www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pfiksqfn nMU ajy vI puKLqf sbUq nhIN imly?

 

          muMbeI hmilaF vfsqy dosLI dihsLqgrdF dy pfiksqfnI hox `qy pfik nMU ajy vI bhuq sLMky hn. Bfrq, amrIkf, brqfnIaF aqy rUs dy KuPIaf mfhr ies bfry bhuq kuJ afK cuwky hn. pulIs dI igRPq ivwc afey ieko-iek ijLMdf dihsLqgrd muhMmd ksfb ny hux pfiksqfnI hfeI kimsLnr nUM icwTI ilK ky ikhf hY ik Auh aqy Aus dy nfl mMubeI Auqy hmlf krn afey bfkI sfry 9 dihsLqgrd pfiksqfnI sn. ies nfl pfiksqfn vwloN ienHF dy pfiksqfnI nf hox dy kIqy jf rhy dfaivaF dI iek vfrI Pyr PUk inkl geI hY.

          ksfb ny ies dy nfl hI hfeI kimsLn qoN mulfkfq leI vI smF mMigaf hY. BfrqI ivdysL mMqrfly ny dwisaf ik Bfrq ny somvfr nUM ksfb dy ilKy do Kq nvIN idwlI siQq pfiksqfnI hfeI kimsLnr nUM idwqy hn. ies ivwc kfsb ny mMinaf ik Auh pfiksqfnI sLihrI hY. ies sbMD ivwc BfrqI ivdysL mMqrfly ny somvfr sLfm nUM pfiksqfn dy kfrjkfrI hfeI kimsLnr nUM afpxy dPqr qlb krky AunHF nUM ieh icwTIaF sONpIaF hn. hfeI kimsLnr nUM ilKIaF ienHF icwTIaF ivwc ksfb ny ikhf hY ik Auh aqy hmly ivwc mfry gey bfkI sfry dihsLqgrd pfiksqfnI sn.

          ajy kwl hI Bfrq ny ksLmIr `c iqMn pfiiksqfnI dihsLqgrd igRPLqfr kIqy hn ijhnF ivc iek pfiksqfnI PLOj df rYgUlr sYink hY. ksLmIr dy zIjIPI puils kuldIp Kuwzf ny pwqrkfrF nUM dwisaf hY ik pfiksqfn dy igRPqfr kIqy sYink df nfm gulfm PrId  hY jo Bfrq ivwc glsLn kumfr vjoN ivcr irhf sI aqy Auh pfiksqfnI POj dI 10 afjLfd ksLmIr rYjmYNt ivc nOkrI krdf hY. Bfrq ny ies pfik POjI df bYlt nMbr aqy hor jfxkfrI vI jfrI kIqI hY.

          muMbeI hmilaF dI afpxy qOr `qy jFc kr rhI amrIkf dI jFc eyjMsI aYPbIafeI ijs ny PVy gey pfiksqfnI kfsb qoN keI GMtyb puwCigwC kIqI hY, ny ikhf hY ik Auh pfiksqfnI hY aqy ies kfrvfeI ivwc pfiksqfnI POj vI sLwkI hY. pfik afgU aqy sfbkf pRDfn mMqrI sRI nvfj sLrIPL ny mMinaF hY ik kfsb pfiksqfnI hY aqy hux Ausn dy PrIdkot nfm dy ipMz qoN mIzIaf nMU dUr rwKx vfsqy pfik eyjMsIaF ny ipMz dI GyrfbMdI kIqI hoeI hY.

          kfsb df bfp pihlF hI mIzIaf kol ieh mMn cuwkf hY ik  kfsb Aus df bytf hY jo dihsLqgrdF dy Zfhy cVH igaf sI. brqfnIaF dy aKLbfr aqy bIbIsI ies ipMz jf ky lokF nfl mulfkfqF rIkfrz kr afey hn. kfsb dy mfry gey 9 sfQIaF dIaF lfsLF vI pfiksqfn lYx vfsqy iqafr nhIN hY aqy muMbeI dy muslmfnF ny AuhnF nMU dPLn krn qoN ienkfr kr idwqf hY. pfik sLihrIaF dIaF lfsLF lYx qoN pfiksqfn pihlI vfr nhIN muMkr hoieaf ies qoN pihlF kfrigl XuwD ivwc mfry gey pfik POjIaF dIaF lfsLF lYx qoN vI pfik ny ieh afK ky ienkfr kr idwqf sI ik lfsLF pfik sLihrIaF dIaF nhIN hn.

          kfsb vloN pfik hfeIkimsLnr nMU ilKy KLq bfry pfik ny pihlf pRqIkrm ieh idwqf hY ik Auh CfxbIx kr irhf hY pr pfik dy nYsLnl zytf bys ivwc kfsb nfm dy ivakqI df nfm drj nhIN hY. AuDr pfik POj dy muwKI jnrl ikafnI ny ikhf hY ik jy Bfrq ny pfik iKlfPL iksy vI iksm dI POjI kfrvfeI kIqI qF pfik POj kuJ imMtF ivwc hI juvfbI kfrvfeI krn vfsqy pUrI qrF iqafr bYTI hY.

          svfl pYdf huMdf hY ik Bfrq iklfPL kuJ imMtF ivwc juvfbI kfrvfeI leI iqafr bYTI pfik POj dysL ivwc kYNp lgf ky bYTy hoey dihsLqgrdF iKlfPL bIqy cfr hPiqaF ivwc koeI kfrvfeI ikAuN nhIN kr skI? pfik rfsLtrpqI jnfb jrdfrI aksr afKdy hn ik pfik Kud dihsLqgrdI df isLkfr hY aqy AuhnF dI pqnI bynjLIr Buwto vI dihsLqgrdF df isLkfr hoeI sI. ies ivwc koeI JUT nhIN hY pr ieh afK dyxI hI kfPLI nhIN hY. loV dihsLqvfd aqy kwtVvfd iKlfPL PYslfkun lVfeI dI hY ijs qoN pfik Bwj irhf hY. jy pfiksqfn nMU ajy vI puKLqf sbUq nhIN imly qF puKLqf sbUq Es smyN hI iml skxgy jd pfiksqfn df afeIaYsafeI aqy POj dy glby qoN KihVf Cuwt igaf aqy jF dunIaF ny jd ielfimk aYtm bMb df puKqf ielfj lwB ilaf!

-blrfj idEl, KLbrnfmf #485, dsMbr 24-2008

 


 

pRfprtI tYksF ivwc vfDf sLihrIaF nfl koJf mjLfk!

          sMsfr afriQk mMdvfVy df sMqfp Bog irhf hY aqy hr pfsy nOkrIaF tuwt rhIaF hn. lokF nMU rihx vfsqy ikrfey jF Gr dI mfrgyj dI iksLq aqy do vylyL dI rotI df iPkr lwg igaf hY. lokF kol jyb Krcy dI Gft df asr hr vpfrk adfry `qy pY irhf hY ikAuNik lokF ny afmdn dy Gtx nfl jF Gt jfx dy zroN, afpxf Krcf Gtf ilaf hY. vpfrk KrId `qy asr pYx nfl Eqpfdn Gwt krnf pY irhf hY ijs nfl nOkrIaF hor tuwt rhIaF hn aqy hor tuwtx dy afsr bx rhy hn.

          ieh iek BYVf cwkr (ivisLs sfeIkl) hY ijs nMU qoVn vfsqy amrIkf dI kyNdrI bYNk ny ivafjL dr mfmUlI pwDr `qy lY aFdy hn. XUrp aqy kYnyzf smyq bhuq sfry dysLF ny ivafjL dr Gtfey hn aqy hor Gtfey jfx dy afsr bxy hoey hn. afriQk mMdvfVy nMU jld BjfAux vfsqy srkfrF dI nIqI lokF dIaF jybF ivcoN Gwto Gwt mfieaf kwZx dI hY qF ik lok bjLfrF vwl inklx aqy hr iksm dI KrIdo ProKq `qy ho pYsf Krcx ijs nfl BYVf cwkr tuwt jfvy. ies nfl vwD KrId, vwD Kpq, vwD Eqpfdn, vwD jfbF aqy aMq ivwc srkfrF nMU tYksF dy rUp ivwc vwD afmdn hovygI qy afriQk mMdvfVf Bjfieaf jf skygf. brqfnIaF dI srkfr ny ies vfsqy syljL tYksF ivwc ktOqI kIqI hY. ivafjL drF nMU Gwto Gwt krn df AudysL vI lokF dIaF jybF nMU hrIaF rwKxf hI hY qFik AuhnF kol afpxy `qy Krcx vfsqy mfieaf hovy.

          brYNptn dI istI kONsl ny sfrI sMg sLrm lfh ky aqy mMdVfVy nfl nijwTx vflI afriQk isafxp nMU iCwty `qy tMg ky pRfprtI tYksF ivwc vfDy df aYlfn ies ZMg nfl kIqf ijvyN ikqy lokF `qy koeI aihsfn kIqf jf irhf hovy. istI srkfr ny afpxy afp nMU shI sfbq krn vfsqy  keI Krcy igxf idwqy hn ik aYny imlIan zflr Plfxy kMm vfsqy aqy aYny PlfxI lfiebryrI vfsqy rwKy gey hn. lokF nMU lgfey gey moty lody df asr Gt krn vfsqy ieh vI dwisaf igaf hY ik jo tYks vfDf brYNptn istI kONsl ny kIqf hY Aus nfl tYks ibwl ivwc vfDf isrPL 2[5% df hI hovygf jd ik iDafn nfl pVHn `qy pqf lgdf hY ik brYNptn istI kONsl ny kul tYks vfDf 6[4% (kuJ sroq 6[5% dwsdy hn) df kIqf hY. afriQkqf suMgV rhI hY aqy lokF dI afmdn Gt rhI hY aqy ieh lok hor tYks mMg rhy hn.

          lokF nMU BMblBUsy ivwc pfAux vfsqy ieh vI afiKaf jf irhf hY ik iek Gr `qy slfnf tYks isrP $88 hI vDygf aqy iPr polf ijhf ilK idwqf jFdf hY ik ieh 488 df vfDf $288,900 dI kImq vfly Gr `qy hovygf aqy ies vwD muwl dy Gr `qy tYks vfDf hor vwD hovygf. istI kONsl dwsy ik brYNptn dy ikMny PIsdI Gr $288,900 dI kImq dy hn? hor suxo istI kONsl df ieh tYks vfDf lokF dy isr ivwc vwjx vfly pwQr df cOQf ihwsf vI nhIN hY. ajy qF rIjnl srkfr ijs nMU pIal rIjnl kONsl afKdy, Auh vI tYks vfDy `qy ivcfr kr rhI hY aqy ies kONsl `qy brYNptn dy Auh 10 rIjnl kONslr vI bYTdy hn ijhnF ny istI dy ihwsy ivwc 6[4% dy vfDy vfsqy sfrI sLrm lfh ky vot pfeI hY.

          pqf lwgf hY ik rIjnl kONsl $288,900 vfly Gr `qy pRqI sfl $70 zflr vfDf krn `qy ivcfr kr rhI hY hux ies $88 ivwc $70 hor jmF kr lE aqy ajy totl nfl kwiZE ikAuNik ajy borz afPL aYjUkysLn vfilaF ny vI kuJ hor KUMn cUsxf hY qy Auh vI cuwpcfp iksy idn ies df aYlfn kr dyxgy. quhfzy bwicaF nMU pVfHAux `qy jLor AuhnF df vI bhuq lwgdf hY pr iPr vI quhfnMU bwcy pVHfAux aqy hom vrk krvfAux vfsqy itAUsLnF vfilaF nMU kYsL adfiegI krnI pYNdI hY.

          tYksF ivwc kul vfDy df joV krn df ajy vI Xqn nf kirE ikAuNik Eprokq dr isrPL $288,900 dI kImq dy GrF `qy hI lfgU huMdI hY ies leI afpxf asYsmYNt noits vyK ky joV krn vwl viDE.

          ieh gwl vI Buwl jf jfieE ik jo asYsmYNt noits quhfzy Gr do mhIny phlF Byjy gey sn AuhnF ivwc quhfzy GrF dI kImq Gwto Gwt $50,000 vwD ivKfeI geI hY ijs nfl ipCly sfl dy mukfbly quhfzf tYks pihlF hI vDI kImq dy ilhfjL nfl ipCly sfl nfloN vwD bxdf hY aqy istI kONsl, rIjnl kONsl aqy skUl borz vflf sMBfvI vfDf ies `qy AuWqy jf ky Tukxf hY. iewQy hI bws nhIN hoxI istI syvfvF ijvyN brPL htfeI aqy gfrbyj cukfeI afid suMgVdIaF jfxIaF hn qy vfDU gfrbyj srivs PIsF, gfrbyj soritMg sLrqF afid vDdIaF jfxIaF hn.

          GrF dIaF kImqF 10 qoN 15% izwg peIaf hn aqy hor izwg rhIaF hn pr asYsmYNt kImqF ijhnF dy aDfr `qy quhfzy `qy tYks Tukxf hY Auh vwD hI rihxIaF hn ikAuNik istI kOslF df ies nfl koeI lYx dyx nhIN hY ieh asYsmYNt qF sUby dI imAUNspl asYsmYNt kfrporysLn df hY ies leI sUbf srkfr vI surKrU hY.

          ies swB df lfB hoxf hY AuhnF nMU ijhnF kol istI dIaF pRbMDkI jfbF jF XUnIanvfdI jfbF hn aqy jF ijhnF nMU aMdro aMdr ajyhIaF jfbF aMnf vMzy sIrnI muV muV GridaF nMU dy aKfx vFg idwqIaF jfxIaF hn.

          lokF nMU iksLqF aqy rotI dI peI hoeI hY aqy iehnF nMU lfiebryrIaF aqy PuwlF dy bhfny lokF nMU lody lgfAux dI peI hoeI hY. ajy ipCly sfl hI iehnF idnF ivwc brYNptn istI kONsl ny 6[5% tYks vfDf kIqf sI aqy asIN afpxy sMpfdkI not ivwc ies nMU brYNptn istI kONsl vloN lokF dI luwt nMU pRvfngI dwisaf sI. ipCly sfl vI jLihr dI golI nMU KMz ibwc vlytx vfsqy ieh qrk idwqf igaf sI ik ies nfl kul tYks ibwl ivwc vfDf 2[4% df hI hovygf. iPr vfrI afeI sI rIjnl kONsl dI ijs ny afpxf vfDf Tok idwqf sI. hr sLihr dI iehI khfxI hY, bIqy sfl imsIsfgf, torFto aqy hor sLihrI srkfrF ny vI afpxy sLihrIaF nMU eysy qrF npIiVaf sI. torFto dy myar ny qF iek vfr ieh vI afK idwqf sI ik Aus ny afpxy kfrjkfl ivwc istI nMU hVqflF qoN bcfeI rwiKaf hY. lokF qoN Koh ky XUnIanF nMU KusL rwKx nfl qF aglIaF keI sdIaF hr sLihr nMU hVqflF qoN bcfeI rwiKaf jf skdf hY pr socx vflI gwl ieh hY ik lokF df KUn kuwl ikMnf ku incoiVaf jf skdf hY?

          brYNptn smyq hr sLihr dIaF imAuNspl srkfrF lokF nfl igxIimwQI skIm hyT TwgI mfr rhIaF hn. aqy ies df kfrn spsLt hY ik coxF ajy dUr hn hux lok df kcUmr kwZ lE. jd coxF vflf sfl nyVy afvygf qF tYks vfDf nf kirE `qy afpxy chyqy mIzIey rfhIN ieh gwl Dmf idE ik ies vfr koeI tYks vfDf nhIN  hovygf qy bjt bYlMs kr idwqf igaf hY hux sfnMU iPr cfr sflF vfsqy kursI bKLsLo asIN quhfzI KUb syvf krFgy!

          brYNptn istI kONsl ivwc bIqy sfl iek nvF syvfdfr sI  ijs ny tYks vfDy dy iKlfPL vot pfeI sI. asIN aqy lokF ny istI kONslr ivkI iZloN dI ies vfsqy isPLq vI kIqI sI. ies vfr istI kONslr ivkI iZloN ny tYks vfDy vfsqy afpxy sfQIaF nfl rlL ky Kwul ky vot nfl pfeI hY. mIzIey dI kuJ rportF muqfibk ivkI iZloN ny ies df kfrn ieh dwisaf hY ik Aus dy hlky `c Plffxf pfrk bx igaf hY qy PlfxI shUlq dy idwqI geI hY ies leI Auh KusL hY. jy ivkI iZloN ny swcmuc hI ieh afiKaf hY qF ieh rfjnIqk bhfny hn aqy aslIaq qoN kohF dUr hY.

          drasl gwl BfeI ko BfeI pCfqf vflI hY. istI kONslr ivkI iZloN ny kONsl ivwc bYTy afpxy BrfvF dI pCfx kr leI hY ijhnF nfl Aus dy isafsI ihwq awj dI qrIk ivwc sFJy hn. coxF dy idn swB vfsqy dUr hn aqy tYks vfDy vfsqy shI vkq hY. lokF dy awKIN Gwtf opfAux vfsqy sfl ku df vkq kfPLI huMdf hY ieh gwl sfry isafsI afgU cMgI qrF jfxdy hn. lokF dI Xfd Dox vfsqy koeI ksr rih jfvy qF chyqf mIzIaf ieh kMm krn ivwc shfeI hox vfsqy hI pfilLaf jFdf hY.

          brYNptn istI kONsl nMU brYNptn isivk hspfql vflI Gtnf nMU Xfd rwKxf cfhIdf hY. Es smyN chyqf mIzIaf aqy chyqy afgU vI lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux ivwc asPLl rhy sn aqy jo kuJ hoieaf Auh ieiqhfs hY. Auh kuJ iksy hspqfl dy mfmly ivwc kYnyzf dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr hoieaf sI. aqy jy lokF nMU lgfqfr mjbUr kIqf igaf qF Eh kuJ iPr dubfrf vI ho skdf hY. ies vfr sLihrIaF dy guwsy df sfhmxf tYksF ivwc vfDf krn vfilaF nMU krnf pvygf. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik istI kONsl iksy dI jfgIr nhIN hY.

          ies afriQk qMgI dy dOr ivwc pRfprtI asYsmYNt ivwc vfDy kfrn vDy tYksF dy AuWqy pRfprtI tYksF ivwc hor vfDf kr ky brYNptn istI kONsl ny sLihr dy lokF nfl koJf mjLfk kIqf hY.

sLym afn XU brYNptn istI kONsl.

-blrfj idEl    

-KLbrnfmf #484, dsMbr 19-2008

 


kI pfik kOmFqrI BfeIcfry dI afs `qy pUrf Auqrygf?

          muMbeI `qy hoey iBafnk dihsLqgrd hmly ipwCoN kOmFqrI BfeIcfry vloN dihsLqvfd nMU kfbU krn vfsqy pfiksqfn `qy dbfE bhuq vD igaf hY. amrIkf ny qF sfPL hI afK idwqf hY ik muMbeI hmilaF ipwCy pfik ivwc awzy bxfeI bYTy dihsLqgrdF df iswDf hwQ hY. Bfrq ny 10 dihsLqgrdF dy nfm aqy pfiksqfnI  pqy qwk dws idwqy hn. ies swB kuJ df pqf qF pfiksqfn nMU vI sI pr nf pqf hox df bhfnf pfik afgUaF dy hmysLf rfs afAuNdf hY.

          muMbeI hmilaF qoN pihlF vI aPLgfn srkfr, aPLgfinsqfn ivwc qYnfq nyto POjF dy bhuq sfry aflHf aPsr ijhnF ivwc knyzIan qy amrIkn jrnYl vI sLfml hn, dihsLqgrd hmilaF vfsqy pfiksqfn nMU dosLI Tihrf cuwky hn aqy Tos kfrvfeI dI keI vfr mMg kr cuwky hn.  pfksqfnI afgUaF nMU jnrl musLrwP dy rfjkfl dOrfn vI pqf sI aqy hux jLrdfrI srkfr nMU vI pqf hY ik pfiksqfn ivwc dihsLqgrdF dI qUqI boldI hY pr Auh jF qF kr kuJ nhIN rhy aqy jF Auh jo kuJ kr rhy hn Auh arsdfr sfbq nhIN ho irhf.

          Bfrq ny muMbeI hmilaF vfsqy pfiksqfn dI KuPIaf eyjMsI dI dyKryK hyT cldy lsLkry qoiebf dy dihsLqgrd kYNpF vwl AuNgl AuTfeI hY jo awj kwl lsLkr dI juVvIN BYx jmfq-Aud-dfvf nfm dI dihsLqgrd jQybMdI vloN clfey jf rhy hn. Bfrq ny sMXukq rfjLtr qoN ies dihsLqgrd jQybMdI `qy pfbMdI lgfAux dI mMg kIqI geI sI jo pRvfn kr leI geI hY. pr Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik pfiksqfn ies pfbMdI dy hwk ivwc nhIN sI ieh vwKrI gwl hY ik pfiksqfn dI ies mfmly ivwc nhIN cwlI aqy hux pfiksqfn goNglUaF qoN imwtI JfVn vflI gwl krygf. AuDr jmfq-Aud-dfvf ny surwiKaf pRId dy Ysly nraMdf kridaF dfavf kIqf hY ik Auh aMqrrftrI pfbMdIaF qoN icMqq nhIN hY qy afpxIaF gqIivDIaF jfrI rwKygI. pfbMdI bfry afpxf pRqIikiraf pRgt krdy hoey jmfq-Aud-dfvf dy mkbUjf kmIr dy muKI mOlfnf abdul aI alvI ny ikhf ik asIN afpxIaF gqIivDIaF clfAux leI sMXukq rftr jF surwiKaf pRId qoN iejfq nhIN lYNdy. mOlfnf alvI jfxdf hY ik Aus nMU jd qwk pfik KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI df smrQn hfsl hY, Aus nMU iksy qoN Kqrf nhIN hY.

          aprfD jgq df srgxf dfAUd iebrfhIm bhuq sflF qoN pfiksqfn dy sLihr krfcI ivwc zyry lgfeI bYTf hY aqy Aus df vI iehnF DmfikaF ivwc nfm boldf hY. muMbeI stfk akscyNc `qy hoey hmilaF vfsqy vI Bfrq ny Aus nMU dosLI dwisaf sI pr pfik ny dfAUd iebrfhIm smyq 20 dihsLqgrdF nMU Bfrq hvfly krn dI mMg vI pUrI qrF Tukrf idwqI hY.  iewQy hI bws nhIN pfiksqfn ny muMbeI hmilaF dy qurMq ipwCoN afpxI nfpfik KuPIaf eyjMsI dy muwKI nMU Bfrq Byjx aqy qPLqIsL ivwc hwQ vtfAux vfsqy hF kr idwqI sI pr agly idn hI ies qoN mukr igaf sI. iPr iksy Coty aiDkfrI nMU Bfrq Byjx dI gwl afKI geI aqy ieh vI isry nhI sI lwgI. muMbeI hmilaF qoN kuJ idn bfad pfik `c zyry lgfeI bYTy dihsLqgrdF ny amrIkn POj vfsqy aPLgfinsqfn nMU Byjy jf rhy sfjo-smfn nfl lwdy sYNkVy trwkF nMU  ipsLfvr ivwc awg lgf ky qbfh kr idwqf sI. ieh sfmfn amrIkf ny krfcI bMdrgfh `qy smuMdrI rsqy Byijaf sI ijs nMU aPLgfinsqfn Zoieaf jf irhf sI.

          pfiksqfn lgfqfr ies gwl qoN mukr irhf hY ik Aus dI DrqI `qy dihsLgrdF nMU tryinMg dyx dy awzy hn jdik ieh bhuq vfr sfbq ho cuwkf hY ik dunIaF Br dy ieslfimk dihsLqgrd pfiksqfn ivwc hI dihsLqgrd kfrvfeIaF dI tryinMg lYNdy hn aqy jF pihlF aPLgfinsqfn ivwc lYNdy rhy hn. Bfrq dOry `qy afey hoey sfbkf pfiksqfnI mMqrI jnfb ansfr brnI ny ieh gwl svIkfr kr leI hY ik pfiksqfn ivwc dihsLqgrdF dy isKlfeI kYNp mjUd hn.

          amrIkf bhuq dyr qoN lgfqfr pfiksqfn nMU BfrI mflI mdd dy ky cldf rwK irhf hY. ieh amrIkf dI rUs iKlfPL ivwZI tyzI jMg hI sI ijs kfrn amrIkf ny kbUqr vFg awKF mItI rwKIaF aqy pfiksqfn aYtmI bMb bxfAux aqy iPr ieh qknIk ierfn aqy korIaf nMU vycx ivwc kfmXfb ho igaf ijs qoN hux amrIkf aqy Bfrq smyq dunIaF dy keI dysL KLqrf mihsUs krdy hn. ieslfimk kwtVpMQI aqy bfkI sMsfr vI ies nMU ieslfimk bMb smJdf hY. 

          rfsLtrpqI jLrdfrI aqy hor pfiksqfnI afgU ieh swc afKdy hn ik pfik Kud dihsLqvfd df isLkfr hY aqy bynjLIr Buto dihsLqvfd nMU ByNt kr cuwkf hY pr AuhnF df ieh swc bws eyQoN qwk hI sImq hY ies qoN awgy Auh JUT hI bol rhy hn. pfiksqfnI srkfr ibwlkul byvws jfpdI hY aqy byvws EnI dyr amrIkf aqy sihXogI dysL vI hn jd qwk ieslfimk pRmfxU bMb df Kqrf dUr nhIN kr ilaf jFdf. kI pfik dunIaF dIaF afsF `qy pUrf Auqrygf? afsfr bhuq mDm hn!

-blrfj idEl

-KLbrnfmf #483, dsMbr 12-2008

 


gvrnr jnrl df shI PYslf

apivwqr hm-ibsqrI!! qfkq dI aMnI lflsf `c lIhoN lwQ geI hY ilbrl pfrtI

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr dI isPLfrsL mMnidaF kYnyzf dI gvrnr jnrl bIbI mKfiel XF ny sMsd df iejlfs AuTf idwqf hY aqy ies dy nfl hI ivroDI pfrtIaF dI kulIsLn dIaF skImF `qy pfxI iPr igaf hY. ies nfl akqUbr 14 nMU hoeIaF coxF ivwc lokF dy Pqvy nMU nkfridaF blfk ikbYWkvf dI mdd nfl ilbrl aqy aYn zI pI vloN kulIsLn srkfr bxfAux dI sfijsL DrI DrfeI rih geI hY. sMsd df iejlfs 6 idn hI cwilaf sI ik iehnF iqMnF pfrtIaF ny hfrpr srkfr zygx df aYlfn kr idwqf sI. hYrfnI dI gwl ieh hY ik iehnF iqMnF pfrtIaF ny Qron spIc dI vI hmfieq kr idwqI sI jo ik sMsdI pRnflI ivwc srkfr dI nIqI df blU-ipRMt smiJaf jFdf hY.

          308 mYNbrI sMsd ivwc ies mOky kMsrvtv pfrtI kol 143 sItF hn aqy kulIsLn srkfr bxfAux leI qrlo mwCI hor rhy ilbrl aqy aYn zI pI dovF kool 114 sItF (ilbrl 77 + aYn zI pI 37) hn. iehnF dovF dI bfhroN mdd krn vflI pfrtI, blfk ikbYWk kol 49 sItF hn. blfk ny sFJI srkfr ivwc ihwsydfr nf bnx, pr bfhroN mdd krn df Brosf idwqf sI. jy ivroDI pfrtIaF kulIsLn srkfr bxfAux dI cfhq rwKdIaF sn qF AuhnF nMU cox nqIjy afAuNdy sfr hI ieh iewCf jLfhr kr dyxI cfhIdI sI aqy jo ilKqI smJOqf AuhnF hux kIqf hY Auh Aus smyN hI kr lYxf cfhIdf sI. agr ivroDI pfrtIaF Aus smyN pCV geIaF sn qF AuhnF nMU kuJ hor AuzIk lYxf cfhIdf sI qF ik srkfr bkfiedf bjt pysL kr lYNdI aqy ivroDI iDr kol srkfr zygx vfsqy Tos aDfr huMdf. hfrpr srkfr vloN pysL kIqI geI afriQk apzyt `qy vfvylf KVf kr ky swqf hfsl krn leI bycYn ho jfxf shI phuMc nhIN sI Kfs kr Es hflq ivwc jd hfrpr srkfr rfjsI pfrtIaF dI pbilk PMizMg vfps lYx qoN ipwCy muV afeI sI.

          jd hfrpr srkfr ny pibilk PMizMg qoN ipwCy muVn df aYlfn kr idwqf qF ivroDI pfrtIaF nMU sbr kr lYxf cfhIdf sI aqy srkfr vloN afriQkqf nMU QMmx vfsqy bxfeI jf rhI nIqI aqy bjt dI AuzIk krnI cfhIdI sI. hoieaf ies dy Elt aqy ivroDI pfrtIaF ny ieh afKxf sLurU kr idwqf ik Auh hfrpr srkfr dI afriQk apzyt qoN KPLf hn ikAuNik ies ivwc afriQk pYkj df koeI ijLkr qwk nhIN hY. acfnk ivroDI pfrtIaF nMU rfqo rfq hI knyzIan afriQkqf dI ivgV rhI hflq dI eynI icMqf lwg geI ik AuhnF srkfr suwtx dI skIm GV leI. swc qF ieh hY ik ivroDI pfrtIaF nMU afriQkqf df Enf zr nhIN hY ijMnf kOmI afgU AuBr rhy hfrpr df zr hY. Auh hr kImq `qy hfrpr nMU rokxf cfhuMdIaF hn aqy ies vfsqy hI sfry pfpV vyl rhIaF hn.

          qwt-Pwt afriQk pYkj dI mMg krnf AuWkf hI jfiejL nhIN hY ikAuNik kYnyzf dI afriQkqf ajy amrIkf qoN bhuq mjLbUq hY. amrIkf ivwc vI afriQk pYkj isrPL bYNikMg Kyqr vfsqy hI aYlfinaF igaf hY ikAuNik ieh Kyqr qbfh ho igaf sI aqy bYNkF Pyhl ho rhIaF sn. ieQoN qwk ky amrIKf dI swB qoN vwzI bYNk istI bYNk vI Pyhl hox dy aYn iknfry puwj geI sI ijs nMU srkfr ny 25 iblIan zflr dI aYmrjMsI afriQk mdd dy ky bcfieaf hY. ies bYNk kol kul iqMn trIlIan zflr dy aYsts (vwK vwK iksm dI jfiedfd) hY pr kYsL Ploa KLqm hox kfrn bYNk dy BFzy KVk gey sn. ies dy mukfbly `qy kYnyzf dIaF sfrIaF bYNkF ny ies sfl dy pihlF 9 mhIinaF  (iqMn kuafrtrF) ivwc lfB kmfieaf hY. ies sfl dy afKrI kuafrtyr dI rport agly sfl dy sLurU ivwc afvygI aqy lfB dI dr Gtx pr lfB brkrfr rihx dI afs kIqI jf rhI hY.

          rhI gwl afto Kyqr vfsqy rfhq dy pYkj dI, ies vfsqy qF ajy amrIkf ny vI koeI aYlfn nhIN kIqf jd ik AuWqrI amrIkf dIaF iqMn pRmuwK afto kMpnIaF jIaYm, Porz aqy krfeIslr df 86% vpfr  amrIkf ivwc hY aqy bcdf 14% kYnyzf ivwc hY. jd qwk amrIkf ies vfsqy pihl kdmI nhIN krdf, jy kYnyzf 4-5 iblIan zflr dy vI dyvy qd vI ieh Kyqr bc nhIN skdf. ies vfsqy kYnyzf nMU amrIkf vloN cwuky jfx vfly kdmF dI AuzIk krnI pYxI hY aqy afto Kyqr vloN Tos plfn dI vI AuzIk krnI pYxI hY. amrIkf ivwc ibwg QrI afto kMpnIaF ny vIrvfr nMU srkfr qoN 30 iblIan zflr dI mMg kIqI hY jo ik awj dy zflr dy ryt muqfibk 40 iblIan knyzIan zflr dy krIb bxdf hY aqy amrIkI kFgrs ajy afto Kyqr qoN Tos plfn mMg rhI hY. jy bxfeI jf rhI kulIsLn dy afriQk pYkj vwl vyKIey qF iehnF ny kul 30 iblIan zflr dy afriQk-sitmuls pYkj dI gwl kIqI sI jo ik sfrI kYnyzf dI afriQkqf aqy sfry KyqrF dI mdd vfsqy lgfieaf jfxf sI. amrIkf dI pihl kdmI qoN ibnF nMgI ny nhfAuxf kI aqy incoVnf kI vflI gwl hY. huxy afey iek srvyKx muqfibk amrIkf dI 60% vsoN afto Kyqr nMU pYkj dyx df ivroD kr rhI hY.  ies hflq ivwc knyzIan ivroDI iDr df vfvylf Pokf aqy mgrmwC hMJUaF dy quwl hY.

          ivroDI iDr df asl mksd qfkq hflq krnf sI aqy gvrnr jnrl bIbI mKfiel XF ny pRDfn mMqrI dI isPLrsL `qy sMsd df iejlfs jnvrI qwk AuTf dyxf mMn ky iek vDIaf PYslf kIqf hY. ies nfl hfrpr srkfr nMU afpxI afriQk nIqI GVn vfsqy vkq iml jfvygf aqy ivroDI iDr nMU vI kYnyzf dy lokF dI nbjL pVHn aqy iksy sMBfvI kulIsLn ivwc ivcfrDfrk ieksurqf kfiem krn df mOkf iml jfvygf. ilbrl pfrtI vloN nvF afgU cunx dI kvfied sLurU ho cuwkI hY aqy ies hflq ivwc coxF `c hfr jfx qoN qurMq ipwCoN hfrpr srkfr suwtxf ilbrlF dy afpxy ihwq ivwc vI nhIN hY. ies leI gvrnr jnrl ny jo PYslf ilaf hY Auh ZukvF aqy shI PYslf hY.

          ilbrl pfrtI dI vwKvfdI blfk ikbYWk nfl sFJ vI keI svfl KVy krdI hY. jy mOq ipwCoN swcmuwc afqmf nfm dI cIjL dI koeI hoNd rihMdI hY qF kYnyzf dy sfbkf pRDfn mMqrI pIar trUzo dI afqmf ies smyN bhuq bycYn hovygI. pIar trUzo dI pRisDI df muwK kfrn hI Aus dI kYnyzf dI kOmI eykqf aqy aKMzqf pRqI suihrdqf sI. iek pfsy kYnyzf dy PrYNc bhumwq vfly sUby ikbYWk ivwc vwKvfd dI lihr isKrF `qy sI aqy dUjy pfsy afp PrYNc knyzIan huMdy hoey pIar trUzo vwKvfdIaF dy iKlfPL zwt gey sn. ikbYWk dy pihly vwKvfdI pRImIar jnfb rnI lbYWk vloN krvfey gey sOvrYntI rPLrYNzm df AuhnF zwt ky ivroD kIqf sI aqy AuhnF dy Xqnf skdf hI rnI blYWk vrgy pRisD afgU aqy Aus dI pfrtI ikbYWk nMU ies rPLrYNzm ivwc hfr df mUMh vyKxf ipaf sI aqy kYnyzf dI eykqf brkfr rwKI jf skI sI.

          vhf dy Elt cwlxf bhuq musLkl huMdf hY aqy ikbYWk ivwc ilbrl pfrtI ny vwKvfdI vhf dy ivroD ivwc aihm BUimkf adf kIqI hY. ies kMm ivwc kMsrvtv pfrtI aqy hor PYzrlist qfkqF ny vI ilbrl pfrtI df hmysLf sfQ idwqf hY. iehI kfrn hY ik 1995 dy vwKvfdI rPrYNzm df kfrgr ivroD krn vfly kMsrvtv pfrtI dy kOmI afgU jnfb XF sLrya vwKvfd df tfkrf krn vfsqy kMsrvtv pfrtI dI aftvf ivwc kmFz Cwz ky subfeI ilbrl pfrtI dy afgU bx gey sn aqy ilbrlF ny AuhnF df KuwlIaF bfhF nfl svfgq kIqf sI. awj vI Auh subfeI ilbrl afgU aqy pRImIar hn. agly hPLqy hox jf rhI ikbYWk dI subfeI cox ivwc Auh vwKvfdI pfrtI ikbYWk df iswDf sfhmxf kr rhy hn. iehnF subfeI coxF ivwc pfrtI ikbYWk df sfQ ies pfrtI dI vwKvfdI BYx blfk ikbYWk dy rhI hY aqy vwKvfdI afgU jLUl zUsYWp dI ies blfk ikbYWk pfrtI dI mdd nfl hI PYzrl ilbrl hfrpr srkfr df Bog pf ky aYn zI pI rlL ky nfl kulIsLn srkfr bxfAux jf rhy sn.

          sMn 1995 df vwKvfdI rPrYNzm bhuq musLkl nfl 1% qoN Gwt votF dy Prk nfl hrfieaf jf sikaf sI. jnfb trUUzo dy pRmuwK njLdIkI rhy XF ikRqIaF Aus smyN  dysL dy pRDfn mMqrI sn aqy AuhnF vwKvfdIaF nMU hrfAux vfsqy awzIcotI df jLor lgfieaf sI. rPrYNzm ipwCoN awj dy ilbrl afgU jnfb styPLn izEn nMU ikRqIaF ny klYrtI aYkt df kMm sONipaf sI ijs nMU pfs krvf ky ajyhIaF sLrqF rwKIaF geIaF sn qF ikbYWk dy vwKvfdI iksy sMBfvI rPLrYNzm ivwc sLbd jflL bux ky lokF qoN aisDy ZMg nfl vwKvfd dy hwk ivwc Pqvf nf lY lYx.

          kulIsLn srkfr df Purnf gYr-ivDfnk qF nhIN sI aqy nf hI hY pr ieh gYr-vfijb, byvkq aqy byasUlf jLrUr sI. vyly df kMm aqy kuvyly dIaF twkrF dI pMjfbI khfvq vI ies `qy pUrI ZukdI hY. qfkq dI aMnI lflsf ivwc ilbrl pfrtI lIhoN lwQ geI hY aqy BivK ivwc kfmXfbI vfsqy, nvyN ilbrl afgU leI ilbrl pfrtI nMU muV lIhy cfHVn df kMm pihl dy aDfr `qy krnf pvygf.

-blrfj idEl

-KLbrnfmf #482, dsMbr 05-2008

 

Bfrq AuWqy dihsLqvfd df vwzf aqy iGnfAuxf hmlf!

ijLmyvfr kOx?

          buwDvfr rfq dy 9 vjy qoN kuJ smF ipwCoN Bfrq dI vpfrk rfjDfnI muMbeI `qy hoey iBafnk dihsLqgrd hmly ny Bfrq smyq dunIaF dy amnpsMd dysLF nMU JMjoV ky rwK idwqf hY. hmlf sLurU hox dy 24 GMty bfad vI ieh sqrF ilKy jfx qwk dihsLqgrd ajy vI qfjL hotl, EbIrfey hotl aqy muMbeI dy juiesL sYNtr ivwc kfrvfeI kr rhy sn ijhnF nMU kfbU krn vfsqy puils, kmFzo, nyvI aqy POj Xqn kr rhI sI. muMbeI dy akfsL ivwc hYlIkptr vI AuzfxF Br rhy sn aqy dunIaF df pRmuwK mIzIaf iswDf lfeIv pRsfrn vI krI jf irhf sI.

          muMbeI `qy pihlF vI keI dihLsqgrd hmly hoey sn ijhnF ivwc 12 mfrc 1993 df muMbeI stfk akscyNj `qy hoieaf hmlf ijs ivwc 257 mOqF hoeIaF sn aqy 11 julfeI 2008 df tryn stysLnF `qy  hoieaf hmlf ivwc ivwc 200 qoN vwD mOqF hoeIaF sn, swB qoN Gqfk hmly sn. kwl 26 nvMbr nMU sLurU hoey hmly ivwc mOqF dI igxqI 125 qoN 150 dy krIb dwsI jf rhI aqy ijs dy vD jfx df KLdsLf vI bixaF hoieaf hY aqy jKLmIaF dI igxqI 500 qwk dwsI jf rhI hY. mOqF dI igxqI dy ihsfb nfl ieh hmlf pihly dovyN vwzy hmilaF qoN BfvyN hlkf jfpy pr rwiKaf mfhr ies nMU ikqy vwD Gfqk mMndy hn.

          hmly dI Gfqkqf ies nMU aMjfm dyx leI GVI geI pfcIdf qy kfrgr sfijsL, vrqy gey ZMg qrIky aqy nvIn hiQafrF kfrn vwD hY. ieh hmlf Bfrq df 9/11 afiKaf jf skdf hY. hux vyKxf ieh hY ik Bfrq df 9/11 Bfrq dy lokF aqy afgUaF nMU iks hwd qwk jgfAux ivwc kfmXfb rihMdf hY! amrIkf dy 9/11 ny amrIkf dy afgUaF aqy lokF nMU ies hwd qwk jgf idwqf sI ik AuhnF ipwCf muV ky nhI sI vyiKaf qy dihsLqgrdF qoN amrIkf dI DrqI aqy sLihrIaF nMU ajy qwk surwiKaq rwiKaf hoieaf hY.

          gYr-rvfieqI cxOqIaF aqy hmilaF df tfkrf krn vfsqy gYr-rvfieqI qOr-qrIky apnfAux pY skdy hn aqy amrIkf ny ajyhy qrIkf apnfAux lwigaF duicwqI dI bImfrI nMU dUr rwiKaf hY aqy sKLq PYslfkun kfrvfeI kIqI hY. amrIkf ny afpxI DrqI nMU jMg df aKfVf bnx dyx nfloN dusLmx dy dUr durfzy dy awizaF nMU jMg df mYdfn bxfieaf hY. amrIkf ny qF afpxI DrqI nMU dihsLqgrdF dI jylLH vI nhIN bnx idwqf sgoN dihsLqgrdF nMU jF kbrF ivwc aqy jF ikAUbf dI DrqI dy iek Coty ijhy ihwsy `qy bxfeI gutfnmobya jylLH ivwc kYd kIqf hY jo amrIkf dy pRbMD hyT hY. bIqy 6-7 sflF qoN kiQq aqy sLwkI dihsLqgrd gtfnmobya jylLH ivwc sV rhy hn aqy iehnF dI igxqI 600 dy krIb dwsI jf rhI hY.

          dihsLqgrdF dy mnuwKI aiDkfrF df iPkr krn vfly dunIaF Br dy keI sMgTn bhuq rOlf pf cwuky hn pr amrIkf ny afpxI DrqI aqy lokF dI surwiKaf nMU, dihsLqgrdF dy hwkF nfloN pihl idwqI hY. ies dy mukfbly Bfrq dI srkfr ny awj qwk lolopopo kr ky sfiraf hY aqy votF dI isafsq KyzidaF sKLq dihsLqgrd ivroDI kfnMUn bxfAux qoN ienkfr krn dI nIqI Dfrn kIqI hoeI hY.

          ies asPLl nIqI dI hwd vyKx vfsqy kuJ mhIny pihlF idwlI ivwc hoey dihLsLqgrd hmilaF ipCoN hoey puils mukfbly qoN vyKI jf skdI ijs ivwc idwlI puils df iek mUhrlI kqfr df aPLsr vI mfiraf igaf sI pr dihsLqgrdF dy smrQk iPr vI ies puils mukfbly nMU JUTf puils mukfblf afK rhy sn. PVy gey dihsLqgrdF nMU  Bfrq ivwc siQq ieslfimk XUnIvrstI vloN kfnMUnI mdd dyx df sLryafm aYlfn kIqf igaf sI aqy kFgrs dy sInIar afgU arjun isMG smyq keI kFgrsIaF ny ies nMU jfiejL dwisaf sI.

          muMbeI ivwc hoey ies iBafnk hmly nMU kuJ sLrfrqI lok jfxbuJ ky kiQq ihMdU dihsLqgvfd nfl joV  ky vI pysL kr rhy hn jd ik ajyhf koeI sMkyq qwk vI nhIN hY ik ies df sbMD PVI geI iek sfDvI jF POjI aPLsr nfl ho skdf hY. jfx buwJ ky ies nMu isLv sYnf nfl joVn dI vI koisLsL kIqI jf rhI hY jd ik nf ajyhf koeI sMkyq imldf hY aqy nf ieh hmlf isLv sYnf df koeI mMqv hwl krn skdf hY. isLv sYnf sLrIPLF aqy sMqF dI pfrtI nhIN hY pr ieh hmlf isLv sYnf dI qfkq aqy mMqv qoN kohF dUr jfpdf hY.

          bhuq sfry ieMksLfPL kIqy jf rhy hn aqy bhuq sfry sbUq vI sfhmxy afey hn. hor vI bhuq kuJ agly kuJ idnF ivwc sfhmxy af jfvygf aqy sfijsL dI jVH qwk phuMcx nMU bhuqf smF nhIN lwgygf. ies sfijsL ipwCy kOx hY ieh Cuipaf nhIN rhygf. pr ieh pqf lgf lYx nfl smwisaf df koeI hwl nhIN hovygf ik ies hmly dy ipwCy ikhVI sMsQf jF eyjMsI hY.

          smwisaf dy hwl vfsqy Bfrq nMU amrIkf vFg sKLq aqy PYslfkun nIqI apnfAuxI pvygI. kFgrs pfrtI dI srkfr aqy hor isafsI pfrtIaF nMU votF dI rfjnIqI iqafgxI pvygI aqy dysL qy lokF dI jfnmfl dI rfKI nMU pihl dyxI pvygI.

          rMg-brMgy dihsLqgrdF dI hfmI Brn vfly aqy Bfrq ivroDI aMsr ctkfry lgf lgf ky ies `qy itwpxIaF kr rhy hn. keIaF nMU ies iksm dy hmilaF nfl Bfrq Zih ZyrI huMdf ivKfeI dyx lwg ipaf hY jo ik AuhnF dI KusL-PihmI hI afKI jf skdI hY. ieh TIk hY ik ies nfl Bfrq nMU vwzf afriQk aqy mfnisk Dwkf lwgf hY aqy ieh TIk Esy iksm df Dwkf hY ijs iksm df dunIaF dI supr pfvr amrIkf nMU 9/11 hmly nfl nfl lwgf sI.

          pMjfb ivwc dihsLgrdI df Kfqmf vI kuJ qfkqF nMU rfs nhIN af irhf aqy huxy ksLmIr ivwc ho rhIaF coxF dy pihly do gyVF ivwc lokF vloN dihsLqgrdF aqy AuhnF dy hmfieqIaF dIaF DmkIaF dI prvfh nf kridaF vwzI igxqI ivwc votF pfAux afAuxf vI keIaF nMU rfs nhIN afieaf. ies hmly nMU Gwt-igxqI aqy bhu-igxqI ivckfr sbMDF jF bhu-igxqI dy kiQq dbdby df bhfnf bxf ky vI pysL kIqf jf irhf hY. Bfrq ivwc ihMdU bhuigxqI dI Dfrn hI inr aDfr hY ikAuNik Bfrq bhuq sfrIaF BsLfvF, iPrikaF aqy jfqF df dysL hY ijs ivwc Drm dI kVI BfsLfvF, brfdrIaF, iPrikaF aqy jfqF kfrn nfm dI hI kVI hY.

          jy Bfrq dy ihMdU, bhu-igxqI dI pRIBfsLf hyT iPwt bYTdy hox qF muMbeI dy kuJ mrhwty AuWqrI Bfrq dy bhu-igxqI grIb ihMdUaF df muMbeI ivwc mjLdUrI krn afAux df ivroD nf krn. Bfrq dy hr iKwqy dy lok Dfrimk vKryvyN dy huMidaF hoieaF vI afpxI afpxI BfsLf aqy rIqI irvfjLF kfrn afpxy iKwqy dy lokF nfl ikqy vwD sFJ rwKdy hn.

          iehnF hmilaF df sbMD jy pfiksqfn siQq iksy dihsLqgrd sMgTn nfl vI juV jfvy qwd vI Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr ksLIdgI df koeI kfrn nhIN hY. sgoN ies kfrn qF Bfrq aqy pfiksqfn ivwckfr sFJ hor vDxI cfhIdI hY qFik dihsLqvfd df tfkrf rlLiml ky kIqf jfvy. pfiksqfn afp dihsLqvfd df isLkfr hY aqy nvIN srkfr dihsLqgrdI dI mF afeI aYs afeI nMU kfbU krn vfsqy XqnsLIl hY.

          iehnF hmilaF nMU musilm ivroDI nPLrq PYlfAux df bhfnf bxf ky vrqx vfilaF qoN vI sqwrk rihx dI loV hY. iPrkU nPrq Bfrq dy ihwq ivwc nhIN hovygI aqy iPrkU sdBfvnf hr kImq `qy bxfeI rwKx vfsqy Bfrq nMU iqafr rihxf cfhIdf hY.

          ies iBafnk hmly dI asl ijMLmyvfrI qF Es dihsLqgrd sMgTn isr hI hY ijs ny ieh kflLf kfrf kIqf jF krvfieaf hY pr kuJ ijMLmyvfrI AuhnF isafsI afgUaF dI vI bxdI hY jo dihsLgrdI rokx vfsqy sKLq aqy PYslfkun phuMc apnfAux qoN sLrmf rhy hn!

-blrfj idEl

 -KLbrnfmf #481, nvMbr 28-2008

 


kfrporyt PYlPyar!

lokF dIaF jybF kwt ky vwzIaF kMpnIaF nMU dyxf jfiejL nhIN!

          iqMn vwzIaF kfr kMpnIaF jI aYm, Porz aqy krfeIslr amrIkf aqy kYnyzf dIaF srkfrF qoN 25 iblIan zflr dI afriQk shfieqf mMg rhIaF hn. iehnF kMpnIaF nMU afriQk mMdvfVf iek cMgf bhfn bx ky bhuiVaf hY. amrIkf dI srkfr ny afriQk mMdvfVy dy tfkry vfsqy 700 iblIan zflr qoN vwD Krcx dI skIm bxfeI hY aqy ieh qkrIbn sfry df sfrf DMn bYNikMg sYktr dy bcfE leI Kricaf jfxf hY jo ik amrIkf ivwc rIal astyt dI mfrkIt ivwc afeI bhuq vwzI igrfvt kfrn pRBfvq hoieaf hY. lok krjLy dIaF iksLqF adf krn qoN asmrQ ho jfx kfrn pRfprtIaF Cwz gey hn aqy bYNkF ies kfrn Pyhl ho rhIaF hn.

          kYnyzf ivwc vI srkfr ny bYNikMg sYktr dI mdd vfsqy hux qwk 75 iblIan zflr dIaF mfrgyjF KrIdIaF hn qF ik bYNkF kol hor krjLy dyx vfsqy pYsf hovy. kuJ lok ieh vI mihsUs krdy hn ik srkfr ny bYNkF nMU 75 iblIan zflr dy idwqf hY ies leI kfr kMpnIaF jF horF nMU vI kuJ dy idwqf jfvy qF ieh TIk hI hY. swc ieh hY ik srkfr ny bYNkF nMU 75 iblIan zflr idwqf hI nhIN hY. srkfr ny qF 75 iblIan zflr dIaF mfrgyjF KrIdIaF hn. aqy ieh Auh mfrgyjF hn ijhnF dI srkfr ny pihlF hI bYNkF nMU grMtI idwqI hoeI hY. knyzIan hfAUisMg aqy mfrgyj kfrporysLn (sI aYc aYm sI) iek srkfrI adfrf hY jo Gwt zfAUn pYmMt vflIaF mfrgyjF df bImf krdf hY aqy ies vfsqy bkfiedf PIs cfrj krdf hY. jy ajyhIaF mfrgyjF izwg pYx (adf nf kIqIaF jfx) qF bYNkF nMU pYx vflf Gftf ies adfry vloN adf kIqf jFdf hY pr ieh knyzIan hfAUisMg aqy mfrgyj kfrporysLn vloN bImf kIqIaF mfrgyjF `qy hI lfgU huMdf hY. spsLt hY ik srkfr ny afpxy pwilEN kuJ nhIN idwqf hY sgoN mfrgyjF dy vwty hI pYsf bYNkF nMU idwqf hY qF ik bYNkF horF nMU afsfnI nfl krjLy dy skx aqy krjLy dyx vfsqy pYsy (kYsL) dI ikwlq nf afvy.

          Auprokq iqMno hI kfr kMpnIaF jo ik amrIkf dy sLihr iztrfiet ivwc siQq hn, ies afriQk mMdvfVy qoN pihlF hI ihwlIaF hoeIaF sn aqy bMd hoxo bcx vfsqy hwQ pYr mfr rhIaF sn. ibwg QrI dy nfm nfl jfxIaF jFdIaF ieh kMpnIaF kdy dunIaF dIaF mohrlI kqfr dIaF kMpnIaF aKvfAuNdIaF sn pr ipCly 25 ku sflF ivwc lgfqfr GtdIaF hI geIaF hn. jo qMgI iehnF kMpnIaF nMU drpysL hY Aus dI jVH iehnF kMpnIaF dy vpfr aqy Auqpfdn krn dy qOr qrIikaF aqy KricaF ivwc hY.

          iehnF kMpnIaF dy bxy vfhn awj dI dunIaF dIaF loVF dy anukUl nhIN rhy aqy hor kMpnIaF dunIaF dy lokF dI awj dI loV pUry krn vfly vfhn bxfAux lwg peIaF hn jo kuafiltI aqy kImq dovF ivwc hI iehnF kMpnIaF dy vfhnF nMU mfq pfAuNdy hn. awj df afriQk mMdvfVf nf vI afAuNdf qwd vI ieh iqMno kMpnIaF igrfvt vwl hI jf rhIaF sn ieh vwKrI gwl hY ik igrfvt dI rPLqfr hux kuJ vD jfvygI. jy amrIkf aqy kYnyzf dIaF srkfrF iehnF kMpnIaF nMU afriQk pYkjL dy vI dyx qwd vI iehnF df bcfE hoxf musLkl hY. hF iehnF df aMq kuJ Tihr ky afvygf aqy aMq qoN bcx vfsqy iehnF nMU srkfrF qoN vYlPyar lYx nfloN afpxy vpfrk qOr qrIky bdlxy pYxgy. bcx vfsqy iehnF kMpnIaF leI iqMn kwky mhwqvpUrn hn. aqy ieh kwky hn afpxy vfhnF dI kuafielI, iksm aqy kImq ivwc suDfr krnf qF ik ieh dunIaF dy bdly ho vpfrk mhOl ivwc kfmXfb ho skx.

          kuafieltI aqy iksm df sbMD iehnF vloN bxfey vfhnF df sfeIjL, qyl dI KLpq aqy hMzxsfrqf nfl hY jd ik kImq df sbMD iehnF kMpnIaF vloN vrqy jFdy mtIrIal aqy lybr dy Krcy nfl hY. lybr dy Krcy ivwc Auh lybr vI sLfml hY jo XUnIanF dI mYNbr hY aqy Auh vI sLfml hY jo dPLqrI kMmkfjL krn qoN lY ky kMpnIaF dy cIPL agjLYkitv qwk hn.

          mfhr ies gwl nfl sihmq hn ik ieh iqMn kMpnIaF srkfrI vYlPyar nfl bc nhIN skdIaF aqy iehnF nMU Auprokq aqy hor loVINdIaF qbdIlIaF dI loV pvygI. kfr kMpnIaF nMU afriQk pYkj dyx dI vkflq krn vfly EntyrIE dy pRImIar sRI zfltn mgYNtI vI ieh gwl mMndy hn ik AuWqrI amrIkf dI afto ieMzstrI bOnI ho jfvygI aqy srkfrI mdd iml jfx dI sUrq ivwc vI ieh suMgVdI hI jfvgI. iek aMdfjLy muqfibk afto ieMzstrI aqy ies nfl sbMDq hor vpfrF ivwc 400,000 ivakqI kMm krdy hn. mgYNtI ny ieh gwl mMn leI hY ik ies smyN amrIkf ivwc kfr kMpnIaF nMU 25 iblIan zflr dyx vfsqy rfjsI momYNtm nhIN hY pr mgYNtI nMU afs hY ik 20 jnvrI ipwCoN amrIkf df nvF rfsLtrpqI brfk Ebfmf ies `qy ivcfr krygf. jnfb Ebfmf ny afto ieMzstrI dI mdd df huMgfrf qF jLrUr Biraf hY pr blYNk cYWk dyx qoN nFh kr idwqI hY.

          kYnyzf dy vpfr mMqrI sRI tonI lymMt aqy EntyrIE dy zvYlpmYNt mMqrI sRI mfeIkl brfien kuJ idnF qoN vfisLMgtn ivwc zyry lgfeI bYTy hn aqy amrIkf dy rfjsI afgUaF aqy kfr kMpnIaF dy AuWc pRbMDkF nMU iml rhy hn. kwl dyr rfq Auh vI ies iswty `qy puwjy sn ik kfr kMpnIaF nMU ajyhI afriQk mdd dyx vfsqy amrIkf ivwc rfjsI momYNtm nhIN hY.

          kfr kMpnIaF ijwQy amrIkf qoN 25 iblIan mMg rhIaF hn AuWQy nfl hI kYnyzf aqy EntyrIE sUby qoN vI ihwsy afAuNdI afriQk mdd mMg rhIaF hn. ihwsf afAuNdI mdd bhuq hYrfnI vflI trm hY aqy ieh ies qwQ `qy aDfirq hY ik AuWqrI amrIkf dy afto Eqpfdn df 14% kYnyzf ivwc huMdf hY aqy bhuqf EntyrIE ivwc hI hY. ieMJ mdd df vI 14% mMigaf jf irhf hY jo ik 3[5 qoN 4 iblIan zflr bxdf hY. bIqy kuJ sflF dOrfn vwK vwK kfrjF vfsqy kYnyzf aqy EntyrIE dIaF srkfrF iehnF iqMn kfr kMpnIaF 780 imlIan zflr dI mdd dy cuwkIaF hn ijs nfl ieh kMpnIaF afpxy pYrF `qy KVIaF nhIN ho skIaF aqy hor mdd koeI grMtI nhIN dy skdI.

          loV iehnF kMpnIaF ivwc buinafdI qbdIlI dI hY ijs ivwc lybr Krcy ivwc ktOqI bhuq jLrUrI hY. Krcy `c ktOqI leI XUnIanF `c jQyybMd amlf, dPLqrI amlf qy pRbMDkI amlf sfry hI sLfml hoxy cfhIdy hn. iek rport muqfibk jnrl motr nMU hr kfmf qnKfh aqy BwiqaF smyq sfl ivwc $130,000 `c pYNdf hY jd ik itEtf aqy insfn vrgIaF kMpnIaF df pRqI kfmf Krcf isrPL $90,000 hY. pRqI kfmf slfnf $40,000 df vwD Krcf mfmUlI rkm nhIN hY.

          srkfr qoN pYkj mMg ky iek qrF nfl afm knyzIan lokF qoN mdd mMgI jf rhI hY qF ik kfr snawq ivwc nOkrIaF bxIaF rihx. jo ies snawq dy isr `qy rotI KFdy hn Auh Kud koeI kurbfnI krn vfsqy iqafr nhIN hn. knyzIan afto vrkrjL XUnIan dy pRDfn ikm lvMjLf ny XUnIan vloN iksy iksm dI Cot dyx qoN nFh kr idwqI hY. Aus df qrk hY ik Aus dI XUnIan dy mYNbr afriQk mMdvfVy leI ijLMmyvfr nhIN hn. ijLMmyvfr qF afm knyzIan sLihrI vI nhIN hn ijhnF dy tYks dy zflr mdd vjoN mMgy jf rhy hn.

          ibwg QrI kMpnIaF dy cIPL agjLykitv amrIkf dI sMsdI kmytI awgy pysL hoey hn aqy afriQk mdd dI mMg kIqI hY. kmytI sfhmxy pysLI mOky iek kmytI mYNbr ny jd AuhnF qoN iztrfiet qoN vfisLMgtn afAux vfsqy vrqy gey sfDn (jhfjL) bfry puwiCaf qF AuhnF kol koeI juvfb nhIN sI. dIvflIaf hox iknfry phuMc cuwkIaF iqMno kfr kMpnIaF dy cIPL agjLykitv iztrfiet qoN vfisMLgtn afriQk mdd dI BIK mMgx afpxy kfrporyt jYWt jhfjLF ivwc afey sn. dIvflIaf ho rhIaf kMpnIaF hjLfrF zflr AuhnF nMU vfisMLgtn tOhr aqy afrfm nfl Byjx `qy Krc rhIaF sn. svfl puwCx vfly sFsd df mwq ieh sI ik iehI sPLr kuJ sYNkVy zflrF ivwc vI ho skdf sI.

          Krcy GtfAux dI ieh iek Audfrhx sI ijs nMU nkfrn vfsqy drjnF qrk dyx vfly bhuq bYTy hn pr swc ieh ik AuWqrI amrIkf dIaF kfr kMpnIaF afpy qoN bfhr ho cuwkIaF hn aqy iehnF nMU QF isr ilafAuxf iehnF kMpnIaF dy pRbMDkF aqy XUnIanF df kMm hY. ieh kMm pRbMDk aqy XUnIanF rlL ky kr skdy hn nhIN qF ieh kMpnIaF awj vI geIaF qy kwl vI geIaF.

          afriQk mMdvfVy df tfkrf kr rhy afm sLihrIaF `qy ies df Bfr pfAux dI koeI quk nhIN bxdI. kfrporyt vYlPyar cMgI nIqI nhIN hY aqy iehnF kMpnIaF nMU iek vI hor zflr dyx qoN pihlF iehnF qoN BivK dI vpfrk plfn bfry 100 svfl puwCxf cfhIdf hY.

-blrfj idEl

 


pRfprtI asYsimMt aqy tYks vfDf PrIjL kIqf jfvy!

          dunIaF BfrI afriQk mMdvfVy df sfhmxf kr rhI hY aqy nOkrIaF BflxIaF musLl ho rhIaF hn. suMgV rhI afriQkqf nMU shfrf dyx vfsqy hr dysL afpxy afpxy ZMg nfl Xqn kr irhf hY aqy kYnyzf srkfr ny hux qwk 75 iblIan zflr dIaF mfrgyjLF (krjLy) knyzIan bYNkF qoN afp lY ley hn qF ik bYNkF kol afriQkqf nMU cldI rwKx vfsqy mfieaf hovy. amrIkf ivwc srkfr ny 800 iblIan zflr qoN vwD mfieaf afriQkqf nMU QMmx vfsqy aYlfny hn. Bfrq, XUrp, rUs, cIn aqy jpfn vrgy vwzy arQcfry rfhq pYkj aYlfn rhy hn aqy krjLy afsfn bxf rhy hn qF ik dIvflIafpn Gtfieaf jf sky. aMqrrfsLtrI BfeIcfrf sFJy Xqn vI kr irhf hY ijs aDIn ies hPqfaMq `qy vfisLMgtn ivwc jI-20 dysLF df isKr sMmyln ho irhf hY. ies ivwc jI-8 dysLF smyq 12 AuBr rhy dysLF dy afgU sLfml ho rhy hn. kYnyzf dIU numfieMgI sRI hfrpr afp kr rhy hn aqy Bfrq vloN zfktr mnmohn isMG vI sLfml ho rhy hn.

          afriQk mMdvfVy kfrn amrIkf ivwc qF pRfprtIaF dI kImq bhuq izwg peI hY aqy bicaf kYnyzf vI nhIN hY. iek pfsy pRfprtIaF dI kImq izwg rhI hY aqy dUjy pfsy EntyrIE sUby ivwc pRfprtI asYsimMt dy noits lokF dy GrIN af cuwky hn ijhnF muqfibk pihlI jnvrI 2008 nMU AuhnF dIaF pRfprtIaF dI kImq jnvrI 2005 dy mukfbly ikqy vwD ivKfeI geI hY. pRfprtI tYksF ivwc vfDf qF jy kImqF nf vI izgdIaF qwd vI jfiejL nhIN sI ikAuNik hr istI srkfr ipCly sfl tYksF ivwc BfrI vfDf kr cuwkI hY. pr hux qF kImqF hI izwg peIaF hn hux qF ieh Aukf hI jfiejL nhIN hY. pr istI srkfrF ies hvfeI asYsimMt kImq vfDy dy aDfirq `qy EntyrIE dy lokF nMU agly 4 sfl tYks vfDy df tIkf lgfAuNdIaF rihxIaF. pihlF hI afriQk mMdvfVy df isLkfr lokF `qy ies nfl hor boJ pvygf ijs dI koeI quk nhIN bxdI.

          ibRtsL kolMbIaf dy pRImIar sRI gorzn kYNbl ny bIqy hPLqy sfhs Biraf kdm cukidaF afpxy sUby ivwc pRfprtI asYsimMtF nMU 2007 dy lYvl `qy PrIjL krn df aYlfn kIqf hY aqy nvIN asYsimMt nMU sfl 2009 qwk awgy pf idwqf hY. AuhnF ieh aYlfn ivslr nfm dy sLihr ivwc subfeI ilbrl pfrtI dI kMnvYsLn mOky kIqf sI aqy pRfprtI tYks vfDy nMU awgy pfAux df aYlfn vI kIqf ijs nfl izwg rhIaF pRfprtI kImqF mOky lokF nMU rfhq imlygI.

          EntyrIE ivwc vI ies iksm df kdm AuTfey jfx dI sKLq loV hY qF ik sUby dy tYks adf krn vfly pRfprtI mflkF nfl ainaF nf hovy. istI srkfrF ny afpxI BuwK eynI vDfeI hoeI hY ik AuhnF ny kdy vI lokF `qy qrs nhIN krnf. EntyrIE sUby dI sLfied hI koeI aYsI istI srkfr hovy ijs ny ipCly sfl pRfprtI tYksF ivwc vfDf nf kIqf hovy. torFto ivwc qF istI srkfr pRfprtI tYksF ivwc vfDf kr ky nhIN rwj skI ies leI hux kfr sitkrF aqy pRfpRtI trFsPLr `qy vI hor tYks lgf idwqf hY. dUjy pfsy vwzy XUnIanvfd nMU pUrf KusL rwKx dI koisLsL kIqI jf rhI hY aqy torFto trFijLt srivs nMU iek isafsI cfl hyT asYNsLl srivs (jLrUrI syvf) aYlfnx qoN pfsf vwitaf igaf hY. brYNptn, imsIsfgf afid sLihrF aqy pIal Kyqr dIaF srkfrF ny vI pihlF hI BrvF tYks vfDf kIqf hoieaf hY. pRfprtI asYsimMt qy tYks vfDf PrIjL kIqf jfxf cfhIdf hY.             

-blrfj idEl

KLbrnfmf #479, nvMbr 15-2008


iksy cmqkfr qoN Gwt nhIN hY brfk husYn Ebfmf dI ijwq!

 

          vwK vwK cox srvyKxF muqfibk amrIkf dy 44vyN rfsLtrpqI dI cox dy nqIjy brfk Ebfmf dI XkInI ijwq ivwc hI inklxy sn pr iPr vI bhuq lok aYsy sn jo ieh XkIn krn vfsqy iqafr nhIN sn ik vfeIt hfAUs vfsqy amrIkf dy lok iksy kflLy nMU cunx vfsqy iqafr hn! cox pRcfr dOrfn brfk Ebfmf dI rIpbilkn AumIdvfr mkyn `qy lgfqfr vwzI lIg bxI rhI sI aqy keI rIpbilkn afgU vI brfk Ebfmf dy smrQn ivwc inwqr afey sn ijhnF ivwc amrIkf dy sfbkf rwiKaf mMqrI aqy sfbkf cIPL afPL afrmI stfPL jnrl koiln pfvl df nfm vrnxXog hY.

          brfk Aubfmf df isrPL rMg kflf hox kfrn hI amrIkf dy gory lokF df smrQn Gwt imlx dy KLdsLy pfey jf rhy sn sgoN Aus df ipCokV muslmfn Drm nfl juV jfx kfrn vI ajyhy sMLikaF nMU bl imilaf sI. brfk Ebfmf df ipqf brfk husYn Ebfmf sInIar kInIaf dy inaFjLf pRFq dy ipMz kogYlo df mUl vfsI sI aqy mF aYn znhYm, knsfs sUby dI vsnIk gorI amrIkn sI. brfk Ebfmf dy nfm ivwc ivbckfrlf nfm BfvyN bhuqf vriqaf nhIN jFdf aqy nf hI coxF smyN vriqaf igaf hY pr ies nfm df husYn hoxf vI Ebfmf vfsqy KLqrnfk smiJaf jf irhf sI. muslmfn bfp df bytf brfk Ebfmf Aus dy nfnkf pirvfr vloN pfilLaf igaf sI aqy afpxI Drm pqnI smyq eIsfeI Drm df pYrokfr hY.

          cox nqIijaF qoN ieh iswt sihjy hI kwuiZaf jf skdf hY ik amrIkf dy lok Eny ryisst (rMgBydI) nhIN hn ijMny keI vfr smJy jFdy hn. amrIkf ivwc kfilaF dI abfdI 12% qoN kuJ vwD hY aqy hor rMgdfr iemIgrMtF nMu vI nfl igx leIey qwd vI goiraF dI BfrI bhuq igxqI bxdI hY. jfhr hY ik goiraF dI mdd qoN ibnF brfk husYn Ebfmf amrIkf df rfsLtrpqI nhIN sI bx skdf.

          ienkfr ies gwl qoN vI nhIN kIqf jf skdf ik amrIkf dy lok 9/11 hfdsy ipwCoN lgfqfr lVfeIaF lVdy Qwk gey hn. ierfk dI lVfeI amrIkf ivwc vI bfkI sMsfr vFg bhuq sLwk dI njLr nfl vyKI jFdI hY aqy bhuqy lok ieh mihsUs krdy hn ik amrIkf dy rfsLtrpqI jfrj buwsL ny ieh lVfeI jfx buwJ ky afpxy bfp vflI Kyz brfbr krn vfsqy ivZI sI aqy ierfk dy qKLq qoN sdfm husyn nMU lfihaf sI. nF qF 9/11  hmilaF ivwc sdfm husyn df hwQ kdy sfbq hoieaf hY aqy nf hI Aus kol mfrU hiQafr hox df hI kdy koeI sbUq imilaf hY. jfrj buwsL ny ijs aDfr `qy ierfk AuWqy hmlf kIqf sI Auh alP JUT inkilaf hY pr amrIkf nMU bwusL vloN gwl pfieaf igaf Zol bhuq mihMgI kImq `qy vjfAux pY irhf hY. ies dy mukfbly aPLgfn lVfeI bfry qwQ vI vwKry hn aqy lokF dy pRBfv vI vwKry hn.

          aYn coxF dy ivckfr amrIkf dI afriQkqf df qbfh ho jfxf vI rIpbilkn AumIdvfr jnfb mkyn nMU bhuq mihMgf ipaf hY. Auh BfvyN jfrj buwsL nfloN vwKrI pihcfx bxfAux dI koisLsL krdy rhy sn pr buwsL dy 8 sflF dy rfj nfloN rIpbilkn hox kfrn afpxy afp nMU vwK krnf mkyn vfsqy sMBv nhIN sI.

          brfk Emfbf dy rMg aqy Drimk ipCokV df ijwQy amrIkf dy gory votrF `qy koeI jfhrf asr nhIN hoieaf AuWQy amrIkf dy kflLy votrF `qy Kfskr aqy hor rMgdfr votrF `qy afmkr ies df vDIaf asr ipaf hY ijs kfrn rMgdfr votr afm nfloN vwD igxqI ivwc votF pfAux bfhr inkly sn. amrIkf ivwc rMgByd df bhuq lMbf ieiqhfs hY aqy kflLy aPrIkn lok amrIkf ivwc kMm krn vfsqy gulfm bxf ky ilaFdy gey sn. bhuq lMbf smF amrIkf ivwc kfnMUnI pwDr `qy vI rMgByd jfiejL bixaF irhf hY.

          amrIkf dy nfmvr rfsLtrpqI iebrfihm ilMkn ny 1862 ivwc slyvrI (gulfmI) KLqm krn df aYlfn kr idwqf sI pr ieh Kqm nhIN sI ho skI aqy iksy nf iksy rUp ivwc amrIkI kfilaF dI ijLMdgI `qy BfrU rhI sI. slyvrI dy Kqfmy aqy sLihrI brfbrI hfsl krn vfsqy 1960 ivwc qfkqvr isvl hwkF dI lihr cwlI sI aqy slyvrI dy Kfqmy df asl ishrf ies lihr nMU jFdf hY. sMn 1963 ivwc ies isvl hwkF dI lihr dy pRisD afgU mfritn lUQr ikMg jUnIar df Auh BfsLx bhuq aihm hY ijs ivwc AuhnF vfr vfr afeI hYv ey zrIm Bfv myrf supnf hY dy klfm hyT amrIkI sLihrIaF vfsqy rMgByd qoN ibnF brfbr dy hwkF dI kfmnf kIqI sI. sMn 1964 ivwc bkfiedf isvl rfeIt kfnUMn bxf ky rMgByd gYr kfnUMnI krfr idwqf igaf sI.

          amrIkf dy mjUdf rfsLtrpqI jfrj buwsL ny afpxI pihlI trm ivwc kflLy amrIkn koiln pfvl nMU mMqrI mMzl ivwc sLfml krky kflLy hwkF nMU awgy vDfieaf sI aqy afpxI dUjI trm ivwc kflLI nsl dI amrIkn kMzflIjLf rfeIs nMU ivdysL mMqrI bxf ky ies nIqI nMU jfrI rwiKaf sI. ies nMU BfvyN buwsL dI mjbUrI smJ ky hI vyiKaf jfvy pr iPr vI ies kdm dI aihmIaq Gt nhIN jFdI.

          amrIkf ivwc rMgByd df sfAUNz bYrIar tuwtx nfl jo Dmfkf hoieaf hY Aus df asr cfr cuPLyry vyKx nMU iml irhf hY aqy ieh iksy cmqkfr qoN Gwt nhIN hY. KusLIaF aqy mubfrkF vflf mhOl kuJ mhIny bixaF rihx vflf hY pr vfeIt hfAUs ivwc pYr rwKx qwk brfk Ebfmf nMU ijMmyvfrIaF dy Bfr df cMgf aihsfs ho jfvygf. amrIkf dy nfl nfl dunIaF dI ihwlI hoeI afriQkqf iek pfsy aqy ierfk, aPLgfinsqfn qy dihsLqvfd df BUq dUjy pfsy Ebfmf dI nINd hrfm krdf rhygf. cutkI mfr ky nf afriQkqf TIk kIqI jf skdI hY aqy nf ierfk qy aPLgfinsqfn ivwcoN POjF hI kwZIaF jf skdIaF hn. kflLf huMidaF icwty votrF df smrQn ijwqx df cmqkfr krn vflf  brfk Ebfmf amrIkn votrF dIaF afsF `qy ikvyN aqy ikMnf ku pUrf Auqrygf ieh qF smF hI dwsygf.                      

-blrfj idEl

KLbrnfmf #478, nvMbr 07-2008


mfmlf zispln dI Gft df:

skUl, puils qy iclzrn-eyz smwisaf df ihwsf hn!

          kcyrI Aumr dy nOjvfnF Kfs kr skUlI bwicaF ivwc ihMsf aqy zispln dI Gft dy keI mfmly torFto mhF ngrI dy afspfs sfhmxy afey hn. brYNptn ivwc skUloN Gr jFdy vkq idn idhfVy 14 sflF dy rfjIv Drmidafl df cfkU hmly ivwc kql mfipaF dy idl nMU dihlf dyx vflI Gtnf hY. ies mfmly ivwc iek 15 ku sfl df ividafrQI cfrj kIqf jf cuwkf hY. mfltn ivwc do pMjfbI nOjvfnF df bIqy kuJ hPLiqaF dOrfn kql hoieaf hY. skUlF ivwc hiQafrF dI mjUdgI dy keI mfmly sfhmxy afey hn aqy ieh sqrF ilKy jfx vkq mfltn ivwc siQq ilMkn hfier skMzrI skUl ivwc iksy ividafrQI vloN hYNzgMn ilafey jfx kfrn puils dI dOV lwgI hoeI sI.

          ieh socx `qy mjbUr hoxf pYNdf hY ik afKr mfltn dy ilMkn hfier skMzrI skUl ivwc sbMDq ividafrQI hYNzgMn lY ky ikAuN afieaf aqy Aus qwk ieh gMn phuMcI ikvyN? ajy BfvyN ieh hYNzgMn PVI nhIN geI pr KLbrF muqfibk keI ividafrQIaF aqy stfP ny ieh gMn vyKI hY. ihMsf aqy ihMsk rucI vfly ajyhy hor vI bhuq sfry kys hoey hn. rfjIv Drmidafl nMU kql krn vflf 15 sflf ividafrQI vI afpxy nfl cfkU leI iPrdf sI ijs nMU Aus ny kiQq qOr `qy kql krn vfsqy vriqaf hY. afKr kcyrI Aumr dy bwcy ajyhf ikAuN krdy hn?

          vwK vwK mfhr ies dy keI kfrn dwsdy hn ijhnF ivwc tI[ vI[ pRogrfmF aqy smfj ivwc ihMsf, tuwt rhy pirvfrF kfrn bwicaF dI grIbI qy gfeIzMs dy Gft, kMmF kfrF ivwc rucq mfipaF kol smF nf  hox kfrn bwicaF qoN vD rhI dUrI aqy smfj ivwc nsLIley pdfrQF dI smgilMg ivwc irkfrzqoV vfDf afid sLfml hn. iehnF sfry hI kfrnF ivwc kuJ nf kuJ vjLn jLrUr hY ies leI iehnF vwl vI iDafn idwqy jfx dI loV hY.

          XUQ krfeIm dy tfkry vfsqy sKLq sjLfvF dI mMg vI aksr kIqI jFdI hY aqy isafsI afgU ies bfry keI vfr vfady vI krdy hn. ajy huxy hoeIaF PYzrl coxF mOky kMsrvtv pfrtI ny XUQ krfeIm dy tfkry vfsqy sKLq sjLfvF dyx df bMdobsq krn dI gwl afKI sI pr keI votrF dy ieh rfs nhIN sI afeI. Kfskr ikbYWk ivwc hfrpr dy iKlfPL qUPLfn hI AuWT KVf hoieaf sI ik hfrpr qF bwicaF nMu jylHLI zwk dyvygf. hflFik hfrpr srkfr, sKLqI bhuq hI sMjIdf iksm dy jurmF dy mfmly ivwc krnI cfhuMdI sI nf ik skUlI bwicaF ivwc iksy mfmUlI Dwkf muwkI dy kysF ivwc. knyzIan lok kcyrI Aumr dy nOjvfnF vD rhI ihMsf dI rucI qoN icMquq vI hn qy srkfr qoN sKLqI vI cfhuMdy hn pr nfl hI  ksUrvfrF nMU jylHIN zwky jfx qoN qrBkdy vI hn. ajyhI hflq ivwc srkfr kry qF kI kry?

          skUl aqy puils afid srkfrI afdfry afpxf pwlf JfVn vfsqy sfrI ijLMmyvfrI mfipaF dy isr swut ky afp surKrU ho jfxf cfhuMdy hn. ieh kihxf iblkul TIk hY ik bwicaF dI sMBfl dI pRmuwK ijMmyvfrI mfipaF dI hI bxdI hY pr ieh jfnx dI koisLsL vI krnI cfhIdI hY ik mfipaF dy aiDkfr Kyqr nMU Korf kOx lgf irhf hY. bwicaF dI sMBfl pRqI afpxI ijLMmyvfrI pUrI kfrn vfsqy mfipaF dy kuJ aiDkfr vI hn ijhnF ivwc bwicaF nMU jfiejL ZMg nfl dbkxf aqy afpxI iejLq kfiem rwKxf vI sLfml hY (srkfrI adfiraF dy sKLq rveIey qoN).

          jLrf jLrf mfmilaF ivwc mfipaF `qy sLwk krnf aqy cfilz abAUjL vrgy dosLF df zrvf mfipaF dy aiDkfr Kyqr nMU eynf Korf lgf cuwkf hY ik bhuqy mfpy skUl, puils aqy iclzrn eyz sosfietI qoN zrdy kuJ vI krn qoN asmrQ huMdy jf rhy hn. skUlF df stfPL kfnUMn df shfrf lY ky mfipaF `qy jfsUsI krn qwk jFdf hY. puils aqy iclzrn eyz sosfietIaF mfipaF nMU dosLI smJ ky hI afpxI kfrvfeI sLurU krdIaF hn. kihx nMu BfvyN jo mrjLI khI jfx ik Auh ienosYNt anitl prUbvn igltI ivwc  ivsLvfs rwKdy hn pr huMdf ies dy Elt hY aqy ijhnF mfipaF nfl hoieaf hY Auh ies dI hfmI Brdy hn aqy AuhnF dy kOVy qjrby qoN hor mfpy zrdy hn.

          cfilz abAUjL koeI aYsf jfdU nhIN hY jo bwcy nMU dbkx jF mfmUlI QwpV mfrn nfl hI cwl jFdf hY ijs nMu rokx vfsqy ieh sbMDq adfry hmysLf pwbF Bfr hI rihMdy hn. hflq eynI ivgV cwukI hY ik sLfied hI koeI aYsf pirvfr hovy ijs df bwcf skUloN Gr af ieh nf dwsdf hovy ik ies dysL dy kfnMUn muqfibk pirvfr Aus nMU mfr nhIN skdf. hor qF hor mfr sLbd dy aMgryjLI arQF ny keI pMjfbI mfipaF nMU vKLq pfieaf hY ijs nMU aksr mfpy bwcy nMU dbkx vfsqy vrqdy hn. QwpV mfrn df zrfvf dyx leI vriqaf igaf mfrUM aMgryjLI ivwc bdilaF ikl (jfnoN mfrUM) vI bx jFdf hY.

          asIN ieh sqrF nf iksy srkfrI adfry nMU nIvF ivKfAux vfsqy ilK rhy hF aqy nf hI asIN iksy srkfrI adfry nMU kdy sLbdF dy hyrPyr nfl KusL krn dI nIqI hI asF apxfeI hY. asIN iehnF sqrF nfl iek ajyhI smwisaf vwl iDafn iKwcx dI koisLsL kr rhy hF ijs df qlK qjLrbf bhuq sfry mfipaF nMU ho cuwkf hY. asIN AuhnF dI qrfsdI nMU kmlbMd krn dI hI koisLsL kr rhy hF. ihMsf pRqI lokF ivwc pYdf hoey BYa nMU vyK ky sYmInfr kr lYxf aqy puils, skUlF qy hor adfiraF dy srkfrI aiDkfrIaF bulf ky sux-suxf lYxf vwKrI gwl hY aqy ies swB kuJ dI jVH qwk jfx leI sbMDq srkfrI adfiraF dIaF qruwtIaF nMU hfeIlfeIt krn dI jLurrq krnI iek vwKrI gwl hY.

          ijhnF mfipaF df iksy iclzrn eyz sosfietI nfl kdy vfh ipaf hY Auh jfxdy hn ik sbMD adfry mfipaF nMU ikvyN lfh lfh mfrdy hn. EntyrIE dy vwK vwK KyqrF ivwc drjnF iclzrn eyz sosfietIaF cwldIaF hn aqy ieh cwldIaF vI sfzy lhU-psIny dI kmfeI nfl hn. ajy sfl ku pihlF hI iehnF sosfietIaF ivwc PMzF dI dur vrqoN dy mfmly sfhmxy afey sn. ies qoN aMdfjLf lgfieaf jf skdf hY ik sbMD sosfietIaF ikMnI ku ijLmyvfrI nfl kMm krdIaF hn. sUby ivwc iek sUbf ivafpI iclzrn eyz sosfietI dy gTn dI loV hY ijs `qy mfipaF nfl dur ivvhfr nf krn vfsqy kfnUMn df zMzf Gwto Gwt Enf sKLq jLLrUr hovy ijMnf Auh swLk pY jfx dI sUrq ivwc mfipaF dy isr ivwc Tokdy hn. ibRtsL kolMbIaf ivwc rInf ivrk nfm dI bwcI dy kys ivwc Aus dy mfipaF  dI qrsXog hflq idl nMU kMbf dyx vflI hY.

          kiQq cfiel abAUjL dy mfmilaF ivwc ijs ZMg nfl puils pysL afAuNdI hY Auh vI suDfr dI mMg krdf hY. asIN ieQy nf qF iksy iek puils Pors dI gwl kr rhy hF aqy nf hI bwicaF dI kfmUk CyVCfV dy kysF dI gwl kr rhy hF asIN qF bwicaF `qy,  mfipaF vloN vrqI jFdI kiQq sKLqI `coN Aupjy kysF dI gwl kr rhy hF ijhnF ivwc puils df vqIrf keI vfr ieqrfjLXog hflq qoN inMdxXog hflq qwk cly jFdf hY. aMnyvfh cwly kfnUMn dy zMzy nfl ijhnF df vfh ipaf hY Auh hI ies duwK nMU smJ skdy hn.

          skUlF df rol vI ies mfmly ivwc sKLq ierfjLXog hY aqy Auh kfnMUn df shfrf lY ky Jwt afK idMdy hn ik cfielz abAUjL dI sLwk dI hflq ivwc AuhnF nMU sLkfieq krnI hI pYNdI hY. sfzy srkfrI skUl, imafrI pVfHeI dy Kyqr ivwc burI qrF PylH ho rhy hn ijs kfrn QF QF itAUsLn kyNdr Kuwl rhy hn. hux qF hr rhfiesLI sVHk `qy iksy nf iksy Gr ivwc itAUsLn kyNdr bixaF hoieaf hY aqy mfpy kiQq muPLq skUlI ividaf qoN Gr pUrf nf huMdf vyK ky itAUsLnF pVHf rhy hn. BfrI tYksF dI mfr sihx vfly mfpy itAUsLnF dy nfm `qy iPr luwt ho rhy hn. imafrI pVHfeI dy mfmly ivwc asPLl rihx vfly sfzy skUl kiQq cfielz abAUjL rokx vfsqy tfp gIar ivwc kMm krdy hn.

          hr pfsy mfr Kfx vfly mfpy iehnF srkfrIU adfiraF dy hwQoN bwicaF `qy afpxy hwk dy mfmly ivwc vI mfr Kf jFdy hn. ieh TIk hY ik bwicaF dI durgwq krn vfly kuJ igxqI dy mfpy vI huMdy hn aqy ajyhy kysF nfl nijwTx vsqy ZukvyN pRbMD cfhIdy hn ijhnF ivwc Auprokq adfiraF df ZukvF rol bxdf hY. pr bwicaF dI surwiKaf ivwc jo rol mfpy, pirvfr, ivsqrq pirvfr aqy smfj adf kr skdf hY, Auh ieh sbMDq adfry nhIN kr skdy.

          bwcy, mfipaF dI AudoN qwk jfiedfd hn jd qwk Auh AuzfrU nhIN ho jFdy. asIN jfiedfd sLbd ies krky vriqaf hY ikAuNik 10 -20 hjLfr dI kfr jF 2-4 lwK df Gr jfiedfd aKvfAuNdf hY aqy bwcy iehnF vsqUaF nfloN vwD kImqI huMdy hn qy iPr bwicaF nfl mfipaF df irsLqf  vI jfiedfd nfloN vI gUVHf huMdf hY. mfipaF dy hwkF nMU sImq kr ky nf qF koeI srkfr aqy nf hI koeI srkfrI adfrf bwicaF aqy kcyrI Aumr dy nOjvfnF ivc ihMsf dI vD rhI rucI nMU nwQ pf skdf hY. ies df hwl mfipaF dy hwkF nMU lwg cwuky aqy lwg rhy Kory nMU rok ky kuJ sMBv ho skdf hY. jMglI afjLfdI vflf mhOl smfj vfsqy Kqrnfk hY aqy sbMDq srkfrI adfiraF nMU mfipaF vwl siqkfr vflf ruK apxfAuxf cfhIdf hY qF ik Auh ivsLvfs nfl bwicaF nMU zispln ivwc rwKx vfsqy afpxI bxdI ijLMmyvfrI pUrI krn df sfhs kr skx!      

-blrfj idEl,

KLbrnfmf #477, akqUbr 31-2008

 


cMdrXfn 1 Bfrq dI vwzI pulFG

          cMdrXfn 1 nMU sPLlqf pUrvk dfg ky Bfrq ny pulfV Koj aqy qknIk dy Kyqr ivwc iek vwzI pulFG puwtI hY. mfhrF df ivcfr hY ik pulfV Koj `qy Kricaf iek vI pYsf ajfeIN nhIN jFdf ikAuNik ies nfl  hfsl aqy ivksq kIqI geI qknIk keI hor KyqrF ivwc kMm afAuNdI hY. Bfrq vloN cMdrXfn 1 dfgy jfx qwk jo qknIk ivksq jF hfsl kIqI geI hY Aus df hor KyqrF ivwc shI mfinaF ivwc lfB qF BfvyN ajy nyV BivK ivwc jf ky hI hovygf pr ies sPlqf df mnoivigafnk lfB pI aYs aYl vI rfkt dy dfgy jfx qoN 18-19 imMt bfad hI hoxf sLurU ho igaf sI jd kMtrol rUm ivwc bYTy ivigafnIaF ny ies dy DrqI dI igRPLq ivwcoN bfhr inkl jfx `qy iek dUjy nMU mubfrkF dyxIaF sLurU kr idwqI sn aqy lfeIv brfzkfst kr rhy BfrqI tIvI cYnlF ny ieh KLbr dunIaF Br ivwc nsLr kr idwqI sI.

          cMdrXfn 1 nMU dfgy jfx dI qrIk pihlF aYlfn ky aqy iPr lfeIv kvryjL dI afigaf dy ky Bfrq ny afpxy sfieMsdfnF ivwc Brosf pRgt kr idwqf sI aqy dfgy jfx dI sPLlqf ny ies Brosy nMU hor pwkf kr idwqf hY. spys-eyjL dI sLurUafq akqUbr 4-1957 nMU Es smyN hoeI sI jd sovIaq rUs ny spUqink nfm df pihlf sYtflfeIt sPlqf nfl dfigaf sI ijs ny DrqI df gyVf idwqf sI. ies dy nfl hI amrIkf aqy rUs ivckfr spys rys sLurU ho geI sI jo dovF vwzIaF qfkqF ivwckfr cldy sLIq XuwD df pwkf ihwsf bx geI sI.

          cMdrXfn dfg ky Bfrq ajyhf CyvF dysL bx igaf hY ijs ny DrqI qoN bfhrly pulfV dI Koj vwl kdm puwitaf hY. afs kIqI jFdI hY ik nMbvr 8 nMU cMdrXfn 1 cMd dy gRihpMD `qy pY jfvygf aqy ies ivwc Byjy gey 11 ivigafnk XMqr afpxf afpxf kMm inXmq ZMg nfl krngy. rUs, amrIkf, XUrpIan pulfV Koj sMsQf, jpfn aqy cIn pihlF hI ies pfsy vwzIaF mwlF mfr cwuky hn. bIqy kuJ sflF ivwc cIn ny cMd `qy sYtflfeIt Byjx qoN ielfvf DrqI dy gRihpMD `qy pihlF afpxf mYnz-sYtflfeIt pf ky aqy iPr spys-vfk dI sPLlqf hfsl kr ky mfrkf mfiraf hY.

          Bfrq dI ieh pRfpqI vI Gwt nhIN hY ikAuNik Bfrq ny ijs pI aYs aYl vI rfkt dI vrqoN cMdrXfn nMU dfgx vfsqy kIqI hY Auh Bfrq ny Kud ivksq kIqf hY jd ik cIn vloN ajy qwk rUs dy bxfey aqy cIn vloN mfzIPfeI kIqy gey rfkt dI vrqoN kIqI jf rhI hY. Bfrq ny aglI pIVHI df rfkt ijs nMU jI aYs aYl vI afiKaf jFdf hY, vI ivksq kr ilaf hY ijs nfl hor Bfry sYtfleIt dfgy jf skxgy. Bfrq df cMdrXfn 1, cMd df gyVy Aus dy DrUvF dy Aupr dI lgfeygf ijs nfl cMd dy Aus Kyqr dI jfxkfrI hsl kIqI jf skygI ijs bfry ajy dunIaF bhuqf kuJ nhIN jfxdI ikAuNik awj qwk bhuqy imsLn cMd dy ivckfrly ihwsy dI Koj aqy igxqI-imxqI hI krdy rhy hn.

          Bfrq dI iek ieh vI vwzI pRfpqI hY ik cMdrXfn 1 `qy kul Krcf isrPL 80 imlIan amrIkn zflr df hI afieaf hY aqy ies iksm dy imsLn `qy hor dysLF df Krcf ies qoN keI guxF vwD huMdf hY. XUrp aqy amrIkf dy afgUaF aqy ivigafnIaF ny Bfrq nMU  sPLlqf dI mubfrkbfd idwqI hY. amrIkf dy Bfrq ivwc sPIr zyivz mulPorz ny    ies nMU Bfrq dy ieiqhfs ivwc mfx vflf pl krfr idwqf hY.

          dunIaF cMd `qy pwkf Koj kyNdr bxfAux `qy ivcfr kr rhI hY ijs ivwc amrIkf sLfied mohrI rol adf krygf. aMqrrfsLtrI pulfV kyNdr pihlF hI keI sflF qoN DrqI dI cwkr lgf irhf hY aqy vwK vwK KyqrF ivwc Koj kr irhf hY ijs ivwc kYnyzf smyq dunIaF dy sfry ivksq dysL rlL ky kMm kr rhy hn. cMdrXfn dfg ky Bfrq ny cMd aqy ies qoN awgy hox vflI pulfVI Koj ivwc afpxf pwkf sQfn bxf ilaf hY ijs `qy Bfrq pRymIaF nMU mfx hoxf cfhIdf hY.

          DrqI `qy kudrqI soimaF dI vD rhI Gft kfrn vI cMd nMU bhuq mhwvpUrn smiJaf jf irhf hY. Kfs kr aYnrjI dy Kyqr ivwc cMd `qy mjUd somy aihm rol adf kr skdy hn. hIlIam -3 nfm df  afeIsotop cMd `qy bhuq mfqrf ivwc hox dI afs kIqI jf rhI hY jo ik bdlvyN aYnrjI sroq leI bhuq Auqm smiJaf jf irhf hY. DrqI `qy ies dI kul imkdfr isrPL 30 iklo hI dwsI jf rhI hY jd ik cMd `qy ieh tMnF dy ihsfb hox dI afs hY. isrPL 25 tMn hIlIam -3 jo ik iek sLtl loz ivwc ilaFdf jf skdf hY, Bfrq vrgy dysL vfsqy keI sflF vfsqy ibjlI pYdf krn dIaF loVF pUrIaF kr skdf hY. cMdrXfn `qy iPwt XMqr hIlIam -3 dI vI Koj krngy aqy Bfrq, amrIkf smyq hor dysLF nfl ies Koj ivwc pUrf sihXog vI kr irhf hY.

-blrfj idEl

 


bdl irhf rfjsI lYNzskyp

4 sflF `c 3 GwtigxqI srkfrF!

          14 akqUbr nMU hoeIaF kYnyzf dIaF sMsdI coxF ivwc iek vfr iPr Gwt igxqI srkfr hoNd ivwc afeI hY BfvyN ieh GwtigxqI srkfr ies qoN pihlF afeIaF do GwtigxqI srkfrF qoN sItF dy pwKoN kuJ mjLbUq hY. sfl 2003 dy aMq ivwc ilbrl pfrtI dI kmFz sMBflx ipwCoN pRDfn mMqrI dI kursI sMBflx vfly sRI pfl mfritn ny 2004 ivwc coxF krvfeIaF sn. iehnF coxF qoN pihlF dsMbr 2003 ivwc knyzIan mIzIey nfl gwlbfq kridaF sRI pfl mfritn ny 10 ku sfl rfj isMGfsn `qy ibrfjmfn rihx dI iewCf pRgt kIqI sI. AuhnF df ivcfr sI ik iksy afgU nMU afpxf pRogrfm lfgU krn vfsqy eynf ku smF cfhIdf hY.

          10 sfl kursI grmfAux dI afs dy ipwCy sfl 1993, 1997 aqy 2000 dIaF coxF ivwc ilbrlF nMU imly BfrI bhumwq df Jlkfrf sI aqy sRI mfritn nMU afs sI ik 2004 ivwc aqy ies qoN awgy vI ilbrlF dI kYnyzf dIaF coxF ivwc JMzI rhygI. ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF nMU jldI kursI qoN lFBy krn vfsqy ilbrl pfrtI dy ZFcy `qy mukMml kbjLf jmfAux ivwc kfmXfb hox vfly sRI mfritn kYnyzf dy bdl rhy rfjsI lYNzskyp dI toh lgfAux ivwc burf qrF asPlL rhy sn.

          90ivaF dy sLurU ivwc kYnzf df rfjsI lYNzskyp bdlxf sLurU hoieaf sI aqy ies df pRBfv 1993 dIaF coxF `qy ipaf sI. iek pfsy ikbYWk ivwc subfeI vwKvfdI pfrtI ikbYWkvf df PYzrl rUp blfk ikbYWkvf (bI[ ikAU) hoNd ivwc af igaf sI aqy dUjy pfsy knyzIan isafsq dI swjI iDr vjoN jfxI jFdI pRogrYisv kMsrvtv pfrtI lgfqfr do bhuqmwq srkfrF bxfAux ipCoN pwCmI kYnyzf ivwc prYsitn mYinMg dI agvfeI hyT rIPfrm pfrtI dy isr cwukx nfl bhuq kmjLor ho geI sI.

          pftI hoeI swjI iDr, ilbrl pfrtI vfsqy vrdfn sfbq hoeI sI aqy ilbrl 1993 ipCoN 1997 aqy 2000 ivwc vI bhumwq srkfrF bxfAux ivwc kfmXfb rhy sn. pftI hoeI swjI iDr kfrn ilbrl iek vfr 38% votF hfsl kr ky vI bhuwmq srkfr bxf gey sn. rIPfrm - kMsrvtv pfVy kfrn ikbYWk ivwc blfk ikbYWkvf dI kfiemI vI ilbrlF dy bhuwmq df rsqf rokx ivwc asPLl rhI sI. sfl 2003 ivwc jd sRI pfl mfritn ilbrl afgU bxy sn qF knyzIan rfjsI lYNzskyp iek vfr iPr bdl igaf sI aqy ies df kfrn knyzIan rIPfrm pfrtI qoN knyzIan alfieMs bxI pfrtI sRI stIvn hfrpr aqy sRI pItr mkya dI sUJbUJ kfrn kMsrvtv pfrtI afPL kYnyzf (sI[ pI[ sI[) dy nfm hyT iekwTIaF ho geIaF sn.

          sfl 2004 dIaF coxF ivwc spFsrisLp skYNzl dI GurGur vI BfvyN ilbrlF nMU mihMgfI peI sI pr XUnfeItz kMsrvtv iDr dy hoNd ivwc afAux nfl kYnyzf df rfjsI Kyz mYdfn vI bdl igaf sI. afpxy afp nMU kursI dy hwkdfr smJx vfly ilbrlF ny hfrpr nMU hAUaf bxf ky pysL kIqf sI pr iPr vI ilbrlF dy pwly 135 sItF hI peIaF sn aqy Auh bhumwq qoN 20 sItF Gwt ijwq sky sn. kMsrvtv 1993 qoN ipwCoN pihlI vfr 99 sItF ijwqx ivwc kfmXfb rhy sn, aYn zI pI 19 aqy vwKvfdI blfk dy pwly 54 sItF peIaF sn jd ik bI[ sI[ ivcoN iek sIt cwk kYzmYn ny ajLfd KV ky ijwqI sI aqy ipwCoN byBrosgI mqy ivwc pfl mfritn dy hwk ivwc Bugq ky kYzmYn ny mfritn srkfr iek vfr izgdI izgdI bcf leI sI.

          afKr pfl mfritn srkfr 18 ku mhIny bfad byBrosgI mqy dy pfs ho jfx nfl izwg peI sI aqy 2006 dy sLurU ivwc hoeIaF coxF ivwc 124 sItF ijwq ky Gwt igxqI kMsrvtv srkfr hoNd ivwc afeI sI. iehnF coxF ivwc ilbrl isrPL 103 sItF hI ijwq sky sn. blfkm ikbYWkvf 2006 ivwc 51 aqy aYn zI pI 29 sItF ijwqI sI. stIvn hfrpr ny afpxI Gwt igxqI srkfr bhuq inpuMnqf nfl ZfeI sfl qwk clfeI jo ik afpxy afp ivwc iek irkfrz hY aqy kYnyzf dy ieiqhfs ivwc dUjI swB qoN vwD smF cwlI Gwt igxqI srkfr hY. ies dy mukfbly pfl mfritn 135 sItF nfl 18 ku mhIny hI Gwt igxqI srkfr clf sky sn.

          14 akqUbr dy cox nqIijaF vwl iDafn mfrIey qF kYnyzf dy bdly hoey isafsI lYNzskyp df aihsfs huMdf hY. kMsrvtv pfrtI dIaF 143 sItF dy mukfbly ilbrlF nMU 76, aYnzIpI nMU 37 aqy blfk nMU 50 sItF hfsl hoeIaF hn jd ik do ajLfd AumIdvfr vI kfmXfb hoey hn. iek ajLfd ikbYWk ivwc aqy iek novf skosLIaf ivwc kfmXfb hoieaf hY.

          vwK vwK pfrtIaF nMU imlIaF votF nMU 2004 aqy 2006 dIaF coxF dy nqIijaF dy brfbr rwK ky vyKIey qF ilbrl pfrtI nMU lwgf Korf spsLt ivKfeI idMdf hY. ijwQy ilbrl pfrtI dIaF sItF 2004 ivwc 135, 2006 ivwc 103 aqy hux 2008 ivwc Gt ky 76 rih geIaF hn AuWQy votF df ihwsf 2004 dIaF coxF ivwc 36[7%, 2006 dIaF coxF ivwc 30[22% aqy hux Gt ky 26[24% rih igaf hY. ieMJ bIqy cfr sflF ivwc ilbrl pfrtI df smrQn qkrIbn sfZy ds PIsdI Gt igaf hY. dUjy pfsy kMsrvtv pfrtI 2004 ivwc 99 sItF aqy 29[6% smrQn qoN 2006 ivwc 124 sItF aqy 36[25% smrQn qwk puwjI aqy hux iehnF coxF ivwc 143 sItF aqy 37[63% smrQn qwk puwj geI hY. ieMJ 4 sflF ivwc kMsrvtv pfrtI 8% awgy vDI hY.

          ilbrl pfrtI vloN ijwqIaF sItF aqy pRfpq kIqy smrQn dy mfmly nMU jy pfsy rwK deIey qF ilbrl pfrtI nMU do hor sKLq cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. ieh do ivcoN pihlI cxOqI hY mfieaf dI Gft dI ijs kfrn ilbrl pfrtI nMU dfn dyx vfly alop ho rhy hn aqy pfrtI krjLfeI ho cuwkI hY. ilbrl pfrtI dI dUjI cxOqI hY grIn pfrtI ijs ny ilbrl pfrtI df aDfr Kohxf sLurU kr idwqf hY. sfl 2006 ivwc 4[5% dy krIb smrQn pRfpq krn vflI grIn pfrtI ies vfr 6[8% qwk awpV geI hY.

          isafsI ndfngI df ivKfvf kridaF ilbrl afgU styPLn izEn ny grIn pfrtI nMU CotI BYx vFg glLy lgf ilaf sI aqy ies dI afgU alYjLfibQ mya dy iKlfPL AumIdvfr vI nhIN sI KVf kIqf.  ilbrl pfrtI vrgf rfjsI pRogrfm Kfs kr vfqfvrx sbMDI pRogrfm dyx vflI pfrtI nMU shfrf dy ky ilbrl afgU ny afpxI pfrtI df hI nuksfn kIqf hY ijs dI ilbrl pfrtI dy mfhr hux cIrPfV kr rhy hoxgy.

          iehnF coxF dy nqIijaF ny ilbrl pfrtI vloN suJey gey kfrbn tYks qoN kYnyzf dy lokF nMU bcf ilaf hY ijs nfl susq ho rhI afriQkqf `qy hor burf asr pYxf sI. ilbrl pfrtI aqy ies dy afgU nMU kfrbn tYks vI bhuq mihMgf ilpaf hY ijs nMU BivK ivwc nvF afgU iqafgx bfry ivcfr kr skdf hY.

          ikbYwk ivwc qfkqvr blfk ikbYwkvf pfrtI dy huMidaF sMsd ivwc iksy vI pfrtI df bhuqmwq bxnf hux bhuq musLkl ho jfvygf. ipClI iqMn coxF ivwc blfk 50 dy gyV ivwc sItF ijwqdf irhf hY ijs nfl sMsd dIaF kul 308 sItF ivcoN bfkI 258 sItF hI bcdIaF hn ijhnF ivcoN bhumwq dI srkfr bxfAux vfsqy kMsrvtv jF ilbrl pfrtI nMU 155 sItF ijwqxIaF pYxgIaF. mjUdf hflq ivwc ikbYwk ivc blfk nMU Korf lgfAux qoN ibnF iksy vI pfrtI vfsqy 155 sItF `qy pRfpq krnI afsfn nhIN hovygI.

          ieMJ jfpdf hY ik kYnyzf GwtigxqI srkfrF dy dOr ivwc dfKl ho cuwkf hY aqy ies ivcoN kulIsLn srkfrF df aml vI sLurU ho skdf hY. mjUdf srkfr vI 2 jF zfeI sfl qoN vwD cwlx dI hflq ivwc nhIN hY. AuproQlI 4 sflF ivwc 3 vfr coxF hox kfrn lokF dI coxf ivwc idlcspI pihlF hI Gt geI hY aqy ies vfr 60% Gwt lokF ny votF pfeIaF hn. cMgf hovy jy rfjsI pfrtIaF isafsI zrfmybfjLI Gwt krn aqy srkfr nMU Gwto Gwt 2 ZfeI sfl kMm krn df mOkf dyx.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr vloN ivrodI iDr nfl rll ky cwlx df rvfieqI ibafn idwqf igaf hY aqy ilbrl afgU ny vI dunIaF Br ivwc inGr rhI afriQk hflq kfrn kYnyzf `qy pYx vfly bury pRBfv nMU nijwTx vfsqy srkfr nfl sihXog krn df ibafn idwqf hY. iehnF ibafnF nMU amlI rUp dyx nfl hI afriQk sMkt ivcoN jldI inkilaf jf skygf. agly do jF ZfeI sfl ilbrl pfrtI vfsqy ijwQy nvF afgU cunx aqy pfrtI nMU muV pYrF `qy KVf krn mhwqvpUrn hn AuWQy pRDfn mMqrI hfrpr vfsqy kIqy vfady pUry kr ky dysL ivwc kMsrvtv pfrtI dI sfK hor mjLbUq krn df vkq hY. kOx ies cxOqI `qy pUrf AuWqrdf hY ies `qy dovF pfrtIaF df BivK inrBr krdf hY.

-blrfj idEl

 


EntyrIE vfsIaF nMU pRfprtI tYksF dy dUhrf zMg qoN bcfieaf jfvy!

          EntyrIE dy AuhnF vfsIaF tYks asYsmYNt dy noits DVfDV af rhy hn jo iksy nf iksy iksm dI pRfptrI dy mflk hn. iehnF noitsF ivwc EntyrIE srkfr df nvF PfrmUlf dwisaf igaf hY ijs aDIn pRfprtIaF dI nvIN kImq inrDfrq kIqI jfvygI ijs dy aDfrq `qy agly 4 sfl pRfprtI tYks lgfey jfxgy. ies ivwc ikhf igaf hY ik 2005 qoN 2008 qwk pRfprtI dIaF vDIaF kImqF dy aDfr `qy agly cfr sfl sihjy sihjy tYks vDfey jfxgy. ijs ikdy pRfprtI jF Gr vgYrf dI kImq pihlF 400 lwK dwsI geI sI hux Aus dI kImq ies PfrmUly dy hyT 80 hjLfr zflr qoN iek lwK zflr qwk hor vwD dwsI jf rhI hY aqy hux tYks ies vDI hoeI kImq `qy lgfieaf jfvygf. kImq ivwc vfDy nMU cfr BfgF ivwc vMz ky agly cfr sfl lgfqfr pRfprtI tYks vDdf rhygf.

          ies noits ivwc lwCydfr BfsLf ieMJ vrqI geI hY ijs qrF srkfr ies tYks vfDy nMU agly cfr sflF ivwc sihjy sihjy vMz ky sLihrIaF `qy koeI rihmq kr rhI hovy. jy ies sfl dy pihly 9 mhINinaF aqy bIqy sfl dy aMq vwl iDafn mfiraf jfvy qF sUby dIaF sfrIaF dIaF sfrIaF imAuNspl srkfrF (sLihrI srkfrF) pRfprtI tYksF ivwc 3 qoN 6 % qwk df vfDf kr cuwkIaF hn. ijs df iswDf mqlb hY ik tYks vfDf pihlF pihly tYKs `qy % jF PIsdI dy aDfr `qy ho cukf hY aqy hux pRfprtI dI kImq ivwc vfDf kr ky kIqf jfvygf. dUjy arQF ivwc EntyrIE vfsIaF nMU pRfprtI tYksF df dUhrf zMg vwjygf.

           isrPL tYksF ivwc hI vffDf nhIN ho irhf sgoN ies dy nfl hI  syvfvF ivwc vI ktOqI ho rhI hY. gfrbyjL `qy bYgF dI pofbMDI lgfeI jf rhI aqy sLihrIaF nMU gfrbyjL vwK vwK kr ky rIsfeIkilMg ivwc mdd krn vfsqy afiKaf jf irhf hY. kUVy nMU GtfAuxf aqy ies nMU rIsfeIkl krnf cMgI gwl hY pr ijs kMm ivwc sLihrI shfeI ho rhy hn aqy sLihrI srkfrF `qy boJ Gt irhf hY Es df krYizt sLihrIaF nMU imlx dI QF sLihrIaF `qy dUhry tYks Tosy jf rhy hn. ajyhI hflq ivwc puwCxf bxdf hY ik tYksF ivwc dUhrf vfDf ikAuN kIqf jf irhf aqy sLihrIaF dI lhU psIny dI kmfeI iks KUh Kfqy pfeI jf rhI hY?

          kI ies gwl df koeI qrk bxdf hY ik syvfvF qf GtfeIaF jfx pr tYks do do PfrmUly lfgU kr ky vDfey jfx. pr rfxI kox afKy awgf Zwk dI khfvq vFg iehnF rfjsI afgUaF nMU puwCx vlf koeI nhIN hY. mIzIey nUM aYzF imldIaF rihx aqy sMpfdkF qy brfzkfstrF nMU rfjsI afgUaF qoN iejLwq mfx imldf rhy Auh ieh swB kuJ lokF qoN CupfAux vffsqy hr hrbf vrqx ivwc rfjsI afgUaF df sfQ dyx vfsqy iqafr rihMdy hn.

          sLihrIaF dy GrF dIaF kImqF vDx nfl kI AuhnF nMU vwD syvfvF dI vI loV pYNdI hY? kI Auh srkfr qoN kuJ hor mMgx lwg pYNdy hn ijs kfrn tYks vDfieaf jf jFdf hY? ikAuN nhIN  tYks vfDy vfsqy iek PfrmUlf vriqaf jFdf? jF qF pRfprtI tYksF ivwc vfDf iksy sYWt PfrmUly dy aDfr `qy % duafrf kIqf jfvy aqy jF iPr pRfprtI tYks ivwc vfDy dI dr muqfibk kIqf jfvy. ajyhf krn mOky vI sLihrI srkfrF dy Krcy vD jfx dy Tos kfrn dwsy jfxy cfhIdy hn. dUhrI luwt iksy qrF vI jfiejL nhIN hY.

          hY koeI isfafsI afgU jF isafsI pfrtI jo EntyrIE sUby dy vfsIaF nMU pRfprtI tYksF dy dUhrf zMg qoN bcfAux vfsqy XqnsLIl hovy? sLihrIaF nMU afpxy tYks asYsmYNt noits pVHn aqy isafsI afgUaF dy kMn iKwcx dI dI bynqI hY.

-blrfj idEl

 


eIsfeIaF `qy hmly inMdxXog, Bfrq nMU ivsLv BfeIcfry `c sLrmsfr hox qoN bcfieaf jfvy!

          bIqy zyZ ku mhIny qoN Bfrq dy AuVIsf aqy krnftkf sUby ivwc eIsfeI BfeIcfry `qy drjnF hmly hoey hn ijhnF ivwc sYNkVy Gr sfVy gey hn aqy drjnF mOqF hoeIaF hn. igrijaF `qy hmly hoey aqy igrjy vI sfVy gey hn. iehnF hmilaF vfsqy ihMdU kwtVpMQIaF vwl AuNgl AuTdI hY jo Drm qbdIlI nMU Kqrf smJdy hn aqy eIsfeI imsLnrIaF nMU grIb BfrqIaF nMU lflc vgYrf dy ky Drm qbdIlI leI rfjLI krn leI dosLI dwsdy hn.

          eIsfeI imsLnrI Drm qbdIlI vfsqy awzI cotI df jLor lgfAuNdy hn ies ivwc koeI sLwk vflI gwl nhIN hY pr AuhnF dIaF koisLsLF df vwzf ihwsf smfj syvf hY jo Auh grIbF nMU zfktrI shUlqF, rotI aqy ividaf dy ky krdy hn. Bfrq nMU ividaf dyx ivwc eIsfeI imsLnrIaF df vwzf hwQ hY aqy amIr qy mwD vrg dy BfrqI afpxy bwicaF nMU eIsfeI adfiraF ivwc ividaf dyx nMU qrjIh idMdy hn ikAuNik iehnF adfiraF ivwc ividawk pwDr aflfH drjy df hY.

          Bfrq dy kbfielI KyqrF aqy pUrbI rfjF ivwc eIsfeI imsLnrIaF vloN Drm pRIvrqn vfsqy ajyhy hwQ kMzy vrqx dy ieljLfm lgfey gey hn jo  grIbF nMU KrIdx vfly dwsy jf rhy hn. iehnF ieljLfmF ivwc pUrf swc hoxf vI mMn ilaf jfvy qF eIsfeI BfeIcfry `qy ihMsk hmly aqy sfV PUk nMU iksy qrF vI jfiejL nhIN Tihrfieaf jf skdf. jy iekf duwkf hmly hoey huMdy qF ies nMU kuJ lokF ivwc suxy suxfey dosLF kfrn qwtPwt pYdf hoieaf guwsf ikhf jf skdf sI pr jo kuJ keI hPLIqaF qoN ho irhf hY ieh swB kuJ XojnfbwD ZMg nfl ho irhf jfpdf hY aqy ies kfrn hor vI inMdxXog hY.

          ivdysL dOry `qy afey zfktr mnmohx isMG ny iehnF hmilaF nMU aYkts afPL nYsLnl sLym (kOmI qOr `qy Bfrq nMU sLrmsfr krn vfly)  dwisaf hY pr ies df dMgfkgfrIaF `qy koeI asr nhIN hoieaf aqy ihMsf jfrI hY. AuVIsf aqy krnftkf dIaF srkfrF ny vI ies iksm dI inMdf krn vfly ibafn idwqy hn pr ies qoN vwD hor koeI Tos kdm nhIN cuwikaf. kyNdr srkfr ny vI ies eIsfeI ivroDI ihMsf nMU rokx vfsqy koeI kfrgr kdm nhIN AuTfieaf ijs kfrn ihMsk toilaF dy hOsly bulMd hoey hn. dysL nMU bIqy ivwc hoeI iPrkU ihMsf qoN sbk iswKxf cfhIdf hY aqy BivK ivwc iPrkU nPLrq nMU rokx vfsqy Tos kdm AuTfAuxy cfhIdy hn. 1984 ivwc iswKF `qy hmly, gujrfq ivwc muslmfnF `qy hmly, ksLmIr ivwc ihMdUaF `qy hmly, pMjfb ivwc bMdUkDfrIaF vloN BeIaF, ihMdUaF aqy ivroDI ivcfrDfrf dy isKF dy kql dysL vfsqy sbk sfbq hoxy cfhIdy sn pr ajyhf hoieaf nhIN jfpdf.

          Bfrq ivwc kOmI coxF jldI hI hox vflIaF hn rfjsI pfrtIaF dIaF njLrF votF AuWqy lwgIaF hoeIaF hn. Bfjpf aqy kFgrs dovF pfrtIaF nMU vot isafsq qoN prhyjL krnf cfhIdf hY ikAuNik ies nfl dysL dI amn sLFqI aqy hoNd nMU Kqrf hY. sMG pirvfr nMU kfbU rwKxf Bfjpf dI ijLmyvfrI bxdI hY pr jy dysL dy kfiedy kfnUMnF df iKlvfV huMdf hY qF sbMDq sUbf srkfrF aqy kyNdr nMU hrkq ivwc afAuxf cfhIdf hY. kwtVpMQI ihMdU sMgTn eIsfeI imsLnrIaF vFg smfj syvf df kMm kr ky grIb lokF dy mn jLUrr ijwq skdy hn. eIsfeIaF `qy ihMsk hmly Drm pRIvrqn rokx df koeI hwl nhIN hn. ieh vI Xfd rwKxf cfhIdf hY ik afpxI mrjLI nfl Drm pRIvrqn krnf hr sLihrI df hwk hY.

-blrfj idEl

 


dihsLqvfd df tfkrf krn qoN ibnF hor koeI cfrf hI nhIN hY

          Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG aqy pfiksqfn dy huxy bxy rfsLtrpqI afisPL alI jLrdfrI ivckfr inAUXfrk ivwc pihlI mulfkfq bhuq KusLgvfr mhOl ivwc hoeI hY. jnfb jLrdfrI ny zfktr isMG dI BrpUr qfrIPL kridaF AuhnF nMU afDuink Bfrq dy inrmfqf dwisaf hY aqy nfl jd zfktr isMG AuhnF nfl hwQ imlfAux awgy vDy qF AuhnF zfktr isMG nMU jwPLI pf ky AuhnF df svfgq kIqf. dovF afgUaaF ny bhuq sfrI gwlbfq pMjfbI ivwc bhuq Kuwl ky kIqI dwsI jFdI hY. inrsMdyh ieh iek bhuq cMgI sLurUafq hY aqy ies qoN bhuq hOsly aqy bcbwDqf nfl awgy vDx dI loV hY.

          dovF afgUaF ny ksLmIr df muwdf vI ivcfiraf aqy kfrigl, sfeIicMn, srkrIk smyq hor srwhdI muwdy vI ivcfry gey dwsy gey hn. iehnF sfry muwidaF qoN jo do mhwqvpUrn muwdy ivcr aDIn afey Auh duvwly vpfr aqy dihsLqvfd dy tfkry dy muwdy. ieh muwdy ies leI mhwqvpUrtn hn ikAuNik iehnF df qfluk dovF dysLF dy lokF dy BivK aqy amncYn nfl hY. srhwdI mfmly qF dunIaF dy bhuq sfry dysLF ivckfr ltky hn pr ies iksm dI ksLIdgI hor dysLF dy ivckfr nhIN hY ijs iksm dI Bfrq aqy pfiksqfn ivwckfr 1948 qoN bxI hoeI hY. arb -iejLrfeIlI ksLIdgI vI qkrIbn eynI purfxI hI hY pr Es dy kfrn kuJ vwKry hn. arb iejLrfeIl msly df hwl vI gwlbfq hI hY aqy ies phuMc nfl kuJ agFh viDaf vI igaf hY pr ijs Kqry kfrn ieh mfmlf ajy hwl nhIN ho sikaf Auh hY kwtVvfd aqy dihsLqvfd. Bfrq -  pfik dosqfnf sbMDqF ivckfr vI dihsLqvfd aqy kwtVvfd hI dIvfr bixaF hoieaf hY.

          pfiksqfn ies smyN dihsLqvfd aqy Dfrimk kwtVvfd df suafd vyK irhf hY aqy ieh bhuq mihMgf sfbq ho irhf hY. mYrIat hotl `qy hoieaf afqmGfqI hmlf pfiksqfn nMU lwgf dUjf vwzf Jtkf hY. dihsLqgrd hmly BFvyN afey idn huMdy rihMdy hn pr pfiksqfn nMU pihlf vwzf Jtkf bynjLIr Buwto `qy hoey afqmGfqI hmly qoN lwgf sI ijs dy iswty vjoN pihlF pIpljL pfrtI dI srkfr sQfipq hoeI aqy iPr POjI jrnYl nMU ibnF iksy AuQlpuQl dy cldf krky afisPL alI jLrdfrI dI sdfrq df rsqf sfPL hoieaf.

          ies qoN  awgy kI hovygf ieh pfiksqfnI afgUaF dI suihrdqf `qy inrBr krygf. jnfb jLrdfrI ny pfik sMsd ivwc afpxy pihly sdfrqI sMboDn ivwc dihdLqvfd iKlfPL lVn aqy sMivDfnk sMsdI pRnflI pRBUswqf kfiem krn dI gwl afKI sI. AuhnF nfl hI ieh vI afiKaf sI ik ies df mqlb rfsLtrpqI dIaF qfkqF GtfAuxf hY aqy Auh rfsLtrpqI vjoN afpxIaF qfkqF sImq krn dy hwk ivwc hn qFik sMsdI pRnflI dI suprImqf kfiem kIqI jf sky jo ik iksy vI sMsdI pRnflI vfly dysL ivwc jLrUrI hY. jnrl musLrwPL hyT pfiksqfn sMsdI dysL huMdf  hoieaf vI pRDfngI pRbMD hyT idn kwtI kr irhf sI aqy Auh vI KfkI vrdI vfly pRDfngI pRbMD hyT ijs ny KfkI vrdI bhuq musLkl nfl pfsy rwKI sI.

          pfiksqfn vfsqy sMsdI jmhUrI pRbMD hyT awgy vDxf afsfn nhIN hovygf pr ipCFh muVnf ies qoN vI vwD Kqrnfk hovygf. amrIkf hmysLf pfiksqfn nMU zflrF dIaF pMzF nhIN dyvygf aqy jy idMdf vI rhy qF vI ies nfl siQrqf nhIN  afvygI. siQrqf vfsqy pfiksqfn nMU afpxy pYrF `qy KVnf pvygf aqy afpxy pYrF `qy KVn vfsqy sMivDfnk pRBUswqf pwkI krnI pvygI ijs vfsqy POjI rfj plitaF df rsqf bMd bMd krnf pvygf aqy kwtVvfd qy dihsLqvfd nMU hrfAuxf pvygf.

          kdy rwJ ky kurwpt rhy aqy imstr 10% vjoN jfxy jFdy rhy afisPL alI jLrdfrI vfsqy afpxy dysL aqy lokF leI kuJ kr gujLrn df mOkf hY aqy dihsLqvfd qy kwtVvfd df tfkrf krn qoN ibnF hor koeI cfrf nhIN hY. pfiksqfn dy avfm nMU siQrqf, surwiKaf, sLFqI aqy ivsLv ivwc siqkfr dI loV hY. Bfrq nfl dosqI ies musLkl Bry kMm ivwc shfeI ho skdI hY.

-blrfj idEl

 


cMgI kfrgujLfrI `qy aDfirq hY stIvn hfrpr dI lokpRIXqf

          kYnyzf dIaF mwDkflI coxF df dMgl BiKaf hoieaf hY aqy qkrIbn hr rojL hI vwK vwK iksm dy srvyKx bfhr af rhy hn. bhuqy srvyKx swqfDfrI kMsrvtv pfrtI nMU 8% qoN 10% dy Prk nfl  muwK ivroDI ilbrlF nfloN agy dwsdy hn. BfvyN 14 akqUbr dy votF vfly idn qwk ajy 25 idn bfkI hn jo ik pfsf pltx vfsqy kfPLI hn pr iPr vI isafsI pMzq ies gwl `qy sihmq hn ik kMsrvtv pfrtI swB qoN vwzI pfrtI vjoN AuBrygI aqy srkfr Gwt igxqI bxfey jF bhumwq dI bxfey, aglI srkfr kMsrvtv pfrtI dI hI bxygI. koeI bhuq vwzI axikafsI Gtnf hI hflfq bdl skdI hY.

          ilbrl pfrtI kYnyzf dI kudrqI rfj krn vflI pfrtI vjoN jfxI jFdI hY aqy aksr kMsrvtv pfrtI nfloN duwgxf smF qfkq ivwc rihMdI rhI hY. nyV ipCokV `qy Jfq mfrIey qF 1984 dIaF coxF ivwc qfkq ivwc afeI kMsrvtv srkfr ny 8 ku sfl rfj kIqf sI jd ik 1993 dIaF coxF ivwc qfkq ivwc afeI ilbrl pfrtI df rfj 2006 qwk cwilaf sI. ies dOrfn ilbrl pfrtI ny iqMn bhumwq aqy cOQI alp-mwq srkfr bxfeI sI jo zyZ ku sfl cwlI sI.

          kYnyzf ivwc ilbrl pfrtI df bolbfl, nvyN iemIgrMt afAux nfl hor vI vD igaf hY aqy ies kfrn hI kYnyzf dy vwzy sLihrF dIaF qkrIbn sfrIaF dIaF sfrIaF sItF 2006 dIaF coxF ivwc ilbrl pfrtI dy hwQ lwgIaF sn ikAuNik bhuqy nvyN iemIgrMt kYnyzf dy vwzy sLihrF ivwc vwsy hoey hn. ilbrl pfrtI ny iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc afpxf aYsf jflL ivCfieaf hoieaf hY ik ies nMU qoVnf bhuq musLkl hY. iehI kfrn hY ik aYn zI pI vI ajy qwk ilbrlF dIaF bwJvIaF iemIgrMt votF nMU sMnH nhIN lgf skI, kMsrvtv pfrtI vfsqy ieh dUr dI gwl jfpdI hY.

          nvyN iemIgrMt aksr isafsI qfkq dy bhuq nyVy rihxf cfhuMdy hn aqy iemIgrysLn vfsqy AuhnF nMU isPLrsLF dIaF icwTIaF dI vI bhuq loV pYNdI hY ijs vfsqy isafsI afgU kMm afAuNdy hn. iemIgrMtF dI ieh lflsf ijwQy ilbrlF nfl nyVqf df kfrn bxI hY AuQy iehI lflsf hux ipCly ZfeI ku sflF ivwc kMsrvtv pfrtI vwl iKwc df kfrn vI bxI hY. jo iemIgrMt mIzIafkfr kMsrvtv pfrtI vwl vyKx vfsqy iqafr nhIN sn Auh awj iemIgrysLn mMqrI, pRDfn mMqrI hfrpr aqy hor kMsrvtv afgUaF nfl qsvIrF iKcvfAux ivwc mfx mihsUs krdy hn. ieh vwKrI gwl hY ik aMdroN Auh hfmI ajy vI ilbrlF dI hI Brdy hn pr qfkq dI iKwc kfrn nyVqf kMsrvtvF nfl vI rwK rhy hn.

          ilbrlF nfl nyVqf dy bhuq kfrn hoxgy pr iek kfrn mrhUm ilbrl pRDfn mMqrI pIar trUzo dI iemIgrMtF pRqI AudfrvfdI nIqI dwisaf jFdf hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik 70ivaF dy sLurU ivwc trUzo dy rfjkfl smyN sYr krn dy bhfny nfl kYnyzf afey lokF nMU pwky rihx df mOkf idwqf igaf sI ijs nMU amnYstI dy nfm nfl Xfd kIqf jFdf hY. pr ghu nfl vyKIey qF trUzo qoN ipwCoN afeI brfien mlrUnI dI kMsrvtv srkfr ny ies qoN vI vwD igxqI ivwc iemIgrMt pRvfn kIqy sn pr kMsrvtv pfrtI aqy mlrUnI srkfr nMU ilbrlF vrgf krYizt nhIN iml sikaf.

          ieh aMkVy srkfrI irkfrz ivwc vyKy jf skdy hn. svrgI pRDfn mMqrI trUzo dy rfjkfl dy afKrI sfl 1984 ivwc kul iemIgrMt 88,000 ley gey sn aqy kMsrvtv pRDfn mMqrI brfien mlrUnI ny sfl 1989 qwk slfnf pRvfn kIqy jfx vfly iemIgrMtF dI igxqI vDF ky 190,000 qwk lY aFdI sI jo ik ilbrlF dI igxqI nfloN do guxF qoN vI vwD bxdI hY. pr iemIgrMtF df JukfE ilbrlF vwl hI irhf aqy qwQ vI awj qwk Cupy hI rhy hn ijs df kfrn ilbrlF df Gwt igxqI BfeIcfiraF dy mIzIey aqy sMsQfvF `qy bixaF pwkf glbf hY.

          rIPfrm (alfieMs) aqy kMsrvtv pfrtIaF dy rlyvyN ipwCoN Gwt igxqIaF qwk phuMc sLurU kIqI geI sI. aqy bIqy ZfeI sflF ivwc hfrpr srkfr ny iemIgrMt BfeIcfiraF qwk phuMc hor pwkI kIqI hY aqy ies kMm vfsqy bhuqI ijLmyvfrI jysn kYnI ny inBfeI hY ijs dy iswty hux sfhmxy af rhy hn. aYn zI pI dy afgU jYk lyatn ny vI ies pfsy kfPLI iDafn idwqf hY. pihlI vfr Gwt igxqI BfeIcfry ilbrlF, kMsrvtvF aqy aYn zI pI ivwc vMzy hoey ivKfeI dy rhy hn.

          iek knyzIan cox ivsLlysLx dy muqfibk sfl 2000 dIaF coxF ivwc kYnyzf dy Gwt igxqI BfeIcfiraF, ijhnF nMU rMgdfr jF ivjLIvl mnfrtI afiKaf jFdf hY, dy qkrIbn do iqhfeI ihwsy ny ilbrlF nMU votF pfeIaF sn. ivsLysLx muqfibk ilbrlF nMU 71% GwtigxqI votrF ny votF pfeIaF sn. pr 2006 dIaF coxF ivwc ieh igxqI Gt ky   58% rih geI sI ijs dy hux hor Gt jfx dy anumfn hn. kuJ srvyKxF muqfibk 14 akqUbr nMU hox vflIaF coxF ivwc Gwt igxqI BfeIcfiraF dI votF ivwc 13% hor ktOqI ho jfvygI ijs df Bfv hY ik ilbrl pfrtI hux Gwt igxqIaF dI awDI qoN Gwt vot hfsl kr skygI aqy bcdI hor pfrtIaF ivwc vMzI jfvygI. kMsrvtv pfrtI nMU ies ivwcoN kfPLI votF imlx dI afs hY.

          jo srvyKx bfhr af rhy hn AuhnF muqfibk kMsrvtv pfrtI dI swB qoN vwzI iKwc pRDfn mMqrI hfrpr dI lokpRIXqf hY. knyzIan votrF df bhuq vwzf ihwsf sRI hfrpr dI kfblIaq qoN kfiel hY aqy Auh ilbrl afgU qoN duwgxy qoN vI vwD votrF dy chyqy afgU hn. srvyKx bhuq afey hn aqy ieh srvyKx ivwc puwCy gey svfl `qy inrBr krdf hY ik votr kI juvfb idMdf hY. kuJ srvyKxF ivwc ilbrl afgU styPLn izEn dI lokpRIXqf cOQy drjy qwk hyT izwgI dwsI geI hY Bfv Auh aYn zI pI aqy grIn pfrtI dI afgU qoN vI ipwCy hn.

          sRI hfrpr dI lok pRIXqf vwl vyKIey qF ies dy vwD hox dy do pRmuwK kfrn hn. pihlf kfrn hY ilbrl afgU df Gwt pRvfxq hoxf ijs kfrn votr df JukfE hfrpr vwl vDdf hY aqy dUjf kfrn hY jnfb hfrpr dI sKsLIaq ivwc iKwc. sKLsLI iKwc df kfrn AuhnF dI Aumr aqy kfblIaq vI hY qy ijvyN Auh pysL afAuNdy hn Auh iKwc aqy svy ivsLvfs Biraf hY. ies df kfrn AuhnF df ZfeI sfl df irkfrz vI hY. afpxy ZfeI sfl dy rfj kfl ivwc AuhnF Gwt igxqI ivwc huMidaF hoieaF vI Eh kuJ kr ivKfieaf hY jo bhumwq srkfrF vI musLkl nfl kr pfAuNdIaF hn. ilbrlF dIaF kmjLorIaF nMU AuhnF bhuq kfblIaq qy isafsI huisLafrI nfl vriqaf hY. kul 308 dy hfAUs ivwc 127 mYNbrF nfl AuhnF bjtF qoN ielfvf hor keI aihm ibwl pfs krvfey hn ijhnF ivwc iemIgrysLn ibwl, aPLgfn imsLn aqy krfeIm `qy sKLqI sLfml hY.

          ipClIaF coxF smyN iemIgrMtF vfsqy AuhnF ny ilbrlF vloN lgfieaf igaf hYWz tYks (lYNizMg PIs) awDI krn df vfadf kIqf sI aqy pUrf kr idwqf hY. jI aYs tI ivwc 2% dI ktOqI kr ky ivKf idwqI hY. bwicaF vfsqy slfnf 1200 zflr df hor Bwqf lokF nMU iml irhf hY aqy afmdn tYksF ivwc vI ktOqI kIqI hY. ieh vwKrI gwl hY ik dunIaF ivwc qyl dIaF vDIaF kImqF kfrn aqy amrIkf ivwc afriQk mMdvfVy kfrn dunIaF dI afriQkf zol geI hY ijs df asr kYnyzf `qy pYxf lfjLmI hY. jy srkfr ilbrlF dI huMdI qd vI ieh asr roikaf nhIN sI jf skdf. kul imlf ky stIvn hfrpr dI kfrgujLfrI bhuq vDIaf rhI hY aqy ies kfrn hI AuhnF dI lokpRIXqf vDI hY. ies df kMsrvtv pfrtI nMU kI lfB huMdf hY ies df pqf 14 akqUbr dI sLfm nMU lwg jfvygf.

-blrfj idEl

 


pRmfxU sMDI, Bfrq-amrIkf sFJ dI aihm pRfpqI

          Bfrq aqy amrIkf ivckfr pMj ku dhfky bhuq dUrI bxI rhI hY. ies bfry dovF dysLF dy buwDIjIvI afpxy afpxy ivcfr muqfibk bhuq kuJ ilK aqy afK cuwky hn. kfrn amrIkf dI Bfrq pRqI ivroD aqy pfiksqfn pRqI dosqfnf nIqI sI jF Bfrq df sovIaq rUs vwl Aulfr ies df kfrn sI aqy jF ieh sfry rLly imly kfrn sn ies bfry aishmqI ho skdI hY pr dUrI sI ies `qy sfry sihmq hn. ies gwl `qy vI sihmqI hY ik bIqy 10-12 sflF qoN iehnF sbMDF ivwc suDfr sLurU hoieaf sI aqy ieh smF Auh sI jd sovIaq rUs toty toty ho igaf sI aqy ies dy nfl hI sosLilt blfk KLqm ho igaf sI.

          iehnF sbMDF ivwc cuMbkI nyVqf df kMm 9/11 dy afqmGfqI hmilaF ny pYdf kIqI sI. iehnF hmilaF ny amrIkf dI dihsLqgrdI, lokqMqr aqy mnuwKI aiDkfrF dy asl mqlb amJx ivwc mdd kIqI sI. 9/11 ipwCo amrIkf ny kdy ipwCy muV ky nhIN vyiKaf aqy Bfrq nMU afpxf kudrqI sihXogI mMn ilaf.  ihwqF df tkrfE hmysLF iksy nf iksy hwd qwk rihMdf hY aqy ieh vDdf aqy Gtdf vI rihMdf hY pr jd muZly asUl sFJy hox qF ajyhy tkrfE nMU cOKty ivwc rwK ky vyiKaf aqy ivcfiraf jf skdf hY aqy amrIkf qy Bfrq dy sbMDF ivwc ieh qbdIlI hI nyVqf df kfrbn bxI hY.

          amrIkf nMU Bfrq nMU drpysL bxOqIaF dI smJ af geI hY aqy ieh cxOqIaF sFJIaF vI jfpx lwg peIaF hn. ieslfimk pRmfxU  bMb awj Bfrq dI iekwly dI isr drdI nhIN irhf ieh amrIkf smyq dunIaF dI sFJI isrdrdI bx igaf hY. afpxI ieslfimk vwsoN ivwc vD rhy kwtVvfd kfrn cIn vI aMdro aMdr ies df BYa Kfx lwg ipaf hY. iehI asl kfrn hn ik cIn amrIkf aqy Bfrq ivc vD rhI nyVqf qoN EnF KPLf nhIN hY ijMnf iehnF cxOqIaF dI gYr hfjLrI ivwc ho skdf sI. rUs ies dosqI qoN bhuqf KusL nf huMdf hoieaf vI ies nMU pRvfn kr irhf hY ikAuNik dihsLqvfd df BYa rUs nMU vI ivKfeI dy irhf hY.

          Bfrq aqy amrIkf ivckfr hoieaf 123 isvlIan pRmfxU smJOqf cxOqIaF df sfhmxf krdf hoieaf amrIkf dI sMsd dI dihlIjL `qy puwj cuwkf hY. ies ny Bfrq ivwc KwibaF aqy Bfjpf dy byasUly ivroD nMU smF pf ky mfq pf idwqf hY aqy keI Bfrq ivroDIaF dIaF ikafsarfeIaF nMU glLq sfbq krdy hoey aMqrrfsLtrI pRmfxU AUrjf eyjMsI (afeI ey tI ey) dI pRvfngI qoN bfad inAUklIar splfierjL grUp (aYn aYs jI) dI pRvfngI vI pRfpq kr leI hY. aqy ieh pRfpqI Bfrq vloN afpxI Es nIqI nMU Cwzy bgYr hoeI hY ijs qihq Bfrq ny inAUklIar nfn pilPrysLn (aYn pI tI) aqy kMprIhYNisv tYst bYn tirtI (sI tI bI tI) `qy ieh kihMidaF dsqKLq krn qoN ienkfr kr idwqf sI ik ieh pwKpfqI hn.

          Bfrq vrgy vwzy dysL vfsqy ieh jLrUrI vI sI ik pRmfxU Kyqr ivwc afpxy hwQ vwz ky iksy hor dy bsqy ivwc nf pf dyvy. Bfrq ny ieMJ kridaF afpxI kOmFqrI ijLmyvfrI dI pUrI pflxf kIqI aqy pRmfxU qknIk dy prsfr nMU PYlfAux qoN dUr irhf ijs dI afKr amrIkf aqy hor pRmfxU qknIk vfly dysLF ny kdr pfeI hY.

          BfvyN amrIkf dy kuJ gupq dsqfvyjLF dy lIk hox df bhfnf lgf ky ies sMDI nMU qfrpIzo krn dy Xqn bIqy hPLqy dOrfn vI hoey sn pr ieh kfmXfb nhIN ho sky ijs df kfrn dovF dysLF dy afgUaF `c ies mfmly ivwc mukMml ieksurqf sI. kdy ikhf igaf ik Bfrq ny tYst nf krn df vfadf kr ilaf hY aqy kdy ikhf igaf ik amrIkf awvl drjy dI qknIk nhIN dyvygf aqy tYst krn dI sUrq ivwc sMDI qoV dyvygf. koeI vI dysL afpxI awvl drjy dI qknIk kdy iksy hor nMU afpxy svfrQ qoN ibnF nhIN idMdf aqy BfrqI afgU ies qoN pihlF vI vfkPL sn. Bfrq nMU aYtmI qjrby krn dI vI ajy koeI loV nhIN hY aqy rwb kry ajyhI loV df dunIaF ivwc Bog hI pY jfvy. jy kdy hflfq bdly qF ieh AudoN vyiKaf jfvygf awj pfxI qoN pihlF mOjy lfh lYx df kI lfB hY?

          Bfrq nMU awj loV hY ibjlI dI aqy hor mYzIkl vrgy isvlIan KyqrF ivwc pRmfxU sihXog dI ijs df rsqf hux sfPL ho igaf hY. hux Auh idn dUr nhIN hY jd amrIkf dI sMsd ies sMDI `qy afpxI mohr lgf dyvgI.  ieh sMDI zfktr mnmohn isMG aqy jfrj buwsL dy pRspr ivsLvfs df iswtf hY. Bfrq ivwc afriQk suDfrF dy jnmdfqy vjoN zfktr mnmohn isMG pihlF hI pRvfn ho cuky hn ieh sMDI AuhnF vloN dysL nMU dUjI vwzI dyx hY ijs vfsqy zfktr mnmohn isMG nMU hmysLf iek kfmXfb pRDfn mMqrI vjoN Xfd kIqf jFdf rhygf.

-blrfj idEl

 


iPr hfvI huMdI jf rhI jfpdI hY afeI[ aYs[ afeI[!

 

          aPLgfn sLFqI imsLn `qy qYnfq knyzIan POj dy iqMn hor POjI kwl qfilbfn dihsLqgrdF dy hmly df isLkfr ho ky sLhId ho gey hn.  ies nfl aPLgfn imsLn leI sLhfdq dyx vfly knyzIan POjIaF dI igxqI 96 ho geI hY jo ik kYnyzf vrgy Coty sfeIjL dI POj vfly dysL vfsqy bhuq vwzI igxqI mMnI jf rhI hY. amrIkf `qy 9/11 hmly ipwCoN  amrIkf ny aPLgfinsqfn ivwc qfilbfn aqy alkfiedf df sPLfieaf krn dI muihMm sLurU kIqI sI aqy dunIaF Br ny ies vfsqy amrIkf df smrQn kIqf sI ikAuNik ieh spsLt ho igaf sI ik aPLgfinsqfn dihsLqgrdI dy awzy vjoN vriqaf jfx lwg ipaf hY.

          smyN dI ilbrl pfrtI dI srkfr ny pihlF aPLgfn imsLn vfsqy kYnyzf dI eIlIt jytIaYPL 2 tfsk Pors qfienfq kIqI sI aqy ies ny amrIkf nfl jfieMt aprysLn kIqy sn aqy jd amrIkf ny gwTjoV POjF dI mdd nfl kfbul Piqh kr ilaf sI qF kYnyzf dI XF ikRqIaF srkfr ny aPLgfn sLFqI imsLn vfsqy kfbl ivwc knyzIan sYinkF dI vwzI kumuk qYnfq kIqI sI. hmly ies ies POjI imsLn `qy vI hoey sn pr awj dy mukfbly bhuq Gwt sn.

          agly knyzIan pRDfn mMqrI sRI pfl mfritn ny kfbul imsLn nMU amrIkf nfl gwlbfq krky kMDfr imsLn ivwc bdl idwqf sI aqy 2000 dy krIb POjI Byjx df vfadf kIqf sI. mfritn dI ilbrl srkfr vylLy hI knyzIan POj kMDfr ivwc qYnfq kr idwqI geI sI aqy ies ny amrIkf qoN ies iKqy dI kmFz sMBfl leI sI.  BfvyN kuJ ilbrl smrQk iek sfijsL hyT ies vfsqy hfrpr srkfr nMU dosL dy rhy hn pr swc ieh hY ik kfbul imsLn nMU kMDfr imsLn ivwc bdlx vfly ilbrl hfkm hI sn.

          ajyhy POjI imsLn co-cfr jF 10-20 idnF vfsqy nhIN huMdy ies qoN smyN dy ilbrl hfkm vI vfkPL sn aqy knyzIan POj dy AuWc aPLsr vI vfkPL sn. aMqrrfsLtrI ijLmyvfrI kbUlidaF ajyhf krnf jfiejL vI sI. iehI kfrn sI ik jd hfrpr srkfr ny sfbkf ilbrl Ep pRDfn mMqrI sRI jfnH mYnly nMU ies imsLn bfry rport dyx vfsqy ikhf qF ies kimsLn ny aPLgfn sLFqI imsLn vDfey jfx dI isPLfrsL kr idwqI. ilbrl pfrtI ies aDfr `qy sMsd ivwc aPLgfn imsLn  vDfey jfx dy hwk ivwc BugqI, ieh vwKrI gwl hY ik hux kuJ ilbrl votF `qy awK rwK ky ies `qy ikMqU pRrMqU krn lwg pey hn.

          knyzIan POj aqy ivdysL ivBfg ieh gwl keI vfr afK cuwkf hY ik aPLgfn dihsLqgrd pfiksqfn ivcoN imldI mdd dy shfry hI hmly kr rhy hn aqy ies ipwCy pfik eyjMsIaF df hwQ hox dy keI sMkyq imldy hn. amrIkn POj dy keI afhlf aPLsr vI eysy iKafl dy hn aqy amrIkn KuPIaf eyjMsI vI ieh gwl bhuq vfr afK cuwkI hY.

          aPLgfn srkfr aqy rfsLtrpqI sRI krjLeI qF pfiksqfn nfl bhuq vfr mhxo myhxI vI ho cuwky hn aqy bfrzr pfr POjI kfrvfeI dI DmkI vI dy cwuky hn. Bfrq srkfr vI ajyhy KdsLy pRgt kr cuwkI hY ik pfiksqfn dI KuPIaf eyjMsI afeI aYs afeI sfry iKwqy ivwc dihsLqghrd kfrvfeIaF dI mF df rol adf kr rhI hY.

          sfbkf POjI jrnYl aqy pfiksqfn dy rfsLtrpqI pRvyjL musLrwPL vloN mjbUrI vws afpxf ahudf Cwz idwqy jfx qoN ipCoN afeI aYs afeI hor qfkqvr ho ky AuBr afeI pRqIq huMdI hY. ajy ies hPqy hI pfiksqfn dy pRDfn mMqrI sRI iglfnI dy kfPLly `qy hiQafrbMd hmlf hoieaf hY. AuNJ ajyhf hmlf qF pRvyjL musLrwPL `qy vI hoieaf sI pr jo hor sbUq iml rhy hn AuhnF muqfibk afeI aYs afeI pihlF nfloN srgrm ho ky awgy af rhI jfpdI hY.

          kuJ ku hPLiqaF ivwc pfiksqfn `c keI bMb Dmfky hoey hn aqy iehI kuJ Bfrq ivwc vI vfpiraf hY. kfbul ivwc BfrqI imsLn `qy vwzf hmlf hoieaf hY aqy ksLmIr ivwc pfiksqfnI POj vloN sIs-Pfier df AulMGx krky, bIqy do hPLiqaF dOrfn do drjun qoN vwD vfr BfrI hiQafrF nfl golfbfrI kIqI geI hY. iek vfr qF ajyhI kfrvfeI BfrqI ielfky ivwc awqvfdI Dwkx vfsqy kvr Pfier vjoN kIqI geI sI aqy bhuq sfry awqvfdI Bfrq ivwc dfKLl hox ivwc kfmXfb vI ho sn. jMmU ivwc iehnF ny iek pirvfr nMU bMdI vI bxf ilaf sI aqy 16 GMty POj nfl mukfblf vI hoieaf sI.

          ieh swB GtnfvF ieko iesLfrf krdIaF hn ik pfiksqfn ivwc afeI aYs afeI isvlIan srkfr `qy BfrU ho rhI hY aqy rfjsI asiQrqf df lfB AuTfAux df Xqn kr rhI hY. jLrdfrI aqy nvfjL sLrIPL afpxI sOVI isafsq Kyzx lwg pey hn ijs nfl pfiksqfn ivwc jLmhUrI lihr df rMg iPwLkf pY irhf hY. jLrdfrI rfsLtrpqI bnx vfsqy kfhly hn aqy Auh ies ivwc kfmXfb huMdy vI jfpdy hn pr rfsLtrpqI bnx nfloN jF rfsLtrpqI bx ipwCoN dysL ivwc amn kfnUMn df rfj bhfl krnf asl insLfnf hoxf cfhIdf hY, nhIN qF pfiksqfn dI aMdrUnI asiQrqf df lfB afeI aYs afeI vI AuTfvygI aqy ies dy pfik aqy aPLgfn imwqr, qfilbfn dihsLqgrd vI AuTfAuxgy. ajyhI hflq ivwc aPLgfinsqfn ivwc sLFqI dIaF sMBfvnfvF KLqm ho jfxgIaF aqy pfiksqfn dy aMdr KfnfjMgI vfly hflfq pYdf ho jfxgy. ieh dunIaF, pfiksqfn aqy Bfrq leI vI KLqrnfk hovygf. loV pfiksqfn ivwc jmhUrI qfkqF dy hfvI hox dI hY qF ik afeI aYs afeI vrgy sMgTnF nMU QF isr rwiKaf jf sky.

-blrfj idEl

 


$400 imlIan df Krcf pwkf pr isafsI siQrqf dI afs mwDm!

 

kYnyzf ivwc mwDkflI coxF dI crcf ies smyN isKrF `qy hY. rportF muqfibk pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr dI bynqI `qy dysL dI gvrnr jnrl bIbI mKfiel XF ny afpxI cIn Xfqrf rwd idwqI hY qF ik isafsI hlfq nfl nijwTx vfsqy Auh dysL ivwc hI hox. pRDfn mMqrI sRI hrfpr agly hPLqy dOrfn iksy smyN vI dysL dI 39vIN sMsd BMg krn vfsqy gvrnr jnrl nMU afK skdy hn aqy AuhnF dI ieh isPLrsL hr hflq mMn leI jfx dI pUrI sMBfvnf hY ikAuNik hor koeI vI pfrtI siQr srkfr bxfAux dy Xog nhIN jfpdI. ilbrlF ny kdy srkfr bxfAux dI iewCf jLfhr nhIN kIqI aqy nf hI blfk jF aYn zI pI vloN ilbrlF df smrQn krn df kdy koeI sMkyq idwqf igaf hY.

ajy kuJ idn pihlF hI ilbrl afgU sRI styPLn izEn agly sYsLn dOrfn hfrpr srkfr suwtx dy ibafn dfg rhy sn aqy ieh vI afK rhy sn ik AuhnF dI pfrtI coxF lVn vfsqy iqafr hY pr ijAuN hI pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny iqMno ivroDI pfrtIaF dy nyqfvF nMU imlx vfsqy smF mMigaF qF ieh sRI styPLn izEn hI sn ijhnF ieh afK ky qrIk awgy pf idwqI ik Auh 9 sqMbr qwk hfrpr nMU imlx vfsqy ivhly nhIN hn. blfk dy afgU sRI jLUl zusYWp sLurkvfr nMU pRDfn mMqrI nMu iml rhy hn aYn zI pI afgU vI agly kuJ idnF ivwc pRDfn mMqrI nMU imlx vfsqy sihmq ho gey hn.

pRDfn mMqrI ny sMsd df smfgm sLurU hox qoN pihlF ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nMU imlx df kfrn sMsd dy sYsLn ivwc kI krnf hY, ies `qy kuJ sihmqI jF sFJI phuMc Kojxf dwisaf hY. AuhnF muqfibk sMsd kMm krn Xog nhIN rhI ikAuNik ivroDI pfrtIaF hr muwdy `qy srkfr df ivroD kr rhIaF hn aqy Gwt igxqI srkfr vfsqy ivroDI iDr dI sihmqI qoN ibnF kuJ kr skxf sMBv nhIN huMdf ies leI rsqf coxF qoN ibnF hor nhIN bcdf. BfvyN hfrpr srkfr pwkIaF qrIkF `qy coxF krvfAux df ibwl afp pfs krvf cuwkI hY pr AuhnF ikhf hY ik ajyhf bhumwq srkfrF nMU mnmrjLI krn qoN rokx vfsqy kIqf igaf sI aqy ieh pwkIaF qrIkF vflf inXm Gwt igxqI srkfrF `qy lfgU nhIN huMdf. AuhnF siQr qrIkF `qy coxF vfly kfnMUn df mMqv coxF df smF qYa krn dI qrIk df PYslf pRDfn mMqrI dy hwQoN kwZxf dwisaf nf ik pRDfn mMqrI dy hwQoN kwZ ky ivroDI pfrtIaF dy hwQ dyxf. afpxI prYs kfnPrMs ivwc AuhnF ieh vI afiKaf ik jy ivroDI pfrtIaF srkfr dy Gwto Gwt eyjMzy `qy sihmq ho jFdIaF hn qF coxF kfnUMn muqfibk imQI qrIk `qy akqUbr 2009 ivwc hI hoxgIaF.

pRDfn mMqrI ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nMU jld ies vfsqy imlxf cfhuMdy hn ikAuNik 8 sqMbr nMU kuJ ijLmnI coxF hox vflIaF hn aqy agr sMsd BMg krnI hI hY qF Auh ies nMU iehnF ijLmnI coxF qoN pihlF hI BMg kr dyxf cfhuMdy hn nf ik ijLmnI coxF qoN ipwCoN, jo ik qrksMgq jfpdf hY.

pRDfn mMqrI sRI hfrpr ZfeI sfl Gwt igxqI srkfr clfAux ivwc kfmXfb hoey hn jo ik afpxy afp ivwc iek pRfpqI hY. ajy qwk koeI vI kMsrvtv Gwt igxqI srkfr ZfeI sfl rfj nhIN kr skI aqy ieh kYnyzf ivwc GwtigxqI srkfrF dy aOsqn smF jo ik 18 mhIny hY, Aus qoN vI iek sfl  vwD bxdf hY. ieh jnfb ilstr pIarsn aqy pIar trUzo dIaF Gwt igxqI srkfrF qoN vI vwD smF hY.

hfrpr srkfr afpxy ZfeI sfl dy rfjkfl ivwc afpxy bhuq sfry tIcy pUry krn ivwc kfmXfb hoeI hY aqy Gwt igxqI hox dy bfvjUd do bjt pfs krvfAux ivwc sPLl rhI hY. ilbrl afgU styPLn izEn nMU vI ilbrl lIzr bnx qoN bfad qkrIbn 20 mhIny df smF coxF dI iqafrI krn vfsqy iml igaf hY pr ieh vwKrI gwl hY ik ilbrl pfrtI df cox KLjLnf ajy KflI hY. lok rfj, ssqf sOdf nhIN hY aqy dysL ivafpI coxF `qy qkrIbn 400 imlIan zflr Krc huMdf hY.  aglIaF coxF ivwc eynf Krcf iPr hoxf insLcq hY pr iksy vI pfrtI dI bhumwq srkfr bnx dy afsfr nf hox kfrn isafsI siQrqf dI afs ajy mDm hY.

-blrfj idEl

 


ishq syvfvF dy mfmly `c isafsI afgU swc dwsx df hIaf krn!

          kYnyzf ivwc pbilk ishq syvfvF ivwc af cuwkf inGfr lokF vfsqy gihrI icMqf df ivsLf bixaF hoieaf hY. vwK vwK cox srvyKx ajy vI ishq syvfvF nMU AuhnF aihm muwidaF ivwcoN iek dws rhy hn ijhnF dy Edfly aglI cox muihMm aqy pfrtIaF dy cox pRogrfm GuMmxgy. ieh iek ajyhf muwdf hY ijs bfry sfzy isafsqdfn bhuq kuJ jfxdy hoey vI qwQ ibafnx qoN bhuq iJjkdy hn aqy lokF nMU AuWlU bxf kI votF btornIaF cfhuMdy hn. koeI vI isafsI afgU jF pfrtI swc ibafn ky blI df bwkrf nhIN bnxf cfhuMdI. hr koeI ies jflL ivwc iksy hor nMU Pisaf vyKxf cfhuMdf hY.

          ies qrfsdI df iswtf ieh hY ik bhuq hI kImqI smF gMvfieaf jf irhf aqy lokF nMU JUTI Drvfs aqy afsF dy sbjL bfg ivKfey jf rhy hn. ipClIaF subfeI jF PYzrl coxF vwl inghf mfro qF ivKfeI dyvygf ik hr cox muihMm mOky hI ishq syvfvF  muwK muwdf rhIaF hn aqy hr vfr hI isafsI afgUaF Kfs kr rfj kr rhIaF pfrtIaF ny ishq vfsqy keI keI iblIan zflr hor dyx dy aYlfn kIqy hn aqy ajyhIaF rkmF idwqIaF vI hn. ijwQy rfj kr rhIaF pfrtIaF ny rkmF dy aYlfn kIqy hn AuWqy ivroDI pfrtIaF ny afpxy mnorQ pwqrF ivwc vwzIaF rkmF dyx dI ivvsQf kr ky ieh hr vfr ieh ivKfAux dI koisLsL kIqI hY ik Auh ishq syvfvF ivwc suDfr vfsqy bhuq sMjIdf hn.

          jy subfeI aqy PYzrl pwDr `qy rfj kr rhIaF iDrF ishq syvfvF ivwc suDfr krn leI sMjIdf hn aqy ivroDI iDrF vI ies nMU afpxy eyjMzy `dI isKr `qy dwsdIaF hn qF iPr ishq syvfvF ivwc KVoq ikAuN hY? ieh iewk ivcfr krn vflf muwdf hY aqy ies `qy ivcfr qohmq bfjLI qoN AuWqy AuT ky aqy aslIaq nMU sfhmxy rwK ky kIqf jfxf cfhIdf hY.

          EntyrIE ivwc do vfr coxF ijwq cuwkI, rfj kr rhI ilbrl pfrtI ishq syvfvF ivwc koeI suDfr nhIN kr skI hF vfady bhuq vyKy, suxy aqy pVHy hn. pihlI vfr tYksF ivwc vfDf nf krn df ilKqI vfadf kr ky qfkq ivwc afeI mgYNtI srkfr ny kursI sMBfldy sfr hI ishq tYks (Eihp PIs) lfgU kr idwqI sI aqy kfrn bjt Gftf dwisaf igaf sI. jd bjt bYlMs hox ipwCoN srplws vI ho igaf qF vI mgYNtI srkfr ny ishq tYks (Eihp PIs) vfps lYx df nfm nhIN ilaf.  qy isqm dI gwl ieh ik ishq syvfvF ivwc gwlINbfqIN qF jLrUr bhuq kuJ kIqf hY pr lokF nMU ajy qwk syvfvF ivwc koeI Prk anuBv krn nMU nhIN imilaf.

          hflq PYzrl srkfr dI vI iehI hY aqy iehI sI. pfl mfritn dI srkfr ny ishq syvfvF dy mfmly ivwc bhuq dmgjLy mfry sn aqy lokF nMu cyqfvnI idwqI sI ik torI qfkq ivwc afey qF sfrf BwTf ibTf dyxgy. pfl mfritn dI srkfr ny ishq vfsqy zflrF dIaF pMzF vI sutIaF aqy Gwt igxqI srkfr vI clfeI pr ishq syvfvF vfly mfmly `c KoqI bohV hyT hI rhI. ZfeI ku sfl pihlF hfrpr dI Gwt igxqI srkfr hoNd ivwc afeI aqy vfadf ieh kr ky afeI ik ishq syvfvF nMU pbilk rwiKaf jfvygf aqy hor zflr roVHy jfxgy.  hfrpr srkfr ny ishq syvfvF pbilk hI rwKIaF qy zflr vI hor suwty pr ishq syvfvF ivwc koeI bhuqf suDfr nf hoieaf.

          hor suibaf dIaF coxF ivwc vI ieh mslf AuWiTaf aqy vfady vI eysy iksm dy hoey pr syvfvF AuWQy dIaF AuWQy hI rhIaF. aMdro aMdr kuJ qbdIlIaF hoeIaF aqy Auh qbdIlIaF sn do iksm dI pRfeIvytysLn (inwjIkrn) dIaF iek iksm hY pI-3 ijs aDIn pbilk pRfeIvyt pRftnrisLp nfl brYNptn isivk aqy kuJ hor hspqfl hoNd ivwc afey hn. ieh PfrmUlf kI hY aqy pRfeIvyt iDr nfl kI ilKqI smJOqf srkfr ny kIqf hY ies bfry ajy srkfr ny lokF nMU Kuwl ky nhIN dwisaf swB kuJ sIkrt hI hY aqy sikrt hI rhygf.

          dUjy iksm dI qbdIlI sI kuJ pRfeIvyt kilnkF df Kuwl jfxf hY, ieh bIsI, EntyrIE qy ikbYWk smyq keI sUibaF ivwc KuwlIaF hn. ieh kilnkF ibwlkul pRfeIvyt hn aqy iehnF `qy sfrf DMn vI inwjI Kyqr ny lgfieaf hY aqy ies qoN pRfiPt jF nuksfn vI inwjI nMU hI hoxf hY.  ieh kilnkF bhuq awCf kMm kr rhIaF dwsIaF jFdIaF hn aqy iehnF dIaF syvfvF isafsI afgU vI lY rhy dwsy gey hn aqy srkfrI ivBfg vI lY rhy dwsy gey hn ijhnF ivwc dysL df rwiKaf ivBfg vI sLfml hY. sUibaF dIaF Eihp vrgIaF ishq skImF vI iehnF kilnkF nMU vrqdIaF hn aqy jd afm sLihrI iehnF ivwc srkfrI qOr `qy Byjy jFdy hn qF Krcf sbMDq ishq ivBfg hI idMdy hn. jdik inwjI qOr `qy jfx vfly sLihrI afpxf Krcf afp idMdy hn.

          ies hPLqy knyzIan myzIkl asosIeysLn jo ik knyzIan zfktrF dI sMsQf df hY df nvF pRDfn kursI `qy bYTf hY aqy Aus ny ishq syvfvF ivwc suDfr vfsqy pRfeIvyt Kyqr dy hor vDyry rol dI vkflq kIqI hY. purfxy pRDfn dy vI ajyhy hI ivcfr sn. aYn zI pI dy afgU ny Aus dy ivcfrF dy pRgt huMdy sfr hI Aus nMU Kq ilK ky ishq syvfvF ivwc pRfeIvyt Kyqr nMU vfHVn df sKLq ivroD kIqf hY.

          kYnyzf dy swB qoN vwD abfdI aqy ieMzstrI vfly sUby EntyrIE vwl iDafn mfrIey qF sUby df kuwl bjt 96 iblIan dy krIb hY ijs ivcoN 44 iblIan isrPL ishq syvfvF `qy hI Krc ho irhf hY. ieh kul srkfrI bjt df 46-47 % bxdf hY. ieh Krcf kuwl bjt df jldI hI 50% ho jfvygf aqy agly 15 ku sflF ivwc 50% qoN twp jfvygf. kI sUbf ishq syvfvF `qy hor Krcf krn dy smrwQ hY? jy sUbf hor Krcf krn dy smrwQ hY qF ieh hor tYks lgf ik ho skdf hY jF PYzrl srkfr qoN hor mfiek mdd nfl ho skdf hY. hor mdd PYzrl srkfr dyvy jF sUby dI srkfr dyvy, mfieaf qF lokF `qy tYks lgf ky hI iekwTI hoxI hY ijs df Bfv hY ik jybF qF lokF dIaF hI KflI krnIaF pYxIaf hn.

          awj asl svfl ieh hY ik kI lok hor tYks dyx dy Xog hn? hr sLihrI nMU socxf pvygf ik kI Auh hor tYks adf krn dy Xog hY? jo lok ishq syvfvF dy awj dy ZFcy nMU kfiem rwKxf cfhuMdy hn Auh hor tYksF dy hwk ivwc hn pr Kuwl ky ieMJ afKx qoN kMnI kqrfAuNdy hn. drasl Auh lokF kol JUT hI bol rhy hn.

          pI-3 iek guMJldfr isstm hY aqy ies ivwc pRfeIvyt iDr lokF dI AuNn aMdro aMdr lfh skdI hY pr mjUdf isstm bhuqf dyr cwl nhIN  skdf ijs df hfl dfhVI nfloN muwCF vwzIaF hox vflf ho igaf hY. ishq syvfvF ivwc suDfr vfsqy ajyhy isstm dI loV hY ijs ivwc kusLlqf hovy aqy lokF nMU ishq syvvF Eihp (ishq iensLorYNs) df kfrz ivKf ky awj vFg hI dyvy pr dyvy pUrI PUrqI nfl. ajyhf isstm sMBv vI hY pr ies df nfm lYx qoN isafsI afgU zrdy hn. kuJ isrPL votF kfrn zrdy hn aqy kuJ votF aqy moty XUnIanvfd, dovF qoN hI zrdy hn. smF af igaf hY ik isafsI afgU ishq syvfvF dy mfmly ivwc lokF nMU swc dwsx dI jLurrq krn.

-blrfj idEl

 


Bfjpf df hor swjy vwl iKskxf dysL qy Bfjpf leI Gfqk hovygf

          Bfrq dy AuWqrI sUby jMmU aqy ksLmIr ivwc hflq bd qoN bdqr huMdy jf rhy hn aqy pihlI vfr sUby dy do pRmuwK BfeIcfiraF dy afspI sbMD ksLIdgI vfly huMdy jf rhy jfpdy hn. sUby dy hflq qF BfvyN bIqy 20 ku sflF qoN bhuqy sfjLgfr nhIN sn bIqy kuJ sflF qoN amn dy hwk ivwc vwzI qbdIlI ivKfeI dy rhI sI aqy sUby ivwc cuxI hoeI srkfr vI AudoN qwk bhuq arfm nfl cwl rhI sI jdoN qwk amrfQ guPLf nMU 100 ku eykV jLmIn idwqy jfx df aYlfn nhIN sI hoieaf sI.

          subfeI srkfr vloN amrnfQ guPLf nMU 100 ku eykV jLmIn dy idwqy jfx df mfmlf koeI bhuq vwzf mfmlf nhIN sI pr vwKvfdIaF ny bhuq kfmXfbI ies nMU rfeI df phfV bxf ky pysL kIqf aqy jMmU qy ksLmIr dIaF sfrIaF pfrtIaF dy BfrqpRsq afgU ies glq jfxkfrI df smyN isr mukfblf krn qoN pUrI qrF asmrQ rhy. vwKvfdIaF ny ies df BrpUr lfB AuTfieaf aqy ieh afK ky lokF nMU BVkfieaf ik 100 eykV jLmIn amrnfQ guPf nMU dyx df mqlb hY ik AuWQy ihMdUaF nMU vsfieaf jfvygf. jdik swc ieh hY ik Bfrq ny jMm aqy ksLmIr ivwc abfdI dy qvfjLn nMU ivgfVn dI awj qwk koeI vI koisLsL nhIN kIqI aqy sUby ivwc ajyhy kfnUMn bhuq pkV nfl pihrf dy rhy hn ijhnF aDIn gYr-ksLmIrI sUby ivwc sQfeI qOr `qy rih nhIN skdy.

          musilm kwtpMQI sUby dy muslmfnF nMU ieh afK ky BVkfAux ivwc kfmXfb ho gey jfpdy hn ik sUby ivwc abfdI df qvfjLun ihMdUaF dy hwk ivwc ivgfVn dI sfijsL rcI jf rhI hY. swc qF ieh hY ik bIqy 20 sflF ivwc hoieaf ies dy Elt hY aqy lwKF ksLmIrI pMzq dihsLqgrdF dy zr kfrn ksLmIr Cwz ky Bwjx leI mjbUr hoey hn.  awj vI lwKF ksLmIrI pMzq aqy AuhnF dy pirvfr ksLmIr qoN bfhr keI rPUjI kYNpF ivwc bYTy hn aqy nyV BivK ivwc AuhnF df afpxy Gr prqxf sMBv nhIN jfpdf.

          ieh TIk hY ik kuJ srkfrF abfdI prvrqn jF abfdI qvfjLn ivgfVn dI Kyz KyzdIaF hn pr ksLmIr dy mfmly ivwc Bfrq ny ajyhI koeI kfrvfeI nhIN kIqI ijs kfrn Bfrq `qy ajyhf ieljLfm lgfieaf jf skdf hovy. ksLmIr dy pUrb ivwc ihmfilaf dy Aus pfr cIn ny iqwbq `qy kbjLf pwkf krn vfsqy ajyhf Kuwl ky kIqf hY aqy cInI nsl dy lokF nMU vwzI pwDr `qy iqwbq ivwc vsfieaf hY. iewQy hI bws nhIN cIn ny qF iqwbq dI DrqI df qIjf ku ihwsf afpxy nfl lgdy sUibaF ivwc vI rlLf ilaf hY.  BfrqI afgUaF ny ies iksm dI nIqI apxfAux qoN guryjL hI kIqf hY aqy ieh shI nIqI khI jf skdI hY.

          awj jMmU & ksLmIr sUbf iqMn BfgF ivwc vwMz ky rih igaf hY aqy iksLqvfr aqy kuJ hor QfvF `qy ivwc ihMdUaF aqy muslmfnF ivckfr JVpF vI hoeIaF hn. amrnfQ guPLf nMU sO eykV jLmIn dyx dy mfmly ivwc sUby dy sfbkf gvrnr vloN sfrIaF pfrtIaF dy nyqfvF nMU Brosy ivwc ilaf jfxf cfhIdf sI aqy jy ajyhf kIqf huMdf qF sbMDq afgUaF nMU afpxI sihmqI dy hwk ivwc KVnf pYxf sI. hoieaf ies dy Elt aqy ivroD vDdy sfr hI kolIsLn srkfr dI BfeIvfl pfrtI pI zI aYPL dy afgU muPLqI muhMmd seIXd ny kFgrs df sfQ Cwz idwqf ijs nfl kFgrs srkfr tuwt geI. mOky df lfB AuTfAux vfsqy PfrUk abduwlf aqy Aus df bytf Emr abduwlf vI pltf mfr gey aqy guPLf nMU idwqI jLmIn dy mfmly ivwc vwKvfdIaF vflI bolI bolx lwg pey.

          jMmU aqy ksLmIr ivwc srkfr tuwtx ipwCoN sUby dy nvyN gvrnr vloN jLmIn vfps ley jfx dy aYlfn nfl ksLmIr vfdI ivwc hflfq sLFq ho gey pr Bfjpf aqy ies dIaF smrQk sMsQfvF ivsLv ihMdU pRIsLq aqy isLv sYnf afid ny jMmU iKwqy ivwc amrnfQ guPLf nMU jLmIn vfps dyx dI mMg rwK ky awg lgf idwqI. jLmIn vfps dyx dI mMg rwK ky do cfr idn ros mfrc krny jF mMg pwqr dyxy TIk kfrvfeI sI pr gwl iewQy hI sLFq nf hox idwqI geI aqy jMmU Kyqr ivwc lfgfqfr  Dwky nfl bMd lfgU kr idwqf igaf. trYiPk bMd kr idwqI geI ijs nfl ksLmIr vfdI dysL nfloN alwg Qlwg pY geI. ksLIdgI hor vDI qF srkfr ny kriPAU lgf idwqf pr sbMDq iDrF ny mujLfhrfkfrIaF nMU kriPAU dIaF DwjIaF AuzfAux qwk jfx dI sLih dy idwqI aqy iswty vjoN hflfq hor ivgV gey aqy lok arD-sYink dlF qy POjIaF dy afhmo sfhmxy KVy ho ky nfhrybfjLI aqy kriPAU dI iKlfPLvrjIL krdy vI afm vyKy gey.

          ieh kuJ huMdf vyK ky idwlI bYTy Bfjpf dy afgU votF dI lflsf ivwc muwCF nMU qfa dyx lwg pey pr Auh ieh nhIN sn jfxdy ik ies dy nqIjy votF bttorn nfloN Gfqk vI ho skdy hn aqy jy Auh jfxdy sn jF hn qF Auh ies dI pRvfh krn nMU iqafr nhIN hn.

          ksLmIr vfdI dy bMd dI jKV ivwc af jfx ipwCoN ieslfimk kwtVpMQIaF vloN ksLmIrI lokF nMU vI kriPAU dIaF DwjIaF AuzfAux leI Auksfieaf igaf. ieh gwl afm lokF dy smJ vI afAuNdI hY ik jy ieh kuJ jMmU ivwc ho skdf hY qF ksLmIr vfdI ivwc ikAuN nhIN ho skdf? ksLmIrIaF ny afpxf mfl, sfmfn aqy KyqI Aupj jMmU rsqy Bfrq vl jfxo roky jfx kfrn ies nMU pfiksqfn dy kbjLy hyTly ksLmIr dI rfjDfnI mujwPLrfbfd vwl Byjx df aYlfn kr idwqf. jd lwKF lokF dy kfPlLy ny AuDr nMU mfrc kIqf qF ies nMU rokx vfsqy sKLqI vrqxI peI ikAuNik kMtrol ryKf nMU pfr krn dI Kuwl nhIN sI idwqI jf skdI aqy nf hI idwqI jfxI cfhIdI hY.

          ies gwl not krn vflI hY ik Bfrq ieh gwl vfr vfr kih cuwkf hY ik Bfrq srkfr srhwd pfr vpfrk adfn pRdfn Kohlx vfsqy iqafr hY. pMjfb ivwc ieh aml sLurU vI ho cuwkf hY aqy ies df dovF dysLF nMU hI lfB hY. ksLmIr ivwc vI aYsf sMBv hY pr ieh iksy ivDIbwD ZMg nfl hI ho skdf hY. ksLmIr vfdI ivwc srhwd twpx leI lokF nMU AuksfAuxf vwKvfdIaF vfsqy sMBv hI nhIN sI jy kr jMmU ivwc hflfq Krfb nf hox idwqy jFdy ijs dI bhuqI ijLMmyvfrI Bfjpf aqy ies dy sihgXogI guwtF dy isr izwgdI hY ijhnF ny lokF nMU kriPAU qoVn qwk leI Auksfieaf ijs df bdilaf rUp ksLmIr vfdI ivwc vyKx nMU imilaf hY.

          amrnfQ guPLf nMU jLmIn dyx dy nfl nfl Bfjpf ny ksLmIr dy mfmly ivwc Dfrf 370 nMU rwd krn dI mMg iPr mUhry kr idwqI hY.  ieh ajyhI mMg hY jo Bfjpf afpxy 6 ku sfl dy idlI qKLq `qy rfj smyN Buwl geI sI jF pUrI krn dy asmrQ sI. jo kMm Bfjpf Kud nhIN sI kr skI Aus dI afs Auh kFgrs dI Gwt igxqI srkfr qoN ikvyN kr jF ies dy pUrI hox dI afs rwK skdI hY?

          jLfihr hY ik Bfjpf dI awK votF `qy lwgI hoeI hY aqy Dfrf 370 nMU rwd krn dI mMg aqy amrnfQ guPLf nMU jLmIn qurqPurq dyx dI mMg votF nfl juVI hoeI hY. Bfjpf nMU ieh gwl BulxI nhIN cfhIdI ik Bfjpf dysL ivwc iekwlI coxF ijwqx dI hflq ivwc nhIN hY aqy Bfjpf df hor swjy vwl iKskxf ies nMU sihXogIaF nfloN qoV dyvygf. Bfjpf vfsqy coxF qoN pihlF aqy ipwCoN pfeydfr sihXogIaF dI Gft, Aus nMU swqf qoN dUr kr dyvygI.

          ies nfl iekwly isafsI gwTjoV KVf krn ivwc hI kTnfeI nhIN afvygI sgoN ies nfl qF Auh votr vI Bfjpf qoN dUr ho jfxgy ijhnF nMU sfPLt sportr afiKaf jf skdf hY aqy jo isafsI siQrqf nMU muwK rwK ky vot df iesqymfl krdy hn. ieMzIaf sLfeIinMg dy bfvjUd ipClIaF coxF ivwc do ku PIsdI votF df iKskxf Bfjpf nMU rfj isMGfsn qoN pMjf sflF vfsqy lFBy kr igaf sI.

          jy Bfjpf ny akl qoN kMm nf ilaf qF ieiqhfs afpxy afp nMU iPr dohrf skdf hY. pRmfxU muwdy `qy mnmohx srkfr df ivroD krn ipwCoN ksLmIr mfmly `qy Bfjpf ny dUjI vwzI glLqI iek mhIny dy ivwc ivwc kr mfrI hY. Bfjpf df hor swjy vwl iKskxf dysL aqy Bfjpf dovF leI hI Gfqk hovygf.

-blrfj idEl

 


nvyN dOr ivwc dfKLl ho rhy ny Bfrq-kYnzf mYqrI sbMD

          drpysL gMBIr cxOqIaF aqy KfmIaF dy bfvjUd, jmhUrI kdrF kImqF `qy aDfirq smfj dI isrjnf vwl awgy vD irhf Bfrq, dunIaF df siqkfr hfsl krn ivwc kfmXfb ho irhf hY. Bfrq nMU drpysL cxOqIaF dI gMBIrqf df aihsfs pwCmI dysLF nMU 9/11 qoN ipwCoN hI hoieaf hY jd AuhnF nMU afpxy dysLF dI surwiKaf vfsqy puKqf pRbMD krn dy nfl nfl sLihrIaF dI ajLfdI `qy Gwto Gwt bMDn lgfAux dI cxOqI df sfhmxf krnf ipaf hY. Auh smF vI sI jd pwCmI dysL horF nMU mnuwKI aiDkfrF df sbk idn rfq pVHfieaf krdy sn aqy ieh Buwl jFdy sn ik mnuwKI aiDkfrF nMU asl KLqrf AuhnF qfkqF qoN vI ho skdf hY jo bMdUk dI nok `qy qbdIlI krvfAuxf locdIaF hn aqy Auh vI ajyhI qbdIlI jo ajoky mnuwKI smfj nMU puwgdI hI nhIN hY.

          amrIkf vfsqy aPLgfinsfqn, ierfk, gtfnmobya kYNp dy kYdI aqy aMdrUnI surwiKaf kfiem rwKx df iPkr, akl iTkfxy ilafAux df kfrn bixaF hY aqy ies dy nfl hI dunIaF dy smIkrn bdl gey hn. Bfrq vfsqy bfhrI KLqry df sfhmxf krn, afpxIaF surwiKaf loVF aqy ielfkfeIaF ijLMmyvfrIaF pUrIaF krn vfsqy iek ajyhI phuMc apxfey jfx dI loV sI ijs nfl dysL surwiKaf df ZFcf iksy sMBfvI cxOqI df sfhmxf krn jogf hovy.

          cIn df pRmfxU qfkq bxnf, gYr jLmhUrI qy bMd rfj pRbMD aqy hmlfvr ruK vflf hox kfrn Bfrq nMU vI pRmfxU qfkq bnx vwl vDxf ipaf sI aqy ies mfmly ivwc Bfrq-pfik ivvfd Enf vjLn nhIN rwKdf ijMnf kuJ lok socdy hn. ieh vwKrI gwl hY ik pfiksqfn vloN pRmfxU bMb bxfAux df muwK kfrn Bfrq nfl ivroD hI hY.

          Bfrq aqy kYnyzf dy sbMD bhuq suKfvyN rhy hn pr 1974 ivwc Bfrq vloN mfmUlI ijhf pRmfxU ivsPot krn nfl ieh sbMD Eny sfjLgfr nhIN sn rhy ijhy ik rwKy jfxy cfhIdy sn. surwiKaf loVF kfrn Bfrq afpxI jgfH TIk sI. kuJ lok 1974 dI Bfrq dI aMdrUnI hflq nMu pRmfx pRIKx df asl kfrn mMndy hn aqy ies ivwc kuJ scfeI vI hY pr asl swc ieh hY ik jy Bfrq dI smyN dI pRDfn mMqrI  aMdrUnI cxOqIaF df sfhmxf krn vfsqy jF lokF df iDafn lFBy krn vfsqy 1974 ivwc pRmfxU Dmfkf nf vI krdI qF ajyhf dyr svyr kuJ Tihr ky krnf hI pYxf sI. kYnyzf vI afpxI jgfH TIk sI ikAuNik kYnyzf  pRmfxU qknIk dy psfr dy iKlfPL sI aqy kYnyzf nMU ieqrfjL sI ik Bfrq ny kYnfzf qoN pRfpq kIqf rIsrc rIaYktr pRmfxU qfkq bnx vfsqy vriqaf hY.

          awj dunIaF ieh gwl mMn geI hY ik Bfrq pRmfxU qfkq jLrUr bixaF hY aqy do aMqrfsLtrI pRmfxU sMDIaF `qy dsqKq krn qoN vI ienkfrI hY pr Bfrq hY iek ijLmyvfr pRmfxU qfkq ijs nMU afpxI aqy dunIaF dI slfmqI df brfbr iPkr hY. nf qF Bfrq ny aYn[ pI[ tI[ (pRmfxU apsfr sMDI jF inAUklIar nfn-pilPrysLn tirtI) `qy dsqKq kIqy hn aqy nf hI sI[tI[bI[tI (kMprIhYNisv tYst bYn tirtI) `qy hI dsqKKq kIqy hn pr Bfrq ny pRmfxU qknIk iksy nMU zflrF vfsqy vycI nhIN hY. dUjy pfsy dunIaF kol pfiksqfn dI Audfhrx hY ijs ny amrIkf dy dusLmx dwKxI korIaF nMU pRmfxU bMb dy zIjLfeIn aqy sYNtrIiPLAUg qknIk vycI hY ijs nfl XUrynIam nMU bMb gryz (aYnirc) df kIqf jFdf hY aqy bdly ivwc imjLfeIl qknIk hfsl kIqI hY. pfiksqfn ny eIrfn nMU vI pRmfxI qknIk vycI hY aqy ajyhf kuJ ierfk nfl vI huMdf huMdf hI bicaf hY.

          iehI kfrn hY ik dihsLqvfd aqy ieslfimk kwtVvfd dy nfl nfl gYr ijLmyvfr pRmfxU nIqI pwCmI dysLF Kfskr amrIkf nfl pfiksqfn df moh BMg krn df sbwb bxI hY. ajy bIqy hPLqy hI jd pfiksqfn dy pRDfn mMqrI amrIkf dOry `qy qurn vfly sn qF AuhnF pfiksqfn dI bylgfm ho cuwkI KuPIaf eyjMsI afeI[ aYs[ afeI[ nMU isvlIan srkfr hyT ilafAux vfsqy Purmfn jfrI kIqf sI aqy jd ies df pfiksqfnI POjF dy kmFzr jnrl ikafnI nMU pqf lwgf qF AuhnF awDI rfq nMU pfik pRDfn mMqrI nMU suwqy nMU jgf ky ieh Purmfn vfps lYx dI cyqfnvI dy idwqI sI aqy aKbfrI rportF muqfibk ies nMU qVksfr 3 ku vjy vfps lY vI ilaf igaf sI. iksy vI jmhUrI dysL ivwc  dysL dIaF POjF df muKI kOmI surwiKaf dy mfmly nMU Cwz ky, iksy hor kfrn cuxy hoey pRDfn mMqrI nMU jgfAux dI jLurrq nhIN kr skdf.

          pfiksqfn ijs asiQrqf dy dOr ivcoN dI gujLr irhf hY dunIaF nMU ies df pUrf aihsfs aqy iPkr hY. swqfDfrI gwTbMDn vloN pfik pRDfn musLrwPL `qy mhFdosL dI iqfarI nvIN cxOqI bx ky AuBr rhI hY aqy pfiksqfn vfsqy iek tYst dI GVI hY ik ies ny jmhUrI lINhF `qy awgy vDxf hY jF ipCFh vwl nMU iKskxf hY?

          Bfrq-amrIkf pRmfxU sMDI nMU Bfrq vloN pRvfn kr ley jfx qoN ipwCoN aMqrrfsLtrI pRmfxU Aurjf eyjMsI (afeI ey eI ey) vloN vI ies nMU pRvfgnI dy idwqI geI hY aqy ies nMU pRvfn krvfAux vfsqy hornF qoN ielfvf kYnyzf ny bhuq mhwqvpUrn Xogdfn pfieaf hY. kYnzf inAUklIar splfierjL gruwp df vI iek aihm mYNbr hY ijs ny ies sMDI nMU pRvfngI dy ky Bfrq vsqy isvlIan pRmfxU qknIk dy drvfjLy Kohlxy hn aqy kYnzf ny ieh gwl afK idwqI hY ik Auh Bfrq amrIkf sMDI nMU pUrI qrF pRrvfn krdf hY.

          ies nfl Bfrq dy 14 dy krIb pRmfxU ibjlI Gr afpxI smrwQf dy muqfibk ibjlI pYdf krn dy Xog ho jfxgy jo ik pRmfxU bflx dI kmI kfrn hux smrwQf df 50% kMm hI kr rhy hn.  sMDI dy sMpn hox nfl Bfrq 30 pRmfxU ibjlI GrF dI AusfrI df kMm sLurU krnf cfhuMdf hY ijs nfl dysL dIaF loVF pUrIaF kIqIaF jf skx.

          Bfrq iek ijLMmyvfr dysL vjoN awgy vD irhf hY aqy dunIaF ivwc siQrqf kfiem krn vfsqy bxdf ihwsf vI pf irhf hY. ajy huxy klMbo ivwc sMpn hoeI sfrk isKr vfrqf ivwc Bfrq ny aPLgfn-pfik kuVwqx GtfAux vfsqy pihl kdmI kIqI hY jo ik bylgfm pfik KuPIafqMqr dI aLPgfinsqfn ivwc dKLlaMdfjLI kfrn pYdf hoeI hY. iewQy hI bws nhIN Bfrq ny aPLgfinsqn nMU idwqI jfx vflI mflI mdd ivwc vI coKf vfDf kIqf hY. aPLgfn pRDfn krjLeI dI Bfrq PyrI mOky Bfrq ny phux qwk ihlF aYlfnI geI 750 imlIan amrIkn zflr dI mflI mdd ivwc 450 imlIan zflr df vfDf kr ky kul rkm 1[1 iblIan kr idwqI hY. aPLgfinsqn ivwc kYnzf aqy hor nyto dysLF dI  sLFqI POj qYnfq hY, ijs dI Bfrq hor keI ZMgF nfl mdd kr irhf dwisaf jFdf hY ikAuNik Bfrq dy aPLgfn srkfr dy nfl nfl aPgfn lokF nfl vI bhuq purfxy sbMD hn.

          glob aYNz myl aKLbfr dI iek aihm rport muqfibk Bfrq dy pRDfn mMqrI dy kOmI surwiKaf slfhkfr sRI aYm ky nrfiexn bIqy hPLqy kYnzf dI PyrI `qy afey sn aqy AuhnF pRDfn mMqrI sRI hfrpr smyq bhuq sfry kYbint mMqrIaF nfl mulfkfqF kIqIaF hn. kYnzf PyrI `qy afAux vfly sRI nrfiexn bhuq sInIar aiDkfrI hn jo iswDy zfktr mnmohx isMG nMU juvfbdyh hn. AuhnF dI ieh PyrI bhuq lfhymMd rhI dwsI jf rhI hY.

          kYnzf dy ivdysL mMqrI sRI zyivz aYmrsn ny vI Gxy ho rhy Bfrq-kYnzf sbMDF `qy qswlI pRgt kIqI hY aqy Bfrq-amrIkf pRmfxU sMDI dI vI ieh kihMidaF sport kIqI hY ik asIN iksy nMU hmysLf pnltI bfks ivwc nhIN rwK skdy. AuhnF df iesLfrf Bfrq nfl 1974 qoN pRmfxU mwdy `qy pfeI kwcI vwl sI jo hux pwkI ivwc bdlx vflI hY. kYnzf dy do pRDfn mMqrI bIqy 8-9 sflF ivwc Bfrq df gyVf mfr afey hn aqy pqf lwgf hY ik Bfrq sRI hfrpr nMU vI awjyhf swdf dyx vflf hY jF dy cuwkf hY. rfjsI hflq ny sfQ idwqf qF sRI hfrpr vI Bfrq PyrI `qy jf skdy hn pr ies vfr, vfrI Bfrq dy pRDfn mMqrI dI hY aqy afs kIqI jfxI cfhIdI hY Bfrq srkfr ies vwl iDafn dyvygI.                                           -blrfj idEl

 


pfik `c ieko smyN cwl rhIaF iqMn srkfrF kwd qwk?

          1947 ivwc dysL dI vMz kfrn hoNd ivwc afieaf pfiksqfn ies smyN gMBIr asiQrqf dy dOr ivcoN dI lMG irhf hY. swc qF ieh hY ik bIqy 61 sfl pfiksqfn ivwc aYsI siQrqf kdy vI nhIN afeI ijs nMU siQrqf df nfm idwqf jf skdf hovy. 61 sflF ivwc jd kdy vI isvlIan srkfr hoNd ivwc afeI hY, Aus nMU afpxI trm pUrI krn df kdy vI mOkf nhIN idwqf igaf. isvlIan srkfrF hmysLf imltrI dy bUtF dI dfhV qoN zrdIaF idn pUry krdIaF rhIaF aqy jd imltrI ny cfihaf iehnF srkfrF nMU cldf kr idwqf igaf.

          jnrl ijLaf dy jLmfny qwk pfik ivwc jd kdy vI iksy iek srkfr ny dysL clfieaf Auh imltrI dI srkfr hI sI aqy jd kdy isvlIan srkfr bxI Auh awDI srkfr df rol hI adf kr skI aqy prdy dy ipwCy imltrI ies dy kMn mroVdI rhI. jnrl ijLaf dy qfkq sMBflx dy kuJ smyN dy aMdr hI sovIaq rUs ny aPLgfinsqfn `qy kbjLf kr ilaf sI ijs dy tfkry vfsqy amrIkf aqy arb dysLF ny pfiksqfn nMU mUhry lgf ky mujfhdIn ivdrohIaF dI BrpUr mdd krnI sLurU kr idwqI sI. aPLgfn ivdroh dy dOr ivwc pfiksqfn ivwc iek qIjI qfkq AuBrI jo dunIaF aqy pfiksqfn nMU vKq pfAux df kfrn bxI aqy ies qfkq df nfm hY afeI[aYs[ afeI[.

          pfiksqfn dI bdnfm ho cuwkI KuPIaf eyjMsI ieMtr srivss ieMtYlIjMs (afeI[aYs[ afeI[) aPLgfn XuwD dOrfn eynI qfkqvr ho geI ik ies nfl pfiksqfn ivwc swqf df afnMd mfnx vflI iek qIjI iDr pYdf ho geI ijs nfl kdy kdfeIN hoNd ivwc afAux vflIaF isvlIan srkrF nMbr do qoN qIjy `qy af izwgIaF. swqf df afnMd mfnx vfsqy pihlf aqy dUjf drjf imltrI aqy afeI[aYs[ afeI[ dy ihwsy af igaf. iehnF dovF ivcoN pihlf drjf iks kol kd sI jF kd hovygf ieh afKxf musLkl hY pr ieh dovyN muwK srkfrI iDrF bx ky rih geIaF. iewQy ieh ijLkr krnf ZukvF hovygf ik afeI[aYs[ afeI[ df ZFcf (strkcr) aqy muZlI tryinMg df kMm amrIkf dI KuPIaf eyjMsI sI[ afeI[ ey[ duafrf inBfieaf igaf dwisaf jFdf hY aqy ies ny muZlf kMm vI amrIkf dy iesLfiraF `qy hI kIqf hY.

          iehI kfrn hY ik jd pfik POj aqy afeI[aYs[ afeI[ ny rlL ky BfrqI ksLmIr ivwc kfrigl XuwD dI ivAuNq bxfeI aqy ies nMU aml ivwc ilaFdf qF smyN df isvlIan pRDfn mMqrI aqy Aus dI srkfr ies bfry kuJ vI nhIN sn jfxdy aqy ieh swB kuJ iehnF dovF srkfrF (imltrI aqy afeI[aYs[ afeI[) ny dysL dI asl cuxI hoeI srkfr qoN corIN kIqf ijs nfl pfiksqfn nMU BfrI inmosLI df sfhmxf krnf ipaf.   nvfjL sLrIPL aqy bynjLr Buwto dIaF isvlIan srkfrF kurwpt vI sn qy  kmjLor vI sn ikAuNik asl swqf qF iksy hor dy hwQ ivwc sI iehI kfrn hY ik jd POj ny iehnF srkfrF dI sMGI GuwtI qF lokF ny ies df ivroD qF kI krnf sI sgoN iksy hwd qwk svfgq hI kIqf. ies df iek kfrn ieh vI sI ik pfik lokF nMU ajy jmhUrIaq df svfd nhIN sI ipaf qy POj hmysLf vFg AuhnF dIaF ijLMdgIaF `qy hfvI-pRBfvI sI aqy hY.

          jnrl musLrwP dy swqf hiQafAux sfr hI isvlIan srkfr cldI bxI ijs nfl dysL ivwc cldIaF srkfrF do rih geIaF afeI[ aYs[ afeI[ aqy POj qy iehnF dovF dI kmFz jnrl musLrwPL dy hwQ hox kfrn dysL ivwc siQrqf prqI. pr ies afrjLI aMdrUnI siQrqf df aFz-gvFz  aqy dunIaF `qy asr burf hI hoieaf. aPLgfinsqfn ivwc afeI[ aYs[ afeI[ aqy pfik POj dy blU-pirMt hyT kfbjL hoey qfilbfn aqy qfilbfn dy sihXogI, al-kfiedf vfly hor qfkqvfr hoey. BfrqI ksLmIr ivwc hor gVbV qy dKLlaMdfjLI vDI aqy mfmlf vrlz tryz sYNtr `qy afqmGfqI hmilaF qwk puwj igaf.

          9/11 dy hmilaF ny dunIaF ivwc smIkrn hI bdl idwqy ijs nfl pfiksqfn dy POjI hukmrfnf awgy koeI spsLt idsLf nf rhI. amrIkf nMU pUrI qrF Cwzxf vI sMBv nhIN sI aqy amrIkf nMU pUrI qrF PVnf (sfQ dyxf) vI AuhnF vfsqy afsfn nhIN sI. jnrl musLrwPL ny jLfhrf qOr `qy awqvfd ivruD jMg ivwc amrIkf df sfQ dyx df rsqf jLrUr cuixaF pr ies vfsqy afpxI POj nMU pUrI qrF rfjLI nf kr sikaf aqy nf afeI[aYs[ afeI[ nMU hI nwQ pf sikaf. amrIkf vfsqy jnrl musLrwPL dI hF hI kfPLI sI ijs df muwl moVn vfsqy amrIkf ny pfiksqfn dI grk rhI ariQkqf nMU QMmx vfsqy 2001 qoN ipwCoN keI keI iblIan zflr hr sfl idwqy aqy hor idwqy jf rhy hn. mfhr ies nMU amrIkf dI kYirt aYNz sikt nIqI afKdy hn jo kdy kfmXfb huMdI ivKfeI idMdI hY aqy kdy zgmfgf rhI ivKfeI idMdI hY.

          amrIkf dy dbfE hyT jnrl musLrwPL nMU pfiksqfn ivwc afm coxF krvfAuxIaF peIaF aqy dysL-bdr kIqI geI bynjLIr Buwto aqy nvfjL srIPL nMU dysL prqx dI afigaf vI dyxI peI. jnrl musLrwPL dI srkfr bynjLIr nMU surwiKaf dyx ivwc asPLl rhI, Aus df kql hoieaf, pCV ky coxF hoeIaF pr ies nfl jo hoNd ivwc afieaf Auh hY ieko smyN iqMn srkfrF df cwlxF. gwdI musLrwPL ny vI nhIN CwzI aqy nf CwzI hY qfkq, awj vI POj nfl imlI sItI kfrn musLrwPL arD-srkfr vflf rol adf kr rhy hn jd ik sMsdI pRnflI ivwc pRDfn mMqrI asl srkfr df asl muKI huMdf hY qy rfsLtrpqI sMivDfnk muKI hI huMdf hY.  afeI[ aYs[ afeI[ afpxf kMm ajLfdfnf qOr `qy kr rhI hY aqy isvlIan srkfr afpxy hwQ pYr mfr rhI hY.

          ies dOrfn aPLgfinsqfn ivwc qYnfq nyto muhfj dIaF POjF `qy hmilaF ivwc qyjLI afeI hY, pfik-aPLgfn bfrzr `qy bhu-pwKI JVpF ivwc vfDf hoieaf hY ijwQy al-kfiedf, aPLgfn qfilbfn, pfik qfilbfn, aPLgfn POj, pfik POj, pfik kbfielI aqy amrIkf qy nYto muhfjIaF dIaF POjF ivcfkr afey idn JVpF aqy hvfeI hmly ho rhy hn. knyzIan sFqI sYnf `qy hmly, kfbul ivwc BfrqI hfeIkimsLn `qy afqmGfqI hmlf, Bfrq ivwc lVIvfr bMb Dmfky aqy pfiksqfn ivwc keI bMb Dmfky, pfiksqfn ivwc Gr kr cuwkI aMdrUnI asiQrqf df hI nqIjf hn. aqy ies asiQrf df jLfhrf kfrn pfik ivwc ieko smyN cwl rhIaF iqMn srkfrF hn.

          drasl aPLgfn asiQrqf aqy XuwD vI pfik dI aMdrUnI hflq nfl hI bwiJaf hoieaf hY jd qwk pfik siQr nhIN ho jFdf, aPLgfinsqfn pUrI qrf siQr nhIN ho skdf, Bfrq qy BfrqI ksLmIr ivwc vI dihsLqvfd isr cuwkdf rhygf. mfhrF df iKafl hY ik afeI[ aYs[ afeI[ dy aMdr vI do guwt hn ijhnF ivcoN iek pfik srkfr aqy jnrl musLrwPL qoN bfgI hY aqy aPgfn jhfdIaF dI zwt ky mdd  kr irhf hY. aPLfgn, amrIkf, knyzf aqy Bfrq dIaF srkfrF ies vwl bhuq vfr iesLfrf kr cuwkIaF hn. kfbul ivwc BfrqI hfeIkimsLn `qy hmly ipwCoN rfsLtrpqI krjLI ny ieh gwl gwj ky afKI sI. Bfrq ivwc bMglOr aqy aihmdfbfd dy lVIvfr bMb DmfikaF dI muZlI qPqIsL vI eysy iksm df iesLfrf krdI hY. amrIkf ny bIqy hPLqy sI[ afeI[ ey[ df iek cotI df aPLsr gupq qOr `qy pfiksqfn Byijaf hY ijs ny pfik POj aqy afeI[ aYs[ afeI[ ivcly bfgI aMsr nMU nwQx df sunyhF idwqf dwisaf jFdf hY pr sunyhF idwqf iks nMU, ieh afKxf musLkl hY ikAuNik srkfrF qF ieko smyN iqMn cwl rhIaF hn!            

 -blrfj idEl

 


gurU dI golk dI rfKI leI Tos inXm bxfey jfx!

          sRI gurU nfnk iswK sYNtr, brYNptn gurdvfry df pRbMDkI ivvfd, kiQq golk skYNzl aqy 20 julfeI nMU gurdvfry aMdr vfprIaF GtnfvF sQfnk iswK BfeIcfry ivwc gihrI icMqf aqy crcf df ivsLf bxy hoey hn. pIal puils vloN mfmly dI qPLqIsL jfrI hY aqy sQfnk aMgryjLI aKLbfr ny vI ies bfry iliKaf hY. ieh mfmlf hux rYvinAU ivBfg smyq keI srkfrI adfiraF dIaF njLrF hyT af igaf jfpdf hY aqy adflqI cwkr ivwc pYx dy vI iknfry awpV igaf hY. ies ivvfd df adfqlI cwkr ivwc pY jfx df arQ hY ik PYslf ho jfx qwk awD ku imlIan zflr vkIlF dIaF jybF ivwc pY jfvygf ijs ivcoN awD ku golk ivcoN lwgygf aqy awDf ku gYr-pRbMDI DVy dIaF jybF ivwcoN jfvygf. aqy jy ikqy adflqI PYslf gYr-pRbMDkI DVy nMU sfl-do sfl qwk gurdvfry df cfrj sMBfl idMdf hY qF afpxf Krcf pUrf krn vfsqy Auh golk nMU hwQ nhIN mfrngy ies dI koeI grMtI nhIN hY.

          pRbMDkI aqy gYr-pRbMDkI iDr ikhVI bxdI hY ies bfry ajy dfavy nfl kuJ nhIN afiKaf jf skdf qy ies PYsly vfsqy iksy nvIN twkr qoN vI ienkfr nhIN kIqf jf skdf. ijvyN ik asIN bIqy hPLqy dy sMpfdkI ivwc ijLkr kIqf sI ik brYNptn gurdvfry df ivvfd anoKf nhIN hY sgoN ieh gurdvfiraF ivwc afey idn cwldy ivvfdF dI kVI df hI ihwsf hY ijhnF dy hwl vfsqy iswK BfeIcfrf ajy qwk koeI AusfrU phuMc apnfAux ivwc burI qrf asPLl irhf hY. rYkszyl, izksI aqy hor keI gurdvfiraF dy pRbMDkI ivvfdF ivwc gurU dIaF golkF lgfqfr incoVIaF jf rhIaF hn aqy ivvfdq iDrF afpxIaF jybF vI KflI kr rhIaF hn.

          bIqy hPLqy gurdvfry dI cfridvfrI dy aMdr jo kuJ vfpiraf hY Auh awq inMdxXog hY aqy hYrfnI dI gwl ieh hY ik ies mOky pMQ dy Auh swB rfKy hfjLr sn jo mfVI motI byadbI df bhfnf lgf ky sfDfrn iswKF nMU qlb krn qwk jFdy imMt nhIN lgfAuNdy. mirXfdf dy nfm `qy hflF ivwc hox vfly keI pRfeIvyt Dfrimk smfgmF mOky gurU gRMQ sfihb dI bIV cwk ilafAux vfly vI ies mOky hfjLr sn pr Drm nfloN DVf AuhnF nMU vI ipafrf hI jfpdf sI. bYNkuiet hfl ivwc bIV lY jfx vfly rfgIaF nMU qnKfh lgfAux aqy hfl dy bfhr mirXfdf dy nfm `qy mujLfhrf kr ky iksy pirvfr dy ivafh dI KusLI ivwc Kll pfAux vfly vI KfmosL rhy hn. smJ nhIN afAuNdI ik pfrtI hfl ivwc siqkfr nfl bIV lY jfx nfl mirXfdf vwD BMg huMdI hY jF iksy gurdvfry ivwc DiVaF dy tkrfa dy zroN sMgq dy Bwj jfx aqy puils nMU amn-kfnMUn brkfr rwKx vfsqy bKLq pY jfx nfl mirXfdf vwD BMg huMdI hY?

          kuJ lok puils dy af jfx nMU mMdBfgf dws rhy hn pr Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik jy puils pUrI Pors nfl nf afAuNdI qF kI Bfxf vfprn vflf sI aqy Auh ikMnf ku mMdBfgf hoxf sI. jy mMdBfgI Gtnf hY qF puils df af jfxf nhIN hY, puils dy af jfx dy hflfq pYdf krnf asl mMdBfgI Gtnf hY ijs vfsqy sfrIaF sbMDq iDrF ijLMmyvfr hn jo iswKI siqkfr aqy mirXfdf dIaF aflMbrdfr aKvfAuNdIaF hn.

          gurdvfiraF ivwc JgVy dy do muwK kfrn golk aqy cODr smJy jFdy hn ijhnF nfl isafsI lfB aqy iemIgrysLn afid hor keI kfrn awgy juVy hoey hn. golk dI durvrqoN dy mfmly ivwc keI byinXmIaF cfrcf ivwc afAuNdIaF rhIaF hn ijhnF ivwc golk dI igxqI mOky mfieaf df iKsk jfxf, bYNk Kfqy qwk puwjI mfieaf dI vwK vwK ZMgF nfl durvrqoN, afpixaF nMU vpfrk lfB dyxf, golk dI mfieaf dIaF rsIdF afpixaF dy nfm dy ik AuhnF nMU tYks Cot dIaF rsIdF dyxf aqy kflfL DMn kYsL hudfr dy ky Bwl vI KwtxI aqy ies nMU vfps cYkF ivwc vfps lY ky kflyL DMn nMU icwtf krnf vI sLfml hY. Auprokq bykYdgIaF iksy iek gurdvfry qwk sImq nhIN hn aqy nf hI asIN ieQy iksy iek gurdvfry dI gwl kr rhy hF.

          gurdvfiraF `qy kbjLf jmfeI rwKx vfsqy kfbjL DVy aksr ajyhy bfeI-lfa aqy sMivDfn GVdy hn ijhnF nfl hmysLf kbjL rihxf XkInI bxf skx. pr dUjy pfsy gurU dI golk dI rfKI vfsqy inXm bxfAux vfsqy kdy koeI Tos Audm krdy ivKfeI nhIN idwqy. kI golk dI igxqI vfsqy pwky inXm inrDfrq nhIN kIqy jf skdy? jo lok gurdvfiraF dy pRbMD dy nyVy rhy hn Auh jfxdy hn ik golk dI igxqI drbfr hfl ivwc aYqvfr dy dIvfn dI smfpqI dy aYn bfad kIqI jFdI huMdI sI aqy ies igxqI mOky sMgq ivcoN kuJ cfhvfn swjxF nMU nfl ibTfieaf jFdf sI jo mfieaf dI igxqI AuprMq bkfiedf rsId kwtdy huMdy sn ijs `qy hfjLr swjxF dy dsqKq huMdy sn qd jf ky mfieaf KLjLfncI dy hvfly kIqI jFdI sI. ies nfl nf qF mfieaf igxqI mOky iKskfey jfx df zr sI aqy nf hI ies dI rsId iksy hor dy nfm kwt ky iksy afpxy nMU tYks Cot rsId idwqy jfx dI koeI sMBfvnf sI. golk dI igxqI vfsqy ieh ivDI hr Drm asQfn nMU pwkI inrDfrq kr dyxI cfhIdI aqy golk dI igxqI df skYjual noits borz `qy lgf dyxf cfhIdf hY qF ik sfrf kMm pfrdrsLI hovy.

          ijQy DUMaf huMdf hY AuwQy awg jLrUr huMdI hY dy aMgryjLI afKfx muqfibk Drm asQfnF nMU kYsL ivafjL muPLq hudfr dy ky vfips cYWkF ivwc lYx dI crcf ivwc vI koeI vjLn jLrUr hY. dfnIaF dI vI koeI kmI nhIN hY jo musLikl ivwc Psy Drm asQfnF dI idloN mdd krdy hn pr cfqurF dy rUp ivwc kokVU vI jLrUr hoxgy jo kflLy nMU icwtf krn vfsqy afpxy pRbMDkF dI imlIBugq nfl cusqI vrq jFdy hoxgy. ies nMU mnI lFzirMg vI afiKaf jFdf hY jo ik dysL dy kfiedy kfnMUn muqfibk bhuq sMgIn jLurm hY. ies leI Drm asQfnF nMU ieh inXm bxf lYxf cfhIdf hY ik kYsL hudfr lYx smyN aqy vfps dyx smyN dysL dy kfiedy kfnMUn df pUrf siqkfr kIqf jfvy aqy jy iksy iksm df BulyKf hovy qF vkIl jF akfAuNtYNt dI mdd leI jfvy.

          ies gwl vI afm crcf ivwc hY ik keI vfr pRbMDk afpxy chyqy mIzIey nMU KusL rwKx vfsqy iesLiqhfrF df mINh pfAuNdy hn ijs nfl sbMDq mIzIaf AuhnF dy prdy kwjI rwKx vfsqy XqnsLIl rihMdf hY ies leI pRbMDkF df PrjL bxdf hY ik Auh hr mhIny iesLiqhfrI Krcy dy vyrvy noits borz `qy lgfAux. Drm asQfnF ivwc krvfey jfx vfly kMm, KrId, vyc afid nMU pfrdrsLI bxfAux vfsqy vI inXmF dI loV hY. afm crcf hY ik kuJ gurdvfry ivafh vgYrf mOky lMgr vfsqy pRqI hYWz 8 zflr lMgr vfsqy cfrj krdy hn aqy ieh rkm kYsL mMgdy hn. nfl hI lokF `qy ieh vI pfbMdI huMdI hY ik Auh afp, afpxy lMgr vfsqy iswDI KrId nhIN kr skdy. pRbMDkF kol ieko smyN bhuqy pRogrfm aqy syvfdfrF dI Gft kfrn pyz vrkr hfier krnf, kfrn jLrUr hn pr ies ivwc cor morI dI koeI guMjfiesL nhIN hoxI cfhIdI.

          jy ajhy nf kIqf igaf qF gurdvfiraF dy afspfs siQq bYNkuiet hfl ivafh mOky svyr dI cfh aqy duiphr dy vYjItyrIan lLMc df pRbMD eyny ku Krcy ivwc krn lwg pYxgy aqy gurdvfry lfvF qwk hI sImq ho ky rih jfxgy ijhf ky pMjfb ivwc ho igaf hY.

          gurdvfrf bfeI-lfa jF sMivDfn ivwc ieh ivvsQf kIqI jfxI cfhIdI hY ik jykr gurdvfry df pRbMDkI ivvfd adflq ivwc jFdf hY qF pRbMDkI iDr Gwto Gwt 50% Krcf afpxI jyb ivcoN krygI. aqy jy kr pRbMDkI iDr sbMDq kys adflq ivc hfr jFdI hY aqy adflq nuks pRbMDkF ivwc kwZdI hY qF bkfieaf Krcf vI pRbMDkI iDr dy isr hI pYxf cfhIdf hY, gurU dI golk nMU tIkf nhIN lwgxf cfhIdf. hF jykr ivvfd gYr-pRbMDkI jF vpfrk hY qF sfrf Krcf golk ivcoN adf kIqf jf skdf hY. ies nfl kfnMUnI ivvfd bhuq Gt jfxgy aqy afpsI imlvrqx nfl mfmlf hwl krn vfsqy pRbMDkF `qy dbfE vD jfvygf.

          bIqy hPLqy dy ivvfd nMU ghu nfl vyiKaF iek gwl hor sfPL ho jFdI hY ik ies ivvfd ivwc Auh lok mUhry sn jo iswKI bfxy dy DfrnI hn. dovF iDrF ivwc aMimRqDfrIaF dI coKI igxqI sI aqy afpxy afp nMU vDIaf iswK dwsx vfly KfilsqfnI vI dovF DiVaF ivwc hI sn jo aksr gYr KfilsqfnIaF nMU qrF qrF dy ivsLysLxF nfl sMboDn krdy hn. ieh ivvfd gurU dy BYa ivwc rihx vfly sfry iswKF vfsqy awKF Kohlx df kfrn bnxf cfhIdf hY aqy gurU dI golk dI rfKI vfsqy Tos inXm bxfAux dy Auprfly pRbMDkI ivvfdF nMU pfsy rwK ky kIqy jfxy cfhIdy hn.

-blrfj idEl

 

 

sMgq vloN idwqy dfn dI kdr krnI iswKx pRbMDk!

          Dfrimk adfiraF ivwc GplLy koeI nvIN gwl nhIN hn aqy qkrIb hr Drm dy Dfrimk adfry iksy nf iksy smyN iksy nf iksy iksm dy GplLy ivwc Psdy rihMdy hn. afriQk iksm dy GplLy BfvyN afm vfprdy hn pr kdy kdfeIN kfmuk Gply vI Drimk adfiraF nMU klMkq krdy hn. kYQoilk crc nMU ajyhy kfmuk GpilaF vfsqy muafPLI vI mMgxI peI sI.

          jd gwl Dfrimk adfiraF ivwc afriQk GpilaF, kbjLy vfsqy lVfeIaF aqy adflqI kysF dI huMdI hY qF ieMJ jfpdf hY ik Gwto Gwt kYnyzf ivwc iswK Dfrimk adfiraF ivwc ajyhy ivvfd anupfqn vwD vfprdy hn. ieh gwl BfvyN dfavy nfl nhIN afKI jf skdI ikAuNik ies vfswqy Tos qwQF dI loV hovygI pr srsrI njLr mfrIey qF ies smyN torfTo dy afspfs dy bhuqy vwzy gurdvfry iksy nf iksy iksm dy adfqlI kys, pRbMDkI iKwcoqfx jF ivvfd ivwc Psy hoey ivKfeI idMdy hn jo ik bhuq mMdBfgI gwl hY.

          sLfied kuJ ku Cwz ky sQfnk iswK BfeIcfry dy qkrIbn sfry Dfrimk adfiraF ivwc iksy nf iksy smyN jy iswDI lVfeI nhIN hoeI qF adflqI kys jF qlK-klfmI jLrUr kdy nf kdy hoeI hY. syvf dy kMm ivwc lVfeI soBf qF nhIN idMdI pr jd iswDI jF aisDI lVfeI huMdI hY qF lok ieh smihsUs krn lwg pYNdy hn ik ikqy syvf dy nfl myvf nf juiVaf hoieaf hovy jo lVfeI jF ivvfd df kfrn bxdf hY.

          pRbMDkI ZFcy, syvf ivwc ivsLvfs jF pRbMDkF dI nIaq ivwc ikqy nf ikqy KOt jLrUr hY jo ajyhy ivvfdF df kfrn bxdI hY. torFto dy pihly pRmuwK gurdvfry sLRomxI iswK sosfietI pyp dy ieiqhfs vwl vyiKaf jfvy qF KUMnI lVfeIaF df muwZ bhuq pihlF hI bwJ igaf sI. ikRpfnF qy kVCy Es smyN cwly sn jd torFto ivwc iswKF dI igxqI bhuq Gwt sI aqy gurdvfry ivwc mfieaf vI nfmfqr hI sI. Es smyN lVfeI df kfrn cODr smiJaf igaf sI.

          torFto ivwc iswKF df dUjf Drm asQfn vYstn gfurdvfrf hY jo ik kuJ sfl vwK vwK skUlF ivwc lwigaf krdf sI aqy iPr afpxI KrIdI iemfrq ivwc Elz vYstn roz `qy sQfipq hox kfrn vYstn gurdvfrf afiKaf jfx gwl ipaf. ivvfdF, JgiVaF aqy adfqlI kysF ny ies nMU vI keI vfr Gyiraf. torFto dI hwd aMdr qIjf gurdvfrf skfrbro gurdvfrf hY jo keI QfvF qoN huMdf hoieaf awj skfrbro ivc mkfvn roz `qy afpxI aflIsLfn iemfrq ivwc siQq hY pr ieh Dfrimk adfrf vI bIqy ivwc adflqI kysF ivwc AuliJaf irhf hY.

          mYtro torFto qoN bfhr sQfpq kIqy gey do pihly pRmuwK adfry sRI gurU isMG sBf mfltn aqy EntyrIE Kflsf drbfr izksI roz hn jo ik dovyN pihlF asQfeI aqy ikrfey `qy leIaF QfvF qoN Dfrimk syvfvF  idMdy hoey awj vwzIaF iemfrqF ivwc sQfipq hn pr dovyN hI keI vfr ivvfdF, kysF aqy KihbfjLIaF df isLkfr rhy hn.

          izksI gurdvfrf qF ies smyN bhuq mihMgy adflqI kys df sfhmxf kr irhf hY ijs `qy pqf nhIN ikMnI ku mfieaf Krc ho cuwkI hY. jfxkfr sUqr adflqI kys df Krcf pMj lwK zflr qoN imlIan dy nyVy qyVy qwk df dwsdy hn ijs ivwc dovF iDrF df Krcf sLfml hY. ivroDI iDr Krcf afpxI jyb ivcoN krc rhI dwsI jFdI hY ikAuNiuk AuhnF kol hor cfrf vI kI ho skdf hY jd ik pRbMDkI iDr kys df Krcf golk ivwcoN adf kr rhI hY. ikAuNik pRbMDKI iDr nmy kdy ies Krcy bfry koeI aMkVf jfrI nhIN kIqf ies leI ies Krcy bfry dfavy nfl kuJ nhIN ikhf jf skdf. ieh gwl vI icMqf vflI hY ik izksI gurdvfry df KrfieqI drjf (cYrItybl nMbr) vI srkfrI ivBfg, rYvinAU kYnyzf vloN rwd kIqf jf cuwkf hY ijs df kfrn smyN isr gurdvfry dy Kfqy (akFAUNt) df ihsfb nf PfeIl krnf dwisaf igaf sI. adflqI kys smyq ieh mfmlf muwK Dfrf dy aMgryjLI mIzIey ivwc vI crcf df ivsLf bixaF hY.

          rYkzszyl ivwc byavuwz `qy bxfieaf igaf gurdvfrf jd 9 kYrIar zrfeIv `qy KrIdI vwzI iemfrq ivwc sQfipq kr ilaf igaf sI qF byavuwz vflI iemfrq ivwc iPAUnrl hom bxfAux dI kfrvfeI afrMB idwqI geI sI ijs vfsqy lwKF zflr iekwqr kIqy gey sn. ies iemfrq nMU iPAUnrl hom ivwc qbdIl krn `qy vI lwKF zflr Krc idwqy gey sn aqy akfl iPAUnrl hom df Pwtf vI lgf idwqf igaf sI. jd pRbMDkI ivvfd df lfvf Puwitaf qF ies bx rhy iPAnrl hom nMU qihs nihs kr igaf aqy iek aMdfjLy muqfibk nfl hI sQfnk iswK BfeIcfry df do ku imlIan zflr df dfn suafh kr igaf.

          adfqlI kys cwilaf, hyTlI qy AuprlI adflq dy PYsilaF nfl pRbMDkI ZFcy ny klfbfjLIaF KfdIaF aqy jd kysF dI QUV bYTI qF iswK BfeIcfry nMU aihsfs hoieaf ik kwl qwk jo rYkszyl gurdvfrf sI Auh drasl iek nhIN do vwK vwK sMsQfvF hn aqy Auh vyKidaF hI vyKidaF do ho geIaF. iek vyavuwz vflI iemfrq ivwc aqy dUjI kYrIar zrfeIv vflI iemfrq ivwc awj swB dy sfhmxy gurdvfry dIaF syvfvF dy rhIaF hn aqy hux ieh afKxf musLkl hY ik rYkszyl gurdvfrf ikhVf hY? purfxf jF nvF afK ky buwqf lgfieaf jf skdf hY.

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik jd ieh sMsQfvF jLfhrf rUp ivwc iek qoN do ho geIaF qF ivvfd iPr vI ruk nf sikaf. sMsQfvF vwK krn dI adflqI srjrI dy kuJ mhIinaF dy aMdr aMdr hI iswK siprcUal sYNtr dy nfm hyT nvIN iemfrq ivwc cwldI sMsQf dy pRbMDkF ivcfkfr KVk peI aqy iek hor kys (nvF) iPr adflq ivwc phuMc igaf ijs dI kfrvfeI Br jobn `qy cwl rhI hY aqy dovyN iDrF adflqF dy cwkr lgf rhIaF hn aqy syvf AuhnF dy Kfqy ivwc izwgx dIaF ardfsF vI kr rhIaF hn.

          izksI gurdvfry, rYkszyl gurdvfry vfly pihly aqy dUjy gurdvfry dy kys golk dI byadbI leI sLfied kfPLI nhIN sn ik hux brYNptn gurdvfry dy nfm nfl jfixaF jFdf sRI gurU nfnk iswK sYNtr pRbMDkI ivvfd dI lpyt ivwc af igaf hY. pRbMDk do DiVaF ivwc vMzy gey hn, dosLF aqy juvfbI dosLF dI Brmfr hY. mfmlf hwl krn vfsqy jnrl bfzI mIitMg swdy jfx dy noits pRkfsL hoey hn aqy iek dUjy DVy dy zrYktr Kfrj krn dIaF kMsoaF sunx nMU imlIaF hn. golk dI igxqI aqy KricaF ivwc bykYdgIaF dIaF rportF, crcy aqy ivzIE bxfey jfx qwk dIaF gwlF sunx aqy pVHn nMU imlIaF hn. puils qy srkfrI adfiraF ny kMn cwk ley hn aqy golk dI surwiKaf vfsqy sikAUrtI gfrz qYnfq kIqy jfx dIaF kMsoaF cwl rhIaF hn.

          torFto qoN bfhr vfly iswK adfiraF vwl njLr mfrIey qF hr sLihr ivwc hI ajyhy ivvfd sunx-vyKx nMU imldy hn. hfimltn sLihr df pihlF gurdvfrf sKLq ksLmksL df kyNdr irhf hY. vYnkUvr, kYlIPornIaF aqy brqfnIaF qwk gurdvfiraF ivwc lVfeIaF hoeIaF hn aqy keI jgfH JgVy cwl rhy hn. kwtVvfdIaF dy pRbMD hyTly srI dy dsmysL drbfr gurdvfry df KrfieqI drjf vI rwd kIqf jf cwukf hY aqy AudfrvfdI iswK iDr dy pRbMD hyTlf sRI gurU nfnfk gurdvfrf vI adflqI kys df sfhmxf kr irhf hY. hor keI adfiraF ivwc wZwkI irwJy qy koeI nf buwJy vflI gwl hY pqf Aus smyN hI lgdf hY jd mfmlf kfbU qoN bfhr ho jFdf hY.

          ijvyN pihlF afiKaf jf cuwkf hY ik ajyhf kuJ hor Drmf dy adfiraF ivwc vI vfprdf hY pr iswKF ivwc ieh vrqfrf anuqfpn vwD jfpdf hY. pRbMDk, afpxy afpxy pRbMD hyTly Dfrimk adfry df vDIaf pRbMD dyx dI QF nfhry mfrn nMU qrjIh idMdy jfpdy hn. bhuqy gurdvfiraF ivwc bMdUkDfrIaF dIaF vwzIaF vwzIaF qsvIrF aqy Kfilsqfn dy bYnr lwgy hoey hn aqy idn-sud `qy dy Kfilsqfn dy nfhry vI mfry jFdy hn. iswK sMgq df ikMnf ku ihwsf ajyhI sOVI isafsq dy hwk ivwc hY ieh gwl Auh vI jfxdy hn jo Drm asQfn `qy kbijLaF dy shfry Dwky nfl iswKF `qy Kfilsqfn Tosxf cfhuMdy hn pr afp iek sfDfrn Dfrimk adfry qwk df pRbMD clfAux dy vI Xog nhIN hn. dunIaF ijs Xuwg ivwc dfKLl ho cuwkI hY Auh zMzy-soty vflf Xuwg nhIN hY, ieh isr dyx aqy lYx df Xuwg vI nhIN hY ieh qF isr vrqx df Xuwg hY. sfzy adfiraF dy pRbMDk sMgq vloN idwqy dfn dI kdr krnI iswKx!

-blrfj idEl

 


srkfr qfiml jQybMdI `qy lgfeI pfbMdI AuWqy kfiem rhy

          kYnyzf dI DrqI qoN BfrqI Ep mhFdIp dy KUbsUrq tfpU dysL sRI lMkf ivwc cwl rhI dihsLqgrdI nMU ajLfdI dI lVfeI dws ky, KUMKfr qfiml dihsLqgrd sMgTn ilwty dI lfgfqr mflI mdd krn vflI sMsQf vrlz qfiml mUvmYNt nMU lMbf smF ingHf hyT rwKx ipwCoN, ies dIaF sLwkI gqIivDIaF bfry Tos imlx ipwCoN hfrpr srkfr ny ies sMsQf `qy pfbMdI lgf idwqI sI aqy ies df dPLqr aqy irkfrz sIl kr idwqf sI. knyzIan puils vloN jIa-jfn lgf ky iekwTI kIqI jfxkfrI muqfibk vrlz qfiml mUvmYNt Kqrnfk dihsLqgrd sMgTn ilwty dI hI brFc sI aqy ieh ilwty dy afgU pRBfkrn dIaF  hdfieqF `qy hI kMm krdI sI. ies sMsQf ny kYnyzf vwsdy qfimlF dIaF ilstF bxfeIaF hoeIaF sn aqy AuhnF qoN iek XojnfbwD ZMg nfl mfieaf iekwTI kIqI jFdI sI jo iek mhInfvfr PIs jF tYks vrgI huMdI sI. hmdrdI, zr jF BYa kfrn BfvyN bhuqy qfiml ies bfry cuwp sn pr kuJ aYsy vI sn ijhnF ies guMzfgrdI dy iKlfPL puils nfl sihXog kIqf aqy ies bfry loVINdI jfxkfrI idwqI. iswtf ies jQybMdI `qy pfbMdI dy rUp ivwc inkilaf aqy cot ilwty dy KUMKfr aprysLnF `qy hoeI.

          knyzIan isafsqdfn aksr votF dy moh ivwc iensfnI ihwqF nMU kubfrn krdy rhy hn aqy kYnyzf ivwc jVH lgf cwuky dunIaF dy keI dihsLqgrd sMgTnF jF AuhnF dy hmdrdF awgy Jukdy rhy hn. mnuwKI aiDkfr iek ajyhf bhfnf hY ijs hyT aksr dihsLqgrd sMgTn afpxy afp aqy afpxy kflLy kfiraF nMU CupfAux ivwc kfmXfb ho jFdy rhy hn. 1993 qoN lgfqfr 13 ku sfl kYnyzf dI rfjswqf `qy kfbjL rhI ilbrl pfrtI dy keI afgUaF df irkfrz ies mfmly ivwc Ksqf irhf hY aqy Auh aksr ajyhy sLwkI sMgTnF nMU KusL krn dI nIqI `qy cldy rhy hn. iehnF afgUaF ivwc pfl mfritn vrgy mUhrlI kqfr dy ilbrl afgU, sfbkf kYbint mMqrI aqy pRDfn mMqrI `qy vI AuNglI AuTdI rhI hY.

          hfrpr srkfr vloN ley gey sKLq aqy sfhsI PYsly `qy pRqIikRaf hoxI lfjLmI sI aqy ieh pihlF apIlF, dlIlF aqy kfnMUnI cfrfjoeI krn dy dfaivaF dy rUp ivwc hoeI pr srkfr `qy koeI asr nf huMdf vyK ky bIqy hPLqfaMq `qy pfbMdIsLudf vrlz qfiml mUvmYNt aqy ies dy sihXogI sMgTnF ny torFto ivwc iek BrvIN ros rYlI kIqI aqy kYnyzf srkfr nMU vrlz qfiml mUvmYNt `qy lgfeI pfbMdI KLqm krn vfsqy jLor pf ky afiKaf. drasl ies rYlI ivwc gwl qF srkfr qoN pfbMdI KLqm krn dI mMg qoN vI kuJ agy vwD geI jfpdI hY. mIzIaf rportF muqfibk keI rYlIkfrIaF ny kYnyzf ivwc qkrIbn do sfl qoN pfbMdIsLudf KUMKfr jQybMdI ilwty dy JMzy cuwky hoey sn aqy Auh ilwty nMU qfimlF dI ipafrI jQybMdI dws rhy sn jo ik kiQq qOr `qy AuhnF dI ajLfdI vfsqy lV rhI hY.

          1984 qoN ilwty (ilbrysLn tfeIgrjL afPL qfiml eIlm) koeI 400 afqmGfqI hmly kr cuwkI hY ijhnF ivwc hjLfrF bygunfh lok mfry jf cuwky hn. afqmGfqI hmilaF vfsqy ilwty ny iek blYk tfeIgrjL nfm df brgyz bxfieaf hoieaf hY. bIqy sfl ies brgyz dI iek aOrq afpxy afp nMU grBvqI dws ky iek sRI lMkn AuWc dPLqr ivwc ibnF qlfsLI dy vVHn ivwc kfmXfb ho geI sI aqy jd Aus dy nklI-grB ivclf bMb Pitaf qF 11 ivakqI Zyr ho gey sn aqy drjnF jLKLmI hor ho gey sn. rportF muqfibk afqmGfqI hmilaF qoNN ibnF KfnfjMgI ivwc mrn vfilaF, jLKmI hox vfilaF aqy AujV jfx vfilaF dI igxqI ies tfpU dysL dI kuwl abfdI df 6vF ku ihwsf bxdI hY. ilwty AuWqy sRI lMkf ivwc jLbrIN bfl-POjI BrqI krn df dosL vI lgdf af irhf hY aqy hjLfrF mfpy afpxy CotI Aumr dy mfsUm bwcy ies sMsQf dy aOrMgjLybI hukmF dI ByNt cfHV cwuky hn.

          mjUdf kYnyzf srkfr nMU ieh krYizt jFdf hY ies ny votF `qy pYx vfly asr dI pRvfh nf krdy hoey pfbMdI df awk cwibaf hY qy hux ies sfhsI kdm `qy pihrf dyx aqy hor awgy vDx dI loV hY.

-blrfj idEl

 


pRmfxU smJOqy dy mfmly `c dysL nfl Droh kmf rhy ny KwbU

          bIqy sfl svf sfl ivwc qyl mfPIey ny dunIaF dy nwk ivwc dm kr idwqf hY. 35-40 zflr bYrl dI kImq `qy ivkx smyN mihMgf igixaF jFdf `qyl awj 145 zflr bYrl nMU ho igaf hY aqy qyl pYdf krn vfly dysLF dI sMsQf Epyk dI aMdrKfqy sihmqI nfl qyl mfPIaf kwcy `qyl dI kImq 200 zflr bYrl ho jfx dIaF zrfAuxIaF pysLngoeIaF kr irhf hY ijs df Bfv hY ik ptrol bhuq jldI 2 zflr df iltr ho jfvygf. qyl dI vD rhI KLpq nMu pUrf krn vfsqy bfieE qyl pYdf krn df qjLrbf vI Kwtf sfbq hoieaf hY ikAuNik ies nfl anfjL dI iklwq pYdf ho geI hY. anfjL nfl jF qF grIbF df iZwz Biraf jf skdf hY aqy jF bfieE qyl dy rUp ivwc motr-kfrF df Biraf jf skdf hY. mnuwK aqy motr-kfrF, dovF df iZwz Brn jogf anfjL dunIaF kol awj nhIN hY aqy kwl nMU ho jfx dI AumId koeI nhIN hY ikAuNik mnuwKF aqy motr-kfrF dovF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY. Bfrq vrgy qyl Gwt pYdf krn aqy bhuuqf bfhroN KrIdx vfly dysLLF vfsqy smF hor vI cxOqIaF BrpUr bx igaf hY. mihMgf qyl KrId ky lokF nMU ssqf nhIN idwqf jf skdf aqy vrlz-pRfeIs vsUlx nfl Bfrq ivwc mihMgfeI dI dr 11% qoN twp geI hY ijs nfl grIb bhuqf npIiVaf jf irhf hY.

          dunIaF ivwc qyl df bdl Bflx dI sKLq jLrUrq mihsUs kIqI jf rhI hY aqy qyl mfPIaf ajyhI Koj nMU iek pfsy rokI rwKxf cfhuMdf hY aqy dujy pfsy lokF dI luwt vI lMbf smF jfrI rwKxf cfhuMdf hY. qyl aqy ibjlI iek dUjy df mukMml bdl qF nhIN hn pr bhuq sfry Kyqr ajyhy hn ijhnF ivwc ibjlI, qyl df bdl bx skdI hY. dunIaF dy bhuq sfry ajyhy dysL hn ijhnF ivwc ibjlI dy Auqpfdn vfsqy qyl, kudrqI gYs aqy koiely dI vrqoN kIqI jFdI hY. jy ajyhy plFt bMd kr idwqy jfx aqy ies df bdl pRmfxU ibjlI Auqpfdn bxf ilaf jfvy qF `qyl dI KLpq Gt skdI hY ijs nfl kImqF `qy ipaf dbfE vI Gt skdf hY.

          Bfrq vfsqy pRmfxU aqy sUrjI Aurjf qoN ibnF hor koeI cfrf nhIN hY. sUrjI Aurjf nMU kYd krnf ajy bhuq mihMgf hY BfvyN ies Kyqr ivwc Koj bhuq qyjLI nfl jfrI hY. bcdf Kucdf bdl ies mOky isrPL pRmfxU Aurjf hI hY ijs qoN ibnF Bfrq afpxIaF Aurjf dIaF loVF pUrIaF nhIN kr skdf. ieh hfl hor vI bhuq sfry dysLF df hY. kuJ dysL pRmfxU AUrjf plFt lgfAux aqy clfAux dy smrwQ nhIN hn ikAuNik ajyhy plFt lgfAux aqy iehnF nMU clfAux vfsqy mihMgI ivdysLI qknIk, pRmfxU bflx aqy mfhr cfhIdy hn.

          ies Kyqr ivwc Bfrq dunIaF dy ivksq dysLF nMU Cwz ky horF qoN bhuq awgy hY ikAuNik Bfrq kol pRmfxU qknIk, mfhr aqy kuJ pRmfxU bflx vI hY. pRmfxU qknIk nMU hor ivksq krn, pRmfxU bflx dunIaF dI mMzI `coN asfnI nfl KrIdx aqy pRmfxU qknIk nMU lgfqfr Gwt Krcy `qy ivksq krdy rihx vfsqy Bfrq leI dunIaF dI pRmfxU mMzI dy drvfjLy KrIdo-ProKq vfsqy Kuwly hoxy cfhIdy hn jo ik hux bMd hn. ies df kfrn Bfrq vloN afpxI surwiKaf vfsqy pRmfxU qfkq ivksq krn aqy pRmfxU apsfr sMDI (aYn pI tI) `qy dsqKLq krn qoN ienkfr krn kfrn dunIaF dy pRmfxU qknIk vfly ivksq dysLF vloN  bfeIkft krI rwKxf hY.

          dunIaF dIaF pRmfxU qfkqF Bfrq nMU pRqwK rUp ivwc pRmfxU qfkq df drjf dyx vfsqy iqafr nhIN hn ikAuNik ies nfl hor dysL vI ies drjy dI mMg kr skdy hn. Bfrq surwiKaf kfrnF krky aYn pI tI `qy dsqKLq krn vfsqy nf awj iqafr hY aqy nf hI nyV BivK ivwc ajyhf krn dI sUrq ivwc hY. pr Bfrq nMU ZukvIN Aurjf aqy ibjlI dI loV awj hY. Bfrq dI vD rhI qfkq qy mhwwqqf aqy dunIaF ivwc bdl rhy smIkrnF kfrn ieh hux amrIkf dy ihwq ivwc hY ik Bfrq afriQk qrwkI kry aqy amrIkf qy hor pwCmI lokqMqrI dysLF df njLdIkI BfeIvfl bxy aqy ieh Bfrq dy vI ihwqF ivwc hY.

          123 muhfiedy dy nfm nfl jfxI jFdI Bfrq-amrIkf pRmfxU sMDI iehnF sfjLgfr pRsiQqIaF dI pdfiesL hY ijs `qy Bfrq ny ajy afKrI pRvfngI vfsqy dsqKLq nhIN kIqy. do ku sflF qoN isafsI mDfxI nfl irVkI jf rhI ies sMDI `qy dsqKLq nf hox df muwK kfrn Bfrq dy KwbU hn ijhnF dI hmfieq qoN ibnF mnmohx isMG srkfr cldI bxygI aqy Kwby dl lgfqfr mnmohx srkfr nMU blYkmyl krdy af rhy hn. amrIkf ivwc pRDfngI coxF hox vflIaF hn aqy buwsL pRsLfsLn df kfrjkfl kfrjkfrI srkfr vflI hflq ivwc dfKl hox vflf hY. jy Bfrq ies `qy jld dsqKq nhIN krdf qF kIqI-krfeI `qy pfxI iPr skdf hY aqy amrIkf ivwc nvIN srkfr qfkq ivwc afAux smyN ies `qy nvyN isirAuN kMm krnf pvygf qy smF vI coKf lwg jfvygf.

          KwbUaF nMU duwK hY ik Bfrq, amrIkf dy nyVy ho irhf ijs nMU Auh hjLm nhIN kr skdy aqy ajy vI supinaF ivwc rUs-cIn dy sohly gfeI jf rhy hn. ies sMDI aDIn amrIkf, Bfrq nMU aYn[ pI[ tI[ `qy dsKLq krn qoN ibnF hI Bfrq dy sYink aqy isvl pRmfxU Kyqr nMU vwK vwK krky jo dyx dy jogf jF dunIaF qoN dvfAux jogf hY Auh nf rUs kr skdf hY aqy nf cIn kr skdf hY.

          Bfrq dy sfbkf rfsLtrpqI abdul klfm jo ik Bfrq dy pRmfxU aqy imjLfeIl qnkIk ivksq krn dI rIV dI hwzI rhy hn, spwsLt qOr `qy Bfrq amrIkf sMDI dy hwk ivwc inwqr afey hn aqy AuhnF smfjvfdI pfrtI dy afgUaF nfl mulfkfq vI kIqI hY ijs dy iswty vjoN smfjvfdI pfrtI afpxy kuJ sihXogIaF smyq sMsd ivwc ies sMDI dy hwk ivwc inqrn vwl vD rhI hY. ies dy nfl hI Bfrq dy KwbU, pRDfn mMqrI dI 6 julfeI nMU sLurU hox jf rhI ivdysL Xfqrf dy afspfs afpxf smrQn vfps lYx bfry soc rhy hn.

          votF dI isafsq Kyz rhI XU pI dI mwK mMqrI mfieafvqI ny sfrI isafsI sLrm lfh leI hY aqy ies sMDI nMU musilm ivroDI afKxf sLurU kr idwqf hY. Bfjpf ies mfmly ivwc KfmosL drsLk bxI bYTI hY aqy vD rhI mihMgfeI kfrn sMBfvI coxF ivwc rfj isMGsn `qy kfbjL hox dy supny lY rhI hY. Bfjpf nMU dysL dy ihwqF nfloN rfjswqf vwD ipafrI jfpdI hY hflFik jy amrIkf ajyhI sMDI Bfjpf dy rfjkfl smyN pysL krdf qF BfjpfeIaF ny ies `qy sony dI klm nfl dsqKLq kr dyxy sn qy vwz pRfpqI dI PV vI mfrnI sI. KwbUaF dI dysL BgqI `qy sLwk krnf qF BfvyN bhuqf jfiejL nhIN hovygf pr pRmfxU sMDI nMU rok ky KwbU dysL dy ihwqF nfl Droh hI kmf rhy hn.              

-blrfj idEl

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here