www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pMjfb nUM muV cuafqIaF lfAux dy mnsUby!

          iksy ivrly ivrly nUM Cwz ky, dunIaF dy 90-95% isafsqdfn hwd drjy dy zrfmybfjL, cflbfjL, loBI, KLudgLrjL, mIsxy, mOkfpRsq qy bhurUpIey huMdy ny. ienHF df iewko iewk insLfnf kursI sFBxf huMdf hY, qy kursI leI ieh lok, kmIny qoN kmInf hr ZMg vrqx dy smrwQ huMdy ny. awj dy lokrfjI-votrfjI dOr ivwc, kursI sI pRfpqI leI lokF dI hmfieq hoxI iewk lfjLmI sLrq bx geI hY. lokF dI hmfieq hfsl krn leI asl jF PokI sLuhrq bhuq kfrgr huMdI hY. sLohrq hfsl krn leI jF qF bygLrjL kurbfnI kIqI jfvy qy jF lokF nflL, JUTI hmdrdI df Clfvf krn dI muhfrq hovy. kurbfnI qF koeI drsLn isMG PLyrUmfn vrgf tfvF tfvF hI krdf hY, ies leI PokI lok-syvf, mulMmydfr lokBgqI qy mKOtydfr Drm-pRsqI hI sOKf rsqf bfkI rih jFdf hY.

          isry dy KLudgLrjL hox kfrn, isafsI lok rwj ky pwQr-idl qy rwj ky byqrs vI huMdy ny. lokfeI nUM afpxy mgr lfAux leI Auh BVkfAU qoN BVkfAU nfary idMdy hn qy lokF nUM Aubfly dy dy ky kurfhy pfAux vyly rqf vI cIs nhIN mMndy. ienHF nUM afpxI sLohrq cfhIdI hY qy afpxy ivroDIaF dI hyTI/durdsLf. iehnF dy kurfhIey nfairaF nflL lok jF kOm brbfdI dy smuMdr ivwc jf izwgy, ies gwl nfl iehnF nUM koeI srokfr nhIN huMdf.

          isafsI afgUaF vwloN syk mfrdy nfary dy dy ky afpxIaF kOmF nUM qbfhI vwl qorn dIaF axigxq imsflF ieiqhfs 'qy aYvyN pyqlI ijhI njLr mfrn nflL hI dyKIaF jf skdIaF ny. PLlsqIn vwl njLr mfro: Aus kOm dy afgUaF vwloN pUrn ajLfdI df CuxCuxf idKf ky smuwcI PLlsqInI kOm nUM ijhVy sbjL bfgL idKfey gey sn, AuhnF nflL hor kuJ qF pRfpq nhIN hoieaf; hF, sfrI dI sfrI PLlsqInI kOm ipClI awDI sdI qoN blLdI hoeI cur ivwc jLrUr BuwjdI af rhI hY. aPLgsfnqfn dy qwiqaF ny cmn dy aMgUrF vrgy afpxy imwTy mulk nUM burI qrHF suafh krn qoN isvf Kwitaf kuJ vI nhIN. muwTI ku ijwzy sRI lMkf mulk ivwc qfmlIaF nUM kurfhy pfAux vfly qfmlI 'sLyrF' ny smucI qfiml kOm nUM GisafrI, anpVH, grIb qy inqfxI bxfAux qoN ibnf pRfpq hor kuJ vI nhIN kIqf. ksLmIr dy jhfdIaF ny afpxI ksLmIrI kOm dy mUMhF 'coN rotI curfAux qoN isvf hor kuJ pRfpq nhIN kIqf.

          qy iehI kuJ ipCly 25 ku sflF dOrfn sfzy pMjfb ivwc BVQU pfAux vflLy qwq-iqAUVIaF ny kIqf hY. pMjfb sdIaF qoN ihMdU, muslmfnF qy iswKF dy sFJy Gr dy qOr 'qy rMgIN vsdf af irhf hY. ieQy mugLl bfdsLfhF dI hkUmq vI rhI, ihMdU rfijaF df rfj vI qy AuWnIvIN sdI dy pihly cflLI ku sfl iewk iswK rfjy rxjIq isMG dI hkUmq vI rhI pr ihMdU sMqF, muslmfn PLkIrF qy iswK gurUaF vwloN AulLIky srb-sFJIvflqf dy pYgLfm aDIn, 1947 qIkr ihMdU-iswK-muslmfn BfeIcfrf amn amfn nflL iewk dUjy dy sfhF 'c sfh lY ky vsdf irhf. 1947 'c ihMdU-muslmfnF 'c kuVwqx pf ky isafsI lfhf lYx vflI iPrkfpRsqI ny ivsLfl ihMdosqfn df Jtkf kr ky dysL dy iqMn tukVy kr suwty. muslmfnF vwloN dysL dI vMz Drm dy aDfr `qy krvfeI geI, pr lwKF jfnF gvf ky, hjLfrF DIaF BYxF dIaF iewjLqF icwkV 'c ilqfV ky qy lwKF lokF nUM mihlF qoN gfry 'c sutvf ky ijhVf pfiksqfn bxvfieaf, Aus ivwc KflI ilPLfPybfjLI qoN bgLYr imilaf kuJ vI nhIN. iBRsLtfcfr, byeImfnI qy isPLfrsLbfjLI hI pfiksqfn ivwc pfk-pivwqr bxf idwqI geI hY.

          iPLr afieaf afjLfdI qoN bfad df Xuwg! pMjfb eyzf ivsLfl sI ik idwlI dI DOx AuWproN dI bFh vlL ky guVgfvF qIk jf DVkdf sI. ies pMjfb dIaF do pRmuwK kOmF ihMdU qy iswK amn amfn nfl bsr kr rhIaF sn, pr kursI dy BuWKy iPrkfpRsq ihMdU qy kwtV iswK lIzrF nUM ieh ikwQy BfAuNdf sI. pMjfbI sUby df afrf clvf ky pMjfb df swiqafnfs akflIaF ny krvf mfiraf isrPL pMjfb dI hkUmq hiQafAux leI. pr jdoN swqiraF dy aKLIr 'c hkUmq dI sMglLI akflIaF hwQoN iKsk ky kFgrs dI muwTI 'c KVkx lwgI qF akflIaF ny pMjfbI boldy ielfikaF, cMzIgVH qy sUby leI vwD aiDkfrF df kfnf itMz ivwc pf idwqf ijs df iswtf qwqy ansrF vwloN drbfr sfihb dI iklfbMdI dy rUp ivwc inwkilaf. aMinHaF nUM vI idsdf sI ik drbfr sfihb rUhfnIaq df kyNdr hY qy ies QF qoN nPLrq qy bgfvqI sur vflf pRcfr soBdf nhIN. ieh vI sB nUM idsdf sI ik bgfvqI sur qy srmgrmIaF ijs isKLr vwl nUM vD rhIaF sn, Aus ivwcoN brbfdI hI inwklxI sI. pr AuWblvyN BfsLxF nUM TwlHx dI bjfey, bfdl tOhVy horIN sgoN ies grmI dI sur 'c afpxI sur vI imlfAux lwg pey. PLl-srUp, grm nfhiraF df qpfieaf pMjfb pUry ds vrHy qMdUr 'c rwKI mwCI vFg Buwijaf. Dfrimk BfvnfvF BVkf BVkf ky kurfhy pfeI pMjfb dI jvfnI bymuhfr bMdUkF ny cr leI. pMjfb qoN bfhr rMgI vsdf awDf kroV iswK BfeIcfrf burI qrHF kwdUksL hoieaf. sLfn nflL sfry Bfrq ivwc kfrobfr krdy, mOjF mfxdy qy iewjLqF Bogdy iswK BfeIcfry dI jfn qwklLy ivwc tuMg idwqI geI. idwlI qy kfnHpur dIaF glLIaF 'c iswKF dIaF dsqfrF rol idwqIaF geIaF.

          cfhIdf qF ieh sI ik ies KOPLnfk dOr df inrpwK ivsLlysLx qy lyKf joKf kr ky, josL qy rMj 'c kIqIaF gLlqIaF qoN sbk iswKy jFdy. sbk iswDf hY ik drbfr sfihb qy hor gurU Gr iksy iewk pfrtI jF gruwp dI jfiedfd nhIN ies leI ieQoN hr qrFH dI isafsI srgrmI iblkul bMd kr idwqI jfvy qF ik agy qoN iksy srkfr nUM rUhfnIaq dy ienHF kyNdrF AuWqy PLOjI kfrvfeI krn df bhfnf nf imlL sky. dUsrf sbk ieh iswKxf bxdf sI ik awDf kroV iswK pMjfb qoN bfhr smuwcy Bfrq 'c sLfn nfl awj vI vsdy hn. AuhnF kolL jfiedfdF, nOkrIaF qy kfrobfr ny. ies leI koeI vI ajyhf nfhrf nf idwqf jfvy qy koeI vI aYsI aihmkfnF kfrvfeI nf kIqI jfvy ijs nflL smuwcy Bfrq 'c iKMzry iswKF dI jfn mfl KLqry 'c pY jfvy. pr ho irhf hY sB kuJ ies dy AulLt!

          akflI pMj sfl pMjfb 'qy rfj kr gey. vIh sfl ho gey ny blUa stfr afprysLn nUM vfpiraF. akflIaF nUM "sLhIdF" dIaF XfdgfrF bxfAux df kdy cyqf vI nhIN afieaf. pr hux kursI KuwisaF sfZy iqMn sfl ho gey ny qy aglIaF coxF dI DUV AuzdI njLr afAux lwg peI hY qF Boly Bfly iswKF nUM BrmfAux leI hux sLhIdF dIaF XfdgfrF df cyqf af igaf. AuDr mfn gruwp nUM vI coxF nyVy afAuNdIaF ids rhIaF ny qF nMgIaF ikrpfnF nfl drbfr sfihb 'c llkfry vwjx lwg pey ny. 1984 qoN 90-92 qIk iswKF nUM sfry Bfrq ivwc jLlIl krfAux vflLy nfary dobfrf icMGfVn lwg pey ny. pMjfb nUM qIlIaF lfAux leI iewk dUjy qoN awgy ho ky sfmfn iqafr kIqf jf irhf hY. iksy nUM iPLkr nhIN ik awDf kroV iswK hfly vI pMjfb qoN bfhr iKMzry hoey bYTy ny, iPrkfpRsq ihMdU hfly vI sfry Bfrq 'c hvFkdy iPrdy ny. isLv sYnf qy afr afr aYs ny DUxIaF lf ky smfDI 'c lIn nhIN ho jfxf. bfhrly mulkF 'c bYTy Kfilsqfn dy isLkfrIaF nUM Auh blLdy tfier nhIN idsdy ijhVy iswKF dy glF AudflLy lpyty gey sn. AunHF nUM qF afpxI sLohrq idsdI hY qy Kfilsqfn dy nfm 'qy cldf afpxf vpfr idsdf hY. ienHF ny qF aKLbfrF 'c surKLIaF cmkfa ky afpxIaF jybF BrnIaF hn. DUMaF qF klkwqy, bMby, XU pI, mwD prdysL, idwlI, kfnHpur, rfjsQfn qy hor hr inwky vwzy ksby 'c bYTy iswKF df inwklxf hY.

          afm iswKF nUM arjLoeI hY ik ienHF isriPiraF df gwj-vjf ky ivroD krn ijhVy 1984 vflLy AuhI hflfq AuBfrn ivwc lwgy hoey hn ijnHF ny sfry Bfrq 'c rMgIN vsdy iswKF df Jtkf krvfieaf sI.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here