www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

luiDafxy c aMqr-jLfqI ivafhuqf joVy df kql

gurbfxI jvfb mMgdI hY!

          sfry Dfrimk gRMQ, iekwl iekwlf pYgLMbr, qy hr sMq mhfqmf vfr vfr pukfrdy ny ik ieh DrqI, jIv jMqU, qy bnspq iewko pRmfqfmf ny sfjy ny. Dfrimk ibrqI vfly lok ieh vI dfavf krdy ny ik pRmfqmf swB qoN vwzf iensfPLI hY, inrvYr hY qy iksy ivakqI nfl ivqkrf krnf Aus rwb dy ivDfn c sLfml nhIN. agr pRmfqmf swc muwc hI iensfPLI hY qF ies df mqlb ieh inwkldf hY ik AUc nIc, jfq pfq, qy hor ivqkry rwb ny nhIN sgoN iensfnF ny hI GVy ny. ies leI jfq pfq qy AUc nIc dI ibnfa qy ivqkry krny, asl ivwc rwb dy ipMgl c KlblI mcfAux qyy rwb dy iKLlfPL bgLfvq dI insLfnI smJy jfxy cfhIdy hn. mgr dunIaF dy vrqfry qy njLr mfrIey qF swcfeI kuJ hor hI njLr pYNdI hY. arbF afrqIaF, axigxq nmfjLF qy kroVF aKMz pfTF c mwQy rgV rgV ky PLrsL Gsf idwqy gey, qy lVIdfr pfTF nfl kMDF ilpIaF geIaF. Dfrimk gRMQF nUM mihMgy rumfilaF c bMnH idwqf igaf, twlIaF nfl cOigrdf tuxkfa idwqf igaf, ajLfnF nfl hvfvF Br idwqIaF geIaF, kIrqn dIaF brsfqF nfl hvfvF gVuwc kr idwqIaF geIaF, cyqnf mfrcF nfl rsqy Kurc idwqy gey, mgr hjLfrF sdIaF c bMdf nhIN bdilaf. bMdy ny nf qF eIrKf AqfrI hY, nf loB nUM alivdf afKI hY, qy nf hI hMkfr df burky qoN mukqI hfsl kIqI hY.

sfzy iswK Drm nUM dunIaF dy afDuink qy ivigafnk Drm hox df dfavf gurdvfiraF c afm hI suxn nUM imldf hY. agr gurbfxI dI GoK krIey qF ieh gwl pRqwK huMdI hY ik iswK Drm ivwc ikAuNik vfikaf hI srb sMsfr nUM iewko njLr nfl dyKx df sMdysL vfr vfr duhrfieaf igaf hY ies leI ieh swc-muwc hI iewk invyklI PlfsPLI vflf afDuink Drm hY. gurU nfnk ny afpxy smyN dIaF hor Dfrimk kurIqIaF dy nfl nfl jfq pfq dy ivqkry nUM jLordfr sLbdF ivwc inkfiraf. gurU jI Aucfrdy ny: agY jfiq nf joru hY agY jIE nvy, ijn kI lyKY piq pvY cMgy syeI kyie. Bfv ik awgy jf ky iksy dI jLfq df jLor nhIN jy cwlxf; ijnHF ny cMgy krm kIqy ny, AuhI cMgy iensfnF dy qOr qy prvfn hoxgy. iesy qrHF cOQI pfqsLfhI df Purmfn hY:

PwkV jfqI, PkVu nfAu, sBnf jIaf, iekf CfAu.

Bfv ieh ik nfm qy jLfqF sB PjLUl hn, hr iensfn df pRCfvF iewko ijhf hI huMdf hY.

kbIr jI qF kmfl hI krdy ny:

grB vfs mih kulu nhIN jfqI

bRhm ibMdu qy sB AuqpfqI

khu ry pMizq bfmn kb ky huey

bfmn kih kih jnm mqu Koey

jO qUM bRfhmx bRfhmxI jfieaf

qAu an bft kfhY nhIN afieaf

qum kq bRfmx hm kq sUd

hm kq lohU qum kd dUD

mqlb ieh ik mF dy grB c iksy dI koeI jLfq nhIN huMdI, sB jIaF dI AuqpqI iewko bRhmf (rwb) dy ibMdU qoN hoeI hY, hy pMzq, qUM kdoN qoN bRfhmx ho igaf hYN? afpxy afp nUM bRfhmx bRfhmx afK afK ky afpxf jnm nf guaf. jy qUM bRfhmx hox df qy bRfhmxI df puwqr hox df dfavf krdf hY qF qUM bfkI iensfnF nfloN iksy vwKry rsqy ies dunIaF qy ikAuN nhIN afieaf hYN? qUM bRfmx ikvyN hYN qy asIN sLUdr ikvyN hF? sfzIaF nfVF c agr lhU cldf hY qF qyrIaF nfVF aMdr ikhVf duwD cldf hY?

ieh hY gurbfxI dI iswiKaf, ieh hY gurbfxI df Purmfn. pr asIN gurbfxI nUM mwQy qF tykI jFdy hF, aKMz pfTF dIaF sO sO lVIaF clfeI jFdy hF, pr gurbfxI dy sMdysL AuWqy aml ikwQy hY? kfm kRoD loB moh hMkfr c AuNJ dy AuNJ Dur qIk iBwjy pey hF. jfq pfq aqy ivqkiraF dy mfmly c qF pMj sO sfl pihlF bfby nfnk vwloN idKfeI rOsLnI vwl iewk ieMc vI nhIN isrky. gurbfxI dIaF isPqF kr kr ky bfgo bfg hoeI jFdy hF, gurU goibMd isMG jI vwloN iewko bfty c aMimRq CkfAux dIaF sfKIaF sux sux ky JUMmI jFdy hF, pr gurUaF dy ienHF bcnF nUM ijMLdgI c ikMnf ku Zfilaf hY? pMj sO sfl ho gey ny bfby nfnk vwloN jfq pfq nUM nkfiraF, qy iqMn sO sfl ho gey ny dsvyN pfqsLfh vwloN iewko bfty c aMimRq CkfieaF, pr asIN hfly vI jwt dy jwt hI hF, CINby, nfeI, qKfx, qy Bfpy hI hF. ies kOVI swcfeI dIaF axigxq imsflF leI qrwdd dI loV nhIN, bws afly duafly iewk pyqlI ijhI njLr hI kfPI hY. asIN, ajLlF qoN cUiVHaF cmfrF dy nfm nfl durkfry iensfnF nUM, gurUaF dI iswiKaf dI rOsLnI c gl lfAux dI QF, AunHF nUM dilqF df nrm jfpdf iKLqfb dy ky gd gd ho gey hF, AunHF nUM sMpUrn rUp ivwc afpxy brfbr dy iensfn asIN hfly vI nhIN mMinaF. AunHF nfl ivafhF sLfdIaF dy sbMD mnjLUr krny qF iewk pfsy rhy asIN qF AunHF dy gurdvfry qy ieQoN qIk ik AunFH dy sskfr-Gr vI vwKry kr mfry hn. iewk pfsy asIN vfr vfr bRfhmxvfd qy bRfhmxI soc dI inMdf krn c psIno-psInI hoeI jFdy hF, pr dUsry pfsy dilqF nUM, cmfrHVI nfm dy iewk Kfs ielfky c mihdUd kr ky, asIN Kud gurU dy vcnF qoN BgOVy hox df sbUq dyNdy hF. asIN jy gurU dy swcy iswK huMdy qF cUVHf cmfr qKfx, qy Bfpf vrgy, jLfqF vwl iesLfry krdy lPLjL qF hux nUM isrPL izksLnrIaF dI DUV c hI nwpy gey huMdy.

AuNJ qF aMqrjfqI ivafhF kfrn PokIaF iejLqF nUM lwgI kflK Auqfrn leI, iswKF vwloN drjxF POjdfrIaF qy kql hryk sfl huMdy hI rihMdy ny. kYnzf qoN geI jwsI nUM Aus dy aMimRqDfrI pRvfr ny isrPL ies leI hI BfVy dy kfqlF qoN kiQq qOr qy kql krvf idwqf ik Aus ny afpxy nfnky ipMz dy iewk muMzy nfl muhwbqI-sLfdI rcf leI sI. DI vwloN ipMz dy muMzy nfl sLfdI krfAux dy jurm c Aus  nUM  kql krvf dyx dy ieljLfm bdly hI sLRomxI gurdvfrf pRbMDk dI pRDfn bIbI jfgIr kOr mukwdmf Bugq rhI hY qy Auh ijWQy vI jFdI hY, ikrpfnDfrI iswK Aus dI jY jY kfr krn leI iewk dUjy dy pYr imDdy iPrdy ny. bIqy sfl huisLafrpur c cOhfn brfdrI df iewk iswK lVkf ies leI kql kr idwqf igaf ikAuNik Aus ny jwt jLfq dI lVkI nfl iesLk rcf ilaf sI. qy iesy hPLqy luiDafxy c, zfktr bxn jf rhI jwt pRvfr dI iewk lVkI vwloN iewk dilq muMzy nfl ivafh krfAux dy dosL ivwc, lVky qy lVkI nUM byrihmI nfl kql kr dyx dy dosL ivwc lVkI dy ipqf, nfny, aqy PuwPVF df nfm bol ipaf hY.

jLfq pfq dy mfmly c, bRfhmx vwloN kiQq qOr qy AusfrI qy gurU nfnk vwloN inkfrI cfr-jmfqI jfqI vMz nUM hfly vI lfgU krI jfxf qy nfl hI afpxy afp nUM gur iswK khfeI jfxf iksy qrHF vI myl nhIN KFdf. qy sfzy mOjUdf Dfrimk qy isafsI lIzr qF eys mfmly c AuWkf hI awKF mItI bYT ny. agr koeI lyKk gurbfxI AuWqy Koj kr ky, pRcwlq DfrnfvF qy khfxIaF qy ikMqU kr dyvy qF Jwt akfl qKLq qy qlb kr ky qPqIsL sLurU kr idwqI jFdI hY, myjLF AuWqy lMgr Kfx dy mfmUlI jyhy msly nUM qUPLfnI bxf ky akfl qKLq dy sfbkf (qUPfnI) jwQdfr rxjIq isMG vwloN kwZy iewk KLqrnfk hukmnfmy ny qF sfrf iswK jgq hI lIrF lIrF kr suwitaf. rfgmflf nUM lY ky iswK sMsQfvF qy jwQydfr zFgF kwZI iPrdy ny. eIsfeIaF dy klMzr dI nkl mfr ky bxfey nfnksLfhI klMzr ny Auh BMblBUsf pYdf kr idwqf hY ik nf qF dIvflIaF df pqf lgdf hY, nf lohVIaF df qy nf hI gurpurbF df.

pr iswKI nUM Zfa nf qF KojIaF dI Koj ny lfAuxI hY, nf hI myjLF qy Cky jFdy lMgr ny, qy nf hI sdIaF qoN cwly af rhy ibkrmI kYlMzr ny. iswKI dIaF buinafdF qF, jfq pfq nUM nkfr ky, hr bMdy nUM bMdy dy qOr qy svIkfr krn ivwc hn. DIaF nUM kuwKF ivwc hI mfrn dy nfl nfl, aMqrjfqI ivafhF kfrn huMdy kql awj iswKI leI iewk vwzI cuxOqI hn. mgr iksy vI vwzy qoN vwzy Dfrimk nyqf ny, jfq pfq nUM lfgU krI jfx dy iKLlfPL kdy koeI hukmnfmf jfrI krn dI gwl nhIN kIqI.

awj hkIkq ieh hY ik asIN gurbfxI nUM mwQy tykdy hF, pfT krdy hF, kIrqn suxdy hF, aKMz pfT krfAuNdy hF, qy afpxy Drm dI PlfsPI AuWqy zfZf PKLr krdy hF, pr aml ivwc asIN jLfqF df ivqkrf EvyN df EvyN jfrI rwK rhy hF, EvyN hI hMkfr c gVuwc hF, EvyN hI JUT, cuglI, inMidaf, sfjLsLF, hyrfPyrIaF, qy kurIqIaF c sLfml hF. sfrf pMjfb awj iBRsLtfcfr qy irsLvqKorI c zuwibaf ipaf hY ijs ivwc mUrqIaF nUM mwQf tykx qy nmfjLF pVHn vfilaF dy nfl nfl rojLfnf pfT krn vfly qy aMimRqDfrI isMG vI brfbr sLfml hn.

kurIqIaF df KMzn krn vflI gurbfxI suafl krdI hY ik awj dy jLmfny c gurU dI iswiKaf nUM amlI rUp c ijLMdgI c Zflx vfly iswK ikMny ku rih gey ny qy ByK krn vfly ikMny! kI sLkl sUrqoN iswK jfpxf pr aml ivwc bfkIaF vrgy iBRsLt, ivqkrIey, qy sfjLsLI hoxf gurbfxI c prvfn hY?

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here