www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

brfbrqf dy nfm `qy mF-bfp dy ruqby df kql!!

  -blrfj idEl   

 E-PAPER  KHABARNAMA

mrIam munisPL aqy kiQq zYmokrYitk rIPfrm!

  -sLONkI ieMglYNzIaf

qur igaf Auh lyKk jo hkIkq ibafn krdf sI

-prmjIq sMDU

 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

  -jiqMdr pnUM

idvflI `qy ivsLys:

rosLnIaF df iqAuhfr idvflI

-pUrn isMG pFDI

Pon: 905-789-6670

kuwJ hMzfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

 

iksy kfnUMn, inXm jF notbMdI nfl lokF df krYktr nhIN bdilaf jf skdf!

coB-nfmf

iewk mwuC KVHI qy dUwjI sI izgI hoeI,

mUhry porc qy sI bYTf srdfr mIaF.

     aKy Gr qF aOKy sOKy sI PrI kIqf,

     Jwl nhIN huMdf tYksF df Bfr mIaF.

istI hux iPr tYks vDfAux lwgI,

mwc geI cfry pfsy hfhfkfr mIaF.

     afAuNdf hY iblzrF qoN DVf DV pYsf,

     iPr vI roeI jfvy sfzI srkfr mIaF.

XUnIvristI leI tIkf BrI iPrdI,

hux lgvfAux leI rho iqafr mIaF.

ilMzf rok skI nf huMdI PjLUl KrcI,

pwuTy tMgI jFdI hY sgoN pRIvfr mIaF.

dsMbr 02-2016, KLbrnfmf # 899


ies hPqLy dy kuJ hor qfjLf lyK

kfsqro rwKdy sn afpxy kol gMn lyikn huMdI sI KflI!

- jIq jlMDrI (brYNptn)

vwzy not vwzI Kot

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 -732 -3000


pRfcIn kfl ivwc ihMdU gAU mfs Kfdy sn

-jIq jlMDrI (brYNptn)


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr (aMimRqsr)


brqfnIaF iek nvyN isafsI moV 'qy

- lMdn qoN zf[sfQI luiDafxvI


myry ipqf asgr alI ieMjnIar dI ivrfsq- ierPfn ieMjnIar


anuvfd-kyhr sLrIPL


kbwzI tUrnfmYNtF dy Gt rhy drsLk

-ipRM[ srvx isMG


'lok Buwl gey ik pihlf ElMipk golz mYzl mY ilafieaf sI' ikhf murlIkFq ny!!

-jIq jlMDrI

 


BfrqI ElMipk Kyz kmytI dIaF inlfiekIaF

koc qy zfktr qoN swKxI dIpf phuMcI PfeInl ivwc

- jIq jlMDrI (brYNptn)


ikwQy KVyH hn ajy vI ies dunIaF dy kuJ lok

rsm dy nfm AuWqy bwcIaf dy nfl huMdf hY sYks

- aYWz btlr


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


hor muwK lyKsMsdI kmytI dI rport qoN ilbrl mMqrYx munisPL KPLf

aftvf, 1 dsMbr :- eIlYktrol rIPfrm vfsqy bxfeI geI sMsdI kmytI dI rport qoN ilbrl mMqrYx mrIam munisPL KPLf ho geI hY. ies sMsdI kmytI ny srkfr nMU isPLrsL kIqI hY ik eIlYktrol rIPfrm (cox suDfr) vfsqy dysL ivwc pRoporsLnl (anupqfk) rIprjMntYNsLn isstm bfry rPrYNzm krvfieaf jfxf cfhIdf hY qFik lok kIqy jfx vfly suDfr bfry afpxy rfey dy skx. AuNJ ies kmytI dy ilbrl, torI, aYnzIpI aqy grIn pfrtI dy aYmpI sMBfvI cox suDfrF bfry mukMml sihmqI nhIN bxf sky. sMsd ivwc bolidaF zYmOkrYitk rIPfrm mMqrI mrIam munisPL ny kmytI dI rIport `qy pRqIkrm idMidaF ikhf hY ik Auh ies rport qoN KusL nhIN hY aqy kmytI ny afpxI ijLMmyvfrI pUrI nhIN kIqI. munisPL aqy ilbrl srkfr mjUdf cox isstm dy mukfbly bdlvyN isstm dI spsLt isPLfrsL cfhuMdI sI jo ies kmytI ny nhIN kIqI. ilbrl mMqrYx vloN hfAUs ivwc kIqI ies gYrsMjIdf itwpxI dI sKLq nukqfcInI ho rhI hY. afrjLI kMsrvtv afgU ronf aMbrojL ny ikhf hY ik munisP df ibafn sMsdI kmytI dI byjLqI krn vflf aqy mMdBfgf hY. grIn pfrtI dI afgU eIlYjLfibQ mya ny ikhf hY ik munisPL nMU 12 mYNbrI sMsdI kmytI qoN muafPLI mMgxI cfhIdI hY. mya ny ikhf ik smJ nhIN afAuNdI mMqrYx munisPL ny kmytI dI byijLqI aqy knyzIan lokF nMU guMmrfh ikAuN kIqf hY. kmytI mYNbr aqy aYnzIpI dy aYmpI nyQn kuln ny ikhf ik kmytI ny sKLq imhnq kIqI hY aqy iksy iek isstm dI isPfrsL krn qoN guryjL kIqf hY qFik srkfr kol nvF isstm suJfAux dI lck hovy.

          kmytI ny ikhf hY ik ilbrl srkfr nvyN isstm dI anupfqk rUp ryKf iqafr kry aqy XkInI bxfey ik nvF isstm mjUdf nfloN bihqr hovygf aqy iPr ies nMU lokF sfhmxy rIPrYNzm ivwc pysL kry qFik lok nvyN cox isstm nMU purfxy dy mukfbly vyK ky afpxf mwq dy skx. pr ilbrl srkfr lokF qwk jfx qoN ibnF hI sMsdI mjfrtI nfl dysL df cox isstm bdl dyxf cfhuMdI hY. kmytI ny ieh vI isPLfrsL kIqI hY ik srkfr hr hflq vot pfAux aqy afn lfeIn vot ivDI lfgU krn qoN pRhyjL kry.


vYnkUvr eyar port `qy cIn qoN afeI 1[45 iklo zrwg PVI

vYnkUvr, 1 dsMbr :- vYnkUvr eyar port `qy cIn qoN afeI 1[45 iklo zrwg PVI ijs ivwc Gfiqk PYntfinl aqy hor nsLIly pdfrQ sLfml hn.  puils muqfibk ieh ivktorIaf ByjI jfxI sI aqy 725,000 Gfiqk KurfkF dy brfbr sI. puils ny PVI geI zrwg dy pYikt vI ivKfey. pbilk surwiKaf mMqrI mfeIk mOirs ny ikhf hY ik cIn nfl hoieaf sihXog df smJOqf ies mfmly ivwc shfiek isD hovygf. ies zrwg dI kImq $1[2 imlIan ikafsI geI hY aqy iek 27 sflf mFtrIal invfsI iKlfPL keI dosL afied kIqy jfx dI sMBfvnf hY. ies isLpmYNt dy PVy jfx nfl imlI iek hor lIz kfrn afrsIaYmpI ny iek hor QF Cfpf mfr ky 6[2 iklo kokyn aqy 1[2 iklo mYQfPftfmfeIn vI PVI hY. stfPL srjYNt Ekonr ikMg ny dwisaf ik zrwg EvrzojL kfrn vYnkUvr afeIlYNz `qy 11 idnF ivwc 9 mOqF hoeIaF hn ijhnF ivwc PYntfinl aqy hYroien nMU rlf ky vriqaf igaf sI.


EntyrIE dIaF sVkF `qy GtIaf lwuk pfAux nfl Tykydfr lgf rhy hn cUnf, srkfr byKbr -afzItr jnrl

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dy afzItr jnrl ny afpxI qfjLf ivwc ijWQy EntyrIE srkfr dy Krcy sMbMDI pfj AuDyVy hn, AuWQy Aus ny afpxI rIport ivwc ikhf hY ik TykydfrF vwloN sVkF `qy pfeI jFdI GtIaf lwuk kfrn lokF nUM imlIan zflr df Krcf Jlxf ipaf hY. iewQo qwk ky iewk Tykydfr ny awDf Evr ibrjL hI pwuTf jV idwqf sI. GtIaf luk bfry afzItr jrnl df kihxf hY ik minstrI afpL trFsport nUM vDIaf lwuk idKfAuNdy hn pr jd sVk bxfeI jFdI hY qf Aus vkq GtIaf lwuk df iesqymfl kIqf jFdf hY. ieQo qwk ky ies sMbMd ivwc minstrI vwloN TykydfrF nUM ivwc qkVf bons vI idwqf jFdf hY aqy ieh Tykydfr minstrI afPL trFsport vwloN rwKy hoey huMdy hn. afzItr jnrl bonI lYsYk ny ikhf hY ik minstrI vwloN sVkf `qy pfey jFdy smfn dI pUrI jFc nhIN kIqI jfdI aqy sfrf kuJ TykydfrF `qy hI Cwz idwqf jFdf hY jd ik ieh kMm pihlI vfrI hI vDIaf qrIky nfl krnf cfhIdf hY. afzItr df kihxf hY ik srkfrI inXmF anusfr iek vfr sVk bx jfvy qF 15 sfl qwk nhIN twutxI cfhIdI jd ik awjkl sVkF iqMn sfl bfad hI twut jFdIaf hn aqy iPr sVk dI rIpyar krn leI AuhI Tykydfr af Dmkdy hn. ies pRkfr minstrI Esy kMm leI TykydfrF nUM iqMn vfrI pYsy dy idMdI hY pihlF sVkf bxfeI dy, iPr bons aqy iPr sVk rIpyar krn dy pYsy dy idwqy jFdy hn. Audfhrx dy qOr `qy hfeIvyajL dIaF 5 jObF qy Tykydfr nUM pihlF 143 imlIan idwqf igaf sI iPr Aus nUM kMMm smyN isr Kqm krn leI vwzf bons idwqf igaf pr bons dI rkm nhIN dwsI geI aqy iPr iqMn sfl dy ivwc ivwc AunHF hI 5 QfvF dI rIpyar krn leI Esy hI Tykydfr nUM 23 imlIan zflr dy idwqf igaf. afzItr df kihxf hY ik srkfr nUM ies bfry sMjIdf hoxf cfhIdf hY.


brYNptn nUM af irhf 1[6 imlIan zflr df sonf inAUXfrk `c corI

inAUXfrk (jIq jlMDrI) :-  brYNptn nUM sonf ilaf rhI lUims nF dI iewk bKqrbMd gwzI ivwcoN iewk cor ny gfrzF dI axighlI df Pfiedf cuwkdy hoey sony nfl BrI bltI corI kr leI sI ijs dI kImq 1[6 imlIan zflr hY. ieh sonf suDfeI leI brYNptn dI 'asfhI rIPfeIinMg kMMpnI' nUM af irhf sI. inAUXfrk ivwc jdoNN gwzI iewk pfrsl lYx leI rukI qF dovNy gfrz gwzI ivwcoN bfhr af gey aqy gwzI df ipClf drvfjfL Kol ky AunHF ivwcoN iewk dukfn ivwcoN pfrsl cuwkx clf igaf aqy Aus vkq hI dUsrf gfrz kuJ sYikMz leI gwzI dI mUhrlI sIt qoN afpxf PUn cwukx clf igaf. ies dOrfn ipwiCEN iewk ivakqI afieaf aqy Aus ny iswDf jf ky gwzI ivwcNo iek bfltI cwukI aqy clf igaf. bfltI kfPLI BfrI sI aqy dyKx vfilaF df kihxf hY ik Auh bfltI nM musLkl nfl cuwk ky iljf jf irhf sI aqy kuJ vI plF ivwc Auh awKF qoN dUr ho igaf aqy hux puls Aus dI qlfsL kr rhI hY. 5 gYln dI bfltI ivwc 80 pONz sony df bUrf sI ijs qoN ibskut bxfey jfxy sn.

          puils df kihxf hY ik ho skdf hY cor nUM ieh pqf hI nf hovy ik bfltI ivwc sonf hY jF kuJ hor hY pr Aus ny bfltI dyKI aqy cwuk leI.


murigaF nfl Bry do trwk  trylr corI krn dy dosL ivwc 3 pMjfbI igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny ProjLn ickn (murgy) nfl Bry do trwk trylrF nUM corI krn dy dosL ivwc iqMn pMjfbIaF nUM ihrfsq ivwc ilaf hY. pulIs nUM pihlF iewk trylr dy corI hox dI KLbr imlI sI aqy iek pulIs aPLsr ny mfrKm ivwc corI hoey trylr nUM br-Ek aYvinAU jo ik hfeIvya aqy myjr mkYNjI njLdIk hY, Aupr jFdy dyiKaF qF trylr nUM rok ky Aus dI jFc krn lwgf qF trylr rukdy sfr hI Aus ivwc iqMn ivakqI inkl ky Bwj inkly ijnHF ivwcoN iek ivakqI nUM igRPqfr kr ilaf igaf jd ik do bc inkly. ieh trylr PrIjL kIqy ickn nfl Biraf hoieaf sI. ieh Gtnf somvfr svyry 8:30 dI hY. pulIs ny 41 sflf kYlyzn dy rihx vfly virMdr iZwlo nUM corI, corI df smfn rwKx aqy pulIs dy kMMm ivwc rukfvt pfAux dy dosLF qihq cfrj kIqf hY.

          ies qoN bfad iPr qkrIb 3 vjy dy krIb hfeIvya 400 aqy ikMg vfhn dy njLdIk pfrikMg lft ivwcoN iewk hor trylr corI hox dI pulIs nUM rIport imlI. ies qoN QoVI dyr bfad hI pulIs ny ikrbI roz aqy vYstn roz `qy corI hoey trwk nUM jFdy dyiKaf. pulLIs ny trwk trylr nUM rokx dI koisLsL kIqI pr zrfievr nf ruikaf aqy pulIs ny QoVf ijhf ipwCf krn qoN bfad lokF dI suriKaf nUM sfhmxy rwKdy hoey ipwCf krnf Cwz idwqf. vYstn aqy myjr mkYNjI roz dy njLdIk jf ky trlyr dI iewk kfr nfl twkr ho geI aqy  zrfievr trylr nUM irhfiesIL ielfky ivwc lY viVaf aqy blyn srkt `qy jf ky trylr nUM Cwz ky do ivakqI doV gey. pulLIs ny hYlIkfptr aqy KojI kwuiqaF dI mdd nfl iewk sLwkI nUM iek Gr ivwcoN igRPqfr kr ilaf jo ik iksy hor dy Gr df drvfjfL qoV ky Gr ivwc luk igaf sI. ies qoN QoVI dUr hI zrfievr dy sfQI nUM vI igRPqfr kr ilaf sI. ieh trwk vI PrIjL kIqy ickn nfl Biraf hoieaf sI.

           ies sMbMD ivwc pulIs ny trONto dy 36 sflf rxjIq isMG jo ik trwk nUM clf irhf sI, nUM zrwg Kf ky trwk clfAux, corI aqy kol hYroieMn rwKx dy dosL ivwc cfrj kIqf hY. ies qrHF hI rxjIq dy dUsry sfQI brYNptn dy 32 sflf gurdIp mrvfr nUM corI krn aqy pulIs dy kMMm ivwc dKlaMdfjLI smyq keI dosLF qihq cfrj kIqf igaf hY. pulIs ieh smJ rhI hY ik pihly trylr ivwcoN bc ky inkly do corF ny hI jf ky dUsrf trylr kIqf ho skdf hY.


gurduafry `qy bMb nfl hmlf krn vfly afeIsYWs ijhfdIaF vwloN bwicaF nUM afeIs krIm ivwc jLihr dyx dI skIm GVI geI sI

jrmnI (jIq jlMDrI):- ijnHF muslmfn ijhfdIaF ny jrmnI dy iewk gurduafry AuWqy hmlf kIqf sI, AunHF hmlfvfrF ivwcoN iewk hmlvr ny ieMksLfP kIqf hY ik afeIsYs dI vwzI pwDr AuWqy bwicaF nUM mfrn dI skIm sI. skIm anusfr ikMgtrgfrtn klfs dy bwicaF dI afeIskrIm ivwc jLihr imlfeI jfxI sI. ies pRkfr afeIsYs ny vwzI pwDr `qy kfPrF dy bwicaf nUM mfrn dI skIm GVI sI pr bMMb dmfky dy bfad do nUM igRPqfr kr ley jfx qoN bfad ies skIm DrI DrfeI hI rih geI sI. gurduafry `qy hmly dy muwK aprfDI ijs df nF muhMmd E hY, ny ies skIm nUM isry cfVnf sI pr gurduafry `qy bMMb Dmfkf krn qoN bfad Aus nUM pulIs ny pkV ilaf sI. Xfd rhy gurduafry `qy hmlf krn vfly dohF jfhdIaF nUM adflq vwloN dosLI krfr dy idwqf igaf hY.


brYNptn ivwc 3[6% pRfprtI tYks vDygf

XUnIvristI leI lyvI df nvF tIkf lfAux dI iqafrI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxI irvfieq kfiem rKidaF brYNptn istI dy kONslrF ny ipCly sflF dI qrHF ies sfl vI pRfprtI tYks vDfAux dI skIm nUM hrI JMzI dy idwqI hY. istI dy ihwsy dy hux 2017 leI pRfprtI tYks ivwc 3[6% vfDf ho jfvygf. kONNsl ny pihlF tYks ivwc 4[9% vfDf krn dI qjvIjL rwKI sI lyikn pRfprtI dIaF kImqF BFv asYsmYNt ivwc vfDf hox kfrn istI nUM 5[5 imlIan zflr afAux dI sMBfvnf hY so ies krky istI ny ieh tYks 3[6% hI vDfieaf hY. ies pRkfr hux 443000 zflr dI kImq dy Gr df tYks sflfnf 115 zflr vWD jfvygf aqy ijs Gr dI kImq 800000 hY Aus Gr df tYks 205 zflr vD jfvygf. ies qoN pihlF ipCly hPLqy hI pIal rIjLn ny afpxy ihwsy dy tYks ivwc vfDf kIqf sI. pIal rIjLn ny pRfprtI tYks vDfAux qoN ielfvf pfxI dy ibwlF ivwc vI vfDf kIqf sI jo ik slfnf 33 zflr dy krIb bxdf hY. Xfd rhy ipCly sfl pRfprtI tYks ivwc 5[7% vfDf kIqf igaf sI.

          ies pRkfr hI imsIsfgf ivwc pRfprtI tYks vDx jf rhy hn. imsIsfgf ivwc istI tYks df ieh ihwsf 5[9% vDygf. ies nfl pRqI Gr Gwto Gwt 147 zflr sflfnf vD jfvygf.jy iksy df Gr dI kImq 564000 aFkI geI hY qF ies df tYks 4931 zflr sflfnf ho jfvygf.


bx irhf hY dunIaf df sB qo AuWcf mMidr

ivRMdfvx:- AuWqr pRdy dy ivRMdfvx ivwc dunIaf dI sB qo vwzI Dfrimk iemfrq 'cMdrodey' mMidr dI AusfrI ho rhI hY. cMdrodey mMidr do sO mItr qo ijafdf Auwcf hovygf aqy sfZy pMj eykV dy ielfky ivwc bnx vfly ies mMidr ivwc 70 mMijlF hoxgIaF. huxy dunIaf dI sB qo AuwcI Dfrimk iemfrq imsr dy iprfimz hn jo ik 128[8 mItr Auwcf hY aqy AuQy hI vytIkn df syt pItr bYsyilkf 128[6 mItr Auwcf hY. ikRn BgqF ny ies mMidr df izjfien iqafr kIqf hY Qrontn tomfsytI nfm dI sMsQf ny jo ik mlyIaf dy pytronfs tfvr, qfievfn dy qfeIpy 101 aqy dunIaf dI sB qo AuwcI iemfrq sAUdI arb dy jydf tfvr dI AusfrI krvf cwukI hY. ikRn BgqF df sMgTn 'ieskfn bYglor' ies mMidr dI AusfrI krvf irhf hY. rfkyt dI sLkl df cMdrodey mMidr Bucfl prUPL hovygf aqy iesdI AusfrI ivwc 45 lwK Gx Puwt kMkrIt aqy krIb sfZy 25 hjfr tn lohy df iesqymfl hovygf. ieh mMidr kdoN bx ky iqafr hovygf ies vfry kuJ nhIN ikhf igaf hY.


hux qwk iewk lwK aFzy Kf cuwkI hY dunIaf dI sB qo burg aOrq

          ies lMGy mMglvfr nUM ieh aOrq afpxf 117vF jnmidn mnf ky htI hY. eymf afpxI ijMdgI ivwc iqMn sdIaF vyK cuwkI hn aqy ies dOr dOrfn fiml hY iewk apmfnjnk ivafh ivwcoN bfhr inklnf, jo iewk blYkmyl nfl urU hoieaf sI. AunHF dI ijMdgI ivwc ieklOqy byty dI mOq aqy iewk qih zfeIt ijsnUM sMquilq Kfxf ikhf jf skdf hY, vI fiml hn. eymf mfryno afpxy awT Brf BYxF ivwc sB qo vwzI hY, ijnHF ivwcoN srP AuhI ijLMdf hY. Aus df jnm 29 nvMbr 1899 ivwc ietlI dy pIzmOt ivwc hoieaf sI.

amrIkf dI susMnf muq jos dI meI ivwc mOq dy bfad eymf ies sfl afiDkfirk qOr Auwqy dunIaf dI sB qo ijafdf Aumr dI ijMdf aOrq bx geI sI. Auh 19vIN sdI ivwc jnm lYx dy bfad 21vIN sdI qwk ijMdf rihx vflI afirI aOrq vI hY.

eymf mMndI hY ik AunHF dI lMmI Aumr kuwJ hwd qwk jYnyitk hY. AunHF dI mF 91 sfl qwk ijMdf rhI aqy keI BYxF ny afpxy jIvn dy 100 sfl pUry kIqy. AunHF df dfavf hY ik ipCly krIb 90 sfl qoN hr rojL Auh iqMn aFzy, ijnHF ivc do kwcy aFzy hn, KFdI hY. ieh inXm AunHF ny dunIaf dI pihlI lVfeI dy kuwJ idnF bfad qwd urU kIqf jdo Auh jvfn sI aqy zfktr ny dwisaf sI ik AunHF nUM aYnImIaf XfnI KUn dI kmI hY. awjkwlH Auh do aFzy aqy kuwJ ibskut Kf lYdI hY. ipCly 27 sfl qoN AunHF dy zfktr rhy kfrlo bfvIaf ny smfcfr eyjMsI eyaYWPpI nUM dwisaf ik AunHF df Kfxf iksy vI qrHF nfl vI ishqmMd ijMdgI leI TIk nhIN smiJaf jf skdf hY.

zfktr ny dwisaf ik eymf hmyf bhuq QoVHI sbjI KFdI hY, bhuq Gwt Pl KFdIN hY. jdo mY AunHF nUM imilaf Auh hr roj iqMn aFzy KFdI sI.do kwcy aFzy svyry, dupihr vyly iewk afmlyt aqy rfq ivwc kuwJ ickn KFdI sI.

AunHF ny vyiKaf iesdy bfvjUd vI Auh lMbf jI rhI hY.

iewk hor gwl hY ijsnUM eymf afpxI lMmI Aumr df rfj dwsdI hY, Auh hY 1938 ivwc afpxy Cy mhIny dy byty dI mOq dy iewk sfl bfad pqI nUM Cwz dyxf.

eymf dy muqfbk AunHF dI fdIudf ijMdgI kdy cMgI nhIN rhI. AunHF nUM iewk muMzy nfl ipafr sI jo pihlI dunIaf dI lVfeI dy dOrfn mfiraf igaf aqy Auh iksy hor nfl ivafh krn dI iewCk nhIN sI.

lyikn AunHF ny 112 sfl dI Aumr ivwc idwqy 'stYpf' nUM iewk ieMtrvAU ivwc dwisaf ik AunHF dy kol bhuq Gwt bdl sn.

Auh dwsdI hY ik Aus ny mYnUM ikhf ik jykr qUM Kuiksmq ho qF myry nfl ivafh kr lE vrnf mY qYnUM mfr dyvFgf. mY qwd 26 sfl kIqI sI. mY ivafh kr lieaf.jdo BYVf vrqfE bhuq iafdf ho igaf qF eymf ny afpxy pqI nUM Cwz idwqf. hFlfik 1978 ivwc afpxy pqI dI mOq qwk AunHF df ivafh brkrfr sI qlfk nhIN sI idwqf. qwd eymf 75 sfl dI sI. AunHF ny dubfrf ivafh nf krn df PYslf kIqf sI. AunHF ny inAUXfrk tfeIms nUM dwisaf mY iksy nfl vI db ky nhIN rihxf cfhuMdI sI.

eymf dI ies mbUqI BrI khfxI nUM sMgIq dy mfiDam rfhIN vI py kIqf igaf. ieh imAUijkl ply AuwqrI ietlI dy ihr vrbynIaf ivwc py kIqf igaf. ies ply dy lyKk df kihxf hY ik ieh GrylU ihMsf dy iKlfP AunHF dI bgfvq aqy aOrqF dy sfhs nUM idKfAuNdf hY.


trONto dy Dur aMdr jFdy do hfeIvyjL `qy lwgygf tol tYks

trONto: (jIq jlMDrI) trONto df myar jfhn torI trONto istI dy Dur aMdr jFdy do hfeIvyjL `qy tol tYks lfAux dI iqafrI kr irhf hY. torI ny ieh aYlfn vIrvfr nUM kr idwqf hY ik tol tYks lfieaf jfvygf. gfrzrnjL aYkpRYs vya aqy zfn vYlI pfrkvyjL do aijhy hfeIvyjL hn ijnHF `qy kfr clfAux leI tol tYks lfieaf jfvygf aqy imlIaf Kbrf muqfibk ieh tYks 2 zflr pRqI kfr hovygf. myar dy dPLqr df kihxf hY ik ies nfl sfl df 200 imlIan zflr iekwTf ho jfvygf jo ik istI vwloN trFjYNt isstm dI bihqrI leI Kricaf jfvygf. tol tYks lfAux vfry EntyrIE dy afvfjfeI mMqrI zYl zUkf df kihxf hY ik EntyrIE dy iksy vI hfeIvyjL `qy tYks lfAux leI sUby dI srkfr dI mMnjUrI lYxI pvygI jd ik ajy qwk trONto istI vwloN aijhf nhIN kIqf igaf. Aus df kihxf hY ik sUbf srkfr qF iewk pfsy hfeIvyjL AuWpr hfeI afkUpYNsI lyn vrqx vfilaf Aupr PIs lf lfAux jf rhI hY aqy trONto dy mayr vwloN lgfieaf igaf tol tYls vwKrf hovygf. zUkf ny nfl ieh vI kih idwqf ik ieh sfnuM pqf hY ik troNto nUM trFijLt isstm vfsqy pYsy dI kfPLI loV hY ies qoN pRBfv ieh imldf hY ik sUbf srkfr myar vwloN pysL kIqI tol tYks skIm nUM iKVy mwQy pRvfn kr lvygI.


imsIsfgf dy nIlm pRIvfr smyq do pRIvfrF dI inklI iewk-iewk imlIan dI lftrI

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- imsIsfgf dy nIlm pRIvfr dI ipCly idnI iewk imlIan zflr dI lftrI inklI hY aqy AunHF df akqUbr 29 nUM lfto 6-49 zrfa inkilaf sI. kuldIp nIlm aqy sudysL nIml hurF dy zrfa dI itkt izksI roz `qy siQq PUz byisk ivwcoN KrIdI geI sI. Xfd rhy kuldIp isMG nIlm kivqfvF vI ilKdy hn aqy AunHF ny lMbf smF kYnyzf post ivwc nOkrI vI kIqI sI aqy ipWCy ijhy hI irtfier hoey sn.

ies prkfr hI iewk imlIan dI iek hor lftrI imsIsfgf dy hI PrYzirko nuwkI dI inkLlI hY jo ik ieMstYnt 25aYks mYrI dI skrYc itkt `qy inklI hY aqy ieh itkt sYNtrlpfrkvya aqy brnmQfrp roz `qy siQq iewk stor qoN KrIdI geI sI.


pIal rIjLn ivwc tYks aqy pfxI dy ibwl vDxgy

brYNptn: (jIq jlMDrI) pIal rIjLn ivwc pRfprtI tYks aqy pfxI dy ibwl ipCly vFg ies sfl iPr vDx jf rhy hn. istI dy ihwsy qoN ielfvf pIal rIjLn df pRpfrtI tYks aOsqn 41 zflr sflfnf vDygf aqy ies dy nfl hI pfxI dy ryt vI 0[9% vD jfxgy Bfv aOsqn 33 zflr sflfnf pfxI df ibwl ijLafdf afieaf krygf. ieh ihwsf isrP rIjLn df hY aqy ies qoN ielfvf istI afpxf tYks vKrf vDfAuNdI hY pIal rIjLn ny ipCly sfl pRfprtI tYks aOsqn 35 zflr aqy pfxI dy iblF ivwc 47 zflr sflfnf vfDf kIqf sI. pIal rIjLn dIaF syvfvf ivwc gfrbyjL ipwk-ap, pulIs, pYrfmYizk, sosLl asYstYs aqy pfxI vrgIaf syvfvF sLfiml hn. kul tYks ibwl ivwcoN qkrIbn 41% ihwsf pIal rIjLn df huMdf hY aqy 59% istI nUM jFdf hY. imsIsfgf aqy brYNptn istI vI afpxy ihwsy df tYks vDfAux leI kfhly hn.


brYNptn istI stfPL ivwcoN hor mYnyjrF dI hovygI CFtI

brYNptn: (jIq jlMDrI) bYrNptn istI dy mwuK aPsr hYrI slYNjL ny ikhf hY ik istI dy stfPL ivwc hor CFtI kIqI jfvygI aqy ies vfr vI nfn XUnIan stfP dI hI CFtI hovygI. Xfd rhy ies qoN pihlF istI ny afpxy stfP ivwcoN 25 mYnyjrF dI CFtI kr idwqI sI aqy ies pRkfr hux vI kuJ aijhf hI hox jf irhf hY. hYrI nUM ies sfl hI meI mhIny ivwc istI df muwK aPsr lfieaf igaf sI aqy Aus ny sqMbr mhIny ivwc 25 mYnyjrF nUM nOkrI qoN kwZ idwqf sI aqy hux vI Aus ny iesLfrf kIqf hY ik 20 dy krIb mYNbr kwZy jfxgy ijnHF ivwc ijLafdqr mYnyjr hI hn. brYNprn istI ivwc XUnIan dy 2810 vrkr pwky Pul tfeIm kMm krdy hn aqy 681 nfn- XUnIan hn aqy ienHF ivwcoN ikMMny lok Auwc pdvIaf `qy hn ies vfry koeI vyrvf nhIN hY. 20 hor mYnyjrF dI CFtI df aYlfn ies hPqy kIqy jfx dI sMBfvnf hY.


 awDy kYnyzIan lok apfqkfl leI iblkul vI iqafr nhI hn-srvyKx

trONto: (jIq jlMDrI) iek nvyN kIqy srvya anusfr kYnyzf dy awDy lok aYNmrjYNsI leI iblkuwl vI iqafr nhIN hn Bfv AunHF ny apfqkfl leI koeI bcq kr ky nhIN rwKI hoeI hY. mYnUlfeIPL bYNk vwloN kIqy srvyKx ivwc 24% lokF ny ikhf ik AunHF nUM koeI pqf nhIN hY ik AunHF kol aYNmrjYNsI leI koeI pYsf vI hY ik nhIN. 14% ny ikhf AunHF ny kdI vI aYNmrjYNsI leI koeI bcq hI nhIN kIqI aqy 9% ny jvfb idwqf ik AunHF kol isrP aYNmrjYNsI leI 1000 zflr qoN Gwt hY. bfkI bcidaF ny ikhf ik AunHF ny 10000 qwk zflr apfqkfl leI bcq krky rwKy hoey hn aqy ienHF kol aoOsqn 5000 zflr apflkfl leI bcfey hoey hn. lokF ny srvyKx ivwc ikhf ik Auh 5% vI iek pfsy kwrky nhIN rwK skdy ikAuNik afmdn dy mukfbly AunHF dy Krcy ijLafdf hn. srvyKx ivwc ieh vI ikhf igaf hY hr kYnYzIaF isr aOsqn 179000 zflr dI mfrgyjL hY. 16% ny ikhf ik agr ivajL dr vD jFdI hY qF AunHf leI mfrgyjL dI iksLq dyxI aOKI ho jfvygI.


aYP-35 `c ieMtrYst brkrfr

lVfkU jhfjLF dI clMq kmI pUrI krn leI KrIdy jfxgy 18 supr hOrnYt jMgI jhfjL

aftvf :- nYsLnl zIPYNs ivBfg ny 22 nvMbr nMU iek pRYs rIlIjL ivwc ikhf hY ik rwiKaf loVF vfsqy kYnyzf dI eyar Pors vfsqy mfzrn lVfkU jhfjLF df PlIt cfhIdf hY aqy 30 sfl purfxy sIaYP-18 lVfkU jhfjLF df bdl lwiBaf jf irhf hY. 30 sfl pihlF kYnyzf ny amrIkf qoN kuwl 138 sIaYP-18 lVfkU jhfj KrIdy sn aqy hux iehnF ivcoN isrPL 77 srivs ivwc hn jo ik dysL dI rfKI, nYto sMgTn aqy nOrYz sMgTn ivwc kYnyzf dI ijMMLmyvfrI pUrI krn vfsqy kfPLI nhIN hn. lVfkU jhfjLF dI clMq kmI pUrI krn leI kYnyzf vloN 18 supr hOrnYWt (aYP-18 df nvIn rUp) KrIdy jfxgy. ies vfsqy lVfkU jhfjL bnfAux vflI boieMg kMpnI aqy amrIkf dI srkfr nfl gwlbfq sLurU ho geI hY. ies dy nfl hI amrIkf vloN bxfieaf jf rhy nvyN aYP-35 lVfkU jhfjL ivwc vI kYnyzf dI amrIkf nfl cwl rhI sFJ jfrI rhygI.

          nYsLnl zIPYNs ivBfg ny ikhf hY ik Auh purfxy sIaYP-18 lVfkU jhfF nUM bdlx leI KuwlHI qy pfrdrI pRikiraf hovygI. Xfd rhy hfrpr srkfr ny sfl 2010 ivwc pMjvIN jnrysLn dy nvyN bxfey jf rhy aYP-35 KrIdx df aYlfn kIqf sI pr afzItr jnrl vwlo nvy jhfF dI ikafsI kImq qoN Krcf vwD jfx dI icMqf pRgtfey jfx ipwCoN 2012 ivwc ieh jhf KrIdx df PYslf afrjLI qOr `qy rok ilaf sI. jUn 2016 ivwc nYsLnl zIPYNs ivBfg ny ikhf sI ik purfry sIaYP-18 lVfkU kYnyzf dI loV pUrI nhIN kr skdy. 30 sfl iehnF mOjUdf lVfkU jhfF dI imafd lwgBg puwgx vflI hY aqy srivs ivwc iehnF dI igxqI vI bhuq Gt geI hY.

          2015 dIaF PYzrl coxF ivwc trUzo ny ikhf sI ik srkfr bnfAux dI sUrq ivwc Auh aYP-35 nhI KrIdxgy ikAuNik ieh bhuq mihMgy hn aqy ies df ssqf bdl lwBxgy. hux ilbrl srkfr aYP-35 jhfjLF amrIkf nfl sihXog jfrI rwKxf cfhuMdI hY pr lVfkU jhfjLF dI afrjLI kmI pUrI krn vfsqy 18 supr hOrnYWt jhfjL KrIdxf jF lIjL krnf cfhuMdI hY. amrIkf ajy vI aYP-35 jhfjL `qy kMm kr irhf hY aqy ies dy  mfzl tYst kIqy jf rhy hn.

          Xfd rhy kYnyzf ny 30 sfl pihlF  sInIar trUzo (pIar trIzo) dy rfjkfl smyN amrIkf qoN 138 aYP-18 jhfjL KrIdy hn jo ik sLFqI dy smyN kIqI geI swB qoN vwzI KrId sI. hux iehnF jhfjLF df bdl jsitn trUzo dI srkfr lwBygI jo ik sLFqI dy smyN rwiKaf ivBfg dI dUjI vwzI KrId hovygI.


zonflz trMp ny tIvI aiDkfrIaF aqy pwqrkfrF nUM swdky pfeI JfV

afpxy vwKry aMdfjL `c 'byeImfn aqy isry dy JUTy' qwk afK idwqf

vfiMgtn (jIq jlMDrI) :-amrIkf dy rftrpqI cuxy gey zonflz trMp ny pwqrkfrf nUM iewk Kfs imlxI leI Kud bulfieaf aqy AunHf nUM bfad ivwc coxf dOrfn pysL kIqIaF pwKpfqI KLbrF aqy rIportF leI KUb JfiVaf. ies Kfs imlxI ivwc trMp ny pwqrkfrf nUM JUTy aqy byeImfn qwk kih idwqf. somvfr nUM hoeI pRfeIvyt mIitMg dOrfn trMp bhuqy nrf nr qF nhI afey aqy AunHf ny bVy vwKry aMdfjL aqy bVy hI slIky nfl afpxI gwl afK idwqI.trMp ny ikhf ik pwqrkfr AunHf nUM smJx ivwc nfkfm rhy hn aqy amrIkI nfgirk qwk AunHf dI gwl phuMcfAux ivwc vI AunHf nUM kfmXfbI nhI imlI. 'vfiMgtn post` dI irport muqfibk 70 sfl dy trMp ny mIitMg dOrfn pwqrkfrf nUM keI vfrI pwKpfqI aqy byeImfn qwk afK idwqf. ies mIitMg ivwc amrIkf dy sfry cYnlf dy mhUr aYkr aqy mflk hfr sn. ienHf ivwc bIbIsI dy aYkr jfrj stIPn polso, zyivz mUeIar, sIaYwnaYwn dy volP ivltr, aYirn vkydr sIaYwnaYwn dy vrlz vfeIlz cyarmYn jyP jwkr, aYwnbIsI inAU dy pRYIzYt zybro trnr qo ielfvf mIzIaf dIaf hor vI mhUr hsqIaf fml sn. dwisaf jfdf hY ik trMp jld hI inAUXfrk tfeIm dy irportr aqy aYgIikAUtr nUM imlxgy.

irport muqfibk trMp sIaYwnaYnnYwtvrk nfl Kfs qOr `qy nrf hn. sIaYnaYn ny afKrI imMMt qwk trMp dI alocnf kIqI sI aqy Aus dI ijwq dy nqIijaF nUM dUsry idn jf ky nsLr kIqf sI. nYwtvrk dy muKI jyP jukr nUM trMp ny ikhf ik Auh AunHf dy nYwtvrk nUM nPrq krdy hn. trMp ny ikhf ik Auh sfry JUTy hn aqy pwqrkfrf nUM ies gwl `qy rm afAuxI cfhIdI hY.trMp ny ikhf ik AunHf nUM lwgdf hY ik Auh iewk aijhy kmry ivwc bYTy hn, ijwQy sfry JUTy aqy byeImfn hn.trMp ny sLpwsLt kIqf ik Auh rftrpqI df ahudf sMBflx dy pihly hI idn tRFs pYsIiPk pfrtnrip (tIpIpI) vpfrk sMDI ivwcoN amrIkf nUM bfhr kr dyxgy. trMp ny ikhf ik Auh AudXogf aqy nOkrIaf vDfAux `qy or dyxgy. tIpIpI `qy akqUbr 2008 `c amrIkf smyq dunIaf dy kYnyzf smyq 12 mulkF ny dsqKq kIqy sn. ies ivwc amrIkf aqy jpfn vrgIaF qfkqf fml hn. ienHf ivwc 12 dyf df dunIaf dy kuwl kfrobfr `c 40 PIsdI ihwsf hY. nfPqf bfry trMp kuJ nhIN boly


XUpIaYWssI tfpr aqy sYkMz rYk holzr ivwc pihlI nr df ipafr, vwK vwK DrmF dy ho ky vI CyqI krngy kuVmfeI

 

nvI idwlI: (jIq jlMDrI) XUpIaYWssI tfpr tInf zfbI ny ikhf hY ik mYN dUjI rYk hfsl krn vfly aqhr afmIr Kfn dy nfl CyqI hI kuVmfeI krFgI. hflFik ivafh dI qfrIK huxy Pfienl nhI hoeI hY. dovyN iPlhfl msUrI ivwc lfl bhfdur fsqrI nYnl akYzmI afP aYzziminstryn ivwc tRyinMg kr rhy hn. tInf df kihxf hY ik Aus nUM vyKdy hI afimr nUM ipafr ho igaf. dws dyeIey ik tInf ny 2015 dy isvl srivs agjfm ivwc tfp kIqf sI aqy aijhf krn vflI Auh pihlI dilq kYzIzyt vI hY. AuQy hI afimr jMmU kmIr qoN hY. tInf nUM kuJ svfl pwuCy gey.
1[ iesdI uruafq ikvy hoeI ?
mY 11 meI nUM nfrQ blfk ivwc izpfrtmyt afP prsnl aYz tRyinMg dy afiPs ivwc afimr nUM imlI sI. AusnUM mY pihlI nr ivwc bhuq psMd afeI. iesdy bfad Auh Ausy fm nUM myry Gr afey. afpxf pRpojl rwiKaf. mY qurMq nhI mMinaf. kfI soc - ivcfr ky iqMn mhIny bfad agsq dy aKIr ivwc hF bolI. mY vyiKaf ik asI donF dy ivwc sihjqf hY jF nhI ? ikvy vrkafAut hovygf ? ieh socky hI PYslf ilaf.
2[ afimr ny kdo aqy ikwQy pRpoj kIqf sI ?
kloj PrYNzs nUM qF pihlF hI pqf sI ik afimr mYnUM cfhuMdy hn. iesdy bfad jYpur ivwc asI iewk ievyt leI gey sn. AuQy hI AunHF ny mYnUM pRpoj kIqf sI.
3[ afimr dI kI KUbIaF psMd afeIaF, jo qusI ivafh leI rfjI ho gey?
mY 23 sfl dI hF aqy Auh 24 sfl df. iewk dUwjy dy nfl sihjqf hY. asI XUpIaYWssI tfpr jrUr hY , lyikn dUwjy muMzy kuVIaF vrgy sfzy vI Ok hn. mUvI vyKxf , iznr Auwqy jfxf aqy GuMmxf. asI donF df kYzr vI iewk hY - rfjsQfn. afimr bhuq hI cMgy iensfn hn. AunHF ivwc bhuq sfrIaF KUbIaF hn.
dws deIey ik donF tfprs ny afpxI irlynip nUM iksy qoN iCpfieaf nhI, sgo Pysbuk Auwqy keI Potoj yar kIqy. tInf df kihxf hY ik nYgyitv kmyts nfl QoVHI inrff hoeI. tInf ny iewk aMgryI aKbfr nfl gwlbfq ivwc ikhf ik asI ipafr krdy hn aqy Ku hF lyikn mYnUM ieh mMnxf pvygf ik mY ies KbrF (kuwJ ivpqfjnk kmyts ) nfl izstrbz ho geI hF. mMndI hF ik pbilk lfeIP ivwc rihx dI CotI kImq qF cukfAuxI pYdI hI hY. aflocnfvF vfry tInf ny ikhf ik mY iewk affd iKafl vflI aOrq hF  aqy mYnUM afpxI cox krx df aiDkfr hY. asI donF dy nfl pyrYNts vI kfI Ku hn. hmyf kuwJ lok aijhy huMdy hF jo dUwjy Drm dy ieMsfn dy nfl irlynip rwKx Auwqy nYgyitv kmYNts krdy hn. lyikn ijafdfqr lok Ku hn aqy jykr qusI myrI Pysbwuk tfiem lfeIn vyKo qF qUhfnUM ijafdfqr kmYNts sfnUM ihMmq dyx vfly imlxgy. mY lokF dy sport nfl bhuq Ku hF.
---------------

notbMdI dy aYlfn dy vkq 48 lwK rupey bksy ivwc rwKky bYTf XUpI df iewk ieMjInIar boilaf irvq lYx ivwc koeI burfeI nhI hY


nvI idwlI: (jIq jlMDrI) 8 nMvbr dI fm nirMdr modI ny acfnk dy dy nfm sunyhf idwqf. ikhf ik hux qoN 1000 aqy 500 dy not lIgl tYNzr nhI rihxgy. ies dOrfn XUpI dy ieMjInIar nUM Ausdy dosq ny ikhf ik tIvI vyKo. Aus ny vyiKaf qF modI dI Goxf nfl hYrfn rih igaf. Aus vkq Ausdy kol 48 lwK rupey iewk lohy dy bksy ivwc rwKy hoey sn. ieh pYsf irvq nfl hfsl kIqf igaf sI. AusnUM smJ hI nhI afieaf ik hux kI kIqf jfvy? inAUj eyjMsI eypI nUM ies ieMjInIar ny afpxf nfm nf dwsx dI rq Auwqy ikhf ik irvq lYx ivwc koeI burfeI nhI hY. irvq lYxf qF mjbUrI hY. modI dy iews kdm nfl kurpn krn vfly ivafkul aqy duKI hn. AunHF nUM smJ nhI af irhf hY ik Gr ivwc jF ikqy hor rwKy kroVF rupey df kI kIqf jfvy. ies ieMjInIar ny hI ikhf ik srkfrI nOkrI ivwc irvq lYx ivwc koeI burfeI nhI hY. ieMjInIar ny dosqF nfl Pon Auwqy gwl kIqI. bfad ivwc ikhf ik Auh vI ivafkul hn ikAuik mY jfxdf hF ik AunHF dy kol vI irvq df pYsf hY. ies Ks nUM jdo ieh puwiCaf igaf ik kI AusnUM irvq lYx Auwqy aPsos nhI huMdf? Aus ny jvfb idwqf ik iblkuwl nhI. kimn dy qOr Auwqy aYkstrf pYsf lYxf qF sfzI rUrq hY.
Ausny ikhf , hr iqAuhfr Auwqy mYnUM afpxy aPsrF nUM mihMgy igPt ijvy GVIaF, sUt, golz pYNzyts vrgIaF cIjF dyxIaF pYdIaF hn. keI vfr qF AunHF dy bwicaF nUM vI. AunHF nUM Ku rwKxf vI jrUrI hY. jykr irvq nf lvF qF kI afpxI sYlyrI ivwco AunHf nUM igPt dyvF. ieh kdy nhI ho skdf. ies ieMjInIar nUM jdo ieh puwiCaf igaf ik hux ies pYsy df kI hovygf? qF Ausny ikhf ik sB ho jfvygf. lyikn ikvy? iesdf jvfb Ausny nhI idwqf. ies ieMjInIar ny ikhf ik roz kMstrkn vrgy vwzy pRojykt dI lfgq ivwc hI sfzf kimn Cuipaf huMdf hY. ies nHUM qF mMgx dI vI rUrq nhI huMdI aqy aijhf koeI vI nhI hY jo pYsf nf lYdf hovy. Aupr qoN lY ky hyTF qwk sB nUM Pfiedf imldf hY irvq dy qOr Auwqy. ies Ks ny awgy ikhf , myry sfQI sIzfn aqy aYsXUvI ivwc GuMmdy hn jdo ik myry kol qF CotI ijhI hYcbYk kfr hY. kI sfzy vwzy aPsrF nUM ieh sB ivKfeI nhI idMdf.
iewk hor sKsL ny ikhf ik jy Aus kol 70 lwK huMdy qF Auh kulYktr bx jFdf. Bfrq ivwc aijhy lokF dI qfdfd vI kfI vwzI hY ijnHF dy kol imhnq nfl kmfieaf igaf pYsf qF hY lyikn bYk akfAut nhI hY. dUjy pfsy kuwJ aijhy aPsr vI hn jo KulHyafm postF ivkx dI gwl kihMdy hn. 4 sqMbr nUM hI XUpI dy ibAUrokryt aok kumfr ny mIzIaf nUM ikhf sI ik mYnUM vI kulYktrI iml jFdI lyikn myry kol irvq dyx leI 70 lwK rupey nhI sn. aok dI ies sfPgoeI dy bfad Aus nUM sspYNz kr idwqf igaf. hflFik Aus ny ieh kdy nhI dwisaf ik klYktr bxfAux dy bdly Aus qoN irvq iksny mMgI sI?
iewk hor iemfndfr aPsr ny ikhf ik ibhqr ijMdgI dI qlf ivwc jurm qf krnf hI pYNdf hY. kurpn dy iKlfP sMGr krdy hoey ibAUrokrysI ivwc 30 sfl gujfr cuwky aYWspI isMG kihMdy hn ik irvq ies leI leI jFdI hY qFik ijMdgI iafdf ibhqr aqy lYiv qrIky nfl gujfrI jf sky aqy ieh BuwK vwDdI hI jf rhI hY. isMG kihMdy hn ik kurpn dIaF jVF bhuq zUMGIaF hn. nyqfvF dy kihx Auwqy ibAUrokrysI ienHF nUM Cupfky rwKdI hY. ibAUrokryt hI byeImfn nyqfvF nUM pYsf kmfAux dy qrIky dwsdy hn. iesdy leI rUls nUM qoiVaf jFdf hY. iesdy bfad aPsr socdy hn ik jykr nyqf pYsf kmf irhf hY qF Auh ikAu ipwCy rihx. ismG df kihxf hY ik sB qfxf bfxf AuliJaf ipaf hY aqy notbMdI nfl vI ies df hwl hox vflf nhIN hY. irsLvq dy qrIky bdl jfxgy.


 

nUMh sUhry dI PrYNz aqy jvfeI sws df PrYNz

Pysbuwk: iewk nvF mfnisk rog?- bldyv isMG (sVknfmf)

 

Pysbuwk df bdI arQ qF ikqfbI ichrf ho skdf hY, pr ies dI kfZ kwZx vfly ny pqf nhI kI soc ky ies Guxqr df nF Pysbuwk rwiKaf hovygf. hux ieh iewk ibmfrI vFg sB nUM icMbV igaf hY. 10-11 sfl df bwcf vI afpxI Pysbuwk df Kfqf KolHI bYTf hY qy 90-95 sfl df ivakqI vI ies dI vrqo krdf hY. ijs ivakqI nUM koeI puwCdf nhI sI, byrF vwty nhI sI isafxdf, Aus leI ieh sol mIzIaf vrdfn sI. afpxI mrI nfl Auh afpxIaF jfxkfrIaF jF AuplwbDIaF Pysbuwk rfhI dUijaF nfl sFJIaF kr skdf sI. pr ho kI irhf hY?

skUlo pVH ky afey bwcy rotI Kfx jF cfh-pfxI pIx qo pihlF afpxy mobfeIlF vwl Bwjdy hn. ikMinaF ny PrYz irkuaYstF pfeIaF, ikMinaF ny lfeIk kIqf, ikMinaF ny kmYts  kIqy? pihlF lfeIk dI gwl hI krIey. iewk Pysbuwk Kfqy vflf afpxf duwK sFJf krdf hY. durGtnf ivwc lwq tuwt geI, hspqfl ivwc ipaf hF. Poto vI icpkfAudf hY. plwsqr lwigaf, ichrf duKI hY. Aus nUM lfeIk kIqf jf irhf hY DVfDV. hor hY, koeI nOjvfn puwqr mfiraf igaf. sfrf pirvfr kIrny pfeI jFdf hY. Aus nUM lfeIk kIqf jf irhf hY.

Pysbuwk dy sMcflk vpfrI qF hn hI. afpxy hr KfqfDfrk nUM svyry guwz mfrinMg afKx lwg pey hn. KfqfDfrk vI iewk sfl, do sfl, cfr sfl dI purfxI mYmrI pfAux lwg pey hn. bMdf hYrfn ho jFdf hY, ieh qF mY Buwl hI igaf sI, u huMdf hY. jy KfqfDfrk uiksmqI nfl lyKk hY, sfihqk hlikaF c koeI bhuqI puwC-dws nhI, cMgf rsflf Aus dI bhumuwlI rcnf nUM Cfpdf nhI qF Pysbuwk qy Auh afpxI BVfs kwZ lYdf hY. hr ro kdy koeI itwpxI, kdy koeI l, kdy koeI iar Auh Pysbuwk qy Qopdf rihMdf hY. jy hfrI lfAux leI kuJ vI nhI huMdf qF pwg bMnH ky jF iqafr huMdy dI Poto Pysbuwk qy icpkf ky kumYt krdf hY: awj mY lHoZUvfl cwilaF AuwQy imlFgy, ijvy bfdl sfihb igwdVbfhy sMgq drn krn jf rhy hox. koeI lyKk eyarport qy hYzbYg moZy pfeI qsvIr Byjdf hY: torFto leI Auzfn dI AuzIk c. koeI lyKk kihMdf hY: dosqo! muaf krnf awj qusI myrI l nhI pVH skogy ikAuik ipCly do idnF qo ishq TIk nhI hY. kb qo bhuq duKI hF. Aus nUM vI PrYz lfeIk kr rhy hn.

 gwl PrYz dI af geI qF afE PrYz bfry gwl kr leIey. bhuq pihlF aMgry sfnUM do bd dy gey sn: aMkl aqy aFtI. vKryvF krnf bVf aOKf hY: aMkl, mfsV hY, PuwPV hY, cfcf hY jF shurf hY. aFtIaF vI ies bd qo anyk vfr Kf hoeIaF hn jdo AunHF co koeI hYrfnI nfl puwCdI hY- BfeI, mY qYnUM aFtI idwsdI hF? bulfAux vfly dI siQqI vI hfsohIxI bx jFdI hY, ikAuik ipwCy BYx jF sRImqI ivwco bd hI bcdy hn. hux Pysbuwk ny ieh JMjt vI mukf idwqf hY. iewko bd hY PrYz. kmfl dyKo, shury dI nUMh PrYz, dfdy dI poqI PrYz, pqI dI pqnI PrYz, Bfvy hr ro Gr c cfr vfr BFzy KVkdy hox qy ieAu sB PrYz, PrYz, PrYz.

 iPr smwisaf iewk hor hY, isafsI bMidaF dy Pysbuwk bVI lot afeI hY. ivroDI iDr nUM puwTf-iswDf bolxf hovy, jlUs kwZxf hovy, Aus dy dwby murdy Prolxy hox qF Pysbuwk df plytPfrm bVf kMm idMdf hY. ies qy qsvIr pf idAu, vIzIE pf idAu, koeI rok-tok nhI hY. lfeIk kro, kumYt kro jF yar kro quhfzI mrI. iPr PrYzF qo awgy dysI dosqIaF vDdIaF hn, cYitMg urU huMdI hY, iPr imlxIaF dI sMBfvnf bxdI hY qy iPr keI vfr qoiqaF dy CwlIaF cUMzx qo bfad hI akl afAudI hY. so imwqro, awj ieMnf ku hI lfeIk kro, kmYt kro jF yar kro. imldy rhFgy.


XUkryn ivwc 24 sfl dI AupmMqrI vfry AuWiTaf bvfl

XUkryn: ( jIq jlMDrI) XUkryn ivwc iBRtfcfr ivroDI muhIm dI kmfn 23 sfl dI iewk aOrq vkIl nUM dyx Auwqy hMgfmf KVf ho igaf hY. ipCly kuwJ hPiqaF ivwc XUkryn ivwc iksy aihm pd Auwqy inXukq kIqI geI 23 sfl dI aYnf kilncUk dUjI jvfn aOrq hY. ies qo pihlF aMdrUnI mMqrfly ivwc 24 sfl dI anfsqfisaf dyeyvf nUM AupmMqrI inXukq kIqf igaf sI aqy Auh XUkryn ivwc sB qo Gwt Aumr dI AupmMqrI hY. anfsqfisaf dyeyvf dIaF qsvIrF nUM lY ky XUkryn ivwc qUPfn AuT KVf hoieaf hY. aYnf aqy anfsqfisaf dI Gwt Aumr aqy anuBv Auwqy svfl AuT rhy hn. XUkryn ivwc iewk qbkf hY jo aYnf kilncUk nUM iBRt nyqfvF Auwqy kfwrvfeI leI bxfey gey ivBfg dI pRmuwK dy pd leI nflfiek aqy Gwt Aumr mMn  rhy hn. 2014 ivwc XUkryn dy rftrpqI ivktr XfnUkoivc dy iKlfP ivafpk ivroD pRdrsLn hoey sn ijs ivwc iBRtfcfr muwK muwdf sI aqy rftrpqI ivktr XfnUkoivc nUM asqIPf dyxf ipaf sI. anfsqfisaf dyeyvf nUM aMdrUnI mMqrfly dI AupmMqrI bxfAux Auwqy lokF df guwsf sol mIizaf Auwqy Puwt ipaf. sol mIzIaf Auwqy Aus dIaF keI ngn aqy injI qsvIrF sfhmxy afeIaF. XUkryn dI lfiePstfiel vYbsfeIt stfeIl iensfeIzr leI idwqf anfsqfisaf dyeyvf df iewk PotoUt vI crcf ivwc af igaf hY hflFik anfsqfisaf ny ikhf hY ik iesdf AunHF dy  kMm nfl koeI lYxf dyxf nhI hY. aMdrUnI mfmilaF dy  mMqrI avfkfP ny bcfa  ivwc ikhf lok isrP iesleI svfl AuTf rhy ikAuik Auh kfI jvfn hY aqy prMprfgq soc qoN htky iewk kuVI nUM asI ieh pd idwqf hY. kIev ivwc rfjnIqk mfhr vfidm kfrfisafP ny smfcfr eyjMsI eypI nUM ikhf ik XUkryn dI rfjnIqI iewk srks bx geI hY ijs ivwc rfjnIqk lokF dI jgHf jokr lY rhy hn. pr XUkryn ivwc PrvrI ivwc kYibnt Pyrbdl dy bfad ijafdfqr mMqrI qIh qoN cflHI sfl dy ivwc hn. iewQoN qwk ik pRDfn mMqrI volo idmIr groiesmYn ud 38 sfl dy hn.

trFspyrysI ieMtrnynl dy muqfbk XUkryn ivwc iBRtfcfr dI hflq rUs nfloN vI rfb hY aqy ies dy iKlfP muihMm ivwc nOjvfnF nUM aihm pd idwqy jf rhy hn.  aYnf iBRtfcfr ivroDI ivBfg dI pRDfn dy nfl aqy anfsqfisaf dyeyvf ies qo pihlF iewk Aup mMqrI dy nfl kMm kr cuwkI hY.

 

 


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


EntyrIey ivwc vwD afto ieMnsoryNs rytF ivwc brYNptn pihly aqy imsIsfgf qIsry sQfn `qy

brYNptn (jIq jlMDrI) :- EntyrIE sUby ivwc mihMgI afto ieMsorYNs rytF leI imsIsfgf hux qIsry sQfn `qy af igaf hY jo ik sUby dy aOsqn ryt nfloN 33% ijLafdf hY. sUby df aOsqn ryt 1448 zflr sflfnf hY. brYNptn ivwc qF sB qoN ijLafdf ieMsoryNs ryt hn jo ik sUby dI aOsq nfloN 65% vwD hn. ieh srvyKx kYnitks zft sIey vwloN krvfieaf igaf hY ijs ivwc sUby dy 10 sLihrF dI sUcI iqafr krky rYNk idwqy gey hn ijwQy dy lok sUby dI aOsqn ieMsorYNs nfloN ijLafdf ieMsorYNs idMdy hn. ieh sUcI lVIvfr ies pRfkr hY:

1[ brYNptn- $2392(sUby dI aOsq qoN 65% vwD)

2[ vfan- $2018 (sUbf aOsq qoN 39% vwD)

3[ imsIsfgf- $1930 (sUbf aOsq qoN 33% vwD)

4[ trONto- $1886 (sUbf aOsq qoN 30% vwD)

5[ mfrKm- $1886 ( sUbf aOsq qoN 30% vwD)

6[ irwcmMz ihwl- 1783 ( sUbf aOsq qoN 23% vwD)

7[ hYimltn- $ 1683 (sUbf aOsq qoN 16% vwD)

8[ ipkirMg- $1593 sUbf aOsq qoN 10% vwD)

9[ eyjYks- $1556 (sUbf aOsq qoN 7[5% vwD)

10[ brYzPorz- $1484 (sUbf aOsq qoN 2[5%) vwD

10[ stoPivwl-$1484 (sUbf aOsq qoN 2[5%) vwD)

          rIport ivwc ikhf igaf hY ik agr iek 35 sflf sfP rIkfrz vflf zrfeIvr imsIsfgf ivwc rihMdf hY qF Auh iewk kfr dI iewk sfl dI $1930 zflr sflfnf ieMsorYNs dyvygf aqy agr AuhI zrfeIvr brYNptn ivwc rihMdf hY qF Auh Ausy hI kfr dI 2392 zflr sflfnf ieMsorYNs dyvygf.

          sUby ivwc sB qoN Gwt ryt 1000 zflr sflfnf dy krIb hn aqy ivMzsr ($1443), bYarI ($1336), afsLvf ($1354) syNt kYQrIn ( $1317), ikcnr ( $1251), kYMbirj ( $1172), vftrlUa ( $1165), aftvf ( 1142 aqy gwualP ($1128) vI sUby dI aOsq nfloN Gwt rytF vfly sLihr hn. brYNptn dI hflq bhuq mMdBfgI hY.


dMdF dy zfktr dI axighlI kfrn 4 sflf bwcI aMbr aTvfl dy idmfg nUM puwjf nuksfn: ielfj dOrfn phuMcI nIm byhosLI ivwc

aYzmMtn: (jIq jlMDrI) dMdF df rYgUlr cYk-awp krvfAux geI 4 sflf bwcI aMbr aTvfl nIm byhosLI dI hflq ivwc hspqfl ivwc hY aqy Auh ivwcoN ivwc drd nfl shfr rhI hY. aMbr aTvfl nUM nwcx twpx df bVf sLONk sI pr zfktrF muqfibk Auh kdy vI zFs nhIN kr skygI. Aus ny 7 sqMbr nUM pihlI vfr skUl ivwc jfxf sI aqy ijs df Aus nUM bhuq cfa sI pr Aus qoN pihlF Auh dMdf dy zfktr kol clI geI aqy AudoN qoN lY ky hspqfl ivwc hI hY. dMdF df ielfj krdy vkq afksIjn nf phuMcx kfrn CotI bwcI df idmfg nuksfinaf igaf hY. aMbr dy aMkl amndIp isMG dy muqfibk ieh sB kwuJ zfktr kol jfx qoN sUru hoieaf. pihlf Auh 2 sqMbr nUM afpxy ipaf nfl dMdf dy zfktr kol geI aqy zYNtYst ny ikhf ik Aus dy dMdf ivwc KoVF hn aqy Aus df ielfj iksy spYilst qoN byhosL krky krvfAuxf pYxf hY. zYNtYst ny ivlIam mYQr nF dy zfktr dI dws pfeI ik ieh zfktr ies ielfky df sB qoN vDIaf spYilst hY. afKrIly imMt `qy mMglvfr dI apfieMmYNt kYNsl krky zfktr dI sYktrI ny aMbr nUM cwYk ap vfsqy dUsry idn buwDvfr svyry afAux leI ikhf.

aMbr ny svyry 8 ku vjy btr nfl brYz KfDI aqy dwuD df kwp pIqf aqy 9:30 `qy Aus df ipqf Aus nUM zfktr dy kol lY igaf. zfktr ny pwuiCaf ik aMbr ny svyry kuJ KfDf sI qF Aus dy ipqf ny dwisaf ik aMbr ny brYkPfst kIqf hY qF zfktr ny jvfb idwqf ik koeI gwl nhIN aqy byhosL krn dI dvfeI dy idwqI. jdoN zfktr ny aMbr dy mfsk lfieaf qF Aus dy ipqf ny Aus df hwQ PVH rwiKaf sI. Aus dy ipqf df kihxf hY ik pihlF aMbr ny kuJ ivroD kIqf aqy Aus vkq aMbr nuM koeI mfnItr jF blwz prYlst cYk krn kuJ nhIN sI lfieaf jy bfad ivwc lfieaf hovygf qF AunHF nUM kuJ nhIN pqf. jdoN aMbr sON geI qF Aus ny ipqf nUM bfhr Byj idwqf igaf.

Aus qoN iewk GMtf bfad zYNtYst ny bfhr af ky aMbr dy ipqf nUM lMc rUm ivwc swidaf aqy ikhf ik ielfj qoN bfad aMbr df sfh ruwk igaf sI aqy pYrfmYizks nUM kfl kr idwqI geI hY aqy sB kuJ TIk ho jfvygf,iPkr krn dI loV nhIN hY. jdoN aMbr ny ipqf ny aMbr nUM dyiKaf qF Auh sfh nhIN lY rhI sI aqy pYrfmYizks sIpIafr dy rhy sn. Aus qoN bfad aMbr nUM zyZ hPqf vYNtIlytr `qy rwiKaf igaf. hux aMbr afpxy afp sfh qF lY rhI hY pr zfktrF dy muqfibk Aus dy pUrI qrHf qMdrusq hox dI koeI afs nhIN hY aqy Aus dy PUz pfeIp sfrI Aumr leI lwgI rhygI ikAuNik Auh Bojn nUM icQ nhIN skygI. Auh sfrI Aumr izafpr ivwc hI rhygI aqy vIlacyar dI muQfhj ho ky rhygI.

aMbr dy mfipaF ny Aus dI dyKBfl leI afpxIaF jObF Cwz idwqIaF hn. AunHF nUM zfktr qoN keI qswlIbKsL juvfb nhIN iml irhf ik aijhf ikAuN vfpiraf hY. ieQoN qwk ik sIbIsI cYnl ny vI zYNtl aYsosIeysLn qwk phuMc kIqI pr inAUjL cYnl nUM vI kuJ nhIN diwsaf igaf. bws iehI ikhf jf irhf hY ik jFc cwl rhI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here