www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

busL dI ijwq: sMsfr amn dI hfr

 qy afiKLr AuhI hoieaf ijs qoN dunIaF Br dy amn-psMd qRBkdy sn: sfry sMsfr nUM afpxI hYNkV dI muwTI bMd krn vflf aYbI jfrj busL dUsrI vfr amrIkf df pRDfn cuixaF igaf hY.

vYsy qF ieiqhfsk qOr amrIkf, sMsfr dy hr ihwsy ivwc rfhnIqk pMgy KVHy krn leI bdnfm hY, pr pRDfn busL ny qF awqvfd nUM KLqm krn dy Poky nfairaF aqy aihmkfnF kfrvfeIaF nfl smuwcy sMsfr nUM hI awqvfd dI jkV ivwc Psf idwqf hY. ipCly cfr sfl ivwc imstr busL df vqIrf sMsfr dI sB qoN vwzI qfkq dy pRDfn dy kwd vrgf hox dI bjfey ipMz dy iewk awQry vYlI vrgf vDyry irhf hY. ijhVI bwly bwly busL ny aPLgfinsqfn c kwtVpMQI qfilbfn nUM POjI kfrvfeI nfl hrf ky hfsl kIqI sI, Auh ierfk ivwc POjF Byj ky imwtI ivwc imlf leI hY. ierfk AuWpr busL df hmlf, isrPL iewk aVIal vYlI vwloN DONs dyx vflI kfrvfeI dy brfbr hI sI. busL ny afpxI amrIkx kOm aqy sfry sMsfr awgy ieh icwtf JUT bol ky ierfk AuWqy hmlf kIqf ik sdfm kol mfrU hiQafrF dy BMzfr hn. sdfm ny sMsfr pMcfieq dy ienspYktrF awgy afpxI gTVI KolH ky rwK idwqI sI qF ik Auh Aus dI qlfsLI lY ky dyK lYx ik Aus kol koeI mfrU hiQafr nhIN hY. ienspYktrF ny ierfk df koxf koxf Prol ky ieh rpot idwqI sI ik ierfk kol koeI hiQafr nhI sI. pr busL ny qF hmlf krn dI DfrI hoeI sI. hmlf kr idwqf pr hiQafr qF kI, hiQafr dI koeI qsvIr vI nhIN lwBI.

dunIaf Br dy dfnsLr kih rhy hn ik busL vloN ierfk qy kIqy hmly qoN bfad sfrI dunIaF afm kr ky, qy amrIkf KLfs kr ky, pihlF nfloN vwD gYr-mihPUjL ho igaf hY. XfnI ik hux amrIkf AuWpr awqvfdI hmly dIaF sBgvnfvF vD geIaF hn. ies dy bfvjUd amrIkf dy lokF vwloN iewk awQry Tfxydfr nUM amrIkf dI vfgzor PVf dyx, amrIkf dy lokF dI ilafkq aqy dUrdrsLqf nUM vI sLwkI bxfAuNdf hY. ibnf-vjfh hI amrIkf nUM jMg dI BwTI c Jok dyx vfly iewk bymuhfry pRDfn nUM muV ky iPr dysL dI asvfrI PVf dyxI kI ieh jLfhr nhIN krdI ik amrIkf dy afm lok vI Dwky nfl sfry sMsfr nUM afpxI juwqI hyT rwKx vflIaF nIqIaF dy afdI ho gey hn?

busL df amrIkf df dobfrf pRDfn bx jfxf, sMsfr amn dy iewCkF leI zfZy iPkr vflI Gtnf hY.

 

hspqflF dy aYmrjMsI vfrz: mrn leI swdf-pwqr

 

hspqfl df nfm suxidaF hI, strYcrF dI qyjL-qrfr afvfjfeI, vwZy-tuwky, cIkdy, qy hUMgdy mrIjLF nUM sLFq krn vflIaF pwtIaF, zfktrF dy glF c lmkdIaF tUtIaF, qy nrsF dy hwQF dI krqfrI hrkq dy aks idmfg ivwc GuMmx lwg jfxy cfhIdy hn. hspqflF dy aYmrjMsI vfrz qF mOq dy iknfry qy bYTy mrIjLF leI vrdfn hoxy cfhIdy hn. pr aFtyrIE dy hspqflF df njLfrf ies qoN iblkul hI vwKrf hY. aFtyrIE dy aYmrjMsI vfrzF dI ijhVI qsvIr df nmUnf, brYNptn dy hspqfl coN imldf hY, Aus nUM dyK ky mogy vfly qIrQ rfm vYd df sokVy vfly bwicaF leI KoilHaf hspqfl ijEN-df-iqEN sfkfr ho jFdf hY. sokVy dy ielfj leI qIrQ rfm vYd pMjfb ivwc sB qoN pRiswD sI qy Aus hspqfl ivwc hr rojL eynI BIV huMdI sI ik AuQoN dI pihlI vfr lMGx vflf ivakqI Aus dy hspqfl nUM mUvI QIatr smJx df BulyKf Kf jFdf sI. Aus dy hspqfl coN nMbr vflI prcI pRfpq krn bfad qusI iksy isnmf-hfl ivwc iqMn GMty dI iPlm dyK ky vfips af jfvoN qF vI quhfzI vfrI afAux ivwc hfly keI GMty bc jFdy sn.

aFtyrIE dy bfkI hspqflF bfry qf AunHF dy nyVy vsdy lok hI jfxdy hoxgy, pr brYNptn vfly hspqfl ny mogy vfly qIrQ rfm dy hspqfl qoN gurj Koh leI jfpdI hY. ies hspqfl dy aYmrjMsI vfrz dy vyitMgrUm ivwc eynI BIV huMdI hY ik mrIjL nUM aYmrjMsI c lY ky igaf ivakqI socx lwg jFdf hY ik agfhF nUM jy ikqy aYmrjMsI afAuxf ipaf qF mrIjL dy kfr ivwc bYTx qoN pihlF, kfr dI izwkI c mUVHf jF iekwTI-hox vflI kursI rwKxI jLrUrI hY. ienFH sqrF dy ilKfrI df guwt iek vfr awj klH dIaF muhwbqF vFg qVwk kr igaf, qF kihr dI pIV nfl qVPdf ieh vI ies hspqfl dy aYmrjMsI vfrz phuMcf idwqf igaf. qkrIbn cfr GMty nf pfxI imilaf, nf pIV hrn leI koeI golI. aYmrjMsI rUm dy AuzIk-Gr c pIV nfl krfhuMdf irhf.

aYmrjMsI vfrzF ivwc lMmIaF lfeInF dI sLkfieq afm hI suxI jFdI hY. pr bIqy idnIN iewk pMjfbI prvfr dI iewk 65 ku sflf mfqf dI aYmrjMsI vfrz c hoeI mOq qoN bfad ieMJ jfpx lwg ipaf hY ik aYmrjMsI vfrz awj kwlH sMgIn hflq ivwc phuMcy mrIjLF dy ielfj df kMm Gwt, qy AunHF nUM mr jfx qIk AuzIk krfAux dI syvf vDyry krdy hn. CfqI ivwc pIV hox dI zfZI qklIPL qoN bfad ies mfeI nUM aYNbUlYNs rfhIN brYNptn dy aYmrjMsI vfrz c phuMcfieaf igaf, pr AuQy Aus nUM qurq zfktrI shfieaf dyx dI bjfey, pihlF vyitMg-rUm c qy iPr aMdr iewk bYWz AuWqy iltfeI rwiKaf igaf. zfkrt dI lMmI AuzIk krdI krdI Auh mfeI AuQy hI pUrI ho geI.

aYmrjMsI vfrz c zfktrF dI Gft kfrn qurMq shfieqf nf imlx kr ky mrn vflI ieh mfeI koeI pihlf mrIjL nhIN hY. iesy qrHf dIaF anykF KLbrF qy khfxIaF trFto dy ielfky c awj-kwlH afm hI suxIaF jFdIaF ny.

hspqflF dy aYmrjMsI vfrzF c ho rhI kurbl kurbl leI ijLMmyvfr sfzI sUbfeI srkfr hI hY ijs ny ishq-syvfvF nUM vwzI qrjIh dyx qoN ienkfr kIqf hoieaf hY. pihlF sfzI sUbfeI ilbrl srkfr dI iehI imhrbfnI kfbly-gLOr hY ik gwdI qy bYTx sfr hI muwK mMqrI junfb migMtI ny Eihwp dI kYNcI aFtyrIE dy invfsIaF dy btUey c KoB idwqI. ies dy nfl hI ingfh tYst krfAux qy hor keI syvfvF AuWqy KLrcy afied kr idwqy. sUbfeI qy imAUNspl tYksF nfl lokF dI jfn kwZI peI hY. kfrF dI iensLorYNs dIaF asmfnI cVHIaF drF qoN ies srkfr ny awKF mIcIaF hoeIaF hn. brYNptn ivwc hfAUs tYksF dy jubfVy hor KolH idwqy gey hn, pr lokF dIaF cIKLF pukfrF dy bfvjUd, aYmrjMsI vfrzF c vD rhI BIV dy ielfj leI vfDU zfktrF df koeI ieMqjLfm nhIN kIqf jf irhf.

mgr hspqflF dy aYmrjMsI vfrzF c lMmIaF AuzIkF qy mOqF leI kfPI hwd qIk asIN Kud vI ijLMmyvfr hF. ishq syvfvF df ieMqjLfm sUbfeI srkfr dI ijLMmyvfrI huMdI hY. qy ishq syvfvF ivwc suDfr ilafAux leI sfzy aYm[ pI[ pIj[L nUM hrkq ivwc afAuxf cfhIdf hY ikAuNik Auh sfzIaF BfvnfvF dy numfieMdy hn. pr aYm[ pI[, qy aYm[ pI[ pI[ qF asIN srkfry-drbfry sfzIaF qklIPF phuMcfAux leI nhIN sgoN afpxy smfgmF, BogF, ivafhF, qy pfrtIaF qy sLoa leI iewk sMd dy qOr qy vrqx leI vDyry cuxdy hF. sfzI njLr c iewk aYm pI jF aYm pI pI df kMm lokF nfl Poto iKcvfAuxf, lokF dy smfgmF qy jf ky rtIaF hoeIaF spIcF krnIaF qy guMgy srtIPIkyt vMzxf hI hY. sfnUM ieh gwl hux svIkfr kr lYxI cfhIdI hY ik swq smuMdroN pfr af ky vI ijLhnI qOr qy sfzy coN BfrI igxqI lok  hfly vI pMjfb ivwc hI vsdy hn ijwQy iewk aYm pI nfl hwQ imlf lYx bfad keI lok Aus hwQ nUM keI keI hPLqy pfxI nhIN lwgx dyNdy. sfzy isafsI lIzrF nUM vI ies gwl df igafn ho igaf hY ik sfzy lok AunHF dI isafsI kfrgujLfrI nfloN vwD kdr AunFH dy smfgmF qy hfjLrI dI krdy hn, iesy leI iewkf-duwkf nyqf qF hr smfgm qy phuMcx nUM hI afpxI sB qoN vwzI kfrgujLfrI qy syvf dy qOr qy prcfrdy af rhy hn.

pr suafl hux ieh AuWTdf hY ik sfzy numfieMidaF df kMm smfgmF qy zYkorysLn df sMd bxnf hI hY jF lokF dIaF qklIPLF hrn leI koeI Tos kMm krnf?

vkq ieh mMg krdf hY ik asIN afpxy aYm pIjL aqy aYm pI pIjL qoN afpxI inwjI sLohrq leI smfgmF qy BfsLx krfAux dI bjfey, afpxI kimAUintI dIaF qklIPLF dUr krn leI vrqIey. aFtyrIE dI asMblI c hux sfzy mUl dy qkrIbn cfr pMj aYm pI pI hfjLr hn, pr jfpdf ieh hY ik Auh AuQy bws hfjLr hI hn. agr AunFH ny sfzIaF musLiklF dy hwl leI sfzI avfjL hI nhIN bxnf, qF AunHF dI pflImYNt jf asMblI c hfjLrI, iewk qrFH nfl gLYr-hfjLrI dy brfbr hI hY.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here