www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

klIaF jo iKVn qoN pihlF hI murJf geIaF [[[. 

-hrBjn isMG rMDfvf

awj smfj nMU bhuq sfrIaF burfeIaF df sfhmxf krnf pY irhf ey.smfj aMdr PYlIaF iehnf burfeIaF ivcoN BrUx hwiqaf iek vwzI burfeI hY.iesdy asr qoN smfj df koeI vI vrg bc nhIN sikaf. BrUx hwiqaf df cln smfj aMdr ies kdr PYilaf ey ik lVky aqy lVkI dy anupfq ivc vwzf pfVf pYdf ho igaf.pMjfb aMdr iek sO lVikaF dI qulnf ivc krIb swqr qoN awsI dy drimafn lVkIaF df hoxf smfijk asfvyNpn dI mMUh boldI qsvIr ey.aijhy smfj aMdr sB kuJ cMgf vfpry dI AumId ikQoN kIqI jf skdI ey ijs dy bisLMdy afpxI hI nsl dy kfql bx gey hox.jI hF,ieh kOVf swc  ey ik awj df piVaf iliKaf mnuwK afpxI hI nsl df Kfqmf krn qy quwl igaf ey.lVkI ijsnMU sfzf smfj mF dI kuK aMdr hI Kqm kr irhf ey,ieh smfj/jg dI jnxI hY. pr aPsos!awj ies jgq jnxI nMU afpixaF hwQoN hI mOq iml rhI ey.AuNj asIN tfhrF mfrdy iPrdy hF ik asIN qrwkI kr leI hY.kI ieh qrwkI dIaF insLfnIaF ny?jykr ieho hI qrwkI ey qF iPr rwb hI rfKf bxUM sfzy smfj df .awj ieh mfrU ruJfn Twlx ivc nhIN afAuNdf idsdf.

                vYsy qF ies Gfqk vrqfry nMU rokx leI srkfrF ny ies qy pfbMdI lgfeI hoeI ey aqy ieh vI hukm jfrI kIqy hoey ny ik ijs vI iksy nMU ies ivc dosLI pfieaf igaf (cfhy Auh ilMg dI pCfx krn vflf hovy jF BrUx igrfAux vflf)qF Aus iKlfP kfrvfeI hovygI.ies qoN ielfvf kfnMUnI qOr qy vI ies qy pfbMdI hY.pr ieh sB iPr vI inrMqr jfrI ey.ieQy kOx iksy dI prvfh krdf ey.sfzy mulk aMdr qF sB kuJ imlI Bugq nfl huMdf ey.kfrvfeIaF qy qF hI hoxgIaF jykr pqf lwgU qF.ies hmfm ivc qF sfry hI nMgy ny .sfzI qF jLmIr mr geI ey .

               AuNj ieh ruJfn hY bVf Kqrnfk.ies ny sfnMU qbfhI dy iknfry lLY aFdf ey.ies BrUx hwiqaf dy ruJfn dy ipCy ikhVy kfrn ny jo asIN ies dldl ivcoN bfhr inklx ivc sPl nhIN ho rhy?pihlI njLry vwzf kfrn qF dfj dI  smwisaf hI sfhmxy afAuNdf ey.vfikaf hI ieh gwl hY vI TIk ey ik awj lVkI nMU ivafhuxf sOKf nhIN ipaf.lwKF rupey lwgdy ny ivafh qy.pr ies sfry leI vI qF asIN hI dosLI hF,ikAuNik jdoN asIN cfhuMdy hF ik sfzy Gr dfj afvy qF iPr sfnMU dfj dyxf vI qF pvygf.so asIN sOKf qrIkf lwB ilaf ik lVkI nMU jnm hI nf lYx idAu.“nf rhygf bFs aqy nf vwjygI bMsrI”.

                  kfrn qF hor vI bhuq ny ies burfeI dy ipCokV ivc,--ik lVkf vMsL nMU awgy qordf ey,---lVkI mrd pRDfn smfj ivc surwiKaq nhIN hY.ies qoN ielfvf anpVqf nMU vI iek vwzf kfrn mMinaf jf skdf ey.kfrn kuJ vI hox ,ies iBafnk vrqfry qy rok lwgxI bVI jLrUrI ey.ieh qF hI sMBv ho skygf jykr mnuwKI soc ies hfx dI bxygI ik awj lVky aqy lVkI ivc koeI aMqr nhIN rih igaf.jykr sfzy aMdroN ieh afvfjL afvygI ik ieh qF sfzI jnmdfqI hY aqy jnmdfqI dI rfKI qy siqkfr sfzf Prj hY.afAu!iek lihr isrjIey ies BrUx hwiqaf dy iKlfP. jykr asIN ies BrUx hwiqaf qy rok lgfAuNx ivc sPl nf ho sky qF iPr sfzy mwQy qy lwgf ieh klMk sfzIaF njLrF hmysLF nIvINaF rwKygf. afpxI hI gLjLl dy ies isLar nfl afigaf idAu;-

              klIaF jo iKVn qoN pihlF hI murJf geIaF .

              iek guMJldfr svfl smfj sfhvyN pf geIaF.

 

                              hrBjn isMG rMDfvf

                           18-Pst Plor,aYm[afeI[jI[,

                                   mfl mMzI ,aMimRqsr .

                                   mobfiel- 098556-77111

                                   randhawa_harbhajan@yahoo.com

 


mhfn afjLfdI sMgrfmIey BfeI rxDIr dI Xfd ivwc pihlf kOmFqrI smfgm : jYqyg isMG anMq

cMzIgVH dy imAUjLIam sYktr 10 afzItorIma ivKy BfeI sfihb rxDIr isMG trwst luiDafxf vwloN hirdrsLn mYmorIal ieMtr nYsLnl trwst cMzIgVH dy  sihXog nfl 8 mfrc 2008 nUM BfeI rxDIr isMG jI dy jIvn aqy rcnfvF bfry pihlf aMqr rfsLtrI sYmInfr bVy pRBfvsLflI ZMg nfl afXoijq kIqf igaf. zf[ jspfl isMG vfies  cFslr pMjfbI XUnIvristI pitaflf ies smfgm dy muK mihmfn sn.

          smfgm dy arMB ivwc sYmInfr dy cIP afrgynfeIjLr s: jYqyg isMG anMq ny ijwQy trwstf dy smuwcy kfrjF aqy XojnfvF bfry cfnxf pfieaf. AuWQy BfeI rxDIr isMG jI nMU gurduafrf suDfr lihr dy moZI vjoN, Bfrq dy mhfn krFqIkfr dy qOr qy aqy gurmiq  dy mhfn ivafiKafkfr dy qOr qy Xfd kIqf. ies dy nfl hI AunHF ikhf BfeI  rxDIr isMG jI dI ivcfr Dfrf nUM ivsLv dy kony kony ivwc pucfieaf jfvygf.

          sYmInfr dy pihly dOr ivc BfeI sfihb rxDIr isMG jI dy jIvn aqy AunHF dIaF rcnfvF bfry, zf: KVk isMG, zf: guljLfr isMG kMg, z: jiqMdr pfl isMG jLOlI aqy pRo: anurfg isMG dy ivdvqf BrpUr prcy pVy. ienHF pricaF rfhIN BfeI sfihb dI sfihqk, ieiqhfsk, aiDafqmk dyx qoN ibnF dysL ihq kIqIaF kurbfnIaF df ivsqfr pUrvk vrnx kIqf igaf. ienHF pricaF sMbMDI ipRM: pRBjoq kOr ny afpdy ivcfr pRgt kridaF ikhf ik BfeI sfihb dI smuwcI sKLsIaq dy Kuly zuwly drsLn huMdy hn aqy sfzy sfiraF leI Auh mfrg drsLn krdy hn.

          smfgm dy muK mihmfn zf: jspfl isMG ny afpxy muwK BfsLx ivc ikhf ik BfeI sfihb rxDIr isMG sfzy aijhy AuWc kotI dy ivdvfn sMq pursL, icMqk, aqy rUhfnI sLKsIaq hoey hn ijnHF dy kfrj iswK jgq dI agvfeI kr rhy hn. AunHF BfeI sfihb vwloN pfey pUrinaF qy clx dI pRyrnf idMidaF ikhf ik pMjfbI XUnIvristI pitaflf ny vI BfeI sfihb dI Xfd ivwc gurmiq sMgIq ivBfg ivc gurmiq kIrqn pRxflI nUM afn lfeIn kIqf hY. AunHF ikhf ik BivwK ivc BfeI sfihb dy jIvn qy kfrjF bfry pI[ aYc[ zI df kfrj krvfAux df Auprflf kIqf jfvygf.

          ies sYmInfr dOrfn s: jYqyg isMG anMq duafrf sMpfidq pusqk ‘‘jn prAupkfrI afey’’ zf: jspfl isMG vloN rIlIjL kIqI geI. s: kulvMq isMG pwqrkfr vloN iqafr krvfieaf rojLfnf cVHdI klf df ivsLysL splImYNt zf: jspfl isMG vfeIs cFslr vloN irlIjL kIqf igaf.

          ies mOky qy pRiswD pMjfbI lyKk qy ivdvfn zf[ blbIr isMG idl nUM BfeI sfihb BfeI rxDIr isMG XfdgfrI purskfr nfl snmfinq kIqf igaf. ies snmfn ivwc AunHF nUM 11000/ rupey ngd dI QYlI, plyk, sLfl, isropf aqy pusqkF df sYt dy ky snmfnq kIqf igaf. AuntfrIE kYnyzf qoN bIbI romf kOr nUM mfqf pMjfb kOr purskfr, BfeI mnjIq isMG nUM BfeI hircrn isMG purskfr, ig: kyvl isMG inrdosL ibRitsL kolMbIaf kYnyzf nUM BfeI blbIr isMG aYvfrz, zf: guljLfr isMG kMg nUM isrdfr kpUr isMMG purskfr, bIbI jsbIr kOr cyar prsn gurmiq sMgIq akYzmI pMjfbI XUnIvristI pitaflf nUM byby krqfr kOr purskfr, s: hrpRIq isMG drdI nUM s: jgjIq isMG drdI muwK sMpfdk cVHdI klf leI ig: guridq isMG purskfr qoN ielfvf zf: KVk isMG, zf: jiqMdr pfl jOlI, pRo: anurfg isMG, z: pRBjoq kOr, zf: drsLn isMG afsLt (pMjfbI XUnIvristI pitaflf aqy sRI pRIqm isMG rupfl nUM ivsLysL snmfn idwqy gey. vfeIs cFslr zf: jspfl isMG nUM zf: qrlocn isMG purskfr pRdfn kIqf igaf.

          ies mOky zf: ieMdrjIq isMG vfsU, ig: kyvl isMG inrdosL qy s: hrpRIq isMG drdI ny vI ijwQy BfeI sfihb rxDIr isMG jI nUuM afpxy akIdq dy Puwl ByNt kIqy AuQy BfeI sfihb hircrn isMG jI dIaF aduwqI pMQ syvfvF nUuM Xfd kIqf igaf. ies dy nfl hI ‘‘jn prAupkfrI afey’’ pusqk qy Ausdy sMpfdk s: jYqyg isMG anMq dy kIqy gey kfrjF qy sLKsIaq nMU bVy sohxy sLbdF ivwc ibafn kIqf.

          ies smfgm ivc pMjfbI sfihq akfzmI dy purskfr ivjyqf s: sMqoK isMG DIr, pRiswD ivdvfn zf: hrnfm isMG sLfn, zf: gurbKsL isMG igwl amrIkf, zf: pRIqm isMG, zf: drsLn joq kOr, zf: ihMmq isMG, pMjfbI itRibAUn dy sfbkf sMpfdk isLMgfrf isMG Buwlr, bljIq bwlI ajIq (sLoRmxI pwqrkfr) s: jgjIq isMG qwKV pRDfn sLRomxI akflI dl kYnyzf, sLRI suwcf isMG klyr PFAuqr pMjfbI mfrkIt vYnkUvr kYnyzf, vwK vwK dysLF ivwc Bfrq vloN rih cuwky aMbYszr sRI buq iskn isMG afstrylIaf, pRo: mflivMdr jIq isMG vVYc, pRo: dyivMdr isMG, pRo: avqfr isMG, pRo: jgdIsL isMG, sLfier BgvMq isMG, s: mnmohn isMG dFAu, khfxIkfr qfrn gujrfl, mohn lfl iPlOrIaf, nfmvr snwqkfr s: suKidafl isMG, aBY isMG pMjfbI aflm, pRkfsL qoN ielfvf iswK icMqk, sfihq klf qy siBafcfr dIaF AuWqrI Bfrq qoN nfmvr hsqIaF ny isrkq kIqI.

          aMq ivwc bIbI hrsLrn kOr pRDfn BfeI sfihb rxDIr isMG trwst luiDafxf ny dysL ivdysLF qoN puwjIaF sLKsIaqF df DMnvfd kIqf . ies sYmInfr df mMc sMcfln pMjfbI XUnIvristI pitaflf dy zf: drsLn isMG afsLt ny bVI KUbsUrqI nfl inBfieaf. ieh sYmInfr cMzIgVH dy ieiqhfs ivwc afpxI aimwt Cfp Cwzx ivwc sPl Auqiraf.

A.     zf[ jspfl isMG vfeIs cFslr pMjfbI XUnIvristI pitaflf nfmvr lyKk qy kvI zf[ blvIr isMG idl nUM BfeI sfihb rxDIr isMG XfdgfrI purskfr ivc 11 hjLfr rupey dI QYlI ByNt krdy hoey. idl sfihb dy nfl jYqyg isMG anMq bYTy idKfeI dy rhy hn.

 

 

 

B.     EntfrIE kYnyzf qoN puwjy bIbI romf kOr aYzItr mYgjLIn kOrjL (vfeIs aOP iswK vumYn) nUM zf[ jspfl isMG mfqf pMjfb kOr dy purskfr nfl snmfinq kr rhy hn. nfl KVy ivKfeI dy rhy hn jYqyg isMG anMq, bIbI hrsLrn kOr qy BfeI mnjIq isMG.

 

 

C.     zf[ jspfl isMG ibRitsL kolMbIaf kYnyzf qoN puwjy nfmvr lyKk qy ZfzI igafnI kyvl isMG inrdosL jI nUM BfeI blvIr isMG purskfr nfl snmfinq krdy hoey. nfl KVy idKfeI dy rhy hn bIbI hrsLrn kOr qy jYqyg isMG anMq.

 

 

D.     zf[ guljLfr isMG kMg nUM zf[ jspfl isMG isrdfr kpUr isMG purskfr nfl invfjdy hoey qsvIr ivc nfl KVHy hn bIbI hrsLrn kOr qy jYqyg isMG anMq.

 

E.     srdfr jYqyg isMG anMq dI sMpfdnf kIqI pusqk ‘jn prAupkfrI afey’ nUM irlIjL krdy hoey zf[ jspfl isMG vfies cFslr pMjfbI XUnIvristI pitaflf aqy bIbI hrsLrn kOr pRDfn BfeI sfihb BfeI rxDIr isMG trwst luiDafxf. Poto ivc pusqk PVI jYqyg isMG anMq vI KVHy ivKfeI dy rhy hn.

 

 

F.     AuWGy iswK ivdvfn zf[ KVk isMG nUM snmfnq krdy hoey zf[ jspfl isMG srdfr jYqyg isMG anMq qy bIbI hrsLrn kOr.

 

 

G.     gurU nfnk dyv XUnIvristI aMimRqsr qoN zf[ jiqMdrpfl isMG jOlI nUM snmfinq krdy hoey zf[ jspfl isMG, jYqyg isMG anMq qy bIbI hrsLrn kOr.

 

 

H.     pRoPYsr anurfg isMG luiDafxf nUM zf[ jspfl isMG, jYqyg isMG anMq qy bIbI hrsLrn kOr snmfnq krdy hoey.

 

 

I.     sYmInfr dy cIP afrgynfeIjLr srdfr jYqyg isMG anMq zf[ jspfl isMG muwK mihmfn (vfeIs cFslr pMjfbI XUnIvristI pitaflf) nfl koeI nukqf sFJf krdy hoey. nfl bYTy ivKfeI dy rhy zf[ pRBjoq kOr ipRMsIpl gurmiq kflj pitaflf.

 

 

10[ sYmInfr dy muwK mihmfn zf[ jspfl isMG nUM zf[ qrlocn isMG aYvfrz nfl snmfinq krdy hoey bIbI hrsLrn kOr pRDfn BfeI sfihb BfeI rxDIr isMG trwst luiDafxf, qy jYqyg isMG anMq skwqr hrIdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst.

 

 

 

11[12[  pMjfb Br qoN puwjy iswK ivdvfn, icMqk, lyKk, buwDIjIvIaF df vwzf iekwT sYmInfr dI dI sPLlqf df pRqIk.

 

 

 

 

 

 


pfiksqfn qoN puwjy pMjfbI mF bolI dy spUq sR[ kilafx isMG kilafx df snmfn

irport : zf[ drsLn isMG afsLt

 

cMzIgVH: bIqy idnIN 5 agsq , 2007 nUM hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst, cMzIgVH aqy BfeI sfihb rxDIr isMG trwst, luiDafxf vloN sFJy qOr `qy lihMdy pMjfb, pfiksqfn qoN puwjy pMjfbI mF bolI dy spUq sR[ kilafx isMG kilafx df snmfn smfroh kIqf igaf. ies smfroh ivc QoVHy ijhy smyN dy noits qy sfihq, klf, siBafcfr qy pMQk sMsQfvF dy afgUaF ny afpxI hfjLrI lgvfeI. smfgm dy mMc sMcfln dI ijLMmyvfrI zf[ drsLn isMG afsLt ny sMBfldy hoey sR[ kilafx isMG kilafx, nfmvr ivdvfn zf[ krnYl isMG iQMd, sfihq akfzmI ienfm jyqU qy AuGy khfxIkfr sR[ sMqoK isMG DIr, kYnyzf qoN pwujy nfmvr pwqrkfr qy lyKk sR[ jYqyg isMG afnMq, PfAUNzr skwqr hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst qy BfeI siqnfm isMG trwstI BfeI sfihb rxDIr isMG trwst, luiDafxf nUM mMc qy susLoiBq hox leI bynqI kIqI geI.

sB qoN pihlF sR[ jYqyg isMG anMq nUM sR[ kilafx isMG kilafx df svfgq krn qy dohF trwstF dI jfxkfrI dyx leI ikhf igaf. AunHF sB qoN pihlF sR[ kilafx isMG kilafx df awj puwjI ies pRqIinD hfjLrI vloN svfgq kIqf. AunHF ny dwisaf ik lihMdy pMjfb ivc Aus ny afpxI CotI Aumr ivc vwzIaF pYVF pfeIaF hn. pRsMsfXog kfrjF nfl Auh iswKI dI sLfn qy pMjfbI mF bolI df swcf suwcf spUq bixaf hY. sR[ kilafx isMG kilafx dy pirvfr, ipCokV, pMjfbI mF bolI dy kfrjF, ivkfs qy pwqrkfrI ivc vwzmuwlI dyx qy pfiksqfn qoN Cpdy sB qoN purfxy mhInfvfr prcy ‘‘lihrF’’ ivc kIqI jf rhI syvf qy Aus ivc pMjfbI sYksLn nUM sLurU krn dI pihl kdmI df ijLkr kIqf.

jYqygL isMG anMq vloN sR[ kilafx isMG kilafx df pfiksqfn ivc ho rhIaF coxF ivc pIpljL pfrtI (pI[pI[pI[) dI hmfieq qy cox lVn bfry ivsLysL ijLkr krdy hoey dwisaf ik Auh pihlF iswK lihMdy pMjfb dI ivDfn sBf ivc bYTygf. Aus dI ijwq dy afsfr pUrI qrHF njLr af rhy hn. jYqygL isMG anMq vloN BfeI sfihb rxDIr isMG trwst dy rUhy-rvF pRDfn qy skwqr pihlF qoN insLicq pRogrfmF anusfr bfhr hox kfrn ies smfgm ivc phuMcx dI asmrwQf kfrn AunHF vloN inwGIaF ipafr asIsF nUM pRgt kIqf.

nfmvr lyKk ivdvfn qy smfgm dI pRDfngI kr rhy zf[ krnYl isMG iQMd ny bVy KUbsUrq sLbdF ivc sR[ kilafx isMG kilafx vloN pMjfbI mF bolI dI isdk, isrV qy smripq Bfvnf nfl kIqf jfrhy kfrjF df Kulfsf kIqf. ies dy nfl hI AunHF afpxIaF lfhOr dIaF inwGIaF imlxIaF dIaF XfdF nUM vI muV Aujfgr kIqf. zf[ iQMd vloN bVy sLfrt noits ivc kIqI geI ies imlxI nUM iek XfdgfrI imlxI dwisaf qy ies dy sMdrB ivc sR[ jYqygL isMG anMq nUM ies dI kfmXfbI qy pRqIinwD hfjLrI dI mubfrkvfd idqI. pMjfbI sfihq akfzmI dy ienfm jyqU nfmvr khfxIkfr sR[ sMqoK isMG DIr ny ijQy sR[ kilafx isMG kilafx nUM afpxf ipafr qy asIs idqI AuQy AunHF ivsLysL qOr `qy rfvlipMzI dIaF XfdF vI sFJIaF kIqIaF qy dwisaf ik Aus dI klm df sPLr rfvlipMzI qoN hI sLurU hoieaf hY. AunHF vloN ‘‘ipafrf pfiksqfn’’ qy ‘‘rfvlipMzI’’ dy kivqfvF nUM bfKUbI sroiqaF awgy pysL krky mfhOl ivc nvF rMg Br idqf. zf[ hrijMdr isMG idlgIr ny ikhf ik sfnUM KusLI hY ik sR[ kilafx isMG kilafx CotI Aumr ivc iswKF dy msilaF leI gMBIr hY qy awgy ho ky agvfeI kr irhf hY. sR[ siqnfm isMG ny bVy sohxy sLbdF ivc ikhf ik sR[ kilafx isMG kilafx dy sfhF ivc iswKF df amIr ivrsf qy pMjfbI mF bolI vyKI jf skdI hY.

pMjfb afrt kONsl dy vfeIs cyarmYn afritst sR[ myhr isMG, nfmvr icwqrkfr sR[ dyivMdr isMG, cMzIgVH sMgIq akfdmI dy vfeIs pRDfn s[ joigMdr isMG rYNK, KrV-mohflI sfihq sBf qy puafDI swQ dy pRDfn s[ mnmohn isMG dfAUN, pMjfbI sMgIq akfzmI dy skwqr pRIqm rupfl, pMjfbI aflm dy sMpfdk aBY isMG, aOrq icwqrkfrF dI sMsQf WE dy pRDfn qy nfmvr icwqrkfr mYzm sfDnf sMgV, luiDafxf qoN puwjy BfeI sfihb rxDIr isMG trwst dy trwstI BfeI hrdIp isMG, BfsLf ivBfg dy sLoRmxI sfihqkfr isLv nfQ, kulvMq isMG pwqrkfr pitaflf, mohn isMG gfrz, sR[ rijMdr isMG-sLRomxI Kflsf pMcfieq ny vI afpxy afpxy KUbsUrq sLbdF rfhIN sR[ kilafx isMG kilafx dI pRsMsf df gux gfien kIqf qy pMjfbI mF bolI dy Aujly BivwK leI kIqy jf rhy kfrjF qy pRsMnqf pRgtfeI.

snmfn smfroh dI rsm sB qoN pihlF BfeI sfihb rxDIr isMG trwst vloN mfqf drsLn kOr jI, srpRsq hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst vloN BfeI siqnfm isMG, BfeI hrjIq isMG qy BfeI mohn isMG gfrz vloN inBfeI geI, ijs ivc sR[ kilafx isMG kilafx jI nUM gl ivc hjLUrIaf, sRI sfihb qy BfeI sfihb rxDIr isMG jI dIaF pusqkF df sYWt qy 3100/- rupey df prs dy ky snmfinq kIqf. iesy qrHF hrdrsLn mYmorIal trwst vloN vI mfqf drsLn kOr, sR[ jYqygL isMG anMq qy sR[ kulvMq isMG pwqrkfr nUM snmfinq kIqf igaf ijs ivc hjLUrIaf, dsqfr, aMimRq kIrqn dI poQI qy pusqkF dy sYWt nfl 3100/- rupey dy prs nfl snmfinq kIqf igaf.

sR[ kilafx isMG kilafx ny ies smfroh dOrfn KusLI dy rOa ivc gwd gwd huMidaF AunHF vloN afpxy kfrjF qy ivsqfr rUp ivc rOsLnI pfeI. AunHF dwisaf ik pfiksqfn ivc pMjfbI mF bolI dI kI siQqI hY. iswKF df pUry pfiksqfn ivcly jn jIvn dI KUbsUrq qsvIr nUM AulIikaf. AunHF vloN bVy sohxy sLbdF ivc BfeI sfihb rxDIr isMG jI dy jIvn qy sKsIaq nUM afpxy akIdq dy Puwl Byt kIqy. ies dy nfl hI AunHF dwisaf ik BfeI sfihb rxDIr isMG jI nfl sbMDq pfiksqfn ivc XfdF dI Auh insLfndyhI kr rhy hn qF jo luiDafxf ivc bx rhy AunHF dy ieMtrnYsLnl imAUjLIam nUM cfr cMn lwg skx. AunHF vloN ies kfrj ivc sR[ jYqygL isMG anMq, ikAUrytr, ieMtrnYsLnl ajfieb Gr dIaF lfsfnI syvfvF dI pRsMsf dy pul bMnHy. ies dy nfl hI cVHdy pMjfb dy pMjfbIaF nUM lihMdy pMjfb ivc smyN smyN afAux df swdf idwqf. AunHF dwisaf ik awj df ieh snmfn smfgm AunHF dI ijLMdgI df bhuq XfdgfrI idn ho inbiVaf hY. BfvyN ieh snmfn smfroh dy krqf hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst hI sn pr ies smfroh ivc pMjfbI aflm, sLoRmxI Kflsf pMcfieq qy vrlz iswK rfeItrjL kfnPrMs dy pRqIinwDF vloN krmvfr afpxIaF afpxIaF sMsQfvF vloN XfdgfrI icMnH, sLfl qy mfx pwqr ByNt krky sR[ kilafx isMG kilafx dIaF sLfndfr syvfvF qy afpxI mohr lgfeI.

smfgm ivc puwjy rvINdr isMG, ky[ky[ cwzf, kMvrjIq BwTl ny vI afpxI hfjLrI nfl KUbsUrqI pRdfn kIqI. sR[ kilafx isMG kilafx ny nfmvr lyKk zf[ hrijMdr isMG idlgIr dI pusqk ‘‘iswK klcr’’ df ilwpIaMqr krky sLfhmuwKI ivc pRkfisLq kIqf. ies pusqk dI iek iek kfpI zf[ krnYl isMG iQMd, sMqoK isMG DIr, jYqygL isMG anMq, hrdIp isMG luiDafxf qy BfeI siqnfm isMG nUM ByNt kIqIaF. srvsRI sMqoK isMG DIr, mnmohn isMG dfAUN, joigMdr isMG rYNK, isLv nfQ ny vI afpxIaF pusqkF vfro vfrI sR[ kilafx isMG kilafx nUM ByNt kIqIaF. smfgm dy pRDfn zf[ krnYl isMG iQMd nUM awj dy smfgm dy afXoijk jYqygL isMG anMq, BfeI sfihb rxDIr isMG jI dIaF aMgryjLI ivc ricq pusqkF df sYWt ByNt kIqf. mgroN cfh pfxI dIaF imwTIaF cuskIaF dI XfdgfrI bYTk itmitmfAuNdy isqfiraF ivc KLqm ho geI.

                                                   

  1. pfiksqfn qoN puwjy lihrF mhInfvfr dy Aup sMpfdk sR[ kilafx isMG kilafx df svfgq kr rhy sR[ jYqygL isMG anMq PfAUNzr skwqr hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst.
  2. snmfn smfroh dy pRDfngI mMzl ivc bYTy pRiswD khfxIkfr sR[ sMqoK isMG DIr, zf[ krnYl isMG iQMd, sR[ kilafx isMG kilafx, sR[ jYqygL isMG anMq aqy siqnfm isMG, zf[ drsLn isMG afsLt, sR[ kilafx isMG kilafx dI pMjfbI mF bolI pRqI syvfvF df ijLkr krdy hoey.
  3. snmfn smfroh smyN pfiksqfn qoN puwjy mhInfvfr lihrF dy Aup sMpfdk sR[ kilafx isMG kilafx, hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst dy PfAUNzr sR[ jYqygL isMG anMq nUM afpxI swjrI pusqk iswK klcr gurmuwKI qoN sLfhmuwKI ivc ilpIaMqr krky ByNt krdy hoey. nfl KVyH hn zf[ drsLn isMG afsLt qy sR[ siqnfm isMG.
  4. lihMdy pMjfb qoN puwjy mhInfvfr lihrF dy Aup sMpfdk sR[ kilafx isMG kilafx nUM snmfinq kr rhy zf[ krnYl isMG iQMd, sR[ jYqygL isMG anMq qy zf[ drsLn isMG afsLt.
  5. snmfn smfroh smyN bYTy idKfeI dy rhy hn mfqf drsLn kOr, kvI isLv nfQ, KVHy ivakqIaF ivc zf[ krnYl isMG iQMd, sR[ kilafx isMG kilafx, sR[ jYqygL isMG anMq, sR[ hrdIp isMG trwstI.

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here