www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pMjfb df ibhfrIkrx: ijLMmyvfr kOx?

    pMjfb ibhr bx irhf hY: ieh hkIkq hY! AuNJ 1984 qoN bfad 10-15 sfl pMjfb jdoN, aPLgfinsqfn dy kwtVpMQI qfilbfn dI qrjL qy cwlx vfilaF dI mwuTI c af igaf sI qF AudoN ieh aPLgfinsqfn, eIrfn, ksLmIr sRI lMkf PLlsqIn qy hor keI kuJ vI bx igaf sI, qy bI sI c srI df Auh gurdvfrf vI bx igaf sI ijwQy qwpVF qy myjLF dIaF sfnH-ByVF ny dfhVIaF pwgF nUM gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI c hI lhU-luhfx kr ky, kYnzf ivwc iswKF df zfZf jlUs kwiZaf sI.

jdoN pMjfb dy ibhfrIkrx dI gwl cldI hY qF inwk-njLrIey lok ies nUM Pwt pMjfb ivwc imhnq mjUrI krdy ibhfrI mjLdUrF dI afmd nfl joV idMdy hn. dlIl ieh idwqI jFdI hY peI ibhfr ivwcoN pMjfb afey mjLdUr, mujrmI kfrvfeIaF c Kicq ho ky, pMjfb ivwc luwtF KohF qy kqlF df mhOl isrj rhy hn. jy iksy KLfs vrg dy kuJ ku lokF dIaF mMdIaF hrkqF nfl hI Aus sfry vrg nUM dosLI grdfnx nUM shI mMnx lwg jfeIey qF imlIan zflrF dI TwgI mfrn vfly pIjLy kFz dy aYktr hrjIq isMG, hYimltn c afpxI pqnI nUM qy iPr afpxy hI ibjLnYs pfrtnr nUM jLihr dy ky mfrn vfly iZwloN, bI sI dIaF gYNgI hrkqF c mrn vfly iqNn cfr drjx pMjfbIaF, zrwg dy DMdy c PLsy msLfhUr ivakqIaF qy zrwg kfrn hI amrIkf dy bfzr dy zwky axigxq pMjfbI trwk zfievrF, guridafl JMzI dy kfqlF, brfV dy kfqlF, lflI BfeI BfeI dy kfqlF, zfktr Qfpr dy kql, eyar ieMzIaf nUM aWD asmfny AuzfAux ivwc mukdmf Bugq cuwky bfgVI-irpduwmn mlk, bMb bxfAux leI sjLf Bugq rhy ieMdrjIq irafq, aqy hor axigxq mujrmI kfrvfeIaF c AulJy hoey pMjfbIaF dI ilst bxf ky, ikqy knyzIan lok klH nUM ieh kihxf sLurU nf kr dyx ik kYnzf df pMjfbIkrx ho irhf hY.

pr ieh ieMJ iblkul hI nhIN:  qy nf ieh ieMJ hoxf hI cfhIdf hY.

ijvyN kYnzf dy smuwcy pMjfbI afm qOr qy imhnqI, eImfndfr, swcy, pRvfr-muKI, sfPL suQry ikrdfr vfly hn,  18-18 GMty trwk tYksIaF vfh ky swcI suwcI kmfeI krdy ny, PYktrIaF dIaF msLInF nfl bfrF bfrF GMty jUJ ky prvfr pflLdy hn,  pr aYvyN ds ku PI sdI BYVy ikrdfr vfly pMjfbIaF ny kYnzf ivwc pMjfbIaF df nfm bdnfm kr suwitaf hY, eysy qrHF hI sfzy vFg hI imhnq mjLdUrI nfl afpxf afriQk aDfr suDfrn leI pMjfb ivwc afey ibhrI mjLdUrF ivwc vI kfql, cor, qy lutyiraf dI igxqI aYvyN 10-15% hI hY. sfry dy sfry ibhfrIaF nUM mujrm kihxf srfsr ijLafdqI hY. huisLafrpur dy aBI nUM mfrn vfly ibhfrI nhIN pMjfbI ny, aMimRqsr dy vpfrI nUM mfrn vfly ibhfrI nhIN pMjfbI hn, pRoPYsr mflVI df vihsLIafnf kql ibhfrIaF ny nhIN sgoN pMjfbI CokiraF ny kIqf;  afpxI hI DI nUM kiQq qOr qy jLihr dy ky mfrn vflI msLhUr hsqI ibhfrI nhIN pMjfbI hY, drjxf lokF nUM lohy dIaF sulfKLF nfl kql kr ky luwt krn vfly bMgfly pMjfbI hn! QfixaF c lokF nUMM kut kut ky mfr dyx vfly pulsIey ibhfrI nhIN pMjfbI ny. vIh vIh lwK rupey lY ky BolyBflLy lokF nUM bdysLF c Byjx dy lfiraF nfl luwtx vfly ibhfrI nhIN pMjfbI ny. vIh vIh lwK rupey lY ky hjLfrF pMjfbI kuVIaF nfl aXFsLIaF kr ky AunHF nUM pMjfb c ruldIaF Cwz ky dOV afAux vfly Twg ibdysLI lfVy ibhrI nhIN, pMjfbI ny. jfalI knyzIan lfVy lfVIaF bx ky vIh vIh lwK c lokF nUM luwtx vfly amn gryvfl vrgy/vrgIaF ibhfrI nhIN pMjfbI ny! imsflF eynIaF hn ik keI ikqfbF Br jfxgIaF.

asl ivwc pMjfb dy ibhfrIkrn df arQ hY rfjsI sLkqI nUM afpxI muwTI c rwKx leI cMgy kMmF qy cMgy ikrdfr rfhIN awgy afAux dI bjfey guMzf-grdI qy tyk rwK ky lokF nUM DmkfAuxf, smfj ivroDI qwqF qy mujrmI ibrqI vfly lokF rfhIN rfj gwdI qy asvfr hoxf. guMzfgrdI, DwkyKorI, DONs, Dn, qy hyrfPyrIaF nfl pMcfieqF, blfk sMmqIaF, asMblI mYNbrIaF qy pfrlImYNt mYNbrIaF ijwqxIaF, qy lokF dIaF jfiedfdF qy nfjfiejL kbjLy krny qy iPrOqIaF mMgxIaF: ieh sB kuJ awj ibhfr df afm qrjL-ey-ijLMdgI bx cuwikaf hY.

qy Gwt hux pMjfb vI nhIN!

bIqy idnI aMgryjLI tRibAUn aKLbfr ivwc ieMtrnYWt qy ibhfr dIaF coxF bfry iewk KLbr CpI ijs ivwc do nkfbposL bMdUkDfrI afpxIaF qfxIaF hoeIaF bMdUkF nfl lokF nUM votF pfAux qoN rokx leI DmkfAU mudrf c Kloqy hn. qy hfly klH prsoN (XfnI 24 PLrvrI dy aKLbfrF c) ajnflLf ijLmnI coxF dy idn, cwkbflf nfmI iewk ipMz ivwc kFgrsI qy akflI vrkr iewk dUjy nfl zFgo-zFgI huMdy idKfey gey hn. ieh bMdUkF nfl ivroDIaF nUM vfiVaF c vfV ky coxF ijwqx vfly mhOl dI sLurUafq hY. hux smJx vflI gwl ieh hY peI kYnzf, amrIkf, qy hor mulkF ivwc gey pMjfbIaF vFg, mjLdUrI krn leI pMjfb afey ibhfrI mjLdUrF nfl pMjfb df ibhfrIkrn nhIN ho irhf sgoN coxF ijwqx leI pihlF qF sLrfb, BuwkI, aPIm qy pYsf vrqfieaf jFdf sI, pr hux ijhVf nvF hiQafr pMjfbI isafsqdfnF ny ibhfr qoN pMjfb ivwc ieMtroizAUs kIqf hY Auh hY isafsI guMzfgrdI. bws iehI hY asl ivwc pMjfb df ibhfrIkrn ijhVf pihlF hI hr Kyqr ivwc grk gey pMjfb nUM, agly kuJ sflF c pUrI qrFH guMizaF dy hvfly kr dyvygf.

pMjfb nUM guMzf qy mujrm ansr dy hvfly krn ivwc pMjfb dIaF dovyN vwzIaF rfjnIqk pfrtIaF iewk dUjy nUM mfq pfAux vwl ruicq hn. imsfl dy qOr qy iehnF pfrtIaF dI sLih AuWqy mujrmI kfrvfeIaF qoN isafsI qfkq hfsl krn c pRiswD luiDafxy dy ielfky df iewk prvfr hY jo pihlF aPImF vycx vflf sI, qy iPr sLrfb dy DMdy rfhIN bfdl sfihb dI ikrpf idRsLtI df pfqr ho inwbiVaf: ies prvfr AuWqy luiDafxy ivwc sYNkVy plftF qy koTIaF AuWqy guMzfgrdI aqy DONs nfl nfjfiejL kbjLy krn dy dosL afm hI lgdy hn. sLrfbF dy vpfr vfly iesy pRvfr df iewk mYNbr, bfdl sfihb dI ikrpf nfl, awj sLRomxI kmytI df mYNbr hY. ds nMbrIaf rih cuwikaf iewk swcf suwcf akflI lIzr pihlF akflI vjLfrq ivwc mMqrI irhf qy awj klH sLRomxI gurdvfrf kmytI df mYNbr hY. bfdl dI ikrpf nfl anykF pYtrol pMpF, sYNkVy eykV jLmIn qy koTIaF dI mflkI hyT muskRfAuNdf iewk sfbkf akflI mMqrI dilq ipCokV ivwcoN hox kr ky qIh ku vrHy pihlF rotI leI qrsdf sI, pr Aus dy mMqrI kfl vyly hI Aus df lVkf luiDafxy c iewk lVkI nUM agvfa krn qy ryp krn leI aKLbfrF df isLMgfr bixaF, mMqrI df lVkf awj kl sLRomxI kmytI df mYNbr hY.

sLrIPL dfhiVaF qy sfPL suQrIaF dsqfrF, icwtIaF nIlIaF pwgF topIaF, BgvyN jF hry rMg dy JMizaF vfilaF vwloN afpxy mujrmI ikrdfr nfl pMjfb nUM ibhfr vrgf bxfAux vfilaF dIaF imsflF eynIaF ijLafdf ny ik dsidaF dsidaF sfrI rfq gujLr jfvygI.

pMjfb awj vwZI-KorI, Dwky, DONs, irsLvq qy iBRsLtfcfr ivwc zuwb cuwikaf hY. nf koeI dfKLlf isPLfrsL qy irsLvq ibnf, nf koeI nOkrI irsLvq qoN ibnf qy nf koeI qbfdlf qy qrwwkI. hYrfnI vflI gwl ieh hY ik pMjfb dI isafsq qy bwdlF vFg Cfey, nMgy icwty iBRsLt lIzrF nUM jdoN adflqF c pysL kIqf jFdf hY qF AunHF dI hmfieq ivwc nfary mfrn qy Drny dyx leI pMj-kkfrI isMG hI huMm-humf ky phuMcdy ny. jdoN pMjfb dy sUbydfr hI iBRsLt hox, qF aPLsrsLfhI sfPL ikvyN rih skdI hY? jdoN pMjfb dI vwzI qoN vwzI kursI qy bYTf prvfr hI puls aPsrIaF kroV kroV nUM vycdf hovy, qF pMjfb ivwc iensfPL nfm dI vsqU rih hI ikvyN skdI hY? jdoN kFgrsI muwK mMqrIaF dy sfihbjLfidaF dy nfm hI hvflf kFzF c AuzfrIaF mfrdy hox, qF iensfPL df qswvr hI nhIN ho skdf. kroVF dI irsLvq nfl bxy aPLsr, guMizaF, smglrF qy mujrmF nUM qlLIaF qy cog cugf ky hI afpxy kroVF pUry krngy. ies leI pMjfb ivwc AunHF guMizaF dI qUqI, puls qy aPLsrF dI imlIBugq nfl, boldI hY qy bolygI ijhVy afpxy rfjnIqk pRBUaF dI Qfpnf nfl lokF nUM Dmkfa skxgy qy DONs dy skxgy. bws iehI hY asl ivwc pMjfb df ibhfrIkrx.

ijhVy bfdl dl dI ijwq AuWqy jF amirMdr dI cVHfeI AuWqy gd gd ho jFdy ny, AunHF nUM jy pMjfb nfl swcmuwc hI drd hY qF pMjfb dI rg rg ivwc PYly iBRsLtfcfr, eyQoN qIk ik iswKF dI Dfrimk sMsQf ivwc PYlI kurpsLn, irsLvqKorI, guMzfgrdI vrgIaF bImfrIaF leI ijLMmyvfr lIzrF bfry socx! pMjfb dy ibhfrIkrx dI ijMLmyvfrI isrPL qy isrPL AuNnHF qy izgdI hY ijnHF ny bIqy 60 sfl pMjfb dI gwdI afpxI muwTI coN bfhr nhIN inwklx idwqI.

pMjfb nUM qbfh ibhfr jF XU pI  qoN afey grIb mjLdUr ny nhIN sgoN Drm qy isafsq dI CqrI hyT Cupy iBRsLt isafsI lIzrF qy AunHF dI CqrCfieaf hyT kwCF mfrdy, iBRsLtfcfr c qr hoey aPLsrF qy guMzf ansrF ny krnf hY.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here