www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kOx kihMdY pMjfbI kuVIaF kmjLor hn? mndIp sMDU bxI muwkybfjLI dI ivsLv cYNpIan

-ipRM[ srvx isMG

C:\Users\Sandhu\Downloads\IMG_2251.JPG

 

mfzl ipMz ckr dI DI mndIp kOr sMDU 24 meI nUM qYpeI cIn ivc muwkybfjLI dI jUnIar ivsLv cYNpIan bx geI hY. 7 arb qoN vwD dI afbfdI vflI ies dunIaf `coN iksy jLor-jugq vflI Kyz dI vrlz cYNpIan bxnf vwzI pRfpqI hY. Aus ny ieMglYNz, hMgrI, PrFs qy afierlYNz dIaF cYNpIan muwkybfjLF nUM hrf ky gurj ijwqI. ies nfl Bfrq, pMjfb qy ckr df mfx viDaf hY. ijvyN ckr nUM ipMzF df cfnx munfrf ikhf jFdY AuvyN ckr dI sLyry pMjfb sports akYzmI vI Kyz siBafcfr df cfnx munfrf hY.

kYnyzf dy iswDU BrfvF vwloN 2006 ivc sLurU kIqI ies akYzmI dy iKzfrI ibnF iksy srkfrI shfieqf dy 2015 qk styt pwDr dy 200 qoN vwD qy nYsLnl pwDr dy 30 mYzl ijwq cuwky hn. suKdIp ckr Bfrq df nYsLnl cYNpIan bixaf qy dysL df srboqm muwkybfjL aYlfinaf igaf. ckr dIaF cfr DIaF kOmI pwDr `qy jyqU rhIaF qy kOmFqrI mukfbilaF ivcoN Bfrq leI 4 mYzl ijwqIaF. hux qYpeI dI mihlf jUnIar ivsLv cYNpIanisLp ivc mndIp ny golz mYzl ijwq ky kmfl kIqI hY. pMjfb dy muwK mMqrI s[ pRkfsL isMG bfdl ny mndIp nUM vDfeI idMidaF ikhf hY ik mndIp dy vrlz cYNpIan bxn nfl pMjfb dIaF DIaF nUM hor bl imlygf. pMjfb srkfr vwloN axgOly rih rhy ipMz ckr qy AuQoN dI sports akYzmI nUM AumId hY ik hux pMjfb srkfr ckr vwl vI iDafn dyvygI. pMjfb srkfr nUM cfhIdY ik pMjfb dI DI df Auicq mfx snmfn kry qy Aus nUM iksy hor sUby dI nOkrI krn dI QF afpxy sUby ivc nOkrI dyvy. mndIp 2020 dIaF ElMipk KyzF ivc mYzl ijwqx dI sMBfvnf rwKdI hY.

sLyry pMjfb akYzmI dy pRbMDkF df dfavf hY ik iksy vI idn koeI Kyz aiDkfrI af ky vyK lvy Aus nUM sO qoN vDyry iKzfrI Kyz mYdfnF ivc Kyzdy idsxgy. koeI Puwtbfl Kyz irhf hovygf, koeI kbwzI, koeI aQlYitks kr irhf hovygf qy 60 ku hoxhfr bwcy muwkybfjLI dI isKlfeI lY rhy hoxgy. 

ckrIey mfx nfl dsdy hn ik AunHF ny srkfrI srpRsqI qoN ibnF hI sports akYzmI clfeI, prvfsIaF dI mdd nfl iqMn srkfrI skUlF dIaF iemfrqF nivafeIaF, styzIam bxfieaf qy iqMn kroV rupey dI pUMjI lf ky sIvryj pfieaf. cfr kroV rupey Krc ky cfry agvfVF dIaF nON swQF nivafeIaF, pfrk bxfey, QF QF sImYNt dy bYNc sQfipq kIqy, bws sLYWz bxfey, nvIaF iewtF nfl glIaF pwkIaF kIqIaF aqy glIaF, iPrnI qy ipMz dy rfhF Auqy ds hjLfr bUty qy ruwK lfey. dUr nyVy dy lok af ky vyKdy hn ik ieh ikRsLmf hoieaf ikvyN?

ieh ikRsLmf krn ivc ipMz dy hr mfeI-BfeI, bfl-bwcy qy nOjuafn df Xogdfn hY. iehdy ivc iek ruipaf dfn dyx vfly vI hn qy kroV ruipaf dyx vfly vI. kYnyzf qoN afey mOrign kyvn  ny iek kroV ruipaf dfn dy ky ikhf ik mYN ckr df nfigRk aKvf ky KLusL hF. sLfmlftF rokI bYTy BrfvF ny sFJIaF QfvF afpxy afp Cwz idwqIaF. keIaF ny qF inwjI QfvF Cwz ky glIaF KuwlHIaF krvfeIaF. 

pMjfb dy ipMzF ivc ckr vrgf mfhOl bxy qF ik ipMzF dy lok afpxy kfrj afpxy hwQIN svfrn nf ik srkfrF vwl JfkI jfx. srkfrF qF votF dIaF BuwKIaF huMdIaF ny. ipMz ckr dy ivkfs ivc prvfsI BrfvF dy sihXog nfl ds kroV rupey qoN vwD lwg cuwky hn jo sB nUM idsdy hn. keIaF ipMzF ivc srkfrI grFtF dy kroVF rupey lwgy hn pr idwsdy lwKF vI nhIN!

sLyry pMjfb akYzmI kYnyzf vsdy iswDU Brf bldyv isMG qy svrgI ajmyr isMG dI dyx hY. Auh KyzF dI pRmosLn leI hr sfl lwKF rupey Krcdy hn. akYzmI ivc dO sO qoN vwD bwcy KyzF dI isKlfeI lY rhy hn ijnHF leI iqMn koc rwKy hn. pRo[ blvMq isMG sMDU akYzmI df koafrzInytr hY qy s[ divMdr isMG irtfierz aYWs[ pI[ srpRsq. kocF nUM mfx Bwqf, bwicaF nUM tRYk sUt qy KyzF df smfn iswDU BrfvF vwloN idwqf jf irhY. AunHF ny aYlfn kIqf hoieaY ik ies akYzmI df koeI iKzfrI ElMipk KyzF df golz mYzl ijwqy qF 50 lwK rupey, islvr ijwqy qF 30 lwK, brFj ijwqy qF 20 lwK qy jy ElMipk KyzF leI cuixaf jfvy qF 10 lwK rupey dy ienfm dyxgy.

mYN jdoN afpxy ipMz jFdf hF qF vyKdf hF ik svyry sLfm bIhIaF ivc bwcy sLyry pMjfb akYzmI dy trYk sUt pfeI styzIam vwl jFdy hn qy Kyz mYdfn ivc ksrqF qy KyzF df aiBafs krdy hn. nisLaF qoN bcy hoey hn qy AuWcy afcrx dy mflk bx rhy hn. AunHF dy srIrF ivc pYdf ho rhI vfDU AUrjf df sihj inkfs ho irhY qy ivhlf smF skfrQy lwg irhY. jykr pMjfb dy sfry ipMzF ivc hI aijhf mfhOl bx jfvy qF pMjfb kIhdy lYx df hY? prvfsI Kyz pRmotrF nUM ckr vrgIaF Kyz akYzmIaF sQfipq krn dI loV hY ijQy iek do idn dy kbwzI tUrnfmYNt krfAux dI QF sfrf sfl KyzF cwlx. pMjfb nUM nisLaF dI lfaxq qoN ieMj hI bcfieaf jf skdY.

sLyry pMjfb akYzmI ckr dIaF sLyrnIaF

jnvrI 2015 ivc srbIaf `c hoey cOQy ieMtrnYsLnl jUnIar muwkybfjLI kwp ivc mndIp kOr sMDU ny sony qy hrpRIq kOr iswDU ny cFdI dy qmgLy ijwqy sn. ieh dovyN kuVIaF sfDfrn iksfn GrF dIaF jMmpl hn ijnHF dy mfpy musLkl nfl gujLfrf krdy hn. 

sLyry pMjfb akYzmI ivc rojLfnf do sO qoN vwD bwcy bwcIaF nUM ksrqF krfeIaF jFdIaF qy KyzF dI tRyinMg idwqI jFdI hY. Kyz smfn, tRYk sUt, rinMg sLUa, Kurfk, koicMg qy Kyz mukfbilaF leI iljfx ilafAux dy Krcy akYzmI vwloN kIqy jFdy hn.

muwkybfjLI vrgI juJfrU Kyz ivc ckr dIaF sLyrnIaF ny pMjfb, Bfrq qy aMqrrfsLtrI pwDr `qy drjnF mYzl ijwqy hn. ies akYzmI dI muwkybfjL sLivMdr kOr 2012 dI jUnIar nYsLnl bfkisMg cYNpIan bxI qy Bfrq dI srboqm muwkybfjL aYlfnI geI. Auh BfrqI tIm dI mYNbr bx ky sRI lMkf df bfkisMg kwp KyzI. primMdr kOr ieMtrvristI cYNpIan bxI qy kOmI pwDr `qy mYzl ijwq rhI hY. sLivMdr kOr ny vI nYsLnl pwDr `qy mwlF mfrIaF. amndIp kOr pMjfb dI cYNpIan bxI qy sInIar nYsLnl ivc ijwq mMc `qy cVHI.

amndIp dI CotI BYx ismrnjIq kOr nYsLnl cYNpIan bxn AuprMq 2013 ivc dUjI golzn glwvjL ieMtrnYsLnl XUQ bfkisMg cYNpIanisLp lVn srbIaf geI. sqMbr 2013 ivc Aus ny bulgfrIaf ivKy XUQ ivsLv bfkisMg cYNpIanisLp ivcoN brFj mYzl ijwiqaf. AuQy qyqI dysLF dIaF muwkybfjL phuMcIaF sn. pMjfb srkfr ny kbwzI dIaF iKzfrnF nUM qF kfrF qk dy ienfm idwqy pr vrlz bfkisMg ivc qIjf sQfn hfsl krn vflI ckr dI sLyrnI nUM kuJ vI nf idwqf.

ijs mndIp kOr ny pihlF srbIaf qy hux qYpeI ivc golz mYzl ijwqy hn ajy bfrHvI `c pVHdI hY. bVI hoxhfr muwkybfjL hY ijs qoN vwzIaF afsF hn. Auh qIjI jmfq `c pVHidaF hI sLyry pMjfb akYzmI ivc tRyinMg lYx lwg peI sI. Auh iqMn vfr nYsLnl cYNpIan bxI qy Aus dI cox 2020 ivc hox jf rhIaF AulMipk KyzF dI sMBfvq muwkybfjL vjoN ho cuwkI hY. srbIaf qoN cFdI df qmgLf ijwqx vflI hrpRIq kOr eysLIan qy kfmnvYlQ KyzF df mYzl ijwqx vflI muwkybfjL bx skdI hY. nYsLnl pwDr qy cFdI df qmgLf ijwqx vflI mnpRIq kOr qy hoxhfr muwkybfjL muskfn iswDU qoN vI bVIaF afsF hn.

suafl hY kI pMjfb srkfr aYsIaF akYzmIaF nUM sihXog dyvygI qy aMqrrfsLtrI pwDr `qy mYzl ijwqx vflIaF pMjfb dIaF iKzfrnF df AuvyN hI mfn snmfn krygI ijvyN kbwzI dIaF iKzfrnF qy iKzfrIaF df kIqf jf irhY?

 

           

 

 


iBMzrFvflf  'kwtVpMQI' jF iPr 'sLhId' ?

'jLKLmF nUM hrf hI rihxf cfhIdf, qF ik ieh kdyN Brn nf'- jUnIar amrIk isMG

lMdn (mohn lfl sLrmf bIbIsI dI rIport `qy aDfirq ) :- sRI drbfr kMplYks ivwc 'aprysLn blU stfr'  dOrfn mfry gey iswK afgUaF dI Xfd ivwc bxy 'sLhId' smfrk dI rfjnIqI grmf geI hY. ivvfd ies gwl nUM lY ky ik ieh smfrk 'aprysLn blU stfr' ivwc mfry gey lokF dI Xfd ivwc hY, pr ies gurduafrf rUpI smfrk ivwc keI QfvF Aupr sMq jrnYl isMG iBMzrFvfly df nFm ikAuN Kuidaf hoieaf hY? ieh hI nhIN, gurduafry dy aMdr vI iBMzrfvfilaF dI qsvIr lwgI hY.

sMq jrnYl isMG iBMzrfvflf dmdmI tksfl dy 14vyN muKI sn aqy pMjfb ivwc kiQq 'pMQk aMdoln' clf rhy sn. 5 jUn , 1984 nUM BfrqI POj ny sRI akfl qKq nUM iBMzrFvflf aqy Ausdy sfQIaF qoN mukq krfAux leI aprysLn clfieaf. ies df nfm sI 'aprysLn blU stfr'  ijs ivwc jrnYl isMG iBMzrFvflf dI agvfeI ivwc sYkVy hiQafrbMd iswK KfVkU mfry gey sn.

lMbf ivvfd: -

ies smfrk  ivwc bxfey jfx  nUM lY ky  lMby smyN qoN ivvfd sI aqy jdoN ies nUM bxfey jfx dI afigaf imlI qF  muwK mMqrI prkfsL isMG bfdl ny ikhf sI ik smfrk iewk gurduafrf hI hovygf aqy ies ivwc iksy dI Poto jF nFm nhIN iliKaf jfvygf.  cfhy  Auh gurduafrf prbMDk kmytI df muKI hovy jF akfl qKLq dy jQydfr hox jF iPr dmdmI  tksfl dy vrqmfn muKI hrnfm isMG hox , hr vwzf Dfrimk nyqf ies Xfdgfr dy AudGftn smyN AuWQy mOjUd sI. iewQy sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf  aqy Ausdy sihXogIaF nUM  'sLhId' df drjf idwqf igaf hY.

prdy dy ipwCy dI rfjnIqI 

'aprysLn blU stfr' dy ikrdfr  sn jrnYl isMG iBMzrFvflf,  jnrl  subyg isMG, amrIk isMG iswK stUzYNt PYzrysLn dy pRDfn, bfbf Tfhrf isMG, gurcrn isMG tOhVf, hrcMd isMG lOgovfl  aqy POj vwloN lYPLtInYNt  jnrl kuldIp isMG brfV, afr aYs idafl ( AuqrI kmfn dy muKI ) qy jnrl ey ky vYidaf kmFzr ien cIP BfrqI POj.

Epn pwqirkf dy rfjnIqk sMpfdk  hrqosL  bwl kihMdy,  'iBMzrFvfly df iesqymfl krky kFgrs ny iewk vfr akflIaF dy afDfr nUM Kqm krn dI koisLsL kIqI sI , akflIaf nUM lwgdf sI ik pMjfb ivwc jy iksy qrHF df Kqrf akflIaF nUM afvygF qf Auh grmiKaflIaF vwloN hI afvygf, ies  leI  sfhmxy qF Auh sMivDfn dI gwl krdy hn, pr ipwCy qoN mOky-by mOky Auh ies qrHF dy kMm krdy rihMdy hn , qF ik  kwtVpMQI  Auhnf dy hwk ivwc rihx. pMjfb dI nvIN pIVI ny nf aprysLn blUstfr dyiKaf , nf hI pMjfb df ihMsk dOr  dyiKaf.

awj pMjfb ivwc ikMny nOjvfnF nUM iBMzrFvfly dI qsvIr vflI tIsLrt pfeI dyiKaf jf skdf hY. kdyN iksy vI Dfrimk dl jF jQybMdI ny iBMzrFvfly dI ivrfsq nUM iswDy cuxOqI nhIN idwqI. ieh koeI kihx nUM iqafr nhIN ik  Auh iswKF dy leI ikMnf Kqrnfk ierfdy vflf aqy ikMnf kwtVpMQI sI.

sLhId kOx iBMzrFvflf jF sYink?

pr aprysLn blU stfr ivwc nf isrP grmiKaflI mfry gey sn , blik afm sLrDflUaF dy nfl  - nfl BfrqI POj dy sNYkVy jvfn vI mfry gey sn. pMjfb ivwc aiqvfd df iBafnk dOr dyK cuwkI sfbkf mMqrI aqy vrqn ivwc BfrqI jnqf pfrtI dI Aup prDfn lksLmI kFqf cfvlf sLhIdI Xfdgfr df bxfey jfx df ivroD krdI hoeI kihMdI hY, 'sLhId kOx hY jrnYl isMG iBMzrFvflf jF iPr POj dy jvfn. sLhId smfrk qF AuhnF sYinkF df bxnf cfhIdf hY ijhnF dy pirvfr anfQ ho gey jF iPr Auhnf lokF ijhnF ny pMjfb ivwc kqlF df islislf jfrI rwiKaf.'

Auh  awgy kihMdI hY ik ieh Aus iBMzrFvfly df mihmf kIqI hY jo kwtVpMQI sI aqy ijsny nf isrPL pMjfb nUM aiqvfd dy rsqy qy qOr idwqf blik ihMdUaF dIaF hwiqafvF dy leI pRyirq kIqf.

ieh iewk qwQ hY ik aprysLn blU stfr  hI sI ijsdy mgroN qqkflI prDfn mMqrI  ieMdrf gFDI dI hwiqaf hoeI aqy pMjfb ivwc hwiqafvF df islislf cwl ipaf.

 sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf dy byhwd njLdIkI sihXogI rhy grmiKaflI  mohkm isMG kihMdy hn , ' jy  quhfzy Gr ivwc koeI GuspYTIaf af jfvy qF qusI kI krogy ?  POj  ny sfzy Gr ivwc  GuspYT kIqI sI, nf ik asIN aqy GuspYTIey sLhId nhIN huMdy . POj ny sfzy sB qoN  pUjxXog  sQfn hrmMdr sfihb nUM apivwqr kIqf , sfzy leI sLhIdd  iBMzrFvflf aqy Ausdy sfQI hn, nf ik sYink.'

29 sfl bfd iBMzrFvfly dy guxgfn krn dI  jrUrq kI  hY ? ies svfl  Aupr aprysLn  blU stfr dOrfn iBMzrFvfly  dy nfl mfry gey amrIk isMG dy byty kihMdy hn , 'iBMzrFvflf ny iswKF dy leI  Auh kIqf jo koeI nhI kr sikaf.  jLKLmF nUM hrf hI rihxf cfhIdf, qFik ieh kdyN Brn nf.' iBMzrFvflf sLhId sI jF iPr  kwtVpMQI? , ies gwl Aupr bihs aprysLn blU stfr dy 29 sfl bfad vI jfrI hY.


brqfnIaF dy isafsI rMg  

afm lokF dI psMd df mYNbr pfrlImYNt virMdr sLrmF 

ky[ sI[ mohn

 

ajoky simaf ivwc ieh kihxf-suxnf ik Plfxf BfrqI Plfxy dy dI pfrlImYt df mYbr cuixaf igaf hY jf iks hor vwzI pdvI `qy puwj igaf hY, koeI acMBy vflI gwl nhIN lwgdI. bhuq sfry BfrqI Kfs krky pMjfbI lgfqfr ivdyf dIaf srkfrf ivwc qfkqvr aqy kfbly gOr puInf hfsl kr rhy hn, pr ijnHf pRsiQqIaf aqy cYilMjf dI hoNd ivwc jlMDr vsdy mrhUm kfgrsI nyqf aqy affdI GulftIey zf: lyK rfj rmf df bytf virMdr rmf brqfnIaf dI pfrlImYt df mYbr cuixaf igaf, Aus df ikr awj qwk vI qroqff hY.

 
pihloN eIilMg sfAUQfl dy aYwm[ pI ipafrf isMG KfbVf dI mOq krky hoeI imnI cox ivwc (julfeI 07) ijwqx aqy Pyr meI 2010 dIaf kOmI coxf ivwc qfbVqoV ijwq hfsl krky virMdr rmf dI cox crcf df ivf bxI rhI hY. virMdr dI cox ny ieh spwt kr idwqf ik isrP iewk Drm dI afV lYx vfly ansrf nUM ieh Buwl jfxf cfhIdf hY ik Auh pMjfbI BfeIcfry nUM guMmrfh kr skdy hn. pMjfb smwisaf dy dOrfn kuJ ansrf nUM ieh BulyKf ho igaf sI ik Bfrq qoN bfhr vsdf sfrf iswK BfeIcfrf Kfilsqfn, iPrkfpRsqI aqy vwKvfd dI gwzI `qy svfr ho igaf hY pr virMdr dI cox ny ieh sfbq kr idwqf ik pMjfbIaf dI bhuq vwzI igxqI Drm inrpwKqf aqy BfeIcfrk sfJ ivwc XkIn rwKdI hY aqy ies gwl df inqfrf vI krdI hY ik icrf qo ivdyf ivwc vsdy BfrqIaf nUM afpxy sfJy msilaf aqy ivdyI kOmI Dfrf nUM mUhry rwK ky kMm krnf cfhIdf hY, nf ik Drmf aqy jfqf dI sOVI isafsq dy hwQkMzy vrqxy cfhIdy hn.

               virMdr sLrmF afpxI pqnI inrmlf sLrmF aqy pirvfr dy hor jIaF nfl

virMdr df aYwm[ pI bxnf ies krky vI mhwqvpUrn igixaf jf irhf hY ik Auh ies hlky ivwco hux qwk pfrlImYt ivwc gey aYwm[ pIaf ivwco pihlf aYwm[ pI hY, ijs ny afpxf mukMml dPqr sfAUQfl ivwc KolH ky jn sfDfrn dy kMm krn df bIVf cuwikaf hoieaf hY. ipCly cfr-pMj dhfikaf ivwc iewQoN cuxy gey aYwm[ pIaf, nf qf isznI ibzvYl qy nf hI ipafrf KfbVf ny koeI aijhf dPqr KolHx dI prvfh kIqI sI, virMdr dI lok syvf krn dy ZMg ny Aus dI cox dI sfrQkqf aqy kfrkrdgI nUM lokf sfhmx py kIqf hY.

 

sfAUQfl dI grIn AuWpr vfikaf virMdr dy dPqr ivwco hfrf dI igxqI ivwc icwTIaf jn-sfDfrn dy kMmf sMbMDI ilKIaf jfdIaf hn. virMdr dPqr ivwc nf vI hovy, msln iksy mIitMg ivwc jf pfrlImYt ivwc hovy, Aus dy sihXogI kfmy hr iewk nUM ghu nfl suxdy ny aqy loV gocrf aYkn lYdy hn.


virMdr afpxy hlky dy lybr kONslrf aqy pfrtI kfrkunf, sfry pfrtI aYktIivstf nUM afpxy nfl rwKdf hY aqy mfx-siqkfr idlvfANudf hY. koeI smfjk PMkn hovy jf koeI pulItIkl, virMdr afpxy lybr pfrtI sihXogIaf nUM axgOilaF nhIN krdf. ijs qrIky Auh coxf ijwqx qo pihlF lok syvf leI qqpr sI hux Aus qo vI vwD srgrm ho igaf hY, hux lybr pfrtI virMdr dI rihnumfeI ivwc iewkmuwT ho ky mbUq qrIky nfl kMm kr rhI hY. pihloN ieh sI ik kuwJ svfrQI aqy Drm df nfjfiejL pwqf Kyzx vfly ansrf dI vjHf krky pfrtI vfly eyIan kOslrf dI Gr iKwcoqfx df Pfiedf AuTfAuNdy sn. hux ikAuNik eIilMg kOsl df kbf vI lybr pfrtI kol hY, sfAUQfl dI sfr leI jf rhI hY, nhIN qf hux qwk dy pRbMDkf ny sfAUQfl nUM axgOilaf krI rwiKaf sI. eyIan BfeIcfry df hr vrg virMdr nfl hY. virMdr sfrf-sfrf idn pYdl qur skdf hY. Auh bMidaf nfl bhuq hlImI, inmrqf aqy afdr nfl py afAuNdf hY.

 

rfb-isgrt mUMh nUM nhIN lgfANudf pr dosqf-imwqrf dI syvf krn ivwc koeI ksr nhIN rihx idMdf. virMdr ivwc kmfl dI sYns afP ihAUmr hY. Auh lokf ivcoN hY lokF df sI aqy hY. virMdr sYkUlr soc,  Drm inrpwKqf ivwc XkIn rwKdf hY aqy ies iPlfsPI nUM amlI jfmf vI pihnfAuNdf hY, ies soc `qy pihrf vI idMdf hY. lybr pfrtI ivwc Drm, jfq-pfq, ielfkfbfI ijhy qwqf leI koeI Qf nhIN. sB Drmf vfly aqy sB BfeIcfiraf dy lok virMdr df siqkfr krdy hn. lybr pfrtI vwlo itkt nf idwqy jfx krky dl-bdlI krky torIaf `c rfqo-rfq jf rhy Auhdy ivroDIaf dI ieh duhfeI iksy pMjfbI ny nf suxI ik pfrlImYt ivwc isrP iewk pwg vflf hI jfxf cfhIdf hY sgoN ieh gwl AunHf nUM puwTI pY geI. sfrf eyIan BfeIcfrf, gurduafry, mMdr aqy msijdf ies gwl `qy KVo geIaF ik lybr pfrtI ivwc iPrkfpRsqI vflIaf socf leI koeI Qf nhIN.

 
virMdr dI smuwcI soc aqy ivakqIqv ipwCy Aus df ipCokV aqy prvir hY. Aus df jnm hwilaf qo kuJ mhIny pihlf PgvfVy dy nyVy pYdy ipMz mMzflI ivwc hoieaf. Aus nUM guVHqI BUaf dI DI BYx fqI ny idwqI jo hux aYzmMtn-kYnzf rihMdI hY. virMdr dy ipqf zf: lyK rfj rmf dI gurfieaf ivwc CotI ijhI zYitst dI dukfn sI. Auh afdI dI lihr dy GulftIey sn aq kfgrs pfrtI ivwc srgrm sn. Gr dI mflI hflq drimafnI sI. virMdr dIaf cfr BYxf aqy cfr Brf sn. virMdr pMjvyN nMbr `qy sI.


virMdr dI muwZlI pVHfeI ipMz dy pRfiemrI skUl ivwc hoeI. aglI pVHfeI sRI gurU hrrfie Kflsf hfeI skUl dusfJ klf aqy afrIaf skUl PgvfVf ivwc hoeI. aglI pVHfeI bI[ aYm rfmgVHIaf kflj PgvfVf qoN kIqI.


zf: lyK rfj duafby dI isafsq ivwc srgrm sn. jd virMdr pRfiemrI skUl ivwc sI ipqf jI ilHf kfgrs kmytI dy sdr sn. virMdr  nUM Xfd hY ik Aus dy Gr ivwc hI isafsI mIitMgf huMdIaf sn. Bfrq dy ivdy mMqrI svrn isMG, krm isMG ikrqI, kYroN sfihb ijhy nyqf Gr afAuNdy sn. zf: lyK rfj df pRBfv aqy asr-rsUK bhuq sI. AunHf dy pRBfv sdkf hI ielfky ivwc bhuq sfrf ivkfs hoieaf, sVkf bxIaf qy ibjlI afeI.


virMdr dy mfqf jI isafsI AuWkf hI nhIN sn pr Auh iewk bhuq dUrdrI aOrq sI. Auh anpVH sI pr AunHf  afpxIaf bytIaf nUM pVHfieaf. ipMz ivwc koeI skUl nhIN sI. virMdr dy dfdf aqy mfqf jI dy jqnF krky pRfiemrI skUl KuilHaf. virMdr dI vwzI BYx  ipMz dI pihlI kuVI sI, ijs ny pMjvI pfs kIqI. virMdr dy mfqf jfq-pfq dy bhuq ivroDI sn. Auh bhuq Dfrimk vI nhIN sI. AunHf dI Dfrimkqf krvf cOQ qoN awgy nhIN sI. iewQo qwk ik Auh koeI dIvflI pUjf vI nhIN sn krdy.  Auh kuVIaf nUM qflIm idvfAux dy bhuq hwk  ivwc sI.

 
virMdr afpxy ipqf zf: lyK rfj dy isafsI sPr bfry dwsdy hn ik AunHf kfgrs 1936 ivwc juafieMn kIqI sI. 1942 ivwc AunHf Bfrq Cwzo` aMdoln ivwc Bfg ilaf. kfmryz cYn isMG cYn ny ikrqI pfrtI df ieiqhfs ilKidaf ibafn kIqf hY ik affdI qo pihlo duafby ivwc isafsI lIzrf leI lukx leI iewko-iewk mihPU Qf sI zf: lyK rfj dI gurfieaf vflI dukfn. zf: lyK rfj sYkUlr aqy pRogrYisv  ivcfrf dy DfrnI sn. Auh brfbrI aqy pVHfeI dy psfr ivwc vI brfbr df XkIn rwKdy sn.


brqfnIaf ivwc afpxy jIvn dI urUafq bfry virMdr dwsdf hY ik Auh iewQy julfeI 1968 ivwc lfVf bx ky afieaf sI. do sfl bws kMzktrI kIqI iPr bwuikMg klrk bixaf. kimAUintI rIlyn aPsr vI irhf. lfa sYtr aYzvfeIr vI irhf aqy lybr pfrtI df nYnl aPsr vI irhf.

1974 ivwc virMdr ny lybr pfrtI dI mYbriwp leI. virMdr ny brqfnIaf ivwc iswDy qOr `qy koeI nslI ivqkrf nhIN Jwilaf pr Aus nUM hmyf Kbr sI ik nslI ivqkrf keI iewk rUpf ivwc huMdf sI. virMdr pihlI vfr sMn 1982 ivwc kOslr bixaf. ies qoN mgrly sflf ivwc Auh lgfqfr kONslr irhf aqy mhwqvpUrx ahuidaf `qy ibrfjmfn irhf. 1986 ivwc hfAUisMg qy 1988 ivwc rys kmytI df cyarmYn irhf. 1994 ivwc eIilMg df myar bixaf. 1995 `c prsnl kmytI df muKI irhf.

 

                                    ky[ sI[ mohn aqy virMdr sLrmF

virMdr afpxy muwZly qjrbyy Xfd kridaf dwsdf hY ik lybr pfrtI dy kuwJ purfxy nyqf nvyN bMidaf nUM pfrtI nyVy nhIN sn Zuwkx idMdy. bs nvyN bMdy nUM GumfeI rwKdy sn. ienvOlv nhIN sn krdy sgoN BMblBUisaf ivwc pfeI rwKdy sn. 1970 ivwc blYk tryz XUnIan solIzYirtI mUvmYt srgrm sI ijs ivwc brnIgrft aqy zfieafnf aYbz ijhy ivakqI awgy sn. qkrIbn Audo hI iewk blYk sYkn df prYr gruwp awgy afAux ivwc pfl boitMg aqy lIQvfjL ijhy lybr nyqf srgrm sn. swqrivaf dy afKr ivwc eyIan aqy kfly vI ienHf dovf gruwpf ivwc fml hox lwgy. kMpyn Pfr pulItIkl rIprIYtn aYz jOb` dI lihr vI or pkV rhI sI. virMdr ny ies lihr df ihwsf bxn dI Dfr leI. virMdr ies kMpyn dy nrm gruwp ivwc fml ho igaf. ies DVy dI Dfrnf ieh sI ik eyIan aqy kfly lokf nUM AunHf dI bxdI-srdI pRqIinDqf dyx leI ivcfr-vtfdry aqy iewk pRosYws vflf rfh aKiqafr krnf cfhIdf hY nf ik sfnUM qf hux idE` vflf. ies dOrfn ies pRosYws dy qihq lybr pfrtI ny pfrtI hYwzkvftr ivwc iewk post bxfeI ik kfly aqy eyIanf dI pRqIinDqf vDfAux leI msilaf dI CfxbIx kIqI jfvy. ieh pihlI post aYQnk mfeInOirtI aPsr virMdr dy ihwsy afeI.


virMdr rmf dy kMm aqy Aus dI Gwt igxqI aYwm[ pIaf nUM awgy afAux leI hwlfrI dyx sdkf 1987 ivwc Gwt igxqIaf dy cfr aYwm pI pfrlImYt ivwc puwj gey. ies mgro hI sfAUQfl dy purfxy cly af rhy aYwm[ pI isznI ibwzvYwl nUM cYilMj urU ho igaf. KfbVf Audo lybr pfrtI qo bfhr sol zYmokrtf vwlo aYwm[ pI bxn dy Auprfly kr irhf sI, AunHf Aus nUM itkt nf idwqI. iPr ieh crcf mG cuwkI sI ik sfAUQfl ijhIaf sItf `qy hornf nUM vI mOkf imlxf cfhIdf hY, ikAuik virMdr pfrtI hYwzkvftr ivwc qYnfq sI aqy pfrtI lIzrip dy rfbqy ivwc Aus df nfa vI sMBfvI aYwm[ pIaf ivwc afAux lwg ipaf sI.

 
virMdr df kihxf hY ik sfl 1986 ivwc jd sfAuUQfl dy agly aYwm[ pI dI gwl qurI qf ipafrf isMG KfbVf lybr pfrtI ivwc af cuwkf sI. virMdr ny KfbVy nUM cYilMj kIqf. bfvjUd ies dy ik sfrI dI sfrI BfrqI pflitks KfbVy nfl sI, virMdr mih do votf `qy rih igaf. virMdr nfl isrP rfijMdr mfn aqy muhMmd aslm sn. dubfrf Pyr virMdr ny KfbVy nUM hrf dyxf sI pr Auh isitMg aYwm pI nUM bdlxf nhIN sI cfhMudf. ieh afm Dfrnf hY ik virMdr sfAUQfl sIt qo ht ky jy kr iksy bfhrlI sIt qo itkt lYx df jqn krdf qf Auh kdo df aYwm pI bx skdf sI. keI hor aYwm[ pIaf ny aijhf kIqf vI hY.


virMdr afpxI pflitks dI iPlfsPI dwsidaf ibafndf hY ik AuhdI ivcfrDfrf pfrtI aqy kimAUintI nUM iekwTf krky awgy iljfx dI hY. Auh lokl lYvl `qy pfrtI aqy BfeIcfiraf ivwc koeI bloVI dKl-aMdfI nhIN krnI cfhuMdf aqy nf hI Auh afpxf eyjMzf Tosxf cfhuMdf hY. Auh affd soc dy nvyN bMidaf nUM awgy ilafAux ivwc ihwsf pfAuxf cfhuMdf hY.  Aus ny aOrqf dI pRqIinDqf nUM vDfAux leI Xqn kIqy aqy nvINn suqMqr soc vfilaf nUM pfrtI ivwc awgy afAux leI hwlfyrI idwqI hY aqy mOky muhweIaf kIqy hn.  virMdr ny lIzrip nUM BfeIcfry nfl joVn dy hMBly mfry hn. hfAUs afP kfmn dy spIkr dI kimAUintI nfl imlxI ies kVI dI qff Audfhrx hY. amlI qOr `qy sYkUlr hoxf virMdr dI KsIaq aqy AuhdI kfrkrdgI dI sB qo vwzmuwlI qkVfeI hY. virMdr dI Dfrnf hY ik jo bMdy  dy iZwz ivwc huMdI hY, Auh AuhdI kfrgufrI ivwc afAuxo vI nhI rukdI.


jdo virMdr dy aYwm pI bxn mgro AuhdIaf pRfpqIaf bfry ikr iCiVaf qf virMdr ny hlImI nfl ikhf ik Auh ienHf pRfpqIaf nUM isrP afpxIaf inwjI pRfpqIaf nhIN igxdf. Auh kihMdf hY ik sB kuJ Aus dy pfrtI sfQIaf aqy BfeIcfry dI mdd nfl hoieaf hY.  Aus dI vuwakq aqy hod Auhdy sportrf krky hI hY, jo awK dy iefry `qy juwt jfdy hn.


pRfpqIaf dI gwl krIey qf sfAUQfl-eIilMg dy ieiqhfs ivwc ieh pihlI vfr isrP virMdr ny hI kr idKfieaf hY ik sfAUQfl ivwc afpxf Puwl skyl dPqr KoilHaf hY. dPqr ivwc pMj jixaf nUM rugfr imilaf hY. ies dPqr qoN hr mhIn hfrf dI igxqI ivwc icwTIaf inkldIaf hn. virMdr ny ieh Doxy Do idwqy hn ik aYwm[ pI qwk phuMcxf jf Aus qo koeI kMmkfr krfAuxf sMBv nhIN. krOs ryl nUM hfsl krn leI virMdr ny pUrf or  lfieaf hY. sfAUQfl ivwc kfr-pfrk bxfAux leI virMdr hmyf kfrjIl irhf hY. hux qF ies kfr pfrk df aYlfn vI ho igaf hY. sfAUQfl dy iswK skUl dI AusfrI ivwc vI virMdr dI asrdfr BUimkf rhI hY.


virMdr df ivcfr nhIN ik mOjUdf lybr pfrtI dIaf nIqIaf ivwc pihlf vflf dmKm nhIN irhf. Aus muqfbk pfrtI ivwc smyN dI qor aqy nfkq muqfbk qbdIlIaf afeIaf hn. iksy vI pfrtI leI hflfqf muqfbk Zlxf lfmI huMdf hY, pr muwZlI ivcfrDfrf ivwc qbdIlI nhIN afAuxI cfhIdI.


ierfk dI lVfeI df vI virMdr ny ivroD krnf hI Auicwq smiJaf. brqfnIaf dy amrIkf nfl sMbMDf bfry virMdr df kihxf hY ik XU ky aqy eI sI dI lMmy smyN qoN ieh Dfrnf hY ik bfhrly mulkf nfl iswDy sMbMD kfiem rwKIey nf ik vfieaf amrIkf, ijs qrHf gorzn brfAux ny kIqf sI aqy hux torI kr rhy hn.  asIN Bfrq nfl afpxy iswDy sMbMD bxf rhy hf. bfkI ieh hY ik amrIkf nfl bxy juwt nUM Zfcf iewkdm nhI Cwzx lwgf.

 

virMdr dI soc aqy isafsq nUM mrhUm pMzq ivnUM dwq rmf ny bhuq pRBfvq kIqf. zzlI lfrYs, nIl iknk aq kYwnlivMgn  df vI virMdr dy isafsI jIvn ivwc Xogdfn hY.


virMdr rmf nUM afpxI PYimlI dI pUrI sport hfsl hY Auh ies gwlo afpxy afp nUM KunsIb igxdf hY. pqnI inrmlf rmf iglf qf krdI rihMdI hY pr Auh virMdr nfl moZy nfl moZf joV ky kMm krdI hY. Auh virMdr dI kimAUintI nfl kimwtmYt nUM vI smJdI hY.
Aus nUM Aus dI pqnI inrmlf rmf qo ielfvf  bytf sMjIv rmf (bObI), nUMh rIqU rmf, bytI monIkf, jvfeI rfj kOl aqy grYNz bwcy afiq,  gihmf aqy jzn qo pUrI sport qy ipafr imldf hY, Auh AunHf dy sihXog AuWpr mfx krdf hY.


jfqI qOr `qy virMdr bfdfhq dy hwk ivwc nhI pr Auh mMndf hY ik afm lokf ivwc iehdI iewq hY aqy iehdy iKlfP koeI vwzI muihMm nhIN. virMdr dI Dfrnf hY ik mltI klcriem mrygf nhI pr ies sMbMDI aproc ivwc smyN-smyN qbdIlI afAuNdI rhygI.

 

virMdr kihMdf hY ik Aus ny kOsl ivwc ikMny hI nvyN ichiraf nUM AuBrn leI aqy awgy afAux leI Auqfhq kIqf hY, ieh kMm pihlf nhIN sI ho irhf. nvyN ichry mqwhqvpUrx iMmyvfrIaf vI inBf rhy hn ijhVI ik PKLr vflI gwl hY. eIilMg kOsl lybr pfrtI lIzr jUlIan bYwl aqy izptI lIzr rxjIq DIr dI rihnumfeI ivwc mhwqvpUrx kMm kr rhI hY. virMdr df swdf hY ik lybr pfrtI `c fml hovo aqy BfeIcfiraf dy aqy sQfnk msilaf nUM sulJfAux ivwc nfl rlo. lokf ivwc aqy BfeIcfry ivwc ivcro. pulItIkl iMmvfrI nUM smJo aqy sMBflo. virMdr lokf ivwc ivcr ky rIlYks huMdf hY. Auh pVHn leI vI smf kwZdf hY. nftk vyKx df vI OkIn hY. Auhd hIro pMzq nihrU aqy zf: mnmohn isMG hn.


virMdr rmf swcmuwc lokf df jn sfDfrn df mYNbr pfrlImYt hY. eyIan BfeIcfry nUM Auhdy hfAUs afP kfmn ivwc puwjx `qy bVf bl imilaf hY. virMdr lokf df mnpsMd aqy  AumIdf dy myc df aYwm[ pI hY.

 

               (ky[sI[ mohn pMjfbI  df kvI , khfxIkfr aqy pwqrkfr hY, pr ikwqy vjoN sosLl vrkr hY)

 


 nOjvfnf dI BtkdI mnodf,kfrn aqy hwl

 ruipMdr iswDU ihMmqpurf, mYlbOrn

 Email:   rupinder.bt@gmail.com

             rupi2201@rediffmail.com

 

jvfnI iewk aijhf bd hY ijsdy suxdy hI iksy sohxy suxwKy gwBrU jf Br jobn muitafr df ichrf sfhmxy af jfdf hY.fied aijhI mfnisk avsQf krky hr koeI jvfn hoxf locdf hY.ieh jvfnI hI hY jdo nOjvfnf dy mn aMdr ivcfrf dy Ukdy diraf vgdy hn qy iensfn dI ihMmq qy hOslf isKr qy huMdf hY.pr ijvy iewk Ukdy diraf nU shI rsqf nf imly qf Auh hVf dy rUp ivwc qbfhI mcfAudf hY Ausy qrf jy jvfnI rUpI diraf nU shI idf nf imly qf Auh Kud leI aqy smfj leI qbfhI df kfrn bxdf hY.vwK vwK srvyKx iehI drsfAudy hn ik nOjvfn pIVI dI bhuigxqI niaf aqy hor bhuq sfrIaf smfijk kurIqIaf dI mfr hyT hY.jo hflfq awj pMjfb dy bxy hoey hn Auh iksy qo luky hoey nhI qy aKbfrf,tYlIivXn aqy ryzIE Auwpr iesdI crcf afm hI huMdI rihMdI hY.awj jdo pMjfb dy hlfqf qy njrsfnI krdy hf qf hr pfsy pMjfb dI jvfnI dy gMDly hox dIaf qsvIrf njr afAudIaf hn.
 

pr isrP rox ipwtx nfl kuwJ nhI sMvrnf.ijvy iksy ibmfrI df ielfj krn leI ibmfrI dI jV nUM PVnf bhuq jrUrI hY Ausy qrf nOjvfnf  nUM iehnf smfijk kurIqIaf co kwZx leI Auhnf dI mnodf nUM smJxf bhuq jrUrI hY.afKr kI kfrn hY ik gurUaf pIrf  aqy axKIly sUrimaf dy vfrs ies dldl ivwc Dsdy jf rhy hn.muZly rUp ivwc jo kfrn sfhmxy afAudy hn Auhnf ivwc anpVqf,byrujgfrI,irvqKorI afid muwK hn.pr sB qo aihm qy mhwqvpUrx kfrn hY nYiqk kdrf kImqf dI axhod.iksy vI izgrI ,pdvI jf nOkrI hfsl krn qo pihlf jo bhuq hI jrUrI iswiKaf hY qf Auh hY nYiqk iswKaf.sfzI iswiKaf pRxflI  ny awj dy mInI Xuwg dy hfxI bxfAux leI nOjvfnf leI vwzy vwzy kflj aqy XUnIvristIaf qf KVIaf kr idwqIaf hn pr aPsos ik iswiKaf dy ies vpfrIkrn ny ivwidaf dy aslI mMqv nUM rol ky rwK idwqf hY aqy nYiqk iswiKaf iblkul mnPI ho ky rih geI hY.ies sB leI sfzy isafsqdfn aqy nIqIGfVy juMmyvfr hn aqy iesdf Kimaff pUry nOjvfn vrg nUM Bugqxf pY irhf hY.afpxy ivdak jIvn dOrfn aqy bfad ivwc kflj dI nOkrI dOrfn bhuq hI Gwt aijhy aiDafpk imly hn jo nOjvfnf nUM ikqfbI iswiKaf qo ibnf asUlI iswiKaf jf nYiqk iswiKaf df pfT pVfAudy hox.kfgI izgrIaf iekwTy krdy krdy nOjvfn jy aslI ijMdgI dy iemiqhfn ivwc hI Pyl ho gey qf aijhI iswiKaf kI Pfiedf? so nOjvfnf dy Btkx ivwc smuwcf do nOjvfnf df nhI blik Aus mfhOl df hY jo Auhnf nUM pRdfn kIqf jf irhf hY.
 

dUjI gwl afAudI hY byrugfrI dI.vfikaf hI ieh iewk gMBIr mslf hY aqy Auwc ivwidaf krn AuprMq vI jdo nOjvfnf nUM AusdI gRihx kIqI ivwidaf anusfr kMm nhI imldf qf Ausdf inrf hoxf suBfvk hY.ieh inrffvfdI soc aqy ivhlfpx hI nOjvfnf ivwc niaf vrgIaf lfhnqf df kfrn bxdf hY.ies ivwc koeI wk nhI ik hr nOjvfn dy supny huMdy hn ik Auh pV ilK ky iksy vwzI pdvI qy phuMcy aqy afpxI ijMdgI kfmXfb bxfey.pr duwK dI gwl ieh hY ik afpxy supinaf dI pUrqI leI asI Byzcfl ivwc fml ho gey hf.jy guafZIaf df bwcf ieMjIinairMg krygf qf mY vI AuhI krfgf.jy Plfxf mYzIkl ivf cuxygf qf mY vI AuhI cuxfgf.gwl kI `qfey dI ਧੀ cwlI mY ikAu rhf kwlI` vflI khfvq awj dy nOjvfn qy pUrI qrf lfgU huMdI hY.jdik swcfeI ieh hY ik ibnf Ok qo aqy lfeIlwg bxky kIqIaf izgrIaf nfl hunrmMd nhI bixaf jf skdf aqy pMjfb ivwc KuMBf vfgU Auwgy aKOqI pRfeIvyt ikwqfmuKI kflj ies swcfeI qo muwkr nhI skdy.iehnf tYknokryts dI BIV ivwc isrP kuwJ PIsdI hI bhukOmI jf hor adfiraf dy pYmfinaf qy Kry Auqrdy hn qy bfkI myry vrigaf Auwpr qf pVy ilKy anpV hox df lybl hI lgdf hY aqy Auh ijMdgI dIaf GuMmxGyrIaf ivwc izwk zoly Kfdy  hn.
ieh qsvIr py krky myrf mksd qknIkI iswiKaf nUM BMzxf nhI  blik iesnUM shI qrIky nfl aml ivwc ilafAux dI gwl krnf hY.ieh jrUrI nhI ik isrP vwzy nfvf vflIaf izgrIaf hI nOjvfnf nUM rujgfr muhweIaf krvf skdIaf hn blik swcfeI qf ieh hY ik keI vfr Coty izplomf kors ijafdf PfiedymMd huMdy hn. bws jy loV hY qf isrP afpxI bOiDk smrwQf nUM smJx dI.hr iensfn ivwc koeI Kfs gux huMdf hY aqy jy nOjvfn afpxy ies gux dI prK kr lYx Aus anusfr afpxI ivwidaf hfsl krn qf sony qy suhfgy vflI gwl ho jfvygI.iewk gwl dfavy nfl khI jf skdI hY ik hunr hunr hMdf hY cfhy Auh kuwJ vI hovy.ieh gwl mY afpxy inwjI qjribaf qo ivdy ivwc rih ky iswKI hY aqy ieh jrUrI nhI ik isrP zfktr,ieMjIinar jf sfieMsdfn hI hunrmMd RyxI ivwc afAudy hn jdik mkYink,plMbr,vYlzr aqy pytr afid vI hunrmMd lokf ivwc aihm sQfn rwKdy hn ,loV hY qf isrP afpxf njrIaf bdlx dI. ieh mfzl sfnUM pMjfb ivwc vI apxfAuxf pvygf aqy afqminrBr hoxf pvygf ikAuik iBRt qy KflI Kjfinaf vflIaf srkfrf qo nOkrI dI afs nhI kIqI jf skdI .srkfrf nf qf sB nUM nOkrI dy skdIaf hn aqy nf hI sfry nOjvfn loVIdIaf postf dy Xog ho skdy hn.
 

pMjfbI nOjvfno ieiqhfs gvfh hY ik asI hmyf ax nfl ijAudy afey hf .ijwQy pMjfbI afpxI ijsmfnI qfkq leI jfxy jfdy rhy hn awj smf af igaf hY ik asI afpxy bOiDk pwDr nUM vI Auwcf cuwkIey aqy afpxy hunr dy eyny mfihr bxIey ik asI rujgfr kol nhI blik rujgfr Kud cwlky sfzy kol afvy. pr ieh sB krn leI sfnUM afpxy afp ivwc afqmivvfs pYdf krnf hovygf.hr nvI urUafq ivwc aOkVf jrUr afAudIaf hn pr jy ihMmq aqy dlyrI nfl mukfblf kIqf jfvy qf aOkVf hI sPlqf dy pul bx jfdIaf hn.so nOjvfn dosqo afE awj ieh pRx krIey ik asI mfrU niaf dI Qf nYiqk kdrf kImqf aqy iensfnIaq df nf krnf hY aqy mYnUM ieh pUrn afs hY ik asI ies aOKI GVI ivwco jyqU ho ky inklfgy.

 


gxqMqr idvs mOky pMjfbIaF nMU sunyhF!

pMjfb KusLhflI aqy ivkfs dIaF nvIaF AucfeIaF vwl

          Bfrq dy 62vyN gxqMqr idvs dy ieiqhfsk mOky mYNN dunIaF Br ivc vsdy pMjfbIaF nUM afpxIaF inwGIaF sLuB ieCfvF aqy vDfeI idMdf hF aqy AunHF dy sLFqIpUrn aqy KusLhfl BivwK dI kfmnF krdf hF.

          26 jnvrI, 1950 nUM pRBUswqf sMpMn jmhUrI gxrfj df ruqbf pRfpq krnf afjLfd Bfrq df pihlf mIl pwQr sI ijs dy anusfr sfzy lokF vloN sMjoey gey supinaF nUM sfkfr krnf sI. sfzy afjLfdI dy sMGrsL nUM awgy qorn leI imwQyy tIcy, ivcfr aqy kdrF-kImqF df pRgtfvf sMivDfn ivcoN huMdf hY. ies ny swqf nUM clfAux dy ZFcy dI buinafd rwKI jo sfry nfgirkF nUM inaF, afjLfdI aqy brfbrI pRdfn krn leI vcnbwD hY.

          sfzy mhfn dysL dI afjLfdI leI pMjfb ny ivlwKx Xogdfn idwqf hY. ies ny sfnUM afpxf sMivDfn bxfAux aqy votF rfhIN srkfr cuxn df rfh drsfieaf hY. ies idvs nUM Xfd krn leI pMjfb kol anykF kfrn hn. afjLfdI pRfpq krn leI afpxf mhfn blIdfn dyx vfly 80 PIsdI mhfn XoDy pMjfb nfl sbMDq hn.

          dysL dI afjLfdI lihr ivwc pMjfb dy vwzmuly Xogdfn sdkf hI afKr ivwc brqfnvI sfsLn df Kfqmf hoieaf. sLhId Bgq isMG, lflf lfjpq rfey, sLhId AUDm isMG, krqfr isMG srfBf, dIvfn isMG kflypfxI, nfmDfrI bfbf rfm isMG, sohx isMG Bknf vrgy mhfn sLhIdF aqy anykF horF ny dysL dI afjLfdI leI afpxy KUn df kqrf kqrf vhfieaf aqy jylHF kwtIaF ijs ny sfzy leI iewk amIr ivrfsq CwzI hY jo ik Bfrq dI sLfn nUM bhfl rwKx pRqI idRVH vcnbwDqf qoN ielfvf sfzI mfq-BUmI nfl pRym aqy siqkfr dI mMg krdI hY.

          myry leI ieh bhuq mfx aqy snmfn vflI gwl hY ik iewk rfsLtr vjoN asIN bhuq sfrIaF musLklF Auqy ijwq pRfpq kIqI hY jo ik sfzI jmhUrIaq, Drm inrpwKqf, eykqf aqy aKMzqf leI idRVH bcnvwDqf krky hoieaf hY.awj df idhfVf KusIaF-KyVy mnfAux df idhfVf hox dy nfl nfl Bfrq dy afjLfdI sMGrsL dOrfn sfzy nfiekF vloN ley gey supinaF aqy sMivDfn duafrf inrDfrq kIqy tIicaF bfry sfzIaF sPlqfvF aqy nfkfmIaF bfry aMqr-Jfq mfrn df vI idn hY. Cy dhfky dy XojnfbMdI ivkfs qoN bfad vI asIN afpxy lokF nUM Gwto-Gwt buinafdI syvfvF XkInI bxfAux ivwc sPLl nhIN ho sky. sfzI idhfqI jnsMiKaf df vwzf ihwsf aqy sLihrI JOpV pwtIaF ivwc vsdy lok ajy vI ivkfs df Pl nhIN cwK sky.

          sfzI sLRomxI akflI dl aqy Bfjpf srkfr ny ipCly cfr sflF dOrfn mflIaf pYdf krn, buinafdI ZFcy dy ivkfs, rojLgfr aqy hunr ivkfs, ibjlI Auqpfdn, pRsLfsLkI suDfr, aMqr-rfsLtrI hvfeI sMprkF, iswiKaf, ishq sMBfl, idhfqI aqy sLihrI ivkfs leI vwzy mfrky mfry. asIN sfl 2011 nUM pMjfb ivwc kfieaf-klp dy sfl vjoN aYlfinaF hY, ijs nfl rfj ivkfs dy PYslfkuMn dOr ivwc sLfml ho igaf hY. rfj srkfr vloN kIqIaF geIaF nvIaF pihlkdmIaF ies sfl ivwc rfj nUM aihm sQfn Auqy phuMcfAuxgIaF. ipCly cfr sfl df smF rfj dI syvf krn dy pwK qoN myry isafsI jIvn df sB qoN sMqusLtI BrpUr smF irhf hY. asIN cMgf jvfbdyh pRsLfsLn dyx leI vDIaf mfhOl isrjx dy Xog ho sky hF.

          ibjlI dy Kyqr ivwc sfzI srkfr ny pMjfb nUM vfDU ibjlI vflf rfj bxfAux Auqy iDafn kyNdrq kIqf hY aqy 12000 mYgfvft vfDU ibjlI pYdf krn df tIcf imwiQaf hY. ies vcnbwDqf nUM pUrf krn leI pihlF hI qlvMzI sfbo Qrml plFt (2640 mYgfvft), goieMdvfl sfihb (540 mYgfvft) aqy rfjpurf Qrml pRfjYkt (2100 mYgfvft) df kMm pihlF hI sLurU ho cuwkf hY. igwdVbfhf (2640 mYgfvft) Qrml plFt ivKy KyqrI pfvr stysLn sLurU krn leI aYn[tI[pI[sI[ dy nfl ibjlI KrId smJOqy qy shI pfeI hY. cfrF Qrml plFtF Auqy 50000 kroV rupey invysL kIqy jf rhy hn. iesy qrHF hI mfnsf ijLlHy ivwc 1350 mYgfvft dy Qrml pRfjYkt leI ieMzIaf buls gruwp nfl iewk sihmqI pwqr qy shI pfeI geI hY. ies qoN ielfvf ropV nyVy 1000 mYgfvft dy gYs aDfrq pfvr plFt dI XojnfbMdI kIqI geI hY. ies dy nfl hI nivafAuxXog AUrjf qoN 1000 mYgfvft ibjlI pYdf kIqI jfvygI. bwcq lYNp Xojnf dy hyT 48 lwK GrF ivwc 1[92 kroV sI[aYP[aYl[ lgf ky 500 mYgfvft ibjlI dI mMg nUM Gtfieaf jf irhf hY. ies qoN ielfvf mMg dy sbMD ivwc pRbMDkI pRfjYktF rfhIN 500 mYgfvft vfDU ibjlI bcfeI jf rhI hY.

          srkfr ny sqluj diraf (1376 kroV rupey), ibafs diraf (222 kroV rupey) aqy Gwgr diraf (513 kroV rupey) nUM sfPL krn df 2111 kroV rupey df iewk vwkfrI pRogrfm arMiBaf hY. ienHF iqMnF dirafvF nUM iewk sfl dy aMdr aMdr sfPL aqy pRdUsLx mukq kr idwqf jfvygf. ies pRogrfm hyT sfry sLihrF aqy ksibaF nUM nvMbr, 2011 qwk sIvryjL aqy pIx vfly surwiKaq pfxI dIaF suivDfvF muhweIaf krfeIaF jfxgIaF.

          buinafdI ZFcy dy ivkfs leI rfj srkfr vloN vwzIaF pihlkdmIaF kIqIaF geIaF hn. 17000 kroV rupey dI lfgq nfl sVkF, pulF, ryl lfienF qoN hyTF aqy Aupr vfly pulF dI punr surjIqI kIqI jf rhI hY. rfsLtrI sVkF nUM cfr mfrgI aqy Cy mfrgI vjoN pwDr Aucf cuwkx leI 4214 kroV rupey Krcy gey hn. ies qoN ielfvf nfbfrz aqy pI[ aYm[ jI[ aYs[ vfeI dy hyT 4742 iklomItr idhfqI sVkF df 1854 kroV rupey nfl pwDr Aucf cuwkx, 811 kroV rupey dI lfgq nfl 5775 iklomItr nvIaF idhfqI sMprk sVkF dI AusfrI aqy 12530 iklomItr ienHF sVkF dI murMmq leI 1026 kroV rupey Krcy gey hn. rfj sVkF aqy hor sVkF df pwDr Aucf cuwkx aqy murMmq leI aqy cfr mfrgI krn leI 1430 kroV rupey Krc kIqy gey hn.

          muhflI ivKy iewk nvyN aMqr-rfsLtrI hvfeI awzy dI sQfpnf nfl sfzI srkfr ny sLihrI hvfbfjLI dy Kyqr ivwc vI vwzf mIl pwQr gwizaf hY. jd ik aMimRqsr ivKy sLRI gurU rfm dfs jI kOmFqrI hvfeI awzy df pwDr Aucf kIqf hY. ies qoN ielfvf biTMzy df GrylU hvfeI awzf jldI cflU hovygf. rfj srkfr ny luiDafxf nyVy sfhnyvfl ivKy isvl hvfeI awzy df pwDr Aucf krky ies nUM cflU kIqf hY. ivsLv pwDrI kMpnI cYNgI ieMtrnYsLnl eyarport isMGfpur dy sihXog nfl luiDafxf nyVy 17000 kroV rupey dI lfgq nfl kOmFqrI hvfeI awzf bxfieaf jf irhf hY.

          sfzI srkfr ny smfj dIaF jLrUrqF anusfr pRsLfsLkI ZFcy ivwc suDfr ilafAux leI pihlkdmI kIqI hY. ies AudysL dI pRfpqI leI afjLfdI qoN bfad pihlI vfrI pRsLfsLn nUM rojL mrHf dy kMm kfj ivwc ijLafdf jvfbdyh aqy pfrdrsLI bxfieaf igaf hY. rfj srkfr agly iqMn mhIinaF ivwc lokF nUM 70 nfgirk kyNdrq syvfvF muhweIaf krvfeygI. vylf ivhfa cuwkIaF dPLqrI kfrvfeIaF nUM KLqm kr idwqf hY qF jo srkfrI dPLqrF ivwc lokF nUM prysLfnI df sfhmxf nf krnf pvy.

          AudXog dy Kyqr ivwc asIN idn rfq iewk kIqf hoieaf hY. sB qoN vwD sLfnymwqy pRfjYkt gurU goibMd isMG qyl soDk kfrKfnf biTMzf df kMm ipClI srkfr ny pMj sfl qoN vwD smF rokI rwiKaf. ivsLv dI pRiswD imwql gruwp afPL ieMzstrIjL ny aYc[pI[sI[aYl[ dy nfl 19000 kroV rupey vfly gurU goibMd isMG qyl soDk kfrKfny dI muV sLurUafq kIqI hY ijwQy ik imwQy smyN qoN pihlF hI jUn, 2011 qwk vpfrk Auqpfdn sLurU hox dI AumId hY. AudmIaF aqy invysLkF nUM brfbr dy mOky XkInI bxfAux leI nvIN AudXoigk nIqI (KyqI aqy sUcnf qknflojI smyq) df aYlfn kIqf igaf hY qF jLo rfj ivwc afriQk ivkfs dI pRikiraf nUM qyjL kIqf jf sky.

          asIN afpxy arQcfry ivwc kRFqIkfrI qbdIlIaF ilafAux dIaF koisLsLF kIqIaF hn aqy ipCly cfr sflF dOrfn ies Kyqr ivwc pRBfvI pRfpqIaF kIqIaF hn. afriQk nIqIaF aqy ivwqI pRbMD kfrn vYt iekwqr krn ivwc vwzf vfDf kIqf hY. cflU ivwqI sfl dOrfn ieh 5136 kroV rupey qoN vD ky 10500 kroV rupey qwk phuMc igaf hY jLo qkrIbn 100 PIsdI df vfDf hY aqy ieh mfrc, 2012 qwk 14000 kroV rupey hox dI sMBfvnf hY. iesy qrHF hI kr mflIaf 75 PIsdI dy vfDy nfl 1548 kroV rupey qoN 2010-11 ivwc 2500 kroV rupey ho igaf hY. ieh bhuq qswlI vflI gwl hY ik Bfrq srkfr dy kyNdrI aMkVf sMsQfn dy sfl 2009-10 dy agfAUN anumfn dy aiDaYn anusfr pMjfb dI vfDf dr 8[08 PIsdI hY jLo ik aOsq rfsLtrI vfDf dr 7[04 PIsdI qoN ijLafdf hY jdik hirafxf nfloN mfmUlI ijhI Gwt hY ijwQy ik ieh 9[04 PIsdI hY.

          rfj ivwc iewk sdI purfxy isMcfeI nYtvrk dI punr surjIqI leI vwzI pihl kdmI krdy hoey sLRomxI akflI dl-Bfjpf srkfr ny nihrF, KfilaF, rjvfihaF dI AusfrI aqy mjLbUqI leI 3769 kroV rupey dI lfgq vflf isMcfeI buinafdI ZFcf ivkfs pRogrfm arMiBaf hY. sLfhpur kMzI zYm pRfjYkt dI AusfrI df kMm 2285 kroV rupey dI lfgq nfl sLurU kIqf igaf hY. rijsQfn PIzr aqy srihMd PIzr pRfjYktF leI 1443 kroV rupey pRvfn kIqy gey hn.

          iswiKaf dy Kyqr ivwc sfzI srkfr ny skUl, kflj aqy XUnIvristI dy hryk pwDr Auqy iswiKaf buinafdI ZFcy dI mukMml punr surjIqI kIqI hY. ropV ivKy ieMzIan ieMstIicAUt afPL tYknflojI (afeI[ afeI[ tI[) sQfpq kIqf igaf hY. mohflI ivKy ieMzIan skUl afPL ibjns (afeI[ aYs[ bI[) sQfpq kIqf jf irhf hY. biTMzf ivKy sYNtrl XUnIvristI pihlF hI sQfpq kIqI jf rhI hY aqy ies dIaF klfsF cwl rhIaF hn. aMimRqsr ivKy ivsLv pwDrI XUnIvristI vI sQfpq kIqI jf rhI hY. ies qoN ielfvf do pRfeIvyt XUnIvristIaF sQfpq kIqIaF jf rhIaF hn, ijnHF ivcoN iewk zI[ey[vI[ XUnIvristI, jlMDr aqy dUjI icqkfrf XUnIvristI, bnUV hY. ividafrQIaF nUM imafrI iswiKaf pRdfn krn leI 17 izgrI kflj, 7 hfeItYk srkfrI pflItYkink kflj, 21 mfzl skUl, lVkIaF dy 21 hostl aqy 118 afdrsL skUl sQfpq kIqy jf rhy hn. skUlF dy kMm-kfj nUM inrivGn clfAux nUM XkInI bxfAux leI 45000 aiDafpk BrqI kIqy gey hn. ieQoN qwk ik qknIkI, zfktrI iswiKaf aqy KojL nUM punr surjIq kIqf hY. smfj dIaF loVF anusfr ies df afDuinkIkrn kIqf igaf hY. aMimRqsr, pitaflf dy mYzIkl kflj, bfbf PrId XUnIvristI afPL hYlQ sfieMisjL PrIdkot aqy ies dy gurU goibMd isMG mYzIkl kflj aqy hspqfl  df pwDr Aucf cuwkx leI 400 kroV rupey Krc kIqy jf rhy hn. rfj dy lokF nUM vDIaf zfktrI aqy ishq sMBfl suivDfvF muhweIaf krfAux leI hspqflF ivwc 346 kroV rupey dI lfgq buinafdI ZFcy aqy sfjLo-sfmfn df pwDr Aucf kIqf jf irhf hY.

          srkfr ny hunr ivkfs pRoogrfm nUM vI afpxy pRfQimk sYktr ivwc rwiKaf hY qF jo sfzy byrujLgfr nOjvfnF leI rojLgfr dy mOky pYdf kIqy jf skx. asIN BfrqI vflmft, aYl[aYNz tI[ dI BfeIvflI nfl hunr ivkfs df pRogrfm arMiBaf hY. muhflI ivKy imltrI isKlfeI dI iqafrI leI mhfrfjf rxjIq isMG pryprytrI ieMstIicAUt qoN ielfvf ropV aqy mlot ivKy do aYn[sI[sI[ akfdmIaF dI XojnfbMdI kIqI geI hY qF jo sfzy nOjvfn rwiKaf syvfvF ivwc nOkrI pRfpq kr skx. ropV ivKy nyvl akYzmI nOjvfnF nUM mrcYNt nyvI bfry isKlfeI dyx leI sQfpq kIqI jf rhI hY. sLurU ivwc sfzy ivroDIaF ny ies d alocnF krdy hoey ies nUM aivvhfrk afiKaf pr hux ieh skIm Bfrq srkfr vloN vI lfgU kIqI jf rhI hY.

          sfzI srkfr dI grIb lokF dI BlfeI pRqI vcnbwDqf, aftf dfl skIm ivcoN JlkdI hY. pMjfb dysL df 4 rupey pRqI iklo aftf aqy 20 rupey pRqI iklo dfl muhweIaf krvfAux leI aftf-dfl skIm sLurU krn vflf pihlf rfj bx igaf hY, ijs dy nfl pRqI sfl 400 kroV rupey dI lfgq nfl aMdfjLn 16 lwK pirvfrF nUM ies skIm df lfB idwqf jf irhf hY. 

          sfzI srkfr ny nvIN Kyz nIqI 2010 df aYlfn kIqf hY ijs df AudysL kOmI aqy kOmFqrI pwDr Auqy rfj leI nfmxf Kwtx vfly iKzfrIaF nUM shUlqF aqy aYvfrz muhweIaf krfAuxf hY.

          cpVicVI (aYs[ey[aYs[ ngr), kuwp rohIVf (mflyrkotlf) aqy CMB (kfhnUMvfn) ivKy 44 kroV rupey dI lfgq nfl kRmvfr bfbf bMdf isMG bhfdr dI srihMd Auqy ijwq aqy Coty aqy vwzy GwlUGfry dI Xfd ivwc iqMn ieiqhfsk XfdgfrF df inrmfx kIqf jf irhf hY.

          mYN sfry pMjfbIaF nUM apIl krdf hF ik Auh rfj dy smuwcy ivkfs aqy KusLhflI dI pRgqI ivwc afpxf vwzmuwlf Xogdfn pfAux aqy BfeIcfrk aqy sLFqI pUrn mfhOl nUM XkInI bxfAux. mYN qih idloN quhfnUM sfiraF nUM apIl krdf hF ik qusIN pMjfb dy vfDy aqy ivkfs dI pRgqI ivwc srgrm BUimkf inBfAux leI awgy afE qF jo pMjfb dysL df mohrI sUbf bxfieaf jf sky.

          afE, afpF pMjfb nUM mjLbUq aqy KusLhfl bxfAux leI smUihk qOr qy afpxy afp nUM muV smripq krIey aqy iPrkU sdBfvnf aqy sLFqI dIaF qMdF nUM mjLbUq bxfeIey.

 


gurU nfnk df gurU kOx sI ?

ikrpfl isMG biTMzf

 PLon: 0164-2210797, +91-98554-80797

Email: kirpalsinghbathinda@gmail.com 

 

(ies df ZukvF jvfb dyx dI imsLnrI ivdvfnF dI ivsLysL qOr `qy ijMmyvfrI bxdI hY ikAuNik ieh dfavf kr rhy hn ik imsLnrIaF kool ies df koeI jvfb nhIN hY. ienHF qoN pihlF sOdf sMpfdk vI dfavf kr cuwky hn ik eIsfeI pRoPYsr dy ajyhy hI suaflF dy jvfb lwBx leI AunHF ny imsLnrIaF qwk phuMc kIqI qF AunHF pfs vI ienHF df koeI jvfb nhIN sI.

 

gurbfxI dI iksy iewk quk jF iewk sLbd dy arQ krn lwigaF gurU gRMQ sfihb dy smuwcy PLlsPLy nUM iDafn `c rwKxf aiq jrUrI hY. smuwcy PLlsPLy nUM iDafn `c rwKy qoN ibnF, sLbdF dy awKrI arQ krn vfly pihlF hI nfnk vIcfrDfrf df bhuq vwzf nuksfn kr rhy hn. pr jy sOdf sMpfdk dIaF lwCydfr dlIlF qoN pRBfivq ho ky jfigRq smJy jf rhy ivdvfn vI AunHF dy pd icMnHF `qy cwl pey qF kOm df rwb hI rfKf hY. -ikrpfl  isMG biTzf)

 

 

     Boly iswKF nUM tply `c pf ky duibDf KVHI krn leI dyhDfrIaF dy cyly qF iswKF nUM ieh svfl afm hI puCdy rihMdy hn ik gurU nfnk df gurU kOx sI, pr hYrfnI Aus vyly hoeI ijs smyN pUrI qrHF jfigRq mMinaf igaf iewk iswK pRcfrk ijhVf ik iewk drjLn kRFqIkfrI pusqkF df lyKk vI hY aqy AunHF dy nfl afey iewk hor aYWn[afr[afeI iswK ivdvfn ijhVy knyzf ivwc iewk vwzI iswK sMsQf qy pRcfr leI vYWbsfeIt clf rhy hn aqy AunHF ny Bfrq qy Kfs krky pMjfb `c gurmiq dI pVHfeI leI keI kyNdr KolHy hoey hn ijnHF df Krcf Auh afpxI sMsQF vloN dy rhy hn, sqMbr mhIny `c ies lyK dy lyKk dy Gr hoeI iewk mulfkfq dOrfn, puwCx lwgy ik qusIN afpxy keI lyKF `c gurbfxI `coN AudfhrxF dy ky iliKaf hY ik cOQy qy pMjvyN gurU ny, gurU nfnk nUM gurU iliKaf hY. AunHF df suafl sI ik asIN gurU nfnk dI bfxI dI zUMGI Koj pVqfl kIqI hY. AunHF ikqy vI afpxI bfxI `c afpxy afp nUM gurU nhIN iliKaf blik QF QF ilK rhy hn- gurU ieh kih irhf hY, gurU aOh kih irhf hY. iswDF nfl hoeI gosLtI `c ilK rhy hn- sbdu gurU suriq Duin cylf pr ikqy vI ieh nhIN iliKaf ik afh sLbd gurU hY. iewk QF ilK rhy hn- mY afpxf guru pUiC dyiKaf avru nfhI QfAu. iPr Auh ikhVf gurU hY ijs nUM gurU nfnk sfihb jI afpxf gurU mMndy hn. AunHF ieh vI ikhf ik ies df jvfb imsLnrI kflj dy keI ivdvfnF qoN puwiCaf igaf pr iksy pfs vI qswlIbKLsL jvfb nhIN sI.

     AunHF dy suaflF qoN koeI Cwk nhIN sI rih igaf ik ienHF vIrF nUM tplf sOdf sMpfdk vloN Cfpy jf rhy BulyKf pfAU lyK aqy myrI injI zfierI dy pMny qoN lwgf hY. ieh dwsx Xog hY ik 23 jUn 2010 dy bhurMgI aMk `c sLbd gurU suriq Duin cylf] isrlyK hyT Cpy iewk lyK ivwc gurbKLsL isMG luiDafxf ny iliKaf hY:- gurU gRMQ sfihb jI aMdr lgBg 5800 sLbd hn pr ieh sLbd, gurU gRMQ sfihb jI dI sMpfdnf qoN pihlF qF nhIN sn huMdy. AudoN bfbf nfnk ny ikhVy sLbd nUM gurU ikhf sI? gurU nfnk ny kdy vI afpxI bfxI nUM sLbd nhIN ikhf. siqgurU (akfl purK dy sLbd nUM hI gurU ikhf.

    ies qoN pihlF sOdf sMpfdk ny 6 jUn 2010 dI afpxI injI zfierI dy pMny ivwc iliKaf sI:- sLbd (ijs nUM gurU ikhf igaf hY) akfl purK df Auh sLbd hY jo Aus ny isRsLtI dI rcnf krn vyly Aucfiraf sI qy ijs ivwcoN sfrI dunIaF dy PLlsPLy, isRsLtI, igafn, afkfr, jIv-jMqU, mOq-jIvn afid  inkly sn. akfl purK dy Aus sLbd qoN bfhr, kuJ vI nhIN Aupj skdf qy Auh kyvl akfl purK df hI Aucfiraf hoieaf sLbd hY ijs nUM mnuwKI BfsLf ivwc ibafn nhIN kIqf jf skdf. mnuwKF dIaF bolIaF ivwc vI, keI keI awKrF dy cfr-cfr, pMj jF Aus qoN kuJ ijLafdf arQ vI kIqy jf skdy hn pr akfl purK dy Aus sLbd (ijs nUM bfbf nfnk ny gurU afiKaf hY, Aus dy arQF bfry qF mnuwK aMdfjLf hI nhIN lf skdf ikAuNik Aus ivcoN qF sfrI isRsLtI qy ies df smuwcf igafn inkilaf hY, qy iesy leI Auh sfzf gurU hY.

    mYN smJ igaf ik ijnHF vIrF nUM mYN afpxy nfloN vwzy ivdvfn smJdf hF aqy shI mfainaF ivwc Auh mYQoN vwzy ivdvfn qy sUJvfn hY vI hn, AunHF dI qswlI myrf koeI vI jvfb sux ky nhIN ho skdI ies leI AunHF nUM koeI jvfb dyx dI QF AunHF nUM mYN jwtkf svfl  kIqf ik qusIN aMb Kfxy hn jF aMb dy bIjL dI KojL krnI hY. jy quhfnUM dws idwqf jfvy ik aMb df bIjL aMb dI igtk ivwc hY qF qusIN puwCogy ik sB qoN pihlF igtk hoNd ivwc afeI jF aMb df drKLq ijs  nUM aMb lwgy, qy Aus aMb ivwc igtk sI ijhVf aMb df bIjL bixaf? ies svfl df myry kol koeI jvfb nhIN pr jy qhfzI iewCf aMb Kfx dI hovy qF aMb ilaf ky idwqy jf skdy hn. iesy qrHF mYN qF mMndf hF ik gurU gRMQ sfihb `c 1429 pMinaF `qy drjL (  qoN lY ky nfnk nfmu imlY qF jIvF qnu mnu QIvY hiraf qwk) smuwcI hI bfxI sfzf gurU hY. jy qusIN ies smuwcI bfxI nUM gurU mMn ky, Aus ivc drjL isDFq nUM smJ aqy afpxy jIvn `c apxfa ky afpxf mnwuKf jIvn sMvfrnf cfhuMdy ho qF iksy vI gursLbd dI vIcfr ho skdI hY. pr jy sOdf sMpfdk dI iswiKaf sux ky Aus sLbd dI Koj krnf cfhuMdy ho ijs nUM mnuwKI BfsLf ivwc ibafn nhIN kIqf jf skdf aqy nf hI Aus dy arQF bfry koeI mnuwK aMdfjLf hI lgf skdf hY, qF Aus sLbd bfry mYN qhfnUM koeI jfxkfrI nhIN dy skdf. jy qhfzf ajyhy sLbd qoN ibnF gujLfrf nhIN huMdf qF iksy dyhDfrI gurU kol cly jfE! Auh qhfnUM sfrI gurbfxI pVHn, smJx aqy kmfAux dI iswiKaf dyx dI QF isrP iewk sLbd (ijs dI Bfl ivwc qusIN aqy quhfzf sOdf sMpfdk hY) dy dyvygf ijs dy rtn nfl sLfied quhfzf pfr Auqfrf ho jfvy! AunHF nUM ieh vI bynqI kIqI ik ieh pRcfr, ik ijs sLbd nUM gurU nfnk ny afpxf gurU ikhf sI Auh sLbd gurU gRMQ sfihb `c drjL nhIN hY, iswK Drm leI bVf hI Kqrnfk hY ikAuNik ies df Bfv ieh inklygf ik gurU gRMQ sfihb nUM qF asIN aYvyN hI gurU mMnI jf rhy hF, jdoN ik aslI sLbd ijhVf gurU nfnk aqy iswKF df gurU hY, Auh qF ies ivwc drjL hI nhIN hY aqy Aus dI Bfl sfnUM gurU gRMQ sfihb qoN bfhr jf ky krnI peygI! ies leI ieh pRcfr iswKF df, gurU gRMQ sfihb qoN ivsLvfs AuTfeygf. aYsf pRcfr iksy iswK ivroDI eyjMsI dI sfijsL hI ho skdI hY ijs nUM pCfnx dI aqy iswK sMgqF nUM afgfjL krn dI loV hY.

     AunHF ikhf sfzf svfl qF koeI hor sI pr jvfb qusIN koeI hor dy rhy ho. ies ivsLy `qy iewk mwq nf hox krky AunHF gwl df ivsLf bdlx df suJfa idwqf ijhVf ik   mMn ilaf igaf. pr Aus idn qoN lY ky awj qwk myry mn `c iKafl Auqpn ho rhy hn ik jy sOdf sMpfdk df Cwizaf hoieaf CoCf ies pwDr dy ivdvfn pRcfrkF nUM duibDf `c pf skdf hY qF afm iswKF `qy ies df jo asr ho irhf hovygf, Auh iswK isDFq leI ikqnf mfrU hovygf. ienHF socF `c zuwibaf mYN hQlf lyK ilKx df Xqn kr irhf hF qy hor pMQk ivdvfnF nUM vI bynqI krdf hF ik ienHF dy suaflF df ZukvF jvfb dy ky ies kUV pRcfr nUM TwlH pfeI jfvy. imsLnrI ivdvfnF dI ivsLysL qOr `qy ijMmyvfrI bxdI hY ikAuNik ieh dfavf kr rhy hn ik imsLnrIaF kool ies df koeI jvfb nhIN hY. ienHF qoN pihlF sOdf sMpfdk vI dfavf kr cuwky hn ik eIsfeI pRoPYsr dy ajyhy hI suaflF dy jvfb lwBx leI AunHF ny imsLnrIaF qwk phuMc kIqI qF AunHF pfs vI ienHF df koeI jvfb nhIN sI.

     sbdu gurU dy arQ smJx leI, afE gurbfxI `coN ies dy arQ smJx dI koisLsL krIey. pMQ dy mhfn ivdvfn BfeI kfhn isMG nfBf ny mhfn kosL ivwc sbd dy jo arQ kIqy hn Auh hyT ilKy hn:-

    (1) Duin, afvfjL, sur. (2) pd, lPjL (3) guPLqgU, sbdO hI Bgq jfpdy ijnu kI bfxI scI hoie (afsf m: 3). (4) gur AupdysL, Bvjl, ibn sbdy ikAu qrIaY (BYrAu m: 1). (5) bRhm, krqfr sbdu gurU, suriq Duin cylf (isD gosit). (6) Drm, mjLhb, jog sbdM, igafn sbdM, byd sbdM bRhmxh (vfr afsf). (7) pYgLfm, sunyhf, DnvFzI, ipr dys invfsI, scy gurU pih sbd pTfeI (mlfr m: 1) (8) jYsy qukf rfm, nfmdyv afidk BgqF dI rcnf aBMg sUr dfs afidk dy ivsnupd pRisD hY, qYsy hI sLRI gurU gRMQ sfihb dy CMd rUp vfkX sbd afKIdy hn. sLbd, CMd dI Kfs jfiq nhIN, anyk CMdF df rUp sLbdF ivwc vyiKaf jFdf hY. (9) DrmjIvn, GVIaY sbdu scI tksfl (jpujI sfihb) swcI tksfl df DrmjIvn ieAuN GiVaf jFdf hY. (10) sLbd df vfcX arQ, sLbd df mksd, n sbd bUJY, n jfxY bfxI (DnfsrI m:3). (11) igafn df sfDn rUp sbUq, DrmgRMQ aQvf lok pRmfx vfkX jhF sLfsqR ar lok ko bcn pRmfx bKfn, soAU sLbd pRmfx hY BfKq sukiv sujfn (lilq kOmudI) 

      BfeI kfhn isMG nfBf, mhfn kosL `c gur dy arQ krdy hoey ilKdy hn ik ieh sLbd gRI DfqU qoN bixaf hY ies dy arQ hn inglxf, aqy smJfAuxf, jo aigafn nUM Kf jFdf hY aqy iswK nUM qwq igafn smJfAuNdf hY. AunHF iliKaf hY ik gurbfxI ivwc gur, guru aqy gurU sLbd iewk hI arQ ivwc afey hn, XQf - gur apny bilhfrI (sorT m: 5), suKsfgr guru pfieaf (sorT m: 5), afpxf gurU iDafey (sorT m: 5). gurU dy hor arQ vI AunHF ilKy hn jo ies pRkfr hn: (1) DrmAupdysLk, Dfrimk iswiKaf dyx vflf afcfrX. (2) mq df afcfrX, iksy mq df clfAux vflf, iCa Gr, iCa gur iCa Aupdys (soihlf). piq, Brqf, soBfvMqI sohfgxI ijin gur kf hyq apfru ( sRI rfgu m: 3). (3) ivRhspiq, dyvguru khu gur gj isv sBko jfnY (gAuVI kbIr jI). (4) aMqhkrx, mn, kuMBY bDf jlu rhY, jl ibnu kuMBu n hoie] igafn kf bDf mnu rhY, gur (mn) ibnu igafnu n hoie] (vfr afsf). (5) iv-pUjX nfnk gur qy gur hoieaf (gUjrI m: 3). (6) vwzf, pRDfn, kAun nfm gur, jf kY ismrY, Bvsfgr kAu qreI (sorT m: 9)

     gurU nfnk df gurU: gurU nfnk sfihb afpxI bfxI `c Kud ilK rhy hn:- aprMpr pfrbRhmu prmysru, nfnk guru imilaf soeI jIAu] (sorT m:1 pMnf 599). hir gur mUriq eykf vrqY, nfnk hir gur Bfieaf] (mfrU m: 1 solhy pMnf 1043). so ies ivwc koeI sLMky vflI gwl nhIN rhI ik gurU nfnk df gurU koeI mnuwK jF sfDU sMq nhI sI blik pfrbRhm prmysLr akfl purK hY jo hr QF iewk rs ivafpk hY. gurU nfnk dy cOQy srUp, gurU rfmdfs jI vI ieho gwl duhrfa rhy hn ik AunHF df gurU Auh sdf iQr rihx vflf aibnfsLI akfl purK hY jo sBnF ivwc smfa irhf hY qy jo nf ikqy jFdf hY aqy nf hI ikqoN afAuNdf hY Bfv hr smyN hr QF srb ivafpk hY. XQf:-

siqguru myrf sdf sdf nf afvY n jfie ]

Ehu aibnfsI purKu hY sB mih rihaf smfie ]13] (rfgu sUhI m: 4 pM: 758-59)

      gurbfxI ivwc sbd hukm inrMkfr krqfr pfrbRhm prmysLr ienHf sfiraF nUM  hI sfrI isRsLtI dy sfjnhfry dwisaf igaf hY, ijs df Bfv ieh inkilaf ik ienHF ivwc koeI Byd nhIN ieh sfry iewk hI hsqI dy vwK vwK nfm hn. XQf:-

Auqpiq prlAu sbdy hovY ] sbdy hI iPir Epiq hovY ] (mfJ mhlf 3,pMnf 117). hukmI hovin afkfr hukmu n kihaf jfeI ]hukmI hovin jIa hukim imlY vizafeI] (jpujI sfihb)

EaMkfir bRhmf Auqpiq] EaMkfru kIaf ijin iciq] EaMkfir sYl jug Bey]

EaMkfir byd inrmey] (rfmklI mhlf 1 dKxI EaMkfru, pMnf 929)

inrMkfir, afkfru Aupfieaf ] (m:3, pMnf 1066)

hir jIAu, qUM krqf krqfru] (isrIrfgu mhlf 1, pMnf 54)

cyiq mnf pfrbRhmu prmysru, srb klf ijin DfrI ] (gAuVI m:5 pMnf 248)

     ies smwucI vIcfr df iswtf ieh inkilaf ik ijs smyN gurU nfnk sfihb sbdu nUM afpxf gurU kihMdy hn qF AunHF df Bfv iksy do, iqMn jF ies qoN vwD awKrF dy joV qoN bxy iksy iek sLbd qoN nhIN blik akfl purK aqy Aus dy smuwcy igafn aqy Aus qoN imly AupdysL qoN hY. akfl purK df smuwcf igafn aqy AupdysL kdI vI iewk sLbd jF iewk vfk rfhIN pUrI qrHF smJfieaf nhIN jf skdf. kbIr sfihb ny qF iewQoN qwk iliKaf hY ik jy sfrI hI DrqI nUM kfgjL bxf lvF, sfrI bnspqI dIaF klmF bxf leIaF jfx aqy sfry hI smuMdr dI isafhI bx lvF qF vI Aus agfD boD akfl purK df ikxkf mfqr vI nhI iliKaf jf skdf:- kbIr sfq smuMdih msu krAu klm krAu bnrfie] bsuDf kfgdu jAu krAu hir jsu ilKnu n jfie]81] (pMnf 1368)

         bysLwk ienHF awKrF nfl akfl purK df pUrf vrnx nhIN ho skdf pr lokfeI nUM smJfAux leI koeI awKr qF vrqy hI jfxy sn ies leI ienHF awKrF dI vrqoN kr ky  gurU sfihbfn aqy Bgq sfihbfnF ny akfl purK aqy sLbd gurU dI soJI dyx leI akfl purK qoN AunHF dy ihrdy ivwc AWuqrI Dur kI bfxI nUM sfzI agvfeI leI klmbMd krky aqy gurU arjn dyv jI ny gurU gRMQ sfihb jI dI bIV dI qrqIb bD sMpfdnf krky iewk qrHF kuwjy ivwc smuMdr bMd kr idwqf. ies ivwc drjL smuwcI hI bfxI mnuwKqf dI gurU hY, ijs dI qsdIk gurbfxI ny vI kIqI hY:-

bfxI gurU, gurU hY bfxI, ivic bfxI aMimRqu sfry]

guru, bfxI khY, syvku jnu mfnY, prqiK gurU insqfry]5] (nt m: 4, pMnf 982)

     pRo: sfihb isMG ny ies dy arQ ies qrHF kIqy hn:- (hy BfeI! gurU dI) bfxI (iswK df) gurU hY, gurU bfxI ivwc mOjUd hY. (gurU dI) bfxI ivwc afqimk jIvn dyx vflf nfm-jl (hY, ijs nUM iswK hr vyly afpxy ihrdy ivwc) sFB rwKdf hY. gurU, bfxI Aucfrdf hY, (gurU df) syvk Aus bfxI Auqy sLrDf Dfrdf hY. gurU Aus iswK nUM XkInI qOr `qy sMsfr smuMdr qoN pfr lMGf idMdf hY.5. 

siqgur bcn, bcn hY siqgur, pfDru mukiq jnfvYgo]5] (kfnVf m: 4 pM: 1309)

Bfv, siqgurU (Aus df srIr nhIN blik Aus df idwqf hoieaf AupdysL) bcn hY aqy (Auh) AupdysL hI siqgurU hY, gurU df AupdysL (mnuwK nUM ivkfrF qoN) KLlfsI df iswDf rsqf dwsdf rihMdf hY.5.

     smuwcI bfxI `c ikDry nhIN iliKaf ik kyvl iewk Auh sLbd ijhVf akfl purK ny isRsLtI dI rcnf krn vyly Aucfrn kIqf sI, ijs nUM mnuwKI BfsLf ivwc ibafn nhIN kIqf jf skdf, ijs dy arQF bfry mnuwK aMdfjLf nhIN lf skdf, hI gurU nfnk aqy sfzf gurU hY. aMdfjLf lgfE jy asIN afpxI mfq BfsLf ivwc ilKI gurbfxI qoN syD lY ky afpxy jIvn df koeI suDfr nhIN kr skdy qF Auh sLbd ijs nUM (nvyN Aupjy KojIaF ansfr) gurU nfnk sfihb vI vrnx nhIN kr sk,y Aus sLbd qoN sfzy vrgy jIv kI syD lY skdy hn. hux vyKdy hF ik gurbfxI anusfr gurU jF siqgurU iks nUM ikhf jf skdf hY:-

  ijsu imilaY min hoie anMdu, so siqguru khIaY] mn kI duibDf ibnis jfie, hir prm pdu lhIaY] (pMnf 168)

siq purKu ijin jfinaf siqguru iqs kf nfAu] iqs kY sMig isK AuDrY nfnk hir gux gfAu] (pMnf 286)

siqguru aMdrhu inrvYru hY, sBu dyKY bRhmu ieku soie]siqguru sBnf df Blf mnfiedf, iqs df burf ikAu hoie] ( pMnf 302)

Dnu Dnu hir igafnI siqgurU hmfrf, ijin vYrI imqR hm kAu sB sm idRsit idKfeI] (pMnf 594)

siqguru inrvYru, puqR sqR smfny, aAugx kty kry suDu dyhf] (pMnf 960)

bRhmu ibMdy so siqguru khIaY, hir hir kQf suxfvY] (pMnf 1264)

 

 


khfxI

ipQm BgOqI ismr kY

-blrfj isMG isWDU, XU[ ky[

e-mail: balrajssidhu@yahoo.co.uk

Mobile: 00 44 7940120555 

 

inqnym df pfT jpidaF, AUNDI pfeI bYTy jwQydfr Bfg isMG ny ingfh AuqFh akfsL vwl GuMmfeI. cfroN pfisaF qoN asmfn sfPL hY. Ausny mMUh AuWpr cuwk ky, Brvwty mwQy vwl cfVHy qF jo awKF vDyry KuwlH jfx qy ijMnI dUr qwk dyiKaf skdf sI, dyiKaf. pr AusnMU ikwDry vI DUV AuWzdI njLr nf afeI. dUroN afpxy vwl afAux vfly iksy ivakqI df pqf lfAux df jwQydfr Bfg isMG df ieh afpxf hI inrflf ZMg hY. ikAuNik afsy-pfsy ryqly AujfVF ivwc jdoN vI GoVy dOVdy hn qF AunHF dy KurHF nfl pwt ky iswtI imwtI, hvf ivwc rl ky aMbr nMU cVH jFdI hY. ies imwtI aqy AusdI mfqrf nMU qwk ky jwQydfr keI mIlF dUr KVHf aMdfjLf lf lYNdf hY ik ikwQoN, ikwDr nMU aqy ikMny ivakqI jf rhy hn.

          iesy qrHF inwjI qjribaF duafrf KojIaF hor vI bhuq sfrIaF ivDIaF hn ijnHF nMU jwQydfr afpxI lVfeI aqy hr muihMm dOrfn vriqaf krdf hY.  ijvyN ik rfq vyly cMd dI siQqI qoN ihsfb-ikqfb lf ky Auh hnyry ivwc hI sfrf vsIh aqy Gxf jMgl gfh mfrdf qy ibnF iksy Kwjl-KuafrI dy afpxy asl itkfxy `qy phuMc jFdf hY. jwQydfr dI aijhI sUJ, isafxp aqy sulJypn kfrn hI AunHF muwTI Br iswKF dI tolI, hmysLf ivsLfl mugLl POj dy lsLkr nMU ckmf dy ky inkl jFdI rhI hY.

          ies vkq mugLlIaf slqnq afpxy afrUjL qy hY. aTfrHvIN sdI dy mwDkfl df ieh dOr ihMdUaF aqy iswKF leI kropI df smF hY. muslmfn hukmrfnF ny kihr dI hnyrI vgfeI hoeI hY. jLbrdsqI ieslfm PYlfAux Kfqr bfkI sfry DrmF nMU Kqm kIqf jf irhf hY. hr qrP iePrf-iqPrI PYlI hoeI hY. afey idn ihMdusqfn dI asmq imwtI ivwc rolI jf rhI hY. gYr muslmfnF nMU ieslfm  Dfrn krfAux leI pihlF qF lflc idwqy jFdy hn. ieh lflc AuWcy afhuidaF, jgIrF, Dn-dOlq, mihMgy qohiPaF aqy husIn iesqrIaF dy huMdy hn. iks ivakqI nMU ikhVf lflc dyxf hY, ieh gYrieslfmI iensfn dy isrV `qy inrBr krdf hY. keI vfr qF nObq ieQoN qwk af jFdI hY ik muslmfn aihlkfr kfPLrF nMU momn bxfAux vfsqy afpxIaF bhU-bytIaF aqy BYxF qwk vI dy idMdy hn. iesdy bdly ivwc muslmfn afhudydfrF nMU idwlI drbfr qoN BfrI ienfm aqy qrwkIaF imldIaF hn. lflcvs bhuq sfry lok afpxf mjLHb Cwz idMdy hn. ijhVy loB ivwc nhIN afAuNdy, AunHF `qy dbfa pfieaf jFdf hY. jLmInF-jfiedfdF jLbq kr leIaF jFdIaF hn. DIaF-BYxF aqy mfvF cuwk leIaF jFdIaF hn. kYd krky qrHF-qrHF dy qsLwdd Zfhy jFdy hn. aKLIr ivwc agr koeI afpxf dIn nf Cwzy qF  AusnMU jfnoN  mfr idwqf jFdf hY.  smuwcy  ihMdusqfn nMU  muslmfn  bxfAux dI hoV ivwc hkumq gYr ieslfmIaF df bIjLnfs krn `qy qulI hoeI hY.

          ajy kuwJ dhfky pihlF hI hoNd ivwc afieaf nvIn iswK Drm lokmnF ivwc afpxI awCI KfsI Bwl bxf igaf hY. iswK iewk sLkqIsLflI aqy jMgjU kOm vjoN AuWBr rhy hn. BfvyN bhuigxqI iswKF df ipCokV ihMdU Drm nfl sMbMD rwKdf hY, pr BfrI mfqrf ivwc muslmfnF ny vI ies nvyN Drm nMU apnf ilaf hY qy apnfeI jf rhy hn. donF purfxy DrmF dIaF KLUbIaF df incoV aqy KfmIaF qoN rihq iblkul Kfls dIn hY ieh. iesy leI ies iswK Drm dyy lok afpxy afpnMU Kflsf vI afKdy hn. ieh iswK afpxy Drm dy bVy pwky hn. mhF-ijLwdI aqy isry dy kwtV. KoprIaF luhf idMdy hn. bMd-bMd ktvf idMdy hn. afiraF nfl cIry jFdy hn. bwicaF dy toty-toty krvf dy glHF ivwc puaf lYNdf hn. pr iksy vI kImq AuWqy afpxf Drm Cwzx leI iqafr nhIN huMdy. mugLlF nMU iswK sUlF vFg cuwB rhy hn. ies krky mugLlF ny sB qoN pihlF iswKF nMU Kqm krn leI awq cuwkI hoeI hY. srkfr ny aYlfn kIqf hoieaf hY ik ijwQy koeI iswK idwsdf hY, AusnMU mOky `qy hI kql kr idwqf jfvy. iswKF dy isrF dy muwl pfey jf rhy hn. iswK igxqI ivwc iewk qF pihlF hI QoVyH hn, AuWqoN rojL-rojL dI kql-E-grfq nfl AunHF dI sMiKaf ivwc hor vI kmI af rhI hY. ipMzF sLihrF ivwc iswKF df rihxf Kqry qoN KflI nhIN hY. mjbUrn iswKF nMU Gr-bfr iqafg ky jMglF, itwibaF, phfVF, surMgF, JwlF jF mfrUQlF ivwc zyry lfAuxy pY gey hn.

          ievyN hI jwQydfr Bfg isMG dy jwQy ny iewk bIV ivwc sLrn leI hoeI hY. cfr-Cupyry sMGxf srkMzydfr jMgl hY. iewQoN jwQydfr Bfg isMG ny kuwJ hor isMGF nMU nfl rlf ky POj nMU sMgiTq krnf hY, qF jo mugLl sfmrfj dIaF jVHF pwt ky Kflsf rfj sQfipq kIqf jf sky. hux vI jdoN ikqy mOkf imldf qF jwQydfr Bfg isMG qy Ausdy sfQI qUPLfn vFg jFdy hn qy mugLl hfkmF aqy nvfbF nMU luwtdy, mfrdy aqy AunHF dI brbfdI kr afAuNdy hn. AunHF dI ieh ikiraf aYn AuvyN huMdI hY ijvyN koeI swp Kuwz coN inkly, iksy nMU zMgy qy Pyr vfps Kuwz ivwc vV jfvy. iswK vfrdfq krky Prfr ho jFdy hn qy sB dyKdy rih jFdy hn. iswK ikwDroN afAuNdy qy ikwDr nMU jFdy hn? iksy nMU iesdf kuwJ Qhu nhIN lwgdf.

          ajIb iksm dI imwtI dy bxy hn ieh iswK. muwTI Br anfjL aqy PlF nfl keI-keI idn gujLfr lYNdy hn. vYsy vI ienHF dI Kfd-Kurfk koeI ivsLysL nhIN huMdI. koeI mUlI, gfjr, gMnf, icwbV, zyly, CwlIaF, ikwkr dIaF PlIaF jo hwQ afvy pyt nMU Julkf dyx leI siqnfm vfihgurU kih ky Cwk jFdy hn. jdoN cfry vMinAuN kuwJ nf imly qF sLfkfhfrI hox dy bfvjUd mjbUrn ieh duMibaF df syvn vI kr lYNdy hn.

          jMgl ivwc rfq nMU  swp-slUtIaF  df  vI zr rihMdf hY.  ies leI rfq nMU mfVf motf ijhVf do GVIaF sONxf huMdf hY. iswK GoiVaF dIaF kfTIaF AuWqy bYTy-bYTy hI ZONkf lf lYNdy hn. inqcfrIXf nfl ieh idn vyly sfrf idn sLsqrF nfl XuwD ividaf df aiBafs krdy rihMdy hn. kusLqIaF aqy gwqky Kyzdy hn. afp qF iswK sLihrF-ipMzF ivwc nhIN rih skdy. lyikn Bys bdl ky iswKF dy sUhIey hmysLf ngrF ivwc iPrdy rihMdy hn. jdoN koeI kMm dI KLbr huMdI qF Auh Jwt iswK srdfrF qwk AupVdI kr idMdy hn. awgoN srdfr qurMq Aus `qy loVINdI kfrvfeI krdy hn. jfsUsF vwloN ilafdIaF geIaF ieh KLbrF keI pkfr dIaF huMdIaF hn:-

          -ijvyN sLfhI iklyH nMU jf rhy hiQafrF df rQ kdoN, ikwQoN lMGygf qy AusnMU iks vkq aqy ikhVy sQfn `qy Koihaf jf skdf hY.

          -srkfrI KjLfny df qbfdlf kdoN, ikwQoN aqy ikwQy hoxf hY.

          -kr Augrfh ky af rhI mohrF nfl BrI bwGI kdoN aqy ikvyN luwtxI hY.

          -iks sLfhUkfr ny ikwQy, ikMnf Dn Cupfieaf hY qy kdoN zfkf mfrnf hY.

          -iks jLflm, duwsLt aqy doKI nMU soDf lfAuxf hY afid.

          jF keI  vfr grIbF aqy mjLlUmF nMU mdd dI loV huMdI qF Auho ijhI AunHF dI syvf df pbMD krky dyx bfry vI jfxfkfrI ilafAuxI ienHF muKLbrF dI hI ijLMmyvfrI huMdI hY.

          iesy qrHF hI cfr idn pihlF sUhIaf KLbr aqy afpxy nfl iewk nOjvfn nMU lY ky afieaf sI. Auh jvfn sLfdI hox AuprMq muklfvf lY ky afpxy Gr prq irhf sI. rsqy ivwc iewk mugLl nvfb ny Ausdf zolf luwt ilaf sI qy sfry brfqIaF nMU kuwtmfr krky Bjf idwqf sI aOr dfj-dhyjL Koh ilaf sI. nOjvfn sLrm df mfrf KflI hwQ afpxy ipMz vI nhIN sI jf skdf. Auh qF ijLwlqafmyjLI df mfiraf KUh ivwc Cfl mfr ky mrn lwigaf sI ik iswK sUhIey dI ingfh pY igaf. sUhIey ny AusnMU bcfa ilaf sI qy mdd krn df vfadf krky jwQydfr Bfg isMG kol lY afieaf sI. nOjvfn ny ro-ro ky jwQydfr awgy Pirafd kIqI sI. jwQydfr ny AusnMU Drvfs idwqf sI, kfkf ro nf. vfihgurU BlI krU.

          zolI KohI jfx dI Gtnf hoeI nMU koeI bhuqf vkq nhIN sI bIiqaf.  lutyrf hfkm iks rfh AuWqy aqy iks idsLf vwl igaf sI? iesdI sfrI sUcnf sUhIey ny dy idwqI sI. jwQydfr ny GoVI `qy bYTy-bYTy ny iewk vfr afpxy sfry sfQIaF nfl ingfh imlfeI sI. sB nMU iqafr-br-iqafr dyK ky iewk guwJI qwkxI nfl hukm kIqf sI qy iekosfr sfiraF ny afpo-afpxy GoiVaF nMU awzIaF lf idwqIaF sn. hvf nMU cIrdy hoey igafrF GoVy bfrHF svfrF nMU lY ky vx dy AuWBV-KfBV rfhF qoN awgy vDx lwg pey sn. mugLl hfkm ajy afpxy iklyH qwk vI nhIN sI phuMicaf ik isMGF ny AuWqoN jf dboicaf sI.

          Kfiemf kfPLr rFgly! (Kbrdfr ho jfE, iswK af gey) -kfPLr  rFgly!! - kfPLr rFgly!!! jdoN iewk pTfx ny iswKF dy dsqy nMU dyK ky bfkIaF nMU sUicq kIqf sI qF sfry mugLlIaf iewjV dy sfh sUqy gey sn. mujry ivwc nwcdI kMjrI dy pYrIN bMnHy GuMgrUaF vFgUM qlvfrF KVkx lwgIaF sn. acfnk hoey isMGF dy hmly qoN dihsLqjLdf hoieaf muslmfn hfkm afpxI qoVydfr bMdUk ivwc ajy bfrUd Brn dI koisLsL hI kr irhf sI ik PurqI vrqidaF jwQydfr Bfg isMG ny ikrpfn dy iewko vfr nfl Auhdy donoN hwQ, guwtF qoN vwZ ky bMdUk sxy BuMjy iswt idwqy sn. dUjy vfr ivwc ikrpfn dI nok hfkm dI CfqI ivwc vV ky ZUhI ivwcoN bfhr inkl geI sI. iewk jLbrdsq JVp qoN bfad iswKF dy pYrF ivwc muslmfnF dy pYNqI isrF dI mMzI lwgI peI sI.

          jfn bKLsLI! -jfn bKLsLI!! krdy do zoly cuwkI KVyH awT kuhfr Qr-Qr kMb rhy sn. AunHF nMU iswK mOq df prvfnf, ajLrfeIl arQfq XmdUq df smrUp jfpdy sn.

          GoVI `qy bYTy-bYiTaF jwQydfr Bfg isMG iek zolI dI pkrmf krdf hoieaf kuhfrF nMU sMboiDq hoieaf sI, zro nhIN. Kflsf inhwQy aqy byksUry `qy vfr nhIN krdf. qusIN qF nOkr ho. jfAu, quhfnMU asIN kuwJ nhIN afKFgy. -clo Bwjo iewQoN.

          kuhfrF ny zoly iswt ky ipCFh muV ky nhIN sI dyiKaf. bs asmfn nMU awzIaF lf ky AuWQoN nwTx dI kIqI sI.

          jwQydfr Bfg isMG ny CotI zolI kol jf ky hokrf mfiraf sI, bytI bfhr  af jfAu. zro nhIN. asIN iswK hF.

          kuwJ dyr jwQydfr ny ieMqjLfr kIqf sI. jdoN aMdroN koeI afvfjL nhIN sI afeI qF jwQydfr hor AuWcI boilaf sI, GbrfAux dI koeI loV nhIN, myrI puwqrI. asIN mugLlF dy itwzI dl nMU zwkr idwqY. myrI bytI, qusIN byKOP ho ky zolI qoN bfhr pYr rwKo. iewQy isrPL akflpurK kI POj hY.

          KfsI dyr qwk jwQydfr Bfg isMG dyKdf irhf sI. zolI ivwc koeI ihwl-juwl nhIN sI hoeI.

          jwQydfr sfihb? zolI dy prdy hyToN ismdy mnuwKI KUn vwl AuNgl nfl iewk bjLurg ny iesLfrf kIqf sI.

          lhU dyKidaF hI jwQydfr lwq GuMmf ky GoVI qoN Auqiraf sI qy Bwj ky Ausny afpxI nMgI qlvfr dy isry nfl zolI df prdf AuqFh cuwk idwqf sI.

          ies  zolI ivwc dulhn dy nfl afeI hoeI nYx afpxy pyt ivwc afpy KLMjLr KBoeI mrI peI sI. jwQydfr Bfg isMG vfsqy ieh koeI buJfrq jF alokfr nhIN sI. ienHF idnF ivwc ies pkfr dIaF GtnfvF afm hI vfprdIaF rihMdIaF hn. ihMdUaF, iswKF aqy inrDn muslmfnF dIaF kMinafvF (Kfs kr husIn kuVIaF) afpxy nfl hr smyN CurI, cfkU jF CotI KVg afid koeI nf koeI iqwKf aOjLfr jLrUr rwKdIaF hn. cMUik sohxIaF aOrqF nMU dyKidaF sfr hI pTfx iDMgojLorI cuwk ky afpxy hrmF ivwc lY jFdy jF mOky `qy hI AunHF nfl Kyh-KrfbI krdy hn. aijhI siQqI ivwc bhuqIaF iesqrIaF afpxI afbrU luwty jfx qoN pihlF hI iqwKy hiQafr nfl afqmhwiqaf kr lYNdIaF huMdIaF hn. kdy-kdfeIN koeI bhfdr muitafr Aus sLsqr nfl afpxy vYrI nMU hI mfr ky mukf idMdI huMdI hY. ies leI nYx vwloN afqmGfq kr ley jfx df sfrf mfjrf smJidaF jwQydfr Bfg isMG nMU rqf dyr nhIN sI lwgI.

          nYx dI lfsL dyK ky jwQydfr df idl jLor dI DVikaf sI. qqPwt jwQydfr dUjI zolI vwl afhuilaf sI. zolI ivwc JfkidaF hI jwQydfr ny dyiKaf sI ik dulhn KprdMd coN  kwZ ky nMgf KLMjLr PVI ijAuNdI jfgdI sihmI hoeI bYTI sI. zolI ivwc dfKLl hoieaf mrdfnf isr dyK ky dulhn afpxy pyt ivwc KLMjLr mfrn hI lwgI sI ik jwQydfr ny KLMjLr dI Dfr nMU afpxy hwQ nfl PVH ilaf sI. dulhn ny donF hwQF nfl ijMnf jLor lf ky KLMjLr ijqnf agFh afpxy iZwz vwl iljfxf cfihaf sI, AudMU vwD bl df pXog krky jwQydfr ny AusnMU ipCFh nMU iKicaf sI. jwQydfr Bfg isMG dI muwTI ivwc GuwtI hoeI do DfrI KLMjLr dI nok ivwcoN coNdI rwq vyK ky ieMJ lwgdf sI ijvyN Auh jwQydfr df KUn nhIN blik KLMjLr df lhU hovy jo jwQydfr dy Guwtx nfl nuwcV irhf hovy.

          zr nhIN bytI. mYN gurU goibMd isMG df Kflsf hF. qyrI rwiKaf leI afieaf hF. jwQydfr Bfg isMG dy ieh bol, vzyrI afXU, iswKI srUp aqy KflsfeI bfxf dyK ky dulhn ny KLMjLr AuWQy hI Cwz idwqf sI. jwQydfr ny afpxf lhU-ilbiVaf hwQ aqy isr zolI qoN bfhr kwZ ley sn.  iewk hor ibrD isMG GoVy qoN Auqr ky afieaf sI. Ausny afpxy kmrks nfl jwQydfr Bfg isMG dy rkq nfl lQpQ hwQ nMU bMnH ky, dulhn dy shI-slfmq hox dI qsdIk krnI cfhI sI, puwqrI af zolI qoN bfhr inkl afpxf hfl-cfl qy hoeI bIqI dws?

          ibrD afvfjL sux ky lMmf sfrf GuMz kwZI  lfl rMg dy suhfg joVy ivwc kYd kIqy pTfxIaF vrgy afkrsLk vjUd vflI dulhn bfhr inklI sI. dulhn dy dwsx muqfbk Auh TIk-Tfk aqy axCohI hI sI. zolI `qy mugLlF dy kfbjL hox qoN bfad hux qwk dy sPLr dOrfn kuwJ vI axsuKfvF nhIN sI vfpiraf.

          lfVy-lfVI nMU AunHF dy Gr phuMcfx leI jwQydfr ny lfVy qoN Ausdf pqf itkfxf puwiCaf sI. jo isrnfvF lfVy ny dwisaf sI, AusdI vft AuWQoN kfPLI dUr sI. AuWqoN hflfq vI bhuq bury sn. jwQydfr leI ieh nvIN musLkl KVHI ho geI sI. bVf hI nfjLk smF sI.  KflisaF dy jMgbfjL qF awgy hI QoVyH sn qy Pyr koeI GoVf vI vfDU nhIN sI. jwQydfr Bfg isMG socIN pY igaf sI. iekwly Auh (lfVf-lfVI) donoN jIa jf nhIN sI skdy qy afpxI POj nMU AunHF dy nfl jwQydfr Gwl nhIN sI skdf. AunHF nfl Byjy qF Byjy kIhnMU?

          koeI aYsf mrd dlyr cfhIdf sI, jo nf isrPL dulhf aqy dulhn nMU ihPfjLq nfl AunHF dy Gr Cwz ky afvy. blik afp vI ibnF iksy JrIt lwgx dy ijLMdf prq ky af skdf. ikAuNik aYsy klmMUhy idn af gey hn ik iswKF df vsoN vflI QF jfxf qF mOq nMU mfsI afKx smfn bixaf hoieaf hY. hvfvF vI iswKF dIaF dusLmx aqy jLihrIlIaF bxIaF hoeIaF hn. pwqf pwqf isMGF vYrI bixaf hoieaf hY.

          KLbrIey dy GoVy qoN Auqr ky afpxI vhutI kol KVHf lfVf jwQydfr dy hukm dI AuzIk kr irhf sI.

          jwQydfr nMU duibDf ivwc dyK ky dUroN GoVI BjfAuNdf hoieaf ispfhI inrBOa isMG awgy vwD ky afieaf sI, ies joVy nMU byJrIt Gr phuMcfx dI ijLMmyvfrI mYnMU sONpI jfvy. mYN ienHF nMU afpxI jfn `qy Kyz ky ibnF koeI aFc afieaF Cwz ky afvFgf.

          jwQydfr Bfg isMG dy ichry `qy psMnqf dI lflI  af geI sI. inrBOa isMG iekwlf ispfhI hI nhIN sI, blik Ausdf ieklOqf puwqr vI sI. BfvyN ik jwQydfr Bfg isMG jfxdf sI ik Auh afpxy dl ivwcoN jIhnMU vI hukm krdf iksy ny vI AusnMU tflxf nhIN sI. awD bol khy `qy qur pYxf sI. pr jwQydfr Bfg isMG ieh nhIN sI cfhuMdf ik bfad ivwc Ausdy sfQI socdy ik jwQydfr ny afpxy puwq nMU Cwz ky iksy hor nMU mOq dy mMUh ivwc ikAuN Byijaf?

          TIk hY, inrBOa isaF CyqI jfh qy iehnIN pYrIN muV ky af.  -jfAu BfeI iehdy nfl quhfzI icMqf ivwc quhfzy Gr dy ro-kurlf ky awDy ho gey hoxgy.

          jwQydfr df afdysL imlidaF sfr lfVy ny GoVI dI rkfb ivwc pYr aVfieaf qy tpUsI mfr ky inrBOa isMG dy ipwCy AusnMU PVH ky bYT igaf sI. inrBOa isMG dy mgr GoVI `qy dulhn dy bYTx leI AuWkf hI jgHf nhIN sI bcdI. hor iewk vI GoVf ivhlf nhIN sI kIqf jf skdf. AudoN hI AunHF ivwcoN dl dy iksy hor bfby ny slfh idwqI ik dulhn mUhry bYT jfvy. ajy hor iksy ny ies msLvry nMU kbUilaf vI nhIN sI ik GoVI dI Kuwc `qy pYr DridaF Auh bIbI kuwd ky inrBOa isMG dy mUhry iewk pfsy nMU lwqF krky bYT geI sI. aiqBfrf Gwgrf pihinaf hox krky Aus bIbI leI bMidaF vFg donoN pfsy lwqF krky bYTxf asMBv sI.

          iqMnoN jxy GoVI AuWqy bYT cuwky sn. sB nMU PLiqh bulf ky inrBOa isMG ny GoVI nMU hwkx leI AusdI lgfm nMU quxkfieaf sI. mVk nfl pwb cuwkdI GoVI sfiraF dy dyKidaF-dyKidaF kwcy phy `qy grd-E-gubfr ivwc alop ho geI sI.

          AunHF dy cwlx dI dyr sI ik Kflsf POj ny mugLlF dy izwgy pey afpxy kMm dy asqr-sLsqr cuwk ley sn qy jwQydfr ny hokf idwqf sI, Kflsf hrn ho beI E.

          isMGF dy  boly so inhfl. siq sLI akfl. dy jYkfry  iPjLf  ivwc  gMUjx  lwgy sn. dgV-dgV krdy sB isMGF dy GoVy Aus jMgl vwl nMU dOV pey sn, ijwQy ik AunHF df invfs sQfn sI.

 

**********************************************************************************

 

          inrsMdya dulhf aqy dulhn inrBOa isMG dI sLrn ivwc pUrn surwiKaq sn. pr Pyr vI Auh sihmy hoey iewk sLbd nhIN sI boly. kuwJ dUr jfx bfad sPLr dI byjLfrI mfrn leI inrBOa isMG ny dulhy nMU puwiCaf sI, ikAuN BfeI sfihb, qusIN TIk qF bYTy ho?

          hF jI- hF jI. qusIN GoVI BjfeI cwlo.

          kfhlI-kfhlI boldy dulhy df Auqr sux ky inrBOa isMG ny Aus dulhn nMU psLn kIqf sI, qy qusIN bIbI jI aOKy qF nhIN ho rhy?

          lVkI ny koeI juafb nhIN idwqf sI. BfvyN ik GoVI Auqy bhuqI jgHf nhIN sI. Pyr vI inrBOa isMG ny Aus lVkI dy sLrIr nfl lwgdy afpxy ijsm nMU inKyVx dy Xqn ivwc afpxy sLrIr nMU vfihgurU-vfihgurU Aucfr ky suMgyiVaf sI.

          mYN bIbI qYnMU puwiCaf sI? qMg qF nhIN ho rhI? inrBOa isMG ny dubfrf puwiCaf sI.

          j jwj jIa jwj jI nhIN. lVkI dI Gbrfht nfl kMbdI jLbfn ivwcoN, vwjdy hoey jlqrMg ivcly pfxI vFg iQVkdy ijhy bol inkly sn.

          lVkI dI rsnf ivwcoN cMd bol sux ky hI inrBOa isMG df sfrf sLrIr lrjLf igaf sI. bysLwk Auh keI virHaF bfad ieh afvfjL sux irhf sI, pr Pyr vI AuhnMU ies afvfjL nMU pihcfnx ivwc koeI kiTnfeI nhIN sI afeI. rUp! ieh sLbd inrBOa isMG dy mMUhoN bfhr afAuNdf-afAuNdf Auhdy sMG ivwc hI ikqy atk igaf sI. inrBOa isMG df idl jLor-jLor nfl ieMJ DVk irhf sI, ijvyN Auh dOVdI hoeI GoVI dy brfbr Bwj irhf hovy. nhIN. Aus qoN vI mUhry bhuq qyjL gqI nfl.

          Aus qoN bfad inrBOa isMG df idmfg afpxy itkfxy nhIN sI rih sikaf. Ausdy mn ivwcoN cIKLF inklx lwgIaF sn qy iewk hfAuNkf ijhf Auhdy Dur aMdr qwk lih igaf sI. kuwJ plF qwk Auh kuwJ nhIN sI bol sikaf qy iewk islH bixaf ihldI hoeI GoVI `qy aihl bYTf irhf sI. BfvyN sLwk dI qF koeI guMjfiesL nhIN sI rhI, Pyr vI pUrI qswlI krn dy mksd nfl inrBOa isMG boilaf sI, BfeI Qozy dohF ivwcoN jy koeI aOKf huMdf hoieaf qF dws idAu?

          nhIN nhIN jI, TIk af. iPkr nf kro qusIN. dulhf bol ky cuwp kr igaf sI.

          inrBOa isMG nMU afs sI ik dulhn vI kuwJ nf kuwJ qF jLrUr mMUhoN PuwtygI. pr nhIN, Auh KLfmosL rhI sI. inrBOa isMG bulfAuxf qF Ausy nMU hI cfhuMdf sI. kuwJ soc ky inrBOa isMG ny dubfrf pwj bxfieaf sI, ikAuN bIbI qYnMU iDhf qF nhIN lwgI?

          hF jI,  buwlH qF suwk rhy ny. kuVI dy aYnf ku afiKaf qF inrBOa isMG nMU koeI BulyKf nhIN irhf sI qy pwk ho igaf sI ik Auh kMinaf rUpvqI hI sI.

          TIk aY. QoVHf ijhf sbr  kro. cfr ku koh `qy iewk ndI hY. AuQy cwl ky jl Ckdy hF. inrBOa isMG dy gMBIr ichry Auqy KyVy dI rMgq cVH geI  sI.

          jI awCI bfq. Aus kuVI dI inrfsLfmeI afvfjL ivwc vI pirvrqn af igaf sI. hux Aus ivwcoN AuqsLfh aqy hulfs Jlkdf sI.

          inrBOa isMG ny ctKfrI mfr ky GoVI nMU hor qyjL kr idwqf sI. kfblI GoVI kohF dy koh ipwCy CwzdI TfTF mfrdy diraf vFg vgI jf rhI sI. rUpvqI dy bdn nfl KihMdy inrBOa isMG dy ijsm dI ihjoky vjky pYdf huMdI rgVfht nfl inrBOa isMG aMdr Bfvnfqmk qrQWlI mWcdI jf rhI sI.

          rUpvqI, inrBOa isMG dI bcpn dI shylI aqy jvfnI dI pyimkf sI. rUpvqI df ipAu syT iqjLOrI rfm aqy inrBOa isMG df ipqf Bfg isMG kdy iewk dUjy dy gUVy dosq huMdy sn. AunHF dI XfrI AudoN dI sI, jdoN Bfg isMG ajy Bfg mwl hI huMdf sI. dohF bylIaF dy ivafh iekwTy hI hoey sn aqy AunHF ny ieh gwl Aus vyly hI qYa kr ilwqI sI ik Auh afpxy bwicaF dy ivafh afps ivwc krky afpxI XfrI nMU kuVmcfrI ivwc bdl lYxgy. iqjLOrI rfm dy qF muklfvf ilafAux qoN vrHy bfad hI iewk kfkf vI ho igaf sI. pr Bfg mwl dy Zyr icr qwk koeI aOlfd nhIN sI hoeI.  

idn bIqdy gey sn. iPr Bfg mwl dy Gr inrBOa df jnm hoieaf sI. AunHF dosqF nMU lwigaf sI ijvyN AunF dy irsLqydfrI pfAux vfly mnsUby Auqy pfxI iPr igaf hovy.inrBOa isMG dy jnm qoN POrn bfad hI Bfg mwl ny ihMdU Drm Cwz ky iswKI srUp Dfrn kr ilaf sI. Bfg mwl dy Bfg isMG bxn df AunHF dI dosqI Auqy koeI PLrk nhIN sI ipaf. pihlF vFg hI AunHF df iewk dUjy dy Gr afAuxf jfxf jfrI irhf sI. Aus qoN do ku virHaF bfad iqjLOrI rfm dI bIvI ny iewk suMdr kMjLk nMU jnm idwqf sI. Ausdy mnmohxy nYx nksL aqy suMdr rUp nMU dyK ky hI iqjLOrI rfm ny Ausdf nfm rUpvqI rwiKaf sI. ijAuN-ijAuN rUpvqI vwzI huMdI geI sI. Auh hor vI KLUbsUrq bxdI geI sI. inrBOa qy rUpvqI iekwTy Kyzdy-Kyzdy vwzy huMdy gey qy Pyr jdoN AunHF dI Aumr husn-E-iesLk nMU smJx jogI ho geI sI qF Auh iewk dUsry nfl pymbMDn ivwc bMnHy gey sn. AunHF ny iekwiTaF ijAux mrn dy kOl, iekrfr kr ley sn.

          ijs irafsq ivwc Auh rihMdy sn. AuQoN dy rfjpUq rfjy nMU kql krky iksy hor mugl ny rfj Bfg sFB ilaf sI. nvyN rfjy dI ipwT `qy bfdsLfh df QfpVf sI. nvyN kwtV rfjy ny ieslfm PYlfAux Kfqr awq cuwk idwqI sI. Ausny zMkf vjf ky aYlfn krvf idwqf sI ik swq idnF dy ivwc-ivwc sfrI avfm mrjLI nfl ieslfm kbUl kr lvy. ijhVf AusdI gwl nhIN mMnygf. AusnMU kql kr idwqf jfvygf.

          hPqy dI muhlq df smF pUrf ho igaf sI. iewkf-duwkf lokF ny qF ibnF iksy AujLr dy ieslfm nMU sivkfr  ilaf sI qy jnyAU lfh ky suMnqF krvf leIaF sn. bfkI ijhVy isrVI aqy hwTDrmI sn. Auh afpxI kwtVqf aqy isdk Auqy kfiem rhy sn. AunHF inrdosL lokF nMU PV-PV koihaf jf irhf sI. aOrqF dI bypwqI kIqI jf rhI sI. PslF aqy kfrobfr AujfVy jf rhy sn. cfry-pfsy hfhfkfr mc geI sI. ieho ijhy hflfqF ivwc lok afpxIaF jfnF aqy iewjLqF bcfAux leI afpxy GrGft Cwz ky irafsq qoN bfhr BwjI jf rhy sn. AunHF qUPLfnI idnF ivwc hI iewk rfq dy hnyry ivwc iqjLOrI rfm df pirvfr vI ibnF iksy nMU kuwJ dwsy ikwDry cilaf igaf sI.

          afpxf Drm nf Cwzx dI ihMz qy aVy rihx vfilaF ivwcoN Bfg isMG vI iewk sI. ies vjHf krky awTvIN rfq nMU suwqy pey Bfg isMG dy Gr nMU srkfrI ispfhIaF ny sLfhI PLrmfnF dI AulMGxf krn dy dosL dI sjLf dyx vfsqy awg lf idwqI sI. ies awg ivwc Bfg  isMG dI pqnI qF sV ky suafh ho geI sI. pr Auh aqy Ausdf pwuqr afpxI jfn bcfa ky inklx ivwc sPl ho gey sn. irafsq qoN Bwj ky AunHF nMU jMglF ivwc af ky luwkxf ipaf sI. ievyN hI AunHF vFgUM hor iswKF ny vI jMgl ivwc mMgl lfey hoey sn.

          ieAuN jdoN iewk jgHf bhuqy isMG iekwqr ho jFdy qF Auh afpxy ivwcoN kuwJ isMGF nMU vwK krky AunHF df iewk nvF dl bxf idMdy. ieh nvF bixaf dl iksy hor jMgl  vwl psQfn kr jFdf. BfrI igxqI ivwc isMGF df iewk QF ikafm krnf AunHF leI prysLfnIaF KVHIaF kr skdf sI. ikAuNik ijs jMgl ivwc ijMny ijLafdf iswK, ijMnI dyr qoN rih rhy huMdy, AuQoN AunI  CyqI hI Bojn muwk jFdf huMdf sI. dUjf ieko sQfn `qy sB iswKF dy zyrf lfAux df mqlb Kqrf shyVnf huMdf sI. iewk jMgl ivwc mugLlF vwloN hmlf kry jfx `qy sfry iswK asfnI nfl Kqm kIqy jf skdy sn. ies leI Auh afm qOr `qy QoVHI igxqI dy toilaF ivwc iKMz-Kwpr ky irhf krdy hn. jy iewk dl sLhIdI pf jFdf qF dUjf srgrm ho jFdf. ieAuN ienHF iswKF dI muihMm agrsr qy hrkqsLIl rihMdI hY. isMGF dI iesy nIqI kfrn AunHF ivwc anykF dl aqy keI imslF Aupj geIaF hn. BfvyN awj Coty-Coty dlF ivwc vMizaf jfxf, ienHF iswKF dI mjbUrI aqy loV hY. pr kuwJ sfl jy ieMJ hI huMdf irhf qF ieh nIqI ienHF dy KUn ivwc rc jfvygI qy ieh ies kdr qwk ies ivcfrDfrf dy afdI ho jfxgy ik kdy vI iewk-muwT nhIN ho skxgy. inwky-inwky keI dlF ivwc afpxy afpnMU vMz ky rwKxf ienHF dI mfniskqf df Bfg bx jfvygf. afpxI ies iPqrq sdkf ieh afpxI eykqf aqy aKMzqf nMU guaf lYxgy qy hmysLf hkUmq nfl lV-lV mrdy rih jfxgy. ijsdy pxfmsrUp ieh iswK kdy vI rfj nhIN kr skxgy.

          qyjL BwjI jFdI GoVI ny afpy hI afpxI rPLqfr QoVHI ijhI Gtf ilwqI sI. rUpvqI dy mOr aqy moZf inrBOa isMG dI ihwk ivwc vwj irhf sI. rUpvqI dy pwtF nfl Auhdf pwt rgVF Kfh irhf sI. sLrIrF dI GYsr nfl rUpvqI aMdr vI Auqyjnf pYdf ho geI sI aqy inrBOa isMG dIaF nsF vI afkV geIaF sn. rUpvqI ny byKOPL ho ky afpxf isr inrBOa isMG dI CfqI `qy inswl iswt idwqf sI. Ausny ipwCy bYTy afpxy lfVy dI vI prvfh vI nhIN sI kIqI. inrBOa isMG ny vI PVI hoeI lgfm nMU iZwlf Cwz ky sIny nfl lwgI hoeI rUpvqI nMU afpxIaF bfhF ivwc ks ilaf sI. donF sLrIrF ny bihsLqI JUty afAuNdy mihsUs kry sn.

          iewk pfxI dI ndI kol jf ky GoVI bhuq hI hOlI ho geI sI. inrBOa isMG ny sucyq ho ky bYTidaF rUpvqI dy bdn qoN afpxIaF bfhF dI pkV Cwz idwqI sI. pr Auh ajy vI inrBOa isMG dy nfl ieAuN icpkI peI sI, ijvyN Auhdy sLrIr nfl isAuNqI geI hovy. ndI dy kMZy `qy GoVI KVHf ky inrBOa isMG ny pihlF rUpvqI nMU hyTF Auqfr idwqf sI qy iPr ipwCy bYTf lfVf afpy hI Auqr igaf sI. kfTI qoN BuMjy Cfl mfr ky inrBOa isMG ny GoVI nMU vI pfxI-pIx Cwz idwqf sI.

          Auh iqMnoN jxy pYrF Bfr ndI dy pfxI kol jf ky bYT gey sn. gozy tyk ky bYTidaF rUpvqI ny afpxy lMmy GuMz nMU Cotf kr ilaf sI qF ik AusnMU jl pfn  krn ivwc asfnI ho jfvy. Ausdf axkwijaf swgIPuwl iksy msIq dy svrx guMbd vFg cmk irhf sI.

          sfPL pfxI ivwc iPrdI QoVHI bhuqI gMDl nMU hwQ nfl inqfr ky jdoN inrBOa isMG ny pfxI dI cUlI BrI sI qF pfxI ivwcoN rUpvqI df ichrf dyK ky Auh dyKdf hI rih igaf sI. Ausdf husn pihlF nfloN keI guxF vwD inKr afieaf sI. hux qF Auh bsry dIaF qIvINaF qoN vwD sunwKI, jmHF eI kohkfP dIaF hUrF vrgI koeI husnbfno lwgdI sI.

          rUpvqI vI pfxI rfhIN inrBOa isMG dy aks nMU inhfr sI. aiswDy ZMg nfl donF dIaF njLrF iewk dUjy nfl iml geIaF sn. pfxI ivwc qrdy pey rUpvqI dy do nYx imsLflF vFg bl rhy sn. rUpvqI nMU aiswDy ZMg nfl afpxy vwl qwkidaF dyK ky inrBOa isMG ny afpxI njLr Jukf leI sI. sfrf pfxI bMUd-bMUd krky inrBOa isMG dy buwk ivwcoN coa igaf sI. Twgy bYTy inrBOa isMG df jIa kIqf sI ik Auh rwj ky rUpvqI df iddfr kry. Ausny pfxI ivwc iJlimlfAuNdy rUpvqI dy mwuK `qy ingfh gwz leI sI. inrBOa isMG ny nf hI iDafn htfieaf sI qy nf hI hor cUlI BrI sI. AusdI rUpvqI df suhwpx dyK ky hI ipafs mr geI sI. idvfinaF vFg itkitkI bMnHI iewk dUjy nMU inhfridaF AunHF donF nMU hI ieh iKLafl Buwl igaf sI ik AuQy koeI qIsrf vI hY. Auh iewk dUjy dy drsLnF nfl rwjx lwgy hoey sn.

          afh! suafd af igaY pfxI pIx df. inrf aimRq aY.

          lfVy dy bolF ny icrF bfad imly AunHF muhwbq vMnqy pymIaF df iDafn-ibrK jVHoN AuKfV idwqf sI. inrBOa isMG ny iewk Guwt vI Br ky nhIN sI dyKI. Pyr vI igwly hwQF nfl buwlH ilbyVdf hoieaf Auh JUT boilaf sI, hF eys ndI df pfxI qF bhuq imwTY. inrf sLrdfeI vrgf.

          rUpvqI kuwJ nhIN sI bolI. bs nIvIN pf ky buwlHF ivwc muskfAuNdI AuWT KVHI sI. Auh iqMnoN jxy GoVI vwl nMU vDy, jo pfxI-pIx bfad prHF hrI Gfh crn lwg peI sI. GoVI gcr-gcr kfhlI nfl Gfh crI jf rhI sI. GoVI vI kI krdI? hrf Gfh dyK ky Aus jfnvr qoN vI rih nhIN sI hoieaf. bhuq BuwKI sI Auh. isMGF nfl rih ky Aus ibcfrI nMU vI keI idnF qoN Pfky kwtxy pY rhy sn. hux Gfh dyK ky Auh afpxI BuwK pUrI kr lYxI cfhuMdI sI. kI pqf iPr kdoN kuwJ Kfx nMU imldf? Gfh GoVI dI srIrk loV hY. GoVI df gpl-gpl cwldf mMUh dyK ky inrBOa isMG ny AusnMU PVn dI bjfey crn dI KuwlH dy idwqI sI.

          dUr drwKqF dy JuMz ivwc sUrj inqfxf ijhf ho ky sONdf jf irhf sI qy cfr-CupyirAuN jfgdf hoieaf hnyrf AuWT ky pYrF Bfr KVHf hox lwg ipaf sI. inrBOa isMG ny aflf-duaflf vfc ky lfVy nMU slfh idwqI sI, ikAuN nf awj dI rfq df atkfa iewQy hI kr ilaf jfvy?

          hF qusIN TIk kihMdy ho. ieh jgHf kuwJ surwiKaq lwgdI hY. lfVy dI mq sLfml ho geI sI qy Auh iqMny prHF iewk vwzy sfry ipwpl Qwly cly gey sn. lfVf qy rUpvqI pYx leI sQfn dI sPLfeI krn lwg pey sn qy inrBOa isMG ahfr df ieMqjLfm krn juwt igaf sI. afs-pfs dy sfry drwKq PlF nfl Bry pey sn. Jbdy hI inrBOa isMG prny ivwc PlF dI gTVI bMnH ilafieaf sI. iqMnF ny rwj ky Pl KfDy sn. jd qwk GoVI vI cr htI sI. inrBOa isMG ny  GoVI  nMU iewk sbjL pwiqaF nfl lwDy drwKq dy qxy nfl bMnH idwqf sI qy AunHF donF nMU byiPLkr ho ky lyt jfx leI afiKaf sI, mYN pihrf idMdF, qusIN sOvoN.

          suMBry hoey QF qy afsy-pfisaF qoN iekwTI kIqI prflI iswt ky, Aus AuWqy AunHF ny kyilaF dy qoVy hoey vwzy-vwzy pwqy ivCfa ley sn. lfVf qy lfVI AunHF ibsqiraF `qy iewk dUjy qoN kuwJ Pfsly nfl lyt gey sn qy inrBOa isMG prHF pey iewk pwQr AuWqy AunHF vwl mMUh krky bYT igaf sI. byarfmI, Qkfvt aqy pyt Br KfDf hox krky insicMq hoey lfVy nMU CyqI hI nINd af geI sI. rUpvqI ny vI kfPLI dyr qoN pfsf nhIN sI priqaf. Auh vI sON geI sI sLfied?

          mwDm-mwDm ijhIaF jMglI jfnvrF dIaF afvfjLF af rhIaF sn. bINzy AuWcI-AuWcI bol rhy sn. lfVy dy GurfVy sux rhy sn. qy sB qoN vwD sLor-E-guwl qF inrBOa isMG dy aMdr mwicaf hoieaf sI. Ausdf vjUd bysLwk itikaf bYTf sI, pr Ausdf mn KOrU pfAuNdf Bwijaf iPrdf sI. aYnI rPLqfr nfl ijvyN koeI phfV qoN Cwizaf hoieaf gwzf hyTF nMU ruVdf hY.

          rUpvqI ny afpxf gjL lMbF GuMz suwqI peI ny Auqfr idwqf sI jF KLbry hvf dy buwlHy nfl Kud-bKud Auqr igaf sI. inrBOa isMG dy srsrI njLr nfl rUpvqI nMU dyiKaf qF Ausdf mMUh axZwikaf sI. suhfg joVy ivwc ilptI, gihixaF nfl sjI-DjI rUpvqI koeI mlkf jfpdI sI. pUrnmfsI df cMn vI XfnI rUpvqI df rUp dyKx leI hI pUry df pUrf inkilaf hoieaf sI. qfiraF nfl lwidaf hoieaf asmfn vI rUpvqI dy AuWqy izwgx leI Auqfvlf hoieaf jfpdf sI. sfrI kfienfq Ausdy suhwpx AuWqy zuwlHI peI sI.

          KOry rfq kol hnyrf muwk igaf sI jF ieh rUpvqI dy jobn df cfnx sI ik inrBOa isMG nMU cMn cfnxI rfq ivwc Ausdf aMg-aMg spsLt ids irhf sI. rUpvqI df mulfiem mlUkVf bdn Duwpy pey kwc vFg ilsLk qy qryl Doqy PuwlF vFg mihk irhf sI. inrBOa isMG ny afpxIaF jMGF ivcfly hwQ dy ky afpxy pwtF nMU pUrI qfkq nfl Guwt ky joV ilaf sI. Ausdy sfry sLrIr ivwc QrQrfht ijhI af geI sI.

          inrBOa isMG byKOP ho ky rUpvqI nMU nIJ nfl qwkdf irhf sI. hux Auh pihlF nfloN vI keI guxF vwD husIn inkl afeI sI. inrBOa isMG nMU iewk-iewk krky Aus sB pl Xfd afAux lwgy jo kdy Auhny rUpvqI dy vsl ivwc AusnMU muhwbq kridaF hMZfey sn. GVf cukfAux vyly GVf tuwt ky (jo jfx ky qoiVaf sI) sfrf pfxI rUpvqI dy AuWpr zuwlH igaf sI qy Ausdy sfry kwpVy igwly ho gey sn. pfxI ivwc iBwj ky Ausdy jobn df rMg hor vI AuWGV afieaf sI. drwKq `qy cVH ky aMb qoVdI hoeI rUpvqI nMU tfhxf tuwtx `qy  hyTF izwgdI hoeI nMU bfhF `qy boc ky Cwzx dI bjfey hor Guwt ky pkV ilaf sI. sfrI rfq Auh mINh ivwc iBwjdy hoey iewk dUjy dy ijsm nfl ijsm joVI gwzy `qy pey rhy sn. qy qy qy.

          inrBOa isMG moh nfl rUpvqI nMU inhfr hI irhf sI ik hvf df iewk qyjL buwlHf afieaf sI qy rUpvqI dI jLulP Ausdy muKVy AuWqy af izwgI sI. swpF vrgy kfly isafh sMGxy vflF nfl pUry df pUrf ichrf Zwikaf igaf sI. inrBOa  isMG AusnMU rwj ky dyKxf cfhuMdf sI. afpxI iewCf pUrI krn leI hOlI-hOlI kol nMU iKsk ky jd Auh rUpvqI dI lt nMU PV ky prHF krn lwgf sI qF  rUpvqI  ny Jpt ky AusnMU jwPI ivwc  lY ilaf  sI qy afhIsqf-afhIsqf awKF KolHdI hoeI ivsmfd nfl AuNGlfeI sI, inrBOa! ikwQy sI qMU?

          inrBOa isMG ny rUpvqI AuWqy afpxf sLrIr ijAuN hI iZwlf Cwizaf sI, iqAuN hI Auh afkV igaf sI. ijvyN mfs df nhIN, sgoN ijsq jF iksy hor Tos Dfq df bx igaf hovy. rfq dy hnyry ivwc donF sLrIrF AuWqy vfsnf dI hnyrI Juwl geI sI. iewk dUjy nMU tuwt ky pey hoey Auh hPilaF vFg cuMmx lwg pey sn. kfmukqf nfl BrIaF hoeIaF dony dyhF zuwlH geIaF sn.

GoVI gcr-gcr crI jf rhI sI GoVI gcr-gcr crI jf rhI sI GoVI gcr-gcr crI jf rhI sI .

          rUpvqI dy rUp nMU mfx ky inrBOa isMG nMU lwgdf sI ijvyN Auhny lfhOr dy qKq nMU hiQaf ilaf hovy.  

          subHf hoeI qF inrBOa isMG dy kwpVy rUpvqI dy kwpiVaF nfl guwCf-muwCf hoey pey sn. slIky nfl lfh ky iewk pfsy rwKy hoey jnfnf gihxy srbloh dy kVy ivwc AulJy pey sn. qy AunHF dy kol hI inrBOa isMG dI ikrpfn, rUpvqI dI ktfr dy aYn AuWqy peI sI. inrBOa isMG aqy rUpvqI dohF dy ijsm iewk dUjy nfl ilpty iewk hoey, kuwl aflm qoN byKLbr aqy byKOP suwqy pey sn.

          rfq dy aMiqm pihr ivwc jf ky suwqy hox krky rUpvqI aqy inrBOa isMG idn cVH jfx dy bfvjUd vI ajy qwk gUVI nINd ivwc sn.

          sfrI rfq BrpUr nINd mfxI hox krky lfVy dI awK KuwlHI sI qF rUpvqI aqy inrBOa isMG nMU ies ieqrfjLXog hflq ivwc dyK ky AusnMU roh cVH igaf sI. guwsy nfl Biraf pIqf hoieaf Auh inrBOa isMG nMU jf icMbiVaf sI qy gflHF kwZdf hoieaf hUrf-muwkI krn lwgf sI. inrBOa isMG jfg ipaf sI qy juafb ivwc lfVy nfl Guwlx lwg ipaf sI. Aus nfl guQm-guwQf huMidaF inrBOa isMG ny AusdI surq bONdlf idwqI sI. lfVf srIrk pwKoN kmjLor aqy inrBOa isMG qkVf qF sI hI. AuWqoN inrBOa isMG ny XuwD klf ivwc inpuMnqf hfsl kIqI hoeI sI. inrBOa isMG ny lfVy nMU mfmUlI ijhI jwdo-jihd mgroN kfbU kr ilaf sI qy afpxI pwg nfl nUV ky drwKq nfl bMnH idwqf sI.

          rOlf sux ky aYny nMU rUpvqI vI jfg geI sI. inrBOa isMG ny AusnMU sfrI vfrqf dwsI  sI qF rUpvqI ny bMnHy hoey lfVy dy mMUh qy Quwikaf sI, hMU vwzf axKI mrd bxdY. jdoN mugLl mYnMU Koh ky iljf rhy sn. Aus vyly qyry kI hwQ tuwty sI? Aus vkq idKfAuNdf bhfdrI? AudoN qF ipAuaF mUhry kusikaf vI nhIN sI. mMUh ivwc GuMgxIaF pY geIaF sn? kI swp suMG igaf sI qyrI dlyrI nMU? nfmrdf, qYN qF agnI nMU sfksLI mMn ky myrI rwiKaf krn dI ijLMmyvfrI cuwkI sI!

          nUiVaf hox krky KuwlHx dy pIafs ivwc lfVf pihlF qF Ctptf irhf sI. pr rUpvqI dy imhxf mfrn nfl nIvIN pf ky ies qrHF itk igaf sI, XfnI ik Aus ivwcoN pfx hI inkl gey hox.

          lfVy vwloN insicMq ho ky inrBOa isMG ndI `qy nhfAux cilaf igaf sI. lVfeI dOrfn BuMjy iltidaF Ausdf sLrIr imwtI nfl ilbV igaf sI. pfxI ivwc nhfAuNidaF iewk lMmI cuwBI mfr ky jdoN Auh AuWpr AuWiTaf sI qF Ausny dyiKaf ik rUpvqI vI AuDr nMU hI nhfAux af rhI sI. pUxI vrgI bwgI byilbfs rUpvqI kfPLI dyr qwk ndI dy kMZy ZfkF `qy hwQ rwK ky KVHI, inrBOa isMG vwl dyKdI rhI sI. goieaf Auh inrBOa isMG dy afimqx df ieMqjLfr kr rhI hovy. inrBOa isMG ny awK dy iesLfry nfl rUpvqI nMU afpxy kol bulfieaf sI qy ndI dy sLFq pfxI ivwc qUPLfnI CwlF pYdf hox lwg peIaF sn. ijvyN koeI mDfxI pf ky cftI ivcly duwD nMU irVk irhf hovy. inrBOa isMG rUpvqI ivwc Disaf qy rUpvqI inrBOa isMG ivwc KuwBI KVHI sI.

          inrBOa isMG bfhF `qy cuwk ky rUpvqI nMU pfxIAuN bfhr lY afieaf sI. dohF dy qn AuWqy iewk vI lIVf nhIN sI. pfxI dIaF bUMdF AuhnF dy sLrIrF qoN iqlk-iqlk jf rhIaF sn. ijwQy Auh rfq nMU pey sI, inrBOa isMG pfxI nfl nucVdI rUpvqI nMU AuQy Ausy pwiqaF dy ivCfhuxy `qy iltfAux lwigaf sI. pr bMnHy hoey lfVy nMU dyK ky ruwk igaf sI. jk igaf sI. iJjk igaf sI jF kih lAu sLrmf igaf sI. lfVy qoN Auhly hox dy ivcfr nfl inrBOa isMG hor pfsy muVx lwigaf sI. inrBOa isMG dIaF bfhF `qy inslI peI rUpvqI Aupr nMU DOx cuwkdI hoeI bolI sI, nhIN inrBOa, ruko. mYnMU iewQy hI Auqfr do.

          inrBOa isMG ny AusnMU Auqfr idwqf sI. pYrF Bfr KVHidaF hI rUpvqI ny pihlF qF nPLrq dI njLr nfl lfVy vwl qwikaf sI qy hMU kih ky mMUh inrBOa isMG vwl Pyr ky AusnMU ipafr nfl dyKx lwg peI sI, aY myry ipqm, aOrq Aus mrd dI huMdI hY jo AusdI ihPfjq aqy AusdIaF loVHF pUrIaF kr sky. smJy? sfrIaF loVHF!

          rUpvqI vwloN kry sfrIaF loVHF dy kQn ivwc koeI guwJI CyVKfnI sI. ijsnMU mUrK qoN mUrK qy Aujwz qoN Aujwz mrd vI smJx ivwc BulyKf nhIN sI Kfh skdf. inrBOa isMG vI rUpvqI df ierfdf smJ igaf sI. Ausny rUpvqI nMU afpxIaF bfhF ivwc npIV ilaf sI, qMU bhuq suMdr aYN rUpvqI.

          Gwt qF qusIN vI nhIN, myry isrqfj.

          myrf qF qYQoN njLr htf ky hor kuwJ dyKx nMU jIa hI nhIN krdf. 

          mYnMU qF hor kuwJ idsdf hI nhIN. aMnHI ho geI hF quhfnMU dyK ky. rUpvqI dI srUrI hoeI afvfjL inklI sI.

          jIa krdf aY qyry KLUbsUrq bdn nMU svyry qoN rfq qwk qy  rfq qoN svyry qwk hr vyly pRym sprsL dyeI jfvF. qy htF nf.

          iPr dyr iks gwl dI hY? quhfnMU htfAuNdf hI kOx hY? cuMmoN cWto Bogo jo quhfzf idl cfhuMdY Auh kro. pr myry hjLUr kuwJ nf kuwJ kro jLrUr. rUpvqI ny inhorf ijhf mfr ky afpxy hoNT inrBOa isMG dy buwlHF nfl joV idwqy sn. rUpvqI dy lb imafn ivwc peI ikrpfn vFg inrBOa isMG dy mMUh ivwc Psy pey sn. inrBOa isMG sLrfbI huMdf jf irhf sI qy rUpvqI mdhosL huMdI jf rhI sI. rUpvqI ny inrBOa isMG nMU BuMjy iltf ilwqf sI aqy afp Ausdy Aupr JuWk geI sI. rUpvqI dy Qwly ipaF inrBOa isMG nMU ieAuN lwgdf sI ijvyN Auh ihMdusqfn dy isMGfsn `qy bYTf hovy. kfmvyg ivwc afeI hoeI rUpvqI df qUq dI iCwtI vFg muV-muV jFdf lckIlf ijsm inrBOa isMG dy sLrIr `qy vwj irhf ieAuN pqIq huMdf sI ijvyN Zfl aqy qlvfr afps ivwc twkrf rhI hovy. AunHF df dyhI-nObq AuWcI-E-AuWcI vwj irhf sI. blMd DuMnI ivc. GoVI gcr-gcr crI jf rhI sI.

          sUrj Cy vfr Cwuipaf qy pMj vfr Audya ho cuwikaf sI. aYnf smF kdoN aqy ikvyN gujLr igaf sI? iesdf nf inrBOa isMG nMU ielm hoieaf sI qy nf hI rUpvqI nMU igafn hoieaf sI. ienHF bIqy idnF ivwc AunHF ny sihvfs qoN isvfey hor kuwJ nhIN sI kIqf. AunHF kol krn leI kuwJ hY vI nhIN sI. hux iksy vI hflq ivwc inrBOa isMG rUpvqI nfl hor nhIN sI rih skdf. AusnMU vfps afpxI imsl ivwc muVnf hI pYxf sI. ipwCy jwQy ivwc isMG AusdI pqIksLf kr rhy sn. ienHF bIqy idnF ivwc rUpvqI inrBOa isMG dI kmjLorI bx geI sI. Ausdf rUpvqI qoN sdf leI inKVn nMU vI jIa nhIN sI krdf. pr hkIkq qoN vI bymuwK nhIN sI hoieaf jf skdf. inrBOa isMG nMU avwsL hI rUpvqI qoN ivCVnf pYxf sI. rUpvqI nMU Cwzx dI hux inrBOa isMG nMU sB qoN vwzI smwisaf afx icMbVI sI. smwisaf qF drasl ieh sI ik Auh rUpvqI nMU Cwzxf hI nhIN sI cfhuMdf. inrBOa isMG cfhuMdf sI ik rUpvqI nMU Auh iksy aYsI jgHf Tihrf afvy, ijwQoN AunHF df inrMqr sMprk huMdf rhy. aijhI gupq QF ikhVI ho skdI hY? soc-soc ky inrBOa isMG nMU abdul krIm df cyqf afieaf sI. abdul krIm njLdIk dI irafsq ivwc inrBOa isMG df vfkPkfr muslmfn sI, jo kdy-kdfeIN isMGF nMU hiQafr aqy Kfx leI rsd df pbMD krky idaf krdf sI. inrBOa isMG df abdul krIm dy Gr afAux jfx afm hI sI. abdul krIm dI Xfd afAuNidaF hI inrBOa isMG ny inrxf kr ilaf sI ik Auh rUpvqI nMU abdul krIm dy Gr Cwz afvygf. rUpvqI AuWQy Auhdy pirvfr nfl iewk sdws bx ky irhf krygI. mhIny-vIh idn ipwCoN hiQafr lYx igaf, Auh rUpvqI nfl iewk do rfqF gujLfr afieaf krygf.

          jdoN afpxy mnsUby bfry inrBOa isMG ny rUpvqI nMU dwisaf sI qF Ausny vI ies Xojnf nMU sivkfr kr ilaf sI.

          kUc krn dI sB iqafrI kr lYx bfad GoVI `qy kfTI ksdf hoieaf inrBOa isMG  rUpvqI  nMU lfVy  vwl iesLfrf  krky puwCx  lwigaf sI, iesdf kI krIey?

          lfVy vwl kOVf ijhf JfkdI hoeI rUpvqI afpxI nPLrq Auglx lwgI sI, jfnoN mfr ky iewQy iswt jFdy hF. afpy jMglI jfnvr Kfh lYxgy.

          inrBOa isMG nMU rUpvqI dI slfh jc geI sI. Auh ikrpfn iKwc ky  ijAuN hI lfVy vwl vDx lwgf sI qF GoVI ny ihxkxf sLurU kr idwqf sI. inrBOa isMG ny ipwCy muV ky GoVI nMU puckfiraf sI, pr Auh iPr vI cuwp nhIN sI hoeI qy CVwpy mfrn lwg peI sI. inrBOa isMG smJ igaf sI ik ieh iksy aigafq Kqry df sUck sI. inrBOa isMG ny kMn KVHy krky iDafn nfl afly-duafly nMU suixaf sI. AusnMU afpxy vwl vDIaF afAuNdIaF keI GoiVaF dy suMbF dIaF tfpF suxfeI idwqIaF sn. Auh jfx igaf sI ik jLrUr mugLl AuNwDr nMU af rhy sn. inrBOa isMG iekwlF aqy AuqoN Aus nfl rUpvqI vrgI KLUbsUrq iesqrI sI. mugLlF dI sMiKaf dI AusnMU koeI iBxk nhIN sI. mugLl inrBOa isMG nMU mOq dy Gft Auqfr skdy sn. -rUpvqI dI iewjLq luwt skdy sn. -jrvfxy, jLorfvrF dy smUh nfl Auh iekwlF mukfblf krn dy smrwQ nhIN sI. aijhI siQqI ivwc kuwJ vI vfpr skdf sI. kI pqf sI Auh ikMnI igxqI ivwc hox? 

          inrBOa isMG ny GoVI nMU KoilHaf sI aqy PurqI nfl rUpvqI nMU Ausdy Aupr cVHf idwqf sI. lfVf inrBOa isMG df sfrf rfj jfx cuwikaf sI, ies leI AusnMU ijAuNdf nhIN sI Cwizaf jf skdf. kfhlI-kfhlI inrBOa isMG dOV ky igaf sI qy aMnHyvfh vfr krky lfVy nMU kohx lwg ipaf sI.

          Aupry GoVy bhuq krIb af gey sn. lfVf burI qrHF jLKLmI ho igaf sI. AusnMU mrn vflI hflq ivwc dyK ky inrBOa isMG ny afpxI pwg KolHI sI. pwg dy KuwlHidaF hI drwKq nfl bMinHaf hoieaf lfVf DVwm krky DrqI `qy izwg ipaf sI. nws ky inrBOa isMG GoVI AuWqy svfr ho igaf sI. GoVI hvf bx geI sI.

          dOVdI hoeI GoVI `qy bYTy inrBOa isMG ny lgfm rUpvqI nMU sONp ky afpxy vfl iKMzf ky afpxI pwg mugLlF vFg  bMnH ilwqI sI. Bys-BUsLf aqy vsqrF qoN Auh iswK nhIN blik pTfx hI lwgdf sI. rUpvqI AusdI ihwk nfl Zfsnf lfeI bYTI sI. inrBOa isMG ny lgfm vfps PVH ky rUpvqI nMU afpxI jwPI ivwc npIV ilaf sI qy GoVI nMU kfhlI kr idwqf sI. GoVI jMgl-byilaF nMU cIrdI pYrF Qwly pYNzf imDdI AuWzI jf rhI sI.

***

 

          swqvF idn af igaf hY qy inrBOa isMG vfps nhIN priqaf hY. jwQydfr Bfg isMG nMU AusdI icMqf ho rhI hY. BfvyN hux qwk Auh puwqr moh nMU kfPLI hwd qwk mfr cuwikaf hY. pr iPr vI Ausdy idl dy iksy kony ivwc ipafr dIaF kuwJ qMdF sfbqIaF-sbUqIaF hn. puwqr-pym Ausdy ihrdy ivwc Auml irhf hY. bVIaF musklF aqy dojLKF nfl ieh puwqr dI dfq AusdI JolI ivwc peI sI. Bfg isMG dy ihMdU Drm Cwz ky iswK bxn ipwCy inrBOa isMG hI sB qoN vwzf kfrn sI. mMdrF, mwtF, zyiraF qy msIqF qoN mfXUs ho ky Ausny gurduafry suwK-suwKI sI ik jykr vfihgurU puwq dI KusLI bKLsL dyvy qF Auh puwqr smyq afp vI isMG sj jfvygf. qy Pyr aYsf hI hoieaf sI.

          inrBOa isMG dI AuzIk ivwc ivafkul ho ky jwQydfr Bfg isMG ny do isMG AusdI Koj ivwc Byj idwqy sn. ajy qwk nf KojI iswKF muVy hn qy nf hI inrBOa isMG dI koeI AuWG-suwG inklI hY. bIV vwl nMU afAuNidaF suMnIaF jMglI pgzMzIaF vwl dyKidaF jwQydfr Bfg isMG nMU jpujI sfihb dI pOVI Pyr Buwl geI qy Auh ipClI pOVI qoN dubfrf sLurU krky pfT krn lwigaf hY. awgy kdy bfxI pVHidaF jwQydfr Bfg isMG df mn nhIN sI AuKiVaf. awiDAu vwD sI gMQ sfihb AusnMU mMUh-jLbfnI cyqy hY. pMj bfxIaF qF ijvyN Auhdy rom-rom ivwc rcIaF peI hn. ijLMdgI ivwc awj pihlI vfr ies qrHF hoieaf hY ik jwQydfr Bfg isMG df iDafn BgqI ivwc nhIN lwg irhf. AusnMU Btkxf lwgI hoeI hY. Auh jloN bfhr peI mIn mfinMd qVP irhf hY.

          dupihr vI twp cwlI hY. sfrf jwQf pUrI idhfVI df inrBOa isMG aqy AusnMU lwBx gey isMGF dI rfh dyK irhf hY. jdoN ieMqjLfr krdf-krdf jwQydfr Bfg isMG awk jFdf hY qF sB qoN AuWcy drwKq dI tIsI qy cVH ky dUr-dUr qwk ingfh mfr lYNdf hY. mqf AuhnMU inrBOa isMG afAuNdf ids jfvy. pr nhIN, AusnMU kuwJ vI idKfeI nhIN idMdf. Kfs kr Auh, jo Auh dyKx df KfihsLmMd hY. BuwK nfl Bfg isMG dy iZwz ivwc kVvwlF pY rhIaF hn. ipCly do idnF qoN Ausny aMn df iewk dfxf vI mMUh nMU nhIN lfieaf. hux BuwK AusdI brdfsLq dI hwd qoN bfhr hY. Ausny cogy dy KIsy ivwc hwQ pf ky ijMny sn sfry CoilaF dy dfxy kwZ ley. BuwK qF aYnI ijLafdf sI ik Auhdf jIa kry sfiraF df Pwkf mfr lvy. pr Pyr AusnMU iKLafl afieaf ik nf jfxy hor ikMny ku idn AusnMU ienHF muwTI Br CoilaF nfl gujLfrf krnf pey. Auh sfry dfxy Ckx lwigaf ruwk igaf. Ausny iewk dfxf clfvF mMUh ivwc iswitaf qy bfkI moV ky vfps boJy ivwc pf ley.

          afQx vyly inrBOa isMG dI Bfl ivwc gey isMG muV afey aqy afpxy nfl awD-moey aqy sihkdy lfVy nMU vI lY afey. lMGdy hoey isMG jdoN pfxI dI qlfsL ivwc iewk ndI kol gey sn qF AuWQy AunHF nMU Auh swjrf Gfiel hoieaf imilaf sI. inrBOa isMG ajy kuwJ dyr pihlF hI AusnMU jLKLmI krky Prfr hoieaf sI. lfVy nMU jLKLmI kridaF inrBOa isMG nMU jo GoiVaF dI pYV-cfp suxfeI idwqI sI, Auh GoVy mugLlF dy nhIN blik isMGF dy sn. ajy qwk lfVf miraf nhIN sI. AusdI sfh rg cwldI sI. isMG AusnMU ijvyN-ikvyN krky afpxy zyry qwk lY afey hn. hux vI Auh sihk irhf hY. lfVy ny jwQydfr Bfg isMG nMU sfrI hoeI bIqI dwsI qF jwQydfr nMU XkIn hI nhIN afieaf, qMU swc kih irhYN?

          hF hjLUr. -mYnMU afpxf aMq idKfeI dy irhf hY. mrn vflf ivakqI kdy JUT nhIN boldf. lfVy ny pIV aqy aOiKafeI JwlidaF afiKaf.

          jwQydfr Bfg isMG dy qn-bdn nMU awg lwg geI. Ausdf isr sLrm nfl afpxy sfQIaF awgy Juwk igaf. Aus ivwc iksy nfl awK imlfAux dI vI ihMmq nhIN rhI hY.

          jwQydfr Bfg isMG ny lfVy nMU ielfjL vfsqy jwQy dy vYd hvfly kr idwqf. guxvfn vYd dy mlm-pwtI aqy Aupcfr nfl lfVy dI jfn bcfa ilwqI geI hY.    

          lfVy nMU ilafAuNdy hoey isMG rsqy ivwcoN iewk imrg vI mfr ilafey sn. mhF psLfd Kfx leI AusnMU BuMnxf cfVH ky sB rihrfis sfihb df pfT krn ivwc juwt gey.

          AuWDroN rUpvqI nMU Cwz ky inrBOa isMG ieAuN KusLIN-KusLI prq irhf hY, ijvyN idwlI dy iklHy `qy JMzf gwz ky vfps af irhf hovy.

          inrBOa isMG nMU bIV qwk AupVidaF gihrI sLfm ho geI hY. jd Auh zyry ivwc puwijaf qF Ausdf ipqf jwQydfr Bfg isMG aqy hor isMG sMiDaf df pfT sMpMn krky ardfis krn vfsqy KVyH ho gey sn.

          inrBOa isMG ny soicaf ik Auh ardfis Kqm hox qwk sB dy ipwCy hI KVHf rhygf. pr AusdI GoVI ihxk peI qy sfiraF dI ingfh GoVI aqy inrBOa isMG `qy pY geI. inrBOa isMG ierfdf bdl ky awgy vwiDaf. Ausny jwQydfr Bfg isMG qy hor sfQIaF nMU PLiqh bulfeI, vfihgurU jI kf Kflsf.

          vfihgurU jI kI Piqh. sB ny juafb idwqf.

          jwQydfr Bfg isMG ny grjL ky puwiCaf, af igaYN?

          jI hF. afp df hukm pUrf kr afieaF?

          lfVf-lfVI afpxy Gr qswlIbKLsL phuMc gey? jwQydfr Bfg isMG ny clfkI nfl AusnMU kurydxf cfihaf.

          inrBOa isMG ny inmrqf nfl nIvIN pf ky hwQ joVidaF AuWqr idwqf, jI hF.

          donoN? jwQydfr ny muV ky AusnMU GoiKaf.

          inrBOa isMG cqurfeI nfl POrn boilaf, hF jI, donoN. mYN afp AunHF nMU AunHF dy Gr-pirvfr ivwc Cwz ky afieaF. sB bVyH KusL hoey qy AunF dy pirvfr ny Kflsf POj leI DMnvfd Byijaf hY.

          JUT boldYN? -jy qMU AunHF nMU Cwz afieaf hYN qF iPr aOh kI aY? jwQydfr Bfg isMG ny prHF pwtIaF ivwc bMnyH pey lfVy vwl AuNgl kIqI.

          inrBOa isMG JUTf pYx krky Gbrfa igaf. lfVy dy ijLMdf bc jfx dI qF AusnMU jLrf vI afs nhIN sI.

          bol iesdI ieh hflq qMU kIqI hY? jwQydfr Bfg isMG ny imafn ivwcoN afpxI ikrpfn DUh ilwqI.

          inrBOa isMG ny nIvIN pf ky hwQ joV ley, jI hF mYQoN ieh glqI hoeI hY.

          glqI hoeI hY qF sjLf vI Bugq.

          sjLf bfry suxidaF ijAuN hI inrBOa isMG ny cONk ky DOx AuWpr cuwkI qF ipqf Bfg isMG ny ikrpfn dy muwTy nMU Guwt ky PiVHaf qy ktfK! krdy iewko vfr nfl puwq inrBOa isMG dI grdx ivwc cIr pf idwqf. isr dy alwg huMidaF hI inrBOa isMG df DV vI BuMjy izwg ipaf. sB awKF pfV ky inrBOa isMG dy DrqI qy hdvfxy vFg ruVdy sIs vwl dyKx lwgy. jwQydfr Bfg isMG ny ierd-igrd KVHy sfry sfQIaF vwl iewk njLr dyiKaf qy PKLr nfl rwq ivwc rMgI qlvfr vfps imafn ivwc pfAuNdf hoieaf boilaf, Kflsf POj nMU, ieho ijhy kwcy iply qy inrKfls ispfhIaF dI koeI loV nhIN. sfzy leI lfjLmI hY ik asIN afpxy vYrI nMU pihcfx ky dMz deIey qy agr asIN aYsf nf kIqf qF sfzf sMGrsL bdnfm ho jfvygf. sMGrsL bdnfm ho igaf qF lokF df smrQn sfzy nfloN tuwt  jfvygf. jdoN lokF df smrQn sfzy nfloN tuwt igaf qF sfzI muihMm AuWQy hI Twp ho jfvygI. asIN QihM hfr jfvFgy. ies leI sfnMU afpxy ivwcoN kFigafrI cugxI jLrUrI hY.

          sB ny jwQydfr Bfg isMG awgy siqkfr ivwc nIvIaF pf leIaF. jwQydfr Bfg isMG ny afpxf isr svYmfx nfl AuqFh nMU AuWcf cuwikaf qy iekAuNkfr Aucfr ky ardfis afrMB kr idwqI.

 

 


pMjfbI dy cmqkfrI lyKk

-blrfj isWDU, XU[ ky[ (balrajssidhu@yahoo.co.uk)

dunIaF dy nksLy AuWqy ieWk dysL huMdf sI ijs df ieiqhfs bhuq purfxf hY. purfqn gRMQF ivc Aus nMU pYNtoptfmIaf, spqisMDU, vfihkf, pMcnd, pMcfl afidk ikhf jFdf sI. arbI dy kuJ gRMQF ivc ies df nfm afiesLf-jLulkf vI iliKaf imldf hY qy kuJ ku ivdvfnF df ieh vI mMnxf hY ik arbI vrxnmflf df pihlf aWKr afiesLf aqy afKrI aWKr jLulkf iesy dysL dI dyx hY.ieh dirafeI dysL sI.iesdf nF smyN smyN isr vihMdy iesdy dirafvF AuWqy aDfirq huMdf sI.smyN nfl iesdy diraf horF dysLF dIaF hWdF Kfx lWgIaF qy iesdf KyqrPl vI Ausy anusfr GWtx lWigaf.sWq dirafvF vyly iehnMU spqisMDU pukfiraf jFdf sI. jd kyvl pMj diraf rih gey qF iesnMU pMcnd, pMcfl aqy pMj afbF dI DrqI hox krky pMjfb ikhf jfx lWgf.pfiksqfn bxy `qy iesdy BfvyN pMjy diraf vI vMzy gey qy pMjfb vI do ihWisaF ivc vMizaf igaf.pr iPr vI aWj qWk ies df nfm nhIN bdilaf qy ies nMU pUrbI pMjfb aqy pWCmI pMjfb vjoN jfixaf jFdf hY.kdy ivsLfl dysL khfAux vflf mrf vqn aWj iek mihjL Cotf ijhf sUbf pMjfb bx igaf hY.ijQy sfzy pMjfb dI DrqI AuWqy irgvyd aqy rmfiex vrgy gRMQ rcy gey, AuWQy sfzy pMjfb dI jLubfn pMjfbI nMU ieh vr hfisl hY ik dunIaF dI sB qoN CotI khfxI iek sI rfjf, iek sI rfxI, donoN mr gey Kqm khfxI (kyvl igafrF sLbdF dI ijs ivc jnm qoN mrn qWk df sfr hY.) aqy sB qoN CotI kivqf qUM qUM, qUM mYN, mYN mYN (kyvl Cy sLbdF dI ijs ivc aOrq mrd sbMDF df incoV hY.) iesy BfsLf ivc hI ilKIaF geIaF.iesdf ishrf pMjfbI dy lyKkF isr jFdf hY.ies lyK rfhIN pMjfbI dy cMd lyKkF dy nmUny qy AuhnF dIaF BdrkfrIaF bfry dWsx dI koisLsL kIqI geI hY.lyK dIaF sImfvF df iDafn rWKidaF bhuq sfry lyKkF nMU iPlhfl CWz idWqf igaf hY. agr iksy lyKk nMU lyK ivcoN afpxf ichrf nf imly qF Auh Gbrf ky hONslf nf CWzy lyK dIaF aWgy afAux vflIaF lVHIaF ivc AunHF nMU Xog mfn-snmfn jLrUr bKisLaf jfvygf.

pMjfbI ieko iek aYsI jLubfn hY ijs ivc pfTkF nfloN bhuqI igxqI lyKkF dI hY. pMjfbI dy hr Coty vWzy lyKk nMU Brm hY ik Aus nMU sB qoN vWD piVHaf jFdf hY.jo kuJ Auh ilK irhf hY, hor koeI lyKk ilK hI nhIN skdf qy Ausdy ilKy hoey sfihq qoN aWgy kuJ vI nhIN hY.hkIkq qF ieh hY ik pMjfbI df koeI vI lyKk Aunf nhIN pVH irhf, ijMnf AusnMU pVHx dI loVH hY qy ijMnI AusdI smrQf hY. aksr ieh vI dyKx nMU imldf hY ik pMjfbI dy do lMgotIey Xfr lyKk, jo hr sLfm nMU hmipaflf huMdy hn. AunHF ny vI iek dUjy nMU nhIN piVHaf huMdf. hor qF hor pMjfbI lyKkF dy afpxy pirvfr nMU kuJ vI pqf nhIN huMdf ik AunHF dy Gr df sdWs kI ilK irhf hY.

pMjfbI dI sB qoN vWD pVHI, ilKI, suxI qy gfeI jfx vflI pRisWD pRym kQf hY, hIr.hIr df ikWsf ilKx ivc do nfm ijLafdf mkbUl hn, iek vfirs sLfh qy dUjf dmodr.pMjfbI dy lyKkF nMU aYnI ibpqf pY geI ik ZfeI sO qoN vWD lyKkF ny hIr ilK mfrI.vfirs sLfh jF dmodr nfl AuhnF dI qsWlI nhIN hoeI. ajy vI ieh pRclx jfrI hY.

dmodr, vfirs qoN bhuq pihlF hoieaf hY. vfirs afpxI rcnf ivc hIr dy ikWsy AuWqy afpxI mOilkqf df dfavf nhIN krdf, Auh ieh spsLt kr idMdf hY ik Auhdy smyN hIr dI gfQf lokF dI jubfn AuWqy afm rihMdI sI:-

XfrF asF nMU afx svfl kIqf, iesLk hIr df nvF bxfeIey jI.

eys pRym dI Jok df sB ikWsf, jIBf sohxI nfl suxfeIey jI.

rmjLF mfainaF ivc KusLbU hovy, iesLk musLk nMU KolH vKfeIey jI.

nfl ajb bhfr dy sLyar kihky, rFJy hIr df myl mlfeIey jI.

vfirs sLfh rl nfl ipafiraF dy, nvIN iesLk dI bfq ihlfeIey jI. (4)

qy

hukm mMn ky sWjxF ipafiraF df ikWsf ajb bhfr df joiVaf eI.

iPkrf joV ky KUb drusq kIqf, nvF PuWl gulfb df qoiVaf eI.

vfirs sLfh Prmfieaf ipafiraF df, asF mMinaF mUl n moiVaf eI. (5)

jF

vfirs sLfh n ies qoN nPf idsdf, ikWsf joVdf gWlF suxfeIaF dy.

lyikn dUjy pfsy dmodr afpxy ikWsy ivc afrMB qoN aMq qWk ieh ZMzorf ipWtdf hY ik ieh Aus dI afpxI rcnf hY qy Auh sfrI kQf df csLmdId gvfh hY. dmodr ipMz vlfrHF, qihsIl cinEt df gulftI jfq df aroVf ihMdU KWqrI sI qy Aus anusfr Aus ny cUckfxy (JMg AudoN hoNd ivc nhIN sI afieaf qy JMg dI nINh cUck dy BqIjy ny mWl Kfn ny cUck dI mOq (1462 eI[) qoN bfad 1464 eI[ ivc rWKI sI qy 1466 eI[ ivc lfhOr drbfr qoN ptf vI ilKvfieaf sI.) hIr dy ipMz hWtI kIqI sI:-

aKIN izWTf ikWsf kIqf, mYN qF guxI n koeI

sLAuNk sLAuNk AuTI hY mYNzI, qF idl Aumk hoeI.

asF mUMhoN alfieaf Auho, jo kuJ njLr pieEeI. 7]

afK dmodr aWgy ikWsf, joeI suxy sB koeI.

qy

afK dmodr so izWTf aWKIN, jo kMnI suxdy afhy.447.

jF

afK dmodr mYN aWKIN izWTf, jo vyKy soeI slfhy.446.

ieQy dmodr kUPr qol irhf hY, ikAuNik hIr dI gfQf qF Aus smyN bhuq pRclq sI qy dmodr qoN pihlF aqy bfad bhuq sfry klmkfrF ny Aus dy hvfly afpxIaF rcnfvF ivc idWqy hn. mfdvfnl kfm kMdlf, gopI jn ky iblfs aqy akbr df drbfrI kvI gMg BWt JgVf hIr rFJy kfjI jI kf kibqF afidk pihlF hI ilK cuWky sn.gvMqrI, ZfzI, BMz, ncfr, drbfrI kvI afid afm hIr df ikWsf gfieaf krdy sn.BfeI gurdfs (1551eI[-1628 eI[) jI vI dmodr aqy hIr-rFJy df ijLkr krdy hn:-

qulsf Bhurf Bgq hY dmodr afkl bilhfrf. (vfr 11vIN, pAuVI 21vIN, sqr 6vIN)

aqy

rFJf hIr vKfxIaY, Auh iprm iprfqI.

pIr murIdF iprhVI, gfvn prbfqI. vfr 17vIN

dmodr qoN pihlF bfkI kolfbI vWloN mnsvI hIr rFJf PfrsI ivc ilKy hox dy pRmfx vI imldy hn.dmodr df smkflI bjLurg sLfh husYn afpxy klfm ivc anykF vfr hIr dy vyrvy idMdf hY:-

1 rFJf jogI mYN juigafnI, kmlI kr kr CWzIaF]

2 jy qUM qKq hjLfry df sfeIN, asIN isaflF dIaF kuVIaF.

3 hIr nMU iesLk icirkf afhf, jf afhI duWD vfqI.

              sO virHaF dI jLihmq jfvy, jy rFJx pfvy JfqI.

dmodr qoN bfad gurU goibMd isMG (bfeI akqUbr sohlF sO iChft-sWq akqUbr sqfrF sO aWT)vI sMkyq idMdy hn:-

XfrVy df mYnMU sWQr cMgf, BWT KyiVHaF df rihxf.

dmodr ny ikWsf akbr dI hkUmq smyN afrMB krky jhFgIr dy rfjgWdI `qy kfbj (24 akqUbr 1605 eI[) hox AuprMq mukfieaf. ies rcnf df kfl 1600 eI[ qoN 1615 eI[ mMinaf jFdf hY.Aus smyN pMjfb ivc isafl, cMdV, KyVy aqy rFJy pRmuWK jfqF sn. ijnHF ny JMg, rMgpur aqy qKqhjLfry afidk ipMz vsfey. dmodr dy smyN ivc nf qF ieMtrnYt sI qy nf hI tYlIivjLn ik ieh smJ leIey ik eykqf kpUr ny sIrIal bxf ky hIr nMU rfqo-rfq Gr Gr phuMcf idWqf hovygf. jLfihr hY ik hIr dI pRym kQf nMU pRclq hox ivc bhuq sfrf smF lWigaf hovygf. hIr dy ikWsy nMU vDyry ikWsfkfrF vWloN rcy jfx ipWCy ikWsfkfrF df afpxy afp dI afriQk siQqI nMU qkVf krn df ruJfn Cuipaf hoieaf sI.

hfiPjL brKurdfr ny jLfPr KF dy leI 1090 ih: ivc XUsP jLulYKF df ikWsf iliKaf qy iesdy bdly ivc pdfrQk ievjLfny pRfpq kIqy.hIr dy iek qoN vDIk ikWsy ilKx ipWCy Aus smyN dy kvIaF dI iehI lflsf sI ik Auh rfj jF drbfrI kvI bx skx. iehI vjHf hY ik hIr dy rcnfkrF ny afpxy smyN dy hfkmF dI afpo afpxy ikWsy ivc isPq slfh kIqI hY. ijvyN dmodr ny QF QF akbr df ijLkr kIqf qy ieh isWD krn dI koisLsL kIqI hY ik hIr akbr dy rfjkfl ivc pYdf hoeI:-

akbr nfl kryNdf dfvy, BueIN neIN df sfeIN.9.

ihky idvIhF akbr gfjLI, kWCf afp kCIhF.13.

akbr sLfh df rfj zZyrf jY qYnMU kjLf idWqI afeI.

afK dmodr sux mIaF kfjLI, mYN BI rfTF jfeI.920.

sux hIry qUM noNh hYN kYNdI, ar DI kYNdI afhI?

akbr nfl juVyNdy plU, BueI neIN dy sfeIN.931.

pfqsLfhI jo akbr sMdI, idn idn cVy svfey.

afK dmodr kZo dy asIsF, sLihroN bfhr afey.964.

dmodr hIr dI mF df nfm cODrfxI kuMdI ilKdf hY qy vfirs mlkI:-

vfh iskdfrI cUck sMdI, BlI gujfrn lMGfeI.

afK dmodr vfr buWZy dI, mihrI kuMdI ivafeI.4.(hIr dmodr)

sux mlkIey aMmVIey myrIey nI, ijWcr jfn, rMJyty qoN nFh tlsF.

BfvyN vWZ ky zWkry krn myry, vMJ krblf ho sLhId mrsF.

vfirs sLfh jy jINvdI mrFgI mYN, lylI mjnMU dy nfl mYN jf rlsF.(hIr, vfirs)

dmodr hIr dI nxd sYhqI df iesLk rfmU bfhmx nfl krvfAuNdf hY qy vfirs sLfh murfd bloc nfl.

            ijhVf sfihb Xfr asfzf, Auh idsINdf nfhIN.

aWKIN df suWK bHfmx rfmU, jYN muWl KrIdI afhI.

jy aj n afieaf njLr asfnMU, qF jIvx jogI nfhIN.

sux hIry ky qYnMU afKF, bxI ju bfb asFhI.631] (sihqI hIr df vfrqflfp) hIr dmodr

imly sLfh murfd qF moeI jIvF, mYN qF jfxFgI aj arfm kIqf.-hIr vfirs sLfh

dmodr hIr dIaF 360 shylIaF ilKdf hY.

qRY sY sT shylI joVI, jyhVI jyhVI BfeI.43.

khy dmodr vfh slytI, DMn cUck dI jfeI.46.

qy vfirs kyvl sWT.

lY ky sWT shylIaF nfl afeI, hIr mWqVI rUp gumfn df jI.

vfirs sLfh mIaF jWtI lihr luWtI, iPry BrI hMkfr dy mfx dI jI.

dmodr ikWsy df aMq suKFq ivc krdf hY qy vfirs duKFq ivc.dmodr GoiVaF dIaF iksmF dy vrxn nMU ivsQfr idMdf qy vfirs mWJF dIaF nslF dWs ky ivdvqf JfVdf hY.dmodr ny ijQy hIr df husn ibafn krn ivc sMkoc vriqaf hY, AuQy vfirs ny hIr nMU pUrf svfd lY ky iliKaf hY.vfirs ny hIr dy aMg aMg dI ieAuN qfrIP kIqI hY ik pVH ky jfpdf hY ik PrFissI icWqrkfrF vFg vfirs ny hIr nMU vsqrhIx krky afpxy mUhry mfzl bxf bYTf ky ikhf hovy, hIry, ilaf qyry `qy ikWsf ilKIey.  vfirs vWloN hIr dy iPgr dI qsvIrksLI dyKo:-

CfqI TfT dI AuBrI pt KynMU, sYAU blK dy cuxy aMbfr ivcoN.

DuMnI bihsLq dy hOjL df musk kupf, pyzU mKmlI Kfs srkfr ivcoN.

kfPUr sLihnf surIn bFky, husn sfk sqUn mInfr ivcoN.

sLfh prI dI BYx pMj PUl rfxI, gUJI rhy nf hIr hjLfr ivcoN.

CfqI (BREAST), DuMnI (BELLYBUTTON), sLurIn (BUTTOCKS) igxfAux bfad hor kuJ bcdf hI nhIN. pr vyg ivc afey sUPIvfdI vfirs ny hIr df isr qoN pYrF qWk koeI aMg nhIN CWizaf.

hIr aYnI dlyr huMdI hY ik luMzx nMU bcfAux leI nUry sMbl aqy afpxy qfey kYdoN, ijsnMU vfirs cfcf kYdoN dWsdf hY nfl lVHx qoN guryjL nhIN krdI. pr kfjLI Ausdf DWky nfl inkfh pVH idMdf hY? Auh sblf qoN ablf bx ky zolI ivc pY jFdI hY!

vfirs hIr dy kfj smyN zUm, mrfsI aqy kfjI rWKdf hY. Auhdy Ault hIr dy inkfh leI dmodr nfl pMzq vI Byjdf hY qy inkfh vyly ihMdU rIq-irvfjL krvfAuNdf hY.iesdf sfP qy iek mfqr kfrn dmodr df ihMdU qy vfirs df muslmfn hoxf hY.ikRsLn bMsrI vjfAuNdf huMdf sI qy gAuaF crfAuNdf sI. iehI afeIzIaf corI krky dmodr ny rFJy `qy iPWt kr idWqf.dmodr rFJy dy hWQ vMJlI PVHf ky AusnMU mWJF cfrn lf idMdf hY.hux svfl ieh pYdf huMdf hY ik hIr dy ikWsy df mUl sroq afieaf ikWQoN?

qIjI sdI ivc gRIk imiQhfs ivc iek pRym khfxI alorf-ajLonf dI ilKI geI qy vpfrIaF aqy Drm pRcfrkF rfhIN Auh dunIaF ivc PYl ky mkbUl ho geI.sLYkspIar AusnMU vronf cuWk ky lY igaf qy Ausny romIAu julIat bxf leI. purqgfl dy kQfkfr AusnMU goaf lY gey qy zonf polf bxf idWqf.cInI ny lIaFg jLhU nfm dy idWqf. dmodr horF ny hIr rFJf bxf ky pysL kIqf. khfxI AuhI hY qy sB kuJ Gtdf Ausy qrHF hY, Prk isrP aYnf hY ik hr klmkfr ny afpxy jIvn kfl, rhu-rIqF, siBafcfrk, Dfrimk aqy sQfnk QfvF dy vyrvy dy ky afpo afpxI khfxI nMU XQfrQk bxfAux ivc ksr nhIN CWzI. hflFik ieh iek kflpink khfxI hY. ijsnMU sfihqk corF ny corI krky afpo afpxy QYly ivc pf ky vyicaf.

Just for arguments sake! iek pl leI jy ieh vI mMn leIey ik bhuqIaF pRym khfxIaF iesy qrHF GtdIaF hn qy hIr sWcIN pYdf hoeI qF iek ivcfr krn vflI gWl ieh hY ik lyKk kdoN ilKdf hY? lyKk AudoN ilKdf huMdf hY, jdoN AusnMU smfj ivc kuJ glq Gt irhf idKfeI idMdf hY.hux hIr dy ikWsy df vI arQ qF iehI ilaf jfxf cfhIdf sI ik ieh jo smfj ivc glq  hoieaf hY.aWgoN hoxf nhIN cfhIdf.

hIr iek bdidmfg, bdimjLfj, ijLWdI qy ivgVI hoeI amIr muitafr sI. Ausny nf kyvl afpxy ipAu dI ieWjLq rolI, blik kuafry huMidaF njfiejL irsLqf hMZfieaf. ivafh AuprMq sLuhr nfl byvPfeI kIqI qy nf hI cWj nfl pRymI dI ho skI. Auh nf suWqI, nf Auhny kWiqaf. hIr afpxy sfry PrjL pUry krn qoN asmrQ rihMdI hY.Aus ivc isvfey husn qoN hor koeI gux nhIN hY.AuDroN DIdoN aflsI qy aiqdrjLy df inkMmf. jo ijLMdgI ivc koeI kMm nf kr sikaf.BrjfeIaF nfl CyVKfnIaF krdf rihMdf huMdf sI. BrfvF ny iCWqr pryz krky GroN kWZ idWqf.Auh vyhlVH bMsrI guvf ky AuhnMU lWBdf rihMdf huMdf sI.iehI JWl Aus ny iesLk ivc iKlfiraf. hIr guvf ky muVky lWBdf iPry.purfxy simaF ivc zfkU lutyry zoly luWt ilaf krdy huMdy sI qy kuVI dy pyky Kfs kr Brf brfq dI POj ivc vfDf krn leI rfKy bx ky zolI nfl jfieaf krdy sI, jo rsm aWj vI kfiem hY. rFJf vI hIr dy BfeIaF ivc sLfiml ho ky zoly dI rKvflI krn leI nfl igaf sI. rFJy df hIr nfl iesLk dyKo ik hIr nMU dfj ivc imlIaF mWJF Auhdy sfhury Gr ihWk ky Kud afp CWz ky afAuNdf hY qy mgroN hIr nMU imlx leI afpxy kMipAUtrfiejLz idmfg nfl aYsy bhfny lWBdf ik nf isrP hIr dI ivhfAuqf ijLMdgI qbfh krdf hY. sgoN AuhdI nxd nMU vI bdclx bxf idMdf hY.ies sfry ikWsy ivc kYdoN nMU ivln bxf idWqf jFdf hY. BqIjI koeI glq kMm kr rhI hovy qF ikhVf qfeIaf jF cfcf AusnMU vrjxf nhIN cfhygf? GridaF dy dUrkfry hoey rFJy nMU cUck ny sLrn aqy nOkrI idWqI. Auh AusdI ieWjLq nfl hI Kyizaf. sfzy pMjfbI lyKkF dI iqWKI soc dyKo, bjfey ieh kihx dy ik koeI hIr nf pYdf hovy! koeI muMzf rFJy vrgy nf bxy!!! pMjfbI gWBrU imhnqksL hox qy muitafrF ieKlfkI hox. Auh rol mfzl vjoN hIr-rFJy nMU pysL krky pUrf itWl lf rhy hn qy pMjfb dI hr lVkI nMU hIr bixaf dyKxf cfhuMdy hn.hr pMjfbI gWBrU nMU rFJf.sfzy pMjfbI lyKk hIr vrgI kuVI nfl ivafh krvfAux dI afpxIaF rcnfvF ivc pRyrnf idMdy hn, jo ik iek bdcln jnfnI sI. kOx kihMdf hY ik asIN aOrq nMU brfbr df drjf nhIN idMdy? sfzy sfihqkfr qF cirqRhIx iesqrIaF nfl Gr vsfAux leI AuqsLfihq kr rhy hn. hIr df mkbrf bxf ky AuQoN nvivhuqf joVy afpxy sfQ inBx dIaF suWKF suKx jFdy hn.ijvyN mfeI hIr qF sWq jnmF dy sfQ inBfa geI huMdI hY. kuJ sfihqkfr qy ivdvfn hIr-rFJy dy iesLk nMU hkIkI vI grdfndy hn, jdoN ik Auh Kfls iesLk imjLfjI sI qy inrol ijxsI iKWc qoN Auqpn hoieaf irsLqf sI.hkIkI iesLk leI ivprIq ilMg dI cox ikAuN kIqI geI? hkIkI iesLk qF smilMg nfl vI inBfieaf jf skdf hY! Aus leI sLrIrk rUp ivc iekWTy hox dI kI loVH hY?

aMgryjLI df iek ivsLvpRisWD sfihqkfr hoieaf hY zI[ aYc[ lOrYNs. lOrYNs ny iek grmf grm nfvl iliKaf lyzI cYtrlIs lvr Bfv lyzI cYtrlI df pRymI.ijdx nfvl CWipaf, Audx hI ieMglYNz dy lyKk lfrOs ivruWD lfmbD ho gey. ijvyN ik Aus ny nfvl ilK ky koeI gunfh kr idWqf huMdf hY. asLlIlqf df dosL lf ky adflq ivc lY gey. nfvl df sMKyp sfr ies qrHF hY ik lyzI cYtrlI iek amIr aOrq huMdI hY qy Ausdf apfhj pqI sr kilPPorz cYtrlI AusdIaF sLrIrk loVHF nhIN pUrIaF kr skdf huMdf qy lyzI cYtrlI afpxy nOkr imlrs nfl sMbD bxf lYNdI hY.iek ivvrijq irsLqf aqy AusqoN grBvqI ho jFdI hY. smfj syvk jQybMdIaF ny lOrYNs ivruD JMzy cuWk ley ik ieh nfvl apfhjF ivc hIx Bfvnf pYdf krdf hY.lOrYNs ny aYsIaF dlIlF idWqIaF ik sB dy mUMh bMd ho gey. lOrYNs brI ho igaf.nfvl AuWqy iPlm bxI qy nO nO imMt dy kfmuk idRsL tYlIivjLn vfilaF ny ibnF kYNcI mfiraF idKfey. ieMglYNz aqy amrIkf ivc ies nfvl AuWqy pfbMDI lWg jFdI hY. nfvl dI ivkrI vWD geI qy lWKF dI igxqI ivc nklI Auqpfdn ho ky nfvl blYk ivc ivikaf.

sfzy pMjfbI lyKk blvMq gfrgI nMU ieh gWl pqf lWgI qF Auhny lWB ky nfvl ieko bYTk ivc piVHaf.nfvl pVHky gfrgI nMU PUrnf PUiraf beI ieh cIjL qF ieMglYNz dy aMgryjLF nMU hjLm nhIN hoeI, pMjfbI pfTkF dy gly ivcoN ikQoN AuqrnI hY. gfrgI ny nfvl corI krn df mn bxf ky kuJ soicaf. iPr Ausdy mn ivc iKafl afieaf ik kmilaf socI kI jFdf hYN? ieh kMm qF lOrYNs bQyrf kr cuWikaf hY. Kfxf bixaf ipaf hY mfiekrovyv ivc rWK, grm krky pMjfbI pfTkF nMU pros.gfrgI ny nfvl myjL `qy mUDf pf ky Ausdf aprysLn krnf sLurU kr idWqf qy lohf kuWt nftk ilK ky iqafr kr idWqf. lOrYNs aMgryjLI df sLbd VAGUELY bhuq vrqdf huMdf sI. ieh Ausdf pflqU sLbd sI. Aus dI rIs krn leI pMjfbI ivc gfrgI vyg sLbd iesqymfl krn lWg ipaf. lyzI cYtrlI df Gtnf kfl sMsfr jMg huMdf hY qy gfrgI vI nftk df kfrj kfl sMsfr jMg vyly df bxf idMdf hY. lyzI cYtrlI dy ivafh qoN bfad Ausdy pqI dy iek nftkkfr dosq nfl sLrIrk sMbMD bxdy hn. gfrgI ny Auh ihWsf cuWk ky afpxy aqy rfjI AuWqy iPWt krky hU-bf-hU afpxI svY-jIvnI ivc gWz idWqf.lyzI cYtrlI df pRymI luhfrf kMm kr cuWikaf huMdf hY qy gfrgI nMU ieQoN hI lohf kuWt lWB jFdf hY. hor qF hor lOrYNs afpxI nfiekf kOnI dI mrdF bfry soc nMU rUpmfn krn leI jo vfk pihly kFz dy sPf nMbr 9 `qy ilKdf hY, ieMn-ibMn AuhI zfielfg gfrgI dI nfiekf sMqI dy pihly aYkt dy pihly sIn ivc huMdy hn. gfrgI ies AuWqy afpxI mOilkqf dI mohr lfAux leI pfTkF nMU JUT bol ky dWsdf hY ik ieh sIn Ausny murfdfbfd stysLn `qy bYT ky iliKaf. nfl Auh ieh nhIN dWsdf ik Auhdy KIsy ivc lyzI cYtrlIs lvr vI sI ijs qoN nkl mfr ky iliKaf.lyzI cYtrlI dy ikrdfr dIaF donF prqF nMU gfrgI sMqI aqy bYxo do aOrqF dy cirqR vrxn rfhIN AuGfVdf hY.lOrYNs df mfiekls gfrgI df gWjx, mYlrs gfrgI df srvx, kilPPorz cYtrlI gfrgI df kfkU luhfr aqy brQf gfrgI dI bxso hY.

albWqf, lohf kuWt nftk dy mMcn hoey pMjfbI lyKk kusky nf. gfrgI nMU iPkr hox lWgf ik ikDry pMjfbIaF ny ieh hjLm qF nhIN kr ilaf. gfrgI nMU ielm nhIN sI ik pMjfbI smfj jy hjLm krn `qy afvy qF soBf isMG dI bxfeI hoeI sohxI mihvfl vrgI asLlIl pyNitMg nMU vI sivkfr lYNdf hY. soBf isMG ny isWK gurUaF dy portryt bxfey. Auh pRisWD nf hoieaf. Auhny gurU nfnk dI pyNitMg bxfeI.pyNitMg bxfAux qoN pihlF soBf isMG ny aiDaYn kIqf.joiqsL ividaf dIaF ikqfbF pVHIaF. lfl ikqfb iBrgU df gRMQ qy hor bVf kuJ; qF jo gurU nfnk dy hWQF dIaF lkIrF shI vfhIaF jf skx.iPr Auh gurU nfnk dI qsvIr bxfAuNdf hY qy gurU nfnk dy hWQ dI krm cWkr ryKf nMU jfx-buWJ ky gUVI kr idMdf hY.ijsdy kuJ arQ inkldy hn. lyikn soBf isMG nMU sLuhrq nhIN imldI. Auh afpxIaF pyNitMgF afpxy pYsy Krc ky CpvfAuNdf qy vycdf hY.soBf isMG dy mn ivc AuBfl AuWTdf hY qy Auh do mfstr pIs bxfAuNdf hY, sohxI mihvfl qy sohxI ieMn hYvn sohxI mihvfl dI qsvIr bxfAux bfad pMjfbI jgq ivc qrQWlI mWc jFdI hY.soBf isMG QIm bhuq vDIaf PVHdf hY. sohxI mihvfl nMU imlx Jnfa kWcy GVHy AuWqy qrky afAuNdI hY.soBf isMG ny drsfieaf hY ik sohxI Jnfa ivc goqy Kfh rhI hY. mihvfl AuhnMU kWZ ky ilafAuNdf hY qy Ausdy GVHy dI kMnI BUrI hoeI hY.ieWQy soBf isMG qoN iek glqI huMdI hY. mihvfl dIaF bfhF ivc jkVI hoeI sohxI dy sqnF ivc akVf hY. hux socx vflI gWl qF ieh hY ik iek iesqrI dy sqnF ivc akVf kdoN afAuNdf hY? ieh akVf isrP do kfrnF krky afAuNdf hY. iek qF jdoN aOrq bWcy nUM duWD cuMGf rhI hovy qy dUjf jdoN Auh kfm isKr `qy phuMc cuWkI hovy. qIjf koeI kfrn nhIN hY ik aOrq dIaF CfqIaF Tos ho jfvx.sfzf soBf isMG sohxI dy inpl qxy hoey idKfAuNdf hY. qy Auh vI Jnfa dy TMzy pfxI ivcoN inklI hoeI dy.kI ieh sMBv hY? pr pMjfbI smfj ny Auh kbUilaf hY qy soBf isMG sfzf mhfn aftritst hY.

KYr, gfrgI qViPaf bVf. Auh lyKkF nMU afp nftk AuWqy kIqy jfx vfly ieqrfjL dWsx lWgf. Ausny gurbKsL isMG pRIqlVHI qoN Aucycf ieqrfjL krvfey.gfrgI lOrYNs vflIaF hI GVIaF hoeIaF dlIlF dy ky ivdvqf JfVx lWg ipaf qy ieMJ asIN pMjfbI df iek vWzf nftkkfr pYdf kr ilaf. gfrgI afpxy nfl ieh Brm lY ky sLFqI nfl mr igaf ik AusdI corI PVH nhIN hoeI. pr Auh afpxIaF svY-jIvnIaF nMgI DuWp  aqy kfsLnI vyhVfivc afpxI corI dy sbUq CWz igaf.

rfm srUp axKI df nfvl koTy KVk isMG Cipaf qF pMjfbI sfihq ivc iek hnyrI ijhI af geI. axKI sfihq jgq ivc sQfipq ho igaf. mflvy dy sfihq ivc pihlI vfr iksy ny rop aYNz nOts qknIk vrqI sI. pfTk khfxI dy rWsf df iek isrf PVHdf hY qF rhWs dI gMZ af jFdI hY. pfTk pVHidaF iek gMZ KolHdf qF aWgy dUjI af jFdI. josL ivc af ky axKI inWkIaF khfxIaF ilKx lWg ipaf. Aus dI crcf hox lWgI.Ausny pMjfbI khfxI ivc iek nvF trYNz sLurU kr idWqf. bWs ivc bYTo.luiDafxy qoN QrIky jF dfKy-mulfpur qoN cONkImfn. khfxI pVHnI sLurU kro, aWgly aWzy qWk khfxI Kqm. iPr axKI dy nfvl prqfpI ny AusnMU hor pRisWD kr idWqf.prqfpI AuWqy iPlm vI bxI. axKI iPlm dyK ky iKiJaf bVf, mYN iPlm dI pRsMsf kIqI qF boilaf, hF, sfilaF ny pfxI pfqf. siqafnfs mfrqf prqfpI df. lyikn axKI ilK ilK DUVF pWtx lWg ipaf. pfTk Aus dI nvIN rcnf AuzIkdy. kuJ sfl bfad pMjfbI khfxI nMU Ausny iek hor dyx idWqI. qRYmfisk sfihqk mYgjLIn khfxI pMjfb kWZky.khfxI pMjfb idnF ivc pYr lf igaf.pr iehdy ruJyvyN nfl axKI dy ilKx `qy asr pY igaf.AusnMU KusLI sI ik cWl bQyrf ilK ilaf hY. surKIaF ivc hI rihxf hY.hux AuhI gWl khfxI pMjfb rfhIN bxI jf rhI hY. ijnHF icr koeI khfxIkfr khfxI pMjfb ivc nf Cpdf qF AusnMU sQfipq khfxIkfr nhIN sI mMinaf jFdf. axKI ny lWB lWB nvyN qy axgOly khfxIkfr Cfpy, jo ieko hI khfxI nfl crcf PVH jFdy.axKI ny ijQy mnmohn bfvf, pRgt isWDU vrgy bjLurg khfxIkfrF nMU cricq krvfieaf, AuQy myry, jiqMdr hMs aqy jsvIr rfxy vrgy 23-24 sflF dy nOjvfn khfxIkfrF dy GrIN jf khfxIaF ilKvfeIaF qy ikhf afAu dWsIey pMjfbI khfxI ikQy KVHI hY. mYQoN DWky nfl khfxI AudoN ilKvfeI jdoN myrI mfniskqf KMzq sI.axKI myry nfl Pon `qy liVaf, qyrI khfxI kdy khfxI pMjfb nMU ikAuN nhIN afeI?

axKI jI, mYN QoVHf ijhf grm ilKdF. myrI khfxI aYzy vWzy mYgjLIn ivc ikvyN Cp skdI hY?

isrjxf, aks, kQf sfgr qy jWgbfxI ivc ikvyN CpdIaF? qUM aWj hI nvIN khfxI ilK? sYks dy vrxn dI qYnMU KuWlH hY. pr rWKI sihMdI sihMdI ijhI pqMdrf. lfiebryrIaF qy XUnIvirstIaF nMU afpxf prcf jfdY. sfl ivc iek vfrI mnmohn bfvy qy vInf vrmf nMU CfpdF.qIjf nfm qyrf hoAu. qyrI khfxI klf df mYN lohf mnvf idAuN. qYnMU KVHf krnY afpF.

axKI dI hWlfsLyrI ivc af ky mYN Ausy rfq khfxI ilKI. khfxI pMjfb ivc jdoN CpI qF mYnMU 52 icWTIaF afeIaF. vWzy vWzy khfxIkfrF, zfktrF aflockF dIaF qy pfTkF dIaF. XUnIvristI kfljLF dy muMzy kuVIaF dIaF. nfBy jylH dy kYdIaF dIaF.iek kuVI ny qF vyg ivc af ky myrI khfxI nfloN vI luWcI ipafr BrI 18 siPaF dI mYnMU icWTI ilKI.myrI khfxI ivclIaF Auh gWlF AuBfrIaF jo Kud mYnMU vI nhIN sI pqf qy nf hI koeI mfeI df lfl aflock Auh nukqy PVH skdf hY. mYN hYrfn rih igaf.

sfzy nvyN poc dy nOjvfn khfxIkfrF ivcoN jdoN jsvIr rfxy dI khfxI CpI qF keI vWzy vWzy mhFrQI mUDymUMh izWg pey.jsvIr dI khfxI pVH ky mYnMU mihsUs hoieaf ik mYnMU khfxI ilKxI CWz dyxI cfhIdI hY ikAuNik Auhdy brfbr dI khfxI ilKxf iksy dy bs df rog nhIN. keI khfxIkfrF mKOl ivc axKI nMU ieh vI kih jFdy, axKI qYnMU htfAux pYxY. nvyN nvyN qIr CWzI jfnY. pfVHnY sfnMU.

kuJ vrHy bIqx bfad axKI dy idmfg ivc afieaf ik Xfr lokF dI crcf krvfeI jFdy hF. hux qF smF bhuq ho igaf. koTy KVk isMG vflf nsLf ijhf lihMdf jFdY. kuJ nvF krIey.pr hovy koTy KVk isMG vflI gWl. hux qF afpxf krFqI pfl vI sQfipq ho igaf hY. khfxI pMjfb df plyt Pfrm vI hY qy pMj sWq cotI dy aflock vI gozy PVHdy ny. axKI ny koTy KVk isMG nMU mOzrn trItmYNt dy ky dubfrf ilK idWqf qy ieMJ nvF nfvl pfTkF dy hWQ ivc sI.iek vfr mYN ieMtrivAU kridaF puWC bYTf, axKI sfihb ieh koTy KVk isMG nMU nvyN ilPfPy ivc pfAux dI kI loVH pY geI sI?

axKI ny juafb idWqf, Xfr AudoN do ku gWlF rihgIaF sI ilKx vflIaF.nfly pfTkF nMU nvF nfvl vI qF dyxf sI. inWq nvF sOdf ikQoN kWZI jfeIey? pr qUM ieh ieMtrivAu ivc ilKxf nHIN.

axKI dy pfqr gylo, igMdr, duWlf, hrnfmI, arjn, crndfs, nMd kur, mIqo, jIqo, mWlx, srdfro, sWjx, pusLipMdr, mukMd, mYNgl, jl kur, gHIrf, cMd luWDV afid quhfnMU afm jnjIvn ivc qury iPrdy rojL lWBdy hn, pr koTy KVk isMG, prqfpI, hmIrgVH aqy duWly dI Zfb pVHidaF rcnfvF df inKyVf krn leI pfTk nMU idmfg dIaF nsLF AuWqy jLor pfAuxf pYNdf hY.

axKI dUjI vfr ieMglYNz afieaf qF myry Gry rfq nMU bYiTaF Auhny afpxy bYg ivcoN afpxy khfxI sMgRih dI pMj sO qoN vWD siPaF dI sYNcI icWtI kbUqrI mYnMU ByNt kridaF ikhf, ieh qYnMU myry vWloN qohPY. myry kol iek hI kfpI sI. ieMzIaF qoN afAux lWigaf mYN ieh soc ky ilafieaf sI ik ieh mYN AuhnMU dyAuNgf, ijhVf mYnMU vDIaf pfTk lWigaf.

svyr hoeI qF mYN cfh lY ky axKI kol igaf qF Auh icWtI kbUqrI cuWkI inhfrI jf irhf sI.

ieh myrIaF sfrIaF coxvIaF khfxIaF dI ikqfb hY. Bfpf pRIqm isMG qy mYN ies `qy bVI imhnq kIqI hY. pVHIN jLrUr.

mYN rfq hI pVH leI sI.

hYNa aYzI CyqI ikvyN?

myrI spIz bhuq hY. mYN iqMn sO sPy dI ikqfb iek GMty ivc pVH lYNdf hF qy iPr Aus ikqfb bfry mYQoN jo mrjI puWC lAu.

axKI hYrqaMgyjL ho igaf, Pyr qF qYnMU igins buWk ivc nfm ilKvfAuxf cfhIdY.

ilKvfvFgy. mOjUdf irkfrz 316 sPy iek GMtf 23 imMt ivc pVHn df hY. mYN stYmnf bxf irhf hF qy Audx irkfrz bxf ky drjL krMU, jdoN mYnMU XkIn ho igaf ik myrf irkfrz myry ijAuNdy jIa iksy qoN tuWty nf. 

pUry Cy mhIny lf ky mYN Kud iesdy prUP pVHy ny. ies ivc iek vI glqI nhIN.

axKI jI, iehdy qqkrf pMny `qy iek khfxI df nfm jo iliKaf hY. aMdr asl pMny Auqy isrlyK kuJ hor hY qy khfxI koeI hor hY. bfkI glqIaF vI mYN aMzrlfien kr idWqIaF dyK lAu.

aWCf? ieh ikvyN ho igaf. axKI dy mUMh ivcoN cfh dI GuWt bfhr afAuNdI afAuNdI msF bcI. axKI icWtI kbUqrI cuWkI ikMnf icr glqIaF df mfqm mnfAuNdf irhf.

mYN brnfly igaf qy soicaf ikAuN nf axKI nMU iml cWlIey? kWcf kflj roz `qy mYN axKI dy Gr igaf.axKI kursI `qy bYTf cfr pMj siPaF df lyK pVHI jfvy jo Aus nMU myry qoN pihlF sfzy ieMglYNz df hI iek pRisD lyKk khfxI pMjfb ivc Cpx leI dy ky igaf sI.mYN puWC ilaf, kI pVHdy sI? axKI ny mYnMU Aus lyKk df nfm dWs ky ikhf ik Auhdf lyK hY sLYkspIar AuWqy iliKaf hoieaf hY. bVf vDIaf. agly aMk ivc lfvFgy.

mYN soicaf ijhVf bMdf pMjfbI dy lyKkF nMU nhIN pVHdf. afKdf hY dUijaF nMU pVHx nfl mOilkqf nhIN rihMdI. kWsI nf tWpx vfly ny aYzI vWzI Cfl mfrI ik nihrF tWpx lWg ipaf?

mYN axKI nMU AuNgl lfeI ik iehny jLrUr iksy qoN gWlF sux suxf ky lyK iliKaf hoxf hY. iehny sLYkspIar ikQoN pVH ilaf? ieh qF nvIN aMgryjLI qoN vI pYdl hY qy sLYkspIar purfxI aMgryjLI ivc ilKdf sI, ijs ivc lqInI dy sLbdF dI Brmfr huMdI sI.

axKI dy ieh gWl Kfny vVH geI. Auhny mYnMU lyK pVHfieaf.mYN iqMn cfr gWlF ivcoN PVH leIaF. iek qF Auh lyKk sLYkspIar nMU koly dIaF KfnF ivc kMm krn vfly df puWq dWsI jFdf sI. dUjf Auhny sMnjL aYNz lvr nfvl  qy cfrls izknjL df nfvl ElIvr tivst sLYkspIar dy Kfqy ivc pfieaf ipaf sI. mYN axKI nMU dWs idWqf ik sLYkspIar afjVI df puWq sI qy nftkkfr sI.sMnjL aYNz lvrjL zI[ aYc[ lOrMs df nfvl AusdI afpxI ijLMdgI AuWqy aDfrq sI qy Auh koly dIaF KfnF ivc kMm krn vfly df muMzf sI, jo nOitMGm ivKy rihMdf sI.

axKI ny mYnMU puWiCaf ik kI mYN sLYkspIar nMU piVHaf hY qF mYN ikhf, hF jI, Gol ky pIqf hoieaf hY. ikAuNik sLYkspIar myry ieMglIsL iltrycr dy ey lYvl dy slybs ivc lWigaf hoieaf sI.sLYkspIar dIaF rcnfvF df rUpFqrx krky asIN zrfmy Kyzdy huMdy sI.

mYN axKI nMU dWisaf ik sLYkspIar dIaF rcnfvF ivc iek bhuq vWzf qknIkI nuks hY, qusIN Aus bfry AusnMU puiCAu.mYN axKI nMU nuks dWs idWqf qF axKI nMU cfa cVH igaf,hux afpF iehnF zfktrF ijhf nMU kih skdy hF beI aYzy vWzy ilKfrI vI glqIaF krdy huMdy sI. ieh lyK Cpvf ky qF sfly ny mrvf dyxf sI.ilaf AuhnMU Pon krIey.

Pyr mYN axKI nMU dWisaf ik sLYkspIar dy romIAu julIat aqy hIr vfirs sLfh ivc 35 smfnqfvF hn, qusIN AuhnF bfry AusnMU puiCAu? axKI dy puWCy AuWqy mYN Auh smfnqfvF igxf idWqIaF. ijnHF ivcoN pfTkF dI idlcspI leI iek dWs irhf hF ikAuNik sfrIaF vWKry lyK dI mMg krdIaF hn.

hIr dy pyky isaflF aqy rfJy dy pirvfr qKqhjLfry vfilaF ivc afpo afpxy drjLy nMU lY ky hfAumy sI. hIr dI pihlI mulfkfq rFJy nfl byVI qy iPr bfrFdrI ivc huMdI hY jo AusdI ivhlf smF bqIq krn dI jgHf sI. pihlI imlxI ivc hIr rFJy dy CmkF mfrdI hY.JgVy AuprMq AuhnF ivc ipafr Auqpn huMdf hY.ievyN hI julIat aqy romIAu do mOntIgIAu aqy kYplt GrfinaF nfl sbMD rWKdy sn ijnHF ivc vI AuhI KfnfjMgI sI.julIat dy ivhlf vkq gujLfrn df sQfn bflkonI huMdf hY ijQy AusdI romIAu nfl pRQm imlxI huMdI hY. donF df qkrfr huMdf hY jo bfad ivc muhWbq ivc qbdIl ho jFdf hY.bflkonI vfly sIn ivclf iek jUlIat df zfielOg bhuq msLhUr hoieaf sI, jo aYkt do dy sIn do ivc afAuNdf hY, O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo? Bfv romIAu qUM ikQy hYN?

axKI ny Aus lyKk nMU Pon lf ky svfl kIqy.AusnMU iek df vI juafb nf afieaf. pihlF khy mYN aMgryjLI ivc piVHaf hY. iPr muWkr igaf ik mYN anuvfd piVHaf hY.Aus nMU sLYkspIar dI rcnf df qF Xfd sI, pr anuvfdk df nfm BuWl cuWkf sI!

mYN gWlFbfqF krky axKI koloN af igaf. hPqy bfad axKI df Pon afieaf, Auh beI AuhdI Qozy ieMglYNzIey dI corI PVHlI afpF. ihMdI dy rsfly `coN corI krky ilK ilafieaf sI. klkWqy dy lyKk ny cfr aMgryjLI dy lyKkF bfry iliKaf sI. ieh Auhdy `coN sLYkspIar nMU bfhoN PVH ky iKWc ilafieaf sI. lIrF kWTIaF krky lyK bxfieaf. qopy tMky vI nHI cWj nfl lf hoey.

lyK nf Cp sikaf qy Auh mhfn lyKk jdoN kdy mOkf imldf hY myry bfry rWj ky BVfs kWZdf hY. myrf ijLkr krn `qy ieMglYNz df ijhVf lyKk ijLafdf lohf lfKf hovy smJ lYxf ieh AuhI lyKk hY.

jy muMizaf vy myrI qor qUM dyKxI gVHvf lY dy cFdI df, vy lWk ihWly mjLfjx jFdI df. gIq df ricafrf ieMdrjIq hsnpurI ieMglYNz afieaf. gVHvf cFdI df gIq Auhdf isrnfvF bx igaf sI. asIN iek musLfiery ivc imly. mYN gIqkfr suKjIq QFdI nMU ikhf, ieh afpxf sInIar hY. cWl rystorYNt `c lY ky cWldy hF. mYN afpxy kflm lPjLF dy drvysL (pMjfb tfiemjL, XU[ ky[ ivc Cipaf lVHIvfr kflm) ivc iehdf sLbd icWqr ilKUMgf. nfly pqf krIey iehny ikhVy ikhVy pYNqr Kyzy ny.

mYN aOP lfiesYNs qoN ilWtr dI iqWqr mfrkf Pyms grOs boql KrIdI qy sfzIaF rYstorYNt ivc bYiTaF gWlFbfqF hoeIaF.AunHIN idnIN jWgbfxI ivc hsnpurI lyKkF dy kfivk ryKf icWqr ilKdf huMdf sI moqI pMj dirafvF dy.jo hr aYqvfr lgfqfr Cpdy huMdy sn.jdoN qIjy ku pYWg nfl hsnpurI lor ijhI ivc afieaf qF mYN AuhnF ryKf icWqrF dI qfrIP krn dI gusqfKI kr bYTf.hsnpurI dWsx lWigaf, Auh ieMzIaf ivc bhuq mkbUl hoey ny. quhfzy ieQoN dy iqMn lyKkF `qy vI ilKy ny. sO sO pONz ilaY iqMnF qoN. qusIN vI kWZo quhfzy `qy vI ilK idMdf hF.

mYnMU jI aYnI afPq nhIN afeI hoeI.mYN nf qF kdy ikqfb df muWKbMd ilKvfieaY, nf prcy. mYN qF afp dUjy lyKkF bfry ilKdf hF. 167 lyiKkF bfry ilK cuWikaf hF. dUjy bfry ilKdf ilKdf mWlk dyxy cusqI nfl mYN afpxI gWl vI kr jfnF. agly df pWj myrf rWj. nfly ijdx mYnMU afpxy bfry ilKvfAux df dOrf ipaf. ieh inWkf ijhf kMm qF mYN afp hI afpxy `qy svYryKf icWqr ilK ky kr lYxf hY. mYnMU myry nfloN vWD kOx jfx skdf hY? dUjf pqf nhIN quhfzy bfry kI ilKUgf. eydUM cMgF nhIN ik afpy afpxf isr plos ky afpy buWZ suhfgx kih lvo.

myrf juafb sux ky hsnpurI TMZfsIlf ijhf ho igaf.jdoN asIN boql df QWlf vyhlf kr idWqf qF hsnpurI dy Pyr vWt AuWiTaf, myrI mMn mYN AuhnF ryKf icWqrF dI ikqfb Cfp dyxI aY. nfly myry ryKf icWqr kfivk ny. iksy ny ilKy ny aWj qWk pMjfbI ivc ieho ijhy? aYinaF ivcoN iksy dI koeI gWl nhIN rldI.dWs pYhy GWt krlUM?

mYN Pyr hsnpurI nMU Ausdy kfivk ryKf icWqrF ivcoN iqMn lyKkF dy nfm igxf ky juafb idWqf, AuhnF `coN iqMnF lyKkF bfry qusIN bIbf sLbd vriqaf hY qy iqMnF dI pWg bfry vI ieko ijhf vrxn kIqf hY qy iqMnF dIaF pWgF dy stfiel vWKry hn.

aWCf mYnMU nHI pqf? ieh ikvyN ho igaY? hsnpurI ny hYrfnI pRgt kIqI.

gfiek blivMdr sPrI ny cUVHIaF iPlm ivc hsnpurI df iek gIq Aus qoN puWCy ibnf irkfrz krvf idWqf. Aus gIq df ijLkr afieaf qF hsnpurI qp igaf, mYN sPrI `qy kys kr dyxY.

mYN AuhnMU smJfieaf, qusIN ieAuN nf kro. sPrI afpxf imWqr hI hY. sfzf Kfx pIx kWTf hY. quhfnMU quhfzf imhnqfnf idvf idMdy hF.

asIN hsnpurI dI ryzIAu `qy ieMtrivAu kIqI `qy AuhI gIq vjfieaf qF gIq sux ky hsnpurI df pfrf Auqr igaf. AusnMU sPrI nfl koeI iglf nhIN sI irhf.

gIqkfr BWtIBVHI vfly df iek gIq durgy rMgIly ny gfieaf sI, gfgr ipafr vflI nWko nWk BrI, iksy TIkrf bxf ky dyxI Dr sWjxf. kflj dy muMizaF qoN rWKI qUM lukf ky mYnMU lWgy bdnfmI kolo zr sWjxf. gIq cWl igaf qy BWtI dI sMgIq mfrkIt ivc gIqF vflI gfgr vI Brn lWgI. BWtI mkbUlIaq dy nsLy ivc af igaf qy Aus ny mn ivc Brm pfl ilaf ik hux Auh jo vI ilKUgf, Auh sLfhkfr hI hovygf.sroqy AusnMU mUl-mMqr vFg jpI jfxgy.Ausny gIq ilK mfiraf, Poto iKcxI gvFzxy qyrI nI kMD AuWqy rWK kYmrf.

iek sfihqk smfgm ivc ajOkI gIqkfrI df ijLkr hoieaf qF siqkfrXog bfeI dyv QrIikaF vfly ny PVH ky mfVy gIqF dI qYa lf idWqI. BWtI dy Auprokq gIq AuWqy itpxI krdy hoey Auh kihx lWgy, sfzy ipMzF ivc jdoN do BrfvF dI vMz huMdI hY qF Gr ivc ivcfly kMD kWZ idWqI jFdI hY. guaFZI Gr cfcy qfey df huMdf hY. qusIN kMD `qy kYmrf rWK ky BYxF dIaF PotoaF iKWcx lWg pey ho. nfly sfzI pRMprf qy siBafcfr qF ieh hY ik ipMz dI DI BYx sB dI sFJI huMdI hY. ieh ikDr nMU lY ky jf rhy ho qusIN gIqkfrI nMU?

mYN qy inMdr GuMgafxvI cMzIgVH gey. inMdr kihx lWgf itRibAun dy dPqr cWldy hF mYN lyK dy ky afAuxf hY.mYN ikhf, cWl, itRibAun df shfiek sMpfdk dlvIr isMG myrf imWqr hY. AuhnMU vI bhfny nfl iml ho jfAUgf.AuhnF ny ipCly hPqy aYqvfr dI aYzIsLn ivc myrf lyK ipafr ipafr ipafr bhuq vDIaf krky Cfipaf sI, Ausdf DMnvfd vI kr dyvFgy.

itRibAUn dy dPqr dIaF pOVHIaF cVHidaF hoieaF mYN inMdr nMU ikhf, Xfr ieQy qF afpxf msLhUr gIqkfr sLmsLyr sMDU vI kMm krdY. afpF AuhnMU jLrUr iml ky jfxf hY. myry ielfky df hY. Auh isDvF byt kol mdfry df.

inMdr kihMdf, TIk hY jy hoieaf qF iml lvFgy.

asIN isWDf sMpfdk dy dPqr ivc dlbIr isMG kol jf bYTy. isMgfrf isMG BuWlr muWK sMpfdk sI. AuhnF idnF ivc mYN iek puils kys ivc ksuqf Pisaf sI. mYnMU iksy ny ikhf sI.BuWlr qyrI mdd kr skdf hY. BuWlr nMU mYN pihlI vfr imilaf sI. gWlFbfqF krdy qy cfh pfxI pI rhy sI ik aYny nMU myry ipiCAuN iksy ny af ky mfrk krn leI iek sPf myjL `qy rWK idWqf. mYN ipCy dyiKaf qF ieh sPfrI sUt pfeI, hrI pWg bMnHI KVHf bfeI sLmsLyr sMDU sI.

inMdr nMU qF Auh jfxdf sI. pr mYnMU Aus ny nhIN sI dyiKaf. dlbIr isMG ny sMDU nMU myry vWl iesLfrf kr ky ikhf, pqY ieh muMzf kOx aY?[[[ ieMglYNz df cricq khfxIkfr blrfj isWDU.

Auh aWaCf aWCf. sMDU ny myry vWl dyiKaf.

mYN adb nfl KVHf ho ky imlfAux leI hWQ kWiZaf qF sMDU ny myrf hWQ PVH ky mYnMU klfvy ivc lY ilaf, myrf dPqr hyTlI mMijLl `qy hY. jFdf hoieaf iml ky jfeIN.

jI jLrUr, mYN afp quhfnMU imlxf cfhuMdf sI hjLUr.

sMDU clf igaf qy mYN bYT igaf.mWTIaF Kfh ky asIN dlbIr isMG qoN ivdfa lY ky sMDU dy dPqr ivc jf bYTy.sfihq, sMgIq aqy inWjI ijLMdgI bfry sfzIaF gWlF huMdIaF rhIaF.mYN sMDU nMU dWisaf ik mYN jgrfmF df hF qy myry dfdky qy nfnikaF dy aYn vWKI AuWqy Auhdf ipMz mdfrf hY. ieh sux ky AusdIaF gWlF ivc hor vI apnfpn Clk ipaf. mYN sMDU dIaF keI khfxIaF bfry Aus kol ijLkr kIqf. AusdI iek khfxI gWCf ncfr mYnMU bhuq psMd sI.AuhdIaF khfxIaF ivcoN sfzy ipMz boldy hn. AuhnF idnF ivc sMDU df gIq qUM nHIN boldI rkfny qUM nHIN boldI. qyry `coN qyrf Xfr boldf. bhuq ihWt hoieaf sI. iek hor gIq sMDU df AudoN kfPI cWl irhf sI, jWt dI psMd jWt ny ivafhxI aY. ies gIq ivc iek sWqr afAuNdI sI, bfhmxF dI nhIN jWt dI ieh XfrI hY. iesdf pzMqF dy muMizaF ny kfPI ieqrfjL kIqf sI.

mYN sMDU nMU suafl kIqf, bfhmxF dI qsLbIh dyx dI bjfey koeI hor nhIN sI idWqI jf skdI?

afpxy ipMzF dI bolI hY hI ieho ijhI aY, mYN kI krF?

ies ieqrfjL df sMDU nMU iek ieh Pfiedf ho igaf ik lokF df iDafn kyvl bfhmxF sLbd AuWqy kyidRq ho ky rih igaf qy iksy ny gOr nhIN kIqI ik ies gIq ivc iek kfPIaf dosL vI hY, jo sLfied sMDU nMU vI nhIN pqf hovygf. jo hux qWk ZWikaf hI rih igaf hY.sMDU ny qUM nHIN boldI rkfny df juafb iliKaf sI jo Aus ny ajy irkfrz krnf sI. sMDU sfnMU Auh suxfAux lWg ipaf.hor vI Ausny keI gIq suxfey. asIN aWDy pOxy GMty bfad sMDU nMU alivdf afK ky af gey.

sMDU df myry `qy kfPI pRBfv pY igaf sI ikAuNik Aus qoN pihlF mYN Aus nMU afkVKor smJdf huMdf sI. pr Auh sfzy nfl bhuq ipafr aqy slIky nfl pysL afieaf sI. gWzI ivc bYTidaF hI mYN inMdr kol sMDU df guxgfn sLUrU kr idWqf, inMdrf, ieh qF bVHf nfies bMdY Xfr. ieh pihlF khfxIkfr bx ky AuBiraf. iPr ieh ryKf icWqr ilKx lWg ipaf. iehdf gfiekF nfl sMprk bx igaf qy ieh gIqkfr bx igaf.myry nfl vI eykx hI hoieaf. nfly aKbfrF dIaF nOkrIaF. myrIaF qy iehdIaF keI gWlF rldIaF. sfzy goqF ivc vI sym hI aWKr ny bs lgF mfqrf df vI Prk aY. sMDU, ibMdrKIey qy aqul sLrmy dI iqkVI eys vyly cotI `qy aY. koeI gIq BuMjy nHIN izWgx idMdy. DUVF pWtI jFdy ny.

inMdr ibmfr kukVI vFg grdn iZWlI krky aWDsuWqf ijhf ho igaf.

mYN QrIky igaf qF sMDU bfry gWl cWl peI. bfeI dyv kihx lWgf, sMDU df lyK piVHaY? ilKdY mlkIq dI avfjL jLukfmI hoeI aY.

mYN sux ky hYrfn ho igaf.aYnf ijLMmyvfr bMdf ies qrHF ikvyN ilK skdf hY? aYm bI eI (Member of British Empire) golzn stfr mlkIq qF keI virHaF qoN gfiekI `qy rfj kr irhf hY. Ausdf nF qF ignIjL buWk `c drjL hY. mYN acfnk bol ipaf, BlF mlkIq ny sMDU df koeI gIq gfieaY?

mYnMU nHIN lgdY.

bs Pyr. iek cotI df gIqkfr, dUjf pWqrkfr, qIjf tOp dy aKbfr dI nOkrI qy cOQf jWt qy Pyr AuhvI mflvy df. sMDU `c jWtvfd af igaf hoxY. kihMdf hoAU vWizaf gfiekf ilaf qYnMU klm dI qfkq idKfeIey mlkIq nMU ieMglYNz jf ky khUM sMDU df iek gIq kr lY. afpy agly lyK ivc AuhnMU nusrq dy isr `qy bhfdU.

asIN hWs pey.

sfzf iek kvI keI sflF qoN lgfqfr ieMglYNz dy aKbfrF dy spYsLl aMkF ivc Cpdf sI. iek vfr AuhdI kivqf iksy kfrn Cpx qoN rih geI.Aus aMk ivc myrI Cy siPaF dI khfxI lWgI sI. kvI ny dUjy lyKkF nMU Pon krky afpxI BVfs myry `qy kWZI, pypr cuWk ky dyKo Cy sPy Krfb krqy.byVf eI grk hoieaf ipaY. inkMimaF nMU kusL afAuNdf eI nHIN. myrI aYzI vDIaf CotI ijhI kivqf nhIN lfeI. jdoN AuhdI kivqf CpdI sI AudoN AuhI aKbfr vfly Auhdy kihx muqfibk bVHy pfrKU sn.pMjfbI lyKkF dy sbr dI hWd dyKo.

pUry ieMglYNz ivc pMjfbI df jy koeI PuWltfeIm, pRoPYsLnl aqy pyz lyKk hoieaf hY qF Auh sI sqnfm isMG mYhnyvflf.mulfkfq dI ivDf nMU jy iksy ny sMjLIdgI nfl ilaf sI qF Ausny ilaf sI. koeI mMny jf nf mMny pr mYN AusnMU mulfkfqF df bfdsLfh mMndf hF.jdoN vI iksy hsqI bfry pqf lWgdf qF AusdI mulfkfq krn leI Auh ieMJ pYNdf sI ijvyN zyivz bYkm PuWtbfl nMU. iksy hor pWqrkfr dy ieMtrivAu df ivcfr idmfg ivc afAux qoN pihlF hI Auh ieMtrivAu aKbfr nMU phuMcf cuWkf huMdf sI.jxy Kxy leI mhfn sLKsIaq sLbd vrqxf AusdI afdq jF mjLbUrI sI, rWb jfxy.iek vfr mYN mYhnyvfly nMU ikhf ik qusIN lokF dIaF ieMtrAUjL lYNdy ho mYN quhfzI mulfkfq CfpxI cfhMudf hF. Ausdy ichry AuWqy hulfs af igaf, bol kdoN imlIey?

mukWrr idn AuWqy af ky Ausny juafb dy idWqf ikAuNik iksy ny Aus dy kMn Br idWqy sn ik ieMtrivAU krky mYN Ausdf qvf lfAuxf cfhuMdf hF.

iek vfr mYhnyvfly ny mYnMU afiKaf, lok kihMdy ny qyrIaF rcnfvF ivc sYks huMdf hY.

AuhnF nMU kho Auh ijLMdgI `coN sYks kWZ dyx. mYN afpxIaF khfxIaF `coN kWZ idAUN. sfihq ijLMdgI df drpx hY. klf nMU ibhqrIn bxfAux leI jy sYks tWc dy idWqI jfvy qF ies ivc kI hrjL hY? soBf isMG ny vI qF sohxI dy portryt nMU idWqf hY.AuhnMU koeI kuJ nhIN kihMdf.Auh qF aMnyH nMU vI idsdY. myrI khfxI qF koeI pVU AuhnMU qF pqf lWgU. vfirs, pIlU horIN ikhVf GWt krdy rhy af. sB iesy rfhoN lMGdy ny. sfzy lok vI afp ijMnf mrjLI gMd vWZI jfx. myry vrgf jdoN do aWKr ilK idMdY qF luWcf luWcf krky mgr pY jFdy af. myrf juafb sI.

AuhnF idnF ivc mYN rjnIsL AusLo dI ikqfb sMMBog qoN smfDI vWl pVHdf sI. mYN Aus ivcoN keI dlIlF dy idWqIaF. ieh suxky Auh muqfisr ho igaf. Auh mubMeI qoN pMjfbI iPlm aYktrsF dIaF mulfkfqF kr ky ilafieaf sI. Gry jf ky Ausny ieMtrivAU ilKI. myry ivcfrF dy pRBfv aDIn vyg ivc afey ny Ausny iek pMjfbI iPlm aYktrs dI mulfkfq nMU QoVHf ijhf grm kr idWqf. mulfkfq XQfrQ aqy khfxI glp huMdI hY. hux iehnF donF nMU kfmuk Coh pRdfn krn dI ivDI vI vWKro vWKrI hY. mYhnyvflf PYkt aqy iPksLn nMU nf smJ sikaf qy kuJ ijLafdf hI Aulfr ho igaf.mulfkfq Cp geI.Ausdy lokF qoN imly pRqIkRm bfad Auh lokF qoN GuMz kWZdf iPry.

avqfr isMG arpn qy mYhnyvfly df colI dfmn df sfQ sI. ijgrI Xfr. arpn dI gWzI iksy nMU idsdI qF Aus ivc XfqrI sIt AuWqy bYTf mYhnyvflf vI jLrUr idsdf. arpn nMU lok kvI dI AupfDI idWqI geI sI. Ausny dfmn, blWgx, sLrP vrgy vWzy vWzy Ausqfd sLfierF nfl musLfierIaF ivc ihWsf ilaf sI.jdoN kdy koeI kvI drbfr huMdf qF sB qoN mgrlI kursI AuWqy bYTf Auh kuJ ilK irhf huMdf.koeI puWCdf qF afKdf mYN kivqf ilK irhf hF jo hux pVHnI hY. kivqf sLurU krn qoN pihlF Auh dWsdf vI jLrUr ik ieh kivqf Ausny huxy qfjLI qfjLI ilKI hY.dyKo ajy isafhI vI nhIN suWkI.AusdI kivqf aYnI lMbI huMdI ik Auny smyN ivc iqMn cfr sLfier Bugq skdy huMdy sn. ies leI hmysLF pRbMDk aqy styjL skWqr AusnMU smF dyx qoN pihlF qfkId krdy ik arpn ikRpf krky iek hI kivqf pVHnf.

hF hF kivqf myry kol iek hI hY.

Auh iek kivqf dy isrlyK hyT sLurU krky iqMn cfr kivqfvF nfl joV ky kivqfvF dI jI tI roz bxf ky suxf jFdf. iksy nMU pqf vI nf cWldf.lokI smJdy iek hI kivqf hY. mYnMU hYrq huMdI ik sroqy mUk ikAuN ny? kI Auh sux nhIN rhy jF AunHF nMU igafn nhIN ik kivqf bdl geI hY!

iek vfr pMjfbI ilKfrI sBf dy kvIdfrbfr ivc vulvrhYNptn iek KuMJy bYTf Auh ilKI jfvy.

mYN kol clf igaf, arpn sfihb, ikhnMU icWTI ilKx lWgy ho?

mYN mYN kivqf ilK irhF.

qusIN zrfmf krdy ho. lokI quhfzy `qy ieljLfm lfAuNdy hn ik quhfnMU pihlF ilKI kivqf Xfd huMdI hY qy qusIN sWjrI afK ky buWDU bxf jFdy ho.

nhIN mYN kivqf sWjrI ilKdf hF ilaf mYN qYnMU huxy qyry `qy isLar joV ky suxfAuNdf hF.

Ausny Ausy vkq KVHy pYr myrI isPq ivc isLar suxfieaf qF mYN dMg rih igaf. myry goq isWDU dy jo Aus ny kfPIey joVy mYN kdy soc vI nhIN sI skdf.

mYN qy myry mfmy df muMzf cmkOr iek vfr myry nfnky ipMz Brovfl klF qoN hMBVF nMU jf rhy sI.rsqy ivc pYNdy nfl dy ipMz Coty Brovfl ivc dI asIN gujLr rhy sI.iek glI ivcoN jdoN sfzI gWzI lMGx lWgI qF myrI ingfh iek cubfry AuWqy bxI tYNkI AuWqy peI, cmkOr? tYNkIaF qF bVy qrHF dIaF dyKIaF hn, pr af qUMbI vflI pihlI vfr dyKI hY?

ieh gfiek qy gIqkfr dIdfr sMDU df Gr af.

ieklKq myry ijLhn ivc dIdfr sMDU dy gIq dIaF lfienF gUMjL geIaF, joVI jdoN cubfry cVHdI. sfnMU vyK guaFzx sVHdI. vy myry hOly Bfr dIaF. buWcIaF pfAuNdf rihMdf nI muMzf muitafr dIaF.

aWCf qF ieQy buWcIaF pfAuNdf sI dIdfr!

nfl df Gr Auhdy vWzy Brf kuMdn df af. Auh CVY.

       dIdfr iek vDIaf gIqkfr sI. Ausdy anykF gIq ihWt hoey.pMjfbI gIqkfrI ivc vysvfgmnI ivsLy AuWqy isrP iek hI gIq hY qy Auh dIdfr df iliKaf hY qy primMdr sMDU nfl gfieaf hoieaf hY, myrf jobn pIqf keIaF ny pr mYN pUrI dI pUrI. aWgy dIdr dy bol, ijsny ies BrI surfhI coN pihlf pYg Brky lfieaf hoAU. qy qUM kUlI ijvyN nfg df bWcf. qyry lWk nMU ilptdf jfvF. gIq ivc iek vysvf aqy gfhk df vfrqlfp pysL kIqf igaf hY.ieh gIq dIdfr ny aYnf boc ky iliKaf hY ik gIq AuWqy asLlIl ivsLf hox krky vI asLlIlqf df dosL nhIN lWgdf.pMjfbI gIqkfrI ivc AuhdI Dfk sI.AuhdI qy amr nUrI dI joVI ny afpxy jLmfny ivc kihr kIqf hY. aOrq dI sMvydnF nMU srl sLbdF ivc icqrn dI Aus kol ivsLysL klf sI. Ausdy iek gIq dI vMngI dyKo, rfq peI, aWDI geI qy aKIr muWk geI. myrI mfhI mfhI kihMdI dI jubfn suWk geI. jF mfhI vy mfhI mYnMU vYd mMgfdy, afvy BlF jy sfh suWKdf vy, myrf kWlHdf, kWlHdf kfljf duWKdf vy. mfhI dIdfr df pYt vrz sI. iesy vrgf hI iddfr df iek hor gIq bhuq mkbUl hoieaf sI. AuWTdI bihMdI, jI jI kihMdI. qYnMU qyrI hUr, vy nf mfr jLfilmf vy pyky qWqVI dy dUr. ieh gIq aYnf KUbsUrq sI ik myry qoN vI AusdI kfpI mfry ibnf rih nf hoieaf qy AusnMU nkl mfr ky mYN ieho ijhf gIq iliKaf sI jo myrf sB qoN pihlF irkfrz hox gIq vflf kuWitaf nf kr mYnMU pfpIaf suWK qyrI hr vyly loVHdI 1997 ivc hrdyv mfhInMgl dI avfjL ivc idl dI gWl kYst ivc afieaf. AudoN aYnI sojI qF nhIN sI pr kudrqI nkl akl nfl vWj geI. bhuqf iksy nMU pqf nhIN lWigaf. mYN qF afpxy vWloN hnyry ivc hI qIr CWizaf sI, pr itkfxy `qy lWg igaf. ies gWl df ielm mYnMU bhuq bfad ivc hoieaf ik pMjfbI lyKk qF qIr CWzdy hI hnyry ivc hn.

dIdfr dy Gr muhrdI lMGy qF drvfjLf bMd sI. mYnMU JWt dIdfr df gIq cyqy af igaf, bMd ipaf drvfjLf ijvyN Pftk kotkpUry df. aWgy jf ky moV muVy qF, sUrmf pMj rWqIaF pf ky moV `qy KVHgI cyqy af igaf.QoVHI dyr bfad asIN Ausdy gIqF ivc ipMz Brovfl dI iPrnI qoN idn cVHdy qWk nf Gr jfvF vfly sQfn `qy sI. Auhdy gIqF ivc vrxn kIqy itWby hux gfieb ho cuWky hn.5911 aqy Porz trYktrF ny gfh mfry hn.pr Auhdy gIqF ivc mflvy dy itWibaF dI kWkI ryq amr rhUgI.

ijvyN mMto nMU juWqIaF nfl iesLk sI qy Auh hr afpxI rcnfvF ivc iesdf ijLkr krdf sI. jsvMq isMG kMvl pfqrF nMU cfh ipaf ipaf mfr idMdf hY.gfrgI qoN afpxf sLUkdf vyg nhIN sFiBaf jFdf sI qy surjIq pfqr df KihVf ruWK nhIN Czdy. AuvyN dIdfr nMU afpxy Brf nfl lgfa sI. Auhdy gIqF ivc Ausdf vfr vfr vrxn afAuNdf hY.suWkf kMnI dy ikafry vFgUM jyT rih igaf., kuMdn kpUry df kMD qoN dI mfry JfqIaF aqy kuMdn vrgy afKxgy, dyKo ieh sMDU kI krdY afid.jyT Ausdy gIqF ivc DWky nfl hI af vVHdf sI qy ies kmjLorI ny Aus qoN iek gIq ivc bjLr glqI vI krvfeI, jo iksy nf PVHI.Aus dy gIq ivc aMqrf afAuNdf hY, nI mYN puWq buVHI df kWlf, vhutI ijAuN cFdI df CWlf, qUM nf srkfvIN pWlf, nI koeI hfAukf BrjUgf, drsLn krky qyry nI isr cVH ky mr jUgf aWgy jf ky dIdfr agly aMqry ivc ilKdf hY, iCp igaf cMd tihkdy qfry, Gr ivc cuWp vrq geI sfry, qyrf jyT KMGUry mfry, Auhdf vI isr sVHjUgf. hux jy buVHI df puWq iekWlf hY qF agly aMqry ivc jyT ikQoN pYdf ho igaf?

amrIkf bYTy pMjfbI lyKk ivdvfn zf: gurmyl isWDU dy mn ivc ivcfr afAuNdf hY ik pMjfbIaF dy pRisD lok gfien jugnI bfry pMjfbI pfTkF nMU iek Koj BrpUr lyK ilK ky idWqf jfvy. Auh kMipAUtr AuWqy bYT ky gUgl src ieMjn ivc jugnI tfiep krdy hn. Tfh dyxy ivkIpIzIaf AuWqy jugnI bfry lyK af jFdf hY. zf: sihb nMU sfies dy XuWg ivc ies pRkfr ielhfm huMdf hY.ijvyN aMnHy dy pYr hyT btyrf afey `qy Auh Kud nMU isLkfrI smJx lWg jFdf hY, kuJ ieho ijhI avsQf zf: sfihb dI vI huMdI hY. ies qoN pihlF ik koeI hor corI kry, sfrf puMn zf: sfihb KWt lYxf cfhuMdy hn.Auh hWPl ky Aus lyK df pMjF imMtF ivc anuvfd kr idMdy hn. CyvyN imMt lyK aKbfr piqRkfvF nMU eI-myl ho jFdf hY. aWgoN zf: guridafl isMG rfey jI sWqvyN imMt ieh igafn vrDk lyK jugnI df inkfs aqy ivkfs ilKfrI[Erg (www.likhari.org) dI sfiet AuWqy cfVH idMdy hn.sWqF imMtF ivc iek ieiqhfsk aqy Koj BrpUr lyK pMjfbI pfTkF mUhry proisaf jFdf hY. kI koeI hor BfsLf df lyKk aYnI Pfst srivs dy skdf hY? aMgryjLI dy iksy lyKk ny iehI lyK ilKxf huMdf qF pihlF Auhny ikqfbF lWBxIaF sI jF gfiekF qoN pqf krnf sI ik qusIN gfeI jFdy ho, quhfnMU iesdy ipCokV df igafn hY? jF mhfn kosL Prolxy sI. Koj kridaF ho skdf aMgryjLI df ilKfrI jugnI dIaF pYVF lWBdf Bfrq, mulqfn jF ierfn clf jFdf. pr sfzy pMjfbI lyKkF kol aYnf smF ikQy hY? ijhVf Auh PjLUl Krcdy iPrn qy nf hI pMjfbI pfTkF kol aYnf sbr hY ik Auh aYnf icr AuzIkx?

zf: sfihb df lyK ieMtrnYt `qy pVH ky jugnI ivcfrI ro pYNdI hY, kurflAuNdI hY, vYx pfAuNdI hY, ieh myrf inkfs qy ivkfs kridaF, myrf qF siqnfs hI kr isWitaf hY. myrf jnmidn hI bdl ky rWK idWqf hY. do hjLfr sfl qoN vI vzyrI myrI Aumr nMU bdl ky AunI sO Cy bxf idWqf? hfey myiraF rWbf!

mfnXog zf: sfihb lyK df anvfd krky afpxI mOilk rcnf drsfAux lWgy ieh BuWl gey ik ijvyN hr cmkdI cIjL sonf nhIN huMdI. AuvyN ivkIpIzIaf `qy idWqI jfxkfrI DUr drgfhI jF ielfhI qy Koj BrpUr nhIN huMdI. koeI vI lWlI-CWlI AuWT ky AusnMU sMpfidq kr skdf hY. zf: gurmyl isWDU df lyK ilKfrI dI sfiet AuWqy pVH ky aqy jugnI bfry ivkIpIzIaf df lyK pVH pfTk smJ skdy hn ik zf: sfihb ny iek aWKr pWilAuN nhIN iliKaf. zf: sfihb ieMtrnYt `qy ilKy lyK vflI qUqI boldy hoey afKdy hn ik aMgryjLF dy 1906 ivc jublI mnfAux qoN pihlF jugnI df ikDry vI ijLkr nhIN afAuNdf.ijLkr qF imldf jy zf: sfihb ny koeI ikqfb ProlI huMdI jF Koj krn dI koisLsL kIqI huMdI. ieMtrnYt ijLMdfbfd! ihMg lWgy nf PtkVI rMg cOKf hI cOKf.arbI dy hjLfr sfl purfxy gRMQ nfrd ivc jugnI df ivsQfrpurvk ijLkr hY. zf: sfihb jublI vflI imsLfl nfl mVH ky jugnI df ieiqhfsk mhWqv joV idMdy hn. ies nfl Auh jugnI dy kuJ tWpyaF dI bxqr AuWqy vI itWpxI krdy hn. pr zf: sfihb nMU tWipaF ivc sMkyq njLr nhIN afAuNdf.zf: sfihb sMkyq dyKo:-

myrI jugnI dy Dfgy bWgy

jugnI Auhdy mUMhoN PWby

jIhnMU sWt iesLk dI lWgy.

hux iesLk ieQy iesLk mjLfjI nhIN, iesLk hkIkI vWl iesLfrf hY. kI

imsLfl nMU Dfgy lWgy huMdy hn? Dfgy aWg nfl sVHxgy nhIN? ieh Dfgy Auh hn ijs ivc qfvIjL rUpI jugnI proeI huMdI hY.

afAu hux jugnI bfry QoVf ijhf mYN cfnxf pfvF. jugnI df jnm AuWqrI Bfrq ivc do hjLfr sfl pihlF hoieaf sI. nfQ XogI, Xog Dfrn krvfAux smyN afpxy cyilaF dy gly ivc insLfnI vjoN iek ivsLysL iksm df DfqU qvIq pfieaf krdy sn. ijsnMU Auh Xog+gRihnI ikhf krdy sn.iek jgHf rihMidaF jdoN AuhnF nMU aihsfs ho jFdf sI ik AuhnF dy cyly Xog ividaf ivc mfihr ho gey hn qF Auh aglI mMijLl `qy jf ikafm krdy sn. nvyN QF Auh Xog+gRihnI lY jFdy qy Xog df pRcfr krdy. ieh Xog gRihnI hOlI hOlI XognI bx geI. nfQF dI pRMmprf df iek aMg.XognI isWDF nfQ dI pihcfx df iek icMnH bx ky pRcWlq hoeI. dysL ivdysLF ivc XogIaF ny afpxy akIdy aqy iesLt nMU pRcfiraf. Aus qoN AuprMq hjLrq muhMmd dy pYrokfr quasbI huMdy gey, ijs dI bgfvq dy isWty vjoN sUPI sMprdfey df jnm hoieaf.sUPI BfvyN mMndy qF ieslfm nMU hI sI, pr Auh purfqn muslmfnF vFg kWtV nhIN sn. ies kfrn sUPIvfd df AuBfr bhuq qIrbrgqI nfl hoieaf.sUPIaF nMU jdoN XognI bfry ielm hoieaf qF AuhnF ny XognI nMU apnf ilaf. pr ies dI idWK aqy bxqr ivc qbdIlI krky Auh iesnMU afpxy zOlyH AuWqy bMnHx lWg pey.nfQF nfloN sUPIaF ny XognI nMU iek AuWcf qy ivsLysL drjf pRdfn kIqf. Auh hryk cyly dI bjfey XognI afpxy agly gWdInsLIn nMU sONpdy. ijhVf sUPI drvysL mfrPq dI avsQf AuWqy phuMc jFdf, XognI Aus kol huMdI qy aWgoN Auh iesnMU afpxy mukfbly AuWqy phuMc cuWky PkIr nMU hI bKsLdy.ies qrHF sUPI PkIr XognI nMU iek jgHf qoN dUsrI jgHf sPr krvfAuNdy. ijQy XognI clI jFdI AuQy dy PkIrF ivc hulfs dI lihr dOV jFdI. Auh XognI pRfpq krn dI lflsf ivc kiTn qoN kiTn iemiqhfn idMdy. icWly kWtdy.XognI Dfrn krvfAux smyN jsLn huMdf. XognI df guxgfn kIqf jFdf.jugnMU iek jIv huMdf hY, jdoN Auh hvf ivc AuWzdf hY qF rosLnI pYdf krdf hY. ieQoN hI ieh igafnqf df cfnx PYlfAux vflI XognI; jugnI bx ky sfzf lok gIq bxI. bysLk afDuink kvIaF ny iesdy nksL ivgfV ky ies nMU muitafr vjoN icWqiraf hY, pr purfqn kfiv ivc ies df spsLt ijLkr afAuNdf hY. Kfs kr arbI aqy PfrsI dIaF BfsLfvF ivcly jugnI kfiv ivc. bfbf sLyK PrId sfihb ny ajLmyr sLrIP ivKy icWlf kWt ky jugnI pRfpq kIqI sI. aWj vI ajLmyr sLrIP jfvo qF drgfh ivc vVHidaF jy KWby pfsy muV jfieey qF AuQy Auh jgHf mOjUd hY ijQy sLyK PrId sfihb ny icWlf kWitaf sI. AuWQy bkfiedf hry rMg dy aWKrF ivc ihMdI aqy AurdU ivc ieh iliKaf hoieaf hY. mYN keI vfr jf cuWkf hF. qusIN jf ky dyK skdy ho.

AuQoN QoVHI ivWQ `qy rfjsQfn ivc hI iek pusLkr nfm dI jgHf hY, bRhmf df Bfrq ivc sB qoN vWzf mMdr ies sQfn `qy siQq hY. pusLkr dy krIb hI ajy ngr nfm df ksbf hY. ies ksby ivc iek bhuq AuWcy phfV AuWqy kfdrI mWq dy nfQF df itWlf hY. Aus itWly ivc XogIaF dy rudrfKsL aqy jugnIaF pfeIaF qusIN aWj vI dyK skdy ho.

myrf jWdI sLihr jgrfAuN hY.pMjfbI gIqF ivc vI iesdf ijLkr afAuNdf hY:-

afrI afrI afrI

ivc jgrfvF dy

lWgdI rosnI BfrI

vYalIaF df kWT ho igaf

AuQy boqlF mMgf leIaF cflI

cflIaF `coN iek bcgI

Auh cuWk ky mihl nfl mfrI

munsLI zfgoN df

zFg rWKdf gMzfsy vflI

modn kfAuNikaF df

jIhny kuWtqI pMzorI sfrI

DMn kur dODr dI

lWk pqlf bdn dI BfrI

prloN af jFdI

jy huMdI nf puls srkfrI

jgrfAuN iek sUPI PkIr jWgrfv ny vsfieaf sI. myry sLihr hr sfl mfrc mhIny ivc iek msLhUr mylf lWgdf hY, ijsnMU rosnI df mylf ikhf jFdf hY. jo myry jWdI Gr dy aYn sfhmxy bxI Kfngfh ivc lWgdf hY.ieh mylf jhFgIr dy jgrFAu afAux smyN qoN hI lWgx lWgf hY.ieQy vrxnXog hY ik rosLnI dy myly ivc 1840 qoN jugnI gfeI jFdI hY. 1857 dy gdr qoN vI pihlF. lWgdY kdy zf: sfihb nMU Cpfr df mylf dyKx df avsr nhIN imilaf, AuQy ijWQy luWcIaF bolIaF pfeIaF jFdIaF hn, AuWQy jugnI, ijMdUaf qy mfhIaf vI sYNkVy sflF qoN gfey jFdy hn.jugnI bfry Koj krn leI iensfeIklopIzIaf aOP sUPIiejLm df pMnf nM: 900 dyKo. ies qoN ielfvF hyT ilKIaF ikqfbF pVHx dI Kycl kro. jugnI bfry ieiqhfsk lyK ilKx df mjLf dyiKAu ikMnf afAuNdf hY:-

1. Sufism by Seyyed and Llewellyn Vaughan-Lee,

2. Kashf al-Mahjb by Hujwiri

3. The Risla by Qushayri Hossein Nasr,

4. Sufi practices by Sunil Verma

5. The Sufi movement by Sayyid Muhammad Baba As-Samasi and Alen Gorden

6. Sufism's Many Paths by Dr. Alan Godlas, University of Georgia

7. Gorakshanath Jogis of India by Ramesh Upadiay

qslImf nsrIn ny kuJ aOrqF dy hWkF bfry lyK ilKy. AuhnF lyKF df anuvfd krky iek ihMdI dy pRkfsLk ny ikqfb Cfp idWqI, aOrq ky hWk my. Auh ikqfb sfzI iek pitafly dI ivdvfn zf: kulvMq kOr ny pVHI qy cuWk ky pMjfbI ivc cyp idWqI.kuJ gWlF nfl afpxy Drm nfl sbMDq krky ilK idWqIaF geIaF. pMjfbI pfTkF leI iek nfieXfb qohPf iqafr ho igaf. isWK sfiekI dI vI gWl ho geI. pusqk df nfmkrn krn leI gurU hrgoibMd sfihb jI dI quk cuWk leI, dOlq gujLrfn hY. puWqr insLfn hY. aOrq iemfn hY. pusqk ieMglYNz ivc af ky irlIjL kr idWqI geI. sfAUQfl ivc hoey irlIjL smfhro ivc ieMglYNz dy lyKkF dI krIm dy iekWT (ijs ivc sfQI luiDafxvI qy bhfdr sfQI sLfml sn.) ivc pusqk sbMDI ieMglYNz dy iek zf: ivdvfn gurdIp isMG jgbIr ny prcf pVH idWqf.AuQy hfjLr pqvMiqaF ivcoN iksy ny vI myry qoN isvfey (jF lyiKkf zf: sfihbf qoN ibnf) donoN pusqkF nhIN pVHIaF sn.ivdvfnF dIaF itpxIaF sLurU ho jFdIaF hn, aOrq nMU iksy Drm ny brfbr df hWk idWqf hY. jy idWqf hY, qF isrP isWK Drm ny idWqf hY.

myry mn ivc pRsLn KVHy ho jFdy hn. isWK Drm ny aOrq nMU brfbr df sQfn idWqf hY? isWKF dy ds gurU hoey ds dy ds mrd! pMj ipafry pMj dy pMj mrd! aWj vI aOrqF nMU pMj ipafiraF ivc sLfiml nhIN kIqf jFdf! asIN afpxy Dfrimk gRMQ ivc BgqF dI bfxI lY leI. BWtF dI bfxI lY leI. pr iksy iek aOrq dI bfxI nhIN.kI AudoN aOrqF nMU bfxI rcn dI afjLfdI nhIN sI? pr mIrf bfeI qF Aus qoN bhuq pihlF hoeI hY qy AuhdI bfxI AuplvD hY! sfzy drbfr sfihb ivc aOrqF nMU kIrqn dI afigaf df mslf?[[[ ieh ivdvfn jo kih rhy ny TIk hI kih rhy hoxgy. hF beI isWK Drm ivc aOrq nMU brfbr df aiDkfr hY.

pVH aWKr ieho buJIey, mUrK nfl nf luJIey.

sLYkspIar df EphIilaf nF dI iek nft mMzlI dI adfkfrf nfl DUMaF-Dfr iesLk cWldf sI. sLYkspIar dy Gr dy nyVHy hI kOpltn pirvfr df mihl sI. AuhnF dIaF jfgIrF nMU lUsI kOpltn astyt ikhf jFdf sI. sLYkspIar df ivafh hox ivc ieh pirvfr bhuq vWzf aVIkf bixaf sI. AuhnF dI lVkI mfrgrt kOpltn df iksy sDfrn lVky AuWqy idl af jFdf hY qy Auh hfsy ivc Aus lVky nMU srks vfly iksy Blvfn nfl Gulx nMU afKdI hY qy mukfbly ivc Auh lVkf mfiraf jFdf hY.mfrgrt nMU afpxI BuWl df aihsfs huMdf hY qy Auh zuWb ky mr jFdI hY.ies gWl AuWqy kOpltn pirvfr afpxy asr rsUK nfl imWtI pf lYNdf hY. sLYkspIar df ivafh aYn hYQvya nfl ho jFdf hY.aYn pMjfbI lyKkF dIaF pqnIaF vrgI huMdI hY, AusnMU sLYkspIar dy rcy sfihq nfl koeI idlcspI nhIN huMdI.sLYkspIar afpxI hr rcnf mukMml krn bfad afpxy ijLhn nMU KflI krn leI rWj ky jWtF vFg sLrfb pINdf qy keI keI idn bysurq rihMdf sI. keI vfr qF AusnMU GoVfgWzI `qy lWD ky Ausdy Gr dy njLdIk bxy sLrfbKfny zn kfAu ivcoN dosq Gr CWzky afAuNdy huMdy sI.AudoN sLrfbKfinaF nMU pbilk hfAus ikhf jFdf sI. iesy pbilk hfAus nMU sMKyp kr ky mOjUdf pWb sLbd eIjLfd hoieaf hY. bhrhfl, iek vfr 1585 ivc sLYkspIar ny qVk sfr iek nftk mukMml kr ilaf. Aus qoN bfad afdqn AusnMU sLrfb pIx dI qlb hoeI. Gry afiersL Gr dI kWZI dI boql peI sI. AuhnMU pINidaF ikqy sLYkspIar nMU mfrgrt df iKafl af igaf. Auh jf ky kOpltn hfAUs mUhry aMimRq vyly gflHF kWZ ky afpxI BVfs kWZx lWg ipaf.mihl dy drvfjLy mUhry iek KrgosL BWijaf iPrdf sI. sLYkspIar ny Auh PVH ilaf qy Gry af ky BuMnH ky mIt bxf ilaf.kOpltn pirvfr nMU ies bfry pqf lWg igaf qy AuhnF ny adflqI kfrvfeI krky sLYkspIar nMU jurmfnf krvf idWqf. Aus AuprMq sLYkspIar dIaF bdqmIjLIaF qoN qMg af ky AuhnF ny sLYkspIar nMU afny-bhfny qMg krnf sLurU kr idWqf. mjLbUrn sLYkspIar nMU stYtPrz CWzxf ipaf. pr Auhny ipAu dy puWq ny iPr afpxIaF rcnfvF ivc ies lUsI kOpltn pirvfr dI Auh imWtI plIq kIqI rhy rWb df nF.nmUnf dyKo:-

A Parliament member, a Justice of the Peace,

At home a poor scarecrow, in London an ass;

If lousy is Lucy, as some folk miscall it,

Then Lucy is lousy, whatever befall it.

He think himself great,

Yet an ass in his state

We allow by his ears

With but asses to mate.

ies qoN ielfvf bhuq sfrIaF rcnfvF ivc sLYkspIar ny aYnf kuJ iliKaf hY ik Ausdf shI qrjLmf pMjfbI ivc krIey qF Auh ilKx qy CfpxXog nhIN. Auh ikWsy XfrF dosqF dI ZfxI ivc bYT ky cutKfry lY ky suxfey jf skdy hn.

sfzy pMjfbI lyKk vI aijhy kMmF ivc ipCy nhIN rhy.koeI sWp dI pUC AuWqy qF pYr rWK ky sWp qoN qF bc skdf hY. pr pMjfbI lyKk qoN nhIN.pMjfbI lyKk qF qury iPrdy pRmfxU bMb hn. iek pMjfbI gIqkfr dI guafzIaF nfl nhIN sI bxdI.Auhny gIqF ivc AuhnF dI kuVI df nfm qWk ilK ky aYnI jWKxf pWtI ik ivcfiraF dI kuVI df pWkf hoieaf irsLqf tuWt igaf qy iPr ijhVf sfk hox lWigaf kry. afzoN-guafzoN lVkI vfilaF bfry puWC-pVqfl krky pUTy pYrIN muV jfieaf kry. aWk ky ivcfiraF sLihr CWz idWqf afpxy ipMz rih ky afpxI lVkI ivafhI.

pMjfbI lyKk nUM jy koeI aYnf afK dyvy ik quhfzI rcnf pVHI sI. hux aWgy BfvyN agly ny alocnf hI krnI hovy. sfzy lyKk jdy gWl boc lYNdy hn, dyiKaf? pfqy kunf BVfky. TfrF ikqfbF pVHnIaF peIaF mYnMU. mYN pMj sfl zIkdf irhf.koeI hor ies ivsLy `qy ilKU. hor qF sfry jUMaF ijhIaF mfrn jogy ny. hfrky mYN ikhf mnf qyrI klm nMU hI ilKxf pYxf. hly qUM iehdI aglI iksLq pVHI dyKIN mYN qF aWg `qy brP bxf ky idKfqI. lyKk ieko sfh lWigaf ipaf huMdf hY qy aglf socdf hY. ikQy pMgf lY ilaf.mYN qF iehnMU dWsxf sI beI Plfny lyKk ny iehI cIjL bhuq vDIaf ilKI sI.qUM AuhnMU pVHIN.ieh asmfn nMU hI aWzIaF lfeI jFdf hY.lyKk byatk jfrI huMdf hY, Auh mYN ijhVf ipCly sfl nfvl iliKaf sI nf. Auh pVH ky myrI iek pfTkf ny knyzf srdfr jI knyzf knyzf knyzf qoN Pon kIqf. ieh sux ky suxn vflf afpxy mn ivc afKdf hY, gWpIaf Pyr kI vrlz tryz sYNtr izWg ipaY. knyzf vI DrqI AuWqy hI hY. Auh ikhVf cMn `qy visaf hoieaf hY.

knyzf qoN Pon krky kihMdI BfjI mYnMU Auh pYn dy idAu ijs nfl qusIN ieh nfvl iliKaf hY. sfzy ieQy aMgryjLF ny keI dysLF dy mhfn lyKkF dIaF klmF dI pRdrsLxI lfAuxI hY ijnHF nfl AuhnF ny ivsLvpRisWD nfvl ilKy. quhfzf pYn rWK ky mYN vI mfx nfl khUM. ieh sfzy pMjfbI dy bhuq vWzy nfvilst df Auh pYn hY ijsdy nfl Auhny klfisk nfvl iliKaf hY.mYN AudoN hI BWj ky zfk `c pf ky afieaf.GrvflI khy rotI Kfh jo. qusIN rfq vI nhIN sI KfDI. mYN ikhf rotI rUtI mYN af ik hI KfAUNgf. srdfr jI, aYqkI Pyr mYN soicaf koeI kWlH nMU hor pYn mMg lYNdY. afh do iksLqF df lyK mYN bfrF pYnF nfl iliKaY. ijhVf mMgU afpF nFh nhIN krnI. aglf smJ jFdf hY ik ieh qF qopy hI qoVI jFdf hY.iehdy qoN KihVf CuzfAu. aglf koeI bhfnf lf ky jfx lWgdf hY qF lyKk sfihb ipCIAuN avfjL mfr ky afKdy hn, Auh sWc Xfr pYg-sLYg lvfieey qYnMU?

pihlF hI qsLWdd shfr cuWkf aglf ipWCy muV ky nhIN dyKdf qy gWl axsuxI krky BWjx dI krdf hY.

iesy nfl imldI juldI iek sWcI Gtnf hY.iek bMdf afpxy iksy dosq qoN pMj hjLfr rupey Audfry mMgx igaf qF dosq ny kfrn puWiCaf.aWgoN Auhny afpxy iksy kys ivc Psy hox bfry dWs ky dWisaf ik ieh Plfny aPsr nMU cfh pfxI vfsqy dyxy hn. aWgoN Auhdf dosq boilaf, qUM kmlf hoieaYN? pMj hjLfr rupeIey Krfb krn lWigaY. Auh puils aPsr aKbfrF ivc pMjfbI dy lyK ilKdY. jf ky do ku lyKF dIaF qfrIPF krFgy Auh qF iPrU sWp vFgU myldf. kMm vI muPq krU nfly afpF nMU cfh pfxI vI AuhI ipafAU.

qy aijhf hI hoieaf.

sfzy imzlYNz dy iek pMjfbI lyKk ny kYQrIn kuWksn dy sfry lyK pVHy hoey hn. kYQrIn kuksn ny kyvl nfvl ilKy hn qy ijLMdgI ivc iek vI lyK nhIN iliKaf. pr sfzy lyKk ny Pyr vI pVH ley. soco ieh BlF iksy kirsLmy qoN GWt hY?

ieMzIaf CuWtIaF kWtx igaf mYN idWlI afpxI iek dosq dy Gry qRIX ngr rihMdf sI. jUn julfeI df mhInf. grmI isKrF `qy.tYlIivjLn `qy iPlm dyKidaF acfnk ibjlI clI geI.ey sI dI TMzk plF ivc huMms ivc bdl geI.mYN nfgmxI cuWkI qy nfl dI glI ivc iPlm aYktr gulsLn grovr dI dukfn `qy ieh soc ky clf igaf ik AuQy GWto-GWt pWKf qF cWldf hovygf. nfgmxI pVHidaF mYnMU iKafl afieaf ik mYnMU qF idWlI ivc aXfsLIaF kridaF mhInf ho igaf hY. idWlI dysL dI hI nhIN. pMjfbI sfihqkfrF dI vI rfjDfnI hY. mYN iksy sfihqkfr nMU vI nhIN sI iml sikaf.amrjIq isMG ny mYnMU aks ivc rWj ky Cfipaf. AusnMU Pon qWk nhIN sI kr hoieaf.clo aMimRqf pRIqm nMU iml ky afAuNdy hF. pqf not kridaF jdoN mYN hOjL Kfs piVHaf qF iekdm idmfg ivc afieaf. Auh!ho!! hOjL Kfs qF afpxf mnmohn bfvf vI rihMdf hY. mnmohn bfvy nMU Pon krky imlx dI ieWCf pRgt kIqI.aWgoN pRvfngI iml geI. mYN hIro hFzf hOjL Kfs vWl isWDf kr idWqf.

mYN mnmohn bfvy dIaF khfxIaF qoN muqfsr ho ky purfqn sohlvIN sdI dy isWKF AuWqy iek khfxI sPl khfxI ilKI sI, ipRQm BgOqI ismr kY.afm khfxI qF mYN CoilaF df PWkf mfrn vFg ilK lYNdf sI, pr ieh khfxI iek cxOqI sI. anykF pusqkF pVHnIaF peIaF. ivsLysL kr jsvMq isMG nykI dI pusqk ardfs, nfnk isMG df nfvl sUhIaf, sohx isMG sIql, sMq isMG mskIn, sUrj pRqfp gRMQ, igafnI igafn isMG df pMQ pRkfsL qy pqf nhIN ikMnf kuJ.khfxI ilKx ivc suafd afieaf.

mYN mnmohn bfvy dy Gr dI zor-bYl kIqI qy icWty kpiVHaF ivc iek drvysL myry sfhmxy KVHf sI. pOVHIaF cVH ky asIN zrfieMgrUm ivc jf bYTy. sfihq aqy klf bfry gWlF cWlIaF.Kfxy vflI myjL AuWqy mYN, bfvf jI qy AuhnF dI pqnI PrUt sYlz df syvn krn lWg pey.acfnk myrI ingfh bfvf jI dy ipCy pey iek sLo pIs AuWqy clI geI.ajIb qy byqrIbI ijhI iksm df sLo pIs.mYN AusdI sLyp ivcoN arQ qlfsLx lWgf.bfvf jI ny myry qy Aus aYntIk sLo pIs vWl dyiKaf, jfxdF ies dI kI ikmq hovygI?

ies sbMDI mYnMU ijLafdf nOlyj nhIN. hoAU koeI pMj ds hjfr df?

sfZy cfr lWK kImq hY iesdI.

myry BrvWty AuWpr cVH gey.ies leI nhIN ik mYnMU kImq df XkIn nhIN sI. blik hYrfnI ies gWl dI sI ik pMjfbI sfihqkfrF ivc vI koeI sLONkIn klf pRymI hY.

bfvf jI Aus bfry jfxkfrI dyx lWg pey.

bfvf jI mYN aOrq mrd sMbDF `qy hI khfxIaF ilKdf hF. mYN mhfrfjf rxjIq isMG aqy morF kMcnI dy sMbMDF AuWqy iek khfxI ilKI hY, morF df mhfrfjf.

khfxI suxf?

mYN khfxI suxfeI.

ieh khfxI ikDry CpfeI nf.

ikAuN kI vDIaf nhIN?

ieh gWl nhIN. qUM afpxI Aumr qoN vWzIaF khfxIaF ilKdf hYN. morF `qy mYN vI khfxI ilKI sI. lyKkF nMU suxfeI. pMjfbI df pfTk ajy aYnf imicAur nhIN hoieaf hY.lyKk BrmF ivc ijAu rhy hn.AuhnF nMU BrmF ivc jIAux idAu.

pr bfvf jI mYN ies khfxI AuWqy bhuq imhnq kIqI hY. bVf aiDaYn kIqf hY. Aus vyly dy aMgryjL aPsrF dIaF zfierIaF, jIvnIaF sPrnfmy pVHy ny. srkfrI gYr srkfrI dsqvyjL Proly ny.pMjfbI ieiqhfskfrF nMU qF bhuq gWlF df igafn hI nhIN hY.mYN scfeI ilKI hY. morF df jfdU rxjIq isMG dy isr cVH ky boldf sI.AuhdI igRPq ivc Auh burI qrHF Pisaf hoieaf sI. mhInf mhInf sLrfb pI ky Aus kol ipaf rihMdf huMdf sI.

myrI khfxI `qy aKOqI lyKk bhuq tWpy sn. qyry nfl vI aijhf hI hovygf.

myrI qF hr khfxI AuWqy tWpdy hn. lyKkF dI aYsI dI qYsI. mYN qF PVH ky qih lf dUM.

pr lyKkF dI qih qF mgroN lfvygf, jdoN Auh pRqIkRm dyxgy. Aus qoN pihlF qF mhfrfjy dI qih lWg jfvygI. qyrI khfxI pVH ky AusdI CvI ivgV jfvygI.lok AusnMU iensfP psMd, sfAU qy isWK rfjf mMndy hn. Ausdy rfj nMU Kflsf rfj pRcfiraf jf irhY.

hF isWKF dI ieh qRfsdI qF hY ik AuhnF kol qkVf iek hI hukmrfn hoieaf hY. Aus nMU kyvl sLfsLk nf mMn ky isWK sLfsLk ikhf jFdf hY. pr Auh vI iek ieMnsfn sI. iek rfjf sI qy Ausny rjvfiVaF vfly sLONk pUry kIqy.kulU, cMby, rfjsQfn ijQoN koeI iesqrI AusnMU psMd afAuNdI cWk ky afpxy hrm ivc lY afAuNdf sI. keI rfxIaF AuhdI icqf ivc jlky sqI hoeIaF.

qUM khfxI ilK ky sfibq kI krnY cfhuMdY? ies khfxI nMU ieQy hI dPn kr dy.

bfvf jI nMU alivdf afK ky mYN afAux lWgf qF myry imnrl vftr vflI boql qp cuWkI sI. mYN bfvf jI dI pqnI qoN Ausdf pfxI bdlvf ky TMZf Brf ilaf. mYN Gr dy bfhr afieaf qy soicaf. hF mnmohn bfvf TIk kihMdf hY. pMjfbI pfTk ajy aYnf imicAur nhIN hoieaf. lyKkF nMU BrmF dy cWkrivAU ivc hI Psy rihx idAu.pr mYN afpxy afp nfl iek pRx kIqf ik mYN pMjfbI dy pfTk nUM imicAur krFgf. mYN hjLfrF sfl purxIaF aMgryjLI dIaF lok gfQfvF pMjfbI ivc ilKFgf. mYN ipCy muV ky bfvf jI dy Gr vWl dyiKaf.CWq AuproN sUrj isWDf myry `qy pY irhf sI.mYN hWisaf, vfh! myrI morF dy mhfrfijaf. myrf glf suWk irhf sI. boql df zWt KolH ky kUnIn Kfx vFg pfxIaF dIaF GuWtF nfl khfxI vI gtfgt pI ky afpxy aMdr isWt leI.

knyzf qoN iek kvI ieMglYNz afpxy irsLqydfr pMjfbI dy lyKk kol afieaf. Aus lyKk ny iek mjLls rWKI. pMj sWq kvIaF nMU afpxy Gr afmMiqRq kIqf. mYnMU vI bulfieaf igaf qy sWjrI kivqf nfl ilafAux dI qfkId kIqI geI.mYN hYrfn ik iehnF nMU ajy qWk ieh pqf nhIN lWigaf ik mYN kivqf nhIN, khfxI ilKdf hF.kivqfvF df dOr cWilaf. guPqgU hoeI.vWzy hfl kmry ivc do soPy lWgy sn, ijnHF AuWqy bfkI sfry kvI ivrfjmfn sn. soiPaF dy sfhmxy zfieMing tybl ipaf sI, ijsdI kursI AuWqy mYN bYTf sI.Gr df muWK duafr aqy bYzrUm nMU jfx vflIaF pOVIaF df ieqPfkqn rsqf vI Ausy hfl ivcoN ho ky jFdf sI. sfzy gWlF kridaF lyKk df bytf aMdr afieaf qy sfnMU Piqh bulf ky myry kol myjL `qy ikqfb rWK ky pOVIaF cVH igaf. QoVHI dyr bfad mYN lfiebryrI qoN ilaFdI hoeI Auh ikqfb cuWk leI. ieh arunDqI rOey df nfvl sI.mYN pMny Prolx lWg ipaf qF mYQoN iek lyKk ny ikqfb dyKx leI mMg leI. ikqfb dy bYk kvr nMU Aus ny kuJ dyr inhfiraf qy boilaf, vfh!

Aus qoN ikqfb Auhdy nfl bYTy ny PVH leI. ikqfb df PrMt aqy bYk kvr dyK ky Auh boilaf, kmfl aY!

ijvyN muglF smyN musLfiery ivc sLfier mUhry bldI sLmf rWKI jFdI; Auh klfm pVHdf qy iPr agly mUhry kr idWqI jFdI, Auh klfm pVHdf. ieMJ ikqfb GuMmdI geI qy itpxI huMdI geI. jdoN aKIrly dy hWQ ivc ikqfb phuMcI qF bYk kvr `qy lWgI arunDqI rOey dI Poto AuWqy hWQ Pyrdf hoieaf kihx lWgf, AUN sohxI aY, pr rMg qoN QoVHI ijhI mfr KfhgI.

mihPl qoN bfad KfxpIx df pRbMD sI qy zfieinMg tYbl `qy bYiTaF sfzy ilKfrIaF ny ibnf piVHaF gOz aOP smfl iQMgjL nMU  srB sMmqI nfl mqf pfs krky sdI dI sB qoN ibhqrIn ikqfb aYlfn idWqf sI.

ieMzIaf ivc rihMdy sfihqkfrF ny ivdysLF ivc rihMdy sfihqkfrF leI iek ivsLysL kYtfigrI bxf idWqI hY. pRvfsI sfihqkfr. pitafly XUnIvristI ivc bYiTaF iek aflock mYnMU kihxf lWgf, quhfzf pRvfsI sfihqkfrF df ricaf sfihq muK Dfrf df sfihq nhIN aKvf skdf.

qUM ieQy bYTf DfrF kWZI cWl.asIN ijMny jogy hF sWq smuMdr pfr bYTy afpdf kMm krI  jf rhy hF. sfihq sfihq huMdY. cMgf jF mfVf. pfTk sfihq dyKdf hY. ieh sfihq dI vrgI vMz quhfzI shulq leI hY, pfTk leI nhIN.

qUM pVHdf kI huMnY?

mYN cux ky pVHdf huMdF. myry pVHn dy iqMn qrIky ny. iek qF jo mYnMU cMgf lWgy, vDIaf hovy. dUjf ijsdI mYnMU ilKx leI loVH hovy. Bfv Koj krn vflf sfihq. qIjf jdoN koeI sfihqkfr ipafr nfl afpxI pusqk ByNt kry.

vDIaf pusqk leI qyrI kI pRIBfsLf hY?

iek lVkI ikqfbF dI dukfn `qy ikqfb KrIdx geI. Auh dukfndfr nMU kihMdI vDIaf ijhI ikqfb idAu. dukfndfr iek ikqfb kWZ ky kihMdf. afh ikqfb pVH qUM ies `qy mr jfvygI. lVkI kihMdI rihx dy. mYnMU Auh ikqfb cfhIdI hY. ijsnMMU pVH ky mr rhy iksy ivakqI aMdr jIAux dI hsrq pYdf ho jfvy.vDIaf pusqk dI ieho myrI pRIBfsLf hY.

sfzy pMjfbI dy aflock vI lyKkF nfloN GWt nhIN hn.AuhnF ny rYzImyz qnkIdI lyK ilK ky KflI QfvF CWzIaF huMdIaF hn qy AuQy ijhVy mrjLI lyKk df nfm qy rcnf df nfm jdoN jIa cfhy Auh Br lYNdy hn.aijhy hI sfzy ieMglYNz dy ivdvfn aflock hn zf: svrn cMdn.cMdn nMU pqf nhIN ikAuN ascrj lWgdf hY jdoN vInf vrmf jF myry aMgryjL pfqrF dy sMvfd asIN kyvl pMjfbI ivc hI nhIN ilKdy blik AunHF qoN tksflI dI bjfey mlveI bolI vI bulvfAuNdy hF. aYnI inWkI ijhI gWl ijsnMU sDfrn pfTk vI smJ jFdf hY, zf: cMdn nMU smJ nhIN afAuNdI.sfzy aMgryjL pfqrF dy sMvfd pMjfbI ivc ies leI hn ikAuNik asIN pMjfbI khfxI ilK rhy hF qy AusnMU pVHn vfly pfTk vI pMjfbI hn. hux jy iksy pfTk nMU aMgryjLI afAuNdI nf hovy qy asIN ieh dWsx leI ik sfnMU aMgryjLI vI afAuNdI hY, zfielfg aMgryjLI ivc DsoV dyeIey. Auhdf kI Pfiedf hoieaf? ies nfloN qF cMgf nhIN ik pfTk aMgryjLI khfxI hI pVH lvy. nfly mYN kdoN ikhf hY ik myry aMgryjL pfqr pMjfbI boldy hn. mYN qF ieh dWsdf hF ik jo Auh bol rhy hn pMjfbI ivc Aus df ieh arQ hY. jdoN mYN ieh ilK hI idWqf ik ieh pfqr aMgryjL hY qF jLfihr hY ik Auh aMgryjLI boldf hovygf. imsfl dy qOr `qy jy myrf pfqr cInI hovy qF kI mYN khfxI ivc AusnMU vfV nhIN skdf? mYnMU cfienIjL nhIN afAuNdI, myry pfTk nMU nhIN afAuNdI. AuQy mYN ieh afK ky hI kMMm clfvFgf ik cInI pfqr ny afpxI BfsLf ivc ieh ikhf. kI ikhf hY Auh mYN insMdyh pMjfbI ivc hI dWsFgf. mlveI bulvfAuN df mqlb hY ik pfqr afpxf ielfkfeI Aucfrn krdf hY. ijvyN pfqr bRimMGm df hY qF Auh bRmI bolygf.

myrI khfxI nMgIaF aWKIaF bfry ijLkr kridaF iek vfr cMdn ny ikhf ik qyrIaF pfqr kuVIaF afps ivc ijvyN luWcIaF gWlF krdI hn, eydF huMdf nhIN.

myrIaF pfqr kuVIaF pYm qy sLYlI ieMglYNz dIaF jMmpl bflg ajLfd iKafl kuVIaF hn.ijnHF dy afpxy pRymIaF nfl sLrIrk sMbMD aksr bxdy rihMdy hn. afps ivc muMizaF bfry nOjvfn kuVIaF Auho ijhIaF gWlF hI krdIaF hn jo mYN afpxI khfxI ivc drsfieaf hY. nfly iek cutklf vI hY. iek jnfnI dUjI nMU puWCdI hY, nI jdoN do bMdy iekWTy huMdy hn qF ikho ijhIaF gWlF krdy hoxgy. dUjI juafb idMdI hY. AuhI jo afpF krdIaF hF. qF pihlI PWt bol pYNdI hY, hY nI BfeIaF idAu aYnI luWcIaF gWlF krdy ny? zf: sfihb khfxI ivc do kuVIaF afps ivc jo gWlF krdIaF hn, Aus nfloN ikqy asLlIl gWlF myrIaF kOlIg ibnf iksy iJjk dy myry nfl kr lYNdIaF hn. vYsY quhfzy nfvl ivc vI ipkfizWlI do aOrqF luWcIaF gWlF krdIaF hn?

cMdn KudoN vFg buVHk ky boilaf, myrIaF pfqr vysvfvF hn. AunHF qoN hor mYN kI suKmnI sfihb df pfT krvfAuNdf?

bs quhfnMU afpxy suafl df juafb quhfzy afpxy mUMhoN iml igaY?

cMdn sfihb socx lWg pey ieh mYN kI kih bYTf.

sfzy pRvfsI sfihqkfr jdoN ieMzIaf jFdy hn qF iehnF df hlHk dyKx vflf huMdf hY. bjurg sfihqkfr ijnHF ny kivqfvF dy ilK ilK gry lfey huMdy hn, Auh afpxy mfstrpIs atycI `coN kWZ ky KrVf iqafr kr lYNdy hn jF aWj qoN pMjfh sfl pihlF dIaF nslvfd vrgIaF qy BUh-hryvy vrgIaF smisafvF (ijnHF df hux nfmoinsLfn nhIN lWBdf) `qy gRMQF vrgf nfvl ilK ky ieMzIaF iljFdy hn qy pRkfsLkF qoN afpxI KWl lhfAuNdy hn. pRvfsI sfihqkfrF dI vDIaf ZMg nfl KWl AuDyVx ivc nvXuWg pbiljLr vflf Bfpf pRIqm isMG kfPI mMinaf hoieaf nfm sI.isafl dI ruWq dy sLurU huMidaF hI pMjfbI pRkfsLk afpxy Ausqry iqWKy krky ibMgF nMU DUP-bWqI krnI sLurU kr idMdy hn, ikAuNik pRvfsI pirMidaF ny pMjfb iesy ruWq ivc AuWz ky afAuxf huMdf hY. ijnHF sfihqkfrF df mfVf motf hWQ pYNdf hY. Auh afpxy rU-bf-rU smfgm aqy gosLtIaF krvfAux ivc ruWJ jFdy hn. XUnIvristIaF ivc GuWspYT krnI qy mfnqf pRfpq adfiraF (ijvyN pMjfbI sWQ jF BfsLf ivBfg afid) qoN purskfr/ mfn-snmfn lYx leI jugfV lfAuxy ies qoN Auprly zMzy dy lyKkF dy nsIb ivc af jFdf hY. sfzy vrgy nOjvfn pRvfsI lyKk ijhVy sLfierI nMU mfVf-motf mUMh mfr lYNdy hn, Auh pRsMsk kuVIaF nfl imlxIaF ivc msrUP ho jFdy hn. keI vfr qF AuhnF ny ieh pRsMskF bhuq QoVHy smyN dy noits ivc pYdf kIqIaF hoeIaF huMdIaF hn. mYtrImonIal, zyitMg aqy hux PysbuWk ies kMm leI vDIaf aOjLfr hn.

sfzy iek ieMglYNz dy nOjuafn gjLlgo (lyKk dI ivafhuqf ijLMdgI `qy koeI asr nf pvy ies leI nfvF aqy QfvF dy kuJ ku vyrvy bdl idWqy gey hn.) dIaF gjLlF ieMzIaf dy rsfly mYgjLInF ivc pRkfisLq hox lWg peIaF.ijvyN afm huMdf hY ik ieMzIaf dy pypr rcnf nfl lyKk df jIvn ibAurf aqy pqf vI Cfp idMdy hn.ijs nfl pfTkF df isWDf rfbqf ilKfrI nfl ho jFdf hY.gjLlkfr dy kuJ pRsMsk vI bx gey, ijnHF ivc iek nOjvfn kuVI vI sI. kuVI bfhr afAux leI afpxf dfa lf rhI sI qy gjLlgo ieMzIaf ivc jfx vyly afpxIaF CuWtIaF suhfvxIaF bxfAux dy cWkr ivc sI. Kqo-iKqfbq huMdf irhf. gWl ieMtrnYt `qy cYitMg qWk phuMc geI.eI-myl rfhIN qsvIrF df qbfdlf ho igaf.

bysbrf ho ky sfzf gjLlgo ieMzIaf clf igaf.bdiksmqI nfl AusdI pRsMskf nMU kflj qoN CuWtIaF ho geIaF sn qy Aus nUM GroN iekWlI bfhr inklx dI iejLfjq nhIN sI.pr Auh eI-myl bkfiedf krdI rhI. gjLlgo ivcfrf mWCI vFg qViPaF ipaf sI. khy eI-mylF qF ieMglYNz ivc vI pVH skdf sI.do hPqy vfps jfx ivc rih gey.

gjLlgo dI irsLqydfrI ivc iek aYqvfr nMU aKMT pfT sI.mYN vI AudoN ieMzIaf igaf hoieaf sI. mYnMU Pon krky Auh kihx lWgf, aMbrsr KMz pfT `qy jfxY. afjf kWTy cWldy hF.

mYN soicaf clo bhfny nfl drbfr sfihb mWQf tyikaf jfvygf. mYN Aus nfl clf igaf.asIN ajy sLhId bfbf dIp isMG dI smfD lMGy hI sI ik gjLlgo nMU AusdI Aus pRsMskf df Pon af igaf ik Auh aMbfly iksy shylI dy ivafh afpxI BYx nfl afeI hoeI sI qy imlx leI ieh ZukvF mOkf sI.sfzf gjLlgo bYTf bYTf afpxI sIt qoN igWT AuWcf buVikaf, QozI BYx nMU qUM Pon rWK mYN huxy aMbfly aWzy `c af ky qYnMU Pon krdF.pihlI GMtI `qy cWk lI. qyrf afhI nMbr af nf?

hFjI. Pon kWt idWqf igaf.

clo beI gWzI moVo aMbfly cWlIey.

sfzy zrfievr qfrI ny gWzI df ruK aMbly vWl nMU kr idWqf.

beI Auhny itkfky imlIan pONz df koeI hFjI ikhf.lqf vrgI vfjL sI. jy qUM eI-mylF pVHy ieMgilsL vI aYnI hfeI. mYnMU aYny sfl ieMglYNz ivc rih ky nHIN AunI afeI afpF rfh `coN koeI igPt gUPt nf lY leIey?[[[ qfrI, qyjL clf afpF nMdF qoN pihlF pihlF phuMcxY bs aYdf eI iKWcI cWl hfrn qoN hWQ nf cWk pfsy krf trWk vfly nMU gfxy gUxy ijhy lfAux nMU CWz. qUM sVk `qy iDafn rWK mYN kI kihnF? mYN rIl cuWk ky bfhr mfrUM kr lo iGAu nMU BFzf afh iksy zMgr ijhy ny mWJF sVk `qy CWzqIaF hfrn mfrI cWl Eey kr lY hux mFvF nMU CyqI CyqI pfsy. ieMzIaf nHIN qrWkI kr skdf iehnF ny sO sfl ipCy hI rihxY qfrI sfzI kMtrI `c nHIN afh kusL hYgf puWC lf blrfj nMU ikAuN blrfj?[[[ sfzy AuQy glYNz `c psLUaF leI aWz eI Pfrm bxy hoey af AuQy jy af kMm hojy qF sfzf aYm isks motrvya qF hr vfly blOk hI rhy aWDI ieMglYNz df kfrobfr TWp ho jfey. lY hux sflI irsLYpsLn clI geI mYN AuhnMU tYkst krnf sI beI luiDafxf pfr kr afey eyartYl vI rWdI kMpnI af isWDU qyrf spfies df nYtvrk af qyry Pon `qy ikMnIaF ku bfrF afAuNdIaF[[[ vU eI hYv ludyafxf sOrt `c ikvyN ilK hoAU? aYl[[[ dyKIN qF spYilMg TIk ny afh cWk, mYisjL sYNt mobfielF qy ieMtrnYt df ikMnf Pfiedf ho igaY sfzy vyly jdoN asIN ieQy pVHdy huMdy sI mhInf mhInf lYtr eI kuVI nMU PVHfAuNx df mOkf nHIN sI lWgdf huMdf lYtr jyb `c eI pft jfxy hux Blf svyry zyitMg sfeIt `qy kuVI lWBo sLfm nMU ivafh krf lo. kfhlI aWgy toey nfkf afh puls afly kIhny KuWlHy CWzqy?

gWzI sfiez `qy lfE. puils kMstybl ny hWQ dy ky ruWkI, sfzI gWzI kol af ky ikhf.

isWDU kWZ afvdy aYs aYs pI ijhy df kfrz.

aYny nMU ey aYs afeI ny af ky sfzy koloN puWiCaf, hF beI ikQoN afeyN ho?

luiDafixAuN. qfrI ny juafb idWqf.

kfgjL pUry af. afr sI, ieMsLorMs, lsMs?

hF jI.

af aYs aYs pI isMG df bMdf bYTf ipCy. af dyKo kfrz Audy sYn kIqy hoey af. sfzy gjLlgo qoN rih nf hoieaf qy ey aYs afeI QoVHf iKJ ky boilaf, mYN qYnMU puWiCaf? mYN zrfievr nfl gWl krdFpilAUsLn?

af hrf ijhf Plqrf qF lWigaf sLIsLy `qy. sfzf gjLlgo iPr vI bfj nf afieaf.

cMgf jfE.

BYx mrOxy pYsy JfVn nMU KVyH sI. ieh qF cgl ijhf afpxI tOr `qy af isWDU qyry vI afeI pI kfrz krky zr igaf. nhIN qF sfly ny ieQy hI afQx pf dyxf sI. ieh hrfmdy huMdy af qYnMU cutklf suxfAunF. iek vfr iek mrfsI bWs `c pIpf leI bYTf sI. do puls afly cVHy qy Auhdy pIpy `qy zMzf mfrky kihMdy iehdy `c kI hY? mrfsI kihMdf, jI pMjIrI af GrvflI dy juafk hoieaY sfhurIN cWilaF. hor iehdy `c ikhVf tuMbF hoxIaF. puls vfly kihMdy ikMnf icr ho igaf qYnMU GrvflI nMU imly nMU? mrfsI kihMdf jI dUjf sfl ho igaf. puls vfly hWs ky kihx lWgy inafxf Pyr qyrf nI Auh qF hrfm df hY. mrfsI boilaf clo afpF ikhVf Gry rKxY puls `c hI BrqI krf dyxY.

KMnf lMGdy hoey asIN muinafrI dI iek dukfn qoN ruWk ky sfZy aWT sO df priPAUm qy Zyz sO df kfrz ilaf. gjLlgo mYnMU puWCx lWgf Auh Aus ivc kI ilKy? mYN socx lWg ipaf. Auh afp hI bol ipaf, myrI gjLl df iek sLyar hY Auh ilK idaF?

sLyar dy arQ bxdy sn ik myry kol qYnMU dyx leI koeI qohPf nhIN sI ies leI afpxf idl dy irhf hF.

mYN Aus nMU ikhf ik dy qUM pRiPAUm irhf hYN qy afKdf hYN idl. Auh mYnMU puWCx lWgf Pyr kI ilKIey. mYN ikhf qUM sLfier hYN kuJ Aucfr.

sLfierI eys vfly suJdI hY. mYN hWQF pYrF ivc afieaf ipaF. lWgdy sLfierI dy. dWs Pyr kusL?

qUM ilKdy ik ieh pRiPAUm mYN qYnMU ies leI dy irhf hF qF ik qyry KUsbUdfr bdn nfl lWg ky ieh vI mihk jfey.

hF, afh gWl bxI. pr qUM mYnMU ieMgilsL ivc ilKky dy.kI bxU iehdI ieMglIsL.

ilaf PVHf vWzy ieMglYNzIey. mYN ilK idWqf.

asIN sPr jfrI kr idWqf.

aWCf mYnMU dWs mYN Auhdy nfl gWl kI krUM?[[[ dWs Xfr qyrf aYkspIrIaYNs myry nfloN ijLafdy af. aOrq mrd sbMDF `qy aYm vWn jIzIaF jIzIaF khfxIaF ilKI jfnY. aMbflf af igaf hYlp kr myrI[[[.

qyry vFgUM nf afpxy AuQy ieMglYNz ivc ieMzIaf qoN nvIN nvIN kuVI afeI. AuhdI ikqy afpxy ibRitsL bOrn nfl zyt sYt ho geI. Auh afpxI shylI nMU puWCx lWgI mYnMU qF ieMgilsL nHIN afAuNdI mYN kI krUMgI qUM mYnMU ieMgilsL isKfdy. AuhdI shylI kihMdI ieh ikhVI gWl hY. Auh zyt dOrfn qYnMU tWc krn dI koisLsL krUgf. qUM kih dyeIN zONt. iPr qYnMU grmf ky Auh ikWs krn dI trfeI krU qUM kih dyeIN stOp. bWs aYnf kMm hY.

agly idn ieMzIaf vflI kuVI afpxI shylI nMU imlI qF AuhdI shylI puWCx lWgI ikvyN irhf qF ieMzIaf vflI kihMdI AuvyN hI hoieaf ijvyN qUM ikhf sI. Auhny dony gWlF iekWTIaF kr idWqIaF. mYN dony gWlF iekWTIaF kih idWqIaF, zONt stOp (ruk nFh!). mYN afpxf juafb dy idWqf.

quhfnMU mjLfk suJdY, mYnMU muVHkf afeI jFdY. izAuzrYNt ijhI koeI hYgI? eydF kirAu isWDU afpF iksy afieskRIm bfr jF rYstorYNt ivc AuhnF nMU lY cWlFgy. qusIN AuhdI BYx nMU ibjLI rWiKE. asIN aWz bYT ky afpxf duWK-suWK kr lvFgy nhIN nhIN pihlI vfrI imlxY Auh khU mMuzIhr nfl lY afieaY. nf bfbf rihx do ikqy ieh nf hovy lfVf rihjy qy brfqI lY jy. qfrI rok Eey afh Zfby `qy gWzI. qusIN aYQy rotI KfE, mYN gWzI lY ky jfnF. mYN ieQy hI quhfnMU af ky iml lAUN.

aYny nMU ivafkul pRsMskf df Pon af igaf, qusIN ikQy ho? mYN aWzy ivc KVHI quhfzI AuzIk kr rhI hF. quhfzI gWzI ikhVI qy nMbr kI hY?

qfrI gWzI df nMbr kI hY afpxf? sfzy gjLlgo ny Pon `qy hWQ rWK ky puWiCaf.

mYN AusnMU iesLfry nfl afK idWqf ik shI nMbr nf dyvy. Aus ny aYsf hI kIqf.glq nMbr ilKf idWqf. AuDroN nIly sUt dI insLfnI dWsI geI. Aus AuprMq gjLlgo ny mYnMU iesdf kfrn puWiCaf qF mYN AuhnMU dWisaf ik blfieMz zyt keI vfrI DrqI qoN asmfn ivc iljfx dI bjfey pqfl ivc isWt idMdI hY. qMU Aus nMU imilaf nhIN kI pqf Auh ikho ijhI lWgdI hY?

lY mYnMU Auhny PotoaF eI-myl kIqIaF sI. kYtrInf kYP vrgI hY.

sfnMU Zfby AuWqy Auqfr ky Auh clf igaf. Auh Zfbf bhuq GtIaf ijhf sI. mYN qfrI nMU ikhf koeI hor cMgf ijhf rYstorYNt lWBdy hF. Kfxf Kfh ky muV afvFgy.vDIaf rYstorYNt dI qlfsL ivc asIN kfPI aWgy inkl gey. rsqy ivc mYnMU qfrI kihMdf, bfeI mYN qyrf cylf bx jfxY. afpF huxy pWg qy llyry ijhf inkV sukV lY lYNdy aF. mYnMU lyKk bxfdy kyrF. mYnMU qF pqf eI nhIN sI ilKfrIaF AuWqy kuVIaF ieAuN mrdIaF iPrdIaF. qusIN qF tIsI vfly byr qoVdy ho.

AuhdI gWl nMU mYN hWs ky tfl idWqf qy asIN iek rYstorYNt ivc vVH gey.

do GMty bfad asIN muVy qF sfzf gjLlgo gWzI dI sIt dI Zoa QoVHI ipWCy nMU AulfrI aWKF imcI ipaf sI. qfrI mYnMU kihMdf, dyK lY hjy vI kYtrInf kYP dy eI supny leI jFdY.

hUM, aWj nHIN sONdf ieh. mYN huMgfrf Biraf.

gWzI kol jf ky asIN AusnMU AuTfieaf, hF beI kI bixaF rFiJaf?

ikWQy mrgy sI qusIN? mYN kdoN df AuzIkI jfnY. myrI bytrI vI Plyt hogI.

aWCf? aYnf jLor lvfqf? koeI nHIN qYnMU isLlfjIq qy sony dI Bsm cfrdy hF cWlky. mYN itcr krI.

Pon dI kihnF.

nf qUM suxf ikMJ rfq muklfvy dI gujLfrI bWlIey, kI hoieaf?

hoieaf kI suafh dI Kyh. ijvyN afpF glq nMbr dWisaf, AuvyN Auhny glq sUt dWisaf.mYN nIlf sUt tolf, Auh pI bI 10 lWBy. dsF imMtF bfad mYN aWk ky Pon kIqf. myry sfhmxy KVHIaF do gulfbI sUtF vflIaF `coN iek ny cWk ilaf. sLkl dyK ky myry qF mfpy eI mrgy. qvy argf rMg. sfrf mUMh iPxsIaF nfl Biraf ipaf. BYx `co cuVyl ijhI lWgy. nf mYN BWjx jogf.afeIs kRIm bfr `c lY geIaF. myry ZfeI sO vyst krvfqy. myrIaF gjLlF dy sLyarF dI qrIP nf krnoN hty, mYN aWk ky kih idWqf. myrIaF mUrIaF nHIN ilKIaF ieh mYN qF sfzf iek GfxIkfr ijhY, blrfj isWDU AuhdIaF corI krky CpvfeIaF sI.

qUM myrf nF ikAuN ilaf? mYN BVikaf.

hor mYN kI krdf. KihVf qF CzfAuxf sI.suafd hI Krfb krqf.iehdUM qF KMz pfT `qy eI kusL nf kusL iml jfxf sI.bfrF sO nMU QuWk lWg igaf. qyl qy tYm vfDU df. qUM TIk ikhf sI.

KihVf hI CuzfAuxf sI qF bfbf mfr idMdf.

kI mqlb?

qyry vrgI ieMn-ibMn iscueysLn pYdf ho geI sI iksy muMzy kuVI dI. blfieMz zyt. kuVI nMU muMzf nf psMd qy muMzy nMU kuVI nf psMd. kfPI dyr cuWp bYTy rhy. Pyr muMzy ny ikhf, mfP krnf mYN Gry jrHf Pon kr lvF. Pon krn mgroN muMzf aPsoisaf ijhf mUMh bxf ky kuVI nMU kihMdf mYnMU jfxf pYxf hY myrf bfbf mr igaf hY. kuVI kihMdI clo sLukr hY nhIN myrf bfbf mr jfxf sI.

asIN gWzI ivc bYT ky vfpsI dy rfh pey qF qfrI myry vWl DOx krky boilaf, bfeI mYN nHIN qyrf cylf cUlf bxnf. jy ilKfrIaF nfl aYnI kuWqy KfxI huMdI af qF myrI qF grIb dI do hjLfr rupeIaf mhIny dI qnKfh af. mYN qF ieky idn `c AuVfidaf krMU.

nf kYtrInf kYP aYvyN iml jFdI hY? ikAuN beI aksLy kumfr?

sfzy gjLlgo ny iKWJ ky dMd pINhidaF zYsLborz qoN cuWk ky cfr pMj afzIAu kYstF myry AuWqy vgfh mfrIaF.

XfdivMdr isWDU df pyNzU sLyrjIq isWDU iek vfr do lyK lY ky myry dPqr afieaf Cpx leI.mYN srsrI ijhI ingfh mfrI. lyK pMjfbI iPlmF vfilaF bfry sI.idlcsp sI. mYN AuhnMU Cfpx df vfadf kr idWqf. jdoN mYN dUjy lyK `qy ingfh mfrI qF Aus AuWqy sLyrjIq dI bjfey iksy kuVI df nfm sI. sYksI ijhf nfm.myry puWCx `qy Auhny dWisaf ik iksy dosq kuVI df hY. ieMzIaf rihMdI hY qy nvIN nvIN ilKx lWgI hY. mYN bfad ivc jdoN mYzm df lyK pVH irhf sI qF mYnMU lWgf ik Auh lyK pihlF vI ikDry piVHaf hY. iPr ieh soicaf ik sLfied myrf BulyKf hovygf.lyK kMpojL krky jdoN prUPrIizMg krn lWgf qF Pyr myry mn ivc afieaf ik jLrUr ikqy piVHaf hY. mYN kuJ mYgjLIn Proly qF klfkfr mYgjLIn ivc mYnMU Auh lyK iml igaf, pr AuQy lyKk df nfm hor sI qy Auh lyKk vI ieMglYNz df sI. mYN sLyrjIq nMU ies bfry dWisaf qF Auh kihx lWgf, myrf lyK BlF rihx dyeIN. pr qUM Auhdf Cfp dyeI. pMjfbI dy sMpfdk qF bMdf Kfh ky zkfr nf mfrn. qYQoN aYnI gWl nhIN sFB huMdI.

pr jIhdf lyK hY. Auh nf iptUgf?

ieQy bVHf pqf lWgdY. aMnHIN nMU bolHf DUhI iPrdY.

KYr, mYN lyK ivc kfPI sfrf Pyr bdl kr idWqf. kudrqI iek luWcf ijhf cutklf iPWt huMdf sI Auh vI nfl ilK idWqf.lyK dy QWly lyKkf df Pon nMbr vI iliKaf hoieaf sI, jo sLyrjIq myry kol ilafAux qoN pihlF pYn nfl kWt ilafieaf sI. mYnMU hfsf afieaf ik sLyrjIq dfeIaF qoN iZWz lko irhf hY! AuhnF idnF ivc klpnf cfvlf ajy sWjrI hI mrI sI. AusdI Kbr kMpojL kridaF myry idmfg ivc iKafl afieaf ik Xfr hux qF pulfV ivc jgHf KflI hY ikAuNik nf nvIN bIbI CWzIey.mYN Aus lyKkf df lyK cuWikaf qy puWTf krky tybl lYNp mUhry kIqf qF imty hox dy bfvjUd vI sfry ihMdsy AuGV afey. nMbr not krky mYN lyKkF nMU Pon lf ilaf.aWDy GMty dI gWlbfq dOrfn lyKkf nMU cMgy KMB lfey. AuhdI Poto mMgI qy iesLfry nfl ieh vI ikhf ik aWgy qoN kuJ afpxf ilK ky Byjy.pr AuhnMU smJ nf afeI ik AusdI corI PVHI geI hY. agly idn Poto aqy cfr pMj rcnfvF eI-myl rfhIN af geIaF.myry hWlfsLyrI dyx qy mF dI DI ny klfkfr dy Ausy aMk nMU hI vfZf Dr idWqf sI qy iek iek krky sfry lyK, khfxIaF, kivqfvF corI kr leIaF sn.Auhdy idmfg ivc ieh nhIN afieaf ik iksy hor mYgjLIn nMU mUMh mfr lvy.lyK Poto aqy Pon nMbr smyq jdoN Cipaf qF lyKkF nMU ieMglYNz qoN nOjvfn pfTkF dy Pon jfx lWg pey.

do ku hPqy bfad mYnMU lyKkf df iKafl afieaf ik Qrmf mItr lf ky lyKkf df qfpmfn cYk krIey. mYN Kud hI PrjI nfm dWs ky pfTk bx ky lyKkf nMU Pon kr idWqf. lyKkf bYnsn dI afiqsLbfjLI vFgUM boql `coN AuWz AuWz jfvy.TWk TWk gWlF dy aYsy sLOt mfry ijvyN sfnIaf imrjLf tYins KyzdI huMdI hY. pihlF qF AuhnMU cutklf suxfieaf jo mYN koloN pfieaf sI. cutklf sux ky Auh iKV iKV hWsI. ikAuNik cutklf Ausny pihlI vfr suixaf sI. Pyr bxf suafr ky afKx lWgI, mYN qF eydF hI KuWlHf zuWlHf ijhf qslImf nsrIn (AuhnMU ieh vI nhIN sI pqf ik qslImf ny kI iliKaf hY.) vFgUM bybfkI nfl ilK idMdI aF.

dyiKAu ikqy Pqvf lWg ky dysL inkflf nf ho jo?

Pyr quhfzy vrgy myry pfTk jo hYgf af bfhrly mulKF `c sfBx vfly.mYnMU qF blrfj isWDU vI kihMdf sI ik myrI vfrqk aMimRqf pRIqm qy ajIq kOr dy tWkrdI aY.khfxI `c mYN vInf vrmf nMU ipCy CWzgI. dyiKAu myrIaF gjLlF CpxgIaF hux lok suKivMdr aMimRq nMU BuWl jfxgy. ieAuN lyKkF ny zrbI rys kors dy GoVy ikMgiPsLr vflI spIz nfl pOxf GMtf aYsy PYNtr CWzy ik mYN do iqMn vfr qF kursI `qy bYTf izWgx hI lWgf sI. jy mYN AudoN AusnMU afpxf shI nfm dWs idMdf qF Ausny pfxI pfxI ho jfxf sI. pr mYN Auhdf Brm bixaf hI rihx idWqf.

jdoN mYN puWiCaf ik aYzf KUbsUrq lyK iliKaf ikQy bYT ky sI qF lyKkf df juafb sI, zlhOjI. dyKo pMjfbI dy lyKkF df ikMnf stYNzrz hfeI hY, corI df lyK ilKx leI vI zlhOjI qoN nyVHy nhIN KVHdy.agr Ausny afpxI koeI mOilk rcnf krnI huMdf Auh ieMdrlok ieMdr dy aKfVy ivc jf ky krdI.

mYN afpxy koloN ilK ky do iqMn lyK Auhdy nfm hyT Cfpy qF lyKkf asmfnI AuzfrIaF mfrn lWg peI.Auhny rWb nMU XWb dWsxf sLurU kr idWqf.AuhnMU iksy pRsMsk ny ieMglYNz qoN mobfiel Pon vI Byj idWqf.sLyrjIq nfl vI Ausdf rveIaf bdl igaf. sLyrjIq mYnMU kihx lWgf, asmfn `qy qF cfVH idWqI aY. hux hyTF ikvyN lfvygf?

hyTF nHIN hux ieh lihxI.ieh qF hux klpnf cfvlf dI QF aMqrirksL `c hI rhUgI. ijdx iehdf spysisLp hfdsfgRsq hoieaf Audx DrqI `qy afAU. kih ky mYN hWs ipaf.

Auh lyKkf QWmjLaWp vI ikqy vrHy CmfhI sLihr geI pINdI huMdI sI qy hux PrYNc vfeIn qoN QWly gWl nhIN krdI. hux AuhnMU kulU mnflI dy sfry hotlF dI ryt ilst Xfd hY. iek mfsk mYgjLIn ivc Cpx leI Auh ijs sMpfdk dIaF imMnqF krdI huMdI sI. rcnf mMgx `qy Aus sMpfdk nMU Ausdf juafb sI, mfVy moty mYgjLInF `c nHIN mYN CpdI huMdI. myry lyK qF ieMglYNz `c Cpdy ny.

sMpfdk dosq ny Aucycf Pon krky ieh gWl dWsI qy pWCx lWgf, Xfr qusIN lyKkF nMU tIkf lfAux vyly dvfeI ikhVI Brdy huMdy E?

ieMzIaf gey ny mYN Auhdy duWD vrgy drsLn krny cfhy qF Auhny mYnMU jlMDr dy sB qoN mihMgy hotl ivc bulfieaf, iekWlf afeIN sKq lihjLy ivc ikhf.

hor mYN ikhVf nfl imltrI ilafAuxI aY.

ieh qF mYN afpxI cusqI nfl bc igaf. vrnf Auhny qF myrf mItr GuMmfAux dI pUrI skIm bxfeI hoeI sI.hux qF Aus lyKkF dI ieh hflq ho geI hY ik jy dUrbIn lY ky vI dyKIey qF vI njLr nhIN afAuNdI.

pMjfbI df kvIdrbfr hovy qF iek gWl mjLydfr dyKx nMU imldI hY. kvI nMU afpxI kivqf suxfAux bfad jLrUrI kMm pY jFdf hY qy Ausny jldI Gry jfxf huMdf hY.kvIaF dI ies afdq bfry qF pMjfbI ivc iksy ny cutklf vI GVH ilaf hY.do ivakqI aWgV-ipCV BWjy jf rhy huMdy hn.ipClf AuWcI AuWcI PVoH PVHo bol irhf huMdf hY. Aus nUM koeI hor ivakqI rok ky kfrn puWCdf hY qF aWgo Auh juafb idMdf hY, Xfr Auh afpxI kivqf suxf igaf qy hux myrI suxdf nhIN.

ies nfl imldI juldI surjIq pfqr ny iek vfr hWZbIqI suxfeI. Auh qy kuJ kvI musLfiery qoN af rhy sI.rsqy ivc musLfiery ivcoN imly pYisaF dI boql lY ky pIx KVH gey. puls vfly PVH ky lY gey.Auh jf ky aYs aYc E nMU kihx lWgy asIN kvI hF.kvI drbfr `coN afey sI. soicaf GrF nMU jfx qoN pihlF GuWt GuWt pI cWlIey.

ieh sux ky aYs[ aYc[ E[ muxsLI nMU kihx lWgf, drvfjLf bMd kr muxsLI, BWj nf jfx. myrI zfierI ilaf, iehnF nMU kivqfvF suxfeIey.

lyKkF aqy sLrfb df sWgI prFdy vflf sfQ huMdf hY.iek vfr gIqkfr gurdyv mfn horIN musLfiery qoN afey qy sLrfb dI boql lY ky rsqy ivc pYNdI iksy dI motr `qy bYT gey. pIx leI iglfs nf lWBx. iPr slfh hoeI.msLk vI cmVy dI huMdI hY qy juWqIaF vI cmVy dIaF. clo juWqIaF `c sLrfb pf ky pIE. qy ieMJ hI kIqf igaf.

sfzI dlIp kOr itvfxf ilKdI hY. mYN khfxI ilKI. mYnMU lWigaf mYN khfxI ilK skdI hF. Auhy ijhIaF aWT nO khfxIaF hor ilKIaF. ikqfb Cfp leI mYN lyiKkf bx geI. lyKk bxnf ikhVI aOKI gWl hY? pr hux qF lyKk bxnf hor vI sOKf ho igaf hY. quhfnMU ikqfb ilKx dI vI jLrUrq nhIN. koeI vI aKbfr jF mYgjLIn cuWko. Aus ivc iksy lyKk dI rcnf pVHo qy aKbfr nMU icWTI ilK dyAu rcnf bVHI vDIaf sI. quhfnMU ieh vI ilKx dI jLrUrq nhIN ik Auh ikAuN vDIaf sI jF Aus dy kI gux hn. quhfzI icWTI Cp jfvygI. ieho ijhIaF Aupro-QlI do iqMn icWTIaF CpvfAu. qusIN lyKk bx gey.

ieMJ hI iek vfr iek sivtjLrlYNz rihMdy bMdy sqpfl isMG sq df pfTkF dy pWqr ivc Kq Cp igaf. Auhdf hONslf KuWlH igaf. zMgr df mUMh myry vWl ho igaf, ijvyN mYN AuhdI kuVI kWZ leI huMdI hY qy Auhny ksm Kfh leI myry iKlfP ilKx dI.lWcr ilKdY, lWcr ilKdY krI jfieaf kry.pihlF qF mYN ieh kih ky njLraMdfjL krdf irhf ik, Creator is always greater than Critric.. iPr Auh rcnf dI aflocnf bjfey QoVHf prsnl hox lWg ipaf.mYnMU Xfr dosq kihx lWgy, nWQ pf iehnMU ieh qF qyry isMg mfrU.nfly Auh afh iek lyKk dI qrIP krI jFdY qy Auh lyKk vI gMd cMgf vWZdf hY. ieh iekWlf qYnMU lWcr afKI jFdf hY. iPr afh dyK ieh lyKk Aus kol jf ky Tihr irhf hY. gWl smJ afeI?

mYN smJ igaf.myrf iek pfTk sivtjLrlYNz rihMdf sI. kudrqI Auhdf Pon af igaf qy mYN icWTIaF vfly bfby bfry AusnMU pVqfl krn leI ikhf. aWgoN Auh sq sfihb nMU jfxdf sI qy bfby df Auhny sfrf jIvn ibErf qy jnm pWqrI mYnMU suxf idWqI, dyK lY bfeI khyN qF srivs kr idMdy hF?

mYN Aus nMU htfieaf, nhIN qusIN nf kuJ kirE. ieljLfm myry isr `qy hI af jfxY, afpF guMzfgrdI nHIN krnI. idmfg nfl hI ZfvFgy iehnMU. jdoN aiVky afieaf drsLx zyloN vFgU kylf Kuaf ky Auhdf ienkfAuNtr mYN hI krUM. hux Auh icWTIaF Cfp ky afpxy afpnMU lyKk smJx lWg ipaY. cfmHilaf hoieaf hY. hux Auh koeI glqI jLrUr krygf qy Pyr puWq bxfvFgy.

iek idn aYvyN bYTf bYTf mYN blYk lybl dI pUrI boql pI igaf. boql pI ky iKafl afieaf ik boql qF pI leI mnf hux KyVnI kIhdy `qy hY? iksy lyKk nMU PVHn dy mksd nfl mYN aKbfr KoilHaf qF pfTkF dy pWqrF vflf sPf sfhmxy af igaf.ijs ivc sivtjLrlYNz vfly bfby sqpfl sq dI rcnf sI. mYnMU isLkfr lWB igaf.Aus bfby ny myrI inMidaf vfly Kq ivc iksy BuipMdr isMG dI kivqf dI qfrIP kIqI hoeI sI.mYN irkfzr Pon nfl lfieaf qy BuipMdr isMG bx ky sivtjLrlYNz Pon lf ilaf.bfbf jI nMU PUk CkfeI qy Auh sfrf kuJ bkf ilaf jo mYN suxnf cfhuMdf sI. bfbf joiqsLIaF dy qoqy vFgUM boly. jdoN bfby ny sfrf kuJ Augl idWqf qF mYN Pon rWK ky pihlF irkfizMg cYk kIqI. Pyr bfby nMU dubfrf Pon lf ilaf. jdoN bfby nMU afpxf aslI nfm dWisaf qF AuhnMU sWp suMG igaf.pihlF rWj ky gflH vrfeI. aTfrF pONz boql vfly Kry kIqy. bfby ny sfry mYgjLIn ivcoN sB qoN pihlF myrI aWT siPaF dI khfxI pVHI sI qy ieQoN qWk ik afpxy chyqy lyKk dI iek sPy dI rcnf vI nhIN sI pVHI.

mYN AuhnMU pY inkilaf, jd qYnMU pqY mYN luWcF, asLlIl khfxIaF ilKdF. qUM myrI khfxI ikAuN pVHI? nfly qyrf bMdf vI asLlIl ilKdf qUM Auhdy bfry iek aWKr nhIN iliKaf.

AuhnMU mYN AuNJ dWs idWqf sI. Auh kihMdf kdy kdy ilKxf pY jFdY.

afho qop nfl bMinHaf huMdY AuhnMU ilKxf pY jFdY.

Auh qF mYnMU kihMdf sI qUM bhuq piVHaF hoieaf lyKk hYN?

piVHaf qF hYgF.pr mYN aVb jWt vI aF.bfdl ny aYlfn krvf idWqf ik puils mihkmf afm nfgirk nMU sLRI mfn jI afK ky sMboDn kiraf krygf. rfeykot Tfxy ivc iek bMdf afpxy mkfn mflk dI vDIkI ivruWD isLkfieq dI arjLI ilK ilafieaf. muxsLI ny ibnf piVHaF kih idWqf, TIk nhIN dubfrf ilK ky ilaf. Auh bMdf dubfrf ilK ilafieaf. muxsLI ny Pyr afK idWqf shI krky ilaf. Auh bMdf kihMdf qusIN afp hI ilK lAU ijvyN ilKxI hY.muxsLI ny myry vWl iesLfrf krky Aus nMU kih idWqf, aOh muMzf rfietr hY. Aus qoN ilKf ky ilaf. Aus bMdy ny myry kol af ky drKfsq ilKx dI bynqI kIqI. mYN AusnMU smJfieaf ik iehdy nfl hjLfr pMj sO nWQI kr, iehI TIk ho jfxI hY. Auh bMdf muxsLI nMU jf ky kihx lWigaf, qusIN mYQoN irsLvq mMgdy ho. mYN ivjIlYNs kol quhfzI isLkfieq krFgf.mUhiraF muxsLI guWsy ivc af ky kursI qoN KVHf ho igaf, gWl sux Auey BYx dyixaf sLRI mfnf, mYN qYQoN kdoN irsLvq mMgI hY? AuhI gWl bfbf mYN qyry nfl kIqI hY. pihlf qUM jWt blrfj isWDU nMU suixaY, hux rfietr blrfj isWDU nMU sux. afpdy pUjnIk lyKk nMU myry vWloN iek khfxI suxf dyeI, smJdfr hoieaf afpy smJ jfAU. iek rfjkumfrI dI iksy rfjkumfr nfl icrF dI sItI ijhI rldI sI. AuQy nvF rfjkumfr af jFdf hY.rfjkumfrI df Jukfa nvyN rfjkumfr vWl ho jFdf hY. purfxy rfjkumfr nMU jlx huMdI hY. Auh afpxy ispfhIaF nfl imlky nvyN rfjkumfr nMU iek iklHy ivc kYd krvf idMdf hY qF ik nvF rfjkumfr rfjkumfrI nMU nf iml sky. kYd hoieaf rfjkumfr iklHy df iek drvfjLf KolHx df Xqn krdf hY.purfxy rfjkumfr dy ispfhI bfhroN jLor mfr ky AusnMU KuWlHx nhIN idMdy. nvF rfjkumfr dUjf bUhf ajLmfAuNdf hY. ispfhI AusnMU vI zWk lYNdy hn. ieAuN rfjkumfr iek iek krky sO dy sO drvfjLy KolHx dy Xqn krdf hY. sB zWk ley jFdy hn. kYdI rfjkumfr CWq pfVH ky rfjkumfrI nMU lY ky Prfr ho jFdf hY qy purfxf rfjkumfr qy Ausdy ispfhI iklHy dy drvfijLaF nMU ZUhIaF lf ky KVHy rih jFdy hn.

khfxI qF vDIaf hY, pr iehdf mYnMU suxfAux df kI mqlb?

mqlb Auh qy qyry vrgy Cpx vfly aKbfrF ivc qF mYnMU bMd krvf lAuNgy. mYN afpxI vYbsfiet bxf ky rcnfvF Auhdy AuWqy nsLr kr dyAU.PVH ilAu Pyr myrI pUC.mYN ieh nhIN kihMdf ik myrI khfxI dI aflocnf ikAuN kIqI.PrIzm aOP spIc hY. pfTk nMU hWk bxdf hY Auh afpxy ajLfdI nfl ivcfr dyvy. pr ieh nhIN ik iek gWl leI qusIN iek nMU inMdo qy dUjy nMU shfro. inrpWK ho ky ilKo. Auhdy bfry vI ilKo.

Auhny guWsy ho jfxY.

mYN ikhVf ipafr krMU qy gl `c vrmflf pfAU?

bfby ny mfPI mMg ky KihVf Cuzfieaf qy muVky nf icWTI ilKx df vfadf kIqf.

myry Pon kWtidaF Ausdy chyqy lyKk df afstrIaf qoN Pon af igaf, qYnMU pqY bfbf hfrt df mrIjL aY. qYnMU AuhnMU DmkfAuxf nhIN sI cfhIdf. Auh bhuq ziraf hoieaY.

hfrt dy mrIjL nMU pMgy nHIN lYxy cfhIdy. qUM vI myry mnoN Auqr igaYN. mYnMU mUh `qy srfAuNdF qy ipWT ipCy inMddYN.dosq Auh jo mUMh `qy inMdy ipWT ipCy srfhy.

Aus qoN bfad ivc bfby dI aWj qWk icWTI ilKx dI jLuarq nhIN peI. Aus dogly lyKk bfry myry mn ivc iGRxf af geI.ijs krky keI vfr Auhdy qKWls ivc lWgdy kWky dI bjfey myry mUMhoN GWgf hI Aucfiraf jFdf hY.

ieh AuhI lyKk sI ijsdf mYnMU Aus vyly pihlI vfr Pon afieaf sI, jdoN hfly myrIaF iek jF do khfxIaF hI CpIaF sn.Aus dy dWsx muqfbk AusnMU myrIaF khfxIaF bVIaF psMd afeIaF sn.myry qoN pihlF df ilKdf hox krky qy ipiCAuN myry ielfky df hox krky mYN Aus df siqkfr krn lWg ipaf sI.Auhdy hI ipMz df iek sfihqkfr krmjIq kuWsf bVf msLhUr hoieaf sI. kfPI dyr qF mYN ies lyKk nMU krmjIq vflf krYizt hI BulyKy nfl idMdf irhf.

myrI khfxI pVHI? ikvyN lWgI?

Auhdy pRsLn dy juafb ivc mYN ikhf sI, qyrI pyNzU bolI qy sLYlI vDIaf hY. mYnMU ipMzF ivc rihx df mOkf nhIN imilaf. ieMglYNz ivc Auzfr hoieaf hF. myry ivc ieh kmI hY.pr qyrI khfxI ivDf `qy girp iZWlI hY. qUM ieDr iDafn dyvIN.

ies gWl df AusnMU burf lWgf sI qy Auh mYnMU afpxIaF rcnfvF igxfAux lWg ipaf sI. mYN AusnMU ikhf ik qUM ivcfr puWiCaY. mYN suihrd ho ky afpxf ivcfr idWqf.nfly aYnI vft qurn vflf qF bYst aQlIt bx jFdY qy qYnMU qurnf vI nhIN

bfeI myrf goq vI brfV hY qy qUM isWDU.(ieQy Ausny JUT boilaf sI.)

Pyr kI hoieaY? mYN kunbfpRsq nhIN. jy iehI rcnf myry sky Brf ny ilKI huMdI qF Pyr vI myrf ivcfr iehI rihxf sI.

Aus KbqI vWloN Pon kflF df islislf sLurU ho igaf. Auh Pon krdf qy mYnMU pMp Brdf. Auhdy Pon rWKx `qy mYN idmfg dI tUtI iZWlI krky Auhdy vWloN BrI hvf kWZ idMdf.ieh Pon krn df AusnMU jnUMn hY. lyKkF nMU Pon krky pMp mfrn ipCy Ausdf mksd kyvl ieh huMdf hY ik aglf BfjI moVy. bdly ivc AusdI pRsMsf kry. aKbfrF ivc Aus bfry ilKy. lyKkF nfl Aus dI Aumr dy ihsfb nfl Auh irsLqydfrI gMZ lYNdf hY. cusq Aus qoN pfsf vWt lYNdf hY qy Bolf Aus dy iKlfry cog nMU cug lYNdf hY.ijvyN inafxf imWTI golI cUsdf rihMdf hY, ieAuN lyKk idn rfq AuhdI pRsMsf krdf nhIN QWkdf. Ausdf nfm afpxIaF rcnfvF ivc mfx nfl sLfiml krdf hY. AusdIaF rcnvF bfry vDf cVHf ky ilKdf hY. jdoN ies lyKk nMU aihsfs ho jFdf hY ik Plfny lyKk ny ijMnf myry bfry ilK ky myrIaF isPqF dy puWl Ausrny sI. Ausfr cuWkf hY. hux Ausdf sIimMt Kqm hY qF iesdIaF Aus lyKk nfl dUrIaF bxnIaF sLurU ho jFdIaF hn qy koeI hor lyKk iesdf aglf isLkfr huMdf hY. ieMJ hI kdy AusdI sfzy bRimMGm dy iek hfsrs dy kvI siqkfrXog qyjf isMG qyj jI kotlyvfly nfl nyVqf bxI sI.pr hux sLfied lMmy arsy qoN Aus bjurg kvI nMU kdy Pon vI nhIN kIqf. Auhny inWq nvyN imWq, purfxy kIhdy icWq vflI nIqI apxfeI hoeI hY. pfTkF nMU vI ieh iesy qrHF aYkspolfiet krn dI hWd qWk jFdf hY.ieMzIaf igaf ieh kfr clfAuNdf qF huMdf hY mfrUqI. Auh vI dyv QrIikaF vfly nMU pMjfb srkfr dI idWqI mMgvI qyy ilKUgf mYN skorpIAu ivc igaf sI.crcf df rWj ky BuWKf hY. iesdf bs cWly qF ieh afpxy iCWk mfrn dI Kbr vI lvfey.

mYnMU keI vfr ies lyKk dy Pon af cuWky sn qy mYN iek vfr vI AusnMU Pon nhIN sI kIqf. iesny iglf kIqf, mYN qYnMU aYny Pon krqy, qUM kdy Pon nhIN kIqf?

myrI afdq hY. mYN qF kdy grl PrYNz nMU afp ibnf vjHf Pon nhIN kIqf.

ies lyKk dIaF iek do Pon kflF qoN mYN aMdfjLf lgf ilaf sI ik ieh bMdf Pukrf, isry df gWpI aqy Brm pflx df sLONkIn hY.iek vfr AusnMU KusLPihmI ho geI ik gurdfs mfn df iliKaf qy gfieaf gIq, tIvI AuWqy dyKI jfAu blfAuNjL cWzIaF. Aus df iliKaf hoieaf hY.ieh KusLPihmI sFJI krn leI iehny mYnMU Pon krky dWisaf ik Ausdf gIq gurdfs mfn ny irkfrz krvfieaf hY qy mnjIq mfn ny aWj hI AusnMU kYst dI kfpI ByjI hY. mYN mubfrkbfd dy ky gIq puWiCaf. Aus dy gIq dy bol dWsx `qy mYN AusnMU pRsLn kIqf ik gIq AuWqy qyrf nfm qF ikDry hY nhIN. iesdf juafb sI, mYN gurdfs mfn nMU ikhf qUM afpdf nfm pf lY gIq cWl jfAUgf.

mYN hWs ky itWcr kIqI, Xfr ijLafdy ho igaY, QoVHf GWt kr lY. aWgoN Auh TuWs ijhf ho igaf qy Ausny gWl bdl idWqI.ievyN hI iesnMU iek hor vihm hY ik iPlmF vfly Ausdy nfvlF AuWqy iPlm bxfAux leI qrlomWCI hoey pey hn. ds bfrF sfl ho gey Aus dy nfvl AuWqy iPlm bxidaF pr ajy qWk mukMml nhIN hoeI. aYnf smF qF mugl-ey-afjLm aqy tfietYink nMU vI nhIN sI lWigaf, ijMnf ies lyKk dI blOkbstr nMU bxn ivc lWg irhf hY.iesy pRkfr AusnMU iek hor vihm dy BirMz ny zMigaf hoieaf hY ik aMgryjLI sfihq vfly Ausdf sfihq pVHx leI sfry kMm CWzI bYTy hn.ds bfrF sflF qoN hI mYN Aus qoN suxdf af irhf hF ik Ausdy nfvlF df aMgryjLI ivc anuvfd ho irhf hY. aWj qWk koeI anuvfd sfhmxy nhIN afieaf.sLfied anuvfdk klmF GVHdy hoxgy? afpxIaF mulfkfqF, jo afm qOr AuWqy AusdIaF Kud hI ilKIaF hoeIaF huMdIaF hn. AuhnF ivc vI Auh aksr Bolf ijhf mUMh bxf ky vWzf sfrf bMb isWt jFdf hY. iek ieMtrivAU ivc Ausny dWisaf ik Ausny 16-17 kMipAUtr dIaF izgrIaF kIqIaF hoeIaF hn.ies ny ibWl gyts vI ieh afK ky BuMjy lfh idWqf.iek izgrI krn nMU iqMn sfl lWgy qy zIh sflF ivc dWs izgrIaF huMdIaF hn.gWp mfrn dI ibmfrI dI vI koeI hWd huMdI hY. iek ieMtrivAU ivc ies ny iqMn cfr lfiebRyrIaF pVHn df dfvf kIqf hY.iksy mulfkfq ivc Auh eyarport `qy duBfsIey dI nOkrI krdf huMdf hY qy iksy ivc jrmn bfrzr puils ivc aPsr.agr Auh sWcIN duBfsLIey dI nOkrI krdf huMdf qF AusnMU sQfnk BfsLf df BrpUr igafn hoxf cfhIdf hY qy jy ieh huMdf qF sB qoN pihlF Auhny afpxIaF hI rcnfvF zWc ivc anuvfd kr lYxIaF sn jF zWc ivc mOilk rcnfvF rc ilWqIaF huMdIaF.JUT nMbr do puils dI nOkr dy qjLrby bfry Aus qoN aWj qWk iek aWKr nhIN ilK hoieaf. puils dI vDIaf nOkrI CWz ky Auh ieMglYNz DWky Kfx AudoN afieaf hY, jdoN ieQy byrojLgfrI jLorF `qy hY.

myrf pihlf khfxI sMgRih axlWg Cipaf qF ies ny Pon krky mYQoN pVHn leI AusdI kfpI mMgI. mYN ikqfb Byj idWqI. ies df Pon afieaf qy ies nMU hor Brm ny zWs ilaf sI. pMjfb dI iek nfmfvr aflockf iesdI GrvflI hY qy ieh myrI ikqfb AuWqy Aus qoN prcf ilKvfeygf. ieqPfkn mYN aflockf aqy Aus dy Grvfly nMU jfxdf sI. mYN ies nMU juafb idWqf ik mYN muWKbMd nhIN ilKvfieaf, prcy ikQoN ilKvfAuxy hn. prcf ilKvfAuxf hoieaf qF mYN rjnIsL bhfdr qoN ilKvf lAUN. nhIN hjLfr rupeIaf mUMh `qy mfr ky ijhVy mrjLI aflock qoN jo mrjLI ilKvf lvoN.pRvfsI lyKkF bfry ilKxf qF Auh ieMJ mfx smJdy hn ijvyN purfixaF simaF ivc Coty moty rfjy bfdsLfhF nfl afpxIaF kMinafvF df irsLqf krn ivc PKr mihsUs kiraf krdy sn.iPr ieh mhfsLX afpxy pfTkF kol myry bfry ieh kihx lWg ipaf ik blrfj isWDU ny afpxI ikqfb mYnMU irvIAu krn leI ByjI mYN ikqfb dyKidaF isWt idWqI ik mYN aYnI gMdI ikqfb bfry nhIN ilK skdf. kmfl dI gWl hY ik mYnMU pUry pMjfbI jgq ivc kyvl iek iehI irvIAukfr imilaf sI.myry bfry iek vI pMjfbI df lyKk, aflock jF irvIAukfr kih dyvy ik mYN AusnMU afpxI ikqfb df irvIAu jF afpxI iksy rcnf bfry ilKx leI ikhf hovy qF, mYN sdf leI ilKxf CWz dyAuN!!! bfkI irvIAukfr bxn dy sONkIn ies lyKk nMU vI mYN cYNilj krky afKdF ik khfxI ilKx dIaF aWT qknIkF huMdIaF hn. Auh aWTF ivcoN kyvl cfrF dy nfm hI igxf dyvy.

jdoN ies lyKk nMU aihsfs ho igaf ik mYN AusnMU ijLafdf mUMh nhIN lfAuNdf qF iesdIaF myry qoN dUrIaF bxdIaF geIaF. suWKI smuMdrI nfl vI iehdI ieho zfielfgbfjLI sI, jo myry nfl.pihlF iesny bUtf isMG sLfd df stfiel corI kIqf.nfvl df kFz sLurU hox qoN pihlF gIq dIaF lfienF ilKxIaF ijnHF df rcnf nfl koeI sbMD nhIN. iPr suWKI KfVkUvfd AuWqy khfxIaF ilKx lWgf qF Auhdf ivsLf corI kr ilaf igaf.ies lyKk df qF Auh hfl hY gMgf gey qF gMgf rfm, Xmunf gey qF Xmunf dfs.jy ryv pMjfmIaF df irvfjL cWilaf qF ryv pMjfmI pf leI. jy Prfk sUt cWly qF Prfk sUt pf ilaf. jy iPWsL kWt lfcy cWl pey qF Auh pf ley. ies ny afpxI vWKrI koeI lfien nhIN PVHI hY. AuDr asIN gUcI vrsfcI vFg afpxf PYsLn afpxf bRYNz clfieaf hY qy AuhI rWiKaf hY.

bUtf isMG sLfd nfl nyVqf gMZx ipCy ies lyKk df svfrQ kyvl aYnf sI ik sLfied sLfd Ausdy nfvlF AuWqy iPlm bxf dyvygf. iPlmF bxfAuNxf Kyz huMdI jF sLfd kol jfdU dI CVI huMdI qF sB qoN pihlF Auh apxy nfvlF AuWqy nf iPlmF bxf lYNdf. ieMzIaf dy pWqrkfr gfiekF qoN iesLiqafr lYx dI grjL nfl do ku kflm df AunHF bfry lyK ilK idMdy hn. jo lgBg sfry gfiekF bfry iek hI huMdf hY. ies lyKk dy mn ivc gIq irkfrz krvfAux dI sulGdI icMigafrI ny vI gfiekf nfl iesnMU nyVqf bxfAux leI mjLbUr kIqf. sMgIq bfry ieWl-kukV nf jfxdy hox dy bfvjUd ieh gfiek df iKdmqgfr  bx ky pRsMsfmeI lyK ilKx lWg jFdf hY.ies nMU ieh vI nhIN pqf huMdf hY ik ijs bfry ieh ilK irhf huMdf hY Aus gfiek ny kI cMd cfVyH hn, Ausdf mfrkIt ivc kI rYpUtysLn hY qy Aus ivc ikMnf ku dm hY, sMgIq df AusnMU ikMnf ku igafn hY, vgYrf. aWgoN ijvyN lMzy nMU mIxf sO vlH pf ky tWkrf hY, ijho ijhf myrf PWqU Auho ijhy PWqU dy mulfhjy. Auhdy psMiddf iksy gfiek ny cmkIly dy bol qy qrjLF corI kIqIaF huMdIaF hn qy iksy hfkm bKqVI vrgy ny bldyv msqfny vrigaF df gIq corI krky afpxy nfm `qy irkfrz krvfieaf huMdf hY. gIq ivc msqfnf sLbd vI Auh kWtdy nhIN ikAuNik AuhnF nMU ielm nhIN huMdf ik msqfnf sLbd hY jF gIqkfr df qKWls.

vDIaf lyKk df gux huMdf hY ik Auh rfjnIqI ivc nhIN pYNdf qy afpxI klf dy ivkfs AuWqy smF aqy imhnq Krcdf hY. pr aWjkWlH ieMglYNz dI DrqI nMU Bfg lf rhy sfzy ies lyKk df bhuq smF stMt plYinMg AuWqy Krc huMdf hY. jy do ku mhIny ies lyKk dI koeI rcnf nf Cpy qF Ausdy pfTk mrn vfly ho jFdy hn. lyKk nMU lyK ilKky dWsxf pYNdf hY ik Auh hfjr hY. hfjr hY vI Auh ieMJ kihMdf hY ijvyyN mfstr ny skUl ivc rol nMbr boilaf huMdf hY qy ividafrQI aWgo boldf hY, hfjLr hF jI. pMjfbI sfihq ivc vfkeI ies lyKk dy nfl df koeI hor msKrf jF ajUbf nhIN hY.lMzn vWl rihMdy ies lyKk ny qF rcnfvF dI PrI hom zlIvrI vI sLurU kr idWqI hY, ikAuNik Ausdf ivcfr hY ik pIjLy vFg sWjrI qy qWqI qWqI rcnf pfTk qWk phuMcxI cfhIdI hY. ieko smyN AuhdI rcnf aKbfr ivc CWpx jFdI hY qy Ausy smyN Ausdy chyqy pfTkF kol. ies nfl Aus lyKk nMU ieh Pfiedf huMdf hY ik jd qWk rcnf aKbfr ivc CpdI hY Auh afpxy pfTk nMU rcnf pVHf ky Aus bfry icWTI vI aKbfr nMU kWZvf cuWikaf huMdf hY.aKbfr dI aglI azIsLn ivc Aus icWTI nMU Zukvf QF idvfAux leI iehdy vDIaf afiezIaf BlF koeI ho skdf hY.

vIns tIvI AuWqy ies lyKk dI ieMtrivAu kridaF BolI mulfkfqI, rUpdivMdr kOr dy mUMhoN inkl jFdf hY ik hF jI mYnMU pqf lWigaf hY ik quhfnMU bhuq piVHaf jFdf hY, lokF dy bhuq Pon afey ik quhfnMU ieMtrivAu kIqf jfvy. hux ies ibafn ivcoN iqMn gWlF spsLt ho jFdIaF hn. iek qF rUpdivMdr kOr ny AusnMU Kud nhIN piVHaF ikAuNik AusdI rcnf bfry koeI svfl nhIN kr skI.Aus ny afey Pon kflF qoN afpxI rfey kfiem kr ilWqI.dUjf mIzIey ivc rihx dI bfvjUd rUpdivMdr kOr nMU stMtbfjLIaF aqy sLVXMqrF df ielm nhIN. qIjf Pon afey nhIN blik rUpdivMdr kOr df nMbr dy ky krvfey gey. kI mYN JUT boilaY? kI mYN kUPr qoilaf? ho koeI nf beI koeI nf!!!

pMjfbI khfxIkfr blrfj isWDU nMU myry nfloN vWD koeI nhIN jfxdf.mYN AusnMU bhuq nyiVAuN dyiKaf hY.idn rfq Auhdy nfl irhf hF. Auhdf aMgrWiKak bx ky. bYljLIam, PrFs, jrmn, goaf, muMbeI, sfieprs, nypfl, cYK irpbilk, zubeI, polYNz mYN Auhdy nfl aXfsLIaF kIqIaF. dysLF ivdysLF dIaF hvflfqF qy jylHF dI XfqrfvF Auhdy nfl kIqIaF. hspqflF ivc Auhdy mrdy nfl mrdf qy jIAuNdy nfl jIAuNdf irhF. mYN hmysLF Aus dy aMdr bYTf rihMdf hF, aWj quhfnMU imlx leI qy Auhdy bfry dWsx leI bfhr inkilaf hF. Auh Cotf huMdf cMzIgVH dy kOnvYNt skUlF ivc piVHaf qy Cotf huMdf ieMglYNz af igaf. ieMglYNz af ky Auhny surq sMBflI. pMjfbI dI aOPIsLlI iek jmfq nhIN piVHaf `qy aWj pMjfbI df lyKk hY.sfihq nfl Ausdf koeI vfsqf nhIN sI. afpxI pRyimkf nfl klfs ivc iekWTy bYTx dy mfry ny Ausny aMgryjLI sfihq df ey lYvl kors kflj ivc lY ilaf sI.kors vrk dI sLrq pUrI krn leI mjLbUrI ivc Ausny pihlI khfxI bOrzrlfien ilKI. iksy ny XkIn nf kIqf. AusdI aiDafpkf ny AusnMU sfhmxy ibTf ky ivsLf idWqf qy ikhf, nvIN khfxI ilK ky sfbq kr ik ieh khfxI qUM ilKI hY.

do GMty ivc Aus ny nvIN khfxI bYtryal ilK idWqI.AuhdI aiDafpkf dMg rih geI qy Aus nMU DWky nfl sfihq pVHf ky AuhdI khfxI klf cmkfAux lWg peI.hr sfl bRimMGm ivc huMdy khfxI mukfbly leI AusnMU iqafr kIqf jfx lWgf. imzlYNz krIeyitv rfieitMg mukfbly ivc AusdI aiDafpkf ny kflj vWloN Ausdf nfm Biraf qF bfkI aiDafpkF aqy hYTtIcr ny Ausdy nfm dI muKlPq kIqI, ims hYln vOkr, afpxf kflj ipCly pMj sflF qoN ieh mukfblf hfrdf af irhf. borz kol pihlF hI afpxf rYpUtysLn burf bixaf hY. ieh nvF hY. koeI sYikMz iXar df inpuMn ividafrQI pfAu. koeI ieMglIsL kuVI. ieh eysLIan ies ivc kI KfsIaq hY?

ies muMzy aMdr aWg hY jo mYN dyKI hY.qusIN dyiKaf nhIN ikvyN AusdIaF aWKF ivcoN cMigafVy inkldy huMdy hn. mukfblf qF iehI lVUgf nhIN myrf asqIPf quhfnMU iml jfvygf.

aiDafpkf af ky AusnMU kihMdI hY rfj, myrI ieWjLq qyry hWQ hY. mYN qyrI Kfqr lVH ky afeI hF. lfj rWKIN.

ims trWst mI. afeI vONt lYt XU zfAUn. mYN hnyrIaF ilafdUM.

hfP trm dIaF CuWtIaF hoeIaF. Auhny AumrfAu jfn iPlm dyKI. jo imrjLf hfdI rusvf dy ilKy AUrdU dy pihly nfvl AumrfAu jfn adf AuWqy aDfrq sI. Aus ny KrId ky Ausdf aMgryjLI anuvfd piVHaf. AusnMU mjLf nf afieaf. Ausny lfiebryrI ivcoN tfikMg buWk lY ky aslI AurdU nfvl iqMn idn lgfqfr suixaf.cOQy idn Plfiet PVH ky Auh lKnAU phuMc igaf. Auhny jdoN ikqy jfxf hovy, Plfiet ieMJ PVHdf hY ijvyN nfnikaF nMU jfx vflI bWs hovy.lKnAU jf ky Auhny AumrfAU jfn bfry anykF ikWsy suxy.AumrfAu jfn adf hfdI rusvf dI mF sI.aWj vI AuQoN dIaF glIaF ivc amrfAuN jfn dI aWzI dI Dmk aqy Auhdy JFjrF dI Cxkfr gUMJdI hY. mujLiraF dI Kqm ho geI pRMprf dI Koj krky blrfj vfps ieMglYNz af ky mujrf klcr AuWqy nvIN khfxI brOQl ilK idMdf hY qy iehI khfxI mukfbly ivc pVHI.khfxI bfry AusnMU mukfbly ivc anykF svfl kIqy gey, Ausny idRVqf nfl dlIlF dy ky sB nMU pRsLnhIn aqy lfjvfb kr idWqf.Auh kursI qoN AuWTx lWgf qF jWjF dy pYnl ivcoN iek jWj (aMgryjL) ny Aus nMU rok ilaf.

jWj: mYN ieMzIaf kfPI dyr irhf hF qy mYnMU quhfzy siBafcfr bfry igafn hY. qUM BfrqI sMsikRqI nMU pysL krdI bhuq Aumdf khfxI ilKI hY qy mujrf siBafcr nMU klfqmk ZMg nfl bhuq KUbsUrq drsfieaf hY.klfiemYks ivc snYp sOt ivDI df bVI kfrgrI nfl iesqymfl kIqf hY. -qyrI jnm qfrIk dy ihsfb nfl qyrI Aumr sqfrF sfl bxdI hY qy qMU ivafihaf nhIN hovyNgf?

blrfj: mYN aMzr eyjL hF, jLihr hY mYN kuafrf hF.

jWj: Prj kr qyrf ivafh ho jFdf hY qy qYnMU bWcf pYdf krn dI ieWCf vI hovygI?

blrfj: kudrqI hY, ivafh qoN bfad aglf cYptr bWcy huMdf hY.

jWj: qUM lVkI cfhyNgf jF lVkf?

blrfj: pihly bWcy vyly myrI hsrq hovygI ik lVkf hovy qF ik mYnMU afpxy vMsL dy aWgy vDx df XkIn ho jfvy. Aus qoN bfad rWb dI mrjI jo Auh dyxf cfhy.

jWj (myj `qy hWQ mfridaF): hF! mYN qyry mUMhoN iehI suxnf cfhuMdf sI. ijLafdfqr aqy afm lok lVky dI kfmnf krdy hn, Kfskr qusIN eysLIan lok.qyrI khfxI ivc iek bhuq vWzf qknIkI nuks hY. qyrI vysvf nfiekf mjLfr `qy jFdI hY qy rWb qoN lVkI mMgdI hY? lWgI smJ?

blrfj: ieh nuks nhIN mYN jfxbuWJ ky iliKaf hY. sLfied myrI khfxI nMU qusIN cMgI qrHF smJy nhIN.myrI nfiekf afm aOrq nhIN, vysvf hY. vysvf kdy lVkf pYdf nhIN krnf cfhuMdI huMdI, ikAuNik AusnMU pqf huMdf hY ik vWzf ho ky Auh ijLlq dI ijLMdgI jIvygf qy dlfl bxygf. afpxI mF df, BYx df, pqnI df jF hor aOrqF df. lVkI vysvf ies leI mMgdI hY ikAuNik AuhI lVkI vWzI ho ky Aus dy buVHpy df shfrf bxdI hY. Ausy lVkI ivcoN buVHpy ivc Ausny afpxy afp dI jvfnI aqy kisLsL nMU dyKxf huMdf hY.lVkI iek qrHF nfl vysvf dI pYnsLn huMdI hY. iesy leI vysvF dI koisLsL huMdI hY ik Auh afpxy sB qoN sunWKy gfhk qoN grBvqI hox qF jo AuhnF dy suMdr lVkI pYNdf hovy. rhI gWl vysvf dy mjLfr `qy jfx dI qF iek ihMdU pRQf muqfibk iek Kfs pUjf krn leI mUrqI nMU vysvf dy koTy dI imWtI ilaf ky ivsLysL qOr `qy lfeI jFdI hY.

jWj kfgjL AuWqy kuJ ilK lYNdf hY.iqMn idn dy mukfbly ivc pVHIaF geIaF CWqI khfxIaF df jdoN jyqU aYlfn kr df vkq afieaf qF blrfj afpxI aiDafpkf nfl sB qoN ipCy KVHf sI. Aus dI aiDafpkf mnhUs Kbr suxn dy zroN afpxy kMnF AuWqy hWQ rWK ky aWKF mIc KVHI sI. ieh dyK ky AusdIaF aWKF Br afeIaF sn. hMJUaF df sfgr bfhr kyrn leI Auhny aWKF GuWt ky mIcIaF qF Ausdy kMnF ivc afvfjL peI, mukfbly ivc pihlf sQfn pRfpq krn vflI khfxI hY brOQl -bfey blrfj isWDU. AusdIaF aqy AusdI aiDafpkf dIaF aWKF aWzIaF rih geIaF sn.AuhdI aiDafpkf ny AusnMU GuWt ky jWPI ivc lY ilaf sI.Ausdf mWQf cuMimaf sI, rfj, aYm prfAuz aOp XU. ijWq dI trOPI lYx Auh Kud styjL `qy nhIN sI igaf Auhny afpxI aiDafpkf nMU Byijaf sI, ims jfAu lAu afpxI trOPI ies `qy myrf nhIN quhfzf hWk hY.

mukfbly AuprMq pfrtI ivc Auh qy AusdI aiDafpkf KVHy sLYmpyn pI rhy sn ik iek XUnIvristI df pRoPYsr af ky AuhnF nMU mubfrkbfd dy ky puWCdf hY, hYln, ieh ieMzIan sWp ikQoN PiVHaY? bVf jLihrIlY?

zf: Xyts eys sWp `c qF mYN ajy jLihr Br rhI aF. jdoN CWzUMgI ieh inAuly mUDy krU. afh qF aWj mihjL iehqoN PUkfrf ijhf mrvf ky dyiKaf sI.

ieAuN Aus qoN bfad blrfj ny aWT aMgryjLI khfxIaF ilKIaF qy aWTF dy nfm Ausdy afpxy nfm vfly aMgryjLI aWKr bI qoN sLurU huMdy hn.aMgyrjLI pbiljLrF qoN eysLIan hox krky AusnMU bhuqf huMgfrf nf imilaf qy Ausny ilKxf CWz idWqf.

ieMglYNz ivc BMgVf imAUijLk jobn `qy afieaf qF Ausny gIq ilKx dy ierfdy nfl pMjfbI isWKI. pMjfbI sfihq zIkF lf lf pIqf.kulvMq isMG ivrk, sMq isMG syKoN, ajIq isMG pWqoN, hrI isMG idlbr qoN lY ky vInf vrmf qWk sB nMU KrId KrId piVHaf. isLv, pfsL, pfqr pVHy. nfnk isMG, kMvl sB dIaF sfrIaF rcnfvF.aWj blrfj isWDU sfihq dIaF sfrIaF ivDfvF ivc ilK irhf hY. do nfvl, do khfxI sMgRih pMjfbI ivc aqy iek pusqk pMjfbI qoN anuvfd ky aMgryjLI ivc Cfp cuWkf hY.

sfihq, sMgIq, sLrfb aqy sYks AusdIaF kmjLorIaF hn. iehnF iqMnF ivcoN AuhdI ijLMdgI ivc ikhVI cIjL ijLafdf hY, iesdf inrxf krnf musLikl hY.Auhdy pfTkF ivc bhu-igxqI aOrqF, Kfs kr nOjvfn kuVIaF dI hY.

ieMzIaF qoN iek nOjvfn kivqrI ny ieMglYNz PyrI `qy afAuxf sI. XfdivMdr isWDU ny AusdI izAutI lgfeI ik qUM ieMglYNz dy cMgy cMgy sfihqkfrF qy gfiekF dIaF mulfkfqF krky ilafeI. afpF mulfkfq mYgjLIn ivc CfpFgy. nfl Aus ny ieh vI ikhf, koeI nvF muMzf blrfj isWDU khfxI ilKx lWigaY. isrjxf ivc AuhdI khfxI CpI aY. zf: rGbIr isMG isrjxf hlkI khfxI qy mfVy lyKk nMU nyVHy nhIN lWgx idMdf. mYN AuhdI khfxI pMjfb ivc khfxI pVHI hY, nMgIaF aWKIaF muMzy `c dm hY. AuhnMU jLrUr imlI. afpxy mYgjLIn bfry dWsIN.

kivqrI ieMglYNz af jFdI hY. sfihqkfrF qoN blrfj isWDU bfry puWCdI hY.hr koeI AusnMU blrfj isWDU nfl imlx qoN vrjdf hY. jF ijhVy Aus nfl gWzI ivc bYT ky do do boqlF vVHkf cuWky huMdy hn, AuhnF ny Auhdf nfm nhIN suixaf huMdf. ijhVy sfihqkfrF ny Aus dIaF khfxIaF nf Cfpx bfry aKbfrF nMU icWTIaF ilK ky nyk slfh idWqI huMdI hY.AuhnF ny kdy AusnMU piVHaf suixaf nhIN huMdf.kivqrI socdI hY afKr blrfj isWDU ikhVf ieho ijhf zfienfmfiet hY ijs qoN hr koeI mYnMU dUr rWKxf cfhuMdf hY? Aus nOjvfn kivqrI nMU ieMglYNz aqy XUrp Br qoN pRsMskF aqy kvI ivsLfl vrgy nOjvfn sLfdIsLudf lyKkF dy Pon afAuxy sLurU ho jFdy hn.hr koeI afpo afpxI trfeI mfrdf hY.ijs ivc knYzf dy iek aKbfr df aDKVH sMpfdk ijsdy amrIkf, knyzf qy ieMzIaf aKbfr inkldy hn aqy iek ieMglYNz df hI Auh gIqkfr vI sLfiml huMdy hn ijs dI vkIl kuVI dI Aumr vI Aus kivqrI nfloN ijLafdf huMdI hY.Aus kivqrI dy hWQ blrfj isWDU dI khfxI axlWg lWg jFdI hY. pVH ky Auh blrfj nMU imlx leI qVP jFdI hY. ieh blrfj isWDU dI khfxI dI pRfpqI hY ik nOjvfn kuVI khfxI pVHx AuprMq AusnMU imlxf cfhuMdI hY. dyKxf cfhuMdI hY Auh kI cIjL hY? iek vfr amrgVH khfxIkfr jsvIr rfxy dI stUzYNt AusdIaF ikqfbF dyKx lWg geI.hjLfrF ikqfbF ivcoN Ausny isWDU dI ikqfb nMgIaF aWKIaF kWZ leI. rfxy ny AusnMU puWC ilaf, qUM aYnIaF ikqfbF CWz ky iehI ikqfb ikAuN cuWkI?

bs mYnMU cMgI lWgI.mYN pVHx leI lY jfvF?

ikqfb pVHn AuprMq Aus ny rfxy nMU ikhf ik ieh blrfj isWDU jdoN ieMzIaf afvy mYnMU jLrUr imlfeI. Auhdy ieMzIaf gey `qy jsvIr rfxy dy Gr Auh pfTkf AusnMU imlI.

kivqrI bRimMGm afeI qF blrfj isWDU dy sfihqk snyhI ipRqpfl isMG mfn, ijnHF nfl isWDU df pirvfr vflf irsLqf sI dy Gr Aus kivqrI df blrfj nfl Pon sMprk kfiem ho igaf. mfn horF ny pYr gWz ky blrfj dI pYrvfeI kIqI.imlx df smF mukWrr ho igaf. imQy smyN AuWqy Aus kivqrI nMU ieMglYNz dI iek kivqrI DoKy nfl zf: svrn cMdn dy Gr lY geI qF ik Auh blrfj isWDU nMU nf imly. kivqrI ny blrfj isWDU nMU imlx dI ijLd kIqI qF ieMglYNz dI kivqrI Auhdy nfl lVH peI. lyikn ieMzIaf vflI kivqrI Pyr vI blrfj isWDU nMU imlx clI geI.jd Auh kmry ivc dfKl hoieaf qF Auh cuMiDaf geI. Aus nfl gWlbfq krky hor pRBfivq ho geI.kivqrI Ausdf nMbr lY ky iek rfq AusnMU Pon krdI hY qy iesLiraF ivc Aus Auqy moihq hox dy, AusnMU sMkyq idMdI hY.Auh afpxy iksy iqVkdy jf rhy irsLqy nMU sMBflx dy XqnF ivc lWgf hox krky kivqrI dy iesLfry smJdf hoieaf vI axjfx bxdf hY.ieh AuhdI KfsIaq hY ik Auh iek smyN iek irsLqf hI hMZfAuNdf hY! JUTy qy idKfvy vfly iesLk nfl AusnMU koeI srokfr nhIN.

kivqrI leI iek smfgm isWK XUQ kimAUNtI sYNtr, soho roz, bRimMGm ivKy rcfieaf jFdf hY. smfgm krvfAux vfilaF ivc iek aijhf AuqoN bIbI dfVHI ivcoN kflf kF sfihqkfr; jo afpxy afp nMU Drm pRcfrk khfAuNdf hY, vI huMdf hY ijsdy Gr Aus dy pirvfr nfl Tihrn df vfadf Aus kivqrI ny kIqf huMdf hY. ikAuNik afpxy Gry iljf ky kivqrI dI syvf krky Aus sfihqkfr ny kivqrI qoN kuJ nf kuJ afpxy bfry ilKvfAuxf huMdf hY. smfgm AuprMq jdoN Auh kivqrI blrfj isWDU nMU dyKdI hY qF PWt PrmfiesL krdI hY, blrfj qyry nfl iek Poto iKcvf lvF?

jLrUr.

Poto iKcvfAux lWigaF Auh kivqrI AusdIaF bfhF ivc bfhF pf lYNdI hY.Auh kuJ iJjkdf hY. keI sfihqkfr KVHy ieh idRsL dyK rhy huMdy hn. Auh kivqrI dIaF aWKF ivc iek qVP dyKdf hY qy pWQr qoN mom vFg ipGl jFdf hY, af cWl aWj myryy nfl.

donoN bfhF ivc bfhF pfeI soho roz kimAUntI sYNtr ivcoN inkl jFdy hn.

ijs sfihqkfr dy Gr kivqrI dy rihx df pRbMD sI. Auh ieh aloikk idRsL dyK ky ipWtdf iPrdf kimAUntI sYNtr dy sMcflk dl isMG ZysI nMU afKdf hY, Auh lY igaf ZysI dyK afpxIaF aWKF dy sfhmxy lY igaf dyK ikvyN bfhF `c bfhF.

Auh ikhVf corI krky jF jLbrdsqI lY igaY? afpxI mrjLI nfl Auhdy kol geI hY.

ies pRkfr dIaF husnF dIaF corIaF krn ivc Auh mfihr hY. pr CWl-kpt, DoKf qy JUT qoN kohF dUr hY.Auh rUh dy hfx dI jusjU krdf hY.cMgf! aYnI myrI bfq, AuWqoN pY geI rfq. CWqxf sI koTf, CWqlI sbfq. hux mYN afpxy itkfxy `qy jFdf hF.ijQoN mYN afieaf sI qy ijQoN nfl mYN sMbiDq hF. mYN iPr qoN blrfj dy aMdr vVH ky bYT igaf hF. 

ipCly cfr pMj sfl qoN mYN sfihq df iek vI aWKr nhIN iliKaf. pfTkF, aKbfrF qy sfihq nfloN myrf lgBg nfqf hI tuWt igaf sI. aYny lMmy vkPy bfad pqf nhIN ikvyN iek pfTk dosq df Pon afieaf. rsmI gWlbfq qoN bfad Auhny dWisaf ik vWK vWK aKbfrF ivc iek icWTI CpI hY qy iksy ny sfry pMjfbI lyKkF nMU cyilMjL kIqf hY ik koeI Ausdy chyqy lyKk nMU sfihqk aKfVy ivc Zfh ky idKfvy.

mYnMU sux ky Jtkf ijhf lWigaf ik rfjnIqI qF rx df mYdfn sI. sfihq kdoN qoN kurKyqr bx igaf.mYN afpxy dosq nMU ikhf ik Auh icWTI pVH ky suxfvy qF jo mYnMU vI pqf lWgy ieh ikhVf sWjx isAuN aYny hMkfr ivc af igaf hY.Ausny pVH ky suxfeI qF mYN AusnMU JWt dWs idWqf ik ies dI iebfrq ivcoN pfTk ipsLOrf isMG llhyVI nhIN lyKk Kud boldf hY, ieh izktytz icWTI, mihjL pblistI stMt hY. mYnMU myrf dosq kihx lWgf qUM iesdf juafb dy. mYN ikhf iehI qF Auh lyKk cfhuMdf hY ik ivvfdF nfl muPq dI crcf btory. pihlF Auhny iek jgHf icWTI CpvfeI, iPr dUjI QF, iPr qIjI. ijnHF aKbfrF ivc ijs pfTk dy nfm `qy icWTI CpI hY. Auhdy `coN aWDIaF bfry qF sLRI mfn ilKqum nUM vI nhIN pqf hoxf. vDIaf juafb iesdf ieh hY ik koeI juafb nf idWqf jfvy.ies nMU njLraMdfjL kIqf jfvy.

pr BfjI aYny aKbfrF vfilaF ny ikvyN ieh icWTI Cfp idWqI?Auh qF ieh vI CfpI jFdy hn ik Auh lyKk ivsLvpWDr df lyKk hY.

Xfr Auh kWtIaF ivc Jotf CWzI rWKxgy qF iehI kuJ hoAU.

kI ikhY?

kihx df Bfv ieh ik afpxy pMjfb ivc jdoN sUeI hoeI mWJ dI kWtI, QoVHI Auzfr ho jFdI qF AusnMU iksy psLUpflk nMU Dilafry `qy dy idWqf jFdf. Auh pflk jdoN kWtI mWJ bxky sUx vflI ho jFdI qF mflkF nMU moV jFdf. ies dy ievj ivc AusnMU pYsy imldy. ievyN iksy bMdy ny Dilafry AuWqy keI kWtIaF leIaF hoeIaF sn. jLfihr hY Auhny iek Jotf vI rWiKaf sI. Auh roj rOlf pfieaf kry sfzf Jotf kWtI nMU mUhry lfeI iPrdY. sfzy Joty ny gfh pfieaf ipaY, vgYrf. iek idn Auhdf sLor sLrfbf sux ky AunHF df guaFZI kihMdf, Enf gfh Qozf Jotf nhIN pfAuNdf ijMnf qusIN AuhdI isPq ivc pfAuNdy rihMdy ho. jy Joty df ijLafdf hI hMkfr aY qF iek vfr sfzy sfnH nMU afpxy vfVy ivc vfVH ky dyKo. Pyr dyKFgy Qozf Jotf ikvyN KOrU pfAuNdY.

            ies icWTI bfry kI krnf cfhIdY?

mYN lMmIaF qfx ky ipaf soPy AuWqy AuWT ky bYT igaf, krnf kI aY sfnH AuWT KiVHaY. dyK mrdfinaf rMg krqfr dy. afpy sfnH klol krU. qmfsLf dyK.asIN qopF dy mUMh nIvyN kr ley qF lokI smJx lWg pey Auh goly vrsfAuxoN hWt geIaF? ijQy lIk CWzI sI AuQoN iKcxI Pyr sLurU kr idMdy hF. afpy aKbfrF vfilaF qy pfTkF nMU ids jfAU kIhdI lkIr lMmI jFdI hY.

rhI gWl ivsLvpWDr dy sfihqkfr dI. pMjfbI df koeI sfihqkfr ivsLvpWDr df nhIN isLv kumfr btflvI nMU sfry pMjfbI sfihqkfrF nfloN vWD sLuhrq imlI hY, aTfeI sfl dI Aumr ivc sfihq akYzmI avfrz imilaY. Auh vI ivsLvpWDr df sfihqkfr nhIN. AusdI mkbUlIaq isrP pMjfbI qWk hI sIimq hY. pMjfbI vfly lyKk pfTk mUMgPlI Kfh ky bdmF dy suafd dWsx lWg jFdy hn.do pYWg pI ky hryk lWlI-CWlI nMU ivsLv pWDr df sfihqkfr bxf ky isr `qy tokry vFgUM DrI jfvFgy qF ijhVy sWcIN ivsLv pWDr dy sfihqkfr hn, AuhnF nMU cMn `qy CWz ky afAuxf pAU.afpxy ijsmfnI qOr `qy iek qoN vWD dysLF ivc jfx jF AuQoN dy aKbfrF ivc Cpx nfl koeI ivsLvpWDr df sfihqkfr nhIN bxdf. sfiebyrIan kRyn hjLfrF mIlF dI dUr qYa krky mOsm dy pRIvrqn afAuNx nfl iek mulK qoN dUjy mulk ivc jFdy rihMdy hn. Auh ivsLvpWDrI pMCI nhIN bx jFdy.gDy qy GoVy nMU ieko rWsy bMnHx vfilaF lWlUhyVIaF ijihaF nMU myrI slfh hY, pihlF ivsLvpWDr dy sfihqkfrF nMU pVHo, Pyr qgmy vMzx lWigAu.

myrI aMgryjLI khfxI brOQl (cklf) dI nfiekf iek mujry vflI huMdI hY. jdoN Auh buVHI ho jFdI hY qF AusdI lVkI jvfn ho jFdI hY. lVkI nMU DMdy ivc lfAux leI nWQ AuqrfeI (kuafrfpn BMg krn) dI rsm df smfgm huMdf hY. Aus ivc nfiekf df purfxf buWZf gfhk AusdI lVkI leI sB qoN vWzI rkm dyx df hokf idMdf hY. lyikn AuQy koeI jvfn nvfbjLfdf vI huMdf hY ijsny sB qoN GWt rkm dI afpxI hYsIaq muqfbk pysLksL krI huMdI hY. nfiekf afpxI lVkI nMU hsrq BrIaF ingfhF nfl Aus nvfbjLfdy vWl qWkdf dyKky lVkI nMU ieh soc ky nvfbjLfdy kol Byj idMdI hY ik bfkI ijLMdgI qF AusnMU gfhkF ny psMd krky cuxnf hY, aWj df iek idn qF Auh afpxI bytI nMU mnpsMd gfhk cux lYx dyvy. iPr keI sflF bfad AuhI buWZf gfhk nfiekf dI lVkI nfl rfq gujLfrn afAuNdf hY. nfiekf loVH qoN kuJ vWD mMgdI hY. buWZf juafb idMdf hY, aWj qYnMU mYN Auny pYsy nhIN dy skdf. ieh rkm qUM AudoN lY skdI sI jdoN nWQ nhIN sI AuqrI. hux idnoN idn qyrI lVkI df Bfa QWly jfxf hY vWDxf nhIN.

            ieMn-ibMn iehI siQqI pMjfbI lyKkF dI hY. pMjfbI pVHx vfly idnoN idn GWt rhy hn.pMjfbI lyKk afpxI nWQ AuqrI BuWl ky afpxI hYsIaq qoN vWD dI ieWCf rWKdy hn. ivsLv pWDr dy sfihqkfrF nfl iek mMc AuWqy KVHy hox dy supny pfl bYTdy hn. pr hkIkq qF ieh hY ik pMjfbI dy 99% sfihqkfrF nMU AuhnF dy pUry pirvfr ny vI nhIN piVHaf huMdf.koeI ikWly nfl bMinHaf psLU ikWly dy ierd-igrd AunI dUr qWk hI GuMm skdf hY ijMnf Ausdf akfr qy glH pfey sMgl dI lMbfeI hY. Aus qoN dUr dI jLmIn nMU CUhxf nfmuikn hY.pMjfbI lyKk afpxI smrWQf aqy imhnq qoN vWD Pl dI qvWkoN rWKdy hn.

            dUr AuWcy phfV AuWqy cVH ky mYN dyKdf hF ik pMjfbI lyKk (ienHF ivc mYN Kud vI sLfiml hF!) BrmF dy iklHy ivc kYd iek dUjy nfl GuWlHx lWgy hn qy AuhnF nMU irhfeI df KuWlHF drvfjLf idKfeI nhIN idMdf.Auh drvfjLf jo AuhnF nMU ivsLvpWDr dy pfTkF qWk iljFdf hY. myry mn ivc AurdU df sLyar afAuNdf hY;

brbfd-ey-guilsqfn krny ko eyk hI AulU kfPI hY

aMjfn-ey-gilsqfn ikaf hogf hr sLfK py AulU bYTf hY.

ieh lyK AuhnF kYdI sfihqkfrF nMU myry vWloN BrmF dI kYd ivcoN inklx leI mfrI geI iek avfjL hY. Aus JUTI hfAumy ivc gRsy gWpI, bnfAutI dunIaf dy lyKk lokF nMU BrmF dy kYdKfny dy KuWlHy drvfijLaF nMU idKfAux leI mfrI geI iek srclfiet hY, afAu imWqro, bfhr af jfAu! ajLfd iPjLf ivc qF jo ivsLvpWDr df qy afpxf mOilk sfihq rcIey!!!

imtf dy apnI hsqI ko, agr kuC mrqbf cfhy

  ik dfnf Kfk myN iml kr, gulo guljLfr hoqf hY.

 

 

Balraj Singh Sidhu

e-mail: balrajssidhu@yahoo.co.uk

Mob: 00 44 7940120555

 

 

 


25 sflF mgroN vI Jwilaf nhIN jFdf kink hvfeI hfdsy dy pIVqF df duwK

- zyivz hYirs

aOtvf (kYnyzf) :  iewk-cOQfeI sdI pihlF dwKxI afierlYNz dy iewk ipMz dy afkf `qy 23 jUn 1985 eyar ieMzIaf df hvfeI jhf kink bMb Dmfky nf toty-toty ho ky smuMdr ivwc iKMz puMz igaf sI.  ies iBafnk hfdsy `c 329 ivakqIaF afpxIaF kImqI jfnF qoN hwQ Doxy pey sn.  pihlF pihl iksy musfr bcfAux dI afs ivwc vwzy pwDr Auqy rfhq kfrj arMBy gey sn pr koeI lfB nhIN sI hoieaf.  sfry 329 ivakqIaF dIaF isr lfF hI im skIaF sn.  CyqI hI ienHF sBnF dI 25vIN brsI mnfeI jfvygI.  9/11 qwk ieh kYnyzf df sB qoN iBafnk smUhk kqlyafm sI, ijs ipwCy kiQq qOr `qy kYnyzf `c rihMdy kuwJ KfVkUaF df hwQ sI.  ieh ivv df sB qoN iBafnk hfdsf vI sI.  CyqI hI jsits jOn sI[ myjr vwloN ies hfdsy dI kIqI geI jFc dI irport vI jfrI kr idwqI jfvygI.  ies jFc dOrfn mYN 'kYnyzIan kulIn fr zYmokrysI` dy iewk vkIl vjoN ivciraf hF.  iqMn dhfky uIaf aqy dihqgrdF nf sbMDq mfmilaF nf inptx dy bfvjUd, mYN pUrI qrHF BfvnfvF, jnqk gvfhIaF aqy aMdrlIaF kuwJ hkIkqF df sfhmxf krn leI iqafr nhIN sF.  ies Gtnf ny mY kYnyzf dI surwiKaf bfry icMqq kr idwqf sI.  hfy ies mfmly dI jFc urU vI nhIN sI hoeI, mYN qd hI anykF imRqkF dy vfrsF nf gwlbfq kIqI sI.  mYN vyiKaf ik dihqgrdI qoN pIVq sfrI iMdgI duwK drd Bogdy hn, AunHF sfrI Aumr mnoivigafnk JtikaF df sfhmxf krnf pYNdf hY, AunHF dI ishq ivgV jFdI hY, AunHF df afriQk nuksfn ho jFdf hY, imRqkF dy Coty afirq anfQ bwicaF dI pVHfeI ilKfeI vI rih jFdI hY aqy AunHF rIbI df sfhmxf krnf pYNdf hY qy keI vfr Auh niaF dy ikfr ho jFdy hn.  mYN iewk bhuq hI Blf iswK ivakqI vyiKaf, ijs dy ichry qoN Aus dI pqnI dI mOq df duwK afsfnI nf piVHaf jf skdf hY.  Aus ny dwisaf ik Auh vI kink hvfeI hfdsy df pIVq hY.  Auh afpxy bwicaF shI ZMg nf Kfxf vI nhIN dy sikaf.  Aus qd hor vI duK hoieaf jdoN Aus pqf lwgf ik Aus dy afpxy hI Drm dy ivakqIaF ny hvfeI jhf `c bMb rwiKaf sI.  iesy qrHF iewk hor aOrq sI, jo afpxy pqI aqy DI dI mOq kfrx iblkul hI tuwt cuwkI sI.  Aus ienHF mOqF df ieMnf iafdf Jtkf lwgf sI ik qd Auh ro vI nhIN skI sI.  iPr keI sflF mgroN Aus df nOjvfn puwqr pIarsn kOmFqrI hvfeI awzy `qy iewk hvfeI jhf lwgI awg ivcoN vfl vfl bc igaf sI pr qd Auh Puwt Puwt ky roNdI vyKI geI sI.  Aus ny dwisaf,''myry ko KVHy lokF smJ nhIN sI af rhI ik mYN ro ikAuN rhI sF.  asl ivwc mYN afpxy puwqr leI nhIN, ijhVf Aus hfdsy ivcoN bc igaf sI pr Aus qoN 20 sfl pihlF kink hvfeI hfdsy `c mfrI geI afpxI DI leI ro rhI sF, ijhVI afpxy afp bcf nhIN skI sI.``  1985 qoN bfad kYnyzIan iswKF ny bhfdrI nf mUlvfdIaF df slqfpUrbk sfhmxf kIqf sI.  pr kYnyzf srkfr vwloN aijhIaF cuxOqIaF ivwc dl nf dyx dIaF nIqIaF aqy pRvfsIaF dI hwdoN vwD afmd kfrx kYnyzf hux bVI qyI nf iswK mUlvfdIaF df muV qoN kOmFqrI hYzkuafrtr bxdf jf irhf hY.  Bfrq `c hux iswK mUlvfd dI koeI smwisaf nhIN hY pr kYnyzf ivwc ieh muV AuBrdI jfpdI hY.  nrm-iaflI iswK aksr kuwJ gurU GrF aqy ngr kIrqn sjfey jfx vyly kink hvfeI hfdsy dy wkI sfi GfiVaF dIaF qsvIrF 'hIdF` vjoN py kIqy jfx dI ikfieq krdy hn.  iswK sMsd mYNbr kwtV pMQIaF qoN DmkIaF imlx dI vI ikfieq krdy hn.  kuwJ , fs kr ky ibRit kolMbIaf `c AunHF isafsI afgUaF lY ky icMqf pfeI jf rhI hY, ijhVy mUlvfdIaF mflI iemdfd vI pRdfn krdy hn.  kuwJ pwqrkfr jy aijhy ivakqIaF df prdff krn dI koi krdy hn qd AunHF ilf kfnI pRikirafvF arMB kr idwqIaF jFdIaF hn qF jo mIzIaf awgy qoN AunHF dy prdy f nf kr sky.  ipwCy ijhy Bfrq dy pRDfn mMqrI zf[ mnmohn isMG, jo ik ud iewk iswK hn, ny kYnyzf srkfr sfvDfn kridaF afiKaf sI ik kYnyzf ivwc awqvfdIaF dI igxqI vDdI jf rhI hY aqy ieh dy awqvfdIaF leI hrmnipafrf bxdf jf irhf hY.  aijhI hflq ivwc kink hvfeI hfdsy dI jFc irport ivwc ikho ijhIaF isfrF dI afs kIqI jfxI cfhIdI hY.  jFc kimn XkInI qOr `qy surwiKaf aqy uIaf eyjMsIaF ivcfy qflmyl dI Gft ijhIaF AunHF kmIaF Aujfgr krygf, ijhVIaF kink hvfeI hfdsy qoN pihlF aqy bfad dI jFc dOrfn sfhmxy  afeIaF sn.  ienHF eyjMsIaF ny iewk dUjy nf aihm jfxkfrIaF nf qF sFJIaF kIqIaF aqy nf hI AunHF sMBf ky rwiKaf.  ienHF kmIaF bfry kink hvfeI hfdsy mgroN keI vfr duhrfieaf jf cuwkf hY.  aMiqm jFc irport ivwc sYnyt dI rftrI surwiKaf kmytI vwloN lgfqfr idwqIaF jfx vfIaF cyqfvnIaF rUr drj hoxIaF cfhIdIaF hn ik kYnyzIan hvfeI awizaF aqy eyarlfeIn qwk dihqgrd afsfnI nf afpxI phuMc bxf skdy hn.  Auh musfrF dy sfmfn aqy hor kMpfrtmYNts qwk vI jf skdy hn.  jFc kimn iswK mUlvfd dy mulMkx df swdf vI dyxf cfhIdf hY qF jo ieh afs kIqI jf sky ik mUlvfdIaF srkfrI gRFtF nf im skx aqy nrm-iaflI muV awgy af skx.  sf rfiel kYnyzf mfAUNitz puils nf sbMDq AunHF GtnfvF df duhrfa vI nhIN cfhIdf, jdoN ibRit kolMbIaf `c afpxy awqvfdI qy rIaq afDfrq ivcfrF leI jfxy jFdy iewk musilm ivdvfn ny smilMgIaF ilf ihMsf jfie Tihrfieaf sI.  dihqgrdI dI mihmf jF lfGf krn aqy dihqgrd sMgTnF Yr-kfnI aYlfnx bfry ivcfr kIqf jfxf cfhIdf hY.  ijhVy Dfrimk asQfn aijhy ivvhfrF nf juVy hox, AunHF imIaF ivy tYks CotF Auqy rok lf idwqI  jfxI cfhIdI hY.  ijhVy aYm[ pI[ aqy hor isafsI afgU jfxbuwJ ky dihqgrd moricaF `qy puwjdy hn, AunHF `qy mhfdo lfey jfx aqy ahuidaF qoN brfsq krn dI sMsdI pRikiraf arMB kIqI jfxI cfhIdI hY.  aijhI ivcfrDfrf vfy isafsI, kfrobfrI, akfdimk, Dfrimk aqy hor BfeIcfrk afgUaF ieh BlIBFq smJ lYx dI loV hY ik Auh kYnyzIan surwiKaf nf ivvfsGfq kr rhy hn.  mUlvfdI ivcfrDfrf df mukfblf krn leI jfgrUkqf pYdf krn dI loV hY aqy vfjb jnqk nIqI ivkfs dI rUrq hY.  aijhf kfn lfgU kIqf jfxf cfhIdf hY, ijhVf jwjF Auh ptInF aqy adflqI kys qurMq frj krn dIaF kqIaF dyvy ijhVIaF mIzIaf df mUMh bMd krn leI dfl kIqIaF jFdIaF hn.  kYnyzIan isvl ilbrtI aYsosIeyn aqy aYmnYstI ieMtrnYnl ijhIaF jQybMdIaF hux afpxI cuwpI hr hflq ivwc qoVdy hoey pwqrkfrF dy hwk ivwc afpxy ibafn dyxy cfhIdy hn.  AuDr kYnyzf srkfr iemIgRyn dy Aucyry pwDr GtfAuxf cfhIdf hY.  kYnyzf ny ijhVf iewk kink hfdsf sih ilaf, Enf hI kfI hY, hux bws hor aijhf koeI duwK nhIN[[[.

('aftvf istIn` qoN DMnvfd sihq

 


hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here