www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

pWQr ivcoN qrfsLy hIry gIqkfr ieMdrjIq hsnpurI dy jIvn dI kOVI imwTI dfsqfn -hrcMd isMG bfsI

          pMjfbI gIqkfr ieMdrjIq hsn purI dy nF qoN ikhVf pMjfbI vfkP nhIN . jy ieMJ hY qF sLfied Auh pMjfbI hI nf hovy. ieh Auh gIqkfr nhIN ijs pMjfbI bolI aqy siBafcfr df muhFdrf iksy nMgyj nfl ilbyiVaf hovy, sgoN aijhf gIqkfr hY ijs ny pMjfbI bolI aqy siBafcfr nUM nuhf Duaf ky suMdr pusLfk puafeI hoyvy aqy Aucy qKq qy ibTfeI hovy ijs nUM hr koeI awzIaF cuwk cuwk ky dyKxf cfhuMdf hovy. Auh iek aijhf hIrf hY jo jIvn dI pQrIlI DrqI ivwcoN qrfisLaf igaf hY. mYN Aus dy jIvn dIaf kuwJ ku gwlF qhfzy nfl sFJIaf krnIaF cfhMudf hF jo Aus ny kYnyzf PyrI qy afpxy snmfn smfroh qy pbilk nfl sFJy kIqy. ies df aMdfjF qusIN afp lf lfieE kI Auh hIrf hY jF pwQr.

 

          cFdI df cmcf mUMh ivwc lY ky afpxy bfp dy Gr jnm ilaf. pr kudrq nUM ieh mnjUr nhI sI. bfp df sfieaf AuTidaF hI kwKF qoN hOlf ho igaf qy dr dr dIaF TokrF Kf ky TokrF nUM TokrF mfrdf jIvn gwzI nUM TokrF ivwcoN dI lMGf ky dOVfAuNdf hoieaf jIvn nUM AucfeIaF qy lY igaf.

 

 sMn AunI sO sMqflI qoN pihlF Aus df bfp idwlI ivKy iemfrq sfjLI df vWzf Tykydfr sI. 1947 ivwc AnHF dy bfp dI mOq ho geI. AuQoN dI sfrI pRfprtI qfieaF cficaF irsLqydfrF sMBfl leI. mjbUr ho ky vfps afpxy Coty ijhy Gr luiDafxy afAuxf ipaf. Aus smyN Auh awTvIN jmfq iwvc pVHdy sn. AunHF disaf ik mF kol isrP awT sO rupey sn. myrf aqy iqMn BYxf df boJ mF qy sI. Gr df Krc cldf nF dyK mYnUM kMm dI Bfl ivwc idwlI jfxf ipaf. pyNitg df sOLk sI iksy pyNNtr dI dukfn qy pMdrF rupey mhInf mjbUrI vws  nOkrI kr leI. borz ilK ky ilKvfAux vfilaF dIaF dukfnF qy Cwz ky afAuxy pYNdy sn. iewk idn borz Cwzx gey qf nfl dy muMzy ny ikhf ik Aus dukfn vfilaF df pyNtr Bwj igaFf hY qUM Aus nUM puwC ky vyK lY qyrf hwQ suhxf hY. Auh mMuzf mYnUM AuQy lY igaf. dukfndfr Aus nUM puwCx lwgf ik Auh qYnUM kI idMdy hn" myN ikhf swT rupey" Auh kihMdf "cwl mYN pYNhT rupey dy dyvFgf kwl qoN kMm qy  af jf". "mYN AuQy kMm krn lwg ipaf.

 

QoVy idnF ipwCoN myry iqMn dosq muMzy myry kol afey kihMdy asIN sqfrF sO rupey Gro kwZ ky ilafey hF afpF bMbeI cwlxf hY". mY ikhf "mYN nhIN jf skdf ikAuNik Gr dy Krcy leI mYN pYsy ipwCy mF nUM Byjxy huMdy hn. iPr AuhnF mjbUr kIqf mYN AunF nfl clf igaf". asIN jF stysLn qy afey qF iewk jfxf kihMdf "sfzf iek irsLqydfr pitafly Tykydfr hY afpF Aus kol cldy hF. EQy kMm kr ky hor pysy joV ky iPr clFg". asIN pitafly af gey qy kMm krdy rhy. do iqMn mhIny mgro Aus Tykydfr ny iek muMzy dy Gr icWTI pf idqI . Aus df bfp af igaf Auh juwqIaF mfr ky AusnUM lY igaf pr asLky Aus muMzy dy nfly juqIaF KfeI jfvy iPr vI khI jfv,y qkVy irho jy, jdoN myrf dfa lwgf mYN iPr af jfvFgf afpF bMbeI cwlFgy. hux sB dy GrIN pqf lwg igaf. sfiraF dy bfp afey qy lY gey. iewk mYN hI bfp bfhrf rih igaf". ieh kihMidaF hsnpurI Bfvk ho igaf awKF ivwc aQrU af gey. "mY mF nuM JUTI icwTI ilK Cwizaf krF ik myrI bdlI idwlI qoN ho geI hY. jdoN mYNnUM pYsy iml gey mYN ByjUMgf. mYN iek idn Tykydfr nUM ikhf mYN jfxf hY mYNnUM pYsy idAu asIN do iqMn mhIyny kMm kIqf hY. Aus Tykydfr ny mYnUM do rupey dy ky myry do lfeIaF aqy ikhf BWj jf ieQoN. mYN AQoN stysn vwl nUM afAuNidaF iek suMny ijhy QF bYTF rox lwg ipaf hux kI krF. myry kol dI do muMzy lMGy. mYNnUM lwgf ijvyN rumfl ijhI koeI cIjL izwgI hY. mYN AunHF dy kuJ dUr lMG jfx ipwCoN rumfl cwuikaf Aus ivwc pMJqr rupey sn.

 

"mYN luiDafxy af igaf. af ky mF nUM pYsy idqy. awgy afpxI gwl qoridaf hoieaF ikhf iPr luiDafxy iewk borz qy Poto dyKI mYN Aus afritst dI Bfl ivwc lwg igaf aMq mY Aus nUM lwB ilaf. mYN Aus qoN kMm bfry puwiCaf  Ah kihx lwgf kMm isKxf qF af jf pYsy koeI nhIN imlxy. pr mYnUM qF pYsy dI loV sI. clo KYr mYN ikqy hor cflI rupey df hor kMm lwB ilaF. ilKx df sLOk brkrfr irhf. rfey kot dy myly qy asF do jfixaF ny cfh df stfl lfieaf. iek BFzy Dovy qy dUjf cfh bxfvy. AuQy ktfxI klF dy do gfAux vfly bKsLI aYNz pfrtI vfly afey jo ryzIE jlMDr qoN gfAuNdy sn. AnFH sfzy kolo cfh pIqI mYN AuhnF nUM ikhf mYN vI gIq ilKdf hF". Auh kihMdy "idKf dyeIN kdy" mYN ikhf "kfpI myry kol hI hY mYN kfpI Aus nUM PVf idqI". AUs kfpI Prol ky ikhf "qyrf ieh gIq gf dyvFgy. pr qyrf nF nhIN bolxf". mYN puiCwaf "ikAuN? AunHF dwisaf "qUM aprUvz gIqkfr nhIN. ryzIE qoN isrP aprUvz gIqkfrF dy gIq hI gfey jFdy hn". mYN ikhf "clo ijvyN kihMdy ho so TIk hY".

 

"myrf pihlf gIq "GMuz kwZ ky KYr nF pfeIey sfDU huMdy rwb vrgy" ryzIE qoN gfieaf igaf mYNnUM hOslf hO igaf iPr kI sI, cwl so cwl".

 

" ies gIq qoN bfad mYN ieMdrjIq qoN hsnpurI bx igaf. iehI gIq bKsLI aYNz pfrtI  dI avfjL ivwc ihjLL mfstr vfies kMpnI ny AunI sO crvMjf ivwc rIkfrz kIqf. iPr ikhVf pMjfbI gfiek hY ijs ny myry gIq nF gfey hox. muhMmd sdIk, hrcrn gryvfl, cFdI rfm, rmqf jI, snyh lqf, rfjn, sImf, nirMdr bIbf afid anykF giekF ny myry gIq gfey. iehI nhIN muhMmd rPI, mihMdr kpUr sLmsLLfd bygm, afsLf BONsly afid ny vI myry gIqF nUM iPlmI gIqF ivwc avfjL idwqI.

 

AunI sO pMJqr ivwc mYN iewk pMjfbI iPlm pRoizAUs kIqI. iPlm df nfm "qyrI myrI iewk ijMdVI" sI ijs ivwc DrimMdr Bfa jI ny muPq kMm kIqf. jy DrimMdr Bfa jI sfQ nF idMdy qF mYN pRoizAUsr nf bxdf. myrI Auh iPlm nF bxdI. ieh iPlm bnx nfl mYN gIqkfr qoN khfxIkfr aqy pRoizAUsr bx igaf. iPr mYN keI cMgIaF cMgIaf pMjfbI iPlmF kOmI eykqf qyy dfj, suKI pirvfr, pMjfbI jgq nUM Byt kIqIaF ijvyN mn jIqy jg jIq, duwK BMjn qyrf nfm jI,pfpI qfry afid. iPlmF ivwc myry koeI iewk sO pMjfh qoN vwD gIq gfey gey. pfiksqfnI pRiswD gfiekf mlkf-ey qrwnm nUr-ey- jhF ny myrf iek gIq gVvf lY dy cFdI df gfieaf jo bVI PKr vflI gwl hY".  hsnpurI dI pihlI iPlm bnx ipwCy khfxI bVI rOck hY ijs bfry kdI iPr iliKaf jfvygf.

hsnpurI df jIvn iewk Cotf ijhf cYptr nhIN sgoN iewk vwzf grMQ hY. ijs dy anykF aiDafey hn. sLfied Auh afp ieh ilK rhy hn. jy nhIN qf mYN AunF dI afigaf nfl AuhnF df jIvn ilKx dI koisLsL krFgf. hsnpurI jI ivc iek bhuq vzI isPq hY ik ijQy AuhnF dI XfddfsLq bVI qyjL hY, EQy Auh afpxy jIvn ivc QoVHy jF bhuqy icr leI afey imqrF aqy lyKkF nUM nhIN Buldy. 1972 qoN bfad jd kYnyzf ivc jdoN Auh pRisD pMjfbI lyKk blbIr isMG momI nUM imly qF kihx lgy ik afpF BfvyN iqMn dhfikaF nfloN vI vD smyN bfad imly hF pr mYnUM pUrI qrHF Xfd hY jd cMzIgVH sYktr 18 ivc quhfzI koTI ivc imhr imql afpxI plyTI iPlm "mF df lfzlf" dI sLUitMg kr irhf sI qF mYN luiDafxy qoN quhfnUM imlx afieaf sF. iPlm dy kuJ afritst quhfzy kol Tihry hoey sn aqy bUtf isMG sLfd vI jo hux pihlF nfloN bdl igaf hY, "kuwlI Xfr dI" qoN bfad afpxI dUjI iPlm "imwqr ipafry nUM" dI khfxI qy quhfzy nfl ivcfr vtFdrf krn leI afieaf krdf sI.

          hsnpurI jI nUM adfrf Kbrnfmf vwloN kYnyzf ivc jI bhuq bhuq jI afieaF-vfihgurU AuhnF dI klm ivc hor jLor bKsLy. afp df Pon nMbr 289-298-5180[

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here