www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

awj gorI ny ncfAuxf pMjfbIaF nUM[[[                

hIr afP zYnmfrk-anIqf lIrcy nfl vfrqflfp

 

 

anIqf lIrcy ieh nfm hY Eus zYinsL muitafr df , ijs dI sMgIq pRqI lgn ny pMjfbI siBafcfirk dy ieiqhfisk pMinaf ivwc Eus df nfm sunihrI aWKrf ivwc ilwK idwqf.  ies gorI zYinsL muitafr dI pMjfbI bolI aqy pMjfbIaF pRqI lgn  ny ies kdr dIvfnf kIqf ,ik bhuq Gwt smy ivwc Euh pMjfbI dy bol guxgfx lwgI aqy iPr dyKdy dyKdy afpxI plyTI pMjfbI kYsyt (hIr Prom zYnmfrk) lY Euh pMjfbI sMgIq dy sLroiqaf dI kwcihrI ivwc hfijLr hoeI aqy Eus dy ies bolF  awj gorI ny ncfAuxf pMjfbIaF nUM  Tumky dI cfl dy AuWqy ny Aus nUM sMsfr Br c vwsdy pMjfbI sMgIq pRymIaf c hrmn ipafrI bxf idwqf.

Aus nfl tYlIPon qy hoeI gwlbfq  dorfn  anIqf ny ipwCly idnI lMzn Pym  ismplIBMgVf zft kfm jo ik pMjfbIaf c  sMgIq dI duwnIaf nfl joVn df  iewk hrmn ipafrf vYb sfeIt bx cwkf hY,nUM idwqI iewk  ieMtrivAU df ijwkr kIqf aqy ieMtrivAU dorfn Aus ny pMjfbI  sMgIq pRqI moh dI pUrI jfxkfrI idwqI. zYnmfrk dI ies hIr vwlo ismplIBMgVf  kfm (www. simplybhangra. com) nUM idwqI ies ieMtrivAU  df pMjfbI anuvfd afp sB  pfTkF nfl ru brU kr irhf hF.

pRsLn anIqf jI sB qo pihlf afpxy ipwCkoV  bfry kuwJ dwso?

anIqf- hws ky,mY iewk zYinsL muitafr hF aqy 7 sfl dI Eumr qo myrf ruJfa sMgIq vwl ho igaf. myry ipqf jI igtfr  aqy sMgIq c ruwcI rwKdy sn aqy Auhnf dI ieh ruwcI myry leI pRryxf sroq bxI.  13 sfl dI Aumr ivwc  mYnUM pihlI vfr ryzIE zYnmfrk  leI gfAux df mOkf imilaf. sMgIq  dy guxf dIaF bfrIkIaf jfxn leI bfad c mY sMgIq QIeytr  sLurU kIqf.

 sMn 2001 c afpxI  kflj lfeIP dorfn mYnUM  zYinsL eyrovIjLn leI mfeI hfrt ies bIitMg  gfAux leI mOkf imilaf aqy ies dI pRiswDI  bfad mY ieMglYz, zYnmfrk aqy dunIaf dy hor Bfgf  c  styj sLo krn c msLrUP rhI. sMn 2005 c myrI pihlI aYlbm  (afeI lv aY pIafxE) dI rIlIjL aqy imlI pRiswDI  nfl myrf supnf sfkfr hoieaf.  ies  aYlbm c mY afpxy mnpMsdI dy gIq sLroiqaf leI gfey. ies aYlbm dy rIlIj hox qo kuwJ mhIny bfad myrI ijMdgI df iewk sunihrI mOkf afieaf  aqy Auh ieh sI ik mYnUM   trYikMg dl nfl  pfrvqI vYlI  dy njLfry vyKx df mOkf imilaf aqy mY DrqI qy svrg kuwlU mnflI nUM afpxI awKI vyiKaf   aqy ieQy hI mYnUM huisLafrpur (pMjfb) qo jnrilst anUrfg sUd nUM imlx df mOkf imilaf. iehnf df  kuwlU vYlI c afpxf sybf df bfg hY aqy  anurfg sUd hoxf ny huisLafrpur afAux df swdf pwqr idwqf. pMjfbIaf dI amIr ivrsy, mihmfn invfjI aqy pMjfbI sMgIq ny myrf mn moh ilaf.  imwTy pMjfbI sMgIq nUM sux mY Kud pMjfbI gIq guxgxfn lwgI. pMjfb PyrI dorfn hI mYnUM irkfrizg leI afPr afeI aqy pMjfbI sMgIq pRqI afpxI vwD rhI ruwcI kfrn mY Jwtpt  hF afK idwqI aqy huisLafrpur rihx df PYslf kr ilaf.

pRsLn- anIqf jI qusI kfPI nfmI sMgIqkfrf nfl kMm kIqf. pMjfbI sMgIqkfr nfl quhfzf iks qrf df qjrbf irhf?

anIqf-hIr Prom zYnmfrk  dy sMgIq zfeIrYktr jwsI bRdrjL nfl kMm kr mYnUM bhuq KusLI hoeI. ibnf sLk  iehnf vwlo idwqy sMgIq  ny myry kYrIar leI bhuq sihXog idwqf  aqy ies qo ielfvf hIr Prom zYnmfrk   aYlbm dy mnmhok  gIqf dy lyKk sqivMdr Bfnyvflf,cMn gorfieaf vflf,lfl hQolIvflf,jwgI isMG,mhon KyhhrIanvflf,   sB dI aiq DMnvfdI hF ijMnf  dy gIqf bdolwq  myrI pihlI pMjfbI aYlbm pMjfbIaF c hrmn ipafrI bxI.

pRsLn- qusI sLfied pihly gory klfkfr ho ijs ny pMjfbI gIq gfey?pMjfbI bolI iswKx c afeIaf musLiklf  bfry kuwJ dwso?

anIqf-pMjfbI iswKx vyly mYnUM kfPI musLiklf df sfhmxf krnf ipaf. myry leI pMjfbI sMgIq dI DuMnf vI nvIaf sn. DMnvfdI hF  sLRI anurfg sUd  myry pMjfbI tIcr  , ijhnf ny mYnUM kfPI hoslf aPjfeI  idwqI  aqy Auhnf dI mihnq  aqy lgn   ny mYnUM pMjfbI gIq gfAux dy kfibl  bxf idwqf. mYnUM QoVI bhuq pMjfbI bolxI afAudI hY pr hux mY zYnmfrk c pMjfbI  isK rhI hF.

pRsLn- qusI  dunIaf dIaF 16 BfsLfvf c gfieaf hY.  pMjfbI pop aqy lok gIq  dI ik qusI qo trYinMg leI , jy leI afp df gurU kox hY?

anIqf-pMjfbI gIqf nUM shI sur qfl c gfAux leI mY kfPI pMjfbI gIqf aqy sMgIq df aiDaYn  kIqf  aqy gIqf nUM gfAux dI pRkYits kIqI.  sMgIq mfstr  sR BuipMdr isMG gVdIvflf ny  myry gIqf nUM PfeInl tfc  leI myrI mdd kIqI.

pRsLn- hIr Prom zYnmfrk dI aYlbm rIlIj hox bfad afp nUM drsLkf vwlo ikAu ijhf huMgfrf imilaf?

anIqf- dunIaf Br ivwc vwsy pMjfbIaf ny myrI ies aYlbm nUM bhuq hI pMsd kIqf.  sMgIq pRymIaf vwlo mYnUM  hjLfrf dI qfdfd c eI myls pRfpq hoeIaf aqy sB ny myrI pihlI  pMjfbI aYlbm rIlIj bfad  myrI bhuq hoslf aPjfeI kIqI. dunIaf Br dy aKbfrf aqy tI vI cYnlf vwlo myry vwlo pMjfbI c gfey gIqf dI crcf kIqI geI.  mYnUM  XU ky,kynYzf, amrIkf, hflYz, PrFs, nfrvy,zubeI,mlysLIaf,inAUjIlYz,pfiksqfn,jrmnI afid qo    aqy bflIvUz ieMzstrI qo vI mYnUM  gfAux leI afPr afey.  mY DMnvfdI hF sfry pMjfbIaF df ijhnf  ny mYnUM ies mukfm qy phuMicaf.

pRsLn- pMjfbI sMgIq pRymIaF leI  nvI  aYlbm bfry afp df koeI ivcfr?

anIqf-hfl dI GVI mYN Kud gIq  ilwKx c msLrUP hF aqy muMbeI  aqy XU ky qo kuwJ imAUijk zfeIrYktrf nfl aglI kysYt leI myrf sMprk bixaf hoieaf hY.

pRsLn-qusI afpxy  ies XUky sLO bfry aqy XU ky afp nfl koeI anmol juVI Xfd bfry dwso?

anIqf-vIh hjLfr qo vwD  pMjfbI drsLkf dy iewkT c jwd mY gfAuxf sLur kIqf qf hr koeI msqI c JUmx lg ipaf.  pMjfbIaf  df ieh suBfa bhuq cMgf lwgdf hY.  bfkI sfAUQ hfl dy bfjLfrf c GuMmxf,pRSsnsLkf nfl  gwlfbfqf krnf,bwicaf vwlo mYNnUM sfAUQ hfl c vyK aqy nfm lY  afvfj mfrnIaf afid  gwlf bhuq cMgIaf lwgIaf. iewk hor nf BuwlxXog XU ky PyrI dorfn XfdgrI gwl  gurdfs mfn jI hoeI mulfkfq hY, jd mYnUM ivsfKI dorfn ieMzIan aMbYsI c ienvfeIt kIqf igaf aqy  mYnUM aiq KusLI hoeI jd ieh pqf cilaf ik gurdfs mfn jI vI ieQy mjoUd hn .  gurdfs mfn jI hmysLf myry pRryxf sroq rhy hn.  aMbYsI c mY kuwJ gIq  gfx bfad  gurdfs mfn jI nUM ikhf ik qusI myry sMgIqk rFJy vrgy ho aqy mY hIr dy kuwJ bol boly qf gurdfs mfn jI pUrI hIr gf idwqI.  vfh ikaf  surIlI aqy mnmhok afvfj dy mflk hn gurdfs mfn jI.

pRsLn- quhfzf rfJf ikwQy hY.

anIqf- ajy   koeI nhI

pRsLn- afpxy sLroiqaf  aqy ismplIBMgVf dy pfTkf leI sMdysL?

anIqf- mY afpxy sLroiqaf  aqy ismplIBMgVf  dy sB pfTkf dI aiq DMnvfdI hY, ijMny dy ipafr swdky mY awj ies mukfm qy hF.

anIqf bfry ies  vYbsfeIt qy jf Aus nfl sMprk kIqf jf swkdf hY.

www. anitalerche. com & www. myspace. com/anitalerche

ruipMdr iZwlo mogf-nfrvy

 

 

 

 

    XFdf dy JroKy co- 28vF pRo:mhon isMG siBafcfrk mylf-ggVy(mogf)

   ipwClI pMjfb Gr PyrI dorfn iewk Auh swbfb bixaf ik  ijws nUM mY afpxI ijMdgI  dy JroKy ivwc Gr dy bYTf. ieh Auh pwl sI jwd mynUM mogf qo kuwJ ikwlomItr dUr   kwsbf kot eIsf KF kol ipMz  ggVy ivKy jo ik awj dy idn ivwc pMjfb jf Bfrq Br dy ividafrQIaf leI ivwidaf df mwkf bx cuwikaf hY awqy keI ikwiqaf dIaf izwgrIaf hfsl krn leI kflj Kuwl cuwky hn ivKy bfbf eIsLr isMG kflj c  28vF pRO:mhon isMG siBafcfrk mylf awqy  pMjfbI ivrsy dIaF AuwGIaf hwsqIaf nUM imwlx df mokf imwilaf.pMjfbI dy msLhUr kvI pRo mhon isMG nUM ieh dunIaf awlivdf khy nUM kfPI smf ho igaf pr Auhnf dy prm imwqr   jgdyv isMG jwsovfl  ny  sfihq awqy siBafcfr dI dunIaf ivwc Auhnf dy nF qy qory  siBafcfrk myly nUM rihMdI dunIaf qwk amr kr idwqf.sR jgdyv isMG jwsovfl df nfm ikwsy jfxkfrI df muwQfj nhI,pMjfbI siBafcfr dy ies dUq ny anykF klfkfrF,PnkfrF nUM pMjfbI lok mMc qy AuBfiraf awqy ies bfbf bohV dI CF hyT ieh klfkfr pMjfbI siBafcfr df nfm dunIaf Bwr ivwC rosLn kr rhy hn

      28vy pRo mhon isMG myly dI sLurUafq mogy  ijLly dy ieiqhfisk  ipMz rozy qo hoeI awqy ijwQy  ipMz rozy dy pRiswD kvIsLr pMizq mhon isMG nUM smripq ies myly dorfn pMjfb dy keI pRiswD kvIsLrF ny afpxI klf df jLhor ivKfey.myly dI pRDfngI  kvIsLr krnYLl isMG pfrs ny Bfv prUk qkrIr nfl kIqI ,ik mjoUdf smy dorfn pMjfb dy gfiekf nUM bnyqI hY ik lwcr pUxy df shfrf Cwz smfj nUM shI idsLf vwl qorn leI Auh sfry AusfrU BUimkf inBfAux awqy Aus smy bfGfpurfxf dy mjOUdf awqy hux sfbkf mMqrI sR sfDU isMG rfjyafxf awqy gurdyv isMG bfdl hoxf ny ies myly dy pRbMDwkf dy AusfrU XqnF dI BrpUr pRsMsf kIqI. dUsry awqy qIsry idn  ieh myly  ny mogy qo qkrIbn 12 ikwlomItr dUr ipMz ggVy  c pRiswD smfj svyk cNMnx isMG DflIvfl nUM smripq sI awqy bfbf eIsLr isMG kflj  c  ivwc  siBafcfrk rMg c rMigaf igaf awqy pMjfb Br dy msLhUr gfiekf ny afpxI hfjLrI lvfeI.ijhnf ivwco  mfn BrFvf hrBjn mfn qy gursvyk mfn, rivMdr gryvfl, kuldIp mfxk, jsipMdr nrUlf,suKivMdr suwKI, igwl hrdIp afid, pMjfb dy msLhUr lyKk  amrdIp igwl(GolIaf klf) awqy msLhUr kvIsLr krnYL isMG pfrs awqy jgdyv isMG jwsovfl hoxf ny pUrI hfjLrI BrI.pMjfb Br dy gfiekf ny styj qy afpxI hfjLrI ilvf  hjLfrf dI qfdfd c afey hoey drsLkf nUM afpxI klf dy jhor swdky ikwlI rwiKaf.

    ies myly dy bfxI  sR jgdyv isMG jwsovfl  dI ieh qkrIr  ik jd mY jvfn sI qf ies mylf df jnm hoieaf awqy jwd hox mY buZfpy vwl vwD irhf hf qy ieh mylf jvfn ho igaf awqy jvfn hoey myly leI kuwl dunIaf Br dy pMjfbIaf nUM bnyqI hY ik afpxI ivrsy, siBafcfrk rIqIaf awqy ieh myilaf nUM kwdy vI buwZy nf hox dyxf kih hr iewk nUM Bfvwuk kr idwqf awqy ies 28vy myly  dy pRMbwDkf  pMjfb ivrfsq mMc dy pRDfn rijMdr isMG Qrfj, mylf zfierYktr inDVk isMG brfV,koafzInytr kMvljIq mfnFvflf,hrkIk GolIaf,inrml jOVf,ajYb isMG bhonf,mlkIq ikMgrf,mf afqmf isMG rozy,sMjIv ibwtU,cyarmYn dIp isMG,smsLyr isMG nwQUvfl,iekbfl brfV,gurlfB JMzyafxf,pMizq somnfQ afid,drsLkf awqy pUrI tIm ijs ny ies myly nUM sPl bxfAux leI pRMbwDkf df sfQ idwqf swB df DMnvfd kIqf.myly c vDIaf sfAUz df pRbMD kml DUrI sfAUz DUrI vfilaf df sI.

 ruipMdr iZwlo mogf(nfrvy)dhillonnorway@yahoo.com

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here