www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

'vYt' tYks isstm df ivroD kr ky iBRsLfcfr 'c hvf BrdIaF Bfrq dIaF rfjsI pfrtIaF

        pMjfb 'c kflj dI pVHfeI dOrfn arQ-sLfsqr dy mjLmUn 'c piVHaf krdy sF ik Bfrq grIb bfisLMidaF nflL Biraf hoieaf amIr dysL hY. ijhVy bdysLI BfrqI, Bfrq ivwc afpxy rwjy-puwjy irsLqydfrF, snyhIaF aqy imwqrF jF aPLsrF qy rfjnIqk lIzrF nUM AunHF dIaF mihlnumf koTIaF 'c ''syvf df mOkf" bKLsL ky vfips af jFdy ny, AunHF nUM afpxy AunHF myjLbfnF dI amIrI qoN ieh BulyKf lwg jFdf hY ik Bfrq ivwc qF sLfied sfry hI lok mOjF AuzfAuNdy ny, qy ieh vI ik sfry df sfrf Bfrq sLfied bhuq 'amIr' ho igaf hY. pr bYNk krijLaF, jfalI bIjF qy nklI kIVymfr dvfeIaF dy ClxI kIqy grIb ikrsfnF, mihMgfeI dy BMny kMmIaF, byrujLgfrI dI iCwlI juafnI aqy sLihrF dIaF DuaFKIaF bsqIaF 'c grIbI dI cwkI JoNdy kroVF lokF nUM jy kr rqf ku Kurc ky dyKIey qF dysL dI kMgflI AuWqy DfhF inwklL jFdIaF ny.

        ieh hkIkq hY ik gLrIbI, iksy vI mulk dy iBRsLt rfj pRbMD nflL juVI hoeI huMdI hY. qy iBRsLtfcfr df hkUmqI qfkq nflL pfxI qy iswlH vflLf irsLqf huMdf hY. hkUmq inwky qoN inwky adfry qoN lY ky surg dI nMbrdfrI qIk BfvyN iksy vI pwDr 'qy hovy, iBRsLtfcfr df hkUmq 'c Cfa jfxf lfjLmI qy kudrqI hY. msln inwkI qoN inwkI hkUmq iewk Gr dI lfxydfrI dI huMdI hY ijWQy kuMjI-muKiqafr ivakqI, duwD vwD pIx cfh 'c KMz dy cfry dfxy vwD pf lYx qy jF corIEN dflL 'c iGE df cmcf rlLf lYx vrgy iksy nf iksy rUp ivwc QoVHf bhuq iBRsLtfcfr krdf hI krdf hY. iBRsLtfcfr df jjLbf iensfn ivwc kudrq ny eynI burI qrHF Biraf hY ik ies qoN nf Gr bcy ny, nf ividak adfry, nf srkfrI adfry qy nf hI srkfrF. ies qoN qF rwb df Gr smJy jFdy Dfrimk adfry qy Dfrimk sQfn vI nhIN bc sky.  gurdvfiraF, mMdrF, msIqF qy crcF 'c pRbMDk kmytIaF dI imlIBugq nflL lwKF df mfl iBRsLt sfDnF rfhIN ieDr AuDr Gumfieaf jFdf hY. ipwCy jyhy nfrQ amrIkf dy iewk vwzy gurdvfry dy Kfqy dI 70 hjLfr dI zflr dI kurkI 'qy vI lokF dIaF iehI AuNglF AuTdIaF hn ik Auh vI pRbMDkF dy jfx-buJ ky mIsxy bxn nflL hoeI aqy awj dy Ausy gurdvfry dy pRbMDk, kurkI krfAux vfly ivakqI dy hwk ivwc hI Bugq rhy dwsy jFdy ny.

        1947 'c aMgryjLF dy cly jfx qoN bfad Bfrq AuWpr bhuqf lMmf smF rfj kFgrs pfrtI ny kIqf, qy bIqy dhfky 'c, keI sfl kFgrs nUM 'iBRsLtfcfr dI mF' afK afK ky kosx vflI 'BfrqI jMqf pfrtI' vI Cy ku sfl Bfrq dI hkUmq df stIairMg afpxy hwQF 'c lYx df suafd dyK cuwkI hY. bI jy pI df ikrdfr dyK lvo jF kFgrs df, iswtf iehI inwkldf hY ik awj jy Bfrq df cOkIdfry qoN lY ky pRDn mMqrI qwk df hr adfrf iBRsLtfcfr 'c glL glL zuwb cuwkf hY; qF ies df syhrf jF ku-syhrf ienHF dohF pfrtIaF nUM hI jFdf hY.

        ijvyN ik AuWpr iliKaf igaf hY, hkUmq qy iBRsLtfcfr dI sFJ dMd qy kryVy vflLI hY, pr hr kukrm vFg iBRsLtfcfr dI vI koeI hwd huMdI hY. ijvyN iewk ivakqI qF lokF dy nhuM hI KFdf hovy qy dUsrf bxIaF bxfeIaF bfhF hI inglL jFdf hovy, ies ivwc zfZf PLrk huMdf hY. Bfrq df pRDfn mMqrI nrismhF rfE, rih cuwikaf gRih mMqrI bUtf isMG, sfbkf mMqrI azvfnI, ihmfcl vflLf sfbkf kyNdrI mMqrI suK rfm, ieh sB iBRsLtfcfr 'c dysL dIaF bfhF inglx vfilaF dIaF klfsIkl imsflF hn.

        iBRsLftcfr dy mdmly 'c pMjfb 'qy Jfq mfrIey qF byVf hI gLrk hoieaf ipaf hY. iBRsLtfcfr df bIj qF BrvyN iCwty dy dy ky kFgrs ny bIijaf sI, pr iBRsLtfcfr dI PLsl nUM, XUrIaf pf pf ky lih lih krdI PLsl 'c, 'pMQk' hox df zrfmf krn vflLy akflIaF ny vtfieaf. pbilk srivs kimsLn dy cyarmYn rvI iswDU vrgy bdnfm ivakqI dIaF vwZIKorI krn leI KulHIaF vfgF, rxjIq isMG vrgy rfj dy dfavydfr, srdfr bfdl ny hI CwzIaF sn. bfdl sfihb ny pMjfb AuWqy afpxy pMj sflf rfj dOrfn, kyNdr ivwc rfj krdI afpxI BfeIvfl BfrqI jMqf pfrtI qoN iewk vfr shuM Kfx leI vI nf qF cMzIgVH mMigaf, nf pMjfbI boldy ielfky, nf anMdpur df mqf, nf sUby leI vwD aiDkfr, nf dirafeI pfxI qy nf hI koeI hor mMg, pr eyzy vwzy iBRsLt evI iswDU dI BfrqI pwDr dy kimsLn ivwc inXukqI leI vfr vfr isPLfrsL pRDfn mMqrI vfjpfeI kolL krnf nhIN Buwly. pMjfb nUM mhfrfjf rxjIq isMG vrgf rfj dyx dy CuxCuxy idKf ky pMj sfl notF nflL Bry sUtkysF dy itwibaF dI gurj qF BfvyN bfdl sfihb dy hwQF 'c hI dwsI jFdI hY pRMqU minstrF dI DfV 'c anykF hI 'suwcy' JUTy qy icVIaF 'qoqy' vI notF dIaF borIaF rwj ky TUMgdy rhy. jdoN BfKVy 'c hI pfxI musLk jfvy qF mogy, biTMzy, jlLMDr qy hor QfvF dIaF nihrF, sUieaF qy KfilaF 'c iPLltr kIqf pfxI ikwQoN af skdf hY? nqIjf ieh hY ik pMjfb ivwc nf qF iksy cMgy kors df dfKLlf hI irsLvq ibnF imldf hY, nf koeI nOkrI hI irsLvq ibnF muskrfAuNdI hY qy nf koeI bdlI qy qrwkI hI irsLvq dI cft ibnF psmdI hY.

        vYsy qF sfrf Bfrq hI irsLvqKorI qy iBRsLtfcfr dy DUMeyN 'c Bsm ho cuwkf hY pr sfzf bhuqf srokfr qF pMjfb nflL hI hY. pMjfb ivwc hr rMg dy rfjnIqk afgU, hr rfjnIqk pfrtI qy hr srkfrI mihkmy ivwc irsLvqKorI qy iBRsLtfcfr df icwkV vgdf hY. rfjnIqkF, aPLsrF qy ibEpfrI lokF df afps ivwc ailKq smJOqf hY ijs aDIn ieh sfry lok, pMjfb dy lokF nUM luwtx leI iewk dUjy dy shfiek bx gey ny. aPLsrF nUM rfjnIqk lok CqrI dyNdy ny, ijs dy bdly, aPLsr lok,  iBRsLt rfjnIqkF nUM kfnUMnI isLkMijaF qoN bcfAuNdy ny qy AuDr ibEpfrI vrg aPLsrF qy rfjnIqkF, dohF nUM hI burkI suwt ky pMjfb nUM lutdf hY. ieh gwl pMjfb df hr rfjnIqk qy hr aPLsr BlI pRkfr jfxdf hY ik puls dy mhIny bwDy hoey ny, afbkfrI mihkmf sLryafm irsLvq lYNdf hY, aPLsr BfvyN iksy vI mihkmy 'c hovy, ijwQy guMjfiesL hY, Aus ny burk mfrnf hI mfrnf hY. aPLsr qF kI, hux qF inwky qoN inwkf cpVfsI vI sLfm nUM irsLvq dy pYisaF nflL JolLf Br ky iljFdf hY. iesy leI ijMnI dyr pMjfb ivwc akflI hn jF kFgrsI, iBRsLtfcfr qy irsLvqKorI nUM bMd kIqf hI nhIN jf skdf ikAuNik ies irsLvqKorI nUM nwQ pf ky nf rfjnIqk qy nf hI aPLsrsLfhI afpxy pYrF 'qy kuhfVf ikAuN mfrngy?

        pMjfb dy bpfrI sO rupey df tYks srkfrI KLjLfny 'c jmFH krfAux dI QF swqr afpxI jyb 'c pf ky, qIh rupey aPLsrF dI JolI 'c suwt dyNdy ny. AuhnF qIhF dI vMz Pyr QwilENN cpVfsI qoN sLurU ho ky cMzIgVH qIk mfr krdI hY. iesy leI sVkF ipMjr hoeIaF peIaF ny, pul bxdy mgroN pr pihlI bfrsL 'c hI Kur ky jLmIn 'c pihlF jIr jFdy ny. ibjlI dIaF kuMzIaF lf lf ky ibjlI borz df KUn hI sUq ilaf igaf hY. srkfry drbfry phuMc vfly ivakqI ibnf-prmtoN bwsF clfeI iPrdy ny. srkfrI KLjLfnf suMnf nf hoAU qF hor kI hoAU?

        awj kwl sfry Bfrq ivwc 'vYt' nfmI tYks isstm lfgU kIqf jf irhf hY pr pMjfb smyq sfry Bfrq df bpfrI qbkf 'vYt' nfm dy ies tYks isstm dy iKLlfPL ikrpfnF sUqI Kloqf hY. bhfnf ieh ik ies nflL bpfrI vrg, tYks iekwTf krn vflLy ienspYktrF df gLulfm bx jfvygf. ieh bFgF vI  idwqIaF jf rhIaF hn ik ies isstm nflL cIjLF dIaF kImqF vD jfxgIaF qy boJ afm lokF 'qy pvygf. ieh sfrf rOlLf qy vfvylf iblkul hI inrmUl hY. asl gwl ieh hY ik 'vYt' isstm lfgU hox nflL bpfrIaF vwloN kIqI jFdI arbF rupey dI tYks corI nUM TwlH pYNdI hY. ieh isstm lfgU hox nflL cIjLF vsqF AuWqy anykF pVfvF 'qy tYks lwgx dI QF, mfl dy iqafr hox vflI QF 'qy hI tYks lwgxf hY ijs nflL QF QF kfgjLI kfrvfeIaF leI lfey ienspYkrF df boJ kfPLI hwd qIk lih jfvygf; pr ieh isstm vpfrIaF dy iKLlfPL ies leI jFdf hY ik ies ivwc tYks dI hyrfPyrI dIaF morIaF bMd huMdIaF hn. mjLy vflI gwl ieh hY ik vYt isstm df muZlf qjrbf, Cy sfl Bfrq dI rfjgwdI df anMd mfx ky hfly ipCly sfl hI AuWqrI, BfrqI jMqf pfrtI ny kIqf sI aqy ies KLUbsUrq qjrby df nqIjf sfhmxy ieh afieaf ik tYks corI rukx nflL srkfrI KLjLfnf mflomfl ho igaf pr cIjLF dy Bfa nhIN vDy. agr ieh isstm lfgU ho jfvy qF tYks corI nUM moNdf lwgx nflL srkfrF amIr ho jfxgIaF ijs df lfB afm lokF nUM hI hox dI guMjfiesL hY. pr Bfrq qy pMjfb dIaF rfjsI pfrtIaF hr qrHF dI nYiqkqf nUM gMdIaF CpVIaF 'c Auqfr afeIaF hn, ies leI afp hI ies isstm nUM kfmXfbI nflL lfgU krn vflI BfrqI jMqf pfrtI hI, isrPL kFgrs dI ivroDI hox sdkf, ies isstm dy ivroD ivwc vpfrIaF nflL jf KVHI hY. iehI hfl pMQk mKOtf pfAux vflI akflI pfrtI df hY. akflI dl vfly qy BfrqI jMqIey, ies sLfndfr, lokpwKI tYks isstm df ivroD isrPL rfjsI lfhf lYx leI ies vfsqy hI kr rhy hn ikAuNik ieh sLfndfr isstm AunHF dI ivroDI pfrtI kFgrs vwloN lfgU kIqf jf irhf hY. XfnI dysL dy aqy lokF dy muPLfd nflL ienHF pfrtIaF nUM koeI vfsqf nhIN, isrPL ivroD krn leI hI ivroD kIqf jf irhf hY. kI ies df mqlb ieh nhIN inwkldf ik dysL nUM bcfAux df nftk krn vflIaF rfjnIqk pfrtIaF hI dysL ivwc PYly iBRsLtfcfr ivwc PUk Brn dy rsqy peIaF hoeIaF ny. ienHF pfrtIaF dy ies lok-ivroDI ikrdfr nUM lok kdoN smJxgy?

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here