www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

amr isMG cmkIlf dI iMdgI dy vrky oldf nfvl `hId`
lok gfiek amr isMG cmkIlf dI iMdgI aqy klf bfry pihlf vI keI lyKkf ny ikqfbf ilKIaf hn, pr ieMglYz vfsI blrfj isMG iswDU ny cmkIly dI sMGrmeI iMdgI nfl juVy axCohy qwQf nUM nfvl `hId` df nf dy ky Ausdy pRMskfḲpfTkf dI nr kIqf hY.ijsdI crcf pMjfbI gfiekf aqy aflockf ivc bhuq mGI hoeI hY. sB qo vwzI gwl ieh ik blrfj iswDU ny ies nfvl df isrlyK `hId` rwK ky cmkIly nuM pMjfbI gfiekI dy Kyqr ivc `hId` df drf dyx dI gwl kIqI hY, jo bhuiqaf nUM hm nhI hoeI. lyKk ny cmkIly dy ies nfvl ivc AusdI iMdgI dy Byd Aujfgr kridaf anykf koVy-imwTy qjribaf nUM sfJf kIqf hY. ijhVIaf gwlf df ivsQfr pUrvk vrnx pihly lyKk afpxIaf ikqfbf ivc nhI kr sky, Auh iswDU ny afpxI bybfk bdfvlI `c bVI inzrqf nfl kIqf hY.
DnI rfm qo amr isMG cmkIlf bx ky pMjfbI gfiekI dy aMbrf `qy cmkx vflf cmkIlf` afpxy ipMz duwgrI df nf dunIaf Br dy nky `qy cmkfa igaf. sfl pihlf awqvfd dy dOr ivc mfVy hflfqf dI Byt ciVHaf ieh gfiek afpxI sfQx gfiekf aqy fjIaf smyq kuJ aKOqI lokf dI sfij df ikfr ho igaf. idnf ivc hI afpxI lyKxI aqy gfiekI nfl afpxy Ausqfdf aqy smkflIaf qo awgy lMGx vfly cmkIly ny afpxI klf dy aYsy JMzy gwzy ik bhuiqaf dy vfjy-ZolkIaf vwjxy bMd ho gey sI. grIbI dI dldl ivco kml bx ky AuwiTaf DnI, gfiekI dy Kyqr ivc koihnUr hIrf bxky cmikaf. Ausny iewk idn ivc cfr cfr aKfVy vI lfey qy sfl dy idnf ivc pROgrfm krn df vI irkfrz kfiem kIqf. pYsy aqy Ohrq dy aMbrf `qy AuzfrIaf mfrdy cmkIly ny afpxy aqIq nUM nhI Bulfieaf. Ausny afpxI rIbI nUM kdy awKo proKy vI nhI kIqf. amIr ho ky vI Auh grIbf df hmdrd bixaf irhf. Ausny kdy afpxI cVfHeI df grUr nhI pfilaf. Aus nfl juVy sfI,dqrI amly dy lok rwjvI rotI Kfx lwgy pey sI.
ies nfvl df aMqlf kfz iksy ilmI klfeImYks vfg hY. ieMJ lwgdf hY ijvy sfrf kuJ awKf sfhmxy ho irhf hovy. jxypy qo bfad pihlI vfr pROgrfm `qy geI amrjOq nUM mfiek qwk jfxf vI nsIb nf hoieaf. iewk igxI-imQI fijs qihq amr isMG cmkIlf qy amrjoq df ivafh dy Bry mfhOl ivc,Ausdy hfrf pRMskf dy iekwT ivc kuJ aKOqI sMgTnf dy dfavydfrf vlo golIaf mfr ky kql kr idwqf jfdf hY. ieMJ lwgdf hY ijvy ies klfkfr df aMq sfry pMjfb dy kfljy vlUMDr igaf hovy.
blrfj iswDU dy pihly ilKy nfvlf dI prK-pVcol krIey qf spt ho jfdf hY ik Auh bVf bybfk qy inDwVk ho ky ilKx vflf lyKk hY. pfTk nUM ilKq nfl joVI rwKx dI Aus kol qknIk hY. rumfitkqf dI cfnI `c nucVdy iviaf `qy AusdI pkV vDyry rihMdI hY. ies nfvl ivc vI Ausny pfTkf nUM aijhy suafd qo aiBwj nhI rwiKaf. dUjI pqnI amrjoq dy jxypf idnf dOrfn cmkIly nfl pRogrfmf `qy jfx vflI iewk sih-gfiekf dy idl ivc cmkIly pRqI bldI ieky dI lft vI spt rUp ivc sfhmxy afAudI hY, pr cmkIlf ies mfmly ivc sB kuJ jfxdf hoieaf vI hornf gfiekf vfg afpxy jq-sq qo nhI zoldf. ies qrHf lyKk ny gIqf dy grm ivy krky mhUr cmkIly nUM inwjI iMdgI ivc aOrq dy siqkfr df pfqr ivKfieaf hY. morf df mhfrfjf, msqfnI, awg dI lft` pusqkf vfg Ausdf ieh nfvl `hId` vI grm pkoiVaf vfg ivk irhf hY. ies bfry blrfj df kihxf hY ik bhuq Gwt lyKk hn ijMnHf dIaf pusqkf nUM ies qrHf pfTkf df smUh imldf hY. bhuqy lyKkf dI qrfdI hY ik AunHf nUM afpxI pusqk pRfid dI qrHf vMzxI pYdI hY.
ies nfvl nUM pVidaf ieMJ mihsUs huMdf hY ik cmkIlf miraf nhI blik ijAUdf hovy .rf soco, mfrc nUM kql kIqy cmkIlf joVI dy gfey gIqf nUM awj sflf bfad vI pihlf nflo ikqy vwD nvI pIVHI dy sroqy sux rhy hn. awj dy bhuqy gfiek cmkIly dy gIqf, qrf nUM gf rhy hn. anykf ividafrQI AusdI klf iMdgI `qy pI aYwc zI kr rhy hn.ilmf bx rhIaf hn, nfvl, iMdgInfmy ilKy jf rhy hn. kI pihlf aijhf iksy hor mr cuwky gfiek dy ihwsy afieaf hY[[[?
blrfj isMG iswDU ies nfvl `hId` dI isrjxf leI iewk vwzI vDfeI df pfqr hY.ies nfvl sdkf Ausdf sfihqk kwd hor vI Auwcf hoieaf hY. sMgIq nfl juVy lokf leI ieh nfvl vfr vfr pVHn vflf qy sfBxXog hY. pMjfb pblIkyn vlo pRkfiq ieh pusqk pMjfb ivc - aqy ieMglYz ivc+--- `qy kfl krky hfisl kIqI jf skdI hY.
--
surjIq jwsl


 

 blfqkfr pIVqF dy hwk bfry gwl krygI blrfj iswDU dI  lGU iPLlm ijMdrf

pMjfbI sfihq aqy pwqrkfrqf dy Kyqr ivc ieMglYNz vfsI blrfj isMG iswDU iewk jfixaf-pCfixaf nF hY.afpxIaF rcnfvF nfl hmysLf crcf ivc rihx vflf ieh nOjvfn lyKk ijwQy ieMnHI idnIN gfiek amr isMG cmkIlf dI ijMdgI bfry iewk nfvl sLhId ilK irhf hY, AuQy smfj ivc vD rhIaF blfqkfr dIaF GtnfvF aqy aOrq dI vydnf `qy aDfirq iewk lGU iPLlm ijMdrfvI bxf irhf hY.ijs dI sUitMg bIqy idnIN amloh aqy ies dy afs pfs kIqI geI.ies iPLlm dI khfxI qy sMvfd  ilKx dy nfl nfl blrfj ny ies  adfkfrI vI kIqI hY.bqOr  nfiekf rfj DflIvfl ny ies iPLlm ijMdrf ivc blrfj iswDU nfl kMm kIqf hY.ies iPLlm qoN pihlF rfj ny kOm dy hIry,bfgI,brPL,47 tU 84,nfbr,aqy mUMizaF qoN bc ky rhI iPLlmF aqy anykF lVIvfrF ivc adfkfrI kr cuwkI hY.

blrfj iswDU ny jfxkfrI idMdy ikhf ik afm qOr `qy sfzIaF iPLlmF ivc ivKfieaf jFdf irhf hY ik blfqkfr dI isLkfr ablf  smfj ivc nmosLI BrI ijMdgI ijAux nfloN afqm hwiqaf krn nUM qrjLIh idMdI hY.jy nhIN krdI qF AusdI ijMdgI nrk bx jFdI hY.ies iPLlm rfhIN ieh ivKfAux df Xqn kIqf igaf hY ik blfqkfr dI isLkfr aOrq nMU smfj ivc snmfn nfl ijAuNx df hwk ikAuN nhIN imldf.sfzI ieh iPLlm afm iPLlmF qoN bhuq hwt ky,smfj dy iewk gMBIr ivsLy dy hwl dI pysLkfrI krdI hY.ies nUM bxfAux df mksd idnoN idn vD rhIaF ieMnHF GtnfvF nMU rokx aqy pIVqF nUM smfj ivc AunHF df hwk idvfAux df Xqn hY.

ijkrXog hY ik blrfj isMG iswDU mUl ruUp c jgrfvF sLihr qoN hY aqy ipCly keI sflF qoN ieMglYNz rih irhf hY.lyKxI ivc AusdI klm inwzrqf qy bybfk ho ky ilKdI hY.dysL-ivdysLF ivc blrfj bVI idlcspI nfl piVHaf jfx vflf lyKk hY.sLihjfdI zfienf dI ijMdgI `qy aDfrq nfvl awg dI lft,mhfrfjf rxjIq isMG dy jIvn kfl nfl sbMDq khfxI sMgRIh morF df mhfrfjf, 1730 qoN 1740  dy smyN dI iewk swcI  iesLk khfxI `qy aDfrq nfvl msqfnI ,aOrq mrd sbMDF dI bfq pfAuNdf khfxI sMgRih nMgIaF aWKIaFaqy hor anykF ilKqF  qp, vsqr, jugnI,afid ilK cuwikaf blrfj iewk vDIaF gIqkfr vI hY.vwK vwK nfmI gfiekF dI afvfjLF ivc Ausdy ilKy koeI 50 qoN vwD gIq irkfrz hoey hn.

rfj iPLlmjL dy bYnr hYT bxn vflI ies iPLlm df inrdysLn inrBY DflIvfl qy punIq DflIvfl ny sFJy qOr `qy kIqf hY.blrfj iswDU,rfj DflIvfl,ikrnpRIq kOr,jobn DflIvfl,rCpfl isMG,bljIq kOr,hrgux eImfn soml, qIrQ isMG,jgdIp isMG aqy nfjLr isMG ies iPLlm c kMm krn vfly aihm  klfkfr hn.iPLlm df sMgIq hrpRIq anfVI ny iqafr kIqf hY.ies iPLlm bfry iewk hor swcfeI ieh vI hY ik ies iPLlm rfhIN blrfj iswDU ny klf df sLOk rwKx vfly nvy ichiraF nUM awgy afAux df mOkf idwqf hY.iPLlm dI sfrI qknIkI tIm pitaflf XUnIvristI nfl juVy nOjvfnF dI hY jo QIeytr aqy  tYlIivjLn ivBfg nfl juVy hoey hn.ies bfry blrfj iswDU df kihxf hY ik nvyN XuvkF nMU afpxI klf mOkf mhuweIaF krvfAux dy mksd nfl AunHF ny ieh irsk hws ky ilaf hY.iPLlm dI post pRozksLn ieMglYNz ivc hflIvuwz iPLlm blYk ipRMsL kr cuwky mnoj irwkI vloN kIqI jf rhI hY.isnmYtogRfPI hrpRIq isMG dI hY.gopI aflmpurIaf iesdy zI E pI hn.

                             -0-              surjIq jwsl( iPLlm jrnilst)

                                                            Surjit.jassal@gmail.com

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here