www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

akfl qKLq vwloN hMsrf nUM dosLI pfAux dI rosLnI 'c

kd jfgygI, kd bolygI BolLI sMgq?

        keI vryH aMqF dy josL aqy lor ivwc lbryjL ho ky, "sIs qlLI 'qy Dr ky, KLfilsqfn ajLfd krfvFgy!" nfm df qrfnf ryzIE qy tI[ vI[ AuWpr gfAux vflLy, qy awKF 'c roh Br ky qy ichry 'qy aMqF df jlfl ilaf ky qy swjy mwuky nUM hQOVy vFg Aulfr ky 'KLfilsqfn ijLMdfbfd' dI gUMj nflL tI[ vI[ dIaF skrInF nUM kMbxI CyVdy rhy sRI suKimMdr isMG hMsrf (AurPL sRI ibwlU hMsrf) nUM, Ausy 'akfl qKLq' ny, "lukvyN ZMgF nflL" izksI gurdvfry dy PMzF nUM kurk krfAux df 'dosLI' grdfinaF hY ijs akfl qKLq nUM sRI hMsrf jI qy AuhnF dy 'jotIdfr' afp hI srv-AuWc adflq mMndy af rhy ny.

        1984 'c sRI hirmMdr sfihb 'c BfrqI POj aqy iBMzrfvfly sMqF dI "PLOj" drimafn hoeI KUnI twkr qoN bfad iewk kwtV KLfilsqfnI vjoN AuWBry sRI hMsrf, kYnzf dI iswK kimAUintI 'c afm kr ky, qy trFto 'c KLfs kr ky iewk vfd-ivvfdI sLKLsIaq bxy af rhy ny. imsfl dy qOr 'qy, kYnzf ivwc ryzIE tI[ vI[ sMcfr nUM inXmq krn vflLI sMsQf, sI[ afr[ tI[ sI[ ny, koeI dhfkf ku pihlF, ies gwl df sKLq noits ilaf sI ik sRI hMsrf dy ryzIE pRogrfm AuWqy isafsI kqlF dI 'mihmf' kIqI geI sI. sRI hMsrf dy ryzIE pRogrfm AuWqy aihMsf (XfnI mfrDfV) df kiQq js gfAux kfrn hI, sI[ afr[ tI[ sI[ ny ryzIE stysLn nUM sKLq JfV pfeI sI qy ieh DmkI vI idwqI sI ik agr ies ryzIE stysLn qoN BVkfAU pRfpygMzf bMd nf kIqf igaf qF stysLn df brfzkfsitMg lfeIsMs vI kYNsl kIqf jf skdf hY. ies qoN ielfvf sRI hMsrf aqy iksy sLfdI-sLudf 'guriswK' bIbI drimafn hoeIaF tYlIPLon kflF dI iewk typ vI nfrQ amrIkf dy pMjfbIaF 'c 'ihwt' ho cuwkI hY. ieh vI hkIkq hY ik sRI hMsrf vwloN afpxy ryzIE pRogrfm dy tfeIm 'coN ikrfey 'qy idwqy tfeIm dOrfn clfey jFdy "ryzIE KLfilsqfn" AuWqy hI, iewk nfmvr KLfilsqfnI nyqf sRI hrBjn isMG pMzorI vwloN Bfrq dy iewk nfmvr iswK isafsI nyqf AuWqy kfql hox dy mUloN hI JUTy ieljLfm lgfey sn. ies kys ivwc ryzIE stysLn sI jy aYm afr, sRI pMzorI aqy sRI hMsrf nUM sFJy qOr `qy swqr hjLfr zflr df jurmfnf Bugqxf ipaf. pr sRI hrBjn isMG pMzorI dI bymuhfrI jLubfn kfrn hoey ies jurmfny nUM, pMzorI qoN vsUlx dI bjfey, izksI gurdvfry qoN Augrfhux leI, KLfilsqfn dI ajLfdI leI 'sIs qlLI 'qy Drn' df qrfnf gfAux vflLy sRI hMsrf ny, gurdvfry 'qy mukdmf kr idwqf aqy adflqI hukmF nfl gurdvfry df bYNk Kfqf gfrinsL (kurk) krf ilaf. dovF iDrF dy vkIlF ivckfr keI hPLiqaF ilKqI ‘qlK-klfmI’ qoN bfad gurdvfry dy bYNk Kfqy ivwc Es smyN mjUd rkm aqy bfkI rkm vfsqy post zytz cYWk lY ky sRI hMsrf ny 70 hjLfr zflr dI rkm afpxy btUey 'c pf leI.

        agr jLrf ku dlIlmeI njLrIey qoN qwkIey qF ieh hkIkq AuWBrdI hY ik gurdvfry asl ivwc "imMnI KLfilsqfn" hI huMdy ny ikAuNik AuQy iswKF qoN ibnf iksy hor dI koeI dKLlaMdfjLI nhIN huMdI. ijs gurdvfry dy Kfqy sRI hMsrf jI ny kurk krfey, Auh koeI inwkf-motf kfgjLI gurdvfrf nhIN sgoN Auh aihm "gurUGr" hY ijs nUM nfrQ amrIkf ivwc KLfilsqfn df gVH mMinaF jFdf hY. qy iesy gurdvfry vwloN 'spFsrisLp' dy rUp ivwc kIhdy aKLbfrF qy iks iks dy tI[ vI[ pRogrfm nUM qkVI mfiek shfieqf vI keI sfl imlLdI rhI hY? ieh trFto dI sMgq ivwc jwg-jLfhr hY.

        ies hkIkq nUM svIkfr krnf pYNdf hY ik kYnzf ivwc sRI hMsrf eyny 'msLfhUr' hn ik ijwQy vI cfr iswK juVdy hn qF iksy nf iksy rUp ivwc AunHF df ijLkr qur hI pYNdf hY. pr lok hux suafl krdy hn ik iewk pfsy qF sRI hMsrf Kfilsqfn leI, do dhfikaF qoN, afpxf 'sIs qlLI' 'qy itkfeI iPrdy hn pr dUsry pfsy swqr hjLfr zflr Augrfhux KLfqr, iewk 'imMnI KLfilsqfn' (XfnI gurdvfry) dy KLfqy kurk krfAux qIk cly gey.

        qy ieh vI sLfied 'ignIs buwk' dy kwd df hI iewk rYkz hovy ik iswK ieiqhfs ivwc sRI hMsrf sLfied pihly ajyhy 'aMimRqDfrI' 'guriswK' hn ijnHF nUM sRI akfl qKLq ny iewk gurdvfry dy KfiqaF dI 70 hjLfr zflr dI kurkI krfAux df 'dosLI' grdfinaF hovy.

        sRI hMsrf vwloN (akfl qKLq dI dy afdysL anusfr) "lukvyN ZMgF" nflL gurdvfry (gurU dy dvfry) dy KfiqaF dI kurkI BfvyN keI vryH pihlF krfeI geI, pr trFto dI sMgq vwloN akfl qKLq kolL ies dI sLkfieq koeI pOxy do sfl pihlF kIqI geI sI. pqf lwgf hY ik sRI hMsrf ny lMbf-cOVf ilKqI sPLfeInfmf afpxI sPLfeI dy rUp ivwc akfl qKLq nUM Byijaf ijs ivwc anykF nfmvr "pMQk" hsqIaF dIaF isPLfrsLI icwTIaF vI sLfml sn ijMnFH 'c sRI hMsrf nUM iewk mhfn pMQ drdI qy iswK kOm df syvfdfr drsfieaf igaf hY. afpxf pwK drsfAux leI, sRI hMsrf afpxy hmfieqIaF smyq, qKLqF dy jwQydfrF nUM amrIkf 'c vI keI vfr imlLy dwsy jFdy hn. ieh iewk hkIkq hY ik qKLqF dy jwQydfrF ny sMgq vwloN sRI hMsrf ivrwuD idwqy qwQF qy sRI hMsrf vwloN afpxy bcfE leI pysL kIqIaF dlIlF nUM qkrIbn do vryH bhuq hI brIkI nflL GoiKaf aqy ivcfiraf qF ik iksy iDr nflL ijLafdqI nf ho jfvy. ies leI ieh PYLslf kfhlI 'c jF iksy vYr-Bfvnf hyT ilaf igaf nhI jfpdfN. asIN smJdy hF ik ilhfjLbfjLI qy pRYsLr qoN mukq ho ky ley ies ieiqhfisk PYsly nflL, isMG sihbfn ny sRI akfl qKLq dI mfx-mirXfdf vDfAux vwl iewk qkVf kdm puwitaf hY. eynI sMjIdf qy lMmI soc-ivcfr qoN bfad, eyzf shI PYslf lYx dI dlyrI krn leI jwQydfr joigMdr isMG jI vydFqI vDfeI dy hwkdfr hn.

        hux agr, sRI hMsrf  vwloN 'srv-AuWc' mMny jFdy akfl qKLq dy njLrIey qoN dyKIey, qF sRI hMsrf vwloN gurdvfry dy Kfqy nUM kurk krfieaf jfxf koeI slfhuxXog vrqfrf nhIN sI. akfl qKLq vwloN sRI hMsrf nUM "qnKfh lvf ky iKmf Xfcnf dI ardfs krfAux" df hukm idwqf igaf hY. akfl qKLq vwloN iksy nUM 'dosLI' iksy sLuB krm leI nhIN sgoN glq krm leI hI grdfinaF jFdf hY. iksy cMgy kMm (XfnI nobl zIz) leI sjLf nhIN sgoN ienfm idwqf jFdf hY.

        hux insLfndyhI AunHF aigafq kfrnF dI krnI bxdI hY ijnHF leI axigxq 'akflI dlIey', gurUGrF dy pRbMDk, aKOqI smfj syvk, iswK vkIl, pMQk nyqf, qy Kfqf kurk hoey gurdvfry dy hI keI mOjUdf-sfbkf pRbMDk, sR hMsrf dy hwk ivwc akfl qKLq nUM icwTIaF ilK ilK ky, kurkI dy ies 'krm' dI hmfieq krdy rhy? akfl qKLq anusfr hMsrf vwloN gurdvfry dy KfiqaF dI kurkI iblkul hI nfjfiejL sI, pr nMgy hux Auh lok hoxy cfhIdy hn ijhVy gurU dI golk 'coN (akfl qKLq dy PYsly anusfr) 'lukvyN  ZMg' nflL inwklLI mfieaf nUM vfips krfAux dI QF sgoN kurkI krfAux vfly df pwK pUrdy rhy.

        Drm asl ivwc swcfeI df nfm hY, sfPL suQrI, bygLrjL ijLMdgI jIxf, duwD nUM duwD qy jLihr nUM jLihr kihxf, qy ilhfjLbfjLI qoN AuWpr AuWT ky PYsly lYxy hI Drm hY. pr ijs ZMg nflL sRI hMsrf jI dy ies 'kurkI-krm' nUM jfiejL TihrfAux leI gurUGrF dy pRbMDk hI qrlo-mwCI hoey iPrdy sn, Aus qoN ieh sfPL jLfihr hY ik gurdvfiraF dIaF kmytIaF 'c Drm nhIN sgoN DVy dI pRDfnqf hY. ijwQy DVybMdI af geI, AuQoN Drm gLfieb ho jFdf hY. iesy DVybMdI ny sfry sMsfr ivwc hI iswK Drm nUM igrfvt dI gfr vwl Dwkxf sLurU kr idwqf hY. afpxy DVy df ivakqI BfvyN gurdvfry dI sfrI golk qy sfrIaF kMDF hVwp kr jfvy, qF vI Aus nUM duwDDoqy dy qOr 'qy hI pysL kIqf jFdf hY, qy ivroDI jy ikqy Kopy dI igrI qy sOgI vflLf pRsLfd vI do vfrI lYx dI gusqfKLI kr bYTy, qF hfhfkfr mcf idwqI jFdI hY.

        gurdvfry ieKLlfkI qOr 'qy sMgq dy hoxy cfhIdy ny ikAuNik sMgq hI afpxy KUn-psIny dI kmfeI 'coN cVHfvy cfVH cfVH ky lwKF kroVF zflrF dIaF iemfrqF AusfrdI hY. pr gurdvfry hux sMgq dy nhIN rhy sgoN kfbjL DiVaF dIaF cuMglLF 'c qVPL rhy ny. sMgq guMgI ho geI hY jF bxf idwqI geI hY; sMgq nUM aMDrfqf ho igaf hY jF kr idwqf igaf hY. sMgq nUM hux suxfeI nhIN dyNdf. golk qF cuwp hY, guMgI hY; ijs df jIa kry qoV lvy, luwt lvy jF Br dyvy. sMgq golk ivwc zflrF dy zflr suwtI jFdI hY qy bhuqIaF kmytIaF 'qy kfbjL lok sMgqF dI KUn psIny dI kmfeI nflL afeI mfieaf df Gfx krI jFdy ny. kmytIaF ies leI bxfeIaF jFdIaF ny Auh golkF dI rfKI krn qy sMgq df dfn Drm-krm leI Krcx. pr ijs ZMg nflL izksI gurdvfry dI kmytI eys mfmly 'c ivvhfr krdI rhI hY, Aus qoN ieh jLfhr huMdf hY ik kmytI ny, sRI hMsrf vwloN kIqy mukdmy dI pYrvfeI nf kr ky, afpxy PLrjLF qoN Gor kuqfhI kIqI sI. gurdvfiraF 'c jy koeI ivakqI iCwk vI mfr dyvy qF sfrI kmytI nUM psIny Cuwtx lwg jFdy ny, pr sRI hMsrf vwloN kIqy gurdvfry iKLlfPL kIqy swqr hjLfr dy mukdmy nUM smuwcI kmytI ny hvf vFg hjLLm ikAuN krI rwiKaf qy sMgq ivwc BfPL vI ikAuN nhIN inklx idwqI? ies gwl nUM GoKxf bxdf hY.

        gurdvfrf kmytI dy ijhVy ahudydfr, (akfl qKLq dy kihx anusfr) sRI hMsrf vwloN kIqy mukdmy nUM cwup cfp dyKI jfx df ksUr kr cuwky hn, kI AuhnF nUM gurdvfry dy pRbMDk rhI jfx df hwk jfrI rwKxf cfhIdf hY? ijhVy 'gurmuwK' qy 'mhF pursL', hMsrf jI vwloN krvfeI kurkI dI hmfieq leI akfl qKLq nUM icwTIaF ilKdy rhy hn, kI AuhnF lokF nUM hfly vI gurdvfry dI kmytI 'c ihwsydfr hox df hwk dyeI rwKxf cfhIdf hY? kI ieh jfiejL hY ik jy iksy 'mhF-pursL' nUM gurdvfry dy Kfqy kurk krn leI akfl qKLq qoN sjLf iml cuwkI hovy, qF Aus nUM sMgq iehI iejfjLq dyeI rwKy ik Auh gurdvfry dI styj 'qy bukdf iPry aqy gurdvfry dI golk ivwcoN iesLiqhfrF dy rUp 'c afpxy aKLbfr leI mfieaf lYNdf rhy? ieh gwlF sMgq nUM hux KulH ky ivcfrnIaF cfhIdIaF ny.

        ikwQy sON gey ny pMQ drdI? ikwQy guMm ho gey ny swc dI rfKI krn vflLy? kI sMgq hux nIvIaF pf ky isrPL golkF Brn jogI hI rih geI hY?

        sMgq jI, jfgo qy afpxy KUn-psIny nflL kmfey zflrF dy cVHfvy dI rfKI leI awgy afvo! nhIN qF ies kurkI vrgy kFz vfr vfr vfprI jfxgy.

-iekbfl rfmUvflIaf (905-792-7357

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here