www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

moeI muMnI dy lfvfrs bwcy

bMdy aMdr cuwp-cfp hONkdy psLU dI Kqrnfk kivqf

 

jlMDr dy bjLfrF, glIaF qy sVkF qy iewk aOrq GuMmdI iPrdI sI: nf Aus df koeI itkfxf sI, nf Gr-Gft, qy nf prvfr. nf Auhdf sLfied koeI nfm hI sI. ijwQy rfq peI AuQy hI sON geI. jy ikDry kuC Kfx leI iml igaf, qF Kf ilaf, nhIN qF nf shI. Auh aOrq mfnisk rogx sI. nf Auh srIrk sPfeI dI vfkP sI, nf nhfAux-Dox hI Aus dI rojLfnf ijLMdgI df ihwsf sI. isr c jUMaF dI sMGxI abfdI, qy DOx qoN sLurU ho ky pYrF dIaF qlIaF qIk mYl dI iewk motI qih. ijhVf pfitaf-JIitaf kwpVf iksy ny dy idwqf, Auh lIr lIr hox qIk srIr qoN kdy vwK nhIN hoieaf hoxf. mfnisk rogx hox kfrn, srIrk ml-mUqr nfl iswJx dI grfmr Aus dI pkV ivwc nhIN sI.

pr ies sB kuJ dy bfvjUd Aus dy ijsm qy aOrq dI pihcfx vfly do aihm aMg vI sn. aOrqF leI rfKvF rwiKaf, kudrq df mhInyvfr islislf Aus mfnisk rogx qy vI lfgU huMdf sI.

iPr lokF dyiKaf ik inQfvIN, gMdgI dI BMnI qy mfnisk rog dI npIVI Aus aOrq df pyt Puwl ky gol ho igaf hY. lokF puls nUM KLbr kIqI, pr puls ny Aus qoN pfgl c AulJ ky kI Kwtxf sI; puls nUM qF asfmIaF cfhIdIaF ny ijnHF coN sLfm qIk pMj swq hjLfr incoiVaf jf sky.

qy iPr iksy dieafvfn ny jyb coN pYsy KLrc ky Aus nUM hspqfl dfKLl krf idwqf ijwQy Aus df nfm muMnI pRcwlq ho igaf. lokF qF Aus df muMnI nfm kuVIaF nUM muMnI khy jfx dy irvfj vjoN hI pf ilaf hovygf, pr asl ivwc Auh ies siBak smfj vwloN iewk psLU vFg muMn leI geI sI. muMnI ny do puwqrF nUM jnm dy ky ies sMsfr nUM pwkI alivdf afK idwqI. kihMdy ny ik PuwlF vFg tihkdy ienHF lVikaF nUM god lYx dy cfhvfnF dIaF kqfrF lwgIaF hoeIaF ny. pr afpxy afly duafly gMdgI qy mfnisk rog df aflm lpyt ky qurI iPrdI ies aBfgx dy ijsm nUM nocx leI ikMnIaF asl qy ikMnIaF supneI kqfrF lwgIaF hoxgIaF, ieh vI ivcfrn vflI gwl hY. sLrfPLq, Dfrimkqf, qy bfielm hox df mKOtf pihnI ivcr rhy ies sMsfr ivwc, ies aOrq df grBvqI ho jfxf, iensfn aMdr KOldI gMdgI qy psLUibrqI df jfgdf sbUq hY.

ivcfrn vflI gwl ieh hY ik muMnI dy lfvfrs bwicaF nUM svIkfrn leI lMmIaF kqfrF lfAux vfly ieh Blymfxs lok AudoN ikwQy sn jdoN 30-35 sfl dI ieh aOrq, mfnisk rog dI lpyt c af ky, dr dr BtkdI iPr rhI sI. irsLIaF, munIaF, pIrF-PkIrF qy gurUaF qy mfx krn vflf ieh kYsf smfj hY ijwQy iksy Dfrimk sQfn dI iewk iewt AuWKV jfx qy qlvfrF qy qrsLUl iBVn lwg jFdy ny, qy ijwQy PslF df AujfVf krdIaF iPrdIaF avfrf gfeIaF dy sotI vwjx qy qVQwlI mcf idwqI jFdI hY, pr mfnisk rog qoN pIVq iewk nOjvfn aOrq nUM afpxI iksmq nfl afp hI iswJx leI Cwz idwqf jFdf hY.

ies pRsMg df iewk hor pihlU vI hY: Auh ieh ik sYNkVy sdIaF qoN XwgF qy hvnF df aMq nhIN irhf, mMdrF msIqF qy gurdvfiraF c Dfrimk gRMQF dy pfTF dIaF amuwk lVIaF cwlI jFdIaF ny. kIrqn df aruk prvfh hY. ngr kIrqn inwkldy ny. pUjf df amuwk islislf cldf hY. ardfsF  dIaF BIVF hn, nmfjLF dy Zyr hn, twlIaF df sLor hY, qy igrijaF c bfeIblF dIaF kQfvF df prvfh hY. pr ies sfry BIV-BVwky vfly myly c iensfn ikwQy hY? KUbsUrq ilbfs hn, ieqr-PulylF c iBwjy ijsm hn, pr bMdy df aMdr, gMdgI dI iewk cuwp-cfp sLUkdI ndI sFBI bYTf hY. cMdF qfiraF dI prkrmf kr ky kwdfvfr hox df dfavf krn vflf iensfn, mnuwKI ikrdfr ivwc ikwzf bOxf hY, ies df sbUq jlMDr c Aus mfnisk rogx dy pyt coN inwkly do lfvfrsF dy ichiraF c KuixaF hoieaf hY.

afpxy ivrsy qy Pokf mfx krn qoN sfnUM kOx rok skdf hY? afpxy ieiqhfs dIaF KoKlIaF qfrIPF dy aMbfr lfAux dI iks nUM mnfhI hY? pr hkIkqn asIN bYTy ikwQy ku hF?

Aus byvws qy lfcfr mfnisk rogx dy, gMdgI c ilbyV idwqy gey ijsm nUM kfm dI awg buJfAux leI vrqx vfly kOx hn, ieh iewk Byd hI rhygf. Auh koeI afdI CVf vI ho skdf hY, koeI mMgqf vI, qy koeI iewjLqdfr ivakqI vI. pr Auh sI koeI bMdf hI. qy bMdf igrfvt dIaF sfrIaF hwdF twp ky, iewk lfcfr qy pfgl aOrq dy bImfr aMgF qIk igr skdf hY, ieh iewk zfZy iPkr vflI gwl hY.

pr ies igrfvt dy ipwCy, bMdy aMdr afid kfl qoN suwqI hYvfnIaq dy nfl nfl ieh hkIkq vI hY ik asIN kudrq vwloN aOrq-mrd dI anupfq ivwc rwKy jFdy bYlYNs nfl KLqrnfk CyVCfV sLurU kIqI hoeI hY. ijsmfnI bImfrIaF df Qhu-pqf lYx leI bxfeIaF geIaF skYinMg msLInf nfl asIN mfvF dIaF kuwKF ivwc hI puMgrIaF lVkIaF df isLkfr krnf sLurU kr idwqf hY. iensfnF vwloN mnuwKI ijLMdgI nUM qbfhI vwl iljfx vflI eys privrqI df iPkr nf sfDF sMqF nUM hY, nf isafsqdfnF nUM qy nf hI Dfrimk adfiraf nUM. kuVIaF-muMizaF dI igxqI df ieh icwbf ho igaf anupfq, sfzy smfj ivwc jurmF nUM ajyhf jnm dyx dy rsqy pY igaf hY ijs nfl iensfnI ijLMdgI iewk qrFH nfl KLfqmy vwl vDx lwg peI hY. jy DIaF nUM pyt c mfry jfx df ieh islislf ieMJ hI cldf irhf qF aOrqF dy sfQ qoN vFJy rih gey mrdF dy JuMz, iewk qF muMzy-bfjLI qy smilMgqf vwl vDxgy qy dUsrf aOrq df cfihaf axcfihaf sfQ mfnx leI ieh lok iewk dUjy nfl JoitaF vFg Kihx dy rsqy pYxgy, qy aOrqF nfl hr iksm df jbr-ijnFh krn vwl ruicq hoxgy ijs nfl smfj ivc aPrf-qPrf qy bycYnI df mhOl bxygf.

jlMDr dIaF kMDF dy Auhly Aus mfnisk rogx nfl vriqaf kihr, sfzy smfj dy ieKLLlfkI qOr qy iewk hor invfx c igr jfx dI icqfvnI hY. Aus aOrq dy ieh do lfvfrs bwcy asl ivwc sfzy smfj dy nYiqk pwKoN lfvfrs ho jfx dI insLfnI dy qOr qy ley jfxy cfhIdy hn.

irsLvqKorI, iBRsLtfcfr qy qfkq dI BwuK ivwc aMnyH ho gey sfzy isafsI qy Dfrimk nyqfvF ny agr BrUx hwiqaf dI ies guMgI hnyrI qy kfbU nf pfieaf qF afAux vflf smF sfnUM JwKV vFg Auzf ky lY rol dyvygf.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here