www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

 

gurU gRMQ sfihb qy dsm gRMQ dy cirqRpfiKafn dy aDfr qy ieMdr dyvqf qy aihilaf dI kQf

gurbcn isMG

 

      dyviqaF dy rfjy ieMdr dI ieh kQf bVI pRiswDqf rKdI af rhI hY ik Aus ny iek irsLI dI pqnI nfl Pryb kr ky Aus dy pqIvrqf Drm nUM klMkq kIqf sI . ies kQf df vrnx rmfiex kfl qoN lY ky aj qk vwK vwK rUpF ivwc cilaf af irhf hY . gurU gRMQ sfihb ivwc vI ies df ijLkr vwK vwK rUpF ivwc mnuKqf nUM smJfAux leI imldf hY . ikqy ieh drsfAux leI ik ivBcfr df kI iswtf inkldf hY qy ikqy vihgurU akfl purK dy bKsLnhfr guxF dy vrnx krn leI ies kQf dy hvfly idqy gey sfnUM gurU gRMQ sfihb jI ivwc iml jFdy hn ik

“goqmu qpf aihilaf iesqRI iqsu dyiK ieMdR luBfieaf ]

shs srIr ichn Bg hUey qf min pCoqfieaf”]1]

(gurU gRMQ sfihb aMg-1344)

      pRBfqI rfg ivwc gurU nfnk dyv jI dy aMkq sLbd dIaF Auprokq qukF dy arQ pRisD ividvfn pRO: sfihb isMG jI ny sRI gurU gRMQ sfihb drpn ivwc kridaF iliKaf hY ik “goqm (iek pRiswD )qpI sI . aihwilaf (Aus dI )iesqRI sI . Aus df rUp vyK ky (dyviqaf df rfjf aKvFdf) ieMdR msq ho igaf . (goqm dy srfp nfl) (Aus ieMdr dy)srIr Auwqy hjLfr BgF dy insLfn bx gey,qdy ieMdR afpxy mn ivwc ( Aus kukrm qy ) puCqfieaf . ieQy gurU nfnk dyv jI sfnUM ivBcfr qo bcn leI ieh smJf rhy hn  ik ivBcfrI ivakqI dI ikho jhI  dsLf huMdI hY ik jo mnuK ies kurIqI df isLkfr huMdy hn AunHF df kI hfl ho skdf hY ? Bgq nfm dyv jI ies vfrdfq nUM dUjy rUp ivwc vyKdy hoey afKdy hn ik hy pRBU ijs qrF qUM goqm dI iesqRI aihwilaf nUM qfiraf sI Ausy qrF sfnUM vI qfr lY ik

“ goqm nfir ahilaf qfrI,pfvn kyqk qfrIaly ]”

(gurU gRMQ aMg-988)

     ies imqhfsk khfxI df vrnx rmfiex ivwc imldf hY ik arMBk kfl ivwc sirsLtI dy rcyqf bRhmf ny soicaf ik iek ieho jhI iesqRI dI isrjnF krnI cfhIdI hY ijs ivwc suMdrqf dy hr pRIkfr dy gux hovx . ies mMwqv leI Aus ny sMsfr dI hr iesqRI dy Aus ivwc mOjUd suMdrqf qy guxF nUM iek suMdr iesqRI dy rUp ivwc GV idqf . ies iesqRI nUM aihwilaf df nfm idqf igaf . aihwilaF hflI kMvfrI sI ik Aus nUM bRhmf ny goqm irsLI pfs afpxI iemFnq dy rUp ivwc sMBflx leI dy idqf . goqm irsLI bVy Aucy sucy acrn df mflk DrmI irsLI disaF jFdf sI . iek sfl bfad Aus ny aihwilaf nUM vfps bRhmf nUM lutf idqf . ies qy brhmf jI,irsLI goqm dI qpisaf ,Aus dy acrn qy Aus dy Drm ,krm qy bVf pMRsn hoey qy goqm df ivvfh Aus ny aihwilaf nfl kr idqf . gooqm qy aihwilaf gMgf ndI iknfry iek kuwtIaf bxf ky rihx lwg pey . dyiviqaF dy rfjy ieMdR ny cMd dI shfieqf nfl DoKy nfl aIhwilaf dy pqI vrq Drm nUM BMg kr idqf ijs df jd goqm irsLI nUM pqf lwgf qF Aus ny ieMdR nUM qy afpxI pqnI aihwilaf nUM srfp dy idqf . ieMdr dy srIr qy srfp kfrn iek hjLfr Bg dy insLfn pYdf ho gey qy aihwilaf iek pwQr df rUp Dfrn kr geI . aihwilaf dI PirXfd qy irsLI ny Aus nUM ikhf ik Aus df srfp qRyqy Xuwg qk jfrI rvy gf . jd sRI rfm jI avqfr lYx gy qF AunHF dI crn Coh nfl Auh srfp mukq hovy gI . ies qrF Aus df kilafx ho sky gf . qRyqy Xuwg ivwc jd rfm jI ny Aus pwQr nUM afpxy crnF nfl CUihaf qF aihwilaf iPr prgt ho ky bYkuMT nUM clI geI ik

“ieh BFiq isDfrI gOqm nfrI bfr bfr hir crn prI ]

jo aiq mn Bfvf so br pfvf geI prlok anMd BrI ]”

(qulsI rfmfiex)

   ies kwQf nUM  iswK pMQ dy pRiswD ivdvfn gurU gRMQ sfihb jI dy kfqb ilKfrI BfeI sfihb BfeI gurdfs jI afpxI 10vIN vfr dI 18vI pAuVI ivwc ies qrF ibafn krdy hn ik

“goqm nfir aihilaf iqsno dyiK ieMdR loBfxf ]

pr Gir jfie srfpu lY hoie shs Bg pCoqfxf ]

suMÖf hoaf ieMdr loku luikaf srvr min srmfxf ]

shs Bghu loiex shs lYNdoeI ieMdR purI isDfxf ]

sqI sqhu til islf hoie ndI iknfrY bfJu prfxf ]

rGupiq crix CuhMidaf clI surg puir bxy ibbfxf ]

Bgiq vClu BilafeIahu piqq AuDfrxu pfp kmfxf ]

Gux no gux sB ko krY aAugux kIqy gux iqsu jfxf ]

aibgiq giq ikaf afiK vKfxf ]18]”

   gurU goibMd isMG jI ny ies kwQf nUM afpxy hI ZMg nfl ilKidaf ieh iswD kIqf ik ajoV ivvfh kdficwq sPl nhIN huMdf sgoN Auh pfp krm krn df kfrn bxky ivakqI dy jIvn nUM duKdfiek bxf dyNdf hY BfvyN Auh srb suK mfnx vflf svrgF df rfjf ieMdR hI ikAuN nf hovy .pqI pqnI dy aiDafqmk,smfjk,afrQk,mfnsk,soc ivcfr,srIrk qy mfnsk pwDr ivwc smfnqf hoxI jLrUrI hY . jy kr AunHf df jIvn pwDr iekO ijhf nhIN qF AunHF dy lYvl df Prk AunHF nUM pfp krm vwl Dwk dyNdf hY . pfp krm df Pl kdf vI suKdfiek nhIN ho skdf . gurU mfhfrfj jI ies imqhfsk pihlF drsfeI geI khfxI df pfiKaFn krdy hoey iqn cirqR ilKdy hn . 115 vyN cirqR ivwc gurU jI ilKdy hn ik goqm irsLI bn ivwc rihMdf sI . Aus dI bVI hI suMdR iesqRI ijs df nfm aihwilaf sI nfl rihMdI sI . iek vfrI iksy kMm vfsqy sfry dyvqy irsLI pfs afey . aihwilaf dy rUp nUM vyK ky dyviqaF df rfjf ieMdR Aus qy moihq ho igaf . iesy qrF ieMdr dI sLKsIafq qy Aus dI CbI vyK ky aihwilaf vI ieMdr qy moihq ho geI qy ieh socn lgI ik ies mUnI pfs rih ky afpxf jobn Auh PjLUl hI gvf rhI hY jy Aus nUM iqrlokI df rfjf ieMdR iml jfvy qF Aus df suMdrqf BrpUr jIvn afrfm nfl svrg Bogdf hoieaf sPl ho jfvy gf ik

“bfsv kI Cib hyir iqXf hU bis BeI ]

ibrh smuMd ky bIc bUiz sB hI geI ]

qIn lok ko nfQ ju Bytn pfieXY ]

ho jobn jV muin qIr n ibRQF gvfieXY ]5]”

 

   aihwilaf ny iek ZMg soicaf qy afpxI iek shylI ijs df nfm jognysurI sI afpxy pfs bulf ky afpxI skIm Aus nUM cMgI qrF smJf ky ieMdR pfs Byijaf ik Auh Aus nUM aihwilaf dy mn dI dsLf cMgI qrF smJfvy qy iksy nf iksy qrIky nfl ieMdR nUM Aus nfl imlx leI ilLafvy . jd ieMdr nUM aihwilaf df sunyhf imilaf qF Auh bhuq KusL hoieaf . jognysurI ny ieMdR nUM hor keI qrIikaF nfl aihwilaF dI pRym pIVf dsidaf ikhf ik aihwilaf Aus nUM imlx leI bVI Auqsukqf nfl AuzIk kr rhI hY . Auh ieMdR dy ivrlfp ivwc idn rfq sON nhIN skdI qy hr vyly afpxf cMd vrgf muKVf ieMdR dy ivXog ivwc afpxy hMJUaF nfl DoNdI rihMdI hY . ieMdR vI bVI Auqsukqf nfl jognysurI dy nfl hI aihwilaf nUM imln vfsqy cl ipaf . iqnF lokF dy mflk bVy suMdr rUp vfly ieMdr nUM afpxy pqI vjoN pRfpq kr ky aihwilaF ny afpxy pqI goqm irsLI nUM Bul hI geI .

“bnXo TnXo suMdr Gno qIin lok ko rfie ]

bfsv sO piq iqRX muinih dXo ibsrfie ]14]”

goqm irsLI ies bfry KVkf sux ky cONk igaf qy bVy kroD nfl AuT ky Gr vl af igaf . goqm nUM vyK ky ieMdR bVf Gbrf ky mMjI hyT luwk igaf . goqm ny bVy guwsy nfl aihwilaf nUM puiCaf ik ies Gr ivwc kOx afieaf hY . aihwilaf ny hws ky Auqr idqf ik iek ibwlf ieQy afieaf sI qy Auh zrdf hoieaf mMjI hyT luwk igaf hY . goqm ies Byd nUM smJ nf sikaf qy aihwilaf qy Brosf kr ky vfps qpisaf krn vfsqy clf igaf . jd goqm vfps clf igaf qF ieMdR mMjI hyToN bfhr inkl ky aihwilaf dI mMjI Aupr af igaf . ies qrF Auh kuJ idn aihwilaf pfs afAuNdf irhf qy afpxI pRymkf nfl rMgrlIaF mnfAuNdf irhf . kuJ idnF ipCoN goqm nUM ies df Byd pqf lwgf qF Aus ny dohF nUM srfp dy idqf . ieMdR sLrm df mfiraf lukdf iPrdf irhf .

   ies qoN agly 116vyN cirqR ivwc gurU jI ieMdr df vrnx kyvl cirqR dy aMq ivwc hI krdy hn . ieh sfrf cirqR do dYNqF suMd qy apsuMd dy afpsI JgVy dI khfxI hI ibafn krdf hY . ienHF dohF dYNqF nUM ieh vr isLvjI pfsoN imilaf hoieaf sI ik AunHF nUM koeI vI jMg ivwc mfr nhIN sky gf pr AunHF dI imrqU afps ivwc lVHn nfl hI hovy gI . ieh vr pRfpq kr ky ienHF dYNqF ny sfry dyvqy svrg ivwcoN nsf idqy . jd dyviqaF afpxI khfxI bRhmf nUM jf ky dsI qF bRhmf dIaF hdfieqF qy ivsLkrmf ny iek suMdr iesqRI dI AuqpqI kIqI ijs ny ienHF dohF dYNqF nUM afps ivwc lVf idqf . ieh dovyN dYNq afps ivwc lVHky mr gey qF ieMdR bVf pRsn hoieaf pr Auh afpxy Gr nUM jFdf hoieaF sLrimMdgI kfrn luwk igaf . Aus df iksy nUM vI pqf nhIN sI ik Auh ikQy hY . Aus dI pqnI scI nUM vI ies df koeI pqf nhI sI . sfry dyvqy afpxy rfjy ieMdR nUM lBx lgy pr ieMdR jI nf imly ijs kfrn dyvqy bRhmf pfs gey ik ieMdR df pqf nhIN lg irhf ik jMg ivwc mfiraf igaf hY jF iksy guPf ivwc dYNqF qoN hfr Kf ky zrdf qy sLrimMdf hoieaf ikqy luikaf bYTf hY  . ies avsr qy sLukRfcfrX ny ikhf ik ieMdR dI pdvI KflI nhIN rKI jf skdI . ies leI ieh pdvI (ieMdR df rfj)jujfqI nUM dy idqf jfvy . jd jujfqI ny ieMdR df rfj pRfpq kr ilaf qF Aus ny ieMdR dI pqnI swcI qy afpxI njLr Dr leI . scI ny ro ro ky ikhf ik Aus df pqI ieMdR prdys igaf hoieaf hY . ies leI jy qusI myry swq nUM BMg kro gy qF nrkF nUM jfE gy . jd  jLujfqI Aus dI koeI vI dlIl nf mMinaf qF scI ny iek skIm bxf ky Aus nUM ikhf ik Aus ny iewk pRiqigaf kIqI hoeI hY jy ieh pUrI kr idE qF Auh Aus dI pqnI bnx nUM iqafr hY .jLujfqI dy puCx qy scI ny ikhf ik Auh iek ieho jhI pflkI ivwc svfr hovo ijs nUM irsLI munI cuwk ky bVI qyjLI nfl ieQy lY afAux . jLujfqI ny ieh mn ky afpxI pflkI nUM munIaF qoN cukvfieaf ik Auh qyjLI nfl Aus pfs Aus dI pflkI nUM lY jfx . jdoN irsLI,munI Qwk ky hOlI clx qF AunHF nUM koriVaF dI mfr pYx lwg jFdI . AunHF irsLIaF munIaF ivwc iek Audflk irsLI sI ijs ny kroiDq ho ky jLujfqI nUM srfp dy idqf ijs kfrn Auh ieMdRfsn qoN izwg ipaf qy DrqI Auqy af ipaf . ies qrF scI ny jLujfqI qoN ieMdRfsn Koh ilaf qy afpxy pqI ieMdR nUM lB ky ieMdRfsn qy ibTf idqf . ies qy svrg ivwc bVIaF KusLIaF mnfeIaF geIaF ik

“iesI cirqR qOn ko tfirXo ] bhuir ieMdR ko jfie inhfirXo ]

qh qy afin rfju iqh dXo ] sur pur bhur bDfvo BXo ]14]”

   ienHF iqnF cirqRF ivwc gurU goibMd isMG jI mhfrfj ny jo khfxI ilKI hY Auh AunHF qoN pihlF keI rUpF ivwc ibafnI geI imldI hY . bRfhmx ies khfxI nUM krfmfqI rUp dy ky ieh ds rhy hn ik ieMdR ny aihwilaf dy pqI goqm df rUp Dfrn kr Aus nfl Pryb kIqf ijs df pqf goqm nUM akfsL bfxI rfhI lwgf qy Auh Ausy vyly afpxy Gr pujf jd ik ieMdR Aus dy Gr qoN inkl irhf sI . aihwilaf ieh vyK ky hYrfx ho geI ik Aus df pqI kOx hY ? pihlf jo Aus smy Aus koloN inkl ky bfhr igaf hY jF Auh jo Aus kol hux aMdr af irhf hY . kRoDq irsLI ny Jwt hI dohF nUM srfp dy idqf . srfp sux ky aihwilaf nUM aslIaq df pqf cilaf ik Aus nfl DoKf hoieaf hY .bRihmxF qy pMzqF vloN drsfeI jf rhI rmfiex ivwc drj khfxI nUM gurU sfihb ny iblkul hI bdl ky XQfrQvfdI rUp dy idqf hY . ieh iek smfjk scfeI hY ik iek qpsvI jihVf jMgl dy Pwl,pwqy afid Kf ky afpxf gujLr kr irhf hovy,Aus pfs koeI aiq suMdR nOjvfn muitafr rihxf ikqnf icr svIkfr kr skdI hY jd ik Aus nUM sMsfr df sLkqI sLflI ieMdR ijhf rfjf imldf hovy . ies gwl nUM gurU sfihb jI ny bVI suMdRqf nfl hwkIkqn drsfieaf hY . sdfcfrI ivakqI ies kQf qoN isiKaf lY ky afpxf jIvn suDfrn df Xqn kr skdy hn pr dUjI soc vfly ivakqI ieh vI kih skdy hn ik jy ieMdr ijhf dyvqf azol nhIN rih skdf qF sDfrn mnuK dI kI hflq ho skdI hY ? ieh afpo afpxy ivcfr dI gwl hY . ijs qrF bfrsL df pfxI sBnF jIv jMqUaF qy bnfspqI leI ieko ijhf hI huMdf hY pr jy ieh pfxI iksy kmfd dy Kyq qy jd pYNdf hY qF gMny ivwc imwTf rws pYdf krdf hY . ies imwTy rws qoN KMz,guV,sLkr afid imTIaF vsqUaF iqafr huMdIaF hn . iehI bfrsL df pfxI jd DqUry jF awk dy bUty qy pYNdf hY qF kOVf jLihr pYdf kr dyNdf hY . pfxI df koeI ksUr nhIN . ieh qF vwK vwK bUitaF dy sLuBf qy inrBr krdf hY . iesy qrF gurU sfihb jI vloN isiKaf dfiek khfxIaF qoN iksy nUM isiKaf imldI hY qy koeI afpxI ivBcfrI rUcI kfrn ienHF qoN Ault iswiKaf pRfpq krdf hoieaf Btkdf iPrdf hY ik

“hircMdAurI icq BRmu sKIey imRg iqRsnf dUm Cfieaf ]

cMcil sMig n cflqI sKiey aMiq qij jfvq mfieaf ]”

(gurU gRMQ sfihb aMg-803)


dsm gRMQ dI nUp kuair dI kQf df mulaMkx-gurbcn isMG

 

   iksy vI kQf khfxI df mulaMkx krn leI Aus khfxI nUM sfihqk rUp ivwc smJx leI sfihqk rUp dy vwK vwK aMgF nUM ijhf ik khfxI df ivsLf vsqU,khfxI dI khfxI ,khfxI dsx leI plft dI bMqr,CYlI, pfqr,bolI, isrlyK,smy sQfn qy kfrj dI eykqf,kivqf ivwc ilKI hoeI khfxI dy kfivk guxF nUM jfnx qy smJx dI loV huMdI hY qF hI kWQf khfxI dy krqf df kQf khfxI ilKx dy mMqv nUM jfinaf qy smiJaf jf skdf hY .khfxI kfr jd vI iksy khfxI dI rcnf krdf hY qF Auh khfxI dy mMqv nUM pRgt krn leI khfxI dIaF GtnfvF anusfr pfqrF dI cox krdf hoieaf AunHF dy guxf qy aOguxf nUM sfkfr krdf hY . jykr iksy mnuK ivakqI df sdfcfrI jIvn nUM drsfAuxf hovy qF Aus leI iksy aYsLprsq iesqRI pfqr dI khfxI kfr cox krdf hY. iesy qrF jy iksy iesqrI dy Aucy qy suwcy afcfr nUM drsfAuxf hovy qF Auh iksy ivBcfrI pfqr mnuK dI cox krdf hY . gurU sfihb ny ijhVI nUp kuair dI khfxI dI rcnf kIqI hY Aus ivwc AunHF ny afpxf mMqv  spsLt rUp ivwc ienHF sLbdF duafrf drsfieaf hY ik

“inj nfrI ky sfQ nyhu qum inwq bZYXhu]

pr nfrI kI syj BUil supny hUM n jYXhu ]51]”

  ies isiKaf nUM drsfAux leI khfxI krqf ny iek Auc acrn dy mnuK pfqr dI cox kIqI hY ijhVf ik iek nOjvfn suMdr rfjf huMdf hY . ies rfjy df sfrI khfxI ivwc kyvl iek vfr hI Aus dy klpq nfm ‘dInf rfie’ df vrnx afAuNdf hY jd ik Aus rfjy bfry afm qOr qy Aus dy afKrI nfm ’rfie’ dI hI vrqoN Ausy qrF kIqI geI hY ijs qrF ik cirqR 16 ivwc iek rfjy nUM rfie kr ky hI sMboDn kIqf igaf hY . khfxI krqf gurU goibMd isMG jI dy ies hUnr dI ijqnI vI pRsMsf kIqI jfvy Auh QoVI hY . ies nfl ieh khfxI jo ik iqn BfgF ivwc ilKI geI hY ,iek khfxI nf bx ky iek ieqhfsk Gtnf df BUlyKf khfxI dy sunx qy pVHx vfilaf nUM pf jFdI hY ijs kfrn keI ivdvfn ies khfxI nUM ieqhfsk smJ ky gurU goibMd isMG jI dy jIvn nfl joV dyNdy hn jd ik keI ivdvfn ies khfxI nUM mnoklpq smJdy hn qy khfxI dy ieqhfsk rUp nUM khfxI klf df iek qknIk smJdy hn jo ik pfTkF dy mnf aMdr ieqhfsk BulyKf pfAuNdI hY . ies BulyKy nUM hor pwkf krn leI ilKfrI iek ieqhfsk ngr ‘anMd pur’ df nfm bVI suMdrqf nfl vrqdf hY . priswD iswK ividvfn s[ kpUr isMG anUsfr gurU goibMd isMG ny ies khfxI ivwc anMdpur df nfm Ausy qrF vriqaf hY ijs qrF ‘pUrn Bgq’ dy ikwsy ivwc kfdr Xfr ny isafl kot df nfm vriqaf hY jd ik isafl kot iek XQfrqvfdI rUp ivwc iek ngr hY pr Aus dy ieqhfs ivwc slvfn nfm df koeI rfjf nhIN hoieaf ik

‘alP,afK sfKI,isaflkot aMdr,

pUrn puwq slvfn dy jfieaf ey .‘(kfdrXfr)

 

iesy qrF anMdpur iek ngr hY ijs ivwc kdy vI dInf rfie nfm df koeI rfjf hoieaf hI nhIN .ies rfjy dI jvfnI qy suMdrqf qy iek nUp kuair nfm dI iksy amIr ivakqI dI iesqrI mohq ho jFdI hY .iesy nUp kuair dy irhfiesL asQfn df koeI vrnx nhIN imldf qy nf hI Aus rfjy dy nOkr df nfm ‘mgn’ iksy ieqhfsk Gtnf nfl juiVaf hoieaf hY .nf hI guru goibMd isMG jI dy isKF ivwc iksy mgn dfs dy nfm df ijLkr ieqhfs ivwc imldf hY .pr gurU goibMd isMG jI afpxI khfxI klf ivwc ies ZMg nfl sQfnk rMgq dyNdy hn ik pfTk nUM mnoklpq khfxI df XQfrQkvfdI scfeI df BUlyKf pY jFdf hY . ies bfry s[ kpUr isMG jI dy ieh bcn iDafn Xog hn ik

“ieh 21,22 qy 23vIN khfxI hI ‘nUp kuair’ df ikwsf hY ijs nUM srDfpUrq pr sfihq rcnf dy rUpFqRF qoN anjfx iswK,gurU goibMd isMG krqf ‘iqRXf cirqR’ dI svY-jIvnI ieqhfs smJ lYNdy hn aqy pusqk krqf jo muV-muV `cirqR pKXfny,’ BUp mMqRI sMbfdy’ df hokf dyeI jFdf hY,Aus nUM axizwT krI jFdy hn.“

     s[ kpUr isMG jI dI Auprokq itpxI qoN khfxI dy rcnhfr dI sfihqk klf Aus vloN khfxI nUM ibafn krn leI jo mno ivigafnk rUp ivwc iek anoKf hI klf meI khfxI df plft GiVaf igaf hY Aus nUM smJx leI khfxI krqf dy ieh sLbd afpxy mnf ivwc Dfrn kr lYxy cfhIdy hn qF ik khfxI krqf dy qknIkI pihlUaF qoN igafn pRfpq ho sky ik

“sunY mUV icwq lfie cqurqf afveI]”

jdoN khfxI dy BUlyKf dyx vfly klf meI plft df aiDan bVI sMjIdgI nfl icwq lf ky krn df Xqn krIey qF khfxI ivwclI drsfeI geI swcfeI ,vl vlf Kf ky pfTk dy sfhmxy af jFdI hY jd ik AulQfkfr khfxI dy sLbdF dy AulQy qk hI afpxy afp nUM sImq rKdf hY . khfxI dI pRsMsfqmk alocnf Aus dy KYqr qoN bfhr huMdI hY . ies leI 22vyN cirqR dy ieh CMd iDafn Xog hn ijnHF ivwc khfxI krqf rfjy dI idsLf df vrnx kr irhf hY ik

“cOpeI]

cor bcn sB hI suin Dfey ]kfZy KVg rfie pRiq afey ]

kUik khYN qih jfn n dYhYN ]quih qskr jmDfm pTY hYN]3]

dohrf]

afgy pfCy dfhny Gyir dso ids lIn]

pYNz Bjn kO n rhXo rfie jqn XON kIn]4]”

ienHF CMdF ivwc khfxI krqf rfjy dI Auh idsLf df ibafn krdf hY ijhVI ik kudrqI qOr qy hr mnuK dI ieho jhy smy ho jFdI hY jd ik Aus nUM sB pfsy qoN Gyrf pY jFdf hY qy Aus dy inkln df koeI rsqf Aus nUM nhIN iml irhf huMdf ijs kfrn pfTkF dy mn ivwc Auqsukqf pYdf ho jFdI hY ik ieho jhy Gyry ivwcoN inklx df kI ZMg ho skdf hY jd ik kvI kyvl inkln dy rfh df iesLfrf krdf hoieaf ieh Auqsukqf bxfeI rKdf hoieaf agly CMd ivwc hor hYrfnIjnk khfxI ies prkfr hY ik iek amIr iesqrI nUp kuair clfkI nfl iek mgn dfs nfm dy ivakqI rfhIN rfjy nUM afpxIaF vfsLnfvF dI pUrqI leI afpxy pfs bulf lYNdI hY . cirqR 21 ivwc afm qOr qy nUp kuair qy rfjy dI glbfq huMdI hY . rfjy dI pfqr AusfrI ivwc khfxI krqf rfjy dy sdfcfrI jIvn nUM Aujfgr krdf hY jd ik nUp kuair dy jIvn nUM ivBcfrI disaf igaf hY . ieh vfrqflfp sdfcfrI qy ivBcfrI pwKF nUM pUrI qrF drsfAuNdI hY .dohF pwKF nUM drsfAux vfly Jukxf nhIN cfhuMdy . aKIr nUp kuair rfjy nUM byiejLq krn leI Aus qy JUTI qohmq mVHx leI cOr cor df rOlf mcf dyNdI hY qy bhuq sfry lok iekwqr ho ky cor nUM PVx leI Gyrf pf lYNdy hn . khfxI dy ies moV qy puj ky khfxI krqf bVy klf meI ZMg nfl khfxI nUM moV dyNdf hoieaf ilKdf hY ik

“vfkI kr dRfrI DrI pigXf leI Auqfir ]

cor cor kiriqh ghXo dvYk muqhrI Jfir ]5]”

ies Gtnf qoN afpxy pfTkF nUM aslI Byd df ilKfrI iPr pqf nhIN lgx dyNdf ik lok iks ivakqI nUM PV lYNdy hn jd ik agly CMd ivwc khfxI dI aslIaq bVy iesLfry rUp ivwc dsx dI iek Jlk ivKf ky ilKfrI khfxI dI aslIaq vl nUM DIry DIry moVf dy irhf hY ik

“lgy muqsrI ky igeXo BUim mUrClf Kfie ]

Byd nf kfhUM nr lhXo muskYN leI cVHfie ]6]”

 ies moV qy ilKfrI khxI dy Byd nUM pUrI qrF pRgt nf krn leI PVy gey ivakqI (cor) nUM byhosL kr dyNdf hY qF ik Auh afpxI aslIaq pRgt nf kr sky qy lok aqy khfxI dy pfTk BulyKy df isLkfr hflI bxy rihx ijs nfl khfxI df plft khfxI nUM bVf suMdr sfihqk rUp dy ky plft nUM hYrfnIjnk guMjldfr bxf dyNdf hY jd ik keI hor syvk AuQy puj ky Aus nUM lwqF mukIaF nfl kutx lg pYNdy hn  .pr Auh ivBcfrn iesqRI ies Byd nUM smJdI hoeI BfeI BfeI df rOlf pfAuNdI hY pr iPr vI Aus nUM koeI CuVf nhIN sikaf ik

“lfq must bfjn lgI isKX phUMcy afie]

BRfq BRfq iqRX kih rhI koAu n skXo Curfie]7]

cOpeI ]

jUqI bhu iqhw mUMz lgfeI ]muskYN qf kI aYT CVHfeI ]

bMdsfl iqh dXf pTfeI ] afin afpnI syj suhfeI ]8]”

ies Auproqk CMd ivwc ilKfrI ny iesLfrqn sLbd ‘iqh’ dI vrqoN kr ky afpxI khfxI dy Byd nUM pUrI qrF Kulx nhIN idqf qF ik khfxI dy pfTkF dI Auqsukqf nUM kfiem rKx leI AunHF nUM sLwk dy Gyry ivwc hI riKaf jfvy .pr ies qoN agly CMd ivwc ilKfrI spsLt rUp ivwc khfxI dy Byd nUM prgt krdf hoieaf ilKdf hY ik

“ ieh Cl Kyil rfie Bj afXo ]

bMd sfl iqRX BrFq pTfXo ]

isKXn Byd n pfXo ]

vfhI kO qskr ThrfXo]9]”

ies qrF khfxI krqf aslI Byd nUM pfTkF qk qF ds jFdf hY pr Aus iesqRI dy Brf nUM PVx vfly ivakqI hflI vI aslLI Byd qoN anjfx dsy gey hn .

  ies qrF Cl kr ky rfjf afpxy afp nUM bcf lYNdf hY . agly idn afpxI sBf ivwc corI dy dosL ivwc iensfP leI Aus iesqRI qy Aus dy BfeI nUM pysL krn df hukm dyNdf hY . ies moV qy vI khfxI krqf bVy nftkI rUp ivwc nUp kuair nUM rfjy dy drbfr ivwc pysL hox leI khfxI dy plft nUM klfafqmk rUp ivwc drsfAuNd hY ik nUp kuair agly idn afpxIaF ivBcfrn rUcIaF df iqafg kr ky lokF nUM rfjy dI juwqI qy pFbVI ivKfAuNdI hY ijhVI ik rfjf rfq smy AuQoN inkl smy kfhlI ivwc Cwz igaf sI jd ik rfjf afpxy drbfr ivwc afpxy nOkrF nUM hukm dyNdf hY ik Aus dI corI kIqI juwqI qy pFbVI df Auh pqf krn . pqf krn qy nUp kuair rfjy dy drbfr ivwc pysL kIqI jFdI hY jd ik cor dy rUp ivwc PiVaf igaf Aus df Brf vI lokF vloN pysL kIqf jFdf hY . nUp kuair nUM jd smJfieaf jFdf hY qF Auh iKmF mMgdI hoeI afKdI hY ik Auh awgy qoN  ieho ijhf kMm nhIN kry gI ik

“bhuir aYs ijX kbhUM n DirXhu ]

mo aprfD iCmfpn kirXhu ]”

jd nUp kuair iKmf mMg lYNdI hY qF rfjf vI PrfKidlI ivKfAuNdf hoieaf Aus pfsoN iKmf mMg ky Aus dy 20 hjLfr tky iCmfhI bnH dyNdf hY .

dohrf ]

 iCmf krhu ab iqRX hmYN bhuir n kirXhu rFiD ]

bIs sMsr tkf iqs deI iCmfhI bFiD ]

rfjsI mulaMkx:-pMjfb qy jd aMgryjLF ny kbjLf kIqf qF AunHF ny iswKF dy rfjsI guxF nUM jfnx leI bVy ivsQfr nfl iswK sfihq Kfs kr ky gurmq sfihq df aiDan kIqf . dsm gRMQ nUM AunHF ny iswKF dI rfjnIqI df gRMQ smiJaf ijs df spsLt rUp ivwc sMkyq aMgryjL aiDkfrIaF dIaF rIportF qoN lgdf hY . ienHF rIportF ivwc cirqRo pfKXfn dIaF khfxIaf nUM rfjnIqI dIaF khfxIaF df nfm AunHF ny idqf hY . iek rIport ivwc,bhuq sfry Aus smy dy iswK ivdvfnF dy hvfly nfl Aus smy aMimRqsr df aMgryjL izptI kimsLnr srkfr nUM ieh ilKdf hY ik

There are various allusions to royalty in the Sikh Scriptures. Good advice is given to King,Such as exhortations to justice and diligence(Charits 204,Book of the 10th King),Guru Govind addressed 12 admonitory Hikaiyats or stories to the Emperor Aurungzed which form the concluding portion of the Grunth of Guru Gobind Sing.The writings (who in number)called”Rajnit”contain advice for the Kings as well as for the subjects”. (Extract from letter No.989,dated 3rd October,1873 from D.C.Amritsar to Director Public Instruction,Punjab)

    gurU goibMd isMG jI mhfrfj ny afpxy iswKF nUM sMq ispfhI dy rUp dI bKissL kIqI hY ik AunHf df iswK sMq vI hY qy ispfhI vI hY .ieh sRI gurU gRMQ sfihb jI dy iswDFq df amlI rUp hY ik

“rfj mih rfju jog mih jogI ]

qp mih qpIsru igRhsq mih BogI ]”(gurU gRMQ sfihb)

ies df spsLt Bfv hY ik gurU sfihbfn afpxy iswKF nUM cfr guxf df DfrnI bxf rhy hn ik Auh rfjsI sLkqI,jog sLkqI,qp sLkqI qy igRhsq sLkqI df vI DfrnI hY . ienHF sLkqIaF nUM nsLt krn leI dusLmn qfkqF mfieaf jfl dI vrqoN krdIaf af rhIaF hn . ieh mfieaf jfl BfvyN loB,moh dy rUp ivwc hovy jF kfm dy rUp ivwc hovy . ienHF dI asPlqf kfrn mnuK aMhkfr qy kroD df isLkfr ho jFdf hY .iswK hr rojL afpxI ardfs ivwc ienHF pMjF dosF,kfm ,kroD, loB,moh qy aMhkfr qoN bcx leI gurU sfihb snmuK bynqI krdf hY . sRI gurU gRMQ sfihb jI vI ienHF pMjF nUM qskr df nfm dyNdy hn .

“aYsI ikrpf mOih krhu]

sMq crn hmfro mfQf nYn drs qin Duir prhu ]1]rhfAu]

gur ko sLbdu myrY hIarY bfsY hir nfmf mn sMig Drhu ]

qskr pMc invfrhu Tfkur sglo Brmf hoim jrhu” ]

 (gurU gRMQ sfihb-aMg 828)

ienHF pMjF dosF dI mflkn pfqr, md rs qy ieMdRI rs aDIn pRyrI hoeI iek amIr iesqRI nUp kuair nUM idKfieaf igaf hY ijhf ik gurbfxI df Purmfn hY ik

suafd luBq ieMdRI rs pRyirE md rs lYq ibkfirE ry ]

(gurU gRMQ sfihb aMg 335)

nUp kuair mhfrfj jI ny iek ieho ijhf pfqr GiVaf hY ijs pfs suMdrqf aQvf jobn vI hY qy DMn vI hY qy nfl hI md aQvf sLrfb vI hY . jd ieh iqny vsqUaF iml jfx qF mhfrfj PurmfAuNdy hn ik Auh ivakqI pfp krm qoN ipCy nhIN ht skdf .

eyk mdI dUjY qruin qIjy aiq Dfm]

pfp kry ibn kXo bcY ,bcfvY rfm](cirqR-183)

    Auh ivBcfrn iesqRI kfm aDIn Cwl kr ky iek rfjy nUM afpxy pfs bulfAuNdI hY qy iPr afpxy mfieaf jfl ivwc Aus nUM PsfAux df Xqn krdI hY . jd Auh ies ivwc sPl nhIN huMdI qF kroD dy aDIn aMhkfr vs ho ky rfjy dI by iejLqI krn df Xqn krdI hoeI Aus qy cor hox df JUTf dosL mVH ky cor cor df rOlf pf dyNdI hY ijs kfrn rfjy nUM lok sB pfsy qoN Gyyr lYNdy hn . rfjy pfs jd bcn df koeI ZMg nhIN rih jFdf qF rfjf ijs nIqI dI vrqoN kr ky AuQoN bc inkldf hY Auh iek isiKafdfiek Gtnf hY ijhVI dusLmx dy Gyry ivcoN inkln df rfh drsfAuNx leI gurU mhfrfj BIV BVky dy lokF dI mnoivigafnk dsLf nUM spsLt krdy hn ik lok mfnskqf acn cyq jd jLjbfqI ho ky hPVf dPVI dy vlwgx ivwc Ps jfvy qF nIqI vyqf ivakqI nUM afpxI nIqI dI vrqoN kr ky iks jukqI nfl ieho jhy Gyry ivcoN afpxf bcfE krnf cfhIdf hY ? ies nIqI vwl iesLfrf mhfrfj jI cMzI dI vfr ivwc vI krdy hn . jd jMg ivwc durgf nUM cfry pfsy qoN rfksL Gyr lYNdy hn qF durgf ieho jhI cfl cldI hY ik rfksL afps ivwc hI AulJ jFdy hn ik

“ BfeIaF mfrn BfeI durgf jfix kY ]”

  gurU goibMd isMG jI dI ies nIqI df amlI rUp cmkOr sfihb dI jMg ivwc asIN vyK skdy hF ik iks nIqI duafrf klgiDr ipqf ds lwK dusLmn POj dy Gyry nUM qoV ky  afpxy nfl iqn isMGF smyq mfCIvfVy dy jMgl ivwc puj jFdy hn .

    iesy qrF dI iek hor khfxI ivwc mhfrfj jI iek hor nIqI df pihlU afpxy isMGF nUM smJfAuNdy hn . ieh solvyN cirqR dI khfxI vI qkrIbn nUp kuair dI khfxI nfl imldI juldI hY . Prk kyvl Aus Gtnf qy af ky pYNdf hY jd ik solvyN cirqR dI iesqrI iek vysvf hY ijhVI siqluj iknfry rfj kr rhy iek rfjy nUM DoKy nfl afpxy pfs bulfAuNdI hY jd rfjy nUM by -iejLq krn leI cor cor df rOlf nUp kuair dI qrF pfAuNdI hY qF rfjf jo nIqI df mfihr hY afpxI cfl cldf hoieaF vysvf dI gl mnx leI rjLf mMd ho jFdf hY qy vysvf lokF nUM ieh kih ky vfps Byj dyNdI hY ik Auh qF suwqI peI bVfAux lg peI sI koeI cor ieQy nhIN hY . rfjf afpxI nIqI anusfr vysvf dI pihlF bhuq prsMsf krdf hoieaf afKdf hY ik Auh ienkfr Aus dI pRIq dI prK nUM vyKx vfsqy kr irhf sI . ies leI hux qUM BMg,  sLrfb,qy aPIm dy nsLy mMgvf qF ik afpF pihlF nisLaF df syvx kr leIey . jd vysvf ieh vsqUaaF bVI KusL ho ky mMgvf lYNdI hY qF rfjf afpxy hwQI Aus vysLvf nUM bhuq sfry nsLy ipaf ky Aus nUM byhosL kr ky Aus dy ibsqry qy iltf dyNdf hY qy nfl hI AuQy 60 mohrF Dr ky Aus dy ivBcfr dy jfl ivwcoN afpxf Drm bcf ky inkl jFdf hY .

aiVwl ]

“Bir Bir inju pXfly md iqh pXfieXo ]

rfmjnI  sO  aiDk  su nyh  jqfieXo ]

mwq hoie svY geI rfie lO ikXo ]

ho sfiT mur dY qfih Bjn mgu ilXo ]”46]

(cirqR-16)

ies qrF afpxI nIqI dI vrqoN kr ky rfjf jdoN afpxy Gr puj jFdf hY qF nsIaq krdf hY ik

“jf ky icq kI bfq afpu nih pfieXY ]

ho qfkwh icwq ko Byd n kbhU jqfieXY ]47]

(cirqR -16 )

   gurU goibMd isMG jI vloN pihlF drsfeIaF geIaF ienHF khfxIaF ivwc kyvl ngyjvfd vyKx dI QF qy sfnUM ienHF khfxIaF rfhI jo iswiKaF gurU sfihb sfnUM dyxf cfhuMdy hn Aus vl amlI iDafn dyx dI loV hY ieh iswKaf nUM mhfrfj ny ieh vr idqf hoieaf hY ik ienHF BydF nUM icq lf ky sunx nfl mUrK ivakqI vI cqwrqf df DfrnI ho skdf hY ik

“sunY mUV icwq lfie cqurqf afveI ]”

   ieh `cqurqf’ qF hI asIN Dfrn kr skdy hF jd asIN gurU dI inMidaf df iqafg kr ky qy gurU sfihb qy pUrn Brosf rK ky gurU vloN drsfeI geI isiKaf nUM smJx df Xqn krIey .

   lYKk-

 


pRYs not

BfeI mnI isMG vloN ilKy hoey dsm gRMQ  hQ ilKq Auqfry dy drsLn goibMd sdn dy AudGftnI smfgm’c krvfey gey

goibMd sdn:- amrIkf qy 11 sqMbr 2001 nUM alkfiedf dy disLqgrdF vloN kIqy gey hmly kfrn bhuq sfry iswK BulyKy dy kfrn amrIkn goiraF dy bdlf lAu hmilaF df isLkfr huMdy af rhy hn .BulyiKaF dI ies lVI ivc gurduafrf goibMd sdn nUM vI kuJ gory nOjvfnF ny 18 nvMbr ,2001 nUM awg lf ky sfV idqf sI .pr bdlf lAu nPrq dI awg ipafr dI imTfs nUM nhIN sfV skI sI ijs kfrn awg lgfAux vfly Btky hoey nOjvfnF nUM gurU Gr vloN iKmf kr idqf igaf sI pr amrIkf dy kfnUn ny AunHF dosLIaF nUM kfnUn anusfr Xog sjLfvF dy idqIaF sn . gurduafry dI dobfrf iblizMg dI AusfrI kr lIqI geI ijs df AudGftn Kflsf pMQ dI srB Auc aiDkfrq rKx vfly pMj qKq sfihbfn ivcoN qKq sRI ptnf sfihb dy jQydfr isMG sfihb igafnI iekbfl isMG jI ny bIqy idnI ieQy ivsLysL qOr qy puj ky kIqf .sMgqF nUM sMboDn kridaF hoieaF isMG sfihb ny disaf ik  Kflsf pMQ ivc jo ieqhfsk BulyKy pey hoey sn AunHF nUM dUr krn ivc goibMd sdn ny bfbf ivrsf isMG jI dI agvfeI ivc jo Xogdfn pfieaf hY Auh Kflsf pMQ dy ieqhfs ivc iek ivsLys asQfn rKdf hY. Kfs krky dsm gRMQ sfihb qy bfbf sRI cMd bfry jo BulyKy goibMd sdn ny dUr kIqy hn Auh ivsLysL slfGf df asQfn rKdy hn. bfbf ivrsf isMG jI nUM Xfd kridaF AunHF ikhf ik bfbf ivrsf isMG jI iek bRhmigafnI sn ijnHF ny rUs ivc vs rhy nfsqk ivakqIaF nUM vI vfihgurU akflpurK dI jfnkfrI dy ky klgIDr ipqf sfihb-ey kmfl sRI gurU goibMd isMG jI dI bfxI sRI jfp sfihb nfl joV idqf hY . ajkl rUs ivc Gr Gr jfp sfihb dy pfT ho rhy hn . jfp sfihb df ijQy AulQf rUsI BfsLf ivc ho cukf hY AuQy rUs dy ivdvfn iswK Drm bfry pusqkF ilK rhy hn . Dur kI bfxI sfihb sRI gurU gRMQ sfihb jI df vI rUsI ivc AulQf ho cukf hY . dsm gRMQ sfihb jI dI bfxI nUM dsmysL ipqf gurU goibMd isMG jI dI smucI ikrq pRvfn kridaF hoieaF bfbf ivrsf isMG jI ny pihlI vfr dsm gRMQ sfihb jI df pMjfbI ivc AulQf krvf ky qy Aus dI vYb sfeIt iqafr krvfky gurU goibMd isMG jI dI bfxI df jo prcfr bfbf jI vloN kIqf qy krvfieaf jf irhf hY Auh iswK ieqhfs df iek invyklf kFZ hY .goibMd sdn XU: aYs:ey dI nvI iblizMg df AuDGftn dI ardfs krn AuprMq isMG sfihb ny gurU gRMQ sfihb jI qoN drgfhI hukm pVH ky sMgqF nuM suxfieaf qy ivafiKaf krdy smy isMG sfihb ny iswK Drm ivc iKmf jfcnf dI bVy suMdr rUp ivc pRBfvsLflI ivafiKaf kridaF hoieaF gurU gRMQ sfihb jI dIaF Audfrnf dy ky disaf ik goibMd sdn XU: ays: ey: dy pRbMDkF ny ies gurDfm nUM awg lf ky sfVHx  vfilaf nUM iKmf kr ky iswK mrXfdf dI hI pflxf kIqI sI . isMG sfihb jI dy ivcfrF df nfl nfl hI AulQf XhudI mwq qoN bfbf ivrsf isMG jI dy AupdysLF kfrn aMimRqDfrI isK bxy ,srdfr rYlP isMG krI jf rhy sn .AudGftnI smfgm ivc bhuq sfry gory amrIkn ,ihMdu amrIkn, eIsfeI amrIkn qy musilm amrIkn vI sLfml hoey sn.ies smy dsm gRMQ sfihb qy gurU gRMQ sfihb jI dIaF do durlB hwQ ilKq bIVF dy vI sMgqF nUM gurmrXfdf anusfr drsLn krvfey gey sn. sLfm vyly bVf pRBfvsLflI kIrqn drbfr hoieaf qy isMG sfihb ny dsm gRMQ sfihb dI kwQf kridaF hoieaF dsm gRMQ dI vsLysqf qy sMgqF nUM jfxU krvfieaf .goibMd sdn XU: aYs:ey: ivc dsm gRMQ sfihb jI dI ijs hwQ ilKq bIV df prkfsL kIqf igaf sI Aus df nrIKx kridaF isMG sfihb ny disaf ik ieh hwQ ilKq bIV ptnf sfihb ivKy BfeI mnI isMG jI dI hwQ ilKq bIV sfihb df hI iek Auqfrf hY ijs dIaF sfrIaF bfxIaF dI qrqIb qy ilKx sLYlI BfeI mnI isMG jI dI hwQ ilKq bIV nfl myl KFdI hY .ieQy ieh vrnx Xog hY ik ptnf sfihb ivKy jo hwQ ilKq bIV sfihb mOjUd hY Aus ivc kuJ aMk sfihb-ey -kmfl gurU goibMd isMG jI dy kr kMmlF nfl ilKy hoey vI mOjUd hn ijnHF ivcoN iek aMk dI Poto kfpI isMG sfihb afpxy nfl lYky afey sn qy goibMd sdn XU:aYs: ey : nUM arpn kr gey hn ijs nUM bVy siqkfr nfl sMBfl ilaf igaf hY .dsm gRMQ ivc gurU goibMd isMG mhfrfj dI hwQilKq dI suMdrqf dy drsLn krdy smy sMgqF vfh vfh kr AuTIaF sn ikAuNik dsLmysL ipqf dI hwQ ilKq ieqnI suMdr sI ik Auh iek aflIsLfn suMdr klf df idRsL pysL kr rhI sI .ies aMk qy dsLmysL ipqf vloN sRI sfihb (ikrpfn) dIaF qsvIrF gurU mhfrfj jI dy iek bhuq vzy klfkfr hox df pRqK prmfn dy rhIaf sn .


siqgur pRsfid

gurU mfinXo gRMQ

(gurbcn isMG,cyarmYn,goibMd sdn XU[aYs[ey[)

 

       iswK df Bfv isKaf pRfpq krnf hY.ies nUM sMsikRq sLbd isLsL qo bixaf smiJaf jFdf hY.gurU gRMQ sfihb dI bfxI ivc vI iswK dI pRIBfsLf ies qrF dsI geI hY ik

“so isKu sKf bMDpu hY BfeI,jo gur ky Bfxy ivc afvY]

afpxy BfxY jo clY BfeI ivCuiV cotf KfvY]”

afsf dI vfr ivc vI iswKI nUM ies qrF ibafinaf igaf hY ik

“isKI isiKaf gur ivcfir”

ies qoN spsLt hY ik iswK Auh ivakqI hY jo gurU sfihbfn (ds gurU) aQvf sLbd gurU dy rUp ivc sRI gurU gRMQ sfihb dI isiKaf anUsfr afpxf jIvn bqIq krn df Xqn krdf rvy ikAuNik gurU gRMQ sfihb aQvf bfxI nUM gurU df rUp qF gurU grMQ sfihb dI rcnf smy hI idqf jf cukf sI ik

“bfxI gurU gurU hY bfxI ivc bfxI aMimRqu sfry]

gurbfxI khy syvku jn mfny prqiK gurU insqfry]”

(gurU gRMQ aMg 982)

     dsmysL ipqf sfihb-ey-kmfl gurU goibMd isMG jI ny sRI hjLUr sfihb nfdyV ivKy gurgdI sRI gurU gRMQ sfihb nUM pRdfn krky afpxy iswKF df sbMD sLbd gurU nfl sdIvI qOr qy pwkf kr idqf sI.ies smy iswKF vlo keI pRsLn vI AuTfey gey sn ijhnF df vrnx BfeI nMd lfl jI ny afpxy irhqnfmy ivc kridaf gurU dsmysL ipqf dy Auqr vI dsy hn ik

nMd lfl Auvfc]

qum ju khf gurdyv jI,drsn kir moh afie]

lKIey qumrf drs khF,krhu moih smJfie]

sRI gurU vfc]

qIn rUp hYN moh ky,sunhu nMd!icq lfie]

inrgux,srgux,gursLbd,khhuM qoih smJfie]

 

cOpeI

eyk rUp iqh gux qy pry]nyiq nyiq ijh ingm Aucry]

Git Git ivafpk aMqrjfmI]pUir rhXoN ijAu jl Gt BfnI]

dUsr rUp gRMQ jI jfnhu]afpn aMg myry kr mfnhu]

rom rom awCr so lhhu]bfq jQfrQ qum soN khhu]

jo isK gur drsn kI cfih]drsn kry gRMQ jI afih]

pRBfq smyN krkY iesnfn]qIn pRdwCxf krY sujfn]

sLbd sunY gur ihq icq lfie]igafn sLbd gur suny sunfie]

jo mm sfQ chy kir bfq]gRMQ jI pVHY ibcfrih sfQ]

jo muJ bcn sunn kI cfie]gRMQ ivcfr sunhu icq lfie]

myrf rUp gRMQ jI jfn]ies myN Byd n rMck mfn]

qIsr rUp isK hY mor]gurbfxI riq ijh ins Bor]

ivsfh pRIiq gursLbd ju Dry]gur kf drsLn inq AuT kry]

igafn sLbd guru suxY suxfie]jpujI jfp pVHy icq lfie]

(rihqnfmf BfeI nMd lfl jI)

      gurU goibMd isMG jI ny ijs qrF gurU gRMQ sfihb nUM hI afpxf rUp disaf hY Ausy qrF gurU gRMQ sfihb dI isiKaf qy clx vfly nUM afpxf iswK hI nhIN ikhf sgoN Aus nUM vI afpxf hI iek rUp disaf hY ijs kfrn sfzf hr iswK df iehI nym bx jFdf hY ik asIN gurU gRMQ sfihb dI isiKaf qy pUrn rUp ivc aml krdy hoey afpxf jIvn inrbfh krn df Xqn krdy rhIey. gurU nfnk sfihb dy smfjk qOr qy sFJIvflqf,BfeIvflqf,smfnqf,hwk inafie qy eykqf dy srb sFJy iswDFq nUM Aus smy dy hr vrg ny snmfinaf qy svIkfiraf sI ijs kfrn gurU gRMQ sfihb dI sMpfdnf smy gurU arjn sfihb ny sn 1604 eI ivc Bfrq dy vK vK prfqF qy vK vK jfqIaF dy anBvI sMqf mhFpurKF dI rcnf nUM bfxI dy rUp ivc mfnvqf dy ivsLfl kilafn leI iek mhfn gRMQ df rUp idqf. gurU gRMQ sfihb iksy iek mjLhb jF iPrky leI nhIN hn sgoN sfrI mfnvqf leI hn.ies ivc mnuKI  jIvn dy hr pihlU leI ibnf iksy ivqkry dy srb sfJf Aupdys idqf hoieaf hY.ies ivc swq gurU sfihbfn qoN ielfvf qkrIbn ZfeI drjn ieho jhy mhFpursLf dI bfxI drj hY ijhnF ny vK vK rUp ivc srb sLkqImfn pRmfqmf dI afrfDnf kridaf hoieaF afpxy ihridaF ivc anBv pRkfsL dy nUr nUM Aujfgr kIqf hY qy “sB ikC jfnY afqm kI rhq”dI avsQf nUM pRfpq kr ilaf hY.ies avsQf ivc pRfxI nUM “sB gobiMd hY,sB goibMd hY”anBv hox lg jFdf hY qy hr vsqU ivc Auh vfihgurU akfl purK dy nUr nUM hI anBv krn lg jFdf hY ijs kfrn mjLhbI jnUn df Kfqmf ho ky pRfxI hr mjLhb dy pYgLMbrF df ieko ijhf siqkfr krdf hoieaf AuhnF sB pYgLMbrF nUM iek hI jfnx df Xqn krdf hY.ies sbMDI gurU gRMQ sfihb ivc qF rfm,ikRsLn,gurU nfnk sfihb ivc koeI aMqr nhIN ids afAuNdf jd ik gurU gRMQ sfihb df ieh Purmfn hY ik

“siqjuig qY mfixE CilE bil bfvn BfieE]

qRyqY qY mfixE rfmu rGuvMsu khfieE]

duafpuir ikRsn murfir kMsu ikrqfrQu kIE]

AugRsYx kAu rfju aBY Bgqh jn dIE]

kil juig pRmfxu nfnk guru aMgdu amru khfieE]

sRI gurU rfju aibclu atlu afid puriK PurmfieE]”

(gurU gRMQ aMg 1390)

          Bfv arQ:- ies sLbd ivc cfr jugF dy avqfrF df vrnx kridaf sfnUM ieh smJfieaf hY ik hr jug ivc jo vI gurU pIr avqfr hoey hn Auh sB iek hI srUp hn.AunHF ivc koeI aMqr nhI hY.siqjug ivc iek bil nfm df bhuq sLkqIsLflI  rfjf minaf igaf hY ijs ny svrg dy rfjy ieMdr nUM hfr dy ky qrlokI df rfjf bnx dI ieCf kIqI qF Aus dy gurU sLukrfcfrIaf ny Aus nUM sO Xwg krn df Aupdys idqf.Aus dy XwgF dI sPlqf kfrn svrg dy rfjy ieMdr nUM icMqf lg geI qy Aus ny ivsLnU dyvqy pfsoN shfieq dI mMg kIqI.ivsLnU ny ieMdr nUM shfieqf df Brosf idqf.bil rfjy ny 99 Xwg sPlqf nfl sMpUrn kr ley jd Auh afpxf sOvF Xwg arMB krn lgf qF Aus smy iek bfAUxf ivakqI bRfhmx dy rUp ivc dfn lYx vfsqy af pujf.bfAUxy bRfhmx nUM “bfvn”ikhf igaf hY ijs ny bil rfjy pfsO afpxy ZfeI kdm BUmI dfn lYx dI mMg kIqI.rfjy nUM bRfhmx dI ieh ieCf bhuq CotI idKfeI idqI pr bfvn avqfr dy jLor dyx qy jd rfjf mMn igaf qF Aus bfvn avqfr ny afpxy do kdmF ivc hI rfjy dy sfry rfj nUM mfp ilaf qF agly awDy kdm leI rfjy nUM afpxf sIs dfn krnf ipaf ijs df hvflf gurU gRMQ sfihb dI Auprokq pMgqI dI pihlI quk ivc idqf igaf hY jd ik aglI quk ivc qRYqy Xwug dy avqfr rfm df hvflf imldf hY ik rfm cMd rGU kul ivc AuhI sLkqI jo bfvn avqfr dy rUp ivc siq Xwug ivc prgt hoeI sI,pYdf hoieaf hY.rGu bMs df hvflf dsm gRMQ ivc vI imldf hY ik sUrj vMs ivc iek rfjf hoieaf hY ijs df nfm rGu sI ijs qoN rGu vMs arMB huMdI hY.rfjy rGu dy puqr aj dy Gr rfjy dsrQ df jnm hoieaf ijs dy cfr puqr rfm,BrQ,lCmx qy sLqrUGx sn.rfjy aj df hvflf gurU gRMQ sfihb ivc ies rUp ivc imldf hY ik

“ajY su rovY BIiKaf Kfie]

aYsI drgh imlY sjfie](gurU gRMQ sfihb aMg 954)”

             gurU gRMQ sfihb dy iehnF sLbdF df Bfv jfnx leI aj rfjy dy jIvn dI ieh khfxI jfnx dI loV hY ik rfjy aj ny iek vfr kroD vs ho ky iek irsLI nUM afpxI GoVsflf ivcoN iek muTI Br ilwd dfn dy rUp ivc dy idqI.Aus irsLI ny afpxy afsLrm dy bfhur Aus ilwd nUM rK idqf.khfxI anUsfr Auh ilwd kuJ sflF ivc iek bhuq vzy Zyr ivc bdl geI.rfjf vI isLkfr Kyzdf hoieaf jd Aus pfsy qoN gujLr irhf sI qF ilwd dyK ky bVf hYrfn hoieaf ik gupq rUp ivc ikqy Aus dy iKlfP ibgfvq qF nhIN AuT rhI jd ik GoVy ikqy lkoey hoey hovn ijhnF dI ilwd df ieh bhuq vzf Zyr lgf hoieaf hY. jd puC Cfx kIqI geI qF pqf lgf ik ieh Ausy rfjy df idqf hoieaf dfn Pl irhf hY.rfjy dy ies duK df vrnx gurU gRMQ sfihb ivc kIqf igaf hY ik rfjf aj duKI ho ky ro irhf hY ik Aus nUM afpxI idqI hoeI iBiKaf (ilwd)KfxI pY rhI jd ik drgfh ivc Aus nUM iehI sjLf imln vflI hY.

iesy qrF rGu vMs dy rfjy dsrQ qy Aus dy puqr rfm df vI vrnx  gurU gRMQ sfihb ivc imldf hY ik

“rGu bMis iqlku suMdru dsrQ Gir muin bMCih jfkI srxM]”(gurU gRMQ aMg 1402)

                                aqy

“jsrQ rfie nMdu rfjf myrf rfm cMdu pRxvY nfmf qqu rsu aMimRqu pIjY]”

                         (gurU gRMQ aMg 973)

rGu vMs df hvflf qF gurU gRMQ sfihb ivc keI vfr imldf hY jyvyN

“sMg sKf sB qij gey koAU n inbihE sfiQ]

khu nfnk ieh ibpq mY tyk eyk rGunfQ]”(gurU gRMQ sfihb aMg 1429)

iesy qrF dsrQ rfjy dy puqr rfm dy Bgq hnUvfn bfry gurU nfnk sfihb ilKdy hn ik

“mn mih JUrY rfm cMdu sIqf lCmx jogu]

hxvMqru afrfiDaf afieaf kir sMjogu]”

(gurU gRMQ aMg 1412)

         qRqY Xug dy avqfr rfm sLbd df vrnx gurU gRMQ sfihb ivc akfl purK dy nfm dy rUp ivc Aus smy dy pRmfqmf dy pRclq sBnF nfvF qoN vDyry vfr iliKaf hoieaf imldf hY.kuJ ivdvfn ies dI igxqI 1469 vfr vrnx kIqI hoeI mMndy hn.duafpur Xug dy avqfr ikRsLn df pRMsfpUrvk vrnx gurbfxI ivc bhuq vfr imldf hY.Auprokq sLbd ivc(“duafpuir ikRsLn murfir kMs ikrqfrQu kIE]”) df arQ iehI kIqf jFdf hY ik duafpur Xug ivc ikRsLn rUp afxky murfr rfksL nUM mfr idqf qy kMs nUM mukq kr idqf.afpxy Bgq Augr sYx nUM rfj dy ky pivqr pursL qy BY irhq kr idqf.ikRsLn bfry gurU gRMQ sfihb ivc Aus dy jIvn dIaF GtnfvF df prMsfqkm vrnx keI sLbdF ivc imldf hY ijs qrF ik gurU nfnk sfihb ikRsLn bfry gurbfxI ivc dsdy hn ik

“qyry bMky loiex dMq rIsflf]sohxy nk ijn lMmVy vflf]

kMcn kfieaf suieny kI Zflf]sovn Zflf ikRsn mflf jphu qusI shylIho]

jm duafir n hohu KVIaf isK suxhu shylIho]hMs hMsf bg bgf lhY mn kI jflf]

bMky loiex dMq rIsflf]7]

qyrI cfl suhfvI mDurfVI bfxI]kuhkin koiklf qrl juafxI]

qrlf juafxI afip BfxI ieC mn kI pUrIey]sfrMg ijAu pgu DrY iTim iTim afip afpu sMDUrey]

sRIrMg rfqI iPrY mfqI Audku gMgf vfxI]

ibnvMiq nfnku dfsu hir kf qyrI cfl suhfvI mDurfVI bfxI]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 567)

Auprokq sLbd ivc gurU nfnk sfihb ny ikRsLn dI pfqrAusfrI kridaf Aus dIaF suMdr awKIaF,suMdr dMdF, lmVy vflF aqy suhfvI cfl qy imwTI bfxI df vrnx bVI KubsUrqI nfl kridaf Aus dI Xuvk avsQf df ijLkr kIqf hY.ikRsLn nUM pRym ipafr dI mUrqI dsidaf gurU gRMQ sfihb ivc drjoDn dy pkvfnF df iqafg krky afpxy Bgq ibdr dy Gr sfg nfl rotI KFidaF sfg dI qulnf KIr nfl kIqI hY ik

“rfjn kAunu qumfrY afvY]aYso BfAu ibdr ko dyiKE Eh grIbu moih BfvY]

hsqI dyiK Brm qy BUlf sRI Bgvfn n jfinaf]

qumro dUDu ibdr ko pfno aMimRq kir mY mfinaf]

KIr smfn  sfgu mY pfieaf gun gfvq rYin ibhfnI]

kbIr ko Tfkuru and ibnodI jfiq n kfhU kI mfnI]”

(gurU gRMQ aMg 1105)

ies kQf nUM gurU gRMQ sfihb dy ilKfrI BfeI gurdfs jI ies pRkfr ibafn krdy hn ik

“afXf suixaf ibdr dy bolY drjoDn hoie ruKf]

Gr asfzy Czky goly dy Gru jfie ik suKf]

BIKm,dRoxf krn qj sBf sIgfr vzy mnuKf]

JugI jfie vlfieAn sBnf dy jIa aMdr DuKf]

hs boly Bgvfn jI suixho rfjf hoie snmuKf]

qyry BfAu n idsoeI myry nfhI afpdf duKf]

BfAu ijvyhf ibdr dy horI dy icq cfAu n cuKf]

goivMd BfAu Bgiq df BuKf]”(vfr 10,pAuVI 7)

  pMjF pFzvF dI pqnI,pMcfl dys dy rfjy drupd dI puqrI dropdI ijs nUM iDRsLt rfsLtr dI rfj sBf ivc drjodn dy hukm nfl ngx krn df Xqn kIqf igaf qF dropdI dI pukfr ikRsLn ny sux ky Aus dI riKaf kIqI ijs df hvflf nOvyN pfiqsLfh gurU qyg bhfdr jI ies qrF dyNdy hn ik

“pMcflI kAu rfj sBf mY rfm nfm suiD afeI]

qf ky dUKu hirA krUxf mY afpnI pYj bZfeI]”(gurU gRMQ sfihb aMg 1008)

gurU gRMQ sfihb dy ies hvfly dI kQf nUM BfeI sfihb BfeI gurdfs jI ivsQfr nfl ilKdy hn ik

“aMdr sBf dusfsny mQy vfl dropqI aFdI]

dUqF no Purmfieaf nMgI krhu pMcflI bFdI]

pMjy pFzo vyKdy aAuGt ruDI nfir ijnF dI]

awKI mIt iDafn Dr hf hf ikRsLn kry ivlFdI]

kpV kot AusfirE Qky dUq n pfr vsFdI]

hQ mroVn isr Duxin pCoqfn khn jfh jFdI]

Gr afeI Tfkur imly pYj rhI boly sLrmFdI]

nfQ anfQF bfxu DurFdI](vfr10 pAuVI8)

  vfihgurU sLbd dI ivafiKaf kridaf hoieaf guru gRMQ sfihb dI bfxI vI sfnUM iehI Aupdys krdI hY ik vfihgurU sLbd vI ivsLnUM Bgvfn aqy Aus dy vK vK hoey avqfrF df hI iek nfm hY.ikRsLn sbMDI vfihgurU sLbd ies prkfr iliKaf imldf hY]

“vfihgurU vfihgurU vfihgurU vfih jIAU]

kvl nYn mDr bYn koit sYn sMg soB khq mf jsod ijsih dhI Bfqu Kfih jIAU]

dyiK rUpu aiq anUpu moh mhf mg BeI ikMknI sLbd Jnqkfr Kyl pfih jIAu]

(gurU gRMQ sfihb aMg1402)

ies sLbd ivc ikRsLn Bgvfn dI mfqf jsodf df vrnx imldf hY ik Auh Aus nUM dhI cfvl Kfx vfsqy afKdI hY.mfqf jsodf ny ikRsLn dI pflxf posxf kIqI sI jd ik Aus nUM jnm mfqf dyvkI ny idqf sI ijs df vrnx vI gurU gRMQ sfihb ivc ies qrF imldf hY ik

“Din Din myGf romfvlI]

Din Din ikRsLn EZy kFblI]

Din Din qU mfqf dyvkI]

ijh igRh rmeIaf kvlfpqI](gurU gRMQ sfihb aMg 987-88)

      klXug dy avqfr gurU nfnk,gurU aMgd aqy gurU amrdfs jI arQfq dsF gurUaF df vrnx kIqf igaf smJxf cfhIdf hY ik gurU nfnk,rfm, ikRsn afid avqrF pYgMbrF aqy gurU sfihbfn ivc koeI aMqr nhI hY.BfrqI siBaqf aqy sMsikRqI ivc iqn dyvqy ivsLnU,bRhmf qy isLv isrmor dyvqy mMny jFdy hn .iehnF iqMnf df vrnx hr rojL iswK jpu jI sfihb ivc pVHdy hn ik

“eykf mfeI jugiq ivafeI iqin cyly prvfxu]ieku sMsfrI ieku BMzfrI ieku lfey dI bfxu]

ijv iqsu BfvY iqvY clfvY ijv hovY Purmfxu]Ehu vyKY Enf ndir n afvY bhuqf eyhu ivzfxu]”

(jpujI sfihb pAuVI 30)

ieh vI ivsLvfs kIqf jFdf hY ik bRhmf dI AuqpqI ivsLnU dI nfBI ivcoN Auqpn hoey kml Pul qoN hoeI sI ijhf ik gurU gRMQ sfihb ivc drj hY ik

“nfiB kml qy bRhmf Aupjy byd pVih muiK kMiT svfir]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 489)

gurU gRMQ sfihb dy Auprokq aMg ivc kml Pul qoN bRhmf qy Aus qoN vyd dI AuqpqI dsI geI hY ijs nUM hr iswK afpxy anMdkfrj(ivvfh)smy pVHdf qy suxdf hY ik

“hir pihlVI lfv privrqI krm idRVfieaf bilrfm jIAu]

bfxI,bRhmf,vydu,Drmu idRVhu pfp qjfieaf bilrfm jIAu]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 773(lfvF))

    iesy qrF gurU gRMQ sfihb ivc ieslfm mq dy moZI hjrq muhmd rsUl df vI bVy siqkfr nfl vrnx imldf hY ik

“aTy phr BAudf iPrY Kfvx sMdVY sUil]

dojik pAudf ikAu rhY jf iciq n hoie rsUl]”

(gurU gRMQ aMg 319)

ieslfm ivc akfl purK vfihgurU nUM alfH krky sMboDn kIqf jFdf hY.gurbfxI ivc vI alfH nUM iesy hI rUp ivc vriqaf igaf hY ik

“avil alh nUru Aupfieaf kudriq ky sB bMdy]

eyk nUr qy sBu jgu Aupijaf kAun Bly ko mMdy]”

(guru gRMQ sfihb aMg 1349)

    gurU goibMd isMG jI ny inmfjL aqy pUjf,msIq qy dohry ivc koeI Prk nhI disaf qy nf hI ihMdU, qurk,muislmfn (sunI qy sLIaf)ivckfr koeI Prk smiJaf hY sgoN sfrI mfnvqf nUM hI iek jLfq df drjf idqf hY]

“ihMdU qurk koAU rfPjI iemfm sfPI,mfns kI jfq sBY eykY pihcfnbo]

krqf krIm soeI rfjk rhIm EeI,dUsro n Byd koeI BUl BRm mfnbo]

eyk hI kI syv sB hI ko gurdyv eyk,eyk hI srUp sBY eykY joq jfnbo]

dyhurf msIq soeI pUjf aO invfj EeI,mfns sBY eyk pY anyk ko BRmfAu hY]

dyvqf adyv jwC gMDRb qurk ihMdU,inafry inafry dysn ky Bys ko pRBfAu hY]”

(akfl Ausqiq)

     isK BfvyN msIq ivc jf ky pUjf pfT nhI krdy qy nf hI inmfjL adf krdy hn pr ijhnF anBvI bRhmigafnIaF muislmfn pIrF,PkIrF qy aOlIaF ny ieslfimk qrIky nfl anBv igafn dI pRfpqI kIqI hY AuhnF dy klfm vI bfxI dy rUp ivc gurU gRMQ sfihb ivc drj hn qy msIq ivc jf ky inmfjL nf pVHx vfly nUM JfV vI pfAuNdy hn ik

“PrIdf by invfjf kuiqaf eyh n BlI rIiq]

kbhI cil n afieaf pMjy vKq msIiq]

AuTu PrIdf AujU sfij subh invfj gujfir]

jo isru sfeI n invY so isru kip Auqfir]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 1381)

 

   iesy qrF iswK buwq pUjf vI nhIN krdy pr ijnF ny BgqI duafrf bwuqF dI pUjf krky afpxI afqmf nUM pRmfqmf nfl imlf ilaf hY AuhnF dI bfxI vI gurU gRMQ sfihb df iek mhqpUrvk aMg hY qy pMcm pfiqsLfh sRI gurU arjn sfihb AuhnF dI pRsMsf afpxI bfxI ivc ies qrF krdy hn ik goibMd df nfm jpidaf hoieaf nIc jLfqI dy ivakqI vI Bgq df rUp Dfrn krky guxF dy KjLfny bx gey ik

mhlf 5 ]

“goibMd goibMd goibMd sMg nfmdyAu mnu lIxf]

afZ dfm ko CIpro hoieE lfKIxf]1]rhfAu]

bunnf qnnf iqafig kY pRIiq crn kbIrf]

nIc kulf jolfhrf BieE gunIX ghIrf]1]

rivdfsu ZuvMqf Zor nIiq iqin iqafgI mfieaf]

prgtu hoaf sfDsMig hir drsnu pfieaf]

sYnu nfeI buq kfrIaf Eh Gir Gir suinaf]

ihrdY visaf pfrbRhmu Bgqf mih ginaf]

ieh ibiD suin kY jftro AuiT BgqI lfgf]

imly pRqiK gusfeIaf DMnf vzBfgf]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 487-88)

     Bgq nfmdyAu bfry qF gurU gRMQ sfihb ivc bVy sLpst rUp ivc disaf igaf hY ik iks qrF buq ivcoN prgt hoky Aus dy pfsoN Bgvfn ny duwD pIqf sI.

“dUdu ktorY gzvY pfnI]kpl gfie nfmy duih afnI]

dUdu pIAu goibMdy rfie]dUDu pIAu myry mnu pqIafie]

nfhI q Gr ko bfpu irsfie]1]rhfAu]

suoien ktorI aMimRq BrI]lY nfmY hir afgY DrI]2]

eyku Bgqu myry ihrDy bsY]nfmy dyiK nrfienu hsY]3]

dUDu pIaie Bgqu Gir gieaf]nfmy hir kf drsnu Bieaf]4]3]

(gurU gRMQ sfihb aMg 1163-64)

   gurU gRMQ sfihb ivc qkrIbn hr mjLhb dy pIrF,PkIrF,aOlIaF,gurUaF,avqfrF,BgqF pYgLMmbrF aid df vrnx bVy afdr siqkfr nfl kIqf igaf hY Aus smy eIsfeI mq BfvyN Bfrq ivc afm nhI jfinaf jFdf sI pr iPr vI sLbd eIsf sfnUM bfxI ivc iml jFdf hY ik

“duK nfs, Brm ibnfs, qn qy, jip jgdIs eIsh jY jey]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 577)

sLbd eIsh df arQ afm qOr qy eIsvr,vfihgurU akflpurK qy keI ivdvfnF ny ies nUM isLvjI df nfm disaf hY.ies dy TIk arQ qF BfvyN gurU mfhfrfj hI jfxdy hn pr ies sLbd dI siqkfr rUp ivc gurU gRMQ sfihb ivc    vrqoN sfnUM iswKF nUM mjLhbI iPrkfpRsq dI jnUnI jihr qoN dUr rKx leI shfeI jrUr ho skdI hY qy sfnUM ies gl df igafn gurbfxI df ieh sLbd hor vI spsLt kr dyNdf hY ik

“byd kqyb khhu mq JUTy JUTf jo n ibcfrY]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 1450)

     ijs qrF byd cfr pusqkF df nfm hY Ausy qrF kqyb vI  smYsitk puqkF nUM ikhf jFdf hY ijhnF ivc bfeIbl,kurfn qy qOhrf ikqfbF sLfml hn.ieh  ikqfbF eIsfeI mq,musilm mq,XfhUdI qy pfrsI mq dIaF mMnIaF jFdIaF hn.gurU gRMQ sfihb iehnF sBnF Dfrmuk pusqkF nUM siqkfr dyNdf hY qF iPr nPrq krn vflf rih kOx jFdf hY?kyvl mnmqIaY,nfsqk,pfKMzI,dMBI,inMdk,eIrKflU hMkfrI qy Dfrmuk hujLqbfjL svfrQI afid jo ik iek dujy dy mq dI inMidaf krnf hI afpxf krqv smJdy hn pr qIsry pfiqsLfh sRI gurU amr dfs jI mfhfrfj qF gur sLbd nUM ivsfrn vfilaf nUM qfVxf qy inMidaf nUM bhuq hI mfVf dsdy hn ik

“gur kf sbid ivsfiraf dUjY Bfie rcMin]iqRsnf BuK n AuqrY anidnu jlq iPrMin]

dustf nfil dosqI nfil sMqf vYru krMin]afip zuby kutMb isAu sgly kul zobMin]

inMdf BlI iksY kI nfhI mnmuK mugD krMin]muh kfly iqn inMdkf nrky Goir pvMin]”

(gurU gRMQ sfihb aMg 755)

jy kr asI inMidaf df iqafg kr ky hr iek nUM siqkfr nfl afpxy Drm asQfnF aQvf gurU duafiraF ivc iejLq mfn dyNdy hoey smfjk,Dfrmuk,siBafcfrk,afqmuk,mfnsk rUp ivc gurU gRMQ sfihb dI isiKaF nUM mn,bcn qy krm krky mn leIey qF sMsfr Br ivc iswKI df bolbflf ho skdf hY qy hr ivakqI gurbfxI nfl joiVaf jf skdf hY.sB lokfeI nfl ipafr krnf hI gurU nfnk sfihb dI isiKaf hY ijs dy nqIjy vjo gurU kfl ivc Bfrq ivc vs rhy ihMdUaF qy muislmfnF ny afpxy prspr mqByd Bulf ky gurU sfihbfn dI agvfeI svIkfr kIqI sI ik prmfqmf iek hY jo ik srgux qy inrgux Dfrn krky vI iek hY.Auh sLbd rUp ivc vI iek hI hY ijs qrF ik bfeIbl df kKn hY ik

1In the beginning was the Word, and the Word was with God,and the Word was God..

2The same was in the beginning.   (JOHN !_1&2)

 


Kflsf pMQ nUM iek mF df svfl

 

mYN kuJ hI mhIny pihlF jdoN afpxy byty nUM amrIkf dy iek pMjfbI skUl ivwc ies afs nfl pVHny pfieaf ik myrf bytf pMjfbI aqy afpxy gurUaF df ieiqhfs pVH aqy iswK sky. mYnMU ies qrF lwgf ik ies skUl ivc sLfied bicaF nUM TIk isiKaf nhIN iml rhI. ies krky mYN afpxf pRsLn Kflsf pMQ kol ilaFdf hY aqy ieh afs kr rhIN hF ik sLfied koeI myrf ieh sLwk dUr krn dI ikRpf kry.

 

ies skUl ivc bwicaF nMU ieh pVfieaf jf irhf hY ik guru nfnk dyv jI, guru aMgd dyv jI, qy guru arjn dyv jI dy nfmF ivwcoN ‘dyv’ kwZ ik ‘sfihb’ lgf idqf jfvy. jdoN mYN pwuiCaf ik ies qrF ikAuN kIqf jf irhf hY qF gurdvfry dy syvkF ny mynMU myry pRsLn df ieh jvfb idqf:

 

1. Dev, Devta, Devi are sanskrit words for god, dieties, goddesses as used
by Brahmins. There are numerous Devas and Devis listed in the Vedas. Dev in
the context of the Vedas and Brahminism is also interpreted as a spirit,
demi-god, celestial being, angel, deity or any supernatural being of high
excellence. Guru Nanak Sahib was none of these and the Guru Granth Sahib
attests to this. It is the Bani, the Word that we as Sikhs are to focus on.
Guru Nanak Sahib's mission was to preach the message of monotheism (One God)
therefore to use the word Dev at the end of his name is countering his
teachings and frankly sacrilegious.
2. Has any one wondered why Dev is only used at the end of Guru Nanak,
Angad, and Arjan. If it is for respect then why is it not used after all the
other Gurus' names It was never an actual part of any of their given names.
Guru Nanak Sahib was named Nanak not Nanak Dev. This is Brahminism creeping
into our midst and we have let it fester for too long.
3. The SGPC website which is representative of the Khalsa Panth does not
use Dev but rather Guru Nanak Sahib. Therefore, we should align ourselves
with the Khalsa Panth. See this link
http://www.sgpc.net/gurus/gurunanak.asp

 

 

jdoN mYN ies bfry sLRI guru gRMQ sfihb jI qy BfeI gurdfs jI dIaF vfrF ivc dyiKaf qy mYNnUM ieh qukF imlIaF:

 

sLRI guru gRMQ sfihb jI: pMnF 1409

 

 

 

BfeI gurdfs jI dI vfr 20, pAuVI 1:

 

BfeI gurdfs jI dI vfr 3, pAuVI 12:

 

ieh qukF pVky mYnMU ies qrF lwg irhf hY ik ies skUl ny sfzy gurUaF dy nfvF dy nfl nfl gurbfxI vI bdl idwqI hY. 

 

hux mYN Kflsf pMQ nMU ieh puCFgI ik jd gurbfxI dy ivc guru arjn dyv jI nMU “dyv” ikhf igaf hY kI sfnMU ienfN hwk hYgf ey ik asIN gurUaF dy nfvF ivcON dyv kwZx dI ihMmq krIey?

 

kI iehnF nfvF nUM bdlx nfl asIN bfxI nhIN bdl rhy?

 

kI mYN afpxy bicaF nMU ieh kih skdIN hF ik “dyv” kwZxF TIk hY? jy AuhnF ny mYnUM iehI svfl kIqy qy mYN AuhnF nUM kI jvfb idaFgI?

 

ies krky mYN Kflsf pMQ nMU ieh bynqI krdI hF ik qusIN myry iehnF svflF df jvfb ikRpf krky ies eI-myl qy jrUr Byjo:

 

ma_da_swal@yahoo.com

______________________________________________________

 

I am writing this letter to the Khalsa Panth to ask some questions that have been on my mind ever since I have registered my 5 years old son at a Punjabi School (in a Gurudwara) in the United States of America hoping that he would learn Punjabi and Sikh history. 

 

After he started attending the classes I learned that the teachers (Volunteers from the Gurudwara Sangat) are telling the children to take “Dev” out of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji and Guru Arjun Dev Ji’s names.  When I asked them why they have decided to take “Dev” out of our Gurus names, I received the following answer:

 

1. Dev, Devta, Devi are sanskrit words for god, dieties, goddesses as used
by Brahmins. There are numerous Devas and Devis listed in the Vedas. Dev in
the context of the Vedas and Brahminism is also interpreted as a spirit,
demi-god, celestial being, angel, deity or any supernatural being of high
excellence. Guru Nanak Sahib was none of these and the Guru Granth Sahib
attests to this. It is the Bani, the Word that we as Sikhs are to focus on.
Guru Nanak Sahib's mission was to preach the message of monotheism (One God)
therefore to use the word Dev at the end of his name is countering his
teachings and frankly sacrilegious.
2. Has any one wondered why Dev is only used at the end of Guru Nanak,
Angad, and Arjan. If it is for respect then why is it not used after all the
other Gurus' names It was never an actual part of any of their given names.
Guru Nanak Sahib was named Nanak not Nanak Dev. This is Brahminism creeping
into our midst and we have let it fester for too long.
3. The SGPC website which is representative of the Khalsa Panth does not
use Dev but rather Guru Nanak Sahib. Therefore, we should align ourselves
with the Khalsa Panth. See this link
http://www.sgpc.net/gurus/gurunanak.asp

 

After getting the above reply to my question, I looked in the Bani to the reference of Dev and found the following verses from Sri Guru Granth Sahib and Bhai Gurdas Ji di Vaar:

 

Sri Guru Granth Sahib, Page 1409

 

 

Bhai Gurdas Ji di Vaar:

 

Vaar 20, Pauri 1:

 

 

Varr 3, Pauri 12:

 

 

When I read these verses, it seems to me that the Gurdwara representatives who decided to change the names of Gurus are also changing the holy text of Sri Guru Granth Sahib Ji and Bhai Gurdas Ji di Vaar.

 

So now I ask the Khalsa Panth the following questions:

 

Do we (Sikhs) have the right to change the names of the Gurus when “Dev” is written next to Guru Arjun Dev Ji’s name in Sri Guru Granth Sahib Ji; and when Bhai Gurdas is calling Guru Nanak Dev Ji as “Nanak Dao” which also means Dev? By deleting “Dev” out of the names of our Gurus aren’t we also changing the holy bani?

Since Guru Gobind Singh Ji did not change even a “kana, sihari or bihari” when recited Sri Guru Granth Sahib, do the Sikhs have any authority to change or delete any word from the bani or the names of the Gurus?

 

I request the Khalsa Panth to please answer my questions, so I am able to teach my children according to the Sikh beliefs.  Please email your thoughts to the below email address.

 

ma_da_swal@yahoo.com

 

 

 


A tale of tolerance

 

(by courtesy of Post Standard)

 

By Douglass Dowty

Staff writer

When their leader in India gave them cryptic instructions to find a new spiritual home, a community of Central New York Sikhs followed their faith to a farmhouse.

There, on the back roads of Palermo, they found the simple wooden dwelling they would make into a temple called Gobind Sadan — “God’s house without walls.”

They worshipped there for 15 years until, in an act of ignorance and intolerance, four teens burned the temple, mistakenly linking it to Muslim terrorists.

From fire came forgiveness.

The Sikh religion calls on its followers to practice tolerance and devote themselves to the will of God. So, after the tragedy, they asked God to have mercy on the arsonists. And then, from the ashes, hands and hearts extended from Palermo and beyond to create a new temple.

Prayers for forgiveness

On Nov. 18, 2001, two months after terrorist attacks burned deep scars into U.S. soil, Jean Polly received a phone call at home.

She remembers how, a few hours earlier, she and her family had watched meteors flit across the starry skies of LaFayette. Some cultures, Polly recalls thinking, see meteors as a sign of miracles.

At daybreak, a leader at Gobind Sadan called with news about the temple.

“What do you mean, it’s gone?” Polly said.

The reply: “It burned to the ground.”

Fire investigators poking through the ruined temple instantly suspected arson. Sheriff’s deputies collected beer bottles, shattered windows and other telltale evidence.

At twilight, a dozen worshippers met at the temple, now a smoldering skeleton on 223 windswept acres. They offered a prayer for the arsonists.

“If we’re believers in anything, we’re believers in forgiving those who trespass against us,” said Polly, a Liverpool librarian who is a member of the community but not a Sikh.

“We pray the ignorance and hatred that led to this senseless act be taken away,” said Ralph Singh, one of the temple’s leaders. “We pray for forgiveness.”

‘Hidden power’

Their holy book survived the inferno.

The burning floor collapsed upon the scripture, Guru Granth Sahib, which the Sikhs consider a living teacher. It came through the fire with only minor scorching to the edges of some pages.

“To us, it was a miracle,” Singh said. “To others, it was a sign that God does triumph over evil.

“The hidden power of this place came out. Despite the overwhelming emotion of seeing your blood, sweat and tears up in smoke, ... we just had to put the negative aside and see where God was leading us.”

Twenty years ago, they believe, God led them to this corner of Oswego County.

While visiting Singh at his Elbridge home in 1986, his teacher, who his followers call Babaji, shared a vision with him.

Singh recalls his teacher told him to stand with his back to Singh’s garage, go north 45 miles, and find a widow who wants to sell her farm. “Go find her,” Babaji said, “and buy it.”

Throughout that autumn, Singh said,“My wife, Joginder, brought back pictures of a dozen farms for sale ... none of them was the right farm.”

Winter descended; the search was postponed. In spring, they received a mysterious call.

“I have a widow who’s a client of mine, and she’s thinking of selling,” Singh, 58, remembered the caller saying. “I thought we’d give you the first look.”

Singh said his heart skipped a beat. “We raced up there that afternoon and made a purchase offer. This was it.”

Transforming the dairy farm created an interfaith community. Nearly 100 Sikhs volunteered, along with Christians whose numbers included Polly and Baldwinsville resident Bob Serafini.

The work was often hard, Serafini said, and in some ways unrewarding. Once, while cleaning manure from the old barn, he remembered someone asking: “What are we doing?”

“We’re shoveling crap,” Serafini answered.

“No, I mean, what are we doing?” the man pressed.

“We’re shoveling crap,” he repeated. “We’re not doing something edifying, we’re doing what has to be done.”

The reward, Serafini said, came in the fellowship, what he described as the farm’s miracle. “God,” he said, “is spoken here.”

Over time, the white, two-story house became a Sikh temple. The garage housed a sacred fire and meditation center.

Schoolchildren, Christian groups and others were taught at Gobind Sadan about the neatly wound cloths Sikh men wear on their heads in praise of God. “This is a turban of peace,” Singh told them.

Across Central New York, hundreds flocked to Gobind Sadan from a diverse array of religions, drawn by Babaji’s message of tolerance and peace.

They followed their faith, and hoped for more miracles to come.

Fear and love spread

On Sept. 11, 2001, Jean Polly was stranded at Kennedy Airport in New York City when the World Trade Center towers collapsed.

She remembers watching on CNN as the second tower fell and seconds later feeling aftershocks reverberate underneath her feet. In minutes, the attack by al-Qaida terrorists killed thousands and spawned fear, hatred and calls for revenge.

Two months later, four teens carried thoughts of retribution with them as they approached Gobind Sadan in the darkness. They thought the Sikhs supported Osama bin Laden and the terror´ist attacks.

Josh Centrone and Billy Reeves, then 18, and Cassie Hudson and Mitcheal Trumble, then 19, later told police they drank a couple of 12-packs of beer and smoked marijuana, then broke windows at the farmhouse with the empty beer bottles.

Returning a few hours later, early on the morning of Nov. 18, Reeves used a can of motor oil to kindle a blaze. After the temple’s curtains caught fire, the group drove away. Later, they admitted to police they made racial and religious slurs.

Gobind Sadan chairman Gurbachan Singh, who had come to Palermo from India a decade before, determined to fight fire with faith.

Singh — the word means lion in Punjabi, and the name is given to Sikh men — said he found direction in the words of Babaji: “The real temple of God is a pure mind.”

“We are thankful to the young men who burned us down,” said the soft- spoken priest, who wrote a book, “The Fire of Hatred,” about the temple arson. “We do not hate them, we love them. Our people forgave them, no problem.

“By educating people, we can unite them, and that way there won’t be hatred.”

In 2002, all four teens pleaded guilty to hate crimes. During his first year in state prison, Centrone wrote to Gobind Sadan, expressing his sorrow.

“I wish I would have learned or known a little more about your religion and your beliefs before I decided to get a little tipsy and take part — I would have done things differently,” he wrote. Centrone was released Dec. 27, 2005.

Reeves, serving a state prison term of up to 12 years, wrote a reporter at The Post-Standard expressing his regret for the arson. “I’d say at least 30 times a day I find myself thinking about (that night) and wondering ‘Why?’” he wrote last week from Five Points prison. “And still to this day I haven’t found an answer.”

Upon his release, he hopes to shake hands with the Sikhs as friends. “I’ll be looking forward to meeting them (under) different circumstances than before,” he wrote. “I have (written) them and asked for peace. ... What is done is done. I can only move forward. But I’m doing it with my eyes open.”

Many hands help

After the fire, the people Ralph Singh once taught about the “turban of peace” came from community churches and schools to rally around the temple.

Thousands of dollars in donations poured in, including $1,100 from students at Manlius Pebble Hill School, where Singh taught a spirituality class.

Sikhs came from New York City, Toronto and Buffalo to devote time to what their faith calls “seva,” or God’s work. Entire families drove to Palermo on weekends to put up insulation or in´stall Sheetrock, and then drove back in time for work Monday morning.

Working alongside were members of the Fulton Sunrise Rotary Club, Fulton’s State Street United Methodist Church and other local groups — about 50 volunteers all told.

In two years, they rebuilt the sanctuary bigger and more majestic than before the fire.

“It was done joyfully,” Serafini said. “If you can sit down with a Sikh in a turban and find out that he has the same concerns you do, to feed and clothe his family, you realize we’re on the same boat together.”

United by faith

On a weekend in late September, the faithful come to pray.

Circling a sacred fire, about three dozen worshippers sing God’s praises accompanied by a harmonium and soft drumbeats. Girls add incense and butter oil to the fire.

In this small building, a makeshift temple, the same scripture that survived the fire is read for 48 hours straight during a weekend of prayer.

Close by, the finished temple stands silent. Babaji has yet to bless its sanctuary for services. The eternal flame casts shadows on a red chair that sits empty in anticipation of Babaji’s return.

“Everything grows out of his vision,” Ralph Singh said. “If we can listen to God’s teachings and build a place for peace and worship, then we will accomplish what Gobind Sadan is all about.”

Near the prayer room, women prepare the langar meal. Honoring the 10 Sikh gurus, langars are free, open kitchens in which kings and priests may sit on the floor with everyone else, where it is an honor to serve others and no chairs are set.

Outside, in the crisp wind, Beeba Kanwal, 18, of Buffalo, stood beneath the starry skies.

“I’ve been coming here since I was born,” Kanwal said. “This is a second home to me.”

The fire, she said, shocked her heart.

“All of the memories and prayers and families who sleep here together. ... Maybe God wanted to do this because he has better things planned for us.”

Douglass Dowty can be reached at ddowty@syracuse.com or 592-7140.

 


 

<siqgur pRsfid

 

1984 dy sfkf nIly qfry df jLumyvfr kOx?    

lLyKk:-gurbcn isLMG,sfbkf aYzItr,ieMcfrj dYnk akflI pqRkf jlMDr

 

         iek svfl

       sRI akfl qKq sfihb dI buinafd dl BMjn sUrmy sRI hirgoibMd sfihb jI vlo rKI geI hY . iswK ieqhfs anUsfr gurU hirgoibMd sfihb jI hr rojL hirmMdr sfihb mwQf tykx jfieaf krdy sn . iek idn jd Auh drsLnI zIAUVI dy bfhur  afey qF AunHF nUM iek agMmI hukm imilaf disaf jFdf hY ik Auh AuQy sRI akfl purK dy nfm qy iek qKq sfihb dI sQfpxf krn . gurU jI ny agMmI hukm mMnky bfbf buZf jI qy BfeI gurdfs jI nUM nfl lY ky akfl qKq sfihb jI dI AUsfrI kIqI . ies ivc iksy rfj mjLdUr nUM nhIN lfieaf igaf .iswK ieqhfs sfnUM dsdf hY ik mhfrfj jI afp qKq sfihb qy ibrfjvfn nhIN hoxf cfhuMdy sn pr akfl purK df hukm mMnky Auh AuQy hmysLF hI bIr afsn ivc ibrfjvfn hoey dsy jFdy hn .Cyvy pfiqsLfh jI qoN ipCoN AuQy AunHF dy swsLqr hI suBfeymfn huMdy afey hn . ies dy nfl hI gurU gRMQ sfihb jI df hr rojL pRkfs vI huMdf af irhf hY . ieQoN dI mrXfdf BfeI sfihb BfeI mnI isMG jI sLhId vloN sQfpq kIqI geI dsI jFdI hY . dsvyN pfqsLfh sfihb -ey-  kmfl gurU goibMd isMG jI mhfrfj jI ny jd 1699 dI ivsfKI qy aMimRq iqafr kr ky Kflsf pMQ dI sfjxf kIqI qF mhfrfj jI ny mfJy dIaF iswK sMgqF dI byNnqI prvfn kridaF hoieaF BfeI mnI isMG jI nUM qy AunHF nfl pMj hor isMG sfihbfn nUM nfl Byijaf qF ik sRI akfl qKq sfihb jI dI syvf sMBfl kIqI jf sky . AunHF nfl hor jihVy pMj isMG Byjy sn AunHF ivc BfeI BUpq isMG jI ,BfeI guljLfr isMG jI,BfeI koier isMG jI ,BfeI dfn isMG jI qy BfeI kIrq isMG jI sLfml sn .ienHF nfl gurU mhfrfj jI ny insLfn sfihb qy gurU gRMQ sfihb jI dI iek bIV vI idqI dsI jFdI hY . ienHF isMGF ny sRI akfl qKq sfihb  qy sRI hirmMdr sfihb puj ky syvf sMBfl df kfrj arMB kr idqf.ienHF vloN hirmMdr sfihb qy sRI akfl QKq sfihb dI jo mrXfdf gurmq anUsfr kfiem kIqI geI sI Auh hux qk kfiem rKI jf rhI hY .

      CyvyN pfiqsLfh sRI gurU hirgoibMd sfihb jI vloN sRI akfl qKq sfihb dI sQfpxf kfrn iswK iek pRBUsqf dy mflm bx gey sn jd ik ieQoN hukmnfmy vI jfrI hox lwg pey qy iswKF dy afm JgiVaF dy inptfry vI ieQoN gurU mhfrfj duafrf hoxy sLurU ho gey sn. iswK ieqhfs anUsfr gurU hirgoibMd sfihb jI ivruD lfhOr dy kfjLI dI sLkfieq qy mugLl POjF ny aMimRqsr gurU CyvyN pfiqsLfh gurU hirgoibMd sfihb qy cVHfeI kIqI sIM . gurU sfihb jI ny Aus smy sRI akfl qKq sfihb jI dI morcfbMdI  krky sRI akfl qKq sfihb nUM iksy ikly df rUp nhIN sI idqf sgoN aMimRqsr qoN bfhur af ky jMg kIqI sI . guru hirgoibMd sfihb jI ies qKq sfihb nUM iek rUhfnI qKq df rUp deI jf rhy sn ijs kfrn Auh afpxI rhfiesL vI ieQy sRI akfl qKq sfihb ivKy nhIN rKdy sn . dunIafvI bfdsLfh vI afpxy qKq sfihb qy irhfiesL nhIN rKdf pr ieh qF akfl purK df qKq sI ieQy guru sfihb jI afpxI irhfiesL iks qrF rK skdy sn .CyvyN pfiqsLfh qoN ipCoN sRI gurU hir rfie sfihb jI nUM ihMd dy bfdsLfh aorMgjLyb ivruD lVfeI leI jd iqafr hoxf ipaf qF Auh vI aMimRqsr dI QF qy sRI goieMdvfl dy asQfn qy afpxy hiQafrbMd iswKF nUM lY ky jf zwty sn ijs kfrn iswKF df ieqnf pRBfv bfdsLfh qy ipaf ik Auh diraf ibafs nUM pfr hI nhIN kr sikaf sI qy vfps idwlI prq igaf.gurU hir rfie sfihb jI  ny vI sRI akfl qKq sfihb qy koeI morcfbMdI nhIN kIqI sI . gurU hir rfie sfihb jI vI CyvyN pfiqsLfh guurUu hirgoibMd sfihb jI dI qrF sRI akfl qKq sfihb qy irhfiesL nhIN  rKdy sn .

       BfeI mnI isMG sLhId jI jd qk aMimRqsr rhy AunHF dI irhfiesL vI sRI akfl qKq sfihb qy nhIN huMdI sI . BfeI mnI isMG jI dI sLhfdq ipCoN jd isMGF df bl vwD igaf qF AunHF ny vI sRI akfl qKq sfihb nUM iksy smy vI ikly df rUp nhIN idqf sI sgoN aMimRqsr qoN bfhur rfmgVH ikly dI AusfrI kr leI sI . sfzf ieQy ilKn df ieh Bfv hY ik jd gurU sfihb qy AunHF ipCoN iksy vI  iswK ny sRI akfl QKq sfihb qy nf hI koeI morcf bMdI kIqI qy nf hI AuQy afpxI irhfiesL rwKI hY . ies leI sfzf svfl ieh hY ik 1984 smy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF ny sRI  akfl qKq sfihb dI morcf bMdI kr ky afpxI irhfiesL AuQy rwKI sI ik ieh iswK mrXfdf anUsfr TIk khI jf skdI hY ? ies bfry sfzI iswK buDIjIvIaF,ivdvfnF,iswKF dIaf vwK vwK Dfrmuk qy rfjsI sMQfvF ,iswK sMqF ,sfDUaF,sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy afhudydfrF,mYNbrF afid nUM ieh inmrqf pUrvk bynNqI hY ik ies pRsLn df sfnUM Auqr jLrUr dyx dI ikrpflqf krn  . ies bfry “dosLI kOx hY” dy isrlyK hyT asF ny kyvl Auh qwq hI Kflsf pMQ dy sfhmxy rKx df iek inguxf ijhf Xqn kIqf hY ijs dI jfnkfrI, igafn jo asF vyiKaf ,piVHaf qy suixaf hY Auh hI gurU mhfrfj jI dI ikrpf duafrf Kflsf pMQ dy crnf ivc riKaf hY . sfzI iksy nfl nf qF jLfqI dusLmxI hY qy nf hI vYr Bfvnf jF eIrKf sI sgoN bhuq sfry ivakqI ijnHF dy nfm vrnx kIqy gey hn sfzy AunHF nfl imqrqf purvk sMbMD hI rhy hn . iesy qrF asF ny afpxy afp nUM pwK pfq ,DVybMdI,vYr Bfvnf qy iksy pRkfr dy ies buzypy ivc loB lflc qON afpxy afp nUM dUr rK ky ijs aslIaq qoN asIN jfxU hF sMKyp rUp ivc ilKx df iek inguxf ijhf Xqn kIqf hY .

      N dfs:-

gurbcn isMG,105 gryvjL roz,sYNtrl sukyar,nIAU[Xfrk-13036[ 

Pon:-(315) 668-9155

 

 

1984dy sfkf nIly qfry df

jLumyvfr kOx?

(lyKk:-gurbcn isMG sfbkf aYzItr ieMcfrj,dYnk akflI pqRkf,jlMDr)

 

    qIsry pfqsLfh sfihb sRI gurUu amrdfs jI akfl purK snmuK ardfs byNnqI krdy hoey PurmfAuNdy hn ik

“jgqu jlMdf riK lY afpxI ikrpf Dfir ]

ijqu duuafrY AubrY iqqY lYhu Aubfir ]”

guru mhfrfj jI dy ieh bcn aj sfry jgq ivc lfgU idKfeI dy rhy hn jd ik asIN jy kr sMsfr dy nksLy qy AuzdI AuzdI njLr mfrIey qF hr QF nPLrq dI awg dy BFbV mwc rhy idKfeI dy rhy hn .ierfk qy aPgfnsqfn nPrq dI awg dy qMdUr dI qrF bldy pey hn .ienHF dysF dy afm ivakqI ijQy amrIkf qy alkfiedf dI cwkI ivc ips rhy hn AuQy Auh afpsI iPrikaF ivc sLIaf qy sunI  dy nfm qy lVH mr rhy hn .ies qoN awgy vI sLIaf qy sunIaF dy keI iPrky hn jo ik afps ivc muZ kdIm qoN hI  lVdy af rhy hn . mwD pUrb dy qkrIbn sfry ieslfmI dys iek dujy nfl KybVbfjLI rKdy hoey nPrq dI awg ivc sVHdy af rhy hn .iesrfeIl qy PlsqIinaf df JgVf hr smy iek dujy dy KUn nUM hI pINdf idKfeI dy irhf hY jd ik gfjLf pwtI qy afey idn dihsLqvfdI  ihMsk GtnfvF huMdIaF hI rihMdIaF hn .PlsqIinaf dI nvIN bxI srkfr qF iesrfeIl df sMsfr dy nksLy qoN nfm hI imtf dyxf cfhuMdI hY .ieho hfl eIrfn qy hor ieslfmI dysF df hY .iesy qrF mhF dIp amrIkf ,Xurp qy eyisLaf dy vK vK dysF ivc vI ieho nPrq dI awg blH rhI hY .dKnI eyisLaf ivc Bfrq qy pfiksqfn vI ies nPrq dI awg ivc Aus idn qoN hI sVHdy af rhy hn jd ik ienHF dovF dysF ny svqMqrqf prfpq kIqI sI Bfvy hux ienHF dy afpsI sbMD kuJ suwDr rhy hn pr ksLmIr smisaf Ausy qrF hI KVI hY .pfiksqfn ivc qF sunI qy isLaf muslmfn afps ivc ijQy guQm guQf hn AuQy muslmfn qy iesfeI vI afps ivc lV rhy hn . Bfrq ivc gujrfq,ibhfr,asfm,nfgf lYNz,mIjLorfm ksLmIr afid rfjF ivc ijQy aiq loVy dI bycYnI PYlI hoeI hY AuQy pMjfb ny ipCly qkrIbn do dhfky mfr DfV dI dihsLq ivc hI ibqfey hn . ienHF sMsfr ivafpI GtnfvF df jy ky aiDan krn df Xqn krIey qF keI QfvF qy ieko hI rUp ivc ieh idKfeI dyx lwg jFdf hY ik kuJ rfjnIqk afgU afpxy injI svfrQF leI JgVy pYdf kr ky lokF ivc dihsLq pYdf kr ky afpxf svfrQI mnorQ pUrf krn df Xqn krdy hn qF ik rfjsI qfkq AunHF dy hwQF ivcoN Kus nf jfvy .ies bfry pMjfb dI AuDfrnf sBnf dy sfhmxy hY qy keI ivakqI  pMjfb dy hflfq qoN bVy nyVy qoN hflI vI jfxU hn .Aus smy dy idRsL jd iksy dIaF awKF dy sfhmxy af jFdy hn qF Aus dy dihsLq nfl rONgTy KVy ho jFdy hn .ies bfry ieh vrnx Xog hY ik AunHIN idnIN jlMDr dy nihrU gfrzn dy sfhmxy jI tI roz qy iek kfPI hfAUs hoieaf krdf sI (ijhVF ipCoN bMd ho igaf sI)ijs ivc pqrkfrF , rfjsI ivakqIaF qy buDI jIvIaF afid df afm afAuxf jfxf bixaf rihMdf sI . ieQy ieh rfjsI afgUaF,buDI jIvIaF  qy pqrkfrF ivc rfjnIqI dIaF aMdrUnI cflF dy Auqrf cVHf dI afm crcf huMdI rihMdI sI .kuJ swc ,kuJ JUT qy kuJ ivMg meI gpOV afm cilaf krdy sn ijhVy ik asIN afpxy pfTkF nfl sFJy krn df Xqn krdy hF ik ienHF pqrkfrF ivc jd iek pqrkfr sRI nirMdr vrmf jI afAuNdy sn qF AunHF nfl hr jfxU pCfxU pqrkfr df iehI qikaf klfm hoieaf krdf sI ik “ vrmf sfihb! aj sLfmI ikwDr dI bs ivcoN ihMdUaF nUM lfh ky mrvfAUx df pRogrfm bxfieaf jy” vrmf jI agoN muskrf ky Auqr idaf krdy sn ik svyry(agly idn) pRYs not pVH lYxf .ienF sLbdF dy ipCy luikaf hoieaf irhws ieh smiJaf jFdf sI ik vrmf jI Aus smy dy muK mMqRI s[ drbfrf isMG dy bVy njLdIkI smJy jFdy sn qy ijLly df iek sInIar pulIs afPIsr jo ik muK mMqRI s[drbfrf isMG nUM zYzI kih ky sMboDn kIqf krdf huMdf sI ,vrmf jI nfl bVy nyVly sbMD rKdf sI . ies pulIs aiDkfrI bfry ieh smiJaf jFdf sI ik Auh sRI vrmf jI qy ihdusqfn smfcfr eyjMsI dy ieMcfrj sRI sqMqr sLIl dI rfey lY ky pulIs dy kuJ krmcfrI icwty kpiVaF ivc hiQafr dyky sLfm dI iksy bws ivc svfr kr idaf krdf sI . ienHF ict kpVy nIlIaF pwgF vfilaf pulIs krmcfrIaF dI ieh zIAUtI huMdI sI ik AunHF ny bws ivcoN ihMdUaF nUM Auqfr ky golI mfr ky Kqm krnf huMdf sI .ies df mMqv ieh sI ik pMjfb ivc dihsLq pYdf kIqI jfvy qy iswKF dy ivruD nPrq pYdf kr ky ihMdUaF qy iswKF nUM iek dujy qoN ieqnf dUr kr idqf jfvy ik ieh 1977 dIaF coxf df ieqhfs iPr kdy vI duhrf nf skx. dujy pfsy ienHF ihMdUaF dy kql dI jLumyvfrI lYx leI Kflsqfn dy nfm hyT kuJ suafrQI ivakqIaF rfhI pfrtIaF bxfeIaF geIaF sn .ienHF pfrtIaF ivc iek dl Kflsf igafnI jLYl isMG dy iesLfry qy bxfieaf igaf sI ijs ivc afm qOr qy inkslbfVI sLfml sn ieh pfrtI ieMdrf kFgrs qy kyNdrI cOksI ivBfg dy iesLfiraF qy kMm krdI dsI jFdI sI .ies qo ibnF do bwbr Kflsf dl sn . iek bwbr Kflsf dl dI agvfeI bIbI amrjIq kOr ivdvf sLhId Pojf isMG qy dujy Kflsf dl dI agvfeI bIbI hrsLrn kOr afP aKMz kIrqnI jQf kIqf krdy sn .bwbr Kflsf dl iBMzrFvfilaf dI afm qOr qy ivroDqf hI krdf rihMdf sI qy sMq hrcMd isMG lONgovfl dy DVy nfl juiVaf hoieaf sI . KflsQfn ilbrl Pors,iBMzrFvflf tfeIgr Pors afid pfrtIaF vI bxIaF hoeIaF sn ijnHF ivc afm qOr qy kuJ smglr,mfiPaf grup dy kuJ ivakqI qy kuJ jLfqI jLjbfqI smglr iswK nOjvfn sLfml sn .pulIs vloN vI iek KflsQfnI pfrtI bxfey jfn df pqf lgdf hY ijs ivc pulIs dy krmcfrI srkfr dy iesLfry qy kMm krdy dsy gey hn . ieh sB pfrtIaF brsfq dy zwzUaF dI qrF 1980 dy lwg Bg pYdf hoeIaF sn . ihMdUaF dy kql dy agly idn ienHF srkfr vloN bxfeIaF geIaF iksy nF iksy KflsqfnI pfrtI vloN pRYs not ihMdosqfn smfcfr eyjMsI dy dPqr sRI sqMqr sLIl pfs puj jfx dI crcf afm sI ijs dy aDfr qy Kwbr bxf ky sfrIaF aKbfrF nUM Byj idqy jfx df hr koeI jfxUU ikafs kIqf krdf sI .ihMdUaF qy iswKF ivc ivqkry pYdf krn leI hr pRkfr dy hwQkMzy vrqy jf rhy sn . iswK gurDfmF ivc isgrt qy bIVIaF stvfeIaF jf rhIaF sn qy ihMdU mMdrF ivc gAUaF dy isr stvfey jfdy sn ijs df hvflf zf: sMgq isMG sfbkf mYNbr jfieMt ieNtYlIjYNs kmytI Bfrq srkfr  dyNdy hn ik “ It is for record that some Muslim butcher from Saharanpur recruited to throw cow heads at plases of Hindu worship were arrested at Amritsar,but the inconvenient news was suppressed.”(The Sikhs in History page-333) ies qrF iswKF nUM bdnfm krn leI KflsqfnI (bgYr iksy pRogrfm dy) nfary afpxy kuJ svfrQI ipTUaF qoN dys bdys ivc vI lgvfey jfx dI afm crcf huMdI irhMdI sI . ies mMqv  leI iek akflI dl(Kflsqfn) vI kfiem krvfieaf igaf sI ijs df dPqr jlMDr ivc Aus smy kfiem sI qy iPr ieh dPqr aMimRqsr gurU nfnk invfs ivKy kMmrf nMbr 32 ivc qbdIl kr idqf igaf jd ik ies akflI dl dy pRDfn qy Kflsqfn dy afpU bxy pRDfn zf: jgjIq isMG cuhfn igafnI jLYl isMG dy bhuq njLdIk sI qy keI vfr ieMdrf gFDI nUM iml cukf sI . ieMdRf gFDI jd dujI vfr iPr qfkq ivc afeI qF cOhfn sfihb Aus nUM iPr imly sn . ieMdRf gFDI nfl glbfq krn ipCoN cuhfn sfihb ny 12 aprYl 1980 nUM ivsfKI dy avsr qy anMd pur sfihb qoN nYsLnl kONsl afP KflsQfn df aYlfn kr idqf .afp ies dy pRDfn bx gey qy s[blbIr isMG sMDU nUM ies df skwqr jnrl inXukq krky afp bdysF dy dory qy Kflsqfn df nfarf pRclq krn leI cly gey sn .Kflsqfn df pRcfr krn leI KflsQfn dy pfsport,itktF afid vI zf:sfihb vloN jfrI kIqIaF geIaF sn .  

  hux ies smy asI 20vIN sdI dy aYlfny gey sB qoN vwzy sLhId sMq jrnYl isMG jI iBMzrF vfilaF bfry huMdIaF kOVIaF scfeI BrpUr aiDkfrq dMd kQfvF df vrnx krnf vI ieQy jLrUrI smJdy hF.ienHF kQfvF df vrnx krn qoN pihlF asIN sMq jrnYl isMG jI iBMzRrF vfilaF dy smrQkF aqy srDflUaF qON iKmf dy jfck hF ik sfzf mMqv iksy dy jjLbfq nUM Tys phuMcfAuxf nhIN hY sgoN prdy ipCy KyzIaF geIaF aiq drdnfk,iBafnk, dihsLqvfdI aqy Kflsf pMQ nUM Zfh lfAux vflIaF GtnfvF df vrnx krky afpxy mn qy bwiJaf hoieaf bowJ afpxy jIvn dy aMqly idnF ivc lfhux df iek Xqn hY qF ik Kflsf pMQ prdy ipCy clfey gey zrfmy qoN jfxU ho sky qy iPr BivKq ivc ieho jhIaF GtnfvF nUM rokx df Xqn kr sky .DVy bMDI,lflc, zr BY,pRsMsf qy inMidaf qoN afpxy afp nUM dUr rK ky kyvl AunHF duKdfieK ,idl kMbfAU,drdnfk axsuKfvIaF GtnfvF df vrnx krnf hI hY ijs dI ik jfnkfrI sfnUM pRfpq ho skI . iksy dy ivruD sfzf ilKn df koeI mMqv nhIN .ies bfry pfTk afp hI inrxf kr skdy hn .

      ieh qF hr iek nUM pqf hI hY ik sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly pfrlImfnI coxF smy  hlkf aMimRqsr qoN kFgrsI AumIdvfr sRI rGUnMdn BftIaf dI shfieqf kIqf krdy sn qy pfrlImfnI hlkf gurdfs pur qoN kFgrsI AumIdvfr sRImqI suKbMs kOr iBMzr dI shfieqf kIqf krdy sn . iesy qrF 1979 dIaF gurdUafrf coxf smy sMq jrnYl isMG iBMzrF vfilaf ny sLromxI akflI dl dy tfkry qy afpxy AUmIdvfr vI KVy kIqy sn ijhnF ivc AunHF dy inkt vrqI BfeI amrIk isMG pRDfn afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn df bVf sKq mukfblf akflI dl dy AUmIdvfr jQydfr jIvn isMG AumrfnMgl nfl hlkf ibafs qoN hoieaf sI .jQydfr AumrfnMgl bfdl mMqRI mMzl ivc mfl mMqRI vI rih cuky sn .ies qrF jd sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly akflI lIzrF qoN kfPI dUr ho gey qF ienHF nfl kFgrsI iswK afgUaF ny AunHF nUM afpxy rfjnIqk svfrQF leI vrqnF arMB kr idqf .ies bfry ieh disaF jFdf hY ik sMq jrnYl isMG iBMzrFvfly dI mulfkfq idlI dy jQydfr sMqoK isMG rfhIN ieMdRf gFDI nfl do vfr ho cukI sI . pMjfb ivc akflI srkfr smy hI 1978 dy ivsfKI dy idhfVy hI nklI inrMkfrIaF qy aKMz kIrqnI jQy dI agvfeI ivc iswK sMgqF ivckfr KunI lVfeI aMimRqsr ivKy hoeI sI .ienHF sMgqF  nUM mMjI sfihb ivKy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF ny vI sMboDn kIqf sI pr Auh iksy kfrn kr ky jF jfx buJ ky sMgqF nfl jQy ivc nf sLfml ho sky .ies lVfeI qoN kFgrs ny ijqnf lfB Auh lY skdI sI kFgrsI lIzrF ny lYx df Xqn kIqf Kfs kr ky ig:jLYl isMG jI jo pihlF pMjfb dy muK mMqRI rih cuky sn qy iPr Bfrq dy pihlF gRih mMqRI qy iPr rfsLtr pqI ieMdRf gFDI dI ikrpf duafrf bx gey sn sMq jI dy kfPI nyVy smJy jFdy sn .

sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly df AuBfr

    sMq jrnYl isMG jI iMBMzrFvfly dmdmI tksfl dy muKI sMq krqfr isMG jI dy kfr hfdsy ivc akfl clfxf kr jfx ipCoN bxy sn .nklI inrMkfrIaF qy dmdmI tksfl ivckfr JgVf sMq krqfr isMG jI dy smy hI arMB ho cukf sI .sMq krqfr isMG jI cOk mihqf ivKy irhf krdy sn . cOk mihqy dy nyVy hI nklI inrMkfrIaF df vI zyrf sI .ienHF dohF dIaF sMgqF ivckfr qkrfr afm cldf rihMdf sI . keI vfr qF afps ivc lVfeI hox dIaF afm GtnfvF dy crcy Aus ielfky ivc huMdy rihMdy sn .dohF DiVaF ivc syvfdfr afpxI suiriKaf leI afm rvfieqI qy lfiesMsI hiQafr vI riKaf krdy sn .Aus smy iek  afeI : ey : aYs aiDkfrI s[ inrMjn isMG nklI inMrkfrI smiJaf jFdf sI .disaf jFdf hY ik ieh aiDkfrI aMimRqsr df kuJ smy zI : sI :vI rih cukf sI .ies aiDkfrI dy asr rsUK kfrn nklI inrMkfrIaF dy keI syvfdfrF ny lfiesMsI hiKafr vI pRfpq kIqy hoey sn . 1978 ivc pMjfb ivc s[prkfsL isMG bfdl dI agvfeI ivc akflI dl qy jMqf pfrtI dI srkfr sI qy kyNdrI srkfr ivc vI akflI dl jMqf pfrtI df BfeIvfl sI .s[nirMjn isMG bfry disaf jFdf hY ik Auh cMdIgVH skqryq ivc qbdIl ho ky iek skqr dy afhudy qy sInIar aiDkfrI dy rUp ivc kMm kr rhy sn . s[nirMjn isLMG dy kyNdRI srkfr ivc asr rsUK kfrn nklI inrMkfrIaF ny aMimRqsr ivKy afpxf ivsLfl smfgm krn dI srkfr pfsoN mMnjLUrI pRfpq kr ky ivsfKI dy idhfVy BfrI smfgm kIqf ijs ivc nklI inMkfrIaF dy afgU bfbf gurbcn isMG vI sLfml hoey . ies bfry ieh vI afm crcf sI ik Aus smy dy pRDfn mMqRI sRI mUrfrjI izsfeI sfihb ny pMjfb dy akflI muK mMqRI s[pRkfsL isMG bfdl qy dbfE pf ky nklI inrMkfrIaF nUM smfgm krn dI mMnjLUrI idvfeI sI .ies idhfVy pMjfb dy muK mMqRI s[ prkfsL isMG bfdl jI ivsfKI mnfAUx vfsqy pMjfb qoN bfhr  sLfied bMbeI cly gey sn . ieho hfl sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[gurcrn isMG jI tohVf aYm : pI :sfihb df sI .Auh vI jQydfr jgdyv isMG qlvMzI aym:pI : pRDfn sLromxI akflI dl dy nfl AunHI idnI pMjfb ivc nhIN sn .akflI lIzrF dI ies aihm idhfVy pMjfb coN gYrhfjLrI keI sLwk pYdf krdI hY .

      nklI inrMkfrIaF df jd smfgm ho irhf sI qF hirmMdr sfihb dy hfqy ivc dIvfn asQfn mMjI sfihb ivKy ivsfKI mnfAux leI juVIaF sMgqF dy bVy BfrI iekwT nUM sMq iBMzrF vfilaF ny bVy josLIly sLbdF rfhIN sMboDn krky afp qF Auh guru nfnk invfs asQfn qy cly gey qy s[POjLf isMG dI agvfeI ivc aKMz kIrqnI jQy aqy dmdmI tksfl dy bhuq sfry syvk sLFq meI pRotYst krn vfsqy nklI inMrkfrIaF dy smfgm vwl nUM nfary lgfAUNdy hoey cly gey .nklI inrMkfrIaF ny ies jQy qy aMDf DuMd bMdUkF nfl PfieirMg kr idqI ijs dy iswty vjoN 18 isMG sLhId ho gey . nklLI inMrkfrI bfbf gurbcn isMG disaf jFdf hY ik iek srkfrI gwzI ivc svfr ho ky idwlI nUM bVy afrfm nfl inkl gey .ies smy afrIaf smfjI lIzr lflf jgq nrfiex muK sMpfdk ihMd smfcfr jo ik smfgm ivc mOjUd sn Auh vI jlMDr TIk Tfk puj gey sn . iswKF vloN jo mukdmf nklI inMrkfrIaF ivruwD dfier kIqf igaf sI, lflf jgq nrfiex jI Aus ivc mOky dy csLm dId gvfh dy rUp ivc adflq ivc iswKF dy ivruD  pysL hoey sn .ies durGtnf df Bfrq qy Kfs krky iswK rfjnIqI qy bVf dUr rs pRBfv ipaf . hr pfrtI afpxIaF isafsI rotIaF pkfAux ivc mgx ho geI . afrIaf smfjI ihMdU ies durGtf qoN isafsI qOr qy pRsn sI . jd ik jMnsMGI ihMdU jo ik Aus smy jMqf pfrtI df rUp DfrI bYTf sI qy kyNdRI srkfr df krqf Drqf bixaf hoiaf sI ,Kus sI . ieh ihMdU prcfr kr rhy sn ik hr iek nUM Dfrmk pRcfr krn dI ajLfdI hY ijs nUM rokxf iksy vI ZMg nfl TIk nhIN ikhf jf skdf. iswKF df pRcfr ieh sI ik Drm prcfr df shfrf lYky iksy dy Dfrmk jjLbfq nUM Tys phuMcfAuxf koeI Drm prcfr nhIN ho skdf . ieho jhI swiQqI ivc akflI lIzr cfry pfsy qoN iGry hoey sn . jMqf pfrtI nfl BfeI vflI hox kfrn Auh  sLhId hoey isLMGf leI afh df nfarf vI nhIN mfr skdy sn qy iswK jLjbfq qoN zrdy hoey Auh nklI inrMkfrIaF dI hmfieq vI nhIN kr skdy sn . akflI lIzrF dI ies siQwqI qoN ieMdRf gFDIN cMgI qrF jfxU sI qy Auh ies df pUrf pUrf lfB lY rhI sI . sMq iBMzrFvflf ies smy iek hIro dy rUp ivc awgy af rhy sn.iswK keI asQfnF qy nklI inrMkfrIaF dy ivruwD ivKfvy kr rhy sn .ienHF ivKfivaF ivc sMq iBMzrFvfly vwD cVH ky ihwsf ilaf krdy sn . jd meI 14,1978 nUM iswKF ny idlI ivc ivKfvf kIqf qF ieMdRf gFDI ny ienHF ivKfvfkfrI iswKF df purjLor svfgq kIqf. iesy idn idlI dy jQydfr sMqoK isMG dy XqnF kfrn sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaF dI pihlI mulfkfq ieMdRf gFDI nfl hoeI . ijs bfry iksy nUM ieh pqf nhIN ik kI glbfq hoeI pr rfjsI hlikaF ivc ieh afm crcf sI ik ies smy hI ieh nIqI GVI geI ik sMq iBMzrF vfilaF nUM pMjfb ivc akflI dl dy tfkry qy iek qfkq vjoN AuBfiraf jfvy. ies mMqv leI sMq iBMzrFvfly nklI inrMkfrIaF dy ivruD iswKF dy ivKfvy kIqf krn gy ijs ivc kFgrsI iswK vwD cVH ky Bfg ilaf krn gy . vtFdry ivc sMq iBMzrfvfly coxF ivc kFgrsI AUmIdvfrF dI shfieqf kIqf krn gy . sfnUM ieh Xfd hY ik iek vfr sfzy nfl gl bfq kridaF BfeI amrIk isMG pRDfn afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn jo ik sMq iBMzrFvfilaf dy bVy njLdIkI slfhkfr sn, ny ikhf sI ik asIN goibMd sdn dy bfnI bfbf ivrsf isMG jI nfl glbfq krIey qy akflI dl dy mukfbly qy iek dujy dI shfieqf kIqf krIey. BfeI amrIk isMG jI nUM nkfridaF hoieaF asF spsLt kIqf ik bfbf ivrsf isMG jI iksy dy vI ivruD nhIN hn Auh iek mhfn aiDafqmkvfDI, anBvI ,qRYidRsLtI dy mflk qy rUhfnI sLKsIaq hn qy kyvl Drm qy scfeI dy hfmI hn ijs kfrn Auh rfjsI lIzrF dIaF DVybMDIaF ivc dKl nhIN dyNdy Bfvy AunHF pfs qkrIbn hr rfjsI pfrtI dy lIzr asLIrvfd lYx vfsqy afAuNdy hn .ieQy ieh vrnxXog hY ik BfeI amrIk isMG qy s[hirimMdr isMG sMDU jnrl skwqr afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn myry lVky s [hrieMdrjIq isMG imMtU skwqr afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysn,aMimRqsr df iek juwt sI ijs df sfzy Gr afm afAuxf jfxf bixaf rihMdf sI qy ieh iek iksm dy sfzy prIvfr dy mYNbrF dI qrF sn .ieh iqnMy hI nOjvfn sfnUM sdIvI ivCoVf dy cuky hn ijs kfrn AunHF dIaF drd BrpUr XfdF jF kuJ XfdgfrI vsqUaF hI pUrfxy idMnF nUM Xfd krvfky drdy idl pYdf krky gLm nUM pYdf kr dyNdIaF hn .

         pMjfb ivc akflI dl dy lIzrF dy mukfbly leI sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaF dI cox ieMdRf gFDI ny bVy soc ivcfr ky kIqI dsI jFdI hY . akflI lIzrF dy mukfbly iksy ieho jhy kFgrs pwKI ivakqI dI loV sI jo ik akflIaF nfl lV vI sky qy iswK sMgqf ivc Auh iswK lIzr dy rUp ivc pRvfn vI kIqf jf sky . disaf jFdf hY ik ies mMqv leI ieMdRf gFDI ny afpxy puqr sMjY gFDI dI izAutI lfeI ijs ny igafnI jLYl isMG qy s[ drbfrf isMG nfl msLvrf kr ky sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaf dI cox kIqI . ies bfry Bfrq srkfr dI sB qoN suprIm pflsI GVnI cOksI kmytI dy iswK mYNbr zf:sMgq isMG afpxI pusqk “dI iswKs ien ihstrI” ivc ilKdy hn ik

   “Indra’s objective in cooping a Sikh savant to outsmart Akalis were more sinister than simply embarrassing the Akali leadership,Giani Zail Singh and Darbara Singh who were entrusted to do the preliminary selection,chose two of them and left it to Sanjay to do the final selection. Kamal Nath,M.P. and Sanjay’s friend told Kuldip Nayar that one did not look a `courageous type’and that Bhindranwale looked bold enough and was selected.”(The Sikhs in History page 314)

 ies mMqv leI keI pwK ivcfry gey hox gy . sMq Piqh isMG,sMq cnx isMG aqy sMq hrcMd isMG lONgovfl dy akflI isafsq ivc bVf pRBfvsLflI asr pYx kfrn akflI lIzrF dy mukfbly leI iksy sMq nUM hI agy ilaf ky hI kFgrs pMjfb ivc afpxy rfjsI mMqv dI pUrqI kr skdI sI .ies mMqv leI sMq jrnYl isMG jI iBMzrF vfly qoN vDyry Xogqf vflf hor koeI kFgrs pwKI iswK pMQk lIzr lBxf kFgrsI iswKF leI asMBv sI . ies dy keI kfrn dsy jFdy hn ik ipCly keI dhfikaF qoN sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI kmIAUinsLt kfrz holzr s[gurcrn isMG tohVf dI agvfeI ivc iswKI pRcfr vl bhuq Gt iDafn dy rhI sI . jd ik sMq iBMzrFvfly afm iswKF nUM aMimRqpfx krvf rhy sn qy iswKI mrXfdf qy clx df iswKF ivc pRcfr kr rhy sn .afm lokF qy Kfs kr nOjvfnF nUM sLrfb qy hor nsLy Czvf rhy sn . Auh iswKF ivc ieQoN qk pivqrqf ilafAux df Xqn kr rhy sn ik jo guriswK AunHF dy jQy pfsON aMimRq pfx kry gf Auh mfsf hfrI nhIN rih sky gf . afp vI Auh afpxf injI jIvn bVf svC rKx vfly smJy jFdy sn .Auh ijQy jFdy sn afm qOr qy suwkI rsd hI afpxy sLrDflLUaF qo lY ky afpxy jQy dy Brosy Xog ivakqIaF rfhIN afpxf lMgr iqafr krvfieaf krdy sn . pMjfb dy ipMzF ivc Auh sMgqF dy iekwT krky gurU gRMQ sfihb jI aqy dsm gRMQ sfihb jI dI kQf duafrf iswKI df pRcfr kIqf krdy sn .  pMjfb dy ipMz ipMz ivc iswKI pRcfr krn leI ies pRMprf nUM AunHF qoN pihlF sMq gurbcn isMG jI iBMzrFvfilaF qy iPr sMq krqfr isMG jI arMB kr gey sn ijs kfrn afm iswK sMgqF ivc AunHF dy iswKI ivsLvfs bfry koeI ikMqU nhIN kr skdf sI . Auh iek pRkfr dy bhuq kwtrvfDI iswK sn . guurU gRMQ sfihb qy dsm gRMQ dI iswiKaf AunHF ny sMq gurbcn isMG jI iBMzrFvfilaF qoN pRfpq kIqI hoeI sI .ies bfry sfzy nfl iek vfr glbfq kridaF AunHF ny ikhf ik vzy sMqF( sMq gurbcn isMG jI iBMzrFvfly) dI ikrpf duafrf Auh jpujI sfihb dy 51 pFT hr rojL AunHF dI syvf ivc rih ky kIqf krdy sn ijs df Pl ieh qUM(asIN) hux vyK hI irhF eyN .anBv igafn bfry AunHF nfl ivcfr kridaF asF ieh anBv kIqf ik AunHF nUM anBv igafn nhIN hY .anBv nUM iksy nf iksy rUp ivc hr mnuK anBv krdf rihMdf hY pr anBv igafn mnuK nUM qRYdirsLtI df mflk bxf dyNdf hY . anBv iganI,sMq aQvf sfD dy lCx gurbfxI ies qrF Cy prkfr dy dsdI hY ik

“mMqMR rfm rfm nfmM DfnM srbqR pUrnh ]

gfnM sm duK suKM jugiq inrml inrvYrxh]

dXflM srbqR jIaf pMc doK ibvrijqh]

BojnM gopfl kIrqnM alp mfXf jl kvl rhqh]

AupdysM sm imqR sqRh BgvMq Bgiq BfvnI ]

pr inMdf nh sRoiq sRvxM afpu iqfig sgl ryxukh ]

Kt lKHx pUrnM purKh nfnk nfm sfD svjnh ]

(gurU gRMQ sfihb aMg 1357)

arQ:- jo pRfxI pUrn rUp ivc srbqr asQfnF qy rmy hoey rfm nfm dy mMqr df iDafn Drdf hY; jo suK qy duK nUM smfn jFxdf hoieaF inrml qy inrvYrqf dI jugqI df DfrnI hY ; jo pRfxI sfry jIvF qy dXf krdf hoieaf pMc doKF(kfm,kroD,loB,moh qy aMhkfr) qy kfbU pf lYNdf hY; jo pRmfqmf dy jws nUM afpxf Bojn bxf ky sMsfrk mfXf ivc ies qrF ivcrdf hY jyvyN jl dy ivc kMvl Puwl rihMdf hY ; jo imqR qy sLwqrU nUM iek smfn iswKmq dyNdf hoieaf akflpurK dI BgqI dI hI Bfvnf krdf hY ; jo kMnF duafrf iksy dI inMdf nhIN suxdf qy afpf iqafgdf hoieaf sBnF dI DUVI locdf hY . ieh Cy lCx ijs purK ivc huMdy hn Aus nUM guru nfnk sfihb(pMcm rUp ivc) dsdy hn ik Aus nUM imwqr,sMq,sfD qy  pUrn purK ikhf jFdf hY .

  iesy qrF Auh sfnUM rfjnIqI nUM anBv krn vfly qF anBv hoey pr rfjnIqk cflF qy Kfs kr ky rfjsI kUt nIqI qoN kory idKfeI idqy sn hF AunHF ivc afpxy injI pRsMsfpurvk pRcfr dI bVI prbl iewCf asF ny mihsUs kIqI sI .

lflf jgq nrfiex df kql qy iBMzrFvfly

      lflf jgq nrfiex iek ktr afrIaf smfjI ihMdU smJy jFdy sn . Auh pihlF pMjfb prdys kFgrs dy jnrl skwqr qy kFgrsI mMqRI mMzl ivc pMjfb dy iswiKaf mMqRI vI rih cuky sn .igafnI jLYl isMG nfl AunHF dI isafsI dusLmxI bVI pUrfxI cldI af rhI sI .igafnI jI jd pMjfb dy muK mMqRI sn qF AunHF ny lflf jI dIaF jlMDr qoN Cp rhIaF aKbfrf vI bMd krvfAux df Xqn kIqf sI . lflf jI nUM 9 sqMbr 1981 nUM lfzovfl rylvy Pftk dy nyVy kql kr idqf igaf sI . ieh guwQI nhIN sulJ skI ik lflf jI df aslI kfql kOx sI pr ies kql qoN lfB hr isafsI pfrtI ny lYx df Xqn kIqf .pulIs ny Ausy idn hI ipMz rozy dy iek ivakqI nCwqr isMG nUM mOky qy igRPqfr kr lYx df dfavf kIqf sI . ipMz rozy sMq iBMzrFvfilaF df ipMz disaf jFdf hY . Bfrq srkfr vlON pRkfsLq vfeIt pypr anusfr lflf jI dy kql dI jLuMmyvfrI dl Kflsf qy bwbr Kflsf ny lIqI sI (vfeIt pypr pMnf27 qy 29.igRPqfr kIqy gey ivakqI nwCqr isMG, rozy ipMz dy hox kfrn ies kql nfl sMq jI df sbMD vI joV idqf igaf. ies qoN ibnf sMq jI dy BqIjy s[svrn isMG df sMbD ies kql nfl jOV idqf igaf . Aus smy ieh afm crcf sI ik sMq iBMzrFvfilaF nUM iksy smy vI pMjfb pulIs igRPqfr kr skdI hY . sMq jI jd bMbeI nUM Dfrmuk prcfr krn jf rhy sn qF Auh hfly hirafxf dy ipMz cMdUklF ivc sn ik pMjfb dy Aus smy dy muK mMqRI s[drbfrf isMG ny ies bfry hirafxf srkfr qoN shfieqf lYx df Xqn kIqf qy pMjfb pulIs dI iek pfrtI sMq jI nUM igRPqfr krn leI 14 sqMbr 1981 nUM cMdUklF Byj idqI .sMq iBMzrFvfilaF nUM afpxy igRPqfrI vfrMtF bfry sUcnf akfsLbfxI duafrf imlI dsI jFdI hY . ies dI crcf sfry pMjfb ivc Xkdm PYl geI .sfnUM ieh idn bVI cMgI qrF Xfd hY ik asIN akflI pqrkf ivc qkrIbn sfrf stfP hI icMqk sI . keI Pon cOk mihqf kIqy pr kuJ Kbr nhIN iml skI .ieh aPvfhF PYl rhIaF sn ik sMq jI df pulIs nfl mukfblf ho irhf hY .ies bfry Bfrq srkfr vloN jfrI kIqy gey vfeIt pypr ivc disaf igaf hY ik ‘lflf jgq nrfiex dI hiqaf dy mfmly ivc  sRI iBMzrFvfly nUM igrPqfr krn leI pulIs cMdUklF geI pr iBMzrFvfly pihlF hI AuQoN jf cuky sn .bfd ivc AuQy ihMsk Gtnf hoeI jd ik iBMzrFvfly dy kuJ smrQkF ny pulIs pfrtI qy golI clfeI . AuQy iek dUjy qy golI clI qy awg lfx dIaF GtnfvF hoeIaF’(vfeIt pypr pMnf 82) . sLfm vyly sfnUM BfeI amrIk isMG jI df Pon cOk mihqy qoN af igaf ik Auh qy sMq jI TIk Tfk cMdUklF qoN afpxy zyry cOk mihqf sfihb puj gey hn .ipCoN ieh pqf lwgf ik ig:jLYl isMG jI dy XqnF kfrn sMq jI nUM cMdUklF qoN hirafxf srkfr dI srkfrI gwzI rfhIN cOk mihqy phuMcfieaf igaf sI .disaf jFdf hY ik Aus smy sMq jI dy srkl ivc ieh pRcfr bVI qyjLI nfl kIqf jf irhf sI ik cMdoklF ivc pulIs mukfbly ivc sMq jI nUM sLhId kIqf jfxf sI . ies pRcfr df sMq jI qy iek ieh asr hoieaf ik AunHF ny svYieCk qOr qy igRPqfrI dyx df inrxf lY lIqf ik Auh 20 sqMbr,1981 nUM cOk mihqf ivKy igRPqfrI dyx gy . dUsrf pRBfv AunHF qy ieh ipaf ik Auh pMjfb dy muK mMqRI s[drbfrf isMG dy nyVy afAux dIaF ivAuMqF socn lwg pey .iganI jLYl isMG vloN sMq jI nUM bcfAux dy XqnF df pMjfb dy muK mMqRI s[ drbfrf isMG qy vI bVf pRBfv ipaf . Auh pihlF sMq iBMzrFvfilaF dI ivroDqf krdy sn qy cMdoklF ivc Auh sMq jI nUM igRPqfr krnf cfhuMdy sn pr igafnI jI dy dKl kfrn muK mMqRI sfihb ny vI afpxI pflsI qbdIl kr ky sMq iBMzrFvfilaF nfl myl krn leI rfh lBxy arMB kr idqy .

       sMq jI dI igRPqfrI bfry prcfr mIzIey rfhIN KUb kIqf igaf ijs kfrn sMq jI Bfrq Br ivc iek AuBrvI sLKsIaq bx gey . dl Kflsf qy afl ieMizaF iswK stUzYNt PYzrysLn dy vrkr ies pRcfr ivc lwg gey ik vwD qoN vwD igxqI ivc 20 sqMbr nUM cOk mihqf iswK sMgqF pujx ijs kfrn lwKF dI igxqI ivc iswK sMgqF trkF trflIaF afid rfhIN cok mihqf puj geIaF . sLromxI gurdUafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[gurcrn isMG tohVf qy akflI dl dy pRDfn sMq hrcMd isMG lONgovfl vI pujy hoey sn . idlI qoN s[ sMqoK isMG vI afpxy sfQIaF qy bhuq sfry nOjvfnF nfl cOk mihqf af pujy sn . disaf jFdf hY ik s[ sMqOK isMG cOk mihqf leI rvfnf hox qoN pihlF pRDfn mMqRI ieMdrf gFDI nUM imly sn . AunHF dI ieMdrf gFDI nfl kI glbfq hoeI ies df iksy nUM koeI igafn nhIN pr cOk mihqf puj ky AunHF ny sMq jI nfl iek gupq mIitMg kIqI ijs bfry vI ikafsarFeIaF hI lfeIaF jf skdIaF hn ik s[sMqoK isMG ny jo kuJ sMq jI dI igRPqfrI qo pihlF iswK sMgqF nUM sMboDn kridaF ikhf Auh bhuq BVkfA,U jLosLIlf qy gumrfhkun sI ijs qoN hr koeI sUjvfn dfl ivc kuJ kflf hox bfry aMdfjLy lf skdf sI . ies smyN aWKI hflfq vyKx vfilaf df kQn hY ik s[ sMqoK isMG nfl jo iswK nOjvfn idlI qoN afey sn AunHF ny pulIs dy kYNp qy hmlf krky pulIs dy kuJ qMbUaF nUM awg lfeI qy pulIs murdfbfd dy nfary lfey qy pulIs nUM golI clfAUx leI mjLbUr kr idqf ijs kfrn Gto Gt do drjn qoN vwD iswK sLhId kr idqy gey qy jLKmIaF dI igxqI df iksy nUM koeI pqf nhIN ikAuik koeI vI ivakqI pulIs dy zr kfrn prfeIvyt hI afpxy jLKmF df ielfj krvfAux nUM pihl dyNdf sI . iek sUcnF anUsfr pulIs golI nfl sLhId hox vfilaF dIaF bhuq sfrIaF lfsLF ibafs ndI ivc rOhV idqIaF geIaF sn ijhnF dI iksy ny vI pulIs dy zr kfrn jFc krn dI mMg nhIN kIqI .keIaF ny qF afpxy nOjvfn puqRF dI gumsLUdgI bfry vI suh nhIN inkln idqI sI qF ik pulIs AunHF nUM igRPqfr kr ky AunHF qy mukdmy nf bxf dyvy . ies idn nUM pMjfb ivc dihsLqvfd df arMBk idn ikhf jf skdf hY ikAuNik iesy idn hI jlMDr dI mfrkIt plys ivc iek motr sfiekl svfr nOjvfn ny PfieirMg kr ky cfr ihMdUaf nUM mfr idqf sI qy iek drjn dy krIb nUM jLKmI kr idqf sI . jd qk sMq iBMzrF vfly nUM 21 sqMbr,1981 qoN 15 akqUbr ,1981 qk igRPqfr riKaf igaf pMjfb ivc iksy nf iksy QF qy bMb Dmfky jF rylvy lfeIn nUM AuKyV dyx dIaF rojL hI GtnfvF vfpr rhIaF sn . ies bfry iek idn s[hrimMMMdr isMG sMDU jnrl skqr afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn sfzy pfs jlMDr akflI pqrkf dy dPqr sfnUM imln vfsqy afey . AunHF ny ies bfry sfzy pfs ieh Byd Kohilaf ik qrnqfrn dy aYs: zI :aYm dy dPqr nyVy AunHF ny hI bMb Dmfmf kIqf sI qy Ausy rfq Auh jlMDr -aMimRqsr rylvy lfeIn dIaF ptrIaF AuKyVx vfsqy jlMDr afey hoey hn . AunHF ny sfnUM ieh vI disaf ik Auh sMq jI nUM vI iml ky afey hn . sMq jI nUM Aus smy iksy jyl ivc bMd nhIN sI riKaf hoieaf sgoN AunHF nUM iek rYst hfAUs ivc riKaf igaf sI . ies bfry Bfrq srkfr vlON bYn kIqI geI pusqk “aprysLn ien pMjfb” ijs dI Bumkf jsits vI :aYm : ny ilKI hY ,ivc ies qrF drj hY “(This realization got confirmed when in September 1981,after the murder of Lala Jagat Narain there was a mock arrest,and he was taken to the luxurious rest house in Ludhiana instead of to the prison;soon after in October he was ‘released’,and given a hero’s welcome”)  sMq jI nUM AunHF dI irhfeI vfly idn hI iProjLpur jyl ivKy iljfey jfn dI afm crcf sI .akflI lIzrF dI ies smy pojLIsLn bVI anoKI sI .sMq jI dI igRPqfrI kfrn Auh idloN qF KusL sn pr sMgqF dy dbfE kfrn sMq jI dI irhfeI dI mMg kr rhy sn . igafnI jLYl isMG jI ijnHF df insLfnf gurdUafiraF qy kMtrol krnf sI,sMq jI nUM aMqrfsLtrI priswDI dy Kyqr ivc vyKxf cfhuMdy sn . ieh kfrj igafnI jI dy iek njLdIkI ivakqI s[ gijMdr isMG rfhIN ieMzIan eyarlfeIn df iek hvfeI jhfjL agvf krvf ky krvfey jfx dI afm crcf sI .ieh jhfjL agvf kr ky 29sqMbr nUM lfhOr (pfiksqfn) iljfieaf igaf sI .s[gijMdr isMG bfry ieh afm pRiswD sI ik Auh iganI jI dI koTI ivc hI irhf krdy dsy jFdy sn . dl Kflsf dy Auh bfnI pMc sn qy inkslbfVIaF nfl vI AunHF dy sbMD dsy jFdy sn . ies dy nfl hI mfPIaf grup qy ikwqfkfrI pRoPYsLnl jrfiem pysLf ivakqIaF leI Kuly afm rfjnIqk ivakqIaF dI sLrn lY ky pMjfb ivc mfV DfV df rfh Kul igaf sI . mfV DfV dI ieh guwQI idn -b-idn AuluJdI hI geI jF kih lvo ik AuJfeI geI ijs ivc keI rfjnIqk lIzrF qoN ibnf pulIs dy keI krmcfrIaF qy aiDkfrIaF ny vI afpxy hwQ rMgxy sLurU kr idqy sn .keI mOkf pRsq rfjnIqk ivakqIaF qoN asF ieh sLbd afm suxy sn ik ieMdRf gFDI ny iswKF df ihMdUkrn krnf hI krnf hY . ies “rfm nfm kI lUt hY, lUt lY so lUt ‘ dy kQn anUsfr jo kuJ luitaf jf skdf hY ies smy lut lYxf cfhIdf hY . rfm nfm kI lUt hY df nfm lY ky lotU sLRYxI qkrIbn do dhfky pMjfb ivc afpxf iswkf lutmfr df clfAuNdI rhI .

     sMq iBMzrF vfilaF dI igRPqfrI qoN kuJ idn ipCoN ieMdRf gFDI ny cMdI gVH df dOrf kIqf qy srb pfrtI mIitMg ivc kuJ kFgrsIaF nUM Kfs krky jlMDr dy kFgrsIaF nUM imTI imTI JfV pfeI ik AunHF ny akflI pqrkf dy dPqr qy hmlf ikANU krvfieaf sI jd ik akflI pqrkf df aYzItr iPrkU ilKqF nhIN ilKdf . ieMdRf gFDI dI ies pRsMsf purvk cfl nUM smJxf bVf kTn sI asl ivc Auh iswKF df koeI aKbfr cldf vyKxf hI nhIN cfhuMdI sI . bhuq sfry iswK aKbfr jo Aus dIaF qy kyNdRI srkfr dIaF pMQ mfrU nIqIaF dI ivroDqf krn vfly sn Auh DIry DIry jF qF Kqm kr idqy gey jF iPr afpxIaF pflsIaF dy hfmI bxf ley gey . akflI pqRkf nUM akflI dl df aiDkfrq aKbfr smiJaf jFdf sI ijs kfrn ieh hr iswK dusLmx nUM rVkdf sI .

         srb pfrtI mIitMg ivc akflI dl ny afpxIaF 15 mMgF df iek mMg pwqr pRDfn mMqRI nUM pysL kIqf ijs ivc iek mMg sMq iBMzrFvfilaF dI irhfeI dI vI sI .ieh mMg asl ivc ieMdRf gFDI dy afpxy idl dI hI mMg sI . akflIaF nfl dUsrI bYTk ivc ieMdRf gFDI ny akflI lIzRF nUM tkor mfridaF ieh ikhf disaf jFdf hY ik akflI qF sMq iBMzrFvfilaF nfl lVdy af rhy hn hux Auh AunHF dI irhfeI dI mMg ikAuN kr rhy hn? akflI lIzrF vloN ieh jvfb idqy jfx df pqf lgdf hY ik ‘afp qo ipCly cfr sfl sy sMq jI kI shfieqf krqy af rhy hYN hm ny qo ipCly bIs idn sy hI Aun(sMq jI) kI hmfieq kI hY’ . ieMdRf gFDI pMjfb dy muK mMqRI s[ drbfrf isMG nUM sMq iBMzrFvfilaF nUM irhf krn df hukm dy ky vfps idlI clI geI .idlI ivc igafnI jLYl isMG jo Aus smy Bfrq dy hom minsLtr sn ny ihMd dI pfrlImYNt ivc ieh ibafn 14 akqUbr,1981 nUM idqf ik lflf jgq nrfiex dy kql dy sbMD ivc sMq iBMzrFvfilaF ivruD koeI sbUq nf imlx kfrn Auh inrdosL hn qy AunHF nUM irhf kIqf jf ihf hY . ieMdRf gFDI qy igafnI jLYl isMG dy ies iesLfry nUM s[ drbfrf isMG Jwt smJ gey qy AunHF ny ijQy sMq jI nUM ibnf iksy ksUr irhf kr idqf AuQy Auh sMqF nfl afpxI imqrqf vI pYdf krn leI hMbly mfrn lg pey qy akflI pqrkf nUM jF qF afpxy kMtrol ivc lYx jF iPr ies nUM smfpq krn dIaF cflF socx lg pey .

 

   sMq iBMzrFvfilaF nfl sfzI pihlI mulfkfq

      sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF nfl sfzI pihlI mulfkfq kfnpur ivKy hoeI jd ik nklI inMrkfrIaF qy iswKF ivc iek vfr iPr KUnI lVfeI hoeI ijs ivc 12 iswK sLhId hoey qy 80 dy krIb jLKmI hoey sn . sfry BfrqI pRYs rfhIN iswKF nUM bdnfm krn df jLor lfieaf jf irhf sI .kfnpur dy  iek iswK s[kMvljIq isMG igl ny iek aYP : afeI : afr dI iek nkl sfnUM idqI . ies bfry Aus ny sfnUM disaf ik Aus ny afpxy ielfky dy kFgrsI AumIdvfr dI coxF ivc mdd kIqI sI qy Auh kFgrsI Aus smy loksBf df mYNbr bx cukf sI ijs dI shfieqf nfl Auh iek swcI rIport iek Qfny ivc drj krvfAUx ivc sPl ho igaf sI .Qfny ivc drj krvfeI geI ies aYP:afeI : afr ivc ieh ikhf igaf sI ik pihlI golI nklI inrMkfrIaF dy muKI bfbf gurbcn isMG ny afpxy aMg riKak qoN Aus df psqOl Koh ky afp clfeI sI . ies qoN ipCoN sLfqI pUrvk ivKfvf kr rhy iswKF qy aMDf DuMd golIaF XU pI pulIs qy nklI inMkfrIaF ny clfeIaF ijs kfrn isWKF df jfnI nuksfn hoieaf . s[kMvljIq isMG igl ieh aYP:afeI:afr ilKvfAUx vflf csLmdIdf gvfh vI sI . s[igl vloN sfnUM idqI geI rIport dI nkl dy aDfr qy asF Kbr bxf ky kfnpur qoN jlMDr akflI pqRkf leI ByjI jo Ausy qrF hI aKbfr ivc Cwp geI . ies smy sMq iBMzrFvfly vI kfnpur pujy hoey sn.

  jd sfnUM ieh pqf lgf ik sMq jrnYl isMG jI iBMzrF vfly vI kfnpur pujy hoey hn qF asIN AuNnHF dy drsLn krn leI AunHF dy invfs asQfn jf pujy . asIN AunHF nUM Piqh bulf ky jd bYTy qF AunHF sfnUM puiCaf ik asIN kfnpur ivc kI kMm krdy hF . afpxy bfry asF AunHF nUM dsidaF ikhf ik sfnUM akflI pqrkf dy aYzItr iencIP ig:sLfdI isMG jI ny ieQy nklI inrMkfrIaF vloN kIqIaF geIaF ihMsk GtnfvF qy ieQoN dy iswKF dI hflq bfry KbrF vfsqy Byijaf hY qF ik akflI pqrkf ivc iswK pRqIkrm drsfieaf jf sky .AunHIN idnI asI idwlI goibMd dn ivc hI sF jd AuQyM ig:sLfdI isMG df Pon afieaf ik asIN qurMq kfnpur puj jfeIey. ies kfrn asF ny sMq jI nUM ikhf ik asI ies bfry AunHF df iek ieMtrvIAU aKbfr vfsqy lYxf cfhuMdy hF . sfnUM sMq jI ny afpxy kol ibTf ilaf qy ikhf ik sfnUM lMgr ivcoN kuJ nf kuJ Cwkxf pvy gf ikAuNik iswK rvfieq anUsfr pihlF pMgq qy iPr sMgq huMdI hY .jd asIN AunHF df ikhf mMn ky AunHF pfs jf bYTy qF AunHF afp hI iswKI bfry glbfq krnI arMB kr idqI . glF krdy smy asF ny iek afpxI sLMkf dsI qy puiCaf ik kI iswK mrXfdf anUsfr iksy iswK nUM “sMq” sLbd nfl sMboDn kIqf jf skdf hY? AunHF ny hF ivc Auqr dyNidaF guru gRMQ sfihb dI ieh quwk pVH ky suxfeI ik

“ Bfgu hoaf guir sMqu imlfieaf ]

pRBu aibnfsI Gr mih pfieaf]”

   asIN iPr ieh sMkf pRgt kIqI ik gurU Gr dy iswK qy sLhId isMGF nUM ijhnF ivc BfeI mrdnf jI ,bfbf buZf jI , BfeI gurdfs jI, guru sfihb dy pMj ipafry BfeI dXf isMG jI, afid aqy sLhId BfeI mnI isMG jI,bfbf dIp isMG jI BfeI qfrU isMG jI afid nUM “sMq” sLbd nfl sMboDn ikAuN nhIN kIqf jFdf ?  ‘sMq’ sLbd df BfeI aqy bfby dy tfkry qy iswKI ivc kI asQfn hY ? iesy smy syvfdfr lMgr ivcO pRsLfd sfzy leI lY afieaf qy sMq jI kihx lgy ik ieho jhI bihs ivc kI ipaf hY lMgr Cko qy kMm dI gl kro . ies idn qoN asIN sMq jI dy kfPI njLdIk huMdy gey . Auh sfnUM keI vfr cOk mihqy vI bulf ilaf krdy sn . sfnUM Xfd hY ik BfeI amrIk isMG jI pRDfn afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn dy anMdkfrj smy asI s[rfm isMG jI Ejlf pRDfn akflI pqrkf nfl cOk mihqy pujy sI . jd sMq jI aMimRqsr af gey sn qF sfzI AunHF nfl hPqy ivc do cfr vfr mulfkfq ho hI jfieaf krdI sI .

inkslbfVIaf dI Gus pYT

         1978 dy ivsfKI dy idhfVy cMdIgVH ivc iek hor isafsI nftk Kyizaf igaf jd ik inkslbfVIaF dI iek iekqrqf aromf hoitl cMdIgVH ivKy kIqI geI . ies mIitMg df ibl igafnI jLYl isMG vloN idqf igaf sI . ies mIitMg ivc hI igafnI jLYl isMG dI rfie anUsfr dl Kflsf kfiem kIqf igaf . inkslbfVIaF nUM cfr BfgF ivc vMzy jfx df pqf cldf hY . inkslbfVIaF dy pihly Bfg bfry disaf jFdf hY ik igafnI jLYl isMG dy jqnF kfrn bhuq sfry inkslbfVI pulIs ivc BrqI krvfey gey sn . inksbfVIaF dy dujy Bfg bfry disaf jFdf hY ik Auh Aus smy dy sLROmxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[gurcrn isMG jI tohVf rfhIN afpxIaF XogqfvF dy aDfr qy sLromxI gurduafrf kmytI ivc vwK vwK afhuidaF qy inXukq ho gey . s[tOhVf bfry ieh afm crcf sI ik Auh kimAUinsLt pfrtI dy aMdrKfqy kfrz holzr sn qy mfrksvfdI lIzr sRI hrikRsLn isMG surjIq qoN rfjsI hdfieqF ilaf krdy sn . ies bfry sfnUM ieh Xfd hY ik 1980 dy arMB ivc iek kmIAUinsLt lIzr sfzy pfs akflI pqRkf dy dPqr afey qy kihx lgy ik s[tOhVf sfihb dy ivruwD akflI pqRkf ivc kuJ Cpxf nhIN cfhIdf ikAuNik tOhVf sfihb AunHF dy bMdy hn .ieh kimAUinsLt lIzr s[ tOhVf sfihb dI ikrpf duafrf akflI votF nfl rfj sBf df mYNbr cuixaf igaf sI .bfkI dy inkslbfVIaF ny dl Kflsf df nfm rwK ky Kflsqfn df nfarf bulMd krnf arMB kr idqf ijs dIaF brfcF bdysF ivc vI vK vK KflsqfnI nfvF hyT sLQfpq kr idqIaF geIaF . cOQf Bfg inkslbfVIaF df ijs ivc afm qOr qy ividafrQI vrg sLfml sI afl ieMizaf isWK stUzYNt PYzrysLn ivc sLfml ho igaf .ienHF inksbfVIaF dIaF vWK vwK pfrtIaF ivc kMm kfr df Kyqr vI inscq kIqy jfx df pqf cldf hY ik dl Kflsf afpxf sbMD sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaf nfl rKy gf jd ik sLoRmxI gurduafrf pRbMDk kmytI ivc dfKl inkslbfVI iswK rihqmrXfdf df sLor mcf ky gurduafiraF ivc iBrsLtfcfr qy kurIqIaF afid DsoVx df Xqn krn gy golk qy hwQ sfP kIqf krn gy qF ik afm iswKF dI sLrDf,Brosf qy siqkfr gurDfmF qoN htfieaf jf sky . ies mMqv leI iswK ieqhfs qy iswDFq nUM qoV mVorn dy Xqn vI kIqy jfx gy qy gurbfxI aqy dsm gRMQ bfry vI ikMqU pRMqU arMB kIqy jfx gy.ies sfry dy ipCy rUs dI KuiPaf eyjMsI ky:jI:bI df hwQ hox dI vI afm crcf sI .

       jd qkrIbn 30 mhIny ipCoN kyNdr ivc jMqf pfrtI dI srkfr tuwt geI ijs ivc akflI dl vI sFJIdfr sI qF nvIaF coxF ivc pMjfb ivc s[ drbfrf isMG dI agvfeI ivc kFgrs dI srkfr kfiem ho geI . ig: jLYl isMG dy tfkry qy Aus smy dy muK mMqRI s[drbfrf isMG jI ny vI ieMdRf gFDI df rvIaf vyK ky sMq jrnYl isMG jI nfl afpxy sbMD pYdf krn dy Xqn arMB kr idqy sn . ies mMqv leI s[ drbfrf isMG jI ny afpxy iek njLdIkI smJy jFdy imwqr qy akflI pqrkf dy Aus smy dy pRDfn s[ rfm isMG Ejlf dIaF syvfvF pRfpq krn df Xqn kIqf . muK mMqRI s[drbfrf isMG ny jd s[ rfm isMG jI nUM cMdIgVH sidaf qF AunHF nfl Aus smy dy akflI pqrkf dy jnrl mYnyjr s[ blrfj isMG qKV qy akflI pqrkf dy Aus smy dy aYzItr ieMcfrjL pRo: gurbcn isMG(dfs) vI nfl sn . s[ drbfrf isMG ny sMq jrnYl isMG nfl gupq glbfq krvfAux df jd suJf riKaf qF Aus nUM ieh kih ky nkfr idqf igaf ik sMq jI iek Dfrmk sLKsIaq hn ijnHF nUM rfjnIqI qoN dUr rKx nfl hI pMjfb df ihwq ho skdf hY . ies pwK leI s[ rfm isMG pfrtI ny kfPI Tos dlIlF muK mMqRI nUM pys kIqIaF qy kuJ suJf vI idqy ik sMq jI afm iswKF ivc aMimRq prcfr kr rhy hn ijs nfl nOjvfn sicafrf jIvn bqIq krn dIaF rucIaF ivc lwg rhy hn ies leI sMqF dI ies Kyqr ivc hI shfieqf krnI cfhIdI hY . swc bolx qy pMjfb dy hflfq dI TIk aslIaq muK mMqRI dy sfhmxy rKx df ieh nqIjf hoieaf ik dujy idn akflI pqRkf df kbjLf s[rfm isMG dy ivroDI s[ rqnysL isMG soZI dy grup nUM muK mMqRI s[drbfrf isMG ny ies sLrq qy dvf idqf  ik akflI pqrkf df muK sMpfdk  muK mMqRI dy cfhqy ivakqI s[ BrpUr isMG blbIr nUM inXukq kIqf jfvy . soZI grup jd muK mMqRI dIaF sfrIaF sLrqF mMn igaf qF rfqo rfq pulIs aqy kuJ dihsLqgrdF dI shfieqf nfl akflI pqrkf qoN s[rfm isMG Ejlf grup nUM kZ ky soZI grup df kbjLf krvf idqf igaf qy Ejlf grup qy JUTy mukdmy drj krvf idqy gey .ienHF adflqI mukdimaF kfrn s[ rfm isMG DVy nUM suprIm kort qk df drvfjLf KVkfAuxf ipaf sI qy s[ Ejlf sfihb nUM mfnsk prysLfnIaF kfrn amrIkf ivc afpxy pRfx iqafgxy pey sn .

akflI pqrkf dI khfxI

      akflI pqrkf df arMB gurduafrf suDfr lihr dy nfl hI sn eI:1920 nUM hoieaf disaf jFdf hY . ies df mMqv Aus smy aMgryjL srkfr dy ivruD jMgy ajLfdI leI aqy gurduafrf suDfr leI pMQk syvfdfrf nUM AuqsLfhq krnf sI . disaf jFdf hY ik akflI dl df nfm vI akflI pqrkf qoN ilaf igaf sI . afpxy ieqhfs ivc ieh kuJ vfr aMgryjL srkfr ivruD KbrF dyx kfrn bMd vI hoieaf . kdy ieh akflI nfm hyT qy kdy ieh akflI pqrkf dy nfm hyT lfhOr(pfiksqfn) qoN Cpdf irhf . dys dI ajLfdI qoN ipCO ies nUM iPr dubfrf pMQ dy mMny jFdy idmfg igafnI krqfr isMG ny iek kMpxI bxf ky arMB kIqf sI . iganI krqfr isMG jd pMjfb vjLfrq ivc vjLIr bx gey qF Auh ies dI pRDfngI qoN asqIPf dy gey qy afpxy iek ivsLvfspfqr s[rfm isMG Ejlf nUM ies dy pRDfn bxf gey . igafnI sLfdI isMG aKbfr akflI pqrkf dy muK sMpfdk qy s[amr isMG dusFJ mYnyijMg zfierYktr inXukq kIqy gey .iganI sLfdI isMG qy s[amr isMG dusFJ dy akfl clfxy ipCoN aKbfr df kMtrol s[amr isMG dusFJ dI lVkI mnjIq kOr qy Aus dy pqI isLvcrn isMG dy hwQ ivc af igaf jo ik QoVf icr hI cl sikaf. akflI pqrkf dy pRbMDkF dI lVfeI kfrn kMpxI dI jnrl mIitMg sd ky coxf df aYlfn kr idqf igaf . ieh coxF pMjfb qy hirafxf hfeI kort dy iek pRqIinD dI mOjUdgI ivc krvfeIaF geIaF ijs ivc s[rfm isMG DVy dI ijwq hoeI . s[rfm isMG dy DVy leI sMq iBMzrFvfilaF dI vot lYx vfsqy asI AunHF pfs pujy . sMq jI vI akflI pqrkf dy mYNbr sn . AunHF ny bVI KusLI nfl sfnUM afpxI vot pRfksI (proxy) sfzy nfm dsKq kr ky dy idqI . Aus smy akflI pqrkf df kbjLf soZI grup pfs sI qy aKbfr dI zYklyrysLn vI rqnysL isMG soZI dy nfm sI .ijs nUM lYx vfsqy s[rfm isMG DVy ny Xqn arMB kr idqy . zYklyrysLn dyx df aiDkfr ijLlf mYjstryt (zI:sI:) pfs huMdf hY . jd ieh kys zI :sI : pfs pujf qF sfnUM kyvl pysLIaF hI BugqnIaF pY rhIaF sn . ies sbMDI s[blrfj isMG qKV ny rojLfnf prqfp dy pqrpRyrk sRI nirMdr vrmf qy ihMd smfcfr nIAUjL eyjMsI dy mYnyjr sRI suqMqr sLIl nfl sMprk kIqf .ieh dovyN pMjfb dy muK mMqRI s[ drbfrf isMG dy bVy nyVly dfiery ivc igxy jFdy sn . muK mMqRI s[ blrfj isMG df vI jfxU sI qy s[rfm isMG df vI njLdIkI imqwr Aus smy smiJaf jFdf sI . jd s[blrfj isMG qKV sRI vrmf qy sqMqr sLIl nfl muK mMqRI nUM imly qF muK mMqRI s[ drbfrf isMG ny AunHF dIaF glF bVy iDafn nfl sux ky ikhf ik Auh Aus dy njLdIkI imwqr sRI XsLpfl imwql nfl sfrI glbfq jlMDr jf ky krn . sRI imwql jlMDr ivKy iPlm izstrIbIAUtr sn qy s[drbfrf isMG dy ivsLvfs pfqr imwqr igxy jFdy sn . agly idn jd ieh iqMny ivakqI sRI imwql nUM imln vfsqy gey qF AunHF nfl s[rfm isMG Ejlf vI sn . s[blrfj isMG qwKV anUsfr sRI imql ny kuJ sLrqF pysL kIqIaF ik aKbfr dy borz afP zfierYktRF ivc Aus dy vI iqMn zfierYktr kFgrs pfrtI ivcoN lIqy jfx ijhnF dy nfm vI dsy gey . ienHF zfierYktrF dI PIs vI jmf aKbfr ivco hI kIqI jfvy gI . ieh sLrqF sux ky s[qKV anUsfr s[rfm isMG Ejlf glbfq qoV ky vfk afAut kr gey qy mIitMg bgYr iksy PYsly qoN smfpq ho geI . s[blrfj isMG qKV ny disaf ik agly idn iPr sRI vrmf jI AunHF dy pfs afey qy gl bfq leI iPr AunHF nUM sRI imql pfs lY gey . ies vfr AunHF ny pYsy dI koeI gl nhIN kIqI pr iqn nfvF dI ilsLt zfierYktr bxfAux leI dy idqI .ienHF ivc cODrI minMdr isMG puqr cODrI drsLn isMG jo ik s[drbfrf isMG muK mMqRI dy bVy njLdIk sn .dujf nfm AunHF ny nirMdr vflIaf df idqf jo ik iek iPlLm izstrIbIAUtr sn .qIsry nfm ivc AunHF ny afpxI pqnI dy njLdIkI irsLqydfr s[hrbMs isMG iZloN df idqf .kMpxI dy ihwsy ienHF iqMNnF dy nfm KrIdn leI loiVMdI PIs vI s[blrfj isMG qwKV nUM dy idqI . ies qrF muK mMqRI s[drbfrf isMG aKbfr akflI pqrkf ivc Gus afey ies qoN do iqMn idn ipCoN zI:sI : sfihb ny aKbfr dI zYklyrysLn s[blrfj isMG qKV dy nfm kr idqI .ies bfry kMpxI vloN coxF dy aDfr qy mqf pihlF hI pfs kr ky zI:sI: sfihb nUM idqf igaf sI . aKbfr bVy sucjy ZMg nfl s[ rfm isMG dI agvfeI ivc Cpxf arMB ho igaf .sfnUM ies dy aYzItr ieMcfrj dI post qy inXukq kr ilaf igaf .

akflI pqrkf qy golIaF nfl hmlf

 

    muKmMqRI s[ drbfrf isMG dy dKl kfrn akflI pqrkf df kbjLf BfvyN sfnUM iml igaf sI pr aKbfr dy pRbMDkI ZFcy dy afpsI JgVy kfrn muKmMqrI bFdr vMz dI pflsI aDin pRbMDkF dy sfry DiVaF nfl myl rK irhf sI ijs kfrn pRbMDkF dI lVfeI afps ivc vwDdI hI jf rhI sI .ies bfry nvIN idlI qoN pRkfsLq hox vflf ihMdI df iek aKbfr “BU BfrqI” ies qrF ilKdf hY ik

    “pMjwb ky smwcwr pqR ikqny svqMqr hY ,rwjX srkwr kI AkbwroN ky pRiq kXw nIqI hY,ivroDI smwcwrpqroN ko iks qrh dbwieAw jwqw hY,ies kI Ek adwrx jlMDr sy pRkwSq hony vwly gurmuKI ky dYink smwcwr pqr’AkwlI piqrkw’ ky ivvwdgrsq mwmly sy iml jwqw hY [(BU BwrqI AkqUbr (pRQm) 1982)” 

  ies aKbfr ny ‘akflI pqrkf’ dI sfrI khfxI prkfsLq kridaF iliKaf ik ies aKbfr df kbjLf lYx vfsqy soZI grup iks qrF golIaF nfl hmlf krdf hY ik ’11 julfeI ,1982 nUM doiphr dy qkrIbn 12 vjy sucf isMG afid (soZI grup) ny ‘akflI pqRkf’dy dPqr pr Dfvf bol idqf,kuJ ivakqI kfrXflX ky ipCvfVy qoN pOVI lgf ky dPqr ivc af Gusy aqy kuJ muK duafr rfhIN dfKl hoey .AunHF ny dfKl huMdy sfr hI golIaF clfxIaF arMB kr idqIaF’(BU BfrqI dy lyK df pMjfbI anUvfd) . ies smy asI vI dPqr ivc sI . s[blrfj isMG , s[jsbIr isMG inhMg qy asI Aus smy s[blrfj isMG dy dPqr ivc aKbfr bfry glbfq kr rhy sI ik acncyq sfzy qy golIaF dI buCfV sLurU ho geI . inhMg jsbIr isMG drvfjLy dy nfl dI kursI qy bYTf sI ijs kfrn Auh qurMq hI drvfjLf bMd krn ivc sPl ho igaf . Aus dy pfs lfiesMsI rIvflvr sI . drvfjLy ivc iek inkI jhI morI sI . Aus ny afpxy rIvflvr nfl jvfbI zfieirMg sLurU kr idqI . PfieirMg qy jvfbI PfieirMg qkrIbn 40 imMt qk cldI rhI . kMmry aMdroN ho rhI PfieirMg df sfnUM ieh lfB hoieaf ik jo ivakqI srIey mfr mfr ky drvfjLf qoV ky aMdr blrfj isMG qy Aus dy sfQIaF nUM kql krnf cfhuMdy sn ipCy htx leI mjLbUr ho gey . s[blrfj isMG ny Pon rfhIN pulIs nUM vI sUcq kr idqf ijs df pqf hmlfvrF nUM jd lg igaf qF Auh ns gey pr AunHF ivcoN kuJ af rhI pulIs dy kfbU af gey . Aus idn aKbfr bVI musLkl nfl pRkfsLq hoieaf . ies bfry ‘BU BfrqI’ ilKdf hY ik

“bMdUkoN Aor ipsqOlON ky swE myN inkl rhy ies AKbwr ky krmcwrI hr smyX ies AwSNkw myN iGry rihqy hYN ik vhW kBI BI kuC ho skqw hY [

   srkwrI sMr>x myN Aor SsqroN ky swE myN cl rhw Xh AKbwr AwiKr iKqny idn qk cly gw? SMpwdk mMfl,kNpoizMg ivBwg Aor dUsry krmcwrI AwpnI jwn kI ihPwzq kryNgy Xw AKbwr kw kwm dyKyNgy [ Xh Ek pRSnichn sw bnw hUAw hY,ijs ky Andr pMjwb srkwr kI AKbwr ivrDI Bwvnw kI spSt Jlk nzr AwqI hY”(BU BwrqI,pMnw 21)

iBMzrFvfilaF nfl gupq glbfq

  nvMbr 1882 gurU qygL bhfdr sfihb jI df sLhIdI idvs jd afieaf qF iek bhuq ivsLfl ngrkIrqn df pRbMD kIqf igaf .ieh ngrkIrqn sRI goieMdvfl qoN arMB ho ky aMimRqsr smfpq hoxf sI . ies idn asIN ngrkIrqn dy drsLn krn leI afpxy Gr qrnqfrn pujy hoey sF .ieh ngrkIqn sfzy Gr dy sfhmxy qoN aMimRqsr-goieMdvfl vflI sVk qoN gujLrnf sI . sfzy qrnqfrn pujn dI sUcnf sMq jrnYl isMG jI iBMzrF vfilaF nUM iml cukI sI . sMq jI Aus smy ngrkIqn ivc afpxy bhuq sfry srDflUaF nfl sLfml sn qy afpxI iek vKrI vzI stysLn vYgx ivc svfr sn . AunHF df sunyhf imln qy asIN AunHF nUM jd imln vfsqy gey qF AunHF ny sfnUM afpxy pfs ibTf ilaf. kuJ icr iewDr AuDwr dIaF glF krn ipCoN sMq jI ny ikhf ik Auh sfzy nfl koeI Kfs gl krnI cfhuMdy hn ijs kfrn sfnUM Aus rfq AunHF nfl ibqfAuxI cfhdI hY . asF rfq rihx qoN afpxI mjLbUrI dsidaF byNnqI kIqI ik sfnUM Auh iesLfrf kr dyx ik Auh iks ivsLy qy sfzy nfl gl krnf cfhuMdy hn . AunHF ikhf ik Auh ‘akflI pqRkf’ bfry koeI Kfs gl krnI cfhuMdy hn . asF byNnqI kIqI ik ieh ikqnf cMgf hovy jy mY ieklf koeI gl krn nfloN akflI pqrkf dy kfbjL DVy nUM afpxy nfl lYky AunHF nfl gl krF qF ik jo vI PYslf hovy gf Aus qy aml vI ho sky gf . sfzy ies suJfE nUM AunHF pRvfn kr ilaf qy sfnUM qfrIK dy idqI ik asIN Aus idn AunHF nUM ipMz iBMzr ivKy af ky imlIey . dsy pRogrfm anUsfr asI ipMz iBMzr puj gey . myry nfl Aus smy s[rfm isMG pRDfn /cyarmYn akflI pqrkf qy s[blrfj isMG qKV jnrl mYnyNjr akflI pqrkf sn . ies bfry asIN s[ blrfj isMG dy sLbd hI ieQy drj kr rhy hF ik

  Jarnail Singh was in full swing on his campainge in Punjab to wipe out Akalis from  Punjab scene. Some time in Dec.1982 ,I ,Prof Gurbachan Singh and chairman Ram Singh Aujla went to see Mr. Jarnail Singh Bhinderanwale and we traced him in village Bhinder near Moga.When we reached the Katha programme was going on.Seeing us entering the scene Mr.Bhinderawale immediately declared the closure of that day’s programme because he wanted to talk to us .It was evening and dark fell. We were asked to follow Mr. Bhinderanwale up to the 1st.floor room(called Chobara).Mr. Bhinderanwale told every one to leave the room since he wanted to talk to us and asked the owner of the house to bring milk for everyone.In this meeting Mr. Bhinderawale clearly wanted us to play a role between him and Mr.Darbara Singh CM.We listened him and left the place by saying that we will try.Guards with AK-47 were seen guarding outside the house.”  

      sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly qy pMjfb dy muK mMqRI s[ drbfrf isMG ivckfr glbfq ivc aiVkf KVf krn df kfrn ieh sI ik sfnUM ieh pihlF pqf sI ik sMq jI jd sRI akfl qKq sfihb qy irhfiesL lY jfx gy qF hir mMdr sfihb ivc ieho ijhf GlUGfrf vrqy gf ik iswK 18vI sdI ivc hoey aihmd sLfh abdflI dy jLulmF nUM iPr Xfd krn lg jfx gy . ies bfry goibMd sdn ivKy sMgqF ivc ieh afm crcf cldI rihMdI sI ik bfbf ivrsf isMG jI mhfrfj ny afpxy bcpn dy idnF ivc hI ieh BuivK bfxI kIqI hoeI sI ik aMiMmRqsr ivKy hirmMdr sfihb golIaF nfl ClxI ClxI hoieaf idKfeI dy irhf hY . aMimRq df srovr isMGF dy lhU nfl lfl hoieaf ipaf hY,akfl qKq sfihb dI iblizMg ivc bVy bVy mory hoey pey hn .hirmMdr sfihb dI prkrmf ivc cwpf cwpf isMGF dI imwJ jmI hoeI idKfeI dy rhI hY .ies bfry crcf keI vfr bfbf ivrsf isMG jI nfl vI hoeI sI qy asIN ieh jfnx df Xqn kr rhy sF ik jy kr ieh Bfxf vrqnf hY qF ies Bfxy nUM rokx df vI koeI AUpfa jrUr hovy gf .iksy mhFpurK dy iesLfiraF nUM smJxf bVf kTn hY . ies bfry jy gurU goibMd isMG jI mhfrfj hI ikrpf krn qF pRfxI nUM kuwJ soJI af skdI hY .bfbf jI jF sMgq ivc ies bfry jd vI koeI crcf cldI qF sfzf iDafn ies hox vfly duKFq dy AUpfa socn vl lwgf rihMdf sI .asF ny ieh mihsUs kIqf ik jd vI Dfrmuk sLkqI afpxy rUhfnI guxF df iqafg krky svfrQI bx ky rfjnIqk sLkqI df iKzOxf bx jfvy gI qF Auh qbfhI nUM hI bulfvf dyvy gI .rfjnIqk sLkqI hmysLf Drm dy snmuK JukdI hY .Drm  rfjnIqI awgy nhIN Jukdf ijs kfrn rfjnIqI nUM Drm dy aDIn rK ky hI lok kilafx leI rfjnIqI qy Drm nUM vriqaf jfxf cfhIdf hY .Drm rfjnIqI nUM guxafqmk syD dyNdf hY .Drm ivc sB qoN vwzf mjLhbI qy svfrQI kwtrvfd df dosL hY ijs dI vrqoN Bfrq ivc qy Kfs krky pMjfb ivc keI rfjsI sLkqI sLflI ivafkqI afpxy svfrQI rfjsI qy afrQk ihwqF nUM sfhmxy rK ky krI jf rhy sn qy kuJ iPrkU kyNdRI lIzrF dIaF iswK mfrU nIqIaF nUM Aus smy smJx vfly bhuq sfry iswK afgU ivkfAU mfl bxy hoey sn . Aus smy kFgrs dI pMjfb srkfr kyNdRI kFgrs srkfr dy iswK mfrU iesLfiraf qy cldI qy ncdI hoeI Dfrmuk kihx vflIaF sLkqIaF df hI afps ivc tkrfE krvfAux leI XqnsLIl sI .ies mMqv leI ijQy sMq iBMzrFvfilaF qy zory pfey jf rhy sn AuQy keI akflI lIzrF nfl vI gMZ qup kIqI jf rhI sI .ies sqrMj cfl qoN asIN sMq iBMzrF vfilaF nUM dUr vyKxf cfhuMdy sI .sfnUM duK hY ik asIN ies ivc ivc sPl nhIN ho sky .ieMdRf gFDI dI kyNdRI srkfr dy bhupwKI rfjnIqk cflF dy buxy hoey jfl ivc kuJ akflI lIzr qy iBMzrFvfly idn -b-idn Psdy jf rhy sn ijnHF nUM kZx dy sB Xqn asPl bxdy jf rhy sn. ienHF Kqrnfk rfjsI cflF ivc roVf bnx vfilaF nUM jF qF vK kr ky suwt idqf jFdf sI jF iPr Kqm kr ky tYNtf hI mukf idqf jFdf sI .   

      ies bfry sMq iBMzrF vfilaF nUM sfrI siQqI qoN jfxU riKaf jf irhf sI ik Auh isafsI ivakqIaF Kfs kr ky kFgrsI iswK lIzrF qoN afpxy afp nUM ijqnf vI dUr rK skdy hn rKx df Xqn krn . asI jd vI ies bfry AunHF nUM afKdy sfnUM ieh kih ky tfl idaf krdy sn ik sfnUM koeI iPkr krn dI loV nhIN hY Auh sb kuJ smJdy hn pr kuJ smy ipCoN ieh scIaF knsoaF imlx lg peIaF ik s[ drbfrf isMG jI qy sMq iBMzrF vfilaF ivckfr gupq glbfq ho geI hY qy sMq jI nUM s[drbfrf isMG vloN ieh suJfE idqy jfx df pqf lgf ik Auh kFgrsI lIzrF dy nfl nfl ieMdRf gFDI qy ihMdUaF dy ivruD josLIlLy qy BVkfAU sLbdF nfl iswK sMgqF nUM sMboDn kIqf krn qF ik ihMdUaF qy iswKF ivckfr nPrq dI awg pYdf ho sky ijs df lfB kFgrs nUM coxf ivc pRfpq hovy gf . ieh qF Aus smy hr ivakqI jfxdf sI ik hr rojL sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly aMimRqsr drbfr sfihb dy ahfqy ivc afm lokF nUM sMboDn krdy hoey ieh ikhf krdy sn ik hr iswK nUM iek motr sfiekl qy ey ky-47 KrIdxI cfhIdI hY. Auh ieMdRf gFDI prDfn mMqRI nUM ihMdU aqy pMzqF dI kUVI kih ky sMboDn kIqf krdy sn qy iswKF nUM ieh afm ikhf krdy sn ik iek iswK nUM pYNqI ihMdU afAuNdy hn . ies qrF dy inMdf BrpUr BVkfAU bcn hr rojL drbfr sfihb dy ielfky ivc prcfry jf rhy sn .sMq jI df ies smy krdfr kuJ ies qrF df sI ik

‘rFjn nUM mY dyvF gflIaF ,idloN krF dUaFeIN . mY qy rFjn iekO aYvyN lokF nUM BrmfeI ‘.

          ies smy drbfr sfihb aMimRqsr dy ielfky ivc iswK do DiVaF ivc vMzy hoey sn . iek DVf iBMzrFvfilaF df sI ijs nfl Kflsf dl qy afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn KVI sI qy dujy pfsy sMq hrcMd isMG jI lONgovfl df DVf ijs nfl bwbr akflI dl KVf sI .ienHF dohF DiVaF ivckfr Aus smy TMzI qwqI jMg afm vyKx nUM imldI sI pr bolbflf inksbfVIaF df hI disaf jFdf hY. sMq lONgovfl df pI:ey qy akflI dl df afiPsL skwqr s[gurcrn isMG qF afpxy afp nUM inkslbfVI kihx ivc sMkoc nhIN krdf sI pr Aus df kihx df ZMg kuJ ies qrF df sI ik Auh pihlF inksbfVIaf sI pr sMq jI dI sMgq ny Aus nUM guriswK bxf idqf hY .lONgovfl DVf ies hwd qk iBMzrF vfilaF dy ivruD sI ik sMq lONgovfl jI ny pRDfn mMqRI ieMdRf gFDI dy pI:ey sRI Dvn nUM iek icwTI ilwK ky ieh mMg kIqI ik drbfr sfihb aMimRqsr ivKy BfrqI POj nUM Gilaf jfvy qy  sMq jrnYl isMG iBMzrF vfly qy AunHF dy hiQafr bMd ivakqIaF nUM POj dI shfieqf nfl drbfr sfihib dy ielfky ivcoN kiZaf jfvy .ies icwTI dI nkl aKbfrF ivc pRkfsLq ho cukI hY ijs df pMjfbI rUp ies prkfr hY .

 

 

 

25 aprYl,1984

 sRI afr ky Dvn,

1[sPdrjMg roz,

nvIN idwlI .

   siqkfrXog sRI Dvn sfihb,

             ijvyN quhfnUM pqf hY ik srdfr gurcrn isMG jI dI ijLMdgI nUM bhuq Kqrf hY,ies leI mY quhfnUM ieh icwTI ilK irhf hF .sMq jrnYl isMG iBMzrFvfly ny hfr nhIN mnxI qy hux mYN isLwdq nfl ieh mihsUs krdf hF ik sfnUM Auh kuJ krnf pYxf hY,ijs dI XojnF afpF pihlF bxfeI sI . srdfr pRkfsL isMG bfdl ny pihlF hI ies dI vyrvy sihq ivafiKaf quhfzy awgy kIqI hoeI hY .iBMzrFvfly dy bhuq sfry bMdy qF POj dyKdy hI Bwj jfx gy qy sLfied iBMzrFvflf afp vI dOV jfvy .

         myjr jnrl jsvMq isMG Bulr aqy pRoPYsr mnjIq isMG iswDU amrIkf jfx leI sihmq ho gey hn .AunHF nUM pUrIaF hdfieqF idwqIaF jf cukIaF hn qy amrIkf rvfnf hox qoN pihlF Auh qUhfnUM imln gy .rupey pYsy df pRbMD ho cukf hY .amrIkf dy kuJ iswK Dnfz aqy lIzr AunHF nfl kMm krn gy .AunHF nUM ikhf igaf hY ik Auh ivdysLF ivc rihMdy iswKF nUM ,ies qoN pihlF ik Auh sMq jrnYl isMG dI hmfieq krnoN,rokx .ikrpf krky afpxy bMidaF nUM sUcq kr idE ik Auh hr qrF nfl ienHF bMidaF dI shfieqf krn .

         asI jldI hI quhfnUM AunHF iswKF dy nF dyvFgy ijhVy ivdysLF ivc rihMdy hn qy sMq jrnYl isMG dy hmfieqI hn .mYnUM XkIn hY ik sfzI Xojnf sPl hovy gI .

Bhuq hI suihrdqf nfl quhfzf

                                    hrcMd isMG

                                      25 apRYl,1984       

       sMq hrcMd isMG lONgovfl dI ies pqrkf qy itpxI krn dI loV nhIN ik ieh afpxy afp ivc hI sfry BydF nUM drsf dyNdI hY pr myjr jnrl jsvMq isMG Buwlr dy krdfr df vrnx krxf ieQy jLrUrI hY ik iek pfsy Auh bdysF ivc jf ky sMq iBMzrFvfilaF dy ivruwD pRcfr krn df Brosf sMq lONgovfl nUM deI jf rhy hn qy dujy pfsy Auh sMq iBMzrF vfly qoN afpxy pwK ivc bdysF ivc rih rhy iswKF dy nfm iek icwTI ilKvfky amrIkf puj rhy hn qy amrIkf qy kYnyzf ivc vrz iswMK afgynfeIjLysn (W.S.O.)sQfpq kr rhy hn .myjr jnrl s[Bulr df ikrdfr ies qrF df sI ik

“msjd myN gey qo inmfjL adf kr lI ;mY Kfny myN gey qo sLrfb bHI pI lI .

Kudf bHI KusL rhy aOr sLYqF bHI nrfjL nf ho” .

jo icTI sMq hrcMd isMG lONgovfl jI ny myjr jnrl jsvMq isMG nUM ilK ky idqI Aus dI nkl ies qrF hY

<vfihgurU jI kI Pqih

         >     Phone:-46911

                  dyg qyg Pqih       Siri Amritsar

(Sant) Harchand singh                           May18,1984          

                     (Lonogowal)

President,

Shiromani Akali Dal

 

Dear Sardar Sahib ,

                           Waheguru ji Ka Khalsa,

                           Waheguru ji Ki Fatah,

   Majer General Jaswant Singh Bhular and Professer Manjit Singh Sidhu are visiting your country to review the present set up and explain Akali Dal’s stand on various issues facing the Panth.

          You are requested to provide them all the facilities and help during the stay in your country.

                                                     With regards.

                                                                                        Yours Sincerely,

(Sd. In Gurmukhi)

(Sant Harchand Singh Longowal)

 

disaf jFdf hY ik jnrl Bulr sfihb ny ieh icwTI bdysF ivc isWKF nUM ivKf ky afpxf kMm krdy rhy sn . amMrIkf qy kYnyzf dy iswKF dI iek jQybMdI vI AunHF ny sQfpq kr leI ijs df nfm vrz iswK afgynfeIjLysLn riKaf ijs nUM afm qOr qy zblXU: aYs : E ( W.S.O ) ikhf jFdf hY . jnrl sfihb afp ies dy skwqr bx gey qy s[dIdfr isMG jI nUM ies df pRDfn bxf ky KflsQfn df nfarf bdysI iswKF  dy muMh ivc pf gey . ies ssMQf ivc jo ikrdfr AunHF ny kIqf Auh sfnUM ieQy dsn dI loV nhIN sfzy nfloN vDyry ieQoN dy iswK jfxdy hn . ieh ssMQf aj vI iswKF ivc kMm kr rhI hY qy KflsQfn dy bgYr iksy pRogrfm dy nfary lgvf rhI hY .

  ieho hfl pMQ rqn s[gurcrn isMG tohVf sfihb df sI .Auh vI kfmryz hiriksLn isMG surjIq rfhIN ieMdrf gFDI nfl aMdrKfqy iKcVI pkf rhy sn .AunHF df insLfnf pMjfb dy muK mMqRI bxnf disaf jFdf hY .ies leI Auh kuJ vI krn nUM iqafr sn .

   inkslbfVIaF qy pMjfb pulIs rfhIN pMjfb ivc idn-bf-idn gVbV vwDfeI jf rhI sI  . keI jrfiempysLf ivakqI vI ies vwg rhI gVbV dI dihsLqvfdI ndI ivc iesLnfn krn leI kuwdy hoey sn .pulIs dI shfieqf nfl drbfr sfihb dy hfqy ivc smglrF rfhIN hiQafr mMgvfey jfx dIaF afm crcfvF sn . disaf jFdf hY ik iek kfrsyvf dy nfm qy iek trwk ivc rfsLn ilaFdf jf irhf sI ijs dI sI :afr:pI : dy aiDkfrIaF ny iqlfsLI lYx qy trk ivc bhuq sfry hiQafr hox kfrn trk nUM jd roikaf qF trk ivcly ivakqI ns ky drbfr sfihb cly gey qy ipCoN trk nUM vI aMdr jfx dI afigaf dy idqI geI . ies bfry afm crcf sI ik ieh kfrvfeI afeI jI pulIs s[iBMzr dy Pon rfhI hukm imln qy kIqI geI .koeI vI afpxy afp nUM ieho jhy hflfq ivc suirKak nhIN smJ irhf sI .hflfq ieQoN qk ivgfV idqy gey sn ik jd jlMDr ryNj df zI :aeI : jI pulIs s[avqfr isMG atvfl aMimRqsr hirmMdr sfihb mwQf tyk ky vfps prq irhf sI qF Aus nUM drbfr sfihb dy nyVy hI bfjLfr ivc golI mfr ky mfr idqf igaf . ieh Gtnf aprYl 25,1983 nUM vfprI sI . disaf jFdf hY ik golI mfrn vfly ivakqI pulIs dI jIp ivc svfr ho ky nsx ivc kfmXfb ho gey sn jd ik atvfl sfihb dI suriKaf gfrd vI AuQy mOjUd sn . ies smy drbfr sfihb dy hfqy ivc iek hwQ ilKq iesLiqafr afm crcf df ivsLf cilaf afAuNdf hY ik iesLiqafr qy lfl slfm iliKaf hoieaf sI .pMjfb pulIs dy keI aiDkfrI vI ies dihsLqgrdI ivcoN afpxy hwQ rMgx ivc mgx sn .ies rUp ivc  pMjfb ivc srkfrI qy gYrsrkfrI ZMg nfl dihsLqvfd pUry jobx qy lY aFdf igaf qy hr rojL ikDry nf ikDry koeI mfrU Gtnf afm vfprdI rihx lg peI . ies bfry iek prisD lyKk sRI cFd josLI afpxI pusqk (Bhindranwale:Myth and Realty) ivc ilKdy hn ik hr rojL qkrIbn 50 dy krIb iswK nOjvfnF nUM pulIs hrfsq ivc lY lYNdI sI ijnHF ivcoN qkrIbn awDI drjn dy krIb iswK nOjvfn JUTy pulIs mukfbly ivc mfr idqy jFdy sn .hr iswK nOjvfnF dy idl aMdr pulIs df zr bYT igaf sI ijs kfrn buhq sfry iswK nOjvfn pulIs dI dihsLq qoN Gbrfey hoey gurduafiraF ivc pnfh lYx leI mjLbUr kr idqy gey sn .  

sMq iBMzrFvfilaF dI sRI akflqKq sfihb `c irhfiesL  

  akqUbr 5,1983 nUM iek hor Gtnf vfpr geI jd ik idlI rozvyjL dI iek bs jo ik aMimRqsr qoN jf rhI sI iZlvF nyVy agvfh kr lIqI geI ijs ivcO 6 ihMdU golIaF nfl mfr idqy gey . ies kfrn pMjfb dI ivgVdI hflq nUM muK rKky pMjfb dI s[ drbfrf isMG vjLfrq qoV ky rfsLtrpqI rfj lfgU kr idqf igaf .ienHI idnI asIN ipMz srfvF bodlF ,ijLlf PrIdkot ivKy bfbf ivrsf isMG jI nfl sF .svyr dy smy guru gRMQ sfihb jI dy hukm ipCoN bfbf jI ny sfnUM hukm dy arQ smJfAuNdy hoieaF ieh BuivK bfxI kridaF disaf ik iswKF leI BuivK bhuq mfVf af irhf hY . jo kuJ sfkf nIlf qfrf smy qy ies qoN ipCoN pMjfb ivc hoieaf Aus df hfl bfbf jI ny sfnUM pihlF hI akqUbr 5,1983 nUM ilKvf idqf sI ik pMjfb ivc hux topI qy DoqI vfly rfj krn leI af rhy hn . Auh pMjfb ivc ieho ijhf kihr vrqfAux gy ik iswK aihmd sLfh abdflI dy jLulmF nUM iPr Xfd krn lwg jfx gy . iswKF dy inrdosL bcy POj GrF ivcoN cuk ky ly jfieaf kry gI qy qsIey dy ky mfr idaf kry gI . iswKF leI bVf iBafnk smf af irhf hY . akfl qKq sfihb dI pivqrqf iswKF hQoN hI BMg hovy gI ijs kfrn guru hirgoibMd sfihb qy guru rfmdfs jI iswKF qy bhuq nrfjL ho jfx gy ijs kfrn hirmMdr sfihb ClxI ClxI ho jfvy gf qy sRI akfl qKq sfihb ZwT jfvy gf.AuQy vwzy vwwzy mgory pey hoey idKfeI dy rhy hn .srovr sfihb df pivwqr jwl isMGF dy Kux nfl lfl ho jfvy gf .prkrmf ivc lfsLF dy Zyr lwg jfx gy qy iswKF dI imwJ cwpf cwpf prkrmf ivc cVH jfvy gI . hux Auh smf njLdIk idKfeI dy irhf hY ijs bfry sfnUM(bfbf jI nUM) bfl avsQf ivc guru mhfrfj ny idKfieaf sI . jd asF byNnqI kIqI ik ies duKFq df koeI AUpfE vI hY ? bfbf jI ny QoVf icr afpxI awK bMd kr ky Purmfieaf ik iBMzrFvfly akflqKq sfihb qy cly jfx kfrn akflqKq sfihb dI byadbI ho jfvy gI jy Auh sRI akflqKq sfihb jf ky afpxI irhfiesL nhIN rKx gy qF ieh sfkf tl skdf hY .asF ies nUM bVf hI mfmUlI smiJaf ik asIN huxy hI aMimRqsr jf ky sMq iBMzrFvfilaF nUM sucyq kr afAuNdy hf ik Auh iksy vI hflq ivc sRI akfl qKq sfihb qy jf ky afpxI irhfiesL nf krn . sfnUM pUrn afs sI ik sMq iBMzrFvfly sfzI ieh byNnqI Jwt hI svIkfr kr lYx gy .bfbf jI dI afigaf lY ky asIN Ausy idn aMimRqsr leI rvfnf ho gey qF ik bfbf jI df iswK kOm bfry BuivK df sunyhF sMq hrcMd isMG jI lONgovfl qy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF nUM ds ky AunHF nUM sucyq kIqf jf sky .dohF sMqF ny iswK kOm dy BuivK bfry dsy gey sunyhy qy ikMqU kIqf ik ies qrF kdy vI nhIN ho sky gf .sMq lONgovfl ny ikMqU kridaF hoieaF sfnUM ieh ikhf ik jy sMq jrnYl isMG iBMzrFvfly ieQoN( drbfr sfihb aMimRqsr qoN )cly jfx qF iPr koeI Kqrf nhIN rih jFdf . sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF nfl glbfq kridaF asF bfbf jI vloN ieh spsLt kih idqf ik Auh iksy vI hflq ivc sRI akfl qKq sfihb qy nf jfx .ies qrF krn nfl guru mhfrfj jI sKq nrfjL ho jfx gy qy iPr ies hox vfly Bfxy nUM koeI nhIN rok sky gf . Aus smy sMq iBMzrFvfilaF df akfl qKq sfihb qy jfx df koeI ivcfr nhIN sI . asF jo glbfq rfhI mihsUs kIqf ik AunHF nUM igafnI jLYl isMG jI jo Aus vyly Bfrq dy rfsLtrpqI bx cuky sn pUrf Brosf sI ik Aus dy huMidaF ieho jhI iBafnk Gtnf df supxf vI nhIN vyiKaf jf skdf .aMimRqsr qON prq ky vfps ipMz srfvF bodlF nUM jFdy hoey asIN rfq afpxy Gr qrnqfrn ivKy Tihr gey . sLfm smy jd asIN drbfr sfihb mwQf tykx leI gey qF sfzy nfl cIP Kflsf dIvfn dI lokl kmytI dy pRDfn s[ lKvIr isMG qy s[joigMdr isMG pI:ey svrgvfsI jQydfr mohx isMG quV pRDfn akflI dl ;sn . AunHF nfl glbfq kridaF asF ny bfbf ivrsf isMG jI dI BivKq bfxI dI vI crcf kIqI qy disaf ik asF ny ieh sfrIaF glF sMq hrcMd isMG jI lONgovfl qy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF dy iDafn ivc lY aFdIaF hn.AunHF leI vI XkIn krnf bVf kTn sI .

    sMq iBMzrFvfly jI dsMbr 16,1983 nUM sRI akfl qKq sfihb qy jf pujy .ies leI kfrn ieh bixaf ik sMq iBMzrFvfilaF qy bwbr Kflsf dl ivckfr JgVf ho igaf .bwbr Kflsf dl dy kuJ ivakqIaF ny guru nfnk invfs ivc sMq iBMzrFvfilaF dy kMmiraF qy kbjLf kr ilaf(kMmrf n: 46 qy 47) .sMq iBMzrfvfilaF ny ies dI sLkfieq jd sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[ gurcrn isMG tOhVf pfs kIqI qF s[tOhVf sfihb ny AunHF nUM sRI akfl qKq sfihb qy jfx df msLvrf dy idqf .kuJ idn qF sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly idn smy lMgr dI iblzMg dI AuprlI mMjLl qy sMgqF nfl ivcfr kIqf krdy sn qy rfq smy sRI akfl qKq sfihb qy cly jfieaf krdy sn pr kuJ icr ipCoN AunHF idn rfq hI sRI akfl qKq sfihb qy gujLfrnF arMB kr idqf .idn vyly Auh iesLnfn krky sRI akflqKq sfihb dI AUprI mMjLl qy jf ky dsm gRMQ sfihb dI kQf kIqf krdy sn qy rfq smy Auh Qly hyTlI mMjLl af ky arfm kIqf krdy sn .ies qoN hyTI mMjLl qy  sRI guru gRMQ sfihb df pRkfs huMdf sI .ienHIN idnI sfzI mfqf jI svrgvfs ho gey qy Gr ivc AunHF nimq aKMz pfT jd arMB hoieaf qF sfnUM iPr iek vfr sMq iBMzrFvfilaF pfs jfxf ipaf ikAuNik sfzf svrgvfsI iekloqf lVkf hirieMdrjIq isMG imMtU jnrl skwqr afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn aMimRqsr vI AuQy hI AunHF dI syvf ivc irhf krdf sI . Gr aKMz pfT hox kfrn kMm kfj leI sfnUM Aus dI loV sI .jd asF ny sMq iBMzrFvfilaF pfs lVky nUM Gr Glx leI ikhf qF Auh hws ky kix lwgy ik ieQy nOjvfnF nUM KflsQfn qy lYkcr dy ky afpxf lVkf lY jfh . asIN AunHF df ikhf isrmwQy qy mMn ky afpxy lVky nUM kuJ idnF leI Gr lY afey . jd sMq iBMzrFvfly jI  sRI akfl qKq sfihb qy rfq rihx lwg pey qF asIN iPr bfbf ivrsf isMG jI df ilKqI sunyhf iek pwqr dy rUp ivc lY ky sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF pfs 15 jnvrI 1984 nUM pujy qy bfbf jI dI icwTI dy ky byNnqI kIqI ik hflI vI smf hY ik Auh afpxI irhfiesL akfl qKq sfihb qy nf rKx ikAuNik ajyhf qF iksy gurU sfihb jI ny vI nhIN kIqf sI . gurU hirgoibMd sfihb jI ijnHF ny sRI akfl qKq sfihb dI AUsfrI kIqI sI Auh vI jMg smy sRI akfl qKq sfihb qoN keI mIl dUr jf ky (puqlI Gr dy nyVy) mugLl POj nfl jUJy sn . ies qoN ipCoN iswK lVfeIaF ivc jfx qoN pihlF qy hr morcy leI akfl qKq sfihb qoN asLIrvfd qF lYNdy af rhy hn pr jo iprq Auh pf rhy hn Auh hux qk iksy ny nhIN pfeI .ajyhf krn nfl gurU sfihb vloN sQfpq kIqI geI mrXfdf iksy quhfzy jhy guriswK nUM qoVxf soBf nhIN dyNdf . koeI GMtf Br gl bfq krn ipCoN AunHF df iKwj ky Auqr sI ik ‘akflI mYnUM ikqy itkx nhIN dyNdy ds mY iksy kMgrI dy cbfry qy clf jfvF’.sfzI aj vI iehI rfie hY ik jy kr bfbf ivrsf isMG jI df ikhf mMn ky sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly akfl qKq sfihb dI bjfey iksy hor asQfn qy afpxf zyrf lf lYNdy qF jUn 1984 df Bfxf tl skdf sI .

     ies bfry sRI akfl qKq sfihb dy jQydfr isMG sfihb igafnI ikrpfl isMG jI ny vI iehI ivcfr prgt kIqy sn qy AunHF ny vI sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaF nUM sRI akfl qKq sfihb qy irhfiesL nf rKx dI slfh idqI sI . sfnUM pqf lwgf ik jd isMG sfihb igafnI ikrpfl isMG jI ny sRI akfl qKq qy jfx sbMDI ieh ivcfr rKy sn ik sRI akfl qKq sfihb qy irhfiesL rKx kfrn guru gRMQ sfihb dI byadbI ho jFdI hY ikAuNik gurU gRMQ sfihb jI df pRkfsL qF sRI akfl qKq sfihb dI hyTlI mMjLl qy kIqf jFdf hY jd ik irhfiesL AuprlI mMjLl qy hY . koeI vI guriswK gurU gRMQ sfihb qoN Aucy asQfn qy ibrfjmfn nhIN ho ksdf . iBMzrFvfilaF dy ajyhf krn nfl sRI akfl qKq sfihb dI mrXfdf dI AulMGxf ho rhI hY . ieh kihx qy isMG sfihb jI nUM ieh sunyhf imln dI afm crcf sI ik jf qF Auh cup krn nhIN qF------? ies qoN ipCoN isMG sfihb igafnI ikrpfl isMG jI KfmosL hI ho gey sn .jy kr isMG sfihb igafnI ikrpfl isMG jI Aus smy sRI akfl qKq sfihb qy pMj isMG sfihbfn dI iewkqrf kr ky koeI hukmnfmf ies bfry jfrI kr dyNdy qF ieqhfs aj hor hI  huMdf pr Auh DmkI sfhmxy zr nfl Juk gey jfpdy sn . sMq hrcMd isMG lONgovfl bfry vI pqf lgf sI ik Auh vI s[gurcrn isMG tOhVf sfihb nfl inrfjL sn ik AunHF ny sMq iBMgrFvfilaF nUM sRI akfl qKq sfihb qy Gl ky iswK mrXfdf dI AulMGxf kIqI hY . ieh svfl iswK ieqhfs ivc iswK ivdvfnF qy buDIjIvIaF aqy iswK afgUaF qoN jvfb mMgdf rvy gf ik sRI akfl qKq sfihb qy koeI ivafkqI irhfiesL rK skdf hY jF nhIN ?

akfl qKq sfihb nUM asLrDwk bxfAux dI Xojnf

       gurU hirgoibMd sfihb jI vloN sRI akfl qKq sfihb dI AUsfrI Aus smy dy idwlI dy mugLl qKq nfloN AuwcI kIqI geI sI ik ieh qKq sfihb sRI akfl purK ny AunHF nUM hukm dy ky afpxy nfm df bxvfieaf hY . iswK ieqhfs anUsfr gurU hirgoibMd sfihb jI afp ies  akfl dy qKq qy ibrfjnf hoxf nhIN cfhuMdy sn pr akfl purK df hukm AunHF nUM mnxf ipaf sI qy Auh hmysLF hI bIr afsn ivc sRI akfl qKq sfihb qy ibrfijaf krdy dsy gey hn .AunHf qoN ipCoN AuQy kyvl AunHF dy sLsqr hI rKx df hukm disaf jFdf hY . sRI akfl qKq sfihb dy arMB kfl qoN hI ieQy jo vI gurmqf hoieaf Aus nUM smucy pMQ ny hmysLf hI prvfn kIqf hY . ieQoN jfrI mrXfdf ankUl hukm nfmf sfry pMQ qy lfgU smiJaf jFdf hY . iswKI dI koeI mrXfdf BMg krn vfly iswK nUM ieQoN qnKfh vI lfeI jFdI hY ijs nUM hr iswK iKVy mwQy pRvfn kr df hY . dujy mjLhb iswKF dI ies mrXfdf qoN hYrfn huMdy hn ik sRI akfl qKq sfihb pfs afpxf hukm lfgU krn leI koeI pulIs jF POj dI sLkqI nhIN hY pr iPr vI ies dy hukm snmuK hr iswK afpxf isr JukfAuNdf hY .iswKF dI ies mrXfdf qoN lfB lYx leI aMgryjL srkfr ny ieh rfh apxfieaf hoieaf sI ik sRI akfl qKq sfihb df kMtrOl iswKF rfhI afpxy aDIn kr ky afpxy ihqF leI ieQoN hukmnfmy jfrI krvfey jfx . aMgryjL srkfr afpxI ies pflsI ivc kuJ hwwd qk sPl vI rhI . Bfrq dy ajLfd hox ipCON iswKF dI ies mrXfdf qy keI vfr kFgrs srkfr ny aMdr Kfqy hmly kIqy qF ik afm iswKF dy mnF ivcoN sRI akfl qKq sfihb df siqkfr iksy nf iksy ZMg nfl Gtfieaf jf sky . ieMdRf gFDI ny ies bfry afpxI nIqI bdl ky ieh rfh aiKiqafr kIqf ik afpxf rfjsI pRBfv vrq ky akfl qKq sfihb qoN iswK mrXfdf dy nf ankUl hukmnfmy jfrI krvfey jfx qy iPr ijs iswK dy ivruD hukmnfmf jfrI hoieaf hovy Aus nUM hlfsLyrI dy ky akfl qKq sfihb dy hukm nfmy dI pflxf nf krn idqI jfvy . afpxy ies mMqv leI Aus ny idlI dy jQydr sMqoK isMG nUM cuixaf ik ies qoN vwD Brosy vflf qy Xog ivakqI iswKF ivcoN Aus smy Aus nUM imlnf kTn sI . pihlF sMqoK isMG qoN iswK mrXfdf ivruwD glqI krvfeI qy iPr sRI akfl qKq sfihb qy sMqoK isMG nUM jfx qoN rokx leI ieMdRf gFDI ny dbfAu Aus qy pfAuxf sLurU kr idqf jd Aus ny afpxI mjLbUrI prgt kIqI qy iedRF gFDI ny Aus qy nrfjL ho ky Aus nUM hmysLF leI pfsy kr ky rwK idqf. ies bfry Bfrq srkfr dI suprIm pflsI plfinMg bfzI dy iswK mYNbr zf:sMgq isMG ilKdy hn ik

‘Giani zail Singh now because of his official position had limitations in influencing Bhindrawale. Indra wanted  Santokh Singh to perform that function and also serve as a conduit for sustaining terrorism in Punjab.Earlier in August 1981 ,she had wanted him to defy Akal Takht summons to appear before it’.

     ieMdRF gFDI ny afpxI ieh iewCf igafnI jLYl isMG nUM ds ky Aus nUM jQydfr sMqoK isMG nUM akfl qKq qy pysL hox qoN rokx leI ikhf . igafnI jLyl isMG ny tYlIPon kr ky jQydfr sMqoK isMG nUM pUrfxI idwlI dy rylvy sLtysn mfstr dy dPqr bulfieaf . ieh gl 9 sqMbr ,1981 dI dsI jFdI hY . igafnI jLYl isMG ny sMqoK isMG nUM pRDfn mMqRI df sunyhf idqf ik Auh sRI akfl qKq sfihb ivKy pysL nf hox .disaf jFdf hY ik sMqoK isMG ny ies bfry sKq rvIaf jd aiKiqafr kIqf qF igafnI jI ny Aus nUM ieh vfrinMg dy idqI ik ies qy ieMdRf gFDI nrfiejL ho jfvy gI .jQydfr sMqoK isMG sRI akfl qKq qy pysL ho gey ijs df ieMdRf gFDI ny bhuq bUrf mnfieaf .iek ivAUNq anUsfr jQydfr sMqoK isMG qy idwlLI gurduafrf pRbMDk kmytI dy Ayus dy ivroDI s[prIqm isMG sMDU dI iek mIitMg krfeI geI qF ik dohF iDrF ivckfr koeI smJoqf ho sky .ienHF dovF ivckfr glbfq jd cl rhI sI qF jQydfr sMqoK isMG dy aMg riKakF ny pihlF golI mfr ky s[sMDU dI hiqaf kr idqI qy iPr jQydfr sMqoK isMG nUM vI nfl hI pfr bulf idqf igaf .disaf jFdf hY ik Ausy smy pulIs s[ sMDU dy Gr geI qy Aus df lfiesMsI psqOl afpxy kbjLy ivc kr ilaf . ienHF dohF hiqafvF dI GVI geI khfxI dI koeI jFc nf krvfey jfx df pqf cldf hY .prYs mIzIaf nUM ies bfry disaf jFdf hY ik kyNdRI srkfr dy ieh hukm suxfey gey ik srkfrI pwK qoN isvf hor koeI pwK ies bfry nhIN pRkfsLq kIqf jfxf cfhIdf .ieQoN qk ik kql df mukdmf vI drj nhIN hox idqf igaf sI .kyNdRI srkfr ny sI bI afeI dI jFc qoN munkr ho ky adflqI jFc dy hukm dy idqy sn . iedRf gFDI dI sRI akfl qKq bfry GVI geI ieh pflsI Bfrq dy cOksI ivBfg qy Kfs kr ky Qrz eyjMsI vloN iswKF nUM mfrn leI hux qk vrqI jf rhI hY ijs qoN smucy pMQ nUM sfvDfn hox dI loV hY .

 

iswKF nfl ivqkry

  ieMdRf gFDI nUM iswK dusLmxI afpxy ipqf jvfhr lfl nihrU qoN ivrsy ivc imlI hoeI sI . pMzq jvfhr lfl nihrU ijqnf icr Bfrq dy pRDfn mMqRI rhy Auh iswKF nfl bVy izplopmYitk rUp ivc ivqkry krdy rhy sn ijs kfrn iswKF ivc ieh afm iKafl hY ik  Bfrq dy ajLfd hox dy smy qoN hI kFgrs hmysLF hI iswKF nUM dbfky rKx leI hr pRkfr nfl ivqkrf krdI af rhI hY . akflI lIzr mfstr qfrf isMG ny 1949 qoN hI iswK mMgF leI morcy lfAuxy sLurU kr idqy sn . 1950 ivc Bfrq dy lfgU hoey sivDfn qy iswK pRqIinDF ny dsKq krn qoN ienkfr krky BfrqI sivDfn nUM rwD kr idqf sI . mfstr qfrf isMG qoN ipCoN sMq Piqh isMG nUM iswK mMgF leI morcy lfAuxy pey sn . hr akflI morcy dI iksy mMg dI pUrqI jy kr ho vI jFdI  rhI qF hukmrfn pfrtI kFgrs vloN keI  hor mMgF pYdf kr ky iswKF nUM kmjLor krn dy XqnF dI sLkfieq akflI lIzr qy afm inrpwK iswK kIqf krdy  hn ijs qrF ik pMjfbI sUby dI mMg dI pUrqI dy nfl hI pMjfb qy Kfs krky iswKF leI keI hor mMgF pYdf kr idqIaF geIaF  ijhf ik cMzI gVH qy pMjfbI bolI dy ielfky pMjfb qoN bfhr rKxy,dirafeI pfxIaF df Koey jfxf,vftr -hYz vrks dI vMz df JgVf afid nvIaF smisafvF pMjfb leI pYdf kr idqIaF geIaF . ies qrF iswKF nfl ivqkry kridaF hoieaF iswKF nUM Jwtky idqy jFdy sn . iek Jwtky dy kuJ icr ipCoN dujf Jtkf dy idqf jFdf sI .

       1971 dI ihMd -pfiksqfn jMg kfrn ieMdrf gFDI dI sLKsIaq iek nfiek dy rUp ivc Bfrq Br ivc AuBr ky af geI sI . 1975 ivc pRDfn mMqRI ieMdrf gFDI ny smucy dys ivc aMdrUnI aYmrjMsI lfgU kr idqI . ies dy ivruwD dys Br ivc avfjL AuTI qy keI pfrtIaF ny aMDoln sLurU kIqy pr ieMdrf gFDI ny AunHF sBnF nUM bVI sKqI nfl dbf idqf. kyvl akflI dl df hI morcf pMjfb ivc jfrI irhf ijs ivc hr rojL iswK igRPqfrI dyeI jf rhy sn . dys dIaF sfrIaF aKbfrF qy sYNsr lfgU sI . koeI Kbr sYNsr dI afigaf qoN ibnf aKbfrF ivc Cwp nhIN skdI sI . aYmrjMsI qoN ipCoN jd 1977 ivc pfrlImYNt dI cox hoeI ijs ivc ieMdrf kFgrs nUM BfrI hfr df sfhmxf krnf ipaf . coxF  ivc pRDfn mMqRI ieMdrf gFDI vI cox hfr geI sI ijs kfrn kyNdr ivc jMqf pfrtI dI srkfr sQfpq ho geI . akflI dl ies srkfr ivc BfeIvfl sI . 1977 dIaF coxF ivc pMjfb ivcoN iek vI  ieMdrf kFgrs df mYNbr lok sBf leI cuixaf nhI jf sikaf sI . sfrIaF sItF qy akflI qy jMqf pfrtI dy mYNbr hI cuxy gey sn .pMjfb asMblI ivc 117 sItF ivcoN kFgrs kyvl 26 sItF qy hI kfbjL ho skI sI . ienHF coxF ivc akflI dl ny 58,jMqf pfrtI ny 24qy kimAUinsLt pfrtI ny 9 sItF ijqIaF sn . ijQy ihMdU qy iswKF ivc pUrn rUp ivc eykqf sI AuQy akflI dl ivc vI pUrn ieksurqf sI . jMqf pfrtI qy akflI dl ny ieh coxF sFJy qOr qy lVIaF sn . ihMdU-iswK eykqf ny pMjfb dy kFgrsI AumIdvfrF nUM kfPI hfnI phuMcfeI sI ijs kfrn pMjfb ivc kFgrsI afpxI sLfK ihMdU iswK eykqf nUM BMg krky qy akflIaF ivc DVybMdk Put pYdf krky hI kfiem rwK skdy sn . pMjfb asMblI dy 117 hflikaF ivcoN 79 iswK hlky qy 38 ihMdU hlky smJy jFdy hn . BfvyN pMjfbI sUbf bnx kfrn ienHF hlikaF dI igxqI ivc Prk nhIN ipaf pr iswK hlikaF ivc votF df qvfjLn ihMdU qy hrIjn votrF dy hwQ ivc aqy ihMdU hlikaF ivc votF df qvfjLn iswK qy hrIjn votrF dy hwQ ivc rihMdf hY .ies leI kFgrs jd dubfrf 1979-80 dIaF coxF ijq geI qF ieMdrf kFgrs ,iswKF ivc Put pf ky hI qfkq ivc afeI sI .pMjfb ivc pihlf jLordfr kMm kFgrs leI ihMdU iswK eykqf nUM KyrUM KyrUM krnf qy iswKF nUM kmjLor krn leI akflI dl ivc DVy pYdf krnf sI . ies qoN ibnf akflI dl dy tfkry leI koeI hor sMsQF kfiem krnf vI sI .pMjfb ivc srdfr drbfrf isMG dI agvfeI ivc kFgrs srkfr kfiem ho geI sI qy kyNdr ivc igafnI jYl isMG  gRih mMqRI bx cuky sn . pMjfb ivc do akflI dl qlvMzI akflI dl qy lONgovfl akflI dl kfiem ho gey sn . qlvMzI akflI dl nUM afm iswKF ivc kFgrs dy iesLfry qy bixaf dl smiJaf jfx lwg ipaf sI ijs kfrn ieh dl kyvl aKbfrF ivc hI sI BFvyN ies dl ny iswK mMgF dy leI morcf vI lfieaf hoieaf sI qy ies dy afgU jQydfr jgdyv isMG qlvMzI morcf lf ky iqhfr jyl ivc njLrbMd sn . lONgovfl akflI dl nUM srdfr pRkfsL isMG bfdl qy jQydfr gurcrn isMG tOhVf dI hmfieq hfsl sI .

        pMjfb dI akflI isafsq ivc sMq Pqih isMG qy sMq cnx isMG aqy sMq hrcMd isMG lONgovfl dy nfm nfl sMq sLbd dy juVx kfrn sMq sLbd dI vrqoN afm hox lg peI sI qy sMq aKvfAux vfly ivakqI nUM afm iswKF ivc sqkfr nfl vyiKaf jfx lgf sI ijs kfrn kFgrs pfrtI dy lIzr akflI dl nUM kmjLor krn vfsqy iksy sMq dI Bfl ivc sn ijs nUM akflI lIzrF dy mukfbly qy AuBfrky akflI lIzrF dy vkfr nUM Dwkf lgfieaf jf sky . ies mMqv leI disaf igaf hY ik ieMdrf gFDI pfs do nfm igafnI jLYl isMG qy sR[ drbfrf isMG vlON pysL kIqy gey . iek nfm iksy hor sMq df sI qy dusrf nfm sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaF df disaf jFdf hY . pRDfn mMqRI ieMdRf gFDI ny jd ies bfry igafnI jlLYl isMG nfl gl bfq kIqI qF igafnI jI ny sMq jrnYl isMG iBMzrF vfilaF dI sLPfrsL kIqI . igafnI jLYl isMG afpxy muK mMqRI dy smy qoN hI iswK smisafvF vl iDafn dyky akflI dl nUM kmMjLor krn leI qy sLRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI qy njLr rKI af irhf sI qy iesy hI lIh qy kMm krdf hoieaf sPlqf pRfpq krI jf irhf sI . ies bfry ieMdRf gFDI ny afpxy puqr sMjIv gFDI dI zIAUtI lfeI hoeI sI . sMjY gFDI ny afpxy imqr kMvl nfQ aYm pI nfl slhf kr ky igafnI jLYl isMG dy ivcfrF dI pusLtI kr idqI qy afpxy mMqv leI sMq jrnYl isMG iBMzrF vfilaf dI cox kr leI . ies gl df ieMnksLfP kMvl nfQ ny pRiswD pqrkfr kudIp nIar pfs vI kIqf disaf jFdf hY . sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf dIaF pMQk syvfvF qoN koeI vI nf qF ienkfr hI kr skdf sI qy nf hI iksy iksm df sLwk hI kr skdf sI . AunHF df pRcfr df qrIkf bVf iswDf sfDf qy asr BrpUr huMdf sI . AunHF dI pRcfr muihm afm qOr qy nsLy Cwzo,isMG sjo qy aMimRq Cko dy duafly hI GuMmdI rihMdI sI .Auh suBf dy kwtr iswK sn . Auh kys kql krvfAUx dy vI bVy sKq ivroDI sn . iswKF nUM sfbq dfVHy qy sfbq kys rKx dI bVI sKq pRyrnf kIqf krdy sn . sLrfb qy hor nsLIlIaF vsqUaF dI vrqoN dy bVy ivroDI sn . jo sPlqf AunHF ny afpxy ies pRcfr muihm ivc pRfpq kIqI Auh akflI dl qy sLRomxI gurduafrf pRbMk kmytI kdf icq pRfpq nhIN kr sky sn. sRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dIaF coxF ivc sLrfb afid dI vrqoN qF afm vyKx nUM iml jFdI hY . pr sMq jI inrol iek Dfrmuk sLKsIaq sn ijnHF df injI jIvn bhuq hI pivqr minaf jFdf sI . Auh iek grIb Grfxy ivcoN AuTy sn . iek vfr dI gl hY ik asIN akfl rYst hfAUs (drbfr sfihb)aMimRqsr ivKy AunHF dy pfs bYTy sF ik iek ivakqI ny af ky AunHF nUM mwQf tyikaf .kuJ dyr ipCoN jd Auh ivakqI AuQoN clf igaf qF sMq jI sfnUM kihx lgy ik pqf jy ik ieh kOx sI ? sfzy ienkfr krn qy Auh PurmfAux lgy ik vkq dI cfl vyKo ik iek smf sI ik asIN jd pfiksqfn bnx smy AujV pujV ky iewDr afey sF qF grIbI kfrn sfzy pfs kuJ nhIN sI .ieQoN qk ik mwJF leI pwTy vI nhIN sn . asI Brf Coty Coty sF. afpxy BrfvF ivcoN mY (iBMzrfvflf) sB qoN Cotf sI ikAuNik myrf jnm 1947 df hY .sfzy ipqf ny sfnUM sLfmlft jLmIn (sBnF dI sFJI jLmIn)ivco Gfh Koqn leI ikhf jd asIN Brf Gfh Koq rhy sI qF ieh ivakqI jo huxy hI sfnUM mwQf tyk ky igaf hY Aus smy ipMz df srpMc sI qy sfnUM gflIaF dy ky Gfh Koqx qoM mnfh kr igaf sI . sMq jrnYl isMG iBMzrF vfilaF nUM AunHF dy ipqf sR[ joigMdr isMG ny sMq gurbcn isMG jI iBMzrfvfilaF pfs cVHfieaf hoieaf sI ijQoN AunHF ny iswK mwq dI iswiKaf pRfpq kIqI . gurU gRMQ sfihb qy dsm gRMQ sfihb df aiDan bVI ivsLflqf nfl sMq gurbcn isMG jI qoN isiKaf qy smiJaf sI . Auh afp vI dsm gRMQ sfihb dI kwQf sRI akfl qwKq sfihb qy bVy pRBfvsLflI rUp ivc kIqf krdy sn . igafnI jLYl isMG dy smy Auh afm qOr qy akflI lIzRF dy ivruwD hI pRcfr kIqf krdy sn .jnvrI 1980 dIaF pfrlImYNtrI coxF smy aMimRqsr dy pfrlImYNtrI hlky dy kFgrsI afgU sRI rGUnMdn BftIaf dI AunHF ny Kul ky shfieqf kIqI sI . sRI BftIaf Aus smy pMjfb prdys kFgrs dy pRDfn vI sn .sMq iBMzrFvfilaF dy AunHF nfl kfPI nyVly sbMD dsy jFdy sn qy coxF ivc Auh AunHF (sRI BftIaf) dI hI mdwd akflI AumIdvfr dy ivruD kIqf krdy sn . iesy qrF gurdfspur pfrlImfnI hlky dy kFgrsI AumIdvfr sRI mqI suKbMs kOr iBMzr pqnI sR[ pRIqm isMG iBMzr (pulIs kimsLnr)coxF ivc AunHF dI shfieqf dy pfqr sn .s[pRIqm isMG iBMzr nUM pMjfb pulIs df afeI jI vI bxf idqf igaf sI .keI kFgrsI AumIdvfrF ny ieh iesLiqafr vI Cpvfey dsy jFdy sn ik AunHF nUM sMq iBMzrFvfilaf dI hmfieq pRfpq hY . Ausy sfl jUn ivc hoeIaF pMjfb asMblI dIaF coxF smy vI keI kFgrsI AumIdvfr sMq iBMzrFvfilaF dI crnDUV afpxy mwQy qy mldy rhy sn.

 

 

 

rUsI dKl

      rUs ivc 1917 ivc ienklfb kfrn rUs dI vfg zor kmIAUinsLt pfrtI dy hwQ af geI sI .rUs ivc hoeI ies rfjplty qy sfrI duinIaf njLr rK rhI sI .

brqfnIaf dI hkUmq Aus smy qkrIbn sfry hI pUrbI eysLIaf ivc kfiem sI .aMgryjL sfmrfj afpxy leI rUs dI nvIN bxI srkfr qy Kfs krky kmIAUinsLt pfrtI dIaF gqI ivDIaF qoN pUrI qrF jfxU rihx df Xqn kr irhf sI .iek aMgryjL ilKfrI ‘sr syisl kY ‘ny Aus smy ies bfry iek pusqk ilKI ijs ivc Bfrq ivc kmIAUinsLt srgrmIaF df vrnx kIqf igaf imldf hY .‘ sr syisl kY ‘Bfrq dy cOksI ivBfg(Intelligence Bureau) df zierYktr rih cukf sI .Bfrq ivc aMgryjL srkfr vloN dsI geI rIport anUsfr rUs ny Bfrq dI aMgryjL srkfr ivruwD iek kmIAUinsLt plfn iqafr kIqf sI .ies plfn dy sn1920 ivc bolfsLivk (rUs)ivKy hoeI kmIAUinsLt ieMtrnYsLnl kFgrs dy sYsLn ivc iqafr kIqy jfx df pqf lwgdf hY . ies bfry aMgryjL ihMdUsqfn dI cOksI ivBfg dI iek PfeIl ivc ies qrF drj hY ik

Sir Cecil Kaye rightly saw the gem of definite Communist plot against India in the “Thesis”passed at the second Congress of the Communist International in 1920,which stated that” the nationalist movement in the Colonial and semi-colonial countries was objectively fundamently a revolutionary struggle,and as such it formed a part of the struggle for world revolution”Bfrq bfry ies kFnPrMs ivc ieh gl bVI spsLtf nfl khI geI ik “that in the British Empire the most vulnerable point is India----till India is liberated,Russia will not be rid of the menance of England’

Bfrq ivc rUs dI vWD rhI idlcspI ies gl qoN vI spsLt ho jFdI hY ik

In the International Press Correspondence,No.81 of November 1925,Karl Radek wrote “The victory of the National Revolution in the East in general,and in the first place in the vast country of China,is a direct challenge to Great Britain……..The victory of the revolution in China means the victory of the revolution in the whole of India,if not in five ,then in ten,if not in ten then in twenty years.”

      ies pflsI aDIn rUs ny hr Aus BfrqI sMsQf dI shfieqf krnI sLurU kr idqI ijhVI ik aMgryjL dy ivruD sMgrsL krdI hoeI Bfrq nUM ajLfd krvfAUx df Xqn krdI sI . rUs ny  Bfrq ivc hr rfjsI srgrmIaF qy afpxI ingfh rKxI sLurU kr idqI qy ijs vI ZMg nfl sMBv ho sikaF BfrqI pfrtIaF ivc afpxy vsIly pYdf krny arMB krny sLurU kr idqy . Bfrq qoN bfhur dujy dysF ivc ijQy vI BfrqI prvfsI rih rhy sn AunHF nfl sMprk pYdf krny arMB idqy .Bfrq ivc vI keI pfrtIaF ijhVIaF ik Bfrq nUM ajLfd krvfAUx leI jMgy ajLfdI lV rhIaF sn aMgryjL ivrwuD hr vsIly qoN shfieqf lYx leI  iqafr sn .iesy qrF Bfrq qoN bfhur prvfsI BfrqIaF ny vI afpxy sMprk jrmxI qy rUs nfl vDfAUxy sLurU kr idqy sn.ienHF ivc sB qoN isrmor gdr pfrtI dsI jFdI hY .pMjfb ivc iswKF nfl sMprk pYdf kr ilqy gey sn ijs df Krcf rUs qoN mMgvfieaf jFdf sI . ies df inksLfP Bfrq ivc kmIAUinst pfrtI dI buinafd rKx vfly iek mYNbr sRI aYm aYn rfE (mnfibMdrf nfQ rfE) bfry ilKI geI iek cOksI ivBfg dI rIport qoN lwg jFdf hY ijs ivc iliKaf hY ik

  “Alluding next to the difficulty of maintaining connection between the Indian Communist Party and the Executive Committee of the Communist Internatinal, Roy stated that they had established a fairly regular post through Kabul and Kandhar,while Comrade Raskolnikoff(the Soviet Minister at Kabul) had given much assistance to party workers and messengers going to Moscow and back . In regard to finance,Roy said that the Central Committee of the Indian Communist Party had decided at a meeting,held on September 5th,to ask the Communist International for 1,20,000-35,000 Pounds for party work,70,000 Pounds for support of the Labour organizations which favour Communism and 15,000 pounds for the  Socialist, which was for the time being the party organ . Their tactics,Roy said,would be combine the Independence movement, the Labour organization , and Kishan sabha into one struggle, and also to put Labour organizers into all factories; their paramount duty was to support, by every possible means,all Labour in India in its struggle for freedom from British Capital . The meeting approved of these tactics,and voted the grant of 1,20,000 Pounds almost unanimously. Shortly after his return to Berlin,Roy issued the necessary instructions in series of letters, dated December 19th. These were to link up the various Communist groups,namely,Bombay,Madras,Lahore,Bengal and the United Provinces , to add the secret revolutionary societies,especially of Bengal, the the left wing of the Trade Union Movement,the Sikh movement , and make them into a “Country-wide Party” with revolutionary out look,which would, if possible,be “Legally”organized as part of the Indian National Congress, but which would ,in fact ,remain under the control and direction of the Communist Party, which not be but “illegal”.

   ies smy iswKF ivcoN rUsI pUMjI pRfpq krn vfilaF ivc s[moqf isMG dy nfm df vrnx imldf hY ies dy nfl kuJ bwbr akflI qy gwdr pfrtI dy mYNbr vI sLfml dsy jFdy hn .gwdr pfrtI dy sMqoK isMG,s[rqn isMG qy s[imwq isMG meI 1923 ivc kmIAUinsLt ieMtrnYsLnl dI cOQI kFgrs ivc vI sLfml hoey dsy jFdy hn . rUs qoN vfps aFdy smy s[imwq isMG nUM vI kuJ DMn rfsLI rUs vloN idqI geI dsI jFdI hY . s[ imwq isMG akflI dl ivc sLfml ho gey sn qy mukqsr dy ielfky dy jQydfr inXukq kIqy gey sn pr AunHF df aMdrUnI sbMD kmIAUinsLtF dy nfl hI irhf sI .ies qoN agly sfl rUs vloN 50 lwK rupY hor sony dy iswky dy rUp ivc Bfrq ivc pRcfr krn leI Byjy jfx df pqf lgdf hY .

 gurdUafrf suDfr lihr ny jd akflI dl df rUp Dfrn kr ilaf qy gurduafiraF dy pRbMD leI sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI sQfpq ho geI qF rUs vlO afpxy sbMD akflIaF nfl pYdf krn dy vI smfcfr imldy hn . rUs ivc Aus smy sMsfr dy iksfnF leI vI iek aMqrfsLtrI sMsQf kfiem kIqI geI sI ijs df nfm rYz pIsYNt(R Red Peasent) riKaf igaf sI . rUsI ivc ies df nfm kirsLtientrn (Kristintern) sI ijs df cYarmYn sRI ey:vOjLnIisanskI nfmI rUsI disaf jFdf hY . ies vloN sLromxI gurdUafrf pRbMDk kmytI dy swkqr dy nfm iek pwqr ilKy jfx df pqf lgdf hY ijs ivc Aus ny rUs vloN sLromxI gurdUafrf pRbMDk kmytI nUM vDfeI idqI sI ik rUs dy lok iswKF dy ies gurdUafrf suDfr sMGrsL dy hfmI hn qy iswKF nUM vDfeI dyNdy hn . ies pwqr df vrnx iswK ieqhfs ivc ikDry nhIN imldf pr Bfrq srkfr dy cOksI ivBfg dI PfeIl nMbr 64 dy pwnF 109 ies df hvflf ies qrF drj hY ik

 “The  efforts of Krestintern to eshtablish contact with Indian agriculturists began about October 1925,when Vornecienski wrote to the secretay of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ,Amritsar,congratulating the Sikhs on the outcome of their struggle in the Gurdwara reform movement .”(File No.64,Communism in India 1924-27,page 109) 

      rUsI ienkfbI pfrtI dy lIzr Aus smy Bfrq ivc BfrqI ienklfbIaF dI pUrI qrF shfieqf kr rhy sn.ijs nfl ihMd-rUs imqrqf dI nINh bVI mjLbUqI nfl rKI jf rhI sI .PrvrI 1927 ivc rUs dy ngr brUsYl ivKy iek aMqrfsLtrI kmIAUinst pfrtI dI kFnPrMs rKI geI ijs ivc hor dysF qoN ibnf Bfrq dy ienklfbIaF qy isrmor aKbfrF dy aYzItrF nUM vI sdy pwqr Byjy gey . ies kFnPrMs ivc keI gwdr pfrtI dy mYNbr vI sLfml hoey . ieMzIan kFgrs kmytI vloN Aus smy dy jnrl skwqr pMzq jvfhr lfl nihrU vI sLfml hoey sn . pMzq nihrU df Aus smy rUs ivc bVf svfgq kIqf igaf qy kFnPrMs dI afrgynfeIjLysLn kmytI ivc cux ilaf igaf . pMzq nihrU ny kmytI ivc bVf mhqv pUrvk ihwsf pfieaf ijs dI proVqf afl ieMizaf kFgrs kmytI ny afpxy meI 1927 ivc bMbeI ivKy hoey iejlfs ivc kIqI .

       rUs -ihMd imwqrqf Bfrq dy ajLfd hox qoN ipCoN vI kfiem hI nhIN rhI sgoN hr sfl bVI mjLbUq huMdI geI . aMqrfsLtRI Kyqr ivc rUs hmysLF hI Bfrq dI shfieqf krdf af irhf hY . afrQk qy POjI Kyqr ivc vI rUs ny hmysLF Bfrq dI Kul ky shfieqf kIqI hY .pMzq jvfhr lfl nihrU jd pRDfn mMqRI bxy qF Auh rUs dy swdy qy rUs vI gey sn . ies qrF rUsI lIzr vI smy smy isr Bfrq df dOrf krdy af rhy hn .dono dys aMqrfsLtI rfjnIqI ivc vI iek dujy dy imwqrqf pUrvk shfeI huMdy af rhy hn ijs df sMsfr dy keI dysF qy kfPI pRBfv pYNdf af irhf hY . pMzq nihrU vloN kfiem kIqI ihMd-rUs imqrqf nUM AunhF dI lVkI ieMdRf gFDI ny vI jfrI riKaf sgoN ies nUM hor mjLbUq krn dy Xqn kIqy . dohF dysF dy rfjnIqk lIzrF dy afpsI sbMD vI jLfqI imqrqf pUrvk bx gey .ieMdRf gFDI mMqRI mMzl dy keI mMqRIaF ny vI rUsI lIzrF nfl afpxy sbMD joVxy arMB kr idqy . dohF dysF dy lIzr keI simisafvF ivc iek dujy dI rfie vI lYNdy sn qy iek dujy dI hr sMBv ZMg nfl shfieqf vI krdy sn . dohF dysF dI afpsI imqrqf kfrn ienHF ivckfr keI afrQk,siBafcfrk,vpfrk qy suriKaf sbMDI smJOqy vI hoey hn .1971 dI ihMd pfik jMg smy rUs vloN Bfrq nUM kfPI shfieqf idqy jfx df pqf cldf hY .ies jMg kfrn bMglf dys df jnm hoieaf sI . iesy sfl pRDfn mMqRI ieMdRf gFDI ny rUs dy nfl sLfqI sMDI kIqI qF ik Bfrq nUM amrIkI POjI awizaf qoN suiriKak riKaf jf sky ikAuNik amrIkf dy bhuq sfry POjI azy ihMd mhFsfgr qy arb sfgr ivc kfiem hn . rUs nfl Bfrq dI sLfqI sMDI kfrn Bfrq afpxI inrpKqf dI pflsI nUM qrFjlI dy cukf sI ijs df lfB rUs ny rwj ky AuTfAUxf arMB kr idqf . rUs dI gupq eyjMsI  ky[jI[bI dy iek sfbkf aiDkfrI imstr imtroiKn anUsfr Aus smy pRDfn mMqRI ieMdrf gFDI,kFgrs pfrtI,Bfrq kimAUinsLt pfrtI qy Bfrq df prmuK mIizaf ky[jI[bI pfs pUrI qrF ivikaf hoieaf sI . ieh ienksfP imtroiKn ny rUs qoN inkl ky kIqf .rUs nUM Czdy smy imtroiKn afpxy nfl ky[jI[bI[df bhuq sfrf rIkfrz lY afieaf sI . Aus anUsfr ies smy qoN Bfrq dIaF nIqIaF dy afm PYisly mfsko qo hoxy arMB ho gey sn . rUs dy bhuq sfry gupq eyjMt Bfrq srkfr dy vwK vwK ivBfgF ivc Gus pYT kr rhy sn . pMjfb ivc inkslbfVI lihr qkrIbn Kqm ho cukI sI ijs nUM ijLMdf krn leI Xqn kIqy jf rhy sn . pMjfb dy muK mMqRI igafnI jLYl isMG rfhIN bhuq sfry kfmryz srkfrI nOkrIaF qy Kfs krky pulIs ivBfg ivc BrqI krfey gey sn . s[gurcrn isMG tOhVf pRDfn sLromxI gurdUafrf pRbMDk kmytI rfhIN gurduafiraF ivc gRMQI,rfgI qy pRcfrk qy syvfdfr afid inksbfVI lgvfey jf rhy sn . ieQy ieh vrnx Xog hY ik sR[ gurcrn isMG tOhVf kimAUinsLt pfrtI dy kfrz holzr mYNbr dsy jFdy sn ijs df ienksLfP Bfrq srkr dy cOksI kmytI dy iek mYNbr zf: sMgq isMG ny afpxI pusqk ‘dI iswKs ien ihstrI’ ivc vI kIqf hY . sR[ gurcrn isMG tOhVf mfrksvfdI lIzr kfmryz hirikRsLn isMG surjIq dy cftVy dsy jFdy sn . “(After taking over as President of SGPC,Tohra acted in close collaboration with CPM leader Harkishan Singh Surjeet in infiltration of Marxist as well into the Gurwara administration.” ‘The Sikhs in History page 316’) imsfl dy qOr qy sMq hrcMd isMG lONgovfl jo ik akflI dl dy pRDfn sn dy skqr sR[ gurcrn isMG inkslbfVI lihr ivcoN afey sn .  sR[ gurcrn isMG sMq jrnYl isMG iBMzrF vfilaF dy sKq ivroDI sn ijs kfrn sMq hrcMd isMG lONgovfl qy sMq iBMzrFvfilaF dy vI afpsI sbMD iek dujy dy ivroDI sn . ienHF dovF sMqF pfs jd vI koeI iekly iekly nUM imlx leI jFdf qF ieh iek dujy ivruD dosL hI lfieaf krdy sn . ies qrF sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI qy pMjfb srkfr ivc kfmryzF dy eyjMtF df vwzI mfqrf ivc dfKlf ho igaf sI .

      ieMdRf gFDI vloN Bfrq dI ivdys nIqI ivc gutinrlypqf df iqafg krky rUs pwKI nIqI Dfrn krn leI ky[jI[bI afpxI ijwq smJdf disaf jFdf sI . rUs Bfrq df afpsI smJOqy kfrn Bfrq ivc ky[jI[bI dy rYjIzNYnsI dI qrkI krky Aus nUM muK rYjIzYNsI bxf idqf igaf sI . ies smy rUs dy eyjMtF dI igxqI Bfrq ivc sMsfr dy dujy dysF dy tfkry qy vDyry dsI jFdI sI . ky[jI[bI df pRBfv Bfrq ivc ieqnf vwD cukf sI ik keI mMqRI vI ky[jI[bI leI kMm krnf PKr smiJaf krdy sn . ies smy rUs ivcoN Bfrq ivc pYsy dI ndI vhfeI jf rhI sI . keI kmIAUinsLt lIzr ky[jI[bI dy qnKfhdfr krmcfrIaF dy rUp ivc kMm kr rhy dsy gey sn ijnHF ivc sI [pI[ afeI[(aYm) df poiltibEro mYNbr pRmod dfs gupqf qy hirikRslLn isMG surjIq  df nfm sLfml disaf jFdf hY . kfmryz hirikRsLn isMG surjIq pMjfb dy iswK muafmilaF ivc pRDfn mMqRI ieMdrf gFDI df iek muK slfhkfr disaf jFdf sI . rUs ivcoN Bfrq ivc pYsf phuMcfAUx dIaF do gupq DfrfvF dsIaF jFdIaF hn . pihlI Dfrf aDIn iksy pfrtI jF iksy jQybMDI qk DMn rfsI phuMcfAUx leI Bfrq qoN bfhur kuJ convy ivakqIaF nUM DMn rfsI iksy ivdysI muMdrf ivc adf kr idqI jFdI sI ijQoN ieh iswDI sbMDq pfrtI pfs puj jFdI sI . ies kMm ivc keI vfr Bfrq ivc ivdysI dUqfvfs dy Auc aiDkfrI vI sLfml dsy jFdy hn .dujI Dfrf aDIn ivdysF ivcoN sfihq afid qy kimsLn vjoN aiswDI adfiegI kIqI jFdI sI .qrIkf ieh apxfieaf jFdf sI ik vpfrk sMsQfvF jF rfjnIqk sMgTxF ivckfr afpxI buDI aDIn vpfrk lfB ivcoN afrQk shfieqf  dvf idqI jFvy . rUs dI ky[jI[bI dy iek aiDkfrI anUsfr 1971 ivc 25 lwK rUsI krMsI rUbl ivc DMn rfsI gupq rUp ivc Bfrq ivc ilaFdI geI sI . 1972 ivc BfrqI kmIAUinsLt pfrtI vloN rUs nfl kIqy gey ieMmport- aYksport vpfr rfhI iek kroV rupY pfrtI nUM idqy gey sn .ieh afm crcf isafsI Kyqr ivc cldI rihMdI sI ik ieMdRf gFDI dI kFgrs dI qjOrI hr smy rUsI mfieaf nfl BrI rihMdI hY .iek kFgrs afgU aYs [ky[pfitl ny ieh dosL lfey sn ik rUs dy dUqfvfs qoN DMn rfsLI nfl Bry hoey sUtkys ieMdRf kFgrs leI iljfey jFdy rhy hn .ieMdRf gFDI ny idwlI ivKy rUsI aMbYsI ivcly izplomytF dI igxqI qy koeI pfbMDI nhIN rKI sI ijs kfrn rUs afpxI mrjLI muqfbq ijqny cfhy izplomyt idwlI Byj skdf sI .Aus smy Bfrq df hr mMqRI rUsI izplomytF pfs ivkx leI iqafr sI . ies bfry rUs dI KuiPaf eyjMsI ky:jI:bI dI kfAUNtr iewtYlIjMsI dy muKI rhy imstr ElYg kYlfign ny Aus smy ieh Byd Koilaf ik  Bfrq srkfr dy iek mMqRI ny AunHF qk phuMc kr ky iek gupq Byd vycn dI kImq 50 hjLfr zflr mMgI pr Auh Byd pihlF hI AunHF nUM pRfpq ho cukf sI ijs kfrn mMqRI sfihb dI pysLks Tukrf idqI geI . iesy qrF pMjfb dI iswK smisaf bfry vI rUsI lIzrF qoN slfh lyx qy koeI sLwk nhIN kIqf jf skdf .iek gYr srkfrI sUcnf anUsfr ieMdRf kFgrs dy iek mMqRI sRI arUn nihrU ny afpxy rUsI imwqRF dI rfie lY ky pRDfn mMqRI nUM ieh slfh idqI sI ik jy kr Bfrq dI iek kroV vsoN Kqm kr idqI jfvy qF Bfrq nUM koeI Kfs Prk nhIN pvy gf . ies nfl iswK smisaf hmysLF leI Kqm ho jfvy gI .sRI arun nihrU Aus smy Bfrq dI aMdrUnI suirKaf bfry mMqRI sn . ieMdRf gFDI ny ieh Byd iksy smy vI iksy nUM vI prgt nhIN hox idqf . ieQoN qk ik afpxy ivsLvfs pfqr igafnI jLYl isMG nUM vI Kbr qk nhIN hox idqI ik Auh hirmMdr sfihb aMimRqsr qy POjI hmlf kry gI . ies df Byd prisD pqrkfr sRI kuldIp neIar ny idlI dy iek smfgLm smy pRgt kIqf ijs nUM rojLfnf ajIq ivc imqI jUn 24 ,2006 nUM pRkfsq kIqf igaf . sRI neIar jI sfbkf rfjdUq dsdy hn ik “ qqkflI pRDfn mMqrI sRI mqI ieMdrf gFDI ny rfsLtrpqI igafnI jLYl isMG nUM ieh Brosf duafey jfx dy bfvjUd ik sRI drbfr sfihb ivc POj nhIN ByjI jfey gI,drbfr sfihb ivc POj ByjI ,ijs nUM igafnI jLYl isMG ny sRI mqI ieMdrf gFDI  vloN afpxy nfl kIqf igaf DoKf krfr idwqf .AunHF disaf ik POj drbfr sfihb ivc Byjy jfx qoN cfr pMj idn pihlF Aus smy dy sUcnf qy pRsfrn mMqRI sRI ayc : ky : Bgq ny AunHF (sRI neIar) nfl mulfkfq krky drbfr sfihb ivKy POj Byjy jfx dI kfrvfeI krn sbMDI ivcfr jfnxy cfhy sn ,qF AunHF ny slfh idwqI ik POj Byjn dI bjfey drbfr sfihb dI ibjlI,pfxI dI splfeI kwt idqI jfey . AunHF dI qjvIjL vI nhIN mMnI geI . disaf jFdf hY ik pRDfn mMqRI ieMdRf gFDI ny 30 meI 1984 nUM igafnI jLYl isMG nfl iswK smiafvF bfry gl bfq kIqI qy pMjfb bfry afpxI rxnIqI qoN igafnI jI nUM jfxU krvfieaf . igafnI jI ny 4 jUn ,1984 nUM ieh ibafn idqf ik hirmMdr sfihb aMiMRqsr ivcoN sBnF dihsLqgrdF nUM bfhur af jfxf cfhIdf hY .igafnI jI dy ies ibafn ivc ieh sLpst sI ik hirmMdr sfihb ivKy POj dfKl nhIN hovy gI .

 

GlUkfry dI arMBk iqafrI

         ies bfry ieMdRf gFDI vloN jnvrI 1984 ivc hI POj nUM kfrvfeI krn dIaF hdfieqF idqy jfx df pqf cldf hY ik pihlF hirmMdr sfihb aMimRqsr qy kfrvfeI dI imqI ivsfKI vfly idn rKI geI sI qy ipCoN ies nUM bdl ky gurU arjn sfihb dy sLhIdI smfgm vfly idn inscq kIqf igaf ikAuNik ivsfKI qy Kflsy df iekwT sRI anMd pur sfihb hoxf sI jd ik gurU arjn sfihb df sLhIdI smfgm qkrIbn hr ieqhfsk gurduafry ivc CbIlF lf ky mnfieaf jFdf hY . ieMdRf gFDI vloN iswKF qy Kfs kr ky akflIaF nUM bVf sKq sbk isKfAUux df mn qF Aus idn qoN hI bxfey jfx df pqf lgdf hY jd ik Aus ny dUsrI vfr Bfrq dI vfg zor sMBflI sI . iedRf gFDI ieh cfhuMdI sI ik iswKF  qy Kfs kr ky akflIaF nUM ieqnf inrbl bxf idqf jfvy ik ieh keI sfl koeI morcf hI nf lf skx . Auh bVy gMBIr ZMg nfl afpxy AUlIky hoey pRogrfm vl bVy gupq rUp ivc vwDdI jf rhI sI .afpxI nIqI qy prdf pfeI rKx leI ieMdRf gFDI vloN nvMbr,1983 ivc sMq iBMzrFvfilaF nUM iek pwqr Kud ilKy jfx df pqf lgdf hY . ies pwqr df vrnx Citizen for Democracy vloN pRkfsLq puqk ‘ OPPRESSION IN PUNJAB ivc kIqf igaf hY ik

“In November, 1983 Mrs.Gandhi herself written to Bhindranwale a personal letter in her own hand appreciating his progressive views on social matters;”Bhindranwale himself had shown this letter to Devender Singh Duggle- the Head of the Sikh Reference Library in Golden Temple complex;it was kept in the library ;when the reference library went up in flames this valuable document also was destroyed. In early 1984 Rajiv Gandhi had declared that Bhinderanwale was a religious teacher- all this might explain why the Government of Punjab did not take any stern measure against Bhinderanwale even it wished to.”(OPPRESSION IN PUNJAB -Page 17)

    ieMdrf gFDI qy rfjIv gFDI dI ies rfjnIqk sqrMj dI cfl nUM nf qF Aus smy koeI akflI lIzr hI smJ sikaf qy nf hI sMq iBMzrFvfly jfx sky sgoN Auh KusL sn ik Auh jo kuJ sRI akfl qKq sfihb ivKy kr rhy hn Aus dI mMnjLUrI AunHF nUM pRDfn mMqRI vloN iml rhI hY .asl ivc ieMdRf gFDI ny afpxI krn vflI kfrvfeI qy prdf posLI kIqI sI ik ikqy sMq iBMzrFvfly sRI akfl qKq sfihb qoN inkl ky iksy hor asQfn qy cly nf jfx ikAuNik akflI lIzr iehI cfhuMdy sn pr Auh mjLbUrn ies bfry kuJ krn dy smrQ nhIN sn .ieMdRf gFDI hr pfsy qoN afpxI igxI imQI cfl anUsfr akflI lIzrF qy iBMzrFvfilaF nUM gumrfh krn ivc bVI sPlqf nfl lwgI hoeI sI . iek pfsy akflI lIzrF nfl gupq gumrfh kun glbfq kIqI jf rhI sI qy dujy pfsy smucy pMQ nUM bdnfm krn dIaF cflF KyzIaF jf rhIaF sn . ieMdRf gFDI ny pRYs vl bVf iDafn idqf hoieaf sI . akflI dl df koeI vI AunHF dI pflsI nUM pRcfrn vflf aKbfr nhIN sI [akflI pqRkf nUM JgiVaF df aKfVf bxf ky iDry iDry Kqm kIqf jf irhf sI . Bfrq dy Aus smy dy sUcnf qy pRsfrn mMqRI sRI ayc : ky: aYl Bgq dI ies bfry zIAUtI lwgI hoeI sI ik Auh mIzIaf qy pUrI pUrI njLr rKx ijs df vrnx s[ sMgq isMG jI ny ienHF sLbdF duafrf kIqf hY ik

    “G.K.C. Reddy tells us that Information and Broadcasting Minister,H.K.L.Bhagat had called editors of Delhi news papers individually one month before the action,seeking full support in case of ‘strong action.’ Already ,the media had helped to build up the national hysteria against the Sikhs; Akashvani(All India Radio) and Doordarshan(TV) had become Indra Vani and Indra Darshan while the ‘national’ press”betraying Hindu communal attitude” had overplayed Sikh terrorism,whithout trying to investigate  as to who was behind it.(The Sikhs in History page 345)

  ieMdRf gFDI afpxIaF kUt nIqIaF dy jfl dIaF qMdF hr pfsy DIry DIry psfrdI hoeI afpxy imQy hoey gupq insLfny vl vwDdI jf rhI sI . hirmMdr sfihb aMimRqsr qy pMjfb dy dujy gurDfmF qy hmlf krn dI Xojnf iqafr kr ky POj nUM keI mhIny pihlF hI rIhrsl krn leI idqIaF geIaF hdfieqF df pqf lgdf hY ik Aus ny aMimRqsr dy drbfr sfihb df iek vwzf mfzl iqafr krvfky POj dy hvfly kIqf sI qy POjI jvfn qkrIbn nO mhIny qk ihmflIaf dIaF phfVIaF ivc ckrfqf dy asQfn qy hmlf krn df aiBafs krdy rhy sn . ies bfry s[gurdrsLn isMG iZloN afpxy aMgryjLI ivc ilKy iek lyK ivc ieMnksLfP ienHF sLbdF dUafrf krdy hn ik

“Government had a repeatedly declared that it would not send police into Darbar Sahib.But the fact is that the Government had started preparation for military action month before June ,1984 . A large model of Darbar Sahib Complex had been prepared at a camp of the Special Frontier Force at Chakrata in the foot hills of the Himalayas ,and Commandos were trained for this purpose .

         The Indian Government  then selected 600 men from different Units and send them to rehearse the assault on a life size replaca of Golden Temple,built a secret training camp in Chakrata Hills about 150 miles north of Delhi .”

  ieQy hI bs nhIN ieMdRf gFDI ny rfa dy kuJ sInIar aiDkfrI ieMglYNz vI Byjy sn qF ik Auh ieMglYNz qoN ies POjI kfrvfeI leI qjLrbf hfsl kr skx. ies bfry ieMnksLfP kridaF s[gurdrsLn isMG iZlON ilKdy hn ik

“Sources in Delhi say that two official of Indian secret service,Gary Sexena and R.N[Kao of the Research and Analysis Wing made several trip to London to seek expertise.”

       sLRI aMimRqsr dy drbfr sfihb qy hmlf krn leI jo gupq POjI iqafrIaF krvfeIaF jf rhIaF sn Aus bfry Bfrq dI sB qoN vwzI pflsI plfinMg kmytI dy iswK mYNbr zf: sMgq isMG ilKdy hn ik 

“ With Bhindrawle in Akal Takht,Indra was nearer her objectives. She made up her mind for launching a full scale military invasion,war on the Sikh,with Akal Takt,Supreme seat of the Sikh temporal power,within the Golden Temple complex,constituting the main target for destruction . She passed instructions to Defence Minister,Ramaswamy Venkataraman.General K. Sunderji,overall incharge of the Opration Bluestar later told Malhotra that he was told by Defence Minister to prepare for the operation on January15,1984,the Army Day.The Army had about six months time for preparations. Similar instructions were given independently to highly trained commandos,a secret outfit of RAW at Chakrata;they had a large replica of the Golden Temple complex for practical exercises at Chakrata and Sarasawa near Saharanpur. They also started making reconnaissance of the Golden Temple complex.”(The Sikhs in History -page-342)

     ies bfry akflI lIzrF df jo ikrdfr sI Aus qy hr iswK df isr sLrm nfl Juwk jFdf hY ik Aus smy keI akflI lIzr pfrlImYNt dy mYNbr sn ijs kfrn AunHF dy dujIaF pfrtIaF dy pfrlImYNt mYNbrF nfl imln dy keI avsr pYdf krn dy vsIly AunHF pfs sn srkfrI qy gyr srkfrI qOr qy sUcnfvF pRfpq krn dy vsIly vI AunHF pfs hoxy cfhIdy sn pr Auh ies bfry iksy vI vsIly koeI Byd pRfpq nhIN kr sky .ieho hfl sMq iBMzRFvfilaF df disaf jFdf hY ik AunHF dy vsIly igafnI jLYl isMG qy s[ drbfrf isMG rfhI hI sn pr ienHF dohF nUM iedRf gFDI dIaF sqrMj meI kUt nIqIaF dI suh qk nhIN lgn idqy jfn df pqf lgdf hY . akflI lIzr qy sMq iBMzrFvfly pMQ dy ihqF dI QF qy afps ivc lVHx ivc lgy hox kfrn aslIaq nUM smJ hI nhIN rhy sn . sgoN keI iswK afgU pRDfn mMqRI qoN jLfqI qy svfrQI lfB lYx dy lflc aDIn cfplUsI  krky afpxy ivroDI DVy nUM nIvF ivKfAux ivc lgy hoey sn ijs df lfB pUrI qrF ieMdrf gFDI lY rhI sI .

 

 

 

sfkf nIlf qfrf/GlUkfrf

        jyT sudI cOQ df idhfVf iek ivsys asQfn iswK ieqhfs ivc rKdf hY . ies idn hr sfl smMhU iswK sMgqF sMsfr Br ivc pMcm nfnk sfihb sRI gurU arjn dyv jI dy sLhIdI idvs nUM bVy Dum Dfm nfl srDf meI rUp ivc mnfAudIaF hn . ies idhfVy gurU arjn sfihb jI nUM mugLl bfdsLfh jhFgIr dy hukmF anUsfr bVy sKq qsIhy dy ky sLhId kIqf igaf sI . Aus dy dIvfn cMdU sLfh dI ingrfnI ivc gurU jI nUM qwpdI hoeI loh qy ibTf ky AunHF dy sfry srIr qy qwpdI hoeI ryq nfl AunHF nUM Buinaf jf irhf sI . gurU jI dI ies qrF qsIhy dy ky sLhIdI idn dI Xfd nUM iswK sMgqf TMzy jl dIaF CbIlF lgf ky mnfAuNdIaF hn . ieh idhfVf sRI aMimRqsr ivc hir mMdr sfihb vI bVI Dum Dfm nfl mnfieaf jFdf hY . hjLfrF dI igxqI ivc iswK sMgqF aMimRq dy TMzy jwl dy sLFq meI srovr ivc iesLnfn krky afpxy gurU dI Xfd mnfAuNdIaF hn . ieh idhfVf 3 jUn 1984 ivc vI bVI DUm Dfm nfl sfry sMsfr ivc iswK sMgqF jd mnf rhIaF sn qF sLfm dy smy Xkdm pMjfb bMd df aYlfn kr idqf igaf qy sfry pMjfb ivc mfrsLl lfa vrgy hflfq pYdf kr idqy gey . hsdf vsdf KusLIaF qy KyiVaF ivc ncdf pMjfb Xk dm sog dIaF lihrF ivc zubo ky iek aMDyr koTVI df rUp Dfrn kr jFdf  hY . smucy pMjfb df hr sLihr krPIAU dI lpyt ivc lY lIqf igaf qy smucf pRbMD POj dy hvfly kr idqf igaf . ies dy nfl hI pMjfb ivc sB afvfjfeI bMd kr idqI geI .koeI vI ryl gwzI pMjfb ivc nf qF af skdI sI qy nf hI pMjfb qoN bfhr jf skdI sI .ieho hfl motr gzIaF df sI . pMjfb dy iksy vI sLihr ivcoN koeI vI vsIlf iksy dujy sLihr ivc afAux jfx df nhI irhf sI . ieQoN qk ik koeI tFgf jF rksLf vI iksy sVk qy cldf hoieaf idKfeI nhIN dy irhf sI .pMjfb dIaF sVkF suMJIaF ho geIaF sn . pMjfb dy lok ijQy vI sn AuQy hI rukx leI mjLbUr ho gey sn ijs kfrn pMjfb dy vwK vwK ieqhfsk gurDfmF ivc lwKF dI igxqI ivc iswK sMgqF ijQy bMdI bxIaF bYTIaF sn AuQy hr Gr iek bMdI Kfnf bx cukf sI jd ik koeI vI ivakqI afpxy Gr qoN bfhr inkl hI nhIN skdf sI . pMjfb dIaF sVkF ijnHF qy hr smy idn rfq bsF,trkF qy hor dusry tRYiPk kfrn BIV lgI rihMdI sI ,sunsfn qy vYrfn ids rhIaF sn . ieQoN qk ik koeI sfeIkl vI cldf hoieaf  ienHF sVkF qy idKfeI nhIN dy irhf sI . hr sLihr ivc ngrpflkf dy ielfky ivc POj qy pulIs hI cl iPr rhI sI . iksy ivakqI df afpxy Gr qoN bfhur inklnf mOq nUM swdf dyx dy brfbr sI .

                 pMjfb dy ies kfly boly mfhOl ivc sfrI mfnvqf  nUM afpsI imlvrqoN, sFJIvflqf,BfeIvflqf,brfbrqf,eykqf aqy prspr ipafr df imwTf sunyhf dyx vfly qkrIbn iqMn drjn qoN vwD ieqhfsk gurDfmF Aupr POj vloN jbrdsq PfieirMg kIqI jf rhI sI . hr Kbr qoN anjfn aqy bybs pMjfb dy bhfdur qy sUrbIr lok hYrfn sn ik ieh ikhVI pfp dI jMj ny pMjfb dI aiq pivqr BumI Auqy zyry lfey hoey hn .smucf pMjfb iek bMd kYdKfnf sI ijQy lok afpxy hI GrF ivc bMdI bxy hoey sn . AunHF dy GrF qoN bfhur kI ho irhf sI ies qoN Auh iblkul anjfn sn ?aKbfrF bMd hox kfrn sUcnfvF kyvl ryzIAU qy tI[vI[rfhIN hI pRfpq ho rhIaF sn . ienHF sUcnfvF ivc ieh disaf igaf ik pMjfb ivc hirmMdr sfihb aMimRqsr smyq 38 ieqhfsk gurduafiraF ivc POjI kfrvfeI kIqI jf rhI hY . ies POjI kfrvfeI nUM jfiejL dsidaF ryzIAU qy tI[vI[ qoN lgfqfr pRcfr kIqf jf irhf sI . pMjfb bMd qy krPIAU bfry vI sUcnfvF ryzIAU qy tI[vI[qoN hI prsfrn kIqIaF jf rhIaF sn . krPIAU df aYlfn BfvyN 36 GMty leI kIqf igaF sI pr  ieh keI sLihrF ivc 72 GMty qk lgfqfr jfrI irhf qy iPr kuJ smy leI htf ky 2 GMty mgroN iPr lgf idqf jFdf irhf . aMimRqsr ivc drbfr sihb dy hfqy ivc krPIAU keI idn pihlF qoN hI lgfieaf jf irhf sI . jyT sudI cOQ arQfq 3,jUn 1984 qoN iek idn pihlF 2 jUn nUM krPIAU kuJ smy leI htf idqf igaf sI . ies nfl iswK sMgqF nUM hum hmf ky sLhIdI idvs mnfAux leI gurDfmF ivc jf skx df avsr iml igaf . iswK sMgqF dy Bys ivc pUlIs dI sI [afeI [zI qy POj dy coksI ivBfg dy krmcfrI qy aiDkfrI vI hirmMdr sfihb dy sfry hflfq df jLfiejLf lYx vfsqy vI Gum iPr rhy sn . ies gl df  ienksLfP lYP[jnrl ky aYs brfV ny ienHF sLbdF ivc kIqf hY ik

   “At the same time,an officer belonging to another battalion,10Guards,which was one of the groups nominated for operations inside the Temple complex,was tasked to gather as much information as possible of the layout of defences and their fire power,in addition to other tactical information,as this was required to conceive a plan of action. Captain Jasbir Singh Raina,volunteered to enter the Temple,posing to be a devotee visiting the holy shrine to offer prayers.He spent almost an hour inside.”(Operation Blue Star:The True Story - page -45) 

ies qoN ibnf lok sMprk ivBfg pMjfb,tI[vI[ qy ryzIAu nfl sbMDq kuJ pqrkfr afpxy hwQF ivc kYmry leI qsvIrF lYx dy bhfny pulIs qy POj leI jfnkfrI pRfpq kr lYx df Xqn krdy rhy . jd ienHF df kMm Kqm ho igaf qF acncyq krPIAU df aYlfn iPr kr idqf igaf . ieho jhy kfly boly idnF nUM Auqpn krn  leI kOx kOx jLumyvfr ho skdf hY ? ies pRssLn df inrxf krnf bVf kTx hY ijs kfrn Aus vyly dIaF sB sbMDq rfjsI pfrtIaF qy AunHF dy pRBfvsLflI afgUaF dIaF sKssLIaqF qy vwK vwK iDrF aqy DVyaF dy ies sbMDI krdfr qy bVI inrpKqf nfl ivcfr krn dI loV hY ik “hr sLfK pY AUlU bYTf hY,aMjLfm-ey gulsLn ikaf hogf “ vflI hflq bxI hoeI sI .

  2jUn ,1984 nUM sLfm dy qkrIbn 9[15 vjy pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI ny pMjfb smisaf bfry kOm nUM sMboDn krdy smy sLROmxI akflI dl nUM afpxf aMDoln sLurU nf krn dI apIl kIqI .sLrOmxI akflI dl ny 3 jUn 1984 qoN anfj rokU morcf sLurU krn df aYlfn kIqf hoieaf sI . ieMdRf gFDI ny drbfr sfihb aMimRqsr dy ahfqy ivcoN hiQafrbMd ivakqIaF nUM vI bfhur inkl jfx leI ikhf qy pMjfb ivc amn kfiem krn dI apIl kIqI . agly idn 3 jUn ,1984 nUM sMq hrcMd isMG lONgovfl pRDfn sLROmxI akflI dl ny pRDfn mMqRI dI apIl nUM rwD kr idqf . iesy idn sLfm vyly tI:vI: aqy ryzIAU qoN ieh sUcnf pRsfrn kr idqI geI ik pMjfb ivc ivgVy hoey hflfq nUM muK rK ky hr ngrpflkf vfly sLihr ivc 36 GMty leI krPIAU lf idqf igaf hY . loK Xkdm hYrfn ho gey ik ieh kI Bfxf vrqn vflf hY ? POjI tukVIaF keI ipMzF dy KyqF ivc afpxIaF gwzIaF qy tYNkF nUM KVf kr rhIaF sn ijs qoN hr ivakqI sihimaf hoieaf afpxy GrF ivc bMd KbrF leI tI:vI: qy ryzIAU duafly bYTf hoieaf sI .

qrn qfrn sfihb df drbfr sfihb hmly qoN kyvyN bicaf

        3 jUn sLfm vyly qoN cl rhy krPIAU nUM pMj qfrIK sLfm ho geI qy asIN rfq dIaF KbrF sux ky afpxy Gr qrnqfrn ivc suqy pey sF ik qkrIbn awDI rfq dy smy sfzy drvfjLy dI GMtI ny sfnUM jgf idqf . asF jd afpxf drvfjLf Kohilaf qF asI hYrfn ho gey ik sfzy drvfjLy sfhmxy sI:afr:pI; qy bI:aYs:aYP dIaF gwzIaF KVIaF sn . sfnUM bI:aYs: aYP qy sI:afr: pI dy kmFzrF ny ikhf ik asIN afpxy kpVy pf ky iqafr ho ky bfhur af jfeIey ikAuNik asF nUM POjI kmFzr dy puC igwC leI pysL kIqf jfxf hY . ieQy ieh vrnx Xog hY ik sfzf Gr jMizaflf coNk ivc sI ijQy aMimRqsr iProjLpur roz qy qrnqfrn jlMDr roz df imlfp huMdf hY qy nfl hI pMjfb rozvyjL df bs awzf sI .AunHIN idnIN afm qOr qy pulIs dy sfzy Gr Cfpy pYNdy hI rihMdy sn . pulIs afpxy CfipaF dUrfn sfzy lVky hrieMdrjIq isMG imMtU qy iswK stUzYNt PYzrysLn dy Aus dy dUsry sfQIaF nUM igRPqfr krnf cfhuMdI sI ijnHF df sfzy Gr afm afAUxf jfxf sI . asIN QoVy icr ipCoN iqafr hoky jd bfhur afey qF sfnUM iek jIp ivc ibTf ky gormYNt Kflsf hfeI skUl ivKy iek kmry ivc iljfieaf igaf . QoVy icr ipCoN iek POjI aPsr vI AuQy af igaf . sfzy nfl sI:afr:pI qy bI :ayYs: aYP dy kmFzr vI bYTy sn . do cfr hor aPsr vI AuQy sn ijnHF bfry sfnUM kuJ pqf nhIN ik Auh kOx sn. sfzy qy keI pfisaF qoN svflf dI vrKf sLurU ho geI pr gurU mhfrfj dI ikrpf kfrn asIN afpxI smJ anUsfr AunHF nUM Auqr deI jf rhy sF .Auh sfry aPsr sfzy qy ieh dbfE pf rhy sn ik asIN srF ivc AunHF dy awgy lg ky jfeIey qy AuQy mjUd sBnF nOjvfnF nUM igRPqfr krvfeIey ikAuNik AunHF ivc sfzf lVkf vI mOjUd pulIs nUM disaf igaf sI . ies svfl dy Auqr ivc asF ny ieh Byd Koihilaf ik afl ieMizaf iswK stUzYNt PYzrysLn df AuQy koeI vI nOjvfn nhIN hY ikAuNik Auh sfry AuQoN jf cuky hn . ies qy AunHF df aglf svfl sI ik Auh iks qrF inkl ky gey hn . asF sLpst kih idqf ik AunHF sBnF nUM asF ny Byijaf hY .sfzy qy afm qOr qy POjI aiDkfrI hI svfl kr irhf sI . jd Aus ny ieh puiCaf ik asF ny ikAuN AunHF nUM ieQoN nsfieaf ? asF iPr Auqr idqf ik ies bfry sI;afr:pI qy bI :aYs : aYP dy ieMcfrj aPsrF ny sfzy rfhIN nOjvfnF nfl ieh smJOqf kIqf sI ik jy kr ieh nOjvfn sLihr qoN bfhur cly jfx gy qF pulIs ienHF nUM igRPqfr nhIN kry gI . ieh sB nOjvfn pVHy ilKy hn qy afAUx vfly Kwqry qoN jfxU sn ijs kfrn AunHF ieQoN inkl jfxf hI Xog smiJaf sI .jo sLrqF nOjvfnF ny pulIs sfhmxy rKIaF AunHF df vrnx kridaF asF spsLt kIqf ik jd pulIs ny AunHF dIaF sLrqF mn leIaF qy afpxy pRx nUM inBfAUNidaF AunHF nUM bsF ivc jFidaf igRPqfr hI nhIN kIqf sI .jd sfzy lVky qy PYzrysLn dy ijLlf pRDfn prmjIq bfry puiCaf qF sfzf Auqr sI ik ienHF nOjvfnf nUM asF ny itktF dy ky 3 jUn ,1984 nUM sLfm dI  ryl qy Byijaf hY ijs kfrn AunHF df ieh sfnUM pqf nhIN ik Auh ikQy atky hoey hn ikAuNik Aus qoN ipCoN sfrf pMjfb hI bMd kr idqf igaf sI . POjI aiDkfrI ny iPr sI: afr:pI qy bI: aYs :aYP dy aiDkfrIaF nUM svfl kIqf ik AunHF ny nOjvfnF nfl smJOqf ikAuN kIqf ? ienHF dohF aiDkfrIaF ny iek jLbfn ieh Auqr idqf ik sLihr ivc sLFqI bxfey rKx leI AunHF ny nOjvfnF nfl smJOqf kr ilaf sI .ies nfl mY qF iek iksm nfl dosL rihq ho igaf .ies dy bfvjUd myry qy Auh jLor pfeI jf rhy sn ik mYnUM iPr vI AunHF nfl lfjLmI qOr qy jfxf pvy gf . sfzy vfr vfr ieMnkfr krn qy POjI aPsr iKwj igaf qy sfP sLbdF ivc Aus ny ieh hukm kIqf ik jy mY AunHF df ikhf nhIN mMndf qF mYnUM ieh smJ lYxf cfhIdf hY ik mYnUM golLI vI mfr idqI jf skdI hY . Aus POjI aPsr df aMgryjLI ivc boilaf sLbd aj vI sfnUM Xfd hY ik Sardar Sahib,”You should know that I can hit you.”kudrqI gurU mhfrfj jI ny Aus smy jo sLbd sfQO aKvfey AunHF qy sfnUM vI XkIn nhIN afAUNdf ik asF ny ieh kI Auqr idqf sI . sfzf Auqr sI ik sfnUM ieh pihlF hI pqf hY ik sfnUM golI mfrI jf skdI hY ijs kfrn asI ies leI mfnsk qOr qy pihlF hI iqafr ho ky ieQy afey hF . jy kr asIN POj dy awgy lwg ky srF ivc nOjvfnF nUM igRPqfr krvfAUx leI jFdy hf qF sfnUM sB qoN pihlF nOjvfnF dI golLI df isLkfr hoxf pvy gf ijs nfl asIN iek gdfr dy rUp ivc mrdy hF pr jy kr sfnUM POj dI golI nfl mOq afAuNdI hY qF asIN sLhId bx jFdy hF . ies leI sfnUM jo sfzy leI cMgI golI hY Aus dI hI cox krnI cfhIdI hY .sfzy ienHF sLbdF df Aus POjI aPsr qy jihVf ik iek iswK sI ,bVf asr hoieaf . Auh Jwt hI dUsry aPsrF nUM kihx lwgf ik Auh sfry ies kmry qoN bfhur cly jfx ikAuNik Auh iekly rUp ivc sfzy nfl gl krnf cfhuMdf hY . jd asIN dovyN kmry ivc rih gey qF Aus ny aMdroN ictkxI lf ky drvfjLf cMgI qrF bMd kr ky sfnUM Aus ny iek glfs pfxI df pIx leI idqf qy ikhf ik asIN afpxy mn qoN hr iksm df boJ Auqfr deIey qy nfrml hflq ivc af ky TMzy mn nfl AunHF nfl gl bfq krIey  . iek do imMt ipCoN Auh POjI aPsr jihnF df rYNk iek krnl df sI kihx lgy ik srdfrf myrI ieh gl Xfd rKIN ik mY qrnqfrn drbfr sfihb qy hmlf nhIN krnf BfvyN myrI nOkrI hI ikAuN nf clI jfvy . jwt df puq hF ipMz jf ky vfhI kr lvFgf pr guru arjn sfihb qoN by muK nhIN hoxf. myrI zIAUtI ieQy hmlf krn leI hI lfeI geI hY pr hux myrf mn bdl cukf hY .sI: afr:pI: qy bI :aYs :aYP dy ienHF aiDkfrIaF nUM sspYNz krn dI isLPfrs kr irhF hF ijs kfrn ienHF dohF aPsrF ny qYnUM afpxf bdlf lYx vfsy golI mfr dyxI hY ies leI qUM ijs qrF vI ho sky sLihr qoN ikqy hor asQfn qy afpxy bcf leI clf jfh. mY Auqr ivc ikhf ik myry Gr dy cfry pfsy pulIs qy POj df pihrf hY ijs kfrn myrf inklnf krPIAU dy vyly asMBv hY ies leI mYrI byNnqI hY ik qusI kuJ icr leI krPIAU ivc Cot dy idE . ies qy Aus ny ikhf ik Auh afpxy Auprly aPsrF nfl slfh kr ky hI koeI PYislf kr skdf hY . ies qrF kuJ icr sfzy nfl glF kr ky Aus ny sfnUM afpxy Gr vfps Gl idqf . svyr vyly hflI asIN ibsqry qy hI sF ik iPr sfzI GMtI ny sfnUM AuTx leI mjLbUr kr idqf .jd asF drvfjLy vl afpxI njLr kIqI qF pMjfb pulIs dy do ispfhI motr sfeIkl leI drvfjLy awgy KVy sn . sfzy puCx qy AunHF ikhf ik zI: aYs: pI ; sfihb sfnUM Xfd kr rhy hn . asIN iPr AuNnHF nfl cl pey . zI : aYs: pI sfihb sfnUM vyKidaF hI bVy ipafr qy siqkfr nfl sMboDn krn lgy qy  kihx lgy ik asIN ieh soc rhy sI ik ikrPIAU kfrn qusI Gr qoN bfhur nhIN inkl sky hovo gy ies leI quhfnUM bfhur dI hvf hI lvf deIey . asF vI muskrFidaF Auqr idqf ik Gr ivc iekly hI sF jd ik Gr dy dujy sfry mYNbr idlI iek irsLqydfr dy ivafh qy gey hoey hn . vwzI lVkI guirMdr kOr jihVI BfrqI hfkI tIm dI mYNbr hY Auh vI idwlI kYNp ivc hY .Gr ivc ieklf hox kfrn kuJ Kfx pIx qoN vI asmrQ hF . zI: aYs: pI: srdfr kfhlON sfihb jihVy ik myry imqrF dI qrf sn kihx lgy cl af pihlF afpF brykPfsLt hI kr lYNdy hF . ies  smy AunHF ny afpxy nOkr nUM brykPfsLt ilafAux leI kih idqf qy iPr sfzy nfl glF krn lg pey . pihlF kuJ ieDr AuDr dIaF glF bfqF qoN opCoN Auh kix lgy ik AunHf df iKafl hY ik asIN POjI aPsr nUM vI iml afeIey . mY Aus nUM disaf ik ipClI rfq hI myrI glbfq POjI aPsr nfl ho cukI hY ijs kfrn dubfrf Aus kol jfx dI loV nhIN . zI : aYs: pI :ny vI mYnUM sihr qoN bfhur ikqy dUsrI QF qy jfx dI rfie idqI . mY iPr afpxI EkV Aus nUM dsI ik krPIAU dUrfn myrf inklnf bhuq musLkl hY . ies qy Aus ny ikhf ik afs hY ik aj sLfm nUM kuJ smy leI krPIAU ivc Cot idqy jfn dI sMBfvnf hY . ies qrF kuJ icr glF bfqF krn qoN ipCoN pulIs pfrtI sfnUM iPr afpxy Gr vfps Cz geI .

   asIN Gr iekly hI sF qy sfnUM tI:vI : vyKx qoN ibnf hor koeI kMm hY hI nhIN sI . myry vwzy Brf zf: gurBfg isMG afm qOr qy myry pfs af jFdy sn . asI dovyN Brf iek hI mkfn dy do vWK vwK ihisaF ivc afpo afpxy bfl bicaF smyq rih rhy sF . tI vI dy sfhmxy bYTY hoey dovyN Brf vkq tpfAUx leI qfsL vI Kyz ilaf krdy sF . iesy idn 6jUn 1984 nUM idn dy qkrIbn 10 vjy iPr myry drvfjy dI GMtI KVk peI. sfzI rihfiesL iblizMg dI dUsrI mMjLl qy sI . jd hyTF Auqr ky drvfjLf Koilaf qf iek anjfn ivakqI drvfjLy dy sfhmxy KVf sI qy Auh Jwt pwt aMdr dfKl ho igaf jyvyN Auh zrdf hovy ik koeI Aus nUM vyK nf lvy . mY hYrfn sI ik ieh kOx krPIAU smy ieQy af tpikaf hY ? drvfjLf bMd krky mY Aus nUM Aus dI jfx pCfx bfry puiCaf qF Aus ny ikhf ik Auh bI :aYs ;aYP : dy cOksI ivBfz df iek aiDkfrI hY qy Auh mYnUM sucyq krn leI myry Gr ies hflq ivc afieaf hY ik mY ieQoN iksy nf iksy rUp ivc inkl jfvF . mY Aus nUM vI afpxI EkV dsI ik qUM qF spsLt vyK irhF hYN ik iks qrF myry Gr nUM pulIs qy POj ny Gyr riKaf hY . Aus afAUx vflI rfq nUM jo myry nfl bIqn vflf sI Aus dI khfxI dsidaF Auh kihx lwgf ik aMimRqsr drbfr sfihb qy POjI hmlf ho cukf hY .AuQy POj qy sMq iBMzrFvfilaF ivckfr bVI sKq lVfeI cl rhI hY qy ho skdf hY ik sMq iBMzrFvfilaF nUM mfr idqf igaf hovy .drbfr sfihb dy ahfqy ivc hr pfsy qopF dy goilaF kfrn DUaF hI DUaF Auzdf idKfeI dy irhf hY . POj tYkF qy qopF dI vrqoN kr rhI hY . qrnqfrn drbfr sfihb aMdr vI POj iksy smy vI dfKl ho skdI hY . ies mcwI hoeI aMDyrgrdI ivc awj afAUx vflI rfq nUM quhfzI qy myrI vI mOq golIaF lgx kfrn af rhI hY . ies leI mY qUhfnUM sfvDfn krn leI afieaF hF ik asIN dovy iksy nf iksy ZMg nfl bwc jfeIey .myry puCx qy Aus ny vyrvy nfl dsidaF ikhf ik Aus df irhfiesLI kmrf bI: aYs ; aYP qy sI :afr:pI :dy kMmFzrF ivckfr hY . ieh kmry AunHF ny rfDfsvfmIaF dy zyry ivKy afpxy kbjLy ivc kIqy hoey sn . kmiraF dy ivckfr awDI iewt df hI prdf sI ijs kfrn iek kmry dI glbfq dujy kmry qk puj jFdI sI .Aus ny disaf ik Auh afpxy kmry ivc drvfjLf bMd kr ky afrfm kr irhf sI jd ik dovF kMmFzrF ny smiJaf ik Auh ikDry bfhur dory qy igaf hoieaf hY .AunHF dovF ieNcfrj aPsrF ny gl bfq kridaf ieh skIm bxfeI ik rfq dy smy cOksI ivBfg dy krmcfrI nUM mYnUM sdx vfsqy Byijaf jfvy gf qy jd drvfjLf Kol ky mY Aus cOksI ivBfg dy krmcfrI nfl glbfq krdf hovFgf qF Auh dovyN aPsr vI Ausy smy AuQy puj jfx gy qy sfnUM dohF nUM golIaF mfr dyx gy . ies mMqv leI AunHF dovF aPsrF ny myry isr mVHx leI iek njLfiej styn gn df pRbMD kr riKaf hY . AunHF dI khfxI anUsfr Aus styn gn nfl mY Aus krmcfrI qy Pfier krky Aus nUM mfr idqf hovy gf jd ik pulIs dI gsLqI pfrtI ny smy isr puj ky mYnUM Kqm kr idqf hovy gf . ieh khfxI cOksI ivBfg df Auh iswK krmcfrI sux ky myry kol af ky mYnUM dsdf hoieaf kihx lgf ik Auh ies rfq mYnUM lYx vfsqy nhIN afvy gf BfvyN Aus nUM afpxI nOkrI qoN vI hwQ Doxy pYx. mY Aus nUM jd puiCaf ik mYnUM ies hflq ivc kI krnf cfhIdf hY ? Auh kihx lgf ik aj sfm smy krPIAU ivc do GMty leI Cot idqy jfx dI sMBfvnf hY . jy aijhf ho jfvy qF mYnUM ies df lfB lY ky ieQoN inkl jfxf cfhIdf hY . jy kr krPIAU nhIN htdf qF sLfm dy qkrIbn Cy vjy Auh myry Gr mYnUM kwzx vfsqy afvy gf qy mYnUM Aus nfl cl pYxf cfhIdf hY . ies nfl mkfn nUM Gyrf pfeI bYTy POjI hfkmF nUM koeI sLwk nhIN hovy gf .ijDr mY cfhvFgf Ausy pfsy hI Auh mYnUM krPIAU dy ielfky qoN bfhur kwz afvy gf . ies qrF df sunyhf Auh Blf purK jo jIvn ivc mYnUM pihlI qy afKrI vfr imilaf dy ky cup cpIqf clf igaf .

   Aus Bly purK dy jfx qoN ipCoN mY afpxy kmry ivc af ky lyt igaF qy zUGIaF socF ivc zuwb igaf .mn ivc keI prkfr dy ivcfr Gumdy iPrdy sn qy afpxy bcfAU leI keI prkfr dIaF socF ivc lIn keI prkfr dIaF skImF bxfAuNdf qy ZfAuNdf hoieaf pqf nhIN ik iks smy afpxy gLmF dI nINd ivc lytf hoieaf hoieaf supixaF dy sMsfr ivc pqf nhIN iks duinIaf ivc puj igaf .pqf nhIN ik myry BfeI sfihb kd myry kol afey qy mYnUM Kfxf Kuaf ky cly gey . mYnUM suqy pey nUM Aus smy jfg afeI jd iPr iksy ny af ky myry Gr dI GMtI KVkfeI . mY aBVvfey AuT ky hyTF Auqr ky bfhurly drvfjLy nUM jd Koilaf qF mY iPr iek vfr hYrfn hO igaf . ies vfr koeI pulIs vflf myry drvfjLy qy nhIN KVf sI sgoN myrf iek kfmryz imwqr s[ hrpfl isMG sMDU KVf sI . Aus nUM mY afpxy kmry ivc lY igaf qy afpxI khfxI Aus nUM dsxI arMB kr idqI . Aus mYnUM sMKyp ivc ikhf ik Aus nUM sB kuJ pqf hY .Aus ny mYnUM iqafr hox keI ikhf ik Auh mYnUM afpxy nfl lYx vfsqy afieaf hY .huxy QoVy icr qk krPIAU do GMty leI hwt irhf hY ijs df mYnUM lfB AuTf ky ieQoN inkl jfxf cfhIdf hY ikAuNik myrI ijMdgI Aus smy Kwqry ivc sI . Aus ny afpxf sfrf pRogrfm jo Aus ny myry leI bxfieaf sI mYnUM sMKyp ivc ikhf ik jd qk krPIAU htx dI sUcnf nhIN imldI Aus smy qk mYnUM sMKyp rUp ivc afpxf smfn iqafr kr ky jfx dI iqafrI kr lYxI cfhIdI hY . mY Aus dIaF hdfieqF anUsfr CyqI CyqI afpxf sMKyp rUp ivc smfn df iek QYlf iqafr kr ilaf . ieqny nUM bfhur sVk qy ieh sUcnf idqI jf rhI sI ik krPIAU do GMty leI AuTf idqf jf irhf hY . bs asIN afpxI jfn bcfky afpxy kfmryz imwqr nfl afpxy Gr qoN inkln ivc sPl ho gey qy bc gey . 

      afpxy imwqr kfmryz s[hrpfl isMG dy Gr asI qkrIbn hPqf ds idn rhy .AuQy sfnUM hr qrF dIaF shUlqF pRfpq sn . hr rojL tI : vI : qy KbrF suxdy rihMdy sF . sfnUM ieQy hI tI:vI: rfhIN ihMd dy rfsLtrpqI igafnI jLYl isMG dy aMimRqsr drbfr sfihb pujn dI dI sUcnf imlI qy sMq jrnYl isMG jI iBMzrF vfilaF dI sLhIdI dI sUcnf vI imlI . tI: vI; ivc ieh disaf igaf ik sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfilaF ,jnrl sLubyg isMG jI qy BfeI amrIk isMG jI dIaF lfsLf sRI akfl qKq sfihb qoN imlIaF hn . ies qy sfnUM sBnF nUM bVf dUK lwgf ik iks qrF kOm dy honhfr ivakqI golIaF df isLkfr ho ky jfmy sLhfdq pI gey hn .AunHF dIaF lfsLF dI sLnfKq kr ky pulIs ny cftI ivMz drvfjLy ,sLhIdF dy gurduafry dy lfgly sLmsLfnGft ivc swskfr kr idqf hY . kuJ idnF ipCoN kuJ vfqfvrn sLfq huMdf idKfeI dy irhf sI qy bsF dI afvf jfeI Kul geI sI . asIN qrnqfrn qoN bs rfhI jd aMimRqsr bs awzy qy pujy qF AuQy lokF dI kfPI BIV sI . pulIs hr svfrI qy bVI iqwKI njLr rKI AunHF nUM bwsF ivc afp svfr kr rhI sI . sI: afr : pI ; df rvIXf bhuq hI mfVf sI . Auh bs awzy qy bYTIaF svfrIaF nUM jd vI cfhux zMzy vI mfr lYNdy sn qy gflIaF vI deI jFdy sn pr hr iswK svfrI cup cfp sB kuJ sihx krI jf rhI sI .qrnqfrn qoN svyr dy cly hoey asIN bVI musLkl nfl sLfm vyly jlMDr pujy qy afpxy pRvfr nUM af imly . do iqMn idn jlMDr rihx ipCoN asI idlLI prvfr smyq puj gey .

     idwlI ivc afm iswKF ivc bVf roh asF ny mihsUs kIqf . hr iswK dy mn ivc ieMdrf gFDI qy Kfs kr ky kFgrs leI bVI sKq nPrq pYdf ho cukI sI . sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly iek sLhId hIro dy rUp ivc AuBr ky afm iswKF dy idlF dI DVkx bx cuky sn . hr iswK kuJ krn qoN mjLbUr sI . rfjsI hlikaF ivc ieh crcf sI ik pihlF sMq iBMzrFvfilaF nUM vI sMq hrcMd isMG lONgovfl qy s[ gurcrn isMG tOhVf dy nfl hI igRPqfr kr ilaf igaf sI . ies bfry POjI kmFzrF ny idwlI qoN pRDfn mMqRI dy hukmF dI AuzIk kIqI ijs qy AunHf nUM ieh hukm idqy gey ik sMq lONgovfl qy s[ tOhVf sfihb nUM jyl byj idqf jfvy qy sMq iBMzrFvfly nUM Kqm kr idqf jfvy . asIN Aus smy ies nUM iek pRfpygMzy df hiQafr hI smJ ky ieho jhy iksy kQn qy XkIn nhIN kr rhy sI . sfnUM afs sI ik sMq iBMzrFvfly lfjLmI qOr qy lVdy hoey hI sLhId hoey hox gy . AunHf dI imrqU bfry Bfrq dI Aus smy KuPaf cOksI kmytI dy pflsI plfinMg dy iek isWK mYNbr zf: sMgq isMG ies qrF ilKdy hn ik

“Army circles give out that Sant Bhindrawale did not have God’s word on his lips at the time of his death.His last words were,Tell her(Indra) ,she is daughter of bitch”.According to some reports,Sant Bhindranwale,critically injured,was alive when captured. The army authorities saught instructions from Delhi whether to render him medical assistance,or finish him off.It took Army Headquarters six hours to obtain orders from Indra to follow the latter course .He was tortured and died defiantly.”(The Sikhs in History page 351)

          ies qoN ibnf ies kfly boly aMDyrgrdI dy idnF dy smy ivc sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy bhuq sfry krmcfrI qy aiDkfrI vI drbfr sfihb aMdr afpo afpxy bcfE ivc suirKak asQfnF qy gujLr kr rhy sn .ienHF ivc sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[gurcrn isMG jI tOhVf aqy skwqr s[Bfn isMG qy sromxI akflI dl dy pRDfn sMq hrcMd isMG jI lONgovfl vI sLfml sn . ieh iqnO pMQ dIaF Auh mhfn hsqIaF hn jihnF ny sfkf nIlf qfrf dy sfry hflfq afpxIaF awKIaF nfl  vyKy hn. s[Bfn isMG jI ny afpxy iek imwqr zf: BfeI hrbMs lfl nUM awKIN izTy hflfq ibafn kIqy hn . zf: sfihb ny ies bfry afpxy ilKy hoey iek aMgryjLI dy lyK(Last Fall) ivc ienksLfP kIqf hY ik s[Bfn isMG jI ny AunHF nUM ieh disaf sI ik POjI kfrvfeI smy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly sRI akfl qKq sfihb dI sB qoN hyTlI mMjLl ivc sn jd ik POj vloN AunHF nUM bfhur afAUx df sdf idqf jf irhf sI . sMq iBMzrFvfly jI jd sRI akfl qKq sfihb qoN bfhur nf afey qF POj ny AunHF nUM kzx vfsqy tIar gYs dy goly Cwzy ijs kfrn sMq jI nUM mjLbUrn bfhur afAUxf ipaf qy AunHF ny bfhur inklidaF hI afpxy rIvflvr nfl golIaF clfAUxIaF sLurU kr idqIaF .dujy pfsy POj vI golIaF clf rhI sI ijs kfrn sMq jI dIaF lwqF kuJ golIaF lgx kfrn sKq jLKmI ho geIaF qy sMq jI izwg pey.ies hflq ivc sMq jI nUM POj PVH ky lY geI qy kFPI dyr ipCON AunHF nUM iPr akfl qKq sfihb dy sfhmxy ilaFdf igaf qy bhuq sfry qsIhey dy ky sMq jI nUM sLhId kr idqf igaf .ies bfry BfeI hrbMs lfl jI ny jo kuJ iliKaf Auh asIN hU-b-hU ieQy AunHf df lyK drj kr rhy hF .

 

Bhinderanwale’s Last Moments

 

(Some parts of this article were Published in Global Sikh Daily Online, June 5, 2001)

 

Bhai Harbans Lal

 

 

Any reader of Sikh history will readily notice the special reverence that Sikh psyche reveals for an act of martyrdom. The martyrdom is an end of the Game of Love for a Sikh martyr and it is always a beginning of a new chapter in Sikh history; there are numerous such chapters in the Sikh history to prove the point.

 

Never a day passes when we fail to remember our martyrs, as Sikh martyrs had to wage a series of never-ending struggles to preserve their national identity. It was this psyche that disturbed me when I failed to find any portrait of Sant Jarnail Singh Bhindranwale in the Sikh Museum of Amritsar either during the 1988 visit or the visits I undertook subsequent to that year. Even though the museum did not preserve much of the records of what is now remembered as the War on the Sikhs, missing portrait of Sant Bhinderanwale was very noticeable to me. It was at that time that I starting searching for the last account of Sant ji’s death. I talked to many whom I thought knowledgeable and reliable and who would not be afraid of sharing their knowledge with me. Obviously I am unable to reveal those name except those that are mentioned in this account.

 

At the time of one of my visits, the museum had already been renovated from its ruins caused by the attack of the Armed Forces of India in 1984. That renovation was even repeated as it fell again into destructive hands of a fire resulting from an exchange of bullets.

 

It was explained to me that as Sant Bhinderanwale was believed to be yet living, he could not be immortalized in the museum. When I asked the Museum Tourist Officer if he really believed that Sant was alive, he said that they had to honor the wishes of Sant Bhinderanwale’s family.

 

There is ample record that Sant Bhinderanwale actually died as a result of the army attack. A Sikh army officer gave his eyewitness account of Sant’s murdered body. According to Tribune News Service of May 30, 2001, there is a record at Gurdwara Patalpuri, Sri Kiratpur Sahib, Ropar, showing that the ashes of Bhindranwale were immersed in the Sutlej on June 14, 1984, along with a few of his followers and 200 other unidentified persons. According to a certificate issued by the record keeper of Takht Sri Keshgarh Sahib, the ashes were brought there by the then Executive Magistrate of Amritsar, Mr S S Dhillon, accompanied by the DSP Anandpur Sahib and the SHO, Anandpur Sahib, in two Army trucks. The ashes were brought in 10 sacks and one ‘tokra’ (large twig basket). Sant Bhindranwale’s name is mentioned at serial number 8230, as Jarnail Singh Bhindranwale age 33, of Rode village. It also mentions the date of death as June 5, 1984. Major General Shahbeg Singh was listed at serial number 8233.

 

The date of Sant Bhinderanwale’s death may be a little off. The Army shelling on the Akal Takhat began on June 3 and continued for at least 2 days. It is believed that Sant was fatally injured on June 4; his personal secretary had escaped a couple of days earlier. It was feared that he knew too much and was likely to be tortured to extract information. Sant Bhinderanwale’s driver was arrested and jailed until he was released along with Bhai Ranjit Singh, then the Jathedar of Akal Takhat. 

 

Although the death of Sant Bhinderanwale is certain, there is a complete mystery surrounding the last events leading to Sant’s final martyrdom. Should not we be seeking eyewitness accounts of Sant Bhinderanwale’s last acts of sacrifice rather than to hover around Akal Takht Jathedar to declare him as a martyr?

 

Sant Bhinderanwale had told his confidants that he would signal his death to alert them about him whenever the final moment arrived. He asked one of his confidants to join him in roaring his last jakara. He further told the same person (since passed away) that, should no one be able to reach near him, this person must nevertheless sound a loud jakara of Raj Kare Ga Khalsa and Panth Ki Jeet. Of course, Sant was warned that it might not be feasible when the time came.  

 

This confidant did see, though from a distance, a shot in the air by Sant Bhinderanwale, which he took to be a signal of Sant’s last moments. This was after the Army had broadcasted on the loudspeakers asking all the occupants of Akal Takhat to come out and surrender. Some of those inside Akal Takhat did come out, including Bhai Fauja Singh’s sister-in-law, but Sant Bhinderanwale was not among them. Bhai Fauja Singh’s wife was one of those who were martyred in that attack.

 

Then the army employed tear gas in attempt to flush out the occupants of Akal Takhat. It included the cellar or the crawl space under the main building where Sant Bhinderanwale was spending his last hours. Sant was forced out by the tear gas.

 

Immediately after coming out of the cellar, the Sant shot his gun in the air and, possibly, shouted his jaikara. The army wasted no time and shot him in the leg. Sant Bhinderanwale was now lying on the ground wounded but not yet dead. A high official of the Army told me that Sant’s body soon disappeared from the scene, which led him to believe that Sant was hauled away for interrogation and a possible torture. Another friend of mine who talked to those who might know told me that actually Sant Bhinderanwale dragged himself back into the cellar of the Akal Takhat with some one’s help. None would ever know what actually had happened until the army disclosed its record.

 

In a few hours after he was wounded in front of the Akal Takhat, Sant Bhinderanwale’s body reappeared. This time he was dead and was left near the entrance where it stayed for a couple of days. He was wounded but his arm that was blown up earlier was not shown to those summoned for his identification.

 

Sardar Bhan Singh told me that he was summoned from his detention by an Army official on June 5 or 6 (I don’t remember exact date) and was escorted to Sant Bhinderanwale’s body for identification. At the same time he was asked to make a list of rare articles that were customary to be there in the deori sahib tosha khanna before the attack.  

 

Sardar Bhan Singh was the General Secretary of the Shromani Gurdwara Parbandhak Committee during the time of 1984 Sikh Holocaust. We were very close colleagues as both of us had served as the President of the All India Sikh Students’ Federation. Soon after the army attack, I visited India to see Bhan Singh and to learn first hand about the atrocities committed on the Sikh people during the 1984 Holocaust.

When I shared my plans of meeting Bhan Singh with some one working with the freedom fighters of the time, I was warned not to be seen with Bhan Singh as he was one of those on their hit lists. Now we all know the truth that Bhan Singh was actually on the hit list and was eliminated through a cowardly act. However, Sardar Bhan Singh himself was not worried then.

 

When I went to Amritsar, he was away to Anandpur Sahib. I sent a word that I was in India and would like to see him. I also told him about the warning that he was on the hit list. When I met him and the warning about the hit list came up in the conversation, he laughed and said, Bhai Sahib, as he used to call me showing his affection, if you while living thousands of miles away can come to know of the conspiracy to kill me, don’t you realize that I knew that also? However, he said, he was not worried. Those who wanted to eliminate him also needed him alive for cetain benefit they saw in a selfless person like Bhan Singh.

 

Bhan Singh told me that he was set up as a liaison person between the occupying forces of the government and the Sikh Nation who was under attack. He could not insult his community by going to the same Government of India to ask for protection. He would bear the consequences. He did advise me not to ask him to accompany me anywhere in the open. He also advised me not to visit the side of Teja Singh Sumandri Hall and certainly not the area of Manji Sahib. Now we all know what his advice actually meant. 

 

When he reached where Sant Bhinderanwale’s body was kept, Bhan Singh was asked to identify the body and he did. He saw Sant Bhinderanwale lying dead and severely wounded. Bhan Singh then asked for permission to perform the last rites emphasizing that the Sant was a revered man, which called for a ritualistic last rite in Sikh tradition. The request was denied except that he and an army officer were allowed to give Sant Bhinderanwale’s body the last bath using buckets of water fetched from the holy tank of Sri Darbar Sahib. 

 

Sarder Bhan Singh said a silent prayer for Sant Bhinderanwale with his folded hands with a Sikh army person standing by it. They faced Sri Darbar Sahib and said the last ardaas for Sant Ji. Then Bhan Singh sent for clean white sheets to wrap the body through Tirlochan Singh Ryasati. The person who provided the sheets and the one who delivered them are known but it is not known if the sheets were actually used to wrap Sant ji’s body at that time. There is an account of a white sheet being used to cover his body at the time of cremation.

 

Tirlochan Singh Ryasati was also the one who procured clean sheets needed for installation of Sri Guru Granth Sahib in Sri Harmandir Sahib at the request of Giani Zail Singh who was visibly upset what he saw in Sri Harmander Sahib; no services were being conducted when he visited on June 8, 1984. He asked for resuming the service. Tirlochan Singh was a congress member of the state legislator with Sikh interests at heart and with leanings towards Akali Dal. He too was eliminated some time later.

 

The press description of the cremation is known to all and need not be repeated here.

.

(Published in Global Sikh Daily Online, June 5, 2001)

 

 

 


swcy iswK aqy swcy akflI bxn df pRx krIey

                                                                         bfbf ivrsf isMG jI

 

akfl qKLq sfihb dy isrjnf idvs dI cOQI sLqfbdI smfroh mOky mMjI sfihb ivKy hoeI sLrmnfk lVfeI Aupr pRqIikRaf pRgt kridaF bfbf ivrsf isMG jI ny akflI lIzrisLp nUM sucyq krdy hoey ikhf ik afpxI DVybMdI qoN Aupr AuTky gurU qoN muafPI mMgx dy nfl-nfl “akfl” dI suprIm-pfvr dy pRqIk sRI akfl qKLq sfihb dI srvuwcqf nUM qslIm krky swcy akflI bxn df Xqn kro. sRI gurU goibMd isMG jI ny Kflsy nUM akfl purK dI POj dy rUp ivc sB qoN pihlI ihdfieq kRoD iqafgx dI hI kIqI sI.awj dunIaf dy sfmHxy afpxI rfjnIqk BuwK pRgt krky jwg-hsfeI krvfAux dI bjfey sbr-sMqoK qoN kMm lYNdy hoey gurU ivc Brosf rKo jo kIVy nUM vI pfqsLfhI Qfp skdf hY. iehnF pivwqr asQfnF qoN sfnUM afqmk sLkqI lYxI cfhIdI hY nf ik ieQy rfjnIqk KyzF Kyz ky sMgq dy Brosy nUM Tys phuMcfAux df kMm krnf cfhIdf hY.

                           ieQy ieh dwsxf jrUrI hY ik ipCly mhIinaF ivc bfbf ivrsf isMG jI ny afpxy rUhfnI-anuBv dy mDy-njLr akflI lIzrisLp qy pMQ drdIaF nUM jLor dyky cyqfieaf sI ik sRI hirmMdr sfihb qy sRI akfl qKLq sfihb nUM srvwuc mMno nhI qF pMQk DVybMdI lVfeI-JgVy df ivkrfl rUp Dfr skdI hY.ies Puwt df bIjL AudoN bIijaf igaf sI jdoN svrn-pflkI nUM sRI hirmMdr sfihb aimRMqsr dI bjfey gurduafrf bMglf sfihb idwlI qoN sRI nnkfxf sfihb leI rvfnf kIqf igaf sI. pflkI sfihb dI jo byadbI AuQy ho rhI hY sfzy leI Auh bVI vwzI isiKaf hY.Aus sbMD ivc bfbf ivrsf isMG jI ny iPr duhrfieaf ik asIN Aus Gtnf qoN koeI isiKaf nhI leI qy afpxI mnmq jfrI rwKI hoeI hY. ijs gurU ny sony nUM kUV ikhY asIN iPr AusnUM sony nfl hI irJfAux dI ivarQ koisLsL kr rhy hF. gurU sfQoN afdr, ipafr qy swc dI mMg krdf hY.  AuhnF ikhf ik jykr asIN mOjUdf Gtnf qoN sbk nf ilaf qF dunIaf ivc kOm dI byiejLqI krvfAux vflI lIzrisLp nUM pMQ-pRsq sMgq kdy muafP nhI krygI.ies krky smucI lIzrisLp nUM ijMnI jldI ho sky ies Gtnf qy psLcfqfp krky gurU qoN muafPI mMg ky surKLrU ho jfxf cfhIdf hY qy awgy qoN aYsI glqI nf krn df pRx krky gurU qoN sLkqI lYx leI ardfs krnI cfhIdI hY aqy afpxy gurU sRI gurU gRMQ sfihb df sLFqI,swc aqy sFJIvflqf df sMdysL pUry sMsfr ivc phuMcfAux leI kmrkwsy kr lYxy cfhIdy hn.

             bfbf ivrsf isMG jI ny isK sMgq nUM apIl kridaF ikhf ik CyvyN gurU hrgoibMd sfihb jI ny sRI akfl qKLq sfihb dI sQfpnf krky sMgqF nUM akfl df hukm hfsl krn df iek srvuwc asQfn insLcq kIqf sI ijs dy hukmF qy Puwl cVHf ky sMgqF PKLr mihsUs krdIaF rhIaF hn. prMqU ipCly kuJ sflF qoN ijs qrHF lgfqfr ies pivwqr asQfn dI byadbI dIaF GtnfvF vfpr rhIaF hn jykr hux vI asIN mUk-drsLk bxky vyKdy rhy qF Auh mhFblI-gur-sUrf sfnUM kdy muafP nhI krygf. bfbf jI ny ikhf ik myrI isMG sfihbfn nUM vI purjLor apIl hY ik Auh agy hoky ies nfjLuk mOky kOm dI inrpwK hoky agvfeI krn qF ik agy qoN aijhIaF mMdBfgI GtnfvF nUM Twl pY sky. AuhnF smuwcy pMQ ihqYsLI zyiraF dy afgUaF nUM vI bynqI kIqI hY ik Auh vI iswK-sMgqF nUM sRI hirmMdr sfihb qy sRI akfl qKLq sfihb nfl joVn qy AusdI srvuwcqf nUM qslIm krn leI pRyrnf krdy rihx  qF ik iswK-sMgqF aKOqI sfDF-sMqF dy zyiraF duafly Btkx dI bjfey iswK-Drm dy Dury sRI hirmMdr sfihb qy sRI akfl qKLq sfihb nfl pwky qOr qy juV ky swcy iswK bx jfx.                    

 


akfl qkq sfihb dy smfgm’c gVbV

(gurbcn isMG sfbkf aYzItr ieMcfrj dYnk akflI pqrkf,jlMDr)

 

      sRI akfl qKq sfihb jI dy 400 sflf idvs nUM mnfAUNdy smy sRI hirmMdr sfihb smUh siQq gurduafrf mMjI sfihb dIvfn hfl ivKy bIqy idnI jo kuJ hoieaf Auh ieqnf sLrmsfr qy duKdfeI hY ik ies nfl ijQy vI koeI gurU kf iswK rih irhf hY Aus df isr sLrm nfl Jwuk jFdf hY . hirmMdr sfihb aMimRqsr iswKf df iek kyNdr ibMdU hY ijQoN hr iswK afpxI Dfrmuk ,smfjI qy siBafcfrk agvfeI iswKI rihq mrXfdf anUsfr lYx df Xqn krdf hY . jy kr ies aQfn qy iswK pMQ dy afgU jihnF ny iswK pMQ nUM agvfeI dyxI huMdI hY afps ivc hI hQo pfeI ho ky iek dujy dIaF pwgF Auqfr dyx qF bfkI dunIaf dy gurDfmF ivc asIN kI afs rK skdy hF .iPr ieh sB kuJ iswK pMQ dIaF sB qoN Aucqm Dfrmuk hsqIaF arQfq pMj qKq sfihbfn dy isMG sfihbfn dI mOjUdgI ivc vfpiraf hovy . ies qoN vwD hor kI sLrm vflI siQqI ho skdI hY ik Aus vyly jugo juwg atl sRI gurU gRMQ sfihb jI df pRkfsL vI hoieaf hovy . gurU gRMQ sfihb iswKF leI hfjLr hjLUr srb klf BrpUr dsF pfqsLfhIaf dI jfgdI joq smJy qy mMny jFdy hn jihnF df siqkfr qy mfn hr iswK jIAUNdy jfgdy gurU dy rUp ivc krdf hY . gurU gRMQ sfihb , prkfsL mfn rUp ivc pMj isMG sfihbfn dI mOjUdgI ivc ijQy vI hox AuQy guru goibMd isMG jI mhfrfj afp hfjLr nfjLr huMdy mMny jFdy hn . iswK ieqhfs ieh mMndf hY ik iehI hukm gurU goibMd isMG jI mhfrfj ny gurU gRMQ sfihb jI nUM gurgdI dyx smy Kflsf pMQ nUM suxfieaf sI ijs qoN sfzy isMG sfihb qy akflI lIzr jfxU smJy jfxy cfhIdy hn . jy kr pMj isMG sfihbfn qy gurU gRMQ sfihb jI dI jjLUrI ivc koeI iswK ieho jhI sLrmnfk hrkq krdf hoieaf gurmrXfdf nUM qoVx df Xqn krdf hY qF Aus pRqI isWK pMQ nUM kI rvIXf Dfrn krnf cfhIdf hY .ies df Auqr qF afAux vflf smf hI dy skdf hY .

    ies Gtnf bfry jo smfcfr pRfpq hoey hn AuNnHF anUsfr mIrI pIrI dy somy sRI akfl qKq sfihb jI dI cOQI sLqfbdI iswKF dI isrmor sMsQf sLromxI gurdUafrf pRbMDk kmytI vlON mnfeI jf rhI sI . ies mMqv leI gurduafrf mMjI sfihb dIvfn asQfn ivKy iek ivsLfl smfgLm kIqf jf irhf sI . ijs ivc gurU grMQ sfihb jI df prkfsL vI kIqf hoieaf sI . pMj qKq sfihbfn dy isMG sfihbfn qoN ibnf akflI dl dy vwK vwK DVIaF nfl sbMDq lIzr vI bYTy hoey sn .inhMg isMG vI ibrfjvfn sn. smfgm ivc keI Auc hsqIaF df snmfn vI kIqf igaf sI ijs kfrn styjL qy pMQ dIaF keI Auc hsqIaF vI ibrfjmfn sn . sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[ avqfr isMG mwkV anUsfr iswK pMQ dIaF vwK vwK ivcfr rKx vflIaF hsqIaF nUM sidaf igaf sI qF ik smucf pMQ rl iml ky ieh ieqhfsk idhfVf mnf sky pr ijs smy jd styjL skwqr s[suKdyv isMG Bor qy ieh dbfE pfieaf igaf ik Auh akflI dl (a) dy pRDfn s[ ismrnjIq isMG mfn nUM BfsLn krn df smf dyx . s[ Bor dy ienkfr krn qy mfn dl dy bhuqsfry vrkrF ny styj qy af ky hulVbfjLI arMB kr idqI ijs kfrn pMQ dy afgU afps ivc hQo pfeI qy guQm guQI ho pey . ies smy afps ivc pMQk afgUaF dy afpsI JgVy kfrn ijQy akflI dl mfn grup dy pRDfn s[ ismrnjiq isMG dI pgVI Auqr geI AuQy sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s[ avqfr isMG vI afpxI pwg lUhf ky nMgy isr ho gey .ies gV bV kfrn isMG sfihbfn ny ardfsf soD ky gurU gRMQ sfihb jI df suKfsn kr ky gurU sfihb jI nUM AunHF dy invfs asQfn qy lY gey .inhMg isMGF ny ies smy afpxIaF ikrpfnF iKc leIaF ijs kfrn pMzfl ivc BgdV mc geI . ies smy hoeIaF ienHF GtnfvF ny Kflsf pMQ dy sfhmxy do svfl KVy kr idqy hn . pihlf svfl pgVI df hY . iswK afpxI pgVI arQfq dsqfr nUM afpxf Dfrmuk aMg mndy hoey afpxI iejLq ,afn qy sLfn smJdy hn . PrFs ivKy pgVI leI sMsfr Br dy iswK sMGrsL kr rhy hn . iswK pMQ dy lIzrF dIaF isr qoN pgVIaF Auqrn kfrn iswK afpxI pgVI dI kI mhfnqf iksy dujy Drm nUM mnx vfly nUM smJf skx gy ? dujf svfl sfzI ikrpfn df hY ijs nUM asIN afpxy pMj kwkfrF ivcoN iek mMndy hF ik iswK afpxy kwkfrF qoN ibnf iswK nhIN aKvf skdf ijhf ik dsm gRMQ ivc gurU goibMd isMG jI PurmfAUNdy hn ik

“insLfny isKI eIN hruP pMj kfP]

hrigjL n bfisLd eIN pMj muafP ]1]

kVf kfrdo kwC kMGf ibdF]

ibnf kys hyc asq jumlh insLF]2]”

ikrpfn nUM asIN pMj kwkfrF ivcoN iek mMndy hoey ies nUM iksy dujy nUM mfrn leI hiQafr dy rUp ivc nhIN vrq skdy .ies df prmfn iswKF ny 20vIN sdI dy arMB ivc gurUu ky bfg dy morcy smy amlI rUp ivc idqf jd ik pMj kwkfr DfrI isMG morcy ivc igRPqfrI dyx jFdy sI qF pulIs AunHF nUM mfr kut ky qy lwqF qoN DU ky trkF ivc lwD ky jyl lY jFdI sI pr iswK afpxy imafn ivcoN ikrpfn kwzky pulIs nfl lVHx nhIN lwg pYNdf sI ijs nUM vyK ky aMgryjL pfdrI vI ieh kihx qy mjLbUr ho gey sn ik Auh hr rojL sYNkVy eIwsf sUlI qy cVHdy vyK rhy hn .jdoN asI afpxIaF ikrpfnF styjL qy lihrfAUNdy hF kI asI afpxI ikrpfn nUM iek hiQafr smJdy hF jF ik afpxf Dfrmuk icMn smJky pMj kwkfrF df iek kwkfr smJdy hF? bdysF ivc rih rhy awj dy iswK nOjvfnF nUM asI ies bfry kI Auqr dy skdy hF ?aj sfzy gurU GrF dI hflq ieho jhI bx geI hY ik jd asI afpxy bicaF nUM ieh afKdy hF ik AunHF nUM gurduafry jfxf cfhIdf hY qF Auh agoN Auqr dyNdy hn ik AuQy qF lVfeI JgVf hox df Kqrf hY pr Auh sLfqI cfhuMdy hn ies leI gurduafry jfxf nhIN cfhuMdy . bicaF dy ies sMkf df sfzy pfs kI Auqr hY ?

   gurduafry dI ivafiKaf gurbfxI ivc kIqI hoeI imldI hY . sfnUM afs hY ik hr akflI aQvf iswK lIzr nUM ieh pqf hI hY ik gurU amrdfs jI gurduafrf iks nUM afKdy hn  mhfrfj df Purmfn hY ik

“nAu duafry prgtu kIey dsvf gupqu rKfieaf ]

gur duafrY lfie BfvnI ieknf dsvF duafru idKfieaf ]”

                                                 (anMdu sfihb)

sfzy gurduafry dsvyN dvfr pRgt krn vfly Dfrmuk kyNdr hn .lVfeI JgVy vfly asQfn nhIN .lVfeI JgVy vfly asQfn qy gurU gRMQ sfihb df pRkfsL gurU mhfrfj dI byadbI dy qul hY . iehI kfrn sI ik jd styj qy JgVf sLurU ho igaf qF isMG sfihb ny ardfsf soD ky mhfrfj jI nUM Aus asQfn qoN AuTf ky AunHf dy invfs asQfn qy lY gey .ies qoN ipCoN pMj isMG sfihbfn ny kuJ iswK jQybMdIaF dy ibny pqr kfrn JgVf krvfly ivakqIaF ivruD afpxf PYslf sfry iswK pMQ leI suxf idqf . sfnUM afs hY ik sMsfr ivc ijQy ikqy vI koeI iswK rih irhf hY Auh pMj isMG sfihbfn dy PYsly nUM pRvfn krdf hoieaf Aus qy aml kry gf qF ik ies qrF dI BivKq ivc hor ikDry koeI dujf mnmqIaf iswK eyho jhI hrkq iPr nf kr sky . asI qF ieQoN qk khF gy ik ikqnf cMgf hovy ik sRI akfl qKq sfihb qoN ies bfry mrXfdf df hI aYlfn kr idqf jfvy ik jy iksy asQfn qy ijQy guru gRMQ sfihb jI df pRkfs hovy Aus asQfn qy JgVf krn vflf jF gVbV pYdf krn vflf iswK afpxy afp hI ies dosL aDIn qnKfhIaf bx jFdf hY. ieho jhI mrXfdf kfiem krn nfl sfzy gurDfmF dIaF styjLF lVfeI JgVy qoN mukq ho skdIaf hn.

 

Address:-

          Gurbachan Singh,

                         Chair-person,

Gobind Sadan USA; 134,Graves Road,Central Square,N.Y.13036.

   {Phone:- (315) 668-9155; (315)676-2308}

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here