www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

iewk aOrq jo isrPL mr gey bwicafˆ nUM hI god lYˆdI hY- jIq jlMDrI

150427123218_bernarda_gallardo_chile_624x351__nocredit.jpg

iclI ivwc iewk aOrq kUVy ivwc suwt idwqy gey mry nvjfqF nUM apnf rhI hY aqy AunHfˆ df aMqm sskfr kr rhI hY. bfrfˆ sfl qoN vI lMby smfˆ qoN ies kMm ivwc lwgI brnfrzo gYlfrzo nUM iesdy leI lMmf aqy awlg sMGrÈ krnf ipaf hY. AunHfˆ dI khfxI Auwqy bxI iPlm ienfm hfsl kr cuwkI hY lyikn gYlfrzo dI dKdfeI Xfqrf jfrI hY. bfrfˆ sfl pihlfˆ iclI dI brnfrzo gYlfrzo ny iewk lokl aKbfr ivwc iewk hYWzlfeIn pVHI ijnHy AunHfˆ dI ijMdgI bdl idwqI. iewk bwcy nUM suwt idwqy jfx dI Ébr pVHn dy bfad AunHfˆ ny AusdI mdd krn df PYslf kIqf sI. hYWzlfeIn ivwc iliKaf sI ik "AunHf ˆny afpxy nvjfq dI hwiqaf kIqI aqy AusnUM kUVy  dy zyr Auwqy suwt idwqf". Auh nMnIˆ bwcI cfr apRYl  2003 nUM imlI sI. Ausdy srIr nUM kUVy dy kfly QYly ivwc pfky kUVydfn ivwc suwt idwqf igaf sI bfad ivwc Auh QYlf AuwQoN zMpXfrz clf igaf ijwQoN kfimaF nUM Aus dI lfsL imlI sI. gYlfrzo ieh Ébr pVHky dihl geI sI.  AunHfˆ ny qurMq Aus bwcy df snmfn nfl aMqm sskfr krx df PYslf kIqf. Auh Aus vkq Aus bwcy nUM god lY rhI sI aqy Aus ˆnUM mihsUs hoieaf ik Auh AunHfˆ df afpxf bwcf vI ho skdf hY.

Auh kihMdI hY ik jykr quhfzy iewk ijMdf bwcf jnm lYNdf hY qfˆ qusI Aus nUM duwD iplfAuNdy aqy iKlfAuˆdy ho aqy kMbl  ivwc zkdy ho  lyikn jykr quhfzf bwcf moieaf pYdf huMdf hY qfˆ qusI Ausdy leI qfbUq df ieMqËfm krdy ho aqy slIky nfl aMqm sMskfr krdy ho. lyikn Auh ieh vI jfxdI sI ik kuwJ aOrqfˆ afpxy bwicafˆ nUM afpxy kol rwKxf nhIˆ cfhuMdIafˆ hY aqy keI qfˆ AunHfˆ nfl lgfa vI mihsUs nhIˆ krdIafˆ. Auh kihMdI hY ik bhuq sfrIaF XuvqIafˆ hn jo blfqkfr jfˆ prvfr ivwc hI ivBcfr df iÈkfr huMdIafˆ hn. AunHfˆ dy njLdIkI jF sOqyly ipqf hI AunHfˆ dy nfl blfqkfr krdy hn aqy Auh ieMnIaF zrIaF hoeIaF huMdIafˆ hn ik kuwJ bol vI nhI skdIaF aksr jLbrjnfh krn vflf AuhI ivakqI huMdf hY jo prvfr nUM pfl irhf huMdf hY. gYlfrzo jdoˆ 16 sfl dI sI qwd AunHfˆ dy guafˆZ ivwc rihx vfly iewk afdmI ny AunHfˆ df blfqkfr kIqf sI aqy Auh grBvqI ho geI sI aqy iewk bwcI nUM jnm idwqf ijs nUM AunHfˆ ny ipafr nfl pfilaf aqy vwzf kIqf. Auh dwsdI hY ik  jdoˆ myrf blfqkfr kIqf igaf qfˆ mYˆ BfigaÈflI sI ik afpxy dosq qoN imly ipafr aqy smrQn nfl mYˆ Aus duwK ivwcoN inkl geI sI  jykr mYnUM myrI hflq Auwqy iekwlf Cwz idwqf jfˆdf qfˆ Èfied mYˆ vI Éud nUM AunHfˆ lokfˆ dI qrHfˆ hI kmjor mihsUs krdI.

bwicafˆ nUM Cwzx dI dUjI vjHf grIbI vI hY. gYlfrzo kihMdI hY ik iswDI gwl hY ik aOrqfˆ iewk hor bwcy dI prvirsL krn dI hflq ivwc nhIˆ huMdIaF. ieh anumfn lgfAuxf afsfn nhIˆ ik iclI ivwc ikMny biwcafˆ nUM hr sfl ievyˆ Cwz idwqf jfˆdf hY. afiDkfirk afMkiVafˆ  dy anusfr hr sfl Gwt qoN Gwt 10 aijhIaF lfsLf hfsl huMdIaF hn lyikn aslI igxqI ikqy iËafdf ho skdI hY.  ijafdfqr kUVf sutx vflIaf QfvF qy afm lokfˆ df afxf jfxf nhIˆ huMdf hY ies leI ho skdf hY ik AuWQy hor vI lfsLf mOjUd huMdIaF hox. Aus bwcI leI kuwJ krx dI gYlfrzo dI iewCf nfl iewk lMmI pRbMDkI pirkRIaf ÈurU ho geI. AunHfˆ ny bwcI df nfm svyry dI romn dyvI  dy nF qy afrorf rwKx df PYslf kIqf. lyikn afrorf dy srIr nUM dPn krx leI hfsl krnf afsfn nhIˆ sI. iclI ivwc ijs lfÈ dI mMg mfpy jF prIvfr vfly nhIˆ krdy Aus nUM iensfnI rihMd KUhMd mMinaf jfˆdf hY aqy srIr nUM nÈt kr idwqf jfˆdf hY. gYlfrzo ny qyjI  dy nfl kMm kIqf qfˆik iesnUM roikaf jf sky. zfktrfˆ nUM ieh sfbq krnf sI ik bwcI ijMdf pYdf hoeI sI qf ˆik AusnUM iewk iensfn dy rUp ivwc drj kIqf jf sky ijs dy nfl Ausdf aMqm sMskfr ho sky - iesdy leI AunHf ˆnUM afrorf  dy srIr df nrIKx krnf sI. aksr zfktr kih idMdy hn ik bwcf jnm  dy smyˆ hI mr igaf ikAuˆik AunHfˆ nUM kmjor mfˆ nUM bcfxf huMdf hY. iclI ivwc grBpfq gYrkfnUnI hY aqy jykr koeI aOrq afpxy bwcy nUM Czdy hoey PVI jfˆdI hY qfˆ AusnUM pMj sfl qwk jylH ho skdI hY. afrorf nUM dPn krn leI gYlfrzo nUM Aus nUM god lYxf pYxf sI  cfhy bwcI mr hI ikAuˆ nhIˆ geI sI. ÈurUafq ivwc ies mfmly nUM vyK rhy aiDkfrI nUM gYlfrzo `qy kuwJ Èwk sn.  AunHfˆ ny soicaf ik AuhI afrorf nUM jnm dyx vflI mfˆ hY. iewk vfr Auh aiDkfrI ˆnUM afpxI iewCf Auwqy ivÈvfs krvfAux ivwc kfmXfb ho geI qfˆ aiDkfrI ny ikhf ik AunHfˆ dy sfhmxy pihlI vfr aijhf anoKf mfmlf afieaf hY. hflfˆik AunHf ˆny mMinaf ik Auh TIk kMm kr rhI hY. aMqm sMskfr leI mYzIkl jfˆc aqy kfgËI kfrvfeI hox ivwc keI mhIny lwg gey lyikn aMq ivwc gYlfrzo nUM afrorf df srIr slIky nfl aMqm sskfr krn leI iml hI igaf. aMqm sMskfr ivwc 500 lok Èfiml hoey.  Auh lok afrorf dy mfmly nUM Ausy lokl aÉbfr ivwc pV rhy sn ijs ivwc ieh pihlI vfr pRkfiÈq hoeI sI. gYlfrzo kihMdI hY ik mfhOl iewk vwzy jnmidn smfroh vrgf sI. AuwQy bwcy sn, zfktr sn, nrsfˆ sn, sMpfdk sn. Aunf ˆny afrorf nUM leI gfxy gfey, kivqfvfˆ pVIˆ aqy sMgIq vjfieaf. gYlfrzo leI ieh mhwqvpUrx sI ik ienHy sfry lok ies sskfr progrfm qy afey aqy ies nfl Aus nUM bhuq hONslf imilaf.  AunHfˆ ny ikhf ik mYˆ cfhuMdI hfˆ ik sfzy smfj dy lok dIaF socfˆ nUM kI ho irhf hY. ikAuˆ biwcafˆ nUM mrny leI Cwz idwqf jf irhf hY. gYlfrzo df kihxf hY ik bwicafˆ nUM mfrny dy bjfey AunHfˆ nUM god dy idE! hux Auh AuwQy jfxI - mfxI ÈKIsaq bx cuwkI hY. Aus ny aMq PYslf kIqf ik sfry dy kUVfGrFˆ ivwc postr gwzygI aqy lokF nUM jfgrUk krygI ik afpxy bwcIafˆ nUM kUVy ivwc mq swuto.

gYlfrzo aksr AunHfˆ bwcIafˆ dIafˆ kbrfˆ Auwqy jfˆdI hY ijnHfˆ nUM AunHfˆ ny dPnfieaf hY aqy keI vfr Aus ny vyiKaf hY ik hor lok vI AunHfˆ Ewqy Pul cVf gey hn. Auh socdI hY ik iehfˆ ivcoˆ kuwJ AunHfˆ nUM jnm dyx vflIaF mfˆvfˆ ny cVfey hoxgy aqy ieh socky AunHfˆ nUM rfhq imldI hovygI ik Auh afpxy bwicafˆ nUM mOq ivwc lIn vyK skdIafˆ hn aqy AunHfˆ dy  leI sog kr skdIaF hn. Auh hux qwk anykF mry bwicaF nUM god lY ky AunHF df aMiqm sskfr kr cwukI hY aqy mrdy dm qwk krdy rihx dI iewCf hY.

- KLbrnfmf #816, meI 01-2015

 


smyN dI awK `coN:

Blf hoieaf iegnYitP dI ilbrl pfrtI coxF nhIN sI ijwqI, nhIN qF pqf nhIN Ehny kI kI cMn cfVHny sn

 

mfeIkl iegnYitPL nUM Blf kOx nhIN jfxdf ho skdf kuJ lok Buwl vI gey hoxgy pr hux iewk vfr iPr hr iewk gwl `qy iPwkI ijhI muskfn idMdf Buwlx vfilaF dy cyiqaF ivwc jLrUr af igaf hovygf. mfeIkl iegnYitPL PYzrl ilbrl pfrtI df nyqf hoieaf krdf sI ijs dI nyqfigrI hyT ilbrl pfrtI ny ipClIaF coxf lVIaF sn aqy do meI nUM hoeIaF coxF ivwc afpxI ipwT burI qrHF Tukvf bYTI sI jdik Auh Kuwd afp vI cox hfr igaf sI.

hux Aus ny iewk hor nvF nfsmJI vflf ibafn iek ieMtrivAU ivwc dy idwqf hY ijs nfl ilbrl pfrtI sLrmosLfr ho peI hY aqy ilbrlF nUM votF pfAux vfly vI mUMh ivwc AuNglF pf rhy hn. hux dy ilbrl pfrtI dy kfrjkfrI nyqf bfb rya ny ikhf hY ik iegnYitP dy ies ibafn nfl ilbrl pfrtI df koeI sbMD nhIN hY. asl ivwc sMbMD qF bVf zUMGf hY ikAuNik iegnYitP ilbrl pfrtI df nyqf huMdy hoey pRDfn mMqrI dI kursI leI cox lV cwukf hY. mfeIkl iegnYitP ny bIbIsI skftlYNz nfl iek gwlbfq ivwc ieh kih idwqf ik ikbYWk nUM kYnyzf nfl bMn ky nhIN rwiKaf jf skdf aqy ikbYwk jldI hI kYnyzf qoN vwK ho jfvygf aqy ies vrqfry nUM roikaf nhIN jf skdf. iegnYitP dy ies ibafn nfl ijQy ikbYWk dy vwKvfdI bfgo bfg hoey iPrdy hn AuWQy bfkI dy kYnyzf invfsI ijvyN ‘iPty mUMh qyry ilbrlF pfrtI df nyqf bxn dy’ afK rhy hox. ieh gwl bhuq aihmIaq rwKdI hY ik ilbrl pfrtI jo ik kYnyzf nUM iewk rwKx dI muwK dfhvydfr pfrtI hY, df sfbkf lIzr aijhf ibafn dy irhf hovy.

bI bI sI `qy gwlbfq ivwc iegnYitP ny ieh vI ikhf sI ik hux vI ikbYwk df kYnyzf nfloN bhuq kuJ vwKrf hI hY Aus dI ieMmIgrysLn nIqI afpxI hY, ividaf nIqI afpxI hY aqy AunHF df hYlQ kyar isstm vI afpxf hY aqy jy ikbYWk vwK vI ho jFdf hY qF Ausdf kYnyzf nUM koeI bhuq vwzf Prk nhIN pYxf. iewh sLbd kYnyzf dy pRDfn mMMqrI bxn dy ipClIaF coxF ivwc muwK dfhvydfr ny khy hn. pr ieQy iegnYitPL nUM ieh vI pqf nhIN ik knPYzrysLn qoN bfad kYnyzf dy hryk sUby df hYlQ aqy aYXUkysLn isstm afpo afpxf hY aqy isrP ikbYWk dI ieMmIgysLn nIqI hI afpxI hY Auh vI PYzrl srkfr dy sihXog nfl cldI hY.

iegnYitP hfvrz XUnIviristI ivwc lMbf smF ihstrI pVfAuNdf irhf hY aqy jd AuQoN ivhlf ho igaf qF Aus ny kYnyzf df pRRDfn mMqrI bxn ny suPLny dyKxy sLuru kr idwqy pr Aus ny kYnyzf bfry sB kuJ nhIN jfixaf jo ik Aus nUM jfnxf cfhIdf sI.  iegnYtP ijs mulk ivwc jMMimaF hovy Aus dy smfijk aqy klcrl aqy rfjnIqk pRBfvF qoN iblkul swKxf hoxF Aus dy ies ibafn dI hfmI Brdf hY. jdoN iegnYitP ilbrl pfrtI df nyqf bixaf sI qF Aus idn qoN hIM torI pfrtI Aus nUM bfhr df bMdf kih rhI sI aqy stIvn hfrpr kih irhf sI ieh bMdf qF isrP pRDfn mMqrI bxn leI hI kYnyzf afieaf hY Aus qrHF sfrI Aumr bfhr irhf hY aqy ies nUM kYnyzf nfl koeI lgfv nhIN hY jo hux iblkul swc sfibq ho irhf hY. iesy hI iegnYitP ny ierfk `qy hmlf krn leI amrIkf dI nIqI dI vI lyK ilK ilK ky sLlfGf kIqI sI. ieh qF kYnyzIan lokF dI dUraMdysLI sI jF isafxp sI ijnHF ny ipClIaF coxF ivwc iegnYitPL dI ilbrl pfrtI nUM krfrI hfr idwqI sI agr iegnYitP vfikaf hI kYnyzf df pRDfn mMMqrI bx jFdf qf pqf nhIN hor kI kI cMn cfVHny sI.

ilbrl pfrtI dy zfierYktrF jF iegnYitP nUM nyqf cuxn vfilaF nUM afpxy aMdr JfqI mfrnI cfhIdI hY ik kI Aus vkq AunHF dI cox shI sI jF glq pr ies qy AunHF nUM dubfrf bhuqf sLrmsLfr hox dI loV nhIN ikAuNik Auh coxF ivwc hfr qoN bfad iewk vfr pihlF sLrimMdgI hMZf cwuky hn iewk glqI dI do vfr sLrimMdgI Bugqxf iksy qrHF vI TIk nhIN hY. mfeIkl iegnYitP ny jo ikhf hY Auh kYnyzf dy pwK ivwc nhIN hY.

-jIq jlMDrI

 


nsLf Cwz cwuky ivakqI dI khfxI-3

mYN hux sLrfb pI ky mrn vfly ivakqI dy iPAUnrl `qy vI nhIN jFdf- srpMc

hux jd mYN afpxy bIqy smyN dI GoK krdF hF qF mYN bVf hI sLrmsfr ho jFdf hF ik mYN ikMnIaf glqIaF krdf irhf hF aqy ikMny lokF nUM mfnisk duwK idMdf irhf hF. ies sLbd sLrfb Cwz cwuky iewk ivakqI dy hn ijs ny 14-15 sfl sLrfb pIqI nhIN nhIN sI blik sLrfb ivwc nhfAuNdf irhf hY. srpMc ny ikhf jdoN Auh kYnyzf afieaf sI qF Aus dI pqnI kol afpxf Gr sI jo ik Aus dy mfipaF ny Aus nUM ivafh qoN pihlf lY ky idwqf hoieaf sI. srpMc df kihxf hY ik Aus df suhrf sfhb bhuq hI agFh vDU soc df sI aqy Aus ny afpxy sfry bwicaF nUM ssqy vyilaF ivwc iewk iewk Gr lYky dy idwqf hoieaf sI. jd mYN kYnyzf afieaf sI sfzy 180000 dy Gr `qy isrP 31000 zflr dI mfrgyjL sI aqy ieh Gr myrI pqnI dy nF hI sI. ijQy pqnI kMm krdI sI Aus ny mYnUM iqMn mhIny bfad afpxy nfl hI kMm `qy lgvf ilaf sI iekwTy kMm `qy jfx lwg pey. pqnI dPqr ivwc kMm krdI sI aqy mYN Plor `qy kMMm krdf sI. bysLk kMm aOKf sI pr pqnI df kihxf sI ik iewk sfl ieQy kwZ lY bfad ivwc mYN qYnUM vI dPLqr ivwc lgvf lYxf hY mYN mflk nfl gwl kIqI hoeI jdoN iewk bMdf rItfier hoieaf qF qYnUM dPqr ivwc rwK lYxgy QoVIaF bhuqIaF aMgryjLI dIaF klfsF lf lY. ijMdgI bhuq vDIaf cwlI jf rhI sI. iek idn ieMzIaf qoN PUn af igaf ik mfmy dy muMzy df ivafh rwiKaf hoieaf hY ik qusIN jrUr afAuxf. mYN pqnI nfl slfh kIqI Auh kihMdI ik afpF ijMnf Krcf krky jfxf hY AunHF nUM pYsy Byj idMdy hF ikAuNik ajy qyrf kMm nvF hY hux hor ikqy kMm vI nhIN imlxf ikAuNik AunHI idnI kYnyzf ivwc bhuq mMdf sI. iewh gwl 1990-91 dI hY. pr mYN pqnI nUM mnf ilaf asIN CutIaF buwk krvf leI qF kMpnI ny iewk mhIny ivwc muV afAux dI sLrq `qy CuwtIaF dy idwqIaF. ivafh dyiKaf qF ies qoN bfad myrI mfsI dI lVkI df ivafh rwK idwqf qF AunHF ny bhuq jLor pfieaf ik hor rho aqy ivafh dyKx qoN ibnF asIN quhfnUM jfx nhIN dyxf. pr myrI pqnI nF mMny Aus idn pihLlI vfr mYN pqnI nfl liVaf ik myrI mfsI dI kuVI df ivafh hY jy qyrI mfsI dI kuVI df ivafh Diraf huMdf qF qUM Cwz jFdI. Aus df kihxf sI ik ivafh afpxI QF hY kMMm afpxI QF hY. aKIr lVfeI JgVy qoN bfad pqnI ny jhfjL dIaF sItF iqMn hPLqy awgy krvfAux dI hF kr idwqI. bs Aus idn qoN ijLMdgI ivwc kuVwqn afAux lwg peI. vfips afey qF sfnUM dohF nUM kMm qoN jvfb iml igaf ik qusIN sfnUM dwisaf nhIN sI ik lyt afAux hY AunHI idnIN kMpnIaF vfly kfimaF nUM kwZx leI bhfny Bfldy huMdy sn. KYr imMnqF qrly krky pqnI qF kMm `qy vfips clI geI pr mYnUM AunHF ny nf rwiKaf. iPr iksy ny mYnUM iewk lwkVI dI kMpnI ivwc ijQy sikwzF bxdIaF sn, kMm `qy lgvf idwqf ijQy afpxy lok hI ijLafdfqr kMm rkdy sn. bws Aus idn qoN hI myrI ijLMdgI qbfh hoxI sLurU ho geI AuWqy vx vx dI lwkVI kwTI hoeI sI mYN dws bYTf ik asIN ipwCy ipMz dy srpMc hF. nflidaF ny mYnUM srpMc kihxf sLurU kr idwqf . Gr bfr vfry gwlF pwwuCxIaF sLurU kr idwqIaF aqy mYnUM puwTy pwTy pfAuxy sLurU kr idwqy. ijvyN qUM afpxI kfr ikAuN nhIN lYNdf qYnUM qyrI GrvflI Cwzx afAuNdI hY afid afid. bs srpMc srpMc krk mYNnUM puwTy rfhIN lf ilaf. mYN GrvflI nUM kih idwqf ik mYnUM lYx nf afieaf kry mYN afpy hI af jfieaf krFgf. kMm Kqm krn qoN bfad kfrF ivwc bYT ky sLrfb pIxI sLurU kr idwqI sfrI sfrI rfq sLrfb pIeI jfxI. Gr nUM qurn qoN pihlF kfrF dy sLIsLy hyTF krky pfrikMg lft ivwc AunHF ny kfrF BjfAuxIaF qF ik sLrfb dI hvfV bfhr inkl jfvy iPr mYNnUM Gr Auqfr jfxf. GrvflI lVn JgVn lwgI qF mYnUM kihx lwgy ik qyry nF `qy Gr vI nhIN jdoN jI kIqf qyrI GrvflI ny qyrf borI bsqrf gol kr dyxf hY. mYnUM AunHF ny Gr ivwc nF pvfAux dI qrkIb dws idwqI ik qUM kih ik mYN vIN kfr lYxI hY afpF Gr `qy hor mfrgyj lY leIey hOlI hOlI moV dyvFgy pihlF qF GrvflI nf mMnI hor krjfL lYx nUM iPr aOKI sOKI mMn geI aqy myrf nF vI Gr ivwc pvf ilaf. bws Aus idn qoN bfad jd vI pYsy dI loV pYxI bYNk qoN krjLf lY lYxf jF Gr `qy hor mfrggyjL cwuk lYxI. mYN ieMzIaf nUM kwly ny jfxf sLurU kr idwqf AuQy jf ky do do mhIny mihPlF lfAuxIaF. jd vI ieMzIaf nUM jfxf `qy hor mfrgyjL cwuk lYxI. muV ky afky kMMm nf lwBxf, kMmkfr sfry Cwut gey sn isrP GrvflI hI kMm krdI sI. bwcy vI vwzy ho rhy sn. 10-12 slF ivwc Gr `qy 145000 zflr dI mfrgyjL ho geI sI aqy bYNk ny hor mfrgyjL dyxI bMd kr idwqI. iPr jdoN GrF dIaF kImqF vDIaF qF hor mfrgyjL cwuk leI. sLrfb ivwc hI guwt rihxf qy jF lVfeI krnI do hI kMm rih gey sn. irsLqydfrF ny bVf smJfieaf pr iksy dI nhIN mMnI. shurf pRIvfr bhuq mdd krdf irhf ik iek idn Bly idn prq afAuxgy. iPr iewk idn myry dosq dI vwD sLrfb pIx kfrn mOq ho geI mYN ikhf ik afpF iPAUnrl `qy jfxf hY myrf lfiesMs kYNsl ho cwuikaf sI. myrI GrvflI ny sfP ienkfr kr idwqf ik sLrfb pI ky mrn vfly dy iPAUnrl Aus ny nhIN jfxf aqy jy qUM vI sLrfb nf CwzI qy mYN aqy myry bwicaF ny vI qyry iPAUrl `qy nhIN jfxf qyry sLrfbI Xfr hI jfxgy. pr myry koeI hux Xfr nhIN sI sB sfQ Cwz gey sn. myry koloN myry dosq dy iPAUrl `qy nf jf hoieaf. iPr bfad ivcw pqf lwgf ik Aus dy iPAurnl `qy vI isrP Gr idaF qoN isvf koeI vI nhIN sI igaf jF ik Aus dy GridaF ny iksy nUM swidaf hI nhIN sI ies df mYnUM pqf nhIN. bwcy nfnikaF dy rihx lwg pey sn Gr vflI kMm qoN bfad afAuNdI qf Kfx pIx df puwC jFdI aqy ies qoN ielfvf Aus ny mYnUM blfAux hI Cwz idwqf. iekw idn myry kol pYsy nhIN sn sLrfb vfsqy aqy myry ivwc ihMmq vI nhIN sI ik mYN AuWT ky ikwqy jf skF. sLrfb dI bhuq qot lwgI sI mYN vfsLrum qwk srkdf srkdf igaf pr muV ky mYQoN AuwT nfl hoieaf qF mYN AuQy hI Zyr ho igaf AuudoN mYN Xfd afeI ik myrf afpxf prIvfr qF hY pr myry kol nhIN hY jy myry kol myrI GrvflI huMdI qF mYnUM AuTfANudI. mYnUM afpxI mOq shfmxy idsx lwgI. awKF mUhry hnyrf afAux lwgf. mYN ihMmq krky AuTx lwgf qf twb ivwc izwg ipaf mYN hOlI hOlI tUtI nUM mroVn lwgf qF ik pfxI mUMh ivwc pf skF. hOlI hOlI mYN tUtI Kohl leI aqy ivwc hI ipaf irhf TMzf pfxI pYx kfrn mYnUM kuJ kuJ hosL afeI mYN iewk do GMty cldy pfxI ivwc hI ipaf irhf. mYnUM surq afeI pr srIr ivwc jfn nhIN sI mYN afpxI sLrfb qoN pihlF aqy sLrfb pIx qoN bfad vflLI ijMdgI dI qulnf kr lwgf mYnUM afpxy afp `qy gwusf afAux lwgf qy mYN kMD nfl isr mfrnf sLurU kr idwqf. kMD ivwc isr mfrdf aqy iPr tUtI hyTF isr kr lYNdf lYNdf aijhf mY awDf ku GMtf krdf irhf iPr mYnUM iewk pRCfvf ijhf drvfjLy ivwc dI aMdr nUM jFdf idwisaf qf mYN zr igaf ik mOq af geI hY. asl ivwc Auh pRCfvf nhIN myrI pqnI sI jo kMm qoN vfips afeI sI. pqnI ny bwicaF nUM bulf ilaf mYN ikhf ik mYnUM iewk GMtf iekwlf ipaf rihx idE iksy aNYbUlMs nUM nF bulfE AunHF kol myrI ibmfrI df hwl nhIN hY. bws mYN idl krVf krky smJOqf kr ilaf ik awj qoN bfad sLrfb vwl vyKxf vI nhIN hY aqy nF hI sLrfb pIky mrn vfly dy iPAUnrl `qy jfxf hY. aijhf mMn krVf kIqf muV ky sLrfb dI kdI vI qot mihsUs nhIN hoeI. hux sLfrb CwzI nUM pUry cfr sfl ho gey aqy asIN kfPLI KusL hF pr mYN ijMnf gvfieaf hY afpxI sfrI Aumr vI Auh Gftf pUrf nhIN kr skdf. srpMc df kihxf hY ik dosqo sLrfb Cwz idE suKI rhoNgy.

-jIq jlMDrI


nsLy Cwz cwuky ivakqI dI khfxI- 2

pihlF qusIM nsLy pIdy ho iPr nsLy quhfnUM pINdy hn-pRIqm

pRIqm (aslI nF nhIN) ijs ny 12 sfl rwj ky nsLf kIqf aqy hux nisLaF qoN iknfrf kr cwikaf hY, ny dwisaf ik Aus ny afpxI 23 sfl dI Aumr qwk koeI vI nsLf nhIN sI kIqf pMjfb ivwc sfrf pRIvfr hI vYsLnUM sI. bws ivafh krvf ky kYnyzf afieaf qF iewk dUr dy irsLqydfr ny afpxy nfl kMm qy rKf ilaf aqy bIar qoN sLurU krky pwkI pIx lf idwqf. pihlF pihlF qF bfhr corI pIxI sLurU kIqI aqy irsLqydfr ny myry nFh nukr krdy nUM kihxf ik kYnyzf dI ijMLdgI bVI ‘strYs’ vflI hY ajy qUM nvF nvF afieaf pihlF hI pIxI sLurU kr dy nhIN qF zfktrF dy golLIaf lYNdf quiraf iPrdf irhf kryNgf. mY bhuq kihxf ik myrf mMn nhIN mMndf pIx nUM qF Aus ny kihxf ik jdoN rwj ky pI leI dI hY qF svyr nUM srIr hlkf Pulkf ho jFdf hY aqy rfq nUM GoVy vyc ky sON jfeIdf hY koeI iPkr nhIN rihMdf. pqnI ny vQyrf smJfieaf pr irsLyqdfr ny kihxf ik kYnyzf ivwc ijhVf bMdf buVIaF dI gwl mMnx lwg ipaf Auh igaf kMm qoN aqy sfrI Aumr Koqy vFgUM kMMm kryNgf nfl hI ieh kihxf ik jLnfnIaf nUM lwq Qwly rKIdf huMdf hY aYNvyN nf isr cVf leI. afh mYnUM dyK lY mOj krI dI hY ijQy idl kry jfeIdf hY koeI nhIN rokdf. iews qrHF hI keI sfl bIq gey sLrfb pIx dI afdq vDdI hI geI iPr iekwlf bih ky pIx lwg ipaf mhInf mhInf lgfqfr pI hI jfxI aqy Gr ivwc lVfeI hox lwg peI. GrvflI ny mYnUM bhuq mwqF idwqIaf ik mYN sLrfb pIxoN hwt jFvF jf Gwt kr dyvF. Gr vflI dI ieh gwl mYnUM imrcF vFg lVnI qy mYN Aultf gfhlf kwZx bYT jfxf. jdoN GrvflI ny lVn lwg jfxf qF mYnUM myry irsLqydfr dI gwl cyqy afAux lwg pYxI ik jLnfnI ijMnf lVy AunI hI ijLafdf ipE afpy kih kih ky ht jfvygI. aijhI puwtI mwq imlI qy mYN iksy dI gwl hI nhIN suxI iPr svyr qoN pIxI sLurU kr idwqI kMm vfilaF kwZ idwqf. iPr iek vfr ijLafdf pIqI ivwc kfr clfAux krky aYksIzYNt kr ilaf lfiesMs jFdf lwgf jurmfnf vfDU hoieaf. jdoN Gr dI mfrgyjL rIinAU krvfAux gey qF bYNk ny jvfb dy idwqf iPr mihMgI mfrgyjL leI. bwcy vwzy huMdy gey pr myrf bwicaF vwl koeI vI iDafn nhIN sI hfr ky iek idn Gr vI vyc idwqf. apfrtmYNt ivwc cly gey pr sLrfb Cwzx vwl iDafn nhIN igaf jdoN koeI kuJ kihMdf qf mYN kuJ nf kuJ bfhfnf lf idMdf. Gr vflI ro kurlf ky hwt geI aqy iek idn Aus dy irsqLydfr Aus nUM aqy myry bwicaf nUM afpxy kol lY gey aqy mYnUM iekwly nUM Cwz gey. mYnUM iPr vI akl nf afeI, mYN bwicaF dI vI pRvfh nf kIqI mYN qF sgoN hor KwulHf ho igaf aqy XfrF dosqF nUM dfhvqf dyx lwgf ijMny kol pYsy sI Krc ley. iPr mYN dosqF qoN pYsy mMgx lwg ipaf qF AunHF ny mYnUM pihlF qF QoVy bhuqy pYsy idwqy pr bfad ivwc myrf PUn cwukxf vI bMd kr idwqf. kMm kfr koeI nhIN sI mYN afpxy purfxy irsLqydfr nUM vfr vfr PUn krnf qF Aus ny vI myrf PUn cwukxf bMd kr idwqf hor myrf koeI irsLqydfr ieQy nhIN sI. apfrtmYNt KflI krn df noits af igaf. ikrfieaf dyx leI pYsY ikiqEN vI nf imly. iewk idn mYN bfhr sVk ky izwg ipaf qF iksy ny aYNbUlYNs kfl kr idwqI mYnUM jdoN hspqfl ivwc hosL afeI qF zfktr afieaf qF Aus ny keI tYst krvfAux nUM ikhf tYstF qoN bfad zfktr ny dwisaf ik sLrfb ny qyrf ilvr awiDEN vwD Kqm kr idwqf hY agr qUM ies qrHf hI sLrfb pINdf irhf qf qyrf bcfa nhI hY Aus vkq myrI Aumr koeI 37 sfl dI sI. zfktr ny mYnUM dvfeIaF ilK ky idwqIaF aqy ikhf ik afpxy iksy irsLqydfr nUM bulf lY qYnUM afx ky lY jfvy. qF mYN afpxy Ausy hI irsqLydfr nUM PUn kIqf ik mYnUM kuJ pYsy cfhIdy hn mYN hsqpfl ivwc hF aqy jdoN CwtI imlI qF mYnUM afky lY jfvIN myry kol rihx nUM koeI QF vI nhIN hY qF Aus ny ikhf ik myry pihlF ley pYsy qF qUM moVy nhIN pihlF Auh moV bfkI gwl bfad krFgy aqy ijhVI Aus ny sB qoN cwuBvIN gwl kIqI Auh ieh sI ik ‘myry Gr qyry vrgy sLrfbI leI koeI QF nhIN hY’. qF mYN iewk dm suMn ho igaf. mYNnUM smJ hI nhIN sI lwg rhI ik mYN kI krF. nrs afeI qF mYnUM kihx lwgI ik awT vjy bYWz vihlf kr dyvIN. mYN nrs nUM sfrI khfxI dwsI ik myry kol jfx nUM koeI QF nhIN hY qF nrs cMgI sI pihlF Aus ny sosLl vrkr nUM imlx dI sulfh idwqI qy bfad ivwc Aus ny pqnI nUM kfl krn dI slfh idwqI pr jdoN dI Auh mYnUM Cwz ky geI sI mYN kdI Aus bfry soicaf hI nhIN sI aqy nf hI kdI PUn kIqf sI iewk sfl qoN vwD df smF ho igaf sI. mYN pqnI nUM kfl krnI nhIN sI cfhuMdf pr myry kol hor koeI cfrf vI nhIN sI. ‘mYrI mYkzfnlz’ nF dI nrs ny myrI sfrI gwl iDafn nfl dubfrf suxI aqy mYnUM GrvflI nUM PUn krn nUM ikhf. svyr dy swq vwjx vfly sn. mYN kMbdy hwQF nfl PUn Gumfieaf aqy afpxI Gr vflI nUM ikhf ik mYN hsqpfl ivwc hF mYnUM muafPL kr dy aqy iewk vfr qUM mYnUM ieQoN afky lY jfh ijvyN mYnUM ieMzIaf qoN kwZ ky ilafeI sI. Aus ny dsUrf svfl hI nhIN kIqf qy ikhf ik mYN huxy afeI. PUn qy pqnI dI avfjL suxn aqy ‘huxy afeI’ suxn qoN bfad myrf iewk dm rox inkl igaf. AudoN mYnUM aihsfs hoieaf ik afpxf kOx huMdf hY. GrvflI awDy GMty ivwc hI phuMc geI mYN nrs ‘mYrI’ dy sfhmxy hI afpxI GrvflI df hwQ PVky ieh ksm Kf leI ik awj qoN bfad sLrfb df nF qF kI sLrfb dy nF lYx vfilaF nfl kol KVnf vI nhIN. Aus idn qoN bfad myry srIr nUM kdI vI sLrfb dI qlb mihsUs nhIN hoeI. myrf ies socxf hY ik srIr sLrfb nhIN mMgdf ieh isrP mn hI hY jo sLrfb mgr Bwjdf hY aqy jo srIr nUM isgnl Byjdf hY. awj ies gwl nUM ZfeI sfl ho gey hn asIN sfry pRIvfr ny muwZ qoN dubfrf ijMLdgI sLurU kIqI hY aqy sfzf sfrf pRIvfr KusL hY bwcy KusL hn ijhVy bwcy myry qoN dUr dUr Bjdy sn myry kol af ky bYTdy hn. jdoN pRIqm dI sLrfb bfry Aus dI pqnI nfl gl kIqI qf Aus ny ikhf ik 10-12 sfl bVy aOKy kwty hn pr hux purfxIaF gwl krn df koeI Pfiedf nhIN ijhVf bMdf suDr jfvy aqy mfVIaF afdqF Cwz dyvy qF Aus dIaF bIqIaF gwlF krnIaf cMgIaF nhI lgdIaF sgoN awgy df socxdf cfhIdf hY. pRIqm ny afpxI khfxI jLrIey sLrfb dy ipafkVF nUM bynqI kIqI hY ik jy qusIN sLrfb jF koeI hor nsLf krdy ho qF ijMnI CyqI ho sky ies kohV nUM Cwzo pihlF bMdf nsLy nUM pINdf hY aqy bfad ivwc nsLy bMdy nUM pIx lwg jFdy hn aqy pRIvfrF dy pRIvfr qbfh hoeI jFdy hn. Aus df kihxf hY ik sLrfb df nsLf lfAuxf ijMnf sOKf hY aqy Cwzxf vI Enf hI sOKf hY isrP mn nUM smJfAux dI loV hY.

jIq jlMDrI


nsLy Cwz cwuky ivakqI dI khfxI-1

nsLy bMdy nUM nrkI bxf idMdy hn - imsIsfgf invfsI hfrvI

nsLy vflI nrk BrI ijLMdgI Cwz ky KusLI dI ijMdgI jIx vfly imsIsfgf dy iewk ivakqI ny afpxI khfxI skULldy ividafrQIaF nfl sFJI kridaF ikhf ik Aus ny jo ividafrQIaF nfl nsLy Cwzx df vfadf iek sfl pihlf kIqf sI As nUM pUrf hI nhIN kIqf sgoN Aus ny keI hor ivakqIaF nUM vI nsLy dI ijwlx ivwcoN bfhr kwZx df Auprflf kIqf hY. 49 sflf giln hfrvI ny awj qoN iewk sfl pihlF imsIsfgf dy ‘syNt joaYn afrk skMzrI skUl’ dy awT ividafrQIaF ijnHF ny (24 afvrj afPL hop) qihq nisLaf ivrwuD muihMm CyVI hoeI hY, nfl ieh vfadf kIqf sI ik Auh iek sfl koeI vI nsLf nhIN krygf aqy iewk sfl bfad Aus ny ividafrQIaF sfhmxy pysL ho ky afpxI khfxI ibafnI ik ikvyN Auh nrk ivwcoN iniklaf hY aqy nisLaF nUM afpxI afAux vflI ijLMdgI ivwcoN mnPLI kr idwqf hY. Aus df kihxf hY ik Aus ny ividafrQIaF nfl ieh vfadf qF kr ilaf sI pr ies nUM pgfAuxf koeI sOKf nhIN sI lwg irhf ikAuNik Auh ipCly 29 sflF qoN vwK vwK qrHF dy nsLy krdf af irhf sI. pr Aus df kihxf hY ik jo hONslf aqy sLfbfsL Aus nUM ividafrQIaF qoN imlI Auh Aus qoN bhuq hI AuqsfLihq hoieaf sI. mIitMg ivwc ividafrQIaF nUM hfrvI ny ikhf ik Auh afpxy bIqy smyN bfry qf kuJ nhIN kr skdf pr mYN quhfnUM nisLaF dy mfVy pRBfv bfry jrUr iswiKaq kr skdf hF. Aus ny dwisaf ik Aus nUM nisLaF dI afdq 9vyN gryz qoN pY geI sI aqy Aus ny hr pRkfr df nsLf kIqf. Aus ny dwisaf ik nisLaF ivwc pY ky Auh pUrI dunIaf nfloN twut igaf sI Aus ny afpxy dosq gvf ley sn, sfrf pRIvfr KyrUM KyrUM ho igaf sI, afpxI nOkrI vI gvf leI aqy afpxy mfqf ipqf dI mOq `qy vI Auh iewk pwQr bixaf irhf sI ik ijvyN Aus nUM ieh aYNvyN ijhI dIaF gwlF hI lgdIaF sn. Aus ny ikhf ik awj Auh afpxy ivCV cwky mF bfp qoN muafPLI mMgdf hY ik nisLaF ny Aus dI afqmf mfr idwqI sI aqy aKrI rsmF ivwc Auh sLfiml nhIN sI ho sikaf. Aus df kihxf hY ik jdoN hux Auh sLIsLy sfhmxy KVHky afpy afp nUM dyKdf hY hY qF Auh afpxy BUqkfl qoN Auprfm ho jFdf hY. hfrvI ny ividafrQIaF nUM ikhf ik ijvyN mYN 29 sfl mUrK bixaf irhf hF Auh ies qbfhI dy rsqy qy nf jfx. Aus ny jLor dy ky ikhf ik ijhVf ivakqI quhfnUM ieh kihMdf hY ik nsLy Kfxf mfVf nhIN hY sgoN cMgf hY agr qusIN Aus dI gwl mMn lYNdy ho qF qusIN Aus qoN vwD mUrK ho aqy nsLy pIx Kfx dI sulfh dyx vflf ivakqI quhfzf dosq nhIN quhfzf dusLmx hY. mYN vI aijhy ivakqI dI gwl mMn ky nisLaF ivwc gRsq ho igaf sI aqy mYN 29 sfl mUrK bixaf irhf. Aus ny ikhf ik mYN ieh quhfnUM ies krky pihlF dws irhf hF ik ikqy qusIN vI ies rfh `qy nf qur pYxf aqy afpxI ijLMdgI nf qbfh kr lYxf. Aus df kihxf hY ik nsLf iksy dy vI imwq nhIN hY. skUl df iek ividafrQI jo hfrvI dI khfxI sux irhf sI ny bfkI ividafrQIaf dy sfhmxy afky ikhf ik Auh vI kdI kdI nsLf kr lYNdf hY pr awj qoN bfad Auh iksy vI pRkfr dy nsLy nUM hwQ nhIN lfvygf. ies ividafrQI df kihxf hY ik Aus nUM hrvI dIaF nsIhqF bhuq cMgIaF lwgIaF hn.

not: (agly hPLqy iek pMjfbI ivakqI aqy pRIvfr dI khfxI pfTkF nfl sFJI kIqI jfvygI jo 12 sfl nsLy kfrn nrk Bogdf irhf aqy hux sfrf pRIvfr iewk vfr iPr suKI pRIvfr bx igaf hY.)-jIq jlMDrI

 


bdly hflfqF ivwc ihjLbulf qoN hiQafr sutfAuxf prI khfxI vFg jfpdf- jIq jlMDrI

 

ieiqhfsivwc afAuNdf hY ik ihtlr ny 1933 qoN 1945 dy cwly qIsrI rIk dy smyN dorfn  XhUdIaF `qy ieh rok lf idwqI sI ik Auh koeI vI XhUdI pflqU jfnvr nhIN rwK skdf aqy aijhy jfnvr rwKx df AunHF nUM koeI aiDkfr nhIN hY. ieh kfnUMn vwK vwK styjF `qy lfgU kIqf igaf sI. pihlI  styj ieh sI ik XhUdIaF nUM afpxy pflqU jfnvr afpxy afp hI bfhr Cwz dyx nUM ikhf igaf. iPr ies qoN dUsrI styj ivwc nfjLIaF ny jfnvr nUM jbrI cwukxf sLurU kr idwqf. ijhVy XhUdI jfnvr dyx nUM iqafr nhIN sn AunHF nUM QF `qy hI golLI mfrn df hukm dy idwqf igaf. nfjLIaF dy kbjLy vfly bhuq sfry dysLF ivwc keI Kfs QfvF bxfeIaF geIaF ijQy XhUdI afpxy pflqU jfnvr ilaf ky nfjLIaF nUM sONp skdy sn. qkrIbn sfry hI XhUdIaF ny nfjLIaF dy hukm dI pflxf kIqI aqy afpxy pflqU jfnvrF nUM nfjLIaF dy hvfly kr afey. ijhVy XhUdI afpxy pflqU jfnvr nfjLIaF dy hvfly nhIN sn krnf cfhudy AunHF ny jfnvrF nUM mfr idwqf. XhUdIaF qoN pflqU jfnvr lYxf jF sutfAuxy sOKy sn ikAuNik XhUdIaF kol koeI sLkqI nhIN sI , AunHF df koeI vI mddgfr nhIN sI aqy AunHF nUM ijLMdf rihx leI nfjLIaF nUM KuwsL rwKxf hI pYxf sI ikAuNik nfjLIaF kol qfkq sI aqy Auh afpxy mnsUby leI pwky sn. 

ihjLbuwl kol pflqU jfnvr qF nhIN pr AunHF kol pflqU jfnvrF dI bjfey hiQafr hn ijnHF ivwc rftk lFcr, imjLfeIlF aqy bMb afid hn. XU aYn E ny vI ihjLbulf nUM inr-hiQafr krn df mqf 1559 pfs kIqf hoieaf hY. PrFs dy ivdysL mMqrI  ny ipCly hPLqy iehI mMg kIqI hY ik pihlF ihjLbulwf nUM inr-hiQafr krnf cfhIdf hY. lIzr lok ibafn qF dyeIN jFdy hn pr hux hflfq vwKry hn, sLkqI df sMquln vwKrf hY aqy iehI kfrn hY ik afey idn ihjLbulf nUM inr-hiQafr krn dI mMMg GtdI jFdI hY. amrIkf dI sur vI TMZI pYNdI jFdI hY. sqMbr 2001 dy hmilaF qoN bfad Kqrnfk awqvfdI gruwpF dI ilst ivwc al kfiedf dy nfl nfl ihjLbuwlf vI afAuNdf sI pr 2001 qoN bfad ihjLbulf ivrwuD koeI vI kfrvfeI nhIN kIqI geI. isrP iesrfeIl hI ihjLbuwlf nUM Kqm krn leI afpxy afp afpxI kfrvfeI kr irhf hY. XUrpIn XUnIan ny ihjLbuwlf nUM hiQafr sutx vfsqy nhIN ikhf blik ‘hmly rokx’ leI ikhf hY aqy ies pRkfr hI amrIkf ny iehI (sstynybl sIjLPfier) ikhf hY. ies df kfrn ieh hY ik ihjLbulf pihlf nfloN kfPI sLkqIsLflI bx igaf hY. Aus kol aslf hY, AunHF dy mnsUby pwky hn, AunHF nUM ierfn aqy sIrIaf dI mdd iml rhI hY aqy ies qoN vwD muslm dunIaF df AunHF nUM lukvF sihXog iml irhf hY. pr AunHF qoN hiQafr sutvfAux leI nf hI XU aYn E pwkf PYslf Tos sikaf hY aqy nf hI hiQafr sutvFAux dI koeI ivENq bxf sikaf hY. ilbnfn ivwc ies vkq ihjLbulf df bolbflf hY, ilbnfn dI pfrlImYNt ivwc ihjLbulf dy 14 pfrlImYNt mYNbr hn aqy do kYbint mMqrI hn. ihjLbulf df muwK insLfnf iesrfeIl nUM Kqm krnf aqy imzl eIst iKwqy nUM pwCmI pRBfv qoN mukq krnf hY.

mfhrF anusfr ihjLbwlf dI smwisaf df iqMn qrIikaF nfl hwl ho skdf hY. pihlI qF ieh hY ik Auh jo mMgdy hn AunHF nUM dy idwqf jfvy, jo iesrfeIl mMnx nUM iqafr nhIN hY dUsrf ieh ik AunHF nUM iblkul hI Kqm kr idwqf jfvy jo iksy vI hflq ivwc sMBv nhIN hY. qIsrf ieh hY jo awj dy lIzr ivcfr kr rhy hn ik AunHF nUM Auh dy idwqf jfvy jo Auh cfhuMdy hn pr AunHF nUM ies bfry hfly pqf nhIN hY Bfv ihjLbuwlf nUM gwlbfq rfhIN iksy aijhy BMblBusy ivwc pf ky smwisaf df hwl kIqf jfvy.  pr awj dy bdly hflqF ivwc ieh ieMnf sOKf nhIN hY, ihjLbuwlf aqy Aus dy mddgfr pUrI qrHF sucyq hn aqy iksy vlyNvyN ivwc afAux nUM iqafr nhIN hn. ihjLbuwlf qoN iesrfeIl qoN ielfvf iksy dUsry dysL nUM koeI Kqrf nhIN hY aqy nf hI ihjLbuwlf df koeI aMqrrfsLtrI pwDr `qy bolbflf hY. al kfiedf nfl vI AunHF dI nhIN bxdI. ihjLbulf sLIaf hn aqy al kfiedf aqy PlsqInI grwup hmfs vrgy suMnI hn. iek vfrI ierfk ivwc al kfiedf dy kmFzr aljLrkfvI ny ikhf sI ik sfzy sB qoN vwzy dusLmx sLIaf hn. ies krky hI ihjLbulf ny al kfiedf df asr kbUl nhIN kIqf. hux busL vI ihjLbuwlf nUM inr-hiQafr krn dy isWDy ibafn dyx qoN pfsf vwtdf hY, kYnyzf df pRDfn mMqrI vI pihlF iesrfeIl dI sLryafm ipwT Tokdf sI pr ilbnfn ivwc afm lokF dIaF hiwqafvF qoN bfad AuWTy ivvfd kfrn Aus ny hfl dI GVI cwup vwt leI hY. jo vI lIzrF dy ihjLbuwlf nUM hiQafrhIx krn leI ibafn af rhy hn Auh isrP idKfvy dy hI hn aqy ihjLbuwlf qoN hiQafr sutfAxy iewk dMd-prI dI khfxI vFg hI jfpdy hn jo lUnI jF tUnI rwLK ky bwcy df inkilaf dMd srhfxy hyToN lY jFdI hY.

 


kI hY ihjLbulf sMgTn?

-jIq jlMDrI

          ilbnfn aqy iejLrfeIl dy ivwc jfrI sMGrsL dy bfad iewk vfrI iPr ihjLbulf BfrI crcf ivwc hY. ihjLbulf ilbnfn ivwc sLIaf muslmfnF df iewk sLkqIsLflI rfjnIqk aqy sYink sMgTn hY. ihjLbulf df arQ hY ' awlfh df dwl' jF 'awlfh dI pfrtI'. ieh sMgTn 1980ivaF ivwc ierfn dI mdd nfl hoNd ivwc afieaf sI aqy ies ny ilbnfn ivwcoN iejLrfeIlI sYinkF nUM kwZx dI muihMm sLurU kIqI sI. meI 2000 ivwc ihjLbulf nUM afpxy AudysL ivwc AudoN sPLlqf imlI sI jdoN jLrfeIl ny afpxy sYink ilbnfn ivwcoN htf ley sn. ies dy ievjL vjoN ihjLLbulf nUM ilbnfn dI bhu sMiKaF afbfdI df purjLor smrQn imilaf aqy awj ilbnfn dI sMsd ivwc ihjLbulf dI mhwqvpUrx siQqI hY aqy ies sMgTn ny smfijk aqy ishq Kyqr ivwc kfPI kMm kIqf hY. ies dwl df iekw afpxf tI vI cYnl ' awl mnfr' vI hY.  do sfl pihlF 2004 ivwc sMXukq rfsLtr dy pRsqfv 1959 qihq ieslfimk risstYNs nUM Kqm krn aqy ilbnfn ivwc sIrIaf dy 14000 sYink vfips Byjx dI gwl khI sI aqy 2005 ivwc sIrIaf ny afpxy sYink vfips bulf ley sn pr ieslfimk risstYNs nUM Kqm nhIN sI kIqf igaf. iejLrfeIlI sYinkF dy ilbnfn ivwcoN hwtx qoN bfad ihjLbulf `qy afpxy sYink ilbnfn dI sYnf ivwc sfLiml krn df dbfa bixaf hoieaf hY pr hfly qwk sYink iekwTy nhIN ho sky. ihjLbulf df muKI sLyK hsn nsrulf hY aqy ijs nUM iejLrfeIl ny Kqm krn dI qfx rwKI hY.

          ieslfimk irsYstYNs ajy vI iesrfeIl aqy ilbnfn dI sImF `qy srgrm hY aqy dohF hI pfisEN qoN Cybf-PfrmjL dy Kyqr ivwc aksr JVpF huMdIaF rihMdIaF hn. ihjLbulf df kihxf hY ik ies Kyqr `qy iejLrfeIl ny kbjLf kIqf hoieaf hY jo ik ilbnfn dI jLmIn hY jd  ik iesrfeIl sMXukq rfsLtr dy pRsqfv df hvflf idMdf ieh kihMdf hY ik ieh ielfkf sIrIaf dIaF golfn phfVIaF df hY aqy ijs `qy iejLrfeIl ny 1967 ivwc kbjLf kr ilaf sI. ihjLbulf nUM ierfn qoN ielfvf sIrIaf df pUrf smrQn iml irhf hY aqy sIrIaf ihjbulf dy jrIey ilbnfn ivwv afpxy pwK pUry krdf af irhf hY. hflFik ipwCly sfl sIrIaf dI POjF ilbnfn ivwc BfrI ivroD dy bfvjUd vfips clIaF geIaf sn ijs krky ihjLbulf dI sLkqI ivwc kuJ kmI afeI hY.

          mfhrF df kihxf hY ik 14 PrvrI 2005 ivwc ilbnfn dy qqklIn rfsLtrpqI rPIk hrIrI dI hwiqaf qoN bfad ihjLbulf ny afpxIaF nIqIaF ivwc kfPI sfvDfnI vrqI hY. ihjLbulf dI sLurUafq 1982 ivwc hoeI sI aqy sB qoN pihlF ierfn dI rYvolosLnrI gfrz dy 2000 sYink ies ivwc sLfiml hoey sn aqy ies df mwuK dPLqr bixaf sI bykf GftI. ihjLbulf df supnf hY ik ilbnfn ivwc ierfn dI qrjL `qy iek sLIaf rfsLtr bxfAuxf lyikn iPlhfl Auh iejLrfeIl dy iKlfPL afpxI kfrvfeI hI jfrI rwK rhy hn. hux dI qfjLf lVfeI Cybf-PfrmjL ielfky ivwcoN do iesrfeIlI sYink dy ihjLbulf vwloN agvf kfrn sLurU hoeI hY jo QMmx df nF nhIN lY rhI.

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here