www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

ibdysLIaF df pMjfb 'c pUMjI lfAux df cfa:

bhuq pCqfEgy itwby 'qy iGE zolH ky?

        aOrq 'c afm qOr 'qy pyikaF df hyj hor iksy irsLqy nflLoN kuJ ijLafdf hI huMdf hY. Auh pyky Gr dI vfr vfr suK mMgdI hY, pyikaF leI ardfsF krdI hY, BrfvF dy ivafhF 'qy KusLIaF 'c KIvI hoeI, Auh afpxy shuiraF qoN Biraf mylL lY ky pyky phuMcdI aY, BqIjy-BqIjIaF qoN sdky jFdI hY, pyikaF qoN afey lfgI df vI rwb vFg siqkfr krdI hY. pyky jfx dI qFG 'c sOx dIaF qIaF df ieMqjLfr, PLOj 'c BrqI hoey swjx dI sflfnf CuwtI vFg, krdI hY.

        asIN hF ihMmqI pMjfbI, ijnHF ny inwky inwky anykF hI pMjfb dunIaF dy hr iKwqy 'c jf vsfey hn; sfzy 'coN bhuiqaF leI pMjfb pyikaF dy smfn hY. pMjfb dI KLYr qy pMjfb jfx dI qFG sfzIaF socF 'c inrMqr CxkdI rihMdI hY. pMjfb df koeI muMzf-kuVI iksy pVHfeI dy  mukfbly 'c jF iksy Kyz mukfbly 'c jF iksy hor iewjLqdfr sLoaby 'c nfmxf kmf lvy qF, BqIjy dI pRfpqI sux ky, shury Gr bYTI lVkI vFg KIvy asIN vI huMdy aF.

        pMjfb nflL iesy jjLbfqI sFJ kfrn, sfzy 'coN keI lok afpxI KLUn psIny dI kmfeI pMjfb ivwc iksy ibjLnYWs ivwc lf ky pMjfb nUM afrQk qOr 'qy KLusLhfl bxfAux leI Aus vkq Auqfvly ho jFdy ny jdoN pMjfb srkfr df koeI AuWc aPLsr, koeI vjLIr jF koeI aYm aYl ey AunHF nUM pMjfb dy Bly dy vfsqy nflL jjLbfqI kr ky pMjfb leI kuJ krn dI pRyrnf dyNdf hY.

        pMjfb dI KLYr mMgxI iblkul vfjb hY, pMjfb leI idl 'c qVPL leI iPLrnf iblkul jfiejL hY, pMjfb dI rfjsI, smfjk, qy afriQk hflq leI drd rwKxf iblkul sfzy pMjfbI suBfa nflL mylL KFdf hY, mgr awj dy irsLvqI qy isafsI qOr qy ivsPotk mhOl ivwc, pMjfb leI jjLbfqI lgfE aDIn afpxI KLUn-psIny dI kmfeI pMjfb iljf ky,  kfrobfr 'c 'roVH' dyxI isry dI nfdfnI hY.

        cMzIgVH siQq sfzy pwqrkfr imwqr, srvmIq, anusfr pMjfb ivwc sYrF krn afAuNdy bdysLI pMjfbIaF nUM awj kwl 'murgLfbIaF' dy nfm nflL pukfiraf jfx lwg ipaf hY. isaflF dI ruwqy pMjfb dI sYr leI inwklLy bdysLI pMjfbIaF leI ieh 'qKLwls' hY qF bhuq hI ZuwkvF hY, pr ies qoN vI ZukvF hovygf ienFH nUM 'kUMjF' df iKLqfb dy dyxf. ijvyN isaflF 'c kUMjF phfVF dI TMz qoN iejfjLq lY ky mYdfnF 'c af AuWqrdIaF ny, iesy ipMgl qihq srd mulkF 'c bsr krdy bhuqy pMjfbI pMjfb df gyVf isaflF ivwc hI lfAuNdy ny. ies qoN ibnf iewk hor kfrn vI hY ienHf pMjfbIaF nUM 'kUMjF' afKx df: Auh ieh ik 'BolIaF' kUMjF vFg hI, bdysLF 'coN pMjfb CuwtIaF kwtx jFdy isry dy cusq pMjfbIaF nUM vI pMjfb dy lok kUMjF vFg ClLx ivwc kmfl kr idMdy ny. iksy dukfn ivwc cly jfE, qy afpxI pCfx CupfAux dI lwK koisLsL kro, qF vI dukfndfr do imMt ivwc smJ jFdf hY ik Aus dI dukfn ivwc 'kUMj' AuWqr afeI hY. cIjLF vycx vylLy Auh iPLr bdysLoN AuWqr afeI kUMj df kwlf kwlf KMB puwt sutdf hY.

        iehI hfl hY pMjfb dI pYr dy aMgUTy qoN isr dy afKLLrI vflL qIk iBRsLt hoeI aPLsrsLfhI qy dPLqrI bfbUaF df. qy iehI hfl hY pRfprtI eyjMtF, rfjnIqkF qy mMqrIaf df. bfhroN geI kUMj ikqy AunHF dI cuMglL 'c Ps jfvy shI, idnF 'c hI "asQeIaF" bxf ky Dr dyNdy ny.  pUMjI lgfAuxf gLmly 'c pOdf lgfAux dy brfbr nhIN hY. iksy vI kMm 'c pYsf lfAuxf hovy, qF pihlF qF jLmIn cfhIdI hY, dPLqr cfhIdf hY, drjxf iksm dy lfeIsMs cfhIdy ny, qy drjxf rMgF dy 'no-abjYksLn' sritwPIkt cfhIdy ny.

        pihlI gwl qF ieh ik quhfnUM nhIN pqf peI ijhVI jLmIn quhfnUM vycI jf rhI hY Auh Ausy ivakqI dI hY ijhVf vycxhfrf bx ky qsIldr dy dPLqr 'c quhfQoN pYsy vsUl kr irhf hY. AuQy qF 'BolI kUMj' dIaf botIaF vMzx leI pRfprtI zIlr, ptvfrI, qsIldfr qy AuWpr minstr qIk ny pihlF hI ZyrIaF pfeIaF huMdIaF ny. qrs, eImfndfrI qy rihm nfm dI cIjL dI afs Aus iBRsLt aPsrI injLfm ivwc ieMJ hI hY ijvyN koeI mfrUQl dy itwibaF 'c brPL qoVn leI sUaf cuwkI iPLrdf hovy. ies islisly ivwc asIN iewk kyNdrI mMqrI dI Audfhrn dyNdy hF ik mMqrI dy ipMz dy iewk 'nMg niKwD' pr cflfk ivakqI ny mMqrI dI, Aus dy ipMz 'c hI peI, iewk eykV jLmIn ptvfrI qy qsIldfr nflL imlL ky afpxy nfm Aus vkq krf leI  sI jdoN mMqrI jI kyNdr ivwc mMqrI sn aqy AunFH dI jY jY kfr pMjfb Br ivwc huMdI sI. qy bdysLoN geI kUMj dI qF AuWQy Blf aOkfq hI kI ho skdI hY?

        jLmIn jF iblizMg KLrIdx dy nflL hI af jFdf hY lfeIsMs qy no-abjYksLnF df lMmf qy guMJlLdfr cwkr ijs ivwc iBRsLt krmcfrI, ienspYktr qy aPLsr vwizaF vwizaF nUM npIV suwtdy ny. PLyr jy kfrobfr sLurU ho vI jfvy, qF ienspYktrI rfj ivwc hr mihkmy dy cpVfsI qoN lY ky mMqrI qIk dy mUMh 'c 'hwz' QuMnxf pYNdf hY. ies leI agr qF AuQy COzy lhux, hmfm 'c nMgy hox, hyrfPyrIaF 'c Duwq hox dI ihMmq hY qd qF jIa sdky jfE, pr agr eImfndfrI qy BlmfxsI nflL AuQy kuJ Kwtx-kmfAux qy pMjfb dI syvf krn df supnf qy Brm pflLI bYTy hoN, qF sLfm nUM brYNptn dy plfijLaF 'c cwkr mfro qy rfq nUM kflLy lybl nflL guPLqgU kr ky arfm nflL svoN.

        pMjfb ivwc pYsf lfAux qoN guryjL krn dy msLvry dy sbMD ivwc hI iekw hor muwdf vI ivcfrn vflLf hY. Auh hY AunHF isr-iPLiraF df awj kwl ibhfr qy XU pI qoN rojLI-rotI leI pMjfb ivwc imwtI Cfxdy prvfsI mjLdUrF iKLlfPL CyiVaf hoieaf rfg 'iqAUVI'. ieh AuhI inwk-njLrIey hn ijnHF ny 1980ivaF 'c ihMdUaF nUM pMjfb Cwz jfx dy nfdrsLfhI hukm sLryHafm aKLbfrF rfhIN cfVHy qy iPLr mony qy dfVHIkwtIaF nUM bwsF 'coN lfh lfh ky ey ky 47 df cfrf bxfieaf: ienHF dIaF iswK-PLlsPLy nUM imDdIaF, kflLIaF krqUqF ny sfry ihMdosqfn ivwc iswKF leI nPLrq df Auh bIj bIijaf ijhVf ieMdrf dy kql qoN bfad jd sOx AuWgIaF KuMbF vFg AuWigaf qF sfry Bfrq ivwc pwgF qy dfhiVaF nUM Bsm kr igaf. dysL-ibdysL 'c arfm dI ijMLdgI bsr krdy iehnF 'sLuglKorF' nUM pMjfb qoN bfhr sfry Bfrq ivwc rwjvIN qy iewjLq dI rotI KFdy awDf kroV iswKF dI brbfdI df koeI iPLkr nhIN, ies leI iehnF dI cwuk 'c af ky iksy AuWlU dy pwTy ny agr pMjfb 'c iksy jgHf pMj swq prvfsI mjLdUr Jtkfa idwqy qF ies nflL pMjfb dy ihMdUaF iswKF ivckfr kihr dI Auh awg mwcxI hY ijhVI ieh isriPLry mcfAuxI chuMdy ny. ihMdUaF dI bhu-igxqI ikAuNik sLihrF 'c hY ies leI PLsfd qy sfVPUk vI sLihrF 'c hI kyNdrq hoxI hY, qy AuDr kfrobfr vI bfhroN gey ivakqI nUM sLihr ivwc hI KolHxf pYxf hY, ies leI aPLsrsLfhI vwloN ibdysLI ivakqI dy hwzF 'qy CwizaF mfVf-motf mfs, mfxsUM mfxsUM krdy kwtVpMQIaF dIaF imhrbfnIaF nflL pqf nhIN kdoN PLsfdF dI Byt cVH jfxf hY.

        ies leI jjLbfqI ho ky afpxI ikrq kmfeI dy iGE df GVf itwibaF 'c ies afs 'qy nf zolH bYiTE ik ies nflL itwibaF 'c PulvfVI AuWg KlovygI.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here