www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

ikCu suxIaY ikCu khIaY


pMjfb nUM bdlvyN ivkfs mfzl dI loV
kflI vyeIN dI kfr syvf dI 7vIN vrHygMZ dy pRsMg ivc

 

cIn ivc mfE-jy-qMug ny jdoN afpxy kuJ coxvyN sfQIaF nUM iek diraf dy kMZy iekwTy krky, iek byVI ivc ibTf ky byVI diraf ivc TylH idwqI aqy kuJ GMitaF qwk byVI ivc hI sfQIaF nfl ivcfr-crcf krky kimAUinst pfrtI bxfAux df PLYslf kIqf sI qF sLfied AudoN mfE-jy-quMg nUM vI ies gwl df pUrf aihsfs nf hovy ik ieh pfrtI iek idn dysL ivc eynI vwzI qbdIlI ilafeygI ik sfmrfjIaF vwloN aPIm Kfxy amlI bxf idwqy gey cInI iek mhFsLkqI dy rUp ivc AuT KVyH hoxgy.
jlMDr dy nyVly ipMz lFbVf dy zf: inrml isMG ny jdoN pMjfbI swQ df gTn kIqf sI aqy hr sfl pMjfb, pMjfbI aqy pMjfbIaq leI Xogdfn pfAux vfly ikrqkfrF, klmkfrF, klfkfrF, vfqfvrn pRymIaF aqy ivigafnIaF nUM snmfn dy ky AuqsLfihq krn df islislf sLurU kIqf sI qF sLfied ienHF nUM vI ies gwl df aihsfs nhIN hovygf ik ieQy pMjfb dy vwK-vwK koinaF aqy dysL ivdysL ivc rihx vfly pMjfbI jdoN iekwTy hoxgy, ivcfr-crcf krngy qF ies mMQn ivcoN ikhVIaF-ikhVIaF aMimRq rUpI vsqF bfhr inklxgIaF. pMjfbI swQ dy hox vfly sflfnf jlisaF ivcoN hI pMjfb, pMjfbI aqy pMjfbIaq nUM mjLbUq krn, afpxy afly-duafly nUM sfPL-suQrf bxfAux, afpxy ieiqhfs aqy ivrsy dIaF ishqmMd kdrF-kImqF nfl juVn aqy lihMdy pMjfb dy pMjfbIaF nfl sfihq, swiBafcfr aqy mF bolI pMjfbI dy hvfly nfl sbMD suDfrn dy srokfr AuWBry. pMjfbI swQ dy jlisaF ivc juVn vfly lokF ny hI vfqfvrn nUM sfPL-suQrf bxfAux leI s: blbIr isMG BOrf dI agvfeI ivc Driq suhfvI jQybMdI bxfeI jo ik ipCly keI sflF qoN pMjfb dy vfqfvrn nUM sfPL-suQrf rwKx dI cyqnf pYdf krn leI inrml dyhI mfisk mYgjLIn vI kwZdI hY. sYmInfr qy mIitMgF krky vwD qoN vwD ruwK lfAux dI pRyrnf krdI hY. iesy mksd leI rfm isMG ZysI dI agvfeI ivc sfvI DrqI aqy cOigrdf bcfE kmytI vI srgrm hY.
pMjfbI swQ dI pRyrnf nfl hI kYptn srbjIq isMG iZwloN, s: bhfdr isMG, s: koml isMG sMDU, s: ruipMdrjIq isMG rUbI, s: rfm isMG ieMnsfPL aqy s: blbIr isMG bopfrfey afid swjxF nUM imlf ky iek kmytI bxfeI geI sI, ijs ny kVkdIaF DuwpF ivc ipMz Dnoaf qoN lY ky sulqfnpur loDI qwk kflI vyeIN df srvyKx krky irport iqafr kIqI sI ik ies df pfxI gMdf hox kfrn afly-duafly dy ipMzF dy lokF ivc ikho ijhIaF iBafnk ibmfrIaF PYl rhIaF hn. ies irport dI rOsLnI ivc hI kflI vyeIN dI kfr syvf krky ies nUM sfPL krn aqy ies ivc ipMzF aqy sLihrF df gMdf pfxI pYx qoN rokx leI pMjfb aqy hirafxf hfeI kort ivc kfnUMnI cfrfjoeI krn dI gwl sLurU hoeI. kfnUMnI cfrfjoeI krn df kMm hor jQybMdIaF nUM nfl lY ky s: blbIr isMG bopfrfey ny sMBfilaf pr kfr syvf df kMm bhuq vwzf aqy gMuJldfr sI. ies `qy ivcfr krn leI 15 julfeI 2000 nUM jlMDr dy koafpryitv tryinMg ieMstIicAUt ivc afly-duafly dy buwDIjIvIaF, pwqrkfrF, lyKkF aqy smfj syvIaF dI mIitMg rwKI geI. svflF df svfl ieh sI ik kflI vyeIN dI kfr syvf df prbq ijwzf kMm kOx hwQ ivc lvy aqy ies leI sfDn ikQoN afAux? sMq blbIr isMG sIcyvfl ijhVy ik Aus smyN kuJ ipMzF ivc kfr syvf rfhIN sVkF bxfAux df kMm kr cuwky sn, nUM vI ies mIitMg ivc bulfieaf igaf sI. keI GMitaF qwk mIitMg cwlI qy ivcfr-crcf ivcoN iehI inkilaf ik kfr syvf krky vyeIN sfPL kIqI jfvy aqy ies dI sLurUafq sRI gurU nfnk dyv jI dI crn Coh pRfpq ieiqhfsk ngr sulqfnpur loDI qoN hovy. mIitMg dy aKIr ivc sMq blbIr isMG sIcyvfl jI nUM bolx df smF idwqf igaf. AunHF iek GMtf qoN vI vwD smyN qwk afpxy ivcfr rwKy qy gurbfxI dI rOsLnI ivc kudrq, kudrq dy mnuwK nfl sMbMD aqy kudrqI soimaF dI sMBfl dI mhwqqf bfry dwisaf. ieh vI dwisaf ik gurU sfihbfn kudrq nUM ikMnf ipafr krdy sn. aKIr ivc AunHF ny ieh aYlfn kr idwqf ik Auh vyeIN dI kfr syvf df kMm afpxy ijLMmy lYx leI iqafr hn. pr aglf svfl ieh AuiTaf ik kfr syvf kdoN sLurU kIqI jfvy? sMq jI ny bVy ivsLvfs nfl ikhf sLuB kMm leI dyrI kyhI? huxy cldy hF. Auh grmI df hMums Biraf idn sI aqy sLfm dy 4-5 vwj cuwky sn. koeI vI buwDIjIvI bdbU mfrdI vyeIN vwl Aus smyN mMUh krn leI iqafr nhIN sI. nf iksy nUM ieh pqf sI ik kfr syvf hovygI iks qrHF? bVI musLikl nfl sMq jI nUM roikaf igaf aqy PLYslf hoieaf ik kwlH svyry Bfv (16 julfeI, 2000) nUM pRsLfd bxf ky gurduafrf byr sfihb (sulqfnpur loDI) ivc ardfs krky kfr syvf df kMm afrMB idwqf jfey. aijhf hI hoieaf. dUjy idn ardfs krky qy pRsLfd vMz ky kfr syvf sLurU ho geI. sB qoN pihlF bfbf blbIr isMG sIcyvfl icwkV BrI qy bdbU mfrdI vyeIN ivc jf vVy aqy bUtI kwt ky bfhr kwZxI sLurU kr idwqI. ies qrHF iek mhfn kfjL dI sLurUafq ho geI jo ipCly swq sfl qoN awj qwk cwl irhf hY. 14-15 mhIinaF qwk inrMqr sulqfnpur loDI kfr syvf df kMm cldf irhf. bfbf jI bhuq sfrIaF rukfvtF qy musLiklF dy bfvjUd vyeIN dy kMZy zty rhy. sLihr aqy ielfky dy lokF ny vI BrpUr sfQ idwqf. kfr syvf df ieh pVfa mukMml krn qoN bfad DMnoaf qoN lY ky sulqfnpur loDI qwk vyeIN dy afly-duafly vsdy ipMzF aqy sLihrF dy lokF nUM vyeIN ivc gMdf pfxI nf pfAux leI pRyrn vfsqy Xqn sLurU hoey. sMq jI ipMz-ipMz, sLihr-sLihr gey, sMbMiDq pMcfieqF aqy imAUNspl kmytIaF dy krnDfrF nUM imly. bhuq musLiklF afeIaF. rvfieqI lokF df ivcfr sI ik jy gMdf pfxI ndIaF qy dirafvF ivc nhIN pfieaf jfeygf qF hor ikQy jfeygf? ies nUM ikQy Kpfieaf jfeygf. sMq jI ny ienHF lokF nUM smJfieaf ik kfnUMnI qOr `qy koeI vI sLihr aqy koeI vI ipMz gMdf pfxI ndI jF diraf ivc nhIN pf skdf. gMdy pfxI nUM trItmYNt plFt lf ky jF rvfieqI ZMg-qrIikaF nfl sfPL krky hI iksy ndI jF nfly ivc pfieaf jf skdf hY jF KyqI dy kfrjF leI vriqaf jf skdf hY. rvfieqI ivcfrF vfly lok ijhVy ndIaF qy dirafvF nUM sIvryj vjoN vrqxf afpxf jnm-iswD aiDkfr smJdy sn, leI ieh bVI nvIN aqy nf mMnxXog gwl sI. iPr vI sMvfd aqy pRyrnf df islislf cldf irhf. ies sB kuJ df hI iswtf hY ik awj 7 ksibaF aqy 42 ipMzF df gMdf pfxI vyeIN ivc pYxoN ruk cwukf hY. vyeIN nUM pUrI qrHF gMdy pfxI qoN mukq krn leI ajy vI Xqn jfrI hn. vyeIN dI kfr syvf dI crcf mIzIey rfhIN srkfrF qwk phuMcI. dysL dy rfsLtrpqI abdul klfm qwk phuMcI. Auh ieQy sulqfnpur loDI ivsLysL qOr `qy afey aqy eyny pRBfivq hoey ik bfad ivc dysL-ivdysL ijQy vI gey, AunHF ny kflI vyeIN dI kfr syvf dy hvfly nfl kudrqI jl soimaF dI sMBfl dI loV `qy jLor idwqf. pMjfb srkfr ny vI ies gwl dI aihmIaq nUM smJidaF kflI vyeIN dI sPLfeI leI bfbf jI dI agvfeI ivc pRfjYkt AulIikaf hY aqy kmytI bxf ky bfbf jI nUM sihXog vI idwqf jf irhf hY. pr smuwcy qOr `qy vyeIN nUM sLwuD krn leI ajy bhuq kuJ krnf bfkI hY. kflI byeIN dI kfr syvf dy pRBfv hyT hI luiDafxy nyVy dy buwZy nfly dI kfr syvf df kMm vI sLurU hoieaf. bwdovfl dy sMq bfbf jspfl isMG jI ny ieh kMm afpxy hwQ ivc ilaf hY.
svflF df svfl ieh hY ik kflI vyeIN jF buwZy nfly nUM iek vfr sfPL krn qoN bfad kI kudrqI jl sroqF dy pRdUsLx dI smwisaf hwl ho jfeygI? kI BivwK ivc ieh muV pRdUsLx df isLkfr nhIN ho jfxgy? kI sqluj aqy pMjfb dy hor ndIaF-nfilaF dI sPLfeI dI loV nhIN hY? ieh svfl iek bhuq vwzy msly vwl sfzf iDafn iKwcdy hn.
mslf hY ivkfs dy bdlvyN mfzl dI qlfsL df. sMq blbIr isMG sIcyvfl aqy AunHF dy hor sfQIaF ny afpxy XqnF nfl iek bdlvF mfzl sfzy sfhmxy rwiKaf hY. ies nUM smJx qy apxfAux dI loV hY. kOmFqrI pwDr `qy DrqI dI vD rhI qpsL dI hkIkq sfhmxy afAux qoN bfad mnwuKqf dy BivwK leI KLqry dIaF GMtIaF KVk peIaF hn.
XUnYsko dI agvfeI ivc sflF qwk Koj pVqfl krn vfly ivigafnIaF ny ikhf hY ik qyl aqy koly dI vrqoN krky ijhVIaF snaqI, KyqIbfVI aqy hor duinafvI srgrmIaF asIN kr rhy hF, AunHF nfl aijhIaF gYsF pYdf ho rhIaF hn, ijhVIaF DrqI df qfpmfn vDf rhIaF hn aqy ies nfl dunIaf Br ivc brPLIly glysLIar ipGl rhy hn. jy ieh islislf iesy qrHF cldf irhf qF kuJ hI dhfikaF ivc pUrI dunIaf dy lokF nUM pIx leI, isMcfeI leI aqy hor kfrobfrF leI pfxI dI kmI df sfhmxf krnf pvygf. Bfrq leI qF KLqrf hor vI vD igaf hY. ivigafnIaF ny BivwKbfxI kIqI hY ik ihmflf dy glysLIar bVI qyjLI nfl ipGl rhy hn aqy 2050 qwk ieh pUrI qrHF ipGl jfxgy. pihlF ihmflf ivcoN inklx vfly dirafvF qy ndIaF-nfilaF ivc hVH afAuxgy qy iPr ieh diraf suwk jfxgy. smMudr ivc pfxI bhuq ijLafdf ho jfeygf. smMudr dy iknfry vsdy dysL dy bhuq sfry ipMz qy sLihr smMudr ivc smf jfxgy. bMglfdysL aqy mfldIvjL tfpUaF nUM vI iesy qrHF dy KLqry df sfhmxf hY. dUjy pfsy dirafvF dy suwkx nfl eysLIaf df ieh iKwqf soky df isLkfr ho jfeygf. ies sMdrB ivc ieh loV pYdf huMdI hY ik ivkfs df aijhf mfzl eIjfd kIqf jfey ijs anusfr snaqF qy KyqIbfVI dy kMmkfr krn leI aijhI qknflojI aqy ZMg-qrIikaF dI vrqoN kIqI jfvy ijs nfl DrqI df qfpmfn nf vDy aqy kudrqI jl sroqF dI inrmlqf aqy inrMqrqf bxI rhy. dUjy arQF `c asIN DrqI `qy aijhf koeI vI aml nf krIey jo kudrq pwKI aqy afm lokF pwKI nf hovy. ienHF lIhF `qy clidaF sfnUM pMjfb dy sfry ndIaF-nfilaF nUM sfPL suQry rwKxf pvygf. ipMzF qy sLihrF dy gMdy pfxI aqy snaqF dy jLihrIly rsfiexF vfly pfxIaF nUM ndIaF-nfilaF ivc pYx qoN rokxf pvygf. aijhf krn leI trItmYNt plFt vI lfAuxy pYxgy aqy rvfieqI ZMgF nfl pfxI sfPL krky Aus dI vrqoN KyqIbfVI leI krn dI ivvsQf vI krnI pvygI. ies leI srkfrF dy sihXog dI byhwd loV hY aqy snaqF clfAux vfly KyqI krn vfly aqy hor kfrobfr krn vfly lokF dy sihXog dI vI bhuq loV hY. svIzn, sivtjLrlYNz aqy dunIaf dy hor bhuq sfry dysL bVI qyjLI nfl kudrq pwKI qknflojI aqy kudrq pwKI AUrjf dy sfDn ivkisq krn leI kMm kr rhy hn. Bfrq aqy pMjfb nUM vI ies islisly nfl juVnf pvygf. inaFpfilkf nUM vI jl sroqF nUM pRdUisLq krn vflIaF srkfrF aqy lokF nUM TIk rfh `qy ilafAux leI jl, hvf aqy Kurfk dy pRdUsLx dy msilaF nUM pUrI gMBIrqf nfl lYxf pvygf aqy aijhy msly inaFpfilkf sfhmxy afAux `qy AunHF `qy qyjLI nfl PLYsly lYxy pYxgy.
pMjfb dI nvIN srkfr nUM pMjfb dy ivkfs leI kudrq pwKI aqy afm lokF pwKI ivkfs mfzl ivkisq krn nUM ivsLysL pihl dyxI cfhIdI hY.
sMq blvIr isMG sIcyvfl df ieh kQn bhuq aihmIaq rwKdf hY ik sLuwD hvf, sLuwD pfxI aqy sLuwD Kurfk ies DrqI `qy vsx vfly smUh pRfxIaF df jnm-iswD aiDkfr hY. srkfrF nUM afpxy lokF leI ieh aiDkfr XkInI bxfAux vfsqy pUrI pRqIbwDqf nfl kMm krnf cfhIdf hY. pr sfnUM ieh vI Xfd rwKxf cfhIdf hY ik asIN sfry iml ky lokF nUM lfmbMd krky jdoN qwk mjLbUq lok lihr ies mksd leI KVHI nhIN krdy, suafrQI ansrF dy dbfa hyT dwbIaF srkfrF kdy vI ies shI pr aOKy rsqy `qy qurn leI iqafr nhIN hoxgIaF. afE mfnvqf dy ibhqr BivwK leI aqy sMqulq ivkfs dy aml nUM inrMqr jfrI rwKx leI ivkfs dy bdlvyN mfzl leI sMGrsLIl hoeIey. awj jdoN ik sulqfnpur loDI ivc kflI vyeIN dI kfr syvf dI 7vIN vrHygMZ mnfeI jf rhI hY, qF sfnUM aijhy bdlvyN ivkfs mfzl nUM aml `c ilafAux leI afpxy-afp nUM smripq krnf cfhIdf hY. bdlvyN ivkfs mfzl qoN ibnF sLuwD hvf, sLuwD pfxI qy sLwuD Kurfk sMBv nhIN ho skdI. hrf-Brf, sfPL-suQrf pMjfb sfzy bjLurgF ny sfnUM idwqf sI. sfzf ieh PrjL bxdf hY ik aglIaF pIVHIaF leI Ausy qrHF df hiraf-Biraf pMjfb Cwz ky jfeIey. aijhf pMjfb ijQy lokF dI rotI-rojLI df pRbMD vI hovy aqy vfqfvrn vI sfPL-suQrf hovy. nf snaqF vfqfvrn ivc jLihrF suwtx aqy nf KyqIbfVI leI vrqIaF jfx vflIaF KfdF aqy iCVkIaF jfx vflIaf jLihrF lokF leI kYNsr df jLrIaf bxn. aijhf pMjfb hI sfzy supinaF df pMjfb ho skdf hY.

sqnfm isMG mfxk ajIq jlMDr
mo : 98726-2174

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here