www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

PLYzrl coxF dy bwdlL: cMgy-Bly  lok 'bMidaF' qoN KuMbF bxn lwgy!!

          PLYzrl coxF df 'sfvx' hfly aYlfinaF nhIN igaf, pr ikAuNik ilbrl pfrtI vwloN kIqy gey 25 kroV zflr dy 'mhF GplLy' kfrn coxF dI bwdlLvfeI ijhI mMzlfAux jLrUr lwg peI hY, ies leI sMGxI pMjfbI vsoN vflLy grytr trFto eyrIaf (jI[ tI[ ey[) ivwc anykF hI cMgy Bly pMjfbI ivakqI, sfAux ivwc AuWgx aqy awsU-kwqy 'c alop ho jfx vflLyy Gfh-PUs qy KuMbF ivwc vtx leI, cuMJF GsfAux lwg pey ny.

          lokrfj dIaF axigxq KLUbIaF ny qy axigxq hI KLfmIaF; qy iehnF axigxq KLfmIaF ivwcoN iewk vwzI KLfmI ieh hY ik ieh hr ivakqI nUM coxF ivwc AumIdvfr bxn dI KulH dyNdf hY. AumIdvfr 'qy koeI bMDn nhIN ik Auh ikMnF piVHaf hY, kI qjrbf rKdf hY, ikho ijhy ipCokV 'c jVF ny Aus dIaF, qy iks qrHF dy lokF nflL Ausdf AuWTx bYTx hY. sfDU mhfqmf, bdmfsL qy guMzy qoN lY ky XwBlLF dy isrqfj qIk nUM vI lokrfj 'c cox lVn df hwk hY. ijMnI dyr kort-kcihrI ny iksy ivakqI nUM dosLI nhIN aYlfinaF huMdf EnI dyr kroVF df GplLf krn vflLf hr lflU pRsfd, hr suK rfm, hr nrismhF rfE qy eyQoN qIk ik iBRsLtfcfr df mhF-cYNpIan rvI iswDU vI cox mYdfn 'c QfpIaF mfrn df hwk rKdf hY.

          hr ivakqI nUM coxF 'c Klox df hwk dyxF koeI mfVI gwl nhIN ikAuNik ieh vI qF hkIkq hY ik pVHy ilKy hox nflL ivakqI lfjLmI qOr 'qy rfjsI ipV df sLfhasvfr hox dI pdvI hfsl nhIN kr jFdf qy ieiqhfs ivwc ajyhIaF imsflF vI imlLdIaF ny ijwQy igafnI jLYl isMG vrgy Cy jmfqF pVHy ivakqI ny pihlF qF pMjfb 'qy kfmXfbI nflL hkUmq kIqI qy iPLr Bfrq dI kyNdrI srkfr 'c kYbint pwDr dI iminstrI lYx qoN bfad rfsLtrpqI dI AupfDI qIk df hYrfnkuMn sPLr kIqf.

          pr cUMZI ku Br jmfqF pVHy hox vflLy igafnI jLYl isMG dI lfsfnI kfmXfbI df mqlb ieh nhIN ik hr PuMmx isEN qy duMmx isEN, jF hr vlYqI rfm qy hr rPLIk muhMmd hI Cy jmfqF pVHn qoN bfad rfsLtrpqI dI cox leI PMz iekwTf krn lwg jfvy! ieiqhfsk qOr 'qy ies hkIkq nUM smJxf jLrUrI hY ik awj dy guMJlLdfr sMsfr qy guMJlLdfr hI pfrlImYNtrI isstm ivwc, kYnzf vrgy mulk 'c,  kfmXfbI nflL iewk aYm[ pI[ jF aYm[ pI[ pI[ dI BUimkf inBfAux leI, kfnUMnF dI BrpUr jfxkfrI, guMJlLdfr aMgryjLI nUM smJx dI smrwQf qy kIl suwtx vflLI aMgryjLI bol skx df hunr hoxf pihlIaF sLrqF hn ikAuNik aYm[ pI[ jF aYm[ pI[ pI[ dI jfb isrPL pfrlImYNt jF asMblI 'c jf ky ibtr ibtr dUijaF vwlIN qwkI jfxF hI nhIN sgoN bihs nUM smJxf qy bihs ivwc ihwsf lYxf sfzy numfieMidaF df muZlf kMm huMdf hY.

          pr ijs iksm dy BfrqI mUl dy bMdy asIN ipClIaF PLYzrl coxF qoN pihlF pfrlImYNt ivwc trFto dy ielfky 'coN Byjdy rhy hF, AuhnF df rIkfrz iehI dsdf hY ik pfrlImYNt ivwc cuwp rihx dI gurj AunHF ny iksy hor dy hwQ nhIN jfx idwqI.

          sfzI kimAUintI dI smwisaf ieh hY ik dysL qoN swq smuMdr dUr af jfx dy bfvjUd, ijLhnI qOr 'qy asIN hfly vI ipMzF dIaF swQF ivwc hI ivcrdy hF. sfzI ieh ijLhnI kMgflI, hr pwDr dIaF coxF vylLy sfzy lokF vwloN iblkul pMjfb vflLI qrjL 'qy hI dgV dgV krdy iPLrn, ivroDI nUM iTwbIaf lfAux leI sfjLsLF rcx, votF "pwtx" qy iewk dUjy dy sfeIn qoVn ivwc sfPL JlkdI hY. ies dy nflL hI ijvyN akflIaF kFgrsIaF vwloN ipCly 50-60 sfl 'c pMjfb nUM corF qy iBRsLtfcfrIaF df sUbf bxf dyx dy bfvjUd, lok akflIaF nUM 'pMQ' qy kFgrsIaF nUM dilqF dy 'msIhy' mMn ky votF moV moV ky iBRsLtfcfrIaF, sLrfb vycixaF, BuwkI vMzixaF qy smglrF nUM isrPL ies leI hI pfeI jFdy ny ikAuNik ieh qF jI 'pMQ' dy AumIdvfr ny, iesy qrjL 'qy hI ilbrlF dIaF lwKF kmjLorIaF dy bfvjUd sfzy lokF ny ilbrlF nUM hux "pMQ" hI mMn ilaf hY aqy votF moV moV ky ilbrlF nUM hI pfeI jFdy ny.

          KLYr, aYm pI jF aYm pI pI bxnf bhuq hI sMjIdf mfmlf hY ijwQy ies ahudy 'qy phuMcy lokF ny sfzI iksmq GVnI qy sfzy hwkF dI rfKI krnI huMdI hY, pRMqU sfzy lok ienHF ahuidaF 'qy phuMcx nUM iewk 'sLugl' hI ijLafdf smJdy ny. AunHF nUM ies gwl df koeI vfsqf nhIN ik AunHF pfs ies ijMLmyvfrI vflLy ahudy nUM shI qrIky nflL inBfAux leI 'kfblIaq' vI hY jF nhIN, Auh qF ies ahudy nUM afpxI tOhr leI hI vrqdy. nvdIp bYNs qy rUbI Zflf dI gwl vwKrI hY: Auh ies mulk ivwc XUnIvristI pwDr dIaF pVHfeIaF krn qoN bfad aYm pI bxy hn. ieh vwKrI gwl hY ik smilMgI mfmly AuWpr, bYNs qy Zflf nflL sfzy iqwKy mqByd hn ijhVy ik iewk lokrfjI smfj ivwc jfiejL hI hn, pr ienHF mqBydF dy bfvjUd ies hkIkq nUM njLraMdfjL nhIN kIqf jf skdf ik ienHF dohF ivwc hI byiJjk ho ky aMgryjLI ivwc gwlbfq krn dI smrwQf hY. bI sI qoN kMsrvtv pfrtI dI itkt `qy cuxy gey gurmMq gryvfl aqy bIbI nInf gryvfl dI kfrgujLfrI aqy ilafkq vI sLlfGfXog hY.

pr agr asIN sfzy mUl dy trFto ielfky dy bfkI aYm pIaF jF aYm pI pIaF vwl njLr mfrIey qF bhuiqaF df hfl qF iehI hY ik pfrlImYNt jF sUbfeI asMblI 'c koeI cmqkfr idKfAux dI QF ieh lok BogF, sLfdIaF, pfrtIaF jF smfgmF ivwc jf ky BfsLx dyx jF PLotoaF iKcvfAux qy jF ienfm vMzx dIaF rsmF nUM hI afpxI vwzI pRfpqI dy qOr 'qy lYNdy ny. pfrlImYNt jF asMblI ivwc ienHF df krUrf pMjfb dy mhF niKwD aYm pI 'ikwkr isMG' nflL hI imlLdf hY.

          KusLI hovygI agr swc muwc hI kfblIaq vflLf koeI ivakqI sfzy lokF dI numfieMdgI krn leI mYdfn ivwc afvy, pr eyQy qF ijnHF nUM 'iewl df nfm kuwkV' hI afAuNdf hY Eh lok vI coxF dI kbwzI 'c QfpIaF mfrn leI jFGIey suafeI iPrdy ny. ieh lok pwilEN pYsy lf lf ky irsLqydfrF, bylIaF qy imwqrF dy imwqrF qy irsLqydfrF dy irsLqydfrF nUM rfqo rfq torI jF ilbrl sfj lYNdy hn qy ieMJ nfmInysLnF nUM 'hfeIjYk' kr lYNdy ny. ies nflL kYnzf dIaF sLfndfr lokrfjI rvfieqF df Gfx ho irhf hY. agr ies ruJfn nUM asIN lok cuwpcfp dyKdy rhy qy ies sfrI qbfhkun Kyz ivwc sLfml huMdy rhy qF Auh idn dUr nhI jdoN ilbrlF dy kroVF zflr dy mhF GplLy, Bfrq vFg kYnzf dI ijLMdgI df vI iewk aMg hI bxf idwqy jfxgy. Bfrq vrgy mulkF dI kurpsLn, hyrfPyrIaF, GplLybfjLIaF, qy vwZIKorI dI ijs dldl 'coN dOV ky asIN kYnzf 'c af vVy hF, Ausy dldl df bIj kYnzf 'c bIjx qy pflx leI asIN KLud hI ijLMmyvfr ho rhy hF.

          ies leI agr kYnzf nUM sfPLsuQrf qy inrflf rwKx dI iewCf rKdy ho qF sfzF PLrjL bxdf hY ik KuMbF qy GfhPUs vFg coxF dy mOsm 'c AuWg ky nfmInysLnF lVn dIaF iqafrIaF kr rhy nfkfbl lokF nUM nkfrIey qy ies mulk dIaF sLfndfr rvfieqF nUM jINdIaF rwKIey. agr ies sfPL suQry mulk nUM vI asIN ieMzIaf dy rMg ivwc rMgx zih pey qF ies mulk nUM Cwz ky hor awgy ikWQy jfvFgy?

          ijhVy lok nf qF bol-bfxI pwKoN hI aYm pI bxn dy kfbl hn qy nf hI AunHF df koeI aYjUkysLnl ipCokV hY qy nf hI AuhnF kolL kOmI pwDr dI isafsq nUM smJx dI kfblIaq hY, ienHF lokF nUM cfhIdf hY ik sLugl krnf hI hY qF ikqy hor kr lYx, isafsq ivwc gMDlfa pf ky sfnUM mKLOl df kyNdr bxfAux dy BfgI nf bxn. ijhVy sfzy aYm pI jF aYm pI pI pihlF hI suwcf mUMh lY ky asMblIaF 'coN vfips af jFdy ny, AunHF nUM vI bynqI hY ik aKLbfrF ivwc afpxIaF PotoaF vflLIaF ivsfKI jF gurpurbF dIaF vDfeIaF nflL hI AuhnF dI ijMmyvfrI pUrI nhIN ho jFdI, vDfeIaF dyx dI QF asMblIaF ivwc kuJ bolx df aiBafs krn qF vDIaf rhygf.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here