www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

sMgF Auqfr ky afE hux Bfrq mfqf dI KLYr mMgIey!

mhF-pursLF, pIrF PLkIrF qy ijLMdgLI dIaF hkIkqF coN lMG ky isafxp df mwKx inqfrn vflLy bjLurgF ny guwsy nUM cMzfl df nfm idwqf hY. guwsf vfikaf hI cMzfl huMdf hY, qy cMzfl vI bymuhfrf. sB qoN pihlF ieh ivakqI dI hosL dy KMB kuqrdf hY. guwsy aDIn hosL dy KMB kuqrvfa ky guwsy c awg bbUlLf hoey ivakqI pfs PuMkfiraF, blLdy hoey nfhiraF, GxF vrgy muwikaF, iqAUVIaF qy GUrIaF dy nflL nflL jLubfn coN inwklLdI awg qoN isvf kuJ nhIN rih jFdf. guwsy c BKdf ivakqI vn vya strIt df pFDI huMdf hY jo nf iksy aklmMd dI prvfh krdf hY qy nf Aus dI suxdf hY. ies vn vya strIt df awg irVkdf musfPLr bx ky, ivakqI Aus dy sfhmxy afAux vflLI hr vsqU nflL tkrfa ky jF qF KLudf PLnfNh ho jFdf hY qy jF sfhmixEN twkrn vflLI hr sLYa nUM qoV sutdf hY. guwsy qy rMj c KPLf-KLUn hoey ivakqI df sB qoN vwzf dusLmx Auh iensfn huMdf hY ijhVf Aus nUM jjLbfq dy hVH qoN mukq ho ky, sMjm qy isafxp qoN kMm lYx dI slfh dy bYTy. iesy leI isafxy lokF df kQn hY ik guwsy c shI PLYsly lYx dI akl iksy ivrly ivrly dI KopVI nUM hI Bfg lfAuNdI hY. ikAuNik guwsy c AuWblLdf ivakqI, akl qoN kMm lYx dI slfh dyx vflLy hr ivakqI nUM cwb jfx vFg Jpt Jpt ky pYNdf hY, ies leI gurbfxI dy mUrKL nfl nf luJIey vflLy mhF-vfk nUM icqvidaF, isafxy lok KLfmosL ho ky pfsf vwt lYNdy ny qy guwsy c afey ivakqI dI brbfdI dyK dyK ky JUrI jFdy ny. qy guwsy c awg-bbUlLf hoieaf ivakqI afpxy afp nUM qy aflLy duaflLy nUM AujfVdf AujfVdf KLqm ho jFdf hY.

guwsy df cMzfl jdoN iksy smuwcI kOm dy hI isr cVHfa idwqf jfvy, qF brbfdI, inrfsLf qy jLlflq qoN ibnf pwly kuJ nhIN pYNdf. ieqhfs cIKL cIKL ky dsdf hY ik guwsy nUM cuafqI lwg jfx qoN bfad, kOmF dI lIzrI qwqI qfsIr vflLy, iewk pfsV soc vflLy, mfrU rucIaF vflLy qy hlkI sUJ vflLy ivakqIaF dy hwQF c clI jFdI hY ijhVy guwsy nUM mfr ky TrMmy nflL socx smJx dI gwl krn vflLy ivakqI nUM gLwdfr grdfn ky, Aus df vZFgf sB qoN pihlF krdy ny, qy iPr afpxI vn vya socxI dy rsqy pY ky smuwcI kOm nUM kihr dI BwTI c zfh dyNdy ny. guwsy dy pFDI bxy lok brbfdI dIaF ieh hkIkqF smJx aqy afpxy pYNqVy nUM bdlx dI dlyrI EdoN qIk nhIN krdy jd qIk sfrI dI sfrI PtkVI Pwul nhIN ho jFdI.

guwsy dI atwl sfQx hY nPLrq ijs aDIn aMigafrF vFg BKdIaF awKF vfly ivakqI, cMzfl guwsy aDIn ley glq PYsilaF qy njLrsfnI krn qoN EdoN qIk ienkfr krdy rihMdy ny jd qIk sfry df sfry sLihd nuwcV ky itwibaF c jjLb nf ho jfvy. 1947 c pfiksqfn df bxnf iesy cMzfl guwsy qy nPLrq c ley aihm PLYsly df hI iswtf ijs ny lwKF lokF nUM brbfdI dI dldl c Dwk suwitaf sI: lwKF aOrqF dI iewjLq qbfh hoeI, lwKF lok GroN byGr hoey qy lwKF hI mOq dy icwkV jf izwgy. hjLfrF XqIm jfiedfdF qy srdfrIaF guaf ky, dr dr TokrF Kfx lwgy. iesy leI hI, pfiksqfn bxn vyly muslmfnF qy ihMdUaF-iswKF dI mhF-qbfhI ho jfx bfad, pfiksqfn df nksLf Auxn vflLf muhMmd alI ijnFh, afpxI Aumr dy afKLrI sflF c ieh mMnx lwg ipaf sI ik pfiksqfn bxfAuxf iewk vwzI gLlqI sI. iesy cMzfl guwsy c guMnHy qfmlIaF ny vwKrf dysL bxfAux df PLYslf lY ky awDI dy krIb rMgI vsdI qfiml kOm dIaF jfnF qbfh krvf leIaF qy bfkI dI kOm dr dr Kfk CfxdI iPrdI hY.  do dhfikaF qoN cMzfl guwsy dI buwklL c awg AuglLdy ksLmIrIaF ny afpxI kOm leI qbfhI qoN isvf Kwitaf kuJ vI nhIN. qy iehI hfl hoieaf sfzI iswK kOm df 1983-84 dy sflF qoN bfad.

jd qIk iensfn rhygf, msly vI ies dy nflL nflL hI rihxgy. ijvyN pMjfb c dilqF dy msly ny, grIbF dy msly ny, qy hr Drm dy lokF dy afps ivwcI msly qy mwqByd ny, qy iewko Drm dI dmdmI tksfl qy drjxF rMgF dy akflI dlF dIaF afps ivwc dusLmxIaF ny, iesy qrHF hI iswKF dy srkfr nflL anykF muwidaF AuWqy mwqByd hn. pr awj sMsfr df muhFdrF pUrI qrHF bdl cuwikaf hY. koeI vI dysL awj bfkI dI dunIaF nflLoN tuwt ky jIa hI nhIN skdf. Drm dy nfm AuWqy vwKry mulk hux isrPL nfdfn lokF dy supinaF c hI iKV skdy ny, hkIkqF ienHF df sfQ nhIN dyNdIaF. Drm dy nfm qy bxfey pfk pivwqr dysL pfiksqfn AuWpr hI JfqI mfr lvo ijwQy irsLvqKorI, DwkysLfhI, hyrfPyrI, ryp, corIaF zfky qy hor hr iksm dI burfeI dy qF itwby hI Ausry pey ny, pr agr iksy sLYa dI axhoNd hY qF Auh pfk-pivwqrqf hI hY. dysL dI srkfr vwloN qy iswKF dy kwtV lIzrF vwloN iswKF dy msilaF nUM AulJfa ky iswKF nUM rMj qy guwsy dy cMzfl dI JolI c suwt idwqf igaf. dohF iDrF dI nflfiekI kfrn 1983-84 c drbfr sfihb kMplYks nUM jMg df aKfVf bxf idwqf igaf. dohF iDrF dI KihbfjLI dy ByV c akfl qKLq Zih ZyrI hox dI dyr hI sI ik iswKF dI lIzrisLp coN hosL dI gwl krn vflLy lok Cfxny coN pfxI vFg kyr idwqy gey. vwKry hox dy hvfeI nfhry iBxikx lwgy. vwK hox df pfT krn vflLy iksy lIzr ny ieh nhIN soicaf qy iswKF nUM ieh nhIN dwisaf ik awz mulk bxfAux df mqlb, pMjfb qoN bfhr, Bfrq dy vwK vwK sUibaF c afty c lUx vFg iKwlry, pr mOjF mfxdy awDf kroV iswKF df AujfVf hY. qy iksy ny vI ieh nhIN ikafisaf ik iksy bfhrly mulk dI dKLlaMdfjLI dy Dwky nflL, awDf kroV iswKF nUM brbfd krf ky agr koeI vwKrf iKwqf lY vI leIey qF Aus nUM imltrI pwKoN vwzI qfkq bx geI BfrqI POj ny jIx ikMnf ku icr dyxf hY. pr cMzfl guwsy dIaF lt lt blLdIaF vrdIaF pihnI qury iPrdy lIzrF qy nIm-lIzrF ny dysL-bdysL c hr Es ivakqI nUM ijsmfnI qy jLbfnI kihr df insLfnf vfr vfr bxfieaf ijs ny vI guwsy nUM brykF lf ky hkIkqF dy rUbrU hox dI gwl krn df hIaf kIqf.

sLukr hY awj hkIkqF smJx df vkq afieaf hY. Bfrq mfqf, jI hF sfzI ipafrI Bfrq mfqf iewk sMGxy drKLq dI inafeIN hY ijs dy dUr dUr qIk PYlry hr tfhxy qy bYTy iswK qy pMjfbI mOjF mfxdy ny. sfrf klkwqf pMjfbIaF dy BMgiVaF nflL gUMjdf hY ijwQy iswKF kolL lwKF dI igxqI c trwk, tYksIaF qy bwsF df kfrobfr hY, ijwQy iswKF dIaF vrksLfpF ny qy PYktrIaF ny. bMbeI c iswKF kolL hotl ny, kfrKLfny ny qy kfrobfr ny. XU pI, ibhfr qy mwD prdysL qy rfjsQfn qy hirafxy dy ipMzF c lwKF eykV jLmIn qy iswKF df kbjLf hY. awj dysL df pRDfn mMqrI iswK hY, dysL dIaF POjF df sB qoN cotI df mflk iswK qy dysL dI afrQkqf dy idl, XfnI plYinMg kimsLn df muKI iswK! ienHF hkIkqF nUM axgOilaF kr ky vI vwKry hox dI mMg krnI isry dI nfdfnI qoN isvf kuJ vI nhIN ikAuNik vwKry hox df iswDf mqlb AujfVf AujfVf AujfVf qymhF-AujfVf hI hY ijs df trylr asIN 1984-85 c BlIBFq dyK cuwky hF.

hux AunHF lokF df svfgq krnf bxdf hY ijhVy guwsy dy cMzfl dI godI bYT ky sfzI Bfrq mfqf nUM mMdy bol boldy rhy pr sfPL hkIkqF dy mwdynjLr hux afpxI afqmf dI swcfeI dy rUbrU huMdy njLr af rhy hn. amirMdr isMG dy trFto dOry qoN bfad, vIh sfl qoN vwZUM-KfAUN krdy af rhy lokF ivwc afeI hF-pwKI qbdIlI nUM jI afieaF kihxf bxdf hY.

awj vkq hY ik srbwq dy Bly dy afsLy anusfr, Aus Bfrq mfqf dI KLYr mMgIey ijs dy hr pwqy qy iswKF dIaF pYVF ny qy hr tfhxy qy iswKF dy afhlxy ny. Bfrq mfqf dI KLYr c hI Bfrq c vsdy kroV svf kroV iswKF dI KLYr hY, imwqro!

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here