www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

glqIaF iCxF qoN hovx

sjLfvF imlx sdIaF nUM!

 

bIqy hPqy lf-suhfg nfm nfl jfxy jFdy, trFto dy msLhUr bYNkuat hfl ivwc, iewk aKMz pfT krvf ky, bYNkuat hfl dy mflkF ny vfihgurU df sLukrfnf krn df dlyrI Biraf kdm cuwikaf. ijs idn qoN ies aKMz pfT dy iewk bYNkuat hfl ivwc hox dI crcf cwlI, Ausy idn qoN ieh knsoaF vI kimAUintI ivwc GuMmxIaF sLurU ho geIaF sn ik hr inwkI inwkI Gtnf nUM qUl dy ky kimAUintI ivwc kuVwqx Golx df aml rKdy kuJ ansr ies aKMz pfT nUM bYNkuat hfl ivwcoN ikznYp krn leI gurduafiraF dIaF kmytIaF nUM huwJF mfr rhy sn. bhfnf sI ik kuJ smF pihlF, akfl qKLq qoN iewk hukmnfmf jfrI kIqf igaf sI ik guru gRMQ sfihb dI bIV bYNkuat hfl ivwc nhIN iljfeI skdI ikAuNik AuQy mIt-sLrfb dI vrqo huMdI hY qy AuQy pfrtIaF ivwc nwcx-gfAux huMdf hY. sLukr ies gwl df hY ik ies inwkI ijhI Gtnf vrgy muwidaF dIaF zfrF bxf ky afm sMgq nUM BVkfAux/AuksfAux vfilaF dy pwly, gurdvfiraF dy sUJvfn pRbMDkF vwloN inmosLI hI peI qy Auh afpxI Gur Gur aMdro-aMdrI smyt ky hI cuwp ho gey.

AurdU jLubfn c iksy sLfier dI iewk bhuq hI pRiswD quk hY ik lmhoN ny KLqf kI QI, sdIEN ny sjLf pfeI. ieh gwl sfzy iswKF dy ieiqhfs qy KLUb ZukdI hY. iswK gurUaF ny afpxy smyN ivwc cwl rhI Dfrimk kwtVqf qy kwtV mirXfdf nUM nkfridaF, rwb dI rjLf ivwc lIn hox leI sfdgI AuWqy jLor idwqf. sfrI gurbfxI kwtVqf aqy krVIaF rhu-rIqF dy KMzn AuWqy syiDq hY. gurbfxI ikAuNik gurUaF dI ilKq hY, ies leI gurbfxI df hr sLbd, hr vfk aqy hr sunyhF iewk qrHF nfl iswKF leI gurUaF df hukmnfmf hY. pRMqU afpxI shUlq nUM muwK rKidaF, isafsI qy cflbfjL lokF ny Boly-Bfly afm lokF dy idmfgF ivwc ieh glq-PihmI BrnI sLurU kr idwqI ik akfl qKLq df jwQydfr akfl qKLq df hI numfieMdf hY; ik akfl qKLq dy hr hukm nUM mMno.

asIN akfl qKLq dy ahudy df siqkfr krdy hF, mgr swcfeI ieh hY ik akfl qKLq df jwQydfr vI kuwl imlf ky iewk ivakqI hI hY ijs nUM iswKF dIaF votF nfl cuxy hoey numfieMidaF dI iewk jmfq df pRDfn Qfpdf hY qy jdoN jIa kry ies numfieMdy nUM akfl qKLq dI jwQydfrI qoN Auqfr ky lokF dI BIV ivwc suwt dyNdf hY. ieQy ieh vI ijLkrXog hY ik akfl qKLq dy jwQydfr nUM cuxn vflI kmytI dI mYNbrI leI votF aPIm, zozy, qy sLrfb dIaF nihrF vgf ky vI hfsl kIqIaF jFdIaF ny, qy akfl qKLq dy jwQydfr dI inXukqI asl ivwc rImot kMtrol rfhIN akflI pfrtI df pRDfn hI krdf hY. ieh vI swc hY ik akfl qKLq dy jwQydfr dI inXukqI krn vflI kmytI dy mYNbr Auh lok vI rhy hn ijnHF dIaF kfrF, sPLr leI shUlq dyx dy nfl nfl, kmytI dI mYNbrI dy prdy hyT zoizaF dI smgilMg krn dI syvf vI krdIaF rhIaF hn. iesy kmytI dy iewk srkrdf mYNbr dI hfdsf-gRsq hoeI kfr ivwcoN aMgrjLI sLrfb dIaF boqlF dI brfmdgI vI aKLbfrF dIaF surKIaF ivwc awK-mutwky lfAuNdI rhI hY. iesy kmytI dI mOjUdf muKI Auwpr afpxI hI DI dy kql df snsnIKLyjL mukwdmf vI cwl irhf hY ijs ivwc iewk zfktr ny ieh gvfhI idwqI hY ik mOjUdf pRDfn dI lVkI dy kql leI hF ivwc isr mOjUdf pRDfn ny hI ihlfieaf sI.

ies sB kuJ dy huMidaF ies hkIkq qoN vI awKF nhIN mItIaF jf skdIaF ik bIqy ivwc ijwQy arUV isMG vrgy tozI vI akfl qKLq dy jwQydfr bx cuwky hn, AuQy coxvyN jwQydfr Auh vI rhy hn ijnFH dI sUJbUJ qy dUrdrsLqf AuWqy PKLr kr skdy hF. iehnF jwQydfrF ny afpxy afp nUM isafsq qoN inrlyp rwK ky qy sUJBrI cwup df iesqymfl kr ky, akfl qKLq dy muwKI hox vfly ahudy df mfx vDfieaf. PKLrXog jwQydfrF ivwc mOjUdf jwQydfr igafnI joigMdr isMG vydFqI df nfm vI afAuNdf hY ijhVy hr Dfrimk muwdy nUM nIJ nfl ivcfrdy hn aqy iksy iksm df PYslf lYx qoN pihlF sUJvfn swjxF nfl ivcfr vtFdrf krdy hn. iesy qrHF iewk qKLq dy jwQydfr igafnI qrlocn isMG bfry vI iehI KLbrF imldIaF hn ik vI msilaF dI qih qIk awpV ky PYsly krdy hn.

pr akfl qKLq dy jwQydfrF ivwc BfeI rxjIq isMG df nfm vI afAuNdf hY ijs dI inXukqI jwQydfr tOhVf ny afpxy isafsI ivroDI pRkfsL isMG bfdl nUM itkfxy isr rwKx leI hI kIqI sI, nhIN qF BfeI rxjIq isMG ivwc inrMkfrI bfby nUM kql krn qoN ielfvf, koeI ivdvqf, gihr-gMBIrqf, hlImI, dUrdrsLqf jF gihrfeI njLr nhIN afeI.

akfl qKLq dy jwQydfr hwz-mfs dy bxy hoey ivakqI hI huMdy hn aqy AunHF qoN glqIaF ho jfx dI guMjfiesL qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf. jwQydfr rxjIq isMG ny keI ajyhy hukmnfmy jfrI kIqy ijhVy nf qF isDFqk qOr qy pUry AuWqrdy sn qy nf hI smyN dy hfxI sn. hr Xuwg dIaF aqy jugrfPIafeI hkIkqF dIaF afpxIaF kuJ KLfs mMgF huMdIaF hn aqy koeI vI iPrkf, jF koeI vI Dfrimk jF isafsI jmfq jdoN ienHF hkIkqF nUM awKF idKfAux lwg jfvy qF ijwq hkIkqF dI hI hoxI huMdI hY. rUs df purfxy mfrksiejLm nfl kwtVqf dI hwd qIk juVy rihxf, afKLr kimAUinjLm dy qbfh hox df kfrn bixaF. iesy qrHF hI pMj sO sfl pihlF vfly hflfq hor sn aqy bhuq sfrIaF Dfrmik rsmF AunFH hflfq ivwc hI mumikn ho skdIaF sn. pr awj dunIaF bdl cuwkI hY. purfxy Dfrimk rsmF rvfjF ivwc bhuq kuJ ajyhf hY ijhVf awj dy msLInI Xuwg ivwc sUq nhIN bYTdf. ies leI sfnUM afpxIaF Dfrimk rsmF df bhuq kuJ iqafgxf hI pYxf hY, bhuq kuJ nUM smy df hfxI bxfAuxf pYxf hY, aqy bhuq kuJ afpxIaF rsmF ivwc joVnf pYxf hY.

BfeI rxjIq isMG dy dOr ivwc do hukmnfmy bhuq hI kfhlI c jfrI kIqy gey ijnFH dI sjLf sfzIaF afAux vflIaF pIVHIaF nUM BugqxI pYxI hY. lMgr nUM isrPL qwpVF qIk sImq krn nfl BfeI rxjIq isMG ny sfrI iswK jmfq nUM lIrF lIrF kr suwitaf hY. ies hukmnfmy ny sMgq nUM akfl qKLq nUM itwc smJx vfly moV qy ilaf KlfirHaf hY. akfl qKLq dy jwQydfr qoN eynI ku sUJ dI qvwko kIqI jFdI hY ik ik Auh ajyhy hukmnfmy jfrI nf kry ijnFH nUM lfgU krn leI musLiklF KVHIaF ho skx dI sMBfvnf hovy.

qy iesy qrHF guru gRMQ sfihb nUM bYNkuat hflF ivwc iljfx dI mnfhI vflf hukmnfmf vI BfeI sfihb dI pyqlI sUJ dI gvfhI hI dyNdf hY. sLrfb, mIt, qy zfns qF GrF ivwc vI huMdy ny, iesLk qy mjLfk nfl ilbryjL mUvIaF asIN GrF ivwc vI dyKdy hF, qF kI gRMQ sfihb dI bIV GrF ivwc iljfx qy vI pfbMdI afied kIqI jfvygI. iesy qrHf awj kMipAUtrI Xwug c guru gRMMQ sfihb dI bfxI sI zIjL ivwc bMd kr idwqI geI hY. iehnF sI zIjL nUM asIN kMipAutrF c pf ky clfAuNdy hF, pr kMipAUtrF ivwc qF dunIaF Br df gMd, sYks, qy hmijnsI smfn vI ZyrF dy Zyr ipaf hY. qF kI hux guru gRMQ sfihb nUM sI zIjL AuWqy pf ky kMipAUtrF qy clfAuxf vI mnFH ho jfvygf?

bIqy idnIN lf suhfg bYNkuat hfl ivwc hoey aKMz pfT dy Bog smy, akfl qKLq dy sfbkf jwQydfr ny afpxy lMmy iviKafn rfhIN ienHF dohF hukmnfimaF dI gYr-vfjbqf bfry KulH ky crcf kIqI.

hkIkq drasl ieh hY ik cflfk lokF ny iswKF dy Drm nUM isafsq nfl joV idwqf hY. hux isafsq ivwc qF hr ivakqI dI awK rfjsI qfkq hfsl krn AuWqy itkI huMdI hY. hr isafsI ivakqI Drm nUM GoVI bxf ky afpxf rfjsI insLfnf hfsl krn leI qqpr hY. iehI kfrn hY ik akflI pfrtI dy hr rMg dy tfhxy, ikvyN nf ikvyN sLromxI kmytI qy kfbjL hox leI iBVdy rihMdy hn. mfn dl, rvIieMdr dl, pMQk dl qy hux lONgovfl akflI dl: iswKI dI syvf df qF burkf hI hY, awK qF asl ivwc qfkq hfsl krn AuWqy itkI hoeI hY. qfkq hfsl krn aqy kmytIaF AuWqy kbjLy krI rwKx leI guru dy nfm nUM KUb vriqaf jFdf hY qy akfl qKLq dy jwQydfr nUM vI.

vkq dI mMg ieh hY ik kfhlI qy isafsI DVybfjLI aDIn jfrI kIqy gey hukmnfimaF AuWqy njLrsfnI kIqI jfvy, qy guru gRMQ sfihb dI bIV nUM isafsI kuwkVKohI qoN mukq kIqf jfvy.

ieQy ieh vI ijLkrXog hY ik awj akfl qKLq dy iewk do hukmnfimaF nUM rwbI Purmfn kihx vfly lok bIqy ivwc iesy akfl qKLq dy jwQydfrF dI rwj ky nukqfcInI vI krdy rhy hn. Aus smyN akfl qKLq df jwQydfr suprIm ikAuN nhI sI rih igaf? ieQy ieh kihxf vI vfjb hY ik mwkfr qy cflfk lok, akfl qKLq nUM suprIm mMnx vflf pYNqVf smyN aqy afpxI shUlq anusfr bdldy rihMdy hn. agr qF jwQydfr dy ibafn qy qrjLy-ijLMdgI ienFH mwkfr lokF dI isafsq dy sUq bYTdI hovy, qd qF jwQydfr suprIm, pr agr jwQydfr df isafsI rMg ienFH dy rMg nfl myl Kfx qoNN ienkfr kry qF iPr jwQydfr dI suprImqf ienHF mwkfr lokF dI njLr ivwc Kqm hox lg jFdI hY.

          ieh vI hkIkq hY ik akfl qKLq qoN vwzf hY guru gRMQ sfihb ijs ivwc kfm, kRoD, loB,moh, hMkfr, ivqkry, JUT, TwgI vrgy axigxq vkfrF qoN mukq hox df hukmnfmf sfzy gurUaF ny vfr vfr aMkq kIqf hoieaf hY. akfl qKLq dy gYrvfijb hukmnfimaF nUM AuCflx vfly lok afpxy aMdr JfqI mfr ky dwsx ik AuWpr ilKy vkfrF nUM iqafgx df hukm krn vfly, gurbfxI c drj kIqy gey gurUaF dy humnfimaF AuWqy Auh ikMnf ku aml krdy hn?

akfl qKLq dy mOjUdf jwQydfr iewk sUJvfn, dUrdrsLI aqy ivdvfn pursL hn. AunFH qoN ieh pUrn afs kIqI jFdI hY ik bIqy smy dOrfn kfhlI qy isafsI DVybMdI aDIn jfrI kIqy hukmnfimaF nUM soDxgy qF ik iCxF vwloN kIqIaF glqIaF df KimafjLf sfzIaF pIVHIaF nUM sdIaF qIk Bugqxf nf pvy.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here