www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

bIbIaF nUM kIrqn qoN ienkfr

jhflq dy vws peI gurU nfnk dI iswKI

        vkLq dy bdlx nflL, hflfq dI ktvt nflL, cOigrdy dy muhFdry 'c qbdIlIaF afAux nflL, smfjk qfxy-bfxy qy sMcfr sfDnF 'c hl-cl ho jfx nflL, qy kMmF-kfrF aqy rihx-sihx ivwc Zyr sfrIaF qbdIlIaF afAux nflL anykF rsmo-irvfj, anykF ivsLvfsL qy anykF smfjk vrqfry vI bdl jFdy ny. ijhVy smfj, ijhVIaF rfjnIqk pfrtIaF qy ijhVy Dfrimk iPrky, smyN qy sQfn ivwc afeIaF qbdIlIaF dy nflL, afpxy afpxy rsmo-irvfjF qy qrjLy-ijLMdgI 'c qbdIlIaF krn qoN ienkfr krI rKdy ny, AunHF df hfl kdy vI suKfvF nhIN rih skdf. imsfl dy qOr 'qy, do hjLfr sfl purfxy eIsfeI mwq ivwc jdoN kwtV qy jnUMnI lokF df kbjLf ho igaf qF Auh smy dIaF qbdIlIaF nflL afpxy rsmo-irvfj qy mirafdf nUM bdlx qoN ienkfr krn lwgy. eIsfeI mwq ivwc bhuq kuJ ajyhf sI ijhVf keI sdIaF gujLr jfx bfad smy dy hfx df nhI sI irhf. ies leI kwtVF qy nrm-iKLaflIaF dI twkr sLurU ho geI ijs nflL sfrf eIsfeI sMsfr prftYstYNt qy kYQilk iPrikaF 'c doPLfV ho igaf. qy ieh doPLfV eyzf iBafnk ho gujLiraf ik iewko eIsf qy iewko bfeIbl nUM mwQf tykx vfly ieh dovyN iPrky iewk dUjy dy KLUn dy ipafsy ho gey. iesy qrHF, 19vIN sdI 'c hoNd 'c afey mfrksvfd dy isDFq, Aus smyN dIaF smfjk, rfjnIqk qy Dfrimk siQqIaF dy mwdy-njLr GVy gey sn: sO sfl bfad smyN dy hlLF ny sfrIaF hI pRRsiQqIaF drHm-brHm kr idwqIaF. mfrks dy smyN mjLdUrF kolL koeI hwk nhIN sn; mflk afpxy mjLdUrF nUM gulfmF vFg vrqdy sn: nf kMm dy GMitaF 'qy koeI pfbMdI sI, nf Gwto-Gwt qnKfh df kfnUMn, nf XUnIanF, nf byrujLgfrI Bwqy, nf pYnsLn, nf swt lwgx dI hflq 'c kMpnsysLn sI. pr awj dy jLmfny 'c ieh sB kuJ bdl igaf hY. iews ijs ienklfb dI gwl mfrks krdf sI, hflfq bdlx nflL Auh iewkIvIN sdI 'c EvyN nhIN hoxf. mfrksvfd df mUl-mwudf qF sLfied EhI rwiKaf jf sky, pRMqU purfxf mfrksvfd awj dy Xuwg ivwc ien-ibn lfgU ho hI nhIN skdf. ies leI  Dfrimk jnUMnIaF qy kwtVF vFg ijhVy kfmryz purfxy mfrksvfd nUM pivwqr puusqk vFg pUj ky ies ivwc soD krn nUM pfp vFg smJdy rhy, AuhnF ny rUs vrgy mfrksI dysL dy tukVy krf idwqy, qy albfnIaF 'coN mfrksvfd Zih-ZyrI krvf idwqf.

        iswK isDFq ivwc kwtVqf leI koeI sQfn nhIN. bfbf nfnk dy vkLq dy pujfrI vrg vwloN pRBU pRfpqI leI imQIaF krVIaF sLrqF, rsmF qy qOr-qrIikaF df KMzn kr ky, gurU nfnk ny sihj AuWpr jLor idwqf. pRMqU ijvyN ieiqhfsk qOr 'qy hmysLf huMdf hI afieaf hY, gurU nfnk dI srb-sFJIvflqf qy BRfqrI-Bfv vflI iswKI hOlI hOlI kwtVF qy jnUMnIaF dI muwTI 'c bMd huMdI geI. jnUMnIaF qy kwtVF ny iswKI dI mnuwKvfdI soc nUM isrPL iewk qoqf-rt ivwc bdl ky, iswKI dy nrmiKLaflI suBfa nUM burI qrHF vlUMDr idwqf hY. eyQoN qIk ik pMj kkfrF dI isDFqk qy ieiqhfsk mhwqqf AuWqy jLor dyx dI QF, kkfrF nUM vI iewk kwtV rsm ivwc bdl idwqf igaf hY. ikhf jFdf hY ik pMj kkfr gurU goibMd isMG jI ny 1699 'c lfgU kIqy. Aus vylLy nf qF lok dUsry mulkF nUM jhfjLF rfhIN jFdy sn, nf PYktrIaF dIaF msLInF nflL hI vfh pYNdf sI, nf awj dy jLmfny vFg iemfrqF dI AusfrI leI krynF iesqymfl huMdIaF sn. iensLrYNsF dy ijhVy kfnUMn, msLIn AuWqy kMm krdy ivakqI dI ihPLfjLq dy mwdy-njLr, AuNglLI 'c Cfp pfAux dI iejfjLq nhIN dyNdy, agr AuQy lohy df kVf pfAux leI ijLd kIqI jfvy qF ies nUM koeI isafxp vflLf pYNqVf nhIN ikhf jf skdf. lohy df kVf pf ky msLIn AuWqy kMm krn nflL anykF ivakqIaF dIaF bfhF nuksfnIaF jfx dy ikwsy afm hI suxINdy rihMdy ny. bfby nfnk dI mnuwKvfdI soc vflLI iswKI eynI kmjLor nhIN ijhVI kVf lfhux nflL hI ibKr jfvygI. eysy qrHF AusfrI 'c kMm krn vfly lokF dy isrF AuWqy, iksy iewt pwQr, lohy dy koeI tukVy jF koeI hor BfrI cIjL igrn df KLqrf sdf bixaF rihMdf hY, ies leI kyskI bMnH ky AuWpr loh-top pf lfAux ivwc koeI hrjL njLr nhIN afAuNdf. iewk pfsy qF ieh dfavf kIqf jFdf hY ik kkfr dy qOr 'qy pihnI ikrpfn hiQafr nhIN sgoN icMnH hY, pr dUsry pfsy icMnH dy rUp ivwc AuNglL ku Br ikrpfn pf lYx dI QF afey idn loh-top qy ikrpfn dy muwdy 'qy rwPV pY jfx dIaF KLbrF aksr hI imldIaF rihMdIaF ny. nvyN Xuwg 'c hflfq dy bdlx nflL afpxy rIqI-irvfjF 'c loVINdI qbdIlI kr lYx 'c koeI hrjL nhIN hoxf cfhIdf.

        iswK Drm ivwc aOrq df drjf mrd dy brfbr mMinaF igaf hY. gurdvfiraF 'c iswKI ivwc aOrq nUM imly siqkfr dIaF qfrIPLF sux sux ky asIN JUMmx lwg jFdy hF. 'ijqu jMmy rfjfn' df hvflf dy ky asIN iswKI nUM dUjy DrmF nfloN vDyry lckIlI, vDyry iensfPLI, qy vDyry agFhvDU dy qOr 'qy pysL krn ivwc mfx mihsUs krdy hF, pr aOrqF nUM drbfr sfihb 'c syvf krn qy kIrqn krn dI KulH dy dyx dy mfmly 'c, iksm iksm dIaF iswK sMsQfvF drimafn ijs qrHF sLbdI-KMzy KVkxy sLurU ho gey ny, Aus qoN ieh jfpdf hY ik iswKI hfly hI jnUMnIaF qy kwtVF dIaF muwTIaF 'c qVPL rhI hY. ieh TIk hY ik purfxy vkqF 'c aOrqF Dfrimk qy rfjnIqk jF smfjk kMmF ivwc mrdF vFg srgrm nhIN sn huMdIaF, ies leI ieiqhfsk qOr 'qy purfxy vkqF 'c aOrqF nf qF pMj ipafiraF hI sLfml huMdIaF sn qy nf hI kIrqn 'c. pr awj hflfq bdl gey ny. awj aOrqF pfielt hn, jwj hn, vkIl hn, zfktr hn, PLOjI hn. agr ieiqhfsk qOr 'qy bIbIaF nUM kIrqn krn qy pMj ipafiraF 'c sLfml hox dI rvfieq nhIN qF mnfhI vI qF ikqy nhIN ilKI hoeI. nflLy bIibaF ikhVf kql krn jF corI krn dI iejfjLq mMgdIaF ny, Auh qF ivcfrIaF gurU df js gfAux leI awgy afAuxf chuMdIaF ny, qF ies inwkI ijhI gwl 'qy eyzf vfvylf KVHf krnf kI aOrq nUM brfbrI dyx  vfly iswKI asUlF nflL mylL KFdf hY?

        hYrfnI vflI gwl hY ik kfql, cor, jyb-kqry, golkF nUM luwtx vfly, qy golkF dIaF kurkIaF krfAux vflLy qF pMj ipafry vI bx skdy ny qy kIrqn vI kr skdy ny qy drbfr sfihb dI syvf-sMBfl vI kr skdy ny, pr bIbIaF nUM gurU df js gfAux dI vI iejfjLq nhIN. ikDroN ikDroN ieh afvfjL vI AuWTdI hY ik ikAuNik bIbIaF nUM hr mhIny mfhvfrI dy dOr 'coN gujLrnf pYNdf hY ies leI AuhnF dI dyhI sfPL nhIN rihMdI. ieh iewk aiqaMq gYrivigafnk dlIl hY. mfhvfrI qF kudrq df inXm hY qy AuqpqI dI insLfnI, ies leI ies nUM iqAUVIaf njLrF nflL dyKxf aOrqF nflL vwzI ijLafdqI hY. ieh mfhvfrI nf qF sfzy mnF 'c vsy kUV, JUT, sLrfrqF qy vkfrF qoN mfVI hY qy nf hI sfzIaF ipwTF rfhIN svyr vyly tfieltF 'c ZyrI hox vflLy ml-mUqr qoN. ijhVy mrd irsLvqF nflL mflf-mfl ho rhy ny, grIbF df KUn cUsdy ny, qy DIaF nUM kwuKF 'c mfrI jFdy ny, AuhnF nUM qF iswKI dy alMbrdfr bxnf dIaF KuwlHF ny, pr bIbIaF leI Pftk bMd.

        asl ivwc kwtVpMQIaF qy jnUMnIaF ny iswKI nUM jhflq dy dldl ivwc iljf suwitaf hY. ieh kwtV lok smyN dI brPL ivwc PrIjL ho ky sYNkVy sfl pihlF vfly smfj ivwc bYTy hn.  aOrqF nUM kIrqn, gurU gRMQ sfihb dI pflkI dI syvf qy pMj ipafiraF 'c sLmUlIaq qoN vFJy rwKxf iswKI isDFqF nflL iKlvfV hY. iswKI dy mfnvvfdI isDFq nflL sihmqI rwKx vfilaF nUM cfhIdf hY ik kwtVpMQIaF hwQoN iswKI dy ho rhy Gfx nUM rokx leI afpxIaF jLubfnF KolHx.

-iekbfl rfmUvflIaf, 905-792-7357

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here