c GrF dI ivkrI GtI

2016 dy mukfbly 2017 ivwc ivkrI `c 18[3% kmI afeI

torFto, jnvrI 4 :- torFto rIal astyt borz dI iewk qfjLf rport muqfibk mltIpl ilsitMg isstm (aYmaYlaYs) rfhIN torFto ivwc GrF dI ivkrI sfl 2016 dy mukfbly kfPLI Gt geI hY. sfl 2016 ivwc 113,040 XUint (Gr jF kMzo) ivky sn jdik sfl 2017 ivwc 92,394 XUint ivky hn. ieMJ iek sfl ivwc 20,646 XUintF dI Gwt syl hoeI hY. ies qrF syljL ivwc 18[3% kmI afeI hY. ies dOrfn dsMbr ivwc GrF dI aOsqn kImq isrPL 0[7% hI vDI hY. afKrI mhIny ivwc kImq $735,021 sI jdik sfl pihlF $730,125 sI. pr dsMbr mhIny dI aOsqn kImq nvMbr nfloN 3[5% Gt ho geI hY.

          ies dy nfl hI torFto ivwc ivkrI vfsqy ilsitMg `qy afey GrF dI igxqI ivwc 172% vfDf hoieaf hY ijs qoN jfpdf hY ik bhuqy lok Gr vycxf cfhuMdy sn. rport muqfibk dsMbr mhInf lgfqfr 7vF mhInf sI ijs ivwc kImqF GtIaF hn aqy meI qoN dsMbr qwk kImqF ivwc 8[9% dI kmI afeI hY.  dsMbr mhIny ivwc GrF dI syl ivwc dsMbr 2016 dy mukfbly 7[1% Gwt rhI hY. sfl 2017 dy pihly kuaftr ivwc mfrkIt bhuq grm rhI pr dUjy aqy qIjy kuaftr ivwc  mfrkIt izwg peI ijs ivwc cOQy kuaftr ivwc kuJ byhqrI drj kIqI geI. borz dy zrYktr jysn mrsIey  ny ikhf hY ik GrRF dy mukfbly kMzo syl ivwc vfDf drj kIqf igaf hY. jnvrI 2018 qoN mfrgyj inXmF ivwc qbdIlI ho geI hY ijs df asr jnvrI mhIny ivwc vyiKaf jfvygf.


pIarsn eyarport qo 9 iklo kokIn brfmd, jFc jfrI

imsIsfgf, 4 jnvrI (jIq jlMDrI) :- pIarsn kOmFqrI hvfeI awzy `qy puwjy jhf dy vfrUm co 9 iklogRfm kokyn brfmd kIqI geI hY. afrsIaYWmpI vwloN ies mfmly `c jItIey nfl sbMDq nf qskrF dI qlf kIqI jf rhI hY. 20 dsMbr nUM kIqI geI brfmdgI bfry kYnyzf bfrzr srivis eyjMsI (sIbIaYWsey) ny hux dwisaf ik zOmIinkn irpbilk qo afey iek jhf dI qlfI leI jf rhI sI jdo vfrUm co awT wkI pYkt brfmd kIqy gey ijnHF df vn 9 iklo bxdf sI. lYbfrtrI `c tYst qo pYktF ivclf pdfrQ kokyn sfbq ho igaf. sIbIaYWsey dy aiDkfrIaF ny ny dI ieh Kyp afrsIaYWmpI hvfly kr idwqI aqy puls vwlo qskrF dI Bfl kIqI jf rhI hY. sIbIaYWsey dy aPsrF ny ipCly sfl pIarsn kOmFqrI hvfeI awzy qo kokyn dIaF 131 brfdmgIaF kIqIaF ijnHF dOrfn 900 iklogRfm nIlf pdfrQ bq kIqf igaf. bfrzr eyjMsI ny iek ibafn jfrI kridaF ikhf ik nIly pdfrQF nUM dy `c dfKl hox qo rokx leI vwK vwK puils PorsF nfl qflmyl qihq kMm kIqf jFdf hY. ies dy nfl hI bfrzr eyjMsI ny lokF nUM apIl kIqI hY ik agr iksy nUM srhwdI Kyqr `c wkI smgrI nr afAudI hY qF Auh puls nfl sMprk krn.


brYNptn ivwc kql dy dosL ivwc qfey df puwq cfrj

brYptn : 31 dsMbr dI rfq nUM 1:45 dy krIb brYNptn dy krol bfg plfjLy dy bfhr tfrbrm aqy pItr rfbrtsn dy cuhfry ivwc iek aYksIzYNt hoieaf sI ijs ivwc iek 34 sflF dy ivakqI dI mOq ho geI sI. pr bfad ivwc aYksIzYNt dI QF sLwk dI sUeI kql dI Gtnf vwl muV geI sI aqy hux pulIs ny 38 sflf avqfr isMG DfmI nF dy ivakqI nUM cfrj kr ilaf hY jo ik mrn vfly ivakqI df qfey df pwuq Brf dwisaf jf irhf hY. mrn vfly ivakqI df nF gurpRIq isMG AurP sonUM hY jo ik avqfr DfmI dy nfl hI rihMdf sI. gurpRIq huiafrpur dy ipMz bjvfVy df rihx vflf sI. pIal pulIs sLurU qoN hI suirMdr isMG DfmI dy puwqr gurpRIq dI mOq nUM wkI mMn rhI sI aqy puls ny Gtnf vflI QF qoN hI avqfr DfmI nUM ihrfsq 'c ilaf sI qy Aus nUM adflq 'c py kIqf igaf hY. avqfr DfmI `qy dUsry drjy df kql dy dosL dy cfrj lwgy hn aqy Aus nUM dubfrf 18 jnvrI nUM adflq ivwc jLmfnq leI pysL kIqf jfvygf. 2017 ivwc  gurpRIq df hoieaf kql brYNptn df 6vF qy pIal rIjLn df 16vF kql hY.


amrIkf 'c peI irkfrz qoV TMz, 17 lokF dI mOq

vIrvfr nMU amrIkf ivwc 4000 PlfeItF rwd hoeIaF

vfiMgtn, 4 jnvrI : - brPIly qUPfn kfrn 4 jnvrI idn vIrvfr nMU amrIkf `c 4000 PlfeItF rwd krnIaF peIaF hn. hrIkyn vrgIaF qyjL hvfvF kfrn keI sUibaF `c jnjIvn Twp ho igaf hY aqy mIzIaf qyjL hvfvF nMU bMb sfeIklon df nfm dy irhf hY aqy 60 imlIan lok ies dy rsqy ivwc hn. mYsIcUss smyq amrIkf dy keI sUibaF ivwc BfrI mINh vI pY irhf hY ijs kfrn nYsLnl gfrzjL nMU swidaf igaf hY. kYnyzf ivwc lgfqfr hwz cIrvI TMz rY rhI hY, ijs kfrn lok afpxy GrF 'co bfhr inklxf vI muikl ho irhf hY. amrIkf 'c vD rhI TMz ny ijwQy ipCly 100 sflF df irkfrz qoVf idwqf hY, ijs nfl ies TMz 'c 17 lokF dI mOq ho cuwkI hY. ipCly kuJ idnF qo lgfqfr ho rhI brPbfrI kfrn ijwQy afvfjfeI pRBfivq hoeI hY, AuQy hI kuJ KyqrF 'c brPbfrI kfrn TMz df qfpmfn hor vD igaf hY. ies nfl pUrf AuWqrI pUrbI amrIkf sKLq srdI dI lpyt ivwc af igaf hY. ikrXog hY ik mMglvfr nUM mrn vfilaF dI igxqI 4 drj kIqI geI sI, jdik vIrvfr nUM mrn vfilaF dI igxqI vD ky 17 ho geI. BfrI brPbfrI kfrn lokF nUM inwG vfsqy Ploirzf jfx leI muiklF df sfhmxf krnf pY irhf hY ikAuNik hvfeI aqy sVkI afvfjfeI pRBfvq ho rhI hY. rftrI mOsm ivBfg vwlo cyqfvnI jfrI kr ikhf igaf hY ik afAux vfly idnF 'c TMz ho vD skdI hY. ijs kfrn keI qrHF df muiklF df sfhmxf krnf pY skdf hY. EntyrIE aqy ikbYWk vI sKLq srdI dI lpyt ivwc hn qy keI KyqrF ivwc qfpmn -30 izgrI qwk izwg ipaf hY.


trUzo dy chyqy jouaf boiel `qy Tuky 15 cfrj

aftvf :- aPgfinsqfn `c 5 sflF qk bMDk bxf ky rwKy gey jouaf boiel nMU puils ny 15 dosLF `c igRPqfr kIqf hY. Aus iKlfP ijnsI ox, gYr-kfnUMnI kYd aqy kql dI DmkI dyx vrgy dosL hn. jouaf Aus dI pqnI kYtlfn kolmYn aqy 3 bwicaF nMU akqUbr `c Cuzfieaf igaf sI. Aus dy vkIl aYirk gRygr dI mMg `qy kiQq pIVq dI pCfx adflq ny jMqk krn `qy rok lgfeI hY. josLuaf df pihlf ivafh awqvfdI Aumr Kfidr dI BYx jLYnfb Kfidr nfl hoieaf sI pr AuhnF df qlfk ho igaf sI. dihsLqgrd Aumr Kfidr ny kYnyzf srkfr nMU sUa kr idwqf sI aqy trUzo srkfr ny Aus nMU $10[5 imlIan dy idwqf sI. josLuaf df bMdI bxfieaf jfxf aqy Cuzfieaf jfxf sLwk dy Gyry ivwc hY. 19 dsMbr nMU josLuaf boiel dy sfry pirvfr ny jsitn trUzo nfl mulfkfq kIqI sI aqy pRDfn mMqrI ny Aus dy bwcy iKzfey sn ijs dI qsvIr vfierl ho geI sI. AuNJ pRDfn mMqrI trUzo kol kYnyzf dy POjIaF dy mfmly sunx df vkq nhIN huMdf.


itm hfrtn vwloN pyz brykF aqy bYnIiPt kwtxy inrI DwkysLfhI-ivMn

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE srkfr vwloN Gto Gwt qnKfh 14 kIqy jfx qoN bfad bhuq sfrIaF kMpnIaF ny afpxy Krcy Gwt krn leI vrkrF dy bYnIiPt Gwt aqy pyz brykF dyxIaF bMd kr idwqIaF aqy ienHF ivwc kobrg dy do itm hfrtns storF dI vwD crcf hoeI hY ikAuNik ienHF storF dI PrYNcfeIjL itMm hfrtn dy bfnIaF dy bwicaF vwloN leI hoeI hY. tm hfrtn stor 1964 ivwc rfn josI aqy itm hfrtn vwloN sLurU kIqy gey sn aqy hux rfn josI dy lVky aqy Aus dI pqnI jo ik itm hfrtn dI DI hY, ny vrkrF dI qnKfh vDx dy bfad AunHF dy bYnIiPt kwtxy aqy Gwt krny sLurU kr idwqy hn. iek qF pyz brykF dyxIaF bMd kr idwqIaF hn aqy dUsrf mYzIkl bYnIiPt lYx leI pRImIam vI vwD dyxf ipaf krygf.  itMm hfrtn dy do storF vwloN kIqI qbdIlI qoN bfad EntyrIE dI pRIar ny ikhf hY ik ieh vrkrF nfl inrf Dwkf hY. Aus df kihxf hY ik agr stor mflk josI aqy hfrtn koeI lVfeI lVnf cfhuMdy hn qF Auh vrkrF nUM Cwz ky myry nfl iswDI lVfeI lVn. Aus ny ies srkfr dy qnKfhF ivwc vfDy nUM jLfiejL krfr idwqf aqy ikhf ik itm hfrtn df PYslf mMdBfgf hY. Xfd rhy ies qoN pihlF bYNk afPL kYnyzf ny ikhf sI ik qnKfhF ivwc vfDy nfl EntyrIE ivwcoN 60 hjLfr nOkrIaF lupq ho jfxgIaF.


hF, mY jIxf cfhuMdI hF hfdsy df isLkfr lVkI ny lfeI guhfr

jfn bcfAux leI zfktrF nUM cfry hwQ pYr pey kwtxy

mFtrIafl (jIq jlMDrI) :- jdoN 18 sflF dI lVkI nUM mFtrIafl hspqfl dy ibsqry `qy jfg afeI qF zfktrF ny Aus nUM pwiCaf ik kI qUM jIxf cfhuMdI hYN? qF lVkI ny zfktrF nUM guhfr lfeI ik hF mYN jIxf cfhuMdI hF aqy mYN mrnf nhIN cfhuMdI aqy myry ijMny mrjLI aMg kwt idE. dsMbr 24 dI rfq nUM 18 sflF dI sbrInf mngfn nF dI lVkI afpxI mF dy GroN iznr qoN vfips prq rhI sI qF acfnk Aus df kfr `qy kMtrol nf irhf aqy kfr ibjlI dy KMby jf vwjI ijs nfl KMBf burI qF tuwt igaf pr lVkI dy koeI cot nhIN sI afeI. iPr Aus ny soicaf ik ikqy kfr nUM awg nf lwg jfvy qF Auh kfr ivwcoN bfhr inkl afeI pr inkldy sfr hI Aus nUM tuwtI hoeI qfr qoN jbrdsq krMt lwgf ijs nfl DrqI `qy izwg peI aqy kfr ivwc vfips vVn leI jdo jihd krdI rhI pr sPLl nf ho skI. lVkI -13 izgrI qfpmfn ivwc iqMn GMty bfhr hI peI rhI ijs kfrn Aus dy hwQ pYr PrIjL ho gey jo ik pihlF hI krMt nfl sV gey sn. iqMn GMty bfad iksy ny jdoN Aus nUM dyiKaf qF 911 kfl kIqI hspqfl jf ky Aus nUM byhosL kr idwqf igaf aqy iek hPLqf byhosL hI rwiKaf qF ik bfad ivwc Aus dI sV cwukI cmVI df ielfj kIqf jf sky. jdoN Aus nUM cmVI dy ielfj leI dUjy hspqfl iljfieaf igaf qF hspqfl afAux `qy zfktrF ny Aus nUM 'jIxF cfhuMdI' vrgf svfl pf idwqf sI aqy dws idwqf ik agr Auh jIxf chuMdI qF Aus dy mr cwuky aMgF nUM kwtxf pvygf. bfad ivwc zfktrF ny Aus dI jfn bcfAux leI Aus dy sVy aqy TMZ nfl mr cwuky hwQF pYrF nUM kwt idwqf sI.

 


pRIvfrk JgVy ny ikRsimws vfly idn ivktorIaf `c leI do bwcIaF dI jfn

ipE AuWqy kql aqy afqmhiwqaf dI koisLsL krn df sLwk

vYnkUvr (jIq jlMDrI)  :- bIsI sUby dI rfjDfnI ivktorIaf dy iek apfrtnymYt `c do bwcIaF dy imRqk srIr imly hn ijnHF nUM kql kIqf igaf hY. vYnkUvr puls ny ikhf ik ikRsms vfly idn apfrtmYt `c bwicaF dIaF lfF brfmd kIqIaF geIaF hn aqy ies Gtnf dI jFc kIqI jf rhI hY. puls ny dwisaf ik bwcIaF dI Aumr 4 sfl aqy 6 sfl hY. ieh Gtnf somvfr dI fm 5[00 vjy dy krIb dI hY.  puls ny dwisaf ik apfrtmYt aMdro iek ivakqI vI imilaf, jo ik KmI sI aqy Aus nUM hspqfl BrqI krfieaf igaf hY. puls ny ikhf ik Gtnf vflI QF `qy koeI hor wkI nhI dyiKaf igaf. puls ny dwisaf ik ies Gtnf bfry AunHF nUM koeI hor jfxkfrI nhI imlI hY ik ieh Gtnf ikvy vfprI. puls ny ajy qwk iksy nUM cfrj nhIN kIqf hY.

pr prIvfr dy dosqF df kihxf hY ik dovyN lVkIaF afpxy ipE nfl rih rhIaF sn aqy mF ikqy hor vKrI rihMdI sI. dovyN 2013 qoN vwKry vKry rihMdy sn aqy AunHF df bwcIaF dI kstzI nUM lY ky adflq ivwc kys cwl irhf sI. nvMbr 23 nUM bwcIaF df ipE adflq ivwc pysL hoieaf sI. pulIs ny adflqI kys koeI Kulfsf qF nhIN kIqf pr bwcIaF dy kql df kfrn mIaF bIbI df JgVf smiJaf jf irhf hY.


golLI df isLkfr nOjvfn df smyN isr ielfj nf krn leI aYNbUlYNs krmcfrIaF ivrwuD aprfiDk jFc sLurU

"koeI golI nhIN lwgI, aYkitMg krdf hY" -pYrfmYizks ny kIqf sI dfavf?

hYimltn: (jIq jlMDrI) hYmiltn pulIs ny pYrfmYizks Bfv aYNbUlYNs krmcfrIaF ivrwD aprfiDk jFc afrMB kr idwqI hY ijnHF ny golI df isLkfr hoey byksUr nOjvfn df ielfj smyN sLurU nhIN sI kIqf.mOky dy gvfhF ny ikhf ik aYNbUlYNs vfilaF nUM jdoN hornF lokF ny golLI df isLkfr hoey nOjvfn df PtfPt ielfj sLurU krn leI ikhf qF AunHF ny ikhf ieh jLKLmI nhIN hoieaf sgoN zrfmf kr irhf hY. Xfd rhy 2 dsMbr nUM hYimltn dI myn eIst strIt qy do ivakqI iek bjLurg dI iKwc DUh krky ikqy iljf rhy sn qF 19 sfl ividafrQI al hsnfvI Aus bjurg nUM bcfAux leI awgy afieaf qF dosLIaF ny AusnUM golI mfr idwqI ijs kfrn al-hsnfvI QF `qy hI izwg ipaf. iek csmdIn gvfh ny 911 kfl kIqI qF jdo aYNbUlYNs afeI qF krmcfrIaF ny Aus izgy hoey vwl vwl koeI iDafn nhIN idwqf aqy ikhf ik ieh isrP aYkitMg kr irhf hY ies dy golI nhIN sgoN pYilt gMn df sLrf lwgf ho skdf hY. afiKr jdoN Aus nUM hspqfl iljfieaf igaf qF Aus dI mOq ho geI ijs kfrn lokF ivwc guwsf Br igaf aqy ividfrQIaF ny pYrfmYiks ivruwD kys krn nUM ikhf ikAuNik al-hsnfvI iek bhuq hI isrkwZ aqy hiusLafr ividafrQI sI. pYrfmYizks `qy ieh vI dosL lwgf ik agr koeI gorf ivakqI huMdf qF Jwt ielfj sLurU ielfj ho jfxf sI ikAuNik al-hsnfvI ierfkI mUl df sI. bfad ivwc pulIs ny mMinaf ik aYNbUlYNs phuMcx qoN 38 imMt bfad Aus nUM hspqfl phuMcfieaf igaf sI. agr Aus df smyN isr ielfj ho jFdf qF Auh bc skdf sI. Asu dI dyh nUM ies bIqy mMglvfr ierfk ivwc dPnfieaf igaf sI. pulIs ny ies kys ivwc 19 sflf zyl ikMg aqy 20 sflf jymjL mYQysn nUM cfrj kIqf hY.


29 sflf kYdI jylL `c imRqk imilaf

lMdn, EntyrIE, 27 dsMbr :- sQfnk aYlgn imzlsYks zItYNsLn sYNtr ivwc iewk 29 sflf kYdI imRqk imilaf hY. pYrfmYizks nMU swidaf igaf ijhnF Aus nMU imRqk aYlfn idwqf. imRqk kYdI df nfm aqy mOq dy kfrnF bfry ajy jfxkfrI nhIN idwqI geI. awj atOpsI hoxI hY. Xfd rhy sfl 2009 qoN hux qwk ies jyl ivwc Gwto Gwt 10 sLwkI mOqF hoeIaF hn ijhnF ivcoN 5 ies sfl hoeIaF hn. iehnF ivcoN keI mOqF df kfrn kql, afqm hwiqaf aqy zrwg EvrzojL dwisaf igaf hY.


EntfrIE `c pihlI  jnvrI qoN lfgU hoxgy nvyN kfnUMn

Gwt Gwt qnKfh 14 zflr aqy 25 sfl dI Aumr qwk dvfeIaF muPLq imlxgIaF

trONto (jIq jlMDrI) :- EntfrIE sUby `c pihlI jnvrI 2018 qoN kfimaF nUM imlx vflI qnKfh Gwt Gwt 14 zflr pRqI GMtf ho jfvygI. kYnyzf dy lybr mMqrI ny buwDvfr svyry Xfrkzyl fipMg sYtr `c ieh aYlfn kIqf sI. ies vkq sUby ivwc imnImm ryt 11[60 sYNts hY. 14 zflr pRqI GMty dI qnKfh EntyrIE ivwc kMm krdy sfry kfimaf leI nhIN hY. bfrF ivwc sLrfb vrqfAux leI Gwto Gwt ryt 10[10 zflr qoN vDf ky 12[20 zflr kr idwqf igaf hY aqy iesy pRkfr hI 18 sfl dI Aumr qoN Gwt Aumr dy ividafrQIaF df ryt 10[90 qoN vDf ky 13[15 zflr pRqI GMtf kr idwqf igaf hY. mMqrI ny ieh vI ikhf ik jo kfmy pMjF sflF qo ieko mflk leI jF kMpnI ivwc kMm krdf af irhf hY Aus nUM sfl `c Gwt qo Gwt iqMn hPiqaF dI CuwtI lYx df hwk hY. ieh bdlfa sUby dy vrkplys bYtr jfb aYkt 2017 df ihwsf hY. Xfd rhy ilbrl srkfr ny 2019 ivwc Gwwto Gwt qnKfh df ryt 15 zflr pRqI GMtf krn df vfadf kIqf igaf hY.

dUjI aihm qbdIlI ieh hY ik pihlI hI jnvrI qoN EntyrIE sUby dy 25 sfl qoN Gwt Aumr dy lokF nUM zfktrF vwloN ilKIaF dvfeIaF muPq imilaf krngIaF. srkfrI aYlfn muqfibk nvyN sLurU kIqy Prmfkyar pRogrfm aDIn nf hI pRIvfr dI afmdn nUM dyiKaf jfvygf aqy nf hI mfipaF dI mYzIkl iensorYNs df asr pvygf. ies vkq srkr vwloN qkrIbn 3 imlIan isnIarjL aqy 9 lwK vYlPyar vfly pRIvfrF nUM muPq dvfeIaF idwqIaF jf rhiaF hn. nOjvfnf leI sLurU kIqy ies nvyN pRogrfm qihq 4000 dvfeIaF kvr hoxgIaF jo ik sInIarjL aqy dUsry lokF nUM imldIaF hn. muPq dvfeI lYx leI zfktr dI prcI dI loV hovygI aqy PfrmysI afpxI PIs vI srkfr qoN hI vsUlygI. agr nOjvfn bwcy EntyrIE jf kYnyzf qoN bfhr jf rhy hn qF vI Auh dvfeI dI splfeI lY skxgy. ieh kvryj 25vyN jnm idn `qy afpxy afp Kqm ho jfvygI.


brYptn 'c istIn aYvfrz dI pRikiraf urU

brYptn :- brYptn istI kOsl ny istIn aYvfrz leI arIaF lYx df islislf urU kr idwqf igaf hY. 43vy istIn aYvzfr leI AunHF ihrIaF qo nfmdgIaF mMgIaF geIaF hn ijnHF ny kimAUintI leI aihm Xogdfn pfieaf hovy. vwK-vwK RyxIaF qihq ieh sflfnf aYvfrz pRdfn kIqy jFdy hn ijnHF 'c KyzF dy Kyqr 'c pRfpqIaF krn vfly, klf Kyqr nfl sbMDq KsIaqF aqy smfj syvf nfl lMmy smy qo juVIaF KsIaqF fml huMdIaF hn. aYvfrz leI KsIaqF dI cox istI kOsl aqy kimAUintI mYbrF duafrf bxfeI iek kmytI vwlo kIqI jFdI hY. kmytI 'c brYptn Pfier aqy aYmrjMsI srivs qo ielfvf pIl rIjns puls dy numfieMdy vI fml huMdy hn. myar ilMzf jYPrI ny iek ibafn 'c ikhf ik sfzI kimAUintI dy lokF aqy jQybMdIaF vwlo pfey Xogdfn sdkf hI sfzf ihr awgy vD irhf hY. 40 sfl qo vD smy qo brYptn afpxy ihrIaF df mfx-siqkfr idMdf irhY aqy mY sfiraF swdf idMdI hF ik afpxI iMdgI 'c lfGfXog kMm krn vfilaF nUM nfmdgI dfKl krn leI Auqfhq kIqf jfvy. nfmdgIaF dfKl krn df islislf 31 jnvrI qk jfrI rhygI aqy jyqUaF dy nF meI 'c iek smfgm dOrfn aYlfn kIqy jfxgy.

 

dsMbr 29, 2017, KLbrnfmf # 955


suKcYn brfV ny afpxI pqnI nUM kql krn df dosL kbUilaf

brYptn :- pMjfb dy ihr mogy qo kYnyzf jf ky vwsy 52 sflf suKcYn isMG brfV ny afpxI pqnI nUM kql krn df ksUr mMn ilaf hY. mMglvfr nUM sfrnIaf dI adflq `c ies kys dy trfiel dOrfn aqy suKcYn ny afpxf ksUr  mMndy hoieaf rihm dI apIl kIqI.  31 jnvrI 2016 nUM sfrnIaf `c hfeIvya 402 `qy suKcYn ny afpxI 37 sflf pqnI gurpRIq brfV dy isr `qy hQOVf mfr ky kql kr idwqf sI. afpxy ksUr nUM CupfAux leI Aus ny Aus dI lf nUM trwk smyq sfV idwqf sI. pihlF ikhf igaf sI ik ieh pMjfbI joVf 31 jnvrI nUM afpxy trwk rfhI torFto qo amrIkf jf irhf sI qy kYnyzf srhwd pfr krn qo pihlF hI hfeIvy 402 `qy AunHF dy trwk nUM awg lwg geI sI. ies `c suKcYn brfV qF bc igaf pr Aus dI pqnI gurpRIq brfV awg dI lpyt `c af geI aqy trwk dy nfl hI sV ky svfh ho geI. ies joVy dy do puwq aqy iek DI hY. ies Gtnf qo kuwJ smF pihlF hI Auh pMjfb df dOrf krky gey sn aqy AunHF dy pirvfr nUM ies Gtnf nfl Dwkf vwjf sI. jFc mgro ieh gwl sfhmxy afeI sI ik imRqk gurpRIq Gr `c bhuq pryfn rihMdI sI qy Auh iekwlI hI Bfrq afAux dI iqafrI vI kr rhI sI pr ies qo pihlF hI Auh afpxy pqI hwQo mfrI geI.

          quhfnUM dws deIey ik suKcYn brfV df sMbMD pMjfb dy ihr mogy nfl hY. Auh trwk clfAux dy nfl-nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuWGy kumYtytr vwjo vI jfixaf jFdf irhf hY. Aus vlo kIqI geI ies rmnfk krqUq kfrn pMjfbI BfeIcfry df isr rm nfl Juwk igaf hY. vkIlF df kihxf hY ik jldI hI Auh sfry sbUq py krky suKcYn nUM sKq sf dvfAuxgy. suKcYn brfV dy kys dI suxvfeI leI 14 ijAUrI cuxy gey hn aqy ienHF ivwcoN 12 ijAUrI brfV dI iksmq df PYslf krngy. ijAUrI nUM kys dI jfxkfrI idMdy hoey asYstYNt atfrnI jnrl mflnI nYnsIkYvn ny ikhf ik brfV dI pqnI iek bVI hI smripq mF sI pr Gr ivwclI iKcoqfx kfrn Audfs aqy mfnisk qOr qy pRysLfn rihMdI sI. srkfrI vkIl ny ieh vI dwisaf ik brfV dI pqnI vfips Bfrq jfky rihxf cfhuMdI sI aqy Aus ny afpxy bwicaF nfl Bfrq nUM jfx leI PlfeIt vI buwk krvf leI sI. Gtnf qoN kuJ idn pihlF brfV dI pqnI ny afpxy ihwsy dI sMpqI dI vsIaq aqy muKiqafrnfmf vI brfV dy nF bxf idwqf idwqf sI. ijLkrXog hY ik brfV ny afpxf 'mYnslftr' df dosL svIkfiraf hY jd ik srkfrI vkIl ajy vI Aus `qy Pst izgrI mrzr df kys clfAux leI vfijd hY ikAuNik vkIl df kihxf hY ik brfV ny pqnI df kql acfnk nhIN sgoN skIm qihq kIqf sI ikAuNik Aus pqnI Aus nUM Cwzky vfps Bfrq jfxf cfhuMdI sI. suKcYn brfV afpxy mF, Brf, pqnI aqy iqMn bwicaF nfl brYNptn ivwc rih irhf s


brYNptn isivk hspqfl vwloN imRqk aYlfnI aOrq dy mfipaF nUM adflq ny idwqI rfhq

hor do hPLqy nhIN lfhI jfvygI 'lfeIPL sport'

aYnzIpI ny AuTfey hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl

brYNptn (jIq jlMDrI): brYNptn dy isivk hspqfl dy zfktrF vwloN imRqk GoisLq kIqI jf cwukI 27 sflf aOrq dy mfipaF nUM adflq ny kwuJ rfhq idMidaF ikhf hY ik tkIsLf mYktI dI 'lfeIPL sport' Bfv nklI sfh pRnflI nf lfhI jfvy ijs kfrn Aus nUM jIvq rihx leI do hor hPLqy iml gey hn. Xfd rhy zfktrF ny 20 sqMbr nUM tkIsLf nUM bryn zYWz Bfv imRqk krfr dy idwqf sI aqy Aus dI 'lfeIPL sport' lfhux dI iqafrI kr rhy sn pr ies dy mfqf ipqf df kihxf sI ik Auh ijMdf hY aqy jd Auh tkIsLf nUM bulfAuNdy hn qF Auh sfzf hwQ vI GuwtdI hY aqy aqy hfv Bfv vI bdldI hY ies krky Aus dI lfeIP sport nf lfhI jfvy. pr zfktrF ny mfipaF dI iewk nf suxI aqy mOq df srtIiPkyt vI jfrI kr idwqf. mOq df srtIPyt jfrI hox dy kfrn nf qF pirvfr Aus nUM iksy hor hspqfl ivwc iljf skdf hY aqy nf hI iksy hor zfktr dI dUsrI rfey lY skdf hY aqy ies krky prIvfr ny adflq df drvfjLf KVkfieaf sI. hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI Aus dI jfn bcf leI hY. mfipaF df dosL hY ik zfktrF ny bhuq jldbfjLI ivwc tkIsLf nUM imRqk aYlfn idwqf sI jd ik imRqk aYlfnx qoN bfad tkIsLf afpxf agMUTf aqy afpxf hwQ vI dbfAuNdI rhI sI. 20 sqMbr nUM imRqk aYlfnx qoN bfad 21 qrIk nUM pRIvfr ny adflq ivwc jfky hspqfl vwloN lfeIPL sport lfhux ivrwD aYNmrjYNsI hukm jfrI krvf ilaf sI aqy hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI tkIsLf nUM lfeIPL sport `qy rwKx df nvF hukm jfrI kr idwqf hY. Aus nUM zrwg EvrzojL kfrn hspqfl BrqI krvfieaf igaf sI aqy tkIsLf dI iewk 9 sfl dI bytI vI hY. adflq ny tkIsLf dy hor tYst krn leI syt mfeIkl hspqfl dy zfktr dI izAUtI lfeI hY nfl hI pRIvfr vwloN isLPrfsL kIqy amIkrn zfktr dy kMMm dI vI pVqfl kr rhI ik kI pRIvfr vwloN isPfrsL kIqf zfktr kYnyzf ivwc ielfj kr skdf vI hY ik nhIN. agr zfktr dy ielfj df qrIkf shI aqy Xog pfieaf igaf qF iPr adflq pRIvfr dy afpxy zfktr nUM vI ielfj krn df mOkf dy skdI hY nhIN qF syNt mfeIkl dy zfktrF df nqIjf afKrI hovygf.

ies qoN aYnzIpI ny vI hux brYNptn isivk hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl AuTfey hn. EntfrIE dI aYnzIpI afgU aYzrIaf hOrvwQ ny ikhf hY ik brYptn dy isivk hspqfl ivwc mrIf dI hwdo vwD BIV df mfmlf 2017 ivwc hor vI vwD igaf hY aqy mrIjLF nUM idnf bwDI strYcrf `qy rihxf pY irhf hY. bYWz KflI nhIN hn aqy hspqflF mrIjLF nfl Biraf ipaf hY. aYNmrjYNsI rUm ivwc lMbIaF lMbIaf lfeInF hn aqy ielfj leI mrIjL hfloN byhfl ho rhy hn pr ilbrl srkfr ies bfry KfmosL hY. ilbrl srkfr ny pIal mYmorIal hspqfl nMU Zfh ky iewk aYNblUtrI kyNdr bxf idwqf hY jo ik hspqfl dy muwl df iewk vwzf vfk-ien kilink hI hY aqy brYNptn vfsIaF nMU loVINdI mYzIkl kyar dyx vfsqy brYNptn isivk hspqfl df Bfr hlkf nhIN kr sikaf. brYNptn vfsIaF `qy ies sYNtr nMU bnfAux vfsqy 60 imlIan zflr df tYks vI lgfieaf igaf sI.


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here