www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Bfrq qoN kYnzf df vIjLf:

gurmMq gryvfl dI pihl-kdmI sLlfGfXog

        kYnzf ivwc sfzI BfrqI vsoN-KLfs qOr 'qy pMjfbI - hux eynI sMGxI ho geI hY hr hPLqaMq 'qy sfzy KLusLI-gLmI dy smfgmF leI Cy Cy mhIny pihlF buwikMg krfAxI pYNdI hY. kYnzf iewk bhu-siBafcfrI mulk hox kr ky ieQy dy rfj-pRbMD nUM hr klcr dy irvfjF qy rsmF bfry sucyq hoxf bxdf hY qF ik ieQy rihMdy lokF nUM AuhnF dy rsmF irvfjF dI pUrqI leI iksy iksm dI mfnisk pIV ivwcoN nf gujLrnf pvy. sfzf BfeIcfrk ZMg-qrIkf hornF nfloN ies qrjL ivwc vwKrf hY ik asIN afpxy sikaF sbMDIaF dy KusLIaF smfgmF ivwc sLfml hox nUM sfzy BfeIcfrk PLrjL df iewk aihm pihlU smJdy hF. hux ikAuNik sfzI vsoN ies mulk ivwc eynI ku ho geI hY ik asIN drjx ku krIb aYm pI qF afpxy mUl dy hI bxfeI bYTI hF qy do ZfeI drjxF aYm pI, sfzy BfeIcfry vwloN ijs pfsy nUM hulfrf iml jfvy, Ausyy hI pfrtI dy hI bxdy hn. ies leI sfzy lokF dy KusLIaF gLmIaF dy mOikaF AuWqy Bfrq qoN sfzy sikaF sbMDIaF dI sLmUlIaq nUM bVy cfa nfl AuzIikaf jFdf hY.

        pr Bfrq ivwcoN knyzIan vIjLy lYxy qF hux sMgmrmr dI gAU dI  mUrqI ivwcoN duwD dIaF DfrF kwZx dy brfbr hI ho igaf hY. Bfrq ivclf knyzIan vIjLf-dPLqr, kiQq qOr 'qy iBRsLtfcfr df awzf sQfpq ho cuwikaf hY ijwQoN dlflF rfhIN vIh vIh lwK rupey dI irsLvq nflL kVwk kVwk vIjLy ley jf skdy hn pr sfry kfgjLF dy shI huMuidaF aqy vIjLf vflLy arjLIkfr dy iblkul jfiejL hox dy bfvjUd vI vIjLy dI gF psmx 'c nhIN afAuNdI. sfzy iewko iewk pihly dsqfrDfrI aYm pI ny cMzIgVH ivwc vIjLf dPLqr KulHvfAux dI bVI zONzI iptvfeI sI. ryzIE rfhIN vDfeIaF dIaF kqfrF luafeIaF sn. aKLbfrF rfhIN 'dPLqr dPLqr' dI bwly bwly krfAux leI kuieMtl ku isafhI qF jLrUr hI roVH idwqI hovygI, pr cMzIgVH dPLqr 'c vIjLy vflI gAU-mfqf, PIs dy rUp ivwc, bMdy dI sfrI jyb hI cr jFdI hY pr DfrF qF kI dyxIaF hn, inafxf vI nhIN pfAux dyNdI. cMzIgVH vflf dPLqr ikAuNik vIjLy dyx leI nhIN sgoN vIijLaF qoN  "nFh" krn leI KoilHaf igaf hY, ies leI ies df PLfiedf jF qF aYm pI sfihb nUM afpxI pbilstI krfAux leI bhfnf imlx dy rUp ivwc hoieaf hY jF iPLr arjLIkfrF dI vft bc geI ikAuNik vIijLaF qoN koeI nFh AuhnF nUM hux idwlI dI QF cMzIgVH 'c hI imlx lwg peI hY.

        vIijLaF qoN korf jvfb imlx ivwc ijwQy sfzy knyzIan dPLqr vflf bhuqf amlf aMdroN hI sfzy iKLlfPL hY aqy hr arjLIkfr nUM iewk cor qy JUTf ivakqI smJx vflf anYiqk rvweIaf leI bYTf hY, AuQy sfzy lokF nUM vI ksUr qoN mukq nhIN Tihrfieaf jf skdf. ikAuNik sfzy pMjfb df sfrf Dfrimk, smfjk qy srkfrI mhOl hI hux iBRsLtfcfr qy vwZIKorI nflL DuaFiKaf ipaf hY, ies leI sfzy lok vIjLf pRfpqI leI jfalI dsqfvyjL, jfalI bYNk bYlMs qy jfalI mflkIaqF pysL krn leI bdnfm ho cuwky hn. nflL hI ieh gwl vI hY ik sfzy lok vIjLf lY ky kYnzf af jfx bfad iewQy cwBI mfr jfx dI bdnfmI vI Kwt cuwky hn. ies leI vIjLf aPsrF df sfzy pRqI sLwkI rvweIaf Dfr lYxf vI kudrqI hI hY. sfzy lokF vwloN ivjLtr vIjLy df durAupXog krnf iewk icrokI bImfrI hY ijs df ielfj ZUMizaf jfxf cfhIdf sI aqy hY. sfzy aYm pIaF nUM asIN inwjI qOr 'qy vI ieh bynqIaF vfr vfr kIqIaF hn ik ies bImfrI df ielfj lwBx leI srkfrI pwDr 'qy hMBlLf mfro qF ik lok afpxy irsLqydfrF qy dosqF imwqrF nUM afpxy KusLI gLmI dy simaF 'qy iewQy bulf skx. purfxy aYm pI sfihb qoN qF Blf ies sbMDI koeI kdm cuwkx dI qvwko hI nhIN sI rwKI jf skdI sI ikAuNik nf qF AuhnF 'c ies msly nUM AuCflx dI kfblIaq hI sI qy nf hI ihMmq, pr nivaF AuWqy coKIaF afsF sn ik ieh lok aMgryjLI BfsLf 'c muhfrq rKdy hn, cusq hn, bfielm hn, qy byiJjk hn, pr ieh ivcfry qF sMmilMgI ivafhF dI dldl 'c AulJ ky hI rih gey jfpdy hn.

        PLrjL qF ieMmIgrFtF dI rwiKak hox dIaF PVHF mfrn vflI sfzI ilbrl pfrtI df bxdf sI ik ies msly 'qy sMgIn ivcfr vtFdrf kr ky Bfrq qoN kYnzf leI ivjLtr vIjLy leI arjLIaF dyx vfilaF nUM shUlq leI koeI KVkvIN pRxflI lfgU krfAuNdI, prMqU ieh ishrf pI sI pfrtI dy srmgrm aYm pI gurmMq gryvfl dy isr hI jf bwJf hY. iehnF sqrF dy lyKk ny ieMmIgrysLn dI sfbkf mMqrfies jUzI sgro nUM, vIijLaF dy JMjt sbMDI iewk KLq keI mhIny pihlF iliKaf sI pRMqU Aus AuWqy gOLr qF kI hoxf sI Aus KLq dy iml jfx dI sUcnf sfnUM Byjx dI qklIPL vI nhIN kIqI geI. ijhVf msLvrf asIN jUzI sgro nUM idwqf sI Ausy nUM gurmMq gryvfl ny iewk ibwl dy qOr 'qy pfrlImYNt ivwc pysL kr idwqf hY jo muZlI rIizMg `c pfs qF ho igaf pRMqU sfzy hI mUl dy do aYm pIaF ny ies cMgy ibwl dy ivroD ivwc vot pqf nhI ikAuN pf idwqI. KLYr, ieh ibwl Bfrq qoN kYnzf dy ivjLtr vIjLy lYx leI iewk sLuwB sLgn hY. ies ibwl anusfr iksy vI ivakqI nUM ieh hwk idwqf jfvygf ik Auh iewk KLfs rkm df bFz Br ky afpxy irsLqydfr nUM kYnzf ivjLtr dy qOr 'qy mMgvf skygf.

        sfzf ieh suJfa hY ik ies ibwl dy kfnUMn bxn vyly bFz dI rkm aYnI vwzI rwKxI cfhIdI hY ik ies cMgI shUlq dI durvrqoN nf hox lwg jfvy. sfzy iKLafl ivwc bFz dI rkm hjLfrF nhIN lwKF zflrF 'c hoxI cfhIdI hY qF ik jxf-Kxf ies nUM durAupXog df sfDn smJ ky ies df dIvflLf nf kwZ dyvy. rkm aYnI vwzI hovy ik ijhVf ivakqI iksy df bFz Bry Aus nUM ieh sO PI sdI XkIn hovy ik ivjLtr afAux vflf ivakqI lfjLmI vfips jfvygf. dUjy lPLjLF ivwc ijs ny do lwK zflr df bFz Br ky iksy nUM ivjLtr mMgvfieaf hovygf Auh qF afey ivjLtr nUM sMglLI pf ky rwKygf qF ik afieaf ivakqI cuwBI nf mfr jfvy. ies dy nfl hI ieh sLrq vI rwKI jfvy jF kfnUMnI ivvsQf kIqI jfvy ik bFz rfhIN ivjLtr afieaf ivakqI nf qF rPUjI aplfeI kr sky qy nf hI ieMmIgrysLn dI iksy hor kYtfgrI 'c iPwt ho sky. agr ies qrFH dIaF sLrqF nf lfeIaF geIaF qF sfzy ivwcoN anykF lokF ny bFz Br Br ky jfalI ivakqI ilafAuxy sLurU kr dyxy hn ijs nflL jfiejL ivakqI nUM vIijLaF dI qMgI Pyr qoN lfgU ho jfvygI. kuJ lok ies bFz isstm nMU amIrF leI Kuwl df nfm dy ky vI ies df ivroD kr rhy hn ijs nfl asIN sihmq nhIN hF. awj vI qkrIbn hr iksm dI spFsrisLp leI iksy nf iksy iksm dI afriQk mwd lfgU hY ijvyN ikMny mYNbr spFsr krn vfsqy ikMnI afmdn hovy afid. aqy nfl hI ibjLnYs kYtfgrI aDIn afAux vfly vpfrIaF leI vI awDy ku imlIan zflr dI ibjLnYs plYn dI loV hY. kI iehnF afriQk mwdF nMU vI amIrF leI Kuwl afK ky inkfiraf jf skdf hY? jxy-Kxy dIaF imMnqF krn aqy jfalI ZMg nfl ivjLtr swdx/afAux nfloN loV pYx `qy qurMq Tos sLrqF pUrIaF krky ivjLtr vIjLf pRfpq krnf ikqy vwD cMgf hY. moty bFz nflL iewk qF loVvMdF nUM vIjLy imlx 'c shUlq ho jfvygI qy dUsrf ies dI durvrqoN hox dI guMjfiesL vI Gt jfvygI.

        lokF dI shUlq vflLf eyzf sLfndfr ibwl ilafAux dI pihlkdmI kr ky gurmMq gryvfl ny sfzy nvyN purfxy aYm pIaF isr qkVI JMzI kr mfrI hY. ies leI gurmMq nUM vDfeI.

-iekbfl rfmUvflIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here