www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

 

nOjvfnF ivwc vD rhI ihMsk pRivrqI icMqfjnk

          nOjvfnF ivwc vD rhI ihMsk pRivrqI smfj vfsqy gihrI icMqf df ivsLf hoxf cfhIdf hY pr ies pfsy vwl bhuq Gwt iDafn idwqf jf irhf hY.  skUlF dy pwDr `qy anusLfsn (zispiln) dI Gft ajyhI pRivrqI nMU awgy vDx df mOkf pRdfn krdI hY. skUlF dy pwDr `qy  hI zrwgjL dI vD rhI vrqoN aqy kcyrI Aumr dy nOjvfnF vloN zrwg DMdy ivwc pRvysL kr jfxf hor vI mfrU sfbq ho irhf hY.

          kYnyzf df pMjfbI BfeIcfrf zrwgjL nfl sbMDq ihMsf kfrn bhuq nuksfn AuTf cuwkf hY aqy vYnkUvr dy ielfky ivwc ies nfl bhuq pirvfrF df BivK qbfh hoieaf hY. torFto dy Kyqr ivwc vI pMjfbI BfeIcfry ivwc zrwg smgilMg dI bImfrI bhuq qyjLI nfl PYl rhI hY. hr koeI jfxdf hY ik brYNptn dy spirMgzyl ielfky dy pMjfbI vsnIk afpxy afp hI keI vfr mKOlIaf lihjLy ivwc ies Kyqr nMU “BMgzyl” vI afK idMdy hn. zrwg smgilMg spirMgzyl hI qwk sImq nhIN hY sgoN hor ielfikaF dy pMjfbI BfeIcfry ivwc vI psr cwukI hY. iehI hflq vIaqnfmI aqy hor BfeIcfiraF ivwc vI hY. zrwg df sbMD gYNgF nfl hY aqy gYNgF afpxf kflf DMdf krn vfsqy ihMsk phuMc apnfAux qoN guryjL nhIN krdIaF.

          nOjvfn vrg jldI amIr bnx dy supny vyKdf hoieaf zrwg dy DMdy nfl juV jFdf hY ijs df KimafjLf iPr pirvfrF nMU Bugqxf pYNdf hY. zrwg dy DMdy dy nfl nfl nOjvfnF ivwc zrwgjL dI vD rhI vrqoN vI ihMsk pRivrqI ivwc vfDf kr rhI hY ijs nfl srkfrI Krcy ivwc vI vfDf ho irhf hY jo aMq ivwc tYksF ivwc vfDy df kfrn bxdf hY. srkfrI Krcy ivwc vfDy df kfrn vfDU puils syvfvF, vfDU adflqI kys, kYdIaF dI sMBfl aqy ishq syvfvF `qy pYx vflf vfDU Bfr krn huMdf hY.

          PYzrl kMsrvtv srkfr ny XUQ krfeIm rokx aqy kfnMUnI ivwc sKLqI ilafAux vfsqy keI kdm cuwky hn ijhnF df asr sihjy sihjy hovygf. sUbfeI pwDr `qy vI srkfr Xqn kr rhI hY aqy brYNptn ivwc ies sfl “roie mYkmrtrI XUQ sYNtr” Kohilaf igaf hY. ieh sYNtr  kcyrI Aumr dy nOjvfn kYdIaF df kYd Kfnf hI nhIN sgoN iek qrF df suDfr Gr vI hY.

          “roie mYkmrtrI XUQ sYNtr” ivwc bMd kcyrI Aumr dy nOjvfn kYdI ikMny ku surwiKaq hn ies bfry torFto stfr ny iek ivsqrq rport pRkfsLq kIqI hY. mfzrn aqy styt afPL df afrt “roie mYkmrtrI XUQ sYNtr” 192 ibsqiraF vflf kyNdr hY ijwQy ies smyN eyny ku dy krIb nOjvfn kYdI bMd hn. ies kyNdr ivwc bMd kYdI surwiKaq hoxy cfhIdy hn pr qwQ ies dy Elt boldy hn.

          smr 2009 ivwc Kuwly ies kyNdr ivwc hux qwk ikMnIaF ku ax ikafsIaF GtnfvF vfpr skdIaF hn ies df aMdfjLf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik hux qwk 160 kYdI sUby dy XUQ azvokysI gruwp kol afpxIaF sLkfieqF drj krvf cuwky hn.

          bIqy idnIN iek 17 sflf nOjvfn jo ik ies kyNdr ivwc bMd hY, jd torFto ivwc jfrivs strIt `qy siQq adflq ivwc afpxI qrIk Bugqx afieaf qF Aus dy kwpiVaf `qy KUMn dy iCwty sn, awKF `qy swtF jF hUiraF dy insLfn sn aqy Aus df isr swtF kfrn suijaf hoieaf sI. ieh Gtnf ies awq afDUink XUQ jylH aMdr vfpr rhy ihMsk vrqfry dI iek Jlk sI.

          hlky ijhy srIr dy ies nOjvfn ny afpxy vkIl nMU dwisaf ik  bIqy 13 ku idn jo Aus ny afpxI jLmfnq dI AuzIk ivwc ies kyNdr ivwc gujLfry hn, Aus nMU hr rojL byrihmI nfl kuwitaf jFdf irhf hY. ies nOjvfn dy vkIl ny torFto stfr nMU dwisaf ik Aus muqfibk ihMsk hmly rokx vfsqy koeI Xqn nhIN kIqy gey aqy jd sYNtr qoN afey iksy nOjvfn nMU ies hflq ivwc vyKdy ho qF ieh nhIN afiKaf jf skdf ik Auh aYvyN JUT bol irhf hY. rport muqfibk ieh nOjvfn eynf ziraf hoieaf sI ik ies ny afqm hwiqaf dI koisLsL vI kIqI sI.

          hux qwk “roie mYkmrtrI XUQ sYNtr” ivwc rih cuwky 160 nOjvfn 250 sLkfieqF drj krvf cuwky hn. ipCly mhIny dOrfn ihMsk vfrdfqF ivwc 15% vfDf hoieaf hY. bIqy 6 mhIny ivwc “roie mYkmrtrI XUQ sYNtr” nMU 8 vfr qF aYNbUlMs ByjxI peI hY. torFto stfr ajyhy 4 nOjvfn kYdIaF nfl gwlbfq kr cuwkf hY jo ihMsf df isLkfr hoey hn. rport muqfibk stfPL ihMsf rokx dI QF awKF mIcI rwKdf hY aqy keI vfr kuJ kYdIaF `qy Kud loVoN vwD qfkq vI vrqdf hY.

          torFto stfr ny jd ies ihMsf bfry mMqrI luirl bortn nMU puwiCaf qF juvfb sI ik ieh cMgf nhIN hY aqy ies bfry hor pqf krnf opvygf. 93 imlIan zflr lfgq, 23,000 skueyar Puwt Kyqr aqy 166 Puwl tfeIm XUQ srivs krmcfrIaF vflf ieh kyNdr ajy surwiKaq nhIN hY. krmcfrIaF dI XUnIan Gwt kfmy hoxf ies df kfrn dwsdI hY.

          vkIl lUrI gflvya ny ies kyNdr ivwc rih cwuky 50 nOjvfnF nfl glwbfq kIqI hY. bhuiqaF df kihxf hY ik ies kyNdr ivwc bMd nOjvfnF ivckfr aksr ihMsk qkrfr huMdy hn aqy stfPL ajyhy qkrfr qurMq rokx leI kfrvfeI hI nhI krdf.

          svfl pYdf huMdf hY ik jd kdy mfpy afpxy ivgV rhy bwcy nMU sbk isKfAux vfsqy cupyV mfr bYTx qF puils, skUl aqy iclzrn eyz susfietI sfry hI rl ky mfipaF nMU jLlIl krn vfsqy koeI ksr bfkI nhIN Cwzdy.  pr jd kstzI ivwc ley nOjvfn bwicaF dI surwiKaf dI ijMLmyvfrI iehnF srkfrI adfiraF dI bxdI hY qF ies awKF mIc lYNdy hn. srkfrF aqy adflqF vI mfipaF nMU sLwk dIaF njLrF nfl vyKdIaF hn pr srkfrI adfiraF dI kuqfhI leI koeI vI ijLMmyvfr nhIN Tihrfieaf jFdf.

          pirvfrk pwDr df zispln cMgy smfj dI isrjnf ivwc vwzf Xogdfn pfAuNdf hY. nOjvfnF ivwc vD rhI ihMsk pRivrqI iek icMqf df ivsLf hY aqy ijs vfsqy pirvfr qy skUl pwDr AuWqy suihrd Xqn hoxy cfhIdy hn. ies vfsqy srkfrF aqy srkfrI adfiraF nMU afpxI phuMc vI bdlxI pvygI.

-blrfj idEl

 


pMjfb `c sUrjI Aurjf nfl ibjlI Auqpfdn

bIqy idnIN pMjfb dI qihsIl ajnflf dy srhwdI ipMz avfx `c 55 kroV rupey dI lfgq nfl 2 mYgfvft df pfvr plFt lgfieaf igaf hY jo sUrjI Aurjf nfl ibjlI df Auqpfdn krygf. ieh plFt pRfeIvyt Kyqr ivwc “afXUr pfvr pMjfb pRfeIvyt ilmtz” vwloN lgfieaf igaf hY. ies pihly sUrjI ibjlI plFt df AudGftn kyNdrI mMqrI zf: PLfrUk abduwlf ny kIqf hY. ies mOky bolidaF zf: PLfrUk adbuwlf ny ikhf ik ibjlI sMkt nfl jUJ rhy dysL nUM sUrjI ibjlI Auqpfdn nfl jldI rfhq imlygI. AuhnF pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG dy sUrjI ibjlI Auqpfdn nUM AuqsLfihq kIqy jfx dy XqnF dI vI sLlfGf kIqI hY ijs nfl agly iqMnF sflF `c sUrjI Aurjf nfl 1300 mYgfvft ibjlI pYdf krn dI Xojnf hY.

          kyNdrI Xojnf muqfibk sfl 2020 qwk 20 hjLfr mYgfvft sUrjI ibjlI Auqpfdn krky dysL nUM ibjlI Auqpfdn `c afqm inrBr bxfieaf jfvygf. kyNdrI mMqrI zf: PLfrUk adbuwlf muqfibk sUrjI ibjlI Auqpfdn dy Coty-Coty pRojYktF df phfVI rfjF qoN ielfvf srhwdI aqy pwCVy KyqrF `c vI jfl ivCfieaf jf irhf hY aqy afAuNdy kuJ sflF `c hryk ipMz `c Coty-Coty sUrjI ibjlI pRojYkt lwgy njLr afAuxgy.

          ies mOky bolidaF s: suKbIr isMG bfdl ny dysL dIaF hornF kMpnIaF nUM vI pMjfb `c sUrjI ibjlI plFt lgfAux df swdf idwqf hY. aMimRqsr lok sBf hlky qoN sFsd s: nvjoq isMG iswDU ny pMjfb `c sUrjI ibjlI Auqpfdn dy ies pRojYkt nUM iek kRFqIkfrI  kdm krfr idwqf hY.

          pMjfb ivwc ibjlI dI kmI kfrn KyqI, snawq, syvfvF aqy lokF df jnjIvn burI qrF pRBfvq ho irhf hY. awj dI afriQkqf aqy jn jIvn vfsqy ibjlI iek jLrUrI loV hY. bIqy 50 ku sflF qoN ibjlI loVF vfsqy pMjfb muwK rUp ivwc BKVf nMgl `qy njLr gwzI bYTf hY. igxqI dy Qrml plFt aqy QIn zYm dUjI kqfr ivwc afAuNdy hn. ibjlI vfsqy bdlvyN sroq pYdf krn ivwc pMjfb bhuq ipwCy hY.

          awj qoN 6 ku mhIny pihlF qwk Bfrq ivwc aYtmI ibjlI GrF dI AumId bhuq Gwt sI ikAuNik Bfrq kol mjUdf aYtmI ibjlI GrF vfsqy vI prmfxU bflx dI kmI sI. hux amrIkf nfl hoey gYr-POjI aYtmI smJOqy ny Bfrq vfsqy aYtmI AUrjf dy swB bMd pey drvfjLy Kohl idwqy hn. aYtmI Aurjf ibjlI pYdf krn df iek pRdUsLx rihq vsIlf hY pr mihMgf aqy pfcIdf hox kfrn pRmfxU ibjlI Gr KVy krn nMU smF kfPLI lgdf hY. pRmfxU ibjlI Gr Bfrq dI lMby smyN dI Xojnf df ihwsf hn aqy zf: mnmohn isMG dI srkfr ies pfsy Kfs iDafn dy rhI hY.

          Qrml plFt bIqy kwl dI gwl bx ky rih gey hn ikAuNik iehnF nfl vfqfvrx ivwc pRdUsLx PYldf hY. Qrml plFtF dy pRdUsLx nMU kfbU krn vfsqy XUrp, Kfs kr jrmnI ivwc nvIn qknIk apxfeI jf rhI hY jo ik mihMgI hY. kul imlf ky Qrml plFtF dI iKwc Gt rhI hY aqy nivafxXog Aurjf sfDnF vwl dunIaF afkrsLq ho rhI hY.

          nivafxXog AUrjF sroqF ivwc sUrjI Aurjf aqy ivMz (hvf) AUrjf pRmuwK hn ijhnF nMU ajy qwk bhuq Gwt vrqoN ivwc ilaFdf igaf hY. pMjfb dy ipMz avfx `c 55 kroV rupey dI lfgq nfl lgfieaf igaf 2 mYgfvft df pfvr plFt swcmuwc iek kRFqIkfrI kdm hY. iek qF ieh pRdUsLx rihq vsIlf hY aqy dUjf ieh inwjI Kyqr ivwc lgfieaf igaf hY ijs nfl srkfr aqy lok ivwqI boJ qoN bc gey hn aqy KflI KLjLfny vflI srkfr iksy iksm dy ivwqI irsk qoN vI bc geI hY.

          pMjfb rfj ibjlI borz, ibjlI corI, kurwpsLn aqy sbiszI (muPLq ibjlI) kfrn dIvflIaf ho cuwkf hY. votF btorn vfsqy akflI aqy kFgrsI dovyN hI KyqI sYktr vfsqy muPLq ibjlI df pwqf Kyzdy af rhy hn ijs nfl ibjlI dI iklq hor gMBIr hoeI hY. pMjfb rfj ibjlI borz dI ieMjInIar aYsosIeysLn muqfibk srkfr vwloN sflfnf 3200 kroV dI sbiszI idwqI jf rhI hY pr ies `c 1000 kroV dI ibjlI corI vI ho rhI hY aqy rfj srkfr hr sfl 4200 kroV df Bfr Jwl rhI hY. ies nfl sUby dI afriQkqf kmjLor ho rhI hY.

          cMzIgVH `c sI[ afeI[ afeI[ vwloN nivafAuxXog AUrjf bfry krvfeI kOmFqrI kfnPrMs `c bolidaF zf: abdUlHf ny dwisaf hY ik Bfrq ny kOmI ibjlI igRwz nfl juVI hoeI nivafAuxXog AUrjf df 15, 500 mYgfvft df tIcf pUrf kIqf hY jo ik dysL dI kuwl igRwz smrwQf df 8 PIsdI bxdf hY. AunHF dwisaf ik hvf qoN ibjlI pYdf krn dy Kyqr `c 10, 890 mYgfvft ibjlI dI pYdfvfr nfl Bfrq dunIaf Br `c cOQy nMbr `qy af igaf hY. kyNdr vloN sfl 2020 qwk 20 hjLfr mYgfvft sUrjI ibjlI df Auqpfdn kr ky dysL nMU ibjlI dy mfmly ivwc afqm inrBr bxfAux df tIcf vI slfhuxXog hY.

          Bfrq dI BUgoilk siQqI sUrjI ibjlI pYdf krn leI bhuq ZukvIN hY. sUrjI qpsL dI Bfrq ivwc Gft nhIN hY loV isrPL ies nMU tYp krn dI hY. ipMz avfx dy sUrjI ibjlI dy pRjYkt ny sUrjI Aurjf df rsqf Kohl idwqf hY aqy afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik ies iksm dy pRfjYkt bhuq qyjLI nfl KVy kIqy jfxgy. srkfr nMU sUrjI AUrjf dy imnI pRfjYktF nMU vI AuqsLfhq krnf cfhIdf hY ijs nfl lok afpxy Gr dIaF loVF pUrIaF krn vfsqy afpxy jogI ibjlI pYdf kr skx. ies nfl srkfr aqy srkfrI KjLfny `qy boJ Gtygf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf 536, dsMbr 18-2009

 


nuksfinaf jf irhf hY pMjfb df arQcfrf aqy smfijk ZFcf!

          pMjfb df snawqI sLihr, luiDafxf lgfqfr hPLqf Br zr, BYa, ihMsf aqy kriPAU dI lpyt ivwc irhf hY ijs kfrn arbF rupey df nuksfn afm lokF, iksfnF aqy snawq nMU hoieaf hY. kyNdrI, sUbf aqy imAuNspl srkfrF nMU vI vfDU Krcy aqy Gwt tYks kfrn jo nuksfn hoieaf hY Auh vI asl ivwc lokF df nuksfn hI hY. hr koeI iDr ies df kfrn iksy hor iDr nMU dwsdI hY. qfVI iek hwQ nfl nf vwjdI hox kfrn ies nuksfn df kfrn bnx vflIaF GtnfvF vfsqy vI keI iDrF ijMLmyvfr hn. ieh vwKrI gwl hY ik koeI Gwt ijMLmyvfr hovfgf aqy koeI vwD ijLMmyvfr hovygf.

          gwl 3 aqy 4 dsMbr nMU pRvfsI mjLdUrF vloN kiQq qOr `qy kIqI geI ihMsf dI hovy jF 5 dsMbr qoN vfpry Bfxy dI hovy ijs df kfrn aMsuqosL df do idnF smfgm dwisaf jf irhf hY, muwK ijMLmyvfr pMjfb srkfr aqy pRsLfsn hI smiJaf jfxf cfhIdf hY. ies gwl `qy bhuqy buwDIjIvI sihmq hn ik iehnF GtnfvF dOrfn pMjfb srkfr aqy pRsLfsn burI qrF asPLl iswD hoieaf hY.

          pRvfsI mjLdUrF vloN AuhnF dI luwt dI iek vfrdfq dI sLkfieq puils vloN nf rijstr kIqy jfx dy bhfny nfl 3 aqy 4 dsMbr nMU jo ihMsk vfrdfqF hoeIaF hn AuhnF bfry hux kuJ hor jfxkfrI sfhmxy afeI hY ijs muqfibk iehnF ihMsk vfrdfqF ivwc ptrol bMb vI vrqy gey sn. kI ihMsk hoey prvfsI mjLdUr afpxy afp ihMsf `qy AuWqr afey sn jF ik AuhnF nMU ihMsf vfsqy Auksfieaf igaf sI ieh iek bhuq vwzf svfl hY? puils nfl mfmUlI ivvfd AuprMq ptrol bMb ikwQoN pRgt hoey aqy BIV ihMsk ikvyN hoeI? ies dI qPqIsL hoxI cfhIdI hY.

          ieh ies leI vI jLrUrI hY ik ikAuNik ieh pihlI vfr nhIN hoieaf. vIanf ivwc bwlF zyry dy sMqF `qy hoey kfqlfnf hmly ipwCoN vI pMjfb ivwc ivafpk ihMsf hoeI sI aqy pMjfb srkfr qy pRsLfsn ihMsk BIVF nMU kfbU krn ivwc burI qrF Pyhl hoieaf sI. svfl Es smyN vI KVf hoieaf sI ik vIafnf kFz ipwCoN kuJ lok ies hwd qwk ihMsk ikAuN hoey sn? aqy srkfr iqMn idn ihMsf `qy kfbU ikAuN nhIN sI kr skI?

          3 aqy 4 dsMbr nMU pRvfsI mjLdUrF vloN kIqI geI ihMsf aqy sfV PUk smyN puils ikQy sI aqy puils dy “rYipz aYksLn” dsqy ikwQy sn? kuJ lok pRvfsI mjLdUrF `qy ieh afK ky golI nf clfAux `qy ieqrfjL jF ikMqU kr rhy hn ik aMsuqosL iKLlfPL mujLfhrf krn vfilaF `qy golI clfeI geI hY. svfl iek Gtnf ivwc golI clfAux aqy dUjI ivwc golI nf clfAux df nhIN hoxf cfhIdf sgoN svfl ieh hoxf cfhIdf hY ik golI clfAux dI nObq afeI hI ikAuN?

          kI pMjfb srkfr, puils aqy pRsLfsn BVkIaF BIVF nMU kfbU krn dy smrwQ nhIN hn? pRvfsI mjLdUrF dy mfmly ivwc BVky lokF dI igxqI sLurU ivwc 500 qoN hyT dwsI jf rhI hY aqy BVky iswKF dI igxqI 1000 qoN vwD aqy 1500 qoN  Gwt dwsI jf rhI hY. kI puils aqy pRsLfsn  do cfr hjLfr dI BVkI BIV nMU golI qoN ibnF kfbU krn dy vI Xog nhIN hY? jy nhIN qf ieh bhuq vwzI kmjLorI hY ijs nMU dUr krn dI loV hY aqy jy hY pr AuplBd sfDn jutfey nhIN gey qF ieh mujrmfnf kuqfhI hY ijs dI jVH qlfsLI jfxI cfhIdI qFik iPr kdy aYsI kuqfhI nf hovy.

          lokF dy Dfrimk jjLbfq BVkfAuxy bhuq afsn hn pr ies nfl hox vfly nuksfn nMU ikafsxf bhuq musLkl kMm hY. nuksfn vI afm lokF df hI huMdf hY jjLbfqF dI Kyz Kyzx vfly qF grm grm ibafn dfg ky pfsy ht jFdy hn. Dfrimk jjLbfqF dI Kyz kfrn luiDafxf ivwc 5 qoN 8 dsMbr dOrfn vfprIaF GtnfvF nfl vI nuksfn lokF df hI hoieaf hY. bhuqf nuksfn AuhnF lokF df  huMdf hY jo nuksfn sihx dy vI Xog nhIN huMdy. ijhnF ny hr rojL idhfVI lgf ky rojLI rotI KfxI huMdI hY kriPAU dOrfn bwcy AuhnF dy hI BuwKy soNdy hn.

          luiDafxf dIaF dovyN GtnfvF, ivafnf kFz ipwCoN ihMsf, muMbeI ivwc pRvfsI mjLdUrF iKLlfPL ihMsf, ibhfr ivwc “lflU ryl stfp” bMd kIqI jfx ipwCoN ihMsf aqy anykF ajyhIaF hor ihMsk GtnfvF ieh socx `qy vI mjLbUr krdIaF hn ik ikqy kuJ BfrqI lok ihMsf nMU afpxf lokqMqrI hwk hI qF nhIN smJx lwg pey? kuJ sMgTnF aqy sMsQfvF vloN  ros pRdrsLnF dOrfn ihMsf nMU hiQafr vjoNN vrqxf iek icMqf df ivsLf hY ijs df ivsLlysLx kIqf jfxf cfhIdf hY aqy ies dy kfrnf nMU nKyiVaf jfxf cfhIdf hY. BfrqI mIzIey df vI ieh PrjL bxdf hY ik ihMsk ros ibrqI nMU nkfrn ivwc afpxf bxdf Xogdfn pfvy qF ik lokF dI jfn aqy mfl nMU ihMsk BIVF qoN bcfieaf jf sky.

          ieh afKxf kuQfeyN nhIN hovygf ik iswKF dy iek Coty ijhy vrg ivwc ieh Dfrnf Gr krdI jf rhI hY ik ros pRdrsLnF dOrfn nMgIaF qlvfrF lY ky cwlxf iek isPLq, iek hwk jF jfiejL vrqfrf hY. BfvyN ajyhf kuJ iswK hI krdy hn pr ies asr iswK BfeIcfry dI smUhk qsvIr `qy pYNdf hY. nMgIaF qlvfrF vfly ros pRdrsLn nMU ijMnf mrjLI jLor lgf ky “sLFqIpUrn pRdrsLn” afKI jfeIey dunIaF ny ies nMU sLFqIpUrn nhIN mMnxf. kuJ iswK ieh gwl bhuq isLkvy nfl krdy hn ik 1984 dy “blUa stfr” dI aYnyvrsrI nMU pwCmI mIzIaf KfmosL hI rihMdf hY pr cIn dy qfienfmn cONk dI POjI kfrvfeI dI aYnyvrsrI mOky iehI pwCmI mIzIaf BrvIaF ivsLysL rportF pysL krdf hY. ieh isK jgq vfsqy iek ivcfrn vflf muwdf hY ik afKr tYNkF dI kqfr sfhmxy KVf iewk inhwQf aqy dublf-pqlf cInI sLihrI dunIaF vfsqy eynI iKwc df kfrn ikvyN bx skdf hY? svy-pVcol qoN KuMiJaf iswK BfeIcfrf afpxIaF aglIaF pIVIHaF df bhuq nuksfn krvf lvygf.

          asIN kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr dI sRI drbfr sfihb PyrI mOky Bfrq, pMjfb aqy sLRomxI kmytI dI sKLq surwiKaf dy bfvjUd sRI hfrpr nMU ies aiDafqmk qIrQ asQfn dy drsLnF smyN  afr[ sI[ aYm[ pI[ vloN afpxy sKLq surwiKaf Gyry ivwc rwKx vylLy vI ieh svfl KVf kIqf sI ik ies dy kI kfrn ho skdy hn?

          ihMsk GtnfvF pMjfb dy arQcfry aqy pMjfb dy smfijk qfxy-bfxy df vI bhuq nuksfn kr rhIaF hn. pMjfb snawqI pwKoN bhuq pVC irhf hY ijs kfrn byrujLgfrI vD rhI hY. hirafxf jo ik pMjfb qoN ikqy pCiVaf hoieaf sI hux Gwt abfdI dy bfvjUd pMjfb qoN hr Kyqr ivwc awgy inkl igaf hY. dysL, ivdysL dIaF vwzIaF kMpnIaF pMjfb ivwc invysL krn qoN kqrf rhIaF hn. huxy hoeI ihMsf kfrn pRvfsI mjLdUrF dI kuJ ihjLrq hoeI hY ijs qoN luiDafxf dI snawq icMquq ho geI hY. kfrKfny lgf ky koeI kI krygf jy kMm krn vfsqy mjLdUr hI nhIN imlxgy? ibjlI aqy muZly ZFcy dI pMjfb ivwc pihlF hI bhuq Gft hY.

ieh nuksfn sLihrI snawq qwk sImq nhIN rhygf aqy pRvfsI mjLdUrF dI ihjLrq nfl Br sIjLn ivwc KyqI vI pRBfvq hovygI. ihMsk vfrdfqF pMjfbIaF dy BfeIcfrk sbMDF `qy vI mfrU asr kr rhIaF hn.  pMjfb ivwc ihMsf rihq mhOl isrjx vfsqy BrpUr koisLsF kIqIaF jfxIaF cfhIdIaF hn.

-blrfj idEl

 


Bfrq-kYnyzf pRmfxU smJOqf

        kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI stIPLn hfrpr dI do ku hPLqy pihlF   iqMn idnF dI BfrqI PyrI nfl dovF dysLF ivwckfr dosqfnf sbMDF ivwc hor mjLbUqI afeI sI. sRI hfrpr ny ieh gwl keI vfr afKI hY ik dovyN dysL aMqrrfsLtrI pwDr `qy lgfqfr sihXog krdy af rhy hn aqy dovF dysLF ivckfr jmhUrIaq iewk qfkqvr kVI df kMm krdI hY.

          dihsdLqvfd dy muwdy `qy Bfrq aqy kYnyzf pihlF vI sihmq ho ky cwl rhy hn. jd qoN aftvf ivwc kMsrvtv srkfr afeI hY, aftvf aMqrrfsLtrI pwDr `qy dihsLqvfd dy muwdy `qy mohrI rol adf kr irhf hY. AuNJ BfvyN dihsLqvfd iKlfPL lVfeI ivwc kYnyzf dI BfeIvflI sRI XF ikRqIaF dI ilbrl srkfr mOky hI sLurU ho geI sI pr sRI hfrpr ny ies mwdy `qy ikqy vwD spsLtqf ivKfeI hY. aPLgfinsqfn ivwc knyzIan POjI  dihsLqvfd iKLlfPL jMg ivwc kurbfnIaF kr rhy hn aqy knyzIan srkfr ny hr Porm ivwc dihsLqvfd iKlfPL bwcnbwDqf duhrfeI hY. 

          GrylU PrMt `qy vI hfrpr srkfr votF bdly awKF mIcx vflI ilbrl nIqI qoN kohF dUr rhI hY aqy kYnyzf nMU dihsLqvfdI sMgTnF df awzf bnx qoN rokx vfsqy hr sMBv Xqn kr rhI hY. sfl 2008 dy sLurU ivwc jd sRI lMkf ivwc Gsmfx df gRih XuwD cwl irhf sI qF kYnyzf ivwc vwsdy qfiml BfeIcfry df vwzf ihwsf KUMnKfr dihsLqgrd sMgTn ilwty dy hwk ivwc hr iksm df dbfE vrq irhf sI. pr hfrpr srkfr ny ajyhy dbfE nMU nkfridaF sKLq phuMc apxfeI aqy votF vwty awKF mIcx qoN sfPL ienkfr kr idwqf ijs vfsqy hfrpr srkfr dI sLlfGf krnI bxdI hY. ajy bIqy hPLqy hI iPr qfiml BfeIcfry ivcly "ilwty" smrQkF ny mfry gey dihsLqgrd pRBfkrn df jnm idn mnfieaf hY aqy ies mOky AuhnF Bfrq qoN "ilwty" df iek aihm smrQk muwK bulfry vjoN swidaf hoeaf sI. kYnyzf dIaF surwiKaf eyjMsIaF pUrI qrF sqwrk sn aqy AuhnF "ilwty" smrQk BfrqI qfiml sbfstIan sImfn nMU lgdy hwQ hI zIport kr ky ieh ivKf idwqf hY ik kYnyzf dihsLqgrdF df ies iksm df smrQn brdfsLq nhIN krygf.

          Bfrq PyrI ipwCoN Bfrq aqy kYnyzf dy pRDfn mMqrIaF dI mulkfq kfmnvYlQ dysL dI iqRnIdfd aqy tbYgo ivwc hoeI isKr kfnPrMs ivwc hoeI aqy AuhnF BfrqI PyrI dOrfn cwlI gwlbfq nMU pUrI lgn nfl awgy qoiraf ijs df iswtf Bfrq-kYnyzf  gLYr-sYink pRmfxU smJOqy dy rUp ivc inkilaf. dovF pRDfn mMqrIaF ny port afP spyn ivKy rfsLtr mMzl (kfmnvYlQ) dysLF dy muKIaF dI bYTk mOky ies aihm duvwly smJOqy nMU aMiqm rUp dy ky ieh sfbq kr idwqf hY ik dovyN dysL qyjI nfl awgy vD rhy hn. ies mOky dovF dysLF dy pRDfn mMqrIaF ny iek dujy dI BrvIN qfrIPL vI kIqI sI.

          Bfrq nMU afpxI qyjI nfl psr rhI afriQkqf vfsqy Aurjf dI loV hY aqy pRmfxU AUrjf hI ieko iek sjyhf sfDn hY jo ies loV nMU pUrf krn ivwc pRmuwK rol adf kr skdI hY. amrIkf dy pRDfn jfrj buwsL ny Bfrq vfsqy isvlIan pRmfxU adfn pRdfn dy drvfjLy Kohl idwqy sn ijs nMU Ebfm pRsLfsLn ny hor awgy vDfieaf hY. kYnyzf pRmfxU qknIk, kYNzU rIaYktr aqy XUrynIam pYdf krn qy vycx vflf dysL hY aqy Bfrq nMU ies dI loV hY. ies smJOqy nfl dovF dysLF ivckfr pRmfxU imlvrx df rsqf sfPL ho igaf hY ijs qoN dovF dysLF dy lokF nMU lfB hovygf.

          nvMbr dy dUjy awD ivwc sRI hfrpr dI Bfrq PyrI aqy nvMbr dy aMq ivwc zfktr mnmohn isMG dI sPl amrIkf PyrI dy nfl lgdy hwQ hI port afP spyn ivwc rfsLtr mMzl (kfmnvYlQ) dysLF dI kfnPrMs ivwc Bfrq df rol AuBr ky sfhmxy afieaf hY. nvMbr 2009 df dUjf awD Bfrq vfsqy aihm sPfrqI pRfpqIaF df smF sfbq hoieaf hY. ies dOrfn hI PrFs dI sMsd ny vI Bfrq-PrFs gLYr-sYink pRmfxU smJOqy `qy afpxI mohr lgf idwqI hY. zfktr mnmohn isMG dI ies hPLqy sLurU hox vfly rUs PyrI vI Bfrq dI vD rhI aMqrrfsLtrI aihmIaq `qy iek hor mohr sfbq hovygI.

-blrfj idEl       

               

 


Bfrq aqy ‘isMG’ dI cmk `c vfDf

            amrIkf dy rsLtrpqI brfk Ebfmf dy swdy `qy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG df cfr idnF df amrIkf dOrf hr pwK qoN byhwd sPLl irhf hY. pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG dI ies amrIkf PyrI nMU “styt ivjLt” df drjf pRfpq sI aqy sRI Ebfmf dy rfsLtrpqI bnx ipwCoN ieh iksy ivdysLI afgU dI pihlI “styt ivjLt” sI. zfktr isMG df vfeIt hfAUs ivwc bkfiedf “rYWz kfript” svfgq kIqf igaf aqy 21 qopF dI slfmI vI idwqI geI.

            “QYNks igivMg” amrIkf ivwc bhuq sLrDf nfl mnfieaf jFdf hY aqy ies PyrI mOky rfsLtrpqI Ebfmf ny QYNks igivMg eIv nMU vfeIt hfAUs ivwc zfktr isMG nMU styt iznr dy ky ies dI aihmIaq hor vI vDf idwqI hY. styt iznr vfeIt hfAUs dy lfan ivwc vwzf tYNt lgf ky idwqf igaf ijs ivwc 400 dy krIb mihmfn mjUd sn.

            amrIkf dI pRYs ny vI ies dOry nMU bhuq aihmIaq idwqI hY. BfrqI pRDfn mMqrI aqy amrIkI rfsLtrpqI qoN ielfvf dovF srkfrF dy mMqrIaF aqy mfhrF ny ies dOrfn surwiKaf, dihsLqvfd, afriQkqf, vpfr, kOmFqrI aqy duwvly mfmilaF bfry Kwul ky ivcfr vtFdrf kIqf hY.  ies dOrfn dovF afgUaF ny vI 90 imMt qwk kOmFqrI aqy duvwly msilaF `qy KuwlH ky ivcfr-vtFdrf kIqf hY. dovF afgUaF vloN vfisLMgtn ivc sFJI pRYWs kfnPLrMs aqy sFJf ibafn vI jfrI kIqf igaf hY. zfktr mnmohn isMG ny zIPYNs, ivdysL aqy trYjLrI (KLjLfnf) sYktrIaF (mMqrIaF) qoN ielfvf kMgrYsLnl (sMsdI) afgUaF nfl vI mulfkfqF kIqIaF geIaF hn.

            dihsLqvfd pUrI dunIaf dI slfmqI leI iek vwzI cuxOqI bx cuwkf hY aqy dovF dysLF ivckfr ies muwdy `qy bhuqf iDafn kyNdrq kIqf igaf hY. muMbeI `qy 26/11 nMU hoey dihsLqgrd hmly nMU iek sfl pUrf ho igaf hY aqy ieh PyrI aYn ies iBafnk hmly dy iek sfl ipwCoN hoeI hY ijs nfl dihsLqvfd ies PyrI dOrfn BfrU irhf hY aqy amrIkf ny pfiksqfn nMU dihdsLqvfd iKlfPL sKLqI vrqx vfsqy afiKaf hY.  aPLgfinsqfn aqy pfiksqfn ivc awqvfdIaF dIaF bxIaF hoeIaF surwiKaq pnfhgfhF nUM KLqm krn `qy vI jLor idwqf igaf hY. Bfrq, aPLgfinsqfn ivwc dihsLqvfd iKlLfPL bhuq Kfs rol adf kr irhf hY ijs ivwc aPLgfinsqfn dI muV AusfrI df kMm sLfml hY.

            dovF dysLF ny isvlIan pRmfxU sihXog nMU awgy vDfAux aqy sMsfr nMU pRmfxU hiQafrF qoN rihq krn df sFJf tIcf pRfpq krn leI vI iml ky kMm krn sbMDI sihmqI pRgt kIqI hY. isvlIan pRmfxU sihXog Bfrq vfsqy bhuq mhwqv rwKdf ijs nfl Bfrq afpxIaF ibjlI dIaF loVF pUrIaF krn vfsqy pRmfxU plFt Ausfrny cfhuMdf hY. iehnF prjYktF vfsqy Bfrq nMU qknIk, pUMjI invysL aqy pRmfxU bflx dI loV hY jo ies isvlIan pRmfxU sihXog duafrf amrIkf aqy hor dysLF qoN pRfpq kIqI jfvygI. sfbk amrIkI rfsLtrpqI busL dy kfrjkfl dOrfn Bfrq aqy amrIkf ivckfr ieh bhuq aihm isvlIan pRmfxU smJOqf hoieaf sI ijs nMU Ebfmf pRsLfdsLn pUrI bcnbwDqf nfl awgf vDf irhf hY.

            ishq dy Kyqr ivwc Bfrq-amrIkf sihXog dIaF sMBfvnfvF bhuq bulMd hn. Bfrq ivwc ishq syvfvF ssqIaF idwqIaF jf skdIaF aqy BfrqI zfktr aqy trYNz ishq stfPL pihlF hI amrIkf ivwc syvfvF dy irhf hY. mYzIkl Koj, dvfeIaF bxfAux aqy mYzIkl tUirMjLm vrg KyqrF ivwc vI asIm sMBfvnfvF mjUd hn.

            zfktr isMG ny afpxI amrIkf PyrI sLurU huMdy sfr hI pRisD tIvI nYtvrk sIaYnaYn nfl iek ivsLysL gwlbfq vI kIqI sI ijs ivwc AuhnF dovF dysLF dy sbMDF aqy aMqrrfsLtrI mwuidaF `qy afpxy ivcfr pRgt kIqy sn. zfktr isMG ny ies mulkfq dOrfn aMqrrfsLtrI krMsI vjoN amrIkI zflr dy iksy sMBfvI bdl qoN sfPL ienkfr kr idwqf sI. sMsfr pRisD arQ sLfsqrI hox kfrn AuhnF dy ies ibafn dI bhuq aihmIaq hY ijs nMU amrIkf ny hF pwKI ZMg nfl qslIm kIqf hY.

            Ebfmf pRsLfsn ny Bfrq dy pRDfn mMqrI nMU amrIkf df pihlf styt gYst bxf ky Bfrq dI vD rhI aihmIaq nMU mfnqf idwqI hY. duvwlI gwlbfq dOrfn Bfrq amrIkf sFJ nMU keI vfr  “strIijk rIlysLnisLp” dy nfm nfl vI sMboDn kIqf igaf hY jo dosqfnf sbMDF dy mhwqv nMU hor vI jLordfr ZMg nfl pysL krdf hY.

            vfeIt hfAUs ivwc “QYNks igivMg” iznr mOky rfsLtrpqI Ebfmf ny ihMdI ivwc “afp kf svfgq hY” afK ky dovF dysLF ivckfr vD rhI nyVqf pRgt krn dI koisLsL kIqI sI. mihmfnF nMU sMboDn kridaF rfsLtrpqI Ebfmf ny ieh vI afiKaf sI ik quhfzy ivcoN bhuq sfry vfeIt hfAUs ivwc pihlI vfr dIvflI  mnfAux vI afey sn aqy iswK ivsLvfs dy bfnI gurU nfnk dyv jI df jnm purb mnfAux vI afey sn.

            rfsLtrpqI Ebfmf bhuq vfr ieh gwl afK cwuky hn ik Bfrq dy rfstLr ipqf mhfqmf gFDI AuhnF dy pRyrnf sroq hn. Bfrq amrIkf strIijk imwqrqf (rxnIqk BfeIvflI ) df krYizt sfbkf rfsLtrpqI jfrj buwsL nMU vI jFdf  hY ijhnF ny sMsfr dIaF bdl rhIaF pRsiQqIaF nMU vyKidaF dunIaF dy swB qoN vwzy aqy swB qoN qfkqvr lokqMqrF ivckfr ies sFJ dI loV df anuBv kr ilaf sI.

            zfktr mnmohn isMG dI ies sPLl PyrI nfl Bfrq aqy ‘isMG’ dovF dI cmk ivwc vfDf hoieaf hY.

-blrfj idEl

 

 


Bfrq- kYnyzf sbMD mjLbUq hoey

dihsLqgrdI iKLlfPL kYnyzf-Bfrq sihXog mhwqvpUrn

 

          Bfrq dy pRDfn mMqrI dy swdy `qy kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr dI iqMn idnF Bfrq PyrI hr pwK qoN kfmXfb rhI hY. sRI hfrpr ny afpxI Bfrq PyrI muMbeI qoN sLurU kIqI ijs df dUhrf mhwqv hY. mMubeI Bfrq dI vpfrk rfjDfnI hY ijs kfrn Bfrq-kYnyzf vpfrk sbMD mjLbUq krn vfsqy muMbeI df afpxf hI mhwqv hY. pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny muMbeI ivwc vpfrk sbMDF nMU mjLbUq krn vfsqy aihm gwlbfq kIqI hY ijs ivwc dovF dysLF dy keI vwzy vpfrk adfry sLfml sn. ies dy nfl hI sRI hfrpr ny mubMeI ivwc hoey dihsLqgrd hmilaF dI sKLq inMdf kIqI hY aqy Bfrq nfl sihXog krn df vfadf iek vfr iPr duhrfieaf hY. AuhnF df dihsLqgrd hmilaF df insLfnf bxy muMbeI dy hotl qfj aqy trfeIzYNt dy nfl nfl XhUdI sYNtr nfrImn hfAUs jfxf drsfAudf hY ik sRI hfrpr aqy AuhnF dI srkfr dihsLqgrdI iKlfPL jMg pRqI bcnbwD hY.

          Bfrq dOry `qy jfx qoN pihlF aqy Bfrq puwj ky sRI hrfpr vloN idwqy ibanF vwl vyiKaf jfvy qF Auh Bfrq nfl sbMDF nMU bhuq aihmIaq idMdy hn. sRI hrfpr ny Bfrq-kYnyzf sFJ df vfr vfr ijLkr kridaF afiKaf hY ik dovyN dysL jmhUrI, bhu-swiBafk aqy KwulI afriQkqf vfly dysL hn. AuhnF sMXukq rfsLtr aqy kfmnvYlQ ivwc Bfrq-kYnyzf sihXog df vI ijLkr kIqf hY aqy ieh vI afiKaf hY ik dovyN dysL hI dihsLqvfd iKlfPL lV rhy hn. kYnyzf vloN aPLgfn sLFqI imsLn dI kfmXfbI vfsqy DMn aqy jfnF dI vwzI kurbfnI idwqI geI aqy idwqI jf rhI hY ijs df mMqv aMqrrfsLtrI dihsLqvfd nMU hfr dyxf hY. aPLgfinsqfn ivwc vI Bfrq dihsLqvfd iKlLfPL lVfeI aqy aPLgfinsqfn dI muV AusfrI ivwc aihm rol adf kr irhf hY. dwKxI eysLIaf dI siQrqf ivwc Bfrq dy rol nMU pwCmI dysL kbUl krdy hn.

          amrIkf ivwc PVy gey lsLkr-ey-qfiebf dy kfrkun qfhfvur husyn rfxf jo ik pfiksqfnI ipCokV dy knyzIan hn aqy zyivz hYzlI kolmYn bfry vI gwlbfq hoeI hY jo ik Bfrq ivwc vwzy dihsLgrd hmly dI iqafrI ivwc dwsy jFdy sn. muMbeI hmilaF ivwc iehnF dovF dy rol dI vI pVqfl cwl rhI hY aqy iehnF `qy zYWnmfrk dy jfielYNzs-postn aKbfr iKlfP awqvfdI hmlf krn dI sfijLsL rcx df dosL vI lgfieaf jf irhf hY. ies aKbfr ny 2005 ivwc pYgMbr muhMmd dy 12 kfrtUn Cfpy gey sn ijs nfl ieslfimk kwtVpMQI buKlf gey sn.

          dihsLqvfd dy mfmly ivwc Bfrq aqy kYnyzf eyar ieMzIaf bMb kFz nMU kdy vI Bulf nhIN skdy ijs ivwc 331 inrdosL awD asmfny bMb Dmfkf krky mOq dy Gft Auqfr idwqy gey sn. jhfjL jLrUr BfrqI sI pr bhuq mfry gey inrdosL BfrqI mUl dy knyzIan sn. ies durGtnf df vI sRI hfrpr ny ijLkr kIqf hY. ajy qwk ies dihLsqgrd hmly ivwc hoeIaF 331 inrdosLF dIaF mOqF dy mfmly ivwc isrPL iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq nMU hI 15 ku sfl dI kYd dI sjLf imlI hY.

          ies PyrI dOrfn Bfrq aqy kYnyzf ny iek AUrjf smJOqy `qy dsqKLq kIqy hn aqy gLYr PLOjI pRmfxU smJOqf krn dy PLYsly dy nfl ivafpk afriQk BfeIvflI sbMDI ZuwkvF aiDaYn vI sLurU kr idwqf hY. Bfrq dy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG aqy kYnyzf dy pRDfn mMqrI stIvn hfrpr ny afpxI mulfkfq dOrfn do-pwKI sbMDF dy nfl nfl dwKxI eysLIaf dy Kyqr dI qfjLf siQqI, Kfskr pfiksqfn aqy aPLgfinsqfn bfry slfh msLvrf vI kIqf hY. Bfrq ny kYnyzf nUM AuWc qknflOjI aqy buinafdI ZFcy leI Bfrq `c pUMjIinvysL krn df swdf idwqf hY. BfrqI kMpnIaF vI kYnyzf ivwc pUMjI invysL kr rhIaF hn.

          kuJ lok ieh sLkfieq krdy vI suxy gey hn ik BfrqI mIzIaf ny sRI hfrpr dI PyrI nMU bhuqI aihmIaq nhIN idwqI pr ies ivwc scfeI nhIN hY. hr dysL dy afgU nMU iksy vI dysL ivwc iksy hor dy brfbr aihmIaq nhIN idwqI jFdI. kYnyzf ivwc srkfr aqy mIzIaf vloN jo aihmIaq amrIkf dy pRDfn dI PyrI nMU idwqI jFdI hY Auh mYksIko jF purqgfl dy afgUaF nMU nhIN idwqI jFdI. kYnyzf ivwc jo aihmIaq brqfnIaF aqy PrFs dy afgUaF nMU idwqI jFdI hY Auh hMgrI aqy polYNz vrgy dysLF dy afgUaF nMU nhIN idwqI jFdI. Bfrq dy afgUaF nMU vI kYnyzf ivwc amrIkf dy afgUaF vflI aihmIaq nhIN iml skdI. hr dysL, dysL dI afriQkqf df sfeIjL, dysL dy pRBfv df sfeIjL aqy myjbfn nfl sbMDF dI inrBrqf hI aihmIaq df PYslf krdI hY. ies leI Bfrq-kYnyzf sbMDF nMU iksy hor dysL nfl qol ky vyKxf shI nhIN hY. Bfrq aqy kYnyzf imwqr dysL hn aqy ieh imwqrqf hor inwGI ho rhI hY ijs `qy qswlI pRgt kIqI jfxI cfhIdI hY.

          sRI hfrpr dI sRI drbfr sfihb PyrI mOky bhuq hI sKLq surwiKaf pRbMDF `qy vI ikMqU-pRMqU hoieaf hY. bhuqI sKLqI knyzIan surwiKaf CqrI ny ivKfeI hY. KfhmKfh nukqfcInI krn nfloN ies dI ipwT BUmI vwl inghf mfrn dI loV hY. sRI hfrpr idwlI ivwc suafmI nrfiex mMdr vI gey sn pr bhuqI sKLq surwiKaf dI nObq nhIN sI afeI. pMjfb nMU agro-ieMzstrI nfl sbMDq qknIk aqy pUMjI invysL dI loV hY ies Kyqr ivwc kYnyzf nfl nyVqf dIaF bhuq sMBfvnfvF mjUd hn. ies idsLf vwl awgy vDx dI loV hY.

          kuJ lokF vloN sRI hrfpr dI aMimRqsr PyrI mOky kfmfgftfmfrU bfry muafPLI mMgx df muwdf vI AuTfieaf igaf sI jo ik iblkul byloVf sI. hYrfnI ies gwl dI hY ik ajyhf krn vfly vYnkUvr qoN gey sn, kYnyzf ivwc ies byloVy mfmly nMU qUl dy ky Auh sMqusLt nhIN sn hoey. sRI hfrpr ies Gtnf dI muafPI mMg cuwky hn jo ik kfPLI smJI jfxI cfhIdI hY. kul imlf ky sRI hfrpr dI Bfrq PyrI nfl dovF dysLF dy dosqfnf sbMD hor mjLbUq hoey hn aqy zfktr mnmohn isMG dI agly sfl dy awD ivwc hox vflI sMBfvI kYnyzf PyrI iehnF sbMDF nMU hor hulfrf dyvygI.

-blrfj idEl

 


hfrpr srkfr `c knyzIan lokF df Brosf viDaf

nuks ilbrl afgU ivwc Gwt, aspsLt nIqIaF ivwc vwD hY

 

          huxy hoeIaF cfr ijLmnI coxF dy nqIjy dwsdy hn ik hfrpr srkfr df lokF ivwc Brosf vD irhf hY aqy ilbrl pfrtI “qfloN KUMJI zUmxI” vFg byqflf nwc rhI hY. aksr ijLmnI coxF ivwc swqfDfrI iDr nMU lokF dy guwsy df isLkfr hoxf pYNdf hY aqy afriQk mMdvfVy kfrn ajyhf hox dy hor vI kfrn vD jFdy hn. pr hfrpr srkfr  ies dy Elt lokF ivwc afpxI CvI cmkfAux ivwc sPLl rhI hY. ieh hfrpr srkfr dI kfmXfbI mMnI jfxI cfhIdI hY hflFik dysL df hfvI aqy pRBfvI ilbrl soc rwKx vflf mIzIaf kMsrvtv srkfr vfsqy cuBvF rol adf krdf irhf hY.

          Auh vI idn sn jd ilbrl mIzIaf aqy sfbkf pRDfn mMqrI sRI pfl mfritn ny ieh nfhrf idwqf sI ik jy hfrpr qfkq ivwc af igaf qF dysL df hulIaf ivgfV dyvygf. hfrpr aqy Aus dI pfrtI nMU iemIgrMt ivroDI vI grdfinaf jFdf irhf pr awj qwk kMsrvtv srkfr ny koeI ajyhf kMm nhIN kIqf ijs nMU iemIgrMt ivroDI jF icwty lokF dy pwK ivwc grdfinaF jf sky. iemIgrysLn isstm ivwc bYklfg nfl nijwTx leI jd nvF kfnMUn bxfieaf jf irhf sI qF kuJ lokF ny bhuq dohfeI pfeI sI ik ies nfl iemIgrysLn bhuq sKLq kr idwqI jfvygI aqy ieh kfnUMn “rMgByd nIqI” qoN pryrq hY pr ajyhf kuJ vI nhIN vfpiraf. hfrpr srkfr nMU “nslvfdI” afKx qwk jfx vfly awj aMdroN BfvyN pUry ilbrl hn pr aMdrKfqy kMsrvtv afgUaF nfl vI jwPIaf pf rhy hn. kuJ qF afpxy nOjvfn bwicaF vfsqy kursIaF leI vI Bwjy iPrdy hn.

          ilbrl pfrtI aqy ies dy smrQk mIzIey ny hfrpr srkfr `qy pihlF afriQk mMdvfVy df kfrn bnx aqy iPr bjt Gftf (zYPyst) vDfAux dy dosL vI lgfey pr ieh dosL lokF ivwc itk nf sky. lok smJdy sn ik afriQk mMdvfVf sMsfr pwDr `qy hY ijs dIaF jVFH amrIkf ivwc hn. kYnyzf df mfl KrIdx vflf hI jd grIb ho igaf hY qF ies df asr vI pYxf hI hY. amrIkf df mMdvfVf hfrpr srkfr dI pYdfvfr nhIN hY aqy lokF ny ilbrlF dy iehnF dosLF nMU nkfr ky rwK idwqf hY.

          bjt Gfty dy mfmly ivwc vI ilbrlF dI nIqI doglI hI rhI hY ijs dIaF morIaF lokF ny vyK leIaF hn ijs kfrn lokF df ilbrlF qoN moh BMg ho igaf hY. suMgV rhI afriQkqf nMU QMmx vfsqy ilbrl, hfrpr srkfr nMU sitmUls vfsqy moty zflr Krcx dIaF vI nsIaqF idMdy rhy hn aqy nfl hI bjt Gftf vDx df dosL vI idMdy rhy hn. ilbrlF ny kdy afp ieh nhIN dwisaf ik Auh afriQk mMdvfVy nfl ikvyN nijwTxf cfhMudy hn. jy srkfr ny afriQkqf nMU hulfrf dyx vfsqy pYsf Krcxf hY qF bjt Gftf vI vDxf hI hY.

          hfrpr srkfr ny lokF nMU ieh dws idwqf sI ik ilbrl qF hfrpr srkfr nfloN vI vwD Krcf krnf cfhuMdy hn aqy bjt Gftf dUr krn vfsqy tYksF ivwc vfDf krn qoN ibnF ilbrlF vfsqy hor koeI cfrf nhIN bcygf. mfVI afriQkqf ivwc tYksF ivwc vfDf krn qoN hfrpr srkfr ny sfPL ienkfr kr idwqf hY jo ik afriQk aqy lok sMprk dovF pwKF qoN hI iek vDIaf nIqI sfbq hoeI hY. ilbrl ies pwK qoN vI mfr Kf gey hn aqy iswtf swB dy sfhmxy hY ik cfr ijLmnI coxF ivcoN iek vI ijwq nhIN sky hn.

          ilbrl AumIdvfr qF dUjy  sQfn `qy vI nhIN af sky. cfr ivcoN iqMnF `qy ilbrl qIjy sQfn `qy rhy hn. ilbrl afgU ny iehnF ijLmnI coxF ivwc rwJ ky cox pRcfr kIqf sI pr pRDfn mMqrI hfrpr cox pRcfr qoN dUr hI rhy sn. blfk ny iek aqy aYn zI pI ny iek sIt ijwqI hY aqy do hor sItF ijwq ky hfrpr srkfr kol hux 308 dy hfAUs ivwc 145 aYm pI hn jo ik mjfirtI qoN isrPL 10 Gwt hn jd ik ilbrlF dI igxqI isrPL 77 hI hY. ikbYWk ivwc vwKvfdI pfrtI blfk ikvYkvf qoN iek sIt Koh lYxI kMsrvtv pfrtI dI vwzI pRfpqI hY.

          jy cfry sItF `qy peIaF votF dI aOsq vyKI jfvy qF kMsrvtv pfrtI nMU 35[72%, aYn zI pI nMU 24[22%, blfk nMU 20[95% aqy  ilbrlF nMU 14[79% vot pey hn. ies aOsq nMU kOmI aOsq df ibMb nhIN smiJaf jf skdf ikAuNik cfr ivcoN do sItF ikbYWk dIaF sn aqy blfk ikbYWk sUby dI pfrtI hY. ilbrl kOmI pwDr `qy 14[79% qoN ikqy vwD Aupr hn pr qswlIbKLsL hwd qoN bhuq hyT hn.

          ilbrlF nMU PokI isafsq Cwz dyxI cfhIdI hY aqy aslIaq dy nyVy ho ky isafsq KyzxI cfhIdI hY. 1993 qoN 2003 qwk df smF lwd cuwkf hY jd isafsI vMz dy swjy pfsy do pfrtIaF sn aqy ilbrl ibnF mukfblf hI “rfjy” sn. ilbrlF df iemIgrMt pwqf vI hux Kurdf jf irhf hY aqy jldI hI byasr ho jfvygf ikAuNik iksy vI pfrtI nMU iemIgrMt pwKI jF ivroDI grdfnxf musLkl ho jfvygf. iemIgrMt vI hux sdf iemIgrMt hI nhIN rihxgy. ijhnF dIaF dUjIaF, qIjIaF jF cOQIaF pusLqF kYnyzf dIaF jMmpl hn Auh rMgdfr (gYr-icwty) huMdy hoey vI icwty rMg dy knyzIanF ijMny hI knyzIan hn AuhnF nMU iemIgrMtF dy Kfny ivwc rwKxf ilbrlF dI vwzI Buwl hY.

          pihlF ilbrlF df Qwlf lwgx df kfrn “kmjLor” pfrtI afgU stPLn izEn nMU dwisaf igaf sI aqy hux mfeIkl iegnysLIaf dI nukqfcInI hox lwg peI hY. ksUr asPLl sfbq ho rhy ilbrl afgUaF df Gwt aqy aspsLt ilbrl nIqIaF df vwD hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf 531, nvMbr 13-2009

 


`84 df duKFq

isafsq dI ByNt cHV igaf iensfPL

          `84 df iBafnk duKFq vfprn dy muZly idnF ivwc hI ieh spsLt ho igaf sI ik ies iGnfAuxy kqlyafm ipwCy iks df hwQ sI. “kOx hY dosLI” (hUa afr igltI) ikqfbcf jo ik ies duKFq qoN qurMq bfad jfrI kr idwqf igaf sI ivwc bhuq sfry kfqlF aqy sfjsLIaF dy nfm vI drj kr idwqy gey sn. ies ikqfbcy ivwc keI aihm qwQ, ies dy ilKfrIaF ny bhuq sfhs nfl drj kIqy sn aqy ies dy ilKfrI Bfrq-pRsq gYr-iswK sn ijhnF nMU afpxy sih-sLihrIaF `qy isafsI sLih `qy hoey jLulm df bhuq duwK sI. hr shI socxI dy mflk sLihrI nMU afs sI ik dosLIaF nMU kfnMUn dy kithry ivwc KVf kr idwqf jfvygf pr duwK dI gwl ieh hY ik ies duKFq dy 25 sfl bfad vI ajyhf nhIN ho sikaf.

          jy ies duKFq dy ipwCy sOVI isafsq kMm kr rhI sI qF dosLIaF  nMU bcfAux ipwCy vI sOVI isafsq df hI hwQ hY. sLihrIaF dy hwk, dysL dy ihwq aqy iensfPL nMU isafsq dI ByNt cfVH idwqf igaf hY. ies duKFq dy nfm `qy isafsq isrPL AuhnF lokF ny hI nhIN kIqI ijhnF dy nfm ies duKFq nfl iksy nf iksy rUp ivwc juVdy hn, isafsq AuhnF ny vI kIqI hY jo pIVHqF nMU iensfP dvfAux dy dmgjy mfrdy af rhy hn aqy mfr rhy hn. ies duKFq nMU votF, notF aqy vfhvf Kwtx dy nfl nfl vwKvfd nMU TuMmxf dyx vfsqy vI vriqaf igaf hY aqy vriqaf jf irhf.

          jd ies duKFq qoN pIVHq ivDvfvF aqy bwicaF dI Ksqf hflq dIaF KLbrF afAuNdIaF hn qF ieh svfl mn ivwc pYdf huMdf hY ik vwK vwK srkfrF vloN smyN smyN jo sYNkVy kroVF dy rfhq pYikjL aYlfny gey hn Auh ikwQy gey hn? svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik pIVHq isK ivdvfvF dI mdd leI ivdysLF ivwcoN iekwTy kIqy gey kroVF zlfr aqy pONz ikwQy gey hn? svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI aMimRqsr aqy sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI idwlI vloN aYlfnIaF geIaF mdd rkmF df kI bixaF hY? sLfied Auprokq sfry mdd PMzF df iek cOQfeI ihwsf vI pIVHqF qwk awpV nf sikaf hovy. socxf bxdf hY ik iehnF rfhq PMzF nMU rsqy ivwc zkfr jfx vfly kI ies kFz dy kfqlF qoN Gwt ksUrvfr hn?

          iek mIzIaf rport ivwc kuJ pIVHqF ny ieMJ ikhf hY, “1984 dy nFa hyT cwl rhIaF iswK sMsQfvF df kMm ikqy njLr nhIN af irhf. jy ieh sMsQfvF kMm kr rhIaF hn qF iqlk ivhfr dy nOjvfn byrojLgfrI aqy nisLaF df isLkfr ikAuN ho rhy hn? 1984 isrPL vot muwdf bx ky rih igaf hY aqy sfry afgU afpxf AuWlU iswDf kr rhy hn. jy srkfr asPLl rhI hY qF pMjfb dy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl pMjfb ivc, sLRomxI kmytI aqy idwlI gurduafrf kmytI afpo afpxy adfiraF `c 1984 dy pIVq nOjvfnF nUM cMgIaF nOkrIaF ikAuN nhIN idMdy?  iek hor nOjvfn ny dwisaf ik amrIkf qk qoN 1984 dy nFa `qy cMdy iekwTy kIqy jf rhy hn pr pIVqF qk ieh Dn nhIN phuMcdf. amrIkf dy iswK, pIVHqF dy bwicaF nUM pVHfAux df KLrcf AuTf rhy hn pr gYr-pIVHq pirvfrF dy bwcy ies bhfny amrIkf Byjy gey hn. idwlI gurduafrf kmytI ny pihlF rfsLn aqy 300 rupey mhInf pYnsLn lfeI sI pr ies vrqfry nUM bMd krn leI 10 hjLfr rupey dy ky awgoN qoN iesnUM bMd kr idwqf.”

          iek hor rport muqfibk “pIVq pirvfrF dy nOjvfnF `c ies gwl dI qswlI hY ik pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG ny 1984 dy kqlyafm bfry muafPLI mMgI hY aqy iek Gr `c iek nOkrI dyx df aYlfn hoieaf hY pr ienHF nUM iglf hY ik ieh gwl pUrI nhIN hoeI.”

          iswKF dI hmdrd vjoN jfxy jFdy pRisD kflmnvIs sRI kuldIp neIar ny afiKaf hY ik 1984 dy iswK kqlyafm dy pIVqF nfl ajy iensfPL nhIN hoieaf. 25 sfl ho gey ny, pr awj qk iek vI dosLI PLfhy qF nhIN lwgf. iswK kOm nUM, pIVqF nUM inaF imlxf hI cfhIdf hY BfvyN hor ikMnf smF lwg jfvy. sRI neIar ieh vI afiKaf hY ik nfnvqI kimsLn ny kqlyafm nUM XojnfbwD qF dwisaf sI pr ieh nhIN dwisaf ik ieh iks ny kIqf. sRI neIar ny ikhf ik ies bfry AunHF jsits nfnfvqI nfl gwl kIqI qF AunHF ikhf ik “quhfnUM vI pqf hY iks ny kIqf aqy mYnUMU vI pqf hY iks ny kIqf.” sRI neIar ny dwKxI aPrIkf vrgy “trUQ aYNz rIkMslIeysLn kimsLn” dI vI vkflq kIqI hY. AunHF ikhf hY ik dysL nUM afpxI glqI kwjx leI pIVHqF nUM mMg qoN vwD dyx dI loV hY aqy iswKF nUM vI ieh smJxf cfhIdf hY ik ijMny smJdfr ihMdusqfnI hn Auh AunHF dy nfl hn.

          pRiswD iswK icMqk, lyKLk aqy pwqrkfr s: mhIp isMG ny afiKaf hY ik jLKmF `qy mlHm lfAux dI kuJ koisLsL jLrUr hoeI hY pr jy dosLIaF nUM sjLfvF imldIaF qF sLfied pIVq pirvfr aqy iswK kOm vDyry sMqusLtI mihsUs krdy. s: mhIp isMG ny awgy ikhf ik jsits rMgfnfQ imsLrf kimsLn dI irport ny kuJ lokF vwl AuNglI AuTfeI sI ijnHF ivc kfnpur dy ijLlHf mYijstryt df vI nFa sI ik Ausny afpxy sfhmxy iek iswK pirvfr `qy hmlf krvfieaf ijs ivc pirvfr mfiraf igaf. jsits imsLrf ny iliKaf sI ik ijLlHf mYijstryt ny afpxI ijLMmyvfrI nhIN inBfeI aqy Aus ivruwD ivBfgI jFc krky kfrvfeI hovy pr Aukq aiDkfrI muwK skwqr dy ahudy qk jf ky syvfmukq hoieaf aqy Aus iKlfPL awj qk koeI kfrvfeI nhIN hoeI. s: mhIp isMG ny jo agy afiKaf hY Auh hor vI snsnIKyj hY. AunHF ikhf hY ik kOm dy afgUaF ny pihlF qF pIVq pirvfrF dI mdd leI afpsI qflmyl rwiKaf pr hOly hOly ies sB kfsy `qy rfjnIqI BfrU ho geI. iewQy hI bws nhIN kuJ sQfnk afgUaF dI BUimkf bdl geI aqy Auh gvfh qoVn aqy mukrfAux dy kfrj ivc lwg gey ijs nfl mukwdmy kmjLor ho gey. AunHF ikhf ik aYsy afgUaF vwloN hI rfhq leI afey pYsy rfh ivc hI KLf lYx kfrn pirvfrF nUM mdd nhIN imlI ijs kfrn nf qF pIVq pirvfrF dy bwicaF dI pVHfeI ho skI sgoN Aulty Auh nisLaF df isLkfr ho gey.

          suprIm kort dy sInIar vkIl s: aYc[ aYs[ PLUlkf ny qF ieMJ isry dI gwl afK idwqI hY, “iswK kOm vI '84 dy pIVqF nUM iensfPL dyx ivc asPLl rhI hY. srkfr dI ieh sMivDfnk aqy kfnUMnI ijLMmyvfrI sI ik Auh ienHF pIVqF nUM iensfPL idMdI, ienHF dy muV vsyby dy cMgy pRbMD krdI aqy ienHF dy bwicaF nUM iek cMgf BivwK dyx leI Auprfly krdI pr ieh iswK kOm dI nYiqk ijLMmyvfrI sI ik Auh ienHF pIVqF nUM pYrF `qy KVHy krn leI koeI XojnfbwD cfrfjoeI krdI, ijhVI ik nhIN ho skI.”

          ‘sfAUQ eysLIan’ nfm dI pqrkf ivwc bMglOr invfsI suDf rfmfcMcrn ny `84 dy duKFq dy pIVHqF nMU iensfPL nf idwqy jfx dI byvfk nuqfcInI kridaF ikhf hY ik srkfrI qOr `qy pRvfxq 2,733 iswKF dy kqlF dy dosL ivwc 25 sflF ivwc hux qwk kuwl 9 kysF ivwc isrP 20 dosLIaF nMU sjLfvF imlIaF hn ijs nfl knivksLn ryt 1% bxdf hY. “hUa afr igltI” ikqfbcy df hvflf idMidaF suDf rfmfcMdrn ny iliKaf hY ik ies ikqfbcy ivwc 198 lokl kFgrsI kfrkunF, 15 kFgrsI afgUaF aqy 143 puils krmcfrIaF dy nfm drj hn ijhnF `qy ies kqlyafm ivwc Bfg lYx dy dosL lgdy hn qy ies duKFq dy hjLfrF csLmdId agvfh hn.

          ijwQy votF vfilaF ny ies duKFq nMU votF aqy notF vfilaF ny mfieaf iekwTI krn vfsqy vriqaf AuWQy vwKvfdIaF ny ies duKFq nMU Bfrq iKlfPL iswK BfvnfvF BVkfAux vfsqy vriqaf hY aqy vrq rhy hn. `84 df duKFq ihMdU-iswK Psfd nhIN sn ieh qF sOVI isafsq qoN pRyrq aMsr vloN kIqf igaf kflf kfrf sI ijs ny Bfrq dy lokqMqr nMU sLrmsfr kIqf hY. ies df bhfnf bxf ky Bfrq nMU ihMdU rfsLtr sfbq krn vfly vI `84 dy duKFq nfl isafsq hI Kyz rhy hn. 1947 dI vMz vI iPrkU kqlyafm df kfrn bxI sI aqy ajLfd Bfrq ivwc XUpI, AuVIsf, gujrfq aqy hor QfvF `qy iPrkU dMigaF ivwc GtigxqIaF insLfnf bxIaF hn aqy ies dy iKlfPL skUlr avfjL vI bulMd hoeI hY. pMjfb ivwc dihsLqvfd dOrfn gYr iswK insLfnf bxfey gey sn aqy awj ksLmIr ivwc ksLmIrI ihMdU, dihsLqgrdF df isLkfr bx rhy hn. kuJ iswKF smyq lwKF ksLmIrI pMzq ksLmIr ivcoN AujfV idwqy gey hn.

          jmhUrI aqy sYkUlr Bfrq nMU axigxq cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf ijs ivwc iPrkUvfd nMU kfbU krnf aihm cxOqI hY. Dfrimk kwtVvfd aqy sOVI isafsq, iPrkUvfd nMU hvf idMdI hY. `84 vrgy duKFq nMU rokx vfsqy dosLIaF nMU sjLf dy nfl nfl Dfrimk kwtVvfd aqy sOVI isafsq nMU vI nwQx dI loV hY.

          awj 25 sfl bfad vI kuJ iswK sMgTn iensfPL leI lVn vfsqy PMz mMg rhy hn. Auh gYr-iswK buwDIjIvI vI sn ijhnF hOslf krky nvMbr 1984 ivwc afpxIaF jybF ivcoN pYsf Krc ky pIVHqF dI sfr vI leI sI aqy qwQF `qy aDfirq “hUa afr igltI” vrgf ikqfbcf vI ilK mfiraf sI. kI awj iensfPL leI lVn dy dfavy krn vfly iswK vkIl, buDIjIvI aqy afgU zflrF qy pONzF dy Bfa syvfvF dyxgy?

-blrfj idEl

 


pRDfn mMqrI hfrpr dI Bfrq PyrI qoN cMgIaF afsF

          pRDfn mMqrI dy dPLqr ny lMGy buwDvfr nMU bkfiedf aYlfn kr idwqf hY ik pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr Bfrq aqy cIn dy dOry `qy jf rhy hn. BfvyN ies sMBfvI dOry dI crcf kfPLI smyN qoN ho rhI sI pr kYnyzf ivwc Gwt igxqI srkfr dy suwty jfx dy cricaF kfrn ies dOry bfry ainscqf bxI hoeI sI. 14-15 nvMbr nMU pRDfn mMqrI sRI hfrpr isMGfpur ivwc hox vflI “eysLIaf pYisiPk ieknfimk kOaprysLn” dI mIitMg ivwc Bfg lY rhy hn aqy ies ipwCoN 16 nvMbr qoN 18 nvMbr qwk Bfrq dI PyrI lgf rhy hn. dsMbr 2 qoN 6 qwk pRDfn mMqrI hfrpr cIn dI Xfqrf `qy jfxgy.

          vpfrk Xuwg ivwc hr dysL afpxy vpfrk sbMD ies ZMg nfl bxfAuxy cfhuMdf hY ik dunIaF dy iksy iek dysL jF iKwqy ivwc afeI afriQk mMdI df Aus dI afpxI afriQkqf `qy Gwto Gwt asr pvy. kYnyzf vfsqy Bfrq aqy cIn ies pwK qoN bhuq mhwqvpUrn hn ikAuNik iehnF dovF dysLF nfl vpfrk sFJ vDfAux dIaF bhuq sMBfvnfvF hn. cwl rhI mMdI df kyNdr amrIkf sI ijs nfl kYnyzf df bhuqf vpfr hY, aqy ies nfl kYnyzf dI afriQkqf vDyry pRBfvq hoeI hY. amrIkf, kYnyzf df swB qoN vwz vpfrk pfrtnr hY aqy BUgoilk kfrnF krky rhygf vI, pr hor vpfrk sbMD df ivsQfr iek hF pwKI kdm hY.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr dy dPLqr vloN buwDvfr nMU jfrI kIqI geI pRYs rIlIjL ivwc ikhf igaf hY ik Bfrq nfl sbMD vDfAux dIaF bhuq sMBfvnfvF hn. AuhnF ikhf hY ik kYnyzf aqy Bfrq kfmvYlQ aqy sMXukq rfsLtr ivwc sihXog krdy af rhy hn aqy sfzI jmhUrIaq, mnuwKI aiDkfrF aqy kfnUMn dy rfj ivwc XkIn rwKx ivwc vcnbwDqf dI sFJ hY. AuhnF ikhf hY ik sfzf insLfnf hor mjLbUq sFJ pYdf krn df hY jo ik sFJy vpfrk, rfjsI aqy KyqrI afisLaF `qy aDfirq hovy.

          pRDfn mMqrI hfrpr dI ieh PyrI 11 mMqrI pwDr dIaF PyrIaF qoN bfad hox jf rhI hY jo ik 2006 qoN hux qwk hoeIaF hn. kYnyzf vloN hYdrfbfd, klkwqf aqy aihmdfbfd ivwc tryz dPLqr 2009 ivwc Kohly gey hn ijs nfl Bfrq ivwc knyzIan imsLnF aqy vpfrk dPLqrF dI kuwl igxqI 8 ho geI hY.  Bfrq dI afriQkqf df psfrf jfrI hY aqy kYnyzf aqy Bfrq ivwckfr vpfr vD irhf hY. dovF dysLF ivckfr lokF dI pwDr `qy sFJ vI vD rhI hY. ies smyN iek imlIan dy krIb knyzIan aYsy hn ijhnF dIaF jVF Bfrq ivwc hn.

          pRDfn mMqrI dI ies Bfrq PyrI mOky bhuq sfry aihm smJOqy hox dI vI sMBfvnf bxI hoeI hY ijhnF `qy mMqrI pwDr `qy ivcfrF huMdIaF rhIaF hn. Bfrq aqy kYnyzf ivwckfr mYzIkl, Koj, ividaf aqy isvlIan pRmfxU Kyqr ivwc vI sihXog vDx dI afs hY. dovF dysLF `c vpfrk sbMDF dy vDx nfl dovF dysLF dI afriQkqf aqy lokF nMU lfB hovygf. ieMzo-knyzIan Bfecfry dy vpfrk adfry ies df Kfs lfB AuTf skdy hn.

          ies qoN pihlF pRDfn mMqrI sRI XF ikRqIaF aqy pRDfn mMqrI pfl mfritn vI Bfrq df dOrf kr cuwky hn. dUjy pfsy Bfrq dy pRDfn mMqrI dI kYnyzf PyrI bhuq pCVI hoeI hY. zfktr mnmohn isMG afpxy pMj sfl dy kfrjkfl dOrfn iek vfr vI kYnyzf dI PyrI nhIN lgf sky.  pqf lwgf hY ik hux agly sfl iksy smyN zfktr mnmohn isMG dI kYnyzf PyrI vI ivcfr aDIn hY. 

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr dI Bfrq PyrI qoN cMgIaF afsF hn aqy zfktr mnmohn isMG dI sMBfvI kYnyzf PyrI dovF dysLF dy sbMDF nMU hor vI mjLbUq krn ivwc shfeI hovygI.

         

sMpfdk pMjfbI post `qy hmlf inMdxXog

          knyzIan pMjfbI post dy sMpfdk s: jgdIsL isMG gryvfl `qy bIqy sLukrvfr rfq nMU qkrIbn 11:40 vjy Es smyN kfqlfnf hmlf kIqf igaf jd Auh  afpxy dPLqr ivcoN aKLbfr df kMm KLqm kr ky Gr prqx vfsqy kfr ivwc ajy bYTy hI sn. imlIaF rportF muqfibk ies hmly dOrfn AuhnF `qy psqOl vI qfixaf igaf, kwutmfr vI kIqI geI aqy ikznYp krn dI koisLsL vI kIqI geI. Auh ies bujLidlfny aqy iGnfAuxy hmly ivwc vfl vfl bc gey pr ajy qwk koeI dosLI PiVaf nhIN igaf aqy nf hI iksy dI sLnfKLq hoeI hY.

          muwKDfrf aqy pMjfbI mIzIaf ies bfry bhuq kuJ ilK, brfzkfst aqy tYlIkfst kr cwukf hY ies leI asIN Gtnf bfry EhI gwlF duhrfAuxf nhI cfhuMdy. asIN ies Gtnf dI sKLq inMdf krdy hF aqy ies ivcfr dy hF ik swiBak smfj ivwc ajyhIaF GtnfvF vfprn df koeI kfrn nhIN hY. ajyhIaF GtnfvF nfl smwucy BfeIcfry df aks Krfb huMdf hY aqy ijs ivakqI jF pirvfr nfl ieh Bfxf vfprdf hY AuhnF dy isr `qy kI bIqdI hY ieh qF Auh hI jfxdy hn. kuJ lok ieh qrk vI dy rhy hn ik muwKDfrf ivwc ieh KLbr jfx nfl BfeIcfry df aks Krfb hoieaf hY pr asI ies nfl sihmq nhIN hF.

          BfeIcfry df aks ies ihMsk kfrvfeI kfrn Krfb hoieaf hY aqy ieh afs rwKxI ik ies iksm dIaF GtnfvF muwKDfrf dy mIzIey qwk nf jfx, iek bOnI soc hI afKI jf skdI hY. ajyhIaF ihMsk GtfnfvF nf Gtx aqy BfeIcfry ivwc ihMsk pRivrqI nMU hvf nf idwqI jfvy ieh sfzf sfiraF df Prj bxdf hY. ajyhI vwzI ihMsk Gtnf nMU dwb ilaf jfvy ieh iksy qrF vI jfiejL nhIN hY.

          ieh gwl puils dI qPLqIsL qoN hI sfhmxy afvygI ik ies iGnfAuxy kfry dy ipwCy iks iksm dy lok hn aqy Auh ikAuN ieh kuJ krn qwk gey hn. jd qwk sbUq nhIN iml jFdy qwd qwk hmlfvrF bfry bhuqf kuJ nhIN afiKaf jf skdf. hmly aqy hmlfvrF bfry jo jfxkfrI sfmhxy afeI hY Auh ies ihMsk hmly df isLkfr hoey jgdIsL gryvfl aqy mOky qy jf ky kuJ lokF vloN vyKy gey sIn `qy aDfirq hY bfkI kMm puils hY aqy puils nMU hr sMBv sihXog idwqf jfxf cfhIdf hY.

          jy ies hmly df kfrn jgdIsL gryvfl vloN aKLbfr jF ryzIE `qy pRgt kIqy gey ivcfrF nfl hY qF ieh ivcfrF dI ajLfdI `qy vI hmlf hY ies nMU iek ivakqI `qy hmly qwk sImq kr ky vyKxf gLLlq hovygf.  jy ies hmly dy kfrn kuJ hor hn qwd vI ieh hmlf inMdxXog ihMsk kfrvfeI hY ijs dI vkflq nhIN kIqI jf skdI. ieh kihxf vI bhuqf TIk nhIN hY ik ies Gtnf df ijLkr bIqy ivc BfeIcfry ivwc vfprIaF ihMsk GtnfvF df hvflf dy ky nf kIqf jfvy. ajokf mIzIaf hr Gtnf dI rporitMg mOky sbMDq Gtnf nMU hor ajyhF GtnfvF nfl joV ky pysL krdf hY jF qulnf krdf hY aqy ajyhf pMjfbI mIzIaf vI krdf hY. BfeIcfry dIaF bhuqIaF hsqIaF aqy sMsQfvF ny ies ihMsk hmly dI inMdf kIqI hY jo ik sLlfGfXog hY. “knyzIan jnrilst Pfr PrI aksprYsLn” nfm dI jQybMdI ny vI ies dI sKLq inMdf kIqI hY. afE ihMsf dI pRivrqI nMU hr moV `qy nkfrIey.            

 -blrfj idEl

 


Bfrq ivroDIaF dy guMmrfhkun pRcfr qoN sucyq rihx dI loV

          Bfrq dI kiQq kflI sUcI jF blYk ilst bfry kfPLI crcf cwl rhI hY aqy Bfrq ivroDI lfbI ies nMU ajyhy ZMg nfl pysL kr rhI ijs qrF ik ‘vIjLf ienkfrI’, dfKlf ienkfrI jF kflI sUcI rwKx vflf Bfrq dunIaF df ieko iek dysL hovy. ieh dfavy vI kIqy jf rhy hn ik vIjLf ienkfr krnf jF kflI sUcI bnfAuxf gYr-lokqMqirk kMm hY aqy jy Bfrq ny ajyhf krdf hY qF ieh Bfrq dy gYr-lokqMqrI hox df sbUq hY. dunIaF df ‘globl ivlyj’ bx jfxf vI iek qrk hY jo kuJ Bfrq ivroDI pysL kr rhy hn. kuJ isK vwKvfdI ies nMU torFto nfl joV ky pysL krn dI koisLsL vI kr rhy hn. swc ieh hY ik kflI sUcI, dysL dfKlf ienkfrI jF vIjLf ienkfrI Bfrq qwk hI sImq nhIN hY aqy nf hI Bfrq dy mfmly ivwc torFto dy BfrqI kONslyt qwk mihdUd hY. dunIaF dy hor dysL vI kflI sUcI aqy vIjLf ienkfrI dI nIqI df iesqymfl krdy hn aqy keIaF dI nIqI qF Bfrq nfloN vI ikqy vwD sKLq hY. drasl Bfrq qF dunIaF dy “sfPLt” ieMtrI vfly dysLF ivwc afAuNdf hY.

          hr dysL dI pihlI ijLMmyvfrI afpxy dysL aqy dysL dy lokF dI jfn mfl dI rfKI krnf huMdf hY. jy dysL, dysL dy amn cYn aqy lokF nMU iksy sMBfvI bfhrI Kqry df zr hovy qF srkfrF dI ijLMmyvfrI bxdI hY ik ajyhy Kqry nMU dUr rwK rKx jF KLqm krn df Auprflf krn. kflI sUcI jF dfKLlf ienkfrI iksy sMBfvI Kqry nMU dUr rwKx df iek qrIkf hY ijs df dunIaF dy sfry dysL loV pYx `qy afpxy ZMg nfl iesqymfl krdy hn. drasl vIjLf injfm huMdy hI ies iksm df kMtrol rwKx vfsqy hn. ijhnF dysLF ivckfr iksy iksm df vIjLf bMDn nhIN hY Auh vI loV pYx `qy jF qF vIjLf sLrqF lgf idMdy hn aqy jF iksy ivakqI ivsLysL nMU loV pYx `qy ieMtrI qoN ienkfr kr idMdy hn.

          imsfl vjoN kYnyzf aqy ieMglYNz ivckfr vIjLf dI sLrq nhIN hY aqy dovF dysLF dy sLihrI iek dUjy dysL nMU byrok jf aqy af skdy hn. pr kYnyzf ny brqfnvI aYm pI sRI gYlovya dI kYnyzf ivwc ieMtrI rok idwqI sI ikAuNk kYnyzf nMU Aus dIaF gqIivDIaf pRvfn nhIN sn/hn. hflFik dovyN dysL kfmnvYlQ dy mYNbr hI nhIN hn sgoN dovF dI hYWz afP styt ieko hI hY. kueIn alIjLfbYWQ dovF dysLF vfsqy rfsLtrpqI vflf ruqbf rwKdI hY pr dovyN dysL pRBUswqfsMpn dysL hn ies leI dovyN iksy msly `qy afpxf vwKrf stYNz lY skdy hn. amrIkf aqy kYnyzf ivckfr vI dovF dysLF dy sLihrIaF `qy vIjLf sLrqF nhIN hn pr kYnyzf ny kuJ mhIny pihlF iek amrIkn pRoPYsr nMU ieMtrI dyx qoN ienkfr kr idwqf sI.

          rhI gwl kflI sUcI dI, amrIkf jo ik dunIaF dy jmhUrI dysLF df srdfr mMinaF jFdf hY ny qF kflI sUcI dI mF, “no PLfeI ilst” vI bxfeI hoeI hY. amrIkf nMU afAux vflI aqy amrIkf dy eyar spys ivc dI Auzfx Brn vflI hr hvfeI Auzfx nMU afpxy XfqrIaF dI ilst Auzfx Brn qoN pihlF amrIkf dy hvfly krnI pYNdI hY aqy jy ikqy ies ilst ivwc koeI ajyhf nfm hovy jo amrIkf dI “no PlfeI ilst” ivwc drj hovy qF ajyhI Auzfx amrIkf vwl Auzfx hI nhIN Br skdI.

          ieh iek PokI ilst nhIN hY sgoN amrIkf ny “no PlfeI ilst” dI vrqoN lgfqfr kIqI hY. lMdn dy hIQro hvfeI awzy qoN inAUXfrk vfsqy Auizaf ibRitsL eyarvyjL df iek jhfjL ijs ivwc 239 XfqrI suafr sn, nMU awD-ivckfr qoN hI vfps moV idwqf igaf sI ikAuNik ies ivwc PrFs dy pfsport `qy iek ajyhf ivakqI Xfqrf kr irhf sI ijs df nfm amrIkf dI “no PlfeI ilst” `qy sI. ieh KLbr dunIaF Br dy mIzIaf ivwc afeI sI aqy sI aYn aYn ny ies nMU jnvrI 12-2005 nMU 3:47 vjy duiphr nMU afpxI vYb-sfeIt `qy pfieaf sI.

          eysy qrF ky aYl aYm df iek jhfjL jo ik XUrp qoN mYksIko nMU jf irhf sI aqy ies ny amrIkf dy eyar spys ivc dI Auzfx BrnI sI nMU vfps moV idwqf igaf sI ikAuNik ies ivwc do ajyhy ivakqI suafr sn ijhnF dy nfm amrIkf dI “no PlfeI ilst” ivwc drj sn. ieh KLbr ajy vI “inAUjL vIk” dI vYb sfeIt `qy mjUd hY.

          iek hor KLbr muqfibk eyar PrFs dy jhfjL ivwc do aYsy pwqrkfr suafr sn ijhnF dy nfm amrIkf dI no PlLfeI ilst `qy sn ijs kfrn ies jhfjL nMU amrIkf ivwc vVHn dI afigaf nhIN sI idwqI geI. iehnF pwqrkfrF ivcoN iek df nfm hrnFzo kflvo EspInf dwisaf igaf hY jo ik kolMbIaf dysL df sLihrI sI aqy pYirs dy iek prcy nfl kMm krdf sI aqy Auh inkorfgvf jf irhf sI. ies pwqrkfr df nfm amrIkf dI blYk ilst `qy sI. “lf-mMzy” nfm dy PrYNc prcy ny iliKaf hY ik hux ajyhf qrIkf apxfieaf igaf hY ik PrvrI 1-2009 qoN amrIkf nMU jF amrIkf dy eyar spys ivwc dI lMGx vfly jhfjLF dy XfqrIaF dI sfrI jfxkfrI aftomYitk ivDI nfl amrIkn aiDkfrIaF nMU puwjdI kr idwqI jFdI hY aqy iPr kMipAUtr ivDI nfl ies dI aftomYitk jFc ho jFdI hY.

          XU aYs ey tUzya dI 5-17-2005 dI iek KLbr muqfibk ietlI dy imlfn eyar port qoN AuzI al-ieqflIaf eyar lfeIn dI iek PlfeIt ijs ny amrIkf dy bOstn sLihr ivwc Auqrnf sI, nMU amrIkf vwl Auzfx Brn qoN rok idwqf igaf sI ikAuNik Aus ivwc iek ajyhf ivakqI sI ijs df nfm amrIkf dI “no PlfeI ilst” `qy drj sI. sbMDq ivakqI nMU jd ies jhfjL ivcoN Aus dy smfn smyq Auqfr idwqf igaf qwd jf ky ies jhfjL nM amrIkf dy bostn sLihr vwl AuWzx dI afigaf idwqI geI sI. iPr vI jd ieh jhfjL, al-ieqflIaf PLfeIt 618 amrIkf dy eyar spys ivwc puwjf qF ies nMU jYWt PfeItr jhfjLF ny askort kIqf sI. eyar kYnzf df iek hvfeI jhfjL jo ik kYnyzf dI aMdrUnI Auzfx `qy sI nMU vI amrIkf vVHn dI afigaf nhIN sI idwqI geI ikAuNik ies dy XfqrIaF ivwc iek amrIkn “no PlfeI ilst” vflf XfqrI sI. Xfd rhy kYnyzf dy dwKxI Bfg ivwc pUrb qoN pwCm jF pwCm qoN pUrb vwl Auzfx Brn vfly keI hvfeI jhfjL mOsmI mjbUrI kfrn, Pfslf Gwt krn vfsqy jF idwqI gey Auzfx rUt kfrn keI vfr kuJ smF amrIkf dy eyar spys ivc dI gujLrdy hn. amrIkf dI “no PlfeI ilst” iehnF hvfeI AuzfxF `qy vI lfgU huMdI hY.

          18 jUn 2007 dI iek amrIkn KLbr muqfibk amrIkf dy pRisD svrgI sYnytr tYWz kYnyzI nMU amrIkf dy eyraportF `qy pMj vfr ies leI roikaf igaf sI ikAuNik amrIkf dI “no PlfeI ilst” `qy iek tI[ kYnyzI nfm drj sI aqy ivcfrf tYWz kYnyzf ies kfrn rok ilaf jFdf sI. sikAUrtI stfPL Aus nMU rokdf aqy svfl krdf sI hflFik tYWz kYnYzI amrIkf dI iek pRisD hsqI sI jo aksr KLbrF ivwc rihMdf sI aqy lok Aus dI sLkl sUrq qoN jfxU sn. kYnyzI nMU afKr afpxf nfm  bfhr krvfAux vfsqy iqMn hPLqy ilKq-pVHq krnI peI sI.

          3 PrvrI 2009 dI iek aihm KLbr muqfibk sfl 2002 qoN PrvrI 2009 qwk amrIkf ny afpxI “no PLfeI ilst” `qy Gwto Gwt 300 imlIan zflr Kricaf aqy ieh Krcf vwD qoN vwD 966 imlIan zflr qwk df vI ho skdf hY. ieh mfhrF df iek aMdfjLf hI hY ikAuNik amrIkf nf afpxI ilst bfry kuJ dwsdf hY aqy nf ies `qy af rhy Krcy bfry hI kuJ dwsdf ikAuNik ies nMU “kOmI surwiKaf” df ruqbf pRfpq hY. mfhrF dI iek tIm ny iehnF dovF rkmF dI aOsq kwZ ky ikhf hY ik amrIkf df hux qwk Krcf 500 imlIan zflr hoieaf ho skdf hY. aqy hr sfl df aOsqn Krcf 100 imlIan zflr hor af irhf hY ijs nfl “no PLfeI ilst” jF blYk ilst nMU awp-zyt kIqf jf irhf hY. sqMbr 2001 dy hmilaF ipCoN sLurU kIqI geI ies “kflI sUcI” ivwc nvMbr 2001 qwk isrPL 400 nfm sn jo hux pMj lwK qoN twp gey dwsy jFdy hn. kuJ mfhr iehnF dI igxqI imlIan qwk vI dwsdy hn. 13 jUn 2007 nMU ey bI sI inAUjL ny iehnF dI igxqI 465,000 dwsI sI aqy hvflf “nYsLnl kfAUNtr tYroirst sYNtr” df idwqf igaf sI. PrvrI 2008 dI iek Kbr ivwc ikhf igaf sI ik aYPL bI afeI dI “Pfrn tUirst trYikMg tfsk Pors” kol 509,000 nfvF dI iek “vfc ilst” hY.

          kYnyzf ny vI iek blYk ilst jF “no PlfeI ilst” lfgU kIqI hoeI hY ijs nMU “pYsMjr pRotYksLn” df nfm idwqf igaf hY. ies ilst `qy 1250 dy afspfs nfm drj dwsy jFdy hn pr hY ieh vI gupq.                 dihsLqvfd qoN ikqy vwD pIVHq Bfrq ajy amrIkf qoN ikqy vwD nrm nIqI vflf dysL hY. ieh qF jUnIar ivdysL mMqrI pRnIq kOr duafly iekwTI hoeI kwtVpMQI smrQk (kFgrsI) lfbI hY ijs ny “kflI sUcI” dI aYvyN hI kfvF-rOlI pfeI hoeI hY. nYWt `qy AuplBd iek dsqfvyjL amrIkf dI “no PlfeI ilst” bfry kuJ ieMJ ibafn krdf hY. hyT ies df kuJ ihwsf hI pysL kIqf jf irhf hY.                  

-blrfj idEl

No-Fly List

            The No Fly List, sometimes called the terrorist watch list, is a secret list created and maintained by the United States government, of people who are not permitted to board a commercial aircraft for travel in or out of the United States. The list has also been used to divert away from U.S. airspace aircraft not flying to or from the U.S. It includes at least 1 million names as of March 2009. The list - along with the Secondary Security Screening Selection, which tags would-be passengers for extra inspection - was created after the September 11, 2001, attacks.

  KLbrnfmf #526

 


‘kflI sUcI’ dy mfmly `c  vD rhI hY aspsLtqf!

          aKLbfrI rportF muqfibk Bfrq igaf vYnkUvr df iek mIzIafkfr idwlI hvfeI awzy `qy BfrqI aiDkfrIaF ny rok ilaf hY. sbMDq ivakqI df ipCokV jF gqIivDIaF kI hn ieh qF sbMDq ivakqI jF Aus nMU rokx vfly aiDkfrI hI jfxdy hoxgy. pr iek gwl sfPL hY ik “blYk ilst” df Kfqmf krvfAux bfry dfgy jf rhy ibafnF ivwc bhuqf swc nhIN hY. AuNJ qF ajyhy ibafn aksr sfl ivwc keI vr sunx nMU imldy hn pr bIqy kuJ mhIinaF qoN iehnF ibafnF dI Brmfr vyKx, pVHn aqy sunx nMU iml rhI hY. koeI hI aYsf hPLqf lMGdf hY jd ies iksm dy dfavy sunx jF pVHn nMU nhIN imldy.  ieMJ lgdf hY ik ajyhy ibafn rfjnIqI qoN pRyrq ho ky hI dfgy jFdy hn. ajyhy ibafn dfgx vfly nf qF srkfr dI nIqI qoN vfkPL jfpdy hn, nf srkfr dI nIqI nMU pRBfvq krn dy Xog hI jfpdy hn aqy nf kiQq blYk ilst dy kfrnF qoN hI vfkPL jfpdy hn.

          bIqy hPqy iek kFgrsI aYm aYl ey df ibafn pVHn sunx nMU imilaf sI ik keI pRvfsIaF dy nfm kflI sUcI ivwcoN kZvf idwqy gey hn aqy Aus nMU ies bfry iek jUnIar mMqrI df Kq vI afieaf hY. ies sbMDq kFgrsI aYm aYl ey df ieh ibafn keI dysLF ivwc pRkfsLq aqy brfzkfst kIqf igaf sI. AuqrI amrIkf dy dOry `qy afey iek hor kFgrsI aYm aYl ey ny vI blYk ilst dy Kfqmy bfry iek ibafn ajy ies hPLqy hI dfigaf hY. dovyN sbMDq kFgrsI aYm aYl eyjL kfPLI smyN qoN kiQq blYk ilst qoN icMquq jfpdy hn. bIqy idnIN ietlI dy dOry `qy afeI pMjfb kFgrs dI pRmuK afgU bIbI rfijMdr kOr BwTl vI ies pRBfv hyT blYk ilst `qy muV ivcfr krn df ibafn dfg geI sI. aksr dihsLqvfd iKlfPL sKLq stYNz lYx vflI bIbI BwTl vI isrjy jf rhy mhOl qoN pRBfvq ho geI sI pr pMjfb prqdy sfr hI bwbr Kflsf vloN kFgrsI afgUaF nMU idwqI kiQq DmkI dI rOsLnI ivwc pMjfb srkfr vloN muhweIaf kIqI jf rhI GtIaf surwiKaf nIqI nMU kos rhI sI.

          ies hPLqy dy hmdrd hPLqfvfrI aKLbfr ny afpxy muwK pMny `qy iek rport pRkfsLq kIqI hY jo ik blYk ilst dI smIiKaf sbMDI hY. rport pVHdy sfr ieh pRBfv pYNdf hY ik kflI sUcI ivcoN ieMglYNz, kYnyzf aqy amrIkf dy do drjun dy krIb nfm kwZ idwqy gey hn. pr iDafn nfl piVHaF aihsfs huMdf hY ik sbMDq nfm gRih mMqrfly nMU rIivAU vfsqy hI Byjy gey hn, ajy kwiZaf koeI nhIN igaf. kflI sUcI ivwc ikMny nfm hn aqy ieh iks iksm dI hY? ies bfry vI hr koeI afpxy aMdfjLy hI mfrdf jfpdf hY, ies bfry pwky qOr `qy kuJ nhIN afiKaf jf skdf. idwlI kmytI dy afgU prmjIq srnf dy kflI sUcI sbMDI keI ibafn, mMqrI bIbI pRnIq kOr nfl mulfkfqF aqy mulfkfqF dIaF kuJ qsvIrF vI aKLbfrF df isLMgfr bxIaF hn.

          ieh vI pqf lwgf hY ik kYnyzf dOry `qy afieaf iek iswK afgU vI kflI sUcI bfry keI iksm dy vfady kr igaf hY aqy Aus ny kuJ mIzIafkfrF dI Pon `qy gwlbfq iek hor iswK afgU nfl vI krvfeI hY ijs ny kflI sUcI KLqm krvf dyx df pwkf vfadf kIqf hoieaf hY. sbMDq ivakqI ies vfady nMU iewt vrgf pwkf vfadf vI ds rhy hn.

          14 akqUbr nMU idwlI qoN iek hor KLbr pRkfsLq hoeI hY ijs muqfibk, “idwlI iswK gurduafrf pRbMDk kmytI aqy sLRomxI akflI dl, idwlI dI agvfeI ivc iek pRqIinDI mMzl ny ieQy ivdysL rfj mMqrI sRImqI pRnIq kOr nfl AunHF dy dPLqr ivc mulfkfq kIqI hY. mulfkfq dOrfn vPLd ny ivdysL rfj mMqrI pfsoN jfnxf cfihaf ik pRvfsI iswKF dI kflI sUcI nUM KLqm kIqy jfx dy sbMD ivc jo mMg kIqI geI hoeI hY, Aus dy sbMD ivc ikQoN qwk gwl awgy vDI hY?” bIbI pRnIq kOr ieMJ kihMdI dwsI geI hY ik pRvfsI iswKF dI kflI sUcI `qy punr ivcfr krky Aus nUM Kqm kIqy jfx dy sbMD ivc Auh afp (pRnIq kOr) aqy Bfrq srkfr bhuq hI gMBIr hn.

          bIqy ivwc pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG aqy gRih mMqrI sRI icMdfbrm dihsLqvfd dy mfmly ivwc “jLIro tOlrYNs” nIqI df aYlfn kr cuwky hn. ieh gwl TIk hY ik iksy vI byksUr df nfm kiQq kflI sUcI ivwc nhIN hoxf cfhIdf pr swc ieh vI hY ik Bfrq nMU dihsLqvfd df sKLq sfhmxf krnf pY irhf hY ijs dy awzy Bfrq dy gvFz ivwc hn. pwCmI dysLF ivcoN vI dihsLqgrdI vfsqy mdd ByjI jFdI hY ijs df aksr ijLkr huMdf rihMdf hY. amrIkf smyq dunIaF Br dy bhuqy dysL dihsLqvfd nMU bhuq sMgIn jurm mMndy hn aqy amrIkf ny qF blYk islt dI mF, “no PLlfeI ilst” vI bxfeI hoeI hY ijs ivc drj ivakqI amrIkf dy eyar spys ivwc dI jhfjL rfhIN vI Xfqrf nhIN kr skdf aqy hvfeI kMpnIaF qoN XfqrIaF dy nfvF dI ilst amrIkf leI jF amrIkf vwl jhfjL Auzx qoN pihlF mMgI jFdI hY.

          mMqrI bIbI pRnIq kOr dy nfm `qy blYk ilst sbMDI pRkfsLq hoey ibafnF df Aus nfl koeI sbMD hY vI jF nhIN ieh qF bIbI afp hI jfxdI hovygI pr ieh kiQq ibafn Bfrq dI “jLIro tOlrYNs” nIqI bfry aspsLtqf vDf rhy hn.                                

-blrfj idEl

 


pYnsLn mfmly nMU knyzIan njLrIey qoN vyKx dI loV!

          nvyN iemIgrMt sInIarjL nMU jld pYnsLn dyx bfry aYm pI rUbI Zflf vloN pysL kIqf igaf ibwl sI-428 iehnIN idnIN crcf df ivsLf bixaF hoieaf hY. bIbI Zflf vloN pysL kIqf igaf ibwl iek pRfeIvyt mYNbr ibwl hY ijs nMU Aus dI afpxI pfrtI dI hmfieq vI hfsl nhIN hY.  kwl nMU smIkrn bdl jfx qF kuJ kihxf musLkl hY pr awj dI qrIk ivwc ies ibwl dy pfs ho jfx dy asfr bhuq hI mwDm hn. Aus qrF vI pRfeIvyt mYNbr ibwl bhuq hI Gwt pfs huMdy hn aqy iek aMdfjLy muqfibk msF 1% qoN Gwt ajyhy ibwl pfs huMdy hn. drasl bhuqy pRfeIvyt mYNbr ibwl ‘lok sMprk’ dy afsLy nfl hI pysL kIqy jFdy hn aqy sbMDq mYNbr ies nfl nMbr bxfAux dI koisLsL hI krdf hY. nvyN iemIgrMt sInIarjL nMU jld pYnsLn dvfAux vflf iek ibwl brYNptn vYst hlky dI ilbrl  sFsd bIbI kulIn bomIey ny vI pysL kIqf sI pr ipClIaF mwDkflI coxF kfrn Auh ibwl ivcy ltk igaf sI. ipClIaF mwDkflI coxF qoN pihlF hI bIbI bomIey isafsq nMU awlivdf afK geI sI aqy Gwt igxqI hfrpr srkfr hoNd ivwc afAux ipwCoN bIbI bomIey vloN pysL kIqy gey ibwl vrgf ibwl bIbI Zflf ny pysL kr idwqf sI jo hux ivcfr aDIn hY.

          bIqy idnIN ieh gwl AuBr ky sfhmxy afeI hY ik ilbrl pfrtI dy bhuqy sFsd ies ibwl dy hwk ivwc nhIN hn ijs qoN ieh aPLvfh vI PYlI sI ik bIbI Zflf smyq iqMn ilbrl sFsd torI pfrtI vwl CVwpf mfr skdy hn. iPlhfl ies aPLvfh ivwc koeI scfeI sfhmxy nhIN  afeI.  bIbI Zflf dy ibwl dI ilbrl pfrtI dI sInIarjL aqy pYnsLnF bfry ikRitk bIbI jUzI sgro vI hmfieq nhIN krdI. bIbI sgro jo ik ilbrl srkfr mOky iemIgrysLn mMqrI rih cuwkI hY aqy iek sInIar ilbrl sFsd hY, ny bIqy somvfr nMU jfrI kIqI iek pRYs rIlIjL ivwc sfPL kr idwqf sI ik Auh rUbI zflf dy ibwl dy ivroD ivwc vot pfvygI. bIbI sgro df qrk sI ik ieh ibwl ilbrl afgU mfeIkl iegnysLIaf dy aqy pfrtI kfks dy ivcfrF dy Ault hY. srkfrI KricaF dy mfmly ivwc ilbrl kfks aqy afgU, KricaF nMU kfbU rwKx dy hwk ivwc hn jd ik bIbI sgro muqfibk ies ibwl dy pfs ho jfx nfl srkfr `qy 300 qoN 700 imlIan zflr dy Krcy df vfDU boJ pvygf. bIbI sgro  muqfibk ies ibwl dy pfs ho jfx nfl pYx vfly boJ dI pVcol jLrUrI hY.

          ies smyN nvyN iemIgrMt sInIarjL nMU kYnyzf afAux ipwCoN 10 sfl pYnsLn lYx vfsqy AuzIk krnI pYNdI hY. ibwl dy smrQk jo ik bhuq hI Gwt igxqI ivwc hn, ieh qrk idMdy hn ik mjUdf pYnsLn injLfm ivqkry vflf hY ikAuNik bhuq sfry XUrpIan dysLF dy sInIarjL nMU kYnyzf phuMcdy sfr hI pYNsLn iml jFdI hY jd ik Bfrq, cIn aqy keI aPLrIkn dysLF dy sInIarjL nMU ies pYnsLn qoN vFJf rwiKaf jFdf hY. EprI njLr nfl vyiKaf ies qrk ivwc bhuq dm ivKfeI idMdf hY pr aslIaq ies qoN kohF dUr hY. ijhnF dysLF dy sInIarjL nMU kYnyzf phuMcdy sfr hI pYnsLn nsIb ho jFdI hY AuhnF dy afpxy dysLF ivwc kYnyzf vrgf pYnsLn isstm hY aqy AuhnF dysLF dy kYnyzf nfl duvwly smJOqy hn ijhnF hyT iek dUjy dysL ivwc afx vwsy sInIarjL nMU pYnsLn idwqI jFdI hY. jfhr hY ik jy Bfrq, cIn jF iksy hor dysL df kYnyzf nfl ajyhf smJOqf hovy qF pYnsLn AuhnF nMU vI jLrUr imlygI. ajyhy duvwly smJOqy dI axhoNd nMU ivqkrf nhIN ikhf jf skdf.

          nvyN iemIgrMt afpxy spFsr dI 10 sfl dI grMtI nfl kYnyzf afAuNdy hn aqy AuhnF dI dyKBfl dI ijMLmyvfrI spFsr dy isr huMdI hY jo ik ilKq ivwc huMdI hY. kYnyzf Auqrdy sfr hI pYnsLn dI afs rwKxI shI nhIN hY aqy nf hI ies soc ivwc koeI dm hY ik pYnsLn dyx nfl srkfr nMU kI Prk pYNdf hY? kuJ lok ieh afKdy vI suxy gey hn ik ijwQy srkfr 50 iblIan Gfty ivwc hY AuQy hor awDf iblIan Gfty ivwc jfx nfl kI Prk pY jfvygf? ajyhI soc gYrijMLmyvfrfnf soc hY ikAuNik srkfrI Krcy drasl lokF dI lhU psIny dI kmfeI hI hY. ijMnf srkfrI Krcf vDygf iksy nf iksy mOky ies nMU pUrf krn vfsqy tYks vI vDieaf jfvygf jo ik sfzIaF jybF ivcoN hI inklygf.

          iemIgrysLn dy mfmly ivwc vI byrok iemIgrysLn dI vkflq kIqI jFdI hY jo ik kYnyzf dy ihwq ivwc nhIN hY. iemIgrysLn aqy PYmlI rI-XUnIPIkysLn dI loV hY pr ieh swB kuJ iksy hwd dy aMdr rih ky hI kIqf jfxf cfhIdf hY. PYmlI rI-XUnIPIkysLn aqy nMbr isstm aDIn bhuq sfry ajyhy amIr iemIgrMt vI kYnzf afAuNdy hn jo afpxy bwcy iewQy Cwz ky afp, afpxy vpfr jF nOkrIaF krn vfps muV jFdy hn. kmfeI Auh afpxy dysL ivwc krdy hn, KLpqkfr vI afpxy dysL dy huMdy hn aqy tYks vI afpxy dysL ivwc idMdy hn pr AuhnF dy bwicaF dI pVHfeI qy ishq sMBfl df Bfr kYnyzf dy sLihrIaF isr pY jFdf hY. skUl aqy ishq ajyhy Krcy hn jo srkfrF df 60-70% bjt Kf jFdy hn. iewQy hI bws nhIN afpxy bwcy kYnyzf dy isr pVHfAux vfly nfn-rYjLIzYNt knyzIan ies dysL dy “gYr-hfjLr” sLihrI vI bx jFdy hn aqy buZfpf kwtx vfsqy vI iewQy af vwsdy hn. ivdysLF ivwc gYr-anukUl hflfq pYdf ho jfx `qy Auh afpxf knyzIan pfsport ivKf ky knyzIan srkfr dI mdd vI mMgdy hn. ies swB kuJ df Krcf knyzIan sLihrIaF isr tYksF dy rUp ivwc pYNdf hY.

          kYnyzf pYnsLn plfn aqy Elz eyjL sikAUrtI pihlF hI izwky zoly Kf rhI hY. afriQk mMdI kfrn iehnF plfnF nMU dUhrI mfr peI hY. iek pfsy iehnF plfnF vloN ienvYst kIqy pYsy nMU Korf lwgf hY aqy dUjy pfsy nOkrIaF Kusx kfrn pRImIam jmF hox dI imkdfr GtI hY. dysL ivwc aOsqn Aumr dy vDx aqy jnm dr Gtx nfl buwZy aqy jvfnF dy anupfq `qy vI mfVf asr ipaf hY.

          ieMzo-knyzIan BfeIcfrf hux kYnyzf ivwc pwky qOr `qy vws cuwkf hY aqy zflr kmf ky vfps muVn dy supny lYx vfly idn hux puwg cuwky hn. hr msly `qy smyq iemIgrysLn aqy pYnsLnF dy, knyzIan phuMc apnfAux dI loV hY. ajyhIaF nIqIaF dI vkflq jF smrQn krnf cfhIdf hY jo ik kYnyzf dy vzyry ihwqF ivwc hovy ikAuNik kYnzf dy ihwq hI sfzy sfiraF dy sFJy ihwq hn.

-blrfj idEl

 


kYnyzf nUM rol mfzl bxn dI loV


agr mnuwKI jIvn dI hoNd dIaF muwZlIaF loVF dI sUcI bxfAuxI hovy qF pihlf nMbr hvf df afAuNdf hY, ijs dy ibnF bMdf aglf sfh nf afAux kr ky vI pRlok isDfr skdf hY. dUjI loV pfxI dI hY ijs nfl bMdf kuJ idn jIivq rih skdf hY aqy qIjI aMn-dfxy dI loV huMdI hY ijs qoN ibnF hPiqaF jF mhIinaf qwk vI bMdf ijMdf rih skdf hY. jIxf aqy cMgI ijLdgI jIxf do vwK vwK pihlU hn. iewQoN hI sLurUafq huMdI hY cMgI aqy AupBogImeI jIvx jIx dI lflsf. ijMdgI df arfm aqy suwK Bogx leI bxfeIaF cIjLF nfl bMdy ny afpxf jIvn suKflf aqy KusLhflmeI qF bxf ilaf hY pr jdoN ijLMdgI df suwK Bogx leI bxfeI msLInrI aqy msLnIrI qoN pYdf hox vflf Kqrnfk mfdf ijLMdgI df hI KOa bx jfvy qF Aus nUM qYrdI njLr nfl nhIN sgoN zUMGI njLr nfl dyKxf bxdf hY. plIq ho rhy vfqfrvx dI smwisaf ieMnI ijLafdf vwD geI hY ik ies qoN munkr nhIN hoieaf jf skdf  aqy ies df asr prqwK rUp ivwc ijMdgI jIx leI loVINdIaf iqMnyy loVF `qy ipaf dyiKaf jf skdf hY. pRdUisLq hvf, gMdlf pfxI aqy jLihrIly mfdy nfl BrIaF Kfx pIx vflIaF cIjF dy nfl nfl ies dunIaF dI soc vI pRdUisLq hoeI peI hY. ipCly idnI sMXukq rfsLtr dy jnrl iejlfs ivwc globl vfrimMg df muwdf ATfieaf igaf. ieh ikhf igaf sfnUM hux qoN hI vwD rhI globl vfrimMg dI siQqI nUM sMBlfxf cfhIdf hY nhIN qf dunIaF ivwc prlo af jfvygI. pr hYrfnI dI gwl ieh hY iejlfs ivwc sB qoN ijLafdf jLor globl vfrimMg `qy hI idwqf igaf. globl vfrimMg vI iek mslf hY pr ijs qrIky nfl dunIaF dy ivkfs hoey aqy vkIs ho rhy dysL globl vfrimMg df BMblBUsf pf ky afm lokF nUM mUrK bxf rhy hn ies nfl AunHF dysLF dI nIqI sLwkI ho jFdI hY. globl vfrimMg dI duhfeI pfAux vfly ieimsLn nUM Gwt krn bfry Gwt hI gwl krdy hn pr ijLafdf jLor globl vfrimMg `qy hI lfeI jFdy hn qF ik afm lokF nUM aslI muwdy hI smJ hI nf afAux. 

ies ivwc koeI sLwk nhIN ik ieimsLn (jLihrlIaF gYsF df inkfs) nUM Gwt krnf musLkl hY pr iewh aOKf nhIN hY. keI XUrpIn dysLF ny ieimsLn Gwt kIqf hY ies leI Auh vDfeI dy pfqr hn. pr bhuqy XUrpIn dysLF ny ieimsLn nuM Gwt krn leI ijhVy qrIky aiKqafr kIqy hn Auh srfsr glq hn, Aus nfl iewk iKwqy ivwc pRdUsLx Gwt krky dUsry iKwqy ivwc iemIsLn vDfieaf igaf hY. XUrpIn dysLF ny aijhy kfrKny aqy AudXog jo vwD ieimsLn pYdf krdy sn hornF dysLF ivwc lf idwqy  ies nUM koeI pRfpqI nhIN ikhf jf skdf. AunHF afpxy dysL ivwc pRdUsLx qf Gwt kr ilaf pr grIb dysL ivwc pRdUsLx vDf idwqf ies nfl ieh nhIN mMinaf jf skdf ik Plfxy Plfxy dysL ny pRdUsLn `qy kfbU pf ilaf. afpxf gMd guaFZI dy Gr awgy sut dyx nfl muhwlf sfP nhIN ho jFdf. XUrpIn dysL afpxf gMd hornf mulkF ivwc ZyrI krky afp qF sfP suQry hox df dfhvf krn lwg pey hn pr kYnyzf ny aijhf GtIaf qrIkf nhIN apxfieaf ies leI kYnyzf dI shfrnf krnI bxdI hY. bIqy sLnIvfr nUM EntyrIE dy pRImIar zfltn mYgMtI df ibafn afieaf hY ik srkfr ny dwKxI korIaf dI iek kMpnI ‘sYmsMg’  nfl hvf nfl ibjlI pYdf krnf vfly XMqr Bfv ‘ ivMz trbfeIn’ nUM EntyrIE sUby ivwc lfAuxf df smJOqf kIqf hY. ieh vDIaf gwl hY pr ieQy ieh vI dwsxf vfijLb hY ik iek ivMz trbfeIn lfAux leI 8000 dy krIb purjLy cfhIdy hn. Auh purjLy ikqy qF ikqy bxny hI hn BfvyN Auh kYnyzf ivwc bxn jF iksy hor dysL ivwc ies  nfl pRdUsLn qF vDxf hI hY. pr EntyrIE srkfr nOkrIaF dI Jfk ivwc Auh purjLy EntyrIE ivwc hI bxfAuxf cfhuMdI hY qF ik EntyrIE ivwc hor lokF nUM kMm iml sky. ijQy ikqy vI lflc vws aijhy smJoqy huMdy hn AuWQy iewk pfsy nuksfn qF hoxf hI huMdf hY. ikhf jFdf hY ik agly do dhfikaF ivwc  hvf qoN ibjlI pYdf krn dy AudXogF ivwc 2 imlIan nOkrIaF pYdf hoxgIaF Bfv pihlf prdUsn vDygf iPr Aus `qy kfbU pfAux dy dfhvy kIqy jfxgy.  ies pRkfr hI aMkiVaF muqfibk iewk lItr pYtrol pYdf krn nflo iewk lItr hrf-qyl bxfAux leI vwD aYnrjLI vrq huMdI hY aqy iemIsLn vwD pYdf huMdf hY aqy vwD vfqfvrx pRdUsLq huMdf hY aqy ijs nfl vfqfvrx ivwc jLihrIlaf gYsF dI imkdfr vDxI hI vDxI hY. pr ikAuNik ieh mslf globl vfrimMg aqy vfqfvrx dy nfl nfl nOkrIaF df hY ies leI srkfrF sB kuJ sihx krI jFdIaF hn.

 

kYnyzf ieimsLn kMtrol ivwc mUhrI rol adf kr skdf hY pr kYnzf df kfrporyt issitm ies mfmly ivwc kuJ ijLafdf iZwlf hY aqy ajy vI purfxI qknflojI dy afsry hI cwl irhf hY. kYnzf dI ieMzstrI nvIn qknflojI dI mihMgI kImq adf krn dy smrQ nhIN hY. ies ivwc rfjnIqk lIzrF dI vI bhuqf sihXog aqy mdd nhIN iml rhI hY. kYnzf dI srkfr vwloN idwqf stymUls pYkYj dUhrf kMm kr skdf sI pr  krvfieaf nhI igaf. ieh pYsf iek pfsy rIsYsLn nUM kfbU krn ivwc shfeI ho skdf sI aqy dUsrf afrQkqf nUM hirafvl vI bKsL skdf sI . pr srkfr dI nIqI kuJ aijhI hI rhI hY ik ijLafdf pYsf pRclq ieMzstrI ijvyN sVkF afid bxfAux `qy hI Jok idwqf. hux ijDr vI jfE qUhfnUM sVkF puwtIaF idKfeI idMdIaF hn aqy mxf mUhI pYsf Kricaf jf  irhf hY. ies nfl pRdUsLn ivwc vfDf hI ho irhf hY.

ipCly idnI Bfrq dy vfqfvrx mMqrI surYsLL pRBU ny aftvf ivwc cot kridaf ikhf ik kYnyzf vrgf aYzvFs dysL vI vfqfvrx dy muwdy `qy kuJ vI nhIN kr sikaf. Aus dy ivcfrF dI kdr krnI bxdI hY aqy Aus ny kYnyzf vwc ieh gwl kihx df jo hOslf kIqf hY ies nfl kYnyzf dy lIzrF df hfjLmf jLrUr Krfb hoieaf hovygf. ies ivwc koeI sLwk nhIN, kYnyzf bhuq kwuJ kr skdf hY pr nhIN kr irhf. kYnyzf dI purfxI ilbrl srkfr ny ikEto smJOqy `qy shI pfeI sI pr kIqf kuJ nhIN sI isrP vfqfvrx mMqrI aqy bfad ivwc bxy pfrtI dy afgU stIPn izEn ny afpxy kuwqy df nF ikEto rwK ilaf sI. jy pflqU jfnvr df nF ikEto rwKx nfl vfqfvrx df mslf hwl jfxf jfxf huMdf qF kYnyzIaF lokF dy GrF ivwc 8 imlIan jfnvr ( qkrIbn 3[5 imlIan kuwqy aqy 4[5 imlIan iblIaF) rwKy hoey hn aqy hryk pflqU jfnvr df nF ikEto rwK ilaf jFdf qf vfqfvrx df mwudf hux qwk hwl ho igaf huMdf. vfqfvrx nUM bcfAux dy lIzrF dy cocly hI hn aqy amlI rUp ivwc kuJ vI nhIN hoieaf, ilbrl srkfr dy mOky vI pRdUsLn viDaf aqy  torIaf dy mOky vI pr afrQkqf nUM Zfh lwgx dy Kqry qoN bcidaF lIzrF ny isrP ibafn hI idwqy hn aqy sfrQk rUp ivwc kuJ vI nhIN kIqf. afpxy kfrj kfl ivwc ilbrlF ny isrP  ‘ilwp srivs’ Bfv buwl hI ihlfey sn pr hux torI srkfr ny iblkul cwup vwtI hoeI hY. inAUXfrk ivwc hoey sMmyln ivwc kYnyzf ny kuJ nvF nhIN kIqf pr kYnyzf nUM dsMbr ivwc kpynhygn ivwc hox jf rhy sMymyln ivwc kuwJ vwKrf krnf cfhIdf hY aqy ieimsLn nUM kMtrol krn leI mUhrI bxnf cfhIdf hY ikAuNik kYnzf aqy duunIaF dy lok pihlF vFg kYnyzf nUM vfqfrvx dy muwdy `qy vI rol mfzl  bixaf dyKxf cfhuMdy hn aqy kYnyzf nUM dsMbr ivwc imlx vflf ieh mOkf hwQoN nhIN KuJfAuxf cfhIdf. ies vfsqy  kYnzf nUM KmosLI vI CwzxI pvygI qy AuWTxf vI pvygf aqy dunIaF nUM pRdUsLx qoN bcfAux leI mUhrI vI bxnf pvygf.

-prmjIq sMDU

 


PtkVI nUM suafh bxn qoN bcfeIey

ivsLfl kYnzf vrgy sLfndfr aqy cotI dy mulk dy skUlF dIaF sLfndfr vwzIaF iemfrqF, kMipAUtrF dIaF kqfrF, vDIaf PLrnIcr, drjxF iksm df mnorMjk sfjLo-sfmfn, ikqfbF nflL BrIaF lfiebryrIaF qy hunrI tIcrF dy huMidaF hoieaf dy bfvjUd koVI hkIkq ieh hY ik kYnzf dy skUlF dy 40-50 PLI sdI bwcy loVINdy imafr qoN hyTF cwl rhy hn aqy pVHfeI nfloN hornF glq gqI ivDIaF vwl ijLafdf afikRsLq ho rhy hn. pVHfeI df imafr lgfqfr izwg irhf hY aqy bwicaf ivwc ‘zrfpafAuUt’ ryt pihlf nfloN vwD irhf hY. skMzrI skUl ivwcoN inkl ky bhuqy bwcy  XUnIvristI jfx dI bjfey kimAUNintI kfljF Xogy hI rih jFdy hn ijQy Auh iewk do sfl iPr qur ky inwkf motf srtIiPkyt lY lYNdy hn jo ik mfipaF vwloN afs lfeI vwzI izgrI dy nyVy qyVy vI nhIN huMdf.

pVHfeI dy imQy imafr qoN kfPLI hyTF cwl rhy bwicaF ivwc sfzy pMjfbI mUl dy bwcy vI brfbr sLfiml hn. mfipaF dI axighlI kfrn bwcy pVHfeI nfloN tuwt ky jurmF vwl vwD ruicwq ho rhy hn.

ies gwl ivwc koeI do rfvF nhIN ik jurm vwl vhIrF Gwq ky qurn leI kfhlLy ho rhy lokF ivwc hfeI skUlF dy nOjvfn ividafrQIaF dI igxqI sB qoN pihly nMbr 'qy afAuNdI hY aqy vwzI igxqI ivwc mujLrfnf kfrvfeIaF 'c sLumfr kr rhy nOjvfnF 'c sfzy pMjfbI mUl dy nOjvfn vI hux afm hI idKfeI dyNdy hn. pMjfbI mUl dy nOjvfnF qy ividafrQIaF ivwc vD rhy jurm dy keI kfrn ho skdy hn, pr sB qoN vwzf kfrn ieh hY ik sfzy nOjvfnF nUM mfipaF aqy smfjk adfiraF vwloN ZukvIN syD pRfpq nhIN ho rhI.

jdoN bwcy glq sMgq ivwc pY jFdy hn qF AunHF df Jukfa burIaF afdqF vwl lwg jFdf hY. burIaF afdqF kfrn hfeI skUl 'coN zrfpafAUt hoey bwcy vwzy ho ky gYNgvfd, corIaF, hyrfPyrIaF, nsLy vycx qy krYizt kfrzF dy  PrfzF vrgy KLqrnfk rsiqaF dy pFDI ho gey ny. ies qrHF dy keI ikwsy sfhmxy afey hn ik bwcy afpxy axBol mfipaF nUM aijhf mUrK bxfAuNdy hn aqy hryk sfl pVfeI dy nF `qy mF bfp qoN PIsF leI hjLfrF zflr btorII jFdy hn pr mtr gsLq kr ky Gr af vVdy hn. anpV jF Gwt piVaf iliKaf mF bfp socdf hY ik AunHF df lVkF jf lVkI zfktrI kr irhf hY pr Auh bIar bfrF aqy klwbF ivwc rfqF rMgIn kr irhf huMdf hY. kMmF dy mfry mF ipE nUM pqf hI AudoN lgdf hY ik jd sfrI Kyz ivgV cwukI huMdI hY.

ieh gwl svIkfrnI jLrUrI hY ik kYnzf ivwc plLy bwcy, BfrqI bwicaF qoN iblkul hI vwKry huMdy ny, ies leI ieWQy kYnzf 'c ieh bwcy afpxy mfipaF vwloN rojLfnf ijLMdgI ivwc apxfey jFdy 'dUhry mfpdMzF' nUM Jwt pCfxdy lYNdy ny qy ies dy guMgy ivroD leI bgLfvqI sur apxfAuNdy ny. imsfl dy qOr 'qy afpxy prvfrF ivwc bwcy mfipaF nUM pfT krdy, kIrqn suxdy, DUPLF jgfAuNdy, twlIaF KVkfAuNdy qy mUrqIaF pUjdy dyKdy hn aqy afpxy afpxy Drm dIaF isPLqF afpxy mfipaF qoN suxdy ny ik ikvyN sfzy Dfrimk afgUaF ny swc leI jfnF dy idwqIaF, pr nflL hI ieh bwcy afpxy mfipaF nUM 'amlI' ijLMdgI ivwc rwj ky JUT boldy, kuPLr qoldy, hyrfPyrIaF krdy, sfjLsLF rcdy qy hor kurIqIaF kridaF dyKdy ny, qF AuhnF df afpxy mfipaF aqy smfj qoN ivsLvfsL tuwtx lgdf hY. iPLr Auh ieh smJx lwg jFdy ny ik agr sfzy mfipaF vwloN Dfrimk hox df zrfmf rcf ky, hrmfVI gwl nUM 'aml' ivwc ilafAuxf jfiejL hY qF sfnUM rokx vflLy ieh mfpy kOx huMdy ny.

aijhf hI mfmlf ipCly hPLqy brYNptn ivwc pYNdy iewk hfier skMzrI skUl dy ividafrQIaF df sfhmxy afieaf hY ijnHF dI afps ivwc mfVI motI qMU qUM mYN mYN ho geI sI. bwicaF ivwc peI kuVqn nUM GtfAux leI ienHF swqrF df lyKk mfipaF dy kihx `qy jdoN nOjvfn mMuizaf nUM imilaf qF 11vyN gryz ivwc pVHdy bwicaF dy qOr qrIky aqy hrkqF dyK ky dMg rih igaf.nOjvfn pMjfbI muMzy kuVIaF isgrtF dy kwsL iKwc rhy sn aqy DUeyN dy goly goly bxf bxf hvf ivwc Cwz rhy sn.  idsx nUM pUrn guriswK lgdy nOjvfnF ivwco iewk nUM jdo ieh pwuiCaf ik Auh aijhy glq kMmF ivwc ikAuN ipaf hoieaf hY jd ik Aus df bfp iewk bhuq hI nyk aqy Bjn bMdgI krnf vflf iensfn hY qF Aus muMzy ny Tfh sotf mfrdy sfP hI kih idwqf “hI iejL mfeI zYz aYNz [[[[[[” aqy Aus ny nfl hI ieh vI kih idqf ik “ids iejL mfeI lfeIP aqy afeI zONt vFt mfeI pYrYNts sLYzo afn mfeI lfeIP”. ies qoN sfP hY ik Aus nOjvfn nUM afpxy Gr ivwcoN hI vDIaf syD aqy isiKaf nhIN iml rhI. cyqy rKx vflI hY ik Cotf bwcf jdoN qurnf iswKdf hY qf Auh sfnUM-quhfnUM qurdy dyK ky hI qurn dI koisLsL krdf hY nF ik qur qur kihx `qy, ikAuNik Auh qF Aus vkq qur jf qurn sLbd nUM vI nhIN jfxdf huMdf. jo mrjLI bwicaf nUM khI jfvo krnf AunHF ny AuhI hY jo Auh afpxy Gr jf bfhr dyKdy hn. . ieh gwl isrP iewk nOjvfn dI nhIN hY ies qrHF dy pqf nhIN ikMny ku bwcy hoxgy jo ies Aumr ivwc hI ieMny Btky aqy mfipaF qoN bfhry hoey hoxgy hn. ieQy tIcrF dy rol dI vI gwl krnIN kuQFeyN nhIN hovygI. awjkl dy tIcr awj qoN do dfhikaF vfly tIcrF qoN iblkul iBMn hn aqy tIcr vI pihlF ijMny suhird nhIN jfpdy aqy afpxI ijMmyvfrI nUM pUrI qrHF inBfAux qoN Bwj rhy pRqIq huMdy hn. bhuq sfry tIcrF mfipaF nUM afpxy bwicaF nUM tIAUsLnF pVfAux leI AuksfAuNdy hn aqy aijhy mfmly vI sfhmxy afey hn ik tIcr afpxy bYsmYNtF ivwc afpxy hI skUl dy bwicaf nUM itAUsLnF pVfAuNdy hn. ijhVy tIcrF dI dOV itAUsLnF vwl vwD hY qF Auh skUl ivwc bwicaF nUM kI iswiKaf dyxgy. keI mfpy ies sf dosL iemMigrFt tIcrF isr vI mVdy hn pr ieh scfeI hY ik Bfrq vFg itAUsLn df koHV lgfqfr vDdf jf irhf hY. pVfeIaF itAUsLnF dy bfvjUd vI pVHfeI imafr hyTF izwgI jf irhf hY. bhuq sfry mF ipE afpxy bwicaF nUM bfhroN vDIaf idwsdy skUlF ivwc pf ky sB kuJ skUlF vfilaF qy hI Cwz idMdy hn. hfeI skUlF 'c gYNg-hrkqF hux iewk hkIkq hn ienHF qoN bwicaf nUM AunFH nflL nyV df rfbqf rwK ky qy bwicaF dy tIcr nflL lgfqfr sMprk rwK ky hI bcfieaf jf skdf hY. pYrYNts tIcrF mIitMgF ivwc jLrUr hI jfxf cfhIdf hY. bwcy dI Evrhfl irprot jLrUr hI lYxI cfhIdI hY. ieh kihxf ik sfzf bwcf aijhf nhIN ho skdf, hkIkq vwloN mUMh moVnf hY. jurmF ivwc gulqfn huMdI jf rhI nOjvfn pIVI PtkVI vFg PuwlI jf rhI hY jy mfpy skUlF `qy hI zorIaF swut ky awKF mIt ky bYTy rhy qF PtkVI ny Pwul Puwl ky suafh bx jfxf hY iPr kuJ hwQ nhIN jy afxf aqy hux hI vylf hY PtkVI nUM suafh bxn qoN bcfeIey.

-prmjIq sMDU

 


pRYktIkl phuMc apnfAux dI loV

          6 sqMbr nMU brYNmtn `c siQq pIarsn knvYnÈn sYNtr ivc iek “lv, pIs aYNz XUintI knvYnÈn” hoeI ijs df aXojn inrMkfrI sMsQf vloN kIqf igaf sI aqy ies ivwc inrMkfrI muKI bfbf bfbf hrdyv isMG  pRmuK bulfry sn. mIzIaf rportF muqfibk ies smfgm ivwc 3000 dy krIb ivakqI hfjLr sn ijhnF `coN bhuqy inrMkfrI imsLn dy pYrokfr sn. hor BfeIcfiraF dy adfiraF vFg inrMkfrI sMsQf vloN vI ies smfgm vfsqy keI rfjsI afgUaF nMU swdf pwqr idwqy gey sn. sQfnk pMjfbI BfeIcfry nfl sbMDq iqMn rfjsI afgU aYm gurbKLsL isMG mwlIH, aYm pI rUbI Zflf aqy kMsrvtv AumIdvfr prm igwl ies smfgm ivwc puwjy sn. jd iehnF iqMn afgUaF dy ies smfgm ivwc sLfml hox dI KLbr bfhr afeI qF iehnF dI nukqfcInI krn vfilaF dI kqfr lwg geI. ies kqfr ivwc swB qoN mUhry kuJ mIzIafkfr aqy EntyrIE gurdvfrf kmytI qy gurdvfrf kONsl sn. ies iksm dy muwidaF nMU hor Bfvuk bxf ky vfh vfh KwtxI bhuq afsfn huMdI hY aqy keI pMjfbI ryzIE pRogrfmF ny vI ies mfmly nMU KUb qUl idwqI hY. ieAuN jfpx lwgf ipaf sI ijs qrF koeI bhuq vwzI Gtnf vfpr geI hovy. nfl hI ieh rportF vI afAux lwg peIaF sn ik do afgUaF ny axjfxy ivwc hoeI “Buwl” afK ky muafPLI mMg leI hY aqy iPr bIbI rUbI Zflf vloN muafPLI mMgx vfsqy aftvf qoN kuJ GMitaF vfsqy torFto puwjx dI KLbr vI afeI sI.

          ieh sfrf mfmlf keI aihm svfl KVy krdf hY ijhnF ivwc ieh svfl vI sLfiml hY ik jy sbMDq smfgm ivwc jF sUby ivwc inrMkfrIaF dI igxqI 3000 dI QF 3 lwK huMdI qF mfmly nMU qUl dyx vfly mIzIafkfrF aqy “BulyKy nfl cly gey sn qy awgoNN nhIN jfxgy” afKx vfly isafsI afgUaF df pRqIkrm kI huMdf? svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik jy mfmly nMU qUl dyx vfly mIzIafkfrF ivcoN iksy nMU koeI inrMkfrI vpfrI kwl nMU hjLfr-pMj sO dI aYz dyx cly jfvy qF kI hovygf? ieh gwl dfavy nfl afKI jf skdI hY ik sO sO dy kuJ not vyK ky jF vyKx dI afs ivwc koeI vI mIzIafkfr ipwCy muV ky nhIN vyKygf. ajyhy huMdf vI irhf hY, ho vI irhf hY aqy awgoN vI huMdf rhygf qy ieh glLq vI nhIN ikhf jf skdf. ieh rsqf vI swB mIzIafkfrF leI Kuwlf hY ik asIN aYz lYx vfsqy iksy df Drm jF ivsLvfs nhIN puwCdy aqy sfnMU iksy dy inrMkfrI, pRymI jF kuJ hor hox bfry pqf hI nhIN sI. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik bhuqIaF hflqF ivwc ajyhf bhfnf inrf bhfnf hI hovygf. ajyhf kuJ vpfrk adfiraF ivwc vI hr rojL huMdf hY aqy smfijk qy BfeIcfrk sFJ vfly smfgmF ivwc vI huMdf hY. ies leI phuMc XQfrQk aqy pRYktIkl apxfAuxI cfhIdI hY. nf qF iksy BfeIcfry jF ivsLvfs dy lokF df mukMml bfeIkft ho skdf hY aqy nf kIqf jfxf cfhIdf hY.

          pMjfb ivwc vI ieh swB kuJ vyKx nMU imldf hY. iek pfsy inrMkfrIaF df bfeIkft 1978 qoN cwl irhf hY aqy dUjy pfsy akflI afgU AuhnF dIaF votF hr cox mOky mMgdy hn. coxF ivwc inrLkfrIaF qoN votF mMgx dy dosL jQydfr tOhVf `qy vI lwgy sn pr ivcoN inkilaf kuJ vI nhIN sI. awj vI pMjfb ivwc isrsf zyrf dy pRymIaF nfl inrMkfrIaF vflf vrqfE kIqf jf irhf hY pr lok sBf coxF mOky jo kuJ hoieaf hY Auh swB dy sfhmxy hY.  kFgrsI iswK hox jF akflI, swB ny hI pRymIaF qoN votF mMgIaF sn aqy pRymIaF ny zyrf pRbMDkF dI sihmqI nfl vwK vwK hlikaF ivwc votF akflIaF aqy kFgrsIaF dovF nMU hI pfeIaF sn. ieh socxf sUJvfn iswK df kMm hY ik lokvyN ZMg nfl imlxf jF votF mMgxf shI hY jF Kuwl ky sfhmxy imlxF aqy votF mMgx shI hY. lukvF ZMg iek iksm dI corI hY qy Kuwly afm imlxf jF votF mMgxf swc df sfhmxf krn vflI gwl hY, ieh swc BFvyN afpxy inwjI muPLfd vfsqy hI ikAuN nf hovy.

          socx vflI gwl ieh vI hY ik kI ies qrF dy hukmnfmy JUT bolx aqy corI krn dI loV qF nhIN pYdf kr rhy? jF JUT aqy corI nMU pRvfn qF nhIN kr rhy? mfmly nMU ivcfrIey qF ieAuN jfpdf hY ik awj “krnI” nfloN “kihxI” vDyry vjLn rwKdI hY. khI ieh jfE ik bfeIkft hY jI bfeIkft hY, jo nhIN krygf Aus df vI bfeIkft kr dyvFgy! Aus nMU vI pMQ ivcoN Cyk dyvFgy pr krI Auh kMm jfE jo iksy nMU iPwt bYTdf hovy. jy ajyhy hukmnfmy “krnI” nfloN “kihxI” nMU pRbwl krI jf rhy hn qF ieh iswK BfeIcfry df muZlf krYktr jF muZlf aDfr hI bdlI jf rhy hn. lkIr dy PkIr bnx nfloN ieh socxf bxdf hY ik sLfied ajyhy PYsly ajoky smyN ivwc pRYktIkl hI nf hox. pMjfb ivwc vI jykr iksy sMprdf df mukMml bfeIkft nhIN ho sikaf qF ieh ieQy vI nhIN ho skxf. ies leI ies iksm dy kfrj nMU hvf dyxf jfiejL nhIN afiKaf jf skdf.

          ajyhy ivvfd hor DrmF ivwc vI pYdf huMdy rhy hn aqy ajy vI pYdf huMdy hn. pfiksqfn ivwc aihmdIaf muslmfnF nMU muK Dfrf dy muslmfn, muslmfn hI nhIN mMndy aqy AuhnF nMU afpxIaF msIqF dy bfhr kurfn dIaF afieqF ilKx aqy sFJy kbrsqfnF ivwc murdy dPLn krn df hwk hfsl nhIN hY. pMjfb ivwc pRymIaF dy iKlfPL vI ies iksm dy hwQkMzy vrqy gey hn aqy shfrf iek hukmnfmy df ilaf igaf hY ijs dI hr koeI afpxy afpxy ZMg nfl ivafiKaf krdf hY. sLRomxI kmytI aqy jQydfr akfl qKLq sbMDq hukmnfmy df mqlb hor dwsdy hn aqy iswK kwtVpMQI ies df mqlb hor dwsdy hn.

          inrMkfrI muwdy `qy vfvylf KVf krn vfly sRI akfl qKLq dy bhuq sfry hor hukmnfimaF, afdysLF, sMdysLF aqy PYsilaF `qy pihrf dyx qoN iQVkdy rhy hn. smilMgI sLfdIaF dy kfnMUnIkrn dy mfmly ivwc ieh lok srbpRvfxq ivafh dI pRIBfsLf nMU bdl dyx vfly kfnUMn nMU “isvl mYirj aYkt” afK ky lokF ivwc pRvfn krvfAux df Xqn krdy rhy hn. mrd-aOrq ivafh dI pRIBfsLf bdl ky smilMgI sLfdIaF nMU brfbr df drj dyx df ivroD kYnyzf dy swB DrmF ny kIqf sI. aqy ivroD ivafh dI pRIBfsLf bdlx df kIqf sI nf ik smilMgIaF df bfeIkft krn dI mMg sI. pr iPr vI ieh lok ies ZukvIN mMg df ivMg vwlL pf ky ivroD kr rhy sn aqy mOky dI ilbrl srkfr dI ipwT `qy KVy sn. mfmlf Es smyN vI Dfrimk ivsLvfs df sI jo smUh DrmF df sFJf ivsLvfs sI aqy hY. nfl hI sRI akfl qKLq sfihb df iswKF dy nfm ilKqI sMdysL vI sI.

          mjUdf mfmly ivwc iek Kfs Gwt igxqI vrg df smfijk bfeIkft krn dI gwl ho rhI hY aqy isafsI afguaF `qy ajyhf bfeIkft krn leI dbfE pfieaf igaf hY. svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik kI inrMkfrI ivsLvfs dy sLihrI sYikMz klfs sLihrI hn? aqy kI kuJ isafsI afgU AuhnF nfl ivqkrf krn df hwk rwKdy hn? kI hux sbMDq isafsI afgUaF df stfPL hr mmd mMgx afey sLihrI df Drm  jF ivsLvfs puwC ky Aus nMU aMdr vVHn idaf krygf? jy ies df juvfb nFh ivwc hY qF BivK ivwc Auh inrMkfrIaF qoN dUr ikvyN rihxgy? aqy jy juvfb hF ivwc hY qF kI ieh nMgf icwtf ivqkrf nhIN hY? jo ik dysL dy kfiedy kfnMUn muqfibk kfnUMnI jurm hY.

          svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik jy ieh mfmlf knyzIan muwKDfrf ivwc pbilk ho jfvy qF sbMiDq isafsI afgUaF aqy iswKF dy aks `qy ies df kI asr pvygf?

          aksr hI sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr nMU eIsfeI mwq dI kYQoilk sMprdf dy muKI pop dy brfbr dwisaf jFdf hY. kYQoilk crc qlfk, grBpfq, jUaf sxy lftrIaF aqy brQ-kMtrol sxy inroD dI vrqoN, df ivroD krdf hY. pr pop ny crc muqfibk Auprokq ivvrjq kMm krn vfly ivakqIaF, vrgF jF kMpnIaF dy iKlfPL koeI bfeIkft df Pqvf jfrI nhIN kIqf. kYQoilk crc nYiqk pwDr AuWcf rwKx aqy afpxy ivcfrF df pRcfr krn ivwc ivsLvfs rwKdf hY, zMzy soty nfl lfgU krn ivwc nhIN. jy crc ajyhf krn dI koisLsL kry qF ieh ivvhfr opRYktIkl nhIN hovygf aqy pRYktIkl Eh vI nhIN hY jo kuJ isK afgU aqy adfry krn dI koisLsL kr rhy hn.

-blrfj idEl

 


kdoN qwk guMmrfh krI jfEgy lwCydfr BfsLxF nfl!

          ivdysLF ivwc pYr jmfeI bYTy kwtVpMQIaF dI sLih `qy pMjfb dy kuJ vwKvfdI afgU afpxI isafsq df aDfr isrP lwCydfr BfsLxF nMU hI bxfeI bYTy hn. akflI dl aMimRqsr dy pRDfn ismrnjIq isMG mfn ny iek vfr iPr afpxI pfrtI df insLfnf iswKF vfsqy vwKrf rfj, Kfilsqfn dwisaf hY. sRI mfn pihlF vI bhuq vfr Kfilsqfn df rfg alfp cwuky hn pr votF mOky AuhnF nMU gYr iswK votr vI Xfd af jFdy hn. sRI mfn ieh gwl vI Buwl gey hn ik huxy hoeIaF lok sBf coxF ivwc AuhnF dI jLmfnq jLpq ho geI sI aqy AuhnF nMU rIkfrzqoV Gwt votF imlIaF sn. ijMnIaF ku votF sRI mfn nMU imlIaF hn Aus qoN sfbq huMdf hY ik pyNzU Kyqr dy iswK iksfn votrF ny vI AuhnF dI ies sOVI isafsq qoN mUMh moV ilaf hY.

          AuDr jsvMq isMG KflVf dI 14vIN brsI mOky KflVf imsLn afrgynfeIjysLn vloN Kfilsqfn dI mMg nUM pUrI qrHF nkfridaF 'hlImI rfj' dI mMg kIqI geI hY. KflVf dI brsI dy sbMD ivc akfl qKLq sfihb ivKy ardfs krn AuprMq pwqrkfr sMmyln dOrfn KflVf imsLn afrgynfeIjysLn dy srpRsq dlbIr isMG ny 6 sqMbr nMU ikhf hY ik Kfilsqfn dI mMg srkfrI pYNqVf sI jo iswKF nUM qoVx dI sfijsL sI pr hux iswKF aMdr Kfilsqfn dI mMg nhIN hY. dlbIr isMG ny awgy ikhf sI ik ieh mMg pfiksqfn dI rIs `qy AuBrI sI pr ieh mMg hux pUrI qrHF smfpq ho geI hY. dlbIr isMG ny afnMdpur dy morcy nMU  vI PylH ho igaf morcf dwisaf hY. Aus ny ieh vI ikhf ik iswKF vloN gurU nfnk dyv dI soc vfly 'hlImI rfj' dI mMg kIqI jfvy, ijs ivc koeI vI duwKI nf hovy.

          ies mOky dlbIr isMG ny sLoRmxI akflI dl aMimRqsr dy pRDfn s[ ismrnjIq isMG mfn `qy gMBIr dosL lgfAuNidaF ikhf sI ik sRI mfn ny iswK kOm nUM guMmrfh kIqf hY ikAuNik sRI mfn ny keI sflF qwk sMq jrnYl isMG dy ijAuNdy hox df pRcfr kIqf sI. dlbIr isMG ny ikhf hY ik mfn nUM hux Kfilsqfn dI mMg Cwz dyxI cfhIdI hY. ieMJ KflVf imsLn afrgynfeIjysLn ny afpxf jF iswKF df imsLn 'hlImI rfj'  dwisaf hY. pr nfl hI iek pfs kIqy gey mqy ivwc bhuq sfry njLrbMd ivakqIaF nMU irhfa kIqy jfx dI mMg vI kr idwqI hY ijs ivwc pMjfb dy svrgI muwK mMqrI dy kiQq kfql hvfrf aqy hor keI kwtVpMQIaF dy nfm vI drj hn.  ieMJ KflVf imsLn afrgynfeIjysLn df 'hlImI rfj' vI iek pYNqVf hI jfpdf hY ijs nMU jd mrjLI bdl ky ies df mqlb Kfilsqfn kwZ ilaf jf skdf hY.

          ies sbMD ivwc sRI mfn df iek juvfbI ibafn vI iek pMjfb dy prcy ivwc pRkfsL hoieaf hY ijs ivwc sRI mfn ny “Kflsf” rfj nMU hlImI rfj dwsidaF gurbfxI ivwc afey “bygmpurf sLihr” df ijLkr kIqf hY. sRI mfn  muqfibk AuhnF df insLfnf vI ajyhf rfj hY ijs ivwc iksy nMU koeI gLm jF duwK nf hovy. gurbfxI ivwc ijs bygmpurf df ijLkr afieaf hY Auh Bfrq dy mhfn sMq rvIdfs dI ricq bfxI ivwc hY ijs dy arQ zUMGy aiDafqmvfd nfl juVy hoey hn. ieh smJxf bhuq musLkl hY ik pl pl afpxI pujIsLn bdlx vfly ieh afgU sMq rvIdfs dy “bygmpurf” qoN kI arQ kwZdy hn? ieh iswKF nMU sLbd jflL ivwc AulJfeI rwKx qoN vwD hor kuJ nhIN jfpdf.

          sRI mfn ivvfdgRsq ibafn dfgx dy afdI mMny jFdy hn aqy AuhnF dI iksy hor afgU nfl Gwt hI inBdI hY. AuhnF dy ajyhy ibafnF kfrn AuhnF `qy keI DfrfvF hyT kys vI aksr drj huMdy rihMdy hn. iek mIzIaf rport muqfibk bIqy 7 sqMbr nMU aMimRqsr ivwc cwl rhy iek kys ivwc AuhnF jwj `qoN ieh afKidaF brqfnIaF jfx dI afigaf mMgI sI ik AuhnF afpxI brqfnIaF rihMdI DI nMU imlx jfxf hY. jwj ny AuhnF nMNU brqfnIaF jfx dI afigaf dy idwqI aqy kys nUM akqUbr dy awD ku qwk awgy pf idwqf. dUjy pfsy brqfnIaF dI iek iswK sMsQf ny 13 sqMbr nMU iek smfgm rwiKaf hoieaf hY ijs ivwc sRI mfn mihmfn bxfey gey hn. sMsQf vloN kwZy gey Plfier ivwc sRI mfn df nfm AuhnF dI adflqI suxvfeI qoN pihlF qoN hI mihmfn vjoN drj hY aqy ies smfgm ivwc mnuKI bMb idlfvr isMG dI 14vIN brsI vI mnfeI jfxI hY.

 

          sRI mfn afpxy QF afpxy adflqI ibafn nMU shI grdfn skdy hn aqy ieh dfavf vI kr skdy hn ik AuhnF nMU iksy sMsQF vloN brqfnIaF ivwc mihmfn bxfey jfx jF mnuwKI bMb dI brsI mnfey jfx df koeI ielm, adflqI suxvfeI dOrfn nhIN sI pr ajyhf dfavf mMnxXog nhIN ho skdf. brqfnIaF jfx dI afigaf vfsqy gwl hor krn vfly sRI mfn hlImI rfj jF bygmpurf dy kd, kI arQ kwZxgy ies bfry dfavy nfl kuJ nhIN ikhf jf skdf.

          pMjfb ivwc huxy kuJ hPLiqaF dy dOrfn do ajyhy kql hoey hn ijhnF dIaF qfrF Bfrq qoN bfhr bYTy dihsLqgrdF nfl juVdIaF pRqIq huMdIaF hn. ajyhf XUrp dy sLihr vIafnf ivwc do rvIdfsI sMqF `qy hmly qoN aYn bfad hoieaf hY ijs hmly nMU sfry kwtVpMQI afgU afny bhfny shI krfr dy rhy hn. vIafnf hmly nfl iswK aqy rvIdfsI BfeIcfry ivwc pfVf viDaf hY aqy kwtVpMQIaF dy ies bfry ley stYNz nfl ieh pfVf hor vI gihrf hoieaf hY. rfsLtrI iswK sMgq dy afgU ruldf isMG aqy zyrf pRymI illI sLrmf dy ivsLvfs aqy kMmkfr dy ZMg nfl Bly hI koeI vKryvF rwKdf hovy pr ijs ZMg nfl AuhnF `qy hmlf kr ky AuhnF df kql kIqf igaf hY Aus nMU jfiejL nhIN Tihrfieaf jf skdf.

          pMjfb ivwc zyrf pRymIaF nMU muZlI ivsLvfs dI ajLfdI qoN vI korf ienkfr kIqf jf irhf hY aqy Auh vI zMky dI cot `qy. vwK vwK sMprdfvF dy zyry Dwky nfl bMdf krvfAux df iksy nMU koeI hwk nhIN hY aqy ajyhf krnf isK prMprfvF df vI Gor AulMGx hY. iksy dI lIk CotI krn vfsqy afpxy afp nMU vDIaf iswK smJx vfly afpxI lIk vwzI krn vwl iDafn dyx qF ieh cMgI nIqI afKI jf skdI hY.

          jy horF dI Dfrimk ajLfdI KLqm krn vfsqy morcy lgfAux df islislf jfrI rihMdf hY qF “hlImI rfj jF bugmpurf” dIaF dlIlF KoKlIaF hI hn. pqf nhI  hor ikMnI ku dyr lwCydfr BfsLxF nfl iswKF nMU guMmrfh krn dIaF koisLsLF jfrI rihxgIaF. ies mOky pMjfb nMU Tos afriQk, ividak aqy smfijk nIqIaF dI loV hY, lwCydfr BfsLxF aqy hvfeI ikly Ausfrn dI nhIN hY.

-blrfj idEl

 


hfrpr srkfr suwtx df zrfvf: ilbrl jUaf Kyzx leI iqafr!

          sMsd df sYsLn sLurU hox qoN pihlF ilbrl pfrtI ny iek vfr iPr bVk mfrI hY ik Auh hfrpr dI srkfr pihlf mOkf imldy sfr hI sut dyxgy aqy ajyhf mOkf AuhnF nMU akqUbr ivwc imlx vflf hY jd Auh srkfr ivwc byBrosgI df mqf pysL kr skdy hn. ies qoN pihlF ilbrl pfrtI ny afpxy sLrIPL igxy jFdy afgU styPLn izEn dI sdfrq hyT dsMbr 2008 ivwc hfrpr srkfr sutx aqy aYn zI pI aqy blfk nfl rlL, ky sFJI srkfr bnfAux dI koisLsL kIqI sI. hfrpr ny ieh koisLsL dysL dy gvrnr jnrl nMU hfAUs df sYsLn AuTf dyx vfsqy mnf ky asPLl bxf idwqI sI.

          ies nfl ilbrl pfrtI ivwc styPn izEn dy iKlfPL bgfvq AuT KVI hoeI sI aqy Aus nMU kmjLor afgU afK ky smyN qoN pihlF hI lfh idwqf igaf sI. sfl 2009 dy sLurU ivwc ilbrl pfrtI ny pihlF afrjLI aqy iPr pwky lIzr vjoN mfeIkl ignysLIaf nMU pRvfn kr ilaf sI aqy iegnfsLIaf ny hfrpr srkfr dy bjt dI hmfieq keI sLrqF hyT kIqI sI aqy hfrpr srkfr nMU pRobysLn hyT dwisaf sI ijs df rport kfrz hr iqmfhI bfad GoiKaf jfxf sI. gwlF BfvyN mfeIkl ignysLIaf ny bhuq sKLq lihjLy ivwc kIqIaF sn pr afsl hflq styPLn izEn vflI hI sI.

          hux jd hfAUs df sYsLn sLurU hox vflf hY qF mfeIkl iegnysLIaf ny hfrpr srkfr mOkf imldy sfr hI sutx df aYlfn kr idwqf hY aqy mwDkflI coxF vfsqy nvMnr dIaF kuJ qrIkF vI ivcfrIaF jfx lwg peIaF hn. ilbrtl pfrtI aqy mfeIkl iegnfsLIaf df qrk hY ik hfrpr srkfr burI qrF Pyhl hoeI hY ijs kfrn ilbrl pfrtI ies nMU hor shfrf nhIN dy skdI. vyKx nMU qF BfvyN ilbrl bVk mfr rhy hn pr srkfr suwtx dI iswDI ijLMmyvfrI lYx qoN ilbrl vI kMnI kqrf rhy hn. ajyhIaF bVkF ilbrlF ny pihlF vI keI vfr mfrIaF hn pr dysL df rfjsI mhOl ajy vI iksy pfrtI dI bhuqmwq srkfr bnx df sMkyq nhIN idMdf aqy ilbrl ies nMU KUb jfxdy hn. iehI kfrn hY ik bVk qf ilbrl mfr rhy hn pr nfl hI ieh vI jfxdy hn ik jy coxF huMdIaF hn qF bhuqy afsfr iPr lmkvIN sMsd bnx dy hI hn.

          ies mOky 308 mYNbrI hfAUs ivwc kMsrvtv pfrtI kol 143 sItF hn, ilbrlF kol 77, vwKvfdI blfk ikbYWkvf kol 48 aqy aYn zI pI kol 36 sItF hn jd ik iek ajLfd aYm pI aqy iqMn sItF KflI hn. vwK vwK cox srvyKx ilbrlF aqy kMsrvtvF ivckfr kFty dI twkr dwsdy hn hn ijs ivwc kMsrvtvF df hwQ kuJ Aupr hY.

          ikbYWk ivwc ilbrl pfrtI dI lokpRIXqf vDI hY ijs nfl ilbrl pfrtI kuJ hor sItF ijwqx dy jog jfpdI hY pr EntyrIE aqy bfkI kYnyzf ivwc hflq pihlF vflI hI hY. jy jld coxF huMdIaF hn qF ilbrl pfrtI kuJ hor sItF ijwq skdI hY pr iPr vI kMsrvtv pfrtI dy swB qoN vwzI pfrtI bxI rihx dy afsfr hn BfvyN Auh muV 143 sItF nf vI ijwq skx. aYn zI pI aqy blfk dovF nMU hI kfx lwg skdI hY aqy ieh gwl dovyN pfrtIaf jfxdIaF hn iehI kfrn hY ik aYn zI pI afgU hux kMsrvtv pfrtI nMU shfrf dyx dI gwl afKx ipaf hY pr sLrqF sKLq aqy pihl krn vfsqy hfrpr nMU afK irhf hY. jYk lyatn afpxy afp nMU jyqU sfbq kr ky hfrpr srkfr dI hmfieq kr skdf hY aqy srkfr hor smF cwl skdI hY. aYn zI pI, hfrpr srkfr qoN hor mfieaf  dy gwPLy vMzx dI mMg kr skdI hY aqy rIsYsLn df cwkr qoVn vfsqy hfrpr srkfr pihlF hI afpxI krVI afriQk nIqI nMU iqafg ky bhuqf Krcf krn dy rfh peI hoeI hY. hor kuJ azjstmYNt krn ivwc hfrpr srkfr nMU koeI musLkl pysL nhIN afvygI.

          hfrpr ny iqMn ivroDI pfrtIaF ivckfr aMdrKfqy 2008 vflI iKcVI irJx df dosL vI lgfieaf hY ijs ivwc bhuqf dm ivKfeI nhIN idMdf. ilbrl afgU mfeIkl iegnfsLIaf ny hfrpr srkfr dIaF kmjLorIaF qF bhuq igxIaF hn aqy mfVI afriQkqf jfrI rihx df dosL vI hfrpr isr miVaf hY pr lokF df smrQn hfsl krn vfsqy ilbrl afgU nMU ieh vI dwsxf pvygf ik lok Aus df smrQn ikAuN krn?  hfrpr dy isrPL kiQq dosL ignfAuxy hI lokF df coxF ivwc smrQn hfsl krn vfsqy kfPLI nhIN hoxgy.

          globl rIsYsLn kfrn kmjLor hoeI afriQkqf vfsqy hfrpr srkfr ijMmyvfr nhIN TihrfeI jf skdI. jy srkfr ilbrlF dI huMdI qd vI rIsYsLn df asr roikaf nhIN sI jf skxf aqy nf hI bjt Gftf roikaf jf skxf sI. ilbrl iek pfsy hfrpr srkfr `qy afriQk mMdI nfl nijwTx vfsqy DImI gqI nfl mfieaf Krcx df dosL lgf rhy hn aqy dUjy pfsy bjt Gftf vDfAux df dosL vI lgf rhy hn. afriQk mMdI df glbf qoVn vfsqy jy Krcf krnf hY qF bjt Gftf qF vDygf hI, ies df hor ielfj lokF `qy tYksF df Bfr vDfAuxf hY jo hfrpr srkfr ny krn qoN ienkfr kr idwqf hY. rIsYsLn nfl nijwTx vfsqy hfrpr srkfr dI kfrgujLfrI dunIaF dy hor dysLF dy mukfbly qswlIbKLsL hY aqy ilbrl ieh gwl jfxdy hn. rIsYsLn `coN bfhr inklx vfsqy vI kYnyzf mUhrlI kqfr df  dysL hY aqy afpxy bYNikMg adfiraF qy lokF dy bYNk Kfqy bcfAux ivwc vI pUrI qrF kfmXfb irhf hY. amrIkf ies mfmly ivwc afpxf Qwlf lgvf cuwkf hY jo sMsfr Br nMU bhuq mihMgf ipaf hY.

          ilbrl pfrtI ajy vI dysL dy iqMn vwzy sLihrF dI pfrtI bxI hoeI hY ies dI hflq ivwc kuJ suDfr ikbYWk ivwc hI ivKfeI idMdf hY. dUjy pfsy kMsrvtv pfrtI dysL iqMno vwzy sLihrF ivwc lVKVfAuNdf pYr rwKx ivwc vI kfmXfb nhIN ho skI. hfrpr srkfr suwtx df zrfvf dy ky ilbrl rfjsI jUaf Kyzx vfsqy iqafr jfpdy hn. coxF iksy qrF vI dysL dy ihwq ivwc nhIN hn.                                   

-blrfj idEl

 

zrwg smgilMg aqy dihsLqvfd

          kYnyzf aqy amrIkf ivwc sLfied hI koeI aYsf hPLqf KflI lMGdf hovygf ijs dOrfn zrwg smgilMg jF zrwg ihMsf ivwc koeI pMjfbI PiVaf jF zrwg smgilMg nfl sbMDq ihMsf df isLkfr nf hovy. dovF dysLF dI puils pMjfbI trwk zrfievrF `qy Kfs qOr `qy sLwk vflI inghf rwKx lwg peI hY ijs dy puils kol Tos kfrn mjUd hn. kstm aqy bfrzr eyjMsI ivwc kMm krdy kuJ pMjfbI aPLsr vI zrwg smgl krn ivwc ihwsydfr hox dy dosLF ivwc cfrj kIqy jf cwuky hn. zrwg vfilaF dI tOhr hux iksy qoN lukI iCpI hoeI nhIN hY.

          pMjfb ivwc afey idn kroVF dI hYroien aqy hor iksm dy nsLy PVy jf rhy hn aqy pMjfb zrwg smgilMg df muwK kyNdr bxdf jf irhf hY. ieh nsLy BfrqI pMjfb ivwc pfiksqfn qoN afAuNdy hn aqy srwhd `qy kMizaflI qfr dy lwgy hox dy bfvjUd zrwg smgilMg inrMqr jfrI hY. ijwQy zrwg smgilMg ivwc isafsI aqy puils dy kuJ aMsr dI imlIBugq df KdsLf hY AuWQy ies nMU XojnfbwD ZMg nfl jfrI rwKx ivwc dihsLqgrd sMgTnF aqy iehnF sMgTnF dI ‘mF’ pfiksqfnI KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI df vI iswDf hwQ hY.

          ajy bIqy buwDvfr hI ajIq vIklI aKLbfr dy muwK pMny `qy iek rport Cfieaf hoeI hY ijs df hYizMg hY, “pfik `c bYTy KfilsqfnI smrQwkF `qy pMjfb `c koeI vwzI Gtnf krn leI pfieaf jf irhY  dbfa”. hYWzlfeIn dwsdI hY ik BfrqI pMjfb ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF krn vfsqy dbfE pfieaf jf irhf hY aqy KLbr dy aMdr dbfE pfAux vflI iDr df nfm pfiksqfn dI jgq Br ivwc bdnfm ho cuwkI KuPIaf eyjMsI afeI[aYs[ afeI[ dwisaf igaf hY. Kbr iewc awgy AuhnF sMgTnF dy nfvF df ijLkr hY ijhnF `qy dbfE pfieaf jf irhf hY aqy ieh sMgTn hn Kfilsqfn ijMdfbfd Pors, bwbr Kflsf ieMtrnYsLnl aqy Kfilksqfn kmFzo Pors qy nfl hI iehnF dy kuJ kmFzrF dy vI nfm drj hn. pMjfb ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF krn leI dbfE pfAux dI gwl dy nfl hI ies KLbr ivwc afeI[ aYs[ afeI[ kuJ ieMJ kihMdI vI dwsI geI hY, “afeI aYs afeI ny cyqfvnI idwqI hY ik hux ies qrF pfiksqfn ivwc bYT ky isrPL nsLIly pdfrQF nMU Bfrq Byjx `c sihXog dyx nfl hI kMm  nhIN cwl skdf.”

          ies qoN spsLt ho jFdf hY ik afeI aYs afeI dihsLqvfd PYlfAux dy nfl nfl nsLIly pdfrQF dI qskrI ivwc vI lwgI hoeI hY. ieh koeI nvF ieMksLfPL nhIN hY, jwg jfxdf hY ik afeI aYs afeI zrwg smgilMg pYsf kmfAux vfsqy krvfAuNdI hY ijs pYsy nMU iPr dihsLqgrd kfrvfeIaF krn aqy krvfAux vfsqy vriqaf jFdf hY. afeI aYs afeI dI ieh purfxI Kyz hY ijs ivwc ieh eyjMsI hux bhuq muhfrq hfsl kr cuwkI hY. aPLgfinsqfn ivwc afeI aYs afeI ny ieh dUhrI Kyz amrIkf dIaF awKF sfhmxy sLurU kIqI sI ieh vwKrI gwl hY ik Aus smyN ies df nuksfn iksy hor nMU ho irhf sI pr awj amrIkf aqy ies dy dosq dysL ies dUhrI Kyz df iswDf isLkfr bxy hoey hn.

          sfeImn PryjLr XunIvrstI dy iek pRoPYsr ny ies hPLqy iek aihm lyK ies muwdy `qy iliKaf hY ijs nMU hornF qoN ielfvf vYnkUvr sn aKLbfr ny vI pRkfsLq kIqf hY. “polItIkl ieslfm aqy pfiksqfn dI KuPIaf srivs” dy isrlyK hyT ilKy ies lyK ivwc afeI aYs afeI dy kfrnfimaF df Kuwl ky ijLkr kIqf igaf hY. ies ivwc afeI aYs afeI dihsLqvfd dy nfl nfl zrwg smgilMg ivwc vI gulqfn dwsI geI hY. BfrqI pMjfb, Bfrq aqy dunIaF vfsqy zrwg smgilMg vI dihsLqvfd ijMnf hI Kqrnfk bxdf jf irhf hY.               

-blrfj idEl

 


Bfrq pRsqF qy jmhUrIaq pRymIaF nMU Bfrq df ajLfdI idn mubfrk!

            dunIaF Br ivwc vwsdy BrqIaF vloN Bfrq df 62vF ajLfdI idn bhuq ipafr nfl mnfieaf jf irhf hY. torFto ivwc Bfrq dy ajLfdI idvs jsLnF nfl sbMDq pRmuwK smfgm aqy pRyz, pYnorfmf ieMzIaf nfm dI sMsQf vloN 9 agsq nMU aXojq kIqI geI ijs ivwc BrvIN hfjLrI rhI. ipCly sflF dy mukfbly pMjfbI aqy iswK BfeIcfry dI hfjLrI duwgxI qoN vwD vyKx nMU imlI. 15 agsq svyr nMU sQfnk BfrqI sPLfrqKfny ivwc iqrMgf lihrfieaf jfvygf aqy eysy qrF hor keI sMsQFvF vloN vI afpxI pDr `qy smfgm aXojq kIqy jf rhy hn. ieMzo knyzIan klcrl asosIeysLn afPL dohrm vloN ipkirMg dy istI hfl ivwc iek smfgm 16 agsq duiphr 1 vjy ho irhf hY. kYslmor sInIarjL klwb vloN ies qrF df iek smfgm 8 agsq nMU krvfieaf igaf sI ijs dI bhuq srfhnf ho rhI hY. hor vI bhuq sfry adfry ajyhy smfgm kr cuwky hn jF kr rhy hn aqy Auh sfry vDfeI dy pfqr hn.

            Bfrq dI ajLfdI munwK dy ipClI sdI dy ieiqhfs dI iek aihm Gtnf sI ijs ny smuwcy sMsfr `qy afpxI Cfp CwzI hY. sMsfr pwDr `qy Bfrq dy rol aqy mhfnqf nMU dunIaF hux sLryafm kbUl krn lwg peI hY. 1947 ivwc Bfrq dI ajLfdI nfl brqfnvIN smfrfj df pqn aqy brqfnvI bsqIaF dI ajLfdI df islislf sLurU hoieaf. Bfrq dI ajLfdI iek vwzI aqy iBafnk afPLq df kfrn vI bxI ijs nMU asIN dysL dy btvfry dy nfm nfl bhuq duwK nfl Xfd krdy hF. ies btvfry df kfrn Dfrimk aishxsLIlqf aqy vwKvfd sI jo iksy vI smwisaf df hwl nf kr sikaf aqy btvfry vflI ajLfdI dy TIk 25 sfl bfad 1971 ivwc pfiksqfn dy nfm `qy muslmfnF vfsqy bxfieaf igaf Kfls muslm dysL “nKfils” nIqIaF kfrn do toty ho igaf.

            mfmlf iPr vI hwl nf hoieaf aqy pfiksqfn dI swqf `qy kfbjL POjI jF POj smrQk juMzlIaF ny Bfrq-PobIaf jfrI rwiKaf ijs nfl pfiksqfn dy lokF nMU afsfnI nfl BMblBUwsy ivwc pfeI rwiKaf jf skdf sI. pfiksqfn dy lok keI vfr lokqMqr vfsqy kurlfey pr hr vfr POjI bUtF ny lokF dI jmhUrI iewCf kucl ky rwK idwqI. awj aYtmI hiQafrF nfl lYs pfiksqfn brbfdI dy iknfry KVf ivKfeI idMdf hY. amrIkf smyq bhuq sfry pwCmI dysL pfiksqfn nMU POjI aqy afriQk QMmIaF dy shfry KVf rwK rhy hn. ieslfimk kwtVvfd dy ijs swp nMU pfiksqfnI KuPIaf eyjMsI ny Bfrq, rUs aqy aPgfinsqfn nMU zwsx vfsqy dwuD ipaf ky pfilLaf sI Auh swp amrIkf aqy ies dy imwqr dysLF nMU zwsx ipwCoN hux pfiksqfn nMU inglx vfsqy krvtF lY irhf hY. awj ibpqf mfiraf pfiksqn afpxy hwQIN pflLy dYNq nMU kfbU krn vfsqy afpxy dysL ivwc hI tYNkF, qopF aqy hvfeI hmilaF df shfrf lY irhf hY. pfiksqfn dy lokF ivwc jmhUrIaq dy cfhvfnF dI kqfr lMbI ho rhI hY jo ik sLuB sLgun hY. siQr aqy jmhUrI pfiksqfn smuwcy sfAUQ eysLIan iKqy ivwc amn sLFqI vfsqy sfrQk rol afdf kr skdf hY aqy sLFqI psMd lokF aqy dysLF dIaF duafvF kwtVvfd dy iKLlfPL aqy pfiksqfn nfl hn.

            ajLfdI ipwCoN ijQy mukblqn Cotf ijhf aqy ieslfm dy nfm `qy bxfieaf igaf dysL pfiksqn asPLl sfbq hoieaf TIk AuWQy ivsLfl, iviBMnqf aqy smwisafvF df Gyiraf hoieaf Bfrq sPLl hoieaf. sPLlqf dI ies mMijLl df nfm hY jmhUrIaq ijs nMU sr kfrn df pwlf Bfrq ny 62 sfl nhIN Cwizaf. aYmrjMsI dy 2 ku sfl df kflLf dOr BfrqIaF dI jmhUrIaq pRqI bcnbwDqf pwkI krn ivwc shfeI hoieaf. awj dunIaF Bfrq dy ies gux dI kdr krdI hY aqy Bfrq dunIaF Br ivwc jmhUrIaq dy JMzf brdfr dysLF df mohrI dysL hY.

            jmhUrIaq iksy jfdU dI CVI df nfm nhIN hY aqy nf hI sfrIaF mrjLf dy ielfhI ielfjL df nfm hY. jmhUrIaq iek ajyhf pRbMD hY jo mnuwK dy ieiqhfs ivwc awj qwk iejfd kIqy gey sfry rfj pRbMDF nfloN Gwt nuksdfr hY aqy ies ivwc lokF dI iewCfL hI rfjisMGfsn `qy iksy nMU ibrfjmfn krdI hY. lokF nMU vot pRcI df muZlf hwk pRdfn krn df nfm hI jmhUrIaq hY aqy awgoN ies nfl sfPL rfj pRbMD, brfbrqf qy iensfPL dI afs juVI hoeI hY. votF smyN jy lok afpxI iewCf iksy lflc vws, iPrkU aDfrq `qy jF iksy hor dbfE hyT pRgt krdy hn qF ieh lokF dI afpxI iewCf hI hY. jmhUrIaq ies bImfrI df koeI ielfj nhIN kr skdI, ies df ielfj qF sLihrI afp hI kr skdy hn aqy bhuq vfr krdy vI hn.

            kuJ lok Bfrq dI hr AuxqfeI Bfldy iPrdy hn aqy iPr iksy ajyhI AuxqfeI nMU Bfrq dI asPLlqf df krn dwsdy hn. ajyhf krdy smyN Auh ieh Buwl jFdy hn ik dunIaF df ikhVf dysL hY ijQy swB kuJ 100% TIk hI huMdf hY? dysL aqy srkfrF ivwc qF AuxqfeIaF hoxIaF smJ ivwc afAuNdIaF hn ieWQy qF Dfrimk adfiraF aqy sMsQfvF ivwc vI ajyhIaF AuxqfeIaF hn ijhnF df aDfr hI syvf, pRmfqmf dy BYa, puMn-pfp aqy BgqI mfrg `qy KVf hY.

            Bfrq dI ajLfdI dy jsLnF df ivroD kr rhI iek sQfnk sMsQF dI bxqr vwl iDafn mfrIey qF ies ivwc do ajyhy sQfnk gurdvfiraF dy do cotI dy pRbMDk sLfml hn jo pRbMD `qy kbjLy vfsqy adflqF ivwc sMgq df lwKF zflr hI nhIN brbfd kr cuwky sgoN adflqF AuhnF nMU iksy nf iksy rUp ivwc bykYdgIaF vfsqy ijLMmyvfr grdfn ky, jurmfnf, hrjfnf jF Krcf vI pf cuwkIaF hn. iek pMjfbI prcf qF iek gurdvfrf kys ivwc pfey gey 1 lwK 86 hjLfr dy adflqI Krcy nMU mfnhfnI vI ilK igaf sI. Dfrimk adfiraF ivwc swB qoN vwD iemfndfrI  dI afs rwKxI bxdI hY ikAuNik ieh adfry syvf vfsqy hn aqy iehnF ivwc pRmfqmf df BYa hY ijs nMU nf vwZI idwqI jf skdI hY, nf zrfieaf jf skdf hY aqy nf isPLrsL nfl kMm krvfieaf jf skdf hY. jo lok afp afpxy pRbMD hyTly Dfrimk adfiraF ivwc bykYdgIaF nhIN rok sky, kfrn BfvyN kuJ vI hox, Auh Bfrq vrgy ivsLfl dysL dy rfjnIqk ZFcy ivwc kiQq byeImfnI, byiensfPI, irsLvqKorI aqy pwKpfq dI sLkfieq kr rhy hn. sLihrIaF df eImfn aqy sKLsLIaq hI smUhk rUp ivwc dysLF aqy kOmF dy iemfn df aDfr bxdI hY. ies mfmly ivwc afpxI pIVHI hyT vI sotf Pyrn dI loV hY.

            BfrqI vIijLaF qoN ienkfr aqy kflIaF sUcIaF bfry bhuq ieqrfjL AuTfey jf rhy hn aqy ieh gwl iDafn ivwc rwKx vflI hY ik iksy nfl jfx buJ ky byiensfPLI nf kIqI jfvy. pr ieh gwl vI brfbr iDafn dI mMg krdI hY ik Bfrq srkfr dI muZlI ijMLmyvfrI afpxy dysL dy lokF dI jfn mfl dI rfKI aqy dysL dI suriKaf hY. ivdysLIaF nMU ibnF rok vIjLy dyx dy nfm `qy dysL aqy dysL dy lokF dI surwiKaf koeI vI dysL  kurbfn nhIN kr skdf. amrIkf ny qF afpxy dysL dy vfXU mMzl ivc dI gujLrn vfilaF dI vI kflLI sUcI bxfeI hoeI hY. smUh Bfrq pRsqF aqy jmhUrIaq pRymIaF nMU Bfrq df ajLfdI idn mubfrk.    

 -blrfj idEl

- KLbrnfmf #518, 14, agsq 09


rMg `c BMg pfAux nfloN AusfrU phuMc apnfAuxI ibhqr hY

          pYnorfmf ieMzIaf nfm dI sMsQf vloN 9 agsq idn aYqvfr nMU torFto ivwc “ieMzIaf zya pryz” krvfeI jf rhI hY ijs df sbMD Bfrq dy ajLfdI idn 15 agsq nfl hY. Bfrq dI ajLfdI ivwc pMjfbIaF ny bhuq aihm kurbfnIaF idwqIaF sn aqy ieh smF AuhnF dIaF kurbfnIaF nMU Xfd krn aqy sLrDFjlI ByNt krn df hY. BfrqI KusL iksmq hn ik ajLfdI ipwCoN dysL ivwc ajyhf rfjsI ZFcf KVf kIqf igaf ijs vfsqy dunIaF dy keI dysL aqy lok ajy qrsdy hn. anykF KfmIaF  aqy cxOqIaF dy bfvjUd BfrqI lokqMqr awgy vD irhf hY aqy lok pwKI qbdIlIaF, afriQk aqy rfjsI injLfm ivwc vyKx nMU iml rhIaF hn. nukqfcInI krnI bhuq afsfn hY pr Bfrq vrgy grIb aqy musIbqF mfry dysL ivwc qbdIlI rfqo rfq cuktI mfiraF nhIN af skdI. Bfrq dy rfjsI ZFcy ivwc smJy jFdy nuks Bfrq dy lokF aqy afgUaF ny hI kwZxy hn ies vfsqy iksy KfmI dI ijLMmyvfrI vI lokF dy isr hI hY. jmhUrIaq lokF nMU afgU cunx df hwk idMdI hY aqy Bfrq dy lokF nMU ieh hwk 1975-77 dI aYmrjMsI nMU Cwz ky lgfqfr imldf af irhf hY. aYmrjMsI dy do ku sflF ny BfrqI jmhUrIaq nMU hor mjLbUq kIqf sI ikAuNik lok afpxy Kohy jf rhy jmhUrI hwk pRqI hor sucyq hoey sn.

          iek iswK pwqrkfr dosq ny bIqy idnIN iek PYks ByjI ijs ivwc Bfrq aMdr AuWc pdvIaF `qy bYTy iswKF df ijLkr sI. ieh qF swB jfxdy hn ik Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohx isMG iek siqkfry jFdy afgU aqy gurisK hn pr horF df keI vfr iKafl nhIN rihMdf. pMjfb dy mwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl guriswK hn aqy AuhnF dI pfrtI huxy hoeIaF iqMn ijLmnI coxF ijqI hY. kyNdrI mMqrI aYm aYs igwl, pRnIq kOr aqy plYinMg kimsLn dy izptI cyarmYn muntyk isMG guriswK hn. ies smyN Bfrq dy 4 sUibaF dy gvrnr iswK hn. arUnfcl dy jy jy isMG, qfimlnfzU dy surjIq isMG brnflf, goaf dy aYs aYs isDU aqy pFzIcrI dy iekbfl isMG. cfr sUibaF jF puils PorsF dy muKI iswK hn. pMjfb dy pI aYs igwl, mhFrfsLtr dy aYs aYs ivrk, goaf dy bI aYs bfsI aqy vkfrI Pors nYsLnl sikAurtI gfrz dy aYn pI aYs aOlK muKI hn. Bfrq srkfr ivwc iqMn sYktrI iswK hn aqy 10 dysLF ivwc BfrqI hfeIkimsLnr iswK hn.  XU[ aYn[ E[ ivwc Bfrq dy sQfeI aMbyszr ies smyN s: hrdIp isMG purI hn jo ik pUrn guriswK hn. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik Bfrq ivwc iswKF dI vsoN isrPL 2% hY. Bfrq dI nukqfcInI krn vfly lok Auh hn jo pfiksqfn ivwc iewk guriswK nOjvfn trYiPk puils ivwc BrqI ho jfx `qy vDfeIaF dy tokry vMzdy iPrdy sn aqy Auh ivcfrf puils ivwc do sfl msF kwt sikaf sI.  Bfrq ivwc iswKF df mfx siqkfr iksy vI hor BfrqI BfeIcfry nfloN Gwt nhIN  hY. Bfrq dy ajLfdI idn jsLnF mOky byloVf aqy byZMgf ivroD kr ky rMg ivwc BMg pfAux nfloN AusfrU phuMc apnfAuxI ibhqr rhygI. afE kfmnf krIey ik Bfrq hr Kyqr ivwc hor awgy vDy.         

 -blrfj idEl-

KLbrnfmf #517, agsq 07-2009

 


icMqfjnk GtnfkRm

28 julfeI bfad dupihr sQfnk ijLlHf kcihrI ivcoN pysLI Bugq ky vfps afpxy ipMz jf rhy zyrf isrsf dy iek pRymI nUM mfnsf qoN awT iklomItr dUr ipMz ckyrIaF kol do motrsfeIkl svfr ivakqIaF ny golIaF mfr ky hlfk kr idwqf. pRfpq jfxkfrI anusfr zyrf pRymI lIlI kumfr (40) puwqr mohn lfl vfsI aflmpur mMdrF, jo KuwzI klF (brnflf) ivKy mfl ptvfrI lwigaf hoieaf sI, ipCly vrHy 3 sqMbr 2007 nUM afpxy ipMz ivc hI zyrf pRymIaF aqy iswK sLrDflUaF ivc hoey KUnI tkrfa dy cwl rhy kys ivc ieQy sLYsLn jwj dI adflq ivc pysLI Bugq ky ijAuN hI ipMz ckyrIaF kol phuMicaf qF do motrsfeIklF `qy svfr cfr axpCfqy ivakqIaF ny Aus `qy aMnyvfh PfierMg kr idwqI. ies golIbfrI ivc Aus nUM 5 golIaF vwjIaF aqy Aus dI mOky `qy hI mOq ho geI. agly cOvI GMitaF dOrfn BVky hoey zyry pRymIaF vloN mfnsf `c BMnqoV kIqI geI, puils ny sKLqI vrqI ijs ivwc iewk nOjvfn dI mOq aqy kroVF rupey dI jfiedfd qihs-nihs ho geI hY. zyry aqy iswK kwtVpMQIaF ivwckfr cwl rhy ivvfd nMU hwl krn ivwc Bfrq, hirafxf aqy pMjfb srkfrF asPLl rhIaF hn. jQydfr nMdgVH vrgy iswK Dfrimk afgU ies mfmly ivwc sKLq gYr ijLMmyvfrI vfly ibafn dy cwuky hn. Bfrq aqy Kfs kr pMjfb ivwc gwl gwl `qy ihMsy `qy AuWqr afAuxf vI iek qrjLy aml bxdf jf irhf hY jo ik amn kfnMUn vfsqy Gfqk hY. vIanf kFz ipwCoN vI pMjfb ivwc rwJ ky BMnqoV hoeI sI.

          zyrf pRymI dy kql kfrn pYdf hoey hflq ajy hor ivGV hI rhy sn ik 29 julfeI nMU rfsLtrI iswK sMgq dy sUbfeI pRDfn sRI ruldf isMG `qy do axpCfqy ivakqIaF vwloN jfnlyvf hmlf kIqf igaf aqy Auh burI qrHF jLKmI ho gey. ruldf isMG nMU  pihlF rijMdrf hspqfl pitaflf qy bfad `c pI[ jI[ afeI[ cMzIgVH qbdIl kr idwqf igaf ijQy AunHF dy pyt df afpRysLn hoieaf. sRI ruldf isMG dy pMj golIaF lwgIaF dwsIaF jFdIaF hn.

          ruldf isMG `qy hoey hmly dI ijLMmyvfrI jgqfr isMG qfrf ny leI hY. iek eImyl sMdysL `c qfrf ny kiQQ qOr `qy  ikhf hY ik ruldf isMG jo rfsLtrI iswK sMgq df pRDfn hY iswK Drm ivroDI pRcfr krdf sI aqy iswK Drm dy mfmilaF ivc dKl-aMdfjLI krdf sI. pRYs not muqfibk ruldf isMG nUM keI vfr smJfAux dI koisLsL kIqI geI pRMqU Auh afpxIaF kfrvfeIaF qoN nhIN ruikaf, ijs krky sfnUM ieh kfrvfeI krnI peI. pRYWs not ivc rfsLtrI iswK sMgq dIaF srgrmIaF leI bfdl pirvfr nUM vI ijLMmyvfr Tihrfieaf igaf hY. pRYWs not ivc ijLMmyvfrI lYx vfilaF ivc jgqfr isMG qfrf qoN ielfvf bfj isMG muhflI, rxjIq isMG bwbr, jgmohx isMG qy mhF isMG inhMg afid dy nFa vI ilKy gey hn.

          ruldf isMG nUM golIaF mfr ky mfrn dI jLuMmyvfrI lYx sbMDI Byjy gey ies eI-myl sMdysL pqf sRI akfl qKLq sfihb idwqf igaf sI. sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr dy inwjI shfiek s[ jsivMdrpfl isMG ny ikhf ik ies eI-myl sMdysL nfl sRI akfl qKLq sfihb df koeI sbMD nhIN hY. AunHF ies nMU sRI akfl qKLq sfihb nUM bdnfm krn dI koJI sfijsL dwisaf hY. gwl iewQy hI nhIN rukI sgoN cMdUmfjrf vrgy ijhnF afgUaF ny ihMsk hmly dI inMdf kIqI sI hux AuhnF nMU DmkIaF imlx df pqf lwgf hY.ruldf isMG `qy hoey hmly dI iËMmyvfrI lYx vfly bwbr Kflsf dy jgqfr isMG qfrf dI iewk eImyl hor afeI, ijs ivwc akflI dl bfdl dy afgU pRo[ pRym isMG cMdUmfjrf ƒ ruldf isMG kFz dI inKyDI krn bfry AunHF ƒ cuwp rihx dI icqfvnI idwqI geI.

          iesy qrHF ies eImyl `c akfl qÉq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG dy Aus ibafn ƒ vI sÉq nfl ilaf igaf, ijs ivwc AunHF ikhf sI ik aijhy ansrF nfl akfl qÉq sfihb df koeI sbMD nhIN. bwbr Kflsf dy nF `qy Cpy lYtrpYz, ijs `qy jgqfr isMG qfrf dy dsqÉq hn, ivwc iliKaf hY ik afraYsaYs iswKF dI CotI-vwzI sMsQf ivwc sMn lfAux dI nfkfm koiÈÈ kr rhI hY. ies ivwc cMdUmfjrf ƒ cuwp rihx dI icqfvnI idwqI hY. iesy qrHF ies pwqr ivwc iliKaf hY ik bfdl srkfr ilwlI kFz dy sbMD ivwc iswK nOjvfnF dI igRÌqfrI `qy rok lfvy. hiQafrbMd motr sfeIkl svfr, mfrU hmly aqy ijLmyvfrIaF lYx df islislf pMjfb ny pihlF vI vyiKaf hY aqy inrsMdyh ieh muV kflyL dOr dI Xfd qfjLf krn vflf icMqfjnk GtnfkRm hY.

-blrfj idEl

 - KLbrnfmf #516, agsq 01-2009

 


ivroD leI hI ivroD TIk nhIN hY

          Bfrq df ajLfdI idn 15 agsq iqMn ku hPLiqaF qwk afAux vflf hY aqy torFto ivwc ajLfdI idn jsLnF dy sbMD ivwc ‘ieMzIaf zya’ pryz df aXojn pYnorfm ieMzIaf nfm dI jQybMdI vloN 9 agsq idn aYqvfr nMU  torFto zfAUn tfAun ivwc kIqf jf irhf hY. torFto ivwc Bfrq dy ajLfdI idn jsLn dy sbMD ivwc ieh qIjI slfnf pryz hovygI aqy ies sfl iekwT hor BrvF hox dI sMBfvnf hY. ies vfr pMjfbI dy pRisD gfiek hMs rfj hMs ies pryz dy grYNz mfrsLl vjoN sLfml hox jf rhy hn aqy pMjfbI BfeIcfry dIaF bhuq sfrIaF sMsQfvF ies pryz nMU kfmXfb krn vfsqy srgrm ho geIaF hn.

          Bfrq df ajLfdI idn bhuq mhwqvpUrn Gtnf hY ijs nfl dunIaF dI iek vwzI jmhUrIaq hoNd ivwc afeI sI. dunIaF df koeI vI rfj pRbMDk 16 klF sMpUrn nhIN hY aqy nf hI ho skdf hY. BfrqI jmhUrIaq vI anykF KfmIaF df isLkfr hY pr ieh Bfrq dI jmhUrIaq nfl bcnbwDqf hY ijs dI dunIaF kdr krdI hY. Bfrq vrgy ivsLfl, grIb aqy vMn suvMny dysL ivwc jmhUrIaq df kfmXfb ho jfxf hI afpxy afp ivwc bhuq vwzI pRfpqI hY. Bfrq dy isstm ivwc lgfqfr suDfr ho irhf hY ijs kfrn bIqy zyZ ku dhfky qoN Gwqt igxqI srkfrF bnx dy bfvjUd rfjsI siQrqf bxI rhI hY aqy afirQk qrwkI vI hoeI hY.

          BfrqI jmhUrIaq ivwc nuks kwZxy bhqu afsfn hn pr ies dI mhwqqf aqy pRfpqI Bfrq dy aFz gvFz `qy inghf mfiraF dI smJ pY skdI hY. pfiksqfn vrgf dysL jo muslmfnF vfsqy iek Kfls dysL bxfieaf igaf sI bIqy 62 ku sflF ivwc iek vfr do toty ho cuwkf hY aqy hux iPr KwKVIaF hox dy iknfry puwjf hoieaf hY. 62 sflF ivwc pfiksqfnI avfm nMU kdy vI lgfqfr dhfkf Br jmhUrI srkfr dI prK krn df mOkf nhIN idwqf igaf aqy hr vfr hI POj ny jmhUrI srkfr df qKLqf plt ky lokF dy vot dy PYsly nMU rwd kIqf hY. 14 agsq pfiksqfn df ajLfdI idn hY aqy ijs dysL dy hflfq eyny qrl hn Aus dysL nfl sbMDq knyzIan vI pfiksqfn df ajLfdI idn mnfAuNdy hn aqy dysL vfsqy duafvF krdy hn qy AuhnF nMU ajyhf krn df pUrf hwk hY.

          dUjy pfsy sfzy kuJ afpxy Brf Bfrq dy aMny ivroD dy rfh pey rhy hn. Bfrq df isrPL ivroD krn vfsqy hI ivroD krI jfxf TIk nhIN hY. awj Bfrq qrwkI dy rsqy pY cuwkf hY aqy dunIaF ivwc Bfrq df mfx siqkfr aqy pRBfv lgfqfr vDdf jf irhf hY. Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohx isMG dunIaF dy igxqI siqkfry jFdy afgUaF ivwcoN iek hn. BfrqIaF, pMjfbIaF aqy iswKF nMU AuhnF dI kfblIaq aqy isafxp `qy mfx hY. afE Bfrq df ajLfdI idn rliml ky mnfeIey.

-blrfj idEl


asq pfAux dI suivDf : EntyrIE srkfr df ZukvF kdm

          kYnyzf dy ihMdU, iswK, boDI aqy kuJ hor BfeIcfry afpxIaF Dfrimk aqy smfijk rvfieqF anusfr murdy df sskfr krdy hn aqy iPr rfK rUpI asqIaF jl-pRvfh krdy hn. hux qwk iehnF BfeIcfiraF nfl sbMDq bhuq nvyN knyzIan afpxy ivCVy ipafiraF dIaF asqIaF jl-pRvfh krn vfsqy afpxI ipqf-purKI DrqI vwl jFdy rhy hn. ies df kfrn afpxI ipqf-purKI DrqI nfl gihrf lgfAu, Dfrimk ibrqI aqy cldI rvfieqI dy muqfibk cwlxf hY.

          pr hux iehnF BfeIcfiraF dI igxqI kYnyzf ivwc eynI vD geI hY aqy keI pirvfr ajyhy vI hn ijhnF dy ivsqirq pirvfrF df sLfied iek vI jIv ipqf-purKI DrqI `qy nf vwsdf hovy ijs kfrn Auh  afpxy ivCVy ipafiraF dIaF sfrIaF aMiqm rsmF kYnyzf ivwc hI krnIaF cfhuMdy hn ijs ivwc asqIaF jl-pRvfh krn vflI rsm hI iek aYsI rsm hY ijs dI srkfr vloN pRvfxq suivDf kYnyzf ivwc nhIN sI. vfps dysL ies kMm vfsqy jfxf mihMgf vI bhuq pYNdf hY aqy kuJ pirvfrF vfsqy ieh AuhnF dI ivwq qoN bfhrf vI ho skdf hY.

          ajyhy kys vI sunx ivwc afey hn jd dysL jfx dI asuivDf jF iksy mflI sMkt kfrn prvfr afpxy ivCVy ipairaF dIaF asqIaF ieQy corIN iksy jl-sRoq ivwc pRvfh kr idMdy rhy hn ijs df pqf keI vfr pfxI `qy qrdy PuwlF, llyrF jF ies iksm dI smwgrI qoN lgdf irhf hY jo vwK vwK BfeIcfry afpxy ivsLvfs muqfibk ies iksm dI rsm smyN vrqdy hn. kuJ lok aYsy vI hn jo asqIaF dy jl pRvfh nMU byloVI rsm smJx lwg pey hn pr ajyhy lokF dI igxqI bhuq hI Gwt hY. ies dy Elt murdy nMU dPLn krn ivwc ivsLvfsd rwKx vfly keI lok vI hux vwK vwK kfrnf krky imRqk df sskfr krn lwg pey hn ijs nfl asqIaF nMU lyKy lgfAux dI smwisaf hor vD geI hY. afm hI vyKx nMu imldf hY ik keI lok kbrsqfnF ivwc bxIaF iemfrqF dIaF kMDF ivwc asqIaF vfsqy zwbfnumf jgfH vI KrIdx lwg pey hn.

          asqIaF nMU ieQy hI jl-pRvfh krn dI kfnUMnI suivDf hfsl krn vfsqy keI sbMDq BfeIcfiraF dy afgU EntyrIE dI sUbf awgy Pirafd lY ky gey sn aqy hux ieh Pirafd EntyrIE sUby ivwc suxI geI hY. EntyrE srkfr ivwc srkfrI syvfvF dy mMqrI sRI hfirMdr qwKr ny srkfr vloN asqIaF dy jl-pRvfh dI suivDf df aYlfn bIqy idnIN kIqf hY. srkfrI aYlfn muqfibk hux EntyrE ivwc asqIaF afpxIaF rsmF muqfibk sMBflx dy cfhvfn lok srkfrI jLmIn jF srkfrI jl-sRoqF dI vrqoN kr skdy hn. aqy AuhnF nMU ajyhf krn vfsqy iksy iksm dI srkfrI afigaf lYx dI vI jLrUrq nhIN hY.

          asqIaF iksy vI srkfrI jl-sRoq, ijvyN JIlF jF dirafvF ivwc jl-pRvfh kIqIaF jf skdIaf hn jF srkfrI jLmIn `qy iKlfrIaF jf skdIaF hn. bws sLrq isrPL eynI hI hY ik ajyhf krdy vkq vqfvrx df iKafl rwiKaf jfvy aqy ajyhIaF vsqUaF jF smwgrI df iesqymfl nf kIqf jfvy ijs nfl vfqvrx prdUsLq huMdf hovy. iDafnXog gwlF ivwc plfsitk dy bYgF ivwc smgwrI jl-prvfh krnI jF dIvy vgYrf jgfAuxy afid sLfml ho skdf hY. asqIaF vfsqy pRfeIvyt jLmIn jF jl-sRoq vI vrqy jf skdy hn pr ies vfsqy pRvfeIvyt pRfprtI dy mflk dI afigaf lYxI jLrUrI hY.

          asqIaF jl-pRvfh krdy vkq hor knyzIan lokF dIaF BfvnfvF df iDafn rwiKaf jfxf vI jLrUrI hY aqy ajyhy mOky loVoN vwD iekwT krnf jF vwD smwgrI df iesqymfl krnf vI byloVf hovygf ijs nfl ibnF vjHf horF df iDafn ajyhIaF rsmF vwl iKwicaf jfvygf.

          afs krnI cfhIdI hY ik EntyrIE vFg hor sUibaF dIaF srkfrF vI ies iksm dI suivDf jld muhweIaf krvfAuxgIaF. EntyrIE srkfr dy ies zukvyN kdm dI srhfnf krnI bxdI hY.

-blrfj idEl

  - KLbrnfmf #514, julfeI 17-2009

 


dihÈqvfd bfry ËrdfrI df kbUlnfmf

          pfiksqfn dy rfsLtrpqI sRI afisPL alI jLrdfrI ny iek sfhs Bry ibafn ivwc ieh mMn ilaf hY ik dihsLqgrdI pfiksqfn dI pdfiesL hY ijs nMU Kfs mMqv leI pYdf kIqf igaf sI pr hux ieh bImfrI pfiksqfn dy hI glL pY geI hY. pfik rfÈtrpqI jnfb ËrdfrI ny dysL dy sInIar aiDkfrIaF dI mIitMg ivc ieh gwl pihlI vfr kbUlI hY ik pfiksqfn ny (Gwt smyN dy AudyÈF) ƒ pRfpq krn leI dihÈqgrdI ƒ pYdf kIqf sI. jLrdfrI ny ikhf ikhf kOmI pwDr AuWpr aiqvfdI qy vwKvfdI AuBry aqy AunHF ny dysL nUM isrP ies kr ky cuxOqI nhIN idwqI ik dysL dI nOkrsLfhI kmjLor ho cuwkI sI jF Aus dy hOsly izwg gey sn, sgoN ies krky cuxOqI pysL kIqI ikAuNik AunHF nUM iek nIqI qihq jfxbuwJ ky iqafr kIqf igaf qy pfilaf-poisaf igaf.'' jLrdfrI ny ikhf, ''asIN afpxy-afp nUM DoKf nf deIey aqy hkIkq nUM sfP qOr `qy svIkfr kr leIey.'' jLrdfrI df ieh ibafn swcmuwc hI sfhs Biraf ibafn hY aqy AuhnF EhI afiKaf hY jo ivsLv BfeIcfry pihlF qoN hI jfxdf hY. iksy vI glLqI nMU suDfrn dI sLurUafq glLqI nMU kbUl qoN sLurU huMdI hY aqy ies nMU iek cMgI sLurUafq smiJaf jfxf cfhIdf hY.

          jnfb jLrdfrI pihlF vI keI vfr dihsLqvfd iKlfPL sKLq ruK apxf cuwky hn pr POj aqy afeI aYs afeI dI GurkI nf shfrdy hoey ipClKurI muVdy rhy hn. ies vfr hflfq ies leI kuJ vwKry hn ik amrIkf dy sKLq dbfE hyT pfiksqfnI POj Kud afp ieslfimk kwtVpMQIaF iKlfPL muhfjL KohlI bYTI hY. ies leI jnfb jLrdfrI vfsqy hflfq pihlF nfloN ikqy vwD sLfjLgfr hn. bIqy ivwc pfik srkfrF, pfik POj aqy KuPIaf eyjMsI ny pfiksqfnI lokF ivwc Bfrq nMU ies kdr hAUaf bxf ky pysL kIqf hoieaf hY ik hux ieh jfxidaF hoieaF vI ik Bfrq pfik leI koeI Kqrf nhIN hY, lokF nMU Kuwl ky ieh XkIn dvfAuxf pfik hfkmF vfsqy musLkl kMm bixaF hoieaf hY. Kfskr ies leI ikAuNik awj vI pfik POj, KuPIaf eyjMsI aqy buwDIjIvI vrg df vwzf ihwsf ieslfimk kwtVvfd dy pRBfv hyT hY.

          dihÈqgrdI ƒ pfiksqfn dI pYdfieÈ kbUlx aqy Aus dy pflx poÈx sbMDI guaFZI dyÈ dy rfÈtrpqI afisÌ alI ËrdfrI dy kbUlnfmy ƒ Bfrq ny cMgf sMkyq krfr idMdy hoey ikhf ik Bfrq aijhI kfrvfeI dyKxf cfhuMdf hY, jo pfik dy rfÈtrpqI dI soc ivc afey gMBIr bdlfa ƒ drsfAuNdI hovy.  ivdyÈ rfj mMqrI sÈI QrUr ny pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF ikhf ik Auh inÈcq qOr `qy aijhI kfrvfeI dyKxf cfhuMdy hn, jo sfzy dyÈ dy ivruwD pfiksqfn dI ËmIn qoN ies qrHF dIaF pYdf huMdIaF kfrvfeIaF dy mfmly ivc pfik dy rfÈtrpqI dy idl ivc afey bdlfa ƒ pRqwK krdI hovy. jI-8 dysLF vloN apxfeI geI sKLq phuMc vI Bfrq dy ivcfrF dI qrjmfnI krdI hY ijs ivwc awqvfd dy gVHF nMU insLfny `qy dwisaf igaf hY. 

 - KLbrnfmf #513, julfeI 10-2009         

-blrfj idEl

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here