www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

drd pRdysF dy

                      mnjIq shUMgVf (ircmMzihl,inAUXfrk)

 

awj  Gr ivc   kfPI cihl pihl sI afAux  jfx  vfilaF df qFqf ijhf lwigaf hoieaf sI. ijQy sfry KusL njr af rhy sn AuQy srdfr krqfr isMG dy ichry qoN AudfsI  sfP Jlk rhI sI ,ikAuik awj AusqoN Ausdf lfzlf puwqr dIp dUr prdysF nUM jf irhf sI AusdI awj amrIkf dI PlfeIt sI ,keI sflF qoN eyjMt qrIkF pf irhf sI  ,pr ipCly hPqy hI Ausny dIp dy vIjy df ieMqjfm krvf idwqf sI .

Gr dI jmF pUMjI qy hor ieDroN AuDroN iekwTy krky pUry pMdrF lwK  rupey idwqy sn  krqfr isMG ny. dIp dI ieh bVI idlI KfihsL  qy ijwd sI ik Auh bFhr jrUr jfvygf smy smy qy Gr dy mYNbr dIp nUM smJfAudy rihMdy pr Auh Auh afpxI ijwd qy atwl KVf sI qy ts qoN ms hox leI iqafr nhIN sI . dIp srdfr krqfr isMG df ieklOqf puwqr sI ,dIp Cotf ijhf sI msF pMj ku sfl df hovygf jdoN dIp dI mF Aus nUM iekwlf Cwz ky pRmfqmf kol jf ibrfjI sI krqfr isMG ny vI pUrf isrV rwiKaf sI  dUsrI  sLfdI nhIN sI krvfeI BFvyN ik Ausdf sfrf pirvfr BYx BfeI pUrf jor lf bYTy sn. bws dIp nUM hI afpxI ijMdgI df mksd bxf ilaf sI Ausny. dIp dI  hr ijwd pUrI kIqI sI Ausny ,mF dI kmI kdy nhI sI  mihsUs hox idwqI  bVy cFvF qy mlfrF nfl  prvirsL kIqI sI , keI vfr Aus dy  bfkI pirvfr vfly nrfjgI  pRgt krdy ik Auh dIp nUM bhuq ivgfV irhf hY qF Auh  hws ky tfl Cwzdf . iesy leI awj jdoN dIp AusqoN kohF dUr jf irhf sI qF Ausdf idl bYTf jf irhf sI ,pr puwqr dI KusLI krky JUTf mUTf muskrf irhf sI , Ausdf idl qF kr irhf sI ik dIp nUM rok lvy kdy vI nF jfx dyvy pr dIp dI ijwd awgy mjbUr sI .

                dIp vI bVf nyk qy suBfa df sLFq iensfn sI vwizaF dI iewjq krnf qy sihjqf nfl rihxf Ausdy suBfa dy muwK aMg sn. sfry ipMz dy hmysLF dIp dIaF isPqF hI krdy rihMdy, ijs nUM sux ky krqfr isMG df mfx nfl isr Aucf Lho jFdf . dIp qoN CotIaF do BYyxF sn jo kflj dI pVfeI ivwc afKrI sfl qy sn . dIp bI ey krky Gr dI KyqIbfVI ivwc hI  bfpU dI mwdd krdf sI . awj ijwQy krqfr isMG dIp dy bfhr jfx qy prysLfn sI AuwQy AusnUM iewk  afs dI ikrn njr afAudI sI ikAuiNk dIp dI BUaf vI  bVy smy qoN amrIkf ivwc sYtl sI ,dIp AuQy jf ky afpxI BUaf kol hI Tihrygf ieh qYa ho cuwkf sI ,iesy krky krqfr isMG QoVfH rfhq mihsUs kr irhf sI .

             dIp dIaF BYxf ny  pYikMg krky Ausdf brIPkys iqafr kr idwqf sI ,ieMny nUM eyjMt df Pon af igaf ,GroN jldI inwklx dI qfVnf krdy hoey Ausny eyarport qy imlx df vfadf kIqf. dIp vI jldI jldI sfiraF nUM imlky GroN inwkl irhf sI sfiraF dIaF awKF nm sn  krqfr isMG ny dIp nMU Guwt ky sIny nfl lf ilaf qy dIp vI bfpU dIaF awKF ivwc hMJUaF df hVH  dyK ky  cuwp nf rih sikaf ,pr Ausny bfpU nUM bVI bhfdrI nfl idlfsf idwqf qy kuVIaF nUM ipafr dy ky  eyarport vwl inwkl ipaf,nfl Ausdf ccyrf Brf isLMdf sI jo AusnUM eyarport qy Cwzx jf irhf sI . eyarport njdIk af irhf sI dIp df mn bhuq kfhlf pY irhf sI Auh aMdroN aMdrI bVf KusL sIO ijwQy AusnMU afpxf supnf sfkfr huMdf njr af irhf sI AuQy AusnMU pUrI afs sI ik Auh hux afpxIaf BYyxF dI sLfdI pUrI sLfnosOLkq nfl krygf qy bfpU df hr supnf pUrf krygf,iesy aDyV bux ivwc eyarport af igaf,AuQy Auhnf nUM eyjMt vI iml igaf ijsny dIp nUM kuwJ jrUrI kfgjfq idwqy qy  vfps clf igaf . isLMdf dIp dI PlfeIt krvf ky vfps Gr phuMc igaf sI ,sfry KusL sn ik ieh sB suwKIN sFdIN inpt igaf sI .

    bws hux ieMqjfr sI dIp dy amrIkf phuMc ky rfjI KusLI dy Pon df ,sfiraF dIaF awKF Pon vwl lwgIaF hoeIaF sn. dIp nUM GroN gey nUM iqMn idn ho gey sn,qIjy idn df svyrf ho irhf sI  jdoN Gr df Pon vwj AuiTaf, sfrf pirvfr  Pon dy duafly iekwTf ho igaf dIp df Pon sI jo TIk Tfk amrIkf phuMc igaf sI Buaf jI ny AusnUM shI tfeIm qy eyarport qoN ipwk kr ilaf sI sfry dIp nUM iml ky bVy KusL sn. Buaf ijMdr ny dIp nUM bVf hI Coty huMdy dyiKaf sI dIp nUM srU vrgf jvfn dyK Ausdf idl gd gd ho AuiTaf sI afpxy vIr krqfr isMG dy Gr df ieklOqf icrfg jo sI . dIp ny sfry Gr idaF nfl rwj ky gwlF kIqIaf gwlF kridaF krqfr isMG df glf Br afieaf  pr  qurMq hI Ausny dIp nUM afpxf iKafl rwKx dI qfgId kIqI  ,dIp sB kuJ smJ igaf sI Ausny bfpU nUM idlfsf idwqf qy kMm Auqy lwg ky Pon krn df vfadf krky sfiraF qoN ivdf leI  . krqfr isMG bhuq KusL sI ik sB kuJ TIk Tfk ho igaf sI . qy AuDr sfry dIp leI kMm dI Bfl kr rhy sn. sfiraF dy Xqn krn qy dIp nUM Gr dy nyVy hI iewk PYktrI ivc nOkrI iml geI . dIp bhuq KusL sI qy bhuq sKq imhnqI qy imlfpVy suBfa df hox krky sfry vrkr  AusnUM bhuq cfhuMdy sn .

        dIp ny sKq imhnq krky kuwJ hI sflF ivwc Gr df sfrf krjf lfh idwqf sI ,Gr df mMUh mwQf vI svfr idwqf sI . bws hux sfry GridaF dI iewko hI qmMnf sI ik dIp iewk vfr af ky iml jfvy,pr ieh ieMnf afsfn nhI sI ikAuik  dIp ajy pwkf nhIN hoieaf sI ies keI Auh ieMzIaf nhIN jf skdf sI . keI vfr dIp nUM Pon qy GridaF nUM imlx leI qrlo mwCI huMdf dyK  ky BUaf ijMdr prysLfn ho jFdI pr Auh sfry koisLsL kr  rhy sn ik  dIp dy pyprF dI ikDry gwl bx jfvy ,ikAuik ipwCy  dIp dIaF ByYyxf jvfn ho geIaF sn ijwQy Auhnf dI sLfdI dI icMqf krqfr isMG nUM  idno idn KfeI jf rhI sI  AuQy dIp vI ies bfry soc ky prysLfn ho jFdf. BUaf ijMdr ny vI keI hwQ pwly mfry dIp nUM sYtl krvfAx leI pr inrfsLf hI pwly peI . iesy qrF tfeIm gujr irhf sI  ijwQy dIp pihlF Pon qy GridaF nfl hws hws gwlF krdf sI AuQy  hux Auh Pon qy gwlF krdf  krdf bhuq Audfs ho jFdf . hux AusnUM amrIkf dI aslI scfeI pqf lwg cuwkI sI . Auh kdy kdy afpxy amrIkf afAux dy PYsly qy afpxy afp nUM kosdf rihMdf. 

     BUaf ijMdr ny Gr ivwc qy krqfr isMG nfl slfh msLvrf krky sB nUM ies leI mnf ilaf ik dIp df ivafh amrIkf ivwc krky AusnUM sYtl kr idwqf jfvy ,pihlF pihl qF sB muwkr gey pr BUaf dy smJfAux qy ik kuVI amrIkf dI jMmpl qy istIjn hY , agr dIp df ivafh Aus nfl ho jfvy qF dono kMm ho jfxgy dIp df Gr vI vs jfvygf qy Ausdy amrIkf ivwc pwky qOr qy rihx leI pypr vI bx jfxgy qy Auh af ky iPr sB nUM iml skygf agr pRmfqmf ny cfihaf qF sB TIk ho jfvygf, BUaf dI ieh dlIl sB nUM Bfa geI bws iesy krky sB rfjI ho gey . bws iPr kI sI BUaf ny kmr kwsy kr ley Aus kuVI dy pirvfr nfl dIp dy irsLqy dI gwl clfeI qF Auh dIp nUM dyKx qoN bfad Jwt rfjI ho gey. bVy hI sfdf ZMg nfl sLihr dy gUrU Gr ivwc dIp df ivafh  iesy sLihr ivwc rihMdy iewk cMgy pirvfr dI KfndfnI lVkI jsvIr nfl  ho igaf .sB kuwJ TIk Tfk KusLI  KusLI ho igaf sfry bhuq KusL sn  AuDr ieMzIaf ivwc vI bhuq KusLI kIqI geI krqfr isMG ny vI sfry irsLqydfrF qy imwqrF  nUM bulf ky  pRmfqmf df sLukrfnf krky pfrtI kIqI geI sfry pfsy KusLI hI KusLI sI .iewDr dIp vI bhuq KusL sI ijs qrF dI Ausny klpnf kIqI  sI afpxI pqnI bfry ibwlkul Ausy qrF df hI jIvn sfQI AusnUM imilaf sI .

     ivafh qoN kuJ idnF bfad hI dIp jsvIr dI jOb  dI vjf krky  BUaf dI iejfjq lY ky nfl dy sLihr ivwc mUv ho igaf  qy AusnUM AuQy hI afpxy  leI kMm vI lwB igaf ,sB kuwJ TIk Tfk cwl irhf sI .jsvIr ny afpxI jOb dy nfl nfl Gr nUM vI bVy sucwjy ZMg nfl sFB ilaf sI Auh dIp df vI bhuq iKafl rwKdI dIp vI AusnUM bhuq ipafr krdf sI .dIp dy shury vI AusdI bhuq mwdd krdy sn. dIp jdoN vI Gr nUM qy bfpU jI bfry soc ky Audfs ho jFdf qF jsvIr bVy ipafr nfl AusnUM idlfsf idMdI  jldI hI sB TIk ho jfvygf ies df Brosf dy ky dIp dy idl nUM plosdI. jsvIr ny dIp dy pypr aplfeI kr idwqy sn qy qrIk  bws afAux hI vflI sI  . dono jIa isrqoV imhnq kr rhy sn dIp afpxI imhnq krky jo vI bcdf Auh jsvIr nUM sONp idMdf ijsnUM jsvIr afpxy jmf pUMjI ivwc pf idMdI,  donf jIa afpxI jmf pMUjI  afpxf Gr  KrIdx dy mnorQ nfl iekwTf kr rhy sn. jo ik donF jIaF df iewk supnf sI .dIp awjkwl bhuq KusL sI  ikAuik Gr ivwc iewk nMnHf mihmfn  jo afAux vflf sI ,jsvIr grBvqI sI . jsvIr cfhuMdI sI ik Aus kol vI afpxf Gr hovy  qy dIp  ny AusdI ies KfihsL qy ibnf kuwJ khy sihmqI jqf idwqI qy afpxI sfrI jmfpUMjI  nfl guaFZ ivwc hI iewk Cotf ijhf Gr KrId ilaf . Gr dI kloijMg hox qoN QoVy hI idnf bafd dIp nUM Aus pRmfqmf ny iewk hor KusLI nfl invfijaf  Auh sI puwq dI dfq sfry Puwly nhIN smf rhy sn ,ieMzIaf Pon qy ies KusLI BrI Kbr  dy bfry sB nUM dwisaf igaf .krqfr isMG dI KusLI df koeI iTkfxf nhIN sI pwuqr dI sLfdI qo bfad ieh bhuq hI vwzI KusLI sI ,ipMz dy gurduafry ivwc sLukrfny vjoN aKMz pfT krvf ky Aus akflpurK df DMnvfd kIqf igaf qy rwj ky KusLI kIqI geI .

  hspqfl qoN CuwtI imldy hI dIp jsvIr nUM qy nMnyH srdfr nUM lY ky guru Gr gey  ardfs krky bwcy df nfmkrn kIqf igaf ,BfeI jI ny  bwcy df nfm rivMdr isMNG kwiZaf ijsnUM sfiraF ny svIkfr krky jYkfrf Cwizaf ,KusLI vjoN aKMz pfT krvfieaf  igaf .iesqoN bfad dIp jsvIr nUM nfl lYky vfihgurU df jfp krvfky  sfry vwzy vzyiraF dI afigaf nfl  afpxy nvyN Gr isLPt ho igaf . ijwQy dono jIa bhuq KusL sn AuQy ijMmyvfrIaF vI vD geIaF sn .jsvIr nUM  bwcy dI dyKBfl nUM lY ky afpxI jOb dy tfeIm ivwc ktOqI krnI peI ijs nfl QoVf Gr dy Krc df bjt tfeIt ho igaf ,hux dIp do do isLPtF c kMm krdf  Gr  dy Krcy vI vD gey sn ijs krky AusnUM bhuq  sKq imhnq   krnI pY rhI sI . Gr dI mOrgyj qy Auprly Krcy pf ky bws pUrf hI msF huMdf sI ,pr iPr vI Auh bhuq isrV dy nfl afpxI ijMmyvfrI inBf irhf sI . keI vfr dono jxy ies bfry gwlF krdy bhuq prysLfn ho jFdy  pr agly hI pl dIp  jsvIr nUM idlfsf idMdf qy  afpxy puwqr df mUHMh cuMm ky kihMdf dyK ijs vfihgurU ny sfnUM axigxq KusLIaF idwqIaF hn Auh awgy vI sB kuJ  TIk hI krygf bws Aus qy Brosf nf CwzIN .pr dIp nUM ies qrF sKq imhnq  krdf dyK jsvIr aMdr hI aMdr Jur ky rih jFdI  qy AusdI slfmqI leI vfihgurU awgy ardfs krdI rihMdI .

   dIp kfPI dyr nfl Gr phuMcdf  hPqy ivwc iewk do vfr hI rivMdr nfl Kyz pfAuNdf ikAuik jdoN qwk dIp Gr afAuNdf rivMdr sON cuwkf huMdf ,qy svyry GroN inwklx lwigaF vI Auh sON irhf huMdf. bws ies ibjI ijMdgI qoN keI vfr Auh Aukqf jFdf. pr jsvIr   ny rivMdr dI dyK Bfl dy nfl nfl pUry  Gr nUM bVy hI sucwjy ZMg nfl sFiBaf hoieaf sI ies bfry soc ky Auh  Zyr sfrI rfhq mihsUs krdf qy afpxy sfry gm Buwl jFdf. dono jIa iewk dUsry nUM bhuq ipafr krdy sn iesnUM dyK sfry bhuq KusL sn Kfs kr jsvIr dy mfqf ipqf.  iewDr ieMzIaf krqfr isMG qy Gr dy hor mYNbr rivMdr nUM vyKx leI bhuq Auqfvly ho cuwky sn dIp jdoN vI Gr Pon krdf  qF bws sfry jxy iewko hI ijwd qy aV jfdy ik jld qoN jld rivMdr qy bhU rfxI nUM lY ky Gr phuMco dI ijwd jor PVn lwg pyYNdI . krqfr isMG dI vI iehI idlI ieCf sI ik Auh vI afpxy ijAuNdy jIa afpxI nUMh qy poqy dI KusLI afpxy ipMz ivwc mnfvy,Auh pihlF vBhuq KusLI krvf cuwkf sI bws hux ieMqjfr sI qF dIp dy pirvfr smyq Gr phuMcx df. keI vfr Auh ipMz dy gurduafry jf ky mhfrfj mUhry Klo ky prl prl ro pYNdf pr dUsry hI pl sMBl ky Aus akfl purK df sLLLukrfnf krdf nf Qwkdf qy kihMdf, hy myiraf mflkf qyrf mYN ikvyN sLukrgujfr hovF mYnUM  inmfxy nUM apfr KusLIaF idwqIaF ijwQy dIp vrgf nyk puwqr idwqf AuQy jsvIr vrgI sucwjI qy sulwKxI bhU myry pirvfr df aMg bxfeI ,awj ies pirvfr nUM poqy dI dfq dy ky pUrf kr idwqf myiraf mflkf,pUrf kr idwqf.bws hux iewko afKrI iewCf hY vfihgurU ies sfry pirvfr nUM iekwTf kr dy vfihgurU ,iekwTf kr dy .Auh iesy qrF roj gurduafry phuMcdf ,akflpurK nfl afpxy mn dIaF Zyr sfrIaF gwlF krdf qy afpxy afp nUM hlkf mihsUs krdf.idn bIq rhy sn,AuDr rivMdr vI vwzf ho irhf sIO . bws dIp nUM hux ieMqjfr sI qF Ausdy pypr inklx dI qrIk df,awj Auh idn vI af igaf sI  dIp jdoN rfq nUM kMm qoN vfps Gr phuMicaf qF jsvIr ny AusnUM ieMmIgRysLn dI ieMtrivAU dI icwTI idwqI  ijsnUM dyK ky dIp ichrf cmk AuiTaf ,Auh bhuq KusL njr af irhf sI .

     kuJ hI idnF ivc vkIl ny sfry pypr iqafr kr idwqy qy dIp qy jsvIr dI ivafh dy kys dI ieMtrivAU ho geI  aPsr ny kuJ jrUrI kfgjfq qy sbUq  dyK ky AuhnF df kys aprUv kr idwqf . dIp dI KusLI df koeI itkfxf nhIN sI . Gr phuMcdy hI Ausny sB qoN pihlF ieMzIaf Pon kIqf rfq kfPI ho cuwkI sI  sB Pon dI GMtI kuvyly vwjx krky sfry Gbrf gey pr dIp dy ies KusLKbrI suxfAux qy ik Auh pwkf ho igaf hY qy jldI hI Gr af irhf hY .sfry pirvfr qoN KusLI  sMBflI nhIN sI jf rhI ,Kfs kr dIp dIaF ByYxF  afpxI BfbI qy BqIjy nUM imlx leI bhuq byqfb sn. hux dIp qy jsvIr dI iewko plfinMg sI ieMzIaf. jsvIr bhuq koisLsL krdI ik hr mhIny kuwJ nf kuwJ pYsy bcf ky rwKy jfx qF ik Auh dono iekwTy ieMzIaf jf skx ,pr Gr dy Krcy vDdy jf rhy sn.

    dIp awj kwlH jdoN Qwikaf hfiraf Gr phuMcdf qF kdy kdy idmfg dI prysLfnI dUr krn leI ivskI dy vI do pYg lgf lYNdf qy Gr dy KricaF qy bjt bfry dono jIa ivcfr crcf krdy rihMdy . iesy qrF pUrf sfl gujr igaf . AuDr krqfr isMG dI ishq vI kuwJ iTwlI mwTI hI rihx lwgI sI jdoN kdy ijafdf hI zfAUn mihsUs krdf qF ipMz dy hI hkIm qoN dvf dfrU krvf lYNdf .awj kwlH , awj kwlH kih ky dIp vI Qwk cuwkf sI ,keI vfr dIp nfl Pon qy gwl kridaF krqfr isMG nrfj ho jFdf ik puwqrf pihlF qF qUM kihMdf sI qyry kol pypr nhIN hn ,qUM nhIN af skdf pr hux qF qyry kol sB kuwJ hY . dIp bQyrf smJfAuNdf pr krqfr isMG mMnx leI iqafr nf huMdf ,pr iPr jsvIr Pon PV lYNdI  bVy hI ipafr nfl bfpU jI nUM agly sfl afAux df vfadf kr lYNdI .kfPI smF iesy qrF hI bIq igaf . krqfr isMG dI ishq vI bhuq Krfb rihx lwgI . AuDr dIp dIaF dono BYxf dy ijwQy irsLqy kIqy hoey sn hux Auh vI ivafh leI bhuq jor pf rhy sn , krqfr isMG Auhnf nUM  hr vfrI  dIp dy afAux df vfsqf pf ky tfl idMdf .

        iewk idn Auh KyqF ivwc kMm kr irhf sI ik AusdI ishq acfnk bhuq Krfb ho geI qurMq hI AuhnF nUM sLihr dy zfktr kol iljfieaf igaf .bhuq Kqrnfk atYk sI zfktr pUrI koisLsL kr rhy sn . dIp dI BYx ny AusnUM  kMm qy Pon kIqf qy bfpU dI nfjuk ishq bfry dwsidaF AusdIaF DfhF inwkl geIaF  ijsnUM dyK ky dIp  vI DfhIN ro ipaf qy smJ igaf ik bfpU jI sKq ibmfr hn . Auh  kMm qoN jldI hI Gr phuMcf  qy sfrI gwl jsvIr nUM dwsI ijsnUM sux ky jsvIr qy mfno ibjlI hI igr geI hovy  Ausdf idl iksy axhoxI vfprn dy zr qoN kMb AuiTaf  pr agly hI pl Ausny afpxy afp nUM sFB ilaf  qy soicaf ik agr Auh ies qrF tuwt jfvygI qF dIp df kI hovygf qy Ausny dIp  nUM idlfsf idwqf qy dIp nfl slfh krky kuwJ pYsy afpxy mfipaF qoN PV ley  qy kuwJ afpxI jmF pUMjI iekwTI krky agly  hI dIp dI PlfeIt buwk krvf idwqI  ik ipwCy Auh sB sMBfl lvygI ,df idlfsf dIp nUM idwqf. dIp agly hI idn ieMzIaf leI rvfnf ho igaf , ieh sB kuwJ ieMnI jldI vfpr igaf ik dIp dIaF ieMzIaf pirvfr smyq jfx dIaF sBy XojnfvF DrIaF DrfeIaF rih geIaF . AusnUM smJ nhIN af irhf sI ik ieh kI ho rhf hY . AusdIaF awKF ivwc hMJUaF df hVH afieaf hoieaf sI qy Auh bfpU jI  bfry soc soc ky pfgl ho irhf sI  ijMnI AusnUM Gr phuMcx dI kfhlI sI  Aunf hI ieh mOsm Ausdy rsqy ivwc af irhf sI  srdI bhuq vD rhI sI  DuMdF pY rhIaF sn  ijs krky dIp dI PlfeIt nUM rsqy ivwc do idn rukxf ipaf . dIp leI ieh do idn do sfl vFg gujr rhy sn ,ipwCy sfry bysbrI  nfl ieMqjfr kr rhy sn . zfktr jvfb dy cuwky sn qy krqfr isMG dIaF awKF  vI bws drvfjy qy hI atkIaF hoeIaF sn ,bws puwqr qy Ausdy  pirvfr nUM hI dyKx df ieMqjfr sI .sfry pirvfr dy mYNbr Ausdy mMjy duafly KVHy sn.

    awj dIp dI PlfeIt  ieMzIaf phuMc cuwkI sI qy Auh eyarport qoN  iswDf hspqfl vwlH ho quiraf sfry pirvfr dy mYNbr  AusnUM AuQy hI iml gey boJl kdmF nfl Auh bfpU jI dy kmry vwlH jf irhf sI bfpU dy kol jf ky Ausny BfpU jI nUM Guwt ky ihwk nfl lf ilaf qy hMJUaF dI JVI lf idwqI  qy Auh rwj ky roieaf sfry dohnF nUM idlfsf dy rhy sn .dIp nUM iml ky krqfr isMG dIaF awKF sfrI BIV ivwcoN afpxI nUMHh qy poqy nUM qlfsL rhIaF sn ,iPr dIp dy dwsx qy ik Auh nhIN afey ikAuik ipwCy Gr dI mfrgyj qy hor KricaF dy leI AusnUM kMm qy jfxf pvygf iesy krky . dIp bfpU nUM smJfAux dI pUrI koisLsL kr irhf sI ,pr bfpU jI dIaF awKF ieh mMnx leI iqafr nhIM sn iPr acfnk AusdI qbIaq bhuq ijafdf Krfb ho geI  ,zfktrF ny bhuq jor lfieaf  pr krqfr isMG dI rUh df pMCI AuzfrI mfr igaf . dIp bhuq roieaf kurlfieaf qy amrIkf dI ijMdgI  nUM rwj ky koisaf qy Auh afpxy afp nUM bfpU jI dI mOq df ijMmyvfr smJ irhf sI  sfry AusnUM smJf rhy sn . bfpU jI dI dyh nUM ipMz ilaFdf igaf  dIp ny amrIkf Pon krky ieh mnhUs Kbr jsvIr nUM idwqI  qy dwisaf ik iks qrF bfpU jI afpxy poqy nUM dyKx leI kurlf rhy sn ijsnUM sux ky jsvIr Puwt Puwt ky ro peI qy pCqfAux lwgI ik ikAu nf Ausny rivMdr nUM Ausdy nfl hI ieMzIaf Byj idwqf.pr hux kI ho skdf sI . jo hoxf sI Auh ho cuwkf sI .  iPr  dohnF ny PYslf kIqf ik jld qoN jld jsvIr rivMdr nUM lY ky ieMzIaf phuMc jfvy ijs nUM sux ky jsvIr agly hI idn dI PlfeIt lY ky ieMzIaf vwl cwl peI .iewDr bfpU jI dy sMskfr dI iqafrI ho rhUI sI  kuVIaF df qF ro ro  ky burf hfl sI  . sfry bhuq jor dy rhy sn  pr iPr dIp dy smJfAux qy ik jsvIr qy rivMdr sMskfr leI inwkl cuwky hn qF kuwJ mohqbr bMidaF ny rukx df PYslf kIqf .

      pr KOry ieh qkdIr nUHM ieh mnjUr nhIN sI ik jsvIr  qy rivMdr sMskfr ivwc sLfml hox AuhI hoieaf ijsdf zr sI , Krfb mOsm dy kfrn   AuhI Bfxf vriqaf  jsvIr dy jhfj nUM vI rsqy ivwc hI do idn  rukxf ipaf qy AusdI PlfeIt vI do idn lyt ho geI  Ausny rsqy coN hI dIp nUM ieh sB dwisaf  qy bynqI kIqI ik Ausdf ieMqjfr kIqf jfvy  pr hux sB  ieh mMnx leI iqafr nhIN sn ,dIp bhuq bycYn ho AuiTaf ,pr kr kuwJ nhIN skdf sI  pirvfr df bhuq burf hfl sI  .sMskfr dy mfmly nUM lY ky sfry pirvfr ,irsLqydfrF qy pqvMqy swjxf ny dIp nUM bhuq smJfieaf qy krqfr isMG dy aMiqm sMskfr dIaF sfrIaF rsmF  dIp koloN pUrIaF krvf idwqIaF . bfpU dI dyh nUM agnI ivKf  cup cfp Gr phuMNc igaf qy iewk kony ivc bYT ky roNdf rihMdf. AusnUM smJ nhIN af irhf sI ik qkdIr Aus nfl kI Kyz Kyz rhI sI .

     awj bfpU jI dy Puwl cugx dI iqafrI ho rhI sI ieMny nUM jsvIr qy rivMdr  dI kfr Gr mUhry af ky rukI ikMnf icr dIp jsvIr dy gl lwg ky roNdf irhf ,nMnf muMnf rivMdr ieh sB bVf hI hYrfn  ho ky dyK irhf sI .jsvIr ny AusdI gYrhfjrI ivwc bfpU jI df sMskfr  krn bVf iglf kIqf pr iPr dIp dy sfry hflfq qoN jfxU krvfAux qoN bfad dono jIa rivMdr nUM lY ky  sLmsLfn Gft Puwl cugx leI phuMcy . bfpU dI rfK ho cuwkI dyh kol KVH ky dIp ny ikhf ,:bfpU jI lY qyrI nUMh qy poqf af gey iml lY iehnF nUM qy DFhIN ro ipaf jsvIr vI bfpU jI dI rfK nfl ivrlfp kr rhI sI qy bfpU jI df mUMh nf dyK skx leI afpxy afp nUM bVI aBfgx smJ rhI sI . sfiraF ny idlfsf dy ky krqfr isMG dIaF asQIaF cug ky dIp qy sfry pirvfr nUM jl pRvfh krn leI qor idwqf igaf .

     ieh sB inptf dIp bfpU jI dIaF asQIaF nUM jl pRvfh krky Gr phuMc igaf ,bfpU jI dI afqmf dI sLFqI leI rwbI bfxI dy jfp krvfey gey . idn bIqdy jf rhy sn  jsvIr ny vfps jfx dI gwl kIqI qF sfry bycYn ho AuTy . dIp ny jsvIr nUM dwisaf ik bfpU jI dI gYrhfjrI ivc hux Auh ies pirvfr nUM Cwzky ikqy nhIN jfxf cfhuMdf qy iewQy hI rih ky Gr df kMm kfr qy KyqIbfVI hI krygf.qy ies bfry jsvIr nUM vI socx leI ikhf qy sfrf PYslf Ausqy Cwz idwqf.qy ikhf ik dyK mYN qYnUM  mjbUr nhIN krFgf jo vI qyrf PYslf hoieaf mYnUM mnjUr hovygf. ieh sB sux jsvIr bhuq ivafkul ho AuTI  qy Ausny ikhf ik mYN Aus akflpurK dI bhuq DMnvfdI hF ik Ausny mYnUM qyry vrgf pqI sfQI dy rUp ivc idwqf qy cMn vrgf puwqr ,hor mYnUM kI cfhIdf hY , quhfzy nfl lfvF lYx lwigaF mYN ijhVf vfadf quhfzy nfl kIqf sI ik hr duwK suK ivc qyrf sfQ dyvFgI  Aus qoN ikvyN munkr ho skdI hF . agr mYN amrIkf ivc jMmI plI hF  qF iesdf mqlb ieh nhIN ik mYN afpxy rIqI  irvfjF nUM Buwl geI hF myrI sMskirqI ivc vI pMjfbI qy gurUaF pIrF dI  rihmq mOjUd hY .agr suwKF ivc quhfzy nfl rhI hF qF duwKF ivc mYnUM alwg kr rhy ho ? ieh sfry duwKF dy pl asIN rl ky hMZfvFgy qy cMgy idnF dI afs ivc Aus vfihgurU df afsrf lvFgy . ieh sB sux dIp ny jsvIr nUM Guwt ky sIny nfl lf ilaf qy sfry pirvfr  dy ichry qy KusLI Jlk AuTI . jsvIr dy mF bfp ny vI jsvIr dI mrjI nUM hI afpxI mrjI kih ky afpxI sihmqI jqf idwqI .qy vfadf kIqf ik jo vI dIp dI jfiedfd amrIkf ivwc hY Ausdf jld qoN jld  inptfrf krky dIp nUM sUicq krngy kih ky rvfnf ho gey .

              jsvIr ny iPr qoN sfry Gr qy pirvfr  nUM sFB ilaf   rivMdr df dfKlf njdIk dy aMgryjI skUl ivc krvf ky  pVHny pf idwqf igaf  . dIp dIaF BYyxf dI bVI DUm DUm nfl sLfdI kIqI geI cFeI cFeI dIp qy jsvIr ny Auhnf df kMinaFdfn kIqf. jsvIr sfiraF df bhuq iKafl rwKdI .ieh sB dyK dIp dI KusLI dI koeI hwd nf rihNMdI qy jdoN kdy kdy Ayuuh KusLI ivc  do pYg lf lYNdf qF  Auh AusnUM bwicaF vFg zFt idMdI qy iPr Auh dono ikMnf  ikMnf icr hwsdy rihMdy .

 

                                      mnjIq shUMgVf (ircmMzihl,inAUXfrk)

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here