www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

DVybfjLI dIaF nhuMdrF 'c jLlIl ho rhIaF gurU dIaF golkF

akfl qKLq dy spsLt afdysL nUM ivgfVn dI sLrfrq

        srdfr suKimMdr isMG hMsrf smyq axigxq iswK, sRI akfl qKLq nUM iswKF dI srv-AuWc adflq mMndy af rhy ny. jdoN adflq koeI PYslf kr dyvy qF Aus AuWqy ikMqU-pRMqU krn dI guMjfiesL, Aus adflq nUM srvAuWc mMnx vfilaF kolL nhIN rihMdI.

        sRI akfl qKLq sfihb vwloN do hPLqy pihlF idwqy PYsly dI coxvIN iebfrq kuJ ies qrFH hY:

        "sR: suKimMdr isMG (hMsrf) nUM lukvyN ZMgF nflL gurdvfrf ENtyrIE Kflsf drbfr izksI roz imsIsfgf dy PMzF nUM kurk krfAux df dosLI pfieaf jFdf hY." "gurdvfrf ENtyrIE KLflsf drbfr nUM iswK sMgqF vwloN gurmwq kfrjF leI Byt kIqI mfieaf, jo ik suKivMdr isMG hMsrf ny adflq rfhIN Kfqy kurk krf ky vsUl kIqI hY, dI adfiegI gurdvfrf sfihb nUM jldI qoN jldI kry."

        ies iebfrq ivwc ikDry vI ieh JfAulLf nhIN pYNdf ik kurk krfeI rkm df kuJ ihwsf hMsrf jI nUM muafPL kIqf jfvy. sfPL afdysL ieh hY ik kurkI rfhIN vsUlI  rkm 'jldI qoN jldI' vfips kIqI jfvy.

AuWpr ilKy, sRI akfl qKLq sfihb dy PYsly ivwcoN iqMn nukqy sfPL AuWBrdy hn: 1) ik afkfl qKLq sfihb dI njLr ivwc hMsrf jI ny gurdvfry dy KLfqy kurk krfey. 2) ik hMsrf jI ieh Kfqy 'lukvyN ZMg' nflL kurk krfAux dy 'dosLI' hn. 3) ik adflqI kfrvfeI rfhIN gurUGr dy KfiqaF dI krfeI kurkI nUM sRI hMsrf jI qurq gurdvfrf sfihb dI golk nUM vfips krn.

        pr ieh iewk nMgI icwtI hkIkq hY ik mMdrF, msIqF, gurdvfiraF, crcF qy hor Dfrimk adfirtaF dIaF pRbMDk kmytIaF 'c kuJ mwkfr iksm dy lok aksr hI GuspYT kr jFdy ny. qy ijMnHF lokF dI nIaq sfPL nf hovy, Auh bfhrI idwK qoN BfvyN ikMny vI Dfrimk ikAuN nf jfpxy hox, AuhnF nUM dupihr vylLy dgL-dgL bldf sUrj vI buiJaf hoieaf dIvf hI njLr afAuNdf hY.

        afm sLrDflU qF gurU qoN qy rwb qoN KLOPL KFdf hY, pr, ijvyN ik sRI akfl qKLq ny vI afpxy afdysL 'c iliKaf hY, keI lok kmytIaF dy ahudydfr hox dy bfvjUd vI, "gurU dI BO-BfvnI ivwc nf rihMidaF hoieaF" afpxy PLrjLF dI pflxf nf kr ky, iswK sMgqF dIaF BfvnfvF nUM Tys phuMcfAuNx df kfrf krn qoN nhIN tlLdy.

        asIN pihlF vI anykF vfr ilK cuwky hF ik BolLy-BflLy sLrDflU afpxy KUn-psIny dI kmfeI ivwcoN mfieaf dy gwiPaF nflL golkF Brdy ny. kmytIaF df 'DrmI' PLrjL ieh huMdf hY ik sMgq vwloN cVHfeI mfieaf dI pUrI huisLafrI nflL rfKI krn qy iewk sYNt vI eyDr-EDr nf hox idwqf jfvy.

        pr Dfrimk sMsQfvF dIaF kmytIaF ivwc hux DVybfjLI pRDfn hY. qy ijwQy DVf af igaf AuQy Drm nfm dI cIjL dI hoNd hI nhIN rihMdI. ieh DVybfjLI hI hY ijs qihq afpxy DVy dy ivakqIaF dy sO gunfhF AuWpr vI prdy pfey jFdy ny qy ivroDI vwloN mfrI iCwk nUM vI 'bfrF bor' df PLfier bxf ky pysL kIqf jFdf hY. hux izksI gurUGr dy bYNk Kfqy dI kurkI df mfmlf hI lY lvo. agr iehI kurkI myry vrgy iksy hmfqV ny krfeI huMdI qF AunHF lokF ny hI trFto dy ryzIE, tI vI, qy aKLbfrF 'c qy gurUGr dIaF styjF rfhIN myry vrgy ivakqI dy iKLlfPL kuhrfm mcf dyxf sI ijhVy awj srdfr hMsrf jI nUM shI sfbq krn leI psIno-psInI hoey iPrdy ny. iesy DVybMdI aDIn hI, kuJ clfk lokF vwloN,  akfl qKLq dy sfPL qy spsLt afdysL nUM icwb-KiVwbf krn dIaF cflF cwlx vflLy ibafn afAuxy sLurU ho gey ny. kI iesy iksm dy lokF nUM hI akfl qKLq ny "gurU dI BO-BfvnI ivwc nf rihx vflLy" df iKLqfb idwqf hY?

        golk asl ivwc gurU dI amfnq huMdI hY, Es gurU dI amfnq ijs ny iswK pMQ leI Gr-Gft, mihl-mfVIaF, cfr bwcy, ipqf, mfqf qy afpxI ijMLdgI qIk vfr idwqI. trFto dI sMgq nUM hfly vI Brosf hY ik izksI gurU Gr dI kmytI ivwc hfly vI gurU dI "BO-Bfvnf" ivwc rihx vflLy qy jfgdI jLmIr vfly lok jLrUr bYTy hoxgy ijhVy akfl qKLq sfihb dy afdysL nflL iKlvfV huMdf dyK ky cuwp nhIN bYTxgy. iesy qrHF sfnUM trFto dIaF iswK sMgqF dIaF jLmIrF AuWqy vI XkIn hY ik Auh gurU dI golk nflL huMdy iksy vI jLulm nUM awKF mIc ky brdfsLq nhIN krngIaF. agr akfl qKLq dI njLr ivwc, 'lukvyN ZMgF' nflL kIqI kurkI nUM sMgq ny aqy jLmIr vfly iswK nyqfvF ny njLraMdfjL kr idwqf qF ieh gurU nflL qy gurU dI golk nflL vwzf DoKf hovygf. 'lukvyN ZMgF nflL kIqI' geI kurkI jy akfl qKLq dy afdysL muqfibk pUrI dI pUrI qurq vfips nhI krvfeI jFdI qF sMgq dI njLr 'c ieh akfl qKLq dy afdysL dI Gor AulMGxf smJI jfvygI. awj jy lukvyN ZMg nflL kIqI geI swqr hjLfr dI kurkI nUM njLr-aMdfjL kIqf jFdf hY, qF kwl nUM swq swq imlIan zflrF dy kys vI gurUGrF 'qy kIqy jfx lwg jfxgy. ies leI gLYrqmMd sMgq df PrjL bxdf hY ik Auh Aus kmytI dy AunHF mYNbrF AuWqy krVI njLr rwKy ijnHF nUM akfl qKLq sfihb ny afpxIaF ijMLmyvfrIaF pRqI 'axgihlI' vrqx krky 'qnKfhIey' krfr idwqf hY. sMgq nUM ies gwloN vI cOks rihxf cfhIdf hY ik iksy vI kmytI df koeI vI mYNbr 'DVybfjLI' aDIn akfl qKLq qoN afey afdysL nUM qoVn-mroVn dI sfjLsL nf kr sky.

golk vI qF inrdosL hI hY!

        bIqy idnI s[ hMsrf dy aKLbfr ivwc iewk ivakqI vwloN iewk lMmf-cOVf lyK ilK ky ieh sfbq krn dI koisLsL kIqI geI hY ik, s[ hMsrf nUM gurUGr dy Kfqy kurk krfAux dI hwd qIk iljfx vflLy rfmUvflIaf kys ivwc, s[ hMsrf inrdosL hn, pr jjLbfq dy vihx ivwc ieh lyK ilKx vfly swjx jI ieh Buwl gey ik agr s[ hMsrf afpxy afp nUM inrdosL smJdy ny, qF sMgq dI dsF-nhuMaF dI kmfeI nflL BrI gurU dI golk df ies sfry mfmly 'c ikhVf gunFh/ksUr sI ik rgVf ivcfrI golk df kwZ mfiraf? sMgq nUM Xfd krvfAuxf jLrUrI hY ik KLfilsqfn dI pUrI cVHq vyly 'KLfilsqfn KLfilsqfn' kUkx vflLy bhuqy ivakqI bymuhfry ho ky, jxy-Kxy dy iZwzF 'c ZuwzF mfrdy iPrdy sn. s[ hMsrf vwloN clfey jFdy ryzIE pRogrfm ivwcoN hI awgoN ikrfey 'qy idwqy ryzIE KLfilsqfn AuWqy, hrBjn isMG pMzorI vwloN blvMq isMG rfmUvflIaf AuWqy 'kfql' hox dy inrmUl dosL lgfey gey sn. Kfilsqfn ryzIE, gurdfvrf kmytI vwloN qknIkI qy kfnUMnI qOr 'qy bfkfiedf iksy mqy qoN bgLYr hI clfieaf jf irhf sI, ijs df mqlb ieh bxdf hY ik ieh pRogrfm asl ivwc jLbfnI-klfmI hI cwl irhf sI qy qknIkI qOr 'qy gurdvfrf ies pRogrfm leI AuWkf hI ijLmyvfr nhIN sI ijs df sbUq mfxhfnI kys bx jfx qoN koeI svf ku sfl bfad 'ryzIE Kfilsqfn' rijtr krvfAux leI pfieaf igaf mqf hY. ieMJ jy afpfDfpI nflL gurU dI golk ivwcoN pYsy inwklxy jfrI rhy qF golk df bxygf kI? agr miqaF qoN bgLYr hI ijs df jIa kIqf ryzIE pRogrfm sLurU kr ley qF kmytIaF Qfpx df kI lfB hoieaf?

        ijwQoN qIk s[ hMsrf df qualk hY, AunHF ny vI pMzorI vwloN kIqI JUTI ieljLfmbfjLI nUM sMjIdgI nflL nhIN sI ilaf qy pMzorI vwloN lfey JUTy ieljLfm qoN qurq bfad afAuNdy afpxy pRogrfm AuWqy ies JUTy ieljLfm qoN afpxy afp nUM pfsy krn vflLI koeI itwpxI nhIN sI kIqI. ies dy nflL hI rfmUvflIaf vwloN pMzorI, hMsrf qy ryzIE stysLn dy iKLlfPL kIqy adflqI mukwdmy dI izskvrI dOrfn idwqy ibafnF 'c vI s[ hMsrf df ruK nrm qy pCqfvy vflLf hox dI QF grm qy sKLq hI irhf sI. eyQy hI bws nhIN; prm iswDU, rxjoD isMG pMDyr, gurdyv isMG mfn, surjIq isMG mfhl, qy svrn isMG kYroN vrgy mohqbr ivakqI s[ rfmUvflIaf vwloN kIqy mukwdmy nUM rPLf-dPLf krfAux leI srgrm sn. iehnF mohqbr ivakqIaF dI pRyrnf AuWqy srdfr rfmUvflIaf vI ies ksLmksL nUM KLqm krn df mn bxfeI bYTy sn ijs Bfvnf qihq hI, mukwdmy dy afKLrI pVfa qoN kuJ smF pihlF, iehnF mohqbr swjxF ny, sdBfvnf pYdf krn leI srdfr rfmUvflIaf nUM izksI gurUGr afAux df swdf dy idwqf ijs dI KLbr iewk sQfnk ryzIE qoN pRsfrq kr idwqI geI. srdfr rfmUvflIaf ieQoN qIk ipGlL gey sn ik AuhnF ny izksI gurdvfry 'c ieh mukdmf vfips lYx df aYlfn kr dyx df mn bxf ilaf sI. pr ryzIE Auqy AunHF dy izksI gurdvfry mwQf tykx jfx dI KLbr nsLr hox dI dyr hI sI ik gurdvfry 'c mfxsUM mfxsUM krn vflLy cMd ku swjxF ny qUPLfn KVHf kr idwqf ik s[ rfmUvflIaf nUM qF gurdvfry 'c vVn hI nhIN idwqf jfvygf. iehnF ivakqIaF qoN qRBky kuJ sLrIPL kmytI mYNbrF ny srdfr rfmUvflIaf df izksI roz jfx df pRogrfm kYNsl kr mfiraf.

        smJ nhIN afAuNdI ik gurdvfiraF dIaF kmytIaF iewk do ivakqIaF dy izktytrI iesLfiraF 'qy ikAuN cldIaF ny? s[ rfmUvflIaf iewk nfmvr iswK isafsI nyqf sI qy hY, qy Auh pihlF vI keI vfr iewk inmfxy iswK dy qOr 'qy izksI gurdvfry smyq hjLfrF gurdvfiraF ivwc jFdf irhf sI/hY, pr izksI gurdvfry jfx dI axaYlfnI pfbMdI Aus AuWpr iewk do  swjxF ny iks vjfH kr ky lgvfeI geI sI, ies dI smJ nhIN afAuNdI. qy gurdvfry dI kmytI iewk-do ivakqIaF dy iesLfry AuWqy kuJ lokF `qy pfbMdIaF Tokx leI ikhVy kfrnF kr ky mjbUr rhI, ieh vI smJoN bfhr dI gwl hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik nf qF rfmUvflIaf ny izksI gurdvfry dy iKLlfPL koeI muukwdmf kIqf, nf iksy Kfqy dI kurkI krfeI, pr Aus nUM gurdvfry vVn 'qy hI pbMdI lf idwqI geI. pr dUjy pfsy Auh lok hn ijhVy gurdvfry dy bYNk Kfqy dI kurkI krfAux dy dosLI (akfl qKLq anusfr) hn pr Auh dVdVFdy gurdvfry dIaF styjF 'qy vI boldy ny qy AuhnF dy aKLbfrF nUM gurdvfry dy iesLiqhfrF rfhI mfieaf vI imlLdI hY. gurU dy Gr 'c ieh ivqkrf ikEN?

        KLYr, isafxy afKdy ny ik hMkfr df qy KLudf df vYr huMdf hY. hMkfr ivwc gVuwc hoieaf ivakqI afpxy hMkfr hyT db jFdf hY. agr ikqy Aus idn rfmUvflIaf nUM gurdvfry jfx qoN nf roikaf huMdf qF AuWpr ilKy mohqbr swjxF dI pRyrnf AuWqy s[ rfmUvflIaf ny pMzorI jI qy hMsrf jI dy iKLlfPL kIqf ieh mukdmf hI vfips lY lYxf sI. iPr nf hMsrf jI nUM gurdvfry dy Kfqy kurk krfAux leI adflqI hukm lYx dI nObq qIk jfxf pYNdf qy nf hI sRI akfl qKLq dI njLr ivwc 'lukvyN ZMgF' nflL gurdvfry dy KLfqy kurk krfAux df 'dosLI' bxnf pYNdf.

        kurkI dy sMdrB 'c iewk hor ieh gwl vI ivcfrnXog hY ik qkrIbn do dhfky 'KLflsqfn KLfilsqfn' kUkx vfly ivakqI qF afpxf mfiek nuksfn pUrf krn leI gurdvfry dy KLfiqaF dI kurkI krfAux dI nObq qIk cly gey, pr pMjfb qy trFto 'c vsdy ijMnHF lokF dy bwcy, Brf qy pqI, KLfilsqfn dy sMGrsL ivwc jfnF dIaF ahUqIaF dy gey, qy ijMnHF dy twbrF dy twbr hI KLfilsqfnI lihr ny inglL ley, Auh lok afpxy nf-pUrf hox vflLy Gfty leI ikhVy gurdvfry nUM kurk krfAux? s[ hMsrf df qF PLyr vI aKLbfr df kfrobfr cldf hY qy twbr nUM pflx leI koeI mfiek musLikl nhIN, pr puwqr pqI mfry jfx kfrn ijhVy lok rotI leI vI qrs rhy ny, Auh ikhVy gurdvfiraF nUM sUa krn?

        golkF hYn qF gurU dIaF pr iehnF ivcfrIaF kolL jIBF nhIN hn, nf awKF qy nf hI kMn. nf hI iehnF kolL afpxI rfKI leI koeI hwQ-pYr jF hiQafr hI hY. ieh qF byvws ny. iehnF nUM koeI luwtI jfvy, koeI qoVI jfvy qy koeI BrI jfvy, iehnF ny ikhVf ieqrfjL krnf hYN. ies hkIkq qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf ik golkF awj DVybMdIaF dI ksLmksL ivwc incoVIaF jf rhIaF ny. golkF nUM bcfAux dI BfrI ijLMmyvfrI sMgqF vwloN cuxIaF kmytIaF dy isr afAuNdI hY. pr akfl qKLq dy afdysL ivwc sfPL drj hY ik izksI gurdvfry dI kmytI dy keI mohqbr swjx, s[ hMsrf vwloN gurUGr dI golk dy iKLlfPL kIqy mukwdmy vyly afpxy PLrjLF qoN 'kuqfhI' kr gey. awj vI hflfq iehI bxdy njLr afAuNdy ny ik kuJ cqr 'swjxF' vwloN kmytI nUM afpxy PLrjLF qoN kuqfhI krn dy rsqy qorn dy mnsUby iqafr ho rhy ny.

        pr golk sMgq dI hY, ieh iksy dI inwjI jfiedfd nhIN ik ies nUM ijvyN jIa kry vriqaf jfvy.  sfzI ardfs hY ik ajyhy hflfq nf bxn ik gurdvfiraF dIaF kmytIaF vwloN kuqfhI dy rsqy pYx nfl, golkF dI rfKI leI sMgq nUM hI mYdfn ivwc inwqrnf pvy jF iksy nvIN kuqfhI kfrn kuJ hor 'swjx' akfl qKLq dy afdysL dI pflx nf krn  dy BfgI bnx.

-iekbfl rfmUvflIaf

Pon: 905-792-7357

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here