www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kONslyt dyvXfnI KobrfgVy dy mfmly ivwc Bfrq df sKLq stYNz shI

sMpfdk jI,

          inAUXfrk ivwc BfrqI kONslyt dyvXfnI KobrfgVy dy mfmly ivwc Bfrq df sKLq stYNz shI hY. BGOVI GrylU nOkrfxI vloN kIqI sLkfieq kfrn inAUXfrk puils ny dyvXfnI KobrfgVy nMU ijs ZMg nfl jLlIl kIqf hY Auh inwdxXog hY. kONlyt dyvXfnI KobrfgVy nMU igRPqfr krky Aus dI leI geI jfmf qlfsLI awq inMdxXog hY. ies qrF qF Kqrnfk jrfiem pysLf lokF nMU igRPLqfr krn mOky kIqf jFdf hY. puils nMU pqf sI ik Auh iek izplomYt hY aqy Aus `qy dosL nOkrfxI nMU pUrI qnKfh nf dyx dy hn. Aus `qy nf zrwg smilMg dy dosL sn, nf hiQafr rwK jF koeI mujrmfnf kfrvfeI krn dy sn. iPr Aus nMU igRPqfrI dOrfn  KLqrnfk mujrmf nfl rwiKaf igaf.

          amrIkf kdy vI iksy rUs jF cIn dy ziplomYt nfl ajyhf nhIN krygf, AuhnF `qy dosL BfvyN ies qoN vI sMjIdf ikAuN nf hox. BgOVI nOkrfxI bfry dyvXfnI KobrfgVy ny inAUXfrk puils nMU sLkfieq kIqI sI pr puils ny kuJ nf kIqf. kuJ krn dI QF amrIkf ny BGOVI nOkrfxI dy pqI aqy bwicaF nMU amrIkf ilafAux dI kfrvfeI afrMBI hoeI sI. amrIkf ny iek gYr kfnMUnI aqy BGOVI nOkrfxI dy pqI aqy bwicaF nMU iksy Kfs mksd nfl vIjLf idwqf hY aqy AuhnF dIaF hvfeI itktF df vI pRbMD kIqf hY. jd nOkrfxI df pqI aqy bwcy 10 dsMbr nMU amrIkf puwj gey qF 12 dsMbr nMU kONslyt dyvXfnI KobrfgVy nMU igRPqfr kr ilaf igaf. jfhr hY ik igRPqfrI df sbMD ies gupq kfrvfeI nfl hY. amrIkf ies qrF afpxy jsUsF nMU corIN vIjLy idMdf hY. ho skdf hY ik GrylU kOkrfxI nMU amrKkf dIaF eyjMsIaF ny dyvXfnI KobrfgVy nfl iPwt kIqf hoieaf hovy.

          nOkrfxI sMgIqf ircrz dy iek sInIar amrIkI izplomYt dy sMprk `c hox aqy Aus dI mf vlo hux qk iek hor amrIkI izplomYt leI kMm krn vrgy qwQf qo ieh wk pYdf huMdf hY ik sMgIqf amrIkI jsUs ho skdI hY. Aus df shurf vI idwlI ivwc amrIkI imsLn nfl kMm krdf hY aqy pqI vI iksy ivdysLI imsLn nfl kMm krdf sI. ieh nhIN ho skdf ik sMgIqf vrgI mfmUlI ijhI GrylU nOkrfxI amrIkf vfsqy acfnk eynI aihm bx geI ik Aus dy kiQq hwkF vfsqy amrIkI aiDkfrI Bfrq nfl duvwly sMbMDf nUM dfa `qy lgfAux qwk cly gey. amrIkf ivwc grIbF df bhuq mMdf hfl hY aqy keI sUibaF ivwc kfly lokF dIaF bsqIaF grIb dysLF vrgf Jlkfrf idMdIaF hn. amrIkf nMU sMgIqf dI qnKfh df eyny iPkr ikvyN ho igaf? amrIkf ieh jfxdf hY ik Bfrq smyq grIb dysLF dy lok iksy nf iksy bhfny amrIkf ivwc af ky pwky hox vfsqy pfpV vyldy hn. aMrz grfAUNz ho jFdy hn aqy mnGHq khfxIaF GVH ky jF nklI ivafh krvf ky pwky hox qwk jFdy hn.  Bfrq ny ies mfmly ivwc sKLq stYNz lY ky shI kIqf hY.

ey[ aYs[ cfhl, torFto

 

pMjfb ivwc qyfbI hmilaf qoN pIVHq aOrqF dy hwkF df iksy nMU iPkr nhIN

sMpfdkI jI,

          luiDafxf ivwc do ku hPqy pihlF iek nOjvfn lVkI `qy qyjLfbI hmlf hoieaf sI  ijs kfrn Aus nMU ielfj vfsqy muMbeI lY jfieaf igaf hY. hmly smyN ieh lVkI iek ibAUtI sLfp ivwc afpxy ivafh vfsqy iqafr hox geI hoeI sI. ies duKdfeI Gtnf df bhuq crcf hoieaf hY qy srkfr `qy pIVHq lVkIaF dI shfieqf krn aqy qyjLfb dI ivkrI nMU sKLq sLrqF `qy krn leI joLr pfieaf jf irhf hY.

          pMjfb ivwc rojLfnf ajIq aKbfr ny ipCly keI hiPiqaF qoN iek lVIvfr rport sLurU kIqI hoeI hY ijs ivwc ipCly sflF dOrfn qyjLfbI hmly dIaF pIVHq aOrqF dI qrfsdI ibafn kIqI jf rhI hY. ieh bhuq duKdfeI lVI hY aqy ies nMU pVH ky mn rox lgdf hY. aKLbfr ny ieh bhuq vwzf Auprflf kIqf hY joik sLlfGfXog hY. hYrfnI dI gwl hY ik eyQy iksy vI aKLbfr ny ies nMU Cfpxf munfsb nhIN smiJaf. pMjfb ivwc keI mnuwK aiDkfr sMgTn bxy hoey hn aqy eyQy vI keI sMgTn mnuwKI aiDkfrF dI rfKI dI gwl krdy hn. pr iksy df vI iDafn ieh pIVHq aOrqF vwl nhIN igaf. pirvfr vI qyjLfbI hmly qoN pIVHq aOrqF nMU Bfr smJx lwg pYNdy hn aqy srkfrF vI sfQ nhIN idMdIaF. ieh aOrqF afpxy krUp hoey ichry Cupf ky ijLMdgI dy idn duK ivwc kwtdIaF hn. iehnF dy hwkF vfsqy keI avfjL nhIN AuTfAuNdf aqy nf hI koeI BuwK hVqfl krdf hY. iehnF aOrqF dy dwuK dI kfhxI smfj nMU dwsxI cfhIdI hY aqy dosLI nMU bhuq sKLq sjLfvF idwqIaF jfxIaF cfhIdIaF hn.

mnjIq isMG, brYNptn

dsMbr 27-2013, KLbrnfmf #746

 


ikMnf ku kYlIPornIaf bx irhf hY pMjfb?

sMpfdk jI,

          pMjfb dy Ep muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl keI sflF qoN pMjfb nMU Bfrq df kYlIPornIaF bxf dyx dIaF gwlF krdy hn. ieh pqf nhIN hY ik Auh pMjfb nMU kYlIPornIaF bnfAuxf kd sLurU krngy? ho skdf ik Auh ieh kMm cuwp cfp sLurU kr cuwky hox aqy ieh vI ho skdf hY ik Auh ies kMm df nINh pwQr aglIaF coxF qoN pihlF rwKx qFik votF lYx df bhfnf bxfieaf jf sky.

          ipCly idnIN pMjfb ivwc iewk ajIb Gtnf vfprI ijs df pMjfbI mIzIaf ivwc bhuqI crcf nhIN hoeI. pMjfb Kurfk aqy isvl splfeI ivBfg `c 461 Kurfk ieMspYktrf dI BrqI leI cMzIgVH `c tYst ilaf igaf ijs ivwc 1 lwK 86 nOjvfn arjLIkfrF ny Bfg ilaf.  pMjfb ivwc nOkrIaF df eynf ku cMgf hfl hY ik 461 nOkrIaF vfsqy do lwK dy krIb arjLIkfr phuMc gey. trYiPLk dI hflq eynI Krfb ho geI ik hr pfsy tRYiPk jfm lwg gey ijs nfl hjLfrF arjLIkfr vkq isr tYst dyx vfsqy tYst kyNdr ivwc phuMc hI nf sky. iek Kbr muqfibk 1 lwK 86 hjLfr ivcoN 1 lwK 20 hjLfr tYst dyx vfsqy phuMc sky bfkI 60-70 hjLfr trYiPk ivwc Ps gey. GrF nMU vfps muVdy hjLfrF nOjvfn muMzy kuVIaF smyN isr Gr nf puwj sky aqy sYNkVy bwsF dIaF CwqF `qy bYT ky vfps muVy ikAuNik bwsF kfPLI nhIN sn. iewk pfsy qF 461 jfbF vfsqy pOxy do lwK arjLIaF afeIaF aqy dUjy pfsy pMjfb srkfr aqy ies dy ivBfg arjLIkfrF dy tYst lYx vfsqy pMjfb Br ivwc vwK vwK kyNdr sQfipq nf kr sky aqy sfiraF nMU cMzIgVH swd ky sfry sLihr nMU hI vKq pf idwqf.

          pMjfb srkfr kol afpxy krmcfrIaF nMU dyx vfsqy qnKfhF jogy pYsy nhIN hn. pMjfb ivwc lokF nMU ibjlI nhIN imldI aqy sVkF dI hflq Krfb hY. jo sVkF cMgIaF hn Auh pRfeIvyt kMpnIaF dIaF hn aqy lokF nMU tol tYks dyxf pYNdf hY. lYNz mfPIaf lokF dIaF jLmInF `qy kbjLy kr irhf hY ijs dy ipwCy vwzy aPLsr, rfjsI afgU aqy gYNg hn. pRvfsI pMjfbI afpxIaF pRfprtIaF vycxf cfhuMdy hn pr hux koeI gfhk nhIN imldf. kurwpsLn df bhuq mMdf hfl hY. ryqf, bjLrI afid dI vI smgilMg hox lwg peI hY. ieh swB kYlyPornIaF bnx dy asfr nhIN hn. hr sfl kbwzI kwp krvfAux nfl qF pMjfb ny kYlIPornIaF nhIN bx jfxf.

afr[ ky[ isMG, torFto

 

kyjLrIvflf dI afm afdmI pfrtI kurwpsLn ikvyN rokygI?

sMpfdk jI,

          idwlI ivwc kyjLrIvflf dI afm adfmI pfrtI ny kFgrs df Qwlf lgf idwqf hY pr hux srkfr bnfAux qoN ipwCy Bwj rhI hY. kyjLrIvflf ny lokF nfl vwzy vwzy vfady kIqy hn ijhnF nMU pUrf krn vfsqy PMz cfhIdy hn. koeI vI cIjL muPLq nhIN imldI aqy PMz vfsqy lokF `qy tYks lgfAuxf pvygf jo lok dyxf nhIN cfhuMdy. lok qF ibjlI df ibwl nhIN dyxf cfhuMdy ijs kfrn ibjlI corI huMdI hY. Bfrq ivwcoN  kflf DMn lgqfr bfhr jf irhf hY. huxy afeI iek rIport muqfbk sfl 2011 ivc Bfrq qo 85 arb amrIkI zflr  ivdyF nMU Byijaf igaf. ijs dysL ivcoN 85 arb zflr df kflf DMn hr sfl bfhr jF irhf hovy Aus ivwc vwzy Twg ikMny hoxgy? kflf DMn bxdf hI kurwpsLn aqy gYr kfnMUnI kMmF nfl hY.

          jd mnpRIq bfdl ny pMjfb ivwc pIpljL pfrtI bxfeI sI qF Aus ny vI bhuq vwzy vfady kIqy sn. bhuqy blYkIey aqy dfgI afgU Aus dI pfrtI ivwc af vVHy sn ijs nfl Aus dI pfrtI df BwTf bYT igaf sI. hux jd afm afdmI pfrtI df isqfrf cmkdf njLr af irhf hY qF blYkIey ies pfrtI ivwc af vVHngy ijs nfl ies pfrtI df nuksfn hovygf. hx jxfKxf afm afdmI pfrtI dIaF gwlF krn lwg ipaf hY. ivdysLF ivwc vI ies dI brFcF bx jfxgIaF aqy sihjy sihjy ieh vI hor pfrtIaF vrgI hI bx jfvygI. kyjLrIvflf dy hOsly dI qF dfd dyxI bxdI hY pr kfmXfbI jd hovygI qd hI pqf lwgygf.

amndIp isDU, brYNptn

 


subfeI coxF ivwc kFgrs nfl shI hI hoieaf hY

sMpfdk jI,

          subfeI coxF ivwc jo kuJ kFgrs nfl hoieaf hY, Auh shI hI hoieaf hY. kFgrs dy rfj ivwc kurwpsLn hwdF twp geI hY aqy bhuq sfry vwzy skYNzl hoey hn. idwlI ivwc qF kfmnvYlQ KyzF  ivwc vwzIaF QFdlIaF hoeIaF sn aqy kMm vI smyN isr nhIN sI kIqf igaf. arbF rupey dy skYNzl ivwc do cfr bMidaF nMU hI cfrj kIqf igaf sI. muwK mMqrI sLIlf dIksLq ny ies bfry kuJ nhIN kIqf aqy bhuqy lok smJdy hn ik Aus df ies ivwc afpxf hwQ ho skdf hY.

          ipCly cfr sflF qoN kFgrs ny pRDfn mMqrI mnmohn isMG nMU iek afrjLI afgU vjoN rwiKaf hoieaf hY ijs nfl pRDfn mMqrI dy ruqby nMU Tys lwgI hY. ies df kFgrs nMU syk lwgxf hI sI. bIbI sonIaF gFDI ny afpxy byty rfhul nMU awgy ilafAux vfsqy mnmohn isNMG afrjLI pRDfn mMqrI bxfieaf hoieaf ijs nfldysL nMU nuksfn hoieaf hY aqy kFgrs df vI. iksy afgU nMU 4-6 mhIny vfsqy qF afrjLI afgU rwiKaf jf skdf hY pr 4-5 sfl ajyhf krnf shI nhIN hY. Bfrq vrgy vwzy dysL vfsqy bhuq mjLbUq srkfr dI loV hY ijs vfsqy mjLbUq pRDfn mMqrI dI loV hY. ies ivwc pRDfn mMqrI mnmohn isMG df dosL nhIN hY sgoN kFgrs pfrtI aqy ies dI pRDfn sonIaF gFDI ijLMmyvfr hY hY jo rfhul gFDI nMU awgy krn vfsqy shI mOky dI qfV ivwc pRDfn mMqrI dy dPLqr nMU kmjLor rwK rhI hY. zfktr mnmohn isMG nMU ies siQqI ivcoN bfhr inklxf cfhIdf hY. jy kFgrs qbdIlI nMU ltkdf rwiKaF qF lok sBf coxF ivwc vI ies df KimafjLf Bugqxf pvygf

amrjIq isMG, brYNptn

 

ieMglYNz ny sKLq sjLf dy ky idwqf sKLq sunyhF

sMpfdk jI,

          ieMglYNz dI adflq ny sfbkf jnrl ky aYs brfV `qy hmlf krn vfilaF nMU sKLq sjLf dy ky bhuq sKLq sunyhF idwqf hY. kuJ smF pihlF ieMglYNz ivwc iek POjI nOjvfn nMU kuJ ieslfimk kwtVpMQIaF ny sLryafm hmlf kr ky tukVy tukVy kr idwqf sI. ies POjI nOjvfn df isrPL ieh ksUr sI ik ieh brqfnIaF df POjI sI aqy do kwtVpMQI hmlfvr ny nPrq ivwc aMny ho ky Aus dy toty kr idwqy. kwtVvfd dy psfr kfrn ieMglYNz df afpxf POjI jy afpxy dysL ivwc hI surwiKaq nhIN hY qF ieh bhuq vwzf cYilMj hY. ieMglYNz ivwc hor vI keI dihsLqgrd hmly hoey hn ijs kfrn adflq ny brfV kys ivwc sKLq sunyhF idwqf hY. ies iksm dy ihMsk hmly iksy msly df hwl nhIN hn aqy ies nfl BfeIcfry df aks Krfb huMdf hY. knyzf ivwc vI eyar ieMzIaf bMb kFz ny iswKF df aks bhuq Krfb kIqf hY. hux vI keI lok jnrl brfV `qy kIqy gey hmly nMU jfiejL Tihrf rhy hn. 

afr aYs isDU, torFto

 


awj dy kOzy rfKsLF iKlfP AuWTo!

sSpfdk jI,

          iek svyr tYlIivjLn dyK irhf sI. afm dI qrHF hom iminstrI ny (ijvyN ik sB dIaF krdIaF hn) Dfrimk progRfm lfieaf hoieaf sI. iek kQf kIrqn vfly bfbf jI  sRI gurU nfnk jI (sRLI lfAux vfsqy iswKI dy rfKy muafP krn) dI kQf suxf rhy sI. BfeI mrdfnf gurU jI nfl aOkVF Bry jIvn qoN qSg af ky vfps afpxy pirvfr kol jfx leI gurU jI qoN corI (jd Auh sON rhy sn) rfq nUM cl pey. rfq nUM rsqf Buwl ky jSgl `c bxI iek JuwgI ivc arfm krn leI jf vVy. pr mfVI iksmq nUM ieh qF kOzy rfKsL df iTkfxf sI. hux BuwKy kOzy rfKsL ny BfeI mrdfny nUM ql ky Kfxf sI. iPr ijvyN ik ies kQf `c disaf igaf hY gurU jI pRgt ho ky kOzy rfKsL nUM mfr ky zr nfl kSbdy BfeI mrdfny dI jfn bcfANdy hn. sSgqF inhfl ho vihgurU vihgurU Aucfrx krn lgdIaF hn. ies kQf nUM asIN bfr bfr suxdy hF aqy inhfl huSdy hF. pr ies kQf dy AudysL `qy awj dy smyN ies dI srQkqf kI hY koeI nhIN socdf. mYnMU lgdf hY kQf sux rhIaF sSgqF ivc vI kuJ kOzy rfKsL mOjUd hoxgy. ho skdf hY ajyhy smfgm df krqf Drqf hI koeI kOzf rfKsL hovy. sfzy ipafry dysL `c qF kOzy rfKsLF dI bhuigxqI njr afANudI hY. hux ieh bSidaF nUM ql ky nhIN KFdy, AuhnF df lhU cUsdy hn. hux iehnF dI idwK rfKsL vrgI nhIN rhI. bfhroN ieh bhuq nyk qy lok syvk njLr aANudy hn. sfzy afspfs hr pfsy iehnF df bolbflf hY.

          rfjnIqI iehnF df ipafrf kfrobfr hY pr awj kl Drm ivc vI iehnF dI qUqI boldI hY. keI vwzy srkfrI ahuidaF `qy ibrfjmfn hn. iehnF dI mOjUdgI sdkf hI asIN afpxy vqn `c afpxf sfh Guwitaf ijhf mihsUs krky bfhrly AuhnF mulkF nUM Bwjdy hF, ijhnF dysLF ny kOzy rfKsLF nUM kuJ hwd qk nwQ pfeI hoeI hY. Pyr vI kuJ kOzy rfKsL ieDr vI srgrm hox `c kfmXfb ho jFdy hn. ieh jhfj `c bSb rwK ky sYNkVy inrdosLF dI jfn lYx nMU Drm df kMm dwsdy hn. ieh vwzIaF rfjnIiqk hsqIaF nfl rl ky kroVF df nisLaF df kfrobfr krdy hn. purfxy smyN dyvqy Aus smyN dy rfKsLF df nfsL krn leI bhuVdy sn. awj vI bhuVdy hn pr aPsos awj asIN iehnF dyviqaF nUM pCfxdy nhIN hF. iehnF dI mdd nhIN krdy qy bhuigxqI kOzy rfKsL iml ky ivrly dyviqaF nUM nwQ pOx `c kfmXfb ho jFdy hn. kuJ nUM mfr mukFdy hn. so sSgqo jfgo aqy afpxy afspfs iehnF kOzy rfKsLf nUM pCfxo. iksy rwbI cmqkfr nfl ieh Kqm nhIN hox lwgy. jfgdI jLmIr vfly dyviqaF nUM quhfzI mdd dI loV hY. AuWTo aqy iek ibhqr duinaF isrjx `c iehnF dI mdd kro.

hrjIq idAul, brYNptn.

 

 

pMjfb srkfr kbwzI df bhuq mihMgf zrfmf kr rhI hY

sMpfdk jI,

          pMjfb srkfr df KjLfnf KflI ho cuwkf hY aqy mulfjLmF nMU qnKfhF dyxIaF musLkl ho rhIaF hn. pr pMjfb srkfr iPr vI hr sfl kbwzI df bhuq mihMgf zrfmf krn lwg peI hY.  ieh KLbrF sux ky hYrfnI huuMdI hY ik ipCly sfl dy kbwzI kwp vfsqy vrqy gey hotlF dy ibwl ajy adf nhIN kIqy jf sky. kyNdr vloN hor BlfeI pRfjYktF vfsqy ByjIaF rkmF Krc ky pMjfb srkfr afpxf kMm clf rhI hY. kbwzI nMU ElMipk ivwc lY jfx dy aYlfn kr ky pMjfb srkfr lokF iwc Bwl bnfAuxf cfhuMdI hY jd ik ajyhf krnf bhuq musLkl kMm hY. ElMipk vfly qF kusLqIaF nMU vcI ElMipk ivcoN bfhr kwZxf cfhuMdy hn. kbwzI nMU ElMipk ivwc lY jfx dI PVF mfrn dI QF kbwzI nMU nsLf mukq krn dI koisLsL krnI cfhIdI hY. awj kbwzI df nfm zrwgjL nfl juV cuwkf hY. afm lokF ivwc ieh pRBfv bx cuwkf hY ik kwbzI nMU kuJ sLYqfn lok zrwg smgilMg krn vfsqy prdy vjoN vrq rhy hn. hux qF ieh ielfjL vI sLryafm lwgdy hn ik zrwgjL df DMdf kuJ isafsI afgUaF aqy aPsrF dI imlIBugq nfl cwldf hY. pMjfb srkfr nMU ies iksm dI PjLUl KrcI rok ky pMjfb dI mflI hflq suDfrn vwl iDafn dyxf cfhIdf hY.

ajIq isMG, torFto

 


afpxy ipCokV nMU nkfrnf shI nhIN hY

sMpfdk jI,

          ipCly hPLqy dy prcy ivwc sLONkI jI ny bhuq shI muwdf AuTfieaf hY. mYN vI Aus ryzIE pRoigrfm nMU suixaF sI ijs ivwc iek swjx iswKF vfsqy sRI sLbd vqrx `qy ieqrfjL kr irhf sI aqy ryzIE host ies nMU hor vI vDf ky pysL kr irhf sI. ies ryzIE host nMU grm gwlF krn dI bhuq muhfrq hY aqy Auh hr Gtnf nMU Dfrimk rMgq dy ky hI pysL krdf hY. ryzIE sux ky ies qrF lgdf hY ik ies host ny hI iswKI QMmI hoeI hY. asIN gRMQ sfihb nMU siqkfr nfl sRI gurU gRMQ sfihb afKdy hF. kI ieh iksy sfijsL hyT kIqf jFdf hY? kI ipCly 3-4 sO sflF qoN ieh kuJ sfijsL hyT ho irhf hY? sfijsL qF Auh lok kr rhy hn jo ipCpkV nMU nkfr rhy hn. afpxy ipCopkV nMU nkfrnf shI nhIN hY. knyzf aqy amrIkf ivwc kfly lok gulfm bxf ky ilaFdy gey sn pr 70ivaF ivwc iek vwzI lihr cwlI sI ijs ivwc kfilaF ny afpxIaF jVFH qlfsLx dI koisLsL kIqI sI. rUts BfvjVH nfm dI iek pRisD iPlm vI bxI sI jo bhuq ihwt hoeI sI. ies ipwCoN rUts iek aYsf brFz bx igaf ijs dy nfm `qy vDIaf iksm dy kwpVy aqy smfn vI bnx lwg ipaf. kuJ kwtVpMQI iswKF nMU afpxy ipCokV nfloN qoVn dIaF sfijsLF rc rhy hn aqy sRI iKlfPL muhMm vI ies df hI ihwsf hY. ieh sfijsL kfmXfb ies leI nhIN hovygI ikAuNik sfjsLIaF vfsqy sRI gurU gRMQ sfihb dI bfxI nMU bdlxf sMBv nhIN hY. hF, bfxI dy arQ ieh lok jLrUr bdlx dI koisLsL krdy hn aqy ies kMm vfsqy imsLnrI awgy lgfey hoey hn jo arQF df anarQ krdy hn. ajyhy lokF qoN bcxf cfhIdf hY.

amrIk sMDU, torFto

 

 

afpixaF nMU klIn icwt dy idwqI hY pMjfb srkfr ny

sMpfdk jI,

          pMjfb srkfr kihMdI sI ik nsLy srhwd pfr qoN af rhy hn aqy ies vfsqy kyNdr srkfr ijLMmyvfr hY. muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl ies nMU kyNdr dI sfijsL dwsdy sn pr hux pMjfb ivwc zrwg bnfAux vflIaF PYktrIaF PVIaF geIaF hn jo sYNkVy kroVF df vpfr kr rhIaF sn aqy akflI srkfr dy aYmaYley df nfm af igaf hY ijs dI sikAUtrI puils vrqI jf rhI sI. ies aYmaYley dy bfp dy nfm dI vI crcf ho rhI hY. hux pMjfb dy Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl ny  iehnF nMU klIn icwt dy idwqI hY. qPLqIsL puils kr rhI hY pr klIn icwt s: bfdl dy rhy hn aqy Auh vI eynI kfhlI nfl jd ik qskrI dy PVy gey gYNg dI qPqIsL ajy cwl rhI hY. kI s: suKbIr isMG bfdl ny aYsaYspI hridafl isMG mfn qoN koeI vwKrI qPLqIsL krvfeI hY?  Aup muwK mMqrI df ieh ibafn puils dI qPqIsL nMU rokx df ieCfrf krn vflf hY. muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl df ieh kihxf ik srhwd pfr qoN hI nsLy af rhy hn gLLlq sfbq ho igaf hY jd nsLy bnfAux vflIaF PYktrIaF pMjfb ivwc keI sflF qoN cwl rhIaF sn. ieh PYktrIaF iksy vwzy dI imlIBugq nfl hI cwldIaF hoxgIaF. ieh iks qrF ho skdf hY ik kroVF dy nsLy bnfAux vflIaF PYktrIaF df puils aqy lokl afgUaF nMU nf pqf hoey? ieh swB kuJ imlIBugq nfl hI ho skdf hY. jy kr nsLy vfsqy pfiksqfn dI srhwd hI ijLMmyvfr hY qF pfiksqfn dI srhwd qF ksLmIr, rfjsQfn aqy gujrfq nfl vI lwgdI hY. rfjsQfn aqy gujrfq dI srhwd qF hY vI bhuq lMbI jo smgilMg vfsqy pMjfb dI srhwd nfloN vDIaf hY ijwQy sikAurtI Gwt hY. pr AuhnF sUibaF ivwc nisLaF dI qskrI pMjfb nfloN Gwt hY. pMjfb srkfr ny afpixaF nMU bhuq kfhlI nfl klIn icwt dy idwqI hY ijs nfl qPLqIsL df kMm KtfeI ivwc pY skdf hY.

afr[ aYs[ iswDU, brYNptn


 

modI dI huMkfr rYlI nMU hMkfr rYlI kihxf ijLafdf ibhqr

sMpfdk jI,

          ihMdosqfn ivwc 2014 ivwc hox vflIaF coxF nMU lY ky lwg Bwg sfrIaF rfjnIqk pfrtIaF lMgoty kws rhIaF hn. Kfs qOr `qy Bfjpf aqy kFgrs dy nyqfvF vloN iek dUjy `qy dUsLnbfjLI ho rhI hY. Bfjpf df pRDfn mMqrI pwd dy AumIdvfr nirMdr modI dIaF rYlIaF nMU ihMdosqfn Br ivwc jLordfr huMgfrf iml irhf hY aqy Auh kFgrs pfrtI qy mnmohn isMG nMU pfxI pI pI ky kos irhf hY. pr ijs aMdfjL aqy srIrk BfsLf ivwc Auh BfsLx idMdf hY Auh byhwd hMkfr Biraf mihsUs huMdf hY. Aus dy mUMh ivcoN inkly vfk rfmlIlf dy iksy ikrdfr dy mUMh ivcoN rty hoey sLbd jfpdy hn. Aus dI ptny vflI huMkfr rYlI nMU hMkfr rYlI kihxf ijLafdf ibhqr hovygf. mn lYNdy hF ik nirMdr mOdI gujrfq df muwK vjoN cMgf kusLl pRbMDk hY pr kI ihMdosqfn nMU ajyhf pRDfn mMqrI cfhIdf hY ijs ivcoN inmrqf, TrMmf, nrmidlI aqy srbsLFJIvflqf df gux gfieb hovy? hrigjL nhIN.

gurjIq mMudrf, brYNptn

 

brYNptn dI myar aqy istI kONsl ivwc qbdIlI dI loV

sMpfdk jI,

          torFto dy myar rOb Porz iKlfPL bhuq vfvylf cwl irhf hY. mIzIaf Aus dy ipwCy ipaf hoieaf hY aqy Aus df ksUr isrPL ieh hY ik Aus ny nsLy df sUtf lgf ky ies bfry JUT bol idwqf sI jF Auh sLrfb bhuq pINdf hY. nsLy dI vrqoN iksy vfsqy vI shI nhIN hY pr kI nsLy dI vrqoN krn nfl hI bMdf mfVf ho jFdf hY? nsLf qF bhuq lok krdy hn. ilbrl pfrtI df afgU jstn trUzo ieh mMn igaf hY ik Aus ny aYmpI huMidaF BMg smok kIqI hY pr Aus dy ipwCy koeI nhIN ipaf. myar Porz ny kokyn smok kIqI hY aqy ieh dovyN nsLy gYr kfnMUnI hn. jstn trUzo qF BMg `qy pfbMdI htf lYx dI vI vkflq krdf hY. jykr myar Porz ieh mMg krdf qF Aus dI bhuq BMzI kIqI jfxI sI.

          torFto dy myar Porz ny lokF dy tYks df pUrf siqkfr kIqf hY aqy tYks Gtfieaf hY. Aus ny tYks GtfAux vfsqy istI df Krcf Gwt kIqf hY aqy afpxf jyb Krcf vI bhuq sImq kIqf hY ijs nfl kONslrF nMU vI Gwt krnf ipaf hY.

          pr brYNptn dI myar Krcf krn vflI DUVH puwtI iPrdI hY. ipCly kuJ sflF ivwc myar sUjLn PYnl ny $186,000 qoN vwD df jyb Krcf kIqf hY ijs ivwc bhuq PjLUl KrcI sLfml hY. torFto stfr ny ies bfry bhuq vyrvy idwqy hn. ies dy mukfbly myar Porz df Krcf bhuq hI Gwt hY aqy Aus dI qnKfh vI Gwt hY. torFto dysL df swB qoN vwzf sLihr hY pr myar dI qnKfh brYNptn dy myar nfloN Gwt hY. myar sUjLn ikhVf hlL vfhuMdI hY ijs vfsqy Aus dI qnKfh pRImIar qoN vI vwD hY? myar Krcf vwD krdI hY ies leI kONslr Gwt ikAuN krngy? qnKfhF vDfAux vfsqy ieh sfry rlLy hoey hn. mfVI motI nok Jok lok lfj rwKx vfsqy krdy hn pr kMm sfrf rlL iml ky hI krdy hn.

          brYNptn ivwc pRfprtI tYks hr sfl vDfieaf jFdf hY ies dy Elt torFto vrgf sLihr myar Porz dy mfrg drsLn hyT tYks GtfAux ivwc kfmXfb hoieaf hY. kI lokF dy tYks df siqkfr krn vflf myar vDIaf hY jF lokF dy tYks dI DUVH puwtx vflf vDIaf hY? brYNptn dI istI kONsl aqy myar nMU qbdIl krn df vkq af igaf hY. qbdIlI qoN ibnF brYNptn df gujLfrf nhIN ho skdf. brYNptn istI kONsl vloN myar sUjLn dIaF Krcf krn vflIaF qfkqF sImq kr dyxIaF cfhIdIaF hn.

gurdIp isMG, brYNptn

 


pMjfb ivwc aOrqF aqy Kfskr grIbF dIaF aOrqF dI durdsLf vl kd iDafn idwqf jfvygf?

sMpfdk jI,

          sMsfr dy keI dysLF ivwc aOrqF dI hflq bhuq cMgI nhIN hY aqy Bfrq vI iehnF dysLF ivwc sLfml hY ijwQy aOrqF dy hwkF df Gfx huMdf hY. ieh vwKrI gwl hY ik ieslfimk dysLF ivwc hflq bhuqI Krfb hY ijs df iek kfrn jmhUrIaq dI axhoNd hY. Bfrq jmhUrI dysL hY aqy aOrqF hr Kyqr ivwc awgy vD rhIaF hn pr iPr vI aOrqF `qy hmly lgfrfqr jfrI hn. ryp dy bhuq kys hr hPLqy vfprdy hn. hux qF sIbIafeI dy cIP rxjIq isnhf ny vI ryp dy nfm `qy mKOLl kr idwqf hY ijs qrF ik ieh iek cMgf kMm hovy. rxjIq isnhF ny ieh afK idwqf ik jykr jbr jnfh nUM roikaf nhI jf skdf qf pIVq nUM ies df afnMd lYxf cfhIdf hY.`` ikwZf GtIaf ibafn hY iek AuWc ahudy `qy ibrfjmfn ies aPLsr df. hux Aus nMU muafPLI vI mMgxI peI hY.

          pMjfb nMU aksr asIN gurF dy nfm `qy vwsdf dwsdy hF aqy afpxy afp nMU iensfPL dy rfKy vI dwsdy hF pr pMjfb ivwc aOrqF df hflq kuJ pwKF qoNJ bhuq Krfb hY. vD rhI BrUx hwiqaf df iek kfrn ieh vI hY ik pMjfb dy lok lVkIaF nMU Bfr smJdy hn ijhnF nMU Gr qoN bfhr Kqrf hI Kqrf hY. pMjfb ivwc pbilk QfvF Kfs kr bws awizaF aqy rylvy stysLnF `qy jf ky aOrqF dI durdsLf vyK ky sLrm afAuNdI hY. mYN afp vyiKaf hY ik pMjfb dy kfljF ivwc pVHn vflIaF nOjvfn lVkIaF nMU bhuq jLlIl kIqf jFdf hY. AuhnF nfl bdklfmI kIqI jFdI hY aqy CyVCfV vI kIqI jFdI hY. musLtMzy jd lVkIaF CyVdy hn qF koeI vI AuhnF nMU rokx df hOslf nhIN krdf.

          kuJ idn pihlF iek KLbr afeI sI ik smrflf dy njLdIk pYNdy ipMz musLkfbfd dI iek 17 ku sflF dI lVkI nMU kuJ musLtMzy krIb ZfeI sfl qo pRysLfn krdy af rhy hn. qMg af ky ies lVkI ny bIqy hPLqy  jLihr Kf ky KUdksLI krn dI koisLsL kIqI aqy Aus nMU hspfql dfKl krvfieaf igaf ijwQy Aus dI hflq bhuq nfjLuk sI. ikMnI duKI hovygI ieh lVkI ijs nMU kuJ musLtMizaF kfrn jLihr Kfxf ipaf?

          ieh lVkI grIb pirvfr dI dwsI jFdI hY aqy ies nMU jLlIl krn vfly lVky AuWc jfqI dy dwsy jFdy hn. ies lVkI nfl CyV-CfV df mfmlf krIb ZfeI sfl qo puils dy AuWc aiDkfrIaf aqy anusUicq jfqI kimn idwlI dy iDafn `c sI aqy pirvfr vlo keI vfr ienHf alIl hrkqf sbMDI ilKqI pwqrf nfl duhfeI pfeI geI sI pr iksy ny kuJ nf kIqf.

          ipCly hPLqy afpxy ipMz ivwc hI dukfn krdy yr isMG dI lVkI jdo kflj jfx leI Gro bfhr afeI qf nfl lwgdI dukfn `c bYTy igMdI nfmk nOjvfn ny ies lVkI nUM alIl hrkqf nfl sqfAuxf urU kr idwqf. lVkI ny ies sbMDI Gr jf ky afpxy mfqf-ipqf qy Brf nUM dwisaf qf igMdI ny swq-awT hor ivakqIaf nfl Aus dy Gr phuMc ky Aus dy pirvfrk mYbrf nUM kuwtxf-mfrnf urU kr idwqf. jdo pirvfrk mYbrf ny sbMiDq puils cOkI Pon kIqf qf koeI vI aiDkfrI shfieqf leI nf bhuiVaf. iesy dOrfn lVkI ny afpxy hI Gr `c KudkuI not ilK ky igMdI smyq hornf jfbrf vwlo sqfey jfx qo bfad mrn dy ierfdy nfl ihrIlI vsqU ingl leI. not `c lVkI ny iliKaf hY ik AunHf ny Aus dy pirvfrk mYbrf dI kuwt mfr krn qy Aus dy kwpVy PfV ky Aus nUM byiewq kIqf hY aqy Aus dI mOq leI Auprokq ivakqI iMmyvfr hoxgy. pirvfrk mYbrf ny lVkI nUM qurMq smrflf dy isvl hspqfl ivc ilafdf, ijwQy Aus dI gMBIr hflq nUM dyKdy hoey cMzIgVH ivKy rYPr kr idwqf sI. hux kihMdy hn ik puils hrkq ivwc af geI hY pr bdmfsLF nMU hoxf kuJ nhIN hY.

          ikwQy igaf kfnMUn? ikwQy geI ipMz dI pMcfieq aqy ikwQy gey pMjfb nMU gurF dy nfm `qy vwsdf dwsx vfly? kI ieh pMjfb dy vwsx vflI gwl hY? ijwQy iksy grIb dI DI BYx dI koeI iewjLq hI nhIN hY. sfzy jQydfrF nMU vI iswKI dy siqkfr df bhuq iPkr rihMdf hY pr kI grIb aOrqF dy siqkfr qoN ibnF iswKI df siqkfr ho skdf hY? akflIaF ny pMjfb ivwc jwtvfd PYlfa rwiKaf hY jo pMjfb df mhOl Krfb kr irhf hY. jd qwk aOrqF dI durdsLf nhIN rikdI BrUx hwiqaf nhIN rokI jf skdI aqy smfj qrwkI vI nhIN kr skdf.

gurdIp isMG, brYNptn

 

 

hjfrf isMG dy 23 pwqrF bfry ivcfr

sMpfdk jI,

          2013 dy sfl ivc ijwQy-2 vI pMjfbI vwsdy sn AunHF ny AuwQy-2 hI gdr lihr dI 100 sflf vrygMZ mnfeI. iesy qrHF hI trFto ivc vI ies nfl sMbiDq smfroh hoey. gdrIaF dy ieiqhfs nUM ibafn krn leI vwK-2 lyKkF vwlo koisLsF kIqIaF geIaf aqy krvfeIaF geIaF(virafm sMDU jI, ny trfto ivc gdr sLqfbdI mnfAux vflI kmytI dy kihx qy iliKaf! myrI jfxkfrI muqfibk).

          hjfrf isMG ny vI iesy qrHF gdrIaF bfry  jfxkfrI BrpUr 23 lyK ilKy, ijMnHF nUM pVH ky bhuq sfry gdrIaF bfry pey aqy pfey jf rhy BulyKy dUr hoey. ijvyN ik BfeI rxDIr isMG nUM Kwby-pwKIaF kuJ njLr-aMdfjL kIqf, bfbf mMgUvfl CotI jfqI nfl sMbiDq hox krky iksy vI iDr ny AunHF df koeI Kfs ijLkr nhIN kIqf, gdr lihr dy PylH hox dy ikhVy-2 kfrn sn, ies lihr qoN bfad AuwTx vflIaF vwK-2 lihrF ny vI koeI sbk nhIN iswiKaf ies lihr dy PylH hox qoN.

          nMvbr 8 vfly aMk ivc ajIq isMG rKVf jI, ny hjfrf isMG bfry ilKdy hoey ijLkr kuJ ies qrHF kIqf sI, "hjfrf isMG DrqI nfl juiVaf hoieaf iek icMqk lyKk sfbq hoieaf hY, ieMnHF pqrF rfhIN aqy virafm isMG sMDU iek alMkfrk lyKk." pr ies icMqk lyKk df ijLkr iksy vI gdr lihr kmytI vfilaF ny nhIN kIqf. jykr alMkfrk lyKk df mfx-snmfn ho skdf hY qF icMqk lyKk vfsqy koeI DMnvfd qwk vI nhIN, ikAuN? vYsy hjfrf isMG afm pTfkF dI smJ afAux vflI gwl ilKdf hY jo CotI aqy sDfrn sLbdF ivc vI vwzI gwl kih jFdf hY. virafm isMG sMDU dI ilKq nUM ijvyN ikqfbcy df rUp idwqf hY Aus qrHF hI hjfrf isMG dy lyKF nUM vI iek ikqfb df rUp idwqf jf skdf hY, gdr lihr kmytI vfilaF nUM ies pfsy kfrvfeI krn dI vI loVH hY, jy ies qrHF huMdf  qF 'sony qy suhfgy' vflI gwl hovygI.

          hjfrf isMG nUM BFvy iksy DMnvfd-pwqr jF mfx-snmfn dI jrUrq nf vI hovy pr myry iKafl muqfibk gdr kmytI vfilaf dy kuJ PrjL jrUr bxdy hn. 

juJfr 647 214 2141


 

 

rOb Porz df sUtf krfeIm pr jsitn trUzo dy sUty `qy KfmosLI!

sMpfdk jI,

          torFto dy myar rOb Porz df mfmlf bhuq crcf ivwc hY aqy mIzIaf vfly rfeI df phfV bxf rhy hn. torFto puils vI bhuq dOV Bwj kr rhI hY. mfmlf rOb Porz vloN iksy zrwg df sUtf lgfAux df hY ijs nMU blYk kokyn afKdy hn. puils ny myar Porz dI iek vIzIE lwBx vfsqy bhuq vwzI qPqIsL kIqI hY ijs ivwc Porz kiQq qOr `qy kokyn df sUtf lgf rhy hn. ies vIzIE dy PVy jfx ipwCoN puils ny myar Porz nMU cfrj nhIN kIqf ikAuNik sUty dI vIzIE cfrj lgfAux vfsqy kfPLI nhIN hY. pr ies vIzIE dy PVy jfx dy aDfr `qy hux myar Porz nMU asqIPLf dyx vfsqy afiKaf jf irhf hY pr AuhnF ajyhf krn qoN ienkfr kr idwqf hY. mIzIaf bhuq rOlf pf irhf hY ik ikAuNik hux myar Porz ny ieh mMn ilaf hY ik Aus ny sUtf lgfieaf sI ies leI Auh asqIPLf dy dyvy.

          dUjy pfsy PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo ny kuJ mhIny pihlF afp ieh mMn ilaf sI ik Auh BMg df sUtf lgfAuNdf irhf hY. trUzo ny ieh vI mMinaf ik Aus ny aYmpI cuxy jfx ipwCoN vI keI vfr BMg df sUtf lgfieaf hY pr iksy ny trUzo df asqIPLf nhIN mMigaf. mIzIey ny vI ies dI bhuqI crcf nhIN kIqI. jsitn trUzo ny qF ieh vI afK idwqf sI ik srkfr nMU BMg qoN pfbMdI htf lYxI cfhIdI hY aqy ies nMU sLrfb vFg TyikaF rfhIN vyc ky tYks kmfAuxf cfhIdf hY. ies nfl vI trUzo nMU iksy ny asqIPLf dyx vfsqy nhIN afiKaf sgoN Drm sQfnF `qy vI trUzo dy svfgq ho rhy hn.

          torFto dy myar rOb Porz ny lokF `qy tYks Gtfieaf hY aqy  PjLUl KrcI vI rokI hY ijs nfl Gwt pYisaF aqy Gwt tYks nfl lokF nMU  vDIaf syvfvF idwqIaF jf rhIaF hn. jd hr sLihr tYks vDf irhf hY aqy lok rOlf pf rhy hn qF rOb Porz ny tYks Gtfieaf hY. rOb Porz afpxy sLihr dy lokF df Pfiedf kr irhf hY ijs nMU torFto dy lok mMndy hn pr mIzIaf Aus dy ipwCy ipaf hoieaf hY. kI jsitn trUzo df sUtf rOb Porz dy sUty qoN vDIaf hY? ijs bfry mIzIaf KfmosL hY.

rxjIq isDU, brYNptn

 

 

bIbI jI jwQydfrF dI bdlvfeI nf dyKo qF cMgf hY

sMpfdk jI,

          awj qoN 20-25 sfl pihlf boPr qop Gutfly ivwc kroVF rupY dI irsLvq KfDI geI sI. Audo jdo vI iksy dPLqr kMm leI jfxf pYdf sI qF hryk krmcfrI ny irsLvq mMgxI. jy Aus krmcfrI smJfAux dI koisLs krnI ik irsLvq nf lY qF Aus ny kihxf ik jo kroVF rUpY dI irsLvq Kfh gey AuhnF qF koeI kuJL kihMdf nhI asI 20-25 rUpY mMgdy hF qF qusI ieqrfjL krdy ho. jfxI ky irsLvq lYxf Aus smy qoN hwk bx igaf. myrf kihx df Bfv ieh hY jy Drm dy pRcfrk hI nbfilg lVkIaF nUM hI CyV CfV dy mfmly ivwc jylH jfx lwg jfx iksy hor nUM kI kih skogy?

          Bfvy bwicaf qy hux kMtrol Gwtdf jf irhf hY pr Pyr vI jy iswKF dy sB Au wcy afhudy akfl qKLq dy jwQydfr qy hirmMdr sfihb dy hYz grMQI qy rih cuwky jwQydfr pUrn isMG dI gwl krIey ik AuhnF lVky ajY isMG nUM iewk nbfilg nUM lVkI  dI CyV CfV dy mfmly ivwc knyzf dI iewk adflq vlo iqMn mhIny dI sjLf ho cuwkI hY. jy Auh klIn sLyv huMdf qF hor gwl huMdI pr Auh qF iswKI srUp ivwc iswK Drm dy pRcfirk vjoN kIrqn dI syvf inBf irhf sI aqy Aus dI Aumr 38 sfl hY. jy 16-17 df huMdf qF iPr ieMnI hYrfnI nf hMudI.

          dUjI hYrfnI dI gwl ieh hY iksy vI siqkfr kmytI ies dI inKyDI nhI kIqI. Bfvy iksy nbfilg bwcy nUM mmUlI glLqI kfrn PVH ky gurduafry ivwc sotIaF nfl BMn suwtdy hn. lwcrvfd ivroDI kmytI nUM vI ieh lwcrqf nhI lwgdI Auh vI cuwp hn. iksy lwcr gIq gfAux vfly ivrwuD mujfhrf krdy hn aqy Aus df knyzf df vIjLf lwgx qoN rokx dI hr vfh lfAudy hn. eyQy mYN ieh dws dyvF ik mYN lwcr gfiekI df ivroDI hF pr kwtV ivroDI nhIN. iksy vI akflI pfrtI dy afgU jF sLromxI kmytI mYbr, akfl qKLq dy jwQydfr ny koeI itwpxI nhIN kIqI. hor pfrtIaF qF iswKF  df  GrylUU mslf hI smJdIaF hn aqy BUMzf dI KwKr CyVx qoN pfsf hI vwt lYdIaF hn. srI dy kuwJ iswKF ny ies ivruD avfj AuTfeI hY ijMnF nUM pihlF akfl qKLq vlo syk lwg cuikaf hY.

          iewk  hirmMdr sfihb dy hjLUrI rfgI jo ipCly idnI knyzf afieaf. ijs nUM iewk bIbI jo hr sfl hirmMdr sfihb ivKy aKMz pfT  krvfAudI hY ny Aus nUM afpxy Gr ivwc rihx leI kmrf dy idwqf sI. Aus ny bIbI jI nUM dwisaf ik ipCly sfl aKMz pfT `qy qusIN nIlf sUt pfieaf sI. sLfied hux kuwJ pRcfrk hux bIbIaF dy sUtF aqy mfieaf df hI ijLafdf iKafl rwKdy hn.   Aus ny bfad ivwc iewk idn koeI nsLIlI duafeI ipaf ky bIbI nfl blfqkr kr idwqf. bIbI jI ny kuwJ idn sLrm ivwc lMGf idwqy. jdo Aus ny Gr idaF nUM dwisaf aqy Gr idaF ny pVqfl kIqI AudoN qwk rfgI sfihb ieMzIaf AuzfrI mfr cuWky sn.

          awj qoN 15 ku sfl pihlF iewk zfktr DnvMq isMG ny iewk hspqfl afeI  lVkI nfl blfqkfr kIqf.   lVkI ny Aus smy dy akfl qKLq dy jwQydfr kol ies dI isLkfieq kIqI ikAUik zfktr dI akfl `qy afAuxI jfxI sI. akfl qKLq dy jwQydfr ikrpfl isMG bzMUgr ny Aus nMU Dfrimk sLjf lf ky brI kr idwqf. bfad ivwc Aus lVkI ny isvl kort ivwc kys kr idwqf ijs `qy DnvMq isMG nUM 7 sfl dI sjLf hoeI. ieho ijhy PYsly akfl qKLq dy jwQydfr krdy hn. eyQy hrjIq isMG idAul vlo Dfrimk sjLf bfry krI gwl `qy vI ivcfr kr leIey ik kI kuwJ idn jpujI sfihb dy pfT krn jF brqn sLfP krnf sjLf hY? jF gurduafry sihj pfT jF aKMz pfT krfAux dI sjLf hY jF gurU dI golk ivwc sjLf dy qOr qy vfDU mfieaf pfAuxI sjLf hY?  jo lok Gry jf gurduvfrf sfihb pfT krdy hn kI Auh sjLf Bugq rhy hn? 

           hux iewk hor hirmMdr sfihb dy cOr brdfr ikRsLnpfl isMG ijs dI Aumr 25 sfl hY ny iewk 57 sfl dI mF smfn bIbI nfl Aus dy Gr jf ky bdslUkI kIqI. ieh kfr syvf vfly suKdyv isMG bfby df zrfievr hY. ies bIbI ny akfl qKLq sLkfieq drj krf idwqI hY. ies bIbI nuM jdo puwiCaf igaf ik ies dI isLkfieq isvl kort ivwc vI krogy qF bIbI ny ikhf ik mY pihlf sLromxI kmytI aqy akfl qKLq dy jwQydfr dI bwdlvfeI dyKFgI iPr koeI kfrvfeI krFgI. asIN bIbI jI khFgy ik  iehnF dI bwdlvfeI lokF ny pihlF hI vyKI hoeI hY, qusI vyKxf cfhuMdy ho qF vyK lAu.

bI[ aYs[ DflIvfl, brYNptn       

 

mfstr hjfrf isMG dy Kbrnfmf nUM 23 pwqr

          ipCly 23 hPqy KLbrnfmf aKbfr dy pMinaF Aupr hjfrf isMG Cfieaf irhf hY. BfvyN Aus dy Kq afzItr myl vfly kflm ivc Cpy hn pr mYNnUM Auh afzItorIal jF sLONkI ieMglYNzIaf dy lyKF qoN vI vD pfeydfr lgy hn. bMdy dI iek BuwK Aus dI cyqnf Aupr hmysLf BfrU rihMdI hY, BfvyN Auh koeI ipkcr vyKy jF koeI zrfmf aqy jF koeI ilKq pVyH. BuwK huMdI hY ik mYN jo smF Kricaf hY ies ivcoN Kitaf kI hY? iksy dI ilKq ivcoN koeI isKsLf imly, koeI sbk imly jF koeI sfriQk mYsyj imly qF smJo pVHnf lyKy lwgf vrnf ies qoN sKxI rcnf isr df Bfr vDfAuNdI hY. vYsy qF anykF lyKkF ny gdr lihr dI sLqfbqI nUM smwripq ies vryH ivc lyK, kivqfvF aqy hor ivDfvF nfl afpxf afpxf ihwsf pfieaf hY pr jo mukfblf hjfrf isMG aqy virafm isMG sMDU horF df lyK rcnfvF rfhI BiKaf Auh aiq idlcsp sI.

          virafm isMG sMDU iek kusLl khfxIkfr hY. khfxI qoN vD Auh glpkfr hY. glp klf isDI sfDI gl nUM rhwsmeI bxf skdI hY, KusLk khfxI nUM rock rMg dy skdI hY aqy afm duinafvI gl nUM iPlfsPI df qwVkf  lgf skdI hY. ijny lyK virafm isMG sMDU ny gdr lihr dy lokF nUM dysL Bgq, afqm ivsLvfsI aqy mrjIvVy lok sfbq krn leI ilKy Aus qoN vI vD KLq hjfrf isMG ny ieh sfbq krn leI ilKy ik gdr lihr gulfmI dI rVk ivcoN Auigaf iek vfvroly vrgf iCLxBMgr Aubfl sI ijs ny keI jfnf bymqlb gvfeIaF pr hQ pwly kuJ nf lgf. hjfrf isMG DrqI nfl juiVaf hoieaf iek icMqk lyKk sfbq hoieaf hY, ienF pqrF rfhIN aqy virafm isMG sMDU iek alMkfrk lyKk. kuJ lokF ny ies sLqfbdI nUM iswK gurUaF dIaF sLqfbdIaF dI qrj Aupr ngr kIrqnf rfhIN pysL krn dI vI koisLsL kIqI. kul imlfky pMjfbI pfTkF nUM gdr lihr bfry kfPI jfxkfrI prfpq hoeI, ies sLqfbdI Auqsv Aupr.

          ies sfrI ieiqhfsk Gtnf ivcoN iek mnoivigafnk qQ jrUr AuBrdf hY ik gdrI bfibaF df duKFq koeI invyklf nhIN hY. sYNkVy sflF qoN iesy qrHF hI huMdf afieaf hY aqy ajoky Xug qk hoeI jf irhf hY. aijhf kuJ pMjfb dy iKqy ivc rihx vfly lokF dI mfnisk qfsIr kfrx vfprdf hY. lkokqIaf pRclq hn ik pMjfbI, kMm pihloN krdy hn socdy bfad ivc hn. pMjfbI ijnyH dysL Bgq huMdy hn, AunHy gdfr vI huMdy hn. pMjfbI afpxI ihMz pgfAux leI ijqI hoeI lVfeI vI hfr dyNdy hn. gurU sfihbF qoN bfad, bMdf isMG  bhfdr dI iviQaf mhfrfjf rxjIq isMG df afKrI smf jF iswK rfj df aMq, gdr lihr df Aubfl, afjfdI dI lihr ivc sLhId Bgq isMG horF df ihsf, ajLfdI imlx bfad pMjfb dI rfjnIqI rfhIN mhF pMjfb qoN pMjfbI sUby dI khfxI, sMq iBMzrfvfly df ieiqhfs aqy afiKr ivc iswK kOm df iksy pRvfinq lIzr qoN sKxy ho jfxf aijhy hI qwQF nfl buixaf ipaf hY. jo ieiqhfsk sc njLr afAuNdf hY Auh ieh hY ik pMjfbI iswK imhnqI, bhfdur aqy mOq qoN inzr kOm hn pr rfjnIqI vloN iblkul anfVI.

ajIq isMG rKVf, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 23 (afKrI)

kI gdr lihr dy PylH hox qoN iksy ny kuWJ isWiKaf?

sMpfdk jIE,

          gdr dI gfQf AuqnF icr vI aDUrI hI smJI jfeygI ijMnf icr ies dy PylH hox qoN bfad pYdf hox vflIaF lihrF vwloN gdr dy asPl qjLrby qoN isWKy gey sbkF df ijLkr nf kIqf jfey. pihly gdr qoN bfad qWq BVwqy ijhVI lihr pYdf hoeI Auh sI bWbr akflI lihr. ieh lihr vI aMgryjL ivroDI BfvnfvF dI jLbrdsq qrMg AuWpr afDfirq iewk jjLbfqI lihr sI. ies lihr dIaF krUMblF vI gdr lihr ivWcoN hI PuWtIaF sn aqy gdr lihr vFg ieh lihr  vI hiQafrbMd sI. pr gdr lihr vFg hI nf qF ienHF kol bhuqy hiQafr sn aqy nf hI ies df koeI mjLbUq lok afDfr sI. ieh lihr aMgryjLF dy JolIcuWk jYLldfrF, nMbrdfrF aqy pulIs dy muKbrF nUM kql krky ieWk qrHF nfl bdly dI aWg nUM sLFq krn  dy Auprfly qWk hI sIimq rih geI aqy gdr lihr vFg hI kuwJ virHaF bfad  dm qoV geI. jykr bWbrF ny inry jjLbfq dI QF gdr lihr dI pVcol krky koeI lok lihr KVHI krn df Xqn kIqf huMdf qF XkInn nqIjy kuWJ hor huMdy.

afjLfdI qoN bfadI cWlI nkslbfVI lihr vI bfibaF vFg hiQafrbMd aMdoln rfhIN ienklfb ilafAuxf cfhuMdI sI. ies lihr dy josLIly nOjuafnF kol bfibaF vFg iksy afdrsL qoN kurbfn hox df jjLbf sI. jmfqI sMGrsL dy rfjnIqk pwK dI isWD pwDrI ijhI vfkPIaq vI sI. srmfeydfrI ZFcf Zfh ky mjLdUrF iksfnF dI srdfrI vfly rfjnIqk pRbMD dI sQfpnf df supnf AunHF dy idl idmfg qy Cfieaf ipaf sI. Auh ienklfb nMU hr qrHF dIaF smfijk, rfjnIqk aqy afriQk smWisafvF hwl kr dyx vflf rfm bfx smJdy sn. Dfrimk msly AunHF dI iksy igxqI ivWc nhIN sn ikAuNik AunHF nUM ieh smJfieaf igaf sI ik Drm qF lokF leI ieWk aPIm hY. ienklfb leI hiQafrbMd Gol  AunHF df psMdIdf ZMg sI ikAuNik AunHF nUM ieh vI dWisaf igaf sI ik ienklfb bMdUk dI nflI ivWcoN inWkldf hY. smfjvfd, mfEvfd, lYinnvfd, mfrksvfd df qrdf qrdf aiDaYn AunHF dI soc ivWc nvIaF AuzfrIaF Br igaf. hux Auh ienklfb leI AuNj hI kfhly pey hoey sn ijvyN iksy smy gdrI bfby gdr leI Auqfvly sn. bfibaF vFg hI Auh afpxf lok afDfr pYdf krn qoN ibnF hI ienklfb leI iTWl pey. Auh kimAUinjLm nUM sfieMs kih ky qF bfgo bfg sn pr ies sfieMs nUM smJx aqy ijs smfj AuWpr ieh sfieMs lfgU kIqI jfxI sI Aus df ivsLlysLx krn vflI mgjLmfrI dy Kljgx ivWc pYx nUM Auh sLfied vkq dI brbfdI smJdy sn. sLfied kuwJ isafixaF ny slfhF dyx dIaF koisLsLF kIqIaF vI hoxgIaF pr, sLfh muhMmdf vrj nf jFidaF nUM, POjF hoey muhfxIaF kd muVIaF, nkslvfVIey ienklfb dI sLmHf jgf bYTy. smy dI srkfr ny cux cux ky mfr idWqy. ienklfb leI kurbfn hox vfilaF  dy mnF ivWc insLcy vFg vsy bol, 'ijWQy KUn lokF df zuWlU AuWQy lfl hnyrI JuWlU', sWcy sfibq nf hoey. nOjuafnF dy nfl nfl bfbf bUJf isMG vrgy bjLurg ienklfbIaF df lhU zuWlH igaf pr lfl hnyHrI ikDry nf JuWlI. jsvMq isMG kMvl anusfr ies df kfrn lokF nUM nfl joVy bgYr ienklfb df kwcf PoVf Pyh bYTxf sI. iblkul ieho AukfeI gdr PylH hox df kfrn bxI sI.

pMjfb ivclIaF lihrF dI gWl AuqnF icr pUrI nhIN  smJI jfeygI jykr awsIivaF ivWc cWlI hiQafrbMd lihr dy PylH hox dI gWl nf kIqI jfey. ies lihr nUM iksy smyN lokF df jjLbfqI smrQn jLrUr hfisl sI. pr jd jjLbfqF dI CWl nIvIN hoeI aqy lihr dy aYbI pWK AuWGVny sLurU hoey qF lok smrQn ibKr igaf. Auho hsLr ies lihr df hoieaf jo lokF qoN tuWtIaF hiQafrbMd lihrF df hoieaf krdf hY.  moty qOr qy ieh ikhf jf skdf hY gdr lihr qoN bfad pYdf hox vflIaF lihrF ny gdr lihr dI asPlqf qoN koeI lfhyvMdf sbk nhIN isWiKaf.

          bcy Kucy gdrIaF ijnHF ivWc bfbf rqn isMG rfiepur zWbf aqy sMqoK isMG DridE sLfiml sn afid ny gdr lihr dIaF kmjLorIaF df kuwJ muqfilaf krn qoN bfad iksy spwsLt rfjnIqk isDFq vflI lok afDfirq lihr dI loV mihsUs kIqI. iesy soc ivWcoN ijhVI lihr pRgt hoeI Auh hI aWgy jf ky kimAUinst lihr bxI. ies lihr ny ihMdusqfnI smfj aqy rfjnIqI AuWpr keI cMgy aqy gUVHy pRBfv CWzy. isPqI gWl ieh sI ik ies lihr dy lok pihly gdr dI asPlqf dy kfrnF nUM smJdy sn. ies lihr ny hiQafrbMd jMg dI QF lok lihrF KVHIaF krky keI pWDrF qy jnqk Gol lVy aqy ijWqy. aWgoN jf ky ieh lihr vI isDFqk aqy inWjI mWqBydF df isLkfr ho ky PfkVF ho geI. ijs kfrn ieh Auh jlvf nf idKfl skI ijs df kdy ies dy isrjxhfry gdrIaF ny supnf ilaf sI. ies dy nfl hI pWqrF dI ieh lVI smfpq huMdI hY.

          gdrI bfibaF nUM Xfd krn dy ies Auprfly ivWc Kbrnfmf dy ijnHF pfTkF ny vWzI igxqI ivWc sLmUlIaq kIqI, hOslf aPjLfeI kIqI aqy kImqI suJf idWqy, AunHF sB df qih idloN DMnvfd. pWqrF dI ieh lVI lgfqfrqf  nfl  Cfpx leI  imly BrpUr sihXog vfsqy adfrf 'Kbrnfmf' dy sMpfdk blrfj idEl hurF df vI bhuq bhuq DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

iPAUnrl syvfvF `c sfdgI dI loV

sSpfdk jI,

          ajIq isSG rwKVf jI df 'ssqIaF iPAUnrl syvfvF' piVHaf. ies bfry kuJ arjL krnI cfhuSdf hF. sfzy smfj ivc bhuq kuJ aijhf kIqf jFdf hY ijs nUM ByV cfl ikhf jf skdf hY. afpxy dysL `c vI asIN ies BYVI bImfrI dy isLkfr huSdy hF aqy ieQy knYzf `c vI ieh nfl hI lY afey hF. hor bhuq sfry smfgmF dy ivcoN iek 'PAUnrl smfgm' vI hY. goiraF dI dyKfdyKI asIN ieh byhd KrcIlf smfgm vI apnf ilaf hY, pr sfzI jIvn sLYlI goiraF qoN bhuq vwKrI hY. sfzy ivcoN ijLafdfqr nUM ieQy af ky sYt hox vfsqy kfPI sSGrsL krnf pYNdf hY. kuJ smfjk rIqF `c bdlfv df svfgq hoxf cfhIdf hY, ijs nfl sfzf jIvn suKflf ho sky. iPAUnrl `c mihMgf qfbUq qy sLoieMg dI mjbUrI nUM Kqm kIqf jf skdf hY. apxf sKq imhnq nfl kmfieaf pYsf qy lokF df kImqI smF bcfieaf jf skdf hY. ijvyN ik rwKVf jI ny dwisaf hY jy kuJ krImysLn sYNtr Gwt Krc ivc ieh syvfvF idNdy hn, afm lokF nUM AuhnF dI jfxkfrI idwqI jfxI cfhIdI hY. ijANdy jI iksy nUM ipafr qy siqkfr imlxf Aus leI vzmuwly hn pr mrn AuprSq kIqf ZkvSj PokI  vfh vfhI Kwtxf hI hY. jIvn pSD dI smfpqI vyly iek hor smwisaf vwl iDafn idvfxf cfhFgf. awjkl 'aisstz susfiez' dI crcf pVHn nUM imlI hY. jykr vzyrI Aumr `c bSdf iksy aYsI bImfrI df isLkfr ho jFdf hY, jo lfielfj hY qy mrIj bhuq qklIP Jwl irhf hY qF Aus nUM zfktrI mdd nfl afsfn mOq dyx dI ivvsQf hoxI cfhIdI hY. pr hfl dI GVI kfnUMn ies dI iejfjq nhIN dy irhf. dlIl idwqI jFdI hY ik kyvl prmfqmf nUM hI mOq dyx df aiDkfr hY. pr svfl AuTdf hY ik Pyr sfnUM PYimlI plying df aiDkfr ikvyN iml igaf? bwcy vI rwb jI dI mrjLI nfl pYdf hoeI jfx idAu. ijwQy rwb jI df ijLkr af igaf qF iPr ikMqU pRSqU dI iejLfjq nhIN. mnuwK dy ivkfs `c ivigafn df bhuq vwzf Xogdfn hY. afs krdy hF mnuwK 'rwbI ikRsLimaF' dy mfieaf jflL `coN inkl ky afpxf jIvn suKflf jLrUr krdf jfeygf, ajy QoVf hor smF lwgygf.

hrjIq idAul, brYNptn.


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 22

iqafg, kurbfnI, lgn aqy idRVqf dy mujWsmy gdrI afiKr PylH ikAuN hoey?

sMpfdk jIE,

          gdrI bfibaF vWloN icqvy gey gdr dI gfQf  AuqnF icr afDUrI hI smJI jfeygI ijqnf icr ies dy PylH hox dy kfrnF df ijLkr nF kIqf jfey. smuWcy hflfqF nUM mWdy njLr rWKidaF gdr PylH hox dy jo kfrn njLr afAuNdy hn Auh kuWJ ies pRkfr hn:-

(1) ivAuNq aqy qjLrby dI Gft :- gdr pfrtI dy kfrkunF kol jLjby dI koeI Gft nhIN sI. pr AunHF kol brqfnIaf vrgI sMgiTq aqy mjLbUq hkUmq nfl lVHn dI nF qF koeI puKqf ivAuNq sI aqy nF hI AunHF kol koeI aYsf qjLrbf sI. pMjfb vfly gdrIaF ivWc qF gdr dI agvfeI krn dI smrWQf nhIN sI. bfby gdr krn leI qF qWqpr sn pr gdr qoN kyvl zyZ mhInf pihlF qWk  jQybMdI df koeI kfrgr ZFcf nhIN sI Ausfiraf jf sikaf. jQybMdIaF aqy sMgTn clfAux dy qjLrby dI Gft kfrn hI pMjfb ivWc gdr pfrtI dI kmFz bMgflI ienklfbI rfs ibhfrI nUM sONpxI peI sI. rfs ibhfrI bos ny ieh kmFz 11 jnvrI, 1915 nUM sMBflI sI aqy gdr 21 PrvrI nUM krnf sI. muWkdI gWl gdrI bfby cMgy ispfhI qF jLrUr sn pr kusLl lIzr nhIN sn.

(2) pYsy aqy hiQafrF dI Gft :-  gdrI bfby hiQafrbMd  sMGrsL qF lVHnF locdy sn pr AunHF kol nF qF hiQafr sn aqy nF hI pYsf. hiQafrF vfsqy AunHF dI pihlI tyk jrmnF vWloN Byjy jfx hiQafrF AuWqy sI. pr aMgryjLF dI cOksI kfrn Auh rsqy ivWc hI rih gey. gdrIaF dI dUjI vWzI skIm POjI CfAuxIaF aqy puls stysLnF ivcly hiQafr luWt ky gdr BVkfAux dI sI. pr aYsf ho nF sikaf .ibnF hiQafrF qoN nF gdr ho skdf sI aqy nF hI hoieaf. bfby aMgryjL sfmrfj dI qfkq bfry TIk aMdfjLf nF lgf sky. ieWk sQfnk rfjy dI POjI qfkq nfloN aMgryjL sfmrfj dI qfkq iblkul vWKry iksm dI sI. bfibaF nUM ieh pqf hoxf cfhIdf sI ik hiQafrbMd tWkr ivWc ijs aMgryjL sfmrfj mUhry kyvl sWqr sfl pihlF sB pRkfr dy hiQafr aqy POj dy huMidaF pMjfh sfl purfxf ieWk ivsLfl aqy mjLbUq isWK rfj Zih ZyrI ho igaf sI, Aus nfl lVn leI ikMny ku hiQafrF dI loV pY skdI sI. pr bfibaF df Xqn qF KflI hWQIN gdr mcfAux vrgf sI.

(3) isDFqk aspWsLtf:- gdrI bfby jjLbfq dI lihr qy vWD svfr sn aqy isDFqk qOr qy bhuqf spWsLt nhIN sn. AunHF sfhmxy aMgryjLF nUM ihMdusqfn ivWcoN bfhr kWZx df insLfnf qF spWsLt sI pr Auh aMgryjLF nUM kWZ ky ikho ijhf rfjsI ZFcf Ausfrnf cfhuMdy sn, iesdI koeI spWsLt Xojnf AunHF kol nhIN sI. ies qrHF jfpdf hY ik jykr gdr kfmXfb vI ho jFdf qF vI pMjfb vfly gdrIaF dy hWQ pWly kuWJ nhIN sI pYxf. ikAuNik rfjsI isDFq dy mfmly ivWc Auh dUsiraF qy inrBr sn. hF, kurbfnI dy msly ivWc do sO sfl df kurbfnIaF Biraf ieqhfsk ivrsf AunHF df rfh jLrUr rusLnf irhf sI. ijs qoN pRyrnf  lY ik AunHF akih aqy asih ksLt iKVy mWQy JWly. rfjsI isDFq dI kmI mihsUs kridaF hoieaF hI bfad vfly gdrI rUs pVHn gey sn.

(4) zfky mfrn dI nIqI:- gdrIaF vwloN hiQafrF aqy pYsy leI qkrIbn 25 zfky mfry  gey. zfikaF kfrn lok gdrIaF nUM dysL Bgq jfx ky AunHF nfl juVn dI bjfie AunHF nUM zfkU aqy lutyry smJx lWg pey. ijs kfrn ijnHF lokF ny gdrIaF dIaF TfhrF bxnF sI Auho lok AunHF nUM PVfAux vfsqy puls dI shfieqf kr rhy sn. gdr qoN kyvl 17 idn pihlF cWby dy zfky smyN hflfq ieh sn ik lok gdrIaF mgr lWgy hoey sn aqy gdrI bc ky BWjx leI lokF AuWpr bMb suWt rhy sn. aYsy hflfqF  qoN smiJaf jf skdf hY ik lok gdrIaF df ikMnf ku sfQ dyx leI iqafr sn. gdrI afey qF lokF dI afjLfdI vfsqy kurbfnIaF krn sn pr zfikaF dy rfh pY jfx kfrn afpxy pivWqr kfjL nUM dfg lvf ky lok mnF aMdr lok ivroDI krm krn vfly smfj ivroDI ansrF ivWc suLmfr kIqy jfx vfly bx gey. gdrI ies nUM, pYsf luWt PrMgI df kMm krnf, kihky jfiejL TihrfAuNdy sn. pr ieh nIqI gdrIaF nUM lokF ivWc hrmn ipafry bxfAux dI QF lokF qoN dUr DWkx vflI dfapyck glqI sfibq hoeI.

(5) gdr vfsqy lok afDfr dI axhoNd :- gdrIaF kol lok afDfr iqafr krn df nF qF smF sI aqy nF hI sfDn. pr Auh aMgryjL nUM sMsfr jMg ivWc AuliJaf jfx ky kfhlI kfhlI kuWJ kr gujLrnf cfhuMdy sn.  AunHF dI bhuqI tyk dysI POjIaF AuWpr sI aqy AunHF nUM pUrf XkIn sI ik gdr PuWt pYx qy dysL dy lok afp muhfry hI AunHF nfl af imlxgy. lokF nfl bhuqf rfbqf nF bxn kfrn gdrI vfvroly vFg afey aqy idRsL qoN lFBy ho gey. gdrI PFsI dy qKiqaF 'qy JUl gey pr lokF nUM gdrI vrqfry bfry bhuqf pqf vI nF lWgf.

(6) AuWc vrgF vWloN ivroD:- reIs aqy afmIr Grfxy Aus vkq pUrI qrHF aMgryjL pRsq sn. Auh AuWc ahuidaF aqy srkfr ivWc numfieMdgIaF df mjLf hI nhIN sn mfxdy sgoN aMgryjL msLInrI df aMg vI bxy hoey sn. ienHF vrgF vWloN gdrIaF df sKq ivroD kIqf igaf. ivroD krn vfilaF ivWc Dfrimk jQybMdIaF dy afgU vI sLfiml sn. isWK gurduafiraF aMdr qF aMgryjL rfj dI slfmqI leI ardfsF vI huMdIaF sn.

(7) afm lokF ivWc aMgryjL ivroDI Bfvnf dI Gft :- gdrI bfby qF aMgryjL ivroDI  BfvnfvF rWKdy sn. pr afm lok aMgryjLF pRqI Aus qrHF nhIN socdy sn. lok qF aMgryjLF dIaF nOkrIaF hfisl krky KusLI mihsUs krdy sn. isWK rfj (jF hor BfrqI rjvfiVaF) nyy lokF aMdr svY-rfj dI Bfvnf df sMcfr nhIN sI kIqf. isWK rfj smyq dysI rfijaF dy rfj afDIn rihx vfly lokF nUM rfjy dI prjf hI smiJaf jFdf sI nF ik rfj dy BfeIvfl. ies krky lokF vfsqy ies gWl df koeI bhuqf Prk nhIN sI ik Auh iksy rfjy dI prjf hn jF aMgryjLF dI. aMgryjLF vWloN lokF dy Dfrimk aqy smfijk jIvn ivWc koeI dKlaMdfjLI nF hox kfrn afm lok aMgRyjLF pRqI iksy guWsy jF nPrq dI Bfvnf qoN rihq sn. aMgryjLF vWloN mulk dI kIqI jf rhI luwt df viKafn AunHF dI smJ qoN prHy sI. afjLfdI df pUrf sMklp qF BfrqI lokF leI aWj vI ieWk buJfrq hY. isWK rfj dy Kfqmy qoN bfad ijnHF lokF dI POj dI nOkrI CuWt geI AuhnF nUM isWK rfj KuWsx nfloN afpxI nOkrI KuWsx df gm ijLafdf sI. jd aMgryjLF ny isWKF nUM ibhqr POjI jfx ky POj ivWc BrqI krnf sLurU kr idWqf qF lok DVf DV aMgryjLI POj ivWc BrqI ho gey. nOkrIaF imlx nfl AunHF dI ijMLdgI iPr TuWkdfr bx geI. ies gwl df koeI Prk nhIN  sI ik ieh nOkrI aMgryjL dI hY jF iksy rfjy dI. sgoN aMgryjL dI nOkrI rfijaF dI nOkrI nfloN keI qrHF ibhqr sI. qnKfhF, shUlqF aqy pYnsLnF XkInI sn. nOkrI aqy qrwkI dy koeI inXm sn. ienHF hflfqF ivWc lokF nUM gulfmI df aihsfs krfAux leI afjLfdI df jo nksLf lokF sfhmxy iKWcx dI loV sI Auh Aus vkq iksy kol hY hI nhIN sI. mukWdI gwl, Aus vkq gdrI bfibaF kol lokF dy jjLbfqF nUM lFbU lf ky aMgryjLF ivruWD hiQafr cuWkx leI iqafr kr dyx vflf koeI aYsf muwdf hY vI nhIN sI jo lokF nUM afsfnI nfl smJ af skdf. so, afm lokF ivWc gdrI bfibaF dy mnF ivclI aMgryjL ivroDI BfvnfvF vflI jLbrdsq qrMg mOjUd nhIN sI. afm lok ajy afjLfdI aqy gulfmI dy arQF df inKyVf krn dy JyiVaF qoN atMk sn. AunHF nUM aMgryjL dI gulfmI afpxIaF musLiklF dI jVH nhIN sI jfpdI. AunHF nUM afjLfdI dI gWl ivWcoN iksy sLfndfr BivWK df Jlkfrf vI nhIN sI pYNdf. kuwl imlf ky ieh ikhf jf skdf hY Aus vkq gdr vfsqy Drfql ajy iqafr hI nhIN sI.

(8) aMgryjLF dI cOksI:- ijWQy gdr krn vfly afpxI XojnfbMdI ivWc iZWly sn AuWQy aMgryjL gdr nUM PylH krn vfsqy ikqy vWD cukMny sn. AunFH kol gdrIaF dI hr nklo hrkq qy njLr rWKx leI sfDnF dI Gft nhIN sI. afpxy rfj dI slfmqI vfsqy nIqI ivWc qF Auh pihlF hI inpuMn sn. iesy krky AunHF nUM gdrIaF vwloN kYnyzf aqy amRIkf afid mulkF ivWc kIqIaF srgrmIaF dI pUrI Kbr sI. gdrIaF bfry imlIaF sUcnfvF dy afDfr qy hI kfrvfeI kridaF AunHF gdrIaF nUM bMdrgfhF qy kfbU kr ilaf. sfry hiQafr rsiqaF ivWc hI PVH ley. iesy hI qrHF bfgI hox dI iqafrIaF krdy POjIaF df vI pqf lgf ilaf aqy AunHF nUM hiQafr rihq kr idWqf. ieh sI AunHF kfrnf df sMKyp vyrvf ijs kfrn gdr PuWtx qoN pihlF hI PylH ho igaf.gdr lihr  dy hI ieWk hor muwdy bfry ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

Pon: 905-795-3428

 

lfhxq[[[hrdU lfhxq iks nUM?

sMpfdk jI,

          ipCly idnI mYnUM brYNptn ivwc akflIaF dI rYlI ivwc jfx df mOkf imilaf. myrf rYlI qy jfx df koeI ivcfr nhI sI pr kuJ KLfilsqfnIaF dy bfeIkft krn aqy ivroDI ivKfvf krn dI crcf krky, dyKx leI sLfml hoieaf. ies rYlI ivwc afs nflo ijLafdf iekwT ho igaf. lokF nUM bYTx leI kursIaF nhIN imlIaf aqy lok kMDF nfl KVy sn aqy hflvya ivwc kfPI iekwT sI. mYN lgBg iewk GMtf hflvya ivwc aqy bYNkuiet hfl ivwc irhf. bfhr koeI ivKfvfkfrI nhIN afieaf.

          keI KfilsqfnI qF afp hI mMndy hn ik ivKfvf krn leI keI vfrI qF bYnr PVx vfly vI nhIN lwBdy. pr hF ngr kIrqnF ivwc kuJ Bfvk hoey ivafkqI jrUr iml jFdy hn. kuJ bypCfx hox leI gol pwgF nfl mwQf Zwk lYdy hn aqy rMgdfr aYnkF lgf lYydy hn. ivKfvf krnf hY qF ibnF zr dy krnf cfhIdf hY.

          ies qoN vI hor vwzI gwl jo mYN rYlI qoN bfad iek KLfilsqfnI ryzIE `qy sux irhf sF ijs ivwc amrIkf vfly vYd jI lokF nUM puwTf bol ky afpxI BVfs kwZ rhy sn. vYd jI kih rhy sn ik ieMzIaF dy iswKF dI jLmIr mr cuwkI hY, Auh byidl ho gey hn, grjF nfl vwJ gey hn, nisLaF `qy ivk jFdy hn aqy hor vI ijqny vwD qoN vwD glq sLbd kih skdy sn khy. bfad ivwc iehI sLbd knyzf dy iswKF leI vrq ky ikhf ik qhfnUM lfhxq hI nhI hrdUM lfhxq hY. kI mYN vYd jI nUM puwC skdf hF ieh hrdUM lfhxq iswKF nUM hY jF[[[[? afm lok sflF qoN kIqy glq pRcfr nMU smJ cuwky hn aqy amn cYn nfl ijMdgI ijafAuxf cfhuMdy hn. myry ivcfr anusfr ieh lfhxq aqy hrdU lfhxq AuhnF nMU hY jo kYnyzf dy iswKF nMU ajyhf afK rhy hn.

bI[ aYs[ DflIvfl (brYNptn)        


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 21

gdrI ivrfsq nUM afpo afpxy sFicaF ivWc Zflx dI ibrqI

afpxI suafrQ pUrqI leI gdrIaF dI rUh pWCx brfbr hY

sMpfdk jIE,

          gdr aqy gdrIaF bfry BfvyN bhuqI jfxkfrI lokF qWk nhIN puWjI pr gdrI bfby kurbfnIaF BrI aqy dysL dI afjLfdI dy jjLby nfl lbryjL ieWk ivrfsq jLrUr CWz gey. jo ik  sdf vfsqy hI lok sMGrsLF leI pRyrnf dy somy   df kMm krn dy smrWQ hY. 1915 vflf gdr PylH ho jfx qoN bfad keI lok sMGrsL ies ivrfsq ivWcoN puMgry aqy keIaF ny ies df shfrf lY kyy mjLbUqI PVHI. ies qrHF ieh ivrfsq lok ihqYsLI sMGrsLF dI sFJI hY. pr ijvyN iksy afmIr ivakqI dI mOq ipWCoN jfiedfd dy lflc ivWc af ky hr koeI AusdI ivrfsq AuWpr dfavf jqf ky afpxy kbjLy hyT krnf cfhuMdf hY, iblkul iesy qrHF df hI kuWJ gdrI ivrfsq dy dfavydfrF vWloN kIqf igaf hY aqy kIqf jf irhf hY. aslIaq ieh hY ik gdrI ivrfsq AuWpr kbjLy dI kvfied, ijhVI ik iksy hWd qWk QMmH cuWkI sI, kuWJ virHaF qoN iPr pRcMz rUp Dfr geI hY. iesy krky hI gdr pfrtI dy sQfipq hox qoN sO sfl bfad jo svfl hux BiKaf Auh ieh hY ik gdrI bfby kOx sn ? pihlF qF gdrIaF nUM Drm inrpWK KWby pWKIaF dy pfly 'c KVHy krn aqy KVHfeI rWKx leI Xqn ho rhy sn pr hux ienHF gdrIaF nUM isWK sfibq krn leI y jLordfr Xqn kIqy jf rhy hn. gdrIaF nUM KWbypWKI sfibq krn vfly qF bhuqy sn vI KWb ypWKI . pr gdrIaF nUM isWKF vjoN sfibq krn vfilaF dI agvfeI krn vfly lyKk sR: ajmyr isMG aqy rfjivMdr isMG rfhI sfbkf KWbypWKI hn. gurU ky lMgrF dIaF brkqF qoN pRBfivq hoey ieh KWbypWKI aWj kWlH isWK isDFqkfrF vjoN isWK sWiBafcfr dy afDfr 'qy isWK rfj df isDFq GVHn ivwc msrUP hn. gdrIaF nUM inrol isWK ivrfsq df ihWsf sfibq krn dI muihMm dI muV surjIqI 2009 qoN hoeI. iesy islisly ivWc gdr dI pihlI sLqfbdI mOky rfjivMdr isMG rfhI vWloN bfbf sohn isMG Bknf dI jIvnI smyq gdr sMbMDI iqMn ikqfbF ilKIaF geIaF. iesy qrHF sR: ajmyr isMG vWloN agWsq 2013 ivWc gdrIaF bfry ieWk ikqfb ' gdrI bfby kOx sn? anmqIaF dy kUV dfaivaF df KMzn' ilKI geI. sWc ieh vI hY ik kUV dfaivaF df KMzn krn df Xqn krn vfly ieh ilKfrI kdy afp  vI anmqIaF  dI POj dy srgrm ispfhI rhy hn. ijWQoN qFeI gdrIaF df KWbypWKI ivcfrDfrf nfl  sMbMDF df svfl hY, Aus bfry ieh TIk hY ik pihly gdr dy PylH hox qoN bfad 1917 ivWc afey rUsI ienklfb ny sfry sMsfr nUM bVy zUMGy qOr qy pRBfivq kIqf. kudrqI qOr qy pihly pUr qoN bfad vfly bcy gdrI vI ies qoN pRBfivq hoey aqy AuhnF ivWc  kimAUinst ivcfrDfrf pRqI Auqsukqf vI jfgI. Auh kimAUinjLm pVHn mfsko vI gey aqy AunHF nUM ies nvyN rfjnIqk drsLn ivWcoN Bfrq aMdr vfprn vfly iksy BivWKI ienklfb dIaF sMBfvnfvF vI njLr afeIaF. sMqoK isMG DridE aqy bfbf rqn isMG rfiepur zWbf mfsko jfx vfly pihly gdrIaF ivWc sLfiml sn. pMjfb dI DrqI qy kimAUinjLm df muWZ bMnx vflf vI bfbf rqn isMG hI sI. iesy nukqy nUM afDfr mMnky gdrI ivrfsq nUM KWby pWKI iDrF dI ivrfsq vjoN pysL krn dy Xqn hoey. keI vfr ieh pRBfv vI gfVHy rUp ivWc pYdf krn dy Xqn hoey ik ijvyN gdrI bfby kfmryz jF nkslbfVIey hI hox. gdrI bfby afpo afpxy ivsLvfsLF nfl vI juVy hoey sn. pr ieh AunHF  df inWjI mfmlf sI. gdr pfrtI df ies ivWc koeI dKl nhIN sI. bfbf sohn isMG Bknf nfmDfrI sMsQf nfl lgfE rWKx vflf gdrI sI. gdrI bfibaF ivWcoN keI aimRqDfrI vI sn aqy keI gRMQI vI rhy sn. BfeI blvMq isMG Kurdpur vYnkovr ivWc bxn vfly pihly gurduafry dy pihly gRMQI sn. iesy qrHF BfeI Bgvfn isMG, BfeI muxsLf isMG , hjLfrf isMG ddyhr afid smyq zyZ drjn dy krIb gdrIaF vwloN vWK vWK QfvF qy gRMQIaF vjoN syvf inBfeI geI. sMsfr Br ivWcoN qkrIbn 25 gurduafry gdr lihr nfl juVy hoey sn. BfeI rxDIr isMG vI afpxy jQy smyq gdr ivWc sLfiml hoey sn. iesy krky isWK icMqkF nUM ieh bfby kyvl isWK jfpdy hn aqy Auh gdrI ivrfsq  nUM iKWc DuUh ky vWKry isWK rfj dI pRfpqI leI dihsLq dIaF cMiGafVF mfrn vflIaF asfltF cuWkI iPrn vfilaF dI ivrfsq vjoN sQfipq krnf cfhuMdy hn. myry iKafl anusfr ieh inrsuafrQ, inrCl aqy afjLfdI dy jjLby nfl Eq poq kurbfnIaF krn vfly sUrbIr gdrI bfibaF dI rUh nUM pWC ky rWK dyx vflI kfrvfeI hY. jy  iksy nUM gdrI bfby  afpxy afpxy lgdy hn qF ies qy iksy nUM koeI ieqrfjL nhIN. ieqrfjL vflI gWl qF AudoN suLrU huMdI jd koeI iDr gdrI ivrfsq nUM kyvl afpxy mnorQF dy hWk ivWc BugqfAux leI ies qy mukMml kbjLf krky hornF nUM mUloN hI ies qoN ivrvf krnf locdI hY.

          jykr gdr lihr aqy gdrIaF dy coxvyN  pWKF nUM lY ky hI kuWJ sfibq krnf hoey qF ijWQy gdrIaF nUM kimAUinst jF isWK sfibq kIqf jf irhf hY AuWQy AunHF nUM isWDV, lfeIlWg, dUrdrsLqf dI Gft vfly, anfVI, zfkU, kfql, Drm inrpWK, qrksLIl,pMcYqI rfj dy hmfieqI, gumrfh hoey dysL Bgq vgYrf vgYrf jo mrjLI sfibq kIqf jf skdf hY. pr ieh AunHF mhfn rUhF nfl ainaF hoeygf. ies leI gdrI bfibaF nUM iksy Kfs iDr dy Kfsm Kfs sfibq krn dI bjfie sB dy sFJy hI rihx dyxf sB qoN ibhqr hoeygf. rhI gWl ies smy AuTfey gey svfl ik gdrI bfby kOx sn? dy AuWqr dI, AuWqr bVf sMKyp aqy spWsLt hY ik gdrI bfby smuWcy BfrqvfsIaF dI afjLfdI leI afpxIaF jfnF hUlx vfly 'gdrI XoDy' sn. ies ivwc vfDf Gftf krn vfly lok suafrQI ho skdy sn nF ik suihrd. gdr lihr  dy hI ieWk hor muwdy bfry ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

Pon: (905)795-3428

 

ikAuN nf rwb jI df KihVf Cwz kudrq dy lV lwigaf jfvy?

sSpfdk jI,

          sLOkI jI df 'rihmidl rwb dy byrihm syljLprsn' piVHaf. ies bfry kuJ arjL krnI cfhuMdf hF. qrk dy aDfr qy gwl krdy hF. sfry Drm rwb nUM rihm idl kihMdy hn. pr Auh hY nhIN. ipwCy ijhy AuWqrfKSz dy Dfrimk qIrQ sQfnF (sLONkI jI dI BfsLf `c rwb dy srtIPfeIz sLoa rUm) dI qbfhI iks rihmidlI df nqIjf sI? grIb iksfnF dI sfl Br dI hwzBMnvIN myhnq nfl pYdf kIqIaF PslF nMU kOx rihm idl mINh nHyrI giVaF nfl brbfd kr jFdf hY. ies nUM kudrq dI kropI ikhf jFdf hY. socdf hF rwb vwzf hY jF kudrq? jy rwb df kudrq `qy koeI kStrol hI nhIN, qF ikAuN nf rwb jI df KihVf Cwz kudrq dy lV lwigaf jfvy. ivigafnI kudrq nfl sFJ pf ky ies dy Byd jfnx dI koisLsL krdy hn. ieh KojF aMq mnvjfqI leI vrdfn sfbq huMdIaF hn. socx vflI gwl ieh hY ik kudrq dI ies inrflI isrjxf ivc rwb df afgmn kdoN qy ikvyN hoieaf? zfrivn dy ivkfsvfd nUM GoKidaF bhuqy svflF df jvfb lwB jFdf hY. afidkfl qoN mnuwK axjfxy KqiraF qoN BYBIq huSdf irhf hY. mINh nHyrI Bucfl awg qy pfxI ies nUM zrfAuNdy rhy hn. jdoN kuJ smJ nhIN afieaf qF afidmfnv dy arDivksq idmfg ny dyvI dyvqy aqy BUqF pRyqF dI klpnf kr leI. Pyr hOlI hOlI smfj dy iek cusq qy sLfqr idmfg vrg (pujfrI tolf) ny bhuigxqI dy ies kflpink zr df Pfiedf AuTfANuidaF iek aYsy rwb dI hoNd nUM jnm idwqf, ijs dy Auh dlfl (syljLprsn) bx bYTy. ieQoN sLurU huSdI hY Dfrimk luwt dI khfxI, jo awj dy ivigafnk Xug qwk cldI af rhI hY. afsfrfm jo sLrDflUaF (idmfgI apfhjF) df bfpU bx bYTf hY ies dI qfjLf imsfl hY. iekwlf afsf rfm nhIN hor axigxq rwb dy dlfl (aKbfrF `c iesLqhfrI qFqirk, joiqsLI afid) lokF df sLosLx krI jf rhy hn. afsfrfm vrgy keI hor sMq aqy Drm gurU svyry tYlIivjLn `qy lokF nMU aiDafqmk igafn vSzdy njLr afAudy hn. jdoN qwk lok kudrq dy idwqy qohPy afpxy idmfg dI shI vrqoN nhIN krn lgdy, Dfrimk pfKMzvfd ievyN hI cldf rhygf.

hrjIq isSG idAl, brYNptn.

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 20

kfmfgftf mfrU dy musfPr gdrI nhIN sn

sMpfdk jIE,

          gdr aqy gdrIaF bfry bhuqI jfxkfrI lokF qWk phuMcI nhIN  jF phuMcx nhIN idWqI geI. jo sIimq jfxkfrI  lokF qWk geI Aus ivWc vI keI BulyKy hn. bhuq sfry lok ieh smJdy hn ik kfmfgftf mfrU vfly XfqrI hI gdrI sn. ijnHF nUM aMgryjLF ny pihlF qF kYnyzf  nhIN vVn idWqf aqy iPr ieMzIaf vfips igaF AuWpr golI clf idWqI. Aus golIbfrI ivWc keI mfry gey keI PVy gey aqy keI BWj gey. asl ivWc ieh drusq nhIN hY. kfmfgftf mfrU dy musfPr nf qF gdrI sn aqy nf hI iksy ivsLysL rfjnIqk mnorQ dI pRfpqI df insLfnf imQ ky sMgiTq hoieaf koeI jQf sI. ieh sfry dy sfry lok rujLgfr aqy ibhqr BivWK dI Bfl ivWc GrF qoN bfhr inWkly sn. jo ik vWK vWK mulkF, isMGfpur, mlfieaf, hFg kFg, cIn, jfpfn afid ivWc Btkdy iPrdy sn. bfbf guridWq isMG jo ik ieWk vpfrI afdmI sI, ny ies mOky nUM bMdy bfhr Byjx dy vpfr df ieWk vDIaf mOkf jfx ky ies df Pfiedf AuTfAux dI koisLsL kIqI sI. jo ik aWj kWlH dy tRYvl eyjMtF vWloN bMdy bfhr Byjx dy kfrobfr qoN iksy vI qrHF vWKrf nhIN sI. 1914 dy sLurU ivWc bfbf guridWq isMG ny hFgkFg ivWc ieWk jfpfnI jfhfjL 'kfmfgftf mfrU' ikrfey qy lY ky itktF vycxIaF sLurU kr idWqIaF. Xojnf anusfr ieh jhfjL mfrc ivWc cWlxf sI. pr bfby vWloN vycIaF jf rhIaF itktF nUM gYrkfnUMnI jfx ky AuWQoN dy aiDkfrIaF ny bfbf guridWq isMG nUM igRPqfr kr ilaf. irhfeI hox AuprMq ieh jhfjL apRYl dy mhIny hFgkFg qoN cWilaf. rsqy ivWcoN isLMGfeI, mojLI aqy Xokohfmf qoN hor musfPr lY ky meI dy sLurU ivWc ieh isWLp kYnyzf vWl nUM isWDf ho quiraf. Xfd rhy bfbf guridWq isMG ny jhfjL AuWpr 376 musfiPrF dy nfl nfl 1500 tn koielf vI lWidaf hoieaf sI. ieh koielf kYnyzf ivWc vyicaf jfxf sI aqy muVdy jFdy ieWQoN lWkV  lWd ky iljfx dI ivAuNq sI. jd 23 meI 1914 nUM ieh jhfjL vYnkUvr phuMicaf qF aiDkfrIaF ny ies dy musfiPrF nUM gYrkfnUMnI qOr `qy afey hox kfrn AuWqrn dI afigaf nf idWqI. kYnyzf rihMdy BfrqIaF (ijnHF ivWc bhuqy isWK sn) ny 15 mYNbrI sLoar kmytI bxfky mWdd krn dI pUrI vfh lfeI pr srkfr nf mMnI. ikAuNik kfmfgftf mfrU dy musfiPrF dI mWdd krn vfly kfrkun (BfeI blvMq isMG  Kurdpur, husYn rhIm, BfeI Bfg isMG iBWKIivMz  afid) gdr pfrtI dy vI srgrm kfrkun sn, ies leI ienHF gdrIaF ny soicaf ik jykr ienHF musfiPrF nUM vfips  Byijaf hI jfxf hY qF ikAuN nF ienHF nUM Bfrq jf ky gdr ivWc sLfiml leI pRyiraf jfvy. ienHF musfiPrF nfl sMprk krn vfly gdrIaF ny ienHF musfiPrF nUM gdr bfry jfxkfrI dyxI sLurU kr idWqI. julfeI 1914 ivWc BfeI blvMq isMG Kurdpur ienHF XfqrIaF nUM idWqy jfx vfsqy hiQafrF dI KrId leI amRIkf gey. afp ny kuWJ hiQafr KrIdy pr hiQafrF smyq hI amRIkf ivWc PVy gey. afp dy jylHoN CuWt ky afAux qoN pihlF hI kfmfgftf mfrU kYnyzf qoN Bfrq leI rfvfnf ho cuWkf sI. kfmfgftf mfrU aMdr hiQafr phuMcfx dy mksd nfl bfbf sohx isMG Bknf amIRkf qoN jfpfn leI cWl ipaf qF jo rsqy ivWc jf rhy ies jhfjL dy musfiPrF nUM gdr leI sLsLqrbWD kIqf jf sky. bfbf Bknf ies ivWc kfmXfb ho igaf. Aus ny hiQafr aqy gdrI sfihq jhfjL  aMdr puWjdy kr idWqy.  jd isqMbr , 1914 nUM  ieh jhfjL klkwqy puWjf qF aMgryjL aiDkfrIaF  nUM sB sUcnfvF pihlF hI phuMc cuwkIaF sn. Auh musfiPrF dI puwC igWC aqy jhfjL dI qlfsLI leI pihlF hI iqafr KVHy sn. hflfq nUM BFpidaF bfbf guridWq isMG ny hiQafr aqy gdrI sfihq smuMdr ivWc suWt idWqy sI. bWj bWj Gft `qy jhfjL dy musfiPrF aqy srkfrI aiDkfrIaF ivckfr JgVf ho igaf. golI cWl geI. vIh musfiPr mfry gey , nON jLKmI ho gey. bhuq sfry PV ky pMjfb Byj idWqy gey. bfbf guridWq isMG smyq kuWJ bc ky BWj vI gey. ies qrHF gdrIaF vWloN kfmfgftf mfrU dy XfqrIaF nUM gdr leI iqafr krn vflI Xojnf df vI aMq ho igaf.

          bfbf guridWq isMG rUposL ho ky 1920 qWk nnkfxf sfihb rihMdf irhf. rUposL hoey bfbf guridWq isMG vwloN puwty kdmF vWl vyKIey qF ienHF ivWc gdrIaF vflf kuWJ vI nhIN sI. ijs gFDI nUM gdrI afpxf ivcfrDfrk ivroDI mMndy sn,  bfbf guridWq isMG ny Ausy gFDI dI pRyrnf nfl adflq aWgy afqm smrpx kr idWqf aqy pMj sfl dI kYd kWt ky bfhr afieaf. bfbf guridWq dy vWzy kFgrsI afgUaF nfl gUVHy sMbMD sn. 1937 dIaF coxF ivWc afp ny  kFgrs vwloN akflI AumIdvfr pRqfp isMG iKlfP cox lVI. jo afp ijWq nf sky. jd 1954 ivWc afp dI imRqU hoeI qF Bfrq df pRDfn mMqrI nihrU afpdy sskfr ivWc sLfiml hox leI srhflI afieaf. kihx df Bfv ik ies sfrI khfxI ivWcoN gdrIaF dI socxI nfl imldf kuWJ vI nhIN lWBdf. Bfrq jf ky gdr krn dI socx vfly gdrI amrIkf jF kYnyzf ivWc kfPI virHaF qoN rih rhy sn. kfmfgftf mfrU jhfjL dy XfqrIaF nUM qF ieWQy dI DrqI qy pYr vI nhIN sI Drn idWqf igaf. AuNJ vI gdrI qF Aus smy Bfrq vWl nUM jf rhy sn pr kfmfgftf mfrU rfhIN afey lok qF Bfrq vWloN  kYnyzf nUM af rhy sn. hF, ienHF musfiPrF nUM vfips Byjy jfx df smF aqy gdrIaF vWloN Bfrq vfips jfx df smF qkrIbn  ieWko hox kfrn aqy ienHF musfiPrF nUM ieWQy rWKx leI Xqn krn vfilaF aqy gdrIaF dIaF keI kVIaF sFJIaF hox kfrn keI vfr ieMJ lgdf hY ik ijvyN kfmfgftf mfrU vfly XfqrI vI gdrI bfby hI hox pr aYsf hY nhIN sI. afm lokF ivWc gdr lihr bfry jfxkfrI dI Gft kfrn Aupijaf ieh kyvl ieWk BulyKf hI hY. gdr lihr  dy hI ieWk hor muwdy bfry ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

'coBnfmf' qrksLIlF nUM myhxy mfr igaf

sSpfdk jI,

          Kbrnfmf 20 sqMbr vflf 'coBnfmf'  qrksLIlF nUM myhxy mfr igaf hY. qrksLIl vI rsmI ijhI kfrvfeI krky zSg tpfeI krI jFdy hn. Auh vI kI krn? Drm vrgy sSvydnsLIl muwdy nUM Cohxf BUSzF dy KwKr `c hwQ pfAux nfloN Gwt nhIN. smfj `c vfpr rhy pKSz qy Dfrimk aSDivsLvfsL iKlfP avfj AuTfAuxf hr iksy dy vws df nhIN. pihlF afpxI pIVHI hyTF hI sotf PyrIey. bfbf bVbolf muqfbk qrksLIl vI aKSzpfT krvfeI jFdy hn. qrksLIlF nMU Cwzo, isK Drm `c qkrIbn sfry hI sUJvfn ivdvfn aqy pVHy ilKy aKSzpfT dI rsm inBfeI jf rhy hn. ies pfT `c pfTI ibnf ruky sRI guru gRSQ sihb nUM pUrf pVH lYdy hn. afpxI PIs (Bytf) qy gurduafry df cVHfvf lY ky qur jFdy hn. Bog vfly idn swdy gey mihmfn sjDj ky 'gYttugYdr' aqy lSgr df anMd mfxdy hoey ivdf ho jFdy hn. myjLbfn afpxy Dfrimk ruqby `c vfDf mihsUs krdf hY. kI koeI pVHI geI bfxI dy igafn sfgr ivwcoN kuJ ku bUSdF hfsl krdf hY? jvfb hY, hrigj nhIN. kI ies pfT nfl aflfduaflf pivwqr ho jFdf hY? jy ieh huSdf rfq idn pfT krn vfly pfTI qF dyvqf bx gey huSdy. swcfeI sB jfxdy hn. kudrq ny hr iensfn nMU qrksLIl hI bxfieaf hY. asl gwl ieh hY ik hr koeI qrksLIlqf nMU afpxf nPf nuksfn dyKdy hoey hI vrqdf hY. ivigafn qrk `qy hI aDfrq hY. ivigafn dIaF anmol dfqF sB mfxdy hn, sSq aqy DrmgurU vI pr gux Aus pRBU dy gfANdy hn ijs dI hoNd `qy pwkf XkIn AuhnF nUM Kud vI nhIN. sfrf afzMbr AuhnF dI rojIrotI df mslf hI qF hl krdf hY. ies pujfrI toly dy krqb inrfly hn. iek qfjI Kbr muqfbk kuJ bSidaF nUM Dfrimk mrXfdf BSg krn dy dosL  `c iek pfT jpujI sfihb df rojL krn dI Dfrimk sjLf suxfeI geI hY. ies Dfrik sjLf nUM qnKfh vI ikhf igaf hY. smJ nhIN afANdI ik pfT pUjf sjLf vI ho skdI hY.

hrjIq isSG idAl, brYNptn.


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 19

PrvrI 1915 dy AulIky gdr dOrfn isMGfpur ivWc bgfvq ho vI geI sI

sMpfdk jIE,

          gdrIaF vWloN 21 PrvrI 1915 nUM gdr mcfAux dI Xojnf AulIkI geI sI. srkfr nUM ies qfrIK df Byq lWg igaf. ijs kfrn gdr dI qfrIK bdl ky 19 PrvrI kr idWqI geI. pr muKbrF ies dI sUcnf vI srkfr pfs puWjdI kr idWqI. bhuq sfry gdrI aqy POjI CfAuxIaF ivcly AunHF dy hmdrd pkV ley gey. bhuq sfry gdrI bMdrgfhF qy hI igRPqfr kr ley gey sn. nqIjy vjoN gdr dIaF skImF DrIaF DrfeIaF rih geIaF aqy ihMd dI DrqI qy gdr PuWtx qoN pihlF hI dbf idWqf igaf. pr ihMdusqfn qoN bfhr isMGfpur ivWc gdr dI cMigafVI  jLrUr PuWt peI sI. ieh vWKrI gWl hY ik ieh iksy vWzy BFbV df rUp aKiqafr nf kr skI. isMGfpur ivWc ihMdusfnI POjIaF dI 5vIN lfeIt ienPYNtrI dy ispfhI qfienfq sn. ies dy nfl 'styt gfeIzjL' ivWc ihMdusqfnI ispfhI sLfiml sn. 5vIN lfeIt ienPYNtrI dy sfry juafn muslmfn (rMGV aqy pTfx) sn aqy aPsr gory jF dUsry ihMdusqfnI sn. Aus vkq pihlI sMsfr jMg iCV cuWkI sI. aMgryjLF dy iKlfP lVn vfly mulkF ivWcoN ieWk muslmfn mulk  qurkI  vI ieWk pRmuWK mulk sI. ieWk aihm mulk hox dy nfl nfl ieWk mulsmfn mulk hox kfrn muslmfnF leI qurkI hor vI aihmIaq rWKdf sI. muslmfn lok qurkI dy sulqfn nUM afpxf lIzr  smJdy sn aqy qurkI dy sulqfn vWloN  brqfnIaF sfmrfj df ivroD krn vfsqy muslmfnF dy nfm ieWk Pqvf (hukmnfmf) vI jfrI kIqf hoieaf sI. ieWk gujrfqI vpfrI kfism mnsUr aqy ieWk Dfrimk pRcfrk nUr aflm sLfh isMGfpur ivcly ienHF POjIaF nUM aMgryjF iKlfP bgfvq leI pRyirq krn vfly muWK ivakqI sn. gdrIaF vWloN vI ihMdusqfn qoN bfhr qfienfq  BfrqI POjIaF nfl sMprk krn dy Xqn afrMBy hoey sn. isMGfpur dI ies POjI XUint nfl gdrIaF df sMprk ikMnF  ku gihrf sI, ies bfry qF kuWJ kihxf aOKf hY. pr kuWJ nf kuWJ sMprk sI jLrUr.  PrvrI 1915 ivWc ies XUint dy POjIaF nUM dWisaf igaf ik AunHF nUM ieWQoN bdl ky hFg kFg  Byijaf jf irhf hY aqy aWgoN  XUrp jF qurkI dIaF POjF iKlfP lVn leI Byijaf jfxf hY. ienHF muslmfn ispfhIaF vfsqy Pqvy ivruWD jf ky afpxy Drm BrfvF iKlfP lVnf bVf aOKf PYslf sI. kuwJ qurkI iKlfP lVn leI Byjy jfx aqy kuWJ gdr dIaF gwlF dy asr kfrn ienHF ivWcoN qkrIbn 700 POjIaF ny 15 PrvrI 1915 vfly idn styt gfeIzjL nfl rl ky isMGfpur ivWc gdr df asl Dmfkf kr idWqf. do aMgryjL aPsrF smyq dusry gory aiDkfrIaf nUM golI mfr idWqI geI. golIbfrI ivWc kuWJ nfgirk vI mfry gey. ikly AuWpr bfgIaF df kbjLf ho igaf. ieWk qrHF isMGfpur aMgryjLF hWQoN inWkl hI igaf sI. aMgryjL aiDkfrIaF ny duroN  nyiVEN afpxI sYnf mMgf ky iqMn idn bfad isMGfpur nUM muV afpxy kbjLy ivWc kIqf. muV kbjy dI ies lVfeI ivWc bhuq sfry bfgI mfry gey. PVy gey bfgIaF AuWpr bVI kfhlI nfl mukWdmf clfieaf igaf. mukWdmy  dI kfrvfeI dOrfn bgfvq dy kfrn spWsLt  qOr qy qih nF kIqy gey. ieh mMinaF igaf ik bgfvq Dfrimk kfrnF aqy nUr aflm sLfh vrgy rfsLtrvfdI kfrkunF vWloN BVkfey jfx kfrn BVkI sI. nUr aflm df sMbMD awgoN gdrIaF nfl vI joiVaf igaf. 23 PrvrI 1915 qoN lY ky 15 meI 1915 qWk qkrIbn 200 bfgIaF AuWpr muWkdmf cWilaf. ijnHF ivWcoN 47 nUM mOq dI sjLf suxfeI geI. kfism mnsUr vI mOq dI sjLf pfAux vfly ienF 47 lokF ivWc sLfiml sI. 64 ispfhIaF nUM Aumr kYd aqy 73 nUM 7 qoN 20 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI geI. ijnHF nUM mOq dI sjLf hoeI AunHF nUM lokF dy sfhmxy ilaf ky ieWkly ieWkly nUM golIaF  nfl Auzfieaf idWqf igaf. ies qrHF gdr df ieh kFz smfpq ho igaf. bhuqy ieiqhfskfr isMGfpur vflI ies bgfvq nUM gdr lihr df ihWsf nhIN mMndy. pr smy dy hflfqF nUM mwdy njLr rWKidaF ieh mMnxf peygf ik isMGfpur dI DrqI `qy bgfvq df ibgl vjf ky afpxIaF jfnf inCfvr krn vfly ienFH bhfdrF dI kurbfnI df ijLkr kIqy ibnF gdr dI khfxI afDUrI hY. ienHF df gdr pihly pVf ivWc qF sPl ho igaf sI pr Aus qoN aWgy kI kIqf jfxf cfhIdf sI, ies dI koeI Xojnf nf hox kfrn aqy iksy suXog agvfeI dI Gft kfrn, sLfh muhMmdf ieWk srdfr bfJoN, POjLF ijWq ky aMq nUM hfrIaF ny, vflI gWl ieWQy ieWk vfr iPr vfpr geI. gdr lihr nfl hI juVy ieWk hor muwdy ijLkr agly pwqr ivwc kIqf jfvygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf. (905)795-3428

 

kfr iensLorYNs GtfAux dy mfmly `c aYnzIpI ny PokIaF PVF mfrIaF

sMpfdk jI,

          ipClIaF coxF mOky aYnzIpI ny EntyrIE ivwc kfr iensLorYNs GtfAux nMU vwzf muwdf bxfieaf sI. brYNptn ivwc qF aYnzIpI df cox plytPfrm hI kfr iensLrYNs GtfAux `qy KVf sI.  aYnzIpI  ny bhuq jLor dy ky ikhf sI ik brYNptn dy lokF nfl kfr iensLorYNs dy mfmly ivwc ivqkrf ho irhf hY aqy aYnzIpI ieh dUr krvfeygI. bhuq aMkVy vI pysL kIqy gey sn ik ikvyN brYNptn df azrYs dyx nfl kfr iensLorYNs ryt 30-40% vD jFdy hn jo ik ivqkrf hY. ieh hY vI bhuq vwzf ivqkrf pr kfr iensLorYNs GtfAux dy mfmly `c aYnzIpI ny PokIaF PVF hI mfrIaF hn. jd ilbrl Gwt igxqI srkfr bjt pfs krvfAux vfsqy aYnzIpI dy qrly kr rhI sI qF aYnzIpI ny iPr zINgF mfrIaF sn ik hux qF kuJ lY ky rhFgy. iPr iensLorYNs 15% GtfAux df iek Pokf mqf pfs krvf ky sfr ilaf igaf ijs df koeI kfnMUnI mhwqv nhIN hY aqy ilbrlF df bjt mdd kr ky pfs krvf idwqf igaf.

          iensLorYNs GtvfAux dy mfmly ivwc aYnzIpI ny iPr pltI mfrI aqy brYNptn vfsIaF nfl ivqkry df mfmlf cuwpcfp Cwz idwqf aqy ieMnsLorYNs ryt sfry sUby ivwc 15% GtfAux df rfg alfpxf sLurU kr idwqf. bjt pfs krvfAux ipwCoN ilbrl ies qoN vI mukr gey aqy aYnzIpI vI guMgI ho geI ikAuNik aYnzIpI qF pihlF hI bfhr inklx df rsqf lwBdI sI.

          hux gwl EltI ho geI hY. brYNptn vfsIaF nfl ivqkrf qF kI bMd krvfAuxf sI sfry sUby vfsqy 15% ryt GtvfAux df kMm vI afieaf igaf ho igaf hY.  aYnzIpI dI afgU aYNzrIaf hfrvrQ ieh vI mMnx lwg peI hY ik ryt 15% Gtx dI QF 10-15% vD gey hn. jy ajyhf hoieaf hY qF iPr aYnzIpI hux iks nfl KVI hY? lokF nfl jF ilbrlF nfl? brYNptn vfsIaF nfl postl koz dy ihsfb nfl ho rhy ivqkry nMU dUr krn df kI bixaF?

          brYNptn vfsIaF nfl vwD ryt cfrj krn df ivqkrf eynf vwzf hY ik myrf iek dosq brYNptn qoN iek nfl vfly sLihr mUv ho igaf hY aqy hux Aus df do kfrF df ryt $1600 sfl df Gt ho igaf hY. afm sDfrn kMm krn vflf bMdf iek mhIny ivwc tYksF qoN bafd msF 1600-1700 zflr bxfAuNdf hY. ies df mqlb hY ik brYNptn vfsIaF dI sfl dy 12 mhIinaF ivcoN iek mhIny dI kmfeI vfDU ryt adf krn leI cly jFdI hY. ieh bhuq vwzf ivqkrf hY ijs pRqI aYnzIpI ny vfady bhuq vwzy kIqy sn pr swB Poky sfbq hoey hn. ies mfmly ivwc ilbrl vI pUry JUTy hn aqy ies df sfrQk hwl torIaF kol vI nhIN hY.

amrIk isMG, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 18

gdrI ivrfsq dy dfavydfrF vwloN axgOilaf ieWk hor gdrI bfbf bfbU mMgU rfm muWgovfl

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pWqr ivWc ijLkr kIqf igaf sI ik gdrI ivrfsq dy dfavydfrF vwloN vI keI gdrIaF nUM axgOilaF krn df krm kIqf igaf hY. pihly pUr dy gdrI qF dysL dI afjLfdI leI jUJx dy muWdy qy ieWk mWq sn. pr ipWCoN jf ky AunHF dI ivrfsq dy dfavydfr keI iDrF ivWc vMzy gey. hryk iDr ny gdrIaF nUM afpo afpxy eyjMzy dI loV muqfbk Zfl ky pysL kIqf. imsfl vjoN KWbIaF iDrF qF gdrIaF nUM Drm inrpWK kihky vizafAuNdIaF rhIaF pr Dfrimk afDfr vflIaF iDrF gdrIaF nUM Dfrimk afkIdy nUM pRxfey hoey XoDy afKdIaF rhIaF. dfavydfrI df ieh islislf aWj dy smy ivWc pihlF nfloN hor vI pRcMz ho cuWkf  hY. ipCly pWqr ivWc KWby pWKI iDrF vWloN gdrI bfby BfeI rxDIr isMG nUM axgOilaF krn df ijLkr kIqf igaf sI. pr ijs bfby nUM gdrI ivrfsq dIaF sfrIaF hI pRmuWK dfavydfr iDrF vWloN axgOilaF kIqf igaf, Auh sI bfbU mMgU rfm muWgovflIaf. BfvyN gdr lihr ny ieh gUMjvF hokf idWqf sI, CUq Cfq df koeI iKafl nfhIN, sfnUM prK nf cUhVy cmfr vflI.  pr ijs qrHF bfbU mMgU rfm nUM gdrI ivrfsq ivWcoN qkrIbn Kfirj hI kr idWqf igaf hY, Aus qoN qF ieh jfpdf hY ik prK hY gI af cUhVy cmfr vflI. bfbU mMgU rfm df jnm huisLafrpur dy ipMz muWgovfl ivWc ipqf hrmn dfs aqy mfqf aqrI dy Gr 14 jnvrI, 1886 nUM hoieaf. cmfr jfqI dy hox kfrn afp nUM skUl ivwc vI keI musLiklF afeIaF. iksfnF dy GrF ivWc pYdf hoey gdrIaF nUM ijhVy nslI ivqkry df aihsfs amRIkf, kYnyzf af ky hoieaf, Aus qoN ikqy bdqr jfqI afDfirq ivqkrf ienHF hI gdrIaF dy ipMzF ivWc nIvIN jfqI dy lokF nfl huMdf sI. mMgU rfm nUM ies ivqkry df pihlF hI aihsfs sI. ielfky dy hor lokF vFg mMgU rfm vI 1909 ivWc amRIkf af igaf. ieWQy afp ny imhnq muWsLkq krky kuWJ pYsf kmfieaf aqy ipWCy Byijaf. amRIkf afAux qoN pihlF afpdI sLfdI ho cuWkI sI. 1913 ivWc jdoN gdr pfrtI bxI qF afp vI Aus ivWc sLfiml ho gey. afp pfrtI dy Coty moty kMmF ivWc hWQ vtfAuNdy rhy. gdr pfrtI ivWc afp nfl iksy vI qrHF df jfqI afDfirq ivqkrf nhIN hoieaf. sB nUM brfbr smiJaf jFdf sI. koeI afCUq nhIN sI. Kfx pIx df koeI ivqkrf jF vKryvF nhIN sI. gWl kI 'prK nf cUhVy cmfr vflI' gWl kyvl kihx dI nhI sI, gdr pfrtI ivWc ieh afsUl dy qOr qy amlI rUp ivWc lfgU vI sI. jd 1915 vfly gdr dIaF iqafrIaF suLrU hoeIaF qF bfbU mMgU rfm dI izAUtI kYlyPornIaF qoN pMjfb hiQafr phuMcfAux dI lWgI. hiQafrF vfly jhfjL nfl afp injLfmUdIn dy nF QWly gey. afp keIaF QfvF qoN huMdy hoey jfvf tfpU qy puWjy. ijWQy afp PVy gey. ieWk sfl jylH ivWc rWKx mgroN afp nUM PFsI idWqy jfx df PYslf ho igaf. kudrq df ikRsLmf dyKo, afp nUM svyr vyly PFsI idwqI jfxI sI pr awDI rfq vyly jrmnF ny hwlf bol ky afp nUM Cuzf ilaf aqy mnIly nUM jfx vfly isLWp qy cVHf idWqf. bdiksmqI nUM qUPfn af jfx kfrn jhfjL mnIly dI QF isMGfpur vWl clf igaf. ijWQy dysL BgqF dy dusLmxF, bylf isMG aqy Bfg isMG, ny bfbU mMgUrfm  nUM iPr PVvf idWqf. ieWQy aMgryjL aiDkfrIaF ny afp nUM qop nfl bMnH ky Auzf dyx df PYslf suxf idWqf. pr jrmnF vWloN afp nUM ieWk vfr iPr Cuzf ilaf igaf. ies qrHF do vfr mOq dy jbfiVaF 'coN inWkl ky bfbU jI mnIlf puWj gey. mnIlf tfeImjL ivWc afp nUM aMgryjLF vWlNo qop dy mUMh nfl bMnH ky mfr idWqy jfx dI Kbr CpI. ijs qoN ieh pqf lgdf sI ik aMgryjLF ny iksy hor nUM  hI mMgU rfm smJ ky mfr idWqf. BfvyN mMgU rfm jI qF mnIlf ivWc TIk Tfk sn pr afpdy mrn dI Kbr df pqf lWgx `qy GridaF ny smfijk rIqI anusfr afpdI pqnI df ivafh afpdy Coty Brf nfl kr idWqf. 1918 ivwc pihlI sMsfr jMg Kqm hox qy bfbU mMgU rfm jI ny amRIkf dI iksy kMpnI dy aiDkfrIaF nfl rfbqf kfiem kIqf aqy amRIkf vfips af gey. kuWJ icr AuWQy kMm kIqf aqy 1925 ivWc sIlon (sRI lMkf) dy rsqy Bfrq phuMcy. dWKxI Bfrq dy ielfikaF ivWc dI huMdy hoey afp pMjfb phuMcy. afp nUM dilqF nfl huMdy ivqkry aqy mfVy ivvhfr df muV aihsfs hoieaf. gdr pfrtI ivWc  rihky  afjLfdI leI sMGrsL kridaF afeI rfjsI cyqnf kfrn afpny smiJaf ik dilqF dI BlfeI leI sB qoN pihlF jfq aDfirq ivqkrf Kqm krfAux leI smfijk brfbrI leI sMGrsL lVnf jLrUrI hY. afp ny smiJaf ik sQfipq DrmF ivWcoN koeI vI dilqF dI bMd KulfsI df vsIlf nhI bx skdf. ies leI zUMGy ivcfr qoN bfad afp ny  gurU nfnk dy aYlfn ik 'n hm ihMdU n muslmfn' vrgf aYlfn kIqf ik dilq nF ihMdU, nF muslmfn, nF ikRsLcIan aqy nF hI  isWK hn. AunHF df afpxf  vWKrf Drm hY jo ik sQfipq DrmF dI srdfrI ny aflop kr idWqf hY. ieh Drm hY afid Drm. bfbU mMgU rfm jI ny 1926 ivWc afpxy ipMz muWgovfl ivWc ieWk ieWkT bulfky ies Drm Bfv afid Drm dI muV surjIqI df aYlfn kr idWqf. iesy ieWkT ivWc afp nUM afid Drm df muKI Qfipaf igaf. afp gdr pfrtI CWz ky dilqF dI BlfeI vfsqy jLor sLor nfl afid Drm dI lihr mjLbUq krn ivWc juWt gey. jldI hI dilq ieWk rfjnIqk sLkqI vjoN AuWBr ky aWgy afey. 1931 dI mrdm sLumfrI ivWc afid Drm nUM ieWk vWKry Drm vjoN mfnqf iml geI. ijs kfrn afid Drm nUM ieWk vWKry Drm dy qOr qy drjL kIqf igaf. 1937 dIaF coxF ivWc  rfKvIaF aWTF sItF ivWcoN sWqF `qy afid Drm dy AumIdvfr cuxy geyy. 1946 ivWc bfbU mMgU rfm afp vI pMjfb asMblI leI cuxy gey. dilqF df msIhf, afid Drm df bfnI aqy dysL dI afjLfdI leI gdr ivWc jUJx vflf ieh gdrI bfbf 22 apRYl 1980 nUM ies dunIaF nUM alivdf kih igaf. ies lyK df buinafdI nukqf sI gdrI bfbU mMgU rfm nUM gdrI ivrfsq dIaF dfavydfr iDrF vWloN axgOilaF krn df. hr iDr dy afpo afpxy kfrn ho skdy hn pr bfbU mMgU rfm dy smWrQkF df ieh kihxf hY ik dysL ivdysL ivwc gdrIaf dy nF qy hox vfly smfgmF ivWc bfbU jI df ijLkr GWt hI kIqf jFdf hY. gdrIaF ivWc AunHF dI Poto vI bVf kih kuhf ky sLfiml krvfAuxI pYNdI hY. afpxy afp koeI nhIN krdf. gdr pfrtI dy pihly pUr dy gdrIaF ivWc qF jfq pfq dy ivqkry dI koeI gWl nhI sI pr bfad vfly vfirsF ies afsUl `qy iksy krVfeI nfl pihrf nhI idWqf. ies leI bfbU mMgU rfm nUM axgOilaF krn ipWCy AunHF df nIvIN jfqI nfl sMbMD hox df kfrn kMm krdf ho skdf hY. kfPI smF KWbIaF iDrF gdrI ivrfsq dIaF dfavydfr rhIaF hn. pr kuWJ virHaF qoN gdrI lihr nUM inrol isWK lihr vjoN pysL krn vfly vI mYdfn ivWc srgrm hn. AunHF ny buinafdI svfl AuTfieaf hY ik gdrI bfby kOx sn? ijsdy AuWqr ivWc Auh afp hI kihMdy hn ik gdrI bfby isWK sn. pr bfbf mMgU rfm ienHF dI njLr vI nhIN ciVHaf. ies df kfrn sLfied Aus df isWK nf hoxf hoey. ajy mhInf ku pihlF hI ies iDr dy ieWk lyKk vWloN qfjLI CpI pusqk, gdrI bfby kOx sn?, ivWc 13 mfrc 1977 nUM pUry hoey gdrI bfby gurmuK isMG llqoN nUM pihly pUr dy gdrIaF ivWcoN afKrI gdrI pRvfn kIqf igaf hY. jdik bfbf mMgU rfm vI iesy hI pUr df gdrI sI jo ik 22 apRYl 1980 nUM pUrf hoieaf. ies qrHF 1915 vfly gdrI kfPly df afKrI bfbf, bfbf gurmuK isMG llqoN nhIN sgoN bfbU mMgU rfm muWgovfl  sI. ijs nUM gdrI sLqfbdI mOky ilKy jf rhy pWqrF dI ies lVI rfhIN Xfd kridaF asIN siqkfr nfl slfm krdy hF. ieWQy ieh ijLkr krnf vI vfijLb hoeygf ik 1909 nUM ivWc pUrf hox vflf bfbf Bgq isMG iblgf 1915 vfly gdrIaF dy pUr ivWc sLfiml nhIN sI. Auh pihly gdr qoN kfPI vrHy bfad gdr pfrtI nfl juiVaf sI. gdr lihr dy hI ieWk hor muwdy bfry ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

Drm dy mkVjfl ivcoN inkl ky hI suKFvyN BivK dI afs

sSpfdk jI,

          Kbrnfmf `c Cipaf sLONkI jI df lyK Dfrimk kwtVvfd dy vD rhy Kqry vwl iesLfrf krdf hY. pr hYrfnI dI gwl ieh hY ik ivkfssLIl duinaF ivc Drm dy pYrokfr Gt rhy hn. ipwCy ijhy ikqy piVHaf sI, ivn glp ieMtrnysLnl nfm dI iek sMsQf dI iek stwzI muqfbk bhuqy dysLF dy lokF df ruJfn Drm vwl Gitaf hY. ies sMsQf ny 57 dysLF dI stwzI dy nqIjy jfhr kIqy hn, ijs anusfr knYzf `c DrmI lokF dI igxqI 12% GtI hY. ivaqnfm `c Dfrimk lokF dI pRqIsLq (%) 53 qoN Gt ky kyvl 30 rih geI hY. cIn ivc 47% lok nfsqk dwsy gey hn. kuJ hor dysLF dy vyrvy hn, pr Bfrq df ijLkr nhIN sI. vYsy Bfrq Drm aqy iBRsLtfcfr dy mfmly ivc iek amIr mulk igixaf jFdf hY. myrf injI qjrbf qF kihMdf hY ik Drm qy iBRsLtfcfr df 'colI dfmn' vrgf sfQ hY. dyKx `c afAuNdf hY ik ijLafdfqr BfrqI krmcfrI svyry kMm qy jfx vyly afpxy Dfrimk iesLt nUM nmskfr kr ky hI jFdy hn, jF Pyr nyVy dy Dfrimk sQfn (suK nfl iehnF dI koeI kmI nhIN) `qy mwQf vI tyk ky hI jFdy hn. pr ieh rwb dy bMdy iksy df vI kMm ibnF afp nUM mwQf itkvfieMaF nhIN krdy. Dfrimk qy aiDafqimk gurUaF df vpfr idn dUxI qy rfq cOgxI qrwkI kr irhf hY, ikANkI ies vpfr vfsqy kwcy mfl (sLrDfluaF) dI koeI kmI nhIN. kfsL iehnF Dfrmk bfibaF dI QF "cfnx df dIp zf: zfBolkr" (Kbrnfmf 6 sqSbr) vrgy rOsLn idmfg PirsLiqaF dI lok kdr krn. Drm dy mkVjfl ivcoN inkl ky hI suKFvyN BivK dI afs kIqI jf skdI hY. iksy isafxy df ikhf hY "bdlfv hI ivkfs hY qy jVqf imRqU."

hrjIq idEl, brYNptn.


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 17

gdrI hox kfrn 16 sfl jylH kWtx vflf pr gdrI ivrfsq dy dfavydfrF vwloN axgOilaf gdrI bfbf BfeI rxDIr isMG

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pWqrF ivWc ijLkr kIqf igaf sI ik aMgryjLF aqy afjLfd Bfrq dy hfkmF vWloN gdrI ieiqhfs dy dsqfvyjL lokF sfhmxy nhIN afAux idWqy gey. aMgryjL nUM qF ienHF dsqfvyjLF dy bfhr afAux nfl AunHF vWloN  gdrIaF AuWpr  kIqy iBafnk jLulmF dI iGnfAuxI qsvIr jWg jfhr ho jfx df zr ho skdf sI. gdrIaF nUM kuclx leI aMgryjLF dI rxnIqI ivWc ihMdusqfn dIaF dUsrIaF rfjnIqk pfrtIaF dI iksy sMBfvI BfeIvflI qoN prdf AuWT jfx dy zroN, BfrqI hfkmF ny vI gdr lihr df ieiqhfs 'gupq PfeIlF' dy spurd krky rWK ilaf. aMgryjLF aqy BfrqI hfkmF df afpo afpxy kfrnF krky gdr lihr pRqI apxfieaf vqIrf qF iksy hWd qWk smJ afAuNdf hY. pr gdr lihr ivWc sLfiml rhy aqy gdrI ivrfsq dy dfavydfrF vwloN vI keI gdrIaF nUM axgOilaF krn df krm kIqf igaf. pihly pUr dy aYsy hI gdrIaF ivWcoN ieWk hY BfeI rxDIr isMG ijs ny 1915 vfly gdr dI vjHf krky koeI 16 sfl jylH kWtI. ies qoN vI aihm gWl ieh ik dysL ivcly pRmuWK lIzrF  ivWcoN iekWlf BfeI rxDIr isMG hI aYsf isWK lIzr sI jo afpxy jQy smyq gWj vWj ky gdr ivWc sLfiml hoieaf. pr hYrfnI dI gwl hY ik gdrIaF dI ivrfsq nUM iksy Kfs PlsPy nfl joV ky pysL krn vfly lokF ny BfeI rxDIr isMG df KulHky ijLkr krn qoN vI guryjL hI kIqf hY. gdr bfry ilKIaF ikqfbF ivWc aWvl qF ies nF nUM gfieb hI kr idWqf igaf. jy ikDry iliKaf vI igaf hY qF nF aWgy 'BfeI' ilKx dI 'glqI' nhIN kIqI geI. aYsf krn ipWCy sLfied BfeI sfihb dI sLKsLIaq nUM iksy hwd qoN vWD vDxo rokxf hoey. qF ik BfeI sfihb dI sLKsLIaq df pRCfvF Aus soc AuWpr nf pY jfvy ijsdy hWk ivWc gdrI ivrfsq nUM BugqfAux df Auprflf kIqf jf irhf sI. KYr! hux gWl krdy hF BfeI rxDIr isMG vwloN gdr lihr ivWc pfey Xogdfn aqy kIqI kurbfnI dI. BfeI rxDIr df ipqf sR: nWQf isMG nfBf irafsq ivWc bVy AuWc ahudy df aPsr sI. BfeI sfihb ny AunHF simaF ivWc bI ey dI izgrI pfs kIqI hoeI sI. afp gurduafrf suDfr lihr ivWc vI srgrm rhy. Dfrimk srgrmIaF kridaF afp nfl kfPI lok juV gey. afp df cMgf pRBfv sI. jd 1914 ivWc kYnyzf aqy amRIkf qoN gdrI pMjfb phuMcy qF dysL dy lokF vWloN AunHF nUM koeI Kfs huMgfrf nf imilaf. ikAuNik gdrIaF df lokF nfl nF koeI sMprk sI aqy nF hI AunHF kol koeI sfDn jF XojnF sI. s: krqfr isMG srfBf aqy bfbf inDfn isMG jd BfeI rxDIr isMG nUM imly qF afp ny jQy smyq gdr ivWc sLfiml hox df PYslf kIqf. gdr dy pRcfr leI afpny mflvy dy ielfky ivWc KMny, cmkOr, lohtbWDI aqy nfrMgvfl ivWc mIitMgF kIqIaF. pYsy vI ieWkTy kIqy. pr pYsy aqy hiQafrF leI gdrIaF vwloN mfry jfx vfly zfikaF nfl afp sihmq nhIN sn. iesy krky afp rfs ibhfrI bos vrgy bMgflI afgUaF nUM kdy vI nF imly. ieh mMnxf afm hY ik gdrIaF nUM zfky mfrn dI slfh bMgflIaF ny hI idWqI sI. gdr dI pihlI qfrIK 21 PrvrI, 1915 imWQI geI sI. ies bfry srkfr nUM pqf lWg jfx kfrn ieh qfrIK bdlky 19 PrvrI kr idWqI geI. zf: iqRlocn isMG vwloN ilKI BfeI rxDIr isMG dI jIvnI anusfr 14 PrvrI, 1915 nUM gdr lihr df sB qoN vWD josLIlf jrnYl krqfr isMG sfrfBf BfeI sfihb nUM igWl- mlyrkotlf sVk qy imilaf. ieh mulfkfq koeI ZfeI GMty cWlI. ijs ivWc 19 PrvrI dI rfq nUM kIqy jfx vfl gdr bfry afKrI pVfa df slfh msLvrf hoieaf. imQI skIm anusfr BfeI sfihb ny sfQIaF smyq 19 PrvrI dI rfq nUM iProjLpur CfAuxI dy bfhr phuMcxf sI. ijWQy krqfr isMG sfrfBf ny AunHF nUM iml ky gdr dI aglI kfrvfeI nUM aMjLfm dyxf sI. sR: sfrfBf df suJf sI ik BfeI sfihb hurIN icWtIaF  pWgF  bMnH ky afpxy rvfieqI hiQafrF qoN ibnF afAux. pr BfeI sfihb ny ieh suJf mMnx qoN nFh kr idWqI. BfeI rxDIr isMG hurF ny gdr dIaF afKrI iqafrIaF leI 17 PrvrI nUM afpxy jQy dy aMdrUnI ivakqIaF nfl ipMz ZMzfrI ivKy mIitMg kIqI. afKIr 19 PrvrI df idn af igaf. ies idn pihlF svyry ieWk hor mIitMg ipMz nfrMgvfl ivWc BfeI sfihb dy Gr hoeI. iPr sLfm nUM Cy vjy BfeI sfihb afpxy jQy dy 60 sfQIaF smyq kflIaF dsqfrF sjfeI, hWQF ivWc rvfieqI hiQafr PVI, ieWk bfrfq dy rUp ivwc, muWlFpur dy rylvy stysLn qoN ryl qy svfr ho ky iProjLpur leI rfvfnf hoeyy. sfrf jQf iProjLpur kYNt AuWqr ky Aus QF clf igaf ijWQy krqfr isMG sfrfBy ny af ky imlxf sI. pr  krqfr isMG vwloN CfAuxI aMdr Byijaf bMdf pkiVaf igaf. aMgryjLF nUM bgfvq df Byq lWg jfx kfrn AunHF dysI ispfhIaF kolN hiQafr lY ley sn. jd krqfr isMG sfrfBf nUM ies ivgVy Kyl df pqf lWgf qF Ausny BfeI sfihb nUM jQy smyq AuWQoN cly jfx leI ikhf.ieh sfrf jQf iProjLpur dy lfgly ipMz KfeI (Kymyky) dy rylvy stysLn qoN ryl PVky agly idn svyry muWlFpur vfips af igaf. kuWJ mhIny bfad afpdI lfhOr sfijsL kys ivWc igRPqfrI ho geI. bfkI gdrIaF vFg afp nUM vI Aumr kYd aqy Gr Gft smyq jfiedfd jLbqI dI sjLf ho geI. afp akqUbr 1930 qWk qkrIbn pMdrF sfl vWK vWK jylHF ivWc rhy. dUsiraF vFg afp nUM vI jylH dy aMdr ksLt Jwlxy pey. afp dy jylH jfx kfrn ipWCy rih gey pRvfr nUM vI bVIaF qklIPF sihxIaF peIaF. BfeI sfihb dy jylH jfx df sdmf nF shfrdI hoeI afp dI vwzI bytI BgvMq kOr clfxf kr geI. dUsry bWcy, lVkI dlyr kOr aqy lVkf blbIr isMG ajy bhuq CotI Aumr ivWc sn. ijnHF dI sFB sMBfl afpdI pqnI bIbI krqfr kOr nUM ieWkilaF krnI peI. hornF musIbqF dy nfl nfl afpdy ipMz nfrMgvfl dy rihx vfly gWjx isMG gryvfl, jo ik pMjfb asMblI df mYbr sI, ny vI BfeI sfihb dy pRvfr nfl dusLmxI kmfAux vflI koeI ksr bfkI nf CWzI. ikANuik jLmIn afp dy ipqf dy nF sI ies leI srkfr vWloN  jLbq nF kIqI geI. pr afp dy ipqf dI mOq qoN bfad afpdI jLmIn srkfr ny jLbq kr leI. gWjx isMG ny afp df Gr vI jLbq krvfAux dI koisLsL kIqI. pr lokF dy ivroD sdkf aYsf nF ho sikaf. aMq akqUbr 1930 nUM afp nUM lfhOr jylH ivWcoN irhf kr idWqf igaf. afjLfd Bfrq dy hfkmF ny ies afjLfdI GulftIey nUM koeI pYnsLn vgYrf nf idWqI. hF, afjLfdI qoN iqMn vrHy bfad muWK mMqrI zf: gopI cMd Bfrgv ny afpdI jLmIn jLrUr vfips kr idWqI. dysL dI afjLfdI leI jylHF kWtx vflf aqy afpxy pRvfr nUM duWKF qklIPF ivWc pfAux vflf ieh gdrI XoDf 1961 ivWc ies dunIaF qoN ruKsq ho igaf. ies lyK df buinafdI nukqf ieh sI ik BfeI sfihb vrgy gdrIaF pRqI aMgryjLF aqy BfrqI hfkmF vWloN apxfey vqIry dy qF kuWJ kfrn ho skdy hn pr aYsy gdrI bfby nUM gdrIaF dy vfrsF vWloN hI axgOilaf ikAuN kIqf igaf? sLfied iesdf kfrn BfeI rxDIr isMG dI sLhId Bgq isMG bfry ilKI ilKq hoey. asl ivWc pMjfb dy KWby pWKI bOiDk hlky afpxI ivcfrDfrf dy pRcfr aqy pfsfr df islislf aWgy vDfAux leI s: Bgq isMG dy ibMb nUM kyNdrI Dury vjoN vrqxf cfhuMdy sn. ies leI s: Bgq isMG df iewk Kfs aks AuBfr ky pysL krnf AunHF dI axsrdI loV sI. pihly pUr dy gdrIaF qoN bfad vfly gdrI vI pihilaF mukfbly KWbI pWKI ivcfrDfrf dy vDyryy nyVy sn. ies qrHF KWby pWKI iDrF  sOiKaF hI gdrI ivrfsq dIaF dfavydfr ho inbVIaF. pr ies ivrfsq df aMsL gdrI bfbf BfeI rxDIr isMG, s: Bgq isMG bfry jo ilKdf hY Aus anusfr s: Bgq isMG nUM koeI vWzf ivcfrDfrk , vwzy afdrsL leI kurbfnI krn vflf jF soc smJ dy jLor qy bixaf nfsiqk sfibq nhI kIqf jf skdf. ikAuNik BfeI sfihb ny afpxIaF ilKqF ivWc AunHF dI Bgq isMG nfl hoeI jylH ivclI mulfkfq dy afDfr qy iliKaf hY ik s: Bgq isMG dy bhfdrI dy kfrnfimaF df mksd mfarkybfjLI rfhIN msLhUrI hfisl krnf sI aqy isWKI srUp nUM iqlFjlI dyx dI muWK vjHf kyvl gYr isWKF ivWc pRvfn hox dI CotI soc sI. ies krky KWby pWKI bOiDk hlikaF sfhmxy ieWk musLikl ieh KVHI ho geI ik Auh BfeI sfihb dIaF ilKqF dy huMidaF, s: Bgq isMG df aks ieWk nfsiqk  aqy AuWcI ivcfrDfrf nUM pRxfey hoey ieWk idRV ienklfbI vjoN ikvyN AuBfrn ? ies musLikl dy hWl leI BfeI sfihb dIaF ilKqF nUM aWKoN proKy krnf jLrUrI sI. iesy loV dI pUrqI leI hI ilKqF dy nfl nfl BfeI rxDIr isMG nUM vI axgOilaF krnf jLrUrI sI. jo kr idWqf igaf. BfeI rxDIr isMG vFg hI axgOly rih gey ieWk hor bfby df ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

knyzf dIaF kdrF kImqF nMU Zfh lfAux df pYmfnf?

sMpfdk jI,

          mYN 10 sqMbr, 2013 nUM iewk KLfilsqfnI pwKI ryzIAu pRogrfm sux irhf sI. host aqy Aus dy sihXogI sfrf joLr ies qy hI lf rhy sn ik akflI pfrtI dy mMqrIaF nUM eyQy afAuxf hI nhI cfhIdf aqy jy ieh af vI jFdy hn iehnF nUM iksy bykMut hfl ivwc rYlI nhIN krnI cfhIdI aqy jy ieh rYlI krngy qF iehnF df ivroD kIqf jfvygf.

          mYN iksy vI pfrtI df pwKI nhIN hF. pr myry kuwJ ivcfr hn jo afpdy nfl sfJy krnF cfhMudF hF. myry ivcfr anusfr iksy df vI ivroD (KLfs krky ieho ijhy dysL ivwc) aKbfrF, ibjleI mIzIey qy ijqnF mrjI kr lE pr AuhnF dy smfgmF bfhr JMzIaF ivKf ky nhIN krnf cfhIdf. ies nfl awj jy KLfilsqfnI jF koeI hor krygf qF Aus df vI kwl nMU iehI hsLr hovygf.  hOlI hOlI hflq ieMzIaF dy iswKF vrgI ho jfvygI ijQy mfVI mfVI gwl qy ikrpfnF cwlxgIaF qy pwgF lihxgIaF. BfvyN eyQy gurdvfiraF ivwc qF ieh ho hI irhf hY pr ies nUM sVkF qy afAux qoN bcfeIey.

          kuJ lok jo iehnF dIaF gwlF af ky Bfvuk hoky ieho ijhy kMmF ivwc sLfml ho jFdy hn, jy koeI gwlbfq ho geI qF iehnF ny pfsy ho jfxf hY ik asIN qF pqrkfr hF aqy rYlI kbr krn afey hF qy qusIN Ps skdy. Pyr quhfzy nfm `qy kuJ lokF ny PMz iekwTf krnf sLurU kr dyxf hY.  

          dUsrI gwl jo ryzIAu `qy ho rhI sI ik jy koeI lIzr jf mMqrI pMjfb qoN afey kuJ mMgF pUrIaF kr ky iewQy afvy. eyQy mYN kihxf cfhuMdf hF ik lokF ny ismrnjIq isMG mfn nUM aqy AuhnF pfrtI nUM BfrI bhumq nfl ijqf ky lok sBf ivwc Byijaf pr srdfr sfihb ikrpfn df hI 5 sfl rOlf pfeI gey lok sBf dy aMdr jf ky iewk vI gwl lokF Bly leI nhI krI. kI Aus df svfgq kIqf jfvygf, kI mfn ny Aus smyN lokF dI Bly dI gwl kIqI? pr ies nfl mYnUM jF hor iksy nUM koeI ieqrfj nhIN hoxf cfhIdf ik koeI afpxy qOr qy jF pfrtI qOr qy ijnF mrjI svfgq kr lvy. ijMnIaF mrjI rYlIaF rwK leIaf jfx.

          qIjI gwl jo vfr vfr ho rhI sI ik sfnUM knyzf dIaF kdrF kImqf df iKafl rwKxf cfhIdf hY. mYnUM ieh smJ nhI af rhI ik 2-4 lokF df bfhroN af ky 5-7 idn rih ky kI ieh knyzf dIaF kdrF kImqF nMU kI Zfa lfa jfxgy? Bfvy sfnUM ieQy 25-30 sfl rihMidaF  nUM ho gey hn, kI sfzy kolo kdrF kImqF nUM koeI nuksfn qF nhIN puwjf? BfvyN sfzy keI swjx srbwq df Blf cfhuMx vfly lokF ivrwuD, afpxy jwdI dys ieMzIaf ivruwD aqy ihMdUaF ivruwD ryzIE qy aKLbfrF ivwc jLihr Augldy rihMdy hn. nf hI Zfh inwq idhfVy zrwg smilMg kfrn PVy jfx qoN lgdI hY aqy nf hI AudoN knyzf dIaF kdrF kImqF nUM Zfa lwgI hY jdoN knyzf ijhy dysL dy eyarport `qy jhfjL ivwc bMb rwK ky sYNkVy bydoisLaF mfr ky mukf idMdy hn. ies qoN vI vwD dosLIaF leI PMz iekwqr krdy hn, AuhnF nMU BfeI sfihb df iKqfb idMdy hn aqy AuhnF dIaF qsvIrF gurduvfiraF ivwc lfAudy hn. hY jo koeI knyzf dIaF kdrF kImqF nMU Zfh lfAux df pYmfnf dws sky?

bI[ aYs[ DflIvfl, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF [[[ pwqr nM: 16

koeI sfnI nhIN sI gdrI bfby AUDm isMG ksyl vWloN kIqy ivlWKx kfrnfimaF df

sMpfdk jIE,

          gdrI bfibaF dy sMGrsL mMzl df ieWk cmkdf isqfrf sI AUDm isMG ksyl. jo 15 mfrc 1882 nUM aMimRqsr ijLly dy ipMz ksyl (jo ik ZMz ksyl vjoN jfixaf jFdf hY) ivwc sR: myvf isMG aqy mfqf hukm kOr dy Gr jnimaf. rujLgfr dI Bfl leI dUsiraF vFg AUDm isMG vI ieWDroN AuWDroN huMdf hoieaf mlfieaf puwijaf. ijWQy afp POj ivwc BrqI ho gey. kuwJ sflF bfad hI nOkrI qoN asqIPf dy ky  afp amRIkf af gey. ieWQy afp ny lMbr imWl ivwc nOkrI kIqI. iesy dOrfn hI afp dI mulfkfq bfbf sohn isMG Bknf, hrnfm isMG, nOD isMG, pMizq kFsLI rfm afid nfl hoeI. jd 1913 ivwc gdr pfrtI bxI qF afp muWZly mYNbrF ivWc sLfiml sI. afp pfrtI vrkrF nUM imltrI isKlfeI idaf krdy sn. iesy krky hI afp dy nF nfl mfstr juV igaf aqy afp mfstr AUDm isMG dy nF nfl jfxy jfx lWgy. 1914 ivWc dysL jfx vfl  gdrIaF nfl afp vI Bfrq cly gey. pr srkfr nUM sUh iml jfx kfrn ienHF gdrIaF nUM klkwqy bMdrgfh qy hI pkV ilaf igaf. lfhOr sfijLsL kys ivWc afp nUM Aumr kYd aqy jfiedfd jLbqI dI sjLf suxfeI geI. hornF gdrIaF dy nfl afp nMU aMzymfn dI sYlUlr jylH Byj idWqf igaf. koeI Cy sfl AuWQy rwKx qoN bfad afp nUM sn 1921 ivWc mdrfs dI bYlUr jylH ivWc qbdIl kr idwqf igaf. ijwQoN afp ny Prfr hox df iewk sPl aqy awlokfrf kfrnfmf kr ivKfieaf. khfxI kuJ ies qrHF hY ik bYlUr jylH ivWc afp ny gfrzF nfl dosqI pf ky jylH bfry aqy gfrzF vwloN jylH dI kIqI jFdI ingrfnI  bfry  jfxkfrI hfisl kr leI. afp nUM pqf cwl igaf ik jylH df pUrf cWkr lfAux igaf gfrz ds imMtF bfad vfips afAuNdf hY. so, PrfrI dI skIm ienHF ds imMtF dy ivWc ivWc hI nypry cVHn vflI hoxI cfhIdI sI. qyjL idmfg aqy ivAuNqI mfstr AUDm isMG ny pihlF qF sfbx jF mom dI shfieqf nfl jylH koTVI dy ijMdry dI cfbI df nfp ilaf. iPr Kfxy vflI bftI dy iqwKy kMiZaF nfl lwkV dI mjLbUq cfbI bxfeI. vwtx leI idwqy jFdy vfx ivwcoN QoVf QoVf vfx rWK ky ieWk motf rwsf vwitaf. aKIr 10 mhIinaF dI XojnfbMdI bfad jUn 1922 dI ieWk rfq nUM jdoN qUPfn afieaf hoieaf sI qF ieh bhfdur mnuWK mOkf vyK ky afpxI bxfeI cfbI nfl ijMdf KolH ky koTVI qoN bfhr afieaf. rWsf nfl lY ilaf aqy koTVI nUM muV ijMdf mfr idWqf. jylH dI 18 PuWt AuWcI kMD ivwc pfxI inWklx leI rwKI morI ivWc lWgy srIey nfl rWsy df ieWk isrf bMnH ilaf. dUsry isry nfl Bfr bMnH ky kMD  AuWqoN dI vgfh ky dUsry pfsy mfiraf. morI QfxI dUsry pfsy lmkdy rWsy df dUsrf  Ausy  srIey nfl GuWt ky bMnH ilaf. sB kuWJ ds imMtF ivWc smytdf hoieaf ieh gdrI XoDf rWsf PVky cIqy vFg jylH dI 18 Puwt AuWcI dIvfr cVH ky dUsry pfsy AuWqr igaf. Aus ny PurqI nfl rwsf KoilHaf aqy rWsy smyq rfq dy hnyry ivwc gfieb ho igaf. svyrf hox qy cikiq hoey jylH aiDkfrIaF ny vyiKaf ik koTVI nUM ijMdf qF lWgf hoieaf sI pr AUDm isMG AuQoN gfieb sI. jylH qoN Prfr hox qoN bfad AUDm isMG sB dIaF njLrF qoN bcdf 600 mIl df lMbf pYNzf pYdl qih krky ipafrf isMG lMgyrI kol ipMz lMgyrI phuMc igaf. bfbf ipafrf isMG ny kuwJ icr kol rWK AUDm isMG dI sFB sMBfl kIqI. srIrk qOr qy TIk Tfk ho jfx qy AUDm isMG hurF nUM bfrzr tpf ky kfbl Byj idWqf. AUDm isMG dI PrfrI qoN QoVHf icr mgroN bfbf gurmuK isMG llqoN vI cldI gWzI ivWcoN Cfl mfr ky bcdf bcfAuNdf lMgyrI af igaf. ipafrf isMG ny Aus nUM vI tihl syvf krky rfjLI kIqf aqy iPr AUDm isMG kol kfbl Byj idWqf. ienHF gdrIaF ny kfbl ivWc gdr pfrtI df kyNdr bfKUbI clfieaf. hornF QfvF qoN afey gdrI ieWQy ivcfr vtFdry krdy. mfstr AUDm isMG hurF aPgfinsqfn, qurkI aqy rUs dIaF srkfrF nfl bhuq gUVHy sMbMD pYdf kIqy. iewQy afp ny gurduafrf suDfr lihr vI clfeI aqy gurduafry nUM  mhMqF qoN mukq krvfieaf, iewk  skUl KulHvfAux qoN ielfvf iewk dukfn vI KolHI. sQfnk lokF dy sMGrsL nUM afpxf smJ ky Aus ivwc sLfiml hey. ies qrHF sQfnk aPgfnF nfl Gul iml ky ivcrn kfrn Auh vI afp df bhuq siqkfr krdy sn aqy afpdf AunHF ivWc cMgf rfsUK bx igaf sI. gdrIaF df kfbl ivclf awzf iewDroN AuDroN afey gdrIaF dI Tfhr sI, gdrIaF leI sfihq aqy shfieqf Byjx vflf kyNdr sI, bfhrly mulkF (rUs, eIrfn, aPgfinsqfn aqy qurkI) afid nfl qflmyl rwKx vflf surwiKaq itkfxf sI aqy sB vfsqy sunyihaF df afdfn pRdfn krvfAux vflf aMqrrfsLtrI sUcnf kyNdr sI. mfstr AUDm isMG hurIN kfbl dy ies awzy jLrIey ihMdusqfn ivWc rUs vrgf ienklfb krn dI DfrI bYTy sn. ies mksd vfsqy ihMdusqfn aMdr vI iksy mjLbUq lihr df hoxf jLrUrI sI. ies vfsqy afp kfbloN keI vfr Bfrq dIaF gupq PyrIaF qy afey. afp mf: qfrf isMG, qyjf isMG smuMdrI aqy mf: KVk isMG nUM qyjf isMG squMqr smyq mf: qfrf isMG dy Gr imly. afp pMjfb dI akflI lihr nUM hiQafrbMd twkr vfsqy iqafr krnf cfhuMdy sn. Xfd rhy ies smy bwbr akflI lihr jLorF qy sI. iesy qrHF AunF dIaF gupq PyrIaF df islislf jfrI irhf pr AunHF afpxf awzf kfbl ivwc hI rwiKaf. sB hflfqF nUM smJidaF afp ny mihsUs kIqf ik sovIaq sMG vrgy mukMml ienklfb leI sB qrHF dIaF ienklfbI pfrtIaF  rl ky srb sFJIvflqf vflf rfj kfiem krn. ijs vfsqy srb sFJI jQybMdI dI loV sI. kfPI XqnF bfad 'Bfrq sFJIvfl aYsosIeysLn' bxf leI geI. ies nUM aPgfnI dUq ny vI mnjLUrI dy idwqI. iewk qrHF nfl ieh Auh jQybMdI sI ijs ny hiQafrbMd ienklfb dI agvfeI krky iewk nvF rfj sQfipq krnf sI. iesy jQybMdI dy bYnr hyT hI ivdysLF nfl sMprk dy Xqn afrMBy gey. 1925 ivwc AUDm isMG afpxI cOQI gupq PyrI `qy Bfrq afieaf. ienklfbIaF nUM jQybMd krdf inpfl qwk igaf. idsMbr 1925 nUM hirmMdr sfihb dy drsLn krn qoN bfad kfbl vwl cwl ipaf. ipsLfvr qoN awgy iksy Coty pMD vfly rsqy rfhIN  kfbl jfx vfsqy afp ny do pTfxF nUM pYsy dy ky nfl lY ilaf. rsqy ivwc jf ky pTfx lflcI ho gey. AunHF ny AUDm isMG nUM luwtx dI koisLsL kIqI. AUDm isMG vwloN ipsqOl idKfey jfx qy dovyN pTfx Bwj gey. pr QoVHy smyN bfad hI Auh afpxy nfl bMdUkF aqy hor afdmI lY ky af gey. ieMny lokF ivWc iGry AUDm isMG ny mukfblf krn dI koisLsL qF jLrUr kIqI pr aMq pTfxF dIaF golIaF lwgx nfl mOky qy hI sLhId ho igaf. sLhIdI qoN vfprn vflf vrqfrf vI ivlwKx sI. afp aPgfnF ivwc hrmn ipafry sn. ies leI jd afp dI mOq df pqf lWgf qF lokF ny srkfrI puls afAux qoN pihlF hI lfsL afpxy kbjLy ivwc kr leI aqy lflpurf iljf ky sskfr kr idWqf. aPgfnI lokF ny kfql df Gr sfV idwqf. pTfxF ny ijrgy (kbfielI pMcfieq) rfhIN kfqlF nUM iksy hor kys ivwc Psf ky Aumr kYd krvf idWqI. kfbl lfgy lflpury ivwc mfstr AUDm isMG df mjLfr bxfieaf igaf. ijs nMU AuWQoN dy lok iksy pIr dI jgHf vFg pUjdy hn. pTfx Aus nUM sLhId dI kbr afKdy hn aqy AuWQy suWKF suwKdy hn. ieh sI AUDm isMG ksyl dy sMgrfmI jIvn dy ivlwKx kfrnfimaF aqy mOq qoN bfad vfpry ivlwKx vrqfry dI iewk sMKyp Jlk. gdr lihr nfl hI juVy hoey iewk hor muwdy df ijLkr agly pwqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

ivrsf kdy vrqmfn df swiBafcfr nhIN huMdf!

sMpfdk jI,

          torFto ivwc mhInf Br qoN cwl irhf myilaF df rOlf KLqm ho igaf hY ijs dy nfl hI hux agly sfl qwk pMjfbI ivrsy aqy swiBafcfr nMU Kqrf vI KLqm ho igaf hY. kiQq lcr gfiekI df iPkr vI hux sfl ku vfsqy muwk igaf hY. ies ivwc iksy nMU koeI sLwk nhIN rihxf cfhIdf ik bhuqf rOlf inwjI hI sI ijs vfsqy pMjfbI swiBafcfr aqy ivrsy nMU KLqrf iek hiQafr hI sI. 

          ivrsf kdy vI vrqmfn df swiBafcfr nhIN huMdf. ivrsf nfm hI ivrfsq df hY ijs df sbMDq ipCokV nfl huMdf hY. hF ies nMU vrqmfn ivwc ivrfsq vjoN Xfd kIqf jFdf hY. ihMdI ivwc ivrsy jF ivrfsq nMU Drohr aqy aMgryjLI ivwc hYrItyj afKdy hn. jo kwl sI Auh ivrsf bx jFdf hY aqy vrqmfn sdf nvyN awj nfl awgy vDdf rihMdf hY. vrqmfn jF awj ivwc kwl jF ivrsy df kuJ ihwsf jLrUr huMdf hY pr vrqmfn qF vrqmfn hI hY. bIq cuwkf kdy vfps nhIN muVdf, Aus nMU Xfd hI kIqf jf skdf hY.

          awj gwzy, qFgy, crKy, iqRMjxf, hlt, cfdry aqy qurly jF Prly vflIaF pwgF ieiqhfs bx geIaF hn. awj nf koeI mDFxIaF pf ky dwuD irVkdf hY aqy nf koeI Bwqf lY ky KyqF nMU jFdf hY. kdy pMjfb dy hr Gr ivwc rMg brMgIaF pwKIaF huMdIaF sn, hux pwkI ikqy vyKx nMU vI musLkl nfl imldI hY. ieh kuJ hux gIqF ivwc rih igaf hY aqy jF iPlmF qy zrfimaF df ihwsf bx igaf hY. ieh kuJ kdy vfps nhIN af skdf ikAuNik smF bdl igaf hY aqy ies ny bdldf hI jfxf hI. ivrsy aqy swiBafcfr dy nfm `qy iksy df ivroD qF kIqf jf skdf hY pr smyN nMU roikaf nhIN jf skdf, ipwCy moVnf qF bhuq dUr dI gwl hY.

          afs isMG msqfnf, suirMdr kOr aqy jmlf pMjfbI ivrsy df ihwsf hn qy AuhnF nMU Xfd kIqf jfdf rhygf pr vrqmfn hMnI isMG vrigaF nMU jnm dy irhf hY aqy BivK pqf nhIN kI lY ky afvygf. BivK jo vI lY ky afvygf Aus nMU roikaf nhIN jf skygf. smyN nMU puwTf gyVf nhIN idwqf jf skdf aqy swiBafcfr vI smyN muqfibk bdldf rihMdf hY ijs ivwc kuJ nvF juVdf rihMdf hY aqy purfxf suMgVdf rihMdf hY.

          kuJ lok dUhry mfpdMz apxf ky lokF nMU guMmrfh krdy hn. ims pUjf nfgrf PfljL dy myly ivwc shI sI pr jd vMzrlYNz afeI qF lcrqf df pRqIk ikvyN bx geI. srdUl iskMdr aqy nUrI bhuq vDIaf gfiek hn pr kuJ lokF dy lcrqf dy pYmfny `qy AuhnF dy swB gIq iPwt nhIN bYT skdy? pr AuhnF dy ajyhy gIq vI pMjfbI swiBafcfr df ihwsf hn. smF bdl cuwkf hY pr jykr ipCokV vwl vyKIey qF ivafhF mOky bIbIaF jo iswTxIaF jFjIaF nMU idMdIaF sn Auh kuJ lokF dy lcrqf dy pYmfny `qy asLlIl mMnIaF jfxgIaF. iswTxIaF, bfqF, bolIaF, nklF aqy vfirs sLfh dI hIr vrgIaF gfQfvF ivwc bhuq kuJ  keI lokF vfsqy lcr ho skdf hY pr Auh pMjfbI ivrsy aqy siBacfr df ihwsf hY.

jgjIq isMG, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF [[[pWqr nM: 15

jd nihrU srkfr gdr lihr dy dsqfvyjL jnqk krn leI nf mMnI aqy muWK mMqrI kYroN dI puls gdrI dsqfvyjLF dy trMk jLbrdsqI cuWk ky lY geI

sMpfdk jIE,

          gdrI bfibaF dy sMGrsL df ieWk pihlU ieh vI hY ik gdr lihr bfry lokF qWk bhuqI jfxkfrI puWjx nhI idWqI geI. aMgryjLF vyly aYsf hoxf qF suBfivk sI pr afjfLdI qoN bfad nihrU srkfr ny vI gdr lihr dy ieiqhfs nUM gupq PfeIlF dy spurd krky AuWpr ijMdy jV idWqy. afjLfdI qoN bfad isqMbr 1955 ivWc gdrIaF ny gdr lihr df ieiqhfs ilKy  jfx dy mnsLy nfl ieWk kmytI df gTn kIqf. gdr pfrtI dy pihly pRDfn bfbf sohx isMG Bknf nUM ies df pRDfn aqy sR: gurcrn isMG sihMsrf nUM skWqr Qfipaf igaf. bfbf gurmuK isMG llqoN, zf: Bfg isMG, hIrf isMG drd aqy sMq isMG syKoN nUM kmytI mYbrF vjoN sLfiml kIqf igaf. ieiqhfs ilKx dI muWK ijLmyvfrI gurcrn isMG sihMsr ny EV leI aqy mfrc 1956 ivWc srkfr qoN afigaf lY ky nYsLnl afrkfeIvjL idWlI dI lfiebryrI ivWc jf ky gdr lihr nfl sMbMiDq PfeIlF nUM GoKxf sLurU kIqf. sR: sihMsrf ny sfQIaF dI shfieqf nfl Cyy mhIny lgf ky hjLfrF PfeIlF df muqfilaf kIqf aqy 700 dy krIb not iqafr kIqy. inXmF muqfbk AunHF ieh sfrI smWgrI aglyrI mnjLUrI leI srkfr pfs jmHF krvf idWqI. hYrfnI dI gWl ieh hoeI ik Bfrq srkfr dy gRih mMqrfly ny ieh kihky ik gdr lihr sMbMDI ieho ijhI jfxkfrI jnqk nhI kIqI jf skdI, ieh sfrI smWgrI jLbq kr leI. ies msly sbMDI bfbf sohn isMG Bknf, zf: sYPUdIn ikclU, bfbf gurmuK isMG, bfbf sLyr isMG vyNeIN poeIN aqy zf: Bfg isMG vrgy pRmuWK ivakqIaF nUM nfl lY ky pRDfn mMqrI jvfhr lfl nihrU nUM imly. nihrU ny ies vPd dI gWlbfq bVy iDafn aqy hmdrdI nfl suxI. pr do mhIny bfad ieh sUcnf idWqy jfx dI bynqI rwd kr idWqI. bhfny vjoN afK idWqf ik asl ivWc ieh PfeIlF gupq sn aqy idKfeIaF hI nhIN sI jfxIaF cfhIdIaF. ieh sI gdrIaF dy ieiqhfs pRqI afjLfd  Bfrq dy hfkmF vwloN idKfey vqIry dI ieWk imsfl. dUsrI imsfl df sMbMD hY pMjfb dy muWK mMqrI sR: pRqfp isMG kYroN nfl ijs ny puls Byj ky BfeI Bgvfn isMG dy pRvfr koloN DWky nfl gdr pfrtI df sfihq aqy dsqfvyjL Koh ky gfieb kr idWqy. khfxI kuWJ ies qrHF hY ik  27 julfeI 1884 nUM qrn qfrn lfgy ipMz viVMg ivWc jnimaf BfeI Bgvfn isMG iksy smy Dfrimk pRcfrk  aqy aiDafpk hoieaf krdf sI. 1907 ivWc  sR: ajIq isMG dI 'pgVI sMBfl jWtf' lihr ivWc sLfiml ho ky afp ienklfbI pRcfrk bx gey. ijs kfrn afpdy vfrMt inkl gey. 1909 ivwc afp dysL CWz mlfieaf cly gey. ijWQy pInFg dy gurduafry gRMQI rhy. ienklfbI ivcfrF dy hox kfrn afp dI pRbMDkF nfl nf bxI . AuWQoN gRMQI dI nOkrI CWz ky afp jfvf, sumftrf, bornIE afid QfvF rfhIN huMdy hoey hFgkFg phuMc gey. AuWQy af ky iPr gRMQI bx gey. pr afp dy ienklfbI ivcfrF kfrn aMgryjL pRsq ihMdusqfnIaF ny afp nUM keI mukWdimaF ivWc Psf idWqf. brI hox qy afp jUn 1913 ivWc kYnyzf af gey. ieWQy ieh vI ijLkrXog hY ik kYnyzf afAux leI afp dy loVINdy kfgjL pWqr bylf isMG ijafx ny iqafr krvf ky idWqy sn. sLfied bylf isMG df mksd afp nMU dysL Bgq DVy iKlfP vrqx df sI. afpdy 'PrjLI' pyprF df bylf isMG qoN ibnF ieMmIgRysLn aiDkfrI hfpiknsn nUM vI pqf sI aqy Ausny afp df kys pfs krn leI bylf isMG rfhIN 55 zflr irsLvq vI leI sI. vYnkUvr ivWc af ky afp ny bylf isMG df sfQ CWz idWqf aqy dysL Bgq DVy nfl rl ky ienklfbI srgrmIaF ivWc juWt gey. iemIgRysLn aiDkfrIaF afp dy kys dI pVqfl KolH ky afp df kys rWd kr idWqf aqy nvMbr 1913 nUM (kYnyzf afAux qoN mihjL 5 mhIinaF bfad) afp nUM vfips isLLp qy cfVH idWqf. vfips jFdf jhfjL jd jfpfn ruikaf qF afp aWK bcf ky AuWqr gey. afp jfpfn ivclI gdr pfrtI dI brFc dy muKI pRo: brkq AuWlf nUM imly. 1914 ivWc afp jfpfnI jhfjL rfhIN jrmn gey iPr sLMGfeI qoN ho ky hFgkFg phuMcy. AuWQy aMgRyjLI puls afp dI Bfl krdI iPrdI sI. afp dfVHI kys ktf ky bdly Bys ivWc  muV poR: brkq AuWlf kol jfpfn phuMc gey. jfpfn qoN afp aqy pRo: sfihb 23 meI 1914 nUM amRIkf dy sLihr sFnPrFissko phuMcy. ieWQoN afp XugFqr afsLrm gey aqy gdr pfrtI leI kMm sLurU kr idWqf. gdr aKbfr ivWc afp dIaF rcnfvF vI CpdIaF rhIaF. 1915 vfly AulIky gdr dOrfn afp dI izAUtI isafm-brmf PrMt `qy sI. pr gdr PylH ho jfx kfrn afp ieWDr AuWDr BfAuNdy qMgIaF kWtdy 1916 ivWc vfips amRIkf afey. af ky iKMzI puMzI gdr pfrtI nUM muV sMgiTq krn df Xqn afrMiBaf. QoVHy icr bfad afp nUM 'jrmn ihMdU kFspIrysI kys' ivWc sLfiml kr ky mukWdmf clfieaf igaf ijs ivWc afp nUM 18 mhIny kYd ho geI. 1919 ivWc jylH coN bfhr afAux qoN bfad afp ny gdr pfrtI dIaF srgrmIaF qoN iknfrf kr ilaf. afp ilKx pVn ivWc ruwJ gey. lfs eyNjls qoN ieWk irsflf nvXug kWiZaf aqy keI ikqfbF ilKIaF. afp aMgryjLI dy cMgy bulfry sn. afp ny klcr aqy keI smfijk ivisLaF qy amYrikn lokF ivWc jf ky lYkcr vI idWqy aqy 'amYrikn ieMstIicAUt afP klcr aYNz ihAUmnflojI' nF dI sMsQf vI bxfeI. gdr pfrtI nfl juVy hox kfrn nF qF afp dysL vfips jf sky aqy nF hI afpxf pRvfr mMgvf sky. afp df pRvfr rul igaf. afp dI pqnI bIbI hrbMs kOr mfnisk rogx ho geI. ijs ny ieWk afsLrm ivWc lfvfirs vFg idn ktI kIqI. dysL afjfd hox qoN bfad afp dysL jfxf cfhUMdy sn pr Bfrq srkfr afp nUM pfsport dyx leI rfjLI nhIN sI. amRkIn kFgrmYn dlIp isMG sOND dy kihx qy afp nUM pfsport imilaf. KYr! ies bhfdr gdrI bfby BfeI Bgvfn isMG dI ies lyK dy ivsLy nfl jo kVI juVdI hY Auh ieh hY ik 1919 qoN 1929 dOrfn  amRIkf pVHn afey sR: pRqfp isMG kYroN dI afp nfl cMgI nyVqf ho geI sI. jd kYroN pMjfb df muWK mMqrI bixaf qF Aus ny BfeI Bgvfn isMG nUM dysL afAux df swdf Byijaf.  nvMbr 1958 ivWc afp dysL prqy. dysL phuMc ky afp ny soln lfgy 'igafn Bvn' KoilHaf aqy lYkcrF dI lVI clfeI. ijs ivWc pRDfn mMqrI nihrU vI sLfiml hoieaf. BfeI Bgvfn isMG dysL dy hfkmF qoN bhuqf sMqusLt nhIN sn. afp ienklfbI rONa ivWc af ky dysL dy nvyN hfkmF nUM afjLfdI GulftIaF dy supinaF bfry icqfrdy rihMdy sn. ieh gWlF jd nihrU qWk puWjIaF qF Aus ny kYroN nUM JfV pfeI. kursI ipafrI hox kfrn kYroN BfeI sfihb qoN ipWCy ht igaf. amRIkf qoN jFdy smy BfeI Bgvfn isMG afpxy nfl gdr lihr nfl sMbMiDq sfihq aqy dsqfvyjLF nfl Bry keI trMk lY ky gey sn. jd 1962 ivWc afp ibmfr ho gey qF afpdI DI sqvMq kOr nUM sUh lWgI ik pRqfp isMG kYroN ieh sfry dsqfvyjL hiQafAuxf cfhUMdf hY. ies leI Auh ieh sfry kfgjLfq afpxy Gr aMimRqsr lY geI. pRqfp isMG kYroN ny pihlF qF hmdrdI idKf ky ieh kfgjLfq hfisl krn dI koisLsL kIqI. jd sPl nf hoieaf qF pMjfb puls dI DfV Byj ky ieh  sfry dsqfvyjL Dwky nfl cuWk ilaFdy. ieqrfjL krn vfly prvfr dy mYNbrF nUM Tfxy iljf ky Dmkfieaf igaf. sR: kYroN vwloN cuWky ienHF dsqfvyjLF dI muV ikDry koeI DUh nhIN inklI. ieh sI gdr lihr pRqI dysI hfkmF dy vqIry dI ieWk hor Jlk.

          dysI hfkmF vFg aMgryjLF ny vI gdr lihr nfl sbMiDq dsqfvyjL nsLt kr idWqy. jd 1974 ivWc kfmryz sohn isMG josL  1974 ivWc gdrIaF bfry Koj krn ieMglYNz afieaf qF Aus nUM  'ieMzIaf afiPs lfiebryrI irkfrzjL' qoN pqf lwgf ik gdr lihr nfl sMbMiDq Zyr sfrIaF PfeIlF bfry jF 'nsLt kr idWqf' jF 'AuWplWbD  nhIN'  drjL kIqf hoieaf hY. ieMj jfpdf hY ik aMgryjLF vwloN gdrIaF AuWpr  kIqy axmnuWKI juLlmF df BFzf dunIaF sfhmxy Bwj jfx dy zroN aMgryjLF ny ieh dsqfvyjL nsLt kr idWqy hox. dUjy pfsy dysI lIzrF vWloN afjLfdI dy sMGrsL dOrfn aMgryjLF nfl iml ky gdrIaF iKlfP pkfeI iksy iKcVI dI sMBfvI BfP bfhr inWklx dy zroN dysI hfkmF  ny vI ies lihr nUM 'gupq PfeIlF' ivWc hI dPn krn df afhr pfhr kIqf lgdf hY. ies qoN ieh smJxf kuWJ sOKf ho jFdf hY ik ipCly idnI Bfrq srkfr ny gdrIaF dI Xfdgfr bxfAux qoN nFh ikAuN kr idWqI sI. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

sOLkI jI dy purfxy afrtIkl ivwc soD kr dyvF

sMpfdk jI,

          sLOkI jI df ies hPqy lyK rwKV puwinaf dy mOky keIaf dI hflq pqlI ho jfdI hY vDIaf sI pr mYN sOkI jI nUM dwsxf cfhuMdf hF ik jdo 15 agsq df idn afAudf hY qF keI kwtVpMQIaF dI hflq hor vI ijafdf pqlI ho jFdI hY. ies idn knyzf dy lgBg sfry ryzIE aqy tI vI progrfmF ivwc Bfrq dy ajLfdI  idn `qy vDfeIaF idwqIaf jf rhIaF huMdIaF hn, Bfrq dy guxgfx kIqy jfdy hn aqy sLhIdF nUM Xfd kIqf jfdF hY. kuJ lok Bfrq bfry cMgf sux nhI skdy pr iehnF dI koeI vfh nhI cwldI. iehnF dI sfry sfl dI kIqI krfeI iewk idn ivwc imwtI ivwc iml jFdI hY. ieh afpxy progrfmF ivwc ijMnF joLr lwg skdf hY lfAudy hn aqy sfry ryzIE hostF, sunx vfilaf aqy kflrF nuM puwTf iswDf boldy hn. kI ieh cfhMudy hn ik ieMzIaf nUM ajfdI nhI sI imlxI cfhIdI?

          iek soD sOLkI jI dy purfxy afrtIkl ivwc kr dyvF ijs df nfm sI sOLkI inhMg bxdf msf bicaf. sOLkI jI, ijs ipMz ivwc ismrnjIq isMG mfn ny PVH ky inhMg mfry sn Aus ipMz df nfm KyVf nhI Kfrf hY jo srfvF ipMz dy kotkpUrf vflI sfeIz `qy hY. mY Aus smy jYkfrf nfmI pypr ivwc ies bfry piVHaf sI ik inhMgF df iksy kfrn  ipMz srFvf dy gurdvfry `c puils nfl JgVf ho igaf aqy kuJ puils vfly mfry gey. bfad ivwc ijLly dI puils af geI ijs dI agvfeI Aus smy ijLlf PrIdkot dy aYsaYspI s: ismrnjIq isMG mfn kr rhy sn. AuhnF ny inhMgf nUM PVxf cfihaf pr puils dyK ky inhMg gurdvfry Aupr guMbd ivwc luk gey. mfn sfihb ny AuhnF dIaF pqnIaf aqy bwicaF nMU ipMz Kfry qoN PV ilaf aqy muhry lgf ilaf. inhMgF nMU ikhf ik asIN mfrdy nhI Qwly af jfE. ies kfrn inhMg hiQafr suwt ky  Qwly af gey aqy mfn sfihb dy hukm nfl sfry inhMg isMG AuhnF dy prvfrF dy sfhmxy mfr idwqy gey. khfxI inhMgF nfl  mukfblf hoieaf bxf idwqI geI. aKLbfr ny iliKaf sI ik Aus smy gurdvfry ivwc aKMz pfT vI cwl irhf sI Aus nUM vI KMzq kr idwqf igaf sI.

bI[ aYs[ DflIvfl, brYmtn

 

23 agsq dy KLbrnfmf bfry

sMpfdk jI,

          23 agsq dy KLbrnfmf `c Cpy coBnfmf pyj 3 aqy s: DflIvfl dy KLq iswK kOm dI inwGr rhI hflq ibafn krdy hn. dunIaF dy iksy vI kony `c iswKF nfl vfprdIaF mfVIaF GtnfvF ipwCy kuJ kfrn ho skdy hn. hr Gtnf mgroN sLRomxI kmytI dy pRDfn sfihb ies dI inMdf krdy hoey iswK kOm nMU srbwq df Blf cfhux aqy mjLlUmF dI rfKI krn vflI kOm dwsdy hn qy kihMdy hn ik iswK kOm dI sfjxf iesy mMqv leI hoeI sI. pr awj jo ho irhf hY Auh ies dy Elt hY. iswKs Pfr jsits sLfied jsits Pfr iswKs df kMm kr rhI jfpdI hY.

          kuJ kwtVpMQI iswK kOm nMU burI qrF Zfa lgf rhy hn. sUJvfn iswKF nMU afvfjL bulMd krn dI loV hY nhIN qF iswKI df qfilbfnIkrn df ruJfn KLqrnfk hovygf. s: prmjIq isMG sMDU dy idlcsp lyK KLbrnfmf dI rOckqf nMU cfr cMn lgf rhy hn.

hrjIq isMG idEl, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 14

jd gdr afsLrm AuWpr kbjLy nUM lY ky dovyN DVy hiQafrbMd lVfeI leI iqafr ho gey

sMpfdk jIE,

          ijvyN ik ipCly pWqr ivWc iliKaf igaf sI ik pYsy dy ihsfb ikqfb kfrn pey rOly krky gdr pfrtI do DiVaF ivWc vMzI geI. pYsy dI durvrqoN df sLWk pMizq rfm cMdr AuWpr sI. ieh sLWk inrmUl nhI sI. ies df mjLbUq afDfr vI sI. asl gWl ieh sI ik jd 1915 vfly gdr leI gdrI amRIkf CWz ky cly gey qF ipWCoN pfrtI df krqf Drqf rfm cMdr hI sI. rfm cMdr ny gdrIaF nUM afiKaf sI ik AunHF nUM hiQafrF aqy pYsy dI kmI nhI afAux idWqI jfeygI. pr rfm cMdr vWloN gdrIaF qWk nF qF hiQafr phuMcy aqy nF pYsf. rRfm cMdr vWloN rfm isMG Dulyqf rfhIN pYsy Byjx vflI Gtnf nMU qF sfQIaF nfl DoKf krn dI isKr ikhf jf skdf hY. hoieaf ieMj ik rfm cMdr ny isafm- brHmf PrMt qy gey gdrIaF, ijnHF ivWc BfeI Bgvfn isMG aqy BfeI sMqoK isMG vI sLfiml sn, qWk  pfrtI dy sunyhy aqy pYsy phuMcfx leI rfm isMG Dulyqf nUM Byijaf. rfm cMdr ny rfm isMG nUM BfrI qly vfly bUt dy ky afiKaf ik sunyhyN aqy pYsy bUtF dy qly hyT lukfey hoey hn. jd sR: Dulyqf ny BfeI Bgvfn isMG kol mnIlf puWj ky pYsy kWZx leI bUtF dy qly pfVy qF ivWcoN sunyhy aqy pYsy inklx dI QF purfxy gdr aKbfr dy tukVy inkly. ieh dyK ky sB nUM Gor inrfsLf vI hoeI aqy rfm cMdr dI krqUq `qy guWsf vI afieaf. jo ik jfiejL vI sI. ikAuNik gwl iblkul sBrfvF dI lVfeI vyly brUd dIaF pytIaF ivWcoN srHoN inWklx vflI hoeI sI. KYr! gdr dy PuWtx qoN pihlF hI bhuqy gdrI pkVy gey aqy gdr dI skIm DrI DrfeI rih geI. BfeI Bgvfn isMG, sMqoK isMG, rfm isMG afid bc bcf ky jd vfips amIRkf afey qF rfm cMdr ny PrMt qoN muVy gdrIaF nfl TIk ivvhfr vI nf kIqf. koeI ihsfb ikqfb vI nf idWqf aqy afpxI vWKrI pfrtI bxf leI. gdrIaF nUM aYsIaF gWlF kfrn guWsf sI. iesy kfrn hI 23 apRYl 1918 nUM jd jrmnF smyq rfm isMG  Dulyqf, rfm cMdr aqy hor gdrIaF nUM pysLI Bugqx leI adflq ivWc ilaFdf igaf qF rfm isMG Dulyqf ny rfm cMdr nUM golIaF mfr ky mfr idWqf. Ausy vkq hI ieWk mfrsLl ny golI mfr ky rfm isMG Dulyqf nUM Zyr kr idWqf. golIbfrI dI ies Gtnf nfl gdr pfrtI df ieWk aiDafey Kqm ho igaf.

          'ihMdU jrmn kFspIrysI' kys ivWc sjLfvF kWtx qoN bfad bcy Kucy gdrI muV sMgiTq hoey. pfrtI nUM nvIaF lIhF qy qorn dy mnorQ nfl pfrtI afgU BfeI rqn isMG rfiepur zWbf aqy sMqoK isMG DridE buWtr 1922 ivWc kimAUinjLm dI pVHfeI leI mfsko cly gey. gdr afsLrm nUM cldf rWKx dI izAUtI afp BfeI inrMjn isMG pMzorI nUM sONp gey. jd 1925 ivWc rqn isMG mfrksvfd dI pVHfeI krky vfips afey qF afp ny pfrtI nUM nvI lIh dyxI cfhI. afp dIaF dlIlF kfrn bhuq sfry gdrI qF pfrtI nUM mfrksvfdI ivcfrDfrf anusfr  clfAux leI sihmq ho gey pr keIaF  nUM ieh gWl jcI nf. nqIjy vjoN gdr pfrtI ivWc ivcfrDfrk PuWt pY geI. dysL dI afjLfdI dy pivWqr mnorQ nUM lY ky suWcy jjLibaF vfly inrCl XoiDaF dI jmfq gdr pfrtI ijhVI pihlF kuWJ inWjI kfrnF krky 1917 ivWc do DiVaF ivWc vMzI geI sI hux 1926 ivWc ieWk vfr iPr do DiVaF ivWc vMzI geI. aYqkF ies vMz df kfrn ivcfrDfrk sI.  hux ieWk DVy ivWc qF mfrksvfdI ivcfrDfrf vfly rqn isMG , sMqoK isMG, inrMjn isMG pMzorI afid vrgy afgU sn aqy dUsry DVy ivWc kFgrs nfl hmdrdI rWKx vfly gopfl isMG Kflsf aqy Aus dy isWK sfQI sn. ivcfrDfrk vKryivaF dy nfl nfl ienHF DiVaF ivckfr KihbfjLI df islislf vI sLurU ho igaf. ivwco ivWcI donF DiVaF dI aWK gdr afsLrm AuWpr kbjLf krn `qy ho geI. 1928 ivWc gopfl isMG Kflsf ny iewk mIitMg krky gdr afsLrm AuWpr Dwky nfl kbjLf krn dI skIm bxfeI. ijs df Byd dUsry DVy (mfrksvfdIaF)  nUM vI lwg igaf. Auh gdr afsLrm ivwc aftomYitk hiQafr lY ky cOvI GMty pihry `qy KVH gey. gopfl isMG Kflsf dy gruwp nUM vI sunyhf Byj idwqf igaf, "jy qusIN DWky nfl kbjLf krn afAuxf hY qF isrF qy kWPx bMnH ky afieE". gopfl isMG hurIN gdr afsLrm vWl nf afey aqy gdrIaF ivckfr hox vflI ieh KUnI JVp tl geI. gdrIaF dy do DiVaF ivckfr hox vflf ieh mfrU tkrf qF tl igaf pr afh 'isr qy kWPx bMnH ky afieE' vflf muhfvrf 1984 qoN bfad ivdysLF ivcly gurduafiraF AuWpr kbjLy krI bYTIaF qWq qsIrI jQybMdIaF vwloN jLrUr keI vfr vriqaf igaf. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pwqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

sLOkI jI iehnF vfsqy qF TIk hY!

sMpfdk jI,

          sOkI jI df ies hPqy df lyK pHiVaf. dwsI hoeI XUitAUb `qy vIzIAu dyKI ijs df nfm sI kI ieh TIk hY? ies ivwc iqMn isMG iewk bwcy nUM burI qrFH sotIaF nfl kuwt rhy hn. ijhnF ivwcoN do isMGF ny bwcy nUM iewk iewk bfh PVH ky iKwicaf hoieaf hY aqy iewk PVI bfh vflf aqy iewk lVky dy ipwCy KVf isMG ieMJ soitaF nfl kuWt rhy hn ky ieqnF koeI afm iswK psU nUM vI nhI kuwt skdf. iPr jy Aus bwcy df koeI ksUr hY qF qusI Aus sjf dyx vfly ieh kOx huMdy hn? kI iehnF ny kdy glqI nhIN kIqI? mIzIey vfilaF nUM bynqI hY ik ieh vIzIE koeI afpxy tI vI progrfm ivwc idKf dyvy qF ky jo ivakqI ieMntrnYt `qy nhIN dyK skdf Aus nUM iehnF gusqfK isMGF bfry jfxkfrI iml sky.

          iPr bfad ivwc mYN soicaF ik ieh qF mmUlI gwl hY. ieh qF Aus sMq qoN pryrnf lYNdy hn ijs nUM koeI mwQf tykx afAudF sI qF Aus nUM ikhf jfdF sI ik GVy ivwco prcI kwZ lY aqy prcI qy nfm vfly nUM mfrnf hY. jy nhI kwZxI qF afp dy nfm vflI prcI ilK ky ivwc pfdy.

sLONkI jI iehnF vfsqy qF ieh mmUlI gwl hY ieh qF ipafr kmytI, siqkfr kmytI dy nfm `qy kuJ vI kr skdy hn. ieh kmytIaF iksy nUM vI afpdy knUMn nfl sjLf dy skdIaF hn. iehnF vfsqy qF 65-70 byksUr lokF (smyq lVkIaF) nUM qsIhy dy ky kql krnf aqy akfl qKq dy mlby ivwc dwb dyxf TIk hY. ies qoN bfad puils dy Gyryn ivwc af jfx `qy hirmMdr sfihb dy aMdr twtI ipsLfb krnf vI TIk hY. iksy dy Gry jbrI vVH ky AuhnF dIaF lVkIaF dI ey ky 47 dy jLor `qy AuhnF dy mfipaF aqy BrfvF dy sfhmxy pwq luwtxI qy jLbrI jjIaF vsUlxf mmUlI gwl hY. ieh qF Kfilsqfn dI mmUlI Jwlk hY pUrI vyKxf cfhAuNdy ho qF iehnF dI mwdd kro.

          sLOkI sfihb jo aYn zI pI dy lIzr mlkyar sfihb nUM ieh vIzIA Byjxf cfhuMdy hn ieh TIk hY. mlkyar sfihb qF afp ies soc dy mflk jfpdy hn. AuhnF qF afp puils vfilaf nUM DmkI idMdy hoey ikhf sI ik qusIN jfxdy nhIN mY kOx hF? bfad ivwc puils vfilaF qoN muafPI mMg leI sI. ho skdf hY mlkyar sfihb ieh vIzIA dyK ky afpxy  aYmpIaF nMU kihx, jy kuJ krnf hY qF ieho ijhy bxo? 

bI[ aYs[ DflIvfl, brYNmtn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 13

jd pYsy dy rOly kfrn gdr pfrtI vI DiVaF ivWc vMzI geI

sMpfdk jIE,

          1914-15 dOrfn bhuq sfry gdrI amRIkf dI DrqI qoN jf cuWky sn. pRmuWK lIzrF ivWcoN kyvl pMizq rfm cMdr hI amRIkf rih igaf sI. Auh hI pfrtI dIaF kfrvfeIaF clfAuNdf sI aqy pYsy df ihsfb ikqfb vI Ausdy kol hI sI. 1915 vflf gdr PylH ho jfx AuprMq bc ky amRIkf vfips prqx vfly gdrIaF ny jd iKMzI puMzI gdr pfrtI nUM dubfrf sMgiTq krn dy Xqn kIqy qF pMizq rfm cMdr ny sihXog krn dI QF ivroD vflf ivvhfr krnf sLurU kr idWqf. dysL nUM gey gdrIaF nUM Brosf idvfieaf igaf sI ik gdr leI hiQafrF aqy pYsy dI kmI nhI afAux idWqI jfeygI. pr aYsf hoieaf nF. pYsy aqy hiQafrF dI QuV kfrn gdrIaF nUM zfky mfrny pey ijs kfrn lihr nUM isDFqk qOr qy BfrI sWt vWjI. amRIkf ivWc gdr pfrtI nUM lokF vWloN aqy jrmn srkfr vwloN vWzI mfqrf ivWc pYsf imilaf sI aqy gdrI jfnxf cfhuMdy sn ik afiKr ieqnf pYsf igaf ikWQy? jd BfeI Bgvfn isMG aqy sMqoK isMG ny pMizq rfm cMdr nUM pYsy df ihsfb puwiCaf qF Aus ny ihsfb ikqfb dyx qoN nFh kr idWqI. Aus ny pfrtI dI cuxI geI afrjLI kmytI nUM vI mMnxo nFh kr idWqI aqy afpxI vWKrI pfrtI bxf leI. Aus ny BfeI Bgvfn isMG aqy sMqoK isMG nUM pfrtI ivWcoN vI kWZ idWqf. gdr dy PrMt qoN qklIPF sihMdy bc ky afey lokF nfl aYsf vqIrf inscy hI duWKdfeI sI. ies dy nqIjy vjoN gdr pfrtI do DiVaF ivWc vMzI geI. ieWk DVf bx igaf BfeI Bgvfn isMG - sMqoK isMG df aqy dUsrf  rfm cMdr df.

          ies vMz qoN pihlF pfrtI df kfnUMnI nF  'ihMdI aYsosIeysLn afP df pYisiPk kost' sI aqy pfrtI vWloN kWZy jf rhy prcy df nF sI 'ihMdusqfn gdr'. prcy dy kfnUMnI hWk rfm cMdr nUM iml gey aqy pfrtI dI pRYs aqy nfm BfeI Bgvfn isMG hurF kol rih igaf. pMizq rfm cMdr ny afpxy nF Qwly vWKrI 'gdr pfrtI' rijstr krvf leI aqy nvIN pRYs lgf ky 'ihMdusqfn gdr' aKbfr kWZxf jfrI rWiKaf. dUjy DVy ny vI 'XugFqr' nF df prcf kWZxf sLurU kr idWqf. rfm cMdr ny afpxy aKbfr rfhIN BfeI rfm isMG Dulyqf, Bgvfn isMG aqy sMqoK isMG afid ivruwD BMzI pRcfr dI muihMm CyV idWqI. pYsy dy ihsfb ikqfb df iCiVaf ivvfd hor zUMGf ho igaf. BfeI Bgvfn isMG hurF dy gruWp nUM pUrf sLwk sI ik rfm cMdr ny pfrtI PMzF dI durvrqoN kIqI hY. PMzF bfry aslIaq ieh sI ik afm lokF dy Xogdfn qoN ibnF ijWQy rfm isMG Dulyqf vrgy Dnvfn pfrtI nUM KulHidlI nfl PMz idMdy sn AuWQy jrmn srkfr vwloN vI bhuq sfrf pYsf pfrtI dI shfieqf leI idWqf igaf sI. Aus smy gdr pfrtI aqy jrmn srkfr ivckfr kVI df kMm kr irhf ieWk bMgflI zf: sI ky cWkrvrqI.  jrmn srkfr ny Aus rfhIN  60 000 zflr gdrIaF dI shfieqf leI Byijaf. zf: cWkrvrqI ny ies pYsy nfl inAUXfrk ivWc do apfrtmYtF KrId leIaF aqy pYsy dI vrqoN bfry  jrmnF df mnGVq khfxIaF nfl Gr pUrf kr idWqf. ies qrHF  bhuqf pYsf pfrtI kol phuMcx dI QF rfh ivWc hI Kurd burd ho igaf. pYsf BfvyN rfm cMdr kol phuMicaf jF nhIN pr ies ivvfd kfrn gdrIaF ivckfr ipaf pfVf iBafnk rUp Dfrn kr igaf. jd amRIkf srkfr ny gdrIaF aqy jrmnF nUM 'ihMdU jrmn kFspIrysI kys' ivWc Psf ilaf qF pMizq rfm cMdr vWloN vwKrf vkIl aqy vWKrI dlIlbfjLI kfrn sMkt hor vI gMBIr ho igaf. rfm cMdr mIzIey nMU vI afpxy qrIky nfl hI ibafn dyeI jf irhf sI. mukwdmy ivWc Psy lokF leI ieh bVI pRysLfnI vflI gwl sI. AunHF rfm cMdr nUM smJfAux dI koisLsL kIqI pr Aus ny afpxI aVI qy kfiem rihky afpxI vWKrI bolI bolxI jfrI rWKI. rfm cMdr dy vqIry qoN gdrI pihlF hI KPf sn. aMq 23 apRYl 1918 dy idn jd rfm cMdr aqy rfm isMG Dulyqf bfkI sfQIaF nfl pysLI Bugqx leI ilaFdy gey qF rfm isMG Dulyqf ny kichrI dy aMdr hI rfm cMdr AuWpr golI clf ky Aus df kql kr idWqf. Ausy vkq hI ieWk surWiKaf krmcfrI ny golI mfr ky rfm isMG Dulyqf nUM mfr idWqf. ies qrHF plF ivWc hI dysL dI afjLfdI df supnf lY ky sMGrsL krdy af rhy do gdrI bfby pfrtI ivwc peI DVybMdI df isLkfr ho ky lfsLF bx gey. dysL syvf aqy afjLfdI dy pivWqr imsLn nUM lY ky sMGrsL ivWZx vflI iksy jQybMdI ivwc pYsy nUM lY ky iCiVaf gRih XuWD asloN hI mMdBfgf aqy duWKdfeI sI. pr lgdf hY ik mgroN afAux vflIaF jQybMdIaF ny vI ies qoN koeI sbk nhI iswiKaf. vWzy vWzy afdrsL vflIaF jQybMdIaF lgfqfr ies alfmq dI igRPq ivWc afAuNdIaF rhIaF. ijs kfrn jQybMdIaF vWloN afrMB keI lok ihqYsLI sMGrsL aWDvfty hI dm qoV gey aqy keI kImqI jfnF vI BMg dy BfVy clIaF geIaF. DVybMdI dI lfg kfrn kfrn  iblkul ieho ijhf hI vfpiraf sI gdr pfrtI nfl. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pwqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

iensLorYNs kMpnIaF dI luwt qoN kOx bcfeygf?

lwgf dfa hI lgf rhIaF hn iensLorYNs kMpnIaF

sMpfdk jI,

          EntyrIE dIaF ipClIaF subfeI coxF ivwc kfr iensLorYNs iek vwzf muwdf bx geI sI. sfry isafsI afgUaF ny ies `qy KUb votF sykIaF sn aqy lokF dy awKF Gwtf pfieaf sI. brYNptn ivwc kfr iensLorYNs bhuq vwzI smwisaf bxI hoeI hY aqy kMpnIaF lokF nMU KUb luwt rhIaF hn. hux jd isafsI afgU hI lokF nMU koeI rfhq nhIN dvf sky qF iensLorYNs kMpnIaF dI luwt qoN lokF nMU kOx bcfeygf? iensLorYNs kMpnIaF vloN kIqI jf rhI luwt df mYnMU aMdfjLf qwd lwgf jd myrI iensLorYNs kMpnI ny rIinAUl vfsqy myrI kfr aqy Gr dI iensLorYNs vDf idwqI. jd mYN vwK vwK kMpnIaF qoN ssqI iensLorYNs lYx vfsqy puwC pVqfl kIqI qF hor vI hYrfnI hoeI. Gr dI iensLorYNs vfsqy ijhnF cfr kMpnIaF qoN ryt puwCy gey AuhnF ivcoN iek ny vwD qoN vwD ryt 1510 zflr sflfnf df idwqf jdik swB qoN ssqI kMpnI ny 816 zflr df ryt idwqf. kfr iemsLorYNs vfsqy vwD qoN vwD ryt 5209 zflr dwisaf igaf aqy ssqI kMpnI ny afpxf ryt 3378 zflr dwisaf. ieh ryt tYks smyq hn aqy iehnF ivwc awDoawDI df Prk hY jdik bYnIiPwt ieko iksm dy hn. ies qoN iswD huMdf hY ik iensLorYNs kMpnIaF lwgf dfa lgf rhIaF hn aqy AuhnF dy ryt iksy Tos pYmfny `qy aDfirq nhIN hn. ies luwt qoN sfnMU kOx bcfeygf?

jgjIq isMG, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 12

jd iksy Tos rfjnIqk ivcfDfrf dI Bfl nUM cVHy gdrI mfsko jf ky pVHny pey

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pwqrF ivWc ijLkr kIqf igaf sI ik gdrI bfibaF vwloN icqivaf igaf 1915 vflf gdr PylH ho jfx qoN bfad jo gdrI pkVy gey AunHF ivWcoN kuWJ nUM PFsI lgfky sLhId kr idWqf igaf aqy kuWJ nUM Gr Gft jLbq krky jylHF aMdr zWk idWqf igaf.dysL ivcly jo gdrI pkVy nF jf sky AunHF afpxy qrIky nfl Xogdfn pfAuxf jfrI rWiKaf. keIaF ny jylHF ivcly gdrIaF dI mWdd krn dy Auprfly kIqy , keIaF ny gdrIaF dy pRvfrF dI sFB sMBfl dy Xqn kIqy, keIaF muV jQybMd hox dIaF koisLsLF kIqIaF aqy keIaF bwbr lihr, gurduafrf suDfr lihr jF kFgrs dIaF srgrmIaF ivWc ihWsf ilaf. amRIkf rih gey gdrIaF nUM amRIkf srkfr ny jrmnF smyq 'ihMdU jrmn kFspIrysI kys' ivWc sLfiml krky kYd dIaF sjLfvF suxf idWqIaF. ijs kfrn gdr pfrtI KyrUM KyrUM ho ky rih geI. jd 1919 ivWc gdrI kYdF kWt ky amRIkf dIaF jylHF coN bfhr afey qF AunHF gdr pfrtI nUM muV jQybMd krn df kMm afrMiBaf. pfrtI dy pRmuWK kfrkunF ijnHF ivWc BfeI sMqoK isMG DridE, BfeI rqn isMG rfiepur zwbf, BfeI Bgvfn isMG afid ny amRIkf dy iKMzy puMzy gdrIaF nfl rfbqf kfiem krky pfrtI dI ieWk afrjLI kmytI bxfeI. BfeI rqn isMG ies dy pRDfn cuxy gey. QoVHy icr ivWc hI pfrtI dIaF vWK vWK bRFcF muV kfiem kr leIaF geIaF. iPr afrjLI kmytI dI QF kyNdrI kmytI dI cox hoeI ijs ivWc BfeI rqn isMG pRDfn aqy BfeI sMqoK isMG jnrl cuxy gey. jylH dOrfn rqn isMG aqy sMqoK isMG hurF df  amRIkI sosLilstF aqy kimAUinstF nfl myl hoieaf. BfeI rqn isMG pihlF hI sosLilst ivcfrF qoN pRBfivq sn. ies krky afp kimAUinst ivcfrDfrf vWl iKWcy gey. jylH ivWc hI afp ny kfPI sfrf mfrksI sfihq piVHaf. iesy prBfv Qwly rqn isMG aqy sMqoK isMG mihsUs krn lWgy ik mnuWK dI asl afjLfdI df rfh afriQk afjLfdI ivWc Cuipaf hoieaf hY aqy ieh kyvl kimAUinst ienklfb rfhIN hI hfisl kIqI jf skdI hY. afpny 1915 vfly gdr dI pVcol kridaF ieh vI jfixaf ik gdr PylH hox dy kfrnF ivWc ijWQy lokF ivWc isafsI cyqnf dI Gft aqy jmfqI sMGrsL dI smJ df nF hoxf sI AuWQy pfrtI kol iksy Tos rfjnIqk ivcfrDfrf df nF hoxf vI gdr PylH hox df ieWk vWzf kfrn sI. ies leI BfeI rqn isMG aqy sMqoK isMG ny pfrtI aWgy ieh dlIl rWKI ik ihMdusqfn ivWc hiQafrbMd sMGrsL qoN pihlF mfrksI ivcfrDfrf vflI pfrtI kfiem kIqI jfey aqy lokF nUM rfjnIqk qOr qy jfigRq kIqf jfey. pr mfrksvfd kI hY? lYinnvfd kI hY? 1917 dy ienklfb df rUs dy lokF qy kI pRBfv ipaf ?afid bfry jfnx leI rqn isMG aqy sMqoK isMG hurF rUs nfl sMprk bxfieaf qF jo mfrksI ivcfrDfrf aqy ienklfb ilafAux dy ZMg qrIkIaF dIaF jugqF jfxIaF jf skx. aMq ivWc afp amRIkf dI kimAUinst pfrtI dy afgU aYl sI vIt koloN  cMgy ienklfbI hox dI isPfrsLI icWTI lY ky 24 isqMbr 1922 nUM mfsko jf phuMcy. asl ivWc ieh Auh ieiqhfsk idn sI ijs ny ihMdusqfn aqy Kfs krky pMjfb dI DrqI AuWpr kimAUinst nF dI ieWk hor ivcfrDfrf df bUtf lfAux df muWZ bMinHaF. aWgy jf ky ijsdy PuWlF pMjfbI ivhVHy ivWc KusLbU vI iKMzfeI aqy kMizaF ny keI qklIPF vI idWqIaF. mnF dIaF keIaF hnyrIaF nuWkrF nUM rusLnfieaf vI aqy ivcfrDfrk ivroD dy keI aYsy ibKyVy vI KVHy kIqy jo ajy qWk sulJfey nhIN jf sky. clo KYr, rUs phuMcy dohF gdrI bfibaF ny 'mfsko XUnIvristI afP tuafilrjL afP dI eIst' ivwc mfrksvfd aqy lYinnvfd dI pVHfeI kIqI. bhuq sfry rUsI afgUaF nUM imly. vWK vWK dysLF qoN afey kimAUinstF nfl gosLTIaF hoeIaF. vWK vWK QfvF qy cWl rhIaF afjfLdI dIaF lihrf bfry jfxn df mOkf imilaf. ienklfb bfry njLrIaf hor moklf hoieaf. jmfqI sMGrsL dIaF guMJlF bfry pqf lWgf. vWK vWK QfvF qy cWl sMGrsLF dy sFJy kfrnF bfbq jfxkfrI hoeI. isWty dy qOr afpny jfixaF mnuWKI afjLfdI df sMGrsL asl ivWc kyvl do jmfqF ivckfr hI hY. ieWk hn luWty jfx vfly aqy ieWk hn luWtx vfly. ijs bfry pRo: mohn isMG ny ikhf sI: 'do DiVaF ivWc Klkq vMzI, ieWk lokF df ieWk jokF df'. rUs rihMidaF afp keI kfnPrMsF ivWc vI sLfiml hoey. ies qrHF qkrIbn aWT mhIny rUs ivWc rihx mgro ieWk nvIN  ivcfDfrf dI isKlfeI lY ky ieh dovyN bfby 1923 dy suLrU ivWc aPgfinsqfn af phuMcy. ijWQy bfbf gurmuWK isMG llqoN aqy AUDm isMG ksyl dohF gdrI bfibaF ny ihMdusqfnI jylHF coN Prfr ho ky kfbl ivwc gdr pfrtI dI brFc KolHI hoeI sI. iewQy cfro gdrIaF aglI Xojnf GVI. ieWQoN BfeI sMqoK isMG qF ihMdusqfn jFdy smy PVy gey. kuWJ icr jylH ivWc rWKx mgroN afp afpdy ipMz DridE ivWc jUhbMd kr idWqf igaf. 1926 ivWc afp ny aimMRqsr qoN gdr df prcf ikrqI kWiZaf.ijs df mksd lokF ivWc rfjsI cyqnf pYdf krnf sI. dUjy pfsy bfbf rqn isMG aPfinsqfn qoN qurkI aqy iPr Xurp cly gey. XUrp ivWc afpny briln nUM afpxIaF srgrmIaF df kNydr bxf ilaf. hux pihly pUr dy gdrIaF vFg ihMdusqfn nUM jQy Byjx dI QF bfbf rqn isMG mfrksvfd dI pVHfeI leI pMj pMj ,sWq sWq dy jQy mfsko nUM Byjx lWg ipaf.ieWk jQf  kYlyPornIaF qoN Byijaf. ijnHF ivWc sMqf isMG gMzIivMz, krm isMG DUq afid sLfiml sn. bfbf rqn isMG cIn , pnfmf, arjntfeInf, bRfjLIl  afid mulkF ivWc GuMimaf aqy bhuq sfry ivakqIaF nUM pVHfeI leI rUs Byjdf irhf. bfby dI sovIaq srkfr nfl cMgI bxI hoeI sI. ijnHF ivakqIaF dy nfvF dI ilst bfbf jI Byjdy sn, rUs dI srkfr AunHF nUM mfsko XUnIvristI ivWc dfKl kr lYNdI sI. ienHF ividafrQIaF nUM pVHfAux vflf pRo: dfakov pMjfbI jfxdf sI aqy pRo: ismrnov nUM AurdU afAuNdf sI. bfbf rqn isMG vwloN mfrksvfd dI pVHfeI leI mfsko Byjy 80 dy krIb ividafrQIaF ivWc qyjf isMG squMqr, bfbf Bgq isMG iblgf (gdr lihr df afKrI XoDf ijs dI mOq 2009 ivWc hoeI) , bfbf bUJf isMG cWk mfeIdfs (ijs nUM nkslvfVI lihr dOrfn JUTy puls mukfbly ivWc mfr idWqf igaf), jsvMq isMG kYroN (prqfp isMG kYroN df Brf) aqy iekbfl isMG huMdl (jsits ajIq isMG bYNs df jIjf) afid AuWGy nF vI sLfiml sn. pihly pUr dy gdrI bfby BfvyN iksy prpWk rfjnIqk ivcfrDfrf dy DfrnI nhI sn pr mfsko qoN pVHy ieh ivakqI pihilaF mukfbly rfjnIqk qOr qy vDyry sucyq sn. ienHF ny hI ihMdusqfn ivWc kimAUinst lihr nUM mjLbUq kIqf. inrsMdyh, gdrI bfbf rqn isMG rfiepur zWbf ihMdusqfn ivWc ies nvIN ivcfrDfrf df pOdf lfAux vflf moZI sI. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

GrvflI dy qrly nfl kMjUsF qy pUrI kft krdf sI coBnfmf

sMpfdk jIE

ipCly hPLqy df coBnfmf bhuq hI vDIaf lwigaf AuNj qF sfry df sfrf aKLbfr hI vDIaf huMdf hY pr ies vfrI coBnfmy ivwc kMjUs pqI dy Aus dI GrvflI dy kIqy qrilaF dI dfsqfn bVI bfKUbI nfl ibafnI geI sI. kMjUs hryk QF hI iml jFdy hn pr knyzf ivwc bhuqy lokF nUM vwzy GrF ny kMjUs bxf idwqf hY. jd vwzf Gr KrIddy hn qf koeI kMjUsI nhIN vrqdy aqy jd ikqy GrvflI nUM lIVf kwpVf jF bwicaF nUM ikqy bfhr lY ky jfx dI gwl afAuNdI hY qF krYizt kfrzF dy ibwl iKlfr ky bih jFdy hn. Gr vflI dy inafgrf PfljL dy muPq GyVy df vfsqf vI kMjUs nUM tws qoN mws nf kr sikaf ikAuNik kfr ivwc qyl qF blxf hI sI. myrf qF iewko hI kihxf hY ik Gr jLrf Coty kr lE pr afpxy idwl vwzy kr lE. rwb kMjUsIaF nUM sumwq bKLsy jo afpxI bwly bwly leI bwicaF nUM vI PMn nhIN kr jfx idMdy.

gurnfm isMG imsIsfgf

 

kI hux knyzIan lokF nMU lcrqf dI isiKaf idwqI jfvygI?

sMpfdk jI,

          kuJ lok kiQq lcrqf bfry bhuq icMquq hn aqy ies vfsqy iek gurdvfry ivwc mIitMg vI rwK geI hY. bhuq hYrfnI dI gwl hY ik gurdvfry afpxy msly qF hwl nhIN kr skdy pr gfiekI ivwc kiQq lcrqf dI AuhnF nMU icMqf hY. golk dy lwKF zflr pRbMDkI JgiVaF `qy Krcy jf rhy hn qF ik kbjLf kfiem rwiKaf jf sky pr iPkr lcrqf df kr rhy hn. cMgf hovy Auh pihlF sMgq dy lhU-psIny dI kmfeI dI shI vrqoN df iPkr krn aqy lcrqf bfry lokF nMU Kud PYslf krn dyx. ies dysL ivwc qF mfpy afpxy bwicaF nMU AuhnF dy psMd dy kwpVy pfAux jF sLoa vyKx qoN nhIN rok skdy pr kuJ lok sfry BfeIcfry nMU lcrqf dI isiKaf dyx qur pey hn. pqf lwgf hY ik ies bfry ptIsLnF pfeIaF jf rhIaF hn qFik kiQq lcr gfiekF dy vIjLy roky jfx. sLfied ieh lok axjfx hoxgy ik kYnyzf ivwc qF nMgf nfc krn vflIaF zFsrF bfhrly dysLF qoN iewQy afAuNdIaF hn qF ik nfeIt klwbF ivwc lokF df mnorMjn kr ky zflr kmf skx. kYnyzf df iemIgrysLn mMqrflf AuhnF nMU ies kMm vfsqy vIjLy aqy afrjLI vrk primt idMdf hY. nfeIt kwlbF ivwc srkfrI ivBfgF dy keI vwzy vwzy aPLsr vI kdy nf kdy jLrUr gey hoxgy jF jFdy hoxgy aqy Auh jfxdy hn ik stirp klwbF ivwc nOjvfn lVkIaF ijhnNf nMU stirptIjL kihMdy hn, kI krdIaF hn? ijhVf iemIgrysLn ivBfg ngn zFs krn vflIaF nOjvfn lVkIaF nMU vIjLyy idMdf hY Auh iksy gfiek df vIjLf lcrqf dy aDfr `qy ikvyN rok skdf hY? vIjLf rokx df hor koeI aDfr qF ho skdf hY pr lcrqf koeI aDfr nhIN hY ikAuNik kYnyzf ivwc ies dI pRIBfsLf Auh nhIN hY jo kuJ lok smJdy hn.

          kYnyzf ivwc vwK vwK BfeIcfiraF vfsqy vwK vwK iemIgrysLn inXm nhIN bxfey jf skdy. sgoN kYnyzf qF qMg njLrI vfly iemIgrMtF qoN pihlF hI bhuq KPLf hY jo afpxy Gsyipwty stYNNzrz Dwky nfl iewQy lfgU krnf cfhuMdy hn. bwicaF dy ivafh afpxI mrjLI nfl krnf cfhuMdy hn aqy aOrqF nMU mrdF dy hukm hyT rwKxf cfhuMdy hn afid. keI muslmfn eyQy muslmfnF vfsqy sLrIaf kfnMUn lfgU krvfxf cfhuMdy hn. dysI stYNzrz nfl lcrqf mfpI jfvy qF kYnyzf ivwc sfry nfeIt klwb bMd krny pYxgy aqy keI PYsLn vfly kwpVy bYn krny pYxgy ijs nfl lwKF lok kMmkfr qoN ivhly ho jfxgy. hux qF Bfrq ivwc vI ies iksm dy mnorMjn dy adfry Kuwl gey hn aqy PYsLn sLrU ho gey hn pr kuJ lokF df klfk 25-30 pihlF vflI qrIk ivwc KVf ho igaf jfpdY. pqf nhIN ieh lok iks siBafcfr dI gwl krdy hn? siBafcfr kdy smyN df kYdI nhIN bxdf sgoN smyN muqfibk bdldf rihMdf hY. ies ny awgoN vI bdldy jfxf hY. purfxy siBafcfr nMU Xfd rwKxf mfVI gwl nhIN hY pr Auh awj df swiBafcfr nhIN bx skdf Auh qF siBafcfr df ieiqhfs bx cuwkf hY. swiBafcfr vwl vyKIey qF sfzIaF pMjfbxF nMU GuMz kwZxf cfhIdf hY. kI pMjfbxF gurdvfiraF, sLfipMg mflF aqy sVkF `qy hux GuMz kwZxf pRvfn kr lYxgIaF. pMjfb ivwc 35-40 sfl pihlF ajyhf sfzf swiBafcfr huMdf sI pr hux KLqm ho igaf hY. kI hux knyzIan lokF nMU lcrqf dI isiKaf idwqI jfvygI? keI mIzIey vfly afpxy afp nMU bhuq agFhvD vI smJdy hn pr rUVIvfd df pRcfr vI krdy hn.

crnjIq isMG, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 11

gdrI pRvfrF dIaF aOrqF dI kurbfnI vI slfmI dI hWkdfr hY

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pwqrF ivWc ijLkr kIqf igaf sI ik ijwQy gdrI bfibaF nUM sMGrsL dy ibKVy rfh qy clidaF pYr pYr qy musLiklF afeIaF AuWQy AunHF nUM jylHF ivclIaF sKqIaF vI JwlxIaF peIaF. bhuqy gdrIaF dIaF jfiedfdF aqy Gr Gft vI jLbq kr ley gey. aYsf hox kfrn gdrIaF dy pRvfrF nUM vI bVy ksLt Bry idn dyKxy pey. gdrI prvfrF dIaF aOrqF dy duWK hor vI vzyry sn. ijnHF dIy vydnf kyvl sMvydnsLIl mn hI mihsUs kr skdy hn. dysL BgqF dy pRvfrF dIaF  iehnF  bhfdr bIbIaF vwloN gumnfmI dI duWKF BrI ijMLdgI bqIq krky jo kurbfnI kIqI geI, Aus nUM vI gdrI bfibaF dI kurbfnI vFg hI slfm krnf bxdf hY. ienHF ivwcoN bhuqIaF gdrI bfibaF dIaF pqnIaF sn. ijnHF dy pqI ivdysLF ivWc afey qF kmfeIaF krn sn pr dysL afjLfd krfAux dy sMGrsL ivWc pY jfx kfrn jF qF sLhId ho gey jF jylHF aMdr zwky gey. jo bcy Auh vfips nF jf sky. ies qrHF ienHF aOrqF nUM hor qMgIaF qursLIaF dy nfl nfl iekwlypx df sMqfp vI hMZfAuxf ipaf. ienHF ivWcoN kuWJ ku nUM ies pWqr rfhIN Xfd krn df Xqn kIqf igaf. BfeI blvMq isMG Kurdpur dI pqnI bIbI krqfr kOr kYnyzf ivwc pYdf hox vfly pihly isWK bwcy nUM jnm vflI aOrq sI. ies bWcy df nF sI hridafl isMG.  cMgy BivWK leI afp 1912 ivWc kYnyzf afey pr blvMq isMG hurF dy sMGrsL ivWc kuWdx kfrn vfips pMjfb cly gey. ijWQy 1917 ivWc afpdy pqI nUM PFsI ho geI. gdrI hrnfm isMG sfhrI nUM PFsI lwg jfx qoN bfad AunHF dI ivDvf bIbI rfa kOr nUM AunHF dy Brf bsMq isMG dy 'ibTfieaf' igaf. gdrI hridWq isMG lMmy df Brf guridWq isMG vI kYnyzf rihMdf sI. jo afpxI pqnI rfey kOr aqy kYnyzf ivWc jMmI DI krqfr kOr nUM lY ky pMjfb clf igaf. ijWQy Aus dI mOq ho geI. guridWq isMG dI mOq AuprMq jd hridWq isMG kYd kWt ky Gr afieaf qF bIbI rfey kOr nUM Ausdy 'ibTf' idWqf igaf. pRvfr nUM afriQk qMgIaF df sfhmxf krnf ipaf. kYnyzf dI jMmI krqfr kOr df pflx posLx qF grIbI ivWc ho igaf pr Auh skUl nF jf skI. kdy kYnyzf dy skUl ivWc aMgryjLI pVHn vflI krqfr kOr 44 sflF mgroN jd 1981 ivWc vfips kYnyzf afeI qF Auh pMjfbI qoN vI korI sI. Aus df BivWK Bfrq dI afjLfdI leI  kurbfn ho igaf sI.  BfeI jgq isMG surisMG dI pqnI dI khfxI hor vI drdnfk hY. gdr lihr ivWc hr morcy qy aWgy rihx vflf aqy PFsI cVHn vflf sUrbIr jgq isMG vI kdy kmfeI krn leI vYnkUvr afieaf sI. AusdI pqnI dy mn ivWc vI cMgy idnF dIaF AumIdF hoxgIaF. pr jgq isMG dI kurbfnI qoN bfad, sohx isMG pUnI dy ilKx anusfr, Aus dI pqnI ny bVy duWK Jwly. lgdI vfilaF hWQoN 'brbfdI' hoeI sI AusdI 'brbfdI'. gdrI inrMjn isMG pMzorI dI khfxI vI Gwt Audfs krn vflI nhI. afp 1906 ivwc kYnyzf afey. jd 1913 ivWc vfips gey qF afpdI pqnI cMd kOr dI mOq ho cuWkI sI. 1914 ivWc afpdI dUsrI sLfdI bIbI rqn kOr nfl ho geI. agly sfl afp amRIkf af gey. gdr pfrtI nfl juVy hox kfrn afp vfips nF jf sky. jd afp nUM ieh aihsfs hoieaf ik hux AunHF df afpxI pqnI nfl myl asMBv hY qF afp ny bVI KulHidlI nfl bIbI rqn kOr nUM sunyhf Byijaf ik afpxf myl hux musLikl hY. ies leI jy Auh cfhy qF hor sLfdI kr lvy jF AunHF dy mfmy dy ipMz morFvflI jf ky Aus dy mfmy dy puWq nfl pqnI vjoN rihx lWg pey. AunHF ieh vI iliKaf sI ik jy Auh iesy qrHF hI AnHF dy ipMz pMzorI rihxf cfhy qF Auh Aus nUM Krc Byjdy rihxgy. sfiraF dI sihmqI nfl rqn kOr ny morFvflI jf ky rihx df PYslf kIqf. ijWQy Auh BfeI sfihb dy mfmy dy puWq dI pqnI vjoN rihx lWg peI. musIbqF JWlx vfly gdrIaF dy pRvfrF ivWcoN ieWk hor pRvfr hY BfeI bIr isMG bfhovfl df. BfeI bIr isMG nUM 1916 ivWc lfhOr dI jylH aMdr PFsI lgf idWqf igaf sI. ijs qoN bfad afpdI pqnI bIbI aqrI ny pRvfr smyq grIbI df sMqfp hMZfieaf. afpdI DI vI ivDvf ho geI. jo ik ibmfr hox qy ibnF ielfj hI cwl vsI. BfeI bIr isMG dy dovyN lVky grIbI qoN qMg af ky ikDry ihsfr vWl jf vsy. gdrIaF dy ipWCy rih gey pRvfrF dIaF ihrdyvyDk khfxIaF dI lVI ivWc ieWk hor duWKdfeI khfxI hY BfeI Bgvfn isMG 'pRIqm' dI. bfkI gdrIaF vFg hI BfeI Bgvfn isMG vI afpxf pRvfr ipWCy CWzky kmfeI krn kYnyzf phuMcy. pr kmfeI dI QF gdr lihr nUM pRxfey gey. ijs kfrn nf qF afp vfips jf sky aqy nf hI afpxf pRvfr mMgf sky. afpdf prvfr rul igaf. grIbI kfrn afp dIaf DIaF skUl nf jf skIaF. AunHF dIaF sLfdIaF vI CotI Aumry hI kr idWqIaF. CotI lVkI df pqI trWk zrfeIvr sI jo ivafh qoN CyqI mgroN hI lgdI vfilaF mfr idWqf. BfeI Bgvfn isMG df ieWk lVkf, jo hFgkFg ivWc pYdf hoieaf sI, grIbI kfrn iksy ipMz ivWc gRMQI jf lwigaf. musIbqF nfl jUJdI afpdI pqnI bIbI hrbMs kOr mfnisk rogI ho geI. Aus nUM luiDafxy iksy afsLrm ivWc rihxf ipaf. afiKr 1950 dy lfgy Cfgy ieWk idn CWq qoN izWg ky mr geI. BfvyN hux qWk dysL afjLfd ho cuWkf sI pr dysL dI afjLfdI dy sMGrsL ivWc jUJx kfrn dr bdr hoey pRvfr dI isdkI bIbI hrbMs kOr df sskfr krn vflf koeI vfirs nhI sI. ies 'lfvfrs aOrq' df sskfr afsLrm vfilaF hI kIqf. ieh sI dysL leI jfnF hUlx vfly gdrIaF dy pRvfrF aqy Kfs krky AunHF dIaF aOrqF vwloN afjLfdI leI ivWZy sMGrsL ivWc iql iql krky sLhId hox dIaF khfxIaF ivwcoN kuWJ sMKyp vMngIaF. jo ik hornF afjLfdI GulftIaF dIaF kurbfnIaF nfloN iksy qrF vI Gwt nhIN. ies leI gdrIaF nUM Xfd kridaF, ienHF bIbIaF aqy pRvfrF dI kurbfnI nUM vI slfm krnf bxdf hY. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

ihMsk kfrvfeIaF nfl BfeIcfry df aks ivgVdf hY

sMpfdk jI,

          Ek krIk gurdvfrf sfihb `qy iek isr iPr amrIkI ivakqI vloN kIqy gey hmly nMU ies hPLqy Xfd kIqf jf irhf hY. 9/11 dy dihsLqgrd hmly ipCoN amrIkf ivwc iswKF `qy bhuq sfry atYk hoey hn ijhnF df kfrn imstykn azYNttI dwisaf jf irhf hY. hux pqf lwgf hY ik kYlyPornIaF dy iek gurdvfry dI kMD `qy iksy sLrfrqI ny tYroirst sLbd iliKaf hY. ieh vI BulyKf df kMm ho skdf hY, sMBv hY ik koeI gurdvfry nMU muslmfnF dI msijd smJdf hovygf. msijd `qy vI ajyhf ilKxf shI nhIN hY.

          9/11 afqmGfqI dihsLqgrd hmly ieslfimk kwtVpMQIaF vloN kIqy gey sn ijs kfrn amrIkn lok muslmfnF dy iKlfPL ho gey hn. pgVI kfrn Auh keI vfr iswKF nMU vI muslmfn hI smJdy hn. mulmfnF df aks AuhnF dy kwtVpMQIaF ny Krfb kIqf hY jo sfry sMsfr ivwc ieslfm df JMzf JulfAuxf cfhuMdy hn.

          kuJ idn pihlF isrsf dI iek adflq ny 7 iswKF nMU sjLf idwqI hY. zwbvflI ivKy zyrf smrQkF aqy iswKF ivckfr ivvfd dOrfn hoey JgVy ivwc keI zyrf pRymI jKLmI ho gey sn aqy ies kys ivwc  7 ivakqI cfrj kIqy gey sn ijhnF nMU adflq ny doI krfr idMdy hoey 7-7 sfl kYd dI sf suxfeI hY. zyrf ivvfd nMU iDafn nfl vyKIey qF ies ivwc koeI aDfr nhIN hY. isrsf muKI vloN iek bfxf pf lYx nfl sLurU kIqf igaf ieh JgVf kuJ iswK kwtVpMQIaF vloN vDfieaf jf irhf hY. zyrf pRymI zyry nMU ikAuN mMndy hn aqy ikvyN mMndy hn ieh AuhnF dI afpxI smJ aqy ivsLvfs df mfmlf hY. AuhnF nMU nfm crcf krn qoN iswK kwtVpMQIaF vloN roikaf jf irhf hY aqy ies pRcfr df afm iswKF `qy vI asr ho irhf hY ijs nfl kuVwqx vD rhI hY.

          ieMglYNz ivwc kwl adflq ny iqMn iswKF nMU sfbkf jnrl kuldIp isMG brfV `qy hmly dy dosL ivwc ksUrvfr GoisLq kr idwqf hY jdik iek iswK pihlF hI afpxf ksUr mMn cuwkf hY. ies qrF adflq ny hux cfr iswKF nMU agly mhIny sjLf sunfAuxI hY. adflq ny ikhf hY ik ieh aprysLn blUa stfr df bdlf lYx dI kfrvfeI vjoN kIqf igaf hmlf sI. KfilsqfnI ies nMU JUTf hmly vI afK rhy hn aqy kih rhy sn ik jnrl brfV dy qF JrIt vI nhIN afeI ieh qF BfrqI eyjMsIaF df kfrf hY. hux dwsx ik jo adflq ny cfr dosLI krfr idwqy hn Auh BfrqI eyjMsIaF dy eyjMt hn jF KfilsqfnI hn? JUT bhuq dyr qwk nhIN cwl skdf ieh ny iksy nf iksy idn pRgt ho jfxf huMdf hY. KfilsqfnI hor iswKF nMU zrf ky afpxy nfl joVnf cfhuMdy hn jo kdy vI ho nhIN skdf. ies Xuwg ivwc qF bwcy vI awKF mIc ky afpxy mF-bfp dI nhIN mMndy, KfilsqfnIaF dI sfry iswK ikvyN mMn lYxgy? Kfilsqfn mMgx vfilaF nMU mMgx df hwk hY pr ieh iek rfjsI ivcfrDfrf hY. ies df Drm nfl koeI sbMD nhIN hY pr kuJ KfilsqfnI ies nMU Dfrimk rMgq dy rhy hn qFik iswK awKF mIc ky AuhnF dy ipwCy lwg jfx.

          jnrl brfV `qy hmly aqy ies iksm dIaF hor ihMsk kfrvfeIaF nfl sfry iswKF dI bdnfmI huMdI hY. jy kr hmlfvr jnrl brfV nMU mfr vI idMdy qF ies nfl Kfilsqfn nhIN sI bx jfxf. mfrfmfrI vflIaF ihMsk vfrdfqF nfl qF sfry BfeIcfry df aks ivgVdf hY.

amolk isMG, torFto

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF [[[ pwqr nM: 10

jd gdrIaF nUM jylHF dIaF sKq musLWkqF JWlxIaF peIaF

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pWqr ivWc iliKaf igaf sI ik  gdrIaF vwloN ibnF iksy iqafrI dy,ibnF hiQafrF dy aqy ibnF lokF dy sihXog qoN kyvl jjLby dy jLordfr vihx ivWc vih ky ieWk vwzy ienklfb leI ikafisaf igaf gdr zfikaF aqy luWtF dIaF GtnfvF dy DuMd gubfr nfl jnm qoN pihlF hI gRihixaf jfx kfrn asPl ho igaf. gdr Pyl hox qy keI gdrIaF  nUM PFsI ho geI aqy keIaF nUM jylHF ho geIaF. jylHF ivWc kYdIaF koloN sKq musLWkq krvfeI jFdI sI. ijs ivWc cWkI pIsxI, muMj kuWtxI, kohlU gyVnf afid sLfiml sn. Kurfk vI cMgI nhI sI. jylH aiDkfrI mfmUlI gWlF qoN icV ky kYdIaF df kutfpf krdy sn. muWsLkq pUrI nF hox qy kYdIaF df Kfxf Gtf idWqf jFdf sI. musLWkq df kMm jfx buWJky ijLafdf idWqf jFdf sI qF jo pUrf nF hox qy sKqI krn df bhfnf lWiBaf jf sky. imsfl dy qOr qy aMzymfn dI sYlUlr jylH ivWc kYdIaF koloN kohlU gyVky 30 pONz qyl rojLfnf kZvfieaf jFdf sI. musLWkq pUrI nF hox qy sjLf imldI sI aqy Kfxy dI QF keI keI idn cOlF dI ipWC idWqI jFdI sI. gdrIaF jylH aiDkfrIaF dy aYsy axmnuWKI vqIry iKlfP jylHF aMdr vI sMGrsL kIqf. keI vfr BuWK hVqflF kIqIaF, keI vfr isWDf ivroD kIqf aqy keI vfr jylH aiDkfrIaF dy anAuWicq hukm mMnx qoN nFh vI kIqI. ijs kfrn  AuhnF AuWpr hor qsLWdd qF hoieaf pr bhuqI vfr jylH aiDkfrIaF nUM jLfbqy ivWc rihx leI mjLbUr vI hoxf ipaf. gdrIaF nUM rfvlipMzI,  mulqfn jylH, ibhfr dI hjLfrI bfg jylH, aMzymfn (ijs nUM kfly pfxI kihMdy hn) dI sYlUlr jylH afid vWK vWK jylHF ivWc rWiKaf igaf. kYdIaF nUM sfrf smF ieWko jylH ivWc nhI sI rWiKaf jFdf. QoVHy QoVHy smy bfad AunHF nUM ieWk jylH qoN iksy hor jylH ivWc qbdIl kr idWqf jFdf sI. gdrI BfvyN kYdI sn pr Auh koeI ieKlfkI kYdI nhI sn. jylH amly nUM ies gWl df vI pqf sI ik Auh hkUmq nfl afjLfdI Kfiqr lVn vfly sUrbIr XoDy hn. ies leI jylH amly ivwc ijWQy gdrIaF AuWpr sKqIaF krn vfly sn AuWQy AunHF nfl hmdrdI rWKx vfly krmcfrI vI sn. ieWQy ieh gWl vI Xfd rWKx vflI hY ik Aus smy puls aqy jylHF dy hyTly qbky dy amly ivWc BfrI igxqI ihMdusqfnIaF dI hI sI. ies krky gdrIaF nUM kdy qF dosqF vrgI hmdrdI imlI aqy kdy dusLmxF vrgy jLulm vI ipMzy qy hMZfAuxy pey. ijhnF dIaF kuWJ imsflF ies pRkfr hn. julfeI 1917 ivWc 32 gdrIaF, ijnHF ivWc pfKr isMG ZuwzIky , nWQf isMG aqy  suWcf isMG sLfiml sn, nUM mulqfn dI jylH qoN bdl ky ibhfr dI hjLfrI bfg jylH ivWc Byijaf igaf. ibhfr dIaF jylHf df afeI jI bfvf jIvn isMG, jo ik ieMglYNz df piVHaf hoieaf klIn sLyv pMjfbI isWK sI, gdrIaF pRqI hmdrdI vflf vqIrf rWKdf sI. jylH df zfktr gdr lihr dy sLhId ivsLnUM gxysL ipMgly df njLdIkI irsLqydfr sI. Xfd rhy ivsLnUM gxysL ipMgly nUM krqfr isMG srfBf aqy hor gdrIaF smyq 16 nvMbr, 1915 nUM lfhOr ivWc PFsI lgf idWqf igaf sI. ies krky jylH df zfktr vI gdrIaF df hmdrd sI. jylH df jylHr vI nrm idl iensfn sI. ies qrHF dy hmdrd krmcfrIaF aqy aPsrF kfrn gdrIaF nUM koeI duWK nhIN sI. Kfx pIx nUM vDIaf imldf  sI aqy sKq musLWkq vI nhI sI krnI pYNdI. pr ieh cMgy idn bhuqf icr nF rhy. hmdrd jylHr dI QF nvF jylHr vDfvf rfm af igaf. vDfvf rfm gdrIaF vwloN cWby dy zfky dOrfn mrn vfly Gr dy mflk bylI rfm df irsLqydfr sI. ies leI  ieh aMdfjLf lfAuxf koeI aOKf nhI ik vDfvf rfm df gdrIaF pRqI vqIrf ikho ijhf hoeygf. XkInn ieh nPrq vflf sI. ies nvyN jylHr ny gory suprzYNt nfl rlky afAuNidaF hI sKqIaF aqy qsLWdd df nvF dOr sLurU kr idWqf.  ies vihsLI vrqfry kfrn pfKr isMG ZuWzIky aqy Ausdy gdrI sfQIaF ny jylH qoV ky Bwj jfx dI skIm bxfeI. ieWk idn mOkf pf ky ienHF sUrbIr gdrIaF ivWcoN do nWQf isMG aqy suWcf isMG jylH dI CWq pfVky bfhr inkl gey. bfhr inWkl ky AunHF sMqrI aqy cOkINdfr kfbU kr ley. cOkINdfr koloN kYdIaF dIaF koTIaF dIaF cfbIaF Koh ky 18 gdrI afjLfd  krvf ley. ieh sfry jylH dI 18 PuWt AuWcI dIvfr qF tWp gey pr ieqnI AuWcI PsIl qoN CflF mfrdy smy jLKmI ho jfx kfrn BWjx jogy nF rhy. iPr vI ienHF ivWcoN 13 Prfr ho gey aqy bfkI dy pMj puls ny dubfrf pkV ley. PWtV gdrIaF df ielfj qF iksy ny kI krfAuxf sI sgoN AuWqoN hor kuWt kuWt aDmoey kr CWizaf. jylH qoVn dI Kbr sux ky afeI jI bfvf jIvn isMG (jo kdy gdrIaF df hmdrd sI) vI bVf nfrfjL hoieaf. Auh ies mOky  jylH df dOrf krn afieaf. Ausny gdrIaF dIaF sfrIaF shUlqF Kqm krvf idWqIaF. Kurfk GtIaf kr idWqI, isr dy sfPy Koh ley, gutky aqy hor pusqkF vfips lY leIaF. pYrIN zMzf byVIaF puaf idWqIaF. rfq nUM kiChry qoN ibnF bfkI sfry kWpVy Auqrvf lYx df Purmfn jfrI kr idWqf. ies qrHF jylH ivWc hmdrdI dI koml vyl dI QF nPrq dI kMizaflI JfVI AuWg KVoqI. pr isdkI gdrIaF afpxf isdk kfiem rWiKaf. iesy qrHF dusLmxI aqy hmdrdI dIaF hor vI keI GtnfvF vfprIaF ijnHF ivWc srkfrI krmcfrIaF nMU nuksfn vI AuTfAuxf ipaf. ipafrf isMG lMgyrI dI igRPqfrI vyly Qfxydfr qnvIr aihmd GoVI qoN izWg ipaf. ipafrf isMG dy hWQ ivWc tkUaf sI. Qwly izWgy pey Qfxydfr nUM tkUaf mOq df rUp njLr afAux lWgf. Ausny ipafrf isMG aWgy jfn df vfsqf pfky tkUaf nF mfrn dI bynqI kIqI.ipafrf isMG ny vI rihm Kf ky Qfxydfr dI jfn bKsL idWqI. afiKr ipafrf isMG PiVaf igaf. mukWdmf cwilaf. ies aihsfnmMd Qfxydfr ny ipafrf isMG dy hWk dI gvfhI dy ky AusnUM PFsI qoN bcf ilaf. srkfr ny ies Qfxydfr nUM blYk ilst kr idWqf. ipafrf isMG nUM Aumr kYd dy ky rfvlipMzI dI jylH Byj idWqf igaf. ijWQoN afpny jylH dy cfr hmdrd vfrzrF dI shfieqf nfl jylH qoVn dI skIm bxfeI. ienHF vfrzrF dI mWdd nfl jylH aMdr bMb bxfAux vflf msflf ieWkTf kr ilaf aqy 8 idsMbr 1915 nUM hmlf krky jylH qoVn dI ivAuNq bxf leI. pr jylH aiDkfrIaF nUM ies dI sUh lWg geI. 6 idsMbr nUM qlfsLI dOrfn bMb bxfAux vflf sfmfn brfmd kr ilaf igaf ijs nfl jylH qoVn dI skIm DrI DrfeI rih geI. ipafrf isMG aqy hor gdrIaF nUM aMzymfn dI sYlUlr jylH Byj idWqf igaf aqy hmdrd vfrzrF AuWpr mukWdmf clfieaf igaf. ijs ivWc iqMnF nUM pMj pMj sfl dI kYd kIqI geI. ies qrHF jylHF ivWc gdrI dosqIaF aqy dusLmxIaF dy cldy dOrF dOrfn nrmIaF aqy sKqIaF Jwldy hoey bulMd ierfdy nfl dysL dI afjLfdI dy insLfny AuWpr pihrf idMdy afpxIaF jfnF hUl gey. gdr lihr nfl hI juVy hoey ieWk hor muWdy df ijLkr agly pWqr ivwc kIqf jfeygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

jo ivdysLF ivwc huMdf sI Auh hux pMjfb `c vI hox lwgf hY

sMpfdk jI,

          iswK bwcIaF nMU pRym jfl ivwc Psf ky Drm pRIvrqn krvfAuxf jo ivdysLF ivwc huMdf sI Auh hux pMjfb `c vI hox lwgf hY. ieMglYNz ivwc ies iksm dy bhuq kys sfhmxy afey hn ijhnF ivwc muslmfn nOjvfn ihMdUaF aqy iswKF dIaF nOjvfn lVkIaF nMU pRym jfl ivwc Psf ky AuhnF df Drm pRIvrqn krvf rhy hn. keIaF nMU qF pfiksqfn lY jf ky vysvf dy DMdy ivwc vI lgfieaf igaf hY jF vyc idwqf jFdf hY. kYnyzf ivwc vI ieh kuJ hox lwg ipaf hY aqy aksr crcf huMdI hY ik muslmfn nOjvfnF nMU ieh kuJ krn dI hwlfsLyrI idwqI jFdI aqy motIaF rkmF vI idwqIaF jFdIaF hn. kYnyzf qoN ipCly sfl iek nOjvfn iswK lVkI vrglf ky pfiksqfn lY jfeI geI sI aqy Auh iPr kdy vfps nhIN af skI sI.

          hux pMjfb dy mflyrkotlf sLihr qoN KLbrF af rhIaF hn ik AuQy vI grIb iswKF aqy iswK lVkIaF df Drm pRIvrqn krvfieaf jf irhf hY. pMjfb ivwc mlyrkotlf ajyhf sLihr hY ijs ivwc muslmfn bhuigxqI ivwc hn. sQfnk gurdvfrf dI pRbMDk kmytI dy pRDfn bldyv isMG guafrf, BfeI blrfj isMG sMDU aqy BfeI nirMdrpfl isMG ny jQydfr igafnI gurbcn isMG nUM tYlIPon `qy mflyrkotlf ivwc vsdy Gwt igxqI lokf (iswK aqy ihMdU) dI qff siQqI qo jfxU krvfAuidaf dwisaf ik ipCly idnI kuJ nOjvfnf vwlo iek iswK lVkI nfl CyVCfV kIqI geI aqy Aus lVkI dy bcfa leI afey iswK nOjvfn dI guMzf ansrf  vwlo dsqfr lfhux dy mfmlf ivwc pulIs vwlo iZwlmwT idKfeI jf rhI hY.  iehnF afgUaf ny igafnI gurbcn isMG qo ipCly iewk dhfky qo musilm nOjvfnf vwlo Yr musilm lVkIaf nUM pRym jfl ivwc Psf ky Drm pirvrqn krfAux aqy aijhy nOjvfnf nUM mflI mwdd aqy hor shfieqf dyx vfly ivakqIaf aqy sMsQfvf dI jfc krfAux dI mMg kIqI.

          ieh bhuq icMqf vflI gwl hY ik pMjfb ivwc iswK aqy ihMdU lVkIaF nMU Krfb krn vfsqy muslmfn nOjvfnF nMU pYsf idwqf jFdf hY. ies mfmly dI pUrI CfxbIx hoxI cfhIdI hY. hYrfnI dI gwl hY ik iswK kwtVpMQI ies mfmly ivwc KfmosL hn jo aksr ihMdUaF iKlfPL Cotf ijhf bhfnf iml jfx `qy vI afsmfn isr `qy cuwk lYNdy hn. pfiksqfn ivwc qF muslmfn kwtVpMQIaF ny ihMdU, iswK aqy eIsfeI Gwt igxqIaF nMU insLfnf bxfieaf hoieaf hY aqy Auh dysL Cwz ky Bwj rhy hn pr hux Bfrq ivwc vI ieh kuJ sLurU ho igaf hY. pMjfb srkfr nMU ies byiensfPLI iKlfPL sKLq kdm cukxy cfhIdy hn.

jiqMdr isMG, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 9

jd gdrIaF nUM hiQafrF aqy pYsy dI qot kfrn zfky mfrny pey

sMpfdk jIE,

          afjfLdI dI lft qoN pRvfinaF vFg kurbfn hox leI vhIrF Gwq ky dysL prqy gdrIaF kol nF qF loVINdf pYsf sI aqy nF hI kfrgr hiQafr. gdr pfrtI vwloN dysL jfx vfly gdrIaF nUM ivsLvfsL idvfieaf igaf sI ik AunHF nUM pYsy aqy hiQafrF dI QuV nhI afAux idWqI jfeygI. ikAuNik ies kfrj ivWc afpxy sfDnF qoN ielfvf gdr pfrtI nUM jrmn srkfr vwloN hiQafrF aqy pYsy dI mwdd hfisl sI. pr aYsf ho nF sikaf. jrmnF dy sihXog nfl gdr pfrtI vwloN Byjy hiQafr rsqy ivwc hI PVy gey. ies krky gdrI pYsy aqy hiQafrF vwloN qkrIbn KflI sn. gdrIaF kol lokF nUM afpxy nfl joVn df smF aqy sfDn vI nhI sn. ies krky sQfnk lokF df sihXog hfisl nF ho sikaf. pr dysL phuMcy gdrI gdr krn leI kuwJ ijLafdf hI kfhly sn. ibnF iksy Tos Xojnf dy aqy ibnF hiQafrF dy aqy Auh vI lokF nUM lfmbMd kIqy ibnF, ivdysLoN gey gdrI gdr dI qfrIK imQx leI Auqfvly njLr afAuNdy hn. ijvyN ik keI vfr huMdf ik koeI gwl nhIN qusIN ivafh dI qfrIK pwkI kro pRbMD bfad ivwc afpy huMdy rihxgy. iesy hI qrHF jd gdr krn dI pwkI Dfr leI pr hiQafr aqy pYsf koeI phuMicaf nF qF gdrIaF ny gdr nUM kuwJ smF awgy pfAux dI bjfie, 'pYsf luwt PrMgI df kMm krnf, iswDI gwl hY kfr ibAupfr vflI', anusfr pYsy aqy hiQafrF leI amIrF dy GrF aqy srkfrI QfvF  AuWpr zfky mfrn dIaF ivAuNqF  bxf leIaF. BfeI rxDIr isMG aqy inDfn isMG cuwGf vrgy ivakqIaF ny gdrIaF nUM aYsf nF krn dI slfh idwqI aqy aYsIaF ivAuNqF df ivroD kIqf. pr sLfh muhMmd dy kQn , sLfh muhMmdf vrj nF jFidaF nUM, POjLF hoey muhfxIaF kd muVIaF, anusfr bMgflI ienklfbIaF dI iswiKaf dy asr hyT gdrIaF zfky mfrn df islislf sLurU kr idWqf. gdrIaF qkrIbn pwcI zfky mfry. ijs kfrn lokF ivwc gdrIaF dI pCfx dysL nUM afjLfd krfAux vfly lok nfiekF dI QF zfkUaF aqy lutyiraF vjoN bxI.

          gdrIaF vwloN pihlf zfkf luiDafxy ijLly dy ipMz sfhnyvfl ivwc 23 jnvrI, 1915 nUM mfiraf igaf aqy dUsrf 27 jnvrI nUM ipMz mnsUrF ivwc mfiraf igaf. 29 jnvrI nUM mflyrkotly lfgly ipMz Junyr ivwc nMd isMG kYly aqy sfQIaF ny jf zfkf mfiraf. zfky dOrfn nMd isMG hwQ ivWc ipsqOl PVI afly duafly df iKafl rwK irhf sI.  rOlf pYx qy jd lok iewkTy hox lwgy qF nMd isMG ny AunHF nUM dwisaf ik ieh pYsy dysL dI afjLfdI leI hiQafr KrIdx vfsqy vrqy jfxy hn. BfeI bIr isMG aqy jgq isMG surisMG ny sfQIaF smyq aglf zfkf 2 PrvrI, 1915 nUM aimRMqsr ijLly dy ipMz cwby ivwc mfiraf. ies zfky ivwc pRIvfr df muwKI mYNbr bylI rfm mfiraf igaf aqy gdrIaF df vI bhuq nuksfn hoieaf. gdrI virafm isMG pOVIaF AuWqrdf izWg ipaf ijs kfrn Aus dI jyb ivclf bMb cWl igaf. nqIjy vjoN virafm isMG QFey mfiraf igaf. ipMz dy lokF mgr ho ky ipMzoN jf rhy gdrIaF nUM Gyr ilaf. lokF nUM prHF htfAux leI rfm rwKy ny bMb suwitaf jo kMD ivWc vwj ky muV afieaf. ijs nfl rfm rWKf aqy BfeI bIr isMG bIhovfl gMBIr jLKmI ho gey. lokF qoN bcx leI gdrI arjn isMG nUM ieWk hor bMb suWtxf ipaf. bMb dy DUeyN dy Auhly ivWc gdrI lokF qoN bc ky inkl gey. ieh sI gdrIaF aqy dysL vfsIaF dy afpsI sihXog dI gdr qoN kyvl  17 idn pihlF dI qsvIr df ieWk aMsL. ienHF hflfqF ivWc hI gdrIaF ny 19 PrvrI, 1915 nUM gdr krn dI qfrIK imQ leI. jo sfDnF dI Gft, muKbrF dIaF muKbrIaF, srkfr dI huisLafrI, iZWlI XojnfbMdI aqy dysL vfsIaF dI byruKI kfrnI suLrU hox qoN vI pihlF hI asPl ho igaf. bhuq sfry gdrI pkVy gey. AunHF AuWpr muWkdmy cWl pey. pr jo pkVy nF jf sky AunHF iPr vI hOslf nF hfiraf. AunHF df jjLbf iPr vI kfiem sI aqy Auh kuWJ nF kuWJ kr gujLrn dy idRV ierfdy nfl ies ibKVy rfh qy qury rhy.

          ieWk pfsy  gdrIaF dy kys cwl rhy sn dUsry pfsy  bfhr rihMdy gdrIaF ny srkfrI muKbrF df sPfieaf suLrU kr idWqf aqy pfrtI dI qfkq vDfAux leI muV qoN isafsI zfky mfrn dI skIm bxf leI.  25 meI, 1915 nUM eIsLr isMG ZuWzIky ny sfQIaF nfl msLvrf kr ky kpUrQlf irafsq dy hiQafr luWtx dI skIm bxfeI. bxfeI Xojnf anusfr 5 jUn, 1915 nUM gdrI kpUrQly df aslfKfnf luWtx jf phuMcy. pr afs nfloN  Gwt afdmI phuMcx kfrn aslf luWtx dI ieh skIm 12 jUn, 1915 qWk awgy pf idWqI geI. pr 11 jUn nUM ipMz vwlf ivwc mfry zfky ivWc dOrfn gdrIaF df nuksfn ho jfx kfrn kpUrQlf irafsq dy hiQafr luwtx dI skIm isry nF cV skI. ieh vwlf ipMz Auho hI hY ijWQy gdrIaF dy zfky qoN pUry 67 vrHy bfad 11 jUn, 1982 nUM pMjfb puls ny nklI puls mukfbilaf dI sLurUafq kridaF qsWLdd krn qoN bfad kulvMq isMG nfgoky nUM ies dOr dy pihly nklI puls mukfblyivWc  mfr idWqf sI.

          5 jUn, 1915 nUM kpUrQly vflI skIm 12 jUn qWk mulqvI kIqy jfx qy gdrIaF ny 11 jUn, 1915 dI rfq nUM aimRqsr ijLly dy ipMz vWly ivWc  rylvy pul qy qfienfq gfrd koloN hiQafr Kohx dI skIm bxfeI. bxfeI skIm anusfr gdrI pul lfgy AuWgy srkVy ivWc jf luky. jd rfq nUM do vjy mfl gWzI afeI qF gWzI dy KVky df lfB AuTfAuNidaF jvMd isMG nMgl aqy bMqf isMG ny golIaF clf ky pihry qy KVf sMqrI PUl isMG mfr idWqf. gWzI dy KVky kfrn bfkI ispfhIaF nUM ies df pqf nF lWgf. sMqrI dy golI vjidaF hI bfkI gdrIaF ny gfrd qy hmlf krky gfrd df ieWk hor ispfhI cqr isMG mfr idWqf.  gfrd dIaF Cy bMdUkF aqy bhuq sfry kfrqUs gdrIaF ny kfbU kr ley aqy qrn qfrn vwl qur pey. pr puls aqy lok gdrIaF mgr lWg qury. gdrI aqy puls vfly ieWk dUsry qy golI clfAuNdy rhy. koeI rfh nF lWBdf vyK, gdrIaF goieMdvfl dy pWqx qoN ibafs diraf pfr krky kpUrQly dI irafsq ivWc dfKl hox dI socI. pr puls ny ipWCf nf CWizaf. diraf pfr kridaF rfq pY geI. idn cVn qy ipMzF dy lok aqy kpUrQly dI puls Pyr gdrIaF mgr pY geI. afKr 36 GMitaF dy mukfbly ipWCoN  BuWK, ipafs, AunINdry aqy QkyvyN kfrn bhuq sfry gdrI PVy gey pr jvMd isMG bc inkilaf.

          ies qrHF ibnF iksy iqafrI dy, ibnF hiQafrF dy aqy ibnF lokF dy sihXog qoN kyvl jjLby dy jLordfr vihx ivWc vih ky ieWk vwzy ienklfb leI ikafisaf igaf gdr zfikaF aqy luWtF dIaF GtnfvF dy DuMd gubfr nfl jnm qoN pihlF hI gRihixaf jfx kfrn asPl ho igaf.

          gdr Pyl hox `qy keI gdrIaF PFsI ho geI, keIaF nUM jylHF ho geIaF. jylHF ivWc ijvNy dosq aqy dusLmx iekwTy hoey Aus df ijLkr agly pWqr ivWc kIqf jfvygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

iswK Drm nUM Kqrf iswKF qoN hI hY hor iksy qoN nhIN!

sMpfdk jI,

          mYN iewk idn iek ryzIE poRgrfm sux irhf sI ijs ivwc ngr kIrqn vfry gwl cwl rhI sI qF iewk kflr ny ryzIE host puwC ilaf ik ngr kIrqn df sfzI kOm nUM kI Pfiedf hY? ies ipwCoN iksy inmfxy iswK df Pon af igaf ik svfl krn vfly nUM puwCo ik ies dy jMmx df kI Pfiedf? mYN guru dy iswK df juafb sux ky hYrfn rih igaf ik iksy iswK nUM iswK vlo ikho ijhf juafb imilaf. kI iksy nUM vI iswK Drm bfry progrfm `qy rfie dyx df aqy svfl puwCx df hwk nhIN?

          iewk hor ryzIE host dws irhf sI ik myry nfl iewk  aMimRqDfrI isMG iksy inwjI pfrtI ivwc gwl kr irhf sI ijs ny ryzIE    host nUM dwisaf ik myrf ieh asUl hY ik iksy hor Drm dy bMdy nfl TwgI mfr lAu, iksy bYNk nfl TwgI mfr lAu sB TIk hY pr afpdy Drm dy bMdy nfl  nhIN mfrnI.  ies isMG df swjx Twg nflo kI Prk irhf?

          iewk hor iswK ivwdvfn ny iewk idn tIvI qy dwisaf ik iswKF df 90% ieqhfs  aqy sfKIaF gYr iswKF ny ilKIaF hn. sfzy anpHV pRcfirk vI ibnf socy smJy AuhnF df prcfr krI jf rhy hn.  brYNptn dy iewk gurdvfry ivwc ieho ijhf kQf krn vflf iewk idn sfKI suxf irhf sI ik iewk vfr gurU hrgoibMd jI ny kuwJ iswK qy BfeI gurdfs jI nUM do GoVy KrIdx leI 2 lwK sony dIaF mohrF dy ky Byijaf. GoVy psMd af gey agly idn GoVy lyxy sn. rfq nUM sony dIaF mohrF TIkrIaF bx geIaF. BfeI gurdfs rfq nUM Bwj gey aqy iksy hor rfj ivwc Cup gey. bfad ivwc Auh rfjf gurU hrgoibMd jI nUM imlx afieaf qF gurU jI ny ikhf ik qyry rfj ivwc myrf cor luikaf hY. ijs BfeI gurdfs jI ny gurU grMQ sfihb jI hwQIN iliKaf qy afp bfxI rcI ijs nUM guru arjx dyv jI ny gurbfxI dI kuMjI df iKqfb idwqf, Aus nUM kQfkfr ny cor bxf idwqf.

          afm suxn ivwc afieaf ik bfby aqy hor gurdvfiraf vfly kihMdy rihMdy hn asIN aYny lwK lokF guru vfly bxf idwqf hY kI aMimRq Ckx nfl iewk dm gurU dI iswiKaf anusfr cwilaf jf skdf hY? myry iKafl anusfr aMimRq Ckx qoN 5-7 mhIny pihlF mfnisk qOr `qy iqafr hoxf cfhIdf hY jy mn pUrI qrF prpwk nf idsdf hovy qF iksy ivdvfn swjx dI rfie leI jfey. nhIN qF iswKI dy pihrfvy ivwc ieho ijhf hI vfprygf.

          jy iksy dysL dy eyar port qy suirwKaf nUM muwK rwKidaf iksy ivakqI pwg Auqfr ky qlfsI leI jf rhI hY. kuwJ lok iswKF dI smuwcI kOm dI byiewjqI  smJx lwg jfdyN hn Bfvy ieh sYNkVy lokF dI jfn df svfl huMdf hY.  pr hux iswKF dy pihrfvy ivwc iswKF ny AuhnF dI shfieqf krn gey aiDkfrI dI pwg dI Auqfr ky kuwtmfr kIqI qy vIzIAu bxf ky XUitAUb `qy pf idwqI.  iswK hux iks qrHF kih skxgy ik eyar port qy iswKF dI byiewjqI ho rhI hY. gurduvfiraF ivwc qF pwgF lihxIaF afm gwl hY. kI Audo iswKF dI byiewjqI nhIN huMdI?

          eyar port dy nyVy hox kfrn izksI gurduvfry dy bfhr lwgy borz `qy aMgryjLI aqy pMjfbI ivwc iliKaf hoieaf hY ik ieQy pMCIaF nUM dfxy pfAUx vfilaF 5000 zflr jurmfnf ho skdf hY. pr iksy gurU dy inmfxy iswK ny 5000 ivwco 5 dohF hI BfsLf ivwco kwt idwqf hY. pMCIaF nMU dfxf pfAux nfl eyarport dy njLdIk pMCIaF df afAuxf-jfxf vD jFdf hY ijs nfl nIvyN Auz rhy jhfjLF nMU KLqrf bx skdf hY. kI ieh iswK cfhuMdf hY ik hvfeI hfdsf hovy? pRbMDkF nUM ies vwl iDafn dyxf cfhIdf hY jF  ik AuhnF isrPL nUM zflr hI idwsdy hn? mIzIey vfly vI AuQy aYzF lYx jfdy hI rihMdy hn sfied  Auh vI awKF mIc lydYN hn? hor kimAUntIaF dy lok jdoN gurdvfry afAuNdy jFdy ieh pMj imtfey vflf sfeIn dyKdy hn qF iswKF df kI pRBfv lYdyN hoxgy?

bI[ aYs[ DflIvfl, brYNptn  

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 8

PV kysIN kMs igrfieaf. gdrIaF bylf isMG vI mfr mukfieaf.

sMpfdk jIE,

          ijvyN ipCly pWqr ivWc iliKaf sI ik srkfr vWloN dysL ivdysL ivWc PYlfey sUhIaf qMqr ny lgfqfrqf nfl gdrIaF bfry KuPIaf jfxkfrI srkfr qWk pucfeI. nqIjy vjoN dysL jfx vfly gdrIaF dI kYnyzf jF amIRkf qoN qurn smy qoN ibVk rWKI  jFdI sI aqy bhuqy gdrIaF nUM bMdrgfhF qy hI pkV ilaf igaf. asl ivWc dysL BgqF dIaF srgrmIaF dy nfl hI sUhIey vI srgrm ho gey sn . jo sB srgrmIaF dI irportF srkfr aqy iemIgRysLn mihkmy nUM idaf krdy sn. ienHF muKbrF nUM srkfrI aiDkfrIaF dI cMgI hmfieq hfisl sI. vYnkUvr ivWc hfpiknsn aqy mYlkm rIz vrgy aiDkfrI ienHF sUhIaF qoN jfxkfrI hfisl krky aWgy srkfr nUM idaf krdy sn. ies pWqr ivWc vYnkUvr ivclI BfrqI sUhIaf tIm dy srgxy bylf isMG ijafx bfry crcf krn df Xqn kIqf igaf hY. ijsdy gruWp ivWc arjn isMG, gMgf rfm, hrnfm isMG, bfbU isMG afid keI hor lok vI sLfiml sn. hfpiknsn nfl dosqI hox kfrn ies gruWp dI srkfry drbfry cMgI cldI sI. iesy krky Auh ihMdusqfnI lokF AuWpr QoVf bhuq rohb JfVnf afpxf hWk smJdy sn. sUhIaf gruWp dy lokF ny gdrIaF dIaF srgrmIaF nUM qfrpIzo krn leI lVfeI JgVy aqy gflI gloc krn dIaf vfrdfqF krnIaF suLrU kr idWqIaF sn. dysL Bgq gruWp dy lokF ny  duKI ho ky muKbrF dy ies DVy nfl nijWTx df PYslf kr ilaf.  nqIjy vjoN 1914 ivwc vYnkUvr, ihMdusqfn  aqy amRIkf ivWc muKbrF dy kqlF df islislf sLurU ho igaf  jo ik 1931 qWk cldf irhf. ieWk idn sUhIaf DVy dy hrnfm isMG,  jo gurduafry dy gRMQI dI syvf CWz ky muKbr DVy nfl rl igaf sI, ny BfeI Bfg isMG iBKIivMz nfl gflI gloc kIqf. pihlF qoN hI duKI gdrIaF vwloN lgfeI izAUtI anusfr jgq isMG surisMG  ny 17 agsq 1914 vfly idn  hrnfm isMG nUM ieWk jMgl ivWc iljf ky kql  kr idWqf. ies qoN bfad 3 isqMbr 1914 nUM  vYnkUvr ivWc bylf isMG dy imWqr arjn isMG dI mOq ho geI. ijs bfry ieh smiJaf igaf ik ieh gdr pfrtI vfilaF vWloN kIqf igaf kql sI. ijs df bdlf lYx leI bylf isMG ny do idn bfad  5 isqMbr 1914 nUM gurduafry jf ky golI clf idWqI ijs ivWc BfeI Bfg isMG aqy BfeI bdn isMG mfry gey. ieWQoN kqlF df ieWk df lMbf islislf sLurU ho igaf. bylf isMG AuWpr kql df  kys qF cWilaf pr Aus vwloN kIqy kqlF nUM bcfa leI kIqy gey kql kih ky 16 nvMbr 1914 nUM brI kr idWqf igaf. pr bylf isMG dy gfz Pfdr hfpiknsn nUM golI mfrn vfly myvf isMG nUM 11 jnvrI 1915 nUM PFsI lf idWqf igaf. gWl ieWQy nF rukI. 18 mfrc 1915 nUM gdrI jgq isMG (sur isMG vflf nhIN) ny bylf isMG nUM do sfQIaF smyq ieWk stor ivWc Gyr ilaf. bylf isMG df ieWk sfQI mfiraf igaf iaqy dUjf  jLKmI ho igaf pr  bylf isMG afp bc igaf. golI Ausdy kot ivWc dI lMG geI sI. dysL Bgq gdrIaF aqy sUhIaf gruWp ivckfr ihMsk JVpF huMdIaF rhIaF. afKrkfr 1 jUn 1916 nUM bylf isMG vYnkUvr CWz ky dysL vfips clf igaf.

          bylf isMG dy kYnyzf qoN jfx bfad iemIgRysLn mihkmy dy aPsr imstr jolIP ny kYnyzf dy AuWp gRih mMqrI imstr korI nUM icWTI ilK ky afiKaf ik Auh bylf isMG vwloN srkfr pRqI kIqIaF syvfvF bdly vfijb ienfm dyx leI ihMd srkfr nUM ilKy. Aus ny ihMd srkfr qWk puWjdIaf krn leI bylf isMG dIaF qsvIrF vI imstr korI nUM idWqIaF. bylf isMG dIaF syvfvF qoN KusL ho ky ihMd srkfr ny Aus nUM mulqfn ijLly ivWc Cy murWby jLmIn ienfm vjoN idWqI. suWriKaf leI lfiesYNsI hiQafr dy idWqy aqy puls df ieWk hiQafrbMd ispfhI Aus nfl lgf idWqf. jlMDr aqy huisLafrpur dy izptI kimsLnrF nUM Aus dI surWiKaf df Kfs iKafl rWKx dIaF hdfieqF jfrI kIqIaF geIaF. bylf isMG df srkfry drbfry pUrf TuWk sI. Aus dy asr rfsUK kfrn ielfky dy keI bdmfsL vI bylf isMG dy bylI bx gey aqy Auh afpxIaF dunflIaF lY ky bylf isMG dy nfl rihMdy.

          bylf isMG ny vYnkUvr ivWc qF gdrIaF dI muKflPq kIqI hI kIqI sI pr Aus ny ieh ivs dysL ivWc jf ky vI nF CWzI. bylf isMG ny "sYikMz splImYNtrI lfhOr kFspIrysI kys" ivWc BfeI blvMq isMG Kurdpur dy iKlfP gvfhI idWqI. ijs kfrn BfeI blvMq isMG nUM PFsI dI sjLf ho geI sI. bylf isMG ny vYnkUvr qoN gey hoey sUhIaf gruWp dy hor mYbrF ijvyN mMgl isMG ijafx, amr isMG aqy ibaMq isMG afid nUM srkfrI aiDkfrIaF nfl imlfieaf. ijnHF nUM puls ny gdrIaF ivruWD gvfhF vjoN Bugqfieaf. bylf isMG gdrIaF qoN bfad cWlI bWbr lihr dy bWbrF iKlfP vI brfbr juWitaf irhf. bylf isMG dy Brf jvflf isMG ny bWbr dlIp isMG DfmIaF nUM puls pfs PVf ky PFsI lgvfieaf. ienHF ny hI bWbr DMnf isMG bihblpur nUM mMnxhfny puls hWQoN sLhId krvfieaf. ieWQy ieh ijLkr krnf vI kuQF nhIN hovygf ik PrvrI 1915 dy gdr dI sUh dyx vfly ikRpfl isMG nUM sUhIaf BrqI krfAux vflf vI bylf isMG hI sI. kihx df Bfv ik bylf isMG vwloN dysL BgqF iKlfP kIqIaF geIaF kfrvfeIaF dI sUcI bhuq lMbI sI. srkfrI sLih aqy qfkq dy nsLy ivWc gVuWc hMkfrI hoieaf bylf isMG llkfry vI ieMj mfrdf sI ijvyN ik afpxy ivroDIaF nUM vMgfrdf hoey. AuWDr  vYnkUvr qoN gey gdrI vI hor muKbrF vFg bylf isMG df sPfieaf krn leI Aus dy mgr lWgy hoey sn. bylf isMG duafly lWgI surWiKaf kfrn gdrI iksy ZuWkvIN mOky dI qlfsL ivWc sn. gdrIaF ny bylf isMG dy Kfqmy df ijMmf hrI isMG sUMZ nUM sONipaf. hrI isMG ny keI Xqn kIqy pr bylf isMG aiVwky nF ciVaf. afKr 9 idsMbr, 1933 dy idn gdrIaF nUM sUh iml geI ik bylf isMG huisLafrpur igaf hoieaf hY. sLfm nUM bylf isMG sLrfbI hflq ivWc tFgy rfhIN huisLafrpur qoN cWbyvfl afieaf. ijWQoN Aus ny afpxy ipMz ijafx jfxf sI. ieWQy Aus ny hor sLrfb pIqI aqy hMkfrI vjLd ivWc af ky llkfry mfry. nfl lWgy hoey ispfhI nUM Auh pihlF hI Aus dy ipMz nUM qor afieaf sI. afpxy ipMz vwl quiraf jFdf bylf isMG jd QoVI dUr igaf qF hrI isMG ny afpxy sfQIaF smyq Aus nUM afx Gyiraf. mOq sfhmxy vyK, bylf isMG jfn bKsLI leI qrly krn lwgf. pr hrI isMG ny Aus nUM CWizaf nF. Aus ny ikrc kWZ ky bylf isMG dI vWKI ivWc dI afr pfr kr idWqI. bylf isMG DrqI AuWpr izWg ipaf aqy kuWJ icr qVPdf irhf. pr Aus dI jfn nF inklI. kuWJ imMtF bfad hrI isMG aqy Ausdy sfQIaF ny vWzI ikRpfn nfl Aus df isr vWZ suWitaf aqy Aus dI lfsL dy tukVy tukVy krky dysL BgqF nfl ipCly 20 sflF qoN dusLmxI kmfAuNdy af rhy aMgryjL srkfr dy ieMtr nYsLnl muKbr bylf isMG ijafx df aMq kr idWqf. puls nUM iqMn sflF qWk kfqlF dI koeI AuWG suWG nF lWgI.

gdrIaF nUM pYsy aqy hiQafrF leI ihMdusqfn jf ky jo zfky mfrny pey Aus df ijLkr agly pWqr ivWc kIqf jfvygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

sb ienspYktr surjIq isMG nMU cfrj kIqf jfxf cfhIdf hY

sMpfdk jI,

          bIqy idnIN pMjfb puils dy iek sb ienspYktr surjIq isMG ny mMinaf hY ik Aus ny PrjLI puils mukfbilaF ivwc keI ivakqI mfry hn. Auh afpxy afp nMU ienkfAUntr spYsLilst vI dwsdf hY ijs ny vwzy aPLsrF dy kihx `qy Aus muqfibk 83 bMdy mfry hn. BfvyN surjIq isNMG vloN idwqy gey ibafnF ivwc ieksurqf dI bhuq Gft hY pr Auh kuJ nf kuJ gLLlq krnf jLrUr kbUl kr irhf hY. Aus dy ibafnF muqfibk Aus ny 83 ivakqI puils mukfbilaF ivwc mfry hn pr iPr kihMdf hY ik iehnF ivcoN bhuqy mukfbly shI sn. iek Kbr muqfibk Aus ny 23-24 ivakqI jaflI mukfbly ivwc mfrny mMny hn aqy AuhnF bfry jfxkfrI vI idwqI hY. jo gwl Aus ny iek tIvI `qy khI hY Aus ivwc Auh iksy hor aPLsr jF Qfxy vloN kiQq jfalI mukfbly nMU vI afpxI ilst ivwc sLfml krdf hY ijs df mqlb hY ik afpxy 23-24 kysF ivwc Auh horF nMU vI igx irhf hY. Aus dy vkIl vloN jo kys adflq ivwc dfier kIqf igaf sI Aus ivwc Aus ny sikAUrtI mMgI sI jo adflq ny rwd kr idwqI hY. ies kys ivwc Aus ny isrPL 16 kiQq jfalI mukbly drj kIqy sn. Aus dy sfry ibafn afpf ivroDI hn aqy ikqy vI ieksurqf nhIN hY. Aus ny jfalI mukbilaF ivwc 83 bMdy mfry hn jF 24 aqy jF 16 ies bfry Auys dy vkIlf nMU siQqI spsLt krnI cfhIdI hY ik AuhnF df klFeIt asl ivwc kI kihxf cfhuMdf hY? ho skdf hY ik Aus nMU keI kysF dI Xfd hI Buwl geI hovy pr jykr Aus ny iek vI bMdf jfalI mukfbly ivwc mfiraf hY qF Aus nMU kql ivwc cfrj kIqf jfxf cfhIdf hY.

          dUjI gwl ies kys ivwc jo sfhmxy afeI hY Auh ieh hY ik surjIq isMG nMU qrwkI nf imlx kfrn Auh pRysLfn hY. svfl pYdf huMdf hY ik jykr Aus nMU qrwkI iml jFdI qF iPr Aus ny jo kuJ kIqf sI Auh TIk sI? hux qrwkI nf imlx kfrn hI rOlf pf irhf hY. jy ieh swc hY qF Auh vDf cVf ky vI rOlf pf irhf ho skdf hY jo ik aksr huMdf hY. agr Aus nMU cfrj kr ilaf jfvy qF swc sfhmxy af skygf. iensfPL vfsqy Aus nMU cfrj kIqf jfxcf jLrUrI hY.

          bIqy hPLqy sLONkI jI dy lyK ivwc gdrI bfibaF bfry itwpxI bhuq ktfksL vflI sI ik gdrI bfry nkslbfVIey sn. gdrI bfibaF bfry hjLfrf isMG dy KLq ieiqhfsk pwK dI bhuq jfxkfrI dyx vfly hn.

dljIq isMG isDU, torFto

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF [[[[ pWqr nM: 7

jd gdrIaF vWloN anykF muKbr kql kIqy gey

sMpfdk jIE,

gdrIaF vrgI hiQafrbMd lihr ivWc ieh iqMn cIjLF jrUr vfprdIaF hn. (1) hiQafrF aqy pYsy leI zfky mfrny (2) ivroDI sLkqI (afm qOr qy  srkfr) dIaF pRqIk sMsQfvF, icMnF jF pRmuWK ivakqIaF qy hmly krny aqy (3) srkfrI sUhIaF jF muKbrF nUM mfrnf. gdrI pfrtI dy kfrkunF nUM vI aijhf hI krnf ipaf. srkfr vWloN dysL ivdysL ivWc PYlfey sUhIaf qMqr ny lgfqfrqf nfl gdrIaF bfry KuPIaf jfxkfrI srkfr qWk pucfeI. nqIjy vjoN dysL jfx vfly gdrIaF dI kYnyzf jF amIRkf qoN qurn smy hI pYV nWpxI sLurU kr idWqI jFdI sI aqy bhuqy gdrI bMdrgfhF qy hI pkV ley gey. iesy hI qrF PrvrI 1915 vfly gdr dI sUcnf srkfr qWk puWj geI aqy srkfr ny gdr PuWtx qoN pihlF hI gdrIaF nUM igRPqfr kr ilaf. asl ivWc gdr pfrtI dy hoNd ivWc afAux qoN pihlF hI dysL Bgq kfrkunF  dIaF srgrmIaF vYnkUvr aqy kYlyPornIaF ivWc sLurU ho cuWkIaF sn. dysL BgqF dy nfl hI sUhIey vI srgrm ho gey jo sB srgrmIaF dI irportF srkfr aqy iemIgRysLn mihkmy nUM idaf krdy sn. ienHF muKbr iksm dy lokF nUM srkfrI aiDkfrIaF dI cMgI hmfieq hfisl sI. vYnkUvr ivWc hfpiknsn aqy mYlkm rIz vrgy aiDkfrI ienHF sUhIaF qoN jfxkfrI hfisl krky aWgy srkfr qWk phuMcFdy sn. vYnkUvr ivwc BfrqI sUhIaf tIm df srgxf sI bylf isMG ijafx. Aus dy gruWp ivWc keI hor lok vI sLfiml sn. hfpiknsn nfl dosqI hox kfrn ieh sUhIaf gruWp smJdf sI ik AunHF dI srkfry drbfry cMgI cldI hY. iesy mfx ivWc hI Auh ihMdusqfnI lokF AuWpr QoVf bhuq rohb JfVnf afpxf hWk smJdy sn. sUhIaf gruWp dy lokF ny gdrIaF dIaF srgrmIaF nUM qfrpIzo krn leI lVfeI JgVy aqy gflI gloc krn dIaf vfrdfqF krnIaF suLrU kr idWqIaF sn. dysL Bgq gruWp dy lokF ny  duKI ho ky muKbrF dy ies DVy nfl nijWTx df PYslf kr ilaf.  nqIjy vjoN 1914 ivwc vYnkUvr, ihMdusqfn  aqy amRIkf ivWc muKbrF dy kqlF df islislf sLurU ho igaf  jo ik 1931 qWk cldf irhf. ieWk idn sUhIaf DVy dy hrnfm isMG ny, jo gurduafry dy gRMQI dI syvf CWz ky muKbr DVy nfl rl igaf sI, BfeI Bfg isMG iBKIivMz nfl gflI gloc kIqf. pihlF qoN hI duKI gdrIaF vwloN lgfeI izAUtI anusfr jgq isMG surisMG  ny 17 agsq 1914 vfly idn  hrnfm isMG nUM ieWk jMgl ivWc iljf ky kql  kr idWqf. ijs dI lfsL 31 agsq nUM lWBI aqy pihlI isqMbr 1914 nUM jgq isMG dysL nUM vfips cly gey.  ies qoN bfad 3 isqMbr 1914 nUM  vYnkUvr ivWc bylf isMG dy imWqr arjn isMG dI mOq ho geI. ijs bfry ieh smiJaf igaf ik ieh koeI aYksIzYNt nhIN sI sgoN gdr pfrtI vfilaF vWloN kIqf igaf kql sI. ijsdf bdlf lYx leI bylf isMG ny do idn bfad  5 isqMbr 1914 nUM gurduafry jf ky golI clf idWqI ijs ivWc BfeI Bfg isMG aqy BfeI bdn isMG mfry gey. ieWQoN kqlF df ieWk df lMbf islislf sLurU ho igaf. bylf isMG df kys ajy cWl hI irhf sI jd BfeI Bfg isMG hurF dy sfQI myvf isMG lopoky ny 21 akqUbr 1914 nUM adflq dy aMdr hI hfpiknsn nUM golI mfrky mfr idWqf. bylf isMG qF 16 nvMbr 1914 nUM brI ho igaf pr myvf isMG nUM 11 jnvrI 1915 nUM PFsI lf idWqf igaf. gWl hux nF ieWQy rukx vflI sI aqy nF hI rukI. 18 mfrc 1915 nUM gdrI jgq isMG (sur isMG vflf nhIN) ny bylf isMG nUM do sfQIaF smyq ieWk stor ivWc Gyr ilaf. bylf isMG df ieWk sfQI mfiraf igaf ieWk jLKmI ho igaf pr  golI bylf isMG dy kot ivwc dI lMG jfx kfrn bylf isMG afp bc igaf. 1 jUn 1916 nUM bylf isMG vYnkUvr CWz ky dysL vfips clf igaf.

ijvyN AuWpr ijLkr kIqf igaf hY ik hor gdrIaF vFg BfeI jgq isMG surisMG vI dysL vfips cly gey sn. ijWQy gdr dIaF pUrIaF iqafrIaF ho rhIaF sn. dysL ivWc vI hflfq suKfvyN nhIN sn. jfsUsF aqy muKbrF df jfl iviCaf ipaf sI. gdrI ijnHF dysL vfsIaF nUM afjLfd krfAux leI isr qlI qy Dr ky dysL prqy sn Auh sihXog dI QF gdrIaF nUM puls pfs PVfAux vflI srkfrI msLInrI dy purjLy bxy hoey sn. ienHF hflfqF df aihsfs gdrIaF kuWJ ies qrHF icqiraf sI:

bfkI bcy jo gorK DMidaF qoN,Auh BI dusLmxF hWQ aOjLfr ho gey.

ijLlydfr koeI nMbrdfr koeI, jYLldfr koeI Qfxydfr ho gey.

nF koeI cwj nF ijAUx df hWj irhf, syvfdfr PrMg srkfr ho gey.

akqUbr dy aWD ivWc jgq isMG afpxy sfQIaF smyq cOkI mfn rylvy stysLn qoN hiQafrF dI ibltI lYx gey qF awgy puls KVI vyK ky vfips af gey. gdrIaF nUM ies df sLwk stysLn mfstr `qy ipaf. ijs dI sjLf vjoN jgq isMG ny 16 akqUbr 1914 nUM stysLn mfstr nUM golI mfr idWqI.

vYnkUvr qoN hI gey gdrI ipafrf isMG lMgyrI gdr Pyl ho jfx qy PrvrI 1915 ivwc qF nF PVy gey pr nMgl klF  dy jLYldfr cMdf isMG ny muKbrI krky afp nUM 12 apRYl 1915 dy idn puls kol PVf idWqf. 25 apRYl 1915 nUM BfeI ipafrf isMG nUM lfhOr Byijaf igaf aqy Ausy idn hI vYnkUvr qoN gey gdrIaF eIsLr isMG ZuWzIky aqy jvMd isMG ny jLYldfr cMdf isMG nUM golIaF mfrky mfr idWqf. muKbrF dy kqlF dy islisly ivWc ikRpfl isMG, ijsny PrvrI 1915 dy muWK gdr dI sUh srkfr nUM dy ky gdr df Xqn Pyl krvfieaf sI, dy kql dI khfxI vI bVI idlcsp hY. gdrIaF nfl gdfrI bdly srkfr n yienfm vjoN ikRpfl isMG nUM mulqfn ijLly ivWc pMj murWby jLmIn idWqI sI. Auh iesy jLmIn ivWc hI pfey hoey ieWk vWzy mkfn ivWc rihMdf sI. gdrI jvflf isMG ny afpxy jylH ivcly ieWk sfQI dI ijMmyvfrI ies muKbr nUM soDx vfsqy lfeI. jo jylHoN  CuWtx  bfad ikRpfl isMG dy ielfky ivWc jf ky 'gRMQI' vjoN rihx lWg ipaf. ies dOrfn Ausny ikRpfl isMG bfry sfrI sUh kWZ leI aqy Ausdy Gr afAuxf jfxf suLrU kr ilaf. ieWk rfq mOkf pf ky Ausny cubfry ivWc suWqy pey ikRpfl isMG nUM ikRpfn nfl kql kr idwqf. ieh 'gRMQI' kOx sI? iesdf aWj qWk pqf nhIN lWg sikaf.

gdr BfvyN PylH ho igaf sI. pr amRIkf ivcly rihMdy gdrI muV sMgiTq ho rhy sn aqy jfigRqI dIaF srgrmIaF jfrI rWK rhy sn. iesdy nfl muKbr vI brfbr srgrm sn. ijWQy muKbrF afpxIaF muKbrIaF jfrI rWKIaF AuWQy gdrIaF muKbrF dy kql vI jfrI rWKy. gdrIaF ny 1927 qoN 1931 qWk cfr sflF dy smy dOrfn pWcI qoN vWD muKbrF nUM mfr mukfieaf. mfry  gey muKbrF ivWcoN kuWJ nF ies pRkfr hn: nQU rfm, PyrU rfm, bolf isMG, juaflf isMG, Bflf isMG, amr isMG mihqf, inrMjn isMG, nMgInf rfm, sLyr isMG, zfkU isMG, iksLn isMG, dsONDf isMG, bfbU lfl afid. kql krn vfly gdrIaF ivWcoN Bgq isMG qWKr qoN ibnF hor koeI vI gdrI PiVaf nhIN sI igaf. Bgq isMG qWKr nUM bfbU lfl kql kys ivWc sfZy sWq sfl dI kYd ho geI sI. gdrIaF vwloN mfry gey bhuqy muKbrF df kql inrMjn isMG pMzorI, dlIp isMG Pfhly, nrYx isMG qKfxvWD aqy inDfn isMG vrgy gdrIaF ny kIqf sI.

muKbrF qoN ielfvf, afpxI vWKrI gdr pfrtI bxfAux vfly aqy pfrtI PMzF dI durvrqoN krn vfly rfm cMdr nUM vI gdr pfrtI dy inXmF anusfr sjLf idWqI geI. rfm cMdr nUM golI mfrn vflf vYnkUvr df gdrI rfm isMG Dulyqf sI. ieh Gtnf 23 apRYl, 1918 nUM sfnPrFissko dI adflq ivWc vfprI sI. BfeI rfm isMG Dulyqf nUM vI surWiKaf krmcfrIaF ny mOky qy hI golI mfr ky mfr idWqf sI.

gdrIaF dIaF sUhF srkfr qWk phuMcfAux vfly sUhIaF ivwcoN pRmuWK  bylf isMG ijafx ny kYnyzf qoN ielfvf ihMdusqfn jf ky gdrIaf aqy bwbrF iKlfP jo kIqf aqy Ausdf ijvNy aMq hoieaf Ausdf ijLkr agly pWqr ivWc kIqf jfvygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

tYks Tuk igaf hspqfl pqf nhIN kd bxygf?

sMpfdk jI,

          brYNptn vfsIaF `qy hspqfl dy nfm `qy tYks lYvI Tok idwqI geI hY aqy tYks ibwl lokF dy GrIN Byj idwqy gey hn. sUby dI ilbrl srkfr ny brYNptn dy lokF nfl Gor DoKf kIqf hY  aqy vfr vfr vfady qoV ky pIal mYmorIal hspqfl nMU ltkf ltkf ky afiKr Bfr lokF isr pf idwqf hY. hux lok pRfprtI tYks ibwl ivwc ies hspqfl dy nfm `qy keI sfl tYks lYvI adf krngy pr jo bxfieaf jfvygf Auh hspqfl nhIN sgoN aYNbUltrI kyNdr hovygf ijs `qy 420 imlIan dy krIb Kricaf jfvygf. pqf nhIN ies nfl iks iks dIaF jybF BrngIaF aqy eynf pYsf aYNblUtrI sYNtr bnfAux `qy ikAuN Kricaf jfvygf? lok byvws hn aqy istI kONsl vI sUbf srkfr nfl rlI hoeI hY. sUbf srkfr bysLrm ho cuwkI hY aqy jd mrjLI 2-3 imlIan zflr hor dyx df aYlfn kr ky qsvIrF iKcvf leIaF jFdIaF hn. asl Bfr lokF `qy pfieaf jFdf hY.

          brYNptn vfsIaF nMU afpxy pRfprtI tYks ibwl vyKxy cfhIdy hn aqy ho rhI TwgI df aMdfjLf lgfAuxf cfhIdf hY. ies sfl sLihr dy lokF qoN 10 imlIan zflr dy krIb hspqfl dy nfm `qy Twigaf jfvygf aqy ieh tYks lYvI 2018 qwk jfrI rhygI.

hrjIq isMG, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[pWqr nM: 6

ieMj mcfieaf jfxf sI gdrIaF vWloN gdr

sMpfdk jIE,

          kYnyzf aqy amIRkf qoN Bfrq jfx vfly gdrI bfibaF nUM keI ienklfbI jqybMdIaF aqy aMgryjL sfmrfj ivroDIaF df smrQn hfisl sI. Bfrq jf ky gdr mcfAux dI bkfiedf  Xojnf iqafr kIqI geI sI. kYnyzf aqy amRIkf ivWc gdr leI ivcfrDfrk afDfr iqafr krn ivWc sB qoN vWzf Xogdfn bMgflI ienklfbIaF df sI. ijnHF ivWcoN pRmuwK nF sI bfbU qfirknfQ  dfs df. ijs ny ieh smJ ilaf sI ik aMgryjL POj ivWc isWKF dI vWzI igxqI hI asl ivWc Bfrq nUM aMgryjL sfmrfj afDIn rWKx ivWc shfeI ho rhI hY. ies leI Aus ny vYnkuvr dy isWKF nUM ies pRqI jfigRq krnf sLUrU kIqf. Aus df socxf sI ik vYnkUvr jF amRIkf rih rhy isWKF rfhIN ihMdusqfnI POjIaF nfl sMprk bxfky AunHF nMU dysL dI afjLfdI leI pRyiraf jf skdf hY. iesy pRyrnF sdkf hI 3 akqUbr 1909 nUM vYnkUvr dy gurdafry sfbkf isWK POjIaF ny vrdIaF aqy qgmy sfV idWqy sn. iesy hI qrHF gujrfq qoN afieaf ienklfbI syT rhIm husYn vI ies pfsy srgrmI nfl kMm krdf irhf. bMgflI ienklfbIaF ny jrmn, jfpfn, aPgfinsqfn, qurkI, cIn afid mulkF nfl shfieqf vfsqy sMprk bxfieaf hoieaf sI. iewDr gdrIaF kol josL aqy jjLby dI lihr qF sI pr AunHF kol jQybMdk aqy rfjsI sUJ dI kuWJ Gft jrUr sI. ies leI AunHF bMgflI ienklfbIaF nfl gWTjoV bxfieaf. gdrI pfrtI aqy bMgflI ienklfbIaF dy rl jfx nfl gdr mcfAux vfilaF df Gyrf ivsLfl ho igaf. pihlf sMsfr XuWD iCV jfx dy mOky nUM gdr leI ZuWkvF jfx ky gdrIaF afpxI Xojnf nUM aMiqm rUp dyxf suLrU kr idWqf. amRIkf qoN jfx vfly gdrIaF leI jLhfjLF aqy hiQafrF df pRbMD amRIkf ivcly jrmn aiDkfrIaF ny kIqf. imQI Xojnf anusfr, gdrIaF ny Bfrq qoN bfhr  isMGfpur, brmf, mlysLIaf, isafm (awj df QfeIlYNz) afid dysLF ivWc rihMdy ihMdusqfnIaF aqy ihMdusqfnI POjIaF nUM gdr leI iqafr krnf sI. jrmn srkfr vWloN ienHF gdrIaF nUM isafm ivWc hiQafr aqy tryinMg idWqI jfxI sI. ienHF gdrIaF ny brmf ivclI ihMdusqfnI POj nUM nfl lY ky brmf AuWpr kbjLf krnf sI. ikAuNik Aus vkq aMgryjLI POj sMsfr jMg kfrn brmf aqy ihMdusqfn coN inkl ky lVfeI dy hor PrMtF imsr, mfltf, aPrIkf, PrFs, mYsopotfmIaF afid QfvF qy clI geI sI. ies leI gdrI brmf nUM ieWk sOKf insLfnf smJdy sn. ies qrHF brmf qy kbjLf krky pUrb vwloN afjLfdI dI aglI lVfeI brmf qoN lVy jfx dI Xojnf sI. iesy qrHF pMjfb ivWc isWK POjIaF nUM nfl rlf ky gdr kIqy jfx dI Xojnf sI. gdr pfrtI df hYzkuaftr sQfipq krn  leI nvMbr 1914 ivWc sicMdr nfQ sicafl pMjfb afieaf. hflfq df jfiejL lYx ApurMq lfhOr ivWc gdr pfrtI df hYzkuaftr bxfieaf igaf. jnvrI, 1915 ivWc  gdr pfrtI dI kmFz bMgflI ienklfbI rfs ibhfrI bos ny sMBfl leI. sB pfisaF qoN imlI jfxkfrI anusfr 12 PrvrI, 1915 nUM PYslf kIqf igaf 21 PrvrI vfly idn gdr mcf idWqf jfey. 14 PrvrI nUM lfhOr dy mocI gyt dy ielfky ivWc ikrfey `qy ley mkfn ivWc rfs ibhfrI bos dI agvfeI ivWc gdrIaF dI ieWk aihm mIitMg hoeI. ijs ivWc krqfr isMG srfBf, mQrf isMG, jgq isMG surisMG, ivsLnUM gxysL ipMgly, inDfn isMG , hrnfm isMG afid gdrIaF ny ihWsf ilaf aqy gdr leI izAUtIaF lfeIaF. ivAuNq anusfr bgfvq iProjLpur aqy lfhOr dIaF POjI CfAuxIaF qoN sLurU hoxI sI. ies skIm anusfr ieWk qF gdr leI POjL ieWkqr ho jfxI sI aqy dUsrf ienHF CfAuxIaF dy hiQafrF dy BMzfr gdrIaF hWQ lWg jfxy sn. iesy gdr ny awgoN dysL dy bfkIaF ihWisaF kfnpur, myrT aqy bMgfl afid ivWc PYl jfxf sI. jrmn aqy jfpfn vrgy mulkF dI hmfieq hfisl hox kfrn ies gdr dy 1857 dy gdr vFg asPl hox dI sMBfvnF nhI sI. pr aYsf ho nF sikaf. aMgryjF dy KuPIaf qMqr ny bgfvqF PuWtx qoN pihlF hI PV leIaF. brmf vfly pfsy dy gdrI brmf dfiKl huMidaf hI PVy gey. AunHF AuWqy 'brmf kFspIrysI' kys cWilaf. pMjfb vfly pfsy gdr dI imQI qfrIK 21 PrvrI, 1915 df vI aMgryjL srkfr nUM pqf lWg igaf. BfvyN gdrIaF ieh qfrIK bdlky 19 PrvrI kr idWqI pr aMgryjLF nUM ies dI vI sUh lWg geI. dysI POjIaF qoN hiQafr lY ley gey. lfhOr ivWc Cfpf pY igaf aqy bhuq sfry gdrI PVy gey. ijnHF AuWpr 'lfhOr kFspIrysI kys' cWilaf. gdrIaF nUM PFsIaF jF Aumr kYdF kr idWqIaF geIaF. ieWQy hI bWs nhI, amRIkf ivWc vI 'ihMdU jrmn kFspIrysI kys' clfieaf igaf. ijs ivWc gdrI aqy jrmn nfgirk sLfiml kIqy gey aqy AunHF nUM sjLfvF idWqIaF geIaF. gdr df Xqn PylH ho igaf. pr lokF nUM bhuqy gdrIaF bfry ieh vI pqf nF lWgf ik dysL dI afjLfdI leI jfn dI afhUqI pfAux vfly ieh pRvfny kOx sn. hF, ieWk sR: krqfr isMG srfBf df nF pMjfbIaF dy mnF aMdr jrUr vs igaf. bfkI dUsry gdrIaF  bfry lokF nUM koeI bhuqI jfxkfrI hfisl nF ho skI. ijs df pRmuWK kfrn gdrIaF vwloN lok afDfr iqafr krn dI QF kyvl ivdysLI shfieqf aqy bfgI POjIaF qy hI tyk rWKxf sI. sQfnk lokF dI gdrIaF nfl ivcfrDfirk ieWksurqf df aMdfjLf ies gWl qoN sihjy hI lgfieaf jf skdf hY ik Aus vkq ivdysLF dy gurduafiraF ivWc qF gdrIaF dI cVHdI klf leI ardfsF ho rhIaF sn aqy dysL dy gurduafiraF ivWc aMgryjL sfmrfj dI ijWq aqy slfmqI leI. gdr df Xqn BfvyN PylH ho igaf pr ieh afAux vfly smy ivWc pYdf hox vflI bWbr akflI lihr dI nINh jLrUr rWK igaf.

          hornF hiQafrbMd qihrIkF vFg gdrIaF nUM  pfrtI dIaF sUhF srkfr qWk phuMcfAux vfly sUhIaF nfl ijvNy do cfr hoxf ipaf Aus df ijLkr agly pWqrF ivWc kIqf jfvygf. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

myrI kfr ieMnsLorYNs Gtx dI QF vD geI hY

sMpfdk jI,

          sfzy isafsqdfnF vloN EntyrIE dy lokF nMU dwisaf jf irhf sI ik kfr ieMnsLorYNs ryt 15% Gtf idwqy jfxgy. aYnzIpI ny ies bfry bhuq aYlfn kIqy sn aqy ikhf sI ik AuhnF ny ilbrl srkfr `qy dbfa pf ky ieMnsLorYNs ryt 15% GtfAux vfsqy iek mwd bjt ivwc pvf idwqI hY. ilbrlF ny ajyhf krnf mMn ilaf hY qwd hI aYnzIpI ny bjt df smrQn kr ky Gwt igxqI ilbrl srkfr bcfeI hY. ilbrl vI afK rhy sn ik iensLorYNs ryt GtfAux vfsqy srkfr bcnbwD hY. brYNptn vfsIaF nMU iensLorYNs kMpnIaF burI qrF luwt rhIaF hn aqy aYnzIpI ny ies bfry bhuq avfjL AuTfeI sI. lgdf sI ik aYnzIpI Gwt igxqI ilbrl srkfr qoN ieh ivqkrf dUr krn leI pUrf dbfa pfeygI aqy ilbrlF nMU srkfr bcfAux vfsqy aYnzIpI dI mMnxI pvygI.

pr kI iksy dI kfr iensLorYNs Gt geI hY? myrI qF ieMnsLorYNs kMpnI ny 329 zflr vDf idwqI hY aqy myrf irkfrz vI ibwlkul sfPL hY. nf mYN kfr bdlI hY aqy nf myrf koeI aYksIzYNt hoieaf hY. isafsI afgU lokF nfl mKOl kr rhy hn aqy ieMnsLorYNs kMpnIaF lokF nMU luwt rhIaF hn.

pvnjIq isMG, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 5

gdrI bfby Drm inrpWK pMcfieqI lok rfj dy cfhvfn sn

sMpfdk jIE,

          kYnyzf  aqy amIRkf qoN Bfrq jf ky afjLfdI leI kurbfnIaF  krn vfly gdrI hr qrHF dy ivqkiraF qoN rihq aqy inaFkfrI rfjsI ivvsQf sQfipq krn dy ieWCk sn. ieh sWc hY ik bhuqy gdrI isWK pRIvfrF ivWco sn. keIaF aimRq vI Cikaf hoieaf sI. BfeI blvMq isMG aqy BfeI muxsLf isMG qF gRMQI dIaF syvfvF vI inBfAudy rhy sn. PrvrI 1915 vflf gdr df Xqn Pyl ho jfx qoN bfad jo gdrI bcy AunHF ivWcoN bhuq sfiraF ny gurduafrf suDfr ivWc ihWsf ilaf. vYnkUvr qoN gey bfbf bicMq isMG sLRomxI kmytI dy mYbr rhy. iesy qrHF hI  BfeI ipafrf isMG lMgyrI akflI itkt `qy aYm aYl ey bxy. pr Dfrimk hox dy bfvjUd ieh jUJfrU lok iPrkU aqy jnUMnI rucIaF qoN mukq sn. gdrI ijWQy lokF nUM afjLfdI leI hiQafrbMd bgfvq vfsqy pRyrdy AuWQy  gdr gUMjF rfhIN sB vrgF dy dysL vfsIaF nUM ieWkTy hox df gUMjvF hokf vI idMdy. ijvyN-

gfny bMnH lE hWQ sLhIdIaF dy, lVky mro jF mfrny hfr ho jfE.

ihMdU, isWKo qy momno kro jldI, iek dUsry dy mddgfr ho jfE.

iesy qrHF hI ieWk hor apIl kuWJ ies qrHF sI:-

ihMdU momno mugl pTfx imlky, byVf idE PrMgI df gfl isMGo.

asF sfiraF ivWc nF Prk koeI, ihMd mfqf dy sBI hF lfl isMGo.

          ies  apIl ivwcoN rfsLtrI Bfvnf df Jlkfrf vI sfP njLr afAuNdf hY. gdr pfrtI dy ivsLfl rfsLtrI njLrIey kfrn hI ies ivwc isWKF qoN ielfvf bfbU qfrknfQ dfs, ivsLnUM gxysL ipMgly, lflf hridafl, brkq AuWlf, syT husYn rhIm, rfm cMdr  vrgy gYr isWK (BfvyN igxqI ivWc QoVHy hI sn) vI sLfiml sn. Drm inrpWK nIqI krky hI gdr pfrtI vfly bMgfl dy ienklfbIaF nfl sFJ pf skx Xog hoey sn.

          gdrI bfibaF ivcly isWK bfby BfvyN iPrkU BfvnfvF qoN mukq ho ky hI ies jMg ivWc AuWqry sn pr ieh vI sWc hY ik isWK ivrsy ivcly jbr iKlfP jUJx dy jLjby vflf ipCokV hI AunHF df pRyrnf sRoq bixaf sI. isWK sLhId AunHF leI cfnx munfry sn. cUM kfr ajLf  hm hIlqy dr gujLsq, hlfl as burdn bf smsLIr dsq", df kQn AunHF leI ieWk pivWqr isDFq sI. iesy isDFq qoN Auh Dur aMdr  qwk kfiel sn. Auh smJdy sn ik hiQafrbMd Gol ibnF ienklfbI qbdIlI nhIN af skdI. Auh ies nUM sQfeI hoNd dI kfiemI df aDfr mMndy sn. qF hI Auh vfr vfr ilKdy sn:

sdf rhFgy ivWc jhfn rosLn, hWQ cmkdI qyg nUM pf leIey.

aWj pYx DWky Pyr hoAU afdr, eynHF vYrIaF nUM jy mukf leIey.

iesy qrF hI iek hor QF gdrI bfby afKdy hn:

kfhnUM bYTy ho rWb dI afs AWqy, afE afpxf qfx lgf leIey.

hoAU TIk afjLfdI dI ijWq vIro,jLrf hWQ qlvfr nUM pf leIey.

          gdrI smJdy sn ik sLFqmeI ZMg nfl afjLfdI df Gol lVn vfly kyvl sWqHf qbdIlI dI sIimq ijhI lVfeI hI lV rhy sn nF ik lokF dI asl afjLfdI dI lVfeI. iesy krky Auh dysL vfsIaF nUM vMgfr rhy sn:-

myto jLflmf df jLulm jWg AuWqoN, aYsI cuWp nfloN hn Gmsfn cMgy.

mro mOq bhfdrF dI ho aWgy, sLFqmeI dy nhIN igafn cMgy.

          gdrI kyvl gwlF jF ivcfrF krn qWk hI sImq nF rhy sgoN vhIrF GWq ky  dysL puWjy aqy pRvfinaF vFg afjLfdI dI sLmHF qy kurbfn ho gey. Auh afpxy vWloN apxfeyy bgfvqI rfh dy aMjLfm qoN BlIBFq vfikP vI sI aqy afAux vfly ksLtF nUM Jwlx leI mfnisk qOr qy iqafr vI sn. qFhIEN qF Auh ilKdy sn:

lWgy hoey gulfmI dy dfg mWQy, axKI lhU dy bfJ nhIN Do huMdy.

af cWlIey 'syvkf' KyiVaF nUM, afsLk ijWQy ny pey kuhf hMdy .

ieho ijhI hI BfvnF df pRgtfvf gdrI BfeI Bgvfn isMG 'pRIqm' ny ieh kih ky kIqf sI:

AuWTo lfzlo jld smsLIr pkVo, suxo AuWTky jMg khfnIaF vy.

ipafry 'pRIqmF' afKdy sfiraF nUM, mfqf mMgdI sIs kurbfnIaF vy.

          aMgryjLF nUM kWZx qoN bfad sQfipq kIqy jfx vfl rfjsI  ZFcy df gdrIaF kol koeI Kfs Kfkf qF nhI sI pr Auh rfjfsLfhI dI QF loksLfhI dy ieWCk sn. Auh ieWk inaFkfrI, ivqkry rihq, lok ihqYsLI pMcfieqI rfj dI cfhnF rWKdy sn. ies qrHF dy rfj dI ieWCf Auh ies qrF pRgt krdy sn:

byeImfn PrMgI qFeI dysoN kWZ duVf dyeIey.

rfj pMcYqI kfiem krIey bfdsLfhF dI alK mukf dyeIey.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

coBnfmf bhuq idlcsp sI

sMpfdk jI,

          KLbrnfmf jUn 7 aqy iPr jUn 14 `c Cipaf coBnfmf bhuq idlcsp qy jLmIr nMU JMjoVn vflf sI. rwb dy Gr gurdvfiraF `c kfbjL KudgrjL qy aXog lok iswKI dy mhfn afdrsLF dI imwtI plIq kr rhy hn. rwb qF Bwj igaf lwqF ivwc pUC dy ky bVF stIk qy swc obafn krdf ivaMg hY. ies kOVy swc nMU hfsrs `c pysL krn vfly nMU bhuq vDfeI.

          7 jUn dy Kbrnfmf `c Cipaf PrIdkot kFz bfry amolk isMG df lyK vI kuJ socx nMU mjbUr krdf hY. lyK anusfr bdmfsL insLfn isMG vloN agvf kIqI kuVI dy kys `c lokF ny ies guMzfgrdI iKlfPL morcf Kohl ky pIVHq prvfr dI mdd kIqI jo ik kfbly qfrIPL hY. pr lyK anusfr jo hukmnfmf jfrI hoieaf Auh guMzfgrdI dy hwk ivwc Bugqdf pRqIq hoieaf hY. mjLlUm dI rfKI krn vflI iswK kOm dy afgUaF df rol sLrmnfk nhIN? socxf bxdf hY.

hrjIq isMG idEl, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 4

jdo blvMq isMG Kurdpur vrgy gdrI PFsI cVH rhy sn

AudoN gurduafiraF ivWc aMgryjL rfj dI slfmqI leI ardfsF ho rhIaF sn

sMpfdk jIE,

          kYnyzf qoN Bfrq jf ky afjLfdI leI kurbfnIaF  krn vfly gdrIaF ivWcoN BfeI blvMq isMG Kurdpur ieWk AuWGf nF hY. 1882 eI: nUM afdmpur dy lfgy ipMz Kurdpur ivWc jnimaf blvMq isMG aMgryjL POj dI nOkrI CWz ky 1906 ivWc vYnkUvr af igaf. ijWQy af ky afp 1908 ivWc bxy pihly gurduafry dy pihly gRMQI bxy. BfeIcfry ivWc jfigRqI pYdf krn leI afp afjLfdI, brfbrI aqy smfjvfdI ivcfrF df pRcfr kiraf krdy sn. Aus smy kYnyzf dy ihMdusqfnI visLMdy afpxy pRvfr aqy bWcy nhI mMgvf skdy sn. BfeI blvMq isMG jI ny ies ivqkry iKlfP bVy Xqn kIqy. afp ieWk zYputysLn lY ky ieMglYNz gey aqy kYnyzIan srkfr dy ivqkry Bry vqIry bfry AuWQoN dy aiDkfrIaF nUM imly. iPr afp Bfrq jf ky pMjfb dy lYPtInYt gvrnr mfeIkl Ezvfier nMU imly. ienHf hI XqnF dI lVI ivWc afp vfiesrfey lfrz hfrizMg nUM vI imly. pr iksy vWloN vI koeI Tos huMgfrf nF imilaf.  asl ivWc  BfeI sfihb cfhuMdy sn ik ieMglYz aqy Bfrq dIaF srkfrF rl ky kYnyzf srkfr AuWpr nslI ivqkry bMd krn leI dbfa pfAux. pr aYsf nf hoieaf. iesy sMbMD ivWc afp aPgfinsqfn dy hfkmF nUM vI imly. AunHF vI ies msly ivWc kuWJ krn qoN asmWrQf pRgtfeI. ienHF mIitMgF dy islisly dOrfn afpny aMbfly qoN lY ky ipsLfvr qWk lokF nUM afjLfdI dy sMGrsL leI pRyirq krn leI vI keI mIitMgF kIqIaF. afp aMbflf CfAuxI ivWc POjIaF nfl vI mIitMg krnf cfhuMdy sn pr srkfr ny ies dI afigaf nf idWqI. asl ivWc jd afp kYnyzf qoN Bfrq gey qF hfpiknsn vWloN afp dIaF srgrmIaF bfry ihMd srkfr nUM KuPIaf irport vI Byj idWqI geI sI. ies krky srkfr nhI sI cfhuMdI ik koeI ienklfbI ivcfrF vflf vkqf isWK POjIaF nUM imly. 1914 ivWc afp ieh dOrf Kqm krky kYnyzf vfips af gey. ienHI idnI hI kfmfgftf mfrU vYnkUvr af puWijaf. ies msly dy hWl leI bxI kmytI dy afp pRmuWK mYNbr sn. afp smyq sB ny kfmfgftf mfrU dy musfiPrF nUM iueWQy rWKx dI pUrI vfh lfeI pr srkfr ny AunHF nUM vfps Byjx df PYslf kr ilaf sI. gdrIaF soicaf ik jy ienHF musfiPrF nUM vfips Byijaf jFdf hY qF Auh dysL jf ky afjLfdI leI kIqy jf rhy gdr ivWc Xogdfn pfAux. ies leI blvMq isMG hurIN musfiPrF vfsqy hiQafr KrIdx amRIkf cly gey. ijWQy ik afp hiQafrF smyq PVy gey.

          jd afp amRIkf qoN CuWt ky afey qF CyqI hI pihlf sMsfr XuWD sLurU ho jfx kfrn gdrI dysL vfips jfx lWg pey sn. jd afp vfips jfx dI iqafrI kr rhy sn qF 5 sqMbr, 1914 nUM bylf isMG ny gurduafry golI clfky BfeI Bfg isMG aqy BfeI bdn isMG df kql kr idWqf. kql kys ivWc afpdI gvfhI kfrn afp nUM dysL vfips jfx df pRogrfm mulqvI krnf ipaf. ies qoN zyZ ku mhIny bfad gdrI bfby myvf isMG lopoky ny hfpiknsn df kql kr idWqf. myvf isMG aqy hornF smyq blvMq isMG nUM vI hfpiknsn kql kys ivWc sLfiml kr ilaf igaf. pr myvf isMG vWloN sfrf kys afpxy isr lY ley jfx kfrn bfkI sfry brI ho gey. kys ivWcoN brI huMidaF hI afp afpxy do sfQIaF bqn isMG aqy krqfr isMG smyq vqn rfvfnf ho gey. afp sfnPrFissko aqy sLMGfeI ivWc kuWJ smF rukx qoN bfad bMkfk phuMc gey. afp df mksd isafm- brmf PrMt qy gdr leI kMm kr rhy gdrIaF nfl rlky kMm krn df sI. ieWQy afp ibmfr ho gey. afp kuJ icr hspqfl rhy ijWQoN afp nUM isafmI pulIs ny gRiPqfr kr ky aMgryjLF hvfly kr idWqf.

          afp nUM aMgryjL srkfr vWloN clfey jf rhy isMGfpur dy ieMtrogYsLn sYNtr ivWc pMjfb dI inrdeI puils vwloN 6 mhIny byqhfsLf qsIhy idWqy gey. pr afp afpxy insLcy qy kfiem rhy. ieWQoN afp nUM klkWqy iljfieaf igaf. AuWQy 6 mhIny rWKx qoN bfad afp nMU pMjfb ilaFdf igaf. ijWQy "sYikMz splImYNtrI lfhOr kFspIrysI kys" cwilaf. ies kys ivWc 18 gdrI sLfiml kIqy gey ijnHF ivWc BfeI blvMq isMG smyq 9 kYnyzf qoN gey sn. 5 jnvrI,  1917 nUM blvMq isMG nUM aMgryjL srkfr df qKqf pltfAux leI lokF nUM AuksfAux aqy gdrI pfrtI dy bMdy ihMdusqfn Byjx df dosLI krfr dy ky PFsI dI sjLf smyq jfiedfd jLbq kIqy jfx df hukm suxfieaf igaf. sMsfr XuWD cWl irhf hox krky srkfr zrI vI hoeI sI aqy cukMnI vI sI. ies krky iksy iksm df rOlf pYx dy zroN bfgIaF nUM cuWp cpIqy hI PFsI lgf idWqf jFdf sI aqy lfsLF vI vfrsF nUM nhI sn idwqIaF jFdIaF. iesy qrHF hI BfeI blvMq isMG nfl kIqf igaf. AunHF dI PFsI dI qfrIk bfry vI AunHF dy GridaF nUM nf dWisaf igaf. jd 30 mfrc, 1917 nUM afpdI pqnI bIbI krqfr kOr mulfkfq leI lfhOr jylH ivWc geI qF jylH aiDkfrIaF dwisaf ik Ausdy pqI nUM ieWk idn pihlF Bfv 29 mfrc, 1917 nUM PfsI dy idWqI geI sI. PFsI dI Kbr dy nfl hI AunHF BfeI blvMq isMG df kuJ sfmfn aqy gRMQ sfihb dI CotI bIV bIbI krqfr kOr nUM sONp idWqI. pqI nUM lWgI PFsI dI Kbr sux ky bIbI krqfr kOr df gmgIn hoxf qF kudrqI sI pr ies bhfdur bIbI ny aWKF ivWc aWQrU nf afAux idWqy. ies dy nfl hI hYrfnI dI gWl ieh sI ik ijnHF dysL BfeIaF dI afjLfdI leI BfeI blvMq isMG ny ksLt Jwly aqy afiKr jfn kurbfn kr idWqI AunHF lokF ivWc koeI ros nf jfigaf.

          afpxy pqI dI sLhIdI dI Kbr lY ky lfhOr qoN vfips afAuNdI bIbI krqfr kOr jylH ivWcoN imlI gRMQ sfihb dI CotI bIV smyq aimRMqsr drbfr sfihb mWQf tykx geI. pr AuWQy qF aMgryjL rfj dIaF isPqF ho rhIaF sn. aMgryjL rfj dy vfDy aqy slfmqI leI ardfsF ho rhIaf sn. aMgryjLF nUM gurUu qyg bhfdr vwloN Byjy topI vfly isWK dWisaf jf irhf sI. ieh sB kuJ dyK ky bIbI krqfr kOr dI BuWb inWkl geI. ijs ny PFsI vflI Kbr sux ky aWQrU nhI sI kyiraf Aus dIaF aWKF ivWcoN hMJU vih qury. Auh drbfr sfihb bhuqI dyr atk nf skI aqy jldI hI bfhr af geI. bIbI jI dy pRIvfr vfilaF dy kihx anusfr Aus vkq bIbI nUM ieMj lWigaf ijvyN GoVy qy asvfr gurU  goibMd isMG Aus df rfh rok ky puWC rhy hox ik bIbI drbfr sfihb aMdroN eyzI jldI bfhr ikAuN af geI? svfl df Auwqr dyx dI QF bIbI ny guru jI nUM puWiCaf ik kYnyzf amRIkf dy isMG sUrmy qF isWKI isrF nfl inBf gey, jLulm nfl lVdy sLhIdIaf pf gey, svf svf lWK nfl tkrf gey pr dsvyN pfqsLfh qyry pMjfb vfly isMG ikWQy af? bIbI krqfr kOr nMU ieMj lWigaf ijvyN gurUu jI ny ikhf hoey, "msMd bx gey ny. dusLmx nfl rl gey ny."

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 


 

iswK afgU GtIaf isafsq Kyzx dy afdI ho gey hn

sMpfdk jI,

          ieh bhuq duwK dI gwl hY ik iswK afgU bhuq GtIaf isafsq Kyzx dy afdI ho cuwky hn ijs nfl lokF df bhuq nuksfn ho irhf hY. bIqy ivwc hoey nuksfn qoN iswK afgUaF ny koeI sbk nhIN iswiKaf lgdf. hor gwlF pfsy Cwz ky jykr idwlI ivwc bIqy 4-5 idnF dIaF GtnfvF nMU vyKIey qF iswK afgUaF dI GtIaf isafsq dI qsvIr sfhmxy af jFdI hY.

          jd idwlI gurdvfrf kmytI `qy srnf DVf kfbjL sI qF srnf BrfvF ny vI Gbrft pYdf krn vflf koeI mOky kdy KflI nhIN sI jfx idwqf aqy hux sLRomxI akflI dl bfdl df kfbjL DVf vI iehI kuJ kr irhf hY. nvMbr 1984 ivwc vfpiraf iswK kqlyam aqy ies dy pIVHq iswK iehnF iswK afgUaF vfsqy isafsq dI Kyz bxy hoey hn. srnf BrfvF ny ies `qy KUb isafsq kIqI hY aqy iswKF df nuksfn krn vflI kwtVpMQI iDr dI Auh bwly bwly krdy rhy hn. jd astrIaf dI rfjDfnI, vIanf ivwc dihsLqgrdF ny iek rvIdfsI gurdvfry `qy hiQafrbMd hmlf kr ky sMgq nMU lhU lUhfx kIqf qF srnf DVy ny dihsLqgrdF dI  kfnMUnI mdd df aYlfn kr idwqf. srnf BrfvF ny nvMbr 1984 dy pIVHqF dI koeI ZukvIN mdd nhIN kIqI pr isafsq ies `qy lgfqfr krdy rhy.

          hux bfdl dl dI vfrI af geI aqy AuhnF ny gurdvfrf rkfbgMj ivwc nvMbr 1984 dI Xfdgfr bnfAux df aYlfn kr idwqf. ies vfsqy idwlI dI srkfr qoN iblizMg primt qwk nhIN ilaf jo hr dysL ivwc lYxf jLrUrI huMdf hY sgoN ies nMU isafsI muwdf bxf ky ibafn dfgxy sLurU kr idwqy, afE iks ny rokxf hY! ies mfmly ivwc kiQq isMG sihbfn jo bfdlF dI kwTpuwlI hn, Auh vI bfdl dl dy hwk ivwc Bugqy.

          ies dy Elt srnf Brf stya afrzr lYx hfeI kort ivwccly gey qFik Xfdgfr nMU roikaf jf sky. adflq ny kys awgy pf idwqf hY pr idwlI kmytI dy vkIl ny adflq nMU dwisaf hY ik ajy bxfeI jfx vflI Xfdgfr dI sfrI rUp ryKf (nksLf) nhIN bxfeI geI ies vfsqy idwlI srkfr qoN afigaf nhIN leI geI. hux jy ajy rUp ryKf hI nhIN bxfeI geI qF idwlI kmytI aqy bfdl akflI dl ny 12 jUn nMU nINh pwQr iks cIjL df rwiKaf hY? ikwZI hfsohIxI gwl hY ik Xfdgfr df nksLf bnfAux qoN ibnF hI nINH pwQr rwiKaf igaf hY aqy ies mOky votF dI isafsq Kyzx vfsqy bIjypI dy afgU vI akflIaF dy nfl sn.

          akflIaF nMU cfhIdf sI ik Auh nvMbr 1984 dy pIVHq pirvfrF dI sfr lYNdy pr akflIaF ny ies `qy sOVI isafsq Kyzx nMU qrjIh idwqI hY. sLfied akflI smJdy hn ik ivdysLF ivwc vwsdy kwtVpMQI ies nfl akflIaF dy imwqr bx jfxgy? ajyhf kdy nhIN hovygf ikAuNik ivdysLI kwtVpMQI qF akflIaF dy pwky dusLmx hn. jykr akflI Kfilsqfn df aYlfn kr dyx qwd vI ivdysLI kwtVpMQI ies nMU akflIaF dI sfijsL dwsxgy.

          AuDr akflIaF dy iesLfry `qy igafnI gurbcn isMG ny srnf nMU akfl qKLq `qy swdx dy sMkyq dy idwqy hn. ies sfry GtnfkRm qoN nvMbr 1984 dy pIVHq pirvfrF nMU kI lfB ho skdf hY? ies sfrI GtIaf isafsq hY jo nvMbr 1984 dy pIVHqF dy nfm `qy KyzI jf rhI hY. afKr iswK afgU ikAuN ies iksm dI GtIaf isafsq Kyzdy hn? sLfied Auh iswK pbilk nMU buwDU smJdy hn ijhnF df Drm dy nfm `qy sosLx kr ky rfj swqf hfsl kIqI jf skdI hY.

amrjIq isMG, brYNptn

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF[[[[pWqr nM: 3
jdoN aMgryjL POj ivWc rhy sfbkf POjIaF ny vrdIaF aqy qgmy sfVy

sMpfdk jIE,
mfrc , 1849 nUM pMjfb (srkfry Kflsf) pUrI qrF aMgryjLF afDIn ho igaf. Kflsf POj qoV idWqI geI. pr QoVHy smy bfad hI isWKF nUM vWzI pWDr qy aMgryjL POj ivWc BrqI krnf sLurU kr idWqf. aMgryjLF ny isWKF nUM cMgy vPfdfr ispfhIaF vjoN jfixaF aqy isWKF ny vI rujLgfr aqy aPsrI TuWk leI pUry jLosL nfl aMgryjLI POjL ivWc nOkrI kr leI. ienHF isWK POjLIaF aMdr isWKF df Koihaf rfj vfips lYx df koeI jjLbf jF icxg iblkul nhI sI. hflfq ieh sn ik isWK POjI qF aMgryjL sfmrfj leI jfnF vfr rhy aqy cIP Kflsf dIvfn vrgIaF sMsQfvF AusdI slfmqI leI ardfsF krdIaF sn. 1897 ivWc hoeIy sfrfgVHI dI lVfeI ies dI ieWk AuGVvIN imsfl ijWQy isWK ispfhIaF ny aMgryjL sfmrfj dI ihPfjLq kridaF aPgfnF iKlfP jfnF hUl ky lVfeI lVI. iesy hI qrHF sMsfr jMgF ivWc isWKF smyq bfkI BfrqI POjIaF ny vI aMgryjL sfmrfj leI kurbfnIaF kIqIaF. dysL ivdysL ivWc aWj vI aMgryjLF leI aWsI hjLfr qoN vWD isWKF dy sLhId hox dI aqy vWzI igxqI ivWc ivktorIaf krfs ijWqx dI gWl mfx nfl kIqI jFdI hY. aYsI jfxkfrI dyx vfly postr aWj vI ivdysLF dy gurduafiraF ivWc lWgy hoey afm imldy hn. aMgryjLF leI kurbfnIaF krn df mfx aWj qoN sO sfl pihlF aMgryjLI POjL ivWcoN irtfier ho ky kYnyzf afey BfrqIaF (vDyry krky isWKF) nUM vI sI. iesy mfx krky hI ieh sfbkf POjI vYnkUvr dIaF sVkF qy inklx smyN POjI vrdIaF, qgmy afid sjf ky inWkldy qF jo Auh ieWQy dy gory lokF nUM aMgryjLf pRqI afpxI vPfdfrI bfry dWs skx. pr nslvfdI goiraF AuWpr iesdf koeI asr nhIN sI. aMgryjL rfj dI bhfdrI nfl syvf krn krky imly mYzl nslvfdI ivqkry aqy nPrq iKlfP Zfl nF bx sky. ies kfrn ienHF sfbkf POjIaF dy ijLhn ivWc ieWk aihm svfl AuWBiraf ik ijs aMgryjL POjL ivWc AunHF vWloN kIqI syvf aqy kurbfnI df asl mksd kI sI? soc ivcfr qoN bfad ieh sfbkf POjI ies nqIjy qy phuMcy ik Auh qF BfrqIaF nUM gulfm rWKx vflI aMgryjL msLInrI dy purjLy bxy rhy sn. hux AunHF nUM afpxIaF vrdIaF aqy qgmy gulfmI dI insLfnI jfpx lWgy. njLrIaf bdl igaf. AunHF nUM mihsUs hoieaf ik aMgryjL dI nOkrI krky Auh guru goibMd isMG dy juLlm imtfAux vfly isMGF dI QF afpxy hI lokF nUM gulfm rWKx vfly BfVy dy tWtU bx gey sn. AunHF nUM hux ienHF bhfdrI dy qgimaF qoN sLrm afAux lWg peI. aYsy mfhOl ivWc 3 akqUbr, 1909 nUM vYnkUvr dy gurduafry BfeI nWQf isMG iblgf ny POjI vrdIaF aqy mYzlF ivWcoN JlkdI gulfmI dy pWK AuWpr qkrIr kIqI. ijs AuprMq gurduafrf kmytI ny srb sMmqI nfl ieWk mqf pfs kIqf ik gurduafrf kmytI df koeI vI mYbr koeI aYsf qgmf , btn, vrdI jF icMn nhI pihnygf, ijs qoN ieh pqf lWgy ik ienHF nUM pihnx vflf aMgryjLF dy ieWk gulfm qoN vWD kuWJ vI nhIN. mqf pfs hox qoN bfad BfeI grIb isMG ny afpxf qgmf, BfeI Bfg isMG iBWKiivMz ny afpxI vrdI aqy mfxpWqr sfV idWqy. iesy hI qrHF hor bhuq sfry isWK POjIaF ny vI afpxy qgmy, PotoaF, vrdIaF aqy srtIiPkytF nUM aWg lf idWqI. ieh soc ivWc afeI ieWk aihm qbdIlI sI. ieh Gtnf BfeIcfry ivWc afeI isafsI cyqnf dI insLfnI sI. iesy pRBfv afDIn hI birtsL afrmI dy sfbkf POjIaF ny aWgy cWl ky 19 isqMbr, 1912 nUM jfrj pMjvyN dy qfjposLI jsLnF ivWc sLfiml hox qoN ienkfr kr idWqf. soc ivWc ieh qbdIlI nF qF ieWk dm afeI sI aqy nF hI sfry sfbkf POjI ies soc nfl sihmq ho gey sn.bhuq sfry sfbkf POjI AudoN aqy hux vI aMgryjLF dI kIqI nOkrI qy mfx krdy hn. pr bdlI soc vfly ies qoN Ault socdy sn . iesy krky Auh aMgryjL smfgmF ivWc sLfiml dI QF ihMdusqfn nUM afjLfd krfAux leI gdr lihr ivWc srgrm ho geyy. gdr lihr dOrfn hor vI bVIaF aihm GtnfvF vfprIaF ijnHF df crcf agly pWqrF ivWc jfrI rhygf. DMnvfd.
hjLfrf isMG, imsIsfgf.
(905)795-3428


ieMnsLorYNs rytF ivwc 15% ktOqI df kI bixaF?
sMpfdk jI,
bIqy hPLqy KLbrnfmf ivwc Cipaf bfbf bVbolf bhuq vDIaf sI aqy isafsI pfrtIaF dy JUT df prdfPfsL krn vflf sI. aYnzIpI ny bhuq rOlf pfieaf hoieaf hY ik aYnzIpI dy dbfa hyT Gwt igxqI ilbrl srkfr ny iensLorYNs rytF ivwc 15% ktOqI krnf bjt ibwl ivwc sLfml kr ilaf hY. dUjy pfsy hux aYnzIpI ieh gwl afp hI mMn rhI hY ik iensLorYNs kpMnIaF ny afto iensLorYNs ryt 20 qoN 30% vDf idwqy hn. iPr hux aYnzIpI dy dbfa hyT bjt ibwl vflI 15% ktOqI df kI bixaF? kI aYnzIpI ajy vI ies nMU afpxI ijwq aqy vwzI pRfpqI mMndI hY? kI aYnzIpI hux vI Gwt igxqI ilbrl srkfr df smrQn jfrI rwKygI jd ieh spsLt ho igaf hY ik ilbrl srkfr ny lokF nfl DoKf kIqf hY? jykr aYnzIpI hux vI Gwt igxqI ilbrl srkfr df smrQn jfrI rwKdI hY qF kI ieh ikhf jf skdf hY ik aYnzIpI aqy ilbrlF ny rlL ky lokF dy awKIN Gwt pfieaf hY? jykr ilbrl srkfr ny pbilk sYktr XUnIaNF nfl ajyhf ivsLvfsGfq kIqf huMdf qF aYnzIpI ny qrQwlI mcf dyxI sI pr hux srkfr ny ivsLvfsGfq afm lokF nfl kIqf hY ies leI aYnzIpI KfmosL hY. ies qoN pqf lwg jfxf cfhIdf hY ik aYnzIpI afm lokF dy ihwqF vfsqy ikwQy KVI hY?
brYNptn dy lok kfr iensLorYNs dy swB qoN vwD ryt dy rhy hn aqy brYNptn dy sfry aYmpIpI ies bfry bhuq iPkrmMdI jfhr krdy rhy hn pr kIqf iksy ny kuJ nhIN hY.
afr aYs isDU, brYNptn


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF [[[ pWqr nM: 2

sMpfdk jIE,

          pihlI sMsfr jMg dOrfn Bfrq jfky aMgryjLF iKlfP 'gdr' mcfAux df Xqn krn vfly  dysL Bgq XoDy, ijnHF  nUM ieiqhfs ivWc siqkfr nfl 'gdrI bfby' krky jfixaf jFdf hY, kYnyzf afAux qoN pihlF koeI srgrm rfjnIqk lok nhI sn. GrF dI afriQk qMgI aqy rujLgfr dI Bfl hI AunHF nUM kYnyzf vrgy dUr duryzy mulk ivWc lY ky afeI sI. pr ies nvyN mulk ivWc AunHF nUM nslI ivqkry df sfhmxf krnf ipaf. ienHF mulkF aMdr BfrqIaF nfl ho rhy nslI ivqkry aqy nslI JgiVaF kfrn BfrqI lok pRysLfn sn. kYnyzf vsdy BfrqIaF koloN 1908 ivWc  vot df aiDkfr Kohxf aqy Ausy hI sfl BfrqIaF dI iemIgRysLn rokx leI kfnUMn bxfky 'jhfjL bdly ibnF sPr' aqy 'do sO zflr' nfl lY ky afAux vrgIaF sLrqF, nslI BydBfv dIaF spWsLt imsflF sn. BfrqIaF vfsqy brqfnvI sfmrfj dIaF klonIaF, inAUjLIlYNz aqy afstRylIaf dy drvfjyL pihlF hI bMd kr idWqy gey sn. BfrqIaF nUM kYnyzf qoN 'hFzrUs' qbdIl krn dIaF skImF GVIaF jf rhIaF sn. kMmF qy, sVkF qy  aqy mIzIey rfhIN lokF nUM nslI ivqkry dy isLkfr bxfieaf jFdf sI. musLiklF qF BFvy bhuq sn pr ieWQy dy mfhOl kfrn afeI soJI aqy jfigqIR krky lokF dI soc ivWc qbdIlI vI afb cuWkI sI. AunHF ny ienHF msilaF dy kfrnF bfry socxf sLurU kIqf. soc ivcfr qoN bfad Auh ies nqIjy qy phuMcy ik smWisaf dI asl jVH ihMdusqfn dI gulfmI hY. gulfm mulk qoN afey hox kfrn hI AunHF nfl GtIaf vrqfE kIqf jFdf hY. so, AunHf ihMdusqfn nUM afjLfd krvf ky afpxf mfx snmfn bhfl krvfAux df supnf isrijaf. ies supny dI pUrqI vfsqy ivcfr vtFdry df kyNdr bixaf vYnkUvr df sB qoN pihlF hoNd ivWc afieaf gurduafrf jo ik 1908 ivwc sQfipq hoieaf sI. ijs dI sQfpqI ivWc BfeI Bfg isMG iBWKIivMz hurF dy XqnF df aihm Xogdfn sI. ieh gurduafrf BfeIcfry dIaF hor srgrmIaF dy nfl nfl 'gdrI bfibaF' dIaF srgrmIaF df vI kyNdr sI. Aus smy BFvy gdr pfrtI ajy hoNd ivWc nhIN sI afeI pr BfeI Bfg isMG, bdn isMG, blvMq isMG, myvf isMG afid srgrm kfrkunF ny lokF ivWc jfigRqI dI ieWk lihr clfky dysL dI afjLfdI leI kuC krn df jjLbf pYdf kr idWqf sI. gdr pfrtI rsmI qOr qy apRYl 1913 ivWc amRIkf dy sLihr sFnPrFissko ivKy hoNd ivWc afeI. kYnyzf, brqfnvI sfmrfj df ihWsf hox kfrn ieh pfrtI kYnyzf ivWc bx vI nhIN sI skdI. hF, kYnyzf dy kfrkunF df ies nUM sihXog pUrf sI. afjLfdI dI lihr qF kFgrs vWloN dysL aMdr vI clfeI jf rhI sI. pr gdr pfrtI vfly hiQafrbMd sMGrsL rfhIN aMgryjL hkUmq df qKqf pltf ky sWcI muWcI df ivqkry rihq hkUmqI pRbMD kfiem krnf locdyy sn. ies insLfny dI pUrqI leI pihlI sMsfr jMg dOrfn BfrqI POjLIaF nUM nfl rlf ky 'gdr mcfAux' dI Xojnf bxfeI geI. gdr ivWc sLfiml hox leI kYnyzf aqy amrIkf qoN afjLfdI dy ieh pRvfny Bfrq puWjy. pr AuWQy dy lokF ivWc bhuqI jfigRqI nhIN sI. ijs kfrn lokF df bhuqf sihXog nF imilaf. gdrIaF kol jjLbf qF sI pr hiQafrF  aqy pYsy dI Gft sI. iPr vI AunHF hOslf krky 21 PrvrI 1915 df idn gdr vfsqy imQ ilaf. ijs dI sUh srkfr nUM lWg jfx kfrn gdr dI qfrIK bdlky 19 PrvrI kr idWqI geI. ies bdlI hoeI qfrIK df Byd vI KuWlH igaf. srkfr ny dysI POjLIaF koloN hiQafr lY ley. gdr PuWtx qoN pihlF hI Pyl ho igaf. gdrI igRPqfr kr ley gey. bfgIaF nUM qKq jF qKqy dI khfvq vFg PFsIaF jF Aumr kYdF ho geIaF. afpxy dysL vfsIaF koloN gdrI XoiDaF nUM ijs sihXog dI afs sI Auh qF imlxf dUr dI gWl lokF nUM qF gdr dy qWq BVWqy vfpry vrqfry dI vI smJ nhI sI afeI. qyjLI nfl vfpr gey gdrI vrqfry bfry keI vrHy bfad sLhId Bgq isMG ny TIk hI iliKaf sI ik hnyrI vFg Auh iekdm ikiqEN afey, aWg BVkfeI, supinaF 'c peI rxcMzI nUM jgfAux dI koisLsL kIqI. bgfvq df Xwg ricaf, aqy afKr Auh afp Kud ies ivWc Bsm ho gey. Auh kI sn, iks dunIaF qoN acfnk afey, aqy JWt ikWDr cly gey, asIN kuWJ vI nf jfx sky. Auh jLuaWrq, lgn, afqm ivsLvfsL, iqafg dy mujWsmy sn. ienklfbI jjLbf AunHF dI rg rg ivWc smfieaf hoieaf sI. gdrI bfby kI sn aqy AunHF ny lok mfniskqf AuWpr kI pRBfv pfieaf? ieh svfl aWj vI crcf df ivsLf hn. ieho crcf jfrI rhygI agly pWqrF ivWc. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

 

sLOkI jI dy sfry afrtIkl vDIaf huMdy hn

sMpfdk jI,

mYN quhfzf aKbLfr imldy hI sB qO pihlf sLOkI jI df afrtIkl pVHdF hF. iehnF dy lyK agFhvDU qy BrBUr jfxkfrI vfly huMdy hn. mY vI qIaF dy myly vfry do iqMn hPqy pihlF ivcfr afpxy dyxf cfhuMdf sI. iPr ieh soc ky aYvy myly ivwc rMg ivwc BMg nf pY jfvY ikAu ky mujLfhrf krn vfly qF pihlf hI iqafr bYTy hn. ikqy AuhnF nUM Xfd nf krvf dyvF. ipClI vfr iehnF 15-20 lokF krky mylf 2-3 GMty lyt sUru hoieaf. myry mn ivwwc kuwJ ivcfr afey hn.

1[ kI qIaF dy myly ivwc mrd gfiek nf afAux qF jdoN koeI gIq dogfxy ivwc hovygf ikvyN gfieaf jfvygf? mYN iewk pRrogrfm dorfn nCwqr igwl nUM afpdI qy jsipMdr nrUlf dIaF gfeIaF lfeInf afp gfAudy nUM suixaF. kuJ vI cMgF nhIN lwigaf.

2[ kI mrdF nUM hI kyvl hwk ik Auh aOrq klfkfr qy mrd klfkfrF sux skdy hn. aOrqF nfl jbrI styjF qy cVHky AuhnF qoN not vfr skdy hn aqy sB dy sfhmxy AuhnF nfl asLlIl hrkqF kr skdy hn?

3[ qIaF dy myly ivwc jfx leI aOrqF afpdy pqIaF qy vzyiraF dI sihmqI nfl hI sLfml huMdIaF hn. AuhnF nMU qF koeI ieqrfj nhIN qF sfnUM ikAu?  ikwqy asI AuhnF dy aiDkfrF qy qflbfnI huwkm qF nhIN jfrI kr rhy?

4[ kuJ lokF df ivcfr hY ik qIaF ivwc purfqn kdrF kImqF kfiem rwKxIaF cfhIdIaF hn. qIaF ivwc isrP aOrq isMgr hI afAux. ies dI kI grMtI hY ik klH nUM ieh hI lok kihx lwg jfx ik isrPL ieh hI aOrq isMgr af skdI hY. ijhVI ieMnF nUM cMgI lwgy. ies  qoN vDky ieh lok kihx lwg jfx ik koeI aOrq isMgr af hI nhIN  skdI, isrP zI-jy cwl skdf hY. Aus qy cwlx vfly gIq pihlf sfzy kolo sYsr krvfey jfx. mYnUM iewk vI aOrq qoN myly vfry glLq jfxkfrI nhIN imlI sgo jo aOrqF qIaF df mylf vyK ky afeIaF bhuq hI KLusL idsIaF. iPr vI mYN myly dy pRbMDkF nUM apIl krfgF ik sLurIly qy vDIaf gIqF dI cox krn vfly klfkfrf nUM hI swdx.

5[ kI purfqn kdrF kImqF aOrqF qy hI lfgU hoxIaf cfhIdIaf jF hor vI ikqy? kI ieMzIaF ivwc ngr kIrqnF dI agvfeI KLflsqfnI krdy sn? ieQy pMj ipafiraF dI vjfey ds ipafry agvfeI kr rhy sn. ies vfry sLOkI sfihb ibnf iksy ny vI koeI avfj nhIN AuTfeI.

6[ iewk pfTk ny ieh vI suJfa idwqf ik bwicaF qy aOrqF nMU kfbU ivwc rwKxf cfhIdf hY. (pfTk ny pMjfbI sLbd kfbU nUM ihMdI bolI df inXMqrn iliKaf hY) ieh irsIaF munIaF ny ikhf hY. sfied quldI dfs dI gwl kr rhy hn. sLUdr, psLLU, vYs aOr nfrI. ieh sB qfVx ky aiDkfrI. iPr pfTk ieh guru nfnk sfihb dI afKI gwl Buwl gey 'so ikAu mMdf afKIey ijq jMmy rfjfn.' kI AuhnF aOrqF nUM kfbU ivwc rwKx dI gl ho rhI hY jo asmfn ivwc AuzfrI mfr rhIN hY, zfktr hY, jwj, vkIl, muWK mMqrI, ivdys vrgy vwzy afhuidaf qy kMm kr rhIaF hn.

7[ sLOkI jI sLOkn qoN corI rMm pIx, jlybIaF qy pkOiVaF df lMgr Ckx isrP lyK nUM rOck bxfAux leI hY. myry qjrby anusfr jo ibnF zr pIdy hn ilmt ivwc pIdyN hn jo cOrI pIdy Auh ijafdf pIdy hn keI ibnHf pfxI qoN aqy ijafdf mfqrf ivwc.

8[ guru arjx dyv dy sLhIdI idn qy isrPL CbIl lfAux vfry ik ieh afAudF hI sB vwD grmI vfly mhIny ivwc. jy ibkrmI klMzr vfly ies nUM dsMbr lY jfx aqy ieh idn  qsIl pwDr qy iksy gurU Gr mnfAuxf sLurU kr dyx qF sMgq dy rsqy ivwc pUrIaF jlybIaF dy lMgr vI lwg jfxgy.  9[ mYN 10 sfl qoN sLOkI jI lyK pVH irhf hF. sfry hI vDIaF huMdy hn. jy ikqy awj koeI aijhf lyK ilK dyvy ijs nUM mYN psMd nf krdf hovF ieAu nhIN ik sLOkI jI dy hux qwk dy sfry kIqy krfey qy pfxI Pyr dyvF. koeI iksy dy anusfr ilK nhIN skdf, nF hI iksy nUM mjbUr kIqf jf skdf hY. nf koeI hr iksy nUM  KLusL rwK skdf hY. hr iek dI soc vwKrI hY. ho skdf hY ies myry ivcfrF nfl koeI vI ivakqI sihmq nf hovy.

bI[ aYs[ DflIvfl, mogf. (brYmtn)

 


gdrI bfibaF nUM Xfd kridaF-pWqr nM: 1

sMpfdk jIE,

Bfrq dI afjLfdI df pivWqr afsLf lY ky amRIkf dI DrqI qoN hiQafrbMd jMg df ibgl vjfAux vfly XoiDaF  vWloN bxfeI geI jQybMdI gdr pfrtI nUM pury sO vrHy ho gey hn. ies mOky qy afjLfdI dy ienHF  inzr, inrCl , inrsuafrQ , lok ihqF dy jjLby nfl Eq poq  aqy hr iksm dIaF Dfrimk vlgxF pfr krky jUJx vfly pRvfinaF nUM sO sO pRxfm. kYnyzf , amRIkf dI ibhqr ijLMdgI nUM alivdf afKky afjLfdI dI jMg vflI BWTI ivWc BuWjky amr hox vfly ienHF sUrbIrF ny pihlI sMsfr jMg dOrfn Bfrq jfky aMgryjLF iKlfP gdr mcfAux df Xqn kIqf sI, jo ik gPlq dI nINd suWqy pey BfrqIaF dy avyslypx kfrn  sPl nf ho sikaf. gdr aqy gdr pfrtI kfrn hI ienHF dysL Bgq XoiDaF nUM ieiqhfs ivWc siqkfr nfl gdrI bfby krky jfixaf jFdf hY. gdr pfrtI rsmI qOr qy BfvyN apRYl 1913 ivWc amRIkf dy sLihr sFPrFissko ivKy hoNd afeI sI pr kYnyzf dy sLihr vYnkUvr ivWc srgrmIaF ikqy pihlF 1905 qoN hI sLurU ho geIaF sn.

ienHF gdrI surbIrF ny afjLfdI dyy suWcy jjLby dy vihx ivWc vihky PFsIaF dy rWsy gl puafey, kYdF kWtIaF, pRIvfr guafey, jfiedfdF jLbq krvfeIaF, kfly pfxI dIaF jylF ivWc musWLkqF kIqIaF, kohlU gyVy, pIsxy pIsy pr aPsos dI gWl ik BfrqI lokF ny ienHF lokF nUM nF AudoN pCfixaF nF afjLfdI qoN bfad. ivdysLF ivWc ienHF dy nF qy myly gyly vI lgdy hn pr kOVf sWc ieh hY ik ienHF gdrI bfibaF bfry ivdysLF ivWc rihx vfly vI bhuqf nhI jfxdy. kurbfnI dIaF imsflF pYdf krn vfly iehnF bfibaF nUM dysL vfsIaF axgOilaF hI kr CWizaf hY.

ienHF bhfdr lokF nfl juVIaF kuWJ gWlF nUM Kbrnfmf dy pfTkF dI ismrqI ivWc qfjLf krn leI sLrDfjlI vjoN pWqrF df ieh islislf sLurU kIqf jf irhf hY. afs hY ik ieh Xqn ieiqhfs dy Bulfey jf rhy ienHF nfiekF aqy AunHF nfl juVIaF GtnfvF bfry kuWJ nF kuWJ muV qfjLf krn ivWc shfeI hovygf. ies dy nfl hI ieh kih dyxf vI vfijLb hoeygf ienHF pWqrF ivclI jfxkfrI nF qF iksy Kfs lVI ivWc hoeygI aqy nF hI koeI mOilk Koj. pWqrF dI ies lVI df mUl mnorQ pfTkF dI sWQ ivWc phuMc ky gdr pfrtI dI pihlI sLqfbdI mOky gdrI bfibaF dIaF XfdF df ismrn krnf hI hY. ieh islslf sLurU hoeygf agly hPqy dy pWqr nfl. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

Pon: (905)795-3428

 

sLONkI ieMlYNzIaf aqy brYNptn dy mujLfhry

sMpfdk jI,

17 meI, 2013, sLONkI ieMglYNzIey df hPqf vfrI PIcr piVHaf. ieh PIcr pVnf myrf sLOk hY. kfrx ? sfry hPqy dI gqI ivDI dI jfxkfrI iml jFdI hY. Aumr pKoN jF ivcfrDfrf pKoN vI ieh bjLurg sLjx myrI smJ nfl myl KFdf lgdf hY. pr ies vfrI Aus df PIcr pVHky bVf bwk bkf ijhf lgf. idl krdf sI ik pihlf piVHaf vI sMG ivc AuNglF Gumfky AultI kr idaF. kfrx ieh ik Ausny qIaF dy myly dI vkflq kIqI hY. lgdf hY ik sLOkI nUM vI qIaF dy myly dI afmdn ivco kuJ ihsf imldf hY. vYsy Aus iblkul TIk iliKaf hY ik qIaF df mylf pMjfb ivcoN qF gieb hY, pr brYNptn ivc  qIaF df pUrf bol bflf hY. qIaF, jo pRMprf muqfibk jF mUilk rUp ivc qF iek Kfls jnfnf iqEhfr hY, ijs nUM mrd lok suMG vI nhIN skdy, pr brYNptn ivc ieh iek mrdfnf ibjLins bx igaF hY. qkrIbn sfrf sIjLn iehI myly  cldy rihMdy hn. brYNptn nf qF pMjfb hY aqy nf hI iswK guruaF jf pIr pgMbrF dI DrqI hY. aYQy jo kuJ vI huMdf hY, pMjfboN ieMport kIqf huMdf hY. ieMporitz cIjL amUmn dysI cIjLf qoN vDIaf aqy mOiKk mMnI jFdI hY. pr brYNptn ivc qF pMjfbI cIjLF ivc imlfvt vD rhI hY. cfhIdf qF ieh hY ik pMjfb qoN mMgvfeI hr cIjL svdysLI  hox dI Bfa mfrdI hovy aqy vyKx vfly nUM ieh lgy ik hF ieh pMjfb qoN hI afeI hY. Blf iksy ny pMjfb ivc aYho jhy iswK vyKy hn ijho jhy brYNptn ivc Gum rhy hn? gqkf Kyzx vflI zrYs ivc iswK bcy PfeIv stfr hotlF dy bfl rUmF ivc qury iPrdy vyKIdy hn. hr cIjL dI iek mrXfdf huMdI hY. kdy guru arjn dyv jI dy gurpurb Aupr koeI jlybIaF df lMgr lfAuNdf vyiKaf? isrP sLbIl hI lgdI hY. iesy qrHF qIaF isrP aOrq pRDfn iqEhfr hY ijQy mrdF df koeI kMm nhI.

brYNptn ivc iksy nUM koeI ieqrfjL nf huMdf jy qIaF dy pRogrfm kuVIaF dy hQI huMdy. nfrQ amrIkf dy iksy sLihr ivc vI qIaF df mylf mrd nhIN krdy. aYQy vI sLurU ivc qIaF df mylf rYzIE host divMdr bYNs hI kiraf krdI sI. sLONkI afp vI qF ilKdf hY ik Ausdf qfieaf sx df rsf vtky kuVIaF nUM pING pfky idaf krdf sI. isrP rsf hI vtky dyNdf sI kuVIaF nUM JUty qF nhIN sI dyNdf huMdf. jy aYzy Bly vyilaF dI jMmI sLOkx aj sLONkI nUM rMm df pYg Kulky nhIN lgfAux dyNdI aqy hr dm sLOkI dIaF vfgF iKcky rKdI hY, jy ikqy ajoky brYNptn dI jmI huMdI qF sLONkI kdo df qur igaf huMdf. sMpfdk jI sLONkI nUM kho  ik sfzy irsLI munI kih gey hn ik aOrq aqy bcy nUM ijnHf inXMqrx ivc rKo Auny hI bIby bxdy hn. jy asIN knyzf ivc rihky ayQoN dIaF rIsF krky kuVIaF nUM mn afeIaF krn idaFgy qF Auh idn dUr nhIN jd sfzIaF kuVIaF afpxy sLONk nfl stirptIjL klwbF df isMgfr bxngIaF. ieh bhfnf ik jy kuVIaF mrd isMgrF nUM suxnf chuMdIaF hn qF hI asIN sddy hF,  inrf jkVvfd hY. kl nUM kuVIaF kihx gIaF ik sfnUM hfl ivc bYTIaF nUM vodkf vI splfeI kro qF kI aXoijk krngy? jykr sLOkI, ies myly nUM iek sLoa df drjf dyNdf hY qF myly ivc mrdF nUM ikEN nhIN jfx idqf jfdf ijvyN dUsry sLoaF ivc aOrqF mrdf nfl jFdIaF hn. iek pqrkfr ny qIaF dy aXoijk nUM puiCaf ik qusIN mIzIaf pfs df koeI bMdobsq kIqf hY qF jo pRogrfm dI kvryj kIqI jf sky qF Aus ikhf ik jy qusIN aOrq pqrkfr ho qF af jfE. mrd mIzIafkfr df svfl sI iPr qusIN aXoijk ikhVy jYNzr nUM bIlONg krdy ho?

ajIq isMG rwKVf, brYNptn

 

 


tYNpryrI Pfrn vrkr knyzIan jfbF lY rhy hn

sMpfdkI jI,

kYnyzf dI srkfr ny ipCly keI sflF qoN tYNpryrI vrkr mMgvfAuxy bhuq afsfn kIqy hoey sn ijs nfl knyzIan lokF nMU nuksfn hoieaf hY. kMpnIaF Gwt pYsy dyx vfsqy ivdysLI tYNpryrI kfmy mMgvf rhIaF sn ijs nfl lokl lokF dI jfb mfrkIt ivwc mMg hI Gt geI. ies nfl lokF df nuksfn hoieaf hY aqy Pfiedf kMpnIaF nMU hoieaf hY. hux srkfr ny lokF dI avfjL sux ky inXm bdl idwqy hn aqy Pfrn vrkrF nMU isrPL knyzIan vrkr nf imlx dI sUrq ivwc hI mMgvfAux dI gwl khI hY. poihlF qoN hI inXm ies qrF dy hoxy cfhIdy sn pr ny bhuq axgihlI vrqI hY. keI lokF ny qF tYNpryrI vrkr pRogrfm afrjLI iemIgrysLn vfsqy vriqaf hY. tYNpryrI vrkr pRogrfm knyzIan stYNzrz nIvF kr dyvygf aqy mflk bhuq Gwt bYnIiPt kr dyxgy ijs nfl nuksfn hovygf. srkfr nMU ieh pRogrfm bMd kr dyxf cfhIdf hY jF bhuq sKLq kr dyxf cfhIdf hY qFik knyzf ivwc byrujLgfrI Gty. iemIgrysLn ivwc hyrfPyrI rokx vfsqy srkfr nMU hor sKLqI krnI cfhIdI. ivafh inXm vI sKLq kIqy jfxy cfhIdy hn qFik lok hux ivafh ieWQy hI krn, knyzf ivwc hr BfeIcfry dy hux bhuq lok vwsdy hn.

afr pI isMG, imsIsfgf

 

pfiksqfn ny srbjIq nMU jfxbuJ ky mrvfieaf hY

sMpfdkI jI,

Bfrq nMU pfxI pIpI kosx vfly aqy pfiksqfn dIaF isPLqF krn vfly bhuq lok hn. kuJ qF pfiksqfn df JMzf PV ky Bfrq dy iKlfPL ros pRdrsLn vI krdy hn. pfiksqfn ny srbjIq nMU jfxbuJ ky jylL ivwc mrvfieaf hY qFik Aus nMU Cwzxf nf pey. srbjIq `qy eyzf vwzf hmlf acfnk nhIN hoieaf ies sfijLsL dy hyT kIqf igaf hY. ijs ZMg nfl srbjIq `qy mnjIq isMG dy nfm `qy JUTf kys pfieaf igaf sI, Aus bfry vI mIzIaf ivwc bhuq crcf hoeI sI pr dovF srkfrF ny ies bfry kuJ nf kIqf. pfiksqfn dy lokF dy mnF ivwc Bfrq dy iKlfPL nPrq BrI jFdI hY aqy skUlF ivwc vI bwicaF nMU iehI kuJ pVHfieaf jFdf hY. pfiksqfn ivwc kwtVpMQI hfvI ho rhy hn aqy ies nfl dovF dysLF df nuksfn hovygf. srbjIq nfl jo byiensfPLI hoeI hY Aus vfsqy pfiksqfn df KuPIaf qMqr ijLMmyvfr hY. hux Auh lok KfmosL rihxgy jo aksr afpxy afp nMU iensfPL dy pihrydfr dwsdy hn.

surjIq isMG, skfrbro

 


brYNptn istI kONsl dI mIitMg iek zrfmf hI sI

sMpfdk jI,

          tfAUn hfAUsF dy mfmly ivwc brYNptn istI kONsl dI 18 aprYl dI mIitMg iek styj-mYnj kIqf hoieaf zrfmf sI ies ivwc istI dy aMdr aqy bhfr bYTy bhuq sfry ikrdfr sLfml sn. tfAUn hfAUsF df ivroD krn vflI iDr dy keI hmdrd vI aMdro aMdr istI nfl awK mtwkf kuJ hPLqy pihlF hI kr cwuky sn. ivroD krn vflI  kmytI ny bhuq mihnq kIqI aqy 20,000 dsqKLqF vflI ptIsLn vI pysL kIqI pr istI ny kuJ vI mMnx qoN ienkfr kr idwqf. aKIr ivwc istI kONslr ivwkI iZloN iekwlf rih igaf aqy bfkI myar smyq sfrI kONsl tfAUn hfAUsF dy hwk ivwc Bugq geI. hux iek sfijsL hyT kuJ lok rIjnl kONslr jfhn suprvyarI nMU burf Blf afK rhy hn jdik suprvyarI qF iek afdmI hY aqy Auh dI iewk hI vot hY. jo kMm ivwkI iZloN nMU Cwz ky sfrI kONsl ny kIqf hY, Aus vfsqy sfrI kONsl ijLMmyvfr hY. jo mIzIaf bhuq rOlf pfAuNdf sI Auh vI hux acfnk KfmosL ho igaf hY. koeI ies sfrI khfxI df postmfrtm krn vfsqy vI iqafr nhIN hY.

          imsIsfgf dI myar `qy cwl rhy kys ivcoN vI bhuq kuJ sfhmxy af irhf hY ik iks qrF pIal rIjnl kONsl ny purfxy aqy nrm inXm lfgU kr ky iblzrF nMU keI keI imlIan zflr df lfB phuMcfieaf sI. nvyN inXm lfgU rihMdy qF keI keI imlIan zflr zIvYlpmYNt PIs dy rUp ivwc imsIsfgf, brYNptn aqy kYlfzn nMU imlxI sI. iblzrF nMU lfB phuMcfx dI khfxI bhuq lMbI hY pr mIzIaf ies bfry gwl krn nMU iqafr nhIN hY ikAuNik ies nfl myar aqy kONsl nrfjL ho jfvygI. mIzIaf df jLor qF aYzF lYx vfsqy lwigaf hoieaf hY ik AuhnF nMU vI brYNptn gfrzIan vFg istI dIaF aYzF imlx. aYzF iml jfx qF bfkI swB TIk hI hY.

ajIq isMG, brYNptn

 

dihsLqgrdF aqy mujrmF `qy hor sKLqI hoxI cfhIdI hY

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI vflI gwl hY ik ilbrl afgU jsitn trUzo bOstn bMb hmly `qy pRqIkrm idMdf hoieaf pIVHqF nfl hmdrdI aqy mujrmF `qy sKLqI dI mMg krn dI QF dihsLqgrdF nfl ieh afK ky hmdrdI pRgt krdf hY ik sfnMU hmilaF dy kfrnf dI jVH qwk puwjxf cfhIdf hY. kI ilbrl afgU iek iek sMBfvI dihsLqgrd nMU Gr Gr jf ky smJf skdf hY ik Auh dihsLqgrd kfrvfeI nf krn? kI kdy koeI dihsLqgrd smJfAux nfl mMinaF hY? jsitn trUzo  nMU afm lokF nfloN dihsLqgrdF dy hwkF df bhuqf iPLkr jfpdf hY.

          hux knyzf ivwc do dihsLqgrd PVy gey hn ijhnF ny inAUXfrk jf rhIaF vIaf-ryl gwzIaF qbfh krnIaF sn. iksy isafxy muslmfn nMU ies dI sUh lwg geI aqy Aus ny puils nMU dws idwqf ijs nfl sYNkVy jfnF bc geIaF hn. dihsLqgrdF nMU kfbU krn vfsqy hr BfeIcfry nMU iDafn nfl vyKxf cfhIdf hY ik koeI Drm dy nfm `qy nOjvfnF nMU vrglfAuNdf nf hovy. ies gwl ivwc hux koeI sLwk nhIN rhI ik Drm dy nfm `qy lokF nMU Bfvuk kr ky dihsLqgrd bxfieaf jFdf hY. dihsLqgrdI `qy kfbU pfAux vfsqy sKLq kfnMUn bnxy cfhIdy hn aqy nvyN iemIgrMt bhuuq CfxbIx kr ky lYxy cfhIdy hn. knyzf qF dihsLqgrdF aqy AuhnF dy hmdrdF dI pnfhgfh bx igaf hY aqy knyzf ivcoN dihsLqgrd sMgTn afpxIaF kfrvfeI clfAux vfsqy PMz iekwTf krdy hn.  knyzf nMU hor sKLq kfnMUn bxfAuxy cfhIdy hn aqy sLkI bMdy qurq zIport krny cfhIdy hn. keI sfl pihlF torfto ivwc 18 muslmfn nOjvfn dihsLqgrd kfrvfeIaF dI sfijsL rcfx dy dosL ivwc PVy gey sn ijhnF ivcoN 11 ny adflq ivwc afpxf ksUr mMn ilaf sI. ieh vI ies krky PVy gey sn ikAuNik puils ny iehnF ivwc GuspYT kr leI sI aqy puils muKbr iehnF `qy sKLq njLr rwK irhf sI. eyQoN qwk ik puils muKbr ny iehnF nMU jaflI DmfkfKyj smwgrI vI shI dws ky splfeI krvf idwqI sI qF ik iehnF `qy kys drj hox jogy sbUq iekwTy kIqy jf skx. amrIkf ivwc vI keI dihsLqgrd ies leI PVy gey sn ikAuNik puils ny GYspYT kr leI sI ijs kfrn Auh PVy gey sn.

          pMjfb puils ny vI dihsLqgrdF nMU PVn vfsqy muKbr AuhnF ivwc vfVy sn pr awj KfilsqfnI ieh dwsx dI koisLsL kr rhy hn ik puils dy muKbr bury sn pr KfilsqfnI dihsLqgrd shI sn. mujrmF nMU PVn vfsqy sMsfr Br dI puils muKbrF nMU pYdf krdI hY aqy vrqdI hY. mujrmF nMU PVn aqy lokF dy ihwqF dI rfKI vfsqy ajyhy jqn kIqy vI jfxy cfhIdy hn.

          ijs muslmfn iemfm ny huxy PVy gey do dihsLqgrdF bfry jfxkfrI dy ky AuhnF nMU PVfieaf aqy vIaf ryl gwzIaF nMU hmilaF qoN bcfieaf hY, Auh lokF df hIro hY aqy knyzf df asl hmdrd hY. hr BfeIcfry ivwc ies iksm dy sfhsI lok hoxy cfhIdy hn qFik dysL ivdysL dy afm lokF nMU dihsLqgrdF qoN surwiKaq rwiKaf jf sky. eyar ieMzIaf bMb kFz mOky koeI ajyhf sfhsI bMdf sfhmxy af jFdf qF 331 jfnF bc jfxIaF sn. hux pqf lgdf hY ik keI lokF nMU ies sfijsL dI sUh sI pr Auh KfmosL rhy aqy awj vI KfmosL hn.

afr aYs iswDU, torFto

 

lok syvf vfsqy dfn mMgvfAux vfly afgU bwicaF nMU isKlfeI vI dyx

sMpfdk jI,

          lok syvf dy kMm krny bhuq cMgI gwl hY pr ies kMm vfsqy lokF dy bwicaF qoN dfn mMgvfAux vfilaF nMU cfhIdf hY ik Auh bwicaF nMU isKlfeI vI dyx. ipCly sLnI aqy aYqvfr nMU do sMgTnF vloN lokF qoN lok syvf vfsqy dfn mMigaf igaf sI. sLnIvfr nMU jd mYN iek dysI gfrosrI stor `qy igaf qF 4-5 bwicaF df iek gurwp KVf sI. aMdr vVHdy sfr hI Auh myry ipwCy pY gey ik Auh PUz zrfeIv kr rhy hn ies leI dfn kro. do bwcy qF myry ipwCy pihly afiel qwk gey. ieko QF dfn mMgx vfsqy 4-5 bwcy KVy krn dI kI loV hY? rImYNbrYNs zya mOky keI gory pOpI-Puwl lY ky iekwly hI KVy huMdy hn pr Auh iksy dy mgr nhIN Bwjdy. grosrI lYx gey iksy ivakqI dy jyb ivwc ikMny pYsy hn jF Aus df gujLfrf iks qrF cwldf hY ieh qF Auh ivakqI hI jfxdf hY. PUz dfn mMgx vfsqy iewk pfsy koeI tybl lgf ky KV jfxf cfhIdf hY ijs df idl kry Auh pVH ky dfn dy jfvy. dukfn dy aMdr vVdy sfr hI iksy dy mgr pY jfxf ikwQoN dI isafxp hY? mYnMU qF lwgdf hY ik keI grosrI storF vfly vI afpxI syl vDfAux vfsqy iehnF nfl rly hoey hn.  ieh kstmr dI byiejLqI krn vflI gwl hY.

          aYqvfr nMU jd iek gurdvrf sfihb gey qF AuWQy vI bwicaF dI iek ZfxI KVI sI ijhnF ny hwQF ivwc prcy PVy hoey sn. kihx lwgy aMg dfn idE aqy Pfrm AuWqy dsqKq kro. mYN ikhf jfxkfrI vfsqy DMnvfd aqy mYN mwQf tykx vfsqy qur ipaf. do bwcy ipwCy pY gey, iPr kihx lwgy aMg dfn kro ieh vwzf dfn hY.  mYN afiKaf kfkf jfE mYN ies ivwc ivsLvfs nhIN krdf. ikAuN nhIN krdf, Auh puwCx lwgy? mYNnMU jfipaf Auh bdobdI aMg dfn lYxf cfhuMdy hn qy mYN cly igaf. mYN vyiKaf ik iek bIbI ipwCy vI do bwcy pey hoey sn. hr bMdy df afpxf afpxf ivsLvfs huMdf hY. jhovf ivtns vfly eIsfeI qF KUn dyx jF lYx ivwc vI ivsLvfs nhIN krdy. aMg dfn vfsqy Pwtf lgf ky koeI iek pfsy bYTf hovy qF TIk hY pr iksy dy mgr pY jfxf shI nhIN hY.

          dfn iekwTf krn vfly qF bhuq vwzy syvk qy afgU bxy hoey hn pr lokF dy bwicaF nMU awgy kIqf hoieaf hY. iehnF bwicaF nMU isKlfeI iks ny dyxI hY? aKbfrF ivwc qsvIrF lgvfAux vfilaF nMU cfhIdf hY ik Auh dfn afp mMgx, lokF dy bwicaF qoN dfn mMgvf ky afgU nf bnx. iek dfn mMgxf aqy dUjf joLr nfl mMgxf ikwQoN dI isafxp hY? dfn koeI hor mMgdf hY aqy qsvIrF qy mYzl iksy hor nMU imldy hn.

ajmyr isMG, torFto

 

 


kI bixaF iensLorYNs ryt 15% Gwt krn vfly mqy df?

sMpfdk jI,

          ieMnsLorYNs rytF dI mfr Jwl rhy brYNptn dy lokF nfl iqMno pfrtIaF dy isafsI afgU dI bhuq hmdrdI hY. aqy Auh hmdrdI jfhr krn vfsqy dOV Bwj vI bhuq kr rhy hn pr ieMnsLorYNs ryt Gwt krn vfsqy kuJ nhIN kr rhy. hF iek mqf jLrUr pfs kIqf hY ik ryt 15% Gtxy cfhIdy hn pr mqy df kI bixaF jF bxygf ieh koeI nhIN dwsdf. hux pqf lwgf hY ik aYnzIpI afgU hOrvQ ny ikhf hY ik brYNptn dy lokF dy ryt 15% Gtxy cfhIdy hn. iek ryzIE vflf kih irhf sI ik hOrvQ ny ieh gwl brYNptn af ky afKI hY. pr ijhVf mqf pfs kIqf igaf hY Aus ivwc 15% sfry EntyrIE dy ryt GtfAux dI gwl afKI geI hY. kI aYnzIpI afgU brYNptn vfsqy 15% vfDU ryt GtfAux dI gwl afK rhI hY? 15% jo mqy ivwc ikhf hY aqy 15% hux brYNptn ivwc ikhf hY, ies nfl 30% bx jFdf hY. ieh gwl aYnzIpI nMU sfPL krnI cfhIdI hY. brYNptn nMU bfkI sUby dy lokF dy brfbr nhIN rwiKaf jf skdf ieQy qF ryt bhuq hfeI hn. sfzy keI njLdIkI qF brYNptn qoN bfhr Gr lY ky mUv ho gey hn. iensLorYNs kMpnIaF mnmrjLI kr rhIaF hn aqy isafsI afgU AuhnF nMU rokx df zrfmf kr rhy hn.

mnjIq isMG isDU, brYNptn

 

hux iewQy vI dvfeIaF ivwc imlfvt hox lwg peI hY

sMpfdk jI,

          hYrfnI dI gwl hY ik hux iewQy vI dvfeIaF ivwc imlfvt hox lwg peI hY. kYNsr dy rogIaF nMU idwqI jfx vflI dvfeI nMU pfxI jF iksy hor cIjL nfl pqlI kr ky idwqf igaf hY ijs nfl 137 mrIjL mr gey hn. EntyrIE ivwc ies iksm dI imlfvt nfl 137 lokF df mr jfxf bhuq vwzI Gtnf hY pr ies dI crcf bhuq hI Gwt hoeI hY. lMdn df hspqfl ijs nMU lMdn hYlQ sfieMsjL kihMdy hn ivwc 117 mrIjL ies mlfvtI dvfeI nfl mry hn. kImo-QrpI nfm dI dvfeI nMU imlfvt kr ky pqlI kr ky idwqf igaf ijs nfl mrIjL mr gey. ieh iek bhuq vwzf skYNzl hY ijs dI pUrI pVqfl kIqI jfxI cfhIdI hY. ies nfl sLwk pYdf huMdf hY ik srkfr jF hspqfl kYNsr dy mrIjLF df ielfjL kr ky AuhnF nMU rfjLI krn dI QF sLfied ieh cfhuMdy hn ik Auh jldI mr jfx qy srkfr df Bfr hlkf hovy! mYN iek KLbr ivwc ieh vI piVHaf hY ik 691 mrIjLF nMU pqlI kIqI hoeI dvfeI idwqI hY ijhnF ivwc 40 bwcy hn.

          ivMzjLr dy iek hspqfl ivwc imlfvtI dvfeI vfly 290 mrIjLF ivwc 20 mrIjL mr gey hn. ieh ajy pUrI khfxI nhIN hY. pUrI qPqIsL nfl hI pUrI khfxI sfhmxy af skdI hY. ikhf jf irhf hY PfrmYsIaF dvfeI pqlI kr ky dy rhIaF sn. pVqfl kr ky pqf lgfieaf jfxf cfhIdf hY ik kI ies df kfrn bhuqI kmfeI krnf sI? jy hux lok hspqfl aqy PfrmysIaF `qy vI jkIn nf krn qF jfx ikwQy?

lCmx isMG, imsIsfgf


goaf icMqn df akflIaF nMU lfB vI qF ho skdf hY

sMpfdk jI,

          pMjfb dy akflI-Bfjpf gwTjoV ny goaf ivwc jf ik kuJ idn gujLfry hn ijs nMU goaf icMqn df nfm vI idwqf jf irhf hY. ies icMqn dI bhuq nukqfcInI vI hoeI hY jo afpxI QF TIk vI hY pr ies df akflIaF nMU lfB vI ho skdf hY. nukqfcInI df muwK kfrn srkfr isr ipaf Krcy df boJ hY. BfvyN pMjfb dy swqfDfrI gwTjoV df dfavf hY ik ies nfl srkfr df koeI Krcf nhIN hoieaf ieh Krcf akflI pfrtI aqy Bfjpf ny afpxy pwilAuN kIqf hY pr ieh mMnxXog nhIN hY. bfhrlf Krcf BfvyN srkfr isr nf pfieaf igaf hovy pr jo srkfrI krmcfrI, aPLsr aqy sikAUrtI vfly nfl gey hn Auh qF pMjfb srkfr isr hI pfieaf igaf hovygf. AuNJ srkfrF qoN kMm lYx vfly bhuq amIr lok bYTy hn jo ies ikms dy Krcy dyx vfsqy sdf iqafr rihMdy hn.

          ies df lfB ies pwKoN ho skdf hY ikAuNik akflI-Bfjpf gwTjoV goaf vrgy sLihr dy drsLn kr afieaf hY jo Bfrq df XUrpIan qrjL df sLihr hY ijwQy sPLfeI aqy shULlqF Bfrq dy hor sLihrF nfloN ibhqr hn. sLihr sYlfnIaF vfsqy vI iKwc df kyNdr irhf hY ijs qoN sLihr nMU kfPLI afmdn huMdI hY. sLihr dI afriQkqf hI sYlfnIaF `qy inrBr krdI hY. sLihr ivwc tRYiPk df pRbMD vI Bfrq dy hor sLihrF bhuq vDIaf nfloN vDIaf hY. jykr akflI-Bfjpf gwTjoV srkfr ies icMqn qoN kuJ iswKxf cfhuMdI hoeI qF iswKx vfsqy bhuq kuJ vyiKaf suixaF hovygf. nhIN qF isafsI afgU ivdysLF dy vI bhuq gyVy lgf lYNdy hn pr AuhnF dI soc nMU koeI Prk nhIN pYNdf. sgoN keI qF ivdysL dI muPLq ivwc sYr kr jFdy hn aqy kflf DMn kuJ Krc jFdy hn aqy kuJ ieQy ivcoilaF nfl rlL ky ienvYst kr jFdy hn. keIaF dy qF bwcy ieQy pwCmI dysLf ivwc vwsdy hn jo kflf DMn ibly lgfAux df vDIaf qrIkf hY. pMjfb dy grk cuwky rfj pRbMD nMU jykr bkuJ moVf dyx qF mMnIey ik goaf icMqn df koeI lfB hoieaf hY!

jsmIq isNMG, torFto

 

 

pRqfp isMG bfjvf kFgrs dI shI agvfeI krn dy Xog hn

sMpfdk jI,

          pMjfb kFgrs ivwc aMdrUnI lVfeI aqy qfkqvr afgU dI Gft kfrn hI ipClIaF coxF kFgrs hfrI sI. kYptn amirMdr isMG ivcw jwtpuxf bhuqf sI aqy Auh akflIaF nfl jwt votF lYx vfsqy hI lVfeI idMdf sI pr pMjfb ivwc jwt vot hY ikMnI ijs `qy amirMdr df sfrf jLor lwigaf rihMdf sI? dUjy pfsy akflI pfrtI ny drjn dy krIb gYr iswKF nMU akflI dl dIaF itktF `qy KVf kIqf sI aqy afpxy afp nMU sYkUlr pfrtI bxf ky pysL kIqf sI. kYptn amirMdr isMG kmjLor afgU nhIN sI pr Aus dI isafsq akflIaF nfloN kmjLor sI. socx vflI gwl ieh hY ik iswKF dI pfrtI sLRomxI akflI dl hor iPrikaF nMU afpxy vwql iKwc rhI sI pr afpxy afp nMU sYkUlr aKvfAux vflI kFgrsI pfrtI iswKF ivcoN vI jwtF iswKF Audfly hI GuMm rhI sI.

          hux jd pMjfb kFgrs dI kmFz pRqfp isMG bfjvf nMU soNp idwqI geI hY qF afs ik Auh kFgrs df Kur cuwkf aDfr bhfl krngy aqy amirMdr vflI zFg vflI isafsq qoN dUr rih ky muidaF dy aDfr `qy akflI dl nMU Gyrngy. vyKIey qF AuhnF ny ajyhf krnf sLurU vI kr idwqf hY. akflI pMjfb df kuJ vI sMvfr nhIN sky hr pfsy bdamnI vflf mhOl bx igaf hY. kurwpsLn qF hwdF bMny twp geI hY ijs qoN lok pRysLfn hn. ividaf df imafr izwg ipaf hY aqy nsLy hr pfsy hn. lok smJdy hn ik isafsdfn nisLaF df vpfr kr rhy hn ijs kfrn bdmfsL BfrI ho gey hn. sYkulr phuMc apxf ky kFgrs afpxf Kuisaf aDfr bhfl kr skdI hY ijs df iswtf sMsdI coxF ivwc vyKx nMU iml skdf hY.

afr aYs isDU, brYNptn

 


brYNptn dI myar dI qnKfh vDfAux vflI kmytI `c do pMjfbI sLfml

sMpfdk jI,

          KLbrnfmf df bIqy hPLqy df sMpfdkI luwt peI hoeI hY brYNptn `c bhuq slfhuxXog hY. qusF bhuq sfhs nfl qwQF nMU  ibafn kIqf hY. iek qoN bafd iek mfmly ajyhy sfhmxy af rhy hn ijhnF ivwc  lokF dy ihwqF aqy BfvnfvF pRqI hwd drjy dI axighlI vrqI jf rhI hY. ies qrF lgdf hY ik hux brYNptn df koeI vflI-vfrs nhIN hY. rMgdfr Gwt igxqIaF nfl Brdf jf irhf ieh sLihr ajy pRbMDkI qOr `qy bhu-igxqI BfeIcfry dy lokF dI kmFz hyT hY. jd kdy brYNptn dy lokF ny awK KohlI qF pqf lwgygf ik sLihr krjLfeI ho cwukf hY aqy krjLfeI krn vfly sudfr lwd gey hn.

          hYrfnI dI gwl ik pMjfbI mIzIaf ny Es sihrIaF dI kmytI bfry kuJ vI ibafn nhIN kIqf ijs ny isPfrsL kr ky myar aqy kONslrF dIaF qnKFhF ipCly 6 ku sflF ivwc dugxIaF kr idwqIaF hn aqy nfl hI sfl 2016 qwk qnKfhF ivwc hor vfDf krvf idwqf hY jo lgqfr 2016 qwk iksLqvfr huMdf hI jfxf hY.

          brYNptn dI myar dI qnKfh sUby dI pRImIar qoN vI vwD hY aqy kYnyzf dy sfry myarF qoN vwD hY. pr myar ny ies bfry ajy qwk cuwp nhIN qoVI aqy Aus df cuwp rihx nfl hI sr jFdf hY. Gwt igxqI mIzIaf vI ies bfry qkrIbn KfmosL hI hY bws sLurU ivwc iek KLbr lgf ky kMm sfr ilaf igaf hY. istI hfl ny ieh afK ky sfr idwqf hY ik qnKfh vfDf sLihrIaF dI kmytI dI isPLfrsL nfl kIqf igaf hY. ieh sLihrIaF dI kmytI kI blf hY aqy ies dy mYNbr kOx hn?

          ies dI jfxkfrI mYnMU sQfnk aMgryjLI aKbfr ivcoN imlI hY jo mYN KLbrnfmf dy pfTkF nflo sFJI krnI cfhuMdf hF. ies sLihrIaF dI kmytI df cyarprsn keI sflF qoN vkIl rOb iPlkn nfm df bMdf dwisaf igaf hY. ies dy mYNbrF ivwc brUs rIz, rOb pIsFt, pRIq kMg aqy rxjIq isMG duly hn. ies qrF ies kmytI ivwc do pMjfbI mYNbr hn pr ieh dovyN vI ies mfmly ivwc KfmosL hI rhy hn. ieh kmytI kOx bxfAuNdf hY ies bfry BfvyN koeI dwsy jF nf dwsy pr ies nMU Auh hI bxfAuNdy hoxgy ijhnF ny ies qoN koeI lfB lYxf hovygf. ies df lfB istI kONsl nMU imldf hY so Auh afpxy bMdy hI ies `qy nfmjd krdy hoxgy.

          myar dI eynI vwzI qnKfh iblkul njfiejL hY aqy ies `qy muV gOr kIqf jfxf cfhIdf hY. sLihrIaF dI kmytI dy gTn bfry vI lokF nMU jfxkfrI idwqI jfxI cfhIdI hY.

surjIq isMG sMDU, brYNptn

 

 

EntyrIE ivwc vhIkl iensLorYNs GtfAux dy nfm isrPL isafsq hI ho rhI hY

sMpfdk jI,

          EntyrIE sUby ivwc kYnyzf dy sfry sUibaF nfloN afto iensLoryNs ryt vwD hn qy iensLorYNs kMpnIaF aqy sfrIaF isafsI pfrtIaF ieh gwl jfxdIaF hn.  pr EntyrIE ivwc vhIkl iensLorYNs GtfAux dy nfm isrPL isafsq hI ho rhI hY. ipCly hPLqy ilbrlF aqy aYnzIpI vfilaF ny rlL ky iek mqf pfs kr idwqf hY ik ryt 15% Gtxy cfhIdy hn pr ies mqy nfl ryt nhIN Gt skdy. lokF nMU dwisaf jf irhf hY ik asIN mqf pfs kr idwqf hY aqy sB TIk ho jfvygf. iensLorYNs kMpnIaF `qy mqy df koeI asr nhIN ho skdf AuhnF nMU jd ryt vDfAux dI afigaf idMdf hY qF mqy df koeI mqlb hI nhIN hY. jy ryt Gwt krny hn qF kfnMUn bxfieaf jfxf cfhIdf hY. ilbrl srkfr hux Gwt igxqI srkfr hY aqy ies nMU aYnzIpI dI mdd cfhIdI hY. aYnzIpI cfhy qF ilbrlF nMU kfnMUn bxfAux vfsqy mjbUr kr skdI hY. pr aYnzIpI df mqf pfs krvfAux nfl gujLfrf ho igaf hY ies vfsqy hor jLor lgfAux dI kI loV hY? torI pfrtI ies Poky mqy dy iKlfPL qF BugqI hY pr AuhnF ny vUI ikhVf koeI Tos bdl pysL kIqf hY ies vfsqy sfry hI isafsq kr rhy hn. iksy iek sLihr dy lokF qoN AuhnF df azrYs vyK ky vwD ry cfrj krnf ivqkry hyT afAuxf cfhIdf hY. jykr brYNptn ivwc Prfz vwD huMdf hY qF ies nMU rokx df kMm srkfr df hY. brYNptn dy lok vI afpxI rfKI vfsqy pUrf tYks idMdy hn. pIal puils nMU ies vfsqy lokF dy tYks ivwcoN qnKfh imldI hY. sUby aqy PYzrl srkfr dIaF eyjMsIaF AUWqy vI brYNptn ivwc Prfz rokx dI ijLMmyvfrI afAuNdI hY. srkfr afpxI ijLMmyvfrI nf pUrI kr skx df lokF nMU zMn lgf rhI hY aqy ivqkrf kr rhI hY. iPr `qy isafsq KyzI jf rhI hY jo brYNptn dy lokF nfl mjLfk krn vflI gwl hY.

kuldIp isMG brYNptn

 


sMjy dwq nMU muafPLI nhIN imlxI cfhIdI

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik kuJ lok sMjy dwq nMU muafPLI dyx dI gwl kr rhy hn ikAuNik Auh iek iPlm stfr hY. Bfrq dy keI vwzy lok vI sMjy dI vkflq krn vfilaF ivwc sLfml hn jo kihMdy hn ik sMjy dwq df cfl cwlx bhuq cMgf hY aqy smfj nMU Aus dI bhuq dyx hY ies leI Aus nMU muafPL kr dyxf cfhIdf hY. ijs afdmI koloN hiQafr imly hn aqy ijs df dihsLqgrdF nfl sbMD sfbq ho cuwkf hY Aus nMu iblkul vI muafPI nhIN imlxI cfhIdI. adflq ny qF pihlF hI Aus nMU bhuq Gwt sjLf idwqI hY aqy ieh lok ies nmU vI muafPL krn dIaF gwlF kr rhy hn. hux Auh kihMdf ik mYN muafPI vI nhIN mMgxI. ieh muafPLI mMg ky Cuwtx df mslf nhIN hY ieh qF krfeIm vfsqy adflq vloN sjLf Bugqx df mslf hY. sMjy nMU iblkul vI muafPLI nhIN imlxI cfhIdI sgoN pUrf smF jylL rwK ky horF vfsqy Audfhrx kfiem kIqI jfxI cfhIdI hY.

          ipCly hPLqy rfjoafxf bfry sLONkI ieMglYNzIaf df lyK bhuq vDIaf sI. jo lok Aus dI soc `qy pihrf dyx dIaF gwlF krdy sn hux AuhnF nMU pihrf jLrUr dyxf cfhIdf hY. krfeIm krn vflf rfjoafxf hovy jF sMjy dwq hovy, swB nMU kfnMUn muqfibk sjLfvF imlxIaF cfhIdIaF hn.

hrdIp isMG, brYNptn

 

mogf cox ny mnpRIq bfdl nMU nMgf kr idwqf hY

sMpfdk jI,

          pMjfb pIpljL pfrtI dy afgU mnpRIq isMG bfdl bfry lokF nMU hr BulyKf hux KLqm ho jfxf cfhIdf hY. mogf ijLmnI cox ny coxF ny mnpRIq bfdl nMU  nMgf kr idwqf hY. mnpRIq bfdl dy ieh dfavy gLLlq hn ik Auh bfdl akflI dl df ivroD kr irhf hY ikAuNNik bfdl dl ny pMjfb df BwTf ibTf idwqf hY. drasl mnpRIq bfdl ies iksm dI isafsq Kyz irhf hY ijs df bfdl akfLlI dl nMU lfB huMdf hY. mogf ijLmnI cox ivwc mnpRIq df AumIdvfr iksy sUrq ivwc vI ijwq nhIN sI skdf aqy ies gwl df mnpRIq smyq swB nMU pqf sI pr iPr vI mnpRIq ny aV ky afpxf AumIdvfr KVf kIqf aqy kFgrs dI mdd krn qoN ienkfr kr idwqf.

          jykr mnpRIq bfdl df afsLf akflI dl bfdl nMU hrfAux df huMdf qF Auh kdy vI afpxf AumIdvfr KVf nf krdf aqy kFgrs dI zwt kt mdd krdf. jy Auh ajyhf krdf qF ijLmnI cox ivwc akflI dl nMU rokx df ishrf mnpRIq bfdl isr hI bwJxf sI, ijwq BfvyN kFrsI AumIdvfr dI hI hoxI sI. jo lok kihMdy hn ik qwd vI akflI hI ijwqxy sn Auh glLq hn. votF BfvyN kFgrsI aqy mnpRIq bfdl dy AumIdvfr dIaF rlf ky akflIaF nfloN hux Gwt hn pr jy AumIdvfr iek huMdf qF lokF ny Ault jffxf sI aqy akflI hrfey jf skdy sn. jykr nf vI ijwqdy qF akflIaF dI dOV bhuq lgf idMdy aqy lokF nMU jkIn vI ho jFdf ik mnpRIq akflIaF df ivroDI hY. hux Auh akflIaF vfsqy ivroDI iDr dIaF votF vMzx df kMm krdf hY ijs nfl akflI ijwq rhy hn. aMdroN mnpRIq ajy vI akflIaF dy nfl hI hY. iehI kfrn hY ik swB lok Aus df sfQ Cwz ky Bwjdy jf rhy hn.

jyaYs igwl, brYNptn

 


hux kMm afAU Dfrf 25!

sMpfdk jIE,

          Dfrf 25 kI hY aqy ikWzI ku lMbI cOVI hY ies df bhuqy isWKF nUM pqf nhIN hY. isWK lIzr afpxIaF isafsI loVF leI ies Dfrf ivWc soD kIqy jfx dI mMg krdy af rhy hn. Dfrf 25 ivWc soD krn dI sur rfjnIqI dy mOsm anusfr AuWcI nIvIN vI kr leI jFdI hY. akflI lIzrF ny PrvrI 1984 ivWc ies Dfrf nUM pfVn aqy sfVn vrgf sKq kdm vI cuWikaf aqy isafsI qfkq hfisl krn mgroN ies bfry cuWpI Dfr ky byloVy JumyilaF qoN bcx dI nIqI vI apxfeI. Dfrf 25 dy soDy jfx df isWKF AuWpr kI pRBfv pvygf? ies pRsLn dy AuWqr bfry isafsI lIzrF vFg isWK ivdvfn vI ajy iewk rfie nhI ho sky. keI ivdvfnF anusfr Dfrf 25 isWKF nUM ihMdUaF df ihWsf bxfAuNdI hY aqy keIaF muqfibk ieh isWKF dI ivsLysL pCfx nUM sMivDfnk drjLf pRdfn krvfAuNdI hY. isWK afgU ies bfry jfx buWJky spWsLt nhIN hoxf cfhuMdy ikAuNky isafsq leI ieh muWdf kfPI lfhyvMdf hY. so, lIzrF ny afpxI isafsq krnI hY, spWsLt ho ky AunHF Dfrf 25 qoN DfrF lYxIaF hn?

          ies muWdy nUM clidaF 29 sfl ho gey hn. dysL ivdysL dy isWK afgU Dfrf 25 bfry cfhy kuWJ jfxdy hox jF nF pr Auh ies nUM nPrq jLrUr krdy hn aqy ies nUM isWK ivroDI dwsdy hn. ies mfhOl dy clidaF ipCly idnI sWjx kumfr dy vkIl ny idWlI dI ieWk kort ivWc arjLI dfier krky ikRpfnDfrI isWKF nUM kort aMdr ikRpfn lYky afAux qoN mnHF kIqy jfx dI mMg kIqI hY. adflq ies bfry kI PYslf idMdI hY ieh qF afAux vflf smF hI dwsygf pr BfrqI sMivDfn ivclI Dfrf 25 isWKF nUM ikRpfn nhIN 'ikRpfnF' pfAux df aiDkfr bVy hI spWsLt rUp ivWc idMdI hY. ieh aiDkfr Dfrf 25 dI klfjL bI dI ivafiKaf s (1) ivWc ies pRkfr drjL hY:

"ivafiKaf  1  ikRpfnF pihnxIaF  aqy rWKxIaF isWK Drm nUM mMnx df aMg smJIaF jfxgIaF."

          so, hux ies kys ivWc isWKF dy kMm afeygI Dfrf 25, vkIl vI ies dI vrqoN bxy DVWly nfl krngy. ho skdf keI lIzr vI ies dy hvfly nfl ibafn dyx aqy keI isWK kfnUMndfn vI ies Dfrf rfhIN isWKF nUM ikRpfn pfAux dy aiDkfr bfry lyK ilKx. cMgf hoieaf ikqy soD krvf ky hWQl ho ky nhIN bYT gey. DMnvfd.

hjLfrf isMG

(905) 795-3428

 

 

Bfrq `c aOrqF iKlfPL jurmf nMU Twl nhIN pY rhI

sMpfdk jI,

          af rhIaF burIaF KbrF qoN jfpdf hY ik Bfrq `c aOrqF iKlfPL jurmf nMU ajy Twl nhIN pY rhI. keI adflqF ny sKLq sjLfvF dyxIaF sLurU kIqIaF hn pr ies df mujrmf `qy ajy bhuuqf asr nhIN hoieaf. adflqF nMU hor sKLq sjLfvF dyxIaF cfhIdIaF hn aqy kuJ blfqkfrI PFsI `qy ltkfey jfxy cfhIdy hn qwd hI mujrmf nMU shI sunyhF imlygf.

          krImInlF nMU sKLq sjLfvF dy mfmly ivwc Bfrq srkfr bhuq PUk PUk ky pYr vrwK rhI hY. dihsLqgrd aPLjLl gurU PFsI dyx ipwCoN srkfr df vqIrf nrm ho igaf jfpdf hY. jykr ies qrF df dbfa srkfr mMnx lwgI qF iksy kfql nMU vI PFsI dyxI musLkl ho jfvygI. koeI nf koeI iPrkf rOlf pf idaf krygf ik sfzy bMdy nMU PFsI ny idE ieh byksUr hY. byksUr sfbq krn vfsqy adflqF hn aqy ijs nMU adflqF ksUrvfr sfbq kr idMdIaF hn AuhnF dy hmfieqI sVkF `qy af jFdy hn. krImInlF aqy dihsLqgrdF nfl koeI ilhfjL nhIN hoxf cfhIdf. aOrqF nfl BfrqI smfj ivwc bhuq burf ivvhfr huMdf hY. hux qF jd sMsd ivwc bihs ho rhIm sI qF keI aYmpI vI mKOl kr rhy sn jo ik inMdxxog hY.

          blfqkfrI qF ivdysLI aOrqF nMU vI hwQ pfAux qoN guryjL nhIN krdy. jykr ajyhf jfrI irhf qF Bfrq nMU af rhy sYlfnIaF `qy burf asr pvygf. ajy ipCly hPLqy hI mwD pRdy dy dqIaf ilHy ivwc iewk sivtrlYz dI aOrq nfl smUihk jbr jnfh hoieaf hY. ieh sYlfnI aOrq afpxy pqI nfl Bfrq dI sYr `qy afeI sI aqy Auh dovyN afgrf ivKy qfj mhwl vyKx jf rhy sn. AunHf df kYmrf, 10 hfr dI nkdI aqy lYptfp vI corI kr ilaf igaf hY. hux puils ny 6 ivakqIaF nMU cfrj kr ilaf hY.

          iek hor kys ivwc iek sYlfnI aOrq nfl hotl dy mflk ny hI blfqkfr krn dI koisLsL kIqI hY. ieh sYlfnI aOrq afpxy afp nMU bcfAux vfsqy Bwjx smyHN swt vI Kf bYTI hY. jy kr hotl vfly hI blfqkfr krn lwg jfx qF sYlfnIaF dI surwiKaf df kI bxygf? ies hotl mflk nMU bhuq jldI aqy motI kYd kIqI jfxI cfhIdI hY. sKLq qoN sKLq sjLfvF dyx qoN ibnF hor koeI cfrf nhIN hY, ies nfl hI shI sunyhF jfvygf.

pIpI aYs igwl, imsIsfgf

 

 


aKOqI iswK nvyN sfl df KoKlf rOlf

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik kuJ sflF qoN kuJ lok aKOqI iswK nvyN sfl df rOlf pfAux lwg pey hn. aYsy iksy nvyN sfl bfry ieiqhfs ivwc mYN qF kdy kuJ nhIN piVHaf. kuJ lok pihlF ivsfKI nMU dysI nvF sfl afiKaf krdy sn pr hux mfrc dy awD ivwc cyq mhIny dy sLurU nMU iswK nvF sfl afKx lwg pey hn. pfl isMG puryvfl vflI jMqrI afpxy afp ivwc eIsvI klMzr dI nkl hY aqy ies ivwc kuJ vI nvF nhIN hY. puryvfl vflI jMqrI nMU hux idwlI sLromxI kmytI ny vI rwd kr idwqf hY, pihlF srnf Brf ies nMU ivdysLI KfilsqfnIaF dI sLih `qy AuCfl rhy sn.

          swc ieh hY ik sMsfr ivwc hux iek hI nvF sfl huMdf hY  jo ik eIsvI klMzr df sfl hY. hor purfxy klMzr hux rsmI klMzr hI rih gey hn BfvyN Auh ibkrmI klMzr hovy jF muslmfnF df ihjrI klMzr hovy. sMsfr ivwc muslmfnF dI bhuq vwzI igxqI hY aqy Auh sfry kMtInYNtF ivwc vwsdy hn. AuhnF kol afriQk qfkq vI bhuq hY pr AuhnF df purfqn klMzr vI hux Dfrimk idn qlfsLx qwk hI sImq hY AuNJ swB muslmfn vI eIseI klMzr hI vrqdy hn. Bfrq df purfqn klMzr ibkrmI klMzr ihMdUaF df klMzr nhIN hY. ibkrmI klMzr purfqn BfrqI klMzr hY pr hux ieh vI Dfrimk idn-suD inrDfrq krn qwk hI sImq hY. cInI lokF dI bhuq vwzI igxqI hY pr AuhnF df klMzr vI hux vrqoN ivwc nhIN hY.

          eIsvI klMzr hux sMsfr df klMzr bx igaf hY aqy ies df nfm hI eIseI klMzr hY AuNJ ieh sMsfr df klMzr bx igaf hY. aYsI hflq ivwc hux vwKry iswK klMzr dI gwl krnf byqukI hY. iswK klMzr dI gwl krn vfly bhuqy lok ajyhy hn jo isrPL ihMdUaF df ivroD krn vfsqy ajyhf kr rhy hn. jy ihMdUaF df ivroD ies hwd qwk krnf hY qF puryvfl vflI jMqrI ivwc mhIinaF dy nfm ibkrmI klMzr vfly ikAuN hn? mhIinaF dy nfm ibkrmI klMzr vfly aqy qrIkF eIsvI klMzr vflIaF ieh hY puryvfl vflI jMqrI df iswK klMzr.

          kuJ lok jLor dy ky kih rhy hn ik iswK ihMdUaF nfloN vwKry hn ies leI klMzr vwKrf cfhIdf hY. kI iswK mnuwKqf jF iensfnIaq nfloN vwKry hn? iek pfsy gwl brfbqf dIaF krdy hn aqy dUjy pfsy vwKry aqy inafry hox dIaF krdy hn. vwKvfdI iswKF nMU guMmrfh kr rhy hn aqy iswKF df nuksfn kr rhy hn. gurdvfiraF vfly ies kiQwq nvyN sfl nMU mfieaf iekwTI krn vfsqy vrq rhy hn. iswKF ivwc kwtVqf df bolbflf vD irhf hY. dIvflI dy nfl bMdICoV idvs joVf idwqf igaf hY ijs df dIvflI nfl koeI sbMD nhIN hY aqy nf hI ies dIaF qrIkF dIvflI nfl imldIaF hn. dIvflI df sbMD hnyry nfl hY aqy ieh cMd dy hnyry pwK ivwc huMdI hY. puryvfl vflI jMqrI df cMd nfl koeI sbMD nhIN hY ies leI puryvfl vflI jMqrI ivwc dIvflI iPwt ho hI nhIN skdI. kI ies nfl lok dIvflI mnfAuxo ht jfxgy? kuJ lok aKOqI iswK nvyN sfl df KoKlf rOlf pf ky lokF nMU guMmrfh kr rhy hn. ieh rOlf mYYN kYnyzf af ky hI suixaF hY, pMjfb ivwc ies nvyN sfl nMU koeI nhIN jfxdf.

drsLnjIq isMG, torFto


myar sUjLn PYnl aqy Aus dy smrQk ikAuN cuwp hn?

sMpfdk jI,

          brYNptn ivwc tfAUn hfAUsF mfmlf bhuq grmfieaf hoieaf hY. iek mIitMg 4 mfrc nMU hoeI sI ijs ivwc lokF ny ies nMU rwd kr idwqf hY aqy iblzr nMU tfAUn hfAUs bnfAux qoN juvfb dyx vflf mqf 7 kOslrF ny srbsMmqI nfl pfs kr idwqf sI. hux rIjnl kONsl jOhn suprvyarI dubfrf ies mfmly nMU Kohl ky lokF nMU zrf rhy hn ik iblzr EntyrIE imAUNspl borz kol jf ky ijwq jfvygf. rIjnl kONsl jOhn suprvyarI nMU ies df bhuq iPkr hY ijs kfrn Aus ny iek hor mIitMg kIqI hY ijs ivwc hor koeI kONslr sLfml nhIN hoieaf. 27 mfrc dI istI kONsl dI mIitMg ivwc vI lokF df pRYsLr pY jfxf hY aqy ho skdf hY ik ieh mIitMg rwd hI kr idwqI jfvy. swB qoN hYrfnI vflI gwl hY ik ies mfmly ivwc brYNptn dI myar sUjLn PYnl aqy Aus dy smrQk cuwp bYTy hn. kI myar dy ies mfmly ivwc koeI ivcfr hY hI nhIN hn? jF myar cuwp cfp ies mfmly df aMdroN smrQn kr rhI hY aqy bolx vfsqy rIjnl kONsl jOhn suprvyarI nMU rwiKaf hoieaf hY? myar dy smrQk vI ies mfmly ivwc KfmosL bYTy hn. jo kuJ rIjnl kONsl jOhn suprvyarI kr irhf hY Aus dy ipwCy bfkI istI kONsl aqy myar df vI hwQ ho skdf hY. myar sUjLn PYnl nMU hux ies mfmly ivwc afpxzf mUMh Kohlxf cfhIdf hY.

kmljIq isMG igwl, brYNptn


srkfr pMjfb puils dI aOrqF iKlfPL bursLfgrdI rok nhIN skI

sMpfdkI jI,

          pMjfb srkfr pMjfb puils dI aOrqF iKlfPL bursLfgrdI rok nhIN skI. jd arUsLI kFz vfpiraf sI qF lokF ny vwzf aMdoln kr ky srkfr nMU guMzfgrdI iKlfPL kfrvfeI krn vfsqy mjbUr kIqf sI. nMnI CF df rOlf pfAux vflI srkfr nfbflg lVkI nMU jLbrdsqI cuwk ky lY jfx vfly gMuzy insLfn isMG dy iKlfPL kfrvfeI krnI hI nhIN sI cfhuMdI. iPr eyaYsafeI df kys sfhmxy afieaf jo afpxI lVkI dI iejLq dI rfKI krdf hoieaf iek akflI guMzy hwQoN sLhId ho igaf. ies ipwCoN iek blfqkfr df isLkfr lVkI ies kr ky KudksLI kr geI ik puils iensfPL dyx leI kys drj krn dI QF ies pIVHq lVkI `qy muMh bMd krn vfsqy dbfE pf rhI sI. hux qrn qfrn ivwc hrbirMdr kOr puwqrI kmIr isMG df kys sfhmxy afieaf hY ijs nMU puils ny sLryafm jLlIl kIqf hY. jykr ies kys dI iksy ny vIzIE nf bxfeI huMdI qF puils ny ies pIVHq pirvfr nMU Eltf cfj kr lYxf sI. vIzIE ny pMjfb puils dy kuJ aPsrF nMU sLryafm ies pIVHq lVkI Aus dy bfp aqy Brf nMU burI qrF kutdy ivKfieaf hY. ies nfl pMjfb puils nMU sLrmsfr hoxf ipaf hY aqy srkfr nMU vI do puils mulfjLmF nMU sspYNz krnf ipaf hY.

          ieh kfPLI nhIN hY ik srkfr hr vfr aYlfn kr dyvy ik ajyhf iPr nhIN hovygf pr kry kuJ nf. pMjfb puils df pUrf isafsIkrn ho cuwkf hY aqy hux puils lokF dI QF isafsI afgUaF aqy AuhnF dy guMizaF dI syvf ivwc lwgI hoeI hY.

          suprIm kort ny vI pMjfb srkfr nMU JfV pfeI hY aqy ikhf hY ik ies nfl sfry dysL  dy lok JMjoVy gey hn. suprIm kort dy do jwjF ny mIzIaf rportF dy aDfr `qy kfrvfeI kridaF ies Gtnf nMU sMivDfn dI Dfrf 21 dI AulMGxf dwisaf hY jo sLihrIaF nMU lfeIPL aqy ilbrtI dI grMtI idMdf hY. eysy qrF adflq ny ibhfr ivwc puils vloN tIcrF dy kutfpy df  sKLq noits ilaf hY.

          pMjfb srkfr nMU puils dy isafsIkrn qoN roikaf jfxf cfhIdf hY. akflIaF ny sfbq kr idwqf hY ik Auh guMzfgrdI vI kr skdy hn aqy coxF vI ijwq skdy hn. pMjfb vfsqy ieh KLqry dI GMtI hY.

suirMdr isMG, torFto


Drm ivwc nPLrq dI koeI QF nhIN hY

sMpfdk jI,

          bIqy hPLqy df sLONkI ieMglYNzIaf df lyK bhuq tuMbx vflf sI. bhuq hYrfnI dI gwl hY ik hux pRcfrkF nMU iksy vfsqy ardfs krn qoN vI roikaf jf irhf. kuJ pRcfrk Kud ajyhf kr ky Bwl KwtxI cfhuMdy hn ikAuNik mhLOl aysf bxf idwqf igaf hY ijs ivwc grm gwl krn vfly nMU vDyry DrmI smiJaf jf lwg ipaf hY.

swc ieh hY ik Drm ivwc nPLrq dI koeI QF nhIN hY aqy dieaf qoN ibnF Drm dI koeI hoNd nhIN hY. iewk pfsy qF BfeI GneIaf dIaF khfxIaF suxfeIaF jFdIaF hn ik Auh dusLmx dy jLKLmI ispfhIaF nMU pfxI iplfieaf krdy sn aqy jd isMGF ny AuhnF dI sLkfieq gurU sfihb kol kIqI qF BfeI jI ny gurU sfihb nMU dwisaf ik AuhnF nMU swB gurU sfihb df rUp idsdy hn qF gurU sfihb ny AuhnF nMU gwlvkVI ivwc ilaf aqy ikhf ik hux qoN Auh pfxI dI syvf dy nfl nfl mlHm pwtI vI kiraf krngy. dUjy pfsy iksy imRqk ivakqI dI ardfs jF kIrqn krn qoN ienkfr krn vfilaF nMU golz mYzl dyx dIaF gwlF ho rhIaF hn. sLRomxI kmytI aqy jQydfr vI vI iswKI nMU lwg rhI Zfh nMU rokx dI QF kwtVpMQIaF vfflI bolI bol rhy hn. ieMJ kihsUs hox lwg ipaf hY ik iswKI hux iek Drm nhIN sgoN iek isafsI Drm bxdf jf irhf hY. ies nMU hr koeI isafsq Kyzx vfsqy vrq irhf hY jF pYsf bnfAux vfsqy vrq irhf hY. jQydfr vI hvfeI jfhjLF dI sYr krn jogy rih gey hn aqy Drm dy nfm `qy mOj mylf kr rhy hn.

tI aYs isDU, brYNptn

 


sqpfl isMG jOhl df zIportysLn Aupr PIcr lyK

sMpfdk jI,

sqpfl jOhl iek vDIaf rIportr hY jo smfjk msilaF Aupr bVI prBfvsLflI itpxI krdf hY. kuJ aKbfrF ivc Ausdf do iksLqF ivc iliKaf afrtIkl piVHaf,ijsdf tfeItl sI 'knyzf ivcoN kZy ikEN jf rhy hn pMjfbI aqy pMjfbxF`. ieh lyK, AunHF knUMnF df Kulfsf krdf hY ijs kfrx pMjfbI lok lfpRvfhI vrqidaF dysL inkfly df isLkfr ho rhy hn. koeI 5,7 kfrx ilKy gey hn ijnHF ivc aprfDI ipCokV aqy nsLIlIaF zrwg vsqUaF df smgl krnf sLfml hY. disaf igaf hY ik pihly simaF ivc aYho jhy dysL inkfly Gt sn pr 2010 dy aMkVy 4500 qoN vI vD ho gey hn ijQy pky rhfiesLIaF nUM dysL qoN bfhr kIqf igaf hY. jLfhr hY ik 2011 aqy 2012 ivc hor vI vDy hoxgy. dsIaF khfxIaF ivcoN iek 25 sflf ijlf huisLafrpur dy muMzy dI khfxI smfjk cyqnf dI mMg krdI hY ijQy AusnUM dysL inkflf isrP ies kfrx imilaf ik Auh ibnf vrk primt dy kMm krdf PiVaf igaf sI. Auh bcf stUzYNt vIjLf Aupr afieaf sI aqy knyzf ivc pwkI kuVI nfl ivafh vI krvf cukf sI. AusdI iemIgRysLn vfsqy aYplIkysLn ivcfr aDIn sI. muMzy df ieh aprfD vI dysL inkfly vfsqy iPt smiJaf igaf,iek icMqf df ivsLf hY. sB jfxdy hn ik hr afvfsI df knyzf afAux df mksd kMm krnf hI huMdf hY. stUzYNt vIjLF Aupr afey bMdy nUM vI vrk primt imlx bfad,kMm krn dI iejfjLq iml hI jFdI hY.

ies qrHF ieh knUMnI vfielysLn trYiPk vfielysLn vrgI hI hY ik koeI jldbfjLI ivc kMm jldI sLurU kr dyvy. ies qrIky qF trYiPk vfielysLnL kfrx sjLf jLfPqf lokF nUM vI dysL inkfly df Kqrf ho skdf hY. hr sLihrI nUM knUMn bfry jfgrUk hoxf bVf jrUrI hY,pr hr aprfD dI sjLf AuhI hovy jo iek Kqrnfk bMdy leI imQI geI hovy icMqf df ivsLf hY. dysL inkflf iek aqI gMBIr iksm dI sjLf hY jo bMdy dI aglI ijLMdgI Aupr iek srfp vFg kMm krygI. iehI sjLf mihjL gYr knUMnI kMm krn vfly bMdy nUM dy idqI jfvy kuJ aYsf hY jo lok icMqk bMdy dy gly qoN nIcy nhIN Auqrdf. aYho jhy msilaF ivc sfzy cuxy numFieMidaF dI dKl aMdfjLI bf jrUrI hY. srkfrF df afpxy mulkvfsIaF nUM inaF pflk isstm dyxF bVf kudrqI muhfvrf huMdf hY. sB mulk iesy iek isDFq nUM smripq rihMdy hn. iesy isDFq dy nIcy torI srkfr ny kfmfgftf duKFq smy BfrqIaF aqy cInIaF nUM afpxy mulk ivc nf vVn dyx df PYslf ilaf sI. smyN ny sfbq kr idqf hY ik Auh inaF pflx nhIN sI sgoN nslI ivqkrf sI. AunHF glqIaF kfrx 100 sflF bfad torI srkfr nUM cInI aqy BfrqI zfiesporf qoN nslI nPrq kfrx muafPI mMgxI peI hY. vD rhIaF dysL inkfly dIaF GtnfvF ikqy iPr nf aYsf mhOl isrj dyx ik AuhI kMm dubfrf krnf pvy.

ajIq isMG rwKVf 905 794 7882

 

PYzrl jylH `c bMd iswK kYdIaF vloN apIl

siqkfrXog sMpfdk jI,

siq sRI akfl.

          asIN afp jI nMU ieh KLq jylH ivcoN ilK rhy hF. asIN afp jI dy aKLbfr rfhIN sfrI kimAUntI nMU dwsxf cfhuMdy hF ik kYnyzf dIaF PYzrl jylFH ivwc kYdIaF nMU hr pRkfr dI Dfrimk Kuwl hY. hr jylH ivwc Dfrimk gqIivDIaF leI spYsLl cYpl dI iblizMg bxI huMdI hY. AuwQy sB DrmF dy kYdI ijs idn AuhnF nMU tfeIm imilaf huMdf hY, jf ky afpxy Drm bfry mUvIaF jF jo kuJ vI Auh krnf cfhux kr skdy hn. pfT kr skdy hn jF Dfrimk iltrycr pVH skdy hn. awzo awz DrmF dy bMdy bfhroN vI Aus idn afAuNdy hn, AuhnF nMU Dfrimk AupdysL dy ky hOslf idMdy hn aqy awgy qoN cMgf jIvn dyx ijAux dI pRyrnf idMdy hn. AuhnF nMU Drm nfl sbMDq hr pRkfr df iltrycr muhweIaf krvfAuNdy hn. iesfeI Drm df qF hr jylH ivwc iek spYsLl bMdf huMdf hY jo swqy idn hfjLr rihMdf hY. iesfeI Drm vfly qF smyN smyN `qy kYdIaF dy Gr ivwc jf ky, ijhnF dy bwcy Coty hn, AuhnF nMU igPLt dy ky afAuNdy hn. Auh iek igPLt nhIN huMdf sgoN Dfrimk qOr `qy afpxy nfl joVnf huMdf hY.

          jylH ivwc af ky afdmI pCqfAux dy nfl nfl Dfrimk ho jFdf hY. so jykr AusnMU afpxy Drm nfl sbMDq iltrycr imldf rhy qF vDIaf hY nhIN qF Aus df Jukfa hor DrmF vwl ho skdf hY jo ik iek vfr kihx `qy swB kuJ hfjLr kr idMdy hn. jylH ivwc af ky afdmI pUrf CixaF huMdf hY Aus nMU iksy afsry jF hOsly dI jLrUrq huMdI hY. bhuq kYdI hn ijhnF df bfhr koeI vI nhIN hY jF bfhr nfloN nfqf tuwt igaf huMdf hY. AuhnF nMU ies nfl bhuq afsrf ho skdf hY. pr afpxI iksy Dfrimk jF smfijk jQybMdI df ies pfsy vwl ajy qwk iDafn nhIN igaf. ies krky asIN sfrIaF PYzrl jylFH ivwc hf pRkfr df iltrycr phuMcfx df PYslf kIqf hY. ikAuNik PYzrl jylFH ivwc AuhI kYdI afAuNdy hn ijhnF dI sjLf do sfl qoN Aupr huMdI hY. so sfzI kimAUntI awgy apIl hY ik asIN bfhr qF bhuq lMgr lf bYTy hF pr asIN jylFH ivwc iswKI dy pRcfr df lMgr lgfAuxf cfhuMdy hF. ies nyk kfrj ivwc sfzI mdd kIqI jfvy. jo vI pirvfr ies nyk kfrj ivwc mdd krnf cfhux Auh tIzI bYNk brFc nMbr 0262, akfAUNt nMbr 7876-6210669 ivwc pYsy jmF krvf skdy hn. sfzf vfadf hY ik quhfzI iek iek pYnI shI jgfH `qy lwgygI.

DMnvfd.

EntyrIE dI PYzrl jylL ivwc bMd iswK kYdI

 

 

GutfilaF vflI srkfr `qy XkIn krnf musLkl

sMpfdk jI,

          hspqfl dy bhfny brYNptn istI kONsl ny lokF `qy hor tYks lgfAux dI iqafrI sLurU kr idwqI hY. ipCly hPLqy kIqI geI mIitMg ies bhfny nMU jfiejL TihrfAux vfsqy hI sI ijs ivwc istI kONsl ny afpxy smrQkF qoN hspqfl dy bhfny tYks lYvI lgfAux df smrQn krvfieaf hY. qusF afpxy sMpfdkI ivwc shI iliKaf hY ik brYNptn dy lokF nfl ivqkrf ho irhf hY aqy isafsdfn brYNptn dy lokF nMU hspqfl dy nfm `qy guMmrfh kr rhy hn. 433 imlIan dy aYNblUtrI sYNtr vfsqy brYNptn dy lokF qoN 10% lYx dI QF sUbf srkfr 120 imlIan Augrfh rhI hY aqy iPr jo bxf rhI hY Auh vI hspqfl nhIN hY sgoN iek aYNbUltrI sYntr hI hY.

          ieh sUbf srkfr GutfilaF vflI srkfr hY ijs hyT eIhYlQ skYNzl, aOrYNj aYNbUlYNs skYNzl aqy gYs plFt skYNzl hoey hn ijhnF nfl sUby dy lokF df vwzf nuksfn hoieaf hY. qusF shI iliKaf hY ik brYNptn isivk hspqfl df kNstrksLn Krcf vI qkrIbn duwgxf ho igaf sI ijs df loklF nMU koeI kfrn nhIN dwisaf igaf. hux iek aYNblUtrI kyNdr bnfAux vfsqy 433 imlIan df Krcf dwisaf jf irhf hY jo ik bhuq hI vwD jfpdf hY. eyny pYsy nfl qF pUrf hspqfl bx skdf hY. jy aYNblUtrI sYNtr hI bnfAuxf sI qF pIal mYmorIal hspqfl dI purfxI iemrq Tfhux dI kI loV sI? Aus ivwc aYNblUtrI kyNdr bxf idMdy. torFto ivwc bhuq purfxy hspqfl bxy hoey hn ijhnF dIaF iemfrqF pIal mYmorIal dI iemfrq nfloN vI purfxIaF hn. hux jo 433 imlIan df Krcf dwisaf jf irhf hY ies bfry ivroDI pfrtIaF nMU srkfr qoN puC pVqfl krnI cfhIdI hY. ipCoN rOlf pfAux nfloN hux puwCxf cfhIdf hY ik eyny pYsf iks vfsqy Kricaf jf irhf hY.

rfijMdr isMG, brYNptn

 

aYnzIpI dy ivvfdgRsq ibwl sI-279 bfry KfmosLI ikAuN?

sMpfdk jI,

          aYnzIpI dy iek aYmpI ny kYnyzf dI sMsd ivwc ibwl sI-279 pysL kIqf hoieaf hY ijs `qy bihs cl rhI hY. ies ibwl df mMqv ilMg brbrqf dwisaf jf irhf hY. pr ieh ibwl ilMg brbrqf dy nfm `qy smfj df qfxfbfxf hI qihsnihs kr dyvygf.

          pihlF jd smilMgI sLfdIaF df mfmlf AuiTaf sI qF KLbrnfmf ny pfTkF nMU bhuq byKOP ho ky jfxkfrI idwqI sI. ieh ibwl smilMgI sLfdIaF vfly ibwl qoN Gwt nhIN hY. ies ibwl hyT qF hr ivakqI nMU bfQrUm jfx vyly afpxI Bfvnf dy aDfr `qy ijs mrjLI bfQrUm ivwc jfx df hwk hY. jy ivakqI dI Bfvnf iewh hovy ik Auh iek mrd vFg mihsUs krdf  hY qF mrdF dy bfQrUm ivwc jf skdf hY aqy jy Auh afpxy afp nMU aOrq mihsUs krdf hovy qF Auh aOrqF dy bfQrUm ivwc jf skdf hY. ies nfl qF koeI vI jo mrjLI kr skdf hY aqy Auh kd kI mihsUs krdf hY, Aus nfl mnmrjLI kr skdf hY. ieh qF bhuq nfmMnxXog gwl hY ik iksy nMU Aus dy mihsUs krn dy aDfr `qy hI hwk  iml jfxf cfhIdf hY.

          kI ieh jfiejL hY ik koeI mrd Bwj ky aOrqF dy bfQrUm ivwc jf vVy aqy khy ik Auh aOrqF vFg mihsUs krdf hY. jF koeI aOrq jf ky mrdF dy bfQrUm ivwc vV jfvy aqy khy ik Auh mrdF vFg mihsUs krdI hY. ieh ibwl qF sLrfrqIaF leI vrdfn sfbq hovygf.

          hYrfnI dI gwl hY ik bfQrUm jfx vfsqy vI kuJ lok afpxy mMn dIaF BfvnfvF dy aDfr `qy brfbrqf mMgx lwg pey hn. bfQrUm qF ilMg dy aDfr `qy bxy hoey hn aqy ilMg kudrq dI dyx hn. iksy dy vwKrf mihsUs krn nfl Aus df ilMg nhIN bdl jFdf, ilMg qF BOiqk vsqU hY. jy koeI vwKrf mihsUs krdf hY qF zfktrF qoN ilMg qbdIl krvf skdf hY. jd ilMg qbdIl krvf lvy qF sbMiDq bfQrUm ivwc cly jfvy.

          pqf nhIN aYNzIpI dy ibRitsLkulMbIaf dy aYmpI rYnzfl gYrIsn df ies ibwl ipwCy kI mMqv hY? hYrfnI dI gwl hY ik ies ibwl df keI torI aYmpI vI smrQn kr rhy hn. ies ibwl df ivroD krnf cfhIdf hY aqy afpxy aYmpIaF nMU ies bfry ilKxf cfhIdf hY ik Auh ivroD krn.

afr[ aYs[ soZI, torFto


kfrigl jMg bfry pfiksqfn df JUT jwg jfhr hoieaf

sMpfdk jI,

          pfiksqfn ny 1999 ivwc ksLmIr dy kfrigl Kyqr ivwc GuspYT krky BfrqI df bhuq sfrf phfVI ielfkf kbjLy ivwc lY ilaf sI. pfiksqfnI POj ny ies aprysLn nMU pfiksqfn dy pRDfn mMqrI qoN vI gupq rwiKaf sI. srdIaF ivwc Bfrq aqy pfiksqfn afpxIaF phfVI cONkIaF KflI kr idMdy sn aqy grmIaF ivwc vfps af jFdy sn. dsMbr 1998 ivwc jd Bfrq ny kfrigl vfly morcy KflI kIqy qF pfiksqfnI POj ny cuwpcfp iehnF `qy kbjLf kr ilaf. srdIaF dOrfn AuhnF ny afpxf kbjLf pwkf kr ilaf. Aus smyN jnrl musLrwPL pfiksqfnI POj df muwKI sI aqy hux pfiksqfnI POj dy sfbkf aPLsrF ny dwisaf hY POj muKI jnrl musLrwPL BfrqI Kyqr ivwc dfKl ho ky iek rfq ieQy irhf sI. jnrl musLrwPL dy iek sfbkf shfiek POjI aiDkfrI ny ieh Kulfsf kIqf hY | irtfier krnl aPfk husYn jo pfik POj dy mIzIaf ivMg ivc sInIar aiDkfrI sn, ny ikhf hY ik muwrP ny iek hYlIkfptr rfhI 28 mfrc 1999 nUM aYl[E[sI[ (lfeIn afPL kMtrol) nUM pfr kIqf qy Auh BfrqI Kyqr ivc 11 iklomItr qwk aMdr afey| muwrP nfl ibRgyzIar msUd aflm vI sn jo Aus vyly 80 ibRgyz dy kmfzr sn| AunHf ny ikrIaf musqfkr sQfn `qy rfq ibqfeI ijQy ik krnl amjd bIr dI agvfeI ivc pfik POjI mOjUd sn| murwP jo Aus smy POj dy muwKI sn, agly idn vfps pfiksqfn prq gey sn| husYn ny ieh Kulfsf afpxI ikqfb ivtnYs tU blMzr-kfrigl storI anPolz ivc kIqf hY.

          irtfier lYP[ jnrl fihd aI ikhf hY ik pfiksqfnI POjIaf dI GuspYT muwrP dI agvfeI ivc 4 jnrlf dy gruwp vwlo XojnfbwD ZMg nfl kIqI geI sI. irtfier krnl aPfk husYn ny ikhf hY ik pfiksqfnI POj df pihlf dsqf 18 dsMbr 1998 nUM Aus vyly BfrqI Kyqr ivc dfKl hoieaf sI jdo kYptn ndIm alI qy hvfldfr lilk jfn nUM KuPIaf imn `qy Byijaf igaf sI| ies dy CyqI bfad POj dIaf anykf hor XUintf nUM BfrqI Kyqr ivc dfKl ho ky morcfbMdI krn df afdy idwqf igaf|

          kfrigwl Kyqr `qy pfiksqfnI POj dy kbjLy bfry Bfrq nMU 5 meI nMU iek afjVI qoN pqf lwgf sI. afpxf ielfkf KflI krvfAux vfsqy Bfrq ny aprysLn ivjLy 15 meI nMU sLurU kIqf sI aqy 26 julfeI nMU ieh sfrf ielkf ajLfd krvf ilaf sI.

          pihlF pfiksqfn ies gwl qoN mukr igaf sI ik Aus dI POj ny BfrqI ielfky `qy kbjLf kIqf hY. pfiksqfn muqfibk ies nfl POj df koeI sbMD nhIN sI aqy kfbjL lok gYr-srkfrI sMgTn ho skdy hn.  ieQoN qwk ik pfiksqfn ny ies aprysLn ivwc mfry gey sYNkVy pfiksqfnI  POjIaF dIaF lfsLF lYx qoN vI ienkfr kr idwqf sI. Bfrq nMU ieh lfsLF afpxy Kyqr ivwc dPLnfAUxIaF peIaF sn. ieMj pfiksqfn ny afpxy imRqk POjIaF aqy AuhnF dy pirvfrF df vI inrfdr kIqf sI.

          hux kuJ hPLqy pihlF pfiksqfnI POj ny lfeIn afPL kMtrol pfr kr ky Bfrq dy do POjIaF dy isr klm kIqy sn. pfiksqfn ies qoN mukr igaf hY aqy pfiksqfn vfsqy ieh bhuq vwzI Gtnf nhIN hY. ijhVF dysL afpxy sYNkVy POjIaF dIaF lfsLF lYx qoN ienkfr kr skdf  hY Aus vfsqy Bfrq dy do POjIaF dy isr vwz lYx df kI duK ho skdf hY?

          pfiksqfn ny kfrigl ivwc sYNkVy POjI mrvf ky vI ies dy swc nMU 12-13 sfl dysL aMdr dbf ky rwiKaf hY pr hux pfik aMdr ies bfry crcf sLurU ho geI hY. jnrl musLrwPL `qy ies bfry kys clfAux dI mMg vI AuWTI hY. dihsLqgrdF dI pnfhgfh bixaF pfiksqfn sMsfr dI sLFqI dy nfl nfl afpxy afp vfsqy vI KLqrf bx igaf hY.

sqpfl isMG, torFto

 

ipCly aMk df sMpfdkI bhuq dmdfr sI

sMpfdk jI,

          Kbrnfmf dy ipCly hPLqy dy aMk df sMpfdkI bhuq dmdfr sI. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik brYNptn dI istI kONsl lokF dy tYks nfl sYrF kr rhI hY aqy sLihr dy lokF dy ihwqF dI rfKI krn ivwc nfkfmXfb rhI hY. hr sfl lokF `qy tYks TokI jfxf ikvyN jfiejL afiKaf jf skdf hY? lok afpxI afmdn df ikMnf ku ihwsf tYks dy rUp ivwc adf kr skdy hn? jy torFto dy myar rOb Porz istI df Krcf Gtf skdy hn qF brYNptn dI istI kONsl ikAuN nhIN kr skdI? hux ieh gwl vI bfhr af geI hY ik istI kONsl, puils srivs borz aqy pIal rIjnl kONsl dy ahudydfr lokF dy pYsy nfl myar dy PMz ryjL iznr `qy mtn-murgf Ckdy hn. lok afpxy isafsI afgUaF qoN ies qoN cMgI afs rwKdy hn. pMjfbI dI khfvq hY ik jykr BFzy df mUMh Kuwlf hovy qF kuwqy nMU sLrm krnI  cfhIdI hY. ijvyN qusF iliKaf hY ik brYNptn vfsqy dUjf hspqfl vI inrf JUT hY. dUjy hspqfl dy ies zrfmy ivwc sUbf srkfr vI pUrI qrF sLfml hY. kfr iensLorYNs dy mfmly ivwc vI sfrIaF pfrtIaF dy isafsI afgU zrfmy hI kr rhy hn. lokF nMU iehnF dIaF gwlF ivwc nhIN afAuxf cfhIdf.

afr[ zI[ sLrmf, brYNptn


jyl aMdroN vI DmkIaF dy irhf hY insLfn isMG

sMpfdk jI,

          pqf lwgf hY ik nbflg lVkI sLrUqI nMU Aus dy GroN Dwky nfl agvfh krky lY jfx vflf insLfn isMG hux jyl aMdroN vI pIVHq lVky dy ipqf nMU DmkIaF dy irhf hY. Aus ny jyl aMdroN lVkI dy ipqf nMU mobfiel Pon `qy Aus dy iKlfPL gvfhI dyx qoN zrfAux vfsqy DmkI idwqI hY. pqf nhIN ies iksm dy bdmfsLF nMU jylF dy aMdr vI mobfiel Pon iks qrF phuMc jFdy hn? jhfn jfxdf hY ik ies bdmfsL nMU isafsI aqy puils dI mdd iml rhI ijs kfrn ies ny zfkf mfr ky bMdUk dI  nok `qy sLrUqI agfvfh kIqI aqy Aus dy pirvfr dI kuwtmfr kIqI aqy iPr iek mhInf mOj msqI krdf irhf. mhfrfjf rxjIq isMG vrgf rfj dyx vflI pMjfb srkfr iek mhInf swuqI rhI. jd pokF dy roh kfrn ies bdmfsL nMU PVnf ipaf qF vI puils ny akflI srkfr dI sLih `qy sLrUqI nMU mfipaF dy hvfly krn dI QF ngfrI nkyqn Byj idwqf. iPr KLbrF afeIaF ik insLfn isMG nfl puils vIafeIpI vrgf vqIrf kr rhI hY. hux pqf lwg igaf hY ik Aus kol jyl ivwc vI mobfiel Pon hY aqy Aus ivwc ajy vI DmIkIaF dyx df sfhs hY. ieh swB kuJ kIly dy jLor `qy ho irhf hY. jfhr hY ik Aus dI ajy vI isafsI afgUaF aqy puils vloN mdd ho rhI hY. PrIdkot dy aYsaYspI gurprIq isMG qUr df vqIrf pihlF vI sLwkI hI sI aqy awj vI sLwkI hI hY. AuNJ qUr sfihb bhuq iensfPLs dIaF gwlF krdy hn pr ies kys ivwc pIVq mfipaF dI pIVf df AuhnF nMU koeI aihsfs nhIN hY. jykr puils ny ies bdmfsL nfl bdmfsL vflf ivvhfr kIqf huMdf qF ies ny hux DmkIaF dyx df sfhs nhIN sI krnf. puils aqy srkfr nMU lokF dI rfKI vfsqy KVnf cfhIdf hY aqy insLfn isMG vrgy bdmfsLF df ielfj krnf cfhIdf hY. insLfn isMG guMzy pflL ky mhfrfjf rxjIq isMG vrgf rfj nhIN idwqf jf skdf.

afr pI igwl, brYNptn

 

BfeIcfry nMU sLrmsfr kr rhy hn iemIgrysLn Prfz krn vfly

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn Prfz krn vfly smuwcy BfeIcfry nMU hI sLrmsfr kr rhy hn. ijs qrF iemIgrysLn mMqrI jysn kYnI  ny afpxI mIzIaf imlxI ivwc pMjfbIaF vloN kIqy jFdy Prfz dy sbUq pysL kIqy hn Aus nfl BfeIcfry dI qsvIr mYlIL huMdI hY.  iemIgrysLn vfsqy JUTy ivafh, JUTy afnMd kfrj aqy JUTIaF qsvIrF iks qrF bxfeIaF jFdIaF hn, ies df hux kYnyzf srkfr nMU swB pqf hY. srkfr ny skLqI kr ky bhuq cMgf kIqf hY aqy hor sKLqI krnI cfhIdI hY. Prfz krn vfilaF nMU qurq zIport kIqf jfxf cfhIdf hY. Prfz ivafh qF smfj ivwc bhuq vwzI smwisaf pYdf kr rhy hn. hux ies dysL ivwc pMjfbI bhuq hn aqy lokF nMU pMjfb ivwc bwcy ivafhux dI ieCf Cwz dyxI cfhIdI hY. ieQy jMmy bwicaF df pMjfb dy bwicaF nfl koeI myl nhIN hY. pMjfb ivwc iksy njLdIkI irsLqydfr `qy vI bwicaF dy BivK dy mfmly ivwc XkIn nhIN krnf cfhIdf. bwicaF dy irsLqy hux ieQy hI krny cfhIdy hn. iemIgrysLn mMqrI jysn kYnI ny sKLqI krky bhuq cMgf kMm kIqf hY.

jiqMdr isMG, brYNptn


Dfrimk kwtVpMQIaF df jLflmfnf Pqvf

sMpfdk jI,

          Dfrimk kwtVvfd ikMnf ku KLqrnfk ho skdf hY ies gwl df aMdfjLf iek Pqvy qoN lgfieaf jf skdf hY jo ipCly hPLqy sfAUdI arb dy iek mulfxy ny jfrI kIqf hY. ieh Pqbf iek muslmfn mulfxy ny iek hor muslmfn iPrky dIaF aOrqF dy iKlfPL jfrI kIqf ijs musilm iPrky nMU Auh dusLmx jF kfiPr smJdf hY.

          sIrIaf jo ik iek muslmfn dysL ivwc ies smyN aMdrUnI Kfnf jMgI cwl rhI hY. sIrIaf ivwc keI vwK vwK musilm iPrky vwsdy hn aqy kuJ eIsfeI vI rihMdy hn. ies dysL df rfsLtrpqI bsLfr asd sLIaf BfeIcfry dI iek sMprdf ijs nMU alfvfeIt kihMdy hn, nfl sbMiDq hY aqy eIrfn bsLfr asd dI mdd kr irhf hY. amrIkf, knyzf, qurkI aqy XUrp dy keI hor dysL ivdrohIaF df sfQ dy rhy qF ik bsLfr asd nMU gwdI qoN lfihaf jf sky ijs qrF gdfPLI nMU lIbIaF aqy hojLnI mubfrk nMU imsr dI gwdI qoN iehnF ny lfihaf hY.

          bhuqy ivdrohI sIrIan suMnI muslmfn hn ijhnF dI amrIkf df DVf mdd kr irhf hY. ies KfnfjMgI ivwc bhuq kwtVpMQI suMnI muslmfn guwtF dy jhfdI vI srgrm hn ijhnF df sbMD Esfmf ibn lfidn dI jQybMdI al-kfiedf nfl hY. amrIkf al-kfiedf nMU iek nMbr dusLmx smJdf hY pr sIrIaf ivwc al-kfiedf nMU vrq irhf hY. al-kfiedf dI mdd sfAUdI arb dy kwtVpMQI suMnIaF dI sMprdf vI kr rhI hY ijs df nfm vhfbI sMprdf hY.

          hux sfAUdI arb dI vhfbI sMprdf ny ipCly hPqy iek Pqbf jfrI kIqf hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik jhfdI lVfky sIrIaf dIaF aOrqF nfl hm-ibsqrI krn Bfv AuhnF df ryp krn. ies mOlfxy df nfm al-afrIPL hY ijs dy ryp vfly Pqby dI vIzIE XU itAUb `qy pfeI hoeI hY. al-afrIPL ijs df jhfdIaF ivwc bhuq pRBfv hY, df kihxf hY ik jhfdI sIrIaf dIaF aOrqF nfl QohVy smyN dI sLfdI krn ijs nMU Aus ny hmibsqrI-sLfdI jF sMBog-sLfdI df nfm idwqf hY. al-afrIPL df Pqvf (hukmnfmf) kihMdf hY ik jhfdI afpxI kfmuk BuwK pUrI krn vfsqy sIrIaf dIaF aOrqF nfl kuJ GMitaF vfsqy sLfdI krn, qFik jhfdIaF dI lVn dI mnoibrqI blvfn ho sky. ies sMBog-sLfdI dI sLrq ieh rwKI geI hY ik jhfdIaF dI isLkfr bnx vflI iksy vI sIrIan aOrq dI Gwto Gwt Aumr 14 sfl hovy, Auh rMzI jF qlfksLudf hovy. kuJ GMitaF dI ies sMBog sLfdI vfsqy aOrq dI hF dI loV nhIN hY. ies PLqby dI rport lYbnfn dy tIvI ny vI tYlIkfst kIqI hY. ies qoN sfbq huMdf hY ik kwtVpMQI qF afpxy Drm dy lokF nMU brdfsLq nhIN krdy qy AuhnF `qy vI keI vfr jLlm krdy hn. Dfrimk kwtVvfd qF iensfnIaq df dusLmx hY.

tIaYs iswDU, torFto

 

kfr ieMnsLorYNs rytF `qy lokF nMU guMmrfh kIqf jf irhf hY

sMpfdk jI,

          brYNptn smyq EntyrIE dy kuJ sLihrF ivwc asmfnI cVHy kfr ieMnsLorYNs rytF `qy bhuq rfjnIqI ho rhI hY aqy lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfieaf jf irhf hY. kMpnIaF kihMdIaF hn ik brYNptn vrgy sLihrF ivwc iensLorYNs Prfz bhuq ho irhf hY ijs kfrn ryt vwD hn. iqMno rfjsIaF pfrtIaF ny iensLrYNs rytF nMU rfjnIqI df muwdf bxfieaf hoieaf hY pr Auh krn vfsqy kuJ vI iqafr nhIN hn. EntyrIE srkfr kihMdI hY ik Prfz rokx dy bhuq Xqn ho rhy hn ijs df asr vI hoieaf hY. srkfr muqfibk srkfr vloN cuwky kdmF nfl sfl 2012 ivwc iensLorYNs ryt 0[26% Gwt hoey hn. bhuq vwzI pRfpqI hY EntyrIE srkfr dI ik ryt iek cvfnI % Gwty hn. srkfr nMU sLrm afAuxI cfhIdI hY ies nMU pRfpqI dwsdy hoey. srkfr ieh vI kihMdI hY ik sfl 2004 qoN 2012 qwk iensLorYNs ryt isrPL 11[4% vDy hn pr kImqF df ieMzYks 18[4% viDaf hY. srkfr ies nMU pRfpqI dwsx dI koisLsL kr rhI hY aqy aMkiVaF dI hyrfPyrI nfl lokF dIaF awKF ivwc Gtf pf rhI hY. brYNptn dy lokF nMU Prfz dI kImq adf krn vfsqy afiKaf jf irhf hY jdik Prfz rokxf puils aqy srkfr df kMm hY ijs vfsqy lok tYks idMdy hn. tfsk Pors bnfAux nMU srkfr afpxI pRfpqI dws rhI hY. lokF ny tfsk Pors cwbxI hY? lokF nMU qF ZukvIN kImq `qy iensLorYNs cfhIdI hY aqy ielfky muqfibk ivqkrf bMd hoxf cfhIdf hY. iensLorYNs rytF `qy aYnzIpI aqy torI pfrtI ny vI inrI rfjnIqI hI kIqI hY. lokF dy awKIN Gwtf pfieaf jf irhf. ieh ivqkry df kys hY aqy ies nMu mnuwKI aiDkfr kimsLn kol lY jfieaf jfxf cfhIdf hY.

rfjbIr syTI, brYNptn

 


hux bMd hoeI eyar ieMzIaf PlfeIt Xfd afAuNdI hY

sMpfdk jI,

          hux lokF nMU bMd hoeI torFto-aMimRqsr eyar ieMzIaf PlfeIt Xfd afAuNdI hY. jd ieh PlfeIt cldI sI qF lok bhuq sLkfieqF krdy sn. koeI kihMdf sI ik stfPL df vqIrf cMgf nhIN aqy keI kihMdf sI ik Kfxf cMgf nhIN hY. jd kdy DuMd kfrn PlfeIt aMimRsqr nhIN sI AuqrdI qF vI sLkfieq kIqI jFdI sI ik jfx buwJ ky nhIN AuqfrI geI aqy pMjfbIaF nMU Krfb kIqf jf irhf hY. ieh qF aMimRqsr nMU PlfeIt bMd krn dy bhfny BflL rhy hn. bhuqI DUm kfrn AuWqrI Bfrq dy keI sLihrF ivwc aksr hI jnvrI mhIny ivwc keI PlfeItF rwd huMdIaF hn aqy ies df asr nvIN idwlI hvfeI awzy `qy vI huMdf hY ijwQy DuMd ivwc vyKx vfly aflfH drjy dy aOjLfr vI lwgy hoey hn jo aMimRsqr, jYpur, cMzIgVH vrgy Coty hvfeI awizaF `qy nhIN hn. surwiKaf kfrn jhfjL DuMd ivwc nf Auqfrnf qF cMgI gwl hY nhIN qF musfPLrF dI ijMdgI nfl Kyzx vflI gwl hY.

          keI lok ieh vI ieqrfjL krdy sn ik sfzf smfn 5-6 ikwlo hI vwD sI pr eyar ieMzIaf ny sfnMU pRysLn kIqf jF sfzf hwQ vflf bYwg do ku iklo vwD sI sfnMU rok ilaf igaf. hux jd lok hornF eyar lfeInF rfhIN jFdy hn qF smfn GroN qol qol ky lY ky jFdy hn. hwQ vfly bYgF ivwc vwD smfn vfilaF nMU qF jhfjL ivwc vVHn qoN  pihlF vI rook ilaf jFdf hY aqy bYWg iek sfeIjL mfpx vfly sLkMjy ivwc pfAux leI afiKaf jFdf hY. jy bYWg jLrf ku vwzf jF Bfrf hovy qF cYWk-ien krn vfsqy afiKaf jFdf hY aqy ies vfsqy vfDU pYsy vI mMgy jFdy hn. lok swB kuJ shfrdy hn qy cwup hn pr hux bMd hoeI eyar ieMzIaf nMU Xfd krdy hn ijs dy bMd hox kfrn hux Bfrq df ikRfieaf vI bhuq vD igaf hY. Auzfx bMd hox nfl lokF df vI nuksfn hoieaf hY qy eyar ieMzIaf nMU vI jLurUr hoieaf hovygf.

amrIk isMG, torFto

 

myar dy zYlIgysLn ny brYNptn df nfm ilst `qy pvf idwqf hY

sMpfdk jI,

          pqf lwgf hY ik Bfrq PyrI `qy gey brYNptn dI myar dy zYlIgysLn ny brYNptn df nfm hux iek ilst `qy pvf idwqf hY ijs nfl kMpnIaF brYNptn vwl vhIrF Gwq lYxgIaF aqy brYNptn vfilaF nMU jfbF dI koeI kmI nhIN rih jfvygI. iek ryzIE rport muqfibk ies zYlIgysLn nMU bMglOr jf ky ies gwl df pqf lwgf ik brYNptn qF bMglOr siQq knyzIan dPLqr dI ilst `qy hI nhIN hY ijs nfl Bfrq dIaF kMpnIaF nMU brYNptn bfry pqf hI nhIN sI lwg irhf. ies zYlIgysLn  ny qurq kfrveI kridaF brYNptn df nfm ilst AuWqy ilKvf idwqf hY jo ik ies zylIgysLn dI vwzI pRfpqI dwsI jf rhI hY. cMgf hovy jyjr myar df zYlIgysLn ies PyrI AuWqy lokF dy lwgy kul zflrF dI jfxkfrI vI dy dyvy qF ik brYNptn dy lokF nMU pqf lwg jfvy ik vpfr dy nfm `qy CuwtIaF kwtx vfsqy AuhnF nMU ikwzf ku tIkf lgfieaf igaf hY.

afr aYs iswDU, brYNptn


isDFqkfr vjoN sLONkI hux isrdfr kpUr isMG qoN aYvyN hvf ku Br hI Qwly hY

sMpfdk jIE,

          ipCly hPLqy sLONkI jI dI ilKq  vwKvfdI hux  aslI ptIsLn pfAux vwl vDx, pVHI. sLONkI jI dI ieh gwl drusq hY ik vwKry rfj dI mMg krn vfly iswK sMgTnF nUM jykr koeI vwKvfdI afKdf hY qF iehnF nUM ies df burf nhI mnfAuxf cfhIdf. vWK hox dI mMg krn vfilaF nUM qF sgoN vwKvfdI hox AuWpr mfx hoxf cfhIdf hY. pr vwKry iswK rfj dI mMg  df nfhrf lfAux vfly afpxI  mMg pRqI spwsLt ho ik ies nUM sLbdF dIaF JfVIaF ivwcoN bfhr nhIN kwZ sky. spwsLtqf dI Gft kfrn ies mMg df smwrQn kdy rfjoafxy dI PFsI dy ivroD pRdsLnF ivwcoN, kdy ngr kIrqnF dy iewkTF ivwcoN, kdy nfnksLfhI kYlMzr ivwcoN aqy kdy iensfP leI pfeIaF ptIsLnF ivwcoN mfipaf jf irhf  hY.

          iensfP kfnPrMsF nUM iKwcky iensfP aqy sfvrintI kfnPrMsF bxf ilaf igaf hY. ies qoN ieh spwsLt hoxf hor musLikl ho igaf hY ik afiKr iswKF dI asl mMg iensfP hY jF sfvrintI. ieh BMblBUsf ikAuN pYdf kIqf igaf, ies df qF pqf nhI pr isDFqk qOr qy hflfq, duibDf my doAU gey, nf mfieaf imlI nf rfm., vrgy jLrUr bx gey hn. so, sLONkI df ieh kihxf vfijLb hY ik vwKry rfj dI mMg krn vfilaF vwloN hor ptIsLnF dy Ehly ivwc vwKry rfj dI mMg krn df BurBurf ijhf Brm isrjx dI bjfie KulH ky spwsLt rUp ivwc asl ptIsLn Bfv vwKry rfj dI mMg krn vflI ptIsLn pfAuxI cfhIdI hY. sLONkI jI df suJf qF TIk hY ik asl mMg nUM hor mMgF dy Auhly krI rwKxf koeI cMgI nIqI nhI. ies nfl iek qF smy dI brbfdI huMdI hY aqy dUsrf byivsLvfsLI vDdI hY. AuNj vI asl Bfvnf bhuqf dyr CupI nhI rihMdI. koeI nF koeI qF kdy asl dI bfq puwC hI leygf nF. ikwQy lukogy jfieky Kflsf jI, dwso KolHky asl dI bfq mIaF. pr sLONkI jI, hux hI nhI, pMQk lIzrisLp lMmy smy qoN hI aspwsLtqf df isLkfr rhI hY. ieMj jfpdf hY ik ijvyN pMQk lIzr kihxf qF kuJ hor cfhuMdy hox pr kihMdy kuJ hor hn.

          awj qoN pMjfh vrHy pihlF dy pMQk afgUaF dy aYsy hI vqIry kfrn duKI hoieaf cotI df iswK isDFqkfr isrdfr kpUr isMG vI ikhf krdf sI ik iswKF nUM cfhIdf hY ik Auh sMjIdgI nfl ihMdU lIzrF nfl phuMc krn aqy afpxI mMg spwsLt rUp ivwc pysL krn. aMdr iswK homlYNz dI gwl rWKky AuWproN kdy pMjfbI sUby dI gWl krnI, kdy sYkulirjLm df burkf pfAuxf, kdy aiPrkU rfjnIqI dfhvy krn vrgy lukvyN ZMg  iswKF nUM iksy pRfpqI vwl nhI iljf skxgy. sgoN ieh qF loVy dfiK ibjErIaf, ikwkr bIjy jwt, vflI gwl hoeygI. iswK afgUaF vwloN apxfeI aspwsLt phuMc kfrn duKI hoey isrdfr kpUr isMG ny afiKaf sI, rfjnIqk dMB qy isafsI nkfbposLI swqf pRfpq aqy swqf afrUZ ihMdUaF dy mnF aMdr, iswKF bfry sLwk vDfeygI, GtfeygI nhI aqy ieAuN iswKF dI jwdo jihd ibKm aqy lMmyrI ho jfeygI. ies leI  iswK ikAuN BMblBUisaF ivwc pY ky afp vI Kuafr ho rhy hn aqy afpxy dysL vfsIaF nUM vI aOKf kr rhy hn? so, sLONkI jI ijs qrHF df suJfa afp ny vwKvfdIaF nUM  spwsLt  ho ky aslI ptIsLn pfAux df idwqf hY iesy qrHF hI isrdfr kpUr isMG Aus smy dI iswK lIzrisLp nUM idaf krdy sn. ies qrHF pRo: afP isKiejLm dI soc dy brfbr df msLvrf dyx kfrn  isDFqkfr dy qOr `qy sLONkI hux isrdfr kpUr isMG qoN aYvyN hvf ku Br hI Qwly jfpdf hY.

DMnvfd.

 

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905) 795-3428

 

iswKI dy pihrydfr, iensfnIaq dy pihrydfr bnx

sMpfdk jI,

          KLbrnfmf dy pfTkF dy KLq kflm `c Cpy gurjIq kuMdrf jI dy KLq ny iPr kuJ kihx leI mjbUr kIqf hY. mYnMU lgdf hY ik sfzIaF iswK jQybMdIaF isrPL iswK mirXfdf dy bhfny mfmUlI nukiqaF nMU phfV bxf ky afm iswK jnqf nMU BVkfAux df hI kMm kr rhIaF hn. sLromxI kmytI dy ahudydfr vI iswKI dy pihrydfr vjoN lwgBwg iehI rol adf krdy njLr af rhy hn. myry ivcfr `c iswK mirXfdf df asl mMqv kuJ hor hoxf cfhIdf hY. smfj `c PYl rhy iBRsLtfcfr, guMzfgrdI, grIb aqy kmjLor nfl huMdf Dwkf aYsy muwdy hn ijhnF iKlfPL iek swcy iswK nMU iBVnf cfhIdf hY. sLfied iehI sRI gurU goibMd isMG jI df mUl sMdysL awj dy sMdrB `c njLr afAuNdf hY. pr ho ies qoN Elt irhf hY. iswK Drm nMU koeI KLqrf nhIN hY qy nf hI ies nMU pihrydfrI dI loV hY. KLqrf asl ivwc iensfnIaq nMU hY qy iswKI dy pihrydfr nMU iensfnIaq dy pihrydfrF vjoN AuBrnf cfhIdf hY. jy sfrIaF iswK jQybMdIaF smfj `c ho rhI DwkysLfhI, guMzfgrdI iKlfPL iekjuwt ho jfx qF iswK kOm srbwq df Blf cfhux vflI kOm bx siqkfrI jfvygI.

hrjIq isMG idEl,

brYNptn


aKy gurU goibMd isMG nMU pqf hI nhIN sI!

jfalI KLq dy juvfb ivwc iliKaf sI jLPrnfmf?

sMpfdk jI,

          afpxy afp nMU pMQk ivdvfn aKvfAux vfly lok keI vfr ajyhIaF gwlF afK jFdy hn ijhnF nfl gurU sihbfn dI qOhIn huMdI hY. agr ajyhI gwl koeI hor afK dyvy qF qlvfrF kwZ leIaF jFdIaF hn. iswKF df ivsLvfs hY ik gurU sihbfn jfxI jfx sn. pMjfb qoN Cpdy iek aKLbfr ivwc iswK ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr gurU goibMd isMG jI bfry ies dy Elt dwsdy hn. iswK jgq jfxdf hY ik gurU goibMd isMG jI ny mugl bfdsLfh aOrMgjLyb nMU jLPLrnfmf iliKaf sI. ivdvfn idlgIr jI ilKdy hn ik gurU sfihb ny jLPLrnfmf aOrMgjLyb dy iek KLq dy juvfb ivwc iliKaf sI jo ik jfalI KLq sI, Bfv aOrMgjLyb ny koeI KLq iliKaf hI nhIN sI aqy gurU sfihb ny aOrMgjLyb dy jfalI KLq nMU aslI smJ ky Aus df juvfb jLPLrnfmf dy rUp ivwc ilK idwqf. ies df mlqb hY ik gurU sfihb axjfx sn. hrijMdr isMG idlgIr ieMJ ilKdy hn;

          dInf kFgV bYT ky 22 dsMbr 1705 dy idn gurU goibMd isMG jI ny aOrMgjLyb dy nF iek KLq iliKaf ijs nMU jLPrnfmf vjoN cyqy kIqf jFdf hY. ijs jgfH gurU jI ny KLq iliKaf sI Aus jgfH idaflpurf BfeIkf ipMz vs cuwkf hY. gurU sfihb ny ieh KLq do ipafiraF BfeI dieaf isMG, BfeI Drm isMG nMU dy ky aOrMgjLyb qwk phuMcfx vfsqy Byj idwqf. KLq ilKx df kfrn: gurU kIaF sfKIaF muqfibk gurU jI nMU afnMdpur ivwc 4 dsMbr 1705 dy idn aOrMgjLyb df iliKaf iek KLq imilaf sI ijs ivwc ikhf igaf sI ik mYN kFgV ipMz ivwc phuMcx vflf hF, qusIN vI afnMdpur KflI kr ky AuQy af jfAu qy gwlbfq krFgy. drasl ieh KLq jfalI sI aqy ies nMU smfxy dy iek pTfx ny aOrMgjLyb dy nF `qy iliKaf sI. jd gurU jI dInf kFgV puwjy qF aOrMgjLyb AuQy nhIN sI ikAuNik KLq jfalI sI pr gurU jI nMU ajy vI nhIN pqf sI ik KLq jfalI sI, ies kr ky AunF ny aOrMgjLyb nMU ieh KLq iliKaf sI.

          Auprokq pihrf isK ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr df iliKaf hoieaf hY jo iek pMjfbI aKLbfr ivwc pRkfsLq hoieaf hY. kI iswK ies nfl sihmq ho skdy hn ik gurU sfihb nMU jfalI KLq df pqf hI nf lwgf aqy Auh jaflI swdy `qy afnMdpur Cwz ky dInf kFgV puwj gey? iPr AuhnF ny jLPrnfmf ilK ky aOrMgjLyb nMU jfalI KLq df juvfb vI dy idwqf. lyKk gurU sfihb nMU axjfx dws irhf hY jo ik iswK jgq dy ivsLvfs dy Elt hY. ieh sRI gurU goibMd isMG sfihb dI qOhIn krn vflI gwl hY.

krmjIq isMG, brYNptn

 

idwlI blfqkfr kFZ

mfnXog sMpfdk jI,

          idwlI ivwc cldI bws ivwc iek lVkI nfl hoey blfqkfr ny inrsMdyh iek afm ihMdosqfnI nfgirk nMU JMjoV ky rwK idwqf hY. idwlI aqy dysL dy keI hor QfvF `qy ies kfly kfrnfmy dy ivruwD afpxf ros pRgt krn leI keI iesqrI jQybMdIaF, ividafrQxF dy nfl nfl dysL df piVHaf iliKaf vrg sVkF `qy Auqr afieaf hY. ies qoN ielfvf hr afm ihMdosqfnI nfgirk afpxy afpxy ZMg nfl idwlI srkfr aqy idwlI puils pRsLfsLn nMU kos irhf hY aqy afpxI afm ijMdgI dI surwiKaf nMU lY ky icMquq hY. ies sbMD ivwc svfl KVf huMdf hY ik Auh iswK jQybMdIaF jo afm qOr `qy iksy iswK nfl hoeI ijLafdqI nMU lY ky bhuq hwlf krdIaF hn. (Audfhrx dy qOr `qy iksy ivdysLI hvfeI awzy `qy pwgF dI qlfsLI afid). iehnF jQybMdIaF dy kfrkun nMgIaF qlvfrF lY ky sVkF `qy jYkfry aqy llkfry mfrdy hn, kI awj AuhnF dI jLmIr sON geI hY? jo ies hYvfnIaq Bry awq sLrmnfk kfry df AuhnF `qy Borf vI asr nhIN hY. ikwQy cly bgey hn Auh iswK afgU jo styjF `qy mfsUm bwicaF, aOrqF aqy bjLurgF dy rfKy hox dy  (afpxy mfxmwqy ieiqhfs dy hvfly dy dy ky) dsfavy krdy hn? ikAuN njLr nhIN afAuNdy srbwq df Blf mMgx vfly ies Gor jLulm dy iKlfPL?

gurjIq muMdrf,

brYNptn


Bfrq qoN kI ibjLnYs ilafvygI brYNptn dI istI kONsl?

sMpfdk jI,

          KbrF muqfiubk brYNptn dI myar iek zYlIgysLn lY ky jnvrI dy sLurU ivwc Bfrq jf rhI hY. ies PyrI df mMqv Bfrq qoN brYNptn vfsqy ibjLnYs ilafAuxf dwisaf jf irhf hY. ies qoN pihlF istI kONslr ivwkI iZloN vI iek vPLd lY ky Bfrq df dOrf kr cuwky hn. svfl pYdf huMdf hY ik brYNptn dI istI kONsl Bfrq qoN kI ibjLnYs ilafvygI? EntyrIE dy pRImIar zfltn mgMtI vI kuJ sfl pihlF Bfrq nMu ibjLnYs lYx gey sn aqy ipCly mhIny kYnyzf dy pRDfn mMqrI hfrpr  vI Bfrq ibjLnYs lYx jf afey hn pr AuhnF dy hwQpwly kuJ nhIN ipaf. jo kMm dysL df pRDfn mMqrI aqy sUby df pRImIar nhIN kr sikaf Auh istI dI myar iks qrF kr skdI hY? aMqrrfsLtrI vpfr vwzf kMm hY jo istI dy Gry ivwc nhIN afAuNdf. myar aqy kONsl qF knyzf ivcly vpfrIaF nMU istI vwl nhIN iKwc sky ijs kfrn brYNptn bYWzrUm sLihr bx igaf hY ijwQy Gr qF bx rhy hn pr PYktrIaF nhIN bx rhIaF. lok rihMdy qF brYNptn ivwc hn pr kMm krn hor sLihrF nMU jFdy hn. myar df ieh vpfrk vPLd lokF dy pYsy Krfb krn jf irhf hY aqy ieh lokF dy pYsty nfl CuwtIaF kwtx vflI gwl hY. eyQy Bfrq dy keI vpfrk sYmInfr hoey hn, AuhnF ivwc qF myar jF istI kONsl df koeI kONslr kdy nhIN igaf pr hux swq smuMdroN pfr jf rhy hn. Krcy krn vfsqy qF brYNptn dy lokF `qy istI kONsl hr sfl tYks vDf idMdI hY  aqy hux ieh PjLUl df Krcf vI lokF isr pf idwqf jfvygf. myar dI ies Bfrq PyrI df istI dy tYks dyx vfly lokF nMU koeI lfB nhIN hovygf.

rfijMdr isMG, brYNptn 

 

ieho ijhf hovygf Kfilsqfn

sMpfdk jI,

          kfPI smyN qoN Kbrnfmf nfl juV nhIN sikaf. kfrn ieh sI ik lMf smF ieMzIaf ibqf ky afieaf hF qy hux kMipAUtr kMm nhIN kr irhf. ies hPLqy dy Kbrnfmf dy pfTkF dy KLq kflm ivwc bI[ aYs[ DflIvfl jI dy KLq df juvfb dyxf bhuq jLrUrI lwigaf so ikRpf kr ky Cfpx dI Kycl krnI, myhrbfnI hovygI.

ikho ijhf hovygf Kfilsqfn?

          afey idn gurdvfiraF `c huMdI hwQopfeI, pwgolwQI qy KUn Krfbf aKbfrF `c lok pVHdy hI rihMdy hn. pMjfb dI pMQk srkfr `c sLfml jQydfr pMQk QfxydfrF dI bursLfgrdI dI rojL hI Kbr bxdI hY. ipwCy ijhy ivdysL `c phuMcy iswKI dy Drm pRcfrk iek vysvf nfl Dwkf krn dy dosL `c jylL dI hvf Kf cuwky hn. iswKF dI imnI pfrlImYNt jfxI jFdI sLRomxI kmytI dI CF hyT hirmMdr sfihb dy syvfdfrF dI QfxydfrI vI jwg jfihr ho cuwkI hY. pMjfb ivwc ibqfey lMmy smyN `c myrf qjrbf iehI irhf hY ik koeI vI sfbq sUrq iswK aPLsr afm nfloN Gwt iBRsLtfcfrI nhIN lwBf.

          so DflIvfl sfihb jy bx vI igaf qF ieho ijhf hovygf Kfilsqfn!

hrjIq idEl, brYNptn

 


pMjfb dy hflfq ivgfVn leI akflI afgU ijLMmyvfr hn

sMpfdk jI,

          pMjfb dy hflfq ivgfVn leI akflI afgU pUrI qrF ijLMmyvfr hn ijhnF ny puils df mukMml isafsIkrn kr idwqf hY. puils dI durvrqoN qF hr srkfr krdI hY pr jo kuJ akflI srkfr ny pMjfb coxF ijwqx ipwCoN kIqf hY Auh swB hwdF bMn twp igaf hY. pMjfb puils hux afkflI dl bfdl dy iek ivMg vFg kMm kr rhI hY. coxF ijwq ky akflI bhuq GumMzI ho gey hn aqy AuhnF ny pMjfb nMU muwtxf sLurU kr idwqf hY. puils AuhnF dI gulfm bx geI hY ies leI Auh hux swB kuJ kr skdy hn. akflI jLmInF, aqy vpfrF `qy kbjLy krn lwg pey hn aqy mIzIaf nMU KrIdx lwgy hn. jy iehnF nMU roikaf nf igaf qF iek idn vwzy akflI afgU sfry pMjfb dy mflk bx jfxgy. pMjfb kFgrs df koeI hOsly vflf afgU nMU nhIN hY jo pfrtI nMU lfmbMd kr ky akflIaF df ivroD kr sky. mnprIq bfdl df akflIaF nMU ijqfAux ivwc vwzf hwQ hY. mnprIq dy vwK hox qoN ibnF akflI ijwq nhIN skdy sn. akflI ijs ZMg nfl mIzIaf AuWqy kbjLf kr rhy hn, Auh afpxf ivroD hI bMd krvf dyxgy. bhuqf pMjfbI mIzIaf akflIaF dI cfplUsI krn ivwc lwgf hoieaf hY. akflIaF nMU pqf hY ik pihlF kyNdr ivroDI srkfrF BMg krn dy bhfny lwiBaf krdf sI pr hux dysL hflqf bdl gey hn. kyNdr qF afpxf afp sMBNfx dy jog nhIN hY ies leI lwut df rsqf sfPL hY. jo kuJ pMjfb ivwc ho irhf Aus dy ihsfb nfl pMjfb dI srkfr brKfsq kr dyxI cfhIdI hY.

sMqoK isMG, brYNptn

 

ikho ijhf hovygf Kfilsqfn?

sMpfdk jI,

          iewk idn mYN iek pMjfbI tIvI pRogrfm dyK irhf sF. zfktr sLfrdf sfihb ny ieMzIaf vfry KbrF idMdy hoey ihMdosqfn df nfm 4-5 vfrI ilaf qF iewk bIbI ny gwusy ivwc af ikhf ik vfr vfr ihMdosqfn df nfm ikAuN leI jf rhy ho Kfilsqfn nfm ikAuN nhIN lydY? zf: sfrdf sfihb ny bVI inmrqf sfihq ikhf jdo Kfilsqfn bx igaf qF Aus dIaF vI KbrF dy idaf krFgy. so myry idmfg ivwc kwuJ svfl afey sLfied ies df koeI "mhF purK" juafb dy dyvy?

Kfilsqfn df eyrIaf ikhVf-2 hovygf, kI pfiksqfn qoN koeI ihwsf imlygf?

kI pfiksqfn dyx iqafr hY jF mOky `qy pros dyvygf?

afm qOr qwk ijhVI cIj hod ilafAux koeI Xqn krdy hF Aus df lIzr koeI hMudf hY, ies df ikhVf pRDfn mMqrI/rfstrI pqI hovygf?

ies df smuMdrI aqy hvfeI rsqf ikhVf hovygf ?

ies dI bolI qF pMjfbI hovygI, dUjI qy qIjI bolI ikhVI hovygI?

Kfilsqfn dy bx jfx `qy nfl lwg idaF sUibaF dy kuJ iswK qF sLfied ies nvyN dysL ivwc phuMc jfx pr asfm klkwqf, bMbeI ivwc rihMdy iswK ikvyN phuMcxgy? AuhnF dI AuQoN dI prfprtI kI df bxygf?

          hr iksy kol koeI ivcfr kihx df hwk hY pr ijwQy lwKF lokF dI jfn mfl df suafl hovy AuQy swB kuJ kihx df hwk nhI. ieMzIaF dy iswK qF Kfilsqfn nhI cfhMudy. bfhrly kuJ lok ikAu lokF ivwc pRcfr kr rhy hn? jy ieh ijafdf hI iswKF dy hmdrd hn qF ieh ieMzIaf jf ky afp qy afpxy puwqrF nUM nfl lYky lokF ivwc pRcfr krn. pMjfb ivwc qF Kfilsqfn dI koeI lihr nhIN, iehnF iewkf duwkf lIzrF dIaF votF ivwc jmfnqF jLbq ho jfdIaF hn aqy hux AuhnF ny awgy qoN votF ivwc KVy hox qoN qobf kr leI hY. afKr jo quhfzI soc nUM shI nhI mMndy pr rih quhfzy Kfilsqfn ivwc rih jfxgy AuhnF kI hfl krogy? quhfzI soc nf mMnx vfilaf nUM jylH ivwc suwt dyvogy jF mfr dyvogy? ikAuky ajy quhfzy koeI hwQ vws kuJ nHhIN qusI qF huxy sB nUM toNt btoNt hI smJdy ho. sOkI sfihb aqy KbLrnfmf aKLbfr aqy hor iensfnIaq pwKI lokF nUM bynqI hY ik afm lokF nUM iehnF lokF qoN bcfeI rKo. DMnvfd

bI[ aYs[ DflIvfl, brYNptn

 


skUl qy puils vfilaF dy nwk hyT BMg qy isgrtnosLI huMdI hY

sMpfdk jI,

          pMjfbI BfeIcfry ivwc nisLaF dI vrqoN vD rhI hY ijs bfry kuJ sYmInfr vI krvfey gey hn. pMjfbI BfeIcfry dy keI ivakqI zrwg smgilMg krdy PVy gey hn aqy jylF ivwc bMd hn. keI smgilMg nfl rfqo rfq bhuq amIr hoey hn aqy pYsy kfrn BfeIcfry ivwc AuhnF dI bwly bwly vI hoeI hY ijs nfl hor lok vI ies DMdy vwl iKwcy jf rhy hn.

          hux sQfnk skUlF ivwc vI zrwg, BMg aqy isgrtnosLI hwdF bMny twp geI hY. pMjfbIaF `c afm kr aqy iswKF ivwc Kfskr isgrtnosLI dI smwisaf bhuq Gwt hY pr brYNptn dy skUlF ivwc pMjfbI bwicaF ivwc isgrtnosLI bhuq hI vD geI hY. bwicaF nMU ies gwl dI koeI pRvfh nhIN hY ik AuhnF dy Drm aqy klcr ivwc isgrtnosLI dI pfbMdI hY.

          dwuK dI gwl ieh hY ik brYNptn dy skUlF ivwc BMg aqy isgrtnosLI skUlF aqy puils vfilaF dy nwk hyT huMdI hY. skUl aqy puils vfilaF nMU ies dI koeI pRvfh nhIN hY. skUlF ivwc puils vfilaF dI izAUtI huMdI hY pr Auh ajyhIaF GtnfvF rokx vfsqy kuJ krdy ivKfeI nhIN idMdy.

          mYN iek skYNzrI skUl dy njLdIk rihMdf hF ijs df nfm lUeIjL afrbr sYkMzrI skUl hY jo ik brYmlI roz aqy Pfdr toibn dy kony `qy siQq hY. ies skUl dy ivwc bhuqy bwcy pMjfbI hn. jo pMjfbI nhIN hn Auh hor sfAUQ eysLIan jF kfly hn. gory bwcy qF sLfied kuJ igxqI dy hI hox. ies skUl dy pwCm vfly pfsy Pfdr toibn zrfeIv `qy iek imzl skUl hY. iehnF dovF skUlF dy ivckfr iek pfrk hY ijs ivwc JUly lwgy hoey hn. ies pfrk ivwc iek Cwpr vfrgI iemfrq bxI hoeI hY ijs nMU iehnF grmIaF ivwc hI bxfieaf igaf hY. mYN ies iemfrq dI qsvIr vI Byj irhf hF ijs dy Pfsr topibn vfly pfsy kfr pfrikMg aqy sfAUQ vfly pfsy JUly hn. ies iemfrq df iek brFzf hY jo skUl dy bwicaF df isgrtnosLI-Gr bx igaf hY. sfrf idn bwcy dovF skUlF ivcoN ZfxIaF bxf ky afAuNdy hn aqy isgrtF dy sUty lgy ky cly jFdy hn. bhuqy bwcy lUeIjL afrbr sYkMzrI skUl dy huMdy hn ijs dI kfr pfrikMg lft ies pfrk nfl lwgdI hY. iehnF ivc bhuqy bwcy pMjfbIaF dy huMdy hn ijhnF ivwc lVkIaF vI vyKIaF jf skdIaF hn. kuJ bwicaF dy isr `qy qF ptky bMny hoey huMdy hn  aqy hwQ ivwc isgrt PVI huMdI hY. BMg aqy isgrtF vycx vfly vI eyQy gyVf bMnI rwKdy hn qy cMgf vpfr krdy hn. ies brFzy ivwc isgrtnosLI svyry skUl lwgx qoN 15 imMt pihlF hI sLurU ho jFdI hY. mfpy bwicaF nMU skUl Cwzdy hn aqy Auh tolIaF ivwc isgrtF PUkx ieDr af jFdy hn. awDI CwutI vyly aqy ivc-ivcfly vI ieh kMm cldf rihMdf hY. mfipaF aqy BfeIcfry nMU ies bfry kuJ krnf cfhIdf hY.  puils aqy skUl vfly jy ies nMU rokxf cfhux qF rok skdy hn pr Auh cfhuMdy nhIN hn. smglrF nMU PVn vfsqy ies brFzy ivwc kYmry lwgxy cfhIdy hn.

afr[ aYs[ rfey, brYNptn

 

pwqrkfr jsvIr isMG pwtI vloN mwuK mMqrI s: bfdl dy nfm KLq

imqI 3 dsMbr 2012

muwK mMqrI pMjfb.

ivsLf- sRI drbfr sfihb kMplYks ivwc syvfdrF vwlo bdslUkI krn bfry.

sRI mfn jI,

          afp jI dy iDafn ivwc ilafdf jFdf hY ik awj kl swcKMz sRI hirmMdr sfihb ivKy pRbMDkI ZFcf pUrI qrHf crmrf cuwkf hY aqy sRI drbfr dI syvf sMBfl leI rwKy gey syvfdfr , syvfdfr Gwt qy Qfxydfr vDyry njr afAudy hn. dUroN dUroN afeIaf sMgqF nfl ivvhfr ieMnf Bwdf kIqf jFdf hY ik syvfdfrF dy lPjL sunx vfly df isr sLrm nfl Juk jFdf hY. dfs ipCly krIb 15sflf qoN sRI drbfr sfihb ivKy aMimRq vyly puwj ky syvf krdf af irhf hY aqy bIqI 17 nvMbr 2012 nUM  hr rojL dI qrHf gurUduafrf QVf sfihb ivKy syvf krn AuprMq dfs ipCly krIb 16 sflf qo QVHf sfihb dI DulfeI dI syvf krn AuprMq swcKMz sRI hirmMdr sfihb ivKy mwQf tykx jfx lwgf qF syvfdfrF ny ieh kih ky rok ilaf ik mnYjr hrbMsL isMG mwlHI qy aYzIsLnl mnYjr  guirMdr isMG df hukm hY ik ies ivakqI nUM aMdr mwQf tykx nhI jfx dyxf jdoN syvfdfr vwlo bihs df islislf jfrI hI sI qF iewk syvfdfr  ny ikhf ik ieh pflkI sfihb vfly pRymI hn iehnF nUM jfx idwqf jfvy. jdoN dfs aMdr QoVf awgy igaf qF do syvfdfrF ijhnF ivwc guirMdr isMG mohflI qy pRBpfl isMG sLfml sn ny awgy dOV ky iPr Gyr ilaf qy hwQopfeI kIqI. ies hwQopfeI ivwc dfs dI dsqfr ihwl geI qF dfs ny mihsUs kIqf ik iehnF df mksd dsqfr lfh ky byiewjLq krnf hY qF dfs ny dsqfr dI byadbI hox dy zroN Kud hI dsqfr lfh ky iehnF syvfdfrF dy hvfly kr idwqI ik Auh dsqfr iljf skdy hn. bhuq sfry pRymIaf ny ieh Gtnf nUM vyiKaf qy keIaF ny qF ieQoN qwk syvfdfr nUM ikhf ik bjurg bMdy nfl hwQopfeI krnf AuhnF nUM soBdf nhI qF syvfdfrF ny AuhnF nfl vI durivhfr kIqf. 

          dfs cMzIgVH pMjfb XUnIan afP jrnilst df ijlHf pRDfn vI hY aqy dfs ny Gtnf dy cMd imMt bfad hI ieh mfmlf jQydfr akfl qKq igafnI gurbcn isMG dy noits ivwc ilaf idwqf pr AuhnF vwloN koeI kfrvfeI nf kIqI geI ikAuik keI KbrF sLRomxI kmytI dy iKlfP vI lwg jFdIaf hn ijs krky mnYjr sRI drbfr sfihb ivsLysL krky eIrKf krdf sI. 'ros nf kIjY AuWqr dIjY' dI bjfey mnyYjr dy kihx ky ihMsk hoey syvfdfrF ny hmlf kIqf. jfxkfrI muqfbk hmlf krn vfly syvfdfrF nUM dPqr ivwc bulf ky mnYjr vwloN sLfbfsL dyx dI vI jfxkfrI imlI hY ik AuhnF ny iewk iswK dI byiewjqI krky bhuq cMgf kfrj kIqf hY. dPqrI amly qo ieh vI pqf lwgf hY ik prDfn sRI mwkV qF kfrvfeI krnf cfhuMdy hn pr mnYjr hrbMs isMG mwlI mfJy dy jrnYl sRI ibkrm isMG mjITIey df Kfs bMdf hY aqy sRI ibkrm mjITIey qoN zridaf pRDfn koeI kfrvfeI krn qoN asmwrQ hn. sRI drbfr sfihb df gTVI Gr ivwc iewk syvfdfr vwlo iewk kuVI nfl rMgrlIaf mnfeIaf geIaf ijsdIaf KbrF vI lwgIaf qy Aus syvfdfr nUM kuJ idn muawql krn qoN bfad iPr iksy hor qfienfq kr idwqf igaf. iesy mnYjr hrbMs isMG mwlI dy iewk chyqy jQydfr prkrmf qrsym isMG vwloN pI[tI[sI dy lfeIt smyN kIrqn suxn df jLjIaf vI ilaf jFdf sI qy iewk ivakqI syvf isMG ijhVf idwlI qo afAudf sI kolo 11 hjfr rupey vsUl kIqy gey aqy jdoN Aus ny hor mMgF pUrIaf krn qoN ienkfr kr idwqf qF Aus nUM kIqrn suxidaf hI swcKMz ivwcoN jbrI AuTf ky bfhr Byj idwqf igaf. jdoN Aus ny bfhr af ky rOlf pfieaf qF Aus dIaf KbrF Cwpx qoN bfad PlfieMg skuaYz ny jFc kIqI qy dosLI pfey jfx qy Aus nUM vI Mmuawql kr idwqf igaf pr kuJ mhIny bfad hI syvf isMG kolo bfbf ksLmIr isMG BUrIvfilaf dI isPfrsL pvf ky ilKvf ilaf ik Aus ny koeI pYsf nhI idwqf qy Aus nUM vI bhfl krky bfhrly gurUduafry lgf idwqf igaf. ieMj hor vI bhuq sfrIaf GtnfvF hn ijhnF dI igxqI krnI sMBv nhI hY. 17 nvMbr nUM hI jdoN ies Gtnf df pqf bfkI pwqrkfrF nUM lwgf qF XUnIan dy jnrl sqwkr sLRI jgmohn isMG (pI[tI[afeI) ny qurMq mfmlf sLRoLmxI kmytI pRDfn sRI avqfr isMG mwkV dy iDafn ihwq ilafdf qF AuhnF vwloN vfadf krn dy bfvjUd koeI kfrvfeI nhI kIqI geI.  ros vjoN pwqrkfr  BfeIcfry ny sRI mwkV dy puqly jlfAuxy sLurU kr idwqy joN vwK vwK aKbfrF dI pMinaf dy isLMgfr vI bxy qF sRI mwkV ny Jwt ieh mfmlf sRI akfl qKq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG nUM Byj idwqf ijhnF nUM pihlF ies Gtnf dI jfxkfrI dy idwqI geI sI pr AuhnF ny koeI kfrvfeI nhI kIqI sI. asl ivwc mfmlf ijQy Dfirmk BfvnfvF nfl juiVaf hoieaf hY AuQy pRbMDkI vI hY pr sRI mwkV afpxI ijLMmyvfrI qo Bwj rhy hn. pwqrkfr BfeIcfry ny dohF mnYjrF qy dohF syvfdfrf nUM brKfsq krky POjdfrI mukwdmf drj krn dI mMg kIqI hY pr hfly qwk AuhnF ivruwD koeI kfrvfeI nf kIqy jfx kfrn pwqrkfr BfeIcfry ivwc ros vwDdf jf irhf hY. afp jI awgy drKfsq hY ik afp jI mIzIey dy lokF df bhuq siqkfr krdy ho aqy mIzIaf krmIaf dI surwiKaf nUM XkInI bxfAux leI afp XqnsLIl vI rihMdy ho. so afp jI awgy bynqI hY ik pwqrkfr BfeIcfry nUM iensfP idwqf jfvy aqy dosLIaf ivruwD kfrvfeI nUM XkInI bxfieaf jfvy. ieh koeI aijhI iekwlI Gtnf nhI hY sgoN hor vI keI GtnfvF vfpr cuwkIaf hn ijhnF df koeI noits nhI lYdf. ies qoN pihlF  pwqrkfr aMimqRpfl isMG, iewk bjurg aYn[afr[afeI XU aYs hrjfeI, ipRMsIpl avqfr isMG qoN ielfvf hor keI sLrDflUaf nfl Gtnfvf vfpr cuwkIaf hn pr dPqr vfilaf ny koeI kfrvfeI nhI kIqI. syvdfrF nUM tryinMg qy sihxsLIlqf dI Gft kfrn hI aijhIaf GtnfvF bfr bfr vfpr rhIaf hn ijhnF nUM rokxf aqI jrUrI hY nhI qF iPr dunIaf Br ivwc aXUbf mMny jFdy ies asQfn dI pivwqrqf nUM BfrI Tys puwj skdI hY. so afp jI awgy arjoeI hY ik dosLIaf ivruwD kfrvfeI nUM XkInI bxfAux leI qurMq kdm cuwky jfx qF ik iksy hor sLrDflU nUM byiewjLq nf hoxf pvy.

afp jI df ihwqU,

jsbIr isMG pwtI

ijlHf pRDfn, pMjfb XUnIan afP jrnilst, 13, syvf ngr puqlIGr aMimRqsr,

mobfiel 09356024684


sLrUqI mfmly dI sIbIafeI qoN jFc krvfAux dI mMg jfiejL

sMpfdk jI,

          sLrUqI agvfh mfmly ivwc pMjfb puils aqy aPLsrsLfhI dI BUimk bhuq sLwkI hY. Aus nMU agvfh krn vflf insLfn isMG puils df guMzf hY ijs dI puils ny pUrI qrF ipwT TokI hY. hux jd sLrUqI adflq dy hukmF nfl mfipaF kol af geI hY qF Aus ny swc dws idwqf hY ik zIaYspI aqy aYsaYspI Aus nMU EltI pwtI pVfH rhy sn aqy mfipaF dy iKlfPL BVkf rhy sn. Ausny ieh vI dws idwqf hY puils ny insLfn isMG dI mdd kIqI hY aqy Aus nfl vIafeIpI vflf slUk kIqf hY. sLRUqI dy mfipaF aqy aYksLn kmytI dI ieh mMg iblkul jfiejL hY ik ies mfmly dI jFc sIbIafeI qoN krvfeI jfvy aqy ijLMmyvfr puils aPsrF dy iKlfPL kfrvfeI kIqI jfvy. ies mfmly ivwc isafsI dKl df vI pqf lfieaf jfvy.

sMqoK isMG, brYNptn

 

torFto dy myar Porz df apIl krn df PYslf shI hY

sMpfdk jI,

          torFto dy myar rOb Porz dy iKlfPL adflq dI kfrvfeI qoN bhuq hYrfnI hoeI hY ijs dI myar Porz ny apIl kr idwqI hY. myar Porz ny koeI kurwpsLn nhIN kIqI pr iPr vI adflq ny ajyhf hukm suxfieaf hY ik Auh afpxI kursI KflI kr dyvy. jykr Aus ny kurwpsLn kIqI huMdI qF ajyhf hukm shI mMinaF jf skdf hY pr ajyhf kys nhIN hY. myar Porz ny ijs idn qoN kursI sMBflI hY Aus idn qoN hI Aus nMU lfhux dIaF cflF cwlIaF jf rhIaF hn. vYlPyar lYx vfly aqy XUnIanF vfly Aus dy sKLq iKlfPL hn ikAuNik myar Porz lokF `qy tYks vDfAux dy hwk ivwc nhIN hn ijs dy isr `qy XUnIanF vfly aqy vYlPyar vfly mOjLF krdy hn. myar rob Porz ny istI df Krcf GtfAux dy Auprfly kIqy hn qFik lokF `qy tYksF df hor Bfr pfAux qoN ibnF sfiraf jf sky. istI kONslF XUnIanF nMU KusL krn vfsqy qnKfhF vDf idMdIaF hn aqy iPr lokF df pRfprtI tYks vI vDf idMidaF hn, ikAuNik lok  cuwp rihMdy hn. myar ny lokF vfsqy zfiZaF nfl mwQf lgfieaf hY ijs df Kimafjf Bugq irhf hY. myar df apIl df PYslf shI hY.

afr[ aYs[ iZloN, torFto


ihMdUaF nMU aMDivsLvfsI afK ky ikAuN bdnfm kIqf jFdf hY?

sMpfdk jI,

          pqf nhIN ikAuN torFto dy pMjfbI mIzIey ivwc ihMdUaF nMU aMDivsLvfsI afK ky inwq bdnfm kIqf jFdf hY? pMjfbI mIzIey df kuJ ihwsf qF hr rojL hI iksy nf iksy bhfny ihMdUaF nMU kosdf rihMdf hY. kuJ aYsy kflr vI hn jo hr rojL ihMdUaF dy iKlfPL BVfs kwZdy rihMdy hn. iehnF lokF nMU sux ky lgdf hY ik ijs qrF pMjfb jF Bfrq ivwc sfrIaF smwisafvF df kfrn ihMdU hI hn. jF Bfrq ivwc ihMdU swB kuJ AuWqy kbjLf kr ky bYTy hn. Bfrq ivwc bhuqy grIb ihMdU hn. XUpI, ibhfr qy JfVKMz sUibaF dy grIb ihMdU qF pMjfb, hirafxf, gujrfq aqy mhFrfsLtr vrgy sUibaF ivwc mjLdUrI krn jFdy hn. jykr eynf kuJ iksy hor BfeIcfry bfry ikhf jfvy qF koeI vI BfeIcfrf cuwp nhIN bYTygf. ihMdU Drm aqy ivsLvfs `qy vI hr rojL hmly kIqy jFdy hn. jykr iksy hor BfeIcfry dy lok joqsLIaF kol jFdy hn qF ieh AuhnF dI afpxI mrjLI hY ies vfsqy sfrf ihMdU BfeIcfrf ijLMmyvfr nhIN hY. ihMdU ivsLvfs df aDfr purfqn Drm gRMQF nMU vI burf boilaf jFdf hY. jykr iksy Drm ivwc joiqsL, sLgun, ap-sLgun, sLrfD aqy vsqU sLfsqr afid leI jgfH nhIN hY qF AuhnF lokF nMU ies iksm dy ikRaf-krm qoN dUr rihxf cfhIdf hY jF AuhnF dy Dfrimk afgU AuhnF nMU dUr rwKx. pr jykr Auh ajyhy ikRaf-krm krdy hn qF ies vfsqy Auh ijLMmyvfr hn nf ik sfrf ihMdU Drm hI ies df ijLMmyvfr hY. jykr koeI iswKF dI aMDivsLvfsI dI gwl kry `qf ryzIE vfly Jwt kfl kwt idMdy hn pr jykr ihMdUaF dy ivsLvfs dy Elt boly qF Kuwlf smF idwqf jFdf hY. afKr ihMdUaF nMU aMDivsLvfsI afK ky ikAuN bdnfm kIqf jFdf hY? hr Drm vfly afpxy Drm gRMQF df pfT krdy hn aqy afpxy akIdy muqfibk pRfQnf krdy hn. koeI nOkrI mMgdf hY, aOlfd mMgdf hY, mfieaf, sPLlqf aqy hor dfqF mMgdf hY. jykr AuhnF dI pRfQnf shI hY jF AuhnF dI pRfQnf suxI jFdI hY qF ihMdUaF dI pRfQnf ikAuN dfqF nhIN dy skdI. ihMdU vI qF prmfqmf ivwc hI ivsLvfs krdy hn. jykr ihMdU Drm gRMQF dy pfT nfl dfqF nhIN iml skdIaF qF ies dI kI grMtI hY ik hor Drm gRMQF dy pfT nfl dfqF iml jFdIaF hn. kuJ qrksLIl aKvfAux vfly qF ihMdUaF nMU hmysLf insLfnf hI bxfeI rwKdy hn. pfiksqfn ivwc qF bhuqy ihMdU nhIN hn pr pfiksqfn ivwc vI joqsLI hn aqy kflLy ielm vfly bYTy hn, kI Auh ihMdUaF dy pYdf kIqy hoey hn?

afr[ pI[ josLI, brYNptn

 

aKy bjLurgF nMU bYNk zfky dy kys c sjLf ikAuN idwqI geI!

sMpfdk jI,

          25 ku sfl pihlF luiDafxf ivwc iek bYNk ivcoN dihsLqgrdF vloN 5[7 kroV rupey luwt ley gey sn ijs kys ivwc hux 12 ivakqIaF nMU 10-10 sfl kYd dI sjLf hoeI hY. dihsLqgrdF ny luwt df ieh mfl QF QF afpxy sihXogIaF dy GrF ivwc lukfieaf sI. keIaF dy GrF ivwc qF bMdUk dI nok `qy luwt df mfl rwiKaf igaf sI aqy AuhnF ny zridaF ny rwK ilaf sI qy jd mMigaF qf vfps dy idwqf sI. kuJ cusq sihXogIaF ny luwt df mfl Kfx vfsqy keI dihsLqgrdF nMU PVvf vI idwqf sI. hux jd ies kys df 25 sfl bfad PYslf hoieaf hY qF 12 ivakqIaF nMU sjLf imlx qoN kuJ lok nrfjL hn. kI bYNk zfkf nhIN mfiraf igaf sI? kI 5[7 kroV nhIN luwitaf igaf sI? iek pfsy qF bhfdrI Bry zfky dI gwux gfey jFdy hn aqy dUjy pfsy zfkUaF nMU byksUr dwisaf jFdf hY. zfkf mfrn vfilaF nMU BfeI Plfxf isMG dwisaf jFdf hY. ryzIE `qy iek ivakqI ies bYNk zfky dy ijMmyvfr dihsLqgrdF nMU Bgq isMG vrgy ajLfdI GulgtIey dws irhf sI. iksy dI ajfLdI vfsqy ieh lok lVdy sn? pMjfb dy iswK qF iehnF lokF nMU vot dyx vfsqy iqafr nhIN hn. iek ivakqI ieh afK irhf sI ik kuJ lokF GrF ivwc Dwky nfl luwt df mfl riKaf igaf sI pr nfl hI ieh afK igaf ik ieh kMm kOm vfsqy kIqf igaf sI. kOm ny qF iehnF qoN msF KihVf Cuizaf hY qy sLukr kIqf hY ik pMjfb ivwc sLFqI hoeI hY. hux kih rhy hn ik bjLurgF nMU bYNk zfky dy kys ivwc nMU sjLf ikAuN idwqI geI hY? kI ies df mqlb hY ik jd zfkU bjLurg ho jfvy qF Aus nMU sjLf nhIN idwqI jfxI cfhIdI? ajLml ksfb dI PFsI vI iehnF nMU gLlq PYslf jfpdf hY ijs ny muMbeI `qy dihsLqgrd hmly ivwc Bfg ilaf sI aqy 166 lok mfry gey sn.

dljIq isMG, torFto


sLoa-bfiejL afpxy nfl qF nhIN lY ky gey sn pRDfn mMqrI hfrpr?

sMpfdk jI,

          hmysLf vFg sLONkI ieMglYNzIaf df bIqy hPLqy df kflm vI bhuq rOick sI ijs ivwc AuhnF pRDfn mMqrI stIPn hfrpr dI Bfrq PyrI bfry iliKaf hY aqy kiQq ihMdU-styt dy asl sLfskF nMU imlx ivwc hfrpr dI asPLlqf df vrnx kridaF Bfrq dy sfry AuWc ahudy igxy hn ijhnF `qy Bfrq dy vwK vwK iPrikaF dy ivakqI ibrfjmfn hn. ieh bhuq hI hfsohIxI gwl hY ik kuJ lok Bfrq dI aslIaq vwl awKF mIc ky ieh rwt lgfeI jFdy hn ik Bfrq iek ihMdU styt hY. mfVfmotf swc-JUT qF cwl skdf hY pr inrf lUx guMnxf asMBv huMdf hY. jmhUrI isafsq ivwc hr vrg nMU nfl rwKx dI koisLsL kIqI jFdI hY aqy ajyhf kYnyzf vrgy dysL ivwc vI huMdf hY qy ho irhf hY. ajyhf hoxf vI cfhIdf hY ies nfl sB vrgF nMU pRqIinDqf vI iml jFdI hY aqy jmhUrI pfrtIaF lokF nfl irsLqf vI gNMZ lYNdIaF hn. ies df mqlb ieh nhIN hY ik kursI pRfpq krn vfly sLoa-buiejL hI huMdy hn. ies pYmfny nfl vyKIey qF kI sRI hfrpr dI kYbint ivwc sLfml Gwt igxqI iPrikaF dy mMqrI sLoa-buiejL hn? ieMJ qF sfnMU afpxy BfeIcfry dy mMqrIaF qy sMsd mYNbrF nMU vI sLoa-buiejL mMnxf pvygf. jd AuhnF nMU mMqrI bxfieaf igaf sI qF asIN KusL sF ik hfrpr ny sfzy mMqrI bxf ley hn. jd kYnyzf dIaF coxF ivwc pMjfbI ijwqdy hn qF asIN kihMdy hF ik sfzy eyny aYm pI ijwq gey hn.

          hYrfnI dI gwl hY ik jd pRDfn mMqrI hfrpr bMglOr ivwc sn qF AuhnF ny skUl dy bwicaF nfl ikRkt aqy hfkI KyzidaF kuJ qsvIr iKcvfeIaF sn. ikRkt df bYt hwQ ivwc PV ky jd Auh Kyz rhy sn qF AuhnF dIaF kuJ qsvIrF iKwcIaF geIaF hoxgIaF. iehnF ivcoN iek qsvIr 10 nvMbr dy nYsLnl post aKLbr ivwc Cfieaf hoeI hY ijs df skYn Byj irhf hF.

          ies qsvIr ivwc sRI hfrpr dy hwQ ivwc ikRkt-bYt hY aqy AuhnF dy swjy pfsy kYnyzf dy Kyz rfj mMqrI sRI bl gosl qy mYzm lorIn hfrpr KVy hn. ies qsvIr dy hyT nYsLnl post dI kYpsLn pVHn vflI hY. iliKaf hY, stIvn hfrpr ivd ihjL vfeIPL lorIn aYNz ieMzIan minstr afPL styt Pfr sports bl gosf, treIjL ihjL hYNz aYt ikRkt[[[[!

          jfpdf hY ik ieh kYpsLn ilKx vfly nMU jF qsvIr iKwcx vfly nMU ieh nhIN sI pqf ik bwl gosl kYnyzf dy Kyz mMqrI hn aqy Auh nfm vI bwl gosf ilK irhf hY. ies qsvIr ivwc sRI bl gosl ny vwzy awKrF ivwc kYnyzf ilKy vflI jYikt vI pfeI hoeI hY. ieh tfeIipMg-aYrr vI ho skdf hY pr ieh vI ho skdf hY ik kYpsLn ilKx vfly nMU pqf hI nf hovy ky bl gosl kYnyzf dy Kyz mMqrI hn Aus vfsqy hr BUry rMg vflf ivakqI ieMzIan hovy. ies df ieh mqlb vI smiJaf jf skdf hY ik keI gory knyzIan Gwt igxqI nfl sbMiDq isafsI afgUaF nMU soLa-boieey hI smJdy hox.

          sLONkI jI df ilKx df aMdfjL bhuq awCf huMdf hY aqy Auh bhuq sfdgI nfl gihrI cot kr jFdy hn. kluJ lokF ny qF Bfrq iKlfPL BMzI pRcfr nMU afpxf ikwqf hI bxf ilaf hY aqy AuhnF nMU Bfrq ivwc swB kuJ Krfb hI idsdf hY qy pfiksqfn ivwc Krfb vI awCf idKfeI idMdf hY.

krmjIq isMG, torFto   


pIVHq bMDUaf grIbxI jsvIr kOr df sMprk dwso!

sMpfdk jI,

          bIqy hPLqy sLONkI jI dy kflm ivwc pMjfb dy iek ipMz ijs df nfm gFzv dwisaf igaf hY, dI rihx vflI grIbxI jsvIr kOr dI khfxI dwsI hY ijs df pqI iksy jgIrdfr dy kMm krdf sI aqy krjLf adf krdf hI mr igaf. ilKq muqfibk jgIrdfr Aus qoN 80 hjLfr rupey krjLf mMgdf hY nhIN qF Aus df Cwpr Koh lYx df zrfvf idMdf hY. pIVHq jsvIr kOr dI khfxI bhuq duKdfeI hY aqy ieh ivcfrI afpxy 9 sfl dy byty gurpRIq isMG dI suriKaf qoN vI icMquq hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik ipMz ivwc koeI vI ies ivcfrI dI mdd nhIN kr irhf lok sLfied jgIrdfr qoN zrdy hoxgy. pMjfb ivwc ies iksm dI byiensfPLI ajy vI ho rhI hY ies `qy jkIn nhIN afAuNdf. myrI bynqI hY ik ies grIbxI df pqf jF sMprk lwB ky Cfpo qF ik mdd krn dy cfhvfn mdd Byj skx. myry kuJ dosqF ny ieh kflm piVHaf hY aqy Auh vI mdd krnI cfhuMdy hn. quhfzf bhuq DMnvfd.

jspRIq isMG, brYNptn


sLrUqI dy mfipaF ny pMjfb srkfr dI kropI shyVI!

sMpfdk jI,

          pRymI nfl BwjI nbflg lVkI sLrUqI ny pMjfb srkfr dI kropI shyV leI hY. sLrUqI dy mfipaF ny muwK mMqrI dI ieh pysLksL Tukrf idwqI sI ik s: pRkfsL isMG bfdl Kud af ky sLrUqI nMU mfipaF dy hvfly krngy. sLrUqI agvfh kFz ivwc pMjfb srkfr aqy puils ny Gor axighlI vrqI sI ijs dI sKLq nukqfcInI hoeI sI. sLrUqI aqy insLfn isMG nMU pUMny ivwc kfbU krn ipwCoN muwK mMqrI pMjfb aqy AuhnF dy slfhkfr ies mfmly nMU isafsI stMt vjoN vrqxf cfhuMdy sn aqy eysy kfrn hI muwK mMqrI ny afp PrIdkot af ky sLrUqI Aus dy mfipaF dy hvfly krn dI pysLksL kIqI sI ijs nMU sLrUqI dy mfipaF ny rwd kr idwqf sI.

          jykr puils aqy srkfr dI GtIaf qy pwKpfqI kfrvfeI vwl vyKIey qF mfipaF vloN muwK mMqrI dI pysLksL nMU Tukrfieaf shI jfpdf hY. jykr lokF df dbfE nf bxdf qF pMjfb srkfr aqy puils ny sLrUqI dI qlfsL hI nhIN sI krnI. pr sLrUqI dy mfpy aqy AuhnF dy afm smrQk ieh Buwl gey ik srkfr AuhnF nfl hor Kyz vI Kyz skdI hY. ieh srkfr dI Kyz hI sI ik pihlF nfbflg lVkI sLrUqI dy jwj sfhmxy ibafn ley gey ik Aus ny afpxy mfipaF nfl jfxf hY jF nhIN. jd Aus ny ibafnF ivwc mfipaF nfl jfx dI sihmqI pRgtf idwqI qF iPr Aus dy dubfrf iekwlI dy ibafn ley gey. dubfrf ibafn lYx df mqlb hI ieh sI ik srkfr kuJ hor cfhuMdI hY. aYsaYpI PrIdkot gurpRIq isMG qUr ny qF AuhI kuJ krnf sI jo srkfr Aus qoN krvfAuxf cfhuMdI sI. hux jy ies mfmly nMU ies pwKoN ivcfrIey ik jykr sLrUqI dy mfpy muwK mMqrI dI pysLksL iKVy mwQy pRvfn kr lYNdy qF kI hoxf sI. srkfr aqy puils ny vwzf zrfmf rcxf sI qFik s: bfdl nMU vwzI mIzIaf kvryjL imldI. puils ny insLfn isMG df dbky mfr mfr ky ipsLfb kwZ dyxf sI aqy Aus `qy drjn ku DrfvF lgf ky Aus nMU aMdr kr dyxf sI. sLrUqI nMU vI puils ny qoqf rtn krvf dyxf sI. muwK mMqrI ny iek vfr qF sLrUqI nMU Aus dy mfipaF dy hvfly kr dyxf sI iPr sfl do sflF nMU Auh iPr Bwj jFdI qF vwKrI gwl sI. hux srkfr ny sLrUqI dy mfipaF dy hwQ kuJ nhIN afAux dyxf qy kys adflqF dy cwkr ivwc pf ky Kurdburd krvf dyxf hY.

           jy Blf 15 sflF dI sLrUqI afpxI mrjLI nfl vI insLfn isMG nfl BwjI hoey qF kI ieh shI hY ik hux 15-15 sflF dIaF lVkIaF nMU vI mrjLI nfl GroN Bwjx df hwk hY? aqy Auh vI bdmfsF dy toly qoN mfipaF dI burI qrF kuwtmfr krvf ky!

          ies sfry  mfmly ivwc pMjfb srkfr dI kfrgujLfrI hwd drjy dI GtIaf rhI hY aqy hux srkfr dI phuMc hor vI grk ho geI hY. nMnIH CF vflI bIbI bfdl qF ies mfmly ivwc gUMgI hI ho geI hY. insLfn isMG puils df pfilaf hoieaf guMzf hY ijs nMU isfasI pusLqpnfhI hfsl hY. iehI kfrn hY ik Aus `qy drjn kys drj huMidaF hoieaF vI puils ny Aus nMU hwQ nhIN lgfieaf. Aus dy nfl df sfrf tolf ijs ny sLrUqI dy Gr `qy hmlf kIqf sI, vI jrfiempysLf ivakqIaF df hY.

          pMjfb srkfr nMU ies mfmly ivwc sLrUqI dy mfipaF nfl eyzf vwzf Prfz nhIN krnf cfhIdf. awj jo kuJ sLrUqI dy mfipaF nfl ho irhf hY Auh kwl nMU hor lokF nfl vI hox vflf hY. svfl pYdf huMdf hY ik kI ies nfl lVkIaF dI BrUx hwiqaf Twl jfvygI? kuK aqy ruK bcfAux dI duhfeI dyx vflI srkfr dy aml kuJ hor dwsdy hn. pMjfb ivwc inwq lVkIaF nfl blfqkfr dIaF KbrF af rhIaF hn qy Auh vI nbflg lVkIaF nfl. pMjfb  df ivgV irhf mhOl lVkIaF dy mfipaF vfsqy zr aqy KOP pYdf krn vflf hY.

          jykr pMjfb dIaF sVkF `qy insLfn isMG vrgy guMzy dndnfAuNdy iPrngy qF pMjfb `c BrUxhwiqaf ivwc hor vfDf hovygf. ieh bhuq sMgIn mfmlf hY qy srkfr ies `qy isafsq nf kry.

aYs aYs gryvfl, torFto

 

jylH ivwc aKLbfr Byjx vfsqy sLukrIaf!

sMpfdk jI,

siq sRI akfl.

          quhzy aKLbfr dy iqMn aMk imly hn pVH ky swB dI rUh KusL ho geI. aKbfr swB afpo afpxI jgfH hn pr KLbrnfmf pVH ky swB ny eynI KusLI mnfeI aqy Aus qoN bfad ikMny idn Aus `qy bihs cldI rihMdI hY. sfzy swB vloN jylL ivwc PrI aKLbfr Byjx leI bhuq bhuq sLukrIaf. 31 agsq df sLONkI jI df lyK Byj skdy ho qF imhrbfnI hovygI. bfkI jylH ivwc bYiTaF nMU afpxI bolI ivwc aKLbfr pVHn nMU iml jfvy, KusLI df aMdfjLf lgfAuxf musLkl hY. quhzfy aKLbfr df QF bhuq kImqI hY. bws sLukrIaf.

          pr Aupr vfflf nfm jLrUr ilK idaf kro nhIN qF aKlbfr imlxf musLkl hY. asIN sfry 16 ku hF, swB dy vloN sLukrIaf jI.

jI brfV

ienmyt Pynbruk ienstIcUt

gryvnhrst, EntyrE.


zuwbdy jhfjL ivcoN Cfl mfr gey hn mgMtI sfihb

sMpfdk jI,

          EntyrIE dy pRImIar zfltn mgMtI asqIPLf dy gey hn. drasl AuhnF kol hux hor koeI cfrf vI nhIN sI. sUbf burI qrF krjLfeI ho cuwkf hY aqy do bxdy hoey gYs ibjlI plFt ivcy hI rwd krn df skYNzl mgMtI vfsqy isr drdI bx igaf sI. mgMtI sfihb ny qF ilbrlF dy zuwbdy jhfjL ivcoN Cfl mfrI hY. gYs plFt skYNzl ivwc ivroDI iDr asMblI ivwc srkfr iKlfPL mqf ilaf rhI sI ijs kfrn AuhnF asMblI vI bMd kr idwqI hY. aglIaF srkfrF hux mgMtI df cfhiVaf krjf lfhux df kMm krngIaF joik bhuq afsfn kMm nhIN hovygf

afr aYs lfbF, torFto

 

pMjfb ivwc grIbF dI iejLwq hux surwiKaq nhIN rhI

sMpfdk jI,

          jo KLbrF jVHn nMU iml rhIaF hn Auh dwsdIaF hn ik  pMjfb ivwc grIbF dI iejLwq hux surwiKaq nhIN rhI. PrIdkot ivwc sLrUqI agvfh kFZ df srkfr aqy ajy qwk puils koeI hwl nhIN kr skI. sLihrIaF ny vwzf pRdrsLn vI kIqf pr agvfh krn vflf insLfn isMG ajy qwk vI PiVaf nhIN igaf. hYrfnI dI gwl hY ik sLrUqI nfm dI nbflg lVkI nMU sLryafm idmn idhfVy Aus dy Gr ivcoN agvfh kIqf igaf. Aus dy prvfr dI kuwtmfr vI kIqI geI aqy Qxf nyVy hI sI pr puils nf puwjI.

          sLrUqI kys qoN ielfvf hor vI anykF kys hr rojL huMdy hn. aKLbfrF ivwc lVkIaF nMU agvfh klrn aqy blfqkfr dIaF KLbrF inwq pRkfsL huMdIaF hn pr srkfr kuJ nhIN krdI. bfdl srkfr qF hux pMjfb dI zvYlpmYNt krn lwgI hoeI hY pr zvYlpmYNt qF krfeIm dI ho rhI hY. ivdysL gey lokF dIaF pRfprtIaF `qy kbjLy ho rhy hn ijs ivwc aPLsrsLfhI aqy isafsI afgU ihwsydfr hn. bfdl srkfr ny sLrUqI dy mgfipaF nfl hmdrdI qwk vI pRgt nhIN kIqI.  nMnI CF vflI bIbI hrismrq bfdl vI ies mfmly ivwc KfmosL rhI hY. kwuK aqy ruwK bcfAux vflI bIbI bfdl nMU sLfied sLrUqI dy agvfh kFZ df ajy pqf hI nhIN lwigaf. hux jy lok ieh kihx ik pMjfb ivwc jMgl df rfj hY qF akflIaF nMU ies df guwsf nhIN krnf cfhIdf.

jsvIr isMG, mfltn


isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx dI gfQf

isWK buWDIjIvI ajy qWk ieh vI qih nhI kr sky ik ieh aKfAuqI srkUlr Bfrq srkfr ny jfrI kIqf sI jF pMjfb srkfr ny

sMpfdk jIE,

          10 akqUbr 2012 nUM pMjfb qoN Cpx vflIaF aKLbfrF, spoksmYn aqy pihrydfr ivWc isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx vfly kQn bfry iPr pVHn nUM imilaf. spoksmYn ivWc ilKx vfly zf: hrijMdr isMG idlgIr hurF ny qF ilKiaf hY ik 10 akqUbr 1947 nUM pMjfb dy gvrnr cMdU lfl iqRvydI vWloN izptI kimsLnrF nUM Byjy pWqr ivWc isWKF nMU jLrfiem pysLf krfr idWqf igaf. zf: idlgIr hurF ny svrn isMG nUM ies hrkq leI ijLMmyvfr Tihrfieaf hY. ikAuNik sR: svrn isMG Aus smy pMjfb dy gRih mMqrI sn. so, idlgIr sfihb anusfr ieh srkUlr kyvl pMjfb dy izptI kimsLnrF qWk hI siimq sI. pr Ausy idn Cpy aKLbfr pihrydfr ivWc sR: jspfl isMG hyrF ny iliKaf hY ik 10 akqUbr 1947 nUM Bfrq srkfr vWloN sfry izptI kimsLnrF nUM Byjy pWqr ivWc isWKF nMU jLrfiem pysLf aqy jmFdrU PsfdI krfr idWqf igaf. hux TIk iks nUM mMnIey? lgdf hY ik isWK buWDIjIvI ajy ieh qih hI nhI kr sky ik ies srkUlr vfly sosLy df BFzf afiKr iks dy isr BMinaf jfey. hYrfnI dI gWl hY ik idlgIr sfihb afpxIaF pihlIaF ilKqF ivWc qF ieh ilKdy rhy ik 10 akqUbr 1947 nUM isWKF nUM lfa lYs pIpl aYlfinaf igaf sI pr kuWJ smy qoN ienHF vI pRcilq DfrnF vFg lPjL jLrfiem pysLf vrqxf sLurU kr idWqf hY. isrdfr kpUr isMG hurF dI ijs ilKq nUM afDfr bxfky sR: idlgIr aqy dUsry ilKfrIaF ny isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx dy kQn nUM asmfnI cfVH Cwizaf hY Aus ilKq ivWc vI isrdfr sfihb ny jLrfiem pysLf lPjL dI vrqoN nhIN kIqI. pr isWK afgUaF buWDIjIvIaF ny ies kQn nUM duhrf duhrf ky isWK mfniskqf ivWc zUMGf Auqfr idWqf  hY. afkfsL nUM cfVHy gey ies  kQn  df muWZ isrdfr kpUr isMG dI ilKq sfcI sfKI dy ienHF lPjLF qoN bWiJaf sI, 10 akqUbr 1947 nUM srkfrI nIqI sMbMDI izptI kimsLnrF nUM ieWk gupq pWqr imilaf ijs ivWc izptI kimsLnrF nUM hdfieq kIqI geI ik isWK smuWcy qOr qy jmFdrU PsfdI lok hn qy ieh sUby dy amn psMd ihMdUaF leI Kqry BrI vMgfr bxy hoey hn. izptI kimsLnr ienHF ivruWD ivsLysL sfDn apxfAux. isWKF nUM by kfnUMnI dy rfh pfAux vflIaF AunHF dIaF  Auh pRbl rucIaF hn ijnHF df Jukf aOrq aqy luWt mfr vWl hY. isrdfr kpUr isMG jI ies qoN aWgy ilKdy hn,  jdoN mYN ies nIqI df ivroD kridaF AuWqr ilKiaf qF srkfr ny myrI icWTI df koeI AuWqr nF idWqf. ies qoN awgy bVI mhWqvpUrn gWl ilKdy hoey Auh kihMdy hn, 10 akqUbr 1947 dy nIqI pWqr  sMbMDI CyqI aPvfh AuWz geI ik ieh pWqr gRih skWqr ny rfjpfl dI isWDI afigaf anusfr Byijaf hY. gRih mMqrI (sR: svrn isMG) jo ik isWK sI, nUM vI ies df koeI ielm nhIN. mMqrI mMzl ivWc vI ies bfry AuWkf koeI PYslf nhI sI kIqf gieaf.QoVHy mhIinaF dy aMdr aMdr hI isWK gRih skWqr nUM bdlky iek ihMdU gRih skWqr nUM lgf idWqf gieaf . AunHF dI ies ilKq qoN qF ieh isWD huMdf hY ik ieh srkUlr jfrI krn vflf  aPLsr vI isWK sI. kI srkfr aYnI hI BolI sI ijs ny  isWKF iKlfP ieWk isWK koloN hI srkfrI nIqI df gupq pWqr jfrI krvfieaf? iPr AunHF  Aus skWqr nUM keI mhIny Aus aihm ahudy AuWpr ibTfeI rWiKaf. jy srkfr ny isWKF iKlfP koeI gupq hukm jfrI krnf hI sI qF srkfr isWK skWqr dI QF koeI ihMdU aPsr vI lf skdI sI. ies qoN aWgy, jy ies pWqr df smyN dy gRih mMqrI sR: svrn isMG nUM koeI ielm nhI, mMqrI mMzl nUM koeI ielm nhI, mMqrI mMzl ivWc ies bfry koeI PYslf nhI hoieaf qF ies aKfAuqI srkUlr dI aihmIaq kI rih jFdI hY? ijs srkUlr nUM z: idlgIr pMjfb dy gvrnr isr aqy pihrydfr  vfly hyrF sfihb Bfrq srkfr isr mVHdy hn, Aus bfry  isrdfr kpUr isMG jI  kihMdy hn ik CyqI ieh aPvfh AuWz geI sI ik ieh nIqI pWqr gvrnr dI afigaf anusfr isWK gRih skWqr qoN jfrI krvfieaf igaf. pr AunHF ieh nhI dWisaf ik  ieh aPvfh AuzfAux vflf kOx sI? isrdfr kpUr isMG hurF ny nF qF ies aPvfh dI pusLtI krnI jLrUrI smJI aqy nF hI ies aihm pWqr dI nkl sFB ky rWKI. ikMnf ku aOKf kMm sI ieh, ijs  isWK skWqr ny ieh gupq hukm Byijaf sI Aus qoN  hI pWuiCaf jf skdf sI aqy isrdfr sfihb dy zI sI dPqr ivWc ijWQy rojL sYNkVy dsqfvyjLF dIaF nklF iqafr huMdIaF sn AuWQy ies nIqI pwqr dI nkl vI iqafr krvfeI jf skdI sI. isrdfr sfihb ies srkUlr dI hoNd  sfibq krn dI QF ieh sfibq krn dI koisLsL krdy hn ik srkfr ny pihlF qF cupky ijhy isWKF iKlfP bVf hI Kqrnfk nIqI pWqr jfrI kr idWqf pr jd AunHF krVf ivroD kIqf qF gRih mMqrI smyq sfrf mMqrI mMzl hI ies qoN muWkr igaf. gOrqlb gWl ieh hY ik Aus smy ieWk hor isWK izptI kimsLnr qoN ibnF pulIs aqy dUsry ivBfgF ivWc vI keI isWK aPsr qfienfq sn. jy ieh pWqr jfrI ho igaf sI qF  AunHF aPsrF kol vI igaf hoeygf. kI AunHF ivWcoN iksy nUM vI ieh pWqr isWK ivroDI nhI jfipaf? kI AunHF sfry isWK aPsrF ivWcoN kyvl isrdfr kpUr isMG hI isWKF dy hmdrd sn? isrdfr kpUr isMG jI lok sBf aqy pMjfb ivDfn sBf dy mYbr vI rhy hn . hYrfnI dI gWl hY ik AuWQy AunHF ies df kdy vI ijLkr nhI kIqf. pMjfbI sUby dy ibWl sMbMDI AunHf vWloN 6 isqMbr 1966 nUM lok sBf ivWc idWqf BfsLx isWKF nfl kIqy aqy qoVy gey vfaidaF dIaF khfxIaF nfl Biraf ipaf hY pr Aus ivWc AnHF ies srkUlr df ikDry Bog vI nhI pfieaf.  ijs srkUlr bfry mMqrI mMzl axjfx hoey, ijsdI kfpI srkfrI jF gYr srkfrI irkfrz ivWcoN lWBdI nF hoey, ijsdI nkl isrdfr kpUr isMG Kud vI sFB ky nF rWK sikaf hoey, AusdI vuWkq hI kI rih jFdI hY. asl ivWc aMgryjLF ny 1871 ivWc ikRmInl trfeIbjL aYkt pfs krky bhuq sfry kbIilaF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqf hoieaf sI. ienHF ivWc ihMdU aqy muslmfn ijLafdf sn. pMjfb aqy rfjsQfn nfl sMbMiDq mhfqm kbIly dy keI goqr ijvyN KoKr, rfie, cOhfn, mWlHI, BWtI, jMzI afid jLrfiem pysLf gruWpF ivWc sLfiml sn. iesy kbIly dy jo lok isWK bx gey AunHF nUMUM rfie isWKF vjoN jfixaf jFdf hY jo ik rfie jWtF qoN vWKry hn. jLrfiem pysLf krfr idWqy ienHF lokF nUM srkfrI nOkrIaF qoN korf jvfb sI, ibnF iksy vrMt dy AunHF nuM igRPqfr kIqf jf skdf sI aqy AunHf dy ieWDr AuWDr jfx qy pfbMdIaF sn. aMgryjLF dy aPLsr hox krky isrdfr kpUr isMG Kud ies aYkt nUM pUrI krVfeI nfl lfgU krdy rhy sn. iesy qrjL qy hI isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx df muhfvrf pRiclq krn leI AunHF dI ilKq nUM vrq ilaf igaf hY. hflFik isrdfr kpUr isMG hurF ny afp vI ies lPjL dI vrqoN nhI kIqI. AunHF dI ikqfb sfcI sfKI dy pihly aYzIsLn ivWc lPjL jmFdrU PsfdI vriqaf igaf hY. jo ik AunHF dI mOq qoN bfad Cpy aYzIsLnF ivWc ivgfV ky jLrfiem pysLf aqy jmFdrU PsfdI bxf ilaf igaf. isWK afgUaF aqy hornF ilKfrIaF nyy ibnF iksy pVqfl dy ies kQn dI vrqoN ieWk ielfhI sWc vjoN kIqI. nqIjy vjoN isWKF nUM jLrfiem pysLf grdfnx vflI Dfrnf isWK mnF AuWpr zUMGI AuWkrI geI. jo ik BfrqI isstm aqy isWKF ivckfr ieWk KWpf pYdf krn dI vjHf vI bxI.ijsdy nqIjy KusLgvfr nhI inkly. bdiksmqI nMU jykr ieh hukm vfikaf eI lfgU ho igaf huMdf qF isWKF nUM AuWcy ahudy qF kI iksy srkfrI adfry aMdr mfmUlI nOkrI vI nF imldI. isrdfr sfihb vI lok sBf aqy ivDfn sBf dy mYNbr nF bx skdy.

          srkfrF vWloN jfrI kIqy hukm ibnF asr nhI hoieaf krdy. imsfl vjoN 8 akqUbr 2003 nUM Bfrq srkfr ny hukm jfrI krky sihjDfrIaF koloN vot df hWk Koh ilaf. ijsdf isWDf asr ieh hoieaf ik qkrIbn 70 lWK sihjDfrIaF df 44 sfl purfxf vot pfAux df aiDkfr ieWko Jtky nfl hI Kqm ho igaf. ijs nUM muV bhfl krvfAux leI lMmI kfnUMnI lVfeI lVnI peI jo ik ajy vI jfrI hY. iesy qrF hI kYnyzf dy  iemIgrysLn mMqrI jysn kynI dy ieWko aYlfn ny hI mfipaF dI iemIgrysLn dIaF arjLIaF nUM bRykF lgf idWqIaF. kihx df Bfv ik srkfrI hukmF dy asr sfP njLr afAuNdy hn. svfl hY ik 10 akqUbr 1947 vfly hukm dy kI asr hoey? kI agly idn 11 akqUbr qoN isWKF dI PVo PVI sLurU ho geI? kI AunHF nUM srkfrI nOkrIaF qoN kWZ idWqf igaf? kI AunHF dy ieWDr AuWDr jfx qy pfbMdIaF lWg geIaF? jykr ieh srkUlr jfrI hoieaf huMdf qF aYsf jLrUr ho jfxf sI. jykr aYsf ho jFdf qF isWK BfrqI POj dy jrnYl, eyar mfrsLl (sR: arjn isMG aqy sR: idlbfg isMG), suprIm kort dy jWj afid nF bx skdy. ies qoN aWgy jykr rucIaF dI gWl krnf jLrfiem pysLf krfr dyx brfbr hY, ijvyN ik isrdfr jI ny iliKaf hY, isWKF nUM by kfnUMnI dy rfh pfAux vflIaF AunHF dIaF  Auh pRbl rucIaF hn ijnHF df Jukf aOrq aqy luWt mfr vWl hY , qF sLfh muhMmd ny 1947 qoN sO sfl pihlF hI isWKF nUM jLrfiem pysLf ilK idWqf sI. Auh ilKdf hY, jLbq krFgy mfl iPrMgIaF dy, luWt lvFgy dOlqF borIaF nI. Pyr vVFgy AunHF dy sqr Kfny, bMnH ilafvFgy AunHF dIaF gorIaF nI.. vfirssLfh ny Aus qoN vI 80 vrHy pihlF  1767 eI: ivWc ilKI hIr ivWc isWK imslF bfry   iliKaf sI, jd dys `qy jwt iqafr hoey, Gro GrI jf nvIN srkfr hoeI. cor cODrI Xfr ny pfik dfmn, BUq mMzlI ieWk QIN  cfr hoeI.. rucIaF df ijLkr krn nfl koeI lok jLrfiem pysLf nhIN grdfny jFdy.

          muWkdI gWl, isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx df kQn vjLndfr nhI hY. isrdfr kpUr isMG jI ny Kud vI ieh lPjL iksy ilKq ivWc nhI vriqaf. isWK afgUaF aqy buWDIjIvIaF ny afpo afpxf AuWlU isWDf krn leI qWQF nUM qroV mroV ky isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx vflI Dfrnf pRcilq kr rWKI hY. afm isWKF ny vI ibnF iksy GoK pVqfl dy ies nUM sWc mMinaf hoieaf hY. ijsdy bVy iBafnk nqIjy inkly hn. BivWK ivWc aYsIaF glq kQnIaF qoN bcx leI sfnUM AuzdIaF dy mgr lWgx dI bjfie qWQF dI pVqfl krky hI koeI nqIjf kWZxf cfhIdf hY.

DMnvfd.

hjLfrf isMG. torFto, kYnyzf.

Pon: (905)795-3428

 

 

ieko bolI bol rhy hn KfilsqfnI aqy akflI afgU

sMpfdk jI,

          irtfierz jnrl brfV `qy hoey hmly aqy pMjfb ivwc awqvfd vDx dy muwdy `qy KfilsqfnI aqy akflI afgU lwgBwg ieko bolI bol rhy hn. KfilsqfnI jnrl brfV `qy hoey hlmy nMU JUTf hmlf qy zrfmf dws rhy hn aqy ies dI inMdf akflI afgUaF ny vI nhIN kIqI. pMjfb ivwc iPr awqvfd vDx dy KdsLy nMU akflI afgU aqy KfilsqfnI dovyN hI nkfr rhy hn. akflI afgU afKdy hn ik kFgrs coxF kfrn awqvfd df rOlf pf rhI hY jdik pMjfb ivwc aYsI koeI gwl nhIN hY. KfilsqfnI afgU vI iehI afK rhy hn ik pMjfb ivwc awqvfd vDx df rOlf JUTf hY. ies gwl `qy dovyN sihmq hn aqy jfpdf hY ik aMdrKfqy hor vI sFJ vD rhI hY.  s: pRkfsL isMG bfdl nMU idwqf igaf noits vI iek zrfmf hI jfpdf hY qFik lokF nMU ies sFJ df sLwk nf hovy. iek pfsy jQydfr igafnI gurbcn isMG AuhnF dI ipwT QfpV irhf hY jo muwK mMqrI bfdl nMU kfnMUnI noits dy rhy hn aqy dUjy pfsy jQydfr Aus sLRomxI kmytI df mulfjLm hY ijs `qy bfdlF df pUrf kMtrol hY. dfl ivwc kuJ kflf kflf jLrUr hY. ieh gwl vI not krn vflI hY ik s: pRkfsL isMG bfdl nMU noits vI idwqf igaf aqy ieh dbkf vI mfiraf igaf ik hux akflIaF nMU ivdysLF ivwc vVHn nhIN dyxf pr iek vI dysI ivdysLI akflI afgU bfdlF dy hwk ivwc nhIN boilaf. ieh swB aMdrKfqy bx cuwkI sFJ dIaF insLfnIaF ho skdIaF hn jF iPr akflI zrdy hI eynf hn ik KfilsqfnIaF iKlfPL mUMh hI nhIN Kohl skdy. dovyN bfdlF nMU Cwz ky bfkI akflI mMqrI afrfm nfl ivdysLF dI sYr kr rhy hn aqy gurdvfiraF `c jf rhy hn.

zI aYs sMDU, imsIsfgf

 


imWTIaF golIaF vfly BfeI hn kYnyzIan isafsqdfn

sMpfdk jI,

          kYnyzf ivWc vWK vWK mulkF qoN afey lok AunHF mulkF ivcly JgiVaF dIaF pMzF vI nfl hI lY afey hn. vWK vWK BfeIcfiraF dy ieh lok ieh mMnI bYTy hn ik Auh afpxy ipqrI mulkF dy JgiVaF nUM kYnyzIan isafsqdfnF dI mWdd nfl hWl krvf skdy hn. hr gruWp hI ies vihm ivWc hY ik jy Auh afpxf kys kYnyzf dI srkfr qWk pucfAux ivWc sPl ho gey qF AunHF df mslf qF bWs inWbiVaf hI smJo. hryk gruWp hI kYnyzf dI mWdd hfisl krn leI dbVUM GusVMU krky afpxf pWK cmkf ky aqy kmjLorIaF Cupfky pysL krdf hY. hryk gruWp hI afpxy afpnUM mjLlUm aqy sLFqI psMd sfibq krn jogy bhfny GVdf hY aqy afpxy ivroDIaF nUM aWiqafcfrI aqy isry dy DwkVsLfh sfibq krn leI jLor lfAuNdf hY. kYnyzf dI mWdd nfl afpxy ipqrI dysL ivcly ivroDIaF dI bFh mroVn dy cfhvfn ieh sfry hI gruWp kYnyzIan isafsqdfnF leI PMzF aqy votF BugqfAux df kMm BWj BWj krdy hn. iesy krky hI kYnyzIan isafsqdfn ienHF nfl hyl myl vDfeI rWKdy hn aqy hr ieWk nUM hI AunHF dy msly hWl krn df pRBfv idMdy hn. PMzF aqy votF leI hr iksy dy bylI hox df nftk krdy hn. vWK vWK gruWpF dy iqAuhfrF, pryzF, smfrohF,ngr kIrqnF ivWc hfjLrI lvfAuNdy hn. votF dI bIjfeI krn leI mMidrF, msijdF, mTF, TfTF, zyiraF, gurdfiraF ivWc jf ky lokF nUM KUb PUk CkfAuNdy hn. lokF nUM vihm ho jFdf hY ik hux AunHF df mslf hWl hoieaf ik hoieaf. pr ieh gWl nF lok smJdy hn aqy nF hI kYnyzIan isafsqdfn dWsdy hn ik kYnyzf cfhuMdf hoieaf vI hor mulkF dy aMdrUnI msilaF ivWc dKl nhIN dy skdf. AuNj vI aflmI pWDr qy kYnyzf koeI bhuqf pRBfvsLflI mulk nhIN hY. bFh mroV ky msly hWl krn dy msly ivWc kYnyzf dI hflq Aus shy vrgI hY ijs nUM iksy df mfs Kfx dI QF afpxf bcfAux df  iPkr vWD huMdf hY. iPr vI kYnyzf dy Ausqfd isafsqdfn vWK vWK gruWpF nUM ieh BulyKf pUrI sPlqf nfl pfeI iPrdy hn ik gWl hI koeI nhI qusIN sfzI pfrtI nfl juVo quhfzf mslf asIN AuWpr qWk pucf idaFgy. ieho gWl hI Auh ienHF gruWpF dy ivroDIaF nUM afK CWzdy hn. pIrF dy pIr ieh isafsqdfn afpxy mn c socdy hn ik jy koeI lfiraF nfl KusL hox leI iqafr hY qF kr dyxf cfhIdf hY. ies qrHF KusL hox vflIaF votF df nF Diraf igaf hY aYQink vot.

          vyKx vflI gWl ieh hY ik kI kYnyzf cfhuMdf hoieaf  vI vWK vWK mulkF ivcly msly hwl krn dy smrWQ hY? jvfb hY nhIN. kYnyzf kol nF qF ieqny sfDn hn aqy nF hI kYnyzf iksy hor mulk dI afjLfdI ivWc dKl dy skdf hY. jy aYsf hY qF iPr koeI ieWk sO sWqr mulkF dy vuWK vWK gruWpF dy lok ienHF isafsqdfnF dy lfiraF dI cft qy ikAuN lwgy rihMdy hn? AuWqr bVf srl hY, ienHF gruWpF dy lok imWTIaF golIaF nfl KusL rihMdy hn aqy isafsqdfn Joly Br Br vMzI jFdy hn.

DMnvfd.

hjLfrf isMG.

(905)795-3428

 


mfmUlI iPlm dI msLhUrI kr rhy hn musilm kwtVpMQI

pfik srkfr ajy vI kwtVvfd Auksf rhI hY

sMpfdk jI,

          hYrfnI dI pfiksqfn srkfr ajy vI kwtVvfd Auksf rhI hY jdik pfiksqfn swB qoN vwD Dfromk kwtVvfd aqy awqvfd qoJ pIVHq dysL bx igaf hY ijwQy inwq bMb Dmfky lokF dIaF jfnF lY rhy hn. iswK, ihMdU aqy eIsfeI qF musilm kwtVfd df sfhmxf bhuq sflF qoN kr rhy sn pr hux qF aihmdIaF muslmfn aqy sLIaf muslmfn vI sMunI muslmfnF dy jLulm df isLkfr bx rhy hn. musilm kwtVpMQI hjLrq muhMmd dI amrIkf ivwc bxI iek CotI ijhI vIzIE iPlm nMU phfV bxf ky pysL kr rhy hn. nf ieh iPlm iksy QIeytr vfsqy bxI hY aqy nf ieh kdy rIlIjL hoeI hY, ies nMU iksy ny bxf ky XUitAUb `qy pfieaf hY ijs nfl BVQU pY igaf hY. pihlF iksy ny ieh XUitAUb `qy vyKI qwk nhIN sI pr hux jd BVQU pfieaf igaf hY qF lok vyKx lwg pey hn. musmlfn kwtVpMQI ies iPlm dI msLhUrI krn dy KLud ijLMmyvfr hn ijs vfsqy sLjLf iehnF nMU Kud BugqxI cfhIdI hY.

          hux pfiksqfn dy rylvy mMqrI gulfm aihmd blOr ny hjLrq muhMmd bfry iPlm bnfAux vfly nMU kql krn vfly nMU iek lwK zflr ienfm dyx df aYlfn kr idwqf hY. pfiksqfn dy rylvy mMqrI gulfm aihmd blOr nMU koeI pwuCy ik qyrf kMm lokF nMU vDIaf rylvy srivs dyx df hY aqy qyry ivBfg kol ieMjnF dI kmI kfrn awDIaF rylF kYNsl hn. ieMjnF dI rIpyar nf krvf skx vflf mMqrI iksy nMU mrvfAux vfsqy iek lwK zflr df ienfm rwK ky Bwl KwtxI cfhMudf hY. pr lokF dI syvf vfsqy KVIaF rl gwzIaF clfAux vfsqy kuJ nhIN kr sikaf. iksy mrvfAux vfsqy ienfm rwKxf iek jurm hY aqy ies mMqrI dy iKlfPL mukwdmf drj kIqf jfxf cfhIdf hY. cfhIdf qF pfiksqfn srkfr nMU hY ik ajyhf mukwdmf drj kry pr pfik srkfr qF afp kwtVvfd Auksf rhI hY ies leI ajyhf mukwdmf amrIkf nMU drj krnf cfhIdf hY.

afr ky isMG

 


aYmpIaF dI pYnsLn `c ktOqI shI kdm

sMpfdk jI,

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr ny aYmpIaF dI pYnsLn ivwc ktOqI df aYlfn kIqf hY jo shI kdm hY. pihlF hfrpr srkfr ny sIpIpI lYx dI Aumr 65 sfl qoN vDf ky 67 sfl kIqI sI ijs df kfrn iewh dwisaf igaf sI ik knyzf df pYnsLn isstm bhuq mihMgf ho irhf hY aqy ies nMU cldf rwKx vfsqy tYksF ivwc vfDf krnf pvygf. aOsqn Aumr vDx nfl lok vDyry sfl pYnsLn pRfpq krdy hn aqy mjIdf ZFcf lMbI pYnsLn dyx df jog nhIN hY. ies dI nukqfcInI vI hoeI sI pr jd lokF nMU hor tYks adf krn vfsqy puwiCaf jFdf hY qF lok hor tYks nhIN dyxf cfhuMdy. sIpIpI lYx vfsqy lok kMm krdy smyN pRImIam adf krdy hn ijs dy aDfr `qy pYnsLn imldI hY.

          dUjy pfsy knyzIan aYm pI motI pYnsLn pRfpq krdy af rhy hn. isrPL 6 sfl aYm pI rihx nfl hI ieh pYnsLn dy jog ho jFdy hn aqy ies df pRImIam vI isrPL 14% hI idMdy hn jd ik bfkI adfiegI lokF dy tYks ivcoN huMdI hY. aYm pI 55 sfl dI Aumr ivwc pYnsLn lYx dy jog ho jFdy hn. BfvyN afm lokF dy mukfbly pYnsLn lYx vfly aYm pI bhuqy nhIN hn pr ieQy mfmlf isDFq df hY. hux hfrpr srkfr aYm dI pYnsLn dy inXmF ivwc qbdIlI krygI ijs nfl 8 sfl aYm pI rihx vflf hI pYnsLn dy Xog hovygf aqy pRImIam 50% dyxf pvygf aqy bfkI 50% lokF dy tYks ivcoN idwqf jfvygf. pYnsLn lYx dI Aumr vI vDf ky 65 sfl kr idwqI jfvygI. Aumr dI hwd 2029 qwk vDf ky 67 sfl kIqI jf skdI hY. awj dy inXmF hyT isrPL 6 sfl aYmpI rihx vflf ivakqI 55 sfl dI Aumr ivwc sflfnf $54,693 zflr pYnsLn lYNdf hY. nvyN inXmF nfl hfrpr srkfr lokF `qy pY irhf Bfr Gwt krygI joik iek cMgf kdm hY.

ajIq isMG, torFto

 

ptrol pMpF dy kfimaF dI rfKI kOx krygf?

sMpfdk jI,

          kuJ idn pihlF iek sLYl kYnyzf gYs stysLn `qy kMm krdy prjfpqI nfm dy kfmy df kql hoieaf hY ijs df kfrn $112[85 sYNt dI corI hY. jd kiQq kfql $112[85 df qyl pvf ky dOiVaf qF prjfpqI ny Aus nMU rokx df Xqn kIqf sI. ptrol pMpF `qy qyl pvf ky pYsy dyx qoN ibnF Bwjx dIaF keI GtnfvF huMdIaF hn, ies Gtnf df iswtf kfmy dI mOq ivwc inkilaf hY. bhuq vwzI qyl kMpnI sLYl kYnyzf ny ies kfmy dI mOq `qy isrPL duwK hI pRgt kIqf hY. mfry gey kfmy dy prvfr dI koeI mdd krn df aYlfn nhIN kIqf. Eltf ieh gwl sfhmxy afeI hY ik qyl pMpF dy mflk corI hoey qyl dI kImq kfimaF qoN vsUldy hn ijs kfrn kfmy corF ipwCy Bwjdy hn. srkgfr nMU ies mfmly dI qPLqIsL krnI cfhIdI hY aqy ies nMU aMplfiemYNt stYNzrjL aYkt hyT ilafAuxf cfhIdf hY. adfiegI krn ipwCoN hI qyl pvfAux dI gwl qF bhuq huMdI hY pr ajyhf pqf nhIN kdoN hovygf? ptrol pMpF dy kfimaF dI rfKI vfsqy ajyhf kfnMUn bnxf bhuq jLrUrI hY.

aYm aYs igwl

 


sMsfr `c dihsLqvfd df KLqrf hor vD irhf hY

sMpfdk jI,

          lIbIaf ivwc siQq amrIkI kONslyt `qy hoey hmly aqy ies qoN ipwCoN hor keI dysLF ivwc amrIkI sPfrqKfinaF `qy hoey hmly sfbq krdy hn ik sMsfr ivwc dihsLqvfd df KLqrf hor vD irhf hY. lIbIaf ivwc hoey hmly ivwc amrIkf df hfeI kimsLnr vI mfiraf igaf hY. lIbIaf EhI dysL hY ijs nMU krnl gdfPLI qoN ajLfd krvfAux vfsqy amrIkf ny sfrI lVfeI lVI sI aqy afpxI psMd dI srkfr bxfeI sI jo ajy vI amrIkf dI imwqr hY. pr ies nfl lIbIaf ivwc ieslfimk kwtVpMQI hor qfkqvr hoey hn aqy AuhnF ny afpxI iksm df ieslfm lfgU krnf sLurU kr idwqf hY. pihlF amrIkf ny aPgfinsqfn ivwc rUs dy iKlfPL qfilbfn kwtVpMQI pYdf kIqy sn ijhnF nMU hux qwk kfbU nhIN kIqf jf sikaf. hux amrIkf iehI Kyz sIrIaf ivwc Kyz irhf hY ijwQy al kfiedf dy kwtVpMQI sIrIaf dy iKlfPL amrIkI hiQafrF nfl lV rhy hn. ieMJ amrIkf hor kMzy iKlfr irhf hY ijhnF nMU cugxf musLkl ho jfvygf. Dfrimk kwtVvfd bhuq KLqrnfk iksm df kwtVvfd hY ijs dy AuBfr nMU rokxvf bhuq jLrUrI hY. amrIkf ajy 9//11 nMU xfd hI kr irhf sI ik ies dy ilbIan kMslyt `qy hmlf ho igaf hY.

idlrfj isMG, brYNptn

 

sLONkI ieMlYNzIaf vfh! vfh!!

ajIq isMG rwKVf (905 794 7882)

          sfrIaF ryzIE aqy aKbfrI (Dfrimk isafsqI) KbrF iek pfsy aqy iekwly sLONkI ieMglYNzIaf df lyK iek pfsy. hPqy Br dIaF KbrF df Kulfsf iek lyK ivc kr mfrdf hY. bVI bfr koisLsL kIqI hY ik Aus sLKs df pqf kIqf jfvy aqy Aus nUM pg arpx krky gurU Dfiraf jfvy pr koeI Qhu pqf hI nhIN lgdf. keI jgfh AusdI lyKxI ivc huMdf peI Auh goizaF dy drdF qoN aOKf hY, izksI gurU Gr krytF Aupr bYTf huMdf hY. CpdI pYNsl skYc Poto qoN Auh anpV ijhf Bfpf lgdf hY. ienF sB ibMbF nUM mn ivc vsfky izksI gurduafry lMgr hfl df muafienf kIqf hY pr koeI nhIN lBdf. iek idn blrfj nUM puiCaf Aus afiKaf ik jd kdy bfr Aupr tfkrf hoieaf qF disaf jfvygf. pr mYN bfr jFdf hI nhIN. KYr! aYzf KusL mYN ies leI hF ik 31 agsq 2012 vfly Kbrnfmf ivc Aus df iek lyK sI isLv, bRhmF, rfm, ikRsLn hr, hrI afid Auh nhIN hn`! mYN ies ivsLy Aupr keI rih cuky vKvfdIaF dy ivcfr vI pVy hn aqy Auh vI kbUldy hn ik hF iblkul AuhI ihMdUaF vfly hI hn. svrgvfsI kulbIr isMG kOVf jo iswKF Aupr sKqIaF dOrfn keI dyr jylH ivc irhf afpxI ikqfb ivc ies scfeI Aupr afpxy iKafl dyNdf hY. ies vfr mjfL ies gl Aupr afieaf ik iks kfrfgrI nfl sLONkI ny mUsf, msIh aqy muhMmd df Dfrimk irsLqf ibafn krky ieh kihx dI koisLsL kIqI hY ik iesy qrHF vKvfdI isKF df ihMdU Drm nfl jVH df irsLqf hY. gurbfxI ivc afey Dfrimk ibMbF nUM ihMdUaF vfly pgMbrF dy nfmF nfl joVky vKvfdI iswK rfjI nhIN aqy kihMdy hn ik sfzy vfly hor hn, ikEN ik hm ihMdU nhIN hY` nUM dirV krnf hY.

          iek gl sLONkI vI dsxI Bul igaf!  vwK hoey Drm  kdI vI afpxI jVH nUM svIkfrx qoN nfbr nhIN hoey jdky jVH vfly nivaF nUM Buldy rhy. ijvyN eIsfeI aqy muhMmd mUsf nUM svIkfrdy rhy pr mUsf dy mudeIaF ny dUsiraF nUM svIikRqI nf idqI. pr vK vfdIaF ivc qF ieh vI kfmn nhIN hY. ihMdUaF qoN vK hoky iswKF nUM eIsfeIaF vFg ihMdU Drm dy irxI rihxf cfhIdf sI ,ihMdU Bfvy XhUdIaF vfg iswKF nUM afpxy nf mMndy pr sfzy mfmly qF aYQy vI gMgf AultI vih rhI hY. ihMdU iswKF nUM afpxf ihsf mMndy hn pr iswK afpxIaF jVF qoN hI nfbr hn. sLONkI nUM cfhIdY ijvyN momI ny afpxy PIcr gusqfKI muafP` Aupr ikqfb iCpvf leI hY ievyN hI sfl Br dy sLONkI ieMglYNzIaf dy PIcr dI ikqfb iCpvf ilaf kry iblkul AuvyN ijvyN bfkI aKbfrF vfly hr sfl zrYktrI iCpvfAuNdy hn.

 


jy swB iek hI hY qF Prk kfhdf?

sMpfdk jI,

          sLONkI ieMglYNzIaf df lyK hmysLf hI rOick huMdf hY pr ipCly hPLqy vflf smyN muqfibk bhuq ZukvF sI. AuhnF gurbfxI dI quk bfxI bRhmf vydu Drmu idRVhu bfry jo puwiCaf hY ies df juvfb dyx vfly bhuq ivMg-vl pf ky dwsxgy ik ies df mqlb koeI hor hY. gurbfxI qF sfnMU swB iek hY df sMdysL idMdI hY aqy jy swB iek hI hY qF Prk kfhdf? vwK vwK DrmF ivwc jo Prk dwsx vly hn AuhnF ny hI Prk pfieaf hoieaf hY. gurbfxI  muqfibk jo ivKfeI idMdf hY aqy jo ivKfeI nhIN vI idMdf ieh swB kuJ prmfqmf df hI rUp hY aqy ihwsf hY.

rxjIq isMG, brYNptn

 

GwtigxqIaF vfsqy KLqrf bx igaf hY blfspmI lfa

sMpfdk jI,

          pfiksqfn ivwc vwsdy GwtigxqI iPrky muwilaF dy rihm `qy idn kwt rhy hn. pfiksqfn df hjLrq muhMmd jF kurfn dI byruhmqI rokx vflf blfspmI lfa GwtigxqIaF vfsqy KLqrf bx igaf hY. ieh iek aYsf hiQafr hY jo iksy dy vI iKlfPL vriqaf jf skdf hY. 14 sflF dI eIsfeI lVkI irmsLf msIh df kys qF dunIaF dy sfhmxy af igaf hY pr hor ajyhy kys hoxgy ijhnF df iksy nMU pqf hI nhIN lwgf hovygf. ies Gfqk kfnMUn dI mfr eynI hY ik iksy`qy blfspmI df dosL lgf dyxf hI kfPLI hY. 14 sfl dI bwcI ijs df idmfg 10 sfl dy brfbr dwisaf jf irhf hY, iks qrF ieslfm dI inMdf krn bfry soc skdI hY. Aus nMU qF ieh vI pqf nhIN hovygf ik ieslfm iks nMU afKdy hn? pfiksqfn ivwc sfrIaF Gwt igxqIaF hI qMg hn. ihMdUaF dIaF DIaF afey idn cuwkIaF jf rhIaF hn aqy iswKF `qy jjLIaf lgfieaf igaf sI qy kuJ agvfh vI kr ley gey sn. eIsfeIaF nfl qF bhuq durivvhfr kIqf jf irhf hY. mukdI gwl ieh hY ik swB GwtigxqIaF nMU jLbrdqIN muslmfn bnfAux dI kvfied cwl rhI hY. bhuigxqI suMnI iPrky dy kwtVpMQI sLIaf aqy ahmdIaf muslmfnF nMU vI mfr rhy hn. ahmdIaF muslmfnF nMU qF afpxy afp nMU muslmfn aKvfAux df vI hwk nhIN hY. ies qrF kuJ ieslfimk kwtVpMQI hux muslmfnF dy keI iPrikaF dy vI dusLmx bx gey hn. Dfrimk kwtVvfd swB leI KLqrf bx skdf hY ies leI kwtVvfd df smrQn krnf shI nhIN NhY. qfilbfn kwtVpMQI qF afpxy afp nMU bhuq pwky muslmfn smJdy hn ijs kfrn Auh kwtVvfd nMU Drm dI syvf smJdy hn.

afr[ aYs[ isMG

 


77 kqlF vfsqy 21 sfl kYd kI iensfPL hY?

sMpfdk jI,

          nfrvy dI rfjDfnI Eslo ivwc ipCly sfl bMb Dmfky krky aqy golIaf mfr ky 77 lokf dI jfn lYx vfly nfrvy dy eydrs byhirMg brYivk nUM adflq ny isrPL 21 sfl dI jylH dI sf suxfeI hY. 77 kqlF vfsqy 21 sfl kYd kI iensfPL hY?  gory kwtVpMQI brYivk ny 22 julfeI, 2011 `c 77 lokf nUM mOq dy Gft Auqfiraf igaf sI aqy 42 lok burI qrHf KmI hoey sn. mrn vfilaF ivwc bhuq sfry nOjvfn lVky aqy lVkIaF sn jo iek rfjnIqk pfrtI dy nOjvfn ivMg nfl sbMiDq sn aqy iek kYNp ivwc Bfg lY rhy sn. brYivk ny AuhnF nMU ipwCy Bwj Bwj ky golIaF mfrIaF sn. hYrfnI dI gwl hY ik Aus ny adflq ivwc afpxy jurm `qy duwK qF kI pRgt krn sI Auh qF ieh kih irhf sI ik Aus nMU afpxy kfry `qy mfx hY.  duwK Aus nMU ieh hY ik Auh hor bhuqy lokF nMU mfr nhIN sikaf. asIN iensfPL dI gwl krdy hF aqy myry ivcfr ivwc 77 kqlF vfsqy 21 sfl kYd iensfPL nhIN hY. jy mOq dI sjLf nhIN dyxI qF ies bMdy nMU Aus dy afKrI sfh qwk kfl koTVI dI sjLf jLrUr idwqI jfxI cfhIdI hY.

pI[ afr[ klyr, torFto


pMjfb dy afgU aYnafrafeIjL dI Kwl lfhux vfilaF dy sMgI hn

sMpfdk jI,

          grmIaF ivwc pMjfb dy bhuq sfey afgU pwCmI dysLF ivwc CuwtIaF kwtx afAuNdy hn. keIaF ny qF ieQy bwcy pVHny pfey hoey hn aqy keIaF ny kfrobfrF ivwc ihwsy pfey hoey hn. keIaF dy pirvfrF dy mYNbr ieQy rihMdy hn aqy keIaF ny kflf DMn bfhr kwZxf huMdf hY. ieMJ Auh pMjfbI dI khfvq muqfobk dyvI dy drsLn aqy bFsF df vpfr dovyN hI kr jFdy hn. ieQy AuhnF dy svfgq bhuq huMdy aqy qsvIrF vI lgdIaF hn. qusIN vI afpxy aKLbfr ivwc AuhnF dIaF KUb qsvIrF lgfAuNdy ho. aYnafrafeIjL nfl bhuq vfady kIqy jFdy hn aqy keIaF dy kys suxy jFdy hn. kI qusIN iksy nMU jfxdy ho ijs df kMm iehnF afgUaF ny kIqf hovy? kI koeI hY ijs nMU iehnF dy XqnF nfl pMjfb ivwc iensfPL imilaf hovy? mYN qF keIaF nMU jfxdf hF ijhnF nfl vfady kIqy gey pr kMm iksy df nhIN hoieaf. pMjfb ivwc hr pfsy Gor kurwpsLn hY. afgU, jwj, puils, aPLsrsLfhI swB iek qoN vwD ky kurwpt hn. pMjfb ivwc iensfPL dI afs rwKxI hI mUrKqf hY. pMjfb ivwc ienvYstmYNt krnI vI KLqrf shyVn vflI gwl hY. jykr pMjfb ivwc ienvYstmYNt vfsqy cMgf mhOl hovy qF ieh afgU ikAuN afpxf pYsf bfhr kwZdy hn? pMjfb ivwc qF hr afdmI aYnafrafeIjL nMU luwtx vfsqy bYTf hY ijs ny luwt hoxf hY Auh pMjfb cly jfvy. jLmInF `qy kbjLy dy eyny kys hn ik ijs dI jLmIn `qy kbjLf ho igaf Auh kdy 7 jnmf ivwc vI nhIN Cuzf skdf. sfrf isstm hI lotU bx igaf hY. aYnafrafeI Qfxy, aYnafrafeI sBf aqy aYnafrafeI kortF swB luwt dy adfry hn. aYnafrafeIjL nMU pMjfb ivcoN swB kuJ vyc dyxf cfhIdf hY nhIN qF iksy nf iksy ny iksy idn Aus `qy kbjLf kr lYxf hY. mnprcfvy vfsqy iehnF afgUaF nMU imlxf aqy qsvIrF iKcvfAuxf TIk hY pr kMm dI afs nhIN rwKxI cfhIdI. kMm qF kurwpsLn nfl hI huMdy hn aqy Auh vI bhuq swtF Kf ky huMdy hn. asIN vK cuwky hF ik keI vfr qF pYsy dy ky jfn nhIN CuwtdI. iek aPLsr nMU idE qF dUjf aiVkf bx jFdf hY. pMjfb ivwc aYnafrafeI jL df qF rwb hI rfKf hY.  pMjfb dy afgU qF aYnafrafeIjL dI Kwl lfhux vfilaF dy sMgI hn, swB kuJ rlL iml ky hI ho irhf hY.

jgdIp isMG, skfrbro

 


ieMmIgrysLn dy lflc `c hox vfly ivafhF `qy sLkMjf kwsx dI loV

sMpfdk jI,

          ieMmIgrysLn dy lflc `c hox vfly ivafhF `qy sLkMjf kwsx dI loV hY ikAuNik ies nfl prvfrF df bhuq nuksfn ho irhf hY. ivafh krvf ky iemIgrysLn hux bhuq jldI iml jFdI hY ijs kfrn Prfz vDyry ho irhf hY. jykr ivafh krvf ky ieMmIgrysLn imlx nMU do ku sfl lwg jfx qF nklI ivafhF dI igxqI Gwt ho skdI hY. hux qF ieMmIgyrsLn jldI imldI hox kfrn kuJ lok ies dI durvrqoN kr rhy hn. kYnyzf ivwc hux  hr BfeIcfry dy lok vwzI igxqI ivwc vwsdy hn ijs kfrn ivafh iewQy vI ho skdy hn aqy hoxy cfhIdy hn. ivafh Przf rokx vfsqy ieMmIgrysLn nIqI hor sKLq hoxI cfhIdI hY. sfzy vfkPLF ivwc kuJ ajyhy prvfr hn ijhnF nfl ivafh dy mfmly ivwc vwzf DoKf hoieaf hY. iek prvfr ny pMjfb ivwc DI ivafhI sI ijs df pqI kYnyzf afAuNdy sfr kuJ mhIny ivwc hI Aus nMU Cwz ky qurdf bixaF hY. AuhnF ny  vkIl qoN puwiCaf qF vkIl df kihxf hY ik Auh Bwj gey pqI df kuJ nhIN kr skdy.

jIaYs isDU

 

zyiraF df KoKlf ivroD krn df kI lfB hY?

sMpfdk jI,

          ieh TIk hY ik pMjfb ivwc zyry bhuq vD gey hn pr socx vflI gwl ieh hY ik lok jFdy hn qd hI qF zyry cwldy hn. ijs vsqU dI mMg nf hovy Auh ivwk nhIN skdI. kuJ lok zyiraF dy iKlfPL bhuq rOlf pfAuNNdy hn pr zyiraF df KoKlf ivroD krn df kI lfB hY? lokF nMU zyry jfx qoN rok lE zyry afpy bMd ho jfxgy. lokF nMU zrf ky zyry jfx qoN nhIN roikaf jf skdf, Auh iksy zyry kuJ lYx jFdy hn aqy jy AuhnF nMU Auh cIjL hor iksy jgfH qoN iml jfvy qF Auh AuWQy cly jxfgy. qkrIbn hr vwzy zyry rfDfsuafmI, isrsf, nUrmihl aid jfx vfly bhuqy sLrDflU sLrfb nhIN pINdy aqy jo pINdy hn Auh ht jFdy hn. jdik zyiraF nMU mfVf kihx vfly kdy sLrfb CzvfAux dI muihMm nhIN clfAuNdy ijs qoN prvfr qwMg huMdy hn. sLRomxI kmytI dI cox ijwqx vfsqy sLrfb `qy nsLy vrqy jFdy hn pr mfVf zyiraF nMU ikhf jFdf hY. zyiraF df ivroD iek rvfj hI bx igaf hY ijs ivwc koeI vjLun nhIN hY aYvyN KoKlIaF gwlF hI hn. ajy kwl hI Kbr afeI hY ik ipMz iBMzr klf `c BUq kwZx leI ipMz dI srpMc pfl kOr ny lgBg 10 sflF dI bwcI nUM grm icmitaf nfl kuwt-kuwt ky mfr mukfieaf hY. kI Drm dy TykydfrF ny lokF nMU aMDivsLvfsI rokx leI kuJ kIqf hY? hYrfnI dI gwl hY ik Drm vI vD irhf hY aqy nsLy, aMDivsLvfsI, kurwpsLn qy BrUx hwiqaf df kohV vI vwD irhf hY.

jsdIp isMG

 


EntyrIE dI krjLfeI srkfr aPLsrsLfhI nMU moty bons dy rhI hY

sMpfdk jI,

          dunIaF df arQcfrf ihwilaf hoieaf hY aqy srkfrF isr krjLf vD irhf hY. EntyrIE sUby df bjt Gftf hwdoN cuwkf hY ijs dIaF iksLqF dyxIaF srkfr vfsqy musLkl ho rhIaF hn. pr dUjy pfsy EntyrIE dI srkfr aPLsrsLfhI aqy pbilk sYtkr dI nOkrsLfhI nMU motIaF qnKfhF dy nfl nfl moty bons vI dy rhI hY. pqf lwgf hY ik ieh bons qkrIbn 36 imlIan zflr dy krIb bxdy hn. kI ieh jfiejL hY? jd sUby dy lok qMgI df sfhmxf kr rhy hn aqy 6 lwK dy krIb lok jfbF qlfsL kr rhy hn. aKLbfrI rportF muqfibk sUby dI nOkrsLfhI dy 98% ihwsy nMU bonsF nfl invfijaf jf irhf hY ijhnF df aosqn sflfnf bons 3[6% bxdf hY. ipCly 9 sflF ivwc pbilk sYktr ivwc srkfr ny 3 lwK dy krIb hor lok BrqI kIqy hn ijs nfl srkfr df Krcf vD irhf hY jo lokF `qy tYks vDfAux df kfrn bxdf hY.

          qnKfh PrIjL dy bhfny vI EntyrIE srkfr pbilk sYktr nMU qnKfh vfDy dy rhI hY ijs qrF kYQoilk skUl tIcrF nMU idwqy gey hn aqy pbilk skUl tIcrF nMU idwqy jf rhy hn pr Auh hor mMg rhy hn. bjt Gftf kfbU krn vfsqy EntyrIE srkfr nMU pbilk sYktr dy bons 100% bMd krny cfhIdy hn aqy qnKfhF dy nfl nfl pbilk sYktr nOkrIaF ivwc vI ktOqI krnI cfhIdI hY. jy ajyhf nf kIqf igaf qF bjt Gftf dUr krn vfsqy ieko iek rsqf lokF isr tYks vDfAux ivwc inklygf. lokF nMU hor tYksF dy Bfr qoN bcx vfsqy ieh luwt bMd krn dI mMg krnI cfhIdI hY.

tI[ pI[ isMG, brYNptn

 

suKbIr bfdl dI PyrI qoN KfilsqfnI ikAuN aOKy hn?

sMpfdk jI,

          pMjfb dy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl amrIkf afey sn ijwQy AuhnF iek ivafh aqy iek kbwzI tUrnfmYNt ivwc Bfg lYxf sI. pr Ek krIk golI kFz kfrn tUrnfmYNt kYNsl ho igaf aqy s: bfdl pIVHq prvfrF nfl aPsos krky vfps pMjfb prq gey hn. jd s: bfdl pIVHqF nfl aPsos pRgt kr rhy hn qF AuhnF nMU kfnMUnI noits dyx dy Kyz KyzI jf rhI sI. iek KfilsqfnI afgU qF ieh afK irhf hY ik s: pRkf isMG bfdl ny iek gYr-iswK ivafh ivwc isLrkq kIqI hY jdik lok jfxdy hn ik Auh s: drsLn isMG DflIvfl dI bytI dy ivafh ivwc sLfml hoey sn jo mMqrI surjIq isMG rwKVf dy Brf hn. hYrfnI dI gwl hY ik KfilsqfnIaF nMU ibnF rfjsI qfkq pRfpq kIiqaF hI iswK pirvfr hux gYr iswK ivKfeI dyx lwg pey hn aqy jy ikqy AuhnF dy hwQ rfjsI qfkq geI qF iswKF aqy gYr iswKF dI kI hflq krngy?

          jy pMjfb srkfr kbwzI prmot krdI hY qF vI KfilsqfnIaF nMU Kqrf KV jFdf hY aqy jy pMjfb dy afgU ivdysL dOry `qy afAuNdy hn qd vI iehnF nMU Kqrf KV jFdf hY. BfrqI kONslyt aPLsr sRI pIpI isMG kwbzI  tUrnfmYNt `qy swdy jFdy hn qwd vI iehnF nMU Kqrf KV jFdf hY. iPr ieh grfAUNz ivcoN dUjy pfsy nMU Bwj jFdy hn. hux s: suKbIr isMG bfdl nMU kfnUMnI noits dyx dIaF DmkIaF idwqIaF jf rhIaF hn. kuJ KfilsqfnI qF ieh vI kihMdy hn ik akflIaF nMU ivdysLI iswKF dy njLdIk nhIN hox dyxf. sLied iehnF nMU Kqrf hY ik akflI iehnF qoN ivdysLI gurdvfry Koh lYxgy? akflI afgUaF nMU dyvI mfqf dy Bgq, BMzF df tolf aqy tONt btONt dwisaf jf irhf hY. horF nMU tONt btONt dwsx vfilaF nMU afpxy aMdr JfqI mfr ky vyKxf cfhIdf hY ik Auh iks dy tONt btONt hn? Bfrq dI ajLfdI idn hovy jF gxqMqr idn, igxqI dy KfilsqfnI ivroD krn cly jFdy hn. dmgjy qF bhuq mfry jFdy hn pr kfnMUnI noitsF nfl hux qwk kI bixaF hY? ryzIE pRogrfmf `qy DUMaFDfr pRcfr kIqf jFdf hY aqy kuJ pfiksqfnI iehnF dy tfk sLoaF dI BUimkf bMnx afAuNdy hn. pfiksqfn vfilaF ijhVIaF pRfpqIaF kIqIaF hn Auh duniaF qoN guwJIaF nhIN hn. pfiksqfn qF sLIaf aqy aihmdIaF muslmfnF nMU surwiKaf nhIN dy sikaf hor Gwt igxqIaF nMU qF kI surwiKaf dyxI hY. iswKF nMU iehnF qoN Kbrdfr rihxf cfhIdf hY jo Bfrq iKlfPL iswKF nMU BVkfAuNdy hn aqy pfiksqfn dIaF isPLqF krdy hn. iek KfilsqfnI afK irhf sI ik pfiksqfn ivwc Gwt igxqIaF nMU pfiksqfn nhIN pRysLfn kr irhf kuJ kwtVpMQI hI kr rhy hn. ieh dwsx ik pfiksqfn ivwc kwtVpMQIaF nMU kOx pfL irhf hY? rportF af rhIaF hn ik pfiksqfn ivwc hr mhIny 25-30 ihMdU aOrqF jLbrdsqIN cwk leIaF jFdIaF hn. musilm kwtVpMQIaF ny iswKF `qy jLjLIaf lgfieaf igaf sI aqy jfiedfdF vI Koh leIaF sn. Gwt igxqI iPrky pfiksqfn ivcoN Bwj rhy hn. bMglfdysL ivwcoN muslmfn Bfrq nMU Bwj rhy hn ijs nMU musilm ivroDI dysL grdfinaF jf irhf hY. 4 lwK dy krIb gYr kfnMUnI bMglfdysLI qF isrPL idwlI aqy afs pfs af ky bYTy hoey hn. afsfm aqy bMgfl vrgy sUibaF ivwc qF hor lwKF hI hn ijs kfrn keI vfr bdamnI vI huMdI hY. jy Bfrq musilm ivroDI hY qF muslmfnF nMU bMglfdysL aqy pfiksqfn vwl nMU Bwjxf cfhIdf hY pr Auh Bfrq nMU af rhy hn. pfiksqfnI ielfj vfsqy vI Bfrq af rhy hn, AuhnF df Kfls muslmsqfn qF AuhnF df svrg bx nhIN sikaf KfilsqfnIaF iks qrF bx skdf hY?

gurmIq lfmf, torFto

 


qmfsLy kr irhf hY bfbf rfmdyv

sMpfdk jI,

          bfbf rfm dyv ivdysLF ivwc Cupf ky rwiKaf kflf Dn vfps ilafAux dI mMg df bhfnf bxf ky idwlI dy rfmlIlf mYdfn ivc andoln krn vfsqy iPr afx bYTf hY. andoln urU krn qo pihlf bfbf rfmdyv iekfqvfs ivc clf igaf sI. ies mOky rfmdyv gujrfq dy krmsfz Kyqr ivc sI jo srdfr vwlBBfeI ptyl df jnm sQfn hY. ies jgfH iqMn idn df eykFqvfs vI bfbf rfm dyv nMU eyny hOslf nhIN dyvygf ik Auh byKOPL ho ky andoln kr sky. pihlF qF bfbf aOrqF vfsqy kwpVy pf ky Bwj igaf sI aqy kihMdf sI ik Aus nMU puils hwQoN mOq df zr sI. mOq df zr mMnx vfly andolnF dI agvfeI nhIN kr skdy huMdy. styj qoN Cfl mfr ky Bwjdf bfbf rfm dyx swB ny tIvI `qy vyiKaf sI. huxy hI ajy aMnf hjLfry df kiQq mrn vrq Pyhl ho ky hitaf hY ijs df smrQn bfbf rfmdyv krdf sI. kflf DMn iek vwzf mslf hY pr bfbf rfmdyv qF rfjsI qmfsLy kr irhf hY. ieMJ krn nfl kflf DMn vfps nhIN af skdf aqy nf hI andoln nMU kfmXfbI iml skdI hY. bfbf rfmdyv df ieh qmfsLF vI Pyhl ho jfvygf.

surjIq isMG, torFto.

 

amrIkf ivwc gMn kMtrol dI loV

sMpfdk jI,

          mYN aksr amrIkf jFdf rihMdf hF aqy myry keI irsLqydfr amrIkf rihMdy hn. amrIkfd df gMn klcr bhuq Kqrnfk hY ijs kfrn amrIkf ivwc kql bhuq huMdy hn aqy krfeIm ryt bhuq vwD hY. amrIkf ivwc gMn kMtrol nfl dI koeI cIjL nhIN hY aqy amrIkf qoN gMnF kYnyzf nMU vI smgl huMdIaF hn. amrIkf dy lok gMn rwKxI afpxf hwk smJdy hn aqy gMnF bxfAux vflIaF kMpnIaF df ieh vwzf vpfr hY ijs nMU Auh bMd nhIN hox dyxgIaF. rfjsI afgU vI gMn lfbI qoN zrdy cuwp hn pr krfeIm vD irhf hY. vfskfnsn dy gurdvfrf sfihb `qy hoieaf hmlf iek inMdxXog Gtnf hY ijs df iek kfrn amrIkf ivwc gMnF dI KuwlI AuplBdI hY. amrIkf dy afgUaF nMU ieh soJI af jfvy qF krfeIm ryt nMMU nwQ pY skdI hY.

qIrQ isMG, skfrbro

 


svfl- kI Dfrf 25 iswKF nUM iswK mMndI hY? AuWqr hY, hF jI.

sMpfdk jIE,

dunIaF dy lokF ny vrqx leI keI iksm dy msfly bxfey jF Kojy hn ijnHF dI vrqoN GrF, kfrKfinaF, kfrobfrF jF jMgF XuwDF ivwc kIqI jFdI hY. iswK afgUaF aqy buwDIjIvIaF ny vI keI msfly eIjLfd kIqy hn jo ik dUsry msfilaF qoN iblkul vwKry hn. ieh hn rfjnIqk msfly. iswK afgU ienHF dI vrqoN afpxIaF PokIaF qkrIrF nUM msflydfr bxfAux aqy afm iswKF dy jjLbfq BVkfAux leI bVy icrF qoN bfKUbI krdy af rhy ny. Dfrf 25 dy muwdy nUM vI iewk aYsy msfly vjoN hI vriqaf jf irhf hY. afm kI cMgy pVy ilKy iswKF ny vI Dfrf 25 nUM afp pVHn aqy GoKx dI jLihmq nhIN AuTfeI. nqIjy vjoN ieh msflf awj vI lFbU lfAux leI Enf hI grm hY ijqnfN ik ieh awj qoN 50 sfl pihlF sI. iswK sMgqF dy mnF ivwc iewk gwl Auqfr idwqI geI hY ik Bfrq dy sMivDfn dI Dfrf 25 anusfr qF iswKF nMU iswK hI nhIN mMinaF igaf . bhuqy iswKF ny vI ibnF iksy GoK pVqfl dy ies nUM ielfhI swc vjoN pRvfn kr ilaf hY. Bfrq aMdr isWKf nfl sO DWky hoey hoxgy pr Gwto Gwt ieh gwl drusq nhIN hY ik Dfrf 25 isWKF nUM isWK hI nhIN mMndI. afpxI qswlI leI ies Dfrf nUM afp pVH skdy ho jo ik ies pRkfr hY:

25: jLmIr (afqmf) aqy Drm nUM KulHyafm apxfAux, mMnx, aqy pRcfrn dI afjLfdI:-

(1) jnqk ivvsQf, nYiqkqf (sdfcfr) aqy ishq aqy ies dIaF hor DfrfvF dy afDIn rihMdy hoey, sfry ivakqIaF nUM jLmIr dI afjLfdI aqy KulyHafm Drm apxfAux dI, mMnx aqy pRcfrn df brfbr hWk hoeygf.

(2) ivDfn dI ies Dfrf dI koeI gWl iksy mOjUdf kfnUMn dI ikRaf nUM pRBfivq nhIN krygI jF srkfr nUM koeI aYsf kfnUMn bxfAux qoN nhIN rokygI jo ik:

(ey) Drm nUM mMnx sMbMDI iksy afriQk, ivWqI, rfjnIqk jF hor Drm inrpWK srgrmI nUM inXMiqRq jF sIimq krdI hoey;

(bI)smfijk BlfeI aqy suDfr vfsqy jF jnqk iksm dIaF ihMdU Dfrimk sMsQfvF nUM ihMdUaF dIaF sfrIaF sLRyxIaF aqy vrgF leI KolHx vfsqy hoey.

ivafiKaf I ikRpfnF pihnxIaF aqy rWKxIaF isWK Drm nUM mMnx df aMg smJIaF jfxgIaF.

ivafiKaf II Bfg (2) dy AupBfg (bI) ivWc ihMdUaF pRqI hvfly df jo arQ smiJaf jfeygf Aus ivWc isWK, jYn jF boDI Drm nUM mMnx vfly ivakqIaF df hvflf vI sLfiml hoeygf aqy ihMdU Dfrimk sMsQfvF sMbMDI hvfly nMU vI iesy anusfr hI smiJaf jfeygf.

hux vyKo, ies Dfrf ivWc qF iswKF nUM ikRpfn nhIN sgoN ikRpfnF pihnx aqy rwKx df ivsLysL aiDkfr idWqf igaf hY. ies mksd nUM pUrI qrF spWsLt krn leI kyvl aqy kyvl iswKF vfsqy ivafiKaf I alwg qOr qy sLfiml kIqI geI hY qF jo iksy iksm df BulyKf nF rih jfey. kI isWKF nUM isWK mMny jfx ivWc ajy koeI ksr bfkI rih geI hY?

hux afAuNdy hF ivafiKaf II Bfg (2) dy AupBfg (bI) vwl. ieWQy vI isWK Drm df ijLkr alwg qOr kIqf igaf hY. Bfv ik iswKF nUM iswK mMinaF igaf hY . so, ieh svfl ik Dfrf 25 iswKF iswK mMndI hY jF nhIN qF sOiKaF hI hWl ho jFdf ik Dfrf 25 iswKF nUM ieWk vfr nhIN do vfr isWK mMndI hY.

asl msly dI jVH ieh hY ik ieWQy af ky isWK afgU aqy buWDIjIvI afpxf svfl bdl lYNdy hn. ieWQy af ky Auh afKxf sLUru kr idMdy hn ik nhIN jI nhIN, asl mslf isWKF nUM isWK mMnx jF nF mMnx df nhIN hY asl mslf qF Bfg (2) dy AupBfg (bI) dI ivafiKaf II ivWc iswKF nUM ihMdUaF nfl joVy jfx df hY. isWK afgU ies ivafiKaf rfhIN iswKF nUM ihMdUaF nfl jLbrI nWQI kIqy jfxf afKky Dfrf ivWc soD dI mMg krdy hn. pr Auh ieh iblkul nhIN dwsdy ik Dfrf 25 dy Bfg (2) dy AupBfg (bI) dI ivafiKaf II ivwc mMgI jf rhI soD iswK Drm dI vWKrI pihcfx bhfl krn ivWc ikvyN shfeI hoeygI? Dfrf dy ies Bfg (2 bI) df qWqsfr ieh hY ik smfijk BlfeI aqy suDfr vfsqy jF jnqk iksm dIaF ihMdU, isWK, boDI jF jYnI Dfrimk sMsQfvF nUM kRmvfr ihMdUaF, isWKF, boDIaF jF jYnIaF dIaF sfrIaF sLRyxIaF aqy vrgF leI KolHx vfsqy kfnUMn bxfAux df hwk srkfr kol hoeygf. ikAuNik isWK Drm dy asQfn qF pihlF hI smfijk BlfeI aqy suDfr dy isDFqF nUM muWK rWKky bxfey gey hn aqy sB leI ieWk brfrb pihlF hI KulHy hn jF ieMj kih lE ik isWK Drm ivWc qF ieh mWd afpxy afp pihlF hI lfgU hY. ies krky Dfrf dy ies Bfg afDIn srkfr nUM hor kfnMUn bxfAux dI koeI vI jLrUrq nhIN pvygI. ies qrHF Dfrf 25 df ieh Bfg iswKF vfsqy AuqnF icr byloVf aqy axvriqaf hI ipaf rhygf ijqnf icr isWK sMsQfvF (pRmwK qOr qy gurduafry) isWK isDfqF aqy lok BlfeI dy afsLy anusfr sB leI brfbr KulHy rihxgy.

ieqnI spWsLtqf hox dy bfvjUd vI isWK afgU aqy buWDIjIvI afpxf msflf grm rWKx leI gWl muWkx nhIN idMdy, Auh ies qoN aWgy golLI ryVH idMdy hn. Auh kihx lWg jFdy hn ik jo vI hY so hY pr isWKF nUM ihMdU kfnUMnF ivWc jkV ky rWiKaf hoieaf hY. gwl sfP krdy hoey Auh afKdy hn ik asl muWdf qF ihMdU mYirj aYkt, ihMdU azfpsLn aYkt, ihMdU ivrfsq aYkt afid ihMdU kfnMUnF dy jUly hyToN inWklx df hY. ies df hWl ieh suJfieaf jFdf hY ik bfkIaF vFg isWKF vfsqy vI isWK prsnl lfa bxfieaf jfvy. pr isWK afgU aqy ivdvfn ipCly 60 sflF ivWc ieh qih nhIN kr sky ik isWK prsnl lfa ivWc afKr hovy kI. ajy qWk isWK prsnl lfa df koeI vI KrVf iqafr nhIN kIqf jf sikaf. isWK prsnl lfa dy KrVy dI iqafrI aqy iPr Aus bfry sB dI sihmqI bxfAuxf koeI sOKf kMm nhIM hY. sihmqI qF ajy kYlMzr AuWpr nhIN hoeI. afnMd mYirj aYkt dI gWl keI sfl cldI rhI. jd ibWl pfs ho igaf qF eIdoN bfad qMbf PUkxf dI khfvq vFg isWK buWDIjIvIaF vwloN vWK vWK KrVy pRgt kIqy jfx df islislf suLrU ho igaf. pr sihmqI iksy ieWk qy vI nF ho skI. KrVy qF pfsy rhy bihs ies gWl qy iCV geI ik isWKF ivWc qflfk hY jF nhIN. isWK prsnl lfa bfry sihmqI ikMnI ku afsfnI nfl ho skygI, iesdf aMdfjLf sihjy hI lfieaf jf skdf hY. ies qoN vI aWgy, isWK afgU ihMdU kfnUMnF dy jUly hyToN inWklx dI gWl qF krdy hn pr ies nfl isWKF dIaF pCVIaF jfqIaF nUM imlI irjLrvysLn dI shUlq AuWpr pYx vfly sMBfvI asrF bfry kuWJ vI nhIN dwsdy. Xfd rhy Bfrq ivWc irjLrvysLn df afDfr Drm hY nF ik afriQk hYsIaq. musilm, pfrsI, eIsfeI, XhUdI afid BfeIcfry ies shUlq qoN ivrvy hn. ieh vI Xfd rWKxXog gWl hY ik isWKF dIaF pCVIaF sLRyxIaF leI irjLrvysLn vfsqy pihlF qF 1949 ivwc iswK numfieMidaF ny mMg pWqr idWqf aqy iPr 1953 ivWc mfstr qfrf isMG jI ny morcf lfieaf. kI aWj dy isWK afgU irjLrvysLn dI ieh shUlq iqafgx leI iqafr hn? ajy qwk iswK lIzrF ny ies svfl bfry socx dI loV nhIN smJI. so, ies qrF Dfrf 25 ivwc soD dI mMg ivafpk sMivDfnk soDF dI mMg qWk phuMc jFdI hY pr iehnF ivafpk soDF df iswKF AuWpr pYx vfly asrF nfl juVy svflF bfry isWK afgU puRrI qrF aspwsLt hn. so, ienHF hflfqF ivwc Dfrf 25 ivWc mMgI jf rhI soD iswKF dI vwKrI pCfx sQfipq krn ivwc koeI Xogdfn nhIN pfeygI. ieh Dfrf pihlF hI iswKF nUM iswK mMnx df spwsLt aYlfn krdI hY. DMnvfd.

hjLfrf isMG.

(905) 795-3428

 

mYzl ijwqx vfsqy cIn ivwc bwicaF dI sKq tryinMg  `qy ikMqU

sMpfdk jI,

          lMdn ElMipks ivwc mYzl ijwqx ivwc cIn mUhrlI kqfr ivwc hY aqy amrIkf df sKLq mukfblf kr irhf hY. kYnyzf ajy qwk golz mYzl nhIN ijwq sikaf aqy mYzl ijwqx ivwc host dysL ieMglYNz vI bhuq ipwCy hY. kdy mYzl ijwqx ivwc mUhrlI kqfr ivwc rihx vflf rUs vI ipwCy iKskdf jf irhf hY. aMgryjLI mIzIaf ivwc crcfqy ikMqU  hoeI hY ik cIn ivwc bwicaF nMU mYzl ijwqx vfsqy bhuq sKLq trYinMg idwqI jFdI hY ijs nMU tfrcr dI hwd qwk dwisaf igaf hY. drasl cIn vrgy dysL afpxf nfm cmkfAux vfsqy ajyhf krdy hn aqy sovIaq XUnIan vI ajyhf hI kiraf krdf sI. ies nfl Auh afpxy bMd rfjsI isstm dIaF kmjLorIaF Zwkx df Xqn krdy hn. vwD mYzl ijwq ky Auh ieh ivKfAux df Xqn krdy hn ik AuhnF dy lok bhuq KusLhfl hn jdik scfeI ies qoN bhuq vwKrI huMdI hY. KyzF ivwc mYzl ijwqx dI sLlfGf krnI bxdI hY pr ies nfl mfAUvfdI isstm df lokF `qy kihr Cupfieaf nhIN jf skdf. vwD mYzl ijwqxy qF pMjfbI dI khfvq vFg guMgy dI iek rmjL vwD hox vflI gwl hY.

jgdIp isMG, torFto

 

kONslyt aiDkfrIaF qoN dUrI dI kI quk hY?

sMpfdk jI,

          ipCly hPLqy dy KLbrnfmf aKLbfr ivwc izksI gurdvfry dIaF grfAUNzF ivwc hoey kbwzI tUrnfmYNt ivwc BfrqI kONslyt qoN vIjLf aPLsr s: ipRqpfl isMG aqy sfbkf aPLsr sRI ihMgurfnI dy svfgq dIaF qsvIrF vyKIaF. ies qoN pihlF mfltn ivwc hoey iek kbwzI tUrnfmYNt ivwc vI s: ipRqpfl isMG nMU mihmgn vjoN swidaf igaf sI. kuJ igxqI dy lokF nMU Cwz ky bhuqIaF sMsQfvF dy afgU kONslyt aiDkfrIaF nMU aksr imldy hn aqy afpxy kMm vI krvfAuNdy hn pbilk ivwc dUrI bxfeI rwKdy hn. ies iksm dI dUrI dI kI quk bxdI hY? tUrnfmYNt pRbMDkF ny s: ipRqpfl isMG nMU swd ky shI kdm cuwikaf hY. kuJ lok iksy hor dysL dy kONslyt nMU swdxf shI smJdy hn pr BfrqI kONslyt nMU swdx df ivroD krdy hn. AuhnF dI koeI mjbUrI ho skdI hY pr pMjfbI BfeIcfry dI koeI ajyhI mjbUrI nhIN hY. KLbr qoN ieh vI pqf lwgf hY kuJ lok s: ipRqpfl isMG dy afAux smyN pfsy nMU iKsk gey sn aqy Kusrmusr vI kr rhy sn. AuhnF df pry cly jfxf vI TIk hY pr ivroD nhIN krnf cfhIdf ikAuNik kbwzI koeI rfjsI smfgm nhIN hY.

sqnfm isMG, brYNptn


kuldIp nXIar vWloN Xfdgfr dy Poky ivroD ipWCoN Xfdgfr df iqWKf ivroD krn vflIaF isWK jQybMdIaF KLfmosL ho geIaF

sMpfdk jIE,

ijs idn sLRomxI kmytI ny 1984 dy sfky dOrfn drbfr sfihb aMdr mfry jfx vfilaF dI Xfdgfr Ausfrn dI syvf bfbf DuMmf nUM sONpx df aYlfn kIqf Ausy idn qoN hI keI isWK jQybMdIaF ny vWK vWK kfrnF krky ies df ivroD krnf suLrU kr idWqf. iksy nUM iesdI bxqr psMd nhI aqy iksy nUM bfbf DuMmf psMd nhI. sR: mfn ny qF ieh vI afK idWqf sI ik asIN ieh Xfdgfr Zfh ky pMQ dI mrjLI anusfr bxfvFgy. aYny iqWKy ivroD kfrn sRomxI kmytI, bfbf DuMmf aqy isMG sfihbfn kfPI pRysLfn sn. Xfdgfr ivroDI ibafnF qoN qMg afey isMG sfihbfn ny qF ieWk idn sR: ismrnjIq mfn nUM akfl qKq AuWpr qlb krn dI gWl vI kih idWqI sI. ies iqWKy ivroD aqy cWl rhI ksLmksL dOrfn hI kuldIp nXIar df Xfdgfr ivroDI lyK Cp igaf aqy QoVHy idnF ipWCoN AusdI ikqfb vI af geI. ijs ivWc dl Kflsf, BfeI amRIk isMG aqy sMq iBMzrFvfly bfry kuWJ ivvfdpUrn itWpxIaF sn. kuldIp nXIar df lyK Cpx aqy ikqfb afAux qy isWK jQybMdIaF Xfdgfr df ivroD BuWl ky Ausdy mgr ho qurIaF. vWK vWK jQybMdIaF Aus df puqlf PUkx, ikqfb sfVn, Aus dIaF ilKqF df aiDaYn krn, ivroD aqy inKyDI krn vfly ibafn dyx ivWc ruWJ geIaF. keI jQybMdIaF kuldIp nXIar dI mfPI nUM cMgf kdm kih ky nXIar dI isPq krn lg peIaF, keI Aus dI mfPI df cIr PfV krn ivWc ivasq ho geIaF aqy keI, nXIar mfPI ikWQy mMgy? mfPI kI hoey? mfPI kfhdI hoey? CpI ikqfb df kI kIqf jfey? ipClIaF ilKqF df kI hoey? isWKF vwloN ipCly smy ivWc nXIar dy kIqy snmfnF df kI hoey? afid gihr gMBIr svflF dy icMqn mMQn ivWc zUMGf AuWqr geIaF. gWl ieWQy vI nF rukI ieh jQybMdIaF kuldIp nXIar dy nfl Aus dI hmfieq krn vfly aYzvokyt sR: PUlkf mgr vI ho qurIaF. nqIjy vjoN ieh jQybMdIaF Xfdgfr dy ivroD vwloN vkqI qOr qy byiDafnIaF ho geIaF. ieWDr jQybMdIaF nXIar aqy Pulkf nfl AulJIaF rhIaF AuWDr bfby DuMmy ny Xfdgfr df kMm jfrI rWiKaf aqy ibnF iksy ivroD aqy ivGn dy dUsrf lYNtr pf idWqf. lgdf hY ik nXIar vwloN Xfdgfr df kIqf Pokf ivroD Xfdgfr dI AusfrI pUrI leI vfhvf rfs afieaf. nhIN qF mfn vflf pMQ qF Xfdgfr Zfhux leI byeImfn (iqafr) hoieaf iPrdf sI. koeI mMny nF mMny kuldIp nXIar ienHF mUMh jLor jQybMdIaF vwloN Xfdgfr dy kIqy jf rhy ivroD df vihx afpxy vWl moVkyy Xfdgfr dI inrivGn AusfrI ivWc shfeI hox kfrn ieWk hor snmfn df hWkdfr bx igaf hY. DMnvfd.

hjLfrf isMG

(905) 795-3428

 

sLOkI ieMglYNzIaf df lyK klipq kkfrF df pMQk kfrtUn bfry

sMpfdk jI

ds ku idn pihlF sLOkI ieMglYNzIaf df lyK klipq kkfrF df pMQk kfrtUn prvfn hY jI? Kbrnfmf ivwc piVHaf sI. sLOkI dy ivcfr pVH ky mYN iswK ikwDr nUM? afrtIkl lwBx dI koissL kIqI aqy ieh afrtIkl julfeI 08,2012 nUM pMjfbI dy aKbfr pihrydfr ivwc Cipaf sI jo ik siqnfm isMG cMdVH dI ilKq hY. ies afrtIkl dy nfl iewk kfrtUn vI bxfieaf igaf hY ijs dy Kwby pfsy iewk aMimRqDfrI iswK aqy iewk gurduafry dI qsvIr bxfeI geI hY qy nfl hI pMj kkfrF dy nfm ilKy gey hn. pMj kkfrF dy nfvF Aupr aMgryjI ivwc arlIar Bfv pihlF iliKaf igaf hY. kfrtUn dy swjy pfsy KqF vflI kuqrI dfVHI vflf iewk mfzrn iswK bxfieaf hY ijs ny afpxIaF dovyN bfhF PYlfeIaF hoeIaF hn aqy Aus dy awgy iek skfirt pihnI KUbsUrq nOjvfn aOrq KVI hY. ies srdfr dy iek hwQ ivwc rost kIqy murgy vflI QflI aqy dUjy hwQ ivwc not PVy hoey hn. aqy nfl hI iek mfzrn Gr awgy iek kfr KVI hY ijs dy Aupr aMgryjLI dy sLbd nfE Bfv hux dy tfeItl hyT pMj kkfr koTI, kuVI, kuwkV, kYsL, aqy kfr drj kIqy hoey hn.

iswK ikwDr nUM? ivwc sR siqnfm isMG ny afpxy nFh-pwKI ivcfr pysL kIqy hn ik ajokI iswKI nUM Zfh sfzy afpixaF ny gdfrI krky lfeI hY. mOkfpRsq aqy svfrQI Dfrimk afgUaF dI afpxy PrjF qoN lfpRvfhI aqy kuqfhI kfrn vI iswKI ivwc igrfvt afeI hY. AunHF anusfr ajokf iswK jgq lwcr gIqF, asLlIl vIzIA aqy pwCmI siBaqf dy pRBfv krky afpxy gurUaF dI iswKI qoN dUr jf irhf hY. aKIr Auh kih rhy hn ik ienHF sfrIaF bImfrIaF dI jVH gurU GrF ivwc gurbfxI df pRcfr nf hoxf vI hY.

iqMn sO sfl qoN vwD df smF bIqx nfl sfzy afriQk hflfqF, smfijk irsLiqaF, Dfrimk prMprfvF , rhurIqF, rihx- bihx ivwc bhuq bdlfa af igaf hY. pwCmI dysLF ivwc iswKF dy bwcy aqy bwcIaF afpxI imhnq qy ividak jogqf sdky AuckotI dy zfktr, ieMjnIar, jwj afidk AucIaF pdvIaF qy phuMcy hn ijs krky dunIaf ivwc iswKF df isr mfx nfl Aucf hoieaf hY. kI sfzI nvIN pIVHI inhMg-isMGF vflf purfqn kiChrf (jo ik gozy dI cwpxI nUM Cohdf huMdf sI) pihn ky aqy Aupr dI jLIn jF pYNt pf ky, PYktrI jF dPLqr ivwc sOK nfl awT GMty kMm kr skdf hY? ieh iswK-jgq awgy aihm svfl hY. sRI guru goibMd isMG jI mhfrfj dy smyN jF AunHF qoN pihlF pjfmy, pYNt jF jLIn dI loV nhIN huMdI sI. Aus smyN DoqI pihnI jFdI jF prny, cfdr afid dI ijafdf vrqoN kIqI jFdI sI. sfzIaF mfzrn bhU-bytIaF leI vfl rMgxy, Brvwty bxfAuxy aqy PysLIal myk awp krfAuNxf ajoky smyN dI mnoivigafnk loV hY. bdly hoey hflfqF ivwc bdilaf hoieaf Dfrimk rhurIqF df aqy isDfqF df pRbMD lfjLmI hY. iswKI afpxy purfxy rUp nUM lY ky ajoky hflfqF ivwc itwk nhIN skdI, ieh awj df swc hY.

afDuink qyjL rPLqfr jMqrF sdky iswKI df pRcfr qF byaMq ho irhf hY pr pRcfr df asr koeI nhIN ho irhf hY ikAuNik sfzIaF iswK sMsQfvF dy lIzr aqy afgU afp sMpUrn nhIN hn ijMnHf nUM afdrsL mMn ky iswK kOm syD lvy. ies dI iewk imsfl bIbI jgIr kOr hY jo ik afpxI lVkI hrpRIq-hwiqafkFz c sfijLsL dy dosLF c pMj sfl dI kYd kwt rhI hY. bfkIaF dy bfry kulbIr isMG kOVf dI ikqfb byeImfn iswK rfjnIqI c Pisaf akfl qKLq pVH ky pqf lwg jfvygf. ienHF pRQfeyN sRI guru nfnk dyv jI df kQn hY: bgf bgy kpVy qIrQ mMiJ vsMin ] Guit Guit jIaf Kfvxy bgy n khIain ] (pMnf 729)

bfxf qF hI soNhdf hY jykr iswK dy aMqhkrx ivwc bfxI dy igafn df pRkfsL hovy aqy Auh afpxy amlF ivwc ies rOsLnI nUM jLfihr kry. hux smF af igaf hY ik iPr asIN jgq-gurU sRI gurU nfnk dyv jI dI sicafrI-rihq dieaf, sMqoKL, jqu, squ, iKLmf, sihnsLIlqf afid sLuB-gux apxfa ky mnuwKI jIvfqmf df ivkfs krIey qF ik ieh afvfgvx dy cwkr qoN Cutkfrf pf sky. dieaf kpfh sMqoKu sUqu jqu gMZI squ vtu.. eyhu jnyAU jIa kf heI q pfzy Gqu (pMnf471)

gurdyv isMG vfVHf (905-781-7909)


BfeI amrIk isMG nUM eyjMt ilKx dI qF kuldIp nXIar ny mfPI mMg leI pr hrimMdr sMDU nUM eyjMt afKky mfrn dI mfPI kOx mMgU?

sMpfdk jI,

kuldIp nXIar  vWloN afpxI ikqfb ivWc dl Kflsf aqy iBMzrFvfly nUM kFgrs dI pYdfvfr dWsx aqy BfeI amRIk isMG nUM KuPIaf eyjMsI df eyjMt ilKy jfx kfrn isWK jQybMdIaF aqy buWDIjIvIaF ivWc kfPI iqWKf pRqIkrm hoieaf aqy ho irhf hY. PYLzrysLn dy ieWk DVy ny nXIar df puqlf PUikaf, dUjy ny ikqfb sfVn df aYlfn kIqf, qIjy ny nXIar nUM buWkl df sWp afK ky inKyDI kIqI aqy cOQy ny nXIar dIaF hux qWk dIaF sfrIaF  ilKqF df muqfilaf krky kuldIp nXIar df isWK ivroDI ichrf nMgf krn df bIVf cuWkx df pRx kIqf hY. dl Kflsf dy siqnfm isMG ny nXIar nMU ieWk tI vI pRogrfm ivWc Gyiraf ijWQy nXIar ny kuWJ gWlF dy sfbUq nF hox dI gWl mMn leI. hflfqF dI grmI BFpidaF nXIar ny mfPI mMg leI aqy agly aYzIsLn ivWc ieqrfjL Xog aMsL htf dyx dI gWl vI kih idWqI. kuldIp nXIar dy idWlI rihMdy isWK Porm vfly bylIaF smyq aKbfrI ibafn dyx vfly PYzrysLn  nyqfvF ny vI iesnMU nXIar df vzWpx afKx vrgy ibafn jfrI kr idWqy aqy nfl hI isWKF nUM ieh mslf Kqm kr dyx dIaF slfhF vI dyxIaF suLrU kr idWqIaF.

pr kuldIp nXIar smyq isWK Porm aqy PYzrysLn nyqfvF ny ieh vyrvy jLfihr nHhIN kIqy ik ieh mfPI hY kfhdI? nF hI iksy ny ikqfb dy agly aYzIsLn ivWc htfey jfx vfly aMsLF df koeI vyrvf idWqf hY. aijhy vyrivaF ibnF mfPIaF mMgxF aqy mMgvfAuxf aYNvy JWKxf JfK vflI gWl hI hY.

ho skdf hY ik kuldIp nXIar vWloN ilKI geI gWl ik dl Kflsf aqy iBMzrFvfly nUM kFgrs ny KVf kIqf sI, pUrI sWcI nF hoey. ieh vI ho skdf ik ienHF rfjsI ruWKF dy bIj afpxy afp hI puMgry hox. pr kFgrs vWloN ienHF dy puMgrn leI jLmIn aqy vDx PuWlx leI anukUl vfqfvrx dy nfl nfl ZuWkvIM Kurfk aqy pfxI XkInI bxfAux df Auprflf jLrUr kIqf igaf. vwzy ho jfx qy ienHF ruWKF dI CF aqy PLlF (rfjsI lfhf) df afnMd vI kFgrs ny mfixaF. ieh gWl vWKrI hY ik kFgrsI ikafiPaF dy Ault ienHF ruWKF nUM kuWJ kMzy vI AuWg afey ijhnF kfrn kFgrs nUM keI axcfhy jLKm vI afey. jy aYsf nF hoieaf huMdf qF nF qF iBMzrFvflf cMdo klF qoN mihqy phuMc skdf sI, nF hI drbfr sfihb dI morcfbMdI krn jogy hiQafr ieWkTy kr skdf sI aqy nF hI ieMdrf gFDI mfrI jfxI sI.

aglI gWl ijs AuWpr isWK jQybMdIaF ieqrfjL kr rhIaF hn Auh hY BfeI amrIk isMG nUM afeI bI df eyjMt ilKx dI. gWl TIk hY ik kuldIp nXIar jF qF sfbUq pysL kry jF ilKqI muafPI mMgy. jQybMdIaF df nXIar AuWpr svfl aqy guWsf jLfiejL hY. iksy afgU nUM eyjMt ilKx jF grdfnx dy msly AuWpr ieWk svfl nXIar qoN muafPI mMgvfAux leI pWbF Bfr hoeIaF jQybMdIaF nUM vI hY. jd BfeI amrIk isMG PYzrysLn dy pRDfn sn qF BfeI hrimMdr isMG sMDU PYzrysLn dy jnrl skWqr sn ijnHF nUM jnvrI 1990 ivWc bWbr Kflsf ny eyjMt grdfn ky golI mfr idWqI sI. kI ieh jQybMdIaF 22 sfl bfad aWj vI BfeI sMDU nUM srkfrI eyjMt hI mMndIaF hn ? jy nhIN qF, kI BfeI amrIk isMG nUM eyjMt ilKx vfly nXIar nUM isWKF df Cuipaf dusLmx afKx vflIaF ieh jQybMdIaF BfeI sMDU dy hiqafiraF nMU kfiql kihx dI jLuaWrq krngIaF? DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

Pon: (905) 795-3428

 

bjLurg sVk surwiKaf pRqI sucyq hox

sMpfdk jI,

          bIqy idnIN brYNptn invfsI bjLurg s: juigMdr isMG, nfnksr gurdvfrf sfihb jFdy Es vkq hfdsy df isLkfr ho gey sn jd Auh sVHk pfr kr rhy hn. puils nMU ies ihwwt aYNz rn kys ivwc zrfievr dI qlfsL hY jo aYksIzYNt ipwCoN Bwj igaf sI. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik puils ies zrfievr nMU jldI hI PV lvygI aqy hfdsy dy kfrnf df pqf lgfieaf jf skygf. pIVHq prvfr nfl smuwcy BfeIcfry dI hmdrdI hY.

          pMjfbI BfeIcfry ivwc bjLurgF dI igxqI hux coKI hY jo ik agly sflF ivwc hor vDygI. bjLurgF dI surwiKaf bfry socxf bhuq jLrUrI hY aqy ies kMm vfsqy sInIarjL dIaF klwbF nMU vI iDafn dyxf cfhIdf hY. sVHk pfr krn smyN aqy rfq, brPL jF Gwt rOsLLnI mOky bhuq iDafn dyx dI loV hY. vwzIaF sVHkF nMU krfs-vfk jF lfeItF qoN ibnF pfr krnf Kqry qoN KflI nhIN hY. brYNptn ivwc keI zrfievr vI surwiKaf dI pRvfh nhIN krdy aqy ieMzIkytr dyx dI vI loV nhIN smJdy. puils nMU ies mfmly ivwc sKLqI krnI cfhIdI hY. mIzIaf nMU vI lokF nMU sucyq krnf cfhIdf hY.

krmvIr isMG, brYNptn

 


afnMdpur dy mqy df moZI isrdfr kpUr isMG vI sUibaF nUM vwD aiDkfrF df hfmI nhIN sI

sMpfdk jIE,

          akflI dl vWloN 1982 ivWc lgfey morcy dI pRmWuK mMg sI afnMdpur mqy dI pRfpqI. ijs df Bfv ieh sI ik Bfrq dy sfry hI sUibaF nUM vWD aiDkfr idwqy jfx. ies mMg pRqI  josL  df iejLhfr krn leI akflI afgU aksr hI aYlfn krdy rihMdy sn ik morcf afnMdpur dy mqy dI pRfpqI qwk jfrI rhygf, mqlb ik rfjF nUM vwD aiDkfr idWqy jfx qWk sMGrsL jfrI rhygf. sMq jrnYl isMG iBMzrF vfly vI ikhf krdy sn ik BfeI jF qF hux afnMdpur df mqf imlUgf jF sIs lWgxgy. muwkdI gWl, ies mqy anusfr Bfrq dy sfiraF hI sUibaF nUM aMdrUnI KudmuKiqafrI dI purjLor mMg kIqI jf rhI sI. pr iesy hI mqy df inrmfqf isrdfr kpUr isMG isWK sUby nUM qF vwD aiDkfr idWqy jfx df cfhvfn sI pr Auh bfkI sUibaF nUM vWD aiDkfr idWqy jfx df hfmI nhI sI. isrdfr kpUr isMG hurF dI ilKq ibK mih aimMRq anusfr  dUsry sUibaF ivWc vsx vfly isWKF dI surWiKaf leI ieWk mjLbUq kyNdrI srkfr df hoxf bVf hI jLrUrI hY. isrdfr sfihb anusfr iswK swiBafcfr aqy ivlwKx hsqI dI pRPulqf vfsqy iswK sUby (pMjfb) kol qF aMdrUnI KudmuKiqafrI vrgy hWk hox pr bfkI dy sUibaF kol aijhy aiDkfr nhIN hoxy cfhIdy. isrdfr jI smJdy sn ik jykr dUsry sUibaF kol vI vwD aiDkfr af gey qF AuhnF sUibaF ivWc iswKF dy aiDkfr aqy surwiKaf Kqry ivWc pY skdy sn. ies leI dUsry sUibaF ivwc iswKF nfl hox vflIaF sMBfvI vDIkIaF dI pwkI rokQfm leI mjLbUq kyNdr df hoxf aiq jLrUrI sI. isWKF dI slfmqI vfsqy isrdfr sfihb ieh vI cfhuMdy sn iswK kyNdr nfl sihXog krn aqy dysL dI rwiKaf leI aihm BUimkf inBfAux.  hY nF, sLyK iclI nUM mfq pfAux vflI gwl, ieWkly pMjfb nUM vwD aiDkfr pr bfkI sUby pUrI qrHF kyNdr afDIn. pMjfbI sUby dI mMg vyly vI mMg kyvl pMjfbI sUby dI nhIN sI. Aus vyly vI isrdfr kpUr isMG smyq smuwcI akflI lIzrisLp vWD aiDkfrF vfly isWK sUby dI hI mMg kr rhy sn. hYrfnI dI gWl hY ik 1982 ivWc lgfey morcy dOrfn smuwcI isWK lIzrisLp qF sfry sUibaF leI vwD aiDkfrF vfsqy smuWcI kOm nUM bldy BwT ivWc JokI bYTy sn. pr aYn Aus smyN afnMdpur dy mqy df inrmfqf aqy pMjfb qoN ibnF bfkI sUibaF nUM vWD aiDkfr idWqy jfx nUM isWKF leI aiq Gfqk smJx vflf  alwg Qlwg ipaf isrdfr kpUr isMG jgrfvIN bYTf jgq qmfsLf vyK irhf sI. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428

 

afto iensLorYNs rytF `qy nftk kIqy jf rhy hn

sMpfdk jI,

          brYNptn vrgy sLihrF ivwc afto iensLorYNs ryt bhuq ijLafdf hn ies bfry swB jfxdy hn. rfjsI pfrtIaF vI ies bfry cMgI qrF jfxdIaF hn pr kuJ krn dI QF ies msly `qy rfjsI nfkt kIqy jf rhy hn. kMsltysLn, tfAUn hfl aqy hor nfvF hyT rfjsI Kyz KyzI jf rhI hY. sfnMU dwisaf jf irhf hY ik afto iensLorYNs Kyqr ivwc kuJ lokF vloN TwgI mfrI jf rhI hY ijs kfrn ryt vwD hn. kI ieh TwgI lokF ny rokxI hY jF srkfr aqy ies dI puils ny rokxI hY? kI kuJ lokF vloN mfrI jFdI TwgI dI sjLf sfry lokF nMU idwqI jfxI shI hY? ieh swB votF Twgx dy qrIky hn. jy koeI rfjsI pfrtI kuJ krnf cfhuMdI hY qF lokF nMU kr ky idKfvy qy nftk bMd kry.

divMdrjIq isMG, brYNptn

 


XUnIanF hux lokF `qy vfDU Bfr bx geIaF hn

sMpfdk jI,

          vwzIaF XUnIanF hux afm lokF `qy vfDU Bfr bx geIaF hn ijs nMU lfh dyx dI loV hY. kMsrvtv pfrtI dy afgU sRI itm hUzk ny shI gwl afKI hY ik XUnIanF nMU nwQ pfeI jfxI cfhIdI hY. qusF ies bfry sMpfdkI bhuq qrk nfl iliKaf hY. ieh TIk hY ik XUnIanF vrkrF dI hflq suDfrn vfsqy bxfeIaF jFdIaF hn pr keI vfr iehnF nMU kwZx vfsqy vI vrkrF nMU morcy lgfAuxy pYNdy hn jd ieh vrkrF dy ihwqF dI rfKI krn qoN pfsf vwt jFdIaF hn. XUnIanF iek vwzf DMdf bx igaf hY ijs nfl keI lok afpxf ajLfsLI vflf jIvn bqIq krdy hn. XUnIan izAUjL jF PIs jd mrjLI vDf idwqI jFdI hY aqy ies dI vrqoN vI mn mrjLI nfl  kIqI jFdI hY.

          srkfrI adfry ijvyN skUl, isvl srivs, puils, hspqfl, Pfier ivBfg afid ajyhy adfry hn ijhnF dIaF XUnIanF qoN srkfrF zrdIaF hn. iehnF dy Bwqy `qy qnKfhF hI lokF dy tYks df vwzf ihwsf KfeI jFdIaF hn aqy tYks lgfqfr vDdy jFdy hn. lok afKr ikMnf ku tYks dy skdy hn ies dI koeI hwd vI hoxI cfhIdI hY. pihlF lok socdy sn ik iehnF syvfvF nfl sfzf koeI Kfs sbMD nhIN hY pr hux lok afpxy hwkF aqy tYksF bfry jfgrUk ho rhy hn ijs nfl XUnIanF nMU iPkr pY igaf hY. lokF nMU pqf lwg igaf hY ik AuhnF `qy tYksF df Bfr iehnF vwzIaF XUnIanF kr ky vD irhf hY.

          afto XUnIanF ny afto ieMnzstrI df burf hfl kr idwqf sI ijs nfl afto pYdf krn df Krcf vD igaf sI aqy kMpnI bMd hox iknfry phuMc geIaF sn. srkfrF ny pRYsLr hyT iehnF XUnIanF nMU Krcf Gwt krn vfsqy pRyiraf aqy iehnF nMU vI pqf lwg igaf ik hux kMpnIaF bMd ho jfxgIaF qy jfbF tut jfxgIaF. jd qnKfh qy Bwqy Gwt kIqy gey qF kfr kMpnIaF pYrF `qy af geIaF. pr srkfrF aqy srkfrI adfry qF lokF `qy tYks vDf ky jF krjLy lY ky cwlI jFdy hn qy vwzIaF XUnIanF dIaF mOjLF lwgIaF hoeIaF hn. srkfrI adfry vI kMpnIaF vFg clfey jfxy cfhIdy hn aqy XUnIanF dIaF qnKfhF qy Bwqy Gtfey jfxy cfhIdy hn. qd hI lokF nMU kuJ rfhq imlygI. ies vfsqy mIzIey nMU lokF nMU jfgrq krnf cfhIdf hY.

          XUnIanF `qy mYNbrF dy pYsy dI durvqroN nf krn dI pfbMdI hoxI cfhIdI hY aqy iehnF nMU coxF ivwc iblkul dKLl dyx dI afigaf nhIN hoxI cfhIdI. jy iehnF nMU nf roikaf igaf qF srkfrF qF iehnF dIaF eyjMt bx ky rih jfxgIaF. coxF ivwc XUnIanF df pYsf nhIN lwgxf cfhIdf.

          torFto stfr ny ieh vI iliKaf sI ik iks qrF skUl mYntynYNs XUnIan afpxy mYNbrF `qy ilbrlF dy hwk ivwc cox pRcfr krn vfsqy dbfE pf rhI sI. XUnIan ny pbilk borz dy trwstIaF dI cox ivwc vI kuJ kYNzIzytF dI mdd kIqI sI aqy pYsf vI idwqf sI. hux jy trwstI vI XUnIan dy hI hn qF ibwlI glL twlI kOx bwMnygf? iPr qF luwt afpy hI pYxI hY jo pY geI hY. stfr muqfibk ipCly cfr sflF ivwc ies iek XUnIan ny $118,000 zflr coxF ivwc PMz vjoN idwqf hY qy bhuqf ilbrlF nMU igaf hY. ieh lokF nfl srfsr DoKf hY jo bMd hoxf cfhIdf hY.

jsvMq isMG, torFto

 


jysn kYnI vloN rPUjIaF hYlQ bYnIiPt kwtxy shI kdm

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn mMqrI jysn kYnI ny iemIgrysLn isstm ivwc vwzIaF qbdIlIaF krn df islislf sLurU kIqf hoieaf hY ijs hyT rPUjI kfnMUn nMU sKq kIqf igaf hY. ies dy nfl hI mMqrI jysn kYnI vloN rPUjIaF hYlQ bYnIiPt kwt idwqy gey hn jo ik iek shI kdm hY. jo hwl knyzIan sLihrIaF aqy iemIgrMtF kol nhIN hn Auh rPUjIaF nMU ikvyN idwqy jf skdy hn? ishq dy mfmly ivwc iehI kuJ ho irhf sI aqy rPUjIaF vfsqy dysL aMdr vVHdy sfr hI ishq kvryj sLurU ho jFdI sI. ieh gwl lukI hoeI nhIN hY ik kYnyzf dy nrm rPUjI kfnMUn dI rwJ ky durvrqoN hoeI hY. bhuqy lok ijhnF ny ies kfnMUn nMU vrqiaf hY Auh rPUjI nhIN sn sgoN AuhnF ny asfnI nfl iemIgrysLn lYx vfsqy JUTIaF khfxIaF GVIaF sn aqy bhuq sfry ajy vI GV rhy hn qy ieh gwl iksy iek dysL dy lokF qwk sImq nhIN hY sgoN sfry kr rhy hn. KuwlI iemIgrysLn nIqI bhuq dyr nhIN cwl skdI jo isafsqdfn ies dI vkflq krdy hn Auh JUT bol rhy hn. srkfr nMU afpxf Krcf GtfAux vfsqy ieh hYlQ bYnIiPt bhuq pihlF kwt dyxy cfhIdy sn qd hI lokF `qy tYks vDxoN roikaf jf skygf.

jgdIp isMG, brYNptn

 

 

 

nOjvfn iswK qy ihMdU lVkIaF dy sosLx df mfmlf

sMpfdk jI,

          nOjvfn ihMdU aqy iswK lVkIaF dy mulmfnF vloN hor rhy sosLx bfry sfzy afgUaF nMU icMqf krn dI loV hY. ijhnF nfl ajyhI Gtnf vfprdI hY Auh sLrm kfrn cuwp rihMdy hn pr ies nfl smwisaf vDdI hY. ies iksm dI gtnf sfzy njLdIkIaF nfl vI vfprI hY pr AuhnF dI prfeIvysI kfrn mYN ies bfry hor ijLkr nhIN krFgf. ies bfry rMglf pMjfb ny bhuq Kuwl ky gwl kIqI hY aqy keI hor qwQ sfhmxy ilaFdy hn. KLbrnfmf ny vI ies smwisaf bfry ieMglYNz ivwc vfprIaF GtnfvF dy aDfr `qy rport CfpI sI. sunx ivwc afieaf hY ik mulmfn lVikaF nMU nOjvfn iswK qy ihMdU lVkIaF nfl ivafh krvfAux vfsqy ikhf jFdf hY qy mdd vI idwqI jFdI joik bhuq icMqfjnk hY. ies bfry lokF nMU jfgirq krn dI loV hY.

qyijMdr isMG, imsIsfgf

 


builMg kfnMUn dy smrQn krn vfly DrmI!

sMpfdk jI,

          Drm dy nfm `qy iswKF nMU pYr pYr `qy EksfAux vfly DrmI pqf nhIN iks qrF sUbf srkfr dy bilMg kfnMUn nMU pRvfn kr rhy hn?  ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik EntyrIAu dy skUlF ivwc builMg rokx dy nfm `qy bxfieaf igaf kfnMUn skUlF ivwc smilMgI vrqfry nMU jfiejL TihrfAux vfsqy vriqaf jfvygf aqy ies df insLfnf vI ieh hI hY. kuJ lokF vfsqy iswKI isrPL Bfrq df ivroD krnf hI hY ikAuNik iswKI nMU Bfrq ivwc bhuq Kqrf hY ijwQy pRDfn mMqrI aqy POj df muKI vI iswK hY. Drm nMU asl Kqrf kdrF kImqF df inGfr ho jfxf hY aqy EntyrIAu dy skUlF ivwc builMg dy bhfny hux iehI kuJ hovygf ijs vfsqy ibwl 13  pysL krky sUbf srkfr ny aYnzIpI dI mdd nfl kfnMUn bxfieaf hY. kuJ lok ieh mMnx vfsqy iqafr nhIN hn ik ies kfnMUn df kI asr hovygf ikAuNik Auh iksy vI kImq `qy aYnzIpI dy aYmpIpI jgmIq isMG dI nukqfcInI brdfsLq nhIN kr skdy. ies leI ieh lok ies kfnMUn df ivroD krn vfilaF `qy JUT bolx df dosL lgf rhy hn. jgmIq isMG Auh kuJ hI mkrygf jo Aus dI pfrtI aYnzIpI kihMdI hY. pihlF smilMgI sLfdIaF dy kfnMUn mOky aimRMqDfrI ilbrl aYmpI nvdIp bYNs ny vI iehI kuJ kIqf sI. aYnzIpI sdf smilMgI vrqfry nMU hr pwDR `qy pRvfn krn dI vkflq kIqI hY. jy jgmIq isMG ny aYnzIpI ivwc awgy vDxf hY qF nvdIp bYNs qy rUbI Zflf vFg hI krnf pYxf hY.

jsivMdr isMG, brYNptn

 

bjt dy mfmly `c aYnzIpI ny zrfmf kIqf

sMpfdk jI,

          EntyrIE dy bjt dy mfmly ivwc jo kuJ ipCly hPLqy dOrfn hoieaf Auh iek zrfmf hI sI. jd aYnzIpI ny pihlF ilbrlF dy bjt dI hmfieq krn df spsLt aYlfn kr idwqf sI aqy keI sLrqF mnvf vI leIaF sn qF iPr ies df ivroD krn dI koeI quk nhIN sI bxdI.  aYnzIpI nMU jF qF afpxf iPkr hY aqy jF XUnIanF df iPkr hY ijhnF nMU mgMtI ny ipCly awT sfl moty gwPLy dy ky aYnzIpI qoN Koh ilaf hY. hux jd sUbf srkfr grIb ho geI hY qF vI pRImIar mgMtI iehnF XUnIanF nMU nrfjL nhIN krnf cfhuMdy ikAuNik coxF kdy vI ho skdIaF hn. aYnzIpI iehnF nMU vfps afpxy vwl iKwcxf cfhuMdI hY. aYnzIpI dI nIqI ieh hY ik lokF `qy tYks vDf idwqf jfvy qF koeI gwl nhIN hY pr XUnIanF nMU qnKfhF ivwc vfDf idwqf jfxf cfhIdf hY. mgMtI dI ilbrl srkfr vwzy bjt Gfty df sfhmxf kr rhI hY pr vwzIaF XUnIanF nMU qnKfhF PrIjL kr ky nrfjL nhIN krnf cfhuMdI. ijs bjt nMU jF ies dIaF keI mwdF nMU aYnzIpI ny smrQn dyx qoN ienkfr kr idwqf sI hux Jwt ies df ivroD Cwz ky bjt vot ivcoN gYr-hfjLr irh ky bjt pfs krvf idwqf hY. torI afgU itm hUzk ny ies bjt df ivroD kIqf sI aqy aKIr qwk ivroD kIqf hY ikAuNik ieh bjt sUbf df vD irhf bjt Gftf kfbU nhIN kr skygf. afKr ivwc ieh bjt Gftf lokF dIaF jybF ivcoN pUrf kIqf jfvygf. pihlF vI pRImIar mgMtI ny awT sflF ivwc bhuq tYks vfDf kIqf hY aqy syvfvF GtfeIaF hn, ieh bjt Gftf dUr krn vfsqy vI iehI kuJ hovygf kuJ sfl Tihr ky ho jfvygf. ilbrl Puwl-zya ikMzrgfrtn sLurU krn nMU vwzI pRfpqI dws rhy hn ijs `qy aQfh Krcf afvygf jo srkfr ies mMdI ivwc brdfsLq nhIN kr skdI. ieh swB XUnIanF nMU jfbF dyx vfsqy kIqf jf irhf hY ijhnF dIaF votF `qy mgMtI srkfr dI njLr itkI hoeI hY. aYnzIpI iehnF XUnIanF dI vwzI chyqI bx ky ivKfAuxf cfhuMdI hY aqy ies vfsqy keI zrfmy kr rhy hn. bjt dy ivroD vflf afrjLI pYNqVF vI iek ajyhf zrfmf hI sI qy iensLorYNs ibwl vI zrfmf hI sI.

zI[aYs[ isMG, torFto

 


iswK kwtVpMQI hux ieslfimk kwtVpMQIaF dy rfh pY rhy hn

sMpfdk jI,

          ieslfimk kwtVpMQIaF ivc sihxsLIlqf nfm dI koeI sLYa nhIN hY aqy AuhnF ny sfrf sMsfr afpxf dusLmx bxf ilaf hY. koeI jLrf vI aYsI gwl kr dyvy jo AuhnF muqfibk shI nf hovy qF Auh ies nMU ieslfm dI qOhIn kih ky sbMiDq ivakqI df isr klm krn dy Pqvy jfrI kr idMdy hn. jy koeI gwl glq lqgy qF Aus df sLFqIpUrn ivroD vI ho skdf hY aqy kfnMUnI kfrvfeI vI ho skdI hY pr ieslfimk kwtVpMQI isr klm krn dy Pqvy jfrI krnf afpxf hwk smJdy hn.  hux iswK kwtVpMQI vI ies rsqy pY rhy hn jo ik iswKF dy aks vfsqy bhuq Gqk hovygf. kuJ idn pihlF rfjsQfn ivwc iqMn iswK kwtVpMQIaF ny iek 73 sflf sDU sUrj muMnI `qy ikrpfnF nfl hmlf kr ky Aus df isr vwz idwqf hY. sUrj muMnI `qy afid gRMQ df apmfn krn df dosL lwgf sI aqy Aus nMU ies dosL ivwc cfrj kr ky mukwdmf clfieaf jf irhf sI. adflq ny Aus nMU jLmfnq dy idwqI sI aqy Auh afpxy zyry ivwc ajy phuMcf hI sI jd Aus `qy hmlf kIqf igaf. ieh iek iGnfAuxf kql hY jo sRI gurU gRMQ sfihb dy nfm `qy kIqf igaf hY. ieh ivakqI kfql hn aqy iehnF `qy kfqlF vjoN mukwdmf cwlxf cfhIdf hY. pr gwl ies dy Elt cwl peI hY aqy kwtVpMQIaF dI bolI bolx vfly jQydfr blvMq isMG nMdgVH ny kfqlF dI mdd krn df ibafn dy idwqf hY aqy suixaF hY iek hor sMq ny vI ajyhf ibafn idwqf hY. ies sMq dy kuJ ivdysLI cyly  kfqlF vfsqy pYsy iekwTy krn vI lwg pey hn. ieh inMdxXog kfrvfeI aqy kYnyzf srkfr nMU ies `qy sKLq njLr rwKxI cfhIdI hY. Bfrq ivwc ies nfl hor kql ho skdy hn ijhnF vfsqy PMz kYnyzf aqy hor dyslF qoN jfvygf ijs qrF ies kys ivwc hox jf irhf hY. kYnyzf srkfr nMU cfhIdf hY ik Dfrimk kwtVvfd df pRcfr krn vfly pRcfrkF aqy kiQq sMqF nMU kYnyzf dy vIjLy dyxf bMd kry nhIN qF ieh lok sfzy bwicaF nMU vI kwtVvfd dy rsqy `qy pf dyxgy.

bI[ aYs[ iswDU, torFto

 

EntyrIE dy skUlF dI hflq hor Krfb hovygI

sMpfdk jI,

          EntyrIE dy skUlF df pihlF hI bhuq burf hfl hY ijhnF ivwc zispln nfm dI koeI cIjL nhIN hY. skUl isstm bwicaF nMU pihlF hI inwjvfd dI isiKaf idMdf hY ijs ivwc pirvfrvfd dI koeI jgfH nhIN hY hux ibwl 13 dy pfs hox nfl smilMgI isiKaf vI sLurU ho jfvygI.  ijhnF lokF ny ieh ibwl pfs kIqf hY AuhnF dy bwcy qF pRfeIvyt skUlF ivwc pVHdy hox aqy jnsDfrn dy bwicaF nMU smilMgI isiKaf idwqI jfvygI. bwicaF dIaF smilMgI sMsQfvF vI bxfeIaF jfxgIaF. hYrfnI dI gwl hY ik lok bwicaF nMU skUlF ivwc pVfHeI vfsqy Byjdy hn aqy ieh lok pVfHeI dI QF hor kuJ isKf rhy hn qy lok pVfHeI vfsqy itAUsLnF rwKvf rhy hn. srkfr nMU cfhIdf hY ik skUl borzF nMU bwicaF dI igxqI muqfibk hI pYsf dyvy aqy lok jy afpxy bwcy pRfeIvyt skUlF ivwc pVHnf pfAux qF Auh PIs nMU afpxI afmdn ivwc klym kr skx. ies nfl mfpy afpxy bwcy ijwQy cfhux pVfHAux vfsqy ajLfd hoxgy aqy srkfrI nIqy `qy srkfrI skUlF dI aslIaq sfhmxy af jfvygI jd iehnF ivcoN bwcy ikqy hor cly jfxgy.

jgjIvn isMG, imsIsfgf

 


dubeI `c 17 BfrqIaF dI irhfeI df mfmlf

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik dubeI ivwc kYd kIqy 17 BfrqIaF dI irhfeI ajy qwk nhIN hoeI pr AuhnF dI irhfeI krvfAux vfilaF dy keI snmfn ho cuwky hn. bIqy 6 ku mhInaF qoN ajyhIaF KLbrF aksr lgdIaF rhIaF hn ik AuhnF dI irhfeI vwzy ivEpfrI s: aYs[ pI[ isMG Ebrfey ny krvf idwqI hY. ies mfmly ivwc hor vI keI krYizt lYNdy rhy hn pr s: aYs[ pI[ isMG Ebrfey ny ies vfsqy vwzI rkm imsLrI Kfn dy pirvfr nMU blwz-mnI vjoN adf kIqI hY. pfiksqfnI nfgirk imrI Kfn dy kql dy do `c 17 BfrqIaf nUM frjfh dI adflq ny sf XfPqf kIqf sI aqy AuhnF nMU bcfAux vfsqy ieslfimk sLrIaf muqfibk blwz-mnI adf kIqI geI sI. jy iehnF 17 BfrqIaF dI ajy irhfeI nhIN sI hoeI qF agyqy snmfn lYx dI kI loV sI? s: aYs[ pI[ isMG Ebrfey vwzy dfnI swjx dwsy jFdy hn aqy irhfeI vfsqy AuhnF dfn vI bhuq vwzf idwqf hY pr svfl ieh pYdf huMdf hY ik kMm pUrf hox qwk snmfnF dI kI loV sI? knyzf ivwc vI AuhnF df snmfn kIqf igaf sI qy Bfrq ivwc vI QF QF snmfn kIqf igaf sI pr kMm ajy pUrf nhIN hoieaf. mYN s: aYs[ pI[ isMG Ebrfey dy iKlfPL nhIN hF sgoN AuhnF dy kMm dI sLlfGf krdf hF. agyqy snmfnF dI iswK BfeIcfry nMU afdq hI pY geI hY. afnMd mYirj aYkt dy mfmly ivwc s: qrlocn isMG dy snmfn sLurU ho gey sn pr iPr AuhnF `qy dosLF aqy nukqfcInI df dOr sLurU ho igaf. eysy qrF rfjoafxf dI bhuq pihlF Jwt bwly bwly hoeI aqy iPr keI dosL lwgxy sLurU ho gey. ies bfry keIaF ny lMby lMby KLq ilKxy sLurU kr idwqy.

          dubeI vfly kys ivwc hux KLbr afeI hY ik 7 BfrqIaf dI aglI suxvfeI 11 julfeI nUM peI hY qy Auh ajy jylL ivwc bMd hn.

ajmyr isMG, torFto

 

 

aKy bdmfsLI KLqm krn vflf ibwl!

sMpfdk jI,

          EntyrIE dI srkfr ilbrl ny aYn zI pI dI mdd nfl ibwl 13 pfs kr idwqf hY ijs nMU skUlF ivwc builMg rokx vflf ibwl dwisaf igaf hY. ies ibwl dy hwk ivwc 65 aqy iKlfP 36 votF peIaF. sfty Dfrimk BfeIcfiraF ny ies ibwl df ivroD kIqf pr iPr vI mgMtI srkfr ies nMU pfs krvfAux `qy aVI rhI. ies ibwl dy kfnMUn bnx nfl hux sUby dy sfry skUlF ivwc smilMgI isiKaf aqy smilMgI ividafrQI jQybMdIaF bnx df rsqf sfPL ho igaf hY qy Kfs gwl ieh hY ik skUl isstm nMU ies dI mdd krnI pvygI. lokF dy tYks nfl cwlx vfly skUl hux lokF dy ivsLvfs dy iKlfPL lokF dy bwicaF nMU isiKaf dyxgy.

          ilbrl hirMdr qwKr, ilbrl aimRMq mfgt aqy aYnzIpI dy aYmpIpI jgmIq isMG ny ibwl dy hwk ivc vot pfeI jd ik ilbrl ivwk iZloN gYr-hfjLr rhy. aYnzIpI aqy ilbrlF ny rlL ky ieh ibwl pfs kIqf hY jdik sfry kMsrvtv aYmpIpI ies dy ivroD ivwc Bugqy hn.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik kOm dI agvfeI krn vfly ies ibwl nMU bdmfsLI rokx vflf ibwl dws rhy hn. jy ieh ibwl bdmfsLI rokx vflf hY qF lokF nMU bdmfsLI sLurU krn vfly dI loV nhIN hY. pihlF PYzrl ilbrl srkfr ny lokF `qy smilMgI sLfdIaF df kfnMUN Toisaf sI aqy hux subfeI ilbrl srkfr ny Dfrimk ivsLvfs qy smfijk kdrF kImqF ivwc ivsLvfs rwKx vfly lokF nfl Droh kmfieaf hY.

jy[ aYs[ igwl, torFto

 


Bfrq nMU kosx vfly pfiksfqn dIaF isPLqF iks vfsqy krdy hn?

sMpfdk jI,

          smJ nhIN afAuNdI ik Bfrq nMU kosx vfly pfiksfqn dIaF isPLqF iks vfsqy krdy hn? pfiksqfn ny ikhVF mfrkf mfiraF hY ijs vfsqy AuhnF nMU pfiksqfn bhuq cMgf ldf hY? mYN Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr cMgf sbMDF df hfmI hF aqy dovF dysLF dy bhuqy lok vI iehI cfhuMdy hn. pr ieh gwl BuwlxI nhIN cfhIdI ik pfiksqfn bhuqy PrMtF `qy asPLl irhf hY aqy hux iek asPl jF Pylz styt igioxaF jfx lwg ipaf pr Bfrq dunIaF dy DVwlydsfr dysLF dI kqfr ivwc sLfml ho igaf hY. Bfrq ivwc bhuq smnwisafvF hn, kmjLorIaF hn pr smwisafvF qF amrIkf qy kYnyzf vrgy amIr dysLF ivwc vI bhuq hn. Bfrq ivwc siQrqf hY, jmhUrIaq hY aqy iek isstm hY ijs nfl lok srkfrF nMU bdldy hn. ieh iek bhuq vwzI prfpqI hY ijs dI dunIaF dfd idMdI hY.

          pfiksqfn df sfrf jLor aYtm bMb bxfAux aqy awqvfdIaF nMU hiQafrF dI isiKaf dyx `qy lwigaf hoieaf hY qF ik Bfrq nMU nuksfn phuMcfieaf jfvy. Bfrq df nuksfn kIqf vI bhuq hY ijvyN muMbeI `qy hmlf krvfieaf, pMjfb qy ksLmIr ivwc dihsLqgrdF nMU sLih idwqI. hux jUn df mhInf hY aqy blUa stfr dy nfm `qy Bfrq nMU kuJ lok kos rhy hn pr AuhnF hiQafrbMD lokF dIaF isPLqF krdy hn ijhnF ny sRI hirmMdr sfihb nMU ikly bxfieaf. AuhnF sLhId dwisaf jf irhf hY ik AuhnF hirmMdr sfihb dI rfKI kIqI! AuhnF ny rfKI kIqI jF hmly df kfrn bxy? ieh iek socx vflI gwl hY. kI ies nfl rfKI hoeI jF qbfhI hoeI sI? hux sRI hirmMdr sfihb dI rfKI kOx krdf hY? jy hux rfKI hiQafrF qoN ibnF ho rhI hY qF AudoN vI ho skdI sI. Bfrq srkfr mfVI hY ikAuNik Aus ny POjI dKLl idwqf. myrf vI ivcfr hY ik mfmlf sihj nfl kfrvfeI kr ky sulJfieaf jfxf cfhIdf sI ijvyN ipwCoN blYk QMzr vyly hoieaf sI aqy keI dihsLqgrd hwQ KVy kr ky bfhr af gey sn. pfiksqfn ikvyN cMgf hoieaf? jd lfl msijd ivwc dihsLqgrdF ny awzf bxf ilaf qF pfiksqfn ny iek ieslfimk dysL huMdy hoey vI lfl msijd `qy POjI kfrvfeI kIqI aqy bhuq jfnI nuksfn hoieaf. iek KwbIKfn muwlf burkf (musilm aOrqF vfly kwpVy) pihn ky Bwjdf hoieaf PiVaf igaf. sfAUdI arb dI ieslfimk srkfr nMU vI eIrfnI kwtVpMQIaF iKlfPL mwky aMdr hiQafrbMd kfrvfeI krnI peI sI. ieh swB duKdfeI GtnfvF hn aqy qfVI qF dovF hwQF nfl hI vwjdI hY.

          aYtm bMbF vflf pfiksqfn hux ibjlI, pfxI, qyl afid dI Gft `qoN qMg hY. Bfrq qoN qyl aqy ibjlI KrIdx dI gwl cwl rhI hY jo ik cMgI gwl hY, vpfr hoxf cfhIdf hY. pfiksqfn ivwc qF rylvy ieMjnF dI eynI Gft hY ik 70% gwzIaF rwd kr idwqIaF hoeIaF hn. sYNkVy ieMjn Krfb hn ijhnF dI dysL ivwc rIpIar nhIN ho rhI. purijLaF aqy pYsy dI Gft hY. hux Bfrq qoN rylvy ieMjn lIjLL `qy ley jf rhy hn. ies bfry jiqMdr pMnU df kuJ hPLqy pihlF df awjnfmf bhuq iqwKI itpxI krdf hY jo pfTkF vfsqy Byj irhf hF.

awjnfmf

afeI mMg hux Bfrq nUM pfik vwlo,

sfnUM ieMjx kuJ ryl dy cfhIdy jI.

lwgdI jfdI bryk hux gwzIaf nUM,

ibnf ieMjx qo gyVy nf gfhIdy jI.

Cwzo muwl, ikrfieaf hI leI jfvo,

pihly muwlf dy pYsy nf lfhIdy jI.

nfly ieMjx dy mfhr vI Byj dyvo,

dws jfx Auh ikMj ny vfhIdy jI.

Edf dfavf hY pfik dy afgUaf df,

aYtm bMb, imfeIl bxfeI hY jI.

aml ivwc hY pwly krqUq ieh hI,

jf rhI ryl vI nhIN clfeI hY jI.

                       -qIs mfr Kf

          bIqy qoN awgy cwlx dI loV hY aqy bIqy df ivsLlysLx shI kIqf jfxf cfhIdf hY iekqrPLf nhIN. myrf KLq Cfpx vfsqy afp df DMnvfdI hovFgf.

svrn isMG, torFto

 

skUlF ivwc smilMgI asosIeysLnF df kI kMm

sMpfdk jI,

          smilMgI ivafhF bfry pfl mfritn srkfr vloN bxfey jf rhy kfnMUn bfry Kbrnfmf ny lokF nMU bhuq jfgrUk kIqf sI. hux EntyrIE srkfr iek kfnMUn bxf rhI hY ijs nfl sUby dy skUlF ivwc smilMgI stUzYNt asosIeysLnF bxfeIaF jfxgIaF. pRImIar mgYNtI ny ikhf hY ik ajyhf hr hflq ivwc hovygf. sfzy minstr qwKr, aYmpIpI aMimRq mFgt, ivwk iZloN, zfktr sLPIk kfdrI, jgmIq isMG aqy dIpkf dmrylf nMU cfhIdf hY ik ies df ivroD krn aqy horF nMU vI pRyrnf dyx. minstr ilMzf jfPLrI vI pMjfbI BfeIcfry dy bhuq nyVy hY Aus nMU pRyiraf jfxf cfhIdf hY. jgmIq isMG qF aMimRqDfrI hY Aus nMU ies ibwl df ivroDI krn vfsqy sfhmxy afAuxf cfhIdf hY. skUlF ivwc builMg nhIN hoxI cfhIdI pr smilMgI asosIeysLnF aqy sYks ividaf dI kI loV hY?  srkfr aqy skUl sfzy bwicaF qy smfj nMU ikDr nMU lY jf rhy hn?

amrIk isMG isDU, imsIsfgf

hjLfrf isMG dy isWK muwidaF bfry lyK

mfnXog sMpfdk jI, srdfr hjLfrf isMG imsIsfgf dy isWK msilaF bfry jfxkfrI BrpUr lyK bhuq hI qrk Xukq aqy cyqMn krn vfly huMdy hn. mYnUM nhIN pqf srdfr hjLfrf isMG nfsqk hn jF afsqk ? mYN AunHF dy lyKF df vwzf prsMLsk hF. Auh jdoN vI ilwKdy hn iswKF dy gYr jrUrI Bfvuk akRosL nMU mwTf krn qy kuwJ socx leI mjLbUr krdy hn. vwK vwK smyN aqy BMblBUsy vfly hflfqF ivwc iswKI dy msilaF bfry mYN Kbrnfmf ivwc Cwpdy AunHF dy bhuq hI kfbly gOr aqy sMqulq lyK pVyH hn. myry bhuq sfry Brm BulyKy srdfr hjLfrf isMG dy dlIl BrpUr lyKF ny dUr kIqy hn. AunHF dy sfry hI lyK iswKI qrk dI sfx qy lwgy huMdy hn. BfrqI kfnMUnf aqy iswK ieiqhfs bfry vI AunHF dI amIr jfxkfrI nMU slfm. asIN iswK Bfvuk hF aqy asIN hmysLF hI pwCV jFdy hF ies gwl dI gvfhI Kbrnfmf ivwc CpI sMpfdkI pwCV ikAN jFdy hn iswK afgU vI hY jo hjLfrf isMG dIaF hI dlIlF apIlF dI qrjLmfnI krdI hY. hjLfrf isMG dIaF ilKqF iswKF nMU swp lMG jfx qoN lkIr kuwtx qoN hoVdIaF hn qy smF rihMdy afpxy msilaF bfry agFAU bMdobsq aqy jmF qksIm bfry cyqMn vI krdIaF hn.

joigMdr bfT hOlYNz

 


mslf Dfrf 25 ivWc soD krfAux dI mMg df

kI iswK lIzrisLWp isWKF dIaF pCVIaF jfqIaF leI morcy lf ky hfisl kIqI irjLrvysLn rWd krfAux leI iqafr hY?

sMpfdk jI,

isWKF dI vWKrI pCfx bhfl krfAux dy mksd nfl isWK afgU bVy icrF qoN afnMd mYirj aYkt dI mMg kr rhy sn. ies mMg dy mMny jfx dy afsfr pYdf huMidaF hI isWK buWDIjIvIaF aqy Dfrimk afgUaF dy vWKry vWKry ivcfr afAuxy sLurU ho gey. bhuiqaF df kihxf hY ik ies nfl isWKF dI vWKrI pCfx df mslf hWl nhI hoeygf. ies leI AunHF ny hux afnMd mYirj aYkt vflI mMg dI sur mWTI krky Dfrf 25 ivWc soD dI mMg krnI suLrU kr idWqI hY. mMg krnf gunfh nhIN. pr kI aYsI mMg krn vfilaF nUM iswK smfj AuWpr ies soD dy pYx vfly asrF df vI pqf hY ?kI ieWklI Dfrf 25 ivWc iewk lfeIn dI soD nfl hI isWKF dI qsWlI ho jfeygI? kI vWKrI pCfx leI ihMdU mYirj aYkt, ivrfsq aYkt, azfpsLn aYkt afid dy bdl vjoN nvyN isWK aYkt nhIN bxfAuxy pYxgy? kI isWK Dfrimk lIzrisLWp aqy isWK buWDIjIvI, jo ieWk mfmUlI nukqy ik isWKF ivWc qlfk hY jF nhIN ivWc hI AulJy pey hox, pUry dy pUry aYkt GVn vrgIaF ivafpk soDF bfry sOiKaF hI ieWk mWq ho jfxgy? afnMd mYirj aYkt df qjLrbf hI dyK lE, jd srkfr sLRomxI kmytI vWloN pRvfinq KrVy AuWpr ivcfr kr rhI sI qF isWKF dy vWK vWK hlikaF vWloN ieWk dy mgr dUsrf KrVf pRgt krn dI dOV lWgI geI sI. gWl KrVy pysL krn qWk hI sIimq nhIN sI rhI, vWK vWK iDrF vwloN afpxy KrVy nUM srvoqm aqy dUsiraF nUM afDUry jF isWK ivroDI grdfnx dI KrVf isafsq vI cWl peI sI. aYsy mfhOl ivWc isWK prsnl lfa vrgy ivsLfl kfirj dI muihMm CyVnf BUMzF df KWKr CyVn vflI gWl hoeygI. isWK aYktF dy KrVy GVnf qF bhuq vWzf kMm hY, asIN qF ajy kYlMzr dI AulJx ivWcoN hI nhIN inkl sky. kYlMzr dI AulJI qfxI kfrn hI pfiksqfn jfx vfly XfqrIaF nUM vIjLy dI musLikl afeI hY. Xfd rhy nfnksLfhI kYlMzr df mslf iksy ny sfzy glL nhIN sI miVHaf .isWKF ny afp hI shyiVaf sI jo ik ajy qFeI sfzy mfnisk guxIey ivWc nhIN af irhf. aYktF dIaF ivsQfirq mWdF bfry sihmqI hoxI qF bhuq vWzI gwl hY asIN qF ajy qFeI 1984 dy sLhIdF dI Xfdgfr ikho ijhI hoey bfry vI KihbVI jf rhy hF. kihx nUM jo mrjI khI jfeIey ajy qWk asIN msilaF bfry ieWk rfie hox dI koeI Xog ivvsQf bhfl nhIN hox idWqI. isWKF dy aMdrUnI msilaF bfry sfzI phuMc tfl mtol, kMm clfAU,vkq tpfAux jF iPr DWkysLfhI vflI hI rhI hY. iesy vjHf kfrn dsm gRMQ, rfgmflf, mirXfdf, sihjDfrI afid msly icrF qoN axsulJy hI pey hn. aYsy mfhOl ivWc isWK prsnl lfa vrgy msly dI muihMm CyVnf KfnfjMgI vrgy hflfqF nUM swdf dyx brfbr hoeygf.

asIN Dfrf 25 ivWc soD dI gWl qF krdy hF pr isWKF ivWc qlfk hY jF nhIN dy nukqy qy AulJI isWK lIzrisLWp ny ieh kdy vI spWsLt nhIN kIqf ik Auh mOjUdf ihMdU kfnUMnF ivWc kI qbdIlIaF cfhuMdy hn. mMn lE ik asIN sB aOkVF pfr krky isWK prnl lfa GVn ivWc kfmXfb ho jFdy hF aqy Bfrq srkfr vI isWKF df ihMdUaF nfloN nfVUaf kWtx leI sMivDfn ivWc soDF krn leI sihmq ho jFdI hY qF kI isWKF dIaF pCVIaF jfqIaF nUM imlI irjLrvysLn dI shUlq , jo ik mfstr qfrf isMG jI ny 1953 ivWc morcf lf ky pRfpq kIqI sI, bhfl rih skygI? kfnUMnI siQWqI anusfr irjLrvysLn df afDfr Drm hY. muhMmd isdIk dI imsfl sfhmxy hY. Auh muslmfn hox kfrn kfnUMnI qOr qy irjLrvysLn df aiDkfrI nhIN hY pr Ausdf ivroDI isWK hox kfrn irjLrvysLn df hwkdfr hY. ieh vI swc hY ik irjLrvysLn df Pfiedf lY ky bhuq sfry isWK AuWcy ahudy hfisl krn ivWc kfmXfb hoey hn. jykr ihMdU kfnUMnF dI jLWd ivWcoN bfhr kIqy jfx kfrn isWKF dIaF pCVIaF sLRyxIaF dI irjLrvysLn Kqm kr idWqI jFdI hY qF kI isWK lIzrisWLp aYsy hflfqF nfl nijWTx leI iqafr hY? kI asIN ies nUM isWKF nfl ieWk hor byiensfPI nhIN afKFgy?kI irjLrvysLn KuWsdI vyKky isWKF df ieWk ihWsf afpxy afp nUM ihMdU ilKAux dI muihMm nhIN CyV dyvygf ? hflfq Dfrf 25 ivWc kIqI geI soD nUM vfips krfAux leI morcf lgfAux vrgy vI bx skdy hn. Dfrf 25 ivWc soD nUM isWKF dIaF qmfm mrjLF df ielfj ikafsx vfly hkIkq AuWGVn qy, smF lMG jfx qoN bfad socx dy afdI isWK afgaFU dI ivrfsq nUM aWgy qordy hoey, isWKF dI irjLrvysLn bhfl krfAux leI aKLbfrI XuWD lVn vflI KLflsf POj dy ispfh slfr vI bx skdy hn. so, bynqI hY ik aYsf rOl GcOlf pYx qoN pihlF hI Dfrf 25 ivWc soD dI mMg krn vfilaF nUM cfhIdf hY ik Auh ies soD dy cMgy mfVy asrF bfry aqy AunHF nfl nijWTx dy ZMg qrIikaF bfry pihlF hI ieWk irport iqafr krvf lYx. nhIN qF aYsy gMBIr muWidaF bfry jd hoAU dyK lvFgy vrgI lfprvfh jF kyvl jjLbfqI phuMc apxfey jfx kfrn hflfq keI vfr dhIN dy BulyKy kpfh Kfx vfly vI bx jfieaf krdy hn. ijhf ik isWKF nfl keI vfr pihlF vI ho cuWkf hY.

hjLfrf isMG, imsIsfgf, kYnyzf.

(905) 795-3428

 

iswK afgU qrk nfl juvfb dyx

sMpfdk jI,

          ipCly hPLqy torFto sMn aKbfr ny ikRpfn df iek kfrtUn lgfieaf sI jo torFto dIaF adflqF ivwc ikRpfn pf ky jfx dI afigaf dy pRqIkrm vjoN lwigaf hY. ies ivwc ikRpfn nfl do ijMdry lgfey gey sn. ies bfry kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF `qy gwlbfq hoeI aqy iek ivwc qF tfk-sLoa vI hoieaf sI. ieh swB kuJ iek iswK sMsQf vloN torFto dIaF adflqF ivwc ikRpfn lY jfx dI Kuwl pRfpq kr lYx qoN ipwCoN hoieaf hY. hux eysy aMgryjLI aKbfr ivwc qfirk Pqhf nfm dy lyiKk ny ikRpfn dI afigaf bfry iek lyK iliKaf hY. Aus ny ajoky juwg ivwc ikRpfn pRsMgqf bfry keI svfl AuTfey hn ijhnF df juvfb dyxf bxdf hY. ikRpfn dI lMbfeI, ies nMU lfihaf jf skdf hY jF nhIN, jy lfihaf jf skdf hY qF iks hflq ivwc? afid svfl hn ijs df juvfb iswK Dfrimk afgUaF nMU qrk aqy dlIl nfl dyxf cfhIdf hY. ies bfry afgU qF cuwp hn pr kuJ nOjvfn awgy afey hoey hn jo iehnF KbrF bfry Cp rhy kimMts (itwpxIaF) dy Kfny ivwc afpxIaF itwpxIaF ilKdy hn. ies ivwc Auh afpf ivroDI gwlF ilKdy hn aqy hor lok mKOl krdy hn. pMjfbI ryzIE `qy hoey tfk-sLoa ivcoN vI iswK Dfrimk afgU gfieb sn aqy hux iehnF itpwxIaF ivcoN vI gfieb hn. kuJ nOjvfn afpxy pRqIkrm ivwc qfirk Pqhf nMU burf Blf afK rhy hn jo TIk nhIN hY. iswK afgUaF nMU qrk nfl juvfb dyxf cfhIdf hY. ijhnF ny ikRpfn dI adflqF ivwc afigaf dvfeI hY auhnF nMU cfhIdf sI ik Gwto Gwt BfeIcfry dy aMdr AuT rhy svflF df juvfb jLrUr idMdy, juvfb qF qfirk Pqhf aqy kfrtUn bxfAux vfly BfeI znfto nMU vI dyxf bxdf hY pr dlIl nfl.

krm isMG igwl

 

 


smilMgI ibwl bfry isafsqdfn KfmosL ikAuN hn?

sMpfdk jI,

          sfzy dysI isafsqdfn aksr koeI nf koeI bhfnf Bfl ky ibafn dfg idMdy hn aqy mIzIaf vI AuhnF dIaF qsvIrF jVH idMdf hY. iek ryzIE pRogrfm `qy ieh sux ky hYrfnI hoeI ik EntyrIE dI sMsd ivwc iek smilMgI ibwl ijs nMU ibl 13 df nfm idwqf hoieaf hY, do rIizMgF pfs kr cuwkf hY aqy hux kfnMUn bnx vflf hY. ieh swB kuJ bhuq prdy nfl ho irhf hY aqy sfry isafsqdfn ies bfry KfmosL hn ijs qoN jfhr huMdf hY ik sfry ies dy hwk ivwc hn. ieh ibwl skUlF ivwc smilMgqf nMU bVfvf dyvygf aqy smilMgI bwcy afpxIaF jQybMdIaF bxf skxgy. koeI ivakqI smilMgI hY jF nhIN hY ieh Aus df inwjI mfmlf hY pr ies bfry sfry bwicaF nMU isiKaf dyxf ijvyN shI hY. ies ibwl aDIn ijs nMU sUby dy isafsqdfn isiKaf smJdy hn Aus nMU sfry Drm kuisiKaf smJdy hn. ieh lokF df ivsLvfs hY aqy ies ivwc srkfrF nMU dKLl dyx df koeI aiDkfr nhIN hY.

          ies ibwl dIaF do rIizMjL bhuq cuwp cfp ho geIaF hn aqy dsUby dy ilbrl aqy aYnzIpI vfly ies dy hwk ivwc hn. ijhnF aYnzIpI vfilaF nMU sfzI vDdI kfr ieMNsLorYNs df bhuq iPkr hY AuhnF nMU sfzy bwicaF dy BivK df koeI iPkr nhIN hY. AuhnF nMU lokF dy Dfrimk ivsLvfs df vI koeI iPkr nhIN hY AuNJ Dfrimk ajLfdI dIaF gwlF Auh BfvyN krdy hox. iehnF nfloN qF torFto df myar cMgf hY ijs ny smilMgqf nMU pRmot krn vflf koeI vI kMm krn qoN ienkfr kr idwqf hY. smilMgI smrQk Aus nMU bhuq kosdy hn pr myar ies dI pRvfh nhIN krdf.

          srkfrI skUl lokF dy tYks nfl cwldy hn aqy sfry tYks dfqf smilMgqf dy smrQk nhIN hn sgoN bhuqy ies qoN afpxy bwicaF nMU bcfAuxf cfhuMdy hn. aYsy mfpy qlfsLxy musLkl hn jo ies gwl dI pRvfh nf krdy hox aqy afpxy bwicaF dy smilMgI bnx nfl KusL huMdy hox. adflqF pihlF hI smilMgIaF dy hwk ivwc hn aqy isafsqdfn vI bhuigxqI lokF nMU DoKf dy rhy hn. srkfr nMU srkfrI skUlF df aMq kr dyxf cfhIdf hY aqy pReIvyt skUlF leI rsqf sfPL kr dyxf cfhIdf hY qF ik lokF nMU ajyhy skUlF ivwc bwcy Byjx vfsqy mjbUr nf kIqf jf skdy ijwQy smilMgqf nMU pRmot kIqf jFdf hovy. srkfr lokF `qy skUlF vflf tYks lgfAuxf bMd kr dyvy aqy lok afp PIs Br ky afpxy bwcy ijs skUl ivwc cfhux Aus skUl ivwc dfKLl krvfAux. jo awj ho irhf hY ies vfsqy ilbrl afgU pfl mfritn aqy Aus dy smrQk ijLMmyvfr hn ijhnF ny smilMgI sLfdIaF df ibwl pfs kr ky ies dI sLurUafq kIqI sI aqy hux mfmlf awgy hI vDdf jf irhf hY. kI hux mfpy skUlF `qy ivsLvfs kr skdy hn? mIzIaf ies ibwl bfry lokF nMU jfgrq kry aqy jo lok lcr gIqF iKlfPL muihMm clf rhy hn AuhnF nMU ies ibwl bfry vI gwl krnI cfhIdI hY ikAuNik ieh mfmlf vI nYiqkqf hY. lcr gIqF iKlfPL muihMm vI bhuq cMgI muihMm hY ijs df lokF nMU smrQn krnf cfhIdf hY.

qrsym isMG, brYNptn

 

iemIgrysLn mMqrI spsLt stYNz lYx

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kynI ny iemIgrysLn nIqI ivwc bhuq qbdIlIaF kIqIaF hn aqy Prfz bMd krn vfsqy sKLq kdm cuwky hn. ieh kMm sLlfGfXog hY ikAuNik Prfz dI afigaf nhIN idwqI jfxI cfhIdI. mMqrI ny iqMn lwK siklz arjLIaF vI Kfrj kr idwqIaF sn ikAuNik iehnF nMU pRfsYs krnf sMBv nhIN sI aqy ieh keI sflF qoN ltk rhIaF sn. kuJ lok mMqrfly nMU sUa krn dI gwl kr rhy hn ijs df koeI mqlb nhIN hY. hr dysL nMU afpxI iemIgrysLn nIqI inrDfrq krn df hwk hY aqy kYnyzf srkfr ny afpxy hwk dI shI vrqoN kIqI hY.

          kbwzI ivwc vIjLf pRbMD dI durvrqoN bfry vI iemIgrysLn mMqrI ny sKLqI kridaF ivsLysL vIjLf shULlq bMd kr idwqI sI pr hux mMqrI sRI itm Aupl kih rhy hn ik vIjLy idwqy jf rhy hn. AuhnF ny ieh iek ryzIE pRogrfm `qy bolidaF ikhf hY. pqf nhIN iemIgrysLn mMqrI kynI shI kih rhy hn jF mMqrI itm Aupl shI kih rhy hn. kbwzI vIjLf nIqI kI hY ies bfry iemIgrysLn mMqrI spsLt stYNz lYxf cfhIdf hY.

kmljIq isMG igwl

 

 


qlfk dI mwd vfsqy isDFq df kI bxygf?

sMpfdk jI,

          Bfrq srkfr ny afnMd mYirj aYkt vfsqy kfrvfeI sLurU kr idwqI hY aqy iek ibl pysL kr idwqf hY. ies ibwl nMU pysL krn qoN pihlF srkfr ny iswK afgUaF nfl slfh mCvry vI kIqy sn. bhuqy iswK afgU afnMd mYirj aYkt qF cfhuMdy hn pr ies ivwc qlfk dI mwd nhIN cfhuMdy. srkfr ny AuhnF dI sux ky ies nvyN ibwl ivwc qlfk dI mwd nhIN rwKI.  swc ieh hY ik iswKF ivwc vI hor lokF vFg aksr qlfk huMdy hn. sRI akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG aqy sLRomxI kmytI dy pRDn s: avqfr isMG mwkV srkfr dy ibwl nfl sihmq hn aqy kih rhy hn ik afnMd kfrn ipwCoN qlfk dI koeI guMjfiesL nhIN hY. Auh ies nMU isDFq df mfmlf smJdy hn ik qlfk iswK isDFq dy iKlfPL hY. Gwt igxqI kimsLn dy sfbkf cyarmYn qrlocn isMG ijs ny ies bfry ivcolgI kIqI hY Auh vI kihr irhf hY ik ieh ibwl iswK afgUaF dI sihmqI nfl iqafr kIqf igaf hY. hux kuJ iswK Kfskr ivdysLI vwKvfdI iswK afgU ies ibwl ivwc qlfk dI mwd dI mMg kr rhy hn. iehnF afgUaF nMU dwsxf cfhIdf hY ik hux qlfk dI mwd vfsqy isDFq df kI bxygf? ieh lok aksr isDFq dI bhuq gwl krdy hn aqy iehnF vfsqy isDFq pwQr `qy lIk huMdf hY pr hux bdlx vfsqy iqafr hn. kI ieh mMndy hn ik isDFq sdf lokF `qy hU bhU lfgU nhIN kIqy jf skdy aqy isDFq bfry hr iksy dI smJ vI vwKrI vwKrI huMdI hY.

surjIq isMG, torFto

 

bwicaF df pMjfb ivafh krn jfxf shI nhIN hY

sMpfdk jI,

          ieQy jMmy bwicaF dy ivaghF dI bhuq smwisaf hY aqy kuJ lok smJdy hn ik ies df hwl bwicaF dy ivafh pMjfb ivwc krn nfl  ho skdf hY jo ik srfsr gLLq soc hY. pMjfb ivwc ivafh krn nfl hor smwisafvF df sfhmxf krnf pYNdf hY. ivafh dy mfmly ivwc pMjfb ivwc cor bjLfrI bhuq hY. bhuq lok ies dI mfr Jwl cuwky hn. bwicaF df ivafh pMjfb ivwc krn bfry socxf vI nhIN cfhIdf. srkfr nMU cfhIdf hY ik iemIgrysLn kfnMUn hor sKLq kry qF ik hyrfPyrIaF krn vfilaF nMU nwQ pfeI jf sky. nklI ivafh, pYsy lY ky ivafh jF iek pfrtI nMU DoKy ivwc rwK ky iemIgrysLn vfsqy ivafh iek DMdf bx cuwkf hY. ies qoN bwicaF nMU bcfAux dI loV hY.

jgjIq isMG igwl, torFto

 


sfrIaF purfqn gQfvF imiQhfs nhIN hn!

sMpfdk jI,

          ipCly hPLqy dy KLbrnmf dy sPLf 4 `qy sLysLnfg sbMDI iek qsvIr smyq Cfieaf hoeI hY. ieh KLbr bhuq hYrfnI vflI hY ikAuNik sLysLnfg iek imiQhfsk jIv smiJaf jFdf hY. mYN qF sfrI ijLMgdI ivwc pihlI vfr ieh suixaF hY ik sLysLnfg ikqy vyiKaf igaf hY. mYN qF hmysLf ieh smiJaf hY ik sLysLnfg Bfrq dy purfqn gRMQF ivwc iek ajyhf krYktr hY jo klipq hY. pr hux jo ies KLbr ivwc qsvIr smyq vyiKaf hY ik iek iqMn mUMhF vflf KVwpf swp sVk ivwc afpxf PMn Kohl ky KVf hY aqy lok Aus nMU dUroN vyK rhy hn. KVwpf swp qF Bfrq ivwc afm vyKx nMU imldf hY pr iqMn mMUhF vflf sLysLnfg kdy iksy ny nhIN vyiKaf hovygf. Gwto Gwt mYN kdy nhIN vyiKaf. ieh Gtnf lflZfg aqy pfAutf sfihb-Xumnfngr mfrg `qy vfprI dwsI geI hY. KLbr muqfibk Aus asQfn `qy tRYiPk dovI pfsy ruk geI sI aqy lokF ny sLysLnfg dy jIa Br ky drn kIqy. ieh ysnfg dy iqMn isr sn aqy do mItr qo vwD lMbf hY. kfI dyr Aus qrHf pfAutf sfihb qo 12 iklomItr dUrI `qy lfl Zfg asQfn `qy Auh ynfg df invfs asQfn hY ijs dI jfxkfrI afs-pfs dy rihx vfly lokf ny idwqI aqy lokf ny awgy dwisaf ik ieh nfg kdy-kdy sfl ivc iqMn vfr bfhr afAudf hY aqy iksy ivakqI nUM nuksfn nhI phuMcfAudf aqy nf hI koeI ivakqI Aus nUM kuJ kihMdf hY. ies qoN sfbq huMdf hY ik sfrIaF purfqn gQfvF imiQhfs nhIN hn. keIaF ivwc kfPLI swc hY aqy sLysLnfg dI hoNd iehnF ivwcoN iek hY. jfhr hY ik purfqn bjLurg sLysLnfg dy drsLn afm krdy hoxgy aqy hux iehnF dI igxqI Gt ho geI hovygI.

hrdIp isDU, torFto

 

vDIaf aKbfr dI mubfrkbfd!

sMpfdk jI,

mYN quhfnMU vDIaf vIklI aKbfr kwZx dI mubfrkbfd idMdf hF. blbIr momI, sLONkI aqy jiqMdr pMnU myry mnpsMd lyKk hn. mYN iehnF dy lyK pVHn vfsqy hPLqf Br AuzIk krdf hF. momI jI iehnIN idnIN ikDr hn? mYN ipCly kuJ hPLqy qoN AuhnF df lyK nhIN vyiKaf. AuhnF dI ilKq vDIaf huMdI hY. sLONkI jI vDIaf ilKdy hn pr keI vfr akflIaF df pwK pUr jFdy hn. jiqMdr pMnU jI psMd dy lyKk hn. cox nqIjy afAux smyN mYN Bfrq ivwc sI aqy af ky jiMdr dy lyK pVHy hn pr pMjfb coxF dy nqIijaF bfry AuhnF kuJ nhIN iliKaf. cMgy aKkbfr vfsqy quhfzf DMnvfd krdf hF.

kulvMq muMzyr

 


vIjLLf durvrqoN aqy iemIgrysLn Prfz vfsqy mMqrI dosLI nhIN!

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kynI ny hux iPr ieh sfPL kr idwqf hY ik srkfr ny kbwzI vfsqy Kfs vIjLf nIqI bMd kr idwqI hY ijs d kfrn ies dI durvrqoN hY. jo kuJ mMqrI jysn kynI ny hux ikhf hY Auh BfeIcfrf bhuq dyr qoN jfxdf hY aqy ies bfry crcf vI aksr huMdI rihMdI hY. jd kbwzI vfilaF diaF prYs kfnPrMsF ivwc hI ihAUimn smgilMg dy dosL lgfey gey hn qF iPr hux jy mMqrI ny ieh afK idwqf hY qF kuJ lok ieqrfjLL ikAuN kr rhy hn? ieh qF izwgI Koqy qoN qy guwsf Guimafr `qy vflI gwl hY. jo mMqrI ny hux kIqf hY Auh bhuq dyr pihlF kr idwqf jfxf cfhIdf sI. lokl nOjfvfnF ivwc kbwzI pRomot nf krnf ies gwl df sMkyq hY ik bfhroN iKzfrI ilafx nfl koeI lfB jLrUr huMdf hovygf? PzrysLnF ieh ikAuN nhiN dwsdIaF ik AuhnF ny ikMny iKzfrI kYnzf ivwc iqafr kIqy hn.

          pihlF kbwzI iKzfrI ieh Cupf rhy sn ik AuhnF dy ikMny ku iKzfrI aMzr grfAUNz hoey hn hux jd gwl bfhr af geI hY qF afpxy afp nMU sfPL aqy hor iksy PzrysLn nMU dosL dyx df islislf sLurU ho igaf hY. zrwg smgilMg dy dosL vI pihlF qoN lgdy af rhy hn ies leI mMqrI ny koeI nhIN gwl nhIN kIqI ijs `qy ieqrfjL kIqf jf irhf hY. kuJ lok ieh vI sfPL kihMdy rhy hn ik kbwzI dy nfm `qy jy pMjfbI nOjvfn kYnyzf ivwc pwky ho rhy qF ies ivwc kI burf hY. ies df mqlb hY ik kbwzI dy nfm `qy lok swdy jf rhy hn. jy ies df lfB nhIN qF PzrysLnF dI igxqI ikAuN vD rhI hY? mMqrI ny ieh vI dwisaf hY ik 27 iKzfrIaF ny rPUjI klym kr idwqf hY. ies swB dI qPLqIsL vI hoxI cfhIdI hY aqy ksUrvfrF iKlfPL kfrvfeI vI hoxI cfhIdI hY.

afr aYs isDU, brYNptn

 


kbwzI vIijLaF dI durvrqoN dI afrsIaYmpI jFc kry

sMpfdk jI,

          ieh gwl sfPL ho geI hY ik kbwzI vIijLaF dI durvrqoN hoeI hY aqy kbwzI dy nfm `qy bMdy Zoey gey hn. hux qF torFto stfr ny vI ies bfry muwK spLy `qy Kbr lgf idwqI hY. kbwzI vfsqy 670 vIjLy dyx dI koeI quk bxdI hI nhIN sI pr pqf nhIN ikANu srkfr ny eyny vIjLy dy idwqy sn. ijhnF lokF ny durvrqoN kIqI hY Auh hI ies pRogrfm nMU bMd krvfAux dy ijLMmyvfr smJy jfxy cfhIdy hn. kbwzI vIijLaF bfry bhuq gwlbfq mIziey ivwc ho rhI hY pr vIjLy bMd krnf ies df hwl koeI nhIN hY. ijhnF ny durvrqoN kIqI hY AuhnF dI ishq `qy keI asr nhIN hoieaf. ies vfsqy ies durvrqoN dI afrsIaYmpI vloN jFc krvfeI jfxI cfhIdI hY. ies nfl dosLI kithry ivwc KVy kIqy jf skxgy aqy shI pRbMDk dosL qoN bc jfxgy ikAuNik hux qF swB bdnfm ho rhy hn. kbwzI nfl zrwg df juV jfxf vI bhuq mMdBfgf hY pr ies qoN ienkfr krnf vI shI nhIN hY. hux qF keI pRmotr vI afp ies bfry kih rhy hn.  ieMtrnYWt `qy albrtf dy iek pRomotr df ibafn iek KLbr ivwc lwigaf hY jo ies qrF hY; AunHf ikhf ik Kyz pRmotr hox dy nfqy kbwzI dIaf grfAUzf ivwco lwBIaf tIky lfAux vflIaf sUeIaf, iKzfrI nUM ny krdy dyKxf, pRmotrf vwlo isrP mYc ijwqx leI hr glq hIly vrqxf, afpxI PokI ohrq qy iKzfrIaf dI JUTI bwly-bwly leI glq cIf df syvn huMdf dyK ky AunHf dI mIr iejfq nhI idMdI ik Auh aqy AunHf dy sfQI grFAUz `c afAux. AunHf ikhf ik AunHf dI idlI qumMnf hY ik shI qrIky nfl kbwzI nUM pRmot krIey nf ik bygfny puwqrf nUM niaf dI BwTI `c JokIey.

          ies ibafn qoN sfbq huMdf hY ik bhuq sfry kbwzI pRmotr zrwgjL dI vrqoN bfry jfxdy hn. iek pfsy zrwgjL dI vrqoN df mslf hY ijs nMU zop afKdy hn qF dUjy pfsy zrwg smgilMg df vI mslf juiVaf hoieaf hY. ihAUmn smgilMg dy dysL qF hux bhuq Kuwl ky lgfey jf rhy hn.

          iek KLbr muqfibk ieMglYNz dI bfrzr eyjMsI ny ieQy hox vflIaf ElMipk Kyzf mOky fiml hox vfly iKzfrIaf, pRbMDkf qy drkf `qy XU[ ky[ `c ivafh krvfAux `qy pfbMdI lf idwqI hY. bfrzr eyjMsI dy bulfry ny ikhf ik vIf lYx vfly nUM ies gwl df sbUq dyxf pvygf ik Auh 6 mhIny qo vwD XU[ ky[ `c nhI Tihrngy qy ies dOrfn koeI vI kMm nhI krngy. vIy dOrfn Auh iksy skUl, kflj ivc dfKlf vI nhI lY skxgy aqy iksy nfl irqf vI nhI bxf skxgy ijs dI ibnf `qy Auh ivafh krvfAux dI arI dy skx. ieh sB rqf vIy `qy drj hoxgIaf. 27 julfeI 2012 qo 16 idn qwk hox vflIaf ElMipk Kyzf leI hux qwk 20 hfr vIy jfrI kIqy gey hn. ijnHf aMqrrftrI iKzfrIaf df aprfiDk ipCokV hY AunHf nUM vIy dyx qo nfh kIqI jf rhI hY.

          jo sLrqF ieMglYNz vfly ElMipk iKzfrIaF `qy lgf rhy hn Auh sLrqF kbwzI vIjLy dyx smyN vI lfgU krnIaF cfhIdIaF hn. pihlF ipClI durvrqoN dI puils qPqIsL hoxI cfhIdI hY. srkfr ny vIjLy bMd kr ky shI kIqf hY.

sMqoK igwl, torFto

 

hfeIvya spIz iblkul nhIN vDxI cfhIdI

sMpfdk jI,

pqf lwgf hY ik EntyrIE srkfr ny sUby dy 400 sIrIjL dy hfeIvyjL `qy spIz ilmt vDfAux qoN ienkfr kr idwqf hY. ieh ibwlkul shI PYslf hY aqy hfeIvya spIz iblkul vI nhIN vDxI cfhIdI. jo lok hfeIvyjL `qy 120 jF 130 iklomItr dI spIz dI mMg kr rhy hn Auh hfeIvyjL nMU spIz ryisMg jLon bxfAuxf cfhuMdy hn. hux vwD qo vwD spIz 100 iklomItr hY aqy ieh surwiKaq sPr vfsqy shI hY. hux vI lok keI vfr 120-30 `qy cly jFdy hn. jykr spIz hI 130 kr idwqI geI qF lok 150 qwk cly jfxgy jo anykF mOqF df kfrn bxygy. sUbf srkfr ny ienkfr kr ky shI kIqf hY.

qrlok isMG, brYNptn

 


ONkI jI iek lfeIn Kf hI gey

siq sRI akfl vIr jI,

          mYN afp jI nUM eImyl pihlI vfr ilK irhf hf jI. pMjfbI eyiztr XUsy krn krky aKr vfDf Gftf muafP krnf jI. mY ONkI jI nMU hr hPqy bVy iDafn nfl pVHdf hF, pr 6 apRYl df aMk pVH ky mn nMU Tys phuMcI. iek pfsy ONkI jI iek ryizE host bfry kih rhy hn ky Aus ny AuhnF dI ieMzIaf bfry aDI Kbr pVHI, aqy ONkI jI dI Bfrq dy dosqF qoN AumIdvfrI lYx vflI itwpxI vfry kI iKafl af jI? mYN bOb rya dI spIc tYlIivXn `qy lfeIv suxI jI Aus ny ikhf ky ieMzIaf sfzf dosq af pr asIN styt kIilMg dI hmfieq nhIN krdy. ONkI jI ieh lfeIn Kf hI gey. mY qF ONkI jI nMU inrpK smJdf sI. sOrI jI mY Buwl igaf sI jI ky ieh klXug af. jy cMgf lgy qf aKbfr `c Cfp dyxf jI nhI qf rwb rfKf jI. sq sRI akfl jI, afp jI df DMnvfdI.

hrbMs iswDU, eItobIko

 

imsIsfgf vflf rwd hoieaf gYs plFt brYNptn ivwc ikAuN

sMpfdk jI,

          ipClIaF subfeI coxF ivwc imsIsfgf ivwc lyk sLoar dy njLdIk bx irhf gYs pfvr plFt vwzf muwdf bx igaf sI. ieh pfvr plFt bkfiedf bx irhf sI pr rfjsI kfrnf kr ky awD ivcfly hI rok idwqf igaf sI qF ik mgMtI ilbrlF nMU votF df nuksfn nf ho jfvy, lokF aqy srkfr nMU BfvyN ho jfvy. awD ivcfly plFt rokx kfrn srkfrI KLjLfny nMU 300 imlIan zflr df nuksfn hoieaf dwisaf jf irhf hY. hux ieh gYs plFt bxfAux vfsqy bdlvIN jgfH qlfsLI jf rhI hY aqy brYNptn ivwc ies vfsqy jgfH KrIdI geI hY. svfl pYdf huMdf hY ik jy ieh plFt imsIsffgf dy lokF vfsqy surwiKaq nhIN sI qF brYNptn dy lokF vfsqy ikvyN surwiKaq ho skdf hY? hYrfnI ies gwl dI vI hY ik plFt bxfAuxf sLurU krn dI afigaf dyx qoN pihlF ies dI surwiKaqf df mfmlf ikAuN nf ivcfiraf igaf? kI imsIsffgf dI kONsl aqy subfeI srkfr nMU ies bfry nhIN sI pqf ik ieh ikMnf ku surwiKawq hY? hux jy ieh brYNptn ivwc lgfAux dI skIm hY qF ies bfry sfrI jfxkfrI idwqI jfxI cfhIdI hY. srkfr nMU ies bfry sfrI CfxbIx krnI cfhIdI hY qy istI kONsl nMU vI huxy kfrvfeI krnI cfhIdI hY ies dI kMstrksLn sLurU ho jfx dy ipwCoN nhIN ijs qrF imsIsfgf ivwc hoieaf sI.

srbjIq isMG sMDU

 


PfsI dI sf dy vrqfry dI aMkiVaF dI jfxkfrI ZukvIN!

sMpfdk sfihb jIE ,

          ies hPqy Kbrnfmf dI sMpfdkI aqy ONkI df klfm piVaf| ivv ivc idqI jfx vflI PfsI dI sf dy vrqfry dI aMkiVaF aqy qwQF sfihq py kIqI smwgrI TIk aqy pwqrkfrI dI bybfk ingr imsfl hY| dUjy pfsy aYnzIpI dy srI qo cuxy aYmpI sfihb jI afpxy ruqby aqy  jfxkfrI df ibnf mulfkx kIqy, pMjfb dy anpV akflI isafsqdfnf dI qrf qwQhIx, iksy ryizE  oa `qy af ky ibnF afDfr dy bolxf, iek afpxI soc dy dvflIeypn df pRgtfvf krnf hY| Auprokq aYmpI sfihb jI nUM hor nhIN qF sOKI pMjfbI Bff ivc quhfzy duvfrf ilKq afrtIkl rUr pVny cfhIdy hn| ies nfl iek qf Auprokq ivy dI jfxkfrI iml jfvygI, dUsrf votF dI Kfqr, iksy Dfrimk, smfijk soc dy vihx ivc abf-qbf bolx dI smJ af jfvygI| lwKf lokF dI pRqIinDqf kr rhy mfnXog aYmpI sfihb ieh jrUr iDafn ivc rwKx kI AunF duafrf khI gwl df koeI piblkIklI  muwl hY, nhI qF "muh kf kihaf vfE"  ho inbVygI| awj kwl mIizey dy Xuwg ivc hr jfxkfrI kois krn nfl ieMtrnyt `qy Auplbd hY, loV hY QoVf soc smJ dy GoVy Kol ky, QoVf hom vrk krky iksy iMmyvfrI dy iehsfs nfl iksy vI ivy  `qy afpxy ivcfr pRgtfAux dI| ies qo pihlF vI iek hfry hoey aqy phly keI  vfr ijwqy hoey tfrfto qo aYmpI sfihb jI keI mOikaf `qy mOky dI gwl afpxy muqfbk krky sB nUM imTIaf golIaf vMzx dy afdI rhy hn|

DMnvfd

pfl isMG, brYNptn

 

mfmlf bIbI jgIr kOr nMU sjLf df

pvy hwiqaf kOm Auh nsLt

hovy cfVHy qoV nf Aus Kudf kfjLI

ijnHf bytIaF mfrIaF, rojL ikafmq

isr iqnHf dy, vwzy gunfh kfjLI  -vfrsL sLfh

iek apRYl dy aYqvfrqf ivwc sRI jiqMdr pMnMU df lyK muwdf jgIr kOr df mukwdmF nhI pMjfbIaq dy mfnisk ivkfr nMU mMn ky cwlxf pvygf piVHaf. ies isrlyK df Auh bMdf hI Qfh pf skdf hY ijs ny ikwsf hIr vfrs sLfh jf dmodr dI hIr nMU piVHaf hY qy hfsLm dy swsI pUnMU qy muhMmd sdIk dI gfeI lok gfQf kfkf prqfpI nMU vI jfxdf hY. ienHF ikwisaf dI lVI ivwc kyhr isMG dI mOq dy ikwsy dy Ault hux iewk nvF ikwsf bIbI jgIr kOr dI mfrI geI DI hrpRIq kOr df vI sfLml ho igaf hY. (ikwsf kyhr isMG dI mOq iewk sws vloN pYsY dy lflc ivwc af ky apxy sky POjLI jvfeI df kql krn dI bfq pfANdf hY) bIbI jgIr kOr ijs nMU apxI skI DI dy kql kys ivwc isrP 5 sfl dI sjLf hoeI hY, ieh sjLf kql krn krfAux dy kys ivwc nhIN sgo 12 sfl pihlF apxI skI DI mhrUm hrpRIq kOr nMU  Dfrf 365,120 bI qihq agvf krn, bMDk bxfAux, qy Aus dI mrjLI dy bgYr grBpfq krvfAux dy dosLf ivwc 5 sfl dI kYd aqy 5 hjLfr jurmfnf qfrn dI hoeI hY. bIbI nMU kql dIaF DrfvF 302, 201,qy DfrF 120 ivwcoN brI kr idwqf igaf hY. vYsy pMjfb dy bhuq sfry lok ies XkIn ivwc sn kI jo mrjLI ho jfvy, ies DVwlydfr, iewk vkfrI zyry dI Dfrimk lIzr, ijs nMu Aus zyry dy sLrDflU lok dyvIaF vFg pUjdy hn, jo iswKF dI kurbfnIaF BrpUr isrmOr jwQybMdI sRomxI kmytI dI pRDfn vI rhI hY aqy hflIaF coxF ivwc pUrf trwk sLrfb df Aus dy nF qy PVyH jfx dy crcy vI sn qy Auh iPr vI coxf ijwq geI qy nvI srkfr ivwc kYbint mMqrI vI bx geI sI. hfrI sfrI dI mflk bIbI jgIr kOr nMU sjLf qF kI Puwl dI vI nhIN lwgx idwqI jfvygI. prMqU lwgdf hY ihMdosqfn ivwc ikwqy nf ikwqy knMUn bicaf ipaf hY ijwQy pYsLy aqy rwuqby dI dihsLq nfl lbryjL aqy glIjL hwQ ajy nhIN phuMc sky. hux bIbI  afpxy hI kr kmlf nfl Cy mhIny pihlf kIqy AudGftn vflI kpUrQly dI mOzrn jyl bnfm suDfr Gr kpUrQlf ivwc phuMcf idwqI geI hY. vIzIAu vyKidaF ieAUN lwgdf hY ijsqrHf vwzIaF kfrF dy kfPLly ivwc koeI muwijLrm nhIN jylH df AudGftn krn leI koeI mMqrI cwilaf hovy? ieh vI ivzMbnf hY vfikaf hI bIbI jgIr kOr ny Cy mhIny pihlf iesy hI mOzrn jyHl df apxy hwQI AudGftn kIqf sI. ijvy khfvq hY jy iksy leI kbr puwtIey qF keI vfrI afp hI Aus kbr ivwc izwg peIdf hY jF pMjLfbI dI ies khfvq df vI koeI arQ hY aKy afpy PfhQVIey qYnMU kOx Cuzfvy. jy bIbI jI vfikaf hI ies kys ivwc sLfml sn jo mfnXog adflq ny iswD vI kr idwqf hY qF pMjLfb df msLfhUr sLfier vfrsL sLfh pMjfbIaF dy Kfsy bfry JUT nhIN bol ky igaf hY.

aOlfd jyhVI khy nf kdy lwgy,

mfpy Aus nuM mfr mukfAuNdy nI.

jdoN kihr qy afANudy bfp jflm,

bMn bytIaF Bory `c pfANdy nI.

eys vkq QIN j nf muVI moeIey,

qyrf KUn hux qurq vhfAuNdy nI.

vfrsLsLfh jy mfrIey bdf qfeI,

juMmy KUn nf dyvny afANdy nI.

 

muafPI sfihq, joigMdr bfT hOlYNz

 

mOq dI sjLf bMd pr Aumr kYd mOq qwk hoxI cfhIdI hY

sMpfdk jI,

          mOq dI sjLf bhuqy dysL Kqm kr rhy hn BfvyN cIn qy amrIkf vrgy dysL ajy vI vwzI igxqI ivwc mOq dI sjLf idMdy hn. bIqy hPLqy qusF aYzItorIal ivwc ies bfry bhuq jfxkfrI BrpUr aMkVy idwqy hn. PFsI dyx vfly dysLF ivwc Bfrq df nfm qF nfmfqr PFsI dyx vfly dysLF ivwc sLfml hY. Bfrq nMU vI PFsI dI sjLf KLqm kr dyxI cfhIdI hY pr Aumr kYd dI sjLF qF Aumr kYd dI sjLf hI hoxI cfhIdI hY nf ik 20 jF 25 sfl kYd dI sjLf. knyzf ivwc srkfr aprfDIaF nMU sKLq sjLf dyx dy hwk ivwc hY aqy kfnMUnF ivwc keI qbdIlIaF kr rhI hY. lMdn EntyrIE ivwc iek awT sflf bwcI dy kql df kys cwl irhf hY ijs ivwc iek aOrq nMU aumr kYd ho cuwkI hY aqy ies kys ivwc hux Aus aOrq dy buafey PrYNz nMU sjLf hoxI hY ijs ny ies awT sflf bwcI nfl blfqkfr kr ky Aus nMU kql kr idwqf sI. ajyhy kysF ivwc vI jykr Aumr kYd df mqlb isrPL 20 sfl kYd hY qF ieh bhuq Gwt hY. Aumr kYd afKrI sfh qwk hoxI cfhIdI hY. keI vfr jwj ieh ilK vI idMdy hn ik iksy Aumr kYd dy kYdI dI prol (jLmfnq) 25 sfl qwk nhIN ho skdI.

          ipCly hPLqy iek KLbr suxI sI ik pitaflf ivwc iek iek kql kys ivwc iek aOrq aqy iek mrd nMU ijMdgI dy afKrI sfh qwk kYd dI sjLf suxfeI geI hY. Aumr kYd ies qrF dI hI hoxI cfhIdI hY. Bfrq ivwc bhuq kYdIaF nMU adflqF vloN mOq dI sjLf hoeI hY pr AuhnF nMU ajy PFsI nhIN idwqI geI. srkfr nMU cfhIdf hY ik AuhnF dI PFsI muafPL kr dyvy pr nfl hI ies nMU sfrI Aumr dI kYd ivwc bdl dyvy qFik iehj kdy vI bfhr nf af skx. ies nfl aprfDIaF iKlfPL sKLq phuMc vI ho jfvygI aqy mOq dI sjLf vI KLqm ho jfvygI.

kuljIq isMG, torFto

 


bjt Gftf dUr krn dI QF EntyrIE srkfr votF vwl vyK rhI hY

sMpfdk jI,

EntyrIE dy KjLfnf mMqrI ny subfeI bjt pysL kr idwqf hY ijs ivwc arQsLfsqrI zOn zrmMz dIaF isPfrsLF nMU njLraMdfjL kr idwqf igaf hY. zrmMz ny bjt Gftf dUr krn vfsqy srkfrI Krcy ivwc ktOqI krn dI isPfrsL kIqI sI pr srkfr bjt ivwc ajyhI koeI Tos koisLsL nhIN kIqI ijs kfrn ieh bjt 17[7 iblIan zflr Gfty df bjt hY. srkfr ny pUrf idn ikMzrgfrtn jfrI rwKx df aYlfn kIqf hY jdik zrmMz ny ies nMU KLqm krn dI isPLfrsL kIqI sI. srkfrI aqy arD mulfjLmF dIaF qnKfhF nMU vI srkfr ny hwQ nhIN pfieaf jo srkfrI Krcy df vwzf ihwsf hn. ies nfl srkfr ny vwzIaF XUnIanF nMU KusL rwKx dI koisLsL kIqI hY qF ik votF Krfb nf hox. jfhr hY ik srkfr df iDafn bjt Gftf GtfAux dI qF vot blfk bcfAux `qy lwgf hoieaf hY. eynf bjt Gftf sUbf dI afriQkqf vfsqy sLuB KLbr nhIN hY.

jsvIr isMG, brYNptn

 

 

kuJ lok akflI srkfr nMU asiQr krnf cfhuMdy hn

sMpfdk jI,

pMjfb ivwc akflI-Bfjpf srkfr df muV bx jfxf keI lokF nMU rfs nhIN afieaf hY aqy Auh akflI srkfr nMU asiQr krnf cfhuMdy hn. ies vfsqy AuhnF nMU ajyhy muwdy AuBfrnf rfs afAuNdf hY ijs nfl ihMdU aqy iswKF ivckfr pfVf pYNdf hovy. sUby ivwc kwtVvfd dy AuBfr nfl akflI aqy Bfjpf vfly iek dUjy qoN dUr ho jfxgy ieh kuwJ lok afs lgfeI bYTy hn. ies kMm ivwc kuJ isafsI lok aqy kuJ mIzIaf vfly vI idn rfq lwgy hoey hn. pMjfb srkfr nMU amn kfnMUn bxfeI rwKx vfsqy sfjsLIaF nMU bynkfb krnf cfhIdf hY. pMjfb ivwc vD rhIaF luwtF KohF `qy vI kfbU pfAux vfsqy kfrvfeI krnI cfhIdI hY.

siqMdr isMG brfV

 


PMz kwtx nfl AudGftn krn df iPr mOkf imlygf

sMpfdk jI,

          EntyrIE srkfr vwzy bjt Gfty df sfhmxf kr rhI hY ijs kfrn ishq `qy Krcf Gwt krn dI Kbr afeI hY. ies nfl brYNptn df bnx vflf pIal mYmorIal hYlQ sYNtr vI PMz ktOqI dI lfeIn `qy af igaf hY. pihlF sUbf srkfr ny iewh bMd nf krn df vfadf kIqf sI aqy iPr bMd kr idwqf. iPr Kohlx df vfadf kIqf pr Kohilaf nf igaf. kdy PMz dyx df AudGftn, kdy purfxf hspqfl Zfhux df AudGftn kr ky qsvIrF iKcvfeIaF geIaF hn. hux jd iPr PMz kwitaf jf irhf hY qF jd PMz bhfl hovygf qF isafsdfnF nMU iPr AudGftn krn dy bhfny qsvIrF iKcvfAux df mOkf iml jfvygf.

dljIq isMG, brYNptn

 

kbwzI iKzfrIaF nMU 670 vIjLy sux ky hYrfnI hoeI

sMpfdk jI,

          ipCly sfl kYnyzf vloN 670 kwbzI iKzfrIaF nMU vIjLy idwqy jfx nfl bhuq hYrfnI hoeI hY. vIjLy dyx qoN pihlF ivBfg nMU puwCxf cfhIdf sI ik eyny kbwzI iKzfrI ikwQoN af gey? afm lokF nMU qF mrg mOky vI vIjLf nhIN idwqf jFdf aqy keIaF dy mfpy vIjLf AuzIkdy sMsfr qoN ivdf ho gey hn pr kbwzI vfsqy ibnF iksy qPqIsL dy eyny vIjLy ikvyN idwqy gey hn?  kI iemIgrysLn mMqrI jo ik bhuq kYtfgrIaF bMd kr rhy hn AuhnF ny kbwzI bfry awKF bMd kIqIaF hoeIaF hn? jF ieh smJIey ik srkfr kbwzI dI isafsq Kyz ky votF dI lflsf ivwc cuwp bYTI hY. ryzIE `qy suixaF hY ik kuJ lok afpxy nOkr nMU vI mihmfn bxf ky lY afey hn aqy klI dIaF lIkF lgfAux vfsqy vI bMdy mMgvfey gey hn. ijhnF 670 lokF nMU vIjLy idwqy gey hn qy jo nhIN muVy AuhnF dy nfm vI jfrI hoxy cfhIdy hn qF ik lokF nMU pqf lwgy ik kI hoieaf hY.

ibkrm igwl, torFto


torFto ivwc ksIno bnfAux gLlq            

sMpfdk jI,

          EntyrIE srkfr ny afpxI afmdn vDfAux vfsqy jUaf Kyzx vfly ksIno aqy lftrIaF ivwc kuJ qbdIlIaF krn df aYlfn kIqf hY. jo do qbdIlIaF bhuq Kqrnfk igxIaF jf skdIaF hn Auh iek qF torFto ivwc ksIno bxfAuxf aqy dUjf afn-lfeIn jUaf Kyzx df pRbMD krnf. srkfr ajyhf isrPL afpxI afmdn vDfAux vfsqy hI kr rhI hY ies df hor koeI mqlb nhIN hY. pihlF lok nfgrf PfljL jF ErIlIaf jUaf Kyzx jFdy sn hux Auh torFto ivwc Kyz skxgy. afn lfeIn sLurU ho jfx nfl lok Gr bYT ky ieMtrnYWt `qy hI jUaf Kyx skxgy. ies nfl juhfrIaF dI igxqI bhuq vD jfvygI aqy ies nfl prvfrk JgVy qy bwicaF dI axdyKI vDygI. zfltn mgMtI srkfr dI ieh nIqI lokF nMU bhuq mihMgI pvygI.

          iek pfsy mgMtI srkfr ny ipCly sflF ivwc vwzIaF XUnIanF dI qnKfh vfDy dI BuwKL bhuq vDf idwqI hY aqy Auh hor qnKfh mMg rhy hn ijs nfl srkfr dI iqjOrI KflI ho geI hY. bjt Gftf vD igaf hY pr srkfr afpxf Krcf Gwt krn qy qnKfh ktOqI krn nMU iqafr nhIN hY. hux ies df Bfr lokF `qy pfAux vfsqy kfrF vfsqy sitkr dI kImq vDfeI jf rhI hY. nvF qrIkf jUaf kyNdr Kohl ky aqy afn lfeIn jUaf sLurU kr ky lokF qoN pYsf kmfieaf jfvygf. kuJ lok hr rojL pMhfbI ryzIE pRogrfmF `qy pMjfb  srkfr dI sLrfb dy Tyky Kohlx dI nIqI nMU qF rwJ ky kosdy hn pr iewQy ijwQy asIN rihMdy hF, dI gwl krn vfsqy iqafr nhIN hn. EntyrIE ivwc ikhVF Gwt Tyky hn aqy hux jUaf kyNdr GxI abfdI vfly torFto ivwc hovygf qy nOjvfn vI afn lfeIn jUaf Kyz skxgy. ies mfVI nIqI bfry vI gwl krnI cfhIdI.

amrIk isMG idE

 

blvMq isMG rfjoafxf dI PFsI bfry byarQ dosL

sMpfdk jI,

          pMjfb dy muwK mMqrI svrgI s: byaMq isMG kql kys ivwc dosLI pfey gey blvMq isMG rfjoafxf nMU 31 mfrc nMU PFsI idwqy jfx dI KLbr nMU kuJ lok iswKF dy iKlfPL kfrvfeI dws rhy hn. blvMq isMG ny muwK mMqrI kql kys ivwc afpxf rol pRvfn kr ilaf sI aqy iksy iksm dI apIl krn qoN ienkfr kr idwqf sI. hux jy Aus ny kql df dosL pRvfn kr ilaf hY aqy apIl krn qo ienkfr kr idwqf hY qF adflq vloN idwqI PFsI dI sjLf kdy qF idwqI hI jfxI hY. Auh 31 mfrc 2012 nMU ijvyN Kbr hY idwqI jfvy jF kuJ mhIny Tihr ky idwqI jfvy. ieh sjLf iswKF dy iKlfPL ikvyN hoeI? iek ivakqI ny kql krnf mMn ilaf qF sjLf ho geI. svrgI byaMq isMG vI iek iswK hI sI ijs nMU kql kIqf igaf sI. ieh vI ikhf jgf irhf hY ik blvMq isMG ny adflq nMU ikhf hY ik Bfrq ivwc zbl stMzrz hY ies leI Aus df adflq ivwc ivsLvfs nhIN hY. jy ikqy ies dysL ivwc koeI kiQq dosLI ieh bhfnf bxf ky afpxf pwK pysL krn qo ienkfr kr dyvy jF apIl nf kry qF adflq qF iPr vI afpxf PYslf suxf hI dyvgI. kuJ lok ieh ryzIE `qy kihMdy suxy gey hn ik bfdl srkfr ny bxdy sfr hI iswKF nMU blvMq isMG dI PFsI df qoaPf idwqf hY. kI hux bfdl srkfr ieh hukm jfrI kr dyvy ik pMjfb ivwc iswKF iKlfPL sfry kys rwd kr idwqy jfx aqy iksy vI iswK nMU iksy jurm ivwc cfrj nf kIqf jfvy ikAuNik bfdl dI pMQk srkfr kfiem ho geI hY? ieh sfry dosL byarQ hn ijhnF df koeI mqlb nhIN hY. ijhnF lokF nMU pMjfb dIaF coxF ivwc awDf PIsdI vI votF nhIN imlIaF Auh hux afpxy afp nMU pMQk dws rhy hn. ieQy ryzIE sux ky jfpdf hY ik kuJ lok afpxy afp nMU bhuq isafxy aqy pMjfb dy lokF nMU pfgl smJdy hn ijhnF ny pUrI ajLfdI nfl votF pf ky bfdl srkfr cuxI hY. mYN coxF mOky pMjfb ivwc sI aqy vyiKaf hY ik ieh coxF bhuq sfPL hoeIaF hn lokF ny afpxI mrjLI nfl votF pfeIaF hn. ijhVy muwdy ieQy kuJ lok ryzIE `qy inwq AuBfrdy hn Auh pMjfb dy lokF dy icwq cyqy vI nhIN hn.

sfDU isMG, brYNptn

 

 


aKy pMjfb dy lokF nMU akl nhIN hY!

sMpfdk jI,

          pMjfb coxF dy nqIjy bfhr bYTy kuJ lokF nMU rfs nhIN af rhy. AuhnF ieh hjLm krnf musLkl ho igaf hY ik akflI-Bfjpf gwTjoV iPr coxF ijwq igaf hY. kFgrs ijwq jFdI qF sLfied ieh lok kuJ KusL ho jFdy. mnpRIq aqy ismrnjIq mfn kuJ sItF lY jFdy qF iehnF lokF ny bhuq KusL ho jfxf sI. hux bhfny bxfAuNdy hn ik pMjfb ivwc votF KrIdIaF geIaF hn aqy akflIaF ny pYsf bhuq Kricaf sI. jd amirMdr ny akflIaF nMU hrfieaf sI AudoN kI akflIaF kol pYsy muwky hoey sn? mnpRIq ikhVf grIb hY Auh vI 10-15 sItF `qy pYsf Krc ky vyK lYNdf. ies dI kI grMtI hY ik Aus ny afpxI sIt `qy pYsf nhIN Kricaf hovygf? mYN koeI bfdl srkfr df smrQk nhIN hF pr ieh pMjfb dy lokF df Pqvf hY ijs nMU kuJ bfhr bYTy lok rwd kr rhy hn. kuJ lok qF ryzIE pRogrfmF `qy ieh vI afK rhy hn ik pMjfb dy lokF nMU akl nhIN hY.  pMjfb ivwc 80% votF peIaF hn jo ik kYnyzf dIaF coxF nfloN bhuq vwD hn ijwQy msF 6-65% votF pYNdIaF hn. pMjfb dy lok jfxdy hn ik AuhnF vfsqy kI cMNgf hY eysy leI Auh eynI igxqI ivwc votF pfAux inkly sn. pMjfb dy lokF nMU akl dI Gft dwsx vfly afpxI akl ies dysL ivwc vrqx ijwQy AuhnF nMU lfB ho skdf hY aqy pMjfb nMU pMjfb dy lokF `qy Cwz dyx. kuJ lokF dIaF ryzIE `qy nsIaqF sux ky bhuq hYrfnI huMdI hY.

crnjIq isMG, torFto

 

krjLf GtfAux vfsqy isafsqdfn afpxIaF qnKfhF vI Gwt krn

sMpfdk jI,

          EntyrIE srkfr gMBIr afriQk sMkt df sfhmxf kr rhI hY aqy srkfr nMU sfl df 16 iblIan df Gftf pY irhf hY jo hor vD skdf hY. ies qoN ielfvf sUby isr keI sO iblIan zflr df krjLf jmF ho cuwkf hY. ies hflq ivwc vI keI srkfrI krmcfrI hor qnKfhF mMg rhy hn. sUbf srkfr do sfl vfsqy qnKfhF PrIj krn dI gwl kr rhI hY pr EntyrIE tIcrF dI XUnIan qnKfh vfDf mMg rhI hY. srkfr nMU cfhIdf hY ik ijhnF ivBfgF ivwc krmcfrIaF nMU sfl ivwc 50 hjLfr zflr qoN vwD imldf hY AuhnF dIaF qnKfhF ivwc ktOqI kry. qnKfhF nMU do sfl nfl PrIj krn nfl srkfr df krjf kfbU nhIN hovygf. ies dy nfl hI isafsI afgU afpxIaF qnKfhF aqy Bwqy vI Gwt krn. srkfr df Gftf pUrf krn vfsqy lokF AuWqy hor tYks lgfAux jfiejL nhIN hovygf ikAuNik afm lok qF pihlF hI musLkl nfl gujLfrf kr rhy hn. motIaF qnKfhF lYx vfly adfiraF dy krmcfrIaF AuWqy hVqfl krn dI pfbMdI lgfeI jfxI cfhIdI hY. jo lok tMpryrI jfbF krdy hn jF 10-15 zflr GMty dy kmfAuNdy hn Auh amIrF nMU hor qnKfh dyx vfsqy hor tYks dyx ies iks qrF jfiejL ho skdf hY? Gwt qnkFh vfilaF nMU qF nf koeI Bwqy imldy hn aqy nf hI bYnIiPt imldy hn AuhnF ny qF mfmUlI qnKfh `qy hI gujLfrf krnf huMdf hY.

gurmIq isMG, brYNptn

 


ieslfimk kwtVpMQI lokF nMU Auksf rhy hn

sMpfdk jI,

ieslfimk kwtVpMQI aPgfinsqfn ivwc lokF nMU kurfn sfVn dy bhfny amrIkf iKlfPL Auksf rhy hn. qfilbfn kwtVpMQIaF dy hwQoN aPgfn lokF ny bhuq jLulm shfry hn aqy aPgfinsqfn dihsLqgrdI df awzf bx igaf sI. ies awzy nMU KLqm krn vfsqy dunIaF dy dysLF nMU kfrvfeI krnI hI pYxI sI. ies ivwc kYnyzf ny vI zyZ sO qoN vwD POjI sLhId krvfey hn. hux amrIkI POjIaF vloN kurfn nMU sfVn dI iek Gtnf sfhmxy afeI hY ijs df bhfnf bxf ky sMsfr ivwc ieslfimk kwtVpMQI mujLfhry kr rhy hn. qfilbfn kwtVpMQIaF vfsqy lokF nMU AuksfAux df ieh vDIaf mOkf hY. kurfn sfVn dI Gtnf vfsqy amrIkf ny muafPLI vI mMg leI hY pr iPr vI BVkfht jfrI hY. aslIaq ieh hY ik amrIkI POjIaF ny kurfn dI imQ ky byadbI nhIN kIqI sgoN ieh kurfnF jylF ivwc kYd kYdIaF qoN ies leI PVIaF sn ikAuNik kuJ kYdI kurfn dy vrikaF `qy inwjI sMdysL ilK ky dUjy kYdIaF nfl kurfnF vtf lYNdy sn. bIbIsI dI KLbr muqfibk amrIkI aiDkfrIaF ny inwjI sMdysLF vflIaF iehnF kurfnF nMU PV ky sfVn df PYslf kr ilaf aqy sfVn smyN ieh gwl aPLgfn shfiekF nMU pqf lwg geI ijhnF rfhIN ieh gwl bfhr inkl ky BFbV bx geI. hux jd amrIkf ny muafPLI mMg leI hY qF ieh gwl KLqm ho jfxI cfhIdI hY.

dUjy pfsy ieslfimk kwtVpMQI afpxy Drm asQfnF, kurfn aqy lokF df ikMnf ku siqkfr krdy hn Aus df aMdfjLf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik ieslfimk afqmGfqI aksr afey idn afm byksUr lokF nMU bMbF df insLfnf bxfAuNdy hn. sLukrvfr df idn ieslfm ivwc pivqr idn mMinaF jFdf hY qy lok bhuq igxqI ivwc nmfjL adf krn msijdF ivwc jFdy hn. iesmfimk kwtVpMQI aksr ies idn msijdF `qy afqmGfqI hmly krdy hn. ajyhy hmilaF ivwc lokF dy nfl msijdF aqy kurfnF vI awgI dI lpyt af jFdIaF hn pr ies dy iKlfPL koeI ros pRdrsLn nhIN krdf. ajy kuJ idn pihlF hI pfiksqfn dy KYbr sUby ivwc ieslfimk kwtVpMQIaF ny iek bws ivcoN kwZ ky 18 sLIaf muslmfnF dI hwiqaf kIqI hY. msijdF ivwc aMiqm rsmF mOky aqy kbrsqfn nMU murdf dPLn krn jFdy lokF `qy vI afqmGfqI hmly kIqy jFdy hn pr ros pRdrsLnF vfly KfmosL rihMdy hn. ieslfimk kwtVpMQIaF dy dohry mfp dMzF qoN lokF nMU sfvDfn rihxf cfhIdf hY ieh Drm nMU vrq rhy hn pr afp afpxy Drm dI koeI kdr nhIN krdy.

jgjIq isMG, brYNptn

 

mfipaF dI kdr nhIN krdy srkfrI adfry

sMpfdk jI,

bIqy hPLqy ikscnr ivwc iek bfp nMU Aus smyN igRPqfr kr ilaf igaf jd Auh skUl bMd hox smyN afpxy bwcy lYx igaf. puils ny Aus dI stirp kr ky qlfsLI leI aqy hvflfq ivwc bMd kr idwqf. Aus dy bwcy iclzrn eyz sosfietI dy hvfly kr idwqy. Auys dI GrvflI nMU vI puils ny swd ilaf aqy keI GMty jLlIl krn ipwCoN muafPLI mMg ky Cwz idwqf. gwl ivcoN ieh inklI ik Aus dI cfr sfl dI lVkI ny ikqy tIcr nMU ieh afK idwqf ik AuhnF dy Gr ivwc gMn hY. bwcI ny iek qsvIr bxfeI ijs ivwc Aus ny afpxf bfp gMn nfl mfnstrF nMU sLUt krdy ivKfieaf sI. ieMJ jfpdf hY ik tIcr ny skUl nfl rlL ky rfeI df phfV bxf idwqf. puils aqy iclzrn eyz sosfietI ny gwl nMU hor qUl dy idwqI aqy mfipaF nMU jLlIl kIqf. jy ies bMdy kol swcIN gMn huMdI qd vI ies dI qPqIsL ies ZMg nfl nhIN sI hoxI cfhIdI aqy nf hI Aus dy bwcy Kohy jfxy cfhIdy sn. puils ny qF muafPLI mMg leI pr iclzrn eyz sosfietI, tIcr aqy skUl cuwp bYTy hn. srkfrI adfry afpxy afp nMU kfnMUn qoN Aupr smJdy hn aqy mfipaF dI krd nhIN krdy.

srbjIq isMG igwl, torFto

 


iemIgrysLn Prfz rokx vfsqy sKLqI jLrUrI

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn Prfz rokx vfsqy sKLqI jLrUrI hY aqy iemIgrysLn mMqrI ies mfmly ivwc shI kfrvfeI kr rhy hn. iemIgrysLn ivwc bhuq Prfz hoieaf hY aqy ieh AuhnF lokF nfl byiensfPLI hY jo kfnMUn muqfibk iemIgrysLn lYx vfsqy keI keI sfl lfeIn ivwc lwgy rihMdy hn. rPUjI isstm vI bhuq nrm hY aqy srkfr ies nMU sKLq kr kr ky ies Gft nMU dUr hI kr rhI hY jo bhuq smF pihlF kIqf jfieaf jfxf cfhIdf sI. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI kbwzI vfsqy Kyzx afey iKzfrIaF dy vfps nf prqx dI vI bhuq crcf ho rhI hY. sLONkI ny shI iliKaf hY ik kbwzI iKzfrIaF nMU qrjIhI aDfr `qy vIjLy dvf ky qsvIrF iKcvfAux vfly isafsI afgU kurwpsLn kr rhy hn. ikhf jFdf hY ik ipCly kbwzI sIjLn dOrfn 700 jF 800 kbwzI iKzfrIaF nMU vijLy idwqy gey sn ijhnF ivcoN 140 dy krIb vfps nhIN muVy hn. isafsI afgUaF nMU kbwzI dy mfmly ivwc dKLl dyxf hux bMd kr dyxf cfhIdf hY ikAuNik lok ies nMU slwk dI inghf nfl vyKdy hn. iemIgrysLn mMqrI nMU kbwzI vIijLaF vfsqy isPfrsLF `qy pfbMdI lgf dyxI cfhIdI hY. kwbzI nfl zrwgF df juVnf vI bhuq burI gwl hY ijs df kbwzI klwbF koeI ielfj nhIN kr skIaF. crcf isrPL zrwgjL dI vrqoN dI hI nhIN hY sgoN zrgjL smgilMg dI vI hY ijs dI srkfr nMU qPqIsL krnI cfhIdI hY.

jiqMdrpfl isMG, torFto

 

mgMtI srkfr qnKfhF Gwt ikAuN nhIN krdI?

sMpfdk jI,

          bIqy hPLqy qusF bhuq zOn zrmMz dI rport bfry vDIaf iliKaf hY aqy EntyrIE isr krjLy df vDxf bhuq icMqfjnk hY. ieh krjLf lokF nMU hI adf krnf pYxf hY, srekfrF df kuJ nhIN jfxf AuhnF kdy nf kdy lokF dy awKIN Gwt pf ky tYks vDf dyxf hY.  jd srkfr kol pYsf hI nhIN hY qF srkfrI mulfjLmF nMU qnKfh vfDy ikAuN idwqy gey hn. srkfr isr krjLf rfqo rfq nhIN viDaf sgoN keI sflF qoN mgMtI srkfr dI axgihlI kfrn vD irhf hY. mgMtI srkfr mulfjLmF aqy vwzI aiDkfrIaF nMU motIaF qnKfhF dy rhI hY aqy grFtF vMz rhI hY.  ies srkfr dI AuhnF bwly bwly kIqI hY ijhnF nMU motIaF qnKfhF  idwqIaF geIaF hn ijs nfl srkfr qIjI vfr coxF ijwq geI hY. coxF ipwCoN hux ieh gwl bfhr af geI hY ik srkfr dy pwly kuJ nhIN hY. lokF `qy boJ pYx qoN rokx vfsqy srkfr nMU mulfjLmF dIaF qnKfhF aqy afpxIaF qnKfhF GtfAuxIaF cfhIdIaF hn.

kulbIr isMG, brYNptn


DMnvfd myrI anMd mYirj aYkt bfry icwTI Cfpx df

ipafry siqkfrq sMpfdk jI
DMnvfd myrI anMd mYirj aYkt bfry icwTI Cfpx df. iek AuqfhI nOjvfn ny myrI icwTI aqy
lyK pVH ky, Aus bfry afpxy ivcfr prgt kIqy hn. pihlf qy mY ies gwl df DMnvfdI hf ik iksy suihrd swjx ny, ies ruJyivaf Bry smy ivco afpxf kImqI smf kwZ ky, myry ivcfrf nUM piVHaf hY qy iPr ies bfry afpxf pRqIkrm drsfAux dI ikrpf kIqI hY.
myrf ivcfr iksy ivdvfn swjx dy ivcfrf nUM kwtxf jf Auhnf bfry afpxI ivdvqf nf AupjIaf dlIlf, AukqIaf, jugqIaf, ihkmqf, huwjqf nf iksy byloVI bihs ivc pYxf nhI sI qy nf hI hY. mY qf kyvl ieh jfnxf cfhuMdf sf
-hf ik sfzy iswK mrXfdf anusfr kIqy gey afnMd kfrj nUM ihMdU aYkt aDIn iks aYkt jf hukm anusfr rwd kr idqf igaf hY! sfnUM afnMd kfrj df srtIPIkyt iks kfnUMn aDIn nhI idqf jf skdf!
iPr iswK afgU iksy hor aYkt nUM bxfAux leI ikAu pwbf Bfr ho ky, iek dUjy qo awgy vD ky bfjI lY jfx dy Xqnf ivc hn! ikAu nhI ieh isDI ijhI gwl krdy ik afnMd mYirj aYkt aDIn sfnUM ivafh dy srtIPIkyt idqy hfx! jykr iksy swjx nUM ies gwl dI iswKf vfsqy aihmIaq df aihsfs nhI hY qf sfnUM koeI ieqrf nhI pr sfnUM sfzI iewCf dy ivruD ikAu ihMdU ivfl sfgr ivc smox df koJf Xqn kIqf jf irhf hY!
ies dy nf hI bynqI hY ik nf atYcy zfkUmYt nUM Aus swjx qwk pucf dyx dI ikrpf krnI jI. nfy ieh vI myrI bynqI hY ik myry srIr ivc eynI kqI nhI ik mY iksy byloVI bihs ivc AuJ skf, Bfvy ik myry pfs smy dI koeI QuV nhI hY. ikrpf krky iswKf dI ies mhwqvpUrx smwisaf nUM smJx df Xqn krIey nf ik byloVI bihs ivc AuJIey aqy GtIaf iksm dy cutkilaf rfhI ies mfrimk Dfrimk msly df mfk AuzfeIey.
uBicMqk
sMqoK isMG, afstRylIaf

 

torFto stfr dI rport sLrmsfr krn vflI hY

sMpfdk jI,

          13 PrvrI idn somvfr nMU torFto stfr ivwc pRkfsLq hoeI rport bhuq sLrmsfr krn vflI hY. stfr ny supIar krt dy jwj dy hvfly nfl iliKaf hY ik iks qrF aprYl 2010 ivwc gurU nfnk iswK sYNtr gurdvfry `qy kbjLf krn dI lVfeI ivwc hQoVy, dfq aqy kMstrksLn vfly tUl hiQafrF vjoN vrqy gey sn. jwj zyivz korivt ny PYsly ivwc lVn vfilaF nMU iPtkfr pfAuNidaF ikhf hY ik iks qrF ieh lok gurdvfrf clfAux dy ZMg qrIky `qy sihmq nhIN sn qy ihMsf AuWqy Auqr pey sn. jwj ny iehnF vwzI Aumr (gron-awps) dy ivakqIaF nMU bwicaF vFg JgVdy dwisaf hY ijs nfl iswKF CvI nMU swt vwjx dI pRvfh nhIN hY. stfr muqfibk 65 sPLy dI jwjmYNt ivwc jwj korivt ny ieh vI ikhf hY ik kuJ lok shuM Kf ky JUT boldy hn. ies rport nfl gurdvfry ivcoN jLKLmIaF nMU cuwkI jFdy aMbUlMs vfilaF dI qsvIr vI lwgI hY ijs nmU vyK ky sLrm afAuNdI hY. torFto stfr dI ies rport bfry iswK afgU KfmosL hn ikAuNik AuhnF kol ies df koeI juvfb nhIN hY.

drsLn isMG, torFto

 


supr vIjLf df supr asr

pMjfb `c knyzIan irsLiqaF dI mMg GtI

sMpfdk jI,

          kYnyzf srkfr vloN mfipaF vfsqy jfrI kIqy jf rhy supr vIjLf df supr asr ho irhf hY. ies nfl hux pMjfb ivwc knyzIan irsLiqaF dI mMg bhuq Gt geI hY. pihlF lok knyzIan irsLqy nMU sfry pirvfr vfsqy kYnyzf df pwkf vIjLf smJdy sn aqy afpxy bwicaF vfsqy knyzIan lVkf jF lVkI Bflx leI Bwjy iPrdy sn. Auh ajyhf irsLqf iksy vI kImq `qy krn vfsqy iqafr huMdy sn. jLmIn vyc ky jF krjLf lY ky ivafh sLfno sLOkq nfl krn leI vwzy vwzy mYirjL pYils buwk krvf lYNdy sn. bhuqy lok kujoV iksm dy irsLqy vI kr lYNdy sn qF ik irsLqf ho jfx nfl kuJ sflF ivwc AuhnF df pirvfr kYnyzf phuMc jfvy. hux lokF nMU pqf lwg igaf hY ik kYnyzf df pwkf vIjLf bMd ho igaf hY aqy supr vIjLf sfry pirvfr nMU kYnyzf ivwc pwkf nhIN krvf skdf ies leI knyzIan irsLiqaF dI mMg pMjfb ivwc Gt geI hY. ies nfl mYirj pYils vfilaF df vpfr vI bhuq Gt igaf hY. ies nfl jfalI aqy Prfz ivafhF nMU vI Twl pY jfvygI ikAuNik jd ajyhy ivafh nMU sfry prvfr dy vIjLf df Pl lgxf bMd ho igaf hY qF Prfz ivafh df lfB Gt jfvygf. kYnyzf srkfr ny supr vIjLf nfl keI msly hwl kr idwqy hn aqy ies nMU sdf leI jfrI rwKxf cfhIdf hY.

mnjIq isMG, brYNptn

 

blbIr momI dI surf-lyKxI

afzItr dy nfm Kq,

Kbrnfmf aKbfr isrP do kfrxf krky mY pVHdf hF. iek qF Aus ivc sLONkI ieMglYNzIey df PIcr lyK huMdf hY aqy dUsrf momI dI surf-lyKxI huMdI hY. surf lyKxI AusnUM kihMdf hF ijs ivc surf XfnI sLrfb vrgf suafd hovy. iek idn iksy pfrtI ivc kOminstF Aupr gl cl peI. iek sjx kihMdf ik kOminst mulk bVy KusLhfl hn, dUsrf kihMdf ik nhIN, AuQy qF ikr ikr krdI grIbI hY. jy Auh mulk KusLhfl hox qF AuQoN dy lok amrIkf knyzf nUM ikEN Bwjx. iek kihMdf gl qF TIk hY qusIN momI dy lyK nhIN pVH rhy, Auh vI aKbrF ivc iehI gl kih irhf hY ik kOminst mulk ikAUbf ivc bVI grIbI hY. AuQy nf Pon aqy nf GrF Aupr CwqF hn aqy nf hI cj dIaF sVkF. lok irkisLaF aqy tFigaF Aupr sPr krdy hn. gl cfhy bhuqI isafixaF ivckfr nhIN sI ho rhI pr iek gl ny pRBfivq jrUr kIqf ik lok momI nUM pVHdy jrUr hn!

Auh lyKxI hI kfhdI ijs qoN lyKk dy aMdr cl kI irhf hY` df pqf nf lgy. ijnHF bMidaF nUM jfxdy hoeIey aqy AunHF nUM glF kridaF suixaf hovy qF AunHF dI ilKq pVHdy smy ies qrHF lgdf huMdf ijvyN asIN Aus bMdy nUM sfhmxy boldy nUM sux rhy hF. PVHidaF, AusdI avfjL vI nfl sux rhI huMdI hY. momI dI afvfjL bVI BrvIN aqy rUh nUM poNhdI hY ijvyN iksy zfkUmYNtrI iPlm ivc ipT BUmI sUqrDfr dI hovy bVf mjLf af irhf hY, Ausdy ikAUbf sPr nfmy nUM pVHky jd ipRMsIpl pfKr isMG dI kuVI dI momI kol kIqI qkId df ijLkr piVaf ik aMkl jI pfpf jIdI pIxI df qusF iKafl rKxf hY qF mn ivc afieaf ik ivcfrI nUM pqf nhIN hoxf ik bkry nUM bohl dI rfKI leI kih rhI hY. hF iek gl momI sfihb ny jrUr sfbq kIqI hY ik pfKr isMG qo Auh Gt pINdf hY. vYsy donF dy ikAUbf jfx df mksd qF sLrfb dy diraf df qjLrubf krnf hI sI jo smJ ivc afieaf ik AuQy BFq BFq dI sLrfb muPq imldI hY. sPrnfmf pUrf srUr BrpUr hY aqy pYg mUhry rKky iliKaf jf irhf lgdf hY. bhuq Gt lok jfxdy hn ik lyKk aqy sLrfb df irsLqf nhuM mfs df irsLqf huMdf hY. sLrfb nUM lokF aYvyN hAUaf bxf riKaf hY ijvyN polIs ny bYlt dy knUMn nUM! surf syvn krn vfilaF dy aihsfs muqfibk surf surgF dy duafr qk jfx df rsqf hY. qMqr igafn muqfibk ieh afqmF nUM pRmfqmf nfl joVn dI ivDI hY. jd momI qQF nUM ibafndf hY qF hYrfnI huMdI hY ik dhfikaF purfxy dirsL ikvyN sfKsLfq Aus dy sfhmixEN ho gujLrdy hn. aiDafqimk lok ies nUM kfl drsLx kihMdy hn jo afqimk AuzfrI dI pkV kfrx Gtq huMdf hY. sPr nfmf jfrI rKx leI purjLor PrmfiesL hY.

ajIq isMG rwKVf 905 794 7882

 

iewjLq Kfqr kql iemIgrMt BfeIcfiraF `qy kflf Dwbf hn

sMpfdk jI,

          iewjLq Kfqr kqlF dy kys iemIgrMt BfeIcfiraF `qy kflf Dwbf hn ijs qoN ipwCf CuzfAuxf bhuq jLrUrI hY. huxy cwly sLfPIaf pirvfr dy adflqI kys ny lokF df iDafn ies pfsy iKwicaf hY aqy ies pirvfr nMU afpxIaF DIaF mfrn df dosLI pfieaf igaf hY. ies bfry pRYs ny bhuq kuJ rIport kIqf hY ijs nfl nvyN iemIgrMtF dI sOVI soc df pRgtfvf huMdf hY. ieh vwKrI gwl hY ik sfry iemIgrMt BfeIcfry ies kdr iejLq Kfqr kql krn vfly nhIN hn pr Gwt kys vI ies mfmly ivwc bhuqy smJy jfxy cfhIdy hn ikAuNik ies Xuwg ivwc lVky aqy lVky ivwc eynf Prk pRvfn hIN hY. lVkIaF df gRBpfq vI ies kVI df hI ihwsf hY. ajy kuJ idn pihlF hI Kbr afeI sI ik iek aPLgfn pqI aqy Aus dI mF ny rl ky nMUh (lVky dI pqnI) df kql ies vfsqy kr idwqf ikAuNik Aus ny iPr lVkI nMU jnm idwqf sI. Bfrq ivwc vI ajyhy kys aksr vfprdy hn.

          torFto stfr ny iek snsnIKyj kys dI rport idwqI hY jo BfvyN 20-21 sfl pihlF vfpiraf sI pr ieh sux ky lUMh KVy ho jFdy hn. ies rport muqfibk inAUXfrk ivwc 1989-90 ivwc iek plsqInIan bfp vloN afpxI DI df iejLq Kfqr kql kIqf igaf sI jo KuPIaf eyjMsI ny acfnk rIkfrz kr ilaf sI. amrIkf vwsdf PLsqInIan ijs df nfm ijLn eIsf sI, `qy amrIkf dI surwiKaf eyjMsI aYPL bI afeI sKLq njLr rwK rhI sI ijs df kfrn Aus df ipCokV sI.  eyjMsI ny Aus dy Gr iek gupq rIkfrizMg zIvfeIs lgf rwK sI jo Aus dy Gr ivwc avfjL nMU rIkfrz kr ky eyjMsI dy kMtrol rUm nMU ByjdI sI. acfnk ies dI 16 sflf lVkI df Gr ivwc hI kql ho igaf jo ies ny afpxI GrvflI nfl rlL ky kIqf sI ikAuNik lVkI AuhnF qoN bfgI ho geI sI.

          rport muqfibk kql ipCoN aYPL bI afeI ny ies rIkrizMg df kuJ ihwsf adflq ivwc pysL kIqf sI ijs qoN pqf lgf sI ik eIsf ny afpxI 16 sflf lVkI `qy Gr ivwc cfkU nfl hmlf kr idwqf sI. Aus ny cfkU nfl afpxI 16 sflf DI tInf `qy keI vfr kIqy sn aqy tInf nMU Aus dI mF ny PiVaf hoieaf sI. typ kIqI avfjLF muqfibk qVpdI hoeI tInf afpxy mfipaF dy vfsqy pf rhI sI. eIsf afpxI DI nMU afK irhf sI jldI mr jf jldI mr jf, cuwp myrI DI mr jf afid. tInf `qy cfkU nfl 6 vfr kIqy gey sn ijs nfl Aus df idl, ilvr aqy iek PyPVf cIiraf igaf sI. tInf iek afKrI cIK mfr ky KfmosL ho geI sI.

          adflq ivwc eIsf ny ies jurm nMU kbUl nhIN sI kIqf pr aYP bI afeI dI ies 7 imMt dI typ kfrn eIsf aqy Aus dI GrvflI mfrIaf eIsf dosLI pfey gey sn. ijAUrI ies typ nMU sux ky suMn ho geI sI.

          iejLq Kfqr kql purfxy vkq dI gwl hY jo hux pRvfn nhIN hY. pwCmI dysLF ivwc af vsy lokF nMU hux ies nMU ipCy Cwz dyxf cfhIdf hY aqy nvyN smyN dy hfxI bnxf cfhIdf hY.

gurmyl isMG, torFto

 


zyry qoN kFgrsI votF mMgdy hn qF KfilsqfnI cuwp ikAuN?

sMpfdk jI,

pMjfb dIaF coxF ivwc sfrIaF isafsI pfrtIaF hr ksm dy lokF qoN votF mMgdIaF hn ijhnF ivwc vwK vwK zyry vI sLfml hn. isrsf zyry iKlfPL iswK kwtVpMQIaF ny muihMm ivZI hoeI hY ijs nMU kuJ isK afgUaF qy jQydfrF dI vI asLrIvfd pRfpq hY. iswK kwtVpMQI zyrf isrsf nfl ivvfd nMU afpxy ihwqF vfsqy vrqx dI koisLsL ivwc rhy hn pr ies nfl vI AuhnF dI mUrsLq hoeI vwKvfdI lihr nMU koeI Tumxf nhIN imilaf. iswK kwtVpMQI ies koisLsL ivwc rhy hn ik akflI dl nMU iksy ZMg nfl zyry dIaF votF qoN dUr kIqf jf sky jF akflI dl nMU mjbUr kIqf jfvy qF ik dl zyry dIaF votF nf mMgy. zyry dIaF votF qoN ibnF akflI dl mflby dIaF keI sItF hfr skdf hY. jQydfr nMdgHV ies mfmly ivwc qkrIbn zyry df Kuwl ky ivroD krdf irhf hY. akflI dl nMU sRI akfl qKLq dy hukmnfmy df zr vI idwqf jFdf irhf hY. hux coxF mOky akflI dl smyq sfrIaF pfrtIaF zyrf isrsf dy gyVy lgf rhIaF hn aqy kFgrs ies kMm ivwc swB qoN mUhrI hY. kYptn amirMdr isMG iksy smyN vI zyry jfx dI iqafr ivwc hn jdik AuhnF dI Drm pqnI pRnIq kOr aqy bytf rxieMdr isMG zyry jf ky gozf invf afey hn. kYptn amirMdr isMG ny sfPL kih idwqf hY ik AuhnF nMU zyry dIaF votF mMgx df hwk hY. AuhnF dy ies qrk ivwc pUrf dm hY. jy ikqy iehI gwl pRkfsL isMG bfdl ny khI huMdI jF suKbIr bfdl zyry gozf invf afieaf huMdf qF iswK kwtVpMQIaF ny qrQwlI mcf dyxI sI. pr hux jd kFgrs zyry dIaF votF mMgx ivwc mUhrI hY qF ieh lok pqf nhIN ikANu cuwp hn. ho skdf hY iehnF nMU pMjfb ivwc kFgrs srkfr vDyry iPwt bYTdI hovy?

divMdr isMG, torFto


sMqoK isSG afstryilaf dy lyK bfry

sMpfdk jI,

6 jnvrI dy Kbrnfmf `c Cpy s: sMqoK isSG jI afstryilaf dy lyK sUJvfno hnyry ivc qlvfrF nf mfro bfry arj hY ik ieh s: hjfrf isSG jI duafrf AuTfey gey suafl df juvfb nhIN. AuhnF df svfl AuQy hI KVf hY. svfl hY ik jy anMd mYirj aYkt lfgU vI ho jFdf hY, qF ihSdU mYirj aYkt dI qulnF `c ies ivwc kI ivsLysLqfvF hoxgIaF? kI ihSdU aYkt `c kuJ soD kIqI jfvygI? jy Aus nfloN kuJ byhqr nhIN huMdf qF isrP afgUaF dI eIgo hI sSqusLt hoeygI? pr ieh iPr vI nhIN hoxI, iPr koeI hor muwdf cuk ilaf jfvygf. nfsmJ qF asIN afm lok hF. afgUaF qoN mMg kIqI jfxI cfhIdI hY ik ibnf irsLvq aqy KwjlKuafrI dy mYirj srtIiPkyt imly. iBRsLtfcfr ny sfzI ijLMdgI nrk bxfeI hY qy asIN isLkfr bx rhy hF afgUaF dIaF koJIaF cflF df. Kbrnfmf dy iesy aSk c jiqMdr pnMMU df lyK pSjfb, qUM AuT aglI pIVHI nMU sONpx vflI ivrfsq dI pwg nMU bcfAux leI AuT awj dy rfjqMqr df iGnOxf rUp pysL krdf hY. sfnMU ies nMU suDfrn leI kmr ks lYxI cfhIdI hY. hyT anMd mYirj aYkt bfry sMqf aqy bMqf ivckfr iek gwlbfq.

sMqf, bMqf aYNz anMd mYirj aYkt!

sMqf qy bMqf mUz `c bYTy sn. bSiqaf suixaf beI anSd mYirj aYYkt lfgU hox vflf hY sMqy puiCaf. hF suixaf qF hY, pr afpF nUM kI? sfnUM qF ieh vI Xfd nhI sfzI mYirj kdoN qy ikhVy aYYkt `c hoeI sI bMqy ny ikhf. sfzy vyly ikhVf sftIiPkt bxdy huMdy sI. kihSdy af beI gOrimSt iswKF nMU vI ihSdU aYYkt vfly sftIiPkt deIN jFdI aY. jmF eI mfVI gwl hY sfzf Drm iBRsLt krIN jFdy af sMqf boilaf.

bSqf kuJ icr socIN ipaf irhf, iPr boilaf jy anMd mYirj aYYkt lfgu ho igaf qF nvyN ivafihaF nMU qF pUrf guriswKI vflf nvF sftIiPkt imlU, pr sMiqaf afpxf kI bxU? afpF nf ihMdU qy nF muslmfn. jy afpF nMU sftIiPkt dI loV pY geI qF kI krFgy? sMqy ny afpxI isafxp vrqidaF ikhf gwl ieAuN af BfAU jy nvF sftIiPkt lYxf qF ivafh vI nvF hI hoxf cfhIdf, afpF muV ivafh krflFgy qy nfly mUvI vI bxjUgI.

afh qF suafd af igaf, pr Xfr jy mUvI bxU qF AuhnMU kI kihNdy af ijhVf awjkl muSzf kuVI krdy af? hF slo zFs Auh qF afpF nMU aONdf nI, Auh vI iswKxf pAU.

qy dovyN ies nvIN bxI skIm dI KusLI nUM sYlIbryt krn leI Tyky vwl qur gey.

hrjIq isMG idAul, brYNptn.

 

lokqMqr ivwc votrF df bfeIkft nhIN ho skdf

sMpfdk jI,

lokqMqr ivwc votrF df bfeIkft nhIN ho skdf pr kuJ kwtVpMQI ajyhf krn jF krvfAux vfsqy akfl qKLq df shfrf lY rhy hn. iek KLbr pVHn nMU imlI ijs ivwc ikhf igaf hY ik sRI akfl qq sfihb qo iek zyrf muKI bfry jfrI hoey hukmnfmy dI RomxI akflI dl (b) smyq isafsI pfrtIaf `c fiml iswK AumIdvfr votf dI Kfqr AulMGxf kr rhy hn. ibafn ivwc ies nMU sRI akfl qq sfihb qo bymuwK hox vflI gwl ikhf igaf hY. ies mfmly ivwc sRI akfl qKLq df nf koeI rol hY aqy nf koeI rol hoxf cfhIdf hY. koeI vI isafsqdfn jo ijwqxf cfhuMdf hY Auh votrF qoN bymuwK nhIN ho skdf. ijwqx vfsqy hr iksm dy votr dI mdd dI loV huMdI hY. pMjfb coxF ivwc hr isafsI pfrtI zyrf isrsf aqy hor swB vrgF dIaF votF hfsl krn dI koisLsL krygI. ies qoN iek hor gwl sfbq huMdI hY ik lokqMqr ivwc kwtVvfd leI koeI jgfH nhIN hY.

gurmyl isMG, brYNptn

 


drbfr sfihb aMdroN lVfeI dIaF iqafrIaF hI qbfhI nUM sWdf dyx brfbr sI

rfKI Kfiqr lVn vflI Dfrnf qF mUloN hI glq sI

sMpfdk jIE,

          jUn 1984 ivWc drbfr sfihb AuWpr BfrqI hkUmq vWloN kIqf igaf hmlf inrsMdyh ieWk inMdxXog bWjr glqI sI. ies kfrn isWK BfeIcfry dI mfniskqf ivWc lWgy jLKm aWj qWk csk rhy hn. isWK BfeIcfry dy nuksfn dy nfl nfl bfkI dysL nUM vI ies glqI dy mfVy asrF df KuimafjLf Bugqxf ipaf. asl ivWc sRImqI ieMdrf gFDI afpxIaF isafsI igxqIaF imxqIaF anusfr ieWk GWtigxqI BfeIcfry nUM insLfnf bxf ky bhuigxqI BfeIcfry dIaF votF pWkIaF krnf cfhuMdI sI. ies leI Aus ny pMjfb ivWc vfpr rhIaF ihMsk GtnfvF nUM byrok vDI jfx idWqf. ienHF GtnfvF dI dihsLq kfrn sfry pfsy hfhfkfr mWc geI. sB pfsy ieh pRBfv pWkf ho igaf ik ieh GtnfvF hiQafrbMd isWKF vwloN vrqfeIaF jf rhIaF hn ijhnF nUM drbfr sfihb aMdr pnfh leI bYTy sMq jrnYl isMG iBMzrFvfilaF dI sLih hY. aYsy hflfqF ivWc dihsLq dy sfey hyT aOKy idn kWt rhy bhuigxqI (pr pMjfb ivWc GWt igxqI) BfeIcfry dy lokF leI ieMdrf gFDI rWiKaf dI dyvI vFg bhuVI. Ausny hAUaf bxI ihMsk lihr aqy iesdy pRqIk iBMzrFvfly nUM Kqm krn leI drbfr sfihb AuWpr hmlf krn df hukm dy idWqf. ijs df bhuigxqI BfeIcfry ny smuWcy dysL aMdr suafgq kIqf. afpxIaF votF pWkIaF krn leI ieMdrf gFDI ieho hI cfhuMdI sI. ies rfjnIqk kucfl df lfB ieMdrf gFDI nUM qF nF iml sikaf pr dsMbr 1984 dIaF coxF ivWc Aus dy puWqr rfjIv gFDI ny jLrUr irkfrz qoV sItF ijWq leIaF. ieh qF sI drbfr sfihb AuWpr hoey POjI hmly sMbMDI ieMdrf gFDI dI rfjnIqI df ieWk pWK. dUsry pfsy isWK afgUaF vWl vyKIey qF Auh iblkul hI ieMdrf gFDI dy hWQF ivWc Kyzdy jfpdy hn jF Aus vwloN ivCfey jfl dI cfl ivWc Psx vfly afnfVI aqy isWDV sfibq huMdy hn. gWl sfP hY, drbfr sfihb smUh aMdr ho rhI morcfbMdI aqy bfhroN af rhy hiQafrF bfry grm afgUaF smyq nrm afgUaF nUM vI pqf sI. PrvrI 1984 qoN bfad akfl qKq smyq drbfr sfihb smUh ivclIaF iemfrqF dI ho rhI iklHybMdI BivWK ivWc vfprn vflIaF iBafnk GtnfvF dy spWsLt sMkyq dy rhI sI. pr dihsLq dy pRBfv hyT afey isWK afgUaF jF buWDIjIvIaF ny vI ieh kihx dI jLuaWrq nhI kIqI ik drbfr sfihb aMdroN morcy bxf ky lVnf afqmGfq krn aqy brbfdI nUM Kud sWdf dyx brfbr hovygf. BfrqI srkfr ieh sB kuWJ tI vI AuWpr ivKf ivKf ky hmly leI jLmIn iqafr krn dI cfl cWl rhI sI. pr isWK afgU ies kucfl nUM smJx dI bjfie iksy hor hI KusLPihmI ivWc ivcrdy rhy. jd duWKdfeI Bfxf vrq igaf qF isWK afgU pVcol krn dI bjfie hor dIaF hor DfrnfvF GVn dy afhr lWg gey. pihlI Dfrnf ieh pRcilq kIqI geI ik drbfr sfihb aMdr hiQafr qF srkfrI eyjMsIaF ny Byjy sn. jy hiQafr srkfrI eyjMsIaF ny Byjy sn qF iPr ijnHF ny ieh hiQafr lY ky moricaF ivWc bIV ley, Auh kOx hoey? eyjMsIaF dy bMdy jF eyjMsIaF dI cfl ivWc Ps ky kOm df Gfx krvfAux vfly afnfVI? aslIaq ivWc ieWQy, sLfh muhMmdf CyV sI ivrilaF dI, jo pysL afeI isMGF sfiraF dy vflI gWl hoeI. ies qoN aWgy ieWk hor DfrnF pRcilq kIqI geI ik sMq jI qF drbfr sfihb dI rfKI leI jUJdy sLhId ho gey. Blf rfKI krnI iknHF qoN sI? BfrqI POj  jF pulIs koloN? aglf svfl hY ik jykr rfKI lV ky hI krnI sI qF iPr kI rfKI krn ivWc sPlqf imlI? Blf iksy sQfn nUM lVfeI df afKfVf bxfAux nfl vI rfKI huMdI hY? jykr mslf rfKI df hI sI qF svfl pYdf huMdf hY ik  jUn 1984 qWk drbfr sfihb dI rfKI kOx krdf sI aqy hux kOx krdf hY? ies duKFq qoN bfad cfhIdf qF ieh sI ik jjLbfqI soc dy vihx nUM CWz ky hkIkI soc dy rfh ipaf jFdf. ipCly lMby smyN qoN inrafDfr aqy jjLbfqI DfrnfvF GVn aqy pRcilq krn df aOJVf rfh CWz ky jLmInI hkIkqF anusfr PYsly lYx dI iprq pfeI jFdI. pr sLfh muhMmd dy kQn, Gyry ajLl dy akl nF mUl afeI, burf afpxf afp krFvdy ny, anusfr isWK afgU aWj vI Bfivk iksm dIaF bybuinafd DfrnfvF GVn aqy pRcilq krno hty nhIN. DMnvfd.

          ies dy nfl hI pWqrF dI ieh lVI Kqm huMdI hY. sihXog aqy huMgfry leI sB df bhuq bhuq DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon: (905) 795-3428

 

mfJI jo nfv zuboey!

sMpfdk jI,

          dIvflI dy idn gurduafrf sfihb mfltn `c BfrI rOxkF hn. mYN mwQf tykx vfsqy lwgI lSbI lfeIn `c KVf hOlI hOlI awgy vD irhf hF. acfnk styj qoN pRcfrk BfeI jI dy BfsLx vwl iDafn iKwicaf jFdf hY. Auh jo kih rhy sn lgBg ies qrHF sI bVI mSdBfgI Gtnf hoeI hY, ieh sSgqF dI lfprvfhI qy iswK mirXfdf dI Gor AulSGxf hoeI hY, ieh dyK mYnUM bVf duK phuSicaf hY, afid afid. aSq `c sfry BfsLx df mksd ieh inkilaf ik musilm sYXwd BfeIcfrf torSto df pRDfn afpxy do iqMn sfQIaF nfl gurduafrf sfihb ivKy iswK BfeIcfry nMU dIvflI dIaF sLuBkfmnfvF dyx afieaf sI qy AuhnF `co iksy ny topIaF nfl isr Zikaf hoieaf sI. QoVI dyr bfad sYXwd BfeIcfry df pRDfn styj `qy af ky bVy QoVyH lPjF `c guru nfnk qy Aus dy iswKF nfl afpxy BfeIcfry dI sFJ aqy ipafr df pRgtfvf krky clf igaf. mY koisLsL qF kIqI pr aSqF dI BIV kfrn pRDfn nUM iml nf sikaf. mYN Es koloN afpxy BfeI jI vwloN kIqI geI nukqfcInI bfry muafPI mSgxf cfhuMdf sF. mY smJdf hF afp qoN AucyrI sLKsIaq sfhmxy Aus dI iejwLq leI isrP isr Zkxf hI kfPI hY. mirXfdfvF dy mkVjfl qoN iensfnIaq aqy mnuwKI jjLbfq bhuq Aupr hn. 23 idsSbr dy Kbrnfmf df 'coBnfmf' vI sLfied iehI sSdysL dyNdf njr afANudf hY ik sfzy Drm pRcfrkF dI dikafnUsI sfzI byVI qF nhIN zob rhI?

qUPF jo nfv zuboey Ausy mfJI pfr lgfey,

mfJI jo nfv zuboey Ausy kOn bcfey?

          KusLvSq isSG df lyK bhuq cScl hY myrf mn dwsdf hY ik Aus dI sKsLIaq iek pfrdrsLI sLIsLf hY, ibnf iksy lfg lpyt afpxf pRgtfvf. bihrUpIey icwt kwpVIaF qoN hjLfr drjf byhqr. sLrfPq dy muKOty lfeI ByVIey hI smfj leI Kqrf hn.

hrjIq idEl, brYNptn.


hjLfrf isMG dy pwqr dy pqRIkrm ivwc sMqoK isMG isznI df Kwq

sUJvfno, hnyry ivc qlvfrF nf mfro

1992 qoN hI, jdoN mYnUM pqf lwgf ik iswKF nUM ivafh df srtIPIkyt lYx smy ihMdUaF vflf srtIPIkyt idqf jFdf hY, EdoN qoN hI mY ies bfry pRYs aqy styj rfhIN vf-vylLf mcfAuNdf af irhf hF pr ies pfsy iksy ny koeI Kfs iDafn nhI idqf. myrf lyK sMq ispfhI ivcoN pVH ky s[ ismrnjIq isMG mfn, jo Aus smy lok sBf dy dUjI vfr mYbr bxy sn, ny lok sBf ivc ieh mslf AuTf ky iswKF dy ivafh bfry koeI kfnUMn bxfAux dI srkfroN mMg kIqI sI. mfn sfihb dy svfl dy jvfb ivc Aus smy dy kfnUMn mMqrI sLRI arux jyqlI jI ny mfn sfihb nUM icwTI ilK ky jvfb idqf sI ik 1909 vflf anMd mYirj aYkt mOjUd hY qy iswKF nUM srtIPIkyt lYx vfsqy mYirj rijstRfr jo ik afm qOr qy qsIldfr huMdf hY, qoN aijhy srtIPIkyt dI mMg krnI cfhIdI hY pr ies bfry iksy ny rijstRfrF nUM hdfieq vjoN koeI srkfrI icwTI nhIN jfrI kIqI jo ik krnI cfhIdI sI ik iswKF dy ivafh dI rijstRysLn anMd mYirj aYkt dy aDIn drj kro. Aus qoN ipwCoN vI sfry iswKF nUM ihMdU kfnUMn aDIn hI ivafh dy srtIPIkyt jfrI huMdy af rhy hn.

mY bhuq sfry ivdvfnF, kfnUMndfnF, Dfrimk jQybMdIaF, mIzIaf krmIaF nUM dws aqy puwC irhf hF ik ikhVy kfnUMn jF ilKqI ihdfieq anusfr sfzy anMd mYirj aYkt dI mOjUdgI ivc sfnUM ihMdU kfnUMn dy aDIn ivafh dy srtIPIkyt jfrI huMdy hn? qy ieh hnyr gLrdI iks qrIky nflL dUr ho skdI hY pr ies bfry qF koeI kMn nhI Dr irhf sgoN iksy nvyN aYkt nUM bxfAux vfsqy DUV ivc twtU Bjfieaf jf irhf hY. ijhVf AuTdf hY Auh nvF kfnUMn bxfAux leI pRYs ivc ibafn dfg idMdf hY ijvyN ibafn nf ho ky ieh BMgIaF vflLI qop df golf hoieaf ijhVf srkfr dy iklHyy ivc mGorf kr dyvygf. hr koeI vwzf Cotf anMd kfrj df kfnUMn bxfAux leI rOlLf pfeI jf irhf hY qy ies bfry iek dUjy qoN awgy lMG jfx dy XqnF ivc hY. hnyry ivc qlvfrF GumfeI jf rhy hn. pqf nhI ikQy vfr krnf hY qy ikQy nhI. hYrfnI hY ies gwl dI ik iksy nUM ieh nhI smJ afAuNdI ik anMd mYirj aYkt qF pihlF hI mOjUd hY, hor ikhVf bxfAux leI srkfr nUM afK afK ky nFh ivc jvfb prfpq kIqf jf irhf hY.

gurmuK ipafry sfry sUJvfn swjxo ikrpf krky iDafn idE ik sfnUM nvyN kfnUMn dI loV nhI. isrP qy isrP iksy aiDkfrq srkfrI aiDkfrI vloN ihMdusqfn dy qsIldfrF nUM ieh icwTI kZx dI loV hY ik iswKF dy ivafh dy srtIPIkyt anMd mYirj aYkt dy aDIn jfrI kIqy jfx. iksy vI hor aYkt dy aDIn nf jfrI kIqy jfx. gwl qF isrP eynI hI hY; vfDU df rOlf ikAuN pfieaf jf irhf hY? iPr aijhI imsfl vI mOjUd hY ik BfvyN pMQ vwloN qKLq sRI dmdmf sfihb nUM pMjvF qKLq 1963 ivc hI mMinaf jf cuwkf sI pr srkfrI qOr qy Aus nUM qKLq vjoN mfnqf prfpq nhI sI. 1999 ivc srkfr dy iksy skwqr dI icwTI nflL ieh pRvfngI prfpq ho geI. eysy qrHF ies gLlq pRYkits nUM rokx leI iksy aijhy hI aiDkfrI dI icwTI dI loV hY.

not:- ies bfry ies dy nflL iek zfkUmYNt vI atYc kr irhf hF. 1992 qoN lY ky hux qwk myry vwloN aqy hor swjxF vwloN smy smy ilKy gey lyK vI ies ivc aMkq hn. ieh zfkUmYNt smyq do muK mMqrIaF dy bhuq sfrIaF jQybMdIaF aqy ivakqIaF nUM Byj cukf hF. smf hovy qF ies Aupr njLr mfr lYx dI ikrpf kr lYxI jI.

sfrMsL: iks kfnUMn aDIn anMd mYirj aYkt anusfr srtIPIkyt jfrI nhI huMdy?

        ieh jfrI krn leI kI krnf cfhIdf hY?

bynqI krqf

sMqoK isMG, astrylIaf

 

 

anMd mYirj aYkt

siqkfrXog pfTk jI,

ihMdusqfn dy kfn mMqrI sLRI arux jyqlI vwloN s[ ismrnjIq isMG mfn dy nF ilKI geI icwTI qoN pqf lwgdf hY ik 1909 vflf anMd mYirj aYkt ijAuN df iqAuN kfiem hY. sf ihMdU kfn anusfr srtIPLIkyt aiDkfrIaF dI axjfxqf jF iksy kunIqI aDIn jF sfzI axjfxqf sdkf idwqy jFdy hn. bynqI hY ik hux qoN bfad jykr iksy iswK ihMdusqfn ivcoN mjbUrI ivc ivafh df srtIPLIkyt lYxf hI pvy qF mYirj rijstRfr spwsLt bynqI kro ik Auh quhf shI kfn anusfr srtIPLIkyt dyvy. AusdI jfxkfrI vfsqy Aus U kfn mMqrI sLRI arux jyqlI dI hyT icwTI ivKfE qy shI srtIPLIkyt pRfpq krn df Xqn kro.

Dear Shri Mann,

This has reference to the matter raised by you under Rule 377 in lok Sabha on April 28, 2003 regarding the need to amend the Anand Marriage Act, 1909 for registering Sikh marriages. 2. The Anand Marriage Act, 1909 was enacted to remove doubts as to the validity of the marriage ceremonies performed by Sikhs and called as Anand".

This Act is still in vogue as on date. The Hindu Marriage Act, 1955 was enacted subsequently and is wider in scope. Adequate provisions exist in law for registration of Sikh marriages. As such, no amendment of any law is considered necessary.

With regards,

Yours sincerely,

Arun Jaitley, Minister Law & Justice and Commerce & Industry

May 23, 2003     

 


gfQf isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx vfly kQn dI

isWK afgUaF vwloN krfrIaF qkrIrF dy msfly vjoN GVI geI sI ieh Dfrnf

sMpfdk jI,

          isrdfr kpUr isMG dI ijs ilKq nUM afDfr bxfky dUsry ilKfrIaF ny isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' krfr idWqy jfx dy kQn nUM asmfnI cfVH Cwizaf hY Aus ilKq ivWc vI isrdfr sfihb ny 'jLrfiem pysLf' lPjL dI vrqoN nhI kIqI. pr isWK afgUaF aqy lkIr dy PLkIr buWDIjIvIaF ny ies kQn nUM duhrf duhrf ky isWK mfniskqf ivWc zUMGf Auqfr idWqf hY. afkfsL nUM cfVHy gey ies kQn df muWZ isrdfr kpUr isMG dI ilKq 'sfcI sfKI' dy ienHF lPjLF qoN bWiJaf sI. "10 akqUbr 1947 nUM srkfrI nIqI sMbMDI izptI kimsLnrF nUM ieWk gupq pWqr imilaf ijs ivWc izptI kimsLnrF nUM hdfieq kIqI geI ik isWK smuWcy qOr qy jmFdrU PsfdI lok hn qy ieh sUby dy amn psMd ihMdUaF leI Kqry BrI vMgfr bxy hoey hn. izptI kimsLnr ienHF ivruWD ivsLysL sfDn apxfAux. isWKF nUM by-kfnUMnI dy rfh pfAux vflIaF AunHF dIaF Auh pRbl rucIaF hn ijnHF df Jukf aOrq aqy luWt mfr vWl hY." Auh ies qoN aWgy ilKdy hn, "jdoN mYN ies nIqI df ivroD kridaF AuWqr iliKaf qF srkfr ny myrI icWTI df koeI AuWqr nF idWqf." ies qoN awgy bVI mhWqvpUrn gWl ilKdy hoey Auh kihMdy hn, "10 akqUbr 1947 dy nIqI pWqr sMbMDI CyqI aPvfh AuWz geI ik ieh pWqr gRih skWqr ny rfjpfl dI isWDI afigaf anusfr Byijaf hY. gRih mMqrI (sR: svrn isMG) jo ik isWK sI, nUM vI ies df koeI ielm nhIN. mMqrI mMzl ivWc vI ies bfry AuWkf koeI PYslf nhI sI kIqf gieaf. QoVHy mhIinaF dy aMdr aMdr hI isWK gRih skWqr nUM bdlky iek ihMdU gRih skWqr nUM lgf idWqf igaf." ies ilKq qoN qF ieh isWD huMdf hY ik ieh srkUlr jfrI krn vflf aPLsr vI isWK sI. kI srkfr aYnI hI BolI sI ijs ny isWKF iKlfP ieWk isWK koloN hI srkfrI nIqI df gupq pWqr jfrI krvfieaf? iPr AunHF Aus skWqr nUM keI mhIny Aus aihm ahudy AuWpr ibTfeI rWiKaf. jy srkfr ny isWKF iKlfP koeI gupq hukm jfrI krnf hI sI qF srkfr isWK skWqr dI QF koeI ihMdU aPsr vI lf skdI sI. ies qoN aWgy, jy ies pWqr df smyN dy gRih mMqrI sR: svrn isMG nUM koeI ielm nhI, mMqrI mMzl nUM koeI ielm nhI, mMqrI mMzl ivWc ies bfry koeI PYslf nhI hoieaf qF ies aKfAuqI srkUlr dI aihmIaq kI rih jFdI hY? isrdfr sfihb kihMdy hn ik ieh aPvfh AuWz geI sI ik ieh nIqI pWqr gvrnr dI afigaf anusfr isWK gRih skWqr qoN jfrI krvfieaf igaf. pr AunHF ieh nhI dWisaf ik ieh aPvfh AuzfAux vflf kOx sI? ikqy ieh aPvfh sLUrU krn aqy PYlfAux vfly isrdfr kpUr isMG Kud afp hI qF nhI sI? jy nhI qF, kI kfrn sI ik isrdfr kpUr isMG ny nF qF ies aPvfh dI pusLtI krnI jLrUrI smJI aqy nF hI ies aihm pWqr dI nkl sFB ky rWKI. ikMnf ku aOKf kMm sI ieh, ijs isWK skWqr ny ieh gupq hukm Byijaf sI Aus qoN hI pWuiCaf jf skdf sI aqy isrdfr sfihb dy zI sI dPqr ivWc ijWQy rojL sYNkVy dsqfvyjLF dIaF nklF iqafr huMdIaF sn AuWQy ies nIqI pwqr dI nkl vI iqafr krvfeI jf skdI sI. isrdfr sfihb ies srkUlr dI hoNd sfibq krn dI QF ieh sfibq krn dI koisLsL krdy hn ik srkfr ny pihlF qF cupky ijhy isWKF iKlfP bVf hI Kqrnfk nIqI pWqr jfrI kr idWqf pr jd AunHF krVf ivroD kIqf qF gRih mMqrI smyq sfrf mMqrI mMzl hI ies qoN muWkr igaf. gOrqlb gWl ieh hY ik Aus smy ieWk hor isWK izptI kimsLnr qoN ibnF pulIs aqy dUsry ivBfgF ivWc keI isWK aPsr qfienfq sn. jy ieh pWqr jfrI ho igaf sI qF AunHF aPsrF kol vI igaf hoeygf. kI AunHF ivWcoN iksy nUM vI ieh pWqr isWK ivroDI nhI jfipaf? kI AunHF sfry isWK aPsrF ivWcoN kyvl isrdfr kpUr isMG nUM hI isWKF df drd sI? isrdfr kpUr isMG jI lok sBf aqy pMjfb ivDfn sBf dy mYbr vI rhy hn. hYrfnI dI gWl hY ik AuWQy AunHF ies df kdy vI ijLkr nhI kIqf. pMjfbI sUby dy ibWl sMbMDI AunHf vWloN 6 isqMbr 1966 nUM lok sBf ivWc idWqf BfsLx isWKF nfl kIqy aqy qoVy gey vfaidaF dIaF khfxIaF nfl Biraf ipaf hY pr Aus ivWc AunHF ny ies srkUlr df ikDry Bog vI nhI pfieaf. ijs srkUlr bfry mMqrI mMzl axjfx hoey, ijsdI kfpI srkfrI jF gYr srkfrI irkfrz ivWcoN lWBdI nF hoey, ijsdI nkl isrdfr kpUr isMG Kud vI sFB ky nF rWK sikaf hoey, AusdI vuWkq hI kI rih jFdI hY. lgdf hY, isrdfr kpUr isMG ny ies sLosLy rfhIN afpxy AuWpr lWgy iBRsLtfcfr dy dosLF nUM Dox leI smfn ieWkTf krn df EhV pohV kIqf hY. asl ivWc aMgryjLF ny 12 akqUbr 1871 nUM 'ikRmInl trfeIbjL aYkt' pfs krky bhuq sfry kbIilaF nUM 'jLrfiem pysLf ' krfr idWqf hoieaf sI. ienHF ivWc ihMdU aqy muslmfn kbIly ijLafdf sn. pMjfb aqy rfjsQfn nfl sMbMiDq ' mhfqm' kbIly dy keI goqr ijvyN KoKr, rfie, cOhfn, mWlHI, BWtI, jMzI afid 'jLrfiem pysLf' gruWpF ivWc sLfiml sn. iesy kbIly dy jo lok isWK bx gey AunHF nUMU rfie isWKF vjoN jfixaf jFdf hY jo ik rfie jWtF qoN vWKry hn. jLrfiem pysLf krfr idWqy ienHF lokF nUM srkfrI nOkrIaF qoN korf jvfb sI, ibnF iksy vrMt dy AunHF nuM igRPqfr kIqf jf skdf sI aqy AunHf dy ieWDr AuWDr jfx qy pfbMdIaF sn. aMgryjLF df aPLsr hox krky isrdfr kpUr isMG Kud ies aYkt nUM pUrI krVfeI nfl lfgU krdf irhf sI. iesy qrjL `qy hI Aus ny isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' krfr idWqy jfx df muhfvrf pRiclq krn leI AupRokq ilKq df bIj bIj idWqf. kpUr isMG ny afp ies lPjL dI vrqoN nhI kIqI. AunHF afp vI lPjL 'jmFdrU PsfdI' vriqaf hY. jo ik bfad ivWc ivgfV ky 'jLrfiem pysf' bxf ilaf igaf. isWK afgUaF aqy hornF ilKfrIaF ny ibnF iksy pVqfl dy ies JUT dI vrqoN ieWk ielfhI sWc vjoN kIqI. nqIjy vjoN isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' grdfnx vflI Dfrnf isWK mnF AuWpr zUMGI AuWkrI geI. jo ik BfrqI isstm aqy isWKF ivckfr ieWk KWpf pYdf krn dI vjHf bxI. ijs dy nqIjy KusLgvfr nhI inkly. bdiksmqI nMU jykr ieh hukm vfikaf eI lfgU ho igaf huMdf qF isWKF nUM AuWcy ahudy qF kI iksy srkfrI adfry aMdr JfVU mfrn dI nOkrI vI nF imldI. isrdfr sfihb vI lok sBf dy spIkrF ivWc nF bol skdy.

          srkfrF vWloN jfrI kIqy hukm ibnF asr nhI hoieaf krdy. imsfl vjoN 8 akqUbr 2003 nUM Bfrq srkfr ny hukm jfrI krky sihjDfrIaF koloN vot df hWk Koh ilaf. ijsdf isWDf asr ieh hoieaf ik qkrIbn 70 lWK sihjDfrIaF df 44 sfl purfxf vot pfAux df aiDkfr ieWko Jtky nfl hI Kqm ho igaf. ijs nUM muV bhfl krvfAux leI lMmI kfnUMnI lVfeI lVnI peI. iesy qrF hI kYnyzIan mMqrI jysn kynI dy ieWko aYlfn ny hI mfipaF dI ieMmIgrysLn dIaF arjLIaF nUM brykF lgf idWqIaF. kihx df Bfv ik srkfrI hukmF dy asr sfP njLr afAuNdy hn. svfl hY ik 10 akqUbr 1947 vfly ies kiQq hukm dy kI asr hoey? kI agly idn 11 akqUbr qoN isWKF dI PVo PVI sLurU ho geI? kI AunHF nUM srkfrI nOkrIaF qoN kWZ idWqf igaf? kI AunHF dy ieWDr AuWDr jfx qy pfbMdIaF lWg geIaF? jykr ieh srkUlr jfrI hoieaf huMdf qF aYsf jLrUr ho jfxf sI. jykr aYsf ho jFdf qF isWK BfrqI POj dy jrnYl, eyar mfrsLl (sR: arjn isMG aqy sR: idlbfg isMG), suprIm kort dy jWj afid nF bx skdy. ies qoN aWgy jykr rucIaF dI gWl krnf jLrfiem pysLf krfr dyx brfbr hY, ijvyN ik isrdfr jI ny iliKaf, "isWKF nUM by-kfnUMnI dy rfh pfAux vflIaF AunHF dIaF Auh pRbl rucIaF hn ijnHF df Jukf aOrq aqy luWt mfr vWl hY" qF sLfh muhMmd ny 1947 qoN sO sfl pihlF hI isWKF nUM jLrfiem pysLf ilK idWqf sI. Auh ilKdf hY, "jLbq krFgy mfl iPrMgIaF dy, luWt lvFgy dOlqF borIaF nI. Pyr vVFgy AunHF dy sqr Kfny, bMnH ilafvFgy AunHF dIaF gorIaF nI.." vfirssLfh ny Aus qoN vI 80 vrHy pihlF 1767 eI: ivWc ilKI 'hIr' ivWc isWK imslF bfry iliKaf sI, " jd dys `qy jwt iqafr hoey, Gro GrI jf nvIN srkfr hoeI. cor cODrI Xfr ny pfik dfmn, BUq mMzlI ieWk QIN cfr hoeI.." rucIaF df ijLkr krn nfl koeI lok jLrfiem pysLf nhIN grdfny jFdy.

muWkdI gWl, isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx df kQn afDfrhIx hY. isrdfr kpUr isMG ny Kud vI ieh lPjL iksy ilKq ivWc nhI vriqaf. isWK afgUaF aqy buWDIjIvIaF ny afpo afpxf AuWlU isWDf krn leI qWQF nUM qroV mroV ky isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx vflI Dfrnf pRcilq kIqI. afm isWKF ny vI ibnF iksy GoK pVqfl dy ies nUM sWc mMn ilaf. ijsdy bVy iBafnk nqIjy inkly. BivWK ivWc aYsIaF glq kQnIaF qoN bcx leI sfnUM AuzdIaF dy mgr lWgx dI bjfie qWQF dI pVqfl krn dI afdq pfAuxI cfhIdI hY.

DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon: (905) 795-3428

 

hjLfrf isMG dy KLq jfxkfrI BrpUr hn

sSpfdk jI,

          Kbrnfmf `c Cp rhy s: hjfrf isSG jI dy pWqr isWK kOm nUM guMmrfh kr rhy afgUaF dI aslIaq nUM bVI cSgI qrHF jfhr kr rhy hn. pr aPsos hY ik hor sfry lyKk pwqrkfr ies ivsLy qoN tflf ikAN vwtI rKwdy hn? sUJvfn iswKF dI bhuigxqI s: hjfrf isSG jI nfl sO PIsdI sihmq hY pr bolx dI ihMmq koeI ivrlf hI krdf hY. jbr nfl tfkrf lYx vflI kOm `c ies kUV pRcfr iKlfP ztx vfilaF dI Gft ikANu hY? kiQ` 'nslkusLI' bfry awDf swc hI ikANu ibafn kIqf jFdf hY? afpxI pIVHI hyTF sotf Pyrn dI Kycl ikAuN nhIN kIqI jFdI? s: hjfrf isSG hurF df idloN DMnvfd krdf hF aqy nfl hI Kbrnfmf nUM swc nfl KVHn vfsqy vDfeI df hwkdfr smJdf hF. afs hY ik Kbrnfmf afpxI rvfieq anusfr

BivwK `c vI swc dI msLfl bflLI rwKygf. iesy kVI `c Dfrimk kwtVqf `qy swt mfrdf sLONkI jI df

ivaSgfqmk kflm kfbly qfrIP huSdf hY.

hrjIq idAl, brYNptn.

 

hjLfrf isMG dy KLqF bfry

          s: hjLfrf isMG vloN bIqy keI hPiqaF qoN keI aihm muwidaF `qy Kq ilKy gey hn. s: hjLfrf isMG iswK ieiqhfs dI gihrI jfxkfrI rwKdy hn aqy AuhnF ny afpxy KqF ivwc bhuq Gwt lPLjLF ivwc keI vwzy muwidaF nMU Cuihaf hY ijs df pfTkF vloN BrpUr huMgfrf imilaf hY.

          rItfierz krnl avqfr isMG hurF ny nukqfcIn dy njLrIey qoN iehnF KqF bfry lMbI itwpxI ByjI hY pr ieh sfrI dI sfrI iek qF aMgryjLI ivwc hY aqy  dUjf ieh KLq AuhnF dy afpxy ivcfrF `qy aDfirq hn nFik ieiqhfsk qwQF `qy. kkfrF, ikRpfn, afnMd mYirj aYkt afid bfry AuhnF ny EhI kuJ iliKaf hY jo rvfieqI iswK afgU afKdy hn. agr krnl avqfr isMG jI dy KLq ivwc s: hjLfrf isMG vloN AuTfey gey nukiqaF bfry dlIl BrpUr itpxIaF kIqIaF geIaF huMdIaF qF asIN AuhnF dy aMgryjLI ivwc ilKy KLq df kuJ ihsf pMjfbI ivwc pysL krn df qrwdd jLrUr krdy pr hux eynf kihxf hI vfjb hovygf ik krnl avqfr isMG, s: hjLfrf isMG nfl sihmq nhIN hn. asIN ik krnl avqfr isMG df KLq ilKx vfsqy DMnvfd krdy hF.

-sMpfdk

dsMbr 23, 2011


isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx vflf kQn afDfrhIx

isWK afgUaF vwloN qwqIaF qkrIrF leI ies dI BrpUr durvrqoN kIqI geI

sMpfdk jIE,

          dysL ivdysL dy isWK afgUaF ny afpxIaF qkrIrF nUM krfrIaF krn leI ijs kQn dI sB qoN ijLafdf durvrqoN kIqI Auh hY isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' krfr idWqy jfx vflf kQn. ies kQn dI vrqoN krn vfilaF ivWc hr vMngI dy akflI, KfVkU afgU, isWK buWDIjIvI, kQfkfr, isWKF nUM syD dyx vfly lyKk, isKs Pfr jsits dy kfrkun afid sB sLfiml hn. ies kQn nUM isWK mfniskqf ivWc ieWk ieiqhfsk qWQ vjoN Auqfr idWqf igaf hY. ieh nukqf isWKF nUM jjLbfqI krn leI bVf hI kfrgr sfibq hoieaf hY. iesy krky ies nukqy `qy lihrF KVHIaF krn dy Xqn hoey, isafsq cmkfAux aqy cldI rWKx leI ies df iesqymfl hoieaf hY. hux isKs Pfr jsits dy kfrkun ies nukqy nUM isWKF dI nslkusLI pRvfn krvfAux leI vrqxf cfhuMdy hn. BfvyN isWKF nUM 'jLrfiem pysfL' krfr idWqy jfx vflf kQn korf JUT hY iPr vI kfTy kmfd dI gwT vrgy ies muWdy ivwcoN ijMnF icr rs inkldf hY AuqnF icr ies nUM koeI vI Cwzdf njLr nhI afAuNdf. vYsy jykr ies muWdy ivWcoN rfjnIqk muPfd df rs nf inwkldf huMdf qF isWK afguaF ny kdoN df ieh kih jfxf sI ik vfirssLfh nf ies df rs imWTf, ieh kfTy kmfd dI gwT hY nI. ies kQn nUM isWK mfniskqf ivWc ieWk ieiqhfsk qWQ vjoN Auqfr idWqf igaf hY.

          isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' krfr idWqy jfx dy kQn dI pusLtI leI isrdfr kpUr isMG afeI sI aYs df hvflf idWqf jFdf hY. pr isrdfr kpUr isMG ny vI ienHF lPLjLF dI iswDI aqy spwsLt vrqoN nhI kIqI. pRcilq kIqI geI sfKI anusfr srkfr ny 10 akqUbr 1947 nUM ieWk srkUlr jfrI krky iswKF nUM jLrfiem pysLf krfr dy idWqf sI. ieh icWTI iswDI isrdfr kpUr isMG nUM kFgVy vI phMucI sI. ies pwqr dI nkl nf qF iksy srkfrI irkfrz ivWcoN lWBdI hY aqy nf isrdfr kpUr isMG ny ies dI koeI kfpI sFB ky rWKI. AuNJ isrdfr sfihb purfqn ieiqhfs dy gMBIr KojI sn aqy AunHF nUM pRoPYsr afP isiKjLm dI AupfDI nfl vI invfijaf igaf sI. hux svfl pYdf huMdf hY ik jykr iswKF nUM 'jLrfiem pysLf' krfr dyx vflf hukm jfrI kr idWqf igaf sI, qF kI ieh hukm kdy vfips vI lY ilaf igaf sI jF ieh ajy vI brkrfr hY? kI kfnUMn dI njLr ivWc isWK ajy vI ''jLrfiem pysLf' hI hn? jykr aijhf huMdf qF iksy isWK nUM cpVfsI dI vI srkfrI nOkrI nf imldI. sR: ismrnjIq mfn zI afeI jI aqy sR: ajIq isMG bYNs hfeIkort dy jWj nf bx skdy. Bfrq qoN bfhr af ky vsx leI iksy vI isWK nUM pfsport nf imldf. iksy qrF df ikRmInl irkfrz hox `qy kI musLiklF af skdIaF hn, ies bfry pWCmI dysLF ivWc rihx vfly BlI BFq jfxdy hn. ikRmInl irkfrz vfly ieMnsLorYNs eyjMt df lfiesYNs qwk nhIN lY skdy. KulHyafm bfrzr pfr nhI kr skdy. vIjLy dIaF sO idWkqF afAuNdIaF hn. nOkrI lWBx ivWc musLiklF afAuNdIaF hn. hux aMdfjLf lf lE ik isWKF nUM jLrfiem pysLf krfr idWqf hoieaf hY jF nhIN? keI vfr asIN pulIs vwloN kIqIaF vDIkIaF nUM jF hor musLiklF nUM afDfr bxf ky hI jLrfiem pysLf krfr idWqy jfx nUM TIk mMnx lWg pYNdy hF. ieh vDIikaF kyvl isWKF jF Gwt igxqI dy lokF nfl hI nhI huMdIaF sgoN bhuigxqI dy kmjLor lokF nfl vI huMdIaF hn. pulIs dIaF zfgF qoN bfbf rfmdyv vI nf bc sikaf. Auh qF ihMdU bhuigxqI nfl sbMiDq sI. pMjfb qoN bfhrly sUibaF dIaF jylF aqy Tfxy vI KflI BF BF nhIN krdy. AunHF ivWc bMd sfry lok GWt igxqIaF dy hI nhI hn. dilq lokF `qy sdIaF qoN qsLWdd huMdf af irhf hY. jo ik bhuqf krky ihMdU Drm ivWc sLumfr kIqy jFdy hn. ijnHF AuWpr srkfrI qMqr dy nfl nfl AuWcI jfqI vfly vI qsLWdd krdy af rhy hn. qsLWdd krn vfilaF ivWc ihMdU, muslmfl aqy AuWcI jfqI dy isWK vI sLiml hn. pMjfb dy ipMzF ivWc dilqF dy bfeIkft dIaF KLbrF afAuNdIaF hI rihMdIaF hn. kuJ vrHy pihlF jlMDr lfgly ipMz qWlHx ivWc dilqF aqy AuWcI jfqI dy lokF ivckfr cldy JgVy kfrn ipMz dI vWzI afmdn vflf gurduafrf vI srkfrI pRbMD hyT dyxf ipaf sI. svfl hY ik kI isWKF vFg ienHF lokF nUM vI jLrfiem pysLf krfr idWqf hoieaf hY? ienHF lokF iKlfP srkUlr kd jfrI hoey sn? asl ivWc lokF nfl huMdIaF vDIkIaF dI vjHf nuksdfr ivvsQf hY nf ik iksy smy jfrI kIqf igaf koeI kiQq srkfrI srkUlr. ies leI isWKF nfl hoeI aqy ho rhI hr ijLafdqI nUM hI 'jLrfiem pysLf' krfr idWqy jfx nfl joVI jfxf TIk nhI hY. bfkI, isWKF nUM 'jLrfiem pysLf' GoisLq kIqy jfx vflI gWl aqy 10 akqUbr 1947 vfly srkUlr df qPsIl sihq vyrvf agly hPqy aglI icWTI ivWc pysL kIqf jvygf.

DMnvfd.

hjLfrf isMG.

PLon: (905)795-3428

 

nMbr bnfAux vfsqy ibafn dfgdy hn isafsI afgU

sMpfdk jI,

          keI vfr isafsI afgU isrPL nMbr bxfAux vfsqy hI ibafn dfgdy hn jdik Auh afp sbMDq mfmly dI pUrI smJ vI nhIN rwKdy huMdy. iswKF vfsqy vwKry afnMd mYirjL aYkt bfry vI bhuq sfry iswK afgU ies iksm dy ibafn hI dfgdy hn. ies muwdy bfry ibnF isr pYr ibafn dfgx vfilaF ivwc hux pMjfb kFgrs dy pRDfn kYptn amirMdr isMG vI sLfml ho gey hn. iehnI idnIN jo KLbr pVHn nMU imlI hY Aus muqfibk kYptn amirMdr isMG ny kydrI gRih mMqrI sRI pI[ icdMbrm nfl mulfkfq krky AunHf kol vwKry iswK mYirj aYkt df muwdf AuTfieaf hY. kYptn amirMdr isMG ny gRih mMqrI nUM dwisaf hY ik hfly qk vI iswKf leI afpxy ivafh rijstr krvfAux leI koeI vwKrf bMdobsq nhIN hY, ijs krky AunHf nUM ihMdU rvfieqf muqfibk hI afpxy kfrj nypry cfVHny pY rhy hn. ies ibafn ivwc ivafh rijstr krvfAux nMU ihMdU rvfieqf muqfibk hI afpxy kfrj nypry cfVHny pY rhy hn nfl rlgwz kIqf igaf hY jdik Bfrq ivwc iswK afpxy ivafh afpxI Dfrimk rvfieq muqfibk krdy hn ijs ivwc srkfr df koeI dKLl nhIN hY. kdy koeI ajyhf kys nhIN hoieaf ijs ivwc iksy iswK nMU afnMd kfrj krvfAux qoN roikaf igaf hovy. gwl ivafh rijstr krvfAux dI hY aqy kYnzf vrgy dysLF ivwc vI iswKF vfsqy ivafh rijtr krvfAux dI koeI vwKrI ivvsQf nhIN hY. Bfrq ivwc vI ivafh rijstr krn vfsqy kYnyzf vFg sfiraF vfsqy ieko kOmI kfnMUn hoxf cfhIdf hY. vwK vwK DrmF vfsqy vwKrI rijtrysLn nMU Kqm kr dyxf cfhIdf hY nf ik hr iksy vfsqy vwKrf kfnMUn bxfAuxf cfhIdf hY. afnMd mYirj aYkt bnfAux dI mMg krn vfly ieh nhIN dwsdy ik qlfk dI sUrq ivwc iswKF vfsqy ikhVf vwKrf kfnMUn bxfieaf jfxf cfhIdf hY? jF ik afnMd mYirjL aYkt ivwc qlfk dI ivvsQf hI KLqm kr idwqI jfvygI? kI iswK rvfieqF ivwc qlfk dI koeI inXmbwD ivDI hY? ijs nMU afnMd mYirjL aYkt ivwc sLfml kIqf jfvygf. iksy vI mYirj aYkt ivwc ivafh, qlfk, bwicaF dI kstzI, qlfk dI sUrq ivwc sport aqy pRfprtI dI vMz afid sLfml huMdy hn. kdy iksy iswK afgU ny ieh nhIN dwisaf ik afnMd mYirjL aYkt ivwc iehnF muwidaF bfry kI mwdF hoxIaF cfhIdIaF, bws gwl isrPL ivafh dI rijstrysLn dy nfm `qy iswKF nMU ihMdU aYkt hyT rwK ilaf dI hI suxdy hF. awj qwk sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI ny vI ies bfry koeI Tos dlIl pysL nhIN kIqI bws KflI ibafn hI dfgy jf rhy hn.

BuipMdr isMG, rYkszyl

dsMbr 16, 2011

 


iswKF dy Dfrimk muwidaF bfry Dfrimk agvfeI dI axhoNd hI rhI hY

ijs kfrn bhuqy Dfrimk muWdy isafsq ivWc hI AulJ jFdy hn

sMpfdk jIE,

          dysL ivdysL dy isWK afgU isWKF dy Dfrimk msilaF pRqI rfjnIqk aqy kfnUMnI agvfeI pUry jLosL nfl krdy af rhy hn. pMj kkfrF nUM mfnqf idvfAuxf, ikRpfn pihnx df hWk hfisl krnf, loh top pfAux qoN Cot hfisl krnI, afnMd mYirj aYkt afid pRmWK Dfrimk muwdy hn jo kdy nF kdy crcf ivwc afey hI rihMdy hn. rfjnIqk suBf vflIaF jQybMdIaF jF ivakqI ienHF df isafsI lfhf vI lYNdy hn. keIaF dI qF rfjnIqI itkI hI ienHF msilaF qy hoeI hY. AunHF leI ieh muWdy musLiklF nF ho ky afksIjn df kMm krdy hn. mslf kkfrF df hoey jF ikpRfn df, isWK afgU Dfrimk pWK jfxy bgYr hI nMbr bxfAux leI ieWk dUsry qoN kfhly rihMdy hn. ijhf ik sfbkf aYm pI gurmMq gryvfl ny kYnyzIan pfrlImYNt ivWc pMj kkfrF nUM mfnqf idvfAux df mqf (sLosLf) pysL krky kIqf sI. gurmMq gryvfl pMj kkfrF df DfrnI nhI sI pr muPq ivWc isWKF dI vfhvf KWtx aqy kuWJ isWK votF bIjx vfsqy Aus ny ieh ieWk sOKf aqy kfrgr ZMg lWiBaf sI.

          isWKF dy Dfrimk muwidaF nUM rfjnIqk aqy kfnUMnI agvfeI dyx vfly afgUaF aqy vkIlF dI qF Brmfr hY pr ienHF sMvydnsLIl muwidaF bfry Dfrimk agvfeI dyx vflf koeI vI nhIN hY. isafsI lokF nUM qF Cwzo, dysL ivdysL dI koeI sMsQf vI Dfrimk muwidaF df Dfrimk pWK spWsLt krn leI aWgy nhIN afANudI. sfrf jLor isafsI aqy kfnUMnI pWKF AuWpr hI idwqf jFdf hY. ikRpfn dI hI gWl lY lE, ikpRfn pihnx df kfnUMnI hwk qF mMigaf jf irhf hY pr koeI ieh spwsLt krn nUM iqafr nhI ik ikpRfn df afkfr kI hoey? ikpRfn iewk hiQafr hY jF Dfrimk icMn? kI loV pYx qy ikpRfn AuqfrI jf skdI hY jF nhIN? iehnF svflF bfry Dfrimk pwK jF KfmosL hY jF aspwsLt. hF, ikpRfn bfry kfnUMnI pWK dI lVfeI lVn leI asIN BfrIaF PIsF Brky vwzy vkIl KVHy krn nUM jLrUr Auqfvly rihMdy hF. Dfrimk pwK spwsLt nF hox kfrn nuksfn dy nfl nfl BfeIcfrf mjLfk df pfqr vI bxdf hY. s: ismrnjIq mfn dI duibwDf df kfrn vI ieho aspwsLtqf hI sI. jo pihlF qF ikpRfn nUM muwdf bxf ky lok sBf aMdr nF igaf pr dusrI vfrI ijwqx qy ikpRfn qoN ibnF clf vI igaf. sR: mfn pihlF glq sI jF bafd ivWc, ies bfry Dfrimk lIzrisLp ny awj qwk vI kuwJ sLpwsLt nhIN kIqf.

          aglf mslf hY loh top df. lLoh top pihnx dI muwK vjHf hY surwiKaqf hY. loh top pfAux nfl Drm nUM kI aFc afAuNdI hY? kMm kfr dOrfn isWK ny pihl syPtI nUM dyxI hY jF dsqfr nUM? afid svflF dy Dfrimk pwK qoN koeI AuWqr lWBx dI bjfie msilaF nUM kyvl isafsI aqy kfnUMnI dbVUM GusVUM vflI nIqI nfl hI nijwTx dI koisLsL kIqI jFdI hY. ijs kfrn keI isDFqk AulJxF pYdf huMdIaF hn. ieMglYNz ivWc isWK pulIs aPsrF nUM dsqfr bMnHx dI afigaf hY. pr BfrI hiQafrF vflIaF XUintF ivWc loh top jLrUrI hox kfrn isWKF nUM qfienfq nhIN kIqf jFdf. ijs kfrn isWK pulIs aPsrF dI aYsosIeysLn vwloN built prUP pwgF dI mMg kIqI geI. pulIs mihkmy ny aijhIaF pwgF muhweIaf krvfAux qoN asmrwQf pRgt kr idWqI. hux Blf, built prUP pWg hYlmt qoN ibnF hor kI hoeygI?

          pwCmI mulkF ivWc keI ivakqI Dfrimk pwK ivcfry ibnF afpxI inwjI msLhUrI leI vI pWg, kVy, ikpRfn, loh top afid df mslf CyV lYNdy hn. imsfl dy qOr qy pgVI smyq nfeIt klwb jfxo rokx df kys. kfnUMnI siQqI jo mrjLI hoey, ies kys dI Dfrimk siQqI kI hY? ies nUM kOx spWsLt krygf? iesy hI qrF ieMglYNz dI ieWk lVkI ny kVy df kys AuTf ilaf sI. Aus ny koeI hor kkfr qF pfieaf nhI sI hoieaf pr kVy nUM skUl iKlfP muWdf bxfky KLbrF ivWc Cf geI. ies qoN bfad lVkI df pRIvfr iksy mfx snmfn dI Jfk ivWc sI. jd aYsf nF hoieaf qF kVy dI kfnUMnI lVfeI ijWqx `qy vI pMQ vwloN axgOilaF krn df ihrK lY ky ieh pRIvfr afnMdpur sfihb jf puWjf. BfvyN prIvfr nUM bfdl vFg PKir-ey-kOm df mfx qF nhIN imilaf pr isropf jLrUr iml igaf. pr kVy kfrn pYdf hoey JgVy dy Dfrimk pwK df Kulfsf iksy ny vI nhIN kIqf. vYsy isropf lYx vflI bIbI romF dI byadbI krdI hox kfrn sLRomxI kmytI vflI iswK dI pRIBfsLf anusfr isWK vI nhIN hY. svflF df svfl hY ik kVy dy hWk leI qF kfnUMn df drvfjLf KVkf ilaf, sLoRmxI kmytI dI njLr ivWc isWK bxn leI ikWQy jfEgy?

          afnMd mYirj aYkt vI ieWk aYsf muWdf hY ijs bfry koeI vI isWK isafsqdfn ibafn dfgxo ipwCy nhIN rihxf cfhMudf. isWK rIqI nfl lfvF rfhIN hoey ivafh nUM pihlF hI kfnUMnI mfnqf hfisl hY. ieh lok ies qoN vWD kI cfhuMdy hn? afnMd mYirj aYkt rfhIN qlfk ihMdU mYirj aYkt qoN vWKry ikvyN hoxgy? isWK rIqI ivWc qlfk bfad Krcy dI ivvsQ hux nfloN ikvyN vWKrI hoeygI? ienHF svflF bfry isWK isafsqdfn, isWK vkIl aqy Dfrimk lIzrisLp KfmosL hY. dOV qF kyvl afnMd mYirj aYkt mY krvfieaf mY krvfieaf df qmgf lY ky afpxI isafsI pYNT bxfAux dI hY. ijs nfl Gtx dI bjfie AulJxF vD rhIaF hn. ies dy hWl vfsqy Dfrimk muwidaF bfry rfjnIqk aqy kfnUMnI agvfeI dy nfl nfl Dfrimk agvfeI dI vI jLrUrq hY.

DMnvfd.

hjLfrf isMG

Pon: (905) 795-3428

 

brYNptn vfsI afpxf bIijaf vwZxgy

sMpfdk jI,

          brYNptn dI istI kONsl aqy pIal hlky dI rIjnl kONsl hr sfl pRfprtI tYks vDfAux vfsqy iek dUjI qoN mUhry rihMdIaF hn.  coxF ivwc myar qoN ielfvf istI kONsl aqy rIjnl kONsl vfsqy kONslr cuxy jFdy hn. ipClIaF coxF ivwc brYNptn vfsIaF ny myar smyq sfry dy sfry kONslr dubfrf cux ky Byj idwqy sn. hor iksy vI sLihr ivwc ieMJ nhIN hoieaf sI. hux iehnF afsfnI nfl cuxy gey kONslrF ny brYNptn vfsIaF nMU pRfprtI tYks vfDy df iek hor dUhrf tIkf lgfAux dI iqafrI kr leI hY. pIal rIjnl kONsl afpxy ihwsy dy tYks ivwc 1[3% df vfDf krn jf rhI hY aqy brYNptn dI istI kONsl vI 1[6% df tYks vfDf krn jf rhI hY. ies nfl kuwl vfDF 3% ho jfvygf. lokF dIaF jfbF tuwt rhIaF hn aqy ieh kONslF iPr vI tYks vfDf kr rhIaF hn. awKF bMd krky votF pfAux df suafd lYNdy hoey brYNptn vfsI hux afpxf bIijaf hI vwzxgy. kYNyzf dy sIzI hoie ienstIcUt ny afpxI rport ivwc brYNptn istI kONsl dI bjt plYn nMU swB qoN niKd dwisaf hY jo kdy vI inrDfrq plYn `qy pUrI nhIN AuqrdI. ienstIcUt muqfibk bjt pRojYksLn dy mfmly ivwc brYNptn istI kONsl dI kfrgujLfrI bhuq Ksqf hY. BfvyN istI ny ienstIcUt dy aMkiVaF nMU glq dwisaf hY pr ienstIcUt ny ikhf hY ik Auh afpxI rport `qy kfiem hY.

suKIvMdr isMG, brYNptn

 


isWK afgUaF dI afp shyVI musIbq hY akfl qKLq dy hukmnfmy

ijs kfrn coxF mOky ivvfd iCVy hI rihMdy hn

sMpfdk jIE,

          jykr isWKF  dI iksy vI pfrtI ny votF dI rfjnIqI ivWc Bfg lYxf hY qF AusnUM hr qrF dy votrF kol jfxf hI pYxf hY. pr pihlF inrMkfrIaF aqy iPr sWcy sOdy vfilaF iKlfP jfrI hoey hukmnfmy isWK afgUaF nUM aYsf krn qoN vrjdy hn. jykr koeI isWK afgU inrMkfrIaF jF sWcy sOdy vfilaF kol votF mMgx jFdf hY qF Aus AuWpr hukmnfimaF dI AulMGxF dy dosLF dI JVI lWg jFdI hY. aYsy afgU dI durgq krn leI Aus nUM akfl qKLq AuWpr qlb krn dIaF mMgF df hVH vg qurdf hY. ienHF huknfimaF kfrn hr ielYksLn smy isWK afgUaF nUM bVI hI ksUqI siQqI df sfhmxf krnf pYNdf hY. cox ijWqx leI ieWk ieWk vot dI aihmIaq huMdI hY pr isWK AumIdvfrF  sfhmxy hukmnfmy df zMzf qixaf hox kfrn Auh KulHyafm inrMkfrIaF, pRymIaF jF zyrydfrF kol jfxo qRBkdy hn. ies leI Auh jF qF corI iCpy jFdy hn jF iPr ivWc ivcoly pf ky gWlbfq kIqI jFdI hY. pr iPr vI gWl bfhr inWkl jfx df zr bixaf rihMdf hY. iesy qrF hI corIN inrMkfrIaF koloN votF mMgx jfx krky svrgI jQydfr gurcrn isMG tOhVf dI durgq hoeI sI. tOhVy dy nfl hI Aus nMU muafP krn vfly jQydfr GtOVy (rxjIq isMG) dI vI qoey qoey hoeI sI. jQydfr GtOVy AuWpr tOhVy nfl nrmfeI vrqx dy dosL lWgy sn. bfdlF AuWpr vI aijhy dosL lgdy rhy hn aqy hux  isrsy  vfly zyry jfx kfrn mnpRIq isMG bfdl AuWpr akfl qKLq dy hukmnfmy dI AulMGxf dy ieljLfm lWg rhy hn. gWl kI, isWK afgUaF vfsqy ienHF huknfimaF kfrn coxF vyly hr vfrI bVI duibWDf vflI siQqI bx jFdI hY. jy Auh votF mMgx zyiraF ivWc jFdy hn qF hukmnfmy dI AulMGxf dy dosLI bxdy hn aqy nF jfx qF hfrn df zr huMdf hY, ikAuNik coxF ieWklIaF isWKF dIaF votF nfl qF ijwqIaF nhI jf skdIaF. AuNJ  sfrI aslIaq jfxdy hox dy bfvjUd isWK afgU ieWk dUsry nUM ksUqf PsfAux dy cWkr ivWc ienHF hukmnfimaF nUM hiQafr vjoN vI vrqdy af rhy hn.

          akfl qKLq vWloN hukmnfmy qF inMrkfrIaF jF sWcy sOdy vfilaF dy iKlfP kIqy sn pr ienHF  kfrn sB qoN vWD qMg  isWK afgU afp ho rhy hn. ijnHF nMU rfjnIqk loV kfrn corIN iCpy hukmnfimaF dI AulMGxf krnI pYNdI hY. ienHF hukmnfimaF kfrn ijvyN isWK smfj ivwc hr smy hI koeI nF koeI ivvfd iCiVaf rihMdf hY Aus qoN ieMJ jfpdf hY ijvyN ieh hukmnfmy ivroDI iDrF (kFgrs vgYrf) dIaF votF pWkIaF krn dI iksy zUMGI cfl afDIn jfrI kIqy gey hox. gWl spWsLt hY, jykr hukmnfmy krky inrMkfrI vot akflIaF nUM nhIN pYNdI qF Aus df Pfiedf  kFgrs nUM hoeygf. asl ivWc ieh hukmnfmy ijnHF iKlfP jfrI kIqy sn AunHF leI Auqny nuksfndyh sfibq nhIN hoey ijqny Kud isWKF leI jF iswK afgUaF leI hoey hn. ies kfrn akfl qKLq dy jQydfr vI ivvfdF ivWc Psy rihMdy hn. dysL ivdysL ivWc vI kdy kdFeI hukmnfmy dI AulMGxf df rOlf ipaf rihMdf hY. kYnyzf ivWc vI bIbI rUbI ZWlf, s: gurbKLsL isMG  mWlHI, sRI prm igWl aqy sRI nvdIp bYNs `qy inrMkfrIaF jF idivaf joqI vfilaF dy smfgmF ivWc jfx `qy kuJ sMgTnF vloN ieqrfjL kIqf igaf sI. bIbI Zflf nMU qF aftvf qoN Kfs qOr `qy iek gurdvfrf sfihb af ky muafPI vI mMgxI peI sI. jykr ies muafPI dI iBxk ikqy aMgRyjLI mIzIey nMU pY jFdI qF inrMkfrIaF df qF kuWJ nhI sI ivgVnf pr hukmnfmy dy aMdr aMdr rih ky isafsq krn vfly ienHF isWK isafsqdfnF leI smWisaf jLrUr bx jfxI sI. muWkdI gWl, ieh hukmnfmy isWK afgUaF dIaF lWqF nUM ipaf aYsf jUV hn ijs kfrn Auh qklIP qF bVI mihsUs krdy hn pr ies nUM lfh ky prHF suWtx dI dlyrI nhIN krdy. vYsy rfjnIqk loVF kfrn hukmnfimaF dI AulMGxf dI mjLbUrI vflI musIbq isWK afgUaF dI afp hI shyVI hoeI hY. ies kfrn pYdf hox vfly hflfqF qoN bcx dy do hI rfh hn. jF qF hukmnfimaF dI pflxf ihq rfjnIqI df KihVf Cwz dyxf cfhIdf hY jF iPr ies Dfrimk msly nUM rfjnIqI nfloN vWKrf kr dyxf cfhIdf hY, qF jo votF dI rfjnIqI ivwc sLfiml hox vfly isafsI lokF iKlfP hukmnfimaF dI AulMGxf dy lwgx vfly dosLF kfrn pYdf hox vfly PLjLUl dy ivvfdF qoN bicaf jf sky.

DMnvfd.

hjLfrf isMG

Pon: (905) 795-3428


ikMnf ku gFDIvfdI hY aMnf hjLfry?

sMpfdk jI,

          kiQq gFDIvfdI aMnf hjLfry dy ibafnF qoN keI vfr bhuq hYrfnI huMdI aqy svfl pYdf huMdf hY ik aMnf hjLfry ikMnf ku gFDIvfdI hY? ipCly hPLqy iksy isriPry ny kyNdrI mMqrI sLrd pvfr dy QwpV mfiraf aqy jd rportrF ny ies bfry aMnf df pRqikrm jfnxf cfihaf qF Aus ny ikhf, isrPL iek QWpV? hYrfnI dI gwl hY ik ieh pRqIkrm Aus afdmI df hY jo afpxy afp nMU gFDIvfdI afKdf hY. aMnf dI tIm dy keI mYNbr pYsy-tky dIaF bykYdgIaF ivwc iGry pey hn qF ieh ikvyN mMinaF jfvy ik Auh kurwpsLn dy iKlfPL hn? jd aMnf ny BuwK hVqfl jF mrn vrq rwiKaf hoieaf sI qd vI Auh styj qoN bVkF mfiraf krdf sI. aMnf iek cMgf afdmI hY aqy Aus dI kurwpsLn ivroDI muihMm vI shI hY pr Auh gFDIvfdI hY ieh jkIn krnf musLkl hY ikAuNik Auh ihMsf df pUrn ivroDI nhIN hY aqy ajyhI Aus dy ibafnF `coN Jlk pYNdI hY.

sMqoK isMG, brYNptn


 

isWK jQybMdIaF vWloN ieWk dUsry nMU srkfrI kihky BMzx dI ajIb muihMm

ijs kfrn afm isWKF ivWc byBrosgI vflf aflm psiraf

sMpfdk jIE,

          isWK jQybMdIaF hor kuJ krn BfvyN nF krn pr ieWk dUsry nMU srkfrI  grdfn ky BMzx ivWc koeI ksr bfkI nhI CwzdIaF.  jLrf ku vWKry ivcfr rWKx vfly ivakqIaF jF jQybMdIaF AuWpr  gwLdfrI jF dusLmx nfl rly hox dy krfry ieljLfm lgfAuxy isWK jQybMdIaF dI rUh dI Kurfk hY. aWj kWlH srkfr jF afr aYs aYs df eyjMt hox df ieljLfm lgfieaf jFdf hY. iksy smy isWK srdfr ieWk dUsry AuWpr aMgryjLF nfl imly hox dy ieljLfm lgfieaf krdy sn. ieho ijhy ieljLfmF kfrn hI rxjIq isMG dy mgroN isWK srdfrF dy DVf DV kql hoey aqy 40 vrHy purfxf mjLbUq isWK rfj isrP Cy sflF ivWc hI qbfh ho igaf. ienHF ieljLfmF df koeI sfbUq dyx df nF koeI irvfj pihlF sI aqy nF hI ajoky smy ivWc hY. ajoky smy ivWc vI ieh dosL bdnfmI qoN lY ky kqlF qWk df kfrn bxdy rhy hn. ies kfrn byivsLvfsLI vflf mfhOl vI pYdf hoieaf ijs kfrn kOmI sLkqI nUM Korf lwigaf. aYvyN nhIN ardfs ivWc ivsfh dfn, Brosf dfn dI gWl kIqI jFdI. afpsI Brosf jQybMdk qfkq df mUl huMdf hY. ieWk dusry nUM nIvF idKfAux dy mnorQ nfl grm suBf vflIaF isWK jQybMdIaF sfry akflI dlF nUM pMQ dy gWdfr aqy srkfr pRsq kihky BMzdIaF hn. akflI aWgoN afpxy afp nUM pMQk pr dUsry akflI dlF nUM kFgrs jF bI jy pI dy eyjMt afKdy hn. ieljLfm qrfsLI dy ies islisly ivWc inrol pMQk eyjMzy nUM smripq grm suBf isWK jQybMdIaF df ajIb vqIrf sB qoN vWD BMblBUsf pYdf krn vflf  hY. pysL hn kuWJ imsflF:

pMQk kmytIaF:- vwsx isMG jLWPrvfl vflI kmytI qoN QoVf icr ipWCoN ieWk hor pMQk kmytI bx geI. ies dUsrI kmytI df muKI sI sfbkf ivdysL mMqrI svrn isMG df kuVm zf: sohx isMG. iksy smy ies pMQk kmytI dI pUrI cVHfeI sI. pr zf: jgjIq isMG cOhfn keI vrHy kUk kUk ky ieho hI kihMdf irhf ik ieh dusrI kmytI srkfrI sLih qy pihlI kmytI nUM Pyl krn leI KVHI kIqI geI sI. ikhVI kmytI pMQk sI aqy ikhVI srkfrI, ies bfry hr iksy dy ivcfr vWKry ho skdy hn. pr sYNkVy kqlF dIaF ilKqI ijLmyvfrIaF lYx vfly donF hI pMQk kmytIaF dy muKI sB dosLF qoN brI ho ky aWj kWl afrfm nfl pMjfb ivWc rih rhy hn. zf: sohx isMG muhflI ivKy aYNtI eyijMg QYrypI dy irhf hY aqy vWsx isMG jWLPrvfl afpxy ngr ivKy hoimEpYQI nfl syvf kr irhf hY.

mfn aqy pMc pRDfnI dl:- pihlF ieh dovyN dl ieWkTy sn. pr kuWJ mWqBydF kfrn vWK vWK ho gey. ibWtU vflf dl qF afpxy afp nUM pMc pRDfnI pRMprf df vfirs dWsdf hY pr ismrnjIq isMG mfn ienHF  nUM kYtF Bfv kflIaF ibWlIaF df dl afKdf hY.

vrlz isWK afrgynfeIjLysLn:- ivdysLF ivclI ies jQybMdI nUM ieMtrnYsLnl isWK XUQ PYzrysLn vfly hmysLF hI srkfrI sLih qy bxI jQybMdI kihky BMzdy rhy. ies df vWzf  kfrn ky pI aYs igWl dy kuVm mnjIq isMG dI vrlz isWK afrgynfeIjLysLn  dy kfrkunF nfl dUr nyVy dI imlq iglq sI. PYzrysLn vfly vrlz isWK afrgynfeIjLysLn df ivroD kyvl gWlIN bfqIN hI nhIN sn krdy sgoN gWl keI vfr JgiVaF qWk vI jf phuMcdI sI. amrIkf ivWc ieWk QF PYzrysLn vfilaF ny afrgynfeIjLsLn dy sMsQfipk jsvMq isMG BuWlr dI pWg vI lfh leI sI aqy Auh keI GMty mIitMg ivWc nMgy isr hI bYTf irhf sI.

ieMtrnYsLnl isWK XUQ PYzrysLn :- ivdysLF ivWc iksy smy srgrm rhI ies isWK jQybMdI dy cotI dy muWK afgU nUM KuPIaf eyjMsI rfa df eyjMt sfibq krn leI jsits ajIq isMG bYNs dI mnuWKI aiDkfr sMsQf dy kfrkun pMjfb qoN cWl ky jsits jfhn myjr aWgy guafhI dyx leI kYnyzf  afey sn. ijnHF afpxI guafhI ivWc afiKaf sI ik eyar ieMzIaf bMb kFz ivWc XUQ PYzrysLn dy pRmuWK afgU aqy rfa dy eyjMt sR: rozy df hWQ sI.

zf: aOlK vflI kONisl afP Kfilsqfn aqy zf: amrjIq isMG vflf Kfilsqfn aPyrjL sYNtr; vfisLMgtn ivWc cWl rhy Kfilsqfn dy dono sYNtr afhmo sfhmxy hoey hI rihMdy hn. zf: gurmIq isMG aOlK bVI dyr qoN ieh dosL lfAuNdf af irhf hY ik kONisl afP Kfilsqfn dy dPqr nUM bMd krvfAux leI srkfrI eyjMsIaF ny zf: amrjIq df dPqr vfisMLgtn ivWc KulHvfieaf hY. zf: aOlK, zf: amrjIq nUM vYd dWsdf hY. zf: amrjIq dy ipCokV df pqf krn leI AunHF ny ieWk muihMm ivWZI hoeI hY. ieh jfnx leI ik zf: amrjIq hY kOx , AunHF dy ieWk sihXogI vWloN 85 svflF df ieWk icWTf jfrI kIqf hoieaf hY. ies vfsqy AunHF ny 1500 zflr df ienfm vI rWiKaF hoieaf hY.

          ienHF hflfqF ivWc kOx pMQk hY aqy kOx srkfrI hY df inrxf krnf afm isWKF leI musLikl hY.

DMnvfd.

hjLfrf isMG

Pon: (905)795-3428

 


sfry kbwzI iKzfrIaF dy zop tYst hoxy cfhIdy hn

sMpfdk jI,

          pMjfb ivwc ho rhy vrlz kbwzI kwp ivwc do drjun qoN vwD kbwzI iKzfrI izskuaflIPfeI kr idwqy gey hn ikAuNik Auh zop tYst ivwcoN Pyhl ho gey hn. ajy qF hr tIm dy kuJ iKzfrIaF dy hI zop tYst hoey hn  jy ikqy sfiraF dy ho jFdy qF awDIaF awDIaF tImF Auz jfxIaF sn. amrIkf dI tIm qF ies zroN  mYdfn Cwz ky hI Bwj geI hY. myry iKafl ivwc sfry kbwzI iKzfrIaF dy zop tYst hoxy cfhIdy hn aqy hr kbwzI tUrnfmYNt ivwc hoxy cfhIdy hn qF hI ieh bImfrI jVoN puwtI jfvygI. cMgf hovy jy kbwzI kocF, mYnyjrF aqy pRomotrF dy vI tYst kIqy jfx ikAuNik ieljLfm qF AuhnF `qy vI lwgdy hn. zrwg smilMg dy ieljLfm qF ies qoN Gfqk hn ijs nfl kbwzI bdnfm ho rhI hY.

divMdr isMG, brYNptn


iswK afgUaF dy jfqI aqy jmfqI ihq afm lokF nfloN sdf vwKry rhy hn

iesy kfrn iswK lihr jmfqI sMGrsL dI numfieMdf lihr nF bx skI

sMpfdk jIE,

          iswK lihr df muZlf AudysL mnuwKI brfrbrqf dI kfiemI sI. sLurUafqI dOr ivwc ieh lihr smfijk brfbrqf dI pRfpqI dy sMGrsL vjoN AuWBrI. ies dOr ivwc jfq pfq, AUc nIc, CUaf Cfq  afid burfeIaF iKlfP muihMm cwlI. sB mnuwKF dy brfbr hox df pRcfr hoieaf aqy iswK lihr ivwc sB lokF nUM amlI qOr qy brfbr df siqkfr dy ky invfijaf jfx lwgf. muwK qOr qy mnuwKI brfbrqf bfry ies Dfrnf nUM pRPulq krn dy Xqn kIqy gey ik mnuwK afpxy kIqy cMgy jF mfVy kMmF kfrn AuWcf jF nIvF huMdf hY nF ik afpxI jfq kfrn. ies dy nfl hI PLjLUl iksm dIaF pRMprfgq Dfrimk rsmF dy jUV KolHx dy Xqn vI kIqy gey. sMgiTq DrmF dy jUly hyToN mukq hox leI sMGrsL dI  sLurUafq Aus vkq dy iensfnF leI afjLfdI vwl puwitaf iewk aihm kdm sI. ies dy nfl hI smfj ivwc aOrq dy Xogdfn nUM aihmIaq idwqy jfx df ivcfr puMgiraf. smfj ivwc aOrq dy siqkfr dI gwl cwlI. smfijk rUp ivwc sLurU hoeI ies qbdIlI dI lihr ivwcoN awgy jf ky iewk pUrn ienklfb dy nksL AuBrn lwgy. ieh lihr sQfipq rfjfsLfhI aqy jgIrdfrU ZFcy iKlfP iewk lok lihr vjoN AuWBrn lwgI. ijs ny hiQafrbMd twkrF dIaF CotIaF pgzMzIaF isrjIaF. afiKr 1710 eI: ivwc, jdoN XUrp ivwc ajy iksy ienklfb dI icxg vI pYdf nhI sI hoeI, pMjfb dI DrqI  qy bfbf bMdf isMG dI agvfeI ivwc lok sLkqI rfjsLfhI nfl tkrf geI. ijs ny sQfipq rfjsLfhI dy KMzrF AuWpr mUloN hI nvIN iksm dy ienklfb df prcm lihrf idwqf. jgIrdfrU ZFcf qbfh krky mujLfrfsLfhI df Bog pf idWqf igaf. hl vfhkF nUM jLmInF dy mfilk bxf idwqf igaf. ies qrHF ies iKwqy dy pYdfvfrI sfDn kuwJ igxqI dy lokF hwQoN inkl ky afm lokF dI mlkIaq bx gey. nvyN rfjnIqk pRbMD ivwc lok rfjy dI prjf nF rih ky rfjnIqk sqHf ivwc BfeIvfl bx gey. ies qrF smfijk, Dfrimk KyqrF ivwc dI afpxf pYNzf qih krdI hoeI iswK lihr  rfjnIqk aqy afriQk pRbMD nUM muloN hI bdl dyx vfly pUrn ienklfb dy njLdIk phuMc geI. pr afpxy sIimq sfDnF aqy hkUmqI jLbr kfrn ieh lihr bhuqf icr itk nF skI. BfvyN ies QoV icrI ienklfbI cmkfry dy pRBfv awj qFeI kfiem hn pr bfad ivwc sfjLgr hflfq pYdf hox dy bfvjUd vI ieh lihr iewk pUrn ienklfb vwl awgy nF vD skI. ies df pRmuwK kfrn ies lihr ivwc pYdf hoey keI aYb sn. 1765 eI: dy afs pfs jd icrF qoN sQfpq rfjsLfhI mrny peI hoeI sI, bfhrly hmly bMd ho gey sn qF iswK lihr dIaF JMzf brdfr imslF lok sLkqI nUM AuBfrky ienklfb dy afDUry rih gey kfirj nUM awgy  vDfAux dI QF isDFqk qOr qy jgIrdfrU rucIaF df isLkfr ho geIaF. ies qrF ieh sMGrsL jmfqI sMGrsL df gUVHf rMg PVky  koeI ieiqhfsk jlvf idKfAux qoN pihlF hI ienklfb dI ptVI qoN lih igaf. imsldfrF aMdr jfqI hAumY, rfjsqHf df mjLf mfnx dI llk aqy purfxI rfjsLfhI vflIaF DwkV, hYNkVbfjL aqy lok dbfAU krucIaF pRbl ho jfx nfl kyvl ienklfb nUM hI puTf gyVf nhIN afieaf sgoN ienklfbI soc vI gRihxI geI. aTfhrvIN sdI dy aKIrly dhfky ivwc jdoN PrFs ivwc rfjfsLfhI nUM qbfh krky loksLfhI df JMzf bulMd krn leI lok ienklfb afpxy isKr vwl vD irhf sI qF aYn Ausy smy pMjfb dI DrqI AuWpr, ijwQy 80 vrHy pihlF lok ienklfb ny ibjlI vrgI QoV icrI ilsLk mfrI sI, rxjIq isMG ienklfbI lok lihr nUM kurfhy pf ky mrdI jf rhI rfjfsLfhI pRMprf nUM muV jIivq krky afp mhfrfjf bxn dy ienklfb ivroDI puwTy kMmF ivwc glqfn sI. Aus dy mhfrfjf bxn nfl  iswK lihr rfhIN sLurU hoey lok sMGrsL df iewk aiDafey Kqm ho igaf aqy ieh lok lihr iewk pRcMz ienklfbI lihr df rUp Dfrn dI bjfie jgIrdfrU rucIaF dI vlgx aMdr kYd ho ky rih geI. rxjIq isMG qoN bfad 1870 eI: dy afs pfs sLurU hoeI iswK jfigRqI lihr dy afgUaF ny ies nUM iewk sMgiTq Drm df rUp dyx leI jLor lf idwqf. ijvyN ijvyN sMgTn mjLbUq huMdf igaf ies lihr ivwcoN iewk nvI nroeI lihr vflI qfjLgI aqy KusLbU Kqm hoxI sLurU ho geI. ies dy jmfqI sMGrsL dI numfieMdgI krn vfly Kfsy df Kfqmf ho igaf. ies ivwc iewk sMgiTq Drm vfly sfry aYb ijvyN ik kbjLy dI Bfvnf, Drm sqHf nUM rfjnIqk qfkq leI pOVI vjoN vrqxf, lokF dI soc  aqy roh nUM lok ihqYsLI idsfL qoN BtkfAuxf, lok sLkqI nUM iPrikaF ivwc vMz ky kmjLor krnf afid. ienHF aYbF dI mfr hyT afeI iswK lihr jmfqI sMGrsL nUM iqwiKaF krn ivwc koeI Xogdfn pfAux dI bjfie sQfpqI dy hwk ivwc Bugqx lwg peI. ipCly pMjfh sflF  dOrfn iswK Drm dy ZFcy AuWpr kfibjL lokF ny ies Drm dI klf Ausy qrF  hI mroV ky rwKI hY ijs qrF ik AunHF dy (jgIrdfrU) ihqF nUM mfiPk bYTdf hoey. ipClI sdI dy awsIvIaF dy dhfky dOrfn pMjfb ivwc cwlI lihr dOrfn jykr lok ihqF dI qrjLmfnI krn vflIaF kuJ qrMgF pYdf vI hoeIaF qF Auh iPrkU ibrqIaF aqy kwtVqf dIaF jLordfr gUVHIaF qrMgF hyT mslIaF geIaF. awj dy afgU jgIrdfrU rucIaF dy nfl nfl srmfeydfrI jmfq dy iBaflIdfr vI bx gey hn ijnHF dy jfqI aqy jmfqI ihq afm lokF (BfvyN Auh iswK hI ikAuN nF hox) nfloN vwKry hn. ieho hI kfrn hY ik awj dy jmfqI sMGrsL ivwcoN iswK lihr gfieb hY. awj hI gfieb nhI hY, asl ivwc lok ihqYsLI pYNqVy qoN iQVk ky ieh lihr imslF vyly hI jmfqI sMGrsL dI numfieMdgI krn dy rfhoN Btk geI sI. aYvyN nhI sI igafnI igafn isMG nUM ilKxf ipaf: ies dys qy isWKI AuT geI, dUir jfie lIqI vfis..

DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon (905) 795-3428

nvMbr 18, 2011


kyNdrIkrn aqy ivkyNdrIkrn dy ivcfr bfry isWK afgUaF dI aspWsLtqf

rfj sLkqI dy ivkyNdrIkrn pr gurdafrf pRbMD dy kyNdrIkrn dy cfhvfn rhy hn isWK afgU

sMpfdk jIE,

rfjnIqk pfrtIaF hmysLF hI iksy rfjnIqk isDFq nUM pRxfeIaF hox df dfavf krdIaF hn. ieho isDFqk vKryNvy hI rfjnIqk pfrtIaF nUM ieWk dUsry nfloN vWKrf krdy hn. Bfrq ivWc rfsLtrI pfrtIaF sdf hI ieWk mjLbUq kyNdr Bfv rfjsI sLkqIaF dy kyNdrIkrn dy hwk ivwc rhIaF hn. pr KyqrI pfrtIaF rfjF leI vwD aiDkfr Bfv rfjsI qfkq dy ivkyNdrIkrn dI hmfieq krdIaF rhIaF hn. isWK afgUaF ny vI pMjfbI sUby (asl c iswK suby) dI mMg smy sLkqIaF dy ivkyNdrIkrn dI mMg rWKI sI. Aus smy mMg ieh sI ik kyNdr cfr mihkmy , krMsI, zfk qfr, rWiKaf aq ivdysLI mfmly afpxy kol rwK ky bfkI sB sLkqIaF pMjfbI sUby nUM sONp dyvy. AudoN vWD aiDkfrF vflI ieh mMg kyvl mMgy jf rhy pMjfbI sUby vfsqy hI sI . 1 nvMbr 1966 nUM pMjfbI sUbf qF bx igaf pr vwD aiDkfrF vflI gwl nF mMnI geI. asl ivWc Aus smy dy rfsLtrI afgU dysL dI mjLbUqI aqy aKMzqf leI iPkrmMd sn. Auh nhI sI cfhuMdy ik sYNkVy virHaF dI gulfmI bfad hfisl hoieaf dysL muV ibKr jfey. sUibaF nUM vwD aiDkfr dyx dy ivcfr nUM dysL dI aKMzqf leI Kqrf smiJaf jFdf sI. isWK afgU pMjfbI sUby dI gwl krdy krdy isiKsqfn jF isWK suby df ijLkr vI nflo nflo hI krI jfieaf krdy sn. ijs kfrn iswKF dy alWgvfdI hox df sLwk pYdf hoieaf. ies kfrn vwD aiDkfr qF kI pMjfbI sUbf bxn ivwc vI dyr lwg geI. KYr, pMjfbI sUbf bxn qoN bfad 1973 ivWc isWK afgUaF ny afnMdpur df mqf pfs krky Bfrq dy sfry hI sUibaF leI vWD aiDkfrF dI mMg AuTf idWqI. ies mMg nfl iswK afgUaF ny ieh pRgt kIqf ik Auh isDFqk qOr qy sLkqIaF dy ivkyNdrIkrn dy hfmI hn nF ik kyNdrIkrn dy smrQk. pr nfl hI AunHF afl ieMzIaf gurduafrf aYkt dI mMg krky Bfrq ivcly sfry gurduafiraF df pRbMD ieWk kmytI afDIn ilafAux dI mMg krnI sLurU kr idwqI. ies mMg nfl isWK afgU isDFqk qOr qy pihly dy Ault kyNdrIkrn dy hmfieqI sfibq hoey. ieko smy kyNdrIkrn aqy ivkyNdrIkrn donF dI mMg krn nfl isWK afgU isDFqk qOr qy spWsLt Gwt pr suafrQI ijLafdf njLr afey. koeI pfrtI iksy isDFq dI ivroDI jF smrQk ho skdI hY pr shUlq muqfibk Pfiedf vyK ky ieWk QF kyNdrIkrn dI hmfieq aqy dUsry QF ivroD krn nUM asUlpRsqI nhI mOkfpRsqI hI ikhf jf skdf hY. isWK afgU rfjF leI vwD aiDkfrF dI mMg nUM qF isDFqk afKdy hn pr vWK vWK sUibaF dIaF gurduafraf kmytIaF nUM ieho vWD aiDkfr dyx leI iqafr nhI. rRfj sLkqIaF df ivkyNdrIkrn mMgx vfly dysL dy sfry gurduafiraF dI golk df kyNdrIkrn krn leI afl ieMzIaf gurduafrf aYkt dI mMg krdy hn. dysL hI nhI ivdysLF ivcly gurdafiraf dI syvf sMBfl vI pMQ nUM bKsLx leI ardfsF kIqIaF jFdIaF hn. isWK afgUaF anusfr isWK pMQ dI mjLbUqI leI gurduafrf pRbMD df kyNdrIkrn kIqf jfxf cfhIdf hY aqy dysL dI mjLbUqI leI kyNdr srkfr dIaF sLkqIaF df ivkyNdrIkrn kr idWqf jfxf cfhIdf hY. ieh dovyN cIjLF sMBv nhIN. jy kyNdr cfr mihkmy afpxy kol rWKkyy, ijvyN ik mMg kIqI jf rhI hY, bfkI aiDkfr sUibaF nUM dy dyvy qF Blf afl ieMzIaf gurduafrf aYkt ikhVy mihkmy kol hoeygf? sLfied vWD aiDkfrF qoN pihlF ies pMjvyN mihkmy dI mMg krnI pY jfvy. jykr aYsf mihkmf bx igaf qF dosL lWgxy sLurU ho jfxgy ik kyNdr isWKF dy gurduafiraF nUM afpxy jUly hyT rWKxf cfhMudf hY. jo vI hoey, ieWk gwl sfP hY ik iswK lIzrisLp ajy qWk isDFqk qOr qy spWsLt nhI ho skI ik mjLbUqI vfsqy ikhVf rfh TIk hY? kyNdrIkrn df jF ivkyNdrIkrn df. DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon (905)795-3428

nvMbr 11, 2011


aMgryjLF smNy isWK kurbfnIaF dI pRqIsLq bfry isWK afgUaF df ajLIb kYlkuUls

kurbfnIaF aMgryjLF dy iKlfP sn jF hWk ivWc?

sMpfdk jIE,

          isWKF nfl huMdy ivqkry aqy dysL dI afjLfdI leI isWKF vWloN kIqIaF kurbfnIaF isWK afgaF leI josLIlaF qkrIrF krn vfsqy hmysLF hI mn BfAuNdy ivsLy rhy hn. ienHF ivisLaF leI nF qF iksy iqafrI dI loV pYNdI hY aqy nF hI boldy smy qWQF dI pRvfh krn dI koeI loV huMdI hY. loV pYx qy hflfq muqfibk ienHF ivWc vfDf Gftf vI afsfnI nfl kr ilaf jFdf hY. loV muqfibk mfhOl ivWc ijMnI ku grmI pYdf krnI hoey Auqny ku ivqkry mOkf vyK ky igxf idWqy jFdy hn aqy grm mfhOl ivWc jjLbfqI qrMgF ibKyrn leI isWKF vwloN dysL dI afjLfdI Kfiqr kIqIaF kurbfnIaF df ijLkr vI jLrf krfry lihjy ivWc kr idWqf jFdf hY. qWQ GoKx dI koeI loV mihsUs nF kIqI jfx krky isWK afgUaF dy kYlkUls  anusfr afjLfdI leI isWKF dI kurbfnI 80 pRqIsLq qoN lY ky  95 pRqIsLq qWk phuMc jFdI hY. koeI pWkf pRqIsLq insLicq nF hox kfrn ijs afgU nUM ijhVf vI aMkVf TuWk bMnHx leI jLrf vfhvf pRBfvsLflI lgdf hY Auh Ausy nUM hI afpxI qkrIr dy pty qy cfVH lYNdf hY. keIaF nUM 80 pRqIsLq jLrf GWt pr 95 pRqIsLq jLrf ku ijLafdf lgdf hY. Auh ivcfly ijhy vfly nMbr 87 pRqIsLq nfl kMm clf jFdy hn. ieWk nMbr insLicq krn ivWc vI smWisaf hY. ikAuNik  ies qoN pihlF ieh insLicq krnf pvygf ik iknFH kurbfnIaF nUM isWKF dIaF kurbfnIaF ivWc sLfiml kIqf jfvy aqy iknHF nUM bfhr rWiKaf jfvy. iSsWK afgU ieWQy vI pUrI KuWlH cfhuMdy hn. ijs nUM jdoN loV smJI isWKF dy Kfqy igx ilaf jd loV smJI bfhr kWZ idWqf. ieho vjHf hY ik dysL ivdysL dy isWK afgU ieh kdy vI spWsLt nhI krdy ik isWKF dIaF kurbfnIaF df pRqIsLq kWZx vyly qopF nfl Auzfey gey aqy PFsI cfVHy gey kUky vI sLfiml kIqy gey sn jF nhI. aslIaq ieh hY ik jdoN qF isWK afgUaF ny ihMdU jmfqF AuWpr kurbfnIaF df pRBfv pfAuxf hoey qF kUikaF nUM vI isWK sLhIdF ivWc sLfiml kr ilaf jFdf hY pr AuNJ Auh isWK pMQ ivWc sLfiml nhI. ikAuNik Auh dyhDfrI nUM guru mMndy hn.

          ieWQy hI bws nhI kurbfnI dy vI vWK vWK hflfqF leI do pWK hn. ieWk hY  afpxy afp nUM aMgRyjLF dy  ivroDI sfibq krn vflf aqy dUsrf hY aMgRyjL pRsq sfibq krn vflf. jdoN qF BfrqI isstm ivWc kurbfnIaF jLrIey pYNT bxfAux dI gWl cldI  hY qF asIN aMgRyjLF ivruWD 80 qoN 95 pRqIsLq kurbfnIaF vflf pWqf pysL kr idMdy hF.  pr Bfrq qoN bfhr pWCmI mulkF ivWc asIN aMgRyjF nUM bcfAux leI kurbfnIaF krn vflI kOm vjoN pRvfn hoxf locdy hF. ies leI asIN sfrfgVHI dI gWl krdy hF. sMsfr jMgF ivWc aMgRyjF leI 80 hjLfr qoN vWD kurbfn hox vfly isWK POjIaF df ijLkr krdy hF. isWKF vwloN aMgRyjL sfmrfj leI lVidaF bhfdrI idKfAux bdly ijWqy ivktorIaf krfsF dI gWl krdy hF. kihx qoN Bfv ik ivdysLF ivWc asIN isWKF dIaF kurbfnIaF df Auh pWK pysL krdy hF jo sfnUM aMgRyjL sfmrfj dy hmfieqI sfibq krdf hoey.

          dohrI nfgirkqf vFg kurbfnI vfly ienHF donF pWKF df Pfiedf qF jLrUr hY. loV pYx qy ijhVf pfsf mrjLI vriqaf jf skdf hY aqy ho vI iesy qrHF hI irhf hY. pr ies nfl jo isDFqk guMJl pYdf  huMdI hY Auh ieh hY ik afiKr isWK aMgRyjLF iKlfP lVky AunHF nUM Bfrq ivWcoN BjfAux vfly sn jF AunHF dy sfmrfj dI slfmqI leI kurbfnIaF krn vfly vPfdfr sfQI? DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon (905)795-3428

 

 


afnMd mYirj aYkt ivWc ihMdU mYirj aYkt nfloN  kI vWKrf hovy

isWK afgU aqy icMqk afp vI spwsLt nhI

sMpfdk jIE,

afnMd mYirj aYkt lfgU krfAuux leI hr vMngI dy isWK afgU ibafn dfgdy rihMdy hn. ibafnF df ieh islislf keI dhfikaF qoN jfrI hY. bVI iswDI dlIl idWqI jFdI hY ik jy muslmfnF, pfrsIaF, XhUdIaF, eIsfeIaF afid leI vWKry aYkt bx skdy hn qF isWKF leI vWKrf afnMd (isWK) mYirj aYkt ikAuN nhIN bx skdf? isWK afgU afp hI ies df AuWqr idMdy afKdy hn ik isWKF nUM ihMdU bxf ky rWKx dI bdnIq ihMdU ibrqI hI afnMd mYirj aYkt nhIN bxn dyxf cfhMdI. qF jo isWKF dI vwKrI pCfx nUM Korf lfieaf jf sky. ies dy nfl hI isWK afgU isWKF leI suJf pysL krdy hn ik isWKF dI vwKrI pCfx dI mjLbUqI leI isWKF df ihMdUaF nfloN nfVUaf kWtxf jLrUrI hY. ies leI ihMdU mYirj aYkt dI QF afnMd mYirj aYkt pfs krfAuxf lfjLmI hY. isWKF nUM Bfvk krn (asl ivWc AuWlU bxfAux) leI keI vfr afnMd mYirj aYkt pfs krfAux dI QF afnMd kfirj aYkt pfs krfAuxf vI kih ilaf jFdf hY. ijs qoN ieh pRBfv jFdf hY ik ijvyN ajy afnMd rIqI nfl hoey ivafh nUM kfnUMnI mfnqf hI nF imlI hoey. aslIaq ieh hY ik afnMd rIqI nfl hoieaf ivafh kfnUMnI qOr qy pihlF hI pRvfinq hY. pr isWK afgU ies pRvfinqf vflI gWl Gwt hI krdy hn. ikAuNik ies qrHF gWl krn nfl isWKF nfl huMdy ivqikiraF df vyrvy dyx vflIaF msflydfr qkrIrF df msflf slHfBy jfx df Kqrf ho pYdf jFdY.

isWK afgU isWK mYirj aYkt qF cfhuMdy hn pr Auh kdy vI ieh spWsLt nhIN krdy ik ies aYkt ivWc ihMdU mYirj aYkt nfloN kI vWKrf hoeygf. koeI qF afKdf hY ik sfnUM isrP nF dI hI muisLkl hY, koeI afKdf hY ik ies bfry vkIlF df pYnl ibTfieaf jfeygf. vYsy ieh sfry afgU hI isWKF dI vWKrI pCfx mjLbUq krn df mnsf rWKdy hn. pr ieh afgU lok ieh gwl kdy vI nhIN krdy ik isWKF nUM ihMdU kfnUMnF dy Gyry coN bfhr kWZx leI kyvl ihMdU lPjL AuWpr cypI lgf dyxf hI kfPI nhIN hoeygf. ies leI ihMdU mYirj aYkt qoN ibnF, ihMdU ivrfsq aYkt, ihMdU azfpsLn aYNz myNtInYNs aYkt aqy ihMdU mfinEirtI aYNz gfrzIanisLp aYkt ivwc vI qbdIlIaF krn dI loV hoeygI. kihx qoN Bfv ik ies mksd leI sMivDfn ivWc ivafpk qbdIlIaF krn dI jLrUrq pvygI. pr ieh qbdIlIaF kI hox, ies df isWK afgUaF smyq isWK buWDIjIvIaF nUM vI koeI ielm nhIN hY. iehnF qbdIlIaF bfry isWK jQybMdIaF df iek rfey hoxf vI koeI sOKI gwl nhIN. sMivDfnk qbdIlIaF df mslf qF hY hI guMJldfr asIN qF ajy kYlMzr dI AulJx ivWcoN vI nhIN inkl sky. sMivDfn dIaF soDF kYlMzr nfloN sOKIaF nhIN. ies qoN awgy gMBIr svfl ieh hY ik jykr isWKF nUM sfry hI ihMdU kfnUMnF ivWcoN bfhr kWZ idWqf jFdf hY qF kI isWK pCVIaF jLfqIaF nUM imlI irjLrvysLn dI shUlq brkrfr rih jfeygI? mOjUdf smy irjLrvysLn df afDfr ihMdU Drm ivclI jLfq pfq hY . isWKF ivWc qF jLfq pfq hY hI nhIN. ies leI ies irjLrvysLn df koeI afDfr nF rih jfx kfrn isWK ies lfB qoN vFJy ho jfxgy. aYsf hox dI sUrq ivWc kI pCVIaF jLfqF dy isWK afpxy afp nUM ihMdU nhIN ilKf dyxgy?ieh svfl aWj vI hY, kWlH nUM vI rhygf aqy ipCly smy ivwc pihlF vI sI jdoN isWKF ny irjLrvysLn lYx Bfv jLfq pfq nUM isWK Drm ivWc kfnUMnI drjLf idvfAux leI pihlF qF mMg rwKI aqy iPr 1953 ivWc morcf vI lfieaf. so, spWsLt hY ik isWKF dI vWKrI pCfx bxfAux leI ieWklf afnMd mYirj aYkt kfPI nhI aqy ihMdU mYirj aYkt ivwcoN lPjL ihMdU kwZx leI ibafn dfgxy kyvl bcgfnf isafsI sLurlIaF qoN vWD kuWJ vI nhIN.

DMnvfd.

hjLfrf isMG Pon : 905-795-3428

 

 

guriswKI kI qy jfq pfq kI!

sMpfdk jI,

          sfzy iswK Drm ivwc jfq pfq iek aYsI ibmfrI hY ijs ny iswKI dI buinafd nMU bhuq kmjLor kr idwqf hY. bfby nfnk dy awCy isDFq nfm jpo, ikrq kro, vMz sLko pMQ ny sfrI dunIaF ivwc PYlfxf sI, suMGV ky rih igaf hY. 30 mfrc 1699 vfly idn ivsfKI `qy jdoN dsm ipqf gurU goibMd isMG ny lwgBwg 80 hjLfr sMgq dy iekwT ivcoN pMj isr mMgy sn qF sfry iek dUjy vwl isr nIvF kr ky Jfkx lwg pey sn. jo pMj gurU dy ipafry inwqry sn, vwK vwK jgfH aqy vwK vwK jfqIaF dy sn.

          awj ieh dyK ky burf lgdf hY ik asIN afpxy nfvF nfloN isMG qy kOr htf ky jfqF ilKxIaF sLurU kr idwqIaF hn jo sfzy vfsqy sLrm vflI gwl hY. iek idn mYnMU iek srdfr jI imly qy mYN siq sRI akfl afK ky AuhnF df nfm puwiCaf. AuhnF afiKaf myrf nfl blvMq isMG igwl hY aqy AuhnF myrf nfm vI puwiCaf. mY ikhf myrf nfm bcn isMG inwl hY. Auh hYrfn ho ky puwCx lwgy ieh ikhVI jfq hY? mYN ikhf ieh ibnF jfqI dI jfq hY, qusIN vI afpxy nfm nfloN igwl htf ky vyKo asIN sfry Byd BfvF qoN bgYr BrfvF vFg idsFgy. awj vyKdy hF ik ieh gurUGr jwtF df, rfmgVIaF df, rvIdfsIaF df jF mjLhbI iswKF df hY. jdik gurU mhfrfj iewko hI hn ieh vMzF asIN afp hI pfeIaF hoeIaF hn.

          sRI akfl qKLq qoN eyny hukmnfmy afey hn iek eyho ijhf hukmnfmf vI hoxf cfhIdf hY ik koeI vI iswK afpxy nfm nfl isMG aqy kOr qoN ielfvf jfq pfq ibwlkul nf ilKy. ijs nfl sfzI kOm df Blf hovygf.

bcn isMG, brYNptn

 

 


pwqr nM: 2

isWK afgUaF df sdf bhfr rfg brgfVI

aKy iswKF ny qF sMivDfn AuWpr dsqKLq hI nhI sn kIqy

 

sMpfdkI not :- isWK afgUaF ny afpxI isafsq cmkfAux leI Tos nIqIaF dI QF isWKF dy  jLjbfqF nUM Aubflf dyx vfly nfhry GVn aqy inrafDfr DfrnfvF pRcilq krn AuWpr ijLafdf jLor idWqf hY. afm isWKF ny vI anBolpuxy ivWc hI ibnF iksy pVqfl kIqIaF ienHF afgUaF dy kQnF nUM hkIkq mMn ilaf. ies kfrn kOm df bVf nuksfn hoieaf. jo ik ajy vI ho irhf hY aqy afAux vfly smyN ivWc vI hox dIaF sMBfvnfvF hn. afpxy BfsLxF nUM msflydfr bxfAux leI dysL ivdysL dy isWK afgU ijnHF kQnF dI  jLjbfqI BVfikaF vjoN durvrqoN keI dhfikaF qoN krdy af rhy hn AunHF  ivWcoN kuWJ coxvy pRmWK ivisLaF dI aslIaq pRgt krn ihq sR: hjLfrf isMG hurF vwloN  lVIvfr pWqrF df ieWk islislf sLurU kIqf igaf hY. pysL hY Ausy lVI df aglf pWqr.

 

sMpfdk jIE,

          afm isWKF dy jLjbfq BVkf ky afpxIaF isafsI loVF pUrIaF krn vfly isWK afgU bVIaF msflydfr qkrIrF krdy hn. ijnHF ivwc isWKF nfl hoey ivqkiraF aqy byivsfhIaF df ivsQfr pysL kIqf jFdf hY. pr ies ivsQfr ivcly qWQ ieiqhfsk qOr qy TIk vI hn jF nhI, ies df iKafl Gwt hI kIqf jFdf hY. isWK jLjbfqF nUM lFbU lfAux dy islisly nUM aYn isKr qy pucfx leI isWK afgUaF vwloN ijs kQn dI bhuq ijLafdf durvrqoN kIqI geI, Auh hY ik isWKF ny qF sMivDfn AuWpr dsqKLq hI nhIN kIqy sn. ijs df Bfv ieh kwiZaf jFdf hY ik Bfrq df sMivDfn qF isWKF AWupr AunHF dI sihmqI qoN ibnf hI  Toisaf hoieaf hY. pr aslIaq kuWJ hor hY. sMivDfn sMbMDI pihlI aihm gWl ieh hY ik BfrqI sMivDfn dI bxqr ivwc iswKF df Xogdfn iblkul nFh dy brfbr sI. pMjfb asYNblI dy iswK mYbrF ny sMivDfn dI bxqr ivWc jykr koeI Xogdfn pfieaf qF Auh kyvl iewko hI mMg sI ik iswKF dIaF pCVIaF jfqIaF nUM ihMdU pCVIaF jfqF vFg irjLrvysLn idwqI jfvy. ijs df sfP mqlb iswK Drm ivwc jfq pfq nUM kfnUMnI drjLf idvfky iswKF nUM ihMdU Drm dI iewk sLfKf mMny jfx dy afDfr nUM mjLbUq krnf sI. jo ik bfad ivwc jf ky  ies qrF hoieaf vI. ieh gwl vwKrI hY ik iswK afgU keI dhfikaF qoN ieh sLkfieq krdy  af rhy hn ik iswKF nUM ihMdU kfnUMnF dy jUly hyT rwiKaf igaf hY pr Auh ieh kdy vI nhI dwsdy ik iswKF nUM ihMdU aYktF dy jUly hyT PsfAux ivwc iswK afgUaF df vI pUrf Xogdfn hY.

          sMivDfn dy KrVy dI bxqr qoN bfad KrVf iqafr krn vfilaF dy dsqKLq hox jF nF hox dI koeI vwzI aihmIaq vI nhI sI. ikAuNik KrVy nUM sMivDfn dy rUp ivwc pRvfngI dyx dI asl qfkq pfrlIafmYNt kol sI nF ik KrVf iqafr krn vfilaF kol. rhI gwl iswK numfieMidaF vwloN dsqKq nF krn dI, pihlI gwl qF ieh hY ik KrVy AuWpr keI iswK numfieMidaF ny dsqKq kr idwqy sn. ijnHF ivwc bldyv isMG, sucyq isMG aOjlf, srdfr bhfdr rxjIq isMG aqy isWK irafsqF dy numfieMidaF qoN ielfvf sR: gurmK isMG musfiPr (jo ik akfl qKq dy jQydfr aqy pMjfb dy  muWK mMqrI vI rhy) vI sLfiml sn. hF akflI dl dy do numfieMidaF sR: hukm isMG aqy sR: BuipMdr isMG mfn ( sR: ismrnjIq isMG dy cfcf jI) ny dsqKq nhIN kIqy sn. dsqKLq nF krn vfilaF dI gfQf hor vI idlcsp hY. pihly sR: hukm isMG jI, ijnHF KrVy AuWpr dsqKLq qF nF kIqy pr Ausy sMivDfn dI shuM cuwk ky  lok sBf dy izptI spIkr bx gey. dUsry sR: BuipMdr isMG hurF dy Brfqf sR: joigMdr isMG jI Ausy sMivDfn dI shuM cuWk ky pMjfb ivDfn sBf dy spIkr bx gey. iesy hI qrHF hor akflI afgU vI sMivDfn dI shuM cuwk ky aYm pI, mMqrI  aqy muwK mMqrI bxdy af rhy hn. pr ies sB kuwJ dy icwty idn vFg sfP hox dy bfvjUd vI jd afm iswKF dIaF BfvnfvF nUM jLjbfqI Aubflf dyx dI isafsI loV mihsUs huMdI  hY qF dysL ivdysL dy isWK afgU Auho purfxf brgfVI rfg alfpxf sLurU kr idMdy hn ik iswKF ny qF sMivDfn AuWpr dsqKq hI nhIN sn kIqy. DMnvfd.

hjLfrf isMG.

Pon: 905-795-3428

 


aYn afr afeI sBf iksy dI koeI mdd nhIN krdI

sMpfdk jIE,

30 sqMbr vfly Kbrnfmf ivwc sPf pMj `qy kYlgrI qoN iek KLbr lwgI hY ijs ivwc aYn afr afeI sBf dy pRDfn kmljIq hyar ny ikhf hY ik  sBf pRvfsIaF dIaF smwisafvF hwl krn vfsqy BrpUr Xqn krdI hY. ies ivwc koeI vI swc nhIN hY, aYn afr afeI sBf iksy dI koeI mdd nhIN krdI. mYN 1990 ivwc aYn afr afeI sBf df lfeIPL mYNbr bixaF sI aqy myrf mYNbrisLp nMbr 46 hY. huisLafrpur ivwc iek afdmI ny myrI PYNs puwt ky myrI 11 mrly jLmIn `qy kbjLf kr ilaf jo PgvfVf roz dy njLdIk pYNdI hY. Es smyN s: rysLm isMG aYn afr afeI sBf dy pRDfn sn aqy mYN afpxf kys AuhnF pfs lY ky igaf. mYN muwK mMqrI, izputI muwK mMqrI aqy hor mMqrIaF nMU KLq ilKy pr koeI kfrvfeI nhIN hoeI. mYN puils kol sLkfieq kIqI qF mYNnMU aYn afr afeI ienspYktr ny swd ilaf. jd igaf qF jLmIn `qy kbjLf krn vflf pihlF hI ienspYktr kol bYTf sI. ienspYktr ny myrI gwl sunx dI QF mYNnMU ikhf ik sLkfieq vfps lYxI hY jF aMdr hoxf hY? mYN ikhf jI kys vfps lY lYNdf hF. mYN vkIl kr ky kys adflq ivwc dfier kr idwqf. awgy jf ky myrf vkIl kihx lwgf ik jwj 40 hjLfr rupey mMgdf hY, mYN jldI nfl pYsy Byj idwqy pr kys iPr kbjLf krn vfly dy hwk ivwc ho igaf. jd mYN vkIl qoN kfrn puwiCaf qF kihx lwgf ky mYN qF jwj nMU pYsy idwqy sn pr pqf nhIN  kI ho igaf.  mYN vkIl bdl ky apIl kr idwqI aqy adflqF ivwc Kuafr ho irhf hF qy pqf nhIN awgy kI hoxf hY? koeI afm jMqf dI sfr nhIN lYNdf swB ieQy af ky gwlF hI krdy hn.

DMnvfdI hovFgf ky afp ies TwgI (mdd dIaF KLbrF lgfAux) ivwc nf afE, koeI kuJ nhIN krdf.

gurbKLsL isMG shoqf, brYNptn

 

afdrsL bIvI

          pqI pqnI nMU kfr `c jFdy hoey puils ny roikaf. 'quhfzI iek pfsy dI lfeIt nhIN jl rhI', puils aPsr pwuiCaf. sOrI sr, mY iDafn nhIN idwqf, huxy TIk krfAuNdf hF, pqI ny ikhf. ies `qy pqnI bolI, mY keI idnF qoN quhfnUM kih rhI hF lfeIt TIk krf lAu, qusIN suxdy hI nhIN. pqI nMU guwsf bhuq afieaf pr cup irhf. lfiesYNs idKfAu,  puils aPsr ikhf. pqI nMU idKfAxf ipaf. ieh qF iek vIk pihlF eYkspfier ho igaY, afPIsr boilaf. sr glqI ho geI, awj hI irinAU krfAuNdf hF, pqI ny qrlf ilaf.

          pqnI iPr bol peI mY do vIk qoN mgr peI hF qusIN prvfh hI nhIN krdy. hux pqI df guwsf kfbU nf irhf. kI qMU bkvfs bMd kryNgI?,  Aus ny pqnI nMU JfV pfeI. hux puils aPsr pqnI vwl dyK boilaf, kI ieh hmysLf quhfzy nfl ieho ijhf ivvhfr krdy hn? ies qy pqnI df jvfb sI, nhIN, hmysLF nhIN isrP jdoN iehnF dI Guwt lwgI hovy. qy jnfb pqI nMU zirMk eYNz zrfeIv dI itkt iml geI.

                       

KoBnfmf

piqq, kysfDfrI qy sihjDfrI,

sLfiqr lIzrF vMzy lok mIaF.

iBRsLtfcfr, lutmfr qy beImfnI,

koeI Drm nf sikaf rok mIaF.

Llfcfr qy byvws hoey dysLvfsI,

dyKx nfc hYvfnIaq  dy,

lY dIvf jy lwBIey dysL aSdr,

nf drsLx hox iensfinaq dy.

dPf kro ieh kohV 'DrmF' df,

bxo swcy suwcy iensfn mIaF.

sfrI duinaf `c hovy iek BfeIcfrf,

sB dI ijSdgI bxy afsfn mIaF.

-hrjIq idAul, mfltn.

 


"piqq kOx" df juvfb

piqq Auh hY jo gurU df iswK nhIN

sMpfdk jI,

          hrjIq idEl, mfltn hurF df lyK piVHaf. mYN AuhnF dy ivcfrF nfl sihmq nhIN hF, ikAuNik iswK AuhI hY jo kysfDfrI aqy dsqfrDfrI hY. nf hI piqq qy nf hI sihjDfrI iswK ho skdf hY. iswK vfsqy bfxI ivwc Purmfn hY, sfbq sUrq qy dsqfr isrf. gurU goibMd isMG jI mhfrfj ny sfnMU iswKF nMU sfbq-sUrq rihx vfsqy hukm kIqf hY. jy asIN afpxy gurU jI nMU mMndy hF qF iPr sfnMU gurU sfihb jI dy hukm nMU vI mMnxf cfhIdf hY jo sfzf ieKlfkI PrjL hY.

          ieh qrk dyxf ik vrdI vflf zrpok bMdf POjI nhIN ho skdf jF cirqrhIn kysfDfrI bMdf iswK nhIN ho skdf, TIk nhIN hY ikAuNik iksy nMU zrpok jF bdcln kihx qoN pihlF sfzy kol koeI mfpdMz qy hY nhIN. jy asIN gurU dI mwq vfly hovFgy qF cMgy iensfn hovFgy aqy jy mnmwq vfly hovFgy qF bury vI ho skdy hF.

          bfkI iswK pihcfx dI gwl - jy asIN sfbq-sUrq qy dsqfrDfrI hovFgy qF lok sfnMU siqkfr nfl kihxgy, srdfr jI siq sRI akfl aqy jy asIN piqq hovFgy qF koeI sfnMU bulfvygf nhIN. asIN dunIaF ivwc afpxI pihcfx nfl hI jfxy jFdy hF. kihMdy hn ik srdfr jI aqy aflU dunIaF ivwc hr jgfH iml jFdy hn, jo TIk vI hY. swB gurU jI dI bKLsLI hoeI pihcfx kr ky hI hY. gurU GrF ivwc golk krky hI sfry JgVy, lVfeIaF ho rhIaF hn. ieh kihxf ik golk nhIN hovygI qF gurU GrF df pRbMD nhIN cwlxf, so vI TIk nhIN hY. jy msijdF aqy igrjfGrF df pRbMD ibnF golk qoN cwldf irhf hY qF gurU mhfrfj sfzy gurU GrF df pRbMD vI afp clfAuxgy. gurU BlI kry.

bcn isMG, brYNptn


 

jdoN isWKF ny ihMdU bxn leI morcf lfieaf

sMpfdk jIE,

iswKF nUM ihMdU kfnUMnF dy jUly hyToN kWZx leI hr vMngI dy isWK afgU keI dhfikaF qoN gWlF krdy af rhy hn. pr iswK afgU ieh kdy vI nhIN dwsdy ik iksy smy isWK agUaF ny iswKF nUM ihMdU bxvfAux leI morcy vI lfey sn. jd Bfrq df sMivDfn bx irhf sI qF 1949 ivwc pMjfb asYNblI dy isWK mYbrF ny mMg jf rWKI ik isWKF dIaF pCVIaF jfqIaF nUM vI ihMdU pCVIaF jfqIaF vFg irjLrvysLn idwqI jfvy. kihx df Bfv ik isWK Drm ivWc vI ihMdUaF vFg hI jfq pfq nUM kfnUMnI drjLf idWqf jfvy. ptyl ny ieh kih ky ies mMg df ivroD kIqf sI ik isWKF ivWc qF jfq pfq hY hI nhIN ies leI iswKF nUM aYsIaF mMgF krky isWK Drm dy jfq pfq ivroDI sLfndfr asUl AuWpr kfnUMnI lkIr Pyrn dI koisLsL nhIN krnI cfhIdI. pr iswKF ny isWK Drm ivWc jfq pfq nUM sMivDfnk drjLf idvf ky hI dm ilaf. srkfr ny iswKF dIaf kuWJ pCVIaF jfqIaF nUM ihMdUaF dIaF pCVIaF jfqIaF vFg irjLrvysLn dyxf mMn ilaf aqy ies dy nfl hI iswK Drm nUM ihMdU Drm dI sLfKf kihx dI loV Aupj peI. ikAuNik rfKvFkrn kyvl ihMdU pCVIaF jfqIaF leI hI sI jo ik inrol jfq afDfirq sI. ies leI isWKF nUM vI Dfrf 25 hyT ikRpfn pihnx df ivsLysL aiDkfr dy ky ihMdU Drm df iek ihwsf svIkfr kr ilaf igaf. BfrqI sMivDfn bxfAux ivWc isWKF df Xogdfn kyvl ieqnf hI sI. ies qoN bfad iek gwl sfP sI ik BivWK ivc bxn vfly sfry ihMdU kfnUMn vI isWKF AuWpr afpxy afp lfgU ho jfxy sn. pr iswK afgUaF sLfied koeI sLwk sI ies leI AunHF ny 30 isqMbr 1953 nUM mfstr qfrf isMG dI agvfeI ivwc isWKF dIaF sfrIaF hI pCVIaF jfqIaF nUM ihMdU pCVIaF jfqIaF vFg irjLrvysLn dyx leI afnMdpur sfihb qoN morcf lf idwqf (qF jo iswKF nUM ihMdUaf nfl nUVy jfx dy islislyy ivwc koeI ksr bfkI nf rih jfvy). ijs ivWc mfstr qfrf isMG jI ny nihrU isr cVHky mr jfx dI Bbk vI mfrI. afKr 17 nvMbr 1953 nUM srkfr isWKF dIaF sfrIaF hI pCVIaF jfqIaF nUM ihMdU pCVIaF jfqIaF vFg irjLrvysLn dyxf mMn geI. agly idn isWK afgUaF ny morcf Piqh hox Bfv isWK Drm ivWc jfq pfq nUM sMivDfnk drjf duafAux dIaF KusLIaF mnfeIaF. ies pRfpqI nfl isWK pwky qOr `qy ihMdUaF df ihwsf bx gey aqy 1955-56 ivwc bxn vfly ihMdU aYktF (ihMdU mYirj aYkt, azfpsLn aYkt, ivrfsq aYkt afid) dI pMjflI hyT af gey. pr isWKF nUM iehnF aYktF dI pMjflI hyT iksy hor ny nhI sgoN isWK lIzrF ny afp hI ilaFdF sI. Auh vI isr cVHky mrn dIaF DmkIaF dy dy ky aqy morcy lf lf ky.

DMnvfd.

hjLfrf isMG

Pon: 905-795-3428

 

keI vfr ieMJ vI huSdf hY!

sSpfdk jI,

          ies vfr dy Kbrnfmf `c awj dIaF smwisafvF df sSjIdf ivsLlysLx pVHn nUM imilaf, pr sLOkI jI sihjDfrI, kysfDfrI aqy piqq iswK dy muwdy `qy AulJ gey jfpy. ikAuN nf iek piqq iswK sBf bxf leI jfvy? iksy Gor piqq nUM ies df pRDfn bxf ky smwisaf df hl kwiZaf jf skdf hY.

          iek vwzy aKbfr dy lyKk vIr jI apxy lyK `c ilKdy hn ik aKbfrF qF iqMn hI hn bfkI qF dOV ky nfl rlIaF hn. bhuqy siPaF vflIaF BfrIaF aKbfrF bfry mYnUM kuJ purfxf Xfd af igaf. nvyN nvyN knyzf afey sI aqy muPq dIaF pSjfbI aKbfrF df cskf sI. iewk vfr aKbfr lYx gey qF aKbfr Kqm sn. Aupr mkfn mfilk vI aKbfr ilafANudy sn, soicaf AuhnF qoN lY ky pVH lvFgy. bysmYNt qoN Apr jfky aKbfr mSgI, 'BYx jI jy aKbfr pVH leI hovy qF dy idAu jI.' AuhnF jvfb idwqf, 'aKbfr qF vIr jI vrq leI hY.' mYnUM kuJ smJ nhIN afieaf aqy mYnUM AulJn `c dyK AuhnF ikhf, 'hux Auh pVHn jogI nhIN rhI.' mYnUM Pyr hYrfn dyK AuhnF iewk pfsy iesLfrf kIqf. mY Auqsukqfvws AuDr jf ky dyiKaf. iek vwzy ipMjry `c AuhnF ny icVIaF pflIaF hoeIaF sn qy motI aKbfr AuhnF Qwly ivCfeI hoeI sI qF jo ibwTF vgYrf Qwly nf izwgx. ibwTF Qwly iewk bIbI mYzm df iesLqhfr njr af irhf sI, 'duwKI BYxF iDafn dyx iewk BYx hI BYxF df drd smJ skdI hY. iewk Pon nfl sfrIaF smwisafvF Kqm [[[dyvI AupfsLk golz mYzilst mYzm PlfxI kOr jI.' AuWpr iciVaF KusLI nfl Pudk Pudk rhIaF sn.

hrjIq idAul, mfltn.

 


piqq kOx?

sSpfdk jI,

          ajkl aKbfrF `c sihjDfrI, kysfDfrI, piqq aqy aMimRqDfrI isK dIaF vwK vwK qrHF dIaF ivafiKafvF af rhIaF hn. ivdvfn afpo afpxy ZSg nfl iswK dI prIBfsLf kr rhy hn. sfrf mslf sRomxI gurduafrf pRbSDk kmytI `qy kbjLy nMU lY ky sLurU huSdf hY. iswK srUp nUM ksOtI bxfieaf igaf hY pr suixaf hY votF qF gYr isK vI pf gey hn. rfjnIqI Drm `qy hfvI ho geI. cODrfht dI jSg `c mfieaf df aihm rol huSdf hY. socdf hF jy gurduafiraF ivcoN golk htf leI jfvy qF pRbSDkI syvf vfsqy bSdy lwBxy musLkl ho jfx. jykr Drm dI gwl krIey qF kI 'iswK' isrP kysfDfrI hox nfl hI aKvfieaf jf skdf hY? iblkul nhIN. iek iswK df afcrx cSgf hoxf lfjLmI hY. 'rihq mrXfdf'` c cSgf afcrx muK hY qy ieh sRI guru gRSQ sfihb dIaF isiKafvF `qy aml krn nfl hI sSBv hY. bfhrI idwK qoN iswK dI pihcfn pUrI ksOtI nhIN. imltrI dI vrdI nfl imltrI df jvfn pihcfinaf jFdf hY pr jy koeI bujidl vrdI pf lvy qF kI Aus nUM imltrI df jvfn afiKaf jf skdf hY? iblkul nhIN. ikhf jFdf hY iswK Drm dy pRcfr pRsfr vfsqy aYs jI pI sI `c iswK rihq mrXfdf `c pUry mYNbr hI hoxy cfhIdy hn. iswKI Bys `c Cupy afcrxhIn afgU iswKI nMU Zfa hI lfAuxgy suafrngy kuJ nhIN. ipwCy ijhy iewk rsfly `c idwlI mYtro Xojnf dy muKI eI sRIDrn bfry piVHaf jo hux irtfier hox vfly hn. AuhnF dy kMm dI sLlfGf pihlF vI sunx `c afeI sI. ibnf iksy Gply qoN eynf vwzf pRfjYkt smy isr pUrf krnf AuhnF dI vwzI AuplbDI sI. iksy Tykydfr nUM iksy vI iksm dI irsLvq nhIN dyxI peI. AuhnF pUrf anusLfsLn bxfeI riKaf. pSjfb `c ikRsLn kumfr nF dy eImfndfr aPsr bfry vI keI bfr piVHaf hY. Aus dI eImfndfrI qoN duKI isKI Bys vfly mSqrIaF ny Aus dI bdlI krvfeI. ikrn bydI nMU sKq anusLfsLn qy jfgdI jmIr krky pd qoN asqIPf dyxf ipaf. Dfrimk kwtVqf Cwz jy asIN isrP qy isrP iek cSgy afcrx vfly iensfn bx skIey qF ieh DrqI rihxXog qy KusLnumf bx jfvygI. iehI rwb dI swcI iebfdq hY.

hrjIq idAl mfltn.

 

jo kMm 8 sfl nhIN kIqy Auh hux ikvyN krngy ilbrl?

sMpfdk jI,

          iek ryzIE ieMtrivAU ivwc iek ilbrl mMqrI ny afiKaf hY ik srkfr bxf ky Auh afto ieMnsLorYNs ryt Gwt krn df Auprflf krngy aqy brYNptn ivwc dUjf hwspqfl vI Kolxgy. vwD ryt df kfrn jaflI klym vI dwisaf igaf. jy srkfr nMU pqf hY ik Gplf hox kfrn afto ieMnsLorYNs ryt vD rhy hn qF Gplf iksy ny htfAuxf hY? jy srkfr ny ipCly 8 sfl nf dUjf hspqfl Koilaf hY aqy nf iensLorYNs ryt vDxoN roky hn qF ies gwl dI kI grMtI hY ik hux aglI trm ivwc ieh swB kuJ ilbrl srkfr kr dyvygI. brYNptn df dUjf hspqfl qF bMd hI ies srkfr ny kIqf hY aqy Auh vI ieh vfadf krn ipwCoN ik hspqfl bMd nhIN kIqf jfvygf. ilbrlF ny pihlF hI bhuq vfady qoVy hn qF hux kOx iehnF dy vfidaF `qy ivsLvfs krygf? hspqfl df iehnF ny aYNbUltyrI sYNtr bxfAuxf hY.

jiqMdr isMG igwl, brYNptn

 


aYn zI pI df rfj EntyrIE dy lok pihlF vI vyK cuwky hn

sMpfdk jI,

          iehnF coxF ivwc sfrIaF pfrtIaF dy afgU hI lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pf rhy hn. ibafnF dI JVI lgfeI jf rhI hY pr lokF dy muwdy gfieb hn. afto iensLorYNs iek bhuq vwzf muwdf hY pr koeI vI pfrtI ies df hwl krn vfsqy iqafr nhIN hY. iksy vI pfrtI dy pRogrfm ivwc iensLorYNs ryt GtfAux dI gwl sLfml nhIN hY. BfvyN aYn zI pI df iek AumIdvfr ies bfry stytmYNtF dy irhf hY pr swc ieh hY ik Aus dI pfrtI ies bfry koeI Tos dlIl pysL nhIN kr rhI. kI aYn zI pI dI afgU ies bfry afgUaF dI bihs ivwc koeI gwl krygI? ieh iek svfl hI hY. nvyN afieaf vfsqy $10 hjLfr dI tYks Cot dI jo gwl ilbrlF ny kIqI hY Auh vI votF KrIdx df Xqn hI hY. nOkrI Aus nMU imlxI cfhIdI hY ijs kol nOkrI krn vI jogqf hY nf ik ijs dy nfm `qy grFt iml skdI hY. ieh qF ivqkry vflI gwl hY. hr pfrtI hI hr ielYksLn ivwc ivdysLI qjrby aqy ivdysLI srtIPIkytF dI gwl krdI hY pr ajy qwk ivdysLI ividaf srtIPIkytF dI eIvYlUeysLn df mfmly hwl nhIN hoieaf. kI lIzr gwlF hI krdy rihxgy jF kuJ krngy vI?

          kuJ lok kih rhy hn ik aYn zI pI lokF dy sfry msly hwl kr dyvygI pr aYn zI pI df rfj EntyrIE dy lok pihlF vI vyK cuwky hn jd nOkrIaF df hfl hor vI mMdf ho igaf sI. bfb rya pRImIar bxy sn pr aglIaF coxF ivc aYn zI pI df sPfieaf ho igaf sI. aYn zI pI bfry ieh vI not krn vflI gwl hY ik ies pfrtI ny smilMgI sLfdIaF df swB qoN pihlF zwt ky smrQn kIqf sI.  aYn zI pI ny Dfrimk lokF dIaF BfvnfvF df ies mfmly ivwc pUrf iKlvfV kIqf sI. aYn zI pI tYks aqy Krcf dovyN vDfAux df kfrn bxygI, srkfr df Krcf kdy GtfAux dI gwl nhIN krygI aqy lok pihlF hI tYksF qoN qMg hn.

jsivMdr isMG, torFto

 

burky `qy pfbMdI jfiej

sMpfdk jI,

          PrFs ny kuJ  smF pihlF nvF kfnMUn bxf ky burky `qy pfbMDI lgfeI sI aqy hux do aOrqF nMU ies kfnMUn aDIn pbilk ivwc burkf pfAux kfrn sjLf kIqI hY. myry ivcfr ivwc burky `qy pfbMDI jfiejL hY ikAuNik burkf aOrq dI brfbrqf dy rsqy ivwc aiVkf hY. mYN iek ieslfimk skflr dy hvfly vflI iek rport aMgryjLI prcy ivwc pVHI sI ijs muqfibk burky df ieslfm nfl koeI sbMD nhIN ieh qF sfAUdI arb dy purfxy smfijk ZFcy dI dyx hY. jy ies df Drm nfl sbMD hovy vI qwd vI ies Xuwg ivwc burkf iksy qrF vI jfiejL nhIN hY. knyzf dy ikbYWk sUby ivwc vI ies bfry crcf cwlI sI aqy srkfr ny burky vflIaF aOrqF nMU srkfrI syvfvF nf dyx df kfnMUn pfs kIqf sI jo ik PrFs nfloN bhuq nrm phuMc hY. pwCmI dysLF ivwc iemIgrMtF jo hwk hn Auh hwk grIb dysLF dy lokF kol afpxy dysL dy vwK vwK pRFqF ivwc vI nhIN hn. pMjfb ivwc mjLdUrI krn afey BeIaF kol kI brfbr dy hwk hn? mhFrfsLtr ivwc vI BeIaF dy iKlfPL bhuq kuJ hoieaf hY aqy isLv sYnf ny sfry AuqrI BfrqIaF iKlfPL jLihr Augilaf hY.

          pfiksqfn ivwc krfcI ivwc vwsdy muhfjr jo Bfrq qoN gey rPUjI hn Auh 65 sfl bfad vI muhfjr hI hn, ajy brfbr dy sLihrI nhIN bx sky. sRI lMkf ivwc sfrf JgVf hI BfrqI qoN icr pihlF jf vwsy qfimlF aqy isnhflIaF ivckfr hY. hor grIb dysLF ivwc vI ajyhf hfl hI hY pr dUjy pfsy pwCmI dysLF ivwc vwsy iemIgrMtF dI hflq bhuq cMgI hY ieh vwKrI gwl hY ik kuJ musLklF vI hn. pr jy vyKIey qF iemIgrMt vI afpxy nvyN dysLF ivwc rcx imcx dI QF vwKry rihx `qy vDyry jLor dy rhy hn aqy ajyhy irvfj mfnxy cfhuMdy hn jo AuhnF dy afpxy dysLF ivwc vI kdy nhIN sn. ngr kIrqn vyK lE hux hr pwCmI dysL ivwc sfl ivwc keI keI huMdy hn pr pMjfb ivwc iek gurU nfnk dyv jI dy jnm idn `qy hI huMdf sI ijs nMU jlUs kihMdy sn. koeI ieiqhfskfr hI dws skdf hY ik rxjIq isMG dy rfj ivwc ikMny ngr kIrqn huMdy sn?

divMdr isMG, torFto

 


Kbrnfmf smyN isr nhIN phuMc irhf

sSpfdk jI,

          2 sqSbr df Kbrnfmf pVHnXog sI. byimsfl khfxI 'mocx' Cfpx qy momI jI df DMnvfd. khfxI `c swcy suwcy mnuwKI jLjbfqF df pRgtfvf idltuSbvF sI. sSpfdkI `c vI qusIN sihjDfrI iswK ivvfd df bVI sfPgoeI nfl ivsLlysLx kIqf hY. iswK dI prIBfsLf anusfr qF iswKF dI igxqI nfm mfqr hI rih jFdI hY. kI iswK dI prIBfsLf `c cSgf afcrx nhIN afANudf? jy ies ksOtI nUM vI prIBfsLf c sLfml kr leIey qF iswK lwBy nhIN lwBxy. Pyr qF amrIkI vYd jI dI 'iswK styt' iewk ijLly `c suSgV ky rih jfvygI. vYd jI anusfr sfry gYr iswK jmnfpfr KdyV idwqy jfxgy aqy pSQ doKIaF nUM isSG borIaF `c nUV ky sjf dyxgy. idl bhlfny ko gfilb iKafl awCf hY. pihlf iswKF dI afbfdI df PYslf qF kr lvo. srkfrF dy notIPIkysLn qF rfjnIiqk cflF huSdIaF hn. sLOkI jI afpxy kflm `c puCdy hn jy sihjDfrI iswK nhIN qF kI hn? jvfb hY Auh piqq hn. gurduafry dI sSgq `c qF Pyr 90% piqq hI bYTy huSdy hn (iswK dI prIBfsLf anusfr). pivwqr asQfn `qy qF piqqF df dKlf rukxf cfhIdY. vfh iswK afgUE! golk `qy aYsL krI jfE. qfjf Kbr anusfr sRomxI kmytI pRDfn jI dI gwzI rojfnf do hjfr iklomItr cwldI hY. jy GoK kIqI jfvy qF pqf nhIN sSgqF df ikMnf pYsf PjUl KrcI `c roiVHaf jFdf hovygf. jy sihjDfrI iswK PYzrysLn bx skdI hY qF kwl nMU sihjDfrIaF dy vwKry gurduafry vI bx skdy hn. gurUaF ny qF sfry smfj nUM buwkl `c lY ky iswKI (smfj dI brfbrI qy sdBfvnf, nf ik bfhrI rUp) nfl joVn df Auprflf kIqf sI, awj dy afgU qF vSzIaF pf rhy hn. blbIr iskSd jI df drvysL bIbIaF idlcsp hY. iPlm ngrI bSbeI dI cmk dmk df dUjf pfsf qy AuWQy dI iGnOxI ijSdgI nMU AuhnF ny bVf nyiVAuN dyiKaf hY. ipCly do vIk qoN vYstvuz mfl nyVy Kbrnfmf smy isr nhIN phuSc irhf. sSpfdk jI nUM bynqI hY pfTkF nMU inrfsL nf krn.

hrjIq idAl, mfltn.

 

iewk pwqr sfihq aqy Kyz rsIaF dy nF

ipafry jI!

          qusIN jfxdy hI ho ik ipRM[ srvx isMG df pMjfbI vfrqk lyKx dy Kyqr ivc ivlwKx sQfn hY. Auh pMjfbI ivc KyzF qy iKzfrIaF bfry ilKx vflf pihlf, vwzf qy pRmfixk lyKk hY. ies Kyqr ivc Ausdf koeI sfnI nhIN. AusqoN agvfeI qy pRyrnf lY ky anykF Kyz-lyKk mYdfn ivc AuWqry hn. Ausny aMqrrfsLtrI pwDr dy iKzfrIaF dy ryKLf icwqr kmfl dI hunrmMdI nfl AulIky hn. Auh iKzfrI nfl juVy sfry jIvn vyrvy aijhI suhjIlI jVq ivc pysL krdf hY ik iKzfrI df ipCokV, AuhdI mfniskqf qy Auhdf ivhfr sijMd rUp ivc AuBr ky sfhmxy af jFdf hY. jdoN Auh imlKf isMG nUM dOVidaF ivKfAuNdf hY qF sLbdF qy vfkF nUM aijhI klfqmkqf nfl sMjodf hY ik pfTk KLud  imlKf isMG nfl sfho sfh hoieaf dOVdf hY. BfvyN 'DrqI Dwk' vflf pRvIn kumfr hoey qy BfvyN 'awg dI nfl' jF 'alsI df Puwl' dy nfiek; srvx isMG sLbdF dI kfrfgfrI nfl AunHF nUM sfmrqwK ijLMdgI qy Kyz dy mYdfn ivc kfrjsLIl ivKfAux dy smrwQ hY. pfTk AusdI ilKq pVHidaF rMg, rs, gMD df svfd vI mfxdf hY; hwsdf-muskrfAuNdf vI hY; muVHko-muVHkI vI huMdf hY; ijwq dy mMc `qy iKzfrI nfl Klo ky afnMdq vI huMdf hY. isrPL Kyz lyKk vjoN hI nhIN sgoN sPLrnfmF lyKk vjoN qy iqwKI ktIlI ivaMgafqmk vfrqk ilKx pwKoN vI Ausny afpxI asloN vwKrI pYNT qy pCfx bxfeI hY. lyKx kfl dy muZly smyN ivc Ausny bfkmfl khfxIaF vI ilKIaF. jy Auh khfxI ilKdf rihMdf qF glp lyKk vjoN vI Ausdf nfm muhrlI kqfr ivc hoxf sI. Aus kol sLbdF dy husn nUM pCfnx, qrqIbx qy ivAuNqx dI alokfrI smrwQf hY. Auh kivqf ilKx vFg sLbdF qy vfkF nUM joVdf bIVdf hY. sLbdF dI ies suhjIlI jVq dy jlOa ivcoN ijLMdgI dy bhurMgy Jlkfry imldy hn. srvx isMG nUM ilKidaF awDI sdI ho geI hY. pMjfb aqy AuWqrI amrIkf ivc vwsdy srvx isMG dy snyhIaF ny PLYslf kIqf hY ik pMjfbI sfihq nUM vzmwulI dyx dyx vfly bfkmfl, bygLrjL qy ienfmF snmfnF qoN byinafjL ies mfxmwqy lyKk df aiBnMdn kIqf jfvy. ies lVI ivc sB qoN pihlF 'srvx isMG aiBnMdn gRMQ' pRkfsLq krn df PLYslf kIqf igaf hY. swjxf-snyhIaF ny ies gRMQ nUM sMpfdq krn dI ijLMmyvfrI mYnUM sONpI hY.

          qusIN srvx isMG dy bVy nyVly jfxkfr, imwqr, pfTk qy snyhI ho. asIN cfhuMdy hF ik qusIN srvx isMG hurF nfl sMbMDq XfdF, AuhnF dIaF pRfpqIaF, AuhnF dI sLKLsIaq dy iviBMn rMgF bfry jF jo kuJ vI qusIN AuhnF bfry mihsUs krdy ho, sfnUM ilK ky jLrUr Byjo. sfzf iKLafl hY ik qusIN vwD qoN vwD do ku mhIny ivc ieh KLycl jLrUr inptf lEgy. qusIN afpxI ilKq tfeIp krvf ky mYnUM myry eI-myl waryamsandhu@gmail.com  `qy Byj skdy ho.

          ies qoN pihlF ik qusIN ilKq Byjo, asIN ieh cfhuMdy hF ik sfnUM quhfzf 'hF-pwKI' huMgfrf jLrUr iml jfvy. ies leI myrI eI myl imilidaF mYnUM afpxf jvfb jLrUr dyxf.

virafm isMG sMDU

Pon: 289-752-6011

 


nvyN afey ivdysLI kfimaF leI 10 hjLfr zflr dI grFt njfiejL

sMpfdk jI,

          nvyN afey ivdysLI siklz kfimaF nMU hfier krn vfsqy kMpnIaF nMU 10 hjLfr zflr dI grFt iblkul njfiejL hY aqy mgMtI srkfr votF KrIdx dI koisLsL kr rhI hY. ieh TIk hY ik nvyN afey siklz lokF nMU nOkrIaF imlxiaF cfhIdiaF hn pr jo ies dysL ivwc sfzy bwcy pVH rhy hn AuhnF nMU vI brfbr nOkrIaF imlxIaF cfhIdIaF hn. pihlF hI ivdysLF ivwc pVHn af rhy ividafrQIaF kfrn bwicaF nMU XUnIvrstIaF ivwc jgfH nhIN iml rhI ikAuNik XUnIvrstIaF ivdysLIaF qoN pYsf bxf rhIaF hn hux nOkrIaF ivwc vI ivqkrf ho jfvygf. ieh bhuq gLlq nIqI hovygI. mgMtI srkfr nMU ieh smJxf cfhIdf hY ik ieQy pVy lokF df kI bxygf? nOkrIaF AuhnF nMU vI cfhIdIaF hn.

gurmuK isMG, brYNptn

 

sihjDfrIaF qoN ibnF iswKF dI igxqI cOQf ihwsf rih jfvygI

sMpfdk jI,

          sihjDfrIaF qoN ibnF qF iswKF dI igxqI cOQf ihwsf hI rih jfvygI, ho skdf hY ik ies qoN vI Gwt rih jfvy. kYnyzf ivwc asIN kihMdy hF ik cfr-pMj lwK iswK hn pr jy igxqI sihjDfrIaF nMU bfhr rwK ky krnI hovy qF iPr ieh bhuq Gwt rih jfvygI. ijhnF nMU votF vyly iswK nhIN mMinaF jFdf AuhnF nMU mrdmsLumfrI ivwc vI iswK nhIN mMinaF jfxf cfhIdf. do pYmfny vrqy qF jfiejL nhIN hn. sihjDfrI eyny byloVy hI hn  qF AuhnF nMU iswKF ivwc iksy kMm vfsqy vI nhIN igixaF jfxf cfhIdf. sihjDfrIaF nMU eyny ssqy nhIN ho jfxf cfhIdf ik jd mrjLI auhnF nMU iswK mMn ilaf jfvy aqy jd mrjLI AuhnF nMU iswKI ivwc bfhr kwZ idwqf jfvy. iswK kwtVpMQI sihjDfrIaF dI cuwp df njfiejL lfB AuTf rhy hn. pihlF sihjDfrIaF nMU gurdvfiraF dy pRbMDF ivcoN bfhr kwZ idwqf aqy hux votF ivcoN vI bfhr kwZ idwqf igaf hY.

ieMdrjIq isMG, torFto

 


aMnf hjLfry dI kfmXfbI sLFqIpUrn aMdoln kfrn hoeI

sMpfdk jI,

          Bfrq ivwc iBRsLtfcfr iKlfPL aMnf hjLfry vloN lgfey gey morcy dI ijwq hoeI hY aqy srkfr nMU 13 idnF ivwc hI aMnf dIaF bhuq sfrIaF mMgF mMnxIaF peIaF hn. aMnf dI ijwq df kfrn Aus df sLFqIpUrn aMdoln hY ijs ivwc koeI vI ihMsk Gtnf nhIN vfprI. ies qoN sfbq huMdf hY ik aihMsf iek vwzf hiQafr hY ijs nfl srkfrF nMU Jukfieaf jf skdf hY aqy lhU-lUhfx qoN vI bicaf jf skdf hY. awj dunIaF dy keI ihwisaF ivwc ihMsk lihrF cwl rhIaF hn aqy lokF qy pbilk pRfprtI df BfrI nuksfn vI ho irhf hY. ihMsf iksy mfmly df hwl nhIN kr skdI ies nfl qF hor musLklF pYdf huMdIaF hn. aMnf hjLfry dy aihMsk aMndoln qoN swB nMU sbk iswKx dI loV hY. kuJ lok kihMdy hn ik srkfr ny clfkI nfl kuJ mMgF mMn leIaF hn aqy kuJ awgy pf idwqIaF hn. ieh gwl shI vI ho skdI hY pr socx vflI gwl ieh hY ik jy aMdoln sLFqIpUrn nf huMdf qF kI eynI pRfpqI vI ho skxI sI? aMdoln nMU sLFqIpUrn rwKxf hI iek bhuq vwzI pRfpqI hY aqy jy srkfr afpxy vfidaF qoN mukrygI qF aMdoln iPr vI kIqf jf skdf hY. kuJ lok aMnf dy aMdoln df pihlF ivroD krdy sn pr jd lokF ivwc sport vDI qF AuhnF nMU afpxf stYNz bdlxf ipaf sI.

gurmuK isMG, brYNptn

 


brYNptn vfsIaF nMU ilbrl srkfr vloN purfxf lOlIpOp

ipafry sMpfdk jI,

          sUby dI ilbrl srkfr ny coxF qoN aYn pihlF brYNptn vfsIaF nMU purfxf lolIpOp nvF afK ky pysL kr idwqf hY.  kI sUbf srkfr lokF nMU hI eynf mUrK smJdI hY ik lok srkfr dy bIqy ivc qoVy vfady Buwl gey hoxgy aqy nvyN smJ ky jkIn kr lYxgy? ilbrl srkfr dy sQfnk aYm pI pI, ishq mMqrI zYb mYiQAU aqy mMqrI ilMzf jfPLrI ny ies hPLqy nvF mfarkf ieh afK ky mfiraf hY ik pIal mYmorIal hspqfl jLrUr bxygf jd ik cfr ku sfl pihlF coxF qoN aYn pihlF sUby dy ishq mMqrI simdrmYn ny brYNptn dy ilbrl aYm pI pIaF nMU nfl lY ik ieh PV mfrI sI ik pIal mYmorIal hspqfl bMd nhIN kIqf jfvygf. iPr ieh hspqfl bMd kr idwqf igaf aqy nvyN hspqfl dy sfry bYWz vI lokF vfsqy Kohly nf gey. iPr pIal mYmorIal hspqfl nMU aYNbUltrI sYNtr vjoN ivksq krn dI plfn jfrI kr idwqI geI jo ik iek vfk-ien kilink vrgf hovygf. brYNptn istI kONsl dy gl ivwc aMgUTf dy ik sLihr qoN 60 imlIan zflr vI lY ilaf igaf aqy kmjLor istI kONsl ny bgYr koeI grMtI dy Jwt 60 imlIan zflr kwZ ky rwK idwqf. hux jd coxF af geIaF hn qF ilbrl srkfr afK rhI hY ik lE jI asF qF purfxf hspqfl Zfhuxf vI sLurU kr idwqf hY. aqy ies hPLqy sUbf srkfr ny purfxf hspqfl Zfhux df AudGftn kIqf hY. nvF pRfjYkt sLurU krn dy AudGftn huMdy qF vyKy sn pr ieh pihlI vfr hY ik purfxf Zfhux df vI AudGftn kIqf hY. ieh qF pMjfb  dy isafsI afgUaF dy pwDr qoN vI hyT izwgx vflI gwl hY. cfr sfl pihlF coxF mOky nf bMd krn dy vfady df AudGftn kIqf igaf aqy hux purfxf Zfhux df AudGftn kIqf igaf hY.  ies nMU nvF bxfAux vfsqy Tyk vI ajy iksy kMpnI nMU nhIN idwqf igaf. 2013 ivwc Tykf idwqf jfvygf aqy iPr aglIaF coxF vyly ies dI sLfied AusfrI sLurU kIqI jfvygI qy iPr ies df AudGftn dubfrf kIqf jfvygf. mMqrI ilMzf jfPLrI ny qF ies nMU brYNptn df dUjf hspqfl afiKaf hY jd ik swc ieh hY ik ies nMU aYNblUtrI sYNtr vjoN bxfieaf jf irhf hY. srkfr ies `qy 420 imlIan zflr KrcygI aqy bxygf iek aYNblUtrI sYNtr, hspqfl nhIN bxygf ikAuNik hspqfl bxfAux nfl pRfeIvyt iDr nfl rl ky bxfey gey brYNptn isivk hspqfl df sLrIk jMm pvygf aqy ies nfl pRfeIvyt iDr dI afmdn Gt jfvygI. sUbf srkfr ny lokl eyrIaf nYWtvrk (ilMnH) qoN ieh vI aKvfieaf hY ik brYNptn vfsqy dUjy pUry hspqfl dI loV nhIN hY aqy srkfr afp ies qoN brI ho geI hY. kMsrvtv pfrtI dy afgU itm hUzk ny ijwq ky ilMnH nMU KLqm krn df vfadf kIqf hY qFik sUbf srkfr lokF sfhmxy isDy qOr `qy ijLMmyvfr hovy. brYNptn dy lokF nfl sUbf srkfr coxF qoN pihlF mKOl hI kr rhI hY aqy lokF nMU ies df aihsfs hoxf cfhIdf hY.

crnjIq isMG, brYNptn


aMgryjL qF iswKF nUM qIjI iDr mMndy sn

pr isrdfr kpUr isMG jI anusfr iswK pwky ihMdU hI hn!

sMpfidk jIE,

          isrdfr kpUr isMG jI ny iek ivsQfr pUrvk lyK 'kimAUnl avfrz' rfhIN ieh sfibq krn dI koisLsL kIqI ik dysL dy btvfry smyN aMgryjLF ny iswKF nUM ihMdUaF aqy muslmfnF dy brfbr qIsrI iDr pRvfn kr ilaf sI. hYrfnI dI gWl ik aMgryjL qF iswKF nUM qIjI iDr mMndy sn pr nYsLnl pRoPYsr afP isiKjLm dI AupfDI nfl invfijaf kpUr isMG afp isWK Drm nUM iek vwKry Drm vjoN vI pRvfn nhIN krdf. afpxI cricq pusqk 'sfcI sfKI' ivwc Auh ilKdy hn:-

      "iswKF df ivsLvfsL hY ik snfqn qy ivsLv kilafxkfrI ihMdU Drm dI sWuD afqmf dy vfirs isWK hI hn. isWKI qoN munkr ihMdU BuWlV ihMdU hn. ieh ivcfr myry nhIN, asfzy bjLurgF dy icr kfl qoN cly afAuNdy hn, aqy muslmfn pfqsLfhIaF nfl JgiVaF vyly isWK sdf ieho kihMdy rhy, 'hm ihMdU hYN, gurU ky iswK' , arQfq asIN gurUaF dy drsfey hoey afdI snfqn qy ivsLv ivafpI ihMdU Drm dy DfrnI hF ."  

          afpxI Dfrnf nUM hor pwikaF kridaF isrdfr kpUr isMG jI iek hor QF ilKdy hn:-

   "iswK smfj qwq rUp ivc ihMdU smfj hY ijs ivwcoN jfq pfqI pRxflI dy sfry nymkfrI bMDn KLqm kr idwqy gey hn."

          iewQy hI bws nhIN iswK Drm dy mUl, gRMQ sfihb, df kunYksLn ihMdU vydF nfl joVdy hoey isrdfr jI ilKdy hn, "jdoN 1604 ivc guru arjn ny afid gRMQ dI bIV bwDI qF ies nUM sfry AuWqrI Bfrq ivc pMjvyN vyd  dy nfAuN nfl pukfiraf jfx lwg ipaf, ijhVf ik pihly cfr vydF dI QF mwlx df aiDkfrI sI."

          ies qoN ieMJ jfpdf hY ik jF qF isrdfr kpUr isMG jI isDFqk qOr qy spwsLt nhIN sI jF iPr aPsrI rohb nfl hukm clfAux dI peI afdq anusfr jo mn afieaf ilKdy cly gey. iswKF dI vwKrI pCfx sQfipq krn leI sMGrsL kr rhIaF jQybMdIaF qF afp nUM iswK afjLfdI dI soc df Durf smJdIaF hn pr Auh iswKF nUM vI ihMdU afKI jf rhy hn. isrdfr sfihb ny  iswKF ivc ieh Dfrnf vI pRcilq kr idwqI ik Bfrq df sMivDfn iswKF dI mnjLUrI qoN ibnF hI AunHF AuWpr mVH idwqf igaf hY. pr afpxIaF ilKqF ivwc BfrqI sMivDfn bfry bybfk itwpxI krdy hoey ilKdy hn:- 1950 ivwc lfgU kIqf igaf Bfrq df sMivDfn iswKI dIaF DfrnfvF AuWqy afDfirq hY."

          isrdfr kpUr isMG vwloN pfey gey ieho ijhy isDFqk BMblBUisaF dI vjHf koeI vI hoey pr ieh AunHF lokF leI hYrfnI df kfrn jLrUr hY jo isrdfr jI dI soc nUM iswK afjLfdI dy sMGrsL somy vjoN vyKdy af rhy hn. DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf

Pon: (905)795-3428

agsq 11, 2011

 


vYstvuwz mfl dI PUzkort mihPl

sMpfdk jI,

          ijvyN idwlI `c knft plys, cSzIgVH `c sqfrF sYktr AuvyN hY mfltn `c vYstvuz mfl. knftplys `c ijvyN kfPI hfAUs, vYstvuz mfl ivc hY PUzkort. kfPIhfAUs ivc huSdI buDIjIivaF dI sfihq crcf aqy PUzkort `c huSdI hY pYnsLnr jwQydfrF dI pSjfbI aKbfrF bfry KuSZ crcf. vIkaYNz `qy ijLafdf rOxk huSdI hY. mfl dy ivckfr hY Puafrf cONk aqy sfhmxy hY aYl sI bI E XfnI Tykf. Puafry dy aflyduafly lwgIaF tybl sItF pihlF htf idwqIaF geIaF sn, suixaf sI beI jwQydfr Kwp pfANudy qy aKbfrF iKlyr jFdy sI. pr hux iPr sItF lwg geIaF hn, mqlb asIN bIby knYzIan istIjn bx gey hF. lONgvIkaYNz `qy iewQy bhuq rOxk huSdI hY. Kfskr aYl sI bI E `qy lSmIaF kqfrF lwg lwgdIaF hn, ijnHF `c pSjfbIaF dI bhuigxqI knYzIan arQcfry `c BrpUr Xogdfn pfANdI hY. iek jgHf pSjfb dI rfjnIqI `qy grmf grm bihs cwl rhI hY. kYptn aqy bfdlF dI lwqiKcfeI mgroN gwl aKbfrF dI cwl peI. iewk

boilaf "afh Xfr sfry eYrygyry vwzy pwqrkfr qy lyKk bxI iPrdy aY, aYs vwzy ienfm jyqU ieMtrnYsLnl aKbfr df iewk lyKk ilKdY beI ieMzIaf gOrimMt nUM drbfr sfihb `qy hmlf nf krky hor ZSg vrqxf cfhIdf sI, iek qrIkf Aus dwisaf beI jy gOrimMt akfl qKq dy jwQydfrF qoN sSq jrnYl isSG nMU bfhr afAux vfsqy khf dyNdI qF AuhnF bfhr af jfxf sI aqy KUnKrfbf bc jFdf. aYnf sOKf smwisaf df hl qy iksy nMU aOiVaf eI nhIN. hY koeI quk ies gwl `c. dUjf kuJ socdf hoieaf boilaf "Pyr qF amrIkf nUM vI awqvfd nfl nijwTx vfsqy Es pwqrkfr qoN msLvrf krnf cfhIdf hY." ies `qy sfry hws pey. iek hor swjx dy ivcfr sn ik ieh mIizaf vI nvyN muwdy ACflx dI KwtI KFdf hY. hoNd iclHV df mfmlf lE, sfry cODrI KSzhrF mUhry PotoaF iKcfAx leI iek dUjy qoN mUhry ho qury. idwlI `c grIbF dI bsqI iqRlok purI `c jo qbfhI hoeI Eh iksy dy Xfd hI nhIN. sfrf jLor kfqlF nMU sjf duafAux `qy lOx dy nfl nfl AuhnF grIbF dI kuJ mdd vI kIqI jFdI." kfmryz jfpdy iek swjx dwsx lwgy "afh nvIN Kbr suxo, iewk zyrf pRymI ny afpxy sfD dI qulnf guru nfnk nfl kr idwqI qy iswKI dy pihrydfr BVk pey. socxvflI gwl hY jy koeI kih dyvy sfzf dIvf sUrj ijwnI rosLnI dyNdf hY, qF kI sUrj dI rosLnI Gt jFdI hY? kRoD krn nfl asIN pfgl bxdy hF qy jy sLFq rihMdy hF qF ieho ijhI gwl krn vflf pfgl khfANudf hY." igwl sfhb gwl quhfzI solF afny swcI hY. jy iksy kih idwqf beI Qozf kMn kF lY igaY qF asIN kF mgr Bwj leIey ieh kfhdI isafxp hY.s fry ies gwl qy sihmq sn. iewk sfhb AuT KVoqy, ijnHF nMU Xfd afieaf ik Auh qF GroN duwD lYx leI mfl `c afey sI. bfkI vI AuT qury. ijnfH df kotf muwikaf sI, Auh aYl sI bI E jf vVy bfkI GrF nMU. PUzkort mihPl brKfsq ho cuwkI sI.

hrjIq idEl mfltn.

 

iensLorYNs vfsqy keI kMpnIaF nfl sMprk kro

sMpfdk jI,

          afto iensLorYNs rytF dy mfmly ivwc kMpnIaF vloN ho rhI luwt vfsqy isDI sUbf srkfr ijLMmyvfr hY. hr kMpnI afpxI mn mrjLI df ryt lgf rhI hY. jy koeI srkfrI pYmfnf hovy qF rytF ivwc bhuqf Prk nhIN hoxf cfhIdf. rytF ivwc Prk isrPL kvryjL dy muqfibk hoxf cfhIdf hY. myrI afto iensLorYNs kMpnI ny agly sfl vfsqy ryt 3400 zflr kr idwqf ijs kfrn mYN bhuq kMpnIaF qoN cMgy ryt dI qlfsL kIqI aqy iek kMpnI qoN kfr dI brfbr dI kvryjL 1800 zflr ivwc iml geI. 1800 aqy 3400 ivwc bhuq Prk hY. bhuq hYrfnI hoeI ik afto insLorYNs ryt ivwc eynf Prk ho skdf hY. pr jd Gr dI iensLorYNs df pqf kIqf qF afto df Gwt ryt dwsx vflI kMpnI df Gr dI iensLorYNs df ryt iek hor kMpnI dy ryt qoN dugxf sI. ieh swB kuJ srkfr vloN Tos inXmF dI Gft kfrn ho irhf hY qy afm afdmI kol bhuqf sLfp krn df smF nhIN huMdf.

dljIq isMG isDU torFto

 


Drm nMU pbilk skUlF qoN hr hflq bfhr rwiKaf jfvy

sMpfdk jI,

Drm nMU pbilk skUlF qoN hr hflq bfhr vrwiKaf jfxf cfhIdf hY. torFto skUl borz vloN iek skUl ivwc musilm nmfjL vfsqy mOlvI nMU swd ky nmfjL adf krn df pRbMD krnf iksy qrF vI Auicwq nhIN hY. ieMJ qF hr Drm nMU hI ies iksm dI srivs df hwk hovygf aqy iPr hr skUl DrmF dI dl dl ivwc Ps ky skUl nhIN kuJ hor hI bx jfvygf. torFto skUl borz df ieh PYslf inMdxXog hY aqy ieh vfps ilaf jfxf cfhIdf hY. sUby dy isafsI afgU ies bfry KLfmosL hn ikAuNik AuhnF nMU votF cfhIdIaF hn. isafsq puafVy dI jVH hY ijs kfrn dysL dy adfiraF dI durvrqoN sLurU ho geI hY. Drm df pbilk skUlF ivwc koeI koeI kMm nhIN hY aqy ies ivwc koeI iZl nhIN idwqI jfxI cfhIdI. koeI Drm jF iPrkf afpxy Drm asQfnf ivwc jF afpxy Gr afpxIaF Dfrimk rsmF adf kry aqy pbilk skUlF nMU skUl hI rihx dyvy. jy lokF ny awj ies glLq PYsly df ivroD nf kIqf qF gwl bhuq dUr cly jfvygI. ies dysL ivwc knyzIan Gwt aqy vwK vwK gutF qy DrmF ivwc vMzy lokF dI igxqI vD jfvygI.

          dysL df mltIklcrliejLm hux bhuq gLlq Pl dyx lwg ipaf hY jo dysL vfsqy cMgf nhIN hY. srkfr nMU ies nIqI ivwc qbdIlI krnI cfhIdI hY aqy knyzIan kdrF kImqF nMU qrjIh dyx vflI nIqI apxfAuxI cfhIdI hY.

nvqyj isMG, torFto.

 

Drm asQfn, rwb qy grIb!

sSpfdk jI,

          afpxI rvfieq anusfr ies bfr vI Kbrnfmf kuJ aihm simgrI lY ky hfjr hoieaf  hY. kuJ KbrF mn hlUx geIaF. iek Kbr nfl dI qsvIr `c aPrIkf ivc BuwKy mr rhy lok ivKfeI idMdy hn aqy  dUsrI Kbr `c pVHdy hF Drm asQfnF qoN brfmd ho rhI bysLumfr dOlq. aKOqI rwb dy Gr aMdr apfr mfieaf dy Zyr lwgy hn, ikANu nhIN Auh loVvSdF nUM vSz idMdf? mfieaf df loB nhIN Cwizaf jFdf qF Gwto Gwt aPrIkf `c mINh qF puaf hI skdf hY. awqvfdI hjfrF bygunfhF nMU bSbF nfl Azf rhy hn. kI rwb AhnF nMU sumwq nhIN bKsL skdf? ies df mqlb jF qF Auh hY hI nhIN, jF kuSBkrnI nINd suwqf hoieaf hY. 'rfbrt klymYNts' df 'bujLidlF dI lVfeI hY awqvfd' awqvfdIaF nUM idl tuSbvIN apIl hY. pr awqvfdIaF kol idl qF huSdf hI nhIN. idmfg ivc DrmI kwtVpSQIaF ny nPrq df jihr Br idwqf huSdf hY. jiqMdr pMnU BfrqI rfjnIqkF nMU smfj dy sfhmxy cSgI qrfNH byprdf krdy hn. ikMnI sLrm dI gwl hY ik muSbeI bMb kFz dOrfn rfjnyqf PYsLn sLoa dyKdy rhy, jdik aYsLvrIaf bwcn ny PrFs srkfr df snmfn smfroh rwd krvf ky sfbq kr idwqf ik klfkfr (aYktr, lyKk, icwqrkfr aid) sSvydnsLIl huSdy hn aqy pOlItIisLanjL motI Kwl vfly. kfsL asIN ihMdU, muslmfn, iswK, iesfeI dI QF isrP cSgy iensfn hI bx jfeIey qy ies DrqI nMU rihxXog bxfeIey.

hrjIq idEl mfltn.


iKmf lPLjL qF kuJ lokF dI izksLnrI ivwc hI nhIN hY

sSpfdk jI,

          do hPLqy pihlF Kbrnfm `c ilKy kflm ivwc sLOkI jI ny gurbfxI ivc iKmf bfry rosLnI pfeI hY. sLONkI jI bhuq BolIaF gwlF krdy hn. 'iKmf' lPjL qF kwtVpMQIaF  ny afpxI izksLnrI coN hI kdoN df kwZ idwqf hoieaf hY. gurbfxI ivc qF isiKaf vflf hor vI bhuq kuJ iliKaf hoieaf hY. dUjy Drm dI inSdf aqy afpxIaF glqIaF vloN awKF mIc lYxIaF vI jfiej nhIN hn. gurbfxI anusfr cwldy qF nf 'nslkusLIaF' huSdIaF qy nf mfPIaF dI loV pYNdI. amn cYn kuJ lokF nUM rfs nhIN afANudf pr kuJ lokF krky nuksfn sfiraF df ho jFdf hY. jy vyKIey qF '84' qoN pihlF kfhdI lVfeI sI? pSjfb nfloN ijafdf KusLhfl iswK pUry Bfrq `c vsdy sn aqy hn. muwTI Br  lokF ny sB df BivsL Kqry `c pfieaf sI. rwb (jy koeI hY qF) iehnF lokF nMU sumwq bKLsLy.

     do gwlF blbIr iskSd jI bfry. iehnF dIaF rcnfvF 'jSgfilaf ikwl' aqy 'drvysL bIbIaF' bhuq idlcsp hn. AuhnF duafrf cfhI geI 'sulwKxI nfr' dI isrP klpnf hI kIqI jf skdI hY. hkIkq `c iksy nUM vI Auh imldI nhIN hY. jy iml vI jfvy qF ivafh qoN bfad 'suwlKxI' rihMdI nhIN.

          bhuqy pfTk ies bfry myry nfl sihmq hoxgy. axigxq lok afpxy suPinaF dIaF loQF KfmosLI nfl cuwkIN iPrdy iml jfxgy. lyKk afpxf drd sFJf kr lYNdf hY, bfkI nhIN kr skdy.

          sLfied nfrIaF vI rwb koloN iksy eysy sulwKxy pursL dI afs rwKdIaF hox aqy AhnF nUM vI nf imldy hox. KYr duinaF `c sB kuJ iewCf muqfbk nhIN imldf. qklIPF `c vI KusLI lwBxI pYNdI hY.

iek sLfier ikhf hY :-

         hSsqf Kylqf clf jfqf hSU dusLvfrIAN myN,

        agr afsfnIaF hoN, ijLMdgI dusLvfr ho jfey!

hrjIq idAul, mfltn.

 

Gwt tYks vflf myar Porz hux keIaF dI ihwt ilst `qy hY

sMpfdk jI,

          lokF `qy vwD tYks lgf ky jQybMdk gruwpF nMU KusL rwKxf bhuq afsfn hY ijs qrF sUby dy pRImIar zfltn mgMtI bIqy 7-8 sflF qoN kr rhy hn aqy torFto dy myar imlr kr cuwky hn. iehnF afgUaF ny lokF `qy tYks lgf ky afpxIaF votF KrIaF kIqIaF hn pr lok afKr ikMnf ky Bfr cuwk skdy hn? iek pfsy keI jQybMdk gruwp ijhnF dI agvfeI vwzIaF XUnIanF krdIaF hn, keI pRogrfmF `qy srkfrI Krcy ivwc vfDf mMgdy hn aqy dUjy pfsy afpxIaF qnKfhF ivwc vfDf mMgdy hn. Krcy ivwc ies dUhry vfDy vfsqy srkfrF lokF `qy tYks hor jVH idMdIaF hn ikAuNik lok jQybMd nhIN hn aqy ies GuMzI nMU smJdy nhIN hn. 

          pqf lwgf hY ik hux brYNptn dy isvl srvYNts dI XUnIan vI qnKfh vfDf mMg rhI hY aqy brYNptn istI kONsl dy ijs iksm df rIkfrz hY Auh Jwt qnKfh vfDf dy ky lokF `qy tYks hor jVH dyvygI. lok ikhVf boldy hn aqy jy kuJ lok bolxgy vI qF kI Prk pY jfvygf Auh aglIaF coxF `qwk Buwl jfxgy.

          torFto ivwc Gwt tYks vflf myar rOb Porz hux keIaF dI ihwt ilst `qy hY. vwziaF XUnIanF aqy hor jQybMdk gurwp Aus dy ipwCy pY gey hn ikAuNik myar Porz sLhr dI srkfr dy Krcy Gwt kr ky lokF nMU hor tYksF qoN bcfAuxf cfhuMdf hY. ies qrF lgdf hY ik swB jQybMdk gruwp myar Porz dy dusLmx bx gey hn ikAuNik myar ny AuhnF nMU hor pYsy dyx qoN ienkfr kr idwqf hY. ijhnF afm lokF `qy Gwt tYks rwKx vfsqy myar Porz ieh dusLmxI muwl lY irhf hY Auh cuwp bYTy hn. myar Prz ny cox tYks Gwt krn dy muwdy `qy ijwqI sI aqy ijqdy sfr hI lsMs plyt `qy lgfieaf igaf istI tYks vfps lY ilaf sI. torMto dy lokF nMU cfhIdf hY ik myar Poorz dI bjt ktfAUqI df smrQn krn.

dljIq isMG, torFto.


vot dI hwkdfr nhIN hY mgMtI srkfr

sMpfdk jI,

          mgMtI srkfr hux lokF dI vot dI hwkdfr nhIN hY.  Gwto Gwt myry vrgy AuhnF lokF dI ijhnF dI kfr iensLorYNs ibnF iksy ksUr dy duwgxI ho geI hY. pihlI vfr qfkq ivwc afAux qoN pihlF vI sRI zfltn mgMtI  aqy ilbrl pfrtI nMU pqf sI ik iensLorYNs lokF df bhuq BKdf mslf hY pr AuhnF ies bfry kuJ nhIN kIqf. dUjI cox ijwq ky vI kuJ nhIN kIqf aqy hux qIjI vfr votF mMgx af rhy hn. iensLorYNs kMpnIaF vfDU ryt cfrj kr ky amIr ho rhIaF hn aqy rIkfrz munfPLf kmf rhIaF hn pr sfzy ryt iPr vDdy jf rhy hn. ijs srkfr ny lokF df Blf nhIN socxf Aus nMU awKF mIc ky vot nhIN dyxI cfhIdI.

jgjIq isMG igwl, brYNptn

 

rPUjI kfnUMn dI durvrqoN rokI jfvy

sMpfdkI jI,

          hux iPr iek qfiml rPUjIaF df Biraf iek smuMdrI jhfjL kYnyzf vwl af irhf sI pr ieMzonysLIaf ivwc rok ilaf igaf hY. ies ivwc vI sYNkVy rPUjI moty pYsy dy ky kYnyzf af rhy hn. ijhnF lokF kol hjLfr zflr smglrF nMU dyx vfsqy hY Auh dunIaF dy dUjy pfsy af rhy hn AuhnF dI jfn nMU ikMnf ku Kqrf ho skdf hY? ijs dI jfn nMU Kqrf hY Auh qF qurq Bwjdf hY aqy nyVy dI surwiKaq jgfH Bfldf hY. pihlF vI qfimlF dy Bry isLp afey hn aqy kYnyzf ivwc dfKLl hox ivwc kfmXfb rhy hn. srkfr ny bVHkF qF bhuq mfriaF sn pr rwK sfry hI ley sn. kYnyzf df rPUjI kfnMUn nf hoieaf vrgf hY. srkfr nMU cfhIdf hY ik ies nMusKLq kr aqy JUTy rPUjIaF nMU dysL ivwc vVHn qoN roky. kfnMUnI ZMg nfl kYnyzf afAux vfilaF nMU pihl idwqI jfvy. lok kfnMUnI zmg nfl kYnyzf afAux vfsqy keI keI sfl AuzIkdy hn aqy kfnMUn qoVn vfly pihlF phuMc jFdy hn ieh iensfPL vflI gwl nhIN hY.

rxjIq isMG, torFto


cmqkfr ko nmskfr

sMpfdk jI,

          bhuqy lok iksy cmqkfr dI afs ivc ijSdgI gujfr idMdy hn. apxI ijLMdgI `c afAuNdIaF aOkVF nMU sulJy idmfg nfl hl krn dI bjfey Auh ienHF nUM iksy gYbI sLkqI rfhIN dUr krn df Aupfa lwBdy hn. bs ieQoN hI sLfiqr idmfg sfDU sSqF joqsLIaF duafrf AuhnF df sosLx sLurU huSdf hY. Dfrimk gurUaF, sfDU sSqF dy zyiraF aqy mSdrF co brmd hSudI aQfh mieaf ies df sbUq hY. aKLbfrF `c Cpdy byihsfb qFqirkF qy bfibaF dy iesLqhfr ies gwl dI gvfhI dyNdy hn ik  awj dy ies ivksq qy ivigafnk jLmfny ivc vI kfPI lok mOjUd hn jo iehnF iesLqhfr dyx vfilaF dI rojI rotI df sfDn bxdy hn.

          bcpn `c mfqf dI Dfrimk rucI dy asr hyT Gr peI bfby nfnk dI jnm sfKI pVHI Xfd afANdI hY, ijs df lyKk sLfied koeI awTvIN coN nO vfr Pyl hoieaf igafnI hI ho skdf sI. Aus pusqk `c Aus ny bfby dI jIvnI nMU cmqkfrF dI cfsLnI cfVH ky vizafAx dI pUrI koisLsL kIqI lgdI sI. ijMnf ku mYnUM Xfd hY Aus c iliKaf sI ik bfbf nfnk bflf qy BfeI mrdfnf awKF mIc ky jdo Kohldy sI qF keI Xojn (dUrI dI koeI vwzI iekfeI) dUr phuSc jFdy sn. BfeI mrdfny df bSgfl Xfqrf dOrfn jfdUgrnIaF duafrf mymxf bxf dyxf qy Pyr bfby nfnk duafrf Aus nUM Cuzfx df vrxn kuJ kfmyzI dy rSg `c ibafinaF igaf sI. anpVH sLrDfluaF vfsqy sLied ieh ilKq idlcsp rhI hovy, pr awj loV hY bfby nfnk dy mhfn PlsPy nMU ivigafnk rosLnI `c smJx aqy Aus `qy aml krn dI.

          kuJ smF hoieaf iek lfiebryrI (myrf gurduafrf) `c ivdvfn rfhul sFikRqafXn dI pusqk GumwkV svfmI pVHn df suBfg pRfpq hoieaf. ies pusqk df muwK ikrdfr sLied koeI hrI dfs (shI Xfd nhIN) sI jo rwb dI Koj qy duinafvI swc nMU smJx leI bcpn `c hI GroN inkl quiraf sI. hrduafr irsLIkysL qoN huSdf hoieaf keI sfDUaF dIaF tolIaF `c rl ky Aus ny pUry ihmfly dy jSgl Cfx mfry. keI qwpisaf krdy irsLI munIaF kol Auh sflF bwDI syvf `c lwigaf irhf. ikqoN vI Aus dIaF mn dIaF guJMlF hl nf hoeIaF. iek QF Aus suixaf koeI phuSicaf mhfqmf ipwql nMU sonf bnfAux vflf rsfiex jfxdf hY. Aus kol vI Aus ny kfPI smF ibqfieaf. Byq Kuwilaf qF ieQy vI Prfz hI inkilaf. aSq Aus nM igafn hoieaf ik sSsfr `c nf koeI cmqkfr hY nf rwb. awDI Aumr Koj XfqrfvF `c ibqfAux qoN bfad  Auh aimRMqsr phuSicaf. jSglF dI Kfk Cfnxdy hoey Aus nUM kfPI jVI bUtIaF dI jfxkfrI ho geI sI. ieQy Aus ny aXurvYidk dvfeIaF bnfAx df krKfnf lgfieaf jo pSjfb PfrmysI nF `qy kfmXfbI nfl cwldf irhf.

          qfjLf KbrF vwl hI njr mfrIey qF dyKdy hF ik Xogf rfhIN cmqkfr krn vflf bfbf rfmdyv afiKr zfktrF dI sLrn `c hI phuSicaf. ByVcfl vFg lokF nUM awKF mIc ky iksy mgr lwgx qoN sSkoc krnf cfhIdf hY.

hrjIq idAul, mfltn.

 

ieMnsLorYNs bfry srkfr cuwp hY!

sMpfdk jI,

          EntyrIE dIaF coxF nyVy af geIaF hn aqy cox srgrmI sLurU ho geI hY. sUby dIaF iqMno pfrtIaF dy AumIdvfr hux KbrF ivwc afAux leI Byjy iPrdy hn pr iksy vI pfrtI ny hwdoN vD geI afto ieMnsLorYNs `qy koeI spsLt gwl ajy qwk nhIN kIqI. sUby dI srkfr ny qF ies msly `qy bhuq gihrI cuwp DfrI hoeI hY. pRImIar mgMtI ny torIaF qoN kursI Kohx vfsqy qF afto ieMnsLorYNs rytF nMU kfbU krn dI gwl kIqI sI pr kursI `qy bYT ky pihlF nfloN vI byVf grk kr idwqf hY. vD rhy afto ieMnsLoerYNs rytF bfry  kuJ mIitMgF vI hoeIaF hn pr gwl iek msly `qy kyNdrq nhIN ho skI. msly iek qoN do qy do qoN cfr ho gey hn aqy kuJ lok hor vDf dyxgy. lokF dy msly qF bhuq hn pr cMgf hovy jy afto iensLorYNs ryt vrgy iek msly nMU sfhmxy rwK ky cwilaf jfvy. vot mMgx afey sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nMU vD rhy afto iensLorYNs rytF aqy ies dy pwky hwl bfry jLrUr puwiCaf jfvy.

lCmx isMG, torFto

 


rfsLIPl

sMpfdk jI,

          joiqsL `c myrf iblkul vI XkIn nhIN hY. myry iKafl `c afid kfl qoN mnuwK keI Brm BulyiKaF df isLkfr irhf hY, ijnfH `c BUq pRyq, qSqr mSqr, dyvI dyvqy, jfdU tUxf, joiqsL aqy rwb sLfml hn. pr ies dy bfvjUd 'Kbrnfmf' `c Cpdy rfsLIPl qy acxcyq ingfh clI hI jFdI hY. aSdr bYTy qrksLIl nUM JkfnI dy ky AusnUM pVH vI lYNdf hF. myry rfsLIPl `c aksr iksy ivroDI, dusLmx jF sLqrU dIaF cflF df ijLkr huSdf hY, jo mYnUM nuksfn phuScfx dI koisLsL `c huSdf hY. bVI mgjL KpfeI mgro vI mYnMU koeI ivroDI njr nhIN afieaf. iewk idn acfnk hI Auh lwB ipaf, ijvyN myrf qIjf nyqr Kuwl igaf hovy.  hoieaf ievyN ik grosrI `coN zflr zflr bcf ky kot dI cor jyb `c rwKy vIh ku zflr gfieb ho gey. corI dy mfl dI puwC pVqfl vI nhIN kIqI jf skdI. sbr kr ky bYTxf ipaf. 'Kbrnfmf' pVHdy pVHdy njr rfsLIPl `qy peI qF iliKaf sI, ivroDI DnhfnI df kfrx bx skdf hY. hux sLwkI ivroDI (asl `c ivroDx) dI rfsLI pVHI qF iliKaf sI, acfnk DnlfB df Xog hY. mfmlf sfP huSdf njLr afieaf. myrI rfsLI `c awgy iliKaf sI, sLqrU nUM kmjoLr nf smJxf. so pSgf lYx qoN vI guryj krnf TIk smiJaf.

          vIkaYNz `qy glfsI dI iejfjLq hY. ivckfr ikqy bfrsL dI suhfnI sLfm rSgIn krn leI jugq bxfeI sI. KSG dI dvfeI dI boql `c pfky rwK leI. do ku vfr Kuwl Kuwl krky aMdr jf ky iek pitaflf mfr ilaf. iek vfr gVbV ho geI. rfsLIPl vflf sLqrU vI Kuwl Kuwl krdf ipwCy hI af igaf ieh kihMidaF beI mYnMU vI KSG dI iek zoj idA. awgy kI hoieaf Auh dwsx dI loV nhIN. Aus bfr Aus dI rfsLI `c iliKaf sI, dusLmx dIaF cflF Pyl hoxgIaF. myrI `c iliKaf sI, sfVHsqI df Xog hY. hux myry aSdrly qrksLIl nfl ksLmksL cwl rhI hY. qrksLIl dy rokx dy bvjUd vI Kbrnfmf df rfsLIPl jrUr pVHdf hF.

hrjIq idAul, mfltn.

 

brYNptn vfsIaF nMU afpxI iensLorYNs kMpnI cfhIdI hY

sMpfdk jI,

          kfrF vgYrf dI vD rhI iensLorYNs bhuq vwzI smwisaf bx geI hY. awj kfr lYxI afsfn hY pr kfr dI iensLorYNs lYxI musLkl  hY. kfr iek muwK loV hY ijs qoN ibnF kMm nhIN cldf. Coty kMm kfr krn vfly jo vYnF jF trwk clfAuNdy hn  AuhnF vfsqy vI mihMgI iensLorYNs bhuq mfr kr rhI hY. vwzIaF kMpnIaF ny qF BfvyN iensLorYNs kMpnI dy Kfqy ivwcoN dyxI huMdI hY pr ies nfl Krcf qF AuhnF df vI vDdf hY. brYNptn ivwc vwdy lokF vfsqy iensLorYNs hor vI mihMgI hY aqy keIaF nMU iensLorYNs qoN ienkfr vI kr idwqf jFdf hY. iensLorYNs aqy qyl dIaF kImqF ivwc vfDy bfry mitMgF vI ho rhIaF hn aqy mrn vrq vI rwiKaf igaf hY jo ik kfmXfb nhIN hoieaf. mIitMgF kr ky lIzrF `qy dbfa pfAuxf TIk gwl hY pr ies df asr hovy jF nf hovy ies dI koeI grMtI nhIN hY.

          dUjy pfsy vwD rytF df lfB AuTf ky iensLorYNs kMpnIaF bhuq pYsf kmf rhIaF hn. isafsI afgU iensLorYNs kMpnIaF nfl rlyL hoey jfpdy hn. ies ckr ivcoN inklxf sOKf nhIN hY aqy afm afdmI ies bfry kuJ vI nhIN kr skdf. jy kr koeI kuJ kr skdf hY qF Auh ibjLnYsmYn hn jo kuJ kr skdy hn. afpxy BfeIcfry ivwc bhuq pYsy vfly lok bYTy hn aqy brYNptn dy hor lokF nMU vI iensLorYNs dI vwzI qklIPL hY. kuJ isafxy ibjLnYsmYnF nMU cfhIdf hY ik brYNptn ivwc iek sQfnk iensLorYNs kMpnI KVI krn jo lokF nMU hor kMpnIaF qoN Gwt rytF `qy iensLorYNs dyvy. ies nfl kMpnI KVI krn vfly cMgf ibjLnYs vI kr skdy hn aqy lokF nMU vI lfB ho skdf hY. jy kr koeI aYsI kMpnI KVI kr leI jfvy qF brYNptn dy lok afpxI iensLorYNs Aus qoN lY skdy hn. istI kONsl nMU vI ies iksm dI gwl df smrQn krnf cfhIdf hY.

bldyv atvfl


bysmYNt dy drvfijLaF ipCoN hux ptfky bMd krn qurI peI hY brYNptn dI istI kONsl

sMpfdk jI,

bysmYNtF dy vwKI vfly drvfijLaF `qy pfbMdIaF lgfey jfx vFg hI cuwp cfp hux brYNptn istI kONsl ny ptfky clfAux `qy sKLq pfbMdIaF lgfAux df kfrvfeI sLurU kr idwqI pr afm lok ies bfry ajy KfmosL hn. istI kONsl dI kmytI ny ipCly hPLqy ieh isPfrsL kr idwqI hY ik sLihr ivwc ptfky clfAux `qy keI sKLq sLrqF lgf idwqIaF jfx ijhnF ivwc ieh isPLfrsL vI sLfml hY ik ptfky isrPL ajyhf ivakqI hI clf skdf hY ijs ny ptfky clfAux dI tRyinMg lY ky srtIPIkyt hfsl kIqf hoieaf hovy ijs df Bfv hY ik afm sLihrI kdy vI ptfky nhIN clf skygf. ptfky clfAux vfsqy hux lokF nMU ajyhy ivakqI diaF syvfvF hfsl krnIaF ipaf krngIaF ijs ny ptfky clfAux dI pMj idnF dI tRyinMg lY ky srtIPIkyt ilaf hoieaf hovy. pihlF potfky KrodO aqy iPr ptfky clfAux vflf pYsy dy ilafE aqy iPr dUr KV ky ptfky cldy vyKo ieh hY istI kONsl dI nvIN plfn. ptfky clfAux vfsqy jLIro tflrYNs dI vI isPLfrsL kIqI geI hY Bfv ies nMU sKqI nfl lfgU kIqf jfvygf. ies isPLrsLF agly sfl dy sLurU ivwc lfgU ho jfxgIaF. brYNptn ivwc sfl ivwc cfr vfr ptfky clfAux dI afigaf hY aqy ieh cfr idn hn kYnyzf zya, ivktorIaf zya, nvF sfl aqy dIvflI dI rfq. hor iksy vkq ptfky clfAux vfsqy pihlF hI ilKqI afigaf lYx dI loV pYNdI hY. ptfky clfAux vfsqy Gr df lft 60 Puwt cOVF hoxf pihlF hI jLrUrI hY. pr hux ptfky clfAuxf vflf vI ilafAuxf ipaf krygf. ies nfl lokF df Krcf vDygf aqy ptfikaF dI KusLI KLqm hovygI.

crnjIq isMG brYNptn

 

eyar ieMzIaf jMbo jYWt bMb kFz nMU Xfd kridaF

sMpfdk jI,

1985 ivwc 23 jUn dy idn qVksfr afierlYz dy qwt dy nyVy awD asmfny lMdn vwl vd rhy  eyar ieMzIaf jMbo jYWt ivwc bMb Ptx nfl jhfjL KwKVIaF ho ky smuMdr `c izwg igaf sI aqy amly smyq sfry dy sfry 329 svfr mfry gey sn. rYsikAU tImF vloN sq dOV Bwj iksy nMU bcf nhIN sI mskI aqy 329 ivcoN isrPL 182 lff hI brfmd ho skIaf sn. ies Dmfky ivwc mrn vfilaF ivwc 82 bwicaf smyq 164 aOrqf fiml sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn vflI bwgI ivwc bMb Ptx kfrn do jpfnI kfmy mfry gey sn ijs nfl ies dihsLqgrd kfry ivwc mrn vfilaF dI kul igxqI 331 ho geI sI. bhuq sfl bIq jfx ipCoN hfrpr srkfr ny jsits myjr kimsLn bxfieaf sI  ijs ny afpxI rport ivwc axgihlI nMU muwK rUp ivwc ijLMmyvfr dwisaf hY ijs kfrn dihsLqgrd bMb bxfAux aqy do jhfjLF ivwc rwKx ivwc kfmXfb ho gey sn. isrPL  bMb rwKx ivwc hI nhIN sgoN dihsLqgrd kfnMUN dI mfr qoN bcx ivwc vI kfmXfb rhy hn aqy ajy qwk isrPL ieMdrjIq isMG irafq hI iek aYsf sKLsL hY ijs nMU ies kFz ivwc mfmUlI sjLf hoeI hY.  ies jsits myjr kimsLn ny ieh gwl vI sfPL klr idwqI sI ik ieh kfrf aprysLn blUa stfr df bdlf lYx vfsqy kwtVpMQI KfilsqfnI dihsLqgrdF ny kIqf sI. kYnyzf smyq dunIaF ny ies bMb kFz nMU sfl 2001 ivwc vfpry 9/11 dihsLqgrd kFz qwk sMjIdgI nfl nhIN sI ilaf. hux dunIaF dihsLqgrdI nMU bhuq vwzf KLqrf smJx lwg peI hY jo ik bhuq TIk hY. dihsLqgrdI qoN bcx vfsqy hyTly pwDr qwk Xqn hoxy cfhIdy hn aqy Dfrimk kwtVvfd df ivroD kIqf jfxf cfhIdf hY iehI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc jfnF guvfAux vfly byksUrF nMU swcI sLrDFjlI hovygI.

qrlok isMG igwl, torFto


sUbf srkfr vwzIaF kMpnIaF qoN lokF nMU lutf rhI hY

sMpfdk jI,

          EntyrIE ivwc kfr iensLorYNs bhuq mihMgI ho geI hY aqy sUbf srkfr vD rhy ieMnsLorYNs rytF qoN cMgI qrF vfkPL hY pr kr kuJ nhIN rhI. srkfr vwzIaF kMpnIaF qoN lokF nMU lutf rhI hY. vwzIaF kMpnIaF ny luwt pfeI hoeI hY aqy AuhnF dy pRfiPt lgfqfr vD rhy hn. jy kMpnIaF dy pRfiPt vD rhy hn qF Auh iPr vI ikAuN ryt vDf rhIaF hn? jy hor sUibaF Kfs kr ikbYWk aqy bIsI ivwc ryt Gwt hn qF EntyrIE ivwc ikAuN keI guxF vwD hn? ieh swB sUbf srkfr dI nlfiekI kfrn hI hY aqy sUbf srkfr jfxdI hY ik lokF ny kuJ krnf nhIN hY ies krky srkfr nMU vI kuJ krn dI loV nhIN hY. hux jy zfktr ivkrm lFbf dI tIm ny ies mfmly nMU AuTfieaf hY qF lokF nMU AuhnF df smrQn krnf cfhIdf hY qF hI srkfr iksy dI gwl suxygI. jy lok cuwp rihxgy qF ieMnsLrYNs ryt hor vDdy jfxgy. qyl dIaF kImqF vI sfl ku Br ivwc iPr dwugxIaF ho jfxgIaF. lokN nMU kMm krn vfsqy kfrF dI vI loV hY aqy qyl dI vI loV hY. lok eynf pYsf iensLorYNs aqy qyl vfsqy dy ky afpxf gujLfrf iks qrF krngy? ies nfl qF afriQk mMdI iPr af jfvygI aqy smfj ivwc corI aqy hor jurm vI vD jfxgy. srkfr nMU dwsxf cfhIdf hY ik qyl aqy iensLorYNs dIaF kImqF hor ikMnIaF vDx idwqIaF jfxgIaF? srkfr kd kuJ krn vfsqy ihwlygI? jy kr srkfr lokF nMU AuhnF dIaF do ajyhIaF loVF TukvIaF kImqF `qy nhIN dvf skdI qF lok kMm iks qrF krngy? kI srkfr cfhuMdI hY ik kMmm krn vfly lok kMm Cwz ky byrujLgfrI Bwqy `qy bYT jfx? aqy jo byrujLgfr hn Auh nOkrIaF Bflx dI QF vYlPyar `qy cly jfx?ibjlI ibwlF `c vfDf aqy aYcaYstI lgf ky srkfr ny lokF nfl hor DoKf kIqf hY.

jsivMdr isMG, brYNptn

 

vYnkUvr dI Gtnf dwsdI hY ik smfj aMdroN asLFq hY

sMpfdk jI,

          'stynlI kwp' ivwc vYnkUvr dI tIm dy hfr jfx ipwCoN vfprI vYnkUvr dI Gtnf dwsdI hY ik smfj aMdroN asLFq hY. iksy tUrnfmYNt ivwc iksy tIm df hfr jfxf mfmUlI gwl hY aqy jy ies nfl vwzI pwDr `qy sfV-PUk huMdI hY qF ieh smfj dy aMdroN afsLFq aqy KoKlf hox dI insLfnI hY. smfj kdrF-kImqF ivsfr irhf hY aqy jMglI ajLfdI vwl vD irhf hY. torFto ivwc vI jI-20 mOky ies iksm dI sfV-PUk hI hoeI sI aqy puils bhuqf kuJ nhIN sdI kr skI. jo lok cfrj kIqy gey sn Auh qkrIbn sB Cwz idwqy gey sn aqy mIzIaf puils vloN kIqI sKLqI dI nukqfcInI krn lwg ipaf sI. vYnkUvr dI puils jF hor iksy sLihr dI puils hux sKLq kfrvfeI krn qoN zrdI hY. AuhnF nMU qnKfhF imldIaF hn, skLqI vrq ky AuhnF ny afpxIaF  jfbF Kqry ivwc ikAuN pOxIaF hn?

tI aYs igwl, torFto


vD rhy ieMnsLorYNs rytF vfsqy sUbf srkfr iswDI ijLmyvfr hY

sMpfdk jI,

          EntrIE ivwc afto iensLorYNs ryt sfryt hwdF bMny twp gey hn. iensLorYNs ryt qF GrF aqy vofrF dy vI vDy hn pr afto ieMnsLorYNs ryt qF cfr ku sflF ivwc iqMn cfr guxf ho gey hn. sUbF srkfrF ieMnsLorYNs kMpnIaF aqy rytF nMU rYgulyt krdIaF hn pr EntyrIE dI sUbf srkfr suwqI hoeI hY ies nMU lokF dy Bly dI koeI icMqf nhIN hY. ieMnsLorYNs kMpnIaF dy pRfiPt df sLfied ies nMU bhuqf iPkr hY. ieMnsLorYNs kMpnIaF dy pRfiPt lgfqfr vD rhy hn pr ieMnsLorYNs dy ryt iPr vI hor VDfeI jf rhy hn. bhfnf vD rhy kmylF df lgfieaf jf irhf hY. aKy sfzf Krcf jfalI klymF aqy corIaF kfrn vD irhf hY ies leI ryt vD rhy hn. jo jfalI klym EntyrIE ivwc huMdy hn Auh iks ny rolxy hn? srkfr ny puils iks kMm vfsqy rwKI hoeI hY? srkfr DoKf krn jF jfalI klym krn vfilaF nMU PVdI ikAuN nhIN hY. srkfr ieMnsLorYNs nfl DoKf krn vfilaF dy iKlfPL sKLq  kfnMUn ikAuN nhIN bxfAuNdI? kI srkfr soxdI hY ik DoKf afpxy afp hI bMd ho jfvygf? jF srkfr socdI hY ik DoKf vDdf hY qF vDI jfvy ies dy nfl hI ieMnsLorYNs kMpnIaF afpxy ryt vI vDfeI jfx qy srkfr nMU kuJ vI krn dI loV nhIN hY? afto ieMnsLorYNs nfl lokF dI rojLI rotI bwJI hoeI hY. afto ieMnsLorYNs lfjLmI hY aqy rotI Kfx vfsqy kMm krnf vI lfjLmI hY. af, afdmI ieMnsLorYNs `qy afpxI afmdn df ikMnf ku ihwsf Krc skdf hY? myrI afpxI ieMnsLorYNs jo ik ibnF ik klym dy irkfrz vflI hY hux 3400 sfl dI ho geI hY. kdy ieh sfrI 1200 zflr hI sI. myrf ryt vDf ky myrI ieMnsLorYNs kMpnI ny icwTI ivcw iliKaf hY ik ryt vD gey hn aqy PfnYNsLl srivsjL kimsLn afPL EntyrIE ny ies ryt vfDy dI iejLjLq idwqI hY.

dljIq isMG, brYNptn

 

nPrq dy sOdfgr

          3 jUn dy Kbrnfmf `c Cipaf sLOkI jI df lyK iewk qrPf pRcfr hwdF bSny twpdf jf irhf hY sO PIsdI shI hY. myrI smJ muqfbk sfry BfeIcfry `c cfr qrHF dy lok hn. QoVy ijhy lok Bfrq qy ihMdU ivroDI BSzI pRcfr `c jIjfn nfl juty hn. dUjy kuJ lok lfeIlwg iksm dy hn ieh BVkfAU pRcfr nUM swc mn lYNdy hn, qy iehnF dy mgr lwg qurdy hn. bfkI ijLafdfqr lok Auh hn ijhnF nUM nf Bfrq qy nf ihSduaF qoN koeI isLkfieq hY qy ieh afpxy kMmkfj `c ivasq hn. hr smfj `c bhuigxqI iehnF dI hI huSdI hY. iehnF dI soc huSdI hY koAU inRp hoey hmy kf hfnI. ieh cYn nfl jIxf cfhuSdy hn. 'jIA aOr jIny do' hI iehnF df afdrsL huSdf hY. hux gwl krdy hF cOQI qrHF dy lokF dI. iehnF `c ivdvfn qy pVHy ilKy (pVHyilKy qoN Bfv ividaf nfl soc nUM bdlx vfly, isrP izgrI vfly nhIN) sUJvfn lok huSdy hn. ieh scfeI smJdy hn, qy scfeI nUM lokF sfhmxy ilafAux dI koisLsL krdy hn. afeIey gwl krIey nslkusLI dI. Aus smy pSjfboN bfhr Bfrq `c vsdy lok cSgI qrHF smJdy hn. ieh ihMsf lMmy smyN qoN pnp rhy nPrq dy PoVy df iPwsxf sI. pSjfb `c vfpr rhIaF GtnfvF PoVy `c nPrq df jLihr Br rhIaF sn. 1947 `c hoeI kwtvwZ kIhdI nslkusLI sI? ihMduaF dI, iswKF dI jF muslmfnf dI? amn cYn nfl rih rhy lokF `c vKryvyN qy nPrq df jLihr kIhny Biraf? kfPI smF pihlF mY CwqIsgVH aYkspRYs rfhIN pSjfboN PrIdfbfd af irhf sI. rfq df sPr sI. mY AuWpr dI brQ qy ipaf sI. Qwly dIaF sItF qy kuJ musilm prIvfr jo pfiksqfnoN prq rhy sn, bYTy gwlbfq kr rhy sn. Auh iqMn mhIny df vIjLf lY ky pfiksqfn gey sI pr do mhIny `c hI prq afey. AuhnF df idl AuQy nhIN lwigaf. AuhnF df kihxf sI ik jo bfq ihMdusqfn myN hY vhF nhIN. kI Kwitaf vKrf mulk lYky? mY Kud bcpn qoN pSjfboN bfhr piVHaf qy nOkrI kIqI. klfs `c iekwlf pwg vflf. iswK nMU bVf iewjLq mfx imldf sI. iswK nfl koeI BydBfv huMdf myry qjrby `c kdy nhIN aieaf. hr kOm `c nPrq dy sOdfgr mOjUd huSdy hn, goiraF `c nslI hmly krn vfly, ihMdUaF `c BgvyN BysL ivc, muslmfnF `c mjhb dy nF qy KUMn zolHx vfly qy iswKF `c vI jLihr Golx vfly hn. iehnF qoN sqrk rihx dI loV hY. hux iek gwl sLOkI jI nfl quhfzy lyK `c sLOkx df ijkr nhIN huSdf. kI gwl 'kwtI' ho geI jF gUVHI dosqI?

hrjIq idAul mfltn.


blbIr iskSd jI dI ilKq bfry

sSpfdk jI,

          Kbrnfmf `c blbIr iskSd jI df drvysL bIbIaF piVHaf. kfPI sfl pihlF ihSdI piqRkf sfirkf `c guljfr sfihb duafrf mInf kumfrI dI zfierI lVIvfr CpI sI, ijs df isrlyK sI 'cflIs mIl lSbI mOq'. duinaf dy hyrPyr qoN pry iek sSvydnsLIl klfkfr df drd smfieaf sI Aus ivc. ies mOkfpRsq  iPlm ieMzstrI `c Aus Bfvuk drvysL afqmf df drd sLfied dusLXSq kumfr df ieh sLyar ibafn krdf hY :-

XhF drKqoN ky sfXy myN DUp lgqI hY,

clo XhF sy clyN aOr Amr Br ky lIey.

          bfby dy coBnfmy `c do lfienF hor joVdf hF :-

hr Drm `c kwtV ny vVy hoey, krn Drm nMU ieh bdnfm mIaF.

inrdosLF df KUMn zolHx vfilaF nMU,

sLhIdF df dyx ieh nfm mIaF.

hrjIq idAul mfltn.


nfsqk bnfm qrksLIl

sMpfdk jI,

          iek pSjfbI aKbfr `c kudrq dy suhwpx qy ies nUM mfnx bfry lyK pVHn nUM imilaf. myry lyKk vIr ny bhuq cSgf ivsLf cuixaf, pr AuhnF dIaF kuJ pSkqIaF `qy mY sihmq nhIN. AuhnF iliKaf hY ik nfsqk qy iek hor pRjfqI ijsdf Auh nF nhIN lYxf cfhuSdy (sLfied qrksLIl ) kudrq dy ies suhwpx nUM smJ nhIN skdy. 'sLfied Auh ies pRjfqI nMU aCUq smJdy hn. so lyKk vIr dI jfxkfrI leI mY kuJ arjL krn dI iejfjq cfhuMdf hF. myrI smJ muqfbk iek nfsqk, afsqk nfloN kudrq dy ijLafdf nyVy huSdf hY. afsqk sB kuJ Drm dI aYnk rfhIN dyKdf hY. Drm iek aYsI bYsfKI hY, ijs dI sulJy hoey mnuwK nMU loV nhIN hY. vwK vwK DrmF dIaF aYnkF dy sLIsLy vwK vwK rSgF dy hn. nfsqk ibnF iksy bYsfKI df shfrf ley nSgI awK nfl kudrq df njLfrf lYNdf hY. mhfpSizq rfhul sFikRqafXn, ijhnF nMU ihMdU Drm dy TykydfrF ny nfsqk kih ky BSizaf sI, vwzy ivdvfn sfbq hoey. AuhnF dIaF Koj XfqrfvF pVHn Xog hn.

          AuhnF dI pusqk 'volgf sy gSgf' kudrq qy mnuwK dI ipCly ds hjLfr sfl dI ivkfs Xfqrf df bVf idlcsp njfrf pysL krdI hY. s: gurbKLs isSG pRIqlVI nUM vI iswKI dy TykydfrF nfsqk aqy kimAUinst grdfn ky pSQ co Cyk idwqf sI. bfad `c AuhnF dy lyK aqy pusqkF, jo iensfnI ipafr aqy kudrq dI suSdrqf ibafn krdIaF sn, ivdvfnF `c mkbUl hoeIaF. myry lyKk vIr jI ny iek jgHf iliKaf hY ik sUJvfn qF iehnF (nfsqk, qrksLIl aid) nUM gfhlF hI kwZ skdy hn. vIr jI gfhlF kwZx vfly sUJvfn ikvyN hoey? myrI smJ `c nhIN afieaf. sLied afsqk sUJvfnF dI iehI BfsLf hovy. ijs pSjfbI aKbfr `c ieh lyK Cipaf, mYN Aus nUM vI pwqr iliKaf sI pr AunHf ny nhIN Cfipaf. iek cSgf aKbfr sB dy ivcfr pfTkF qwk phuMcFdf hY iehI AusdI ijLMmyvfrI bxdI hY. AuhnF dy nf Cfox kfrn mYN ieh KLq KLbrnfmf nMU Byijaf hY.

hrjIq idAul mfltn.

 

Kbrnfmf `c Cpy 20 meI dy Kq bfry

sSpfdk jI,

          20 meI Kbrnfmf dy kflm Kq pfTkF dy `c iek pfTk ny zf: amrjIq isSG nUM ryizA `qy sux ky bhuq buwDImfn swjx dwisaf hY. ho skdf hY Auh TIk hox, pr mY iek pSjfbI aKbfr `c AuhnF dy jo lyK pVHdf hF, AuhnF mqfbk qF zfktr sfihb dI buDImfnI `qy sLwk hox lwgdf hY. Bfrq aqy ihSduaF iKlfP jLihr Auglx qoN ibnf AnHF lyKF `c kuJ nhIN huSdf. kuJ smF pihlF zfktr sfihb ny aMimRqsr `c durigafnf mSdr bfry mfVy ivcfrF df pRgtfvf kIqf sI. iswK sfry Bfrq `c PYly hoey hn aqy cSgy kfrobfrF dy mflk hn. Kfskr XU  pI dy qrfeI ielfky `c KusLhfl ijSdgI bsr kr rhy hn.

keI iswK sSsQfvF ny 1984 iswK nslkusLI nUM jYnosfeIz krfr dyx vfsqy awzI cotI df joLr lf rwiKaf hY. sfzy hI iek hor iswK joDy ny 50,000 ihSduaF nMU mfrn df aYlfn kIqf sI. so dUjI iswK nslkusLI dI jmIn kOx iqafr kr irhf hY? pfTk jI jrf TSzy idmfg nfl ivcfr kro. Bfrq `c pSjfboN bfhr KusLhfl ijMdgI ibqf rhy iswKF nMU Kqry c pOx vflf mYnMU buwDImfn nhIN lgdf. afpxI cODr Kfqr hjfrF bygunfhF dI ijMdgI Kqry `c pOx vfilaF qoN sqrk rihx dI loV hY.

hrjIq idAul, mfltn

 


zfktr amrjIq isMG nMU ipCokV dwsxf cfhIdf hY

sMpfdk jI,

          zfktr amrjIq isMG nMU bhuq vfr ryzIE `qy suixaF hY aqy Auh bhuq buwDImfn swjx jfpdy hn. pr KLbrnfmf ivwc ieh pVH ky hYrfnI hoeI hY ik iek sMsQf ny AuhnF bfry 85 svfl KVy kIqy hoey hn aqy ies vfsqy ienfm vI rwiKaf hoieaf hY. AuhnF dy ipMz-sLihr jF mF-bfp bfry iksy nMU koeI jfxkfrI nhIN  hY ieh mMnxf bhuq musLkl hY. koeI BfvyN iksy ipMz-sLihr jF dysL df vI hoey koeI nf koeI qF vfkPL huMdf hI hY. jo ivakqI afgU hovy Aus nMU qF buq lok jfxdy huMdy hn. hYRfnI dI gwl hY ik zfktr amrjIq isMG bfry iksy nMU kuJ pqf nhIN hY. iksy vI afgU nMU afpxf ipCokV CupfAuxf nhIN cfhIdf. zfktr amrjIq isMG nMU Kud afpxy bfry dwsxf cfhIdf hY ik Auh kOx hn ies ivwc hrjL hI kI hY?

jgqfr isMG, brYNptn

 


coxF bfry ivvfd KLqm hovy

sMpfdk jI,

          coxF KLqm ho geIaF hn aqy iehnF bfry sfrf ivvfd vI KLqm hoxf cfhIdf hY. lokF ny afpxf vot df hwk vriqaf hY aqy hfrpr dI pfrtI nMU ijqf idwqf hY. kdy lokF ny ilbrlF dy hwk ivwc vI keI vfr Pqvf idwqf sI. jd lokF ny ilbrlF nMU cfhieaf sI qF ilbrl ijwqy hn aqy hux torIaF nMU cfihaf hY qF torI ijwqf idwqy hn. coxF ivwc sfry ieko vfr nhIN ijwq skdy, iek ny ijwqxf huMdf hY aqy horF nMU hfr df sfhmxf krnf hI pYNdf hY. ijwq-hfr ipwCoN afgU iek dUjy nMU vDfeI idMdy hn aqy gwl KLqm ho jFdI hY. pr sfzy BfeIcfry aMdr iek dUjy nMU qfhny myhxy mfry gey hn jo TIk nhIN hY.  AumIdvfrF ny qF BfvyN ajyhf nhIN kIqf pr kuJ hor lokF ny mIzIaf ivwc boilaf hY Auh bhuq bysuafdf ikhf jf hY.

          spirMgzyl ivcoN prm igwl jI ijwqy hn aqy rUbI Zflf nMU hfr hoeI hY. lokF ny prm igwl aqy AuhnF dI pfrtI ivwc ivsLvfs pRgt kIqf hY. ies ijwq qwk awpVn vfsqy prm igwl hurF nMU bhuq Gflxf krnI peI hY. AuhnF do vfr hfr df sfhmxf kIqf hY. rUbI Zflf ny pihlF do vfr ijwq dI KusLI mnfeI hY aqy qIjI vfr hfr df sfhmxf krnf ipaf hY. coxF qF hor vI bhuq sfry AumIdvfr hfry hn pr kuJ lok ies hlky nMU hI afpxy qfhinaF df kyNdr bxf rhy hn jo TIk nhIN hY.  mIzIey nMU ies iksm dI gwl nMU AuqsLfhq nhIN krnf cfhIdf ijs iksm dI ho rhI hY. gfxy aqy hor bhfinaF nfl sYnqF kwsIaF jf rhIaF hn.  jy ies ihsfb nfl vyKIey qF kuJ lok aysy vI sn jo iek pfsy rUbI Zflf nMU hrfAux vfsqy jLor lgf rhy sn qF dUjy pfsy aYNzrU kfnIaf nMU ijqfAux vfsqy pUrf jLor lgf rhy sn. ijwq qF aYNzrU kfnIaF vI nhIN sikaf qF kI hux ies nMU Aus dy smrQkF dI hfr smiJaf jfvy? lokqMqr ivwc ijwq qF hmysLf lokF dI huMdI hY aqy hfr iksy dI nhIN huMdI. BfeIcfry ivwc coxF bfry ivvfd Kqm hoxf cfhIdf hY aqy iek dUjy dy siqkfr vflf mhOl isrjxf cfhIdf hY, ivroD vflf nhIN hoxf cfhIdf.

jgqfr isMG, brYNptn

 

rMgy hwQIN PiVaf igaf qd vI mukr igaf hY pfiksqfn

sMpfdk jI,

          Esfmf ibn lfdyn dy kys ivwc rMgy hwQIN PiVaf igaf qd vI mukr igaf hY pfiksqfn. sfrf sMsfr pfiksqfn nMU kos irhf hY aqy amrIkf ny Esfmf lfdyn nMU pfiksqfn dy ivhVy ivcoN  PV ky mfr idwqf hY. pfiksqfn dy afgU swB jfxdy hoey vI JUT bol rhy hn ikAuhnF nMU lfdyn dy aYbtfbfd ivcw bYTy hox df pqf nhIN sI. ajy hor pqf nhIN ikMny awqvfdI pfiksqfn ivwc zyry lgfeI bYTy hn? pfiksqfn dy lok vI mfr jf rhy hn afgU awqvfd nMU kfbU krn df hOslf nhIN kr rhy. pfiksqfn `qy ivsLvfs krnf glq hY.

ksLmIr isMG igwl, torFto

 


qrksLIl soc

sMpfdk jI,

          kudrq ny mnuwK nUM hor jIvF qo vwD buwDI bKsLI hY. ivigafnk KojF anusfr qkrIbn 6 qo 7  imilan sfl pihlF dy pRfpq mnuwK KopVI dy PfisljL drsfANdy hn ik Aus smyN mnuwKI idmfg df afkfr lgBg 320 qoN 380 sI[ sI[ (ikAUbk sYNtImItr) huSdf sI. ies qoN bfad ieh ivkfs df lSmf sPr qYa  krky lgBg 150,000 sfl pihlF qwk 1000 sI[ sI[ qoN 2000 sI[ sI[ qwk vD igaf.

          ies dOr dy mnuwK nMU homo sYipan ikhf igaf hY. ijvyN ijvyN mnuwK df idmfg ivksq huSdf igaf, ieh lgfqfr qrwkI dIaF pOVIaF cVHI igaf. ies dy igafn `c vfDf hoeI igaf. sLurU `c jo mnuwK kudrqI vrqfiraF (mINh hnyrI, awg, BUcfl afid) qoN zr ky iehnF nUM iksy aKOqI rwb jF dyvqf df prkop smJ bYTdf sI, hux iehnF dy rhwsF dIaF prqF KolHx lwgf hY. hfly ieh ajokf smF ivigafn df bcpn hI smiJaf jFdf hY. BivK ivwc ivigafn df sMBfvI psfr sfzy anumfn qoN bfhr hY. pr bVy ascrj dI gwl lwgdI hY jd awj df mnuwK, Auh vI piVHaf iliKaf, keI vfr afidmfnv dI qrHF socdf njr afANudf hY.

          drasl afidmfnv vyly df axidwK zr sfzy idmfg dy iksy kony `c awj vI mOjUd hY.  idRV ierfdy aqy isiKaf nfl kuJ lok ies zr `qy kfbU pf lYNdy hn, jdik keI hor nfkfm rihMdy hn.

qrksLIl lihr sulJy ivcfrF vfly mnuwKF df iek nyk nIaq Auprflf hY, qF jo AhnF dy BfeI bSd AulJxF dI dldl `coN bhr inwkl skx. aKbfrF `c rojL asIN krfmfqI bfibaF dy iesLqhfr pVHdy hF, ijhnF nUM pVH ky hYrfnI dy nfl nfl aPsos vI huSdf hY. lftrI qoN lYky duinaF dI hr qklIP df ielfj iehnF kol huSdf hY. keI ilKdy hn dUijaF qoN DoKf Kf cuky swjx iek vfr sfnMU vI mOkf dyx.

          socxf bxdf hY ik jy ieMJ swc huSdf qF duinaF `c koeI duKI nf huSdf. bfibaF qoN ielfvf iek hor dldl vI hY ijs ivc bhuigxqI lokF dI PsI njr afANudI hY aqy Auh hY Drm. qrksLIl vI ies ivsLy qoN tflf vwtdy hn. afiKr KwKr `c hwQ pOxf vI sOKf nhIN huMdf. jdoN srkfrF qy dysLF dy sSivDfn nhIN sn, Aus vyly isafxy purKF ny mnuwK nMU anusLfsLn `c rwKx leI Drm eIjfd kIqf. hux awj jd sMsfr ivwc kfnMUn df rfj hY qF Drm df rol bdl dyxf cfhIdf hY. awj df Drm hoxf cfhIdf hY, sfry iek juwt ho ky hSBlf mfrIey aqy aSnf hjfry vrgy iksy aYsy aMdoln dI hnyrI clfeIey jo sfzy dysL `c kYNsr vFg PYly iBRsLtfcfr dIaF jVF pwut dyvy. iBRsLtfcfr Kqm hox nfl afm afdmI suK dI nINd sONvygf. kI ieh hI awj df Drm nhIN hY?

hrjIq idAul, mfltn

 

coxF `c vwKvfd dI hfr hoeI hY

sMpfdk jI,

          kYnyzf dIaF 2 meI nMU hoeIaF coxF ivwc vwKvfd dI vwzI hfr hoeI hY aqy ikbYWk ivwc vwKvfdI pfrtI blfk ikbYWkvf dI jVH puwtI geI hY. ipCly 20 sflF qoN ies pfrtI ny ikbYWk sUby dy lokF nMU afpxy mkV-jflL ivwc Psfieaf hoieaf sI aqy iehnF kol ikbYWk nMU kYnyzf qoN vwK krn dy nfhry qoN ibnF hor koeI pRogrfm nhIN sI. afKr lok ies iksm dy Poky nfhiraF qoN awk hI jFdy hn aqy ikbYWk dy lok vI ies qoN awk gey hn. AuhnF ny ies vfr aYn zI pI nMU cixaF hY aqy vwKvfdI pfrtI nMU nkfrn vfsqy AuhnF AumIdvfrF nMU votF pfeIaF hn ijhnF nMU jfxdy qwk vI nhIN sn aqy ijhnF ny cox kMpyn vI nhIN sI kIqI. ieh cox nqIjy ikbYWk ivwc nvIN rfjnIqk sPLbMdI df sMkyq idMdy hn jo ik knyzIan eykqf vfsqy sLuB hovygI.

          kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry ivwc vI kuJ ajyhy lok sn jo coxF nMU iek nukfqI bxf ky lV rhy sn aqy AuhnF nMU BfrI hfr hoeI hY. knyzIan cox muwdy Cwz ky pMQ dy nfm `qy AuhnF AumIdvrF leI votF mMgIaF jf rhIaF sn jo vwKvfdIaF dI bhuqI suxdy sn. pMQ AuhnF df iekwilaF df nhIN hY aqy ies nIqI dI spsLt hfr hoeI hY.

hrisLMdr isMG, brYNptn

 


ivjLtr vIjLf afm lokF leI bVI vwzI isr drdI hY

sMpfdk jI,

          iemIgrysLn mwudy bfry iehnF coxF ivwc bhuq crcf ho rhI hY aqy hr pfrtI afpxI nIqI nMU dUjI qoN cMgI dws rhI hY. koeI vI dysL anilmitz iemIgrysLn dI afigaf nhIN dy skdf aqy jy kYnyzf ajyhf kr dyvy qF sfrI dunIaF dy jhfjL lokF nMU kYnyzf Zox `qy lgf dyx nfl vI svfrIaF dI mMg pUrI nhIN hovygI.  iemIgrysLn dI loV hY aqy hr pirvfr afpxy irsLqydfr kYnyzf swdxf cfhuMdf hY pr dysL hr sfl Eny iemIgrMt hI lY skdf hY ijMny ies dysL ivwc smf skdy hox aqy dysL dIaF ishq, ividaf, nOkrIaF vgYrf shfr skdIaF hox. jy ies nMU hwd ivwc nf rwiKaf igaf qF syvfvF ivwc igrfvt af jfvygI. lokF nMU apfrtmYnt kI lwBxy hn hux qF bysmYNtF df ikRfieaf vI 800-900 zflr ho igaf hY.

          jo lok ieQy pwky hn aqy pirvfrF smyq rihMdy hn AuhnF nMU afpxy idn-sud jF duwK vyly irsLqydfrF leI ivjLtr vIjLf  lYxf bhuq musLkl ho igaf hY. ivjLtr vIjLf ilbrlF dI srkfr vyly vI afsfn nhIN sI aqy hux vI afsfn nhIN hY. cMzIgVH dPLqr qF nFh krn vfsqy hI Kohilaf hoieaf hY. pfrtIaF ivroDI pfrtI vjoN hor gwl krdIaF hn aqy srkfr bxf ky bdl jFdIaF hn.  ivjLtr vIjLf bFz dy mfmly ivwc ilbrl aqy torI dovyN ieho kuJ kr cuwky hn.

          hux ilbrl lokF nMU spFsr kIqy mfipaF vfsqy mltIpl ivjLtr vIjLf dyx df vfadf kr rhy hn AuhnF ny ies qrF df vfadf 2004 dIaF coxF qoN pihlF vI kIqf sI pr pfl mfritn dI srkfr pUrf kdy nhIN sI kIqf. hux kI grMtI ho skdI hY ik ilbrl ieh vfadf pUrf krngy? ilbrlF ny afp 1993 ivwc abfdI df 1% hr sfl iemIgrMt lYx df coxF vyly vfadf kIqf sI pr 13 sfl rfj kIqf pr iksy sfl vI abfdI df 1% iemIgrMt nhIN ley. hux ilbrl ieh dosL hfrpr srkfr nMU dy rhy hn ik AuhnF ny iemIgrysLn Gwt kr idwqI hY aqy mfipaF nMU hux 13-13 sfl lwigaf krngy. ieh lokF nMU zrfAux vflI gwl hY ies ivwc swc koeI nhIN hY.

          ivjLtr vIjLf vfsqy srkfr nMU kuJ krnf cfhIdf hY. srkfr BfvyN iksy pfrtI dI vI bxy pr ies vwl iDafn dyxf cfhIdf hY qFik lokF nMU aYmpIaF dI imMnqF nf krnIaF pYx. Auh lok isafsI dbfE nfl afpxf kM kwZ jFdy hn ijhnF dI vfkPIaq huMdI hY aqy afm lokF dI koeI bfq nhIN pwuCdf. ieMzIaf vrgf isPfrsLI isstm hux ieWQy vI lfgU ho igaf hY jo ik bhuq mfVI gwl hY. jldI hI ieh kurwpt vI ho jfvygf. ivjLtr vIjLf asfn krn vfsqy sKLq sLrqF rwKxIaF pYxgIaF qFik ivjLtr iewQy af ky aMzrgrfAUNz nf ho sky aqy nf hI rPUjI bx sky. rPUjI bnx vfly aqy aMzrgrfAUNz hox vfly horF df kMm Krfb krdy hn jo pihlF bMd hoxf cffhIdf hY.

jiqMdr isMG, torFto

 

ilbrl pfrtI ny PYmlI pYk ivwc smilMgI sLfdIaF df ijLkr nhIN kIqf

sMpfdk jI,

          ilbrl pfrtI dy kuJ afgU afpxy cox pRogrfm df bhuq pRcfr kr rhy hn aqy lokF nMU dws rhy hn ik AuhnF dI pfrtI ny iek PYmlI pYk bxfieaf hY ijs aDIn lokF nMU bhuq iksm dIaF shUlqF idwqIaF jfxgIaF. pr hYrfnI ies gwl dI hY ik ilbrl pfrtI ny PYmlI pYk ivwc smilMgI sLfdIaF dy smrQn df koeI ijLkr nhIN kIqf iga joik ilbrl pfrtI dI vwzI pRfpqI hY. ilbrl pfrtI aqy ies dy keI sMsd mYNbrF ny pfl mfritn dI srkfr vyly bhuq KVk ky smilMgI sLfdIaF dy kfnMUnIkrn df kfnMUn bxfieaf sI aqy ies nfl sfAUQ eysLIan BfeIcfry aqy Kfs kr iswKF diaF Dfrimk BfvnfvF nMU bhuq Tys puwjI sI. iswK BfeIcfry vfsqy ieh gurbfxI dIaF isiKafvF df Gor AulMGx krn vflI hrkq sI.

irtfierz krnl hrdyv isMG rfey, rYkszyl

 


 

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik qyl dI vDdI hoeI kImq ajy qwk cox df muwdf ikAuN nhIN bx sikaf. qyl dI kImq iek zflr iltr qoN hux 1[35 ho geI hY aqy jldI hI zyZ zflr hox df KLdsLf hY. ies df kfrn kOmMqrI mMzI ivwc qyl dI vD rhI kImq dwisaf jf irhf hY. pr hYrfnI vflI gwl hY ik kOmFqrI mMzI dI vDdI kImq Aur nMU qF bhuq jldI asr krdI hY pr hyT nMU bhuq hOlI hOlI jFdI hY.

          kdy kYnyzf ivwc qyl dI vDdI kImq vwzf cox muwdf bx igaf sI aqy ies kfrn joa klfrk dI Gwt igxqI srkfr izwg peI sI aqy iPr coxF ivwc ilbrl ijwq gey sn aqy trUzo dI mjhfrtI srkfr bx geI sI. joa klfrk vI qyl dI kOmMqrI kImq cfhuMdy sn aqy kImq 6 sYNt pRqI iltr vDI sI ijs kfrn mwDkflI coxF ivwc Auh hr gey sn aqy trUzo ny nYsLnl aYnrjI aYkt lfgU krt idwqf sI ijs aDIn dysL ivwc qyl dIaF kImqF kfbU kIqIaF geIaF sn aqy kOmMqrI mMzI qoN kImqF df nfqf qoiVaf igaf sI ijs nfl qyl dIaF kImqF keI sfl hyT rhIaF pr ipwCoN pqf nhIN iks srkfr ny ieh nYsLnl aYnrjI aYkt KLqm kr idwqf sI.

muKiqafr isMG, torFto

 

a-khfxI a-kivqf dI

sMpfdk jI,

          kfPI vkq purfxI gwl hY, mY myrf icwqrkfr dosq jgrfj idAl, qy sfzf iek hor dosq jo  eskfrt kSpnI `c tYknIsLIan sI, aksr vIkaYNz  `qy PrIdfbfd dy PfvVf isMG cOk `c icqrkfr dy stuizA `c iml bYTdy. cONk `coN boql aqy pkOVy ilaFdy jFdy, mhiPl BKLdI. sfihq, ivigafn aqy afrt dIaF KbrF df postmfrtm kIqf jFdf. kdy nvIN bx rhI pyNitg aqy kdy koeI nvIN pVHI geI ikqfb `qy crcf huSdI. aKIr dfrU KyV ky afpo afpxy GrIN qur jFdy. iek bfr lokl aKbfr nfl juiVaf iek jnfb sLrmf sfzI mhiPl ivwc kbfb `c hwzI vFg afx viVaf. AusnMU afpxy kvI hox df bhuq Brm sI. AuhnIN idnI ihNdI sfihq `c a-kivqf aqy a-khfxI df dOr cwl irhf sI. a-kivqf ijvyN mfzrn pyNitg, ijs df puwTI iswDI hox df vI CyqIN kIqy

pqf nhIN lwgdf. jnfb sLrmf ny iek pYg qoN bfad afpxy Joly coN afpxIaF ilKIaF a-kivqfvF kwZ leIaF qy sLurU ho igaf :-

afkfsL my sUrj

glIAN my cugqI murgIaF

psIny my nhf rhf mjdUr

AuskI aFKoN kf smuSdr

          ieMJ awDf GStf Aus dIaF a-kivqfvF sux ky sfzy dfrU `qy Krcy pYsy jfieaf ho gey. AubfsIaF lYNdy ijvyN ikvyN mhiPl brKfsq hoeI. agly vIkaYNz `qy vI iehI duhrfieaf igaf. hor nuksfn Jwlx qoN bcx leI kfky (tYknIisLan df GrylU nfm) ny jugq lwBI. agly vIkaYNz mhiPl sLurU hoeI, afs muqfbk kvI jnfb sLrmf jI hfjLr sn. ies qoN pihlF ik sLrmf jI afpxf kivqfvF df puilMdf kwZdy, kfkf boilaf, sLrmf jI afpkI sSgq ny hmyN BI kvI bnf idaf aqy ieh afKidaF hI afpxI jyb `coN iek kfgjL kwZ ky pYg aSdr suwt, sLurU ho igaf :-

myrI afrjUeyN imwtI my dPn hueIN

ikblf qum khF CupI rhIN

qumHfry dfmn kI KusLbU

myrI sFsoN kI bdbU

imlkr bnf nXf aPsfnf

hfey mY khF jfAU

          awDy ku GSty bfad  sLrmf jI nMU koeI jrUrI kMm Xfd af igaf aqy Ah pwqrf vfc igaf. agly vIkaYNz iPr asIN mhiPl  sjfeI aqy BrpUr anSd mfixaf, pr jnfb sLrmf jI gYrhfjLr sn. kfky dI aklmSdI dy nfm iek kvftr hor mSgvfieaf igaf.

hrjIq idAl,

mfltn.

 


qyl dIaF vD rhIaF kImqF dI koeI vI gwl nhIN krdf

sMpfdk jI,

          qyl dIaF kImqF afey idn vD rhIaF hn. rfq nMU kImq hor huMdI hY aqy svyry hor ho jFdI hY pr iehnF coxF ivwc koeI qyl dIaF vD rhIaF kImqF dI gwl nhIN krdf. afm lok qyl dIaF vD rhIaF kImqF qoN bhuq pRysLfn hn. torFto stfr ny qF iek rport ivwc ilK idwqf hY ik afmpirvfr nMU sfl ivwc iehnF vD kImqF kfrn $950 zflr vWD Krcxy pYxgy.

          kYnyzf ivwc bhuq qyl inkldf hY aqy bhuq qyl amrIkf nMU vyicaf jFdf hY. hor ijhnF dysLF ivwc qyl inkldf hY, AuhnF ivwc qyl dIaF kImqF Gwt hn pr kYnyzf ivwc ajyhf ikAuN nhIN hY? amrIkf ivwc qyl dIaF kImqF sfzy nfloN Gwt hn aqy Auh kYnyzf aqy hor dysLF qoN qyl KrIdf hY. rfqo rfq qyl dIaF kImqF vDx df kI mqlb hY. kMpnIaF lokF nMU luwt rhIaF hn pr sfzy isafsqdfn cuwp hn. lok vI ies bfry isafsI afgUaF nMU svfl nhIN krdy ijs kfrn kMpnIaF hwQoN lokF dI luwt jfrI hY.

guridafl isMG, brYNptn

 

ivksq mulkF `c alop ho irhf hY Drm

sSpfdk jI,

          ipwCy ijhy Kbr sI ik kuJ dysLF `c Drm alop hox jf irhf hY. knyzf `c vI nvIN pIVHI Drm qoN dUr jf rhI hY. ieh iek sLuB sSdysL hY. drasl ivksq mulkF dy lokF dI soc vI ivksq ho jFdI hY qy Auh aSDivsLvfsLF df jUlf gloN lfhux `c hI Blf smJdy hn. vYsy Drm, vKryvyN qy nPrq qoN alfvf hor dy vI kI rhy hn. Drm dy Tykydfr lokF df iemosLnl blYkmyl krky afpxf qorI Pulkf clfeI jFdy hn.

          10 apRYl qrksLIl soc dy bfnI zf iebrfhIm kfvUr df jnm idn hY, qy Asdf sunyhf duinaF c' rosLnI df pYgfm ilaf irhf hY. Bfrq `c Drm df mkVjfl kuJ ijafdf hI hY. hr glI muhwly `c Drm asQfn hn. jy koeI phuScx dI Kycl nhIN kr skdf, AusnUM lfAUzspIkr rfhIN Bjn-kIrqn dI zoj Gry phuScdI kIqI jFdI hY. pr nqIjf kI hY? BRsLtfcfr sLrmnfk hd pfr kr cuwkf hY. sLhIdyafjLm Bgq isSG dy smfgm `c mwcI awnHI luwt jg jfihr ho cuwkI hY. koeI gwl nhIN, dfn dwKxf dy ky rwb jI nMU mYsyj kr idwqf jfvygf'. ijhnF KjfinaF coN mfieaf afeI KjLfny BrpUr krny'. dovF pfrtIaF dIaF srkfrF lokF dyK leIaF hn. iek sFpnfQ dUjf nfgnfQ. hux iek vfr pSjfb pIpl pfrtI nMU vI ajLmf lYxf cfhIdf hY.

Kfs not :- knYzf srkfr nMU bynqI hY ik ikRpf krky iek zflr df not vI kwZ dyx, amrIkn not vrqxf pYNdf hY. smJdfr ko iesLfrf kfPI. awKr vfDf Gftf, Buwl cuk muafP krnf.

hrjIq idAl, mfltn


ilKx bolx df hwk afpxy isr peI `qy hI Xfd afAuNdf hY

sMpfdk jI,

          bIqy sfl aprYl mhIny ivwc torFto dy kuJ gurdvfiraF ivwc mMdBfgI ihMsf hoeI sI ijs dI sLurUafq iswK lihr gurdvfry ivwc 2 aprYl dI Gtnf qoN hoeI sI ijs ivwc ikrpfn qwk vrqI geI sI. ies Gtnf df muwdf jF bhfnf rfgI drsLn isMG bfry ivvfd bixaF sI ijs nMU akfl qKLq qoN Cyikaf hoieaf hY. rfgI drsLn isMG jo ik afp kdy sRI akfl qKLq df jQydfr irhf hY iek ivvfdgRsq ivakqI hY. jQydfr huMidaf rfgI ny s: surjIq isMG brnflf nMU prnf pf ky Qmly nfl bMn ilaf sI aqy jQydfrI df rohb pfieaf sI. rfgI ieh Buwl igaf sI ik brnflf iek  iswK sLrDFlU vjoN pysL hoey sn BfvyN ajyhIaF pysLIaF pfAuxf iek isafsI zrfmf hI bx igaf hY. hux jd rfgI dI afpxI vfrI afeI hY qF Aus nMU akfgl qKLq aqy jQydfr do vwK vwK vjUd vflIaF cIjLF ivKfeI dyx lwg peIaF hn. rfgI ny afpo akfl qKLq dy afdysLF jF kih lE akfl qkLq dy jQydfr dy afdysLF nMU cxOqI dy idwqI hY. sfrI Aumr dsm gRMQ dIaF ilKqF df kIrqn kr ky sMgq nMU Bfvuk krn vfly rfgI nMU dsm gRMQ `qy hux sKLq ieqrfjL hY.

          jo kuJ sfl pihlF vfpiraf Auh bhuq mMd Bfgf sI aqy qfVI dovF hwQF nfl hI vwjdI hY. hux Es Gtnf df idn mnfieaf igaf hY aqy ivroDIaF nMU KUb koisaf igaf hY. ilKx bolx dI ajLfdI aqy gurU nfnk dy sMvfd dIaF Audfhrxf idwqIaF geIaF hn. sihxsLIlqF df vI pfT pVfHieaf igaf hY aqy TrMmy nfl ivroDI dI gwl sunx dIaF vI gwlF kIqIaF geIaF hn. iek ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr nMU ies vfsqy Kfs qOr `qy swidaf igaf sI ijs ny ieiqhfs aqy isK PlsPLy dy nfm hyT ryzIE `qy bhuq pRcfr kIqf hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik Aus ny ieh vI afK idwqf sI ik akfl qKLq dy jQydfr df ahudf kdy huMdf hI nhIN sI aqy qF 1920 dy lfgy vjUd ivwc afieaf hY. sRI akfl qKLq bfry vI Aus dy ivcfr vwKry hn. gONdf pMjfb ryzIE `qy bolidaF Aus vloN aMimRq Cky hox bfry iek svfl dy juvfb ivwc Aus ny ies svfl nMU PjLUl df svfl vI afK idwwqf sI. jy ikqy koeI hmfqV ies qrF dI gwl afK bYTdf qF qUPfn KVf ho jfxf sI. hor qF hor iswKF nMU qrk df pfT dwsx vfly idlgIr sfihb ny iek svfl dy juvfb ivwc ieh vI afK idwqf sI ik ies smfgm ivwc rfgI drsLn isMG koeI muwdf nhIN hY. pr jd ieh smfgm ho igaf qF ipwCoN ieh gwl bhuq mhwqv nfl khI geI ik rfgI drsLn isMG ny vI ies smfgm nMU sMboDn kIqf. ies ivwc koeI mfVI gwl nhIN hY pr ies nMU gupq rwKx jF idlgIr nMU ies bfry JUT bolx dI kI loV sI?

          bolx aqy vwKry ivcfr rwKx df hwk vI kuJ lokF nMU Es vkq hI Xfd afAuNNdf hY jd afpxy isr pY jFdI hY.  bfbf bx bYTy nirMdr gryvfl nMU sLfied ilKx bolx aqy vwKry ivcfr rwKx df hwk nhIN sI? aqy nf hI hor bfibaF nMU ijhnF nMU bfby afK inwq BMizaf jFdf hY. hor keI iPrikaF nMU vI afpxy ZMg nfl rwb nMU mMnx df hwk nhIN hY pr jd  afpxy hwk df svfl KVdf hY qF ajLfdI aqy sMvfd Xfd af jFdf hY. kI nirMdr gryvfl dy zyry `qy hmlf krn vfly KrUdI nhIN sn? kI nirMdr gryvfl `qy hmlf kr ky Aus dy Gr dy sLIsLy qoVn, inhwQy cyly qy cylIaF nMU kutfpf lgfAux vfly KrUdI nhIN sn. Auh cMgf sI jF mfVf pr bolx aqy ivsLvfs df hwk qF Aus kol vI sI. nirMdr gryvfl nMU qF afpxI jfn bcfAux vfsqy afpxf zyrf vyc ky hI Bwjxf ipaf sI aqy srkfr qy puils vI KrUdIaF qoN Aus dI rfKI nhIN sn kr sky. jy ikqy Aus dy cyly hux nirMdr gryvfl `qy hmly aqy kuwtmfr dI vryHgMT mnfAuxI cfhuMx qF kI bxygf? myrf qf mwq hY ik AuhnF dy qF hux vI kutfpf lgfieaf jfvygf aqy iPr ies nMU iek vwzI pRfpqI dwisaf jfvygf. keI ryzIE vfly ajyhy gIq bhuq rohb nfl lgfAuNdy hn ijhnF ivwc kiQq gdfrF df soDF lgfAux dI gwl afKI jFdI hY jo ik kql krn dI isDI DmkI hY. horF dy ajLfdI nfl bolx  dy hwk df kI bxygf?

jgjIq isMG    


tYksF `c vfDf krn vfilaF qoN bco

sMpfdk jI,

          qusF bIqy hPLqy dy sMpfdkI ivwc shI iliKaf hY ik hfrpr srkfr nMU isrPL suwtx vfsqy hI suwitaf igaf hY. ivroDI pfrtIaF kol srkfr suwtx df koeI Tos kfrn nhIN sI aqy nf hI ies dy bdl df koeI Tos PfrmUlf mjUd hY. pRDfn mMqrI ny ivroDI pfrtIaF `qy kulIsLn srkfr bxf ky AuhnF nMU qfkq ivwc bfhr krn df KLdsLf pRgt kIqf hY aqy ies KdLsyL ivwc vjLun vI jfpdf hY. jy ivroDI pfrtIaF ajyhf krnf cfhuMdIaF hn qF AuhnF nMU ajyhf coxF qoN pihlF hI kr lYxf cfhIdf hY. jy ilbrl aqy aYn zI pI vfly iewkTy ho jFdy hn qF hfrpr nMU coxF ivwc hrf skdy hn. jy hfpr bhuq kLqrnfk hY aqy Aus df koeI lukvF eyjMzf hY ijs df ivroDI ijLkr krdy rihMdy hn qF ies nMU rokx vfsqy huxy iekwTy hox ivwc kI hrjL hY.

          ivroDI pfrtIaF ny bhuq sfry vfady vI krny sLurU kr idwqy hn ik ijwq ky Auh kI kI krngIaF. vfady qF BfvyN ijMny mrjLI kr ley jfx pr pUry krn vfsqy zflr cfhIdy hn aqy zflrF vfsqy lokF `qy tYks vDfAuxf pvygf. brYNpotn ivcw rYlI dOrfn hfrpr ny ikhf sI ik Auh swB kuJ tYks vDfAux qoN ibnF krnf cfhuMdy hn aqy AuhnF df bjt vI ies qrF df hI sI jo pfs nhIN ho sikaf. jy ilbrl vI tYks vDfAux qoN ibnF swB kuJ vDIaf krnf cfhMUdy hn qF ies bfry huxy lokF nMU dwsx qF ik lok ies muqfibk afpxf mn bxf skx. tYks qF pihlF hI bhuq hn aqy jy coxF ijwq ky tYksF ivwc iPr vfDf krnf hY qF Dokf hovygf. lokF nMU cfhIdf hY ik aYn zI pI aqy ilbrlF qoN votF pfAux qoN pihlF puwCx ky sfry vfady pUry krn vfsqy tYks qF nhIN vDfAuxgy? lokvF eyjMzf qF Aus pfrtI kol hovygf jo cox vfady bhuqy krgy aqy ipwCoN lokF `qy tYks vDf dyvygI. torFto nMU Cwz ky iehI kuJ sLihrF dIaF srkfrF ny kIqf hY aqy hux lokm pCqfvf kr rhy hn. lokF nMU cfhIdf hY ik tYksF ivwc vfDf krn vfilaF qoN bicaf jfvy.

joigMdr isMG igwl torFto


kIVI-kudrq df iek kirsLmf

sMpfdk jI,

          DrqI `qy apxy kMm 'c ruwJI ngUxy ijhy sLrIr dI kIVI jo sfzI iek PUk dI mfr nf Jwl sky, iksy dy pYr hyT afeI dI jIvn lIlf smfpq ho jfvy aqy aSqF dI TSz vI iesdI brdfsLq qoN bfhr hY, ies DrqI df sB qoN vwD itkfAU pRfxI hY. iensfn dI AuqpwqI qoN 50 imilan sfl pihlF ies DrqI `qy kfbjL jIvn sSGrsL kr rhI kIVI ny ivsLfl afkfr dy zfienfsor aqy vulI mYmQ vrgy pRfxIaF df afgmn qy ivnfsL dyiKaf hY. BivK `c sSBfvI ihmXug aqy DrqI dy nyVly qfry (sUrj) dy ivsPot nUM Cwzky kIVI hr qrHF dIaF kudrqI aPqF nMU shfrn dI smrwQf rwKdI hY.                              ivigafnIaF, ijhnF ny sfrf jIvn ies dI Koj ivwc ibqfieaf, anusfr kIt vrg dy ies pRfxI dIaF Gwto Gwt awT hjLfr iksmF hn. smuSdr aqy AuWqrI dKwxI DruvF nUM Cwz ky ieh jIv sfrI DrqI `qy mOjUd hY. sfgr qwt, ivsLfl mYdfn, phfV, zMUGIaF KfeIaF jSgl aqy ryigsqfn, hr jgHf iehnF df bsyrf hY. quhfzy bYkXfrz qy ikcn ijQy Bojn kx iehnF df ruJyvF bxdy hn, qusI iehnF df sPfieaf krn df qrIkf lwBdy ho. jy ikqy kIVI kuwqy dy afkfr `c ivksq ho geI huSdI qF swc jfxo iek Xug pihlF ies ny DrqI qy kbjLf krky dopfey iensfn nUM kuqr ky sLIqkfl leI apxy aSzrgrFAz Bojn BSzfr `c iKwc iljfxf sI. kIVI iek sLkqIsLflI qy sKLq myhnqI jIv hY. ieh afpxy Bfr qo 50 guxf Bfr lYky qur skdI hY. iek rfq `c 40 mIl dI Koj Xfqrf kr skdI hY, Kqrf BFp ky 20 qoN 40 mIl pRqI GSty dI rPqfr nfl Bwj skdI hY.

          kIVIaF df smfj iensfnF nfl myl KFdf hY. iehnF dy kSm vSzy huSdy hn. iehnF `c gulfm bxfey jFdy hn. XuwD lVy jFdy hn. KyqI kIqI jFdI hY. bwcy pfly jFdy hn . POj rwKI jFdI hY.

irhfiesLI kflonIaF vsfeIaF jFdIaF hn. iehnF `c kdy bhuq smJdfrI qy kdy byvkUPI vI vyKx

`c afeI hY. keI ivigafnIaF df mq hY ik kIVIaF df smfj sfzy nfloL byhqr sSgiTq hY. hovy vI ikANu nf? iehnF df smfj 100 imilan sflF qoN ivksq ho irhf hY aqy asIN hfly DrqI dy nvyN mihmfn hF. bfeIbl `c vI ikqy kIVIaF qoN pRyrnF lYx df sunyhf imldf hY- inkMmy mnuwK jf kIVI

qoN kuJ iswK. ikvyN Ah BivwK dI icSqf krdIaF vhIrF Gwq Bojn Zo ky iekwTf kr rhIaF hn.

 hrjIq idAl, mfltn

 

knyzf nMU lIbIaf ivwc pMgf lYx dI kI loV hY?

sMpfdk jI,

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik kYnyzf ny lIbIaf `qy hmlf krn vfly dysLF df sfQ dyx df PYslf kIqf hY. knyzf nMU lIbIaf ivwc pMgf lYx dI afKr kI loV hY? hYrfnI ies gwl dI vI hY ik ilbrl pfrtI ies mfmly ivwc hfrpr srkfr dI sport kr rhI hY. amrIkf ny ierfk ivwc dKLl dy ky lokF df bhuq nuksfn kIqf hY aqy lwKF lok mr cuwky hn qy ajy vI sLFqI nhIN hoeI. sdfm husyn nMU Esfmf ibn lfidn vrgf smJxf glLq sI Aus ny amrIkf `qy hmlf nhIN sI kIqf aqy nf hI Aus df al kfiedf nfl lYx dyx sI. hux momfr gdfPLI mfVf ho skdf hY pr Aus ny amrIkf `qy hmlf nhIN kIqf aqy nf hI Auh ibn lfidn df smrQk hY. knyzf ny amrIkf df ies mfmly ivwc ikAuN sfQ idwqf hY? pihlF hI aPLgfinsqfn hI bhuq mihMgf pY irhf hY qy bhuq knyzIan mfry gey hn. ky lIbIaf ivwc lokqMqr nhIN hY qF kI sfAUdI arb, bihrIn, Xmn, jfrzn, sIrIaf, kuvYq afid dysLF ivwc lokqMqr hY? kI hux amrIkf vloN AuhnF `qy vI hmlf kIqf jfvygf qy kI knyzf iPr hmly ivwc ihwsf lvygf? lVfeI ivwc AulJxf sOKf hY pr iPr bfhr inklxf aOKf hY. aPLgfinsqfn nMU vyK lE!

dljIq isMG, rYkszyl

 


aj kl af rhIaF KbrF myrf hfjLmF Krfb  kr rhIaF hn!

sSpfdk jI,

          iek pSQk aKbfr dI qfjf Kbr hY 'iek iswK isSgfpur POj df muKI bixaf' pr AsdI jo Poto CpI hY Auh iswK dI prIBfsLf anusfr Aus nUM piqq drsONdI hY. mYnUM ieh gwl kuJ hjLm nhIN hoeI. drasl ajkl af rhIaF KbrF myrf hfjLmF Krfb  kr rhIaF hn. ipwCy ijhy sfzy amrIkf vfly vYd jI qy pSjfb bYTy kOm drdI mfn sfihb df iek ibafn piVHaf sI, ijs anusfr jy sfzf homlYNz bxdf hY qF ieh cIn pfiksqfn qy Bfrq ivcfly iek 'bPr styt' bxky ies Kyqr c sLFqI sQfpq krn ivc shfeI hovygf. bPr df mqlb smJx leI mYnUM izksLnrI dI mdd lYxI peI. ies df arQ myry anumfn muqfbk hI sI. rylgwzI dy do zwiwbaF ivckfr AuhnF dI twkr nUM Jwlx vfly vI bPr khONdy hn. hux asIN bPr bxky kI KwtFgy kuJ hjLm nhIN hoieaf. juJfrU isSGF qy zyrf pRymIaF `c rojL huSdIaF JVpF vI awjkl afm hn. kfPI smF PrIdfbfd rihMdy hoey iehnF pRymIaF dIaF nfm crcfvF dyKx sunx df mOkf imilaf, pr iswKI dy iKlfP AuQy kuJ boilaf jFdf hovy, myrI jfxkfrI `c kdy nhIN afieaf. sfzy Drm pRcfrk ieh tkrfAu pYdf krky kI hfsl krnf cFhuMdy hn? myrI quwC buwDI ieh smJ nhIN skI.

          hux do gwlF sLOkI sfihb nfl. sLONkI jI vI apxI afqmkQf ilKx jf rhy hn. apxI pusqk dy nF df suJfA AuhnF pfTkF qoN mSigaf hY, so hfjr hY. myrI jfcy 'sLOkx-myrI pRyrnF' TIk rhygf. jF Pyr 'myrI jIvn khfxI-sLOkx dI jbfnI'. myry ies suJfA bdly sLied mY quhfzy pIpy vfly ibskutF aqy 100 mIl vflI cfh df hkdfr ho jfvF. iek gwl df Kfs iKafl rKxf, momI sfihb vFg ikqy apxI grl PrYNz df ijkr nf kr bYTxf, lYxy dy dyxy pY jfxgy. iPr sLOkx hwQoN hoeI syvf `c mY ihwsydfr nhIN hovFgf.

afpdf sLuBicMqk

hrjIq idAl, mfltn


hfrpr srkfr zygx nfl dysL nMU koeI lfB nhIN hovygf

sMpfdk jI,

          ilbrl pfrtI bjt `qy hfrpr srkfr zygx dy Xqn ivwc jfpdI hY aqy ies mOky hfrpr srkfr zygx nfl dysL nMU koeI lfB nhIN hovygf. vwK vwK cox srvyKx ieh dwsdy hn ik ilbrl pfrtI cox ijwqx dI pujIsLn ivwc nhIN hY aqy nf hI aYnzIpI nfl kulIsLn srkfr bxfAux dI hflq ivwc hY. jy hfrpr srkfr zyg ky nvIaF coxF ivwc iPr Gwt igxqI hfrpr srkfr hI bnxI hY qF iPr ies srkfr nMU zygxf hI ikAuN hY? ieMJ lgdf hY ik Bfrq dI kFgrs pfrtI vFg ilbrl vI swqf qoN dUr nhIN rih skdy aqy hux qF pMj sflF qoN ilbrl rfjswqf qoN dUr hn. ijhnF muwidaF df hux ilbrl ivroD kr rhy hn pihlF AuhnF dy hwk ivwc Bugq cwky hn. hux ilbrl kfrporyt tYks kwt df ivroD kr rhy hn pr ipCly bjt ivwc ies df smrQn kr cwky hn.  hfrpr srkfr nvyN bjt ivwc qF kfrporyt tYks kwt bfry koeI gwl kr hI nhIN rhI pr pqf nhIn ilbrl purfxI kwt nMu vfps lYx dI gwl ikAuN kr rhy hn? jy ajyhf krnf hI sI qF ipCly bjt nMU pfs nhIN sI hox dyxf cfhIdf.

          jy hfrpr srkfr izgdI hY qF lokF df keI sO imlIan zflr coxF `qy lwg jfvygf pr bdlygf iPr kuJ vI nhIN. hux ilbrl iemIgrysLn bfry vI bhuq hfl-duhfeI pr rhy hn pr jd iehnF dI srkfr sI qF iehnF ny afp kI kIqf sI?

          kuJ lok ieMJ socdy hn ik kYnyzf nMU iemIgrysLn kfnMUn iZwly rwKxy cfhIdy hn pr socx vflI gwl ieh hY ik kI kYnyzf ajyhf krnf aPorz kr skdf hY? ies hflq ivwc jd kYnyzf hYlQ kyar df Krcf nhNI dy skdf aqy lokF vfsqy jFbF dI kmI hY qF hor lwKF iemIgrMt lY ky kI krny hn? jykr kYnyzf iemIgrysLn hor afsfn kr dyvy qF awD dunIaF kYnyzf afAux vfsqy iqafr hovygI pr kI kYnyzf eyny lok afpxy ivwc smf skdf hY? ieh kihxf ik kYnyzf kol jLmIn bhuq hY ies leI hor ijMny mrjLI lok af jfx shI nhIN hY. lokF nMU rihx vfsqy KflI jLmIn dI loV nhIN hY sgoN Gr, nOkrIaF, ishq, ivida aqy hor syvfvF vI cfhIdIaF hn. lok pihlF hI tYksF qoN qMg hn kI lok hor tYks dyx vfsqy iqafr hn qFik nvyN iemIgrMtF nMU sfrIaF syvfvF idwqIaF jf skx? hspqflF ivwc qF pihlF hI KVn vfsqy QF nhIN hY aqy lok ielfj vfsqy qVp rhy hn qy srkfr hspqflF df Krcf nhIN dy skdI.

          hux torI vI ilbrlF vflf pwqf Kyzx lwg pey hn aqy bhuqy iemIgrMt swdx nMU cMgI nIqI dws rhy hn. torI srkfr hux kbwzI vrgy jQybMd gruwpF nMU vIjLf pihl dyx lwg pey hn.

suKjIq isMG, torFto

 

pfiksqfn dy gux gfAux vfly jLrf pfiksqfn dI hflq qF vyKx

sMpfdk jI,

          kuJ ryzIE pRogrfmF ivwc ajyhy lok boldy hn jo Bfrq nMU qF kosdy hn pr pfiksqfn dIaF isPLqF krdy hn. pfiksqfn ivwc Bfrq nfloN kI cMgf hY? jnMUnIaF aqy bMb DmfikaF ny lokF dI hflq Krfb kIqI heI hY aqy pfiksqfn dI srkfr byvws ho geI lgdI hY. pfiksqfn ivwc Gwt igxqI lokF dI hflq hor vI Krfb pr suKI bhu-igxqI BfeIcfrf vI nhIN hY. ijhVf kwtVF dy iKlfPL boldf hY Aus nMU kql kr idwqf jFdf hY ijvyN iek mMqrI aqy gvrnr nMu kql kIqf igaf hY. pfiksqn dy keI buDIjIvI hux ieh afKx lwg pey hn ik dysL vMz hI gLLlq sI aqy Bfrq nfl dusLmxI iqafgxI cfhIdI hY. pfiksqfnI qF Bfrq nfl dusLmxI iqafgx dI gwl kr rhy hn pr kuJ igxqI dy iswK kwtVpMQI iswKF nMU Bfrq iKlfPL Auksf rhy hn. ikAuNik 25 sfl pihlF PlfxI Gtnf vfpr geI sI ies leI Bfrq ivwc iswK gulfm hn. pfiksqfn ivwc inwq muslmfn bMbF df isLkfr ho rhy hn kI pfiksqfn c muslmfn vI gulfm hn? isPLqF krn vfly AuhnF dI hflq vyKx.

ipafrf isMG syKoN


loV pYx qy ikRpfn AuqfrI vI jf skdI hY aqy iesdf afkfr Cotf vI ho skdf hY

sMpfdk jIE,

          isWK jgq ivWc ikRpfn df muWdf smyN smyN AuWTdf hI irhf hY. hr hflfq ivWc ieh muWdf do buinafdI nukiqaF kfrn hI sfhmxy afAuNdf hY . pihlf, ikAuNik sfzI Dfrnf hY ik ikRpfn nUM srIr nfloN alWg nhIN kIqf jf skdf ies leI jd koeI sfnUM ikRpfn Auqfrn leI kihMdf hY qF ieh muwdf KVHf ho jFdf hY. dUsrf, ikAuNik asIN rvfieqI qOr qy lohy dI ikRpfn pihndy hF aqy cfhuMdy hF ik pihnI hoeI ikRpfn vyKx nUM vI jLrf pRBfvsLflI lWgy. Coty afkfr dI ikRpfn sfnUM 'icMn ijhf' jfpdI hY aqy sfzf mn AusnUM pRvfn nhIN krdf. ies leI jd koeI sfnUM ikRpfn df afkfr Cotf krn jF stIl dI QF lwkV, plfsitk jF gwqy dI ikRpfn pihnx df suJfa idMdf hY qF vI ikRpfn df muwdf KVHf ho jFdf hY. 1989 ivwc sR: ismrnjIq isMG mfn aqy sR: iDafn isMG mMz vwloN iqMn  PuwtI ikRpfn  qoN ibnF BfrqI lok sBf aMdr jfx qoN nFh kIqy jfx smyN vI aYsf hI hoieaf sI hflFik gfqry vflI CotI ikRpfn pf ky pfrlImYNt aMdr jfieaf jf skdf sI.

          ikRpfn dy afkfr kfrn pYdf hox vfly msilaF df kfrn bdldy hoey hflfqF ivwc ikRpfn dI bdldI loV aqy sfriQkqf hY. ijsdf awgoN kfrn, bdldy smfj ivwc kfnUMn dy rfj df ho irhf ivkfs hY. jdoN kfnUMn dy rfj vflI gwl kmjLor sI AudoN  ikRpfn iek kfrgfr hiQafr sI aqy iesdI lMbfeI vI iqMn Puwt dy krIb hoieaf krdI sI. jd qoN kfnUMn dy rfj dI pkV mjLbUq hoxI sLurU hoeI aqy sLihrI surwiKaf leI pulIs df pRbMD hoxf sLurU hoieaf qF ikRpfn smyq sfry hI inwjI hiQafrF dI pihlF vflI jLrUrq nhIN rhI. ijs kfrn ikRpfn dy sfeIjL ivwc vI qbdIlI hoxI sLurU ho geI. ieho hI kfrn sI ik (zf: idlgIr anusfr) 1925 ivwc sLRomxI kmytI vwloN pfs iewk mqy rfhIN ikRpfn df Gwto Gwt sfeIjL iewk Puwt insLcq kr idwqf igaf sI. pr awj kwl Puwt lMmI ikRpfn koeI ivrlf hI pihndf hY. hux dy smyN df pRcilq sfeIjL iqMn qoN nON ieMc hY.

          kihx nUM qF BfvyN iswK mwq afDuink mwq ikhf jFdf hY pr ikRpfn dy muwdy bfry sB kuwJ spwsLt hox dy bfvjUd vI ijs aspwsLtf df isLkfr iswK BfeIcfrf irhf hY Auh iesdI Dfrimk lIzrisLp dy ipCVypn aqy PYsly nf lY skx dI kmjLorI df mujLfhrf krdf hY. ies kmjLorI aqy aspwsLtqf kfrn BfeIcfrf nuksfn vI AuTfAuNdf af irhf hY aqy mjLfk df pfqr vI bxdf af irhf hY. imsfl vjoN sR: ismrnjIq isMG mfn  pihlI vfr ikRpfn nUM muwdf bxf ky lok sBf aMdr nf igaf pr dusrI vfr ijwqx `qy ikRpfn qoN ibnF clf vI igaf. isafxy lokF df kihxf sI ik mfn nUM pihlI vfr vI ikRpfn vflI aVI nhIN sI krnI cfhIdI. sR: mfn dI ies duibwDf df kfrn vI ikRpfn dy Dfrimk pwK dI aspwsLtqf sI ijs nUM spwsLt krn dI QF Dfrimk lIzrisLp mUk drsLk bxky vyKdI rhI.  jo ik iswK Drm ivwc afeI ivcfrF dI KVHoq dI mUMh boldI imsfl sI.

          hux afAuNdy hF pihly buinafdI nukqy vwl ik kI loV pYx qy ikRpfn Auqfrn nfl iswK dI Dfrimkqf nUM Tys phuMcdI hY? spwsLt Auwqr hY, iblkul nhIN. asIN jhfjL cVHn, kbwzI Kyzx, bfkisMg aqy rYsilMg vrgIaF KyzF ivwc ihwsf lYx smyN ikRpfn Auqfr lYNdy hF. ies nfl nf qF aMimRq BMg huMdf hY aqy nf hI Dfrimkqf nUM koeI Tys lgdI hY. loV pYx qy ikRpfn Auqfry jfx sMbMDI iblkul ieho ivcfr zf: gurdyv isMG sMGf ny brYNptn ivwc ikRpfn bfry hoey iewk sYmInfr ivwc aqy zf: hrijMdr isMG idlgIr ny ryzIE AuWpr svflF dy jvfb idMidaF idwqy. so, pihlf nukqf qF ieh hY ik ikRpfn nUM sdf srIr nfl lgf ky rwKx vflI vihm vrgI Dfrnf kfrn bhuqI vfr ikRpfn sMbMDI muwdy AuWT KloNdy hn. ijhf ik ikAUibk dI asYNblI aMdr jfx smyN cfr iswKF vwloN ikRpfn Auqfrn qoN nFh krn smyN hoieaf. ikRpfn nf Auqfrn kfrn iewk vfvylf KVHf ho igaf pr ivdvfnF muqfibk ikRpfn nf Auqfrn dI aVI iewk vihm qoN vwD kuwJ vI nhIN hY.

          dUsrf nukqf hY ikRpfn dy afkfr sMbMDI. BfvyN sLoRmxI kmytI df 1925 df mqf iewk Puwt lMbI ikRpfn dI gwl krdf hY pr Ausy sLRomxI kmytI vwloN nON sflF dI zUMGI pVcol mgroN 1945 ivwc iqafr kIqI rihq mirXfdf ivwc aMimqR sMskfr vfly ihwsy ivwc iewk Put not dy ky spwsLt iliKaf hY ik ikRpfn dI lMbfeI dI koeI hwd nhIN ho skdI. iesdf Bfv ieh bxdf hY ik Dfrimk rihq leI Coty afkfr dI ikRpfn vI pihnI jf skdI hY. iksy ivsLysL sfeIjL dI ikRpfn nUM Drm df aMg dwsxf jF smJxf TIk nhIN hY. ieh hI kfrn sI ik sfl 2004 ivwc vfeIt hfAUs ivKy gRMQ sfihb dy cfr sO sflf sQfpnf smfgmF ivwc ihwsf lYx leI aqy rfsLtrpqI busL nUM imlx leI akfl qKLq dy sfbkf jQydfr smyq iswKF df iewk vPd gfqry vflIaF ikRpfnF dI QF Coty afkfr dIaF ikRpfnF pf ky clf igaf sI.

       so, asl ivwc ikRpfn bfry dovyN nukqy spwsLt hn ik loV pYx qy ikRpfn AuqfrI vI jf skdI hY  aqy smyN dI njLfkuq anusfr iesdf afkfr Gtfieaf jF vDfieaf vI jf skdf hY. pr pqf nhIN ikAuN, sB kuwJ spwsLt hox dy bfvjUd vI asIN aspwsLtqf aqy tkrf vflf mfhOl isrjky jfq pfq isMGn kI dMgf,  dMgf hI iek gur qy mMgf nUM shI sfibq krn dy afhr lwgy rihMdy hF.

DMnvfd.

hjLfrf isMG, imsIsfgf.

(905)795-3428


mF-bolI idvs aqy pfiksqfn ivwc pMjfbI dI qrsXog hflq

sMpfdk jI,

          21 PrvrI df idn dunIaF ivwc mF-bolI idvs vjoN mnfieaf igaf ijs nMU sMXukq rfsLtr ny mF-bolI idvs GoisLq kIqf hoieaf hY qF ik hr iksm dy lok afpxI afpxI mF-bolI kfiem rwKx vfsqy cyqMn ho skx. hr bolI hI dunIaF df vwzmuwlf KjLfnf hY aqy ieh mnuwKI dy ieiqhfs df ihwsf hY. globl ivlyjL ivwc bhuq sfrIaF CotIaF bolIaF dI aihmIaq GtdI jf rhI aqy vwzIaF `qy vpfrk pwDr dIaF bolIaF BfrU ho rhIaF hn. bsqIvfd qoN vpfrk loV kfrn aMgryjLI dunIaF `qy bhuq BfrI ho geI hY ijs kfrn hor bolIaF dI aihmIaq Gt rhI hY.

          asIN aksr BfrqI pMjfb ivwc pMjfbI df bhuq iPKr krdy hF hflFik pMjfbI hux pMJfb dI rfjBfsLf hY. BeIaF df pMjfb ivwc mjLdUrI krn afAuxf vI pMjfbI vfsqy kuJ lok Kqrf dwsdy hn. AuNJ BfvyN pMjfb afey BeIey, Kfskr AuhnF dy bwcy Buwt Buwt pMjfbI bolx lwg pYNdy hn. TIk Esy qrF ijs qrF sfzy bwcy iehnF dysLf ivwc aMgryjLI boldy hn.

          jd pfiksqfnI pMjfb vwl vyKdy hF qF pMjfbI mF-bolI dI hflq bhuq qrsXog jfpdI hY. iek qfjLf rport muqfibk pfiksfqn ivwc AurdU bolx vfly lokF dI igxqI isrPL 8% hY pr AurdU pfiksqfn dI rfsLrtr BfsLf qslIm kIqI hoeI hY. ies mOky pfiksqfn dy srkfrI kMm AurdU jF aMgryjLI ivwc huMdy hn.

          dUjy pfsy eysy rport muqfibk pfiksqfn dy 48% lokF ny afpxI mF bolI pMjfbI ilKvfeI hY jo sfbq krdf hY ik pMjfbI pfiksqfn ivwc swB qoN lokF vloN bolI jFdI hY. isMDI 12% lokF vlo bolI jFdI hY, psLqo 8% vloN blocI 3%, ihMzko 2% aqy brohI 1% lok boldy hn. ieMJ AurdU aqy psLqo isrPL 8-8% lok boldy hn. ieMJ AurdU pfik ivwc qIjI nMbr `qy hY aqy qIjy `qy hI psLqo hY pr AurdU rfsLtr BfsLf hY. pfiksqfn iek ajyhf dysL hY ijs ivwc 48% lokF dI mF-bolI pMjfbI nMU bxdf siqkfr nhIN imldf. AuNJ pfiksqfn ivwc pMjfbI nMU ipafr krn vfly lgfqfr pMjfbI nMU nbxdf mfx dvfAux vfsqy jdojfihd kr rhy hn. jnfb PKr jLmfn vrgy bhuq dyr qoN pMjfbI dy JMzfbrdfr rhy hn. pfiksqfn ivwc AurdU hux hyTly pwDr `qy ikqy ikqy pVfHeI vI jfx lwgI hY ijs nMU sLfhmuKI awKrF ivwc iliKaf jFdf hY.

          mfx vflI gwl ieh hY ik dunIaF ivwc pMjfbI df drjf 11vF hY aqy ieh dunIaF dIaf vwzIaF bolIaF ivwc sLfml hY. pMjfbI nMU 11vF drjf imlx df kfrn pfiksqfnI pMjfbIaF dI vwzI igxqI hY.

mndIp isMG, torFto


sMpfdkI qy pfTkF dy Kq slfhux Xog sn

sSpfdk jI,

          ipCly hPqy dy Kbrnfmf df afpdf sMpfdkI qy do pfTkF dy Kq slfhux Xog hn. mY kfPI smF XU. pI[ `c rfmpur qy murfdfbfd ijQy musilm afbfdI ijafdf hY, irhf hF. AuQy myry shpfTI qy kfPI musilm dosq sn. ijLafdfqr afbfdI grIb musilm sn, ijnFH dIaF aOrqF burkf pihndIaF sn. ies dy Alt pVHy ilKy qy KFdy pINdy pirvfrF c burky df irvfj bhuq Gwt sI. myry musilm shpfTI vI ies nMU ipCVypn qy anpVHqf dI insLfnI smJdy sn. suixaf hY pfiksqfn c vI burky df irvfj Gwt hY. aPsos hY sfzy isSG jo afDuink qy ivigafnk isK Drm dy numFiedy sn burky dy hwk leI ikAuibk asSblI c jf rhy sn. iek Kbr hY, pSjfb df iek msLhUr iemfndfr aPsr ikRsLn kumfr BRsLt rfjnIqI df isLkfr bixaf hY. mY ikRsLn kumfr vrgy iemfndfr aPsrF nUM isjdf  krdf hF, jo byeImfnI qy BRsLt injfm ivc iek afs dI ikrn bxky cmkdy hn. ies dy nfl hI mY afpxy juJfrU isSGF nUM apIl krdf hF ik ho sky qF isrP iek drjn hI sfbq sUrq pSj kkfrF dy DfrnI ikRsLn kumfr vrgy eImfndfr jLmIr dy mflk aPsr pSjfb c pYdf kr dyx qF jo pSjfb sfry Bfrq vfsqy iek imsfl bx jfvy. Pyr sLfied ieh kkfr iksy dI awK `c nhIN rVkxgy aqy duinaF `c siqkfry jfxgy.

hrjIq idEl, mfltn


kwtVpMQIey pwgf `qy bYn luaf ky sfh lYxgy

sMpfdk jI,

          afp dy pypr ivc coBnfmf dI gl iblkul pwkI hY ik ieh grm isrf vfly pwgf luhfxgy. ieh jo 10 ku % kwtVpMQI hn jo ik isKf nUM guMmrfh kr rhy hn ik asI ikrpfn ibnf nhI bcdy. srdfr jI, nfly qf khI jfdy hn ik ieh hiQafr hY qy nfly khI jfdy hn ik ieh icMn hY. pr socx vflI gwl ieh hY ik knyzf ivc pbilk iblizMgf `c hiQafr qy pbMdI hY qf iehnf nUM hiQafrf dI Kul ikAuN idwqI jfvy? iswKf leI knUMn vwKry ikAu bxfey jfx? vIr jI gory lok sfzy `qy awky pey hn ik koeI nf koeI pMgf KVf hI rKdy hn. gurdvfiraf `c iBVdy hn, eyar ieMzIaf vrgy kfz vrqOdy hn, adflqf ivc JUT boldy hn qy jwjf qo JfVf Kfdy hn. aMgryjI dIaf vYb sfeItf pVo ik gory dMd ikrcdy hn ik mltIklcr Kqm kro. ieh kuJ jfrI irhf qf mjbUr ho ky srkfrf ny mltIklcr hI htf dyxf hY Pyr Prfs vfgUM pwgf qy vI bYn lgvf ky htxgy. agr ikrpfn icMn hY qf iewk ieMc dI nfl vI sr skdf hY. sfzy pRcfrk vI BVkOdy pr jhfj cVHn vyly afp ikrpfnF sUtkysf c pf lYNdy hn. j: tOhVf nUM mYN afp dyiKaf sI ik jdo iek vfrI trfto afieaf qf jhfjo Auqrdy dy ikrpfn hY nhI sI. Ptf Pt jdo bYgy afieaf qf sUtkys co kZ ky gfqrf pf ilaf. ijs qrf muslmfn sfry vrlz ivc bdnfm ho gey hn, iswK kwtVpMQI iswKf nUM vI bdnfm krf ky rihxgy.  iehnF ny isKf df aks Krfb kIqf hoieaf hY. kdy afKdy hn knstrkn qy kMm krnf hY pr hYlmt nhI pOxI, Kqrnfk mIn qy kMm krnf hY pr kVf nhI lOhxf jF ik motrsfiekl clOxf hY pr hYlmt nhI pOxI aid. 21vIN sdI `c ikhVy jug dIaf gwlF kr rhy hn?

zf: rivMdr isMG rfie, brYmtn

email: dravinderd@gmail.com


joiqsL sfsLqr df vI koeI ivigafnk aDfr nhIN hY

sSpfdk jI,

          ipCy ijhy aKbfrF c  iek crcf pVHn c afeI sI jo iek zfktr bIbI qy qrksLIlF bfry sI. Pyr ieh mslf TSzf pY igaf. myry ijhy keI pfTkF dI Auqsukqf bxI rhI hoxI hY, ikANik koeI PYslfkun Kbr iPr nhIN pVHn `c afeI. qrksLIl sosfietI nUM apxf AusfrU rol inBfANidaF ies bfry lokF nMU jfxkfrI idMdy rihxf cfhIdf hY. gYrkudrqI vrqfrf ivigafnk pKoN asSBv hY, pr bhuqy lok ies `c ivsLvfsL rKdy hn. bhuigxqI AuhnF lokF dI hY jo mfmUlI ijhI itRk nUM vI cmqkfr mMn ky mgr lwg qurdy hn.

          kuJ smF pihlF mY apxI BqIjI dI 12vIN dI mYQ dI ikqfb dyK irhf sI, iek nvF cYptr vyiKaf, jo sLfied myry vyly nhIN sI (62 sfl pihlF). ieh sI 'd lfa afP probyibltI' XfnI 'sSBfvnf df inXm' ies anusfr kuJ GtnfvF cmqkfr lwgdIaF hn. iek imsfl vjoN, myry iek jfxkfr ny jdoN ieMzIaf ivwc bYNk `c Kfqf Koilaf, Aus df akfANUt nSbr jo Aus smy cfr aSkF dy huSdy sn Aus dy mfltn dy Gr df nSbr hI sI. myrI Dfrnf hY ik joiqsL sfsLqr df vI koeI ivigafnk aDfr nhIN hY. koeI mUrK aqy anpVH ivakqI vI jy kr 100 ku bSidaF dI BivKvfxI kry qF 'sSBfvnf dy inXm anusfr 20-30% qF Aus dIaF vI TIk ho skdIaF hn. kuJ icr pihlF iek srdfr jI joiqsLI ijnHf df tI vI `qy ieStrivAU (sLfied iQMd sfihb) ilaf sI. AunF pwuiCaf sI ik ienIN dUr dy gRih DrqI `qy iensfn dI ijMdgI `qy ikvyN asr kr skdy hn. joiqsLI jI df jvfb sI, jy cSdrmf dI grYivtI iKc nfl jvfr-Bftf af skdf hY, qF ieh vI sSBv hY. pr ivigafnk pwKoN ieh gwl hjLm nhIN huMdIN. ieh qF ievyN hoieaf jy koiely nfl ieSjx cwl skdf hY qF koielf Kf ky bSdf vI Bwj skdf hY.

          iqRBuj (tRfeYNgl) dy iqMnF koxf df joV 180 izgrI huSdf hY, qusIN ikMnyN hI iqRBuj bxf ky nfp lvo, koxF df joV 180 hI hovygf. pr ivigafn `c ies nUM isD krnf pYNdf hY. aKbfrI rfsLIPl pVH lvo, imks vYjItybl df suafd lvo.

          ipCy ijhy iek bfr myrI rfsLI ibRsLck `c iliKaf sI 'ivprIq sYks pRiq Jukfv rhygf'. awgy iliKaf sI, 'aSq my kfmXfbI kf Xog hY.' pr ho igaf ies dy Alt, hux mY afpxI lfh-pfh leI aKbfr nMU 'saU' krn nUM iPrdF hF.

hrjIq isMG idAl, mfltn

 

Drm dy nfm Auqy isKf nUM BVkfieaf jf irhf hY

mfnjog aYzItr sfihb jI,

          afp jI vDfeI dy pfqr ho ik awj dy juwg ivc ijQy ik Drm dy nfm Auqy isKf nUM BVkfieaf jf irhf hY qf afp jI dy ivcfr iblkul vwKry hn. ryzIAu aqy tYlIvIn vfly lokf vlo ikrpfn dy ieU nUM aYvy hI AulJieaf jf irhf hY aqy iswKf dy jjbfqf nUM vI BVkfieaf jf irhf hY. pihlf jo kuJ iek mIzIafkfr krdf huMdf sI AuhI kuJ hux tI vI Aupr dubfrf hox lg ipaf hY. Kfilsqfn dy nfhry lf ky aqy BVkIly bd bol bol ky isKf nUM glq rsqy pfieaf igaf sI. hux vI ryzIAu aqy tI vI Auqy AuhI prcfr ho irhf hY, nPrq PlfeI jf rhI hY. awj loV hY quhfzy vrgy lokf dI qf ik isKf nUM bdnfm hox qoN bcfieaf  jfvy. jo gwl Aujl dosfJ ny khI jf mnmohn isMG jI ny khI Auh iblkul TIk hY ik nvI jnrYn nUM glq gwlf isKfeIaf jf rhIaf hn. eyh glf muslmfnF ivwc vI hn. muslmfnF vfg hI kuJ  iswK vI aks Krfb kr rhy hn afpxf afp hI. eyhnf nUM roko. lokf nUM avyar kro ik tI vI AuWpr qy ryzIAu AuWpr BVkIlf prcfr sux ky glq pfsy nf lgx.

zf: rivMdr rfey

email: dravinderd@gmail.com


ijAuN jMmy iqAuN bodIAuN lMmy[[[

blvIr isMG iskMd horF dI hwz vrqI nUM pVHidaF hoieaf ho nhIN skdf ik quhfzIaF awKF islHIaF nf hox. iskMd horF eynF juPLr jfilaf hY ik kdy kdy hYrq hovx lwg peI ik afiKLr kI kfrn hY ik iek drvysLL isPLq bMdy dy lyKF ivwc rwb ny kI kI ilK Cwizaf. eyzy Guwty qy pIVq hsfs jI nUM ikwnIaF aOkVF jrnIaF pYNdIaF ny, ies df sfrf vyrvf qusIN blbIr jI horF dI rcnf ivwcoN afp vyK skdy E. ienHF bfry mYN ieko hI gwl krFgf ik rwb dI jLfq ieho ijhf jIx iksy dy lyKF ivwc nf ilKy.

jMgfilaf ikwl dI rVk iCVI blbIr jI horF dy sIny dI coB nhIN sgoN ieh sfzy sfiraF dIaF sIinaF ivwc rVkdI hY. sY hwz vrqIaF pVHn df mOkf imilaf pr ieMj dI nvyklI qy sicafeI nfl prwucI hwz-vrqI pVH ik hux afpxy buwZy vfry qoN zr afAux lwg ipaf hY[[[

bfbf njmI

pfiksqfn


Dfrimk jnUMn iensfnIaq nMU ingl irhf hY!

sSpfdk jI,

          jiqMdr pSnU df bIqy hPLqy df lyK, DrmF `c vD rhI aishxsLIlqf df kOVf swc pysL krdf hY. asl ivc qF Drm sihxsLIlqf qy BfeIcfry df hI sSdysL idSdf hY, pr ho ies dy Alt irhf hY. Drm ivc kwtVvfd hI ies df ijLMmyvfr hY. Dfrimk jnUMn iensfnIaq nMU ingl irhf hY. hr Drm dy anuXfeIaF df Prj bxdf hY ik Auh apxy hI Drm aMdr PYlIaF kurIiqaF (burfeIaF) bfry GoK krn, qy AuhnF nMU dUr krn df Auprflf krn. dUjy Drm dI nukqfcInI df hwk iksy nMU nhIN hoxf cfhIdf. idwlI pRYs qoN CpdI piqRkf 'sirqf' ihSdU Drm `c PYly aSDivsLvfsL aqy pfKSzvfd dy iKlfP lSmy smy qoN ztI hoeI hY. Ausdy lyKkF qy hmly hoey, piqRkf iKlfP kort kys hoey pr aKIr ijwq scfeI dI hoeI. sSpfdk nUMU iek pfTk ny puwiCaf ik qusIN ihSdU Drm dI hI aflocnf krdy ho, iksy hor Drm iKlfP ilKx dI ihSmq ikAuN nhIN krdy? sSpfdk df jvfb sI, mY iek ihSdU hF, myrf AudysL isrP apxy Drm nMU aSDivsLvfsLf coN kZwxf hY. dUjy DrmF dy sUJvfn anuXfeI afpxf Prj jrUr pUrf krngy.

          sfzy prvfr `c koeI bImfr hY qF asIN AusnMU kOVI dvfeI dyNdy hF, kI bImfr kihSdf hY, pVOsI nMU kOVI dvfeI ikAuN nhIN idMdy? dUjy Drm dI inSdf afpsI kVvfht hI vDfeygI. Apxy Drm nUM aYnf PLrfKidl aqy lckIlf bxfAu ik hr koeI Aus vwl iKwicaf afvy. socxf bxdf hY ik cODrfht dI lVfeI ikqy Drm nMU Korf hI qF nhI lfeI jf rhI.

          hux do lfeInF bfbf bVbolf jI dy 'coBnfmf' bfry :-

'pSjvy jnm idn dI vDfeI,

iewdF hI KUSzf KVkfeI cwlo jI.

ibnf iksy zr dy,

qvf sBdf lfeI clo jI.                                                                                                                                                                                            

DMnvfd

hrjIq idAul, mfltn.

 


kI hfrpr ny pMj sflF `c dysL df hulIaf ivgfV idwqf hY?

sMpfdk jI,

          kYnyzf dy pRDfn mMqrI stIvn hfrpr ny pRDfn mMqrI vjoN pMj sfl pUry kr ley hn. 2006 dIaF coxF ivwc ilbrl afgU pfl mfritn ny bhuq cIK ichfVF pfieaf sI ik jykr stIvn hfrpr kYnyzf df pRDfn mMqrI bx igaf qF dysL df hulIaf ivgfV dyvygf. stIvn hfrpr dy ihzn eyjMzf (Cupfieaf hoieaf isafsI pRogrfm) hY ijs nMU Auh lfgU kr dyvygf aqy ieh dysL iPr Auh nhIN rhygf jo knyzIan lok cfhuMdy hn. pfl  mfritn dy ipwCoN vI ilbrlF ny ies iksm df pRcfr jfrI rwiKaf aqy awj qwk ilbrl mIzIaf stIvn hfrpr dy ihzn eyjMzf df lokF nMU BYa dy irhf hY.  hfrpr vloN swqf ivwc pMj sfl pUry kr ley jfx `qy vI mIzIaf ivwc keI iksm dy ivcfr pRgt kIqy gey hn ijhnF ivwc ilbrl mIzIaf ny iPr hfrpr nMU byXkInf sfbq krn dI koisLsL kIqI hY. kYnyzf dy lok pMj sfl stIvn hfrpr nMU vyK cwky hn aqy vwK vwK srvyKxf muqfibk knyzIan lokF ny ilbrlF dy ies iksm dy pRcfr `qy ivsLvfs nhIN kIqf. lok awj vI stIvn hfrpr nMU afriQkqf df cMgf mYnyjr smJdy hn ijs ny aOKy smyN ivwc knyzIan afriQkf dI cMgI agvfeI kIqI hY. sfrI dunIaF ivwc afey afriQk mMdvfVy df kYnyzf dI afriQkqf `qy amrIkf dy mukfbly Gwt asr ipaf hY. ies mMdI dy dOr ivwc hfrpr srkfr ny lokF `qy tYks boJ vDfAux qoN ienkfr kr idwqf hY jd ik ilbrl ies dy hwk ivwc sn. mMdI ivwc vI hfrpr srkfr ny Gwt tYksF dI nIqI jfrI rwKI qF ik lokF dIaF jybF ivwc pYsf kwZ ky AuhnF dI KrId sLkqI kmjLor nf kIqI jfvy. ieh nIqI shI sfbq ho rhI hY aqy awj hr koeI vyK skdf hY ik hfrpr ny kYnyzf df hulIaf ivgfiVaf nhIN hY sgoN svfiraf hY. iehI kfrn hy ik ilbrl pfrtI nMU hux aYQink BfeIcfiraF `c vI Korf lwgf hY.

gurjIq isMG, brYNptn

 

pfdrI icwqrkfr bixaF vfn gfg

sMpfdk jI,

          ipCy ijhy iek pusqk 'lst Pfr lfeIP' jo ik pRisD afritst 'ivnsyNt vfn gfg' dy jIvn bfry hY, pVHn df mYnMU mOkf imilaf. ies `coN ijs gWl ny mYnUM bhuq pRBfvq kIqf jo pfTkF nfl sFJI krnf cfhFgf. vfn gfg ny bcpn qoN jvfnI qk pVHfeI qoN alfvf keI qrFH dy kMm kIqy. aKIr AsnMU iek jgfH ijQy grIb mjdUr koiely dIaF KfnF c kMm krdy sn, ikRscIan Drm dy pRcfr leI Byijaf igaf. ieQy JoNpVpwtI `c mjdUrF df bhuq mfVf hfl sI. mflk bhuq Gwt mjLdUrI qy sKq kMm lYNdy sI. bImfrI qy BwuKmrI df aflm sI, pr vfn gfg nUM iek kmrf qy afrfm dy sfry sfDn muhweIaf krvfey gey sn. ieQy Auh aYqvfr nUM sB nUM iekwTf krky jIss dIaF isiKafvF aqy bfeIbl dy AupdysL dyNdf sI. iek idn Aus ny iek bImfr mjLdUr dyiKaf jo kMm `qy nhIN jf sikaf sI, Aus dI pqnI bImfr bwcy nUM kuwCV cuwkI kMm krn dI koisLsL kr rhI sI qF jo Auh Aus idn dy Bojn df ieMqjLfm kr sky. ieh vyKx ipwCoN vfn gfg apxy kmry `c afieaf. Aus df pyt Biraf sI, afrfmdfiek ibsqr sfhmxy sI, almfrI `c pihnx vfly kpVy tMgy hoey sI. aKIr Aus nMU ligaf ik Auh kfier qy JUTf hY. awq dI grIbI qy duwKF BrI ijLMdgI ijAuN rhy lokF nMU Drm `c afsQf rwKx dy AupdysL dyNdf hY jdik eIsLvr AuhnF dI koeI mdd nhIN kr irhf sI. Aus ny soicaf ik Drm iek bykfr cIjL hY, Boly Bfly mjLdUr ies df afdr krdy hn, pr Ahnf nUM qF Drm nfl nPrq krnI cfhIdI hY. Aus ny afpxy kpVy qy smfn Cwz, bfeIbl nUM almfrI `c bMd krky iek JopVI c rihxf sLurU kr idwqf. hux Auh iek pwky kYQoilk eIsfeI qoN nfsiqk bx cuwikaf sI. ies qoN bfad Auh pRikRqI pRymI bx ky icqrkfrI vwl qur ipaf.  svfl pYdf huMdf hY ik kI awj dy Drm dy Tykydfr isrP AupdysL dyxf Cwz ky lokF leI koeI AsfrU kMm kr skdy hn? hF jy jmIr jgdI hovy qF. pr Auh qF lokF nMU Drm dI BUlBuleIaF `c AulJf ky apxI rojLIrotI df jugfV krn `c hI lwgy rihMdy hn.

hrjIq idAl, mfltn

 

gusqfKI muafP momI sfihb!

L         gusqfKI muafP momI sfihb, 21 jnvrI dy Kbrnfmf `c jo qusIN gurU sMq qy bfby Cfipaf hY, Auh iehnF pRfxIaF bfry bhuq ZukvF hY. pr aMq ivc ieh ilK ky 'qrksLIlF df ies bfry kI ivcfr hY' myry aMdrly qrksLIl nMU CyV idwqf hY, qF Pyr suxo. iksy jLmfny c ieh pRfxI iqafg aqy propkfr dI mUrqI huMdy sn. sfdgI iehnF df gihxf, mfieaf qy duinafvI suK iehnf vfsqy quwC huMdy sn. lokF ivc ivcr ky swcy sucy jIvn df ieh AupdysL idaf krdy sn. cmqkfrF df JFsf ieh lokF nUM nhI idMdy sn. jLmfnf bdilaf, lok bdly qy Pyr ieh pRfxI vI bdl gey. propkfrI dI QF ieh prjIvI (pYrfsfeIt) bx gey. duinafvI suwKF leI lokF dI aMnHI dOV df Pfiedf lYdy hoey AhnF nUM cmqkfrF dy supny idKfAx lwgy. ieh ibjins cMgf cilaf qF ieh pRfxI KuMBF vFg Aug pey. sLrDflUaF dI POj iehnF dI vwzI qfkq bx geI. sfrIaF suK suivDfvF mfxdy hoey hux ieh rfjnIqI c vI hwQ ajmfAux lwg pey hn. hux ieh lokF nUM Dfrimk jnUMn (Anmfd) df tIkf lf idMdy hn. ieh tIkf bhuq 'pfvrPul' hMudf hY. ies dy asr hyT sLrDflU mrn mfrn nMU qwqpr rihMdy hn. iek hor qrHF dy pRfxI vI hux AuBr rhy hn. iehnF nUM qrksLIl kihMdy hn. ieh ivcfry vI (pihly pRfxIaF mukfbly kmjoLr) iek tIkf lfAux dI koisLsL kr rhy hn, qF jo Aus mfrU tIky df asr Kqm kIqf jf sky. duinaf `c amn sLFqI vfsqy ies tIky dI bhuq loV hY. iek qIjI qrFH dy pRfxI vI huMdy hn. iehnF nUM ivigafnI kihMdy hF. ieh bhuq sfAU iksm dy bMdy huMdy hn. cupcfp afpxy kMm `c ruJy rihMdy ny jdik iehnF dy kMm df lfhf sfrI duinaf lYNdI hY. pihlI iksm dy pRfxI (kiQq gurU, sMq, bfby) clfkI vrqidaF iehnF dI kmfeI (kfZF) df luqP lYidMaF, isPqF dy pul iksy hor (aKOqI rwb) dy bMnHI jfdy hn.

qrksLIlI tIky df isLkfr                

hrjIq idAl, mfltn

 


eyar ieMzIaf jMbo jYWt jhfjL iks ny suitaf sI?

 

sMpfdk jI,

          eyar ieMzIaf bMb kFz kys dy sbMD ivwc adflq ivwc JUT bolx dy dosL ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU bIqy hPLqy 9 sfl kYd dI sjLf hoeI hY. ies kFz ivwc irafq nMU ieh qIjI vfr kYd dI sjLf hoeI hY. pihlF Aus nMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd heI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI krn ivwc afpxf ksUr mMn ilaf sI aqy Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh pMj sfl dI QohVI ijhI kYd dI sjLf pRfpq kr ky bMb kFz dy Byd jwg jfhr kr dyvygf ijs nfl irpdumn milk aqy ajYb isMG bfgVI knivkt jo jfxgy. pr ajyhf nhIN hoieaf aqy irafq adflq ivwc jf ky afpxy ibafnF qoN iPr igaf ijs kfrn Aus nMU adflq ivwc jfxbuwJ ky JUT bolx dy dosL ivwc jfrj kr ilaf igaf.  hux Aus nMU ies JUT bolx dy dosLF ivwc dosLI pfey jfx dI 9 sfl kYd dI sjLf hoeI hY. ies bMb kfz ivwc kul 331 jfnF geIaF sn aqy ieh sfrf kys ieMdrjIq isMG irafq dy Edfly hI GMumdf hY. ieh ajy vI Byd bixaF hoieaf hY ik ies bMb kFz ipwCy sfry ikhVy ikhVy ivakqI sn aqy ieMdrjIq isMG irafq ieh jfxdf hoieaf vI cuwp hY. afKr Auh afpxf ksUr mMn cuwkf hY ik Aus ny bMb dI smwgrI iekwTI kIqI sI aqy iek kwcf bMb bxfieaf aqy bwbr Kflsf dy afgU qlivMdr prmfr nfl jMgl ivwc jf ky tYst vI kIqf sI. irafq ny ieh vI afiKaf sI ik Aus ieh nhIN sI pqf ik Aus dy Gr ivwc bxfey jf rhy ies bMb nfl svfrIaF df Biraf jhfjL suwitaf jfxf hY. cMgf huMdf jykr ieMdrjIq isMG irafq prmfqmf nMU hfjLr jfx ky swc bol idMdf aqy ies bMb kFz df pUrf swc bfhr af jFdf. hux ieh sLwk pUrI qrF kfiem hY ik irafq ny kuJ afpixaF nMU bcfAux vfsqy JUT boilaf hY.

jgjIq isMG, brYNptn

 

sjLf XfPLqf hfeIjYkr hux Bfrq ivwc vkflq df kMm krygf!

sMpfdk jI,

          hfeIjYkr primMdr isMG sYxI nMU kYnyzf ivcoN zIport kr idwqf igaf aqy Aus ny KdsLf jfhr kIqf sI ik Bfrq ivwc Aus nMU KLqrf hY. ieh KLbr kYnzf ivwc aKLbrF dIaF surKIaF bxI sI. sYxI ny pMj julfeI 1984 nMU ieMzIan eyar lfeIn df jhfjL hfeIjYk krn ivwc ihwsf ilaf sI aqy ies nMU pfiksqfn `c lfhOr lY jfieaf igaf sI. pfiksqfn ivwc Aus nMU mOq dI sjLf hoeI sI pr ipwCoN ies nMU Aumr kYd ivwc bdl idwqf igaf sI. pfiksqfn ivwc kYs kwtx ipwCoN sYxI iksy qrF jfalI kfgjLF `qy kYnzf af igaf sI aqy iewQy rPUjI kys kr idwqf sI. Aus ny kYnyzf ivwc lfa dI izgrI vI kr leI sI aqy bfr ivwc dfKLlf mMigaf sI. pr kYnyzf dy Aus nMU lfa prYkits krn dI afigaf nhIN sI idwqI aqy zIport kr idwqf sI. Bfrq ivwc phuMcx `qy Aus nMU igRPLqfr kr ilaf igaf sI. hux pqf lwgf hY ik sYxI ny pMjfb aqy hirafxf bfr kONsl nMU vkflq df DMdf krn vfsqy arjLI idwqI hY. bfr kONsl ny Aus dI arjLI `qy hux gOr krnf hY. hYrfnI dI gwl hY ik Bfrq ivwc ijs nMU KLqrf sI Auh Bfrq ivwc hux vkflq krnI cfhuMdf hY. Aus qrF ies ivwc koeI burI gwl nhIN hY ik jy Auh kfnMUn vkflq kr skdf hY qF krnI cfhIdI hY pr ies nfl iek svfl pYdf huMdf hY ik jo lok Bfrq ivwc jfn df KLqrf dwsdy hn AuhnF df KLqrf Bfrq ivwc phuMc ky alop ho jFdf hY. ies qoN pihlF vwzy vwzy kFzF diaF ijLmyvfrIaF lYx vfly keI vwzy KfilsqfnI Bfrq jf cuwky hn aqy AuhnF dy iksy ny JrIt qwk nhIN mfrI. Kfilsqfn df rfsLtrpqI jgjIq isMG cOhfn, pMQk kmytI dy afgU vwsx isMG jwPrvfl, zfktr sohx isMG aqy dlIjq isMG ibwtU vrgy Bfrq jf ky jF arfm Prmf rhy hn aqy jF isafsq kr rhy hn. jYnosfeIz dI ptIsLn krn vfly aYm pI df Bfrq ivwc svfgq ho irhf hY.

ipafrf isMG igwl, torFto

 

'ksLt nsLt gurmiq kyNdr` dI QF 'ivigafnk ksLt invfrx kyNdr`

sMpfdk jI,

          ieh KLq sLONkI jI dy lyK ksLt nsLt gurmiq kyNdr bfry hY jo ik KLbrnfmf dy jnvrI 7 vfly aMk ivwc pRkfsLq hoieaf sI. gusqfKI muafP sLOkI jI, afpdf plfn bhuq psMd afieaf. mY afp df ibjns pfrtnr bnx leI aplfeI krdf hF. AumId hY BrqI kr lAugy. PYktrIaF `c sKLq myhnq hux nhIN huMdIN. iejfjq hovy qF kuJ vzmuwly suJfa pysL krny cfhFgf.

          nMbr iek afpxy, kyNdr df nfm 'ksLt nsLt gurmiq kyNdr` dI QF 'ivigafnk ksLt invfrx kyNdr` rwiKaf jfvy.

          ies nfl do Pfiedy hoxgy iek qF gurmiq sLbd nf vrqx nfl Drm dy rKvfilaF qoN jfn bcI rhU, dUjy ivigafn sLbd vrqx nfl BYVy qrksLIlF dy awKIN

Gwtf ipaf rhU. gurmiq sLbd dy htx nfl sfry DrmF c afpxI gfhkI` vI vDU.

          Drm df igafn afp nMU bhuq hY, pr jykr qusIN BrjfeI jI (cMdrI sLOkx) nMU QoVI bhuq tRying dy ky iqafr kr lvo qF sony `qy suhfgf hojU. myrI bygm vI bykrI c tRyaF Zo Zo ky awkI peI hY, afpF kyNdr c iek lyzIj ivMg` sQfpq kr idaFgy. ihMg lgy nf PtkrI rMg afvy coKf.

          iek hor smwisaf nUM hl krnf pYxf hY, Auh ieh hY ik sLfm Zly ikaf hogf? spysLl qIrQ tRyn coN aMgUr dI bytI nU Aqrnf ipaf hY.

          ies mfmly `c qusIN cMgI muhfrq rKdy ho. sLrDflUaF nUM 'JkfnI` dyxf quhfzy vfsqy bhuqf aOKf nhIN hoxf. bfkI sB TIk hI hY. afpxy kMm `c koeI aVcn afeI qF apxy jgq pRisD Twg mnjIq isMG rwqU sfhb hYgy ny, AuhnF nfl awpF slfh msLvrf kr lvFgy. myrI Xogqf bfry afp nUM aMdfjLf ho hI igaf hovygf. AmId hY ik ibjLnYs pfrtntr bxfAux leI afp jI mYnMU ieMtrivAU vfsqy jldI kfl krogy.

hrjIq isMG idAl, mfltn

 


Bfrq nMU kosx vfly pfiksqfn dIaF Gwt igxqIaF vwl vyKx

sMpfdk jI,

          Bfrq nMU kosxf iek PYsLn hI bx igaf hY aqy kosx vfly koeI nf koeI bhfnf lwB lYNdy hn qy ieh sfbq krn dI koisLsL krdy hn ik Bfrq ivwc Gwt igxqIaF dI hflq gulfmF vflI hY. amrIkf vflf vYd ijs dI aksr sLONkI jI keI vfr gwl krdy hn, afpxf sfrf jLor ies gwl `qy lgfAuNdf hY ik Bfrq ivwc Gwt igxqIaF dI hflq bhuq Krfb hY aqy Auh pfiksqfn nMU iswKF df dosq dwsdf hY. pfiksqfn iswKF df nf dosq hY aqy nf kdy ho skdf hY. pfiksqfn kdy idloN Kfilsqfn dy hwk ivwc vI nhIN ho skdf. hF Bfrq nMU pRysLfn krm vfsqy Kfilsqfn df pwqf Kyzdf hY. pfiksqfn vwKvfdI iswKF nMU BVkf irhf hY aqy vrq irhf hY. pfiksqfn jfxdf hY ik jy ikqy Kfilsqfn sMBv ho jfvy qF iswK lhOr smyq Auh ielfky klym krngy jo rfxjIq isMG dy rfj df ihwsf sn. lhOr qF rfjDfnI sI ies leI lhOr nMU iswK nf mMgx ioeh sMBv nhIN hY.

          rhI gwl Gwt igxqIaF dI, Bfrq dIaF Gwt igxqIaF qF dysL dy hr Kyqr ivwc brfbr BfeIvfl hn pr pfiksqfn ivw Gwt igxqIaF dI hflq bhuq Krfb hY. ajy bIqy hPLqy hI keI ajyhIaF KLbrF afeIaf hn ijhnF muqfibk bhuq sfry ihMdU aqy iswK pirvfr pfiksqfn Cwz ky Bfrq afey hn aqy pwkI sLrn mMg rhy hn. jy pfiksqfn iswKF df dosq hY qF iswK pirvfr pfiksqfn ikAuN Cwz rhy hn? ihMdU aqy iswKF qoN jjLIaf ikAuN vsUilaf igaf hY? kI kdy Bfrq ivcoN koeI iswK pirvfr, eIsfeI pirvfr jF muislm pirvfr pfiksqfn jF bMglf dysL nMU sLrn mMgx igaf hY? hor qF hor jMmU qy ksLmIr ivcoN vI kdy muslmfn Bwj ky pfiksqfn nhIN gey. hF kuJ kwtVpMQI ksLmIrI nOjvfn aqy biqy ivwc kuJ vwKvfdI iswK hiQafrF dI tryinMg lYx jLrUr pfiksqfn gey hn.

jsivMdr isMG, torFto

 

agfhvDU lyKkf nMU Cfpx vfsqy KLbrnfmf[[[

sMpfdk jI,

          KLbrnfmf ivc Cipaf s[ qrlocn isMG jI df lyK iswK jgq c PYl rhy ivvfdf dy kfrnf `qy rOnI pfEdf hY. iswK BfeIcfry `c sryT ivdvfnF dI koeI kmI nhI pr AuhnF nUM kOm dy rihnumf bnfAux dI loV hY. vrqmfn `c bxy bYTy afgU injI ihqf qy hfAUmY dI hI lVfeI lV rhy hn. kiQq isK nslkuI aj df cricq mslf hY pr kI isrP rOlf pfAux nfl dunIaF quhfzI gl mMn lvygI? pihlf eImfndfrI nfl svY pVcol dI loV hY. kfrn lwBxy jLrUrI hn. isrP Bfrq qy ihMdUaF nUM do dyx nfl gl nhIN bnxI. pMjfb c ihdUMaf aqy ieMdrf gfDI bfry dupRcfr siBwaqf dIaf sfrIaf hwdf pfr kr igaf sI. pMjfboN bfhr rihMdy iswK ies qwQ qoN cMgI qrf jfxU hn. kuJ gYr ijLMmyvfr afgU awj vI BVkfAU ibafn dyx qo bfj nhI afAuNdy. isafxp ies `c hI hY ik afpxI myhnq qy isrV nfl duinaF `c sPlqf dy JMzy gwz rhI kOm nUM vDx Puwlx idwqf jfvy. OkI jI df anholI alfieMs idlcsp sI. zf[ mhIp isMG df lyK, Drm dy bfjLfrIkrx dI shI qsvIr py krdf hY. KuvMq isMG bfry kuJ kihx dI loV nhI ikAuNik EhI ieh ilK skdf hY, buks afr mYNt tU rIz, nft tu vrip, nfl hI vrk iej vrip bt vrip iejL nft vrk. agfhvDU lyKkf nMU Cfpx vfsqy KLbrnfmf vDfeI df hkdfr hY.  

hrjIq idEl, mfltn

 


swK rfj dy pqn dy kfrn bfry jfxkfrI BrpUr KLq

sMpfdk jI,

          bIqy hPqy dy aMk ivwc iswK rfj dy pqn dy kfrnf bfry hjLfrf isMG df lyK bhuq jfxkfrI BrpUr sI. iswK pRcfrk aqy buwDIjIvI aksr iek pwK hI dwsdy qy sfrf dosL zogiraF `qy hI idMdy hn. hjLfrf isMG hurF ny jo qwQ idwqy hn Auh sfbq krdy hn ik mhfrfjf rxjIq isMG aqy hor iswK srdfr iswK rfj dy pqn leI Kud ijLMmyvfr hn. hjLfrf isMG ny jo sLfh muhMmd dIaF ilKqF df hvflf idwqf hY Auh iswK rfj dy pqn dy kfrnF dI shI qsvIr pysL krdy hn. sLfh muhMmd ny afpxI kivqf ivwc iswK rfj dy dIaF bhuq isPLqF vI kIqIaF hn aqy kmjLorIaF vI dwsIaF hn. iswK pRcvfrk aqy ivdvfn sLfh muhMmd dIaF AuhnF ilKqF df hvfflf qF idMdy hn ijhnF ivwc iswK rfj dIaF isPLqF kIqIaF geIaF hox pr ijwQy kmjLorIaF df ijLkr hovy Aus dI gwl nhIN krdy. hjLfrf isMG hurF nyijhnF ilKqF df hvflf idwqf hY AuhnF df sfzy vrgy afm bMdy nMU kdy pqf hI nhIN sI. ivdvfnF nMU jLrUr pqf hovygf pr Auh iehnF nMU Cupof ky rwKdy hoxgy. ikAuNik jy ieh gwlF bfhr af jfx qF mhfrfjf rxjIq isMG dIaF GoVIaF gf ky pYsf bxfAux df kMm bMd ho jfvygf. mYNnMU ieh gwl vI hjLfrf isMG hurF dy KLq qoN hI pqf lwgI ik mhfrfjf rxjIq isMG 59 sfl dI Aumr Bogx qoN pihlF hI svrgvfs ho igaf sI. ieh hYrfnI vflI gwl hY ik rxjIq isMG dI mOq vyly Aus dIaF keI pqnIaF aqy rKylF ivcoN swB qoN CotI pqnI ijMdF dI Aulmr kyvl 22 sfl sI aqy Aus df bytf dlIp isMG isrPL 9 mhIinaF df hI sI.

          hr burfeI vfsqy horF nMU dosL dyxf shI nhIN hY. bIqy hPLqy sfihjLfidaF dI sLhIdI bfry kuJ ryzIE pRogrfmF `qy gwlbfq sunx df mOkf imilaf jo ies df dosL gMgU aqy suwcf nMd nMU dy ky ihMdUaF nMU ksUrvfr Tihrf rhy sn jo ik bhuq gLLlq hY.

jgjIq isMG, brYNptn

 


iswK rfj iswK srdfrF dI afXogqf aqy burCfgrdI kfrn qbfh hoieaf sI nF ik zogiraF dI gLdfrI kfrn!-hjLfrf isMG, imsIsfgf Pon (905)795-3428


sMpfdkI kfbly qfrIPL sI

sMpfdk jI,

          afpdy aKbfr df bfbf bVbolf, lE kr lE gwl aqy sLONkI sfihb df lyK awj dy PrybI smfj dy doglypn nMU bVI cMgI qrF nMgf krdy hn. pMjfbI post df qIsmfr KF vI keI vfr bhuq mfrky dI gwl kr jFdf hY. aKy dIvflI `qy sMgqF ny golkF nMU Bfg lfey qy bgly Bgq Gfq lfeI bYTy, awDI rfq nMU krngy kbjLf. ipwCy ijhy suixaF sI ik kOm dy pwqvMiqaF ny iek knvYnsLn kIqI sI qy ivcfr hoieaf sI ik iswK kOm dI ho rhI bdnfmI dy kfrnF dI GoK krn, ies df iswtf kwZx df smF iqMn sfl imwiQaf igaf hY. mYnMU hYrfnI huMdI hY ik eynf smF lOx dI kI loV hY? ipCly Cy ku mhIinaF dIaF aKLbfrF Prol ky vyK lvo swc sfhmxy af jfvygf. keI vfr ajyhIaF KbrF pVHn nMU imldIaF hn ijhnF nfl kOm dI bdnfmI huMdI hY ijvyN iek sfbq sUrq aMimRqDfrI isMG dI qsvIr smyq Kbr ijs ny sYNkVy inrdosLF dy kql dy kys ivwc shuM cuwk ky JUT boilaf sI. sLomxI kmytI jo iswK kOm dI pfrlImYNt dy nfm nfl jfxI jFdI sMsQf hY dy jQydfr muwKI, kI AuhnF dI kfrgujLfrI eImfndfr, inrpwK qy Drm dI ksOtI `qy pUrI AuqrdI hY? gurdvfiraF `c pRbMDkF dI pwgo lwQI aqy kuJ pRcfrkF df afcrx iswK Drm dI ikho ijhI qsvIr pysL krdf hY? ipwCy ijhy idwlI `c izwgI iek bhu-mMjLlf iemfrq ijs ivwc 70-80 lok mfry gey sn df mflk aMimRqpfl isMG iek aMimRqDfrI iswK hY jo pihlF vI kYd dI sjLf kwt cuwkf hY aqy KLbr muqfibk Aus `qy hor 25 kys cwl rhy hn. ies iksm dIaF KLbrF df asr burf pYNdf hY. aprfDI hr kOm ivwc huMdy hn qy iswKF ivwc vI ho skdy hn pr iek aMimRqDfrI iswK df afcrx AuWcf suwcf hox dI afs kIqI jFdI hY. iswK kOm nMU Zfh ies iksm dy iswK hI lgf rhy hn hor koeI kOm nhIN lgf rhI. sLukr kro zfktr mnmohn isMG vrgy kfbl iswKF ny kOm dI zuwbdI byVI nMU bcfieaf hY. afpdf sMpfdkI dunIaF nfl sur imlfky cwlx `c hI Blf hY kfbly qfrIPL hY. kfsL kuJ iswK jQybMdIaF zMzf sotf cuwkx qoN pihlF TrMmy nfl soc ivcfr kr ilaf krn.

hrjIq isMG idEl, mfltn

 


gurbfxI qn dy rogF df ielfj nhIN  krdI

sMpfdk jI,

          iek sQfnk ryzIE `qy bIqy hPLqy hrijMdr isMG dlgIr nfm dy ieiqhfskfr nfl iek gwlbfq sunx df mOkf imilaf  ijs ivwc kuJ kflrF ny Aus nMU svfl kIqy. iek svfl dy juvfb ivwc dlgIr sfihb ny Purmfieaf ik gurbfxI qn dy rogF df ielfj nhIN krdI qy qn dy rogF vfsqy dvf-dfrU jLrUrI hY. AuhnF ny ikhf ik jy koeI ajyhf dfavf krdf hY ik gurbfxI nfl qn dy rog TIk ho skdy hn qF ieh gLlq ibafnI hY. jf iek kflr ny AuhnF qoN puiCaf ik bfibaF dy zyiraf `qy mMnqf mMgx vfilaf aqy sRI hirmMdr sfihb ivwc mMnqF mMgx vfilaF ivwc kI Prk hY qF AuhnF ikhf ik ikqy vI mMnqF mMgxf ieko gwl hY aqy gurbfxI afpxI jIvnjfc gurmwq anukUl krn dI pryrnf krdI hY aqy mMnqf mMgx vflI gwl gurmiq dy anukUl nhIN hY. sRI hirmMdr sfihb dy srovr bfry iek svfl dy juvfb ivwc dlgIr sfihb ny afiKaf ik srovr df pfxI plIq (pRdUsLq) hY aqy ies ivwc nhfAux nfl jF pIx nfl rog nivrq hox dI QF hor rog lwg skdy hn. AuhnF srovr df pfxI sfPL krn vfly pRfjYkt df vI hvflf idwqf jo ajy cflU nhIN ho sikaf. AuhnF ikhf ik srovrF dI loV purfqn smyHN ivwc sMgq dy nhfAux df ieMqjLfm krn vfsqy sI nf ik pivwqr pfxI spfleI krn vfsqy sI. AuhnF hor ikhf ik jogf nfl kuJ rog dUr ho skdy hn ikAuNik ieh iek ijsmfnI prIikRaf hY pr ieh sfry rogF df ielfj nhIN ho skdf. jo gwlF idlgIr hurF ny kIqIaF hn jy ikqy koeI hmfqV kr idMdf qF qUPLfn af jfxf sI aqy Aus nMU DmkIaF imlx lwg pYxIaF sn.

          kuJ lok jogf nMU ihMdU Drm nfl vI joV ky vyKdy hn aqy kihMdy hn ik ieh ihMdU Drm df ihwsf hY jdik ieh dunIaF ivwc pRisDI hfsl kr irhf hY. pr jy vyiKaf jfvy qF jp-qp afid dIaF pRikRafvF vI ihMdU mwq df hI ihwsf hn aqy purfqn sMq mwq ivwc qp krnf jF prmfqmf dy nf df jfp krn, mflf PyrnI afid kIqf jFdf sI. ies ihsfb nfl qF ihMduaF qoN vwK hox leI iswKF nMU keI kJ bMd krnf pvygf.

dljIq isMG, torFto

 

amrIkf iKlfPL mujLfhry krn df asr Eltf vI pY skdf hY

sMpfdk jI,

          pwgF dI qlfsLI dy mfmly `c dunIaF Br ivwc  amrIkn sPfrqKfinaF sfhmxy  ros mujLfhry krn dI gwl ho rhI hY aqy sLRomxI kmytI qy pMj isMG ies df swdf dy rhy hn. svfl pYdf huMdf hY ik kI amrIkf ies nfl nIqI bdl lvygf jF ies df asr Eltf qF nhIN pY jfvygf. ies mfmly ivwc amrIkf dy surwiKaf ivBfg nfl gwlbfq krn dI loV hY aqy qlfsLI vyly TrMmy qoN kMm lYx aqy sihXog krn dI loV hY. hr mrjL df ielfj ros pRdrsLn nhIN hn qy iswK afgU isafxp qoN kMm lYx.

kulvMq isMG, mfrKLm

 


torI srkfr eyar ieMzIaf aYksLn plfn `qy pUrI nhIN AuqrI

sMpfdk jI,

          PYzrl srkfr eyar ieMzIaf aYksLn plfn `qy pUrI nhIN AuqrI aqy ilbrlF vFg votF btorn vflI nIqI `qy qur peI jfpdI hY. jsits jfn myjr ny afpxI rport ivwc keI aihm nukqy AuTfey sn aqy hfrpr srkfr ny ies `qy aml krn vfsqy jld iek blUa pirMt pysL krn df vfadf kIqf sI jo hfrpr srkfr dy do sInIar mMqrIaF ny aftvf ivwc pysL kIqf hY. mMqrI sRI jysn kYnI aqy mMqrI sRI ivwk tvyjL ny jo kuJ pysL kIqf hY Auh afs nfloN bhuq Gt hY. srkfr ies iBafnk dihsLqgrd kFz dy pIVHq pirvfrF nMU rfhq dyx dy mfmly ivwc ZukvIN phuMc nhIN apxf skI aqy pIVHq pirvfr ies qoN aMsqusLt hn.  BivK ivwc ajyhy duKdfeI kFz nMU vfprn qoN rokx vfsqy vI srkfr ny Tos kfrvfeI krn dI Tos plfn pysL nhIN kIqI aqy vwK vwK surwiKaf eyjMsIaF Kfskr sIss aqy afrsIaYmpI ivckfr imlvrqx vfsqy kOmI surwiKaf slfhkfr inXukq krn dI isPLrsL qoN hfrpr srkfr ny mMUh moV ilaf hY. srkfr dy mMqrI ieh dfavy krn lwg pey hn ik hux surwiKaf eyjMsIaF ivwc imlvrqx TIkTfk hY aqy mMqrI sRI ivwk tvyjL nMU eyjMsIaF rport kr rhIaF hn. myjr kimsLn ny eyar kfrgo dI surwiKaf df mfmlf AuTfieaf sI ijs ivwc bhuq KfmIaF not kIqIaF geIaF sn ijs `qy srkfr ny koeI Tos kfrvfeI nhIN kIqI. ivntYWs prOtYsLn aqy dihsLqvfd df isLkfr lokF nMU dihsLqvfd dy ijMLmyvfr lokF nMU sUh kr ky muafvjLf hfsl krn df hwk dyx leI kfnUMn bxfey jfx dI vI afs sI jdik hfrpr srkfr hux ies qoN vI ipwCy ht geI hY. afm cfrcf hY ik iemIgrysLn mMqrI jYsn kYnI kMsrvtv pfrtI dy afgU dI dOV ivwc sLfml hox jf rhy hn aqy hux Aus ies dI iqafrI ivwc kuJ gruwpF nMU KusL kr rhy jfpdy hn.

divMdr isMG, torFto

 


qIjI isafsI iDr df AuBfr pMjfb leI cMgf rhygf

sMpfdk jI,

          mnpRIq isMG bfdl dy akflI dl ivwcoN kwZy jfx nfl jo siQqI bdl rhI hY ies nfl qIjI iDr dy pYdf hox dy afsfr bx rhy hn aqy qIjI iDr df AuBfr pMjfb vfsqy cMgf hI rhygf. hmysLf iek vfr akflI aqy iek vfr kFgrs srkfrF bxdIaF af rhIaF hn aqy dovF pfrtIaF nMU pqf hY ik AuWqr kfto mYN cVF huMdI rihxI hY ijs kfrn lokF df bhuqf iPkr krn dI loV nhIN hY. sMBv hY ik mnpRIq bfdl aYsI pfrtI KVf kr lYx ijs kfrn ivDfn sBf ivwc bYlMs AuhnF dy hwQ af jfvy aqy AuhnF dI pfrtI pMjfb dI qrwkI vfsqy Tos nIqI DFrn krn vflI iDr dI sKLq sLrqF hyT mdd krn jF mMqrI mMzl ivwc vkfrI ahudf lYx ivwc kfmXfb ho jfx. kulIsLn srkfr nMU iPr AuhnF dI mMnxI hI pvygI.

gurmIq isMG, brYNptn

 

ivwkIlIks dysLF dy sbMD ivgfV skdI hY

sMpfdk jI,

          iehnIN idnIN iekIlIks nfl dI sMsQf bhuq crcf ivwc hY jo vwK vwK dysLF dI gupq gwlbfq nMU jwg jfhr kr rhI hY ijs qoN ieh pqf lwg irhf hY ik srkfrF keI vfr kihMdIaF kuJ hor hn aqy krdIaF kuJ hor hn. srkfrF qoN swc dwsx dI afs rwKxf qF shI gwl hY pr pr bhuq gupq jfxkfrI jwg jfhr kr ky keI dysLF dy afpsI sbMD ivgV vI skdy hn aqy keI lokF dI jfn KLqry ivwc vI pY skdI hY Kfs kr aPLgfinsqfn vrgy dysL ivwc ijwQy knyzIan Poj vI qYnfq hY. srkfrF keI vfr bhuqf hI JUt bol idMdIaF hn ijs qrF jfrj buwsL ny ierfk `qy hmly smyN boilaf sI. ipwCoN ieh JUT PiVaf iga pr ierfk dy lokF df bhuq nuksfn ho igaf jo pUrf nhIN ho skdf. srkfrI sbMDF ivwc kuJ prdf qF huMdf hI hY aqy ieh vpfr ivwc vI huMdf hY.

jgjIq isMG igwl

 


kwtVpMQIaF df iZwz vI duKy qF ijMLmyvfr koeI hor huMdf hY?

sMpfdk jI,

          aMimRqsr ivwc sRI hir mMidr sfihb dI mfieaf ignx vfly iek isMG vloN pwg ivwc vwzy not lukfAux df iek kys sfhmxy afieaf hY. ies bfry mIzIey ivwc kuJ crcf hoeI hY ijs muqfibk drbfr sfihb ivwc golk dI igxqI sKLq ingrfnI hyT huMdI hY. iek ryzIE `qy qF ieh vI ikhf igaf sI ik golk ignx vfilaF dI jfmf qlfsLI huMdI hY aqy AuhnF nMU kwpVy vI Gwt pinx idwqy jFdy hn. ies ivwc kI swc hY ieh qF rwb hI jfxdf hovygf. pr ruhfnIaq df kyNdr smJy jFdy sRI hir mMidr sfihb ivwc golk ignx vfly hI corI kr skx dI ihMmq kr skdy hoxgy ieh iek bhuq vwzI hYrfnI vflI gwl hY.

          golk corI dI cricq Gtnf muqfibk hrijMdr isMG sohI nfm df ivakqI pRIkrmf ivwc shfiek jQydfr dI izAUtI krdf hY aqy sLRomxI kmytI df mulfjLm hY. ipCly idnI jd golk dI igxqI sKLq ingrfnI hyT sRI akfl qKq dy Bory ivwc ho rhI sI qF hrijMdr isMG sohI ies igxqI mOky sRomxI kmytI vloN ingrfn lgfieaf hoieaf sI. ies ingrfn ny hI kiQq qOr `qy hjLfr hjLfr rupey dy cfr not afpxI dsqfr ivwc lukf ley. ies bfry jd sLRomxI kmytI vloN qYnfq iksy ienspYktr nMU  sLwk ho igaf qF Aus ny hrijMdr isMG sohI nMU CupfeI hoey not kwZx vfsqy afiKaf pr jd Auh nf mMinaF qF Aus dI qlfsLI dOrfn Aus dI dsqfr ivwcoN hjLfr hjLfr dy cfr not rMgy hwQIN PV ley gey. aqy Aus nMU iBRsLtfcfr dy dosL ivwc muawql kr idwqf igaf.

          iek sQfnk ryzIE `qy ies bfry ivcfr idMdy hoey iek KfilsqfnI ny ikhf ik ieh Bfrq srkfr jF BfrqI eyjMsIaF dI sLrfrq hY qF ik amrIkf ivwc hvfeI awizaF `qy iswKF dI dsqfr dI qlfsLI nMU jfrI rwiKaf jf sky. kmfl df ivcfr hY, jy iehnF df iZz vI duKy qF ijLMmyvfr srkfr!

drsLn isMG, torFto

 

mnmohn isMG dI sfK nMU swt vwjI

sMpfdk jI,

          Bfrq ivwc keI lwK hjLfr kroVI Gutfly dI crcf cwl rhI hY aqy suprIp kort ny srkfr nMU JfV pfeI hY. sMsd `c 2-jI spYktRm dy muwdy nUM lY ky ivroDI iDrF ny srkfr `qy sKLq hmly kIqy hn aqy ies Gutfly dI jFc vfsqy sFJI sMsdI kmytI bnfAux dI mMg kIqI hY jo srkfr ny ajy qwk svIkfr nhIN kIqI.

          srkfr nMU cfhIdf hY ik ivrodI iDr dI mMg nMU pRvfn kry aqy ies dI pUrI aqy inrpwK jFc hoey. ies nfl pRDfn mMqrI mnmohn isMG dI sfK nMU sKLq swt vwjI hY aqy bdnfmI hoeI hY.

idnysL isMG isDU, imsIsfgf


smfrt mItr ik luwt mItr?

sMpfdk jI,

          sUbf srkfr ny GrF ivwc ibjlI dy smfrt mItr lgfey hn ijhnF nfl ibjlI dI lfgq duwgxI ho geI hY. ijhVF afdmI 75-80 zflr ibwl adf krdf sI Aus df ibwl hux zyZ sO qoN twp igaf hY. ieh smftr mItr lokF vfsqy luwt mItr sfbq ho rhy hn. srkfr nMU pqf sI ik ies nfl srkfr dI afmdn ivwc vfDf hoeygf aqy sUby dI mgMtI srkfr ny ieh swB kuJ ivcfr ky hI ajyhy mItr lgfey hn. ieh kihxf ik Plfxy vyly ibjlI vrqo qF ibwl Gwt afvygf shI nhIN hY. lok vwKrIaF vwKrIaF isLPtF ivwc  kMm  krdy hn aqy ibjlI Auh afpxy smyN  qy loV muqfibk hI vrqxgy smfrt mItrF muqfibk nhIN. smftr mItr lokF nfl inrf DoKf aqy srkfrI luwt df sfDn bx gey hn.

kmldIp isMG, brYNptn

 

quhfz pRcf akflIaF df DUqrU hY

sMpfdk jI,

          mYN quhfzf ies hPLqy df prcf piVHaf hY aqy myrf ivsLvfs hY ik quhfzI koeI krYzyibltI nhIN hY. ies hPLqy df iesLU vyKo ies ivwc kYptn amirMdr isMG dI aMimRqsr PyrI aqy ies smyN hoey BfrI iekwT df koeI ijLkr nhIN hY. qusIN ies iksm dy vwzy iekwT ivwc vfprn vflI sDfrn Gtnf nMU muwdf bxfieaf hY. qusIN aqy quhfzf pRcf kYptn sfihb aqy kFgrs nMU aglI srkfr bnfAux qoN nhIN rok skdy. pMjfb dy lok suKbIr bfdl dy kUV qoN bhuq qMg hn. pwqrkfrI df ikwqf kuJ asUlF nfl kro aqy mnpRIq bfdl dy dl ivwcoN kwZy jfx aqy suKbIr bfdl dy dl `qy pYx vfly asr bfry kuJ ilKo. pMjfb ivwc PYlI bdamnI bfry ilKo. pMjfb ivwc ies mOky hwd drjy df akuCl qy aXog gRih mMqrI hY.

crnjIq qUr, cwk klF


Bfrq dI qrwkI kuJ lokF nMU qF iksy kfrn bhuq cuwBdI hY

sMpfdk jI,

          amrIkf df rfsLtrpqI brfk Ebfmf Bfrq ivwc iqMn idn Tihr ky afieaf hY jo ik afpxy afp ivwc hI iek vwzf irkfzr hY. Ebfmf iksy vI ivdysL PyrI mOky eyny idn iksy dysL ivwc nhIN ruikaf. Ebfmf ny Bfrq nfl vwzy vpfrk smJOqy vI kIqy hn aqy Bfrq dI surwiKaf kONsl ivwc pwkI sIt dI vI hmfieq kIqI hY. Ebfmf ny mhfqmf gFDI dI qF rwJ jy qfrIPL kIqI hY aqy ieh vI afiKaf hY ky jykr mhfqmf gFDI nf huMdy qF Ebfmf df rfsLtrpqI bnxf vI sMBv nhIN sI. AuhnF BfrqI sMsd ivwc afpxI qkrIr nMU vI jY ihMd afK ky KLqm kIqf hY. ieh swB kuJ sfbq krdf hY ik amrIkI rfsLtrpqI Ebfmf Bfrq nMU ikMnI qrjIh dy rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik ies dy keI kfrn ho skdy hn aqy ies ivwc amrIkf dy afpxy muPLfd vI ho skdy hn. BfvyN ieh vpfrk hox jF POjI iksm dy hox. hr bMdf, hr smfj aqy hr dysL afpxy muPLfdF nMU vyK ky hI awgy vDdf hY aqy ieh dunIaF df dsqUr hY. pr ieh gwl pRvfn kr lYxI cfhIdI hY ik awj amrIkf dy muPLdF ivwc Bfrq dI aihm QF bx geI hY aqy Bfrq leI afpxy muPLdF dI pUrqI vfsqy amrIkf dI loV hY. irsLqf aqy dosqI iek qrPLf bhuqI dyr nhIN cldI. dovF dysLF nMU awj iek dUjy dI loV vD rhI hY aqy ieh dosqI nMU hor Gxf krn leI jLrUrI vI hY.

          pr pqf nhIN kuJ lokF nMU Bfrq dI qrwkI ikAuN eynI cuwBdI hY ik AuhnF nMU mhfqmf gFDI dI isPLq vI JUTI jfpdI, jY ihMdI vI PokI jfpdI hY, smJoqy vI Poky jfpdy hn aqy Bfrq dI sQfeI sIt dI hmfieq vI PokI jfpdI hY. iehnF lokF nMU Bfrq ivwc rfsLtr sMG KyzF vI asPLl huMdIaF jfpdIaF sn pr jd swB TIK Tfk ho igaf qF ieh mUMh ivwc AuNglF pfAux jogy rih gey. Bfrq aqy amrIkf sihXog dy mfmly ivwc vI ieh Poky hI sfbq hoxgy.

jgjIq isMG, brYNptn

 

kYptn amirMdr isMG dy iqlk lwigaf iks ny vyiKaf?

sMpfdk jI,

          pMjfb kFGrs dy nvyN bxy pRDfn kYptn amirMdr isMG kwl sRI hirmMdr sfihb mwQf tkx gey sn aqy AuhnF dIaF bhuq sfrIaF qsvIrF BfrqI tIvI cYnlF `qy ivKfeIaF geIaF sn. iDafn nfl vyKx `qy pqf lwgf ik AuhnF ny lfl iqlk lgfieaf hoieaf sI. iqlk lgfAuxf koeI burI gwl nhIN hY ieh sLgn dI insLfnI vI hY aqy ihMdU mMdrF ivwc pRsLfd dy rUp ivwc vI lgfieaf jFdf hY. jy ikqy iehI iqlk suKbIr isMG bfdl jF pRkfsL isMG bfdl dy lwigaf vyiKaf jFdf qF iswK kwtVpMQIaF ny duhfeI pf dyxI sI aqy keI pricaF ivwc iqlk vflIaF qsvIrF lwgxIaF sn qy ryzIE tfk sLoa vI hox jfxy sn. pr hux ikAuNik iqlk amirMdr isMG dy lwigaf hY ies leI amirMdr dy chyqy KfilsqfnI KfmosL hn aqy pYr pYr `qy awg lgfAux vflf cMzIgVH df kFgrsI-KfilsqfnI prcf vI KfmosL hY.

kuldIp isMG, torFto

 


kI idvflI mOky hI Bfrq ivwc jfalI miTafeIaF bxdIaF hn?

sMpfdk jI,

          bIqy idnIN Bfrq dy iek sYtflfeIt tIvI cYnl `qy gMdIaF aqy GtIaf miTafeIaF dIaF kuJ PYktrIaF ivKfeIaF geIaF ijhnF nMU vyKx vflf Bfrq ivwc miTafeI Kfx qoN qobf kr jfvygf. bhuq sLihrF ivwc Cfpy mfr ky nklI duwD, Koaf aqy iGE afid PVy gey hn pr ieh Cfpy isrPL hux hI mfry jf rhy hn sfrf sfl kdy ies iksm dI KLbr Gwt hI vyKx-sunx nMU imldI hY. kI idvflI mOky hI Bfrq ivwc jfalI miTafeIaF bxdIaF hn? jF sfrf sfl bxdIaF hn?

          ipCly hPLqy luiDafxf ijLlHf ishq aPLsr zf: jgpfl isMG bfsI dI tIm ny iksy gupq sUcnf `qy trMkF vfly bfjLfr dI iek glI `c miTafeIaF bxfAux vflI PYktrI `qy acfnk Cfpf mfiraf aqy 50 kivMtl pqIsf aqy 50 kivMtl vysx, jo iqafr krky zwbfbMd kIqf hoieaf sI, brfmd kIqf. ies qoN ielfvf 25 kuivMtl dy krIb vysx aqy pqIsf bxfAux leI rwiKaf 25 kuivMtl kwcf mfl vI brfmd kIqI hY. ies hlvfeI vwloN sLihr dy nfmI hlvfeIaF dIaF dukfnF `qy miTafeI splfeI kIqI jFdI hY. zwbf bMd pqIsy aqy vysx `qy keI pRisD svIt sLfpF df mfrkf lwigaf hoieaf sI. PYktrI dy mflk ny dwisaf ik Auh hr sfl dIvflI dy mOky 600-700 kuivMtl pqIsf aqy vysx bxf ky vwzy hlvfeIaF nUM splfeI krdf hY. tIvI rpoprt muqfibk rfjDfnI idwlI aqy ies dy nfl lgdy keI sLihrF ivwc vI ies iksm dIaF PYktrIaF hn ijhnF ivwc nklI miTafeIaF aqy gMdgI dIaF ZyrIaF lwgIaF hoeIaF hn. rsguwilaF dy Bry twbF ivwc mrIaF hoeIaF mwKIaF tIvI `qy ivKfeIaF geIaF. pr jd ieh miTafeI vDiaF zwibaF ivwc bMd kr idwqI jFdI hY qF gfhk nmU gMdgI ivKfeI nhIN idMdI pr lok inrI bImfrI hI Kf rhy hMdy hn. ieh TIk hY dIvflI mOky Cfpy mfrn nfl irsLvq vwzI iml skdI hY, sKLqI sfrf sfl cfhIdI hY.

gurdIp isMG, torFto

 

lyK ilKx leI bynqI pwqr

ipafry swjxo,

          kMipAUtr dy BfeI GnweIaf ikrpfl isMG pMnUM nUM afpF jfxdy hI hF. Auh vIh sflF qoN kYnyzf ivc rihMdy qy pMjfb jFdy afAuNdy kMipAUtr dy pMjfbIkrn ivc lwgy hoey hn. AunHF ny mfq BfsLf pMjfbI leI lMmI Gflxf GflI hY aqy kMipAUtr dy pMjfbIkrn df sdfvrq lf rwiKaf hY ijs df anykF loVvMdF ny lfhf ilaf hY. AunHF ny puMnarQI klfsF lfeIaF hn qy insLkfm syvf ivc lIn hn. gurmuKI qy sLfhmuKI drimafn pihlf pul AunHF ny hI Ausfiraf hY. AunHF dy sfQIaF dI iewCf hY ik AunHF df aiBnMdn kIqf jfvy.

          mfrc 2011 ivc Auh 75 sflF dy ho rhy hn. sfQIaF ny soicaf hY ik Aus mOky AunHF dy jIvn qy dyx bfry iek pusqk AunHF nUM Byt kIqI jfvy. Aus pusqk nUM sMpfdq krn leI myrI izAUtI lwgI hY. mYN pMnUM sfihb dy sfQIaF, isiKafrQIaF, jfxMUaF qy lyKkF/pwqrkfrF nUM bynqI krdf hF ik ikrpfl isMG pMnUM dI dyx qy jIvn bfry lyK ilKx dI ikrpflqf krn. cMgf hovy jy lyK df afkfr iek hjLfr sLbdF qoN iqMn hjLfr sLbdF dy ivckfr rhy aqy pMnUM dy eI-myl aYzrYWs Auqy 15 dsMbr 2010 qk puwj jfvy. lyKk afpxI iek Poto vI Byj skx qF cMgf lwgygf. ikrpfl isMG pMnUM 6 nvMbr qy mYN 6 dsMbr nUM pMjfb jf rhy hF. apRYl ivc vfps muVn Auqy ieh pusqk kYnyzf ivc vI iml skygI.

DMnvfd sihq

ipMR: srvx isMG


lAu beI pRymIAu,KLbrnfmF vfilAu, ieh iewk Cotf ijhf lyK nIdrlYNz dI cwl rhI isafsq AuWpr Byj irhf hF, AumId hY KLbrnfmf dy imafr df hfxI hovygf. bfkI sONkI sfhb gFDI jI bfry ilKx leI vDfeI dy pfqr hn. isrPL ihMdosqfn Kfs krky pMjLfb ivwc hI gFDI jI bfry AULl jlUl boilaf jFdf hY prMqU pUry ivsLv dy lIzr gFDI jI nMU afpxF rol mfzl smJdy hn. nYlsn mMzylf qoN lY ky dunIaf dy DwkV aqy jMgjU mulK dy lIzr sRI brfk Abfmf smyq. sfzy leI qf gFDI jI Gr df jogI jogVf hI sI pr Auh mhfn mnuwK sfrI dunIaf df hI iswD sI. hOlYNz ivwc vI gFDI jI nMU bhuq siqkfiraF jFdf hY. amstrzm sLihr ivwc gFDI jI df lfTI sfihq buwq bhuq hI KUbsUrq pfrk ivwc lwigaf hoieaf hY. sYlfnI lok ies mhfqmf nMU bhuq hI siqkfr sfihq afpxIaF topIaF Auqfr ky swjdf krdy hn. gFDI jI dy swcy suwcy aqy sDfrn ijLAux-QIx, afpxy hI kwqy hoey qwklI jF crKy nfl sUq dI bxfeI hoeI DoqI nfl sfrI Aumr bqIq krnI afpxy afp ivwc iewk imsfl sI. (kmIjL dI qF ies awD nMgy PLkIr nMU ieMglYNz aPLrIkF qo bfad kdI loV vI nhIN sI peI) Aus df ivroD krn vfly qy Aus df buwq isLkn krn vfly ieh pYNtf kmIjLf vfly sDfrn lok qF Aus dIaF lkVI dIaF KVfvF dy myc dy vI nhIN hn. gFDI jI jdo aPLrIkf qoN vfps Bfrq gey sn qf AuhnF ny afpxI mfq BUmI qy pYr Drn qoN pihlF afpxy kroVF dysL vfsIaF vfly vsqr pfxI vfly jhfjL ivwco Auwqrx qoN pihlf hI Dfrn kr ley sn qy rihMdI hXfqI qwk Auh kroVf afpxy grIb BfrqIaF nfl iesy hI ilbfs ivwc AunHF vFg hI qIjy drjLy dy ryl dy zwby ivwc sPLr krdy rhy sn. iewk pfsy Xorp ivwc pihlI aqy dUjI  sMsFr jMg nMU lfAux vfly jMgjMU lok iewk qoN dUsrf jMg ijwqx leI mhF ivnfsL krn vfly hiQafr iejLfd kr rhy aqy sDfrn mnuwKF df quKm imtfAux leI AuhnF AuWpr bVI bydrdI nfl vrq rhy sn aqy mhFmfrU hiQafrF dy huMidaF suMidaF vI jMg hfr rhy sn qy dUjy pfsy iewk aYsf aWD nMgf PLkIr ijs kol sotI vI afpxy shfry leI sI sfmrfj dy iKlfP jMg afpxI isLwdq aqy scfeI dy hwT nfl ijwqdf jf irhf sI. ieho iewk kMtrovrsI hY jo gFDI jI nMU dunIaf ivwc mhfn bxfANudI hY. jdo gFDI jI nMU ihMdU ieMqhF psMdF ny ibrlf hfAus ivwc DoKy nfl golI mfrI sI Audo vI gfDI jI dy mUMho iksy mfrn vfly nMU bwd duaf dI bjfey 'hy rfm' hI inkilaf sI. pr awj gFDI jI jy ijANdy huMdy qF ienhF buwq isLknf jo Aus df nhIN Aus dI soc df dUsrI vfr kql kr rhy hn( qy Auh vI Aus ivdysLI DrqI qy ijs dy srbrfh pRDfn Abfmf hn jo gFDI jI nMU Kuwd vI afpxf rol mfzl mMndy hn)  nMU vI 'hy rfm' kih ky hI mfPL kr dyNdy. gFDI jI dy buq isLknF nMU afpxy igrybfnf ivwc DOxF nIvINaf krky jrUr vyKxf cfhIdF hY ik dysL BgqI dy mfmly ivwc Auh ikwQY ku KVHy hn.

                                                                                                                joigMdr bfT hOlYNz


mnpRIq isMG bfdl dy nfl nfl pMjfb nfl vI DoKf hoieaf hY

sMpfdk jI,

          jo kuJ pMjfb ivwc bIqy hPLqy dOrfn vfpiraf hY Auh mnpRIq dy nfl nfl pMjfb nfl vI DoKf afiKaf jf skdf hY. jy kuJ sLrqF hyT kyNdr, pMjfb df awDf krjLf muafPL krdf sI qF ieh iek vDIaf mOkf sI pMjfb dy isr qoN krjL GtfAux df ijs nMU gvfAuxf nhIN cfhIdf sI. ieh gwl qF bhuq dyr qoN lokF ivwc crcf ivwc sI ik mnpRIq aqy suKbIr dI afps ivwc bxdI nhIN hY aqy mnpRIq lokF ivwc suKbIr nfloN kfbl vI vwD smiJaf jFdf sI. pr bhuqI qfkq suKbIr dy hwQ ivwc hY aqy Auh sfrI qfkq jldI pRfpq krnI cfhuMdf hY. suKbIr ny jo kJ kIqf Auh rfjnIqI dy inXmF dy qF anukUl hI hY ikAuNik mugl qF qfkq vfsqy afpxy bfp df vI kql kr idMdy sn aqy rxjIq isMG dy mrn ipwCoN vI qfkq leI iKwcoqfx keI kqlF df kfrn bxI sI. mnpRIq isafxf qF hY pr Aus nMU pqf hoxf cfhIdf sI ik Aus df hsLr ieh hI hovygf ijs nfl pMjfb vjLfrq ivwc iek kfbl KLjLfnf mMqrI  mnPLI ho igaf hY.

          dovyN bfdl ipE-puwq hux sbiszIaF nMU lokF vfsqy bhuq jLrUrI dws rhy hn pr swc ieh hY ik sbiszIaF votF vfsqy jLrUrI hn lokF df qF aMq nMU ies df nuksfn hI huMdf hY. muPLq ibjlI vflI sbiszI ny lokF df kI svfiraf hY? lokF nMU ibjlI qF imlI nhIN ies leI sbiszI df kI lfB hoieaf? mnpRIq sfrIaF sbiszIaF df vI sLfied ivroD nf krdf hovy pr hux gwl ies qrF dI hI bxf idwqI geI hY.

dljIq isMG, torFto

 

rOb POrz myar vfsqy Xog kYNzIzyt

sMpfdk jI,

          rOb Porz torFto dy myar vfsqy iek Xog kYNzIzyt hY jo lokF dy tYks zflrF dI kdr krn dI gwl krdf hY. rOb Porz df irkfrz vI dwsdf hY ik Aus ny kdy lokF dy pYsy dI durvrqoN nhIN kIqI iehI kfrn hY ik keI Auh lok rOb Porz dI ivroDqf krdy hn jo istI qoN vwK vwK pRogrfmF hyT pYsf kmfAuNdy rhy hn. istI dy bhuq sfry pRogrfmF ivwc pihlF keI keI sYNkVy imlIan dy Gply hoey hn. myar imlr dIaF do trmF vyly qF lokF `qy tYksF df Bfr vDfieaf igaf hY jd ik rOb Porz tYks vfDf rokx dI gwl krdf hY aqy sLihr df kMmkfr vDIaf ZMg nfl clfAux dI gwl krdf hY. bIqy hPLqy rOb Porz vfsqy pMjfbI lokF ny vI BfrI iekwT kr ky ivKf idwqf hY ik pMjfbI BfeIcfrf rOb POrz dy hwk ivwc hY. torFto isr krjF vD irhf aqy jy kr Krcf kfbU nf kIqf igaf qF tYks hor vDfey jf skdy hn. tYks vfD rokx vfsqy rOb Porz df myar nxf jLrUrI hY.      -ayc aYs igwl, torFto

 


iblzrF qoN PMz lYxf ikMnf ku jfiejL?

sMpfdk jI,

          brYNptn dI myar sUjLn PYnl dy pRfeIvyt PMz bfry torFto stfr ny iek vwzI rport CfpI hY ijs muqfibk myar PYnl vloN hr sfl myar-gflf iznr aqy glPL tUrnfmYNt krvf ky loVbMd sMsQfvF vfsqy PMz iekwTf kIqf jFdf sI. myar muqfibk ieh PMz iek kmytI dI dyKryK hyT hY ijs dy borz dy keI mYNbr myar dy njLdIkI dwsy jFdy hn. myar muqfibk ies PMz df pRbMD krn vflI ies kmytI dy borz mYNbrF kol ies df sfrf ihsfb ikqfb hY aqy ies ivwc koeI vI bykYdgI nhIN hoeI. myar ies ivwc TIk ho skdI hY aqy iksy sbUq qoN ibnF bykYdgI df ieljLfm lgfieaf jfxf shI nhIN hY. pr svfl pYdf huMdf hY ik jykr ies ivwc koeI bykYdgI nhIN hY, myar df ies ivwc koeI inwjI ihwq nhIN hY aqy nf hI ies PMz dI vrqoN myar dIaF inwjI loVF vfsqy hoeI hY qF ies nMU qurq jMqk krn ivwc ihckcfht ikAuN hY? stfr dI rport qoN ipwCoN myar ny ikhf hY ik ies PMz dI dyKryK krn vflI kmytI dy borz mYNbr ies smyN bfhr gey hoey hn aqy jd Auh prqy qF ies dy vyrvy jMqk kr idwqy jfxgy. hux pqf nhIN hY ik ieh borz mYNbr ikMnI dyr vfsqy bfhr gey hoey hn aqy jykr iek vI mYNbr sLihr ivwc hfjLr hY qF Auh ies df vyrvf ikAuN nhIN dy skdf? myar ijMnI jldI ies dy vyrvy jMqk kr dyvgy ies df Enf lfB myar nMU hI hovygf.

          torFto stfr dI rport muqfibk ies gYr rijtrz PLMz vfsqy keI iblzr vI mfieaf dfn krdy sn aqy rport ivwc kuJ iblzrF dy nfm vI idwqy gey hn. iblzrF ny istI kONsl qoN jLoinMg afid dy kMm krvfAuxy huMdy hn jo AuhnF dy vpfrk ihwqF nfl juVy hoey hn aqy mfmlf zflrF `qy af KVdf hY. jy ajyhf dfn jMqk nhIN kIqf jFdf qF ieh sLihr dy lokF dy ihwq ivwc nhIN hY aqy iek iksm dI vwZI smJI jf skdI hY. ieh vI pqf lwgf hY ik iblzr kONsl dy bhuq sfry mYNbrF nMU cox PMz vI idMdy hn qy iPr kMm vI krvfAuNdy hoxgy. sLihr dy lokF nMU ieh swB kuJ jfnx df hwk hY ies hwk dI qurq idwqf jfxf cfhIdf hY.

gurdyv isMG mfn, brYNptn

 

skUl trwstIaF `qy tIcrjL XUnIanF df gLlbf gYr-vfijb

sMpfdk jI,

          25 akqUbr nMU ho rhIaF coxF ivwc hr rIjn dy pbilk aqy kYQoilk skUlF dy borzF dy trwstI vI cuxy jfxy hn. bhuqy pMjfbI gYr-kYQoilk hox kfrn pbilk skUlF dy smrQk hn ies leI pbilk skUl dy trwstIaF dI cox sfzy leI  bhuq mhwqvpUrfn hY. aksr sunx nMu imldf hY ik Plfxy AumIdvfr nMU tIcr XUnIan df smrQn pRfpq hY jF Plfxy AumIdvfr nMU PlfxI XUnIan ny ienzorjL kr idwqf hY. pbilk skUl borzF dy sfry tIcr borzF dy aMplfeI hn aqy borz AuhnF dy TIk Esy qrF mflk hn ijs qrF PYktrIaF vfly, kfimaF dy mflk huMdy hn. jykr pbilk borzF dy trwstI tIcrjL XUnIanF dy pRBfv hyT jF AuhnF dy smrQn vfly cuxy jFdy hn qF ies nfl pbilk df ihwq kOx vyKygf. ajyhy trwstI tIcrF df ihwq pflxgy jF afm lokF dy ihwqF df iKafl rwKxgy? afm sLihrI, skUlF vfsqy pRfprtI tYks dy rUp ivwc bhuq tYks idMdy hn aqy skUlF qoN cMgI ividaf dI afs rwKdy pr pbilk skUlF ivwc pVHeI df imafr lgfqfr izwgdf af irhf hY aqy tIcrF dIaF qnKfhF Aupr nMU jf rhIaF hn. lok skUlF vfsqy tYks vI rwJ ky idMdy hn aqy iPr afpxy bwicaF nMU pRfeIvyt itAUsLnF leI vI Byjdy hn ikAuNik pbilk skUl  imafrI isiKaf dyx ivwc pCV gey hn. ividaf `qy skUlF dI mnfplI  hox kfrn pVHeI df imafr cMgf rwKxf koeI jLrUrq nhIN hY. ijs skUl ivwc lokF dy bwicaF df nfm borz drj kr dyvy Aus skUl ivwc hI jfxf pYNdf, mfpy mrjLI nfl skUl bdl nhIN skdy BfvyN skUl mfVf hovy jF cMgf hovy. skUl bws iks nMU iml skdI hY ieh vI skUl dI hI mrjLI hY, bwcy jF mfpy dI loV nMU koeI nhIN pwuCdf. jy kr pbilk trwstI vI tIcrjL XUnIanF dy jIhjLUrIey cuxy gey qF mfipaF aqy bwicaF dy ihwqF dI rfKI kOx krygf? XUnIanF kol qfkq hY, lok awKF Kohl ky votF pfAux.

jsivMdr isMG igwl, torFto

 


coxF `c tYksF dI gwl hoxI cfhIdI hY

sMpfdk jI,

          brYNptn ivwc coxF df mhOl Kfs qOr `qy migaf hoieaf hY aqy hux kYNzIzyt muwidaF dI gwl vI krn lwg pey hn. brYNptn ivwc tYks bhuq vwzf muwdf hn aqy  tYksF dI gwl hoxI cfhIdI hY. brYNptn ivwc vuwzbirj nfloN ikqy vwD tYks hY. ieko sfeIjL dy Gr ivwc qkrIbn 1000 zflr qoN vwD df Prk hY. tYks ikMnf icr vDdy rihxgy ieh gwl puwCx vflI hY? tYks vDdy vI dUhry hn pr lok afpxy tYks ibwl vwl Gwt hI vyKdy hn. GrF dI kImq dI asYsmYNt hr sfl vD jFdI hY ijs nfl tYks afpxy afp vD jFdf hY pr istI kONsl ies dy AuWqy tYks ryt vI vDf idMdI hY ijs nfl tYks ho vD jFdf hY. tYks iek hI pYmfny nfl vDxf cfhIdf jF asmYNt vDx nfl vD jfvy aqy jF tYks ryt  vDx nfl vD jfvy qy ies dy vDx dy kfrn lokF nMU dwsy jfxy cfhIdy hn. jo kYNzIzyt tYks kfbU krn vfsqy bcn nhIN idMdy AuhnF df smrQk krn lwigaF ds vfrI socxf cfhIdf hY.

drsLn isMG, brYNptn

 

kI coxF isrPL pMjfbI BfeIcfry `c hI hn?

sMpfdk jI,

          ies qrF lgdf hY ijvyN coxF isrPL pMjfbI BfeIcfry ivwc hI ho rhIaF hox. kI coxF isrPL pMjfbI BfeIcfry `c hI hn jF hor BfeIcfry vI ies ivwc sLfml hn? coxF bfry jo rOlf pMjfbIaF ivwc hY Auh hor iksy BfeIcfry ivwc ajy vyKx nMU nhIN imldf. sfeIn borz  vI pMjfbIaF dy GrF mUhry hI lwgy hoey hn hor lokF dy GrF bfhr bhuq Gwt sfeIn borz hn aqy sfeIn borz BMnx df rOlf vI bhuqf pMjfbIaF ivwc hI hY. hor qF hor bfkI ieMmIgrMt BfeIcfry vI pMjfbIaF Kfskr iswKF ijMny coxF vfsqy Auqfvly nhIN hn. brYNptn ivwc musilm, ihMdU, qfiml aqy kflyL afid ies mfmly ivwc eyny srgrm nhIN hn. sLfied AuhnF dy AumIdvfr Gwt hn ies kfrn.

aYs[ pI[ sMDU, brYNptn

 


pMnU df lyK rONgty KVy krn vflf hY

sMpfdk jI,

          jwj hox  jF afgU, byeImfnF dI Bfrq ivc nfnI dohqI rlI iPrdI dy isrlyK hyT jiqMdr pMnU df Dmfkf Ky lyK pVH ky pUrf aMdr ihl igaf. gl ieh nhI ky ies sB kuJ df pqf nhI sI. aKbfrf df iMgfr qf ieh Kbr cldI afeI hY pr ijs qrf pMnU sfihb ny awT muwK  jwjf dy pUrI qrf byeImfn aqy do jwjf dy wkI hox df ikr kIqf hY qy disaf hY ky ieh lyKf joKf Bfrq dy solF jwjF ivco hY. ik ieh gl Ehnf ny pUrI imyvfrI nfl, Bfrq dy sfbkf kfnUMn mMqrI dy hvfly nfl afKI hY qy dwsI hY ky Bfrq dI supRIm kort dy  snmuK ibafnf ivc ieh gl afKI geI hY. ieh idl dy aMdro qwk ihlfx df vzf kfrn ieh hY ky ieh jwj ijE dy iqE AuQy bYTy hn qy asIN sfry afm vrgf jIvn jI rhy hf. ikqy ieh qf nhIN ik asIN sfry ies skYNzl ivc fml hf? jo afpxf kuj nhIN suafrdf Eh dUjy df kI suafrygf? sMpfdk jI lyK qf hor bhq glf nfl Biraf ipaf hY jo rimMdf kridaf hn pr mYN smJdf hf ky jy ieh swc nhIN qf muK adflq ivwc ibafn dyx vfly nUM igRPqfr kr ilaf jfdf aqy jy ies ivc rfqI Br vI scfeI hY qf kI krnf hY? jwj Bfvy aT hI hn qy aKbfrI gwlf `qy aml kridaf hrkq ivc af jfdy, ikAuN cup hn?  kI ies qo ieh ncoV nhI inkldf ky jo kuJ sfnMU imldf hY asIN AusI dy kfbl hf, AusI dy hwkdfr hf?

          pMnU sfihb df lyK vfkPI BrpUr qf hY hI, aMdr qk rimMdf krdf hY. asIN  inkIaf inkIaf irvqf lYx vfilaf nUM hI burf Blf kihx jogy hf? pMnU sfihb vDfeI dy pfqr hn ik AunHf ny ajyhf lyK ilK ky afpxy Pr pUrf kIqf hY.

kpqfn zf: mihMdr isMG

brYNptn Pon :905 495 7771

 

kI srkfr dMgf pIVqf nfl DoKff kr rhI hY?

sMpfdk jI,

          1984 dy dMgf pIVqf nUM mkfn alft krn leI 3-10-2010 nUM iek hlPIaf ibafn dyx leI ikhf hY. ijs ivc spt hY ky mkfn Auhnf nUM hI imlx gy ijnHf dI mfisk amdn rupey 1536?- qo Gwt hY.

          hux svfl ieh hY ik kI 28 sfl bafd dMgf pIVqf nUM hwd qo ijafdf grIb ikAU jfxyaf igaf hY aqy 1536 rupey iks pYmfny nfl inscq kIqf gey hY. kI dMgf pIVq iswK 50 rupey vI ro nhI kmf irhf. jy ihsfb lgfey qf swmJ lg skdf hY ik 1500 kmfEx vflf ikvy apxy bwcy dI pVHfeI dy Krc cukdf hY aqy ikvy iksy vfhn leI krf lY skdf hY? jy Auh ikrfey dy mkfn ivc vI irhf hY qf Auh ikrfieaf ikvy cukfAudf hY?

          dujI gwl ieh ik jdo iksy durGtnf qo bafd muafvjf imldf hY qf Aus ivc grIb-amIr df pYmfnf nhI huMdf AudHfrx vfjo ryl jf hvfeI hfdsy. so mukdI gwl ieh hY ik bhuqy lokf vlo JuTy ibafnf dy aDfr qy mkfn lY lYxy hn aqy swcy lok dyKdy irh jfxgy pr ieQy srkfr dI vMz isstMm jLrUr hI svflf dy Gyry ivc hY.

KLbrnfmf df pfTk

gurjIq isMG

singh@gurjeet.co.in

 

bfhrvyN sfl `c pRvysL krn leI mubfrkF!

lAu beI pRymIAu KLbrnfmf aKbfr vfilAu,

          pihlF qF quhfnMU bfhrvyN sfl ivwc pRvysL krn leI mubfrkF. bVf aOKf hY swcf sOdf krnf. aKbfr kwZxf, clfAuxf qy suwcI soc vfly lokF nMU afpxy nfl joVnf ieh iewk bhuq vwzf qrwdd hY. pr hfl dI GVI qusIN kr ivKfieaf hY. qy aglI mubfrk mYN quhfnMU pMcIvyN sfl ivwc ByjfgF. mYnMU pwkI AumId hY qusI myrI mubfrkI icwTI dI AuzIk krogy.

quhfzf afpxf, joigMdr bfT hOlYNz.

 


sUby dI mgMtI srkfr lokF dy ihqF dy Ault ikAuN cwl rhI hY?

sMpfdk jI,

          sUby dI zfltn mgMtI srkfr nMU lMbf smF qfkq ivwc rihx kfrn lokF dy ihwq Buwl gey hn aqy hux hr kMm lokF dy ihwqF dy iKlfPL hI kr rhI hY. mgMtI srkfr skUlF ivwc sYWl PonF dI afigaf dyx dIaF gwlF kr rhI hY aqy pihlF Coty bwicaF nMU sYks ividaf dyx df PYslf kr ky lokF nfl DoKf kr cuwkI hY. bwcy skUlF ivwc pVHn jFdy hn aqy ies mfmly ivwc sUby dy skUl burI qrF Pyhl ho rhy hn. bwicaF nMU pVfHeI krvfAux vfsqy lok iek pfsy srkfr nMU motf tYks idMdy hn dUjy pfsy lokF nMU bwicaF vfsqy itAUsLnF rwKxIaF pY rhIaF hn ikAuNik sUby dy srkfrI skUlF ivwc pVHfeI df imafr bhuq mfVf hY. mgMtI srkfr ny afpxIaF votF pwkIaF krn vfsqy burI afrQk hflq ivwc vI XUnIanF nMU motf qnKfh vfDf idwqf hY aqy lokF `qy tYksF df Bfr hor pfieaf hY. mgMtI srkfr ny aYcaYstI lgf ky lokF `qy tYks df Bfr vD idwqf hY pr kuJ axjfx mIzIey vfly ies df PYzrl srkfr nMU dosL dy rhy hn. iek BfeI ryzIE `qy iek idn afK irhf sI ik srkfr ny pihlF jIaYstI 2% Gtf idwqf aqy iPr 8% aYcaYstI lgf idwqf jo ik iblkul gLlq ibafnI hY. PYzrl srkfr ny jIaYstI Gtf ky 5% kIqf sI aqy ieh ajy vI 5% hI hY ies ivwc sUby dI srkfr df 8% pIaYstI rlf idwqf igaf hY ijs nfl ieh kul 13% ho igaf hY aqy ies df nfm aYcaYstI rwK idwqf igaf hY. sUbf srkfr hux aYcaYstI dy nfm hyT keI AuhnF syvfvF aqy cIjLF `qy vI 8% tYks vsUl rhI hY ijhnF `qy Auh pIaYstI aDIn tYks nhIN sI vsUldI ijs nfl lokF `qy tYks df Bfr vD igaf hY.

          smfrt mItrF dy nfm `qy mgMtI srkfr ny ibjlI dy ryt vDf idwqy hn aqy ibjlI df ibwl afm afdmI vfsqy smJxf vI musLkl ho igaf hY. ajy qwk srkfr ibjlI borz dy purfxy krjLy nMU adf krn vfsqy lokF qoN hr ibwl ivwc vfDU pYsf vsUl rhI hY aqy ieh gwl koeI vI dws nhIN irhf ik ieh vsUlI ikMny ku hor sfl jfrI rhygI? srkfr lokF nMU luwt rhI hY aqy luwtx df koeI vI mOkf KflI nhIN jfx dyxf cfhuMdI. bIsI dy lokF ny sUby ivwc aYcaYstI df BfrI ivroD kIqf hY aqy bIsI dI srkfr ny ies `qy rPrMzm  krvfAuxf mMn ilaf hY.  EntyrIE ivwc vI srkfr nMU ies tYks `qy rPrMzm krvfAuxf cfhIdf hY. Coty skUlF ivwc sYks ividaf aqy sYWl PonF `qy pfbMdI lwgxI cfhIdI hY aqy skUlF ivwc pVfHeI nMU imafrI bxfAux vfsqy srkfr nMU kuJ krnf cfhIdf hY qF ik lok pRfeIvyt itAUsLnrF hwQoN luwt nf hox. hr sfl skUlF ivwc pVfHeI dy idn Gt rhy hn aqy afny-bhfny CuwtI vfly idn afey rihMdy hn. sUby dy ividaf ivBfg nMU cfhIdf hY ik Gr Gr ivwc Kuly itAUsLn kyNdrF vwl vyKx aqy pqf lgfAux ik iehnF dI loV ikAuN pY rhI hY? jy skUlF ivwc imafrI pVfeI hovy qF lokF nMU itAUsLnF dI loV hI nf pvy. sUby dy skUlF ivwc zispln dI vI vwzI Gft hY.

jgdIp isMG, brYNptn

 

dysL surwiKaf vfsqy Bfrq srkfr, amrIkf qoN sbk iswKy

sMpfdk jI,

          dysL surwiKaf dy mfmly ivwc Bfrq srkfr nMU amrIkf qoN sbk iswxf cfhIdf hY ijs ny 9/11 qoN bfad eyny sKLq pRbMD kIqy hn ik dihsLqgrd amrIkf nMU insLfnf bxfAux ivwc sPLl nhIN ho sky BfvyN kuJ koisLsLF hoeIaF hn. amrIkf ny dysL ivwc pRbMD hI ajyhy kIqy hn ijhnF nMU qoVnf musLkl ho igaf hY. ieh TIk hY ik jd srkfr sKLqI vrqdI hY qF kuJ afm lokF nMU vI musLklF ivcoN lMGxf pYNdf hY.  ijhnF lokF nMU amrIkf df vIjLf lYxf ipaf hY Auh jfxdy hn ik amrIkf dy sPLfrqKfny ikMnI sKLqI vrqdy hn aqy amrIkf ivwc dfKly vfsqy eyarportF `qy ikMnI cYikMg huMdI hY. ies sKLq cYikMg kfrn hI iqMn ku hPLqy pihlF Bfrq df iek iPlm mykr  ivjY kumfr ihAUstn eyarport `qy PiVaf igaf sI. ivjY kumfr amrIkf ivwc iek ihMdU sMsQf dy smfgm ivwc Bfg lYx jf irhf sI aqy Aus kol kuJ aYsf smfn aqy dsqfvyjL sn jo Aus n y afpxy lYkcr vfsqy vrqxy sn jo ik ieslfimk jhfdIaF dy bfry ivwc sI. amrIkf dy surwiKaf aiDkfrIaF ny ies ltrycr nMU ieslfimk kwtVvfd PYlfAux vflf smiJaf aqy Aus nMU ihrfsq ivwc lY ilaf sI. ies nfl sbMDq ivakqI aqy sMsQf nMU bhuq inrfsLf hoeI pr amrIkf dy aiDkfrIaF ny jo kuJ kIqf Auh afpxy dysL dI rfKI vfsqy kIqf ijs qoN Bfrq nMU isKxf cfhIdf hY.

hrIcrnjIq isMG igwl, torFto

 


jQydfrF dy ivroD df qrIkf hux afm hI vriqaf jFdf hY

sMpfdk jI,

bIqy hPLqy sLONkI jI ny svfl KVf kIqf sI ik jQydfr ivcfry krn qF kI krn? ies ivwc AuhnF inAUXfrk dy iek gurdvfry ivwc jQydfrF nMU bolx qoN rokx vfsqy AuWcI AuWcI vfihgurU df jfp krn df ijLkr kridaF puwiCaf sI ik kI hux vfihgurU sLbd df pRXog ros pRgt krn vfsqy kIqf jf skdf hY? svfl bhuq vDIaf hY aqy ies df juvfb isrPL mfhr hI dy skdy hn. jy hor koeI kuJ afKygf qF gurdvfiraF ivwc lVfeIaF krn vfly kuJ lok brdfsLq nhIN krngy. kuJ aYsy lok hn jo afp qF kbijLaF vfsqy gurdvfiraF ivwc pwgolwQI vI ho skdy hn pr jy koeI hor afpxf ivcfr vI dy dyvy qF Aus nMU pMQ df dusLmx grdfn idMdy hn. mYN ipwCy ijhy XU itAUb `qy iek mUvI kilp vyiKaf sI ijs ivwc iek gurdvfry dI lVfeI dOrfn siqnfm vfihgurU df AuWcI AuWcI jfp ho irhf sI. lVfeI iPr vI jMm ky hoeI jf rhI sI, ieh kipl vyKx vflf hY. hux qF ros ivKfvy vI gurdvfiraF awgy hox lwg pey hn. Drm dy rfiKaF dI igxqI vDx nfl Drm nMU Kqrf vI vD igaf hY aqy lVfeIaF vI vD geIaF hn.

jsdIp isMG, torFto

 

AumIdvfr afpxy cox pRogrfm dwsx

sMpfdk jI,

ies vfr sLihrI coxF ivwc bhuq sfry pMjfbI AumIdvfr hn aqy pMjfbI pricaF ivwc cox aYzF aqy KbrF  vI afm pVHn nMU imldIaF hn pr iek Gft rVk rhI hY. ieh Gft hY AumIdvfrF dy cox pRogrfm dI jo AuhnF nMU lookF awgy rwKxf cfhIdf hY. isrPL coxF ivwc KVy ho jfxf kfPI nhIN hY aqy iksy df ivroD krn leI hI KVnf vI shI nhIN hY. AumIdvfrF kol afpxf koeI isafsI pRogrfm jF mnorQ jLrUr hovygf aqy ies nMU lokF awgy rwKxf bhuq jLrUrI hY. sLihrI coxF ivwc pRfprtI tYks bhuq vwzf mslf hn jo sLihrF dIaF srkfrF lgfAuNdIaF hn.

hr sLihr ivwc pRfprtI tYks lgfqfr vD irhf hY aqy ieh puwCxf bxdf hY ik lok afpxI afmdn df ikMnf ihwsf pRfprtI tYks dy rUp ivwc dy skdy hn? tYks dI vrqoN ikvyN kIqI jf rhI hY? drvfjLy `qy afey AumIdvfr nfl vot dyx df vafdf krn smyN Aus df pRogrfm jLrUr puuwCo, Kfs krky pRfportI tYks bfry Auh kI socdf hY, puwCxf nhIN Buwlxf cfhIdf. AumIdvfrF nMU cfhIdf hY ik afpxIaF isrPL qsvIrF Cpfx nfloN afpxf cox pRogrfm lokF nMU dwsx.

amrpfl isMG, brYNptn


dihsLqvfd dy smrQn nfl iswKF df aks hor Krfb hovygf

sMpfdk jI,

          bIqy hPLqy sLONkI ieMglYNzIaf ny afpxy kflm ivwc bhuq shI gwl afKI hY ik dihsLqvfd dy smrQn nfl iswKF df aks hor Krfb hovygf. kuJ lok iswKF dy aks df bhuq iPkr vqF krdy hn pr krdy AuproN AuproN hI hn. Auh aMdroN kwtVvfd aqy dihsLqvfd nMU jfiejL lihrF smJdy hn jo ik awj dy smfj vfsqy bhuq Kqrnfk hY aqy ajyhf sfbq vI ho cuwkf hY. iswKF df aks shI krn vfsqy shI lIzrisLp dI loV hY jo kihxI aqy krnI dI iek hovy aqy Auh gwl kry jo awj dI dunIaF dy iPt bYT skdI hoey. kuJ lok jo dihsLqgrdI ivwc dosLI pfey jFdy hn Auh BfvyN iksy vI BfeIcfry dy hox, dosLI dosLI hI huMdy hn. iksy iek dI glq kfrvfeI vfsqy sfry iswK nf dosLI afKy jf skdy hn aqy nf kdy iksy  ny ajyhf afiKaf hI hY.

ajIqpfl isMG, brYNptn

 

rOb Porz iKlfPL kUV pRcfr

sMpfdk jI,

          af rhIaF coxF ivwc torFto dy myar vfsqy rOb Porz iek pfeydfr AumIdvfr hY aqy Auh srvyKxf ivwc afpxy inkt ivroDI qoN awgy vI cwl irhf hY. rOb Porz keI vfr afK cwukf hY ik Auh ieh smJdf hY ik syvfvF suMgV geIaF hn aqy lokF `qy tYks bhhuq vDf idwqy gey hn ijs nMU Auh sMqulq krygf. hux jd Aus ny hor iemIgrMt torFto ivwc sYtl krn qoN ienkfr kr idwqf hY qF Aus `qy rysiest hox dy ieljLfm lgfey jfx lwgy hn jo ik bhuq gLLlq hY. rOb Porz ny afiKaf hY ik asIN pihlF hI sLihgrt dy lokF nMU shI syvfvF nhIN dy rhy ies leI hor abfdI vDfAux dI kI loV hY? Aus ny afiKaf hY ik torFto ivwc tYks vDDfey gey hn ieQoN qwk ik kfr dy sitkr plyt `qy vI sLihr ny afpxf tYks lgfieaf hY pr bjt iPr vI Gfty ivwc hY ies leI sLihr hor rPUjIaF df Bfr nhIN shfr skdf qF ies ivwc rysiest hox vflI kihVI gwl hY? jo lok srkfr `qy Kwby pwK glbf pfeI rwKxf cfhuMdy hn Auh lokF nMU buwDU bxfAux dI koisLsL kr rhy hn. rOb Porz tYks Gwt krn df vfadf kr irhf hY aqy awj swB qoN Gwt Krcf krn vflf istI kONslr hY. awj rOb Porz vrgy isafsI afgUaF dI loV hY jo lokF df tYks boJ Gtf skx.

jgjIq isMG, torFto

 


aKLbfr ny mYnMU pRBfvq kIqf hY

siqkfr Xog blrfj idEl, prmjIq sMDU aqy blbIr momI jIE,

          afs hY ik qusIN sdf vFg cVHdI klf ivc hovogy. awj ieQy iek smfgm dOrfn ivMzsr qoN afey iek jfxU swjx jI ny afp dy spqfihk aKbfr Kbrnfmf imqI 30 julfeI, 2010 dy drsLn krf ky mYnUM bhuq irxI bxfieaf hY. ies aKbfr dy ivsLy vsqU dI cox, qrqIb, sMpfdnf, idK, bolI qy sLYlI ny mYnUM bVf pRBfvq kIqf hY aqy ies ny mYNnUM bVf anMd vI idwqf hY. bhuqy pMjfbI aKbfr kyvl iesLiqhfrF df plMdf bxy huMdy hn. ies leI myry vwloN mubfrkbfd eI nhIN, sLfbfsL aqy DMnvfd.

          mYN 1966 qoN keI aMqrrfsLtrI sYmInfrF, kfnPrMsF aqy lYkcr progrfmF leI amrIkf kYnyzf af jf irhf hF. mYN 26 julfeI, 2010 df afieaf hoieaf hF aqy 20 jnvrI qk rhFgf. agly mhIny 88 virHaF df ho jfvFgf. kYnyzf vI afvFgf. sB swjnF imwqrF nUM Pqih.

pRo: zf: hrnfm isMG sLfn

rOcYstr, amrIkf

 

rPUjI kfnUMn ivwc soD dI loV hY

sMpfdk jI,

          dysL dy rPUjI kfnUMn ivwc soD dI sKLq loV hY qFik ies df durvrqoN bMd kIqI jf sky. ieh TIk hY ik jo qfiml rPUjI afey hn AuhnF nfl dysL dy mjUdf rPUjI kfnMUn muqfibk vrqfAu kIqf jfvy pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik ies mOkf ivhfa cwuky kfnMUn nMU hux bdilaf nf jfvy. qfiml rPUjIaF df Biraf isLp dysL dy iZly rPUjI kfnMUn df lfB AuTfAux vfsqy afieaf hY aqy ieh swB kuJ bhuq XojnfbwD ZMg nfl hoieaf hY ijs ivwc sQfnk qfiml BfeIcfry dy keI lok, dihsLqgrd smrQk aqy smglr sLfml jfpdy hn. ieh gwl vI not krn vflI hY ik smglrF ny iek iek XfqrI qoN 40-50 hjLfr zflr ilaf hY ijs nfl ieh iek lfBdfiek vpfr bx igaf hY ijs df hor lok vI lfB AuTf skdy hn. srkfr afK rhI hY ik do hor rPUjIaF dy Bry isLp kYnyzf vwl af rhy hn aqy jy Auh vI af jFdy hn qF drjnF hor vI qur pYxgy. ilty dy qfiml dihsLqgrdF ny sRI lMkf ivwc bhuq KUMn Krfbf kIqf hY aqy kYnyzf ivcoN AuhnF bhuq dI mdd huMdI rhI hY. srkfr nMU cfhIdf hY ik ilty kyzr aqy smrQkF nMU rPUJIaF qoN alwg kry aqy AuhnF dy kys rwd kr ky AuhnF nMU dysL inkflf dyvy qF ik kYnyzf ivwc amn kfnUMn bixaF rhy.

jgjIq isMG, brYNptn


afp nMU vYWbsfeIt Byj irhf hF ies nMU jLrUr vyKo

sRI mfn jI:

          afp jI nUM vYbsfeIt Byj irhf hF ijhVI ik mYNnUM  iksy aKbfr ivcoN imlI hY. plIjL ies nUM afp pVo aqy hor lokF nUM pVn leI dyvo. ieh Kbr AuhnF lokF dy mUMh Auqy cpyV hY ijhVy kihMdy hn ik isK awqvfdI nhIN huMdy. ies qoN pqf lgdf hY ik muslmfnF vFg asIN isK vI bdnfm ho rhy hF.  mYN mMndf hF ik koeI kOm pUrI dI pUrI aqvfdI nhIN huMdI pr hr kOm ivc kuJ nf kuJ lok jrUr hI awqvfdI huMdy hn ijvyN ik aj kl muslmfn kr rhy hn, pfiksqfn ivc jF aPgfnsqfn ivc, ijhVy ik bMb clONdy hn aqy bMdUkF nfl kql krdy hn. jo kuJ pMjfb ivc aj qoN pMJI sfl pihlF hoieaf (afeI aYs afeI dy iesLfry `qy) AuhI hux pfiksqfn ivc ho irhf hY ik motrsfeIkl qy aONdy hn qy ivroD krn vfilaF nUM golI mfr ky dOV jFdy hn. muslmfn jy kuihx ik muslmfn awqvfdI nhIN huMdy qF iknI hfsohIxI gwl hY. ihMdUaF `c vI aqvfdI hn ijhnF ny gujrfq ivc muslmfnf df kqlyafm kIqf. agr ihMdU kihx ik ihMdU aqvfdI nhIN huMdf, qF ikzI glq gwl hY. ijnF ihMdUaF ny sn crfsI ivc isKF nUM tfier glF ivc pf ky sfiVaf, Auh awqvfdI nhIN qF hor kI sn. sfrI isK kOm awqvfdI nhI pr ijnHF ny gurdvfiraF ivc lVfeIaF kIqIaF jF ijnF ny vIafnf ivc iewk sMq hI mfr idqf ijhVf ik pYrIN hwQ lgfAuNdf sI, pr pYrIN hQ qF akfl qKq qy bYTf iek sMq bfbf vI lgvONdf sI ijs nUM ieh kihMdy hn ik Aus ny suqI kOm jgfeI. ijnHF ny eyar ieMzIaf jhfjL nUM nsLt krn leI bMb bxfieaf, agr ieh sfry awqvfdI nhIN qF hor kI hn? pr iehnF igxqI dy bMidaF nfl sfrI isK kOm awqvfdI nhIN bx jFdI jdoN ik ieh lok smJdy hn ik sfrI kOm hI iehnF dy nfl hY. jy sfrI kOm iehnF dy huMdI qF mnmohn isMG pRDfn mMqrI dy ivruwD jo mujfhrf hoieaf Aus ivc qF igxqI dy isK hI gey sn. ipCly hPqy ryzIAu Auqy do isMG bol rhy sn qF iek ny ikhf ik dUjy DVy ny Aus nUM Zfh ky kuitaf. gurdvfry dy msly ivc iek dUjy nUM kutxf kI ieh awqvfd nhIN? iek koeI isMG sI ivMzsr gurdvfry df ijs ny afp mMinaF ik Aus dy gruwp dy iewk isMG ny ikhf sI ik ijhVf ivakqI mirafdf dI AulMGxf krygf, mYN Aus df isr lfh idaFgf, qF iksy df isr isrP ies leI lfh dyxf ik Aus ny mirafdf nhIN mMnI, qF kI ieh awqvfd nhIN.  bfkI XU itEb qy jf ky dyKo ik ikvyN aimRqDfrI isMG mfvF-BYxf dIaF gflF kZdy hn gurdvfry gurU grMQ dI hjUrI ivc hI. ieh qusIN youtube `qy jf ky  holy sikh braw ilKo aqy iehnF dy kfrnfmy afp dyK skdy ho ik ikvyN iewk dUjy dIaF pgF pYrF ivc roldy hn qy Auh vI gurdvfrf sfihb ivc. ijhVf ajYb isMG bfgVI kihMdf sI ik 50 hjLfr ihMdU df isr vwZ dyxf hY kI Auh awqvfd nhIN? ijhVf kuJ ieh brYNptn dy gilzn gurdvfry ivwc do ku mhIny pihlF hoieaf kI Auh awqvfd nhIN? pr ieh Kbr jo ik jgbfxI ivc CpI hY, ieh pVo qF pqf lgdf hY ik cMd ko lok jo ik kwtVpMQI hn aqy ivdysLF ivc mfrDfV krdy hn, ieh lok isKF nUM ivdysLF ivc bdnfm kr rhy hn. agr amnpsMd lok iehnF aqvfdIaF kfrvfeIaF nUM cupcfp dyKdy rhy qF ies df istf sfnUM sfry isKF nUM hI Bugqxf pYxf hY.

zfktr rivMdr isMG rfey

 

pRym cMd dy qfbUq `qy kfPLr ilKx vflf

sMpfdk jI,

          pfiksqfn ivwc hvfeI hfdsy ivwc mfry gey pfiksqfnI ihMdU pRym cMd dy qfbUq `qy kfPLr ilKx vflf jF qF idmfgI qOr `qy bImfr ivakqI sI aqy jF Aus nMU pRym cMd qy Aus dy Drm nfl sKLq nPLrq sI. afm muslmfn kdy ieh nhIN vyKdf ik kOx muslmfn hY aqy kOx kfPr hY. ijs ny vI kIqI hY ieh iek bhuq hI GtIaf hrkq sI. ieslfm ies qrF dI nPLrq dI afigaf nhIN idMdf pr iPr vI ajyhy lok hn jo ieMJ kr ky ieslfimk hox df Brm pflL rhy hn. ieMJ krn vfly ivakqI ny afpxI sImq soc df jLnfjLf hI kwiZaf hY.

jLfPr iekbfl, torFto


iswK dI pRIBfsLf ivwc ikMny ku iswK iPwt bYTdy hn?

sMpfdk jI,

          sONkI sfihb amrIkf bYTY vYd df aksr ijLkr krdy hn jo Bfrq dy nksLy ivwc kiQq qOr `qy kYd 26 imlIan isK kOm dy bfry bhuq iPkrmMd hn. mUN sLONkI jI df iDafn iek hor zUMGI smwisaf vwl duvfxf cfhuMdf hF. jykr sfzy vYd jI Bfrq dy nksLy `c kYd 26 imlIan iswK kOM nMU ajLfd krvf lYNdy hn qF pwkI gwl hY ik Auh Kfilsqfn dy rfsLtrpqI qF bx hI jfxgy pr sLONkI jI, afpxf kI bxU? iswK dI pRIBfsLf anusfr bhuigxqI iswK piqq hn. swB nMU pqf hY qusLIN sLONkx qoN awK bcf ky rMm df sLft lgf lYNdy ho. KLbrnfmf dy iek hor hrmn ipafry lyKk momI sfihb vI pfiksqfn vrgy zrfeI mulk ivwc somrs df afnMd mfxdy rhy hn. jy mYN glLq nhIN qF sMpfdk jI qusIN vI piqq dI sLRyxI ivwc hI afAuNdy ho. kI jiqMdr pMnU vrgy AuWGy pwqrkfrF kdy ies pfsy soicaf hY? Kfilsqfn bx jfx dI sUrq ivwc ihMdUaF ny sfnMU ihMdosqfn ivcoN kwZ dyxf hY aqy Kfilsqfn ivwc sfzI koeI jgfH nhIN hoxI. so afpF sfry rl iml ky afpxy vwKry mulk dI gwl ikAuN nf krIey? jy piqqsqfn kuJ TIk nhIN lgdf qF koeI hor cMgf nfm qjvIjL kIqf jf skdf hY. sfrI dunIaF ivwc vwsdy piqq iswKO soco qy iekjuwt ho ky afpxf sMGrsL sLurU kro. mYN iek PMzryijLMg iznr dI slfh dyNdf hF. ies iznr ivwc Gr dI kwZI PrI vrqfeI jfvygI.

          iek hor sMBfvnf `qy ivcfr kIqf jf skdf hY. iswK dI pRIBfsLf anusfr 26 imlIan iswK kOm ivcoN ikMny ku iswK pfs hoxgy? aqy jy iksy isr iPry sfieMsdfn ny eImfndfrI aqy cirqr prKx vflI msLIn eIjLfd kr idwqI qy iswK dI pRIBfsLf anusfr pfs hoey iswKF df ies anusfr tYst kIqf igaf qF Pyr vYd jI dy mulk df Kudf hI mflk!

afmIn!  hrjIq isMG idEl

 

aKy sihjDfrI iswK nfm dI qF koeI cIjL nhIN huMdI?

sMpfdk jI,

          bIqy idnIN iek ryzIE pRogrfm `qy iek iswK ivdvfn gursLrnjIq isMG nMU sunx df mOkf imilaf ijs ny vwK vwK pihlUaF bfry afpxy ivcfr idwqy. gwlbfq qoN bhuq isafxy mihsUs huMdy sn aqy gwl vI bhuq TrMmy nfl sn pr hr ivvfdgRsq mwdy `qy AuhnF dy ivcfr iswK kwtVvfdIaF dI qrPdfrI krn vfly sn. bws ieko hO Prk sI ik Auh kwtVvfdIaF vFg Tfh sotf mfrn qoN iJjkdy sn bfkI koeI bhuqf Prk nhIN sI jfpdf. sihjDfrI iswK dy mfmly `qy AuhnF df kihxf sI ik sihjDfrI iswK huMdf hI nhIN hY. aKy iswK qF srPL iswK hI hY pr aMimRqDfrI vI huMdy hn aqy gYr aMimRqDfrI vI huMdy hn. jy ajyhf hY qF iPr iksmF qF afpy hI bx geIaF. jy iswK isrPL iswK hI hMdf hY qF iswK dI pRIBfsLf bxf ky sLRomxI kmytI coxF ivwc votrF dI rijstrysLn dI kI loV pY geI?               jy iswK dI imwQI geI pRIBfsLf muqfibk hI sLRomxI kmytI vfsqy votF bxfAuxIaF hn qF iPrt ieh pYmfnf mrdmsLumfrI vfsqy vI vriqaf jfxf cfhIdf hY. jo iswK pRIBfsLf ivwc iPwt nhIN bYTdf Aus nMU iswKF dI igxqI ivwc sLfml hI nhIN kIqf jfxf cfhIdf. jykr aMimRqDfrI aqy gYr aMimRqDfrI iswK huMdy hn qF iPr gYr kysfDfrI nMU ivdvfn jI kI afKxf cfhuMxgy?

          AuhnF dI gwlbfq qoN jfpdf sI ik Auh ajyhy iswKF nMU sihjDfrI qslIm nhIN krnf cfhuMdy ikAuNik AuhnF df mwq hY sihjDfrI nfm dI koeI cIjL nhIN huMdI. pr Auh ajyhy iswKF nMU spsLt qOr `qy piqq iswK vI nhIN afKxf cfhuMdy sn. ajyhf afKx nfl iswKF dI bhuq vwzI igxqI alop nhIN ho skdI jo nf qF aMimRqDfrI hY aqy nf kysfDfrI hY. kwtVpMQI ajyhy iswKF nMU piqq afKdy hn pr gursLrnjIq isMG ieh nfm nhIN vrqxf cfhuMdy. bfhrI pihrfvy nMU vI Auh jLrUrI dwsdy hn. kul imlf ky Auh kwtVvfdI soc `qy lukvYN ZMg nfl mohr lgfAuNdy jfpdy hn aqy iswKF dI bhuq vwzI igxqI ijs nMU kdy piqq aqy kdy sihjDfrI afiKaf jFdf hY, Aus nMU awKoN proKy kr rhy hn.

dljIq isMG, torFto

 

KLbrnfmf df imafr pihlF vflf nhIN irhf

sMpfdk jI,

       jd qoN mYN knyzf afieaf hF lgBg Cy sfl pihlF qoN, Aus smyN qoN hI KLbrnfmf nfl juiVaf af irhf hF. bfkI aKLbfrF nfloN vwKrf pr hux ies df lYvl pihlF vflf nhIN rih igaf. hor mihnq dI loV hY. vrYtI dI loV hY. ieh sIrIas aKLbfr hY aqy ies nMU sIrIas hI rihxf sUt krdf hY. nIvyN pwDr dIaF gwlF nfl ies df lYvl igrnf nhIN cfhIdf.

arpnjIq isMG, brYNptn


gurdvfiraF `c ros pRdrsLn aqy pfbMdIaF ikAuN?

sMpfdk jI,

          gurdvfiraF ivwc  DVybfjLI kfrn  kbjLy vfsqy huMdy lVfeI JgVy bhuq duKdfeI hn. adflqI kys lVfeI JgVy nfloN qF cMgy hn pr mihMgy aqy lMby bhuq hn. hux gurdvfiraF ivwc kfbjL iDrF vloN ivroDIaF `qy pfbMdI lgfAuxI aqy ivroDIaF vloN gurdvfiraF ivwc jF sfhmxy ros pRdrsLn krny vI afm pVHn sunx nMU iml rhy hn. keI hPLiqaF qoN amrIkf dy rfcYstr sLihr dy gurdvfry df JgVf adflq aqy pRYs ivwc hY. ies gurdvfry ivwc qF aMimRqDfrIaF `qy ikRpfn pf ky gurdvfry dy aMdr jfxf vI mnHF kr idwqf hoieaf hY. pRbMDkI iDr jwj nMU ieh smJfAux ivwc kfmXfb rhI sI ik ivroDI iDr dy kuJ lok gurdvfry ivwc ikRpfn nMU hiQafr vFg vrq skdy hn  ijs kfrn pfbMDI lgf idwqI jfvy. adflq ny ieh gwl pRvfn kr leI dwsI jFdI hY ijs nfl ikRpfnDfrI hux gurdvfry dy aMdr nhIN jf skdy. sfrf dosL iksy iek iDr df nhIN hY ies vfsqy gurdvfiraF ivwc aksr huMdy lVfeI JgVy ijLMmyvfr hn jo qkrIbn hr dysL ivwc hI hox lwg pey hn. gurdvfiraF dIaF lVfeIaF ivwc ikRpfn dI vrqoN vI iek vwD vfr hoeI hY ijs nfl adflqF vfsqy iek iksm df irkfrz bx igaf hY ik ajyhf ikqy vI sMBv ho skdf hY.

          bhuq hYrfnI vflI gwl hY ik iek pfsy ivMzjLr gurdvfry dy adflqI kys mOky iek sfbkf pRDfn adflq ivwc ikRpfn qoN ibnF jfx qoN ienkfr kr idMdf hY aqy dUjy pfsy rfcYstr gurdfvry dy pRbMDk adflq qoN gurdvfry ivwc ikRpfn pf ky jfx `qy pfbMDI lgfAux dI mMg krdy hn aqy afrzr pRfpq vI kr lYNdy hn. hr pRbMDkI ivvfd ivwc sLfml lok aksr sfl do sfl pihlF Xfr-imwqr huMdy hn qy iPe dusLmx bx jFdy hn aqy iPr smF pf ky DVy bdl lYNdy hn. DVybfjLI aqy dl bdlI iksy asUl `qy aDfirq nhIN huMdy jF afrjLI qOr `qy sMgq nMU guMmrfh krn vfsqy huMdI hY asl kfrn inwjI suafrQ aqy kbjLy dI lflsf hI huMdI hY. jy ajyhf nf hovy qF gurdvfiraF ivwc ros pRdrsLn aqy ivrodIaF `qy pfbMdIaF lgfAux dI kdy loV hI nf pvy.

DrmjIq isMG, torFto

 

idwlI vfly srnf Brf guMmrfh krn dI rfjnIqI hI Kyzdy hn

sMpfdkI jI,

          idwlI vfly prmjIq isMG srnf aqy vkIl PUlkf ivckfr iKwcoqfx hux akfl qKLq `qy phuMc geI hY. iDfan nfl vyiKaf jfvy qF srnf Brf sdf guMmrfh kfrn vflI rfjnIqI hI Kyzdy hn aqy kFgrs nMU KusL krn dI koisLsL ivwc rihMdy hn. kFgrs df smrQn krnf koeI krfeIm nhIN hY aqy jy Auh kFgrs dIaF nIqIaF nMU shI smJdy hn qF AuhnF nMU cfhIdf hY ik Kuwl ky kFgrs df smrQn krn, BfvyN afp kFgrs dI itkt `qy coxF lVn jF lVfAux. pr sdf hI guMmrfhkun isafsq Kyzxf shI nhIN hY ijs ivwc bhuqy DrmI hox df zrfmf kIqf jFdf hY. bfdl akflI dl jF sLRomxI kmytI nMU nIvF ivKfAux vfsqy kdy sony dI pflkI nnkfxf sfihb ByjI geI sI aqy kdy sLRomxI kmytI coxF ijwq ky bfdl dl nMU icwq krn dI gwl kIqI jFdI hY. bfdl dl vI mOkf imlx `qy srnf BrfvF iKlfPL aYsI hI Kyz Kyzdf hY pr pihl srnf Brf krdy hn. ies kMM ivwc kYptn amirMdr isMG vrgy kFgrsI AuhnF dI ipwT `qy huMdy hn aqy ies nfl mhOl ivgVn dy afsfr bx jFdy hn.  hux srnf Brf gurdvfrf bMglf sfihb `qy sonf lgvfAux diaF gwlF kr rhy hn jdik pihlF nnkfxf sfihb vflI sony dI pflkI vfsqy lwgy sony df rOlf ipaf sI. iewk aKLbfrI rport muqfibk srnf vwloN kfr syvf vfly bfbf hrbMs isMG bMglf sfihb ivKy sonf lgfAux leI 25 iklo sonf dyx dI gwl khI geI sI pr bfbf hrbMs isMG ny ikhf hY 12 iklo sonf idwqf igaf hY, ijs `coN 4 iklo Kot inklI hY. ieh vI pqf lwgf hY ik 23 julfeI nUM sony dI kfr syvf mOky bfbf hrbMs isMG afp Kud nhIN afey aqy AuhnF ny srnf nUM bflf sfihb ivKy bxfieaf igaf hspqfl pihlF TIk krn vfsqy afIKaf hYy. rport muqfibk sony dI kfr syvf leI gurduafiraF aMdr rwKIaF golkF dIaF cfbIaF vI srnf ny kfr syvf vfly bfbf hrbMs isMG nUM nhIN idwqIaF aqy nf hI iehnF golkF AuWpr bfbf hrbMs isMG kfr syvf iliKaf igaf hY. ienHF golkF dIaF cfbIaF Aus ivakqI kol hn, ijs ny sony dI pflkI bxf ky pfiksqfn iBjvfeI sI. hux sMgq iehnF golkF ivwc ikMnf sonf dfn vfsqy pfAuNdI hY ieh qF Aus nMU hI pqf hovygf ijs kol cfbIaF hn. AuNJ kroVF df sonf lgfAux nfloN ies nfl kflj jF hspqfl Kohly jf skdy hn.

jsjIq isMG igwl torFto


kI iensfPL dy nfm `qy mfieaf dI Kyz KyzI jf rhI hY?

sMpfdk jI,

          Bfrq ivwc iswK afgU iek dUjy nfl myhxo myhxI ho rhy hn aqy mfieaf dy gbn dy dosL vI lgf rhy hn. hYrfnI dI gwl hY ik mfmlf iensfPL lYx df ies swB kuJ dy kyNdr ivwc hY. hr iswK afgU hI nvMbr 84 dy idwlI ivwc hoey iswKF dy kqlF vfsqy iensfPL vfsqy lVn dy dfavy krdf hY aqy dUjy nMU ies ivwc suihrd nf hox dy dosL lgfAuNdf hY. bIqy kuJ idnF qoN pMjfbI dIaF aKLbrF aqy ryzIE ies mfmly `qy rMg-brMgy ibafn pysL kr rhy hn. vkIl PUlkf sfihb df dosL hY ik AuhnF bIqy 26 sflF ivwc pIVHqF dy kys lVn vfsqy kdy koeI PIs nhIN leI aqy isrPL iek vfr sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI qoN 15 hjLfr rupey ley sn. dUjy pfsy kFgrs dy lMgotIey smJy jFdy prmjIq isMG srnf df dfavf hY ik AuhnF dI kmytI ny iek kroV jF ies qoN vwD Kricaf hY. kuJ ibanF ivwc ikhf igaf hY ik eynI mfieaf vkIl PUlkf dy kihx `qy idwqI geI hY aqy kuJ ibafn ies qrjL dy hn ijvyN ieh mfieaf iswDI Pulkf nMU hI idwqI geI hY. mIzIaf ny hYWzlfeInF vI bhuq rMgbrMgIaF lgdfeIaF hn ijvyN, PUlkf 26 sfl kml nfQ bfry cuwp ikAuN rhy -srnf,  srnf Brf akfl qKLq `qy qlb, 26 julfeI nUM pysL ho ky spsLtIkrn dyx df afdysL aqy isLkMjf swjx kumfr `qy, qklIPL srnf nUM ikAuN -PUlkf afid. iek sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfm `qy vkIl PUlkf aqy jQydfr srnf Pon duafrf pysL hoey aqy iek dUjy nfl myhlo-myhxI ho gey. qkrfr eynf vD igaf ik ieh smJxf musLkl ho igaf ik kOx kI afKdf hY? myry iKafl ivwc rOlf pfAux ivwc jQydfr srnf nMbr lY igaf aqy vkIl PUlkf pCV igaf. ieh sfrI iensfPL dI QF mfieaf dI Kyz lgdI hY. mfieaf idwlI aqy aMimRqsr vflI kmytI kol vI bhuq hY aqy ivdyslF ivcoN vI 26 sfl bhuq iekwTI hoeI hY. hux qF iPr hor mfieaf iekwqr kIqI jf rhI hY pr awj qwk ieh mfieaf KrcI ikwQy geI hY? Bffrq srkfr ny vI pIVHqF nMU keI sYNkVy kroV mdd idwqI hY pr pIVHq iPr grIb hn. sLRomxI kmytI dIaF coxF vI mfieaf dI lVfeI vDf rhIaF hn.

mnjIq isMG igwl, torFto

 

hux kuJ KfilsqfnI vI gFDI nUM 'gFDI jI' afK ky sMboDn krn lwgy!

siqkfrXog sMpfidk jI,

          mYN buwDvfr sLfm nMU iewk ryzIE progrfm sux irhf sI aqy Aus pRogrfm ivwc iewk BfeI ijs nUM afp hmysLf 'vYd' ilKdy ho, ny gFDI nUM Gwto Gwt pMj vfrI 'gFDI jI' kih ky sMboiDq kIqf jd ik pihlf ieh BfeI hmysLF hI gFDI jI nUM gFDI kihMdf huMdf sI. bysLk ieh BfeI hmysLF Bfrq ivruwD qkVf BMzI pRcfr krdf rihMdf hY aqy afpxy sLbdF ivwc jLihrIlI gYs Cwzdf rihMdf hY pr pqf lwgf hY ies BfeI df nF vI kflI sUcI ivwc drj nhIN hY. lgdf hY ik aMdr Kfqy ienHF dI koeI KIr irwJ rhI hY qFhI ies BfeI dy smyq hornF BfeIaF dy vI nF kflI sUcI ivwc nhIN hn. PtfPt afeI qbdIlI dyKo, hux gFDI nUM 'gFDI jI' vI kihx lwg pey hn. ho skdf hY hux ies mMzlI dI vI Bfrq jfx dI iqafrI hovy. bhuq smF lMG igaf hY nfhrybfjLI kridaF pr bixaF kuJ nhIN hY ies leI ho skdf hY ik ajyhy KfilsqfnI afpxI cfdr lfh hI dyx.

gurmyl isMG, imsIsfgf


qF iPr Auh zf: sohx isMG kOx sI?

sMpfdk jIE,

          ipCly hPLqy KLbrnfmf ivWc zf: sohx isMG hurF bfry iek Kbr pVHI ijs ivwc AunHF afiKaf sI ik Auh nF qF pMQk kmytI dy muKI rhy hn aqy nF hI KfVkU sMGrsL dy. AunHF df ieh kihxf hor vI hYrfn krn vflf hY ik srkfr aqy KfVkU AunHF dy nF dI (dur) vrqoN krdy rhy hn. iesy kfrn hI bcx vfsqy Auh rUposL ho gey sn. iek smF aYsf vI sI jdoN pMQk kmytI dy muKI sohx isMG dy nF dI qUqI boldI sI. zf: sfihb df idwqf ibafn sLfhI Purmfn vFg smiJaf jFdf sI. jykr zf: sfihb df ipCly hPqy vflf ibafn shI hY qF iPr svfl pYdf huMdf hY ik iPr Auh zfktr sohx isMG kOx sI ijsdy Purmfn  lokF aqy srkfrI aPsrsLfhI dy qrfh kWZ idaf krdy sn. kI ieh koeI PrjLI sohx isMG hI sI ijs ny nsLybMdI, dhyjbMdI, brfqbMdI afid hukmF dy nfl nfl pMjfbI lfgU krn aqy  pWqrkfrF leI mirXfdf ey pWqrkfrI vrgy hukm jfrI kr idqy sn. iewQy hI bWs nhIN hukm afdUlI dy dosL ivwc keIaF dy isr vI (sLfied pMQk rvfieqF anusfr!) klm kr idWqy gey sn. jy aslI sohx isMG zr df mfiraf luikaf iPrdf sI qF iPr Auh sohx isMG kOx sI jo KfVkU kfrvfeIaF dI ilKqI ijMLmyvfrI ilaf krdf sI? Auh sohx isMG kOx sI ijs dy isr `qy srkfr ny 25 lwK rupey df ienfm rwiKaf hoieaf sI?  Auh sohx isMG kOx sI ijsdI kmfn hyTly KfVkUaF (jdoN kFgrs ny coxF df bfeIkft kIqf hoieaf sI) ny akflIaF dy 27 AumIdvfr mfr idWqy sn. bfad ivWc jd kFgrs coxF lV rhI sI qF ijs sohx isMG dy ieko dbky ny hI akflIaF koloN coxF df bfeIkft krvf ky kFgrs leI rfh pwDrf kr idWqf sI, Auh sohx isMG kOx sI? jy sfbkf ivdysL mMqrI sR: svrn isMG df kuVm (aslI sohx isMG) pMQk kmytI df muKI nhIN sI qF kI pMQk kmytI dI agvfeI koeI eyjMsI iksy sohx isMG dy PrjLI nF hyT hI krdI rhI sI? kI iPr zf: sMgq isMG, zf: idlgIr aqy zf: cOhfn dy kQnF nUM sWc mMn ilaf jfey ik sohx isMG vflI pMQk kmytI srkfrI eyjMsIaF dI kfZ qoN ibnF kuJ vI nhIN sI? DMnvfd.

hjLfrf isMG imsIsfgf.

Pon: (905)795-3428

 

tYksF dI Brmfr vflI srkfr

sMpfdk jI,

          EntyrIE dI mgMtI srkfr tYTksF dI Brmfr vflI srkfr hY jo tYksF AuWqy hor tYks bhuq afsfnI nfl TokI jf rhI hY ikAuNik srkfr nMU vihm ho cuwkf hY ik lfgfqr iqMn vfr coxF ijwqx ipwCoN hux ies nMU ihlfAux vflf koeI nhIN hY. ieh vihm swc vI ho skdf hY ikAuNik iemIgrMt lok ijhnF dI igxqI hux torFto vrgy sLihrF ivwc 50% qoN vwD geI hY, ilbrlF nMU mF vFg pUjdy hn. mgMtI srkfr hyT tYksF ivwc vfDf hoieaf hY aqy syvfvF dI imkdfr aqy imafr Gitaf hY. hspqflF dI hflq vyK lE ikMny ikMny GMty lokF nMU aYmrjMsI ivwc AuzIk krnI pYNdI hY. lokF dy tYks dy zflr srkfr ny votF KrIaF krn vfsqy XUnIanF nMU lutf idwqy hn. rIsYsLn ivwc jd lokF dIaF jfbF tuwt rhIaF sn qF sUby dy tIcrF dI XUnIan nMU motf qnKfh  vfDf dy ky KusL rwiKaf igaf sI. torFto smyq keI puils PorsF nMU rIsYsLn ivwc qnKfh vfDy idwqy gey hn. XUnIanF nMU idwqy jfdy gwPy lokF `qy hor tYks vDf ky pUry kIqy jf rhy hn. ies srkfr ny 13% aYc aYs tI bVy afrfm nfl lgf idwqf hY aqy lokF ny sI nhIN kIqI. afto iensLorYNs dy mfmly ivwc srkfr ny kMpnIaF vfsqy luwt pvf idwqI hY aqy kMpnIaF lokF nMU dohIN hwQIN luwt rhIaF hn. ijhnF dI kfr ieMnsLorYNs hux izAU hY AuhnF nMU vwzy vwzy ibwl af rhy hn aqy lok hYrfn ho rhy hn ik eynf vfDf ikAuN ho irhf hY? vfDy df kfrn mgMtI srkfr vloN iensLorYNs kMpnIaF nMU lwt dy Kuwl dyxf hY aqy ieh kMpnIaF pihlF vI lokF dI kwl lfh ky bhuq amIr ho rhIaF hn qy hr sfl keI keI iblIan zflr df pRfiPt kmfAuNdIaF hn.

          hux mgYNtI srkfr ny vfqfvrx nMU bcfAux df bhfnf lgf ky iek hjLfr afm vrqoN vflIaF vsqUaF `qy eIko-tYks lgf idwqf hY. ijs qoN jfpdf hY ik mgMtI srkfr lokF dI luwt krvf ky ajy rwjI nhIN hY aqy ies dI ijMLmyvfrI mIzIaf isr hY ikAuNik mIzIaf ies srkfr dy kfry lokF sfhmxy nMgy krn qoN iJjkdf hY. ptrol aqy zIjLl `qy aYc aYs tI hyT 8% tYks Tuk igaf hY aqy ptrol dI kImq df bhuqf vwzf ihwsf vwK vwK iksm dy tYks hI hn. hux eIko tYks dI mfr hY afm vrqoN dIaF vsqF ijvyN kwpVy Dox vflf zItrjYNt (sfbx), GrF ivwc lgfey jfx vfly smok alfrm, kYlkulytr, eyar kMzIsLn, PlYsL lfeIt, pRopyn gYs bfr-b-ikAU, kfr pOilsL afid vI af gey hn aqy iehnF vsqUaF dI igxqI 10hjLfr dwsI geI hY. ieh srkfr tYksF nfl rwJdI nhIN hY.

amrIk isMG igwl, torFto


pDfn mMqrI dy ibafn `qy vfvylf gYr vfijb hY

sMpfdk jI,

          pRdfn mMqrI zfktr mnmohn isMG dy awvfd dy iKlfPL idwqy ibafn `qy vfvylf iblkul gYr vfijb aqy inrfDfr hY. pRDfn mMqrI ny koeI vI aYsI gwl nhIN kIqI ijs nfl sfry iswK BfeIcfry nMU Tys puwjdI hovy. AuhnF iswK BfeIcfry nMU iblkul vI awqvfdI nhIN afiKaf ieh qF kuJ cusq mnF dI kfZ hY jo BfeIcfry dI cfdr qfx ky Cupxf cfhuMdy hn. zfktr mnmohn isMG kfrn qF iswKF df aks AuBiraf hY aqy iswKF dI dunIaF ivwc pihcfx vDI hY. jy kr kuJ lok jF kuJ sMsQfvF  Dfrimk adfiraF dI durvrqoN kr rhIaF hn qF ieh ibafn AuhnF `qy mfr jLrur krdf hY pr AuhnF sLbd eyny nrm vrqy hn ik Dfrimk adfiraF dI durvrqoN pRqI iswKF nMU sucyq hI kIqf hY. AuhnF koeI vI aYsI gwl nhIN afKI jo nvIN hovy jF iswKF `qy dosL mVn vflI hovy sgoN AuhI afiKaf hY jo keI iswK afp keI vfr afK cuwky hn. qkrIbn hr vwzy gurdvfry ivwc DVybfjLI aqy lVfeI peI hoeI hY aqy DVy iek dUjy `qy golk dy pYsy  dI  durvrqoN dy dosL sLryafm lgfAuNdy hn. ajy kuJ mhIny pihlF hoeIaF lVfeIaF ivwc iek dUjy `qy golk dI dur vrqoN dy dosL lgfey gey sn aqy aMgryjLI mIzIey ivwc swB kuJ afieaf sI kI Es nfl iswKF dy aks nMU afC nhIN sI afeI? aksr ieh kuJ aMgyrjLI mIzIey nMU kYmry awg KV ky pMQk afgUaF ny afiKaf sI ieh vwKrI gwl sI ik lVfeI pMQkF aKvfAux vfilaF ivckfr hI sI ies leI iksy nMU iswKF dy aks `qy afAux vflI aFc Xfd nhIN sI afeI.

          zfktr mnmohn isMG iewk bydfg sKLsLIaq hn aqy bhuqy iswK AuhnF `qy mfx krdy hn ieh vwKrI gwl hY ik kuJ aYsy vI hn jo afpxI aVI Cwzx vfsqy iqafr nhIN hn. zfktr mnmohn isMG df ivroD AuhnF dy ibafn nfl iswKF dy aks nMU koeI aFc afAux kfrn nhIN hY sgoN ies nfl  vwKvfdI lihr nMU afAux vflI aFc krn hY.

hrbMs isMG, torFto


sfzy aYm pI aMDrfqy df ielfj krf lYx qy nfl hI kMnF df vI

ipafry aYzItr sfihb jI,

siq sRI akfl

          afpjI dy iDafn ivwc ieh jLrUr afieaf hovygf ik pMjfb dy smfcfr pwqr ijs df nfm spoksmYn hY ijhVf ik ientrnYt AuWpr vI AplBD hY, pihly sPy AuWqy Kbr CpI hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik Bfrq dy AuWcy-suwcy ikrdfr vflLy pRDfn mMqrI s[ mnmohn isMG jdoN trONto afey qF sfzy aYm pI AunHF nUM imly ijnHF ivwc nvdIp bYNs, rUbI Zflf, gurbKLsL mwlHI, suwK DflIvfl, nInf gryvfl afidk sLfml sn, ies qoN ielfvf ieh vI ik sfzy keI aYm pI pI vI sn. aKbfr ivwc lwgI Kbr ieh kihMdI hY ik sfzy aYm pIaF ny mnmohn isMG jI nUM dwisaf ik knyzf ivwc koeI iswK vwKvfdI nhIN. ieh Kbr pVH ky hfsf vI afieaf qy duwK vI hoieaf. isafsqdfn JUT qF hr dysL ivwc hI boldy hn pr sfzy knyzf dy iswK isafsqdfnF qoN eyzy vwzy JUT dI afs nhIN sI ikAuNik iswK Drm ivwc JUT bolx dI mnfhI hY. pr iesy aKbfr ivwc ieh Kbr vI lwgI ik jI-20 vyly 30000 iswKF ny mujfhrf kIqf jdoN ik mujfhry ivwc isrP 30 grmdlIey isK hI sn jdoN ik trFto ivwc Gto Gt lwK isK vsdf hY. aYm pIaF dI ies Kbr nUM pVH ky qF ieh jfpdf hY ik sfzy aYm pIaF nUM hux idsxoN hI ht igaf hY jF ieh kih lvo ik iehnF nUM isrPL Auh kuJ hI idsdf hY ijhVf ieh dyKxf cfhuMdy hn. iehnF nUM sfiraF nUM hI myrf suafl hY ik keI gurdvfiraF ivwc moty awKrF 'c bYnr lfey hoey hn Kfilsqfn avr homlYNz. hux jF qF sfzy aYm pIaF nUM ieh bYnr idsdy nhIN qy jF iehnF nUM aMgryjLI nhIN afAuNdI. jdoN ivsfKI dy ngr kIrqn inwkldy hn qF trFto hI nhIN sgoN hr vwzy sLihr srI afidk ivc Kfilsqfn dy nfhry lgdy hn ijnHF nUM KfilsqfnIaF dy aKbfrF ivc asmfn guMjfAU iliKaf jFdf hY. srI dy ngr kIrqn ivc jo Plot inkldy hn AuhnF AuWqy iBMzrfvflf qy hor awqvfdIaF dIaF PotoaF dy nfl nfl Kfilsqfn ijMLdfbfd dy nfhiraF vfly bYnr huMdy hn. kuJ ryzIE pRogrfmF AuWqy Kul-mKulf Kfilsqfn df pRcfr huMdf hY. inAU eIar dy smfgmF ivwc hr KfilsqfnI gurdvfry 'c rfq dy bfrF vjy nvF sfl Kfilsqfn ijMLdfbfd dy nfhiraF nfl cVHfieaf jFdf hY. hux pfTk hI dwsx ik ieh sfrf kuJ sfzy aYm pIaF nUM nf qF idsdf hY qy nf hI suxdf hY. ies df mqlb ieh ik sfzy aYm pI jfx buJ ky JUT bol rhy hn Auh vI sfzy hI dysL dy sfzy hI iswK pRDfn mMqrI kol. pr asl gwl ieh hY ik sfzy aYm pI knyzf dy KfilsqfnI aMnsrF qoN zrdy hn ijs kr ky Auh JUT boldy hn. pr iewko iewk swcf suwcf iensfn hY ijhVf ik AuWjl dosFJ jo sfPL kihMdf hY. pr aYm pIaF dI ieh gwl bhuq mfVI hY. muslmfn vI cfr sfl pihlF ieh nhIN sI mMndy ik knyzf ivwc nOjvfn jhfd dy rsqy pY rhy pr jdoN AuhnF dy 18 muMzy PVy gey ijhVy ieh mMn gey ik AuhnF ny knyzf dI pfrlImYNt ivwc Gus ky pRDfn mMqrI df isr vwZxf sI, aYm pI mfrny sn aqy trFto ivwc bMb clfAuxy sn, qF vI muslmfnF dy lIzr nhIN mMny ik msulmfnF dy nOjvfn muMzy puwTy rsqy pY gey hn. pr hux do hPqy pYhlF 18 ivwcoN 14 muMizaF nUM kort ny knivkt kr idwqf hY. asIN vI iehI kr rhy hF ik kinsLkf eyar ieMzIaf nUM blfst krn vflf bMb ieMdrjIq isMG irafq ny bxfieaf jo ik iswK hY aqy afp mMn igaf hY ik bMb Aus ny hI bxfieaf pr sfzy KfilsqfnI lIzr hfly vI kih rhy hn ik ieh bMb srkfr ny jhfjL ivwc Drvfieaf.

          AuWjl dosFJ jI swcy hn ik nvIN pIVHI guMmrfh ho ky vwKvfdI bx rhI hY pr asIN sB kuJ dyK ky sgoN awKF mItI jFdy hF, pr agr asIN awKF nf KolHIaF qF sfzy knyzf ivwc vI nvyN muMzy kuJ nf kuJ qflbfn vrgf jLrUr krngy qy isKF nUM bdnfm krngy.  muslmfnF vFg sfzy nOjvfn vI kwtrpMQIey bx rhy hn ijs df sfzI sfrI kOm nUM nuksfn hoxf hY. ikrpf kr ky ieh pwqr jLrUr Cfp dyxf qF ik sfzy lok sfzy aYm pIaF dy kory icwty JUT qoN jfxUM ho skx.

- zf: rivMdr isMG rfie, brYNptn

email: