www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

mnmohn isMG dI PyrI df ivroD krn vfly svY-pVcol krn

          Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG do ku idnF dI kYnyzf PyrI AuWqy 26 jUn nMU af rhy hn aqy 28 jUn dI svyr nMU vfps prq jfxgy. BfvyN AuhnF dI PyrI df muwK AudysL jI-20 isKr sMmyln ivwc Bfg lYxf hY pr AuhnF dI PyrI dy afKrI ihwsy nMU kYnyzf dI ‘styt-ivjLt’ bxf idwqf igaf hY. eynI CotI ‘styt ivjLt’ iksy Kfs mMqv nMU iDafn ivwc rwK ky bxfeI geI lwgdI hY, AuNJ ies QohVy smyN ivwc styt ivjLt vfly kMm isry cfhVny musLkl hI huMdy hn.

          ies df mMqv sLfied cIn nfl sMquln kfiem rwKxf hY. ikAuNik cIn dy pRDfn, jI-20 sMmyln qoN pihlF kYnyzf dI ‘styt ivjLt’ `qy af gey hn aqy styt ivjLt ipwCoN jI-20 dy mihmfn hoxgy ies leI Bfrq aqy kYnyzf ny zfktr mnmohn isMG dI jI-20 PyrI nMU styt ivjLt bxf ky brfbrI vflf kMm sfrn dI koisLsL kIqI hY. AuNJ Bfrq aqy kYnyzf ivckfr sbMD kYnyzf aqy cIn ivckfr sbMDF qoN ikqy vwD suKfvyN hn ijs df kfrn dovF dysLF df jmhUrI rfj pRbMD aqy mycvIN soc hY. BfvyN kYnyzf df cIn nfl vpfr, Bfrq dy mukfbly ivwc ikqy vwD hY pr kYnyzf iPr vI Bfrq nMU awj dI qrIk ivwc vwD qrjIh dy irhf hY.

          kuJ vwKvfdI iswK sMgTn zfktr mnmohn isMG dI PyrI df ivroD krn vfsqy ros pRdsLn vI kr rhy hn ijs nMU bhuqf smrQn imlx dI afs nhIN hY. mIzIaf rportF muqfibk AuhnF ny ies ivroD df muwK kfrn kuJ mhIny pihlF amrIkf ivwc hfrpr - mnmohn mulfkfq dOrfn zktr mnmohn isMG vloN kYnyzf ivwc  iswK vwKvfdIaF dIaF vD rhIaF srgrmIaF bfry jfihr kIqI geI icMqf hY ijs nMU Auh gYr-vfijb dws rhy hn. ies dy nfl hI jUn 1984 aqy nvMbr 1984 dIaF GtnfvF nMU vI ies ivroD pRdrsLn df kfrn dwisaf jf irhf hY.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik ajy ies ros pRdrsLn df rsmI aYlfn vI nhIN sI hoieaf ik kFgrs smrQk mMny jFdy idwlI dI iswK gurdvfrf kmytI dy pRDfn prmjIq isMG srnf, acfnk do sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfmF `qy Pon rfhIN pRgt ho gey aqy ros pRdfsLn krn vfilaF nMU ajyhf nf krn dIaF apIlF krn lwg pey. kI srnf nMU ajyhf krn vfsqy iksy ny pRyiraf sI jF ieh iksy Kfs mMqv vfsqy kIqf igaf sI? ieh iek ajyhf svfl hY ijs df juvfb jF qF sbMDq iDrF dy skdIaF hn aqy jF smF ies df juvfb dy dyvygf.

          svfl ieh vI pYdf huMdf hY ik jnfb srnf sQfnk ryzIE `qy apIl ros pRdrsLn nf krn dI, krn afey sn jF ros pRdfsLn krn dI apIl krn afey sn? ijhnF ny srnf dI sbMDq gwlbfq suxI hY Auh jfxdy hn ik srnf jI zfktr mnmohn isMG dIaF isPLqF krdy krdy ieh vI afK gey sn ik BfrqI hfeI kimsLnr nMU cfhIdf hY ik Auh sQfnk iswK afgUaF nMU zfktr mnmohn isMG nfl imlfAux aqy iswK afgU AuhnF nfl keI sbMDq msly ivcfrn. srnf ny ieh vI afIKaf sI ik jy mulkfq nhIN krvfeI jFdI qF ros pRdrsLn kIqf jf skdf hY aqy jy kr mulfkfq kr ky mMqv pUrf nhIN huMdf, Bfv mMgF nhIN mMnIaF jFdIaF qd vI ros pRdrsLn kIqf jf skdf hY. srnf ny iek svfl dy juvfb ivwc ieh vI afiKaf sI ik torFto ivwc huMdy Bfrq ivroDI ros pRdrsLnF df asr idwlI qF kI, afsmfn qoN cMdrmF qwk huMdf hY.

          vwKvfdIaF dy iek afgU ny sMBfvI mulfkfq bfry dwbvIN avfjL ivwc eynf ku afiKaf sI ik mulfkfq hox dI sUrq ivwc ros koeI jLrUrI nhIN hY ikAuNik mulfkfq vfsqy bhuq cMgf Kq iliKaf igaf hY. jy sbMDq gwlbfq iksy Kfs mMqv nMU muwK rwK ky kIqI geI hoeI qF ies df asr kuJ idnF nMU ids pvygf. jfxkfr sUqrF muqfibk aMdro aMdr bhuq kuJ vfpr jLrUr irhf hY, iswtf kI hovygf ieh qF smF dwsygf.

          ieh gwl ros pRdrsLn df smrQn krn vfly vI jfxdy hn ik  zfktr mnmohn isMG iek kfbl aqy siqkfrXog sKLsLIaq hn ijhnF df siqkfr dunIaF dy hr kony ivwc hY. Bfrq dy kurwpsLn Bry rfjnIqk mhOl ivwc Auh icwkV ivwc AuGy kml dy Puwl vFg sfPL hn. zfktr mnmohn isMG Bfrq dI afriQk qrwkI dy vI XojnfGfVy hn ijs kfrn dunIaF ivwc Bfrq df siqkfr lgfqfr vD irhf hY.

          qfkqvr ho rhy Bfrq dy afgU hox kfrn zfktr mnmohn isMG dI sKLsLIaq hor vI BfrU ho geI hY ijs nfl dunIaF ivwc iswKF df aks vI cmikaf hY. zfktr mnmohn isMG dy Bfrq dy pRDfn mMqrI bx jfx nfl jo lfB iswKF dy aks nMU hoieaf hY, Auh sYNkVy sfl dI smUhk imhnq nfl vI nhIN sI ho skdf. dUjy pfsy qwqI-sur rwKx vfly iswKF dy kfiraF nfl jo nuksfn iswKF dy aks nMU hoieaf aqy ho irhf hY Auh iksy qoN luikaf Cuipaf nhIN hY. zfktr mnmohn isMG dI PyrI df ivroD krn vfly svy-pVcol krn!                                

-blrfj idEl

 


dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd df ivroD jLrUrI

          dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd awj dunIaF vfsqy gMBIr KLqrf bixaF hoieaf hY. kdy sMsfr do aYtmI kYNpF ivwc vMizaf hoieaf sI aqy hr vkq aYtmI tkrfE df KLqrf bixaF rihMdf sI. sLIq-XuwD dOrfn dunIaF dIaF do pRmuwK qfkqF ny iksy glqI nfl sMsfr aYtmI XuwD qoN bcx vfsqy keI sFJy kdm AuTfey sn aqy dovF dysLF dy aYtmI hiQafrF dy btn dbfAux df hwk rwKx vfly afgUaF ivckfr “hft-lfeIn” kfiem kIqI geI sI. dunIaF iPr vI iksy sMBfvI aYtmI tkrfE qoN qrfh qrfh krdI rihMdI sI.

          sovIaq XUnIan dy tuwt jfx ipwCoN do aYtmI kYNpF ivwc vMzI dunIaF df tkrfE KLqm ho igaf aqy aYtmI XuwD df Kqrf vI tlL igaf. amrIkf ivwc 9/11 hmly vfprn qwk dunIaF nMU ies gwl df supnf vI nhIN sI ik aYtmI XuwD nfloN vI ivafpk KLqrf dunIaF vfsqy KV skdf hY ijs nMU awj dunIaF dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd dy nfm nfl jfxdI hY. ieh KLqrf iBafnk aqy ivafpk ies vfsqy hY ikAuNik ies dy sroq aqy qfkq CupI hoeI hY. ies KLqry nMU tflx vfsqy iksy ijMLmyvfr qfkq nfl ‘hft-lfeIn’ jF gwlbfq nhIN kIqI jf skdI aqy nf hI ies `qy iswDf hmlf krky ies nMU qbfh kIqf jf skdf hY.

          dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd hr dysL aqy hr iPrky ivwc kdy vI iksy jgfH pYr psfr skdf hY. ies dI jVH ikqy hor aqy kOVI vyl ikqy hor psfrf kr skdI hY. pwCmI dysLF ivwc “hom-gron tYroirjLm” trm hux afm vrqI jfx lwg peI hY. 23 jUn 1985 nMU dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd ny kYnyzf ivwc afpxf mnhUs ichrf ivKfieaf sI pr dunIaF ny ies nMU pihcfnx qoN ienkfr kr idwqf sI. sLfied ies kr ky ik awD asmfny AuzfeI geI eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc mrn vfly sfry 329 byksUrF df rMg gorf nhIN sI aqy jhfjL df sbMD vI iksy eysLIan dysL nfl sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kYnyzf dy ieiqhfs ivwc vfpiraf swB qoN vwzf dihsLqgrd hmlf hY. kYnyzf dy mOky dy pRDfn mMqrI sRI brfien mlrUnI ny ies hfdsy ipwCoN Bfrq dy pRDfn mMqrI sRI rfjIv gFDI nMU Pon kr ky ies `qy aPLsos vI pRgt kIqf sI. jfihr hY ik ies nMU Bfrq dI smwisaf aqy Bfrq df nuksfn smiJaf igaf sI.

          ies bMb kFz ivwc mfry gey 329 ivakqIaF ivcoN 280 knyzIan sn ijhnF ivcoN 82 bwcy sn. awT pirvfr aYsy sn ijhnF dy sfry bwcy ies bMb kFz ivwc mfry gey sn. ies bMb kFz qoN GMtf ku pihlF jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy hvfeI XfrqIaF dy smfn vflI bwgI ivwc rwKy sUt kys ivwc Pty bMb nfl do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn aqy  kuJ hor jLKLmI ho gey sn. ies bMb vI nrIqf hvfeI awzy qoN nvIN idwlI jfx vflI eyar ieMzIaf PlfeIt ivwc lwidaf jfxf sI pr jLmIn `qy Pt jfx kfrn vwzf jfnI nuksfn hoxo bc igaf sI.

          21 dsMbr 1988 ivwc amrIkf dI pYnaYm vrlz eyarvyjL dI PlfeIt 103 jo ik XUrp qoN amrIkf nMU af rhI sI, brqfnIaF dy lfkrbI sLihr dy njLdIk bMb Dmfky kfrn qbfh ho ky izwg peI sI ijs ivwc 243 XfqrI aqy 16 amly dy mYNbr mfry gey sn. ies bMb kFz ipwCy lIbIaf df hwQ sfbq hoieaf sI ijs nfl amrIkf dI KVkdI sI. jy ikqy ies hfdsy df sbMD iswDy qOr `qy iksy Dfrimk kwtVvfdI jF dihsLqvfdI sMgTn nfl huMdf qF amrIkf dIaF awKF Kuwl jfxIaF sn. pr dunIaF aqy amrIkf dIaF awKF al-kfiedf vloN kIqy gey 9/11 dy hmilaF ipwCoN hI KulIaF sn.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny jsits jfhn myjr kimsLn nMU ies iBafnk bMb kFz dI qPLqIsL dI ijLMmyvfrI meI 2006 ivwc sONpI sI aqy 200 gvfhF dI lMbI suxvfeI qy bhuq imhnq ipwCoN jsits myjr ny 17 jUn nMU afpxI ivsqrq rport kYnyzf dy lokF sfhmxy rwKI hY. ies rport ivwc AuhnF srkfrI pwDr `qy vfprIaF AuhnF kuqfhIaF df ijLkr kIqf hY jo ies bMb kFz df sMBfvI kfrn bxIaF sn jF ies bMb kFz nMU rokx ivwc asPLl rihx df kfrn bxIaF sn. hfrpr srkfr aqy ivroDI pfrtIaF ny jsits myjr df DMnvfd kIqf hY, srkfr ny jsits vloN idwqy suJfvF `qy qurq gOr krn df vfadf kIqf hY aqy ivroDI pfrtIaF ny iehnF `qy aml krn dI mMg kIqI hY. jsits myjr ny ies bMb kFz nMU knyzIan durGtnf krfr idwqf hY ijs ivwc mfry jfx vfly vI bhuqy knyzIan sn aqy sfijLsL GVn qy bMb rwKx vfly vI knyzIan sn. dunIaF nMU drpysL ies iBafnk cxOqI dy tfkry vfsqy hr pwDr `qy dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd df Kuwl ky ivroD krnf jLrUrI hY.

-blrfj idEl

 


Bupfl gYs kFz dy pIVHqF nMU iensfPL nf imilaf!

          XUnIan kfrbfeIz dy Bupfl siQq kYmIkl plFt ivwc ieh duKFq 1984 ivc dsMbr 3 aqy 4 dI rfq nUM vfpiraf sI. ies nMU kuJ lok mnuwKI ieiqhfs df swB qoN vwzf snaqI hfdsf mMndy hn, ieh hr hflq ivwc 20vIN sdI df swB qoN vwzf snaqI hfdsf sI ijs ivwc srkfrI aMkiVaf muqfibk 15,274 lok mfry gey sn aqy iek lwK qoN vwD iksy nf iksy rUp ibvwc jLKLmI ho gey sn. gYr srkfrI aMkVy mfry gey lokF dI igxqI 20 hjLfr qwk vI dwsdy hn aqy hor pIVHqF dI igxqI 5 lwK qwk smJdy hn ijhnF dy srIr jLihrIlI gYs dy iksy nf iksy iksm dy mfVy asr kfrn nkfrf ho gey sn. muZly dOr ivwc srkfr ny mfry gey lokF dI igxqI 3 hjLfr aqy jKLmIaF dI igxqI 105,000 hI dwsI sI jo ik bhuq jldI glq sfbq hoeI sI. iehnF pIVHqF dI pIVHF vwKrI iksm dI sI ikAuNik ieh suwqy hoey jLihrIlI gYs df isLkfr ho gey sn aqy AuhnF nMU ies afPLq df koeI igafn nhIN sI.

          qkrIbn sfZy pwCI  sfl bfad 7 jUn nUM Bupfl dy juzIsLIal mYijstRyt ny XUnIan kfrbfeIz ieMzIaf dy sfbkf cyarmYn kysLb mihMdrf aqy swq horF nUM vwD qoN vwD do do sflF dI kYd dI sjLf suxfeI hY. sfry dosLIaF ny qurMq isrPL 25-25 hjLfr ivc jLmfnq vI lY leI.  ieh pIVHqF vfsqy koJf mjLfk hY. ies kMpnI amrIkn kMpnI df pUrf nfm XUnIan kfrbfeIz kfrporysLn hY aqy ies df qqkflIn cyarmYn 89 sflf vfryn aYNzrsn amrIkf dy sLihr inAUXfrk ivc arfmdfiek ijLMdgI bqIq kr irhf hY. hux pqf lwgf hY ik Aus nMU 23 sfl pihlF kyNdrI srkfr dI imlIBugq nfl ihrfsq ivcoN iek vI afeI pI vFG irhfa kIqf igaf sI. Auh ajy vI kfnUMn qoN BgOVf hY aqy Aus ny KLud nUM adflq sfhmxy pysL nhIN kIqf. kys cwlx dy 23 sfl bfad suxfey PYsly ivwc vI cIPL juzIsLIal mYijstRyt mohn pI[ iqvfVI ny Aus df ijLkr qwk nhIN kIqf.

          XUnIan kfrbfeIz kfrporysLn (amrIkf) ny afpxy afp nMU BfrqI kfnMUn dI mfr qoN bfhr dwisaf hY. ijs kItnfsLk dvfeIaF bxfAux vfly plFt ivwcoN gYs jLihrIlI PYlI sI, Auh XUnIan kfrbfeIz ieMzIaf nfl sMbMiDq sI jo ik amrIkf dI XUnIan kfrbfeIz kMpnI df hI ihwsf sI. ies kMpnI nUM muafvjLf adf krn aqy zfktrI ielfj df pRbMD krn leI ikhf igaf sI pr ieh mfmlf qurMq kfnUMnI ivvfdF ivc AulJf idwqf igaf. ies qrHF pIVq lokF dy muafvjLf lYx, zfktrI shUlqF hfsl krn aqy muV-vsyby leI iek lMmy qy drdnfk sMGrsL dI sLurUafq hoeI, ijs nUM 25 sfl ho gey hn pr ajy koeI iensfPL nhIN imilaf. 1989 ivc suprIm kort ny ieh ikhf kIqf sI ik kMpnI Bupfl gYs pIVqF nMU 713 kroV rupey adf krn leI sihmq ho geI  hY aqy srkfr, kMpnI ivruwD cldy sfry kys KLqm kr dyvygI. pr jMqk roh kfrn 1991 ivc adflq  ienHF aprfiDk mfmilaF `qy muV kfrvfeI sLurU krn leI sihmq ho geI sI.  XUnIan kfrbfeIz vwloN 713 kroV rupey dI rkm iek lwK lokF drimafn vMzxI qYa hoeI sI pr ieh qkrIbn 6 lwK lokF drimafn vMzI geI. 713 kroV rupey ivcoN 113 kroV qF jfn aqy mfl dy nuksfn leI sI. bfkI bcdy 600 kroV rupey nkfrf hoey 5[74 lwK lokF drimafn vMzy gey, ijs dy qihq aOsqn hryk ivakqI dy ihwsy 12,410 rupey afey. gYs pIVq lgfqfr gMBIr ishq smwisafvF df sfhmxf kr rhy hn. aOsqn 6 hjLfr gYs pRBfivq mrIjL rojLfnf Bupfl `c hspqflF df cwkr lfAuNdy hn, ijs dy ihsfb nfl hryk sfl 20 lwK vfr lok hspqfl jFdy hn.

          rfjIv gFDI srkfr vyly XUnIan kfrbfeIz nMU dosL mukq krn vfsqy keI pfpV vyly gey sn aqy jsits pfTk ny kfrbfeIz vwloN krIb 4 iblIan zflr dI bjfey 4[7 iblIan zflr dI rkm qYa krvfeI sI. isstm kurwpt hox kfrn pIVHq lokF nMU sfrI rfhq Dur hyT qwk nhIN awpV skI aqy pIVHq iek iek kr ky ies sMsfr nMU alivdf afKdy jf rhy hn.          srkfr kfrporyt adfiraF dI ijLmyvfrI inrDfrq krn ivwc asPLl rhI hY aqy adflqF hux qwk axgihlI vrqx vfly dosLIaF nMU sjLfvF dyx ivwc asPLl rhIaF hn.

          hux jd Bfrq-amrIkf pRmfxU smJOqy hyT Bfrq srkfr pRmfxU ibjlI Gr lgfAuxf cfhuMdI hY aqy iehnF ibjlI GrF dI loV vI hY qF srkfr dI ijLMmyvfrI bx jFdI hY ik “isvl lfieibltI” pUrI qrF qYa kr leI jfvy. ies nfl kfrporyt sYktr syPtI vwl vDyry iDafn dyvygf aqy iksy durGtnf dI hflq ivwc pIVHqF nMU dr dr dIaF TokrF Kfx vfsqy Btkxf nhIN pvygf.

-blrfj idEl

 


isafsI sMjIdgI df pRqIk hY ilbrl afgU df ibafn!

          ilbrl aYm pI aYNzirE kfnIaf vwloN kYnyzIan pfrlImYNt ivwc 9 jUn nUM pVHI jfx vflI kiQq “iswK jYnosfeIz” ptIsLn df muwdf kuJ smyN qoN grmfieaf hoieaf hY. pMjfbI mIzIey, ivsfKI pryzF aqy bhuq sfry gurdvfiraF dIaF styjF qoN ies df crcf aqy smrQn keI mhIinaF qoN ho irhf hY aqy ies vfsqy mflI mdd vI iekwTI kIqI jf rhI hY.  pihlI jUn idn mMglvfl nMU ilbrl pfrtI dy nyqf sRI mfeIkl iegnYtIaP ny iek ibafn jfrI kr ky ies ptIsLn df ivroD kIqf hY. sRI iegnYtIaP ny nvMbr 1984 dIaF GtnfvF duKdfeI dwisaf hY aqy mnuwKI hwkF dI vkflq kIqI hY. pr ies nUM “jYnosfeIz” (nslkusLI) mMnx qoN ienkfr kr idwqf hY. AuhnF ies nMU aPrIkf dy dysL rvFzf ivwc hUto aqy tUtsI kbIilaF ivckfr hoey KUMnI tkrfE qoN vwKrf dwisaf hY.

           sRI mfeIkl iegnYtIaP ny ikhf hY ik ilbrl pfrtI hmysLf hI mnuwKI aiDkfrF aqy iensfPL dI hmfieq krdI hY pr pfrtI BfeIcfiraF ivc qxfE vDfAux qy vMzIaF pfAux dy XqnF df smrQn nhIN krygI. AuhnF ilbrl pfrtI aqy ilbrl kfks vloN bloidaF XkIn dvfieaf hY ik ilbrl kdy vI iksy aYsy kdm df sihXog nhIN krngy jo afpsI sFJ aqy ipafr nUM KyrMU KyrMU krdf hovy.

          ilbrl aYm pI aYNzrU kfnIaF ny vI iek ibafn ivwc “jYnosfeIz” nMU afpxf sLbd mMnx qoN ienkfr kridaF ikhf hY ik ieh sLbd Es ptIsLn df ihwsf hY jo Aus dy hlky dy lokF ny iqafr kIqI hY aqy Auh ies nMU 9 jUn nMU pVHn jf irhf hY. Aus ny ieh vI afiKaf hY ik sMsd ivwc pysL kIqIaF jfx vflIaF ptIsLnF nMU sMsd ivwc pysL kIqy jfx vfly mosLnF aqy pflsI stytmYNtF qoN vwK kr ky vyiKaf jfxf cfhIdf hY ikAuNik ieh ptIsLn iqafr krn vfly dy ivcfrF dI qrjmfnI krdIaF hn, pysL krn vfly sMsd mYNbr dy ivcfrF dI qrjmfnI krnI iehnF ptIsLnF vfsqy jLrUrI nhIN hY.

          jy jLrf ipwCy ht ky vyKIey qF ies qoN pihlF jo ibafn aYm pI aYNzrU kfnIaF ny ivsfKI pryzF mOky afpxy snmfnF mOky idwqy hn, AuhnF qoN jfpdf hY ik Auh ies ptIsLn nfl pUrI qrF sihmq hI nhIN sI sgoN ies ptIsLn nMU AuBfr ky pysL krn vfsqy vI XqnsLIl sI. sLfied iehI kfrn sI ik ieh ptIsLn ilbrl afgU dy iDafn ivwc afeI jF ilaFdI geI aqy Aus nMU ies df pUrf jfiejLf lYx AuprMq, ies df ivroD krn vfsqy ilKqI ibafn jfrI krnf ipaf.

          ies ptIsLn dy ipCokV aqy ies nMU pysL kIqy jfx bfry keI mhIinaF qoN cwl rhy jLordfr pRcfr aqy ies pRcfr qy smrQn dy ipwCy iekwTy ho cuwky sMgTnF vwl vyKIey qF ieh spsLt ho jFdf hY ik ieh ptIsLn iek isafsI pYNqVf hY aqy ies dI hfmI Brn vfly ies ptIsLn nMU pysL kr ky aqy vwD qoN vwD rfjsI smrQn nfl pysL kr ky, Bfrq iKLlfPL iek rfjsI pRfpqI krnI cfhuMdy hn ijs dI mMijLl vwKvfd hY.

          ies ptIsLn dy smrQn vfsqy sbMDq iDrF eynIaF BfrU mihsUs krn lwg peIaF sn ik AuhnF knyzIan sMsd ivwc sfry iswK sMsd mYNbrF df smrQn jutfAux vfsqy vI pUrIaF koisLsLF nhIN kIqIaF.  Gwto Gwt kuJ sMsd mYNbrF nfl rfbqf krn `qy sfnMU ieMJ hI mihsUs hoieaf hY. sLfied pRBfv ieh hovy ik iswKI dy nfm `qy ies ptIsLn df smrQn afpxy afp af jfvygf. ieh vI acMBy vflI gwl nhIN hY ik ies ptIsLn ipwCy bhuqy AuhI lok aqy sMgTn hn jo vwKvfd df smrQn krn, kml nfQ dI PyrI df ivroD aqy ies PyrI df ivroD nf krn vfly isafsI afgUaF df bfeIkft krn jF krvfAux ipwCy sn. ies bfeIkft df isLkfr aYm pI gurbKLsL isMG mwlIH, mMqrI hirMdr qwKr, aYm pI kirstI zMkn, aYm pI pI kuldIp kulfr, aYm pI pI ivwk iZloN, aYm pI pI bIbI mFgt qoN ielfvf sUby dy pRImIar zfltn mMgtI qwk hoey sn.

          ies ptIsLn df mMqv dwisaf BfvyN kuJ vI jf irhf hY pr asl mMqv rfjsI hY aqy ieh gwl ies dy smrQk vI jfxdy hn. cMgI gwl ieh hY ik Auh ieh gwl vI qslIm kr lYx ik ies ptIsLn df ivroD krn vfly jF smrQn nf krn vfly vI ies isafsI mMqv nMU smJdy hn. aqy AuhnF df ies df smrQn nf krn df pUrf hwk bxdf hY. ies rOsLnI ivwc sRI mfeIkl iegnYtIaPL df ibafn isafsI sMjIdgI df pRqIk hY.

-blrfj idEl

 


PYzrl ilbrl pfrtI jfgy!

          PYzrl ilbrl pfrtI dysL dI ‘nYcurl gvrinMg” pfrtI igxI jFdI hY aqy aksr bhuqf smF swqf ivwc rihMdI rhI hY. sfl 2006 ivwc hoeIaF coxF ivwc ilbrl pfrtI dy pYr AuKV gey sn aqy 6 PrvrI 2006 nMU kMsrvtv pfrtI dy afgU sRI stIvn hfrpr ny afpxI pihlI Gwt igxqI srkfr df gTn kIqf sI. sfl 2008 dIaF coxF ivwc kMsrvtv pfrtI afpxIaF sItF ivwc hor vfDf krn ivwc kfmXfb rhI sI aqy ilbrl iek vfr iPr swqf qoN dUr ho gey sn. hux ilbrl pfrtI bhuq ksUqI siQqI ivwc PsI hoeI hY aqy afpxf afgU bdlx nfl vI ies dI iksmq ivwc koeI qbdIlI nhIN hoeI. jo hflq ilbrl pfrtI dy afgU vjoN sRI styPLn izEn dI sI awj EhI hflq sRI mfeIkl iegnysLIaf dI hY. aqy ieh dovyN afgU cMgI sKLsLIaq aqy ividak Xogqf vfly hn.

          sRI stIvn hfrpr ijhnF ny sfl 2003 ivwc pftI hoeI swjy pwKI ivroDI iDr nMU iewkjuwt kIqf sI awj dysL dy cfr qoN vwD sflF qoN pRDfn mMqrI cly af rhy hn. sRI hfrpr ny pRcwlq rfjsI Dfrnf qoN ipwCy ht ky kfmXfbI hfsl kIqI hY. ijwQy ilbrl pfrtI Gwt igxqIaF nMU afrjLI qOr `qy KusL rwKx vflIaF nIqIaF apxf ky votF iekwTIaF krn ivwc ivsLvfs rwKdI rhI hY AuWQy sRI stIvn hfrpr ny afpxIaF nIqIaF nMU votF dI lflsf aqy dysL dy ihwqF nMU sMqulq rwKx dI koisLsL kridaF inrDfrq kIqf hY.

          votF dI lflsf isafsq df atutw ihsf hY aqy iksy isafsI afgU nMU votF qoN mUMh moVn vfsqy afKxf iksy mwJ jF gAU nMU hry Gfh qoN mUMh Pyr lYx leI afKx dy quwl hY. ikAuNik isafsI afgU aqy isafsI opfrtIaF mwJF jF gAUaF nhIN hn ies leI AuhnF qoN vDyry ijMLmyvfrI vflI aqy sMqulq phuMc apnfAux dI afs kIqI jfxI cfhIdI hY.

          ilbrl isafsqdfn aqy srkfrF lgfqfr qfiml “ilwty” vrgy KUMKfr sMgTn vwl awKF mIc ky votF btordy rhy sn pr sRI stIvn hrfpr ny rfjBfg sMBflidaF hI “ryqf ivwc lIk” iKwc idwqI sI aqy “ilwty” nMU dihsLqgrd sMgTn krfr dy ky ies dy Kfqy aqy dPLqr sIjL kr idwqy sn ijs nfl sRI lMkf ivwc lokF df Gfx krn vfly dihsLqgrdF nMU “afksIjn” dI lfeIn qkrIbn kwtI geI sI. amrIkf, Bfrq aqy brqfnIaF vrgy dysLF ny vI eysy iksm dI phuMc apxfeI sI ijs nfl “ilwty” dI sMGI GuwtI geI sI aqy sRI lMkf vfsqy ies nMU hrfAux df rsqf sfPL ho igaf sI. awj sRI lMkf ivcoN ies dihsLqI lihr df pUrf Kfqmf ho cuwkf hY. sRI hfrpr aqy dunIaF dy hor dysLF dy AuhnF afgUaF dI kdr krnI bxdI hY ijhnF ny “kOmvfd” dy nfhry hyT KVy kIqy gey “ilwty” vrgy sMgTn nMU pCfx ky sKLq phuMc apxfeI sI.

          “ilwty” smrQk qfimlF dy ieh nIqI iPwt nhIN afeI aqy nf hI hfrpr vrgy nIqIGfVy nMU ies dy iPwt afAux koeI afs sI. ies nIqI df iswtf spsLt aqy hF pwKI hY, ieh vwKLrI gwl hY ik sRI lMkf dy qfimlF dIaF sfrIaF musLklF ajy KLqm nhIN hoeIaF pr hflq suDrn vwl vD rhy hn aqy sLFqIpUrn rfjsI pRIikRaf leI rsqf sfPL hoieaf hY.

          ilbrl pfrtI dI hor Gwt igxqI iPrikaf pRqI vI phuMc isrP votF qoN pRyrq rhI hY aqy ies ivwc dysL dy ihwq keI vfr mnPI rhy hn. pr hux dysL df isafsI nksLf eys kdr bdl igaf hY ik ilbrl pfrtI dI eys nIqI nMU vI bUr nhIN pY irhf. ilbrl pfrtI nMU Kfs “KusL-rwKU” nIqIaF hyT ijhnF iPrikaF dIaF votF df Jlkfrf pYNdf hY Auh coxF mOky imrg iqRsLnf hI sfbq huMdf hY.

          bIqy kuJ mhIinaF qoN ilbrl pfrtI dy kuJ sFsd Bfrq ivwc 1984 dIaF duKdfeI GtnfvF `qy rotIaF sykdy njLr af rhy hn. ieh GtnfvF eynIaF ku drdnfk hn ik dysL df iswK pRDfn mMqrI vI iehnF nMU dysL `qy kflf Dwbf afK cuwkf hY. Dfrimk vMzIaf qoN AuWqy AuT ky Bfrq dy lok iehnF GtnfvF nMU drdnfk qslIm kr cwky hn. ieh vI TIk hY ik iehnF GtnfvF leI ijLMmyvfr lokF nMU sjLfvF nhIN imlIaF aqy ajyhIaF sjLfvF dvfAux vfsqy Xqn jfrI rihxy cfhIdy hn. ieh vI swc hY ik ieiqhs kdy bdilaf jF shI nhIN kIqI jf skdf, ies qoN iswiKaf hI jf skdf hY. dunIaF df ieiqhfs byiensfPIaF nfl Biraf ipaf hY ijhnF qoN iswK ky awgy viDaf jfxf cfhIdf hY. kuJ lok ajyhy vI huMdy hn hn jo bIqy nMU afpxy svfrQ vfsqy vrqx nMU qrjIh idMdy hn.

          pqf nhIN ikAuN ilbrl pfrtI dy kuJ sFsd Bfrq nMU iek dysL dy qOr `qy “iswKF df kfql” dwsx ivwc KusLI mihsUs krdy hn. ajyhI phuMc aslIaq qoN kohF dUr hY. eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc iensfPL nf imlx kfrn kYnyzf “kfql” nhIN bx igaf aqy nf hI bIqy ivwc iksy srkfr dI byvkUPI kfrn Bfrq iswKF df kfql bx igaf hY. ilbrl pfrtI vfsqy jfgx aqy sMqulq phuMc apnfAux df vylLf hY.

-blrfj idEl

 


sMsd mYNbrF dy Krcy df ihsfb-ikqfb jLrUrI!

          dysL dI afzItr jnrl bIbI sLIlf PryjLr vloN sMsd mYNbrF dy sMsdI bjt dy KricaF df afizt krn bfry BrpUr bihs cwl rhI hY. cfry rfjsI pfrtIaF ny pihlF ies nfl aishmqI prgt kIqI sI aqy AuhnF df ivcfr sI ik sMsd mYNbrF nMU idwqf igaf bjt, AuhnF nMU Krcx dI pUrI Kuwl hoxI cfhIdI hY aqy ies df ihsfb mMgxf jfiejL nhIN hY. ieQy ieh dwsxf kuQfeyN nhIN hovygf ik sMsd mYNbrF nMU qnKfh, BwiqaF aqy rItier hox AuprMq BrvIN pYnsLn qoN ielfvf afpxy dPLqr aqy inwjI Krcy clfAux vfsqy coKf bjt vI imldf hY ijs nMU Auh afpxI mrjLI nfl Krc kr skdy hn. bihs ieh nhIN hY ik AuhnF nMU alft kIqf igaf bjt Krcx qoN AuhnF nMU roikaf jf irhf hY jF koeI bMDn lgfey jfx dI mMg ho rhI hY. bihs df ivsLf AuhnF qoN ies bjt nMU Krcx df ihsfb rwKx aqy loV pYx `qy ihsfb dyx df hY.

          ieh bihs hux eynI jLor PV geI hY ik sMsd mYNbr aqy pfrtI afgU dbfE hyT mihsUs krn lwg pey hn. muwKDfrf dy mIzIey ny srkfrI dsqfvyjLF dy hvfly nfl iliKaf hY ik aprYl 1-2008 nMU hr sMsd mYNbr df muZlf sflfnf dPLqrI bjt $280,500 zflr sI. ies nfl stfPL, dPLqrI Krc, trYvl, msLhUrI (aYzjL), KfxpIx aqy igPLt vgYrf dy Krcy adf kIqy jFdy hn. jy sfl 2000-2001 nMU adfr bxf ky vyKIey qF 31 mfrc 2008 qwk iehnF KricaF ivwc 42% df vfDf hoieaf hY. dysL dy 308 sMsd mYNbrF ny 31 mfrc 2008 nMU Kqm hoey mflI sfl ivwc $127,850,218 zflr Krcy kIqy sn jd ik sfl 2000-2001 dy mflI sfl ivwc 301 sMsd mYNbrF ny $90,174,779 Krcy sn.

          sMsd ny afzItr jnrl sLIlf PryjLr nMU AuhnF dy KricaF ivwc dKLl dyx qoN rokx vflf PYslf ipCly hPLqy dy aMq `qy kIqf sI jo hux BfrI pbilk dbfE hyT hY. afl pfrtI kmytI ny afzItr jnrl sLIlf PryjLr nMU $503 imlIan sflfnf dy bjt df ihsfb dyx qoN ienkfr kr idwqf sI ijs ivwc 235 imlIan zflr aYzminstryitv Krcy aqy 248 imlIan zflr dy sFsdF aqy kfmjL dy afPIsrF vfsqy hn. ilbrl afgU mfeIkl iegnysLIaf ny buwDvfr nMU afiKaf sI ik cfry pfrtIaF nMU ies mfmly `qy muV ivcfr krnf cfhIdf hY.

          mIzIaf kvryjL kfrn lokF ivwc ies bfry BrI idlcspI jfg peI hY aqy blfk ikbYWkvf dy afgU sRI jLUl zUsYWp ieko iek ajyhy PYzrl afgU hn ijhnF ieh afK idwqf hY ik afzItr jnrl kol sFsd mYNbrF dy bjt df afizt krn df hwk hoxf cfhIdf hY. ies qoN pihlF kYnyzf dy sUby novf skosLIaf qy inAU PFAUNzlYnz aqy brqfnIaf ivwc vI sFsdF dy bjt dy skYNzl bfhr afey hn ijs nfl ies pfsy vwl iDafn kyNdrq hoieaf hY. hux mfeIkl iegnysLIaf aqy aYn zI pI dy do sMsd mYNbrF ny  ikhf hY ik Auh smJdy hn ik knyzIan lok ies mfmly ivwc pfrdrsLqf cfhuMdy hn. iegnysLIaf ny ikhf hY ik Auh ies bfry afpxy kfks nfl ivcfr kr rhy hn ik dysL dy lok ijMLmyvfrI aqy pfrdrsLqf cfhuMdy hn.

          aYn zI pI dy aYm pI sRI pYt mfritn ny ikhf hY ik sFsd lokF dI ies iewCf sfhmxy aV nhIN skdy. AuhnF ikhf ik lokF nMU sFsdF `qy guwsy hox df pUrf hwk hY ijhnF ny afzItr jnrl sLIlf PryjLr nMU AuhnF dy KricaF df afizt krn dyx qoN ienkfr kr idwqf hY. torFto stfr nfl gwlbfq kridaF mfritn ny ikhf ik Auh aYsI pujIsLn nhIN lYxI cfhuMdy ijs nMU Auh jfiejL nf Tihrf skdy hox aqy AuhnF dy ies kQn ivwc pUrf vjLn hY. AuhnF kMsrvtv srkfr vloN lokF nfl kIqy pfrdrsLqf dy vfady `qy vI cot kIqI pr ieh mfmlf kMsrvtv pflsI df nhIN hY sgoN cfry rfjsI pfrtIaF vloN ies mfmly `qy apxfeI sFJI phuMc df hY jo lokF ny rwd kr idwqI hY aqy ijs nMU hux bdlxf jLurUrI jfp irhf hY. sMsd mYNbrF dy KricaF df afizt hr hflq ivwc afzItr jnrl hyT hoxf cfhIdf hY. knyzIan tYks pyarjL PYzrysLn dy zrYktr kYvn gfizt ny TIk hI afiKaf hY ik lok ‘gupq’ phuMc qoN nfrfjL hn.

-blrfj idEl

 


 

isafsq nMU gurdvfiraF `coN bfhr kwZxf hI pvygf!

          isafsq nMU gurdvfiraF ivcoN bfhr rwKx dI slfh koeI nvIN nhIN hY pr ieh slfh iek isafsqdfn Kud dyvy ieh iek nvIN gwl jLrUr hY. bIqy sLnIvfr nMU “bwl-iQMd” vloN gurdvfiraF dy pRbMD ivwc suDfr bfry rwKI geI mIitMg ivwc suJfE bhuq idwqy gey sn pr ies mfmly ivwc afKrI bulfry sRI hirMdr qKr ny isafsq aqy isafsdfnF nMU gurdvfiraF qoN bfhr rwKx dI gwl spsLt qOr `qy afK ky ‘isry dI slfh’ dy idwqI sI. sRI qwKr vloN AuTfey gey dovyN muwK nukqy bhuq kMm dy sn, iek Auprokq isafsq nMU bfhr rwKx df aqy dUjf sUby dy “nfn-pRfiPt kfrporyt aYkt” ivwc qbdIlI df jo AuhnF muqfibk plYinMg styj ivwc hY aqy lokF vfsqy afpxf pwK rwKx df shI mOkf hux hY.

          ikafs kIqf jf irhf hY ik sUbf srkfr nfn-pRfiPt sMsQfvF dy kMmkfj nMU vDyry pfrdrsLI bxfAux vfsqy ies aYkt ivwc qrmImF krygI aqy ieh vI XkInI bxfAux dI koisLsL krygI ik sUby dIaF nfn-pRfiPt sMsQfvF AuhI kMm krn ijhnF vfsqy Auh bxfeIaF aqy prvfn krvfeIaF jFdIaF hn. iewQy mslf isrPL iswKF dIaF Dfrimk sMsQfvF df nhIN hY sgoN sUby dIaF sfrIaF Dfrimk aqy smfj syvI nfn-pRfiPt sMsQfvF ies dy Gyry ivwc afAuNdIaF hn. aksr bhuq sfrIaF sMsQfvF  bhuq afsfnI nfl nfn-pRfiPt dy drjy hyT rijstr krvf leIaF jFdIaF hn jd ik AuhnF df afsLf kuJ hor huMdf hY. keI vfr ajyhIaF sMsQfvF dy kuJ lok iehnF dI dur vrqoN sLurU kr idMdy hn ijs df sMsQf dy bfkI lokF nMU pqf hI nhIN huMdf. ies leI kfnUMnI kusLlqf jLrUrI hY.

          ieh gwl Xfd rwKx vflI hY ik aPLgfinsqfn ivcoN PiVaf igaf nfbflg kYdI “Kfidr” aqy Aus df bfp sInIar Kfidr sfry pirvfr smyq “ieslfimk brdrhuwz” nfm dI smfj syvI sMsQf dy mYNbr sn aqy jd sInIar Kfidr pfiksqfn ivwc krfcI DmfikaF dy sbMD ivwc PV ilaf igaf sI qF Aus dy smrQk “ieslfimk brdrhuwz” dI guhfr lgf ky kYnyzf dy Es smyN dy pRDfn mMqrI sRI XF ikRqIaF df smrQn pRfpq krn ivwc kfmXfb ho gey sn. musilm votF dy leI llcfAuNdy kuJ sFsd mYNbrF dI isPLrsL kfrn sRI XF ikRqIaF ny afpxI pfiksqfn dI PyrI smyN pfik srkfr qoN Kfidr dI jld irhfeI dI mMg vI rwK idwqI sI ikAuNik sRI XF ikRqIaF nMU XkIn sI ik Auh “ieslfimk brdrhuwz” nfm dI smfj syvI sMsQf df kfrkun hY. pqf Es smyN hI lwgf sI jd 2001 dy amrIkI hmly ivwc Kidr pirvfr dy do lVky amrIkI POjF nfl twkr lYNdy PVy gey sn aqy ipCoN AuhnF df bfp iek amrIkI hmly ivwc pfiksqfn dy kbfielI Kyqr ivwc mfiraf igaf sI. hux ieh jwg jfxdf hY ik Kfidr pirvfr dy Esfmf ibn lfidn aqy al klfiedf nfl iswDy sbMD sn aqy “ieslfimk brdrhuwz” nfm dI smfj syvI sMsQf iek prdf hI sI.

          gurdvfiraF dI isafsI mMqv nfl vrqoN krn vfly aksr ieh bhfnf vrqdy hn ik iswKF df Drm aqy isafsq iek hY. jd ik ies ivwc Ekf hI koeI dm nhIN hY jy ajyhf hovy qF iswKF dI hr dysL ivwc ieko hI isafsI pfrtI hoxI cfhIdI hY. EhI lok afpxI Aulfd nMU aYm pI jF aYm pI pI bxfAux vfsqy hr ivcfrDfrf dI pfrtI dIaF lyHlVIaF kwZdy vyKy jf skdy hn. Bfrq aqy pMjfb ivwc vI Auh sLRomxI akflI dl dy sRLomxI kmytI `qy gLlby df ivroD krdy hn pr bfdl smrQkF nMU ies mfmly ivwc Drm aqy isafsq df iek hoxf bhuq iPwt bYTdf hY. kFgrsI smrQk srnf Brf, sLRomxI kmytI `qy afpxf glbf cfhuMdy hn jd ik awDI ku drjn guwtF ivwc vMzy hoey kwtVpMQI ies nMU afpxy glLby hyT krn vfsqy ivafkul ho rhy hn. Drm swB df iek huMdy hoey vI isafsq swB dI vwK vwK hY. isafsq qF KfilsqfnI kwtVpMQIaF dI vI vwK vwK sI aqy iehI kfrn sI ik iek vkq AuhnF dy jQydfr vI vwK vwK sn.

          mfmlf BfvyN muKDfrf dI rfjnIqI df hovy jF vwKvfdI rfjnIqI df, gurdvfry rfjnIqI df aKfVf nhIN bnx idwqy jfxy cfhIdy. sRI qwKr dI spsLt slfh aqy s: mwlIH dy smrQn qoN gwl awgy qurnI cfhIdI hY.

-blrfj idEl

 


ikwDr nMU iKskdy jf rhy hF?

          2 aprYl nMU iswK lihr sYNtr ivwc hoey ihMsk qkrfr aqy ies ivwc aMimRq dy icMnH vjoN pihnI ikRpfn dI hiQafr dy qOr `qy hoeI vrqoN kfrn, ies Gtnf df afm nfloN vwD cricq hoxf kudrqI hI sI. kuJ lok ies nMU ieMJ pysL krn dI koisLsL kr rhy hn ijs qrF ik muwKDfrf df mIzIaf jfxbuwJ ky iswKF dy mgr ipaf hoieaf hY. aprYl 17 dI srI dI ivsfKI pryz qoN iqMn ku idn pihlF ilbrl aYm pI sRI AuWjl dosFJ aqy bIsI dy aYm aYl ey sRI dyv hyar nMU idwqI geI DmkI muwKDfrf dy mIzIey dI pdfiesL nhIN sI aqy nf hI DmkI dyx vfly ivakqI nMU muwKDfrf dy mIzIey ny muafPLI mMgx qoN roikaf sI ijs nfl ivvfd jld smpfq ho skdf sI. lgdy hwQ muafPLI mMgxI qF dUr dI gwl, sgoN Pys buwk `qy sRI dosFJ nMU jldI qoN jldI jfnoN mfrn dI DmkI vI dy idwqI geI sI. BfvyN Auprokq dovF GtnfvF df sbMD ieko “DmkI-sors” nfl nhIN hY pr insLfnf Esy ivakqI nMU hI bxfieaf igaf sI aqy DmkI dyx vfly dovyN “sors” ieko iksm dI ivcfrDfrf nMU pRxfey hoey jfpdy hn. BfvyN Pysbuwk vflI DmkI df sors ajy sfhmxy nhIN afieaf pr Aus ny afpxy ivcfr DmkI ivwc pRgt kr hI idwqy sn.

          apRYl 14 dy afspfs torFto ivwc ieh Gusrmusr sLurU ho geI sI ik kuJ lok 25 aprYl vflI ivsfKI pryz ivwc EntyrIE dy pRImIar sRI zfltn mgMtI nMU muafPLI mMgy ibnF bolx nhIN dyxf cfhuMdy aqy AuhnF ieh mMg spsLt rUp ivwc ivsfKI pryz ajoijq krn vfilaF awgy rwK idwqI sI. kuJ idnF ivwc hI ies bfry aspsLt KLbrF vI kuJ pMjfbI pricaF ivwc pRkfsLq ho geIaF sn. ieh ivvfd ajy aMdr hI aMdr irwJ irhf sI ik 17 aprYl nMU srI pryz ivwc lgfeIaF geIaF qsvIrF df mfmlf iPr jLor PV igaf. aqy 18 aprYl nMU brYNptn dy gUrU nfnk sYNtr gurdvfry `c Gsmfx df XuwD hoieaf. iehnF sfrIaF GtnfvF vfsqy muwKDfrf dy mIzIey nMU ‘crcf’ krn df dosL dyxf srfsr glLq hY. aprYl 19 nMU gUrU nfnk sYNtr gurdvfry df pRbMD aqy ijMdry bdlx dI Gtnf, apRYl 20 nMU nvyN kmytI vloN pRYs kfnPrMs, aprYl 21 nMU iswK sipRcUal sYNtr ivwc iKcfE aqy puils `qy muwKDfrf dy mIzIey dIaF njLrF hyT do pYrll kmytIaF df cuxy jfxf, vwK vwK kmytIaF nfl sbMDq iswK afgUaF dIaF bcgfnf hrkqF df iswtf sI. iewQy ieh kihxf vI bxdf hY ik iswK siprcUal sYNtr ivwc 21 aprYl nMU cwl rhy zrfmy dy sfry pfqr AuWQy hfjLr nhIN sn. jo mOky `qy hfjLr sn AuhnF qoN ikqy vwD bfhr bYTy qxIaF iKwc rhy sn aqy qxIaF iKwcx vfilaF df sbMDq hor keI gurdvfiraF nfl sI qy ajy vI hY. brYNptn, iswK siprcUal sYNtr aqy izksI gurdvfry dy kysF ivwc iek pfsy qoN ieko kfnUMnI Prm df hoxf mihj iek sbwb nhIN hY aqy ieh gwl acMBy vflI nhIN hovygI jy kr BivK ivwc dUjI iDr df vkIl vI ieko Prm nfl sbMDq hI hovy.

          aprYl 22 dI sLfm nMU ivMzjLr gurdvfry dy adfqlI kys dI KLbr aMgryjLI mIzIey ivwc crcq hoeI ijs df mUl kfrn mYNbrisLp ivvfd dwisaf igaf sI jo mIzIey df iDafn ikRpfn `qy kyNdrq kr igaf.  hr gurdvfry dy JgVy dI jVH iksy nf iksy rUp ivwc ‘mYNbrisLp’ ivvfd hI jfpdf hY ikAuNik kbjLy vfsqy mYNbrisLp `qy kMtrol jLrUrI hY. mYNbrisLp `qy kMtrol ies nMU sImq krky, afpxy vwD mYNbr BrqI kr ky, horF nMU mYNbrisLp Pfrm nf dy ky, mYNbrisLp afny bhfny rwd krky jF afny bhfny BrqI krky, rwiKaf jf skdf hY.

          aprYl 23 nMU adflq ny gurU nfnk sYNtr gurdvfry df kMtrol  muV pRbMDkI iDr nMU dy idwqf sI ijs df KLbr bx jfxf kudrqI hI sI. aqy hux ies kys dI suxvfeI hQlf prcy pfTkF dy hwQF ivwc puwjx smyN meI 7 nMU cwl rhI hovygI. ieh vI afpxy afp ivwc iek KLbr hY ijs vfsqy muwKDfrf df mIzIaf ijMLmyvfr nhIN Tihrfieaf jf skdf.

          ajy izksI gurdvfry dy cwl rhy kys ivwc 14 apRYl df Auh PYslf muwKDfrf dI ingHf ivwc nhIN afieaf ijs ivwc pRbMDkI iDr dI ijwq hoeI hY aqy Auh golk dI mfieaf df 90 ku hjLfr zflr Krc ky hyTlI adflq vloN AuhnF isr inwjI rUp ivwc pfieaf 2 lwK zflr qoN vwD df Krcf muV gurdvfry isr pvfAux ivwc kfmXfb hoeI hY.

          EntyrIE dy pRImIar sRI zfltn mgMtI nMU 25 aprYl vflI pryz ivwc spsLt muafPLI mMgy ibnF nf bolx dyx dy mfmly ivwc qF muwKDfrf dy mIzIey nMU aYn afKrI mOky mfmUlI ijhf pqf lwg hI igaf sI pr meI 2 vflI pryz ivwc swdf qwk nf idwqf jfxf ajy sQfnk iswK BfeIcfry df aMdrUnI ‘sIkirt” hI bixaF hoieaf hY. aYm pI pI bIbI aMimRq mFgt aqy aYm pI bIbI ikRstI zMkn nMU awKoN pRoKy krn aqy zMkn nMU iksy axpCfqy iswK nOjvfn vloN mfltn gurdvfry ivwc apsLbd bolx df mfmlf vI ajy muwKDfrf qoN Cuipaf hI hoieaf hY. ijLkrXog hY ik iswK sipRcUal sYNtr ivwc bolidaF s: gurbKLsL isMG mwlIH vloN pRImIar mgMtI nMU nf swdy jfx df sKLq noits ilaf igaf sI.

          pRImIar mgMtI nMU swdf nf idwqy jfx ipwCy vI Es iDr df hI hwQ njLr af irhf hY ijhVI pRImIar qoN 25 aprYl qoN pihlF spsLt muafPLI dI mMg krvf rhI sI.  iswK kONsl nfl ies iDr dy kuJ ivakqIaF dIaF Gwto Gwt do mIitMgF vI hoieaF sn aqy hoeIaF EntyrIE gurdfvfrf kmytI nfl vI hoxgIaF. iswK BfeIcfrf iek sMsQf jF  do-cfr sMsQfvF qwk sImq nhIN hY aqy nf hI iswK BfeIcfry dI koeI iek kmytI numfieMdgI krdI hY jF kr skdI hY. iswK BfeIcfry aMdr vwK vwK isafsI ivcfr hoxy kudrqI hn aqy ieh hr iek df hwk vI bxdf hY. iswK BfeIcfrf qF Dfrimk Kyqr ivwc vI iek mwq nhIN hY. kuJ lokF vloN smuwcy BfeIcfry `qy afpxy ivcfr Tosx dI koisLsL krn iksy qrF vI jfiejL nhIN hY.                                    -blrfj idEl

 


ilKx-bolx dI afjLfdI ‘vMn-vya’ sVk nhIN hY!

          srI dI 17 aprYl dI ivsfKI pryz qoN pihlF sfbfkf mMqrI aqy ilbrl aYm pI sRI AuWjl dosFJ aqy AudfrvfdI ivcfrF vfly iswK KfmosL sn. ieh gwl Auh bfKUb jfxdy sn ik srI pryz dy pRbMDk afpxI rvfieq muqfibk kiQq sLhIdF dIaF qsvIrF iksy nf iksy Plot `qy jLrUr lgfAuxgy. iek hPqf pihlF Kflsf dIvfn sosfietI rOs strIt gurdvfry vloN vI pryz aXoijq kIqI geI sI jo rvfieq muqfibk ibnF iksy ivvfd dy sMpUrn ho geI sI aqy ies ivwc ajyhI koeI qsvIr, nfhrf jF BfsLx nhIN sI JfiVaf igaf. pRbMDkF  ny afpxf sfrf iDafn rvfieqI ivsfKI `qy hI kyNdrq rwiKaf sI ijs dI sLlfGf hoeI sI.

          srI pryz nMU ivvfd df kyNdr bxfAux vfsqy Auh pRbMDk hI ijLMmyvfr hn jo ies df aXojn kr rhy sn ikAuNik AuhnF dy hI iek aihm mYNbr ny sRI AuWjl dosFJ aqy sRI dyv hyar nMU ibnF iksy kfrn dy insLfnf bxfieaf sI. KfilsqfnI aksr ies qrk df sfhfrf lYNdy hn ik AuhnF nMU ilKx aqy bolx dI pUrI ajLfdI hY pr ieh Buwl jFdy hn ik ies ajLfdI ivwc iksy nMU iswDI jF aiswDI DmkI dyx df hwk sLfml nhIN hY. aqy Buwl ieh vI jFdy hn ik ivsfKI pryz mOky jd Auh lok nMU Kuwlf swdf idMdy hn qF iksy nMU ies qoN bfhr nhIN rwK skdy. ieh vwKrI gwl hY ik koeI afpxI mrjLI nfl sLfml hovy jF nf hovy, ieh hr iksy dI afpxI mrjLI hY.

          sRI AuWjl dosFJ aqy sRI dyv hyar dy Kfilsqfn bfry kI ivcfr hn, ieh AuhnF df afpxf hwk hY aqy iehnF ivcfrF dy aDfr `qy AuhnF nMU DmkI dyx df iksy nMU koeI hwk nhIN hY. bIsI dy pRImIar sRI gorzn kYNbl, PYzrl ilbrl afgU sRI mfeIkl iegnysLIaf aqy srI dI myar bIbI vfts df iehnF DmkIaF `qy ieqrfjL, pRbMDkF leI afpxy iek mYNbr dI gLlqI suDfrn vfsqy kfPLI hoxf cfhIdf sI, jo AuhnF bhuq ipwCoN jf ky suDfrn dI koisLsL kIqI vI, BfvyN ies nMU vrqy gey ‘sLbdF dy arQF df hyrPyr’ hI dwisaf.

          gwl eyQy KLqm ho jfxI sI jykr EntyrIE dy gurdvfiraF ivwc ihMsk GtnfvF nf vfprdIaF aqy muwKDfrf dy mIzIey dI njLr iswKF `qy kyNdrq nf huMdI. 2 aprYl vflI iswK lihr sYNtr vflI ihMsf BfvyN pihlF vfpr cuwkI sI pr ies dI crcf ajy cwl hI rhI sI ik srI vflf ivvfd BK ipaf. srI vflf ivvfd ajy BiKaf hI sI ik gurU nfnk iswK sYNtr brYNptn ivwc KUMn Krfbf ho igaf aqy iswK siprcUal sYNtr ivwc KUMn Krfby dy afsfr pYdf ho gey jo puils dy puKqf pRbMDF kfrn tlL igaf. ieh gwl vI BuwlxI nhIN cfhIdI ik iswK lihr sYNtr vflI ihMsf ipwCoN kuJ iswKF ny gurU nfnk iswK sYNtr ivvfd nMU rwJ ky hvf idwqI aqy jd ieWQy vI KUMn Krfbf ho igaf qF ies nMU “lihr sYNtr vflI Gtnf rMg ilafeI” afK ky ies nMU jfiejL TihrfAux dI koisLsL vI kIqI geI.

          mfmlf ies hwd qwk awpV ky vI KLqm hox vwl vD irhf sI jd Pys buwk `qy sRI Aujl dosFJ nMU mfrn dI DmkI dy idwqI geI ijs nfl crcf iek vfr iPr aftvf ivwc kYnyzf dy swqf dy gilafiraF qwk awpV geI. dysL dy pRmuwK afgUaF ny ies dI sKLq inMdf kIqI aqy puils ies DmkI dI qih qwk puwjx leI XqnsLIl ho geI.

          pihlF sRI AuWjl dosFJ aqy sRI dyv hyar nMU qy ipwCoN sRI dosFJ nMU idwqIaF geIaF DmkIaF dI kuJ KfilsqfnIaF ny BfvyN rsmI inMdf kIqI pr nfl hI sRI dosFJ aqy hor AudfrvfdI iswKF dy ivcfrF nMU afpxy njLly df insLfnf vI bxfieaf. ieAuN jfpdf hY ik KfilsqfnI ivcfrF vfly iswK afpxy afp vfsqy qF ilKx aqy bolx dI pUrI ajLfdI df hwk smJdy hn pr dUjy dy ies hwk nMU sImq krn vfsqy iswDIaF aqy aiswDIaF DmkIaF dyxf vI afpxf hwk smJdy hn.

          ajy muwKDfrf df mIzIaf aqy afgU ieh nhIN jfxdy ik AudfrvfdI iswKF nMU idwqIaF geIaF DmkIaF bIsI aqy Pys-buwk qwk hI sImq nhIN hn sgoN torFto dy kuJ ryzIE pRogrfmF `qy vI ajyhIaF DmkIaF sLryafm idwqIaF geIaF hn aqy ieh islislf ajy vI byrok jfrI hY. iek ajyhy ryzIE pRogrfm `qy qF “AuWjl dosFJ” vrigaF nMU blYk ilst krn aqy golI mfrn qwk dI DmkI vI idwqI geI hY. torFto ivwc qF ajyhIaF DmkIaF qoN torFto stfr dI rportr bIbI rvInf aOlK nMU vI bKisLaf nhIN igaf. ieh vwKrI gwl hY ik sQfnk puils ny iksy kfrn ajy ies pRqI awKF mIcIaF hoeIaF hn.

          iswK kwtVvfd nMU hvf dyx vfly lok iehnF GtnfvF `qy icMquq hox dI QF ies nMU “iswK sQfpqI” df Xuwg vI afK rhy hn. sRI AuWjl dosFJ dy ivcfrF df ivroD krn vfly ieh Buwl rhy hn ik ijs aglI pusLq nMU Auh ktwvVfd dI pfx pUry jI-jfn nfl cfhV rhy hn, Auh Bfrq dI pfcIdf smfijk bxqr dIaF guMjlF nMU smJx dy asmrQ hY. aqy ieh ‘hom-gron’ kwtVvfd iksy idn kYnyzf jF Es pwCmI dysL vfsqy hI ibpqf bx jfvygI ijs dI Auh pdfiesL hY.

          pMjfbI mIzIaf ivwc ajyhy lokF dI vI kmI nhIN hY jo vwKvfdI nf huMdy hoey vI afpxI PokI bwly bwly vfsqy kwtVfdIaF nMU KusL krn leI kwtVvfd aqy vwKvfd dI dwby sLbdF ivwc pRoVqf krdy hn. gol lwkVI vFg GuMmx vfly ieh lok mOkfpRsqI dI isKr hn aqy mOkf vyK ky dovyN pfsy GMum jFdy hn ijs nfl lokF ivwc ishqmMd ivcfr vtFdfry df glf Guwitaf jFdf hY.

          gwl ieh vI iDafn mMgdI hY ik pMjfb ivwc dihsLqvfd dy smyN  dOrfn pihlF AudfrvfdI iswKF aqy gYr iswKF nMU aishxsLIlqf ivwcoN AupjI ihMsf df insLfnf bxfieaf igaf sI qy iPr ihMsk lihr dy afgUaF ny iek dUjy `qy AuhI bMdUkF qfx leIaF sn jo kwl qwk isDFqk ivroDIaF nMU “soDx” df kMm bVy mfx nfl kr rhIaF sn. aprYl mhIny dOrfn torFto mhF ngrI dy gurdvfiraF ivwc vfprIaF ihMsk GtnfvF sfbq krdIaF hn ik ‘ihwk df EhI jLor’ vwKvfdIaF ny iek dUjy `qy vriqaf hY, ivvfd df kyNdr BFvyN dsm gRMQ sI jF iksy Dfrimk adfry `qy kMtrol df sI.

          ilKx aqy bolx dI afjLfdI “vMn-vya” sVk nhIN hY aqy nf hI dunIaF ny ies Xuwg ivwc DONs nMU pRvfn krnf hY. ivcfrF df vKryvF huMdy hoey swiBak ZMg nfl ivroD nMU pRvfn krnf iek pRvfxq asUl bx cuwkf hY ijs dI kdr krnI bxdI hY. gwl ieh vI ivcfrnXog hY ik awj qwk sRI AuWjl dOsFJ smyq iksy AudfrvfdI iswK ny, iksy ivcfrF dy ivroDI nMU nf DmkI idwqI hY aqy nf iksy POjdfrI hmly df insLfnf bxfieaf hY,  sgoN Eltf afp insLfnf bxdy af rhy hn. ilKx aqy bolx dI ajfLdI nMU bhfnf bxf ky vrqx vfilaF nMU cfhIdf hY ik Auh afpxy isDFqk ivroDIaF dI ilKx aqy bolx dI ajfLdI dI vI kdr krnI iswKx.

-blrfj idEl

 


afpUM shyVI ‘lok-sMprk’ afPLq!

          srI ivwc vwKvfd df smrQn krn vflI iDr dI Cqr Cfieaf hyT hr sfl ivsfKI pryz kIqI jFdI hY aqy ieh qkrIbn iksy nf iksy ivvfd df kfrn bxdI hI rihMdI hY. kdy ‘sLhId’ dws ky dihsLqgrdF dIaF lgfeIaF jFdIaF qsvIrF ivvfd df kfrn bxdIaF rhIaF hn aqy keI isafsI afgU ies pRyz df bfeIkft vI krdy rhy hn. bIqy sfl kiQq sLhIdF dIaF qsvIrF pryz qoN bfhr rwKIaF geIaF sn aqy AuhnF dI pRdrsLnI iek qMbU ivwc lgfeI geI sI.

          pRbMDkF vloN ieh ijLd krnf ky ajyhIaF qsvIrF aqy vwKvfdI pRcfr vfsqy ivsfKI pryz nMU vrqxf hI hY, iksy vI qrF jfiejL nhIN jfpdf. spsLt hY ik kuJ pRbMDk iehnF ivsfKI Dfrimk pryzF nMU rfjnIqI krn vfsqy vrq rhy hn. pRbMDk ieh vI jfxdy hn ik ivsfKI pryzF `qy jfx vfly afm iswK Dfrimk kfrnF krky phuMcdy hn aqy bhuiqaF dy ivcfr vwKdfvIaF nfl myl vI nhIN KFdy. vwKvfdI afpxI Kur cuwkI sfK kfrn hI ivsfKI smfgmF nMU afpxI rfjnIqI Born vfsqy vrqdy hn ikAuNik Auh jfxdy hn ik jy Auh vwKfvdI nfhry hyT koeI smfgm krn qF igxqI aksr iek sYNkVf vI nhIN twpdI.

          17 aprYl nMU hox vflI srI ivsfKI pryz qoN kuJ idn pihlF  vYnkUvr ivwc iek ryziE pRogrfm ivwc pryz dy iek pRbMDk ieMdrjIq isMG bYNs ny host dy svflF dy juvfb idMidaF ieh afK idwqf sI ik ies pryz vfsqy bIsI dy sfbkf pRImIar, kYnyzf dy sfbkf ishq mMqrI aqy ilbrl aYm pI sRI Aujl dosFJ aqy subfeI aYm aYl ey sRI dyv hyar nMU swdf nhIN idwqf igaf aqy lgdy hwQ ieh vI afK idwqf sI ik jy Auh afAux qF afpxI surwiKaf df pRbMD afp kr ky afAux.

          iek pMjfbI ryzIE `qy afKI ieh gwl pMjfbI BfeIcfry qwk sImq nf rhI aqy aMgryjLI pRYs qwk phuMc geI. jd vYnkUvr sMn aKLbfr ny sbMDq ivakqI nfl sMprk krky ies ibafn df spsLtIkrn aqy pRqIkrm mMigaf qF Aus ny lwgBwg afpxy ryzIE `qy idwqy gey ibafn nMU duhrf idwqf. aMgryjLI pRYs vfsqy ieh iek vwzI muwK sPLy dI KLbr bx geI aqy ieh bnxI jfiejL vI sI. bws iPr ieh jMgl dI awg vFg PYl geI. sRI dosFJ aqy sRI dyv hyar dovyN hI cuxy hoey numfieMdy hn ijhnF nMU ieh aiswDI DmkI idwqI geI sI ijs kfrn bIsI dy pRImIar sRI gorzn kYNbl aqy PYzlrl ilbrl afgU sRI mfeIkl iegnysLIaf ny srI ivsfKI pryz dy pRbMDkF qoN muafPLI mMgx dI mMg kIqI.

          pRImIar sRI gorzn kYNbl ny qF muafPLI nf mMgx dI sUrq ivwc ivsfKI pryz `qy nf puwjx df aYlfn vI kr idwqf pr pRbMDk iPr vI tws qoN mws nf hoey. pRImIar ny ies DmkI nMU knyzIan kdrF kImqF df Gor AulMGx krfr idwqf sI aqy ikhf sI ik asIN ies dysL ivwc asIN vwKry rfjsI ivcfrF dI ajLfdI dI kdr krdy hF pr ajyhIaF DmkIaF sfnMU pRvfn nhIN hn.

          PYzrl ilbrl afgU dI slfh dI vI srI pryz dy pRbMDkF ny koeI pRvfh nf kIqI. sRI mfeIkl iegnysLIaf ny afpxy ibafn ivwc ikhf sI ik “sfnMU ieh gwl sfPL hoxI cfhIdI hY ik asIN knyzIan BfeIcfiraF ivwc hr ihMsk aqy afqMkvfdI DmkI dI sKLq inMdf krIey. koeI pbilk aPLsr, ijs df iksy vI rfjnIqk pfrtI nfl sbMD hovy, Aus nMU aYsy pbilk smfgmF qoN bfhr nf rwiKaf jfvy aqy Aus nMU surwiKaf dI loV nf pvy.”

          iehnF kuJ lfeInF ivwc sRI iegnysLIaf bhuq kuJ kMm df afK gey sn aqy pRbMDkF dy kMnF `qy jUM srk jfxI cfhIdI sI. pr AuhnF pRvfh nf kIqI aqy iswtf ieh inkilaf ik pRImIar gorzn kYNbl ny ies pryz df bfeIkft kr idwqf. bfeIkft krn vfly pRImIar gorzn kYNbl iekwly nhIN sn, sgoN ieh iek aYm pI nMU Cwz ky smuwcy rfjnIqk BfeIcfry df bfeIkt bx igaf. swB pfrtIaF dy aYm pI, aYm aYl ey aqy subfeI qy PYzrl mMqrI ies pryz qoN dUr rhy. ijhVf aYm pI igaf Auh aksr hr vwKvfdI smfgm ivwc vyiKaf jFdf irhf hY.

          eyQy hI bws nhIN hY, srI dI myar bIbI izafn vfts nfKusL hox dy bfvjUd pryz `qy geI pr kiQq ‘sLhIdF’ aqy Kfilsqfn dy JMzy vflf Plot acfnk pRyz ivwc sLfml hox ipCoN bfhr cly geI. pryz df primt lYx smyN istI kONsl nfl ieh vfadf kIqf igaf sI ik ajyhf nhIN vfprygf pr pRbMDkF ny aYn mOky `qy afpxf ieh vfadf qoV idwqf. myar ny ieh aYlfn kr idwqf ik istI kONsl agly sfl ivsfKI pryz df primt rok vI skdI hY aqy iksy hor sMsQf nMU vI dy skdI hY.

          sRI AuWjl dosFJ ny afrsIaYmpI nMU ies DmkI dI qPLqIsL krn vfsqy bynqI kr idwqI sI aqy ieh vI afiKaf sI ik Auh bhuqy Dfrimk ibrqI dy ivakqI nhIN hn aqy ivsfKI pryz `qy nhIN jFdy aqy  nf hI AuhnF df jfx df koeI ierfdf sI. srI ivsfKI pryz df isafsI afgUaF ny bfeIkft kIqf aqy mIzIaf ny ies nMU pUrI aihmIaq nfl kvr kIqf. mIzIaf ny sbMDq afgUaF nMU afpxI glqI suDfrn vfsqy keI vfr sMprk kIqf pr Auh afpxI gwl `qy aVy rhy bws eynf ku ipwCy hty ik sbMDq pRbMDk dy kihx df ieh mqlb nhIN sI. “jy AuWjl aqy dyv afAuNdy hn qF afpxI surwiKaf dy afp ijLMmyvfr hoxgy” bhuq spsLt hY. jy sLbd eys qrF dy vrqy gey hn qF Prk AuNnHI iekI df hI ho skdf hY bhuqf nhIN ho skdf.

          hux jd pfxI isr qoN lMG igaf hY qF pRbMDkF ny kwcI ipwlI muafPI mMg vI leI hY ijs nMU sRI AuWjl dosFJ ny rwd kr idwqf hY. ieh “vyly df kMm aqy kuvyly dIaF twkrF” vflI gwl hY. spsLt hY ik sRI AuWjl dosFJ aqy sRI dyv hyar vwKry ivcfr rwKdy hn ies krky AuhnF nMU insLfnf bxfieaf igaf hY. kYnyzf ivwc bYT ky Bfrq ivwc hwkF dI vkflq krn vfly, kYnyzf ivwc vwKry ivcfr rwKx vfly dy hwk dI kdr krnI kd iswKxgy ieh iek bhuq vwzf svfl hY? vwKvfdI qy kwtVpMQI iswK ies ksvwtI `qy vfr vfr Pyhl hoey hn ijs df iswtf ieh inkilaf hY ik ijs iksm df DmkI Biraf vqIrf AuhnF df Kfilsqfn df ivroD krn vfilaF pRqI sI Auh hux AuhnF dy jIvn jfc df ihwsf bx igaf hY. hr kMm Dwky nfl krnf hI gurdvfiraF ivwc ihMsk vfrdfqF df kfrn bx igaf hY aqy hux Auh lV vI afps ivwc hI rhy hY.

          ryzIE rfhIN srI pryz dI jfxkfrI dyx aqy lokF nMU apIl krn jfx vfly swjx ny sRI Aujl dosFJ aqy sRI dyv hyar nMU afpxf insLfnf ikAuN bxf ilaf? jdik AuhnF df ijLkr qwk krn df koeI kfrn mjUd nhIN sI. ieh afpUM-shyVI ibpqf sI jo lok sMprk afPLq bx ky pysL afeI hY. asIN, sRI Aujl dosFJ aqy sRI dyv hyar nMU idwqI ies DmkI dI inMdf krdy hF aqy BfeIcfry nMU apIl krdy hF ik ies iksm dy vrqfry nMU rokx dy Auprfly kIqy jfx qF ik BfeIcfry dy aks nMU DuMdlf hox qoN bcfieaf jf sky.

-blrfj idEl

 


sLihrI coxF, nOkrIaF ivwc ZukvyN mOky mMgx df ZukvF smF!

          EntyrIE ivwc sLihrI coxF df mhOl grmf irhf hY aqy ijAuN ijAuN coxF nyVy af rhIaF hn hor AumIdvfr cox mYdfn ivwc af jfx dI sMBfvnf hY. ijhnF sLihrF jF vfrzF ivwc Gwt igxqI iPrikaF dI coKI igxqI hY AuhnF hlikaF jF sLihrF ivwc Gwt igxqI AumIdvfr vI afpxI iksmq ajmgfAux vfsqy mYdfn ivwc inwqr rhy hn. lokqMqrI pRIikRaf ivwc Bfg lYx vfsqy sLihrI coxF iek ZukvF pVfa hn ijhnF ivwc sPLlqf, AumIdvfr dI afpxI mihnq aqy lokF ivc sfK `qy ijLafdf inrBr krdI hY. PYzrl aqy subfeI coxF ivwc qF rfjsI pfrtI dI pUMC PV ky qiraf jf skdf hY aqy bhuqy ieMJ hI qrfk bxy hn. awj BfvyN Auh apxI ijwqy dy dmgjy ijs qrF mrjLI mfrn pr pfrtI dI nfmInysLn hiQaf ky hI bhuqy awgy lMGy hn. pr sLihrI coxF muwidaF `qy pkV aqy afpxI mihnq dI mMg krdIaF hn. hF iksy vfrz ivwc ivroDI pfisAuN bhuqy AumIdvfr hox kfrn keI vfr votF dy vMz ho jfx df lfB vI ho jfieaf krdf hY.

          PYzrl aqy subfeI pwDr `qy BfvyN Gwt igxqI BfeIcfry Kfs kr pMjfbIaF dI numfieMdgI afpxI vwsoN dy anupfq ivwc vwD hI hY pr sLihrI srkfrF dy Kyqr ivwc mfmlf ies dy Elt hY. brYNptn vrgy sLihr ivwc pMjfbI vwsoN 25% dy krIb dwsI jFdI hY aqy sfry iemIgrMt BfeIcfry 50% dy krIb hn pr numfieMdgI dy pwKoN bhuq ipwCy hn. ies Kyqr ivwc brYNptn, imsIsfgf aqy torFto vrgy sLihrF ivwc Gwt igxqI BfeIcfry hor numfieMdgI hfsl krn df hwk rwKdy hn pr ieh kuJ imhnq aqy kfblIaq nfl hI ho skdf hY iksy rfjsI pfrtI dI pUMC PVky qrnf sMBv nhIN hY.

          ijwQy sLihrI Kyqr dIaF srkfrF ivwc Gwt igxqI iPrikaF nMU hor numfieMdgI dI loV hY AuQy sLihrI Kyqr dIaF srkfrF dy aiDkfr Kyqr ivwc pYNdy vwK vwK ivBfgF ivwc nOkrIaF dy mfmly ivwc Gwt igxqIaF, Kfs kr rMgdfr Gwt igxqI iPrikaF dI hflq hor vI Ksqf hY. afl duafl inghf mfr ky vyKIey qF brYNptn vrgy sLihr ivwc ikMny ku srkfrI aiDkfrI jF istI stfPL rMgdfr iPrky nfl sbMDq ivKfeI idMdf hY? kI asIN kih skdy hF ik ieh abfdI muqfibk anupfqn shI hY jF shI dy nyVy qyVy hY? ibwlkul vI nhIN hY. ieh jLrUrI nhIN hY ik srkfrI Kyqr ivwc hr BfeIcfry nMU abfdI dy anupfq ivwc hI nOkrIaF idwqIaF jfx pr ieh jLrUrI hY ik smfj dy hr vrg nMU nOkrIaF ivwc ZukvyN mOky pRdfn kIqy jfx. ZukvyN mOky imlx dI sUrq ivwc hr vrg dy lok ieh nOkrIaF `qy syvf pRdfn krdy vyKy jfxgy BfvyN ik ies pRIikRaf nMU kuJ smF jLrUr lwgygf.

          srkfrI aqy arD srkfrI Kyqr dIaF bhuqIaF nOkrIaF afm nOkrIaF nfloN ikqy vwD qnKfh vflIaF huMdIaF hn qy ruqbf iehnF df vwKrf aqy vfDU huMdf hY. bIqy 35-40 sfl qoN BfrqI Kfs kr pMjfbI BfeIcfrf bhuqI igxqI ivwc kYnyzf ivwc visaf hY. hor iDafn nfl vyKIey qF bIqy 20-25 sflF ivwc igxqI ivwc coKf vfDf hoieaf hY. ies smyN dOrfn Bfrq qoN cMgI ividaf hfsl kr ky vI bhuq lok kYnyzf afx vwsy hn aqy jo pihlF ieQy vwsdy sn AuhnF dy bwicaF ny vI knyzIan skUlF ivcoN izgrIaF lY ky bhu igxqI BfeIcfry dy brfbr dI Xogqf hfsl kr leI hY. pr nOkrIaF dy mfmly ivwc ajy brfbr df ruqbf jF igxqI hfsl krn qoN sfzy lok ajy kohF dUr hn. bIqy sfl dy aMkVy dwsdy hn ik brYNptn ivwc ajyhy sLihrI aPsrF dI igxqI 170 hY ijhnF dI slfnf qnKfh iek lwK zflr qoN Aupr hY. awj qoN cfr ku sfl pihlF ajyhy aPLsrF dI igxqI 13 dwsI jFdI hY. ijs df Bfv hY ik srkfrI Kyqr ivwc qnKfhF ivwc vfDf vI coKf ho irhf hY pr Gwt igxqI iPrky dy kfbl lok vI ies df lfB AuTfAux dy mfmly ivwc ipwCy hn.

          jy brYNptn jF pIal Kyqr nMU aDfr bxf ky vyiKaf jfvy qF nOkrIaF dy mfmly ivwc brfbr dy mOky hfsl krn vfsqy bhuq kuJ kIqf jfxf bfkI hY. “Plfvr istI” dy qOr `qy jfxy jFdy brYNptn sLihr ivwc  jy muZly ijhy ivBfg vwl vyKIey qF sLihr dy “Plfvr ivBfg” nMU clfAux vfly lokF ivwc vI musLkl nfl hI koeI rMgdfr ichrf vyKx nMU imldf hY. sLihr dy mfl ivBfg ivwc qF sLfied iek vI AuWc ahudy `qy ibrfjmfn ivakqI pMjfbI, BfrqI, sRIlMkn jF pfiksqfnI ipCokV df nhIN hY.

          pIal puils vwl vyKIey qF aksr Gwt igxqI iPrikaF nMU puils ivwc BrqI hox vfsqy ikhf jFdf hY. abfdI dy bdl rhy rMg aqy bolIaF kfrn jLrUrI vI ho jFdf hY ik puils aqy kort kichrIaF dy stfPL ivwc sbMDq iPrikaF dy lok hox qF ik pulIisMg, amn kfnMUn, aqy sbMDq syvfvF afsnI nfl idwqIaF jf skx. vD rhy krfeIm aqy zrwgjL `qy kfbU pfAux vfsqy vI ies Kyqr ivwc pIal Kyqr dI vsoN dI bdl rhI qsvIr ivKfeI dyxI jLrUrI hY.

          pIal puils ivwc kFstybl dI pwDr `qy qF hux bhuq sfry rMgdfr aPsr vyKx nMU imldy hn pr jd ingfH AuWc aPsrF Kfskr sfrjYNt aqy stfPL sfrjYNt qoN AuWpr vfly ahuidaF `qy mfrI jfvy qF hflq ajy pqlI jfpdI hY. AuWc aPLsrF dy nfl nfl puils ivwc vI hor ivBfgF vFg keI spYsLl brFcF hn ijhnF ivwc homosfeIz, zItYkitv aqy PrFisk mfhr afid sLfml hn. iehnF spYsLl brFcf ivwc vI Gwt igxqI BfeIcfry dy lokF dI numfieMdgI ajy bhuq Gwt hY. ies df ieh mqlb nhIN hY ik sbMDq rMgdfr BfeIcfry dy lok iehnF ahuidaF dy ajy kfbul hI nhIN hY. kfblIaq nfloN ieh ZukvyN mOikaF dI Gft vwD jfpdI hY.

          sLihrI Kyqr dIaF coxF ajyhy sLihrI msly Aujfgr krn df vDIaf mOkf hY ijhnF ivwc pfrdrsLI qy ijMLmyvfr srkfr, tYksF ivc byqhfsLf vfDf rokxf, sLihrI srkfr dy KrcF ivwc ktOqI krnf aqy Kfs kr sLihrI Kyqr ivwc nOkrIaF dy ZukvyN mOky mMgx df ZukvF mOkf hY ijs df awj qwk pCVy BfeIcfiraF nMU lfB AuTfAuxf cfhIdf hY. ies nMU aPrmfitv aYksLn vI ikhf jFdf hY ijs nMU qyjLI nfl lfgU kIqy jfx dI loV hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #553, aprYl 16-2010

 


ivvfdF dy sLFqmeI hwl qoN ibnF gujLgfrf nhIN ho skdf!

hr Drm dy Dfrimk adfiraF `qy ajyhy lokF df glLbf huMdf hY ijhnF dy ivcfr sbMDq Drm dy sfDfrn ivakqIaF qoN vDyry kwtV huMdy hn aqy iswK Drm dy Dfrimk adfiraF ivwc vI ieh iek hkIkq hY. bhuqI vfr sbMDq Dfrimk afgUaF dI kihxI aqy krnI ivwc vI bhuq Prk huMdf hY. jd kdy koeI ihMsk Gtnf vfpr jFdI hY, ijvyN bIqy sLukrvfr nMU iswK lihr sYNtr ivwc vfprI hY qF ies df asr sfry sbMDq BfeIcfry dy aks `qy pYNdf hY. kOx kwtV ivcfrF df DfrnI hY aqy kOx nrm ivcfrF df DfrnI hY ies nfl koeI Prk nhIN pYNdf. muwK Dfrf dy mIzIey ivwc hoeI aqy hor rhI crcf df asr smuwcy BfeIcfry dy aks `qy pY irhf hY.

          ajyhIaF sMgIn GtnfvF muwK Dfrf dy mIzIey qoN lukfeIaF nhIN jf skdIaF aqy nf hI ajyhI koisLsL krnI jfiejL hY. ajyhIaF GtnfvF nMU Gtx qoN rokx dI ivvsQf krnI bxdI hY aqy ieh PrjL AuhnF afgUaF df hY ijhnF ivcoN keI ies duKdfiek Gtnf dy nfiek bx gey jfpdy hn.

          ivvfdF dy sLFqIpUrn hwl dI Gft iswK adfiraF aqy afgUaF dy Dur AuWpr qIk vyKx nMU imldI hY. bIqy sLukrvfr nMU GtI Gtnf dy kyNdr vwl vyiKaf jfvy qF rfgI pRo: drsLn isMG ies dy aYn kyNdr ivwc hY. BfvyN rfgI drsLn isMG afp AuWQy hfjLr nhIN sI pr sfrI Gtnf Aus dI sMBfvI hfjLrI aqy hfjLrI dy ivroD Edfly hI GuMmdI hY. aqy ieh GtnfkRm keI mhIinaF qoN jfrI sI jo Bfrq qoN XUrp dy rsqy rfgI drsLn isMG dy nfl hI kYnyzf qIk awpV igaf. ies vfsqy rfgI drsLn isMG nMU ijLmyvfr grdfn dyxf vI shI nhIN hovygf aqy rfgI nMU pMQ ivcoN Cykx vfly vI ies vfsqy iswDy qOr `qy ijMLmyvfr nhIN grdfny jf skdy. ies df asl kfrn ivvfdF nMU sFqmeI ZMg nfl hwl dI pRIikRaf dI axhoNd jfpdI hY ijs AuWqy “Bfvukqf” ny bldI `qy qyl pfAux df kMm kIqf hY. iswKF ivwc kiQq qOr `qy iswKI nMU bcfAux dI icMqf eynI qIbr hY ik asl ivwc ieh iswK kdrF kImqF df Gfx krn df kfrn bx rhI hY. sihxsLIlqf, ivcfr-vtFdrf aqy sUJ-bUJ qF KMB lgf ky Auz geI jfpdI hY.

          dsm gRMQ nMU pRvfn jF apRvfn krnf acfnk eynf vwzf aqy qurq hwl krn vflf muwdf ikvyN bx igaf? aqy ies nMU qurq hwl krnf eynf jLrUrI vI ikAuN hY? rfgI drsLn isMG jo ik iek ivcvfn mMny jFdy hn Kud afp bhuq sfl dsm gRMQ dIaF keI ilKqF df gfien krdy rhy hn ijhnF dI irkfrizMg awj vI iml skdI hY. hux AuhnF nMU iksy kfrn ieh ielhfm ho igaf ik dsm gRMQ dIaF ilKqF isK isDFq nfl mylL nhIN KFdIaF ies leI ies nMU rwd kr dyxf cfhIdf hY. rfgI drsLn isMG ieh ikvyN socdy hn ik jo ielhfm jF smJ AuhnF nMU acfnk af geI hY Aus nMU dunIaF dy hr iswK nMU qurq pRvfn kr lYxf cfhIdf hY jF ies df ielhfm AuhnF nMU vI ho jfxf cfhIdf hY?

          rfgI drsLn isMG ies bfry afpxf pwK rwK cuwky sn aqy AuhnF nMU ajyhf kr ky cuwp kr jfxf cfhIdf sI. iek ivcfr crcf iCV geI sI ijs nMU hor smF idwqf jfxf cfhIdf sI. jQydfr vydFqI vyly sRI akfl qKLq vloN ies ivvfd bfry hor itwpxIaF nf krn dI hfdfieq sLfied ies df sihj nfl hwl krn df ieko iek qrIkf sI. smuwcy iswK jgq qoN dsm gRMQ nMU qwtPwt apRvfn kr dyx dI afs rwKxf isafxp vflI gwl nhIN hY. ajyhy mfmilaF ivc jldbfjLI ivwc PYsly lYx nfl hor ivvfd pYdf huMdy hn ies leI ivcfr-crcf nMU lMbf smF idwqf jfxf jLrUrI huMdf hY. ajyhy mfmilaF `qy mfhrF nMU vI PYslf lYx vfsqy lMbf smF smF cfhIdf hY, afm lokF leI qbdIlI nMU pRvfn krn vfsqy qF ies qoN vI vwD smF cfhIdf hY.

          rfgI drsLn isMG vloN sRI akfl qKLq `qy pysL hox vfsqy apxfeI geI ivDI vI shI nhIN sI. jy Auh sRI akfl qKLq `qy cly hI gey sn qF pMj jQydfrF awgy pysL ho ky afpxf pwK rwKxf vDyry kfrgr iswD hoxf sI. rfgI drsLn isMG AuhnF lokF dy Zfhy cV gey jfpdy hn jo ivvfd KVy krnf hI asl iswKI smJdy hn. awj qIk bhuqy afm iswK qF dsm gRMQ bfry jfxkfrI hI nhIN sn rwKdy ik ies nfm df vI koeI gRMQ hY. iswKF dI bhuqI vwsoN pyNzU hY aqy sLfied hI pMjfb df koeI ipMz hovy ijs dy gurdvfry ivwc dsm gRMQ dI koeI bIV hovy. ieh dsm gRMQ dy ivroDI hI hn ijhnF ny dsm gRMQ nMU nfkfrn vfsqy ivwZI muihMm hyT dsm gRMQ nMU eynf pRcfiraf hY.

          ijwQoN qIk sRI akfl qKq dy aiDkfr Kyqr aqy kfrjsLYlI dy nuksdfr hox df svfl hY rfgI drsLn isMG qoN ieh puwCxf bxdf hY ik iehnF kiQq KfmIaF nMU dUr krn smyN AuhnF afpxI jQydffrI smyN KI Auprfly kIqy sn? AuhnF dI afpxI jQydfr vjoN inXukqI aqy kfrjsLYlI awj dy jQydfrF qoN ikvyN vwKrI sI?

          gwl pMQ KfrjI qIk awpVnI hI nhIN sI jykr rfgI drsLn isMG dsm gRMQ df aMnfH ivroD krn vflI iDr dy moiZaF `qy svfr nf huMdy. rfgI hurF nMU cfhIdf sI ik Auh ivroD sLurU ho jfx ipwCoN kIrqn krn dI ijLd nf krdy aqy mfmly nMU TMzf hox df vkq idMdy. Bfrq ivwc hoey ivroD ipwCoN XUrp, Kfs kr brqfnIaF ivwc hoey ivroD nfl rfgI jI dIaF awKF Kuwl jfxIaF cfhIdIaF sn aqy AuhnF nMU sMBfvI nuksfn qoN sucyq ho jfxf cfhIdf sI.

          ies Gtnf df asr smuwcy iswK jgq dy aks `qy hoieaf hY BfvyN ies ivwc dovF iDrF dy kuJ sO ivakqI hI Gtnf vflI jgfH hfjLr sn ijhnF ivwcoN sLfied JgVy vfsqy kuJ drjn ivakqI hI ijMLmyvfr hox. afpxy ivcfr iksy `qy Dwky nfl hU-bhU Tosx df jLmfnf lwd cuwkf hY aqy ieh gwl swB iDrF `qy lfgU huMdI hY. Dwky nfl afpxy ivcfr lfgU krn dI rIq dihsLqvfd aqy ktwVvfd dy smyN ivwc pRbwl hoeI sI ijs nfl nuksfn hI hoieaf sI.

          dsm gRMQ df ivvfd jldI hwl hox vflf nhIN hY aqy ivvfd smyN smyN hor vI pYdf huMdy rihxy hn. ivvfdF dy sLFqmeI ZMg nfl hwl qoN ibnF gujLfrf nhIN ho skdf aqy ivvfdF dy hwl vfsqy ajyhf qrIkf KiVaf jfxf cfhIdf hY ijs nfl smF BfvyN vwD lwg jfvy pr ajyhy nuksfn qoN bicaf jf sky ijs nfl iswKF dy aks nMU aFc afvy.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #552, aprYl 09-2010

 


sLihrIaF dy ihwqF dI rfKI krn `c nfkfm rhI brYNptn istI kONsl!

          imafrI sihq syvfvF dy mfmly ivwc brYNptn dy sLihrIaF nfl mqryeI mF vflf slUk kIqf jf irhf hY aqy sLihr ivwc 1000 lokF ipwCy isrPL 1 hspqfl bYWz hI AuplBd hY jd ik sUby dI aOsq 2[7 bYWz pRqI hjLfr vwsoN hY. awj qwk jo sUbf srkfr ivqkrf kr rhI sI Aus ivwc brYNptn istI kONsl afpxI mrjLI nfl ihwsydfr bx geI hY. istI kONsl ny afpxy Aus stYNz nMU bdl ilaf hY ijs anusfr lokF dI avfjL ivwc avfjL rlfAuNidaF sUbf srkfr qoN pIal mYmorIal hspqfl nMU pUry hspqfl dy qOr `qy Kohly jfx dI mMg kIqI jf rhI sI. hux brYNptn istI kONsl ny ibnF kfrn dwsy aMdrKfqy kIqy iksy aigafq vfady nMU pUrf krn vfsqy sUbf srkfr aqy ‘ilMn’ nfm dI sMsQf dI iewCF `qy duwgxy Puwl ByNt kridaF lokF dy lhU psIny dI kmfeI df 60 imlIan zflr pIal mYmorIal nMU iek aYNbUlytrI kyar kyNdr vjoN Kohlx vfsqy ydyx df aYlfn kr idwqf hY.

          lokF dIaF awKF ivwc QUV iCVkx vfsqy ajy vI ies nMU pIal mYmorIal hspqfl ikhf jf irhf hY jd ik asl ivwc ies nMU ijs rUp ivwc Koilaf jfxf hY Auh iek ‘vfk-ien kilink’ df ivsqrq rUp hI hovygf. ies `qy afAux vfly Krcy aqy ies ijLMmy dwsIaF jF rhIaF syvfvF vwl vyiKaf jfvy qF ieh iek “icwtf hfQI” hovygf jo Kfx nMU qF bhuq mMgygf pr ilwd qoN ibnF bhuqf kuJ nhIN dyvygf. pihlI PyjL ivwc ies `qy 420 imlIan zflr Krc afAuxgy pr ieh hspqfl nhIN hovygf ieh iek ‘aYNbUlytrI kyar kyNdr’ hI hovygf. hYrfnI ies gwl dI hY ik iek PyjL ivwc 420 imlian zflr Kircaf jfvygf `qy bxfieaf jfvygf aYNbUlytrI kyar kyNdr, iPr dUjI Pyj ivwc kI hovygf qy ikMnf Krc hovygf ieh qF Kudf hI jfxdf hY.

          brYNptn dy lokF nMU hnyry ivwc rwKx vfsqy sUbf srkfr, istI kONsl aqy ilMn sMsQf ny afpxI iqMn iDrI pfrtnrisLp kfiem kr leI hY. kI aqy ikvyN ho irhf hY ies sfrI pRIikRaf nMU pfrdrsLqf qoN kohF dUr rwIkaf igaf hY. “ilMn sMsQf” ijs nMU sfry kuJ df Durf bxf ky pysL kIqf jf irhf hY afopxy afp ivwc hI iek “gost” sMsQf hY ijs dI bxqr bfry lokF nMU kdy kuJ nhIN dwisaf igaf. pihlF sUbf srkfr ny nvF hspqfl pI-3 PfrmUly hyT nf bxfAux df vfadf kr ky coxF ijwqIaF aqy iPr vfadf qoV idwqf qy hspqfl bxfieaf pI-3 PfrmUly hyT hI ijs ivwc “KfxpIx vflI bFdrI” dI rUp ryKf lokF nMU nhIN dwsI geI. sUbf srkfr ny iPr brYNptn vfsIaF nfl pIal mYmorIal bMd nf krn df vfadf kIqf aqy Jwt qoV idwqf aqy ikhf ik hspqfl jLrUr KohlFgy, jLrf Tihr ky KohlFgy. coxF iPr ijwq leIaF aqy vafdf iPr qoV idwqf aqy hux afK rhy hn ik pIal mYmorIal KohlFgy pr KohlFgy iek “aYNbUlytrI kyar kyNdr” vjoN ikAuNik brYNptn nMU dUjy pUry hspqfl dI loV hI nhIN hY. “Kvfjy df gvfh zwzU” dy afKfx vFg srkfr dI gvfhI “ilMn” nfm dI sMsQf Br rhI hY. lok tYks idMdy hn aqy imafrI ishq syvfvF qoN swKxy hn pr “ilMn” vfsqy swB hwCf hY aqy hux istI kONsl vfsqy vI swB hwCf hI hY. iewQy ieh dwsxf jfiejL hovygf ik subfeI kMsrvtv afgU sRI itMm hUzk ny “ilMn” sMsQfvF nMU tuwtf hoieaf mfzl krfr idwqf hY aqy ies nMU cldf krn dI mMg kIqI hY.

          pihlF ikhf igaf sI ik “icwty hfQI” `qy 420 imlIan zflr Krc afeygf aqy sLihr ies df 10% dyvy pr hux istI kONsl ny ies qoN zyhZf kr ky 60 imlIan kwZ ky awgy rwK idwqf hY. ieh swB kuJ ho istI coxF dy sfl ivwc irhf hY jd istI kONsl nMU lokF dIaF votF dI loV hY. kONsl TIk socdI hY ik lok qF suqy hoey hn ies leI jo mrjLI hY krI jfE iksy ny kuJ nhIN bolxf. ijhnF ny lokF nMU dwsxf huMdf hY Auh iehnF afgUaF dI jyb ivwc hn qy bolI iehnF dI hI bolxgy. kI istI kONsl dws skdI hY ik sLihr dy iek aMgryjLI aKbfr nMU hr sfl aYzF dy rUp ivwc ikMnI mfieaf idwqI jFdI hY? aqy bfkI sfry mIzIaf adfiraF nMU rlf ky ikMnI idwqI jFdI hY? kI ies ipwCy ikqy lokF nMU pfrdrsLqf qoN dUr rwKx dI sfijsL qF nhIN hY?

          ihwsf kul 420 imlIan df 10% ikhf igaf aqy idwqf jf irhf hY 60 imlIan qy Auh vI bhuq afrm nfl iksy sLrq qoN ibnF. kwiZaf jfvygf ieh brYNptn dy lokF dIaF jybF ivwcoN, ikAuNik lokF ny ikhVf bolxf huMdf hY! hux qf ieh vI ikhf jf irhf hY ik ieh 60 imlIan sLihr vloN idwqy jfx vfly “mYNzytorI” (jLrUrI) ihwsy df awD hI hY Bfv lokF dIaF jybF kwt ky kul qF 120 imlIan ies arD hspqfl rUpI “icwty hfQI” dy iZwz pfieaf jfxf hY.

          ies kcmrV pRfjYkt dI pihlI PyjL nMU 420 imlIan zflr lgf ky 2015 qwk pUrf kIqf jfxf hY aqy iPr dUjI Pyj vfsqy lokF dIaF jybF nMU blyz lgf ky hor gwPLy idwqy jfxgy aqy dUjy Pyj 2024 ivwc pUrI kIqI jfvygI pr ieh hspqfl nhIN hovygf. 2024 qwk brYNptn dI abfdI ikMnI hovygI aqy pRqI hjLfr abfdI vfsqy ikMny hspqfl bYWz hoxgy? ieh svfl nf sLfied iksy ny puwCxf hY aqy nf iksy nMU juvfb dyx vfsqy socx dI loV hY. brYNptn istI kONsl sLihrIaF dy ihwqF dI rfKI krn ivwc pUrI qrF nfkfm rhI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #551, aprYl 02-2010

 


`84 dy duKFq `qy isafsq!

        ieh gwl duwK vflI hY iek pfsy 25 sfl bIq jfx `qy vI `84 dy duKFq dy pRmuK dosLIaF nMU sjLfvF nhIN idwqIaF jf skIaF aqy dUjy pfsy ies duKFq dy nfm `qy ajy vI isafsq KyzI jf rhI hY. jy sOVI isafsq  df gihrf pRCfvF nf huMdf qF `84 dy duKFq dy hflfq hI nhIN sn bnxy aqy jy sOVI isafsq df pRCfvF jfrI nf rihMdf qF dosLIaF nMU sjLfvF vI iml jfxIaF sn. `84 dy duKFq dy nfm `qy dysL dy nfl nfl ivdysL ivwc vI isafsq KyzI jFdI rhI hY pr hux ies isafsq ivwc kuJ ku ivdysLI isafsqdfn vI kuwd pey hn ijhnF dI awK votF `qy hY. hYrfnI dI gwl ieh hY ik iek gYr-iswK jo ajy kursI vfsqy AumIdvfr hI hY, vI ies isafsq ivwc kwud ipaf hY.

          jurmF ivwc adflqI kys sbUqF aqy gvfhIaF `qy aDfrq huMdy hn aqy BfrU hoey mujrm sbUqF nMU nsLt jF dbf ky dosL mukq ho jFdy hn.  `84 dy duKFq dy mfmly ivwc vI aYsf hI vfpiraf hY aqy vfpr irhf hY.  bIqy 25 sflF ivwc qwqy nfhry aqy ibafnbfjLIaF qF bhuq kIqIaF geIaF hn pr XojnfbwD ZMg nfl dosLIaF nMU dosLI sfbq krn vfsqy sbUqF aqy gvfhIaF nMU sMBfilaf nhIN jf sikaf. ‘iswKs Pfr jsits’ nfm dI jQybMdI ies dfavy nfl sfhmxy afeI sI ik ies df iek nukfqI pRogrfm `84 dy duKFq dy dosLIaF nMU Bfrq dy kfnUnM muqfibk sjLf dvfAuxf hY. ies jQybMdI ny ieh vI bhuq shI afiKaf sI ik adflqF ivwc sjLfvF dvfAux vfsqy sbUqF qy gvfhIaF df hoxf bhuq jLrUrI hY aqy ieh jQybMdI sbUq iekwTy krygI aqy ieh sbUq adflqF ivwc pysL krgI qFik dosLIaF nMU bxdIaF sjLfvF idwqIaF jf skx. ‘iswKs Pfr jsits’ df dfavf kfnMUnI lVfeI lVn df sI.

          ies jQybMdI ny ies insLny dI pRfpqI vfsqy keI aihm kdm vI cuwky aqy keI sbUqF qy gvfhIaF nMU kmlbMd krvfieaf. cMgf huMdf ieh sMsQf afpxy inrDfrq pRogrfm `qy hI awgy vDdI ikAuNik ieh pRogrfm ies sMsQf ny afp hI inrDfrq kIqf sI aqy ies nMU smrQn vI pRfpq hoieaf sI. ijLMdfbfd-murdfbfd krn, bfeIkft krn, ivKfvy krn, bMd krn aqy rYlIaF krn vfilaF dI bIqy 25 sflF qoN hI koeI kmI nhIN sI. kmI kfnUMnI ZMg nfl kfnUMnI lVfeI lVn vfilaF dI sI ijs Klfa nMU ies sMsQf ny Brn df pRogrfm bxfieaf sI. ‘iswKs Pfr jsits’ dy afgU BfvyN jo vI dfavy krn pr awj ieh sMsQf jo ik kfnMUnI lVfeI lV ky dosLIaF nMU sjLfvF dyx dy rsqy qurI sI, sfnMU insLny qoN Btk geI pRqIq huMdI hY. ros pRdrsLnF nMU BfvyN iensfPL rYlIaF hI afK lE, ieh kfnMUnI lVfeI dy dfiery qoN bfhr hn.

          bIqy 10 ku idnF qoN ‘iswKs Pfr jsits’ dy duafly ijhnF lokF aqy jQybMdIaF df glbf vyKx nMU imilaf hY AuhnF ivcoN bhuqy vwKvfdI ivcfrDfrf dy hn aqy AuhnF ies soc df pRdrsLn vI kIqf hY. ‘iswKs Pfr jsits’ dy afgU BfvyN ies qoN axjfxqf pRgt krn pr sfnMU ieh gwl ivKfeI idMdI hY ik vwKvfdI, kml nfQ dy ivroD nMU afpxI Kur rhI sfK nMU bhfl krn df “mOkf” smJdy sn. iehI kfrn hY ik keI vwKvfdIaF ny iehnF idnF dOrfn vwKvfd dy ivroDIaF iKlfPL qfhny imhixaF df islislf lgfqfr jfrI rwiKaf hY aqy ieh ajy vI jfrI hY. vwKvfd df ivroD krn vfilaF nMU vwK vwK nfvF nfl sMboDn kIqf jFdf irhf hY. jy vwKvfd nfl aishmq hoxf jF ies df ivroD krnf iswK ivroDI hoxf huMdf qF torFto dy afspfs Gwto Gwt iqMn lwK iswK vwsdf hY ijs ivcoN hjLfrF ny afpxf aslI iswK hoxf sfbq krn vfsqy iehnF ipwCy qur pYxf sI pr ajyhf nhIN hoieaf.

          ‘iswKs Pfr jsits’ dy afgU ieh dfavy vI krdy hn ik Auh mnuwKI hwkF vfsqy KVdy hn aqy kYnyzf mnuwKI hwkF dI kdr krn vflf dysL hY, afpxy POjI ies vfsqy aPLgfinsqfn ivwc sLhId krvf irhf hY  aqy ik kml nfQ dI PyrI vI knyzIan kdrF kImqF dy iKlfP hY ikAuNik AuhnF dy kihx muqfibk AuhnF kol kml nfQ dy kfql hox dy puKqf sbUq hn.  jd iewk ryzIE tfk sLoa mOky do kflrF ny iek sQfnk gurdvfrf sfihb ivwc iek prlok suDfr cuwky dihsLqgrd dI brsI mnfAux bfry svfl pwuiCaf ik kI ieh knyzIan kdrF kImqF dy anukUl hY? qF juvfb aDUrf aqy golmol imilaf. sLfied ‘iswKs Pfr jsits’ df numfieMdf spsLt gwl afK ky afpxy smrQkF nMU aYn isry `qy jf ky nrfjL nhIN sI krnf cfhuMdf jF sbMDq dihsLqgrd dy ipCokV qoN vfkPL nhIN sI aqy jF ho skdf hY ik Kud Aus df pRsMsk hI hovy. asIN ies bfry kuJ dfavy nfl nhIN afK skdy pr ieh sbMDq ivakqIaF aqy sMsQfvF df ‘dUhrf mfpdMz’ sfbq krn vfsqy kfPLI hY.

          asIN ‘iswKs Pfr jsits’ dI ies gwl nfl pUrI qrF sihmq hF ik adflqF ivwc sjLf dvfAux vfsqy sbUqF aqy gvfhF dI loV huMdI aqy iehnF dI axhoNd kfrn dosLI Cuwt jFdy hn jF PVy hI nhIN jFdy. keI vfr sbUqF dI Gft iksy srkfrI jF gYr srkfrI sfijsL df nqIjf ho skdI hY aqy keI vfr ieh mOky dI srkfrI msLInIrI dI axgihlI kfrn vI ho skdI hY. keI vfr jurm krn vfly sfjsLI eyny pwky aqy jQybMd huMdy hn ik Auh sbUqF vflI “BfP” bfhr hI nhIN inklx idMdy. ieh kuJ `84 dy duKFq ivwc hI nhIN vfpiraF sgoN kYnyzf ivwc vI 1985 ivwc vfpr cwukf hY aqy knyzIan lok ies sfry Bfxy nMU afpxIaF awKF sfhmxy vfprdf vyK cwuky hn.

          1985 ivwc do vwK vwK dihsLqgrd kfrvfeIaF ivwc 331 ivakqI mfry gey sn ijhnF ivcoN bhuq BfrqI ipCokV dy knyzIan sn. jfpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy hvfeI XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb ivwc do jpfnI kulI mfry gey sn aqy smF awgy ipCy ho jfx kfrn ieh bMb DrqI `qy Pt igaf sI. jy ikqy ieh eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt ivwc Pt jFdf ijvyN ik qPqIsLIaf eyjMsIaF df ivsLvfs hY ik ieh ies mMqv leI rwiKaf igaf sI qF sYNkVy hor bygunfh mOq dy mUMh ivwc jf pYxy sn. dUjf bMb jo awD asmfny Auzdy eyar eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt ivwc Pitaf sI, Aus ivwc amly smyq 229 byksUr mfry gey sn.

          awj qwk iehnF 331 kqlF ivwc isrPL iek swjx ieMdrjIq isMG irafq nMU hI sjLf hoeI hY. ieh gwl hor vI vjLn rwKdI hY ik irafq ny eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc afpxf rol kbUl kr ilaf sI BfvyN Aus ny ieh afK idwqf sI ik Aus nMU ieh igafn nhIN sI ik sbMDq bMb jhfjL suwtx vfsqy vrqy jfxy sn. hux ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kys ivwc 27 vfr JUT bolx dy dosLF df sfhmxf kr irhf hY.

          `84 dy duKFq df iensfPL Bfrq ivwc vI nhIN imilaf aqy `85 dy bMb kFz df iensfPL kYnyzf ivwc vI nhIN imilaf aqy dovF df mUl kfrn smyN isr puKqf sbUqF aqy gvfhF dI Gft hY BFvyN iehnF dI Gft dy kfrn dovF dysLF ivwc vwK vwK hn jF ho skdy hn.

          ieh gwl iblkul skUn dyx vflI nhIN  hY ik ikAuNik iek dysL ivwc iek kys ivwc iensfPL nhIN hoieaf ies leI dUjy dysL ivwc vI iensfPL nf imlx `qy qswlI pRgt kIqI jfvy. kqlF dI skyl vI dovF dysLF ivwc vwK vwK hY pr kql qF kql hI hY. 1985 dy eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc iensfP nf imlx df ijLkr asIN do kfrnF krky kr rhy hF pihlF ieh ik ajyhf kYnyzf vrgy ivksq aqy iensfPL pfsMd dysL ivwc vI vfpiraf hY aqy dUjf ieh ik kYnyzf ivwc ajyhy keI ivakqI hn ijhnF nMU ies bMb kFz dy dosLIaF bfry jF hor sbMDq sbUqF bfry jfxkfrI hY pr Auh KfmosL hn. kYnyzf dIaF qPLqIsLIaf eyjMsIaF ieh smJdIaF hn ik ajyhy ivakqI iswK vwKvfdI sMgTnF ivwc hn ijhnF nMU ies kFz dy dosLIaF dI jfxkfrI hY jF ijhnF df ies kFz ivwc iswD jF aiswDf hwQ ho skdf hY.

          ies sMBfvnf qoN vI ienkfr nhIN kIqf jf skdf ik BfrqI mMqrI kml nfQ dy ivroD ivwc ‘iswKs Pfr jsits’ dy smrQn ivwc juwty vwKvfdI sMgTnF ivwc jF ivakqIgq qOr `qy smrQn kr rhy kuJ ivakqI eyar ieMzIaf bMb kFz bfry koeI jfxkfrI rwKdy hox. iek byiensfPLI df ivroD aqy dUjI df smrQn jF Aus bfry KfmosLI dUhrf mfp dMz (zbl stYNzrz) hY. eyar ieMzIaf bMb kFz kYnyzf dy ieiqhfs ivwc awj qwk vfpiraf swB qoN vwzf dihsLqgrd kFz hY ijs `qy knyzIan lokF df keI sO imlIan zflr Krc af cuwkf hY.

          ‘iswKs Pfr jsits’ dy afgU BfvyN ies qoNN ienkfrI jF axjfx hox pr jLrf ku ipwCy ht ky vyiKaF “kfnUMnI lVfeI” aqy vwKvfd hux rldf (mrj huMdf) ivKfeI idMdf hY. jy ajy vI insLfnf iensfPL vfsqy “kfnMUnI lVfeI” hI hY qF ‘iswKs Pfr jsits’ nMU ieh iDafn rwKxf pvygf ik ieh sMsQf sihjy sihjy insLfny qoN iKskdI iKskdI iksy idn vwKvfdI gutF df sMG (kMnPzrysLn) hI nf bx jfvy.

-blrfj idEl

 


afpxy nfm nMU lfj nhIN lwgx idwqI mfieafvqI ny!

          bIqy somvfr nUM bhujn smfj pfrtI dI suprImo aqy X[UpI[ dI muwK mMqrI kumfrI mfieafvqI vloN pihnI geI kroVF rupey dI mflf dI KLbr Bfrq ivwc crcf df ivsLf bxI aqy ies dI gUMj agly idn Bfrq dI sMsd ivwc vI peI. lKnAU ivwc hoeI ies mhF rYlI ivwc mfieaf nMU pihnfieaf igaf “mfieaf df hfr” hjLfr hjLfr rupey dy nvyN aqy cmkIly notF nfl bxfieaf igaf sI. mfieafvqI ies mhF rYlI ivwc hYlIkptr duafrf phuMcI sI aqy styj dy njLdIk bYTy Kfs lokF nMU vI ies gwl df igafn nhIN sI ik “mfieaf df hfr” swcmuwc mfieaf dy notF df bixaF hoieaf hY. kuJ lok smJ rhy sn ik mfieaf df hfr ivdysLI cmkdfr PuwlF df bixaF hoieaf hY. ivroDIaF ny ies hfr dI kImq 51 kroV vI dwsI sI aqy iPr ies dI kImq 19-20 kroV vI dwsI geI. ieh vI KLbr hY ik pfrtI dy aMdrUnI Kulfsy hox kfrn nfrfjL hoeI bIbI mfieafvqI ny notF dI igxqI dI pusLtI krn vfly vfeI[ aYWn[ sLrmf nUM pfrtI ivwcoN kwZ idwqf hY.

          pqf lwgf hY ik dysL df afmdn kr ivBfg kroVF rupey dI mflf dI jFc ivc jut igaf hY aqy pfrtI nUM noits Byjx dI iqafrI kIqI jf rhI hY. pqf lfieaf jf irhf hY ik mflf ikwQoN afeI aqy ieMny pYsy iks ny idwqy? afmdn kr ivBfg dI jFc ivc XU pI dy kuJ mMqrIaF `qy vI gfjL izwg skdI hY. dUjy pfsy kFgrs dy jnrl skwqr aqy AuWqr pRdysL dy ieMcfrj idgivjy isMG ny mfieafvqI dI jfiedfd dI jFc krvfAux dI mMg kridaF ikhf hY ik mfieafvqI dI kul jfiedfd Aus dI afmdn dy jfxU soimaF qoN ikqy vwD hY ijs dI “mfnI lFizRMg” kfnUMn aDIn jFc hoxI cfhIdI hY. kroVF dy hfr dy rUp ivwc PMz lYx nMU “kflf DMn icwtf krn” df qrIkf vI dwisaf jf irhf hY. ies qoN ielfvf Bfjpf dy muK bulfry rvIsLMkr pRsfd ny mfieafvqI dI swdfm husYn nfl qulnf kridaF ikhf ik ierfk dy qfnfsLfh qoN bfad dunIaf dI ieh pihlI ivakqI (mihlf) hY jo afpxy ijAUNdy hI afpxIaF mUrqIaF lgvf rhI hY aqy notF dy hfr pihn rhI hY.

          15 mfrc nUM hoeI mhf-rYlI ivc krMsI notF dI mflf pihnx `qy AuTy Gmfsfn ipwCoN bhujn smfj pfrtI dy mMqrIaF aqy sMsd mYNbrF dI bYTk ivc muwK mMqrI mfieafvqI ny buwDvfr, 17 mfrc nUM muV 18 lwK rupey dy krMsI notF dI mflf pihn leI jF kih lE ik Aus nMU pihnfeI geI. afmdn kr ivBfg aqy ivroDIaF nUM krfrf jvfb idMdy hoey pfrtI dy vrkrF ny aYlfn kIqf hY ik “BYx jI” df hr vfr iesy qrHF krMsI notF dI mflf pihnf ky svfgq kIqf jfvygf. afs kIqI jf rhI  sI ik mfieafvqI mhf-rYlI ipwCoN AuWTy Gmsfn nUM sFq krn leI afpxy mMqrIaF aqy smrQkF nUM koeI inrdysL dyvyygI pr mItMg ivwc hoieaf ies dy aYn Elt.

          bYTk ivc lok inrmfx mMqrI nsImUdIn ny spwsLt ikhf ik ivroDIaF ny jo kihxf hY kih lYx, BYx jI df hr vfr notF dI mflf pihnf ky hI svfgq kIqf jfvygf. AunHF ikhf ik asIN ivroDIaF nUM jvfb dyx leI hI BYx jI df muV qoN notF df hfr pf ky svfgq kIqf hY. nfl hI AunHHF mIzIaf nUM vI lMby hwQIN lYNidaF ikhf ik jy mIzIaf mhf-rYlI ivc pihnfeI geI notF dI mflf dy mfmly nUM eynf nf AuCldf qF asIN ies qrHF dubfrf BYx jI df svfgq nf krdy. AunHF ikhf ik AunHF AuWqr pRdysL ivc bspf dy mMzlF nUM ivroDIaF df mUMh bMd krn leI iek-iek lwK rupey bYTk ivc ilafAux leI ikhf sI, ijs df 18 lwK rupey df hfr bxf ky BYx jI nUM pihnfieaf igaf hY.  mMqrI nsImUdIn ny ikhf ik BivwK `c vI pfrtI suprImo mfieafvqI nUM 'PuwlF dy hfr' dI QF 'notF dy hfr' pfey jfxgy. bspf dy sUbfeI iekfeI dy pRDfn svfmI pRsfd mOrIaf df kihxf hY ik nyqfvF nUM notF dy hfrF nfl, sony-cFdI dIaF mflfvF nfl qy iswikaF nfl qol ky snmfinq krn dI rIq kfPI purfxI hY aqy sfrIaF isafsI pfrtIaF ies ZMg nfl pfrtI PMz iekwqr krdIaF hn.

          lKnAU ivwc kIqI geI mhF rYlI ijs ivwc 20 lwK dI hfjLrI dwsI geI sI, nMU sLfihd dIaF mwKIaF ny vI kfPLI vKq pfieaf. dosL lgfieaf jf irhf hY ik iksy sLrfqI ny aYn mOky `qy rYlI vflI jgHf dy njLdIk lwgI miKafl CyV idwqI ijs ny styj nMU af Gyiraf ikAuNik styj AuWcI jgfH `qy sI aqy ies dualy zYkorysLn vfsqy Puwl lgfey hoey sn. mfieafvqI dI puils ies nMU ivroDIaF dI sfijsL smJ rhI hY aqy iek kys vI drj kr ilaf igaf hY ijs ivwc CyVI geI miKafl dI igxqI vI 2 lwK dy krIb dwsI geI hY.

          kumfrI mieafvqI ijs ny “dilq kI bytI” df nfhrf dy ky pRDfn mMqrI dI kursI `qy awK rwKI hoeI hY, lokF df DMn brbfd krn ivwc kdy koeI ksr bfkI nhIN CwzdI. XU pI dy grIb dilqF dI hflq suDfrn vfsqy srkfr dy vsIly vrqx dI QF mfieafvqI grIb dilqF dy ‘bryn-vfsL’ krn vfsqy afpxI pfrtI dy icMnH hfQI, afpxy aqy bfbU kFsLI rfm dy buwqF `qy kroVF rupey Krc cuwkI hY. mfieafvqI vloN huMdy lokF dI mfieaf dy ies Gfx nMU rokx vfsqy suprIm kort nMU vI dKLl dyxf ipaf sI pr mfieafvqI nUM ies nfl koeI Prk nhIN ipaf aqy Aus ny afpxf “mfieaf” df kMm brfbr jfrI rwiKaf hoieaf hY. mfieafvqI ny afpxy nfm nMU lfj nhIN lwgx idwqI aqy Aus ny sfbq kr idwqf hY ik Auh “dilq kI bytI” nfloN “mfieaf kI bytI” pihlF hY. mfieafvqI lokqMqr nMU BIVqMqr smJ ky vrq rhI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #549, mfrc 19-2010

 


brYNptn istI kONsl leI iemiqhfn df mOkf!

          ishq syvfvF, brYNptn ivwc iek vfr iPr kyNdrI muwdf bx ky AuBr rhIaF hn. awDy imlIan (pMj lwK) dI abfdI vfly ies sLihr ivwc isrPL iek hspqfl hY ijs ivwc qkrIbn 479 bYWz mrIjLF vfsqy AuplBd hn. brYNptn isivk hspqfl nINh pwQr rwKx dy smyN qoN hI ivvfd df muwdf irhf hY aqy ies ivwc AuplBd krvfey jfx vfly bYWzF dI igxqI vI lgfqfr bdldI rhI hY. hspqfl ivwc bYWzF dI kpYstI aqy AuplBd bYWzF ivwc vI vwzf aMqr bixaf hoieaf hY. kdy ikhf jFdf sI ik nvF hspqfl 700 qoN vwD bYWzF df hovygf aqy iPr igxqI Gtf ky 608 dwsI geI sI pr AuplBd awj qwk eyny vI nhIN krvfey gey.

          ies hspqfl nMU bnfAux `qy afAux vflf kuwl Krcf vI anumfn nfloN duwgxy qwk hoieaf sI aqy bnx qwk bYWzF dI igxqI vI Gt geI sI. hYlQ kulIsLn ny ies nMU mwudf bxf ky srkfr aqy hspqfl aiDkfrIaF qoN sfrI jfxkfrI muhweIaf krn dI mMg kIqI kIqI sI pr gwl iksy pfsy nhIN sI lwgI. pI-3 PfrmUlf ijs hyT ieh nvF hspqfl bxfieaf igaf sI vI awj qwk iek buJfrq hI bixaF hoieaf hY. pbilk-pRfeIvyt-pfrtnrisLp ijs nMU Coty rUp ivwc pI-3 ikhf jFdf hY, iek ivvfdgRsq PfrmUlf hY ijs df lgfqfr ivroD hoieaf hY.

          pI-3 df supnf BfvyN pihlF sUby dI smyN dI kMsrvtv srkfr nMU afieaf sI pr ilbrlF ny ies df sKLq ivroD kIqf sI. eynf hI nhIN ilbrlF ny coxF qoN pihlF ies nMU pUrI qrF rwd kr idwqf sI pr kursI sMBfldy sfr hI ies nMU lfgU kr ky afpxf cox vfadf qoV idwqf sI. dfavf BfvyN ieh kIqf igaf sI ik ies Pfrmuly ivwc soD kIqI geI sI pr soD kI sI aqy PfrmUlf drasl hY kI? ieh lokF nMU kdy vI dwisaf nhIN igaf aqy nf hI dwsy jfx dI AumId hY. bhuqy mfhr ies PfrmUly nMU iek nuksdfr aqy asPLl PfrmUlf smJdy hn ijs nfl pbilk dy pYsy df nuksfn huMdf hY.

          pI-3 hspqfl Kuwlx qoN pihlF srkfr vloN ieh dfavf aqy vfadf kIqf igaf sI ik brYNptn df purfxf hspqfl pIal mYmorIal bMd nhIN kIqf jfvygf pr iPr nvF hspqfl Kuldy sfr hI purxf bMd kr ky srkfr ny afpxf ieh vfadf vI BMg kr idwqf sI ijs nfl brYNptn vfsIaF nMU BfrI inrfsLf hoeI sI.

          nvyN hspqfl dIaF ishq syvfvF vI kuJ sfl, pihlF iek BKdf muwdf bx geIaF sn aqy kYnyzf dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr iksy hspqfl dIaF syvfvF qoN KPLf ho ky brYNptn ivwc lokF ny BfrI ros pRdrsLn kIqf sI ijs nfl hspqfl dy kuJ pRbMDk asqIPy dy gey sn jF bdl idwqy gey sn aqy hspqfl subfeI ingrfn hyT af igaf sI.

          ingrfn hyT nvyN hspqfl dIaF syvfvF ivwc suDfr dy Xqn kIqy gey aqy kuJ pRfpqI vI hoeI. pr pMj lwK dI abfdI dy sLihr ivwc iek hspqfl aqy 479 dy krIb AuplBd bYWz iek ajyhf mfmlf hY ijs dy hwl vfsqy AuplBd bYWzF dI igxqI dUjf hspqfl Kohl ky hI pUrI kIqI jf skdI hY. ies mOky brYNptn ivwc iek sLihrI ipwCy isrP iek hspqfl bYWz hI AuplBd hY jd ik sUby dI aOsq 2[7 bYWz hY. kYnyzf dy inAU brMjLivk sUby ivwc ieh aOsq 5[5 bYWz aqy novf skosLIaf sUby ivwc 4 bYWz hY. ijwQy iehnF dovF sUibaF dy mukfbly EntyrIE ivwc AuplBd bYWzF dI igxqI awDy qoN kuJ vwD hY AuQy brYNptn sLihr ivwc AuplBd bYWzF dI igxqI EntyrIE sUby dI aOsq nfloN qIjy ihwsy qoN kuJ vwD hI hY.

          subfeI srkfr ny hux purfxy pIal mYmorIal hspqfl nMU Kohlx vfsqy kul 420 imlIan zflr Krcxy hn pr ies nMU Kohilaf iek aYNbUlytrI kyNdr vjoN jfxf hY hspqfl vjoN nhIN Kohilaf jfxf. hux lokF nMU “hspqfl” Kohlx dy nfm `qy guMmrfh kIqf jf irhf hY. kuJ isafsI afgU lwCydfr BfsLf vrq ky lokF nMU Brmf rhy hn aqy kuJ Kuwl ky bolx qoN sLrmf rhy hn.

          aYNbUlytrI kyar syvf kYsI syvf hY? ieh vI iek Byd bixaF hoieaf hY. pIal mYmorIal ivwc Kuwlx vflf aYNbUlytrI kyar syvf kyNdr kI kI syvf dyvygf ieh vI spsLt nhIN kIqf jf irhf bws 420 imlIan dI rkm aqy brYNptn qoN ies df 10% Bfv 42 imlIan dy krIb vsUlx `qy hI sfrf jLor lgfieaf jf irhf hY. suixaF ieh vI igaf hY ik ies ivwc sInIar istIjn kyar df vI pRbMD hovygf. kI ieh sInIarjL kyNdr vI hovygf? aqy aYNbUYlytrI syvf kyNdr vI? Gwto Gwt iek gwl spsLt hY ik ieh mukMml hspqfl nhIN hovgf ijs dI brYNptn invfsI mMg krdy af rhy hn aqy ishq syvfvF dy mfmly ivwc ivqkry df isLkfr hn.

          ‘lokl hYlQ ieMtgrysLn nYWtvrk’ (iln) df rol vI bhuq inrfsLfjnk hY ijs muqfibk brYNptn nMU hor hspqfl bYWzF dI loV hI nhIN hY. ijhnF lokF ny aYmrjMsI srivs df kOVf suafd vyiKaf hY jF ijhnF nMU loVINdI srjrI vfsqy lMbI AuzIk krnI peI hY AuhnF dy ivcfr iln dy ibwlkul Elt hn.

          ieh gwl vI ivcfrn vflI hY ik ivlIam Eslr nfm dI sMsQf jo brYNptn isivk (nvF hspqfl), eItobIko hspqfl aqy pIal mYmorIal dI cflk hY, ieko smyN pbilk aqy pI-3 pRbMD hyT syvfvF pRdfn krdy smyN pbilk prs dI rfKI ikvyN krygI jF krdI hY? kI pIal mYmorIal ivwc AuhI syvfvF idwqIaF jxfgIaF ijhnF `qy isrPLL Krcf hI huMdf hovy aqy ijwQoN afmdn dI afs hovy Auh pI-3 ivwc idwqIaF jfx qFik pRfeIvyt iDr nMU pRfiPt cMgf hovy?

          ajyhy bhuq svfl hn aqy swB qoN vwzf svfl brYNptn vfsIaF leI subfeI aOsq dy afspfs bYWz muhweIaf krvfAux df hY. hux jd brYNptn istI kONsl qoN pIal mYmorIal nMU aflfH drjy dy mihMgy “vfk-ien kilMk” vjoN Kohlx vfsqy 10% Krcf mMigaf jf irhf hY qF brYNptn istI kONsl vloN lokF df 42 imlIan zflr dyx qoN pihlF subfeI srkfr qoN Gwto Gwt 42 svfl jLrUr puwCy jfxy cfhIdy hn.

          istI qoN 42 imlIan zflr dI PMizMg nf imlx dI sUrq ivwc pIal mYmorIal nMU iksy hor sLihr ivwc lY jfx dI DmkI vI bhuq gYr vfijb aqy gYr-ijLMmyvfrfnf DmkI hY ijs df ivroD kIqf jfxf cfhIdf hY. hux jd ieh mfmlf brYNptn istI kONsl dI mIitMg ivwc 31 mfrc nMU ivcfiraf jfxf hY qF ieh istI kONsl vfsqy iemiqhfn df mOkf hY. istI kONsl sLihr dy lokF dy ihwqF ivwc KVdI hY jF isafsI pYNqVybfjLI apxf ky lokF dy ihqF nMU kurbfn krdI hY ieh 31 mfrc nMU sfhmxy af jfvygf.

          ieh isivk coxF df sfl hY aqy coxF isrPL 7 ku mhIny hI dUr hn. mjUdf istI kONsl aqy kONsl ivwc puwjx dy hor cfhvfn ies muwdy `qy prKy jfxy hn. prKy Auh subfeI afgU vI jfxy hn jo brYNptn dy lokF dIaF votF qF cfhuMdy hn pr sLihrIaF dy ihwqF dI rfKI mOky pfsf vwt ky afpxI hfeI kmFz dy hukmF vwl Jfkdy hn.

-blrfj idEl

 


pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG df sfAUdI arb dOrf

          bIqy hPqy Bfrq dy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG sfAUdI arb dy srkfrI dOry `qy gey sn ijwQy AuhnF df bfdsLfh Kfild kOmFqrI hvfeI awzy `qy inwGf aqy byimsfl svfgq kIqf igaf sI. sPLfrqI rvfieq (protokol) nUM qoVidaF sfAUdI arb dy bfdsLfh abduwlf ibn abduwl ajIjL afpxy iqMn BrfvF aqy smuwcI kYbint smyq hvfeI awzy `qy mnmohn isMG dy svfgq leI phuMcy sn.

          sfAUdI arb iek ieslfimk dysL hY aqy aksr pfiksqfn df krIbI dosq smiJaf jFdf hY. ieh bIqy 26 sflF ivwc iksy BfrqI pRDfn mMqrI dI pihlI sfAUdI arb PyrI sI. sfAUdI arb dy bfdsLfh abduwlf sfl 2006 ivwc Bfrq Xfqrf `qy afey sn aqy bfdsLfh abduwlf dI Bfrq PyrI ipwCoN pRDfn mMqrI dI sfAUdI arb dI Xfqrf df pRogrfm lgBg cfr sfl ipwCoN bixaf hY. zf: mnmohn isMG df sfAUdI arb ivwc lf-imsfl svfgq aMqrrfsLtrI pwDr `qy Bfrq dy vwD rhy pRBfv aqy zf: mnmohn isMG dy siqkfr df pRqIk hY.    

sfl 2006 ivc bfdsLfh abduwlf dI Bfrq PyrI ipwCoN dovF dysLF ivckfr AUrjf Kyqr ivwc sihXog kfPI viDaf hY aqy sfl 2008 ivc sfAUdI arb dI Bfrq nUM brfmd eIrfn qoN vI awgy lMG geI hY aqy ieh Bfrq nUM kwcy qyl splfeI krn vflf muwK dysL bx igaf. sfAUdI arb ny ikhf hY ik Auh Bfrq nUM slfnf kwcy qyl dI cfr kroV mItrk tn dI splfeI krygf ijs nfl Bfrq dy qyl soD kfrKfinaF dI vD rhIaF loVF dI pUrqI krn ivc mdd imlygI. ieh Brosf pYtrolIam qy kudrqI gYs bfry mMqrI murlI idEVf dI sfAUdI arb dy kudrqI gYs qy pYtrolIam mMqrI alI ibn iebrfhIm al-inafmI ivckfr hoeI mItMg dOrfn idwqf igaf. ieMJ sfAUdI arb Bfrq nMU kwcy qyl dI splfeI duwgxI kr dyvygf ijs dI Bfrq dI pRPulwq ho rhI afriQkqf nMU sKLq loV hY.

          sfAUdI arb Bfrq df cOQf sB qoN vwzf vpfrk BfeIvfl bx igaf hY aqy dovF pfisaF qoN slfnf lwgBwg 25 arb zflr df vpfr huMdf hY. PyrI dOrfn zf[ mnmohn isMG ny ikhf ik KfVI dy dysL hryk Kyqr ivc sfzy kudrqI BfeIvfl hn. KfVI sihXog kONisl dy hryk dysL ivc sB qoN vwD igxqI `c BfrqI vsy hoey hn. sfnUM vpfrk kfrobfr smuwcy Kyqr ivc iml ky krnf cfhIdf hY. sfAUdI arb ivc 18 lwK BfrqI rih rhy hn. pRDfn mMqrI ny ikhf hY ik dovF iDrF nUM iswiKaf aqy muhfrq ivkfs vrgy nvyN KyqrF ivc sihXog dI sMBfvnf df vI pqf lfAuxf cfhIdf hY ijnHF dI dovyN dysLF leI muZlI mhwqqf hY.

          sfAUdI cYNbr afP kfmrs aqy ieMzstrI dI kONisl ivKy vpfrk nyqfvF nUM sMboDn kridaF zf: isMG ny ikhf ik asIN mOjUdf smyN smfijk qbdIlI dy dOr ivwcoN gujLr rhy hF. ipCly kuJ sflF dOrfn sfzI afriQk ivkfs dr 9 PLIsdI rhI hY. ivsLv dI dUsrI sB qoN qyjL afriQkqf Bfrq kol vwzI nOjvfn sLkqI aqy vwzf bfjLfr hY. sfAUdI arb dy AudmIaF nUM Bfrq ivc invysL krn df swdf idMdy hoey pRDfn mMqrI ny ikhf ik Bfrq ivc invysL dy vwzy mOky hn aqy Bfrq ivwc Tos aqy nvInqm inwjI Kyqr hY. ipCly sfl ivsLv afriQk sMkt aqy dysL ivc mOnsUn dI bfrsL Gwt pYx kfrn Bfrq dI ivkfs dr nUM Dwkf lwgf hY pr hux inrmfx Kyqr ivc ivkfs nfl moVf pYx dy sMkyq iml rhy hn.

          zf[ mnmohn isMG ny ikhf ik BfrqI kMpnIaF sfAUdI arb dy qyl aqy gYs Kyqr dy pRfjYktF ivc sLmUlIaq krn leI pUrI qrHF sfjo sfmfn aqy qknflojI nfl lYs hn. bfdsLfh abdulf ibn abdul ajLIjL al sOd nfl gwlbfq krn qoN pihlF AunHF ikhf ik sfnUM sfP suQrI qknflojI aqy sFJy sihXog nfl nvyN aqy nivafAuxXog AUrjf dy Kyqr ivc nvIN BfeIvflI kfiem krnI cfhIdI hY.

          sfAUdI arb ny ikhf hY ik sfAUdI vpfrIaF nMU Bfrq dy mltIpl vIjLy idwqy jfxy cfhIdy aqy AuhnF nMU afpxy Coty aqy mwD vrgI vpfrk adfry pRPulq krn vfsqy BfrqI mdd dI loV hY.

          ies dOry dOrfn Bfrq aqy sfAUdI arb ny hvflgI sMDI smyq 10 smJOiqaF nUM aMiqm rUp idwqf hY. pRDfn mMqrI ny bfdsLfh abduwlf abdul ajLIjL alI sOd nfl mulfkfq smyN aPgfinsqfn ivclI siQqI aqy awqvfd dy Kqry smyq vwK-vwK KyqrF `c sihXog bfry ivcfr vtFdrf kIqf. dovF dysLF ny awqvfd nMU dunIaF dI amn sLFqI vfsqy KLqrf qslIm kIqf.

          Bfrq dI sfAUdI arb ivwc ienvYstmYNt 2 iblIan zflr qwk puwj geI hY aqy Bfrq 500 dy krIb sFJy pRfjYktF ivwc BfeIvfl hY.  kwcy qyl df mwqpUrn splfier hox dy nfl 18 lwK BfrqIaF dIaF syvfvF `qy inrBr aqy AuhnF nMU rujLgfr dyx vflf dysL Bfrq vfsqy bhuq mhwqqf rwKdf hY. zf: mnmohn isMG dI ies PyrI nfl Bfrq aqy sfAudI arb sbMDF ivwc hor nyVqf afeI hY ijs nfl dovF dysLF nMU lfB hovygf. aMqr rfsLtrI pwDr `qy vI dovF dysLF ivckfr sihXog vDygf.

          bIqy sfl amrIkf dI PyrI smyN lf-imsfl svfgq qoN bfad sfAUdI arb dI sPl Xfqrf nfl zfktr mnmohn isMG dI sKLsLIaq hor vI cmkI hY. 'rIzrj zfiejYst' rsfly vwloN krvfey gey iek srvyKx ivwc pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG nUM Bfrq df sB qoN vwD BrosyXog rfjnIqk dwisaf igaf hY. zf: mnmohn isMG dI igxqI dunIaF dy cotI dy nyqfvF ivc kIqI jFdI hY jo Bfrq aqy iswKF, dovF leI hI bhuq mfx vflI gwl hY. jI-20 isKr sMmyln ies sfl torFto ivwc hox jf irhf hY ijs ivwc zf: mnmohn isMG sLfml hoxgy aqy ieh sQfnk ieMzo-knyzIan BfeIcfry vfsqy bhuq mfx vflI gwl hovygI.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #547, mfrc 05-2010

 


qfilbfnI dihsLq, Dfrimk kwtVvfd dI isKr!

          pfiksqfn ivwc qfilbfn ieslfimk kwtVpMQIaF ny kihr mcfieaf hoieaf hY aqy AuhnF dI qfkq idn bf idn vD rhI hY. aPLgfinsqfn aqy pfiksqfn ivwc amrIkf aqy sihXogI dysLF dIaF POjF dI mjUdgI dy bfvjUd vI qfilbfn kwtVpMQIaF nMU Twl nhIN pfeI jf skI.  ivdysLI dbfE hyT pfiksqfnI POj vloN aPLgfn bfrzfr dy njLdIk ivwZI geI POjI muihMm vI qfilbfn nMU kfbU krn ivwc asPl rhI hY.

          pfiksqfnI srkfr aqy POj, qfilbfn kwtVpMQIaF nMU amrIkf qoN mflI aqy POjI mdd pRfpq krn vfsqy bhfny vjoN vrq rhI pRqIq huMdI hY. jy qfilbfn kwtVpMQI KLqm kr idwqy jFdy hn qF hor POjI aqy mflI mdd mMgx df koeI bhfnf nhIN rih jfvygf. aqy jy qfilbfnF dy iKlfPL koeI kfrvfeI nf kIqI jfvy qF amrIkf mdd nhIN dyvygf aqy bhuq qfkqvr hoey qfilbfn pfiksqfn `qy kbjLf vI kr skdy hn ies leI qfilbfn nMU kdy kdy kuwtdy rihxf aqy KLqm vI nf krnf pfiksqfnI POj, KuPIaf qMqr aqy srkfr dI afpUM shyVI mjbUrI bx igaf hY.

          iswtf ieh inkl irhf hY ik pfiksqfn ivwc afey idn bMb Dmfky aqy afqmGfqI hmly huMdy hn ijhnF ivwc hr mhIny sYNkVy byksUr sLihrI afpxIaF jfnF gvF bYTdy hn. srkfr js kfrvfeI krdI hY qF lokF nMU sLFq rwKx aqy ivdysLI qfkqF df mUMh rwKx vfsqy hI krdI hY, qfilbfn kwtVpMQIaF dy mukMml Kfqmy vfsqy nhIN krdI.

          qfilbfn kwtVpMQI pfiksqfn dIaF Gwt igxqIaF vfsqy hor vI mfrU sfbq hoey hn. pfiksqfn dy iswK, ihMdU aqy eIsfeI qfilbfnF qoN KOPLjLdf hn aqy afpxy Gr bfhr Cwz ky jF qF pfiksqn Cwz rhy hn  aqy jF pfiksqfn ivwc hI kuJ surwiKaq QfvF `qy jF rhy hn. isrPL pfik ihMdU, iswK aqy eIsfeI hI qfilbfnF qoN BYBIq nhIN hn hux qF pfiksqfn dy aihmdIaf muslmfn aqy sLIaf muslmfn vI qfilbfn kwtVpMQIaF qoN zrdy hn aqy aksr hmilaF df isLkfr huMdy hn. qfilbfn kwtVpMQI suMnI muslmfn hn aqy dihsLqgrd sMgTn al kfiedf dy gurBfeI hn. al kfiedf aqy ies df afgU Esfmf ibn lfidn suMnI muslmfnF ivwc hor vI kwtVpMQI smJy jFdy vhfbI sMprd nfl sbMDq hn jo gYr vhfbIaF nMU Kfils muslmfn nhIN smJdy aqy gYr muslmfnF nMU qF brdfsLq krn vfsqy vI iqafr nhIN hn.

          al kfiedf ny BfvyN amrIkf aqy pfiksqfn dI KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI dI mdd nfl Es smyN qfkq PVI sI jd amrIkf vloN aPLgfinsqfn ivwc sovIaq rUs nMU hrfAux vfsqy mujfhdIn pYdf kIqy gey sn. pr qfilbfn isDy qOr `qy pfik KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI dI pYdfvfr hn ijs ny sovIaq rUs dy aPLgfinsqfn ivwcoN  cly jfx ipwCoN qfilbfn nMU ies hwd qwk mdd idwqI ik aPLgfinsqfn dy bhuqy ihwsy `qy  qfilbfn kwtVpMQIaF df kbjLf ho igaf.

          qfilbfnF dy rfjkfl ivwc hI Bfrq df hvfeI jhfjL agvfh kr ky aPLgfinsqfn dy sLihr kMDfr ivwc Auqfiraf igaf sI, iek suafrI df kql kr ipwCoN BfrqI jylL ivwc kYd dihsLqgrdF nMU jhfjL Cwzx bdly irhfa krvf ilaf igaf sI. qfilbfnF dy rfjkfl ivwc hI bymIafn sUby ivwc phfVF nMU qrfsL ky bxfey gey hjLfrf sfl purfxy mhfqmf buwD dy buwq bfrUd nfl Auzf idwqy gey sn.  iehnF klf ikrqF nMU bcfAux vfsqy dunIaF Br dIaF apIlF df qfilbfnF `qy koeI asr nhIN sI hoieaf. qfilbfnF dy rfjkfl ivwc hI aPLgfinsqfn dy ihMduaF aqy iswKF nMU afpxy GrF dy drvfjLy aqy afpxy srIr `qy gYr-muslmfn hox dy icMnH vjoN rMgdfr kwpVf bMnx df hukm cfiVHaf igaf sI aqy keI sLihrF ivwc murdy PUkx `qy pfbMDI lgf idwqI geI sI. iswtf aPLgfinsqn ivwcoN lwKF ihMduaF aqy isKF dy AujfVy ivwc inkilaf aqy hux qfilbfn ieiqhfs nMU pfiksqfn ivwc iPr duhrf rhy hn.

          qfilbfnF dy rfjkfl ivwc hI aPgfn bwcIaF aqy aOrqF `qy GrF ivwc iekly bfhr inklx, nOkrIaF krn, GrF qoN bfhr kMm krn aqy skUlI ividaf hfsl krn `qy pfbMdI lgfeI geI sI. qfilbfnF dy rfjkfl ivwc hI aPLgfinsqfn ivwc ryzIE, tIvI, iPLlmF, gfxy, imAUijLk, nwcx, gfAux afid `qy pfbMdI lgfeI geI sI. eyQy hI bws nhIN mrdF nMU dfhVIaF kwtx aqy Puwtbfl vgYrf Kyzx vfsqy vI inkrF pfAuxf ivvrjq kr idwqf igaf sI.

          kdy ies iksm dI Drm aDfirq kwtVpMQI lihr BfrqI pMjfb ivwc vI pYdf hoeI sI ijs ny Bfrq qoN vwK hox vfsqy eysy iksm dy jLulm df shfrf ilaf sI ijs ivwc PrOqIaF aqy kql afm huMdy sn. smfj suDfr dy nfm `qy Kfs iksm dy kpwVy pihnx jF nf pihnx dy hukm vI cfhVy gey sn. pr pMjfb ivwc jd lok qMg af gey sn qF aMq nMU ies lihr nMU PYslfkun hfr dy idwqI geI sI.

          hux pfiksqfn ivwc vI lokF dy mUz ivwc kuJ qbdIlI vyKx nMU iml rhI hY. amrIkf vloN srhwdI Kyqr ivwc dihsLqgrdF `qy bhuq sfry  zron hmly kIqy jf rhy hn ijhnF df sLurU ivwc bhuq ivroD ho irhf sI.  iehnF hmilaF ivwc afm lokF df vI aksr glqI nfl nuksfn ho jFdf hY ijs df lfB AuTf ky qfilbfnF dIaF PrMt sMsQfvF aksr amrIkf iKLlfPL ros ivKfvy krdIaF sn. hux jd pfik lokF ny qfilbfn kwtVvfd df mnhUs ichrf vyK ilaf hY qF ajyhy ros mujLfhiraF ivwc kmI af geI hY. hr dysL aqy hr Drm ivwc hI kuJ kwtVpMQI lok huMdy hn pr qfilbfn Dfrimk kwtVvfd dI isKr hY ijs qoN iensfnIaq nMU KLqrf hY.

          qfilbfn kwtVvfd qoN pfiksqfn dI hoNd aqy slfmqI nMU vI Kqrf hY. pfiksqfnI hfkmF nMU ies KLqry dy tfkry vfsqy Bfrq df aMnf ivroD iqafg dyxf cfhIdf hY aqy Bfrq df sihXog lYx aqy sihXog dyx df rsqf aKiqafr krnf cfhIdf hY.

          agvfh kIqy gey ivakqIaF aqy pirvfrF nfl pUrI hmdrdI hox dy bfvjUd ies gwl df pUrf iDafn rwKxf cfhIdf hY ik qfilbfn kwtVpMQIaF nMU PrOqI jF jjLIaf adf krnf ajyhIaF hor drdnfk GtnfvF nMU jnm dy skdf hY. vsUlI geI PrOqI horF nMU agvfh krn, kql krn aqy knyzIan sLFqI imsLn nMU nuksfn phuMcfx vfsqy vrqI jf skdI hY.

-blrfj idEl

 


mfrgyj inXmF ivwc qbdIlI smyHN isr cuwikaf ZukvF kdm

 

kYnyzf df rIal astyt Kyqr ies smyN AuBfr ivwc hY aqy sMsfr pwDrI mMdI kfrn kmjLor pY cuwkI afriQkqf nMU hulfrf dyx ivwc aihm Xogdfn pf irhf hY. rIal astyt Kyqr iek ajyhf Kyqr hY ijs `qy afriQkqf dy bhuq sfry hor Kyqr inrBr krdy hn. rIal astyt Kyqr ivwc qyjLI jF mMdI df dysL dI afriQkqf `qy iswDf asr pYNdf hY. ieh amrIkf df rIal astyt Kyqr hI sI ijs ivwc afeI igrfvt kfrn dunIaF ivwc mMdI df dOr sLurU hoieaf sI aqy drjnF bYkF dIvflIaf hox dy iknfry puwj geIaF sn. amrIkf dy keI PfienYNsLl adfry qF dIvflIaF ho vI gey sn aqy jo bcy sn Auh srkfrI mdd nfl hI bcfey gey sn.

          amrIkf df rIal astyt Kyqr keI sfl amrIkf dI afriQkqf ivwc AuBfr df kfrn vI bixaF irhf sI. ies AuBfr df lfB lflcI ienvYstrF, swtybfjLF, bYNkF, trswt kMpnIaF, mfrgyj adfiraF, ivcoilaF aqy afm lokF ny ies hwd qwk ilaf sI ik gwl “dfhVI nfloN muwCF vwzIaF hox” vflI ho geI sI. lokF dy mfrgyj dy krjLy AuhnF dy GrF aqy hor pRfprtIaF dI kImq nfloN ikqy vwD gey sn. mfrgyj inXm eyny nrm kr idwqy gey sn ik lok ibnF kuJ zfAUn idwiqaF hI pRfprtIaF KrIdI jf rhy hn. hflq qF ies hwd qwk awpV geI sI ik lok ibnF zfAUn pYmYNt qoN pRfprtI vI KrId lYNdy sn aqy vfDU kImq ilKvf ky mfrgyj ivcoN kuJ kYsL vI pRfpq kr lYNdy sn. jd ryq df ieh mhwl izigaf qF hfhfkfr mc geI aqy amrIkf smyq dunIaF dI afriQkqf mUrsLq ho geI.

          bIqy sfl dOrfn dunIaF dI pwDr `qy srkfrF ny bYNkF aqy hor kMpnIaF nMU vwzy vwzy afriQk pYikj idwqy ijs nfl hux afriQkqf muV sulgx lwgI hY. iehnF afriQk pYikjF df sfrf boJ hr dysL dy afm lokF `qy hI ipaf hY. kuJ igxqI dy mfhrF, adfiraF aqy lokF dI luwt df muwl sfry sLihrIaF nMU qfrnf ipaf hY aqy agly keI hor sfl srkfrF isr ciVHaf vfDU krjLf Auqfrn vfsqy qfrdy rihxgy.

          rIal astyt Kyqr iek ajyhf Kyqr hY ijs nMU ishXfb rwKxf afriQkqf vfsqy bhuq jLrUrI hY. igrfvt ny qF burf asr krnf hI hY ies Kyqr ivwc byloVf AuBfr vI aMq nMU burf hI sfbq huMdf. ies Kyqr ivwc Tos aqy sfvF AuBfr hI afriQkqf vfsqy lfhymMd sfbq huMdf hY. afriQk mMdI kfrn dunIaF Br ivwc ivafjL drF bhuq Gwt kr idwqIaF geIaF sn ijs kfrn kYnyzf df rIal astyt Kyqr ies mMdI dy dOr ivwc vI AuBfr ivwc hY. ies df iek kfrn kYnyzf dI afriQkqf df amrIkf nfloN cMgI ishq ivwc hoxf vI hY. ies cMgI ishq df iek kfrn kYnyzf dI bYNikMg pRnflI df amrIkf nfloN ijLafdf inXmq hoxf vI hY ijs kfrn kYnyzf dIaF bYNkF mMdI dy dOr ivwc vI dIvflIaf nhIN sn hoeIaF.

          kYnyzf dIaF bYNkF aqy hor PfnYNsLl adfiraF nMU iksy sMBfvI afriQk sMkt qoN bcfAux vfsqy mfrgyj krjLy dIaF sLrqF nMU Tos aDfr pRdfn krnf smyN dI loV sI aqy kYnyzf srkfr ny ies bfry ZukvF kdm cuwikaf hY. ies hPLqy  kYnyzf dy KjLfnf mMqrI ny mfrgyj inXmF ivwc qbdIlIaF krn df aYlfn kIqf hY ijs nMU mIzIaf ny mfrgyj inXm sKLq krn df nfm vI idwqf hY. srkfr dI koisLsL hY ik mfrgyj lYx vfly lok nf isrPL mfrgyj lYx smyN ies df Bugqfn krn dy Xog hox sgoN lMby smyN aqy sMkt dy smyN ivwc vI afpxI pRfprtI dy mflk bxy rihx dy Xog hox.

          afriQk hflq suDrn dy nfl ivafjL drF ivwc vI vfDf ho skdf hY aqy srkfr vloN smyN isr cuwky gey kdm ieh gwl XkInI bnfAux ivwc mdd krngy ik ivafjL drF vDx dI sUrq ivwc vI lok afpxI mfrgyj adf krn dI smrQf kfiem rwKx. nrm mfrgyj inXmF kfrn lok Gwt ivafjL drF dy lflc ivwc krjLy dy boJ hyT db skdy hn ijs vfsqy ieh qbdIlI jLrUrI sI.

          srkfr vloN aYlfny gey nvyN inXm mfrc dy awD qoN bfad lfgU ho rhy hn ijs nfl mfrgyj vfsqy kuaflIPfeI krn vfsqy “pMj sflf inXmq” ivafjL dr nMU aDfr bxfieaf jfvygf. rIal astyt ivwc stybfjLI jF spYkulysLn krn vfilaF nMU 20% qwk zfAUn pymYNt krnI pY skdI hY. rI-PfienFs kr ky pRfprtI nMU bYNk msLIn vFg vrqx dI afdq nMU Twl pfAux vfsqy vI srkfr inXm sKLq kr rhI hY.

          ieh sfry kdm ZukvyN aqy smyN isr cuwky jf rhy kdm hn ijhnF nfl nyV BivK ivwc rIal astyt mfrkIt kuJ mwTI qF ho skdI hY pr ieh kdm lMby smyN ivwc rIal astyt dI ishqXfbI aqy afriQkqf dI ishqXfbI vfsqy shI kdm hn. kYnyzf ivwc inXmq bYNikMg pRnflI afriQk mMdI ivwc kfmXfb sfbq hoeI sI aqy hux cuwky jf rhy kdm kYnyzf dI bYNikMg pRnflI, mfrgyj pRbMD aqy sLihrIaF dy ihqF dI rfKI krn ivwc hor vI shfeI hoxgy.

-blrfj idEl

-KLbrnfmf #545, PrvrI 19-2010

 


isLv sYnf vrgy sMgTn lokF df kdoN qwk nuksfn krdy rihxgy?

           muMbeI ivwc isLv sYnf vloN pRiswD iPLlm klfkfr sLfhruK Kfn dI iPlm 'mfeI nym iejL Kfn' dy irlIjL hox qoN pihlF ies df ihMsk ivroD kIqf igaf aqy ies df kfrn sLfhruK Kfn dy Es ibafn nMU bxfieaf igaf ijs ivwc Aus ny ieMzIan pRImIar lIg (afeI[ pI[ aYl[) vwloN krvfey jfx vfly ikRkt mYcF ivc pfiksqfnI iKzfrIaF nUM sLfiml nf krn `qy afpxI nf-KusLI df pRgtfvf kIqf sI jF pfik tIm nMU sLfml krn dI vkflq kIqI sI. sLfhruK Kfn df ieh ibafn isLv sYnf afpxf AuWlU iswDf krn vfsqy qoV mroV ky vrq rhI hY aqy ies nMU pfiksqfn qoN afey kuJ disLqgrdF ny mMubeI ivc jo kihr mcfieaf sI Aus nfl joV ky pysL kIqf jf irhf hY. afpxy afp nMU kdy dysL Bgq aqy kdy mrhwtf Bgq dwsx vflI isLv sYnf iksy pfiksqfnI df nfm suxn vfsqy vI iqafr nhIN hY.

          afpxy afp nMU dysL Bgq jF mrhwtf Bgq sfbq krn df ieh bhuq ssqf qrIkf hY jo isLv sYnf jF ies qoN vwK hoeI rfj Tfkry dI nv inrmfx sYnf aksr apxfAuNdI hY. kdy AuWqrI BfrqIaF dy iKlfPL aqy kdy ibhfrIaF dy iKlfPL muihMm ivwZ idwqI jFdI hY. muMbeI hmilaF qoN ipwCoN pfiksqfn jF muslmfnF dy ivroD ivwc ibnF isr pYr gwlF krnf vI isLv sYnf dI afdq bx geI hY. BfrqIqv dI rfKI jF BfrqI siBafcfr dI rfKI dy nfm hyT kdy vYltfeIn zya df ivroD krnf aqy kdy pwCmI pihrfvy df ivroD krnf vI isLv sYnf ny afpxf muwK rfjsI insLfnf bxf ilaf hY. ajyhy mfmilaF `qy swiBafk ZMg nfl ivroD krnf isLv sYnf jF iksy vI hor sMgTn df pUrf hwk hY pr ijs ZMg nfl ivroD kIqf jFdf hY aqy jo nPLrq aqy ihMsk mhOl isrijaf jFdf hY Auh dysL dI amn sLFqI leI Gqfk iswD ho skdf hY. 

          BFrq aqy pfik dovF dysL dy lok iek-dUjy nfl sLFqI aqy imlvrqx nfl rihxf cfhuMdy hn pr iek pfsy pfiksqfn dIaF ieslfimk kwtVpMQI jQybMdIaF Bfrq iKlfPL ihMsk kfrvfeIaF kr rhIaF hn aqy dUjy pfsy isLv sYnf vrgy sMgTn mhOl nMU Krfb kr rhy hn. hux jd iek vfr iPr dovF dysLF ivckfr gwlbfq df islislf sLurU hox jf irhf hY qF  muMbeI ivwc mhOl nMU Krfb krn df ishrf isLv sYnf afpxy isr bMn rhI hY. muMbeI hmilaF nMU njLraMdfjL nhIN kIqf jf skdf aqy nf hI Bfrq ies gwl nMU awKoN proKy kr skdf hY ik dihsLqgrdI dIaF jVHF pfik ivwc hn. pr ieh vI shI soc nhIN hY ik dovF dysLF ivckfr hr iksm df sMprk tuwitaf rhy. bIqy ivwc dovF dysLF dIaF ikRkt dIaF tImF iek-dUsry nfl mYc KyzdIaF rhIaF hn aqy ajyhf BivK ivwc vI hoxf cfhIdf hY ies leI sLfhruK Kfn df ibafn dysL ivroDI nhIN hY. Bfrq dy gRih mMqrI pI[ icdMbrm ny vI afpxy iek ibafn ivc ieMzIan pRImIar lIg vwloN krvfey jfx vfly ikRkt tUrnfmYNt ivc pfiksqfn dy iKzfrIaF nUM sLfiml nf krn nUM aPLsosnfk ikhf hY. afstrylIaf dy iKzfrIaF nUM afeI[ pI[ aYl[ dy mYcF ivc iKzfAux dy muwdy nUM lY ky kyNdrI mMqrI sRI sLfrd pvfr dI bfl Tfkry nfl mulfkfq qoN bfad Tfkry nMU hor qfkq aqy mhwqqf imlI hY. ijs nfl isLv sYnf dy afgUaF ny ies sLuwkrvfr nUM sLfhruKL dI lwg rhI iPLlm 'mfeI nym iejL Kfn' `qy hmly bolx dI iqafrI sLurU kr idwqI hY. pqf lwgf hY ik mMubeI ivc 5 drjn QIeytrF ivc lwg rhI ies iPLlm nMU hux awgy pf idwqf igaf hY. ies iPLlm dIaF agfAUN itktF ivkxIaF vI sLurU ho geIaF sn pr isnymf GrF dy mflkF nUM DmkIaF aqy QIeytrF `qy hmilaF kfrn iPLlm dI agfmI buikMg bMd kr idwqI geI hY.

          bfl Tfkry dI agvfeI vflI isLv sYnf aqy Aus dy BqIjy rfj Tfkry dI nv-inrmfx sYnf mrhwtfvfd dy muwdy `qy iek dUjy nMU pCfVnf cfhuMdIaF hn. ies mukfbly kfrn hI dovF sMgTnF ny ipCly idnIN kFgrs dy jnrl skwqr rfhul gFDI dI mMubeI PyrI df vI ivroD kIqf sI. pr rfhul ny gwj-vwj ky mMubeI nUM smuwcy Bfrq dI ikhf sI ijs kfrn dovF sYnfvF dy pwly inrfsLf peI sI. rfhul gFDI dI muMbeI PyrI iehnF sYnfvF dy ivroD dy bfvjUd bhuq kfmXfb rhI sI. kuJ lok ieh vI socdy hn ik dovF sYnfvF dy muKIaF nUM sLrd pvfr vrgy afgU AuqsLfhq krdy hn aqy ies ivwc scfeI vI ho skdI hY. aksr isafsI lok afpxI rotIaF sykx vfsqy lokF nMU bflx dI QF vrqdy hn.

          pqf lwgf hY ik puils ny iek hjLfr qoN vwD isLv sYinkF nUM ihrfsq ivc lY ilaf hY. ipCly 24 GMitaF ivc 1023 sYnf vrkr igRPqfr kIqy jf cuwky hn. AunHF lokF nUM isnymf hfl dy bfhr mujLfhrf krn, isnymf skrIn qoVn aqy hor dosL ivc PiVaf igaf hY. puls ny ikhf ik sLihr ivc 63 iQeytrF nUM surwiKaf muhweIaf krvfeI geI hY ijQy 12 PrvrI nUM iPlm irlIjL hoxI sI aqy ijs nMU hux awgy pf idwqf igaf hY. sLihr dy puls muKI ny sfry puls QfixaF nUM surwiKaf pRbMDF bfry hdfieqF jfrI kr idwqIaF hn.

          isLv sYnf ny afpxI DmkI dohrfAuNdy hoey ikhf hY ik jd qwk sLfhruK Kfn afpxf ibafn vfps nhIN lYNdf, ies iPlm dI iejfjLq nhIN idwqI jfvygI. pfrtI nyqf mnohr josLI ny mMglvfr nUM ikhf sI ik asIN iPlm nUM pRdrsLq krn dI iejfjLq nhIN dyvFgy. sLfhruK Kfn nUM bflf sfihb qoN muafPI mMgxI pvygI aqy Aus qoN bfad hI AunHF nfl gwlbfq hovygI.

          aijhy ibafn aqy kfrvfeIaF nMgI icwtI gMuzfgrdI hY ijs nUM rokx leI sUbf aqy kyNdr srkfr nMU qurq kfrvfeI krnI cfhIdI hY, qF ik amn kfnUMn kfiem rwiKaf jf sky. ies dOrfn muwK mMqrI aYs cvfn vloN AUDv Tfkry dI surwiKaf vfps lYx dI DmkI qoN bfad pihlF hI Tfkry ny afpxI surwiKaf vfps kr idwqI sI aqy hux pfrtI dy aYWm[ pIjL ny vI afpxI surwiKaf vfps krn df aYlfn kr idwqf hY. AUDv Tfkry ny pfrtI dy rsfly 'sfmnf' ivc iliKaf hY ik Auh afpxI surwiKaf afp vfps kr irhf hY. Aus ny byhUdf ibafn dfgidaF ikhf hY ik myrI surwiKaf ajml ksfb nUM dy idwqI jfvy aqy ik muMbeI ivc do hI lok surwiKaq hn ijnHF ivc iek sLfhruK Kfn hY aqy dUjf ajml ksfb hY. ieh lokF ivwc nPLrq aqy BVkfht pYdf krn vfly ibafn hn.

          srkfr nMU ies iksm dy sLrfrqI aMsrF nfl sKLqI nfl pysL afAuxf cfhIdf hY. isLv sYnf aqy dysL dy hor BfgF ivwc ies iksm dy kwtVpMQI sMgTn Bfrq dI qrwkI aqy amn sLFqI leI gMBIr KLqrf hn. srkfr nMU ajyhy sMgTnF nfl nijwTx vfsqy iek Tos nIqI GVnI cfhIdI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #544, PrvrI 12-2010

 


Drq lvy jd DuVDVI[[[!

hyqI dysL dy lok BUcfl qoN pihlF hI gvFzI dysLF dI afpsI KuMdkbfjLI df KfimafjLf lMby smyN qoN Bugq rhy sn aqy AuWQy hmysLF hI GrylU XuwD dy asfr bxy rihMdy sn pr jo 12 jnvrI nUM hyqI ivwc rwbI kihr vfpiraf sI ijs ny iCxf ivwc hyTlI Aupr kr idwqI sI aqy ies nfl lwKF dy ihsfb nfl lok mfry gey sn aqy byGr ho gey sn. ies rwbI kihr ny rwb dy bxfey hoey bMdy smyq rwb dI bxfeI hr cIjL nUM afpxI lpyt ivwc lY ilaf sI. ijQy ies rwbI kihr ny bMdy dI kfrfgrI krky bxfeIaF hoeIaF iemfrqF nUM awK dy Pyr nfl mlbf bxf idwqf sI AuQy iews hI rwbI kihr ny pihlF qoN hI grIbI aqy lcfrI dI ijLMdgI kwt rhIaF hyqI dIaf aOrqF df jIxf dusLvfr kr idwqf hY.

rwb dy Zfhy ies kihr qo bfad iksmq mfrIaF aOrqF aqy nOjvfn bwcIaF `qy iek hor kihr afey idn vfpiraf irhf hY jo ik aOrq dI kuwK ivwcoN jnmy ‘hYvfn’ vwloN Zfihaf jf irhf hY. hnyrf huMdy vkq hI hvs imtfAux leI dirMidaf vwloN aOrqF aqy bwcIaF df isLkfr kIqf jfx lwg pYNdf hY aqy rfq dy hnyry ivwc aOrqF dI hfl pfhiraf suxn vflf koeI nhIN hY. hyqI ivwc anykF hI sMsQfvF rfhq kfrjF aqy BuwiKaF nUM lMgr CkfAux df kMm kr rhIaF hn aqy vwzI vwzI KLbrF aKLbfrf ivwc Cwp rhIaF hn pr jo hfl rfq dy hnyry dy ivwc aOrqF aqy bwcIaF df ho irhf hY Auh bhuq hI Gwt ibafinaf jf irhf hY aqy ieh KLbrF vwzIaf surKIaF QWly sihk ky dm qoV rhIaF hn. BUcfl nfl qF iemfrqF hI ZwTIaF sn pr aOrqF aqy bwcIaF `qy hr rojL hI Bucfl af rhy hn aqy AunHF dI hr rfq hI Bucfl dI rfq huMdI hY. irportF muqfibk afrjLI bxfey kYNpF ivwc aOrqF `qy bwcIaf nfl gYNg ryp kIqy jf rhy hn aqy 8-10 dIaF bwcIaF nUM vI bKisLaf nhIN jf irhf hY. aprfDI toly bxf ky GuMmdy hn, tYNtF ivwc aprfDIaF vwloN jbrdsqI Guws ky blfqkfr kIqy jFdy hn aqy AuQoN dI pulIs vI kuJ nhIN kr skdI hY. sLfm pYNdy sfr hI aOrqF dy Bfa dI bx jFdI hY. 7000 dy krIb aijhy aprfDI jylF ivwc bMd sn jo Bucfl afAux vkq Prfr ho gey hn aqy hux BUcfl gRsq Kyqr dIaF glIaF ivwc dndnfAuNdy iPrdy hn. AuQy srkfr nF dI koeI cIjL nhIN hY aqy pulIs dI koeI vfh pysL nhIN jFdI. Bucfl dOrfn 100 dy krIb pulIs aPsr mfry jf cwuky hn aqy 500 dy krIb ajy vI lfpqf hn aqy 400 dy krIb jLKmI hn. lokl pulIs dI axhoNd kfrn kYnyzf smyq hornf dysLF dIaF POjF vI kuJ kr skx qoN asmrQ hn. bysLk blfqkfrIaF qoN bcx leI aOrqF ny Kuwd hI Auprfly sLurU kIqy hoey hn jd bfkI dIaF aOrqF aqy lVkIaF sNO jFdIaf hn aqy kYNpF dy bfhr rfq nUM kuJ aOrqF pihrf idMdIaF hn pr iPr vI aprfDIaF koloN bcxf sOKf nhIN hY. iek aOrq ny afpxI drd BrI khfxI suxfAuidaF ikhf ik ikMnf cNMgf huMdf jy mYN afpxIaF do DIaF smyq AudoN hI mr jFdI aqy afh idn qF nf dyKxy pYNdy. Aus aOrq df kihxf hY ik Aus ny afpxIaF jvfn DIaf nUM ajy aprfDIaF dy zr kfrn mlby ivwc rihx `qy mjLbUr kIqf hoieaf hY. ijs idn qoN ies aOrq df pqI BUcfl dOrfn mfiraf igaf sI Aus idn qoN hI Aus aOrq dIaF DIaF ajy vI mlby hyT hI rfqF ktdIaF hn ikAuNik kYNpF ivwc lut Koh aqy blfqkfr dIaF vwD GtnfvF ho rhIaf hn.

sLfm pYNdy hI hyqI ivwc rfhq kfrj bMd ho jFdy hn, bfhrly dysLF qoN geIaF sMsQfvF dy mYNbr aqy  imltrI aMdrI vV jFdI hY aqy aprfDI dndnfAux lgdy hn qF aOrqF dI jfn `qy bx jFdI hY. svyr vyly pulIs afAuNdI hY aqy blfqkfr aqy luwt Koh dIaF irpotrF drj krky vfips clI jFdI hY.

ies qoN ielfvf Coty bwicaF dy AuDflx dIaF GtnfvF inwq vfpr rhIaf hn. aprfDI iksm dy lok Coty bwcy cuwk ky vyc rhy hn aqy ieh bwcy keI iBRsLtbuwDI vfilaF df Bojn vI bx rhy hn. ies qoN ielfvf bhuq sfry bwicaF nUM cwuk ky ivdysLIaF kol vyicaf jf irhf hY. ajy kuJ hI idn pihlf amrIkf dy iek imsLnrI gruwp nUM 33 bwicaF nUM AuDflx leI cfrj kIqf igaf sI. ieh 10 ivakqI Aus vkq pkVy gey sn  jdoN Auh Coty bwicaF nUM anfQ kih ky hyqI qoN bfhr iljf rhy sn. pkVy jfx qy bwicaF qoN puCigwC dOrfn ieh gwl shfmxy afeI sI ik ienHF 33 bwicaF ivwcoN 30 bwcy anfQ nhIN sn aqy AunHF dy mF ipE ijMMdf sn aqy AunHF nUM pVfeI aqy shUlqI kYNpF ivwc iljfx leI hI mfipaF nUM dwisaf igaf sI. iewk 10 sfl dI lVkI ny ro ro ky dwisaf sI ik Auh anfQ nhIN hY aqy Aus dy mF ipE ijMLdf hn Aus nUM isrP iksy skUl ivwc dfiKl krvfAux leI vrglf ky iljfieaf jf irhf sI. ies imsLnrI jQy ny mfipaf kol JUT bol ky ienHF bwicaF nUM afpxy nfl iljfx leI rfjLI kr ilaf sI pr pkVy jfx `qy bwicaF nUM anfQ kih idwqf sI. ieh bwcy hyqI dI srkfr dI sihmqI qoN ibnF hI corI iljfey jf rhy sn. iewk vYn ivwc iljfey jf rhy ieh 33 bwcy qF bc gey sn pr pqf nhIN ikMny hor bwcy ies qrHF hI hyqI qoN bfhr smgl krky iljfey jf cwuky hn. keI mfpy aijhy vI hn jo ik afpxy bwicaf nUM ies leI ivdysLIaF nfl Byjx leI rfjLI ho jFdy hn ik AunHF dy bwcy iksy cMgy dysL ivwc sYtl ho jfxgy Gwto Gwt BuwK nfl qF nhIN mrngy. pr ienHF bwicaF qoN bfhrly dysLf ivwc kihVy kihVy kMm krvfey jFdy hn ieh iksy qoN luikaf iCipaf nhIN hY. ies ivwc koeI sLWk nhIN ik hjLfrF bwcy anfQ ho gey hn aqy hjLfrF hI afpxy mfipaF qoN ivCV gey hn pr AunHF bwicaf nUM AunHF dy mfipaf nfl imlfAux dI loV hY nf ik Drm-krm dy nF hyT iksy dUsry dysL ivwc iljfx dI loV hY. hyqI iek aijhf dysL hY ijQy mrdF nfloN aOrqF hI ijLafdf kMMm DMdy  krdIaf hn pr hux afPq dy smyN ienHF ivlkIaF mfvF nUM afpxI aqy afpxy bwicaF dI rfKI afp krnI pY rhI hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN ik jdoN ikqy vI aijhI afPq afAuNdI hY qF sB qoN ijLafdf mfr aOrq nUM hI pYNdI aqy aOrqF df sLosLx qf huMdf hI hY nfl dI bwicaF dIaf ijMdgIaF vI qbfh ho jFdIaf hn. pr kI sMsfr pwDr dIaf jQybMdIaF aOrqF aqy bwicaF `qy ho rhy jLulm dI koeI rokQfm kr skdIaF hn, hfl dI GVI aijhf huMdf idKfeI nhIN dy irhf hY. mrd pRDfn dysL hyqI ivwc aOrq nUM afpxy bwicaf dI Kurfk df pRbMD krn aqy rfKI leI kI kI pfpV vylxy pY rhy hn, afey idn rONgty KVy krn vfly qwQ sfzy sfhmxy af rhy hn.

vwK vwK sMsQfvf vwloN aMnF pYsf iekwqr kIqf jf irhf hY. bhuq sfrIaf sMsQfvF aqy dysL dfn aqy rfhq kfrjf dy nF hyT afpxI sMsQfvF dy nF cmkfAux `qy lwgy hoey hn asl ivwc ikMnf pYsf aMqrrfsLtrI sMsQfvF rfhq kfrjF leI Krc kr rhIaF hn ieh iewk vwKrf svfl hY. pr jdoN ikqy Drq DuVDVI lYNdI hY jo kuJ idsdf hY Auh qf qihsL nihsL ho hI jFdf hY pr aOrqF aqy bwcIaF dI afbrU vI surwiKaq nhIN rihMdI. hyqI ivwc awj loV hY aijhIaF suriKaq QfvF dI ijQy aOrqF ies qbfhI dy idnf ivwc afpxI aqy afpxIaf bwcIaF dI iejLq qbfh hox qoN bcf skx.

prmjIq isMG sMDU

 


gxqMqr idvs qy Bfrq-kYnyzf sMbMD

ies hPLqy 26 jnvrI vfly idn afpF Bfrq df 60vF gxqMqr idvs mnf ky hty hF. bysLk gxqMqr idvs Bfrq ivwc iek nYsLnl PYstIvl dy qOr `qy mnfieaf jFdf hY. Bfrq dI rfjDfnI idwlI ivwc ies mOky iewk vwzI pryz df aXojn kIqf jFdf hY ijQy iqMny hI POjF dIaF tukVIaf mfrc-pfst krdIaF hn aqy hryk BfrqI siBacfr nfl sMbMDq JlkIaF kwZIaF jFdIaf hn jo ik dysL ivwc siBafcrF dI afpsI sFJ aqy eykqf dI qsvIr pysL krdIaF hn. ijQy ieh idn Bfrq ivwc vwzI pwDr `qy mnfieaf jFdf hY AuWQy aMqrrfsLtrI pwDr `qy ijQy ijQy vI BfrqI lok vsdy hn ies idn nUM Bfrq df qirMgf lihrf ky mnfAyNdy hn. kYnyzf dy vwK vwK sLihrF ivwc vI ies idn iqrMgy lihrfey jFdy hn aqy dysL dI KusLhflI aqy qrwkI dIaF duafvF kIqIaF jFdIaF hn. Bfrq aqy kYnyzf dy sbMD koeI nvyN nhIN hn. Bfrq nfl kYnyzf dy bfeIlytrl Bfv dupfsV sMbMD dovyN dysLf dI lokqMqrqf pRqI bcnbDqf, bhuvfd aqy vwK vwK DrmF aqy siBaqfvF dy lokF dy afpsI nyVqf qy aDfirq hn. bysLk dovf dysL dy izplomYitk sMbD ajLfdI qoN bfad prpwk rUp ivwc sQfipq ho gey sn pr vpfr sMbMD sivDfn dI sQfpnf qoN bfad 1950ivaF aqy 1960ivaF ivwc jf ky pUrx rUp ivwc sLurU hoey sn jo afey idn hI mjLbUq huMdy jf rhy hn. vpfr sMbMD pRDfn mMqrI jhfvr lfl nihrU aqy kYnzf dy do pRDfn mMqrIaF sr lUeIs syNt lfarYNt aqy ilstr pIarsn smyN kfPI mjbUq ho gey hn. ies vkq dohF dysL ivwc ivckfr dupfsV vpfr 10 iblIan amrIkn zflr sflfnf dy krIb hY. 2008 ivwc dohF dysLF df afpsI vpfr 4[62 iblIan sI, kYnyzf qoN 2[42 iblIan zlfr df smfn Bfrq ny aXfq kIqf sI aqy kYnyzf nUM Bfrq ny 2[20 iblIan zflr df inrXfq sI. 2008 ivwc Bfrq dI kYnyzf ivwc iswDf invysL 1[02 iblIan sI jo ik 2007 nfloN 157 guxf vwD sI. afey idn ieh vpfr vD Puwl irhf hY. 1996 ivwc kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI XF ikRcIaF afpxy do kYbink mMqrIaf smyq 300 ibjnYsmYNnF df iewk vwzf vPd lY ky Bfrq dy vpfr imsLn `qy gey hn. iPr 1996 ivwc hI Bfrq dy pRDfn mMMqrI sRI ieMdr kumfr gujrfl kYnyzf dy dOry `qy afey sn. ies qoN bfad qqkflI ivdysL mMqrI lfiez aYksvrdI ny 1997 ivwc Bfrq dI PyrI pfeI sI. 1998 ivwc kYnyzf dy sfbkf gvrnr jnrl romIE lYbYNk Bfrq gey sn aqy hux nvMbr 2009 ivwc pRDfn mMqrI stIPn hfrpr Bfrq jf ky afey hn. kYnyzf dI srkfr dy numfieMidaF qoN ielfvf sUbfeI srkfr dy pRqIinwD vI Bfrq  df dOrf krdy hn ijnHf ivwc Kfs krky EntyrIE dy sUbfeI pRImIar zfltn mgMtI sLfiml hn. kYnyzf dy lIzrF dy BfrqI dOiraF qoN ielfvf Bfrq tryz imsLn vI kYnyzf dIaF vpfrk PyrIaf `qy afAuNdf irhf hY. ipwCy ijhy plYinMg kimsLn dy cyarmYn afhlUvflIaf vI vpfr sMbMD mjLbUq krky gey sn.

kYnyzf ivwc ies vkq 8 lwK dy krIb BfrqI lok vsdy hn aqy ienHF 8 lwK lokF ivwc 5 lwK iekwly  pMjfbI hI hn ijnHF  ny kYnyzf nUM pwky qOr `qy afpxf dysL mMn ilaf hY aqy ijnHF df kYnyzf dI qrwkI dy nfl nfl Bfrq  ivwc ho rhI qrwkI ivwc vI pUrf Xogdfn hY. ieQy ieh vI kihxf koeI aqkQnI nhIN hovygI ik dohf dysLF dy sMbMD gUVy krn ivwc pMjfbIaF df Kfs Xogdfn hY. EntyrIE sUby dy sInIar pMjfbI mMqrI sRI hirMdr qwKV nUM Aus dI ivdvqf aqy vpfrk sFJ vDfAux leI sB qoN vwD Bfrq ivwc mfx idwqf jFdf hY. kYnyzf iewk aijhf dysL hY ijs dy amrIkf qoN bfad sB qoN ijLafdf vpfirk sYNtr Bfrq ivwc hI hn ijnHF ivwc idwlI, mubMeI, kolkwqf, bMglOr, cnyeI aqy cMzIgVH sLfiml hn.

bysLk Bfrq aqy kYnyzf dy sMbMD bhuq gUVy bx gey hn pr smyN smyN `qy ies ivwc afeI kuVqn nfl sMbMD ivgVdy vI rhy hn. meI 1974 ivwc ‘smfeIilMg buwDf’ inAUklIar Dmfkf aqy 1990 ivwc poKrfn tYst smyN aijhf vfpiraf sI jdoN dohF dysLF dy sMbMDF ivwc qryV af geI sI. kYnyzf smJdf sI ik Bfrq ny  Dmfky krky ‘kolMbo plYn’ dI AulMGxf kIqI hY ijs skIm aDIn 1951 ivwc Bfrq nUM kYnyzf vwloN mdd iml rhI sI.  1985 ivwc eyar ieMzIaf dy afkfsL ivwc bMb Dmfky nfl qbfh hox qoN bfad vI sMbMDF ivwc qryV afeI sI pr hux  ijQy dohF dysLf dy sMbMD sfjgfr hn AuWQy Bfrq nUM kYnyzf dy mukfbly keI KyqrF ivwc kYnyzf dy hfx df hoxf pYxf hY ijnHF ivwc grIbI, ividaf, ivqkry vrgIaF ibmfrIaF nUM jVoN AuKyVn dI loV hY. mnuwKI kdrF kImqF dI avwigaf, vfqfvrx aqy iBRsLtfcfr vrgIaF smisafvF df hwl vI Bfrq skrfr nUM krnf pYNxf hY. dihsLqvfd ijs qoN awj sfrI dunIaF nUM sB qoN vwD Kqrf jfp irhf hY Bfrq dy isr qy hmysLf mMzrfAuNdf rihMdf hY, df aMqrrfsLtrI hwl vI kwZxf pYxf hY.

asI ieh kfmnf krdy hf ik Bfrq aqy kYnyzf dy sMbMD hox guVy bxn aqy dohf dysLf ivwc vpfr hor bulMdIaF `qy phuMcy. sfnUM afs hY ik Bfrq aqy kYnyzf dIaF srkfr diraf idlI nfl dohf dysLF dy rfjnIqk, vpfirk aqy BfeIcfrk sMbMD suKfvyN rwKxgIaF ijs nfl sMsfr ivwc BfeIcfrk sFJ vD sky.

prmjIq isMG sMDU

 


Ebfmf df iPwkf pYNdf jf irhf isqfrf

          amrIkI rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny amrIkf dy rfsLtrpqI df afhudf sMBlfx `qy pihlI vryHgMz ies bIqy buwDvfr nUM mnfeI jo ik afs nfloN iPwkI rhI. KusLI dy iews idn qoN iewk pihlF mMglvfr Aus nUM iek hor aijhf Jtkf lwgf ijs nfl Ebfmf dI zYmokryitk pfrtI pYrF qoN ihwl geI hY. bIqy mMglvfr nUM mYsfcusYWts qoN sYnytr dI cox hoeI sI ijs ivwc Ebfmf dI AumIdvfr hfr geI hY. ieh sIt zYmokRyitkF dI pwkI sIt mMnI jFdI sI aqy ieQoN amrIkf dy mrhUm rfsLtrpqI jfhn aYP kYnyzI dy Brf tYz kYnyzI ipCly 46 sflF qoN lgfqfr ijwqdy af rhy sn. ipCly sfl AunF dI mOq ho jfx kfrn ieh sIt vihlI hoeI sI. ies vkfrI sIt dI cox ivwc rIpbilkF dy AumIdvfr skft bRfAUn 52 PIsdI votF nfl jyqU rhy aqy zYmokRyitk pfrtI dI AumIdvfr mfrQf koaYklI nUM lgBg 47 PIsdI votF imlIaF. ies hfr qoN bfad 100 mYNbrI sYnt `c zYmokRyitk pfrtI dy mYNbrF dI igxqI Gt ky 59 rih geI hY. ieQy ieh vI dwsxf bxdf hY ik sYnt `c ijLafdfqr miqaF nUM pfs krn leI 60 mYNbrF dy bhumq dI loV huMdI hY ijs kfrn hux zYmokRyitk pfrtI leI musLikl siQqI pYdf ho geI hY. ipCly kuJ smyN ivwc Ebfmf dI pfrtI dy iqMn AumIdvfr CotIaF vwzIaF coxF hfr bYTy hn. mYsfcusYWts dI vkfrI sIt hfr jfx qoN bfad kYnyzI pRIvfr df ros Ebfmf pRqI vwD igaf hY aqy AunHF dbvIN avfjL ivwc Ebfmf pRqI afpxf ros pRgt krnf sLurU kr idwqf hY. ies cox qoN hPLqf ku pihlf amrIkf ivwc iek srvyKx kIqf igaf sI ik amrIkf dy lok Ebfmf bfry kI socdy hn. AuQy jo vI EpInIan pol hoey hn, AunHF `c AunHF nUM aijhf hfeI gRyz nhIN idwqf igaf hY, bysLwk hI Auh nobl purskfr nfl snmfinq ho cuwky hn. kuJ mfihrF df kihxf hY ik rfsLtrpqI vjoN Ebfmf df pihlf vrHf qF KLud nUM sQfipq krn ivc hI lwg igaf hovygf. afm qOr `qy rfsLtrpqI aihm PLYsly afpxy kfrjkfl dy dUjy vrHy ivc hI lYNdy hn. Aus qoN bfad Auh afpxf iDafn rfsLtrpqI dy ahudy dI aglI cox vwl kyNidRq kr lYNdy hn.

          Ebfmf ny mMdhflI dI jkV ivwc afey afpxy smrQkF nUM ieh afs bMnHfAuNidaF swqf sMBflI sI ik Auh amrIkf nUM nvIaF AucfeIaF `qy lY jfxgy qy AunHF df ieh sLfsn busL dy sLfsn nfloN iblkul vwKrf hovygf pr hux amrIkI jnqf dy iek vwzy vrg dI ieh Dfrnf hY ik Auh afpxy vfaidaF nUM pUry kr skx ivc nfkfm rhy hn. dysL qy ivdysL ivc AunHF nUM hux bhuq musLikl siQqIaF df sfhmxf qy sMGrsL krnf pvygf. 2009 ivc Ebfmf leI mfhOl kfPI sdBfvnf vflf sI aqy Auh aijhy eyjMzy `qy kMm kr rhy sn, jo jnqf nUM irJfAux vflf sI. ienHF ivc ishq syvf, AUrjf nIqI qy lVKVfeI afriQk siQqI `c suDfr afid sLfiml sn. AunHF sfhmxy sB qoN vwzI smwisaf dysL dI ivgVI mflI hflq ivc suDfr aqy amrIkIaF nUM rojLgfr muhweIaf krvfAux dI sI. ies sfl dy aKIr ivc AunHF ny ishq syvfvF dy Kyqr ivc sLlfGfXog kMm kIqf hY.

          amrIkI sYnt ny AunHF vloN pysL kIqf igaf ishq syvf sMbMDI ibwl pfs kr idwqf hY. amrIkI kFgrs ny vI Ebfmf dy bfl ishq bImf pRogrfm smyq keI XojnfvF nUM mnjLUrI dy idwqI hY. ies qoN ielfvf arQ ivvsQf nUM rPLqfr dyx leI shfiek XojnfvF nUM vI pfs krvfAux ivc Auh sPl rhy hn. rfsLtrpqI ny ies gwl nUM mMinaf hY ik ienHF sfrIaF gwlF nUM pfs krvfAuxf Enf sOKf nhIN sI, ijMnHF ik Auh smJdy sn.

jy Ebfmf dI pfrtI df grfP ies pRkfr hI izgdf irhf qF nvMbr nUM af rhIaf mwDkflI coxF Ebfmf leI nvIN musIbq KVI kr skdIaF hn. sfzI jfcy busL dy qfnfsLfhI sLfsLn qoN bfad amrIkF dy lokF nUM Ebfmf `qoN bhuq vwzIaF afsF sn jo ik hux smyN dy nfl iPwkIaF pYNdIaf jf rhIaF hn. asIN AunHI idnI ienHF hI sqrF ivwc iliKaf sI ik Ebfmf dy kol koeI jfdU df zMzf nhIN hY ijs nfl Auh pYrF qoN ihwl cwuky amrIkf nUM iekdm dubfrf KVf kr sky. duKdy iek aMg df ielfj qF jldI ho skdf hY pr duK rhy sfry srIr df ielfj iekdm nhIN kIqf skdf. Ebfmf ny hux ishq suDfrF dIaF nIqIaF nUM lfgU krn ivwc pysL af rhIaf aOkVF nfl nijwTx leI nrm rvweIaf aKiqafr kr ilaf hY aqy kuJ suDfrF nUM iqafgx leI iqafr ho igaf hY. Ebfmf ny vIrvfr nUM ikhf hY ik Auh bYNkF leI vI sKLq kfnUMn bxFAuxgy qF ik pihlF vflI hflq dubfrf pYdf nf ho sky. bysLk amrIkIaF dI njLr ivwc Ebfmf dy isqfry iPwky pYNdy jf rhy hn pr iPr vI musLklF dy bfvjUd Auh iek isafxy aqy kfibl isafsqdfn vjoN AuBr irhf hY.

-prmjIq isMG sMDU

 


avysly hoxf, KqiraF nUM swdf

ies sdI df pihlf dhfkf dunIaF leI bhuq hI musLklF Biraf sI. vrlz tryz sYNtr `qy awqvfdI hmly ny sfrI dunIaf nUM ihlf ky rwK idwqf sI aqy ies qoN hI ierfk aqy aPgfinsqfn ivwc nf muwkx vflf XuwD sLurU hoieaf hY. sfrs aqy svfeIn PlU vrgIaF Kqrnfk ibmfrIaF ny vI iesy dhfky ivwc hI afpxy pYr psfry sn. aMqrrfsLtrI ivwqI isstm df PylH hoxf vI ies dfhky ivwc vfpiraf sI ijs ny sfrI dunIaF df sfh sUq ilaf hY. kYnyzf ivwc pihlF nfloN vwD igxqI ivwc bfhrly dysFL qoN iemIgrFtF aqy irPAUjIaF nUM mMgvfAux df Bfr Jwlx nfl kYnyzf df kuwb vI ies dhfky ivwc hI inkilaf hY. ies qoN vwD vfqfrvx ivwc qbdIlI kfrn afritk sfgr ivwc brP df vwzI mfqrf df ipGlxf vI ies dfhky ivwc vfpiraf jo ik lgfqfr jfrI hY aqy ies dy Aulty asr pRqK idKfeI dy rhy hn. pr hYrfnI dI gwl hY jo kuJ vI ies bIqy dhfky ivwc vfpiraf sI pr hux ies nUM kYnyzf dy lok cfr sfl pihlf nfloN bhuq hI hlky ZMg nfl lY rhy hn. 2004 ivwc lok ienF KqiraF, cxOqIaF aqy msilaF nUM iewk vMgfr smJdy sn pr awj dI qrIk ivwc pihlF vFg nhIN lY rhy.

ieQy ijLkr krnf bxdf hY Aus stwzI irport df jo ik huxy huxy jfrI kIqI geI geI hY. ienovyitv rIsrc gruwp ny kYnyzIan izPYNs aYNz Pfrn aPyarjL ieMstIcUt dy kihx `qy ieh stwzI kIqI hY ijs ivwc kYnyzf nUM afAuNdy 10 sflF leI drpysL sMBfvI hmilaF, cxOqIaF aqy musLklF bfry lokF dI rfie leI geI. 2004 ivwc vI iehI stwzI kIqI geI sI pr cfr sfl bfad lokF dI rfie ivwc hYrfnI jnk qbdIlI dyKI geI hY. ies qfjLf stwzI muqfibk 2004 nfloN hux lok sMBfvI mfrU KqiraF pRqI Gwt sucyq idKfeI idMdy hn. 2004 dy mukfbly hux lok vfqfrvx pRqI ijLafdf sMjIdf hn pr awqvfd aqy mhF mfrIaF AunHF dy rfzfr qoN alop ho geIaF hn. jy aMkiVaF vwl njLr mfrIey qF 2004 ivwc 52% lokF ny vfqfvrx nUM aihm Kqrf aqy cxOqI diwsaf sI pr 2010 ivwc 49% lokF ny aihm mslf diwsaf. ies vfrI cfrF ivwcoN iewk ny aMqrrfsLtrI awqvfd df Kqrf ijqfieaf jo ik 2004 qoN 21% Gwt hY ( 2010 ivwc 28% lokF aMqrrfsLtrI aqvfd df Kqrf dwisaf hY jd ik 2004 ivwc 49% lokF ny Kqrf diwsaf sI). ieMmIgrysLn aqy irPUjIaF dI vDdI igxqI dy Kqry dy sMbMD ivwc 27% lokF ny hux ikhf ik kYnyzf nUM ieMmIgrysLn aqy irAUjIaF df sB qoN vwD Kqrf hY jd ik 2004 ivwc 21% lokF ny ieh gwl khI sI. globlfeIjysLn df 2004 ivwc 28% lokF dy Kqrf dwisaf sI pr 2010 ivwc 19% lokF ny dwisaf hY. sB qoN aKIr ivwc mhFmfrIaF df 2010 ivwc 16% lokF nUM Kqrf lwigaf hY jd ik 2004 ivwc ieh Kqrf 60% dwisaf igaf sI.

Eprokq aMkVy dyxy ies leI jrUrI sn ik ieh pqf lwg sky ik kYnyzf dy lok ikhVy Kqry jF cxOqI nUM vwD pihly idMdy hn iks nUM Gwt pihl idMdy hn aqy KqiraF pRqI ikMny ku avysly hn. srvyKx ivwc ieh dyKx nUM imilaf ik lokF dI soc ipCly 4 sflF ivwc kfPI bdl geI hY aqy Auh pihlF nfloN hux sMBfvI KiqraF df aihsfs Gwt krdy hn aqy ies soc dy DfrnI bxdy jf rhy hn ik jdoN hoieaf qF mOky `qy dyiKaf jfvygf. ienHF KqiraF aqy cxOqIaF nUM iDafn ivwc lY ky koeI aYksLn lYx dI jLrUrq huMdI hY aqy BivwK dIaf nIqIaF iqafr krnIaf huMdIaF hn. ies srvyKx dy nqIjy  ies leI bhuq aihmIaq vfly hn ikAuNik ies qoN pqf lgdf hY ik BivwK ivwc vfprn vflIaF mfVIaF Gtnfvf nfl nijwTx leI lok ikMny ku iqafr hn aqy jy koeI aijhI mfVI Gtnf vfprdI hY qF kI afpxf bcf krn dy smrwQ hn?. ijMnf lokF ivwc avyslfpn vwD hovygf Auny hI lok ienHF KqiraF nfl nijwTx ivwc kmjLor hoxgy. ijvyN ijvyN dysL aqy klcr iek dUjy dy nyVy afAuNdy jFdy hn iqvyN iqvyN siBafcfr dIaF kdrF kImqF ivwc ivKryvyN vDdy jFdy hn jo ik lokF dI ijLdgI leI Kqrf bxdy jf rhy hn.  ies dI Audfhrx awj dy mulsm awqvfd dI idwqI jf skdI hY jo ik awqvfd dy jLrIey afpxy Drm aqy siBafcfr dIaF ‘kImqF’ nUM pRomot krn cfhuMdy hn ijs nfl aMqrrfsLtrI BfeIcfrf Kqrf mihsUs krdf hY. sfP hY ik pwCm dIaf qfkqF kMmjLor huMdIaF jf rhIaF hn aqy pUrb sLkqImfn huMdf jf irhf hY. ies nfl kYnyzf dI afrQkqf dy nfl nfl kYnyzf dy lokF dI ijMdgI dy rfh ivwc Kqrf hI Kqrf hY. dunIaF dy qkrIbn hr iKwqy ivwc Drm aDfirq awqvfd df bolbflf hY. QF QF bMb cwl rhy hn, brUd nfl cldy iPrdy bMdy loQF bxdy jf rhy hn aqy sfrI dunIaF ivwc hfhfkfr mcI hoeI hY. ikRsims dy mOky al kfiedf vwloN amrIkf nUM ‘ikRsims igPt’ kYnyzf dI DrqI `qy vI idwqf jf skdf sI agr nfeIjIrIaf df awqvfdI ieh bMb kYnyzf dy hvfeI Kyqr aMdr clfAux ivwc kfmXfb ho jFdf. sLukr hY ik ieh bMb nhIN cwilaf aqy jhfjL ivwc svfr anykF byksUrF dI jfn bwc geI. awjkwLl trONto dI adflq ivwc kYnyzf ivwc vwzy pwDr `qy bMbF nfl qbfhI mcfAux dy mnsUby GVn vfilaF ( grwup afP 18) df kys cwl irhf hY. pr hYrfnI hY afpxy afly duafly ieMnf kuJ vfprn dy bfvjUd vI kYnyzf dy lok awqvfd pRqI ieMny cukMny nhIN hn ijMnf AunHF nUM hoxf cfhIdf hY. 

ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik kYnyzf iek aijhf mulk hY jo ik kudrqI aqy ieiqhfsk qOr `qy amIr aqy bfkI mulkF nfloN vwD srwiKaq hY. sB qoN vwzf Kqrf awj kl awqvfd df hY ijs qoN kYnyzf dy lok avysly ho rhy pRqIq huMdy hn. agr lok hI avysly ho gey qF iPr srkfr nUM dosL dyxf glq hY ik srkfrF kuJ nhIN krdIaF. cxOqIaF aqy KqiraF dI pihcfx krky sFJy qOr qy smyN qoN pihlF sulJfAuxf aqy sfriQk hwl lBxf awj dI loV hY. Xfd rhy KqiraF qoN avysly hoxf KiqraF nUM swdf dyx dy brfbr hY.

prmjuIq sMDU

jnvrI 15, 2010


pfrlImYNt dI muawqlI:

torIaF leI puwTf gyV jF shI idsLf

ikRsims dIaF CuwtIaF qoN aYn pihlF kYnyzf dy pRDfn mMqrI sRI stIPn hfrpr ny pfrlImYNt nUM muawql Bfv prorog kr idwqf sI. pfrlIMmYNt df sYsLn CwutIaF qoN bfad 25 jnvrI nUM sLurU hoxf sI pr hux ieh sYsLn mfrc 3 nUM sLurU hovygf. hfrpr vwloN gvrnr jnrl dI pRvfngI nfl pfrlImYNt nUM muawql krn qoN bfad ivroDIaF pfrtIaF ivwc ros vDxf suBfivk hY. kuJ lok ieh svfl krdy hn ik pRDfn mMqrI ny pfrlImYNt nUM muawql krn df PYslf ikAuN ilaf aqy ies leI lokF nUM kI kdm cukxy cfhIdy hn. ivroDI pfrtIaF ies df kfrn aPgfinsqfn ivwc kYnyzf dI imltrI vwloN AuQoN dy PVy hoey aiqvfdIaF nfl ‘ipafr nfl pysL nf afAux’ Bfv kYdIaF `qy qsLdd krn leI pfrlImYNt ivwc hox vflI bihs df muwdf dwsdIaF hn aqy hfrpr nUM ‘BfjU’ krfr idMdIaF hn. sfzI jfcy pfrlImYNt nUM muawql krky nf hI hfrpr ny koeI kfnUMn qoiVaf hY aqy nf hI pfrlImYNt nUM muawql krnf koeI gYr sivDfink hY. ieh pihlF vI huMdf afieaf hY aqy agFh vI huMdf rihxf hY. rfjnIqI ivwc mOky dI srkfr df muwK AudysL dysL dy ihwqF dI rfKI kridaF afpxI srkfr nUM bcfAuxf vI huMdf hY. awj ilbrl sB qoN vwD qrlo mwCI ho rhy hn Auh smJdy hn ik AunHF dy hwQ btyr af igaf hY qy Auh ies muwdy nUM Aubfl ky lokF dI hmdrdI ijwq skdy hn vYsy asl ivwc ivroDI pfrtIaF df kMm ivroD krnf hI huMdf hY. pr ieQy vrnxXog hY ik awj dI aDuink pfrlImYNt nUM sB qoN pihlF 1954 ivwc ilbrl pfrtI dy pRDfn mMqrI lUeIjL syNt lorYNn ny pUry 5 mhIinaF leI muawql kr idwqf sI. jd ieh rIq cl peI qF iPr Aus qoN bfad afey torIaF dy pRDfn mMqrI jfhn zfeIPnbYkr ny cfr sflF ivwc pfrlImYNt nUM cfr vfrI muawql kIqf sI jo ik 98 idnF qoN lY ky 6 mhIinaF qwk hoeI sI.  Aus vkq iksy ny vI koeI isLkfieq nhIN sI kIqI hr pfrtI kYnyzf dy ihwqF leI ieh krnf jLrUrI smJdI sI. jy bhuqf dUr nf jfeIey qF 2003 ivwc  ilbrl pRDfn mMqrI jnfb XF ikRcIaF ny afpxI bhuq igxqI dI srkfr vyly pfrlImYNt 82 idnF leI muawql kr idwqI sI. kfrn ies df sLpsLt sI ikAuNik Aus vkq afzItr jnrl sLIlf PrYjLr vwloN ikbYWk ivwc ilbrlF vwloN kIqy spFsrisLwp skYzl qoN bcxf ilbrl pfrtI leI jLrUrI ho igaf sI. iPr hfrpr ny iek sfl pihlF afpxI srkfr bcfAux leI aijhf kIqf sI. hux iPr hfrpr ny sivDfink hwdF aMdr hI rih ky kIqf hY aqy ies dI kYnyzf dI gvrnr jnrl ny sihmqI idwqI hY. PrvrI dy dUsry hPqy vYnkUvr ivwc srd rwuq dIaF KyzF hox jf rhIaF aqy dunIaF df mIzIaf iekwTf hoieaf hoxf hY aqy pfrlImYNt ivwc BuwjdI BMg dIaF KbrF aMqrrfsLtrI pwDr `qy KMBF dIaF zfrF bxfky pysL kIqIaf jfxIaf hn aqy bfhrly dysLF qoN afey lokF `qy ies df mfVf pRBfv pYxf hY. sfnUM cyqf hY ik jd pMjfb dI asMblI ivwc pwgF lwQIaF sn aqy Bfrq dI pfrlImYNt ivwc aYm pIaF dy GsuMn muwkI hox dIaF KbrF bhfrly dysL ivwc CwpdIaF sn qF hr amn psMd sLihrI QU QU krdf sI. jy pfrlImYNt ivwc bihs df muwdf bnx vflIaF aijhIaF KLbrF ijs nfl kYnyzf df jF kYnzf dI imltrI df aks aMqrrfsLtrI pwDr `qy Krfb huMdf hY qF ies qoN bcx df qrIkf jo hfrpr ny apxfieaf hY iblkul ZwukvF aqy shI idsLf vwl hY aqy ies nfl KyzF df mfhOl vI sfjgfr bixaf rhygf.

kuJ lok kihMdy hn ik hfrpr dy ies kdm nfl torI pfrtI dI lokipRXqf nUM puwTf gyV vI af skdf hY aqy Auh ‘Pys buwk’ `qy ies muawqlI ivrwuD hjLfrF dI igxqI nfl kIqy dsqKqF dI Audfhrx idMdy  kihMdy hn ik ieMnI vwzI igxqI ivwc lokF vwloN ivroD hoxf hfrpr leI nuksfndyh ho skdf hY aqy torIaF nUM puTf gyVf vI af skdf hY. pr sfzI socxI muqfibk Pys buwk `qy BfvyN ijMny mrjLI lok torIaf iKlLfP sfeIn krI jfx ies nfl nf qF torIaF nUM nuskfn hoxf hY aqy nf hI ilbrlF nUM ies df koeI Pfiedf hoxf hY. Pys buwk `qy sfeIn krn vfly ijLafqqr Auh nOjvfn qbkf hY jo votf pfAux hI nhIN jFdf.

bIqy mMglvfr dI sLfm nUM sI bI sI `qy pItr mYnibRj vwloNN kIqI Kfs vfrqflfp ivwc pRDfn mMqrI ny sfPL kih idwqf hY ik kYnyzf dy lok aPgfn ivwc kYnyzf dy POjIaF vwloN vrqI axighlI bfry iblkul hI nhIN socdy. sfzf ieh kihxf hY ik ieh TIk hY ik imltrI vwloN ijLafdqI nhIN hoxI cfhIdI pr ieh vI nhIN ik PVHy gey awqvfdIaF dIaF kYnyzf dI imltrI mfilsLF krdI iPry. pfrlImYNt ivwc bihs dI bjfey pihlF ivBfgI jFc hoxI cfhIdI hY. Xfd rhy ieh imltrI ilbrl srkfr mOky hI ByjI sI qy AuhI ilbrl hI hux imltrI `qy AuNglIaF AuTf rhy hn. imltrI df bhfnf bxf ky hfrpr dI srkfr `qy insLfny kwsxf jLfiej nhIN hY. ilbrlF nUM ikqy hor QF hwQ pYr mfrny cfhIdy hn qF ik kYnyzf dI imltrI df pihlF vFg dunIaF ivwc mfx siqkfr bixaf rhy.

prmjIq sMDU

jnvrI 08, 2010

 


ruickf kFz

iensfPL dy mwQy `qy lwgf klMk!

          19 sfl pihlF vfpry ruickf kFz ny Bfrq dI rfjnIqI ivc qrQwlI mcf ky rwK idwqI hY. Bfrq dy mIzIaf ny ies kys ivwc 19 sflF bfad hirafxf dy sfbkf zI[ jI[ pI, aYs[ pI[ aYs[ rfTOr nMU isrP 6 mhIny dI kYd aqy 1000 rupey jLurmfnf dI sjLf df mfmlf jd lokF dI kichrI ivwc rwiKaf qF ies nfl idwlI df isMGfsn vI zolx lwg ipaf. kyNdr srkfr dy keI mMqrIaF ny ies bfry hF pwKI itwpxIaF kIqIaF hn ijhnF ivwc kfnMUn mMqrI aqy gRih mMqrI sLfml hn.

          1990 ivwc hirafxf dy zI[ jI[ pI[ jnfb aYs[ pI[ aYs[ rfTOr ny ruickf nfm dI iek nfbflg lVkI nfl kfmuk CyVCfV kIqI sI aqy ruickf ny ieh gwl afpxy mfipaF nMU dws idwqI sI. mfipaF ny hOslf kr ky ies mfmly dI sLkfieq puils kol drj krvf idwqI sI ijs nMU hirafxf df zI[ jI[ pI rfTOr hjLm nhIN  sI kr sikaf sI. kfnMUn dy ies rfKy nMU sLrm qF Es vkq hI afAuxI cfhIdI sI jd ies ny mfsUm ruickf nfl kfmuk bdqfmIjLI kIqI sI pr hYrfnI ies gwl dI hY ik ies hYvfn nMU sLrm Es vkq qwk vI nf afeI jd ruickf dy mfipaF ny ies dI sLkfieq drj krvf idwqI sI.

          rfTOr dI DI vI Esy skUl ivwc pVHdI sI ijs ivwc bdiksmq ruickf pVHdI sI aqy jy rfTOr ruickf dy mfipaF qoN aMdrKfqy muafPLI mMgxI cfhuMdf qF Auh ies skUl nMU jF afpxy dPLqr nMU “ivcoly” vjoN vrq ky ruickf dy mfipaF qoN idloN muafPLI mMg skdf sI. pr rfTOr ny kIqf ies dy swB kuJ Elt, Aus ny ies skUl, afpxy ahudy aqy dPLqr nMU ruckf aqy Aus dy pirvfr nMU sLkfieq krn vfsqy sbk isKfAux vfsqy vriqaf. rfTOr ny afpxf asr rfsuK vrq ky mfsUm bwcI ruickf nMU skUl ivwcoN afny bhfny kZvf idwqf.

          ruickf aqy Aus dy mfipaF nMU pYr pYr `qy jLlIl kIqf igaf aqy ruickf dy Brf `qy 11 JUTy mukwdmy Tok idwqy gey. ruickf dy Brf df isrP eynf hI ksUr sI ik Auh iek aYsI bdnsIb lVkI df Brf sI ijs `qy hirafxf dy AuWc puils aPsr rfTOr dI burI njLr pY cuwkI sI. ruickf dy nbflg Brf afsLU ijs dI Aumr 14 sfl sI nUM vfhn corI dy 11 mfmilaF `c Psfieaf igaf sI.

          pMckUlf dy sI[afeI[ey[ stfP ny akqUbr 1993 `c ruickf dy Brf afsLU `qy 11 mukwdmy drj krky Aus nUM 2 mhIny nfjfiejL ihrfsq `c rwiKaf aqy qIjy drjy dy qsLwdd kIqy sn. Aus nUM Qfxy qoN Cwzx vyly vI puils Aus nUM nMgf krky kuwtdI hoeI qmfsLbInF dy jlUs dI sLkl `c Gr Cwz ky geI sI. Aus qoN bfad rfTOr ny ruickf dy pirvfr nUM isLkfieq vfps lYx leI ikhf sI. puils dI kuwtmfr df isLkfr hoey afpxy Brf dI qrsXog hflq ruickf qoN dyKI nhIN jf rhI sI. ruickf vloN isLkfieq vfps nf lYx `qy jdoN rfTOr dy iesLry `qy hYdrfbfd dI puils ny afsLU nUM iPr qoN GroN cuwk ilaf qF ruickf burI qrHF tuwt geI aqy Aus ny 28 dsMbr 1993 nUM jLihr Kf ky KudkusLI kr leI sI. Aus vyly ruickf isrPL 17 sfl dI nbflg lVkI sI. ieh Bfxf rfTOr dI kfmuk CyVCfV qoN iqMn ku sfl bfad vfpiraf sI. 29 dsMbr nUM hirafxf puils afsLU dI kuwtmfr krky Aus nUM awDmrI hflq `c Aus dy Gr dy bfhr suwt geI sI aqy agly idn hI ruickf dy pirvfr vfly mkfn vyc ky isLmly cly gey sn. rfTOr ny pMckUlf aqy nrfiexgVH dy afpxI jfq dI bhuqfq vfly ielfikaF `c jf ky kuJ bMdy KrId ky lY aFdy sn, jo rojLfnf ruickf dy Gr jf ky rfTOr ijLMdfbfd dy nfary lfAuNdy qy gMdIaF gflHF kwZdy sn.

          1990 qoN cwilaf hoieaf ieh kys ipCly hPLqy qwk jfrI irhf, ruickf nMU ies sMsfr qoN qur jfx leI mjLbUr kr idwqf igaf. prvfr nMU jLlIl kr ky Gr Cwzx leI mjbUr kr idwqf igaf. ies dOrfn keI srkfr bdlIaF pr rfTOr dI dfdigrI BfrU rhI. rfTOr BfvyN rftfier ho igaf pr afpxy iKlfPL sbUqF nMU ijs ZMg nfl Aus ny Kurdburd krvfieaf sI, Aus kfrn Auh afKr 6 mhIny dI mfmUlI sjLf aqy isrPL 1000 rupey df jLurmfnf krvf ky adflq ivwc muskrfAuNdf hoieaf jyqU ho ky inkilaf.  pr rfTOr df ieh Brm kuJ GMty ivwc hI tuwt igaf jd Bfrq dy mIzIaf ny ies nMU pRmuwK KLbr bxf ky pysL kr idwqf. hr pfsy hfhfkfr mc geI aqy kyNdr dI srkfr hrkq ivwc af geI.

          lokF dy sKq roh df sfhmxf kr rhI Bfrq srkfr dy kyNdrI kfnUMn mMqrI vIrwpf moielI ny 27 dsMbr nMU ikhf ik kyNdr ruickf igrhoqrf CyVKfnI mfmly dI dubfrf jFc dI hdfieq dyvygf aqy hux ieh hdfieq dy vI idwqI geI hY. hirafxf dy muwK mMqrI BuipMdr isMG huwzf ny vI ikhf sI ik ruickf kys dI dubfrf jFc krvfeI jfxI cfhIdI hY. kfnUMn mMqrI vIrwpf moielI ny ieh vI ikhf hY ik AunHF df sI[ bI[ afeI qy kOmI mihlf kimsLn nfl inrMqr sMprk hY aqy sfry pwKF dI gihrfeI qk jf ky kfnUMnI kfrvfeI aml ivc ilaFdI jfvygI. ies Dfrf hyT dosLI nUM PLFsI jF Aumr kYd qk dI sjLf ho skdI hY. kyNdrI gRih mMqrI sRI icMdfbrm ny vI ies mfmly qy sKLq ruK apxf ilaf hY ijs qoN afs bwJdI hY ik ruickf kFz nfl ‘iensfPL dy mwQy `qy lwgf klMk’ Dox vwl sfrQk kdm cuwky jf rhy hn. kyNdrI gRih mMqrflf rfTOr qoN puils mYzl vfps lYx aqy Aus dI pYnsLn rokx sbMDI vI 4 jnvrI nUM ivcfr kr irhf hY.

          ruickf dy Brf afsLU igrhoqrf aqy Aus dy ipqf suBfsL cMdr igrhoqrf vwloN Qfxy ivc 2 drKfsqF dy afDfr `qy puils ny hux do prcy vI drj kr ley hn. ieh vI pqf lwgf hY ik puils ny rfTOr dI igRPLqfrI leI kfrvfeI sLurU kr idwqI hY. afsLU igrhoqrf vwloN idwqI drKfsq ivc Dfrf 166, 167, 191, 195-ey, 201, 307, 344, 347, 348, 357, 358, 467, 468, 471, 506 lf ky afeI[ pI[ sI[ Dfrf 120-bI anusfr kfrvfeI dI mMg kIqI geI hY jdoN ik ruickf dy ipqf suBfsL cMdr igrhoqrf dI drKfsq ivc Dfrf 166, 167, 191, 195, 201, 340, 344, 347, 348, 357, 358, 467, 468, 471, 506 lf ky afeI[ pI[ sI[ Dfrf 120 anusfr kfrvfeI dI mMg kIqI hoeI hY. ienHF drKfsqF ivc sfbkf zI[ jI[ pI[ hirafxf aYs[ pI[ aYs[ rfTOr aqy Aus dy sfQI hor puils aPsr, jY nrfiex ey[ aYs[ afeI[, pRym dwq aYs[ afeI, syvf isMG ey[ aYs[ afeI[ aqy hor keI ivakqI, ijnHF ny rfTOr dy kihx `qy irkfrz nfl CyVCfV kIqI hY, ivruwD kfnUMn kfrvfeI krn dI mMg kIqI hY. ruickf dy kys dI ipCly 19 sflF qoN pYrvfeI krdy vkIl pMkj Brdv, sihXogI vkIl rucI, isKVI, aMjU, sLrmf aqy ruickf dI shylI anurfDf dy ipqf afnMd pRkfsL ny pMckUlf dy puils kpqfn munIsL cODrI nUM iml ky aYP[ afeI[ afr[ dfKLl krn sbMDI sfry kfgjLfq pysL krky qurMq rfTOr nUM ihrfsq ivc lYx dI mMg kIqI hY. pqf lwgf hY ik sYsLn adflq ny rfTOr dI pysLgI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI hY.

          iensfPL dy mwQy `qy lwgf ieh klMk Dox vfsqy AuhnF swB dosLIaF dy iKlfPL kfrvfeI hoxI cfhIdI hY ijhnF ny zI jI pI rfTOr dy khy ruickf dy pirvfr `qy jLulm Zfihaf sI. ijs ZMg nfl lokF ivwc roh pYdf hoieaf hY aqy kyNdr srkfr hrkq ivwc afeI hY Aus qoN afs bwJdI hY ik sMsfr nMU alivdf afK cuwkI ruickf nMU do dhfikaF qoN bafd iensfP jLrUr imlygf.

-blrfj idEl

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here