www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

sfihiqk zrfimaF nUM rokx dI QF, Drm dy prdy hyT Dfrimk sQfnF qy huMdy zrfmy rooko!

 ieMglYNz dy iewk zrfmf QIatr ivwc hox jf rhy byiewjLqI nfm dy zrfmy nUM kuJ iswK jwQybMdIaF vwloN Dwky nfl bMd krfey jfx dIaF KLbrF ny sMsfr Br dy mIzIaf df iDafn iKwicaf hY. BfrqI qy iswK mUl dI iewk lyiKkf gurpRIq kOr BwtI vwloN ilKy ies zrfmy ivwc, iewk Dfrimk ivakqI vwloN iewk gurdvfry ivwc iewk byvws, ablf qy inqfxI aOrq nUM afpxI hvs qy kuwtmfr df isLkfr huMdI drsfieaf igaf hY. ies zrfmy iKLlfPL vfvylf KVHf krn vfly ivakqIaF vwloN ieqrfjL ieh kIqf igaf hY ik aOrq nfl jbr krn vfly sIn nUM gurdvfry nfl joV ky, ies zrfmy dI lyiKkf ny iswKF dIaF BfvnfvF nUM Tys phuMcfeI hY ies leI ieh zrfmf styj AuWqy nhIN idKfieaf jfxf cfhIdf.

hjLfrF sfl pihlF grIs ivwc jnmy mhfn dfrsLink arsqU qoN lY ky awj qIk ividvfnF, lyKkF, aqy sfihq-klf dy pfrKUaF vwloN ieh Dfrnf kfiem hY ik sfihq, klf, qy zrfmf, smfj df sLIsLf huMdy ny. ieh klfvF KLfs kr ky sfihiqk qy rMgmMcI rcnfvF qF smfj df sLIsLf hox dy nfl nfl, smfj ivwc vfpr rhy kohV nUM lokF sfhmxy nMgf kr ky, smfj nUM sfPL suQrf bxfeI rwKx df sLuwB kfrj vI krdIaF ny. qy Dfrimk sQfn qy isafsq vI smfj df pUrn ihwsf hI ny ijnHF ivwc kurIqIaF df vfprn koeI alokfr gwl nhIN.

jdoN Dfrimk sQfnF df ijLkr afAuNdf hY qF ieh gwl svIkfr krnI pYxI hY ik isrPL Dfrimk gRMQ hI pivwqr qy siqkfrXog khy jf skdy hn, pr Dfrimk sQfnF ivwc ivcrx vfly keI ivakqI aqy hr Drm dy gRMQF dy sfry pfTI-gRMQI lfjLmI qOr qy sfPL-suQry ikrdfr vfly nhIN ho skdy. Auh iensfn hn, aqy iksy vI iensfn ivwc iensfn vflIaF sBnf KUbIaF qy kmjLorIaF dI axhoNd qoN awKF nhIN mIcIaF jf skdIaF. AuNJ qF hr ivakqI nUM dunIaF dy hr PLlsPy, hr gRMQ qy hr ivcfrDfrf bfry afpxI hF-pwKI jF nFh-pwKI  rfie rwKx df hwk hY, qy iksy vI Drm nfl sbMDq ivakqIaF dy cMdry ikrdfr bfry nukqfcInI krn qoN iksy nUM roikaf hI nhIN jf skdf. dunIaF dy ieiqhfs qy qrdI qrdI njLr mfrn nfl hI ids pYNdf hY ik hr Xuwg ivwc hI, KurcvIN njLr vfly ajyhy rihbr pYdf huMdy rhy hn ijnFH ny smy dIaF isafsI qy smfjk kurIqIaF nUM durkfrn dy nfl nfl, Drm dy nfm qy Kyzy jf rhy azMbrF nUM vI nkfiraf ijs kfrn AunFH nUM smyN dy hfkmF qy Dfrimk adfiraF qy kfbjL mhMqF dy guwsy qy kihr df isLkfr hoxf ipaf.  pYgLMbr kr ky jfxy jFdy eIsf msIh df iewko iewk ksUr ieh sI ik Aus dI ivcfrDfrf smy dy hfkmF nUM rfs nhIN sI afAuNdI. qy smyN hfkmF qy Dfrimk mhMqF dy iKLlfPL avfjL muhMmd sfihb ny vI AuTfeI, gurU nfnk ny vI, gurU qygL bhfdr ny vI qy dsvyN gurU goibMd isMG jI ny vI.

ieh iewk sQfpq hkIkq hY ik Dfrimk sQfnF ivwc kurIqIaF muwZ-kdImF qoN vrqdIaF afeIaF ny qy awj vI vrq rhIaF ny. kurpsLn qy kfmuk CyVCfV vrgIaF mMdIaF GtnfvF qoN nf igrjy bcy ny, nf hI mMdr, nf hI msIqF qy nf hI gurdvfry. ikRscn brdrjL nfm dy pRiswD eIsfeI adfry ivwc pfdrIaF qy bfeIbl dy pfTIaF vwloN hI XqImF nfl kIqIaF geIaF kfmuk ijLafdqIaF dy idl-kMbfAU ikwsy mIzIaf c afm hI cricq huMdy rihMdy ny.

idmfg qoN aMnIH sLrDf dI motI qih nUM jLrf ku pfsy kr ky, agr rqf kU GoKvIN ingfH nfl dyiKaf jfvy qF sfPL njLr iehI afvygf ik Dfrimk sQfnF c KihbfjLI, DVybfjLI, cuglI-inMidaf, isafsq, pYsy df loB, kfmuk CyVCfV, hMkfr, ivroDIaF nUM guwTy lfAux dIaF sfjLsLF, corI-XfrI qy JUT vrgy gYr-Dfrimk vrqfiraF df JwKV sLryHafm qy byKLOP sLUkdf hY. bhuqy Dfrimk sQfnF c agr koeI vsqU gfieb hY qF Drm hI hY. ijwQy amlI qOr qy Dfrimk hox dI QF, Dfrimk jfpx leI lokF ny Drm dy burky EVy hox, zrfmf asl ivwc Ausy nUM hI ikhf jfxf cfhIdf hY. ijwQy golkF leI iewk dUjy dy iZwzF ivwc ikrpfnF dIaF dsKLqF kIqIaF jfx, dfhVIE dfhVI hoieaf jfvy, qy lwKF zflr adflqF kfrvfeIaF c hI lutf idwqy jfx, Auh Drm nhIN sgoN Drm df zrfmf hI huMdf hY. Dfrimk hox df burkf pf ky gurdvfiraF nUM adflqF c GVIsxf qy golkF dIaF kurkIaF krvf ky hjLfrF zflr Auzf lYxy zrfmf nhIN qF hor kI hY? awj sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI AuWpr sLrfb-vycUaF, aPIm smglrF, qy nUMhF-DIaF dy kiQq kfqlF df kbjLf hY, kI ies nUM zrfmf nhIN afKFgy? jgrfEN dy nyVy iewk ieiqhfsk gurdvfry AuWpr, sfrI Aumr sYNkVy kuieMtl aPIm vycx vfly iewk bdnfm pr jLorfvr smglr df kbjLf hY qy Aus ielfky df iewk nfmvr bjLurg akflI nyqf ies smglr nfl iGE iKcVI dwisaf jFdf hY. ies nUM zrfmf afKIey ik kuJ hor? hvfeI jhfjLF nUM aWD-asmfny AuzfAux leI bMb GVn df iekbfl krn vfly iswKI srUp vfly ivakqIaF nUM Dfrimk afKIey ik zrfmfbfjL? 327 inrdosL iensfnF nUM jhfjL ivwc bMb rwK ky kiQq qOr qy mfrn dy dosL ivwc mukdmf Bugq rhy do Dfrmk idwK vfly ivakqIaF dy iKLLlfPL qy hwk ivwc gvfhIaF dyx vfly, Dfrimk ichiraF vfly ivakqI Dfrimk hn ik Drm dy aYktr? iehI nhIN, afpxIaF jybF Brn leI sLrDflUaF nUM ieh kih ky guMmrfh krnf ik pfTF, ardfsF, hvnF qy hor Dfrimk rhu-rIqF nfl AunfH dy ivgVy kMm suuDr jfxgy, vwzf zrfmf nhIN qF hor kI hY?

ijwQoN qIk lyKk df sbMD hY, agr Auh iksy Dfrimk rihbr jF Dfrimk gRMQ df nfjfiejL mKLOl Auzfey qF ieiqrfjL dI guMjfiesL smJ ivwc afAuNdI hY, pr agr koeI lyKk, Dfrimk sQfnF c vrqdIaF kurIqIaF, gunfhF, corIaF, hyrfPyrIaF, qy blfqkfrF nUM Aujfgr krn leI afpxI klm lihrfAuNdf hY, qF Aus iKLlfPL vfvylf KVHf krn df iewko iewk mqlb ieh inwkldf hY ik Dfrimk idwK vfly lok hI Drm aMdr vfpr rhIaF kurIqIaF nUM lukfeI rwKx dy hwk ivwc hn.

hor kurIqIaF smyq kfmuk kurIqIaF, igrijaF, msIqF, qy mMdrF dy nfl nfl gurdvfiraF ivwc vI brfbr vrqdIaF hn. vYnkUvr ivwc lMmIaF dfhVIaF vfly keI colfDfrI bfby kfmuk CyVCfV leI adflqF c hn. hfly kuJ hPLqy pihlF hI sLRomxI gurdvfrf kmytI dy mYNbr iewk ZfzI vwloN iewk nyqrhIx rfgI dI pqnI nfl CyV CfV df rOick ikwsf keI hPLqy mIzIaf c cldf irhf. gol dsqfr AuWpr KMzf lf ky iswK hox df dfavf krn vfly iewk ivafhy-vry qy iewk iswK skUl dy krqf-Drqf irpduwmx isMG mlk bfry iewk sLfdI-sLudf bIbI ny adflq ivwc ieh ienksLfPL kIqf hY ik mlk sfihb Aus bIbI dy buwklI afsLk rhy hn. awqvfd dy kfly dOr dOrfn, iewk bwbr-sLyr vwloN, afpxI aslI bIvI nUM iqafg ky, jvfhr kOr nfm dI iewk gfiek bIbI nfl pitafly dy vfeIHt hfAUs ivwc lIlHf rcfAux dI khfxI qoN awKF mItx nfl ieiqhfs ny bdl nhIN jfxf. gurdvfiraF ivwc kQfkfrF, pRbMDkF, rfgIaF qy pfTIaF vwloN sLrDflU bIbIaF nfl kfmuk CyVCfV dIaF anykF khfxIaF dI kMn-crcf huMdI rihMdI hY ijs nUM bdnfmI dy zroN dbf idwqf jFdf hY.

kfmuk vfrdfqF gurdvfiraF smyq hr Dfrimk asQfn ivwc vfprdIaF hI rihMdIaF ny ikAuNik gurdvfiraF nfl juVy ivakqI afKLr hn qF iensfn hI. joa afrtn nfm dy iewk pRiswD zrfmfkfr df kQn hY ik iensfn aMdr GtIaf qoN GtIaf pwDr qIk igr jfx dI smrwQf hY. Dfrimk asQfnF nUM kurIqIaF qoN mukq krn aqy sLrDflUaF df ivsLvfsL ijLMdf rwKx leI ieh jLrUrI hY ik ienFH sQfnF qy vfprdIaF kurIqIaF nUM sfihiqk qy rMgmMcI rcnfvF rfhIN nMgf kIqf jfvy. cfhIdf qF ieh sI ik gurdvfiraF nfl juVy ivakqI, gurpRIq BwtI df Aus dy zrfmy leI DMnvfd krdy, pr iswKF aMdr iewk ajyhI KLqrnfk kwtV jmfq pYdf ho geI hY ijhVI iCwk vjx nUM vI iswKI dy iKLLlfPL sfjLsL df nfm dyx lwg jFdI hY. nf ieh iksy iswK df kfrtUn brdfsLq krdy ny, nf iksy iPlm df mjLfkIaf rol iksy iswK sUrq vfly nUM krn dyNdy ny, qy nf hI iksy gurdvfry c vfpr rhy kukrm nUM iksy sfihiqk rcnf ivwc AulyKxf brdfsLq krdyy ny. kI ies df ieh mqlb leIey ik ieh lok gurdvfiraF ivwc vfpr rhIaF kurIqIaF nUM jfrI rwKx dy hwk Bugq rhy hn?

pr koeI hiraf bUt rihE vFg, cMigafeI ikqy nf ikqy ijLMdf rih hI jFdI hY: hux KLflsf pMcfieq nfm dI iewk iswK jwQybMdI qy qwq-qsIrIey afgU ismrnjIq isMG mfn ny ieh pYNqVf ilaf hY ik bIbI gurpRIq qy KPLf hox dI QF iswKF nUM mujLfhry AuhnF lokF dy iKLlfPL krny cfhIdy ny ijhVy guriswK hox df Brm dy ky iswKI asUlF nUM gihrI Zfa lf rhy ny.

jdoN kfm, kRoD, loB, moh, hMkfr, hyrfPyrI, luwt, golk-corI, DVybfjLI, sLrIkybfjLI, kfmuk CyVCfV, qy muMzfbfjLI vrgIaF kurIqIaF Drm asQfnF ivwcoN KLqm ho jfxgIaF, qF koeI isr-iPiraf lyKk hI byiejLqI vrgI rcnf krn df hOslf krygf. ikAuNik ieh kurIqIaF hornf DrmF dy asQfnF vFg, gurdvfiraF ivwc vI aksr hI vfprdIaF ny, ies leI gurU iPlfsPy dI asl syvf qF byiejLqI vrgIaF rcnfvF df svfgq krn ivwc hY nf ik ies iKLLlfPL nfarybfjLI krn ivwc.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here