www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

brYmtn dy skUl 'c cwlI golLI dI rOsLnI 'c 'nsUr' nUM rokx leI 'iPxsI' nUM ielfjo!

          iksy jLmfny 'c amn-amfn leI nfmxf Kwtx vflLy kYnzf dI hvf awj-kl golIaF nflL ClxI hoeI peI hY. vYnkUvr qoN trFto, ikAUbYWk qy hor hr sLihr qy sUby bfry KLbrF pVHidaF-suxidaF, aKLbfrF qy mIzIaf 'c golIaF cwlx df KVkf hI suxfeI dyNdf hY. koeI jLmfnf sI ik mfrDfV dy mfmly ivwc, kYnzf 'c iewk Kfs kimAUintI hI bdnfmI df itwkf hfsl krI bYTI sI, pr awj-kwl pMjfbI kimAUintI df nfm vI, jurm dI dunIaF 'c pUry jLor nflL dhfVdf iPrdf hY. sfzI nOjvfn pIVHI aWQrI qy bylgfm ho ky jurm dI dunIaF 'c prvysL hox leI aMnyHvfh dOVI iPrdI hY. sfAU-jfpdy Dfrimk mKOty qy pihrfvy pihn ky qy keI hor rMgF dy nkfb pihn ky anykF sLrIPLjLfdy BMg dI kfsLq krn aqy nsLIlIaF bUtIaF qy vsqUaF smgl krn qy krYizt kfrzF dy PLrfzF 'c jF qF slfKLF ipwCy inMmoJUxy hoey bYTy hn qy jF slfKLF ipWCy jfx leI gMZVIaF iqafr krI bYTy ny.

          bIqy buwDvfr brYmtn dy iewk sYkMnzYrI skUl ivwc aTfrF ku sflf iewk ivakqI ny ies skUl ivwc pVHdy iewk aTfrF ku sflf lVky 'qy Aus vkq golIaF dfgL idwqIaF, jdoN ieh lVkf, skUl dI pfrikMg lft ivwc KloqI afpxI kfr ivwc bYT ky, skUl aMdr jfx dI iqafrI kr irhf sI. ieQy ieh dwsxf jF jfnxf jLrUrI nhIN ik golI cwlx nfl burI qrHf PwtV hoieaf lVkf iks nsl df sI; qy iks nsl df sI golI clfAux vflLf. sMsy vflLI hkIkq qF ieh hY ik grytr trFto dy ielfky ivwc afey idn gMnF dI qfV qfV ho rhI hY qy anykF ivakqI ies qfV qfV dI mfr hyT afey cuwky hn.

          ies gwl ivwc koeI do rfvF nhIN ik jurm vwlIN vhIrF Gwq ky qurn leI kfhlLy ho rhy lokF ivwc hfeI skUlF dy nOjvfn ividafrQIaF dI igxqI sB qoN awvl nMbr 'qy afAuNdI hY. qy vwzI igxqI ivwc mujmrfnf kfrvfeIaF 'c sLumfr kr rhy nOjvfnF 'c sfzy pMjfbI mUl dy nOjvfn vI hux afm hI idKfeI dyNdy hn. pMjfbI mUl dy nOjvfnF qy ividafrQIaF ivwc vD rhy jurm dy keI kfrn ho skdy hn, pr sB qoN vwzf kfrn ieh hY ik sfzy nOjvfnF nUM mfipaF aqy smfjk adfiraF vwloN ZukvIN syD pRfpq nhIN ho rhI.

          gYNg ivwc qy hor smgilMg qy Prfz vrgIaF mujrmfnf kfrvfeIaF 'c koeI ivakqI rfqo-rfq sLfml nhIN ho jFdf. jurmI qbIaq dI ieh bImfrI asl ivwc bcpn ivwc hI bIjI jFdI hY. bcpn ivwc hI agr bwcy nUM ZukvIN rihnumfeI, ZukvIN syD qy ZuukvIN ingrfnI nf imlLy qF afly-duuafly dIaF bdIaF-bdkfrIaF bwicaF nUM afpxI cuMglL 'c PsfAux ivwc kfmXfb ho jFdIaF ny. bwicaF nUM iehnF bdIaF qoN bcfAux ivwc mfipaF df bhuq hI vwzf rol huMdf hY. pr bdiksmqI nflL sfzy bhuqy mfpy afpxy ies aihm rol nUM inBfAux qoN jfxy-axjfxy kuqfhI kr bYTdy ny qy bwcf afpxy insLfny qoN Btk ky jurmF dy gfry 'c jf KuBdf hY.

          jurm dy islisly 'c Gr KrIdx ruJfn df ijLkr krnf vI jLrUrI hY. sfzy lokF nUM GrF df bVf sLOk hY, qy ies sLOk AuWqy koeI ikMqU-pRMqU nhIN kIqf jfxf cfhIdf. pr musLikl AudoN bxdI hY jdoN lok Ezf ku Gr nhIN KrIddy ijwzf ku AuhnF dI jyb sih skdI hovy, sgoN dyKf-dyKI vwzy vwzy mhwl KrId bihMdy ny. afpxy phuMc qoN  vwzI CflL mfrn vflLy lokF vwl dyK ky ieMJ jfpdf hY ijvyN ieh lok Gr afpxy rihx leI Gwt, qy afpxy vfkPLF qy irsLqydfrF 'qy roaHb pfAux dy ierfdy nflL ijLafdf KLrIddy hn. vwzy GrF dy Krcy vI qF vwzy hI hoxy hn. vwzy KricaF dI aimwt BuwK nUM pUrn leI, iPr mfpy do do jfbF df joKm shyV lYNdy hn ijs nflL mfipaF dI Gr ivwc hfjLrI isrPL rfq nUM QkyvF Auqfrn leI gUVHI nINd ivwc lih jfx qIk hI mihdUd ho jFdI hY. iewko Cwq hyT rihMdy mfpy qy bwcy, iewk dUjy qoN smuMdr dI dUrI 'qy ivcrn lwg jFdy ny. bwicaF dI skUlI kfrgujLfrI, bwicaF dIaF afdqF, bwicaF dy dosqF qy hor aihm cIjLF df mfipaF nUM igafn hI nhIN huMdf. keI vfr qF ieh vI huMdf hY ik jdoN bwcy df tIcr mfipaF nUM bwicaF dIaF axsuKfvIaF afdqF qy pVHfeI ivwc pCV jfx dI sLkfieq krdf hY qF mfpy Aultf sgoN tIcr nfl hI KihbV pYNdy ny. keI mfpy qF pihlI swty hI tIcr nUM nslvfdI grdfn ky, afpxy bwcy dI hmfieq krn lwg jFdy ny. mfipaF vwloN bwcy nUM imlLI glq hmfieq bicaF dy ivgfV nUM Kfd vFg lgdI hY.

          ieh swcfeI vI svIkfr krnI pYxI hY ik afly-duaflLy 'c nsLIlIaF vsqF dI ivkrI vrgIaF anykF gYr-kfnUMnI hrkqF cwl rhIaF hn ijnHF dy shfry kuJ lok do do eykVF dIaF lftF qy keI keI eykVF dy PLfrmF 'c qfj mhwl AusfrI iPrdy hn. gYrkfnUMnI ZMgF nflL ZyrF dy Zyr kmfeI 'qurq' mfieaf df Jlkfrf jdoN sfzy bwicaF dIaF awKF 'c pYNdf hY qF Auh cuMiDafa jFdy ny. mfieaf vwloN ckf-cUMD kIqy bwcy iPr mujrmI dunIaF dy qbfhkun rsqy dy pFDI ho jFdy ny.

          mujrmfnf ibrqI dy inkfs qy ivkfs leI AuNJ sfzf rfjsI ZFcf vI ijLMmyvfrI qoN nhIN bx skdf. skUlF 'c syD dI kmI hY, qy Dfrimk adfiraF 'c pMjfb ivwc vsdy lokF nUM syD dyx dIaF gwlF vDyry huMdIaF ny qy sfzIaF awKF sfhmxy qbfhI dy rsqy pY rhI sfzI pIVHI syD dyx dy Auprfly nfm-mfqr hI hn. ies dy Ault Dfrimk sQfnF 'c bdlf lYx, hiQafr cuwkx qy hMkfr dy rsqy pYx df prcfr vDyry huMdf hY. asfzy iswKF dy gurdvfry sfzI nOjvfn pIVHI nUM syD dyx ivwc vDIaf rol kr skdy hn, pr gurdvfiraF 'c DVybMdIaF aDIn iewk dUjy nUM iTwbIaF lfAux dy zrfmy ijLafdf cldy ny. gurU dIaF golkF dy hjLfrF zflr PLjLUl iksm dIaF isafsI srgrmIaF ivwc roVHy jf rhy hn, qy gurdvfiraF dy KfiqaF dIaF kurkIaF rfhIN vwzIaF rkmF KorIaF jf rhIaF ny. cMgf hovy ik gurdvfiraF nUM DVybMdkF qy rfjsI srgrmIaF 'c hjLfrF zflr Korn vfilaF qoN mukq krf ky, AuQy sfzI nvIN pnIrI nUM syD dyx vflIaF srgrmIaF 'c sfDn jutfey jfx. agr pMjfb 'c vsdy iewk kroV dy krIb iswKF qy pMjfb qoN bfhr sfry Bfrq ivwc rwjvIN rotI KFdy iswKF nUM Bfrq nfloN awz hoxf PLfiedymMd jfpdf hY, qF ies PYslf Auh afpy kr lYxgy, bdysLF 'c lokF vwloN sLrDf aDIn cVHfeI mfieaf nUM ies kMm leI ikAuN roiVHaf jf irhf hY? bIqy vIh sflF 'c keI gurdvfiraF df keI imlIan zflr Bfrq nfloN vwK hox dy prcfr AuWqy hI KLrc kr idqf igaf, jdoN ik pMjfb ivwc qy Bfrq ivwc vsdy iswKF 'coN vwKry hox leI ds% iswK vI rfjLI nhIN! ikwzf cMgf huMdf jy ieh keI kroV zflr sfzI pIVHI nUM cMgyrI syuD dyx vfly pRogrfmF 'qyu KLricaf jFdf.

          nOjvfnF 'c vD rhI BMg-smglvfd, gYNgvfd, bMdUkvfd qy mfrDfV dI bImfrI nUM TwlH pfAux leI PYzrl qy sUbfeI srkfrF isr vI vwzI ijLMmyvfrI bxdI hY. bIqy idnIN PYzrl srkfr ny trFto 'c vD rhy jurmF nUM kfbU krn leI vwzI rfsLI dyx df aYlfn kIqf hY. ies aYlfn df svfgq krnf bxdf hY bsLrqy ik ieh aYlfn suihrdqf aDIn kIqf igaf hovy. AuNJ ilbrlF dy aYlfnF df lok awj-kwl bhuq ieqbfr nhIN krdy ikAuNik bhuqy idl-luBfAuxy ibafn qF ilbrl srkfr isrPL votF iKwcx leI hI dyNdI hY. imsfl dy qOr 'qy ieMmIgrysLn mMqrI ny ipWCy jyhy ieh ibafn kwZ mfiraf sI ik kYnzf ivwcoN spFsr kIqy mfipaF nUM mltIpl vIjLy idwqy jfxgy. pr ies aYlfn AuWqy aml qkrIbn iewk sfl bIq jfx 'qy vI nhIN kIqf igaf. zr hY ik PYzrl srkfr vwloN jurmF nUM TlH pfAux leI aYlfn kIqI mfiek shfieqf, ieMmIgrysLn mMqrI dy ibafn vFg ikDry QoQI hI nf inkly.

          aMq ivwc ieh kihx dI gusqfKI krdf hF ik bwicaF ivwc mujrmfnF ibrqI dIaF iPLxsIaF bcpn ivwc hI hrkq ivwc af jFdIaF hn. jdoN ieh ibrqIaF hfly iPxsIaF hI huMdIaF ny, qF iehnF df qurq ielfj hox dIaF sMBfvnfvF huMdIaF ny, pr jdoN mfipaF dI Gor axgihlI kfrn, AunHF dy noits ivwc afAux qoN ibnf hI ieh ibrqIaF nfsUr df rUp Dfr ky nOjvfnF nUM afpxI jkV ivwc lY lYx, qF iehnF df ielfj hoxf musLikl ho jFdf hY. sohxy qy vwzy Gr KLrIdo jLrUr, pr ajyhI siQqI 'c jfx qoN bco ijs 'c Gr quhfnUM KLrId lYx qy quhfzy kolL bwicaF dI ingrfnI krn qy AunHF nUM syD dyx df vkq hI nf rhy.

          agr asIN afpxy bwicaF nUM kfmXfb krn ivwc asPLl rih gey, qF vwzy GrF qy vwzy vwzy ibjLnsF df kI Pfiedf?

-iekbfl rfmUvflIaf, 905-792-7357

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here