www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ietlI df imMnI pMjfb novylfrf-zYnI imtjmYn

          Bfrq dy pMjfb aqy ietlI dy po vYlI ivwc kfPI smfnqf hY. asl ivwc Bfrq dy pMjfb pRfq qoN apRvfsI dy rUp ivwc afAux vfly iswK ietlI dy mhUr cIj AudXog dI rIVH dI hwzI bx gey hn. ietlI dy pRfq ryjo aYmilaf ivwc po vYlI dy pwDry mYdfn ivwc siQq novylfrf ksbf pfrmf ihr qoN bhuq dUr nhI hY. dunIaf dy sB qo mhUr cIj brfz pfrimijafno ryijafno (aMgryI ivwc pfrmysn) df nfm ies ksby dy nfm Auwqy rwiKaf igaf hY. XUropI sMG dy kfnUnf dy muqfibk iesnUM Kfskr iswDy duwD qoN bxfieaf jfdf hY aqy iPr cIj ivwc bdlf jfdf hY. novylfrf dI myar eyilnf kfrlytI dy anusfr, iewQy vwzI igxqI ivwc vsx vfly iswK ies ielfky dy mhUr Auqpfd krky hI nhIN afey, sgo ies ielfky df mOsm AunHf dy leI muPfd hY. eyilnf kihMdI hY, "Auh kihMdy hn ik asI iewQy rihMdy hoey ies qrHF mihsUs krdy hf ijvy pMjfb ivwc hI hoeIey ikAuik iewQy pUrf mYdfn hY aqy koeI phfV nhI hY. mOsm grm hY aqy ies ivwc nmI hY. iesdy ielfvf KyqI df kmMkfr vI Auvy hI hY. "myar dy anusfr iswKf nUM ieh Gr afpxy Gr qoN dUr dUsry Gr vrgf lwgdf hY. pMj sfl dI Aumr ivwc afpxy mf bfp dy nfl aMimRqpfl isMG ietlI af gey sn. Auh kihMdy hn ik "pMjfb ivwc sfzy Kyq vI sn aqy gfvf hn aqy mIn vI hY aqy ies qrHF jfnvrf nfl sfzf iewk Kfs irqf hY. ies leI jdo asI iewQy afey qf iewQy dI Bff nf jfxdy hoey vI ieh sfzy leI PfiedymMd sfbq hoieaf."

          1980 dy dhfky ivwc apRvfsIaf dI iewk lihr cwlI. kuwJ srks ivwc qf kuwJ PYktrIaf ivwc kMm krn cly gey aqy ijLadfqr lokF ny zyarI PfrimMg nUM cuixaf sI. aMimRqpfl dy anusfr hflfik duwD aqy gAUaf df iKafl rwKx ivwc ieqflvI Bff dI aVcn nhI sI aqy imhnq krn ivwc iJjk vI nhI sI ies leI ieh DMdf AunHf dy leI afsfn sfbq hoieaf.idn ivwc kMm aksr do pfrIaf (isLPtF) ivwc huMdf hY. pihlI pfrI svyry cfr vjy qoN awT vjy qwk aqy dUjI pfrI fm nUM ZfeI vjy qoN sfzHy Cy vjy qwk huMdI hY. hflfik duwD roj kwZxf pYdf hY aqy gAUaf dI dyKBfl roj krnI pYdI hY ies leI swqo idn kMm krnf afm hY. BfrqI ijs hunr dy nfl afpxy pUaf dI dyKBfl krdy sn Aus qo sQfink iksfn bhuq pRBfivq sn. AunHF anusfr ieh apRvfsI cMgI KfsI qnKfh aqy muPq irhfie nfl pRBfivq sn. Aus smy ietlI dI mflI hflq vI qyjI nfl vwD rhI sI. zyarI Pfrmr mfirjIXo novylI kihMdy hn, "jykr qusI iewQy iksy vI zyarI frm ivwc jfE qf quhfnUM AuwQy kMm krdy hoey iswK imlxgy. " novylI dy dfdy aqy ipqf vI ies hI DMdy ivwc sn. ipCly 15 sflf qoN iewk iswK pqI-pqnI AunHf dy leI kMm krdy hn aqy Auh hfl hI ivwc afpxy irqydfr nUM vI lY afey hn. myar eyilnf df kihxf hY, "Bfrq qoN afey lokf dy ibnf ies AudXog dy bfry ivwc soicaf vI nhI jf skdf. "

novylfrf dy iswK BfeIcfry dI khfxI cIj Auqpfdn dy ielfvf kuwJ hor vI hY. Auh iewQy hn qf iesdf vwzf kfrn sQfink lokf vlo AunHf df svfgq kIqf jfxf vI hY. apRvfsI BfeIcfry dIaf smisafvf nUM iDafn ivwc rwKdy hoey ietlI df ieh pihlf ngr ingm sI ijs ny gurduafrf bxvfAux dI iejfjq idwqI aqy iewk ivhly plft nUM Dfrimk iesqymfl krn leI idwqf. ies gurudvfry dI uruafq 2000 ivwc ietlI dy sfbkf pRDfnmMqrI aqy XUrpI kimn dy pRDfn romfno pRodI ny kIqI. iesnUM XUrp df sB qo mhwqvpUrx iswK df Dfrimk sQfn mMinaf jfdf hY. sfl 2012 ivwc jdo ies ielfky ivwc Bucfl afieaf sI qf Aus dOrfn iswK BfeIcfry ny pIVqf leI idn ivwc do vfr Kfxf AuplwbD krfieaf sI. kfrlytI kihMdI hY, "ies sfl dy urU ivwc AunHf ny KUn dfn kYNpF qoN KUn lY jfx leI rYWz krfs nUM iewk kfr qohPLy ivwc idwqI. kuwJ nfgirk surwiKaf ivwc sihXog krdy hn. Auh sfzy BfeIcfry df ihwsy ho gey hn aqy pUry ieqflvI hn "

          swq sfl pihlf iewQy afAux vfly suKivMdr kihMdy hn, "jo lok pihlI vfr sfnUM vyKdy hn, Auh sfnUM afqMkvfdI jf qfilbfn smJ lYdy hn. lyikn iewQy lok sfnUM jfxdy hn Auh asl ivwc bhuq cMgy lok hn."

          aMimRqpfl afpxy afp nUM BfrqI-ieqflvI mMndy hn aqy kihMdy hn ik "qusI afpxIaF jVF nUM nhI kwt skdy ies leI mY ienHf nUM afpxy aMdr ijMdf rwiKaf hoieaf hY lyikn bfkI sB qf ieqflvI hY." ijwQy qk KfxpIx df sMbMD hY Auh donf sMsikRqIaf df afnMd lYdy hY. Auh kihMdy hn ik "inicq rUp ivwc mY mfs nhI Kfdf lyikn Gr ivwc BfrqI aqy ieqflvI donf qrHf dy pdfrQ Kfdy hf. " aqy ies ivwc pfrimijafno ryijafno vI fiml rihMdf hY.  lyikn ieh iekrUpqf lMby smyN qwk sQfink cIj AudXog leI dubfrf qrf pYdf kr skdI hY. novylfrf dy ikly ivwc siQq tfAun hfl ivwc eyilnf kfrlytI iewk jvfn iswK joVy dy ivafh krfAux vflI hY. rmn aqy minMdr svIkfr krdy hn ik Auh iewQy Gwt Gbrfey hoey hn ikAuik ipCly hqy AunHf dy leI afjoijq iewk Dfrimk progrfm ivwc krIb 300 mihmfn afey hoey sn. rmn kihMdf hY, "iewQy jnm lYx aqy iewQy vwzy hox nfl asI afpxy afp nUM ieqflvI mihsUs krdy hf. jykr asI ivdy jfdy hf qf asI dUjI sMsikRqI dI qulxf ietlI nfl krdy hn nf ik Bfrq nfl. "

myar svIkfr krdI hY ik AunHf nUM lwgdf hY ik kYlyPornIaf, hvfeI jf lfs vygfs dI bjfey Auh Bfrq ivwc afpxf hnImUn mnfAuxgy. novylfrf dI nvI iswK pIVHI sQfink lihjy ivwc boldI hY aqy AunHf df Aucfrn ieqflvI lokf vrgf hI hY. rmn iewk aMqrrftrI trfsport kMpnI ivwc kMm krdf hY aqy minMdr iewk kYmIkl hwb leI kMm krdI hY. Auh aijhy bhuigxqI lokf ivwc afAudy hY jo hux pyy vjoN  leI zyarI AudXog dy Brosy nhI rihnf cfhuMdy. pfrmysn Auqpfdn AudXog ivwc lwgy AudmIaF ivwc 60 IsdI BfrqI hn. afrQk mMdI ny pihlf hI ies AudXog Auwqy asr pfieaf hY aqy ijLafdf iksfn hux kfimaF nUM muPq irhfie AuplwbD krfAux ivwc smrwQ nhI hn. jykr ies AudXog dy buinafdI kMmf ivwc lgf iswK BfeIcfrf afpxy afp nUM ies qo dUr iKwc lYdf hY qf ies mhUr cIj AudXog df kI hovygf? hfl dy idnf ivwc bhuq sfry lok byrojgfr ho gey hn aqy nvI pIVHI ny afpxy bfby dfidaF vfly purfxy DMdy nUM iPr qo apnfAxf urU kIqf hY. myar eyilnf kihMdI hY ik "ijLafdfqr lok KyqI dy vwl jfx dI iPr koi kr rhy hn. " dUsry bdf ivwc kho qf pfrimijafno ryijafno nUM ies vfr bcfAux leI pMjfb qoN lok nhI sgo po vYlI qoN hI afAuxgy.

 


PImyl ivafgrf dvfeI dI aOrqF kr rhIaF hn bVI bysbrI nfl AuzIk

3 - 4 jUn nUM hovygf aihm PYslf
bfrbrf gfquso 40 sfl dI Aumr dy vwl vwD rhI sI aqy pihlI vfr Aus nUM pqI dy nfl sYks sbMDf nUM lY ky afpxy njLrIey ivwc bdlfv mihsUs hoieaf. bfrbr kihMdI hY, mY kdy grYWg nfl ies bfry ivwc gwl nhI kIqI pr mY mihsUs kIqf ik sYks ivwc myrI idlcspI Gwt rhI hY. hux 66 sfl dI ho cuwkI bfrbrf dwsdI hY ik mY pqI dy nfl sYks sMbMD rwKx qoN bcx lwgI. mY ienkfr nhI krnf cfhuMdI sI ikAuik aijhf krn nfl pqI nUM Tys puwj skdI sI. Auh jldI sox cwlI jfdI sI, pqI dy AuwTx qoN pihlf AuT jfdI sI, Auh kihMdI hY, kuwJ smyN dy bfad mY socx lwgI ik ieh kI ho irhf hY? mY afpxy pqI nUM ipafr krdI hf. sfzf fndfr ivafhuqf jIvn hY, UbsUrq bwcy hn aqy pr ieh ho kI irhf hY ? drasl Aus nUM smwisaf sI sYks dy pRqI iewCf dI kmI dI. lMby irlynip ivwc rihx vfly ijafdfqr lok jfxdy hn ik smyN dy nfl cfhq aqy qfjLgI Gwt jfdI hY. lyikn bfrbrf dy mfmly ivwc qf Aus nUM sYks ivwc koeI idlcspI hI nhI rih geI sI. gwl isrP Aus dy pqI dI nhI sI, Auh iksy vI pursL dy vwl afkrq mihsUs nhI krdI sI.
sYks mfmilaf dy mnoicikqskF dy muqfibk sYks nUM lY ky cfhq ivwc Auqfr cVfa iewko ijhI gwl hY. Kfs qOr jdo aOrqf dI Aumr vDx lwgdI qf AunHf dI sYks dI cfhq Gwt ho jfdI hY. hflfik kuwJ mnoicikqsk ies nUM ivigafn nfl joVky vyKdy hn aqy idmfg ivwc kYmIkls dy asMquln nUM iesdf kfrn mMndy hn.

aijhIaF aOrqf leI bffr ivwc dvfeI afAux vflI hY. amrIkI PUz aYz zrgs aYziminstryn (aYPzIey) afAux vflI 3 aqy 4 jUn nUM ies ivy Auwqy iewk slfhkfr kmytI dI bYTk kr rhI hY. ieh kmytI qYa krygI ik kI aijhIaF aOrqf nUM Pilbfnsyirn (PImyl vfiegrf) dy iesqymfl krn dI iejfjq dyxI cfhIdI hY jf nhI ? Pilbfnsyirn hI Auh idvfeI hY ijsnUM PImyl vfiegrf df nfm idwqf igaf hY.
svfl qF ieh AuwTdf hY ik sYks nUM lY ky iewCf GtdI hI ikAu hY aqy Pilbfnsyirn ies ivwc iks qrHf nfl mdd krygI ? kyvl aOrqf ivwc hI vwDdI Aumr dy nfl sYks sbMDI muklf pYdf nhI huMdIaf hn sgoN purf dy ivwc vfiegrf dI lokipRaqf dwsdI hY ik pursL vI ies smwisaf nUM lY ky Kfsy icMqq huMdy hn. pursL aqy aOrqf ivwc smwisaf nUM lY ky aMqr ho skdf hY. sYNt izafgo siQq XUnIvristI afP kYilPorinaf dy mnoicikqsk stIPn stfhl kihMdy hn ik purf ivwc sYks nUM lY ky iqMn qrHf dIaf smwisafvf huMdI hY -  ierykn, ierykn aqy ierykn aqy stIPn dy muqfbk aOrqf ivwc vI iqMn qrHf dIaf smwisafvf huMdIaf hn -  izjfier, izjfier aqy izjfier. iewCf ivwc kmI dI aslI vjHf, ivigafnIaf leI rhws hI hY hflfik Auh iesnUM idmfg dy srikt nfl joVky vyKdy hY. iewk iQAUrI hY ik hfiepo - aYkitv sYksual izjfier izsafrzr ( aYc aYys  zI zI XfnI aOrqf dI sYks ivwc idlcspI) dI vjHf idmfg dy agly ihwsy nUM sivwc afP nf kr skxf hY. ieh ihwsf roj dy kMmf nUM Xfd rwKdf hY. klpnf kro ik sYks dy smy iensfn iehI Xfd krdf rhy ik nhI Buwl hI nf sky ik iksy nUM brQzy kfrz Byjxf hY, Gr ivwc murMmq krvfxI hY aqy dPqr ivwc bicaf hoieaf kMm inptfAuxf hY afid. jdo idmfg dy ieh srikt gVbV krdy hn qf motIvyn aqy afmod - pRmod dIaf Bfvnfvf ivwc rukfvt pYdf huMdI hY. jdo purf ivwc sYks dI iewCf nfl juVIaF smisafvf dy ielfj ivwc vfiegrf df iesqymfl kfmXfb irhf sI qf aOrqf leI vI aijhI hI zwrg bxfAux dI hoV lwg geI sI. lyikn aijhI dvfeI jo idmfgI srikt df ielfj kry jd ik iesqrI dy gupq aMg df nhI hY. Pilbfnsyirn ies doV ivwc sB qo awgy hY. pihlf ies nUM (aYNtI - izpRYsyt) dvfeI dy qOr Auwqy ivkisq kIqf igaf sI lyikn iesdf lokf dy mUz Auwqy koeI asr nhI ipaf. lyikn iesdy klInIkl trfiel ivwc fiml aOrqf ivwc iewk sfiez iePYkt dyKx nUM imilaf sI ijs nfl sYks ivwc aOrqf dI idlcspI vDx lwgI sI.ieh idvfeI idmfg ivwc zopfmfien, norfzrynflfien aqy syrotinn nUM sMquilq krn df kMm krdI hY. stIPn stfhl kihMdy hn, ieh iewko ijhy sMquln kfiem kr idMdI hY jf iPr jo kmI huMdI hY, AusnUM pUrf krdI hY. sMBv hY ik Auh aOrqf dy idmfg dy agly ihwsy dy srikt nUM sYks  dy smy bMd kr idMdI ho jo iewho ijhy hflq ivwc AunHf dI sYks dI iewCf nUM GtfAudf hY. iesnUM sYks sbMDI smisafvf df sfhmxf kr rhIaF aOrqf ivwc sYks dI cfhq nUM vDfAux leI iesqymfl leI py kIqf igaf. iesdy trfiel dy dOrfn aOrqf ny dvfeI dy iesqymfl nfl Xon sbMDf ivwc qswlI vDx dI gwl khI sI. lyikn sYks dI iewCf vDx dI gwl pRmfixq nhI ho skI sI aqy aYPzIey ny ies dvfeI nUM 2010 ivwc Kfirj kr idwqf sI. hflfik bfad dy stwzI qoN ieh sf hoieaf ik ies qo sYks dI cfhq vwDdI hY. aYc aYszIzI leI dvfeI dy aiBafn dI agvfeI kr rhI eIvn d skor dI sUjn skynlfn kihMdI hY ik smwisaf ieh hY ik qusI ies hflq ivwc suDfr ikvy imxdy ho ? susfn kihMdI hY ik aOsqn amrIkI aOrqF iewk mhIny ivwc iqMn vfr sYks krdIaf hn, jykr dvfeI df iesqymfl krn vflI aOrq ny mhIny ivwc iqMn vfr sYks nhI kIqf qf kI dvfeI Pyl mMnI jfvygI. drasl aYWc aYszIzI nfl pIVq aOrq dvfeI nf lYx dI sUrq ivwc mhIny ivwc 1[5 vfr sYks krdI hY, lyikn Pilbfnsyirn dy bfad 28 idn dy pIrIaz ivwc Auh aOsqn 2[5 vfr sYks krdI hY. trfiel dy dOrfn kuwJ aOrqf ny hflq ivwc kfI suDfr dI gwl khI hY aqy gfquso ny Pilbfnsyirn trfiel ivwc 2011 ivwc fiml hox df PYslf kIqf sI. Aus nUM pihlf plysIbo idwqf igaf lyikn Aus nUM Aus qo koeI Pfiedf nhI hoieaf. jdo Aus nUM Pilbfnsyirn idwqI geI qf Aus ny ikhf ik kuwJ hI hiqaF ivwc mY pUrI qrHf bdl geI sI mY rfq smyN AuT jfdI aqy pqI nfl ipafr krn lwgdI sI. cfhq aqy afpsI sbMDf dI grmfht nUM mY 100 PIsdI mihsUs kIqf. ies dvfeI dy iesqymfl  dy kuwJ sfeIz iePYkts dI vI gwl sfhmxy afeI hY -  AunIdfpn, cwkr afxf aqy jI imqlfAuxf. gfquso iesnUM iafdf Kqrnfk nhI mMndI hY. kuwJ lokf nUM ieh sMdyh vI hY ik Pilbfnsyirn dy bffr ivwc afAux nfl aOrqf ijnHf smisafvf nUM irlynip kfAusilMg jLrIey sulJf skdIaf hn, AunHf dy leI vI dvfeI df iesqymfl hox lwgygf. hflf ik koeI vI iesnUM rqIaf ielfj dy qOr Auwqy nhI vyK irhf hY. stIPn stfhl kihMdy hn ik jykr quhfzI sYks ivwc idlcspI Gwt ho geI ho qf ieh svfl puwCo ik kI isrP pqI dy nfl hI aijhf mihsUs huMdf hY jF kI hor purUF ivwc idlcspI hY?, jf iPr sYks ivwc iewkdm hI idlcspI nhI hY. pr ieh qYa hY ik ieh dvfeI dI golI bymyl Bfv byjoV ivafh ivwc kMm nhI af skdI. gfwquso mMndI hY hn ik irlynip dy muwdy kfAusilMg nfl sulfJfey jf skdy hn. lyikn Auh PImyl vfiegrf nUM aMqm AumId dy qOr Auwqy vI vyK rhI hY.  gfquso kihMdI hY ik myry vrgIaF lwKf aOrqf hn ijnHf nUM ies hflq ivwc ikiqEN mdd nhI imldI qF AunHF aOrqF leI ies dvfeI dI rUrq hY.

 


ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋ

                                       ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਜਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰ ਮੁਕਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਲੋਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਡਰ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦ ਸਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾਂ ਬਣ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਭਰਿਸਟ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਜਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਵੀ ਅਜਾਦ ਹੈ ? ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਲੋਕ ਜਦ ਗੋਬਲਜ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਜਾਦ ਹੈ ਤਦ ਇਸਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ    

                           ਅੱਜ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਏਨਾਂ ਕੁ ਪਰੇਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂਵਾਂ  ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੀਰੋ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ 70% ਵਰਗ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ ਦਾ ਪੰਜ ਪਰਸੈਂਟ ਵਰਗ ਹਜਾਰਾਂ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਏਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸਵਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚਮਚੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

               ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸਟ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 15% ਖਰਚ ਕੇ 85% ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸੀ ਬੈਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜਕੇ  ਰੋਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਿਆ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਂਗ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਇਦ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾਂ ਸੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ  , ਅਫਸਰਾਂ , ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਅਜਾਦ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਮਰਕੇ ਵੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾਂ ਹੈ

               ਜਦ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਛੱਡਣਾਂ ਪਿਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ  ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਆੜੀ ਵਿਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ  ਖੁਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਲ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਸ਼ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ

ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ                     

 


ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ -ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

                              ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਅਧੀਨ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਰ ਜਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ  ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ  ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਊਆਂ ਫੰਡਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸੂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਸਰੇ ਪਸੂ ਤਾਂ ਬੁਚੜ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਂਝ ਅਤੇ ਫੰਡਰ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸਾਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਗਉਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਧਾ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਸਰਧਾ ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਤੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤਦ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਥੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇੰਹਨਾਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਬਧਕ ਤਾਂ ਏਨੇ ਨੀਵੇਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ  ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰਕੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਗਊਆਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸਾਲਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਨ ਨਾਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗਊ ਭਗਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੁਪਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਭੁਖਿਆਂ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਕੇ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਲਮਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

                      ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜਿੰਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਇੰਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਵੇਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੌਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੌਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਊ ਸਰਧਾਵਾਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗਊਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਊ ਸਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਬਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗਊਆਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਕਾ ਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸੁੱਕਾਚਾਰਾ ਕਹਿਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਊਸਾਲਾ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

               ਗੁਰਚਰਨ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਫੋਨ 9417727245 ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲf                                                                             

 


nirMdr dBolkr nUM Xfd kridaF

- myG rfj imwqr

 

          qrksLIlF nUM cfhIdf hY ik Auh mMdrF, mUrqIaF qy grMQF nfloN iensfnIaq nUM vwD ipafr krn ieh sLbd zfktr nirMdr dBolkr dy sn jdoN mYN AusnUM qrksLIlF dI iewk kfnPrMs ivwc bolidaF suixaf sI. 1989 ivwc Ausny aMDivsLvfsF ivruwD idRVHqf pUrvk sMGrsL krn vflI jQybMdI aMDsLrDf inrmUlx sMmqI bxfeI ies sMsQf ny CyqI hI afpxy lok BlfeI kfrjF rfhIN smuwcy mhfrfsLtr ivwc afpxI Dfk jmf leI. smfj nUM jokF dI qrHF icMbiVaf sfD sMq lfxf Ausdf nF suxky hI Qr Qr kMbdf sI. cotI dy isafxy aKvfAux vfly ieh ivakqI Ausdy sfhmxy kwKoN holy ho jFdy.

          nirMdr dBolkr ny afpxI 24 virHaF dI qrksLIl ijLMdgI ivc bhuq sfrIaF ikqfbF ilKIaF. awj kuwl Auh iewk mrfTI spqfihk sfDnf df sMpfdk sI. Auh iewk jfdU tUxf ivroDI ibl mhFrfsLtr dI asYNblI ivwcoN pfs krvfAux leI XqnsLIl sI. ieh ibwl ipCly 5-6 sflF qoN ltk irhf hY ikAuNik Dfrimk kwtVpMQIaF pwKI lfbI ies ibl df ivroD kr rhI hY. asYNblI ivwc isrPL BfrqI jnqf pfrtI qy isvsYnf ies ibl dy hwk ivwc nhIN hn. bfkI pfrtIaF ieh ibwl ilafAux dy hwk ivwc hn pr Auyh vI dohrf imafr rwK rhIaF hn. nIqI dy idKfvy dy qOr `qy ies dy pwK ivwc pr ies ibwl nUM hkIkq ivwc bdlx dy ivroD ivwc hn. ies leI qF ieh ibwl asYNblI ivwc ilaFdf hI nhIN jf irhf hY.

          zfktr nirMdr dBolkr pysLy dy qOr `qy mYzIkl zfktr sI bfrF vrHy Ausny srkfrI nOkrI ivwc vI lfey sn. pr iPr Ausny asqIPf dy idwqf qy lok BlfeI dy kMmF leI idn rfq iewk kr idwqf. pihlF pihl qF Ausny mhfrfsLtr dy hryk ipMz leI ieko KUh dI muihMm qorI ies muihMm df AudysL ipMzF ivwcoN CUq Cfq df Kfqmf krnf sI. clfk isafsqdfn hmysLf hI lokF nUM lokF nfl lVfAux leI XqnsLIl rihMdy hn ienHF gwlF leI Auh Drm qy Dfrimk gRMQF df pUrf hI Pfiedf AuTfAuNdy hn. myry Bfrq ivwc awj vI kroVF lok aijhy hn ijhVy jfq-pfq dy nF Auqy dUsry kroVF lokF nfl Byd Bfv krdy hn. mYN Kud aijhIy aiDafpkf nfl aOKf Bfrf hoieaf sF ijhVI dilq ividafrQIaF dI iBwty jfx dy zroN kfpIaF vI cYWk nhIN kiraf krdI sI. bhuq sfry GrF ivwc awj vI dilqF dy brqn alwg rwKy huMdy hn. aijhIaF burfeIaF nUM BfvyN sfzf sMivDfn kfnUMnI qOr `qy glq kihMdf hY. pr awj vI sfzy lIzr jfq-pfq dy nF `qy AusrIaF sMsQfvF cONkF, iemfrqF, Dfrimk sQfnF, ividak sMsQfvF nUM kroVF rupey vMz rhy hn. pYsy BfvyN AunHF ny afpxy aKiqafrI koty ivwc dyxy huMdy hn pr ieh gYr sMivDfnk hn.

          zfktr dBolkr ny iesqoN bfad nsLf ivroDI aiBafn clfieaf. Auh afpxy ielfky sqfry dy nsLf CuzfAU kyNdr df muKI vI irhf sI.

          awj pUry Bfrq ivwc dMgy PYlfAux dy Xqn kuJ dysL ivroDI qfkqF vloN kIqy jf rhy hn. kdy iksLqvfV ivwc kriPAU lgdf hY kdy idwlI ivwc iewk Kfs iPrky dy lokF Aupr hmlf huMdf hY kdy XU[ pI[ dy kuJ sLihrF ivwc aijhf huMdf, kdy muMbeI ivwcoN ibhfrIaF nUM kwZx dy Xqn sLurU kr idwqy jFdy hn. zfktr dBolkr ny iPrkU sMdBfvnf pYdf krn leI ivsLysL Xqn kIqy. Auh kihMdf sI ik sfry Dfrimk gRMQ afpxy afpxy smyN dy buwDImfn ivakqIaF dIaF ikrqF hn qy ienHF sB nUM Aus smyN dy hflqF dy sMdrB ivwc hI vyiKaf jfxf cfhIdf hY. Dfrimk gRMQF dIaF cMgIaF iswiKafvF qy aml krnf jLrUrI hY. sfzy dysL dI qrwkI leI ieh jLrUrI hY ik iewQoN dy vsnIkF ivc Dfrimk vKryivaF dy bfvjUd eykf hovy. Auh afjLfdI vyly dMigaF ivwc kql kIqy gey ds lwK ihMdUaF, muslmfnF aqy AunHF dy pirvfrF vloN Jwly gey sMqfp nUM kdy vI BulfAuNdf nhIN sI. ies leI Auh ipMz ipMz jf ky lokF nUM dMigaF qoN sucyq krn leI prcfr krdf sI. ieh gwlF BfrqI eykqf ivroDI sLkqIaF nUM mMnjUr nhIN sn. ies leI ieh kflIaF qfkqF hmysLf Ausdf Kfqmf locdIaF sn. ies qoN pihlF vI AusnUM bhuq sfry DmkI pwqr imly sn qy keI vfr aijhy Xqn vI hoey sn. Dfrimk kwtVpMQIaF vwloN 15 dy krIb mukwdmy Aus iKlfPL mhFrfsLtr dIaF vwK vwK adflqF ivwc ikwqy hoey sn, ijMnHF ivwc kroVF rupey dy hrjLfny dI vI mMg kIqI geI sI. pr dBolkr qy Ausdy sfQI ikhf krdy sn ik asIN ijs rsqy nUM cuixaf hY Aus afpxI mrjLI nfl cuixaf hY aqy asIN sfzy lokF nUM aMDivsLvfsF ivruwD cyqn krn df Xqn kdy nhIN CwzFgy.

          1944 ivwc jnmy zfktr dBolkr nUM do nOjLvfnF vwloN 20 agsq 2013 nUM Aus smyN glI mfr idwqI geI jdoN Auh svyr dI sYr kr irhf sI. AusdI mOq `qy aPsos pRgt krn leI Ausdy afpxy sLihr ivwc dukfnF bMd rhIaF, lokF ny afp muhfry ros mfrc krny sLurU kr idwqy mhfrfsLtr dy cIPL iminstr aqy izptI cIPL iminstr ny vI aPLsos jLfihr kridaF lokF nUM sFqI bxfeI rwKx dI apIl kIqI hY. AunHF ny kfqlF dI CUh dyx vfly ivakqI leI ds lwK rupey dy ienfm dI pysLksL vI kIqI hY.

          zfktr dBolkr afpxy ividafrQI jIvn ivwc kbwzI df AuWGf iKzfrI vI irhf hY. isvfjLI XUnIvristI vwloN kbwzI tIm vwloN KyzidaF Ausny bMglfdysL nUM hrfieaf vI. ies leI mhfrfsLtr srkfr ny AusnUM KyzF df vwzf ienfm dy ky vI snmfinaf sI.

          joiqsL qy vfsqU sfsLqr dy rfhIN lokF dI luwt dy prdy vI keI vfr Auhny PfsL kIqy sn. Ausdy qrkF awgy ieh DMdyvfj afpxy pqwryvfc jFdy. nirMdr ies gwl df mudweI sI ik jy Bfrq ny qrwkI krnI hY qF ies dysL dI jnqf nUM ivigafnk soc df DfrnI hoxf hI pvygf. Auh Bfrq ivwc dunIaF dI sB qoN vwD durGtnfvF, ibmfrIaF, irsLvqKorI, byeImfnI leI jLMumyvfr ies rfj pRbMD nUM smJdf sI Auh smJdf sI ik ieQoN dIaF  srkfrF nUM dohry imafr Cwz ky swcImuwcI lok pwKI hoxf hI cfhIdf hY.

          mhfrfsLtr dI DrqI qy zuilHaf zfktr dBolkr df KLUn ajfeI nhIN jfeygf. ienHF qupikaF ny lwKF qrksLIl hor pYdf krny hn jo smuwcy Bfrq ivwc aMDivsLvfsF dy hnHyry nUM cIrx dy smrwQ hoxgy.

- myG rfj imwqr

sMsQfpk, qrksLIl susfietI Bfrq (rij)

glI nM: 8, ky[ sI[ roz,

brnflf (pMjfb)

Pon nM: 98887-87440

 


srsf qoN iskMdr qwk: ienkfr dy mfany

dljIq amI

srsf df nfm bdl ky iskMdr rwK idwqy jfx nfl iPLlm nUM kI PLrk ipaf hY? ieh suafl idlcspI rwKx vfly hr jxy-jxI nUM puwC lYxf cfhIdf hY. srsf df ijLkr isrPL afnMdpur dy lfigEN lMGdI ndI qwk mihdUd nhIN hY. afnMdpur sfihb df iklHf Cwzx qoN bfad ies ndI nUM pfr krn vyly gurU goibMd isMG dy jIvn dI aihm Gtnf vfprI. gurU goibMd isMG dy pirvfr df ivCoVf ies ndI iknfry ipaf aqy iesy ndI ivwc bhuq sfry gRMQ ruVH gey. gurU goibMd isMG df aglf jIvn iesy ndI nUM pfr krky cmkOr dI gVHI rfhIN mfCIvfVy qoN huMdf hoieaf iKdrfxy dI Zfb qwk phuMcdf hY. iKdrfxy dI Zfb ivwc afnMdpur ivwc iliKaf igaf bydfvf pfiVaf jFdf hY. ies qoN agly sPLr ivwc mfDo dfs vYrfgI qoN bMdf bhfdr hox df ieiqhfs drj hY. dUjy pfisEN Coty sfihbjLfidaF aqy mfqf gujLrI dI sLhIdI nfl ruikaf rfh bMdf bhfdr KolH idMdf hY. ies qrHF srsf iewk ndI qoN isdkidlI, drdmMdI aqy igafn dI jigafsf df ibMb bx jFdI hY. iskMdr XUnfn qoN sfrI dunIaF nUM ijwqx qurdf hY. Aus df sPLr kqlF, blfqkfrF, AuDfilaF, luwt, kbjLy aqy qbfhI dI dfsqF hY. Aus dI ijLMdgI ivwc hwk, swc aqy kdrF-kImqF dI koeI QF nhIN. bMdy dI arbF sflF dy qjrby rfhIN kIqI kmfeI nUM Auh puwTf gyVf idMdf hY. Auh bMdy nUM muV ky psLUbl nfl rfj krn df mMqr pVHfAuNdf hY. Aus dI hoNd bMidafeI dI QF psLU ibrqI nfl juVI hoeI hY. iskMdr iesy ruJfn df ibMb bxdf hY. Aus dy nksLy kdmF AuWqy hux qwk dIaF qfnfsLfhIaF AusrdIaF-ZihMdIaF rhIaF hn. pMjfb dy ieiqhfs nfl iskMdr nfl juVIaF do GtnfvF aihm hn. pihlI Aus df bMdI pors nfl sMvfd hY. ieh sMvfd ieiqhfs dIaF ikqfbF ivwc idlcsp df sbwb bxdf hY.

iskMdr: bol qyry nfl kI slUk kIqf jfey?

pors: jo iewk rfjy nUM dUjy rfjy nfl krnf cfhIdf hY.

ienHF do iPkiraF ivwc keI kuMzIaF peIaF hn. pors dI bhfdrI aqy iskMdr dI idafnqdfrI df ivafiKaf bhuq hoeI hY. dovF iDrF dI sFJ AunHF df rfjy hoxf hY. iskMdr pUrI dunIaF df ptf afpxy nfm ilKy hox df dfavydfr hY. pors afpxI irafsq df dfavydfr hY. jdoN ieiqhfs qyr-myr dI iprq rfhIN vyiKaf jfeygf qF ies ivwcoN idafnqdfrI aqy bhfdrI idKygI. ieho ieiqhfs mnuwKI pYNqVy qoN vyiKaf jfeygf qF pqf lwgygf ik ieh dovyN aMnI reIaq dI aMDIngI ivwcoN afpxI srdfrI df pwj Bfldy hn. Ausy vyly pMjfb ivwc iskMdr df iewk PkIr nfl tfkrf huMdf hY. qVfgI pfeI bYTf PkIr iskMdr nUM Duwp Cwz ky KVy hox dI qfkId krdf hY. iesy qfkId ivwc bMdy dy kudrq nfl sdIvI irsLqy dy ivckfr KVf iskMdr idKdf hY. ieh qfkId iskMdr dI hiVafeI qfkq nUM llkfrdI hoeI pMjfbI bMdy nUM nfbrI df pfT idRVfAuNdI hY. ieho qfkId iskMdr leI afpxy kIqy nfl sMvfd krn df mOkf hY ijs nUM rwd krky Auh afpxI Dun nfl KVdf hY. ies qoN bfad iskMdr bMdy aqy kudrq ivckfr KVI hvs dy numfieMdy vjoN AuGV afAuNdf hY. Aus dIaF ijwqF bMidafeI dIaF hfrF vjoN drj huMdIaF hn jo bMdy nUM ibhqr mnuwK hox qoN vrjdIaF hn. iesy iskMdr nUM lfg nUM sB kuJ mMnx vfly lfgI mhfn kihMdy hn.

iskMdr aqy gurU goibMd isMG dovyN qlvfr dy DnI hn. suafl puwiCaf jfxf bxdf hY ik kI iesy kfrn dovF nUM iewko-ijhf mMn ilaf jfey jF inbyVf krn vflf Durf koeI hor hY. gLflb myl dI qlvfr aqy inmfxy myl dI qlvfr ivclf PLrk inbyVf krdf hY. gurU goibMd isMG inmfixaF df mfx hY aqy iskMdr hvs df ibMb hY. ienHF ivwcoN gurU goibMd isMG nUM juJfr aqy iskMdr nUM jMgbfjL ikhf jfeygf. jMgbfjL df jMgI hunr 'jMgjU iPLqrq' nhIN sgoN jbr df ilKfiek huMdf hY. lCmx dfs afpxy qIr df isLkfr ihrnI dy pyt ivwcoN inkly bwicaF dI hoxI dyK ky mfDo dfs vYrfgI bx jFdf hY aqy bfad ivwc iesy hunr dI vrqoN hwk-swc leI krdf hY qF bMdf bhfdr vjoN sfzf nfiek bxdf hY. iksy AuNglImfl nUM buwD tkrdf hY qF Aus dI bMidafeI jfgdI hY. aihmIaq iksy mfDodfs jF AuNglImfl nUM af pey suafl dI hY. ienHF ny suafl nUM sMjIdgI nfl lYky afpxIaF ijLMdgIaF dy muhfx bdl ley pr iskMdr sMvfd nUM rwd kr ky hvs dI cox krdf hY.

Auprokq ivsQfr df iPLlm srsf nfl koeI lYxf-dyxf nhIN hY pr ies afKLrI suafl nfl jLrUr hY. mOjUdf dOr ivwc nisLaF aqy hiQafrF dI mfr hyT afeI hoeI nOjvfn pIVI isafsq df Kfjf bx rhI hY. ies mfhOl ivwcoN AupjdI soc df nOjvfn isLkfr huMdy hn qy isLkfrI vI bxdy hn. isLkfr qoN isLkfrI ho jfxf vkqI ijwq df aihsfs idMdf hY pr bMidafeI nUM lgfqfr Korf lgfAuNdf hY. isLkfr ho rhy bMdy nUM ieh BulyKf bixaf rihMdf hY ik Auh vI isLkfrI bx skdf hY. bhuq vfr iesy nUM qrijL-ijLMdgI mMn ilaf jFdf hY. srsf ies qrijL-ijLMdgI AuWqy svfl krdI hY. byaMq ihMsk iskMdr nUM ienkfr krdI hY. mOjUdf dOr ivwc kuVI df ienkfr kbUl iks nUM hY? pihlF jLor qF ieh lwgdf hY ik ienkfr vkqI hovy. ies leI sB kuJ dfa AuWqy lgfieaf jf skdf hY. kuVIaF AuWqy huMdy qyjLfbI hmilaF dy afr-pfr iskMdr aqy byaMq nUM rwK ky vyiKaf jf skdf hY. byaMq df ienkfr lgfqfr surq sMBfldf hoieaf idRVqf hfsl krdf hY. Auh iskMdr nUM ipafr dI PokI rwt qoN bfhr afAux dI slfh idMdI hoeI iskMdrF dy ikrdfr nUM pCfnx qwk jFdI hY. ies ienkfr ivwc iskMdr leI sMvfd dI guMjLfiesL hY. Auh afpxI gMzf-grdI dI slqnq dy psfry nUM XfrI qy srdfrI leI afpxI lVfeI krfr idMdf hY aqy iesy pRfpqI nUM byaMq AuWqy kbjLy dI Xogqf mMndf hY.

dUjy pfsy byaMq sfzy dOr dI sB qoN krUr ihMsf df isLkfr huMdI hY. sLmIr pMjfbI lok Dfrf dI pVcol krdf hoieaf sfbq krdf hY ik mOjUdf dOr dIaF musLklF nUM sulJfAux leI ieiqhfs dI nvyN isry qoN pVHfeI krnI pYxI hY. Auh pMjfbI ikwisaF ivwcoN mOjUdf dOr dIaF ijLMmyvfrIaF dI sLnfKLq krdf hY. iesy smJ dI dvfeI nfl inwjI sdmy ivwc bfhr afeI byaMq hmdrdI dy dfaivaF AuWqy suafl krdI hY. hsn dwsdf hY ik inwjI musLklF dIaF jVF smfj ivwc peIaF huMdIaF hn aqy ies leI ienHF df hwl smfijk sFJ ivwcoN iml skdf hY. ienHF iqafrIaF ivwc ruJI byaMq nUM iksy iskMdr dI kI loV hY? byaMq dIaF njLrF ivwc bymfanf hoxf iskMdr leI sMvfd df iewk hor mOkf hY. ies mOky qoN pfsf vwt ky Auh ihMsf df rfhIN bixaf rihMdf hY. iesy rfh AuWqy Aus df dUjf rUp hrjMg quiraf jf irhf hY. ieh dovyN isLkfr hox qoN bcdy hoey isLkfr krn dI qfk ivwc rMglI dunIaF nUM mnuwKI KLUn nfl lwQ-pwQ krdy hn. ieh mfany nhIN rwKdf ik dovyN KudkusLI kr lYx jF iewk-dUjy nUM kql kr dyx. byaMq aqy hsn df dovF dI hoxI nUM sogLvfr mMnxf aqy afpxy rfh AuWqy qurnf sMgq leI Zyr sfry suafl Cwz jFdf hY. ienHF svflF ivwc byaMq dy ienkfr dI aihmIaq kyNdrI nukqf bxdI hY.

jdoN ieh iPLlm srsf qoN iskMdr bxdI hY qF ies ivwc kyNdrI nukqf iskMdr bxdf hY. Aus dI guMzf-grdI df jLsLn XfrF df Xfr gf ky mnfieaf jFdf hY. ies jLsLn ivwc sMvfd dI aihmIaq mnPLI ho jFdI hY. ieh jLsLn Ausy ruJfn dI pusLtI krdf hY jo mOjUdf dOr dy pMjfbI nOjvfn nUM ijAux-jogf nhIN hox idMdf. ies qrHF iskMdr dI mOq df jLsLn pMjfbI nOjvfn nUM mrn-jogf rwKx df sbwb bxdf hY. iPLlm ivwc kIqIaF qbdIlIaF nUM byaMq dy ienkfr nfl joV ky hI smiJaf jf skdf hY. jo ienkfr iskMdr leI bymfanI sLYa hY Auh iPLlm ivwc qbdIlIaF krn vfilaF leI vI bymfanf hY. srsf ies ienkfr dy siqkfr dI bfq hY aqy iskMdr ies ienkfr dI bykdrI dI ksbI Guxqr hY. iskMdr dy kbjLy nfl qVfgI vfly PkIr dI Duwp Cwz ky Klox dI qfkId bymfanf nhIN ho jFdI. sMvfd df sMjIdf Auprflf vkqI mfr ivwc jLrUr afAuNdf hY. afKLr dunIaF kfnUMnI pitaF nfl hI nhIN sgoN smfijk krfrF nfl juVI hoeI hY.

(lyKk ny srsf iPLlm jiqMdr mOhr nfl iml ky ilKI hY pr iskMdr nfloN afpxf nfqf qoV ilaf hY.

 


ienHF bwcIaF dI koeI afvfjL bxygf? -zf: hrisLMdr kOr, aYm zI[

          zfktr hox dy nfqy bhuq vfr myrI ijLMdgI ivc aijhy mOky afey hn jdoN ieh PYslf krnf aOKf ho jFdf hY ik mrIjL nfl AusdI bImfrI bfry JUT boilaf jfey ijs nfl Ausdy ichry AuWqy muskfn af jfey jF swc bol ky Aus dIaF awKF ivwcoN hMJU vihMdy vyKy jfx.

          kort kcihrIaF dy hukmF anusfr bImfr qoN AusdI bImfrI lukfAuxI nhIN cfhIdI pr hkIkq ivc keI mOky aijhy huMdy hn ijwQy pqf huMdf hY ik afpxI bImfrI bfry sux ky mrIjL dI ijLMdgI awDI rih jfx vflI hY. keI vfr qF ieh vI vfpr cuwikaf hY ik afpxy pqI dI mfVI bImfrI dI KLbr imldy sfr pqnI dI hI hfrt atYk nfl mOq ho jFdI hY.

          kuwJ ieho ijhf hI klmF vfilaF nfl vfprdf hY. keIaF nUM scfeI idsdI huMdI hY pr afpxI klm nUM kbjL krvf ky AusnUM sB dy sfhmxy nhIN afAux idMdy.

          kuwJ ilKfrI pUrf swc ilK Czdy hn qy lukfAuNdy iblkul nhIN. awj mYN vI jwkoqkI ivc hF ik kI dwsF qy kI lukfvF. drasl asIN afpxy mfVy aMsLF AuWqy prdf pf ky AusnUM jLmfny qoN Auhly krnf cfhuMdy hF ik gwl bfhr nf inkly. pr jdoN prdy hyTF dwby jf rhy kMm krn vfilaF dI igxqI ivc bhuq ijLafdf vfDf ho jfey qF kih idwqf jFdf hY ik Gr Gr ivc iehI hfl hY. gwl nUM dPf kro.

          aPsos dI gwl ieh hY ik bhuqI vfr ieh cfdr Gr ivclI aOrq AuWqy ho rhy jLulmF nUM hI Zkx vfsqy pfeI jFdI hY. ijAuN hI aOrq ivdroh krn AuWqy Auqry qF Auh BMz idwqI jFdI hY aqy bdclxI dy ieljLfm mwQy AuWqy lY ky qfnfsLfhI df isLkfr ho jFdI hY.

          mYN gwl krn jf rhI hF AunHF irsLiqaF bfry, ijnHF nUM sLfied koeI nfm idwqf nhIN jf skdf.

          hspqflF ivc aijhy bwicaF dI igxqI ivc vfDf ho irhf hY ijnHF dy afpxy sky smJy jFdy ipE nfl lhU myc nhIN KFdf qy nf hI jIn. jLfhr hY mF qF AuhI hY pr ijs nfl ivafhI geI, Aus afdmI df bwcf nhIN hY.

          ijMny ku kysF ivc pqf lfieaf jf sikaf, jvfb iehI sI ik mrd jF qF nfmrd sI qy jF keI keI mhIny GroN bfhr rihMdf sI. iesy leI shurf sfihb, idAur, cfcf shurf jF Aus df puwqr, jF koeI vI Gr ivclf mrd ieh Kuwl lY lYNdf sI ik Gr dI gwl Gr ivc hI rhy qy smfj ivc ies gwl df lko vI rhy ik smfjk bMDn ivc bMnHy mrd ivc koeI nuks hY jF nhIN.

          mrd pRDfn smfj ivc ieh sLfied koeI jLulm nf hI igixaf jfvy pr jfgrUk aOrqF ies ivruwD avfjL cuwkx dI ihMmq krn lwg peIaF hn. ieh BfvyN aijhy hflfq ivwcoN lMG rhIaF cfr pMj aOrqF hI afpo ivc gwl kr rhIaF hox qy BfvyN zfktr kol afpxf idl KolH rhIaF hox, gwl qF ieh hux GroN bfhr inklxI sLurU ho cuwkI hYy.

          agFhvDU dysF ivc aijhIaF aOrqF dI igxqI ikMnI ku hY, mYnUM aMdfjLf nhIN pr pMjfb aMdr aijhIaF aOrqF ivc jF qF vfDf ho irhf hY jF aOrqF aMdr ihMmq Br cuwkI hY qy hux ieh gwl sFJI krn lg peIaF hn ijs kfrx ieh jLulm viDaf hoieaf jfpx lg ipaf hY.

          koeI vI zfktr BfvyN afpxy pysLy dI shuM nfl bMinHaf afpxy aijhy mrIjLF dy Qhu pqy bfry DUM vI bfhr nf kwZy pr aOrq hox dy nfqy mYN aijhIaF aOrqF dI drd BrI dfsqfn dI ivafiKaf qF kr hI skdI hF qF jo ienHF dI vI ikqy suxvfeI ho sky !

          mYN ies bfry sLfied lyK nf ilKdI aqy gwl dwbI rihx idMdI pr iqMn cfr bwcIaF dI gfQf ny mYnUM mjbUr kr idwqf ik mYN ieh ivsLf vI CyVF. ieh qF purfxI rvfieq sI ik Gr vfly dI mOq dy bfad aOrq nUM AusdI mrjLI dy iKlfPL idAur nfl cuMnI cVHf ky ibTf idwqf jFdf sI. hux jLmfnf qrwkI kr igaf hY qy kuwJ vKry iksm dy kys sfhmxy afAux lg pey hn.

          afAUtzor ivc idEr qy BrjfeI jF jyT qy BrjfeI qy jF shury nfl afeI nUMh afpxy srIrk sMbMDF bfry zfktrF nfl Kuwl ky gwl krn lg pey hn.

          ieh gwl eyQy qk hI rihMdI qF BfvyN dwbI rihMdI pr iek qyrF virHaF dI bwcI ny ro ro ky tYlIPon AuWqy mYnUM dwisaf ik Ausdf cfcf pihlF Aus dI mF nfl srIrk sMbMD bxf cuwikaf hoieaf sI pr hux Aus AuWqy njLr itkfeI bYTf sI. Aus df ipE Cy Cy mhIny Gr nhIN sI vVdf qy mF Aus nUM iJVk ky prHF kr idMdI sI jF sfrf idn lfanqF pfAuNdI rihMdI sI. Gr ivc Auh isrP iek byloVI cIjL bx ky rih geI sI. cfcy bfry Aus qoN koeI jxf kuwJ vI suxn nUM iqafr nhIN sI. Auh ivcfrI ijLMdgI qoN awkI bYTI sI qy hr pl kbUqr vFg qRihMdI iPrdI sI ijs AuWqy pqf nhIN kdoN bfj ny Jpwtf mfr ky Aus dy KMB noc suwtxy sn qy Pyr Aus dy toty toty kr ky suwt dyxy sn.

          ijMnf zr aqy sihm Aus dI avfjL rfhIN jLfhr ho irhf sI, Aus qoN pwkf aMdfjLf lfieaf jf skdf sI ik AusdI ijLMdgI dI zor ikMnI kmjLor pY cuwkI hY.

          iek hor aijhI hI bwcI df mYnUM Pon afieaf ijsny rfq pOxy ku nON vjy bhuq dwbI GutI avfjL ivc mYnUM Pon AuWqy dwisaf ik Auh guslKLfny ivc luk ky mYnUM hOlI hOlI Pon kr rhI hY ik AusdI avfjL iksy hor dy kMnIN nf pY jfey! Aus mYnMU ikhf ik jo Auh mYnUM dwsx jf rhI hY, jy AusdI iBxk vI AusdI mF nUM pY geI qF Auh AusnUM jfnoN mfr dyvygI.

          Aus dwisaf, 'myrf cfcf qy myrf ipE svyry pOxy pMj vjy GroN bfhr kMm `qy cly jFdy hn qy rfq sLrfb pI ky hI sfZy ku ds qoN bfad Gr vfps phuMcdy hn. myrI cfcI dy koeI aOlfd nhIN hY qy myrf vwzf Brf idwlI pVHdf ipaf hY. sfzy guaFZ'c rihMdf iek bMdf ijhVf amIr vI hY qy myry cfcy qy ipE nUM sLrfb vI ipafAuNdf rihMdf hY, sfzy Gr afAuNdf jFdf hY. Ausdy myrI cfcI qy myrI mF nfl srIrk sMbMD hn. iek idn myrI cfcI qy myrI mF bjLfr geIaF hoeIaF sn jdoN Auh mYnUM iekwlI nUM Gr vyK ky sfzy Gr vV afieaf. bVI musLkl AusqoN bc ky, iKVkI'coN bfhr Cfl mfr ky mYN Aus dirMdy qoN afpxI jfn bcfeI. jdoN mF aqy cfcI nUM Gr vfps afAux `qy sB dwisaf qF AunHF ny mYnMU bhuq kuwitaf qy ikhf ik qUM sfzI sONkx bxn dI koisLsL nf kr qy Aus bMdy AuWqy JUTy ieljLfm lfAuxy bMd kr dy.''

          iesy hI qrHF mYnUM iek do hor PLon vI af cuwky hn ijnHF bwcIaF nUM Gr dy aMdroN hI cwby jfx df KLqrf isr AuWqy mMzrfAuNdf idsdf hY pr Auh byvws hn. AunHF dI khfxI eynI iBafnk aqy inwGy igxy jFdy irsLiqaF nUM qfr qfr kr dyx vflI hY ik myrI klm ivc AunHF dy duK drd nUuM ibafn krn dI vI qfkq nhIN. ienHF ivwcoN iek ny qF afpxy sky qfey dy puwqr hwQoN rKVI vfly idn pwq luwty jfx bfry dwisaf, ijhVf nisLaF dI dldl ivc Pisaf ipaf sI qy hux afpxy dosqF nUM afpxy ccyrI BYx AuWqy hwQ pfAux leI Kuwlf swdf dy irhf sI.  cOQI kuVI dI dfsqfn dwsx dI myry ivc ihMmq hfly nhIN hY!

          GroN bfhr qF hr moV AuWqy aijhIaF bwcIaF nUM hvs df isLkfr bxfAux vfly biGafV iml jfxgy qy AunHF biGafVF AuWqy isLkMjf kwsx vfly nyk idl iensfn vI hoxgy pr Gr aMdr ipMjry ivc bMd rih ky ieh iks qrHF dI ijLMdgI bqIq kr rhIaF hn?

          ijsmfnI BuwK ny byvPfeI aqy byhXfeI dy ikwsy eyny vDf idwqy hn ik aijhy ikwsy afm hI suxn ivc afAux lg pey hn. aijhy GrF ivc puMgr rhIaF inwkIaF krUMblF dI rfKI kOx kr skygf ikAuNik eyQy qF vfV hI Kyq nUM Kfx lg peI hY.

          kI ienHF puMgrdIaF klIaF nUM ieh ikhf jfvy ik GroN Bj ky bfhr iPrdy rfKLsLF df isLkfr bx jfx ? kI ienHF dy aMdr eynI qfkq BrI jf skdI hY ik ieh afpxIaF hI mfvF nfl bgfvq krn, Aus Gr ivc ijwQy ipE afpxIaF ijLMmyvfrIaF vwloN awKF mIt cuwky hn aqy Gr vwloN jF qF AuWkf hI byKLbr hn qy jF afp vI byvPf ho cuwky hn?

          aijhIaF bwcIaF dI iksqrHF mdd kIqI jf skdI hY qy kOx ienHF leI avfjL cuwk ky ienHF nuMU inaF dvf skygf ? jdoN nfrI inkyqnF ivc vI bwcIaF ijsmfnI BuwK dIaF isLkfr hoeI jf rhIaF hox qF ikhVI QF ienHF leI surwiKaq kihlfeI jf skdI hY ?

          aijhIaF bwcIaF ivwcoN avfjL cuwkx dI ihMmq iksy ivrlI ivc BfvyN hovy pr AusnUM vI awgoN iksy Tos mddgfr hwQ df imlxf bhuq musLkl hY ikAuNik afpo afpxy ruJyvyN hI iksy nUM dUjy vfsqy ivhl nhIN kwZx idMdy.  iksy hor dI nfbflg DI leI avfjL cuwkx vfly bMdy AuWqy vI qfany kwsx vfly bQyry hoxgy ijsdy zr KuxoN sLfied hI koeI agFh afey!

          Pyr aijhIaF bwcIaF nUM msly jfx leI Cz idwqf jfey ? mYnUM pihlI vfr iksy rfh dsyry dI loV mihsUs ho rhI hY ik aijhIaF bwcIaF nUM ikvyN lB ky AunHF dI bFh PVI jfey? ikvyN ienHF bwcIaF qk phuMc kIqI jfey?

          awDI ijLMdgI mfdf BrUx hwiqaf nUM rokx df hokf dyx qoN bfad awj pihlI vfr myrf idl bykfbU ho ky kihxf cfh irhf hY ik aijhIaF mfvF afpxIaF bwcIaF nUM iql iql mfr ky AunHF nUM rfKsLF dI hvs df isLkfr bxfAux nfloN kuK ivc mfr idMdIaF qF sLfied AunHF AuWqy prAupkfr kr rhIaF huMdIaF.

          hux qusIN hI dwso ik ienHF bwcIaF nUM kI slfh dyeIey ? puils stysLn jf ky mjLfk df pfqr bxn ? jLmfny dy iqrskfr df isLkfr hox ? kortF ivc jLlIl hox ? afpxy hwQ ivc kfnUMn lY ky afpxy cIQVy AuzfAux vfilaF df kql kr dyx? Pfhf lY ky aKbfr dI surKI bx jfx ik koTy AuWqy bih jfx?

          tutdy jFdy GrogI irsLiqaF aqy vDdy jf rhy byvPfeI dy kysF ivc aijhIaF ips rhIaF bwcIaF bfry koeI socxf cfhygf ?

          skUlF ivc jUzo krfty dI iswiKaf nfl afqm ivsLvfs df vfDf, koeI shfieqf kyNdr, koeI sMsQf, afKr koeI qF rsqf lwBxf hI pvygf!

          mYN ienHF pIVq bwcIaF dI sihmI avfjL sB qk phuMcf idwqI hY qF jo rl iml ky asIN koeI hl lB skIey aqy ienHF puMgr rhIaF klIaF nuUM GrylU ihMsf aqy srIrk sLosLx df isLkfr hox qoN bcf leIey.

          mYN pihlF hI ijLkr kr cuwkI hF ik aijhy nfjLuk msilaF AuWqy cfdr hI pfeI jFdI rhI hY qy sLfied hux vI koeI iehI koisLsL kry, pr mYN ienHF bwcIaF dy zr aqy sihm Biraf qrlf njLraMdfjL nhIN kr skI aqy idl hwQoN mjbUr ho ky AunHF dy hwk ivc avfjL cuwkI hY. mYnUM pwkf XkIn hY ik hmysLf dI qrHF ies vfr vI kuwJ nykidl iensfn agFh vD ky koeI nf koeI rsqf jLrUr suJfAuxgy aqy asIN rl iml ky koeI Tos kdm put skFgy.  afKr ieh Tos kdm ipafry inwGy irsLiqaF dI pivwqrqf nUM kfiem rwKx leI vI qF bhuq jLrUrI hY.

          koeI qF ienHF bwcIaF dy drd AuWqy mlHm lfeygf hI!

 

''hr hMJU dI koeI bfq hovygI,

hr drd dI koeI Xfd hovygI,

qusIN mYnUM Xfd rwKo BfvyN Bul jfvo,

quhfzI hr KusLI ipwCy myrI PLirafd hovygI.''

 

 

 


Bfrq-pfiksqfn vMz aqy sfihq blijMdr GulftI

sfry jhF sy awCf, ihMdosqF hmfrf         

hm bulbulyN hYN ies kI, Xy gLuilsqF hmfrf[[[

gurbq myN hoN agr hm, rihqf hY idl vqn myN

smJo vhIN hmyN BI, idl ho jhF hmfrf

 

          awlfmf iekbfl ny swc ikhf hY ik bMdf ikqy vI rhy, Aus df idl afpxy dysL ivWc hI rihMdf hY. dUr bYTf Auh Ausy qrHF vqn nUM Xfd krdf hY ijvyN duK vkq mF Xfd afAuNdI hY. sfzf purfxf Bfrq awj BfvyN vMizaf jf cuwikaf hY lyikn, srhwdF pfr hfly vI lok ieWko bolI, ieWko klcr dIaF qMdF nfl bMnHy hoey hn. EhI purfxf ivsLfl dysL ijs vwl lok sdIaF qoN iKWcy cly afAuNdy rhy hn. ijvyN asIN afpxy dysLF qoN af ky kYnyzf nUM afpxf Gr mMn ilaf hY, iesy qrHF hI sfzy vwizaF ny vI srhwd dy ieWk pfsy qoN dUsry pfsy phuMc Aus nUM afpxf Gr mMn ilaf. sfzI pIVHI df qF EhI dysL hY ijWQy sfzI rUh vwsdI hY aqy supinaF ivWc asIN afm qOr qy EQy jf phMucdy hF. afjLfdI nUM imilaF awj 64 sfl ho gey pr hfly vI idlF aMdr afjLfdI dI KusLI dy nfl nfl imly hoey jLKLm irsdy rihMdy ny. eIst ieMzIaf kMpnI 1600 c ibRtyn qoN afeI aqy hOlI hOlI sfry dysL nUM afpxy JMzy hyT kr ilaf. AunHF vwloN vD rhy jLfilmfnf vqIry df ivroD 1857 dy gLdr vkq Aubfl vFg njLr afieaf. aKIr, aMgRyjLF ny Bfrq nUM afjLfdI dyx df PYslf qF kr ilaf pr dysL c amn nfl rih rhy sB DrmF dy lokF ivWc iPLrkf-pRsqI dI jfg lf idWqI. KLud qF Auh vfps afpxy dysL cly gey pr afpxy ipWCy pMjfb aqy bMgfl dy lokF nUM afps ivWc lVf gey. lwKF lok sr sfieirl dy idmfg nfl bxI nvIN srhwd dI ByNt cVH gey.

zbilAU[aYWc[aOzwn ny 1966 ivWc CpI kivqf ivWc ies srhwd dy bxn dI dfsqF ilKI pfrtIsLn ijs ivWc Auh dwsdy hn ik jdoN sr sfieirl rYzkilWPL nUM ieMzIaf Byijaf igaf, Aus nUM iksy vI iDr nfl koeI vfsqf nhIN sI. Auh pihlF kdI ieMzIaf afieaf hI nhIN sI aqy nf hI Aus nUM eyQoN dy ijEgRfPI aqy klcr bfry koeI jfxkfrI sI. isrPL Cy hPLqy idWqy gey sn nvIN srhwd AulIkx leI aqy sqvyN hPLqy kMm pUrf kr ky dyx df hukm sI. lMzn ivWc hI Aus nUM dws idWqf igaf sI ik vkq bhuq Gwt hY aqy afps ivWc gwl-bfq rfhIN mslf sulJfAux df vkq vI nhIN irhf. hux qF isrPL vMz hI ieWk cfrf rih igaf hY. ieWk icwTI anusfr Aus nUM ihdfieq sI ik vfiesrfey nfl vI ijLafdf nhIN imlxf. Aus dy rihx df ieMqjLfm vI kr idWqf igaf. Aus nUM do muslmfn aqy do ihMdU, kuwl cfr jwj slfh msLvry leI idWqy gey pr afKrI PLYslf Aus qy hI Cwizaf igaf.

sr sfieirl nUM ieWk iekwly ijhy vwzy sfry Gr ivWc rwiKaf igaf. cfry pfisEN pulIs df qkVf Gyrf Aus dI rfKI krn leI qYnfq kIqf igaf. Auh lwKF lokF dI iksmq df PLYslf krn leI jut igaf. Aus nUM ijhVy nksLy idWqy gey sn, bhuq hI purfxy sn aqy glq PLlq mrdm-sLumfrI vfly kfgjL muhweIaf kIqy gey. pr AunHF nUM cYWk krn df koeI tfeIm hI nhIN sI aqy nf hI ivvfd vfly ielfky dI ieMnspYksLn leI koeI smF sI. mOsm vI bhuq grmI df sI. Aus df pyt vI Krfb ho igaf sI ijs kfrn Aus nUM bfr bfr bfQrUm vwl dOVnf pYNdf sI. pr swq hPLiqaF ivWc kMm jLrUr pUrf ho igaf sI. srhwd df PLYslf kr idWqf igaf sI. ieWk mhFdIp nUM cMgf hovy jF mfVf, vMz idWqf igaf sI. agly idn sr sfieirl ieMglYNz leI rvfnf ho igaf ijWQy phuMc ky Aus ny ieMzIaf vfly kys nUM Ausy qrHF hI Bulf dyxf sI ijvyN koeI vI vkIl mukwdmy qoN bfad afpxy kys nUM Bulf idMdf hY. afpxI klwb vfilaF nUM Aus dwisaf sI vfps qF Aus ny ieMzIaf jfxf nhIN sI ikAuNik Aus nUM sLwk sI ik Aus nUM mfr idwqf jfvygf.

          vMz ny Bfrq-pfk, dohF nUM hI qihs nihs kr idWqf. srhwd dy dohIN pfsIN lokF dIaF jfnF geIaF, aOrqF dI ieWjLq geI aqy bhuq nUM agvf kr ilaf igaf; mfipaF dy sfhmxy bwicaF df kql kIqf igaf, gwl kI, afm Boly Bfly lokF df qn aqy Dn luwitaf igaf aqy mn ies kdr lUihaf igaf ik awj vI Aus df ijLkr sux ky lUM kMzy KVy ho jFdy hn. hOky qF asIN vI lYNdy hF ijnHF ny isrPL suixaf aqy piVHaf hI hY; ijnHF ny afpxy srIr aqy mn qy Auh sMqfp hMZfieaf, Auh ikMny tuwty hoxgy. asIN ies vkq ieMzIaf Cwz ky kYnyzf nUM afpxf mMn cuwky hF pr hfly vI sfzIaF aFdrF tuwtdIaF hn jd EQy kuJ burf vfprdf hY. Auh qMdF jo qn-mn nfl juVIaF hoeIaF hn, ikWQy tuwtdIaF hn! jdoN sfzy vzyry afpxy Bry-Brfey Gr Cwz ky swKxy, tuwty puwty KMzr bxy GrF ivWc jf bYTy sn ikvyN AunHF ny vlUMDry mn nfl Aus dysL nUM apxfieaf hoeygf, soc ky vI zr lwgdf hY.

          iekbfl ny qF iliKaf sI mjLhb nhIN isKfqf, afps myN bYr rwKxf; pr Aus vkq iksy ny ies pfsy nf soicaf. Aus vkq Drm bMdy nUM syD dyx vflf, Aus dI rUh nUM skUn dyx vflf nhIN sI irhf. iensfn ny iensfnIaq leI Drm bxfieaf aqy Drm ny Aus vkq iensfn nUM hI af dboicaf. qkrIbn zyZ kroV lokF nUM srhwd dy afr pfr jfxf ipaf. sfnUM kYnyzf ivWc af ky ikMnIaF musLiklF df sfhmxf krnf ipaf, pr AunHF dIaF musLiklF sfhmxy qF ieh pfskU vI nhIN. jd asIN kYnyzf bYTy Bfrq jF pfiksqfn nUM nhIN Buwl skdy, Auh afpxI rUh dy irsLqy ikvyN Buwl skdy ny ijnHF qy vfprI hY! qn mn qF awly jLKmF nfl Bry pey sn pr jybF KflI, ikvyN afpxy bwicaF dy mUMh ivWc kuJ pfieaf hoeygf. sfzf afpxf pirvfr pfiksqfn qoN AuWjV ky KflI hwQ eyDr afieaf sI. myry mMmI kol ieWk prfq sI ijs ivWc Auh aftf guMnHdy sn aqy Ausy nUM puwTI kr ky rotIaF pkf lYNdy.

1989 ivWc mYN aqy myry pqI, dovyN gurduafiraF dI Xfqrf leI pfiksqfn gey sF, jIa krdf sI Auh QfvF dyK skIey ijWQy sfzy mF-ipE df bcpn aqy jvfnI gujLrI sI. lfhOr dy aqy aMimRqsr dy glIaF bjLfrF ivWc koeI PLrk nhIN sI lwgf. sfzf mn sI ik asIN Auh ielfkf dyK ky qF afeIey ijs dIaF gwlF asIN afey idn suxdy rihMdy sF. sfnUM EQy bhuq apxwq aqy ipafr imilaf. mYnUM bhuq hYrfnI hoeI jdoN lfAUz spIkr qy lok puwCvf rhy sn jy AunHF dy ipMzF, sLihrF coN koeI afieaf hovy. jy iksy nUM Aus jgHf qoN afieaf BfrqI iml jFdf, Auh Aus nUM afpxy Gr iljFdy, sYr krvfAuNdy, EQy vwsdy purfxy bMidaF bfry puwCdy aqy dosqfnf mfhOl ivWc BrIaF awKF nfl ivCVdy. sfnUM vI iksy ny afpxy Gr cwlx leI ikhf pr myrf ikqy hor jfx df pihlF hI pRogRfm bixaf hoieaf sI, ies leI mYN nFh kr idWqI. AunHF dI bygLm kihx lwgI, quhfnUM ieh qF nhIN lwgdf ik asIN ikznYp kr lvFgy?  mYN bhuq sLrmsfr hoeI pr swcI gwl kvHF, ieWk pl leI ieh ivcfr afieaf qF sI. hux socdI hF qF lwgdf hY ik ikMnI CotI soc leI iPrdI sF. pihlI vfr mihsUs hoieaf ik sfzy vzyry swc kihMdy sn ik lok bhuq vwzy idl aqy muhwbq vfly ny.

awj asIN afpxy idlF dy duKVy agr sFJy kr leIey qF sLfied kuJ skUn imly. Auh kihMdy ny nf ik duK vMzx nfl Gtdy ny, awj EhI koisLsL krIey qF jo dUrIaF njLdIkIaF ivWc bdl skx.

ijLafdqIaF ihMdU, isWK aqy muslmfnF, sB ny kIqIaF aqy sihx vI AunHF sB nUM hI krnIaF peIaF. ieWk aYsf qUPLfn afieaf, pqf nhIN ikvyN ieWk anoKI hnyHrI vgI, iensfnIaq df ijvyN jnfjLf inkl irhf hovy. aPLjLl sfihr ny afpxy bjLurgF dy drd bfry iliKaf

                   asIN JUTo JUTI Kyz ky ieWk swc bxfieaf

                   Pyr Aus nUM Drm df jf qVkf lfieaf

                             ipCy Cwz afey Gr-bfr nUM Xfd kr kihMdy ny -   

                             cMgf eI sI puwqrf jy dys c rihMdy

                             sfnUM afx aMgRyjLF roilaf, sfzy bfby kihMdy

                             aMgRyjLF dI cfl bfry ilKdy ny

                             sfnUM swjf hwQ ivKf ky, mfrI sU KwbI

                             asIN jwnq vwl nUM nws pey, qy dojLK lwBI

          aMimRqf pRIqm ny vI Aus smyN dy drd nUM hMZfieaf aqy afpxy ros nUM, pIV nUM klm-bMd krnoN nf rih sky. AunHF ny Ausy dOr dy hflfq afpxI kivqf awj afKF vfirs sLfh nUM ivWc ibafn kIqy -                        

awj afKF vfirs sLfh nUM, ikqy kbrF ivWcoN bol

qy awj ikqfb-ey-iesLk df koeI aglf vrkf PLol

ieWk roeI sI DI pMjfb dI, qUM ilK ilK mfry vYx

awj lwKF DIaF roNdIaF, qYnUM vfirs sLfh nUM kihx

vy drdmMdF idaf drdIaf, AuWT qwk apxf pMjfb

awj byly lfsLF ivCIaF, qy lhU dI BrI cnfb

iksy ny pMjF pfxIaF ivc, idWqI jLihr rlfa

qy AuhnF pfxIaF Drq nUM, idWqf pfxI lfa[[[

          aMimRqf jI dI ieh kivqf srhwd dy dovyN pfsy bhuq hI ipafr aqy isLWdq nfl Xfd kIqI aqy gfeI jFdI hY. AunHF dy nfvl qy afDfirq iPLlm ipMjr ivWc Aus vkq dy hflfq asIN dyKy, aOrqF qy jo bIqI dyK ky rUh kMb AuWTdI hY. aMimRqf jI ny hU-b-hU idRsL sfzIaF awKF sfhmxy ilaf idWqy. aMimRqf pRIqm df jnm idn 31 agsq nUM lfhOr ivWc hoieaf aqy afjLfdI dI vMz vkq Auh Bfrq afey aqy idWlI dy vsnIk bxy ijWQy AunHF ny sfrI Aumr lyKxI nUM smwripq kr idWqI. AunHF dI sfihq nUM dyx sdkf mYN Aus ipafrI sLKsIaq nUM nmn krdI hF.

iesy hI qrHF sFJy pMjfb dy kvI Ausqfd dfmn df jnm idn 3 isqMbr nUM hY, AunHF nUM vI asIN awj dI Xfd ivWc sLfiml krdy hF. PLYjL aihmd PLYjL Ausqfd dfmn nUM pMjfbI kivqf dy hbIb-jlIb kihMdy sn. dfmn df aslI nF sI icrfgL dIn. Auh kivqf isrPL kihMdy sn aqy koeI nf koeI cylf-bflf ilKdf rihMdf, iesy leI AunHF nUM Ausqfd ikhf jFdf sI. AuhnF iliKaf                             

lflI awKIaF dI peI dwsdI ey

roey qusIN vI E, roey asIN vI aF

ieWk hor kvI Aus vkq dy hflfq ieMj ibafn krdy ny

vMz idWqf sFJIaF hvfvF nUM

vy mYN DrqI pMjfb dI, vy mYN vwsdI AuWjV geI

awj myry puwqrF ny luwitaf jo kuJ myrf sI

vMz qoN bfad sfihqkfrF ny afpxy duK aqy ivCVy dysL dIaF XfdF nUM klm rfhIN sfzy nfl sFJf kIqf. blrfj sfhnI ny myrf pfiksqfnI sPLrnfmf ivWc afpxIaF XfdF nUM proieaf. KusLvMq isMG ny vI tryn tU pfiksqfn ivWc dohF mulkF df afpxy hwsdy vwsdy Gr Cwz ky jfx dI drdnfk iviQaf suxfeI. ieWk vfr AuhnF iliKaf sI ik 15 agsq, 1947 qoN kuJ idn pihlF Auh afpxI kfr ivWc jf rhy sn jdoN isWKF df ieWk gruwp jIp ivWc jf irhf imilaf. Auh muMzy bVI sLfn nfl dwsx lwgy ik Auh iksy ipMz dy qkrIbn sfry bMdy mfr ky af rhy sn. ikMnI sLrm dI gwl hY, iks gwl df PLKLr kr rhy sn Auh? isMDI lyKk poptI hIrfnMdfnI isMD ivcoN Bfrq afey, dwsdy hn ik vMz qoN pihlF AunHF dI ardfs ivWc ikhf jFdf sI, pRmfqmf, ihMdU, muslmfnF aqy hor sB qy afpxI imhr Biraf hwQ rwKIN ijvyN asIN awj vI afpxI ardfs vkq srbwq df Blf mMgdy hF. sfzy torONto dy lyKk blbIr isMG momI ny vMz vkq dI afpxy pirvfr nfl bIqI dfsqF ilKI ijhVI aKLbfr ivWc lVIvfr CpdI rhI hY.

mjLHr iqafjLI df nftk AumrF lMGIaF pwbF Bfr iesy duKFq qy Jfq mrvfAuNdf hY. kuJ sfl pihlF mn-mylf QIeytr kMpnI XU[ky[ vwloN nftk vOies aOPL pfrtIsLn surjIq isMG kflVf ny iKzfieaf. Auh afpxI mF dy hMZfey drd hyT dwibaf mihsUs krdy sn. AunHF ikhf ik jy afpxy vMz vkq dy duK iksy nfl sFJy krFgf qF hI mYN Aus drd dI vlgx coN bfhr inklFgf.

asIN afpxy duK-drd nUM vMz ky idlF dI sFJ pf skdy hF. jdoN Aus vkq dy drd nUM hMZfAux vfly jF kih lE awKIN dyKx vfly nhIN rihxgy qF dwsx vflf koeI nhIN hovygf ik ieh duK dovF pfisaF dy bMidaF nUM sihxf ipaf sI. hux mOkf hY ik asIN ieWk dUsry df njLrIaf smJx dI koisLsL KLud vI krIey aqy aglI pIVHI nUM vI smJfeIey ik iksy nfl nPLrq nf kro, ipafr nfl idl ijWqo, suKI rvHogy. ieh nf hovy ik sfnUM vI mfDo lfl husYn vFg kihxf pvy

          E myrI mF, mYN ivCVx dI pIV iks nfl sFJI krF, iks nfl vMzF?

          awj afjLfdI qoN 64 sflF bfad vI ieMj hI lwgdf hY ik ieWk pVfa qoN awgy nhIN vDy. ikWQy geI afjLfdI dI Auh pihcfx ijs leI sfzy afpixaF ny jfnF vfrIaF sn! kI isrPL rfjnIqk afjLfdI hI sfzf supnf sI? ieh Auh dysL nhIN lwgdf ijWQy asIN KulH ky afpxy ivcfr pRgt kr skIey. Aus vkq lokF ny bhuq supny pfly hoey sn ik sfzy afjLfd Bfrq ivWc sB leI brfbrI df hwk hoeygf. mhfqmf gFDI ny Aus svrfj dI klpnf kIqI sI, ijWQy Coty qoN Cotf afdmI vI kuJ kihx df hwk rwKdf hovy aqy bolx dI pUrI afjLfdI hovy; ijWQy afriQk, rfjnIqk afjLfdI hI nhIN, jLfq-pfq qoN vI afjLfd dysL hovy ijs ivWc sfry rl iml ky rihMdy hox, ibnF iksy Byd-Bfv df smfj. Auh smfj ijs ivWc aOrq mrd brfbr hwk rwKdy hox, ijWQy nisLaF qoN Cutkfrf imly; ividaf dI pUrI shUlq imly. ieh sI sfzy vwizaF dy supinaF df dysL. lyikn, kI Auh sB supny swc ho sky ny? bolx dI afjLfdI qoN mqlb hY pRYWs dI afjLfdI, kI Auh imlI hY? keI vfr lwgdf hY ik keI shUlqF imldIaF vI hn pr dysL dy bfisLMdy afpxy hwk qF mMg lYNdy hn aqy AunHF bfry pUrI jfxkfrI vI rwKdy hn. AunHF bfry afpxI afvfjL vI AuTfAuNdy hn. pr kI iksy ny afpxy PLrjL bfry vI soicaf hY? afm qOr qy Eey, srkfrI cIjL aY, sfnUM iehdI kI prvfh aY? vrgI soc dy pRmfx asIN bhuq vfr dyK cuwky hovFgy. sfzf ieh vI PLrjL hY ik afpxI aglI pIVHI qwk ieh gwl phuMcfeIey ik dysL dI sFJI sMpqI dI BMn qoV kr ky asIN iksy df Blf nhIN kr rhy, afpxf hI nuksfn kr rhy hF. awj vI dyKIey qF sfrI dunIaF ivWc ieho ijhf mfVf vqIrf lokF vwloN kIqf jf irhf hY. ikWQy rih igaf Auh supnf?

iblkul TIk ikhf sI PLYjL ny ik jo sfzy bjLurgF ny sdIaF qoN sihx kIqf hY, Ausy qrHF dy hflfq coN sfnUM vI gujLrnf pvygf, jo awj vI swc lwgdf hY

                   afj qk surK-E-isafh sdIEN ky sfey ky qly

                   afdm-E-hwvf kI aOlfd py ikaf gujLrI hY

                   mOq aOr jLIsq kI rojLfnf sPL-arfeI myN

                   hm py ikaf gujLrygI, ajdfd py ikaf gujLrI hY

jdoN vI ikqy koeI lihr cwldI hY qF Aus df asr dunIaF dy hor bhuq ihWisaF ivWc vI ho jFdf hY. ijvyN vIhvIN sdI dy pihly ihWsy ivWc sfmrfjI hkUmqF ivruwD lok KVy hoey aqy sdI dy awD qwk ibRitsL sfmrfj hI nhIN hor vI hkUmqF dIaF nIhF ihlf idWqIaF. ieMzIaf dI ibRitsL sfmrfj qoN afjLfdI hor dysLF dy lokF leI ieWk pRyrxf bxI. aPLrIkf dy dysLF ivcoN- 1951 ivWc ilbIaf, 52 ivWc ieijpt aqy 1960 ivWc 14 dysLF ny afjLfdI hfisl kIqI ijnHF ivWc morwko, somflIaf, nfeIjIrIaf, mYzfgfskr, cYz, kONgo aqy hor keI Coty Coty dysL sn. inAUjLIlYNz ivWc vI 1947 ivWc hI svYrfj sQfipq hoieaf. sIlon nUM 1948 ivWc zomInIan mMinaf igaf. ijvyN 1947 ivWc ieMzIaf dy pMjfb aqy bMgfl ivWc lokF dI mfr DfV hoeI, iesy qrHF 1945 qoN 48 drimafn arb dysLF ivWc hjLfrF sflF qoN rih rhy lwKF ijAUjL nUM Gr, jfiedfd Koh ky bfhr kwZ idWqf igaf ijnHF ivcoN bhuq ny iejLrfeIl ivWc jf sLrn leI aqy kuJ amrIkf cly gey. aPLrIkf dy morwko, Xmn aqy ierfk ivcoN vI AunHF nUM kwiZaf igaf.

qslImf nsrIn ny afpxI aMgRyjLI c ilKI kivqf iznfiel ivWc bVy hI duK Bry idl nfl ieWk kfmnf kIqI hY -   

ieMzIaf koeI vrq ky suwitaf hoieaf PLflqU kfgjL qy nhIN sI ijs dy qusIN tukVy kr idWqy. mYN 1947 df ihMdsf hI imtf dyxf cfhuMdI hF. mYN 47 dy sB DwibaF nUM sfbx aqy pfxI nfl Do dyxf cfhuMdI hF. 47- ieh sLbd hI myry gly ivWc ieWk kMZy vFg cuBdf hY, mYN ies nUM aMdr nhIN lMGfAuxf cfhuMdI. jIa krdf hY mYnUM AultI afvy aqy ieh bfhr inkl jfvy. mYN apxy bjLurgF dI vMz qoN pihlF vflI sFJI DrqI dIM vfpsI cfhuMdI hF.

            sfihqkfrF ny vMz bfry pihlF vI bhuq kuJ iliKaf aqy awj ilK vI rhy hn ijvyN sfdq hsn mMto df toBf tyk isMG aqy hor khfxIaF; pUrbI qoN pwCmI bMgfl jfx dy duKVy pUrbo-psLicm sunIl gMgoAupfiDafey ny bMgflI ivWc drj kIqy; rfhI mfsUm rjLf ny df hfPL ey ivWlyjilKI; aimqv GosL dI sLYzo lfeInjL vMz dy KoKlypn bfry hY; slmfn rsLdI df imznfeIts iclzrwn; alok Bwlf dIaF storIjL abfAUt pfrtIsLn aOPL ieMzIaf; bfpsI isWDvf dI afeIs kYNzI mYn jo bfad ivWc kRYikMg ieMzIaf dy nF hyT CpI ijs ivWc ieWk CotI ijhI pfrsI kuVI dy awKIN dyKy, dysL dI vMz vyly hoey dMigaF dy idl ihlfAux vfly idRsL pysL kIqy ny. Ausy dy afDfr qy dIpf mihqf ny iPLlm bxfeI arQ. iPLlm grm hvf zfierYktr aYm[aYs[sfiQAU ny bxfeI sI. mhfqmf gFDI dy kql bfry hy rfm vI iesy ivsLy nfl sbMiDq sI. iesy qrHF ainl sLrmf dI eyk pRym kQf. KLfmosL pfxI iPLlm ivWc vI sbIh kumfr ny idl tuMbvIN khfxI pysL kIqI sI. 1857 vkq dy hflfq bfr isLafm bYnygl nyy iPLlm bxfeI sI junUMn; BIsLm sfhnI dI ikqfb dy afDfr qy tI[vI[ sIrIal bixaf qms jo bfr bfr lokF dI psMd qy idKfieaf igaf.

sfzy pRgqIvfdI soc vfly lyKk aqy sLfier smyN smyN afpxf PLrjL inBfAuNdy rhy ny. qrwkI psMd lyKk alI srdfr jfPLrI ny ikhf sI -

ihMdusqfnI adIboN kf PLrjL hY ik vuh adb myN qrwkI psMd qihrIkoN kI ihmfieq kryN, ies iksm ky aMdfjLy qnkId ko irvfj dyN ijs myN KLfndfn, mjLHb, ijns, jMg aOr smfj ky bfry myN mfjLIpRsqI ky iKLaflfq kI rok Qfm kI jf sky. hmfrI aMjumn kf mksd adb aOr afrt ky Aun rujaq psMd qrkoN ky cuMgl sy injfq idlfnf hY jo apny sfQ adb aOr PLn ko BI ien hflfq ky gVHoN myN Dkyl dynf cfhqy hYN. hm apny afp ko ihMdusqfnI qihjLIb kI ibhqrIn rvfieq kf vfirs smJqy hYN jo hmfry vqn ko eyk neI aOr ibhqr ijLMdgI kI rfh idKfey. Xy qrwkI psMd qihrIk mulk kI sb sy bVI qihrIk hY jo eyk jLubF qk mihdUd nhIN. Xy eyk bYn-al-kvfmI irsLqf BI hY jo kOmI hdUd aOr srhdoN ko qoV dyqf hY aOr iensfnIaq kf eyk qswvr pysL krqf hY jo iensfPL, muhwbq aOr afjLfdI ky jjLby sy srsfr hY. afjLfdI aOr qihjLIb kI Xy jdojihd iksI eyk mulk Xf kOm qk mihdUd nhIN rih skqI.

awj asIN mltIklcrl kYnyzf ivWc bYTy alwg alwg kOmF aqy dysLF nfl sbMD rwKx dy bfvjUd ieWk soc dI qfr nfl bMnHy hoey hF aqy Auh hY ipafr muhwbq vflI iensfnIaq dI qrwkI vflI soc qF jo asIN afpxI hoNd df ies DrqI df krjLf Auqfr skIey aqy afpxy dysLF dI kdr krdy hoey aglI pIVHI leI cMgI soc vflf ivrsf Cwz ky jfeIey.

 


 

pusqk-crcf

jLMgfilaf ikWl

lyKk blbIr isMG iskMd

myry hwQ ivWc ikqfb hY jLMgfilaf ikWl. jy ikqfb dI ijld nUM dyKIey qF ieWk idl dI qsvIr hY ijs ivWc cuiBaf hoieaf ikWl jLMgfilaf igaf hY. mYN soicaf jLMgfilaf ikWl nF rwKx vflf tYknIkl jfxkfrI vflf hI bMdf ho skdf hY jd ik blbIr jI qF klfkfr hn. pr AuhnF dI svY-jIvnI pVHx qy pqf lwgf, ikWqy vjoN Auh mkYnIkl ieMjnIar rhy hn aqy iesy Kyqr ivWc Auh pMjfb dy ieMzstRI ivBfg ivWc ieMspYktr dy qOr qy kMm vI krdy rhy. keI vfr ieWk gwl suxn ivWc afAuNdI rhI hY ik EprysLn krn vyly zfktr qoN PLlFa bMdy dy srIr ivWc kYNcI rih geI jF koeI hor aOjLfr pr AuhI mrIjL afpxf jIvn TIk Tfk ibqfAuNdy vI rhy. hF, kdI kdI drd AuWT pYNdf hY. lwgdf hY ik blbIr jI dy idl ijgr ivWc ijhVf ikWl kwcI Aumry hI Gr kr igaf sI, Aus dI ksk, Aus dI coB df aihsfs blbIr jI dI kivqf rfhIN irs irs ky inkldf irhf. afpxI svY-jIvnI ivWc AuhnF ny afpxf idl sfzy sfhmxy KolH ky rwK idWqf hY aqy afpxy jIvn dy kOVy imWTy swc hU-bhU sLbdF ivWc pysL kIqy hn.

          ikqfb dI BUimkf zf: sqIsL kumfr vrmf ny ilKI hY ijs ivWc AuhnF ny ikqfb dI BfsLf aqy sLYlI dy kfivk rMg df ijLkr kIqf hY aqy nfl hI cMgI glp rcnf vflf kQf rs kih ky sfihiqk guxF kfrn sfihq dy cVHdy sUrj vjoN pRmfixkqf idMdI ikqfb ikhf hY.

          sfry pirvfr df aqy KLfs kr afpxy mfqf jI  df pyt GroVI df, lfzlf puwqr blbIr jjLbfqI suBfa df mfilk hox kfrn jIvn dy qkrIbn sB pVfvF qy iksy nf iksy AulJx ivWc jkiVaf irhf. afpxy idl bfry Auh ilKdy hn

                   jLrf ijhI gwloN ruwisaf, tuwitaf, iqlimlfieaf ey

                   kdy jLrf ijhI gwl ipWCy, virHaF dI qoV idWqI,

kdy jLrf ijhI gwl nUM asF brsF inBfieaf ey.

Auh nrm idl bwcf ieWk vfr KUh hyT icxI jf rhI ieWk lwkV dI cugfT leI ivafkul ho AuWiTaf ik icxy jfx qoN bfad ies aBfgI lwkVI nUM dwbI rihx kfrn koeI dyK nhIN skygf. iesy qrHF dIaF bcpn dIaF hor KwtIaF-imWTIaF XfdF bVy hI rock aMdfjL ivWc blbIr jI ny svY-jIvnI ivWc drj kIqIaF hn BfvyN afpxy kfirMdy dy Gr mwkI dI rotI Kfxf jF Boly Bfa qfeI jI qoN mMg ky sLgn lYxf. keI vfr lwgdf hY ik bVI CyqI gwlF ivWc af jfx vflf bwcf jdoN vwzf hoieaf qF vI afpxI ieh afdq nhIN Cwz sikaf, swc aqy PLryb ivWc PLrk nf kr sikaf aqy nf hI afpxy iksy vI ipafry dI gwl nUM moVx df hIaf jutf sikaf.

jnvrI,1958 ivWc hoey ieWk ryl-hfdsy vkq mOq nUM bhuq nyiVEN dyK ky nOjvfn blbIr df idl dihl igaf aqy hr CotI ijhI gwl nUM Auh Bfvuk iensfn idl nUM lf lYNdf. Aus ny Br jvfnI c afqm-hwiqaf dI nf-kfmXfb koisLsL vI kIqI jo AunHF dy kihx anusfr hux qwk vI srIr nUM sihxI pY hI rhI hY, sgoN AuhnF dy mn qy vI Aus smyN dIaF kOVIaF XfdF ny zUMGf asr pfieaf hY.

ieWk gwl afm qOr qy sfzy smfj ivWc pRcwilq hY ik bwicaF nUM AunHF dy psMdIdf iKWqy ivWc asIN jfx nhIN idMdy. ies df kfrn sLfied lokF dI rIs hovy jF mfqf-ipqf dI afpxI hI koeI aDUrI ieWCf. Gr dy hr bwcy nUM afpxy sPLl BYx-Brf dI ksOtI qy pqf nhIN ikAuN qoilaf jFdf hY. blbIr jI df klf dy Kyqr ivWc jfx nUM jIa krdf sI jd ik Gr idaF ny mkYnIkl Kyqr ivWc vfV idWqf. ieWQy lyKk afpxI jIvnI rfhIN qkrIbn hr Gr dy bwcy dI khfxI suxf irhf lwgdf hY.

jLbrdsqI dI pVHfeI, ryl hfdsy vkq dy mOq nfl jUJdy lokF dy idl ihlf dyx vfly idRsL; ijLMdgI qoN inrfsL aqy mfXUs lyKk mVHIaF, kbrF dI cuwp ivWc pqf nhIN kI lwBdf sI jd ieWk kivqf df jnm hoieaf

          mYN mVHIaF df KUh iDafieaf,

          hfey vy, myrf koeI pfxI pIx nf afieaf.

          ieWQy suMnIaF DuwpF,

hfey vy, ieWQy zUMGIaF cuwpF,

ieQy sihmy sihmy nHyry,

sB gey guafc, eynf gUVHf

          hfey, kfl df sfieaf.

sfnUM kuJ irsLqy qF pRmfqmf dI imhr sdkf imldy hn ijnHF ny blbIr jI muqfibk AunHF dI hmysLF mdd kIqI hY. pr kuJ irsLqy asIN KLud shyVdy hF ijWQy asIN keI vfr gLlq PLYsly kr lYNdy hF, ijLMdgI dy iehnF PLYsilaF vkq sLfied ienHF qoN koeI gLlqI ho geI hovy. blbIr jI nUM afpxI pRIqmf vwloN vI PLryb, JUTI hmdrdI aqy DoKf hI imilaf. awlVH Aumr dy iesLk bfry ilKdy ny

kwcI Aumr df iesLk avwlVf, hwzIN rc jFdf

          Auh AuvyN rihMdf DuKdf, BfvyN isvf mwc jFdf

isLv btflvI dy ies dosq nUM vI ibrhf ny Gyr ilaf aqy blbIr jI dI jLKLmI rUh ivWcoN vI drd sLbdF dy rUp lY irsx lwgf

          XfdF dIaF korIaF hwzIaF nUM ihrsF rhIaF crUMzdIaF

ijvyN, mYN afpxy hI lhU df, afpxy afp nUM cskf pf ilaf.

guMgy gIqF leI, aMnHy KLfbF leI, jIxf vI koeI jIxf ey

ijMnI Bugq leI, EnI bQyrI, jf jf ky mOq nUM bulf ilaf.

blbIr iskMd jI ies gwloN KLusLiksmq rhy hn ik AunHF dy sky BYxF BrfvF ny sfrI Aumr mdd kIqI aqy hux qwk vI sfQ inBf rhy hn.  ijLafdfqr, cuxy hoey irsLqy vI gLlq nhIN inkly. isLv btflvI AunHF df ibrhf vflf kvI dosq sI. msLhUr iPLlmI adfkfr DrimMdr aqy  Aus dy Brf ajIq idEl ny aOKy vyly sfQ inBfAux ivWc koeI ksr nhIN CwzI aqy AunHF dy byby jI ny sdf blbIr dy isr qy afpxf hwQ rwiKaf. jdoN iPlm ngrI ivWc iksmq ajLmfAux leI jf phuMcy qF koeI agFh-vDU soc hI sI jo nfl cwl rhI sI. bMbeI ivWc vI iPLlm lfeIn dy keI pwKF qy iehnF ny kMm kIqf aqy sPLlqf vI hfisl kIqI. bqOr hIro, sfeIz hIro, pt-kQf lyKk, sMvfd lyKk, gIqkfr, aYizitMg aqy hor vI keI pfisaF qy hwQ ajLmfieaf. sfzy leI qF ieh sfry kMm ijvyN supinaF dI hI Kyz hox. mYnUM qF iehI gwl sux ky bhuq cMgf lwgf sI ik ijs hIro DrimMdr dI mYN PLYn rhI hF, ieh Aus dy ikMny njLdIk hn.

blrfj sfhnI nfl imlx qy aftogRfPL lYx bfry dwsdy ny ik jdoN AuhnF ikhf cMgf kwZ kfgjL[[[hux dws, kfhdy ivWc ilK ky idaF? blbIr jI ny soicaf ik blrfj nUM pqf nhIN ikMnI ku pMjfbI afAuNdI hovygI, ies leI ieMgilsL ivWc ilKx nUM kih idWqf pr blrfj sfhnI ny muskurf ky gurmuKI ivWc iliKaf, blbIr iskMd jI, afpxI mF-bolI nfl ipafr kro. AuhnF ny blbIr jI nUM iPLlmF ivWc kMm duafAux ivWc vI mdd kIqI.

blbIr iskMd dy ilKy gIq afzIE aqy ivzIE kYsYWt ivWc vI pysL ho gey. AunHF dI iPLlm aMbrI dy gIq Bfrq koiklf lqf mMgysLkr, afsLf BoNsly, AUsLf mMgysLkr aqy muhMmd rPLI dy Brf ny vI gfey. iPLlm aMbrI ivWc blbIr jI nfl DrimMdr ny vI kMm kIqf.

ieQy hI bws nhIN, AuhnF dy gIq pfiksqfn ivWc sLfjLIaf mnjLUr, inafkq alI aqy iekbfl bfhU vrgIaF jfxIaF pCfxIaF afvfjLF nfl vI irkfrz hoey. AunHF ny Be a Friend nF dI ieWk tYlIiPLlm vI iqafr kIqI ijs ivWc nykI bdI dy PLrk nUM drsfAux leI ieWk pirvfr zflrF dy Zyr iekwTy krn c juitaf hoieaf idKfieaf aqy dusrf sbr sMqoK vflf. prdysF ivWc afpxI qihjLIb aqy sMskfrF nUM sMBflx aqy mnuKqf dI syvf qy jLor idMidaF pMjfbIaq df nF cmkfAux df sunyhf idWqf.

AunHF dy do kfiv sMgRih myry gIq kusYly hoey 2008 ivWc aqy jIvn cwkr 2010 ivWc Cpy. AunHF ny hor vI bhuq kuJ iliKaf hY jo aKLbfrF aqy rsfilaF ivWc Cpdf irhf hY. ieh ikqfb jLMgfilaf ikWl pfiksqfn ivWc sLfhmuKI ivWc vI Cp cuwkI hY.

ieh qF AunHF dIaF kuJ AuplwBdIaF hI hn. ipCly kuJ smyN ivWc vYnkUvr dy ryzIE aqy tI[vI[ host blijMdr atvfl aqy hrijMdr iQMd nfl AunHF df myl hoieaf. blbIr jI dohF nUM aqy KLbrnfmf dy prmjIq sMDU nUM rwb vwloN imly qohPLy kihMdy hn.

blbIr jI dy nF df mqlb hI qfkqvr hY. blbIr aqy isMG dovyN hI sLbd bl XfnI qfkq vwl iesLfrf krdy hn, aqy myry iKafl ivWc iskMd vI iskMdr vFg XoDy vflf ho skdf hY. iesy leI BfvyN iesLk jF Gr pirvfr dy mfmly ivWc AunHF nUM inrfsLf hI imlI ijvyN ik AunHF iliKaf hY pr Auh idl dy awly jLKLmF nfl vI keI hor pfsy sr krdy rhy ny. ijLMdgI ivWc iksy nUM vI sB kuJ nhIN iml jFdf, koeI nf koeI kmI qF rihMdI hY. iehI ijLMdgI df dsqUr vI hY ik iksy nUM vI mukMml jhF nhIN imldf.

jLMgfilaf ikWl bVy hI suhxy aMdfjL ivWc ilKI hoeI ikqfb hY. ies df hr aiDafey afpxy afp ivWc ieWk khfxI rUp ivWc pysL hoieaf hY. ies ivclf hfey jI nF vflf cYptr mYN tfeIp kIqf sI pr Aus vkq mYnUM ieh pqf nhIN sI ik ieh svY-jIvnI df ihWsf hY, mYN qF khfxI hI smJI sI. ies ikqfb ivWc ieWk do aiDafey myry ihsfb nfl awgy ipWCy juV ho gey ny. sfrI ikqfb ivWc ijvyN zfielfg ilKy gey hn jF nftkI moV idWqf igaf hY, Auh bhuq pRsMLsf vflI gwl hY. ieWk hor gwl mYnUM nvIN pr cMgI lwgI ik ienHF ny pihlF hI ilK idWqf ik nF aqy sQfn kflpink hn. blbIr jI dI hI ieWk gLjLl df sLyar hY

          aksr iek-qrPLf ipafr kI ksk qIKI ho jfqI hY

          jb Aus kf luqPL afny lgqf hY qo Xy iebfdq bn jfqI hY

ieh pqf nhIN ik ipafr nUM iebfdq qwk phuMcfieaf hY jF ksk nUM ? KLYr, iskMd jI nUM afpxy afp nUM aDUrf nhIN kihxf cfhIdf. ieQy pUrn mnuwK hY ikhVf? sB ivWc koeI nf koeI KLfmIaF huMdIaF hn. mYN ies ikqfb dy irlIjL hox qy blbIr jI nUM idloN vDfeI idMdI hF aqy AumId krdI hF ik Auh hor vI bhuq kuJ sfihq nUM dyNdy rihxgy.

(AunHF dy hI aMdfjL ivWc) - afmIn !                                                                 bRijMdr gulftI

                                                                                                          905 804 1805                               

 

 


Ausqfd dfmn bfry pusqk ihMd pfik dy lyKkF nMU joVn df Xqn

Aujgfr isMG

 

pfiksqfn aqy ihMdusqfn dy sMbMDF ivc suDfr ilafAux leI ijQy dohF dysLF vloN kUtnIqk koisLsF afpxf rol adf kr rhIaF hn, AuQy dohF dysLF dIaF svY ieCq sMsQfvF ijhnF ivc sfihqk sMsQfvF vI sLfml hn, Auh hor vI kfrgr qy mhwqvpUrn rol adf kr rhIaF hn qy kr skdIaF hn. kUtnIqk koisLsLF dy isty rfjnIqk inklxgy pRMqU svY ieCq sMsQfvF Kfs qOr qy sfihqk sMsQfvF dohF dysLF dy nfgirkf dy idlF nMU joVn ivc aihm BUmkf inBfAuxgIaF. ipCy jhy pRDfn mMqrI ny mohflI ivKy Bfrq pfik ikRkt mYc ivc pfiksqfn dy pRDfn mMqrI nMU swdf dy ky vI iek rfjnIqk pihl kIqI sI. iesqoN pihlF vI pRisD pqrkfr qy kflm nvIs sRI kuldIp neIar vI lokF dy idlF nMU joVn leI Audm krdy rihMdy hn.  iek vfr pMjfb ivc Bfrq pfik KyzF ny vI dohF dysF dy sMbMDF nMU sfjgfr kIqf sI. huxy huxy pMjfb dy iek nfmvr kflm nvIs qy pRYs  pqrkfr qy lyKk sRI jYqyg isMG anMq jo ik aj kl kYnyzf ivc rih rhy hn ny pfiksqfn dy lfhOr sLihr ivc jf ky cVHdy qy lihMdy pMjfb dy sfihqkfrF df iekwT kIqf aqy AuhnF vloN sLfhmuKI ivc pfiksqfn dy suipRisD sLfier Ausqfd dfmn bfry sMpfdn kIqI geI vfrqk dI pusqk byinafj hsqI Ausqfd dfmn jfrI kIqI geI. ies pusqk ivc lihMdy qy cVHdy pMjfb dy supRisD lyKkF dy Ausqfd dfmn dI sLfierI dy vK vK pihlUaF bfry ilKy lyK sfml kIqy gey hn. ies pusqk df iek hor ivlwKx pihlU hY ik ieh pusqk iksy iek ivakqI nMU smrpq nhIN kIqI geI sgoN pMj sfihqk sMsQfvF nMU smripq kIqI geI hY ijhnF ivcoN cfr sMsQfvF pfiksqfn dIaF hn qy iek ihMdusqfn dI hY. ieh sMsQfvF hn, pMjfbI adbI sMgq lfhOr, lihrF adbI borz lfhor, pMjfbI sQ lFbVF, msAud KdrposL trwst lfhor aqy gulsLny adb pfiksqfn. sRI afnMq ny iehnF sMsQfvF nMU pusqk dIaF pMj pMj kfpIaF ByNt kIqIaF. sRI jYqyg isMG anMq adbI sMgq kYnyzf dy sdr hn. AuhnF ny ieh iek nvIN iprq pfeI hY ikAuik ieh sfihqk sMsQfvF pMjfbI mF bolI qy pMjfbI adb dI qrwkI leI vzmulIaF syvfvF arpn kr rhIaF hn. sRI afnMq ny Ausqfd dfmn bfry cVHdy qy lihMdy pMjfb dy pMj dysLF ivc rih rhy lyKkF qoN lyK ilKvfey hn aqy pMjfbI adb dI swcI qy sucI syvf kIqI hY qF jo dohF dysLF dy sfihqkfr afpxIaF lyKxIaF rfhIN dohF dysLF ivc ipafr muhwbq dIaF qMdF bKyrdy rihx. vfrqk ivc Ausqfd dfmn bfry pRkfsLq hoeI ieh cVdy pMjfb dy iksy lyKk dI pihlI pusqk hY. sRI jYqyg isMG anMq ny dwisaf ik gurmuKI ilpI ivc vI ieh pusqk jldI hI cMzIgV qoN pRkfsq krvfeI jfvygI. sRI jYqyg isMG anMq vloN lhOr ivKy krvfey gey smfgm dI ivsysLqf ieh vI rhI hY ik ies smfgm ivc iksy iek sMsQf dy sfihqkfr hI sfml nhIN hoey sgoN smucy pfiksqfn dy vK vK sUibaF ijvyN ik lfhOr, sLyKUpurf, nnkfxf sfihb, Akfrf, ksUr, sLfhdrf, gujrFvflf, nOsLihrf, gujrfq, jyhlm, PYslfbfd, srgoDf, nfrovfl, cUnIaF, CFgfmFgf, rfvlipMzI, ck nMbr 16 qoN adIb, ilKfrI, sLfier, sLfhPI qy dfinsLvr jo ik vK vK sfihqk sMsQfvF dI pRqIinDqf krdy sn. afm qOr qy ijhVI sfihqk sMsQf smfgm afXojq krdI hY Ausdy kfrkun hI Aus ivc hfjr huMdy hn pRMqU smfgm dI ivlwKxqf hI ieho sI ik ies ivc smucy pfiksqfn dIaF sfihqk sMsQfvF dy muKI qy ahudydfr sfml sn. ies mOky qy iek sYmInfr df vI afXojn kIqf igaf ijs ivc qf zf XUns afhkr, pRo[ afisLk rhIl sdr gulsLny adb pfiksqfn qy poR[arsd iekbfl arsLd muK sMpfdk ilKfrI ny ies pusqk qy afpxy pypr pVHy ijhnF ivc AuhnF ikhf ik ieh pusqk afAux vflI pIVI leI, pRyrxf sroq hovygI. zf sXd aKqr husYn ny bolidaF ikhf ik sRI jYqyg isMG anMq vloN sMpfdk kIqI geI ieh pusqk iek ieiqhfsk dsqfvyj hY. AuhnF agoN ikhf ik aflmI jgq nMU sRI afnMq dI Ausqfd dfmn pRqI swcI qy sucI pRIq jg jfihr hoeI hY. brqfnIaF, amrIkf, kYnyzf, cVdy qy lihMdy pMjfb dy ilKfrIaF dI smUlIaq ny ies smfgm nMU cfr cMn lf idqy hn. ies pusqk dI GuMz cukfeI nfmvr lyKk poR[ afisLk rhIl ny kIqI. pRo[ rhIl ny hI ies pusqk df gurmuKI qoN sfhmuKI ilpI ivc ilpIaMqr kIqf hY. ies mOky qy jnfb iekbfl rfhI, jnfb imnhfs lfhOrI, jnfb PkIr aMsfrI ny iek pgVI sRI jYqyg isMG anMq nMU ByNt krky snmfnq kIqf. ies moky qy adbI sMgq kYnyzf vloN jnfb PrjMd alI qy jnfb qnvIr jhUr nMU Ausqfd dfmn XfdgfrI avfrz, pRo[afisLk rhIl qy jnfb msAUd cODrI nMU pMjfbI jubfn qy pMjfbI adb qy jnfb idl muhMmd qy jnfb ashfr BwtI nMU pMjfbI mF bolI dy iKdmqkfr dI aihmIaq ivc XfdgfrI avfrz nfl snmfinaF igaf ijs ivc iek sfl qy XfdgfrI icMn sfml sn.

sRI anMq ny Ausqfd dfmn dI sfierI aqy pMjfbI adb dI swcI sucI syvf kIqI hY jykr sfihq qy pMjfbI pRqI swcf iesLk hovy qF mMjlF qy phuMcxf musLkl nhIN huMdf. pMjfbI dI kYnyzy bYTy sRI jYqyg isMG anMq lgn qy imhnq nfl syvf kr rhy hn. Auh dunIaF dy pMjfbI adIbF drimafn iek kVI df kMm kr rhy hn. sRI anMq ny ieh ikqfb pRkfsLq krky sfbq kr idqf hY ik sfihqkfr iksy vI jUbfn dy vfirsLF dI ivrfsq huMdy hn, AuhnF nUM mulkI hwdF jF DrmF dIaF vlgxfvF ivc kYd nhIN kIqf jf skdf. ieh ikqfb Bfrq qy pfiksqfn dy adIbF ivckfr muhwbqF dy pul df kMm krygI. ieh pusqk dohF dysF ihMdusqfn qy pfiksqfn dy siBafcfrk sbMDf nMU mjbUq krn ivc vI mhwqvpUrn rol adf krygI. ies ikqfb ivc lihMdy pMjfb dy sfihqkfrf rfjf rsflU, isbql hsn jYgm, sXd aKqr husYn aKqr, mnMU bfeI, afisLk rhIl, msUd coDrI, PrjMd alI, qnvIr jhUr, iekbfl kysr, amIn iKafl aqy amIn milk qy cVdy pMjfb dy jo kYnyzf ivc rih rhy hn gurcrn rfmpurI, rivMdr rvI, joigMdr sLmsLyr aqy cVdy pMjfb qoN zf jgqfr, srdfr pMCI, isrI rfm arsL, zf drsLn isMG afsLt, zf imisj jgjIq kOr jOlI aqy sulKx srhwdI dy lyK sfml hn.  Ausqfd dfmn afpxI sLfierI ivc BFvy aMbrF ivc AuzfrIaF mfrdf sI pRMqU asl ivc Auh afpxI srjmIn nfl juiVaf hoieaf sLfier sI. Auh Kud mMndf sI ik Auh iek grIb pirvfr nfl sbMDq sI, Aus dI mF kpVy DoNx df kMm krdI sI qy Aus df ipqf kpiVaF nMU sIAux df kMm krdf sI. Ausqfd dfmn vI AuhnF dI qrHF lPjF nMU joV ky sfierI krdf sI. ies smfgm dI pRDfngI mMzl ivc pfiksqfn dy pRmuwK aMgRyjI aKbfr zfn dy kflm nvIs jnfb sPkq qnvIr imrjf, sRI jYqyg isMG afnMq pRDfn adbI sMgq kYnyzf, lihMdy pMjfb dy sB qoN purfxy qy mkbUl rsfly mfisk lihrF dy muwK sMpfdk zf sXd aKqr hUsYn aKqr, mjls hfisLm sfh dy sdr aihsn bfjvf sLfml sn. Bfrq pfik sbMDf dI mjbUqI leI aijhy sfihqk smfgm afXoijq krnf dohF dysLF dy ihwq ivc hovygf. sRI afnMq dI ieh pihlkdmI dI dohF dysLF dy sfihqkfrf vloN pRsLMsLF kIqI jf rhI hY.

 


kMipAUtr dy DnMqr dI sLKsIaq df iewk ieh vI pwK:

 

 mYN vI igwty-goizaF dy drd qoN pIVq sI

 

pRo[ inrml isMG

 

mYN ikrpfl isMG pMnUM nUM aKLbfr rfhIN jfixaf. sqMbr 2008 ivwc mYN pihlI vfr kYnyzf igaf. pVHn dI afdq aqy vDIaf qrIky nflL ivhlf smF pfs krn leI hr aKLbfr df awKr-awKr pVHnf. lyKkF dy bhuq cMgy ivcfr vI pVHn nUM imlLy aqy bhuq pyqly vI. gurmiq igafn ivwc vfDf vI hoieaf aqy gurbfxI dIaF gLlq sqrF pVH ky duwK vI.

 ienHF hI simaF ivwc zf[ gurmIq isMG bfry iliKaf ikrpfl isMG pMnUM df lyK vI piVHaf. lyK iksy pIVq dy TIk hox dI khfxI sI. pr ijvyN ieh ibafn kIqI geI sI, Auh ZMg kmfl df sI. ijwQy mYN ilKx sLYlI qoN pRBfvq hoieaf AuWQy mYN afpxy mqlb dI gwl zf[ gurmIq isMG df Pon nMbr afpxI zfierI ivwc Auqfr ilaf, ikAuNik mYN vI igwty-goizaF dy drd qoN pIVq sI. pihlF mYN aMimRqsr qoN hirduafr qwk aMgryjLI, dysI, homopYQI aqy afXurvYidk dvfeIaF ds sfl vrq cuwikaf sI. soicaf ik ikrpfl isMG pMnUM ny ies lyK ivwc pRBfvsLflI sLYlI rfhIN zfktr df prcfr hI kIqf ho skdf hY, so gwl afeI geI ho geI. 2010 ivwc mYN qIsrI vfr kYnyzf igaf.

myry pRoPLYWsr rih cuwky puwqr, ijhVf ik hux jI[zI aYksprYWs trFsport ieMk clf irhf hY, nUM zf[ gurmIq isMG kolL jfxf pY igaf. Auh zf[ gurmIq isMG dy ielfj qoN pRBfivq ho ky dUsry idn Pon nMbr 416-628-8131 AuWqy zf[ gurmIq isMG nflL myrI aYpuafieMtmYSt bxf ky mYnUM vI Aus dy kilink ivwc lY igaf. myrf Aus kilink ivwc jfxf hI ikrpfl isMG pMnUM nflL myl df sbMD bixaf.

zf[ sfihb ikAuNik hr sfl ieMzIaf ivwc iewk muPLq mYzIkl kYSp lfAuNdy hn, mYN bqOr mrIj zf[ sfihb nflL gwlF-gwlF ivwc afpxy ipMz kYSp lfAux dI bynqI kIqI. mYN kflj smyN ivwc afpxy vwloN kYSp lfAux dy qjrby bfry dwisaf. zf[ sfihb ny mYnUM pMnUM sfihb df Pon nMbr dy ky AunHF nflL gwl krn nUM ikhf aqy Ausy idn mYN s[ pMnUM nflL Pon AuWqy imlxI kr leI. ies imlxI nflL pMnUM sfihb nflL afhmo sfhmxy imlx dI iewCf prbl ho geI. pr sbwb ieMzIaf af ky smrflLf ivKy imlx df bixaF. ijwQoN AunHF nUM mYN afpxy nflL ilaf ky afpxf Gr idKfieaf qy kYSp dy prbMDF bfry dwisaf. iesy kYSp dOrfn pMnUM sfihb dI ikrpflU sLKsIaq dy sLfKsLq drsLn vI huMdy rhy.

pMnUM sfihb isafxy ny, smJdfr ny, sfP aqy spwsLt vI, sXog prbMDk ny aqy sihXogI svYsyvk vI, smyN dy pfbMd vI ny aqy smyN dy hfxI vI. isdk aqy isrV nflL afpxy sIq krmI suBfa anusfr dUsiraF dI BlfeI leI qno mno Dno sdf hfjLr hn.

pMnUM sfihb hfjLr jvfb hn. iksy smwisaf nUM pl-iCx ivwc hwl krn dI AunHF ivwc smrwQf hY. mYN kYSp ivwc dyiKaf ik jdoN mrIjLF dI BIV ijafdf ho geI qy sfry iewk dUjy dy moiZaF qoN dI Aulmdy hoey rijstrysLn vflLy vlMtIar duafly ho gey qF pMnUM sfihb ny afpxy jugqI hox df sbUq idMidaF sfrI BIV afpxy duaflLy iekwqr kr leI aqy do ku kfgjF dy tukVy kr ky AuWqy ky[aYWs[pMnUM ilK ky nvyN krm aMk lf idwqy. ijhVy mrIjL pMj imMt pihlF pihl lYx leI KOrU pf rhy sn Auh qrqIb vfr lfeIn bxf ky ieMj KVHy ho gey ijvyN torFto dy iksy hspqfl ivwc KVHy hox.

siq krmI lok bhuq QoVHy hn, pr pMnUM sfihb siq krmI hn. ivdvfnF ny AunHF lokF nUM, ijhVy afpxy Kfx-pfx qwk hI sImq hn AunHF nUM niKwD krmI ikhf hY, ijhVy afp, afpxy irsLqydfrF aqy imwqrF dosqF dy ivckfr iGr ky aYny ku dfiery df kMm krdy hn AunHF nUM mwDm krmI ikhf hY. ijhVy lok dysL, kOm aqy apxy smfj qwk afpxf dfierf vDf lYNdy hn AunHF nUM AuWqm krmI ikhf hY. siq krmI Auh hn ijhVy srbwq df Blf locdy hn aqy krdy hn. ijnHF dy sfhmxy afpxy-prfey, amIr-grIb, Coty-vwzy, pMjfbI-ibhfrI df koeI ivqkrf nhIN, sgoN iewko hI insLfnf srbwq df Blf hY.

ajyhI iewk imsfl vI kYSp smyN dyKx nUM imlLI jdoN ipMz df iewk srdf-pujdf nOjuafn izAUtI qoN af ky lyt smyN zfktr sfihb kolL ielfj leI vlMtIarF vwloN Byijaf igaf. TIk Ausy vylLy afey BwTy dy iewk mjdUr nUM ieh kih ky vlMtIarF ny tflxf cfihaf ik hux kwlH nUM af jfxf. pr pMnUM sfihb dy svfl, jy srdf-pujdf juafn ielfj leI jf skdf hY qF ieh grIb ikEN nhIN? sB nUM inruwqr kr idwqf aqy BwTf mjdUr vI afpxIaF drdF Ausy idn hI dUr krvf ky igaf.

pMnUM sfihb vDIaf ivaMgkfr hn. nok-Jok krn df AunHF nUM vwl hY. nok-Jok pirvfrk pwDr dI vI huMdI hY aqy smfjk pwDr dI vI. mYN dyiKaf hY ik afpxy hfsy-mjLfk vflLy suBfa nflL Auh gMBIr msly nUM vI hlkf krn dI smrwQf rKdy hn aqy ies qrHF smwisaf pYdf hox qoN pihlF hI hwl ho cuwkI huMdI hY. AunHF df ieh rUp vI mYN kYSp ivwc kyvl dyiKaf hI nhIN sgoN hMZfieaf hY. iksy stfP nrs dI gLlqI kfrn mYN QoVHf qlKI ivwc sI qy mYN Aus nUM idwqy jfxf svYsyvI srtIPIkyt vI kYSsl krn dI socI bYTf sI. pr jdoN mYN bqOr mrIjL mUDf ipaf sI qF ijs ipafr aqy apxwq nflL myrIaF bfhF plos ky pMnUM sfihb ny ikhf, pRoPLYsr sfihb bwcy qF glqIaF krdy hI huMdy ny, asIN AunHF nUM suDfrnf hY BjfAuxf nhIN. qF mYN ijhVf ik pihlF hI soc irhf sI ik kI mYN Aus bwcI nflL ijafdqI qF nIN kr irhf iewk dm psIj igaf aqy sfry aiDkfr pMnUM sfihb dy hvfly krky mslf hwl krvf ilaf.

pMnUM sfihb nUM dUsiraF dIaF BfvnfvF df siqkfr BlI BFq krnf afAuNdf hY. kYSp smyN iewk vlMtIar nUM kuwJ ijMmyvfrIaF sONpIaF geIaF. Aus ny afpxy ivq anusfr inBfAux dI pUrI koisLsL kIqI. pr Pyr vI ikqy nf ikqy koeI kmI sI. kmI vlMtIar dI soc jF koisLsL ivwc nhIN sI sgoN ieMzIaf aqy kYnyzf dI jIvn sLYlI dI soc anusfr kmI lgdI sI. myry iewk do sihXogIaF ny Aus vlMtIar nUM ieh Gft drsfAux dI slfh idwqI. pr ieh pMnUM sfihb hI sn ijnHF ny spsLt ikhf ik ies prbMD ivwc iksy vI prkfr dI qbdIlI krn df arQ hovygf Aus vlMtIar dIaF BfvnfvF nUM Tys phucfAuxf. ieh kMm mYN qy nhIN kr skdf. iPr ies smwisaf nUM pMnUM sfihb ny afpxI hI ivDI nflL aYsf sulJfieaf ik iksy nUM koeI aihsfs qIkr nhIN hox idwqf ik koeI smwisaf vI afeI sI. jfipaf ieho hI ik ieh sB kuwJ kudrqI rUp ivwc hI vfpr igaf hY.

dUsiraF dI prsMsf krnf hfrI-sfrI df kMm nhI huMdf. ies leI vwzy idl-gurdy dI loV huMdI hY. pMnUM sfihb kolL ies pwKoN vI vwzf idl hY. ieh dUijaF dI KuwlI prsMsf krdy ny. sfzy kYSp dy afKLrI smfgm smy jo prsMsf sfnUM pMnUM sfihb vwloN aqy zf[ gurmIq isMG imnhfs vwloN imlLI asIN sfry prbMDk Aus leI ienHF dy rom-rom irxI hF. kYSp dOrfn lwgpwg 500 mrIjL ijhVy duwKF qoN Cutkfrf pf cuwky hn, Auh sfnUM Pon AuWqy jF imlL ky asIsF idMdy hn, ies dy ipwCy vI pMnUM sfihb vrgI AuWcI-suwcI sLKsIaq df hwQ hY, ijnHF ny sfnUM iewk Coty jyhy ipMz dy inwjI Gr ivwc kYSp lfAux leI AuqsLfihq kIqf aqy asIN mrIjLF dIaF asIsF lYx ivwc sPl ho sky. pMnUM sfihb dI prsMsf sdkf asIN nvyN isry qoN Pyr iqafr hF ik asIN agly sfl vI lokF dI syvf kr skIey. akfl purK dy dr `qy jodVI hY ik Auh pMnUM sfihb vrgIaF suwcIaF rUhF nUM bl-buwDI, smrwQf aqy lMmI Aumr bKsLy qF jo Auh sdf srbwq dy Bly leI kMm krdy rihx.

 

 


eyQoN Auz jfh Boilaf pMCIaf[[[[[

- bIr divMdr isMG

          pMjfb dy sfbkf KLjLfnf mMqrI sR[ mnpRIq isMG bfdl dI, pMjfb vjLfrq ivwcoN brqrPI ny, pMjfb dI rfjnIqI ivwc iewk hlcl pYdf kr idwqI hY. awj mIzIaf ivwc hr pfsy iesy GtnfkRm dI crcf hY. pMjfb ivwcoN Cpx vfly hr aKbfr ny afpxy sMpfdkI pMny qy ies dI ivsQfr pUrvk crcf kIqI hY. aMgryjLI dy aKbfrF ny vI ies GtnfkRm nUM pUrI aihmIaq idwqI hY. ies sfry mMjLr df iewk AusfrU qy idlcsp pihlU ieh hY ik pihlI vfrI pMjfb dy sjwg aqy buwDImfn lok, bVI idlcspI nfl rfjnIqI dy kithry ivwc, afriQk muwidaF qy ho rhI bihs nUM pVH aqy sux rhy hn.

          sR[ mnpRIq isMG bfdl ipCly lwgpg iqMn sflF qoN lgfqfr pMjfb dI afriQk mMdhflI df ivwDIvq Kulfsf kr rhy hn. AunHF ny pMjfb dy mMqrI mMzl, ivDfn sBf qy hr munfisb AuplbD mMc `qy pMjfb dI inwGr rhI arQ-ivvsQf df bVy iPLkr aqy drd Bry lihjLy ivwc ijLkr kIqf hY qy ies dy nfl hI pMjfb dy lokF nUM aMkiVaF BrpUr jfxkfrI vI idwqI hY. ieh qwQ iksy qoN vI luky-iCpy nhIN ik pMjfb isr ies vyly 71000 kroV qoN vI vDyry krjLf hY qy pMjfb hr sfl lwgpg 8000 kroV rupey dI ivafj dI iksLq, Bfrq srkfr nUM moV irhf hY. imsfl dy qOr `qy jy pMjfb ny awj koeI nvF Qrml pfvr plFt (qfp ibjlI Xojnf) pMjfb ivwc sQfipq krnf hovy qF iewk mYgfvft ibjlI pYdf krn qy lgpg Cy kroV rupeIaF KLrc afAuNdf hY. ies qrHF 8000 kroV dI ivafj dI iksLq moVn nfl asIN 1300 mYgvft dI smrwQf df iewk Qrml plFt hr sfl krjLy dy ivafj dI iksLq vwjoN hI dy idMdy hF, qF pMjF sflF ivwc 6000 mYgfvft dI smrwQf dy pMj Qrml plFt krjLy dI mfr hyT hI af gey hn.

          ibjlI borz aqy Aus nUM qoV ky bxfeIaF nvIaF kMpnIaF dI hflq vI koeI invyklI jF cMgI nhIN hY. awj vI pMjfb ibjlI bfhrly sUibaF qoN jF sYNtrl girwz qoN muwl KLrId irhf hY. iewQy ieh ijLkr krnf jLrUrI hY ik pMjfb dy iksfn ny kdy vI muPLq ibjlI pfxI dI shUulq dI mMg nhIN sI kIqI Auh qF cfhuMdf sI ik AusnUM inrivGn qy byrok ibjlI splfeI ssqy dfmF `qy idwqI jfvy, pRMqU isafsI pfrtIaF, Kfs krky, sLRomxI akflI dl dy rfjnIqk lfhf lYx leI afpxy cox mnorQ pwqr ivwc aYlfn kr idwqf sI ik jy akflI dl swqf `qy kfbjL hovygf qF iksfn nUM ibjlI-pfxI muPLq idwqf jfvygf. Aus qoN bfd hI ibjlI borz ivwc Gfty df dOr sLurU hoieaf. Ausdy Gfty dy Kwpy nUM Brn leI pihlF qF pMjfb dy mflI sfDnF nUM jutfieaf igaf, jdoN ieDroN sfry sfDn muwk gey qF Bfrq srkfr qoN krjLf cuwkx dI kvfied sLurU hoeI qy ieh muPLq ibjlI-pfxI dyx df boJ srkfr ny afpxy isr lY ilaf qy afiKr ieh krjLf vDdf-vDdf 71000 kroV qwk phuMc igaf. ies krjLy ivwc srkfr dIaF PLYl-sUPIaf byloVy Krcy aqy mfVy srkfrI pRbMDn ny vI coKf Xogdfn pfieaf hY. ies ivwc rfjnIqk nyqfvF aqy nOkrsLfhF dy iBRsLtfcfr ny vI vwzf Xogdfn pfieaf hY. awj mMjLr ieh hY ik pMjfb srkfr lwB-lwB ky afpxIaF jfiedfdF vyc rhI hy. ipCly keI virHaF qoN lgfqfr Gfty dy bwjt pyysL kIqy jf rhy hn. pMjfb srkfr dy mihkmy afpxy KLricaF leI ivwq mMqrI pfsoN pYsy mMg rhy hn. Kfs krky iswiKaf, ishq syvfvF aqy smfj BlfeI, ieh kuwJ aijhy Kyqr hn, ijnHF nfl afpxI vcnbwDqf df pflx krn qoN srkfr kdy ipwT nhIN moV skdI, ienHF mihkimaF dIaF sfrIaF hI ivkfs XojnfvF sfDnF dy Kwpy kfrn Twp ho ky rih geIaF hn.

          srkfrI XUnIvristIaF, kfljF aqy skUlF dIaF ZFcfgq loVF leI srkfr kol koeI pYsf nhIN hY. XUnIvristIaF afpxy ivwqI sfDnF rfhIN afpxy aiDafpn qy bfkI amly nUM qnKfhF vI nhIN dy skdIaF. jdoN vI iksy XUnIvristI dy vfeIs-cFslr nfl gwl kIqI jFdI hY qF AunHF dI iewko hI guhfr huMdI hY ik pMjfb srkfr XUnIvristIaF nUM koeI ivwqI pRoqsfhn nhIN dy rhI.

          pMjfb dy srkfrI hspqflF dI hflq, bd qoN bdqr huMdI jf rhI hY. pRfeIvyt sYktr ivwc pMj-qfrf klcr vfly hspqfl DVf-DV hoNd ivwc af rhy hn, amIr lok vwD qoN vwD KLrcf krky afpxy ielfj krf lYNdy hn pr grIb qy BuwKmrI dI mfr Jwl rhy lwKF bybs lok anykF ielfj-Xog bImfrIaF qoN pIVq, kyvl sfDnF dI Gft kfrn bybsI dI hflq ivwc DVf-DV mr rhy hn. awj pUrf mflvf Kyqr kYNsr ijhy iBafnk rog df isLkfr ho irhf hY. pMjfb dy mflvf Kyqr ivwc pMjfb srkfr iewk vI kYNsr rog dy ielfj qy rokQfm leI vwzI pwDr df srkfrI hspqfl nhIN KolH skI. kYNsr dy mrIjF nUM Kfs krky aOrqF nUM ielfj leI rfjsQfn ivwc bIkfnyr dy kYNsr hspqfl ivwc jfxf pYNdf hY. jo ik by-ielfj mr rhy hn qy asfD rogF qoN pIVq mr rhy hn AunHF dI igxqI krnI vI musLikl hY. smfijk surwiKaf dy Kyqr ivwc, buZfpf pYnsLnF, ivDvf pYnsLnF, aqy grIb pirvfrF dIaF bytIaF leI sLgn skIm dIaF rkmF df vI TIk smyN `qy Bugqfn nhIN ho irhf qy srkfr kyvl kyNdr dIaF skImF rfhIN, grFtF vMz ky afpxf zMg tpf rhI hY.

          srkfr dy mulfjLm afpxy mihMgfeI BwiqaF leI aMdoln kr rhy hn, iksfn KudkusLIaF kr irhf hY. eI[ tI[ tI[ aiDafpk aqy aiDafpkfvF pfxI dIaF tYNkIaF `qy cVH ky agn Byt ho rhy hn. aFgnvfVI vrkrF dy isr hr rojL pulIs dIaF zFgF nfl lhU-lUhfx ho rhy hn. iksfn jQybMdIaF afpxy hwkF leI alwg aMdoln kr rhIaF hn. byrujLgfrF dIaF BIVF ivwc lgfqfr vfDf ho irhf hY, srkfr pVHy-ilKy byrujLgfrF leI rujLgfr dy munfisb mOky pYdf krn ivwc asPl ho rhI hY.

          aijhI lgfqfr inwGr rhI pMjfb dI arQ-ivvsQf ivwc jy pMjfb df ivwq mMqrI iksy Xog ivwqI pRbMDn aqy iewk ivsLysL qOr `qy inXMqirq ivwqI anusLfsn dI gwl krdf hY, qF ieh ikhVI jwgoN qyhrvIN gwl hY ijs leI AusnUM slIb `qy tMg idwqf igaf hY. afiKr iewk idn pMjfb dI srkfr nUM pMjfb dI smuwcI arQ-ivvsQf nUMU lwgy gRihxF dI gMBIrqf nfl smIiKaf krnI hI pvygI.

          sMvfd pfrlImfnI pRjfqMqr df iewk AusfrU lwCx hY. pRjfqMqr dI rfjnIqI ivwc ivcfrF df pRvfh inrMqr cldy rihxf cfhIdf hY aqy muwidaF `qy bihs-mubfhsf, Kfs krky afriQkqf nfl juVy muwdy aqy rfj Bfg nfl juVy ivwqI pRbMDnF dy muwidaF `qy qF ivcfrF df adfn-pRdfn bhuq hI KuwlHidlI nfl hoxf cfhIdf hY. pMjfb pRFq awj ijs iksm dy afriQk sMkt ivwcoN gujLr irhf hY, AusdI icMqf krnf hr suUJvfn aqy cyqMn pMjfbI leI lfjLmI hY. jy pMjfb dy KLjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl ies arQ-ivvsQf leI iPkrmMdI df zUMGf iejLhfr kr rhy sn qF ieh koeI vwzy rfjnIqk aprfD vflI gwl nhIN sI, ijs `qy sLomxI akflI dl dI smuwcI lIzrisLp hI Aus dy gl pY geI qy ivcfr aqy dlIl dI afvfjL df glf hI Guwt idwqf igaf hY. afiKr pMjfb iewk pfrlImfnI pRjfqMqr vflf pRdysL hY ieh koeI sfiebyrIaf df vgfrI kYNp nhIN, ijwQy hr iksm dI afjLfdI `qy pfbMdI hovy!

          sMsfr dy pRiswD ivcfrvfn plYto ny iewk vfr ikhf sI ik buwDImfn aqy sjwg rfjnIqIvyqf leI ies qoN vwD nmosLI vflI gwl hor ikhVI ho skdI hY ik keI vfrI ivvykhIx bhusMmqI dy, gUMgy aqy boly iekwTy ho ky, Aus dy qrk aqy dlIl nUM mfq dy idMdy hn.

          zfktr sr muhMmd iekbfl ny vI pRjfqMqr dy ies nfkfrfqmk pihlU `qy krfrI qnjL kridaF jmhUrI injLfm nUM ies qrHF ibafn kIqf sI :

          Xy aYsf qrjLy hkUmq hY, jhF bMdoN ko, ignf jfqf hY, qolf nhIN jfqf.

          jo slUk awj akflI dl dI lIzrisLp ny mnpRIq isMG bfdl nfl kIqf hY, Aus nUM socidaF pMjfb dy mrhUm gIqkfr nMd lfl nUrpurI df amr gIq Bolf pMCI myry buwlHF `qy af ky atk igaf hY, Ausny TIk hI afiKaf sI :

          eyQoN Auz jfh Boilaf pMCIaf, vy qUM afpxI jfn bcf.

          eyQy Gr Gr PfhIaF gwzIaF, vy qUM CurIaF hyT nf af.

          Auh! qUM suwqy PnIar CyV nf, jfh vKrI bIn vjf.

          eyQy BfeI BfeIaF nUM mfrdy, awj BYxF dy Gr cf.

          eyQoN jIB ktf ky jfeyNgf, eyQy gIq nf imwTVy gf.

 

 


hfVHf vy aklF vfilE, hfVHf vy klmF vfilE

lwgI awg jy vIijLaF nUM afieE vy PUkF mfirE

pRBjoq sMDU

 

1947 dI vMz vyly jdoN ihMd pfik awz ho rhy sn qy sdIaF qoN rMgIN vsdy rsdy prvfr hkUmq dy iewk PYsly nfl rfqo rfq lwKoN kwK aqy GroN byGr ho gey sn.Aus idRsL ivwcoN igafn-pIT aYvfrz nfl snmfinq mfxXog aMimRqf pRIqm dI ihkVI `coN iewk hUk inklI sI.Aus klmF vfilaF nUM aqy aklF vfilaF nUM duhfeI dy ky afiKaf sI ik ies mnuwKqf nUM sfV ky svfh krdI awg nUM koeI qy PUkF mfr ky buJfAux df Xqn kro.awj qkrIbn Auho ijhy hI hflfq ivwcoN sfzy aMqrrfsLtrI ividafrQI lMG rhy hn.ijho ijhf AujfVf sfzy puriKaF nUM ihMd pfk dI vMz vyly vyKxf ipaf sI qkrIbn Auho ijhf hI AujfVf sfzy ividafrQIaF nUM vIjLf kYipMg dy nF `qy ilaFdy jf rhy ibwl kfrn awj afstrylIaf dI DrqI qy ids irhf hY.mYN Kud nUM siqkfrXog aMimRqf pRIqm jI dy sfhmxy qF quwC smJdf hF pr vfsqf pfAuNdf hF dunIaF Br `c vwsdy klmF vfilaF nUM vI aqy aklF vfilaF nUM vI ik ividafrQIaF dy BivwK nUM sfV ky svfh krn jf rhy aYtm bMb ijhy ies vIjLf kYipMg ibwl dI lwgI hoeI awg nUM afpxI akl nfl, afpxI klm nfl PUkF mfr ky buJfAux leI kuJ qF Xqn kro.

 

mnuwK afid kfl qoN hI ibhqr ijLMdgI leI pRvfs krdf afieaf hY.aijhf hI iewk Auprflf hjLfrF zflr KLrc ky sfzy vqnoN afey ividafrQIaF ny vI ibhqr ijLMdgI leI kIqf sI aqy aijhf krky ienHF ividafrQIaF ny koeI gunfh nhIN sI kIqf.hfvrz srkfr dI ividafrQIaF pRqI Audfr nIqI kfrn hjLfrF ividafrQIaF ny afstrylIaf dI Drq nUM afpxf sQfeI Gr bxfAux df supnf ilaf sI.sfrI dunIaf `c afstrylIaf ny afpxI ividaf nIqI nUM pRcfiraf.ivkfssLIl dysLF qoN ielfvf ieMglYNz amrIkf qoN vI ividafrQI afstrylIaf dy Aus smyN dy afvfs kfnUMn, jo ik pVHn AuprMq sLrqF pUrIaF krn qy pwky afvfs df Brosf idvfAuNdf sI, qy Brosf krky afstrylIaf phuMcy.sMn 2000 qoN DVf DV jhfjL Br Br ky ividafrQIaF dy afstrylIaf nUM afey.iksy vyly afstrylIaf dIaF sVkF qy afdm kwd horizMg lwgy hoey sn Australia is best place to live on this planet qy ikqy afstrylIaf dunIaf nUM ieh kih ky vfjF mfrdf sI where are you bloody hell. ienHF ividafrQIaF ny ieh afvfjL sux ky ieDr nUM cfly pf idwqy.ividafrQIaF ny ibhqr ijLMdgI dI afs ivwc mfipaF dI ijLMdgI Br dI kmfeI kwTI krky iesy afs `qy afstrylIaf dy kfljF dI JolI pf idwqI ik afstrylIaf df afvfs kfnUMn loVINdIaF sLrqF pUrIaF krky afstrylIaf dy pwky vsnIk bxfAux df Brosf idvfAuNdf hY.asIN ieQoN dy pwky bfisLMdy bx ky bfkI dI ijLMdgI Aus sLfndfr mulk ivwc kwt skdy hF ijhVf afpxy afp nUM ies gRih df sB qoN vDIaf pqf hox df dfavf krdf hY.hux ienHF ividafrQIaF ny pVHfeI pUrI vI kr leI hY aqy afvfs kfnUMn dIaF sfrIaF sLrqF pUrIaF krky hjLfrF zflr PLIs (ieMmIgRysLn aqy eyjMtF dI) Br ky jfiejL qrIky nfl pwky hox dIaF arjLIaF dfKLl kr idwqIaF hn.pr acfnk prvfsIaF dIaF votF lY ky ijwqI aqy AunHF dI hmdrd khfAuNdI srkfr nUM pqf nhIN ikhVy bMnHy mwQy vfly dI cMdrI njLr lwg geI hY. Auhdy ieMmIgrysLn mMqrI ikRs eIvfnjL ny ividafrQIaF df BivwK qbfh krn leI kuhfVf cuwk ilaf hY.lOrI PLrgUsn(ijhVf ies ibwl nUM pysL kr irhf hY)ijhVf sfrI Aumr prvfsIaF dIaF votF isr `qy pfrlImYNt dI kursI dy JUty lYNdf irhf hY acfnk aMqrrfsLtrI ividafrQIaF leI jlfd bx ky AunHF dy kYrIar nUM PFsI dyx leI vIjLf kYipMg ibwl rUpI rwsf ikAuN cuwkI iPrdf hY.ies ibwl rfhIN ieMmIgrysLn mMqrI nUM iewk kfnUMn bxf ky ieh aiDkfr idwqf jf irhf hY ijs nUM vrq ky Auh 147000 pwky hox leI dfKLl arjLIaF ivwcoN loV anusfr rwK ky bfkIaF nUM KLfrj kr skygf aqy ijnHF dIaF arjLIaF Kfrj ho geIaF AunHF nUM 28 idnF ivwc vfps KflI hwQ afpxy dysL prqxf pvygf.Auhdf ilaFdf ieh ibwl ikMnf Gfqk hovygf sLfied Aus nU ies df adfjLf nhIN.prvfsIaF vflf hlkf Cwz sQfnk lokF dI bhuigxqI votF vfly hlky `c cly jfx krky AuhnUM acfnk prvfsIaF ivwc Kot ikAuN njLr afAux lwg peI hY? ipCly 10 sflF qoN mY Aus nU ihdusqfnI myilaF `qy, gurU GrF ivwc aqy hor smfijk smfgmF qy ihdusqfnIaF dIaF vizafeIaF krky AunHF dI pRfhuxcfrI df afnMd lYNidaF vyiKaf hY, iPr hux kI ibwlI bfG geI hY? ijhVy ihdusqfnIaF dIaF Auh qfrIPLF krdf nhIN sI Qwkdf, Ausy hI ihdusqfn qoN afey ividafrQIaF nUM Auh qbfh krn qy ikAuN quwl igaf hY? iewk aKfx hY ik qfkq iewk srfp hY aqy qfkq df isDFq hY ik ieh kdy sQfeI nhIN rihMdI sgoN ieh qfkq afAuxI jfxI hY.ieiqhfs gvfh hY ik ijnHF ny ies qfkq dI vrqoN lokfeI dy cMgy kMmF leI kIqf hY, qfkq gvfAux qoN bfad vI Auh lokF dy siqkfr dy pfqr rhy hn qy ijhVy ihtlr ijihaF ny iesy qfkq df iesqymfl lokfeI dy ivruwD kIqf hY lok AunHF `qy sdIaF qwk QUh QUh krdy rihMdy hn.vIjLf kYipMg dy nfm qy ilaFdf jf irhf ieh ibwl isrPL ividafrQIaF df BivwK hI nsLt nhIN krygf sgoN aYtm bMb vFg keI dhfikaF qwk ies df aiswDf asr vI rhygf.ijvyN hIrosLImf aqy nfgfsfkI ivwc suwty gey aYtm bMbF dy keI sfl bfad AuQy ajy vI mfnisk pwKoN apfhj bwcy jMmI jFdy hn AuvyN hI ies vIjLf kYipMg nfm dy aYtm bMb df lwKF pRIvfrF nUM afriQk qOr qy keI dhfikaF leI apfhj kr dyvygf.ieh ibwl pihlF hI afriQk pwKoN qbfh hoey pMjfb nUM hor rsfql vwl Dwk dyvygf.aMqrrfsLtrI BfeIcfry `c ijhVI Bwl afstrylIaf ny ilbnfn, Gfnf aqy aPLrIkn dysLF dy kuJ ku hjLfr sLrnfrQIaF nUM sLrn dy ky bxfeI hY Auh lwKF ividafrQIaF df BivwK AujfV ky aqy AunHF nUM byGry krky ikvyN kfiem rih skygI? rfsLtr bxn qoN bfad 100 sflF `c afstrylIaf ny afpxy afp nUM mnuwKI hwkF df aflMbrdfr khfieaf hY.mnuwKI hwkF dI rfKI leI dunIaf Br ivwc jfixaf jFdf ieh mulk lwKF ividafrQIaF dy BivwK nUM qbfh krky ikhVy mnuwKI hwkF dI rfKI kr irhf hovygf? AunHF ividafrQIaF nfl kI ieh nMgf icwtf DoKf nhIN hovygf ijnHF nUM ibhqr ijLMdgI df lflc dy ky, AunHF dy KIsy KflI krky AunHF nUM afKo ik cMgf beI hux vfps afpxy mulk nUM jfE.kI mUMh ivKfAuxgy Auh jf ky afpxy mfipaF nUM jF smfj nUM? iks qrHF Auh afpxI ijLMdgI sLurU krngy? kOx moVygf AunHF dIaF nOkrIaF? KflI jybF lY ky priqaF nUM ikhVf kflj dfKLlf dyvygf? afstrylIaf dI Drq dy lyKy lfey Aumr dy kImqI sfl kOx moVygf AunHF nUM? ijhVy ibhqr BivwK dI afs qy 40-40 hjLfr dIaF srkfrI nOkrIaF Cwz ky afey sn, kOx moVygf AunHF nUM AunHF dIaF nOkrIaF? bhuqy ividafrQI aijhy ivkfssLIl dysLF qoN afey hn ijQy smfijk surwiKaf (sosLl sikAurtI) vI nhIN hY aqy afpxI sfrI pUMjI Auh afstrylIaf `c gvf cuwky hn, iPr Blf dwso aijhy hflfq ivwc ienHF kol BuwKy mrn qoN isvf kI cfrf rhygf? iehnF svflF qoN ielfvf anykF hor svfl hn ijhVy AunHF ividafrQIaF sfhvyN mUMh awzI KVHy hn.

ies aOKI GVI mY afpxI mF Drq pMjfb dy jfieaF vIrnF aqy BYxF nUM kihxf cfhFgf ik ihMmq nhIN hfrnI aqy afpf vI nhIN Koxf, DIrj nfl ies smwisaf dy hwl leI Xqn jfrI rwKxy hn.ies mulk ivwc DrinaF mujLfhiraF nfl kuJ nhIN jy sOrdf, sgoN ivgVdf hI jy.awgy quhfzy ivcilaF dy DrinaF mujLfhiraF ny hflfq ies kdr bdqr bxfey hn ik awj afty nfl Gux vI ips irhf hY.rwz srkfr dy boly kMnF qwk afvfjL pfrlImYNt mYNbrF rfhIN hI pucfeI jf skdI hY.loV hY sfnUM afstrylIafeI BfeIcfry nUM nfl lY ky qurn dI.qusIN afstrylIaf dI bhuigxqI vflI vwsoN `c rih rhy ho.ijQy vI rihMdy ho Aus ielfky dy muhqbr pMjfbIaF nUM lY ky AuQoN dy mYNbr pfrlImYNt qwk phuMc kro.AuhnUM afpxf pwK dwso XkIn jfixE bhuqy pfrlImYNt mYNbr quhfzy nfl bIqx jf rhI axhoxI aqy ies dy iswitaF qoN byKLbr hn qy jy AuhnF dy ielfky dy votrF nUM nfl lY ky AunHF qwk phuMc krogy qF XkInn qKLq dy pfvy ihwldy vyK Auh hrkq ivwc afAuxgy.asIN iewk ptIsLn iqafr kIqI hY jo asIN Pysbuwk `qy vI pf rhy hF, AuhnUM zfAUnloz krky ielfky dy lokF dy dsqKqF sihq pfrlImYNt mYNbr qwk phuMcdI kro.jy asIN 50 mYNbrF qwk vI ieh ptIsLn pucf idMdy hF aqy AunHF coN 20 mYNbr vI sfzy nfl Klo jFdy hn qF asIN ies vIjLf kYipMg dy aYtm bMb nUM rok skdy hF jF nkfrf kr skdy hF.mY hYrfn hF ik 4 jUn qwk ies ibwl qy lokF qoN suJfE mMgy gey sn pr 147000 pRBfvq hox jf rhy prvfrF dI hmfieq `qy isrPL 175 ptIsLnF afeIaF hn Aus qoN vI hYrfnI dI gwl hY ik sYNkVy ssQfvF ijnHF ivwc sfzy gurU Gr, smfijk ssQfvF aqy siBafcfrk ssQfvF afAuNdIaF hn,ijhVIaF inwq idhfVy smfgmF ivwc ienHF lIzrF nUM swd swd ky qsvIrF aKLbfrF `c lvfAuNdIaF rihMdIaF hn pr ienHF  ivwcoN iksy iewk vI sMsQf ny ies ibwl ivruD hfa df nfarf nhIN mfiraf.jF qF ieh ssQfvF ividafrQIaF dI ies hoxI qoN byKLbr hn qy jF jfx buwJ ky Gysl vwtI bYTIaF hn.Xfd rwKo jy sfzy BfeIcfry dI igxqI hovygI qF hI asIN rfj pRbMD ivwc ihwsydfr bxn bfry soc skdy hF qy jy sfzy kol vrxnXog igxqI nhIN qF isafsI qOr `qy asIN kdy vI pRBfvsLflI nhIN ho skFgy.myrf XkIn jfixE jy asIN ienHF ividafrQIaF nUM pwky krfAux `c kfmXfb ho jFdy hF qF sfzI vot sLkqI vDygI aqy vot sLkqI nfl hI asIN iksy mulk ivwc afpxI hoNd jqf skdy hF pMjfbI BfeIcfry nUM ieh apIl hY ik musIbq dI GVI ienHF bwicaF dI bFh PVIey ienHF ivcly iewkf duwkf dIaF kIqIaF BuwlF krky ienHF sfiraF qoN pfsf nf vwtIey qusINN ijwQy ijwQy vI ho afpxy hlky dy mYNbr pfrlImYNtF `qy kuJ nf kuJ asr qF jrUr rwKdy hovogy.AuwTo jf ky hlUxf idE, afpxy hlky dy PYzrl aYm[ pI[ nUM ik ividafrQIaF dy srvnfsL krn vfly ibwl nUM rok lvy nhIN qF ijvyN kYivn rwz nUM afpxy vzyiraF dIaF afstrylIafeI mUl vfsIaF nfl kIqIaF vDIkIaF leI pfrlImYNt `c Klo ky mfPLI mMgxI peI sI, jy qusINN vylf nf sFiBaf qF lwKF ividafrQIaF df BivwK qbfh krn dI bwjr glqI leI quhfzIaF afAux vflIaF pIVHIaF nUM Ausy qrHF mfPLI pfrlImYNt `c Klo ky muafPLI mMgxI pvygI.afstrylIaf `c pwky qOr qy vwsdy pMjfbIE afpxI hoNd nUM ingUxf nf jfxo, jy qusINN cfho qF qusIN ies ibwl nUM rok skdy ho, byasr kr skdy ho.hox nUM kI nhIN ho skdf iksy sLfier ny bfKLUb hI qF ikhf hY ik

 

 kOn kihqf hY ik afsmfn my Cyd nhIN ho skqf

   eyk bfr qbIaq sy pwQr qo AuCflo Xfro.

 

pRBjoq sMDU isznI

ssp123@gmail.com

+61402138322

 


nslkuI bfry PYsly krn vfly aMqrrftrI adfry-joigMdr isMG qUr

1984 ivc idwlI qy hornF QfvF qy hoey iswKF dy kqlyafm dy sbMD ivc ies gwl iDafn rwKidaF, ik AuQoN dI hukmrfn srkfr df iensfP nf idvf skxf, ies sbMD ivc Qfpy gey vwK vwK kimnF dIaF afpf ivroDI irportF qy sI bI afeI vrgy adfry dI nfkfmI vyKidaF hux ieh svfl pYdf huMdf hY ik kI koeI aijhf aMqrrftrI mMc hY ijwQy ieh muwdf pRpwkqf nfl AuTfieaf jf skdf hovy qF ik ies kqlyafm dy ikfr lokF iensfP iml sky.

pihlI sMsfr jMg qoN bfad Aus vyly dy amrIkf dy rftrpqI vuzro ivlsn dy XqnF nfl lIg afP nyn hoNd ivc afeI sI. ies sMsQf ny rftrI msilaF dy hwl leI iek prmfnYNt kort afP ieMtrnYnl jsits sQfipq kIqI sI ijsdf hYz kuafrtr nIdrlYNz dy ihr hyg ivc sI. ies kort df pihlf Yn 15 jnvrI 1922 ivc hoieaf. pr aMdrUnI dbfa krky amrIkf lIg afP nynj df mYNbr nhIN sI bixaf aqy rUs iesdf mYNbr ies krky nf bxfieaf igaf ikAuNik AuQy 1917 dy ienklfb qoN ipwCoN kimAUinst srkfr bx geI sI qy Aus smyN dIaF  hkUmqF leI rUs df mYNbr hoxf axsuKfvF sI. ies qoN ibnF jrmnI ies krky mYNbr nf bxfieaf igaf ikAuNik Auh pihlI sMsfr jMg arMB krn df doI krfr idwqf jf cuwkf sI. nqIjy dy qOr qy aMqrrftrI iensfP leI bxfeI geI ieh adflq byasr rhI aqy 4 dsMbr 1939 afpxI afKrI bYTk krky, dUjf sMsfr XuwD urU huMidaF hI Kqm ho geI. iesdy nfl hI lIg afP nynj df vI Bog pY igaf.

dUjI sMsfr jMg dy clidaF 1942 ivc amrIkf aqy brqfnIaF ny ieh qvIj rwKI ik aMqrrftrI msilaF dy hw leI koeI nf koeI mMc hoxf cfhIdf hY, iesdy iswty vjoN 30 akqUbr 1943 cIn, amrIkf, brqfnIaF aqy rUs ny ies sbMD ivc sihmqI pRgt kIqI ik XU aYn E bxfeI jfvy. ies sMsQf df cfrtr iqafr ho ky 1945 ivc kYlyPornIaF ivKy ies cfrtr qy dsKq hoey aqy XU aYn E hoNd ivc af geI.

aMqrrftrI adflq:-XU aYn E dy 6 aMgF ivcoN  ieMtrnYnl kort afP jsits vI ies sMsQf df iek aMg hY ijsdf hYz kuafrtr XU aYs ey qoN bfhr nIdrlYNz ivc hyg ivKy hY. ies kort df aiDkfr Kyqr hyT ilKy muwidaF qy hY.

vwK vwK dyF ivckfr hoeI iksy sMDI dI ivafiKaf krnI.

iksy aMqrrftrI kfn bfry iksy svfl df Auqr.

iksy aijhy qwQ dI hoNd, ijs qoN ieh sfbq huMdf hoey ik iksy aMqrrftrI iMMmyvfrI dI AulMGxf hoeI hY.

iksy aMqrrftrI iMmyvfrI dI AulMGxf kfrn hoey nuksfn dy mUafvy, BrpfeI dI iksm aqy adf krn Xog muafvy bfry PYslf.

muwdf kOx AuTf skdf hY:-ies kort dI Dfrf 34 aDIn isrP pIVq mYNbr dy hI mudweI mMinaf jFdf hY aqy Auh hI sbMiDq muwdy AuTf skdf hY. iksy ivakqI, sMsQf jF adfry pIVq hox dy bfvjUd vI ieh muwdf AuTfAux df aiDkfr nhIN hY ikAuNik 1984 df iswK kqlyafm Bfrq ivc hoieaf hY aqy doI vI AuQoN dy hI hn, ies leI ies kort dy inXmF anusfr kyvl Bfrq dy hI ieh muwdf AuTf skdf hY.

1948 dI knvYnn kI hY:-ikAuNik sMsfr ivc nslkuI dIaF GtnfvF vDdIaF rhIaF hn ijnHF ivc XhUdIaF df nr-sMGfr aqy ihMdosqfn dI vMz smyN 1947 df kqlyafm nyVlIaF GtnfvF hn. ies krky 9 dsMbr 1948 inAUXfrk ivc nr-sMGfr jurm krfr idwqy jfx kfrn aqy AusdI sf bfry (Convention on the Prevention And punishment oz the crime oz genocide) iek knvYnn hoeI ijs ivc nr-sMGfr dI pRIBff idwqI geI. ies pRIBff anusfr iksy smUMh dy mYNbrF mfrnf, AunHF ijsmfnI jF mfnisk nuksfn phuMcfAuxf jF AunHF leI aijhIaF siQqIaF pYdf krnf ijnHF sdkf Auh smUMh df ivafpk jF aMk Kfqmf hovy, iksy smUMh ivc  bwicaF dy pYdf hox rokxf jF iek smUMh dy bwcy iksy hor smUMh dyxf  gunfh mMny gey hn. aijhf krnf jF iesdI hwlfyrI dyxf jF aijhf krn dI koi krnf jF BfgIdfr hoxf sf Xog jurm hn. ienHF smUMhF ivc nYnl, aYQink, nslI jF Dfrimk smUMh fiml hn. ies knvYnn dy Bfrq aqy kYnyzf ihwsydfr hn pr amrIkf ny iesqy dsKq nhIN kIqy aqy nf hI iesdI pRoVqf kIqI hY.

1948 dI dI knvYnn dIaF sImfvF:-ies knvYnn dI Dfrf 9 anusfr isrP pIVq mYNbr dy hI muwdf AuTf skdy hn qy AunHF dI bynqI qy hI ieh muwdf ieMtrnYnl kort afP  jsits PYsly leI Byijaf jf skdf hY. ies qrHF ies knvYnn dy inXmF anusfr vI iksy ivakqI, smUMh, adfry, sMsQf jF iksy dUjy dy ieh muwdf AuTfAux df aiDkfr nhIN hY.

ienHF dohF adfiraF ikRmInl (POjdfrI) adflq dy aiDkfr nhIN hn. aMqrrftrI pwDr qy ies ivy qy ivcfrF qoN bfad togo qy iqRnIdfd dy pRDfn mMqrI ey aYn afr rObnsn dI qjvI qy aqy hor dyF dI sihmqI nfl 1998 ivc rom kfnPrMs ivc  rom stYcUt nF dI sMDI hoeIs ijs anusfr 2002 ivc ieMtrnYnl ikRmInl kort sQfipq hoeI.  pr ieh kort XU aYn E df ihwsf nhIN hY. ieh kort qF afpsI sMDI dI dyx hI hY. ies kort cfr iksm dy doF dI suxvfeI krn aqy sf dyx dy aiDkfr hn. ienHF doF ivc nr-sMGfr (jYnosfeIz), jMgI jurm (vfr kRfeIm), mnuwKqf dy ivruwD jurm (kRfeIm agyNst ihAUmYntI) aqy hmlf (agrYn) fiml hn. ieh adflq ivakqIgq doIaF dy iKlfP vI kfrvfeI kr skdI hY ik AunHF aMqrrftrI kfn dIaF sImfvF hyT rihMidaF afpxI ihrfsq ivc lY skdI hY.

pr ies rom stYcUt qy Bfrq ny dsKq nhIN kIqy ijs krky Bfrq iesdy aiDkfr Kyqr ivc nhIN afAuNdf. XU aYs ey ny vI keI hornF dyF vFg ies Auqy dsKq nhIN kIqy. Ausny qF iesdI ivroDqf vI kIqI hY. BfvyN amrIkf dy pRDfn ibl kilMtn ny ies qy dsKq kr idwqy sn pr jfrj bu ny ieh dsKq kYNsl kr idwqy aqy nfl hI iek kfn `amYrkn srivs mYNbrj aYkt ` bxf idwqf. ijs aDIn amrIkf df pRDfn imltrI ieh aiDkfr dy skdf hY ik Auh ies adflq vwloN afpxI ihrfsq ivc ley gey iksy amrIkn srivs mYNbr qfkq vrq ky Cuzf lvy. jfrj bu ny qF ieQoN qwk kih idwqf ik jy koeI dy ies adflq df smrQn krdf hY qF amrIkf Aus imltrI eyz nhIN dyvygf. ies qrHF 1984 df iswK kqlyafm ies adflq dy aiDkfr Kyqr qoN vI bfhr ho jFdf hY.

-joigMdr isMG qUr

aYzvokyt pMjfb aYNz hirafxf hfeI kort, cMzIgVH

Pon: (416) 746-5362

011-91-98151-33530

 


iswKF ivc qfilbfn! -qrlocn isMG

dunIaf Br ivc qfilbfn bfry afm aKLbfrF qy tI[ vI[ cYnlF `qy hr rojL koeI nf koeI nvIN KLbr afAuNdI hY. pfiksqfn qy aPLgfinsqfn ivc ieh afpxIaF gwlF jbrI mnvfAux `qy lwgy hoey hn. hr iesqrI leI burkf lfjLmI kr idwqf igaf hY. gLYr-muslmfnF `qy jbr kIqf jf irhf hY. iswKF qoN jjLIaf lYxf qy iPr AunHF nUM vwKry rMg dy kwpVy pfAux df hukm cfVnf afid vI ienHF dIaF kfrvfeIaF hn. Drm pirvrqn dy mfmly vI sfhmxy af rhy hn. cMgf muslmfn vI AunHF dy vqIry nUM inMd irhf hY.
bVy icr qoN iswKF ivc vI keI aijhy ansr af cuwky hn jo afpxy-afp nUM iswKI dy pihrydfr kihMdy hn. pr Auh aijhy kMm kr rhy hn jo qfilbfn dy kMmF nfl myl KFdy hn. iswK Drm sihxsLIlqf isKfAuNdf hY. gurduafrf sB leI sFJf hY. bfxI sfrI mfnvqf nUM AupdysL idMdI hY. pr keI iswK ies nUM kyvl afpxI jgIr smJ ky bfkIaF nUM ies dy nyVy afAux qoN vI rokdy hn. kuJ idn pihlF idwlI ivc iek pRogrfm hoieaf ijs ivc s: ivkrmjIq isMG sfhnI dy AuWdm sdkf zf: asLok copVf ny gurbfxI dy sLbdF dI kYst jfrI kIqI. zf: copVf dI lVkI qy pRiswD aiBnyqrI ipRaMkf copVf vI AuQy afeI. zf: copVf ny isr `qy pgVI bMnH ky sLbd piVHaf qy vfh-vfh hoeI. jd Auh mMubeI vfps gey qF kuJ iswK nOjvfn AunHF nUM DmkfAux lwgy ik qUM pgVI ikvyN bMnH skdf eyN, ikAuNik qyry mMUh `qy dfVI-muwC nhIN hY. AunHF qfilbfn vFg hukm kr idwqf ik pgVI kyvl gurU df pUrf isMG hI bMnH skdf hY. Aus nUM ikhf igaf ik Auh muafPLI mMgy qy muV ky ieh gunfh nf krn df vcn kry. srdfr sprf jo kFgrs dy AuQy aYm[ aYl[ sI[ hn, iek swiBafcfrk sMsQf nfl sbMiDq hn. mYN AunHF nUM tYlIPon kIqf ik pgVI kyvl iswK hI nhIN bMnHdy, rfjpUq qy phfVIey vI bMnHdy hn. pitaflf irafsq ivc hr ihMdU muslmfn pgVI bMnHdf sI. zf: copVf ny gurU pRqI sLrDf ivKf ky sLbdF dI kYsyt bxf ky syvf kIqI hY. jo kuJ AunHF nfl vfpiraf, kI Auh muV iswKI vwl sLrDf ivKfeygf?
kuJ idn pihlF idwlI ivc BfeI cylf rfm jI dy pUsf roz `qy siQq gurduafry ivc kuJ aijhy nOjvfn puwj gey jo af ky kihx lwgy ik ieQoN sRI gurU gRMQ sfihb jI nUM cuwk ky lY jfxf hY. sfrf jgq jfxdf hY ik isMDI lokF ivc BfeI lCmn dfs df kI ruqbf hY. sfrI dunIaf ivc Auh kIrqn krn jFdy hn. pihlF hI kuJ iswKF dIaF kfrvfeIaF nfl sfry isMDI hOlI-hOlI gurduafiraF qoN kwZ idwqy gey hn. sRI gurU nfnk dyv jI pRqI isMDIaF ivc bhuq sLrDf hY pr sfzy keI iswKF nUM ieh psMd nhIN. sfzI hI iek hor kmfeI hY ik rfDf suafmI siqsMg ivc sRI gurU gRMQ sfihb jI df pRkfsL bMd ho igaf hY. sfzI awjklH jMg inrmly sMqF ivruwD vI sLurU hY. asIN Buwl gey hF ik sB qoN vwD gurbfxI df pRcfr inrmlf smfj ny kIqf hY. pihlF iqwbqI lok drbfr sfihb aMimRqsr Xfqrf krn afAuNdy sI. hux kdy vyKy hn iksy ny? drasl AunHF nUM asIN Bjf idwqf hY. sRI gurU nfnk dyv jI nUM afpxf lfmf mMnx vfilaF nUM asIN hI Dwk ky dUr kr idwqf hY. sRI gurU gRMQ sfihb jI dI syvf qy siqkfr jLrUrI hY. pr sfzf sLbd gurU hY, Auh qF asIN Buwl gey hF. 100 sfl qoN vI vwD smyN qoN lY ky anykF iswK ivdysLF ivc rih rhy hn. Auh sRI gurU gRMQ sfihb jI nUM smMudrI jhfjLF aqy hvfeI jhfjLF ivc hI lY ky gey sn. pMjfb ivc dilq smfj Kfs krky rivdfsIaF nfl sbMiDq jo Gtnfcwkr vfpiraf hY, Aus df nqIjf kI sfzy leI cMgf hY? soco, asIN inwkIaF-inwkIaF gwlF dy afDfr `qy lVfeI dy muwZ bMnHy hoey hn. kdy soco, kurfn qy bfeIbl nUM mMnx vfly ikvyN vD rhy hn? asIN kihMdy hF ik ik kyvl asIN hI hF jo pUrI sLfn nfl vI gurU gRMQ sfihb jI df siqkfr krdy hF. ies nfl msIqF qy crcf df bolbflf vDdf jf irhf hY. pMjfb ivc vI keI iswK eIsfeI mwq Dfrn kr cuwky hn. iek vfr mYN vyiKaf hY ik iek pMj sfl dI Aumr df bwcf kVfh pRsfd lYx leI gurduafrf bMglf sfihb aMdr KVHf sI. BfeI jI ny ikhf jF pihlF isr Zwk ky af. asIN nMgIaF qlvfrF dI pRdrsLnI krky KusL huMdy hF. ies nfl ikhVf Dfrimk pwK juiVaf hoieaf hY. mYN kuJ idn pihlF kYnyzf ivc sI. aKLbfrF ivc Poto sI ik iek iswK ny gurduafry ivc CotI gfqry vflI ikrpfn iek iswK dy pyt ivc mfr idwqI. ikrpfn awj sfzI pCfx dI Dfrimk icMnH hY iehI afK ky ieh pRvfngI asIN srkfrF qoN mMgdy hF. pr ieh hiQafr ikvyN bx igaf?
ieh sfrf kuJ ilKx df Bfv hY ik keI kwtV iswK afpxI sLrDf idKfAux leI smuwcI kOm df nuksfn kr rhy hn qy aijhIaF pfbMdIaF afp hI lf rhy hF. iswKI dI KusLbU nUM roko nf. hr koeI ies nUM apxfa skdf hY. gurbfxI smuwcI mfnvqf leI hY, kyvl sfzy leI nhIN. KfmKfh hr iek ivc gLlqI nf kwZo. gLYr-iswKF nUM vI gurU dy crnF ivc anMd lYx dyvo. AunHF leI rukfvt nf bxo.

qrlocn isMG
-mYNbr pfrlImYNt
bI-5, zf: jLfikr husYn mfrg,
nvIN idwlI-110 003[

 

 


aDuink mIzIaf, pWqrkfrqf aqy ilKfrI

(zf gurmIq isSG brsfl kYlyPornIaF)408-209-7072

 

aWj dy XuWg ivWc mIzIaf lokqSqr df QSm mSinaF jFdf hY . mjbUq qy inrpWK mIzIaf iensfnIaq ivroDI kurIqIaF qoN smfj nUM jfxU krvf kyvl smfj df sLIsLf hI nhIN bxdf sgoN AuhnF smWisaFvF nUM keI idRsLtIkoxf qoN ivcfr aqy AuhnF  dy hWl suJfa smfj nUM irsLt pusLt aqy sfP suQrf rWKx ivWc mdd vI krdf hY .

           purfxy jmfny ivWc aKbfrF, mYgjIn ,ryzIA, tYlIvIjn aqy ieStrnYWt afid dI axhoNd kfrx ivcfrF df adfn pRdfn kyvl sWQF afid ivWc hI huSdf sI . kSmf kfjF qoN ivhly ho jdoN log sWQF ivWc bYTdy qF ieWk dUjy nUM, dUr durfizEN irsLqydfrIaF jF Poj afid ivWcoN suxIaF suxfeIaF gWlF vfry dsdy . Auhnf gWlF dI pVqfl df Auhnf kol koeI sfDn nhIN sI huSdf . ies qrF hYrfnI jnk aqy aSD ivsLvfsLI aPgfhF df adfn pRdfn aksr inrsSkoc cldf rihSdf jo aWjy qWk ikqy nf ikqy sfzy idmFgF ivWc kony mWlI bYTf hY .

           ijEN ijEN smF qrWkI krdf igaf sfzy ivcfr ivtFdry sQF, bYTkF qoN bfhr af aKbfrF ,ryzIE, tYlIvIjn aqy ieStrnYWt qWk af puWjy . izsLF, sytylfeIt- ryzIE, sYtylfeIt-tIvI,vfierlYWs-ieStrnYWt afid nfl dunIaF dy kony-kony dI Kbr imStF-sikStF ivWc hr jgf puWj jFdI hY . smuWcI dunIaF nUM ieWk dUjy dy klcr ,mjLLhb, rihx- sihx aqy vfpr rhIaF cSgIaF- mSdIaF GtnfvF vfry jfxkfrI asfnI nfl imlx kfrx sSsfr bhuq Cotf huSdf njr af irhf hY . aWj sfzy jIvn dy hr Kyqr ivWc mIzIey df asr pRqWK dyiKaf jf skdf hY . ieWQoN qWk ik Drm,mjLhb,siBafcfr aqy rfjnIqI vrgy vWzy muWdy vI mIzIey qoN ibnF smfj ivWc asr nhIN rWKdyy .

           hr Kyqr ivWc af rhI qbdIlI df nflo-nfl sScfr hoxf hr Kyqr dI ieksfrqf leI jrUrI ho jFdf hY . bdlfa hI qrWkI dI insLfnI huSdf hY . smy nfl kudrq dy inXm jF vfihgurU dy hukm spWst huSdy jFdy hn . hukm,inXm jF isDFq siQr rihSdy hn pr ivcfrF dy pRvfh cldy rihSdy hn . ivigafnIaF dy kihx anusfr ijs qrF jIv df eYvolUsLn rfhIN lgfqfr ivkfs jfrI hY , Ausy qrF jIvF dy idmfgF aqy Aus ivWc af rhy ivcfrF df ivkfs vI inrSqr gqI ivWc hY . sfzIaF socF  aqy BfvnfvF ivWc axikafsI qbdIlI jfrI hY, jo jnrysLn dr jnrysLn sfhmxy af rhI hY . ijhnF ivcfrF jF guxF leI asIN mjhbF df shfrf lY smfj ivWc prcfrn df Xqn krdy hF AuhI gux afAux vflIaF nslF ivWc bcpn ivWc hI iml jFdy hn . Audfhrx vjoN amrIkf,knyzf,Xorp dy skUlF ivWc jfky dyiKaf jf skdf hY ik sWc bolxf,iemfndfr hoxf,iksy df idl nf dKfAuxf,sB nUM brfbr smJxf,corI nF krnF,afpxI kmfeI dI rotI Kfxf aqy KusL rihxf afid gux nvIN jnrysLn ivWc BrpUr hn . ieSJ lgdf hY ik afAux vfly smy ivWc aSDivsLvfs,krmkFZ ,JUTIaF mfnqfvF,vfDU dy rsmo-irvfj afpxy afp Kqm hox jf rhy hn .

           lWg-Bwg hr Kyqr ivWc mnWuK dI mnuWK hQoN huSdI luWt aqy ainaF vWruD  jfgirqI PuWtx lWgI hY . ivcfrF ivWc sumylqf ilaf mnuWK ieWk dUjy dy njdIk huSdf aslI rWb vWl vD irhf hY  .  hr qrF dy ieSklfb leI shI ivcfrF df sB lokF qWk pWujxf jrUrI huSdf hY . so iemfndfr,dUrdirsLt,aqy smy dI nbjLL pihcfx afpxI ijmyvfrI jfxky clx vflf mIzIaf smuWcI lukfeI dy idlF dy njdIk ivcrdf hY .      aksr dyiKaf igaf hY ik ivcfrF dy sScfr leI hr mIzIey dI koeI nF koeI nIqI inrDfirq kIqI huSdI hY qF ik Auh lSmy smyN qWk ieh syvf inBf sky . keI vfr Ausy inrDfirq nIqI anusfr mIzIaf sWc jfxdf vI sWc Cupf lYNdf hY .ies df kfrx keI vfr sucWjI dUrdirWsLtI BrI sfkfrfqimk Bfvnf vI ho skdI hY aqy keI vfr hox vflf vkqI svfrQI lfB vI huSdf hY .

           ajoky ielYktrOink mIzIey qoN pihlF jdoN isrP ipRSt mIzIey df hI bolbflf sI AudoN bhuq sfry lyKkF dy afrtIklF aqy ivisLaF df sWc Aujfgr krn dI smrWQf hox dy bfvjUd vI nf Cp skxf aijhI nIqI hI smJI jFdI sI . rcnf qy dosL lgdf sI ik ieh Aus mIzIaf dI nIqI dy imafr dI nhIN jF iesqy inWjbfd qoN pRBfivq jF kStrovrsl hox dI mohr lWg jFdI sI . pr keI vfr Ausy qrF df afrtIkl kmWrsLIalfeIjL hox dI afV ivWc Cp vI jFdf sI . keI vfr ivroDI ivcfrDfirk gruWp hox kfrx vDIaf afrtIkl vI nIqI df isLkfr ho jFdf sI  

           ies qrF dI siQWqI qoN nf KusL bhuq sfry ilKfrIaF aqy icSiqkF ivcfrF dI sFJ leI, ielYktROink mIzIey df Pfiedf lY vYWb sfeItF surU kr idWqIaF hn ijnf nUM hr roj jF hPqy bfd aWp zyt kIqf jFdf hY . bhuq sfry aKbfrF ny vI dUr durfzy pfTkF leI ieStrnYWt qy aijhIaF hI sfeItF AuplBd krf idWqIaF hn . ies qrF ivcfrF dy adfn-pRdfn ivWc ieSklfbI qbdIlI sLurU ho cuWkI hY . ies qrF nfl prfcIn bodIaF rsmF, PjUl irvfjF, aSDivsLvfsF, vylf ivhf cuWkIaF mfnqfvF aqy krm kFZf df iklf tuWtxf suLrU ho cuWkf hY . pr dUjy pfsy kuJ ilKfrI aijhy vI hn jo rom nUM sVdf dyK vI bSsrI hI vjf rhy hn . Auh kyvl ilK skx dI Xogqf drsfAux leI hI ilKdy hn . Auhnf dI koeI ilKq smfj suDfr dI mnsLf nfl nhIN ilKI huSdI nf hI  nvyN ilKfrIaF nUM koeI syD dy skdy hn, sgoN mn prcfvy leI hI ilKdy hn , iesdy Alt kuJ ilKfrI aijhy huSdy hn ijhnf dIaF ilKqF ivWc nvyN ivcfrF dy bIj puSgrdy hn . Auh pfTkF dy nfl nfl ilKfrIaF nUM vI syD dyx dy  smrWQ huSdy hn . AuhnF dIaf ilKqF ivWc smfijk,Dfrimk,mjLhbI,rfjnIiqk aqy siBafcfrk prdUsLx df kyvl ijkr hI nhIN huSdf sgoN iesqy kfbU pfAux dy hWl vI suJfey huSdy hn .

           ilKq dI asl kImq qF hI pYNdI hY jykr ivcfr hr jgf ijafdf qoN ijafdf pfTkF qWk puj skx . pr hr aKbfr jF vYWb  sfeIt df Gyrf sIimq huSdf hY . kuJ aKbfrF aqy sfeItF vfly nhIN cfhuSdy ik ieWko rcnf hor jgfh vI Cpy ikAuNik Auh afpxI vSngI kfiem rWKxf cfhuSdy hn ik Plfxf ilKfrI jF rcnf kyvl Aus qWk hI sIimq hY . ies qrF mWlo-mWlI ieWk adfrf ilKfrI qy afpxI mohr lf afpxI soc Aus Aupr Qop idSdf hY . cSgy ivcfr sUrj dIaF ikrxF vFg hr jgf pujxy cfhIdy hn ikEik sWc iksy dI jWdI mlkIaq nhIN huSdf ies ny afiKr PYlxf hI huSdf hY . ies leI mIzIaf nUM afpxy ilKfrI nhIN vSzxy cfhIdy . keI vfr ieWk jgf Cipaf afrtIkl BfvyN Auh ikSnf vI sWc dI duhfeI idSdf hovy dUjI jgf Cfpx qoN guryj kIqf jFdf hY pr keI smfjGfqI KbrF hr jgf kfpI pyst kr idWqIaF jFdIaF hn. keI vfr iksy Kfs aKbfr ivWc cWl rhI ivcfr crcf\bihs ivWc iksy afrtIkl nUM ieh kihky Cfpxo rok idWqf jFdf hY ik ieh qF pihloN Cp cuWkf hY BfvyN Auh afrtIkl AuWQy sbSiDq ivsLy vfry ikSnI vI sfrQk syD dyx vflf hovy .

 ies qrF pwqrkfrqf byiensfPI JWldI hY . sWc nUM pRxfey smfj AusfrU afrtIklF nfl vI inWjI sLuhrq aqy mn prcfvy leI ilKy afrtIklF vflf pYmfnf apxfieaf jFdf hY . ieWk vfr pSjfb dI ieWk nfmI jWQybSdI ny afpxy ieWk ivSg aDIn aijhI qjvIjL rWKI sI ijs anusfr iksy vI gurimq anukUl afrtIkl  nUM ieWko vyly smfnSqr isWK pricaF ivWc Byjxf sI qF ik hr prcy dy pfTkF qWk ivcfr puWj skx .                     

          kuJ aYzItr hr qrF dy ivcfrF nUM afpxy prcy qy jgf dyx df kfrx ieh dsdy hn ik prcf qF ieWk dukfn dI qrF hY, ijs ivWc qrF qrF dy ivcfrF ivWcoN gfhk nUM jo psSd huSdf hY pV lYNdf hY . pr keI vfr ies PrfK idlI dI aSqrIv Bfvnf ibjns hI huSdI hY . ikAuNik jfdU- tUxy, pKSzI bfby, rfsLIPl afid dIaF KbrF aqy msLhUrIaF mIzIaf dI afmdn dy nfl nfl ikrqI dI mfnisk aqy afriQk luWt leI aDfr iqafr krdIaF hn . mIzIaf df asl mSqv smfj dI AusfrI krnf hY KuafrI krnf nhIN . sdIaF qoN jo mnuWK dy jjbfqF nfl Kyzx vfly ivhlV lutyry ikrqI dy Kun psIny dI kmfeI nUM jokF bxky cSbVy hn, jy mIzIaf afpxy svfrQ leI isWDy jF aisWDy qor qy Auhnf df sfQ dyvy qF mIzIey dI sWcI-suWcI Bfvnf df kql ho jFdf hY .

           ies dy Ault jdoN mIzIaf afpxI ijmyvfrI df aihsfs kr sWc df sfQ dyx lWg jFdf hY qF ijhnF dIaF dukfndfrIaF kyvl JUT,  aSDivsLvfs aqy vihmF BrmF afsry cldIaF hn qF Auh Aus mIzIey dI jubfn bSd krn leI hr pWDr qy nuksfn krn dI koisLsL ivWc jut jFdy hn . ieh vrqFrf muZoN hI cldf afieaf hY . sWc aqy JUT dI jSg sdf hI cWlI hY . pr mIzIey nUM sdf pqrkfrI dy afsLy nUM iDafn ivWc rWK, sWc nUM Gr Gr phuScfAux ivWc afpxf Prj adf krnf cfhIdf hY .

           ivdysLF ivWc aKbfrF df PrI idWqf jfxf kyvl msLhUrIaF shfry clx kfrx hYY . msLhUrIaF kSmf-kfrF qoN gurdvfiraF dIaF gqIivDIaF qWk dIaF huSdIaF hn . keI vfr prbSD ivWc Aupjy JmyilaF dorfn smWisaf hl krn dI QF gurdvfiraF dy DVy aqy AuhnF dI psSdIdf aKvfr ieWk iDr bx jFdy hn . iek dUjy vruWD ibafnbfjI rfhIN aKbfrI crcf ivWc vfDf krn df BulyKf pf ieWk DVy koloNN iesLiqhfrF dI pRfpqI df vsIlf hI bxdy hn . vWKo-vWKry DVy dI afvfjL bxy jF vWKrI isDFiqk soc vfly aKbfr, vroDI grup dy bSdy dI sWcI gWl Cfpxf vI psSd nhIN krdy. iewko Kbr nUM afpo afpxI nIqI anusfr vWKry hYizSg dyky Cfp idWqf jFdf hY . aKbfrF dI asl nIqI Ausdf aYzItorIal huSdf hY . pr AusdI nIqI dy iKlfP Ausy aKbfr ivWc Cp rhy afrtIklF qoN vI Auh ijmyvfrI mukq nhIN ho skdf . ajoky ieStrnYWt dy smy ivWc kfpI-pyst rfhIN DVf-DV mIzIaf df vDxf ijWQy vD rhI ivcfrDfrk iBSnqf df pRgtfvf krdf hY AuWQy afpsI isDFiqk mukfbly-bfjI ivWc vfDf kr sWc nUM pRxfeIaF aqy iensfnIaq ihqYsLI srgrmIaF nUM aWgy ilafAux ivWc mWdd vI krdf hY . qWq -iensfnIaq qoN sWKxf mIzIaf Kud vI BSblBUsy ivWc rihSdf hY aqy sSsfr df vI kuJ nhIN svfr skdf .

           mIzIaf dI nukqf ingfh qoN vficaF afAux vflf smf bhuq aihm hY . dunIaF qlvfr nfloN klm df lohf mSnx lWgI hY. kWtVvfd df BivWK DuSdlf hY. dunIaF dy qmfm mjLhb aqy klcr ieWk dUjy nUM jfnx leI qqpr hn . dunIaF vWKry vWKry mjLhbF ivcly Drm arQfq sWc nUM jFnxF cfhuSdI hY . ieSJ jfpdf hY ik afAux vflf smF  qmfm mjLhbF aqy siBafcfrF ivWcoN mnuKqf leI srb sFJy,  srb pWKI aqy srb kilafxkfrI guxf nUM iekWqr kr srbsFJf iensfnIaq muKI siBafcfr  isrjx dI qfk ivWc hY. aSqr-mjhb ivcfr-vtFdry ankUl smyN dI AzIk ivWc hn . aijhy smyN ivWc hr qrF dy svfrQ qoNN pry, mnUKqf df idloN hmdrd, sWc dy sB qoN njdIk rihx vflf mIzIaf hI asl lok qSqr df QSm aKvf skygf.

 

                                                                     gsbarsal@gmail.com

 


 

 


pRBjoq sMDU-0402138322
ssp123@gmail.com

zf[ hrisLMdr kOr ny afstrylIaF PyrI dOrfn idwqf pMjfbI BfsLf nUM bcfAux aqy kuwK c huMdy kqlF nUM rokx df hokf

isznI-(pRBjoq sMDU)-pMjfbIaq df JMzf XU[ aYn[ E[ `c PLihrfAux vflI aqy pMjfbIaF isr lwgf sB qoN vwzy kuVImfr hox df klMk Dox leI XqnsLIl zf[ hrisLMdr kOr df afstrylIaf dOry `qy puwjx qy ieQoN dy pMjfbIaF ny jordfr svfgq kIqf. 14 nvMbr nUM afp ny isznI qoN 600 iklomItr sLihr vulgUlgf ivKy afstrylIaf dy sB qoN pihly aqy dUsry gurUu GrF ivKy mwQf tyikaf aqy sMgqF nUM sMboDn kIqf.zf[ sfihbf ny apxy BfsLn ivwc ikhf ik sfnUM BrUx hwiqaf rokx leI sB qoN pihlF ies dy smfijk kfrnF df ivsLlysLn krnf hovygf, hux qwk dI Koj dwsdI hY ik ies df muwK kfrn dfj dI lfhnq aqy bwcIaF dI pVfeI qy hox vflf Krcf hI hY ijs nUM pMjfbI mfpy bVf vwzf boJ smJdy hn. AuhnF ieh vI ikhf ik aYn afr afeI jo vfihgurU dI ikrpf nfl ivqI qOr `qy smrwQ hn, ies lfhnq nUM rokx ivwc BfrI Xogdfn pf skdy hn.dfj dy dYNq nUM nwQ pfAux leI jy aYn[ afr[ afeI[ lfVy ibnf dfj qoN ivafh krfAux df sMklp lY ky pihlkdmI krn qF pMjfb ivwc vwsdy lfVy ijhVy ik bhuqf krky quhfzI nkl krdy hn, quhfzI dyKf dyKI Auh vI dfj qoN prhyjL krngy aqy ieMj mfipaF nUM DI jMmxf koeI Gfty vflf sOdf nhIN lwgygf.
15 nvMbr nUM birsbyn iswK tYNpl ivKy boldy hoey AunHF ny pMjfb `c ho rhy bwcIaF dy Gfx dy idl dihlf dyx vfly aMkVy dws ky sMgqF nUM Bfvuk kr idwqf.ies ipCoN afp pMjfbI klcrl aYsosIeysLn kueInjLlYNz vwloN rwKy gey sYmInfr ivwc phuMcy.ies smfgm ivwc styj skwqr dI BUimkf mnjIq bopfrey ny bfKUbI inBfeI.ieQy ividafrQIaF ny BrUx hwiqaf ivsLy Aupr kivqfvF aqy prcy pVHy.zf[ hrisLMdr ny ieQy pMjfbIaF dy iekwT nUM sMboDq krdy hoey ikhf ik jy qusIN bwcIaF `qy ho rhy awiqafcfr ivruD sucyq pwDr qy koeI Xqn nf kIqy qF afAux vfly 15 sflF bfad 60 lwK pMjfbI lfVy kuafry rih jfxgy aqy AunHf nUM ivafh krfAux leI dUjy sUibaF dIaF lfVIaF `qy inrBr hoxf pvygf.pMjfbI jo sdf Kud nUM sLyr khfAudy ny Auh mYnUM dwsx ik sLyr puwq jMmx leI jdoN sLyrnIaF mfvF hI nF rhIaF qF pMjfbI sUry kOx jMmygf qy kI hovygf sfzI mF bolI df? XU[ pI[ ibhfr qoN ilaFdIaF mfvF quhfzy bwicaF nUM ikhVI BfsLf isKfAuxgIaF? afey hoey nOjvfnF qoN hwQ KVHy krf ky zf[ hrisLMdr ny aihd ilaf ik qusI sfry ibnf dfj qoN ivafh krfvogy aqy BrUx hwiqaf dy iKlfPL afpxy afpxy sfDnF rfhI cfnx vMzdy rhogy.pMjfbI klcrl aYsosIeysLn kueInjLlYNz vwlo mnuwKqf dI syvf leI, aOrqf dy hwkf dI lVfeI lVn leI, BfrqIaF dy hwk ivwc bolx leI aqy pMjfbIaq dI syvf ihq zf[ hrisLMdr nUM ieQy pMjfbx afPL df XIar 2009 aYvfrz nfl snmfinq kIqf igaf.
17 nvMbr nUM gurduafrf sfihb blYkbrn (mYlbOrn) ivKy sMgqF dy BfrI iekwT nUM sMboDq krdy hoey zf[ sfihbf ny ikhf ik jy qusI sfry afpxy ipMz dIaF 5 grIb kuVIaF dI pVHfeI df Krcf cuwkx df juMmf lY lvo qF pMjfb qbfh hoxo bc skdf hY.guru Gr dI pRbMDk kmytI ny afpxy vwloN grIb bwcIaF dI pVHfeI leI 1000 zflr hrsL cYrItybl trwst nUM dfn kIqy.iewk AuwdmI vIr tonI syTI ny zf[ hrisLMdr hurF dI vYbsfeIt bxfAux df juMmf cuwikaf.afstrylIan pMjfbI aYsosIeysLn vwloN hrBjn isMG KYhrf hurF ny AuhnF dy snmfn ivwc rfqrI Bojn df pRbMD jsmyr Kihrf hurF dy rYstorYNt PulvfVI ivwc kIqf hoieaf sI ijQy sLihr dy pqvMqy zf[ sfihbf dy svfgq leI KVHy sn.ies mOky `qy dI pyj vloN hrbIr kMg, ajIq qoN srqfj DOl, pMjfbI itRibAUn qoN qyjsLdIp smyq bhuq sfrf pwqrkfr BfeIcfrf mOjUd sI.ies smfgm ivwc styj skwqr dI BUimkf afstrylIafeI pMjfbIaF dy hrmnipafry crnfmq isMG ny bfKUbI inBfeI
18 nvMbr nUM zf[ sfihbf gurduafrf sfihb krygIbrn ivKy nqmsqk hoey.ieQy sMgqF dy TfTF mfrdy iekwT nUM sMboDn krdy hoey zf[ hrisLMdr ny ikhf ik aOrqF dy iKlfP jurmF ivwc pMjfbI mohrI bxdy jFdy hn aqy afpxI mF bolI nUM iqlFjlI dyeI jFdy hn, aqy mY hokf dy ky quhfnUM jgfAux afeI hF AuTo! gurU goibMd isMG idAu vfrso! bcf lAu afpxy pMjfb nUM, bcf lAu kuwK `c kql huMdIaF bflVIaF nUM, bcf lAu afpxI mF bolI nUM.jy qusI nf jfgy qF ieiqhfs quhfQoN jvfb mMgygf.ies mOky `qy boldy hoey gurdvfrf kmytI dy skwqr srdfr sqnfm isMG pfblf ny pMjfbI kONsl afP afstRylIaf vloN zf[ hrisLMdr kOr nUM afstRylIaf swd ky snmfinq krn dy XqnF dI BrpUr sLlfGf kIqI.gurdvfrf sfihb dI kmytI ny zf[ hrisLMdr kOr vloN grIb aqy loVbMd bwcIaF dI mdd leI clfey jf rhy trswt vfsqy 2100 zflr idwqy.
19 nvMbr nUM afstrylIaf dI sB qoN purfxI pfrlImYNt (inAU sfAUQ vyljL pfrlImYt hfAUs, isznI) ivwc Aus vyly iewk nvF ieiqhfs ricaf igaf jdoN pMjF pfxIaF dI DI zf[ hrisLMdr kOr df lIzr afPL df hfAUs imstr jOhn aYkulInf ny pMjfbIaq df mfx aYvfrz nfl snmfn kIqf.ieh aYvfrz jOhn aYkulInf ny isznI dy isrmOr pMjfbIaF dI mOjUdgI ivwc idwqf.pMjfbI kONisl afPL afstrylIaf ny zf[ hrisLMdr kOr nUM ieh aYvfrz mnuwKqf aqy pMjfbI mF bolI dI syvf bdly dyx df aYlfn sqMbr mhIny kIqf sI aqy ieh mfx mwqf aYvfrz zf[ hrisLMdr kOr ny JolI `c pvfAux qo bfad pMjfbI kOisl df DMnvfd kIqf.imstr jOhn aYkulInf df DMnvfd krdy hoey zf[ sfihbf ny ikhf ik mYnUM ieh snmfn dy ky qusF sfry ihMdosqfnIaF nUM hI mfx dy idwqf hY.AunHF ikhf ik ijQoN qwk BrUx hwiqaf vrgy kohV df svfl hY ieh ibmfrI isrPL pMjfb jF Bfrq ivwc hI nhI blik pUry eysLIaf ivwc hI PYlI hoeI hY ijs nUM Kqm krn leI sMsfr Br nUM sFJy XqnF dI loV hY.nslI ivqkry bfry boldy hoey zf[ hrisLMdr ny ikhf ik vwKo vwK siBafqFvF nUM jdoN iewk mulk ivwc pnp lYx idwqf jfvy qF aqy AunHF sBnF dy iqAuhfrF nUM sfJNy qOr `qy vwzI pwDr qy mnfieaf jfvy qF ies qrF hornF dysLF nfl gUVHy dosqfnF sbMD bx jFdy hn aqy afstrylIaf ies pwKoN vDfeI df pfqr hY ik iBMn iBMn siBafqFvF df ieQy brfbr df siqkfr ho irhf hY.jOhn aYkulInf ny afpxy pRDfngI BfsLn c ikhf ik Auh zf[ hrisLMdr dy imsLn nUM siqkfrdy hn aqy Auh afstrylIaf dy vfsIaF vwloN AunHF df sfQ dyx df vfadf krdy hn.AunHF ny zf[ hrisLMdr kOr dy BfsLn dI nkl nUM pfrlImYNt dy snmuwK pVH ky srkfrI irkfrz ivwc drj krfAux leI afpxy dPqrI amly nUM hdfieq idwqI.pfrlImYNt vwloN jOhn aYkulInf ny snmfn vjoN pfrlImYNt dy ieiqhfs bfry iewk ikqfb ByNt kIqI aqy AunHF dy mnuWKqf dI syvf leI kIqy kMm bdly sLlfGf pwqr vI idwqf.ies smfgm ivwc pMjfbI kOisl afPL afstrylIaf dI kfrjkfrnIy zf[ minMdr isMG, pRBjoq isMG sMDU, blrfj sMGf, mnDIr sMDf, kulvMq isMG bulfrf qoN ielfvf kulbIr isMG mlhoqrf, blbIr isMG pvfr, cMdr srIn, moihMdr isMG ibwtf, blbIr isMG afid sLfml hoey.
21 nvMbr nUM zf[ sfihbf ny gurduafrf sfihb irvsbI aqy 22 nvMbr nUM pfrklI sfihb ivKy sMgqF nUM sMboDn kIqf.22 nvMbr nUM pMjfbI kOisl afPL afstrylIaf vwloN blYktfAUn lfiebryrI ivwc BrUx hwiqaf iKlfPL pMjfbIaF nUM jfgirq krn ihq aqy pMjfbI mF bolI nUM smrpq iewk sLfndfr sYmInfr krvfieaf.ies smfgm ivwc boldy hoey zf[ hrisLMdr ny aMkiVaF sihq dwisaf ik pMjfbI, aOrqF ivruD jurmF ivwc mohrI bxdy jFdy hn.ieh ruJfn byhwd Kqrnfk hY.AuhnHF ikhf ik PrMgIaF ny pMjfbIaF aqy ivsLysL kr ky iswKF nUM sB qoN vwzy kuVI mfrF ivwc drj krky sfzy mUMh qy bVI krfrI cpyV mfrI hY.iewk vfr qF mYN XU aYn `c jf ky AunHF dy aMkiVaF nUM JuTlf ky quhfzy `qy lwgf ieh klMk Do afeI hF pr jy sucyq pwDr qy koeI suihrd Xqn nF kIqy gey qF Auh idn dUr nhIN jdoN asIN swcI muwcIN hI sB qoN vwzy kuVImfr sfbq ho jfvFgy.AunHF ny afpxI mF bolI nUM sMBflx df jordfr hokf vI idwqf.
inAUjLIlYNz qoN Aucycy qOr `qy phuMcy mfnsf vfly AuGy rMgkrmI pRo[ blivMdr isMG cfhl ny pMjfbI mF bolI dy BivwK bfry prcf pVHidaF ikhf ik ieh inrol gpOV hY ik 50 virHaF ivwc pMjfbI BfsLf alop ho jfvygI.prdysIN vwsdy pMjfbI ijs qrF afpxy pMjfb nfl ipafr krdy ny, afpxy bwicaF dy ivafh pMjfb jf ky krnf, ihMdosqfnI isnymy df sMsfr pwDr `qy AuBfr aqy ies df lgfqfr ho irhf pMjfbIkrn, pMjfbIaF df pMjfb ivwc jfiedfd bxfAuxf aqy prdysI huMdy pMjfbI sLoa pRmuwK kfrn hn jo pMjfbI nUM alop nhIN hox dyxgy.cMdn rMDfvf aqy kUljIq sMDU ny axjMmIaF DIaF nUM sLrDFjlI idMdy hoey gIq suxf ky afey sroiqaF nUM Bfvuk kr idwqf.ies smfgm dI pRDfngI vI mfxXog jOhn aYkulInf lIzr afPL df hfAUs inAU sfAUQ vyljL pfrlImYNt ny kIqI.AunHf ny pRDfngI BfsLx ivwc ikhf ik afstrylIaf sfrIaF BfsLfvF aqy sfrIaf sBwiafcfrF df siqkfr krdf hYpMjfbIaF df afpxI mF bolI pRqI moh jwg jfihr hY aqy afstrylIaf, pMjfbI nUM pRPuwlq krn leI hr sMBv Xqn krygf.
BrUx hwiqaf dy iKlfPL sMsfr Brmx kr rhI BYx zf[ hrisLMdr kOr df afstrylIaf dOrf sLfndfr ZMg nfl afstrylIaf dI PYzrl pfrlImYNt `c 23 nvMbr nUM hoey snmfn smfroh nfl smfpq hoieaf.rOjr pRfeIs cIPL ivwp afstrylIan lybr pfrtI dy dPqr ivwc BrUx hwiqaf dy ivsLy `qy iewk mIitMg hoeI ijs ivwc srkfr vloN ishq aqy bjurg syvfvF kmytI dy cyarmYn imstr stIv gurgfnfs aYm[ pI[, ijl hfl lybr pfrtI ivwp aqy amMzf irCvrQ aYm pI[ ny aqy pMjfbI kOisl vwloN pRBjoq sMDU pRDfn aqy blrfj sMGf ny Bfg ilaf.
lgBg iewk GMtf cwlI ies mIitMg ivwc zf[ hrisLMdr ny BrUx hwiqaf dI smwisaf nUM jordfr ZMg nfl pysL kIqf.AunHF ny afpxIaF dlIlF aqy aMkiVaF nfl afstrylIaf srkfr dy vPd nUM pUrI qrF kIl ilaf.zf[hrisLMdr ny dwisaf ik eysLIafeI mulKF ivwc gVbVfieaf hoieaf ilMg anupfq icwtI cmVI vfly dysLF ivwc gMBIr smwisafvF KVHIaF krygf.AunHF ikhf ik ivsLv pwDr `qy ies sbMDI jy gMBIr Xqn nF kIqy gey qF lVky aqy lVkI df ivgiVaf anupfq aOrqF ivruD jurm vDf dyvygf.imstr rOjr pRfeIs ny qurMq ieh aYlfn kIqf ik afstrylIaf ies gMBIr muwdy qy aMkVy iekwTy krky qurMq loVIdy kdm cuwkygf.loV pYx `qy inAUjIlYNz dI qrj `qy BrUx hwiqaf rokx leI iesy sYsn ivwc mqf rwiKaf jfvygf aqy ies sbMDI kfnUMn bxfAux leI loVIdF aml bhuq jldI sLurU kr idwqf jfvygf.
 


iewk sLfm ijMd DfrIvfl dy nfm

ikrpfl isMG pMnUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nFmvr 400 sroiqaF ny sqMbr 27, 2009 dI sLfm ijMd DfrIvfl dy nF ilKvfeI qy ijMd DflIvfl vI mylf luwt ky lY igaf.

ijMd DfrIvfl nUM kYnyzf ivwc afieaF afjy cfr ku sfl hI hoey hn. hr prvfsI vFg hI kYnyzf ivwc pYr lfAux leI aqy pwky jmfAux leI iewk qIbr qy qursL sMGrsL dy dOr ivwcoN lMGxf hI ipaf. qy hux Auh trwk clfAuNdf hY. jo rojI rotI df iewk cMgf vsIlf hY. pr Ausny kudrq vwloN bKLisaf aqy bcpn qoN afpxy msqk dI CfqI nflL lfieaf gfiekI df sLOk ajy vI Xfd qyrI vFg sFB-sFB ky rwiKaf hoieaf hY. jo idny Ausdy nflL-nflL rihMdf hY aqy rfqIN Ausdy sunihrI supinaF dy nflL-nflL nvyly rMg vI Brdf hY. ijMd DfrIvfl trwk vI clfAuNdf hY aqy nvyN AuWqry gIqF dy muKVy vI gfAuNdf hY aqy AunHF dIaF DunF vI bxfAuNdf hY.

DrqI dy ies puwq ny KyqI XUnIvristI luwiDafxf qoN pI[aYWc[zI kIqI hY aqy kuwJ smF AuWQy jOb vI kIqI hY. ijs kfrn XUnIvristI dy BfeIcfry df Auh iewk ainwKVvF aMg bx igaf hY. qy ainwKVvF aMg hI bx igaf hY KyqIbfVI XUnIvristI luwiDafxf df BfeIcfrf kYnyzf ivwc torFto dy pMjfbI vfqfvrn df. jOb dy iksy vI suhfvy gulfb nUM rqf ku srkf ky dyKo AuWQy hI quhfnUM ies XUnIvristI dy vfqfvrn dI sMdlI pOx rumkdI anuBv hovygI.

kuwJ ies qrHF df hI imlLdf julLdf hfl hY kYnyzf ivwc trwikMg BfeIcfry df. ies AuWqy vI pMjfbI BfeIcfrf pUrI qrHF nflL Cfieaf hoieaf hY qy hr pfsy bwly-bwly krfeI jFdf hY.

pirMsIpl srvx isMG jI dy Gr iewk suhfvI bYTk ivwc ieh soc vI mihk AuWTI sI ik pMjfbI dy suQry aqy smrwQfvfn gfiek ijMd DfrIvfl nUM nfmvr aqy sUJvfn sroiqaF dy rUbrU kIqf jfey. jo kihMdf hY qy krdf vI hY, hY huMdf Auh iensfn mhfn. EsLnlYNz trwikMg kMpnI dy mflk rxDIr isMG sMDU mfxUMky, jgrUp isMG DflIvfl qlvMzI rfey aqy drsLn bVI ny afpxI soc nUM swc kr ivKfieaf.

AunHF ny afpxI supneI soc nUM swc vI kIqf Auh vI bxdy pUry mfx qfx nflL aqy bhuq hI ivDIbwD aqy KusLgvfr vfqfvrn ivwc.

isLMgfr vYSkuiet hflL pUrI qrHF nflL isLMgfiraf hoieaf sI. Ausdy nvF mflk ieMdrjIq iBMzr aqy jgivMdr sYxI ies dI idwK nUM cfr cMn lfAux dy XqnF ivwc hn aqy Auh iesdI smrwQf nUM vI dUxI cOxI krn dy sfrQk Xqn kr rhy hn. ies smfgm nUM XfdgfrI bnfAux dI afpxI prbl iewCf ivwc sMgrUrIey qy smuwcy pirvfr smyq hmdrd aKLbfr dy muwK sMpfdk amr isMG Buwlr, luwiDafxf dI KyqIbfVI XUnIvristI vflLy aqy ijMd dy trwk cflk vIr Brf pUrI qrHF nflL iewk juwt hoky qnoN-mnoN juVy hoey sn. ieh sLo itktF AuWqy krvfieaf igaf aqy ies ivwc pMjfbI BfeIcfry nUM ivsLysL qOr AuWqy sLfiml hox df swdf idwqf.

drsLn bVI, iewk bVI hI phuMcI hoeI hsqI hY. ijwQy bihMdY gwlF dI JVI lf idMdY kYsIaF msq` (k) ryKfvF Auhdy ipMz dIaF. drsLn ny mMc sMcfln dI izAUtI sMBflLI aqy mMc dy mfx nUM cfr cMn lf idwqy. afpxI gwlbfq ivwc Auh hr afey ivakqI ivsLysL df mfx qfx vI rwKI jFdY aqy ZukvIaF kfivk tUkF nflL smyN idaF KMBf AuWqy XfdgfrI dIvy vI vflLI jFdY. jdoN Auh gfAuNdY qF rUh coN gfAuNdY qy cfr cuPry pMjfbI swiBafcfr dy mihkdy gulfb hI iKVf idMdf hY. gwl kI drsLn bVI afpxI imsLfl afp hI hY.

drsLkF aqy prsLMskF dI mMg AuWqy ijMd DflIvfl ny bhuq sfry aqy bdlvyN rMgF-ZMgF dy gIq pysL kIqy. ijnHF nUM suxky iesy iswty qy phuMc skIdf hY ik AusdI surIlI afvfjL ivwc iewk qkVf dm hY. Auh afpxy gIq sMgIq nflL iksy vI mihPl nUM rMgIn bxf skdf hY. loVINdI isKr prfpq krn leI AusnUM kyvl aqy kyvl hor sfDnf dI loV. ieh sfDnf df mfrg hI hY jo iksy pirqBf nUM isKrF qy pucf skdf hY aqy mn iewCq PlL duaf skdf hY. ies sfDnf dy sPr qy ijMd DflIvfl ikqnf ku qurdf hY ieh smF hI dwsygf. afE Aus kolLoN bhuq hI awCy dI afs krIey!


qrksLIlqf rOsLnI Biraf mfrg!

juJfr iZwloN  

  muwZ-kdIm qoN mnuwK df vfh ijs vrqfry nfl ipaf, Aus dy mn aMdr Aus nUM jfnx dI ieWCf pYdf hoeI. ieh suBfivk huMdf hY aqy hux vI vfpr irhf hY.  pihlF-pihl mnuwK dI jigafsf kfrn Ausdy mn aMdr AuTy svflF nUM sMboDn hox vfly mwq-mqFqr bfad ivWc DrmF ivWc qbdIl ho gey qy kuJ mWq hI rhy(ijvy cfrvfk mWq), kuJ invkly mwq (ijvy rfDf-suafmI, afid) Drm ivwc vI qbdIl ho skdy hn.  ienHF mwqF aqy DrmF ny afqmf-pRmfqmf, kudrq, mnuwK dI hoNd, smfjk krqwv afid, mukdI gwl, jIvn df hr Auh Kyqr ijsdf vI mnuwKI soc nfl vfh vfsqf sI, bfry afpxy qOr qy ivafiKafvF pysL kIqIaF. pr koeI vI Drm, mnuwKI soc nUM nUV ky rwKx ivwc pUrI qrHF kfmXfb nhIN ho sikaf.  ikAu jo jIvn sdf gqIsLIl rihMdf hY, ies leI jIvn dy hr pdfrQ df iek kx-cyqnqf vI sdf gqIsLIl rihMdf hY.  cyqnqf jo hfsl igafn huMdI hY Aus qo vI awgy vDx dI koisLsL krdI rihMdI hY.  cyqnqf ivwc KVoq dyKxf jF KVoq ilaf skx bfry socxf Kfb-iKaflI ho skdI hY. cyqnqf ny mnwuK nUM drsLn qy ivigafn df pwlf PVn leI pRyiraf. drsLn aqy ivigafn dI qrwkI kfrn hI mnuwKI siBaqf awgy vD skI hY. shI drsLn aqy ivigafn ny ijwQy mnuwKqf nMU shI syD idwqI AuQy nfl dI nfl DrmF vwlo PYlfey aMD-ivsLvfsLF ivwco kwZ ky rOsLnI Bry mfrg vwl jfx leI vI pRyiraf.

   aMD-ivsLvfsL qF ikMqU-rihq ivsLvfsL df nfm hY. ies leI ikMqU rihq hox df mqlb afpxI buwDI df pRXog nf krnf; Aus buwDI df ijs sdkf mnuwK sfry pRfxIaF qo AucyrI pwDr df jIv kihlfieaf igaf hY. afpxI buwDI df pRXog nf kridaF iksy sMskfr jF Brm (Brm df arQ Buwl jF BulyKf-BfeI kfnH isMG nfBf, mhfn kosL, pMnf 907) nMU aYvy mMnI jfxf mfinsk gulfmI dI insLfnI huuMdI hY. afpxI buwDI df pRXog kIqy ibnF cMgyry jIvn dI afs krnf afpxy afp nUM bysmJI dy aflm ivwc rwKx smfn hY. smfj dy iksy vI ihwsy aMdr peI ies mnuwKGfqI mfnisk gulfmI vflI ibrqI df asr smuwcy smfj `qy pYNdf hY.

qrksLIl susfietI vI smfj df ihwsf hox dy nfqy lokF nMU ies mfnisk gulfmI qoN mukqI idvfAuxf afpxf PrjL smJdI hY. aMD-ivsLvfsL muwZ-kdImI dOr ivwc aigafnqf kfrn Aupjy, pr hux lutyrI aqy pujfrI jmfq lokF nMU mfnisk qOr qy gulfm bxfky afpxf AuWlU iswDf rwKx leI koisLsLF kr rhI hY. qrksLIl susfietI lokF nMU pfKMzI sfDF-sMqF, joqsLIaF, bfibaF aqy hor DrmF dy nF qy luwtx vfilaF qoN Cutkfrf idvfAux leI afpxy ivwq aqy smrwQf muqfibk ienHF iKlfP jdojihd kr rhI hY.

    

kI hY? ikAuN hY? aqy ikvy hY? ijhy pRsLn qF iewk bwcf vI kr skdf hY. iPr qusIN bwicaF nfloN vI Gwt socdy ho jF iPr qhfnUM sfrf igafn hfisl ho igaf jF iPr jo DrmF vfly kihMdy hn Aus swc df igafn ho igaf! jy sfrf igafn hfisl nhIN hoieaf qF iPr qrksLIl soc nMU apxfAu. ieh nf hovy ik, sfDF, sMqF, bfibaf dy icmitaF df KLOrU sux-sux KusL hoeI jfvo qy rwt lfAuNdy rho bfby dI Puwl ikrpf. ieh sux bwcy puwCx kI mNY ikvy pYdf hoieaf qf awgo  jvfb hovy ik, Plfxy Dfrimk sQfn qoN qYnMU ilaFdf sI jF Plfxy bfby dI ikrpf nfl qMU jnimaf sI, qF iPr bwcf ieh pRsLn kry myrf bfp qy dfdf ikvNy pYdf hoey. iPr AuhI GiVaf-GVfieaf jvfb dy dyvo, qf bwcf iPr khygf iesdf mqlb sfzy Kfndfn ivc koeI nfrml izlvrI nhIN hoeI jF bfp dy Xogdfn bfry ikMqU kr dyvy, jy bfby dI bKisLs hY qF! iPr bwcy nMU GUr ky roab nfl cuwp krvf dyvogy aqy khogy bwcf qUM vI sfzy vfg sfrI Aumr inrjIv vsqf awgy mwQf rgVnf hY aqy Xfd rwKIN ikMqU-pRMqU nhIN krnf .

kuJ ies qrHF vI kihMdy hn qrk `c nhIN, sLrDf `c hY Drm dI nINh. hux qF aOrq nMU bwcf pYdf krn vfsqy mrd dI vI jLrUrq nhIN hY, ikAuN jo ibRitsL dy Kojkfrf ny kfZ kwZI hY ik mF dy sYWl qo hI sYWl lY ky bwcf pYdf kIqf jf skdf hY. ies Koj dy kfrn vI keI DrmF vfilaf dy ivcfrF `qy pfxI iPr igaf. hux qF grBvqI aOrq afpxy pyt ivcly bwcy df suBfa vI bdlvf skdI hY ik bwcf vwzf hoky vkIl, zfktr, iKzfrI jF cor bxfAuxf. bwcy nMU iPr iksy DrmI mhFpursL dI imhr jF asIs nhIN cfhIdI. msLhUr ivigafnI cfrils zfrivn dy isDFq muqfibk ijs qrHF bMdy dy lwgI pUC lih geI, ies qrHF hI afs krdy hF kdy ivigafn dI hor qrwkI nfl mHb nfmI pUC vI lih skdI hY.

   kuJ iswK dosqF df suafl sI ik sMskfrF qoN vgYr mnuwK ikvyN rih skdf hY. AuhnF nMU pqf hoxf cfhIdf hY ik iswK Drm ny bhuq sfry BrmF aqy sMskfrF df KMzn kIqf. gusqfKI mfP AuhnF leI pysL hY gurbfxI df hvflf :-

  

dieaf kpfh sMqoKu sUq jqu gMZI squ vtu ..

eyhu jnyAU jIa kf heI q pfzy Gqu .. (vfr afsf mhlf 1-471)

 

ienHf gurbfxI dIaf qukF ivc iswKF dy pihly gurU nfnk dyv jI ny Aus smyN dy cwly af rhy sMskfr(sMskfr df arQ Dfrimk ruh rIqf-BfeI kfnH isMG nfBf, mhfn kosL, pMnf 235). ienHF sMskfrF ivwc iek jynAU pfAuxf vI sI, ijs nMU bVy hI qrk Bry ZMg nfl BMizaf. ies qo ielfvf gurU nfnfk dyv jI ny sUrj nMU pfxI dyx, mUrqI pUjf, sUqk (bwcy dy jxypf smNy nMU), mrn, ivafh, sqI-pRQf, afid hor anykf sMskfrF df purjLor KMzn kIqf.

  n pfQr bolY nf ikCu dyie..  Pokt krm inhPl hY syv.. (BYrAu mhlf 5-1160)

gurU arjn dyv jI ny pwQr pUjf (mUrqI pUjf)pRqI iqwKy sLbdF dI vrqoN kIqI . smJfieaf ik inrjIv cIjLF pRqI jo sMskfr hn, Auh iqafgxy cfhIdy hn ikAuN jo inrjIv vsqF dI pUjf krn df mnwuK nMU koeI Pfiedf nhIN.

    

Cozih aMnu kirh pfKMz.. nf sohfgin nf Eih rMz.. (goNZ kbIr jI-873)

Bgq kbIr jI ny jo ik gurU nfnk dyv jI qoN vI pihlF hoey hn.  AuhnF ny vrq rwKx bfry jo sMskfr sn, AuhnF df bhuq hI jLordfr ZMg nfl ivroD kIqf. vrq rwKx vflI aOrq nMU ikhf ik nf qF ieh suhfgx hY nf rMzI.

   hvfly hor vI idwqy jf skdy hn pr smJx leI ieh iesfLry hI kfPI hn.  BrmF, sMskfrf qo vgYr mnuwK bhuq KusLhfl aqy rOsLn ijMLdgI jIa skdf hY. qrksLIl soc dI gwl krIey qf svfl pYdf ieh vI huMdf hY ik ies df muwZ kdo bwJf ieh kihxf qF aOKf hY, pr aMdfjf ieh lwgdf hY ik jdo qo mnuwK nUM afpxy aqy ibgfny, hfnI aqy lfB dI soJI afeI, Audo qo hI ies df muwZ bwJf hovygf. pr ies ivDI nMU mfnqf, iqMn XUnfnI iPlfsPrF kfrn imlI, Auh sn sukrfq, plYto aqy arsqU. sukrfq ny awKF mIc ky iksy cIjL nMU mMn lYxf glq smiJaf. qrk nfl Auh vwzy-vwzy ivdvfnF nMU inrAuWqr kr idMdf sI. Aus nMU Drm df vYrI kih mOq dI sjf idwqI geI. Aus nMU CuzfAux dI kuJ sfQIaf ny skIm vI bxfeI pr sukrfq ny ikhf mYN qF bc jfvFgf, pr swcfeI mr jfvygI. Ausny mOq nMU gl lfieaf. plYto, sukrfq nMU afpxf gurU mMndf sI aqy sImq sLkqIaF vfly rwb dI hoNd nMU vI mMndf sI. awgo arsqU ny plYto nMU gurU Dfiraf aqy iskMdr mhfn df 8 sfl qwk gurU irhf. arsqU ny iewk hjLfr gRMQ ilKy aqy ikhf ik jykr AuproN ieko vyly do cIjLF nMU suitaf jfvy qF BfrI cIjL pihlF DrqI qy izwgygI. pr ies gwl nMU gYlIlIE ny glq sfbq kr idwqf. ieh ivigafnIaF aqy buwDIjIvIaF df asUl hY ik jdoN iksy gwl nMU sbUqF sihq shI jF glq sfibq kr idwqf jfvy qF AusnMU mMn ky loV anusfr soD kr lYdy hn.

      AuNJ qrk nfl bolx vfilaF qoN Drm nMU qrf kih ky jF Dfirmk BfvnfvF nMU Tys pihcfAux dy dosL aDIn hiQafrbMd qrIky nfl cuwp krvf idwqf jfdf hY, ieiqhfs gvfh hY! vYsy iksy bfhrI sLkqI dy zr qo qrksLIl mukq hn. AuNJ qrksLIlqf AuhnF lokF nMU hI smJ afAudI hY jo kdy kdfeIN qrk nfl jF bfhrI sLkqI dy zr qoN mukq ho ky socdy hn. qrksLIl susfietI afpxy ivcfrF df pRcfr krdI hY, iksy Aupr afpxy ivcfr jbrdsqI QopdI nhI aqy nf hI iksy dIaF Dfrimk BfvnfvF nMU Tys phuMcfAuxf locdI hY. pr qrksLIlqf dikafnUsI qy rUVIvfdI ivcfrF df ivroD krdI hY. ijs qoN kuJ purfxy iKaflF vfly ivakqI smJdy hn ik sLfied ieh sfzIaf Dfrimk BfvnfvF nMU Tys phuMcf rhy hn.

         qrksLIl susfietI afpxy AudysL dI pUrqI leI lokF dy mnF aMdr jigafsf dI joqI jgfAuNidaF ies nMU rOsLnI Biraf mfrg bxfeI rwKxf locdI hY. ies df BwivK vI bhuq rOsLn hY, ikAu jo kYnyzf ivwc hI 23% lok 2008 dI jn-gxnf muqfibk iksy Drm ivc ivsvfsL nhIN rwKdy jF ieMJ kih lAu cOQf ihwsf kYnyzf invfsI qrksLIl soc dy hfmI hn. jy 100 sfl pihlF dyKIey qF Drm qoN bgYr nfmfqr hI lok sn aqy awj! afAux vfly smyN ivwc hor vI ijafdf vDxgy. dunIaf ivwc Drm nMU nf mMnx vfly 17% lok hn. jykr asIN ies mfmly bfry afpxy ipCly mulk vwl JfqI mfrIey qF Bfrq ivc ies vyly s: mnmohn isMG dI srkfr ivc 6 qF kYbint mMqrI hI nfsiqk hn - ey.ky. aYtnI, pI. icdMbrm, susLIl kumfr isLMdY, aYm.vIrwpf moielI, aYs.jYpfl rYzI qy sI. pI. josLI. Bfrq df pihlf pRDfn mMqrI hI jvfhr lfl nihrU nfsiqk sI. ieh vwKrI gwl hY ik qrksLIl svyry, sLfm lfAUz spIkr lgf ky sfzf mfrg cMgf hox df rOlf nhIN pfAudy. ies leI ieh lok Brm pfldy hn ik qrk nfl socx vfilaf dI igxqI Gwt hY. iksy ivdvfn ny ikhf hY ik, smfjI sVFd, jvfbF dI axhod ivcoN nhIN, sgoN suafl nf puwCx qoN pYdf huMdI hY. ikANu nf iPr qrksLIl bixaf jfvy, quhfzy bwcy vI quhfzy `qy PLKLr mihsUs krngy ikAuNik qusIN bwicaf nMU vihmF, BrmF qo mukq kIqf aqy rOsLnI Biraf qrksLIl mfrg AuhnF nUM idKfieaf. qrksLIlqf rOsLnI Biraf mfrg hY!  jy rOsLnI dI hI gwl krIey qF rOsLnI, jo sUrj DrqI qo 150 imlIan iklomItr dUrI qy hY Aus qo ielfvf, blb vgYrf nfl hI ho skdI hY. blb dI kfZ iksy aduwqI sLkqI ny nhIN kwZI, iesdf ishrf vI QOms aYzIsn nfmI mnuwK isr bwJdf hY .

 

sYktrI-nOrQ aYmIrkn qrksLIl susfietI afP EuntyirAu  647-214-2141


drsLnI izAuVI dy drvfjLy somnfQ mMdr vflLy nhI

afstRylIaf qoN igafnI sMqoK isMG

1977 jdoN Bfrq dy pRDffn mMqrI sRI morfr jI zysfeI sRI drbfr sfihb afey sn EdoN qoN hI ieh pRYs ivc iek mnGVq KLbr clf idqI geI. ijQoN qwk mYnUM Xfd hY sLfied iek bhuq grm qy sLrfrqI iksm dy pwqrkfr, jo ik afpxy ihMdU ivroDI grmf grm lyKF qy BfsLnfF bfry pRisD sI, ny ieh JUTI KLbr PYlfeI sI. EdoN qoN kdy kdy ieh mslf pRYs qy kMipAUtr qy prgt ho jFdf hY. hYrfnI ies gwl dI huMdI hY ik bhuq pVHy ilKy qy ivdvfn swwjx vI ies bfry kfPI BMblLBUsy ijhy ivc pey rihMdy hn. sLRomxI kmytI vwloN Byd BrI cuwp df kI kfrn hY ieh qF EhI jfx skdy hn. AuhnF pfs kfPI ivdvfn swjx hn. Auh ies sB kfsy dI Koj krky iswK sMsfr dy mnF ivcoN ieh BulyKf BlI BFq dUr kr skdy hn. sLRomxI kmytI dy pRDfn jF sRI akfl qKLq sfihb jI dy snmfn Xog jQydfr sfihb jI vwloN aDUry ijhy ibafn ies msly df hwl nhI hn. mY hYrfn hF ik afpxI sImq ijhI smJ, ivwidaf qy vsIilaF nflL vI jy mY ies msly ivc dUijaF nflLoN vD jfx igaf hF qF vD ivwidaf qy vsIilaF vflLy ivdvfn qy sMsQfvF ikAuN nhI EQy qk puwj skIaF. sLfied ierfdy dIGft hI ies nUM smiJaf jfvy!

ieMtrnYt qy ies pey BMblLBUsy nUM sfPL krn leI mY afpxI aMimRqsr dI Xfqrf dOrfn ies bfry swcfeI jfnx dI koisLsL kIqI. ies bfry mY iek sLfm dy smy iehnF drvfijLaF dy dovwlIAuN drsLn vI kIqy. EQy iek nOjvfn kmytI dy mulfjLm qoN jfxkfrI vI prfpq krnI cfhI. BfvyN ik mY ieh jfxdf sF ik iek kflLI dfhVI vflLf sfDfrx mulfjLm ies bfry sLfied hI kuJ jfxdf hovy jF AusnUM ies bfry jfnx dI koeI iewCf vI hoey. iPr vI kuJ nf hox nflLoN kuJ hoxf isafxy cMgf hI smJdy hn. AusnUM piwuCaf. Auh ivcfrf myry svflL qoN ajy sMBlL hI irhf sI ik EQy hfjr do icwtIaF dfhVIaF vflLy pRymI jn mYnUM tuwt ky pY gey. AuhnF dI isLkfieq myry iKlfPL ieh sI ik mY iswKF dy ies bhfdrI Bry kfrnfmy qy ikMqU ikAuN kr irhf hF. myry vwloN bhuq smf AuhnF nflL mgLjL mfrI krn qy AuhnF ivcoN iek ny afiKaf ik dUroN kuJ idn suwKI hoeI syvf krn afAuNdf hY. Ausny QF vI dwisaf jo ik hux mYnUM Xfd nhI irhf. sbUq dyx leI Ausny mYnUM gurU rfm dfs srF df kmrf nMbr dws ky EQy afAux leI afiKaf. agly hI idn mY iPr AusnUM sqfAux leI EQy jf hfjr hoieaf. vfhvf icr gwlF bfqF ipCoN Ausny dwisaf ik gurU rfmdfs ngr, sulqfn ivMz roz qy Plfxf isMG sMDU jI hkIm rihMdy hn; AuhnF kolL ikqfb hY. asIN dovyN irksLf krky Aus dy Gr gey qF Auh awgoN Gr nf imlLy. iPr AuhnF dy Gr hox df pqf krky mY qy myrf Brf AuhnF hkIm jI dy Gr gey. vfhvf icr gwlF bfqF ipCoN Auhnf ny dwsx dI ikrpf kIqI ik gurU kf koTf ipMz ivc iek igafnI jI hn; AuhnF pfs ieh sfrf kuJ ilKqI hY. myrIaF ieh KLPLqI ijhIaF srgrmIaF myry Coty Brf nUM isrP kmlLpuxf hI ids rhIaF sn ijsdy pfs mY Tihiraf hoieaf sF qy ies sfry kuJ ivc Auh vI myry nflL hI, afpxI idlcspI qy mrjI dy ivruD KwjlL ho irhf sI.

ijLly biTMzf ivc vfikaf, gurU ky koTy ipMz jf ky Aus ivdvfn swjx qoN pqf krn leI soc hI irhf sF ik myry icrkflI imwqr s[ kuljIq isMG qlvfV afeI[ afr[ aYs[ jI ny ig[ ikRpfl isMG jI dI ilKI hoeI sRI aMimRqsr jI kf ieiqhfs nF dI ikqfb ilaf idqI. ig[ ikRpfl isMG jI sB qoN vD smf ies syvf qy rihx vflLy ivdvfn ivakqIaF ivcoN hn jo ik lMmf smf sRI drbfr sihb dy gRMQI, muK gRMQI qy sRI akfl qKLq sfihb jI dy jQydfr dIaF pdvIaF Aupr susLoBq rhy. iehnF nflLoN vD hor kOx ies bfry jfx skdf hY! Aus ikqfb ivcoN pqf lwgf ik ieh drvfjLy, mhfrfjf rxjIq isMG dy rfj smy, igafnI sMq jI jdoN sRI drbfr sfihb dy muK gRMQI sn, EdoN Xfr muhMmd Kfn nF dy imsqrI dI agvfeI ivc ieh drvfjLy bxvf ky eyQy susLoBq kIqy gey sn. iehnF drvfijLaF Aupr Aus smy 60000(sT hjLfr) rupey KLrc afey sn.  (ieh ikqfb myry pfs eyQy nf hox krky mY Ausdf pMnf nMbr nhI ilK skdf)

BfeI kfhn isMG nfBf jI ny ies mMdr bfry mhfn kosL ivc pMnf 233 qy ieAuN iliKaf hY:

som nfQ. bMbeI dy ielfky kfTIafvfV dI irafsq jUnfgVH dy rfj ivc smuMdr dy iknfry iek ngr aqy pwqx, ijsdf nfAuN pRBfs aqy vyrfvl pwqx BI hY. ies QF iek msLhUr isLvilMg somnfQ nfAuN krky hY. somnfQ dy mMdr ivc iek pMj gj dI AucI isLv dI mUrqI BI sI, ijsnUM mihmUd gjLnvI ny sMn 2024 ivc qoV ky cfr toty kr idqf. do tukVy qF Ausny gjLnI Byjy, ijnHF ivcoN iek msjd dI pOVI aqy dUjf kcihrI Gr dI pOVI ivc joiVaf, aqy do tukVy pOVIaF ivc jVn leI mwky aqy mdIny Byj idqy. somnfQ df mMdr Bfrq ivc aduqI sI. iesdy rqnF nflL jVy hoey 56 Qmly sn ar do sO mx df sony df jMjIr Cwq nflL ltkdf sI, ijs nflL GMtf bDf hoieaf sI.

BfeI kfhn isMG jI ny ies mMdr dy luwty jfx df vfikaf 1024 ivc hoxf iliKaf hY jdoN ik iswK Drm df ikqy vjUd vI nhI sI. AuhnF ny afpxy gRMQ ivc iesdy drvfijLaF dy luwty jfx df ijLkr nhI kIqf.

isznI ivc rihMdy iek iswK nOjvfn s[ amndIp isMG jI ny Koj krky dwisaf hY ik somnfq mMdr dy drvfijLaF df sRI drbfr sfihb vfly drvfijLaF nflL koeI vfsqf nhI. somnfQ mMdr dy luwty hoey drvfjLy AujYn dy gopfl mMdr ivc sQfpq hn. iehnF nUM gjLnI qoN jF aMgRyjL aPLsr, sr ivlIam nOt, ny ilaFdf sI jF mrfTf afg,U mhfdjI isMDIaf, ny vfps moiVaf sI. ieh moVy hoey drvfjLy AujYn dy gopfl mMdr ivKy susLoBq hn. ies lyK dy aMq ivc s[ amndIp isMG jI vwloN kIqI geI Koj df kuJ ihwsf vI aMgRyjLI ivc iliKaf sLfml hY.

pqf nhI iks sfjLsL dy aDIn afey idn ieh sLosLf iPr isr AuTf lYNdf hY. jy aMimRqsr ivc CpI qy bVI afsfnI nflL imlL jfx vflLI ikqfb ivcoN, afstRylIaf qoN jfky mY ieh jfxkfrI pRfpq kr skdf hF qF aMimRqsr ivc bYTy sLRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy ivdvfn qy pRbMDk ieh jfxkfrI ikAuN nhI pRfpq krky iswKF nUM shI jfxkfrI muhweIaf krvf skdy jo ik AuhnF dI izAUtI ivc sLfml hY.

ieh asIN iswK BlI BFq smJ leIey ik sRI drbfr sfihb ivKy susLoBq drvfijLaF df somnfQ jF iksy vI mMdr nflL koeI lYx dyx nhI. ieh iswKF ny iehnF dI loV smJ ky qy iqafr bxvf ky eyQy jVy hn. jykr hux ieh eyny purfxy ho gey hox qy iehnF dI murMmq nf kIqI jf skdI qF iehnF nUM bdlf pRbMDk jrUrI smJx qF iksy iksm df PflqU vf vylLf mcfAux dI koeI quk nhI bxdI. iehnF qoN pihlF vI qF eyQy drvfjLy hoxgy hI; Auh ikQy gey! jykr iksy vsqU nUM ieiqhfsk mhwqqf vflLI smJ ky AusdI sMBflL krn dI loV smJI jfvy qF AusdI Xog qrIky nflL sMBflL krnI jrUrI bxdI hY. jykr ieh drvfjLy KLsqf ho gey hox qy iksy smy izg ky iksy iksm df nuksfn iehnF krky ho jfx dI afsLMkf hovy qF iehnF nUM bdl dyx ivc koeI hrj nhI hoxf cfhIdf. bfkI pRbMDk, aYksprt, ivdvfn afid sfry myry nflLoN isafxy hn; Auh jo TIk smJx smy qy loV anusfr Aus Aupr kr skdy hn.

myrf qF isrP ies gwl nflL hI srokfr hY ik ieh gLlq pRfpygMzy nflL pYdf kIqI jf rhI, ibnf isr pYr dy BRFqI bMd hoxI cfhIdI hY. iesdf nqIjf mfVf vI inklL skdf hY. koeI vI isr iPiraf ivakqI jF isr iPiraF dI sMsQf koeI AusLtMz KVHf krky pMjfb dy pfxIaf ivc awg lf skdI hY. AuhnF vwloN mMg ho skdI hY ik ijQoN dy ieh drvfjLy afey hn EQy jfxy cfhIdy hn. iPr kI asIN pMjfb nUM iPrkU dMigaF df mYdfn bxf lvFgy!

ieh iek pRsMgoN bfhrI gwl vI sLfied pfTkF nUM idlcsp lwgy:

vYd jI nflL gwl bfq dy cwlidaF hI AuhnF pfs bYTy iek grm imjLfjL nOjvfn ny pRsMgoN bfhrI gwl bVy josL nflL CyV leI. Ausny afiKaf ik Plfxy QF iek BfeI mhfrfj dI svfrI isr qy leI jFdf sI qy Ausdy pYrIN juwqI pfeI hoeI sI. myrf jI kry jy myry pfs qlvfr hovy qF mY iesdf isr lfh idaF! hflF ik mY cuwp rih ky smf lMGf skdf sI pr ibnf Aus nOjvfn df ipCokV jfxy, af bYl, muJy mfr dI aKfvq anusfr mY bolxo nf rih sikaf qy afK idqf, BeI josLIly nOjfvnf, ieh koeI bhuqI cMgI gwl qy nf nf hoeI! qyry pfs ikRpfn huMdI qUM AusnUM ikRpfn mfr idMdf; Ausdy pfs bMdUk huMdI Auh qYnUM golLI mfr idMdf. nuksfn iksdf huMdf! qusIN dovyN isK kOm dy hoxhfr nOjvfn ho. quhfzy dohF qoN kOm vFJI ho jFdI. afKr Auh vI qF gurU df sLrDflU iswK hI sI nf jyhVf mhfrfj jI df svfrf afpxy isr qy cuwk ky afdr nflL iljf irhf sI, qy qUM vI qy gurU df sLrDflU iswK hI hYN, ijs ny afpxI smJ anusfr pYrIN joVf pfAux nflL gurU jI dy siqkfr ivc Gft huMdI mihsUs kIqI. awj bhuq sfry pVHy ilKy ivdvfn swjx ies gwl nflL sihmq hn ik hflfq dI mjbUrI hovy qF ies smy joVf pf lYx ivc koeI hrj nhI. afKr ies ivc AuhnF gurU sfihbfnF aqy mhF pursLF dI bfxI hY jyhVy afpxy srIrk jfimaF ivc ivcrn smy joVy pihinaf krdy sn. pr Auh nOjvfn myry nfl sihmq nhI sI. ies vfrqflfp dOrfn vYd jI ny afpxf koeI pRqIkrm nhI drsfieaf; Auh cuwp rhy.

sLukr hY ik myrI mUrKqf qoN koeI axsuKfvIN Gtnf nhI vfpr geI. ho skdf sI eyny grm suBf vflLf nOjvfn gwlF qoN vD ky hQIN Auqr afAuNdf qF jfh jFdIey ho jFdI! afpxy loVoN ibnf qy hYsIaqoN vD bolx sdkf hI mY bhuq sfrIaF QfvF qy nfjLk siQqI pYdf krn dI mUrKqf kr lYNdf hF. pqf hox aqy ipCoN vfr vfr pCqfAux dy bfvjUd vI smf afAux qy afpxI vwloN afpxI sImq smJ anusfr gwl krn qoN ruk nhI skdf.

vfdVIaF sjfdVIaF inBx isrF dy nflL!


zf[ suwcf isMG igwl pMjfbI XUnIvrstI pitaflf ivKy arQsLfsLqr dy pRoPYsr hn aqy iksfnI smwisafvF dy inGocI ivsLlysLk hn. ipCly idnIN AuhnF df ieh lyK iek AuGy aMgryjLI dYink ivc Cipaf sI, ijsnUM Kbrnfmf dy pfTkF leI iek ividafrQI amol isMG ny anuvfd kIqf hY. ieh lyK zf[ igwl dI sihmqI nfl Byijaf jf irhf hY- krm brst

 

ivcolf (afVHqIaf) ivvsQf df Kfqmf

iksfnF leI pYdfvfr qoN vwD munfPLy dI jLfmnI

 - zf[ suwcf isMG igwl*

 

afVHqIaf, KyqI Auqpfd dy mMzI jfl dI pRmuwK sLKsIaq hY. mfrkIt dI ieh sLKsIaq kyvl KyqI bfjLfr ivc hI mOjUd hY. iqafr kIqIaF vsqUaF aqy syvfvF dy bfjLfr ivc afVHqIey dI koeI BUimkf nhIN hY.

rvfieqI qOr `qy afVHqIey Coty dukfndfrF aqy vpfrIaF ivcoN AuBry, ijnHF ny vpfr dy nfl nfl AuDfr df kMm vI sLurU kIqf. KyqI pYdfvfr dy vpfr ny AunHF nUM iek pfsy iksfnF dy nyVy ilaFdf aqy dUjy pfsy KyqI pYdfvfr dy Qok vpfrIaF dy. vwK-vwK qrHF dy pRbMDk Krcy ijvyN ik lwdx, lfhux df Krc, pYdfvfr dI sPLfeI df Krc aqy drjfbMdI df Krc afid vycx vfilaF `qy Qopy jFdy hn.

afVHqIaF KrIddfrF qoN insLicq dr `qy dlflI lYNdf hY. pihlF dlflI pYdfvfr dy muwl dI 1 pRqIsLq huMdI sI. ieh 1[5 pRqIsLq qwk vDf idwqI geI. Pyr 2 pRqIsLq aqy hux ieh pYdfvfr dI 2[5 pRqIsLq hY. idn dy kuJ GMitaF leI idwqIaF geIaF syvfvF dy bdly ieh dr kfPLI AucI hY. ipClIaF srkfrF ny afVHqI XUnIanF dy pRBfv Qwly af ky dlflI drF vDfeIaF hn. lfiesYNssLudf afVHqIaF dI rfj ivc igxqI 45000 qoN ijLafdf hY aqy ieh bhuq cMgI qrHF jQybMd hn.

ijLafdfqr afVHqIey pVHy ilKy huMdy hn aqy ihsfb ikqfb rwKx ivc, anpVH iksfn nfl ihsfb vyly KfiqaF ivc hyrfPyrI krn ivc cMgI qrHF inpuMn huMdy hn. KyqIbfVI vpfr ivc dlflI dy kMm dy nfl-nfl afVHqIey KfdF, bIjF, kItnfskF, KyqIbfVI dy sMdF afid dy vpfr `c vI lwgy hoey hn.

ibnF lfiesYNs vfly afVHqIaF df AuDfr dyxf iek cricq muwdf hY. ieho ijhIaF srgrmIaF AunHF nUM bdnfm krdIaF hn aqy pMjfb ivc keI QfvF `qy ienHF srgrmIaF ny AunHF nMU jQybMd iksfnI dy tfkry ivc KVHf kr idwqf hY. sLfhUkfrF vjoN afVHqIey, iksfnF nUM Auqpfdk ikirafvF dy Krcy ijvyN ik KyqI smwgrI aqy msLInrI `qy Krcf aqy gYr Auqpfdk ikirafvF dy Krcy ijvyN ik smfijk rsmF Auqy, rojLfnf dIaF loVF Auqy aqy POrI jLrUrqF Auqy Krc leI Dn AuDfr idMdy hn. afVHqIey iksfnF nUM bhuq AucIaF ivafj drF lfAuNdy hn, ieh iksfnF dI AuDfr lYx dI mjLbUrI muqfbk AunHF nUM 24 pRqIsLq qoN lY ky 36 pRqIsLq qoN vwD qwk ivafj lfAuNdy hn.

ienHF iksfnF dI Psl afVHqIaF kol gihxy huMdI hY. krjLdfr afpxI PLsl ienHF afVHqIaF rfhIN vycx leI mjbUr huMdy hn. ies qrHF srkfr ienHF afVHqIaF nUM AucIaF ivafj drF smyq krjLf vfps lYx leI iek sMsQfgq ZFcf pRdfn krdI hY. ies sMsQfgq ZFcy anusfr pYdfvfr dI kImq iksfnF nUM afVHqIaF rfhIN adf kIqI jFdI hY. ieQoN qwk ik jdoN iksfn dI Psl srkfrI eyjMsIaF duafrf KrIdI jFdI hY, AudoN vI Psl dI adfiegI iksfnF nUM iswDI nhIN kIqI jFdI.

iksfn afpxI Psl dI adfiegI afVHqIaF rfhIN pRfpq krdf hY, ijhVf ik KrIddfr aqy ivkryqf ivc ivcoly df kMm krdf hY. afVHqIaf ies rkm ivcoN bkfieaf mnPLI krdf hY qy Pyr iksfnF nUM bfkI rkm idMdf hY. afm qOr `qy hr Psl qoN bfad iksfnF nfl bkfey df ihsfb krdf hY.

iksfn dy krjLfeI hox dI siQqI ivc jy Auh afpxI Psl sbMDq afVHqIey kol nhIN lY ky afAuNdf qF afVHqIaf afpxy aPLsrI asr rsUK aqy guMizaF dI mdd nfl krjLy dI vsUlI leI iksfnF `qy ipMz jf ky dbfa pfAuNdf hY. ijLafdfqr afVHqIaf iksfn nUM bkfey vjoN AusdI jLmIn msLInrI jF duDfrU psLUaF `qy kbjLf krn bfry DmkfAuNdf hY. afm qOr `qy ieho ijhIaF GtnfvF vI dyKIaF jFdIaF hn ijnHF ivc bkfieaf nf moV skx vfly iksfnF nUM kuwitaf jFdf hY aqy AunHF dI byiewjLqI kIqI jFdI hY. pMjfb aqy hor rfjF ivc keI iksfnF ny smfj ivc hoeI afpxI ies byiewjLqI nUM nf sihMdy afqm hwiqafvF kIqIaF hn.

afVHqpuxy df ieh sMsQfgq ZFcf krjLeI iksfnF dIaF afqm hwiqafvF aqy smfjk ivroDqf df kfrn bx cuwkf hY. 1950 qoN hI afVHqIey ZFcy nUM pyNzU eyrIey ivcoN hOlI hOlI Kqm krnf rfsLtrI nIqI rhI hY. Pyr vI afVHqpuxy df ieh ZFcf srkfr dI srpRsqI hyT mjbUq hoieaf hY. 1990ivaF dI nvIN afriQk nIqIN qoN bfad iksfnF dI sLfhUkfrF `qy inrBrqf vDI hY.

1990 qoN bfad KyqI nUM imlx vflI srkfrI shfieqf GtI hY, ijs krky afVHqpuxy rfhIN sLfhUkfrF df iskMjLf kwisaf igaf hY. ies ksy hoey iskMjLy ny drimafnI aqy CotI iksfnI dI afriQkqf nUM hlUx ky rwK idwqf hY.

KyqI vpfr aqy Dn dy lYx dyx qoN ielfvf, afVHqIey bIjF, KfdF, kItnfsLk dvfeIaF afid dy vpfr `c vI lwgy hoey hn. srkfr df psfr syvfvF ivcoN lFBy hox nfl afVHqIey aqy zIlr iksfnF nUM vwK-vwK bIjF, KfdF aqy kItnfsLk dvfeIaF vrqx dy suJfa idMdy hn.

kudrqI qOr `qy hI afVHqIaF dy ieh suJfa AunHF df aqy kMpnIaF df munfPLf vDfAux ivc shfeI huMdf hY. bhuqI vfr ienHF suJfvF krky iksfnF dI Psl Krfb ho jFdI hY aqy ies nfl vfqfvrx gMdf ho jFdf hY aqy PslF (KLfs qOr `qy sbjLIaF) aqy imwtI jLihrIlI bx jFdI hY. Audfhrx vjoN 2008 ivc smfxf, ijLlHf pitaflf ivc hox vflI 82 eykV kxk dI qbfhI leI jf skdI hY, jdoN iek KLfs qrHF dI sprya vrqx df suJfa afVHqIey ny iksfnF nUM idwqf sI. BKU dI agvfeI ivc iek aOKy sMGrsL qoN bfad iksfnF nUM muafvjLf idwqf igaf.

pMjfb rfj mMzI borz vloN pRdfn kIqIaF shUlqF dy bdly afVHqIey AucI dlflI dr iksfnF qoN vsUldy hn aqy ieho ijhy hor kMmkfrF ivc ihwsf pfAuNdy hn ijnHF leI AunHF dI Xogqf vI nhIN huMdI, sLfhUkfrI nUM sUdKorI dI ieh BUimkf idwqy jfx krky, ieh jLrUrq bx geI hY ik KyqI dI pYdfvfr dy mMzIkrn ivcoN afVHqIey nUM bfhr kIqf jfvy. afriQk ZFcy dy hor ihwisaF vFg, KyqI ivc srkfrI eyjMsIaF vloN iksfnF nUM mMzI borz rfhIN iswDI adfiegI hox idwqI jfvy.

ies qrHF, KrIddfr nUM KyqI pYdfvfr 2[5 pRqIsLq ssqI imlygI aqy iksfn afVHqIaF duafrf hox vflI KfiqaF dI hyrfPyrI qoN bicaf rhygf. iksfnF nUM afVHqIaF vloN pYsf nf imlx krky pYdf hoeI smwisaf df hwl sihkfrI sMsQfvF, kmrsIal bYNk aqy svY-mddgfr gruwpF (SHGs) vloN kIqf jfxf cfhIdf hY. ies nfl bgYr iksy lyKy-joKy vfly Dn dy afdfn-pRdfn nUM vI jFicaf jf skdf hY.

pMjfb KyqI kimsLn dIaF isPfrsLF anusfr, 2007 ivDfn sBf coxF qoN kuJ mhIny pihlF pMjfb srkfr ny iksfnF nUM iswDI adfiegI leI notIiPkysLn jfrI kIqf sI. pr afVHqIaF dy pRBfvsLflI vrg dy asr srUK kfrn ieh notIiPkysLn ajy qwk lfgU nhIN kIqf igaf. hfeIkort dy inrdysLF anusfr hux ies dy lfgU hox dI afs kIqI jf rhI hY. ies nfl pMjfb dy iksfnF nUM rfhq vI imlygI aqy KyqI sYktr Auqy afVHqIaF df iskMjLf vI kmjLor hovygf.

sLfhUkfrI aqy afVHq dI ies gMZ-sMZ dy kmjLor hox nfl pMjfb dy KyqI sMkt hyT ips rhI CotI iksfnI nUM kuJ hwd qwk rfhq imlygI. KyqI isstm dy suDfr df iek bhuq hI Kfs pwK, afVHqIaF krjLy df sMsQfgq krjLy nfl bdl ho skdf hY. aFDrf pRdysL dy afDfr `qy pMjfb `c vI 4 pRqIsLq ivafj drF `qy krjLy nUM qrjIh dyxI cfhIdI hY.

anuvfdk :

amol isMG

 

 

* zf[ suwcf isMG igwl, arQ sLsqr ivBfg

pMjfbI XUnIvristI pitaflf ivKy pRoPYsr hn.

 

siqMdr srqfj dI ivlwKx gfiekI ny kIly trFto dy sRoqy

-iekbfl rfmUvflIaf-

pMjfbI gfiekI dy afsmfn ivwc pRgt hoey iewk ivlwKx isqfry nOjvfn gfiek siqMdr srqfj dI gfiekI df iewk sLfndfr sLoa pMjfbIaF dy gVH, brYNptn sLihr, ivwc bIqy sLnIvfr sLfmI swq vjy qoN rfq dy igafrF ivwc qIk hoieaf. cYNgkUiejLI sYknzYrI skUl df afzItorIam nkf-nwk Biraf hoieaf sI ikAuNik siqMdr srqfj dy ies sLoa dIaF sfrIaF itktF iqMn hPLqy pihlF hI ivk cuwkIaF sn. iekbfl mfhl ny styj nUM ivafh vfly Gr vFg sjfieaf hoieaf sI. Aus dI styj, styj nfloN iewk ivsLfl plMG vDyry jfpdI sI ijs qoN sMgIq dIaF DunF aqy srodI afvfjL df diraf vih irhf sI. srqfj ijwQy bfhrI idwK dy pwKoN vI bfbf vfrs qy bulHy sLfh nflL mylL KFdf hY, AuQy gfiekI ivwc vI Aus df afpxf hI nvyklf rMg qy nvyklI sLYlI hY. sMgIq dIaF brIkIaF ivwc prbIn hox kfrn Auh lok-gfiekI qy klfsIkl sMgIq nUM eynI hunrmMdI nfl iewk-imwk krdf hY ik sroqy Aus dI pysLkfrI dyK ky asL-asL kr AuWTdy ny. ijwQy ajokI gfiekI 'c sfjLF nUM vjfieaf Gwt qy JMibaf vwD jFdf hY, AuQy siqMdr dy sfijLMdy bVy hI afpxy sfjLF nUM pUrf jLbq ivwc rwK ky siqMdr dI afvfjL df sfQ idMdy ny. siqMdr dI afvfjL ivc vI lohVy df Auqrfa-cVHfa hY: Auh Auh afpxI avfjL nUM nIvIN qoN nIvIN sur qoN lY ky swqvIN sur qIk PYlfa dyNdf hY. ieMj hI, ijwQy bhuqy nvyN gfiek styj 'qy tpUsIaF mfrn aqy asLlIl iksm dIaF hrkqF nfl hI buwqf sfr lYNdy ny, siqMdr Ausqfd gfiekF vFg bYT ky gfAuNdf hY aqy afpxy sRoiqaF nUM afpxI gfiekI qy afpxI hI klm nfl buxI smgrI nfl kIlx ivwc ivsLvfsL rKdf hY. Aus dI lyKxI bfry ikhf jf skdf hY ik Auh AuQoN sLurU huMdf hY ijwQy gurdfs mfn KLqm huMdf hY. srl qy sfdI jLubfn 'c rcy Aus dy gIqF 'c sfihqk rMg dI zfZI KLusLboa afAuNdI hY. Aus dI KLUbI ieh hY ik Auh rvfieqI ZMg dy gIqF dI QF kibwqF, dohiraF, zUiZaF qy ZfeIey CMdF 'c rcnf kr ky alop ho rhI CMdf-bMdI nUM nvIN nuhfr dyNdf hY.  

 

afpxI mihPLl dOrfn srqfj ny gfiekI dy hr rMg df mujLfhrf kIqf ijs ivwc isLMgfr rs vI sI, hfsrs vI, bIrrs vI qy kruxf vI. Aus dy gIq afpxy sRoiqaF nUM hsfAuNdy hsfAuNdy iewk dm Audfs kr dyNdy ny qy agly hI pl muhwbq df aflm Audy ho jFdf hY.

 

 sMgIq nfl iBwjI ies sLfm dy aMq AuWqy sRoiqaF dy ivcfr lYNidaF ieh gwl AuWBr ky sfhmxy afeI ik siqMdr srqfj pMjfbI gfiekI 'c rumikaf iewk asloN hI qfjLf aqy invyklf buwlf hY ijs ivwcoN sUPIaq dy rMg dy nfl nfl afly-duafly 'c bIq rhIaF GtnfvF AuWpr gihry ktfKLsL vI AuWBrdy ny.

 

siqMdr bfry iewk hor itwpxI krnI vI jLrUrI hY ik ijWQy bhuqy gfiek awDy ku GMty bfad hI styj Cwz ky nvIN pusLfk bdlx qur jFdy ny, AuQy siqMdr iewk axQwk gfiek hY ijs ny afpxIaF hfsy AuBfrdIaF itwpxIaF qy gIqF dI Cihbr dy shfry lgfqfr sfZy iqMn GMty afpxy sRoiqaF nUM kIlI rwiKaf. ieh gwl vI not krn vflI sI ik BfvyN trFto dy ielfky 'c sMgIq dy sLoaF dOrfn, lokF vwloN  kfrF dIaF izwgIaF 'c iltfeIaF boqlF nUM jgf ky surmeI ho jfx df bVf irvfj hY, pRMqU srqfj dy sLoa dOrfn iksy vI sRoqy ny hfl qoN bfhr jfx dI qlb mihsUs nhIN kIqI. iesy qrFH hI vfsLrUm vI sfZy iqMn GMty suMnsfnqf Bogdy rhy.

 

ijnHF nUM sfPL-suQrI qy gihrfeI vflI gfiekI mfnx df sLOk hY, Auh srqfj dI gfiekI ivwcoN zfZI qswlI hfsl krngy. ijnHF nUM awj dy KrUdI gfiekF dI asLlIlqf qy lwcrqf ivcoN pMjfbI gfiekI df BivwK DuMdlf qy grdIlf jfpx lwg ipaf hY, Auh srqfj nUM sux ky bfgo-bfg ho AuWTxgy. ijvyN Xmlf jwt qUMbI dI iewk qfr lY ky pMjfbI gfiekI ivwc iewk nvyN Xuwg df moZI ho gujLiraf sI, Ausy qrHF hI KulHy vflF AuWpr golfeIdfr dsqfr pihn ky PLkIrfnf aMdfjL nfl rMg-ibrMgy gIqF qy CMdF dy prfgy nfl styj nUM rMgInIaF bKLsLx vflf srqfj vI pMjfbI gfiekI dy iewk nvyN Xuwg df AusreIaf bx ky AuWBr irhf hY.

 


bfrUd dy Zyr qy bYTf hY pfiksqfn - joigdMr bfT hOlYz   

 

eysy sfl pwqJV dy mhIinaF ivwc sXukq rfsLtr sMG dy iekwT ivwc jd pRDfn mMqrI mnmohn isMG qy pfksqfn dy mOjudf sdr afsP alI jLrdfrI afps ivwc imly sn qF AuhnF ivwc ihdosqfn aqy pfksqfn  ivwc cl rhy dihsLqI hmilaF aqy bMb DmfikaF dI rok QFm bfry bhuq hI sfjgr mhOl  ivwc glbfq hoeI sI]AOuhnF dohF lIzrf ies dihsLqI dYq nMU nwQ pfAux iek dusry nMU afpsI sihXog df Brosf vI idwqf sI .Kfs krky pfksqfn dy nvy bxy sdr afsLP alI jLrdfrI ny, jo ik awqvfd dI ies mwGdI  BwTI ivwc afpxI bygm nMU vI Jok bYTy sn.dovy hI lIzr  afpxI ies imlnI qo bhuq Auqsfhq sn,jLrdfrI ny qF dihsLqvfd dy iKlfPL zt ky ibafn vI idwqy sn.zf mnmohn isMG nMU AnHF ieh Brosf vI dvfieaf sIik afAux vfly smy ivwc Auh ies smwisaf nMU hl krn leI iek dusry nMU pUrf sihXog vI dyxgy.

                            qy do hI mhIinaF dy aMdr mubMeI dy qfj mhwl hotl Aupr hoey ies isry dy iGnfAuxy awqvfdI hmly ny ienF sfiraf dfhivaF vfhidaf dIaF DwjIaF Auzf idwqIaF]ikAuik qfj hotl ivwc mOq df ieh qFzv  nfc krn vfly dihsLqgrd sfry dy sfry hI pfksqfnI nfgrk sn.ies Gtnf ny ihMdosqfn qy pfksqfn nMU iewk vfr iPr afpxI purfxI pujIsn qy Dwk idqf hY,aqy iewk vfr Pyr jMg dIaF qUqnIaF aqy nrisMgy afpxI pUrI avfjL ivwc gUMjx lwgy hn.bfhr XOrp ivwc cldy pfksqfnI tIvI cYnlf ny qF jMgI qrfny vI vjfAuxy sUrU kr idwqy sn.POjF ivwc dohI pfsI ihljul,qy iewk dusry Aupr hmilaF qy prmFxU hiQaFrf dI vrqo qk dy avfVy aFAux lg pey hn.ikAuNik ieh awqvfdI hmly isrP hotl qfj qy hI nhI hoey, sgo ieh qF jfx buWJ ky Bfrq dysL dI afrQk rfjDfnI ivwc qrQwlI  mcfAux qy ivdysLIaF nMU zrfAux vfsqy vI sn.ik iks qrF ihMdosqfn dI dunIaF ivwc vwDdI afrQk sLfK dI rIV dI hwzI nMU qoiVaf jf sky aqy Bfrq nMU awqvfd-vwKvfd dI aMnI glI ivwc Dwikaf jf sky.ieh zf mnmohn isMG hI sn ijMnf  ny nwvibaF dy sUru ivwc jo Aus smyN Bfrq dy KjLfnf mMqrI sn ny afpxIaF AuDfrvfdI nIqIaF nfl dysL dI pwtvIAu lwQI afriQkqf nMU lIhy pfieaf sI.qy kuC hI sflf ivwc ihMdosqfn dI vwDdI hoeI afriQk-groQ ny pwCmI mulKF nMU mUMHh ivwc Auglf pf ky socx lf idwqf sI ik ieh iks qrf ho igaf?ikAUNkI ies qo pihlF qF pwCmI mulK Bfrq dysL NnMU isrP spyiraF,sfDUaF qy vyhlVf pwgF klgINaF vfly rfijaF -rjvfiVaf krky hI jfxdy sn.

                        ijQy pRDFn mMqrI zf,mnmohn isMG ihMdosqfn nMU mjbUq afriQk  lIhF Aupr clfAux ivwc kfmXfb rhy hn ,AuQy Auh ies kfmXfbI nMU bcfAux ivwc eyny mfhr nhI inkly, vrnf aYnf vwZf awqvfdI hmlf qfj hotl Aupr ikvyN vI nf ho skdf.ikAuNkI ipCly kuC sflF qo lgfqfr hI ihMdosqfn dy sLihrF ivwc bMb Dmfky ho rhy hn aqy aFm jnsDfrn dy PIqy Auz rhy hn.bysLk bI-jy-pI ny 2009 dIaF coxF ijwqx leI iehnF bMb DmfikaF nMU kFgrs dyiKlfP pVul bxfAux dI kosLs kIqI.pr ipCly idwnF ivwc pMjF rfjf dIaF coxF ny bI-jy-pI  dy kFgrs dy iKlfP kIqy awqvfd dy cIk ichfVY dI PUk kwZ idwqI,lokF ny afpxI mrjLI nfl jo Auhnf nMU shI ligaf Ausy NnMU hI votf pfeIaf .pMjf ivwco iqMnf rfjf ivwc kFgrs ny ijwq pRpq kIqI.pr muwdf ieh nhI hY.bMb Dmfky qf bI-jy-pI dy rfj ivwc vI huMdy rhy sn.asl ivwc dihsLqgrdF df asl AudysL qF ieh hY ik ihMdosqfn dI DrminrpKqf nMU ikvy plIqf lfieaf jf sky?eykqf ivwc anykqf vfly ies dysL ivwc vsdy vwK vwK Drmf qy iPrikaF NnMU afps ivwc ikvy Brf mfrU GrylU  jMg dy nrk vwl Dwikaf jf sky aqy ies dysL dI duwnIaF  ivwc AuBrdI afrQk sLfK nMU Zfh lfeI jf sky. qy Auqo isqm ieh ik dunIaF Br dy sDfrn muslmfnf dI jhfd dy nF qy shfnBUqI vI ijwqI jfvy,iesy krky Auhnf qfj,Abrfey, dy nfl nfl XhudI ibMlizg qy vI hmlf kIqf qf ik mfmly nMU aMqrrfstrI bxfieaf jf sky.eysy krky Auh bfr bfr bMb DmfikaF qo bfad ksLmIr qo lY ky PlfsqfeIn qk nMU ajLfd krvfAux dy dfhvY qy nfhry mfrdy hn.ihMdosqfn ivc pMdrF kroV muslmfn vwsdy hn.bysLk AuhnF dI bhuqI abfdI gurbq qy anpVqf krky bfkI ihMdosqfnIaF nflo pwCVI hoeI hY.ihMdosqfnI muslmfn BfeIcfry dI eysy hI duwKdI rg qy hwQ rwK ky ieslfmI dihsLqgrd afpxf AulU iswDf krnf cfhudy hn.pr ihMdosqfnI ieslfmI BfeIcfrF aYnf vI smJo korf nhI hYik Auh afpxf Blf burf nf smJ sky.Auhnf dy lIzrf ny ies anmnMUKI kfry nMU pUrI dlyrI qy bulMd avfjL ivwc BMizaf hY.ipCly smyN ivwc lgfqfr hoey bMb Dmfikaf dy bfvjUd vI ihMdosqfnI ihMdUaf qy muslmfnf ny apxf idmfgI qvfjn nhI gvfieaf sgo ies dwuK dI GVI ivwc AuhnF df afpsI BFeIcfrf pihlf nflo vI pIzF hoieaf hY.

                          pr pfksqfn  dI qy dUwnIaf dI sB qo vwZI smisaf qf ieh hY ik pfksqfn kol prmfxU bMb hY.bysLk pfksqfnI sdr afsP alI jLrdfrI ny iehnF bMb Dmfikaf dI jordfr sLbdf ivwc inKyDI kIqI hY.pr sqfrF kroV lokF dyies dysL ivwc jLrdfrI sfihb df iknf ku girp hY. ikAukI hux qwk qf ies avfm nMU hmysLf ihMdosqfn dy iKlfP bMglF dysL dI hfr dI ikV kwzx Kfqr jMgI jnMUn dy tIky hI lfey gey sn,jF sdr jLrdfrI sfhb iknI ku qfkq rwKdy hn pfksqfn dy afphudry POjI jrnYlf Aupr?AuhnF dI hflq qf Aus rfjy vrgI hY ijs dy isr Aupr sony df qfj qf hovy pr DVo nMgf hovy.pfksqfn df ieslfmIkrn qf hoieaf sI jnrl ijLaf- Aul -hk dy POjI rfj vyly.jnrl ijLaf-Aul-hk iewk pwkf sMUnI muslmfn sI.ijhVf sLIaf julPIkfr alI Buto nMU PfsLI qy cVf ky afp pfksqfn df POjI qfnfsLfh bx bYTf sI.ieh Auh smf sI ijwQy iek pfsy ierfn ivwc afieqAulf  KumYnI dI cVq sI jo kI amrIkf df pWkf dusLmx sI.sLIaf iPrky dIaF jHVF vI ierfn nfl hI jf juVdIaF hn.aqy dujy pfsy AuhnF hI idwnF ivwc soviaq XUnIan ny aPgfnsqfn dy kmryzf dy swdy Aupr aPgfnsqfn Aupr POjI hmlf kr idwqf sI.Auh smF sI rUs qy amrIkf ivcfly TMzI jMg df.pfksqfn As vyly afpxy afp nMU iewk pfisA ihMdosqfn cIn,qy dusry pfisA aPgfnsqfn vlo rUsI POjf nfl iGiraf mihsUs krdf sI.pfksqfn kol hor koeI rfsqf nhI sI ik Auh iswDf rUs, ihMdosqfn,ierfn dy dusLmx amrIkF nfl nf jf imldf.'dusLmx df dusLmx sfzf imwqr,ieh qf amrIkf dI purfxI nIqI rhI hY. aqy dUsry pfsy sIaf iPrky df asr pfksqfn ivwc Gwt krn leI sfAudI arb ny vI pfksqfn df sMUnIkrn krn vfsqy idl Kohl ky mhjLbI mdrwisaf leI kroVF zflr idwqy qf jo pfksqfn nMU ierfnI lIhF qo qoV ky sfAudI mfzl dI ptVI qy cfiVaf jfvy.ieQy hI pfksqfn dI bdnfm KUPIaf eyjYsI qfkq ivwc afAudI hY.ijs ny mdwrisaf ivwc rUVIvfdI jhfdIaF nMU hiQafrF dI iswiKaf dy ky dUwnIaf Br dy byXikinaf dy iKlfP jhfd dI puwT cfVI.iesy KUPIaf afeI aYs afeI nMU awj dy qflIbfnf dI mF vI afiKaf jFdf hY.bysLk qflIbfnf jhfdIaf df jnm qf pfksqfn ivwc hoieaf pr dUnIaf dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux Kfqr dwisaf ieh jFdf hY ik ieh aPgfnI lokF df hI lsLkr hY.dUjy pfsy ieh afeI-aYs-afeI ihMdosqfn dy iKlfP ihMdosqfn dy bfzro pfr gey vwKvfdI grupf nMU BMn qoV dI kfrvfeI qo lY ky bMb DmfikaF qy aPrf qPrI PYlfAux dI tryinMg idMdI hY. pMjfb dI vwKvfdI lihr nMU vI jIaf-Aul-hk qy Aus dI ies afeI-aYs-afeI dI hI srprsqI sI.mUMbeI dy hux dy bMb Dmfikaf leI jumyvfr lsLkry-qfiebf,aqy jmfq-Aul-dfhvf vI eysy murdyKfxI afeI-aYs-afeI mF dy hI bwcy hn.

                          pfksqfn ny sfAUdI arb aqy amrIkf dy hiQafrf qy pYsy nfl iewk aYsf mfnUs KfxF ijMn pYdf kr ilaf hY ijhVf hux pfksqfn dI apxI hod leI Kqrf bixaf KVf hY.ijhVf hr vwZy vyly AuT ky kihMdf hY. hy myry afkf myrf kMm qf bMdy mfrnf hY,mYnMU kMm dso,nhI qf mY quhfnMU mfrfgF.qy awj kwl ies ijMn df nf hY al-kfiedf .ies trmInytr ijMn df Gyrf hux isrP aPgfnsqfn ihMdosqfn,jF Plsqfien hI nhI hY,ieh qf pury sMsfr dy byXikinaF nfl twkr lfeI bYTf hY. iesy ivwco inkilaf sI amrIkf dI amIrI sLfn dy pRqIk jOiVaf tfvrf Aupr jhfjf nfl igafrf sqMbr nMU alkfiedf df mhf mfrU hmlf aqy hux iMhMdosqfn dy qfj hotl aqy hor awqI mhwqv purx QFvf AUpr.ihMdosqfn dI afriQk rfjDfnI mUMbeI ivwc hotl qfj qy grnyzf aqy ey-ky sMqflI vrgy mhFmfrU ivdysLI hiQafrf nfl lYsL ho ky afm msUm lokf nMU golIaF nfl BMunxf aqy ihMdosqfn dI srdfrI dy pRqIk hotl qfj aqy Abrfey nMU agnI Byt krnf aqy afpxI visLafnf kfrvfeI nUM jfiej TihrfAux aqy ies kfrvfeI nMU jhfd dI rMgq cfVx vfsqy socI smJI cfl aDIn XhudI ibMlizMg ivwc jf ky XhudIaf df kqlyafm krnf.asl ivWc ieho ijhy kfry hfry hoey jvfrIey hI krdy hn pMjfbI dI iewk khfvq hY ik "hfiraf hoieaf jvfrIaf hmysLf gIjy nMU hI pYdF huMdf hY"Ausy qrF ieh dunIaf Br dy sfry hI dihsLqgrd hfry hoey jvfrIey hn. kusL lok hux ihMdosqfn ivwc afr jF pfr dI lVfeI dIaF gwlF krdy hn qy pfksqfn df nysqo-nbUd Kqm krn dy dmgjy mfrdy hn.jo lok ieh socdy hn Auh sfzI jFcy bhuq vwZI ieiqhfsk glqI kr rhy hoxgy.pfksqfn qf pihlf hI dvflIeypx dy kMZy qy KVF hY.kusL lIzr qf pihlf hI AuNnHf dy pfksqfn nMU afpxy mUMho hI Pyal-styt mMnI jfdy hn.jykr pfksqfn tutdf hY qF ieh duwnIaF Br dy smglrF,aprfDIaF,qy dihsLqgrdf leI isGpur,hFkkFg, zubeI vFg PrIport bx ky rih jfvygf.aqy gl ieQo qk hI nhI rihxI mwD eysLIaf,sfAuQ eysLIaf,ieMzIaf ,ajrfeIl,ilbnfn,ierfk,ierfn,aPgfnsqfn sB ies awqvfdI ijMn dy klfvy ivwc af skdy hn.ieho kuC qf ieh ieslfmI dihsLqgrd cfhMudy hn. PrjL kro svyry hI pfksqfn izg pYdf hY qF aPgfnsqfn dI siQqI hor vI bdqr ho jfvygI. ho skdf hY amrIkf qy nfto nMU vI ivwcy sB kusL Cz ky Bwjxf pY jfvy?iPr qF ieh iKwqf duwnIaF Br dy dihsLqgrdf leI iewk jMnq ho inbVygf.ikAukI pfksqfn kol iek ieslfmI aYtmbMb vI hY,aqy inAuklIar  styts vI.ijs nMU hux vflf pfksqfn bysLk clfAux dIaf ijnIaf mrjI zIgF mfrI jfvy pr nhI clfvygf 'pr ?jykr pfksqfn dy tuwtx dI vjhf kfrx ieh smfnf dihsLqgrdf kol af jfdf hY qf Auh ies nMU mUafqVf lfAux lgy sikMt nhI lfAux lgy qy dwnIaF dI sB qo vwZI jmhUrIaq nMU nf cfhuidaf hoieaF vI ies nrkI prmfxU jMg ivwc kudnf pvygf.ieho qf ieh dihsLqgrd cfhudyN hn.asI dohF  mulKf ny ienHf axmnMUKI kfry krn vfilaf aprfDIafNnMU ikvy mfq dyxI hY.ieh hY hux pUrI iemfndfrI nfl isr joV ky socx dI hnhI,kusL krn dI vI GVI.vrnf asI GVI dy KuMjy sOa kohF qy jf pvfgy jF iPr pMjfbI dI iewk hor khfvq hY ,'ikqy hwQf dIaF idwqIaf,dMdf nfl nfl nf KolxIaf pY jfx' ?

duwnIaF Br ivwc amn cfhux vflf

joigdMr bfT hOlYz 

 


AuWT bfbf mfrks! ikqy kbrF ivwcoN bol, qy awj 'pUMjI' df aglf vrkf Pol

- ipRMsIpl blkfr isMG bfjvf

   Pon: 647-402-2170

 

          afriQk mMdvfVy dI kuiVwkI `c Pisaf pUMjIvfdI smfj mfrks dI Et Bflx qur ipaf hY. mMdIgRsq aflm nUM 'mfrks dIaF ikqfbF Xfd af geIaF hn', dy isrlyK hyT lwgI KLbr iewk ivsLysL mhwqv rwKdI hY. ipCly Lukrvfr jrmn pbilsLr joiem sLtrMP ny ikhf hY ik BfvyN ies nUM kyvl smyN df PYsLn smJo jF smyN df sMkyq, pr kimAUinst mUrq kfrl mfrks dIaF ikqfbF bhuq ivk rhIaF hn. kimAUinst sfihq dy muwK pbilsLr ny ikhf, "2005 qoN hI myrIaF ivkrIaF vD rhIaF hn." mfrks qy PrYzirk aYNjls vwloN ilKI ikrqIaF dI 'bfeIbl'- dfs kYpItl (pUMjI) -1867 ivwc pihlI vfr CpI sI. 2005 `c 500, 2006 `c 800, 2007 ivwc 1300 aqy 2008 dy pihly nON mhIinaF ivwc 1500 ivk cuwkIaF hn. "smfj hux kfrl mfrks nUM muV pVHn dI loV mihsUs krdf hY, smfj ijhVf TIk mihsUs nhIN krdf." smfj bImfr hY. aiDk-Auqpfdn hI ies dI mUl bImfrI hY. aiDk-Auqpfdn dy axU srmfeydfrI dy KLmIr ivwc hI smfey huMdy hn. AunHF ny smyN nfl vwDxf Pulxf hI huMdf hY.

          mfrks ny srmfeydfrI dy vDx-Pulx df hIj-pfj 'vfDU muwl'(srplws vYlXU) dy ivgafink qrk qy aDfrq kIqf sI. ijs nUM kdI vI JuTlfieaf nhIN jf skdf. iksy vsqU df muwl Aus nUM pYdf krn ivwc lwgI lybr inrDfrq krdI hY. vsqU dy pYdf krn ivwc lwgI pUMjI, jLmIn aqy pRbMD dy joKLm (irsk dy lfB) dy KricaF dI adfiegI krn ipwCoN vsqU df bfkI muwl lybr dI hI kmfeI huMdI hY. pr lybr nUM Aus df inaFiek ihwsf kdI vI nhIN idwqf jFdf. Aus nUM iewk ingUxf ijhf ihwsf idwqf jFdf hY qF jo Aus df kyvl gujLfrf cwldf rhy aqy Auh ijAuNdf rhy aqy hor lybr pYdf krdf rhy. lybr vwloN pYdf kIqy bfkI muwl (gwPy) nUM kfrl mfrks ny 'vfDU muwl' df nfm idwqf sI. eyQoN hI ikrq dI luwt df bfnxUM bwJ jFdf hY. ies vfDU muwl nUM srmfeydfr hVwp kr jFdf hY; aqy Auqpfdn dy vfDy ivwc invysL kr dyNdf hY. pUMjI dy vwzy azMbr pYdf hoeI jFdy hn. nPy hor vDI qurI jFdy hn. pYdfvr vDI qurI jFdI hYvwDdI pYdfvfr Aus dy munfPy, cODr qy hAUmY nUM isKrF qy lY jFdy hn. Auh dunIaF df df sB qoN vwzf amIr ivakqI bx jFdf hY. BfvyN Aus nUM sOx lwigaF nINd vflIaF golIaF eI ikAuN nf KfxIaF pYx. Aus dI hvs rwjdI nhIN. aqy muwl pYdf krn vflf ikrqI qMgIaF dI dl-dl ivwc hI idn kwtI krn `qy mjbUr huMdf hY. ikAuNik Auh sfDnF df mflk nhIN huMdf. Aus dI mflkI kyvl Aus dI lybr huMdI hY, ijs nUM mjLdUr ssqI mihMgI mfrikt ivwc vycx leI mjbUr huMdf hY. pfpI pyt leI jo vI imldf hY, Auh Aus nfl hI sbr krn `qy mjbUr huMdf hY.

          kfrporyt srmfeydfr munfPy dI hvs ny aMnHf kIqf huMdf hY. pYsf Aus df rwb huMdf hY. Auqpfdn, munfPf; hor Auqpfdn, hor munfPf; aqy ies cwkr nUM qyjLI (bUm) dI isKr `qy lY jFdf hY, ijwQy Auqpfdn df hV af jFdf hY. vyar hfAUs vsqUaF nfl nwko nwk Br jFdy hn. mfl dI EnI KLpq neIN huMdI ijMnI pYdfvr dI smrwQf bx cuwkI huMdI hY. iPr urU ho jFdI hY kfmy vrg dI CFtI, kMm qoN CuwtI. ies qrHF Auh mMdI dy nrk `c Dwk idwqf jFdf hY. mfrgyjF PylH ho jFdIaF hn. ieMsLorYNsF dI adfiegI tuwt jFdI hY. rojLfnf loVF leI qrlomwCI hoxf pYNdf hY. srmfeydfr nUM kI Prk pYNdf hY. Aus nUM ikhVf afpxI dfl rotI qy kpVy df iPkr hY. Aus dIaF mihl mfVIaF, aYsLoiesLrq dy sfDn pihlF eI byaMq ny.

          mrdf kOx hY? grIb kfmf, inmfxf qy inqfxf vrg, ijhVf smyq pirvfr idn rfq jUJky msIN afpxf jIvn qordf hY. nOkrI geI, Pfkf ksLI ny dr af KVkfieaf. ijs kol afpxI mjLdUrI vycx vflI iewko iewk vsqU huMdI hY, pr mMdI `c Aus df gfhk vI koeI nhIN huMdf. iewk klfisk ieiqhfsk imsfl ies swc nUM pysL krdI hY:

byby aMgITI ikAuN neIN bfldI?

ikAuNik sfzy kol kolLf nhIN.

sfzy Gr kolLf ikAuN nhIN?

ikAuNik qyry bfpU dI kMm `coN CFtI ho cuwkI hY.

Aus dI CFtI ikAuN hoeI hY?

ikAuNik kolLf bhuqf ho igaf hY.

          awjkwlH rUs ivwc iewk qnjL cwl rhI hY: 'iqrhfey rUs ivwc lokF dIaF jybF eynIaF KflI hn ik axivkI vodkf dy stor nwko nwk Bry pey hn.'

          AuWqrI amrIkf dy iqMnoN afto mykr mhFrQIaF ny bhuqIaF kfrF pYdf krky rwK idwqIaF. hjLfrF vrkrF dI CFtI nfl smuwcy arQcfry ivwc afmdnF dy Gwtx nfl iewk vwzf ivhu-cwkr cwl ipaf hY. ies dy vDdy igxfqimk asr ny afriQkqf ivwc mMdI df Ault cwkr clf idwqf hY. ieh cwkr CUq rog vFg dunIaF Br ivwc PYldf jf irhf hY.

          muwKDfrf mIzIaf `c surKIaF lwg rhIaF hn: "850 jfbF dy Auz jfx nfl vrkrF dIaF awKF `c hMJU." arorf siQwq mYgnf ieMtrnYsLnl ieMk[ dy torFto vfsI iewk 20 sfl purfxy (20 sflF `c Aus ny syvf mukq ho jfxf sI) msLIn Eprytr nUM kMm `qy jFidaF Kbr suxI ik Aus dI jUn ivwc kMm qoN CuwtI ho jfeygI. Aus dI awKF `coN hMJU vih qury. Aus ikhf,"myry kol iewk kfr qy nvF Gr hY, myry 7 qy 9 sfl dy do bwcy hn, mYnUM vwzI musIbq pYdf ho geI hY." ieho ijhy hjLfrF vrkrF dy mUMh `qy murdyhfxIaF CfeIaF hoeIaF hn. AunHF dIaF afr afr aYWs pIjL vI stfk qy imAUcl PMzjL nfl gMBIr igrfvt ivwc grk rhIaF hn. ieho ijhI duKdfeI hflq hr kfmy pirvfr dI hY.

          srmfeydfrI smfj pYsy nUM rwb mMndf hY. Dfrimk sMsQfvF nUM dfn qy lok BlfeI Aus dy cMgy QIn dy KyKn huMdy hn. Aus leI sLyar bfjLfr, swtybfjLI, imAUcl PMzjL dy sbjL bfg lokF nMU jUeybfjLI ivwc Psf dyNdy hn. cIjLF ikqy huMdIaF nhIN. sLyar muwl cVHdy AuWqrdy rihMdy hn. iPr ieh kMpnIaF afpxy duaflf kwZ qurdIaF bxdIaF hn. ies jUafeybfjLI ny keIaF nUM kMgfl kr idwqf hY aqy keI hor zuwb jfxgy. vfl strIt dy ZihZyrI hox ny hI 1929 dI mMdI df mwuZ bMinHaf sI qy hux sLyar stfk mfrikt dy izwgx nfl dunIaF Br ivwc ivwqI sMkt pYdf ho gey hn.

          eys mrhly `qy hI mfrks aqy aYNjls ny dlIl idwqI sI ik ikrqIaF nUM Aus injLfm nUM afpxy kbjLy ivWc lY lYxf cfhIdf hY ijhVI AunHF vwloN pYdf kIqI sMpqI (Dn/dOlq) kfrporyt svfmI dI hvs nUM pfldI hY.

ikrqIaf dI eykqf AunHF dI qfkq huuMdI hY. qF hI grIbI nUM dUr krn leI mfrks ny ikrqIaF nUM nfhrf idwqf sI: "dunIaf Br dy myhnqksLo iewk ho jfE; quhfzf kuJ nhIN guafcygf; quhfzIaF jMjIrF tuwt jfxgIaF." rfh qF TIk idwqf sI pr ies nMU lfgU kr skxf sOKf nhIN. ajokIaF srkfrF, adflqF, DnfZ srmfeydfrF dy pfxI BrdIaF hn. srkfrF kfrporyt ajfrydfrIaF dIaF nIXqF nUM pCfxdIaF hn. eyDrly AuDrly kfnUMnI cwkrF `c, styt qfkq nfl, mIzIaf rfhIN ikrqIaF nUM iekwTy nhIN hox dyNdIaF.

          pr ies dy bfvjUe mfrks vwloN idwqI syD nfl ikrqIaF ny tryz XUnIanvfd rfhIN afpxIaF syvf sLrqF qy shUlqF dI rfKI vfsqy cMgIaF pRfpqIaF kr leIaF hn. ies pwKoN vI hflI keI adfry XUnIanF bxfAux ivwc sO aiVky pYdf krdy hn. vrkrF dI eykqf qoN BYa KFdIaF hn. XUnIanF bxn nhIN dyNdIaF. XUnIan PYzrysLn nUM hr PYktrI/AudXog ivwc afpxIaF iekfeIaF sQfpq krnIaF cfhIdIaF hn. eysy kfrn hI iejYNsIaF rfhIN PYktrIaF, PfrmF qy nrsrIaF ivwc kMm krdy ikrqIaF df iewk vwzf ihwsf srmfeydfrI isstm dI lwut df isLkfr hY.

          sPr hflI lMbF hY. eykqf nfl iewk vwzI sLkqI bxn dI loV hY. hux XUnIanF nUM kMpnIaF dy ihwsydfr bxn dy tIcy vwl kdm puwtxy cfhIdy hn. inrIaF aYNplfiemYNt ieMsLorYNsF, bonsF aqy shUlqF nfl nhIN psIjy rihxf cfhIdf. hux AunHF nUM Auqpfdn nIqIaF dI isrjxf ivwc afpxI afvfjL pYdf krnI cfhIdI hY. AunHF nUM smuwcy pRbMD ivwc ihwsydfrIaF pRfpq krn leI koisLsLF krnIaF cfhIdIaF hn, qF hI Auh lfBF dy ihwsydfr bx skxgy. Auh lfB ijhVy AunHF dI luwt `qy aDfrq huMdy hn. ies nfl smuwcI KrId sLkqI ivwc vfDf hovygf. ikrqI pirvfr afpxy bwicaF nUM vDIaF iswiKaF aqy ishq sMBfl dy Xog ho skxgy. smuwcI smfijk mfnv pUMjI ivwc invysL vDygf. arQivvsQf agly pVfvF vwl vDygI. DnfZ kMpnI mflkF ny qF rMgIn rfqF qy mihMgIaF bIcF, hotlF `qy hI ds ds hjLfr zflr Krc dyxy hn. dUjy pfsy ikMny pirvfrF dy bwcy cMgI iswiKaf lYx dy Xog ho jfxgy. mnuwK hI smfj df sB qoN ijLafdf kImqI pUMjI huMdI hY.

          ikAuNik ies qrHF nhIN ho irhf, qF hI sfmrfjI ichn cwkrF nfl aflm Br ivwc grIbI Gtx dI QF `qy vDdI jf rhI hY. amIr hor amIr aqy grIb hor grIb hoeI jf irhf hY. amIr grIb dy pfVy sfP njLr afAuNdy hn. mfnvqf qbfhI dy dhfny `qy KVHI hY. dunIaF dI qkrIbn awDI lokfeI BuwK-mrI, bImfrI, aigafnqf, aMDivsLvfsL ivwc kurbl kurbl kr rhI hY. dunIaF df afpUM bixaf puilsmYn lokfeI nUM KUn Krfby ivwc KVHf krI bYTf hY. ikAuNik ies nfl Aus dy afrmfmYNts dy kfrKfny cwldy rihMdy hn aqy sMsfr mMzI nUM Auh zMzy nfl kfbU rwKxf cfhuMdf hY.

          mfrks ny nfl hI ikhf sI ijvyN jgIrdfrI ny srmfeydfrI nUM jnm idwqf sI, Ausy qrHF srmfeydfrI ny sfmrfjvfd nUM jnm dyxf hY. vpfr df ivsLvIkrn, vrlz bYNk, ieMtrnYsLnl mfnytrI PMz vrgy azMbr bsqIvfd, nv-bsqIvfd sfmrfj dy iBMn iBMn rUp hn.

          dUjy pfsy ijwQy ivwq qy srkfr/smfj df kMtrOl huMdf hY ies dy eyny iBafnk iswty nhIN inkldy. eyQy srkfr/smfj dy dKLl dI jLrUrq huuMdI hY. ikwZI vwzI qnjL hY ik ieslfimk bYNk ies aflmI sMkt qoN mukq hn, BfvyN Auh globl arQivvsQf dy ihwsy hn. ikAuNik ieslfimk bYNikMg ny jUey duafrf (jF alkohl, qMbfkU, pornogrfPI, jF afrmfmYNt kMpnIaF dI jLKIrybfjLI) Dn iekwTf krn `qy pfbMdI lfeI hoeI hY. sLrIaq bYNikMg kfnUMn ny kMpnIaF `qy 30% qoN vwD krijLaF ivwc invysL krn `qy bMdsL lfeI hoeI hY.

awj qoN awT sfl pihlF sOdI ieslfimk bYNkr zf[sLfiln ny ikhf sI, "ieslfimk isstm qy pUMjIvfdI isstm ivwc buinafdI aMqr ieh hY ik ieslfm ivwc Dn rwb dI mflkI huMdf hY- ivakqI kyvl Aus df mYnyjr huMdf hY. ieh iewk sfDn huMdf hY, iewk insLfnf nhIN. pUMjIvfd ivwc, ieh Ault huMdf hY:pYsy df mflk ivakqI huMdf hY, aqy pYsf afpxy afp ivwc hI iewk insLfnf huMdf hY. ivsLysL qOr qy amrIkf ivwc, pYsy nUM rwb vFg pUijaf jFdf hY."

          pYsy dI pUjf `coN hI aiDk-Auqpfdn krn dI ibrqI pYdf huMdI hY. ieh hI mMdI dy sfeIkl df Durf huMdf hY. ies `qy swt mfrn dI loV hY. ieh pUMJIvfd df Kfsf huMdf hY. ieh jF qF mjLdUr vrg kry jF srkfrF dysL dIaF sMpqIaF nUM afpxy kMtrOl ivwc lY lYx, aqy AuqpfdkF vfsqy lok kilafx dy insLfny imQx. aMnHI munfPf dOV ny qF iPr arQivvsQf nUM qihs-nihs krnf hI hY, aqy kr idwqf hY. 

          mfrks ny iswD kIqf sI ik ijs qrHF jgIrdfrI ny pUMjIvfd nUM rfh idwqf sI, Ausy qrHF pUMjIvfd ivkfs dy vsqUmuKI nymF kfrn ies dI qbfhI hovygI qy iPr jmfq rihq smfj dI sQfpnf sMBv hovygI aqy aMq pUMjIvfdI inwjI jfiedfd dI mOq dI GMtI vwjygI. ieh iewk klpnf nhIN sI, sgoN iewk ivigafnk ieiqhfsk swc bx cuwikaf hY.

          dunIaF dy iewk vwzy Bfg ivwc awj mfrks dy isDFq nfl myl KFdy rfjqMqrF dI sQfpnf ho cuwkI hY aqy kuJ ies vwl vD rhy hn. cIn, ikAUbf, nfrQ korIaf, vIaqnfm afid, ies dIaF imsflF hn. ienHF dysLF ny smfj dy vsIly inwjI mflkI qoN mukq kIqy hoey hn. dysL dy sroq qy sfDn pihlF lokF dIaF jLrUrqF leI jutfey jFdy hn. ieh dysL afriQk mMdI qoN bcy rihMdy hn. XUnIan afP sovIaq sosLilst irpbilk dy ZihZyrI hox nUM srmfeydfrI dy cyly cFitaF ny kimAUinjLm df Bog ipaf grdfinaf sI. asl ivwc kimAUinjLm asPl nhIN sI hoieaf, AuQoN dI lIzrisLp dI asPlqf sI. swc qF ieh hY ik srmfeydfrI ny smfjvfd nUM jnm dyxf hY.

          smfjvfd ivwc mjLdUrI dy vyqn df isDFq ieh huMdf hY: 'hr iksy koloN Aus dI Xogqf anusfr, hr iksy nUM Aus dy kMm anusfr'(From each according to his ability, to each according to his work). srmfeydfrI ny sfmrfjvfd df rUp Dfrnf hI huMdf hY. sMsfr Br ivwc afpxy vpfrk pYr psfrn ibnF Aus df gujLfrf nhIN. ies sfmrfjvfd dy pwqx dy axU ies dy Kfsy ivwc hI huMdy hn. AunHF ny ies dy ZFcy ivwc ivgfV pYdf krny hI huMdy hn. ienHF ivgfVF df hwl, sLRyxI rihq smfj dI sQfpx hovygI, ijs ivwc inwjI mlkIaq Kqm ho jfeygI aqy smfj dy sB sroq qy vsIly smfj/styt dI mlkIaq bx jfxgy. ies dy aDfr qy hI sfmvfd (kimAUinjLm) ny jnm lYxf hY ijwQy vyqn df isDFq hovygf: 'hr iksy koloN Aus dI smrwQf anusfr, hr iewk nUM Aus dI loV anusfr' (From each according to his capacity, to each according to his needs). AudoN hI ies DrqI `qy mnuwK df supneI bihsLq aslIaq ivwc rUpvfn ho jfvygf.

          ieh vwKrI gwl hY ik kuJ Kfs kfrnF krky awj amrIkf iPr ivsLv df Qfxydfr bixaf bYTf hY pRMqU afKr sfmvfdI (kimAUinst) guwt pUMjIvfdI jgq `qy jLrUr hfvI hovyygf.

          suxo Auey dunIaF Br dy imhnqksLo! mYN afpxy sfQI aYNjls nfl rl ky quhfnUM 'dfs kYpItl' (pUMjI) sONp idwqI hY. ies nUM ikrqI aqy smfjvfdI srkfrF afpxI shI afjLfdI dI bfeIbl smJx. pr ies dI pUjf nf kirE! Aus nUM pVHo; aqy muV muV pVHo!! ies dIaF syDF aqy isDFqF nUM aml `c ilafE. ieh hI sfry ikrqIaF nUM myrf sunyhf hY. quhfzI afriQk gulfmI dI KlfsI ies ny hI krnI hY. ijnHF ny ies nUM sQfnk hflfqF nUM smJ ivcfr ky lfgU kIqf hY Auh dunIaF dIaF mhfn qfkqF bx cwukIaF hn. Auh hr Kyqr ivwc srmfeydfrI injLfm nUM BFj dy rhIaF hn aqy awgly pVfavF vwl vD rhIaF hn.

-KLbrnfmf #482, dsMbr 05-2008

 


"pMjfbI bolI df BivwK" lyK dy sbMD ivwc-jsivMdr sMDU, brYNptn

sMpfdk jI,

          zf[ gurcrn isMG aOlK df lyK "pMjfbI bolI df BivwK" 3 akqUbr vflLy KLbrnfmf aKbfr `c piVHaf.  aOlK sfihb ny keI muwidaF qy gwl-bfq kIqI jo slfhuxXog hY. Kfs krky AunHF ny pMjfbI sUby dI ieiqhfsk pwKoN jo ivafiKaf kIqI hY, Auh afm pfTkF afpxI BfsLf dy afpxy sUby `c hI pCVy hox dy kfrn smJx ivwc shfeI huMdI hY. aijhy sUJvfn vIr myrf slfm.

          pr keI gwlF aOlK sfihb qoN proKy rih geIaF hn jo mYN pfTkF dy ivcfr-vtFdry leI pysL krnf cfhuMdf hF. aOlK sfihb df TIk ivcfr hY ik "aMgryjLI pVHn-pVHfAux df cfa bwicaF dIaF byVIaF `c vwty pf irhf hY." Auh nflL hI ieh svfl puwCdy hn ik "iPr vI pqf nhIN sfzy lok qy srkfrF ivwc ieh aMgryjLI df moh rfqo-rfq ikvyN qy ikAuN jfg ipaf hY?" vYsy aMgryjLI df ieh moh rfqo-rfq nhIN jfigaf, ieh qF aMgryjLF dI ihMdusqfn qy 200 sfl dI jLbrdsq rfj-swqf dI dyx hY. ies dy pwK `c mYN kuwJ ku ieiqhfsk sbUq pysL krdf hF. pMjfb qy ivdysLI hmlfvr afAuNdy rhy qy AunHF `coN kuwJ ny iewQy rfj-pft vI clfieaf. rfj-pft vfilLaF `c afrIaf, kusLn, mugLl qy aMgryjL Kfs hn. ieh sB afpxy nflL afpxI BfsLf vI lY ky afey jo sfzy lokF ny vI kuwJ hwd qwk apxfeI. kuwJ hwd qwk ieh mjLbUrI vI sI, pr ijLafdfqr ieh mwD-vrgI ijLhnIaq kfrn sI, jo hmysLf CyqI AuWpr jfxf cfhuMdy hn. ies AuWpr vflLI CflL leI mwD-vrgI lok hr hIlf vrqdy hn, ijs ivwc hfkmF dI cmcfigrI (ijs ivwc hfkm jmfq dI jLubfn bolxf pihlI gwl huMdI hY) dy nflL nflL Auh vwD qoN vwD munfPLy vflLy kMm krnf locdy sn. hfkm jmfq aijhy ipafidaF dI hmysLf jLrUrq rihMdI hY; Auh vI AunHF KusL krky afpxf kMm kwZdy sn.

mugLl qy aMgryjLI rfjF `c jgIrF afid iesy qrF imldIaF sn. Auh AunHF dI bolI bol ky afpxy bfkI dy smfj ivwc afpxI Bwl vI bxfAuNdy sn. keI mHfqV sfQI vI AunHF dI nkl krky afpxy afp agFh-vDU socdy hoey ieh BfsLf iswKdy sn. awj vI ieh islislf jfrI hY. jLrf afpxy duaflLy njLr mfro qF pqf lwgygf ik awj vI mwD-vrgI lok afpxy GrF `c afpxy bwicaF nflL afpxI mfq-BfsLf pMjfbI nflLoN ihMdI bolx pihl idMdy hn. ikAuN? sfPL AuhI gwl hY jo AuWpr ilKI hY. aMgryjLI awj dI dunIaF dI prDfn BfsLf hY, ies leI ies df vI bol-bflf rihxf hI hY.

          mYN ieh bVy dfhvy nflL kih skdf hF ik "bwicaF dIaF byVIaF `c vwitaF vflLI gwl" ijLafdfqr lokF dy pwly nhIN pYxI; ikAuNik AunHF leI pVHfeI jF iswiKaf df mqlb awKr iswKx df hY nf ik koeI iPlfsPLr bxn df. ieh smJx leI sf pihlF ieh vI smJfAuxf pYxf hY ik pVHfeI kI cIjL hY? kI isrPL awKr ilKx-pVHn qwk hI pVHfeI jF iswiKaf df sbMD hY? nhIN, ilKxf-pVHnf qF ies pVHfeI dy muZly pVfa hn. ienHF nflL qF jfxkfrI dy adfn-prdfn df rsqf mfqr hI KuwlHdf hY. asl pVHfeI jF iswiKaf qF ienHF muZly pVfvF qoN bfad hI sLurU huMdI hY.

          BfsLf dy sLbdF nflL guMdI jfxkfrI jdoN bwcy dy idmfg `c jFdI hY qF Aus dy idmfg dI hfrz-izsk ky cVHdI jFdI hY jo Auh hr-rojL vrqdf hY. jdoN kdy musLikl afAuNdI hY qF Aus df idmfg afpxI jfxkfrI dy aDfr qy purfxf jF iPr nvF qy vDIaf rfh dwsdf hY Aus musLikl hwl krn leI. ies qrF nvyN ivcfr pYdf ho ky Aus dy idmfg `c jmHF hoeI jFdy hn, jo Auh awgy vrqdf rihMdf hY. ieh hY asl pVHfeI jF iswiKaf ijs leI asIN bwcy iqafr krnf cfhuMdy hF. aMgryjLI, ihMdI, AurdU qy pMjfbI qF isrPL mfiDam hn, ienHF df soc vDIaf jF GtIaf hox nflL koeI mqlb nhIN hY. soc df sB qoN sOKf hoxf isrPL afpxI mfq-BfsLf jF Aus ielfky dI zOmInYSt BfsLf ivwc hI ho skdf hY.

hux pVHfeI iks mfiDam `c hovy? ieh svfl bhuq dyr qoN muwdf bixaf hoieaf hY qy sfieMsdfnF ny jvfb vI lwB rwKy hn, isrPL ijLhnI gLulfmI kfrn bhuq lok ieh smJxf nhIN cfhuMdy. sMXukq rfsLtr (XUnfeItz nysLnjL) dy ivwidaf qy swiBafcfr vflLy mihkmy ny bhuq dyr df ieh dsqfvyjL jfrI kIqf hoieaf hY ik muZlI iswiKaf df mfiDam mfq-BfsLf hoxI cfhIdI hY. ieh gwl vfr vfr Koj krn qy vI mfhrF vwloN AuvyN hI mMnI jf rhI hY. nvIaF irportF ivwc vI iehI sfhmxy afieaf hY ik mfq-BfsLf ibnf iswiKaf df cMgf aDfr nhIN bxdf. iewQoN qwk ik hor BfsLf iswKx leI vI mfq-BfsLf dI mwdd lYx dI isPLfrsL kIqI geI hY. sfzy afpxy mfhrF dI vI iehI rfie hY. kfrl grov qy kYQrIn XMg (2007) vflLy Koj pwqr (ED/UNP/UNLD/2008/PI/H/12) ivwc ieh gwl jLor dy ky khI geI hY ik bhuBfsLfvI mfhOl ivwc vI mfq-BfsLf aiqaMq mhwqvpUrx hY.

          myrf afpxf inwjI qjrbf vI iehI dwsdf hY ik dUsrI BfsLf (Kfs krky dUjy mulk dI) ivwc iswiKaf dy ky asIN afpxy bwicaF gLYr-jLrUrI dbfa `c pfAuNdy hF qy AunHF dI iswKx ivDI `c roVf atkfAuNdy hF. mYN afpxI pI aYWc[ zI[ dI pVHfeI dy Krcy vfsqy itAUsLnF krdf huMdf sI. ijMnIaF vI itAUsLnF mYN kIqIaF hn Auh ijLafdfqr ihsfb (gixq) dIaF sn jo aMgryjLI mfiDam vflLy skUlF dy bwicaF dIaF hI sn. mYN jldI hI jfx igaf ik AunHF bwicaF dI sB qoN vwzI musLikl svflF dI avfrq (stytmYSt) smJx dI sI. jdoN mYN AunHF Auh aMgryjLI dI avfrq pMjfbI ivwc smJf idMdf qF Auh afpxy afp hI svfl kr lYNdy sn. gwl sfPL hY ik jLrUrI gwl ivcfr smJx dI hY. ieh ivcfr iksy vI BfsLf `c hox koeI Prk nhIN pYNdf, pr mfq-BfsLf ivwc ivcfr smJxy sB qoN sOKy huMdy hn.

          keIaF ajy vI sLfied XkIn nf afvy. AunHF leI mYN afpxf iewk inwjI qjrbf dwsdf hF jo Auh afpxy afp qy lfgU krky dyK skdy hn. mYN sMn 1971 qoN isrPL aMgryjLI `c pVHdf irhf jo kMm sMn 1983 `c zfktryt dI izgrI lY ky pUrf kIqf. iPr 1996 qwk aMgryjLI `c hI pVHfAuNdf irhf, pihlF srkfrI irpudmn kfilj nfBf aqy iPr pI[ey[XU ivwc. Aus qoN bfad iewQy knyzf `c af igaf ijwQy aMgryjLI hI prDfn hY. pMjfbI mYN isrPL dsvIN klfs qwk pVHI hY. pr mYN pMjfbI aMgryjLI nflLoN ikqy vDIaf ilK skdf hF. ies df sbUq hY ik mYN pMjfbI `c ilKx vylLy vfk dy awD-ivcfilLEN bdl ky TIk kr skdf hF, pr aMgryjLI `c ajy vI ieAuN nhIN kr skdf. jy isrPL klfsF pVHIaF hI ilKxf druwsq kr skdIaF qF ies qoN Ault hoxf sI. ieh gwl koeI vI afpxy qy lf ky dyK skdf hY. myry iKafl `c ieh gwl AunHF qy vI ZukdI hoAU ijhVy pMjfb qoN aMgryjLI mfiDam ivwc iswiKaf gRihx krky iewQy afey hn.

          Auh afpxy ivcfr pRqIkrm vwjoN Cfp ky ies cIjL TIk jF gLlq sfbq kr skdy hn. awgy cwl ky zf[ aOlK ilKdy hn ik mfq-BfsLf df moh cMgy aiDafpkF ny hI bwicaF dy mnF `c Brnf huMdf hY. mYN ies nflL isrPL ieMnf ku hI sihmq hF ik aiDafpk vI ies kMm `c hwQ vtfAuNdy hn, pr ieh moh df vrqfrf sfzy smfj df afpxI mfq-BfsLf leI njLrIey qy munwsr hY. jy hr QF qy ieh gwl suxUgI, idKUgI aqy mihsUs kIqI jfAUgI, qF hI ieh sfzy moh ijwq skUgI. ies ivwc vI sf afpxy-afp qy mfx krn dI loV hY. sf ieh smJx dI loV hY ik sfzI BfsLf iksy hor BfsLf qoN hIxI nhIN hY. ijs BfsLf vrq ky asIN hr pl mfxdy hF, Auh mfVI jF kmjLor ikvyN ho skdI hY? sfzy vwKo-vwKry ivisLaF dy mfhrF vI ies qy kMm krnf cfhIdf hY. jdoN hr qrF dI jfxkfrI sfzI mfq-BfsLf ivwc pVHn imlUgI qF afpxy afp hI lok ies hor mfnxf sLurU kr dyxgy. ies cIjL leI pMjfb srkfr ienHF ikqfbF, aKbfrF, rsfilaF qy vYWb-sfeItF leI qknflojI qy pYsf muhweIaf krnf cfhIdf hY. hr sfl cMgy kMmF sUby qy kOmI pwDr qy mfnqf imlxI cfhIdI hY.

          iewk hor gwl jo sfzy afm lokF smJ nhIN pYNdI Auh hY ik mfq-BfsLf `c iswiKaf dyxI ieMnI sOKI hY ik aMgryjLI mfiDam vflLy skUl kdy vI AunHF dy brfbr nhIN af skdy. kfilj qy do XUnIvristIaF `c myry nflL aMgryjLI skUlF vflLy bwcy vI pVHdy sn, jo nMbrF `c ijLafdfqr myry nflLoN ipwCy hI huMdy sn, pr aMgryjLI bolx qy ilKx `c Auh jLrUr vDIaf huMdy sn. mYN aMgryjLI kfrn AunHF nflLoN imhnq ijLafdf krdf sI, ies qrF awj mYN ijLafdfqr knyzIanF nflLoN aMgryjLI vI vDIaf ilK skdf hF. iesy qrF myry bhuq sfry dosq vI hn. myry kihx df mqlb hY ik aMgryjLI bfad `c vI iswKI jf skdI hY, pihlI pVHfeI bwcy dy plx-posx vflLI BfsLf `c (jo ijLafdfqr mfq-BfsLf hI huMdI hY) hoxI cfhIdI hY.

          ies cIjL df iewk hor sbUq vI hY ik bwcy dy plx-posx vflLI BfsLf Cwz ky dUjI iksy BfsLf mfiDam `c iswiKaf lYx vflLf bwcf ajy qwk mYN gixq ivigafnI nhIN dyiKaf. ies df kfrn ieh ho skdf hY ik gixq muwZ qoN smJ ky, Aus AuWqy hor awgy iswiKaf jFdf hY iksy hor ivigafn vFg iesdy hmysLf nvyN pfT nhIN huMdy. Audfhrx leI zfktrI iswiKaf `c cmVI isstm qoN ipwCoN jF pihlF qusIN KUn dy dOrf df isstm pVH skdy ho, koeI Prk nhIN pYNdf. pr ihsfb `c joV, GtfE iswKx qoN pihlF guxf qy vMz nhIN iswK skdy. ies leI qrqIb ijLafdf jLrUrI hY. iPr mfq-BfsLf `c piVHaf ihsfb dUjI BfsLf `c pVHy ihsfb nflLoN qyj vI huMdf hY, ikAuNik sfzy idmfg `c mfq-BfsLf vflLy ivcfrF df prvfh ijLafdf qyj huMdf hY.

          ieh gwl qusIN cutkilLaF `c vI dyK skdy ho. mjLfk krn df jo mjLf mfq-BfsLf `c afAuNdf hY, Auh dUjI BfsLf `c nhIN afAuNdf. ies df kfrn vI sLfied ivcfr prvfh dI rPLqfr nflL hI hY. aMgryjLI `c anuvfd krky cutklf suxfAuNdy jF koeI hfso-hIxI gwl kihMdy smyN dI QoVI ijhI dyrI PokI ijhI siQwqI pYdf kr idMdI hY qy hfsy vflLI gwl aYvyN ijhI bx jFdI hY.

          hux kI pMjfb srkfr ieh kMm krUgI? nhIN, AunHF df kMm votF mUhry rwK ky muwdy AuTfAux qwk huMdf hY. jy lok iksy muwdy qy iekwTy hox qF Auh kMm jLrUr ho jFdf hY. mqlb sfPL hY ik afm lokF hI afpxI BfsLf leI srkfr mjbUr krnf pYxf hY.

jsivMdr sMDU, brYNptn

eI-myl:

jaswindersandhu@rogers.com

 


kYnyzf ivwc PYly ilstIrIEiss rog bfry aihm jfxkfrI

 

ilstIrIEiss (Listeriosis) kI hY?

ilstIrIEiss kdI kdfeIN nr afAux vflI iewk aijhI ibmfrI hY jo ilstIrIaf monosfeItojIn nF dy bYktIrIaf qoN dUiq Bojn Kfx nfl huMdI hY. ilstIrIaf bYktIrIaf; imwtI aqy kwcy Bojn ivwc afm pfieaf jFdf hY. ilstIrIaf bYktIrIaf qoN dUiq Bojn Kf ky bhuqy lokF nUM koeI rog nhIN lgdf.

vDyry qrf iknHF nUM hY?

grBvqI mihlfvF, nvjnmy bwcy, burg aqy kmor jIvnI kqI (immune power) vfly ivakqI.

ieh rog ikMnf ku pfieaf jFdf hY?

hryk sfl aYn aYs zbilXU ivwc ilstIrIEiss dy qoN kysF dI irport drj huMdI hY. BfvyN ilstIrIEiss rog Gwt pfieaf jFdf hY prMqU ies rog ivwc mOq dI dr bhuq iafdf huMdI hY.

ies rog dy lwCx kI hn?

ienikAUbyn smF (CUq lwgx aqy lwCx Aujfgr hox ivcfly df smF) iqMn idnF qoN lY ky idnF qwk ho skdf hY prMqU aOsqn ieh qkrIbn iqMn hqy huMdf hY. ies rog dI CUq nfl sYptIsImIaf (septicaemia -Un df ihrIlf hoxf), mYinnjfieits (meningitis-idmf dI soj) aqy grBvqI mihlfvF dy grB df igr jfx ijhy rog ho skdy hn.

ienHF lwCxF ivwc fml hn: bufr, pwiTaF Nc drd aqy kuwJ gastrointestinal lwCx ijvyN ik jIa imqlfxf aqy dsq. rog dI vDI hoeI hflq ivwc byho hox aqy sdmy dI hflq ivwc jfx (collapse, shock) ijhy lwCx vI fml huMdy hn. jy CUq kyNdrI qMqU nfVI pRbMD (central nervous system) qwk puwj jfvy qF isr drd, grdn ivwc akVfa, BMblBUsf, sMquln guafAuxf, mroV/kuVwl pYxy aqy komf (convulsions and coma) ijhy lwCx mrI ivwc Aujfgr ho skdy hn. ies rog dy iewk-iqhfeI mrIF dy mrn dI sMBfvnf bxI rihMdI hY. grB kfl dOrfn ieh CUq lwgx nfl bwcf smyN qoN pihlF bfhr af skdf hY (grBpfq jF abortion), nvjnmy bfl nUM CUq lwg skdI hY aqy bwcf miraf hoieaf vI pYdf ho skdf hY.

ieh rog ikvyN PYldf hY?

kudrq rfhIN ilstIrIaf monosfeItojIn vwzI pwDr Auqy PYldy hn; ieh afm qOr Auqy GrylU aqy jMglI dovyN qrHF dy jfnvrF dIaF anykF pRjfqIaF rfhIN PYldy hn. kwcf mIt, Yr-pfscurIikRq duwD, kwcy Pl aqy sbIaF ies bYktIrIaf qoN pRBfivq ho skdy hn. ieh rog kwcy jF dUiq duwD, nrm pnIr, pihlF qoN iqafr slfd (Audfhrx vjoN slfd bfr qoN ilaf hoieaf), ibnF DoqIaF sbIaF aqy Kfx leI iqafr mIt ijvyN ik pyty.

ilstIrIaf bYktIrIaf qoN dUiq Bojn Kf ky ivakqI ies rog qoN pIVq ho skdy hn. mfvF dy grBkfl dOrfn dUiq Bojn Kf lYx kfrn vI AunHF df bwcf ilstIrIEiss qoN pIVq ho skdf hY.

ies rog dI qIs (diagnosis) ikvyN huMdI hY?

ilstIrIEiss dI qIs/putI Un dI jFc aqy hor tYstF nfl ho skdI hY. ies rog df ielfj aYNtIbfieEitks dvfeIaF aqy hor sMbMDq QYrfpI nfl kIqf jFdf hY. grBkfl dOrfn ieh CUq lwgx dOrfn aYNtIbfieEitks nfl BrUx jF nvjnimaf bwcf aksr ies qoN bc skdf hY. prMqU kuwJ CUqF ivwc shI ielfj dy bfvjUd mrI dI mOq ho jFdI hY. aijhf aksr burgF aqy pihlF qoN hI iksy gMBIr mYzIkl smwisaf nfl jUJ rhy kysF ivwc huMdf hY.

ies rog dI rokQfm ikvyN kIqI jf skdI hY?

ilstIrIEiss qoN bcfa leI:

 

jfnvrF dy sroqF qoN pRfpq kwcy Bojn ijvyN ik gAU df mfs, lyly df mfs jF poltrI; nUM cMgI qrHF pkfE.

kwcIaF sbIaF aqy PlF nUM Kfx qoN pihlF AunHF nUM cMgI qrHF Do lE.

kwcy mIt nUM sbIaF, pkfey Bojn aqy Kfx-leI-iqafr-Bojn qoN dUr rwKo (Bfv, kwcy mIt qoN inwklx vfly Un nUM hor Bojn nfl imlx nf idE)

kwcy mIt aqy hor Bojn nUM kwtx leI vwKrf kitMg borz hoxf cfhIdf hY aqy Kfx-leI-iqafr-Bojn (imsfl dy qOr Auqy pwikaf Bojn aqy slfd) vfsqy hor borz hoxf cfhIdf hY.

Yr-pfscurIikRq duwD jF Yr-pfscurIikRq duwD qoN bxy Bojn (imsfl dy qOr Auqy nrm pnIr) qoN bco.

Bojn/Kfxf iqafr krn qoN pihlF aqy bfad ivwc afpxy hwQ Dovo.

kwcy BojnF nUM iqafr krn mgroN cfkUaF aqy kitMg borzF nUM Dovo.

CyqI rfb hox vfly Bojn nUM TMZy rYPrIjYrytr ivwc (pMj izgrI sYlsIas qoN Gwt qfpmfn Auqy) stor kro aqy AunHF nUM Dox mgroN CyqI hI Kfx leI vrq lE.

 

ilstIrIEiss dy qry hyT rih rhy lokF nUM ieh nhIN Kfxy cfhIdy:

pihlF qoN pYk kr ky rwKy slfd

pihlF qoN kwty Pl

pihlF qoN kitaf ickn

Gwt imlx vfly (durlwB) mIt

TMZy nrm mIt

pyty

kwcf smuMdrI Bojn

smokz mIt

nrm pnIr ijvyN ik brfie, kYmymbrt, irkotf jF blU-vyn

puMgry bIj aqy kwcIaF KuMbF

sfwPt-srv afeIskrIm

 


KfilsqfnI pwQr isMG sfihb vYdFqI dI byVI lY zuwibaf

-gurbcn isMG

     isMG sfihb igafnI joigMdr isMG jI ivdFqI ,jQydfr sRI akfl qKq sfihb vloM imlIaF KbrF anusfr  asqIPf dy idqf igaf hY jF jbrn asqIPf ilaf igaf hY ?ies bfry iswK isafsI dfiery aMdr BFq Bfq dI crcf cl rhI hY . isMG sfihb ivdFqI jI Aus smy qoN hI KbrF ivc crcf df ivsLf bxy hoey sn jd ik AunHF ny aprYl dy mhIny nIAuXfrk ivKy iswK pryz dI agvfeI dyNidaF Kfilsqfn bfry bVf izplomYitk ijhf ibafn idqf sI ik afpxy Gr dI iks nUM loV nhIN hY pr pihlF Gr sMBflx vfly qF bxo .aKOqI Kfilsqfn pwKI kuJ aKOqI lIzrF ny isMG sfihb dy ies ibafn nUM KUb AuCflidaF hoieaF afpxy hwk ivc Pqvf krfr idqf sI jd ik sLromxI akflI dl dy suprIm afgU mMny jFdy pMjfb dy muwK mMqRI sR[ prkfsL isMG bfdl ny ies ibafn nUM mMdBfgf krfr idqf sI . iesy qrF sLromxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn sR[avqfr isMG mwkr ny vI isMG sfihb dy ibafn nUM mMdBfgf dsidaF ikhf sI ik AunHF ny ies bfry isMG sfihb nfl glbfq kIqI hY ik isMG sfihb ny Kfilsqfn dI koeI hmfieq nhIN kIqI .amrIkf dy iek aKOqI KfilsqfnI lIzr ny qF ieQoN qk gpOV CizaF sI ik jy kr isMG sfihb ivdFqI jI bdysLF ivc af ky isafsI pnfh lY lyYNdy hn qF Auh bdysLF ivc vs rhy lwKF iswKF dI pRqIinDqf kr skx gy .

      iswK rfjnIqI nfl sbMDq ivakqI Aus smy qoN hI ieh ikafPy lf rhy sn ik ieho jhy isafsI ivvfd BrpUr hflq ivc isMG sfihb bhuq dyr qk afpxy afhudy qy itky nhIN rih skx gy ikAuNik ies qoN kuJ sfl pihlf jd sR[ kuldIp isMG vzflf kYnyzf dy dOry qy afey sn jdoN ik Auh sLromxI akflI dl dy skwqr sn qy pMjfb ivDfn sBf ivc akflI dl dy ivDfiek vI sn . KfilsqfnIaF vloN AunHF qy vI Kfilsqfn dI hmfieq df lybl lf idqf igaf sI ijs kfrn pMjfb puj ky AunHF nUM akflI dl ivcoN bfhur inkl ky afpxf vwKrf dl KVf krnf ipaf sI ijhVf ik smf pYx qy Kqm hI ho igaf . ieho hfl ienHF aKoqI KfilsqfnIaF ny sR[ joigMdr ivdFqI jI dy muMh ivc ivMgy tyZy ZMg nfl Kfilsqfn df sLbd pf ky AunHF nUM sRI akfl qKq sfihb dI jQydfrI qoN vwK hox df rfh ivKf idqf hY .BfvyN KbrF anusfr isMG sihb qoN asqIPf lYx df kfrn isMG sfihb vloN iswK pRDfn mMqRI dI hmfieq disaf jf irhf hY ik isMG sfihb ny ieh sLbd vrqy sn ik ihMdusqfn df pRDfn mMqRI iek cMgf iswK hY . ieh sLbd qF akflI dl df suprImo sR[ prkfsL isMG bfdl jI ny vI Aus smy zf: mnmOhn isMG pRDfn mMqRI bfry khy sn jd ik AunHF ny pRDfn mMqRI ivruD akflI dl dy mYNbrF dIaF votF BugqfAux leI khy sn ik pRDFn mMqRI jI iek cMgy iswK hn pr ikAuNik akflI dl df isafsI smJOqf bI:jy:pI nfl hY ies leI akflI dl kFgrs nUM afpxI vot nhIN dy skdf .isMG sfihb igafnI ivdFqI jI nUM disaf jFdf hY ik bhuq sfrIaF iswK jQybMdIaF qy bhuq sfry iswKF vloN icwTIaF ilwK ky mMg kIqI geI sI ik isMG sfihb sRI akfl qKq sfihb jI vloN pfrlImYNt dy iswK mYNbrF nUM hukmnfmf jfrI kr ik Auh iswK pRDfn mMqRI dy BrosgI vot smy afpxI vot iswK pRDfn mMqRi dy hwk ivc pfAux . ies qy sRI akfl qKq sfihb qoN koeI hukmnfmf qF jfrI nhIN sI hoieaf kyvl ivdFqI sfihb ny pRDfn mMqrI nUM iek cMgf iswK hI disaf sI jo ik nf qF koeI dosL hI iswD huMdf hY qy nf hI koeI iswK mrXdf dI AulMgxf jF kurihq iswD huMdI hY .ijhVy ivakqI isMG sfihb dy asqIPy df ieh kfrn pRcfr rhy hn Auh igafnI ivdFqI jI nUM kFgrs dI bwukl ivc Dwk rhy hn . swcf sOdf dy zyry dy muKI vloN jo kuJ iswKF ivruD kIqf jf irhf hY Aus nfl cMgI qrF nf nijTx leI vI isMG sfihb nUM asPl mMinaf jf irhf hY .hflI qk isMG sfihb ny ies bfry afpxf koeI pwK nhIN riKaf . AunHf dy ies bfry iksy ibafn qy hI aMdfjLf lgfieaf jf skdf hY ik AUT iks pfsy krvt lYNdf hY pr iek gl qF ieh hux spsLt ho jFdI hy ik Bfrq qoN bdysF ivc Drm pRcfr qy afAux vfly iswK afgUaF nUM Kfilsqfn bfry bdysF ivc puj ky soc smJ ky hI koeI ibafn dyxf pvygf . dujy pfsY bdysF ivc vws rhy aKOqI KfilsqfnIaF nUM vI hux afpxI aOkfq df pwqf lg jfxf cfhIdf hY ik AunHF vloN lfieaf jf irhf Kfilsqfn df Pokf nfarf pMjfb dy iswKF qy iswK lIzrF nUM ikqnf mihMgf pY irhf hY .ikAuNik ies Poky nfary ny lwKF nf shI pr hjLfrF hI nOjvfnf dI blI ipCly 24 sflF ivc lY leI hoeI hY . iesy qrF iswK sMgqF vI hux ies aKOqI KfilsqfnI Kyz qoN jfxU hoeI jf rhIaF hn ik iks qrF AunHF dy jLjbfq nUM BVkf ky kuJ svfrQI qy aKOqI iswK afgU Kfilsqfn dy nfm aqy KfVkUaF dy nfm qy sMgqF pfsoN pYsy iekwqr kr ky Bfrq Byjn dy nfm qy afpxIaF jybF BrI jf rhy hn . ies bfry ipCly idnI kYnyzf dy dOry qy afey sLromxI akflI dl dy sInIar vfeIs prYjLIzYNt BfeI mnjIq isMG nUM jdoN ieh puiCaF igaf ik bdysF ivcoN afl ieMizaf iswK stuzYNt PyzrysLn qy hor JUJfrU iswK jQybMdIaF dy sLhIdF dy prIvfrF dy nfm jo pYsy ieQy bdysLF ivc kuJ ivakqIaF vloN iekwqr kIqy gey sn ik AunNHF ivcoN ieh mfieaf AunHF qk pujdI rhI hY jF nhIN qF BfeI mnjIq isMG df Auqr sI ik ieho jhI koeI mfieaF Bfrq ivc iksy iswK pIVq prIvfr nUM nhI imlI . BfeI mnjIq isMG afl ieMizaF iswK stUzYNt PYzrysLn dy prDfn sLhId BfeI amrIk isMG jI dy sky Coty Brfqf jI hn jo ik sfkf nIlf qfrf smy BfrqI POj dy Gyry ivc af ky igRPqfr ho gey sn qy qkrIbn 7 sfl qk jyl ivc qsIey Jldy rhy sn jd ik BfeI amrIk isMG jI qy sMq jrnYl isMG jI iBMzrFvfly aqy jnrl sLubyg isMG jI iekwTy hI BfrqI POj vlO sRI aKfl qKq sfihb dy sfhmxy sLhId kr idqy gey sn . BfeI amrIk isMG jI qy sMq jrnYl isMG dI aolfd dI Kbrfr vI ienHF aKoqI KfilsqfnI lIzrF ny kdy nhIN leI . sfnUM BfeI mnjIq isMG qoN pqf cilaf ik BfeI amrIk isMG jI do puqr qy DI hux vI hn pr AunHF dI koeI KfilsqfnI sfr nhIN ly irhf . kyvl AunHF dy nfm vrq ky hI afpxIaF jybF Brn ivc lwgy hoey hn jF afpxI isafsI lIzrisLp leI ienHF sLhIdF nUM vrq rhy hn .

 

 

gurbcn isMG ,

cyarmYn ,

goibMd sdn XU:aYs:ey,

134/105,gryvjL roz,

sYNtRl sukyar,nIAU Xfrk-13035

PonL315)668-9155             

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here