www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

khfxI -blbIr isMG momI

iqlkiraF vfly sMq

 

iqlkiraF vfly sMqF df nF inrMjn dfs sI. iqlkry chuM pMjF ipMzF ijvyN blHfV, amr gVH, BoKVf, vzf qy Cotf goinafxf qy ipMz BoKVI dy ivckfr nihr kMZy pYNdy iek jMgl df nF sI qy sMq hurIN afpxI CotI ijhI JuwgI ivc iekwly AuhnF iqlkiraF ivc rihMdy sn. JuwgI jMgl dy aYn ivckfr sI. sMq hurF ny JuwgI dy duafly afpxI loV anusfr kuJ sbIaF bIjIaF hoeIaF sn. afpxIaF nrF dy sohxy lwgx gulfb qy klIaF dy Puwl lfey hoey sn. JuwgI dy mgrly pfsy kuafr gMdl dy vwzy vwzy bUty sn ijhnF dI hqy ivc iek idn sMq hurIN sbI bxf ky KFdy qy dwsdy ik iehdy Kfx nfl srIr ivcoN vfeI bfdI AuWz jFdI sI qy kdI vI PoVf iPnsI jF gozy igwitaF ivc pIVF nhIN pYNdIaF sn.

 

sMq inrMjn dfs hurIN bfrF mhIny qIh idn gyrUey rMg df lMmf colf pfAuNdy qy pYrIN AuhnF dy sdf KVfvF huMdIaF. sMqF df rMg kfI gorf, awKF bldI lft vrgIaF pRBfvflI qy AuhnF dI itMz iblkul Gon-mon huMdI. sMqF dI kfTI eynI mbUq sI ik grmI srdI df koeI asr AuhnF qy nf huMdf. cfh df pRXog Auh iblkul hI nhIN sn krdy. grmIaF dIaF qpdIaF lUsdIaF dupihrF sMGxy jMgl ivc AuhnF dI JuwgI TMZI sIq huMdI qy ieMj jfpdf ijvyN Auh eyar kMzInz sI. koeI rDflU nfl lwgdI CwpVI ivcoN JuwgI dy awgy pfxI iCVk jFdf. CwpVI dI lfgy pYNdy ipMz vfilaF ny pfxI dI vfrI bwDI hoeI sI. hr sfqy koeI rDflU CwpVI pfxI lf jFdf. koeI rDflU lUsdIaF dupihrF sMqF leI srdfeI rgV irhf huMdf. koeI rDflU isaflF dI JVI ivc sMqF leI awg dI DUxI bfl irhf huMdf, koeI grm grm duwD ipafl irhf huMdf. sMq hurIN aMzy goq qy ny afid cIF df pRXog nhIN sn krdy. kdy iksy ny AuhnF sulPf, gFjf jF BMg pINidaF nhIN sI vyiKaf. rfb dy nF qoN qF AuhnF sq iGrxf sI.

 

hr mwisaF sMqF dy bVI rOxk huMdI. afs pfs qy dUr dUr ipMzF dIaF aOrqF qy afdmI duwD dIaF bfltIaF qy vltohIaF lY ky sMqF dy cVHfAux afAuNdy qy dupihr Zlx qwk jMgl ivc mMgl lwigaf rihMdf.

 

sMq hurIN mfVf cMgf dfrU dvf qy tUxf qvIq vI krdy. iksy dy Gr vflf jy Auhdy nfl cMgI qrHF nf boldf huMdf qF Auh afpxy Gr vfly leI sMqF qoN qvIq bxvf ky lY jFdI. iksy df jvfeI AuhdI DI nf vsf irhf huMdf qF Auh vI afpxy jvfeI leI qvIq krvf ky lY jFdI. iksy dy aOlfd nf huMdI qF Auh sMqF qoN dvfeI lY jFdI. iksy sMq cursqy ivc chuM KUhF df pfxI lY ky nuhfAux dI slfh idMdy. iksy sMq iksy kMvfry plyTI dy bl rhy isvy ivcoN hwzI cuwk ilafAux leI dwsdy. iksy kfto (gflVH) df klyjf kwZ ky qvIq ivc mVHf ky zOly qy bMnHx dI slfh idMdy. iksy mfiraf hoieaf kuqf, pYsf, sonf, cFdI, moqI jF kucly qIly qy pf ky mlfeI ivc Kfx leI idMdy qy ieMj sMq hurF dI idn duwgxI rfq cOguxI ohrq vDdI jFdI, vDdI jFdI.

 

sMq hurF dI Aupmf lokIN dUr dUr qwk gfAuNdy[, jIhdI JolI KYr pY jFdI Auh afpxy inkt vrqI, Xfr dosq, aFZI guaFZI qy dUr nyVy dy irqydfrF qfeIN sMqF dy prAupkfrF dy sohly gf gf ky dwsdf. ieMj sunx vfly hor awgy sMqF dI Aupmf vDfAuNdy turI jFdy. sMqF dI Aupmf vDOx ivc aOrqF df Kfs hQ huMdf.

 

iksy koeI pqf nhIN sI ik sMqF df awgf ipwCf ikhVI QF df hY. kdI koeI sMqF pfs afAuNdf nhIN sI. kdI sMq iksy kol jFdy nhIN sn. kdI zfkIaf sMqF dI icwTI nhIN sI ilafieaf. iksy mnIafrzr nhIN sI Byjdy. lokIN kdIN kdIN hYrfn huMdy sn ik sMqF pfs jmHF ho rhI mfieaf ikDr jf rhI hY.

 

kdI iksy pfs sMqF ny iksy pRkfr dy duwK dI gwl nhIN sI kIqI. iksy kol sMqF ny afpxy inwj df roxf nhIN sI roieaf. sMq awTo pihr ieko rMg ivc eI msq rihMdy sn.

 

bhuq smF hoieaf, jdoN sMqF ny ieh iqlkry af ky mwly sn. AudoN iehnF iqlkiraF ivc koeI nhIN sI rihMdf. idny vfgI mfl cfrdy qy rfqIN kdI koeI zrdf iekwlf dukwlf iehnF iqlkiraF vwl awK vI nf krdf. sMq hurIN aijhy iehnF iqlkiraF ivc af ky bYTy iehnF dI mMnI jfx lwgI. idnF ivc eI lokF ny sMqF vfsqy JuwgI KVI kr idwqI. idnF ivc eI JuwgI lfgy rOxk vD geI. sohxy sohxy PuwlF dI qy sohxI sohxI sbI dI. Pwgx cyqr dy mhIny muMzy sMqF dI afigaf nfl byrIaF qoN byr lfh ky KFdy qy sMqF dI afigaf df pflx vI krdy.

 

qy Pyr acfnk iek idn sMq inrMjn dfs hurIN gfieb ho gey. koeI khy Auhny sMqF hrduafr dI gwzI ivc jFidaF vyiKaf sI. koeI khy sMq ihr ivc isnymf vyK rhy sn aqy koeI khy sMqF ny ivafh krvf ilaf. koeI kuJ khy qy koeI kuJ.

 

aqy hOlI hOlI sMqF dI JuwgI lfglI CwpVI suwk geI. iek iek kr ky PuwlF dy bUty suwk gey, sbI dIaF vylF sV geIaF. byrIaF qoN pwqy izwg pey qy Auh ruMz-mruMz ho geIaF. JuwgI dy kfny vfgIaF ny iek iek kr ky iKwc ley. JuwgI agly QVHy ivc pUaF dy pYrF nfl KoBy pY gey. iqlkry Pyr lokF zrfAuxf jMgl jfpx lwg pey. idny CyVU AuQy mfl cfrdy pr rfqIN kdI koeI zrdf AuDr vwl mUMh nf krdf. keI mhIny bIq gey, sMqF dI dMd-kQf lokF dy mUMh qoN hOlI hOlI lih geI. sMqF dI mhfnqf lokF ivsr geI.

 

kuJ lokF ny nvF sMq ibTfAux dIaF qjvIF bxfeIaF pr koeI nvF sMq AuQy afAux leI nf mMinaf. hux mwisaf dI QyeI lokF bhuq dUr jfxf pYNdf. eynI dUr ik duwD dIaF BrIaF dohxIaF nfl AuhnF dI DOxF dUhrIaF ho ho jFdIaF qy duKx lwg pYNdIaF.

 

qy Pyr acfnk hI iek idn sMq inrMjn dfs hurIN muV af gey. lokF dy duwK kwtx leI sMqF dy idlF ivc iPr imhr pY geI. JuwgI Pyr bx geI, CwpVI Pyr Br geI, Puwl Pyr tihkx lwg pey, sbIaF Pyr AuWg peIaF, kuafr gMdl Pyr tihk peI, QVHy qy gohy df pocf iPrn lwg ipaf, lokIN mwisaf dI mwisaf Pyr duwD cVHfAux afAux lwg pey, duKI lokF dvf dfrU qy tUxy qvIq dI Pyr mOj bx geI.

 

pr iek fs gwl jo lokF mihsUs huMdI, Auh ieh sI ik hux sMq hurIN Guwty Guwty rihMdy. gjy leI AuhnF iek inwkf ijhf muMzf rwK ilaf qy Auh afQx svyry ipMzF ivcoN duwD iekwTf kr ky lY afAuNdf.

 

kdI kdI sMq iksy rDflU iKJ ky pY jFdy qy Auh sMqF dI kropqf qoN bcx leI hor nIvF ho jFdf, hor inMmHf ho jFdf, hor imwTf ho jFdf. iekwlI dukwlI iesqrI sMq iJVk ky ipCFh moV idMdy. ieMj lokF ivc sMqF dI mhfnqf df drjf hor vI AuWcf huMdf igaf. sMq hurIN qVky pMj vjy AuWTdy, srdI hovy jF grmI[ Auh TMzy pfxI nfl hI nhfAuNdy, Pyr Auh pfT krdy, pfT kridaF koeI AuhnF bulfAuNdf nhIN sI. jykr koeI bulf lYNdf qF sMq horIN Aus qy bhuq nfrf huMdy. ieMj eI Auh fmIN vI pfT krdy, sMK pUrdy qy jMgl dy ivc eI sIimq sYr krdy.

 

kdI kdI koeI rDflU sMqF koloN puwCdf ik Auh ikDr cly gey sn qF sMq hurIN bVy gMBIr ho jFdy. AuhnF dIaF awKF lfl qy mUMh bMd ho jFdf qy Pyr kuJ icr bfad Auh pfT krnf urU kr idMdy. puwCx vfly df hIaf nf pYNdf ik dubfrf sMqF afpxf svfl puwC sky.

 

qy Pyr sMqF ny afpxy gurU dI mfnqf ivc iek bhuq vwzf mhof kIqf. ies mhoy qy AuhnF dUr dUr dy sMq bulfey. pMjfh hfr rupieaf iekwTf kIqf igaf. lokIN kihMdy ik eyzf vwzf mhof AunHF dy ielfky ivc iesqoN pihlF kdI nhIN sI hoieaf, rsd pfxI dI qF prvfh koeI nhIN sI.

 

hfrF dI igxqI ivc lokIN mhof vyKx afey. kVfh pUrIaF qy KIr dy KuwlHy gwPy vrqdy sn[ iqMn idn mhof rihxf sI. aIrly idn sMqF ny qkrIr krnI sI. Aus idn sMqF ny rymI colf pfieaf, bftf dIaF sYd cwplF pfeIaF qy mfeIk awgy af gey. hfrF hI lok sMqF dy mUMhoN inklx vfly vfkF qrs rhy sn.

 

sMqF ny bVy gMBIr svr ivc ikhf, "sfD sMgq jI qy afdrnIX sMq jIE, mYN bVy QoVHy bdF ivc afpxy idl dI gwl quhfzy awgy rwK idaFgf. awj jo ieh eyzf vwzf iekwT hoieaf hY, ies BfrI iekwT ivc mYN iek bhuq vwzI kIqI Buwl dI muafI mMg irhf hF. bfrF vrHy mYN ies Buwl leI ies jMgl ivc rih ky pcfqfp kIqf hY qy afpxI afqmf uwD krn dI pUrI koi kIqI hY.

 

mYN iek bfrF virHaF df luikaf hoieaf UnI hF qy mYN awj eys PYsly qy puwjf hF ik mYN afpxy afp puils dy hvfly kr idaF.

 

puils dy hvfly krn qoN pihlF isr myrI iek rq hY qy Auh ieh hY ik mYN iehnF iqlkiraF ivc iek hfeI skUl qy hspqfl vyKxf cfhuMdf hF. jo swjx myrI ies rq pUrI kr skdf hovy, Auh myry kol af ky afh pMjfh hfr rupey dI QYlI PVH lvy" iek qhmwl nfl sMqF df ichrf cuwp ho igaf, iek sikMt leI lokF dy mUMhF ivclI jIB suMn ho geI qy Pyr Auh iek dUjy dy kMnF ivc Gusr musr krn lwgy.

 

iek nOjvfn srpMc bVI gMBIrqf nfl sMqF vwl viDaf qy Auhny bVy afdr nfl afiKaf, "skUl qy hspqfl bxfAux dI rq mYN pUrI krFgf"

agly pl sMq puils dI ihrfsq ivc iljfey jf rhy sn.

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here