www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

mnuwKqf vfsqy cxOqIaF BrpUr sfl hovygf 2018

          eIsvI klMzr df sfl 31 dsMbr rfq nMU 2018vyN sfl ivwc dfKl ho jfvygf. klMzr eIsvI hovy jF iksy hor iksm df hovy, ies df mhwqv smyN nMU imnx qoN vwD hor kuJ vI nhIN hY. jd mnuwK ny ies DrqI dy hor jIvF `qy ijwq hfsl nhIN sI kIqI qwd vI DrqI sUrj Edfly eysy qrF aqy eysy gqI ivwc GuMmdI sI. jd mnuwK ny ivkfs dy rsqy `qy ies DrqI dy hor jIvF qoN awgy lMG ky kbIly bxf ley qwd vI kudrqI vrqfrf awj vflf hI sI. jd mnuwK ny smyN nMU imnx vfsqy vwK vwK pYmfny aqy klMzr bxf ley qwd vI DrqI aqy sUrj dy sbMDF ivwc koeI qbdIlI nhIN hoeI. 1582 ivwc soiDaf hoieaf mjUdf eIsvI grygorIan klMzr bnx aqy bsqIvfd dy Xuwg rfhIN ies klMzr dy sMsfr `qy awj srvpRvfxq ho jfx nfl vI DrqI Esy gqI nfl sUrj dI pRIkRmf kr rhI hY. ies pRIkRmf nMU grygorIan eIsvI klMzr nfl imlx vfly 31 dsMbr dI rfq nMU kiQq purfxy sfl dI afKrI rfq aqy pihlI jnvrI nMU sfl 2018 df pihlf idn afKxgy. bdlxf kuJ vI nhIN hY ikAuNik ieh bMdy df bxfieaf hoieaf iewk pYmfnf hY. hF ies pYmfny nMU sfhmxy rwK ky keI mnuwK, keI smfj aqy keI dysL keI pRogrfm bxfAuNdy hn. aqy iPr kmIaF, asPLlqfvF aqy pRfpqIaF nMU smyN dy ies pYmfny nfl mfpdy vI hn.

          agr ies pYmfny dy sfl 2018 vwl vyKIey qF ieh smF mnuwKqf vfsqy keI pwKF qoN cxOqIaF BrpUr hovygf. POjI aqy sMsfr sLFqI pwKo AuWqrI korIaf KLqrf bixaF rhygf ikAuNik ajy qwk korIan afgU bwicaF vflI aVI `qy aiVaf hoieaf hY aqy amrIkf nMU afpxy nvyN pRmfxU iKzfAuixaF df BYa dy irhf hY. AuWqrI korIaf dy afpxy lok grIb aqy muZlI ajLfdI qoN swKxy hn. luJ lok trMp nMU ies df dosL dy rhy hn pr socxf bxdf hY ik pRDfn Ebfmf aqy Ebfmf qoN pihlF vI AuWqrI korIaf df rvweIaf iehI sI jo lgfqfr ivgVdf hI jf irhf hY. Aus dI imjLfeIl aqy pRmfxU bMb qknIk inKrdI jf rhI hY ijs nfl Auh sMsfr nMU blYkmyl dy hor kfbl huMdf jf irhf hY. ieh smwisaf sfl 2018 ivwc hor pycIdf ho skdI hY.

          amrIkI injLfm ipCly do ku sflF qoN rUs nfl tMg aVfAux dI nIqI `qy cldf jfpdf hY aqy trMp vI ies nIqI nMu jfrI rwK vfsqy dbfa hyT hY. iswty vjoN rUs dI nIqI cIn vwl nyVqf vflI bx rhI hY. cIn sMsfr dI iek AuBrdI hoeI afriQk aqy POjI qfkq hY ijs df aMdrUnI rfjsI ZFcf lokrfjI nhIN hY. cInI afgUaF nMU afpxI iksy vI nIqI leI lokF qoN Pqby dI loV nhIN pYNdI ijs kfrn cIn kdy vI afpxI vD rhI qfkq kfrn azvYNcr dy rsqy pY skdf hY. rUs dy sihXog nfl amrIkf aqy hor dysL cIn nMU vDyry zispln ivwc rwK skdy hn jo amrIkI nIqIGVy ajy smJx ivwc asmrQ jfpdy hn aqy keI PrMt KohlI iPrdy hn.

          ieslfimk styt nMU BfvyN sIrIaf aqy ierfk ivcoN hrf idwqf igaf hY pr ielfimk jhfdI ajy vI sMsfr ivwc pnp rhy hn. ies iKwqy ivwc rfjsI asiQrqf ajy jfrI hY. sfAUdI arb aqy eIrfn iek dUjy dy iKlfPL Xmn ivwc pROksI XuwD lwV rhy hn ijs dy hwl dI ajy koeI afs ivKfeI nhIN idMdI. amrIkf df eIrfn pRqI vqIrf vI hor sKLq ho irhf hY.

          aPgfinsqfn ajy qwk asiQr hY aqy amrIkI muhfj dy POjI qfkq PV rhy qfilbfn iKlfPL lV rhy hn. pfiksqfn ivwc rfjsI asiQrqf bxI hoeI hY aqy iewk cuixaF hoieaf pRDfn mMqrI POj dy ieCfry `qy adflqI ZFcy rfhIN cldf kr idwqf igaf hY. pfiksqfn df BfrqI ksLmIr ivwc dihsLqI dKLl bfdsqUr jfrI hY. cIn afpxI phuMc ihMd mhFsfgr qwk vDfAux vfsqy pfiksqfn rfhIN sIpYk lFGy aqy gvfdr bMdrgfh nMU vrq irhf hY aqy pfiksqfn dy aMdr afpxf POjI qy afriQk pkV mjLbUq kr irhf hY.

          sMsfr dI vD rhI abfdI aqy grIbF dI vD rhI igxqI vI vwzI cxOqI bx rhI hY. grIbF aqy amIrF ivckfr pfVf lgfqfr vD irhf hY. sMsfr ivwc kYNsr smyq mfrU rog vD rhy hn. hvf, DrqI aqy pfxI df pRdUsLx vDdf jf irhf hY jo bImfrIaF df kfrn bx irhf hY. mYzIkl ielfj mihMgf huMdf jf irhf hY aqy grIb dvfeI duwKoN rulL rhy hn. jo lok tYks idMdy hn AuhnF `qy tYksF df Bfr vDdf jf irhf hY aqy srkfrF qy srkfrI adfry (kYnyzf smyq) kurwpt huMdy jf rhy hn. pRfiPt vfsqy mnuwK kudrq df sMquln ivgfVdf irhf hY.

          vD irhf msLInIkrn lokF qoN kMm Koh irhf hY ijs kfrn smfijk musLklF KVIaF hoxgIaF. pirvfrk aqy smfijk kdrF kImqF df lgfqfr Kurnf vI qyjLI nfl jfrI hY ijs nMU kiQq hwkF dy nfm `qy sMsfr dIaF keI srkfrF hwlfsLyrI dy rhIaF hn. kuwl imlf ky mnuwKqf vfsqy sfl 2018 cxOqIaF BrpUr sfl hovygf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #955, dsMbr 28-2017

 


brYNptn ivwc bnx vflI XUnIvrstI ny agr vpfr krnY qF lokF nMU kI lfB?

          brYNptn ivwc XUnIvristI bnfAux df subfeI srkfr vfadf kr cuwkI hY aqy ies vfsqy 80-90 imlIan zflr dyx df vfadf vI kIqf hoieaf hY. ieh aYlfn ajy qwk aspsLt hY ikAuNik subfeI srkfr ny imltn aqy brYNptn vfsqy kuwl $180 imlIan PMz dyx dI gwl khI hoeI hY. XUnIvrstI brYNptn invfsIaF dI icrF qoN cwlI af rhI mMg sI aqy bhuqy ivsLlysLk sihmq hn ik subfeI srkfr ny af rhI subfeI cox ivwc brYNptn dy lokF nMU KusL krn vfsqy ieh aYlfn kIqf hY. ies aYlfn nMU sfl ku ho igaf hY aqy brYNptn istI ny ies kMm vfsqy 150 imlIan zflr iksLqF ivwc Krcx df aYlfn kIqf hoieaf hY. mfhr smJdy hn ik eyny pYsy nfl nvIN XUnIvrstI bnfAuxf sMBv nhIN hY. ies dy nfl hI ies sMBfvI XUnIvrstI ivwc 1000 ividafrQIaF dy pVHn dI suivDf hovygI jo ik bhuq hI Gwt hY. bhuq sfry mfhr smJdy hn ik kYnyzf dy nOvyN swB qoN vwzy sLihr brYNptn, ijs dI abfdI 6 lwK nMU Zukx vflI hY, vfsqy 5000 ividafrQIaF dI suivDf vflI XUnIvrstI dI loV hY.

          ajy qwk ies sMBfvI XUnIvrstI dI plfn nMU Tos nhIN mMinaF jf skdf ikAuNik subfeI coxF qoN pihlF Tos plfn dI afs nhIN kIqI jf skdI. kMpyn vrgy aYlfn BfvyN ijMny mrjLI hoeI jfx. coxF qoN bfad ijs rfjy dI prjf hovygI, Auh jfxy vflI gwl hY. ajy qwk qF ieh vI pwkf nhIN hY ik ikhVI XUnIvrstI bxygI. rfiersn aqy sLYrzn dovF dy nfm hI sunx nMu imldy rhy hn. ijMnI dyr iksy ilKqI plfn `qy sfrIaF sbMiDq iDrF (sUbf, sLihr aqy bnx vflf adfry) dy dsqKq nhIN ho jFdy, swB gwlF afrjLI hI smJIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. sLYrzn kflj dy nfm `qy hI nvIN XUnIvrstI bnfAux dI gwl vI cwldI af rhI hY.

          ipCly idnIN sLYrzn kflj dy njLdIk ieMtrnYsLnl stUzYNts dy hoey JgVy nfl keI msly sfhmxy afey hn ijhnF ivcoN iewk df sbMD sMBfvI XUnIvrstI nfl vI hY. lokF ny ieh gwl bhuq jLor nfl afKI hY ik sLYrzn kflj ivwc ieMtrnYsLnl stUzYNts dI igxqI bhuq ijLafdf hY. ies hwd qwk vwD hY ik hux lokl jMmpl bwcy iews kflj ivwc pVHn qoN kMnI kqrfAuNdy hn aqy dUr dy adfiraF ivwc dfKlf lY rhy hn.

          sLYrzn kflj ivwc bhuqy ieMtrnYsLnl stUzYNts hox df dosL iehnF stUzYNts nMU nhIN idwqf jf skdf ikAuNik Auh qF kflj vloN inrDfrq PIs adf kr ky dfKlf lY rhy hn. ieh ijLMmyvfrI kflj aqy sUbfeI srkfr dI hY ik Auh ivdysLI ividarQIaF dI vwD qoN vwD igxqI dI inrDfrq hwd dy aMdr rihx. agr ajyhI spsLt hwd nhIN hY qF ieh qurq inrDfrq kIqI jfvy. ikAuNik kflj nMU sUby dy lokF dy tYks rfhIN PMz kIqf jFdf hY ies vfsqy ieh ijLMmyvfrI subfeI srkfr dI bxdI hY aqy istI kONsl nMU vI ies vwl iDafn dyxf cfhIdf hY. iksy vI dysL dy srkfrI mdd pRfpq ividak adfry mUl rUp ivwc afpxy sLihrIaF dI ividaf vfsqy huMdy  hn. ivdysLI stUzYNts hr dysL ivwc huMdy hn pr AuhnF dI igxqI ingUxI huMdI hY. hF agr pRfeIvyt ividak adfry afpxy nPy-nuksfn `qy (inrDfrq inXmF ivwc rih ky) ividaf df vpfr krdy hox qF ieh AuhnF df afpxf mfmlf hY. jd pbilk PMz iksy ajyhy adfry nMU clfAux df sfDn bxdy hn qF pbilk ieMtrYst nMU pihl dyxI bxdI hY.

          agr brYNptn ivwc XUnIvrstI bx jFdI hY pr stUzYNt BrqI krn dI nIqI sLYzrn dI mjUdf nIqI vflI rihMdI hY qF ies df brYNptn dy vsnIkF nMU koeI lfB nhIN hovygf. ijhnF nMU lfB nhIN hoxf AuhnF dy tYks df Gfx vI nhIN kIqf jfxf cfhIdf. agr sLYrzn jF rfiersn ny ividaf df vpfr krn vfsqy XUnIvrstI KohlxI hY qF AuhnF nMU ieh kMm afpxy Krcy `qy krnf cfhIdf hY aqy aYsy iksy adfry nMU brYNptn XUnIvrstI df nfm dy ky lokF nMU BMblBUsy ivwc nhIN pfAuxf cfhIdf. istI kONsl nMU ies mfmly ivwc spsLt stYNz lYxf cfhIdf hY ikAuNik istI kONsl ies `qy $150 imlIan zflr Krcx df aYlfn kr cuwkI hY jo brYNptn invfsIaF dy pRfprtI tYks ivcoN adf kIqf jfxf hY.

          brYNptn invfsI pihlF hI afpxy afspfs dy sLihrF qoN ikqy vwD pRfprtI tYks adf kr rhy hn jo hr sfl vDdf jf irhf hY. vD rhI abfdI kfrn brYNptn dIaF sVkF BrdIaF jf rhIaF hn, iewko iewk hspqfl ivwc leInF lwgIaF hoeIaF hn aqy rYjLIzYNsLl sVkF `qy kfr pfrk krn dI QF nhIN hY ikAuNik bysmYNtF BrIaF peIaF hn. jfpdf hY ik istI srkfr ny bysmYNtF nMU rYgUlyt krn iewCf hI iqafg idwqI hY. anrYgUlytz, ansyPL aqy Evr krfAUzz bysmYNtF lfeIP aqy pRfprtI leI Kqrf KVf kr skdIaF hn. jo ajyhIaF bysmYNtF ivwc iksy mjbUrI vws rihMdy hn AuhnF dI surwiKaf nMU vI Kqrf hY.

          kimAUntI kflj subfeI srkfr dy aiDkfr Kyqr ivwc hn aqy iehnf vloN ivdysLI ividafrQI qlfsLx vfsqy 18-20% kimsLn idwqf jf irhf hY pr subfeI srkfr suwqI peI hY. ies nfl ividafrQIaF aqy AuhnF dy mfipaF dy sImq afmdn sroqF df vI sosLx huMdf hY. pqf lwgf hY ik mYnItobf ivwc ividak adfry ies iksm df kimsLn afPr hI nhIN kr skdy. pqf lwgf hY ik EnytrIE ivc eyjMt dfKly vfsqy sItF KrId lYNdy hn aqy iPr iehnF df vpfr krdy hn. coxF af rhIaF hn aqy sfrIaF pfrtIaF dy subfeI isafsqdfnF nMU jfgxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #954, dsMbr 22-2017

 


ividafrQI vIjLf vpfr:

trUzo srkfr dy nwk hyT ho rhI hI vwzI DFdlI!

          brYNptn dy sLYrzn kflj dy njLdIk iewk plfjLy ivwc ieMtrnYsLnl ividafrQIaF ivwckfr ipCly idnIN hoey ihMsk tkrfa dI vfierl vIzIE kfrn vwzI igxqI ivwc kYnyzf af rhy ieMtrnYsLnl ividafrQIaF, AuhnF nMU dfKlf dyx vfly kfljF aqy ies smuwcI pRIikRaf bfry sQfnk BfeIcfry ivwc bihs iCV peI hY. ividafrQIaF dy vqIry, srkfr dI cuwp aqy puils pRsLfsLn dI axighlI bfry bhuq iksm dIaF itwpxIaF pVHn aqy sunx nMU iml rhIaF hn. keI sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc brYNptn dy sLYzrn kflj dy njLdIk vwsdy lokF ny afspfs ivgV rhI amn kfnMUn dI hflq `qy icMqf pRgt kIqI hY. keI lokF ny qF eyQoN qwk afK idwqf hY ik sLYzrn kflj qF ieMtrnYsLnl ividafrQIaF df gVH bx igaf hY aqy knyzIan jMmpl bwcy hux ies kflj ivwc dfKlf lYx qoN nFh krn lwg pey hn. ajy ies kflj nMU XUnIvrstI bnfAux dI kvfied cwl rhI hY ijs AuWqy knyzIan tYks-pyarjL df sYNkVy imlIan zflr Krc afAuxf hY.

          bhuq sfry lokF ny ieh muwdf AuTfieaf hY ik ieMtrnYsLnl ividafrQIaF nMU kYnyzf ilafAuxf ipCly do ku sflF ivwc hI iewk bhuq vwzf vpfr bx igaf hY. vwzy qy afm jfxy jFdy sLYzrn kflj, hMbr kflj aqy sYinkf kflj vgYr qoN ielfvf QF QF ajyhy kflj Kuwl gey hn jo isrPL ieMtrnYsLnl ividafrQIaF nMU ilafAux df bMdobsq krdy hn. keI skUl borz vI ieMtrnYsLnl ividafrQI svIkfr kr rhy hn. pr jo adfry isrPL vIjLf dvfAux vfsqy hI Kuwl gey hn, iewk aMdfjLy muqfibk kYnyzf ivwc  AuhnF igxqI 1000 qoN vwD ho skdI hY aqy iewkly brYNptn ivwc hI iewk drjun qoN vwD dwsy jFdy hn. bhuqy sQfnk lok iehnF kiQq ividawk adfiraF dy nfm qwk nhIN jfxdy aqy keI ajyhy adfiraF kol qF afpxI iblizMg qwk nhIN hY. keI ajyhy adfry ikrfey `qy leIaF iemfrqF ivwc hPLqy ivwc isrPL do idn 4 jF 5 GMty klfsF lgfAuNdy hn. jo ik vIjf sLrqF dI KfnfpUrqI df hI sfDn hY, ividaf dyx df sfDn nhIN hn. bhuqy lok ies ivcfr dy hn ik ajyhy adfry vIjLf vpfr vfsqy Kohly gey hn aqy srkfr nMU ies dI pUrI qPqIsL krnI cfhIdI hY.

          pMjfb ivwc QF QF afeIilts pfs krvfAux vfsqy sYNtr Kuwl gey hn jo vIjLf eyjMtF nfl juVy hoey hn pMjfb ivwc qkrIbn hr rojL iksy nf iksy pMjfbI prcy ivwc kYnyzf df ividafrQI vIjLf dvfAux dIaF KbrF CpdIaF hn aqy dfavy kIqy jFdy hn ik ijhnF nMU astrylIaf dy vIjLf qoN nFh ho cuwkI hY AuhnF nMU vI kYnyzf df vIjLf dvfieaf jFdf hY.

          kYnyzf dy ividawk adfiraF vloN ieMtrnYsLnl ividafrQI qlfsLx vfsqy eyjMtF nMU 18-20% kimsLn idwqf jf irhf hY. iewk pfsy iehnF ividafrQIaF qoN motIaF PIsF vsUl kIqIaF jf rhIaF hn aqy dUjy pfsy moty kimsLn idwqy jf rhy hn. kflj, kiQq hor ividak adfry, vIjLf eyjMt, afeIilt tRyinMg, kimsLn aqy sMBfvI qOr `qy ies swB pRqI awKF mIcx vflI rfjsI nIqI dI afpsI imlIBugq qoN nFh nhIN kIqI jf skdI.

          pMjfb (bfkI Bfrq vI) dy kfljF aqy XUnIvrstIaF ivwc bhuq sfry dysLF dy ividafrQI AuWc isiKaf lYx afAuNdy hn. pr pMjfb dy bhuqy ividafrQI jo pVHn vfsqy ivdysL af rhy hn, Auh muZlI iksm dI ividaf jF sDfrn izplomy krn af rhy hn. jfhr hY ik muwK AudysL ieMmIgrysLn lYxf hY aqy ieh koeI jurm nhIN hY. pr svfl pYdf huMdf hY ik ijs iksm dy izplomy jF izgrIaF AuhnF nMU lYx vfsqy ivcoilaF (eyjMtF) vloN pRyiraf jf irhf hY kI Auh ieMmIgrysLn lYx aqy cMgf kYrIar bnfAux jogIaF hn jFik Auh PokI afs ivwc afpxf smF aqy DMn hI brbfd kr rhy hn.ieh vI KbrF hn ik kYnyzf ivwc isrPL 25% ivdysLI ividafrQI hI pwkI ieMmIgrysLn vfsqy svIkfry jf rhy hn. ieMJ jd 75% nMU ieMmIgrysLn qoN nFh ho jfvygI qF ies nfl keI rUhposL ho jfxgy aqy keIaF nMU BfrI inrfsqf hovygI. jo grIb mfipaF dIaF vwzIaF rkmF Krcvf ky vwzIaF afsF nfl afey hn AuhnF bhuq mfXUsI hovygI. ijs ivwcoN hor keI smwisafvF pYdf hoxgIaF. hux 12vIN pfs ividafrQI vI DVf DV kYnyzf af rhy hn ijhnF ivcoN bhuqy iksy Kfs ividak mksd dI pUrqI vfsqy nhIN sgoN isrPL ieMmIgyrsLn lYx dI afs nfl hI af rhy hn. ieMmIgyrsLn mMqrI qwk dy ibafn hn ik pVHn ipwCoN iehnF nMu muVnf pvygf. jfpdf hY ik jo kiQq adfry aMdrKfqy Kohly jf rhy hn AuhnF ivwc ilbrl srkfr dy njLdIkIaF df hwQ ho skdf hY. trUzo srkfr dy nwk hyT ho rhI ies vwzI DFdlI dI qPqIsL hoxI cfhIdI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #953, dsMbr 15-2016

 


subfeI ilbrlF nMU acfnk Xfd afeI afto iensLorYNsL!

     coxF nyVy afeIaF vyK ky subfeI ilbrlF nMU acfnk vD cuwky afto iensLorYNsL rytF dI Xfd af geI hY. subfeI mMqrI jfisr nkvI aqy mMqrI cfrls sosf ny iewk vwzf aYln kridaF ikhf hY ik ilbrl srkfr Prfz nMU kfbU kr ky lokF dy afto iensLorYNs ryt hyT ilafvygI. iehnF mMqrIaF ny sflfnf afto iensLrYNs Prfz $1[6 iblIan dwisaf hY aqy ikhf hY ik iensLorYNs Prfz vI sUby ivwc iewk qrF nfl ienzstrI bx cuwkf hY. Auh BfeI jd ieh ienzstrI bx irhf sI qF kI qusIN suqy hoey sI? kI sUby dI rfj swqf ipCly 12 ku sflF qoN quhfzy kol nhIN hY? Prfz nMU ies hwd qwk vD lYx dyx vfsqy ijLMmyvfr kOx hY?

     ilbrl srkfr Prfz rokx vfsqy sfl 2018 dI bhfr ruwq qwk sIrIas Prfz afiPs KohlygI jo afto iensLorYNs Prfz rokx vfsqy kMm krygf aqy aYksIzYNt ivktmjL dy ihwqF dI rfKI krygf. ilbrl srkfr ies nMU Pyar afto iensLorYNs plfn df nfm dy rhI hY. kuJ smF pihlF ies srkfr ny Pyar hfeIzro rytF dI vI gwl kIqI sI jo hux iksy isry lgdI ivKfeI nhIN idMdI. iewk pfsy hfeIzro kMpnI ryt vDfAux dI mMg kr rhI hY aqy dUjy pfsy srkfr vloN idwqI geI afrjLI 25% Cot sUby dy KjLfny `qy hor Bfr bx rhI hY, aqy ieh Bfr aMq nMU lokF isr hI pYxf hY. hfeIzro kMpnIaF dIaF bykYdgIaF aqy ilbrl srkfr vloN rwd kIqy gey pfvr plFtF kfrn ipaf vfDU Krcf vI lokF isr pY irhf hY.

     afto iensLorYNsL ryt GtfAux vfsqy sUbf srkfr ieMzIpYNizMt agjLfmInysLn sYNtr kfiem krygI jo aYksIzYNtF ivwc jLKLmI hoey lokF dI asYsmYNt kiraf krngy. srkfr muqfibk jLKLmI hoey lokF dy qurq ielfj df pRbMD kIqf jfieaf krygf. 

     13 dsMbr 2017 nMU pRImIar vloN brYNptn ivwc iewk jMqk tfAUn hfl mIitMg sYNcrI gfrzn rYkrIeysLn sYNtr ivwc kIqf jfvygf ijwQy afto iensLorYNs rIPfrm df lolIpOp iPr pysL kIqf jfvygf. ilbrl srkfr jfxdI hY ik brYNptn sUby dy AuhnF sLihrF ivwc sLfml hY ijwQy afto iensLorYNs ryt isKr `qy hn. aqy ieh mudf ipCly 6-7 sflF qoN lokF vloN AuTfieaf jFdf irhf hY pr ilbrl srkfr ny kdy koeI puKqf kdm nhIN cuwikaf. hF ies srkfr ny iensLorYNs ryt 15% GtfAux dI gwl iewk vfr afKI sI aqy iPr ieh dfavy kIqy sn ik ryt Gt gey hn pr afm lok jfxdy hn ik ryt Gtx dI QF vDy hn.

     aYnzIpI vloN aYmpIpI huMidaF jgmIq isMG ny vI iensLorYNs ryt GtfAux df vfadf kIqf sI pr gwl ibafnbfjLI qwk hI sImq rhI. jd sUby dI ilbrl srkfrr mnfrtI ivwc sI aqy aYnzIpI dy shfry cldI sI, qwd vI jgmIq isMG dI pfrtI ny afto iensLorYNs rytF dy mfmly ivwc ilbrl srkfr dI bFh nhIN mroVI. iPr jd ilbrl mjfrtI ijwq gey qF AuhnF nMU iksy dI loV hI nf rhI.

     hux jd mjfrtI mYnzyt dy afKrI Cy ku mhIny rihMdy hn qF ilbrl srkfr ny ieh BFp ilaf hY ik pIal Kfskr brYNptn ivwc afto iensLorYNs ryt cox muwdf bx skdy hn, qF lokF nMU lBfAux vfsqy lOlIpOp ivKf rhy hn. pIsI pfrtI ny vI afpxy pRogrfm ivwc afto iensLorYNs ryt GtfAux dI gwl afKI hY ijs kfrn ilbrl srkfr `qy dbfa vD igaf hY. pIsI pfrtI ny postl koz aDfirq ryt Kqm krn aqy snoa tfierjL vfsqy grFt dyx df aYlfn kIqf sI qFik srdIaF ivwc hox vfly aYksIzYNt Gtfey jf skx. ivroDI pfrtIaF vloN kIqy jFdy vfady vwKrI hYsIaq rwKdy hn pr drjun sflF qoN rfj kr rhI iDr agr awj khy ik Prfz vD igaf hY ijs nMu kfbU kr ky ryt GtfvFgy qF ies nMU cuwp cfp mMn lYx dI koeI quk nhIN bxdI aqy svfl KVy krny bxdy hn.

     afto iensLorYNs kMpnIaF sUby ivcoN coKf munfPLf kmf rhIaF hn aqy isafsI pfrtIaF nMU coKf cMdf vI idMidaF af rhIaF hn. iensLorYNsL ibEro vloN isafsI pfrtIaF nMU idwqy jFdy cMdy dI crcf vI huMdI rhI hY. ieh cMdf awKF mIcx vfsqy hI idwqf jFdf hY.

     afto iensLorYNs Prfz rokxf srkfr, puils aqy hor sbMiDq srkfrI adfiraF df Prj hY. agr Prfz viDaf hY qF ies vfsqy srkfr smyq ieh adfry hI ijLMmyvfr hn. lok qF srkfrF nMU afpxy rfKI vfsqy brfbr tYks adf krdy af rhy hn aqy hr sfl vwKL vwK pwDr `qy tYksF ivwc lgfqfr vfDf vI huMdf af irhf hY.

     ilbrl srkfr df kiQq Pyar afto iensLorYNs plfn pCyqf hI nhIN sgoN aDUrf vI hY. ies plfn ivwc ivkqrf rokx df ikqy vI ijLkr nhIN hY. brYNptn aqy sUby dy keI hor Kyqr ivqkry df isLkfr hn ikAuNik srkfr ny iensLoryNs kMpnIaF nMU postl koz muqfibk ryt inrDfrq krn dI Kuwl idwqI hoeI hY. sUbf iek hY, kfnUMn iek hn pr ryt inrDfrq krn vfsqy Kyqr keI hn. agr ieh vrqfrf jfrI rihMdf hY qF sUby ivwc rytF dy mfmly ivwc ivqkrf vI jfrI rhygf. kI ies ivqkry dy kfrn brYNptn vrgy sLihrF ivwc vD rhI dysI abfdI aqy dysI isafsqdfn hn jo afpxy afkfvF dI awK ivwc awK pf ky lokF dy ihqF dI gwl nhIN kr skdy?

     srkfr iensLorYNs Prfz roky pr nfl hI lokF nfl ho irhf ivqkrf vI roky. kI brYNptn vrgy sLihr ivwc swB zrfievr Twg hn? kI cMgy rIkfrz vfly zrfievrF nMU postl kooz hyT tFkf lgfAuxf jfiejL hY?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #952, dsMbr 08-2017

 


qyjLI nfl vD rhI aftomysLn aqy robfts vwzI AuWQl-puQl df kfrn bx skdy hn!

          mnuwK nvIn qknIk nfl afpxI ijLMdgI arfmdfiek bxf irhf hY aqy ajyhIaF cIjLF nMU vrqoN ivwc ilafAux dI iewk qrF nfl dOV lwgI hoeI hY. lgjLrI kfrF, lgjLrI Gr, lgjLrI hoitl, bhuBFqI nvIn gYijLts, nvIn PYbirk dy pihrfvy, bhuBFqI Kfxy aqy hor bhuq kuJ mnuwK dI ijLMdgI df ihwsf bxdy jf rhy hn. pl Br vfsqy ibjlI, ieMtrnYWt jF mobfiel srivs bMd ho jfvy qF ijLMdgI KV jFdI hY.

          awj qwk ies vD rhI qknIk aqy lgjLrI kfrn iewk pfsy vfqvrx plIq ho irhf ivKfeI idMdf sI aqy dUjy pfsy Gfiqk bImfrIaF df vD irhf psfrf ivKfeI idMdf sI. iehnF dovF dy keI kfrnF ivcoN iewk pRmuwK kfrn awj dI dunIaF ivwc hr kMm ivwc jldI qoN jldI vwD qoN vwD lfB (pRiPt) pRfpq krn dI dOV hY. ijs kfrn vfqfvrx df bcfa, kudrqI inXfm df siqkfr aqy iensfnI kdrF-kImqF df iksy igxqI ivwc nf rihxf hY.

          vfqfvrx dy plIq hox aqy Gfiqk bImfrIaF ivwc ho rhy vfDy dy nfl nfl hux iewk hor icMqf qyjLI nfl vD rhI hY ijs nfl mnuwKqf dI aglI pIVIH nMU do cfr hoxf pvygf. ieh icMqf hY qyjLI nfl vD rhI aftomysLn aqy robfts, jo mnuwK nMU KUMjy lgf dyxgy. hr kMm ivwc aftomYitk msLInF aqy robfts df rol vD irhf hY. ies hPLqy afeI iewk aihm rport muqfibk sfl 2030, Bfv agly 13 sflF ivwc sMsfr ivwc robfts 800 imlIan jobF (nOkrIaF) mnuwK qoN Koh lYxgy. Bfv jo kMm awj sMsfr ivwc 800 imlIan lok (mnuwK) krdy hn Auh robfts kiraf krngy.

          ieh iswtf sMsfr dy 46 dysLF ivwc 800 vwK vwK ikiqwaF `qy aDfirq kIqI geI iewk ivsqrq Koj ivwc afKI geI hY jo mkYNjLI globl ieMnstIcUt vloN kIqI geI sI. rport muqfibk jrmnI aqy amrIkf vrgy ivksq dysLF ivwc vrkPors df iewk iqhfeI ihwsf kMm dy aXog ho jfvygf aqy ies ihwsy nMU kMm krn vfsqy nvIN sikl tRyinMg dI loV pvygI. msLIn aprytr aqy PUz ieMzstrI ivwc kMm krn vfly swB qoN vwD pRBfvq hoxgy. grIb dysLF ivwc aftomysLn aqy robfts df asr kuJ Tihr ky hovygf.

          ies stwzI muqfibk Bfrq dI 9% vrkPors `qy ies df asr hovygf. jdik amrIkf ivwc 39 qoN 73 imlIan nOkrIaF 2030 qwk nvIn qknIk dI ByNt cVH jfxgIaF. iehnF ivcoN 20 imlIan dy krIb lok hI iksy hor ikwqy dI isiKaf nfl muV vrkPors ivwc dfKl kIqy jf skxgy. brqfnIaF ivwc 20% vrkPors dIaF nOkrIaF nvIn qknIk Koh lvygI.

          ies af rhI vwzI qbdIlI vfsqy srkfrF aqy lok ibwlkul iqafr nhIN jfpdy. kYnyzf vrgy dysL qF vwzI pwDr `qy lybr ieMport krn lwgy hoey hn jo AuhnF dI rfjsI Kyz dy anUkUl hY. iewk pfsy lybr Krcf vD irhf hY aqy dUjy pfsy tYks bymuhfry vD rhy hn. pRfiPt bxfAux vfsqy ieMnzstrI kol qyjLI nfl aftomysLn hI iewko iewk rsqf hY jo aMq ivwc bMd glIL ivwc Kuldf jfpdf hY. lokF kol kMm hovygf qF mfieaf hovygI ijs nfl  Auh Kpq vfsqy Auqpfd KrId skxgy. rujLgfr dI Gft kfrn mfrkIt ivwc Kpq Gt jfvygI ijs nfl Auqpfd (pRozksLn) dI loV pRBfvq hovygI. ieMJ qyjLI nfl vD rhI aftomysLn aqy robfts dI vrqoN sMsfr ivwc vwzI AuWQl-puQl df kfrn bx skdI hY. ieh iewk ajyhI qbdIlI hovygI ijs nfl mnuwK dI XUitltI lgfqfrqf nfl bhuq hI GtdI jfvygI. sLfied ieh mnuwK dI vD rhI KVmsqI nMU kfbU krn df sbwb hI bx jfvy.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #951, dsMbr 01-2017


ilbrl srkfr dI aPorzyvl hfAUijLMg plfn Clfvf hI hY

          grIb dysLF ivwc aksr ikhf jFdf hY ik lokF leI kuwlI, guwlI aqy juwlI df pRbMD krn vflIaF srkfrF hI lokF nMU KusL rwK skdIaF hn, ieh iqMn muZlIaF loVF dy pUrIaF nf hox nfl dysL aqy smfj ivwc amn kfnMUn dIaF musLklF KVIaF ho jFdIaF hn. ieh iqMn loVF kYnyzf vrgy ivksq dysLF ivwc vI swc hn. knyzIan lok ies mOky kwulI vflI loV dy bhuq sqfey hoey hn. GrF dIaF kImqF eynIaF vD cuwkIaF hn ik jo sKLq mihnq krdy hn Auh vI hux Gr KrIdx jogy nhIN rhy. nvyN ieMmIgrMt aqy nvyN knyzIan joVy jo twbr vsfAuxf locdy hn, Auh hux cMgf apfrmYNt ikrfey `qy lYx jogy nhIN hn aqy AuhnF dI 50% kmfeI ikrfey dy mUMh cly jFdI hY. sDfrn bysmYNtF dy ikrfey vI $1500 mhInf qwk awpV gey hn aqy Auh smF lwd igaf hY jd sihrI srkfrF bysmYNt ivwc ikRfeydfr rwKx qoN rokdIaF sn. hux qF keI GrF dIaF bysmYNtF ivwc iqMn iqMn rYNtl apfrtmYNt bxy hoey hn.

          trUzo srkfr aPorzyvl hfAUijLMg vfsqy aYlfnnfmy qF kr rhI hY pr ies dI aPorzyvl hfAUijLMg plfn inrf Clfvf hI jfpdI hY. srkfr ny ajyhIaF 100,000 XUintF iqafr krn df aYlfn kIqf hY aqy purxIaF XUintF dI rIpyar krn dI vI gwl khI hY. ilbrl srkfr dy iehnF aYlfnF vwl vyKIey qF swB awCf ivKfeI idMdf hY pr jd ajyhIaF XUintF muhweIaf krn jF krvfAux df tfeIm tybl vyKIey qF ieh lokF nMU gwlIN bfqIN KusL krn vflI gwl jfpdI hY.

          kYnyzf ivwc homlYWs aqy ikrfey `qy rihx vfly lokF dI igxqI vD rhI hY. homlYWs, grIbF aqy ikrfeydfrF dy ihwqF leI kMm krn vflI sMsQf kolIsLn agYNst pfvrtI ny PYzrl ilbrl srkfr dI aPorzybl hfAUijLMg plfn nMU ihpokrysI dwisaf hY. kulIsLn muqfibk ilbrl srkfr  vloN nYsLnl hfAUijMg strYtjI vfsqy pihlF jo $11[2 iblIan Krcx df aYlfn kIqf igaf sI, Auh lMby smyN dI plfn df ihwsf sI ijs nfl koeI rfhq nhIN imlygI. kolIsLn ny mMg kIqI hY ik agr agly 10 sflF ivwc plfn muqfibk 100,000 sosLl hfAUijMg XUint bxfey jFdy hn qF ieh kfPLI nhIN hovygf ikAuNik loV qF awj hY. kolIsLn muqfibk ilbrl pRDfn mMqrI XF ikrqIaF dy vyly qoN hI sosLl hfAUijLMg nMU njLr aMdfjL kIqf jFdf irhf hY ijs nfl hflqf ivgV gey hn.

          kolIsLn ny mMg kIqI hY ik nYsLnl hfAUijMg strYtjI vfsqy jo $11[2 iblIan Kricaf jfxf hY Auh ilbrl srkfr dy bcdy do sfl dy mYnzyt ivwc hI Kricaf jfvy. sMsQf muqfibk jo plfn ilbrl awj bxfeI bYTy hn Aus hyT ilbrlF dy agly do sfl dy mYnzyt ivwc ies $11[2 iblIan dI rkm ivwcoN isrP 3% hI Kricaf jfvygf. aqy qwd qwk aglI PYzrl eIlYksLn af jfvygI. eyny Krcy nfl hflq ivwc suDfr kyvl 0[2% hI ho skygf. agr PYzrl srkfr spsLt tIcy imwQ ky nhIN cldI qF subfeI aqy sLihrI srkfrF jo ies kMm ivwc pfrtnr hn, Auh vI pwlf JfV jfxgIaF. AuNJ 22 nvMbr nMU pRDfn mMqrI trUzo ny Gr nMU mnuwKI aiDkfr dwisaf hY aqy $40 iblIan dI nYsLnl hfAUijMg strYtjI df aYlfn kIqf hY pr ies ivwc spsLtqf dI kmI hY. ies ivwc PMizMg aqy smF sImf spsLt nhIN hn, bws Bfvukqf dI Brmfr hY. gwl sfl 2026 qwk dI kIqI jf rhI hY, qd pqf nhIN iks rfjy dI prjf hovygI. loVmMd pirvfrF nMU $2500 pRqI sfl dyx dI gwl vI zItyl qoN swKxI hY. ies dy mukfbly kulIsLn dI mMg ky srkfr agly do sflF ivwc $11[2 iblIan Krcy, buhuq spsLt aqy jld lokF dI loV pUrI krn vflI hY. ies nfl ilbrlF dI sMjIdgI aqy kusLlqf vI aglIaF coxF qwk prKI jfvygI.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #950, nvMbr 24-2017

 


aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF leI mdd dI afs jfgI

          kYnyzf dy iqMn kYbint mMqrI iewk vwzy vpfrk zYlIgysLn nfl ies hPLqy Bfrq dy vpfrk dOry `qy gey hn ijwQy Auhnf vwK vwK sLihrF ivwc srkfrI aqy kfrporyt jgq dy afgUaF nfl mulfkfqF kIqIaF hn. muwK insLnf dovF dysLF ivckfr vwK vwK KyqrF ivwc sihXog aqy vpfr nMU vDfAuxf dwisaf igaf hY. ieh vI pqf lwgf hY ik kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo nyV BivK ivwc Bfrq df dOrf krn dI soc rhy hn ijs vfsqy ieh vpfrk zYlIgysLn ZukvF mhOl iqafr krygf. aksr jd iksy dysL df afgU iksy dUjy df dOrf krdf hY qF ajyhy dOry dI aihmIaq aqy pRfpqI ivKfAux vfsqy grFAUz-vrk krnf pYNdf hY. ajyhy srkfrI dOiraF mOky kuJ aihm smJOqy krny sPLfrqI mirXfdf bx geI hY.

          aqy ajyhy dOiraF mOky srkfrI kMmF dy nfl nfl aksr kuJ smF lok sMprk vfsqy vI rwiKaf jFdf hY. kYnyzf dy sfieMs aqy ienovysLn mMqrI  sRI nvdIp bYNs ny nvIN idwlI ivwc srkfrI pwDr dI gwlbfq ivcoN smF kwZ ky idwlI ivwc aPgfinsqfn qoN AujV ky afey ihMdU-iswK pirvfrF nfl iewk mulfkfq kIqI hY aqy AuhnF dIaF musLklF suxIaF hn. ies qoN pihlF albrtf dy svrgI aYmaYley mnmIq Buwlr ny aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF df mslf cuwikaf sI.

          idwlI ivwc aMdfjLn 65 aPgfn ihMdU-iswK rPUjI pirvfr rihMdy hn ijhnF dy pirvfrk mYNbr 225 dwsy jFdy hn. sMBv hY ik igxqI ies qoN kuJ vwD hovy ikAuNik ajyhy pirvfr vI ho skdy hn ijhnF ny afpxy afp nMU rPUjI vjoN rijstr nf krvfieaf hovy. ieh lok Bfrq ivwc afrjLI primt `qy rih rhy hn aqy ies qoN pihlF keI pirvfr Bfrq qoN XUrp smyq hor dysLF nMU eyjMtF rfhIN inkl vI cwuky hn. aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF qoN ielfvf Bfrq ivwc aPgfn muslmfn rPUjIaF dI vI coKI igxqI dwsI jFdI hY jo Bfrq rfhIN hor dysLF nMU inkl jFdy hn.

          mMqrI nvdIp bYNs dI ies mulfkfq nfl aPgfn ihMdU-iswK rPUjIaF leI mdd dI afs jfgI hY. BfvyN sRI bYNs ny iehnF dI mdd df koeI spsLt vfadf nhIN kIqf pr afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik trUzo srkfr dy iewk sInIar mMqrI hox dy nfqy Auh iehnF lokF leI kYnyzf df rsqf pwDrf krn vfsqy Xqn krngy. trUzo srkfr hjLfrF sIrIan rPUjI lYbnfn aqy jfrzn dy kYNpF ivcoN srkfrI Krcy `qy cuwk ilafeI hY, ijhnF dI jfn nMU iehnF surwiKaq dysLF ivwc koeI Kqrf nhIN sI. agr sIrIan ilaFdy jf skdy qF Bfrq ivwc afrjLI qOr `qy bYTy aPgfn ihMdU - iswK rPUjI vI ies hmdrdI dy hwkdfr hn.

          ies qoN ielfvf aPgfinsqfn ivwc bcdy ihMdU-iswK vI bhuq musLkl smyN ivcoN gujLr rhy hn. kdy ies dysL ivwc 3 lwK qoN vwD ihMdU-iswK huMdy sn ijhnF kol cMgy kMmkfr qy vpfr sn. vpfrk Kyqr ivwc AuhnF dI cMgI pYNT sI. pr qfilbfn kwtVpMQIaF ny AuhnF nfl bhuq hI BYVf ivvhfr kIqf sI. ijs kfrn hjLfrF afpxy vpfr aqy Gr bfhr gvfAux ipwCoN aPgfinsqfn Cwz ky Bwj gey aqy bhuq sfry mfry vI gey.

          jo 25 ku hjLfr bcdy hn AuhnF nMU hr rojL ivqkry aqy KOP df sfhmxf krnf pYNdf hY. AuhnF dy bwcy ividaf leI skUl nhIN jf skdy. AuhnF nMU anykF mMidr aqy gurdvfry Cwz ky Bwjxf ipaf hY aqy hux kfbul smyq kuJ vzy sLihrF ivwc smUhk gujLfrf kr rhy hn. AuhnF nMU ajLfdI nfl afpxy imRqk PUkx dI vI afigaf nhIN hY. qfilbfn ipwCoN afeIaF srkfrF vI AuhnF nMU surwiKaf pRdfn nhIN kr skIaF BfvyN iehnF srkfrF dI Bfrq, kYnyzf aqy hor imwqr dysLF ny bhuq mdd kIqI hY aqy hux vI kIqI jf rhI hY pr siQqI zFvFzol bxI hoeI hY.

          bhuq sfry aPgfn ihMdU-iswK Bwj ky pfiksqfn vI jf vwsy hn pr EQy vI AuhnF dI hflq cMgI nhIN hY. pfik dI Pftf bYlt aqy KYbr pKqUnvf sUby ivwcoN vI ihMdU-iswKF df bhuq AujfVf hoieaf hY. kYnyzf ivwc zyZ drjun iswK aYmpI aqy cfr mMqrIaF dy huMidaF agr iehnF duKIaF dI hux nf suxI geI qF iPr kd suxI jfvygI?

-blrfj idEl, KLbrnfmf #949, nvMbr 17-2017

 


bfby nfnk dI qsvIr!

          bIqy hPLqy sMsfr Br ivwc nfnk nfmlyvf iswKF ny gurU bfby df jnm purb bhuq sLrDf nfl mnfieaf hY. ies mOky dysL ivdysL dy aKLbfrF ivwc byaMq vDfeI sMdysLF dy iesLiqhfr lgfey gey hn ijhnF ivwc gurU bfby dIaF keI iksm dIaF qsvIrF pRkfsLq kIqIaF geIaF hn. ieh sfrIaF dIaF sfrIaF qsvIrF mno-kilpq hn aqy iehnF nMU bnfAux vfly afritstF dI klpnf `qy aDfirq hn. sfzI jfxkfrI muqfibk sRI gurU nfnk dyv jI dI koeI vI ajyhI qsvIr AuplBd nhIN hY ijs nMU aslI jF aslI dy nyVy mMinaF jf skdf hovy. Es jLmfny ivwc kYmry qF huMdy hI nhIN sn, hF hwQ nfl bxfeIaF qsvIrF (pyNitMgjL) huMdIaF sn.  sRI gurU nfnk dyv jI dI koeI asl pyNitMg vI sfzy iDafn ivwc nhIN hY agr iksy pfTk dy iDafn ivwc hovy qF asIN ajyhI pyNitMg dy drsLn krny vI cfhvFgy aqy hor pfTkF dI KusLI vfsqy pRkfsLq vI krnI cfhvFgy.

          bIqy hPqy dy KLbrnfmf dy muwK pMny `qy gurU bfby dy jnm purb dI mubfrk dyNidMaF asIN vI iewk qsvIr pRkfsLq kIqI sI jo purfqn smyN qoN pRcwlq qsvIrF ivwcoN hY. ies qsvIr ivwc gurU sfihb dy isr `qy pgVI dI QF sylI topI pfeI hoeI hY. kuJ pfTkF nMU ieh qsvIr psMd nhIN afeI aqy awDI ku drjun pfTkF ny ies bfry nuqfcInI Bry Pon vI sfnMU kIqy. AuhnF df muwK ieqrfjL ieh sI ik ies qsvIr ivwc gurU bfby dy isr `qy topI hY jo AuhnF dy mn nMU Ekf hI BfAuNdI nhIN hY. AuhnF df qrk sI ik ikAuNik sRI gurU nfnk dyv jI iswKF dy gurU sn ies vfsqy AuhnF dy isr `qy pgVI hoxI cfhIdI hY. asIN iehnF kflrF nMU inmrqf sihq dws idwqf sI ik ieh qsvIr (topI vflI) sfzI bxfeI jF bxvfeI hoeI nhIN hY aqy gurU sfihb dIaF anykF AuplBd klipq qsvIrF ivcoN iewk hY ijs nMU asIN vDfeI sMdysL vfsqy pRkfsLq kIqf hY.

          bhuqy ies qoN sMqusLt ho gey pr iewk swjx ny ijLd kIqI ik iswKF dy gurU sfihb dy isr `qy topI nhIN ho skdI. asIN bynqI kIqI ik ieh topI vflI qsvIr vI pRcwlq qsvIrF dI kulYksLn df hI ihwsf hY aqy sfzI bxfeI jF bxvfeI hoeI nhIN hY. puwCx `qy ies pfTk swjx ny afpxI Aumr 70 sfl dwsI aqy dfavff kIqf ik Aus ny ieh topI vflI qsvIr afpxI Aumr ivwc kdy iksy klMzr jF pRkfsLnf ivwc nhIN vyKI. ieh sfzy vfsqy hYrfnI vflI gwl sI ikAuNik topI vflI qsvIr kdy afm huMdI sI.

          asIN ies pfTk swjx nMU bynqI kIqI ik agr Aus pfs gurU bfby dI koeI aslI qsvIr hovy qF Auh sfnMU Byjy qFik asIN Auh qsvIr pRkfsLq kr skIey. Aus ny ienkfr kr idwqf ik Aus kol koeI ajyhI qsvIr nhIN hY pr Aus nMU topI vflI qsvIr pRvfn nhIN hY. Aus ny iek quk df hvflf vI idwqf jo Aus nMU gurbfxI dI quk jfpdI sI aqy iswK nMU topI pfAux qoN mnfhI krdI sI. ieh quk ies qrF hY, hoie isK isr topI DrY. sfq jnm kustI huie mrY.

          ies pfTk swjx ny sfzy nfl gwl TrMmy nfl kIqI aqy asIN Aus nMU bynqI kIqI ik ieh quk gurbfxI ivcoN nhIN hY aqy jykr Auh sfbq kr dyvy ik ieh gurbfxI ivcoN hY qF asIN topI vflI qsvIr pRkfsLq krn vfsqy ilKqI muafPLI mMg lvFgy. sfnMU ajy AuhnF dy juvfb dI AuzIk hY.

          gurU sfihb aksr sylI topI pihndy sn, ies df ijLkr sfKIaF ivcoN imldf hY. ies muwdy `qy asIN iswK ivdvfn s: pUrn isMG pFDI qoN mdd mMgI aqy AuhnF sfnMU sylI topI aqy pfTk swjx vloN kot kIqI geI quk dy ipCokV bfry jo dwisaf ik sylI topI bfry iswK ivdvfn BfeI kfnH isMG nfBf ny mhfn kosL ivwc ijLkr kIqf hY aqy pfTk swjx vfloN kot kIqI geI quk gurbfxI ivcoN nhIN hY sgoN BfeI pRihlfd isMG dy rihqnfmy ivcoN hY. jo pFDI sfihb ny sfnMU Byijaf Auh ieMJ hY;

1) sylI topI bfry BfeI kfnH isMG nfBf:

BfeI kfnH isMG nfBf dy mhfn kosL ansfr; "isafh AuWn aQvf rysLm dI guMdvIN iewk rwsI, ijs nUM PkIr isr Aupr sfPy aQvf topI `qy bMnHdy hn jF jnyAU dI qrHF glL pihrdy hn. gurU nfnk dyv jI dI sMprdfie ivc ies dy pihrx dI sLYlI (rIq) gur arjn dyv qwk rhI. sRI gurU hirgoibMd sfihb ny qKq `qy bYTx smy sylI nUM qosLyKfny rwK ky Aus dI QF KVg pihinaF."

2) BfeI pRihlfd isMG dy rihqnfmy ivc ieh qukF drj hn: cOpeI,  

"hoie isK isr topI DrY. sfq jnm kustI huie mrY.

jo isK gl mih qfgf mylY. cOpV bfjLI ginkf KylY.

jnm suafn pfvYgf koit. bIjXo hfQ burf ies Kot.

pfg Auqfir pRsfid jo KfvY. so isK kuMBI nrk isDfvY.

          ies qoN ielfvf kuJ hor src krn ipwCoN pqf lwgf ik pihly pMj gurU sfihbfn topI pihndy rhy sn. bfbf vzBfg isMG trwst kol iewk  purfqn topI peI hY jo AuhnF muqfibk pihly pMj gurU sfihbfn ny pihnI sI. iewk sfKI muqfibk pMjvyN gurU sRI gurU arjun dyv jI dI sLhIdI ipwCoN CyvyN gurU sfihb ny gur gwdI sMBflx smyN ByNt kIqI geI sylI topI nMU nmskfr kr ky pgVI pihnI sI aqy ieh topI awj bfbf vzBfg isMG trwst kol peI hY. kuJ pRcfrk topI iKlfP jd pRcfr krdy hn qF BfeI pRihlfd isMG dy rihqnfmy dI Auprokq quk vrqdy hn aqy afm iswK ies quk nMU gurbfxI df Purmfn smJ bYTdy hn.

          gurU bfby dI ijhVI qsvIr ipCly 50 ku sflF ivwc bhuqI pRclwq hoeI hY Auh soBf isMG dI bxfeI hoeI hY. ies qsvIr bfry vI bhuq ivvfd cwl irhf hY aqy jfxkfr lok smJdy hn ik soBf isMG ny jo gurU nfnk dyv sfihb jI dI klipq qsvIr bfxeI hY Auh Aus dI afpxI qsvIr nfl imldI juldI hY.

          AuNJ ieh dfavy vI kIqy jFdy hn ik iswKF ivwc mUrqI pUjf ivvrjq hY pr nfl hI qsvIrF bxfeIaF aqy bxvfeIaF vI jFdIaF hn aqy iewk smyN ivwc pRvfxq rhIaF qsvIrF nMU hux loV muqfibk bdl ky  pRvfxq krvfAux vfsqy dbfa vI pfieaf jFdf hY.

          iewk pfsy ieh dfavy kIqy jFdy hn ik sRI gurU nfnk dyv jI jgq gurU hn aqy AuhnF ny cfr vrxF nMU sFJf AupdysL idwqf hY. ies gwl ivwc koeI sLwk vI nhIN hY ik gurU sfihb df AupdysL srb sFJf hY aqy AuhnF dI sKsLIaq vI srb sFJI hY. topI vflI qsvIr `qy ieqrfjL ies nfl iksy qrF vI myl nhIN KFdf. gurU sfihb dI sKsLIaq nMU iksy Kfs iksm dI sImq idwK dyxf AuhnF dy AupdysL nfl myl nhIN KFdf.

          kuJ iswKF ny mfqf gujrI nMU mfqf gujr kOr afKxf sLurU kr idwqf hY aqy mfqf suMdrI nMU mfqf suMdr kOr. ieh ieiqhfs nMU Eltf gyVf dyx vflI gwl hY. agr ies trYNz jfrI irhf qF iksy idn gurU bfby nMU nfnk isMG aqy byby nfnkI nMU bIbI nfnkI kOr bxf idwqf jfvygf. iPr AuhnF dy mfipaF nMU iswK sfbq krn vfsqy sLfied AuhnF dy nfm vI bdly jfxgy.

          amlF nMU ipwCy Cwz ky pihrfvy aqy ivKfvy dI sLrDf nMU aihmIaq idwqI jfx lwgI hY. kdy gurU nfnk nfmlyvf gurU bfbf afK ky KusLI mihsUs krdy sn aqy mn ivwc gurU df BYa vI rwKdy sn. awj iswKI `qy kfbjL lok kbijLaF dI Kfqr kuwtmfr, byadbI aqy kql krn qwk vI jFdy hn pr DMn DMn sRI gurU nfnk dyv jI afK ky cMgy iswK hox df ivKfvf vI krdy hn. iehI kfrn hY sRI akfl sfihb qoN ivdysLI gurdvfiraF qwk  isafsq BfrU ho geI hY ijwQy mOkfpRsq affgU aqy AuhnF dy smrQk aksr zFgozFgI qy pwgolwQI huMdy rihMdy hn.

          gurU bfby dI qsvIr hI nhIN sgoN AuhnF df jnm idvs vI ivvfd dy Gyry ivwc hY pr AuhnF df AupdysL iksy ivvfd df muQfj nhIN hY. afE gurU bfby dy srb sFJy AupdysL `qy aml krn nMU pihl deIey.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #948, nvMbr 10-2017

 


icMqfjnk hwd qwk ivgVdI jf rhI hY knyzIan jylF dI hflq

          knyzIan jylF dI hflq lgfqfr ivgVdI jf rhI hY. jylF ivwc zrwg smgilMg, ihMsf aqy GtIaf Kfxy kfrn kYdIaF ivwc arfjkqf PYlx df zr pYdf ho igaf hY. dysL dIaF jylF `qy njLr rwKx vfly kurYksLnl ienvYstIgytr aYvfn ijLMjr ny afpxI sflfnf rport ivwc kYdIaF nMU idwqy jFdy GtIaf aqy Gwt Kfxy df roxf roieaf hY.

          afpxI qfjLf rport ivwc aYvfn ijLMjr ny ikhf hY ik srkfr pRqI kYdI pRqI idn Kfxy vfsqy isrP $5[41 Krc rhI hY ijs nfl iZwz Brn jogf cMgf Kxf nhIN idwqf jf skdf. dysI pYmfny nfl ivcfiraf jfvy qF eyny pYisaF nfl GtIaf Coly BtUiraF dIaF msF do plytF hI KrIdIaF jf skdIaF hn. kurYksLnl ingrfn ny ikhf hY ik Gwt aqy GtIaf Kfxy kfrn jylF ivwc ksLIdgI vD rhI hY. idmfgI bImfrIaF qoN pIVHq kYdIaF aqy mUlvfsI kYdIaF dI sMBfl vfsqy koeI pihlkdmI nhIN kIqI jf skI.

          rport ivwc ikhf igaf hY ik kYdIaF vloN sLkfieqF df hVH afieaf hoieaf hY ijs df muwK kfrn Gwt aqy GtIaf Bojn hY. jylF ivwc Bojn dI splfeI aMzrgrfAUNz eIkfnmI df rUp Dfrn kr geI hY ijwQy Kridaf, vtfieaf aqy hor vsqUaF vfsqy vyicaf jFdf hY. ieh bhuq sMgIn qwQ hn jo rport ivwc ibafn kIqy gey hn. rport ivwc awgy ikhf igaf hY ik BuwKy aqy pRysLfn kYdIaF dI Kurfk nfl CyVCfV dy Gfiqk iswty inkl skdy hn. dsMbr 14-2014 dy sskfcvn pYnftYNcrI dMigaF df hvflf dy ik ikhf igaf hY ik iehnF dMigaF df iek aihm kfrn GtIaf aqy Gwt PUz sI. ipRMs aYlbrt dI jyl ivwc 200 kYdIaF ny bgfvq kr ky BfrI nuksfn kIqf sI aqy iek 43 sflf kYdI dI mOq vI ho geI sI.

          mjUdf PUz skyl 31 qoN 50 sfl dy susq mrd vfsqy hr rojL 2600 kYlrIjL dyx jogf hY. pr kYnyzf dIaF jylF ivwc awDy qoN vwD kYdI 30 sfl qoN Gwt Aumr dy nOjvfn aqy aYkitv hn ijhnF df 2600 kYlorIjL nfl gujLfrf nhIN ho skdf. keI kYdI, kMtInF qoN PUz KrIdx vfsqy mjbUr huMdy hn. Bojn df Krcf GtfAux vfsqy do do hPLqy pihlF bxf ky TMzf kIqf pRIpYkz PUz jylF nMU Byyijaf jFdf hY.

          pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl dy dPLqr df kihxf hY ik jylF vfsqy PUz srivs df aOizt agly sfl pUrf kr ilaf jfvygf aqy spoksprsn skft brYzly ny ikhf hY ik srkfr hflq suDfrn vfsqy ZukvyN kdm AuTfeygI.

          ingrfn aYvfn ijLMjr ny ikhf hY ik jylF ivwc mUlvfsI kYdIaF dI igxqI AuhnF dI kul abfdI dy mukfbly vDyry hY aqy idmfgI qOr `qy pIVHq lok vI jylF ivwc bMd hn. idmfgI bImfrIaF qoN pIVHq mihlf kYdIaF dI sMBfl dy vI ZukvyN pRbMD nhIN hn. shUlqF dI Gft kfrn keI vfr ajyhIaF kYdxF nMU mrdF vfsqy bxy trItmYNt kyNdrF ivwc Byijaf jFdf hY ijwQy AuhnF nMU mukMml iekwlqf ivwc rwKxf pYNdf hY jo ik aMqrrfsLtrI ihAUimn rfeIts stYNzrz dy anUkUl nhIN hY.

          keI jylF ivwc zrwg EvrzojL dIaF GtnfvF vI vfpr cuwkIaF hn. 17 akqUbr nMU amrIkf dy hvfly nfl iewk hYrfnkun rport mIzIaf ivwc afeI hY ijs muqibk kYnyzf ivwc kYd do ivakqI aMqrrfsLtrI pwDr `qy nsLIly pdfrQF dI qskrI df DMdf krdy hn aqy Auh ieh DMdf kYnyzf dI jyl ivcoN clf rhy hn. jysn bYrI aqy zYnIal sIron nfm dy ieh do kYdI ikbYWk dI zrUmuMz jylL ivwc bMd hn qy kYnyzf qoN amrIkf nMU nsLIly pdfrQ Byjx df kMm kr rhy hn. iehnF dovF smyq kul pMj knyzIan hux amrIkf dy iewk zrwg qskrI kys ivwc loVINdy hn. ies zrwg qskrI dy qMd cIn nfl vI juVdy hn.

          sIbIsI dI 12 akqUbr dI iewk rport muqfibk lMdn, AUntyrIE dI aYlgn imzlsYks jyl ivwc iewk kYdI ny dUjy kYdI nMU kuwt kuwt mfr idwqf sI aqy Aus df imRqk srIr kfmn sfLvr eyrIaf ivwc suwt idwqf sI. ies kql dI guwQI jyl ivwc lwgy sIsItIvI dI rIkrfrizMg qoN KuwlI sI ijs dy aDfr `qy 32 sflf aYnQnI jfrj nfm dy kYdI nMU afpxy sYWlmyt aYzm krUgs nfm dy kYdI dy kql leI dosLI pfieaf igaf sI. srvylMs vIzIE jo jMqk kIqI geI hY ivwc kfql kYdI aYnQnI jfrj afpxy sYWlmyt nMU keI vfr burI qrF kutdf ivKfieaf igaf hY. kfql ny mMinaF ik sih kYdI df kql krn vkq Auh sLrfbI sI, pr Auh ies vkq jyl ivwc sI aqy sLrfb ikwQoN afeI? jyl dI iewk nrs muqfibk kfql kYdI aYnQnI jfrj ny koeI zrwg leI hoeI sI.

          imRqk kYdI ny Aus dI kuwtmfr bfry keI vfr gfrzF kol sLkfieq kIqI sI aqy keI vfr Aus nMU jfrj ny hor kYdIaF dy sfhmxy burI qrF kuwitaf sI pr iksy ny Aus nMu bcfAux vfsqy kuJ nhIN kIqf. vIzIE rIkfrizMg muqfibk keI kYdI aYzm krUgs dI jfrj vloN ho rhI kuwtmfr `qy KusL hoieaf krdy sn aqy mfrKory dI bwly bwly krdy sn. jfrj ny aYzm krUgs df kql krn ipwCoN Aus dy imRqk srIr nMU iek bYWzsLIt ivwc vlyt ky kuJ hor kYdIaF dI mdd nfl DUh ky sLfvr eyrIey ivwc suwt idwqf sI. agr ajyhI Gtnf hor kYdIaF aqy kYmiraF dI ingrfnI hyT jyl ivwc vfpr skdI hY qF iewh bhuq hI icMqfjnk hY.

          13 akqUbr 2017 dIaF KbrF ivwc ilMzjLI (EntyrIE) jyl dI iewk Gtnf df ivsqrq vrnx hY jo ajy qPqIsL aDIn hY. dsMbr 2016 nMU aPgfn ipCokV df sulymfn PkIrI nfm df iewk nOjvfn kuJ dosLF hyT puils ihrfsq ivwc ilaf jFdf hY aqy rImFz hyT ilMzjLI jyl ivwc mYNtl hYlQ asYsmYNt vfsqy bMd kr idwqf jFdf hY. pirvfr muqfibk sulymfn bcpn ivwc hoey iewk aYksIzYNt ivwc sKLq jLKmI ho igaf sI aqy isr ivwc lwgIaF swtF kfrn mfnisk qOr `qy bImfr ho igaf sI. 15 dsMbr 2016 nMU jyl stfPL nfl sulymfn dI JVwp ho jFdI hY ijs ivwc sKLq swtF dI qfb nf Jwldf hoieaf Auh mOq nMU ipafrf ho jFdf hY. kfrnr dI rport muqibk Aus dy srIr `qy 50 swtF dI insLfn sn. iqMn GMty dI kutmfr ipwCoN Aus nMU iewk sYwl ivwc bMd kr idwqf jFdf hY ijQy Aus dI mOq ho jFdI hY. kurYksLn ivBfg ny pirvfr nfl hmdrdI pRgt kIqI hY aqy dfavf kIqf hY ik kYdIaF dI surwiKaf AuhnF dI pRfQimkqf hY pr ajy ieh nhIN dwisaf ik sulymfn nMU iks ny, ikAuN aqy ikvyN mfiraf sI? kYnyzf dIaF jylF dI inGr rhI hflq icMqfjnk bxdI jf rhI hY.             

-blrfj idEl, KLbrnfmf #947, nvMbr 03-2017

 


nsLf sMkt gihrfieaf,

kYnyzf `c amlI mfvF hux amlI bwcy jMmx lgIaF!

          kYnyzf ivwc jfiejL aqy njfiejL nisLaF dI vD rhI vrqoN df sMkt gihrf igaf hY. lok kfnMUnI qOr `qy AuplBd nsLy, nsLy vflIaF dvfeIaF aqy gYr kfnMUnI nisLaF dI vrqoN pihlF nfloN ikqy vwD krn lwg pey hn ijs kfrn idno idn aYmrjMsI kyar vfsqy hspqfl dfKly aqy mOqF dI igxqI vDdI jf rhI hY. rportF muqfibk bIsI ivwc hr rojL 3-4 mOqF nsLy dI EvrzojL kfrn ho rhIaF hn aqy agsq mhIny ivwc bIsI sUby ivwc 113 mOqF nsLy dI EvrzojL kfrn hoeIaF sn.

          hux aftvf qoN rportF af rhIaF hn ik dysL dI rfjDfnI ivwc vI nisLaF dI vrqoN df sMkt vD irhf hY. aftvf ivwc hYlQ kyar vrkr hr rojL aOsqn 4 lokF nMU mOq dy mUMh ivcoN kwZdy hn aqy mYzIkl mdd nfl AuhnF nMu mrn qoN bcfAuNdy hn. nsLyVI EpIafz nsLy vffly nsLIly pdfrQ vrqdy hn aqy keI vfr keI nsLy imks vI kr lYNdy hn. bhuqy nsLyVI PYNtfinl nfm dy nsLIly pdfrQ qoN bxy nsLy vrqdy hn ijs dI qfkq insLq nhIN hY. aftvf ivwc suprvfeIjLz ieMjYksLn sfeItF Kohlx nfl vI bhuqf Prk nhIN ipaf aqy hux aftvf dy cIP hYLQ aPsr zfktr jYP trnbfl df kihxf hY ik hux ishq ivBfg nsLyVIaF nMU sfPL zrwg dyx jf irhf hY qFik AuhnF nMU njfiejL zrwg dI EvrzojL qoN bcfieaf jf sky.

          zrwg EvrzojL kYnyzf qwk hI sImq nhIN hY sgoN bfrzr dy pfr amrIkf ivwc vI vwzI smwisaf bx geI hY. rfsLtrpqI zfnlz trMp ny EpIafz dI vD rhI vrqoN kfrn 26 akqUbr nMU amrIkf ivwc nYsLnl hYlQ aYmrjMsI aYlfn idwqI hY. EpIafz iewk nsLIlf pdfrQ hY jo aPIm ivcoN imldf hY, ieh keI nsLILlIaF dvfeIaF ijvyN aOksIkOizn ivwc vI huMdf hY aqy ies dy keI sYnfQYitk rUp vI hn. kuJ amrIkI aMikiVaF muqfibk hr rojL amrIkf ivwc 100 ivakqI zrwg EvrzojL nfl mrdy hn jdik iewk hor rport muqfibk amrIkf ivwc hr rojL 142 ivakqI zrwg EvrzojL nfl mrdy hn.

          ies hPLqy 20 akqUbr nMU sfhmxy afeIaF kuJ rpoprtF dwsdIaF hn ik kYnyzf ivwc amlI mfvF hux amlI bwcy jMmx lg peIaF hn. nisLaF dI igRPq ivwc afeIaF nOjvfn aOrqF jd grBvqI ho jFdIaF hn qF grB ivwc plL irhf bwcf vI amlI ho jFdf hY. bwcy dy jnm dy ipwCoN hI pqf lgdf hY ik bwcf amlI ho cuwkf hY aqy bwcy nMU bcfAux vfsy ivsLysL kyar dI loV hY. hspqflF dy jxypf vfrz iPr nsLf CuzfAU kyNdr df kMm krdy hn qF ik nvjMmy amlI df nsLy qoN KihVf Cuzfieaf jf sky.

          ieh smwisaf eynI vD cuwkI hY ik knyzIan ienstIcUt Pfr hYlQ ienPrmysLn dy aMkiVaF muqfibk amrYl 2016 qoN 31 mfrc 2017 qwk kYnyzf dy hspqflF ivwc 1816 bwcy mFvF dy amlI hox kfrn dfKl krny pey sn. iDafn rhy ies igxqI ivwc ikbYWk sUby dy aMkVy sLfml nhIN hn ikAuNik ikbYWk afpxy aMkVy vKry rwKdf hY aqy abfdI dy ilhfjL nfl kYnyzf df dUjf swB qoN vwzf sUbf hY. ies 1816 amlI nvjMmy bwicaF ivwc 988 bwcy AuntyrIE ivwc pYdf hoey sn. amlI jMmy bwicaF vfsqy neonatal abstinence syndrome (NAS) trm vrqI jFdI hY.

          20 sfl  qoN hfimltn dy sYNt josPL hYlQ kyar ivcw kMMm kr rhI sosLl vrkr srhf isMpsn df kihxf hY ik pihlF hr 6 ku mhIny ipwCoN ies iksm dy iewk nvjMmy bwcy nMU trIt krnf pYNdf sI pr hux ies PisltI ivwc hr rojL 2 qoN 5 nvjMmy bwicaF nMU trIt krnf pYNdf hY. nvjMmy bwcy nMU lMbf smF hspqfl dI kyar ivwc rwKxf pYNdf hY aqy aksr mfpy bwcy dy nfl nhIN Tihrdy. ies hflq ivwc jnmy bwcy aqy mfipaF `qy 18 mhIny lgqfr iDafn rwKxf pYNdf hY. ieMJ hspqflF dy kImqI sroq ies smwisaf nMU nijwTx `qy lwg jFdy hn. vfDU bYWz, nrsF aqy zfktrF dI oloV pYNdI hY. sYNt mfeIkljL hspqfl dI zfktr mfieaf nfidr df kihxf hY ik lokF ivwc EpIafz dI vD rhI vrqoN smwisaf bx geI hY. sUbf srkfr ies vfsqy agly iqMn sflF ivwc $222 imlIan KrcygI.

          aksr nsLyVI mfvF jxypy smyN afpxI nsLy dI lwq bfry zfktrF nMU nhIN dwsdIaF. jnm ipwCoN jd bwcf nfn-stfp lyrF mfrdf hY aqy iksy dvf dfrU nfl cuwp nhIN krdf qF kyar kr rhy stfP nMU bwcy dy amlI hox bfry sLwk pYNdf hY. 13 mhIny pihlF jd hfimltn dy hspqfl ivwc iewk bwcI df jnm hoieaf (nfm aYmf rwiKaf igaf) qF Auh bhuq AuWcI aqy iqwKI avfjL ivwc lyrF mfrn lwgI. hspqfl stfPL ny bwcI mF dI god ivwc dy idwqI ikAuNik keI vfr nvjMmy mF dI god ivwc sLFq ho jFdy hn. pr aYmf nMU ies nfl koeI Prk nf ipaf. 21 sflf mF kUrtnI kstnoguey jfxdI sI ik bwcI nMU iewk cIjL hI cuwp krvf skdI hY ijs nMU Auh zfktrF qoN Cupf rhI sI. Auh skUl dy idnF qoN hI nsLy `qy lwgI hoeI sI aqy grBvqI hox smyN hfeIzromoriPn aqy PYNtfinl dI vrqoN krdI sI.

          hux Aus nMU zfktrF nMU swc dwsx ivwc sLrm mihsUs ho rhI sI. jd bwcI dI hflq ivgVdI geI qF Aus ny zfktrF nMU swc dws idwqf. bwcI nMu nsLf mukq krn df ielfj sLurU kr idwqf igaf jo aksr vKry iksm df nsLf Gwt zojL ivwc dyx nfl kIqf jFdf hY.  awj 13 mhIny dy ielfj bfad aYmf TIk ho geI hY aqy Aus dI mF nMU vI akl af geI hY.

          aYmf KusLiksmq sI ik Auh nsLyVI mF dy grB ivwc pldI rhI aqy aml qoN Cuwt iksy hor jnm-nuks qoN rihq jnmI. ajy aMkVy AuplBd nhIN hn pr keI mfhrF df mMnxf hY ik nsLy dI vrqoN nfl grBvqI mF dI mOq aqy swtcot lwgx df zr vI vD jFdf hY. ieMJ bwcy aMghIx vI ho skdy hn aqy grBpfq dI zr vI vwD jFdf hY. ajy pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI srkfr ny BMg df kfnMUnIkrn krky BMg lokF nMU afm AuplMd krvfAuxI hY. srkfrF dIaF nIqIaF pirvfrk XUitn nMU qihnihs krky jMglI smfj isrjx `qy kyNdrq hn ijs nfl iewkly hYlQ bjt vfDy smwisaf df hwl nhIN kr skxgy.      

-blrfj idEl, KLbrnfmf #946, akqUbr 27-2017

 


ibjlI drF dy aMkiVaF nfl ikAuN Kyz rhI hY sUbf srkfr?

          AuntyrIE ivwc ibjlI (hfeIzro) dy ryt sfry gvFzI sUibaF nfloN vwD hn. ieh ryt amrIkf dy nfl lgdy sUibaF nfloN vI vwD hn. GrylU vrqoN aqy vpfrk kMmkfr vfsqy ibjlI iek aihm vsqU hY ijs qoN ibnF GVI nhIN kwtI jf skdI. ibjlI dy vD cuwky rytF qoN sUbf vfsI eyny qMg af cuwky hn ik sUby dI ilbrl srkfr nMU GrylU Kpq dy ibjlI ryt 25% Gwt krn dI isafsI cfl cwlxI peI. srkfr ny rytF ivwc 25% ktOqI krn nMU bhuq aihm pflsI vjoN pRcfiraf qFik lokF ivwc izgdI sfK nMU QMimaf jf sky.

          hux sUby dI aOzItr jnrl bOnI ilsk ny ikhf hY ik sUbf srkfr aMkiVaF nfl Kyz rhI hY aqy ies 25% ktOqI df bdlvF ihsfb sUby nMU 4 iblIan zflr vfDU Krcy ivwc pvygf. aOzItr jnrl ny ikhf hY ik sUbf srkfr vloN akfAUNitMg leI vriqaf jf irhf qrIkf hI gLLlq hY. srkfr ies ryt kwt nMU srkfrI mflkI vfly EpIjI trwst rfhIN Cupf rhI hY. Bfv srkfr ies ryt kwt nMU isDf srkfrI Kfqy ivwc nhIN ivKf rhI aqy  EpIjI trwst nMU DMn jutfAux vfsqy srkfr nfloN vwD ivafjL dr adf krnf pvygf ijs nfl agly 30 sflF ivwc 4 iblIan zflr vwD ivafjL adf krnf pvygf ijs dI kul rkm $39[4 iblIan bxygI. pr ieh rkm subfeI KjLfny dy ihsfb ivwc nhIN ivKfeI jf rhI ikAuNik ieh rkm sUby dy tYksdfqf adf nhIN krngy sgoN ibjlI dy Kpqkfr adf krngy. aOzItr jnrl bOnI ilsk muqfibk ilbrl srkfr ajyhf 2017-18 df bjt bYlMs ivKfAux dI cfl vjoN kr rhI hY.

          aYnrjI mMqrI ny aisDy qOr `qy ies nMU pRvfn kIqf hY pr ikhf hY ik ajyhf albrtf, amrIkf dy sUby tYksfs, inAU Xfrk aqy imnIsotf ivwc ho irhf hY. iek qrF nfl srkfr ibjlI KpqkfrF nMU jo awj Cot dy rhI hY Auh kwl nMU ivafjL smyq AuhnF qoN hI vsUlI jfvygI. sUbf srkfr ies nMU Pyar hfeIzro plfn afKdI hY

          Xfd rhy sUby dy PfnYNsLl akfAUNtyibltI aPsr ny ies sfl meI ivwc ikhf sI ik sUby dy ibjlI AupBogqfvF nMU 29 sflF ivwc 45 iblIan zflr adf krnf pvygf. ieMJ 21 iblIan dy nYWt Krcy nMU 24 iblIan zflr hor Br ky kuwl 45 iblIan dyxf pvygf.

          aOzItr jnrl bOnI ilsk ny ikhf hY ik jo qrIkf srkfr vrq rhI hY ieh pRfeIvyt sYktr ivwc iblkul pRvfn nhIN hY aqy ieh pbilk sYktr ivwc vI pRvfn nhIN hoxf cfhIdf. ieMJ srkfr df bYlMs bjt df dfavf inrf KoKlf hovygf ikAuNik krjLf iksy hor PfeIl dy nfl hyT dbf idwqf jfvygf.

          sUby dy lok ieh sLkfieq krdy af rhy hn ik sfl 2003 jd qoN ilbrl srkfr hoNd ivwc afeI hY, ibjlI dy dr lgfqfr vDdy jf rhy hn. lok JUT nhIN boldy ikAuNik Auh afpxy ibjlI ibl ivwc lgfqfr huMdf vfDf vyKdy af rhy hn. ilbrl srkfr ny lokF nMU JkfnI dyx vfsqy ieh 25% ryt kwt dI plfn ilaFdI hY jo afrjLI hI nhIN sgoN mihMgy Bfa ley krjLy `qy hY ijs dI adfiegI ivafjL smyq lokF nMU krnI pYxI hY. srkfr ny ies Pyar hfeIzro plfn hyT 8% syljL tYks qoN Cot idwqI hY aqy 17% ryt ktOqI kIqI hY.

          svfl pYdf huMdf hY ik sUby ivwc ibjlI dy ryt eyny vDy ikAuN hn aqy ies vfsqy ijLMmyvfr kOx hY? jd ieh ryyt hr sfl ilbrl srkfr hyT vD rhy sn qF kI srkfr suwqI hoeI sI. kI srkfr kol sUby dIaF ibjlI dIaF loVF vfsqy koeI lFg-trm plfn nhIN sI? eysy ilbrl srkfr ny 2011 dI cox dOrfn do ibjlI pRfjYkt awD ivcly rwd kr idwqy sn ijs nfl sUby dy lokF isr 2 iblIan zflr dy krIb vfDU Krcf ipaf hY, iPr srkfr ny ies nMU CupfAux vfsqy keI AuhVpohV kIqy ijs kfrn mgMtI nMU isafsq Cwzx leI mjbUr hoxf ipaf. pRImIar dy dPLqr ivwc kMipAUtr zytf nfl CyVCfV krnI peI ijs df kys ajy cwl irhf hY.

          aOzItr jnrl bOnI ilsk ny shI ikhf hY ik srkfr vloN mflI rporitMg ivwc kfmnsYNs dI Jlk imlxI cfhIdI hY. hudfr ilaf igaf pYsf krjLf huMdf hY aqy agr afmdn nfloN Krcf vD jfvy qF ieh Gftf (zYPyist) huMdf hY. agr lok awj ibjlI dy vDy drF qoN Aucft hn qF 15-20 sfl bfad iks qrF hor AuWcy dr adf kr skxgy?

          ZukvyN ibjlI dr lokF dy GrylU jIvn aqy sUby ivwc ieMzstrI dy ishqmMd psfr vfsqy jLrUrI hn. sUby dI afriQkqf dI ishq vfsqy ibjlI dy ZukvyN dr bhuq mhwqvpUrn hn. ipCly 14-15 sflF qoN sUby dI ilbrl srkfr ibjlI dy mfmly ivwc kfrgr plfn bnfAux ivwc asPl rhI hY ijs df KimafjLf lokF nMU Bugqxf pvygf. ies qoN pihlF EntyrIE hfeIzro df krjLf lok 20 sfl iksLqF ivwc moVdy rhy sn. jfpdf hY ik Auh smF dUr nhIN hY jd iewk vfr iPr krjLf adfiegI cfrj (zYibt cfrj) hr mhIny ibjlI ibwl df ihwsf bx jfvygf. ibjlI drF dy aMkiVaF nfl ilbrl srkfr dI qMgaMdysL Kyz, ibjlI KLpqkfrF aqy sUby nMU BivK ivwc bhuq mihMgI pvygI.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #945, akqUbr 20-2017

 


amrIkf nfl nfPtf nivafAux dI mwDm pYNdI jFdI afs kYnyzIan afriQkqf `qy BfrI pY skdI hY!

          kYnyzf vfsqy vpfr dy mfmly ivwc amrIkf swB qoN vwzf tryizMg pfrtnr hY ijs nfl sflfnf do-pfs vpfr 600 iblIan zflr dy afspfs hY. ies nMU amrIkI jF knyzIan zflr ivwc mfpx jF kImq dy vDx-Gtx nfl kuJ Prk pY skdf hY. amrIkf vfsqy cIn ipwCoN kYnyzf Aus df swB qoN vwzf tryizMg pfrtnr hY. dovyN dysLF dI afriQkqf vI iewk dUjy nfl keI pihlUaF qoN juV hoeI hY. amrIkf iewk vwzf Kpqkfr dysL hox kfrn knyzIan rIsorsjL vfsqy vwzI mMzI hY ijs qwk trFsport pwKoN knyzIan phuMc vI bhuq afsfn hY.

          knyzIan pRDfn mMqrI brfien mlrUnI dy rfjkfl ivwc AuhnF ny amrIkf nfl PrI-tyrz smJOqf kIqf sI ijs df mOky dI ilbrl ivroDI iDr ny sKLq ivroD kIqf sI. ipwCoN ieh smJOqf mYksIko nMU nfl rlf ky nfPtf (nfrQ amYrIkn PrI tryz aYgrImYNt) ivwc bdl igaf. iqMno dysLF nMU ies dy keI lfB hoey qy kuJ cxOqIaF df sfhmxf vI krnf ipaf.

          amrIkI pRDfn zfnlz trMp pihly idn qoN hI ies smJOqy nMU rwd kfrn jF muZoN bdlx dy rONa ivwc hn aqy ies mfmly ivwc iqMnF dysLF ivckfr gwlbfq vI cldI af rhI hY. pRDfn mMqrI jsitn trUzo ies tryz smJOqy nMU bcfAux vfsqy cfr idnF dOry `qy amrIkf aqy mYksIko gey hn. amrIkf ivwc AuhnF ny amrIkI pRDfn zfnlz trMp nfl gwlbfq kIqI hY jo bhuqI hF pwKI nhIN rhI. amrIkf qoN Auh mYksIko cly gey hn aqy nfPtf nMU bcfAux vfsqy mYksIko df smrQn hfsl krn dI koisLsL ivwc hn. agr mYksIko df smrQn hfsl ho vI jFdf hY, ijs dI pUrI sMBfvnf hY, qwd vI ies nfl koeI Prk pYx vflf nhIN hY ikAuNik kyNdrI rol vflf aqy qfkqvr dysL hox kfrn sfry pwqy amrIkf dy hwQ ivwc hn.

          iek pfsy pRDfn mMqrI trUzo afpxf jLor lgf rhy hn aqy dUjy pfsy iqMnF dysLF dy vPdF ivckfr vI cOQy dOr dI gwlbfq jfrI hY. trUzo ny mMinaf hY ik trMp nfl hoeI gwlbfq bhuqI hF pwKI nhIN rhI. pRDfn trMp ies iqMn iDrI smJOqy nMU rwd kr ky kYnyzf aqy mYksIko nfl vwKo vwKry do iDrI smJOqy krn dy hwk ivwc hn. kYnyzf nfl do iDrI smJOqy dI qF trMp ny hfmI Br idwqI hY pr kYnyzf ajy vI nfPtf nMU nivafAux dy nfm `qy bcfAuxf cfhuMdf hY.

          amrIkf nfl gwlbfq kr rhy knyzIan zYlIgysLn dy mYNbr smJdy hn ik amrIkf vloN nfPtf nMU KLqm kr dy afsfr spsLt ivKfeI idMdy hn. ilbrl, kMsrvtv aqy aYnzIpI dy numfieMdy ies mfmly lwgBwg iewk mwq jfpdy hn ik amrIkf nfPtf nMU nivafAux dI QF KLqm kr dy rsqy pY igaf hY. kYnyzf dI pRfeIvyt sYktr mYgf XUnIan dy pRDfn jYrI zfies ny qF ieh kih idwqf hY ik kYnyzf nMu nfPtf dy KLqm hox ipwCoN amrIkf nfl vpfrk sbMDF bfry huxy ivcfrnf cfhIdf hY.

          jd pRDfn mMqrI trUzo vfeIt hfAUs ivwc trMp nfl mulfkfq kr rhy sn qF sfbkf pRDfn mMqrI stIvn hfrpr vfisLMgtn ivwc iewk pYnl izsksLn ivwc Bfg lY rhy sn. hfrpr df kihxf hY ik nfPtf dy nivafey jfx dy afsfr bhuq Gwt hn ikAuNik amrIkf ivwc PrI tryz df ivroD krn vflI lfbI ajy BfrU hY. hfrpr ny ieh vI ikhf ik Auh kMpnIaF nMU nfPtf qoN ibnF amrIkf nfl vpfr krn vfsqy iqafr rihx dI slfh dy rhy hn. hfrpr df ivcfr hY ik trMp mfmUlI qbdIlIaF nfl nfPtf nMU nivafAux leI iqafr nhIN hoxgy ikAuNik Auh lgfqfr nfPtf df iswDf ivroD krdy af rhy hn. hfrpr muqfibk AuhnF keI dysLF nfl PrI-tryz smJOqy kIqy sn pr vpfr dy Kyqr ivwc keI cxOqIaF hn. AuhnF df mwq hY ik bhuq sfrIaF nOkrIaF cIn jf cuwkIaF hn ijs qoN amrIkf smyq keI dysL sMqusLt nhIN hn. keI vfr kMpnIaF srkfrF qoN mdd lY lYNdIaF hn aqy iPr jObF ikqy hor lY jFdIaF hn ijvyN jnrl motrjL ny kYnyzf nfl kIqf sI.

          bhuq sfry knyzIan isafsI afgU aqy mfhr mMndy hn ik agr nfPtf nivafieaf nhIN jFdf qF ieh KLqm ho jfvygf pr kYnyzf aqy amrIkf ivckfr vpfr jfrI rhygf ijs vfsqy nvyN injm inrDfrq krny pYxgy. kuJ mfhrF df ivcfr hY ik nfPtf dy KLqm hox ipwCoN mlrUnI vloN amrIkf nfl 80ivaF ivwc kIqf do-iDrI PrI-tryz vpfr nMU gfeIz krygf. agr ajyhf vI huMdf hY qF ies nMU vI nivafAuxf pvygf jo trMp dI dI do-iDrI vpfrk smJOqy dI afPr vwl afAux vflI gwl hY. nfPtf nivafAux dI mwDm pYNdI afs kYnyzIan afriQkqf `qy BfrI pY skdI hY ijs kfrn kYnyzf nMU do-iDrI smJOqy vfsqy nflo nfl socxf cfhIdf hY jo nfPtf dy aMq df Klfa lgdy hwQ hI Br skdf hovy.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #944, akqUbr 13-2017

 


porto rIko tfpU dI qbfhI qoN sbk iswKx dI loV

          20 sqMbr, idn buwDvfr nMU hrIkyn mfrIaf ny porto rIko tfpU nMU qbfh kIqf sI. porto rIko iewk amrIkI tfpU hY ijs dI abfdI 3[5 imlIan Bfv 35 ku lwK hI hY. AuNJ hrIkyn dI mfr ipwCoN kimAUnIkysLn dy ies Xuwg ivwc 54% amrIkIaF ny aigafnqf pRgt kIqI hY ik porto rIko dy invfsI vI amrIkI sLihrI hn. Bfv 54% amrIkI ieh nhIN jfxdy ik porto rIko tfpU amrIkf df hI ihwsf hY.

          ies smuMdrI quPfn nfl mobfeIl Pon srivs dyx vflIaF 91% suivDfvF qbfh ho geIaF.  kuwl 1600 ivcoN 1360 tfvr qbfh ho gey. Pon syvf aqy ienMtrnYWt syvf dyx vflIaF 85% lfeInF aqy kyvlF qbfh ho geIaF. sfry dy sfry tfpU dI ibjlI guwl ho geI aqy iewko iewk vwzf hfeIzl ibjlI Gr burI qrF nuksfinaF igaf.

          qfkqvr crkvrqI qUPfn dy iewk Jtky ivwc hI ies tfpU dIaF 80% PslF qbfh ho geIaF aqy PslF df $780 imlIan df nuksfn ho igaf.  iDafn rwKx vflI gwl ieh hY ik tfpU dI kuwl abfdI qkrIbn 35 lwK hI hY. ibjlI dy bMd ho jfx nfl sfrf kuJ hI bMd ho igaf.

          qUPfn dy 14 idn bfad isrPL 45% abfdI nMU pIx vflf pfxI iml sikaf sI Bfv 55% ies qoN vFJy sn. tfpU dy kuwl 69 hspqflF ivcoN isrPL iewk pUrI qrF kMm krn dy Xog hoieaf sI. eysy qrF 6 bMdrgfhF ivwcoN isrPL 5 kuJ hwd qwk cwl skIaF sn. do hPLqy bfad kuwl 9 ivcoN isrPL 8 eyarport jhfjL Auqrn Xog bxfey jf sky sn aqy Auh vI kuJ rfhq PlfeItF vfsqy. qUPfn dy 14 idn bfad vI amrIkf vrgI supr pfvr vfsqy ies Coty ijhy tfpU df 10% ihwsf ajy phuMcXog nhIN sI. tfpU dy lokF nMU af rhy hrIkyn dI agFAUN sUcnf iml jfx kfrn mOqF dI igxqI 35-40 dy krIb dwsI jFdI hY jo vD skdI hY.

          ibjlI dy bMd ho jfx kfrn Pon, ieMtrnYt, bYNkF, hspqfl, dvfeIaF smyq hor pdfrQ vycx vfly swB stor bMd ho gey sn. skUl jF srkfrI dPLqr Kuwlxy qF ajy bhuq dUr dI gwl hY. lokF kol bYNkF ivwc BfvyN pYsy hox pr kZvf nhIN skdy ikAuNik bYNkF aqy eytIaYm bMd hn. bImfr dvfeIaF nhIN lY skdy ikAuNik PfrmysIaF bMd hn.

          ies qoN pihlF hrIkyn hfrvI ny tYkss dy ihAUstn sLihr ivwc qbfhI mcfeI sI. ijs ipwCoN hrIkyn armf ny amrIkf dy PlorIzf sUby aqy ikAUbf smyq keI kYrIbIan tfpUaF ivwc qbfhI kIqI sI. kuJ sfl pihlF hrkyn kYtfrInf ny tYssfs dy inAU ErIiln sLihr nMU qihs nihs kr idwqf sI aqy 2000 dy krIb mOqF ho geIaF sn.

          sfl 2001 ivwc amrIkf `qy 9/11 hmly kfrn jd AUWqrI amrIkf dy sfry eyarport bMd kr idwqy gey sn qF afriQkqf nMU BfrI nuksfn hoieaf sI. 14 agsq 2003 dy idn sLfm nMU AuntyrIE smyq amrIkf dy keI sUibaF ivwc ibjlI df blYk afAUt ho igaf sI ijs df kfrn girz df tirp krnf dwisaf igaf sI. sLukr sI ik koeI vwzf dihsLqgrd hmlf nhIN sI hoieaf ijs kfrn pfvr girz dI koeI BMnqoV nhIN sI hoeI. iPr vI ibjlI bhfl krn nMU do idn lwg gey sn aqy ijMdgI pUrI qrF ruwk geI sI. sbwb nfl rwuq grmIaF dI sI ijs kfrn lok TrUM TrMU qoN bc gey sn. bYNkF, stor, pfxI, nYWt, Pon, ptrol pMp afid swB kuJ bMd ho igaf sI. ijhnF lokF kol gYs vfly slMzr aqy bfr-bI-ikAU vgYrf sn, Auh kuJ Bojn bnfAux jF grm krn jogy sn. PirjF aqy PrIjr bMd ho jfx kfrn PUz Krfb hox lwg ipaf sI.

          mfzrn ijMdgI pUrI qrF ibjlI aqy ies nfl cwlx vflIaF msLInF `qy inrBr hY. gYs, qyl, ptrol aqy zIjLl vI lokF qwk ibjleI pMpF nfl hI puwjdf hY. ibjlI nfl cwlx vfly pMpF qoN ibnF pIx vflf pfxI vI gul ho jFdf hY. Coty ijhy porto rIko tfpU dI qbfhI aqy qihsnihs hoeI ijMdgI qoN srkfrF aqy lokF nMU sbk iswKx dI loV hY. tfpU dI aYmrjMsI shfieqf Pors aqy adfry vI qbfhI nfl nkfrf ho gey hn. amrIkf vrgI mhF sLkqI vI ijMdgI nMU nfrml bnfAux ivwc ajy asPl rhI hY. ajyhy aOKy vyly dy tfkry vfsqy srkfrF aqy lokF nMU iqafr rihxf cfhIdY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #943, akqUbr 06-2017

 


kYnyzf ivwc XUnIvrsl Prmfkyar dIaF sMBfvnfvF

          kYnyzf ivwc kYnyzf hYlQ aYkt hyT hYlQ kyar BfvyN muPLq aqy XUnIvrsl hY pr dvfeIaF (Prmfkyar) ies df ihwsf nhIN hn. dvfeIaF hn vI bhuq mihMgIaF ijs kfrn grIb lok qF bImfr hox smyN ssqIaF drdmfrU dvfeIaF Kf ky hI sfrdy hn. krfink rogF qoN pIVHq grIbF dI hflq bhuq pqlI hY jo loVINdIaf dvfeIaF mihMgIaF hox kfrn KrId hI nhIN skdy. hfAUs afPL kfmnjL dI hYlQ kyar `qy stYNizMg kmytI kOmI Pfrmfkyar pRogrfm iqafr kIqy jfx dIaF sMBfvnfvF bfry ivcfr kr rhI hY jo ik sfry lokF vfsqy mjUdf hYlQ kyar vFg muPLq AuplBd hovy. AuNJ BfvyN muPq kuJ nhIN huMdf, afKr hr srkfrI pRogrfm dI adfiegI sLihrIaF dy smUhk tYks ivwcoN hI huMdI hY.

          Prmfkyar (dvfeIaF) dy mfmly ivwc knyzIan lok zfhZy ivqkry df isLkfr hn. iewk pfsy srkfrI mulfjLm aqy vwzIaF kMpnIaF dy XUnIanfeIjLz mulfjLmF df dvfeIaF qy Krcf iensLorYNs kMpnIaF vloN kIqf jFdf hY ikAuNik ieh AuhnF dy kMtrYkt df ihwsf hY pr dUjy pfsy sDfrn nOkrIaF krn vfly lokF nMU ieh adfiegI afpxIaF jybF ivcoN krnI pYNdI hY ijs kfrn keI vfr Auh mihMgI dvfeI KrIdx qoN asmrQ huMdy hn.

          kYnyzf dy sMsdI bjt aPsr ny iewk nvIN rport ivwc ikhf hY ik kOmI pwDr `qy XUnIvrsl Pfrmfkyar pRogrfm lfgU krn nfl knyzIan lokF nMU sflfnf $4[2 iblIan dI bcq hovygI. hfAUs afPL kfmnjL dI hYlQ kyar `qy stYNizMg kmytI dI mMg `qy ieh rport awj 28 sqMbr nMU jfrI kIqI geI hY. ies rport ivwc ajyhy pRogrfm dI lfgq df aMdfjLf pysL kIqf igaf hY jo ik ikbYWk sUby dy Pfrmfkyar pRogrfm hyT kvr kIqIaF jFdIaF dvfeIaF dy aDfr `qy hY.

          irport ivwc sMsdI bjt aPsr dy dPLqr ny ikhf hY ik sfl 2015-16 ivwc lokF ny pRsikRpsLn (zfktr vloN ilKIaF) dvfeIaF `qy aMdfjLn $28[5 iblIan Krc kIqf hY jdik iehnF  dvfeIaf AuWqy Pfrmfkyar pRogrfm hyT $24[6 iblIan Krc afAuxf sI. kuJ smUhk Krc aqy kImqF dI azjstmYNt nfl ieh Krcf $20[4 iblIan rih jfxf sI aqy $4[2 iblIan dI bwcq ho jfxI sI.

          irport ivwc ikhf igaf hY ik ajyhy pRogrfm hyT srkfr nMU $11[9 iblIan dyxf pYxf sI aqy pRfeIvyt iensLorYNs kMpnIaF vloN $9 iblIan adf kIqf jfxf sI jdik mrIjLF nMU isrPL $3[6 iblIan dyxf pYxf sI. XUnIvrsl hYlQ kyar vfly ivksq dysLF ivcoN kYnyzf ieko iek ajyhf dysL hY ijs ivwc pRsikRpsLn dvfeIaF df pRogrfm nhIN hY. Xfd rhy amrIkf ivwc kOmI XUnIvrsl hYlQ kyar hI nhIN hY. iewk rport muqfibk 10% knyzIan lok zfktr vloN ilKI dvfeI ies kfrn nhIN lYNdy ikAuNik Auh ies dI kImq adf nhIN kr skdy.

          bhuq grIbF jF bjLurgF vfsqy kuJ muPLq zrwg plfnjL hn pr hr iksy vfsqy nhIN hn. AuntyrIE sUby ny agly sfl qoN 25 qoN Gwt Aumr dy sLihrIaF vfsqy zrwg bYnIiPt pRogrfm lfgU krn df aYlfn kIqf hoieaf hY. 65 sfl qoN Aupr vfly vI muPLq dvfeIaF dy bYiniPt hyT hn pr sUby ivwc ivckfrly 40 sfl kvryj qoN bfhr rihxgy.

          knyzIan zfktrjL Pfr mYzIkyar nfm dy sMgTn dy cyar zfktr zYnIafl rfjLf df kihxf hY ik kYnyzf nMU XUnIvrsl Pfrmfkyar dI loV hY. ies zfktr muqfibk ies nfl kOmI pwDr `qy Krcf vI Gwt afvygf aqy grIb vI Krcy dy iPkr qoN ibnF dvfeI lY skxgy.

          knyzIan hYlQ kyar kulIsLn df kihxf hY ik ikbYWk sUby df Pfrmfkyar pRogrfm Cotf hY ijs kfrn kOmI pwDr `qy dvfeIaF dI vwzI KrId df lfB nhIN AuTf skdf. agr kYnyzf pwDr df pRogrfm hovy qF dvfeIaf dI vwzI imkdfr (Qok df Bfa Gwt) kfrn Krcf Gwt afvygf.

          kuJ lok smJdy hn ik ajyhf muPq dvfeIaF df kOmI pRogrfm hwQoN inkl jfvygf aqy Krcf hor vI vD jfvygf. pr jfxkfr dwsdy hn ik ijhnF dysLF ivwc ajyhf kOmI pRogrfm hY AuhnF df Krcf asl ivwc Gwt afAuNdf hY.  Auh brqfnIaF, inAUjLIlYNz, astrylIaf aqy keI XUrpIan dysLF dI Audfhrx idMdy hn ijwQy kYnyzf nfloN dvfeIaF df Krcf Gwt afAuNdf hY ikAuNik AuhnF kol kOmI pRogrfm hY.

          afm pRBfv hY ik vwzIaF zrwg kMpnIaF lokF nMU lwutdIaF hn. pr 50 zrwg kMpnIaF dy iek tryz gruwp ienovyitv mYzIsn kYnyzf df kihxf hY ik Auh ajyhy pRogrfm dI hmfieq krngy ijhVf mrIjLF dI ibhqrI nMU pihl idMdf hovy. PYzrl ilbrl srkfr ny dvfeIaF dIaF kImqF nMU hyT ilafAux df vfadf kIqf hoieaf hY pr AuhnF XUnIvrsl Pfrmfkyar bfry kdy koeI vfadf nhIN kIqf. sMsdI hYlQ kmytI dy cyar ibl kysI df kihxf hY ik kYnyzf ivwc ies smyN 100 vwKo vwKry dvfeIaF dy pRogrfm hn ijhnF nMU iek krn nfl lfB hovygf. XUnIvrsl Prmfkyar dIaF sMBfvnfvF df pqf lgfAuxf smyN dI loV hY aqy sMsdI kmytI shI idsLf ivwc kdm pwut rhI jfpdI hY.

- blrfj idEl

sqMbr 29-2017, KLbrnfmf # 942


mfmlf rumfly agnByNt krn df:vfqfvrx pRdUsLq aqy cYirtI sroqF nMU ajfeIN guvfAux vflI sLrDf bdlx dI loV!

          pMjfb ivwc sRI drbfr sfihb aMimRqsr ivKy  cVfey jf rhy kImqI rumfly sfVy jfx df mfmlf sfhmxy afieaf. ajIq jlMDr aKbfr ny ies mfmly nMU qsvIr smyq bhuq ivsQfr nfl pRkfsLq kIqf hY. sMBv hY ik pMjfb dy hor mIzIaf ny vI ies bfry rportF idwqIaF hox.

          ies rport muqfibk  RomxI kmytI dy mulfjLmF vloN  rumfly aqy hor Dfrimk icMn trwkF ivc lwd ky goieMdvfl sfihb dy ndIk ibafs diraf dy kMZy ilaFdy jFdy hn aqy corF vFg awg lf ky ieh mulfm Bwj jFdy hn. rumfilaF aqy hor Dfrimk smwgrI nUM diraf ibafs dy kMZy awg lfAux df ieh islislf RomxI kmytI vlo ipCly kfPI smy qo cwl irhf hY.  19 sqMbr nMU RomxI kmytI dy do trwk rumfilaF nfl lwd ky ibafs diraf dy kMZy puwjy aqy rumilaF dIaF pMzF bMnIaF hoeIaF sn. RRomxI kmytI dy iek aiDkfrI dI ingrfnI hyT kmytI dy mulfm ny rumfilaF aqy hor Dfrimk smwgrI nMU diraf iknfry lfh ky agnByNt kr idwqf.

          rport muqfibk Gtnf sQfn dy nyVly iksfnF ny dwisaf ik RomxI kmytI dy do trwk ipCly cfr idnF qo lgfqfr ies jgHf 'qy rumfilaF nUM lY ky af rhy hn aqy awg lf ky RomxI kmytI dy mulfm Bwj jFdy hn. rumfilaF df Zyr vwzf hox krky awg dI lptF kfPI Aupr qwk clIaF jFdIaF hn ijs krky lokF nMU zr rihMdf hY ik koeI jfnI jF mflI nuksfn nf ho jfvy. iksfnF ny dwisaf ik ieh vrqfrf kfPI smy qo cwl irhf hY.

          rport ivwc ieh vI dwisaf igaf hY ik jd pwqrkfr mOky `qy phuMc gey qF kmytI mulfjLm afpxy mUMh CupfAux lwg pey. mulfjLmF ny dwisaf ik Auh hukm dy bwJy hoey hn aqy jo kmytI hukm krdI hY AuhnF nMU krnf pYNdf hY. pwqrkfrF ny RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn pRo: ikrpfl isMG bzMgUr aqy muwK skwqr nMU Pon `qy sMprk krn dI koisLsL kIqI pr iksy ny Pon df juvfb nhIN idwqf.

          vfqvrx pRymIaF ny RomxI kmytI dI ies mfmly `c sKLq inKyDI kridaF ikhf ik jykr RomxI kmytI ny ieh vrqfrf nf bdilaf qF kfnUMnI cfrjoeI krngy. ijLkrXog hY ik ies Gtnf qoN do idn pihlF hI pMjfb dy mIzIaf ivwc ieh Kbr afeI sI ik RomxI kmytI ny DrqI, hvf aqy pfxI nUM pRdUx qo bcfAux leI bIVf cuwkx df Yslf kIqf hY. ieh ibafn pRDfn pRo: ikrpfl isMG bzMgUr vloN sI. jd pRDfn bzMgUr ieh ibafn dfg rhy sn qF sLRomxI kmytI dy mulfjLm, kmytI dy hukmF hyT rumfilaF dy Auh trwk lwdx dI iqafrI kr rhy hoxgy ijhnF nMU goieMdvfl sfihb dy ndIk ibafs diraf dy kMZy 19 sqMbr nMU awg lgfeI geI hY.

          rumfilaF nMU awg lgfAux df mfmlf pMjfb qwk hI sImq nhIN hY sgoN ajyhf ivdysLF ivwc vI ho irhf hY. torFto mhF ngrI ivwc vI iewk vfr iewk vwzy gurdvfry dy pfrikMg lft ivwc rumfilaF nMU agnByNt krn dI Kbr dI bhuq crcf hoeI sI. rumfilaF nMU muV vycx, keI vfr hyrfPyrI krn aqy iPr sMgq vloN ByNt krn dI crcf vI huMdI rihMdI hY.

          sMsfr Br ivwc iswK hr rojL hjLfrF mihMgy rumly sLrDf nfl ByNt krdy hn jo vrqoN ivwc nhIN af skdy jF iksy kiQq bMDn hyT nhIN ilaFdy jf rhy. sMsfr ivwc BuwKy aqy nMgy lokF dI koeI kmI nhIN hY pr kuJ iswK socdy hn ik agr ieh rumfly grIbF nMU dy idwqy gey qF Auh iehnF nMU aMzr gfrmyNts smyq iksy vI vrqoN ivwc ilaf skdy hn ijs nfl gurU dI byadbI hovygI. kuJ iswK smJdy hn ik mihMgy Bfa dy islkI aqy hor snQYitk PYbirk dy gotf-iknfry vfly ieh rumfly iksy hor kMm nhIN af skdy. pqf nhIN gurU nfnk dy iswK ies iksm dy vihm ivwc ikAuN hn ik rumfly iksy grIb df qn Zkx vfsqy nhIN vrqy jfxy cfhIdy? Auh ieh Buwl jFdy hn ik gurU nMU ardfs krky Bog lwgf pRsLfd aqy lMgr jd sMgq (iensfn) CkdI hY qF mnuwKI srIr ies nMU kI krdf hY? Kfxf hovy jF kwpVf jd mnuwKI srIr dy sMprk ivwc afvygf qF gMdf jLrUr hovygf aqy ieh pRfikrqI df krm hY. ies ivwc vihm dI koeI guMjfiejL nhIN hY.

          sLRomxI kmytI, akfl qKLq, iswK buwDIjIvIaF aqy dysL - ivdysLI dy gurdvfiraF nMU ies bfry Tos nIqI bnfAuxI cfhIdI hY. sMgq nMU mihMgy, snQYitk PYbirk aqy gotf iknfry vfly rumfly nf ByNt krn dI apIl krnI cfhIdI hY. sMgq nMU ajyhy rumfly ByNt krn dI bynqI kIqI jfxI cfhIdI hY jo iksy grIb gurby df qn Zwkx dy kMm af skx. sfdf sUqI kwpVf, sfdf rMg, ibnF gotf-iknfrI qy iewko pIs df (plkF rihq) rumflf ByNt kIqf jfxf cfhIdf hY jo grIbF aqy loVbMdF ivwc byiJjk gurU dI bKisLsL vFg vMizaf jf sky ijs qrF pRsLfd aqy lMgr vMizaf jFdf hY. ieMJ krn nfl rumfly ByNt krn vfilaF dI kmfeI iksy grIb dy Bly leI lyKy lwg jfvygI. awj sMsfr gurU dy lMgr dI rIq dIaF isPLqF krdf hY, kwl nMU grIbF df qn Zkx dIaF vI isPLqF krygf.         

- blrfj idEl, KLbrnfmf #941, sqMbr 22-2017

 


kI kYnyzf `qy nfrQ korIan hmly dI sUrq ivwc amrIkf swcmuwc kuJ nhIN krygf?

          kYnyzf aqy amrIkf ivckfr 1957 ivwc kIqy gey nOrYz smJOqy muqfibk dovF dysLF dI sFJI kmFz dovF dysLF dy eyar-spys dI iksy sMBfvI Kqry qoN rfKI krdI hY aqy ies kmFz df hYWzkuaftr kolorfzo spirMgj (amrIkf)L ivwc hY. nfrQ amrYkn eyarospys zIPYNz kmFz (nOrYz) 1957 dy nfrQ amYrYkn zIPYNs smJOqy hyT kfiem kIqI geI sI. knyzIan lok ieh smJdy hn ik agr kYnyzf `qy koeI bfhrI hmlf huMdf hY qF amrIkf afpxy afp ies nMU rokx dI hr sMBv koisLsL krygf ikAuNik dovF dysLF ivckfr Auprokq zIPYNs smJOqf hY aqy ies qoN ielfvf dovyN dysL nyto POjI sMgTn dy vI aihm mYNbr hn ijs dy cfrtr hyT iek mYNbr dysL `qy bfhrI hmlf sfry mYNbr dysLF `qy hmlf smiJaf jFdf hY.

          pr hfAUs afPL kfmnjL dI zIPYNs kmytI sfhmxy 14 sqMbr nMU pysL ho ky nOrYz kmFz dy izputI kmFzr lYPtInYNt jnrl pIar sYNt-afmMz (knyzIan) ny ikhf hY ik agr nfrQ korIaf kYnyzf `qy imjLfeIlF dfgdf hY qF amrIkf vfsqy kYnyzf dI mdd `qy afAux jLrUrI nhIN hY. ies knyzIan jnrl ny ieh vI ikhf hY ik amrIkf dI ieh nIqI hY ik agr kYnyzf `qy blfsitk imjLfeIlF dfgIaF jFdIaF hn qF amrIkf dI POjF nMU kYnyzf dI rwiKaf `qy afAux dI koeI loV nhIN hY.  kfmnjL dI zIPYNs kmytI korIaf dy Kqry bfry suxvfeI kr rhI hY aqy jnrl ny ikhf ik ieh nIqI sfnMU dwsI geI hY aqy ieh swc hY jo quhfnMU dws irhf hF.

          jnrl ny ieh vI dwisaf hY ik nOrYz kmFz ivwc  amrIkn aqy knyzIan iekwTy hI nOrQ amrIkf (amrIkf/kYnyzf) iKlfPL iksy sMBfvI hmly `qy inghf rwKdy hn. pr agr nfrQ korIaf jF koeI hor dysL hmlf kr idMdf hY qF ies hmly nMU ikvyN rokxf hY ies ivwc kYnzf df koeI  rol nhIN hY jF hovygf. knyzIan aPLsr pfsy bYTy vyKxgy ik amrIkn kI krn df PYslf krdy hn. Aus ny ikhf ik amrIkn PorsF kYnyzf `qy hmly nMU rokx df PYslf vI kr skdIaF aqy kuJ nf krn df vI.

          nYsLnl zIPYNs aqy globl aPYarjL kYnyzf df mMnxf hY ik nfrQ korIaf iksy smyN vI nfrQ amYrkf `qy hmlf kr skdf hY pr nfrQ korIaf kYnyzf nMU dusLmx dysL nhIN mMndf. kuJ mfhr smJdy hn ik kYnyzf nMU amrIkn surwiKaf CqrI df ihwsf bnxf cfhIdf hY pr kYnyzf srkfr ajy ies ivwc koeI qbdIlI nhIN krnf cfhuMdI.

          Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik kYnyzf 1950-53 dy korIan XuwD ivwc nfrQ korIaf dy iKlfPL amrIkf nfl rlL ky liVaf sI aqy vwzI igxqI ivwc knyzIan POjI sLhId aqy jKLmI hoey sn. ajyhy ivwc kYnyzf nMU nfrQ korIaf ikMnf ku dosq smJygf ieh iewk vwzf svfl hY.

          nfrQ korIaf keI vfr amrIkf `qy pRmfxU imjLLfeIlF dfgx dIaF DmkIaF dy cuwkf hY. ipCly idnIN nfrQ korIaf ny afpxf CyvF pRmfxU pRIKx kIqf sI jo ik qfkqvr hfeIzrojn bMb df dwisaf igaf sI.  ies qoN ielfvf keI ieMtr-kFtInYNtl blfsitk imjLfeIlF dy pRIKx vI kIqy gey hn jo kYnyzf aqy amrIkf qwk mfr kr skdIaF hn. sLukrvfr, 15 sqMbr nMU nfrQ korIaf ny dUjI vfr jpfn dy eyarspys dy AuWqy dI iewk blfsitk imjLfeIl dfgI hY. ieh imjLfeIl 3,700 iklomItr dI dUrI qwk  aqy 770 iklomItr AucfeI qwk geI hY.

          kI kYnyzf AuWqy nfrQ korIan hmly dI sUrq ivwc amrIkf swc muwc hI kuJ nhIN krygf? kI nOrYz smJOqf aqy kmFz hfQI dy dMd Kfx nMU hor aqy ivKfAUx nMU hor vflI gwl hY? kI knyzIan eyarspys rfhIN amrIkf vwl dfgIaF jfx vflIaF imjLfeIlF nMU aMqrrfsLtrI pfxIaF `qy rokx dy sFJy Xqn sMBv nhIN hn? dysL dI zIPYNs dy mfmly ivwc amrIkf qoN ikMnI ku dUrI rwKxf surwiKaq aqy sMBv hY? knyzIan nIqI GfiVaF vfsqy ieh iewk vwzf svfl hY ijs vwl avyslfpn shI nhIN hovygf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #940, sqMbr 15-2015

 


gOrI lMkysL df kql: sLwkI huMdf jf irhf hY sMG pirvfr df ikrdfr!

          bMglOr ivwc pMj sqMbr rfq nMU gOrI lMky nfm dI 55 sflf mihlf pwqrkfr dPqr qoN afpxy Gr phuMcI hI sI jd motrsfeIkl `qy svfr kfqlF ny Aus `qy golIaF df mINh vrfH idwqf. gOrI dy isr, grdn aqy sIny AuWqy golIaF lwgIaF aqy Aus ny mOky AuWqy hI dm qoV idwqf. Aus nMU infnf bxf ky 7 golIaF mfrIaF geIaF sn ijhnF ivcoN iqMn Aus nMU vwjIaF. gOrI 'tfeIm af ieMzIaf' dy bMglOr aYzIn, 'sMzy' rsfly aqy iek qylgU tYlIivn cYnl nfl kMMm kr cuwkI sI aqy hux 2005 qoN 'gOrI lMky pwiqRkf' nfm df prcf pRkfsLq kr rhI sI. Auh Kwby pwKI ivcfrDfrf nMU smripq sI aqy Bfrq ivwc jLor PVdI jf rhI swjy pwKI ivcfrDfrf dI nukqfcInI krdI sI. kuJ lok Aus nMU nkslI lihr dI hmdrd vI dwsdy hn. Aus dy isafsI ivcfr kuJ vI hox, iksy nMU vI Aus `qy hmlf krn aqy Aus df kql krn df hwk nhIN hY. hr iksy nMU kfnMUn dI mirXfdf ivwc rih ky ilKx aqy bolx df pUrf hwk hY.

          Bfrq aqy Bfrq qoN bfhr gOrI lMky dy kql df sKLq ivroD hoieaf hY qy bhuq sfry QfvF `qy ros pRdrsLn ho rhy hn. modI rfj ivwc Kwby pwKI pwqrkfrF aqy buwDIjIvIaF `qy hmly qyjL ho rhy hn jo ik icMqfjnk hY. ies qoN pihlF mhfrftr ivwc zf[ nirMdr zBolkr, goibMd pfnsry aqy krnftkf ivwc 2016 `c zf[ klburgI dy kql kIqy gey sn. ieh kql vI Esy qrjL nfl hoieaf hY ijs kfrn ies ipwCy swjypwKI ivcfrDfrf dy pYrokfrF df hwQ hox df sLwk jqfieaf jf irhf hY.

          gOrI lMky nMU lMmy smy qo jfno mfrn dIaF DmkIaF df sfhmxf krnf pY irhf sI. Aus nUM kuJ kysF ivc AulJfieaf igaf sI. gOrI ny afpxy Gr ivwc kuJ smF pihlF 4 srvylMs kYmry lgvfey sn aqy ikhf jf irhf hY iehnF kYmiraF ivwc kfqlF dIaF qsvIrF ho skdIaF hn. iek kYmry dI vIzIE 'c gOrI gwzI 'co bfhr inkl ky Gr dy aMdr jFdI hY qF Aus `qy hmlf huMdf hY aqy Auh DrqI `qy izwg pYNdI hY. gOrI iKlfPL Pysbuwk `qy kuJ postF vI pfeIaF geIaF hn jo qPqIsL hyT hn.

          krnftk srkfr ny ivy jFc tIm (ist) bxfeI hY ijs dI agvfeI sUbfeI pulIs dy ieMtYlIjYs ivMg dy afeIjIpI bI[ky[ isMG krngy aqy zIsIpI (pwCmI) aYm[aYn[ anUcyq ies 21 mYbrI iswt dy pVqflIaf asr hoxgy. gOrI dy Brf ieMdrjIq lMky ny ikhf hY ik ies hwiqaf dI jFc sIbIafeI qo hoxI cfhIdI hY. ieMdrjIq lMky df kihxf hY ik Aus dI BYx OrI ny pirvfr sfhmxy kdy jfn dy qry dI gwl nhIN sI kIqI.

          krnftk dy muwK mMqrI iswDrmeIaf ny ikhf hY ik ies mfmly dI jFc sI[bI[afeI[ qo krfAux df ivklp vI KuwlHf hY. AuWDr kydrI gRih mMqrI rfjnfQ isMG ny vI ies mfmly 'c rfj srkfr qo irport mMgI hY.  krnftk srkfr ny gOrI lMky df aMiqm sskfr pUry srkfrI snmfnF nfl cfmrfj-pyt kbirsqfn 'c kIqf hY aqy ies mOky muwK mMqrI iswDrmeIaf, sfbkf kydrI mMqrI vIrwpf moeIlI aqy hor nyqf puwjy. ies mOky pwqrkfr aqy afm lok vI vwzI igxqI ivwc puwjy sn. modI srkfr swB kf sfQ aqy swB kf ivkfs df nfhrf lgf ky qfkq ivwc afeI sI pr awj sMG pirvfr BfrU pYNdf jf irhf jfpdf hY.  ibhfr `c vI iewk pwqrkfr nMU awj golI mfrn dI KLbr afeI hY, jo bc igaf hY. pwqrkfrF dy kql aqy gAU rwiKaf dy nfm `qy ho rhy afm lokF dy kqlF kfrn sMG pirvfr df ikrdfr lgfqfr sLwkI huMdf jf irhf hY.                  

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #939, sqMbr 08-2017

 


hvfeI XfqrIaF dy hwkF dI rfKI vfsqy sKLq inXm bxfey jfx dI loV

          julfeI 31 -2017 dI Gtnf ny lokF nMU JMjoV ky rwK idwqf sI. ies idn eyar trFijLt dIaF do AuzfxF jo XUrp qoNN mFtrIal af rhIaF sn, nMU mFtrIal ivwc Krfb mOsm kfrn aftvf hvfeI awzy `qy Auqfiraf igaf sI. eyar trFijLt nMU afs sI ik mOsm jldI hI TIk ho jfvgf aqy ieh Auzfxf mFtrIal vfsqy rvfnf kr idwqIaF jfxgIaF ijs kfrn aftvf AuqfrIaF geIaF AuzfxF dy XfqrIaF nMU hvfeI jfhjLF ivwc hI ibTfeI rwiKaf igaf. ajyhf iewk awDy GMty leI qF ho skdf hY pr hYrfnI ies gwl dI hY ik jd 5-6 GMty df smf lMG igaf qwd vI eyarlfeIn dy stfPL ny XfqrIaF dI qMgI vwl iDafn nf idqf jo murgIaF vFg KVy hvfeI jfhfjLF ivwc qfVy hoey sn. iewk qF ieh dovyN PlfeItF 7-8 GMty dy hvfeI sPr ipwCoN aftvf AuqrIaF sn ijs nfl XfqrI Qwk jFdy hn aqy dUjf 5-6 GMty qfVy rihx kfrn XfqrI hor Qwk tut gey sn. iek PlfeIt brsljL qoN aqy dUjI rom `qoN afeI sI.

          XfqrIaF nMU jhfjLF ivwc qfVI rwK ky eyar lfeIn afpxf Krcf bcfAuxf cfhuMdI sI. jhfjLF nMU gyt `qy lgf ky XfqrIaF bfhr kwZx aqy iPr mOsm TIk hox `qy dubfrf jhfjLF ivwc ibTfAux df Krcf bcfieaf jf irhf sI. ies dOrfn jhfjLF df eyar kMzIsLn bMd ho igaf aqy grmI qoN bcx vfsqy drvfjLy Kohl idwqy gey. XfqrIaF dy Kfx pIx leI vI kuJ afPLr nf kIqf igaf. kuJ XfqrIaF ny jd qMg af ky 911 nMbr GMumf idwqf qF aYmrjMsI mdd bhuVI aqy eyar lfeIn ny awKF KohlIaF.

          hux ies Gtnf dI knyzIan tRFsport eyjMsI vloN qPqIsL sLurU hoeI hY. ies lMGy buwDvfr (30 agsq) nMU eyar trFijLt dy vwK vwK aiDkfrIaF dy ies Gtnf bfry ibafn drj hoxy sLurU hoey hn. eyar trFijLt dy PlfeIt syPLtI zrYktr mYiQAU jYksn ny vIrvfr nMU ibafn drj krvfAuNidaF ikhf hY ik Auh ies idn eyar lfeIn dy aprysLn sYNtr ivwc kMm kr irhf sI jd ieh smwisaf pysL afeI. jYksn df kihxf hY ik eyar lfeIn df iDafn XfqrIaF nMU jldI mFtrIal rvfnf krn `qy kyNdrq sI aqy AuhnF ny jhfjLF vfsqy ivhlf gyt qlfsL krn vwl iDafn nf idwqf ikAuNik agr jhfjLF nMU gytF `qy lgf idwqf jFdf qF inXmF anusfr PlfeIt amly nMU bdlxf pYxf sI. ieMJ eyar lfeIn df hor Krcf afAuxf sI, BfvyN ajyhf krnf asMBv nhIN sI. afpxf Krcf bcfAux vfsqy eyar lfeIn ny XfqrIaF nMU axsuKfvyN mhOl ivwc 6 GMty tMgI rwiKaf aqy mOsm TIk hox qy iPAUilMg dI AuzIk vDdI hI geI.

          mYiQAU jYksn ny ieh vI afiKaf ky XfqrIaF vfsqy vDU pfxI jF Kfxy vfsqy Aus qoN koeI mMg nhIN kIqI geI. dovF jhfjLF dy pfieltF aqy PlfeIt zrYktrF ny ikhf ik AuhnF nMU dwisaf jf irhf sI ik awDy GMty ivwc jhfjF ivwc hor qyl pf idwqf jfvygf aqy Auh Auzfx Br jfxgy ijs kfrn AuhnF ny hor pfxI qy Kfxy dI mMg nhIN kIqI. iewk pfielt ny ikhf hY ik agr Aus nMU pihlF pqf huMdf ik AuzIk 90 imMt qoN vwD krnI pYxI hY qF Aus ny XqfrIaF nMU trmInl `qy bfhr kwZx dI mMg krnI sI. ieh ajyhy ibafn hn jo KfnfpUrI vfsqy shI ho skdy hn pr eyar lfeIn df hr pwDr df amlf jxfdf hY ik 5-6 GMty KVy jhfjL ivwc bYTx df kI mqlb hY? aftvf eyarport aQfirtI ny ikhf hY ik Auh qwd hI mdd kr skdy hn agr eyar lfeIn ies dI mMg kry. iPAUilMg kMpnI ny ikhf hY ik hvfeI jhfjLF nMU pihlF tYksIvya `qy roikaf igaf sI ijwQy Auh iPAUilMg nhIN sn kr skdy aqy iPr iPAUilMg eyrIey qoN dUr KVy kr idwqf igaf.

          hr ivBfg aqy aiDkfrI afpxy afp df bcfa krn dI koisLsL ivwc jfpdf hY. jo XfqrIaF nfl bIqI aqy ajyhI hflq ivwc XfqrIaF nfl bIqdI hY Auh XfqrI hI Jwldy hn. eyar lfeInF afpxI srivs aqy ijLMmyvfrIaF nMU GtfAuNdIaF jf rhIaF hn aqy XfqrIaF df aYmrjMsI irsk vDdf jf irhf hY. ieh qF dysL dy aMdr sI, keI vfr XfqrI ivdysLF ivwc kunYkitMg PlfeItF dy Kljgx ivwc vI Ps jFdy hn. hvfeI XfqrIaF dy hwkF dI rfKI vfsqy sKLq inXm bxfey jfx dI loV hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #938, sqMbr 01-2017

 


sihxsLIlqf dI imsfl kfiem kIqI brYNptn dy iewk crc dI sMgq ny!!

          awj sMsfr ivwc Drm dI rfKI aqy mfx snmfn dy nfm `qy ho rhI ihMsf iewk lfielfj bImfrI bxdI jf rhI hY. hr Drm ivwc Drm dy rfiKaF dI igxqI bhuq vDdI jf rhI hY aqy ajyhy lok vI Drm dI rfKI vfsqy mUhrlIaF kqfrF ivwc vyKy jFdy hn jo afpxy Drm df A a qwk vI nhIN jfxdy. ajy ipCly hPLqy hI spyn dy sLihr bfrsIlonf ivwc ieslfm dy kuJ aMnyH rfiKaF ny drjun qoN vwD byksUr lokF nMU iewk vYn hyT drV ky mfiraf. ajy qF AuhnF df vws nhIN cwilaf ikAuNik AuhnF vloN iewk Gr ivwc bxfey jf rhy dysI bMb awg lwg jfx kfrn qbfh ho gey sn. agr ajyhf nf huMdf qF AuhnF pqf nhIN ikMny ku byksUr lokF dI jfn ieslfm dI rfKI vfsqy lYxI sI. ajyhIaF GtnfvF hux afey idn hI huMdIaF hn.

          Bfrq ivwc Drm dy nfm `qy bxy keI gAU rfKy aksr hI afny bhfny byksUr lokF nMU Gyr Gyr kuwtdy hn. iehnF dirMidaF df Auh lok smrQn krdy hn ijhnF dIaF gAUsLflfvF ivwc sYNkVy gAUaF BuwK aqy ipafs nfl  qVp qVp ky mr jFdIaF hn ikAuNik Auh gAUsLflf vfsqy imlI srkfrI grFt aqy lokF df dfn hVwp kr jFdy hn. ieh lok vwzy DrmpRsq hox df sbUq dyx vfsqy afm lokF nMU qF lvyrI gAU iewk ipMz qoN dUjy ipMz BYa rihq ho ky lYjfx nhIN idMdy. duwD vfsqy gAUaF dI KrIdo ProKq vI iehnF DrmIaF kfrn mOq df KOa bx geI hY.

          Bfrq ivwc qF afey idn ies iksm dI Dfrimk aishxsLIlf vyKx nMU imldI hY. ieh sqrF ilKy jfx smyN Bfrq ivwc isrsf vfly sfD dy adflqI kys dy PYsly dI AuzIk ivwc sLFqI bxfeI rwKx vfsqy pMjfb aqy hirafxf ivwc vwzI pwDr `qy puils aqy arD-POjI dl qYnfq kIqy hoey sn aqy POj nMU swdy jfx leI sqrk rwiKaf hoieaf sI. zr AuhnF kiQq DrmIaF qoN hY jo afpxy bfby dI kfnMUn qoN rfKI vfsqy ipMzF, ksibaF aqy sLihrF nMU lFbU lgfAux nMU lwKF dI igxqI ivwc iqafr bYTy hn.

          ajyhf pihlF vI keI vfr vfpr cuwkf hY. ijs iksy iPrky df afgU kfnMUn dy isLkMjy ivwc Psdf hY, Auh iPrkf zrfvy dyx lwg jFdf hY. hirafxf ivwc kiQq sMq rfmpfl dy smrQkF ny adflqI hukm lfgU krn qoN rokx vfsqy zyry dI morcfbMdI kr leI sI. isLv sYnf vfly keI vfr kfnMUn nMU cxOqI dy cuwky hn. pMjfb ivwc byadbI dy kysF ivwc BYa vflf mhOl isrijaf jFdf irhf hY aqy iek qoN vwD kysF ivwc kfnMUn vloN cfrj kIqy gey kiQq dosLIaF dI hwiqaf kIqI jf cwukI hY.

          ajyhy mhOl ivwc kI ieh soicaf jf skdf hY ik iksy sMgq nfl BrI msijd, gurdvfry jF mMidr ivwc koeI sbMiDq Drm dI cwl rhI srivs dOrfn, mirXfdf BMg krky ijMdf bc jfvy? awvl qF DrmIaF dI sMgq Aus dIaF botIaF botIaF kr dyvygI. agr kuJ isafxy bcf lYx qF Drm dy rfKy agly gyV ivwc hlfl krn vfsqy ivsLysL dsqf bxf lYxgy. aqy Drm dy afgU mIzIaf ivwc altImytmF, ibafnF, DmkIaF aqy horF `qy sfijsL hyT sLrfrq krvfAux dy dosLF dI JVI lgf dyxgy.

          pr ipCly idnIN brYNptn dy iewk crc dI sMgq ny sihxsLIlqf dI imsfl kfiem kr idwqI hY. do ku hPLqy pihlF sLfm dI crc srivs dOrfn stIljL aYvinAU `qy siQq syNt ieAUjIn crc dI sMgq ajy pRBU jwsU df Bjn gf ky htI sI aqy polYNz qoN afieaf iewk pfdrI kQf krn hI lwgf sI ik do nOjvfn pozIam `qy lwgy mfeIk sfhmxy afey aqy iek ny afpxy sYWl Pon `qy gMdy qy asLlIl gIq lgf ky Pon nMU mfeIk awgy kr idwqf. ieh aMgryjLI gIq eyny gMdy sn ik iek dI iek lfeIn dwsxI musLkl hY jo ies qrF sI, kuwqIey qyrf Ksm ikhVf hY?

          crc dI sMgq pRysLn ho geI aqy bhuqy bjLurg zr gey. sMgq ivcoN iqMn bMidaF ny hOslf kr ky iek sLrfrqI nMU mOly `qy kfbU kr ilaf aqy puls dy afAux qwk kfbU rwiKaf. iksy ny Aus dI kuwtmfr nhIN kIqI aqy nf hI iksy afgU ny aKbfrI ibafnbfjLI kIqI hY. sLrfrq krn vfly Cokry `qy puils ny iqMn cfrj lgfey hn aqy nbflg (16 sfl df) hox kfrn Aus df nfm jMqk nhIN kIqf igaf. DMn hY ies crc dI sMgq dI sihxsLIlqf. puils ies Gtnf nMU hyt-krfeIm nhIN smJdI.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #937, agsq 25-2017

 


inrBY kFz dy sfZy cfr sfl ipwCoN vI ryp-klcr nMU zYNt nhIN pfieaf jf sikaf!

          16 dsMbr 2012 nMU sfAUQ idwlI ivwc vfpry inrBY gYNgryp kFz ny Bfrq nMU ihlf ky rwK idwqf sI qy ies dI crcf sMsfr pwDr `qy hoeI sI. iPijLEQrYpI dI ividafrQx 23 sflf joqI isMG jo ies kys ivwc inrBY dy nfm nfl jfxI jfx lwg peI sI, afpxy sfQI aivMdrf pRqfp pFzy nfl iewk bws ivwc cVIH. Auh ies gwl qoN axjfx sn ik ies bws ivwc zrfievr smyq 6 hYvfn suafr sn ijhnF ny dovF nMU burI qrF kwuitaf aqy cwldI bws ivwc gYNg ryp krn ipwCoN bfhr suwt idwqf. idwlI ivwc 11 idn ientYNisv kyar ivwc rihx ipwCoN inrBY nMU byhosLI dI hflq ivwc isMGfpur dy hspqfl ivwc ielfj vfsqy Byijaf igaf pr Auh do idnF bfad svfs Cwz geI.

          ies iGnfAuxI Gtnf dI ivapk inMdf hoeI aqy dysL Br ivwc ies iksm dy kfmuk aprfDIaF nMU Pfst-trYk adflqF sfhmxy pysL krky dosLI pfey jfx `qy Pfhy lgfAux dI mMg AuWTI qFik Bfrq ivwc ryp-klcr nMU nwQ pfeI jf sky. mOky dI srkfr ny lokF dI mMg dy hwk ivwc hF pwKI huMgfrf Biraf. ies kys ivwc sfry dy sfry dosLI PV ley gey sn aqy iehnF ivcoN iewk ijs df nfm rfm isMG ny jylLH ivwc KudkusLI kr leI sI. iehnF 6 bdmfsLF ivcoN swB qoN CotI Aumr df dosLI muhMmd iProjL  ryp aqy kql ivwc dosLI qF pfieaf igaf pr nbflg hox kfrn Aus nMU isrPL 3 sfl kYd hoeI. Pfst trYk adflq ivwc bcdy cfr dosLIaF nMU 14 sqMbr 2013 nMU mOq dI sjLf suxfeI geI. dosLIaF ny idwlI hfeIkort ivwc apIl kIqI aqy adflq ny hyTlI adflq dy PYsly `qy 13 mfrc 2014 nMU mohr lgf idwqI.

          cfry dosLIaF ny suprIm kort ivwc apIl dfKlL kr idwqI jo 5 meI 2017 nMU rwd kr idwqI geI. dosLI ajy suprIm kort ivwc rIivAU ptIsLn pf skdy hn aqy rwd hox dI sUrq ivwc rfsLtrpqI kol rihm dI apIl dfKl kr skdy hn. ies kys nMU 4 sfl 8 mhIny ho gey aqy ieh Pfst-trYk ivwc sI. ajy hor keI sfl lMG jfxgy.

          inrBY kFz ipwCoN idwlI aqy Bfrq dy hor keI ihwisaF ivwc gYNg ryp aqy ipwCoN kql dy keI kys hoey hn. kiQq Pfst-trYk adflqF vI ajy qwk Pfst nqIjy nhIN dy skIaF. ieh TIk hY ik iksy nfl adflqF ivwc byiensfPI nhIN hoxI cfhIdI pr sfbq ho cuwky iGnfAuxy kysF ivwc sKLq sjLf qF hoxI cfhIdI hY. ieh jLrUrI nhIN hY ik dosLIaF nMU Jwt Pfhy lgf idwqf jfvy pr afKr svfs qwk kYd (no prol) dI sjLf qF ajyhy dosLIaF nMU imlxI hI cfhIdI qwd hI horF nMU sKLq kfnMUn df sunyhF imlygf.

          15 agsq nMU cMgIgVH ivwc Bfrq dy ajLfdI idn smfgm `c ihwsf lY ky Gr prq rhI 12 sfl dI bwcI nfl sYktr 23 iclzrn pfrk  `c jbr ijnfh kIqf igaf aqy dosLI ajy puils dy hwQ nhIN afieaf.

          aMimRqsr ivwc iek 14 sflf nfbflg kuVI nUM agvf krky jbr-jnfh krn dy mfmly 'c puils vlo igRqfr kIqy kiQq doI nOjvfn nUM jdo 17 agsq nMU adflq 'c pyI AuprMq iljfieaf jf irhf sI qF Auh hwQkVIaF smyq pihlI mMil qo Cfl mfr ky rfr ho igaf. puils hux 22 sflf hrmn isMG nMU lBdI iPrdI hY. ieh ajy pqf nhIN lwg sikaf ik Auh Bwijaf hY jF Bjfieaf igaf hY.

          17 agsq nMU cMzIgVH dy iewk hspqfl ivwc 10 sfl dI lVkI ny iewk bwcI nMu jnm idwqf hY. ieh kys adflq dI ingrfnI hyT sI aqy adflq ny smF lMG jfx kfrn grBpfq dI afigaf nhIN sI idwqI. kihMdy hn ik ies 10 sfl dI bwcI df mfmf hI Aus nfl jbr jnfh krdf irhf sI ijs nMU PV ilaf igaf hY aqy Aus df zIaYney ilaf igaf hY. nvjMmI bwcI nMU god lYx dI pRIikRaf sLurU kr idwqI geI hY. cMzIgVH bfl aiDkfr kimn dI cyarprsn bIbI hrijMdr kOr ny ies nMU iewk vwzf klMk dwsidaF ikhf hY ik cMzIgVH dy nfl-nfl pMjfb ivc vI sfnUM sBnF dIaF DIaF leI surwiKaq mfhOl isrjxf pvygf. jft aMndoln mOky mUrQwl ryp kFzF df mfmlf ajy ltk irhf hY. inrBY kFz dy sfZy cfr sfl ipwCoN vI Bfrq ivwc ryp-klcr nMU ajy zYNt nhIN  pfieaf jf sikaf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #936, agsq 18-2017

 


72 sfl pihlF vfpry hIrosLImf pRmfxU duKFq nMU Xfd kridaF!

          72 sfl pihlF, 6 agsq 1945 nMU amrIkI hvfeI POj dy boieMg bI-29 bMbfr hvfeI jhfjL ny jpfn dy sLihr hIrosLImf `qy pRmfxU bMb suwitaf sI ijs nfl 140,000 lok mfry gey sn aqy sLihr df bhuqf ihwsf ZihZyrI ho igaf sI. ieh sMsfr ivwc pihlf pRmfxU hmlf sI aqy ies ivwc vriqaf igaf pRmfxU bMb 20 iklotMn df diwsaf jFdf hY. awj ies qoN keI guxf vwD mfrU pRmfxU bMb bxf ley gey hn. amrIkI pRDfn hYrI aYs trUmYn ny 25 julfeI 1945 dy idn jpfn dy 4 sLihrF `qy pRmfxU hmly dy hukm idwqy sn aqy 6 agsq 1945 nMU jo bMb hIrosLImf `qy suiwtaf igaf Aus df nfm iltl boie rwiKaf igaf sI aqy ieh XurynIam df bixaF hoieaf sI. ies hmly qoN bfad hYrI trUmYn ny jpfn nMU hiQafr suwtx leI ikhf sI aqy cyqfvnI idwqI sI ik agr ajyhf nf kIqf igaf qF jpfn `qy ajyhI awg vrHfeI jfvygI jo sMsfr pihlF kdy nhIN vyKI. ies qoN iqMn idn bfad, 9 agsq 1945 nMU amrIkI hvfeI POj ny jpfn dy nfgfsfkI sLihr `qy PYtmYn nfm df pRmfxU bMb suwitaf sI ijs ivwc plotonIam vriqaf igaf sI. ies nfl 75,000 lok mfry gey sn. nfgfsfkI hmly qoN 6 idn bfad, 15 agsq 1945 nMU jpfn ny hiQafr suwt idwqy sn.

          jpfn ny 2 sqMbr 1945 nMU ienstrUmYNt afPL srMzr `qy dsqKq kr idwqy sn ijs nfl sMsfr df dUjf XuwD smfpq ho igaf sI. ies qoN pihlF jpfn dy sihXogI jrmnI nMU lwkqoVvIN hfr ho cuwkI sI. amrIkf awj qwk ieh dfavf krdf hY ik iehnF do pRmfxU bMbF dI vrqoN XuwD dy Kfqmy vfsqy kIqI geI sI aqy iehnF pRmfxU bMbF dI vrqoN qoN  ibnF jpfn nfl XuwD hor lMbf ho skdf sI. vwzI igxqI ivc sovIaq POj mynlYNz jpfn `qy hmlf krn leI kmrkwsy kr cuwkI sI aqy amrIkI hvfeI hmilaF ivwc tokIE smyq jpfn dy 60 sLihrF ivwc qbfhI mc cuwkI sI.

          lMGy aYqvfr, 6 agsq 2017 dy idn hIrosLImf pIs mYmorIal pfrk ivwc 80 dysLF qoN 50 hjLfr lok sflfnf smfgm ivwc sLfml hoey.  ies mOky bolidaF jfpfnI pRDfn mMqrI iMo aby ny ikhf ik jfpfn nUM AumId sI ik pRmfxU hiQafrF qo mukq dunIaf leI iek aijhf kdm AuTfieaf jfvygf ijs nfl sB dy sihmq hoxgy. aby ny ikhf ik pRmfxU hiQafrF qo mukq dunIaF dy inrmfx leI sfnUM pRmfxU hiQafr rwKx vfly qy nf rwKx vfly dy dovF dI ihwsydfrI dI rUrq hY. AunHF sMXukq rftr sMDI dI iswDI crcf kIqy ibnF ikhf pRmfxU hiQafrF nUM qm krn dI idf 'c qyI leI sfzf dy dyvF pwKF nUM Auqfihq krn leI aMqrrftrI BfeIcfry dI agvfeI krn vfsqy bcnbwD hY.

          6 agsq 1945 hIrosLImf `qy pRmfxU hmly smyN qoikI PUjImorI dI Aumr isrP iek sfl dI sI aqy Auh afpxI mF dI god ivwc sI. awj 73 sflF df ho cuwkf qoikI PUjImorI ies hmly ivwc bc igaf sI. Aus df kihxf hY ik pRmfxU hiQafr mnuwKqf dy dumx hn.

          72 sfl pihlF vfpry hIrosLImf pRmfxU duKFq nMU Xfd kridaF agr awj dy sMsfr `qy njLr mfrIey qF hr pfsy Gfiqk pRmfxU hiQafrF df psfrf hY. amrIkf, rUs, cIn, brqfnIaF aqy PrFs (pMj pRmfxU qfkqF) qoN ielfvf Bfrq, pfikssqfn, iejLrfeIl aqy AuWqrI korIaf kol vI pRmfxU bMb hn. eIrfn qyjLI nfl ieDr vD irhf hY aqy dwKxI aPrIkf smyq keI dysL pRmfxU smrwQf rwKdy hn. 1945 ivwc amrIkI pRDfn hYrI trUmYn ny 25 julfeI 1945 dy idn jpfn `qy pRmfxU hmly dy hukm idwqy sn aqy pihlf bMb 6 agsq 1945 nMU Bfv 12 idn bfad suwitaf jf sikaf sI pr awj ajyhy hukm `qy aml krnf kuJ imMtF df Kyz hY. bhuq sfry dysL pRmfxU hiQafrF nfl lYs ieMtr-kFtInYNtl blfsitk imjLfeIlF qfxI bYTy hn jo 10,000 qoN 20,000 iklomItr qwk mfr krdIaF hn.

          AuWqrI korIaf vI ajyhIaF imjLfeIlF tYst kr cuwkf hY aqy amrIkf dy tfpU guafm `qy imjLfeIlF dfgx dI DmkI dy cuwkf hY. amrIkI pRDfn trMp juvfbI DmkIaF dy irhf hY. cIn aqy Bfrq dI bfrzr `qy qUM qUM mYN mYN ho rhI hY. cIn aqy amrIkf ivckfr vI smuMdrI Kyqr `qyy cInI klym dy mfmly ivwc KVk rhI hY. eIrfn pRmfxU qfkq vwl vwD irhf hY aqy iejLrfeIl nMU sMsfr dy nksLy qoN alop krn dIaF DmkIaF dy irhf hY.

          Bfrq aqy pfiksqfn dy irsLqy vI qlK cwl rhy hn. ipCly mhIny jMqk kIqI geI jfxkfrI muqfibk 1999 ivwc kfrigl XuwD dOrfn hmly leI inkly do BfrqI jfgUar jhfjLF ivcoN iewk ny afpxf lyjLr gfeIzz bMb bfrzr pfr iek pfik POjI kYNp `qy qfx ilaf sI pr hukm nf imlx kfrn ies nMU dfigaf nhIN sI. hux pqf lwgf hY ik agr ieh bMb dfg idwqf jFdf qF ies POjI kYNp ivwc Es vkq pfik pRDfn mMqrI sLrIP aqy POj muKI jnrl musLwrPL mjUd sn jo mfry jf skdy sn. pfik ies nMU lIzrisLp `qy qwk ky kIqf igaf Gfiqk hmlf smJ ky pmfxU hiQafrF nfl juvfb dy skdf sI. ieMJ dovyN dysL axjfxpuxy ivwc hI pRmfxU twkr dy iknfry puwj gey sn. hIrosLImf aqy nfgfsfkI qoN 72 sfl bfad sMsfr awj ikqy vwD asurwiKaq hY.                         -blrfj idEl, KLbrnfmf #935, agsq 11-2017

 


kYivn jOhnstn iKlfPL lfey cfrj inrol isafsq qoN pRyrq

          24 julfeI nMU pIal rIjnl puils ny kYivn jOhnstn iKlfPL nPrq PYlfAux (hyt krfeIm) dysL dosL afied kr idwqy hn. 45 sflf imsIsfgf invfsI kYivn jOhnstn pIal pbilk skUlF ivwc musilm ividafrQIaF leI nmfjL pVHn dI afigaf dyx df ivroD krdf irhf hY jo ik Aus df hwk hY. vwK vwK BfeIcfiraF dy hor vI bhuq sfry lok ies df ivroD kr rhy hn, ieh vwKrI gwl hY ik pIal borz lokF dI sunx nMU iqafr nhIN hY. kYivn jOhnstn vloN ilbrl aYmpI iekrf Kfild dy mon aYm-103 df vI ivroD kIqf igaf sI. aYmpI iekrf Kfild ny ieh ibwl kiQq ieslfmoPobIaf rokx vfsqy ilaFdf sI, ijs df asl mMqv jhfdIaF df ivroD krn vfilaF dy mUMh bMd krnf jfpdf hY. hux Gwto Gwt   iewk sLihrI df mUMh nMU bMd krn dI koisLsL sfhmxy af geI hY.

          kYivn jOhnstn imsIsfgf qoN myar dI cox lV cuwkf hY aqy iewk PrIzm rport nfm dI vYWbsfeIt vI clfAuNdf hY. Auh df imsIsfgf dI myar bOnI krONbI nfl vI dsq-pMjf pY cuwkf hY. kYivn jOhnstn iKlfPL afied kIqy gey nPrq PYlfAux dy dosLF qoN ilbrl aYmpI Emr algbrf vI bfgo bfg ho igaf hY. aYmpI Emr algbrf vI iekrf Kfild dI klfs ivwc hI afAuNdf hY ijs nMU vD rhy ieslfimk kwtVvfd nfloN ies df ivroD krn vfly ijLafdf Kqrnfk jfpdy hn.

          asIN kYivn jOhnstn vloN khI aqy kIqI geI hr gwl df smrQn nhIN krdy pr ilKx bolx dI ajLfdI Aus df vI muZlf aiDkfr hY ijs nMU Kohx df Xqn kIqf jf irhf hY. PYzrl aqy subfeI ilbrl Kymy ivwc pihlF hI kfPI hlcl sI ijs df kfrn musilm kwtVpMQIaF nMU KusL krnf ho skdf hY ikAuNik subfeI coxF jldI af rhIaF hn. aPsos dI gwl

hY ik pIal rIjnl puils vI ies ivwc sLfml ho geI hY aqy subfeI atfrnI jnrl jfisr nkvI qoN pRvfngI hfsl krn ipwCoN kYivn `qy dosL afied kIqy gey hn. atfrnI jnrl jisr nkvI ny mltIkcrl aqy ienklUisv sosfiet dy prdy hyT iek sLihrI dy ilKx qy bolx AuWqy pfbMdI lgfAux dI koisLsL kIqI hY. nkvI dy dPLqr ny mMinaF hY ik pIal puils ny kYivn iKlfPL dosL afied krn dI afigaf mMgI sI jo dy idwqI geI sI. iehnf cfrjF df koeI Tos aDfr nhIN hY. kYivn ny nf iksy nMU Auksfieaf hY aqy nf iksy ny Aus dI Eksfht ivwc af ky iksy kfnMUn dI koeI AulMGxf kIqI hY.

          ies dy Elt EntyrIE dIaF keI msijdF jo qwqI qfsIr vfilaF dy pRbMD hyT hn, ivwc jhfdIaF dy hwk ivwc pRcfr kIqf jFdf hY aqy gYr muslmfnF nMU kfPr afiKaf jFdf hyY. ies bfry AudfrfvfdI musilm lyKk aqy buwDIjIvI keI vfr Kbrdfr kr cuwky hn pr iksy srkfr jF puils Pors ky ajy qwk koeI kfrvfeI nhIN kIqI. atfrnI jnrl jisr nkvI vfsqy mltIkcrl aqy ienklUisv sosfiet sLfied iek vMn-vya strIt hI hY.

          d EntyrIE isvl ilbrtIjL asosIeysLn (EsIaYley) ny kYivn `qy lgfey cfrjF nMU isstymYitklI polItkl (pUrI qrF rfjsI) ikhf hY aqy asIN ies nfl pUrI qrF sihmq hF. EsIaYley ny atfrnI jnrl jisr nkvI nMU ieh cfrj qurq vfps lYx leI afiKaf hY. sMsQf ny iehnF cfrjF dy ivroD ivwc iek afn lfeIn ptIsLn vI sLurU kIqI hY. ies ptIsLn ivwc ikhf igaf hY ik kYivn dy iKlfPL dosL pUrI qrF rfjnIqI qoN pRyrq hn aqy ies nfl pbilk, puils aqy adflqF df smF (rIsorsjL) brbfd ho rhy hn jo nhIN hoxy cfhIdy. awgy ikhf hY ik ieh dosL knyzIan smfj vfsqy nuksfndyh hn aqy iek sLihrI dy iKlfPL pwKpfqI (anjst) qy nf mMnxXog (nf shfrnXog) hn.

          EsIaYley dy KojI zYins rynkort ny ikhf hY ik krImInl koz dy sYksLn 319 (2) ijs hyT kYivn nMU cfrj kIqf igaf hY, iek EbsIn lfa (inrfrQk kfnMUn) hY. jmhUrI sosfietI ivwc ajyhy kfnMUn nhIN hoxy cfhIdy ijhnF hyT styt nMU aslI nuksfn sfbq krn qoN Cot imldI hovy.  ptIsLn ivwc ikhf igaf hY ik iksy sLihrI nMU ies ZMg nfl cfrj krn dI QF msly pbilk zIbyt nfl hwl kIqy jfxy cfhIdy hn.

          Dfrimk kwtVvfdI knyzIan jIvnjfc, puils aqy srkfr vrgy sMivDfink adfiraF `qy BfrU pYNdy jf rhy hn jo ik kYnyzf dy BivK vfsqy Gfiqk hovygf. kYivn jOhnstn iKlfP lgfey dosLL inrol isafsq qoN pRyrq hn aqy qurq zrfp kIqy jfxy cfhIdy hn. ilKx bolx dI ajLfdI dy hwk ivwc hr sLihrI nMU KVnf aqy ptIsLn df smrQn krnf cfhIdf hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #934, agsq 04-2017

 


vDIkIaF dI rOsLnI ivwc puils nMU hor juvfbdyh bxfey jfx dI loV!!

        lMGy mMgvfr, 25 julfeI nMU mYtro torFto puils kFstybl aqy Aus dy Brf (iewk isvlIan) nMU asflt dy kys ivwc cfrj kIqf igaf hY. AuhnF vloN kIqI geI kiQq vDIkI (asflt) 28 dsMbr 2016 dI Gtnf nfl sbMiDq hY pr mfmUlI cfrj hux lgfieaf igaf hY.  ivtbI ivwc 28 dsMbr 2016 dy idn mYtro torFto puils kFstybl mfeIkl QrOlt jo ik afPL izAUtI aqy isvl kwpiVaF ivwc sI, ny sVk `qy jFdy kfly nOjvfnF nMU rukx vfsqy llkfiraf qy afpxy afp bfry puils aPsr hoxf dwisaf. iewk qF ieh mYtro puils dy aiDkfr Kyqr df ielfkf nhIN hY sgoN zurhm rOjnl puils df Kyqr hY. dUjf sVk `qy jFdy kfly nOjvfn iksy kfnMUn df AulMGx nhIN sn kr rhy aqy jykr krdy vI huMdy qF ies Kyqr dI puils nMU sUicq krnf bxdf sI.

        pr mIzIaf rportF muqfibk ies afPL izAUtI kFstybl ny AuhnF df ipwCf kIqf aqy 19 sflf zfPOnty imlr nMU bhuq hI burI qrF kuwitaf. ies mfrkuwt ivwc kirscn QrOlt ny vI brfbr ihwsf ilaf ijs nMU hux asflt, aYgrfvyitz asflt aqy asflt ivd vYpn dy dosLF ivc cfjr kIqf igaf hY. iehnF dovF df bfp 30 sflF qoN torFto puils aPsr hY. ies vihsLI mfrkuwt ivwc 19 sflf nOjvfn imlr dy gMBIr swtF lwgIaF, Aus dy nwk smyq keI hwzIaF tuwt geIaF. Aus dy vkIl jUlIan Pflknr muqfibk imlr nMU vfr vfr GsuMn aqy lwqF mfrIaF geIaF. Aus `qy mYtl dy pfeIp nfl vfr kIqy gey. mUMh `qy eynIaF swtF mfrIaF geIaF ik ies nOjvfn dI iewk awK jFdI rhI ijs nMU hux aprysLn kr ky kwiZaf jfvygf.  ieh dosL ajy adflq ivwc sfbq nhIN hoey pr pIVHq dI zrI hoeI mF aqy vkIl ny ieh Gtnf ieMJ hI ibafn kIqI hY.

        zuurhm rIjn dI puils mOky `qy af geI aqy byiensfPI dI hwd vyKo ik jLKLmI pey kfly nOjvfn imlr nMU cfrj kr ilaf igaf. Aus `qy  hiQafr rwKx df cfrj, hiQafr nfl asflt (ijsmfnI hmlf) krn dy do cfrj, $5000 qoN Gwt dI corI krn aqy BMg (mYrUvfnf) rwKx dy cfrj lgfey gey. burI qrF jLKmI nMU hspqfl lY jfieaf igaf. torFto stfr dI iek rport muqfibk meI 2017 ivwc Aus iKlfPL lgfey gey sfry cfrj krfAUn atfrnI vloN vfps lY ley gey.

        pIVHq nOjvfn imlr dI mF aqy Auh afp eyny zry hoey hn ik ieh ipCly 7 mhIny qoN kys pbilk nhIN hoieaf. mF smJdI hY ik Aus dy byty df rMg kflf hox kfrn Aus nfl ieh vDIkI hoeI hY. subfeI inXm hY ik agr iksy ajyhI Gtnf ivwc koeI puils vflf ihwsydfr hovy qF aYs afeI XU (spYsLl ienvYstIgysLn XUint) nMU bulfieaf jFdf hY pr ies kys ivwc  zyrhm puils aqy mYtro puils dovF ny ies Xuint nMU nhIN bulfieaf. pIVHq dy vkIl jUlIan Pflknr ny jUn ivwc sLkfieq kIqI qF ies XUint nMU bulfieaf igaf sI ijs dI qPqIsL ipwCoN kFstybl mfeIkl aqy Aus dy Brf dy iKlfP cfrfj lgfey gey hn. mfeIkl nMU qnKfh smyq sspYNz kr idwqf igaf hY. Auh Gr bYTf pUrI qnKfh lvygf. ieh vI AuntyrIE df anoKf kfnMUn hY ijs nMU subfeI srkfr bdlx df nfm nhIN lYNdI.

        hoxf kuJ nhIN hY ikAuNik aYs afeI XU vI puils df hI iek XUint hY jo agr ihstrI vyKIey qF puils nMU bcfAux df kMm hI krdf hY. jLKLmI nOjvfn imlr dI kuwtmfr dI Gtnf qoN pihlF aqy Gtnf qoN ipwCoN vflIaF do qsvIrF brfbrf Cpx nfl lokF ivwc puils dIaF vDIkIaF dI crcf iCV peI hY jo aksr ajyhy kysF ipwCoN iCVdI hY pr iksy puils vfly df kdy iksy kql qwk dy kys ivwc vfl ivMgf nhIN hoieaf.

        puils ny ies kys nMU ikvyN hYNzl kIqf hY, hux ies dI qPqIsL hfltn rIjnl puils nMU sONpI geI hY. ieh aYlfn torFto puils cIP mfrk sFzrjL ny 27 julfeI nMU puils borz dI mIitMg ivwc kIqf hY ijs ivwc iek kfly BfeIcfry dy jrnilst zYsmMz kol nMU bolx nhIN idwqf igaf ikAuNik ieh muwdf borz dI mIitMg dy eyjMzy `qy nhIN sI. eyjMzy `qy rwKx dI loV vI nhIN hY, loV qF prdfpocI dI hY jo ho jfvygI. puils vDIkIaF dI rOsLnI ivwc puils nMU hor juvfbdyh bxfey jfx dI sKLq loV jo huMdI nhIN jfpdf!

-blrfj idEl, KLbrnfmf #933, julfeI 28-2017

 


rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg df sLlfGfXog kdm

          rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg ny iesnf ieslfimk sosfietI afPL kYnyzf df cYirtI stYts (KrfieqI ruqbf) KLqm kr idwqf hY. ies dy nfl hI knyzIan ieslfimk trwst PfAuNzysLn df cYrtI stYts vI KLqm kr idwqf igaf hY. iehnF dovF sMgTnF df afpsI sbMD hY. ieh stYts bykYgdIaF krn rwd kIqf igaf hY jo afizt ipwCoN sfhmxy afeIaF hn. rport muqfibk iehnF sMgTnF vloN pfiksqfn ivwc dihsLqgrdI nfl juVIaF jQybMdIaF nMU mfieaf ByjI jFdI rhI hY.

          ieh dovyN sMgTn ieslfimk sosfietI afPL nfrQ amYirkf-kYnyzf (iesnf-kYnyzf) nfl juVy rhy hn. dovF df ieko aYzrYs hY jo ik imsIsfgf ivwc hY. keI vwzy knyzIan afgU iesnf-kYnyzf dy smfgmF ivwc Bfg lYNdy rhy hn ijhnF ivwc mjUdf pRDfn mMqrI jsitn trUzo aqy pbilk sYPtI mMqrI rlP gozyl sLfml hn. jd trUzo aqy gozyl 2013 ivwc iesnf-kYnyzf dy smfgm ivwc Bfg lYx afey sn qF Es smyN Auh ivroDI iDr ivwc sn.

          ieAuN jfpdf hY ik ies iksm dy sMgTn keI sihXogI sMsQfvF KVIaF kr lYNdy hn aqy iPr rl iml ky kMm krdy hn. cfr sfl pihlF rYvinAU kYnyzf ny iesnf zIvYlpmYNt PfAuNzysLn df cYrtI stYts rwd kr idwqf sI ikAuNik ies vloN pfiksqfn ivwc imlItYNsI nfl juVy sMgTnF leI PMz jutfey jFdy sn jo ksLmIr ivwc dihsLqI kfrvfeIaF krdy hn.

          hux jo do sihXogI sMgTnF dy cYrtI stYts Kqm kIqy gey hn, Aus df aDfr qPqIsL df iswtf hY ijs muqfibk torFto dI iewk msijd iesnf-ieslfimk srivsjL vfsqy tYks-Cot rsIdF idMdI sI, jo pfiksqfn ivwc hiQafrbMd dihsLgrd gruwp dy df cYirtI ivMg nfl sbMDq sI, jo BfrqI ksLmIr ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF kr-krvf irhf hY.

          ieh swB nfm aqy iehnF sMgTnF dIaF rl ky kIqIaF jf rhIaF nklo-hrkqF nMU smJxf afsfn nhIN hY. torFto dI jfmI msijd vloN iekwTy kIqy gey PMz iesnf zIvYlpmYNt nMU idwqy jFdy sn jo ieh PMz rIlIPL afrgynfeIjysLn afPL ksLmIrI musilmjL (rokm) nMU Byjdf sI. ieh dfavf cYrtI zrYktoryt ny nvyN rIlIjL kIqy rIkfrz ivwc kIqf hY.

          rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg ny ikhf hY ik rokm (afr E ky aYm) dihsLqgrd sMgTn jmfieq-ey-ieslfmI df cYrtI ivMg hY. jmfieq-ey-ieslfmI  df hiQafrbMd ivMg ihjbuwl mjfhdIn hY jo BfrqI ksLmIr ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF kr irhf hY. cYrtI ivBfg ny iesnf ieslfimk srivsjL nMU ilKy KLq ivwc ies afizt dy iswty df ibAurf idMidaF ikhf hY ik ihjLbuwl mjfhdIn sMgTn nMU Bfrq aqy XUrpIan XUnIan ny dihsLqgrd sMgTn GoisLq kIqf hoieaf hY. cYrtI ivBfg ny ieh vI afiKaf hY ik rokm, jmfieq-ey-ieslfmI aqy ihjLbuwl mjfhdIn ivckfr qsdIk kIqI jf cuwkI zrYktrisLp dI sFJ qoN ieh KdsLf Aupjdf hY ik eyQy iekwTy kIqy jFdy PMz jmfieq-ey-ieslfmI dy rfjsI mMqv aqy ies dy hiQafrbMd ivMg ihjLbuwl mjfhdIn vloN vrqy jFdy hn. ihjLbuwl mjfhdIn dy afgU sXd slfhudIn nMU amrIkf ny dihsLqgrdF dI ilst ivwc sLfml kr ilaf hY.

          ijhnF sMgTnF df cYrtI stYts rwd kIqf igaf hY, cYrtI ivBfg vloN afpxI rport ivwc AuhnF vloN PMzF dI durvrqoN dIaF keI AudhrxF vI idwqIaF hn. iesnf-kYnyzf dIaF hor sUibaF ivwc vI vwK vwK nfvF hyT brFcF hn. iesnf-kYnyzf ny dfavf kIqf hY ik sMgTn qoN kuJ glqIaF hoeIaF hn ijhnF nMU suDfr ilaf igaf hY. pr ihjLbuwl mujfhdIn vrgy dihsLqgrd sMgTn nfl iksy knyzIan cYrtI df sbMD ajyhI glqI nhIN hY ijs nMU suDfiraf jf skdf hovy.

          rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg vloN iesnf-kYnyzf nMU iliKLaf igaf KLq kfPI lMbf aqy jfxkfrI BrpUr hY joik globl inAUjL dI vYbsfeIt `qy vI AuplBd hY. kYnyzf nMU dysL ivwc rijstrz cYrtI sMsQfvF dI ingrfnI hor vDfAuxI cfhIdI hY. iehnF sMsQfvF nMU pUrI qrF juvfbdyh bxfieaf jfxf cfhIdf hY aqy smyN isr ivsqrq rItrn nf Brn vflIaF KrfieqI sMsQfvF df stYts qurq rwd kIqf jfxf cfhIdf hY. isafsI afgUaF nMU vI ajyhy sMgTnF qoN Kbrdfr rihxf cfhIdf hY aqy votF dI lflsf ivwc awKF bMd nhIN krnIaF cfhIdIaF. rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg dy ies sLlfGfXog kdm dI srfhnf krnI bxdI hY. ies kdm nfl hor cYrtIjL nMU vI spsLt sunyhF iml jfxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #932, julfeI 21-2017


jsitn trUzo dy kYnyzf ivwc qF dihsLqgrdF df vI rYpUtysLn huMdf hY

          30 sflf Aumr Kfdr iek ajyhf ivakqI hY ijs df sfrf koVmf hI dihsqLgrd hY. kYnyzf df jMimaf hox kfrn Auh knyzIan jLrUr hY pr Auh knyzIan kdrF kImqF df DfrnI nhIN hY. Aus df dihsLqgrd ipqf aqy Aus df pirvfr kYnyzf nMU inMddf vI irhf, vrqdf vI irhf aqy kYnyzf (aqy rUl afPL lfa) iKlfPL jhfd vI krdf irhf. ies jhfdI nMU hux kYnyzf dI jsitn trUzo srkfr ny dysL dy lokF dI lhU psIny dI kmfeI ivcoN $10[5 imlIan zflr dy idwqf hY aqy nfl hI ilKqI muafPLI vI mMg leI hY.

          kYnyzf aqy ies dy lokF nMU iks ksUr dI sjLf idwqI geI hY? aKLy Aumr Kfdr dy hwkF df Gfx hoieaf hY aqy kYnyzf dI srkfr qy surwiKaf eyjMsIaF dIaF glqIaF kfrn Kfdr nMU amrIkI eyjMsIaF ny qsIhy idwqy sn ijs nfl Aus nMU nf-sihxXog ksLt hoieaf. ies nfl iekwly Aumr Kfdr dy hI nhIN sgoN kYnyzf ivwc ilbrl pfrtI aMdr bYTy keI hmdrdF dy vI ihrdy vlUMDry gey hn. smyq isivlfeIjLz vrlz dy kYnyzf iKlfPL jhfd lVn vfly ies dihsLqgrd nMU koeI qklIP nhIN sI hoxI cfhIdI, qklIPL shfrn vfsqy qF kYnyzf dy lok aqy POjI bYTy hn!

          9/11 dy dihsLqgrd hmly ipwCoN jd amrIkf ny aPgfinsqfn ivwc Esfmf ibn lfidn dy al kfiedf aqy qfilbfn jhfdIaF nMU cxOqI idwqI qF sfl 2002 ivwc 15 sfl dy Aumr Kfidr ny amrIkI POjI dsqy `qy grynz suwuitaf ijs nfl iek amrIkI POjI aPLsr mfiraf igaf. Aumr Kfidr iek hfrzkor dihsLqgrd sI aqy al kfiedf dy lVfkUaF vfsqy (jF AuhnF dy nfl) dysI bMb vI bxfAuNdf sI aqy lVfeI ivwc vI brfbr ihwsf lYNdf sI. jd Kfdr sKLq jLKmI hflq ivwc PiVaf igaf qF Aus df ielfj vI kIqf igaf. jd Aus dI pCfx iewk knyzIan vjoN hoeI qF knyzIan eyjMsIaF ny Aus df ipCokV jfnx leI amrIkIaF nfl sihXog kIqf. ajyhf imwqr dysLF ivckfr hmysLf huMdf hY aqy awj vI ho irhf hY. ies ivwc jwgoN qyhrvF kI hY?

          awj vI kYnyzf dI POj amrIkf smyq hor imwqr dysLF nfl ierfk ivwc jhfdIaF dy iKlfP lV rhI hY aqy awj vI kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF dy jMmpl jhfdI ierfk qy sIrIaf ivwc smyq knyzIan POj dy, imwqr dysLF iKlfPL lV rhy hn. awj vI kYnyzf dy jMmpl jhfdI knyzIan jF imwqr dysLF dy POjIaF hwQoN mfry jf skdy jF jLKLmI ho skdy hn. ies dy Elt knyzIan jF imwqr dysLF dy POjI jvfn jhfdIaF dIaF golIaF df isLkfr vI ho skdy ijvyN aPgfinsqfn ivwc 160 dy krIb knyzIan jvfn sLhId ho cuwky hn. trUzo srkfr ny Kfdr awgy gozy tyk ky ajyhI rIq clf idwqI hY ijs nfl ivdysLF ivwc dihsLqgrdF vfsqy lVdy jhfdI kdy vI kYnyzf prq ky kYnyzf iKlfPL hwkF df kiQq AulMGx aqy ksLt df kys kr ky motI kMpnsysLn mMg skdy hn.

          kI aPgfinsqfn ivwc mfry gey jF sKLq jLKLmI hoey sYNkVy knyzIan jvfnF jF AuhnF dy pirvfrF nMU ies iksm df muafvjLf idwqf igaf hY? kI AuhnF dy hwk Kfdr nfloN Gwt hn? kI AuhnF dI jfn aqy ksLt dI  kImq ies jhfdI qoN Gwt hY? kI kdy iksy aksIzYNt ivwc mfry gey jF jKLmI hoey knyzIan nMU ies iksm df muafvjLf imldf hY? hr sfl kYnyzf ivwc keI kfmy afpxf kMm krdy hoey aYksIzYNtF ivwc mfry jFdy hn jF nkfrf ho jFdy hn. kI iksy nMU ies iksm df muafvjLf idwqf igaf hY? AuhnF nMU qF Gwto Gwt hPLqfvfrI muafvjLf (qnKfh qoN vI Gwt) dyx leI CwqI iksy dy Pfrm Brny pYNdy hn aqy zfktrF dIaF rportF lgfAuxIaF pYNdIaF hn. AuhnF ipwCy qF srkfrI kMpnsLysLn adfry jF iensLorYNs kMpnIaF kYmiraf nfl lYs sUhIey lgf idMdIaF hn qFik agr grosrI bYg PVy jFdy dI qsvIr vI hwQ af jfvy qF muafvjLf rok idwqf jFdf hY.

          Aumr Kfdr aqy Aus dy hmdrdF df qrk hY ik Kfdr 15 sflF df nbflg sI ies leI Aus df koeI ksUr nhIN hY. Auh bMb bxf skdf hY aqy grnyz suwt skdf hY pr Aus df ksUr koeI nhIN hY. Aus dy bfp aihmd Kfdr ny kYnyzf ivwc Aus nMU kwtVvfdI ieslfimk iswiKaf dy ky jhfdI bxfieaf aqy iPr pirvfr smyq pfiksqfn aqy aPgfinsfn ivwc  Ausfmf ibn lfidn vfsqy kMm kIqf. kI Aumr Kfdr nMU jhfdI bnfAux vfsqy Aus dy mfpy, Aus df iesLt aqy Auh afp ijLMmyvfr nhIN hY? Aumr Kfdr df bfp aihmd Kfdr jd pfiksqfn `c dihsLqgrdI dy dosLF ivwc PiVaf igaf qF Es smyN dy ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF ny pfiksqfnIaF `qy dbfa pf ky Aus nMU Cuzfieaf. agr aihmd Kfdr nMU sjLf idwqI jFdI qF sLfies Aumr Kfdr ies rsqy qoN vfps muV afAuNdf. awj jsitn trUzo dI ilbrl srkfr Aus awgy gozy tyk rhI hY.

          agr ieh Gtnf kMsrvtv srkfr vyly hoeI huMdI qF ilbrlF ny sfrf dosL hfrpr isr mVH dyxf sI. sbwb nfl aPgfinsqfn ivwc POj XF ikRqIaF ny ByjI sI aqy sfl 2002 ivwc Aus dy rfjkfl ivwc hI Aumr Kfdr aPgfinsqfn ivwc PiVaf igaf sI. ikRqIaF dy rfjkfl ivwc hI Aus nMU amrIkIaF ny gtfnmobya jylL ivwc kYd kIqf aqy Aus dI qPLqIsL kIqI. 2006 ivwc hfrpr dI kMsrvtv srkfr bxI ijs dy smyN Kfdr dI qPqIsL ho cuwkI sI aqy Auh ksUr vI mMn cuwkf sI.

          trUzo srkfr qoN muafPLInfmf aqy $10[5 imlIan dI rkm lYx ipwCoN Aumr Kfdr ny sIbIsI nMU ikhf hY ik ies nfl Aus df nuksfinaF igaf rYpUtysLn kuJ  rIpyar ho jfvygf. kmfl hY, jsitn trUzo dy kYnyzf ivwc qF dihsLqgrdF df vI rYpUtysLn huMdf hY.

          ilbrl ies moty muafvjLy nMU shI dws rhy hn aqy Kfdr bfry kih hn, cfiel iejL ey cfielz, iejL ey cfielz. ilbrl Buwl rhy hn, tYroirst iejL ey tYroirst iejL ey tYroirst.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #931, julfeI 14-2017


ilbrl srkfr ny iemIgrysLn isstm df BwTf bTfieaf

          PYzrl ilbrl srkfr ny kYnyzf dy iemIgrysLn isstm df BwTf ies kdr bTf idwqf hY ik ieh hux iek mjLfk bx ky rih igaf hY. smyq iemIgrysLn mMqrI dy ies srkfr dy mMqrIaF aqy sFsdF df sfrf jLor ieh dwsx ivwc hI lwgf hoieaf hY ik hux iknyzIan iemIgrysLn afsfn kr idwqI geI hY. jfpdf hY ik koeI knyzIan iemIgrysLn injfm nMU Prfz krn vfsqy vrqy ies nfl ilbrl srkfr df koeI vfsqf nhIN hY. koeI iemIgrysLn Prfz nMU vpfr bxf lvy ies nfl vI ies srkfr df koeI vfsqf nhIN hY. ieh srkfr qF bws iemIgrysLn afsfn krn df ZMzorf ipwt ky iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc apfxy nMbr bnfAuxy cfhuMdI hY.

          ies srkfr dy mMqrI aqy sMqrI (aYmpI vgYrf) iemIgrysLn ivBfg qoN pIafr, ivjLtr vIjLf, stUzYNt vIjLf aqy minstrI primt dvfAux df hI kMm krn lwg pey hn. pMjfbI BfeIcfry ivwc qF ieh vI crcf hY ik keI lok ies afsfn isstm df lfB AuTf ky vKrI iksm df vpfr krn lwg pey hn. jfalI ivafh aqy ivafh dy jfalI ienvItysLn kfrz vI vwzI pwDr `qy bnx lwg pey hn. pMjfbI BfeIcfrf qF hux ieh vI jfxdf hY ik ikhVy dysI mMqrI jF sMqrI dI iemIgrysLn ivBfg ivwc vwD suxI jFdI hY qFik Aus nMU PMz vgYrf dy ky Aus nfl nyVqf bxfeI jfvy. ieh gwl pMjfbI BfeIcfry qwk sImq nhIN hY aqy ivrft rUp Dfrn kr cuwkI hY. kuJ lokF dIaF afsF ies hwd qwk vD geIaF hn ik Auh ajyhy klcrcl pRogrfm aXoijq krn lwg pey hn ijhnF dy bhfny ivjLtr vIjLy jF minstrI primt jfrI krvfey jf skdy hn. ies DMdy qoN hox vfly lfB nMU Auh pRfiPt dy qOr `qy vyKdy hn.

          vYnkUvr sMn aKLbfr ny 3 julfeI dy aMk ivwc keI ieMtrnYsLnl stUzYNts vloN iemIgrysLn hfsl krn vfsqy jfalI ivafh dy jugfV df prdfPfsL kIqf hY. zgls tOz nfm dy rportr dI ieh Koj BrpUr rport post mIzIaf gruwp dy keI aKbfrF ijvyN nYsLnl post aqy aftvf istIjn ny vI prkfsLq kIqI hY. rport ivwc dwisaf igaf hY ik ikvyN Bfrq dy keI aKbfrF ivwc ajyhy mYtrymonIal Cpdy hn ijhnF ivwc mfpy afpxy DI-puwq nMU kYnyzf Byjx vfsqy kYnyzf nMU stUzYNt vjoN afAuxXog irsLqf Bfldy hn aqy sfrf Krcf dyx df vfadf vI krdy hn qFik lwkVI nfl lohf vI qr jfvy. ies mfmly ivwc rportr ny pMjfb dy pRisD pMjfbI aKLbfr ajIq jlMDr aqy kuJ aMgryjLI aKLbfrF dy mYtrymonIaljL dy ilKqI hvfly vI idwqy hn aqy nklI ivafhF nMU bUimMg aMzrgrfAUNz ieMzstrI dwisaf hY. aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL df vI hvflf idwqf igaf ijs muqfibk bhuq sfry mfpy kuaflIPfeIz ieMtrnYsLnl stUzYNt df hr Krcf Jwlx leI iqafr hn qFik AuhnF df lVkf/lVkI Aus df pwlf PV ky lMG skx.

          ies mfmly ivwc lVkIaF dI qlfsL vDyry kIqI jFdI hY qFik afpxy puwq nMU bfhr Byijaf jf sky. iewk mYtrymonIal kuJ ies qrF hY; jwt iswK lVkf, Aumr 24 sfl, 5 Puwt 10 ieMJ vfsqy afeIlts bYNz 7 lVkI dI loV hY. ivafh aslI jF nklI, lVky dI iDr sfrf Krcf adf krygI. eysy qrF dI iewk hor aYz ivwc nfeI iswK lVky vfsqy stUzYNt lVkI dI mMg kIqI geI hY.

          ies rport muqfibk ajyhf vpfr krn vfly rYikt bhuq qyjLI nfl lokF df iDafn iKwc rhy hn. ies kMm vfsqy 17 qoN 19 sfl dy ieMtrnYsLnl stUzYNtF dI qlfsL kIqI jFdI hY jo jfalI ivafh krvfAux ipwCoN pwky ho ky sihj nfl 22-23 sfl dI Aumr ivwc kfgjLI ivafh df kfgjLI qlfk lY lYNdy hn. ajyhy jfalI ivafhF ivcoN keI vfr keI JgVy vI pYdf huMdy ijhnF ivwc mfrkuwt qwk dy dosL vI lgfey jFdy hn.

          ieh swB kuJ ilbrl srkfr dIaF gLlq iemIgrysLn nIqIaF df iswtf hY. ivroDI pfrtIaF vI ies mfmly ivwc KfmosL hn ikAuNik Auh vI vot bYNk nrfjL hox qoN zrdIaF hn. knyzIan iemIgrysLn isstm dI krYzyibltI KLqm ho cuwkI hY aqy ieh vot bYNk isafsq df iewk tUl bx ky hI rih igaf hY. iemIgrysLn nIqI dy mfmly ivwc ilbrl srkfr hnyry ivwc qlvfrF mfr rhI hY aqy iek ajyhf bMdf iemIgrysLn mMqrI bxf idwqf igaf hY jo ies dy Aukf hI iPwt nhIN jfpdf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #930, julfeI 07-2017


kYnyzf dy 150vyN sQfpnf idvs mOky mUlvfsIaF vwl njLr suvwlI krn df vkq!

          pihlI julfeI 2017 nMu kYnyzf Br ivwc dysL df 150vF sQfpnf idvs bhuq DUmDfm nfl mnfieaf jfvygf. ies nMU kYnyzf zya jF kYnyzf df jnm idn vI afiKaf jFdf hY. TIk 150 sfl pihlF pihlI julfeI 1867 nMU birtsL nfrQ amYirkf aYkt hoNd ivwc afieaf sI ijs hyT kYnyzf dy iqMn sUibaF nMU iewkjuwt kIqf igaf sI. ieh iqMn sUby brqnvI klonIaF sn ijhnF ivcoN iewk df nfm kYnyzf jF pROivMs afP kYnyzf sI jo awgoN do ihwisaF ivwc vMizaf hoieaf aqy iehnF do ihwisaF nMU apr kYnyzf qy loar kYnyzf afKdy sn jo qkrIbn awj df EntyrIE aqy ikbYWk sUbf hn. pROivMs afP kYnyzf, novf skosLIaf aqy inAU brMsLivk dI PzrysLn hoNd ivwc afAux nfl hI kYnyzf dy iewk dysL vjoN vjUd dI sLurUafq hoeI sI. kuJ lok apr kYnyzf aqy loar kYnyzf nMU do iekfeIaF mMn ky ies idn nMU cfr sUibaF dI PzrysLn df nfm vI idMdy hn, glq nhIN hY. ies nMU sLurU ivwc zomInIan zya aqy kMnPrysLn zya vI afiKaf jFdf sI.

          AuNJ iehnF iqMn jF cfr sUibaF dI PzrysLn bnx qoN pihlF vI birtsL klonIaF dy rUp ivwc kYnyzf df vjUd sI pr ies dy rfjsI eykIkrn dI sLurUafq pihlI julfeI 1867 nMU hI hoeI sI. ipwCoN sihjy sihjy hor brqfnvI klonIaF vI ies df ihwsf bxdIaF geIaF. sMn 1870 ivwc mYnItobf aqy nfrQ vYst tYrytorIjL ny kYnyzf nMU apxf ilaf. 1871 ivwc bIsI ny vI kYnyzf df pwlf PV ilaf aqy 1998 ivwc XUkfn tRytorI kYnyzf df ihwsf bxI. albrtf ny 1905 ivwc aqy 1949 ivwc inAU PfAUNzlYNz ny kYnyzf nMu apxf ilaf. nUnfivt tYrftorI 1999 ivwc hoNd ivwc afeI. ieMJ awj kYnyzf dy 10 sUby aqy 3 tYrytorIajL hn.

          brqfnIaF dI sihmqI nfl kYnyzf sihjy sihjy vwD qfkqF hfsl krdf igaf aqy 1931 ivwc brqfnIaf dI sMsd vloN pfs kIqy gey  stYcU afPL vYstmintr nfl kYnyzf iewk vwKry qy ajLfd dysL vjoN AuBiraf.  1982 ivwc kYnyzf dI sMsd ny kFstIcUsLn aYkt (sMivDfnk kfnMUn) pfs kIqf aqy brqfnIaF nMU pRvfngI vfsqy Byijaf. brqfnIaF dI sMsd ny ies nMU 29 mfrc 1982 nMU pRvfn kr ilaf ijs nMU pYtrIeysLn afPL knyzIan kFstIcUsLn vI afKdy hn. ieMJ 1982 ivwc kYnyzf iewk sMpUrn pRbUswqfsMpn dysL vjoN hoNs ivwc afieaf, BfvyN kYnyzf ny brqfnIaF dI rfxI nMU afpxf hYWz afPL styt awj qwk pRvfn kIqf hoieaf hY aqy kYnyzf df gvrnr jnrl brfqnIaF dy sfvrn (ikMg jF kueIn) df numfieMdf igixaF jFdf hY. 

          kYnyzf df kOmI qrfnf E kYnyzf 1880 ivwc ikbYWk istI ivwc PrYNc BfsLf ivwc iliKaf igaf aqy sYNt XF bypits zya `qy gfieaf igaf. ies df aMgryjLI rUp 1906 ivwc iqafr kIqf igaf aqy ies ivwc 1908 ivwc soD kIqI geI. ies nMU 1980 ivwc sMsd ny kYnyzf df kOmI gIq pRvfn kIqf BfvyN 1939 qoN hI ies nMU kOmI gIq vjoN gfieaf jFdf sI. kYnyzf df awj df lfl rMgf mypl-lIPL vflf kOmI JMzf 15 PrvrI 1965 ivwc sMsd vloN pRvfn kIqf igaf sI.

          awj kYnyzf sMsfr dy mhwvpUrn aqy ivkqsq dysL ivcoN iewk hY aqy aMqrrfsLtrI BfeIcfry ivc sLFqIpUrn sihhoNd df mudeI hY. BfvyN kYnyzf ajy vI nYto, nOrYz vrgy amrIkI POjI gwTjoVF df brbfr ihwsf hY. kihMdy hn ik dunIaF dy qkrIbn 170 dysLF dy lok awj kYnyzf ivwc vwsdy hn. rkby dy ilhfjL nfl kYnyzf dunIaF df dUjf vwzf dysL hY pr kuwl abfdI 36-37 imlIan hI hY.

          bhuqy nvyN knyzIan lok kYnyzf nMU goiraF df dysL smJdy afey hn aqy hux ies nMU mltIklcrl dysL dwsdy hn. swc ieh hY ik kYnyzf ivwc kYnyzf dy mUlvfsIaF nMU lgqfr njLraMdfjL kIqf jf irhf hY aqy Auh Gor byiensfPLI df isLkfr rhy hn aqy ajy vI hn. kdy kYnyzf ivwc vwK vwK mUlvfsI kbIly kost tU kost PYly hoey sn ijhnF nMU XUrpIan bsqIvfdIaF ny rYWz ieMzIanjL df nfm idwqf. brqfnvI aqy PrYNc bsqIvfdIaF ny kYnyzf AuhnF qoN Koh ilaf qy AuhnF nMU Gisafry bxf idwqf.

          vwK vwK mUlvfsI kbIilaF dIaF afpxIaF bolIaF, afpxf siBafcfr aqy afpxf injLfm sI ijs nMu qihsnihs kr idwqf igaf. AuhnF dI DrqI df vwzf ihwsf Koh ky AuhnF nMU rIjLrvjL ivwc kYd kr ilaf igaf ijwQy awj vI ividaf, ishq, rujLgfr aqy buinafdI ZFcy dI axhoNd hY. AuhnF dy bwcy Koh ley jFdy sn aqy AuhnF nMU rYjLIzYNsLl skUlF ivwc rwK ky AuhnF dy nfm bdl idwqy jFdy sn qFik mUlvfsI kbIilaF df KurfKoj imtf idwqf jfvy. rYjLIzYNsLl skUlF bfry qPqIsL krn vfsqy bxfey gey rfiel kimsLn ny ies nMU klcrl jYnosfeIz afiKaf sI aqy mlHm lgfAux keI isPfrsLF kIqIaF sn jo ajy lfgU nhIN kIqIaF geIaF.

          do hjLfr qoN vwD mUlvfsI lVkIaF aqy aOrqF ajoky kYnyzf ivwc gfieb ho cuwkIaF hn pr styt iensfPL dyx ivwc asPl irhf hY.  keI mUlvfsI kbIilaF ivwc KudksLI dr bhuq ijLafdf hY aqy 10-10 sfl dy bwcy vI smUhk KudksLIaF dy rfh pY gey hn. ividaf, ishq, sYnItysLn, rujLgfr aqy hor smfijk shUlqF dI Gft kfrn ieh kbIly GtIaf hflqF ivwc idn kwt rhy hn jdik kYnyzf keI hor dysLF nMu iblIanjL dI mdd dy irhf hY. kYnyzf nMU sIrIan rPUjIaF df bhuqf iPkr hY aqy nvyN afey sMgTq iemIgrMtF df kYnyzf ivwc coKf bolbflf hY pr mUlvfsIaF df nhIN.

          kYnyzf dy 150vyN sQfpnf idvs mOky mUlvfsIaF vwl njLr suvwlI krn df vkq hY. mUlvfsIaF nMU aMpfvr krn vfsqy AuhnF nMU BfrqI pCVIaF sLryxIaF vFg ividaf, nOkrIaF aqy isafsI Kyqr ivwc rIjLrvysLn imlxI cfhIdI hY qFik Auh vI awgy vD skx.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #929, jUn 30-2017


50% knyzIan vwsoN nMU Gyrn vfly mfrU rog pRqI sucyq hox df vkq!

          knyzIan kYNsr sosfietI vloN 20 jUn nMU jfrI kIqI geI sflfnf rport  muqfibk qkrIbn hr do ivwcoN iewk knyzIan afpxI ijMdgI ivwc kYNsr dy mfrU rog qoN pIVHq pfieaf jfvygf. srl sLbdF ivwc qkrIbn awDy knyzIan lok afpxy jIvn ivwc kYNsr qoN pIVHq hoxgy ijs df mqlb hY ik aOsqn hr 4 jIaF dy pirvfr ivcoN 2 nMU ieh Gfiqk rog lwg skdf hY. ies clMq sfl 2017 dOrfn 206,200 knyzIan lok kYNsr qoN pIVHq pfey jfxgy, Bfv Auh kYNsr rogI vjoN zfiegnojL hoxgy aqy iehnF ivcoN 80,800 ies rog dI ByNt cVH jfxgy. ieMJ kYNsr rog kYnyzf ivwc mOq df pRmuwK kfrn bx ky AuBr irhf hY.

          kYnyzf smyq qkrIbn dunIaF dy hr dysL ivwc ieh rog lgqfr vDdf jf irhf hY. ies sosfietI dI sfl 2016 dI irport muqfibk pMjF ivwco do kYnyzIan lokF nUM kYsr hox df Kqrf huMdf sI jo hux 2 ivwcoN 1 nMU ho igaf hY. ies sfl dI rport muqfibk 49% mrdF aqy 45% aOrqF nMU afpxI ijMdgI ivwc ies rog df Kqrf hY jdik sfl 2016 dI rport ivwc 45% mrdF aqy 42% aOrqF nUM ieh Kqrf sI.

          sfl 2017 ivwc zfiegnojL hox vfly kYNsr rogIaF ivwc 90% dI Aumr 50 sfl qoN vwDF hovygI jdik 10% jvfn jF bwcy vI ho skdy hn. 45% rogIaF dI Aumr 70 sfl qoN vwD hovygI. hr cfr ivcoN iewk knyzIan dI mOq kYNsr nfl hovygI ijs nfl kYNsr iewk vwzI mfrU (iklr) bImfrI bxdI jf rhI hY.

          kYNsr df smyN isr agfAUN pqf lwg jfx `qy keI iksm dy kYNsr df ielfj hux sMBv hY pr smyN isr pqf lgfAuxf hI musLkl hY. aksr lok smyN isr cYWk-ap krvfAux qoN KUMJ jFdy hn aqy jd pqf lgdf hY qF rog kfPLI PYl cuwkf huMdf hY. mrdF ivwc pRfstyt igltI df kYNsr aqy aOrqF ivwc brYst kYNsr smyN isr pqf lwg jfx `qy kfbU kIqy jf skdy hn. PyPiVaF df kYNsr swB qoN vwD Gfiqk dwisaf jf irhf hY jo ies sfl aMdfjLn 21,100 knyzIan lokF dI jfn lvygf.  PyPiVaF dy kYNsr df swB qoN vwzf kfrn isgrtnosLI jF hor iksy iksm dI qMbfkUnosLI smiJaf jFdf hY. asLuD aqy pRdUsLq vfqfvrx ivwc kMm krn vfilaF nMU vI ies rog df zr hY.

          pYnkrIafjL df kYNsr Kqrnfk mMinaF jf irhf hY ijs dy isrP 8% pIVHqF df hI bcfa huMdf hY. ies sfl 5,500 knyzIan pYnkrIafjL dy kYNsr qoN pIVHq pfey jfxgy ijhnF ivwcoN 4,800 ies rog dI ByNt cVH jfxgy. ilvr aqy koln kYNsr dy kysF ivwc vI vfDf ho irhf hY. pRfstyt, lMg, ilvr aqy koln cfr iksm dy kYNsr dy kys swB qoN vwD rogI pfey jFdy hn. KojIaF muqfibk qMbfkU, alkol aqy pRfsYsz PUz dI vrqoN Gwt krn nfl ies rog df Kqrf Gt jFdf hY. Bfr kfbU krn, ksrq krn aqy qfjLf Pl-sbjLIaF dI vrqoN krn nfl ies rog qoN dUr rihx ivwc kfPLI mdd imldI hY. iewk rport muqfibk aftvf dI 58 sfl dI srfh mYtkfP nfm dI aOrq nMU sfl 2011 ivwc pqf lwgf ik Aus nMU brYst kYNsr hY. Auh bhuq hOsly nfl ies rog df mukfblf kr rhI hY pr Aus dy ivsqrq pirvfr dy 8 jIaF nMU ieh rog ho cuwkf hY. srfh do mihlf iPtnYWs kwlbF dI mflk hY aqy kYNsr dy tfkry vfsqy ipCly pMj sflF qoN rYgulr ksrq krdI hY aqy ishqmMd Kfxf KFdI hY.

          mfhrF muqfibk pRdUsLx aqy jIvn jfc ies rog dy vDx df muwK kfrn hn. hvf, Kurk (Bojn) aqy pfxI burI qrF pRdUsLq ho gey hn. awgoN mnuwK ny rYzImyz Kfxy (pRfsYWsz PUz) nMU muwK PUz sroq bxf ilaf hY. hr iksm df PUz zwbybMd imldf hY, ijs ivwc keI kYmIkl vrqy jFdy hn jo rogF df kfrn bxdy hn. Pl aqy sbjLIaF `qy vI kItnfsLk vrqy jFdy hn jo ishq vfsqy TIk nhIN hn. mfs qF bImfrI df Gr bxdf jf irhf hY.

          pfxI df pRdUsLx qF eynf ivafpk hY ik srkfrF ies df ielfj krn qoN asmrQ hn. DrqI hyTly pfxI smyq JIlF aqy diraf pRdUsLq ho gey hn jo pIx vfly pfxI dy mwuK sroq hn. sLihrF dI gMdgI smyq ieMzstrIal vyst dy, JIlF aqy dirafvF ivwc suwtI jFdI hY ijwQoN iPr pIx vflf pfxI sfP kr ky splfeI kIqf jFdf hY. pIx vflf pfxI sfPL krn vfsqy muwK rUp ivwc klorIn vrqI jFdI hY jo pfxI nMU jIvfxU rihq krn ivwc mdd krdI hY pr klorIn sihjy sihjy mnuwK nMU rogI bxfAuNdI rihMdI hY. pIal rIjn smyq keI ielfikaF ivwc pIx vfly pfxI ivwc PlorfeIz vI pfieaf jFdf hY. keI mfhrF dIaF rportF muqfibk PlorfeIz aqy klorIn dovyN hI  kYNsr df kfrn bxdy hn. pRdUsLx kfrn pIx vfly pfxI ivwc qyjLfbI mfdf vD irhf hY jo kYNsr smyq keI rogF df kfrn bx irhf hY. ies mfrU rog aqy ies dy kfrnF pRqI sucyq hox dI hox hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf 928, jUn 23-2017


sMsfr ivwc sMkt KVy krdI jf rhI hY amrIkI kUtnIqI

          amrIkf dy ivvfdF ivwc iGry rfsLtrpqI zfnlz trMp ny afpxI pihlI ivdysLI PyrI vfsqy sfAUdI arb nMU cuixaf sI. ieh amrIkI rvfieq dy Elt sI jdik aksr amrIkI pRDfn pihlI PyrI vjoN kYnyzf, brqfnIaF jF mYksIko nMU cuxdy rhy hn. meI mhIny dI sfAUdI PyrI nMU kuJ lok trMp dI smfrt mUv vI dwsdy sn. trMp ny ies PyrI mOky sfAUdI afgUaF nfl gwlbfq qoN ielfvf qlvfr zFs vI kIqf sI aqy 110 iblIan zflr dy hiQafr vycx df sOdf vI kIqf sI. musilm dysLF dy ZfeI iqMn drjun afgU vI ies PyrI mOky sfAUdI arb ivwc trMp nMU sunx afey sn ijhnF ivwc pfiksqfn dy pRDfn mMqrI nvfjL sLrIPL aqy kqr dy amIr vI sLfml sn.

          trMp dI PyrI qoN kuJ hPLqy bfad hI sfAUdI arb ny afpxy Coty gvFzI dysL kqr df mukMml bfeIkft kr idwqf sI aqy sPfrqI sbMD vI qoV ley sn. sfAUdI arb ny bhfnf bxfieaf sI ik kqr dihsLqgrdF dI mdd kr irhf hY aqy imsr smyq iqMn dysL vI sfAUdI arb nfl rlL gey sn. amrIkf prq ky trMp ny ies df ishrf afpxy isr bMnidaF ikhf sI ik Aus ny ieh kMm (bfeIkft) krvfieaf hY. pRDfn trMp qfkqvr amrIkI POj df kmFzr ien cIP hY aqy kqr ivwc amrIkf df vwzf POjI awzf hY ijwQy 10 hjLfr amrIkI POjI qYnfq hn.

          sfAUdI arb nMU sLkfieq hY ik kqr asiQrqf PYlfa irhf hY aqy Aus dI sItI sLIaf eIrfn nfl rlI hoeI hY ijs nMU suMnI sfAUdI hkUmq vwzf KLqrf smJdI hY. mfhr smJdy hn ik asl kfrn kqr vloN PlsqInI kwtVpMQI sMgTn hmfs df smrQn hY jo PLlsqIn dy gfjf ivwc kbjLf jmfeI bYTf hY. hmfs df iejLrfeIl, imsr aqy AudfrvfdI PlsqInI srkfr nfl iewt KiVkf bixaF rihMdf hY. kqr dI vwzI mflI mdd qoN ibnF hmfs df vjUd KLqry ivwc pY skdf hY. mfhr smJdy hn ik kqr dy bfeIkft ipwCy iejLrfeIl dI qfkqvr kUtnIqI df hwQ hY.

          meI ivwc sfAUdI arb nfl $110 iblIan dy hiQafr vycx df smJOqf krn vfly amrIkf ny hux kqr nMu $12 iblIan dy 36 jMgI jhfjL aqy hor hiQafr vycx df smJOqf kr ilaf hY. amrIkf df dusLmx eIrfn hux kqr nMU Pl, sbjLIaF aqy hor Kfd pdfrQ jMgI pwDr `qy splfeI kr irhf hY. dUjy pfsy kqr dI rfKI vfsqy amrIkf df imwqr dysL qurkI afpxI POj Byjx leI iqafr ho igaf. smJ nhIN af rhI ik kOx iks dy iKlfPL hY, kOx hwk ivwc hY aqy ikAuN?

          ieh kuJ pihlI vfr nhIN ho irhf. sovIaq XUnIan iKlfPL amrIkf ny aPgfinsqfn ivwc qfilbfn dy nfm hyT jhfdI pflLy sn jo sMsfr vfsqy KLqrf bx gey hn. Esfmf ibn lfidn vI eyQy hI jhfdI bixaF sI ijs df sMgTn al kfiedf amrIkf smyq sMsfr vfsqy KLqrf bx igaf. eysy al kfiedf ivcoN inkilaf ieslfimk styt awj hor vI vwzf Kqrf bx igaf hY ijs kfrn eIrfk aqy sIrIaf ivwc qbfhI mcI hoeI hY aqy lwKF lok mOq dy Gft Auqfr idwqy gey hn. aPgfinsqfn awj vI asiQr hY aqy jhfdI pfiksqfn qwk PYl gey hn.

          amrIkI nIqI kfrn imsr ivwc musilm brdrhuwz qfkq ivwc af igaf sI ijs nMU imsr dI POj ny musLkl nfl nwQ pfeI hY. amrIkI nIqI kfrn hI sdfm ipwCoN eIrfk asiQr hoieaf sI. amrIkI nIqI kfrn hI gdfPLI hyT ieslfimk kwtVqf qoN rihq lIbIaf awj awDI drjun jhfdI sMgTnF dy pMijaF ivwc jkiVaf ipaf hY. amrIkI nIqI kfrn hI Xmn ivwc awj sfAUdI arb ny qbfhI mcfeI hoeI hY. sfAUdI POj aqy eyarPors bMb brsf rhI hY pr sMsfr cuwp hY. sfAUdI arb ny suMnI musilm dysLF df POjI muhfj kfiem kr ilaf hY aqy pfik dy sfbkf POj muKI rhIl sLrIP nMU kmFzr bxf ilaf hY. sIrIaf ivwc qF amrIkI nIqI ny lokF df Gfx hI krvf idwqf hY. sIrIaf dy 3 qoN 5 lwK lok mfry gey hn aqy 7-8 imlIan AujV gey hn. amrIkI hiQafr cMgy jhfdIaF rfhIN ieslfimk styt qwk phuMc rhy hn, AuqoN amrIkf, rUs aqy hor bMb brsf rhy hn. amrIkI kUtnIqI sMsfr ivwc nvyN sMkt KVy krdI jf rhI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #927, jUn 16-2017


rwiKaf bjt ivwc 70% vfDy dI loV ikAuN pY geI?

ilbrlF nMU amn dy pujfry dwsx vfly hux awKF Kohlx!

          jsitn trUz dI ilbrl srkfr ny kYnyzf dI nvIN rwiKaf nIqI df aYlfn kr ky rwiKaf bjt ivwc 70% df vfDf kr idwqf hY aqy ieh vI nhIN dwisaf ik ieh rkm ikwQoN ilaFdI jfvygI? prYs aqy ivroDI iDr aMdfjLy lgfAuNdI iPry ik eynf pYsf ikwQoN afvygf. ilbrlF vfsqy iewk cuwp aqy sO suK vflI gwl hY.

          ies mOky kYnyzf df rwiKaf bjt $18[9 iblIan pRqI sfl hY jo 10 sflF ivwc vD ky $32[7 ho jfvygf jo ik 70% qoN vwD vfDf hY. srkfr df kihxf hY ik ies smyN kYnyzf afpxI jIzIpI (kuwl sflfnf Auqpfd) df 1[19% rwiKaf `qy Krcdf hY aqy 2024-25 ivwc ieh kul Auqpfd df 1[40% ho jfvygf. ies `qy swB qoN vwD KusLI amrIkf dy rwiKaf mMqrI (zIPYNs sYktrI) ijm mIts ny pRgt kIqI hY. Xfd rwKx vflI gwl hY ik hfrpr srkfr smyN ilbrl sLkfieq kiraf krdy sn ik kYnyzf iewk amn psMd dysL hY aqy stIvn hfrpr amrIkf df ipClwg bx ky kYnyzf nMU mrvf irhf hY aqy rwiKaf `qy moty zflr rohV irhf hY.

          hfrpr srkfr ny kYnyzf dy purfxy aYP-18 jMgI jhfjL bdlx vfsqy amrIkf qoN 65 aYP-35 jhfjL 9 iblIan zflr dy KrIdx dI plfn bxfeI sI ijs df ilbrlF ny ivroD kIqf sI. ilbrl mIzIaf vI cIK AuiTaf sI aqy hfrpr srkfr ies plfn qoN vfps muV afeI sI.

          hux trUzo srkfr kYnyzf dy purfxy aYP-18 jMgI jhfjL bdlx vfsqy $19 iblIan zflr dI kImq nfl 88 jMgI jhfjL KrIdygI. ies ivwc qurq loV nMU pUrI krn vfsqy boieMg qoN 18 purxy supr hOrnt jMgI jhfjL KrIdxf vI sLfml hY jo aYP-18 df suDiraf rUp hY. 88 jMgI hvfeI jhfjLF qoN ielfvf nyvI vfsqy 15 smuMdrI isLp vI KrIdx dI plfn hY aqy POj dI nPrI 5000 hor vDfeI jfvygI. kuwl imlf ky ies  ilbrl plfn muqfibk agly 20 sflF ivwc $62[3 iblIan df vfDU jF nvF POjI Krcf kIqf jfvygf jo purfxI rwiKaf plfn df ihwsf nhIN sI.

          ies smyN kYnyzf srkfr sfl df 29 iblIan zflr dy bjt Gfty df sfhmxf kr rhI hY jdik cox pRogrfm ivwc pihly iqMn sflF ivwc  kuwl $30 iblIan df Gfty vfly bjt (aOsqn $10 iblIan pRqI sfl) aqy cOQy sfl sMqulq bjt df vfadf kIqf igaf sI.

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny hfrpr srkfr vloN ierfk ivwc Byjy gey pMj jMgI hvfeI jhfjL ieh kihMidaF vfps bulf ley sn ik kYnyzf, lokF `qy bMb nhIN suwtygf sgoN rfhq kfrjF ivwc awgy ho ky kMm krygf. sIrIan rPUjIaF dy jhfjL Br ky ilaFdy gey aqy rfhq kfrjF vfsqy 400 imlIan vwKry rwKy gey pr ies dy nfl hI ierfk ivwc POjIaF dI igxqI iqMn guxf kr idwqI geI jo isKlfeI aqy slfhkfrF vjoN awj PrMt lfeIn `qy izAUtI inBf rhy hn.

          ilbrl afgU vjoN jsitn trUzo ny ikhf sI ik hfrpr nMU hr JfVI ipwCy iewk awqvfdI luikaf ivKfeI idMdf hY aqy trUzo sMsfr nMU ipafr nfl ijwqx dIaF gwlF vI krdf sI. bOstn mYrfQfn bMibMg mOky jd sMsfr ies dI inMdf aqy pIVHqF nfl hmdrdI pRgt kr irhf sI qF trUzo ny ikhf sI ik ieh pqf lgfAux dI loV hY ik lok dihsLqgrd ikAuN bxdy hn?

          ieiqhfs dwsdf hY ik ilbrlF dI kihxI aqy krnI ivwc hmysf jLmIn asmfn df aMqr irhf hY.  sInIar trUzo ny 80ivaF dy awD ivwc amrIkf qoN svf sO aYP-18 jMgI jhfjL KrIidaf sI aqy ieh sMsfr dy dUjy mhF XuwD ipwCoNN jMgI smfn dI swB qoN vwzI KrId sI. awj qwk iksy hor pRDfn mMqrI ny POj `qy muV eyzf vwzf Krcf nhIN kIqf. bfpU ipwCoN hux bytf jsitn trUzo ies iksm df rwiKaf Krcf krn jf irhf hY. trUzo srkfr ies dy do muwK kfrn dws rhI hY. iewk kYnyzf nMU rUs df KLqrf bhuq vD igaf hY aqy dUjf amrIkf afpxy imwqr dysLF `qy afpxf rwiKaf bjt vDfAux leI dbfa pf irhf hY.

          kI rUs df KLqrf swcmuwc eynf vD igaf hY ik acfnk rwiKaf bjt ivwc 70% vfDy dI loV pY geI hY? ilbrlF nMU amn dy pujfry dwsx vfilaF leI hux awKF Kohlx vkq hY. ilbrl afgU ny coxF ivwc ies iksm dy Krcy df koeI sMkyq qwk nhIN sI idwqf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #926, jUn 09-2017


dysI rfjsI afgU Gwto Gwt stYNzrz jLrUr bxfeI rwKx

          kYnyzf ivwc PYzrl aqy subfeI pwDr `qy dysI afgUaF dI koeI kmI nhIN hY. kYnyzf dI sMsd ivwc agr 18 ku pMjfbIaF ivwc pfiksqfnI aqy hor muslmfn dysLF dy aYmpI sLfml kr leIey qF igxqI 28-30 qwk awpV jFdI hY. AuntyrIE, albrtf aqy bIsI ivwc subfeI pwDr `qy vI dysI isafsI afgU vwzI igxqI ivwc cuxy gey hn aqy aglIaF coxF ivwc hor cuxy jfx dI afs bxI hoeI hY. lok syvf ihwq isafsq ivwc srgrm hoxf iek cMgf ruJfn hY.

          isafsq ivwc Bfg lYx vfilaF `qy ieh ijMmyvfrI vI pYNdI hY ik Auh jmhUrI kdrF kImqF dy nfl nfl nYiqk stYNzrz vI bxfeI rwKx. bhuq sfry kfmXfb dysI afgU kfPLI imhnq nfl awgy afey hn pr ajyhy lokF dI vI kmI nhIN hY jo nfmInysLn minpUlysLn aqy pfrtI vyv dy shfry hI kfmXfb hoey hn. hux keI hor ies afsfn qrIky nMU vrq rhy hn. vwK vwK knyzIan rfjsI pfrtIaF dy afgU vI dysIaF dI isafsI kursI dI  lflsf nMU smJ gey hn ijs vfsqy Auh vwzI mfiek kImq vI adf krn nMU iqafr hn. iehI kfrn hY ik keI isafsI afgU PMz ryijLMg vfsqy pMjfbI BfeIcfry vwl vyKdy hn. kuJ qF keI keI imlIan zflr nMU hUMJf vI mfr gey hn aqy sfiraF nMU puwq dyx dI nIqI `qy cwl rhy hn.

          jsitn trUzo smyq keI rfjsI pfrtIaF dy afgU afpxy chyiqaF nMU iswDy jF aisDy qOr `qy nfmInysLn dyx jF dvfAux qwk cly jFdy hn ijs kfrn keI vfr vwzIaF vwzIaF KbrF vI bxdIaF hn. kuJ rfjsI sUJ rwKx vfly ivakqIaF df qrk hY ik sfzy lok bhuqy DwkV hn ijs kfrn rfjsI pfrtIaF dy afgUaF nMU Es iksm dy hwQkMzy vrqxy pYNdy hn. agr nf vrqx qF AuhnF df afpxf ruqbf hI Kqry ivwc pY jfvygf.

          iksy isafsI ahudy vfsqy cuxy jfx qoN pihlF vflf vrqfrf hor cIjL hY aqy cuxy jfx qoN bfad vflf hor hY. subfeI jF PYzrl sMsd vfsqy cuxy jfx ipwCoN Gwto Gwt stYNzrz nMU kfiem rwKx dI afs kIqI jFdI hY. sMsd dI afpxI mirXfdf hY ijwQy mfmUlI gwlF `qy smF brbfd krn nfloN  pfeydfr gwl krnI bxdI hY. kuJ dysI afgU sdnF ivwc afpxI hoNd rVkfAux vfsqy vDfeI sMdysL dy bhfny hI AuWT ky KVy huMdy hn.

          ipCly idnF dOrfn do ajyhy kys crcf ivwc afey hn. bIsI qoN ilbrl aYmpI suK DflIvfl ny sMsd ivwc KV ky bIsI ivwc hoey gfiek dljIq dosFJ dy sLoa dy pRbMDkF aqy pRmotrF nMU vDfeI idwqI. ies dI ajy nukqfcInI ho hI rhI sI ik brYNptn qoN ilbrl aYmpI rmysL sMGf ny brYNptn ivwc hoey iek qIaF dy myly dI sMsd ivwc vDfeI dy idwqI. ies nMU hor rMgIn bnfAux vfsqy aYmpI sMGf ny mdrjL zya nMU nfl joV ky mfvF nMU pirvfrF df DMm afK idwqf.

          ieh TIk hY ik mfvF pirvfrF df DMm huMdIaF hn pr vpfrk sLoa qF vpfrk sLoa hI huMdf hY. dljIq dosFJ df sLoa vI vpfrk sI aqy qIaF df mylf vI iek vpfrk sLoa hI sI. pRomotr df mksd afpxy vpfr nMU pRomot kr ky pYsf kmfAuxf huMdf hY aqy ajyhy sLoaF nMU cYrtI nhIN smiJaf jfxf cfhIdf. vpfr krnf koeI burf kMMm nhIN hY pr iksy vpfr nMU lokF dy smyN ivwc sMsd ivwc pRomot krn qur pYxf isafxp nhIN hY. sMsd inwjI vpfr pRomot krn dI Porm nhIN hY. dysI rfjsI afgUaF nMU cfhIdf hY ik afpxy ivvhfr Kfskr sMsd ivwc Gwto Gwt stYNzrz jLrUr bxfeI rwKx.  asIN iksy isafsI afgU jF pRomotr dy iKlfPL nhIN hF aqy ieh do AudfhrxF nukqf iswD krn vfsqy hI vrq rhy hF. cYrtI aqy lok BlfeI leI kIqy jFdy kMmF dI srfhnf krnI bxdI hY pr vpfrk kMmF nMU cYrtI jF lok BlfeI vrgI rMgq dyxf shI nhIN hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #925, jUn 02-2017


sucyq rihx dI loV

 ikqy vI ho skdf hY mYncYstr vrgf dihsLqgrd hmlf!!

          bhuq hYrfnI huMdI hY jd kuJ lok ieh afKdy hn ik dihsLqgrdF df koeI Drm nhIN huMdf. jdik swc ieh hY ik dihsqLgrd kiQq qOr `qy afpxy Drm dI rfKI jF Drm nfl hoey kiQq vfDy df bdlf lYx vfsqy hI ajyhy hmly krdy hn. Drm dI jhfdI iksm dI Dfrnf hI ajyhy hmilaF dI pRyrnf bxdI hY. ies hflq ivwc ieh afK dyxf kfPLI nhIN hY ik dihsLqgrdF df koeI Drm nhIN huMdf. AuhnF qoN puwCo qF Auh afKxgy ik aslI DrmI hI Auh hn aqy AuhnF nMU Drm isKfAux vfly hI AuhnF dy Drm dI swcI jfxkfrI rwKdy hn.

          Dfrimk ajLfdI df Bfv afpxy Drm nMU horF nfloN awvl dwwsxf hI bxdf jf irhf hY ijs dI rfKI vfsqy hr kurbfnI dyxf DrmIaF df PrjL bxf idwqf igaf. ajyhf PrjL ijs ivwc dUijaF dI jfnF byrihmI nfl lYxf vI sLfml hY. Drm nMU pbilk spys ivwc burI qrF GusyiVaf jf irhf hY ijs ipwCy isafsI lokF dI lflsf kMm kr rhI hY. jmhUrI injLfm ivwc lokF dI votF nMU iKwc pfAux vfsqy isasqdfn Drm df hrbf vrqx qoN guryjL nhIN krdy aqy sfAUdI arb vrgI Drm aDfirq qfnfsLhI ivwc vI lokF nMU GyrI rwKx vfsqy Dfrimk kwtVqf df shfrf ilaf jFdf hY.

          pwCmI dysLF ny ijs Audfrqf nMU afpxf mUl aDfr bxfieaf hoieaf hY, awj Auh ies dI kImq adf kr rhy hn aqy ieh cwkr nyV BivK ivwc rukx vflf nhIN hY. Drm inrpwK dysLF dy jmhUrI spys ivwc GuspYT kr ky Drm, Gux vFg iehnF nMU KoKly kr irhf hY. mYncYstr hmlf iksy kiQq DrmI vloN kIqf igaf pihlf ajyhf dihsLqgrd hmlf nhIN hY aqy nf hI afKrI hovygf. ies leI sucyq rihx dI loV hY ikAuNik ajyhf hmlf iksy vI smyN ikqy vI ho skdf hY.

          Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik mYncYstr dy arInf grYNz kMnsrt ivwc afqmGfqI hmlf krn vflf 22 sflf slmfn afbdI vI mYncYstr df hI jMmpl sI. DrqI aqy lokF nfl jnm df sbMD hox dy bfvjUd slmfn afbdI dIaF asl qfrF ikqy hor juVIaF hoeIaF sn. Aus dy mfpy lIbIaf qoN rPUjI bx ky brqfnIaf af vwsy sn. Aus dy mfpy lIbIaf dy mOky dy qfnsLfh mumfr gdfPLI dy ivroDI sn aqy brqfnIaF vrgy dysL izktytr mumfr gdfPLI dy sKLq ivroDI sn. ijs pirvfr nMU AuhnF gdfPI dy ivroD kfrn sLrn idwqI sI, Auh pirvfr Dfrimk aMDivsvfsI kfrn nmk hrfmI inkilaf. pwCmI dysLF vfsqy ieh CotI cxOqI nhIN hY jo hr sfl lwKF ivdysLIaF nMU iemIgrMtF, ienvYstrF, ividafrQIaF aqy rPUjIaF vjoN afpxy dysLF ivwc rihx dI afigaf idMdy hn.  jrmnI ny ipCly zyZ ku sfl ivwc iek imlIan lokF nMU sLrn idwqI hY aqy sfzy afpxy dysL kYnyzf ivwc jsitn trUzo srkfr kYnyzf dy lokF df do ku iblIan zflr PUk ky hjLfrF rPUjI afpxy jhfjLF ivwc lwd ky votF smJ ky lY afeI hY.

          22 sflf slmfn afbdI aqy Aus df pirvfr ies KfmI dI gvfhI Brdy hn ik brfqnIaF df Audfrvfd AuhnF nMU brqfnvI nhIN bxf sikaf. slmfn brqfnIaF df jMmpl ho ky vI brqfnvI Gwt, lIbIan vwD aqy ieslfimk bhuqf vI ijLafdf sI. agr ajyhf nf huMdf qF Auh afpxy byksUr sih-sLihrIaF df eynI byrihmI nfl kql nf krdf. bymuhfrI iemIgrysLn, bymuhfry Audfrvfd aqy nYsLnl ieMtgrysLn dI axhoNd kfrn pwCmI jmhUrI dysL sMgqry dIaF PfVIaF vFg Enf smF hI iekwTy hn jd qwk iCwl ivwc qryV nhIN af jFdI. kYnyzf dI hflq vI vwKrI nhIN hY.

          ieslfimk styt dy jhfdIaF ny pwCmI, jmhUrI aqy gYr ieslfimk dysLF iKlfPL jhfd CyiVaf hoieaf hY pr pwCmI dysLF dy afgU ieslfimk styt (afeIaYsafeIaYs) df iswDf nfm lYx df vI hOslf nhIN rwKdy qFik votF nf Kus jfx. Auh ies blf df arbI BfsLf df nfm zYsL (afeIaYsafeIaYl) lYNdy hn. ieslfimk styt afKx nfl ieslfmoPobIaf dI duhfeI dyx vfly sLfied BVk pYxgy.

          pwCmI dysL jhfdIaF nMU pflL vI rhy hn aqy AuhnF nfl lV vI rhy hn. sIrIaf, ierfk, Xmn, lIbIaf, aPgfinsqfn, pfiksqfn aqy sMsfr dy kuJ hor iKwiqaF ivwc pwCmI dysLF vloN kiQq cMgy/mfVy jhfdIaF ivckfr Prk dI nIqI qbfhkun sfbq ho rhI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #924, meI 26-2017


kI isafsI afgU sfdgI df zrfmf hI krdy hn?

          Bfrq ivwc vIafeIpI klcr dy iKlfPL hvf cwl rhI hY ijs kfrn isafsI afgU sfdgI dy muihMmIey bx gey hn. kihMdy hn ik lflbwqI klcr Kqm kr idwqf igaf hY jF KLqm kIqf jf irhf hY. arivMd kyjrIvfl ny afm afdmI pfrtI KVI hI ies vfsqy kIqI sI qFik dysL ivwc afm afdmI pfrtI dI suxI jfvy. kurpwsLn df Kfqmf, vIafeIpI klcr df Kfqmf aqy svrfj lfgU krnf ies pfrtI dy pRmuwK AudysL dwsy gey sn. lokF df smrQn vI bhuq imilaf aqy ies pfrtI ny idwlI dIaF 70 sItF ivwc 67 sItF ijwq ky ieiqhfs kfiem kIqf. muwK mMqrI bnx ipwCoN kyjrIvfl ny sfdgI nfl rihx leI afpxy srkfrI invfs Gr ivwc eyarkMzIsLn lgvfAux qoN vI ienkfr kr idwqf. lokF ivwc vfh vfh ho geI pr hor vfaidaF smyq ieh sfdgI vI jldI hI KMB lgf ky Auz geI.

          pMjfb ivwc nvyN KjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl ny sikAUrtI, lflbwqI aqy zrfievr lYx qoN ienkfr kr idwqf ijs kfrn kYptn srkfr nMU lflbwqI klcr KLqm krn df aYlfn krnf ipaf BfvyN kuJ mMqrI ies nfl bhuqy KusL nhIN sn. ajy qwk mnpRIq bfdl ieh vfadf inBf rhy pRqIq huMdy hn.

          ies dy nfl hI jd XUpI coxF ivwc Bfjpf dI vwzI ijwq hoeI qF pRDfn mMqrI nirMdr modI ny XUpI dy muwK mMqrI vfsqy jogI aidwiqaf nfQ nMU cuixaf. jogI aidwiqaf nfQ muwK mMqrI dy dPLqr ivwc qUPfn bx ky afieaf aqy hr pfsy sPLfeI aqy sfdgI df hokf idwqf. Aus dy mMqrI aqy sMqrI hwQF ivwc JfVU PVI afpxy dPLqr sfPL krdy aqy krvfAuNdy ivKfeI dyx lwgy qy mIzIaf Bwj Bwj ies dI kvryj krn lwgf. vIafeIpI gwzIaF qoN lflbwqI guwl kr idwqI geI aqy jogI ny srkfrI dPLqrF qy QfixaF `qy acfnk Cfpy mfrny sLurU kr idwqy qF ik stfPL hfjLrI aqy kMm nMU XkInI bxfieaf jf sky. afm lok smJx lwgy ik ieh qF jogI hY, ieh lokF df Blf jLrUr krygf. vfDU srkfrI CuwtIaF KLqm krn dy nfl nfl hor keI kdm cuwky gey. lVkIaF nMU CyVn vfilaF aqy gAU-hwiqaf krn vfilaF dI sLfmq af geI. jd keI ivcfry byksUry vI rgVy jfx lwgy qF jogI ny amn kfnMUn df hukm lfgU krn df vfadf kIqf aqy afphudiraF nMU bfjL afAux dI cyqfvnI idwqI. jfipaf Auh sihjy sihjy swB awCf krygf.

          acfnk Bfrq-pfik srwhd `qy iswK rjmYt dy nfieb sUbydfr prmjIq isMG aqy hvfldfr pRym sfgr df pfiksqfnI hmlfvrF ny kql kr idwqf qy AuhnF dy isr klm kr ky lY gey. dysL ivwc pfiksfqn aqy ies dy pflqU dihsLqgrdF iKlfPL guwsf PYl igaf. nfieb sUbydfr prmjIq isMG pMjfb qoN aqy hvfldfr pRym sfgr XUpI qoN sn. hvfldfr pRym sfgr dy pirvfr nMU afs sI ik mwuK mMqrI aidwiqaf nfQ Jwt AuhnF dy Gr aPsos pRgt krn af jfxgy pr Auh nf afey. pirvfr ny sLhId jvfn df aMiqm sskfr krn qoN ienkfr kr idwqf. muwK mMqrI dy dPqr vloN jldI hI pirvfr nMU imlx dy vfady ipwCoN sskfr kr idwqf igaf.

          sfdgI dy puMj  XUpI dy muwK mMqrI jogI aidwiqaf nfQ meI dy awD ivwc hvfldfr pRym sfgr dy Gr aPsos pRgt krn puwj gey. AuhnF dy puwjx qoN pihlF sLhId jvfn dy Gr dI sPLfeI kIqI geI. prdy lgfey gey, rwg ivCfey gey, eyarkMzIsLn lgfey gey aqy soPLy ilaFdy gey. jogI jI aPsos krn puwj gey aqy pirvfr nMU ies nfl kuJ skUn imilaf. pr jogI dy jfx qoN bfad srkfrI aPLsr prdy, rwg, eyarkMzIsLn aqy soPLy cuwk ky lY gey. ieh sfrIaF arfm dIaF vsqUaF sLhId pirvfr dI mdd vfsqy nhIN sn sgoN sfdgI dy puMj jogI aidwiqaf nfQ dy arfm leI sn.

          pirvfr aqy aFz-gvFz nMU ies nfl BfrI inrfsLqf hoeI. mIzIaf ny ies gwl nMU KUb AuCfilaf pr jogI aidwiqaf nfQ dI srkfr nMU ies `qy koeI aPLsos nf hoieaf. svfl pYdf huMdf hY ik kI isafsI afgU sfdgI df zrfmf hI krdy hn? Auprokq Gtnf qF ieh hI sfbq krdI hY. agr jogI ivwc sfdgI huMdI qF Auh hwQ ivwc pwKI PV ky sLhId pirvfr dy Gr aPsos pRgt krn af skdy sn. 15-20 imMt dI PyrI vfsqy eynf qrwdd krn dI kI loV sI? agr arfm df smfn lY hI afey sn qF pirvfr dy Gr hI Cwz jFdy qF iehnF df prdf kwijaf rih jFdf aqy pirvfr dI mdd ho jFdI. jfhr hY ik hfQI dy dMd Kfx nMU hor aqy ivKfAux nMU hor huMdy hn. jogI dI srkfrI rhfiesL `qy kyhI sfdgI hovygI?

          ieMJ jfpdf hY ik BfrqI mIzIaf sfdgI df ZMzorf ipwtx vfly isafsI afgUaF nMU bhuq AuCfldf hY pr agr koeI swcmuwc hI sfdgI nMU pRnfieaf hoieaf hY qF Aus df ijLkr qwk nhIN krdf. sfl 2013 ivwc rfxf srkfr Bfrq dy Coty ijhy sUby iqRpurf dy cOQI vfr muwK mMqrI bxy sn. sfl 1998 ivwc 49 sfl dI Aumr ivwc Auh pihlI vfr muwK mMqrI bxy sn. Auh afpxI qnKfh ivcoN isrPL 5 hjLfr mhInf afpxy Krc vfsqy lYNdy hn bfkI afpxI pfrtI sIpIafeI-aYm nMU zonyt kr idMdy hn. muwK mMqrI vjoN Auh vIafeIpI klcr qoN dUr afpxy sfdy Gr ivwc rihMdy hn pr kI BfrqI mIzIaf rfxf srkfr dI sfdgI df kdy ijLkr krdf hY?

- blrfj idEl, KLbrnfmf 923, meI 19-2017


ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਰੋਡ-ਮੈਪ' ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ!!
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 'ਅਰਾਜਿਕਤਾਵਾਦੀ' ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸਵਰਾਜ' ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਭੰਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਨਿਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ 'ਨਾੜ' ਨਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ 'ਆਪ' ਦੇ  ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਰਗੇਡ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਪ' ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰਮੋਟ-ਕੰਟਰੋਲ' ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਢੋਲ-ਭੰਗੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ 'ਰੋਡ ਮੈਪ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇਹੇ 'ਰੋਡ-ਮੈਪ' ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #922, ਮਈ
12-2017


pfiksqfn nfl nijwTx ivwc pUrI asPl isD ho rhI hY modI srkfr!!

          ivroDI iDr ivwc bYTI Bfjpf, zfktr mnmohn isMG srkfr dI pfiksqfn pRqI nIqI nMU kmjLor dwsdI sI aqy sMsdI coxF dOrfn Bfjpf afgU nirMdr modI ny zfktr mnmohn isMG nMU kmjLor pRDfn mMqrI dwsidaF iqwKy hmly kIqy sn. Bfjpf dy BfrI bhumwq nfl ijwqx ipwCoN jd nirMdr modI pRDfn mMqrI bxy qF Bfrq dy lokF nMU afs sI ik Bfjpf srkfr pfiksqfn pRqI Tos nIqI apxfeygI ijs nfl ksLmIr smyq dovF dysLF dIaF srhwdF `qy sLFqI bhfl ho skygI. pr mfmlf Elt ho igaf hY aqy srhwdI TUh-Tfh smyq ksLmIr ivwc kqlogfrq vD geI hY. bYNkF aqy puils cONkIaF lwut ho rhIaF hn. POjI kYNpF aqy kfPilaF `qy hmly vD gey hn. srhwd pfr qoN kfrvfeIaF aqy pwQrbfjLI vD geI hY.

          ies hPLqy gsLq kr rhI BfrqI tukVI `qy kMtrol ryKf nUM pfr krky hmlf kIqf igaf aqy hmlfvr do BfrqI jvfnF dy isr klm kry nfl lY gey. imRqk jvfnF dy srIrF dI vI kwtvwZ kIqI geI. AuNJ ieh kuJ pihlI vfr nhIN hoieaf. srhwd pfr qoN hmlf krky BfrqI jvfnF df isr klm krn df islislf sfl 2000 ivwc sLurU hoieaf sI jd ieilafs kmIrI nfm dy iek dihsLgrd dy sMgTn ny nOihrf sYktr ivc hmlf krky 7 BfrqI jvfnF df kql kr idwqf sI aqy iek df isr DV qoN vwK krky pfiksqfn lY gey sn. kfrigl jMg smyN PVy gey BfrqI jvfn nMU vI pfiksqfnIaF ny bMd bMd kwt ky sLhId kIqf sI. sfl 2008 ivwc srhwd `qy rsqf Btk gey iewk BfrqI jvfn df vI isr klm kr ky pfiksqfnI lY gey sn. lFs nfiek hymrfj nMU pfiksqfnIaF ny jnvrI 2013 ivc PV ky burI qrF kwtvwZ idwqf sI aqy 2016 ivwc vI srhwd pfr qoN hmlf kr ky iek BfrqI jvfn dI kwtvwZ kIqI geI sI. pfiksqfn aqy ies dI POj dI mdd nfl hmly kr rhy dihsLqgrdF df ieh mozs apirMzI bx igaf hY ijs qoN Bfrq srkfr aqy POj nfvfkPL nhIN hn.

          ipCly sfl modI srkfr ny srwhd pfr pfik vloN dihsLqgrdF vfsqy sQfipq kIqy gey awzy qbfh krn vfsqy srjIkl aprysLn kIqf sI. ajyhy aprysLn bfry KfmosL rihx dI QF ies nMU hr hIlf vrq ky jLordfr ZMg nfl pRcfiraf igaf sI qFik rfjsI lfhf ilaf jf sky. ieh dUrdrsLI qrIkf nhIN sI. ajyhy aprysLn df isafsIkrn shI nhIN sI.

          pRDfn mMqrI modI kdy pfiksqfn iKlfPL sKLq kfrvfeI df sMkyq idMdy hn aqy kdy aPgfinsqfn qoN vfps muVdy rsqy ivwc nvfj sLrIP nfl gwlbfq vfsqy lfhOr jf AuWqrdy hn. awj dy hflfq dsdy hn ik lfhOr vflI ieh imlxI kwcI hI sI. agr ajyhI imlxI izplomysI duafrf pRfpq krn Xog Kfs insLnf hfsl leI kIqI jFdI qF cMgI sI pr hvf ivwc qlvfrF mfrn vflI asiQr nIqI kfrgr sfbq nhIN ho skI.

          sMsfr dIaF bdldIaF pRsiQqIaF nMU pfiksqfn bhuq kfrgr ZMg nfl Bfrq iKlfPL vrq irhf hY. pfiksqfn `qy kmjLor pY rhI amrIkI pkV nMU qoV ky cInI afpxf glbf pwkf krnf cfhuMdf hY. gvfdr bMdrgfh qwk df kOrIzor ies nIqI df hI ihwsf hY. BfrqI POj vI ies iksm  dy ax-mnuwKI hmilaF nfl nijwTx leI hr vkq cOks nhIN jfpdI. modI srkfr nMU Tos nIqI apnfAux dI loV hY aqy POj nMU aprysLnl Kuwl dy nfl nfl loVINdy sroq vI muhweIaf kIqy jfxy cfhIdy hn.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #921, meI 05-2017

   


pMjfbIaF `qy lVkIaF nMU grB ivwc mfrn df klMk kYnyzf ivwc vI afx lwgf!

          pMjfb smyq AuWqrI Bfrq ivwc lVkIaF nMU grB ivwc mfrn kfrn nr aqy mfdf abfdI ivckfr coKf pfVf lMby smyN qoN cwl irhf hY. smfj suDfrkF, buwDIjIvIaF aqy srkfr vloN nr jMmx dI ies axmnuwKI lflsf iKlfPL bhuq smyN qoN muihMm clfeI jf rhI hY. sKLq kfnMUn vI bxfey gey hn ijs kfrn lokF ivwc jfgrUkqf vDI hY iswty vjoN lgfqfr ilMg anupfq ivwc suDfr drj kIqf jf irhf hY. jo ik iek sLuB sLgun hY. lVkIaF nMU grB ivwc mfrn vfly ies ilMg ivqkry iKlfPL ajy hor kfrgr muihMm dI loV hY. AUWqr BfrqI Kfskr pMjfbI smfj ivwc lVkIaF nfl ho irhf durivvhfr vI ies iksm dI axmnuwKI ibrqI nMu hulfrf idMdf hY. ijs smfj ivwc smfijk vrqfry kfrn lVkI pflxf iewk boJ bx jfvy, Aus smfj nMU svy-pVcol aqy suDfr dI loV hY.

          hux ieh mfmlf kYnyzf qwk awpV igaf hY. AuNJ kuJ sflF qoN ajyhIaF rportF af rhIaF sn ijhnF ivwc ikhf igaf sI ik kYnyzf ivwc vI keI pMjfbI pirvfr lVkf jMmx vfsqy grB tYst krvfAuNdy hn aqy grB ivwc lVkI hox dI sUrq ivwc grBpfq krvf idMdy hn. hux ies bfry iewk ivsqrq KojI rport sfhmxy afeI hY jo kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry nMU sLLrmsfr krn vflI hY. ieh Koj kYnyzf dy jrnl afPL gfienokfljI ivwc pRkfsLq hoeI hY ijs nfl pMjfbIaF `qy lVkIaF nMU grB ivwc mfrn df klMk kYnyzf ivwc vI afx lwgf hY.

          rport muqfibk pMjfbI aqy Bfrq dI ihMdI bYlt dy kYnyzf ivwc vwsdy bhuq sfry pirvfr lVkf pRfpq krn vfsqy lVkIaF nMU grB ivwc mfr rhy hn ijs nMU sYks-sIlYkitv aborsLn df nfm idwqf igaf hY. Koj muqfibk ijhnF dy Gr pihlF hI do lVkIaF hn, Auh sYks-sIlYkitv aborsLn vwD krvfAuNdy hn. kYnyzf ivwc grBpfq `qy pfbMdI nhIN hY aqy ies vfsqy kfrn dwsx dI vI loV nhIN hY. isrPL sYks-sIlYkitv qknIk vrqx dI mnfhI hY. Bfv ajyhI qknIk nhIN vrqI jf skdI ijs nfl Kfs iksm df bwcf pYdf krn dI iewCf pUrI huMdI hovy. pr grB ivwc sYks jfnx vfsqy tYks krvfAux jf grBpfq `qy pfbMdI nhIN hY. AuNJ isafxy zfktr mfipaF nMU sYks tYst vfsqy AuqsLfhq nhIN krdy.

          ieh Koj Esy gruwp vloN kIqI geI hY ijs ny sfl 2016 dI Koj ivwc ikhf sI ik Bfrq ivwc jnmIaF aOrqF ijhnF dy Gr do lVkIaF hn, Auh jd qIjf bwcf jMmdIaF hn qF 100 lVkIaF dy mukfbly 196 lVky jMmdIaF hn. ieh kudrqI anupfq qoN bhuq dUr dI gwl sI. kYnyzf ivwc aOsqn 100 lVkIaF dy mukfbly 105 lVky jMmdy hn. KojIaF df mMnxf hY ik ies asMquln nMU dUr krn vfsqy ividaf, jfgrqI aqy BfeIcfry dI BfeIvflI dI loV hY.

          Bfrq bhu-bolI aqy bhu-siBafcfrk dysL hY ijs kfrn KojIaF ny vwK vwK vrgF dIaF aOrqF dy jnm vyrvy iekwTy krn df PYslf kIqf ijs aDIn 46,834 bwicaF dy jnmF nMU GoiKaf igaf jo BfrqI dIaF jnmIaF aOrqF ny jMmy sn qy jo aOrqF kYnyzf (AuntyrIE) ivwc 1985 qoN 2012 qwk afeIaF sn aqy AuhnF ny jo bwcy 1993 qoN 2014 qwk jMmy sn. ies ivwc pfieaf igaf ik AuntyrIE ivwc zilvrI krn vflIaF pMjfbI mFvF ny 100 lVkIaF dy mukfbly 240 lVky jMmy hn. ieh pYmfnf AuhnF pMjfbI mFvF `qy lfgU hUMdf hY ijhnF dy Gr pihlF do lVkIaF sn.

          KojIaF nMU hYrfnI agly qwQ qoN hoeI ijs nMU ikafsxf sMBv nhIN sI. jFicaf igaf ik kI kYnyzf ivwc rihx df ilLMg-cox `qy asr pYNdf hY? AuhnF ny kYnyzf ivwc 10 sfl qoN Gwt smF rihx vflIaF pMjfbI mFvF dy zilvrI irkfrz nMU KMgfilaf qF pqf lwgf ik ajyhIaF mFvF 100 lVkIaF dy mukfbly 213 lVky jMmdIaF hn. pr jd kYnyzf ivwc 10 qoN vwD smyN qoN rihx vflIaF mFvF df rIkfrz cYk kIqf igaf qF pqf lwgf ik ajyhIaF mFvF 100 lVkIaF dy mukfbly 270 lVky jMmdIaF hn. ieh KojIaF dI afs dy iblkul Elt sI aqy BfeIcfry dy ivcfrnXog hY ik asIN pMjfbI kYnyzf ivwc ikwDr nMU jf rhy hF?

          Koj muqfibk ihMdI bolx vflIaF BfrqI ipCokV dIaF mFvF aOsqn 100 lVkIaF dy mukfbly 163 lVky jMmdIaF hn. 10 sfl qoN Gwt smF kYnyzf ivwc rihx vflIaF 100 lVkIaF dy mukfbly 130 lVky aqy 10 qoN vwD smyN kYnyzf rihx vflIaF 100 lVkIaF dy mukfbly 217 lVky jMmdIaF hn. spsLt hY ik vwD smF knyzIan rihx nfl vI ilMg-cox AultI idsLf ivwc jf rhI hY. knyzIan kdrF kImqF ZwTy KUh pY rhIaF hn.

          kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry `qy iswK BfeIcfry df hr pfsy pUrf glbf hY. iswK BfeIcfry ivwc Dfrimk adfiraF smyq hr sMgTn df mukMml isafsIkrn ho cuwkf hY. 4 PYzrl mMqrIaF aqy 18 aYmpIaF vfly BfeIcfry ivwc aYsf koeI adfrf nhIN bicaf jo ivqkry BrpUr ilMg-cox smyq BfeIcfry dIaF gYr isafsI smwisafvF `qy kMm kr sky.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #920, aprYl 28-2017

                   


mfmlf vDy rhy nisLaF df; kYnyzf dI vfrI nsLf ivroDI muihMmIey hoey gfieb!!

          kYnyzf ivwc iewk pfsy srkfr vloN pRvfxq nisLaF dI KLpq vD rhI hY aqy dUjy pfsy gYr kfnMUnI nisLaF df ruJfn vI lgqfr vDdf jf irhf hY. sLrfb, qMbfkU aqy drdmfrU dvfeIaF kfnMUnI qOr `qy pRvfxq hn ijhnF dI vrqoN lgfqfr vD rhI hY. srkfrF afpxI afmdn vDfAux vfsqy sLrfb dI KLpq vDfAux vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhIaF hn.  sLrfb dy TyikaF nMU idlksL bxfieaf jf irhf hY aqy ieh QF QF Kohly jf rhy hn.  nvIN abfdI kfiem huMdy sfr hI Tykf Kohl idwqf jFdf hY. sLrfb dI pYikMg nMU KUbsUrq bxfieaf jf irhf hY qF ik ieh iKwc df kfrn bxy. lokF aqy mYzIkl mfhrF dy BfrI dbfa kfrn qMbfkU `qy kuJ pfbMdIaF lgfeIaF geIaF hn ijhnF ivwc AuntyrIE dy storF ivwc qMbfkU nMU izsplya nf krnf sLfml hY. ilbrl srkfr dI imhrbfnI nfl vfeIn aqy bIar qF hux coxvyN grosrI storF rfhIN vI vycI jf rhI hY. PYzrl ilbrl srkfr ny dysL ivwc BMg dy kfnMUnIkrn dI kvfied ipCly hPLqy ivsfKI dy sLuB mOky `qy 13 aprYl nMU sLurU kr idwqI hY. sfl dy ivc ivwc jd ies nMU Pl lwg jfvygf qF lok GrF ivwc vI cfr cfr BMg dy bUty Augf skxgy.

          skUlF ivwc iehnF nisLaF dI brfbr ivkrI huMdI hY aqy iehnF qoN ielfvf kokyn, hYroien aqy hor Gfiqk nsLy vI ivkdy hn. gYr rvfieqI aqy gYr kfnMUnI nsLy hux lokF dIaF jfnF df KO bx rhy hn. bIsI ivwc bIqy sfl 922 lok iehnF gYr kfnUMnI nisLaF dI EvfrzojL nfl mry hn.  ajy kuJ hPLqy pihlF Kbr afeI sI ik ieko idn torFto ivwc zrwg EvrzojL dy pMj kys sfhmxy afey sn ijhnF ivcoN cfrF nMU hspqfl ivwc bcf ilaf igaf sI pr pMjvF kys mOq dy mUMh pY igaf sI. sMsfr Br dIaF jylF ivwc vI zrwg smgilMg huMdI hY pr kuJ lok smJdy hn ik ajyhf kYnyzf ivwc nhIN huMdf hovygf ikAuNik eyQy lok kfnMUn dI kdr krdy hn. pr smF bdl irhf hY aqy kuJ mhIny pihlF KLbr afeI sI ik hfimltn dy njLdIk iek jyLl ivwc bMd pMj kYdI gYr kfnMUnI nsLy dI EbrzojL nfl mfry gey sn. spsLt hY ik ieh zrwg jyl ivwc smgl hoeI hovygI.

          ies hPLqy do hYrfnI vflI KLbrF afeIaF hn. iewk Kbr AuntyrIE sUby bfry hY jdik dUjI bIsI sUby bfry hY. iehnF KbrF muqfibk AuntyrIE ivwc hux hr rojL aOsqn do ivakqI gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn jdik bIsI ivwc hr rojL cfr ivakqI ajyhy nsLy dI EvrzojL nfl mOq dy mUMh jf pYNdy hn. ieh dovyN KbrF do vwK vwK sroqF qoN hn aqy ieh iksy iek sors qoN nhIN hn.

          20 aprYl nMU jfrI kIqI geI iek Koj rport ivwc drj hY ik AuntyrIE ivwc hr rojL aOsqn do ivakqI gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn aqy ipCly 25 sflF ivwc ieh igxqI cfr guxf vDI hY. sfl 2015 ivwc EntyrIE ivwc ies iksm dy nsLy dI EvrzojL nfl 734 ivakqI mfry gey sn. ieh Koj sYNt mfeIkl hspqfl, AuntyrIE zrwg rIsrc nYWtvrk aqy AuntyrIE ienstIcUt Pfr klInIkl avYlUeyitv sfieMs vloN kIqI geI hY. ies Koj muqibk sUby ivwc EpIafz iksm dy nsLy dI vrqoN vD rhI hY ijs ivwc afksIkozn vrgIaF drd mfrU dvfeIaF smyq gYr kfnMUnI PYntfinl dI vrqoN kIqI jFdI hY. EpIafz nfl PYntfinl aqy keI nisLaF df imsLrx vI vriqaf jf irhf hY. mrn vfilaF ivwc 60% lok 44 sfl jF ies qoN jvfn pfey gey hn.

          bIsI dI hflq ies qoN vI mfVI dwsI geI hY. 19 aprYl nMU knyzIan pRYs vloN jfrI kIqI geI iek KLbr muqfibk bIsI ivwc hr rojL aOsqn cfr ivakqI gYr kfnUMnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn. KLbr ivwc bIsI dy cIP kfrnr aPsr lIsf lfpONty df hvflf idwqf igaf hY. mrn vfilaF ivc 83% dI Aumr 30 qoN 49 sfl dy ivckfr dwsI geI hY. kfrnr dPLqr dy aMkiVaF muqfibk bIsI ivwc mfrc 2017 dy iek mhIny ivwc 120 lok ajyhy nisLaF dI EvrzojL nfl mfry gey hn. ies ivwc sLrfb, qMbfkU aqy iehnF vrgy hor nisLaF kfrn hox vflIaF kYNsr, hfrt aYtk vrgIaF bImfrIaF jF nsLy kfrn aYksIzYtF nfl mrn vfilaF dI igxqI sLfml nhIN hY. ieh mhFmfrI nhIN qF hor kI hY? zrwg smgilMg kfrn kYdF kwt rhy aqy gYNg ihMsf ivwc mrn vfilaF dI igxqI vwKrI hY.

          AuntyrIE ivwc iek sMgTn ny aprYl mhIny nMU zrwg-PrI mhIny vjoN mnfAux df Auprflf kIqf hY. kYnyzf vwsdy kuJ pMjfbI, pMjfb ivwc vD rhy nsLy qoN eyny icMquq sn ik afpxy kMmkfr Cwz ky jhfjL Br Br ky pMjfb ivwc srkfr bdlx qur pey sn. ieh lok ijs dysL ivwc vwsdy hn Aus ivwc PYl rhy nsLy pRqI jfgUrk ikAuN nhIN hn? afKr kYnyzf dI vfrI nsLf ivroDI muihMmIey hux gfieb ikAuN ho gey hn?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #919, aprYl 21-2017


AudfrvfdI muslmfnF ny kIqf iekrf Kfild dy ibwl df ivroD

          bIqy sLnIvfr musilmjL agyNst aYm-103 dy nfm hyT kIqy gey iek BrvyN iekwT ivwc AudfrvfdI muslmfnF ny ilbrl aYmpI iekrf Kfild dy ielfmoPIaf ibwl df sKLq ivroD kIqf. rfiel bYNkuiet hfl ivwc hoey ies iekwT ivwc 400 dy krIb lokF ny cfr musilm bulfiraF nMU iek sfh ho ky suixaF. iehnF cfry bulfiraF ny ies ibwl nMU kYnyzf ivwc sLrIaf df rsqf sfPL krn dI sLurUafq dwsidaF ies dI sKLq inMdf kIqI.

          bulfiraF ivwc pRisD mIzIafkfr afisPL jfvyd, bloc BfeIcfry dI afgU bIbI kfrImf bloc, pRisD lyKk, pwqrkfr aqy itwpxIkfr qfirk Pqih aqy knyzIan iQMkrjL Porm dy afgU zf: qfihr aslm gorf sn. cfry bulfiraF ny bhuq sfhs nfl ilKx aqy bolx dI ajLfdI dI vkflq kridaF ikhf ik kiQq ieslfmoPobIaf df rOlf jhfdIaF aqy twkVpMQIaF dI nukqfcInI rokx leI hiQafr vjoN vriqaf jf irhf hY. ies mOky bolidaF qfirk Pqih ny ikhf ik jo lok ieslfm df aMnfH ivroD krdy hn Auh ieslfmik kwtVpMQIaF dI nf jfxdy hoey vI mdd kr rhy hn. Pqih ny ikhf ik lPLjL ieslfmoPobIaf nMU ielfmoPfisLjLm nfl bdilaf jfxf cfhIdf hY. Pqih ny awgy ikhf ik iekrf Kfild musilm stUtYNz asosIeysLn dI kfrkun rhI hY jo kwtVpMQIaF df sMgTn hY. AuhnF awgy ikhf ik iewk pfsy awlfH df ieslfm hY aqy dUjy pfsy muuwlf df ieslfm hY. Pqih ny ikhf ik Auh kYnyzf ivwc sLrIaf kdy vI prvfn nhIN krngy aqy ies dy iKlfPL aMq qwk lVngy.

          bulfiraF ny ikhf ik agr kYnyzf ivwc ieslfmoPobIaf huMdf qF  PYzrl coxF ivwc iekrf Kfild smyq drjun dy krIb muslmfn aYmpI nhIN sn cuxy jfxy. agr kYnyzf ivwc ieslfmoPobIaf df zr huMdf qF drjnF muslmfn dysLF nMU Cwz ky lwKF mulmfnF ny kYnyzf nhIN sI afAuxf. Pqih ny qF ieh vI ikhf ik kurfn ies dI aslI hflq ivwc nhIN hY aqy ies ivwc bhuq rlf kIqf igaf hY.  kI muslmfn dysLF qoN Bwj ky kYnyzf smyq pwCmI dysLF nMU af rhy muslmfn ieslfmoPob hn?

          afisPL jfvyd ny ikhf ik iekrf df mosLn pfs hox nfl mfmlf KLqm nhIN hoieaf sgoN lVfeI ajy sLurU hoeI hY. qfihr gorf smyq bulfiraF ny ikhf ik kYnyzf ivwc ieslfimk kwtVpMQI bhu-sLfdIaF, tirpl qlfk, cfielz mYirj aqy lVkIaF dI suMnq vrgy kukrm kr rhy hn pr iekrf Kfild vrgy KfmosL hn. bloc BfeIcfry dI afgU bIbI kfrImf bloc ny dosL lgfieaf ik kYnyzf ivwc pfiksqfnI eyjMsI srgrm hY aqy kwtVvfd nMU AuBfr rhI hY. krImf ny pfiksqnI POj `qy blocF df jYnosfeIz krn df dosL vI lgfieaf aqy hfjrIn nMU ilKx, bolx aqy ivsLvfs dI ajLfdI dy hwk ivwc KVn df swdf idwqf. krImf ny ikhf ik ijs iksm df ieslfm kYnyzf ivwc pRomyt kIqf jf irhf hY, Aus hyT pfiksqfn aMdr blocF smyq Gwt igxqI iPrky surwiKaq nhIN hn.

          ies iekwT ny bulfiraF vloN AuTfey jf rhy nukiqaF df vfr vfr qfVIaF nfl svfgq kIqf. musilm BfeIcfry ny ieslfimk kwtVpMQIaF iKlfPL KVn vfsqy bhuq hOslf ivKfieaf hY ijs df svfgq krnf bxdf hY. ieslfimk jhfdIaF dy tfkry vfsqy kYnyzf nMU aYsy sfhsI, jmhUrI  aqy sYkUlr soc dy muslmfnF dI loV hY.                        -blrfj idEl, KLbrnfmf #918, aprYl 14-2017

 


torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI loV

          kYnyzf ivwc pMjfbIaF dI hux coKI igxqI hY ijs ivwc afey idn lgfqfr vfDf ho irhf hY. Bfrq dy hor ihwisaF qoN vI lok kYnyzf ivwc vDyry igxqI ivwc af rhy hn. stUzYNt vI coKI igxqI ivwc hr sfl kYnyzf af rhy hn. dovF dysLF ivckfr XfqrIaF dI afvfjfeI vDx kfrn hux Bfrq vfsqy hvfeI itktF dIaF kImqF vD geIaF hn aqy sfl ivwc keI vfr hfeI sIjLn ryt lfgU rihMdy hn. kdy iqAuhfrF jF CuwtIaF kfrn aqy kdy bjLurgF dy Bfrq jfx-afAux jF stUzYNts dy Bfrq jfx-afAux kfrn.

          pMjfbI XfqrIaF dI coKI igxqI hox kfrn hr Bfrq jfx vflI jF kunYkitMg PlfeIt ivwc pMjfbI XqfrI kfPLI igxqI ivwc huMdy hn. rfjpurf, pitaflf aqy afspfs dy ielfikaF nMU Cwz ky bfkI pMjfb dy XfqrIaF vfsqy idwlI bhuq dUr hY ijs kfrn torFto qoN aMimRqsr sfihb vfsqy iswDI Auzfx dI sKLq loV hY. torFto dunIaF df iek ajyhf vwzf sLihr hY ijs vfsqy eyar ieMzIaf dI koeI iswDI Auzfx nhIN hY. bIqy 10-12 sflF ivwc ieh Auzfx keI vfr sLurU hoeI hY pr iksy nf iksy kfrn bMd kIqI jFdI rhI hY. kuJ smF ieh Auzfx brimMMghm rfhIN jFdI rhI hY aqy iPr idwlI ruk vI jFdI rhI hY pr hux bhuq dyr qoN bMd hY. ies dOrfn eyar ieMzIaf idwlI qoN lMdn, inAUXfrk, isLkfgo, astrylIaf aqy hux sfn PrFissko vfsqy vI iswDI Auzfx clf rhI hY. XUnfeIitz eyar lfeIn vI amrIkf aqy idwlI ivckfr isDI Auzfx apryt kr rhI hY.

          eyar kYnyzf dI idwlI aqy torFto ivckfr zrYkt hvfeI Auzfx bhuq kfmXfbI nfl cwl rhI hY qy keI vfr ies ivwc sIt imlxI musLkl huMdI hY. eyar kYnyzf vloN vYnkUvr qoN idwlI ivckfr vI kuJ mhIny iswDI hvfeI Auzfx clfeI geI sI ijs df trfeiel bhuq kfmXfb dwisaf jf irhf hY. ieh Auzfx agly sfl pwky qOr `qy cwlx dI sMBfvnf hY. eyar kYnyzf torFto qoN muMbeI ivckfr vI iswDI hvfeI Auzfx sLurU kr rhI hY ijs dIaF iqafrIaF ho cuwkIaF hn.

          eyar kYnyzf dI idwlI aqy torFto ivckfr cldI zrYkt hvfeI Auzfx ivwc pMjfbI XfqrIaF dI mjfrtI huMdI hY. awj qwk eyar ieMzIaf qoN hI torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI mMg kIqI jFdI rhI hY pr iksy ny ieh mMg eyar kYnyzf qoN nhIN kIqI. pqf nhIN ikAuN ies bfry ivcfiraf nhIN igaf. agr eyar kYnyzf idwlI aqy muMbeI vfsqy isDIaF Auzfnf clf skdI hY qF ajyhf aMimRqsr leI vI ho skdf hY aqy hoxf cfhIdf hY. jd kdy vI knyzIan afgU Bfrq jFdy hn qF aksr rfjsI nukqy inghf qoN sRI drbfr sfihb jLrUr jFdy hn. ies nfl kYnyzf vwsdy pMjfbI aqy Kfskr iswK KusL huMdy hn. agr knyzIan afgU eyar kYnyzf AuWqy torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx vfsqy jLor pfAux qF ieh hvfeI syvf cwl skdI hY aqy iswK hor vI KusL hoxgy. eyar kYnyzf nMU vI afpxy qOr `qy ies syvf vfsqy gOr krnf cfhIdf hY.

          kYnyzf dI sMsd ivwc ies mOky 18 pMjfbI aYmpI hn ijhnF ivcoN 4 mMqrI vI hn. iswK mMqrIaF aqy sFsdF df kYnyzf dI srkfr `qy coKf dbdbf hY. agr Auh cfhux qF torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx sLurU krvf skdy hn. eynf ku qF hux pMjfbIaF df hwk vI bxdf hY aqy kYnyzf dy pMjfbI isafsqdfnF df PrjL hY ik Auh ies vfsqy pihl kdmI krn. cfhIdf qF eyar ieMzIaf nMU vI hY pr hmysLf eyar ieMzIaf qoN hI ies dI mMg krnf jLrUrI nhIN hY. hux smF af igaf hY ik ieh mMg eyar kYnyzf aqy kYnyzf srkfr qoN kIqI jfvy.

          hux ivsfKI df iqAUhfr af irhf hY. kYnyzf Br `c ngr kIrqn hoxgy aqy sMsd ivwc vI ivsfKI mnfeI jfvygI. pRDfn mMqrI, bhuq sfry mMqrI aqy drjnF sFsd iehnF smfgmF ivc puwjxgy. AuhnF qoN mMg kIqI jfxI cfhIdI hY ik torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI sKLq loV hY. ivsfKI dIaF vDfeIaF qoN awgy vD ky pMjfbIaF vfsqy hvfeI Auzfx dI suivDf dI vI mMg kIqI jfxI cfhIdI hY.                   

 -blrfj idEl, KLbrnfmf 917, aprYl 07-2017       

 


lokqMqirk ivvsQf nUM Korf lf irhf ivsLvIkrx

          amrIkf dI kfrF bxfAux vflI afto kMpnI 'jnrl motrs' dy sfbkf sIeIE ieMjnIar cfrls arivn ivlsn AurPL 'ieMjx cfrlI' ny sMn 1953 ivwc rwiKaf mMqrI bxfey jfx smyN ikhf sI ik ijMnI dyr Auh jnrl motrs df sIeIE irhf sI qF Aus nUM iehI lwgdf irhf sI ik jo dysL leI ibhqr hY AuhI 'jnrl motrs' leI vI TIk hY. kI awj iksy bhurftrI kMpnI df muKI aijhf kihx dI ihMmq kr skygf? iblkul nhIN. kYnyzf amrIkf vrgy lokqMqirk dyf ivwc 'asI' bnfm 'Auh' dI soc vwD Puwl rhI hY. ieh 'asI' aqy 'Auh' cfhy jo vI hox lyikn ies nfl smfj df DruvIkrx bhuq qyjI nfl viDaf hY aqy rfjnIqk bihsf ivwc lok sq ruw apnfAux lwgy hn. kYnyzf amrIkf df pfrMprk ivckfrlf vrg (imzl klfs) ivsLvIkrx nfl burI qrHf pRBfivq hoieaf hY. ies df nqIjf amrIkf ivwc ipCly sfl hoeIaF coxF ivwc sfhmxy af cwukf hY.

          ieh iewk aihm pRn hY ik kI mOjUdf lokqMqirk ivvsQf ivsLvIkrx dy pRBfv dy hyT afpxy afp nUM bcf skygI? asl ivwc lokqMqirk ivvsQf iqMn muwZly buinafdI qwqF Auwqy ivkisq aqy ivsQfirq hoeI hY. sB qo pihlI gwl, iewk qyjLI nfl AuBrdf aqy ivkisq huMdf ivckfrlf vrg hY jo afpxy BivwK nUM lY ky afqmivvfs nfl Biraf hoieaf huMdf hY, AusnUM lwgdf hY Ausdf kfI kuwJ dfa Auwqy lwgf hoieaf hY. iehI vrg iewk sucfrU lokqMqr leI jLrUrI 'PYktr' huMdf hY. dUjI gwl kfrobfr, rfjnIqI aqy mIzIaf vrgIaF sMsQfvF dy ivwc rfsLtrvfdI mUlIaq df Bfv rUrI hoxf huMdf hY. hflfik iewk vwzI afbfdI dy ivwc qmfm rfjnIqk dl aqy ivcfrDfrfvf afpxy afp nUM sQfpq krn leI lgfqfr 'mukfblf' krdy hn lyikn AunHF df vI afpxf mhwqv hY. qIjf qwq ieh hY ik iewk lokqMqirk ivvsQf ivwc nfgirkf nUM ibhqr afrQk surwiKaf AuplwbD krfAuxf, AunHf nUM ivakqIgq surwiKaf dyxf aqy AunHf ivwc ieh Bfvnf pYdf krnf ik ivvsQf ivwc AunHf dI avfj ijLafdf mhwqv rwKdI hY. pr 'sUcnf kRfqI' dy dOr ivwc ivsLvIkrx dI pirikRaf dy dOrfn ienHF iqMnf buinafdI qwqF Auwqy vfr-vfr pRn AuwTy hn aqy iksy hwd qwk ieh iqMny buinafdI qwq gfieb huMdy jf rhy hn.

          kYnyzf amrIkf df pfrMprk ivckfrlf vrg bIqy iqMn dhfikaF dy dOrfn ivsLvIkrx nfl sB qoN vwD pRBfivq hoieaf hY ikAuik qknIk, guxvwqf, Auqpfdkqf aqy AuWcIaF qnKfhF df sqr pRBfivq hoieaf aqy pfrMprk ivckfrly vrg dy jIvn pwDr ivwc lgfqfr suDfr hoieaf sI. hux ivsLvIkrx dy dOr ivwc AuBrdI mflI hflq vfly dyf ny iewk nvy qrHf dI mukfbly vflI siQqI pYdf kIqI hY. hux ies ivwc pfrMprk gqIivDIaf nUM 'qknIkI ienovysLn' qoN cuxOqI iml rhI hY. ies ny ivckfrly vrg dI pihlF pRfpq kIqI kusLlqf nUM nuksfn phuMcfieaf hY.

          bIqy 20 sfl ivwc ivckfrly vrg df nf kyvl kwd Gwt hox lgf hY sgo Ausdy jIvn pwDr ivwc vI igrfvt afeI hY. amrIkf ivwc aOsq afmdn 1999 qo 2013 dy ivwc 57, 000 zflr qoN Gwt hoky 52,000 zflr Auwqy af geI hY aqy ieh 9 PIsdI dI igrfvt hY. mYikMjI sMsQf ny iewk srvyKx ivwc dyiKaf ik 25 ibhqr mflI hflq vfly dyf ivwco 65 qoN 70 PIsdI lokf dI afmdn sfl 2005 qoN 2014 dy ivwc pUrI qrHf rukI rhI hY. amrIkf-kYnyzf hovy jf XUrp dy dysL, rfjnIqk nyqf ies msly nUM hwl krn ivwc pUrI qrHf nfkfm rhy hn aqy ies nfl lokMqirk ivvsQf ivwc Brosf Gtdf jf irhf hY.

          awj dI lokqMqirk ivvsQf AunHf lokf dy vwl JukI hoeI hY ijnHF ivwc ivckfrly vrg dy ihqf dy pRqI iksy qrHf df koeI snmfn nr nhIN af irhf. kfrporyt jgq inrf ivckfrly vrg dI koeI mdd nhI kr sikaf. kfrporyt jgq df iehI mMnxf hY ik lok ivsLvIkrx nUM TIk qrHf nfl smJ nhI rhy hn. amrIkf, kYnyzf vrgy ivkisq dyf ivwc pfrMprk ivckfrly vrg dy mYbrf dI afrQk surwiKaf gfieb hI ho geI hY. AunHF nUM lMbf smf qwk kMm krnf pY irhf hY aqy AunHF dIaF pYnn Gwt jF bMd ho geIaF hn. Puwl tfeIm nOkrIaF pfrt tfeIm nOkrIaF ivwc qbdIlI hoeI jf rhIaF hn. bcq Kfqy KflI pey hn aqy AunHf dy bwicaf df BivwK vI afrQk rUp qoN Gwt surwiKaq hY. aijhy ivwc AunHf nUM lwgdf hY ik AunHf df smfijk aqy rojLfnf jIvn Gwt surwiKaq hY.

          lokMqirk ivvsQf dy mUl qwqF df ievy gfieb huMdy jfxf lMby smyN qwk jfrI skdf hY aqy aijhI sMBfvnf hY ik ndIkI BivwK ivwc ieh islislf ies qrHF cldf rhygf. agr qsvIr df iewk dUjf pwK dyiKaf jfvy qf hr Kyqr ivwc smfj-syvI sMgTnf dI igxqI ivwc qyjI afeI hoeI hY. ienHF sMgTnF df kMmkfj vI awj dy lokqMqr nUM aml ivwc ilafAux dy qrIky Auwqy svfl KVf krdf hY. ienHF sMgTnF dI DMn pRfpqI dI ivvsQf kfI aspt hY, AunHf dy kMm DMdy aqy aslI mksd bfry vI svfl AuTdy rihMdy hn. iehnf ivco keI sol mIzIaf dy cqurfeI Bry iesqymfl nfl kfI pRBfv pYdf kr lYdy hn aqy srkfrf aqy sMsdF AuWpr dbfa bxfAux dI koi krdy hn.

          kI asI ijs lokqMqr Auwqy aml kr rhy sn Ausdf aMq ho igaf hY jF aMq hox jf irhf hY? ieh kihxf ajy kuJ jldbfjI jLrUr hY pr ies qo bcx leI sfzy rfjnIqk, kfrobfrI nyqfvf aqy buwDIjIvI jmfq nUM socx dI loV hY. agr sucfrU soc nf apxfeI geI qF ivsLvIkrx mOjUdf lokqMqirk ivvsQf nUM ingl jfvygf.

- prmjIq sMDU, KLbrnfmf #916, mfrc 31-2017

 


AuqrfaiDkfrI dy mfmly `c kYptn df sfhs Biraf kdm

          pMjfb dy muwK mMqrI aqy kFgrs pRDfn kYptn amirMdr isMG pihlF nfloN bdly hoey ivakqI jfpdy hn. pMjfb coxF dOrfn vI AuhnF sfl 2012 dIaF coxF qoN vwKrf aqy sMjIdf aMdfjL apxfieaf sI. ivroDIaF nMU KUMzy nfl suDfrn dI QF AuhnF lfa & afrzr nMU suDfrn vflIaF gwlF kIqIaF aqy 2017 dI cox nMU afpxf afKrI cox dMgl dwisaf sI. pMjfb  dy lokF ny kYptn dI sdfrq ivwc kFgrs ivwc pUrf Brosf pRgt kridaF 77 sItF `qy ijwq duafeI jo ik pMjfb dy ieiqhfs ivwc swB qoN vwzI ijwq hY.

          muwK mMqrI df ahudf sMBfldy sfr hI kYptn ny sfbkf muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl nMU AuhnF dI psMd dI koTI alft krn dI hdfieq  aPsrsLfhI nMU idwqI sI jo s: bfdl ny afPLr vfsqy sLukrIaf afKidaF pRvfn nhIN kIqI sI. ies dy nfl hI kYptn ny pMjfb ivwc lflbwqI klcr KLqm krn df aYlfn kr idwqf ijs df krYizt AuNj KjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl nMU jFdf hY ikAuNik pihlF mnpRIq ny ieh  suivDf lYx qoN ienkfr kr idwqf sI. mMqrI gurjIq isMG rfxf smyq keI kFgrsI ies ivcfr dy nhIN sn pr jd muwK mMqrI ny ies bfry spsLt stYNz lY ilaf qF swB ny ies nMU hfl dI GVI pRvfn kr ilaf hY. BfvyN kuJ lokF df ivcfr hY smF pf ky lflbwqI klcr prq afeygf. hfl dI GVI pMjfb ivwc vIafeIpI sfiern aqy lflbwqI gwzIaF alop ho geIaF hn iehnF dI QF nIlI bwqI ny lY leI hY.

          muwK mMqrI vjoN shuM cuwkx dy iek hPLqy dy aMdr aMdr kYptn ny jo jwgoN qyhrvIN kIqI hY, Auh hY pMjfb dy BivK dy kFgrsI muwK mMqrI dI slYksLn bfry. AuhnF ny spsLt afK idwqf hY ik kFgrs nMU AuhnF df AuqrfaiDkfrI sIlYkt kr lYxf cfhIdf hY ijs nMU Auh grUm krn Bfv tryn krn nMU iqafr hn. ieh bhuq hYrfn krn vflf kdm hY ikAuNik aksr rfjsI afgU BivK ivwc AuhnF dI kursI hfsl krn dI lflsf rwKx vfly nMU afpxf sLrIk jF dusLmx smJdy hn.

          Bfrq vrgy dysL ivwc qF sLfied hI kdy ajyhf hoieaf hovy aqy huMdf aksr ieh ivdysLF ivwc vI nhIN hY. kYnyzf vwl iDafn mfrIey qF 2003 dy aMq qoN 2006 qwk ilbrl afgU aqy pRDfn mMqrI rhy jnfb pfl mfritn ny afpxy sfry sLrIk KUMjy lgf idwqy sn. jnfb mfritn dsMbr 12-2003 qoN PrvrI 6-2006 qwk kYnyzf dy 21vyN pRDfn mMqrI rhy sn. ies qoN pihlF ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF hyT Auh kYnyzf dy KLjLfnf mMqrI sn. iqMn vfr mjfrtI srkfr df gTn krn vfly jnfb XF ikRqIaF df sRI mfritn ny nwk ivwc dm kr idwqf sI qFik afpxy vfsqy kursI jldI KflI krvfeI jf sky. AuDr qkrIbn ibnF mukfblf ilbrl afgU cuxy jfx vfsqy sRI mfritn ny ilbrl pfrtI nMU jwt jwPLf mfr ilaf sI aqy jo aVy sn Auh burI qrF JfV idwqy gey sn. KYr ies nfl Auh 2004 dI cox ivwc msF Gwt igxqI srkfr bxf sky sn aqy 2006 dI mwDkflI cox stIvn hfrpr nMU hfr ky isafsq Cwz gey sn.

          gwl kYptn amirMdr isMG dI kr rhy sF aqy kYptn ny Bfrq dy pRisD aKbfr ihMdosqfn tfeImjL nMU idwqI iewk ivsqrq ieMtrivAU ivwc  afpxI pfrtI dI kyNdrI kmFz nMU gujfrsLL kIqI hY ik pMjfb ivwc BivK df afgU sIlYkt kr ilaf jfxf cfhIdf hY qFik pMjfb dIaF aglIaF coxF jo ik ajy pMj sfl bfad hoxIaF hn, vfsqy sMBfvI afgU iqafrI kr sky. AuhnF ajyhy afgU nMU afpxI CqrCfieaf hyT isafsI dfapyc isKfAux df vfadf vI kIqf hY. aKLbfr nfl gwlbfq kridaF kYptn ny ikhf hY ik ieh AuhnF dI afKrI isafsI pfrI hY aqy ies pMj sfl dy mYNzyt dy afKrI sfl AuhnF dI QF lYx vflf afgU sIlYkt kr lYx nfl Auh coxF ivwc kFgrs dI DVwly nfl agvfeI kr skygf. AuhnF ieh vI spsLt afiKaf hY ik kFgrs vloN coxF qoN pihlF AuhnF nMU muwK mMqrI vjoN pysL krn nfl vI kFgrs pfrtI dI vwzI ijwq ivwc mdd imlI hY. agr kFgrs dI kyNdrI lIzrisLp vwl vyKIey qF ies ivwc aspsLtqf bxI hoeI hY. kFgrs pRDfn BfvyN bIbI sonIaF gFDI hY pr Auh hr kMm vfsqy Aup pRDfn aqy afpxy byty rfhul gFDI nMU awgy rwKdI hY. kFgrsI afgU aqy sfbkf mMqrI mnIsLMkr afier ny qF spsLt afK idwqf hY ik smJ nhIN afAuNdI ik mhwqv vfly muwdy `qy sonIaF kol jfeIey jF rfhul kol? dovyN iewk dUjy vwl iesLLfrf kr idMdy hn. ies mfmly `c kYptn dy sfhs Bry kdm dI srfhnf krnI bxdI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #915, mfrc 24-2017

 


jQybMd ZMg nfl kIqy gey guMmrfhkun pRcfr df isLkfr hoey hn pRvfsI pMjfbI!!

          pMjfb ivwc kYptn amirMdr isMG dI sdfrq ivwc kFgrs pfrtI dI hoeI BfrI ijwq kfrn sMsfr Br ivwc afm afdmI pfrtI dy smrQkF nMU zfhZI inrfsLqf hoeI hY. sMsfr Br ivwc ijwQy vI pMjfbI vwsdy hn, afm afdmI pfrtI dy smrQkF vloN lgfqfr guMmrfhkun pRcfr kIqf jf irhf sI. iksy vI pfrtI dy smrkF vloN sMBfvI ijwq df dfavf krn ivwc koeI hrjL nhIN hY pr ijs ZMg nfl ivdysL vwsdy pMjfbIaF `qy keI mhIny iewk pfsV jfxkfrI dI bfsLV kIqI geI Auh iewk jQybMd ZMg nfl kIqf igaf guMmrfhkun pRcfr sI. ies ivwc ivdysLI pMjfbI mIzIaf df 90% qoN vwD ihwsf afm afdmI pfrtI dy pRcfrk vjoN kMm kr irhf sI.

          hr rojL drjnF ryzIE, tIvI pRogrfmF, kuJ aKLbfrF aqy sosLl mIzIaf rfhIN afm afdmI pfrtI dy ibnF isr pYr sohly gfey jFdy sn. iksy vI kflr nMU ikMqU krn vflf svfl puwCx df hwk nhIN sI. agr koeI Buwl BulyKy puwC bYTdf sI qF host dI imlIBugq nfl afp smrQk Aus dI ryl bxf idMdy sn ijs kfrn koeI ikMqU krn dI jLurrq hI nhIN sI krdf.

          ivdysLI pMjfbI mIzIaf dy pMjfb bYTy BfVy dy pwqrkfrF dy iewk Kfs vrg ny qF ax-aYlfinaF alfieMs hI kfiem kIqf hoieaf sI jo ies pRcfr nMU keI pwDrF `qy jMgI pwDr `qy kr rhy hn. ies ivwc kfmryz, KwbypwKI, nklbfVIey, XUnIanvfdI qy vwKvfdI ivcfrDfrf vfly pwqrkfr sLfml sn. jo ies ax-aYlfinaF alfieMs df ihwsf nhIN sn, AuhnF ivcoN vI keI Kwby pwKI pwqrkfr afm afdmI dy pRcfr df Gwt ihwsf nhIN sn. pMjfbI itRibAUn df iewk sfbkf aYzItr ijs df pwqrkfrI dy Kyqr ivwc cMgf nfm hY, vI ies iewk pfsV bwly bwly ivwc jI-jfn nfl lwgf irhf sI.

          dfavy kIqy jf rhy sn ik kyjrIvfl ny isafsq dy inXm bdl dyxy hn aqy nvyN iksm dI asUlF `qy aDfirq isafsq krnI hY pr kIqf ies dy ibwlkul Elt aqy Auh afm afdmI pfrtI df izktytr bx ky bYT igaf. afm afdmI pfrtI nMU kyjrIvfl ny afpxI rKyl bxf ky rwK idwqf aqy svrfj dy sfry vfady KUhKfqy pf idwqy gey. pfrtI aMdr aMdrUnI jmhUrIaq KLqm kr idwqI geI aqy itktF vycIaF geIaF. zyiraF qoN votF mMgIaF geIaF ijs ivwc kuJ vI glLq nhIN hY pr vfady ies dy Elt kIqy gey sn. jd afp nfl juVIaF nOjvfn lVkIaF ny kfmuk soLlx dy dosL lgfey qF AuhnF nMU njLraMdfjL kr idwqf igaf. sLkfieq krn vflIaF lVkIaF nMU kyjrIvfl dy smrQkF vloN Pysbuwk aqy hor sfDnF rfhIN jLlIl kIqf igaf. jd kyjrIvfl dI zrYksLn hyT jfalI sitMg aprysLn kr ky suwcf isMG Cotypur vrgy afgUaF nMU byjLq kr ky bfhr kwiZaf igaf qF aMnyH kyjrIvfl Bgq Cotypur vrigaF dy iKlfPL zfrF bMn ny Bugqy.

          dafvy kIqy gey ik afp pMjfb ivwc 100 qoN vwD sItF ijwqygI. jd 9 mfrc nMU aYgjLYt pol afey ijhnF ivwc sKLq twkr kFgrs aqy afp ivckfr dwsI geI qF iehnF nMU JUUTy dwisaf igaf aqy 100 qoN vwD sItF ijwqx dy dfavy duhrfey gey. ivdysLF ivwc ivktrI smfgm rwKy gey pr jd lfeIv nqIijaF ivwc afp burI qrF pCV geI qF keI Kfxf Kfx ibnF smfgm ivcoN Bwj inkly. 100 sItF qoN vwD ijqx dy dfavy krn vflI pfrtI msF 20 sItF ijwq skI aqy 2 sItF sihXogI bYNs BrfvF ny ijwqIaF.  akflI aqy Bfjpf gwTjoV ijs dy 7-8 sItF qwk ismt jfx dy dfavy kIqy jf rhy sn, kuwl 18 sItF (15+3) ijwqx ivwc kfmXfb irhf.

          bhuqy mfhr smJdy sn ik akflI dl 10 sfl rfj krn ipwCoN  ieh cox hfr jfvygf pr afp afsF dy Elt 20 sItF `qy ismt jfvygI ieh gwl ivdysLF ivwc koeI vI kihx nMU iqafr nhIN sI ikAuNik JUT df JwKV hI bhuq ivAuNq nfl cfhiVaf igaf sI. akflI dl 25[2% votF lY ky afm afdmI pfrtI dy 23[7% aMk qoN awgy inkl igaf jdik kFgrs ny 38[5% votF lY ky 77 sItF ijqIaF. akfLlI dl dI sihXogI bIjypI dIaF 5[4% votF rlf leIaF jfx qF gwTjoV nMU 30[6% votF imlIaF jdik bYNs BrfvF nfl rl ky afp gwTjoV nMU kuwl 26[4% votF hI imlIaf. 2014 dIaF lok sBf coxF mOky afp nMU 24[50% votF imlIaF sn jdik hux 23[7% hI imlIaF hn jo dwsdf hY ik afp kmjLor hoeI hY. pMjfb ivwc 27 sItF `qy afp AumIdvfrF dIaF jLmfnqF vI jLpq ho geIaF hn. ies dy mukfbly akflI dl aqy kFgrs pfrtI dy do do AumIdvfrF dIaF jLmfnqF jLpq hoeIaF hn.  iehnF coxF dOrfn ivdysLI pMjfbIaF df  ienPrmysLn sosLx hoieaf jo jQybMd ZMg nfl kIqf igaf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #914, mfrc 17-2017

 


subfeI srkfr vloN hfeIzro ibwl `c 25% ktOqI df Clfvf

          AuntyrIE dI ilbrl srkfr ny ies grmIaF dI ruwq dOrfn hfeIzro ibl ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY. pRImIar ijs nMU keI ivsLysLk bhuq aVIal mMndy hn, ny afKr mihsUs kr ilaf hY ik sUby ivwc ibjlI (hfeIzro) dy ryt bhuq vD gey hn ijs qoN afm mihnqI lok sKLq pRysLn hn. AuntyrIE dI ilbrl srkfr hyT (mgMtI qy ivwn dovyN) ibjlI dy ryt CVwpy mfrdy hoey vDy hn aqy ilbrl lokF nMU grIn aYnrjI df supnf kfmXfbI nfl vycdy af rhy hn. pihlF EntyrIE hfeIzro dy toty kIqy gey aqy pRbMDkF nMU motIaF qnKfhF df islislf sLurU kIqf igaf. iPr coxF qoN aYn pihlF kMstrksLn aDIn do gYs pfrvr plFt awD ivcfly bMd kIqy gey jo iewk iblIan zflr qoN vI vwD mihMgy pey. grIn aYnrjI pRogrfm hyT solr aqy ivMz aYnrjI pRomyt krn vfsqy kuJ kMpnIaF nMU motIaF grFtF idwqIaF geIaF. AuhnF qoN mihMgy Bfa grIn ibjlI KrIdI geI ijs nfl lokF dy DMn nMU hor cUnf lwigaf.

          hux ies srkfr ny trUzo dI sLih `qy kfrbn tYks lgf idwqf hY ijs nfl ptrol, zIjLl, hIitMg afiel, hIitMg gYs aqy ibjlI dy Bfa hor vD gey hn. jd lokF ivwc hfhfkfr vDx lwgI qF kYQiln ivwn srkfr ny ibjlI dy ibwl `qy aYcaYstI (hfrmnfeIjLz syljL tYks) df subfeI ihwsf Bfv 8% Cwzx df aYlfn kr idwqf. iewk pfsy kfrbn tYks lgf idwqf aqy dUjy pfsy syljL tYks df 8% Gtf idwqf. Prk kuJ nf ipaf.

          hux ies srkfr ny ibjlI ibwlF ivwc grmIaF dI ruq ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY ijs ivwc 8% tYks vflI ktOqI vI sLfml hY jo jnvrI 2017 qoN lfgU kIqI geI hY. ieMJ 17% nvIN ktOqI bxdI hY ijs df vfadf kIqf igaf hY pr ilbrl srkfr aqy ies dy aYmpIpI 25% ktOqI nMU bhuq vwzI rfhq vjoN pRcfr rhy hn. agr ipCly 12-13 sflF dOrfn ibjlI dy vDy drF dI rOsLnI ivwc vyiKaf jfvy qF ieh AUT qoN CfnxI lfhux dy quwl hY. hfeIzro-gyt (rwd kIqy gYs plFt) kfrn hoey KjLfny dy nuksfn nMU vyKIey qF idl dihldf hY.

          awj ibjlI dy ibwl eyny pycIdf bxf idwqy gey hn ik afm lokF leI smJxy hI aOKy hn. ibwl `qy rMg-brMgy cfrj aqy tYks hn. Audfrhx vjoN iewk gfhk df kuwl $141[87 df ibwl vyiKaf igaf ijs `qy vrqI geI ibjlI dy cfrj nMU iqMn vrgF (pIk aqy afP pIk) ivwc vMizaf igaf hY. ies df kuwl cfrj $87[20 hY jdik kuwl ibwl $141[87 hY. Kpq df kuwl Krcf $87[20 hY ijs ivwc zilvrI cfrj $37[69 hY. ies dy Aupr rYgUlytrI cfrj $5[57 lgfieaf igaf hY aqy aYcaYstI $16[96 lgfieaf igaf hY qy iPr subfeI tYks dI 8% Cot idwqI geI hY jo $5[55 bxdI hY. kuwl $141[87 dy ibwl ivcoN 8% Cot isrPL $5[55 hI hY Bfv ieh muZlI Kpq `qy hI hY nfik sfry ibwl (smyq zilvrI cfrj) `qy hY. svfl pYdf huMdf hY ik zilvrI cfrj aqy rYgulytrI cfrj nMU ibjlI dI Kpq qoN vwK ikAuN rwiKaf igaf hY? kI ies df mksd BMblBUsf hY? ilbrl srkfr aglIaF coxF nMU iDafn ivwc rwK ky kiQq 25% ktOqI df Clfvf dy rhI hY. cox ipwCoN jF ryt iPr vDfey jfxgy aqy jF hor KyqrF ivwc tYks vDfey jfxgy, sUbf qF krjLfeI hoieaf ipaf hY.   

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #913, mfrc 10-2017

 


dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy qrk nMU inrmUl dwisaf,

mfn dlIey lgfAuNdy rhy jYkfry

          ipCly idnIN mfn akflI dl vloN aXoijq kIqy gey iewk smfgm ivwc iewk dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy ihMdU rfsLtr dy qrk nMU AudfhrxF dy dy ky inrmUl dwisaf pr mfn dlIey iPr vI Aus dIaF sux sux ky jYkfry lgfAuNdy rhy. sMBv hY ik AuhnF nMU mrhwtf dilq afgU dy BfsLx dIaF bfrIk GuMzIaF dI smj nf lwg rhI hovy. aksr vwKvfdI ieh dfavf krdy hn ik Bfrq iewk ihMdU bhuigxqI dysL hY ijs ivwc iswKF smyq GwtigxqIaF surwiKaq nhIN hn.

          Bfrq ivwc sLizAUlz kfst, sLizAUlz trfeIb, pCVy kbIilaF aqy bYkvrz klfsF (EbIsI) dI igxqI 75[4% hY jdik brhmxF dI igxqI isrPL  3[5 % hY. pr qusIN (iswK) sfnMU brfhmxF nfl bMn ky AuhnF nMU bhu-sMiKaf bxf idMdy ho. sMivDfn ijhnF nMU EbIsI kihMdf hY qusIN AuhnF nMU ihMdU kihMdy ho? qusIN sfnMU ihMdU nf kho asIN quhfnMU ilptnf cfhuMdy hF aqy brfhmx nfl inptnf cfhuMdy hF. quhfzy nfl sFJ cfhuMdy hF. ieh gwl mfn dl vloN jrnYl isMG iBMzrfvflf df jnm idn mnfAux leI kIqy gey smfgm ivwc Bfrq mukqI morcf dy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dl dI styj qoN jYkfiraF dI gUMj ivwc afKI.

          Aus ny ieh vI ikhf ik dysL df 3[5% abfdI vflf brfhmx qF afpxy blwbUqy iksy ipMz dI pMcfieq df mYNbr vI nhIN cuixaF jf skdf, srpMc cuixaF jfxf qF dUr dI gwl hY. pr iswK, muslmfn aqy kuJ hor iPrky sfnMU (EbIsI nMU) ihMdUaF nfl bMn ky AuhnF dI (brfhmxF dI) qfkq vDfAuNdy ho. Aus ny ieh vI ikhf ik brfhmx ny dysL dy smfj aqy mnuwKqf nMU vMizaf hY. lokF nMU 6 hjLfr jfqIaF ivwc vMizaf hY ijs vfsqy sLizAUlz kfst kimsLn, sLizAUlz trfeIb kimsLn aqy bYkvrz klfs kimsLn bxy hoey hn. Aus df mUl sunyhF ieh sI ik Bfrq ivwc ihMdU bhuigxqI ivwc nhIN hn aqy iswK ies mfmly ivwc BulyKy ivwc hn. ies mOky iswKF df iekwT boly so inhfl dy jYkfry lgf irhf sI. jdik dilq afgU vmn mysLrfm vwKvfdIaF dI styj qoN vwKrf dysL mMgx vfilaF dy mUl qrk nMU hI nkfr irhf sI. ieh Bfvuk lokF df iekwT jfpdf sI jF ieMj afK lvo ies iksm dy iekwTF ivwc Bfvuk lok ijLafdf ihwsf lYNdy hn jo iekwT dI ivcfrfDfrf nfl Bfvuk qOr `qy juVy huMdy hn.

          ies dilq afgU ny bhuq sfrIaF lwCydfr gwlF vI kIqIaF ijhnF nfl juiVaf iekwT hor Bfvuk ho igaf. ijvyN 1952 dIaF coxF ivwc 47% brfhmx jfqI dy aYmpI cuxy gey sn. Auh dwsxf cfhuMdf sI ik pMizq nihrU brfhmxF nMU hI kFgrs dI itkt idMdf sI jdik kFgrs ivwc sdf dilq afgUaF dI coKI pYNT rhI hY aqy dilqF vfsqy hr Kyqr ivwc rIjLrvysLn ipwCy vI kFgrs dI soc sI ijs nfl Bfrq ivwc dilqF dI hflq ivwc coKf suDfr hoieaf hY. hr Kyqr ivwc dilqF ny qrwkI kIqI hY aqy rIjLrvysLn ny dilqF nMU qfkq (aMpfvr kIqf hY) idwqI hY. ieh vwKrI gwl hY ik dilqF aMdr krImI lyar ies df vfr vfr lfB AuTf irhf hY aqy ijhnF dilqF nMU vwK vwK kfrnF krky rIjLrvysLn df lfB nhIN iml sikaf Auh ajy vI bhuq pCVy hoey hn. dilqF ivwc krImI lyar dI hoNd nMU suprIm kort ny vI pRvfn kIqf hY. dUjy pfsy kiQq AuWc jfqIaF dy grIb lokF nMU pVHfeI aqy nOkrIaF dy mfmly ivwc mfr pY rhI hY qy AuhnF dI hflq inGrdI jf rhI hY ijs kfrn jfqI aDfirq dI QF afriQk hflq dy aDfr `qy rIjLrvysLn dI mMg AuT rhI hY.

          dilq afgU ny iek hor PVH mfridaF afiKaf ik awj Bfrq ivwc brfhmxF df rfj hY ikAuNik kFgrs aqy Bfjpf smyq pMj kOmI pfrtIaF brfhmxF dIaF pfrtIaF hn.  kuJ imMt pihlF iehI afgU Bfrq ivwc brfhmxf dI igxqI 3[5% dws irhf sI. ies dilq afgU muqibk kFgrs aqy Bfjpf ivwc brfhmxF dI Brmfr hY aqy ieh brfhmxF vloN kfiem kIqIaF hoeIaF pfrtIaF hn. vmn mysLrfm muqibk qIjI kOmI pfrtI kimAUinst pfrtI hY jo ik kfmryz zFgy ny bxfeI sI jo brfhmx sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. eysy qrF mfrksI pfrtI kfmryz nMmUdrIpwd nfm dy brfhmx ny bxfeI sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. pMjvIN pfrtI bMgfl ivwc mmqf bYnrjI dI hY jo Kud brfhmx hY aqy ies pfrtI nMU vI kOmI pfrtI df drjf hfsl hY. ieMJ ikAuNik iehnF pMj kOmI pfrtIaF df sbMd iksy nf iksy brfhmx nfl irhf hY ies vfsqy Bfrq ivwc brfhmx (ihMdU df nhIN) df rfj hY. swc ieh hY ik Auprokq pMj isafsI pfrtIaF dI PlfsPLI qy rfjsI ivcfrDfrf awz awz hI nhIN hY sgoN keI muwidaF `qy iewk dUjy dy ivprIq vI hY ijs ivwc kiQq ihMdUvfdI sMgTn afr aYs aYs dI muKlPq jF smrQn vI sLfml hY.

          vmn mysLrfm vloN aglI gwp ieh mfrI geI ik mfieafvqI dI bhujn smfj pfrtI aqy sLrd pvfr dI rfsLtrvfdI kFgrs pfrtI dI kOmI pRvfnqf rwd krn vfsqy cox kimsLn ny kvfied sLurU kr idwqI hoeI hY ikAuNik ieh EbIsI dIaF pfrtIaF hn. swc ieh hY ik kOmI pfrtI dI mfnqf pRfpq krn jF kfiem rwKx vfsqy dysL dy vwK vwK KyqrF ivwc Gwto Gwt vot pRqIsLq pRfpq krn dI sLrq hY. aqy Auprokq dovF pfrtIaF df smrQn Gtx kfrn AuhnF df kOmI ruqbf KLqm kIqf jf skdf hY qy ies df jfqI nfl koeI sbMD nhIN hY.

          ies dilq afgU ny awgy afiKaf ik sMivDfn ivwc zf: aMbydkr ny aMgryjLI ivwc ieMzIaf dy hyT Bfrq iliKaf sI qFik Aus dy mrn ipwCoN ieMzIaf df dysI AulQf brfhmxF vloN ihMdosqfn nf kr idwqf jfvy. Bfv agr dysL df nfm isrPL ieMzIaf iliKaf igaf huMdf qF dysL dy brfhmxF ny ies df ihMdI AulQf ihMdosqfn kr lYxf sI aqy zf: aMbydkr ny ieMzIaf hyT Bfrq ilK ky ies nMU pwkf ijMdrf lgf idwqf sI. Aus ny ieh dfavf vI kIqf ik Bfrq nfm mUlvfsIaF vfsqy vriqaf igaf hY.

          swc ieh hY ik Bfrq dy sMivDfn ivwc iliKaf igaf Bfrq smyq hr awKr zf: aMbydkr df iliKaf hoieaf nhIN hY BfvyN AuhnF df coKf Xogdfn hY aqy Auh sMivDfn GfVf kmytI dy cyarmYn sn. dUjf swc ieh hY ik Bfrq df nfm ihMdosqfn brfhmx ny nhIN rwiKaf sgoN AuWqr/pwCm `qy afey ivdysLI hmlfvrF ny rwiKaf sI. iksy vI purfqn BfrqI gRMQ ivwc ihMdU jF ihMdosqfn sLbd drj nhIN hY. sRI gurU gRMQ sfihb pihlf Dfrimk gRMQ hY ijs ivwc Bfrq nMU keI vfr ihMdosqfn dy nfm nfl sMboDn kIqf igaf hY. swc ieh vI hY ik Bfrq dy keI muslmfn bfdsLfh (muglF smyq) afpxy afp nMU sLihnsLfhy-ihMd aKvfAuNdy sn aqy AurdU ilKqF ivwc Bfrq df nfm ihMdosqfn hI hY aqy afr aYs aYs smyq bhuqy ihMdU sMgTn ieMzIaf df nfm Bfrq ilKdy, boldy aqy vrqdy hn. sosLl mIzIaf `qy kuJ axjfx aqy Bfvuk ihMdU XUQ Bfrq nMU ihMdosqfn afKdf hY.

          brfhmxF nMU hrfAux vfsqy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dlIaF dy iekwT nMU jn-aMdoln krn df swdf vI idwqf ijs df iPr boly so inhfl dy jYkiraF nfl svfgq kIqf igaf aqy nfl hI kuJ Kfilsqfn ijMdfbfd dy nfhry vI mfry gey. dilq afgU vmn mysLrfm muqfibk ieh jn-aMdoln EbIsI (dilqF) df hY ijhnF dI Bfrq ivwc igxqI 75[4% aqy iswKF qy muslmfnF nMU ies jn-aMdoln df ihwsf bnxf cfhIdf hY qFik 3[5% brfhmxF nMU Bjfieaf jf sky.  agr boly so inhfl dy jYkiraF nMU dilq afgU vmn mysLrfm dy qrk nMU pRvfn krn df sMkyq mMn ilaf jfvy qF Bfrq ivwc 3[5% brfhmxF nMU Cwz ky iswKF smyq 96[5% BfrqIaF df rfj kfiem ho jfvygf. iPr qF Bfrq dy brfhmxF nMU rIjLrvysLn jF iewk Coty ijhy brfhmx-sqfn dI mMg krn dI loV pvygI aqy Kfilsqfn dI mMg qF afpxy afp hI gYr-pRsMigk ho ky Kur jfvygI.     

- blrfj idEl, KLbrnfmf #910, PrvrI 17-2017

 


nklI kImqF ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf kIqf asMBv!!

 

          kYnyzf ivwc GrF dIaF kImqF asmfnI CUh rhIaF hn aqy spYkUlytr ajy vI kImqF hor vDx dIaF pysLngoeIaF kr rhy hn. ieh sux ky zr lgdf hY ik GrF dIaF kImqF ajy hor vDx vflIaF hn. iewk pfsy afriQkqf ivwc qkrIbn KVoq bxI hoeI hY aqy jfb mfrkIt ivwc pwkIaF nOkrIaF dI Gft hY.  jItIey Kyqr ivwc 40% lokF kol afrjLI, pfrt tfeIm nOkrIaF hn jF Auh eyjMsIaF rfhIN kMm krdy hn. qyl dIaF kImqF izwgx kfrn albrtf ivwc bMdI df dOr hY. ikbYWk aqy atlFitk kYnyzf dI afriQkqf vI KVOq dI hflq ivwc hY. bIsI aqy EntyrIE dy vYnkUvr aqy torFto vrgy sLihrF ivwc nOkrIaF dI hflq kuJ cMgI hY pr subfeI srkfrF krjLfeI hox kfrn tYks vD rhy hn ijs nfl lokF dI nYWt afmdn izwg rhI hY. vYnkUvr qy torFto ivwc aqy afspfs dy KyqrF ivwc GrF dIaF kImqF nMU awg lwgI hoeI hY ijs kfrn pihlI vfr Gr KrIdx vfly mfrkIt qoN bfhr ho gey hn.

          hux pihlI vfr Gr KrIdx vfly Coty sLihrF vl Bwj rhy hn jF spYkUlytrF vloN Bjfey jf rhy hn. nOkrIaF qoN dUr Gr KrIdx nfl Krcf hor vD jFdf hY aqy ivafjL dr 1% vD jfx nfl vI keI lokF vfsqy mfrgyj dIaF iksLqF dyxf musLkl ho jfvygf. amrIkf ivwc ivafjL dr vDx lwg pey hn aqy kYnyzf vfsqy ivafjL dr siQr rwKxf musLkl ho jfvygf. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkIt ivcoN bfhr ho jfx nfl KrIdo-ProKq dI cyn ivwc rukfvt af jfvygI ijs dy sMkyq imlxy sLurU ho gey hn. hux qwk lok awzIaF cuwk cuwk Pfhf lY rhy hn aqy jF ivdysLI gfhk vwzI pwDr `qy knyzIan pRfprtIaF KrId rhy hn ijs kfrn kImqF vD rhIaF hn. hux hflq bdl rhI hY aqy pRfprtI KrIdfr nMU Kbrdfr rihxf cfhIdf hY. vYnkUvr ivwc ivdysLI KrIdfrF `qy 15% vfDU tYks lgfAux nfl hflq suDrI hY aqy GrF dI KrIdo-ProKq GtI hY ijs kfrn kImqF ivwc vfDf ruikaf hY.

          BfrI krjLy hyT dwbI AuntyrIE srkfr iksy iksm df kdm cuwkx vfsqy iqafr nhIN hY. vD rhIaF kImqF aqy mfrkIt nMU lwgI awg qoN iksy nf iksy rUp ivwc PYzrl, subfeI aqy sLihrI srkfrF nMU lfB huMdf hY. afriQk ihwljul vDx nfl nOkrIaF, syljL tYks, lYNz trFsPr tYks aqy pRfprtI tYksF ivwc vfDf huMdf hY. srkfr KusL hn pr lok vfDU krjLy hyT dwby jf rhy hn. vDIaF kImqF kfrn nv-ivafhy joVy aqy kYnyzf ivwc vsx afey nvyN iemIgrMt GrF dI mfrkIt ivcoN bhuq smyN vfsqy bfhr kr idwqy gey hn. ieh GrF dI mfrkIt aqy dysL dy lokF dy BivK vfsqy cMgf nhIN hY. agr ivfajL dr vDdy hn qF mfrkIt dy krYsL ho jfx df zr hux kfPI vD igaf hY. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkItn ivcoN bfhr ho jfx kfrn vI hux KVoq afAux vflI hI jfpdI hY. awj GrF dIaF kImqF ibwlkul nklI jfpdIaF hn jo jLmInI hkIkqF qoN bhuq ijLafdf vD cuwkIaF hn. iehnF nklI kImqF ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf asMBv kr idwqf hY. spYkUlytrF aqy ivdysLI KrIdfrF nMU nwQx leI srkfrF nMU kdm cuwkxy cfhIdy hn.                                     

 -blrfj idEl, KLbrnfmf 909, PrvrI 09-2017

 


amrIk isMG afhlUvflIaf df muV puils srivsjL borz df cyarmYn cuixaF jfxf

          pIal rIjnl puils dI kfrgujLfrI suDfrn vfsqy lgqfr bihs aqy ivcfr vtFdrf cldf af irhf hY. iewk pfsy pIal rIjn dy Gwt igxqI BfeIcfry puls dy vqIry bfry keI GftF mihsUs krdy af rhy hn aqy dUjy pfsy Gwt igxqI BfeIcfiraF nfl sbMiDq puils aPsr pIal puils aMdr qrwkI dy brfbr mOky nf imlx dI sLkfieq iksy nf iksy rUp ivwc krdy af rhy hn. stfPL sfrjYNt bIjy sMDU df kys ies dI pRmuwK Audfhrx hY aqy ies kys df PYslf afAux ajy bfkI hY. pIal puils vfsqy nvyN kFstybljL aqy stfPL dI hfierMg dy mfmly ivwc vI lokF nMU keI sLkfieqF hn aqy pbilk ivwc ieh BfvnF pfeI jf rhI hY ik pIal puils vfsqy hfierMg pIal qoN bfhrly ielfikaF ivwc krn nMU pihl idwqI jFdI hY jdik pIal Kyqr ivwc zfievrs BfeIcfiraF dy nOjvfn ies iksm dIaF nOkrIaF dI qlfsL ivwc Btkdy rihMdy hn. arjLIaF leIaF jFdIaF hn, sYmInfr huMdy hn pr rMgdfr sLihrIaF nMU nOkrIaF bhuq Gwt imldIaF hn. pIal Kyqr dy keI nOjvfn jd eyQy asPl, rihMdy hn qF keI vfr torFto jF nfl lgdy KyqrF ivwc kfmXfb ho jFdy hn.

          amrIk isMG afhlUvflIaf dI inXukqI PrvrI 2011 ivwc hoeI sI aqy hux pIal puils srivis borz dI 27 jnvrI dI mIitMg ivwc amrIk isMG afhlUvflIaf nUM muV srbsMmqI nfl puils srivsjL borz df cyarmYn cux ilaf igaf. ies dy nfl hI nOrmf inklsn nUM vfeIs cyar cuixaf igaf hY. ipCly sfl pIal puils df eIkuietI aOizt iewk BKdf muwdf irhf hY aqy srivsjL borz ny amrIk isMG afhulUvflIaf dI sdfrq hyT eIkuietI aOizt krvfAuxdf PYslf ilaf sI. pI-kfrz nfm dI BfeIcfrk sMsQf aqy kuJ hor sMsQfvF ies dI jLordfr mMg krdIaF af rhIaF sn. ies PYsly qoN pIal puils muKI, sInIar aPsrF dI asosIeysLn aqy puils XUnIan nfKusL sn aqy AuhnF amrIk isMG afhulUvflIaf qy pI-kfrz dI kfrjsLYlI `qy ikMqU pRMqU kIqf sI. ies mfmly ivwc imsIsfgf dI myar bOnI krONbI aqy brYNptn dI myar ilMzf jfPrI ny amrIk isMG afhulUvflIaf df sfQ idwqf sI.  myar bOnI krONbI hux puils srivsjL borz dI mYNbr nhIN hY. jdik myar ilMzf jfPLrI jo ajy vI borz dI mYNbr hY ny, amrIk isMG afhulUvflIaf dy muV cyar cuxy jfx `qy KusLI pRgt kIqI hY. myar ilMzf ny iek ibafn ivwc ikhf hY, pulIs srivsj borz 2017 dIaF syvfvF leI muKI cuxy jfx AuWqy, mYN afpxI hfridk mubfrkvfd ByjdI hF. sPlqf nfl bdlfE ilafAuxf jF nivaF rfhF df moZI bxnf koeI sOKf kMm nhIN hoieaf krdf. ijsdf Auh DfrnI hY.

          pIal puils df ieh eIkuietI aOizt ajy hoxf bfkI hY. 18 jnvrI dI mIitMg ivwc puils borz ny ies aOizt leI awgy vDx df PYslf ilaf sI aqy ies vfsqy ZukvIN Prm qlfsL krn dI kvfied afrMB kr idwqI hY. pIal puils cIP jYnIPr aYvnjL ny vI ies ivafpk aOizt dI hux hfmI BrI hY. pI-kfrz afgU rxjIq KtkV aqy Aus dy sihXogIaF ny borz nMU ies nukqy `qy ilafAux leI sKLq imhnq kIqI hY ijs leI Auh vDfeI dy pfqr hn. afhlUvflIaf df srivsjL borz df muV cyarmYn cuxy jfxf shI idsLF ivwc ilaf kdm hY aqy hux Aus qoN kfrgr rihnumfeI dI afs krnI bxdI hY.                          

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #908, PrvrI 03-2017

 


keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI

          20 jnvrI nMU afpxy ahudy dI sMhu cuwkx smyN nvyN amrIkI rfsLtrpqI zfnlz trMp ny jo 16 ku imMt df BfsLx idwqf Auh trMp dy cox BfsLxF df hI incoV sI. aksr smiJaf jFdf hY ik isafsI afgU cox pRcfr smyN lokF nMU BrmfAux vfsqy keI msilaF `qy bhuq sKLq stYNz lYNdy hn pr qfkq ivwc af ky nrm pY jFdy hn. rfj clfAux vfsqy jd duinafvI aslIaqF df tfkrf krnf pYNdf hY qF keI vfady qoVy jF bdly jFdy hn. pr trMp ny BfsLx `c iksy iksm dI nrmI df sMkyq nhIN idwqf.

          afpxy cox vfady muqfibk pRDfn trMp ny buwDvfr nMU mYksIko dy bfrzr `qy  3200 iklomItr qoN vwD lMbI kMD Ausfrn dy hukm `qy dsqKq kr idwqy hn ijs df mksd amrIkf nMU gYr kfnMUnI iemIgrysLn, zrwgjL aqy dihsLgrrdF dI GuwspYT qoN surwiKaq bnfAuxf dwisaf jf irhf hY. amrIkf ies df Krcf vI mYksIko qoN vsUlxf cfhuMdf hY aqy mYksIkn pRDfn ny afpxI agly hPLLqy hox vflI amrIkf Xfqrf rwd kr idwqI hY. trMp ny kMMD bnfAux df Krcf vsUlx dI sKLq sLLrq rwKI sI ijs nMU mYksIko ny rwd kr idwqf hY. juvfbI kfrvfeI kridaF trMp vfeIt hfAus ny mYksIko qoN ieMport `qy 20% qwk tYks lgfAux gwl afK idwqI hY.

          amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr nfPtf (nfrQ amYrIkn PrI trYz aYgrImYNt) aDIn bMDn mukq vpfr huMdf hY aqy trMp nfPtf nMU bdlx dI vfrinMg dy cuwkf hY. kYnyzf srkfr ies qoN bhuq iPkrmMd hY pr sMBfvI qbdIlIaF krn vfsqy gwlbfq krn leI iqafr hY. mYksIko aqy amrIkf ivckfr vpfr ivwc iksy iksm dI qbdIlI jF ieMport tYks vgYrf kYnyzf dy vpfr `qy zfhZf asr krygf. kYnyzf df mYksIko nfl bhuq sfrf vpfr amrIkf rsqy vI huMdf hY.

          pRDfn trMp ny pihlF hI trFs pYisiPk tryz pfrtrisLp smJOqy nMU rwd kr idwqf hY aqy bhu-kOmI smJOiqaF dI QF vwK vwK duvwly vpfrk smJOqy krn df sMkyq idwqf hY ijs nfl trMp dI amrIkf Pst nIqI nMU kfrgr ZMg nfl lfgU kIqf jf skdf hY. pRDfn trMp ny nYto vrgy pwCmI POjI gwTbMDnF df vfDU Bfr nf cuwkx dI cyqfvnI vI dy idwqI hY ijs kfrn kYnyzf aqy hor pwCmI dysLF nMU afpxf POjI bjt vDfAuxf pY skdf hY. trMp pRsLfsn rUs nfl sbMD suDfrn dy rONa ivwc vI hY ijs leI ajy amrIkI surwiKaf qy KuPIafqMqr bMDn bixaf hoieaf hY. cIn dI vD rhI POjI qfkq dy tfkry vfsqy vI trMp pRsLfsn iPkrmMd hY aqy dovF dysLF dy vpfrk, POjI aqy kUtnIqk sbMDF ivwc kuVwqx vD skdI hY.

          afpxf ahudf sMBflx ipwCoN pRDfn trMp ny do gvFzI dysLF mYksIko aqy kYnyzf dy afgUaF qoN ielfvf iejLrfeIl, Bfrq aqy brqfnIaF dy afgUaF nfl gwlbfq krn nMU qrjIh idwqI hY jo trMp ivdysL nIqI df sMkyq smiJaf jfxf cfhIdf hY. amrIkf Pst nIqI df asr amrIkf dy imwqr dysLF `qy vI pvygf ijs ivwc kYnyzf aqy Bfrq vI sLfml hn. pRDfn trMp ny dihsLqgrdI qoN pRBfvq dysLF qoN iemIgrysLn sKLq aqy sImq krn df vI aYlfn kIqf hY. BfvyN mIzIaf aqy keI lok ies nMU musilm ivroDI nIqI dwsdy hn pr pRDfn trMp ies nfl sihmq nhIN aqy ies nMU dihsLqgrdI ivroDI kdm dws rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik musilm dysL hI dihsLqgrdI df isLkfr (jF pYdf krn vfly) dysL hn. trUzo srkfr ajy vhf dy Elt KVI hY. agly cfr sflF ivwc keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI.                                

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #907, jnvrI 27-2017

 


kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

          kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF nfl PYzrl aqy sUbfeI srkfrF vloN ivqkrf bfdsqUr jfrI hY. jnvrI dy dUjyy hPLqy iewk nyitv (afdIvfs) rIjLrv dIaF do 12 sflf lVkIaF ny KudksLI kIqI hY aqy 30 dy krIb hor nyitv ividafrQI KudksLI vfsqy hfeI-irsk smJy jf rhy hn. 8 jnvrI nMU joieln ivMtr nfm dI lVkI ny KudksLI kIqI jdik Aus dI shylI sLYNtl POks ny 10 jnvrI nMU KudksLI kr leI. sfl 2016 dOrfn keI nyitv nOjvfnF ny KudksLIaF kIqIaF sn aqy ieh mfmlf kOmI pwDr df iesLU bx ky AuBiraf sI. AuNJ kYnyzf Br ivwc nyitv BfeIcfiraF dI hflq Ksqf hY pr AuWqrI AuntyrIE qoN mYnItobf sUby dy bfrzr qwk siQq nyitv rIjLrvF ivwc muZlIaF shUlqF ijvyN sYnItysLn, pIx vflf sfPL pfxI, ishq syvfvF, ividak adfiraF aqy aYmrjMsI syvfvF dI zfhZI kmI hY. PYzrl srkfr nyitv lokF nMU hor mdd muhweIaf krn `qy pUrI nhIN AuqrI. eyQoN qwk ik julfeI 2016 ivwc nyitv afgUaF vloN nOjvfnF dI mYNtl  hYlQ bfry AuWc pwDrI sMmyln df suJf vI hYlQ kYnyzf dy rwd kr idwqf sI aqy $376,000 dI aYmrjMsI mdd dyx qoN ieh afK ky nFh kr idwqI sI ik srkfr kol ies mdd vfsqy bjt AuplBd nhIN hY. nyitv afgUaF aqy BfeIcfiraF dI agr smyN isr mdd kIqI huMdI qF awj nOjvfnF ivwc KudksLIaF aqy iBafnk bImfrIaF nMU Twl pY jfxI sI.

          nyitv lokF nMU mdd qoN ienkfr krn vflI ieh srkfr AuhI srkfr hY ijs ny sIrIaf dy afspfs dy dysLF ivwc mukblqn surwiKaq vwsdy 50 hjLfr rPUjI afpxy jhfjL Byj ky cuwk ilaFdy sn. knyzIan POj vI ies kMm leI vrqI geI aqy do iblIan zflr dy krIb Krcf kIqf hY pr nyitv lokF dIaF muZlIaF loVF vfsqy bjt nhIN hY df bhfnf bxfieaf jFdf hY. rfjsI qOr `qy jQybMd ho cuwky iemIgrMt BfeIcfiraF dIaF votF btorn vfsqy ieh srkfrF GIsI krn qwk cly jFdIaF hn.

          AuntyrIE dI grfsI nYrojL Pst nysLn rIjLrv keI sflF qoN ipwt rhI hY ik Aus dy pIx vfly pfxI ivwc mrkrI nfm df jLihr hY ijs kfrn Auh kYNsr aqy hor mfrU bImfrIaF df isLkfr ho rhy hn qy idmfgI nuks vfly bwcy jnm lY rhy hn. ies ielfky ivwc kdy zrfeIzn pypr imwl huMdI sI ijs ny 1972 ivwc mrkrI dy 50 bYrl (zrMm) nyitv lokF dy pIx vfly pfxI dy sroq (diraf) dy nyVy zMp kr idwqy sn. nyitv afgU EntyrIE srkfr qoN ies jLihr dI sPfeI dI mMg krdy af rhy hn pr kYQiln ivMn srkfr ny nvMbr 2016 ivwc afK idwqf sI ik srkfr ny CfxbIx kr leI hY aqy ikDry vI mrkrI kMtymInysLn nhIN pfeI geI.

          hux arQrUts nfm dI jQybMdI dy vlMtIarjL ny ies ielfky ivcoN imwtI dy nmUny lY ky tYst kIqy hn ijhnF ivwc pRvfxq pwDr qoN  sYNkVy guxf vwD mrkrI pfieaf igaf hY. zrfeIzn pypr imwl df iek sfbkf kfmf ijs df nfm kYs glovskI hY, dwsdf hY ik 1972 ivwc imwl dy ipwCy 50 bYrl mrkrI aqy hor kYmIkl gMdgI axgihlI nfl zMp kr idwqI geI sI pr sUbf srkfr ny pwkf nwnf pfieaf hoieaf hY aqy ies csLmdId ibafn `qy kuJ ivsLLvfs krky qPqIsL vfsqy vI iqafr nhIN hY. loV vI kI hY? nyitv ivcfry ikhVf jQybMd hn jo rfjsI ivroD KVf kr ky votF BMn dyxgy. afKr kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


icMqfjnk bxdI jf rhI hY pMjfb dy amn kfnMUn dI hflq!

          4 PrvrI nMU pMjfb coxF df aYlfn huMdy sfr hI pMjfb ivwc qxfa vD igaf jfpdf hY aqy amn kfnMUn dI hflq ivgV rhI hY. isafsI afgU byloVI ibafnbfjLI kr rhy hn jo hflq hor Krfb krygI. ipCly do ku idnF ivwc iqMn isafsI afgUaF `qy hmly hox dIaF KbrF afeIaF hn. pihlF Kbr afeI sI ik Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl dy kfPLly `qy iewk ipMz ivwcoN lMGdy smyN pwQrbfjLI hoeI hY. iPr Kbr afeI ik pMjfb dy muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl `qy iewk ivakqI vloN bhuq njLdIk qoN juwqI suwtI geI ijs nfl AuhnF dI aYnk tuwt geI. ies nMU juwqI suwtI nfloN juwqI mfrI afiKaf jfxf vDyry shI hovygf aqy ies dI sKLq inMdf krnI bxdI hY.

          ajy iehnF do GtnfvF dI crcf cwl hI rhI sI ik iewk hor afgU `qy hmly dI KLbr af geI hY. ies KLbr muqfibk pMjfb kFgrs dy sUbf skwqr qy ngr pMcfieq mwKU dy sfbkf pRDfn qrsym cODrI 'qy ipMz BUqI vflf ndIk do kfrF 'qy svfr ivakqIaF vwlo jfnlyvf hmlf kIqf igaf hY. do kfrF ivwc svfr ivakqIaF ny gwzI Gyr ky rfzF, zMizaF qy bysbflF nfl hmlf kr idwqf aqy PfieirMg urU kr idwqI. ieh hmlf vI coxF vfsqy pRcfr dOrfn hI kIqf igaf hY. ajy qwk ies kys ivwc koeI igRPLqfrI nhIN hoeI pr pihly dovF kysF ivwc igRPqfrIaF hoeIaF hn.

          muwK mMqrI s: pRkf isMG bfdl 'qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG df kbrvflf puils ny do idnF puils irmFz vI hfsl kr ilaf hY. ies kys ivwc PiVaf igaf gurbcn isMG muqbfjLI jQydfr amrIk isMG df Brf hY. gurbcn isMG dI pysLI mOky adflq dy bfhr srbwq flsf aqy akflI dl mfn gruwp dy drjn Br bMdy vI hfr sn ijnHF ny gurbcn isMG nUM isrpfE pfAux dI koi kIqI qy adflq dy bfhr nfarybfI vI kIqI. kuJ lok ies nMU Dfrimk BfvnfvF df muwdf bxf rhy hn aqy hmlfvr nMU shI dws rhy hn. jd jrnYl isMG nfm dy pwqrkfr ny Bfrq dy Es smyN dy KLjLfnf mMqrI icMdfrbrm `qy juwqI suwtI sI qF muwK mqrI prkfsL isMG bfdl ny ies nMU Dfrimk BfvnfvF jF iswKF dy kFgrs pRqI guwsy df nfm idwqf sI. TIk iehI kuJ awj bfdl dy ivroDI kr rhy hn.

          kyjrIvfl ny jrnYl isMG nMU idwlI dIaF coxF ivwc itkt dy idwqI sI aqy Auh aYmaYley cuixaF igaf pr hux idwlI Cwz ky muwK mMqrI iKlfPL cox lVn pMjfb af igaf hY. juwqImfr jrnYl isMG nMU invfjLx vfly kyjrIvfl `qy vI iewk ivakqI ny juwqI suwt idwqI sI pr Aus nMU ajy isafsI itkt nsIb nhIN hoeI jdik bfdl `qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG nMU akflI dl mfn vloN itkt dy ky bfdl iKlfPL KVy kIqy jfx dI crcf hY.

          ipCly kuJ idnF dOrfn akflI afgUaF iskMdr isMG mlUkf, drbfrf isMG gurU, rivMdr isMG bRhmpurf smyq kuJ afgUaF dIaF cox mIitMgF mOky hwlfguwlf kIqf igaf Aus qo spwt hY ik rfrqI ansr ibnF iksy roktok cox pRikiraf 'c KlblI mcf rhy hn aqy vwzIaF isafsI pfrtIaF vwlo juafbI kfrvfeI hox nfl hflfq ihMsk rUp vI Dfr skdy hn. ardfs mfmly ivwc iskMdr isMG mlUkf jd jQydfrF vloN lgfeI geI syvf dI qnKfh Bugq rhy sn qF AuhnF iKlfPL gurdvfrf sfihb ivwc nfhrybfjLI kIqI geI aqy mlUkf nMU Gyrn dI koisLsL vI kIqI geI.

          ijhnF `qy hmly kIqy gey hn Auh ksUrvfr hn jF byksUr hn? sfzf ies nfl koeI vfsqf nhIN hY. ies iksm dIaF ihMsk kfrvfeIaF cox aml ivwc rukfvt pf skdIaF hn. iksy afgU df isafsI ivroD qF smJ afAuNdf hY pr ijmfnI hmilaF ipwCy coxF dOrfn KlblI mcfAux vfly aMsr df hwQ hI ho skdf hY. iksy pfrtI nMU ipMzF ivwc nf vVHn idE, zlyL mfro jF bIbf bfdl vlo idwqf igaf ibafn icMqfjnk hY, ijs dI hrismrq kOr bfdl ny muafPI vI mMg leI hY.      

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #905, jnvrI 13-2017

 


dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI trUzo-nfimks

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr kYnyzf dI afriQkqf nfl jUaf Kyz rhI hY ijs kfrn PYzrl bjt Gftf lgfqfr vDdf jf irhf hY. ilbrl srkfr smJdI hY ik afriQkqf nMU cusqI df tIkf lgfAux leI  sLfrt trm vfsqy bjt Gftf jLrUrI hY aqy jd afriQkqf sulG peI qF bjt afpy bYlMs ho jfvygf. ieh  trUzo-nfimks hY jo dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI. 2015 ivwc coxF vyly jsitn trUzo ny ilbrl cox plytPfrm ivwc vfadf kIqf sI ik ilbrl srkfr afpxy mYNzyt dy pihly iqMn sfl $30 iblIan Gfty df bjt (zYPyst) rMn krygI pr cOQy sfl (2019) ivwc bjt bYlMs kr ilaf jfvygf. pr pihly sfl hI srkfr df bjt $30 iblIan Gfty ivwc cly igaf aqy agly keI sflF dOrfn ieh ruJfn jfrI rhygf. drasl ilbrlF kol bjt bYlMs krn dI koeI plfn hY hI nhIN sI aqy nf awj qwk bxfeI jf skI hY.

          dsMbr ivwc jd knyzIan CuwtIaF mnfAux ivwc ruJy hoey sn qF PYzrl ilbrl srkfr ny lFg trm eIknfimk & iPskl pRojYksLnjL nfm df dsqfvyjL cuwp cfp jfrI kr idwqf. ieh lMbf cOVf dsqfvyjL srkfr dI vYbsfeIt `qy ipaf hY aqy ies ivwc idwqI geI pRojYksLn ilbrlF dy cox vfidaF qoN ibwlkul hI Elt-pult hY.  lwCydfr BfsLf aqy pycIdf zfiegrfmjL nfl jo ies dsqfvyjL ivwc dwisaf igaf hY Auh knyzIan afriQkqf dI zrfAuxI qsvIr pysL krdf hY.

          cox vfady muqfibk 2019 ivwc sMqulq kIqy jfx vflf bjt hux 2055 qwk asMqulq rhygf. awj jmF hoieaf PYzrl krjLf (zYt) 635 iblIan zflr hY aqy ilbrl srkfr df Auprokq dsqfvyj dwsdf hY ik sfl 2031 qwk ieh krjLf iewk trIlIan zflr qwk phuMc jfvygf. aqy Gfty dy bjtF df islislf jfrI rhygf ijs kfrn sfl 2045 qwk PYzrl srkfr df kuwl krjLf (zYt) 1[5 trIlIan zflr qwk awpV jfvygf. ieh bhuq zrfAuxI qsvIr hY aqy dysL df BivK gihxy rwKx vflI skIm hY.

          ilbrl cox plytPfrm ivwc krjLf-Auqpfdn anupfq (zYt-tU-jIzIpI rysLo) ivwc suDfr krn df vI vfadf kIqf igaf sI. ilbrl srkfr ny afpxy mYNzyt dy cOQy sfl Bfv 2019 qwk krjLf-Auqpfdn anupfq Gtf ky 27% qwk hyTF ilafAuxI sI pr hux srkfrI dsqfvyjL dwsdf hY ieh rysLo suDrn dI QF hor ivgV jfvygI aqy agly kuJ sflF ivwc 31% phuMc jfvygI. srkfr afpxI afdmn df vDyry ihwsf vD rhy krjLy dIaF iksLqF dI adfiegI `qy Krc krygI.

          agr ilbrl srkfr afpxy Krcy kfbU nhIN krdI qF lokF nMU tYksF df hor Bfr shfrn vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY. Tos iPskl plfn aqy zispln qoN swKxI ilbrl srkfr tYks vDfAux vwl BwjygI.  kfrbn pRfeIs dy nfm hY PYzrl srkfr sfry sUibaF `qy kfrbn tYks lgfAux leI dbfE pf rhI hY. albrtf aqy EuntyrIE dIaF srkfrF ny qF ieh tYks lfgU vI kr idwqf hY ijs kfrn ptrol, zIjLl, hIitMg gYs afid mihMgy ho gey hn aqy iswty vjoN pRozksLn, pRfsYisMg aqy trFsportysLn df Krcf vDygf jo kImqF ivwc hor vfDy df kfrn bxygf. tYksF ivwc vfDy df mqlb hY ik lokF dI afPtr tYks afmdn hor Gt jfvygI aqy AuhnF leI afpxIaF loVF pUrIaF krnIaF musLkl hoxgIaF.

          ajyhI hflq ivwc hyTly drjy dIaF nOkrIaF krn vfly sLihrI ksUqy Ps jfxgy jdik bwJvF vot bYNk kfiem rwKx vfsqy ilbrl srkfr pbilk sYktr XUnIanF nMU suKfvyN qnKfh vfDy dyvygI. iswty vjoN srkfrI Krcf aqy bjt Gftf hor vDygf.

          awj ivafjL dr ieiqhfs ivwc swB qoN hyT cwl rhy hn ijs kfrn srkfrI krjLy dI srivs (ivafjL adfiegI) `qy Krcf vI afm nfloN Gwt af irhf hY. pr amrIkf ivwc ivafjL dr vDx dy rsqy pY gey hn ijs df asr knyzIan ivafjL dr `qy vI hovygf. agr kYnyzf ivwc ivafjL dr amrIkf dy anupfq ivwc vDfey nhIN jFdy qF knyzIan zflr dI kImq hor izwg jfvygI. iswty vjoN knyzf ivwc mihMgfeI vD jfvygI.

          trUzo srkfr nMU afpxI afriQk nIqI df muV mulFkx krnf cfhIdf hY aqy bjt Gfty nMU kfbU krn vfsqy Tos plfn pysL krnI cfhIdI hY. bjt Gftf afpxy afp hI dUr ho jfvygf, `qy tyk rwKxI mihMgI pvygI.

- blrfj idEl, KLbrnfmf 904, jnvrI 06-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

purfxy aYzItorIal not pVHn leI iewQy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here