www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

ikqfb AuWqy iewk Jfq

mnuwK dy ipqfmy

zfrivn ivcfr

lyKk: dljIq isMG, aYzimMtn,

Publisher: Lok Geet Parkashan, S.C.O. 26-27, Sector 34 A, Chandigarh-160022, India, Phone: +172-5077427 

 

pMjfbI BfsLf ivwc ilKI ieh ikqfb pMjfbI pfTkF ivwc zfrivn ivcfr df sMcfr krdI hY. zfrivn dunIaf df iewk mhfn pRikrqIvfdI aqy ivigafnI sI. Aus ivwc pRikrqI (kudrq) df inrIKx krn leI aiqRpq (abuJ) ipafs sI. Aus df ivkfsvfd df isDFq pRiswD isDFq hY.

zfrivn kihMdf hY ik mnuwK, dr asl, iewk psLU hY. Aus dI dlIl hY ik hoNd leI psLUaF aqy pOidaF ivwc Gol rihMdf hY ijs dy nqIjy kfrn ivkfsvfdI qbdIlI afAuNdI hY. awj jIvF dIaF lwKF AupnslF, ijs ivwc mnuwK vI sLfml hY, kRoVF-arbF sflF ivwc kudrqI cox rfhIN iewk sFJy ipqfmy qoN AuqpMn hoeIaF.

ieh ivkfsvfd dI pRikiraf hI hY ijs rfhIN mnuwK ny srIrk ZFcy aqy idmfgLI kfblIaqF ivwc ivkfs hfsl kIqf. mnuwK aqy psLU ivwc PLrk mfqrf ivwc hY, iksm ivwc nhIN. mnuwK ny ijhVIaF mUl pRivrqIaF (jmFdrU rucIaF) ivrfsq ivwc hfsl kIqIaF, AuhnF dI iksy nIvyN drjy dy jIv qoN AuWqr-AuqpqI hoeI hY.

sfzy sRoq dI ivafiKaf vrqmfn smyN ivwc jInom (ivrsy ivwc imlx dy kfbl sfry lwCx) KojF ny hor vI ijLafdf pwkI kr idwqI hY.

ies ikqfb dy iqMn Bfg hn:

1.    cfrls zfrivn dI jIvnI

2.    bIgl dI jl-Xfqrf

3.    mnuwK dI AuWqr-AuqpqI

ikqfb zfrivn dI jIvnI qoN sLurU huMdI hY. zfrivn 12 PLrvrI, 1809 nUM rfbrt vfirMg zfrivn aqy sujLYnf vYWjvuwz dy Gr mfAUNt, sLrUjLbrI, ieMglYNz ivKy pYdf hoieaf. skUlI pVHfeI dOrfn Auh hmysLF kudrq dy inrIKx ivwc idlcspI rwKdf sI. Auh sLYWl (Gogy afid), pwQr, iswky, Kixj pdfrQ, kIVy-mkOVy afid iekwTy krdf sI. bgLIcy ivwc pOidaF nfl sFJ pf lYNdf sI. GroN bfhr jf ky, Auh sB iksm dy pMCIaF nUM dyKdf sI aqy AuhnF dIaF afdqF dI jFc krdf sI. Aus df ipqf aqy skUl tIcr Aus nUM afm ijhf muMzf smJdy sn ijs ivwc koeI KLfs ilafkq nhIN sI.

zfrivn df ipqf zfrivn nUM zfktr bxfAuxf cfhuMdf sI prMqU zfrivn nUM ies ikwqy nfl AuWkf hI koeI idlcspI nhIN sI aqy Aus ny ieh pVHfeI Cwz idwqI. iPr Aus nUM 1827 ivwc Dfrimk ivwidaf leI kYNbirj XUnIvirstI ivwc dfKLl krvf idwqf igaf. eyQy Auh bfeIbl pVHn dI bjfey bINzy iekwTy krdf sI. bysLwk zfrivn ny pfdrI dI pVHfeI 1831 ivwc KLqm kIqI prMqU Auh pfdrI nf bx sikaf. ieh smF iPr ajfeIN igaf.

zfrivn jdoN kYNbirj XUnIvristI ivwc pVHdf sI, Aus df pRoPYsr hYNslo nfl myl ho igaf ijhVf bnspqI ivigafn, kIt-pqMg ivigafn, rsfiex ivigafn, Kixj ivigafn aqy BU ivigafn df AuWc drjy df ivdvfn sI. zfrivn pRoPYsr hYNslo dy lYkcrF ivwc bhuq idlcspI lYNdf sI. Auh pRoPYsr hYNslo df imwqr bx igaf. Esy smyN zfrivn, BU ivigafn dy pRoPYsr sYWjivk dy ivdvqf BrpUr lYkcrF kfrn, BU ivigafn ivwc bhuq rucI rwKx lwg ipaf.

eysy smyN dOrfn, zfrivn nUM afpxI idlcspI dy Kyqr ivwc afpxy igafn dy vfDy leI iewk avsr pYdf ho igaf. ibRitsL srkfr afpxy AudXoigk ienklfb dy bVHfvy leI kwcy mfl dy sRoq lwBxf cfhuMdI sI. ies kfrn Aus ny bIgl jhfjL nUM dwKxI amrIkf df srvy (inrIKx) krn vfsqy Byjx df PLYslf kIqf. rfbrt iPtjLrfey bIgl df kpqfn sI. pRoPYsr hYNslo dI isPLfrsL AuWqy, kpqfn ny zfrivn nUM pRikrqIvfdI dy qOr `qy igafn dIaF alwg-alwg sfKLfvF dy mfhrF dI ilst ivwc inXukq kr idwqf.

 bIgl ny, ibRtn dI bMdrgfh plfeImQ dy sQfn qoN qur ky, sfrI dunIaf df cwkr lfieaf: dwKxI amrIkf, icwlI, pIrU, glwpfgos dy dIpsUh, inAUjLIlYNz, afstRylIaf, ihMd mhfsfgr dy tfpU aqy kyp afPL hop. bIgl dy jl-sPLr dOrfn zfrivn ny pwQrF, psLUaF, QxDfrI jIvF, swpF, Kixj pdfrQF, pQrftIaF (PfisljL), hwzIaF, jMglF, pTfrF, juaflf muKI phfVF aqy AuhnF dy lfivaF df inrIKx kIqf. Aus ny iehnF df bhuq sfrf mfl iekwTf kIqf aqy pRoPYsr hYNslo nUM lgfqfr Byjdf irhf. jhfjL df ieh sPLr pMj sfl cwilaf. ies smyN zfrivn ny jo qjrbf hfsl kIqf, Aus ny zfrivn nUM dunIaf df mhF ivigafnI bxf idwqf. ies qrHF zfrivn nUM 24 jnvrI, 1839 nUM rfiel susfietI df mYNbr bxf idwqf igaf.

zfrivn df ivafh aYmf nfl 29 jnvrI 1939 hoieaf aqy Auh pMjF bwicaF df ipqf bixaf.

zfrivn glwpfgos dIp smUh qoN iPMicjL (icVIaF) dIaF qyrF AupnslF lY ky afieaf. AuhnF dIaF cuMJF alwg-alwg sn. zfrivn smJ igaf ik ieh icVIaF iksy AupmhfdIp qoN iksy kfrn, ho skdf KLurfk dI kmI kfrn, AuWz ky afeIaF aqy awz-awz tfpUaF ivwc rihx lwg peIaF. smyN dI cfl nfl, AuhnF ny vfqfvrn anusfr afpxy afp nUM Zfl ilaf. afpxf Bojn iekwTf krn KLfqr ies KLfs Aupnsl ny alwg alwg iksm dIaF cuMJF df ivkfs kr ilaf aqy awgy KLfs iksm dIaF AupnslF nUM jnm idwqf. icVIaF ivwc ieh qbdIlI kudrqI cox dI pRikiraf kfrn hoNd ivwc afeI. ies df iswtf ieh inkilaf ik keI iksmF dIaF AupnslF bx geIaF. ijhVy jIv afpxy afp nUM vfqfvrn anusfr Zfl lYNdy hn, bc rihMdy hn aqy dUjy mOq dy mUMh cly jFdy hn. ies nUM survfeIvl afPL d iPwtYst Bfv Xogqm dI jY kihMdy hn.

ivkfsvfd dI pRikiraf dOrfn AupjfqI ivwc qbdIlI pYdf huMdI hY. aOlfd AupjfqIaF dy lwCx ivrsy ivwc gRihx krdI hY aqy Auh BucflF afid dy ksLtF nUM sihn krdI hY. XuwgF ivwc dI lMGidaF hoieaF, Auh lwCx AupnslF ivwc PLrkF nUM jnm idMdy hn. aijhI lgfqfr qbdIlI ny zfrivn ivwc ivsLvfs pYdf kr idwqf ik dunIaf Br dIaF sfrIaF AupnslF ivkfsvfd df nqIjf hn.

mnuwK dy sMdrB ivwc zfrivn df XkIn hY, mnuwK iksy nIvIN jfqI dy psLU dI aOlfd hY.

zfrivn ny hor bhuq sfrIaF ilKqF qoN ielfvf cfr ikqfbF ilKIaF:

1.    d aOirjn afPL spIsLIjL (AupnslF dI AuqpqI)

2.    d izsYNt afPL mYn (mnuwK dI AuWqr-AuqpqI)

3.    d vfiej afPL bIgl (bIgl dI jl-XfqrF)

4.    d aftobfieEgrfPI afPL crls zfrivn (cfrls zfrivn dI svY-jIvnI)

19 aprYl 1882 nUM zfrivn dI mOq ho geI aqy Aus nUM vYstimMstr aYby ivwc dPLn kr idwqf igaf.

ikqfb df qIjf Bfg izsYNt afPL mYn (mnuwK dI AuWqr-AuqpqI) nfl sLurU huMdf hY. zfrivn ieh iswD krdf hY ik mnuwK dI AuWqr-AuqpqI iksy inclI iksm dy jIv qoN hoeI hY. Auh afpxy ivcfr dy hwk ivwc bhuq sfrIaF dlIlF idMdf hY. Aus dI dlIl hY ik mnuwK df srIrk ZFcf QxDfrI jIvF, ijvyN bFdrF, cfmciVkF jF sIl mwCIaF afid, dy srIrk ZFcy dy bhuq nyVy hY. donoN iksmF nUM AuhI bImfrIaF lwgdIaF hn. AuhnF AuWqy dvfeIaF df vI AuhI asr pYNdf hY. mnuwK dI qrHF, bFdr cfh, kfPLI aqy sLrfb dI iewCf rwKdy hn. Auh vrqfa vI Eho ijhf krdy hn. QxDfrI jIvF nUM aMdrUnI rogfxUaF qoN Eho ijhIaF bImfrIaF pRfpq huMdIaF hn. QxDfrI jIvF ivwc vI jMmx pRikiraf iewko ijhI hY. BrUx ivkfs vI Esy qrHF df hY. sfrI psLU isRsLtI nUM dyK ky zfrivn mnuwK dI AuqpqI df nqIjf kwZdf hY.

mnuwK jfqI aMdr PLrk hn. idmfgLI PLrk vI hn. eysy qrHF nIvyN drjy dy psLUaF ivwc vI hn. bdly hflfq mnuwKF aqy psLUaF donF AuWqy asr pfAuNdy hn. ivkfs ivwc rukfvt, ipCl-KoVI moVf hor siQqIaF hn ijhVIaF donF AuWqy jLfhrf asr pfAuNdIaF hn.

zfrivn iswD krdf ilKdf hY ik mnuwK pirvrqn siQqI ivwc cwl irhf sI. Auh cupfieaf qoN dupfieaf bx irhf sI. kudrqI cox aqy ivrfsqI pRBfvF ny awz-awz aMgF AuWqy anukUl/skfrfqmk BUimkf inBfeI hovygI. ijAuN hI kuJ AupnslF hor ivkfs kr geIaF, AuhnF dI drKLqF AuWqy inrBrqf GtdI geI. AuhnF dy afpxf Kfxf hfsl krn dy qOr-qrIky vI bdl gey. cuigrdy dy hflfq ivwc qbdIlI kfrn ivkfs ivwc suDfeIaF pYdf ho geIaF. bYbUn (lMgUr) loV nUM hI drKLqF AuWqy cVHn lwgy.

mnuwK hI dupfieaf hY. hux smiJaf jf skdf hY ik Aus ny ieh lwCx ikvyN hfsl kIqf. mnuwK dy dovF hwQF ny mhwqv pUrn ihwsf pfieaf hoxf hY. mnuwK dy koeI pUC nhIN hY. ieh mnuwK df bhuq AugVvF lwCx hY. zfrivn ies bfry ivsqfr nfl crcf krdf hY aqy spsLt krdf hY ik mnuwK ny ieh lwCx jLrUr kudrqI cox duafrf hfsl kIqf hoxf hY. kudrqI cox aqy ivrfsqI pRBfvF ny mnuwK nUM vrqmfn drjy AuWqy ilaf KVHf kIqf hY.

mnuwK aqy incly drjy dy psLUaF dI idmfgLI sLkqI dI qulnf kridaF, zfrivn kihMdf hY ik mnuwK aqy Aucyry drjy dy QxDfrI psLUaF dI idmfgLI XogqfvF ivwc koeI buinafdI PLrk nhIN hY. PLrk isrPL drjybMdI df hY. iewk jFglI aqy inAUtn ivwc PLrk hY. iewk jFglI df pUChIx bFdr (eyp) dI qulnf ivwc PLrk hY. iewk kuwqf lUMbV dy mukfbly ivwc ijLafdf isafxf hY. mnuwK aqy psLUaF ny mUl pRivrqIaF (rucIaF) ivrsy ivwc pRfpq kIqIaF hn, imsfl dy qOr `qy, svY bcfa, ilMgk ipafr, afpxy bwcy leI mfqrk ipafr afid. eysy qrHF kIVy-mkOVy vI mUl pRivrqIaF rwKdy hn.

zfrivn ilKdf hY ik incly drjy dy psLU KLusLI, gLmI aqy drd mihsUs krdy hn. blUMgVy mnuwKI bwicaF vFg Kyzdy hn. psLUaF dy hfv-Bfv vI tuMby jFdy hn aqy Auh srIrF AuWqy afpxf pRBfv pfAuNdy hn.

psLU vI idmfgLI XogqfvF rwKdy hn ijvyN Auqsukqf, nkl, iDafn, XfddfsLq, klpnf aqy qrk sLkqI. mnuwK aqy Aucyry drjy dy psLU KLfs qOr `qy QxDfrI psLU sFJIaF mUl pRivrqIaF rwKdy hn. AuhnF ivwc EhI igafn ieMdrIaF, aMqr idRsLtI aqy mnoBfvF dIaF JrnfhtF - iewko ijhy afvyg, moh aqy vlvly hn. Auh hor ijLafdf guMJldfr jjLby ijvyN hsd/sfVf, sLwk/sMdyh, rIs/rsLk, iehsfnmMdI, aqy Audfrqf rwKdy hn. ies qrHF Auh sB iksmF dy hor dUjy Bfv vI rwKdy hn. zfrivn afpxy ivcfrF dy hwk ivwc bhuq sfrIaF imsflF pysL krdf hY. psLU mnuwK vFg sB iksmF dIaF XogqfvF rwKdy hn. AuhnF kol klpnf/amUrqqf, ivafpk DfrnfvF, svY cyqnqf, aqy mfnisk sLKLsIaq vrgIaF mfnisk sLkqIaF hn.

kwlf mnuwK hI nhIN ijhVf BfsLf rfhIN afpxy Bfv dws skdf hY. psLU vI afpxy Bfv dws skdy hn. icVIaf Gr dy rfKy mMndy hn ik bFdr, kuwqy, murgLIaF aqy qoqy bhuq iksmF dIaF avfjLF kwZ skdy hn aqy afpxy BfvF df afpxy sfQIaF nUM sMcfr kr skdy hn. psLU vI afpxy mflk dI bolI smJdy hn ik Auh Aus nUM kI kihMdf hY? mnuwK dI qrHF, psLUaF ivwc vI suMdrqf dI sUJ hY. afm qOr `qy iewk nr pMCI afpxI suMdrqf dI pRdrsLnI kr ky mfdf pMCI nUM irJfAuNdf hY. mUk (cuwp) BfsLf rfhIN afpxy Bfv dwsx df iewk hor ZMg hY.

mfnisk XogqfvF dy ivkfs dy nfl-nfl sQfeI aqy asQfeI mUl pRivrqIaF vI ivkfs krdIaF hn. BfsLf dI Xogqf aqy nYiqk sUJ df ivkfs huMdf hY. smfjI mUl pRivrqIaF BfeIcfry ivwc kMm krn lwg pYNdIaF hn. ipqrI ipafr df BfeIcfry qoN KLusLI lYx dy BfvF qwk vfDf ho jFdf hY. mnuwK ivwc ijhVIaF smfjI mUl pRivrqIaF hn, Auh sfrIaF psLUaF ivwc vI pRgt hn.

ies ivwc koeI sLwk nhIN ik mnuwK aqy Aucyry drjy dy psLU ivcfly idmfgL df bhuq aMqr hY. ieh PLrk isrPL mfqrf ivwc hY, iksm ivwc nhIN. dunIaf dy ieiqhfs ivwc mnuwK ny nIvyN drjy qoN Aucyry drjy qwk bysLwk DImI-DImI rPLqfr nfl kIqf prMqU XkInI qOr AuWqy igafn, nYiqk aqy mjLHb dy Kyqr ivwc qrwkI kIqI hY.

zfrivn kihMdf hY ik ilMgI cox vI iksy hwd qwk mnuwKI nslF ivwc PLrk pYdf krn ivwc jLuMmyvfr hY ijvyN ies ny psLUaF ivwc Tos asr pfieaf hY. smyN dy lMGx nfl, iehnF asrF ny psLUaF pRqI inwgr nqIjy kwZy hn. pMCIaF dy gOx lwCx, ijhVy AuhnF ny ilMg cox rfhIN hfsl kIqy, ivrsy dy nymF anusfr awgy sMcfr kIqy gey. ivrsy dy nymF nUM gihrfeI ivwc smJx dI loV hY.

izsYNt afPL mYn ivwc zfrivn df ivcfr hY ik mnuwK dI iksy incly drjy dy jIv qoN AuWqr-AuqpqI hoeI hY. zfrivn nUM ieh gwl kihx ivwc koeI iJjk nhIN ik Auh bFdrF aqy ivkfs dI pRikiraf ivwc iksy jFglI dI AuWqr-AuqpqI hY. bysLwk ieh mfx vflI gwl hY aqy ies qoN ienkfr vI nhIN kIqf jf skdf ik mnuwK ny swiBaqf dy isKr nUM Coihaf hY aqy afs rwKdf hY ik Auh hor AuWcI qoN AuWcI qrwkI krygf, iPr vI mnuwK afpxI iksy nIvyN drjy dy mUl dI aimt mohr-Cfp rwKdf hY.

awj sfrI dunIaf ivwc afDuink ivigafnI kudrqI cox rfhIN ivkfsvfd dy isDFq nUM svIkfr krdy hn. ies isDFq nUM sfry jIvF dy ivigafn aqy Koj df kyNdrI rcnfqmk nym smJdy hn. Auh ivigafnI sfry ivigafnk igafn nUM smJx leI sfzI hoxI nUM ivksq hwQF ivwc pUrI qrHF dy ky ivkfsvfd dI mhwqf nUM mfnqf idMdy hn.

dljIq isMG, aYzimMtn

PLon: (780) 989-2977

E-mail: drakhra29@hotmail.com

 


ipafr srbAuWc gux hY

(ilE tflstfey dI icwTI)

Leo Tolstoy

ilE tflstfey (1828-1910)

 

ilE tflstfey rUs df mhfn lyKk aqy dfrsLink sI. Aus ny 1908 ivwc qrknfQdfs nUM iewk icwTI ilKI. ieh icwTI ey lYtr tU ey ihMdU (iewk ihMdU dy nF icwTI) dy nF nfl msLhUr hY. ies icwTI ivwc tflstfey ny ihMdUmq ivwc sKLq imhnq krn aqy sfdgI dy nym dI pRsMsf kIqI. Aus ny iliKaf ik ipafr df nym BfrqIaF nUM bsqIvfdI aMgryjLI rfj qoN mukq krvf skdf hY.

qrknfQdfs iewk BfrqI smfjk ivigafnI aqy aMqrrfsLtrI ivdvfn sI. Auh kulMbIaf XUnIvristI ivwc rfjnIqI df pRoPYsr sI aqy smfjk inaF df smrQk sI qy aMgryjL ivroDI BfrqI ienklfbI sI. Auh tflstfey dIaF ilKqF ivwc idlcspI lYx lwg ipaf. Aus ny tflstfey nfl icwTI-pwqr kIqf. ies icwTI-pwqr ivwc tflstfey ny Auprokq icwTI ilKI.

tflstfey ny qrknfQdfs nUM iliKaf ik Gwt igxqI df bhu-igxqI AuWqy jbr aqy ies dy iswty kfrn lfjLmI qOr AuWqy sdfcfrk (aKLlfkI) grfvt df afAuxf iewk pRqwK Gtxf hY. ies df kfrn ieh hY ik ikrqI lokF dI bhu-igxqI kuJ hI ivhlVF mUhry hfr mMn bYTI hY. Auh ivhlV AuhnF dI imhnq nUM kMtrol krdy hn. hr QF ikrqIaF df jIvn eysy qrHF df huMdf hY bysLwk jfbr aqy pIVq iewko hI nsl dy ikAuN nf hox. BfvyN jfbr Bfrq ivwc hox jF iksy hor QF, jfbr iewk vwKrI kOm hY.

prMqU ieh mslf Bfrq ivwc ajIb hY. Bfrq ivwc vIh kRoV lok hn (icwTI ilKx mOky). AuhnF nUM bhuq kImqI qohPLy imly hoey hn. Auh srIrk qOr wqy irsLt-pusLt hn aqy buwDImfn hn. kI ieh gwl ajIb nhIN lwgdI ik aYzI vwzI igxqI dy BfrqI lok iewk CotI ijhI ivhlV mMzlI dI qfkq Qwly dwby pey hn? ieh Cotf ijhf gruwp BfrqI lokF dy mhfn ivcfrF qoN ibwlkuwl byKLbr hY aqy mjLHbI nYiqkqf ivwc byaMq GwtIaf hY. BfrqI lokF df hIx-Bfv TIk mjLHbI iswiKaf dI kmI kfrn hY. BfrqI nyqf ieh gwl smJdy nhIN hn. ieh nyqf vI AuhI qrIky apxfAuNdy hn ijhVy ZMg-qrIky aMgryjL apxfAuNdy hn. donoN hI gLYr-mjLHbI aqy anYiqk smfjk pRbMD aKLiqafr krdy hn. ies qrHF aijhI siQqI hr QF wqy cwl rhI hY.

ipafr srbAuWc nYiqkqf hY. ies scfeI qoN koeI vI ienkfrI nhIN hY aqy nf hI ies nUM rwd kIqf igaf hY. prMqU ies scfeI dy qfxy-bfxy ivwc JUT nUM aYnf bux idwqf igaf hY ik ies df hulIaf hI ivgfV ky rwK idwqf igaf hY. hux ieh sLbd-jflL qoN ibnF hor kuJ vI nhIN rih igaf. ipafr isrPL pRfeIvyt jIvn leI hI mMinaf jFdf hY aqy srkfrI ivvsQf ivwc ies nUM lop kr idwqf igaf hY. srkfrI jIvn ivwc hr iksm dI ihMsf - kYdF, PFsIaF aqy jMgF - bhu-igxqI dI rwiKaf leI Gwt igxqI ivruwD vrqI jf skdI hY. iksy mOky jdoN vI vylf afAuNdf hY, ieh Gwt igxqIaF dy lok vI AuhI kuJ krdy hn jo kuJ bhu-igxqI vfilaF ny kIqf. so ies qrHF dy sfry ZMg-qrIky ipafr dy iksy vI aMsL dy ivruwD hn. bRfhmnmq, buwDmq aqy iesfeImq dy mhfn mjLHbI afgU iehI kihMdy hn ik ivroDqf ibnF burfeI qoN krnI hY. iksy iksm dI mfr-kutfeI, byiewjLqI aqy ihMsf ipafr dy nym dy Ault hn. hYrfnI vflI gwl hY ik Auh afdmI ijhVy ipafr dy gux nUM TIk smJdy hn, aijhI jIvn Dfrf nUM kfnUMnx mfxqf idMdy hn ijs df aDfr ihMsf hY. lokF nUM qsIhy dyxy jfiejL hI nhIN smJy jFdy blik AuhnF nUM jfno mfr dyxf vI Auicq mMinaf jFdf hY. ipafr pRqI ieh hY doglI nIqI.

ies qrIky nfl lok ivroDqfeIaF ivwc ijLMdgIaF bsr krdy hn. iPr vI ipafr dI scfeI bhuq sfrIaF kOmF dy dfrsLinkF dy ivcfrF df ivsLf bxdI jf rhI hY. jLfr, rfjy, sulqfn, sLfh aqy rfjF dy sLfsk afpxy-afp nUM rwb kihMdy sn. rwb dy numfieMdy dwsdy sn. Auh ihMsk huMdy sn aqy mn mrjLI dIaF sjLfvF idMdy sn. prMqU hux ieh ivcfr kmjLOr pY igaf hY. lok aslIaq nUM ijLafdf pCfnx lwg pey hn. iPr vI Auprokq sLfskF ny lokF nUM afpxy pMjy ivwc rwKx leI nvyN ZMg-qrIky lwB ley hn. ipafr dIaF nvIaF sPLfeIaF pysL kIqIaF jf rhIaF hn ijnHF ny rUVHIvfdI, lupq, mjLHbI ivafiKafvF dI QF lY leI hY. nvIaF sPLfeIaF vI purfxIaF sPLfeIaF dI qrHF aDUrIaF hn. ikAuNik ieh sPLfeIaF nvIaF hn, ies kfrn lokF dI bhu-igxqI iehnF nUM bykfr dIaF sPLfeIaF kihx leI iqafr nhIN hn. sB jfxdy hn ik ijnHF kol qfkq huMdI hY, AuhnF kol afpxI gwl TIk sfbq krn leI byaMq sfDn huMdy hn. Auh ies sPLfeI df nF ivigafink idMdy hn bysLwk anyk lok AuhnF dy jbr df isLkfr huMdy hn. pihlF ieh QF mjLHb ny leI hoeI sI. pihlF rwb Bfv mjLHb dy nF Qwly jLulm huMdy sn aqy hux ivigafink nF Qwly jLulm kIqy jFdy hn. ies df mqlb hoieaf ik ihMsf jfrI rhy. ivigafn ies nUM ieiqhfsk nym kih ky pukfrdf hY. ies qoN awgy jIvq hI Xogqm hY (survfeIvl iejL dI iPwtYst) df isDFq pysL kIqf jFdf hY. ieh dUjI ivigafnk sPLfeI hY. ies qrHF qIjI sPLfeI pysL krdy hn ik bhu-igxqI dI rfKI leI jbr jLrUrI hY. iPr kihMdy hn ik lokF dy myl-imlfp ivwc ipafr smfj df jLrUrI aMg hY. mjLHb kihMdf sI ik sjLfvF rwbI qfkq rwKx vfly mnuwKF vwloN idwqIaF jFdIaF sn. ivigafn kihMdf ik ieh PLYsly lokF dI iewCf dI numfieMdgI krdy hn aqy ieh iewCf sMivDfnk srkfr aDIn huMdI hY. ijhVy lok Aus smyN srkfr dy krqy-Drqy huMdy hn, asl ivwc ieh iewCf EhnF lokF dy PLYsilaF aqy kfrjF df pRgtfa huMdI hY. ieh hn jbr dy nym dIaF ivigafink sPLfeIaF ijhVIaF iblkul gLlq hn. srkfr dy ieh lok iehnF sPLfeIaF AuWqy awKF mIc ky ivsLvfs krdy hn ijvyN pihlF inhklMk/sLuwD mjLHbI Dfrnf sI aqy bVy Brosy nfl iehnF sPLfeIaF df pRfpygMzf krdy hn. ikrqI lok pivwqr scfeI dI KLfqr ivigafink mUrKqf nUM svIkfr kr lYNdy hn ijvyN pihlF iehnF ny JUTIaF mjLHbI sPLfeIaF mMnIaF. ieh lok vrqmfn sLfskF, ijhVy ijLafdf hI pwQr idl huMdy hn aqy pihlF nfloN vI igxqI ivwc bhuqy huMdy hn, dy mUhry Juwk jFdy hn. so ies qrHF hflfq cwldy rhy hn aqy hux vI cwl rhy hn.

ipafr hI iewk aYsf gux hY ijhVf mnuwKqf dIaF sfrIaF bImfrIaF df ielfj kr skdf hY. pRfcIn kfl ivwc ipafr nUM KLfs qfkq aqy spsLtqf nfl quhfzy lokF ivwc prcfiraf igaf aqy mnuwKI jIvn df mjLHbI aDfr bxfieaf igaf. bury lokF nfl qfkq nfl ivroDqf krnI ipafr dy arQF df Gfx krnf hY. qusIN ihMsf dy vrqoN dI hfmI Brdy ho. ieh hfmI swc dI dusLmx hY. ieh pihlF mjLHb dI nOkrfnI rhI aqy hux ivigafn dI.

qusIN kihMdy ho ik aMgryjLF ny quhfzy lokF nUM gLulfm bxf ilaf hY aqy AuhnF nUM gLulfm bxf ky rwKdy hn ikAuNik lokF ny pwky ierfdy nfl ivroDqf nhIN kIqI aqy qfkq df jvfb qfkq nfl nhIN idwqf.

prMqU siQqI ies dy Ault hY. aMgryjLF ny Bfrq dy lokF nUM gLulfm bxf rwiKaf hY ikAuNik Bfrq dy lokF ny qfkq nUM mfnqf idwqI aqy hux vI mfnqf dy rhy hn ik ieh smfjI ivvsQf df buinafdI nym hY. ies nym anusfr lokF ny afpxy inwky rfijaF awgy gozy tyky aqy AuhnF vwloN iewk-dUjy dy iKLlfPL lVfeIaF lVIaF. XUrpIaF nfl lVy, aMgryjLF nfl lVy aqy hux iPr AuhnF nfl lVn dI kosLsL kr rhy hn.

iewk vpfrk kMpnI ny do kRoV lokF nUM gLulfm bxf ilaf. iksy nUM ieh gwl kho, Aus nUM smJ nhIN pYxI. ies df kI mqlb hY? qIh hjLfr lok aYQlIt nhIN sn, kmjLor afdmI sn aqy afm lok sn. AuhnF ny vIh kRoV lokF nUM gLulfm bxf ilaf. ieh  vIh kRoV lok irsLt-pusLt hn, cusq hn, Xog hn aqy ajLfdI psMd hn. kI ieh sMiKaf sfPL qOr wqy nhIN dwsdI ik ieh aMgryjL nhIN hn ijnHF ny BfrqIaF nUM gLulfm bxfieaf hY blik BfrqIaF ny afpxy afp nUM gLulfm bxfieaf hY?

BfrqI lokF nUM ihMsf rfhIN gLulfm bxfieaf igaf hY. ies df kfrn isrPL ieh hY ik ieh lok afp KLud ihMsf ivwc rihMdy hn aqy rihMdy rhy hn. ieh lok mnuwKqf nUM ivrsy ivwc imly ipafr dy amr nym nUM mfnqf nhIN idMdy. 

ipafr lokF dy idlF df kudrqI gux hY. ies ivwc ihMsf rfhIN iksy iksm dI ivroDqf nhIN huMdI. ijAuN hI lok pUrI qrHF nym anusfr rihx lwg pYxgy aqy hr iksm dI ihMsf qoN dUr rihxgy, sYNkVy lok lwKF nUM qF kI gLulfm bxf skxgy, lwKF lok vI iewk ivakqI nUM gLulfm nhIN bxf skdy. bury afdmI dI ihMsk ivroDqf nf kro. srkfr dy ihMsk kMmF, kcihrIaF, tYks iekwTf krn, PLOj ivwc BrqI hox ivwc ihwsf nf lvo. dunIaf ivwc koeI vI quhfnUM gLulfm nhIN bxf skdf.

pUrb aqy pwCm ivwc kI ho irhf? ivakqI bcpx qoN bflgL bxdf hY. jvfnI qoN mnuwKpx ivwc dfKLl huMdf hY. jo kuJ hux qwk Aus nUM cfnx idMdf af irhf hY, Aus nUM guaf lYNdf hY aqy ibnF syD qoN jIvn gujLfrn lwg pYNdf hY. Aus nUM afpxI Aumr anusfr nvyN mfpdMz nhIN imldy. afpxy jIvn dy ksLtF aqy nfsmJIaF qoN afpxf iDafn moVn leI sB iksmF dy ikwqy, jLuMmyvfrIaF, AulJxF, aqy byhosLIaF GVdf hY. ieh siQqI dyrpf rih skdI hY.

mnuwK nUM afpxI Aumr muqfbk jIvn dI sUJ hoxI cfhIdI hY aqy ies anusfr jIvn nUM syD imlxI cfhIdI hY. eysy qrHF mnuwKqf dy vwDx-Pulx aqy ivkfs df smF afAuNdf hY. myrI smJ anusfr ieh smF hux af igaf hY. mnuwKI jIvn nUM ivrsy ivwc imilaf ivroD hwd drjy qwk phuMc cuwikaf hY. iewk pfsy qF ipafr dy nym dy lfB leI jfigRqI hY aqy dUjy pfsy jIvn df vrqmfn isstm hY. jIvn sYNkVy sflF qoN swKxf, Auqfvlf aqy  bycYn ipaf hY. duwKdfeI ijLMdgI hY ijhVI ipafr dy nym nfl AulJI peI hY aqy ihMsf dI vrqoN dI buinafd AuWqy AusrI hY. prMqU swc hY ijhVf pRfcIn kfl qoN mnuwKF dy idlF ivwc vws irhf hY. ieh swc mnuwK dy suBfa anusfr ipafr df nym hY.

prMqU mnuwK swc nUM qF hI mfnqf dy skdy hn jy mjLHb aqy ivigafn dI ijlHx ivwcoN pUrI qrHF bfhr inklx. iehnF vwloN pYdf kIqIaF geIaF sfry iksm dIaF numfieMdgIaF aqy bxfvtI mroVF-qroVF ijnHF ny sYNkVy sflF qoN mfnqf dyx ivwc rukfvtF pfeIaF hn, nUM iqlFjlI idwqI jfey. aMD ivsLvfs qoN iknfrf kIqf jfey. mjLHbF qoN mukq hoxf hY. rwb bfry qrk rihq ivsLvfsF nUM CuwtI krnI hY. jko-qkI nfl kMm nhIN bxnf. aDUrfpx nhIN hoxf cfhIdf. hr iksm dy ivsLvfsF qoN ajLfd hoxf hY. ipafr df sfdf nym mnuwK leI kudrqI nym hY. ieh sB nUM pRfpq hY. ieh sB svflF aqy guMJlF df hwl kwZdf hY. ies nym qoN hryk dys, hryk kOm, hryk mjLlUm lfB lY skdf hY. iksy hor isDFq dI loV nhIN. sfzy jIvn ivwc iewko nym TIk hY - ipafr df nym. ies isDFq nfl burfeI KLqm ho jfeygI ijs kfrn mnuwK duwK Bog irhf hY. (sMKyp rUp)

  

ies icwTI df mhfqmf gFDI AuWqy bhuq asr ipaf. gFDI jI ny ies icwTI df aMgryjLI ivwc qrjmf kIqf aqy ies icwTI dI BUimkf ivwc tflstfey nUM afpxf gfeIz (rihbr) ikhf.

 

dljIq isMG, aYzimMtn

Pon: (780) 989-2977

E-MAil: drAkhrA29@hotmAil[com

 

F1 

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here