www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

bfbf jI iek mWkV idE !

 jsbIr isMG pwtI 09356024684

              bIqy idnI jdoN iewk aKbfr dy sMpfdk dI Drm pqnI dy akfl clfxf krn AuprMq pwqrkfrF qy hor sfQIaf dI iewk tIm aMimRqsr qo jlMDr sLrDFjlI smfgm ivwc Bfg lYx geI qF holf mhwlf dy iqAuhfr kfrn BfrI igxqI ivwc sMgqF vwK vwK vhIklF `qy  anMdpur sfihb qy zyrf bfbf vzBfg isMG dy zyry vwl jf  rhIaf sn qy sVk pUrI qryf pIlIaf JMzIaf nfl iewk vwKrf KflsfeI njLfrf pysL kr rhI sI. iehnF sMgqF leI rsqy ivwc QF QF qy lMgr lgfey gey sn aqy iZlvF qoN lY ky jlMDr dy ibDI cMd rylvy Pftk qwk sVk CotI hox kfrn bfr bfr jfm lwg irhf sI aqy sMgqF afpxy vhIkl pfsy KVy krky lMgr Cwkx leI jf rhy sn.

             jdoN suBfnpur dy kol puwjy qF AuQy iewk pul dy njdIk ijQy iewk bhuq vwzf qy ivsLfl lMgr lwgf sI AuQy trYiPk vI pUrI qrHf jfm hoeI peI sI. keI lokF ny afpxy vhIkl sVk qo lFBy KVy krky lMgr ivwc jf ky lMgr Cwkxf sLurU kr idwqf qy keI ey[sI[ gwzIaf vfly gwzIaf ivwc hI bYTy ky lMgr Cwkx dy nfl nfl jfm Kuwlx dI AuzIk kr rhy sn. iesy qrHf sfzI gwzI ivwc bYTy iewk sfQI ny ikhf ik lyt qF ho hI rhy hF cMgf hovy jykr lMgr Cwk ilaf jfvy ikAuik hux BuwK vI crm sImf qy puwj geI hY qy iZwz ivwc cUhy nwcxy sLurU ho gey hn. Aus vwloN idwqI geI rfie qy sfiraf dI sihmqI pRgt kIqI qy gwzI   nUM iewk pfsy KVI krky sfry jxy lMgr ivwc jf vVy ijQy bhuq hI ipafrf sLbd qfqI vfAu nf lgeI pfrbRhm srxfeI lwgf hoieaf sI aqy nfl nfl hI iewk syvfdfr sMgqF nUM lMgr Cwkx dIaf apIlF vI kr irhf sI.  jykr koeI ivakqI lMgr ivwc mfieaf cVfAudf qF Aus df nfm vI spIkr ivwc boilaf jf irhf sI. iesy qrHf myry iewk sfQI ny vI mfieaf ivwc lMgr leI mfieaf ByNt kIqI qy Aus df nfm vI spIkr qy boilaf igaf. jdoN lMgr Cwkx leI sMgq dy nfl pMgq ivwc bYTy qF qurMq sfzy awgy QflIaf qy pfxI vfly glfs af gey qy KIr, kVfh qo hor sbjIaf qoN ielfvf grm grm pRsfdy vI sfzy awgy prosy gey. lMgr Cwkxf sLurU hI kIqf sI ik nfl dI lfeIn ivwc bYTy iewk ivakqI ny AuWcI ivwc avfj  ivwc vrqfvy isMG nUM avfj idwqI ik bfbf jI iewk mwkV idAu qF myrIaf qy myrI sfQIaf qoN ielfvf hor lMgr Cwkx leI bYTI sMgq dIaf njLrF vI iswDIaf Aus ivakqI vwl cwlIaf geIaf. sfry socx lwg pey ik mwkV nfmI ikhVf afhlf pdfrQ hY ijhVf ies ivakqI ny ivsLysL krky mMigaf hY. sfzI sB dI hYrfnI dI Aus vyly koeI hwd nf rhI jdoN  vrqfry isMG ny iewk cmcf  Aus dI QflI ivwc ilaf rwiKaf.  sfrI sMgq ijQy hYrfn sI AuQy keI muskVIaf ivwc hws vI rhy sn. lMgr Cwkx qoN bfad jdoN vrqfry isMG nUM puwiCaf igaf ik cmcy nUM mwkV ikAu ikhf igaf hY qF Aus ny muskVIaf ivwc hwsidaf cutkI lYidaf ikhf ik ,srdfr jI jykr quhfnUM hfly vI mwkV bfry nhI pqf lwgf qF iPr mYN kI kr skdf hF nfl vfly sfQI ny jdoN mwkV bfry ivsQfr nfl dwisaf qF sfzf ijQy hfsy nfl burf hfl ho irhf sI AuQy hYrfnI dI hwd vI koeI nf rhI ik lok ikMny isafxy qy jfgrUk ho gey hn.


sLRomxI akflI dl (bfdl) ivwc aprfDIaF df bolbflf ikAu?

-jsbIr isMG pwtI 

mobfiel: 09356024684

          awj rfjnIqI aqy rfjsI nyqfvF dI pqf nhI kI mjbUrI hY ik aprfDIaf nUM isafsI pfrtIaf ivwc mhwqvpUrx sQfn idwqy jf rhy hn. aprfDI lok rfjnIqI ivwc ies krky af rhy hn ikAuik isafsI  phuMc qoN ibnF AuhnF dy kfly DMdy nhI cwl skdy pr aijhy ansrF nUM isafsI pfrtIaF ivwc pnfh dyx nfl smfijk qfxf pUrf qrHf ihwl jFdf hY aqy iewk jLrfiem pysLf ivakqI nUM pnfh dyx nfl hI bIqy idnI afpxI DI dI surwiKaf nUM XkInI bxfAudf hoieaf iewk Qfxydfr Aus vyly sLhId ho igaf jdoN kuJ guMzy Aus nUM agvf krky Aus nfl bdPYlI krnf cfhuMdy sn pr Qfxf muwKI asLvnI kumfr mUk drsLk bx ky sfry qFzv nUM vyKdf irhf qy iksy ny vI Qfxydfr dI mdd krn dI ihMmq nhI idKfeI.

          srhwdI Qfxf GirMzf ivKy qfienfq aYisstYNt sb ieMspYktr rfivMdrpfl isMG dI afpxI DI Cyhrtf Kyqr dy roibnjIq kOr styt bYNk afP ieMzIaf ivwc mulfjm hY aqy Aus nUM jdoN afpxI DI nfl huMdI ijLafdqI df pqf lwgf qF Aus ny DI rwiKaf krn leI iksy hor nhI Byijaf sgoN Kud mOky qy puwjf. rfivMdrpfl isMG df pirvfr vI bhuq Cotf privrf hY aqy AusdI  iewk DI qy do puwqr hn ijhnF Cotf puwqr iksy kfrn ipCly sfl hI Pfh lY ky mr igaf sI qy dUsrf vwzf puwqr awj klH afstrylIaf ivwc AucyrI iswiKaf pRfpq kr irhf hY. Qfxydfr nfl dosLI rxjIq isMG rfxf nfl pihlF qwqkfr nhI hoieaf sgoN dovy iDrF iewk idn pihlF Cyhrtf Qfxy ivwc vI Qfxf muwKI asLvnI kumfr dy sfmhxy hoieaf sI. Qfxf muwKI ny jykr Aus idn kfrvfeI kIqI huMdI qF Aus dy kulIk rfivMdrpfl dI jfn bwc skdI sI pr Qfxf muwKI vI ivroDIaf nfl iGAu iKcVI hoieaf sI ikAuik rfxy dy do nMbr dy DMdy ivwc Auh pUrI qrHf BfeIvfl sI ijsdy ivruwD vI brfbr dI kfrvfeI krnI bxdI hY.

          rxjIq isMG rfxf df BFvy koeI aprfiDk ipCokV sfhmxy nhI afieaf pr muwZly rUp ivwc Auh jLrfiem pysLf ivakqI sI. Aus dIaF afdqF qoN duwKI ho ky pihlF Aus dy ipqf ny Pfhf lY ky KudksLI kIqI qy iPr Aus dI mF ny vI jLihrlI dvfeI pI ky afpxI jfn dy idwqI sI. rfxf do BYxF df iewklf Brf hY aqy iek BYx sLfdI sLudf hY jd ik dUjI hfly kuafrI hY. rxjIq isMG rfxy dI srhwdI ipMz iCwzx ivKy sfZy awT eykV jLmIn sI ijhVI Auh vyc cuwkf hY aqy pihlF Aus ny jLmIn dy pYisaf dI Cyhrtf ivKy koTI bxfeI qy iPr jTfAul ipMz ivKy koTI bxf ky rihx lwg ipaf. sLfdI sLudf rxjIq isMG dI afpxI vI iewk bytI hY pr bIbIaF dy rsIey ies ivakqI dIaF afdqF jLrfiem pysLf ivakqIaF vflIaF hI hn. Aus ny iewk BU mfPIaf igroh vI bxfieaf hoieaf sI ijs df kMm lokF dIaf JgVy vflIaf jLmInF dy bMdUk dI nok qy kbjy krnf sI. ijhVI gwzI Aus kolo brfmd kIqI geI dwsI jFdI hY Auh vI iksy kbjy ivwcoN Aus nUM ienfm vjoN imlI dwsI jFdI hY aqy ies BU mfPIaf dy iKlfP jdoN koeI sLkfieq lY ky Qfxy jFdf qF Qfxf muwKI Aus dI sLkfieq vI drj ngI krdf sI lok duwKI sn pr sInIar pulIs aiDkfrI Aus dI kfrgujfrI qo KusL sn. ijlHf pulIs muwKI dI kfrgujfrI vI sLwk dy Gyry ivwc hY.

          jLmIn vyc ky jdoN Auh Cyhrtf Kyqr ivwc af ky rihx lwg ipaf qF Aus nUM smYk pIx dI vI afdq pY geI aqy sihjy sihjy Auh Qfxf muwKI asLvnI kumfr df afVI bx ky Aus dy asLIrvfd nfl smYk vycx df DMdf vI krn lwg ipaf jo kfPI vwzI pwDr qy kr irhf sI. Qfxf muwKI dy kihx `qy hI Auh Cyhrtf Kyqr dy iewk akflI afgU rfhI sLROmxI akflI dl (bfdl) ivwc sLfml hoieaf qy notF dI ckfcoD ny ijlHf sLROmxI akflI dl (bfdl) dy pRDfn sRI Aupkfr isMG sMDU ny Aus duafrf Cyhrtf Kyqr dy iewk vwzy rIjort ivwc smfgm dOrfn Aus nUM ijlHf jnrl skwqr dy afhudy df pwqr sopidaf ieQoN qwk ikhf sI ik rxjIq isMG rfxf dy afAux nfl pfrtI bwl imlygf aqy pfrtI isafsI pwDr qy vI mjbUq hoeI hY aqy AuhnF nUM pUrI AumId hY ik rfxf pfrtI df nfm rOsLn krygf ijhVf Aus ny krIb do mhIny bfad hI kr ivKfieaf. aKIr sRI sMDU nUM rfqo rfq Aus nUM pfrtI ivwcoN Kfrj krn df aYlfn krnf ipaf.

          ijlHf akflI jwQy dy pRDfn sRI Aupkfr isMG sMDU df vI koeI irkfrz ieMnf sfP suQrf nhI hY sgoN ipClf irkfrz Aus df vI njfiejL kbijaF ivwc sLfml hox df hY aqy keI prcy vI hox df smfcfr imilaf hY. sLRomxI akflI dl (bfdl) dy pRDfn qy izptI muwK mMqrI sRI suKbIr isMG bfdl aijhy ivakqIaf nUM pfrtI ivwc pnfh dy ky akflI dl nUM mjbUq krnf cfhuMdy hn jF iPr brbfd krnf cfhuMdy hn, ieh AuhI hI byhqr jfxdy hn. jykr vfikaf jUnIar bfdl pMjfb ivwc 25 sfl rfj krnf cfhMudy hn qF iPr AuhnF nUM pfrtI ivwcoN ihstrI sItrF nUM bfhr kwZxf pvygf aqy pfrtI ivwc sLfml ivakqIaf dI skrIinMg krfAuxI pvygI pr aijhf hoxf sMBv nhI jfpdf ikAuik krIb do sfl pihlF jdo luiDafxy dy bYNs Brfvf ny iewk qihsIldfr dIaf mfr mfr ky kichrIaF ivwc hI lwqF qoV idwqIaF sn qF pihlF qF qihsIldfr qy rfjInfvF krn df dbf pYdf irhf pr muwK mMqrI sRI pRkfsL isMG bfdl dI dKl aMdfjLI qy vwK vwK jQybMdIaF dy dbf kfrn bYNs Brfvf qy prcf drj ho sikaf sI qy AuhnF nUM jylH ivwc vI[ vI[ afeI[ pI shUlqF idwqIaF jFdIaF rhIaF. kdy kdy jUnIar bfdl ky sRI ibkrm isMG mjITf AuhnF nUM jylH ivwc imlx vI jFdy rhy. kuJ smF jylH ivwc rihx AuprMq jdoN dovyN Brf bfiewjq bfhr afey qF AuhnF df sLfhafnf suafgq kIqf igaf sI. ivDfn sBf coxF ivwc Auh pfrtI qoN bfgI ho ky coxF vI lV ky ijwqy qy ivDfiek vI bxy. awj iPr Auh sLROmxI akflI dl dy srgrm afgU hn aqy sRI suKbIr isMG bfdl aksr hI AuhnF dy gRih ivKy drsLn dyx jFdy rihMdy hn. suKbIr isMG bfdl nUM chIdfhY ik Auh sLhIdF murIdF dI ies jQybMdI akflI dl dy sLfnfmwqI ieiqhfs nUM klMikq hox qo bcfAux nhI qF ieiqhfs ny nf kdy iksy nUM muafP kIqf hY aqy nf hI krygf.    

          rfivMdrpfl isMG jo iewk Qfxydfr sI afpxI DI dI rwiKaf krdf hoieaf sLhId ho igaf hY qF sfrI srkfr pUrI qrHf ihwl geI aqy pMjfb pulIs dy zI[jI[pI sRI sumyD isMG sYxI nUM Kud rfxy qy Aus dy sfQIaf nUM igrPqfr krn leI afprysLn dI kmFz sMBflxI peI. ies kFz dy nfl iewr hor aiDafie vI juVdf hY jo kfPI snsnIKyj hY. rfxy qy Qfxydfr df kql krn AuprMq jdoN ipMz iCwzx dy hI iewk pirvfr Pon qy llkfiraf sI ik Aus ny rfivMdrpfl Qfxydfr df kql kr idwqf hY aqy hux quhfzy pirvfr nUM kql krky hI pysL hovFgf. pirvfr vfilaF ny qurMq pulIs nUM sUicq kIqf qF ijlHf muwKI idhfqI sRI pRIqpfl isMG ivrk ny hiQafrbMd krIb iqMn drjn mulfjLm Aus Gr ivwc surwiKaf leI qfienfq kr idwqy sn qF ik pirvfr dI rwiKaf nUM XkInI bxfieaf jf sky. ies pirvfr nfl rfxy dI koeI jLmIn jfiedfd dI dusLmxI nhI sI sgoN krIb iewk mhInf pihlF Aus pirvfr dI kuVI koeI kwZ ky lY igaf qy pirvfr vfilaf df sLwk rfxy vwl sI pr pulIs dI ihMmq nhI sI ik Auh grIb iksfn dI pwC igwC leI rfxy nUM Qfxy ivwc bulfAudf. jykr pulIs ny Aus grIb pirvfr dI Pirafd smyN isr suxI huMdI qF sLfied rfivMdrpfl isMG Qfxydfr dI bytI nfl aijhf nf vfprdf qy Aus dI vI jfx bwc jFdI. Qfxf Cyhrtf dy nfl nfl Qfxf GirMzf dI vI pulIs brfbr dI dosLI hY ijs ny rfxy iKlfP kfrvfeI krky Aus pirvfr nUM iensfP nhI idwqf ijs dI DI ipCly iewk mhIny qo gfieb hY. pulIs muwKI nUM Aus kys df irkfrz vI qlb krky kfrvfeI krnI cfhIdI hY qF ik grIb dI pihlF qF nhI hux hI koeI suxvfeI ho sky. vwK vwK aKbfrF vwlo iliKaf igaf hY ik jykr grIb dI dI huMdI qF Aus dI suxvfeI nhI hoxI sI pr swcfeI ieh hY ies kys nfl hI grIb dI dI DI df aiDafie juVdf hY jo afpxI DI dI Bfl ivwc dr dr TokrF Kf irhf hY pr iensfP dI Aus nUM koeI ikrn hfly vI njLr nhI afAudI. vyKo hux vI pulIs kuJ krdI hY jF iPr hux mfmlf Gwty kOzIaF ivwc rl jFdf hY.

 

 


BfeI! swcf qy pwkf akflI dsqfr luhfAux qy iCwqr poly qoN bfad hI bxdf hY! 

                          

-jsbIr isMG pwtI 

(mobfiel: 9356024684)

 

          iewk pfsy qF PrFs smyq hor dysF ivwc pgVI dy muwdy nUM lY ky iswK jdo jihd kr rhy hn qy dUsry pfsy idwlI siQq nOvy pfqsLfh sRI gurU qyg bhfdr sfihb nfl sbMiDq gurUduafrf rkfb gMj kMplYks ivwc idwlI iswK gurUduafrf pRbMDk kmytI dy dPqr dy bfhr do akflI gruwpf, idwlI sRomxI akflI dl aqy sLRomxI akflI dl (bfdl) ivckfr hoey JgVy aqy iKlrIaf dsqfrF nUM lY ky sRI akfl qKq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ny kVf noits lYidaf jFc leI iewk iqMn mYNbrI kmytI df gTn kIqf hY ijhVI mfmly dI pVqfl krky sRI akfl qKq nUM rIport sopygI qF ik dosLI ivakqIaf dy iKlfP mirafdf anusfr kfrvfeI kIqI jf sky.

              akflI dl ivwc dsqfrF iKlfrn qy lfhux df dsqUr koeI nvf nhI sgoN jdoN qo hI akflI dl ny surq sMBflI hY AudoN qo hI dsqfrF lwQx df islislf nfl hI  sLurU ho igaf sI. akflI dl ivwc ieh mMinaf jFdf hY ik pwkf swcf akflI AudoN hI bxdf hY jdoN iewk do vfrI dsqfr lwQ jfvy. sLROmxI akflI dl dy pRDfn sMq Pqih isMG dy smyN pMjfb ivwc jdoN pihlI akflI dl dI srkfr bxI sI qF Aus ivwc afqmf isMG mMqrI sn. Aus kolo jdoN kuJ akflI vrkr qwqkflI akflI dl dy jnrl skwqr arjn isMG bwuDIrfjf (Bfpf BfeIcfrf) dI agvfeI hyT cMzIgVH ivKy kMm krfAux gey qF iksy gwl nUM lY ky dohF ivwckfr qwqkfr ho igaf qF afqmf isMG ny pulIs kolo akflI vrkrF dI zFgf nfl igwdV kuwt krvfeI sI. akflI vrkrF ny ieh ikVH idl ivwc rwKI qy jdoN afqmf isMG aMimRqsr ivKy sLROmxI kmytI kMplYks ivwc bxy sLROmxI akflI dl dy dPqr ivKy afey qF aMimRqsrIaf ny  vI AuhnF df suafgq juwqIaf nfl kIqf. afqmf isMG  Dwkf muwkI ivwcoN Bwj igaf pr Ausdf iewk sfQI kfbU af igaf ijs nUM pUrI qrF cOkVHI mfr ky bYTfieaf igaf qy iPr Aus dy isr ivwc juwqIaf mfrn df kfrj sLurU krn qoN pihlF ipwCo iewk ivakqI boilaf 'iCwqr nf mfrsI, iCwqr nf mfrsI, dsqfr lfh lYsy.' dsqfr lfh ky siqkfr nfl pfsy kr idwqI geI qy vfl iKlfr ky jdoN iPr iCwqr mfrn lwgy qF ipwCo iPr avfj afeI ' iCwqr nf mfrsI, iCwqr nf mfrsI, mqY kysf dI byadbI nf krsy.' ies qoN bfad isr qy aKbfr rwKI geI qF iCwqr mfrn lwgy qF iPr ipwCo avfj afeI 'iCwqr nf mfrsI, iCwqr nf mfrsI' iKwJy hoey iCwqr mfrn vfly ny ikhf ik 'hux ky hosI' qF dUsry ny ikhf ik aKbfr gurumwKI (akflI pwqrkf) dI hY. iPr Aus dy isr qo pMjfbI dI aKbfr cuwkI qy AurdU dI ihMd smfcfr aKbfr rwK ky krIb 11 iCwqrF df Aus nUM prsLfd idwqf igaf qy nfl ikhf ik ,''qy hux TIk aY.'' 

             iesy qrHf iewk vfrI idwlI ivwc akflI afgU sMqoK isMG ny mnjIq isMG klkwqf dI dsqfr lfhI qy Aus df juwq pqfn krvfieaf sI aqy jdoN sMqoK isMG aMimRqsr afieaf qy Aus ny iqMn PuwtI gl ivwc ikrpfn pfeI hoeI sI qy iewk pfsy ipsqOl tMigaf hoieaf sI. ies drsLnI iswK qoN vI sRI klkwqf ny vI afpxf bdlf lYidaf Aus dI dsqfr lfh ky Auh igwdV kwut krvfeI sI ijhVI Aus nUM afKrI dm qwk Xfd rhI qy Auh hmysLF hI kihMdf rihMdf sI ik, ''Aus nUM juwqIaf aMimRqsr ivwc klkwqy ny pvfeIaf hn.''

          sMn 1983 ivwc jdoN akflI afgU hrBjn isMG sMDU qy hrI isMG afryvfly dy ivckfr ijlHy dI pRDfngI nUM lY ky rwPV cwl irhf sI qF sLOmxI kmytI dy dPqr qyjf isMG  smuMdrI hfl ivKy akflI dl dI mIitMg sI qF Aus smyN Aupr pOVIaf cVH qy jdoN hrI isMG afryvflf juwqI lfh ky hfl dy aMdr jfx lwgf sI qF sMDU DVy dy bdmfsL toly ny Aus nUM juwqIaf ivwc hI ibTf ky iCwqr Pyiraf qy Aus dI dsqfr vI pYrF ivwcoN rolI sI. Qwly bYTf hrI isMG afryvflf motIaf motIaf gflf kwZdf hoieaf kih irhf sI, hor mfro iCwqr pMQ dy isr ivwc, ieh isr myrf nhI, pMQ df isr hY.

          ies qo bfad vI dsqfr lfhux df islislf jfrI irhf qy 1986 ivwco jdo sR[kfbl isMG tOhVy nUM lfh ky sLROmxI kmytI dy iewk sfl leI pRDfn bxy sn qF sLROmxI kmytI kmytI pRDfn kfbl isMG nfl vI bfdlky qy tOhVikaf juwqI pqfn kIqf Aus dI dsqfr iKlfrI sI.

          1986 ivwc jdoN akflI dl dI mIitMg anMdpur sfihb ivKy hoeI sI qF akflI dl brnflf dy skwqr mnjIq isMG Kihrf dI dsqfr lfh ky Aus dI kuwtmfr kIqI  geI sI qF Auh rodf hoieaf Aus vyly dy mfl mMqrI sRI myjr isMG  Auboky kol igaf ik Aus dI dsqfr iKlfrI geI hY qF Aus ny ikhf sI ik, ''kfkf sLfied qYnUM pqf nhI akflI dl ivwc pwkf qy swcf akflI Audo hI bxdf hY jdoN iewk do vfrI dsqfr luhf ky iCwqr Cuwqr Kf lvy qy qUM vI qF hux awj hI akflI bixaf hY, icMqf nf kr.''

          1987 ivwc brnflf srkfr smyN jdoN ggndIp isMG brnflf afpxy sfQIaf nfl sRI drbfr sfihb aMimRqsr ivKy hiQafrf nfl lYs ho ky afieaf sI qF Aus smyN Aus df tfkrf dmdmI tksfl vfilaf nfl ho igaf sI. dohF iDrF ivwc golI vI cwlI sI aqy keI dsqfrf vI pRkrmf ivwc iKlrIaf peIaf vyKIaf geIaf sn. ies smyN dOrfn srkfr ny keI nOjvfnf nUM jyl ivwc vI zwk idwqf sI.

          iesy qrHf 1994 ivwc jdoN smuwcy akflI dlF nUM iekwTf krky aMimqsr aYlfnnfmf iqafr kIqf igaf sI qF qwqkflI akfl qKq dy jQydfr igafnI mnjIq isMG nUM sRI drbfr sfihb kMplYks ivwc hI bfdl smwrQkF qy rxjIq isMG bRhmpury ny gflI gloc vI kIqf sI qy bRhmpury ny qF pRo[mnjIq isMG dI bFh qwk mroV idwqI dwsI jFdI hY aqy Aus dy kmry dy drvfjy nUM Tuwzy vI mfry gey sn pr jQydfr iBwjI ibwlI bixaf irhf qy Aus ny koeI kfrvfeI nhI kIqI sI. ies smyN dsqfr qF BFvy nhI lwQI sI pr dsqfr lwQx qoN Gwt vI kuJ nhI rih igaf sI.

           ies qoN bfad qF akflI lIzrF dIaf dsqfrf afpsI lVfeI  ivwc nhI sgoN pMjfb ivwc awqvfd df mfhOl pnpn kfrn pulIs ny keI vfrI lfhIaf qy akflIaf nUM jyl XfqrfvF vI krvfeIaf. 1997 ivwc jdo akflI dl (bfdl) dI srkfr hoNd ivwc afeI qF iswKF dy dUsry pfqsLfh sRI gurU aMgd dyv jI dI crn Coh pRfpq pivwqr asQfn KzUr sfihb ivwKy akflIaf dI rYlI hoeI sI qF rxjIq isMG CwjlvwZI qy rxjIq isMG bRhmpurf DVy ivwc twkrf ho igaf. Aus vyly dy akflI ivDfiek rxjIq isMG CwjlvwZI dI dsqfr bRhmpury dy smwrQkF ny iKlfrI sI qy kuwt kuwt ky isr ivwcoN lhU kwZ idwqf sI qF pwqrkfrF ny iKwlry vflf ivwc hI jdoN CwjlvwZI nUM puwiCaf ik jQydfr jI kI hfl cfl hY qF Aus ny myjr isMG Auboky dy kih sLbdF pusLtI kridaf jvfb idwqf sI  `cVdI klf'  jd ik bRhmpury DVy vfly Aus dI dsqfr lfh ky nfl hI lY gey sn ijhVI awj qwk sLfied Aus nUM vfps nhI imlI.

            sLROmxI kmytI kMplYks ivwc 22 nvMbr 2003 nUM jdoN bfbf DMnvMq isMG dy kys ivwc qwqkflI sRI akfl qKq dy jQydfr igafnI joigMdr isMG vydFqI vwloN leI irsLvq lYx df rOlf ipaf qy kuJ hwd qwk sfbq vI ho igaf sI qF sLRomxI Kflsf pMcfieq dy muwKI rfijMdr isMG qy crnjIq isMG cMnI ny ies mfmly nUM lY ky jQydfr vydFqI kolo asqIPf mMigaf sI pr Auh asqIPf dyx leI iqafr nhI sI. AuhnF ny sMgq nUM nfl lY ky pihlF sRI akfl qKq qy mwQf tyikaf qy iPr Auh siqnfm-vfihgurU df jfp krdy hoey jdoN sLRomxI kmytI dy dPqr ivwc jQydfr vydFqI nUM brKfsq krn df mMg pwqr dyx leI jf rhy sn qF sLRomxI kmytI dy lwTmfrF aqy rfijMdr isMG mihqy dI iswK stUzYts PYzrysLn ijs dI agvfeI Aus vyly gurcrn isMMG gryvfl qy sLsLpfl isMG mIrFkot kr rhy sn ny inhwQy qy vfihgurU df jfp krdIaf jf rhIaf sMgqF `qy lwTF qy hor hiQafrF nfl aYn sRI drbfr sfihb dy sfhmxy jfn lyvf hmlf kr idwqf. ies hmly ivwc aMimRqDfrI isMGF dIaf dsqfrF rolIaf geIaf qy AuhnF dy gfqry qoVx qoN ielfvf AuhnF nUM nMigaf krn leI kiChry dy nfly vI vwZy gey dwsy jFdy hn. Kflsf pMcfieq dy muwKI rfijMdr isMG dI iewk nkfbposL vwlo dsqfr lfh idwqI geI aqy dUsry nkfbposL ny dfhVHI df iewk ihwsf ieMnI jLor dI puwitaf ik dfhVHI AuKV geI aqy puwtI hoeI dfhVHI dI insLfnI AuhnF dy ichry awj vI vyKI jf skdI hY.

              sMn 2005 ivwc vI sLROmxI akflI dl (bfdl) dI srpRsqI vflI sLROmxI kmytI ny Cyvy pfqsLfh sRI gurU hrgoibMd sfihb dI pivwqr DrqI gurUduafrf gurUsr sqlfxI ijs nUM mrhUm bfbf mMgl isMG qy AuhnF do AuqrfiDkfrI bfbf guripMdr isMG vzflf ny idn rfq imhnq krky lhU psIny nfl isijaf qy abfd kIqf sI qy vI sLROmxI kmytI vfilaf ny pMjfb aYNz hirafxf hfeIkort dy hukmF dy bfvjUd vI bMdUkF, ipsqOlf qy hor qyjL hiQafrF nfl hmlf kIqf qy bfbf vzflf dy do syvfdfrF bldyv isMG aqy dfrf isMG dIaf dsqfrF iKlfrnf qF dUr irhf sgoN golIaf mfr ky AuhnF dy klbUq hI Kqm kr idwqy gey aqy qwqkflI sROmxI kmytI dI pRDfn bIbI jgIr kOr ny gurU dI golk dI durvrqoN  krky ijlHf pulIs muwKI dIaf jybF nUM lflf rMg lgf ky Aultf bfby dy iKlfP hI prcf drj krvf idwqf qy AuhnF ivakqIaf nUM prcy ivwc sLfml krvf idwqf ijhVy mOky qy vI mOjUd vI nhI sn. bfbf vzflf ny afpxy krIb 84 sfQIaf nfl keI mhIny jyl kwtI pr kudrq df asUl hY ik ''swcfeI Cuwp nhI skqI'' dy asUl muqfbk aKIr adflq ny bfby qy Ausdy sfQIaf nUM bfiewjLq brI kr idwqf qy sLROmxI kmytI vwloN gurU dI golk ivwcoN Krc kIqI geI mfieaf ivarQ geI.

           julfeI 2006 ivwc mfn dlIaf ny aMimyqsr dy gurUduafrf mMjI sfihb ivKy iewk smfgm dOrfn sR[mfn nUM styj qoN bolx df mOkf nf dyx nUM lY ky rOlf pf idwqf qy ies rOly rwpy qy Dwkf muwkI ivwc koeI mfn dlIaf sLROmxI kmytI pRDfn sRI avqfr isMG mwkV dI dsqfr lfh ky cwldf bixaf jd ik koisLsL qF sR pRkfsL isMG bfdl dI dsqfr lfhux dI vI kIqI geI sI. sRI mwkV nUM Ausy vyly qwqkflI sUcnf aiDkfrI sR[ dlbIr isMG ny afpxI dsqfr lfh ky dy idwqI ijhVI sRI mwkV ny suK afsn sfihb vfly kmry ivwc jf ky sjfeI sI. sRI mwkV dI lwQI hoeI dsqfr awj qwk nhI imlI ijs bfry crcf hY ik Auh ieiqhfsk pwg mfn ny sLIsLy ivwc mVf ky rwKI hoeI hY.

           iesy sfl akqbUr 2006 ivwc jdoN pMjfb ivwc kFgrs dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dI srkfr sI qF Aus smyN vI kwQU nMgl ivKy bRhm igafnI bfbf buwZf jI dI 500 sflf pMjvI sLqfbdI mnfeI geI sI qF sR[ ismrnjIq isMG mfn ny afpxy sfQIaf nfl smfgm ivwc jfx dI koisLsL kIqI sI qF Aus smyN bfdlikaf ny golIbfrI vI kIqI qy mfn dlIaf dI kuwtmfr krn dy nfl nfl Aus dI dsqfr vI lfhI pr mfn ny afpxI dsqfr Ausy vyly sMBfl leI sI qy isr qy rwK leI sI pr bfdl dlIey iPr zrdy mfn dy nyVy nhI Zuwk rhy sn ik mfn ny pqf nhI ikhVf bRhm asqr Cwz dyxf hY jd ik sRI bfdl smfgm Cwz ky cldy bxy.

             sMn 2009 ivwc vI sROmxI akflI dl (bfdl) dy jQydfrF dI srpRsqI vflI sLRomxI kmyytI qy sRI avqfr isMG mwkV dI pRDfngI vflI sLROmxI kmytI dy lwTmfrf ny ijlHf gurdfspur dy ipMz KMnHf cmfrf ivKy hmlf kIqf qy sROmxI kmytI dI  jLmIn lMmy smyN qo kfsLq krdy af rhy aMimRqDfrI isMG blivMdr isMG qy ksLmIr isMG dIaf dsqfrF qf lfhux dI gwl bhuq dUr dI hY sgoN gurU afsLy dy 'grIb df mUMh gurU dI golk' dy ivruwD AuhnF nUM golIaf mfr ky sLhId kr idwqf igaf ijs qy nf qF akflI dl ny sog mnfieaf aqy nf hI sROmxI kmytI ny do iswKF dy sLhId hox qy afpxI koeI pRqIikiraf jLfihr kIqI sgoN mwkV aYMz juMzlI ny KusLIaf mnfeIaf qy ies golI kFz dy dosLIaf nUM qrwkIaf dy ky snmfinq vI kIqf igaf. pMjfbI dI iewk khfvq hY ik ''iswK nUM iswK mfry jf krqfr'' nUM sROmxI kmytI ny do guriswKF nUM sLhId krky swc kr ivKfieaf.

                sfl 2011 ivwc vI swcKMz sRI hirmMdr sfihb dy bfhr GMtf Gr vfly pfsy akflI afgU surjIq isMG iBwtyvwZ nUM jdoN iewk pulIs vfly ny gwzI  glq pfrikMg krn qoN roikaf qF sLROmxI kmytI mYNbr jsivMdr isMG aYzvokyt ny Aus dI pUrI qrHf lfh pfh kIqI sI. Aus pulIs mulfjm dI mdd jdoN isvl kwpiVaf ivwc hOldfr kuldIp isMG ny kIqI sI ik mulfjm ny kuJ vI glq nhI kIqf qF surjIq isMG iBwtyvwz qy jsivMdr isMG aYzvokyt qy AuhnF dy cyly cftiVaf ny Aus hOldfr ijhVf afpxy pirvfr nfl sRI drbfr sfihb ivKy mwQf tyk ky bfhr afieaf sI qy prsLfd vflf zUnf hfly Aus dy hwQ ivwc hI sI, dI dsqfr lfh idwqI qy kysf qoN PV GVIisaf vI igaf. Aus dy inwky inwky bwcy afpxy pulIsey bfp dI dugrq vyK ky cIk rhy sn pr AuhnF dI cIk iksy nf suxI. ies Gtnf dI sLkfieq bfad ivwc Qfxy vI geI pr pMjfb ivwc akflI srkfr hox kfrn mfJy ivwc Augy nvy isafsI sUrj ibkrm isMG mjITIaf dy iesLfiraf qy Aultf hvfldfr kolo hI muafPI mMgfeI geI sI. ieh mfmlf sLROmxI akflI dl (pMc pRDfnI) dy mIq pRDfn sRI bldyv isMG isrsf ny ihMmq  krky jdoN sRI akfl qKq sfihb dy jQydfr igafnI gurbcn isMG dy noits ivwc ilafdf qF awgo sRI isrsf nUM jvfb ieh imilaf sI ik ''ijsdI dsqfr lwQI hY Auh afieaf nhI , ies leI kfrvfeI nhI ho skdI'' jfnI jQydfr ivwc ihMmq nhI sI ik Auh bfdlIaf dy iKlfP koeI kr skdf.

             iesy qrHf hI bIqy idnI idwlI ivKy akflI dl dy do DiVaf ivwc hoeI KfnjMgI  nUM lY ky dsqfrF dohf iDrf vfly pfisAu iKlfrIaf qy pYrF ivwc vI rolIafaf sn ijs nUM ielYktorink mIzIey ny lfeIv qy bfr bfr idKfieaf sI. akflI dl bfdl dy idwlI aYstyt dy pRDfn mnjIq isMG jI[ky  dI igwdVkuwt vI srny dy idwlI akflI dl dy kfrkuMnF qy tfsk Pors vfilaf ny KUb kIqI sI ijhVI AuhnF nUM sLfied ijMdgI Br Xfd rhygI. ies lVfeI ivwc jI[ky dI dsqfr lwQx dy nfl nfl ikrpfn df Pwt vI vwjf qy kys vI iKlry hoey sn. kul imlf ky mMdf hfl hoieaf ipaf sI qy mIzIaf bfr bfr ies Gtnf nUM tI[vI qy ivKf irhf sI.

             sRI akfl qKq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ijhVy hmysLF kihMdy hn ik sLkfieq imlx qy kfrvfeI kIqI jfvygI ny Kud hI noits lYidaf ikhf ik idwlI ivwc vfprI lVfeI dI ies Gtnf dI sRI akfl qKq qo kfrvfeI kIqI jfvygI qy jFc leI iqMn mYNbrI kmytI df gTn vI kr idwqf igaf hY. ies qo pihlF vI keI vfrI jQydfrF dI hfjLrI ivwc dsqfrF lwQdIaf rhIaf hn pr kdI vI iksy jQydfr ny noits nhI ilaf ikAuik ies vyly idwlI kmytI qy idwlI sRomxI akflI dl dy pRDfn sRI prmjIq isMG srnf nUM nIvF idKfAuxf hY ijs leI jQydfr vwloN kfrvfeI krn dI gwl kIqI jf rhI hY. jQydfr jI nUM cfhIdf hY ik Auh srnf ivruwD kfrvfeI krn qoN pihlF ipClIaf lwQIaf pwgF df vI ihsfb ikqfb brfbr krn leI kfrvfeI krn nhI qF iPr ieiqhfs dy pMinaf qy ieh hI iliKaf jfvygf ik jQydfr ny afpxy afkf bfdlikaf nUM KusL krn leI hI srinaf ivruwD kfrvfeI kIqI hY jo ieiqhfs dy kfly pMinaf qy iliKaf jfvygf. Kudf hfiPj!

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here