www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Bfrq c nOkrIaF dI rYjLrvysLn: votF leI votrfj df vZFgf

 

drjnF bolIaF, anykF DrmF, qy rMg-brMgy siBafcfrF c ilpitaf Bfrq, awj-kwl KfnfjMgI vwl nUM vDdf pRqIq ho irhf hY. dysL nUM KfnfjMgI vwl Dwkx vfly ies mhOl nUM isrjx ivwc hr rMg dy rfjnIqkF ny koeI ksr bfkI nhIN CwzI. hr isafsI pfrtI afpxy inwky vwzy muPLfd leI ielfkfvfd, sLyxIvfd, bolIvfd, Dfrimk jnUMn afidk hiQafrF dI durvrqoN krn qoN rqf guryjL nhIN krdI. ksLmIr, pMjfb, gujrfq, iskm, bfbrI msijd, nfgflYNz qy hor anykF msilaF nUM AulJfAux leI, idwlI drbfr qy kfbjL rhy nihrU, guljLfrI lfl nMdf, ieMdrf gFDI, nrismhF rfE, vfjpfeI afidk lIzrF dIaF KudgrjLIaF hI ijMLmyvfr hn. pr QF QF iKMzfeIaF musLiklF qy AulJxF qoN ielfvf, jLfqIvfd nUM hvf dy ky dysL nUM pftoDfV krn vflI sB qoN KLqrnfk jLihr hY Gwt igxqIaF aqy kiQq nIvIaF qy pCVIaF jLfqF nUM nOkrIaF leI idwqf rfKvFkrx.

ies hkIkq nUM njLraMdfjL nhIN kIqf jf skdf ik hjLfrF sflF pihlF BfrqI smfj nUM cfr-vrxf ivwc vMz ky, bRfhmx nfm dy pujfrI vrg  nUM sB qoN AuWqm, aqy inmfxy, inqfxy qy grIb ikrqI vrg nUM sB qoN nIvyN GosLq kr ky, mnuwKqf nfl iewk koJf mjLfk kIqf igaf. iensfnIaq dI ieh Kudf-ivroDI vMz eynI inrdeI bxf idwqI geI ik nIvIN jLfq nUM psLUaF qoN vI hyTly pwDr qy suwt idwqf igaf. aCUqF nUM mMdrF c vVn qoN mnfhI ho geI, qy zrfvf ieh idwqf igaf ik aCUqF dy mMdrF c prvysL krn nfl, aCUqF vwloN rwb df nfm suxn nfl, sMsfr dI hr sLYa nUM isrjx vfly dy qOr qy pRcfiraf jFdf Kudf hI ikDry iBwitaf nf jfvy. hjLfrF sflF qoN BfrqI smfj dI ns ns ivwc PYly jfq-pfq qy cfr-vrxI vMz ny, aCUqF qy nIivaF dy qOr qy jfxy jFdy iewk ivsLfl vrg nUM smfjk qy afriQk pwKoN lMgVf krI rwiKaf. ieQoN qIk ik awvl awlf nUr Aupfieaf kudrq ky sB bMdy df mhfn sMdysL dyx vflI gurbfxI dy pYrokfr vI, pMj sO sfl pihlF bfby nfnk vwloN jfq-pfq nUM inkfry jfx vfly sMdysL dI cutkI ku iswiKaf nUM jIvn ivwc amlI qOr qy apnfAux ivwc nfkfm rhy hn. pr 1947 c dysL nUM brqfnvI rfj qoN imlI ajLfdI qoN bfad, pCVy vrgF, aqy kiQq qOr qy nIivaF vjoN jfxy jFdy iPrikaF nUM rYjLrvysLn rfhIN AuWpr AuTfAux vflf guMmrfhkun kdm, dysL dI eykqf nUM aMdro-aMdrI KoKlf krn vflI suMzI hI sfbq ho irhf hY.

BfrqI sMivDfn dy jnmdfqf, zfktr aMbydkr, ijhVy ik Kud, dilq khI jFdI jLfqI nfl sbMDq sn, ny iJjkidaF hoieaF BrqI sMivDfn ivwc iewk md sLfml kIqI ijs rfhIN srkfrI nOkrIaF dI iewk Kfs pRqIsLq, pCVIaF jLfqF nfl sbMDq ivakqIaF leI rfKvIN kr idwqI geI. ikAuNik ajLfd Bfrq dI pihlI srkfr kFgrs pfrtI dy hwQF c sI aqy BfrqI sivDfn dI isrjxf vI kFgrs srkfr dI dyK-ryK hyT hoeI, ies leI rYjLrvysLn (rfKvyNkrn) dy KflI ilPfPy ny, aCUq vrg dy ijLhn ivwc kFgrs pfrtI nUM aCUqF dI mukqIdfqI dy qOr qy AuBfiraf. rYjLrvysLn kfrn dilq jfqIaF dy muwTI ku Br ivakqIaF nUM imlIaF inwkIaF vwzIaF nOkrIaF qoN acMBq ho ky, dysL dy hr kony c grIbI, BuwKmrI, axpVHqf qy bImfrI c ilbVy hr dilqF nUM, rYjLrvysLn dy ies KLflI Bukfny c afpxy bwicaF leI nOkrIaF dy iekrfrnfimaF dy supny idsx lwgy. kFgrs pfrtI nUM jdoN ieh igafn ho igaf ik dysL ivwc BfrI igxqI c grIbI nfl GuldI dilq vsoN nUM rYjLrvysLn dy ies CuxCuxy rfhIN vrglf ky votF dI BrvIN Psl btorI jf skdI hY, qF rYjLrvysLn dy ies kfnUMn nUM ds sflF qoN bfad pMjfh sfl qIk isrP jfrI hI nhIN rwiKaf igaf sgoN hr pMjIN sflIN ies dI pRqIsLq nUM hor PYlfa idwqf igaf.

mgr grIbI qy afriQk pCVyvF iksy prvfr qy CupvF hmlf Aus dI jLfq dyK ky nhIN krdy. grIbI qF bws grIbI hY. jLrf pMjfb dy ipMzF qy ksibaF qy iewk qrdI ijhI njLr mfr ky dyKo: KuiwzaF vrgIaF dukfnF rfhIN guV, cfh, qy lUx-qyl vycdy bfxIeyN, qy glIaF-bjLfrF c sfeIklF qy ryVHIaF AuWqy sbjLI lwd ky hoky idMdy lok, kfnUMn dI njLr ivwc KwqrI hox kr ky rYjLrvysLn dy klfvy ivwc nhIN afAuNdy, pr hkIkq ieh hY ik ienFH KwqrIaF (ksLqrIaF) ivwcoN 90-95% lokF dIaF AuNglF c rotI dI burkI bVy nKry kr kr ky bYTdI hY. ieMJ hI lwKF hI bRfhmx prvfr vI dysL dy hr ipMz qy sLihr ivwc grIbI nfl Guldy njLr afvxgy, pr AunHF dy bwicaF nUM nOkrIaF ivwc koeI rfKvFkrx, AunHF dy bRfhmxI ipCokV kfrn nhIN imldf. iehI hfl iksfnF df hY: 80% iksfn afriQk qOr qy JMby pey hn, pr AuWc jLfqI coN hox kr ky, AunHF dI aOlfd srkfrI nOkrIaF leI dr dr Dwky KFdI iPrdI hY.

rYjLrvysLn df iewk hor ClyzIaf pwK bVf hI idlcsp hY: dilqF ivwcoN ryjLrvysLn dI pOVI rfhIN srkfrI nOkrIaF qy svfr hoey muwTI-Br lokF ny hornF vFg hI iBRsLtfcfr qy vwZIKorI dy afsry mfieaf dy ikly Ausfr ley. afriQk pwKoN AuWpr AuWTx nfl Auh hux dilq nhIN rih gey, aqy amIrI dy asmfn c AuWzx kfrn, Auh grIbI c AulJy afpxy hI dilq sky-sbMDIaF qoN dUr ho gey hn. AunHF dI afpxI hI iewk AuWprlI klfs AuWBr afeI hY. ienHF ivwcoN keIaF nUM qF hux afriQk pwKoN pCVy dilqF qy jwtF, pMzqF qy KwqrIaF ivwcoN vI boa afAux lwg peI hY. dilqF ivwcoN AuWBiraf ieh Auprlf vrg, ivafh sLfdIaF vI ies AuWprly dilq vrg ivwc hI krdf hY qy rihMdf vI sLfhI TfT nfl hY. ies vrg dy bwcy mihMgy pRfeIvyt skUlF c AuWc ividaf hfsl krdy hn. smfjk aKfVy c ieh lok afpxy afp nUM dilq khfAux ivwc sLrm qy byiejLqI mihsUs krdy hn, pr vwzIaF vwzIaF srkfrI nOkrIaF, grIbI c zuwby shI dilqF dI QF, sLfhfnf ijLMdgI Bogdy ieh AuWprly vrg dy dilq rYjLrvysLn dy aDfr qy lY jFdy ny.

pihlI gwl qF ieh ik rYjLrvysLn nUM jLfq dy aDfr qy sLurU krnf hI glq sI qy hux ies nUM jLfq dy aDfr qy cflU rwKxf, hr vrg dy grIb lokF nfl byiensfPLI hY. rYjLrvysLn dy ies Clfvy nUM muwZoN-suwZoN hI Evrhfl krn dI jLrUrq hY. jLfq dy aDfr nUM iqafg ky, ies nUM afriQk ibnfa qy pfieaf jfxf cfhIdf hY. rYjLrvysLn dIaF POhVIaF nfl zI sI, zfktr, AuWc puls aPsr, qy hor vwzIaF nOkrIaF nfl mflf-mfl ho gey ivakqIaF dy amIr bwicaF nUM jLfq aDfrq rYjLrvysLn ivwc ikAuN rwiKaf jfvy?

huxy huxy srkfr ny iewk kimsLn dI sQfpnf krn df aYlfn kIqf ijhVf vwzIaF kfrporysLnF ivwc pCVIaF sLRyxIaF qy Gwt-igxqIaF nUM rYjLrvysLn dy aDfr qy nOkrIaF idvfAux dIaF sMBfvnfvF bfry gwlbfq krygf. pr mslf ieh hY ik afriQk pwKoN pCVy hoey lok kI isrPL Dfrimk Gwt igxqIaF jF dilqF ivwc hI ivcrdy ny? grIbI qy pCiVafpx  kI jwtF, bRfhmxf, KwqrIaF, jF ihMdUaF dy GrF c vVn qoN ihckcfAuNdf hY?

asl ivwc hr pfrtI qy hr rfjnIqk nyqf KudgrjLI qy muPfd dIaF aYnkF nfl dyKdf hY. rYjLrvysLn dy cflU rwKx nfl, dysL dy BivK df qy smfj ivwc vfprn vflI aPrf-qPrI df iPkr iksy nUM nhIN. sfzIaF rfjnIqk pfrtIaF df kOmI ieKlfk (nYsLnl kYrYktr) lIrF lIrF ho ky imwtI c rul igaf hY. jfq qy Drm dy aDfr dy cflU rwKI jf rhI rYjLrvysLn sfzIaF pfrtIaF dy body ho gey kOmI ieKlfk dI AuWBrvIN imsfl hY.

rYjLrvysLn dy cogy nfl iZwz qF bhuqf kr ky, dilqF aqy Gwt igxqIaF dy, pihlF-hI amIr ho gey lokF df, Brdf hY, mgr ies cogy nfl, Gwt igxqIaF aqy dilqF dy kroVF grIb lokF nUM aMnyH kr ky, votF dI BrvIN Psl QWby Br Br iekwTI kIqI jFdI hY.

Dfrimk qy jLfq aDfrq rYjLrvysLn nfl dysL ivwc iPrkfpRsqI, jLfq-pRsqI qy aPrf-qPrI nUM hulfrf iml irhf hY ijs nfl KfnfjMgI vrgy hflfq pYdf hox nUM roikaf nhIN jf skdf. agr dysL dy afriQk qOr qy pCVy vrg nUM AuWpr AuTfAuxf hY, qF jLfq qy Drm aDfrq rYjLrvysLn nUM iqafg ky, ividaf qy tryinMg leI iewko ijMny mOky muhweIaf kIqy jfxy cfhIdy hn. afriQk qOr qy pCVy hr Drm qy hr jLfq dy bwcy nUM ividaf pRfpqI leI shUlqF dyxf jfiejL Tihrfieaf jf skdf hY. Drm qy jLfq dy aDfr qy jfrI rwKI jf rhI rYjLrvysLn qF AultI gMgf hY ijs rfhIN grIbI Bog rhy dilqF dy nfl nfl, rvfieqI qOr qy AuWc brfdrIaF khy jFdy lok, asl ivwc pCVIaF sLRyxIaF bx jfxgy.

jfq, brfdrI qy Drm qy aDfirq rYjLrvysLn, votF btorn leI iewk Cl hY, idKfvf hY, qy byiensfPI hY. ies nUM qurq afriQk aDfr qy bdl dyxf cfhIdf hY.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here