www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kwtVpMQIaF vwloN vYlntfien nfl DOlL-DwPLf

 

    AuNJ qF iksy vI qrjL dy jnUMnIaF df koeI Drm nhIN huMdf; pr Dfrimk jnUMnIaF dI qF shI Drm nfl dUr-duryzy dI skIrI vI nhIN juVdI, BfvyN ik vwzy DrmI hox df vwzf BulyKf AunFH nUM cvI GMty hI hvf c AuzfeI rKdf hY. pfT-pUjf nUM aml ivwc nf ilaf ky qy ihrdy c nf vsf ky, kyvl awTy-pihr rtdy rihx dy bfvjUd, Dfrimk pihrfvf qy Dfrimk bol-bfxI pihnx dy bfvjUd, aqy nym nfl Dfrimk sQfnF c isrPL ijsmfnI hfjLrI lvfAux dy bfvjUd, Dfrimk-jnUMnI lok DrmI nhIN ho skdy ikAuNik kwtVqf qy Drm df afps ivwc koeI myl hI nhIN huMdf. ijwQy Drm hY AuQy kwtVqf qy jnUMn rih hI nhIN skdy, qy ijwQy jnMUn hY qy kwtVqf hY AuQoN Drm afpxI cfdr lpyt ky qurdf bxdf hY. kwtVqf qlvfr hY qy Drm isqfr hY. kwtVqf aMigafr hY qy Drm afnfr hY.

    jnUMnI isrPL vn-vya sVk dy DwkV pFDI huMdy ny: ienHF dI sVk qy isrPL ienHF dy ruK hI cwilaf jf skdf hY. ienHF dy Ault ruK afAux vfly nUM jF qF ieh afp msl sutdy ny qy jF Ault-ruK cwlx vfly qoN ieh afp msly jFdy ny. sfhmixEN BfvyN qUVI df lwidaf trwk mfrdUM mfrdUM krdf af irhf hovy, qy BfvyN mfl gwzI smyq Jot-mUhF ieMjx drVdUM drVdUM dy Prfty Czdf af irhf hovy, pfsy ht ky jfn bcf lYx dI akl  nUM jnUMnI lok afpxI izksLnrI dy nyVy nhIN PVkx dyNdy. iesy leI jnUMnI lok cUrf cUrf BfvyN ho jfx, pr iewk vfrI ley PYsly jF pRx nUM iqafgxf/jF ies qy njLrsfnI krnI qF iewk pfsy rhI; sgoN ieh qF ajyhI njLrsfnI dI aklmMd rfie dyx vfly df kwdU-ksL kr suwtx qwk jFdy ny BfvyN ik AunHf vwloN ilaf pRx jF PYslf ieiqhfs dIaF hkIkqF ny  sO PI sdI rwd suwitaf hovy. iehI kuJ qfmlI jnUMnIaF ny afpxy lwKF lok mrvfAux qoN bfad vI afpxI ijLd qy aVy rih ky idKfieaf hY, qy iehI aPgfinsqfnI, ksLmIrI, qy PLlsqInI jnUMnIaF ny. Bfrq Br ivwc dUr dUr rMgF c vsdy, 50 lwK iswKF nUM bldI cur c Dwkx qoN bfad, ijhVy mhF-pursL hfly vI vwKry kOmI Gr dI qoqy-rt qoN bfjL nhIN afAuNdy, Auh vI sfhmixE-bukdy-af-rhy-ieMjx nfl twkr mrfAux dI kYtygrI c hI sLumfr rKdy ny.

jnUMnIaF nUM idmfgLI-aMDrfqy dI sLkfieq vI afm ivakqI nfloN sYNkVy guxf vDyry huMdI hY. ikAuNik iksy isafxy isafsI-vYd dI suJfeI hoeI aYxk nUM pRvfnx vflf purjLf Auh afpxy idmfgL coN Kurc Kurc ky JfV sutdy ny, ies leI Auh zUMGy KqfnF c izwg izwg ky igwty gozy qF BnfeI jfvxgy, pr afpxI aVI qoN ipwCy htx dI gLlqI kdy nhIN krngy.

sMsfr Br c qyjLI nfl ho rhy lokqMqr dy PYlfa, ieMzstrI dy vfDy aqy tI vI/ryzIE/tYlIPon/eImyl afidk dy ienklfb ny dunIaF nUM iewk ax-imxq DrqI dI QF bws aYvyN Putbfl jyzI hI bxf idwwqf hY. iewk dUjy AuWpr inrBrqf eynI vD geI hY ik koeI vI dysL iekwlf rih ky jI hI nhIN skdf. ijwQy bIqy smyN c ies DrqI dy bhuqy mulk, jLMjIiraF vFg iewk dUjy qoN tuwt ky, iekwly qOr qy vsdy sn, awj dy inrBrI sMsfr ivwc sfrf sMsfr ipGl ky iKcVI vFg iewk imwk ho irhf hY. ies leI iewk dUjy dIaF rvfieqF, iewk dUjy dy klcr aqy Drm nUM jI afieaF afKx ibnf srnf hI nhIN. ijhVy Dfrimk iPrky iewk imwk ho rhy sMsfr ivwc dUsiraF dIaF rhu-rIqF df siqkfr krn qoN ienkfr krngy, Auh dUr dUrfzy PYlry afpxy Drm qy klcr nfl sbMDq lokF leI musLklF KVHIaF krn dI syvf qoN vwD hor kuJ nhIN kr skxgy.

    bIqy hPLqy dunIaF Br dy mulkF ivwc sMq vYlntfien df idn mnfieaf igaf. ies idn df ieqhfsk ipCokV ieh hY ik sdIaF pihlF rom ivwc vYlntfien nfm dy iqMn  sMq vwK vwK simaF ivwc ivcry. iewk vYlntfien sMq bfry ieh khfxI cldI hY ik Aus dy jLmfny dy klfzIas nfmI iewk rfjy ny nOjvfnF dIaF sLfdIaF AuWpr ies leI pfbMNdI jV idwqI sI ikAuNik Aus dI njLr c CVy ivakqI, lVfeI c vDIaf jOhr idKfAux dy kfbl huMdy ny. Aus jnUMnI rfjy dy rfj ivwc, mOq qoN zrdy pfdrIaF ny, nOjvfn muMzy kuVIaF dIaF sLfdI dIaF rsmF  inBfAux qoN qobf kr idwqI qF ipafr ivwc pruwcy nOjvfn joiVaF dIaF sLfdIaF corI iCpy rcfAux dI dlyrI sMq vYlntfien ny kr kIqI. jdoN klfzIas nUM vYlntfien vwloN Aus dI hukm-adUlI dI KLbr imlI qF jnUMnI hox kr ky Auh sV ky koly ho igaf. Aus ny sMq vYlntfien nUM kql krvf idwqf. Aus qoN bfad 14 PLrvrI df idn ipafr dy pYgLfm leI sLhId hox vfly ies sMq dI Xfd ivwc mnfieaf jfx lwgf. pihlF ieh iqEhfr isrPL pwCmIN dysLF c hI pRcwlq sI mgr dunIaF dy iewk dUjy dy nyVy ho jfx nfl ijvyN dIvflI, eId aqy ieQoN qIk ik ivsfKI df iqEhfr vI hux hr mulk ivwc (KLfs qOr qy skUlF ivwc) mnfieaf jfx lwg ipaf hY, ievyN hI ipafr muhwbq nUM smrpq sMq vYlntfien df idn ipCly keI sflF qoN tfvF tfvF Bfrq ivwc vI mnfieaf jfx lwg ipaf hY.

    mgr ijvyN sfzy hlImIeyN BrfvF nUM ijvyN rfjpury qoN agfhF, rMgF c vsdy, dfhVIaF kysF qy pgVIaF vfly iswK njLr afAuxo hI ht jFdy ny, ievyN hI bjrMg dl qy isLv sYnf nfm dy ihMdU kwtVpMQIey rfm BgqF nUM dunIaF Br c vsdy ihMdUaF dy ichiraF dI pCfx Buwl jFdI hY. hr Drm dy kwtVF c iewk gwl sFJI hY ik Auh ieh chuMdy hn ik bfkI DrmF dy lok, sfzy Drm dI mirXfdf qF ieMn-ibMn mMnx, pr asIN iksy hor Drm dIaF mirXfdf mMnx qoN ienkfrI hF. ies sMdrB ivwc GUrI-vwtIaF dI imsfl bVI ZukdI hY. pRkfsL isMG bfdl nfl sfzy axigxq mwqByd huMidaF vI asIN ies gwl qoN ienkfrI nhIN ik muwK mMqrI dI hYsIaq ivwc bfdl afpxy hlky smyq sfry pMjfb dy hr Drm dy lokF df numfieMdf hY. ijvyN asIN iswK lok, sfzy gurdvfiraF ivwc afAux vfly gYr-isKF qoN isr Zkx, joVy Auqfrn, mwQf tykx, PrsL qy bYTx, qy dygL Ckx dI qvwko rKdy hF, iesy qrFH bfdl jF iksy hor isafsI nyqf nUM isLsLtfcfr vjoN msIqF, mMdrF aqy igrijaF ivwc jfx smy AunHF asQfnF dIaF rhu-rIqF c sLmUlIaq jLrUrI qOr qy krnI cfhIdI hY.

    pRMqU hAumY qy hMkfr dI BwTI c sVdy sfzy iqAUVDfrIey vIr, mMdr c jf ky mUrqIaF nUM mwQf tykx, twl KVkfAux qy iqlk lgfAux dy imhxy bfdl sfihb nUM pfxI pI pI ky dyNdy ny. ieh vwKrI gwl hY ik kwtVpMQIaf mfn sfihb votF dy idnIN jdoN sMgrUr dy kwly kwly mMdr c twlIaF KVkfAux dI Cxkfr ivwc, awKF mIc ky Bjn sux irhf huMdf hY, qF ienHF jnUMnIaF dIaF aYnkF hI guafc jFdIaF ny.

    iehI hfl ihMdUaF dy ienHF kwtVpMQIaF df hY ik bIqy keI virHaF qoN Bfrq ivwc vYlntfien idn qy afpxy ipafiraF, afpxy snyhIaF qy afpxy irsLqydfrF nUM Xfd Byjx vfilaF nUM DmkIaF dyx lwg pey hn.

    sMq vYlntfien df idn mnfAux qoN iksy nUM Dwky nfl htfAuxf DrmI hox dy mKOty nUM cIxF cIxF krdf hY. hF, ies idn qy kIqy jf rhy PjLUl KrcF qy mihMgy qohiPaF nfl ies idn nUM iewk vpfrk rMg dyx dI inMidaf krnI bxdI hY, pr ajyhIaF PjLUl KrcIaF nfl hI jy vpfrkI rMg asIN dIvflI, lohVI, gurpurb, nvF sfl, eId aqy ikRsms nUMdyx lwg jfeIey qF ksUr ienHF iqEhfrF df nhIN sgoN sfzf hY.

    awj dy globlI Xuwg ivwc sMkIrnqf nUM bfey bfey afK ky, dUijaF dy iqEhfrF df siqkfr krn nfl hI asIN sfzy bhu-siBafcfrI smfj ivwc iewksurqf aqy sdBfvnf ilaf skdy hF. ikRsm mnfAuxI, eId dy idnI muslmfnF nUM eId mubfrk afKxf, qy dIvflI jF hor ihMdU iqAuhfrF smy ihMdU pRvfrF nUM mubfrk dyxI asfzf ieKLlfkI PrjL bxdf hY.

    shI DrmIaF df PrjL bxdf hY ik ies bhurMgy smfj ivwc ihMdU kwtVpMQIaF aqy AunHF vrgy hI hornf kwtVF vwloN, dUjy Drmf dy iqEhfrF dI byhurmqI leI kIqIaF jf rhIaF afphudrIaF dI KulH ky inMdf krn.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here