www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

nhIN KLlk dI bMd juLbfn huMdI

cIn dy mMqrI ilAU ijaFg df amrIkI pwqrkfr nUM moVvF juvfb-prmjIq sMDU

 

ipCy idnI cIn dy KyqbfVI mMMqrI ilAU ijaFg df bVf grm qy ihrK Biraf ibafn ieMtrnYWt `qy pVHn qy suxn nUM imilaf ijs nUM Aus ny amrIkf dI aKLbfr ivwc Cpy iewk lyK dy pRqIkrm vjoN cInI tI vI `qy idwqf sI.  amrIkf dI iewk pRiswD aKLbfr ‘d vfisMLgtn post’ ivwc iewk lyK Cipaf sI, ijs ivwc cIn ivwc vWD rhI anfj dI Gft bfry qOKly pRgt kIqy gey sn. ies lyK df isrlyK sI ik ‘kI amrIkf cIn dy lokF df iZWz Br skygf’. ies lyK nUM amrIkf dy keI tI vI cYnlF ny iek Kfs KLbr dy rUp ivwc pysL kIqf sI ik ijvyN cIn ivwc afAuNdy kuwJ mhIinaF ivwc anfj dI Gft kfrn BuwKmrI vwD jfvygI ijs nfl cIn ivwc ivdroh pYdf ho jfvygf. lyK ivwc ieh vI icqfvnI idwqI geI sI ik agr cIn ny anfj dI pYdfvfr nf vDfeI qF dunIaF ivwc anfj dIaf kImqF asmfnI cVH jfxgIaF aqy grIb lokF nUM Kfx leI kfxf dfxf vI nsIb nhIN ho skygf.

ies lyK ivwc agy iliKaf ikhf igaf sI ik cIn ny ipCly sfl 100 imlIan tn anfj bhfrly dysLF ivwcoN mMgvfieaf sI ijs ivwc sB qoN vwD anfj amrIkn kMpnIaF vwloN Byijaf igaf sI aqy lyKk df kihxf sI ik agFh kI amrIkf dIaF kMpnIaF cIn ivwc vD rhI anfj dI mMg dI pUrqI kr skxgIaf ik nhIN. ies lyK df lyKk lYstr brfAUn sI. ies lyKk ny afpxy lyK ivwc cIn ivwc anfj dI surwiKaf `qy vI svflIaF icMn lfieaf sI. jd ieh lyK amrIkf dI aKLbfr ivwc Cipaf qF ies nUM Bfrq smyq hornF dysLF dIaF aKLbfrF ny vI pihl dy ky Cfipaf sI ijs qoN cIn dy aiDkfrIaF nUM nrfjLgI hoxI suBfivk hI sI. ijs dy PlsrUp cIn dy KyqI mMqrI nUM afpxf pwK dwsxf ipaf sI Auh vI cIn dy nYsLnl tI vI stysLn qoN, ijs df izwsL rfhIN sfrI dunIaF ivwc iswDf pRsfrn kIqf igaf sI.

ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik cIn ivwc Bojn pdfrQF dI surwiKaf ivwc bhuq kmIaF hn aqy afbfdI ivwc vfDf ajy vI qyjI nfl ho irhf hY aqy Bojn pdfrQF dI Gft afAux df Kqrf bixaf hoieaf hY. pr dUsry pfsy cIn ny ipCly 30 ku sflF ivwc hr Kyqr ivwc ijhVI qrwkI kIqI hY Auh vI iksy qoN lukI hoeI nhIN hY. cIn dI srkfr df muwK mksd cIn nUM Bojn pdfrQF leI afqm inrBr krnf hY aqy ies dI pUrqI krn leI srkfr hr hIlf vsIlf vrq rhI hY. cIn ny ipCly sfl hornF mulkF qoN 95 imlIan zflr df anfj mMgvfieaf sI ijnHF ivwc Kfs krky cOl, kxk, mwkI aqy soieafbIn sLfiml sI aqy ieh cIn dI kul pYdfvfr df 17% sI. cIn dy KyqIbfVI mMqrI ny afpxy awDy GMty dy BfsLx ivwc ikhf ik cIn ny 1950 qoNN lY ky 2010 qwk KyqIbfVI dI pYdfvfr ivwc 4 guxf vfDy nfl byimsfl qrwkI kIqI hY aqy ipCly sfl sB qoN vwD Psl dI pYdfvfr hoeI sI. bfhroN anfj mMgvfAux bfry cInI mMqrI df kihxf hY ik ipCly sfl jo anfj bfhrly dysLF qoN mMgvfieaf igaf sI ieh qurMq vrqoN leI nhIN sgoN ieh anfj isrP ‘loV pYx’ `qy Bfv BMzfr ivwc jmF krn leI hI mMgvfieaf igaf sI. ipCly 60 sflF qoN cIn ivwc KyqIbfVI hyT dunIaF dy kwl rkby df isrP 7 qoN 8% hI rkbf hY jo ik dunIaF dI 22% abfdI df iZWz Brdf hY pr hux ieh rkbf vwDx dI bjfey Gtdf jf irhf hY. ies dy nfl hI cIn dI afbfdI 9% dy ihsfb nfl vwD rhI hY jo ik 2030 qwk 1[46 iblIan qwk ho jfx dI sMBfvnf hY. ieQy ieh svfl pYdf huMdf hY ik ijs rPqfr nfl afbfdI vwD rhI hY Aus rPqfr nfl KyqI dI pYdfvfr nhIN vwD rhI qF afAuNdy 20 sflF ivwc lokF df iZwz Brn Xogf Bojn ikQoN afvygf. ies ivwc koeI sLwk nhIN Bfrq vFg vwzy vwzy sLihrF dy bxn aqy vwDx nfl cIn ivwc pyNzU qrwkI dI dr mwDm ho geI hY pr cIn dI srkfr dI ‘afr pI aYs’ rijstrz-prmfnYNt-rYjLIzYNt’ nIqI ies dy hwl ivwc aiVkf bx rhI hY. ies nIqI qihq ijhVy pyNzU ielfikaF dy KyqIbfVI krn vfly lok lMby smyN qoN sLihrF ivwc rih ky kMm kfr kr rhy sn AunHF nUM afpxy ipMzF ivwc vfips jf ky Gr bxfAux dI iejLfjq idwqI geI sI ijs kfrn KyqIbfVI hyTlI jLmIn GrF ny hVwp kr leI aqy agFh vI hVwp huMdI rhygI. AuqwrI cIn ivwc ipCly iewk dhfky qoN ies nIqI ny 3[1 hYktyar jLmIn KyqIbfVI hyToN iKskf leI hY. ies nIqI dy sMbD ivwc cIn dy mMqrI ny dfavf kIqf hY ik cIn nvyN cYlMj kbUl krnf iswK igaf hY aqy ies nIqI nUM vI afANudy idnF ivwc ivcfr ky bdilaf jf skdf hY pr mfhrF df kihxf hY ik ijMnI dyr ies nIqI nUM bMd nf kIqf igaf qF KyqIbfVI rkbf Gtdf hI jfvygf. cIn dy mMMqrI ny hor ikhf ik  cIn ny ‘lYNz kMnvrsLn’ rUl hfl hI ivwc lfgU kr idwqf hY ijs qihq ijMnI KyqIbfVI vflI jLmIn izvYlpmYNt leI vrqI jfvygI EnI jLmIn hr hflq ivwc izvYlprF aqy srkfr nUM KyqI bfVI hyT hor iksy QF ilafAuxI hI pvygI ies nfl KyqIbfVI hyT kuwl rkbf iblkul nhIN Gtygf.

cIn sfhmxy hornF dysLF vFg sB qoN vwzf mwudf pfxI df hY. AuWqrI cIn kul pYdfvfr df 60% pYdf krn df hY jo ik AuQoN dy vDIaf sMcfeI sfDnf nfl sMBv ho sikaf hY pr pfxI dI mMg vDx nfl DrqI hyTlf pfxI vI Kqm huMdf jf irhf hY. pfxI dI Gft bfry mMqrI df kihxf hY ik srkfr ny 600 iblIan zflr afAuNdy 10 sflF leI sMcfeI aqy pfxI dI splLfeI vfsqy Krcx dI ivENq bxfeI hY qF ik sMcfeI vflI jLmIn df rkbf 10 qoN 20% vDfieaf jf sky aqy ijs nfl pYdfvfr ivwc 5 qoN 10% vfDf ho skygf. mMqrI df kihxf sI ik cIn ivwc glysLIar vI vwzI pwDr `qy ipGl rhy hn ies nfl afAuNdy sflF ivwc cIn ivwc pfxI dI smisaf nhIN afvygI. ies dy nfl cIn ivwc ‘ienzor PfrimMg’ df kMm vI qyjLI nfl vwD irhf hY aqy anykF iksfn ieh qknIk vrq rhy hn ijs nfl pfxI dI Kpq kfPI Gwt jfvygI.

mMMqrI ny afpxy BfsLx dy dUsry afKrI pYry ivwc ikhf ik iek aMdfjLy muqfibk agr cIn ivwc pRqI ivakqI Bojn dI dr nhIN vDdI qF cIn nUM Bojn pdfrQF dI pYdfvfr ivwc isrP 9% vfDf krn dI hI loV pvygI. cIn ivwc ieh trYNz cwl ipaf hY ik ijhVy lok grIb hn jF imzl klfs nfl sMbMDq hn Auh mfsfhfrI bxn vwl ruicwq hn ijs kfrn mIt pRfpq krn leI vwD afnj dI loV pvygI aqy jo lok amIr hn Auh sfkfhfrI bxdy jf rhy hn so ies nfl iensfnI Bojn pdfrQF ivwc sMquln bixaf rhygf pr kuwl anfj dI vDdI mMMg nUM lY ky hor anfj dI loV pvygI. cIn ny ipwCy ijhy KyqI dI pYdfvfr nUM vDfAux leI iek hor nvF PfrmUlf iqafr krky lfgU kIqf hY ijs qihq pVHy ilKy nOjvfnF nUM ‘pyNzU aPsr’ lfieaf jf irhf hY jo ik KyqIbfVI ivwc inpuMn hn aqy pyNzUaF nUM cMgI aqy lfhybMd KyqIbfVI dI iswiKaf idaf krngy. ies dy nfl hI cIn vloN KyqIbfVI ivwc nvI qknIk apxfeI jf rhI hY. mMqrI ny dfhvf kIqf hY ik cIn jo kuJ kr irhf hY Auh 20 sflF nUM muwK rwK ky kr irhf hY. AunHF ikhf ik cIn afAuNdy smyN ivwc anfj dI pYdfvfr 9% nhIN sgoN 20 qoN 30% vDf lvygf ijs nfl cIn hornF vsqF vFg anfj nUM bfhr Byjx dy vI smrQ ho jfvygf. AunHF amrIkf `qy vfr kridaF ikhf ik amrIkf ivwc 44 imlIan lok grIbI ryKF qoN hyTF rih rhy hn aqy amrIkf AunHF nUM qF rwjvIN rotI nhIN dy skdf Aultf cIn dy lokF df iPkr kr irhf hY. AunHF ikhf amrIkf kI dunIaF dy iksy hor dys nUM cIn dy lokF dI iPkr krn dI loV nhIN hY sfnUM pqf asIN kI krnf hY.

 


ieMmIgrysLn dy pey iKlfry leI ilbrl aslI ksUrvfr, pihlF vI qy hux vI[[!

-prmjIq sMDU

 

        ieMmIgrysLn bYklfg Bfv ijnHF arjILaF `qy ajy njLrsfnI hI nhIN kIqI jf skI, dI igxqI PrvrI  2008 ivwc lgfey anumfn anusfr 9 lwK 20 hjLfr dy krIb phuMc geI hY jd ik ieMmIgrysLn kfnUMn ivwc qbdIlI df rolLf pYx kfrn hor arjLIaF vI DVfDV af rhIaF hn. bhuq sfry lok ipCly 7-8 sfl qoN afpxI vfrI dI AuzIk kr rhy hn. pihlI gwl qF ieh hY ik ieh ieMmIgrysLn df ijhVf iKlfrf ipaf hY ieh kMsrvtvF df nhIN pfieaf hoieaf. asl ivwc ieh iKlfrf sMn 2002 ivwc ilbrl srkfr dI imhrbfnI nfl pYxf sLrU hoieaf sI jdoN ilbrl srkfr ny siklz vrkrF dI kYtygrI dy puafieMtF ivwc qbdIlI kIqI sI. 2002 ivwc bYklfg bhuq hI Cotf sI. so votF dy lflc ivwc ilbrlF ny purfxy kfnUMn qihq aplfeI krn dI iewk Kfs imqI qwk iejfLjq vI dy idwqI sI aqy nvF kfnUMn vI bxf idwqf sI, so 5 lwK qoN vwD lokF ny iewk Kfs imqI qwk PtfPt aplfeI kr idwqf. srkfr ny arjLIkrqfvF nUM 12 mhIny df smF idwqf sI ijs qihq arjLI purfxy jF nvyN kfnUMn qihq ivcfrI jf skdI sI. iPr mMqrI zYns kodyr ny ies smyN ivwc iqMn mhINny dI hor imafd vDf idwqI. iqMn mhIny bIq jfx dy bfad srkfr ny iewk lwK dy krIb arjLIaF rIjYkt kr idwqIaF sn. srkfr dy PYsly ivruwD arjIkrqf adflq ivwc cly gey qF PYzrl jwj ny srkfr nUM iek lwK arjILaF nUM jF purfxy jF nvyN kfnUMn qihq ilafAux df  hukm dy idwqf aqy ies dI zYzlfeIn sqMbr 2005 inrDfrq kr idwqI. jy 2002 ivwc ilbrlF ny votF dI nIqI nUM ipwCy Cwz ky koeI iswkybMd phuMc apxfeI huMdI jF  kfnMUn bxfieaf huMdf qF awj aijhI siQqI nf bxdI. ilbrl hr vfr ieMmIgrysLn nUM iek sMd vjoN vrq ky ieMmIgrftF dIaF votF btordy  hn. Xfd rwKx vflLI ieh vI gwl hY ik ieh ilbrl hI sn ijnHF ny iemIgrftF dy mfipaF `qy 11 hjLfr slfnf dI igxqI df Zwkx (kYp) jF kotf lfieaf sI ik iek sfl ivwc mfipaF nUM 11 hjLfr qwk hI vIjLy idwqy jf skdy hn aqy ieh hux hfrpr dI torI srkfr ny hI ieh igxqI 11 hjLfr qoN vDf ky 17000 kIqI sI. pqnI-pqI jF biwcaF nUM 6 mhIny ivwc kYnyzf df vIjLf dyx df ishrf vI torI srkfr isr hI jFdf hY. ieh torI hI hn ijnHF ny ilbrlF vwloN lfeI geI $975 dI pRqI iemIgrMt lYizMg PIs nUM qfkq ivwc afAuNIdy sfr hI awDf kIqf sI. pr hux 2002 ilbrl duafrf lfgU kIqI ieMMzIpYnzMt (ajLfd) kYtygrI ny iKlfrf hI ieMnf pf idwqf hY aqy iksy nf iksy nUM qF ies nUM sfPL krn hI pYxf hY.  9 lwK lokF ivwc bhuq sfry aijhy lok vI hoxgy ijnHF ny kYnyzf afAux df hux afpxf mMn bdl ilaf hovygf.

          ho skdf hY ik ieh igxqI awDI qoN vI ijafdf hovy. pr mihkmy nUM qF hhyk arjLI `qy gOr krnf hI pYxf hY aqy iekwlI iekwlI arjLI nUM vfcxf pYxf hY ijs nfl bYklfg hor vDxf hI vDxf hY. ilbrlF bfry scfeI ieh hY ik bysLk Aupro AuproN ilbrl ies nvyN kfnUMn dy ivrwuD boldy hn pr aMdroN ieh ibl pfs krvfAuxf cfhuMdy hn ikAuNik ilbrlF kol vI ies iKlfry df koeI sfrQk hwl nhIN hY. dUsrf ilbrlF nUM ieMgIgrysLn dy ies bx rhy ivvfdgRsq kfnUMn dy pfs jF Pyl hox nfl vI bhuqf koeI sfrokfr nhIN hY AunHF nUM qF isrP afpxI srkfr bxfAux df hI iPkr lwgf hoieaf hY. hux bwDvfr nUM ies ibwl dy ivruwD ivwc aYn[zI[ pI[ vloN pysL kIqy gey mqy dy ivruwD jf ky ilbrlF ny ies df sbUq dy idwqf hY aqy torIaF nfl jf KVy hn. ilbrl pfrtI ies ibwl dy hwk ivwc BugqI aqy aYn zI pI df mosLn  68 dy mukfbly 201 votF nfl rwd ho igaf. ilbrl vI khI jFdy hn ik asIN ies ibwl dy ivruwD hF pr votF ies ibwl dy hwk ivwc pfeI jfdy hn. ies df mqlb ieh hY ik ilbrlF vwloN ieMmIgrFtF leI vhfey jFdy aQrU inry nklI hn. suxvfeI mOky ibwl dy hwk ivwc vot pfAux df mMn bxfeI bYTy hn pr AuproN AuproN mgrmwC vFg hMJU vI kyrI jFdy hn. lokrfj ivwc iewk ivakqI kol aQfh sLkqIaF df hox bhuq hI Kqrnfk huMdf hY ijvyN ies ibwl dI sLbdfblI ivwcoN mihsUs hoieaf hY BfvyN Auh ieMmIgrysLn nfl hI sMbMDq ikAuN nf hox. pr ies iKlfry df koeI hwl vI njLr nhIN afAuNdf. iewk sfl ivwc iewk imlIan nvyN lokF df Bfr Jwlx qoN kYnyzf iblkul hI asmrQ hY. ieMmIgyrsLn dy purfxy kfnUMn ivwc bhuq hI cor morIaF hn ijnHF nUM bMd krnf lfjLmI ho igaf hY. aslI siklz vrkr qF bhuq hI Gwt af rhy hn aqy 'nklI' siklwz vrkrF jF ibjnYsmYnF dI igxqI bhuq hI ijLafdf hY, Kfs kr Bfrq, hFgkFg qoN aijhy hjLfrF ivakqI ieQy afey hn aqy afpxy pRIvfrF nUM ieQy Cwz ky vfips afpxy dysL jf ibrfjy hn ijQy Auh afpxIaF nOkrIaF jF afpxy ibjns krdy hn. Kfs qOr `qy afAux vflf iewk sikwlz vrkr huMdf hY aqy nfl Aus df qkrIbn sfrf prIvfr hI an-skilz huMdf hY. ies PylH ho rhy ieMmIgrysLn kfnUMn ivwc qbdIlI dI loV hY pr mMqrI kol aQfh sLkqIaF df hoxf Kqrnfk jLrUr hY. ieQy Xfd rwKx vflI gwl ieh vI hY ik sMn 1959 ivwc vI arjLIaF df bYklfg ies qrHF hI vwD ky 131000 qwk phuMc igaf sI aqy Aus vkq torI srkfr kfnUMn ivwc qbdIlI krnf cfhuMdI sI pr ietflIan lokF dy ivroD aqy guwsy kfrn aqy ilbrl pfrtI df sihXog imlx kfrn Auh ibl pfs nhIN sI ho sikaf pr awj ilbrlF dI siQqI kuJ vwKrI hY. hux ilbrl pihlF vfly nhIN rhy. hux vflLy ilbrl qF afpxy vwzy 'bfby' df hI Kwitaf KFdy hn aqy aMdroN ieMmIgrFtF ivwruD Bugqdy hn ijvyN hux aYn[ zI[ pI[ vwloN pysL kIqy ibl smyN hoieaf hY. ilbrlF dy mfsUm ichiraF aMdr vI sYLqfn luky hoey pRqIq huMdy hn. torIaF dy kihx muqfibk ieh ibwl iksy nfl koeI ivqkrf nhIN krygf pr qOKlf jLrUr bixaf hoieaf hY. jy ieh ibwl iksy nsl aqy Kfs iKwqy dy lokF nfl ivqkrf krdf hY qF ilbrlF nUM ies dI jfxkfrI hY aqy iPr vI Auh ies dy ivruwD vot nhIN pfAuNdy qF Auh torI srkfr nUM cfry dI pMz (bjt ieMplImYNtysLn ibwl) ivwc dfqr lko ky iljfx dyx leI ksUrvfr hoxgy. spsLt hY ik ieMmIgrysLn dy pey iKlfry leI asl ksUrvfr ilbrl hI hn pihlF vI qy hux vI.

 


kI jfhn torI pfrtI df nyqf bxy rihx df hwk rwKdf hY?

iksmq df PYslf ies vIkaYNz `qy hovygf -prmjIq sMDU

 

          kMjrvtv pfrtI dy nyqf jnfb jfhn torI ijs dI kMsrvtv pfrtI nUM ipCly sfl hoeIaF coxF ivwc BfrI hfr df mUMh dyKxf ipaf sI, dI iksmq df PYslf ies hPqfaMq `qy hox jf irhf hY. ies hPqfaMq `qy lMzn ivwc kMjrvrv pfrtI dI pfilsI knvYNsLn hox jf rhI hY. ies knvYNsLn ivwc torI zYlIgyt ieh vI PYslf lYxgy ik kI jfhn torI nUM pfrtI df nyqf bixaf rihx dyxf cfhIdf hY jF nhIN? 2007 dIaF sUbfeI coxF df jdoN aYlfn hoieaf sI qF ilbrl aqy torI pfrtI qkrIbn brfbr brfbr cwl rhIaF sn pr ijvyN ijvyN kMpyn awgy vDdI geI torI pfrtI ilbrl pfrtI dy mukfbly ipCFh rihMdI geI aqy aMq nUM torI ilbrl pfrtI qoN krfrI hfr Kf bYTI. EntyrIE dy ieiqhfs ivwc ieh pihlf mOkf sI jdoN ik coxF iewk inrDfrq kIqI qrIk nUM pihlI bfr hox jf rhIaF sn aqy koeI vI pfrtI ies df Pfiedf lY skdI sI. dUsry pfsy jfhn torI iblkul nvF cihrf sI jo ik kfPI AuqsLfhI vI sI aqy vDIaf bulfrf vI sI. dUsrf Aupr mfeIk hYirs aqy arnI eIvjL vfgUM iksy iksm df koeI rfjnIqk Dwbf vI nhIN sI lwgf hoieaf aqy EntyrIE dy lokF nUM afs sI ik Auh sUby df aglf pRImIar hovygf pr Auh 2003 ivwc hoeIaF coxF ivwc arnI eIvjL qoN isrP do sItF hI vwD pRfpq kr sikaf. kMpyn sLurU hox qoN pihlF hoeI lok rfie anusfr EntyrIE dy lok jfhn torI nUM zfltn mgMtI dy mukfbly sUby df pRImIar bixaf dyKxf vDyry psMd krdy sn. ijhVI sB qoN vWD mfr torI nUM sihxI peI Auh Drm aDfirq skUlF nUM PMz dyx dI apxfeI nIqI kfrn hI sI. jfhn torI ny iks dy suJfa `qy Dfrimk skUlF bfry inrxf ilaf ieh vI svfl knvYNsLn ivcw BfrI rhygf.  ieQy ieh vI vrnxXog hY ik jdoN jfhn torI pfrtI dy nyqf dI dOV ivwc sLiml sI qF Aus ny Aus vkq afpxy BfsLx ivwc iesLfrf kIqf sI ik Auh kYQoilk skUlF qoN ielfvf hornF Dfrimk skUlF nUM vI PMz muhweIaf krn ivwc ivsLvfsL rKdf hY. coxF qoN pihlF polstr jfhn lfsLINgr vwloN drsfeI lok-rfie dy aDfr `qy hI jfhn torI ny afpxy afp aijhf vwzf PYslf ikAuN ilaf jd ik Aus  dy bhuqy AumIdvfr ies dy ivroD ivwc sn bysLk Auh Kwul ky ivroD nhIN sn kr rhy. ho skdf hY ik jfhn torI ny nyqf bxn mOky idwqy afpxy vfady nUM inBfieaf hovy pr jfhn torI df kihxf hY ik Aus nUM Aus dy slfhkfrF ny hI mrvfieaf hY. pr ieQy smJxf cfhIdf hY ik EntyrIE dy 11 imlIan ividafrQIaF ivwcoN isrP 53 hjLfr ividafrQI hI Drm aDfirq skUlF ivwc jFdy hn. ies nfl koeI bhumwq sfibq nhIN ho jFdf ijs `qy jfhn torI ny Brosf kIqf. jfhn torI ny afpxy afp hI ivroDI pfrtI dy hwQ Dfrimk skUlF nUM PMz dyxf df iek aijhf 'zMzf' PVf idwqf jo sfrI kMpyn dorfn jfhn torI dy duafly hI vrHdf irhf. ies nfl jhfn torI dI aigafnqf hI pRgt huMdI hY jo Aus dI pfrtI leI Gfiqk iswD hoeI.

          sB qoN vwD inmosLI vflLI gwl jfhn torI dy nfl AudoN vfprI jdoN Auh afpxI sIt vI hfr bYTf. pfrtI dy nyqf df hI hfr jfxf pfrtI leI sB qoN vwzf Gftf huMdf hY. svfl ieh pYdf  huMdf hY ik jfhn torI ny lok ipRXf iswiKaf mMqrI bIbI kYQlIn vyn jo ik skUl trwstI vI rih cwukI hY aqy ijs df ielfky ivwc kfPLI asr rfsUK sI, dy ivruwD zfn vYlI vYst qoN cox lVn df PYslf ikAuN ilaf jd ik Aus nUM koeI aijhf hlkf cunxf cfhIdf sI ijQoN ik Auh asfnI nfl ijwq skdf. Aus ny bIbI kYQlIn vyn ivruwD lVHn df PYslf ikAuN ilaf ieh ajy vI iek phylI hI bixaf hoieaf hY. afm lokF nUM ies qoN jfhn torI dI sLKsIaq df ieh pqf lgdf hY ik jfhn torI nUM afpxy afp `qy loV qoN vwD ivsLvfs aqy Brosf sI jo Aus leI nuksfndyh sfibq hoieaf.

          torI pfrtI dy bhuq sfry AuymIdvfrF df ivcfr hY ik jfhn torI vwloN clfeI geI rhI cox kMpyn bhuq hI byqrqIbI sI. jfhn torI coxF dI qrIk nUM iqMn sfl pihlF qoN hI jfxdf sI ik coxF dI qrIk 4 akqUbr hY jo ik bfad ivwc XhUdIaF dI CwutI kfrn 4 akqUbr qoN bdl ky 2007 ivwc 10 akqUbr kr idwqI geI sI pr iPr vI jfhn torI ny smyN qoN pihlF nf hI koeI kMpyn klMzr iqafr krvfieaf aqy nF hI AumIdvfrF dI koeI iswkybMd sUcI aqy ibAUrf iqafr krvfieaf. pfrtI vrkrF df qF ieQoN qwk kihxf hY ik jfhn torI ny koeI vI rIjnl afrgynfeIjLr inXukq hI nhIN sn kIqy. ieQoN qwk ik ilbrl nyqf zfltn mgMtI vwloN kIqy hmilaF df koeI qurMq jvfb dyx leI kMpyn dy pihly do hPLqy koeI vI sfriQk XUint kfiem nf kIqI. jfhn torI ilbrlF `qy hmlfvr iqafr krn ivwc nIqI ivwc vI bhuq ipwCy irhf aqy afpxy afp nUM izPYNs ivwc rwK ky hI kMpyn clfAuNdf irhf jd ik coxF qoN pihlF mgMtI srkfr bhuq sfry ivvfdF ivwc iGrI hoeI sI BfvyN Auh ilbrl chyqI sMsQfvF nUM Kuwly gwPy dyx df ivvfd sI jF iPr ipClIaF coxF ivwc kIqy cox vfaidaF nUM qoVn df dosL mYgMtI isr lgdf sI. bhuq sfry muwdy sn ijnHF nUM aDfr bxf ky mgMtI nUM cMgI qrHF Gyiraf jf skdf sI aqy jfhn torI mgMtI nUM lMby hwQIN lY skdf sI pr hmlfvr nIqI apxfAux ivwc vI jfhn torI iblkul asPl irhf.

          bysLk jfhn torI df hux kihxf hY ik Aus ny bIqy qoN sbk iswK ilaf hY aqy Aus nUM iek hor mOkf imlxf cfhIdf hY. kI pfrtI dy mYNbrF nUM ieh gvfrf hovygf ik koeI nyqf ijwq rhI pfrtI nUM hrf ky ajy vI nyqf bixaf rhy. bysLk bhuq sfry  zYlIgyt kih rhy hn ik jfhn torI nUM iek hor mOkf imlxf cfhIdf hY pr kI lok Aus `qy Brosf krky torI pfrtI leI vot pfAux nUM iqafr hoxgy ik nhIN? ieh mslf vI torI kMvYnsLn ivwc ivcfiraf jfvygf. hux jfhn torI dI iksmq df PYslf zYlIgytF dy hwQ ivwc hY.

 


ierfk dI "afjLfdI" df iewk sfl

cYnI jI, jMmx-pIVF qF sLurU hn pr pUrx afjLfdI df 'bwcf' kdoN jMmygf -prmjIq sMDU

          amrIkf vwloN ierfk nUM nfm inhfd afjLfdI idwiqaF iewk sfl pUrf ho igaf hY. ieh 28 jUn df idn sI jdoN amrIkf ny afpxy vfady qoN do idn pihlf ierfkI bfgIaF vwloN iksy sKq kfrvfeI dy zroN ierfkI lokF nUM ierfk dI swqf sMBflx df aYlfn kr idwqf sI. Aus qrHF ieh aYlfn 30 jUn nUM hoxf sI. 28 jUn 2005 dI sLfm nUM amrIkf dy pRDfn jfrj buwsL ny dys vfsIaF nUM sMboiDq afpxy 30 imMt dy BfsLx ivwc iPr iehI duhrfieaf ik awqvfd nUM Kqm krn aqy amrIkf dI ajLfdI nUM brkrfr rwKx leI ierfk `qy hmlf jLrUrI sI. pRDfn buwsL ny ieh vI ikhf ik amrIkf ierfk ivwc afpxf imsLn pUrf krn qoN bgYr vfips nhIN prqygf aqy Aus ny amrIkI POjIaF dI vfpsI bfry vI koeI qrIk insLicq nhIN kIqI ijs dI ik amrIkf invfsIaF vwloN afs kIqI jFdI sI. buwsL dy sMdysL df muwK vfk ieh sI ik ierfk ivwc kurbfnI dyxI vfijLb hY. ieh iekwlf busL hI nhIN hY ies qoN pihlF amrIkf dy rwiKaf mMqrI aqy Aup pRDfn vI aijhy hI BMblBUsy vflLy gol molL jvfb dy cwuky hn. amrIkf dy rwiKaf mMqrI ny qF iek mulfkfq ivwc ieh vI kih idwqf sI ik ierfk vrgI bgfvq nUM dbfAux leI 5-12 sfl vI lwg skdy hn aqy Aus ny nfl hI ieh vI kih idwqf sI ik ieh bgfvq amrIkf nhIN blik ierfk dy lok hI kuclxgy. ies qoN ielfvf amrIkf dy AuWp pRDfn izwk cYnI df kihxf hY ik ierfk ivwc bgfvq hux jMmx-pIVF `coNN gujLr rhI hY Bfv hux kuJ hI idnF dI gwl hY aqy ies qoN bad sB kuJ TMZf ho jfvygf. rmjiPLlz bgfvq Kqm hox nUM 5 qoN 12 sfl df smF dws rhy aqy bwusL ies bfry kuJ vI kihx nUM iqafr hI nhIN hY aqy izwk cYnI bgfvq nUM jMmx pIVF nfl joV irhf hY. ienHF iqMn cotI dy lIzrF dy ibafnF qoN lwgdf hY ik iksy nUM vI kuJ nhIN pqf ik ierfk ivwc agFh kI hovygf.

          amrIkf invfsI hI afpxy POjIaF dIaF inwq huMdIaF mOqF qoN BYBIq hI nhIN ierfkI lok vI inwq vfprdIaF GtnfvF qoN duKI hn. rojLfnf hI msijdF ivwc kqlyafm, bjLfrF aqy rYstorYNtF ivwc bMMb Dmfky, pfxI-ibjlI aqy pYtrol dI  Gft ny lokF ivwc hfhfkfr mcfeI hoeI hY. ipCly hPqy hI jfrj buwsL ny vfisLMgtn ivwc iewk suMnI sMmyln nUM sboDn kIqf sI ijs ivwc buwLsL ny iekwqr hoey lokF nUM ikhf sI ik ierfk ivwc surwiKaf aqy lokqMqr ivwc afey idn qrwkI ho rhI hY. pr ipCly sfl ivwc 527 dy krIb bMb Dmfky hoey hn aqy ienHF DmfikaF ivwc 2400 hjLfr dy krIb afm lok mOq dy Gft Auqfr idwqy gey hn pr iPr vI busL muqfibk surwiKaf ivwc qrwkI ho rhI hY.  ierfk ivwc iews vkq 138000 dy krIb amrIkI sYink  hn aqy hux qwk 1743 sYink afpxI jfn guvf cwuky hn aqy 13074 dy krIb sKLq jLKLmI ho cwuky hn aqy ies lVfeI `qy 200 iblIan zflr df Krcf af cwukf hY pr gYr srkfrI aMkiVaf muqfibk jKLmIaf dI igxqI 20 qoN 38000 dy ivckfr hY. amrIkI mfhr hux ieh mMnx lwg pey hn ik ierfk ivwc aPgfinsqfn nfloN ijLafdf Kqrnfk bgfvqI hn. amrIkI lokF dy nfl nfl mfhr vI ieh smJ rhy hn ik buwsL dy gwdI Cwzx qoN bfad vI pqf nhIN ikMnf icr amrIkI sYinkF ierfk ivwc ajLfdI dI jMg ijwqx leI rihxf pvygf aqy ikMny hor afpxI jfnF gvf bYTxgy.

          hux qwk dI ierfk dI lVfeI ivwc jy amrIkf nUM mfVI motI kfmXfbI imlI hY qF Auh hY jo 30 jnvrI 2005 nUM ierfk ivwc iewk aMqrm srkfr dI cox hoeI sI aqy ies srkfr df ierfk df sivDfn lfgU krvfAuxf hI muwK kMm sI. iewk 55 mYNbrI kymtI bxfeI geI sI ijs ny sivDFn df KrVf iqafr krnf hY aqy ies 15 agsq qwk jnmq leI pysL krnf hY. akqUbr mhIny `qy sivDfn `qy jnmq rfhIN votf pYxIaF hn. ies qoN 15 dsMbr nUM votF pvfAux dI GosLxf kIqI geI hY aqy sfl 2006 cVHn qoN pihlf pihlF ierfk ivwc lokF dI inrpwK rUp ivwc cuxI hoeI srkfr bxfAux dI qjvijL hY. pr jo kuJ hux vfpr irhf hY ies qoN ieEN jfpdf hY ik ieh sfrI qjvIjLf bMb Dmfikaf dI lpyt ivwc hI af jfxgIaF. ierfk ivwc 3 muwK afpsI ivroDI iPrky hn ajy qwk AuhnF ivckfr swqf dI vMz nUM lY ky ksLmksL cwl rhI hY. ierfkI srkfr ivwc 15-20% kurdF nUM pRDfngI smyq nmfieMdgI, 60% sLIaF nUM pRfeIm minstrI smyq nmfieMdgI aqy 6% suMnI jo ik ierfk `qy lMby smyN qoN rfj krdy rhy hn nUM nmfieMdgI smyq Auwp-prDfngI sONpx dI qjvIjL hY pr ies bfry ajy sfry iPrikaF ivwc sihmqI nhIN ho skI.

          ierfk ivwc vwK vwK iPrikaF ivwc BfeIcfrk sFJ pfAux ivwc amrIkf ajy qwk nfkfm irhf hY. ijMnI dyr qwk afm lok iehI mMnxgy ik amrIkf sfzf nMbr dusLmx hY AunHI dyr ierfk ivwc aijhIaF kfrvfeIaf jfrI rihxgIaF aqy lokF ivwc amrIkf aqy amrIkf dI TosI geI aMqrm srkfr pRqI guwsf aqy BVkfht vDygI. ipCly kuJ smyN qoN bMb DmfikaF ivwc jo vfDf hoieaf hY Aus qoN iehI iesLfrf imldf hY ik amrIkf aqy amrIkf dI ingrfnI vflI ierfkI srkfr ierfk ivwc koeI vI Tos pRogrfm jo sB iPrikaF nUM mMnjLUr hovy, dyx qoN asmrQ rhI hY ijs kfrn lokF ivwc amrIkf pRqI gwusf brkrfr bixaf hoieaf hY. ies qoN pRqIq iehI huMdf hY ik izwk cYnI vwloN dwsIaF jMmx pIVF lgfqfr vDdIaF jfxgIaF jd qwk ierfk ivwc pUrx afjLfdI aqy surwiKaf df bwcf Bfv mfhOl pYdf nhIN ho jFdf. ieh bgfvqI mfhOl kdoN Kqm hovygf aqy afjLfdI qy surwiKaf df bwcf kdoN jMmygf ies df afpxy afp nUM dunIaF df 'ipE' smJdy amrIkf nUM vI kuJ pqf nhIN hY.

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here