www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

afeIPLf avfrzjL df asr ‘hF’ pwKI rhygf!

          bhucricq afeIPLf (ieMtrnYsLl ieMzIan iPlm akYzmI avfzjL) smfgm sPLlqf pUrvk sMpn ho gey hn. afeIPLf dI crcf qF BfvyN keI mhIinaF qoN ho rhI sI pr ipCly hPLqy dOrfn ieh crcf isKr `qy rhI. aMgryjLI mIzIaf ny iehnF smfrohF nMU BrpUr kvryjL idwqI. BfvyN sfrf aMgryjLI mIzIaf hI ies bfry lgfqfr krvryjL idMdf irhf pr sIbIsI aqy tIvIE ny ies ivwc ivsLysL idlcspI ivKfeI. tIvIE (tIvI EntyrIE) ny hPLqf Br Bfrq `qy ivsLysL pRogrfm tYlIkfst kIqy.

          afeIPLf df afKrI smfgm rOjrjL sYNtr ivwc hoieaf ijs ivwc 25 hjLfr dI hfjLrI sI. ieh pRogrfm dy insLcq smyN qoN bhuq lyt sLurU hox aqy sfAUNz isstm ivwc nuks hox vrgIaF AuxqfeIaF dy bfvjUd kfmXfb smfgm irhf. rOjrjL sYNtr dy aMdr qF 25 hjLfr df iekT hoxf sI, ies dy bfhr vI isqfiraF dy cfhvfn hjLfrF dI igxqI ivwc hfjLr sn. rfiel Xfrk hoitl dy bfhr vI lgfqfr iqMn idn lokF dI BIV juVdI rhI sI. brYNptn, mfrKLm aqy imsIsfgf ivwc afeIPLf nfl sbMiDq keI progrfmF ivwc vI drsLkF dI coKI igxqI vyKx nMU imlI ijs qoN sfbq huMdf hY ik afeIPLf avfrzjL smfgm lokF dI iKwc df kfrn bxy.

          EntyrIE srkfr ny afeIPf ivwc Kfs idlcspI ivKfeI aqy pRImIar mgMtI ny smyq afpxy keI mMqrIaF qy sFsdF dy, muwK pRogrfm smyq bhuq sfry hor afeIPLf pRogrfmF ivwc isLrkq kIqI. brYNptn ivwc hoey smfgmF ivwc vI pRImIar mgMtI ny Bfg ilaf aqy Auh sLfhruK Kfn smyq keI isqfiraF nMU vwKry qOr `qy vI imly. sRI mgMtI dI agvfeI hyT EntyrIE srkfr ny afeIPLf vfsqy 12 imlIan zflr dI grFt idwqI sI ijs nfl EntyrIE ies df pRmuwK spFsr bx igaf sI. kuJ lokF vloN  srkfr dI ies vfsqy BfvyN nukqfcInI vI kIqI geI hY ijs ivwc mIzIaf vI sLfml hY pr sUby df ieh pYsf ajfeIN nhIN igaf. ies nfl EntyrIE nMU dunIaF Br ivwc coKI kvryjL imlI hY aqy ies Xuwg ivwc ajyhI kvryjL vfsqy kMpnIaF aqy dysL, coKf pYsf Krcdy hn. vpfrk sMBfvnfvF ies nfl juVIaF hoeIaF huMdIaF hn ik quhfzy bfry  koeI ikMnf ku jfxdf hY. Bfrq nfl vD rhI vpfrk sFJ vfsqy ajyhI jfx-pCfx df vsIlf afeIPLf qoN vDIaf hor nhIN sI iml skdf. BfvyN vpfrk sMBfvnfvF nMU imly hulfry nMU ies mOky imx skxf sMBv nhIN hY pr ies df asr dUr qwk jfvygf.

          kYnyzf dI vwzI bYNk ‘sIafeIbIsI’ smyq hor keI vpfrk adfiraF vloN afeIPLf nMU imlI spFsrisLp sfbq krdI hY ik ieh adfry afeIPf dI iKwc qoN vfkPL sn jF afsmMd sn. afeIPf nMU itktF vycx df koeI qrwdd nhIN krnf ipaf ikAuNik itktF dI ivkrI keI mhIny pihlF hI ho geI sI aqy Auh vI ivkrI Kulx dy 8-10 imMtF dy ivc. ies df kfrn BfvyN blYk mfrkItIey gYNg hI hox pr ies nfl afeIPLf dI lok-pRIXqf df aihsfs huMdf hY. itktF dI blYk keI sports eIvMts mOky vI huMdI hY. ieh koeIsLlfGfXog kMm nhIN hY aqy ies bfry pRbMDkF nMU sucyq rihxf cfhIdf hY. afm lokF dI itktF qwk phuMc hoxI cfhIdI sI pr “PrI mfrkIt” qF mfieaf bxfAux df hI nfm hY aqy ijhnF leI sMBv sI AuhnF mfieaf bxf leI hY.

          afeIPLf dy nfl nfl ‘globl ibjLnYs Porm’ df vI ajojn kIqf igaf ijs ivwc ibjLnYs nMU vDfAux `qy iDafn kyNdrq kIqf igaf. Bfrq nfl vpfr vDfAux dI loV hux ies hwd qwk mihsUs kIqI jfx lwg peI hY ik brYNptn aqy imsIsfgf dy myar vI ies bfry crcf krn lwg pey hn. ieh afeIPf dy ‘hF” pwKI pwK df asr hY ijs ny Bfrq aqy kYnyzf ivwc vwsdy BfrqI ipCokV dy lokF `qy rfjsI aqy vpfrk afgUaF df iDafn kyNdrq kIqf hY.

          afeIPLf dy nfl hI kYnyzf aMdr Bfrq nfl sbMiDq keI hor smfgm hoey hn jF ho rhy hn. iehnF ivwc “kYnyzf aMdr Bfrq df sfl” smfgm vwK vwK sLihrF ivwc cwl rhy hn. torFto ivwc 9-10 jUn nMU imnI prvfsI BfrqI idvs hoieaf hY aqy dovF dysLF dIaF drjnF XUnIvrstIaF ivckfr qflmyl vfsqy ivcfr vtFdrf hoieaf hY. kfrltn XUnIvrstI ivwc hoey sYmInfr ivwc dovF dysLF dIaF 40 qoN XUnIvrstIaF dy pRDfn jF Aup-kulpqI sLfml hoey sn. ies ivwc dovF dysLF ivckfr ividak aqy Koj dy KyqrF ivwc sihXog vDfAux `qy ivcfr vtFdrf kIqf igaf.

          iehnF smfgmF dOrfn Bfrq vloN torFto ivwc afpxf klcrl sYNtr Kohlx df aYlfn vI kr idwqf igaf hY aqy ieh AuWqrI amrIkf ivwc Bfrq df pihlf ajyhf kyNdr hovygf. kYnyzf, brqfnIaF, amrIkf, rUs, PrFs aqy cIn vrgy dysL aksr ajyhy kyNdr Kohldy af rhy hn.

          dunIaF dy vwK vwK dysLF ivwc 25 qoN 27 imlIan BfrqI ipCokV dy lok vwsdy hn jo Bfrq dy vD rhy pRBfv nMU hor cmk dy rhy hn. ‘pRvfsI BfrqI mMqrflf’ ies pUl dI qfkq qoN vfkPL hY ijs ny nvIN trm “globl ieMzIan” GVI hY. Bfrq dI sMsfr ivwc vD rhI mhwqqf trInIzfz, vYst ieMzIjL aqy dwKxI aPLrIkf vrgy dysLF ivwc icrF qoN vwsdy BfrqIaF nMU vI afpxy vwl iKwc rhI hY. afeIPf avrzjL smfrohF df ‘hF’ pwKI asr dovF dysLF dy suKfvyN irsLiqaF ivwc bhuq dyr qwk mihsUs kIqf jfvygf.

-blrfj idEl


jLrUrI syvfvF nMU hVqfl rihq aYlfinaF jfvy

bIqy hPLqy eyar kYnyzf dI hVqfl qoN bhuq musLkl nfl rfhq imlI sI pr hux kYnyzf post dI hVqfl ny lokF dy nwk bMd kr idwqy hn. zfk dy bMd ho jfx nfl BfvyN afriQkqf df hr Kyqr hI pRBfvq ho irhf hY pr ies dI bhuqI mfr afm lokF nMU pYNdI hY jo afpxy gujLfry vfsqy pYnsLn, PYmlI bYnIiPt, byrujLgfrI Bwqf afid dy cYwk zfk rfhIN  AuzIkdy hn jF XUitltI ibwl vgYrf hfsl krn jF adf krn vfsqy zfk dI vrqoN krdy hn.

hfrpr srkfr ny eyar kYnyzf dI hVqfl KLqm krvfAux vfsqy “bYk tU vrk” kfnMUn pfs krn dI pRIikRaf sLurU kr idwqI sI ijs kfrn XUnIan aqy kMpnI ny afpsI gwlbfq nfl hVqfl KLqm kr leI aqy srkfr nMU “bYk tU vrk” df qrwdd nhIN sI krnf ipaf. srkfr df qrk sI ik eyar kYnyzf iek jLrUrI syvf hY ijs qoN ibnF dysL dI afriQkqf cwl nhIN skdI qy kmjLor afriQkqf ies dI mfr Jwl vI nhIN skdI. srkfr dy qrk ivwc vjLn sI aqy srkfr ny “bYk tU vrk” df shI rsqf aKiqafr kIqf sI BfvyN XUnIanvfdIaF ny srkfr nMU zrfAux vfsqy bhuq dbky mfry sn.

kYnyzf post dI hVqfl KLqm krvfAux vfsqy vI hfrpr srkfr ny “bYk tU vrk” df rsqf aKiqafr kIqf hY aqy ieh iek shI rsqf hY. vwzIaF XUnIanF dI chyqI pfrtI aYn zI pI aqy kmjLor ho cuwkI ilbrl pfrtI dy ‘aYks-aYnzIpI” bfb rya vwzy XUnIanvfd dI bolI bol rhy hn aqy “bYk tU vrk” kfnMUn dI nukqfcInI krn dy nfl nfl ies dy pfs hox ivwc aiVwky zfhux dIaF DmkIaF dy rhy hn.  hfrpr srkfr nMU “bYk tU vrk” nMU jldI pfs kr ky ies hVqfl nMU jldI KLqm krvfAux df rsqf sfPL krnf cfhIdf hY vwzy XUnIanvfd dI pRvfh nhIN krnI cfhIdI. afm lokF dy ihwq vwzy XUnIanvfd dy ihwqF qoN ikqy vwD mhwvpUrn hn. XUnIanF dy kiQq “bfrginMg rfeIts” dy bhfny dI vI bhuqI pRvfh nhIN krnI cfhIdI.

vwzf XUnIanvfd knyzIan smfj ivwc vD rhy tYksF, grIb amIr ivwc vD rhy pfVy, mihMgIaF ho rhIaF syvfvF aqy syvfvF dy izwg rhy imafr vfsqy ijLMmyvfr hY. kfimaF dy hwkF dy nfm hyT afm sLihrIaF nfl TwgI vwj rhI hY ijhnF df hr vwzy XUnIan kMtrYkt nfl iksy nf iksy rUp ivwc nuksfn ho irhf hY. afm sDfrn kfmf Gwto Gwt qnKfh `qy kMm krdf hY aqy Auh vI ibnF iksy bYnIiPt (BwiqaF) dy qy keI  tYNpryrI eyjMsIaF rfhIN pfrt-tfeIm kMm kr ky bhuq Gwt qnKfh nfl  twbr pflL rhy hn pr vwzf XUnIanvfd kMpnIaf dy zrYktrF vrgI qnKfh aqy BwiqaF df afnMd mfx irhf hY.

vwzy XUnIanvfd nfl do hwQ krn vfsqy hfrpr srkfr dy hOsly dI kdr krnI bxdI hY. isafsI afgU aqy pfrtIaF aksr vwzy XUnIanvfd qoN zrdIaF hn. AuhnF vfsqy BUMzF dy KwKrF nMU CyVn nfloN  Jwt qnKfh vfDy vfsqy mMn jfxf aqy lokF `qy tYks vDf dyxy bhuq afsfn huMdy hn. vwzy XUnIanvfd dIaF bwJvIaF votF aqy PMzF dIaF BrIaF ptfrIaF isafsI afgUaF nMU BYaBIq krn vfsqy kfPLI hn.

EntyrIE ivwc pRImIar mgMtI dI srkfr vwzy XUnIavfd nMU KusL rwKx vfsqy lokF dI jybF lgfqfr kwtdI af rhI hY. pRImIar mgMtI ny afriQk mMdI dy dOr ivwc vI vwzy XUnIavfd nMU moty qnKfh vfDy idwqy hn aqy keI vfr aMdrKfqy smJOqy vI kIqy hn. ajy mhInf ku pihlF hI ieh KLbr afeI sI ik mgMtI srkfr ny sUby dI “EntyrIE pbilk sYktr aMplfeIjL XUnIan (aOpsU) nfl aMdrKfqy smJOqf kr ky AuhnF nMU 1% qnKfh vfDf dy idwqf sI jo ik kMtrYkt vfly vfDy qoN Aupr dI hor idwqf igaf sI. ieh 38,000 aOpsU mYNbrF aqy AuhnF dy pirvfrF dIaF votF KrIdx df jqn hI sI. iek pfsy mgMtI srkfr ny lgqfr lokF `qy tYksF df boJ vDfieaf hY aqy dUjy pfsy vwzy XUnIanvfd nMU lokF dy KUn psIny dI kmfeI lutfeI hY.

ieho kuJ hI torFto dy sfbkf myar zyivz imlr ny afpxIaF do trmF ivwc kIqf sI aqy torFto nMU krjLfeI kr ky rwK idwqf sI. nvyN myar rOb Porz ny lokF nMU tYksF dy boJ qoN bcxfAux vfsqy sKLq kdm cuwkxy sLurU kIqy hn ijs qoN vwzf XUnIanvfd sKLq KLPf hY. brYNptn smyq torFto dy afspfs dy keI Coty sLihrF ivwc lokF nMU muMn ky vwzy XUnIanvfd nMU KusL rwKx vflIaF istI kONslF lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pf rhIaF hn aqy tYksF ivwc vfDf kr rhIaF hn.

myar rOb Porz vwzy vwzy XUnIanvfd dy sKLq ivroD df sfhmxf krdy hoey cox ijwqy sn ies leI AuhnF nMU XUnIanvfd df zr nhIN hY. vwzf XUnIanvfd AuhnF df kdy imwq nhIN ho skdf. hfrpr srkfr vI vwzy XUnIanvfd dy ivroD dy bfvjUd coxF ijwqI hY aqy hfrpr srkfr nMU vI vwzy XUnIanvfd dI pRvfh nhIN krnI cfhIdI. srkfr nMU afm lokF dy ihwqF nMU iDafn ivwc rwK ky cwlxf cfhIdf hY. afm lokF dy ihwqF aqy vwzy XUnIanvfd dy ihwqF ivwc isDf tkrfE hY.

lgfqfr mihMgIaF ho rhIaF ishq syvfvF, mihMgIaF ho rhIaF ividak syvfvF, mihMgIaF arD srkfrI adfiraF dIaF syvfvF aqy srkfrI krmcfrIaF dIaF qnKfhF ivwc ho irhf vfDf srkfr dy bjt df KOa bixaF hoieaf hY ijs kfrn syvfvF suMgV rhIaF hn aqy tYks vD rhy hn qy afm sLihrI npIiVaf jf irhf hY. hux smF af igaf hY ik Gwt qnKfh vfly kfimaF dIaF CotIaF XUnIanF aqy vwzy-XUnIanvfd ivwckfr Prk BFipaf jfvy aqy anUkUl nIqIaF GVIaF jfx. XUnIanF dI Cqr-Cfieaf qoN ibnF Gwto Gwt Aujrq aqy Gwto Gwt BwiqaF `qy kMm kr rhy grIb kfimaF dI qrfsdI   vwl iDafn idwqf jfvy.

“bYk tU vrk” afKrI aqy sImq mfr vflf hiQafr hY jo bhuqf kuJ nhIN svfr skdf. hux smF af igaf hY ik vwzy XUnIanvfd  nMU nwQx vfsqy nvIN phuMc apxfeI jfvy aqy ishq, pbilk trFsport, ividaf, zfk, puils, Pfier, aYNbUlMs, pbilk srivs afid KyqrF nMU hVqfl rihq aYlfinaF jfvy. vwzy XUnIanvfd dy KMB kuqrn vfsqy qnKfh dI iek jfiej sImf imwQI jfvy ijs nMU pfr kr jfx vfilaF dy “kulYkitv bfrginMg hwk” nMU KLqm kr idwqf jfvy. Gwt qnKfh vfly kfimaF dI hflq suDfrn vwl ivsLysL iDafn idwqf jfvy qFik grIb-amIr ivckfr pfVf Gty.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #615, jUn 24-2011


pRvfsI BfrqI idvs, kYnyzf `c Bfrq df sfl qy "ieMzIaf kYnyzf aYjUkyusLn smt"

          torFto ivwc jUn 9 aqy 10 nMU do idnF pRvfsI BfrqI idvs df aXojn kIqf igaf ijs ivwc 1000 qoN vwD ivakqIaF ny Bfg ilaf. mYtro kMnvYNsLn sYNtr ivwc krvfey gey ies sMmyln ivwc 50 qoN vwD mfhrF nMU ies sMmyln ivwc sLfml ivakqIaF ny suixaF ijhnF ivwc kfmXfb ibjLnYWsmYn, AuWc srkfrI aPLsr aqy rfjsI afgU sLfml sn. bulfiraF ivwc BfrqI aqy knyzIan mfhr sn ijhnF ny dovF dysLF dy vwK vwK KyqrF ivwc sihXog, drpysL musLklF, pRvfsIaF BfrqIaF vfsqy vpfrk mOikaF, pRvfsIaF dIaF musLklF aqy Xogdfn bfry cfnxf pfieaf. ies ivwc dopfsy vpfr, pUMjI invysL aqy nOjvfnF nMU sfriQk rol vfsqy AuqsLfhq krn `qy ivcfrF hoeIaF.

          ieh sMmyln muwK rUp ivwc amrIkf, kYnyzf aqy kYrIbIan dysLF dy ieMno-knyzIan BfeIcfry nMU muwK rwK ky aXoijq kIqf igaf sI aqy AuWqrI amrIkf ivwc afpxI iksm df pihlF smfgm sI. ieh sfl kYnyzf ivwc "Bfrq df sfl" vjoN vI mnfieaf jf irhf hY aqy kYnyzf Br ivwc ies sbMDI keI pRogrfm aXoijq kIqy jf rhy hn. agly hPLqy torFto ivwc BfrqI iPlm ieMzstrI nfl sbMiDq "afeIPLf avfrzjL" smfgm vI ho irhf hY ijs kfrn Bfrq `qy iDafn kyNdrq ho irhf hY.

          Bfrq `qy iDafn ies kdr kyNdrq hY ik kYnyzf dI srkfr ny Bfrq nfl dosqfnF sbMDF nMU mjLbUq krn df ijLkr bjt ivwc vI kIqf hY aqy Bfrq nfl PrI tryz smJOqf isry lgfAux vfsqy 2013 qwk df tIcf imiQaf hY. dovF dysLF ny 2015 qIk duvwlf vpfr 15 iblIan zflr krn df tIcf vI imiQaf hY ijs df mqlb hY ik sflfnf vpfr iqMn gux kIqf jfvygf. ies vD rhy vpfr df lfB dovF dysLF dy lokF aqy vpfrI vrg nMU hovygf.

          jUn 17 aqy 18 nMU kfrltn XUnIvrstI ivwc "ieMzIaf kYnyzf aYjUkyusLn smt" aXoijq kIqI jf rhI hY ijs ivwc Bfrq aqy kYnyzf dIaF XUnIvrstIaF dy 40 qoN vwD muwKI aqy vfeIs cFslr Bfg lY rhy hn. ies df aXojn "kYnyzf-ieMzIaf sYNtr Pfr aksflYNs ien sfieMs, tYknOlOjI, tryz aYNz pflsI" vloN kIqf jf irhf hY. kYNnyzf dy ivdysL mMqrI sRI jOhn byarz ies df AudGftn krn jf rhy hn aqy Auh mihmfnF nMU kYnyzf srkfr vloN jI afieaF afKxgy. ies mOky Bfrq qoN hfier aYjUkysLn dI styt mMqrI sRImqI zI[ pUrndsvfrI vI phuMc rhI hY. ies smt ivwc dovF dysLF ivckfr ividak sFJ vDfAux aqy ividak ieksurqf ilafAux `qy ivcfrF hoxgIaF. dovF dysLF ivckfr ividak sFJ vDfAux vfsqy AuplBd mOikaF dI ZukvIN vrqoN krn dI qrkIb `qy vI ivcfrF hoxgIaF.

          ies do idnF “ividak smt” (isKrvfrqf) qoN ipwCoN jUn 20-21 nMU iek “ieLMzIaf-kYnyzf ienovysLn smt” vI aXoijq kIqI jf rhI hY ijs ivwc dovF dysLF dI vwzI ieMzstrI dy sInIar agjLYiktv, aYkyzYimks aqy srkfrI AuWc aiDkfrI Bfg lYxgy. ies smt ivwc dovF dysLF ivckfr sfieMs aqy qknIk dy Kyqr ivwc sFJ vDfAux `qy ivcfrF hoxgIaF aqy afriQk qrwkI vfsqy ies sFJ nMU iek mOky vjoN vrqx `qy jLor idwqf jfvygf. Bfrq aqy kYnyzf ny ipCly sfl ividak Kyqr ivwc sFJ vDfAux df iek ‘aYmEXU” sfeIn kIqf sI ijs hyT ieh swB kuJ hux awgy vD irhf hY. ies sFJ bfry dovF dysLF dy pRDfn mMqrI jI-20 smt smyN sihmq ho gey sn aqy ies df cOKtf iqfar kr ilaf igaf sI ijs `qy hux aml sLurU ho igaf hY.

          do idnF pRvfsI BfrqI idvs mOky vI dovF dysLF dy lokF ivckfr sFJ vDfAux `qy ivcfrF hoeIaF aqy pRvfsI BfrqI mMqrfly dy skwqr zfktr dIdfr isMG jo ies sMmyln mOky hfjLr sn ny ikhf ik ieh pRvfsI BfrqI idvs sfzI afs qoN vwD kfmXfb irhf hY. AuhnF ikhf ik Bfrq nfl vpfrk sFJ vDfAux vfsqy iksy vI kMpnI nMU lMmf smF Bfrq ivwc rihx df mn bxfAuxf cfhIdf hY. AuhnF pRvfsIaF nMU “globl ieMzIan” afiKaf jo iek kVI df kMm krdy hn.

          ies sMmyln nMU aXoijq krn ivwc ieMzo-kYnyzf cyNbr afPL kfmrs ny ivsLysL rol adf kIqf aqy ieh sMsQf BfrqI ibjLnYsmYnF dI numfieMdf jmfq hY ijs ny Bfrq-kYnyzf vpfr aqy sbMDF nMU nvIN idsLf dyx ivwc aihm Xogdfn pfieaf hY.

          ieh gwl vI hYrfnI vflI nhIN hY ik ieMzo-knyzIan ibjLnYs vrg ivwc bhuq pMjfbI mUl dy ibjLnYsmYn vI sLfml hn aqy ies df igafn AuhnF nfl gwlbfq krn nfl hI huMdf hY. ieh gwl icMqf vflI hY ik pMjfb nfl vpfrk sFJ vDfAux vfsqy bhuqy Xqn nhIN  ho rhy aqy pMjfb, vpfrI vrg nMU afkrsLq krn ivwc asPLl irhf hY. qrwkI vfsqy vpfr vDfAuxf bhuq jLrUrI hY ijs vfsqy pMjfb aqy dysL ivdysL dy pMjfbIaF nMU sMjIdf Xqn krny pYxgy.  ies pRvfsI BfrqI idvs mOky pMjfb dy Aup muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl dy puwjx dI afs sI pr AuhnF dI mfqf jI dy svrgvfs ho jfx kfrn AuhnF dI PyrI rwd ho geI. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik kYnyzf ivwc pMjfbIaF dI GxI vsoN pMjfb nfl vpfrk sFJ vDfAux leI kVI df kMm krygI aqy isafsI afgU pMjfb dI qrwkI vfsqy ies df lfB AuTfAuxgy.

-blrfj idEl

 


srkfr qy bfbf dovyN iqlky

          kurwpsLn Bfv irsLvqKorI Bfrq dI bhuq vwzI smwisaf hY aqy sLfied hI koeI ajyhf rfjsI afgU jF adfrf bicaf hovy jo ies dI lwq qoN rihq hovy. kurwpsLn BfrqIaF dI jIvn jfc df ihwsf bx cuwkI hY aqy ies qoN Bfrq dy Dfrimk ivakqI aqy adfry vI nhIN bc sky. kurpwsLn, kflyL DMn df somf hY aqy kflf DMn BfrqIaF dI kmfeI nfl ivdysLI bYNkF Br irhf hY. BfrqIaF df ikMnf ku kflf DMn ivdysLI Kfs kr sivs bYNk KfiqaF ivwc hY? ies df shI aMdfjLf iksy kol vI nhIN hY. hF iek gwl pwkI hY ik kfly DMn dI aMdfjLn idwqI geI rkm ipwCy lwgy isPr (jLIrojL) ignxf afm bMdy dy vws df rog nhIN hY. ieh rkm keI keI hjLfr kroV rupey dI dwsI jFdI hY.

          sivs bYNkF qoN ielfvf BfrqI aPLsrsLKfhI aqy rfjsI afgU hor pwCmI dysLF dIaF sYrF vI kfly DMn dy isr `qy krdy hn aqy AuhnF dy bwcy vI ivdysLI ividaf ies DMn dy isr `qy hI lYNdy hn. hux qF gYr-sivs bYNkF Bfv pwCmI dysLF dI hor bYkF ivwc vI kflf DMn hY AuNJ iehnF ivwc rkmF BFvyN AuhnF afpxy Krcy jF sYr-spfty jogy hI rwKy hoey hox.

          bfby rfmdyv vloN irsLvqKorI aqy kfly DMn dy iKlfPL jo morcf lgfieaf igaf sI Auh dysL dI loV dy anUkUl sI AuNJ ieh morcf siqafgRih dy hfx df nhIN bx sikaf ijhf ik pihlF afs kIqI jf rhI sI. bfbf rfmdyv ny ies siqafgRih dy jo insLfny rwKy hoey sn Auh iksy hwd qwk jfiejL sn BfvyN Aus dIaF mMgF Bfvuk hwd qwk jFdIaF sn. kfly DMn nMU kOmI sMpqI aYlfnxf bhuq jfiejL mMg sI aqy hY pr irsLvqKorI vfsqy mOq dI sjLf dI ivvsQf smyN dy hfx dI mMg nhIN hY. eysy qrF 500 aqy 1000 rupey dy notF nMU rwd krnf vI jfiejL nhIN hY. ajyhf krn nfl afm lokF vfsqy musLkl KVI ho jfvygI aqy srkfr vfsqy ies nMU lfgU krnf vI musLkl ho jfvygf. Coty notF nfl awj dy mihMgfeI dy juwg ivwc KrIidaf hI kI jf skdf hY? irsLvqKorI nMU nwQx vfsqy hor hr sMBv Xqn krny aqy mOq dI sjLf nMU Cwz ky ZukvyN smyN ivwc sKLq sjLfvF dI ivvsQf krnI shI gwl hY.

          bfbf rfmdyv dI AuWc ividaf Kfskr ieMnIairMg aqy mYzIkl nMU BfrqI BfsLfvF ivwc dyx dI mMg nMU vI jfiejL nhIN afiKaf jf skdf BfvyN srkfr ies nMU mMnx vfsqy sihmq hI ho geI sI. BfrqI ividak pRbMD aMgryjLI ivwc AuWc ividaf dyx vfsqy sQfipq ho cuwkf hY aqy hux ies nMU bhu-BfsLfeI krnf afsfn nhIN hovygf qy lfhyvMd vI nhIN hovygf. bhu-BfsLfeI gryjUeytF leI Bfrq dy vwK vwK BfgF ivwc kMm krnf musLkl ho jfvygf aqy ivdysLF ivwc qF asMBv hI hovygf. rfmdyv dI ieh mMg Bfvuk mMg hI khI jf skdI hY.

          rfmdyv dI idsLf eynI shI sI ik srkfr ies qoN iekdm zr geI sI ikAuNik dysL ivwc hvf rfmdyv dy hwk ivwc vih qurI sI. iehI kfrn sI ik srkfr dy cfr cfr mMqrI bfbf rfmdyv nfl gwlbfq krn vfsqy Byjy gey sn. ieh gwlbfq vI bhuq shI idsLf vwl jf rhI pRqIq huMdI sI pr 4-5 jUn dI rfq nMU jd puils ny bfbf rfmdyv dy kYNp `qy Dfvf boilaf qF swB kuJ Tih TyrI ho igaf.

          srkfr vloN byloVI puils kfrvfeI vfsqy rsqf sfPL krn vfsqy vI bfbf rfmdyv iksy hwd qIk ijLMmyvfr hY ikAuNik bfbf rfmdyv sLryafm bVHkF mfrn lwg ipaf sI. Aus df siqafgRih kihx nMU hI swiqafgRih sI drasl bfbf rfmdyv ivwc hlImI nfm dI koeI sLYa ivKfeI nhIN sI idMdI. bfbf rfmdyv siqafgRih vfsqy iqafr hI nhIN sI aqy Aus nMU siqafgRih bfry sUJ vI nhIN sI.

          srkfr BfvyN hux rfmdyv `qy Bfjpf nfl gMZsMz dy dosL lgfvy aqy ieh dosL BfvyN 100% swc vI hox ies nfl vI bfbf rfmdyv dy aMdoln nMU koeI Prk nhIN sI pYxf agr rfmdyv df aMdoln swcmuwc hI siqafgRih huMdf. jd puils ny bfbf rfmdyv dy kYNp `qy hmlf kIqf qF rfmdyv dy kYNp ivwc hPLVfqPVI mc geI aqy bfbf Bwj KVf hoieaf. siqafgRih kridaF Bwj KVnf jfiejL dfapyc nhIN hY ijs kfrn bfbf Pyhl ho igaf. srkfr vloN kIqI geI ajyhI krvfeI vI byloVI sI aqy puils aYksLn df koeI vI kfrn mjUd nhIN sI. suprIm kort aqy kOmI mnuwKI aiDkfr kimsLn, dovF ny hI ies kfrvfeI leI srkfr dI juvfb qlbI kIqI hY jo ik shI kdm hY. ies mfmly ivwc srkfr aqy bfbf dovyN hI iqlk gey hn.                                       

-blrfj idEl

 


afsfn nhIN hovygf hfrpr srkfr leI afpxf eyjMzf

          kYnyzf dI 41 sMsd df iejlfs 2 jUn nMU spIkr dI cox nfl bkfiedf sLurU ho igaf hY. 32 sflf kMsrvtv aYm pI aYNzrU sLIar CyvyN bYlt `qy spIkr cuxy gey hn aqy Auh hfAUs afPL kfmnjL dy awj qwk bnx vfly  swB qoN nOjvfn spIkr hn. ivroDI iDr dy afgU sRI jYk lyatn ny vI AuhnF nMU rvfieqI mubfrkbfd idwqI hY aqy sfrQk ivroDI iDr df rol inBfAux dI gwl afKI hY.

          3 jUn idn sLUkrvfr nMU bfad duiphr kYnyzf dy gvrnr jnrl sRI zyivz jOhnstn hfrpr srkfr dI Qron spIc pVHngy jo ik srkfr dy pRogrfm dI rUp ryKf ibafn krygI. sRI hfrpr ieh gwl keI vfr afK cuwky hn ik afriQkqf ivwc qyjLI nfl AuhnF dI srkfr df muK AudysL hovygf. hfrpr srkfr ieh gwl vI Kfs qOr `qy ibafn kr cuwkI hY ik tYksF nMU Gwt rwKxf AuhnF dI nIqI dI kyNdrI phuMc hY. dysL dy votrF ny vI ies ivwc ivsLysL idlcspI ivKfeI sI. iek pfsy mihMgy srkfrI pRogrfmF dI mudeI ilbrl pfrtI sI aqy dUjy pfsy Gwt tYksF df vfadf krn vflI torI pfrtI sI aqy votrF ny 166 sItF ijqf ky torI pfrtI ivwc Brosf pRgt kIqf sI.

          bhuqy aqy mihMgy srkfrI progrfmF df iswDf mqlb hY ik lokF `qy tYksF df boJ vDfieaf jfvygf ijs nMU votrF ny rwd kr ky kusLl srkfr aqy Gwt tYksF vflI srkfr cuxI hY. hux hfrpr srkfr nMU ieh vfadf pUrf kr ky ivKfAuxf pvygf. ies vfady nMU pUrf krn dy nfl nfl srkfr ny bjt Gftf 2014 qIk Kqm krn df vfadf vI kIqf hoieaf hY aqy syvfvF Kfs kr ishq syvfvF qy sUibaF nMU trFsPLr kIqy jFdy PMzF ivwc vI ktOqI nf krn df vfadf kIqf hoieaf hY. tYksF ivwc vfDy aqy syvfvF ivwc ktOqI ibnF, bjt Gftf dUr krnf hfrpr srkfr vfsqy Kflf-jI df vfVf nhIN hovygf.

          ies dy nfl hI hfrpr srkfr ny sYint rIPLfrm, kfmnjL ivwc sItF dy vfDy, rfjsI pfrtIaF dI srkfrI PMizMg df aMq krfeIm kfbU, krImInlF `qy sKLqI afid vrgy hor vfady vI kIqy hoey hn.

          sYint rIPfrm aqy hfAUs afPL kfmnjL ivwc kuJ sUibaF vfsqy sItF ivwc vfDf bhuq hI sMvydnfsLIl muwdy hn jo ikbYWk ivwc vwKvfd nMU muV AuBfr skdy hn. iehnF muidaF nMU sfrIaf iDrF dI slfh qoN ibnF awgy Dwkxf iksy qrF vI dysL dy ihwq ivwc nhIN hovygf. EntyrIE dy pRImIar sRI mgMtI sYint dy Kfqmy dI mMg kr cuwky hn jdik ikbYWk  ies nMU suprIm kort ivwc cxOqI dyx dI gwl afK irhf hY. ieh vI vyKxf pvygf ik ies nfl do isDy cuxy hoey sdn ikvyN kMm krngy? sMsdU pRnflI ivwc ‘kfmnjL’ jF lokF df sdn srbsLkqImfn igixaF jFdf hY aqy sYint jF rfjF dI sBf dUjy drjy `qy afAuNdI hY. sYint ivwc rfjF dI numfieMdgI ivwc iksy iksm dI qbdIlI krnI rfjF dI slfh qoN ibnF sMBv nhIN hovygI. ies vfsqy sMivDfnk qbdIlI dI ivDI apnfAuxI pvygI jo eynI sfdI nhIN hY.

          hfAUs afPL kfmnjL ivwc abfdI dy ilhfjL nfl kuJ rfjF vfsqy sItF dI igxqI vDfAuxI, isDI njLry qF jfiejL jfpdI hY pr ies nfl ikbYWk vrgy sUby dI anupqfk numieMdgI Gt jfxI ikbYWk kdy hjLm nhIN krygf. hux BfvyN hfrpr srkfr ikbYWk vfsqy vI kuJ sItF vDfAux dI gwl krn lwg leI hY aqy igxqI 2 dwsI jf rhI hY pr ies nfl anupfqk qvfjLun nMU ivgVn qoN roikaf nhIN jf skygf jo vwKvfdIaF vfsqy Kurfk df kMm krygf. hfrpr srkfr afpxy pRogrfm nMU jLmInI hkIkqF nfl ikvyN iek sur krygI? ieh smF hI dwsygf.

-blrfj idEl

 


Bfrq-kYnyzf dosqfnf sbMD pwky pYrIN ho rhy hn

          Bfrq aqy kYnyzf ivckfr dosqfnf sbMD lgfqfr mjLbUq ho rhy hn. ipCly sfl jI-20 isKr vfrqf dy nfl nfl Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG ny kYnyzf dI srkfrI PyrI `qy vI afey sn. ieh srkfrI PyrI BfvyN iek idn dI hI sI aqy bfkI smF jI-20 isKr vfrqf df ihwsf sI, pr ies smyN ivwc vI dovF pRDfn mMqrIaF ny BivK leI Tos plfn AulIk ilaf sI.

          zfktr mnmohn isMG dI PyrI qoN pihlF pRDfn mMqrI sRI hfrpr Bfrq df dorF kr afey sn aqy dovF dysLF dy drjnF mMqrI vI iek dUjy dysL dy dOry afey sn. dovF dysLF dIaF srkfrf ny iehnF sbMDF nMU nvyN dosqfnf dOr ivwc dfKl krn vfsqy bhuq pwKI sFJ vDfAux dI plfn AulIkI hY. ieh sfl kYnyzf ivwc Bfrq dy sfl vjoN mnfieaf jf irhf hY aqy kYnyzf dy keI sLihrF ivwc BfrqI sFsikRqI nfl sbMiDq klcrl pRogrfm AulIky gey hn jo sfl dy aMq qIk cwlxgy. jI-20 aqy zfktr isMG dI PyrI smyN hI “kYnyzf ivwc Bfrq df sfl smfgmF df aYlfn kr idwqf igaf sI aqy ies df AudGfn vI sfl dy sLurU ivwc pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny Kud afp kIqf sI. ies qoN aMdfjLf lgfieaf jf skdf hY ik kYnyzf srkfr iehnF sbMDF nMU mjLbUq krn vfsqy hr sMBv koisLsL kr rhI hY aqy Bfrq srkfr vI ies vfsqy pUrIqrF sMjIdf hY.

          dovF dysLF dIaF srkfrF duvwly “PrI-tyrz” nMU loVINdI nIqI vjoN pRvfn kr cuwkIaF hn aqy hux ies dI bfrIkI ivwc GoK kIqI jf rhI. nyV BivK ies dy jldI isry lwg jfx dI afs hY. knyzIan coxFD mOky vI pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny sMBfvI Bfrq-kYnyzf PrI tryz smJOqy nMU afpxy pRogfrfm df ihwsf bxfieaf sI.

          torFto ivwc “afeIPLf” avfrz smfgm vI ho irhf hY jik solz afAUt ho cuwkf hY. EntyrIE dI sUbf srkfr ivwc pRogrfm ivwc BfeIvfl hY aqy ies nfl dovF dysLF ivwc nyVqf vDygI. do ku hPLqy qIk torFto ivwc imnI pRvfsI BfrqI idvs aXoijq kIqf jf irhf hY. jUn 9-10 nMU hox vfly ies imnI pRvfsI BfrqI idvs `qy Bfrq dy keI mMqrI phuMc rhy hn. ieh pRvfsI BfrqI idvs ieMzo-knyzIan BfeIcfry nMU Bfrq nfl joVn df kMm krygf aqy Bfrq srkfr nMU pRvfsIaF dI ieCfvF nMU nyiVAuN jfnx df mOkf pRdfn krygf.

          hux “ieMjnIairMg aYksport kONsl afPL ieMzIaf” ny Bfrq dI minstrI afPL kfmrs dy sihXog nfl torFto ivwc ies sfl akqUbr 17 qoN 20 qIk “ieMzIaf sLoa” krn df aYlfn KIqf hY ies ivwc Bfrq dIaF 150 qoN vwD aflfH drjy dIaF ieMjjnIairMg kMpnIaF Bfg lYxgIaF. ieh “ieMzIaf sLoa,  “knyzIan mYnUPYkcirMg tknOlOjI sLoa” dy nfl hovygf ijs df aXojn kYnyzf dI sosfietI afPL mYnUPYkcirMg ieMjnIarjL vloN kIqf jf irhf hY. “ieMjnIairMg aYksport kONsl afPL ieMzIaf” ies iksm dy sLoa hor dysLF ivwc vI kr cuwkI hY aqy ies sMsQf df mMnxf hY ik Bfrq aqy kYnyzf ivckfr ieMjnIairMg dy Kyqr ivwc hor vpfr aqy sihXog dIaF sMBfvnfvF hn. Bfrq aqy kYnyzf ivckfr duvwlf sflfnf vpfr ies mOky 5 iblIan zflr hY aqy pMj sflF ivwc ieh iqMn gux vD jy 15 iblIan zflr sflfnf ho jfvygf.

          dovyN dysL isvlIan pRmfxU sihXog krn aqy ividaf, sfieMs, qknIk afid dy KyqrF ivwc sihXog vDfAux bfry mYmorMzm `qy dsqKq kr cuwky hn. Bfrq qknIk dy Kyqr ivwc qyjLI nfl qrwkI kr irhf hY. sfl 2010-11 ivwc Bfrq dI ieMjnIairMg dy Kyqr nfl sbMiDq aYksport 60 iblIan zflr sflfnf sI aqy ieh Bfrq dI kul aYksport df pMjvF ihwsf sI. ies qoN aMdfjLf lgfieaf jf skdf hY ik Bfrq hux qIjI dunIaF df dysL nhIN irhf aqy BfrqI kMpnIaF aflfH drjy df ieMjnIairMg smfn bxfAux aqy vycx dy kfbl hn.

          Bfrq hr sfl 4 lwK ieMjnIairMg grYjUeyt pYdf krdf hY aqy ieh sLfied dunIaF ivwc swB qoN vwD hoey jF vwD dy nyVy hovy. BfrqI ieMnIarF vdI mMg ivdysLF ivwc vI qyjLI nfl vD rhI hY aqy spys, qknIk, mYzIkl, Koj afid KyqrF ivwc BfrqI ieMjnIarj dunIaF Br ivwc kMm krdy vyKy jf skdy hn. akqUbr 17 qoN 20 qwk hox vflf ieMjnIairMg “ieMzIaf sLoa” vwK vwK kMpnIaF nMU vpfrk sFJ vDfAux dy hor mOky pRdfn krygf.                               

-blrfj idEl

 


vD rhIaF pbilk sYktr qnKfhF lokF AuWqy boJ!

          srkfrI aqy arD srkfrI adfiraF dy mulfjLmF dIaF vD rhIaF qnKfhF lokF `qy hor boJ bx rhIaF hn. afriQk mMdI dy dOr ivwc jd afm lok sDfrn ijhI nOkrI qoN muQfj hn qF pbilk sYktr dy mulfjLm pwkIaF nOkrIaF dy nfl nfl motf qnKfh vfDf vI pRfpq kr rhy hn. mYgf XUnIanF dy isr `qy Auh srkfrF nMU qnKfh vfDf nf imlx dI sUrq ivwc kMmkfr Twp krn aqy iml jfx dI sUrq ivwc votF vkq idafl rihx df Jlkfrf pf skdy hn. srkfrF hVqflF dy Kljgx qoN bcx aqy coxF vkq mYgf XUnIanF df isLkfr hox qoN bcx vfsqy lokF dy ihwq kurbfn kr ky iehnF mYgf XUnIanF dy awgy aMdrKfqy hI Juk jFdIaF hn. ies nfl jy iksy nMU kfx lwgdI hY qF Auh afm lok hn.

          EnytrIE srkfr ny afriQk mMdI dy dOr ivwc pbilk sYktr dy mulfjLmF nMU moty qnKfh vfDy nfl invfijLaf hY. koeI iek vI pbilk sYktr XUnIan nhIN hY ijs dIaF JOlIaf mgMtI srkfr nf ny BrIaF hovx. afpxIaF iqMn trmF ivwc mgMtI srkfr ny lokF `qy pbilk sYktr qnKfhF df Bfr ies kdr vDf idwqf hY ik hux agly keI sfl  jy qnKfh vfDf rok vI idwqf jfvy qwd vI EntyrIE vfsIaF dy KIsy kurk huMdy rihxgy. iek rport muqfibk mgMtI srkfr ny sfl 2003 qoN hux qwk AuntyrIE srkfr df Krcf 50% vDf idwqf hY. srkfr ny hVqflF qoN qF afpxy afp nMU bcf ilaf hY aqy sMBfvI votF vI KrIaF kr leIaF hn pr lokF `qy aQfh Bfr vDf idwqf hY. “kihMdy hn KrbUjyL nMU vyK ky KrbUjLf rMg bdldf hY” aqy mYgf XUnIanvfd df vI iehI krdf hY. jd iek plbilk sYktr XUnIan motf qnKfh vfDf mFJ lYNdI hY qF dUjI ies dy hvflf nfl brfbr df vfDf mMgdI hY aqy iPr qIjI ajyhf krdI hY. idnF mhIinaF ivwc hI ieh dysL ivafpI pYmfnf bx jFdf hY.

          torFto puils XUnIan ijs dy 8000 dy krIb mYNbr hn, nMU agly cfr sflF ivwc 11[2% qnKfh vfDf imilaf hY ijs nfl  pihly drjy dy kFstbl dI sflfnf qnKfh 90 hjLfr zflr ho geI hY. Auprly rYNkF dI qnKfh qF ies qoN ikqy vWD hY. hux hor puils ivBfg vI eysy pYmfny muqfibk qnKfh mMgxgy. mgMtI srkfr ny kUpI XUnIan dy mYNbrF aqy hor pbilk sYktr XUnIanF nMU jo qnKfh vfDf idwqf hY Aus df asr dUr qIk vyKx nMU iml irhf hY. ajy 10-12 idn pihlF hI KLbr afeI sI ik mgMtI srkfr ny isvl srvYNts nMU aMdrKfqy cuwp cfp pihlF pRvfnq  qnKfh vfDy `qy Aupr 1% hor vfDf dy idwqf hY. ieh gYr ijLmyvfrfnf vqIrf hY aqy lokF dI Kwl lfhux dy brfbr hY.

          dUjy pfsy torFto dy myar ny dlyrfnf kdm cuwikaf hY aqy istI kOˆsl ny gfrbyj kulYksn nMU afAut-sors krn df mqf ies mMglvfr nMU pfs kr idwqf hY. 32-13 votF mqf pfs krvf ky XMg strIt qy hMbr irvr drimafn siQq 165,000 Grfˆ leI ieh syvf iksy pRfeIvyt kMpnI nMU dyx df rsqf sfPL ho igaf hY. ies nfl Èihr nUM 8 imlIan zflr dI bcq hovygI. XUnIanF ny ies df sKLq ivroD kIqf sI pr aiDkfrIaF df dafvf hY ik ies qbdIlI nfl syvfvfˆ AuWqy iksy iksm df mfVf asr nhIˆ pvygf. ies nfl XUnIan dy 300 mulfjLm qF ivhly hoxgy pr hr sfl sLIhr lokF df 8 imlIan zflr bcfieaf jf skygf. ieh mfzl hr Kyqr ivwc apxfieaf jfxf cfhIdf hY.

-blrfj idEl

 


kurwpsLn df bolbflf!

          irsLqvKorI Bfrq dI swB qoN vwzI smwisaf hY ijs nMU aPLsrsLfhI aqy isafsI afgU dI pusLq pnfhI hfsl hY. igxqI dy aPLsr aqy afgU ies kohV qoN bcy hoey hn aqy AuhnF dy ies hOsly qy “iqafg” dI dfd dyxI bxdI hY. irsLvqKor Bfrq ivwc irsLvq nMU afpxf hwk hI smJx lwg pey hn ies leI jo ies qoN bicaf hoieaf hY Aus nMU iqafgI hI kihxf bxdf hY.

          spYktrm Gutfly aqy kfmnvYlQ Kyz Gutfly kfrn Bfrq nMU kOmFqrI pwDr `qy nmosLI df sfhmxf krnf ipaf sI. pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG sLurU ivwc BFvyN iehnF GutfilaF dy mfmly ivwc ‘sfhshIx’ jfpdy sn pr ijs ZMg nfl AuhnF iehnF GutfilaF dy dosLIaF iKlfPL kfrvfeI krn vfsqy sIbIafeI nMU DfpVf idwqf hY Aus dI vI srfhnf krnI bxdI hY. kulIsLn srkfr hox kfrn zfktr mnmohn isMG nMU mMqrI ey rfjf iKlLfPL kfrvfeI krn vfsqy bhuq sihj nfl cwlxf ipaf. afKr AuhnF afpxI kulIsLn pfrtnr zIaYmky pfrtI nMU ies kfrvfeI vfsqy rfjLI kr ilaf. hux spYktrm Gutfly dI pYVH zIaYmky dI drvfjLy qIk awpV geI hY. kfmnvYlQ Gutfly ivwc surysL klmfzI iqhfV jylL dI hvf Kf rhy hn aqy hor keIaF `qy isLkMjf kwisaf jf irhf hY.

          ivdysLF ivwc pey kfly DMn dy mfmly ivwc Bfrq srkfr ajy PYslfkun kfrveI krn qoN kqrfa rhI hY ijs df keI kfrn ho skdy hn pr hflfq ajyhy bx rhy hn ik srkfr nMU ies mfmly ivwc vI afKr kfrvfeI krnI hI pvygI. suprIm kort ny kfly DMn dy mfmly ivwc sKLq nIqI apxfeI hoeI hY ijs nMU dyr svyr bUr jLrUr pvygf.

          Bfrq dy bfkI sfry sUibaF nfloN kurwpsLn df ryt pMjfb ivwc ikqy vwD hY. kurwpsLn BfvyN Bfrq dy hr grIb sUby ivwc vI hY pr pMjfb ivwc ieh swB hwdF bMny twp geI hY. srkfr akflIaF dI afvy jF kFgrs dI afvy kurwpsLn df ryt hr sfl mihMgfeI dr nfloN keI guxf vwD ryt nfl vDdf jf irhf hY. pMjfb dy mukfbly ibhfr aqy gujrfq ny ikqy vDIaf kfrgujLfrI ivKfeI hY aqy Tos skImF lfgU kIqIaF hn ijhnF df lfB Dur hyT qIk phuMcdf njLr af irhf hY.

          pMjfb ivwc kurwpsLn dy kys eynI DImI gqI nfl qurdy hn ik  jd qIk iehnF dI suxvfeI iksy iswty dy njLdIk phuMcx lwgdI hY qF kurwpsLn df sfhmxf kr rhI iDr rfj isMGsn `qy ibrjmfn ho jFdI hY.  iPr iehnF kysF df jo hsLr hoxf huMdf hY Auh swB dy sfhmxy hY. qfkq ivwc afey kYptn ny bfdlF nMU kurwpsLn dy kysF ivwc quMn dyx dIaF zIgF mfrIaF sn pr pMj sflF ivwc quMn nhIN sikaf qy bfdl ny Aus qoN kursI Koh leI sI. kurwpsLn rihq rfj kYptn vI nhIN sI dy sikaf aqy gwdIAuN lihMdf hI kurwpsLn dy kysF ivwc Ps igaf sI. bfdlF ny vI afpxI vfh lgfeI pr kurwpsLn dy kysF ivwc cfr sfl kYptn df vfl ivMgf nhIN kr sky. hux bfdlF dy jfx df vylf krIb af igaf lgdf hY aqy kYptn iKlLfPL kys ajy awDvfty hI hn. ieh iek adflqI dsqUr hI bx igaf hY ijs qoN isafsI afgU pUrI qrF vfkPL hn.

          bIqy kuJ hPLiqaF qoN pMjfb iewk vfr iPr isafsI bykYdgIaF aqy kurwpsLn skYNzlF dy Aujfgr hox ivwc iGiraf hoieaf hY. keI akflI afgUaF iKlfPL cwl rhy kurwpsLn kysF nMU pfsy vI rwK deIey qF nvyN dosL akflI-Bfjpf srkfr nMU dfgI krn vfsqy kfPLI hn. QF QF isafsI pusLq pnfhI hyT lYNz mfPIaf duafrf jLmInF `qy kbjLy, jlMDr ivwc akflI vDfiek srbjIq isMG mwkV dy BqIjy vloN sLryafm kql, akflI vDfiek sohx isMG TMzl df kurwpsLn ivwc dosLI pfieaf jfxf aqy hux Bfjpf dy pRmuwK afgUaF df kurwpsLn skYNzl ivwc Ps jfxf sfbq krdf hY ik pMjfb ivwc kurwpsLn df pUrf bolbflf hY. pMjfb srkfr ies oqoN ijMnf mrjLI ieMnkfr kry aqy ies nMU kFgrs dI sfijsL dwsy, afm afdmI pMjfb srkfr nMU klIn icwt nhIN dy skdf. kOx ikMnf dosLI hY jF sI ieh iek vwKrf svfl hY pr kurwpsLn df pUrf bolbflf hY ieh iek scfeI hY ijs qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf.

          sfijsL hyT Psfey jfx df dosL purfxf aqy Gisaf ipwitaf dosL hY jo kYptn aqy bfdlF, dovF ny hI afpxI zPYNs vjoN vriqaf hY. dovF pfrtIaF, dovF dy afgU aqy hor sfrf ZFcf ies hmfm ivwc nMgf hY.

          kurwpsLn eynI kfrgr bx cwukI hY ik irÈvq dy mfmly ivc igRPqfr kIqy gey divMdr isMG AurP igwl sfihb dI aslIaq ny swB nMU hYrfn kr idwqf hY. nypflI ipCokV dy iek cpVfsI df lVkf rfjyÈ Qfpf kuJ sflfˆ ivc hI afpxy nfˆ smyq sB kuJ bdl ky lgBg 100 kroV dI jfiedfd df mflk bx ky divMdr isMG AurPL igwl sfihb bx igaf. rfjyÈ Qfpf AurPL divMdr isMG ny 1997 ivc 21 sfl dI Aumr ivc klrk BrqI ho ky 11 sfl srkfrI nOkrI kIqI. sI[ bI[ afeI[ sUqrfˆ anusfr ies ipwCoˆ 2008 ivc nOkrI qoˆ CuwtI lY ky 3 sflfˆ ivc hI Auh klrk rfjyÈ Qfpf qoˆ 100 kroV dI jfiedfd df mflk divMdr isMG igwl bx bYTf. 85 lwK rupey muwl dI ‘porÈ` kfr jo divMdr kol sI aijhI amIrfˆ dy Èihr cMzIgVH ivc isrP iek hI hor kfr hY.

          jo srkfry drbfry Aus df bolbflf sI Auh kurwpsLn aqy ihwsy pwqI df hI bolbfl sI. ieh kuJ kYptn amirMdr isMG dy rfj ivwc vI hoieaf sI aqy hux iPr hoieaf hY. ies dI koeI grMtI nhIN hY ik ieh BivK ivwc nhIN hovygf. kurwpsLn dy jo kys hux qwk sfhmxy afey hn ieh ikxkf mfqr hI hn. kurwpsLn df bolbfl rokx vfsqy ivafpk pbilk muihMm clfey jfx dI loV hY aqy swB qoN pihlF sKLq injLmF df isLkMjf isafsI afgUaF `qy kwisaf jfxf cfhIdf hY qFik Auh kurwpsLn krn df hIaf hI nf kr skx.

-blrfj idEl

 


srkfr ivjLtr vIjLf dI ‘BIK’ mMgvfAuxI bMd kry!

          kYnyzf dIaF 2 meI nMU hoeIaF sMsdI coxF ivwc stIvn hfrpr dI agvfeI ivwc kMsrvtv pfrtI ny sLfndfr ijwq pRfpq kIqI hY. do vfr pMj sfl qoN vwD smF Gwt igxqI srkfrF clfAux qoN bfad stIvn hfrpr ny ieh ijwq pRfpq kIqI hY.  inrsMdyh knyzIan lokF ny pMj sfl AuhnF dI kfrgujLfrI vyK ky AuhnF ivwc ieh ivsLvfs pRgt kIqf hY. stIvn hfrpr ny do vwK vwK trmF ivwc pMj sfl qoN vwD smF Gwt igxqI srkfr clfAux df iek irkfrz kfiem kIqf hY aqy ieh AuhnF dI kfblIaq df hI sMkyq hY. iek kfmXfb pRDfn mMqrI dy nfl nfl sRI hfrpr iek kfbl rfjnIqk pYNqVybfjL sfbq hoey hn ijhnF kMsrvtv pfrtI nMU PrsL qoN arsL qwk phuMcf idwqf hY aqy pRmuwK ivroDI pfrtI nMU qIjy drjy dI pfrtI bxf idwqf hY. ilbrl pfrtI df jo hsLr hoieaf hY Aus vfsqy BfvyN ilbrl afgUaF dI mfVI kfrgujLfrI kfrn votrF vloN mUMh moV lYxf hY, pr hfrpr ny ilbrlF nMU kmjLor aqy Tos nIqI rihq pfrtI sfbq krn ivwc koeI ksr nhIN sI CwzI.

          1993 qoN lgfqfr iqMn bhumwq aqy iek Gwt igxqI srkfr bxfAux vflI ilbrl pfrtI hux 308 dy hfAus ivwc suMgV ky 34 sItF dI mflk hI rih geI hY aqy sfl 2004 dIaF coxF ivwc msF 99 sItF hfsl krn vflI kMsrvtv pfrtI 167 sItF ijwq geI hY. ajyhf ies vfsqy vI mhwqvpUrn hY ik dysL df ilbrl mIzIaf ijs dI dysL ivwc pUrI srdfrI hY, hfrpr nMU iek dYNq (zImn) vjoN pysL krdf af irhf hY ijs ny kiQq qOr `qy dysL df ‘hulIaf’ ivgfV dyxf hY. sfl 2004 ivwc vI ilbrl afgU sRI pfl mfritn ny iehI phuMc apxfeI sI aqy Auh ies ivwc ilbrl mIzIaf dI mdd nfl kuJ kfmXfb vI hoey sn.

          ilbrl pfrtI, Kwby pwKIaF, kiQq smfjvfdIaF aqy ilbrl mIzIaf ny eysy qrj dI ibanbfjLI sfl 2006, 2008 aqy hux 2011 dIaF coxF ivwc jfrI rwKI sI pr dysL dy lokF ny 2006 aqy 2008 ivwc hfrpr dI cMgI kfrgujLfrI vyK leI sI ijs kfrn AuhnF ies iksm dy pRcfr nMU pUrI qrF inkfr ky hfrpr nMU bhumwq idwqf hY.

          iehnF coxF ivwc aYn zI pI nMU ikbYWk ivwc imly huMgfry nfl vwKvfdI pfrtI df aDfr Kur igaf hY aqy ikbYWk dy lokF ny PYzrl pfrtIaF vwl hF pwKI ruK apxfieaf hY.

          kYnyzf ies smyN kmjLor afriQkqf df sfhmxf kr irhf hY aqy ieh mMdI sMsfr ivafpI hox kfrn aftvf dy pUrI qrF vws ivwc nhIN hY. ies mMdI dy kYnyzf `qy asr nMU Gwto Gwt rwKx vfsqy hfrpr srkfr ny Tos afriQk nIqIaF apxfeIaF hn aqy afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik hux bhumwq srkfr afpxf iDafn vDyry kyNdrq kr skygI.

          iemIgrMt BfeIcfiraF nMU BrmfAux vfsqy ilbrl aqy aYn zI pI dovF ny hI iemIgrysLn dy muwdy nMU bhuq AuBfrf ky pysL kIqf hY. lokF nMU keI qrF dy zr dy ky kMsrvtv pfrtI nMU iemIgrMt ivroDI sfbq krn dI asPLl koisLsL kIqI hY. ieh gwl dfavy nfl afKI jf skdI hY ik lokF ny ieh swB kuJ pRvfn nhIN kIqf. swc ieh vI hY ik iemIgrMt BfeIcfry sdf iemIgrMt nhIN rihMdy, Auh smF pf ky knyzIan ho jFdy hn aqy AuhnF dy muwdy vI hor knyzIan lokF vfly hI huMdy hn.

          iemIgrysLn dy mfmly ivwc “Epn-zor” nIqI lfgU nhIN kIqI jf skdI aqy nf hI ilbrl pfrtI ny afpxy 13 sfl dy rfj dOrfn kIqI sI. iemIgrysLn dysL dIaF loVF dy anUkUl hI hoxI cfhIdI hY ijs nfl syvfvF `qy mfVf asr nf pvy aqy byrujLgfrI dI dr ivwc vI vfDf nf hovy.  dysL dI bjLurg ho rhI abfdI dy qvfjLun vfsqy iemIgrysLn jLrUrI vI hY pr ies nfl ieh qvfjLun ivgVn nhIN idwqf jfxf cfhIdf. hfrpr srkfr ny ies mfmly ivwc shI phuMc apxfeI hY ijs qoN mfipaF nMU jld swdx dy cfhvfn kuJ inrfsL vI hn pr Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik iksy vI ivakqI nMU iemIgrysLn dy dyx nfl kYnyzf Aus dy mfipaF nMU vI Jwt iemIgrysLn dyx vfsqy bcnbwD nhIN ho jFdf aqy nf hI iksy nMU ajyhI afs krnI cfhIdI hY. mfipaF dy kysF ivwc srkfr nMU smfsImf inrDfrq krnI cfhIdI hY aqy AuzIk dy sflF ivwc afmdn dI hwd dI lgfeI hoeI pfbMDI AuTf dyxI cfhIdI hY. ieh hwd isrPL spFsr krn vyly  kys isry lwgx vfly sflF ivwc hI lfgU hoxI cfhIdI hY.

          grIb dysLF dy lokF vfsqy kYnyzf df ivjLtr vIjLf hfsl krnf iek gMBIr smwisaf hY. Bfrq vrgy dysL qoN ivjLtr vIjLf `qy iksy irsLqydfr nMU gmI jF KusLI vyly swdxf bhuqy kysF ivwc asMBv huMdf hY. rIjYksLn ryt eynf vwD hY ik afm lok ies qoN bhuq pRysLfn hn. srkfr sKLqI vfsqy ies kfrn swcI hY ikAuNik ivjLtr vIjLf lY ky kYnyzf afey lok ies dI durvrqoN krdy hn. ivjLtr vIjLf `qy af ky kYsL `qy corIN kMm krnf, aMzr grfAUNz ho jfxf jF rPUjI bx jfxf afm ijhI gwl ho geI hY. kMpyn dOrfn jd iemIgrysLn mMqrI brYNptn afey sn qF ivjLtr vIjLf  df muwdf AuhnF kol AuTfieaf igaf sI. s: gurmIq isMG swkqr nfnksr gurdvfrf sfihb ny AuhnF kol pRcfrkF vfsqy ivjLtr vIjLf df muwdf vI bhuq qrk nfl AuTfieaf sI. mMqrI jI ny ies dI hfmI BridaF ieh itwpxI vI kIqI sI ik kuJ pRcfrk rPUjI bx jFdy hn ijs kfrn iemIgrysLn ivBfg sKlq CfxbIx krdf hY.

          mMqrI jYnI kYnI df ieh nuqf shI hY aqy ieh gwl afm lok vI jfxdy hn ik keI ivakqI afpxy iksy irsLqydfr dy aMiqm ikRafkRm `qy ivjLtr vIjLf `qy afey vI rPUjI bx jFdy hn. kfnMUn df ies ZMg nfl AuMGx krn vfly afp qF keI vfr kfmXfb vI ho jFdy hn pr Auh hornF vfsqy kMzy iKlfr idMdy hn. iswtf hornF vfsqy sKLqI ivwc inkldf hY aqy lokF nMU loV vyly ivjLtr vIjLf hfsl krn vfsqy dr dr dIaF TokrF KfxIaF pYNdIaF hn.

          ies dy ieko iek ielfj ieh hY ik dysL df rPUjI kfnMUn sKLq, vIjLf sLrqF jMp krn vfilaF `qy sKLqI aqy dysL ivwc ivjLtr af ky pwkI iemIgrysLn aplfeI krn `qy pfbMdI lgfeI jfvy. ivjLtr isrPL ivjLt krn vfsqy hI afvy aqy inrDfrq smyN ivwc vfps prq jfvy. nrm kfnMUn nfl Kyzx df PLl sjLf jF jLurmfnf hovy nf ik iemIgyrsLn. ieMJ krn nfl lokF dI prysLfnI KLqm ho jfvygI, aYm pI isPfrsLI icwTIaF ilKx qoN bc jfxgy aqy hor pfeydfr kMm kr skxgy aqy dysL ivwc tUriejLm nMU bVfvf imlygf. Bfrq vrgy dysL hux Eny grIb nhIN hn ijMny smJy jf rhy hn, sgoN tUriejLm, pirvfrk tUriejLm aqy vpfrk PyrIaF dy sroq hn.

          ivjLtr vIjLf vfsqy sKLq sLrqF dy nfl nfl ivjLtr bFz `qy vI sMjIdgI nfl ivcfr hoxI cfhIdI hY. ivjLtr bFz dI slfh sfbkf torI aYm pI gurmMq gryvfl (jd ivroDI iDr ivwc sn) aqy gurbKLsL mwlIH (jd ivroDI iDr ivwc sn) dovyN hI dy cwuky hn. srkfr nMU Tos kdm AuTfAuxy cfhIdy hn aqy lokF qoN ivjLtr vIjLf dI ‘BIK’ mMgvfAux vflI nIqI df aMq krnf cfhIdf hY.

-blrfj idEl

 


bhumwq df hwkdfr hY stIvn hfrpr

          2 meI nMU hox jf rhIaF PYzrl coxF ipCly 7 sflF ivwc cOQIaF PYzrl coxF hn. hfAUs afPL kfmnjL dI imafd cfr hY aqy jy bhumwq srkfrF bxdIaF qF 16 sflF ivwc cfr vfr coxF hoxIaF sn.  ipClIaF iqMn coxF nfl 12 sfl dy krIb lMG jfxy cfhIdy sn. 2004 dIaF coxF ivwc pfl mfritn dI Gwt igxqI ilbrl srkfr hoNd ivwc afeI sI jo 18 ku mhIny hI kwt skI sI. 2006 dIaF mwDkflI coxF ivwc stIvn hfrpr dI Gwt igxqI srkfr bxI pr sfl 2008 dy dUjy awD ivwc hfAUs afPL kfmjL “qUM qUM mYN mYN” df aKfVf bx igaf. isafsI pfrtIaF `c imlvrqx dI Gft kfrn sMsdI kfrvfeI qkrIbn Twp ho ky rih geI sI.

          akqUbr 2008 ivwc iPr mwDkflI coxF hoeIaF aqy iPr Gwt igxqI hfrpr srkfr hoNd ivwc afeI pr ieh Gwt igxqI srkfr pihlI Gwt igxqI nfloN vwD lok smrQn nfl afeI sI aqy hfrpr kol 308 sItF dy hfAUs ivwc 143 sItF sn. ies srkfr dy hoNd ivwc afAuNdy sfr hI sMsfr pwDr `qy iBafnk afriQk mMdI af geI aqy kYnyzf vI ies dI lpyt ivwc af igaf. amrIkf aqy XUrp dy arQcfry ies mMdI nfl pUrI ihwl gey ijs df kYnyzf `qy pRBfv pYxf kudrqI sI aqy ies pRBfv qoN iksy pfrtI dI srkfr vI kYnyzf nMU bcf nhIN sI skdI. ies mMdI ivwc isafsI pfrtIaF qoN afpsI imlvrqx dI afs kIqI jfxI cfhIdI sI pr ajyhf nhIN hoieaf. Gwt igxqI hfrpr srkfr hoNd ivwc afAuNdy sfr hI iqMno ivroDI pfrtIaF ny ies nMU sutwx dI ivAuNq bxf leI. aYnzIpI aqy ilbrl pfrtI ijhnF dovF kol rlf ky vI kMsrvtv pfrtI qoN Gwt sItF sn, blfk ikbYWkvf nfl hwQ imlf ky ‘mOkfpRsq kulIsLn’ bxfAux dy rsqy pY gey.

          ieh kYnyzf dI isafsI rvfieq dy Elt sI aqy 143 sItF lY ky (bhumwq qoN isrPL 12 sItF Gwt) bxI Gwt igxqI hfrpr srkfr nMU bxdy sfr suwtx dI koisLsL krnf iksy qrF vI jfiejL nhIN sI. sMsdI pRnflI ivwc BfvyN kulIsLn srkfrF afm bxdIaF hn pr kYnyzf ivwc iksy vI pfrtI nMU bhumwq nf imlx dI sUrq ivwc swB qoN vwzI pfrtI nMU Gwt igxqI srkfr bxfAux aqy clfAux df mOkf idwqf jFdf hY. coxF qoN pihlF aqy coxF qoN bfad iehnF pfrtIaF ny kulIsLn srkfr bxfAux df koeI sMkyq nhIN sI idwqf pr hfrpr srkfr bxdy sfr hI ‘kulIsLn’ dI GfVq GV leI sI. ies ax-ikafsy isafsI sMkt nMU hwl krn leI hor smF hfsl krn vfsqy gvrnr jnrl ny pRDfn mMqrI hfrpr dI isPLrsL `qy sMsd AuTf (pRorog) idwqI sI. dysL isafsI sMkt qoN bc igaf sI aqy ilbrl afgU styPn izEn nMU afpxI kursI CwzxI peI sI.

          afriQk mMdI dy dOr ivwc akqUbr 2008 qoN 25 mfrc 2011 qwk Gwt igxqI hfrpr srkfr ny kYnyzf dI afriQkqf nMU shI syD idwqI hY. hfrpr srkfr ny afriQk mMdI dy dOr ivwc lokF `qy tYksF df hor Bfr pfAux qoN sfPL ienkfr kr idwqf hY ijs dI srfhnf krnI bxdI hY. ieh TIk hY ik srkfr bjt Gfty ivc hY pr ieh koeI anoKI gwl nhIN hY. afriQk mMdI ivcoN inkl vfsqy afriQk hulfrf (sitmuls) dyx dI loV sI ijs vfsqy bjt Gfty qoN nhIN sI bicaf jf skdf. hfrpr srkfr ny 2014-15 qwk ibnF tYks vfDf kIiqaF hI sMqulq bjt pysL krn df tIcf vI imwQ idwqf hY.

          25 mfrc 2011 nMU byivsLvfsI df mqf pfs kr ky hfrpr srkfr nMU suwtxf iksy qrF vI jfiejL nhIN sI. BfvyN ivroDI pfrtIaF ny ies byivsLvfsI df aDfr ‘sMsd nMU guMmrfh’ dwisaf hY pr ieh iek mihj bhfnf hI sI. ijs sMsdI kmytI ny hfrpr srkfr `qy  ‘sMsd nMU guMmrfh’ krn df dosL lgfieaf hY Aus ivwc kMsrvtv pfrtI dy 5 aqy ivroDI pfrtIaF dy 6 mYNbr sn ies leI ieh dosL inrol isafsq qoN pRyrq sI aqy ajyhf mqf kdy vI pfs kIqf jf skdf sI.

          cox pRcfr ivwc ilbrl pfrtI, hfrpr df Tos bdl pysL krn ivwc asmrQ rhI hY. ilbrl afgU mfeIkl iegnytIPL iek buDIjIvI aqy kfbl ivakqI hn pr hfrpr dI kft sfbq nhIN ho sky. ilbrl afgU dI ivdysL aqy afriQk nIqI vI kMsrvtv pfrtI dI nIqI df Cotf rUp hI jfpdI hY, koeI vwKrf bdl nhIN hY.

          dUjy pfsy aYnzIpI afgU ny ‘Bfvuk’ phuMc apxfeI hoeI hY jo afm lokF nMU iKwc qF pf rhI hY pr aslIaq qoN kohF dUr hY. aYn zI pI afgU jYk latn ‘swB vfsqy swB kuJ’ hox vflI nIqI apxfeI bYTy hn. AuhnF ny cox vfaidaF df qFqf lgf idwqf hY jo kYnyzf dI srkfr dI jyb dy myc dy nhIN hn. BMg kIqI sMsd ivwc cOQy nMbr dI pfrtI hox kfrn jYk lyatn aqy AuhnF df cox pRogrfm ajy qIk ‘bfrIk prK’ dI njLr vI nhIN ciVHaf. jYk lyatn dy cox vfady bjt Gftf vDfAux vfly hn ijs df iswDf asr tYks vfDy ivwc inklygf. ilbrl kuJ tYks vfDf krn dy hwk ivwc hn jdik kMsrvtv pfrtI dy cox vfady lokF `qy tYksF df Bfr pfAux qoN pUrI qrF rihq hn.

          aYnzIpI aqy ilbrl pfrtI dovF ny hI kfrporyt tYks ktOqI nMU muwdf bxfieaf hoieaf hY. kfrporyt tYks ktOqI nMU vwzIaF vwzIaF kfrporysLnF nMU keI iblIan zflr dI Cot afK ky pRcfiraf jf irhf hY jdik kfrporysLn iek mltInYsLnl qyl kMpnI vI ho skdI hY aqy iek CotI trwikMg kMpnI vI ho skdI hY ijs df mflk brYNptn ivwc bYTf iek sDfrn sLihrI vI ho skdf hY jo kwl qwk iksy hor kMpnI vfsqy zrfievr vjoN nOkrI krdf ho skdf hY.

          swc qF ieh hY ik 2011-12 df jo bjt hfrpr srkfr ny pysL kIqf sI aqy jo pfs nhIN ho sikaf Aus ivwc kfrporyt tYks ktOqI dI koeI ivvsQf nhIN sI. kMpnIaF nMU kYnyzf vwl iKwcx vfsqy ilbrl pfrtI vI kfrporyt tYks ktOqI dy hwk ivwc rhI hY aqy mjUdf kfrporyt tYks ktOqI vI ilbrlF dI sport nfl hI pfs kIqI geI sI. hux ilbrl ies ktOqI nMU ‘hfl dI GVI’ PrIj krn dI mMg kr rhy hn. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik jI-8 dysLF ivwc brqfnIaF swB qoN Gwt kfrporyt tYks vflf dysL hY. hfrpr srkfr kfrporyt tYks ktOqI jfbF iKcx dI afs nfl kr rhI hY qy ieh tYks ktOqI sMsd vloN ilbrlF dI mdd nfl pfs kIqI hoeI hY. ies nfl ijwQy Coty vpfrF (kfrporysLnF) nMU lfB hovygf aqy Auh afpxf kfrobfr vDf skxgy AuWQy ivdysLI kfrporysLnF vI kYnyzf ivwc sQfipq hoxgIaF ijs nfl hor nOkrIaF pYdf hoxgIaF. hor vpfr aqy hor nOkrIaF df arQ hY ik srkfr nMU hor kfrporyt tYks, prsnl tYks, afmdn tYks, KLpq tYks aqy hor tYks pRfpq hoxgy ijs nfl srkfr dI afmdn vDygI aqy srkfrI syvfvF nMU tYks vfDf krn qoN ibnF PMz kIqf jf skygf.

          kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry ivwc kuJ lok iehnF coxF nMU iek muwdy qwk hI sImq krn dI koisLsL kr rhy hn aqy Auh vI iek ivdysLI mudf hY. AuhnF nMU kiQq “iswK jYnosfeIz” hI iewko iek muwdf ivKfeI idwMdf hY ijs df knyzIan isafsq nfl koeI dUr df vI sbMD nhIN hY. kuJ hor lok iemIgrysLn nMU mwudf bxf ky bYTy hn jo ik iek bhuq Cotf muwdf hY. iemIgrysLn dy mfmly ivwc hfrpr srkfr df irkfrz ilbrlF nfloN ikqy vwD sfPL aqy spsLt hY. hfrpr srkfr ny ilbrl srkfrF nfloN sflfnf vwD lokF nMU iemIgrysLn idwqI hY. ilbrlF df lgfieaf pRqI ivakqI $975 df hYWz tYks awDf kIqf hY aqy iemIgrysLn Prfz nMU nwQ pfAux vfsqy ZukvyN kdm cuwky hn. kMsrvtv pfrtI nMU iemIgrMt ivroDI hox df dosL dyxf srfsr inrmUl hY. puwCxf bxdf hY ik kI ilbrl pfrtI “Kuwly drvfjLy” dI nIqI dy hwk ivwc hY, jy hY qF 13 sfl dy rfjkfl ivwc ies nMU lfgU ikAuN nhIN kIqf? hux mltIpl ivjLtr vIjLf dy vfady ikAuN?

          stIvn hfrpr iek prKy hoey qy kfbl afgU hn ijhnF dI kihxI aqy krnI ivwc ieksurqf hY. stIvn hfrpr dI kMsrvtv srkfr kYnyzf dI shI idsLf `c agvfeI kr rhI hY. stIvn hfrpr ny afriQk mMdI ivwc sucwjI rihnumfeI kIqI hY aqy do trmF ivwc pMj sfl qoN vwD smF Gwt igxqI srkfr clfAux df irkfrz kfiem kIqf hY. hfrpr dI agvfeI ivwc kMsrvtv pfrtI sMqulq pRogrfm pysL kr rhI hY ijs kfrn pRDfn mMqrI hfrpr bhumwq srkfr dy pUry hwkdfr hn.

-blrfj idEl

 


votr iks `qy ivsLvfs krn?

          kYnyzf dIaF PYzrl coxF ivwc hr pfrtI hI dwuD DoqI hox df dfavf kr rhI jo aksr isafsI pfrtIaF kiraf hI krdIaF hn.  ijs pfrtI df pRogrfm suxo Auh shI lgdf hY pr dUjy dI gwl suxo qF Auh ies glq sfbq kr idMdf hY aqy afpxI pfrtI nMU shI sfbq kr idMdf hY. afm lokF kol nf qF aMkVy huMdy hn aqy nf hI AuhnF kol ieh aMkVy qlfsLx df vkq aqy ieCf huMdI hY. iehI kfrn hY ik vwK vwK cox srvyKxF ivwc vwzI qbdIlI huMdI njLr af rhI hY. bhuq sfry srvyKx dwsdy hn ik 15% qwk lok ajy afpxf mMn bxf hI nhIN sky ik AuhnF ny iks df smrQn krnf hY.

          aYn zI pI ny ilbrlF nMU Qwly lgfAux vfsqy bhuq cusqI qoN kMm ilaf hY ijs vfsqy aYn zI pI afgU jYk lYatn dI dfd dyxI bxdI hY. ieh vwKrI gwl hY ik Auh ieh smrQn coxF qwk brkrfr rwKx ivwc kfmXfb huMdy hn jF nhIN. AuhnF ny bIqy hPLqf Br qoN afpxf insLfnf ilbrlF nMU bxfeI rwiKaf hY aqy ieh qrkIb kOmI zIbyt mOky hI sLurU ho geI sI ijs dy nqIjy hux vyKx nMU iml rhy hn. aYn zI pI ny ilbrlF  nMU KoKly ivKfAux vfsqy AuhnF nMU hfrpr dy swB qoN vwzy smrQk dwisaf sI aqy igxqI kr ky dwisaf sI ik ilbrlF ny ikMnI vfr hfrpr srkfr nMU izgx qoN bcfieaf sI. ajyhf krdy smyN AuhnF afpxy rIkfrz nMU Cupfx dI koisLsL vI nhIN kIqI sI ik AuhnF hfrpr nMU ikMnI vfr bcfieaf hY.  sfbq AuhnF ieh kIqf hY ik ilbrl ny swB qoN vwD vfr hfrpr df sfQ idwqf sI.

          aYn zI pI vloN idwqy aMkiVaF nMU ilbrlF ny JUTlfAux dI koisLsL vI nhIN kIqI ijs qoN sfbq huMdf hY ik ieh aMkVy shI sn. aYn zI pI muqfibk ilbrl afgU ny hfAUs ivwc 107 vfr voitMg ivcw ihwsf nhIN ilaf jo ik 70[3% bxdf hY jdik jYk lyatn ny isrPL 9 vfr voitMg ivwc ihwsf nhIN ilaf jo ik isrPL 5[9% bxdf hY. pRDfn mMqrI hfrpr ny 64 vfr voitMg ivwc ihwsf nhIN ilaf jo ik 42% bxdf hY aqy keI ajyhy mOky sn jd pRDfn mMqrI afpxy ahudy kfrn ivdysL dOry jF ivdysLI mihmfn dI mihmfn invfjLI ivwc ivasq sn. aYn zI pI ny AuhnF ibwlF df ijLkr vI kIqf hY ijwQy ilbrl jF qF gYr hfjLr rhy aqy jF AuhnF kMsrvtv srkfr df sfQ idwqf sI.

           ies nfl aYn zI pI ny ieh sfbq krn dI koisLsL kIqI hY ik ilbrl pfrtI dI kihxI aqy krnI ivwc Prk hY. ilbrl afgU vloN kMsrvtv srkfr `qy “gYr-jmhUrI” qrIky vrqx aqy gupq ZMg nfl kMm krn dy lgfey jf rhy dosL ies nfl iPky pY gey hn. shI smJy jFdy ibwlF aqy kMmF leI srkfr dI mdd krnI koeI burI nIqI nhIN hY pr ies nIqI qoN Jwt iPr jfxf ilbrlF nMU mihMgf pY irhf hY aqy aYn zI pI vfly kiQq ‘burI’ srkfr cldI rwKx df dosL ilbrlF isr mVn ivwc afrjLI qOr `qy kfmXfb hoey hn.

          ies sfry GtnfkRm ivwc kMsrvtv afgU stIvn hfrpr BfvyN keI vfr insLfnf bxy hn pr Auh afpxI pfrtI dI sport kfiem rwKx ivwc ajy qIk kfmXfb rhy hn. srvyKx dy nqIjy dwsdy hn ik votr gMBIr BMlBUsy ivwc pY gey jfpdy hn aqy ilbrlF dI sport df izwgxf ies dI hI iek insLfnI hY. afpxy afp nMU bcfAux vfsqy ilbrlF nMU aYn zI pI vflf qrIkf apnfAuxf pvygf ijs nfl votrF df BMlBUsf KLqm hovy aqy Auh ilbrl nIqI nMU spsLtqf nfl vyK skx.

-blrfj idEl

 


kI sfzy leI iemIgrysLn hI ieko iek muwdf rih igaf hY?

          votF dI lflsf ivwc sfry isafsI afgU dysL dy hr vrg nMU KusL krn dI koisLsL kr rhy hn. qkrIbn hr afgU iek jgfH kuJ hor afKdf hY aqy dUjI jgfH kuJ hor afKdf hY. ikwQy kI afKxf hY ies vfsqy AuhnF ny keI slfhkfr rwKy hoey hn. mIzIaf dI bhuqfq kfrn keIaF vfsqy jo kuJ Auh afKdy hn, CupfAuxf aOKf ho jFdf hY ijs kfrn AuhnF nMU apxy ibafn eys ZMg nfl dyxy pYNdy hn qFik ibafnF df mqlb loV muqibk vwK vwK kwiZaf jf sky.

          iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc iemIgrysLn swB qoN vwD crcf df ivsLf hY. blfk ikbYWkvf nMU Cwz ky bfkI iqMno pfrtIaF afpxy afp nMU iemIgrMtF dIaF hmdrd dwsdIaF hn. blfk ikbYWkvf joik ikbYWk nMU kYnyzf qoN vwK krnf cfhuMdf hY, ikbYWk ivwc vwsdy iemIgrMtF nMU iek aVcx smJdf hY. blfk ikbYWkvf nMU iglLf hY ik ipCly rPrYNzm ivwc AuhnF dI hfr df kfrn sUbf dI aMgryjL ipCokV dI vwsoN aqy iemIgrMt BfeIcfry hn ijhnF dI ‘kYnyzf’ dy hwk ivwc vot kfrn AuhnF dI awDy ku PIsdI dy Prk nfl hfr ho geI sI.

          ilbrl afpxy afp nMU iemIgrMtF dy asl hmdrd dwsdy afey hn qy kMsrvtvF nMU iemIgrMtF dy ihwqF dy ivroDI. bhuqy iemIgrMt vI ies nMU awKF mIc ky prvfn krdy afey hn qy ilbrlF nMU Qok dy Bfa votF pfAuNdy afey hn. qwQ ajyhf sfbq nhIN krdy ik ilbrl iemIgrMtF dy bhuqy hmdrd hn. ilbrl 13 sfl lgfqfr kYnyzf dI swqf `qy kfbjL rhy hn aqy AuhnF ny afpxy afgU XF ikRqIaF vloN 1993 ivwc jfrI kIqI rYWz buwk dI ieh mwd ik dysL dI abfdI dy 1% brfbr hr sfl iemIgrMt ley jfxgy, 13 sflF ivwc kdy vI pUrI nhIN kIqI. sgoN qfkq ivwc afAux ipwCoN ilbrlF ny iemIgrysLn inXmF nMU hor sKLq kIqf sI aqy $975 pRqI ivakqI hYWz tYks (lYNizMg PIs) vI lfgU kr idwqI sI. mfipaF smyq vwK vwK vrgF dy iemIgrMtF `qy sflfnf kotf vI ilbrlF dI hI dyx hY ijs df hux Auh ivroD kr rhy jfpdy hn. sfl 2004 dIaF coxF qoN pihlF ilbrlF dy iemIgrysLn mMqrI joa volpy ny brYNptn ivwc ieh aYlfn bhuq Zol Zmwky nfl kIqf sI ik spFsrisLp hyT ieMigrysLn dI AuzIk krdy mfipaF nMU loV pYx `qy afsfnI nfl ivjLtr vIjLf idwqf jfvygf pr coxF ipwCoN Gwt igxqI pfl mfritn srkfr ny iksy vI mfpy nMU ajyhf ivjLtr vIjLf jfrI nhIN kIqf.

          sfl 2006 dIaF coxF ivwc kMsrvtv pfrtI ny lYNizMg PIs (hYWz tYks) awD krn df vfadf kIqf sI jo hfrpr ny qfkq ivwc afAux ipwCoN pUrf kr idwqf sI. iemIgrysLn mMqrI jysn kYnI ny dfavf kIqf hY ik ies nfl iemIgrMtF nMU 300 imlIan zflr df lfB hoieaf hY.

          aYn zI pI ny iemIgrysLn nMU isafsI muwdf bxf ky hfrpr srkfr nMU koisaf hY. aYn zI pI afgU ny qF cfr afgUaF dI bihs ivwc ieh vI afK idwqf sI ik jy awj Aus ny afpxI sws nMU hfgkFg qoN spFsr krnf huMdf qF Aus df keI sfl kYnyzf afAuxf sMBv hI nhIN sI ikAuNik hrfpr srkfr ny kiQq qOr `qy mfipaF df afAuxf aOKf kr idwqf hY.

          ilbrl dosL lgf rhy hn ik srkfr dIaF sKLq nIqIaF kfrn hux spFsr kIqy mfpy 13 sfl kYnyzf nhIN af skxgy. 13 sfl df smF ikvyN mfipaf igaf ies df qF iksy nMU pqf nhIN hY pr ilbrl iemIgrMtF dIaF votF hfsl krn vfsqy ies nMU pUry jLor sLor nfl vrq rhy hn. kMsrvtv srkfr ny ies sfl mfipaF df sflfnf kotf 18, 000 qoN Gtf ky 17,500 kIqf hY aqy ieh gwl smJ nhIN afAuNdI ik koty ivcoN 500 dI ktOqI df asr 5-6 sfl qoN vD ky 13 sfl ikvyN ho jfvygf.

          iemIgrysLn mMqrI ny ies swB nMU glLq dwisaf hY aqy dfavf kIqf hY ik AuhnF dI srkfr ny hr sfl ilbrlF nfloN vwD iemIgrMt ley hn. ajyhf aMkVy vI sfbq krdy hn pr Prk isrPL eynf hY ik hux srkfr nOjvfn iemIgrMtF nMU qrjIh dy rhI hY jo ies dysL ivwc phuMc ky 30-40 sfl tYks vI adf kr skx qF ik dysL ivwc kMm krn vfly hwQ pYnsLn lYx vfly hwQF qoN vwD hox. ilbrlF vloN iemIgrysLn ivwc kIqI ktOqI ipwCy vI Bfvnf iehI hovygI jo AuhnF ivakq nhIN sI kIqI.

          dysL ivwc pYnsLnrF dI igxqI vD rhI hY aqy ishq syvfvF `qy vI ies df Bfr vD irhf hY. dysL nMU iemIgrysLn nIqI ivwc qbdIlI dI loV hY aqy ies vfsqy isafsI hOslf cfhIdf hY. ieh vI Xfd rwKx vflI gwl hY ik iemIgrMt sdf iemIgrMt hI nhIN rihMdy Auh pwky sLihrI bx jFdy hn aqy hor knyzIan sLihrIaF vFg socx lwg pYNdy hn. byrujLgfrI, krfeIm, mihMgfeI, ishq syvfvF dI Gft, mihMgI qy gYr imafrI ividaf afid vI AuhnF dy mudy bx jFdy hn. jo lok jF afgU iemIgrysLn nMU hI iemIgrMtF df ieko iek mwudf smJdy hn AuhnF nMU afpxI soc hux bdl lYxI cfhIdI hY. dysL nMU sMqulq phuMc dI loV hY.

-blrfj idEl

 


EntyrIE ivwc grIbF qy amIrF `c vD irhf hY pfVf!

          bIqy hPLqy jfrI hoey aMkiVaF muqfibk sUby ivwc 71,478 srkfrI aiDkfrIaF jF srkfrI krmcfrIaF ijhnF nMU “isvl srvYNt” afiKaf igaf hY, ny sflfnf iek lwK zflr qoN vwD qnKfh pRfpq kIqI hY. iehnF ivwc jF qF AuWc srkfrI aqy arD srkfrI aiDkfrI sLfml hY aqy jF vwzIaF XUnIanF dy kiQq “vrkrjL” sLfml hn ijhnF nMU iksy vI pRIBfsLf hyT “vrkrjL” qslIm nhIN kIqf jf skdf.

          swB qoN vwD qnKfh pRfpq krn vflf srkfrI aiDkfrI ibjlI pYdf krn vflI srkfrI kMpnI “EntyrIE pfvr jnrysLn” df cIPL tOm imcl dwisaf igaf hY ijs ny bIqy sfl $1[325 imlIan dI qnKfh pRfpq kIqI hY. sUby ivwc ibjlI dy ryt duwgxy ho gey hn aqy sLihrI ies vfDy qoN duKI hn pr ies kMpnI df cIPL $1[325 imlIan qnKfh lY irhf hY. lokF `qy hr mhIny “EntyrIE hfeIzro” (purfxf ibjlI borz) isr cVHy krjLy nMU moVn vfsqy “krjLf moVU” (zYt rItfiermYNt) cfrj lgfieaf jFdf hY jo ik ipCly axigxq sflF qoN jfrI hY. ibjlI dr vDf idwqy gey hn aqy kiQq smfrt mItr lgf idwqy gey hn pr qnKfhF rfhIN lokF dI kmfeI lutfeI jf rhI hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik sflfnf iek lwK qoN vWD kmfAux vfilaF dI ilst ivwc bIqy sfl dOrfn 11% df vfDf hoieaf hY. ieh vfDf afriQk mMdI dy sfl ivwc hoieaf hY jd hjLfrF sUbf vfsIaF dI jfbF tuwtIaF hn. ipCly sfl Bfv 2009 ivwc ies “sn-sLfeIn” ilst ivwc 63,761 kiQq isvl srvYNt sn jo ik sfl 2008 dI ilst qoN 18% vwD sn. ijs df Bfv hY ik sfl 2009 ivwc vfDf 18% aqy hux sfl 2010 ivwc 11% hor vfDf hoieaf hY aqy ieh do sfl rIsYsLn dy sfl sn. EntyrIE df ies sfl df bjt Gftf 16 iblIan zflr qoN vwD df hY pr srkfrI aiDkfrIaF dIaF qnKfhF kOVI vyl vFg vD rhIaF hn.

          ies iek lwKI klwb ivwc ishq aqy ividaf dy Kyqr nfl sbMiDq lokF dI Brmfr hY joik vwzIaF XUnIanF dy mYNbr hn. iehnF XUnIanF qoN srkfrF aqy rfjsI pfrtIaF zrdIaF hn ikAuNik lokqMqr votF dy qMqr df nfm hY aqy ieh jQybMd ikwqy srkfrF nMU ihlf dyx dI qfkq rwKdy hn. ishq aqy ividaf `qy srkfr df swB qoN vwD Krcf afAuNdf hY. AuntyrE df 48% qoN vwD bjt ishq `qy Krc huMdf hY aqy bcdf ividaf aqy srkfrI qnKfhF `qy lwg jFdf hY.

          sUby dy pRImIar ny qnKfh vfDf rokx dI gwl jLrUr khI sI pr ies nMU lfgU nhIN kIqf. jy lfgU kIqf huMdf qF ies “iek lwKI klwb” ivwc eynf vfDf nhIN sI hoxf. ivroDI iDr ny dosL lgfieaf hY ik jnfb mgMtI ny bIqy 7 sflF ivwc sUby df krjLf duwgxf kr idwqf hY aqy “iek lwKI kwlb” nMU iqMn guxf kr idwqf hY ijs dI aMkVy gvfhI Brdy jfpdy hn. pRImIar mgMtI ny dfavf kIqf hY ik aOsqn qnKfh 1% GtI hY pr ieh nhIN dwisaf ik “iek lwKI kwlb” ivwc 11% df vfDf ikvyN ho igaf? subfeI aYn zI pI dI afgU, agjLYkitv (sIeIE vgYrf) dI qnKfh ivwc vfDy df mwudf qF AuTFAuNdI hY pr afpxIaF ipafrIaF vwzIaF XUnIanF df pwK pUrdI hY jo afey sfl Gwt kMm aqy vwD qnKfhF lYx vfsqy ‘hVqfl” df hiQafr vrqdIaF hn.

          iekwly torFto sLihr dy isvl srvYNtF ivwc “iek lwKI kwlb” vfilaF ivwc 65 df vfDf hoieaf hY. nvyN myar rOb Porz ny coxF dOrfn “gryvI tryn” rokx df vfadf kIqf hoieaf hY aqy hux vyiKaf jfvygf ik Auh ies nMU rokx vfsqy kI krdy hn?

          vwzf XUnIanvfd grIbF aqy amIrF ivckfr pfVf vDfAux df kfrn bx irhf hY. vwzy XUnIanvfd dy lflc kfrn srkfrF df Krcf vD irhf aqy afm lokF `qy tYks vD irhf hY. afm lok jo Gwto Gwt qnKfh `qy pirvfr pfl rhy hn, AuhnF nMU jfgxf cfhIdf hY aqy ies vD rhy pfVy nMU rokx vfsqy srkfrF `qy dbfE pfAuxf cfhIdf hY.

-blrfj idEl

 


mnpRIq dI rYlI asPLl bxfAux dy Xqn icMqfjnk!

          sRLomxI akflI dl bfdl qoN vwK hoey pMjfb dy sfbkf ivwq mMqrI sRI mnpRIq isMG bfdl vloN lMGy 27 mfrc nMU KVkl kflF ivwc iek vwzI rYlI kIqI geI ijs ivwc AuhnF "pIpljL pfrtI afPL pMjfb" dy nfm hyT vwKrI rfjsI pfrtI dy gTn df aYlfn kIqf hY. AuhnF ies rYlI df mMqv pihlF hI aYlfinaF hoieaf sI aqy vwKrI pfrtI dy gTn df aYlfn koeI ajyhf pRogrfm nhIN sI jo guwpq rwiKaf igaf hovy jF lok qy dysL ivroDI mMqv hovy. ieh mMqv lokF dy jfn mfl aqy pbilk surwKaf vfsqy vI KLqrf nhIN sI aqy nf hI sMprdfiek eykqf nMU nuksfn phuMcfx vlf sI. ieh mMqv sRI mnpRIq bfdl aqy AuhnF dy smrQkF df iek jfiejL jmhUrI hwk hY ik Auh sMivDfn dy dfiery ivwc rih ky rfjsI sMgTn KVf krn aqy ies mMqv vfsqy pbilk rYlIaF jF iekqwrqfvF krn. AuhnF ies rYlI vfsqy bkfiedf afigaf vI leI hoeI sI.

          AuhnF ies rYlI vfsqy jgfH df vI bkfiedf pRbMD kIqf hoieaf sI aqy jLmIn dy mflkF qoN ies dI vrqoN dI afigaf vI leI hoeI sI. AuhnF ies rYlI vfsqy bkfiedf trFspoprt df pRbMD vI kIqf hoieaf sI aqy ies vfsqy aksr srkfrF vloN “hukm” kr ky bwsF aqy trwk vgfr `qy nhIN sn swdy hoey. jF qF AuhnF ies vfsqy bkfiedf adfiegI kIqI hoeI sI aqy jF sbMiDq trFsport dy mflk afpxI mrjLI nfl ieh syvf pRdfn kr rhy sn.

          pMjfb srkfr aqy ijLlf aiDkfrIaF kol jLmIn, trFsport jF iksy hor sbMiDq adfry vloN iksy Dwky dI koeI sLkfieq vI nhIN sI jo  mnpRIq jF Aus dy smrQkF vloN kiQq qOr `qy kIqf igaf hovy. iPr vI pMjfb srkfr, puils aqy isvl aiDkfrI ies rYlI nMU asPLl bxfAux vfsqy hr Xqn krdy rport kIqy gey hn. trFsportrF nMU syvfvF dyx qoN rokxf aqy pfrikMg vflI jgfH vfsqy ley gey KyqF ivwc pfxI Cwzxf jF CzvfAuxf ajyhy hwQkMzy hn jo ik bhuq icMqfjnk hn. lokqMqrI hwkF aqy lokqMqrI prIikRaf vfsqy ajyhy hwQkMzy gMBIr KLqrf hn.

          ieh TIk hY ik jd koeI sMgTn lok ivroDI, dysL ivroDI jF sMprdfiek eykqf nMU KLqrf phuMcfx vflf kMm krdf hY qF srkfrF nMU keI vfr rokx vfsqy sKLq kdm cuwkxf pY skdf hY. mnpRIq dy pRogrfm ivwc ajyhf kuJ vI sLfml nhIN sI ijs nMU sLwk dI inghf nfl vyiKaf jfvy.

          ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik mnpRIq bfdl vloN pMjfb ivwc jo isafsI bdl pysL krn dI koisLsL kIqI jf rhI hY Aus qoN kFgrs aqy akflI dl sKLq Kqrf mihsUs krdy hn. dovyN pfrtIaF hI mnpRIq bfdl nMU afpxy isMGfsn vfsqy KLqrf smJdIaF hn. AuhnF nMU jfpdf hY ik af rhIaF subfeI coxF ivwc mnpRIq dI pfrtI AuhnF dI ijwq dy rsqy ivwc aiVwkf bx skdI hY. pMjfb qoN af rhIaF rportF qoN jfpdf hY ik kFgrsI afgU, akflIaF vFg hI mnpRIq qoN KOPLjLdf hn.

          mnpRIq bfdl jF Aus vloN pysL kIqf jf irhf isafsI bdl pMjfb vfsqy cMgf hovygf jF mfVf, asIN ies bihs ivwc nhIN pYxf cfhuMdy. ieh bdl kfmXfb hovygf jF nhIN ieh vI ies dy ivroD nMU jfiejL jF nfjfiejL TihrfAux vfsqy Auicwq krn nhIN hovygf. mnpRIq dI kfmXfbI jF asPLlqf pMjfb dy lokF `qy inrBr krdI hY. mnpRIq qoN isafsI Kqrf akflIaF aqy kFgrsIaF vfsqy iek jfiejL KLqrf hY ijs dy tfkry vfsqy AuhnF nMU hr sMivDfnk qrIkf vrqx df pUrf hwk hY. ies ivwc hux koeI sLwk bfkI nhIN hY ik pMjfb srkfr vloN jo qrIky ies rYlI nMU asPLl krn vfsqy vrqy gey hn Auh “sMivDfnk” nhIN sn. ijwQy pMjfb dI akflI Bfjpf srkfr ajyhy gYr sMivDfnk hwQkMzy vrqx leI ksUrvfr hY AuWQy pMjfb kFgrs ny cwup rih ky afpxI sihmqI df pRdrsLn kIqf hY.

          dunIaF Br dy dysLF ivwc isafsI pfrtIaF, BrvyN isafsI iekwT kfrn vfsqy hr sMBv Xqn krdIaF hn aqy Bfrq ivwc qF “BfVy” dy iekwT krn df vI irvfjL pY igaf hY. pMjfb qoN ies rYlI bfry  imlIaf rportF muqfibk mnpRIq dI rYlI ivwc lok vwzI igxqI ivwc afp muhfry vI sLfml hoey hn. jF ieMJ afK lvo ik afp muhfry sLfml hoey lokF dI igxqI hor isafsI iekwTF dy mukfbly ies rYlI ivwc ikqy vwD sI. rYlI ivwc lokF dI igxqI bfry vwK vwK dfavy kIqy gey hn ijhnF df rYlI krn dy jmhUrI hwk `qy koeI asr nhIN mMinaf jf skdf. rYlI 60 hjLfr dI sI jF iqMn lwK dI sI, iek gwl spsLt jfpdI hY ik ieh BrvIN rYlI sI jo ik iksy vI BrvIN akflI aqy kFgrsI rYlI dy mukfbly dI rYlI sI.

          rYlI nMU asPLl krn vfsqy vrqy gey hwQkMzy ies gwl vwl sMkyq krdy hn ik pMjfb dIaF af rhIaF coxF ivwc vI ajyhy hwQkMzy vrqy jf skdy hn. jy ajyhf huMdf hY qF ieh bhuq mMd Bfgf hovygf. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik sfrIaF sbMiDq iDrF lokF dy jmhUrI hwkF dI kdr kridaF ajyhf koeI vI kdm cuwkx qoN guryjL krngIaF ijs nfl inrpwK coxF `qy koeI burf asr pYdf hovygf. aqy cox kimsLn inrpwK aqy BYa rihq cox mhOl kfiem rwKx dI hr sMBv koisLsL krygf.

          mnpRIq bfdl aqy Aus dy smrQkF nMU coxF ivwc afpxI iksmq ajmfAux, pMjfb dy lokF sfhmxy afpxf pRogrfm rwKx aqy AuhnF df Pqvf lYx df jmhUrI hwk hY ijs dI sB isafsI iDrF vloN smyq pMjfb dI mjUdf srkfr dy kdr krnI cfhIdI hY.

-blrfj idEl

 


isrPL suwtx leI hI suwtI jf rhI hY hfrpr srkfr!

          knyzIan sMsd ivwc mjUd iqMno ivroDI pfrtIaF Gwt igxqI kMsrvtv srkfr df glfL Guwtx df aYlfn kr cuwkIaF hn aqy sLukrvfr bfad duiphr hfrpr srkfr df izwgxf lwgBwg qYa ho igaf jfpdf hY.  ies qoN pihlF iqMno ivroDI pfrtIaF ny hrfpr srkfr vloN pysL kIqf sfl 2011-12 df bjt muwZoN rwd kr idwqf sI. kMsrvtv srkfr nMU bjt pfs krvfAux vfsqy iqMnF ivcoN iek ivroDI pfrtI dI mdd dI loV sI aqy AuhnF bjt ivwc aYn zI pI dIaF kuJ mMgF pUrqI dI koisLsL vI kIqI sI pr aYn zI pI afgU ny ies nMU nfkfPLI dwisaf hY.

          kMsrvtv srkfr dy bjt `qy ajy nf bihs hoeI hY aqy nf voitMg hI hoeI hY pr ies nMU iqMno ivroDI pfrtIaF ny sport dyx qoN ienkfr kr idwqf hY ijs nfl bjt afpxI mjUdf sLkl-sUrq ivwc pfs hox dI hflq ivwc nhIN hY. ijwQy hfrpr srkfr ny bjt ivwc koeI qbdIlI krn qoN ienkfr kr idwqf hY AuWQy ivroDI pfrtIaF ny bjt nMU pfsy rwK ky hrfpr srkfr nMU “kMntYNmpt afPL pfrlImYNt” dy bhfny hyT suwtx df PYslf kr ilaf hY. muwK ivroDI pfrtI ilbrlF dy afgU mfeIkl iegnYtIaPL ny sMsd ivwc hfrpr srkfr `qy iqwKy hmly kIqy hn aqy srkfr nMU ivsLvfs nf krn Xog dwisaf hY.

          ilbrl pfrtI ny bjt vot qoN pihlF hI ‘byBrosgI’ mqf pysL krky hfrpr srkfr suwtx df aYlfn kr idwqf hY ijs df aYn zI pI aqy blfk ikbYWkvf ny smrQn krn df aYlfn kr idwqf hY. ies ‘byBrosgI’ mqy `qy sLukrvfr bfad duiphr 1:30 vjy dy krIb votF pYxIaF hn aqy iqMno pfrtIaF dy smrQn nfl ieh mqf pfs hoxf jkInI smiJaf jf irhf hY.

          kuJ ivsLlysLkF df ivcfr hY ik hfrpr srkfr asl ivwc qF izwg hI cuwkI hY hux qF qknIkI pwDr `qy voitMg hoxI hI bfkI rihMdI hY aqy gYr-qknIkI pwDr `qy cox pRcfr vI sLurU ho cuwkf hY. BfvyN pRDfn mMqrI ny ivroDI pfrtIaF nMU afriQkqf nMU pihl dyx aqy dysL nMU gYr-jLrUrI coxF vwl Dwkx qoN guryjL krn dI apIl kIqI hY pr pRDfn mMqrI ieh jfxdy hn ik ivroDI pfrtIaF hux KYr nhIN krn vflIaF. ieh vI smiJaf jf irhf hY ik sLukrvfr bfad duiphr 1:30 dy krIb srkfr iKlfPL ‘byBrosgI’ mqf pfs huMdy sfr hI kYnyzf dI 40vIN sMsd BMg kr idwqI jfvygI aqy cox pRIikRaf sLurU ho jfvygI.

          ieh vI pqf lwgf hY ik pRDfn mMqrI sRI hfrpr sLnIvfr, mfrc 26 nMU kYnyzf dy gvrnr jnrl nMU iml ky sMsd BMg kr ky coxf krvfAux dI isPLfrsL krngy ijs nMU rsmI qOr `qy pRvfn kr ky 36 idnF cox pRcfr df afgfjL ho jfvygf. sMivDfnk qOr `qy Gwto Gwt 36 idnF df vkPLf jLrUrI hY pr ieh ies qoN vwD vI ho skdf hY.

          hfrpr srkfr ny bjt ivwc $2[3 iblIan pirvfrF, sInIarjL aqy byrujLgfrF dI mdd vfsqy rwiKaf hY aqy ies qoN vwD Krcf krn qoN ienkfr kr idwqf hY. bjt Gftf $29[8 iblIan pRfjYkt kIqf igaf hY aqy srkfr ny tYks vDfAux qoN ienkfr kr idwqf hY. hfrpr srkfr ieh spsLt kr cwukI hY ik Auh tYksF ivwc vfDf nhIN krygI ikAuNik ies nfl lokF `qy Bfr pvygf aqy lokF dI KrId sLkqI GtygI ijs nfl afriQkqf nMU hor nuksfn hovygf. hfrpr srkfr ny kfrporyt tYkj vfDf krn qoN vI ienkr kr idwqf hY ijs dI ilbrl aqy aYn zI pI vfly mMg krdy hn. srkfr df qrk hY ik kfrporyt tYks vfDf “jfbF pYdf” krn dy rsqy ivwc aiVkf bxygf.

          ieQy ieh gwl dwsxI bxdI hY ik mjUdf bjt ivc nf qF srkfr ny kfrporyt tYks vfDf qjLvIjL kIqf hY aqy nf hI kfrporyt tYks Cot qjLvIjL kIqI hY. kfrporyt tYks Cot ilbrlF dI mdd nfl ipCly bjt ivwc pfs kIqI geI sI ijs nMU pVfa vfr lfgU kIqf jfxf hY aqy ilbrl Es kfrporyt tYks Cot nMU KLqm krn dI mMg kr rhy hn ijs df Auh pihlF smrQn kr ky pfs krvf cuwky hn. kfrporyt tYks nMU Gwt rwKxf iek aMqrrfsLtrI pwDr df mwudf hY jo afriQkqf dI ibhqrI nfl juiVaf hoieaf hY. globl afriQkqf ivwc kfrporysLnF (vpfrk adfry) Aus dysL vwl mMUh kr lYNdIaF hn ijwQy tYks Gwt aqy vpfrk hflfq anUkUl hox. jfbF kfiem rwKx vfsqy hr dysL vpfrk adfiraF nMU iKwcx `qy lwigaf hoieaf hY. vwD kfrporyt tYks jfbF df nuksfn krygf ijhnF dI kmjLor afriQkqf nMU loV hY.

          blfk ikbYWkvf ny bjt dy smrQn vfsqy hfrpr srkfr qoN ikbYwk leI $2[2 iblIan zflr dI mMg kIqI sI ijs nMU mMnx qoN srkfr ny ienkfr idwqf sI. kMsrvtv srkfr kol qfkq ivwc rihx vfsqy aYn zI pI jF blfk ikbYWkvf dI hor Krcy dI mMg nMU pRvfn krnf jLrUrI sI. aqy hor Krcy dI mMg nMU pRvfn krn vfsqy jF qF bjt Gftf hor vDfAuxf pYxf sI aqy jF lokF `qy tYksF ivwc vfDf krnf pYxf sI. hrfpr srkfr ny iehnF dovF ivcoN koeI vI rsqf apnfAux qoN ienkfr kr idwqf hY. ieh krYizt hfrpr srkfr nMU jFdf hY ik Aus ny lokF `qy Bfr pfAux qoN ienkfr kIqf hY. tYks vDfAuxf jF krjLf vDfAuxf, dovyN hI lokF `qy hor Bfr pfAux vflI gwl hY. ilbrlF dI nIqI sdf “tYks & spYNz” vflI rhI hY ijs qoN kMsrvtv sdf ienkfrI rhy hn. dovF pfrtIaF dI afriQk nIqI ivwc ieh vwzf aMqr hY.

          hfrpr srkfr dI afriQk nIqI ies duinafvI afriQk mMdI dy dOr ivwc kfmXfb sfbq hoeI hY aqy knyzIan afriQkqf hor dysLF dy mukfbly jld ishqXfb ho rhI hY. hfrpr srkfr dIaF afriQk nIqIaF vjLundfr hn ijhnF nMU jfrI rwKx dI loV hY. XUrp dy dysLF isr vwD krjLy df sMkt, qyl dy BMzfr arb dysLF ivwc isafsI asiQrqf, kYnyzf dy swB qoN vwzy vpfrk pfrtnr amrIkf dI kmjLor afriQkqf aqy jpfn ivwc pRmfxU hfdsf sMsfr dI afriQkqf dI ibhqrI dy rsqy dIaF rukfvtF hn.

          kYnyzf nMU afpxI afriQkqf `qy iDafn kyNdrq rwKx dI loV hY. pRDfn mMqrI ny TIk hI afiKaf hY ik afriQkqf nfl isafsq nhIN KyzI jfxI cfhIdI. ivroDI pfrtIaF BfvyN ‘bury’ bjt df bhfnf krn jF kMntYNmpt afP pfrlImYNt dy bhfny hyT byBrosgI df mqf pfs krn. ieh gwl spsLt hY ik hfrpr srkfr isrPL suwtx vfsqy hI suwtI jf rhI hY, ies df ivroDI pfrtIaF kol hor koeI Tos kfrn nhIN hY.

-blrfj idEl

 


lok-ihqF dI rfKI leI myar rOb Porz dy shI idsLf vwl vDdy kdm

          torFto dy myar sRI rOb Porz ny afpxy cox vfady muqfibk lok ihwqF dI rfKI vfsqy ijs PurqI nfl kdm cuwky hn Aus dI sLlfGf krnI bxdI hY. ieh gwl hux spsLt sfhmxy af geI hY ik afm sLihrIaF dy ihwqF aqy vwzy XUnIanvfd qy aPLsrsLfhI dy ihwqF ivckfr iswDf tkrfE hY. aksr isafsI afgU coxF mOky lokF dIaF votF btorn vfsqy lok ihwqF dI rfKI dI gwl krdy hn pr aMdrKfqy vwzy XUnIanvfd qy aPLsrsLfhI  nfl vI qflmyl rwKdy hn. pr myar rOb Porz ny coxF dOrfn hI lokF dy ihwqF nMU mUhry rwiKaf sI aqy aPLsrsLfhI qy vwzy XUnIanvfd dI ivroDqf muwl lY leI sI. sRI Porz lokF nfl sur imlfAux ivwc kfmXfb rhy aqy  vwzy XUnIanvfd qy ilbrlvfd dI isDI ivroDqf dy bfvjUd coxF ivwc AuhnF dI ijwq hoeI.

          vwzf XUnIanvfd Gwto Gwt qnKfh bdly vwD qoN vwD qnKfh aqy Bwqy cfhuMdf hY ijs df iswDf boJ tYksF `qy pYNdf hY jo lokF dIaF jybF ivwcoN jfxy huMdy hn. EntyrIE dy pRImIar mgMtI dI srkfr, torFto dy sfbkf myar imlr aqy iehnF vrgy hor isafsI afgU vwzy XUnIanvfd nMU KusL rwKx vfsqy afriQk mMdvfVy dy dOr ivwc qnKfh vfDf dyx qoN guryjL nhIN krdy aqy bjt Gftf dUr krn vfsqy lokF `qy tYksF df Bfr afey idn vDfAuNdy rihMdy hn.

          myar rOb Porz ny torFto df myar bxdy sfr hI lok ihwqF dI rfKI vfsqy afpxy cox vafdy muqfibk kfrvfeI afrMB kr idwqI sI aqy 100 idnF dy aMdr aMdr keI Tos kdm AuTfey hn. AuhnF torFto ivwc kfr plyt `qy myar imlr vloN Toikaf igaf $60 zflr df istI tYks KLqm kr idwqf hY ijs nfl torFto dy sLihrIaF nMU 64 imlIan zflr df lfB hovygf. AuhnF torFto dy bjt ivwc pRfprtI tYks ivwc iblkul vI vfDf nhIN kIqf aqy syvfvF ivwc vI ktOqI nhIN kIqI. vyKx vflI gwl ieh hY ik torFto dy afspfsy hr sLihr ivwc pRfprtI tYks ivwc vfDy df bolbflf irhf hY.

          myar Porz ny Krcy GtfAux vfsqy vI PorI kdm cuwky hn ijhnF ivwc AuhnF afpxy dPqr dy Krcy ivwc 7 lwK zflr dI ktOqI kIqI hY aqy kONslrF dy dPLqrI Krcy vI Gtfey hn. ktOqI dI ieh rkm BfvyN bhuqI nhIN jfpdI pr ieh iek ajyhf sunyhF idMdI hY jo sUby dy hor sLihrF dI srkfrF dyx ivwc asPLl rhIaF hn. AuhnF qnKfh vfDf vI rwd kr idwqf hY aqy kONsl qy kONslrF dy KfxpIx dy bjt ivwc vI ktOqI kr idwqI hY.

          lokF nMU ssqI gfrbyj kulYksLn syvf pRdfn krn vfsqy AuhnF  ieh syvf “kMtrYkt-afAUt” krn dI kfrvfeI afrMB idwqI hY ijs nfl 8 imlIan zflr dI bcq hovygI aqy sLihr dy lok vwzy XUnIanvfd dI hVqfl dy kYdI nhIN bxfey jf skxgy. myar imlr vylyL “cor aqy kuwqI” rlLy hoey hox kfrn lokF nMU dUhrf tIkf lwgfieaf igaf sI. awj vI hor sLihrF ivwc hflq ies qoN vwKrI nhIN hY jo moty pRfprtI tYks vfDy df muwK kfrn hY.

          myar Porz ny tItIsI (torFto trFijLt kimsLn) syvfvF nMU jLrUrI syvfvF aYlfx dI kvfied sLurU kr idwqI hY ijs nfl lokF nMU trFijLt hVqfl qoN rfhq imlygI aqy vwzf XUnIanvfd lokF nMU “bMdI” bxf ky motf qnKfh vfDf lYx vfsqy sMGI `qy aMgUTf nhIN rwK skygf. AuhnF trFijLt plfn ivwc vI vwzI qbdIlI kIqI hY ijs nfl rYipz trFijLt vfsqy sbvya isstm nMU Dury vFg vriqaf jfvygf aqy lokF `qy sMBfvI Krcy df boJ bcfieaf jfvygf.

          myar Porz nMU ies qoN hor awgy vDidaF hor KyqrF nMU vI jLrUrI syvfvF GoisLq kr ky vwzy XUnIanvfd dy nwQ pfAuxI cfhIdI hY. inrsMdyh ieh rsqf bhuq afsfn nhIN hovygf aqy afAuNdy smyN ivwc vwzf XUnIanvfd aqy aPLsrsLfhI aMdro aMdr myar Porz dy XqnF nMU Korf lgfAux dI koisLsL krngy. lgqfr hr sfl bymuhrf tYks vfDf rokx vfsqy vwD qoN vwD syvfvF dy inwjIkrn krn vwl vDxf pvygf aqy aMdrKfqy hox vfly sfboqfjL qoN sqrk rihxf pvygf.

          myar Porz nMU ies kMm vfsqy sLihr dy lokF dI vwD qoN vwD sport dI lgqfr loV rhygI. kONslr vjoN AuhnF df irkfrz dwsdf hY ik Auh lokF nfl rfbqf rwKx ivwc mUhrlI kqfr dy afgU hn joik AuhnF dI vwzI qfkq hY. afpxy sLihr dy lokF dy ihwqF vfsqy myar Porz vloN cuwky gey kdmF dI sLlfGf krnI bxdI hY aqy afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik ies nfl lfgly sLihrF dy votr, kONslF aqy myar vI jfgxgy!

-blrfj idEl

 


hryk dysL dI smwisaf nUM iewko aYnk nfl vyKxf vwzI Buwl hovygI

          iewk cpyV qoN sLurU hoey 'afjLfdI sMGrs'L ny hux qwk anykF dysLF nUM afpxy klLfvy ivwc lY ilaf hY aqy ies sMGrsL df aMq ikWQy hovygf ajy ies vfry iksy nUM vI nhIN pqf aqy kuJ vI dfhvy nfl nhIN afiKaf jf skdf. kihMdy ny iewk icMgafrI sfry jMgl nUM PUk ky rwK idMdI hY aqy aMimRq df iewk iCwtf sfgr dy pfxI nUM aMimRq bxf idMdf hY so ies pRkfr hI jdoN itAUnysLIaf dy iewk sbjLI ivkryqf dy pulIs aPLsr ny QwpV kwZ mfiraf sI qF iksy nUM ieh iKafl vI nhIN hoxf ik iehI QwpV iewk idn lihr bx ky vwzy vwzy QMmF nUM ihlf ky rwK dyvygf. 24 sflf muhMmd boafjLIjLI nUM pihlF iek lyzI pulIs aPLsr ny Dwkf mfiraf aqy iPr Aus dy mMUh `qy iewk QwpV jVH idwqf jo ik afpxI bwuZI mF aqy afpxy qoN Coty 6 BYx BrfvF vfly pRIvfr df sbjLI vyc ky gujLfrf krdf sI. afpxI byiejLqI aqy pulIs dI Dwky sLfhI nUM nf shfrdy hoey Aukq ivakqI ny afpxy afp nUM Bry bfjLfr awg lf leI aqy sV ky mr igaf ijs nUM dunIaF Br dy tYlIvIXnF ny idKfieaf sI. ies qoN bfad itAUnysLIaf ivwc srkfr iKlfPL ivdroh BVk AuWiTaf, ros pRdrsLn hox lwgy ijs kfrn AuQoN dy rfsLtrpqI jLfeIndIn ibMn alI nUM afpxy pRIvfr smyq itAUnysLIaf Cwz ky Bwjxf ipaf.

          itAUnysLIaf srkfr iKLlfPL ies ivdroh dy BVkx nfl dUsry dysLF dy lokF nUM ieh afs idsx lwgI ik agr Auh vI itAUnysLIaf dy lokF vFg sVkF `qy af jfx qF AunHF dy dysLF ivwcoN vI dhfikaF qoN rfj krdy kurwKq hfkmF nUM Kqm krky 'lokqMqrI rfj' sQfipq kIqf jf skdf hY. ies qoN bfad ieh ivdroh imsr ivwc jf viVaf aqy Aus qoN bfad 20 dy krIb dysLF ivwc smyN dIaF srkfrF iKlfPL pRdrsLx ho cwuky hn aqy afey idn ho rhy hn. pihlf ibMn alI iPr imsr dy rfsLtrpqI hosnI mubfrk dy jfx ny ivdrohIaF dy hONsly hor bulMd kr idwqy aqy hux vfrI bihrInI pRDfn mMqrI sLyK KLlIPLf jF XmnI rfsLtrpqI alI abdul slyh dI vI af skdI hY aqy jF iPr AunHF qoN pihlF vfrI lIbIaf dy mohmr gdfPLI dI af skdI hY. bysLk keI dysFL dy hfkmF ny ivdroh nUM AuWTx qoN pihlF hI Twlx leI afm lokF nUM keI pRfkr dIaF irafieqF vI dyxIaF sLurU kr idwqIaF hn. keI dysLF dy hfkmF ny jMnqf leI ieh XkIn bxfieaf hY ik Auh aglIaF coxF nhIN lVngy aqy rfjnIqI Cwz jfxgy jF rfj pRbMD coxF jLrIey lokF nUM sMBfl dyxgy. kuJ hor dysLF dy hfkmF ny pYsy aqy suivDfvF ivwc vfDf kr idwqf hY aqy lokF nUM BrmfAuxf sLurU kr idwqf hY. Audfhrx vjoN kuvyq dy amIr ny 1000 idnfr jo ik 3000 zflr dy krIb bxdf hY, bYNk ivwc hryk KfqfDfrk nUM dyx df vfadf kIqf hY ieh pYsf afpxy afp lokF dy KfiqaF ivwc trFsPr ho jfvygf.  ies pRkfr hI sfAUdI arb dy ikMg abdul ny ividafrQIaF nUM grFtF dy nfl nfl afm lokF nUM hor keI pRkfr dIaF mflI irafieqF dyx df aYlfn kIqf hY jo ik 37 iblIan zflr dIaf hoxgIaF. ies qoN ielfvf ies Kyqr dy hornF dysLF dy hfkmF ny qyl aqy gYs `qy vwzIaF sbiszIaF dyxIaF sLurU kr idwqIaF hn. itAUnysLIaf ny iewk lwK nvINaF nOkrIaF pYdf krn df Brosf idvfieaf sI. ienHF sBnf dy Ault lIbIaf dy hfkm krnl gdfPLI ny sYWl PUn vfilaF nUM gdfPLI dy hwk ivwc Byjy iewk sunyhy (aYWs aYWm aYWs) bdly dy 100 idnfr dyxf df Brosf idwqf hY. pr kI ieh irafieqF rfhIN idwqf jf irhf pYsf aqy juLbfnI Brosy ivdrohIaF dy ivdroh nUM Twlx ivwc kfmXfb ho skygf aijhf pRqIq nhIN huMdf. asIN ieQy ieh vI dwsxf jLrUrI smJdy hF ivdroh dy ipwCy aslI qfkqF koeI hor huMdIaF hn ijvyN ik bhuq sfry hfkmF dy aslI hfkm hor huMdy hn aqy srkfrF dy muKI qF isrP AunHF dy bulfry aqy hwQ Toky hI huMdy hn. ijvyN ierfn ivwc aslI hfkm mulyH hn aqy jfrzn ,mrwko, kqr, Emfn aqy kUvYq ivwc bfdsLfhI rfj hY.

          imsr ivwc bfdsLfhI rfj nhIN sI aqy bhuq sfry lok ieh socdy hoxgy ik qfhIr skuyar ivwc kIqy ros pRdfrsLn ny hI mubfrk nUM imsr ivwcoN bfhr kwZ idwqf sI pr ieh scfeI nhIN hY ies ivwc imltrI df bhuq vwzf rol hY. jdoN mubfrk ny afpxy lVky nUM afpxI QF `qy imsr dI vFg zor sMBflx aqy afpxf jLfnsLIn bxfAux df aYlfn kr idwqf qF lokF ivwc ies vfry roh PYlxf hI sI aqy imltrI aiDkfrI vI mubfrk dy ies aYlfn nfl sKLq nrfjL ho gey. jd ik imltrI ieh  socx lwg peI ik mubfrk ny imltrI nfl kIqf vfadf vPLf nhIN kIqf ik coxF ivwc AunHF vwloN iksy vI afpxy pRIvfr dy jIa nuM mUhry nhIN kIqf jfvygf aqy nf hI imltrI nfl ies bfbq pihlF koeI slfh msLvrf kIqf igaf sI. ieh hI kfrn sI ik imltrI ny pRdrsLnkfrI `qy koeI sKq kfrvfeI nhIN kIqI sgoN mubfrk nUM afhudf aqy dysL Cwz dyx leI mjLbUr kr idwqf.

hux lIbIaf vwl muVIey qF iewQy hflfq iblkul hI vwKry hn. krnl gdfPLI ny 1969 ivwc afpxI qfkq aqy afpxI ikbfielI sYnf dI mdd nfl gwdI pRfpq kIqI sI jd Aus ny ikMg eIdrs nUM qfkq qoN lfihaf sI. Aus idn qoN bfad Aus ny afpxy sLkqIsLflI mIlsLIaf gwurpF nUM hor sLkqIsLflI bxf ilaf jd ik afpxI imltrI nUM AunI sLkqILLsLflI nhIN sI bxfieaf. Aus df afpxf lVkf imlIsLIaf dy vwzy grwup dI agvfeI krdf hY aqy Aus nfl bhuq sfry kbIly juVy hoey hn qy 'al gdfPIaf' grwup dy lokF nUM srkfr ivwc vwzy afhudy idwqy hoey hn. gdfPLI hmysLF hI bfhr nfloN aMdrUnI hmilaF vfry vwD sucyq irhf hY. ikhf jFdf hY ik Aus dI pRsLfsLn `qy pkV ieMnI mjLbUq hY ik ilbIaf ivwc Psy ivdysLIaF nUM bfhr kwZx vflI hryk PlfeIt nUM afp mnjLLUrI idMdf hY. gdfPLI ieh kih cwukf hY ik Aus ivrwuD jo ijhfd CyiVaf igaf hY ieh al kfiedf vwloN sLurU kIqf igaf hY ijnHF nUM afpxy dysL ivwc isr cwukx nhIN sI idMdf. awl kfiedf vfry qF amrIkf vI kih cwkf hY ik lIbIaf ivwc al kfiedf kfPLI srgrm ho irhf hY.

          hux amrIkf smyq bhuq sfry dysL lIbIaf `qy pfbMdIaF dIaF gwlF krdy hn aqy kuJ pfbMdIaF lf vI idwqIaF hn jd ik ieh pfbMdIaf 2002 qwk lwgIaF rhIaF sn aqy amrIkf vwloN gdfPLI nUM mfrn leI Aus dy Gr bMb vI swuty gey hn ijs ivwc Aus dy njLdIkI pRIvfr dy mYNbr vI mfry gey sn ikAuNik gdfPLI amrIkf df nMbr vMn dusmx irhf hY.

          amrIkf hux  XUnfeIitz nysLn rfhIN lIbIaf `qy 'no PlfeI jLon' lfgU krvfAux leI vI jLor lf irhf hY qF ik gdfPLI dIaF POjF vwloN kIqy jf rhy hvfeI hmly roky jf skx. gdfPLI ny ieh sLpsLt kr idwqf hY ik ies df iswDf mqlb hY ik 'no PlfeI jLon' isrP lIbIaf dI imltrI vfsqy hI hovygf XUnfeItz dysLF dI POjF vfsqy nhIN hovygf jo ik amrIkf aqy hor dysL ipCly hPLqy qoN lIbIaf dy njLdIk qfienfq krI jf rhy hn. Aus ny afpxy ihmfieqI lokF nUM ieh vI kih idwqf hY ik qyl KUhF dI rfKI leI bfhr inkl afE nhIN qF pwCmIN dysLF ny ienHF `qy kbjLf kr lYNxf hY. Aus dy ibafn qoN ieh pRqIq huMdf hY ik gdfPLI amrIkf nfl dsqpMjf lYx leI idRV hY. lIbIaf `qy XUnfeItz nysLn dI POjF df hmlf ies Kyqr ivwc hor smwisafvF pYdf kr skdf hY ies df amrIkf nUM bfad ivwc koeI hwl nhIN lwBygf aqy ies df aMq bVf hI iBafnk hovygf aqy 'isvl vfr' afm mnuwKqf df Gfx kr dyvygI. hryk dysL dIaF smwisafvF vwKo vwKrIaF huuMdIaF hn aqy hryk dysL dI smwisaf nUM iewko aYnk nfl dyKxf bVf hI Kqrnfk sfibq ho skdf hY. qyl KUhF qoN njLr htf ky, lIbIaf `qy  imltrI atYk df ivcfr Cwz ky amrIkf nUM ies df koeI ivckfrlf hwl ZUMzxf cfhIdf hY qF ik mnuwwKqf df hor Gfx nf hovy. iek grIb ivakqI nUM mfrI pulsIey dI iewk cpyV qoN sLurU hoieaf 'afjLfdI sMGrsL' bMbF dI ByNt nf cVH jfvy aqy boafjLIjLI vrgy hor lwKF grIbF dI jfnF df KOa nf bx jfvy.

-prmjIq sMDU

 


ihMsf dI dl dl `c grkdf jf irhf hY pfiksqfn!

 

pfiksqfn dy mnfrtIjL dy mMqrI sRI sLihbfjL BwtI dI golIaF mfr ky hwiqaf kr idwqI geI hY. 42 sflf sRI BwtI romnkYQoilk eIsfeI sn aqy pfik srkfr ivwc GwtigxqI iPrky nfl sbMiDq ieko iek kYbint mMqrI sn. jnrl ijLafAul hwk dy jLmfny ivwc pfiksqfn ivwc sLrIaf kfnUMn lfgU kr idwqf igaf sI aqy dysL nMU ieslfimk styt ivwc bdl idwqf igaf sI. hflFik pfiksqfn dy bfnI mhuMmd alI ijLnfh ny pfiksqfn nMU iek ajyhI sYkUlr jmhUrIaq bxfAux df supnf ilaf sI ijs ivwc swB Drmf dy lok siqkfr nfl rih skx. AuNJ BfvyN pfiksqfn Drm dy aDfr `qy bxvfieaf igaf sI. pfiksqfn dy bfnI mhuMmd alI ijLnfh Drm dy aDfr `qy styt bxvf ky ikvyN aqy ikAuN sYkulr rwKxf locdy sn, ieh iek buJfrq hI hY.
1947 ivwc ajLfd huMdy sfr jo BfsLx pfiksqfn dy bfnI mhuMmd alI ijLnfh dy idwqf Aus dIaF ku sqrF ieMJ sn, “qusIN afjLfd ho, qusIN afpxy mMidrF ivcw jfx leI afjLfd ho, qusIN afpxIaF msijdF ivwc jfx leI afjLfd ho jF pfiksqfn ivwc iksy vI hor Drm-krm dy asQfn `qy jfx leI afjLfd ho. qusIN iksy vI Drm, jfq jF nsl nfl sbMiDq ho skdy ho pr styt df ies nfl koeI lYx-dyx nhIN hY.”

"You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has got nothing to do with the business of the state …"
ies ieiqhfs hY aqy jo hoieaf qy ho irhf hY Aus ies dy iblkul Elt hY. sihjy sihjy pfiksqfn kwtVvfd vwl iKskdf igaf aqy jnrl ijLafAul hwk dy jLmfny ivwc iek kwt ieslfimk styt bx igaf ijs ivwc mnfrtIjL dUjy drjy dy sLihrI bx geIaF. pfiksqfn df “arbIkrn” jLor sLor nfl sLurU ho igaf. kurfn dI BfsLf hox kfrn arbI aqy ieslfm nMU mUhrlI kqfr ivwc lY aFdf igaf. ies jLmfny ivwc aPLgfinsqfn ivwc sovIaq rUs nfl lVn vfsqy Kohly gey mdrwisaF dI Psl hux pwk cuwkI hY. pfiksqfn hux ies nMU sFBx qoNN kMnI kqrf irhf hY pr awKF mIcx nfl ibwlI gfieb nhIN ho skdI.
mMqrI sRI sLihbfjL BwtI dI hwiqaf ies leI kIqI geI ikAuNik Auh pfiksqfn dy sKLq “kuPr ivroDI kfnMUn” (iesLt-hwqk kfnMUn) ivwc soD krn dI gwl kr irhf sI ijs aDIN iksy vI bMdy nMU ieslfm Drm jF hjLrq muhMmd dI hwqk dy dosL ivwc PFsI idwqI jf skdI hY. iek grIb eIsfeI aOrq afeIsF bIbi nMU ies kfnMUN aDIn mOq dI sjLf df hukm suxfieaf jf cuwkf hY.
TIk do mhIny pihlF pfiksqfnI pMjfb dy rfjpfl sRI slmn qfsIr nMU Aus dy hI iek bfzI gfrz ny golIaF mfr ky mfr idwqf sI ikAuNik Auh jylHL ivwc PFsI dI sjLf hyT kYd afeisf bIbI nMU iml afieaf sI aqy Aus ny ies kfnMUn ivwc soD dI vkflq kr idwqI sI. ieslfimk kwtVpMQIaF df zr eynf zfhZf hY ik pfik rfsLtrpqI aqy pRDfn mMqrI ny sRI slmn qfsIr dy kql dI rvfieqI inMdf jLrUr kIqI pr Aus dy dPLn smyN sLfml hox qoN pfsf vwt gey.
eyQy hI bws nhIN aOrqF dy hwkF vfsqy lVn vflI iek sfbkf mMqrI aqy aYm pI bIbI sLYrI rihmfn joik ies kfnMUn ivwc soD krn leI XqnsLIl sI, vI kwtVpMQI qfilbfnF dy gwusy df isLkfr hoeI hY. mOq diaF DmkIaF imlx kfrn bIbI sLYrI rihmfn hux gupqvfs ho geI hY aqy Aus ny afpxIaF gqIivDIaF qkrIbn bMd kr idwqIaF.
mMqrI sRI sLihbfjL BwtI nMU vI anykF DmkIaF iml cuwkIaF sn aqy dsMbr 2010 ivwc AuhnF iek vIzIE rIkfrizMg vI kIqI sI ijs ivwc ikhf sI ik Auh GwtigxqIaF dI rfKI vfsqy afpxf imsLn jfrI rwKxgy, Auh XsU msIh ivwc XkIn rwKdy hn ijs ny lokF vfsqy afpxI jfn idwqI hY aqy AuhnF nMU afpxI jfn dI pRvfh nhIN hY. AuhnF ieh vIzIE AuhnF `qy hmlf ho jfx dI sUrq ivwc bIbIsI nMU dy dyx vfsqy afIKaf sI jo hux bIbIsI ny ivKf idwqI hY.
mMqrI sRI sLihbfjL BwtI nMU ieslfmfbfd ivwc AuhnF dI mF dy Gr qoN 50 mItr dUr Es vkq mfiraf igaf jd Auh ajy zrfievr nfl Gr qoN inkly hI sn. Es smyN AuhnF nfl surwiKaf gfrz vI nhIN sn. ikAuN nhIN sn ieh qF awlf hI jfxdf hovygf. kihMdy hn ik Auuh aksr kwtVpMQIaF dI ingHf qoN bcx vfsqy afpxI mF dy Gr cly jFdy sn.
qfilbfn kwtVpMQIaF ny AuhnF dy kql dI ijLMmyvfrI bhuq mfx nfl lY leI hY aqy iksy vI hor nMU “iesLt-hwqk” kfnMUn nMU nf CyVn dI DmkI vI idwqI hY. zr eyny hY ik brqfnIaF ivwc pfik aMbYszr ny bIbIsI nfl gwlbfq kridaF ies kql dI inMdf jLrUr kIqI hY pr “iesLt-hwqk” df pwK pUridaF ies nMU nf bdlx dI vlflq kIqI hY. jLhfr hY ik ajyhf Auh afpxI jfn nMU KLqrf nf shyVn kfrn kr rhy hn. mMqrI sRI sLihbfjL BwtI dI hwiqaf qoN pihlF iek pfik tIvI pRogrfm `qy “iesLt-hwqk” kfnMUn aqy kwtVvfd df skLq ivroD kIqf igaf. iek aOrq ny bolidaF ikhf ik ieslfm aqy hjLrq nMU eynf kmjLor nf bxfE ik iksy dy kuJ afKx nfl hI “hwqk” ho jfvy. kwtVvfdI ihMsf dI dl dl ivwc grk ho irhf pfiksqfn hux duNiaF dsy nfl nfl afpxy afp leI vI Gfiqk ho igaf hY.
-blrfj idEl


icwtf hfQI! brYNptn isivk hspqfl

          brYNptn isivk hspqfl aksr iksy nf iksy kiQq gYr imafrI syvf kfrn ivvfd df kyNdr bixaF rihMdf hY. drasl ieh hspqfl bnx qoN pihlF hI ivvfdF ivwc iGr igaf sI. mfeIk hYirs dI torI srkfr ny jd ieh hspqfl pI-3 injLfm hyT bxfAux df PYslf kIqf sI qF mgMtI ilbrl jo Es smyN ivroDI iDr sn, ny ies df sKLq ivroD kIqf sI. ilbrlF ny zrfieMg-borz `qy hI ies hspqfl dI plfn df sKLq ivroD kridaF ies nMU cox muwdf bxfieaf sI aqy coxF ijwq jfx dI sUrq ivwc pI-3 skIm nMU rwd kr df vfadf vI kIqf sI.

          ilbrl coxF qF ijwq gey sn pr AuhnF afpxf cox vfadf pUrf nf kIqf aqy mfmUlI qbdIlIaF krvf ky ieh hspqfl AuhnF dI Cqr Cfieaf hyT pI-3 injLfm hyT hI bixaF aqy ajy qwk cwl irhf hY BfvyN cwl gYr-qswlIbKLsL ZMg nfl hI irhf hY. mgMtI ilbrlF ny pI-3 ivwc kI vfjb qbdIlIaF kIqIaF sn ieh jF qF ilbrl jfxdy hn aqy jF Kudf jfxdf hY, AuhnF ies bfry lokF nMU kdy dwisaf kuJ nhIN hY. pI-3 PfrmUly hyT hspqfl ikvyN cwldf hY aqy pI-3 injLfm dIaF bfrIkIaF kI hn ies bfry mgMtI ilbrlF ny hYlQ kulIsLn nMU vI jfxkfrI nhIN sI idwqI. hYlQ kulIsLn ieh sfrI jfxkfrI adfqlI kfrvfeI kr ky lYx ivwc vI asPLl hI rhI sI.

          pI-3 injLfm jF pRbMD arQfq iqMn pIaF (pIpIpI) ‘pbilk-pRfeIvyt pfrtnrisLp’ df Cotf rUp hY ijs ivwc pbilk aqy pRfeIvyt sFJ ies hspqfl nMU clfAuNdI hY. ivsqrq jfxkfrI dI Gft kfrn afm lok ies injLfm  nMU “KfxpIx nMU bFdrI aqy tMby Kfx nMU irwC” smJdy hn. pbilk Bfv srkfrI ihwsf “irwC” hY aqy “bFdrI” df rol pRfeIvyt BfeIvfl jF BfeIvflF df smUh krdf hY jo aids hn.

          bnx smyN ies hspqfl `qy afieaf Krcf muZly aMdfjLy qoN keI sO imlIan zflr vwD afieaf sI aqy AuplBd bYWz dwsI geI igxqI qoN bhuq Gwt sn. ieh hspql 608 bYWzF df dws ky bxfieaf igaf sI pr asl ivwc Kohly ikMny gey sn ies df shI iksy nMU vI pqf nhIN hY. sfl 2007 ivwc Kuldy sfr kdy 300 bYWz AuplBd dwsy gey sn aqy kdy ieh igxqI 460-465 dwsI geI sI aqy kdy ieh ikhf igaf sI ik sfry 608 bYWz AuplBd krvfAux vfsqy 10 sfl lwg skdy hn.  ies dy Kuwldy sfr hI purfxf pIal mYmorIal bMd kr idwwqf igaf sI aqy kuwl AuplBd bYWzF dI igxqI dy mfmly ivwc KoqI bohV hyTF hI rhI sI.

          brYNptn ivwc kuwl AuplBd hspqfl bYWz nf vDy, AusfrI df Krcf sYNkVy imlIan zflr vD igaf aqy syvfvF df imafr goqy Kf igaf. hspqfl Kuwlx dy kuJ mhIinaF dy aMdr hI 52 sflf hrnyk isMG isDU aqy 42 sflf amrjIq isMG nrvfl dI hspqfl ivwc ielfj dOrfn hoeI mOq nfl lokF ivwc guwsy dI lihr dOV geI. pirvfrF ny gYr-imafrI ielfj dy ieljLfm lgfey aqy kYnyzy dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr iksy hspqfl dy iKlfl vwzf ros mfrc hoieaf ijs dI agvfeI guridafl muMzI ny idn rfq mihnq kr ky kIqI.

          ies ros mfrc ny kueInjL pfrk dy isr ivwc Kurk jLrUr kIqI aqy srkfr ny brYNptn isivk dy sIeIE rOb ircrz nMU brqrPL kr ky hspqfl df pRbMD iek suprvfeIjLr dy spurd kr idwqf ijs df nfm ikn vfeIt sI. ies mOky hspqfl ivwc 479 bYWz AulBd dwsy gey sn. lokF nMU kuJ rfhq imlI qy afs bwJI ik syvfvF ivwc suDfr hovygf. sRI ikn vfeIt ny koisLsL vI kIqI aqy kuJ suDfr hoieaf vI pr pI-3 df BUq syvfvF ivwc suDfr dy rsqy ivwc aiVkf bixaF irhf.

          hor keI Coty moty kysF smyq bIqy hPLqy bIbI amrjIq kOr iswDU df kys sfhmxy afieaf ijs dI qklIP nMU hspqfl ny njLraMdfjL kr idwqf aqy iBafnk aYksIzYNt ivwc burI qrF qVp rhI bIbI amrjIq kOr nMU 72 GMty aprysLn qoN ibnF AuzIk ivwc pyn-iklrjL (nsLy) `qy riKaf igaf. qurq loVINdy aprysLn vfsqy pirvfr ny jd istI kONslr ivwkI iZloN qwk phuMc kIqI qd jf ky mfmlf pbilk huMdf vyK ky bIbI amrjIq kOr df 72 GMty bfad aprysLn kIqf igaf. hspqfl ielfj ivwc dyrI dy BFvyN hor keI kfrn dwsy pr lokF dI ies nfl qswlI nhIN hox vflI.

          ieQy ieh gwl Xfd rwKx vflI hY ik jd sfl 2007 ivwc hspqfl dy iKLlfPL lokF ivwc roh BVikaf sI qF kuJ lok hspqfl dy sIeIE rOb ircrz dI bwly bwly kr rhy sn. iewQoN qwk ik kiQq ‘iswK afgUaF’ df iek zYlIgysLn hspqfl dy sIeIE rOb ircrz nMU imlx vI igaf sI aqy swB awCf dy ibafn dy ky qsvIrF iKcvf afieaf sI. pr lokF dI qswlI nhIN sI hoeI qy srkfr nMU sIeIE rOb ircrz nMU cldf krnf ipaf sI. hYrfnI dI gwl hY ieh ik ies hspqfl dy Kuwlx qoN pihlF ies dI iemfrq ivwc vwK vwK DrmF dy smfgm krvfey gey sn jo ik iek nvIN iprq sI aqy buwDIjIvI vrg Es smyN vI ies qoN hYrfn sI ik iek pbilk hspqfl ivwc Dfrimk smfgmF dI kI loV sI? pr ieh pbilk nhIN sgoN pI-3 sI aqy PfrmUlf “XU skrYc mfeI bYWk aYNz afeI skrYc XUar bYWk” vriqaf jf irhf sI.

          EntyrIE srkfr ny pIal mYmorIal hspqfl nMU Kuwly rwKx df vafdf vI kIqf sI jo srkfr ny coxF ijwqx ipwCoN qoV idwqf sI. iPr pIal mYmorIal nMU “aYNbultrI sYNtr” bxfAux dI plfn pysL kIqI geI aqy brYNptn istI kONsl dI bFh mroV ky 60 imlIan zflr vI kZvf ley gey. ijhVy lok sIeIE rOb ircrz df smrQn krdy sn AuhnF istI kONsl vloN 60 imlIan idwqy jfx df vI Kwul ky smrQn kIqf sI jdik srkfr pIal mYmorIal nMU hspqfl vjoN Kohlx qoN mukr cuwkI sI. ies kMm vfsqy sUbf srkfr ny “ilMn” nfm dI sMsQf nMU vriqaf joik iek “BUq” sMsQf hY. sUbf srkfr ny “ilMn” (lokl hYlQ ieMtIgrysLn nYWtvrk) sfl 2006 ivwc kfiem kIqf sI aqy sUby ivwc vwK vwK KyqrF nMU 14 “ilMn” hyT vMizaf igaf hY ijs df kuwl bjt 200 imlIan zflr dy krIb hY. “ilMn” iewk PjLUl dI sMsQf hY ijs nMU subfeI torI pfrtI ny coxF ijwq ky BMg krn df vfadf kIqf hoieaf hY.

          bIbI amrjIq kOr df kys sfhmxy afAux ipwCoN kuJ lok ieh pYNqVf vI apxf rhy hn ik brYNptn isivk hspqfl `qy brYNptn dy aYm pI pIaF df vI jLor nhIN cwldf aqy ieh cox muwdf nhIN bnxf cfhIdf. brYNptn isivk hspqfl dIaF syvfvF, pIal mYmorIal nMU hspqfl bxfAux qoN mukrnf aqy brYNptn vfsIaF nMU sUby dy imafr muqfibk ishq syvfvF nf dyxf iek vwzf cox muwdf hY aqy ies nMU cox muwdf nf bnx dyx dIaF gwlF krnIaF lokF nMU guMmrfh krn vflI gwl hY.

          ishq syvfvF iek subfeI muwdf jLrUr hn pr ies df ieh mqlb nhIN hY ik brYNptn dI istI kONsl aqy PYzrl aYm awKF mIc ky bYT jfx. imafrI ishq syvfvF sbMDI lokF dy msly hr lYvl dy rfjsI afgUaF dy skrIn `qy hoxy cfhIdy hn.

          brYNptn isivk hspqfl imafrI syvfvF pRdfn krn ivwc afey idn asPLl ikAuN ho irhf hY? ies dy kI kI kfrn hn, AuhnF df pqf lgfAux aqy dUr krn dI loV hY. duwK vyly lokF nMU isPLfrsLF Bflx leI mjbUr krnf Gfiqk iswD hovygf.

          subfeI srkfr nMU cfhIdf hY ik brYNptn vfsIaF nMU pI-3 dy qjrby df hor smF isLkfr nf bxfieaf jfvy. hspqfl qF iek “pI” vflf hI hovy aqy ieh “pI” pbilk hovy jF pRfeIvyt hovy ies df AudoN qwk koeI Prk nhIN pYNdf jd qwk lokF nMU hYlQ kfrz ivKf ky (ibnF inwjI Krcf) imafrI syvfvF idwqIaF jfx. Krcy, sfeIjL aqy syvfvF dy imafr dy pwKoN brYNptn isivk hspqfl iek icwtf hfQI hI sfbq hoieaf hY ijs dI JfV-pUMj, Kurfk aqy sMBfl `qy aQfh Krcf hox dy bfvjUd ieh iPr vI  ilbVy df ilbiVaf hI rihMdf hY.

-blrfj idEl

 


sLnfKLq aqy surwiKaf XkInI bxfeI jfxI jLrUrI

          bIqy idnIN ikbYWk qoN kMsrvtv pfrtI dy aYm pI sRI stIvn blynI ny knyzIan sMsd ivwc ibwl sI-623 pysL kIqf hY ijs muqfibk PYzrl coxF ivwc vot pfAux vfly hr sLihrI nMU afpxf ichrf ivKfAuxf pvygf. mjUdf inXmF hyT votr nMU afpxI sLnfKLq dy kfgjL ivKfAux vfsqy afiKaf jf skdf hY. pr jy koeI votr afpxf ichrf nf ivKfvy qF sLnfKLqI kfgjL iks kMm dy hn? ieh iek ajyhf svfl hY ijs df juvfb mjUdf inXmF kol nhIN hY. bIqy ivwc iksy votr vloN ichrf nf ivKfAux df svfl Es smyN pYdf hoieaf jd kuJ burkfDfrI musiml aOrqF ny afpxf ichrf nMgf krn qoN ienkfr kr idwqf sI. ajyhI hflq ivwc mjUdf inXmF hyT do qrIky apxfey gey. pihlf qrIkf ieh vriqaf igaf ik burkfDfrI aOrq afpxf ichrf iksy aOrq mulfjLm (cox stfPL) nMU ivKf dyvy qFik Aus dI shI sLnfKLq kr leI jfvy aqy ieMJ krn qoN vI ienkfr krn `qy sbMDq burkfDfrI aOrq shuM Kf lvy ik Aus dI sLnfKLq Auh hI hY jF Auh, jo Auh dwsdI hY.

          mjUdf inXm iksy burkfDfrI votr dI shI sLnfKLq vfsqy nfkfPLI hn aqy pfs ho jfx qy ibwl sI-623 ies Gft nMU pUrf krygf. ibwl sI-623 kYNnyzf eIlYksLnjL aYkt ivwc soD kr dyvygf ijs nfl hr votr nMU sLnfKLq vfsqy afpxf ichrf ivKfAuxf hI pvygf. ajyhf hI iek ibwl sfl 2007 ivwc vI pysL kIqf igaf sI pr iPr vfps lY ilaf igaf sI. sfl 2007 dOrfn ikbYWk ivwc kuJ sItF `qy hoeIaF ijLmnI coxF dOrfn kuJ burkfDfrI musilm aOrqF ny afpxf ichrf nMgf krn qoN ienkfr kr idwqf sI jo kYnyzf Br ivwc crcf df ivsLf bixaF sI.

          ies vfr ieh ibwl pfs ho jfx dy pUry afsfr hn ikAuNik ies nMU kMsrvtv pfrtI dy sMsd mYNbrF aqy blfk ikbYWkvf dy sFsdF df pUrf smrQn imlx dI afs hY. ajy kuJ hPLqy pihlF hI ikbYWk dI subfeI asMblI ivwc ivcfr aDIn ibwl-94 dI crcf sunx nMU imlI sI jo burkfDfrI aOrqF nMU keI srkfrI syvfvF qoN bFJf kr dyvygf. ieh, ibwl 94 dI kmytI awgy cwl rhI suxvfeI hI sI ijs ivwc musilm kwtVpMQIaF df smrQn krn gey iek iswK sMsQf dy cfr mYNbrF vloN ikRpfn Auqfr ky asMblI dI iemfrq aMdr jfx qoN ienkfr, ikRpfn nMU muwdf bxfAux df kfrn bixaF sI. ijs df iswtf iqMn ku hPiqaF dy ivwc ikbYWk asMblI ivwc ikRpfn bYn df mqf srbsMmqI nfl pfs hox ivwc inkilaf.

          hr Drm ivwc hI kwtVpMQI hn aqy AuhnF df afpxy afpxy  Drm bfry njLrIaF, afm lokF qoN vwKrf aqy ikqy vwD mUlvfdI huMdf hY. muslmfnF ivwc vI kwtVpMQIaF dI koeI kmI nhIN hY aqy Auh aOrqF nMU burkf pihnfAuxf afpxf Dfrimk PrjL qy hwk smJdy hn. jdik ieh gwl vI iDafnXog hY ik AudfrvfdI musilm burky nMU “Dfrimk” loV jF Dfrimk pihrfvf nhIN smJdy. AudfrvfdI musilm burky nMU mwD-pUrb Kfs kr sfAUdI pRBfv vflI arb swiBaqf nfl joV ky vyKdf hn aqy dfavf krdy hn ik kurfn ivwc aYsI koeI bMdsL nhIN hY. ies bfry musilm BfeIcfry aMdr iqwKy mwqByd hn.

          musilm BfeIcfrf burky bfry iewkmwq vI nhIN hY aqy burkfDfrI musilm aOrqF dI igxqI vI bhuq hI Gwt hY. jy musilm ies bfry iek mwq vI hox qwd vI sLnfKLq dI loV aqy aOrq dI ajLfdI dy pwKo, burkf pRvfn nhIN kIqf jfxf cfhIdf. ies iksm dI mUlvfdI rIq nMU dUr krn vfsqy hr sMBv Xqn kIqy jfxy cfhIdy hn. ikbYWk df ibwl 94 aqy PYzrl ibwl sI-623 ieh kuJ krn ivwc shfeI hovygf. istIjnisLp aqy iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kYnI ny spsLt rUp ivwc ibl sI-623 df smrQn kIqf hY. ibwl sI-623 df “inwjI ajLfdI” nfl koeI srokfr nhIN hY ieh ibwl cox injLfm nMU hor pfrdrsLI aqy ijLMmyvfr bxfAux vflf ibwl hY. koeI sLihrI kI pihndf hY ieh Aus dI mrjLI hY pr ieh mrjLI eynI KuwlI vI nhIN hY ik koeI “qkrIbn nMgf” GuMmy jF sLnfKLq dI loV pYx `qy ichrf ivKfAux qoN ienkfr hI kr dyvy.

          surwiKaf dy mfmly ivwc vI burkfDfrI nMU mMUh ivKfAux vfsqy afiKaf jf skdf hY aqy ajyhf jLrUrI vI hY. hr srkfrI adfry ivwc hr vkq iksy “aOrq aiDkfrI” nMU hfjLr rwKxf vI Auicq nhIN jfpdf qFik iksy burkfDfrI dI sLnfKLq, aOrq aiDkfrI kr sky. dysL dy inXmF df siqkfr krn dI hr sLihrI qoN afs kIqI jfxI cfhIdI hY. Dfrimk kwtVvfd nMU pYr pYr `qy bMDn bnx dI afigaf nhIN idwqI jfxI cfhIdI.

          eyarportF `qy surwiKaf cYikMg mOky pgVI dy mfmly ivwc kuJ iswK kwtVpMQI EhI kuJ kr rhy hn jo musiml kwtVpMQI burky dy mfmly ivwc kr qy afK rhy hn. ieh TIk hY ik ajyhIaF aYksrya msLInF vwzy eyarportF `qy AuplBd ho skdIaF hn jo ibnF pgVI AuqfiraF surwiKaf muafienf kr skdIaF hox aqy ajyhf hoxf/krnf vI cfhIdf hY. pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik pgVI nMU bkfiedf pwkI Cot dy idwqI jfvy aqy hr pgVIDfrI hI pgVI Auqfrn qoN ienkfr kr dyvy. ajyhICot dI mMg krnI Auicq nhIN hY jd awj sMsfr sKLq surwiKaf cxOqIaF df sfhmxf kr irhf hY. surwiKaf dI loV 9/11 dy pIVHq pirvfr, eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHq pirvfr aqy ajyhy hor dihsLqvfdI hmilaF qoN pIVHq lok hI mihsUs kr skdy hn.

          ieh gwl vI iDafn rwKx vflI hY ik pgVI isrPL iswK hI nhIN bMndy sgoN bhuq sfry ihMdU aqy muslmfn vI bMndy hn. aqy ieh gwl vI iDafn mMgdI hY ik koeI gYr iswK vI pgVI bMnky surwiKaf cYikMg nMU asPLl krn dI koisLsL kr skdf hY. gYr-musilm aOrqF vI burkf pihn ky vfrdqF kr skdIaF hn. ieh sbMDq DrmF dy pYrokfrF vfsqy vI jLrUrI hY ik AuhnF df pihrfvf AuhnF dI aqy horF dI surwiKaf vfsqy bMDn nf bxy.

          ajy bIqy hPLqy hI KLbr afeI hY ik pdmsLRI df siqkfr pRfpq krn vfly hjLurI rfgI BfeI inrml isMG Kflsf nMU ietlI dy imlfn hvfeI awzy `qy pgVI Auqfr ky qlfsLI dyx df sfhmxf krnf ipaf hY. BfeI inrml isMG Kflsf ny ies nMU bhuq vwzf muwdf bxf ky AuBfrn dI koisLsL kIqI hY aqy iek vfr qF “pdmsLRI” vfps krn dI DmkI dI KLbr vI af geI sI. AuhnF vloN pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG dI Drm pqnI nfl Pon `qy ieh muwdf AuTfAux, sLRRomxI kmytI dy pRDfn jQydfr avqfr isMG nUM imlx aqy BivK ivwc pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG nMU imlx jfx dIaF KbrF vI afeIaF hn. ietlI dI ies kfrvfeI dI inMdf krn vfilaF df qF qFqf hI lwg igaf hY qy hr aYrf-gYrf ibafn dfg irhf hY.

          inMdf dy ibafn pVHky ieMJ pRqIq huMdf hY ijvyN iswK kdy pgVI Auqfrdf hI nf hovy jd ik ieh scfeI qoN kohF dUr hY. hr iswK hr rojL pgVI bMdf aqy Auqfrdf hY aqy keI qF mfmUlI qkrfr vyly gurdvfiraF dy aMdr hI iek dUjy dIaF pgVIaF nMU hwQ pf lYNdy hn. surwiKaf cYikMg vfsqy siqkfr nfl pgVI Auqfrn vfsqy bynqI krnf aqy iksy dI “pgVI Dwky nfl lfh dyx” ivwc jLmIn afsmfn df Prk hY. rfgI BfeI inrml isMG jI vrigaF nMU ies gwl df pqf hY ik zf: mnmohn isMG ietlI jF iksy hor dysL dy surwiKaf ZFcy ivwc dKLl-aMdfjLI nhIN kr skdy pr ibafn iPr vI dfgy jf rhy hn.                          -blrfj idEl

 


imsr dy mfmly `c mUriCq ho geI hY amrIkI nIqI!

          mwD-pUrb ivwc amrIkf dy jotIdfr aqy imsr dy rfj isMGsn `qy isvl vrdI ivwc 1981 qoN ibrfjmfn POjI sLfsk jnfb hosnI mubfrk dy 10 PrvrI idn vIrvfr dyr rfq (imsr df smF) dy BfsLx qoN amrIkf jfhrf qOr `qy inrfsL jfpdf hY. mubfrk dy BfsLx qoN kuJ GMty pihlF amrIkf dy AuWc aiDkfrIaF ny ieh afs pRgt kIqI sI ik hosnI mubfrk asqIPLf dyx jf irhf hY. rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny ies nMU imsr ivwc nvyN dOr df afgfjL hox jf irhf afiKaf sI. pr jo hoieaf jF pRDfn hosnI mubfrk ny afpxy BfsLx ivwc afiKaf Aus afs dy iblkul Elt hY. mubfrk ny qurq asqIPf dyx qoN ienkfr kridaF sqMbr qwk ahudy `qy bxy rihx aqy afpxIaF qfkqF Ep rfsLtrpqI sumymfn dy hvfly krn dI gwl afK ky swB nMU hYrfn kr idwqf hY.

          mubfrk dI cfl bfry amrIkf swc muc hI aMDyry ivwc sI jF amrIkf zrfmf kr irhf sI ies bfry qF kdy “ivkIlIks” vrgf adfrf hI dws skygf pr iek gwl sfPL hY ik imsr dy mfmly ivwc amrIkf dI nIqI mUriCq (pYrflfeIjL) ho geI jfpdI hY. 18 ku idn pihlF imsr ivwc srkfr ivroDI pRdrsLn sLurU hox vkq “qyl vyKo qyl dI Dfr vyKo” qoN sLurU hoeI amrIkI nIqI 10-12 idnF ivwc “qbdIlI abI qoN qbI hovy” qIk phuMc ky 18vyN idn mUriCq ho geI hY. vIrvfr dyr rfq qIk amrIkf dy rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny imsr dy pRDfn aqy amrIkf dy 30-31 sflf qoN ivsLvfspfqr hosnI mubfrk dy BfsLx `qy koeI spsLt stYNz nhIN ilaf.

          ieh gwl qF jwg jfxdf hY ik amrIkf dy muwD-pUrb ivwc bYTy do vwzy aqy iek Cotf jotIdfr imsr dy pRDfn hosnI mubfrk nMU qurq cldf krn dy hwk ivwc nhIN hn. ies mfmly ivwc sfAUdI arb aqy iejLrfeIl bhuq spsLt hn aqy jfrzn aMdrKfqy AuhnF dy nfl hY. iehnF iqMnF dI pujIsLn ieh sMkyq krdI hY ik amrIkf, spsLt stYNz lYx qoN kqrfAuNdf hoieaf sLfied zrfmf hI kr irhf hovy.

          brqfnIaF, jrmnI aqy PrFs smyq amrIkf dy XUrpIan sfQI  imsr ivwc jmhUrI qbdIlI df smrQn kr rhy jfpdy hn jdik rUs aqy cIn jo ik dovyN vIto qfkqF hn cuwp jfpdIaF hn aqy amrIkf dy glL ivwc miraf hoieaf swp ipaf vyK ky KusL hn.

          jfhrf qOr `qy amrIkf hosnI mubfrk df asqIPf aqy afrjLI qOr `qy imsr dI vfgzor Ep rfsLtrpqI sulymfn dy hwQ vyKxf cffhuMdf sI. imsr dI vfgzor Ep rfsLtrpqI sulymfn nMU qF iml geI hY pr pRDfn mubfrk ny asqIPf nhIN idwqf hY. amrIkf ivwc imsr dy sPIr ny afiKaf hY ik sMivDfn dy afrtIkl 82 muqfibk mubfrk ny afpxIaF qfkqF Aup rfsLtrpqI sulymfn nMU dy idwqIaF hn pr Auh ies df spsLt juvfb nhIN dy sky ik pRDfn mubfrk hux vI pRDfn hn jF afpxf ahudf Cwz cwuky hn? Aus df juvfb sI ik pRDfn vflIaF sfrIaF qfkqF Aup rfsLtrpqI sulymfn nMU dy idwqIaF geIaF hn pr iqMn qfkqF Aus nMU nhIN idwqIaF geIaF. ieh qfkqF hn sMivDfn ivwc soD krnI, sMsd nMU BMg krnf aqy kYbint nMU BMg krnf jF qbdIlI krnI. jd ieh puwiCaf igaf ik kI ieh qfkqF mubfrk kol hI hn qF juvfb sI ik ieh qfkqF sMivDfn  kol hn.

          amrIkf imsr dI POj aqy Ep rfsLtrpqI sulymfn nfl lgfqfr rfbqf rwK irhf dwisaf jf irhf hY aqy iejLrfeIl qy sfAUdI arb vI iehI kuJ kr rhy hn. jfhr hY ik amrIkf aMdroN sLfied mubfrk nfl sihmq hY aqy aspsLt rih ky afpxIaf sfrIaF afpsLnF KuwlIaF rwK irhf hY. amrIkf afpxI mUriCq nIqI dy jfgx vfsqy ZukvyN mOky dI qlfsL ivwc hY pr amrIkf ieh mOkf KuMJ vI skdf hY.

          amrIkf pihlI vfr mUrsLq nIqI df isLkfr nhIN hoieaf sgoN vfr vfr ho irhf hY. ierfk, aPLgfinsqfn aqy pfiksqfn dy mfmly ivwc vI amrIkI nIqI aDrMg df isLkfr hI jfpdI hY.  amrIkf, jmhUrIaq df JMzf brdfr hox df qfjL vI pihnxf cfhuMdf hY aqy dunIaF `qy afpxf glbf kfiem rwKx vfsqy hr aYry-gYry nfl XfrI vI rwKxI cfhuMdf hY. eIrfn dy mfmly ivwc amrIkf ny afpxy sfry aFzy eIrfn dy sLfh dy Cfby ivwc rwK idwqy sn aqy afieqAulf KomynI hwQoN sfry quVvf bYTf sI. ajyhf eIrfn ivwc dyr qwk sLfh dy qfnfsLfh injLfm df aMnfH smrQn krn kfrn hoieaf sI aqy hux iehI kuJ imsr ivwc vI ho irhf hY. hosnI mubfrk hwQ qfkq dy ky amrIkf 30 sfl imsr dy lokF dy jmhUrI hwk Buwl ky gUVHI nINdy sON igaf sI. imsr dy lok amrIkf dy jfgx qoN pihlF jfg pey ijs nfl amrIkI nIqI mUriCq ho ky rih geI. imsr dy mjUdf hflq jo vI krvt lYx, amrIkf jLKLmI jLrUr hovygf.

-blrfj idEl

 


asiQrqf aqy jmhUrIaq dy afgfjL ivckfr Pisaf imsr!

          ieh sqrF ilKy jfx smyN qwk imsr ivwc bdamnI, arfjkqf aqy asiQrqf df mhOl bixaF hoieaf sI. rfjDfnI kfihrf df qfhIr cONk pRDfn mubfrk ivroDIaF aqy mubfrk pwKIaF dI lVfeI df mYdfn bixaF hoieaf sI. ijwQy mubfrk ivroDIaF dI igxqI coKI hY AuWQy mubfrk pwKIaF dI igxqI bhuq Gwt dwsI jFdI hY. ieh dosL vI lgfey jf rhy hn ik imsr dI srkfr dy iesLfry `qy hI mubfrk pwKI, mubfrk ivroDI ros pRdfsLnF dy dsvyN idn qfhIr cONk ivwc pRgt hoey hn aqy dovF iDrF ivckfr afhmo-sfhmxy KVkI hY ijs ivwc 10 ivakqI mfry gey aqy drjnF hor jLKLmI hoey hn.

          qfhIr cONk ivwc ivdysLI pwqrkfrF `qy drjnF hmly hoey hn, bhuqy sfiraF nMU mfiraf-kuwitaf, luwitaf aqy ikznYp kIqf igaf hY. srkfrI iDr vloN ivdysLI pwqrkrF nMU puafVy dI jVH vI dwisaf igaf hY aqy pwqrkfrF qy KLbr eyjMsIaF dy lfeIv kYmry bMd kr idwqy gey hn. ieMtrnYWt pihlF hI bMd hY ijs kfrn dUr sMcfr pRBfvq hoieaf hY. amrIkf smyq bhuq sfry dysLF ny pwqrkfrF `qy hoey hmilaF dI sKLq nKyDI kIqI hY.

          85 ku imlIan lokF df dysL imsr, bIqy 30-32 sflF qoN mwD-pUrb ivwc amrIkf df njLdIkI BfeIvfl irhf hY. siQrqf aqy BfvIvflI dy nfm `qy amrIkf hr sfl imsr nMU 2 ku iblIan zflr dI mdd idMdf af irhf hY ijs nfl imsr dy qKLq `qy amrIkf df ivsLvfspfqr pRDfn hojLnI mubfrk swqf dI kursI `qy ibrfjmfn hY. amrIkf dI mdd  nfl swqf df ‘iekqrPLf’ afnMd mfxidaF hojLnI mubfrk nMU 30-31 sfl ho gey hn aqy Auh 82 sfl df buwZf ho igaf hY pr swqf Cwzx vfsqy ajy vI iqafr nhIN hY.

          pRDfn anvr sfdfq ijs ny 31 sfl pihlF iejLrfeIl nfl amn smJOqf kIqf sI, nMU iek imltrI pryz qoN slfmI  lYx smyN golIaF mfr ky kql kr idwqf igaf. pRDfn anvr sfdfq dy kql ipwCy ieslfimk kwtVpMQI sMgTn ‘ieslfimk brdrhuwz’ df hwQ dwisaf jFdf sI jo awj dy ivdroh dy ipwCy muwK qfkq dwisaf jf irhf hY. pRDfn hojLnI mubfrk, sfdfq dy kql ipwCoN pRDfn bixaF sI aqy Aus ny imsr `qy sKLqI nfl rfj kIqf hY. pRDfn mubfrk ny bIqy 30 sflF ivwc imsr ivwc jmhUrIq dy bUty dIaF jVFH nhIN lwgx idwqIaF aqy hr iksm dy ivroD nMU sKLqI nfl dbf ky rwiKaf hY. ieQoN qwk ky Aus ny iehnF 30 sflF ivwc afpxy hyT Aup pRDfn df ahudf vI KflI rwiKaf hY qFik koeI Aus dI kursI vfsqy KLqrf nf bx jfvy.

          iehnF 30 sflF ivwc pRDfn mubfrk ny ivKfvy vfsqy coxF jLrUr krvfeIaF hn pr isafsI ivroD qy afjLfd pRYs `qy sKLq pfbMdI aqy jmhUrI adfiraF dI axhoNd kfrn mubfrk imsr dy lokF df ivsLvfs bIqy 30 sflF ivwc ijwqx ivwc nfkfm irhf hY. pRDfn mubfrk ny amrIkf aqy imsr dI POj dy sfhry 30 rfj kIqf hY aqy amrIkf ny lokF dy jmhUrI hwkF nMU iKwqy ivwc afpxy ihwqF dI rfKI vfsqy kurbfn kIqf hY. amrIkf dI awKF mIc ky afpxy ivsLvfspfqr dI 100% mdd hI ies qfjLf GtnfkRm df aDfr smJI jf rhI hY.

          pRDfn mubfrk iKlfPL AuWTy ivdroh nMU vyK ky amrIkf duicwqI ivwc ipaf jfpdf hY. amrIkf mubfrk nMU sLFqIpUrn swqf qbdIlI dI slfh vI dy irhf hY aqy imsr ivwc BfrU ho rhy “ieslfimk brdrhuwz” qoN vI zr irhf hY. “ieslfimk brdrhuwz” dy bulfry muhMmd morsI ny mIzIaf nfl gwlbfq kridaF afpxy sMgTn nMU amnpsMd jLrUr dwisaf hY pr iejLrfeIl nfl amn smyq, imsr ivwc jmhUrI aml bfry koeI pwkf ivsLvfs dvfAux qoN dUr dIaF gwlF kIqIaF hn.

          “ieslfimk brdrhuwz” smyq sfry pRDfn mubfrk ivroDIaF ny imsr dy nobl prfeIjL jyqU aqy aMqrrfsLtrI atfimk aYnrjI eyjMsI dy pRDfn nMU  muhMmd albrfdI nMU afpxy afrjLI afgU vjoN pysL krnf sLurU kr idwqf hY ijs nMU pwCmI dysL lok aDfr pwKoN iek kmjLor pr kfbl ivakqI smJdy hn. ivroDI pRDfn mubfrk df qurq asqIPLf mMg rhy hn jdik mubfrk sqMbr ivwc ahudf Cwzx qoN Aury mMnx nMU iqafr nhIN hY. imsr dI amrIkI pRBfv vflI qfkqvr POj kI krygI ieh iek buJfrq bxI hoeI hY? ijwQy amrIkf ivc-ivcfly vflf rsqf qlfsLx vfsqy Xqn kr irhf hY AuWQy pRDfn mubfrk ivroDIaF iKlfPL POjI kfrvfeI vfsqy rsqf sfPL krdf njLr af irhf hY. cuwp bYTf iejLrfeIl ies kMm vfsqy pRDfn mubfrk dI ipwT QfpV skdf hY. ies smyN imsr asiQrqf aqy jmhUrIaq dy afgfjL ivwckfr Pisaf hoieaf jfpdf hY. ajyhI asiQrqf jF jmhUrIaq jo imsr qoN awgy hor arb dysLF qwk mfr kr skdI hY.

-blrfj idEl

 


byqukI ivroDqf hYrfnkun!

          ies hPLqy Bfrq df gxqMqr idvs mnfieaf jf irhf hY jo ik 26 jnvrI dy nfm nfl jfixaF jFdf hY. hmysLf vFg kuJ lok ies df ivroD krdy hn aqy Bfrq `qy keI iksm dy ieljLfm lgfAudy hn ijvyN Bfrq ajLfd nhIN hY, ajLfdI df koeI mqlB nhIN hY, Bfrq lokqMqrI nhIN hY, Bfrq iswKF df dusLmx hY, Bfrq sfrIaF Gwt igxqIaF df dusLmx hY, Bfrq ivwc iswKF nMU mfnqf nhIN hY, Bfrq dy sMivDfn `qy iswKF ny dsqKq nhIN kIqy sn, Bfrq iek ihMdU rfsLtr hY, Bfrq mnuwKI aiDkfrF df vwzf AulMGxfkfr hY aqy hor bhuq kuJ.

          ajLfdI GulftIaF dy supny pUry nhIN hoey, Bfrq ivwc ajLfdI df koeI mqlb nhIN hY jF Bfrq ivwc aslI ajLfdI nhIN hY bhuq hYrfnI vfly dosL hn. kI Bfrq hux iksy df gulfm hY? jF Bfrq ivwc iksy nMU gulfm bxf ky rwiKaf jFdf hY? awj dy Xuwg ivwc ajLfdI df isrPL eynf hI mqlb hY ik iksy dysL dy sLfsk Aus dysL dy afpxy hn jF iksy bfhrly dysL dy hn jF bfhry dysL vloN Tosy jFdy hn. ajLfdI qoN ipwCoN pfiksqfn ivwc bhuqf smF POjI rfj irhf hY jF POj dy glby vflIaF srkfrF rhIaF hn.  qF kI smJIey ik pfiksqfn gulfm hI irhf hY? iblkul nhIN ikAuNik pfik dy POjI sLfsk pfik dy afpxy hI sn. pfik POjI rfj hyT sI ieh qF shI hY pr gulfm sI ieh shI nhIN hY. ieh vwKrI gwl hY ik POjI sLfsn jfiejL sLfsn nhIN hY aqy awj dy Xuwg ivwc lok afpxIaF cuxIaF hoeIaF srkfrF cfhuMdy hn aqy jmhUrIaq ies df hI nfm hY.

          aKy Bfrq ivwc lokqMqr nhIN hY! jy Bfrq ivwc lokqMqr nhIN hY qF iPr hY ikwQy? lokqMqr df ieko mqlb hY ik dysL ivwc srkfrF lokF dI vot prcI nfl bnx aqy Bfrq ivwc 1975-77 dy aYmrjMsI dOr nMU Cwz ky iehI kuJ huMdf af irhf hY qF iPr Bfrq lokqMqrI ikAuN nhIN hY? isafsqdfn byeImfn hn jF lok iksy lflc vws votF pf idMdy hn ieh ksUr lokF aqy isafsqdfnF df hY lokqMqr df nhIN hY. Bfrq ivwc lok grIb hn, byiensfPLI hY, BuwKmrI hY aqy hor smwisafvF hn ieh swB kuJ hY pr iehnF alfmqF dI axhoNd nfl hI dysL ajLfd aqy jmhUrI nhIN bx jFdy aqy nf dysL ajLfd hox nfl ieh bImfrIaF rfqo rfq gfieb ho jFdIaF hn. ajLfd Bfv svdysLI hkUmq vflf dysL aqy jmhUrI Bfv lokF dI cuxI hoeI srkfr vfly injfm qoN ieh afs qF rwKI jFdI hY ik ieh lokF dy hwkF dI rfKI kry aqy lok BlfeI vfly kMm kry. ajyhI afs rwKI vI jfxI cfhIdI hY aqy ajyhf hoxf vI cfhIdf hY. pr jy kr lok afpxy PrjL hI nf pCfnx aqy votF Drm, iPrky, lflc aqy nsLy lY ky pf dyx qF lokqMqr ny AuhnF nMU dMdI nhIN vwz skxI. hF lokF dI glqI nfl cuxIaF srkfrF AuhnF dy hwkF aqy hkUmqI qOr qrIikaF nfl jLrUr dMdI vwZxgIaF aqy lokF ies dy Kud ijLMmyvfr vI hoxgy.

          jy sMivDfn `qy do akflI numfieMidaF, s: hukm isMG aqy s: BuipMdr isMG mfn ny dsqKq nhIN kIqy qF awDI drjn hor isK nyqfvF ny dsqKq kIqy sn. dsqKq nf krn vfly s: hukm isMG ipwCoN lok sBf dy sfrIaF vPfdrIaF dI sohMF Kf ky spIkr rhy aqy dUjy dsqKLq nf krn vfly BuipMdr isMG mfn dy Brfqf s: joigMdr isMG mfn pMjfb asMblI dy spIkr rhy. kI AuhnF ahudy lYx qoN ienkfr kr idwqf sI? kI Bfrq ny hr Kyqr ivwc qrwkI nhIN kIqI? kI iek dilq aOrq bIbI mfieafvqI, ijhnF nMU aCUq afiKaf jFdf sI df muwK mMqrI bx jfxf hF pwKI qbdIlI nhIN hY? kI ieh Bfrq dI ajLfdI aqy sMivDfn df PLl nhIN hY? hF ajy bhuq kuJ krnf bfkI hY aqy Bfrq nMU bhuq smwisafvF df sfhmxf krnf pY irhf hY ijhnF ivwc byqukI ivroDqf vI sLfml hY. Bfrq dI byqukI ivroDqf hYrfnkun hY ijs df insLfnf suDfr nhIN kuJ hor hY.

-blfrj idEl, KLbrnfmf #594, jnvrI 28-2011

 


igligq aqy bfltIsqfn dI qrsXog hflq!

          igligq aqy bftIsqfn Bfrq dy sUby jMmU aqy ksLmIr df ihwsf hn ijhnF `qy pfiksqfn ny ksLmIr `qy krvfey gey kbfeIlI hmly smyN kbjLf kr ilaf sI. ies iKwqy df bfrzr aPLgfinsqfn, qjLIksqfn aqy cIn nfl lwgdf hY. ies dy iek pfsy pfiksqfn aqy dUjy pfsy jMmU aqy ksLmIr df BfrqI pRbMD vflf ihwsf hY. igligq aqy bfltIsqfn dy lok aYQink qOr `qy iqbqIan aqy dfirk nsl dy hn joik ldfK aqy ksLmIr dy lokF nfl sbMDq hn. bhuqy lok sLIaf jF nUrbKLsLI ivsLvfs dy hn jdik pfiksqfn dy mjfrtI lok suMnI aqy vhfbI ivsLvfs dy hn.  sMunI aqy sLIaf muslmfnF dy sbMD bhuqy suKfvyN nhIN hn.

          igligq aqy bftIsqfn df ielfkf kudrqI jKIiraF nfl BrpUr hY qy ies ielfky ivwc sonf, XurynIam, qFbf aqy kImqF pwQrF dy jKLIry hn. ies iKqy dI kul abfdI 1[3 imlIan dy krIb hY aqy 40% lok bfltIsqfn aqy bcdy igligq ivwc rihMdy hn. 1949 ivwc pfik ny ieh ielfky nMU ieslfmfbfd dy iswDy kMtrol ivwc lY aFdf sI aqy 1994 ivwc ies nMU “nfrdrn eyarIaf gvrnYNs afrzr” hyT lY aFdf. jLrdfrI ny ies nMU “igligq-bftIsqfn iempfvrmYNt aYNz slP gvrnYNs” nfm hyT lY aFdf pr ieh asl ivwc ieslfmfbfd dy iswDy kMtrol ivwc hI irhf aqy lokF dI bhu igxqI ies nfl sMqusLt nf hoeI.

          ies ielfky df pRbMD pfik srkfr dy afrzInYNsF (pRDfngI hukmF) `qy hI aDfirq hn aqy ajyhy hukmF nfl pfik sLihrIaF vfsqy igligq aqy bftIsqfn dI sLihrIaq hfsl krn df rsqf sfPL ho jFdf hY. pfiksqfnI sLihrI vwzI igxqI ivwc ies ielfky ivwc vws rhy hn jF vsfey jf rhy hn ijs nfl Dfrimk aqy nslI qvfjLun bdl irhf hY qy jld dI pfiksqfnIaF dI ies ielfky ivwc bhu-igxqI ho jfvygI aqy igligq aqy bftIsqfn dy mUl bfisLMdy Gt igxqI ivwc rih jfxgy. afrzInYNsF dy shfry pfik ies ielfky dy kudrqI somy vrq irhf hY aqy rfjsI, afriQk  qy smfijk pwDr qy pfik kbjLf pwkf kr irhf hY.

          ies dy Elt BfrqI pRbMD vfly ksLmIr ivwc bkfiedf jmhUrI coxF df pRbMD hY ieh vwKrI gwl hY ik pfiksqfnI KuspYT kfrn pYdf kIqy gey dihsLqvfd kfrn jmhUrI prIikRaf pRBfvq hoeI hY. BfrqI pRbMD vfly jMmU aqy ksLmIr ivwc bfkI BfrqI sLihrIaF `qy jfiedfdf KrIdx `qy pfbMdI hY ijs nfl ieh grMtI hY ik sUby ivwc sUby dy lokF dI bhu igxqI bxI rhygI. pfiksqfnI mdd nfl cwl rhy dihsLqvfd kfrn BfrqI pRbMD vfly jMmU & ksLmIr ivcoN qF pusLqF qoN vwsdy 6 lwK pMizq AujfV idwqy gey hn.

          igligq aqy bftIsqfn ivwc rfjsI atfnmI dI Gft kfrn munwKI hwkF df vwzI pwDr `qy Gfx ho irhf hY aqy ielky dI pRqI ivakqI sflfnf afmdn pfiksqfn dI aOsqn pRqI ivakqI afmdn nfloN cOQf ihwsf hY. ieh gwl not krn vflI hY ik ielfky dI abfdI dI Gxqf bhuq hI Gwt hY aqy kudrqI pdrQF dI bhuqfq hY pr iPr vI lokF dI aOsqn afmdn eynI Gwt hY. ielfky dI awDI vwsoN grIbI dI ryKf qoN hyT hY aqy sfKrqf isrPL 20% hY. pfik ies ielfky dy pfxI dy soimaF nMU ibjlI pYdf krn vfsqy vrqdf hY aqy jLmInI rsqy nMU cIn nfl vpfr vfsqy vrqdf hY pr ies afmdn df nfmfqr ihwsf vI lokl lokF dI BlfeI vfsqy nhIN Kricaf jFdf. ieslfmfbfd ies ielfky dy kudrqI soimaF nfl afpxI jybF qF Br irhf hY pr lokF dIaF loVF nMU awKoN proKy kIqf jf irhf hY. ishq, ividaf aqy syvfvF dy pwKoN lok nrk Bog rhy hn.

          igligq aqy bftIsqfn dy lok “lfeIn afPL kMtrol” dy dUjy pfsy afpxy sbMDIaF nMU imlxf cfhuMdy hn aqy suKfvyN bfrzr lFGy dy hwk ivwc hn pr pfiksqfn ajyhf nhIN cfhuMdf ikASuNik ies nfl igligq aqy bftIsqfn dy lok BfrqI pRbMD vfly ksLmir nMU vyK lYxgy jo afriQk pwKoN dihsLqvfd df tfkrf krdf hoieaf vI bhuq awgy hY.

          igligq aqy bftIsqfn dy lok pfiksqfnI smrQn nfl pxp rhy iesflfimk kwtVvfd qoN KOPLjLdf hn aqy sLIaf bwcy afpxy ivsLvfs dI ividaf hfsl krn qoN vFJy rwKy jFdy hn qF ik ies iKwqy nMU swiBafcfrk qOr `qy pfik dy gLLlby hyT lY ilaf jfvy. lokl rfjsI pfrtIaF `qy igligq aqy bftIsqfn ivwc rfjsI srgrmI `qy rook hY. vwzI igxqI ivwc rfjsI lok jylF ivwc kYd hn jo ielfky ivwc pfik POjI dI vfpsI aqy KudmuKqfrI dI mMg krdy hn. ijLkrXog hY ik 1948 dy sMXukq rfsLtr df mqf pfiksqfn qoN afpxy kbjLy vfly ksLmIr ivcoN POjF kwZx dI mMg krdf hY qF ik inrpwK rPrYNzm krvfieaf jf sky aqy pfik ny kdy ieh sLrq pUrI nhIN kIqI qy Eltf BfrqI pRbMD vfly ksLmIr ivwc dihsLqgrdI PYlfAux ivwc juitaf hoieaf hY. ies ielfky dy keI lok jMmU ksLmIr dI eykqf cfhuMdy hn aqy keI KudmuKqfrI cfhuMdy hn. igligq aqy bftIsqfn dy bhuq sfry srgrm sLihrI hux aMqrrfsLtrI pwDr `qy afpxy hwkF leI avfjL bulMd kr rhy hn.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #593, jnvrI 21-2011


iek vDIaf iprq

pRvfsI BfrqI idvs!

          Bfrq dI rfjDfnI nvIN idwlI ivwc jnvrI 7 qoN 9 qwk 9vF pRvfsI BfrqI idvs sMmyln sMpn hoieaf hY ijs ivwc dunIaF dy 50 dysLF qoN 1500 zylIgytF ny Bfg ilaf hY. vwK vwK dysLF qoN ivsLysL swdy `qy swdy gey dysI ipCokV dy afgUaF, bulfiraF, dysL dy afgUaF qy AuWc aPLsrF aqy dysI qy ivdysLI mIzIafkfrF smyq ieh igxqI 2000 bx jFdI hY. Bfrq srkfr ny ies iqMn idnF smMmyln vfsqy 2000 ivakqIaF dI syvf sMBfl df bhuq vDIaf ieMqjLfm kIqf hoieaf sI. Bfrq vrgI mihmfn invfjLI pwCmI dysLF ivwc krnI afsfn nhIN hovygI.

          Bfrq ny ‘pRvfsI BfrqI idvs’ sfl 2003 ivwc mnfAuxf sLurU kIqf sI aqy Es smyN sRI atwl ibhfrI vfjpfeI dI srkfr sI ijs nMU kFgrs srkfrF ny jfrI rwiKaf hY. ipCly 9 sflF ivwc pRvfsI BfrqI idvs df aDfr ivsLfl vI hoieaf hY aqy ies ivwc srkfr dI idlcspI vI vDI hY. kudrqI qOr `qy ies nfl Krcf vI viDaf hovygf. Bfrq srkfr ny ieh iprq vI kfiem rwKI hY ik ies sMmyln df AudGftn Bfrq df pRDfn mMqrI hI krdf hY aqy ies dIaF qrIkF vI 7, 8 aqy 9 jnvrI rwKIaF jFdIaF hn. agly sMmyln dI jgfH df aYlfn vI lgdy hwQ hI kr idwqf jFdf hY. awj qwk dy 9 pRvfsI BfrqI idvsF ivcoN 6 df aXojn nvIN idwlI ivwc kIqf igaf hY jd ik mMbeI, hYdrfbfd aqy cYnyeI ivwc iek iek vfr aXoijq kIqf igaf hY. sfl 2012 ivwc pRvfsI BfrqI idvs jYpur ivwc hoxf insLqcq hoieaf hY.

          kuJ lok ies sMmyln nMU ‘jfdU dI CVI’ vFg kMm krdf vyKxf cfhuMdy hn ijs nfl pRvfsIaF dIaF sfrIaF smwisafvF df hwl lgdy hwQ hI ho skdf hovy pr ajyhf sMBv nhIN hY. sfry prvfsIaF dIaF smwisafvF vI ieko ijhIaF nhIN hn. BfrqI lok qkrIbn dunIaF dy hr Kyqr ivwc vwsdy hn aqy 50 dysLF ivwc BfrqIaF dI coKI igxqI vwsdI hY. keI dysLF ivwc BfrqI keI keI pusLqF qoN vwsdy hn aqy keI dysLF ivwc ajy pihlI pusLq hI hY. keI dysLF ivwc pRvfsI BfrqIaF nMU AujfVy df sfhmxf vI krnf ipaf hY ijhnF ivwc jugFzf aqy iPjI sLfml hn. aqy keI dysLF ivwc pRvfsI BfrqIaF ny rfjsI aqy vpfrk Kyqr ivwc vI mwlF mfrIaF hn ijhnF ivwc amrIkf, kYnyzf, brqfnIaF aqy inAUjLIlYz vrgy dysL sLfml hn.

          vYst ieMzIan tfpUaF trInyzfrz, sfAUQ aPLrIkf, mrysLIasL, mlysLIaf, QfeIlYNz, isMGfpur aqy iPjI vrgy dysLF dy pRvfsIaF BfrqIaF dI smwisafvF kYnyzf, amrIkf, astrylIaf, brqfnIaF aqy XUrp ivwc vwsy pRvfsIaF qoN vwKrIaF hn ikAuNik Auh AuhnF dysLF ivwc keI pusLqF pihlF mjLdUrF jF ikqfkfrF vjoN lY jfey gey sn aqy AuhnF df Bfrq nfl rfbqf vI qkrIbn tuwitaF brfbr hI sI. vpfrk aqy sMcfr dy sfDnF dy nvnIkrn nfl bx rhy ‘globl ivlyjL’ kfrn AuhnF df Bfrq nfl nfqf iPr juiVaf hY. dunIaF dy nksLy `qy iek qfkq vjoN AuBrn kfrn vI Bfrq AuhnF vfsqy iKwc df kfrn bixaF hY.  inAUjLIlYNz dy gvrnr jnrl sr afnMd swiqafnMd dy bfby pRVdfdy Pfrm mjLdUrF dy qOr `qy brqfnvI hfkmF vloN iPjI lY jfey gey sn. ijQy AuhnF imhnq kr ky afpxy bwicaF nMU kuJ ividaf idwqI aqy vDIaf ijLMdgI vfsqy bwcy inAujLIlYNz jf vwsy. AuhnF agy afpxy bwcy hor pVHfey aqy sr afnMd swiqafnMd afpxI ilafkq dy isr `qy inAUjLIlYNz dy gvrnr jnrl bxy. ieh cmqkfr hor dysLF ivwc vI ho irhf hY.

          pRvfsI BfrqI idvs vwK vwK ipCokV aqy vwK vwK dysLF dy pRvfsI BfrqIaF vfsqy ivcfr-vtFdrf krn df iek vDIaf mOkf pRdfn krdf hY aqy Auh qrwkI kr rhy Bfrq nMU muV Kojdy qy buwJdy hn. BfrqI rfjqMqr pRvfsI BfrqIaF nMU “globl ieMzIan” vjoN vyKdf hY jo ivdysLF ivwc Bfrq dI pihcfx bx rhy hn aqy qrwkI kr irhf Bfrq ivdysL ivwc AuhnF vfsqy mfx df sroq bx irhf hY. ies sMmyln ivwc vwK vwK dysI aqy ivdysLI bulfiraF ny pRvfsI BfrqIaF nMU ‘Bfrq mfqf dy bwcy’ (globl iclzrn afPL mdr ieMzIaf) afK ky sMboDn kIqf aqy AuhnF nMU Bfrq df dunIaF ivwc PYilaf pirvfr dwisaf.

          pRvfsI BfrqI dunIaF ivwc Bfrq dI vpfrk aqy smfijk phuMc vDfAux df somf hn aqy hr sfl 55 iblIan zflr (ies sfl df aMkVf) Bfrq Byjdy hn. Bfrq ies smyN ienvYstmYNt dy vDIaf mOky vI pRdfn krdf hY. pr Xojnf kimsLn dy izputI cyarmYn s: muntyk isMG afhlUvflIaF ny ieh spsLt kr idwqf sI Bfrq srkfr pRvfsIaF qoN iensYtmYNt dI afs jLrUr rwKdI hY pr ienvYstmYNt vfsqy lfhyvMd mhOl isrjxf srkr dI ijLMmyvfrI hY. ijs dI axhoNd ivwc pRvfsI AuWQy jfx ijwQy vwD rItrn imldI hovy. kul imlf ky pRvfsI BfrqI idvs iek vDIaf iprq hY ijs df Bfrq aqy pRvfsIaF dovF nMU hI lfB hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #592, jnvrI 14-2011

 


sfl 2011 nMU muKLfiqb huMidaF!

sfl 2011 jI qusF ‘sfzI’ DrqI `qy 'pYr' rwiKaf hY aqy sfzy ivhVy afey ho afp jI nUM bhuq bhuq 'jI afieaF' afiKaf jFdf hY. sfl 2011 jIE mYN quhfnUM ‘qUM’ kih ky nhIN blfAuNgf aqy qusIN jF quhfnUM kih ky hI sMboDn krFgf ikAuNik qusIN hux iekwly nhIN ho aqy dunIaF df sfrf dfromdfr quhfzy duafly hI GMumxf hY. quhfzf vwzf Brf 2010 vI qF iekwlf nhIN sI pr Auh qF bhuq hI kMmjLor sfibq hoieaf hY. Aus ivcfry nUM qF do isPrF ny Gyrf pfeI rwiKaf sI aqy iewk qrHF nfl inpuMsk hI bxf idwqf sI. ivcfrf krdf vI qF kI krdf jIhdy awgy ipwCy do gol cwkr hox qF Auh qF ivcfrf GuMmxGyrIaf ivwc Pisaf rihMdf hY. quhfzf Brf bhuqf kuJ nhI sMvfr sikaf sgoN pUrI qrF nfl asPl irhf hY. jy qusI vI afpxy vwzy Brf dy nksLy kdmF `qy cwlx lwg pey qF ijhVy sfzy vrgy afm mnuwK quhfzy qoN vwzIaF afsF lfeI bYTy hn AunHF ny mnF nUM zUMGI Tys lwgygI. sfl 2011 jIE quhfzy Brf dy smyN nf iksy dysL ny koeI vwzI rfjnIqk mwl mfrI hY aqy nf hI sMsfr ivafpk afrQkqf dI zuwbdI byVI nUM koeI qfr sikaf hY. nf hI vfqfvrx nUM suDfrn ivwc koeI mfarkf mfr sikaf hY aqy nf hI awqvfdIaF nUM afm lokF df KUn vhfAux qoN rok sikaf hY. amrIkf dy pRDfn bfrfk Ebfmf qoN bVIaF afsF sn pr Ebfmf ny vI afm lokF nUM inrfsL hI kIqf hY. quhfzy Brf dy kfrjkfl dOrfn sLFqI sQfipq krn vfly vI afpxy iksy tIcy `qy pUry nhIN AuWqr sky ijs dI sB qoN vwzI afs lfeI geI sI. iesrfeIl-PlsqIn mslf vI zUMGI KfeI ivwc jf izwgf hY. AuWqrI aqy dwKxI korIaf ivcfly iKcoqfx vI quhfzy Brf dy smyN ivwc iswKr `qy phuMc geI sI aqy ijs df koeI sQfeI hwl ikqy vI njLr nhIN afAuNdf ijhVI quhfzy leI vwzI isrdrdI bx skdI hY. hF swc ijMbbfvyy dI srkfr aqy ivroDI pfrtIaF ivwc qfkq dI vMz jo hoeI hY ies nUM QoVI bhuqI sPlqf mMinaf jf skdf hY. quhfzy Brf dy smyN ivwc iewk bVI vDIaf gwl ieh hoeI hY ik prdy ipwCy Cuwipaf swc sfhmxy ilafky ivwkIlIks ny afm lokF dIaF awKF Kohl idwqIaF hn ik ikvyN rfjnIqk lok prdy ipwCy cqrfeIaF krdy hn. ies dy nfl Bfrq ivwc AuWc vrg dy lutyiraF dy vI bIby ichry bynkfb hoey hn. keI lok quhfzy vwzy Brf nUM skYNzlF df sfl vI kihMdy hn pr mYN AunHF lokF nfl sihmq nhIN hF mYN ies nUM swc sfhmxy ilafAux vflf sfl afKdf hF. pr ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik quhfzf Brf vI rfjnIqk aqy Dfrimk pfKMzIaF dy cugl ivwc Pisaf irhf hY aqy Aus ny afm jMnqf dI BlfeI aqy rwKvflI vwloN AuWkf hI mUMh moVI rwiKaf sI.

          aPgfinsqfn ivwc lVfeI nUM Kqm krn bfry vI gwlbfq ikqy qx-pwqx nhIN lwg skI. bysLk bhuq sfry AuWc kotI dy qfilbfnF nfl pRDfn krjLeI vwloN ivcfr vtFdrf kIqf igaf sI pr koeI vI nqIjf sfhmxy nhI af sikaf. hux Ebfmf ny julfeI 2011 aPgfisnqfn ivwcoN POjF kwZx dI jo qrIk idwqI hY ies nUM afpxI afn sLfn smJ ky pUrI krvfAux dI koisLsL krnf. spyn, jfrjIaf aqy rUs, ilbnfn, QfeIlYNz df lfl kurVI mujLfhrf aqy ierfn ivwc bxdy mfrU hiQafrF nUM rokx ivwc quhfzf Brf burI qrHF PylH hoieaf hY.

          jy hux quhfzy nfl afrQkqf bfry slfh msLvrf kr ilaf jfvy qF ies df sfnUM koeI isLkvf nhIN rih jfvygf ik asIN quhfnUM pdvI sMBflx `qy asIN afgfh nhIN sI kIqf. afriQkqf ivwc KVoq afeI peI hY bysLk Bfrq, cIn aqy ieMzonysLIaf vrgy kuJ dysL pwtF `qy QfpIaF mfr rhy hn pr vDdI afbfdI AunHF dI pysL nhIN jfx dy rhI. amrIkf ivwcly mMdvfVy ny sfrI dunIaF nUM vKq pfieaf hoieaf hY aqy afm afdmI amrIkf dy izgdy bwul vwl dyK irhf hY ik kdoN AUT df bwul izgdf hY qF afriQkqf rfhy pYNdI hY. grIs, afierlYNz, spyn aqy ietlI vI quhfzy Brf dy kfrj kfl smyN mUDy mUMh izwg pey sn. globlfeIjysLn dy nF `qy dunIaF dI afriQkqf nUM kMtrol krn df jo zrfmf cwl irhf hY ies nUM Twlx dI loV hY. eIst ieMzIaf kMpnI dI qrjL `qy kuJ vwzIaF kMpnIaF sfrI hI dunIaF dy vpfr nUM kMtrol krn leI qlLIaF nUM qyl lfeI iPrdIaF hn. grIb hor grIb huMdf jf irhf hY qy amIr hor amIr, grIbF aqy amIrF ivckfr afmdn df pfVf hor vDdf jf irhf hY. grIb bMdf kuwlI gwulI juwlI nUM qrs irhf hY. nisLaf dI vrqoN nfl mOq dr vDdI jf rhI hY aqy zrwg df DMdf qF asmfnI cVHI jf irhf hY.

          hux vylf hY afpxy vwzy Brf dIaF kmjLorIaF nUM prK ky koeI hwl kwZo qF ik dunIaF nUM quhfzy qy mfx ho sky. qusI pUry 12 mhIny rfj krnf hY aqy quhfzy nF dy zMky vwjxy hn qy quhfzf nF ilKy jfx qoN bgYr koeI kfgjL-pwqr sMpUrn nhIN hoxf, pr quhfzy kMmF df mulFkx quhfzy jfx qoN bfad hoxf hY ijvyN hux quhfzy vwzy Brf dy kMmF df ho irhf hY. iewko iKafl rwKxf sfl 2001 vFg koeI vwzf klMk nf Kwt lYxf. ies vwzy awqvfdI hmly dI 10vIN brsI vI quhfzy kfrjkfl dOrfn hI af rhI hY dyKxf irsdy jLKLmF `qy hor lUx nf iCVk dyxf. quhfnUM ieh sB kuJ dwsx df vwzf kfrn ieh hY ik asIN lok pIrF, PkIrF, pgMbrF, gurUaF sfhmxy arjoeIaF jodVIaF kr kr Qwk gey hF ik dunIaF nUM jfq pfq dy kohV, DrmF dI kuVwqx aqy awqvfd dy zr qoN mukq krky sLFqI sQfpq krvfAux pr Auh sfzI gwl hI nhIN suxdy. lgdf hY ik rwb vI zfhiZaf qoN zrdf hY aqy afpxy ies DrqI `qy Byjy dUqF dI gwl nhIN suxdf jF rwb dy dUq hI aslI gwl rwb nUM nhIN dwsdy. ho skdf hY ik Auh vI bMbF, rPlF vfilaF aqy zFgDfrIaF qoN zrdy cwup kr rihMdy hox. sB qoN vwzf mslf awqvfd df hY GroN bwicaF leI cogf lYx gey bfp nUM bMbF nfl loQVy bxf idwqf jFdf hY aqy bwicaF nUM XqIm kr idwqf jFdf hY. afm lokfeI nUM awqvfd qoN BYa mukq krn df bIVf cwuk ky afpxI vwKrI pCfx bxfE. jy quhfnUM srdfrI imlI hY qF dunIaF df Blf kr jfE, ijhVy lok kihMdy hn ik qrIkF qy ihMdsy bdlx nfl kuJ nhIN bdldf, AunHF df Brm dUr krn df Auprflf jLrUr krnf.

          kihMdy ny sMpfdkI aKLbfr dI jfn huMdI hY ijhVIaF aKLbfrF ivwc sMpfdkI nhIN huMdI Auh byjfn huMdIaF hn. so KLbrnfmf dy sfl 2011 dy pihly aMk dI jfn asIN quhfzy nfm kr idwqI hY. sfl 2011 jI hux pUrI suihrdqf nfl sfrI lokfeI dy ibnF iksy pwKpfq qoN ksLt hrn krn df mfhOl isrjxf qF ik ies dunIaf qoN jLulmF df nfsL ho sky aqy lok swuK dI ijLMdgI bqIq kr skx. qusIN vI ies dunIaF `qy vfr vfr nhIN afAuxf. afey ho qF pwuTy rfh lwgI ies BuwlI BtkI dunIaF df kuJ ku sMvfr ky jfieE.

-         prmjIq isMG sMDU

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here