www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pgVI-mfmly 'c PLrFs dI ijLafdqI

ikrpfn: Dfrimk icMnH ik hiQafr?

          PrFs srkfr ny iewk "byrihm" kfnUMn rfhIN ieh hukm lfgU kr idwqf hY ik AuQoN dy srkfrI skUlF 'c kMm krn vfly aiDafpk aqy krmcfrI qy ividafrQI koeI vI ajyhI cIjL nhIN pihn skdy ijs nfl AunHF dy Drm dI pihcfx huMdI hovy. afpxy jfxIN PLrFs srkfr ny ieh hukm, srkfrI skUlF ivwcoN Dfrimk vKryvyN nUM GtfAux leI kIqf hY, pr ies nfl ijhVIaF musLiklF KVHIaF ho geIaF hn, AunHF qoN ieh jLfhr huMdf hY ik ieh kfnUMn bxfAux qoN pihlF srkfr ny ies dy dUrrsI asrF aqy nqIijaF nUM cMgI qrHF nhIN GoiKaf. awj dy globlI aqy lokqMqrI Xug ivwc iksy iewk mulk dy swiBafcfr, rvfieqF jF irvfjF nUM aDfr bxf ky smfjk jF Dfrimk bMdsLF afied krnIaF brdfsLq nhIN kIqIaF jf skdIaF. pgVI, jF muslmfn aOrqF vwloN isr kwjx leI vrqy jFdy ihjfb qy XhUdIaF dy isr AuWprly 'XfrmOk', dy mfmly 'c qF ajyhIaF bMdsLf dI koeI quk hI nhIN bxdI. ieh TIk hY ik Drm iewk pRfeIvyt mfmlf hY aqy ies nUM ajyhy ZMg nfl nhIN apxfieaf aqy amlfieaf (aml 'c ilaFdf) jfxf cfhIdf ijs nfl dUsry lokF dI qrjL-ey-ijLMdgI ivwc bd-surIlIaq  af jfvy. ieh vI mMnxXog hY ik agr 'Drm' dI kwtVqf nUM ijLMdgI dy hr sLoaby 'c GsoVn dI KulH dy idwqI jfvy, qF awj dI msLInI, bhu-swiBafcfrI aqy lokqMqrI dunIaF ivwc AuQl-puQl mwc jfvygI. pRMqU pgVI smyq bfkI Dfrimk icMnFH nfl koeI ajyhf mslf pYdf nhIN huMdf ijs nfl iksy nUM koeI qklIPL huMdI hovy. vfl vDfAuxy jF kwt ky rwKxy, ieh hr ivakqI df ajLfdfnf PYslf huMdf hY aqy hoxf cfhIdf hY. mgr iswKF df afpxf iewk ieiqhfs hY aqy ivsLvfsL hY ijs muqfibk lwKF lok isr dy vfl vDfAuNdy hn. vDfey hoey vflF vfly ivakqI leI jLrUrI hY ik Auh afpxy vflF nUM sFBx leI iewk jUVy dI sLkl dyvy. vflF nUM jUVy dI sLkl ivwc sUq isr rwKx vfly ivakqI leI ieh jLrUrI hY ik Auh pgVI bMnyH. ievyN hI agr muslmfn aOrqF nUM ihjfb dI aqy XhUdIaF nUM XfrmOk, qy iswKF nUM pgVI bMnHx dI KulH dyx nfl brqfnIaF, amrIkf, astrylIaf aqy kYnzf 'c koeI qUPLfn nhIN af igaf qF PrFs nUM ajyhy byquky kfnUMn bxfAux dI kI jLrUrq pY geI?

          ieQy kihxf vI jLrUrI hY ik iswKF smyq hr Drm, hr kOm qy hr mulk nUM ies hkIkq qoN awKF nhIN mItxIaf cfhIdIaF ik awj dy globlI Xuwg ivwc purfxy jLmfny dIaF rvfieqF nUM hUbhU, EvyN dIaF EvyN lfgU krI rwKxf mumikn nhIN. vwKo vwKry suBfa, qfsIr aqy muhFdry vfly siBafcfrF dy imlgoBy 'c sfnUM sB nUM bhuq kuJ iqafgxf qy keI kuJ nvF apnfAuxf hI pYxf hY. msln pwCmIN siBafcfr 'c adflqF aqy hor aihm smfgmF 'c isr Zk ky jfxf, aswiBak, by-qfmIjL aqy nf-mMnjLUr smiJaf jFdf irhf hY, mgr ies dy Ault sfzy BfrqI pfiksqfnI sMskfr sfnUM ieh isKfAuNdy hn ik EpiraF dI hfjLrI 'c aqy iksy vI smfgm 'c jfx vyly isr Zikaf jfvy. amrIkf, kYnzf aqy ieMglYNz afidk dysLF ny siBafcfrF dy sMgm nfl pYdf hox vflIaF ienHf pycIdgIaF nUM pihcfx ky afpxy irvfjF/rvfieqF nUM nrm kr ilaf hY. hux pgVIaF vfilaF leI adflqF, skUlF, igrijaF aqy hor iksy vI jgHf pgVIaF Auqfrn leI mjbUr nhIN kIqf jFdf.

qyjLI nfl globlI muhFdrf aKiqafr kr rhy sMsfr ivwc ijwQy bfkI mulkF aqy siBafcfrF ny afpxy irvfjF aqy rvfieqF nUM nrm kr ilaf hY, AuQy sfnUM vI afpxIaF anykF rsmF aqy rvfieqF nUM smyN dy hfx dIaF bxfAux vwl vDxf pYxf hY. ies prsMg ivwc ikrpfn pihnx df mslf KLfs iDafn dI mMg krdf hY. bIqy idnI sfzy iewk qKLq dy jwQydfr sfihb ny Bfrq siQq iewk aYNbYsI nfl ieh 'musLikl' KVHI kr leI ik vIjLf lYx leI dPLqr aMdr dfKLLl hox smyN Auh ikrpfn nhIN Auqfrngy.

          aMimRqDfrI ivakqI dy srIr nfloN ikrpfn kI iksy hflq ivwc vI vwK nhIN kIqI jFdI jF kIqI jf skdI hY? ies mfmly nUM lMmF icr axsulJy hI rihx idwqf igaf hY. sfzI jfxkfrI muqfibk akfl qKLq dy sfbkf aqy mOjUdf jwQydfr sfihbfn, ijnHF ivwc pRoPYsr drsLn isMG jI rfgI, jwQydfr mnjIq isMG jI aqy jwQydfr vydFqI jI sLfml hn, vwloN ikrpfn smyq jhfjL cVHn sbMDI iksy vfd-ivvfd dI KLbr awj qIk pRkfsLq nhIN hoeI. ievyN hI ikrpfn dy mfmly 'qy pfrlImYNt 'c dfKLl hox qoN ienkfr krn vfly, grm-qfsIrI nyqf ismrnjIq isMG mfn ny vI bdysLI Xfqrf smyN ikrpfn dy mfmly 'qy aVI nhIN kIqI. awj dy smyN 'c iksy vI ivakqI nUM ikrpfn qF kI, nhuM kwtx vfly inwky ijhy nyl-kilwpr smyq vI jhfjL ivwc nhIN cVHn idwqf jFdf. pRMqU qKLq dmdmf sfihb dy mfnXog isMG sfihb ny aYNbYsI 'c dfKLl hox smyN ikrpfn nUM Auqfrn qoN ienkfr kr idwqf. ies hkIkq qoN ieh iswtf inwkldf hY ik sfzy Drm dy AuWcy nyqf vI ikrpfn dy mfmly 'qy hfly qIk iewk-sur nhIN hn.

          purfqn Xug ivwc lokF leI dysL df sMklp aYvyN pMjfh swT mIlF qIk hI sImq huMdf sI. idwlI-dwKx gfh afAux vfly vwlIN bVI hYrq nfl dyiKaf jFdf sI. Aus vkq nf bwsF kfrF sn qy nf hI hvfeI jhfjL. nf hI sVkF aqy hfeIyvyajL dI amuwk trYiPk sI qy nf hI puls dI lgfqfr gsLq. ies leI lMmyry sPLr 'qy jFidaF iqMn-cfr Puwt lMmIaF qlvfrF rwKxf jfiejL vI sI qy afm vI. pr awj dy Xuwg ivwc jdoN hvfeI jhfjLF df sPLr afm ho igaf hY aqy hiQafrF dI nok 'qy jhfjL agvfa kr lYxy afm GtnfvF bx gey hn, qF kuJ QfvF AuWqy hiQafr iljfx dI mnfhI afied krnI vI lfjLmI ho geI hY.

          dPLqrF, skUlF, aMbYsIaF 'c jfx, qy hvfeI sPLr dOrfn pMj-kkfrI iswKF nUM ikrpfn dy mfmly 'qy vwzI pRysLfnI df sfhmxf hr rojL krnf pYNdf hY. aMimRqDfrI iswKF dI ieh Dfrnf hY ik ikrpfn pihnxf AunHF dy akIdy ivwc sLfml hY. agr AunFH qoN ieh puwiCaf jFdf hY ik kI ieh ikrpfn 'hiQafr' hY, qF Auh afKdy hn ik nhIN, ieh hiQafr nhIN sgoN iewk 'icMnH' hY. sfzy Dfrimk nyqfvF vwloN iewk vwzI Buwl hux qIk ieh vI kIqI jf rhI hY ik Auh ieh PYslf nhIN kr sky ik ikrpfn kI iewk hiQafr dy qOr 'qy pihnI jFdI hY jF ik iewk icMnH dy qOr 'qy. awj jdoN ikrpfn dy msly 'qy sfnUM dys-ibdys 'c hr rojL jLlIl hoxf pY irhf hY qF sfzy isMG sfihbfn aqy sLRomxI kmytI df ieh PrjL bxdf hY ik Auh ieh PYslf lYx ik ikrpfn iewk hiQafr hY jF icMnH. sfzy iKLafl 'c agr ikrpfn nUM iewk 'hiQafr' dy qOr nhIN sgoN iewk 'icMnH' dy qOr 'qy hI pihinaF jFdf hY qF ies dy iksy Kfs sfeIjL 'qy 'aVI' krn nfl sfrf mfmlf AulJdf hI rihxf hY ikAuNik awj dy dihsLqgrdIey mhOl 'c 'hiQafr' iljfxf nf qF dPqrF 'c hI mMnjLUr hoxf hY, nf hI skUlF 'c qy nf hI jhfjLF 'c.

          agr qF ieh iewk hiQafr hY qF ies nUM jhfjLF dy sPLr dOrfn, jF dPLqrF qy hor pbilk-mukfmF AuWqy iljfx dIaF pbMdIaF df sfhmxf krnf hI pYxf hY. mgr agr ikrpfn iewk icMnH vjoN pihnI jFdI hY qF ies dy akfr sbMDI nrmfeI vrqx bfry ivcfr kr lYx ivwc koeI hrjL nhIN jfpdf. eyarlfeInF nfl aMqr-rfsLtrI pwDr AuWqy koeI vwzI mIitMg kr ky ikrpfn nUM icMnH vjoN pihnx leI ies dy Coty akfr sbMDI sihmqI hfsl kr lYxI cfhIdI hY. ieh mfmlf pihlF hI dyr qIk ltkfey jfx nfl iewk qF ksLmksL vDdI jf rhI hY, dUsrf awj dy dihsLgrdIey-mhOl ivwc iswKF bfry Brm-BulyKy vD rhy hn, qIsrf bdysLF 'c rihx vfly trwk zrfievrF, tYksI zrfievrF aqy hor lokF nUM afpxI jfb dIaF ijLMmyvfrIaF inBfAux vyly ikrpfn sbMDI jvfb-qlbI df sfhmxf krnf pYNdf hY. ies dy nfl hI, hvfeI jhfjLF 'c sPLr krn vfilaF aqy skUlF dPLqrF afidk 'c jfx vfly lokF nUM pRysLfnI JwlxI pYNdI hY.

          agr sfzy qKLqF dy isMG sfihbfn ikrpfn Auqfr ky sPLr krdy hn qF ieh awj dy Xuwg 'c nrmfeI vrqx dI iewk lfsfnI imsfl hY. isMG sfihbfn aqy sLRomxI kmytI nUM ikrpfn dy akfr df mslf jjLbfqI hox dI QF aMqrrfsLtrI prsMg ivwc nrmfeI nfl ivcfrnf cfhIdf hY qF ik sfnUM ikrpfn dy mfmly 'c qMgI nf afvy. ieh mslf ivcfridaF BfeI rxjIq isMG vwloN qwpVF 'qy lMgr Ckx aqy mYrj pYlsF ivwc gurU gRMQ sfihb dI bIV nf iljfx vfly kwtVqf aDIn, kfhlI qy jjLbfqI rONa 'c jfrI hoey hukmnfimaF dy 'kftvyN' nqIjy sfhmxy rwKxy vI aqI jLrUrI hn.

-iekbfl rfmUvflIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here