www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

cfr dhfky vIrwpx dIaF BfrIaF muwCF hyT sihmI rhI

BfrqI hfkmF, rfjnIqkF qy puls dI npuMskqf

 

bIqy idnIN Bfrq dy do aihm sUibaF, krnftkf qy qfimlnfzU, vwloN sFJy qOr qy bxfeI iewk spYsLl tfsk Pors ny, 40 sfl puls, pYrf imltrI qy imltrI nUM TuwT idKf ky, hfQI dMd qy sMdl dI lwkVI dI qskrI krn vfly bdnfm zfkU vIrwpx nUM mfr mukfAux df kfrnfmf kIqf hY.

vIrwpx iewk aiqaMq ivgVI mfniskqf vflf psLU-ibrqIaf ivakqI sI ijs nUM jMglF dI jFglI srdfrI df sLOk sI. Auh sMdl dI kImqI lwkVI dI qskrI byKOPL ho ky krdf qy dunIaF Br c alop ho rhy kImqI hfQIaF nUM kIVIaF vFg mfr ky AunHF dy dMdF nUM vycx df gYr-kfnUMnI qy gYr-ieKLlfkI DMdf krdf sI. ieh sfrf mujrmI DMdf Auh mOq nUM hr pl afpxy nfl nfl qor ky krdf sI. mujrmI ibrqI vfly lok drasl jINdy hI mrn-mfrn dy shfry hn.

zUMGI mujrmI ibrqI vfly ies sLKLs ny pihlf hfQI 14 sflI Aumry sMn 1966 mfiraf sI. qy iPr 17 sfl dI Aumr c pihlf kql kr ky vIrwpx ny afpxy aqI iGnfAuxy qy kTor jIvn ivwc prvysL kIqf ijhVf ik lgfqfr 40 sfl kqlF, zfikaF, AuDfilaF, isr klm krn qy bMbF nfl pulsIaF nUM Auzf dyx dIaF vfrdfqF nfl Brdf irhf. puls rIkfrz anusfr vIrwpx isr 138 kqlF dI ijLmyvfrI pYNdI hY. 40 sfl isrPL jurm, iPrfAuqIaF qy kfly-kfrnfimaF dy shfry jIx vfly ies ivakqI nUM isrPL 138 kfqlF leI ijMLmyvfr Tihrfa ky puls Aus nfl afpxI ilhfjLbfjLI df sbUq dyNdI jfpdI hY. kql qF Aus ny pMj swq sO kIqf hovygf, mgr kuJ qF dihsLq kfrn qy kuJ vIrwpx qoN imldI burkI dI vPLf kfrn pulsIaF ny bfkI dy kql iksy hor Kfqy pf idwqy jfpdy hn. KLYr, ieh qF Auh kql sn ijhVy puls rIkfrz ivwc af gey, pr lokF dy idmfgF c dihsLq dIaF qihaF motIaF Brn leI ijhVy sLwkI puls-tfAUt qy pulsI-sUhIey Aus ny mwKIaF vFg mfr ky hI jMglF c JfV idwqy AunHF dI igxqI sLfied kdy vI nf kIqI jf sky.

vIrwpx df mujrmI jIvn Aus dI byrihmI, kTorqf qy inzrqf dy isKLr dI khfxI qF dsdf hI hY, pr ies dy nfl hI hfkmF, isafsqdfnF, qy surwiKaf mihkmy dI inpuMskqf nUM vI ktihry c nMgy kr ky  KlfHrdf hY. vIrwpx ny krnftkf qy qfimlnfzU dy bfrzr Auqly Gxy qy ivsLfl jMglF c afpxf iewk ajLfd sUbf qy vwKrI, by-cuxfAuqI, qy afjLfd hkUmq koeI jfdU dI cutkI mfr ky do cfr idnF c hI kfiem nhIN kr leI sI. vIrwpx vwloN cflI sfl qIk, jMglF c byKOPL jurm krn df ieiqhfs, iewk hfQI mfrn qoN sLurU ho ky, puls, pYrf imltrI qy BfrqI imltrI nUM itwc jfnx df iewk lMmf ivkfsmeI vrqfrf hY. hYrfnI ies gwl qy huMdI hY ik vIrwpx cflI sfl hfQI mfrdf irhf, sMdl dI lwkVI dI qskrI krdf irhf, iPrfAuqIaF lYx leI vwzy vwzy aPLsrF, lIzrF, qy rfj kumfr vrgIaF mhfn iPlmI sLKLsIaqF dy AuDfly krdf irhf, pr do kihMdy-khfAuNdy sUibaF dI puls, pYrf imltrI PorsF, Bfrq dI kyNdrI POj, qy eyarPors; ieh sfrIaF suwsrI vFg hI suwqIaF rhIaF. iewk iBMzrFvfly nUM, cfdr vFg ivCy drbfr sfihb kMplYks ivwcoN kwZx leI qF ieMdrf gFDI ny tYNk, qopF qy hYlIkfptr cfVH idwqy pr iewk jMgl coN llkfry mfrdy vIrwpx nUM dbfAux leI BfrqI POj qoN cutkI vI nf mfr hoeI?

ieQy ieh hkIkq vI isr cukdI hY ik ikhVI rjLfeI c luky bYTy rhy bfbrI msijd dI iewt iewt AuKfVn vfly jMnsMGIey, rfsLtrI soiem sMGIey, aYsIey, isLvsYnIey, qy bfl Tfkry dy Blvfn ijhVy gujrfq ivwc qF muslmfnF df Jtkf keI hPLqy krdy rhy jdoN ik krnftkf dy jMglF c vIrwpx AunHF dI Bfrq mfqf dI axK nUM vMgfrn leI bwkry bulfa irhf sI. hYrfnI ieh vI huMdI hY ik asmfn nUM CoNhdIaF, joKm BrIaF qy brP lwdIaF kfrigl dIaF phfVIaF qoN pfiksqfnI qy ksLmIrI awqvfdIaF nUM qF sYNkVy POjI jvfnf dI sLhIdI dy ky AuKyiVaf jf skdf hY, pr vIrwpx dIaF vfgF cflI sfl ikhVy aigafq kfrnF kr ky KulHIaF CwzI rwKIaF geIaF.

138 ivakqIaF dy kfql vIrpwx ny nfmvr iPlmI aYktr rfj kumfr nUM afpxI muwTI coN mukq krn dI kImq 80 kroV rupey dy rUp ivwc vsUlI sI. pulsIey Aus dy nfm qoN hI Qr Qr kMbdy sn, jMglfq mihkmy dy aPLsr Aus df pfxI Brdy sn, jMgl c vfsf krdy lok AudHf nfm sux ky aMdrIN vV jFdy sn. eyzI dihsLq dI imsfl Gwto-Gwt ipClI sdI ivwc sLfied dunIaF dy iksy vI lok-qMqrI rfj-pRbMD ivwc nhIN imldI. ies ihsfb qF vIrwpx df cflI sflf, ax-cuxOiqaf ieiqhfs asl ivwc puls, aPLsrsLfhI qy hkUmq dI mukMml inpuMskqf dI gvfhI hI idMdf hY.

vIrwpx asl ivwc iewk ivakqI jF iewk zfkU jF iewk qskr df nfm hI nhIN, ieh sgoN iewk isstm, iewk smUh, qy vrqfry df nfm hY ijs ivwc inwky qoN inwky aPLsr qo lY ky hkUmq dy axigxq purjLy (qy hkUmq df purjLf bxn leI qrlo-mwCI ho rhy anykF sLKLs) sLfml sn. afAux vfly smy c jy kdy ieh gwl sfhmxy afvy ik vIrwpx afpxI KotI kmfeI dIaF cUMzIaF hoeIaF inwkIaF vwzIaF hwzIaF inwky-vwzy aPLsrF, minstrF, qy hor aihm ivakqIaF nUM suwt ky afpxI ihPLfjLq pwkI krdf sI, qF ienHf sqrF dy lyKk nUM koeI hYrfnI nhIN hovygI.

mfiraf igaf vIrwpx asl ivwc hr sUby c anykF rUpF c ivcrdy axigxq imMnI vIrwpxF df isKLr sI. mfiraf igaf vIrwpx qF iewk jMgl c afpxI ajLfd hkUmq kfiem kr ky guMzf-grdI krdf sI pr Auh inwky-vwzy vIrwpx vI ies mfry gey vIrwpx qoN Gwt nhIN ijhVy hkUmq dI vfg zor afpxy hwQF c lY ky Gply krdy ny, nOkrIaF syl qy lfAuNdy ny, dfKLly vycdy ny, bdlIaF vycdy ny, srkfrI jfiedfdF nUM mroV ky afpxy KIisaF c pf lYNdy ny, qy TyikaF vfilaF nfl ihwsfpwqIaF kr ky sfry mulk df sImYNt,iewtF, srIaf qy luwk ingl jFdy ny. qy Auh ijhVy srkfrI dPqrF c irsLvq dy dirafvF c qfrIaf lfAux leI lfcfr lokF dy KIisaF qy burk mfrdy ny, Auh vI vIrwpx dy cUcy hI hn. Auh ijhVy hkUmqI kursI nfl vwzIaF rIjLortF, vwzy hotl, vwzy vwzy Pfrm hfAUs, qy hor pqf nhIN kI kuJ bxf ky mfieaf dy itwby Ausfrdy ny,  qy Auh ijhVy rfjnIqk pfrtIaF qy Drm dI cfdr dy Ehly c jfiedfdF hVwpdy, plftF qy kbjLy krdy, qy DIaF mfr ky vI Dfrimk qOr qy vwzIaF pdvIaf nUM jwPy mfr lYNdy ny; Auh BfvyN aPsr hox, inwky-vwzy rfjnIqkIey, jF Dfrimk afgU, Auh sfry asl ivwc igT-muTIey vIrwpx hI hn ijhVy vIrwpx dI qrjL qy hI iewk dUjy nfl iml-imlf ky sfry rfjsI qy hkUmqI cwkr nUM afpxI iewCf muqfibk GuMmfAuNdy ny.

iehI nhIN, KfVkUaF dy Bys ivwc qy pulsIaF dy rUp ivwc ijnHF ny 15 sfl pMjfb nUM GulfVI c pIiVaf, iPrfAuqIaF leIaF, ryp kIqy, kqlF dIaF JVIaF lf ky aKLbfrF c ijLMMmyvfrIaF dy iesLiqhfr Cfpy, anykF rMgF dIaF kmytIaF bxfky pMjfb dI pq qy axK nUM imwtI c roilaf, Auh sfry vI vIrwpx dy prCfvyN hI sn.

qy Auh ijnFH ny 1985 c sfry dysL c pgVIaF dfhVIaF nUM bl rhy tfierF c lpyt ky afpxI psLU-ibrqI dy isKLr df mujLfhrf kIqf, ijnHF bfbrI msijd dIaF iewtF df Jtkf kIqf, ijnFH gujrfq c inhwQy qy lfcfr muslmfnF nUM keI hPLqy iqRsLUlF qy tMgI rwiKaf, qy Auh ijhVy ipCly do dhfikaF qoN bMbF bMdUkF nfl  ksLmIr dI suMdrqf nUM JrIt rhy hn, ieh sB vIrwpx dy hI inwky inwky tukVy hn.

qy Auh ijhVy sfDgIrI dy burky hyT Boly-Bfly lokF dIaF jybF qy idmfgF nUM hMgfl sutdy hn, kI Auh vIrwpx qoN Gwt hn?

ies qrFH sfrf Bfrq awj axigxq vIrwpxF nfl Biraf ipaf hY. anykF rMgF dI vIrwpxqf ny qF  hux Bfrq dy adflqI isstm nUM vI afpxI bdboa nfl qr kr idwqf hY ijwQy iensfPL hux syl qy lwigaf hoieaf hY.

krnftkf-qfimlnfzU vfly ies iewk vIrwpx dy mfrn nfl Bfrq df kilafx nhIN hox lwgf; ies nfl isrPL Aus ielfky dy lokF nUM hI kuJ rfhq imlygI. Bfrq dy asl kilafx leI loV hY rfjsI, Dfrimk, aPsrI qy hor hr pwDr qy ivcr rhy vIrwpxF nUM inhwQy krn dI.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here