www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

pMjfbI adbI sMgq kYnyzf vloN Ausqfd dfmn dI jnm sLqfbdI bVI DUm Dfm nfl mnfeI geI.

jYqygL isMG anMq hurF dI pusqk "byinafjL hsqI Ausqfd dfmn"  nUM irlIjL kIqf igaf.

srI: (kysr isMG kUnr) kYnyzf ivKy pMjfbIaF dy gVH mMny jFdy sLihr srI ivKy 24 sqMbr nUM lok kvI Ausqfd dfmn dI pihlI jnm sLqfbdI smfroh bVy DUm Dfm nfl mnfieaf igaf. ijs ivc AuwGy lyKkF, sfihqkfrF, gIqkfrF, rMg krmIaF , buwDI jIvIaF  aqy BfeI cfry dIaF nfmvr hsqIaF dI BrvIN qy pRqIinD hfjLrI sI.  pRDfngI mMzl ivc isaftl (amRIkf) qoN puwjy nfmvr sLfier hrBjn isMG bYNs, jnfb joigMdr sLmsLyr, qy pMjfbI adbI sMgq dy muK iKLdmqgfr jYqygL isMG anMq qy zf: mnjIq isMG rMDfvf nUM ibTfieaf igaf. zf: mnjIq isMG rMDfvf ny mMc sMcfln df kfrj sMBfldy hoey dUroN nyiVAuN afey smMUh mihmfnF nUM jI afieaF ikhf qy awj dy idn dI mhwqqf qy kfrj bfry rosLnI pfeI. lihMdy pMjfb dy mhIny vfr "ilKfrI" lfhOr dy aYzItr zf: arsLd iekbfl arsLd dy pusqk Auqy iliKaf pypr gurcrn twlyvflIaf qy pMjfbI swQ buwlysLfh-ksUr, pfiksqfn qoN puwjf idl muhMmd df pypr dljIq kilafnpurI ny piVHaf. ienHF lihMdy pMjfb dy dohf adIbF ny jYqygL isMG anMq dI pusqk qy sLKsIaq Ayqy BrvIN rosLnI pfeI. anMq vloN kIqy gey kfrj nUM dohF mulkF dI dosqI qy muhwbq df byhqrIn pul diwsaf.

          iesy qrF pfiksqfnI sfihq dI mMnI prmMnI aQfrtI zf: krnYl isMG iQMd df iliKaf pypr pirMsIpl mlUk cMd klyr ny bhuq vDIaf aMdfjL ivc piVHaf. ijnHF ny anMq vloN sMpfdq pusqk nUM pMjfbI sfihq dI vwzI pRfpqI dsdy hoey pRsLMsf kIqI. iesy qrf nfmvr sfihqkfr joigMdr sLmsLyr ny ijwQy Ausqfd dfmn nUM afpxI akIdq pysL kIqI, AuQy anMq dI pusqk df nfsr bfgL lfhOr ivKy hoey GuMz cukfeI smfgm smy df idRsL qy lihMdy pMjfb dIaF aKLbfrF vloN imly BrvyN huMgfry nUM bVy sMKyp sLbdF rfhIN suMdr icqr mUrqImfn kIqf. iesy qrF sMsQf dy iKLdmqgfr jYqygL isMG anMq ny ienHF pusqkF dy pRkfsLn, mMqv qy sMklp qy rosLnI pfAuNdy hoey ibKVy pYNzy dI dfsqf ibafn kIqI. AunHF Ausqfd dfmn nfl juVIaF anykF rOick GtnfvF qy pMjfbI jgq ivc Aus dI QF, dyx qy sohxy ikrdfr bfry Kuwl ky crcf kIqI.

          smfgm dy agly pVfa ivc srI qoN aYn[zI[pI dy jsbIr sMDU mYNbr pfrlImYN, joigMdr sLmsLyr[ hrBjn isMG bYNs qy vwzI igxqI ivc adbI sLKsIaqf vloN sFJy qOr qy jYqygL isMG anMq dI pusqk 'byinafjL hsqI Ausqfd dfmn' dI qfVIaF dI gUMj ivc GuMz cukfeI kIqI geI. jnfb joigMdr sLmsLyr nUM pMjfbI adb ivc "lfeIPL tfeIm aYcIvmYNt" Ausqfd dfmn aYvfrz pMjfbI adbI sMgq vloN jYqygL isMG afnMq ny ByNt kIqf. ijs ivc blbIr isMG sMGf qy zf: mnjIq isMG rMDfvf ny hwQ vtfieaf.  ies mOky qy mYNbr pfrlImYNt  jsbIr sMDU ny hfAUs afP kfmnjL vloN jyqygL isMG anMq nUM iewk pRsLMsf pwqr ByNt  kIqf.  iesy qrFH "hrBjn isMG bYNs' qy jsbIr sMDU nUM pMjfbI adbI sMgq vloN ikqfbF dy sYwt Byt kIqy gey.

          smfgm ivc mohn igl, ndIm pRmfr, ieMdrjIq kOr iswDU, kyhr isMG DmVYq[ kysr isMG kUnr, blbIr isMG sMGf, ieMdrjIq isMG DfmI, ny Ausqfd dfmn qy pusqk pRqI ivcfr sFJy kIqy. jsbIr sMDU hurF ies mubfirk idn qy vDfeI idwqI. s: hrBjn isMG bYNs ny afpxy pRDfngI BfsLn ivc AunHF nUM imly snmfn df DMnvfd kIqf qy adbI sMgq dy ies ieiqhfsk kfrj qy Xogdfn dI BrpUr pRsLMsf kIqI, ik AunHf pMjfbI sfihq dy sunihrI pMny icqry hn.

          smfgm ivc lyKLk vrg ivc jIvn isMG rfmpurI, hrBjn isMG mFgt, ibwkr isMG Kosf, crn isMG ivrdI, mnjIq mIq, gIqkfr lfl piDafxvI, jsbIr guxfcorIaf, amrjIq kOr sLFq, jgdyv isMG jtfxf, amrIk isMG lyhl, igafn isMG kotlI, hrcMd isMG bfgVI, gurcrn isMG syKoN, hrbMs kor bYNs, suirMdr kor shoqf, inrml kOr igl, ny ihwsf ilaf. lihMdy pMjfb dy BfeIcfry ivcoN jnfb rPLIk sfihb, zf: sYPL KLfild, sLfhjLfd njLIr Kfn, muhqrmf PojIaf mnfn, qoN ielfvf BfeIcfry dIaF ijhVIaF hsqIaF ny ihwsf ilaf, AunHF ivc jgqfr isMG sMDU, ipafrf isMG nwq, srvx isMG rMDfvf, jrnYl isMG, bIr isMG JUtI, iekbfl JUtI, isLMgfrf isMG sMDU, kyvl isMG DflIvfl, ajmyr isMG DflIvfl, sIql klyr, icqrkfr sIql anmol, suqy pRkfsL ahIr, anUp JwlI, ny ihwsf ilaf. Bfrq qoN puwjy mihmfn zf: jsvMq isMG syKoN nUM jI afieaF ikhf igaf. iqMn GMty cwly ies XfdgfrI smfgm ny hr iewk dy idl qy afpxI aimwt Cfp Cwz idwqI.

 

jYqygL isMG anMq hurIN smfgm nUM sMboDn kr rhy hn.

 

jsbIr sMDUU mYNbr pfrlImYNt kYnyzf , jyqygL isMG anMq hurF nUM pRsLMsf pwqr Byt kr rhy hn.

 

jYqygL isMG anMq hurIN smfgm nUM sMboDn kr rhy hn.

 

hrBjn isMG bYNs, jYqygL isMG anMq, jsbIr sMDU, joigMdr sLmsLyr,  pusqk irlIjL krdy hoey.

 

mnjIq isMG rMDfvf, jYqygL isMG anMq, hrBjn isMG bYNs, jsbIr sMDU, blbIr isMG sMGf, gurcrn twlyvflIaf, joigMdr sLmsLyr nUM snmfnq krdy hoey.


jYqyg isMG anMq dIaF pusqkF mihk smuMdroN pfr qy klf dy vxjfry df fndfr rIlI smfroh

 

srI: (kysr isMG kUnr) pMjfbI adbI sMgq kYnyzf vloN vIh agsq nUM pRogrYisv klcr sYNtr ivKy nfmvfr lyKk qy Poto klfkfr jYqyg isMG anMq dIaF do pusqkF mihk smuMdroN pfr qy klf dy vxjfry df fndfr rIlI smfroh afXoijq kIqf igaf. pRDfngI mMzl ivwc jYqyg isMG anMq, nfmvr vfieln klfkfr divMdr isMG huMdl, sfrMgI klfkfr cmkOr isMG syKoN qy zf: mnjIq isMG rMDfvf ibrfjmfn hoey. sfrf hfl vwzI igxqI ivwc puwjy klfkfrF qy buwDIjIvIaF nfl Biraf sI.

mMc df sMcfln zf: mnjIq isMG ny kridaF smfgm ivwc puwjy smUh mihmfnF nUM jI afieaf ikhf qy adbI sMgq dy kfrj mMqv qy rOnI pfeI. AunF ikhf ik jYqyg isMG anMq vloN smuwcy klf dy vxjfiraF nUM iewk mflf ivwc proky iewk fndfr qy ieiqhfsk kfrj kIqf hY. rimMdr jIq isMG DfmI ny nfmvr iswK ivdvfn pRo: avqfr isMG PgvfVy df anMq hurF dy jIvn qy iliKaf prcf piVaf. ijnF ny pUrI rUh nfl jYqyg isMG anMq dI klf qy KsIaq nUM kujy ivwc smuMdr vFg Br idwqf.

jYqyg isMG anMq ny afpxIaF dono nv-CpIaF pusqkF dI jfx pihcfx krvfeI. AunF ikhf ik ieh pusqkF AuWqrI amrIkf qy ivy qOr qy ibRit kolMbIaf dy moZI klfkfrF, sMgIqkfrF, gfiekF, sfjIaF iPlmsfjF dI ijMdgI dy KUbsUrq axPoly vrikaF nUM bhurMgy qy klfqimk rUp ivwc suicqr ZMg nfl py kIqf hY. ijnf ivwc ipCly awT dsF sflF dI imhnq qy isrV dI mUMh boldI qsvIr vyKI jf skdI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivwc pMjfbI rUp ivwc klfkfrF dI zfkUmYtyNn dIaF ieh pihlIaF do pusqkF hn. ijnHF ivwc ieiqhfsk, XfdgfrI qy mhwqvpUrn qsvIrF ny sony qy suhfgy df kMm kIqf hY.

smfgm nUM QoVf rMgIn krn ihwq nfmvr vfieln klfkfr dyivMdr huMdl ny pihlF iewk pwCmI DunF df rIan QIm vfieln qy py kIqf. iPr AunF qIk qfl ivwc rfg Xmn py kIqf. iPr sfrMgI klfkfr cmkOr isMG syKoN ny afpxI sfrMgI qy iewk kfiv icwqr rfhIN srbq dy Bly dI ardfs kIqI `qyry Bfxy sihnfh suKI vsy srbq. sfrMgI dy nfl ienF df Twz qy sfQ rfj isDU ny kIqf. dono klfkfrF dI pykfrI ny sroiqaF nUM a a krn ihq mjbUr kr idwqf. dohF klfkfrF ny anMq hurF dIaF pusqkF dI lfGf krdy hoey ikhf ik kYnyzf dy ieiqhfs ivwc klfkfrF dy vrg ivwc ieh pusqkF ihk nvF mIl pwQr sfbq hoxgIaF qy anMq vloN aijhI kIqI geI pihl nUM vDfeI idwqI.

mihk smuMdroN pfr qy klf dy vjxfry pusqkF nUM rIlI krn ihq dyivMdr isMG huMdl, ipafrf isMG nwq, iekbfl isMG JUtI, kysr isMG kUnr qy pMjfbI adbI sMgq dy iKdmqdfrF ny sFJy qo+ qy qfVIaF dI gUMj ivwc rIlI kIqIaF geIaF. smfgm df iewk mhwqvpUrn pwK mfn smnfm df sI. jYqyg isMG anMq ny mfn snmfn lYx vflIaF donoN hsqIaF dyivMdr isMG huMdl qy ipafrf isMG nwq dIaF klf dy ipV ivwc Xogdfn qy pRfpqIaF bfry sMKyp ivwc jfxkfrI idwqI. dyivMdr isMG huMdl kYnyzf dy moZI pMjfbI kulvkqI vfieln dy nfmvr klfkfr hn ijnHF ny sYkVy igrdF nUM fsqrI sMgIq nfl joiVaf hY. ipafrf isMG nwq bfry PKr nfl dwsidaF ikhf ik Auh aijhy klf pRymI hn ijnF ny ipafry lfl ZolI nUM kYnyzf ilaFdf qy Zol dI ipVq nUM bulMdIaF pRdfn kIqIaF. ieh AuhI ipafrf isMG nwq hY ijs ny sMn 1992 ivwc kuVIaF dI BMgVy dI tIm nUM kimAUntI awgy py kIqf. kuVIaF nUM pwCmI siBafcfr nfloN qoV ky pMjfbI siBafcfr nfl joiVaf. iPr pMjfbI adbI sMgq vloN jYqyg isMG anMq, zf: mnjIq isMG rMDfvf ny afpxy sfQIaF nfl dyivMdr isMG huMd qy ipafrf isMG nwq nUM krmvfr iewk iek XfdgfrI icMn qy fl ByNt kr ky snmfinq kIqf igaf.

hridl aI ipafrf isMG nwq ny pMjfbI adbI sMgq df DMnvfd kIqf ik AunF ny iewk nfcI iensfn nUM mfn snmfn ByNt kIqf. anMq hurF dIaF pusqkF dy pRsMg ivwc ikhf ik AunF kYnyzIaFn pMjfbI siBafcfr ivwc iewk nvF ieiqhfs isrijaf hY iewk nvI gwl kIqI hY qy sfnUM sfiraF nUM OhrqF dy gwPy pRdfn kIqy hn. pMjfbI mF bolI qy syvk kysr isMG kUnr ny anMq hurF dI lihMdy pMjfb lfhOr ivwc Ausqfd dfmn dI pusqk rIlI qy mfn snmfn smfgm qy pMjfbI adbI sMgq nUM jo bulMdIaF pRdfn kIqIaF hn Auh rihMdI dunIaF qwk Xfd rihxgIaF. AunF dy ies fndfr kfrj ny lihMdy qy cVHdy pMjfb nUM joVn df vwzf kMm kIqf hY. gurcrn twlyvflIaf anusfr axgOly klfkfrF nUM dohF pusqkF ivwc fml krky mF bolI pMjfbI dy sfihqk smuMdr nUM Brn leI sfrQk kfrj kIqf hY. gIqkfr lfl piDafxvI ny ikhf ik anMq, anMq hI hY ijhVy kMm nUM ieh hQ ivwc Pn lYx Auh pUrf krky hwtdy hn. AunF ikhf ik klf dy ipV ivwc ienF dohF sugfqF nUM mYN lwK lwK vfr slfm krdf hF. gfiek dljIq kilafxpurI anusfr ieh koeI Cotf kfrj nhIN sgoN ieh iewk bVf vwzf kfrj nypVy ciVaf hY sfnUM dohF pusqF nUM iKVy mwQy jI afieaf kihxf cfhIdf hY. joigMdr isMG jogI anusfr ieh iewk aijhf kImqI dsqfvy hY ijs nUM Gr Gr phuMcfxf cfhIdf hY.

gurdIp Buwlr ny iewk sUPIafnf gIq py kIqf. rimMdr Buwlr, blbIr isMG sMGf ny bhuq hI KUbsUrq bdF rfhIN pusqkF dI pRMsf kIqI. ieMdrjIq DfmI ny anMq hurF dI nr apxI kivqf py krky iewk nvF rMg Biraf. iksfn Bnot ny smfgm ivwc puwjy smUh KIaqF df DMnvfd kIqf. smfgm nUM cfr cMn lfAux ihwq zf: pUrn isMG, zfktr gurnyk isMG rfey, joigMdr myr, jrnYl isMG syKf, suwcf isMG klyr, mohn igwl, ibkr isMG Kosf, jgjIq isMG qwKr, jgqfr isMG sMDU, moqf isMG, mnjIq kOr rfey, suwKI iZwloN (skUl trstI) srI, krmjIq isMG, jgIr jOhl, suKdyv isMG lwzU, blrfj isDU, jY ivrdI ipRMsIpl pRym isMG rmf, prmjIq isMG, rfijMdr isMG vVYc, kulpRIq kOr, kulbIr isMG anMq, bMdnf, guninMdr isMG bonI, kyvl isMG DflIvfl, ajmyr isMG DflIvfl, gfiek hrivMdr isMG, irMpI igwl, sqivMdr isDU, blbIr isMG iswDU, jrnYl isMG iswDU qy hor anykF sIaqF fiml hoeIaF. hfeI skor itAUn sYNtr vloN mihmfnF df cfh pfxI qy Kfx pIx df Kuwlf lMgr lfieaf fndfr rIlI smfroh iqMn GMty bfad afpxI aimwt Cfp Cwzdf hoieaf smfpq hoieaf.


binafjL hsqI Ausqfd dfmn bfry jYqyg isMG afnMq dI ikqfb dI GuMz cukfeI
agsr BWtI - lfhOr
muhWbqfN vMzx vfly aqy ijMdf idlfN dy sLihr lfhOr dy nfsr bfg ivWc pMjfbI rfeItr klWb cOpfl ivKy cfr mfrc 2011 nUM sLfm dy 6 vjy pMjfbI adbI sMgq lfhOr vloN kYnyzf dy nfmvr ilKfrI pWqrkfr qy Poto klfkfr jLnfb srdfr jYqyg isMG anMq dI sLfhmuKI ivWc byinafj hsqI Ausqfd dfmn dI muWK vKflI df iek ivsLysL smfgm kIqf igaf.  smfgm dI pRDfngI mMzl ivWc pfiksqfn dy pRmuWK aMgryjLI aKbfr zfn dy kflm ingfr jnfb sLPkq qnvIr imrjf, pMjfbI adbI sMgq kYnyzf dy sdr s: jYqyg isMG anMq, lihMdy pMjfb dy pMjfbI dy sB qoN purfxy qy mkbUl rsfly mhInyvfr lihrfN dy cIP aYzItr zf: sXWd aKqr husYn aWKqr nfrovfl (isaflkot) qoN puWjy mjIls hfsLm sLfh dy sdr iehsfn bfjvf nUM bTfieaf igaf.
ieh smfgm ivWc rlq krn leI lfhOr, sLyKuprf, nnkfxf sfihb, Aukfrf, ksUr, sLfhdrf, gujrfNvflf, nisLhrf, gujrfq, ijLhlm, PYslfbfd, srgoDf, nfrovfl, cUnIafN, CfNgmfNgf, rfvlipMzI, cWk nMbr 16 qoN puWjy adIb, ilKfrI, sLfier, sfhPI qy dfnsLvr sn. ivhidafN ivhidafN inWky ijhy hfl ivWc lWgIafN 100 qoN vWD kursIafN mlIafN geIafN aqy qIh cflI bMdy Klo ky sfrI kfrvfeI qWkdy rhy. jnfb snfvr cDWVH styj dI kfrvfeI nUM bVy sLfndfr ZMg nfl qy hr afAux vfly bulfry df svfgq bVy BrvyN qy sohxy ZMg nfl kr irhf sI.
smfgm dI kfrvfeI df muWZ zf: sXWd aWKqr husYn ny s: jYqyg isMG anMq hurfN df Brvf quafrP krvfAuNdy hoey bMinaf
. AunHfN ikhf byinafjL hsqI Ausqfd dfmn dI iek ieiqhfsk dsqfvyjL hY. ijs ivWc lihMdy qy cVHdy pMjfb dy nfmvr adIb sLfml hn. ies qoN ielfvf brqfnIafN, amrIkf qy kYnyzf dy pMjfbI ilKfrIafN dI rlq ny ies nuM cfr cMn lf idWqy hn. AuhnfN ikhf ieh cVHdy pMjfb df anMq sfihb iek pihly lyKk qy aYzItr hn ijnfN dy nsr (vfrqk) ivWc aflmI jgq nUM Ausqfd dfmn pRqI sWcI qy suWcI pRIq jWg jfhr hoeI hY . zf: XUns afhkr, pRo: afisLk rhIl sdr gulsLny adb pfiksqfn ny qy pRo: arsd iekbfl arsLd, muWK sMpfdk, ilKfrI qy pusqk Auqy afpxy Koj BrpUr prcy pVy. AunfN ikhf ieh ikqfb afAux vflI nsl leI iek pRyrnf sroq hovygI. jnfb iekbfl rfhI jnfb adl imnhfs lfhOrI, jnfb PkIr ansfrI ny s: jYqyg isMG anMq horfN nUM pMjfb dI pWg pysL kIqI aqy AunHfN dI sLfn ivWc kuJ sLyar pVy.
byinafj hsqI Ausqfd dfmn dI GuMz cukfeI qy muWK vKfeI dI rsm nfmvr ilKfrI pRo: afisLk rhIl ny inBfeI pRo: rhIl ny hI pusqk df gurmuWKI qoN sLfhmuWKI ivWc ilpI-aMqr kIqf. s: jYqyg isMG anMq ny ikqfb dIafN pMj pMj kfpIafN, pMjfbI adbI sMgq lfhOr, lihrfN adbI borz lfhOr, pMjfbI sWQ lfNbVf, msAud KdrposL trWst lfhOr qy gulsLny adb pfiksqfn nUM ByNt kIqIafN ikAuNik ieh ikqfb ienHfN qnjLImfN nUM smrpn kIqI geI sI ijhVIafN pMjfbI mfN bolI qy pMjfbI adb nUM dI qrWkI leI afpxIafN vWzmuWlIafN syvfvfN arpn kr rhIafN hn.
 
pMjfbI adbI sMgq kYnyzf vloN jLnfb PrjMd alI qy jLnfb qnvIr jfhUr nUM Ausqfd dfmn XfdgfrI aYvfrz, pRo: afisLk rhIl qy jnfb msUd cODrI nUM pMjfbI jLubfn qy pMjfbI adWb qy jnfb idl muhMmd qy jnfb asgr BWtI nUM pMjfbI mfN bolI dy iKdmqkfr dI aihmIaq ivWc XfdgfrI aYvfrzfN nfl invfijaf igaf ijs ivWc sLfl, XfdgfrI icMn (plYk) sLfml sn.
aYvfrz smfroh qoN bfad smUMh aYvfrz krqfvfN ny pMjfbI adbI sMgq kYnyzf dy ies sLfndfr kfrj qy vDfeI pysL kIqI. sfirafN ny isPq sulfh sLbdfN ivWc anMq hurfN bfry qfrIP kridafN ikhf ik pMj dysLfN dy aYnI vWD igxqI ivWc Ausqfd dfmn qy lyK ilKvf ky sfzI jfNcy jYqyg isMG anMq vrgf koeI XoDf hI kr skdf hY. afKdy ny iesLk sWcf hovy qfN mnijlfN afp rfh dWsdIafN ny. anMq hurfN aYny GWt vyly ivWc ieh kMm isry cfVH ik jfdU dI Kyz ivKf idWqI hY
. ieh dy nfl nfl AuhnfN ieh gWl sfbq kr idWqI hY peI adIb iksy vI jLubfn df vfrsfN dI ivrfsq huMdy hn aqy AunHfN nUM mulkI hWdfN jfN DrmfN dIafN vlgxfN ivWc kYd nhIN kIqf jf skdf. ieh ikqfb pfiksqfn aqy Bfrq ivWckfr muhWbqfN df pul krfr idWqf igaf.  
jnfb jYqyg isMG anMq ny lihMdy pMjfb dy AunHfN adIbfN df DMnvfd kIqf, ijnHfN ny ies ikqfb ivWc afpxf klmI sihXog idWqf hY. AunHfN pMjfbI adbI sMgq kYnyzf vloN 3 sqMbr 2011 nUM vWzy pWDr qy Ausqfd dfmn df df idn mnfAux ihWq lihMdy pMjfb dy adIbfN nUM sWdf idWqf. ies dy nfl hI AunfN dWisaf ik gurmuWKI ivWc ieh pusqk CyqI hI cVHdy pMjfb ivWc pRkfisLq kr idWqI jfvygI.  
smfgm ivWc pMc nfd akYzmI lfhOr dy sdr irafjL rfjLI, sfNglf ihWl qoN afey jfxy pCfxy sLfier arsLd mnjLUr, hjLrq bulHy sLfh dy ipMz pfNzokI qoN msLhUr pMjfbI kfrj dy AuDmI alf idWqf sfibr horfN, srgoDf qoN ieKlfk afiqP, JMg qoN mumqfjL bloc, s[ qfihr sYrfjLI, gjLWnPr sLfd sfhIvfl qoN gulfm PrId sLOkq, gujrfq qoN ajLhr mihmUd cODrI, vsIm grdyjLI, jyhlm qoN nsIr asrI, gujrfNvfly qoN munIr asrI, musLqfk ksLPI, PYslfbfd qoN amIn rfhI, aqy hor bhuq sfry sfiQafN ny AucycI rlq kIqI  smfgm dy smfpq hox ipWCoN bfhr ZolfN dI gVgWJ suxdy sfry ilKfrI Zol dI Qfp qy BWgVf pf ky afpxy afpxy GrIN cly gey. lfhOr dy ieiqhfs ivWc ieh afpxI iksm df pihlfN smfgm sI ijhVf ipafr, muhWbq qy mihkfN Klfrdf Kqm hoieaf.


hirdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst vwloN jYqyg isMG anMq dI sMpfdnf kIqI pusqk "jn prAupkfrI afie" rIlIjL

srI :- iswK Drm, ivrsy qy klf smripq hirdrsLn ieMtrnYsLnl mYmoiral trWst vloN kYnyzf dy nfmvr kflm nvIs, pwqrkfr, lyKk qy Poto klfkfr sR[ jYqyg isMG anMq dI sMpfdnf kIqI 'pusqk jn prAupkfrI afie' srI pbilk lfiebryrI inAUtn ivc sfihqkfrF, lyKkF, buDIjIvIaF, isK icMqkF ivdvfnF, smfj syvIaF, gurduafiraF dy pRqIinDF qy pMjfbI mF bolI ipafr krn vfilaF pRqIinDF dI BrvI hfjLrI ivc 26 julfeI 2008 rIlIjL kIqI geI. pRBfvsLflI smfgm df styj df sMcfln AuWGy pWqrkfr ajYb isMG ny iek pRBfvsLflI qy invykly ZMg nfl kIqf. pRDfngI mMzl ivwc AuwGy smfjsyvI qy gurbfxI dy ivafiKafkfr mfstr Aujfgr isMG, isWK soc smripq s: Bgvfn isMG qy pusqk dy sMpfdk s: jYqyg isMG anMq, ieiqhfskfr zf: pUrn isMG , isWK ivdvfn lyKk ig: kyvl isMG inrdosL ny sLmUilaq kIqI.

sB qoN pihlF sMsQf dy rUhy rvF qy pusqk dy sMpfdk sR[ jYqyg isMG anMq dy bfhroN afey smUMh mihmfnF jI afieaf ikhf. iesdy nfl hI AunF ivsQfr ivc jFidaF sMsQf dI sMQfpnf, mMqv, kfrj qy sMklp bfry BrvIN rosLnI pfeI. AunF bVy pRBfvsLflI ZMg nfl dWisaf ik ieh pusqk 'aMimRq kIrqn' dy rcyqf qy pMQ dI mhfn hsqI BfeI sfihb hircrn isMG jI dI inWGI Xfd nUM surjIq krdI hY. BfNvy Auh irsLqy ivc myry ipqf sn pr AunF dIaF aduqI syvfvF qy smucy pMQ qy kOm nUM mfx hY. sR[ anMq ny trWst vloN BivWK ivwc kIqy jf rhy kfrjF df mulFkn kIqf qy dwisaf ik trwst ny afAuNdy sfl iswK kOm dy mhfn icMqk isrdfr kpUr isMG jI (afeI sI aYs) dy 100 sfl pUry hox qy AuhnF dI sLqfbdI vwzy pwDr qy mnfAux df PYslf kIqf hY. ies dy nfl hI sMsfr Br `c rihMdy smUh pMQ drdIaF purjor apIl kIqI jFdI hY Auh ijwQy vI hox kOm dy ies mhfn icMqk nUM afpo afpxy ZMg qrIky nfl jLrUr Xfd kr lYx.

bfl sfihq dy kOmFqrI pRiqBf dy lKfiek qy sLRomxI sfihqkfr zf[ drsLn isMG afsLt df pusqk pRqI ivsQfr sfihq iliKaf pypr pwqrkfr ajYb isMG ny pVH ky zf[ afsLt dI hfjLrI luafeI. ies dy nfl hI pMjfbI mF bolI dy syvk rimMdrjIq isMG DfmI ny cotI dy gIqkfr hrivMdr EhVpurI dI ilKI kivqf inwGI Xfd jo hmysLf Xfd rhygI, bVy BfvpUrn ZMg nfl pysL kIqI. ies qoN mgroN AuwGy ieiqhfskfr qy ivdvfn zf[ pUrn isMG ny BfeI sfihb hrcrn isMG dy jIvn dy vwK-vwK pwKF nUM KUbsUrq sLbdF nfl ibafn kIqf. zf[ sLfihb ny pusqk dI pysLkfrI, rMg-rUp, gYt awp qy Auwcy imafr dI BrpUr pRsLMsf kIqI. AuhnF agy cWlky ijQy pusqk jI afieaf ikhf AuQy pUry pMjfbI BfeIcfry nUUM pVHn dI BrvIN qfkId kIqI. AuWGI khfxIkfr qy kivwqrI ieMdrjIq kOr isWDu ny bVy hI QoVy sLbdF nfl kuWjy `c smuMdr Br idWqf. AunF pusqk dy hr pWK nUM pkVn df Xqn kIqf. AunF nUM ijQy ies gl df iglHf hY ik pUMjIvfdI smfj ivc asIN afpxy puriKaF nUM Buwl jFdy hF. pr sLfbfsL jYqyg isMG anMq dI myhnq isrV qy sLrDf ijs ny ies pusqk rfhI afpxy ipqf jo sfrI kOm dI siqkfrq hsqI hY, muV sLbdI icwqrF rfhI surjIq kr idwqf hY. iswK ivdvfn ig[ kyvl isMG inrdosL ny vI rMgly swjx dI rMglI kmfeI qy iswK kOm pRqI AunHF dI mhfn dyx "aMimRq kIrqn" dI kIqI sMpfdnf dI vizafeI ibafndy hoey ikhf bhuqIaF sLKsIaqF iCpy rihx dI cfh nfloN vDyry pRgt hox dI cfh rwKdIaF hn. bfad ivwc inrdosL jI ny gurmiq mfrg dy pFDI afpxI kfiv tukVIaF nfl isiPq slfh dy pfqr bxy.

smfgm dy muwK mihmfn AuwGy smfjsyvI qy bfxI dy rsIey mfstr Aujfgr isMG hurF ny qfVIaF dI gUMj ivwc "jn prAupkfrI afie" pusqk rIlIjL kIqf. ies dy nfl hI AunHF mhfn sLKsIaq dy anykF pwKF, AunHF dI nyVqf qy afpxy anuBv sroiqaF nfl sFJy kIqy. AunHF gurmiq mfrg dy mhfn pFDI gurbfxI dIaF tUkF dI Brmfr nfl afpxy ihrdy ivwc ipafr, siqkfr qy sLrDf dy Puwlf dy aMbfr lf idwqy. AunHF ikhf ik aijhy ivrly hI mnuwKI jfmy ivwc jnm lYNdy hn. AunHF ies gwl dI KusLI vI sFJI kIqI ik pMQ dI son icVI BfeI sfihb BfeI rxDIr isMG jI nfl BfeI hircrn isMG jI nyVqf qy sMgq bVf lMmf smF mfnx df avsr imilaf.

ies rIlIjL smfgm smyN muwK mihmfn mfstr Aujfgr isMG jI dIaF iswK kOm pRqI AunHF dIaF sLfndfr qy aduwqI syvfvF df siqkfr krdy iewk sLfl qy iewk ikqfbF dy sYwt nfl sR[ Bgvfn isMG qy sR[ jYqyg isMG anMq ny snmfinq kIqf. ies mOky nOjvfn pIVHI dy AuwGy sMgIqkfr rymn Buwlr ny sR[ jYqyg isMG ies ikqfb dI sPl AuplwBDI qy PuwlF dy guldsqy rfhIN afpxy zUMGy ipafr qy snyh df iejLhfr kIqf. aMq ivwc smfgm dI pRDfngI kr rhy sR[ Bgvfn isMG jI ny smfgm dI sPlqf leI smuwcy pMjfbI BfeIcfry df DMnvfd kIqf ijhnF afpxy kImqI smyN ivwc dUroN nyiVEN puwj ky smfgm cfr cMn lfey. AuwGy gfiek sMgIqkfr srbjIq sLfhkotI ny XfdF dI ptfrI afpxy vIizEgrfPI rfhIN sMBflx df Xqn kIqf.

srI pbilk lfiebryrI inAUtn df nwko-nwk Biraf hfl smfgm dI sPlqf df ijAuNdf jfgdf pRqIk sI. smfgm ivwc lyKk vrg dy vwzI igxqI ivwc sfihqkfr, khfxIkfr, sLfier, kiv ijhnF ivwcoN pRmuwK qOr qy joigMdr sLmsLyr, igwl morFvflI, jrnYl isMG syKf, hrcMd isMG bfgVI, jIvn isMG rfmpurI, mohn isMG mTfrU, gurcrn isMG mMsUr, Drmpfl isMG iQMd, jgdyv isMG jtfxf, suirMdr pfl kOr brfV, hrivMdr isMG cihl, aMgryjL isMG brfV qoN ielfvf AuwGy ieiqhfskfr sohn pUnI ny afpxI hfjLrI lvfeI. iesy qrFH lok gfiekI qy sMgIq smripq AuwGIaF sLKsIaqF ivwc dljIq kilafxpurI, surjIq isMG mfDopurI, gurcrn twlyvflIaF, rimMdr Buwlr, kml Buwlr qy srbjIq sLfhkotI sLfiml sn. pwqrkfrI brfdrI ivwc gfrzIan dy muwK sMpfdk sR[ hrkIrq isMG, pMjfbI itRibAUn dy muwK sMpfdk sR[ gurlfl isMG, brfzkfstr hirMdr isMG iswDU qy jsivMdr isMG grcf ny vI bkfiedf qOr qy afpxI pRiqinDqf kIqI. ies dy nfl hI BfeIcfry dIaF AuwGIaF hsqIaf ivwc Kflsf drbfr vYnkUvr dy skwqr sR[ krm isMG, klgIDr drbfr aYbtsPorz dy skwqr sR[ suKdyv isMG jtfxf, sLRomxI akflI dwl kYnyzf dy pRDfn jsjIq isMG qwKr, AuwGy akflI afgU sR[ kyhr isMG DmVYq, Kflsf dIvfn sosfietI rOs strIt dy rih cuwky pRDfn sR[ srjIq isMG suDfr, AuwGy smfj syvI BfeI rijMdr isMG pMDyr, lok BlfeI pfrtI dy pRDfn cmkOr isMG syKoN, cyqnf sosfietI vloN gurmIq sfQI qoN ielfvf pMjfbI sfihq, siBafcfr qy iswK soc nUM smripq AwGIaF sLKsIaqF df Biraf diraf TfTF mfrdf idKfeI dy irhf sI. bVy icrF mgroN afpxy afp ivwc iewk sPl smfgm ny afpxI invyklI qy aimwt Cfp sroiqaF dy idlF qy Cwzx ivwc sPl AuwqrI.

s[ ajYb isMG iswD                                   jYqyg isMG anMq                                                    zf BgvMq isMG

muwK mihmfn mfstr Aujfgr isMG nUM jI afKdy hoey s[ anMq aqy, ikqfb rlIjL krdy mfstr Aujgfr isMG aqy swjy aihm sKsLIaqF

mMc `qy mwuK mihmfn nUM ikqfbF df sYWt ByNt krdy vkq swijE Kwby: s[ ajYb isMG iswDU, kyvl isMG inrdosL, jYqyg isMG afnMq, muwK mihmfn mfstr Aujfgr isMG , s[BgvMq isMG aqy zf pUrn isMG. swjy sihq jgq nfl sbMDq bI sI dIaF aihm sKLsLIaqF


hirdrsLn mYmoiral ieMtrnYsLnl trwst vloN aOtvf kYnyzf ivKy iswK ivrsf sMBfl smfgm vwzy pwDr qy afXoijq

 

aOtvf:- hirdrsLn mYmoiral trwst vloN aOtvf ivKy "aOtvf iswK susfietI dy inwGy sihXogf nfl bVI sLrDf qy cfvF mlfrf nfl sMpn kIqf igaf. ies smfgm df afXojn poQI aimRq kIrqn dy rcnhfry, Aucy-suwcy guriswKI jIvn vfly, bfxI dy rsIey BfeI sfihb hircrn isMG jI dI qIjI brsI dy sMdrB ivc kIqf igaf.

ies sMbD ivc imwqI 7 jUn 2008 nUM pMj qoN aTfrf sfl dy bwicaF dy Dfrimk mukfbly krvfey gey. ijs ivc 64 bwicaF ny bVy Auqsfh nfl ihwsf ilaf. ijnHf ivcoN AunI bwicaF ny pihlI sQfn pRfpq kIqf. mukfbly ivc sLfml hox vfly bwicaF nUM trwst vloN sLfndfr XfdgfrI icMn qy srtIPkyt Byt krky snmfnq kIqf igaf. ienHf Dfrimk mukfbilaF dy jwj sihbfn dI syvf sLRI mqI sMXogqf kOr BMzfrI, BfeI jgjoq isMG, BfeI minMdr isMG aqy BfeI pRgt isMG gmI ny bfKubI nfl inBfeI. ies idn bwicaF leI gurU kf lMgr, kolzirMks, cfh dI syvf df pRbMD bhuq hI sLrDf Bfvnf nfl bwicaf dy mfqf-ipqf, gurduafrf sfihb qy trwst dy syvfdfrF ny sdBfvnf nfl kIqf.

pMdrF jUn dy snmfn smfroh smyN svyry afsf jI dI vfr dy Bog qoN bfd BfeI hrdIp isMG aqy aKMz kIrqnI jwQy dy bwicaF ny bVf rsmeI sLbd gfien kIqf. sLRI suKmnI sfihb dy pfT qoN AuprMq gurduafrf iswK susfietI aOtvf dy muK rfgI BfeI surjIq isMG qy pMjfb qoN puwjy rfgI jwQf BfeI pRgt isMG jI ny sLbd kIrqn duafrf sMgqf nUM inhfl krdy hoey rMgly swjx BfeI sfihb BfeI hircrn isMG jI nUM sLbdf rfhIN Xfd kIqf.

sLbd kIrqn AuprMq Coty Coty bwcy-bwcIaF ny kivqf aqy spIcF rfhIN sMgqF nUM inhfl kIqf. sB qoN CotI Aumr dy bwcy blkrn isMG ny "guru lfDo ry" dy ieiqhfsk pRsMg nUM sMgqF agy pUry ivsLQfr aqy hONsly nfl pysL kIqf ikrnpRIq kor jwsl aqy nvnIq kor rfey bwcIaF ny "sUby dI kicihrI ivc mwc geI duhfeI loko" bVy hI KUbsUrq ZMg nfl rKI. gurvIr isMG rfey bfl ny "dfdI mF mYnUM isMG sjf dy" kivqf bVy hI qoqly bolF ivc suxfeI. imlnpRIq kor huMdl bwcI ny pMjvy pfqsLfh sLRI guru arjn dyv jI dy jIvn jIvn qy mhfn sLhfdq nUM afpxy hI aMdfjL ivc rwiKaf. ies dy nfl hI qnIsLfpRIq kor jwsl ny "jy qUM mMijl pfAuxI bMdy Cwzdy bury ivcfrF nUM" isrlyK hyT kivqf bVy pRBfvsLflI ZMg nfl suxeI.

hirdrsLn mYmorIal trwstdI bfnI skwqr s[ jYqyg isMG anMq jo BfeI sfihb hircrn isMG jI dy csLmy icrfg hn Aucycy qor qy vYnkuvr qo afpxy ipqf jI dI Xfd ivc rwKy gey smfgm ivc sLfml hox leI puwjy. AunHf vlo trst vlo kIqy kfrjF df mulaMkn kIqf qy afAux vfly BivK ivc insLicq tIicaF nUM drsLfieaf. anMq rUhF ny ies iswK ivrsf sMBfl idvs dy mMqv qy AudysLf qo sMgqf nUM jfgruk krvieaf. awj dy bwcy sfzy kwl df BivK hn. AunHF nUM afpxy amIr ivrsy nfl joVI rwKxf sfzf muwK insLfnf hY. iesy kfrnvws aijhy iswK ivrsf sMBfl mukfbly ivsLv dy kony kony ivwc trwst vwloN krn df sMklp hY. iesy qrHF trwst dy muwK syvfdfr BfeI inhfl isMG ny BfeI sfihb hircrn isMG jI dy aduwqI qy gurmqI jIvn qy rOsLnI pfeI. AunHF ny vI trwst vwloN kIqy jf rhy kMm qy kIqy jf rhy kMmF dI BrpUr jfxkfrI idwqI.

ies iswK ivrsf sMBfl idvs qy aOtvf dIaF pRmuwK sLKsIaqF ijnHF ivwc pihly dsqfrDfrI gurU smripq pulIs aPsr sR[ jgdIp isMG bfjvf, nOjvfn pnIrI gurbfxI kIrqn nfl joVn vflI qy ibnF iksy lflc qoN sLbd kIrqn dI isKlfeI rfgF ivwc krvfAux vflI bIbI avinMdr kOr ivwj, ies dy nfl hI nfrQ amrIkf dy iswKF df ieiqhfs, Drm qy siBafcfr dI "pusqk" kYnyzIan iswKjL dy krqf sR[ nirMdr isMG trwst dy skwqr sR[ jYqyg isMG anMq ny "aYvfrz afP afnrjL" dI plYk dy ky jYkfiraF dI gUMj ivwc snmfinq kIqf. iesdy nfl hI swq jUn dy Dfrimk mukfbilaF ivwc sfry dy sfry 64 bwicaF gurduafrf sfihb dy pRDfn sR[ dyvsrn isMG huMdl, qy sfbkf pRDfn sRImqI sMXogqf BMzfrI ny anMq hurF nfl snmfinq krn ivwc sihXog qy agvfeI kIqI.

ies avfrz qy trwst qy rUhy rvF sR[ jYqyg isMG anMq gurduafrf sfihb dy pRDfn sR[ dyvsLrn isMG huMdl ny trwst dy muwK syvfdfr BfeI inhfl isMG jI ny XfdgfrI icMn qy dsqfr BYNt krky snmfinq kIqf igaf. ies smyN ivsLysL qOr qy aOtvf iswK susfietI gurduafrf sfihb dy sfbkf pRDfn bIbI sMXogqf BMzfrI ny hrdrsLn mYmorIal ieMtrnYsLnl trwst vwloN arMBy kfrjF dI bVy suMdr qy pRBfvsLflI ZMg nfl nfl sMgqF awgy afpxy ivcfr rwKy.

gurduafrf sfihb dy Auprly hfl ivwc "pihlI iswK ivrsf pRdrsLnI" lgfeI geI. ijs ivwc iswK sLhIdF, guriswKF, joiDaF, iswK siBafcfr dIaF mUMh boldIaF klfqimk icwqrF drsfieaf igaf. pMjfb df sohxf siBafcfr, iswK iqAuhfr, jnjIvn, kMmkfr, inhMg isMGF dy koqk, iswK ieiqhfs gurDfmF dy idl iKwcvyN Poto ies pRdrsLnI df muwK kyNdr sn. pRdrsLnI ivwc sRI gurU gRMQ sfihb jI dI sB qoN Coty afkfr iewk ieMc dI bIV dy drsLnF dy sMgqF ny afqimk anMd dI pUrqI kIqI. sfry smfgm dI smfpqI bfad duiphr iqMn vjy hoeI. hirdrsLn mYmorIal trwst vwloN kIqf igaf ieh plyTf smfgm aOtvf rfjDfnI dI sMgq ivwc afpxI sdIvI Xfd Cwz igaf.

 

 

1)      aOtvf df pihlf dsqfrDfrI pulIs aPsr sR[ jsdIp isMG bfjvf nUM trwst vwloN snmfinq krdy hoey sR[ jYqyg isMG

3)
      kIrqn dI insLkfm syvf ihq sRI mqI aivMdr kOr ivj nUM trwst vwloN snmfinq krdy hoey sR[ jYqyg

 

3)     smfgm mOky iekwqr hoeIaF sMgqF df idRsL

 

4-5 )    bwicaF nUM snmfn idMdy hoey jYqyg isMG afnMq

ies mOky isKs ieMn kYnyzf pusqk dy krqf sR[ nirMdr isMG jI nUM trwst vwloN snmfinq krdy hoey sR[ jYqyg isMG

 

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here