www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

iewk Jfq eyar ieMzIaf bMb kFz qoN aYn pihlF knyzIan KuPILaf puils 'sIss' vwloN qlivMdr isMG prmfr dy srvylMs `qy

         

eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kr rhy jsits eIan brUs jOPLsn ny ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk nMU brI kridaF idwqy lMby cOVy PYsly (jwjimMt) ivwc ies gwl df ivsLysL ijLkr kIqf sI ik bcfE pwK (zIPYNs) aqy srkfrI iDr (krfAUn) dovyN hI sihmq sn ik eyar ieMzIaf bMb kFz df sfijsLGfVf (mfstrmfeINz) qlivMdr isMG prmfr sI. qlivMdr isMG prmfr 1992 ivwc pfiksqfn rsqy gYr-kfnMUnI qOr `qy srhwd twp ky Bfrq ivwc dfKLl hoieaf sI aqy iewk  puils mukfbly ivwc mfiraf igaf dwisaf igaf sI. ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU bMb bxfAux ivwc ihwsydfr hox kfrn pMj sfl kYd hoeI sI aqy ies kys dI suxvfeI dOrfn adflq ivwc JUT bolx dy dosLF df irafq nMU  ajy sfhmxf krnf pY irhf hY.

          torFto qoN lMdn rsqy idwlI jFdI hoeI eyar ieMzIaf PlfeIt 182, jUn 23/1985 nMU afierlYNz dy qwt dy njLdIk bMb Dmfky kfrn qbfh ho ky smuMdr ivwc izg peI sI aqy amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies hfdsy qoN 50 ku imMt pihlF jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy sUtkys bMb dy Ptx nfl 2 kulI mfry gey sn. eyar ieMzIaf PlfeIt 182 dy kpqfn sqivMdr isMG iBMzr ny 23 jUn svyry 7:08 vjy (jI[ aYm[ tI[) afierlYNz dy sLYinn eyar tRYiPk kMtrol nfl afKrI sMprk kIqf sI aqy 7:13 vjy PlfeIt 182 tRYiPk kMtrol dy rzfr qoN gfieb ho geI sI.

          julfeI 1984 ivwc jrmn jylH `coN Cut ky kYnyzf prqidaF hI prmfr ny Bfrq iKlfPL jo srgrmI sLurU kIqI sI, eyar ieMzIaf bMb kFz Aus dI isKr sI. inhMg bfxy ivwc ivcrdy qlivMdr isMG prmfr nMU jrmn ivwc BfrqI puils vrMt dy aDfr `qy igRPLfqr kIqf igaf sI. Bfrq, prmfr nMU jrmn qoN pMjfb puls dy 2 kfrkunF nMU kql krn dy dosL ivwc aYktrfzfeIt krnf chuMdf sI. pfrmfr dy knyzIan imqr ijhnF ivwc irpdumn isMG milk aqy surjn isMG igwl sLfml sn, prmfr leI kfnMUnI cfrfjoeI kr ky Aus nMU jrmn qoN CuzvfAux `c kfmXfb ho gey sn.

          jrmn qoN vYnkUvr prqx qoN kuJ idn bfad hI qlivMdr prmfr torFto phuMc igaf sI ijwQy eyarport `qy bwbr Kflsf dy smrQwkF ny lihrfAuNdIaF qlvfrF aqy Bfrq iKlfPL grm nfhiraF nfl Aus df svfgq kIqf sI. ies smyN ajYb isMG bfgVI aqy aqy surjn isMG igwl vI Aus dy nfl sn. torftoN eyar port qoN qlivMdr prmfr  iswDf hfimltn sLihr dy gurdvfry phuMicaf ijwQy qwq-qsIrI BfsLx ivwc Aus ny pMjfb dy AudfrvfdI iswK afgUaF nMU rwj ky koisaf. rportF muqfibk ies mOky bolidaF qlivMdr ny ikhf sI ik hux lohf grm hY aqy dunIaF dI koeI qfkq sfnMU hrf nhIN skdI.

          iehnIN idnIN hI amrIkf dy inAUXfrk sLihr dy mYzIsn skueyar gfrzn ivwc BfrqI POj dy rItfierz jrnYl jsvMq isMG Buwlr dI rihnumfeI hyT vrlz iswK afrgynIjysLn kfiem krn vfsqy iewk vwzI kfnPrMs ho rhI sI. qlivMdr nMU amrIkf ivwc dfKLlf nf imlx kfrn ies kfnPrMs ivwc ajYb isMG bfgVI Aus dy eylcI vjoN sLfml hoieaf sI. ies kfnPrMs ivwc bolidaF ajYb isMG bfgVI ny AuWcI sur ivwc ikhf sI ik jd qwk aprysLn blUa stfr dy bdly ivwc 50 hjLfr ihMdU df isr klm nhIN kr idMdy, Auh cYn nfl nhIN bYTxgy. huux bfad ivwc bfgVI dI ieh qkrIr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc srkfrI iDr ny 'mMqv' (moitv) sfbq krn vfsqy iewk sbUq vjoN pysL kIqI sI.

          qwqI sur kfrn qlivMdr isMG prmfr 'knyzIan sikAurtI ieMtYlIjMs srivs' (sIss) nMU 'awqvfdI' ivKfeI dyx lwg ipaf sI. mfrc 1985 ivwc 'sIss' ny prmfr dy tYlIPon bwg krn (vfier-tYp jF rIkfrz krn) dI adflq qoN afigaf hfsl kr leI sI.  iehnIN idnIN prmfr Pon `qy gwlbfq krdf bhuq cOkMnf rihMdf sI pr dysL ivdysL qoN kwtVpMQI afgUaF aqy smrQwkF dy Pon Aus nMU aksr afAuNdy hI rihMdy sn.  'sIss' vloN rIkfrz kIqI geI pihlI aihm Pon kfl 27 mfrc 1985 dI hY ijs ivwc iksy ax-pCfqy mrd nfl gwlbfq kridaF prmfr 'sMGrsL' leI hjLfrF zflr pMjfb Byjx dI gwl krdf hY. prmfr vwKvfdI sMgTn dl Kflsf dy AuhnF kfrkunF dI mflI mdd krn dI gwl vI krdf hY jo Aus smyN BfrqI hvfeI jhfjL hfeIjYk krky pfiksqfn lY gey sn. prmfr ijhnF hfeIjYkrF nMU ies Pon vfrqf ivwc 'muMzy' afK ky sMboDn krdf hY AuhnF `coN iewk bfad ivwc pfiksqfnI jylH `coN irhf ho ky kYnyzf ivwc dfKLl ho igaf sI qy Aus ny irpdumn milk vloN kfiem kIqy Kflsf skUl ivwc sLrn lY leI sI.

          'sIss' dy srvylMs (ingrfnI) dOrfn prmfr aksr afpxy njLdIkI dosq amrIjq isMG pfhvf nfl Pon `qy gwlbfq krdf rihMdf sI aqy pfhvf dI 'PrYNzlI trlYvjL' eyjMsI rfhIN dysL ivdysL dy sPLr vfsqy hvfeI itktF buwk krvfAuNdf rihMdf sI.  itkt prmfr vfsqy hovy, bfgVI vfsqy hovy jF surjn isMG igwl vfsqy hovy, buikMg hmysLf "isMG" dy nfm `qy hI krvfeI jFdI sI.

          ies dOrfn prmfr aksr surjn isMG igwl nfl Pon `qy gwlbfq krdf rihMdf sI qy Aus dI gwl AuhnF ivakqIaF nfl vI huMdI rihMdI sI ijhVy bfad ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc sLwkI smJy jfx lwg pey sn ijhnF ivwc irpdumn isMG milk, ajYb isMG bfgVI, hridafl isMG jOhl, avqfr isMG inrvfl aqy kYmlUps sLihr dy hor bwbr Kflsf kfrkun sLfml hn.

          'sIss' eyjMsI vloN 'ieMtrsYpt' (suxIaF geIaF) kIqIaF geIaF tYlIPon kflF ivwc qlivMdr prmfr afpxy smrQwkF nfl bhuq rohb aqy cODr Bry aMdfjL nfl gwl krdf hY aqy AuhnF nMU itktF vfsqy adfiegI krn, ibwlF dI adfiegI krn aqy vwK vwK ivakqIaF nfl sMprk krn dy hukm krdf hY. KuPIaf eyjMsI dI ies ingrfeI qoN jLfhr huMdf hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz qoN pihlF bwbr Kflsf jQybMdI nMU Es smyN kYnyzf ivwc iewk kfnUMnI qOr `qy pRvfxq jQybMdI dy qOr `qy kMm krn ivwc koeI vI musLkl pysL nhIN sI afAuNdI.  bfad ivwc sfl 2003 dOrfn kYnyzf ivwc bwbr Kflsf `qy pfbMdI afied kr idwqI geI sI. bwbr Kflsf kol afpxy nfm `qy bYNk Kfqy sn aqy kYnyzf dI nfmvr bYNk "bYNk afPL novf skosLIaf" qoN bwbr Kflsf ny krjLf vI ilaf hoieaf sI.

          aprYl 1985 dy sLurU ivwc prmfr ny bwbr Kflsf dy smrQwkF qoN pfiksqfn ivwc PVy gey hfeIjYkrF vfsqy kwpVy vI islvfey aqy afpxI pqnI bIbI suirMdr kOr aqy BYx gurcrn kOr imnhfs vfsqy krfcI dIaF hvfeI itktF vI buwk krvfeIaF. hfeIjYkrF vfsqy ieh kwpVy suirMdr kOr ny pfiksqfn lY ky jfxy sn.

          rIkfrz dwsdf hY ik aprYl 6 qoN 23 jUn 1985 qwk 'sIss' ny 39 vwK vwK mOikaF `qy prmfr nMU afpxI sKLq ingrfnI hyT rwiKaf hoieaf sI. pr KuPLIaf puils dy eyjNMtF nMU keI vfr pihcfx dI musLkl pysL afAuNdI sI aqy Auh PYslf nhIN sn kr skdy ik kOx ivakqI kOx hY ikAuNik hor bwbr Kflsf kfrkun vI qlivMdr vFg gol pwgF bMndy sn qy inhMgF vflf bfxf hI pihndy sn. eyjMtF dIaF ilKIaF rportF dwsdIaf hn ik keI vfr aFz-gvFz dy lok KuPIaf ingrfnF dIaF sLwkI hrkqF nMU vyK ky sbMDq sLihrF dI rYgulr puils (keI hflqF ivwc afr[ sI[ aYm[ pI[) nMU vI Pon KVf idMdy sn.

          iewk ingrfn (srvylMs) rport ivwc iewk KuPLIaf eyjMt ilKdf hY ik dfhVI aqy pwg nfl kfr dI ipClI sIt `qy bYTf hr ivakqI hI nfl bYTy ivakqI vrgf ivKfeI idMdf hY aqy ieh dwsxf musLkl hY ik kOx kOx hY. aprYl 6, 1985 vfly idn prmfr dy kYmlUps sLihr siQq Gr dy bfhr ajYb isMG bfgVI aqy bwbr afgU sqnfm isMG KuxKux dIaF kfrF KVIaF sn aqy aMdr keI lok mIitMg kr rhy sn.

          8 aprYl nMU afeI iewk Pon kfl 'sIss' dI ies iQAUrI df smrQn krdI sI ik prmfr rfjIv gFDI iKlfPL koeI sfijsL rc irhf hY. ieh Pon kfl jrmnI qoN jMg isMG nfm dy ivakqI dI sI ijs ny rfjIv gFDI nMU Aus dy amrIkf dOry smyN mfrn dI pysLksL kIqI sI. prmfr ny jMg isMG nMU cup rihx dI sKLq hdfieq kridaF "mUMh bMd rwK" (sLt-awp) afK idwqf sI.

          srvylMs dOrfn prmfr pirvfr dy rojLfnf jIvn nfl sbMDq keI Pon kflF vI puils ingrfnI hyTdI lMGIaF. jd qlivMdr dI pqnI pfiksqfn leI rvfnf ho geI qF qlivMdr vI sLihroN bfhr cly igaf qy jFdf hoieaf bwicaF nMU 100 zflr plya-lYNz jfx leI Krcy vfsqy dy igaf. qlivMdr dI GroN gYr-hfjLrI ivwc bwicaF nMU bfhroN Pon afieaf ik AuhnF dI mF aqy aMtI pfiksqfn dy krfcI hvfeI awzy `qy phuMcdIaF hI igRPLqfr kr leIaF geIaF hn. bwicaF ny surjn isMG igwl smyq keI horF nMU Pon kr ky qlivMdr nMU lwBx dI koisLsL kIqI qF ik AuhnF dI mF nMU krfcI ivwc CuzfAux df Auprflf kIqf jf sky. agly idn dovF dI irhfeI ho geI aqy Auh hfeIjYkrF nMU kwpVy qy shfieqf phuMcfx ivwc kfmXfb ho geIaF.

          15 aprYl qwk qlivMdr prmfr knyzIan mIzIaf dIaF ajyhIaF rportF pVH ky mfnisk qxfa `coN gujLr irhf jfpdf sI ijhnF ivwc ikhf igaf sI ik kYnyzf srkfr qlivMdr nMU Bfrq hvfly krn df sOdf kr skdI hY qy bdly ivwc kYnyzf nMU loVINdf iewk afdmI lY skdI hY. prmfr ny keI njLdIkIaF nMU srkfr dI ies sMBfvI kfrvfeI dI inMdf krvfAux vfsqy ibafn vgYrf dvfAux leI Pon kIqy. 16 aprYl nMU prmfr nMU CfqI df sKLq drd hoieaf aqy Aus ny afpxy PYmlI zfktr dI aFsirMg srivs `qy ies sbMDI Pon sunyhF Cwizaf aqy zfktr ny vfpsI kfl ivwc qurMq brnbI hspqfl jfx dI slfh idwqI. prmfr df Brf Aus nMU hspqfl lY igaf.

          30 aprYl nMU prmfr ny irpdumn isMG milk dI pYplIafn ieMports kMpnI nMU do vfr Pon kIqf. eysy idn prmfr nMU brnbI nfrQ hfeI skUl dy vfeIs ipRMsIpl df Pon ieh dwsx leI afieaf ik Aus df bytf klfs ivwc iksy nfl lV ipaf hY. juvfb ivwc prmfr ny afiKaf ik Auh afpxy byty nfl gwl krygf aqy dubfrf ajyhf nhIN hovygf.

          6 meI nMU prmfr ny do vfr ieMdrjIq isMG irafq dy zMkn siQq Gr nMU Pon kIqf aqy iPr bI[ sI[ PyarI kMpnI nMU nnymo leI cwlx vflI PyarI srivs df skYjual puwCx leI Pon kIqf.

          15 meI nMU prmfr kuJ Kfs mItMgF vfsqy kYmlUps leI cwl ipaf qy 'sIss' eyjMt Aus dy ipwCy cwl pey. cfr ku vjy qoN bfad Auh ies kFz `c sLwkI afdmI avqfr isMG inrvfl dy Gr phuMc igaf. iewQoN Auh dovyN gurmIq isMG igwl dy Gr cly gey ijwQy ajYb isMG bfgVI aqy kuJ hor AuhnF dI AuzIk kr rhy sn. rfq nMU Auh iewk hor mItMg vfsqy iPr inrvfl dy Gr af gey aqy ies mIitMg dI smfpqI `qy prmfr rfq kwtx vfsqy vfps gurmIq isMG igwl dy Gr cly igaf.

          16 meI df idn 'sIss' eyjMtF vfsqy BMblBUsy vflf idn sI. AuhnF df iKafl sI ik Auh prmfr df ipwCf kr rhy sn pr asl ivwc Auh gLlq sn. 17 meI nMU AuhnF ny prmfr nMU Bflx leI kYmlUps dy keI GrF `qy ingrfnI rwKI pr Auh prmfr nMU lwBx `c kfmXfb nf hoey.

vfiear-tYp rIkfrz dwsdf hY ik prmfr eyar lfeIn PlfeIt skYjUal df pqf krn aqy afpxy sihXogIaF nMU mItMgF vgYrf leI sUicq krn vfsqy afpxy bwicaF Kfs kr jsivMdr aqy rijMdr nMU vrqdf sI.

          meI 19 nMU ieMdrjIq isMG irafq ny prmfr dy Gr Pon krky mIitMg df pRbMD krn leI gwl kIqI. srkfrI iDr muqfibk irafq keI mhIny qoN bMb bnfAux ivwc lwgf hoieaf sI jo 23 jUn nMU vrqy gey sn. bfad ivwc irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl aqy eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI. eyar ieMzIaf bMb kfz ivwc irafq ny bMb leI smfn iekwTf krn df dosL iekbfl kr ilaf sI pr irafq ny ieh ikhf sI ik prmfr ny Aus nMU Bfrq ivwc puwl afid AuzfAux vsqy bMb bnfAux leI ikhf sI aqy Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ieh bMb jhfjL AuzfAux vfsqy vrqy jfxgy.

          'sIss' eyjMtF ny 21 meI sLfm nMU 8:20 vjy irpdumn isMG milk nMU prmfr dy Gr vyiKaf. ies idn irpdumn isMG milk df Bfrq qoN afieaf Brf vI AuhnF dy nfl sI aqy KuPIaf eyjMtF ny iehnF nMU hor keI iswK afgUaF nfl prmfr dy Gr dy zYWk `qy vyiKaf. jd ieh mIitMg cwl rhI sI qF ajYb isMG bfgVI ny prmfr nMU kYmlUps qoN Pon kIqf.

          jUn dy sLurU qoN hI prmfr aqy Aus dy sfQIaF ny gwlbfq leI Gr dy Pon vrqxy qkrIbn bMd kr idwwqy sn, prmfr nMU sLwk sI ik Aus df Gr df Pon puils dI ingrfnI hyT hY. KuPIaf eyjMtF ny prmfr, surjn isMG igwl aqy AuhnF dy sfQIaF df keI vfr ipwCf kIqf jd Auh brnbI sLihr dy vwK vwK pya-Pon bUQF qoN Pon krn vfsqy jFdy sn.

          4 jUn nMU surjn isMG igwl ny qlivMdr isMG prmfr aqy iewk hor ivakqI ijs nMU bfad ivwc imstr aYks ikhf jfx lwgf, nMU kfr ivwc ipwk kIqf aqy PyarI rfhI zMkn nMU cwl ipaf. ieh imstr aYks Auh hY jo bMb bnfAux ivwc ieMdrjIq isMG irafq dI mdd krn vfsqy torFto qoN igaf sI. ieh sfry irafq dy zMkn siQq Gr phuMc gey ijwQy irafq pihlF hI bMb vfsqy bYtrIaF, zfeInfmfeIt, rIlya sivc aqy hor smfn iekwTf kr irhf sI.

          ies idn irafq dy GroN ieh iqMno hI sLihr dy bfhr bfhr iek Gxy jMgl ivwc jf vVy ijwQy iehnF ny Gr ivwc bxfieaf bMb clf ky vyiKaf. ies smyN KuPIaf puils iehnF df ipwCf kr rhI sI pr KuPIaf eyjMtF nMU bMb dy Dmfky dI avfjL sunx qwk ieh nhIN sI pqf ik prmfr aYNz kMpnI jMgl ivwc kI krn leI jf vVI hY. irafq ny bfad ivwc mMinaf sI ik Auh kfrgr bMb bnfAux ivwc asPLl irhf sI aqy prmfr ies bMb tYst qoN sMqusLt nhIN sI hoieaf.

          prmfr 7 jUn sLfm nMU ajYb isMG bfgVI nfl torFto nMU cly igaf sI pr Aus dy Gr dy inghf rwK rhy 'sIss' eyjMt 8 jUn nMU ieh rport kr rhy sn ik Auh afpxy Gr ivwc hI sI. iewko ijhy pihrfvy dy BMblBUsy kfrn ieh eyjMt kYmlUps invfsI bwbr Kflsf kfrkun avfqr isMG inrvfl nMU prmfr smJI bYTy sn.

          9 jUn rfq 11 vjy prmfr torFto qoN vfps afpxy Gr priqaf. Aus dI pqnI ny prmfr aqy bfgVI nMU eyarport qoN ipwk kIqf aqy rsqy ivwc bfgVI nMU Aus pMjfbI aOrq dy Gr Auqfiraf ijs nMU qkrIbn 20 sfl bfad eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bfgVI dy iKlfPL gvfhI dyx vfsqy kys dOrfn srkfrI iDr vwloN pysL kIqf igaf sI.

          jUn 11 nMU prmfr ny skosLIaf bYNk dI iewk aYnI nfm dI aOrq nMU bYNk ivwc Pon kIqf ijs ny prmfr nMU dwisaf ik bwbr Kflsf vwl bYNk df 5,309 zflr df krjLf ajy vI bfkI bcdf hY. Aus ny ieh vI dwisaf ik milk vwloN bwbr Kflsf nMU idwqf igaf 4,000 zflr df cYWk krjLy dI rkm ivcoN Gtf ilaf igaf hY. prmfr ny bYNk dI ies aOrq qoN ieh vI puwiCaf ik kI krjLf adf kr dyx qoN bfad bwbr Kflsf jwQybMdI bYNk qoN 4 mhIny vfsqy 20 hjLfr zflr df hor krjLf lY skdI hY?

          jUn 13 nMU milk ny prmfr nMU Pon krky 50 hjLfr zflr dy zIpfijLt dI gwl kIqI aqy imlx leI afiKaf. prmfr ny ikhf ik Auh "pfrtI' nfl gwl krygf. ies qoN bafd keI idn prmfr dy njLdIkI dfiery ivwc lgfqfr Pon kflF df islislf cldf irhf.

          jUn 18 sLfm nMU 'sIss' eyjMtF ny milk, jOhl aqy hor lokF nMU prmfr dy Gr mIitMg leI afAuNidaF vyiKaf. prmfr dy byty jsivMdr ny surjn isMG igwl nMU Pon krky ies mIitMg ivwc hfjLr hox leI afiKaf. pr surjn igwl dI lVkI ny dwisaf ik sKLq bImfr hox kfrn surjn isMG mIitMg ivwc afAux aqy Pon `qy gwl krn qoN asmrQ hY.

jUn 19 nMU Pon duafr sI[ pI[ eyar (knyzIan pYisiPk eyar lfeIn) qoN 2 itktF eyar ieMzIaf kunYksLn nfl buwk krvfeIaF geIaF aqy ies vfsqy surjn igwl df purfxf Pon nMbr kMntYkt vfsqy vriqaf igaf. prmfr ny ies idn do vfr hridafl isMG jOhl nfl mIitMg df pRbMD krn vfsqy Pon kIqf aqy puwiCaf, 'kI Aus ny "storI" ilK leI hY?'

          jUn 20 nMU iewk pgVIDfrI bMdf sI[ pI[ eyar dy dPLqr do itktF ipwk krn igaf jo iewk idn pihlF Pon `qy buwk krvfeIaF geIaF sn. ies bMdy ny itktF dI adfiegI 3,005 zflr kYsL ivwc dy ky kIqI.

          eysy idn 'sIss' dy eyjMtF ny 9:20 vjy sLfm nMU bfgVI dI kfr prmfr dy Gr afAuNdI vyKI. AuhnF ny afpxI rport ivwc iliKaf hY ik kfr df cflk AuuhnF dy iKafl ivwc bfgVI afp nhIN sI. kfr cflk ny inhMg bfxf pfieaf hoieaf sI aqy Aus nfl iewk aOrq aqy iewk Cotf bwcf sI.

          jUn 22 bMb kFz dy sfjsLIaF leI bhuq mwqvpUrn idn igixaF jf skdf hY. iksy kfrn ies idn 'sIss' dy eyjMtF nMU qlivMdr isMG prmfr df srvylMs (ingrfnI rwKxf) bMd krn leI afK idwqf igaf sI.  bMbF vfly sUt kys ies idn svyry vYnkUvr kOmFqrI hvfeI awzy `qy do vwK vwK hvfeI AuzfnF (PlfeItF) leI cYWkien krvfey gey sn jo ik dovyN eyar ieMzIaf AuzfnF nfl kunYkt hoxIaF sn. iewk torFto qoN lMdn rsqy idwlI vfsqy aqy dUjI jpfn dy nrIqf hvfeI awzy qoN idwlI vfsqy. vYnkUvr qoN dovF AuzfnF leI bMbF vfly sUt kys cYWkien krvfAux vfly XfqrI afp jhfjL ivwc suafr nhIN sn hoey.

          prmfr ny ies idn hridafl isMG jOhl nMU Pon `qy puwiCaf, "kI Aus ny KLq myl kr idwqy hn"? "hF" jOhl ny juvfb idwqf. jOhl ies idn svyry vYnkUvr hvfeI awzy `qy  vyiKaf igaf sI. Aus ny eyarport `qy afpxy iewk vfkPL nfl gwlbfq vI kIqI sI jo torFto rsqy eyar ieMzIaf PlfeIt 182 `qy idwlI jf irhf sI aqy Aus ny keI GMty bfad ies hfdsy ivwc mfiraf jfxf sI.

          ies idn jOhl dy eIst vYnkUvr siQq Gr aqy prmfr dy zMkn siQq Gr ivckfr vI Pon kflF kIqIaF geIaF.  ieMdrjIq isMG irafq 22 jUn svyry 10 vjy dy krIb brnbI ivwc 12 volt dI bYtrI KrIdf vyiKaf igaf, TIk eysy qrF dI bYtrI 23 jUn nMU nrIqf hvfeI awzy `qy sUtkys bMb Dmfky qoN bfad mlby `coN imlI sI.

          ijs idn dunIaF do bMb kFzF ivwc 331 mOqF dI KLbr sux rhI sI qF prmfr qkrIbn sfrf idn afpxy Gr hI irhf sI. Aus nMU kuJ lok imlx afey sn aqy prmfr dI pqnI ny irpdumn milk nMU AuhnF dy Gr afAux df swdf dyx vfsqy Pon kIqf sI.

          puils vloN 23 jUn nMU vfier-tYp kIqI geI afKrI Pon kfl ivwc prmfr ny iewk aOrq nMU puwiCaf, "rport iks cYnl `qy af rhI hY?" "cYnl iqMn `qy", aOrq ny juvfb idwqf. aOrq 'sfijsLGfVy' nMU sI[ bI[ sI[ (knyzIan brfzkfsitMg kfrporysLn) cYnl `qy eyar ieMzIaf bMb kFz dI cwl rhI kvryj bfry dws rhI sI.

          'sIss' ny bfad ivwc prmfr aqy Aus dy sfQIaF ivckfr ies 'vfier-tYp' gwlbfq dIaF 54 dy krIb typF eIryjL (Zfh) kr idwqIaF sn.  eyjMsI kol eIryjL kIqIaF geIaF typF dI trFskirpt (iebfrq) qF hY pr typF eIryjL ikAuN kIqIaF geIaF ies df qswlIbjKLsL juvfb nhIN hY.

-blrfj idEl (vwK vwK inAUjL rportF aqy bMb kFz kys `qy aDfirq)

1-bMb Dmfky ivwc awD asmfny qbfh hoey eyar ieMzIaf jMbo jhfjL df kYptn sqivMdr isMG iBMzr iewk purfxI qsvIr ivwc afpxI Drm pqnI bIbI amrjIq kOr aqy bwicaF nfl, 2-pfxI `c qYrdf eyar ieMzIaf df logo aqy 3- sI pI eyar lfeIn dI krmcfrI bIbI bykrmYn ijs ny dovyN sUtkys cYWk-ieMn kIqy sn.

KuPLLIaf puls vwloN leIaF geIaF qsvIrF ivwc ajYb isMG bfgVI 6 julfeI 1985 aqy irpUdmn ismG 18 jnN 1985 nUM qlivMdr isMG prmfr dy Gr vVdy hoey

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here