www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Text Box: K`ty-im`Ty vslijvyN qyrI mrjI ey mF[[[[[[[

Text Box:  isfnI qoN AmrjIq Kylw              myry do dosq sn .iewk grIb `qy dUjf mwD vrgI .krIb Cy ku sfl pihlF grIb mfstr lwg ky ivafihaf igaf qy mwD vrgI df irsLqf knyzIan istIjn kuVI nfl ho igaf .mwD vrgI dosq dy ivafh Auqy iksy jrUrI kMm kfrn myry koloN jf nf hoieaf qF mF ny mYnMU bVf iJVikaf [[[[[, ikEN nhIN igaf ivafh , iewdf dy bMdy nflL bxf ky rwKIdI  aY , kI pqf aglf kdoN kMm af jfvy . myrI mF df Bfv sI, ik Auh mYnMU bfhr iljf skdf sI .pr ijs idn myry grIb dosq df ivafh sI Aus idn jdoN mYN ivafh jfx lwgf qF mF ny koeI kMm suxf idwqf. pr mF awj qF myry dosq df ivafh hY ,mYN qF AuWQy jfxf hY . myrI gwl sux ky ,mF ny afiKaf , lY ivafh hY AuWQy[[[[[,iewQy, bQyry huMdy ny eydF dy ivafh ,sO dy sO df sLgn dyvyNgf `qy bfkI lf pf ky ivafh pAU iqMn jF cfr sO ivc ,sfnMU nhIN loV ivafh jfx dI .mYN bVf hYrfn pRysLfn hoieaf .hYN ! ieh kI [[[[?  knyzIan kuVI nflL ivafhy mwD vrgI myry Xfr dy Gr jf ky sLgn dy ky afAuNx leI ivafh qoN bfad vI keI idn mF mYNnMU jLor dy ky Xfd krfAuNdI rhI pr mYN nf igaf .asl ivc bfhrly zflrF, pONzF dI cmk-dmk nflL sfzy pMjfb vsdy lokF dIaF awKF cuMiDafeIaF geIaF hn .sfzy afriQk qMgIaF-qursLIaF `c jUJdy `qy ipsdy lok mjbUr hn , bfhr vfilaF vwl bdo-bdI iKwcy jfx leI .icrF qoN sQfipq sfzy iewQoN dy(pMjfb dy) irsLqy bfhr vfilaF dy zflrF sfhmxy iPwky pY jFdy hn.afriQk KusLhflI `qy amIrI kfrn ieh bfhr vfly hr cIjL AuWqy kfbjL hoeI jf rhy hn .iehnF ivwcoN bhuqy hr cIjL nMU vpfrk smJdy hn ,iewQoN qwk ik irsLiqaF nMU vI , hor qF hor afpxy kuVIaF `qy muMizaF nMU vI .bfhr vflf bMdf pihlF BfvyN iqMn-cfr vfr ivafihaf hovy `qy Aumr vI BfvyN cflLI-pMjFh sflF dI df ho cuwkf hovy qF vI Auh iewDr dIaF grIb mwD vrgI pRIvfrF dIaF nOjLvfn awlHV muitafr kuVIaF leI muMzf hI rihMdY .mfpy rqf vI guryjL nhIN krdy ienHF aTfrF-vIh sflF bflHVIaF nMU ienHF buWiZHaF dy lV lfx qoN .guryjL qF kI krnf sgoN Auh afpxI KusLiksmqI smJdy ny aijhy buwZHVy dy lWV afpxI DI nMU lfAux `c .aKy DI dI blI dy ky kuwlH qF qr jfAU .amrIkf qoN afey iewk cflI ku sflf jvfn (jo ik do bwicaF df ipE vI sI ) ny ivafh krvfAuNx KLfqr sfzy ielfky dy grIb mwD vrgI GrF dIaF iewk qoN iewk sohxIaF pwcI-qIh kuVIaF vyKIaF hoxgIaF .kuVI vyKxI Aus nMU qrFH-qrFH dy svfl qy isr Pyr dyxf ,aKy ies kuVI df nwk QoVHf Gwt iqwKf hY ,ies dI TozI CotI hY ,ies dIaF awKF CotIaF hn ,ies df kwd Cotf hY [[[[[[[vgYrf vgYrf .iewk grIb pRIvfr dy cfr kuVIaF sn ,AunHF dI amrIkI zflrF dI cfhq ny apxIaF cfry kuVIaF `qy afpxy irsqydfrF dIaF iqMn kuVIaF Aus amrIkI buwZHy jvfn awgy ibTflL, ieAuN numFiesL lgf idwqI ijvyN ik ivkfAU cIjLF dI KLrIddfr awgy lgfeI jFdI hY .ikhVI cIjL pMsd krnI hY ? ieh KLrIddfr dI mrjI hY .pr Aukq amrIkI bwuZHy - jLvfn nMU swqF kuVIaF ivcoN koeI vI kuVI pMsd nf afeI .

    myry iewk dosq df dosq kYnyzf pwkf ho ky ivafh krvfAuNx pMjfb afieaf .myry dosq dy dwsx anusfr Auh isry df vYlLI qy gMvfr sI aqy msF pMj jmfqF hI piVHaf hoieaf sI pr kYnyzf cfr-pMj sfl lf ky Auh pwkf ho igaf sI .Aus ny sB qoN pihlF ,ivafh sbMDI aKLvfrf `c iesLiqhfr iewqy ,qF keI aiq sohxIaF aYwm [ ey ,aYwm [iPl [ kuVIaF dy PLoto qy vyrvy Aus nMU afey pr koeI kuVI As nMU rfs nf afeI .aiKLr pYNqI sflf kYnyzIan bfbU ny pqf kI ZMg cuixaf kuVIaF cunx df ? ielfky dy hr kfiljL nMU Ausny gfihaf .gfihaf kI ! KLrIddfr vpfrIaF dI qrFH Aus ny kfiljL awgy KVH jfxf ,jdoN CuwtI hoxI `qy kuVIaF ny Gr jfx leI kfiljL qoN bfhr afAuNxf ,AunHF ivcoN ijhVI vI kuVI Aus nMU sohxI lwgxI Aus nMU rok ky pwuC lYxf , hYlLo [[[jI jnfb [[! quhfzI jfq kI hY ?mYN kYnyzf pwkF hoieaF hF ,kI qusI myry nflL ivafh krvfAugy ? aid afid .myry Aus dosq dy kihx anusfr iksy vI kuVI ny kYnyzf jfx qoN ienkfr nhIN kIqf `qy Aus df cirwqr ,suBfa ,afdqF ,Aumr afid puwCy aqy vyKy ibnF hI ivafh krvfAux leI hF kr idwqI .pr jfq nf imldI hox kfrn Aus kYnyzIan bfbU ny nFh kr idwqI .iewDr df koeI sLrIPL piVHaf ieMJ krky vyKy qF sLfmq nf af jfvy ivcfry dI .awvl qF sLrIPL ieMJ krdf hI nhIN .jy kr lvy qF kuVIaF ny hI nhIN Cwzxf ,Aus qoN bfad kuVIaF dy BrfvF ny kcuMbr kwZ dyxf hY .

     [[[[KLYr ! hux kYnyzIan bfbU df ivafh ho igaf hY .afp Auh pYNqI sfl df hY qy kuVI aTfrF sfl dI hY .ies mfmly ivc rhI ijvyN mwJF-gfvF dI mMzI ivc iksy vpfrI dI .ieEN ivafhIaF jfdIaF kuVIaF dIaF sfrIaF KLusLIaF df glL AudoN Guitaf jFdf hY jd ivdysL jf ky AunHF nMU iewk qoN bad anykF hI swmisafvF drpysL afAuNdIaF hn .keI ivdysLI lfVy Gwt pVyH ilKy hox kfrn jdoN AucyrI Xogqf vflLIaF kuVIaF ivafh ivdysLI lY jFdy hn qF soc qy ivcfrF df jmIn asmfn df Prk hox kfrn gwl glLy `c ipaf Zol bjfAux vflI hox kfrn ijMdgI dI ryl ptVI qoN hmysLf AuqrI hI rihMdI hY .keI ivdysLI lfVy sLrfbI-kbfbI inkldyy hn aqy keI qrFH nflL AunHF bflVIaF Auwqy isry dy jLulm ZhuMdy hn .ienHF qmfm swmisafvF `qy ivdysLI sWiBafcfr `c nf rc-imc skx kfrn ,swDrF,cfhqF qy ipafr qoN swKxI ijMdgI ijAUNx leI mjLbUr lfcfr hoeIaF ivdysLIaF nflL ivafhIaF iPr mF-ipE nMU AuWcI-AuWcI ieMJ afKdIaF hn [[[[vfsqf eI myry vFMgU myrI CotI BYx nUM ,[[[[nf ivafhI smMudrF qoN pfr bfblf [[[[[.aWj ivdysLI zflrF dI cmk nflL cuMiDafeIaF awKF vfly iewDr dy gLrIb mfipaF dI iehI KfihsL huMdI hY ik jiejL-njfiejL qrIky nflL sfzf DI-puwq iksy qrFH bfhr clf jfvy .ies mMqv leI keI mfpy qF ivqoN bfhrf krjLf cwuk ,jLmInF vyc krjLfeI ho jFdy hn .keI vfr AunHF dI ieh iewCf pUrI ho jFdI hY `qy keI vfr mfltf iksLqI hfdsy vFg AunHF dI aOlfd smuMdrF dy pfxIaF ivc hI ruVH Kwp jfdI hY .

     myry mwD vrgI GridaF kol ienF ruipaf nhIN sn ik Auh mYnMU eyjMtF rfhIN bfhr Byj skdy .so myrI mF ny keIaF awgy isPLfrsLF pfeIaF hoeIaF sn ik sfzf muMzf eynf piVHaf iliKLaf mfstr lwgf hY .koeI bfhrlI kuVI BFvyN qIh-pYNqI sflF dI hovy ,anpVH ,iswDI-sfDI ,guMgI-bolLI BfvyN iksy qrFH dI hovy muMzy sfzy df irsLqf krvf idE .mYN jdoN mF nMU iKJdf sF qF Auh kihdI sI ik skUly pVfHAuNx vyly vI klm iGsfAuNdY,Gr af ky aKLvfrF leI klm iGsfAuNdY.kI bxU qyrf ies nflL ,rotI rfm vI msIN cldY,kr skdYN myrI gYs - cuwlYH ,PirwjL qy Coty Brf dI Xfmy ,bolt , klr tI [ vI , vI[ sI [afr ,mubfiel qy pyjLr dI KLuhfiesL pUrI. mF dIaF Aukq gwlF df df myry kolL koeI juafb nhIN sI huMdf.

   keI vfr socdf sF ik ieh qF hI pUrf ho skdY jy iksy qrFH mYN swcIN ivdysL clF jfvF .mF qy Coty Brf dIaF afriQk qMgIaF-qursLIaF ivcoN AupjIaF swDrF dI pUrqI leI afpxIaF swDrF df glLf qF hux Gutxf hI peygf nf .qy hOlLI-hOlLI mYN vI mF df ivroD krnf Cwz idwqf `qy afK idwqfY clL mF Byj lY bfhr jy gwl bxdI ey qF [[. myrI mF ny keIaF awgy isPLfrsLF pfeIaF sn ik sfzy muMzy df bfhr irsLqf krvf idE[[aYpr pRfiemrI skUly pVHfAuNdy aiDafpk ipqf dy Gr jMmy mwD vrgI pirvfr nflL sbMiDq hox kfrn iksy ny mF dI gwl nhI gOlLI .[[rwb dI krnI mYN awj qoN Cy sfl pihlF vIh sflF dI Aumr ivwc pVHn bhfny astrylIaf cly igaf qy AWQy 4-5 sflF dI pVHfeI, sMGrsL qy jwdo-jihd bfad istIjn ho ky sInIar srkfrI aPsr lwg igaf qy hux myrI mF sxy myry ipqf jI qy myrf Cotf vIr sB myry kolL astrylIaf `c pwky qOr qy af gey.[[qy hux mhIny do mhIny qFeI mF pUry twbr smyq myrf ivafh krn leI pMjfb jf rhI hY qy mjy dI gwl ieh hY ik ijnFH swjxF ny myry grIb pirvfr nflL sbMiDq hox kfrn awj qoN Cy sfl pihlF myry irsLqy dI gwl AunF dIaF jfxkIr ivdysLI kuVIaF nflL  mF vloN krn qy gwl hfsy pf mF qy hws Cwizaf sI AuhI awj mF nUM hIxy hoey afK rhy hn ik jy Auh afpxy dohF muMizaF `coN iksy df vI irsLqf AunF dIaF jfxkIr kuVIaF nflL kr dey.[[ieh dyK myrIaF awKF Br afAuNdIaF hn.[[mF mYnUM puwCdI hY. mF awj qoN Cy sfl pihlF vI mYN qyrf ivroD nhI sI kIqf qy awj vI ijvyN qyrI mrjI[[ieh afK mYN isznI `c bxy afpxy  Gr bYTf pMjfb jfx leI smfn pYk krn lwgf.

   amarjitkhela@hotmail.com

            ph:0061 401178802

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here