www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kI ivMn, trUzo nMU bwcf aqy afpxy afp nMU PYzrl afgU smJdI hY?

          kYnyzf `c 19 akqUbr nMU hox vflIaF PYzrl coxF dI kMpyn sLurU ho cuwkI hY aqy pRcfr jLor PV irhf hY. kYnyzf ivwc PYzrl aqy subfeI rfjsI pfrtI aksr iewk dUjy ivwc bhuqf dKLl nhIN idMdIaF. keI sUibaF ivwc qF iqMno PYzrl rfjsI pfrtIaF dI hoNd vI nhIN hY ijvyN ikbYWk ivwc  subfeI kMsrvtv pfrtI nhIN hY aqy aksr ikbYWk dIaF coxF ivwc bhuqy kMsrvtv smrQk kOmI eykqf vfsqy subfeI ilbrl pfrtI dy hwk ivwc Bugqdy hn. kuJ sfl pihlF qwk ikbYWk dy ilbrl afgU aqy pRImIar XF sLrya qF iksy smyN PYzrl torI pfrtI dy afgU rhy sn, pr jd subfeI ilbrl pfrtI nMU ajyhy afgU dI loV peI jo vwKvfdIaF nMU hfr dy sky qF PYzrl torI pfrtI Cwz ky subfeI ilbrl pfrtI dy afgU bx gey qy coxF ijwq ky pRImIar vI bxy.

          hYrfnI dI gwl hY ik PYzrl coxF df ibgul vwjdy sfr hI AuntyrIE dI ilbrl pRImIar kYQiln ivMn cox kMpyn ivwc kuwd peI hY aqy kMsrvtv afgU stIvn hfrpr `qy iqwKy hmly kr rhI hY. pRImIar ivMn PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo nMU vI zrYksLnF dy rhI hY aqy Aus nMU ijqf ky pRDfn mMqrI bnfAux dy dmgjy vI mfr rhI hY. kuJ idn qF pRImIar ny ies qrF ibafnF dy goly dfgy ik BulyKf pYx lwg ipaf sI ik PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo hY jF kYQiln ivMn hY?

          pRImIar ivMn PYzrl srkfr `qy ies gwloN vI KLPLf hY ik PYzrl srkfr Aus dI subfeI pYnsLn plfn ivwc ihwsydfr nhIN bnxf cfhuMdI. pRImIar ivMn subfeI pYnsLn plfn dy nfm `qy lokF aqy sUby dIaF kMpnIaF nMU zMn lgfAux jf rhI hY ijs nfl sUby dI afriQkqf df hor BwTf bYT jfvygf.  hr kfmy dI qnKfh ivcoN subfeI pYnsLn vfsqy hr mhIny coKy zflr kwty jfxgy aqy kMpnIaF qoN vI brfbr df ihwsf pvfieaf jfvygf. ijs nfl kfmy vI afpxf pya cYWk vyK ky roxgy ijs nMU Korf lwg cuwkf hovygf aqy kMpnIaF vI vfDU Krcf pYx kfrn sUby qoN bfhr inklx bfry socxgIaF. kMm krn vfilaF nMU pYisaF dI loV awj hY pr pRImIar awj AuhnF qoN hor zflr vsUl krygI aqy buZfpy ivwc vfps moVn df lfrf lgfeygI. ieMJ krjLy ivwc zuwbI sUbf srkfr afpxf awj ies pYsy nfl buqf sfr lvygI pr pYnsLn dyx mOky pqf nhIN iks rfjy dI prjf hovygI? pYnsLn dy mfmly ivwc kYnyzf ivwc PYzrl sIpIpI pYnsLn hY, Elz eyjL sikAUrtI hY aqy axsrdI vfilaF vfsqy grMtIz ienkm splImYNt (grIbI Bwqf) vI hY. lok afp vI afpxI pYnsLn plfn (afrafraYspI) Kohl skdy hn ijs dy pYsy AuhnF dy kfbU ivwc huMdy hn. keI kMpnIaF vI vwKrI pYnsLn plfn afPr krdIaF hn aqy lok Gr afid vI KrIddy hn  jo buZpy qwk mihMgy ho jFdy hn aqy bwcq df qrIkf bx jFdy hn. pr pRImIar ivMn lokF dIaF jybF hor hlkIaF krnIaF cfhuMdI hY qFik 10-11 sflF dIaF afphudrIaF kfrn krjLfeI ho cuwkI sUbf srkfr df qorI Pulkf cldf rwiKaf jf sky. mYgf XUnIanF nMU qnKfh vfDy aqy Bwqy dyx vfsqy vI zflr cfhIdy hn, BfeI votF KrIdx df vI mfmlf hY.

          PYzrl srkfr nMU dbky mfrn vflI kYQiln ivMn aqy Aus dI subfeI ilbrl pfrtI df 10-11 sfl df ieiqhfs GpilaF nfl Biraf ipaf hY. eI-hYlQ Gplf, aOirMj aYNbUlMs Gplf, gYs plFt Gplf aqy iPr ies Gply `qy prdf pfAux leI JUT bolx qy zytf qbfh krn df Gplf afid ies sUbf srkfr dy rYjLmy df ihwsf hn.

          pRImIar kYQiln ivMn dI srkfr sUby dy mfipaF nfl ivsLvfsGfq kr ky asLlIl sYks slybs Dwky nfl lfgU krn jf rhI hY ijs nfl mfsUm bwicaF df brynvfsL kIqf jfvygf aqy AuhnF nMU pirvfrvfdI soc dy Elt asLlIlqf vwl pRryiraf jfvygf. 6-6 iksm dy ilMg (jYNzr) pVfey jfxgy, do do bfpF aqy do do mFvF vfly kiQq pirvfrF bfry dwisaf jfvygf. hwQrsI, mUMh nfl sYks aqy gudf sMBog bfry iksLor Aumr dy bwicaF nMU pVfHieaf jfvygf. pihlI jmfq dy bwicaF nMU jnx aMgF bfry Auh kuJ dwisaf jfvygf jo keI vwzy vI nhIN jfxdy. hwQrsI nMU afnMd meI dws ky pRcfiraf aqy pVfieaf jfvygf. keI kiQq tIcr vI ies kiQq pVfHeI df afnMd mfnx vfsqy bYTkF kwZ rhy suxy jFdy hn. ieh pRImIar mfipaF df afpt afAut hwk dyx vfsqy vI iqafr nhIN hY ikAuNik ies nfl gupq eyjMzf lfgU krn dy rsqy ivwc vwzI rukfvt KV skdI hY.

          svfl pYdf huMdf hY ik kI kYQiln ivMn, trUzo nMU axjfx bwcf aqy afpxy afp nMU PYzrl afgU smJdI hY? trUzo ivcfrf Pisaf hoieaf jfpdf hY ijs dI pfrtI aYnzIpI qoN ipwCy cwl rhI hY. trUzo nMU sLfied ieh afs hovy ik kYQiln ivMn Aus dI byVI nMU kuJ Tumxf dy dyvygI jo ik gLlq sfbq hovygf. pRImIar qF trUzo dIaF byVIaF ivwc vwzy vwzy vwty pf dyvygI. pRImIar dIaF avwlIaF sux ky qF kihx nMU idl krdf hY, Cwj qF boly CfnxI ikAuN boly ijs ivwc CwqI sO Cyk hn.

 

pMjfb qoN iswK icMqkF vfsqy do burIaF KbrF

pMjfb qoN iswK icMqkF vfsqy ipCly idnIN do burIaF KbrF afeIaF hn. drasl ieh dovyN KbrF iswK icMqkF dy nfl nfl pMjfb nfl ipafr rwKx vfly sfry lokF vfsqy hI burIaF hn. iewk aMimRqsr sLihr df gMdgI nfl Biraf hoxf aqy dUjf ipMz kflbMjfrf dy iek dilq pirvfr dI 16 ku sfl dI DI byaMq kOr vloN Kud nUM awg lgf ky afqmGfq krn dI. skUl jFdI byaMq kOr lgfqfr muMizaF vlo CyVCfV krn qo pRyfn sI. ieh pMjfb dIaF bhuqIaF DIaF Kfskr grIbF dIaF DIaF dI qrsdI hY ik mrd pRDfn aqy jwtvfd dI jkV ivwc afey pMjfb ivwc AuhnF dI kOzI brfbr kdr nhIN hY.

          iswK kwtVpMQI bhuq pRcfr krdy hn ik srkfr aMimRqsr sLihr nMU pivwqr aYlfn ky mIt, sLrfb afid df syvn bMd ikAuNik nhIN krdI? keI qF nfeIaF dIaF dukfrnF vI bMd krn dI duhfeI idMdy hn pr jfpdf hY ik ibAUtI slUnF `qy koeI pfbMdI nhIN lwgygI ikAuNik Auh qF KLq kwZx jF axcfhy vfl puwtx df kMm krdIaF hn. pivqr ngrI nMU sfPL rwKx vwl iksy df iDafn nhIN hY, bws pivwqr aYlfnx dI mMg jLrUrI hY ijs nfl sfrf sLihr afpy pfik pivwqr ho jfxf hY. kydrI ihrI ivkfs mMqrfly vwlo krvfey gey iek srvyKx aDIn rwKy kuwl 476 ihrf 'co gurU ngrI sPfeI pwKo 430vy sQfn 'qy afeI hY. mIzIaf ny sRI drbfr sfihb dy afspfs vI kuVy dy Zyr ivKfey hn. sLihr dI pivwqrqf dIaF tfhrF mfrn vfly iehnF kUVy dy ZyrF kol dI awKF mIc ky lMG jFdy hn.

          rhI gwl dilq pirvfr dI bdiksmq DI byaMq kOr aqy Aus vrgIaF lwKF pMjfbxf dI, AuhnF dI iejLq dI rfKI dI nf kiQq DrmIaF nMU pRvfh hY aqy nf srkfr nMU. pMjfb dy bhuqy gfiek idn rfq cwk dAUN cwk dAUN vfly gIq gf ky jwtvfd aqy kwtVvfd nMU pwTy pfAuNdy. tfkUey, gMzfsyy, bMdUkF aqy 47lIaF AuhnF dy guMzf rfg df ihwsf hn. ajyhy rfmrOly ivwc byaMq kOr vrgIaF DIaF qF kfm suafd sfDn qoNN vwD kuJ nhIN hn!

-        sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #831, agsq 14-2015

 


mfmlf ivdysLF `c vwKvfdIaF vloN akflIaF dy ivroD dfafpUM PfQVIey qYnMU kOx Cuzfvy?

          ipCly hPLqy sRI akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG torFto afey sn aqy vwKvfdI sMgTnF ny AuhnF df sKLq ivroD kIqf sI. ivroD ies kdr sKLq sI ik jQydfr gurbcn isMG nMU iek sQfnk gurdvfry ivwc bolx vI nf idwqf igaf. ieh AuhnF lokF vloN kIqf igaf sI jo sRI akfl qKLq sfihb nMU pRnfey hovy hox dy dfavy krdy hn pr smJdy hn ik jQydfr akfl qKLq bfdlF df cmcf hY aqy pMQk eyjMzy qoN dUr hY.

          pMQk eyjMzf ikhVf hY jo apxf ky jQydfr vwKvfdIaF qoN mfx siqkfr hfsl kr skdf hY? pwuC ky vyKo qF pqf lwgygf ik vwKvfdI eyjMzf hI pMQk eyjMzf hY. hor swB socF gYr pMQk hI nhIN sgoN pMQ ivroDI hn. iek pfsy jQydfr akfl qKLq `qy ieh ieljLfm lgfieaf jf irhf hY ik Aus ny bfdlF df eyjMzf apxfieaf hoieaf hY jo ik iekqrPLf hY aqy dUjy pfsy Aus `qy kiQq pMQk eyjMzf apnfAux `qy jLor pfieaf jf irhf hY jo afpxy afp ivwc vwKvfdIaF df iekqrPLf eyjMzf hY. kI vwKvfdI eyjMzf sfry iswKF ny prvfn kIqf hoieaf hY? swc ieh hY ik ies eyjMzy nMU pRvfn krnf qF dUr dI gwl hY ies nMU qF 5% iswKF df smrQn vI hfsl nhIN hY.

          jQydfr akfl qKLq igafnI gurbcn isMG df ivroD torFto ivwc hI nhIN hoieaf sgoN inAUXfrk aqy ietlI ivwc vI hoieaf hY. jQydfr akfl qKLq sfihb ny ipCly sflF dOrfn vwKvfdIaF nMU KusL krn dI hr sMBv koisLsL kIqI hY. ajyhf krn vfsqy jQydfr ny kwtVpMQIaF nfl rfbqf vDfieaf hY aqy isafsI pYNqiVaF sfhmxy gozy tyky hn. pr vwKvfdI ies nfl sMqusLt nhIN hoey ikAuNik Auh qF spsLt vwKvfdI stYNz dI mMg kr rhy hn. jQydfr sfihb JkfnI dyx dI koisLsL krdy rhy hn qFik swp vI mr jfvy aqy sotf vI bc jfvy.

          iek pfsy jQydfr nMU iswKF df pop dwisaf jFdf hY aqy dUjy pfsy Aus `qy sOVf isafsI stYNz lYx vfsqy dbfa pfieaf jf irhf hY. jo stYNz vwKvfdI cfhuMdy hn ik iswKF df pop lvy, agr ies iksm df sOVf stYNz eIsfeIaF df pop lY lvy qF sMsfr ivwc crc dI CvI Krfb ho jfvygI. pop BfvyN kYQoilk eIsfeIaF df Dfrimk afgU hY pr Aus df stYNz iewkpfsV nhIN huMdf. pop aksr sMsfr dy amn sLFqI nMU iDafn ivwc rwK ky afpxI pbilk stytmYNt jfrI krdf hY. iswKF dy jQydfr dy ruqby nMU pop vrgf vkfrI bnfAux vfsqy hor ilbrl soc apnfAuxI pvygI nf ik hor sKLq aqy kwtVpMQI phuMc, ijs nfl aFc afvygI.

          akflIaF vwl vyKIey qF AuhnF ny hmysLf do byVIaF ivwc pYr rwKy hoey hn. akflI qF vwKvfd nMU iek hiQafr vjoN vrqdy af rhy hn ijs nfl pihlF kyNdr dI kFgrs srkfr `qy rfjsI dbfa bxfeI rwiKaf aqy hux iehI kuJ Bfjpf srkfr nfl ho irhf hY. jd akflIaF nMU isafsI loV huMdI hY qF  vwKvfdIaF nMU kuJ hvf dy idwqI jFdI hY aqy jd vwKvfdI akflIaF vfsqy isafsI Kqrf bxdy hn qF cfr idn JfV idwqy jFdy hn.

          iek pfsy akflIaF ny jQydfr akfl qKLq qoN isKs Pfr jsits dy smrQn ivwc sMdysL jfrI krvfieaf hoieaf hY dUjy pfsy iehI sMgTn ivdysLF ivwc akflIaF nMU kfnMUnI noits dvf irhf hY. agr jUn dy pihly hPLqy drbfr sfihb kMplYks ivwc hoey KrUd vwl vyKIey qF puils ny 30 ku nOjvfnF nMU sLromxI kmytI dI sLkfieq `qy cfrj kIqf sI. kuJ idnF bfad sRomxI kmytI ny afpxI sLkfieq vfps lY leI aqy swB nMU Cwz idwqf igaf. akflI srkfr vwKvfdIaF iKlfPL kfrveI krnf vI cfhuMdI hY aqy iPr ipwCy vI Jwt muV afAuNdI hY.

          akflI srkfr aqy sLRomxI kmytI ny pihlF do vfr gurbKLsL isMG BuwK hVqfl nMU hvf idwqI aqy hux sUrq isMG dI BuwK hVqfl mOky afpxf stYNz keI vfr bdilaf. pMjfb ivwc ivdysLI dKlLLL lgfqfr vDdf jf irhf hY aqy hux isafsI eyjMzy nMU vI pRBfvq kIqf jf irhf hY. ajy kuJ idn pihlF hI pMjfb srkfr df iek ibafn afieaf hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik pMjfb srkfr ivdysLF qoN iswK kYdI pMjfb mMgvfeygI. pqf nhIN bfdl srkfr nMU hux ajyhf krn dI kI loV pY geI jo ivdysLI iswK kYdI pMjfb mMgvfey jfxgy jd ik pMjfb srkfr afpxy kYdIaF dI sMBfl musLkl nfl kr rhI hY. kI agr pMjfb srkfr ivdysLI pMjfbI kYdI pMjfb ilafAux dI gwl krdI qF ieh vDyry shI rfjsI phuMc nf huuMdI? kI pMjfb srkfr isrP iswKF dI srkfr hY jF vwKvfdIaF dy ieljLfmF df tfkrf krn vfsqy ajyhy pYNqVy apxfey jf rhy hn?

          kdy akflI blYk ilstF KLqm krvfAux df pYNqVf apxfAuNdy hn aqy kdy kiQq rPUjIaF nMU pfsport dvfAux dy ibafn dfgdy hn. Auprokq dovyN kMm krvf lYx qwd vI vwKvfdI akflIaF nMU ivdysLF ivwc brdfsLq nhIN krngy, aqy akflIaF nMU ieh gwl pwly bMn lYxI cfhIdI hY. ikAuNik vwKvfdIaF dy ivroD df kfrn ieh hY hI nhIN hY. hF ies nfl kuJ Auh lok KusL ho skdy ijhnF dy psfport jF vIjLy ruky hoey hn aqy AuhnF ivcoN bhuqy vwKvfdIaF dy smrQk vI nhIN hn. grIb dysLF dy lok aksr hr bhfnf vrq ky ivdysL Bwjdy hn aqy pwky hox vfsqy hr bhfnf vrqdy hn ijs ivwc rPUjI hox df dfavf vI sLfml hY. iek vfr idwqI Cot nfl ieh mfmlf KLqm nhIN ho jfvygf, nvyN kys pYdf huMdy rihxgy.

          agr ibnF kfrn iksy nMU blYk ilst kIqf igaf hY qF ies dI suDfeI hoxI cfhIdI hY pr hfrzkor vwKvfdIaF nMU ies ilst ivcoN kwZx nfl AuhnF ny akflIaF dy imwqr nhIN bx jfxf.

          svrgI igafnI jLYl isMG hyT kFgrs ny vI iswK eyjMzf apxfieaf sI ijs nfl kMm hor Krfb hoieaf sI. akflI aqy kFgrsI keI sfl vwKvfdIaF nMU hiQafr bxf ky vrqdy rhy sn ijs df iswtf duKFq ivwc inkilaf sI. awj kyNdr ivwc Bfjpf dI srkfr hY aqy Bfjpf dI brFc iswK sMgq qyjLI nfl iswK eyjMzf apxf rhI hY. ajy ipCly idnIN hI sfbkf aYmpI rfjdyv isMG nMU iswK sMgq ivwc sLfml kIqf igaf hY aqy Aus ny iswK eyjMzy df pwqf Kyzxf sLurU kr idwqf hY. akflIaF aqy BfjpfeIaF dI iswK eyjMzy dI gupq dOV sLurU ho cuwkI hY, rwb KYr kry.

          akflIaF ny CotF dy dy ky vwKvfdIaF dI BuwK eynI vDf leI hY ik hux Auh pUrI rotI mMgdy hn aqy akflI cwpf dy ky sfrnf cfhuMdy hn. ieh gwl bnx vflI nhIN hY. akflIaF df pbilk eyjMzf spsLt nhIN hY jd ik vwKvfdIaF df pbilk eyjMzf spsLt qOr `qy vwKvfd hY, ieh vwKrI gwl hY ik vwKvfdIaF ivwc dogly lok vI hn jo gurdvfiraF `qy kbjLf jmfeI rwKx jF ho kfrnf leI ajyhf stYNz leI bYTy hn. ivdysLF `c vwKvfdIaF vloN akflIaF dy ivroD aqy akflIaF dy aspsLt pbilk stYNz nMU vyK ky kihx nMU idl krdf hY, afpUM PfQVIey qYnMU kOx Cuzfvy?

-        sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #827, julfeI 17-2015


sYks slybs nhIN, bRhm asqr bxfieaf hY ilbrl srkfr ny!

          bIqy aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI qF AuntyrIE srkfr dy ivvfdgRsq sYks slybs dI gwl cwl peI. iewk swjx df kihxf sI ik hux srkfrI skUlF `c bwcy pVfHAux df vkq nhIN irhf ikAuNik skUl hux bwicaF nMU mYNvfdI isiKaf dy rhy hn. pirvfr, BfeIcfrf aqy smfj qF hux jdlI hI ieiqhfs bx jfxgy. iek hor swjx df kihxf sI ik ilbrl sMsd mYNbr qF pRImIar qoN zrdy KfmosL hI ho gey hn aqy AuhnF nMU votrF dy guwsy nfloN pRImIar dy guwsf qoN vwD zr lgdf hY. swjx jI df ivcfr sI ik bhuqy sMsd mYNbr votrF dy guwsy aqy qfkq dI lflsf ivckfr Psy hoey hn.

          gwlFbfqF ivwc ies sYks slybs dIaF AuhnF mwdF dI vI crcf hoeI ijhnF dI pirvfr ivwc bYT ky crcf krnI vI musLkl hY. iewk swjx df kihxf sI ik pMjfbI BfeIcfry dI bhuq vwzI igxqI ies slybs dy iKlfPL hY pr QoHVI ijhI igxqy dy lok ies dy hwk ivwc hn, ijhnF ivwc iek mfstr ies slybs nMU bhuq lfhyvMd dwsdf hY. ieh mfstr gwl krn df hr bhfnf qlfsL ky Aus nMU sYks slybs dy kiQq guxF nfl joV idMdf hY. koeI gwl CyV lE Auh Jwt gyVf dy ky iksy vI gwl nMU sYks slybs dy kiQq guxF nfl joVn dI muhfrq rwKdf hY. smfj dy iksy aOgux, iksy bImfrI jF iksy kmjLorI dI gwl kr lE Auh zyZ ku imMt df gyVf dy ky hr muwdy nMU sYks slybs nfl joV ky hwl kwZ idMdf hY. ies mfstr dI inghf ivwc sYks slybs aYsI igwdVisMgI hY jo swB smwisafvF df hwl kr skdI hY.

          jd iewk swjx ieh puwC bYTf ik mfstr sYks slybs nMU iks iks mrj dI dvf dwsdf hY qF awgoN pihly swjx ny afiKaf ik puwCo nf jI, Aus nMU sux ky jfpdf hY ik ies sMsfr dI sLfied hI koeI aYsI mrjL hovy ijs df ielfj AuntyrIE df sYks slybs nf kr skdf hovy ikAuNik ieh bhuq vwzy mfhrF ny rlLL ky bxfieaf hoieaf hY. mfstr dwsdf hY ik sUbf srkfr ny ieh sYks slybs bhuq lMbI soc ky bxfieaf hY pr ies dy sfry gux jo mfstr dwsdf hY, Xfd rwKxy musLkl hn ikAuNik mfstr 24 GMty aqy swqy idn ieh gux QF QF dwsI quiraf jFdf hY. swjx jI df kihxf sI ik sfry gux klmbMd krn vfsqy torFto dy 30 ku pMjfbI ryzIE pRogrfm  lgfqfr sunx vfsqy iewk vwzI kmytI df gTn kIqf jfxf cfhIdf hY qFik hr pRogrfm `qy lgfqr awK (kMn smyq) rwKI jf sky ikAuNik pqf nhIN hY mfstr jI ny iks ryzIE pRogrfm `qy kd pRgt ho jfxf hY aqy sYks slybs dy drjun ku gux igxf ky iPr iksy hor ryzIE soa `qy Jwt Clyzy vFg pRgt ho jfxf hY. eyny gux qF ies sYks slybs nMU bxfAux vflI kmytI vI nhIN jfxdI hovygI ijMny mfstr jI iekwly jI jfxdy hn.

          jd sLONkI ny swjx jI nMU mfstr dy dwsy kuJ gux sfrI mMzlI nMU sunfAux leI afiKaf qF swjx jI  ny muskrfAuNidaF ikhf ik ieh kMm qF mfstr jI hI kr skdy hn, clo mYnMU ijhVy kuJ Xfd hn Auh suxf idMdf hF pr mYN ieh prK ky nhIN vyKy gwl suxI suxfeI hY, so afpxy kol hI rwiKE.

          swjx jI ny dwisaf ik ies sYks slyb dy lfgU ho jfx qoN bfad sUby ivcoN sYks nfl sbMiDq bImfrIaF df Kfqmf ho jfvygf jo sfrIaF mrjLF dI jVH bxdIaF hn. pihlI jmfq qoN bwcy sYks bfry pVHdy pVHdy eyny tryn ho jfxgy ik sYks dIaF bImfrIaF AuhnF dy nyVy nhIN ZukxgIaF. mfstr kihMdf hY ik lok guMmrfh nf hox ikAuNik ishq bfry ies slybs ivwc bwicaF nMU eynf pVfHieaf jfvygf ik swB bwcy qfkqvr qy ishqmMd ho jfxgy.  jo lok ieh kihMdy hn ik bwicaF nMU hwQrsI, gudf sMBog, smilMgqf aqy mUMh nfl sYks vfly pfsy pfieaf jfvygf Auh gLlq pRcfr kr rhy hn. ieh sfrIaF gwlF bwicaF nMU pVfHeIaF jfxgIaF aqy ieh gwl qF AusLo rjnIsL vI afpxy cyilaF nMU afKdf huMdf sI ik mn iekfgr krn vfsqy eynf Kuwlf sYks kro ik ies dI hor lflsf bfkI nf rhy. jd bwicaF nMU pihlI jmfq qoN sYks isiKaf df ptf cfhiVaf jfvygf qF ieh AusLo dI isiKaf vFg kMm kr krygf aqy bwcy asl ivwc inrvfx pRfpqI vwl vDxgy. ieh sYks slybs qF sYks smyq sB ksLtF qoN mukqI df rsqf dwsdf hY pr kuJ lok mfipaF nMU guMmrfh kr rhy hn.

          swjx jI ny dwisaf ik mfstr jI muqfibk ies slybs dy lfgU hox jfx nfl nsLy aqy zrwgjL df Kfqmf ho jfvygf ikAuNik ieh slybs ajyhIaF bImfrIaF nMU jVoN KLqm krn leI bxfieaf igaf hY. ies dy lfgU ho jfx nfl sUby ivwc sfry sYks aprfD bMd ho jfxgy ikAuNik bwicaF nMU kMnsYNt dyx dI tryinMg pihlI jmfq `c idwqI jfvygI qy isr hF ivwc ihlfAux nfl ilMg-Bog aprfD nhIN rihMdf. drasl ieh sYks slybs qF ilMg (jYNzr) vKrvyN df hI Kfqmf kr dyvygf aqy hr pfsy brfbrqf df bolbolf ho jfvygf. sqXuwg af jfvygf aqy ieh sYks slybs pVH ky jvfn hoey bwcy swB nMU iek njLr nfl vyKxgy. kuVI, muMzy jF iksy hor sMBfvI jYNzr ivwc Aukf hI koeI Prk nhIN hovygf. hr ivakqI jd cfhy jo mrjLI bx skygf. srkfrF nMU qF srkfrI kfgjL pwqrF ivcoN ilMg vflf Kfnf hI KLqm krnf pvygf aqy bolI ivcoN imstr, ims aqy imsjL vfly sLbd gfieb ho jfxgy.

          swjx jI ny dwisaf ik mfstr jI kihMdy sn ik ieh sYks slybs qF pMjfb ivwc vI jld lfgU kIqf jxf cfhIdf hY ikAuNik pMjfb dy ivgVy ilMg anupfq df ies nfl rfqo rfq hwl ho jfvygf. mfstr jI qF ieh plfn vI bxfeI bYTy hn ik jd pRImIar kYQiln ivwn Bfrq jfvygI qF Aus dy hwQ ies sYks slybs dIaF kuJ kfpIaF qoaPLy vjoN muwK mMqrI bfdl aqy jQydfr akfl qKLq sfihb nMU vI ByjIaF jfxgIaF. ies dy nfl hI pMjfb dy tIcrF nMU ivsLysL tRyinMg dyx dI iek pRopjLl vI ByjI jfvygI. ies nfl pMjfb ivwcoN lVkIaF dI CyV CfV, ryp, kql, bImfrIaF aqy nsLy afid swB KLqm ho jfxgy. swjx jI isPLqF dy puwl bMnI jf rhy sn aqy sLONkI soc irhf sI ik sUby dI ilbrl srkfr ny sYks slybs kfhdf, bRhm asqr hI bxf ilaf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf


jsitn trUzo ilbrl kYbint ivwc do ilMgF nMU brfbrqf dyvygf

pr subfeI kYQiln ivwn srkfr skUlF ivwc 6 ilMg pVfHeygI!!

          sLONkI ieh jfxky hYrfn hoieaf hY ik PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo afpxy kYbint ivwc do ilMgF nMU brfbrqf dyvygf. Bfv agr ilbrl pfrtI afglIaF coxF ijwq geI qF ilbrl kYbint ivwc mrdF aqy aOrqF dI igxqI brfbr rwKI jfvygI. EprI njLry sunx nMU bhuq suhfvxf lwgdf hY pr puwCxf bxdf hY ik kYbint bnfAux smyN qjrbf aqy kfblIaq vyKx dI QF ilMg vyKy jfxgy?

          ilbrl afgU jnfb jsitn trUzo bhuq rMgIly imjfjL dy iensfn hn. AuhnF dy ibafn aksr bhuq KlblI mcf dyx vfly huMdy hn ijs kfrn aYnzIpI srvyKxf ivwc ilbrlF nMU iPr pCfV rhI hY. kdy jnfb trUzo BMg df kfnMUnIkrn krn df ibafn dfg idMdy hn aKy ies `qy syljL tYks lgf ky srkfr dI afmdn vDygI. AuDr bIsI dI ilbrl srkfr ny BMg dIaF sYNkVy dukfnF nMU mnjLUrI dy vI idwqI hY. isgrtF nfl huMdI kYNsr qoN jfn CuwtI nhIN hux BMg df iek hor puafVf pY jfvygf. BMg dy vwzy Tykdfr qF coKy amIr ho jfxgy, lok pYx KUh Kfqy ivwc.

          kdy jnfb trUzo afKdy hn ik kMsrvtv srkfr ny iemIgrysLn nIqI bhuq qMg kr idwqI hY aqy ilbrl Kohl dyxgy. kYnyzf ivwc qF pihlF hI jfbF nhIN imldIaF aqy eyQoN dy pVHy bwcy jfbF nMU qrsdy hn. hor drvfjLy pUrI qrF Kohl idE aqy grIbI Bwqy vI Kohl idE qF ik kYnyzf df hfl jldI hI grIs vflf ho jfvy. sLONkI slfh dyvgf ik lok bYNkF nfloN GrF ivwc kYsL zflr rwKxy sLurU kr dyx qF ik grIs dy lokF vFg iPr afpxy bYNk Kfqy ivcoN 60 Xoro lYx leI sfrf idn lfeIn `c nf KVoxf pvy.

          kdy jnfb trUzo sIrIaf aqy ierfk ivcoN hjLfrF rPUjI lYx dI slfh idMdy hn ijhnF nMU sYtl krn vfsqy keI sYNkVy imlIan zflr lwgxgy jd ik dysL afpxy ividafrQIaF dI XunIvrstI PIsF vDf irhf hY. jnfb trUzo ies gwl qoN vI bhuq iPkrmMd hn ik hfrpr srkfr adflq ivwc shuM Kfx smyN mUMh nMgf krn (burkf lfhux) dI gwl ikAuN krdI hY. ies nfl qF nf cfhuMx vfly ivakqI dI vI pihcfx jMqk ho jfvygI. srkfr bxf ky ikqy opihcfx gupq rwKx df hwk vI cfrtr rfeIt hI nf bxf idE jnfb! iPr qF pfsportF qy hor sLnfKLqF AuWqy vI burky vflIaF qsvIrF lwgxIaF sLurU ho jfxgIaF. jLrf soicE agr quhfzI mYzm trUzo aqy sfzI sLONkx burky vflI qsvIr lgf ky pfsport bxvf lYx qF jd mrjLI bdl ilaf krn.

          srkfr bxf lYx dI sUrq ivwc jnfb trUzo ieslfimk styt iKlfPL vI kfrvfeI bMd kr dyxgy aqy AuhnF nfl dosqI kr lYxgy. kYnyzf df ieslfimk styt iKlLfPL imsLn Jwt vfps lY ilaf jfvygf aqy kYnyzf amnpsMd dysL bx jfvygf jo isrPL sLFqI imsLnF ivwc Bfg lvygf. ho skdf hY jnfb trUzo hor dysLF nMU vI ieh slfh dyx ik ieslfimk styt iKlfPL POjI imsLn bMd kr dyx qF ik sMsfr ivwc sLFqI sQfipq ho sky. agr ieslfimk styt vfly kurdF, jLdIdIaF, sLIaf, eIsfeIaF aqy hor Gwt igxqIaF dy gfty lfhuxgy qF trUzo swB nMU rPUjI bx ky kYnyzf af jfx dI afPr kiraf krngy. sMsfr kYnyzf dI bwly bwly krygf pr pqf AudoN lwgygf jd ieslfimk styt vfly swB nMU drVdy hoey sfzIaF srhwdF aMdr vI afdmbo afdmbo krdy hoey af vVHngy aqy sfnMU swB nMU kfPLr GoisLq kr dyxgy.

          gwl hux jnfb trUzo dI sMqulq kYbint dI krdy hF. ilMg vyK ky kYbint bxfieaF qF hor puafVf pY jfvygf ikAuNik isrPL do ilMg vyKx nfl hux kMm nhIN srygf. trUzo sfihb, subfeI ilbrl pRImIar kYQiln ivwn qF  AuntyrIE dy skUlF ivwc ies sfl dy aMq ivwc 6 ilMgF (jYNzrjL) dI pVfHeI krvfAux jf rhI hY. mrd aqy aOrq mMqrIaF dI igxqI brfbr krn nfl ikvyN iensfPL ho jfvygf? hux qF 6 ilMgF dI brfbrqf bfry soco aqy ieh vI iKafl rhy ik iehnF dI igxqI coxF dOrfn vI 6 qoN 7 jF ies qoN vD ho skdI hY. ilMgF (jYNzrjL) dIaF iksmF dI igxqI vDfAux vfsqy ikhVf srIrk bxqr bdlxI pYxI hY? ilMg dI iksm qF hux ilMg suafd nfl hI bdl jFdI hY aqy puafVf qF hor vI zfhZf hY ikAuNik nvIN sYks isiKaf muqfibk muMzf jd kuVI mihsUs kry qF Auh kuVI bx skdf hY aqy jd muMzf mihsUs kry qF muMzf bx skdf hY. jd mrjLI awgy qy ipwCy jfxf bws cfhq `qy inrBr krdf hY. aqy ajyhf sfry 6 iksm dy ilMg kr skdy hn ijhnF dI pVfHeI krvfeI jfxI hY. jnfb trUzo agr quhfzI pfrtI ijwq jfvy aqy qusIN kMipAUtrF qy nvyN buDIjIvIaF (sfzf iek sfbkf Aup mMqrI ivhlf vI hY qy mfhr vI hY) dI mdd nfl afpxI nvIN kYbint 6 jyNzrF (ilMgF) vfsqy sqMulq vI kr lE, qd vI smwisaf KV skdI hY. nf jfxIeyN quhfzI kYbint dI mIitMg ivcoN cfr imMt vfsLrUm igaf koeI mMqrI tybl `qy vfps a ky afpxf jYNzr bdl jfx df dfavf pysL kr dyvy! mn bdlx nfl qF jnfb Jwt jYNzr bdl jFdf hY. ieh sqrF ilKdf hoieaf sLONkI jd vfr vfr 6 kiQq jYNzrF df afpxy mn ivwc anuBv kr irhf sI qF sLONkI ieh soc ky KOPjLdf ho jFdf sI ik ikqy ieMJ socx nfl hI sLONkI df ilMg nf bdl jfvy? jnfb qusINN qF kYbint ivwc ilMg bdlx nfl vI rwK lvogy pr sLONkI nfl ieh Bfxf vfpr igaf qF suhrI sLONkx Dwky mfr mfr ky GroN bfhr kwZ dyvygI!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #825, julfeI 03-2015


eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHqF nfl hmdrdI ik pYNqVf?

          23 jUn eyar ieMzIaf bMb kFz dI 30vIN vryHgMz sI aqy ies idn kYnyzf dy iqMn sLihrF ivwc vwK vwK smfgmF ivwc imRqkF nMU sLrDFjlIaF ByNt kIqIaF geIaF aqy pIVHq pirvfrF nfl hmdrdI pRgt kIqI geI. kYnyzf srkfr ny 23 jUn df idn rImYNbrYNs zya Pfr ivktmjL afPL tYrirjLm GoisLq kIqf hoieaf hY.  ies idn aftvf ivwc pRDfn mMqrI sRI stIvn hfrpr ny eyar ieMzIaf dy boieMg 747 jMbojYWt jhfjL ivwc awD asmfny bMb Ptx kfrn mfry gey 329 lokf nUM rDfjlI ByNt kIqI. ieh bMb KfilsqfnI dihsLqgrdF vloN sUtkys bMb dy rUp ivwc rwiKaf igaf sI jo hvfeI jhfjL dy kfrgo holz ivwc Pitaf ijs kfrn jhfjL KwKVIaF hoky afierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf aqy amly smyq sfry dy sfry 329 XfqrI mfry gey. TIk ies smyN hI sMsfr dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn `c Pty bMb ivwc do jpfnI krmcfrI mfry gey. ieh smfn vYnkUvr qoN geI PlfeIt ivcoN nvIN idwlI jf rhI eyar ieMzIaf dI PlfeIt ivwc qbdIl kIqf jf irhf sI. jLmIn `qy Pt jfx kfrn vwzf nuksfn hoxo tl igaf sI. ieh bMb vI eyar ieMzIaf dI PlfeIt vfsqy hI riKaf igaf sI pr sLfied knyzIan PlfeIt lyt ho jfx kfrn eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc puwjx qoN pihlF hI Pt igaf.

          jLmIn `qy vfpiraf hox kfrn nrIqf bMb kFz dy bhuqy sbUq iekwTy kr ley gey sn aqy ies dy mlby ivcoN sYnIE sitrIE df sIrIal nMbr vI qlfsL kr ilaf igaf sI ijs ivwc bMb bxf ky rwiKaf igaf sI. sIrIal nMbr muqibk ies bYc dy sitrIE jpfn dI kMpnI vloN bIsI ivwc vycy gey sn aqy ieMJ ies df sbMD ieMdrjIq isMG irafq nfl juV igaf sI. afrsIaYmpI drjnF ajyhy sbUq iewkwTy krn ivwc kfmXfb rhI sI jo ies bMb kFz df sbMD ieMdrjIq isMG irafq nfl joVdy sn aqy Aus rfhIN ies sfijsL df sbMD qlivMdr isMG prmfr qy Aus dy hor sfQIaF nfl juV igaf sI.

          nrIqf bMb kFz ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU cfrj kr ilaf igaf sI aqy adfql ny Aus nMU 10 sfl kYd dI sjLf suxfeI sI. sfl 2003 ivwc irafq nMU eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy Aus ny ies kys ivwc afpxf ksUr mMn ilaf sI. srkfrI iDr ny ieMdrjIq isMG irafq nfl sodybfjLI kr leI sI qF ik Aus dy sfQIaF nMU kfbU kIqf jf sky. irafq ny ieh mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bnfAux ivwc qlivMdr isMG prmfr dI mdd kIqI sI aqy pihlf bMb vI irafq ny hI bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI. qlivMdr isMG prmfr  ies tYst kIqy gey bMb qoN sMqusLt nhIN sI aqy Auh EntyrIE qoN iewk iswK nOjvfn nMU bIsI lY ky afieaf sI ijs ny ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky Auh bMb bxfey sn jo jhfjL sutx vfsqy vrqy gey sn. irafq ieh qF mMn igaf ik ieh nOjvfn Aus dy Gr irhf sI pr Aus dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI. bMb bxfAux vfsqy smwgrI ieMdrjIq isMG irafq ny iekwTI kIqI sI aqy Aus ny ieh gwl kbUl kr leI sI.

          irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL kys ivwc srkfrI iDr dI afsLf dy Elt, ieMdrjIq irafq ny swc bolx qoN ienkfr kr idwqf ijs kfrn milk qy bfgVI brI ho gey. trfiel jwj ny ieMdrjIq irafq nMU hwd drjy df JUTf afiKaf sI. ies trfiel ipwCoN irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky drjnF vfr JUT bolx dy dosLF ivwc jfrj kr ilaf igaf sI. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd dI sjLf hoeI sI aqy ipwCoN Aus dI apIl vI Kfrj kr idwqI geI sI. irafq awj vI ieh sjLf Bugq irhf hY. ieMJ ies dUhry bMb kFz ivwc irafq nMU iqMn vfr kYd dI sjLf ho cuwkI hY aqy Auh ajy qwk ieko iek ivakqI hY ijs nMU 331 kqlF ivwc kuJ sjLf imlI hY. kYnyzf vrgy dysL ivwc vI kfnMUn dy hwQ ajy qwk sfry dosLIaF qwk nhIN awpV sky. ijs df muwK kfrn AuhnF lokF dI cuwp hY jo ies kFz bfry bhuq kuJ jfxdy hoey vI KfmosL hn.

          ieMdrjIq isMG irafq Kud ies bfry bhuq kuJ jfxdf hoieaf vI KfmosL hY aqy afpxI afqmf `qy vfDU Bfr pfeI bYTf hY.

          ies bMb kFz qoN 25 ku sfl bfad qkrIbn pMj ku sfl pihlF kuJ KfilsqfnI jQybMdIaF ny pIVHq pirvfrF nfl hmdrdI pRgt krnI sLurU kIqI sI. jsits jOn myjr kimsLn dI qPqIsL ivwc jo qwQ sfhmxy afey sn aqy pbilk ivwc jo crcf hoeI sI, Aus nfl duwK pRgt krn qoN ibnF sLfied koeI hor cfrf nhIN sI bicaf. AuNJ agr koeI afgU jF jQybMdI idloN duwK pRgt krdI hY qF ies df svfgq krnf bxdf hY. pr bhuqy KfilsqnI iek sfh nfl qF duuwK pRgt krdy bhn aqy dUjy sfh nfl ies bMb kFz df dosL Bfrq srkfr isr mVH idMdy hn. qIjf sfh nfl qlivMdr isMG prmfr nMU sLhId aqy cOQy sfh nfl irafq nMU pMQpRsq dwsdy hn. eyar ieMMzIaf bMb kFz ivwc prmfr iek sfijsLGVy aqy irafq iek bMbGfVy vjo jfixaF jFdf hY. puwCxf bxdf hY ik kI irafq aqy prmfr BfrqI eyjMt sn? jF qF Auh eyjMt sn aqy jF kiQq pMQpRsq sn, iewko smyN dovyN nhIN ho skdy. pMQpRsq irafq qoN KfilsqfnI ies bfry swc ikAuN nhIN puwC lYNdy? pwuCxf bxdf hY ik kI eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHqF nfl hmdrdI pRgt krnf iek pYNqVf hI hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 824, jUn 26-2015


sMgq leI BfeI lflo aqy vIafeIpIjL leI mflk Bfgo vflf lMgr!

          sRI gurU qy bhfdr sfihb vwlo vrosfeI ngrI sRI anMdpur sfihb dy 350 sflf sQfpnf idvs sbMDI cwl rhy smfgm awj 19 jUn nUM isKr Cohxgy. qq sRI kysgVH sfihb dy sfhmxy lwgy ivfl pMzfl 'c sQfpnf idvs sbMDI muwK smfgm ho irhf hY ijs ivc Bfjpf dy kOmI pRDfn sRI aimq fh, kydrI gRih mMqrI rfjnfQ isMG, kydrI mMqrI sRImqI mynkf gfDI, Xog gurU bfbf rfmdyv, rfjsQfn dI muwK mMqrI sRImqI vsuMDrf rfjy, hirafxy dy muwK mMqrI sRI mnohrlfl Kwtr, CqIsgVH dy rfjpfl blrfm jI dfs tMzn aqy pMjfb dy rfjpfl sRI kpqfn isMG solMkI qo ielfvf vwK-vwK Drmf dy sMqf-mhfpurf smyq ihMdU Drm dy pRmuwK MkrfcfrIaf vI Aucycy qOr 'qy irkq kr rhy hn. smuwcy pRbMDF dI dyK-ryK akflI afgU aqy kYbint mMqrI zf: dljIq isMG cImf kr rhy hn.

          sRI anMdpur sfihb ivKy  BfrI iekwT dIaF KbrF af rhIaF hn aqy pMjfb srkfr qy sLRomxI kmytI iehnF smfgmF nMU kfmXfb krn vfsqy pwbF Bfr hoeI peI hY. iehnF smfgmF dI kfmXfbI df iek mfpdMg gurU ky lMgr nMU bxfieaf igaf hY jo af rhI sMgq vfsqy jLrUrI vI hY aqy ieh iswK rvfieq df ihwsf vI hY.

          ieqrfjL vflI gwl ieh hY ik gurU kf lMgr iqMn iksm df hovygf. iewk vIvIafpIjL vfsqy ijs df pRbMD nfmvr qfjL hotl dy kuwk kr rhy hn. ies nMU Gwto Gwt 7 stfr lMgr afiKaf jfxf cfhIdf hY jo kihMdy hn 200 ky dy krIb vIvIafeIpIjL vfsqy iqafr kIqf jfvygf aqy pUry sLfhI aMdfjL ivwc vrqfieaf jfvygf. ies nMU gurU kf lMgr afKxf vwzI kuqfhI hovygI.

          dUjy iksm df lMgr vIafeIpIjL vfsqy hovygf ijs nMU sunx ivwc afieaf hY sYLrytn hotl dy kuwk iqafr krngy aqy ieh bfdl srkfr aqy sLRomxI kmytI dy vwzy aihlkfrF aqy mslmYnF vfsqy hovygf ijhnF qoN ibnF akflI isafsq krnI musLkl hY. kihMdy hn ik ieh 700-800 vIafeIpIjL vfsqy hovygf. ies nMU vI gurU kf lMgr nhIN afiKaf jf skdf.

          qIjy iksm df lMgr QF QF bxfieaf aqy vrqfieaf jfvygf aqy ieh afm sMgq vfsqy hovygf. iewk rport muqfibk vwK vwK 90 QfvF `qy ieh lMgr vrqfieaf jfvygf. hjLfrF dI igxqI ivwc ieh lMgr gurU kI sMgq CkygI aqy afpxf suBfg smJygI.

          iek itpxIkfr ny iqMn iksm dy lMgrF dI vMz do nfvF dy aDfr `qy kIqI hY. vIvIafeIpIjL  aqy vIafeIpIjL vfsqy mflk Bfgo vflf lMgr aqy afm sMgq vfsqy BfeI lflo vflf lMgr. sLONkI nMU ies itpxIkfr vloN idwqy nfm bhuq jfiejL jfpdy hn.

          hYrfnI vflI gwl hY ik iswKI ivwc brfbrI aqy sMgq qy pMgq dy isDFq dI dohfeI dyx vfly iswK afgU Kud hI ieh kuJ krvf rhy hn. jQydfrI df rohb pfAux vfly jQydfr jo iqMn iqMn Puwt dIaF ikRpfnF hwQF ivwc PV ky cwldy hn. Auh vI ies `qy koeI ieqrfjL nhIN krngy. Auh ivcfry ieqrfjL krngy vI iks qrF? AuhnF ny afpxIaF nOkrIaF gvfAuxIaF hn?

          kiQq BfeI rxjIq isMG GtOVf vrigaF ny kdy kYnyzf ivwc vI qwpVF aqy kursIaF dy nfm `qy KfnfjMgI krvf idwqI sI pr Auh vI ies mfmly `qy KfmosL hI rhygf. agr ieh BfeI afp sRI anMdpur sfihb phuMc jfvy qF sLONkI nMU Brosf hY ik vIafeIpI lMgr vfsqy kuaflIPfeI kr jfvygf. afpxI shUlq kOx gvfAuxI cfhuMdf hY, BfvyN kfiem mukfm jQydfr hovy jF sfbkf jQydfr hovy.

          AuDr suixaF hY ik bfdlF dI hux Bfjpf nfl KVk rhI hY aqy bfdlF ny iswK kwtVpMQIaF nMU hiQafr vjoN vrqxf sLurU kr idwqf hY. Bfjpf nMU Kuxk geI hY ik bfdl iek vfr iPr Dfrimk kwtVvfd df pwqf Kyz skdy hn. bfdlF nMU XkIn hY ik jo pwqf Bfjpf Kud Kyz rhI hY, Auh akflIaF nMU Kyzx qoN ikvyN rok skdI hY? gwl ieh hY vI swc aqy hux do sihXogI pfrtIaF iek dUjy nMU prK rhIaF hn  ik dUjf iks hwd qwk jf skdf hY?

          bfdlF nMU afs hY ik iswK kwtVpMQIaF pRqI apxfeI geI nrm nIqI nfl Bfjpf zr jfvygI aqy iswK kwtVpMQI akflIaF dy imwq ho jfxgy. Bfjpf qF sLfied ies pYNqVy qoN zr jfvy pr iswK kwtVpMQI kdy akflIaF dy imwq nhIN bx skdy. Auh akflIaF (bfdlF) nMU afpxy aslI dusLmx smJdy hn aqy bfdlF dI ies afs nMU bUr nhIN pvygf. bfdl ies mfmly ivwc DoKf hI Kfxgy. ijhnF ny vIvIafeIpI aqy vIafeIpI ruqby lYxy sn Auh qF pihlF hI bfdlF nfl ies iksm dy lMgr keI sflF qoN Ck rhy hn, pr jo ivroDI hn Auh ies iksm dy lflc nfl nrm nhIN pYxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #823, jUn 19-2015


sRI hirmMdr sfihb dI pirkrmf 'c huwlVbfI icMqfjnk

          jd 6 jUn 2014 nMU sRI akfl qKLq sfihb `qy kuJ grm iKaflI iswK sRomxI kmytI tfsk Pors nfl ikRpfno ikRpfnI hoey sn qF ies dIaF qsvIrF aqy vIzIE kilps vyK ky Drm ivwc ivsLvfs rwKx vfly amn psMdF iswKF nMU bhuq Tys puwjI sI. vIzIE kilp vyiKaF ieh nhIN sI pqf lwgdf ik kOx iks nfl lV irhf hY.  ies dI inMdf vI rwJ ky kIqI geI sI aqy afs kIqI jFdI sI ik ies Gtnf qoN swB iDrF ny sbk iswK ilaf hovygf, ikAuNik ieh pwgolwQI iswKF dy aks nMU sMsfr pwDr `qy Zfh lgfAux vflf kfrf sI.

          ies sfl jUn 6 nMU swB kuJ amn amfn nfl hox dI afs sI aqy sRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI ny ies vfsqy afpxy vloN ZukvyN pRbMD kIqy sn. KdsLf sI ik grm-qbIqI iswK sMgTn ies vfr iPr 6 jUn df pRogrfm hfeIjYk krn dI koisLsL krngy. ies mOky sRI akfl qKLq `qy iPr jMm ky isafsI nfhrybfjLI kIqI geI. mOky dIaF vIzIEjL vyK ky jfpdf sI ik kuJ iswK ieh smJdy hn ik sRI drbfr sfihb kMplYks ivwc Kfilsqfn dI nfhrybfjLI krn nfl Kfilsqfn jldI bx jfvygf. ieh swB sOVy isafsI mMqv nfl kIqf jf irhf sI. ijs  idn aqy ijs Gtnf dI Xfd ivwc ieh smfgm kIqf jf irhf sI Aus ipwCy vI isafsI kfrn hI sn. jUn 1984 dI nObq sOVI isafsq kfrn hI afeI sI aqy ies ivwc sLfml swB iDrF koeI nf koeI isafsI Kyz hI Kyz rhIaF sn.  ieh sOVI isafsq dysL nMU, pMjfb nMU aqy iswKF smyq dysL ivwc vwsdy sfry BfeIcfiraF nMU iksy nf iksy rUp ivwc mihMgI peI sI.

          6 jUn 2015 nMU sbwb nfl muwK smfgm mOky iswDf tkrfE qF twlL igaf sI pr kuJ GMty bafd  sRI hirmMdr sfihb dI pirkrmf 'c jo hulVbfjI hoeI Auh inMdxXog aqy duKdfeI Gtnf hY. ies mOky keI drjun iswK nOjvfnF aqy sRomxI kmytI tfsk Pors ivckfr ikRpfnF cwlIaF ijs ivwc kuJ ivakqI jLKLmI vI hoey. rportF muqfibk hulVbfjI krn vfly nOjvfnF nMU PV ky tfsk Pors ny puils dy hvfly kr idwqf. iehnF ivcoN 31 nOjvfnF 'qy puils ny mfmlf drj krky kydrI jylH  Byj idwqf sI.  zI[ sI[ pI[ sRI prmpfl isMG muqfibl pirkrmf 'c hulVbfjI krn vfly 31 nOjvfnf dI qPqI krn AuprMq 7/51 df mfmlf drj krky AunHf nUM jylH Byj idwqf igaf sI. iehnF nOjvfnf 'c iek brqfnvI iswK dIp ieMdr isMG (26 sfl) puwqr blbIr isMG vfsI zrbI vI sLfml sI. hux pqf lwgf hY ik puils aqy sLRomxI kmytI ny mfmlf rPLfdPf kr idwqf hY. kfnMUnI qOr `qy ies mfmly ivwc bhuqf kuJ hox dI afs vI nhIN sI.

          ieMJ iek vfr iPr sRI hirmMdr sfihb dI pirkrmf 'c nMgIaf ikRpfnF lihrfeIaF geIaF aqy kuJ ihMsf vI hoeI. ijs nfl mirXfdf BMg hoeI aqy sMgq ivwc BYa vflf mhOl bixaF. mIzIaf rportF muqfibk kuJ idn sMgq dI igxqI vI bhuq Gt geI sI ikAuNik hr pfsy zr vflf mhOl bx igaf sI. hYrfnI vflI gwl ieh hY ik jd 31 nOjvfn PV ley gey qF dysL ivdysL ivwc keI avfjLF sunx nMU imlIaF. swB qoN pihlF puils aqy tfsk Pors nMU burf Blf afKx vfly boly aqy hulVbfjLI krn vfilaF nMU byksUr dwisaf igaf. jd ivafpk pwDr `qy nfhrybfjLI, ilsLkdIaF ikRpfnF dIaF qsvIrF aqy vIzIEjL sfhmxy afeIaF qF kuJ lokF vloN ikhf igaf ik iswKF nMU ajyhf krn df  hwk hY. jd qrk BfrU hoieaf ik sRI drbfr sfihb ivwc ies iksm df vqIrf TIk nhIN hY qF ieh afiKaf jfx lwg ipaf ik iswKF nMU bdnfm krn vfsqy ieh kfrf BfrqI eyjMsIaF  ny krvfieaf hY. eyjMsIaF ny iehnF nOjvfnF nMU BVkf ky kMplYks aMdr Byijaf hY. ies dy nfl hI iehnF 31 PVy qy cfrj kIqy gey nOjvfnF nMU CuzvfAux leI dOV Bwj vI sLUrU ho geI.

          iDafn nfl vyKIey qF 24 kuJ GMitaF ivwc keI rMg bdly gey. puils `qy tfsk Pors ijLMmyvfr, iswKF nMU ieh krn df hwk, KuPIaf eyjMsIaF ny krvfieaf aqy iPr CuzvfAux dI kvfied.

          puils aqy tfsk Pors df kMm sLFqI qy mirXfdf bxfeI rwKxf hY qFik iksy df nuksfn nf ho jfvy. sRI drbfr sfihb kMplYks df pRbMD sLRomxI kmytI dy hwQ hY jo ik iek cuxI hoeI sMsQf hY. hF ies ivwc bhuq nuksn hn aqy ho skdy hn pr pRbMDkI hwk qF ies kmytI kol hI hn. pRbMDkI suDfr qlvfr nfl nhIN kIqy jf skdy aqy nf hI qlvfr nfl kMplYks `qy kbjLf krnf soBf idMdf hY. dUjf agr iswKF nMU nfhrybfjLI krn aqy qlvfrF lihrfAux df hwk hY qF ijwQy qlvfrF kwZIaF jfxgIaF AuWQy nuksfn qy ihMsf hox df zr vI nfl hI rhygf. iswKF ivwc hor DrmF vFg anykF guwt, DVy aqy sMprdfvF hn, qlvfrF lihrfAux df hwk dyxf afpsI ihMsf df kfrn bx skdf hY. akflIaF aqy kFgrsIaF dIaF afpxIaF styjF `qy keI vfr guwtF dy kbjLy kfrn pwgo lwQI hoeI hY ijwQy vKryvF do guwtF ivckfr hI huMdf hY, eyQy qF pqf hI nhIN ikMnIaf ku sMprdfvF aqy guwt hn.

          agr ieh nOjvfn BfrqI KuPIaf eyjMsIaF ny Byjy sn qF ies dI qPqIsL kIqI jfxI cfhIdI sI aqy AuhnF nMU CuzvfAux leI dOV Bwj krn dI kI loV sI? swc ieh hY ik iswK nOjvfnF nMU BVkfieaf jf irhf hY aqy Auh BVkfht ivwc ajyhIaF hrkqF krdy hn. AuhnF nMU shy dIaF bws iqMn hI lwqF hn, df sbk pVfHieaf jf irhf hY.

          sLONkI nMU iek pfiksqfnI inAUjL kilp vyK ky bhuq hYrfnI hoeI ijs ivwc drjun ku Br pfiksqfnI iswK lhOr `c  kfiedy afjLm ijMdfbfd, Kfilsqfn ijLMdfbfd, pfiksqfn ijMdfbfd aqy ihMdosqfn murdfbfd dy nfhry lgf rhy hn. ieh nfhry AuhnF dy mUMh ivcoN bhuq musLkl nfl inkldy hn aqy vyK ky mihsUs huMdf hY ik Auh ajyhf iksy mjbUrI vws kr rhy hn. Auh pfiksqfn ijs ivwc Gwt igxqIaF 1947 dy mukfbly 25% rih geIaF, AuWQy ijLMdfbfd dI avfjL ikvyN inkl skdI hY?

          duwK dI gwl hY ik dysL aqy ivdysL ivwc kuJ grm iKaflI iswK afpxI rfjsI soc sfry iswKF `qy lfgU krnf afpxf hwk smJ rhy hn. pMjfb ivwc qF hflq hor vI bhuq vwKrI hY ijwQy iswKF df bhuq vwzf ihwsf qF amn sLFqI nfl rihxf cfhuMdf hY, aqy nfl hI sUby dI 50% vwsoN gYr iswK hY. vwKry sQfn vfly qF coxF ivwc afpxI jLmfnqF vI guaf bYTdy hn. AuNJ vI mhfrfjf rxjIq isMG vfly rfj df vwzf ihwsf qF vfhgy vfly bfrzr dy Aus pfr hI pYNdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #822, jUn 12-2015


srkfrF vI kr skdIaF hn bwicaF df sosLx!

          rYjLIzYNsLl skUlF bfry jsits mrI isnklyar dI rport sfbq krdI hY ik  srkfrF vI bwicaF df sosLx kr skdIaF hn. kYnyzf dy afdIvsI kbIly jo kYnyzf df muZly mflk smJy jFdy hn, ajy vI grIbI, axpVHqf, nisLaF aqy GtIaf jIvn pwDr qoN pIVHq hn. kuJ lok AuhnF nMU inkMmy smJdy hn jo ies dysL ivwc kfmXfb nhIN ho sky jdik nvyN iemIgrMt Jwt qrwkI krn dy rsqy pY jFdy hn. bhuq sfry mfhr smJdy hn ik gory hfkmf ny AuhnF nMU ijs cft `qy lgf idwqf sI Auh qrwkI krn dI QF brbfdI vwl jFdI sI. mfmly AuhnF dI DrqI `qy kbjLf krn df sI aqy ies vfsqy AuhnF nMU inrbwl krnf jLrUrI sI. inrbwl krn vfsqy AuhnF dI bolI, klcr, ivsLvfs aqy jIvn jfc `qy hmlf kIqf igaf.

          AuhnF dy bwcy Kohy gey aqy rYjLIzYNsLLl skUlF ivwc jbrIN rwKy gey. ieh skUl crcF vloN clfey jFdy sn aqy srkfr iehnF dI afriQk mdd krdI sI. ieMJ ieh iek srkfrI aprysLn sI jo lMc & PfrgYt dy aDfr `qy clfieaf igaf sI. 1883 qoN 1996 qwk zyZ lwK afdIvfsI kbIlaF dy bwicaF nMU ajyhy skUlF ivwc rwiKaf igaf. bhuq hYrfnI vflI gwl hY ik 1996 qwk ieh vrqfrf jfrI irhf aqy Auh vI kYnyzf vrgy dysL ivwc ijs nNMU mnuwKI aiDkrF df aflMbrdfr smiJaf jFdf hY. sLONkI ny iek vfr iek bjLurg afdIvfsI afgU dI khfxI Aus dI jLubfnI suxI. Aus ny rYjLIzYNsLl skUl ivwc kuwtmfr aqy durivvhfr dIaF keI khfxIaF suxfeIaF jo Aus dIaF hwz bIqIaF sn. iek Gtnf df ijLkr Aus ny bhuq drd nfl kIqf aqy Aus smyN vfprI jd Auh 7-8 sfl df hovygf. rYjLIzYNsLl skUl ivwc Aus nMU ajyhf Kfxf idwqf igaf jo Auh Kfx df afdI nhIN sI. Aus nMU Dwky nfl ies Kfxy nMU Kfx df hukm cfiVHaf igaf. zridaF Aus nyy aOKf ho ky Kf ilaf pr Aus nMU lgdy hwQ hI AultI af geI. skUl dy ingrfn qoN ieh shfrI nf geI aqy Aus ny zMzy nfl  zrf ky Aus nMU EltI cwtx df hukm idwqf. kuwt qoN zrdf Auh cwtx lwg ipaf pr iPr dubfrf EltI af geI pr dubrff cwtx df hukm hoieaf. Auh awj vI Aus EltI df BYVf suafd Buwl nhIN skdf.

          jsits mrI isnklyar dI rport ivwc ikhf igaf hY ik rYjLIzYNsLl skUlF ivwc zyZ lwK afdIvfsI kbIilaF dy bwcy rwKy gey aqy AuhnF ivcoN 6000 GtIaf hflqF qy bImfrIaF kfrn mOq nMU ipafry ho gey.

          iehnF bwicaF nMU mfipaF qoN Koh ilaf igaf. nf mfipaF nMU bwicaF df suK imilaf aqy nf iehnF bwicaF nMU mfipaF df ipafr imilaf. AuhnF dI bolI, klcr, pihrfvf aqy ivsLvfs Koh ilaf igaf. AuhnF nMU Dwky nfl eIsfeI bxfieaf igaf aqy eIsfeIaF vfly nfm rwKy gey. AuhnF dIaF guqnIaF jo AuhnF dy ivsLvfs df ihwsf sn, kwt idwqIaF geIaF. jVH nfloN tuwty Auh inkMmy aqy nisLaF dy afdI ho ky srkfrI hYNz afAUt `qy inrBr ho gey. keI afdIvfsI kbIly aqy AuhnF dIaF BfsLfvF vI KLqm ho geIaF. jsits mrI isnklyar dI rport ivwc ies nMU klcrl jYnosfeIz df nfm idwqf igaf hY.

          iehnF rYjLIzYNsLl skUlF ivwc afdIvfsI bwicaF nfl isrPL durivvhfr hI nhIN kIqf igaf sgoN AuhnF df kfmuk sosLx vI kIqf igaf. ies pfp dI hwd qwk dy durivvhfr df 100 sfl qwk pqf hI nf lwgf. pqf lgdf vI iks qrF? durivvhfr qF Ausy qfkq (srkfr) dy adfry vloN ho irhf sI ijs ny durivvhfr df cOKtf bxf ky iehnF bwicaF nMU rYjLIzYNsLl skUlF ivwc kYd kIqf hoieaf sI.

          jsits mrI isnklyar kimsLn dI rport dI pRDfn mMqrI hfrpr ny sLlfGf kIqI hY aqy kimsLn ny 94 isPfrsLF kIqIaF hn. ajy srkfr ny iehnF isPfrsLF mMnx bfry kuJ nhIN dwisaf.

          ieh vrqfrrf dwsdf hY ik srkfrF bwicaF df sosLx kr skdIaF hn aqy ajyhy sosLx df pqf lwgx nMU keI dhfky lwg skdy hn. ies kys ivwc qF pqf lwgx leI iewk sdI qoN vwD smF lwg igaf hY. ies rport  qoN ieh vI sfPL ho jFdf hY ik biwcaF aqy mfipaF nMU judf krn jF AuhnF ivckfr Pfslf vDfAuxf Gfiqk ho skdf hY. srkfrI mulfjLm zflrF vfsqy kMm krdy hn jdik mfipaF df bwicaF nfl KUn df irsLqf hY jo bhuq pIzf huMdf hY. srkfrI adfry zflr bnfAux vfsqy bhuq sfrIaF PfeIlF bxfAuNdy hn ijhnF ivwc swc nMU dPLn kr ky ajyhy aMkVy jnryt kIqy jFdy hn jo mulfjLmF dIaF nOkrIaF Gwto Gwt kfiem rwKx jF qrwkIaF bKLsLx aqy mflkF (ivBfgF jF srkfr) nMU KusL rwKx. keI vfr ivBfgF aqy srkfrF nMU hor incoVn vfsqy PfeIlF ivwc gVbV vI kIqI jFdI hY qF ik ajyhI qsvIr pysL kIqI jfvy ijs nMU bdx df muwl motf vsUilaf jfvy.

          kYnyzf dy rYjLIzYNsLl skUlF ivwc hoieaf bwicaF df sosLx nf qF pihlf ajyhf sosLx hY aqy nf afKrI hovygf. AuntyrIE dI sUbf srkfr ijs dI muK mMqrI iek zklyarz iljLbIan hY, sUby ivwc ajyhf sYks slybs lfgU krn jf rhI hY jo sUby dy bwicaF dy jIvn df Gfx kr dyvygf. pIzfPLfiel jLrUr ieh vyK ky kwCF vjf rhy hoxgy ikAuNik AuhnF nMU mfsUs isLkfrF dI splfeI vDx vflI hY. icMquq Auh mfpy hn ijhnF nMU afpxy bwicaF dy BivK df iPkr hY.

          ieh asLlIl sYks slybs bwicaF nMU mfipaF, kudrq aqy AuhnF dy afpxy srIrF dy iKlfPL pRyirq krygf. bwicaF nMU ies kdr BMblBUsy ivwc pf dyvygf ik AuhnF nMU smJ nhIN afvygI ik Auh nr hn jF mfdf hn. AuhnF nMU dwisaf jfvygf ik ilMg (jYNzr) sQfeI nhIN huMdf sgoN qrl huMdf hY jo mrjLI nfl bdilaf jf skdf hY. pihlI jfmq qoN mfsUm bwicaF nMU kfm-ismrx sLurU krvfieaf jfvygf qFik Auh srkfrI ho ky rih jfx aqy mfipaF dy ivsLvfs qy klcr nMU qlFjlI dy jfx.

          jo AuntyrIE sUby ivwc kYQiln ivwn srkfr krn jf rhI hY Auh rYjLIzYNsLl skUlF dy nfm `qy pihlF vI vfpr cuwkf hY. prImIar kYQiln ivwn sUby dy lokF dIaF pirvfrvfdI prMprfvF df siqkfr nhIN krdI aqy afpxf KUiraf hoieaf stYNzrz sUby dy sfry lokF `qy lfgU krnf cfhuMdI hY.

          mfpy bhuq ivroD kr rhy hn aqy ies dI sLlfGf krnI bxdI hY. pr agr prImIar kYQiln ivwn ies asLlIl sYks slybs nMU lfgU krn ivwc kfmXfb ho geI qF smF pf kdy jsits mrI isnklyar vrgy kimsLn nMU ies slybs dy Gfx dI qPLqIsL krn vfsqy nfmjd krnf pvygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #821, jUn 04-2015


kuJ KfilsqfnI, lok-smrQn dI kmI nMU pRvfn krn lwg pey hn

          afKr kuJ KfilsqfnI dwbvIN avfjL ivwc lok-smrQn dI kmI nMU pRvfn krn lwg pey hn. AuhnF vfsqy ajyhf krnf bhuq aOKf hovygf pr hY ieh swc ik vwKvfdI lihr nMU pMjfb ivwc bhuq hI mfmUlI smrQn hfsl hY. lwK koisLsLF aqy ivdysLI KfilsqfnIaF dy XqnF dy bfvjUd ies ivwc vfDf nhIN hoieaf. kuJ KfilsqfnI rfjoafxf nMU PFsI qoN bcfAux leI cwlI lihr nMU KfilsqfnI lihr df trylr dwsdy hn pr asl ivwc ieh bfdl PYktr sI jo mOky dI akflI srkfr dy afky aksr vrqdy rhy hn. jd kyNdr srkfr nMU awKF ivKfAux dI loV pYNdI hY qF ieh kwtVpMQI iswKF nMU luBfAux df vI shI mOkf huMdf hY. ajyhI hflq ivwc bfdl ipAU-puwq iewk qIr nfl do isLkfr krdy hn. ilimtz insLfnf pUrf hox ipwCoN bfdl trYk bdl lYNdy hn. ies nfl keIaF nMU keI iksm dy Brm BulyKy pYdf ho jFdy hn.

          pMjfb dy iek nfmvr KfilsqfnI ny ipCly idnIN iek lyK iliKaf hY ijs ivwc lokF dy smrQn dI kmI nMU pRvfn kridaF Aus ny keI itpxIaF kIqIaF hn. ieh Aus dI Kwul idlI hY ik Aus ny pRvfn kIqf hY ik AuhnF nMU lokF df smrQn Gwt iml irhf hY. Aus dy kuJ sLbd ies qrF hn;

          iswK affdI sMGr ivwc afey Auqrfa aqy iswK mfniskqf ivwc afey bdlfa ny 29 sflf ivwc hI 29 apRYl dI Xfd DuMdlI ikvy pf idwqI hY, ieh sfzy sfiraf leI icMqf df ivf hY. amrIkf, kYnyzf, ieMglYz aqy hornf mulkf ivwc filsqfnI soc dy BfrU hox aqy pMjfb ivwc idKdy rUp ivwc ies soc df mwDm pYxf bhuq sfry svfl KVy krdf hY. kI pMjfb aMdr KflsfeI prcm lihrAux vflI iswK soc aqy Bfvnf dm qoV rhI hY? pMjfb jo flsy dI krmBUmI hY, Aus Qf `qy Kflsy aMdr ienHI inrfqf ikvy qy ikAu psr geI? kI kyvl srkfrI dihqgrdI ny iswK sMGr df lwk qoiVaf hY jf kuJ hor vI kfrn hn jo sfzIaf afpxIaf kmorIaf aqy glqIaf vwl iefrf krdy hn? myrI jfxkfrI anusfr srkfrI ulm aqy qdd df qf dunIaf Br ivwc clIaf aqy cwl rhIaf affdI-psMd lihrf nUM sfhmxf krnf pYdf hY, aqy Kfilsqfn lihr dy JMzf-brdfrf nfl vI kuJ aijhf hI hoieaf hY. awj dI sfzI qsvIr ieh hY ik dmdmI tksfl ny fihrf rUp ivwc afpxy afp nUM ies infny qo kohf dUr kr ilaf hY. aYlfn-nfmy Auqy dsqKq krn vflI pMj mYbrI pMQk kmytI dy 2 mYbr BfeI gurbcn isMG mfnocfhl aqy BfeI gurdyv isMG Ausmfnvflf MGr

dOrfn jUJdy hId ho gey. qIjy mYbr BfeI arUV isMG dI bfad ivwc lMmI ibmfrI qo mOq ho geI, cOQf mYbr BfeI DMnf isMG amrIkf

ivwc iMdgI bqIq kr irhf hY aqy pMjvf gurdfspur ijly nfl sbMDiq BfeI vwsx isMG jPrvfl awj Aus nvy bxy akflI dl df srgrm mYbr hY jo BfrqI muKDfrf

ivwc afpxI Qf bnfAux ihwq bfr-bfr ieh aYlfn krdf nhI Qkdf aqy iJjkdf ik Kfilsqfn Aus df infnf nhI hY.

          Auprokq ivcfr pMjfb ivwc ivcr rhy KfilsqfnI afgU kMvrpfl isMG dy hn jo AuhnF iek lMby lyK ivwc idwqy hn. kMvrpfl isMG muqfibk KflsfeI prcm lihrAux vflI iswK soc aqy Bfvnf dm qoV rhI hY. pr nfl hI Aus nMU iek vihm hY ik ivdysLF ivwc Kfilsqfn lihr bhuq cVHdI klf ivwc hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik ivdysLF ivwc vwKvfdI lihr pMjfb nfloN mjLbUq hY pr ieh smJxf ik ies dI bwly bwly hY, bhuq vwzI gLLlqI hovygI.

          Dfrimk smgm aqy ivsfKI pryzF `qy huMdy BfrI iekwT Kfilsqfn dy smrQn dI insLfnI nhIN hn. iswK ajyhyy smfgmF aqy pryzF `qy Dfrimk, smfijk aqy hor kfrnF krky afAuNdy hn.                                       agr ivdysLI ivsfKI pryzF ivcoN Kfilsqfn bfhr kwZ ilaf jfvy qF pryz dy sfeIjL `qy Aukf hI koeI asr nhIN pvygf. agr muPq vrqfieaf jFdf vMn suvMnf lMgr bMd kr idwqf jfvy aqy mwQf tykx vfilaF nMU isrPL pRsLfd hI vrqfieaf jfvy qF pryzF dy sfeIjL `qy bhuq vwzf asr pvygf.

          ieh TIk hY ik ivdysLF dy bhuq sfry vwzy gurdvfry vwKvfdI sMgTnF dy kbjLy ivwc hn aqy Auh ivsfKI pryzF, hor Dfrimk smfgmF aqy Dfrimk adfiraF nMU Kfilsqfn lihr vfsqy vrqdy hn ijs ivwc gurdvfiraF dI golk vI sLfml hY. agr Auh Kfilsqfn lihr gurdvfiraF qoN bfhr rih ky clfAux qF ies lihr dI hflq AuhI ho jfvygI jo jo ies dI awj pMjfb ivwc hY ijQy KfilsqfnIaF dIaF coxF ivwc aksr jLmfnqF jLpq ho jFdIaF hn.

          ipCly idnIN torFto ivwc hoeIaF do ivsfKI pRyzF ivwc bhuq BfrI iekwT hoieaf sI. iswKF dy nfl bhuq sfry gYr iswK vI ies myly vrgIaF pryzF ivwc sLfml hoey sn. pr jd meI 3 dI ivsfKI pryz ipwCoN iek iswK mfhr nMU sunx vfsqy sYmInfr rwiKaf igaf qF Aus igxqI iewk sYNkVy qoN Gwt Gwt hI rhI sI. hfjLr vI Auh lok hI sn jo pihlF hI KfilsqfnI lihr dy mUhrlI kqfr dy pYrokfr hn. ivroDI df afAUxf qF dUr dI gwl hY, koeI ivc ivcfly dI soc vflf vI nhIN sI afieaf.

          ipCly idnI iewk ryzIE pRogrfm `qy iek KfilsqfnI tIkfkfr kih irhf sI ik keI lok (iswK) murgy dI lwq aqy pYg ipwCy cly jFdy hn aqy kOmI muwdy Buwl jFdy hn. ieh lok BulyKy ivwc hn jo AuhnF muwidaF nMU kOmI mudy smJdy hn jo drasl iehnF dI inghf ivwc qF kOmI mudy ho skdy hn pr afm iswKF dI njLrF ivwc nhIN hn. ieh cfhuMdy hn ik iswK iehnF dI soc nMU kOmI soc pRvfn kr lYx pr ajy qwk ajyhf nf sMBv hoieaf hY aqy nf sMBv jfpdf hY.

          torFto df iek hor KfilsqfnI afgU afK irhf sI ik sLihr ivwc 25 ku ajyhy iswK afgU hn ijhnF `qy ipCly 25 ku sflF qoN srkfr dy pRcfr df koeI asr nhIN hoieaf, Bfv 25 ku hI pwky KfilsqfnI hn. ies swjx dI gwl ivwc pUrf dm hY ik igxqI ajy bhuq sImq hY. KfilsqfnIaF df aDfr sImq ikAuN hY ieh KfilsqfnIaF vfsqy gMBIr ivcfr df muwdf hY. ieh qslIm kr lYxf iuk smrQn ajy sImq hY, svy pVcol vwl pihlf kdm hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #820, meI 29-2015


nOjvfnF nMU dihsLqgrdI vfsqy AuksfAux aqy pRyrq krn vfilaF iKlfPL kfrvfeI hoxI cfhIdI hY

          ipCly idnIN mFtrIal eyarport qoN 10 knyzIan jhfdI  Es smyN afrsIaYmpI ny dboc ley jd Auh qurkI vfsqy Auzfx Brn vfly sn ijwQoN AuhnF ny sIrIaf jfxf sI aqy ieslfimk styt vfsqy lVdy hoey kiQq qOr `qy sLhId hoxf sI. Auh knyzIan eyjMsIaF dI awK qoN bc gey sn aqy kYnyzf Cwzx ivwc kfmXfb hox hI vfly sn jd AuhnF ivcoN iek dy mfipaF ny puils nMU sUicq kr idwqf. puils vloN qurq kIqI geI kfrvfeI ivwc ieh 10 jhfdI kfbU kr ley gey.

          puils ny mOky `qy hI iehnF dy pfsport jLLpq kr ley aqy muZlI qPLqIsL ipwCoN mfipaF dy hvfly kr idwqf. gihrI qPLqIsL ajy vI jfrI hY qF ik pqf lgfieaf jf sky ik ieh knyzIan jMmpl aqy nbflg ies rsqy `qy ikAuN pY gey? aqy iehnF nMU ies rsqy `qy qorn vfly kOx hn? iehnF dy qurq pfsport jLpq krn aqy eyjMsIaF ivckfr jfxkfrI df qurq adfn pRdfn ibwl sI-51 dy kfnMUn bx jfx kfrn sMBv ho sikaf hY.

          pRDfn mMqrI hfrpr ny 21 meI nMU mFtrIal eyarport `qy iewk smfgm ivwc afrsIaYmpI aqy bfrzr srivs eyjMsI vfsqy hor PMz muhweIaf krvfAux df aYlfn kIqf hY qFik jhfdI KLqry nfl nijwiTaf jf sky. pRDfn mMqrI ny ies mOky ieh vI ikhf hY ik kYnyzf iek jmhUrI dysL hY ijwQy sLihrIaF nMU sfry jmhUrI hwk hn aqy iksy vI sLihrI kol jhfdI bnx df koeI vI jfiejL kfrn nhIN hY. iPr vI ies dysL dy jMmpl nOjvfn jhfdI bx rhy hn aqy dysL Cwz ky ieslfimk styt vwl afkrisLq ho rhy hn. kYnyzf ivwc awDI drjn dy krIb vwzy jhfdI hmly ho cuwky hn ijhnF ivwc ipCly sfl dy aMq ivwc do POjI jvfnF nMU sLhId krn aqy sMsd `qy hmlf krn vfly hmly sLfml hn. torFto 18 aqy vIaf ryl hmly dy dosSI PVy gey sn ijs kfrn nuksfn hoxo bc igaf sI. keI hor jhfdI kYnyzf Cwzx ivwc kfmXfb vI hoey hn aqy kuJ sIrIaf jf ky mOq nMU ipafry vI ho cuwky hn.

          ieh vrqfrf kYnyzf qwk sImq nhIN hY aqy brqfnIaF, amrIkf, PrFs, rUs, jrmnI aqy astrylIaf smyq bhuq sfry dysL ies dI lpyt ivwc af cuwky hn. sfAUdI arb, qurkI, pfiksqfn aqy aPgfinsqfn vrgy dysL jhfdIaF dI nrsrI bx cwuky hn. cIn aqy Bfrq dy kuJ nOjvfn sLihrI vI jhfdIaF dI iKwc df isLkfr bx rhy hn.

          bIbIsI dI iek qfjLf rport muqfibk sIrIaf aqy ierfk ivwc jhfdI lfeIn ivwc lwg ky afqmGfqI bnx dI AuzIk ivwc hn. AuhnF dy idmfg ies hwd qwk GuMmf idwqy gey hn ik Auh afqmGfqI bx ky jldI sLhfdq pRfpq krnf cfhuMdy hn qF ik svrg df afnMd mfx skx. sfAUdI arb dy jhfdI vfrI lYx ivwc swB qoN mohrI dwsy jFdy hn ikAuNik ies jhfdI lihr df vwzf PnFsr sfAUdI arb aqy ies dy suMnI guwt dy dysL hn. amrIkf, kYnyzf aqy pwCmI muhfjL dy dysLF dI hvfeI bMbfrI jhfdIaF nMU rokx ivwc asPl rhI hY aqy ieslfimk styt ny awDy qoN vwD sIrIaf `qy kbjLf kr ilaf hY. amrIkf dy Xfr smJy jFdy sfAUdI arb aqy qurkI jhfdIaF dI mdd kr rhy hn ijs kfrn pwCmI dysLF dIaF koisLsF nMU Pl pYNdf njLr nhIN afAuNdf. ies hPLqy jhfdIaF ny sIrIaf dy iek hor sLihr `qy kbjLf kr ilaf hY aqy eIrfk dy rmfzI sLihr qoN vI srkfrI POj nMU Bjf idwqf hY.

          21 meI nMU qrnfk awqvfdI jQybMdI ieslfimk styt ny ies gwl df Kulfsf kIqf hY ik ierfk dIaf Ojf 'qy bYjI ihr nyVy afqmGfqI hmlf krn vflf afqmGfqI bMbr jrmn df nfgirk sI. jhfdIaF muqfibk abU muhMmd al albfnI nfm dy jrmn jhfdI ny bYjI ivKy ierfkI Oj 'qy zyZ tn Dmfkfyj smwgrI vflI gwzI iljf ky mfrI, ijs nfl bhuq brdsq Dmfkf hoieaf. ies afqmGfqI hmly ivc ijQy bhuq sfry lok mfry gey , AuQy abU muhMmd afp vI ies Dmfky ivc Auwz igaf. afeI[aYs[afeI[aYs[ (ieslfimk styt) ny ikhf hY ik ies hmly ivc do OjI gwzIaf qy iek blzor awg nfl sV ky suafh ho gey sn. bYjI ihr 'qy ies awqvfdI sMgTn df kbf hY. ieh ihr bgdfd qo 20 iklomItr Auwqr vwl siQq hY. ieh hmlf krn vflf jrmnI df jhfdI sI ijs df bryn vfsL krky Aus nMU ierfk Byijaf igaf sI.

          brqfnIaF qoN bhuq sfry jhfdI iehI kuJ kr cuwky hn aqy drjnF brqfnIaF dIaF jMmpl  musilm lVkIaF vI jhfdIaF nfl rlx vfsqy brqfnIaF Cwz ky jf cuwkIaF hn. brqfnIaF ivwc mfipaF qoN corIN arfm dI ijLMdgI Cwz ky afKr ieh lVkIaF ikAuN jhfdIaF nfl rKylF vrgf jIvn bqIq krn vfsqy sIrIaf jf rhIaF hn?

          astrylIaf vI keI sflF qoN hom gron jhfdI srgrmIaF df sfhmxf kr irhf hY. hux astrylIaf ny afpxf istIjnisLp aYkt bdlx df PYslf kIqf hY qFik iemIgrMtF dy jhfdIaF bwicaF dI sLihrIaq rwd kIqI jf sky. astrylIaf dy jMmpl ieh jhfdI PVy jfx dI sUrq ivwc sjLf AuprMq AuhnF dy mfipaF dy dysLF nMU zIport krn dI astrylIaf plfn bxf irhf hY.

          kYnyzf ny huxy ibwl sI-51 pfs kIqf hY ijs nfl jhfdIaF nfl iswJx vfsqy surwiKaf PorsF nMU hor hwk idwqy gey hn. hux ieh bihs cwl peI hY ik kI ieh hwk nOjfvfnF nMU AuksfAux vfilaF nfl nijwTx vfsqy kfPLI hn? mfhrF muqfibk hom gron dihsLqgrdI df kfrn Aukfsht hY ijs nfl kcyrI Aumr dy nOjvfn Brmfey jFdy hn. iek vfr gyV ivwc af jfx qF AuhnF nMU jhfdI bnx vfsqy pRyyrq kIqf jFdf hY. AuhnF dy BfeIcfry iKlfP byiensfPLI dIaF khfxIaF suxfeIaF jFdIaF hn. sfzy afpxy BfeIcfry ivwc ajyhf pRcr krn vfilaF dI kmI nhIN hY aqy mIzIaf df iek ihwsf ieh kMm krn dI muhfrq hfsl kr cuwkf hY.

nOjvfnF nMU guMmrfh kr ky dihsLqgrdI vfsqy AuksfAux aqy pRyrq krn vfilaF iKlfPL kfrvfeI hoxI cfhIdI hY. ies qoN ibnF gwl bnx vflI nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #819, meI 22-2015


mnuwK iksy hor gRih `qy  nf hI hovy qF cMgf hY!

          sfieMs bhuq qyjLI nfl qrwkI kr rhI hY aqy iensfn DrqI qoN ielfvf hor gRihF `qy vI klonIaF Ausfrn dIaF qrkIbF GVH irhf hY. iensfn ies gwl df pqf lgfAux dI vI pUrI koisLsL kr irhf hY ik bRihmMz ivwc iksy DrqI vrgy gRih hor `qy vI jIvn sMBv ho skdf hY? sfieMs ny ieh pqf lgf ilaf hY ik bRihmMz ivwc sfzy sUrj vrgy lwKF sUrj hn ijhnF dy afpxy sUrj-mMzl hn. ijvyN sfzI DrqI sfzy sUrj dy hor gRihF vFg sUrj dI pRIkrmf krdI hY, Esy qrF hor sUrjF dy gRih vI AuhnF dI pRIkrmf krdy hn.

          sfieMs kihMdI hY ik ijs glYksI (akfgMgf) df sfzf sUrj-mMzl ihwsf hY Aus ivwc vI axigxq sUrj-mMzl hn. aqy sfzI glYksI vrgIaF axigxq glYksIaF hor vI hn. KojIaF ny ieh pqf vI lgf ilaf hY ik hor sUrj-mMzlF dy keI gRih DrqI vrgy hn aqy AuhnF `qy jIvn dI pUrI guMjfiejL hY. ies hPLqy amrIkI spys eyjMsI ny ikhf hY ik AuhnF dI kyplr spys tYlIskop nUM DrqI vrgf iek gRih idKfeI idwqf aqy ieh gRih sfzI akfgMgf ivc hI hY. ies nMU kyplr 186 aYwP` dwisaf igaf hY jo ik DrqI qo 500 pRkf sfl dI dUrI `qy hY. KojI smJdy hn ik ieh gRih jIvn dy anUkUl ho skdf hY. ies qrF dy hor vI keI gRih qfVy jf rhy hn.

          mnuwK ies gwl dI vI pUrI vfh lgf irhf hY ik cMdrmf aqy mMgl AuWqy iksy nf iksy iksm dI klonI AusfrI jfvy ijs nfl jIvn dI Koj awgy vD sky. cMdrmf nMU iek pVfa vjoN vrqy jfx dI sMBfvnf hY pr ies vfsqy pfxI dI Koj jLrUrI hY jo kihMdy hn cMdrmf dy polF `qy mjUd hY. mMgl gRih `qy dwsdy hn ik kdy DrqI vrgy diraf vgdy huMdy sn jo hux KusLk ho gey hn pr pfxI mMgl dI DrqI hyT ajy vI mjUd hY. KojI ies pfxI dI qlfsL kr rhy hn qFik klonIaF vsfAux df rsqf sfPL ho sky. pfxI iml jFdf hY qF ies qoN XMqr lgf afksIjLn vI pYdf kr leI jfvygI. sMsfr Br dy keI dysLF dy lok mMgl dI vMn-vya itkt vfsqy arjLIaF Br cuwky hn.  ieh swB mMn nMU bhuq AuqyjLq krn vflf hY ik mnuwK ikvyN CVwpy lgfAuNdf hoieaf awgy vD irhf hY aqy kudrq dy Byd Kohl irhf hY. pulfV ivwc dOV dy nfl nfl sFJ df dOr vI cwl irhf hY aqy bhuq sfry dysLF ny Koj vfsqy kOmFqrI pulfV stysLn vI bxfieaf hoieaf hY.

          eynI qrwkI dy bfvjUd DrqI `qy keI KyqrF ivwc hflq bhuq qrsXog hY. DrqI `qy 30% qoN vwD vwsoN grIbI dI hflq jIvn bqIq kr rhI hY jdik 4-5% lok sMsfr dy swB kuJ dy mflk hn. sMsfr dy bhuq sfry dysLF ivwc BuKmrI aqy KfnfjMgI df bolbolf hY. bMb Ptdy hn aqy awg vrdI hY ijs ivwc iensfnI ijsm Bsm ho rhy hn. Dfrimk nPLrq vI KfnfjMgI df kfrn bx rhI hY.

          ies hPLqy afeIaF KbrF vwl vyKIey qF ierfk aqy sIrIaf dy vwzy ihwsy `qy kfbjL ho cuwkf ieslfimk styt gYr-suMnI muslmfn iPrikaF dI nOjvfn aOrqF nMU nMgIaF kr ky vycdf hY. iehnF ivcoN bhuq sfry iPrky gYr-suMnI jLrUr hn pr gYr-ieslfmI nhIN hn. pr suMnI jhfdIaF nMU kurd muslmfn jF sLIaf muslmfn kfPLr hI jfpdy hn. 1400 ku sflF qoN muslmfnF nfl vwsdy jLfdIdI lokF nMU qF jhfdIaF ny KLqm krnf qwikaf hoieaf hY.

          PlsqInI ajLfdI vfsqy lV rhy hn aqy awj byGry smJy jFdy hn. iehnF PlsqInIaF df iek muwlf ijs df nfm sLyK eIsfm amIrf hY afpxy lokF dI hflq suuDfrn dI QF gYr muslmfnF nMU cxOqI dy irhf hY. immrI tIvI `qy bolidaF sLyK eIsfm amIrf ny ikhf hY ik ihMdUaF smyq sMsfr Br dy gYr muslmfnF kol isrP iqMn hI rsqy bcdy hn. jF qF Auh ieslfm kbUl kr lYx aqy jF hr sfl jLjLIaf tYks adf krn. agr Auh iehnF dovF ivcoN kuJ nhIN cuxdy qF muslmfnF nMU AuhnF iKlfPL jhfd sLurU kr dyxf cfhIdf hY. sLyK eIsfm amIrf ny ieh vI ikhf hY ik agr Auh muslmfnF iKlfPL nhIN vI lVdy qwd vI muslmfnF nMU AuhnF iKlfPL jMg sLurU kr dyxI cfhIdI hY ikAuNik sMsfr ivcoN kfPr Kqm krny hI krn hn.

          AuNJ sIrIaf, ierfk, Xmn aqy hor keI ieslfimk dysLF ivwc muslmfn iewk dUjy df vzFgf kr rhy hn. kfbul ivwc ajy huxy hI hmlf hoieaf hY ijs ivwc 4 BfrqIaF smyq 14 bMdy mfry gey hn. hmlf qfilbfnf ny kIqf hY jo aLgfinsqfn `c jhfdI ieslfimk rfj sQfipq krnf cfhuMdy hn.

          pfiksqfn dy krfcI sLihr ivwc iewk bws `qy hmlf kr ky jhfdIaF ny 45 bws XfqrI mfr idwqy hn jo iesmfeIlI muslmfn sn. iesmfeIlI muslmfn ieslfm dy bfnI hjLrq muhMmd nfl afpxf  nfqf joVdy hn aqy sLIaf iPrky nfl sbMD rwKdy hn. pfiksqfn iek zklyarz ieslfimk styt hY pr ies ivwc vI sfry muslmfn surwiKaq nhIN hn, gYr muslmfnF df surwiKaq hoxf qF dUr dI gwl hY.

          sLONkI dy pMjfb ivwc vI hflq bhuqI cMgI nhIN hY. bfdlF dIaF aOribt bwsF sfrI mfieaf hUMJ ky bfdlF dI JolI pfAux vfsqy Dwky nfl svfrIaF cwukdIaF hn aqy grIbF dIaF DIaF BYxF nMU vI BYzF bwkrIaF smJdIaF hn. bfdlF ny pMjfb `qy 25 sfl rfj krn dI DfrI hoeI hY. bfdlF dy rfj ivwc keI siqkfr kmytIaF bxIaF hoeIaF hn ijhnF df kMm Drm dy siqkfr dy bhfny lokF df jd jI cfhy QfpVf lgfAuxf hY. ipCly idnIN AuhnF ny grIb pfTIaF df jo hfl kIqf sI, Auh vyK ky sMsfr kurlfh AuiTaf sI.

          AuDr vwK vwK DrmF nMU afpxI igxqI vDfAux df bhuq iPkr lwigaf hoieaf hY. muslmfn mrdF nMU qF 4-4 sLfdIaF krn dI Kuwl hY aqy Auh 20-20 bwcy jmf skdy hn. dUjy Drm dIaF aOrqF ilafAux vfly muslmfn nOjvfnF nMU qF kihMdy hn ik keI dysLF ivwc ienfm vI idwqy jFdy hn.

          ipwCy ijhy iek rport afeI sI ik Bfrq ivwc muslmfnF dI abfdI qyjLI nfl vD rhI hY. ies nfl keI ihMdU afgUaF nMU iPkr lwg igaf hY. keI kiQq ihMdU sfDUaF ny qF ihMdUaF nMU vwD bwcy pYdf krn dIaF apIlF krnIaF sLurU kr idwqIaF hn.

          eyDr iswKF ivwc ajyhy lokF dI Gft nhIN hY ijhnF nMU ihMdUaF qoN KLqrf mihsUs huMdf hY. AuhnF nMU hr pfsy afraYsaYs ivKfeI idMdI hY. ies hPLqy sRI akfl qKLq dy jQydfr df iek ibafn afieaf hY ijs ivwc Aus ny iswKF nMU 4-4 bwcy pYdf krn leI afiKaf hY. ajyhf ibafn jQydfr ig: gurbcn isMG ny pihlF vI idwqf sI. ies ibafn dI nukqfcInI vI hoeI hY. pr jQydfr dI hF `c hF pfAux vfly vI keI hn.  inwq awg lgfAux vflf iek Gonmon host jo  iswKI df bhuq iPkr krdf hY, df kihxf hY ik  ig: gurbcn isMG dI 4-4 bwcy pYdf krn dI gwl bhuq gihrI hY pr iswK ies nMU smJ nhIN rhy. Aus ny iksy ajyhy lyK df hvflf vI idwqf ijs muqfibk pMjfb ivwc iswKF dI abfdI Gt rhI dwsI geI hY. nf jQydfr ny aqy nf hI Aus dy ibafn dy smrQkF ny kdy ieh dwisaf hY ik jo iswK sMsfr ivwc bfhr lwKF dI igxqI ivwc jf vwsy hn Auh iks igxqI ivwc hn? kI AuhnF nMU igxqI ivwc pfieaF vI iswKF dI abfdI Gt rhI hY?

          sLONkI socdY ik mnuwK iksy hor gRih `qy  nf hI hovy aqy nf hI DrqI qoN jfvy qF cMgf hY! agr hoieaf jF cly igaf qF ies DrqI vFg hI AuQy vI Drm dy nfm `qy awg dy guwl hI iKlfeygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #818, meI 15-2015

 


aKy asIN qF sLyr dI muwC nMU hwQ pf lYNdy hF!!

          ipCly idnIN mogf dy njLdIk bfdlF dI aOribt bws ivwc jo iGnfAuxf kFz vfpiraf hY Aus ny pMjfbIaF nMU bhuq sLrmsfr kIqf hY. ies kFz dI crcf dysL ivdysL ivwc coKI hoeI hY. pMjfb srkfr vloN ies kFz nMU dbfAux leI bhuq dOV Bwj kIqI geI aqy aMq ivwc imRqk mfsUm lVkI ardIp kOr dy ipqf suKdyv isMG nMU 24 lwK dy ky mnf ilaf. grIb kr vI kI skdf sI aqy bfdl ieh jfxdy hn. ieh kFz vfprn sfr bIbI hrismrq bfdl ny ieh mMnx qoN hI ienkfr kr idwqf sI ik aOribt bws kMpnI AuhnF dI hY. sInIar bfdl ny ies mflkI qoN mukrnf jfiejL nhIN smiJaf aqy kbUl kr ilaf ik ieh kMpnI AuhnF dy pirvfr dI hI hY.

          mogf bws kFz ajy crcf ivwc hI sI ik pMjfb ivwc hor keI ajyhy kFzF dIaF KLbrF afAux lwg peIaF ijhnF ivwc aOrqF jF lVkIaF dI iejLq nMU pMjfb ivwc sLryafm hwQ pfieaf igaf sI.

          jlMDr dy gurU qyg bfhdr ngr ivwc rylvy puils dy kFstybl gurmIq isMG ny jd BUqry hoey lVikaF nMU afpxI 11vIN jmfq dI DI nMU Kwjl krn qoN vrijaf qF Aus `qy hmlf kr ky Auys nMU gMBIr jKLmI kr idwqf igaf. Auh ivcfrf hux hspqfl ivwc ielfj krvf irhf hY aqy Aus dI bytI ies Gtnf qoN  eynI KOPLjLdf hY ik hux skUl vwl mUMh nhIN krdI.

          jlMDr CfAuxI dy Qfxf rfmf mMzI aDIn afAudI mfstr mihMgf isMG kflonI dI vsnIk aMjnf nfm dI mF ny jd BUqry hoey nOjvfnF nMU afpxI DI df ipwCf krn qoN vrijaf qF guMizaF ny Aus dI kuwtmfr kIqI aqy hux ivcfrI puils kol iensfPL dI guhfr lgf rhI hY.

          iehnF KbrF dI ajy crcf ho hI rhI sI ik ijlLLf kpUrQlf dI iek nOjvfn lVkI `qy qyjLfb sutwx dI koisLsL kIqI geI ijs ivwc Aus df spyn qoN afieaf sfbkf mMgyqr sLfml sI. kfrn? lVkI  ny mMgyqr vloN ivafh qo pihlf hI dfj mMgx kfrn irsLqy qoN ienkfr kr idwqf sI. iksmq cMgI sI ik Aus ny skUtr svfrF kol qyjLfb dI sLIsLI vyK leI aqy AUh rOlf pfAuNdI hoeI dOV peI ijs nfl hmlfvr Gbrf ky Bwj gey.

          ies dy nfl hI srihMd qo luiDafxf jf rhI iewk inwjI bws ivc iewk aOrq nfl CyVCfV dI KLbr pMjfb dy aKbfrF ivwc pRkfsLq hoeI hY. aOrq ny rOlf pfieaf qy afpxy pqI nUM zyhlo Pon kIqf, ijs 'qy Aus dy pqI ny ies dI ikfieq puils dy 100 nMbr 'qy kIqI aqy puils ny KMnf ivwc bws nMU Gyr ilaf. pr CyVKfnI krn vflf zrfeIvr qy bws kMzktr dI imlI Bugq nfl KMnf dy istI sYtr nyVy bws hOlI hox 'qy Auqr igaf sI.

          6 meI nMU pitaflf qo luiDafxf jf rhI bws 'c iewk lVkI nfl CyVCfV  kIqI geI. lVkI vloN ivroD kIqy jfx qy bws dIaf svfrIaf vlo ies mjnUM dI bws 'c iCwqr pRyz urU kr idwqI aqy bws zrfeIvr aqy kMzktr ny bws nUM jI[tI[ roz 'qy siQq srihMd Qfxy lY afdf. Kudf df sLukr hY ik ie bws ivwc kuJ sfhs vflIaF suafrIaF aqy cMgf stfPL sI ijs kfrn ies lVkI dI iejLq bc geI sI.

          jlMDr qoN pRkfsLq huMdy ajIq aKLbfr ny iek srvyKx kIqf hY ijs muqfibk 90% lVkIaf pMjfb dIaf bwsF ivwc sPLr krdy vkq afpxy afp nMU surwiKaq nhIN smJdIaF. 80% srkfrI bwsF nMU pRfeIvyt bwsF nfloN surwiKaq smJdIaF hn. 70% bwsF ivwc vjfey jFdy gMdy gIqF aqy zIvIzIjL qoN prysLn hn jo zMky dI cot `qy vjfey jFdy hn. avfjL eynI AucI rwKI jFdI hY ik afm afdmI kMn pft jFdy hn.

          ajIq aKLbfr ny ieh srvyKx bhuq smyN isr kIqf hY jo pMjfb ivwc lVkIaF dI qrfsdI ibafn krdf hY. pMjfb ivwc DI jMmx vyly hI vKLq pY jFdf hY ik ies nMU iejLq nfl pflxf iks qrF hY? hr pfsy DIaF Kfxy biGafV bYTy ivKfeI idMdy hn. agr lVkI iehnF biGafVF qoN bc jfvy qF ies gwl dI koeI grMtI nhIN hY ik Auh ivafh AuprMq nsLyVI jF bury suBf dy pqI jF suhiraF dy vws nhIN pvygI. kuJ lVkIaF ajyhIaF hn ijhnF nMU cMgf pqI vI iml jFdf hY pr jd kudrq 2-3 DIaF dy dyvy aqy puwq nf dyvy qF shury Aus df jIxf hrfm kr idMdy hn. afpxy afp nMU smfj suDfrk aqy aOrqF dy hwkF dy JMzf brdfr dwwsx vfly vI Gr ivwc jMmIaF 2-3 iqMn poqIaF vyK ky zol jFdy hn.

          pMjfb ivwc mfdf BrUx hwiqaf rukx df nfm nhIN lY rhI hflFik ipCly sflF dOrfn clfeI geI muihMm df kuJ lfB huMdf njLr af irhf hY. pMjfb dI qrfsdI ieh hY ik ies `qy jwtvfd df glbf eynf vD igaf hY ik hr pfsy asIN cwk idMdy hF vfly afdmbo afdmbo krdy iPrdy hn. pMjfbI dy gIq aqy iPlmF ihMsf df pRdrsLn aqy bwly bwly krdIaF hn. jo afp jwt nhIN hY Auh vI jwtvfd dy gIq gf jF sux ky KusL huMdf hY.

          mfdf BrUx hwiqaf `qy jfgrUkqf muihMm  clfAux vfly zfktr hrisLMdr kOr vrgy lok vI dUhrIaF gwlF krdy hn. kdy kihMdy hn ik ajyhf huMdf hY aqy kdy kihMdy hn ik pMjfbIaF nMU bdnfm kIqf jf irhf hY. aKy asIN qF Plfxy nfloN Gwt BrUx hwiqaf krdy hF.

          ieh dfavf vI aksr mfx nfl kIqf jFdf hY ik pMjfb gurF dy nfm `qy vwsdf hY. mogf kFz vrgf kflf kfrf vyK ky qF jfpdf hY ik pMjfb qF AujiVaf ipaf hY.

          dfavy kIqy jFdy hn ik pMjfbI bhuq bhfdr hn, pMjfbI iksy nfl byiensfPLI nhIN hox idMdy aqy pMjfbI jbr brdfsLq nhIN krdy. pr jd bfdlF dI aOribt bws ivwc iek grIb mF aqy Aus dI 14 sflF dI DI dI iejLq nMU hwQ pfieaf igaf qF bws ivwc suafr iek vI ivakqI jLorfvrF dy nOkrF qoN zrdf kusikaf qwk nhIN. ipCly idnIN sLONkI jd kuldIp dIpk df pMjfb dI gUMj ryzIE sux irhf sI qF ivsLysLk s: Buwlr ny ikhf ijs klcr dIaF asIN aksr PVF mfrdy hF Auh hY hI nhIN. host kuldIp dIpk ny ikhf ik PV mfrI jFdI hY ik asIN pMjfbI qF sLyr dI muwC nMU hwQ pf lYNdy hF pr mogf vflf bws kFz ies dI sLfhdI nhIN Brdf.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #817, meI 08-2015

 


kbIr joru kIaf so julmu hY lyie jubfbu Kudfie..

          siqkfr kmytI vloN afKMz pfTIaF dI kutmfr dI sMsfr pwDr `qy bhuq inMdf hoeI hY. ies kiQq siqkfr kmytI df hMkfr vyKo ik ieh ies iksm df iGnfAuxf kMm kr ky vI afkVy iPrdy hn aqy iPr ajyhf krn vfsqy QfpIaF mfr rhy hn. ies kfry nMU Auh Drm df kMm vI dwsdy hn aqy AuhnF dy aMny smrQk vI ies kMm ivwc AuhnF dI ipwT `qy hn.

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik kuJ sQfnk dysI ryzIE host ieh afK rhy hn ik siqkfr kmytI bhuq cMgy kMm kr rhI hY aqy ies kMm ivwc aYvyN QohVI ijhI gLlqI ho geI hY. ies nMU Auh QohVI ijhI glLqI dwsdy. bfdl pirvfr vI kihxf cfhygf ik mogf ivwc iek grIb mF aqy Aus dI nbflg DI nfl kfmuk CyVCfV afribt bws kMpnI dy kuJ mulfjLmF dI QohVI ijhI gLLlqI hY, AuNJ afribt bws pMjfb dy lokF dI bhuq jMm ky syvf kr rhI hY.

          jo siqkfr kmytI dy kflLy kfry dI hmfieq krdy hn Auh afribt bws aqy bfdlF nMU lutyry dwsxgy. swc ieh hY ik nf afribt bws df kfrf shI hY aqy nf kiQq siqkfr kmytI vfilaF df. shI qF dUr dI gwl hY, ieh dovyN kflLy kfry hn aqy Gor jLulm dIaF AuDfhrxf hn jo iensfnIaq nMU sLrmsfr krdIaF hn. iehnF dovF GtnfvF ipwCy pMjfb dy hfkmF df kuJ Xogdfn jLrUr hY. afribt bws kMpnI qF hY hI bfdlF dI jo keI sflF qoN lokF nfl durivvhfr kfrn cfrcf ivwc afAuNdI rhI hY. hfkmF dy iswDy kirMdy hox kfrn afribt bws kMpnI dy keI mulfjLm aksr AuprlI hvf ivwc rihMdy hn. puils aqy pRsLfsn AuhnF nMU hwQ pfAux df hIaf nhIN kr skdf.  puils aqy pRsLfsn nMU pqf hY ik ies nfl AuhnF dy kMn iKwcy jfxgy aqy GMtIaF Dur hfkmF dy dPLqrF ivwcoN GVkxgIaF. ies vfsqy Auh hfkmF df ihwsf bx gey hn aqy ies df njfiejL lfB vI AuTfAuNdy hn ijhf ik mogf ivwc afribt bws dy kirMidaF ny kIqf hY.

          siqkfr kmytI vfilaF ipwCy vI sUby dy hfkmF df aisDf hwQ hY. sLRomxI kmytI aqy jQydfr ies kmytI nMU sLih idMdy af rhy hn jo afp iehnF hfkmF dy hyT hn. siqkfr kmytI iKlfPL puils ny kys qF drj kr ilaf hY pr kfrvfeI kI huMdI hY ieh qF smF hI dwsygf.

          akfl qKLq vloN jo kfrvfeI kIqy jfx dI afs bxI sI Auh PokI jfpdI hY. iek aKbfrI KLbr muqfibk byrihmI nfl kuwty gey iehnF pfTI isMGf df mfmlf 30 aprYl nMU sRI akfl qKq sfihb ivKy puwjf, ijs bfry aglI pMj isMG sihbfn dI iekwqrqf 'c ivcfr krn df Brosf dy ky isMG sfihb igafnI gurbcn isMG ny iPlhfl mfmly nUM TMzy bsqy 'c pf idwqf hY. Aukq mfmly sbMDI RomxI kmytI mYbr iMgfrf isMG lohIaf smyq koeI awwDI drjn dy krIb kmytI mYbrF ny 30 aprYl nMU jQydfr igafnI gurbcn isMG nfl lMbf smF mulfkfq kIqI aqy pfTI isMGf dI kuwtmfr df mfmlf AuTfieaf. pqf lwgf hY ik sRI akfl qKq sfihb ivKy syvf inBfa rhy Auh pMj ipafry vI ies iekwqrqf 'c af fiml hoey ijnHf nUM isMG sfihb ny ipMz iswDUpur ivKy jTyiraf dy asQfn 'qy sRI aKMz pfT nf hox dyx sbMDI AuQy Byijaf sI. jQydfr akfl qKLq ny mfmlf agy pf idqf hY. jfhr hY ik jQydfr nMU pqf hY ik agr Auh koeI kfrvfeI krngy qF AuhnF nfm vI ies ivwc GVIisaf jfvygf.  juvfbdyh qF iehnF jQydfrF nMU vI bxfieaf jfxf cfhIdf hY ijhnF nMU jd afm lokF dI gwl hovy qF aksr srbAuWc dwisaf jFdf hY pr jd vfh zfhiZaF (kwtVF) nfl pY jfvy qF iehnF jQydfrf nMU bfdlF dIaF rKylF qwk afK idwqf jFdf hY. aqy ajyhf jQydfr sRI akfl qKLq nMU pop dy brfbr dwsx vfly hI krdy hn, hmfqV qF ajyhf krn df kdy hIaf hI nhIN kr skdy. kiQq siqkfr kmytI iswKF aMdr iek Kfs vrg dy vD rhy dbdby df iswtf hY ijs nMU jQydfr hvf dy rhy hn aqy jd AuhnF nMU cxOqI idwqI jFdI hY qF Auh lgfmF kuJ iKwcdy hn pr horF  dI vfrI lgfmF iPr iZlIaF Cwz idMdy hn. pMjfb dI pMQk srkfr qF ies iksm dIaF jQybMdIaF dy shfry rfjnIqI KyzdI hY.

          kiQq siqkfr kmytI dy jLulm kfrn jd lokF ivwc guwsf AuBiraf qF kuJ kiQq pMQ drdIaF ny ies df tfkrf krn vfsqy gAU hwiqaf rokx dy nfm `qy ihMsf krn vfilaF dI rwt lgfAuxI sLurU kr idwqI. Gwt Auh vI nhIN hn aqy siqkfr kmytI vFg gAU hwiqaf dy muwdy nMU afpxy soVy ihqF vfsqy vrq rhy hn. iek kmytI sRI gurU gRMQ sfihb dy siqkfr dy nfm `qy juLml kr rhI hY qF dUjI kmytI   kiQq qOr `qy gAU hwiqaf rokx df bhfnf bxf ky jLulm kr rhI hY. dovyN muwdy afm ihMdUaF aqy afm iswKF dIaF Dfrimk BfvnfvF nfl juVy hoey hn ijs df njfiejL lfB AuTfieaf jf irhf hY. kuJ lok iek iksm dy jLulm nMU dUjy iksm dy jLulm nMU jfiejL TihrfAux vfsqy vrqx dI koisLsL kr rhy hn.

          siqkfr iswKF dIaF Dfrimk BfvnfvF df vI hoxf cfhIdf hY aqy ihMdUaF dIaF Dfrimk BfvnfvF df vI hoxf cfhIdf hY pr siqkfr krn jF krvfAux df qrIkf jLulm nhIN hY. aqy nf hI pRfeIvyt toilaF nMU lokF ivwc dihsLq PYlfAux dI kdy afigaf idwqI jfxI cfhIdI hY.

          ipCly idnIN gAU hwiqaf rokx dy nfm `qy iek toly ny gAUaF lY jf rhy trwk dy krmcfrIaF qy mjLdUrF dI kutmfr kr ky vIzIE bxf ky siqkfr kmytI vFg bhuq mfx nfl jMqk kIqI hY, Auh kfrf vI awq inMdxXog hY. ies bfry jd pRisD pwqrkfr aqy ivsLysLk jiqMdr pMnU nMU ryzIE gfAuNdf pMjfb `qy puwiCaf igaf qF AuhnF ikhf ik gAU hwiqaf rokx dy nfm `qy kuJ lutyry trFsport dOrfn ieh bhfnf bxf ky lokF qoN gAUaF Koh lYNdy hn aqy iPr afp iksy hor jgfH lY jf ky gAUaF vyc lYNdy hn.      keI kysF ivwc qF vpfrIaF vloN duwD vflIaF gAUaF jd KrIdo ProKq vfsqy trFsport kIqIaF jFdIaF hn qF ieh lutyry gAU hwiqaf dy nfm `qy Jpt pYNdy hn ijs nfl iek pfsy zrfievrF qy mjLdUrF dI kutmfr kIqI jFdI hY qF dUjy pfsy vpfrIaF aqy zYrI PfrimMg nMU zfhZf nuksfn huMdf hY.

          ieh Drm dy nfm `qy jLulm krn vflI gwl hY jo qfilbfnI ikrdfr hY. gurbfxI jLor (Dwky) nMU jLulm df nfm idMdI hY.

kbIr joru kIaf so julmu hY lyie jubfbu Kudfie.. dPLqir lyKf nIksY mfr muhY mfih Kfie.. sPf 1375

-         sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #816, meI 01-2015

 


siqkfr kmytI bnfm apmfn kmytI!

          sRI gurU gRMQ sfihb siqkfr kmytI dy nfm hyT pMjfb ivwc keI sflF qoN guMzfgrdI krdy af rhy toly dy pfpF df byVf Es smyN Br ky zuwbxf sLurU ho igaf jd ies toly ny drjn dy krIb afKMz pfTIaF nMU kiQq qOr `qy gLlq jgfH pfT krn dy dosLI grdfn ky zfgF nfl burI qrF kuwtmfr kIqI. iehnF jLflmF ny hwQ joV ky lylHVIaF kwZdy afpxy bfp dI Aumr dy ibrD pfTIaF nMU vI nf bKisLaf aqy awq dy qfilbfnI qsLwdd df isLkfr  bxfieaf. iehnF grIb pfTIaF `qy dosL ieh lgfieaf igaf ik AuhnF ny lohIaf ndIk iewk ipMz josnF dy jTyiraF dI jgfH `qy afKMz pfT kIqf hY jo ik iswK rihq mirXfdf dy iKlfPL hY. ies hMkfry hoey ies toly ny ieslfimk styt dy dihsLqgrdF vFg ies kflLy kfry dI vIzIE vI afp bxfeI aqy lokF ivwc afpxI DONs dI dihsLq PYlfAux vfsqy ies vIzIE nMU sosLl mIzIaf `qy vI pf idwqf.

          sosLl mIzIaf `qy ieh vIzIE vfierl ho igaf, sMsfr Br ivc hfhfkfr mc geI. lok ies dirMdgI dI qfilbfnI dihsLq nfl qulnf krdy hoey kfnUMnI aYksLn dI mMg krn lwgy. ksUqI PsI pMjfb srkfr ny puils nMU kys rijstr krn leI afiKaf qF ieh aKOqI siqkfr kmytI vfly awgoN afkV ky afpxy kIqy nMU shI grdfnx lwgy. qrlocn isMG nfm dy iek siqkfr kmytI dy guMzy ny ikhf ik ies vIzIE nMU pbilk krnf AuhnF dI glqI sI, AuNJ AuhnF df kfrf pMQ BgqI vflf sI.

          ipCly keI sflF qoN kiQq siqkfr kmytI dy nfm hyT ieh gMuzf aMsr pMjfb ivwc afey idn mn afeIaF krdf af irhf hY.  pMjfb srkfr, sRomxI kmytI aqy akfl qKLq dy jQydfr smyq vwK vwK jQydfr iehnF dIaF kflIaF krqUqF vwl awKF bMd krI bYTy hn. srkfr aqy jQydfrF dI srpRsqI kfrn ies toly dy hOsly eyny bulMd ho gey ik pMjfb aMdr afpxI vwKrI irafsq kfiem kr ky bYT gey hn. iehnF dy kfly kfiraF dIaF keI vIzIEjL awj vI XUitAUb `qy imldIaF hn ijhnF nMU vyK ky qfilbfn jhfdIaF df BulyKf pYNdf hY. iswKI aqy gurU dy siqkfr dy nfm `qy jo ieh siqkfr kmytI vfly kr rhy hn Aus drasl gurU df apmfn krn qoN Gwt nhIN hY. hux ies siqkfr kmytI bnfm apmfn kmytI dI aslIaq lokF sfhmxy Aujfgr hoxI sLurU ho geI hY. jlMDr qoN Cpdy ajIq aKLbfr dy kuJ pwqrkfrF ny ies kiQq siqkfr kmytI dy iek mYNbr srUp isMG df swc nMgf kIqf hY. ipMz Buwcr klF invfsI srUp isMG dy Gr iek pIr dI smfD bxI hoeI hY. sfJy Gr ivc ipwpl hyTf bxI pIr dI jgHf `qy Aus df cfcf lkr isMG dIvf jgf irhf sI. ies jgHf `qy pIrf dIaf qsvIrf dy nfl sRI gurU nfnk dyv jI dI qsvIr vI peI hoeI hY, ijs dy awgy dIvy jg rhy sn. gwlbfq krn `qy srUp isMG dy cfcf lkr isMG ny mMinaf ik krIb iek sdI purfxI bxI smfD nUM AunHf dy vwz vzyry pUjdy afey hn, ijnHf ivc srUp isMG dy dfdf qy ipqf vI sn.

          afpxy Gr pIr dI smfD dI pUjf nMU ieh swjx shI smJdf hY pr hor lok iksy bjLurg dI jgfH `qy gurbfxI df pfT vI krn qF AuhnF df burI qrF kutfpf kIqf jFdf hY. ijs qrF ies aprfDI toly ny iswKI dy siqkfr dy nfm `qy aMimrDfrI pfTIaF dIaF pwgF aqy ikRpfnF rolLIaF hn Aus qoN iehnF dI iswKI `qy vI gihrf sLwk KVf huMdf hY. Pysbuwk `qy iswKF aqy gYr iswKF ny iehnF nMU durkfiraf hY.  pr kuJ kwtVpMQI pfTIaF nMU aprfDI dws ky iehnF dI kflI krqUq `qy prdf vI pfAuNdy rhy hn. iek gYr iswK ny Pysbuwk `qy jd bfby nfnk dI mwkf PyrI df hvflf dy ky puwC ilaf ik bfby ny mOlfixaF nMU ikhf sI ik myrIaF lwqF AuDr kr idE ijwDr Kudf nhIN hY. ies swjx df svfl sI ik iswK PlsPLf Kudf jF kudrq nMU srbivafpI aqy srbsLkqImfn mMndf hY qF jTyiraF dI jgfH Kudf qoN mihrUm ikvyN ho skdI hY? ies `qy kuJ kwtVpMQI Aus nMU gYr iswK dws ky cuwp rihx dI hdfieq dyx lwg pey pr Aus dy qrk df koeI ZukvF juvfb nf dy sky.

          drasl ies qrk df juvfb hY hI nhIN aqy ies mfmly ivwc jQydfr vI BMblBUsf hI pf rhy hn. ajyhy hukmnfmy dy rhy hn jo qrk aqy isK PlLsPLy `qy pUry nhIN Auqrdy. aqy ieh pihlI vfr nhIN hoieaf jd jQydfrF ny BMlBUsy vflI gwl kIqI hovy.

          awj qoN 10-12 sfl pihlF srI dy gurU nfnk gurdvfry dy lMgr hfl ivwc kursIaF aqy tyblF df muwdf gurdvfry `qy kbjLf krn vfsqy AuBfiraf igaf sI. kwtVpMQIaF df pwK pUrfn vfsqy sjLfXfPqf kfql jQydfr rxjIq isMG GtOVf ny ies mfmly ivwc iek hukmnfmf vI jfrI kr idwqf sI. iPr jo vfpiraf Auh ieiqhfs hY. gurdvfrf sfihb ivwc ikRpfnf, kVCIaF, AubldIaF dygF aqy jo vI hwQ afieaf hiQafr vjoN vriqaf igaf. puils kwuiqaF aqy juqIaF smyq aMdr afeI. aYNbulMsF afeIaF aqy gurdvfry `qy hYlIkptr GuMmdy vyKy gey. ies Gtnf ipwCoN kwtVpMQI iswKF ny hmfqVF nMU kuMzIaf muwCF ivKfAuxIaF sLurU kr idwqIaF sn. muMnI, quMnI aqy rMgI iek brfbr dy avfjLy kwsy jfx lwgy sn.

          sLONkI nMU Xfd hY ik jd sLONkI imsIsfgf dy iek gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhDy mfry duwD vfly KflI kryt `qy kMD df Zfsxf lgf ky bYT igaf qF bfhr dI pfey cOVy gfqry vflf iek isMG sLONkI vwl GUrIaF vwtx lwg ipaf sI. sLONkI goizaF dI bImfrI kfrn jLmIn `qy nf afsfnI nfl bYT skdf hY aqy nf AuT skdf hY. pr ieh isMG smJdf sI ik sONkI jfxbuwJ ky duwD vfly kryt `qy bYTdf hY. ies isMG nMU sLfied sLONkI vwl vyKky srI gurdvfry vfly tybl aqy kursIaF Xfd af jFdy sn.

          awj hflq bdl geI hY aqy torFto dy qkrIbn hr gurdvfry dy lMgr hfl ivwc duwD vfly kryt hI nhIN sgoN keIaF ivwc kuJ kursIaF aqy bYNc vI pey imldy hn. hux rxjIq isMG GtOVy vflf hukmnfmf iksy nMU Xfd vI nhIN hY.

          siqkfr bnfm apmfn kmytI dI iek hor krqUq sLONkI nMU iek swjx ny iek hor vIzIE `c ivKfeI hY ijs ivwc ieh dirMdy iek inhMg nMU sLrfbI hox df dosL lgf ik burI qrF kuwtdy hn aqy Aus dy bsqr, pgVI qy ikRpfn Auqfr lYNdy hn. iek hor vIzIE ivwc iewk nFgy sfDU dI byrihmI nfl kuwtmfr krdy hn. iek hor vIzIE ivwc iek 15 ku sfl dy grIb bwcy nMU gurdvfry ivwc 100-50 rupey dI corI dy dosL ivwc CwlIaF vFg kuwitaf jFdf hY pr nfnk nfm lyvf sMgq ibtr ibtr JfkdI rihMdI hY.

          swc ieh hY ik iswKF aMdr kwtVvfd iek smwisaf bxdf jf irhf hY aqy isafsI lok qy vwKvfdI ies nMU afpxy sOVy ihwqF vfsqy BVkfAuNdy hn.

          iswtf ieh inkl irhf hY ik afpxy afp nMU iswKI dy rfKy smJx vfly bfkI swB nMU gdfr, GtIaf aqy Coty smJdy hn. afpxy afp nMU iswKI dy rfKy smJx vfly kuJ lokF ny afpxf vwKrf hI sMsfr bxf ilaf hY. ipCly idnIN jd pRDfn mMqrI nirMdr modI dy iKlfP vYnkUvr ivwc mujLfhrf ho irhf sI qF kuJ vwKvfdI sDfrn iswKF nMU mody dy kuwqy hfey hfey afK rhy sn.

-         sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #815, aprYl 24-2015

 


ikMnI ku sfrQk hY Kfilsqfn dI mMg?

          Bfrq dy pRDfn mMqrI sRI nirMdr modI ny kYnyzf srkfr dy swdy `qy kYnyzf dI iqMn idnF srkfrI PyrI lgfeI hY aqy kYnyzf srkfr ny AuhnF df bhuq inwGf svgq kIqf hY. ieh svfgq afpxy afp ivwc invyklf hY jd host pRDfn mMqrI sRI hfrpr qkrIbn dysL dy iqMn sLihrF ivwc afpxy mihmfn dy nfl nfl hI rhy hn. ies PyrI df KfilsqfnI sMgTnF ny ivroD kIqf aqy kuJ ros pRdrsLn vI kIqy. isafsI afgUaF iKlfPL ros pRdrsLn koeI anoKI gwl nhIN hY. Bfrq ivwc modI iKlfP, kYnyzf ivwc hfrpr iKlfPL aqy hor dysLF ivwc hor afgUaF iKlfPL ajyhy ros pRdrsLn huMdy rihMdy hn, pr ieh jmhUrI dysLF ivwc hI sMBv hY.

          sfl 2010 ivwc zfktr mnmohn isMG jI-20 dysLF dy isKr sMmyln vfsqy torFto afey sn qF AuhnF iKlfPL vI iehnF hI sMgTnF ny ros pRdrsLn kIqf sI. AuhnF `qy guwsf ieh dwisaf igaf sI ik Auh gFDI pirvfr dy cmcy sn aqy pMjfb ivwc jd dihsLqgrdI df dOr cwl irhf sI qF Bfrq dy KLjLfnf mMqrI vjoN AuhnF ny pMjfb srkfr qy puils nMU bjt muhweIaf kIqf sI ijs nfl dihsLqgrdI KLqm ho geI sI. dihsLqgrdI nMU ieh sMgTn iswKF dI ajLfdI dI lVfeI dwsdy hn pr pMjfb dy lok jfxdy hn ik ieh kI sI?

          hux nirMdr modI `qy dosL hY ik Auh ihMdU sMgTn afr aYs aYs df mYNbr hY aqy Aus ny muwK mMqrI huMidaF gujrfq ivwc muslmfn mfry hn. Auh kiQq qOr `qy Bfrq nMU ihMdU bnfAuxf cfhuMdf hY. asl guwsf ieh jfpdf hY ik Auh Bfrq df qfkqvr pRDfn mMqrI hY ijs kol spsLt bhuqmwq hY jo sMsfr ivwc Bfrq nMU hor hfvI aqy pRBfvI bxf dyvygf.

          kuJ ivdysLI iswKF vloN pMjfb ivwc rPrMzm krvfAux dI mMg kIqI jf rhI hY. ies df iek kfrn ieh vI idwqf jf irhf hY ik kdy pMjfb ivwc iswKF df rfj huMdf sI, AuNJ BfvyN Auh pMjfb awj vflf pMjfb nhIN sI ijs df bhuqf ihwsf pfiksqfn ivwc rih igaf hY. kiQq rPLrMzm Es pMjfb ijs ivwc mMigaf jf irhf hY ijs ivwc pMcfieq qoN lY ky vwK vwK lYvl dIaF coxF lgfqfr huMdIaF rihMdIaF hn aqy KfilsqfnIaF dIaF jLmfnqF hI jLpq ho jFdIaF hn. jo lok pMjfb ivwc afpxI jLmfnq nhIN bcf skdy Auh pMjfb ivwc rPrMzm dI mMg kr rhy hn.

          modI qF kYnyzf dOry `qy afey sn pr amrIkf dy  pRisD tfeIm mYgjLIn ivwc amrIkf dy pRDfn Ebfmf ny AuhnF bfry iek lyK iliKaf hY ijs dI bhuq crcf ho rhI hY. afpxy lyK ivwc Ebfmf ny modI dI kfmXfbI nMU Bfrq dI jmhUrIaq df ikRsLmf dwisaf hY. Ebfmf ies nMU Bfrq dI qfkq dwsdy hn ijs kfrn iek cfh vycx vfly grIb df puwq eyzy vwzy dysL df cuixaF hoieaf pRDfn mMqrI bx sikaf hY. Ebfm ny ieh vI iliKaf hY ik modI Bfrq df isKr df rIPfrmr hY jo grIbF dI hflq bdlxf cfhuMdf hY. Auh afKdy hn ik modI grIbI dUr krn, ividaf vDfAux aqy aOrqF qy lVkIaF nMU afpxy bwlbUqf KVn jogIaF krnf cfhUMdf hY ijs nfl Bfrq dI asl qfkq sMsfr sfhvyN  pRgt ho jfvygI.

          modI dIaF isPLqF krn vfly pRDfn Ebfmf iekwly nhIN hn. kYnyzf dy rwiKaf mMqrI jysn kYnI ny 15 aprYl nMU ryko sYNtr ivwc ikhf sI ik nirMdr modI sMsfr ivwc swB qoN vwD votF lY ky bxy afgU hn.

          pr kuJ lokF nMU Bfrq ajy vI iek jmhUrI dysL nhIN jfpdf qF ieh AuhnF dI koeI mjbUrI ho skdI hY. svfl pYdf huMdf hY ik Kfilsqfn dI mMg ikMnI ku sfrQk hY? agr rfjf rxjIq isMG vflf rfj aMgryjL dy rfj ivwc KLqm nf huMdf qF Auh lok rfj dy jLmfny ivwc  jLrUr KLqm ho jfxf sI. ikAuNik lok rfj ivwc PYslf votF krdIaF hn, Drm aqy iksy Drm dI kiQq qfkq nhIN krdI. rxjIq isMG dy rfj ivwc iswK mfmUlI Gwt igxqI sn. Auh rfjfsLfhI df jLmfnf sI ijs ivwc ajyhf sMBv ho skdf sI. rfjDfnI lfhOr smyq Aus df bhuqf rfj pfiksqfn ivwc rih igaf hY. aqy awj dy pMjfb ivwc iswK bhu igxqI nhIN hn. ijMny kuJ iswK pMjfb ivwc hn Auh keI sMprdfvF ivwc vMzy hoey hn aqy ieh swB Drmf aqy iPrikaF ivwc aksr huMdf hY. jo Kfilsqfn bnfAuxf cfhuMdy hn Auh qF bhuqy isK iPrikaF aqy vrgF nMU iswK hI nhIN smJdy ijs nfl kiQq asl iswKF dI igxqI mfmUlI hI rih jFdI hY. ijs kiQq iswK rfj dI mMg kIqI jf rhI hY Aus kol qF gujLfry jogy sbjYk (sLihrI) hI nhIN hn.

          Kfilsqfn bnfAux dIaF keI qrkIbF dwsIaF jf rhIaF hn ijvyN koeI dysL Bfrq nMU hrf ky Kfilsqfn bxf dyvygf, Bfrq afpxy Bfr hyT iKlr jfvygf aqy Kfilsqfn bx jfvygf. jF cIn Bfrq df Kfqmf kr dyvygf aqy Kfilsqn bx jfvygf.

          jd koeI pwuCy ik lok quhfnMU votF nhIN pfAuNdy qF kihMdy hn ik muwK mMqrI byaMq isMG dy kfql kiQq BfeI rfjoafxf dy hwk ivwc sfrf pMjfb KV igaf sI. agr KV igaf sI qF awj ikwQy igaf? Auh qF bfdlF dI sfijsL sI ijs nfl Auh kyNdr aqy iswKF dovF nMU hI guMmrfh kr ky  pMjfb `qy rfj krdy hn. bfdlF dI sfijsL qoN ibnF kiQq BfeI rfjoafxf nMU iks ny pwuCxf sI? ies iksm dy BfeI bhuq qury iPrdy hn aqy bhuq pYsf kmf cuwky hn. ajyhy keI BeIaF dIaF pusLqF amIr ho cuwkIaF hn.

          aKy iswK bgfvq kr dyxgy. ieh iewCf AuhnF muwTI Br KfilsqfnIaF dI hY jo bgfvq kr ky vyK cuwky hn aqy iswKF ny AuhnF dy sfry rMg vyK ley hn.  aKy rPrMzm nfl Kfilsqfn bxf lvFgy. jo lok pMcfieq dIaF coxF nhIN ijwq skdy Auh pMjfb ivwc Kfilsqfn bxfAuxf cfhuMdy hn aqy Auh vI pMjfb aqy Bfrq qoN bfhr bYT ky. pMjfb kdy vI KfilsqfnI nhIN sI aqy nf awj hY. hux qF sgoN pMjfb qyjLI nfl bdl irhf hY. pMjfb ivwc vwKvfdIaF nMU koeI mUMh lgfAux nMU iqafr nhIN hY aqy ieh pMjfb ivwc rPrMzm krvfAux dIaF gwlF krdy hn. ajyhy rPrMzm qF hux brYNptn, mfltn, sfAUQhfl, srI aqy sYn hojLy ivwc hI ho skdy hn.

          vYnkUvr dy rOs strIt gurdvfry ivwc nirMdr modI nMU jfx qoN rokx vfsqy bhuq rOlf pfieaf igaf ik Auh kfql hY. eyar ieMzIaf jhfjL nMU bMb nfl Auzfx vfilaF dIaF qsvIrF gurdvfiraF ivwc lwg skdIaF hn. AuNJ gurdvfiraF dy cfry drvfjLy swB leI Kuwly hn pr KfilsqfnI ijs vfsqy cfhux drvfjLy bMd kr jF Dwky nfl bMd krvf skdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #814, aprYl 17-2015

 


ivqkrf rokx dy nfm `qy bwicaF nMU smilMgI bnfAux dI gihrI sfijsLL!

          sUby dy skUl borz afpxy afp ivwc irafsqF bxy hoey hn ijhnF nMU koeI svfl nhIN kr skdf. skUl borzF nMU moty bjt imldy hn aqy iehnF ny hor mMgx vfsqy mUMh twzy hoey hn. sUbf dy skUlI bjt skUlF ivwc pVH rhy bwicaF dy anupfq ivwc ikqy vwzy hn. swB aMdro aMdr rlLy imly hoey hn aqy afpxIaF irafsqF clf rhy hn. skUlF ivwc CuwtIaF hI CuwtIaF hn aqy jo idn pVfeI vfsqy bcdy hn Auh afny bhfny byloVy kMmF `qy lgfey jFdy hn ijhnF df muZlI ividaf nfl koeI sbMD nhIN huMdf. 8 aprYl nMU EntyrIE dy skUlF ivwc ipMk zya mnfieaf igaf ijs ivwc bwicaF nMU ipMk rMg dy kwpVy jF topIaF pihnx vfsqy afiKaf igaf sI. ies idn bwicaF nMU ivqkrf rokx dI isiKaf dyx vfsqy homoPobIaf aqy trFsPobIaF qoN bcx dI isiKaf idwqI geI. skUl borzF ivwc bYTy motIaF motIaF qnKfhF lYx vfly ieh jfxdy hn ik aYlImYNtrI skUlF dy bwcy Kfskr muZly gryzF dy bwcy qF nwk pUMJxf aqy ibnF mwdd dy vfsLrUm jfxf msF jfxdy hn, AuhnF ivcfiraF nMU homoPobIaf aqy trFsPobIaF df kI pqf hY? pr AuhnF nMU vI Dwky nfl afny bhfny smilMgIaF bfry muZlI jfxkfrI idwqI geI. bwicaF df idmfg puwTy pfsy GuMmfAux vfsqy CotI Aumr swB qoN vDIaf mOkf huMdf hY ijs df skUl borz lfB lY rhy hn. sUby qoN moty bjt lYx vfsqy sUbf srkfr dy mflkF nMU KusL rwKxf bhuq jLrUrI hY. rhI gwl skUlF dy stfPL dI AuhnF ny qF ijs df idwqf Kfxf hY Aus dy gux gfAuxy hn. rotIaF kfrn pUry qfl sMsfr dI purfxI rIq hY. ieh swB kuJ iek gihrI sfijsL hyT ho irhf hY.

          sUby df nvF sYks slybs ies sfijsL dI iek hor Audfhrx hY. agly skUl sfl qoN EntyrIE dy skUlF ivwc pihly gryz qoN sYks slybs lfgU kIqf jfvygf. pihlI jmfq dy bwicaF nMU srIr dy sYks-aMgF dI pVfHeI krvfeI jfvygI. ies gryz dy bwicaF nMU eybIsIzI jF 10 qwk igxqI afvy jF nf afvy sUbf srkfr aqy skUl borzF muqfibk AuhnF nMU srIr dy sYks-aMgF dI jfxkfrI bhuq jLrUrI hY. ies vfsqy mnuwKI aiDkfr kimsLn df vI shfrf ilaf jf irhf hY. mfipaF ny ikhVf mnuwKI aiDkfr kimsLn dy PYsly pVHn jfxf hY Auh qF do do nOkrIaF kr ky Gr df Krcf clfAuNdy hn aqy iehnF afphudry skUl borzF aqy srkfr nMU tYks adf krdy hn qF ik ies tYks dy pYsy nfl bwicaF nMU kurfhy pfAux dIaF gihrIaF sfijsLF rc skx.

          sUby dI muwK mMqrI bIbI kYQiln ivwn ies gihrI sfijsL df Durf hY jo ik Kud zklyarz smilMgI hY ijs nMU ik mihlf hox kfrn iljLbIan afiKaf jFdf hY. bIbI kYQiln ivwn ieh asLlIl sYks slybs lfgU krn vfsqy eynI bfijLd hY ik hux ies slybs df ivroD kr rhy aYQink mIzIaf df mUMh bMd krn vfsqy mIzIaf dy iek vrg nMU KrIidaf jf irhf hY. pMjfbI mIzIaf df ieh vrg lokF nMU ieh dwsx dI koisLsL kr irhf hY ik mfsUm bwicaF nMU sYks isiKaf dyxI bhuq jLrUrI hY ikAuNik bwicaF df sosLx bhuq huMdf hY. ieh vrg ieh nhIN dwsdf ik agr skUlF dy stfPL df hI iewk vrg bwicaF df sYks sLosLx krdf hovy qF kI bxygf? kI ies asLlIl isiKaf nfl ies iksm dy sosLx dy vD jfx df zr nhIN hY? aksr tIcrF, kyar tykrF aqy klfsrUm shfiekF vloN bwicaF dy sosLx dy bhuq kys huMdy hn aqy afey idn KbrF lwgdIaF rihMdIaF hn. ieh lok Brm pflIL iPrdy hn ik sMsfr ivwc swB lok bwicaF df sosLx krn vfly hn aqy skUlF df stfPL hI bwicaF df asl rfKf hY. hux ies vfsqy pMjfb dy pMjfbI aKLbrF ivwc vI lyK Cpvfey aqy eyQy iewk sfijsLL hyT pVHy jf rhy hn. aYQink mIzIaf ivcoN pMjfbI mIzIaf df hI iek ajyhf vrg hY jo sUbf srkfr aqy aYnzIpI dy smilMgI eyjMzy df jfhrf rUp ivwc pwK pUr irhf hY. kuJ gurdvfiraF dy pRbMNDk vI ilbrl srkfr nfl cMgy sbMD rwKx vfsqy ies sYks slybs nMU dwbvIN avfjL ivwc shI dws rhy hn.

          sUbf srkfr vloN qF iewk Kfs vrg leI EntyrIE nMU svrg bxfieaf jf irhf hY. ipCly idnIN amrIkf dy kuJ sUibaF ny afm lokF nMU smilMgIaF dy adflqI kysF qoN bcfAux vfsqy kfnMUnI pRbMD kIqf igaf. ijs muqfibk agr koeI adfrf iksy smilMgI nMU srivs dyx qoN ienkfr krdf hY qF Aus nMU adflq ivwc sUa nhIN kIqf jf skygf. jLrf soco ik agr koeI smilMgI joVf iksy gurdvfry, mMidr, igrjy jF msijd ivwc af ky ivafh krn dI syvf dI mMg kry aqy Dfrimk adfrf ienkfr kr dyvy qF kI bxygf? smilMgI joVf vwzI rkm vfsqy sUa kr skdf hY aqy adflqF ajyhI rkm aqy jurmfnf lgf dyx qF kI bxygf? lokF dy ivsLvfs, rvfieqF aqy Dfrimk akIdy dy Elt AuhnF nMU ajyhI syvf dyx vfsqy mjbUr kIqf jf skygf. amrIkf dy iek sUby ivwc ajyhI kfnMUnI ivvsQf df pqf lwgx `qy bIbI ivwn BVk peI aqy kihx lwgI ik ajyhy lok hux EntyrIE ivwc af skdy hn ijhnF nfl ies iksm df amrIkf ivwc ivqkrf ho irhf hY.

          eyQy hI bws nhIN hY EntyrE ivwc ilbrlF aqy aYnzIpI vfilaF df sFJf muhfj smilMgqf nMU AuqsLfhq krn vfsqy hor pRbMD kr irhf hY. aYnzIpI aYmpIpI cYrI zInovo ny sUby dI sMsd ivwc iek ibwl pysL kIqf hoieaf hY ijs df ilbrl srkfr smrQn kr rhI hY. dovF pfrtIaF dI imlIBugq nfl ieh jldI hI kfnMUn bx jfvygf. ieh ibwl smilMgqf nMU dUr krn vfsqy iksy iksm dI zfktrI mdd `qy pfbMdI lgf dyvygf aqy koeI rsqf Kwulf nhIN rihx dyvygf. dovyN pfrtIaF sYks dIaF bhuq sfrIaF iksmF dIaF mudeI hn aqy mrd qy aOrq qoN ielfvf sYks dIaF Gwto Gwt pMj hor iksmF smJdIaF hn ijs nMU aYljIbItIikAU afiKaf jFdf hY. ijs df mqlb hY iljLbIan, gya, bfeI sYksUal, trFs sYksUal aqy ikAU qoN pMjvF kuJ hor bxdf hY jo ies slybs dy rcyqf jfxdy hoxgy? mIzIafkfr jo srkfr dI ies nIqI df smrQn krdy hn Auh vI ieh pMj ajIb iksmF dy nfm nhIN jfxdy, sLONkI vfsqy qF ieh bhuq hI aOKf kMm hY.

          ieh nvF kfnMUn jo aYnzIpI nMU mUhry lgf ky bxfieaf jf irhf hY, kihMdf hY ik agr mfpy ieh smJdy hox ik AuhnF df bwcf Auprokq pMj iksm dy sYks ivcfrF vwl Juk irhf hY qF Auh Aus df ielfj nhIN krvf skdy aqy nf hI sUby dy zfktr Aus df ielfj kr skdy hn. kfrn ieh hY ik iehnF dovF pfrtIaF mqfibk bwicaF df ajyhf Jukf koeI bImfrI nhIN hY sgoN sYks dI hI iek pRvfxq iksm hY. mfpy aqy zfktr 18 sfl dI Aumr qwk bwcy df koeI ielfj kr jF krvf hI nhIN skxgy ikAuNik AuhnF muqfibk bwcf nbflg hY aqy afpxy vfsqy shI PYslf nhIN kr skdf. aqy jd bwcf 18 sfl qoN AuWqy ho jfvygf qF ieh kfnMUn kihMdf hY ik Auh srkfrI hYlQ iensLorYNs vrq ky afpxf ielfj krvf hI nhIN skdf. ielfj krvfAuxf cfhuMdf vI hovy qF zfktr dI PIs afpxy pwilAuN dyvy, srkfrI ishq syvf ies PIs nMU kvr nhIN krygI. jo iswK afgU aqy pMjfbI mIzIafkfr srkfr dI bolI bol rhy hn kI Auh dws skdy hn ik ieh nIqI smilMgqf PYlfAux dI iek sfijsL nhIN hY? ies dy Elt agr koeI bwcf afpxy kudrq dy idwqy ilMg nMU bdl ky kuJ hor bnx dI qmMnf rwKdy hovy qF sUby dI hYlQ iensLorYNs avfjLF mfr mfr ky Aus df ielfj KusLI nfl krygI.

          sUby dy ishq mMqrI aYirk hosikMn ny sMsd ivwc ikhf hY ik sUbf srkfr smilMgI pRivrqI dy ielfj dy hwk ivwc nhIN hY aqy jld hI mYzIkl rYgulrytrI bfzI nfl mulfkfq kr ky ieh dws dyvygf ik srkfr ies iks dy ielfj dy hwk ivwc nhIN hY.

          aYnzIpI aqy ilbrl srkfr smJdI hY ik kuJ mfpy afpxy bwicaF df ajyhf JukfE vyK ky zfktrF kol Bwjdy hn aqy kONsilMg sYvfvF lYNdy hn ijs nfl bwicaF df idmfgI sosLx huMdf hY. srkfr muqfibk ajyhy mfpy Dfrimk iKaflF qoN pRBfvq huMdy hn jo shI nhIN hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik iswKF dy keI Dfrimk afgU aYnzIpI aqy ilbrlF dI ies iksm dI nIqI df smrQn krdy hn. agr gurdvfry koeI bMdf glqI nfl isr Zwkx qoN ibnF af vVHy qF mirXfdf nMU KLqrf KV jFdf hY, vfl kwtx vfly nMU isK qF kI sihjDfrI iswK vI nhIN mMinaf jFdf pr kudrq df idwqf ilLMg kwtvf ky kuJ hor bnx vfly nMU pUrI pRvfngI hY aqy AuhnF rfjsI afgUaF nMU vI sropy aqy siqkfr idwqf jFdf hY jo ies iksm dI pRivrqI nMU AuqsLfhq krn vfsqy kfUnMnI aqy smfijk mhOl vwzy vwzy Xqn krky isrj rhy hn.

          ieh vI hYrfnI vflI gwl  hY ik ies iksm dI ivvsQf df smrQn krn vfly keI afgU aqy mIzIafkfr iswKLF dI vwKrI pihcfx dy mudeI hox kfrn Kfilsqfn bxfAux vfsqy idn rfq Bwjy iPrdy yhn qy iehnF ivcoN keI aMimRqDfrI vI hn. kuJ qF pMjfbI vwsoN vfly hlikaF nMU afpxIaF irafsqF hI smJdy hn aqy PYzrl, subfeI, rIjnl qy istI lYvl `qy sfry ahudy afpixaF ivwc vMzx dIaF qrIkbF GV rhy hn. ieh hux pqf nhIN hY ik Auh rfKI Drm dI kr rhy hn jF afpxIaF kursIaF dI?

          sUby ivwc smilMgqf nMU AusLfhq krn vfsqy srkfr hor kI kr skdI hY, ies vfsqy agr srkfr nMU kuJ hor cMgy suJfa iml jfx qF srkfr swB kuJ ivcy Cwzy ky Aus nMU lfgU krn doVygI, ies iksm dy sMkyq kYQiln ivwn srkfr dy rhI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #813, aprYl 10-2015

 


ajy vI kuJ sLrIPjLfdy kyjrIvfl qoN afsF rwKI bYTy hn!

          afm afdmI pfrtI dy afgU arivMd kyjrIvfl ny afpxy sfry isafsI pwqy Kohl idwqy hn pr kuJ sLrIPjLfdy ajy vI kyjrIvfl qoN bhuq afsF rwKI bYTy hn. kyjrIvfl ny pfrtI aMdrly afpxy ivroDIaF df nwk ivwc dm kr idwqf hY aqy keIaF nMU burI qrF pfrtI ivwcoN byjLq kr ky kwZ idwqf hY. hux kyjrIvfl pUrI qrf bynkfb ho igaf hY pr iPr vI keI lokF nMU Aus qoN afsF hn.

          hor qF hor iek aKfx muqfibk jd zuwbdy isLp nMU cUhy vI Cwz Cwz ky Bwjdy hn qF kuJ mUrKL cUhy ies zuwbdy isLp ivwc svfr ho rhy hn. bhujn smfj pfrtI pMjfb dy sfbkf pRDfn pRkf isMG jMzflI afpxy sfQIaf smyq cMzIgVH ivKy iewk smfgm dOrfn afm afdmI pfrtI ivc fiml ho gey aqy suwcf isMG Cotypur nfl qsvIrF iKcvf ky KLusL ho rhy hn.

          AuDr afm afdmI pfrtI dy pitaflf qoN aYmpI DrmvIr gFDI roxhfky ho rhy hn aqy pfrtI Cwz ky Bwjx dI iqafrI ivwc jfpdy hn. zf[ DrmvIr gfDI ny ikhf ik jykr AunHf nUM qMg krnf bMd nf kIqf igaf qf Auh lok sBf ivc pfrtI dy nyqf df ahudf Cwz dyxgy. zf[ gfDI ny ikhf ik Auh afm afdmI pfrtI nfl iswDfqk qOr `qy juVy sI aqy afpxy isDfqf nfl kdI smJOqf nhI krngy. zf[ gfDI ny ikhf ik afp dy idwlI qy pMjfb dy kuJ afgU AunHf dy iKlfP sfif rc rhy hn jo ik pfrtI dy ihwq ivc nhI hn. gFDI ny ikhf hY ik Auh pfrtI dy aMdrUnI lokqMqr dy hwk ivc hn aqy hr afgU qy vrkr nUM afpxI gwl kihx df hwk hoxf cfhIdf hY.

          zf[ DrmvIr gfDI dI gwl qF TIk hY pr Auh Buwl rhy hn ik kyjrIvfl hux Auh nhIN hY. hux Auh muwK mMqrI bx cuwkf hY aqy Auh vI 70 vflI asMblI ivwc 67 aYm aYl ey dy bhumwq nfl. dysL ivwc svrfj lfgU krnf qF ivKfAux vfly dMd sn. hfQI dy dMd Kfx leI hor ivKfAux leI hor huMdy hn. hux zfktr gFDI jI Kfx vfly dMd vyK rhy hn ijs `qy Auh jkIn krn vfsqy iqafr nhIN hn.

          kyjrIvfl ny hux Xogydr Xfdv, pRfq BUx aqy anMd kumfr nUM pfrtI dy bulfry dy ahudy qo vI htf idwqf hY aqy iek 20 mYNbrI vfdfr bulfiraf dI nvI tIm df aYlfn kIqf hY. ies dy nfl hI kuJ hPLqy pihlF 21 sMsdI skqr bxfey gey sn qFik pfrtI `qy pkV mjLbUq kIqI jf sky. pfrtI dy sfbkf ivDfiek rfjy grg ny afp' dy knvInr aqy idwlI dy muwK mMqrI arivMd kyjrIvfl 'qy ielfm lfAuidaf ikhf hY ik kyjrIvfl ny afpxy hI lokf qo afpxy ivDfiekf nUM JUTy Pon krvf ky pYsy df lflc idwqf jFdf sI aqy ies df do Bfjpf 'qy lf idwqf jFdf sI. horF dy sitMg krn aqy krvFAux vfly kyjrIvfl dy sitMg ho rhy hn aqy Auh ivroDIaF nMU burIaF gflFH kwZdf suixaF igaf hY. kyjrIvfl hux izktytr bxdf jf irhf hY.

          svrfj aqy lokpfl lfgU qF kI krny sn afm afdmI pfrtI ny aMdrUnI lokpfl sfbkf aYzimrl aYl rfmdfs nUM bfhr df rsqf ivKf idwqf hY. kOmI kfrjkfrnI dI hMgfmI mIitMg dOrfn jl sYnf dy sfbkf muKI sRI rfmdfs nUM aMdrUnI lokpfl qo htf ky AunHf dI Qf 'qy nvI lokpfl kmytI bxf idwqI geI hY. pfrtI vwlo ley gey ies Ysly 'qy aYzimrl rfmdfs ny nfrfgI jqfAuidaF ikhf hY ik afp' afgUaf ny AunHf nUM ies dI jfxkfrI dyxf vI munfisb nhI smiJaf. AunHf ikhf ik ipCly mhIny pfrtI dI hoeI rsmI bYTk dOrfn AunHf nUM agly pMj sflf leI ies ahudy 'qy bxy rihx dI bynqI kIqI geI sI. nvIN iqMn mYbrI kmytI anufsnI kmytI dI agvfeI gujrfq dy idny vfGylf krngy aqy do hor mYbrf 'c arivMd kyjrIvfl dy KfsmKfs afI Kyqfn aqy pMkj gupqf fml hn. ieMj afm afdmI pfrtI hux kyjrIvfl dI ilimtz kMpnI bxdI jf rhI hY.

          sLOkI pMjfb dy iek Kbr  qbsrfkfr df bhuq siqkfr krdf hY aqy lgfqfr iek ryzIE progrfm `qy Aus nMU nym nfl suxdf af irhf hY. Auh kyjrIvfl df aMnf Bgq sI aqy hr rojL hI isPLqF krdf huMdf sI. pr ipCly hPLqy qoN Aus dI sur bdl geI hY aqy Auh hux kyjrIvfl nMU rvieqI BfrqI afgUaF qoN vI burf dwsdf hY ijs ny ivroDIaF nMU Kwuzy lfeIn lgfAux vfsqy iksy inXm dI pflxf nhIN kIqI. sLONkI smJdf hY ik kyjrIvfl lokF df kuJ vI svfr nhIN skygf pr ajy vI kuJ sLrIPjLfdy kyjrIvfl qoN vwzIaF afsF rwKI bYTy hn!

 


                               

hux pRDfn mMqrI hfrpr pMjfb ivwc rPLrMzm krvfAuxgy?

          mnuwKI hwkF dI afV ivwc Kfilsqfn mMgx vfly kuJ vwKvfdI iswK, pRDfn mMqrI nirMdr modI dI aprYl dy awD ivwc hox vflI kYnyzf PyrI df ivroD kr rhy hn. aqy ies PyrI nMU vwKvfdI mMg dy mOky vjoN vrq rhy hn. jmhUrI dysLF ivwc ros pRdrsLn krnf hr sLihrI df hwk hY aqy Bfrq ivwc ies iksm dy ros pRdrsLn dysL dy kony ivwc hr roj axigxq hI huMdy hn. Bfrq ivwc ros pRdrsLn krn vfilaF nMU qF rylF aqy hfeIvya rokx df hwk vI axaiDkfrq qOr `qy imilaf hoieaf hY. suprIm kort dy ivroD dy vfbjUd kyNdrI srkfr, subfeI srkfrF aqy KyqrI srkfrF ies axaiDkfrq hwk nMU Kohx leI iqafr nhIN hn. isty vjoN jd kdy koeI vrg pRotYst smyN afvfjfeI pRBfvq krdf hY qF lokF nMU bhuq asuuivDf huMdI hY.

          ros pRdrsLn Bfrq dI jmhUrI pRikRaf df ainKVvF aMg bx cuwky hn aqy pRDfn mMqrI modI nMU ajyhy iekfdukf pRdrsLnF df ivdysL PyrI smyN sfhmxf krn nfl koeI hYrfnI nhIN hox lwgI. AuhnF dI astrylIaf aqy amrIkf PyrI smyN vI ajyhf hoieaf sI.

          pRDfn mMqrI hfrpr dI sRI drbfr sfihb PyrI smyN AuhnF iKlfPL vI kuJ lokF ny ros qy ibafnbfjLI kIqI sI. aKy kYnyzf ny sfnMU iemIgrysLn nhIN idwqI, arjLIaF lY ky rwK leIaF sn ijs nfl AuhnF nMU bhuq nuksfn hoieaf hY. sLfied kuJ lok socdy hn ik arjLI dyx nfl hI iemIgrysLn df hwk iml jFdf hY. KYr jmhUrI dysLF ivwc hr iksy nMU ros krn dy hwk dy nfl nfl ros df bhfnf GVn jF GVvfAux df vI hwk huMdf hY.

          amrIkf dy pRDfn Ebfmf iKlfPL vI aksr hr dysL ivwc ros pRdrsLn huMdy hn aqy ajyhf kYnyzf ivwc vI hoieaf sI. pRdrsLn keI iksm dy huMdy hn. hlkf ivroD hovy qF mMg pwqr idwqf jFdf hY. ies qoN awgy pRdrsLn smyN  mMgF vfly nfhry lgfey jFdy hn aqy isrf lgfAux vfsqy sbMiDq afgU df bfeIkft krn jF vfps jfE dy nfhr lgfey jFdy hn.

          hux qwk jo kuJ mIzIaf ivwc pVHn sunx nMU iml irhf hY Aus muqfibk Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI dI PyrI smyN iek ptIsLn duafrf kYnyzf dy pRDfn mMqrI nMU ikhf jfvygf ik Auh modI nMU afKx ky pMjfb ivwc Kfilsqfn df rPrMzm krvfieaf jfvy! Bfv mMg qF modI qoN hI kIqI jf rhI hY pr pRDfn mMqrI hfrpr nMU msYNjr vFg vriqaf jf irhf hY. purfxy simaF ivwc ieh kMm nfeI kiraf krdy hn jo gmIN KusLI dy sunyhyN eyDr AuDr lY jfx df kMMm krdy hn.

          ipCly idnIN sLONkI jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD dy kryt `qy bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI qF kuJ swjx hfrpr qoN rPrMzm dI mMg dI cfrcf kr rhy hn. iek swjx df kihxf sI ik kYnyzf ny ikbYWk ivwc do rPrMzm krvfey hn  ijs nfl hux ies kMm df cMgf qjrbf ho igaf hY. ieh qjrbf vrq ky hux pRDfn mMqrI hfrpr pMjfb ivwc rPLrMzm krvfAuxgy.

          iek hor swjx df kihxf sI ik dovF dysLF ivwc ZFcy df Prk hY aqy vwzf Prk ieh vI hY ik ikbYWk ivwc jd do rPLrMzm hoey sn qF sUby dy lokF ny bhumwq vflIaF vwKvfdI srkfrF cuxIaF sn. pMjfb ivwc qF awj qwk vwKvfdI pMcfieq vI nhIN cuxI geI ies leI hflfq bhuq vwKry hn. ikbYWk ivwc vI lokF ny vwKvfdI sur vflIaF srkfrF cuxIaF sn pr jd AuhnF vwK hox df hwk mMigaF qF lokF ny nFh kr idwqI sI. ies leI iswK vwKvfdIaF nMU cfhIdf hY ik Auh pihlF pMjfb ivwc votF nfl bhumwq srkfr bnfAux aqy iPr rPLrMzm dI mMg krn. ieh qF pMjfbI dI khfvq vFg Eh khy Gwt nf qolIN aqy Eh khy QVy nf cVIN vflI gwl hY. iek swjx df ivcfr sI ik rPLrMzm dI mMg krn vfilaF nMU cfhIdf hY ik Auh ieh vI dwsx ik agr kdy ajyhf rPLrMzm huMdf hY qF vot pfAux df hwk iks nMU hovygf? kI isrPL pMjfb dy iswK hI votF pfAuxgy? jF isrPL aMimRqDfrI hI votF pfAuxgy? jF sfry pMjfb dy vsnIk votF pfAuxgy?

          iewk swjx df afKxf sI ik mMg krn vfly afKdy hn ik sfrI dunIaF dy iswK hI votF pfAuxgy pr Kfilsqfn isrPL pMjfb ivwc bxfieaf jfvygf. iek hor swjx df ivcfr sI ik agr votF ivdysLI iswKF ny vI pfAuxIaF hn qF Kfilsqfn dI tYrytorI ivwc brYNptn, srI bIsI, sYnhojLy aqy sfAUQhfl ikAuN nhIN sLfml kIqy jf skdy jF ivdysLF ivwc Coty Coty Kfilsqfn ikAuN nhIN bx skdy? ijwQy ijwQy iswK dI abfdI vDdI hY AuQy hI Kfilsqfn dI mMg kIqI jfxI cfhIdI hY.

          iek hor swjx df qrk sI ik iswKF nMU bhuq eImfndfrI qoN kMm lYxf cfhIdf hY aqy agr iksy iKwqy ivwc Kfilsqfn bnx ipwCoN iswKF dI abfdI Gwt ho jfvy qF Kfilsqfn Zfh dyxf Bfv vfps lY lYxf cfhIdf hY. ajyhf krn nfl hI shI mfinaF ivwc jmhUrI pRIikiraf lfgU ho skygI.

          iek hor swjx df qrk sI ik ieh nhIN ho skdf ikAuNik qfkq hwQ afeI kOx Cwzdf hY? aOh kyjrIvfl vwzy vwzy vfadf Bulf ky kursI nMU cMbV igaf hY. iswK afgU qF kursI nMU syvf smJ ky vrqdy hn Auh ikAuNik Cwzxgy?

          iek swjx df ivcfr sI ik pMjfb dy sfry lokF nMU votF pfAux df hwk imlxf cfhIdf hY aqy agr ajyhf huMdf hY qF vwKvfdI kdy vI ijwq nhIN skdy ikAuNik ivdysF ivwc lwKF dI igxqI ivwc jfx kfrn pMjfb ivwc iswK hux Gwt igxqI ivwc rih gey. kwtVvfd ny iswKF nMU ieMNJ vMz idwqf hY ik vwKvfdI 5% smrQn vI hfsl nhIN kr skdy. kwtVpMQIaF ny keI Cfnxy lgfey hoey hn ijhnF nfl iswKF dI gryizMg huMdI hY. koeI rvdfsIaf hox kfrn Cfnxy dy myc nhIN afAuNdf, koeI mjLHbI iswK, koeI nfmDfrI hox kfrn igxqI `coN bfhr kr idwqf jFdf hY. koeI mMidr jF bfby bflk nfQ dy jf afey qF dusLmx smiJaf jFdf hY. koeI rfDfsuafmI, inrMkfrI, isrsf jf iksy hor zyry jf afvy qF iswKI qoN bfhr grdfinaF jFdf hY.

          ijhVy iswK Aupr vfly CfnixaF qoN bc jfx Auh quMnI, muMnI aqy rMgI vfly Cfnxy dy kfbU af jFdy hn. jo ies qoN vI bc jfx Auh aMimRqDfrI hox dI sLrq lgf ky alwg kr idwqy jFdy hn. jd Kfils aMimRqDfrI  bc jfx qF iPr aMimRq dy sroq bfry svfl KVy kIqy jfx lwg pYNdy hn.

          bMDn rihq iswKI axigxq bMDnF dI GuMmxGyrI ivwc peI hoeI hY. ajy qF tksflI aqy imsLnrI vfly Cfnxy bfkI hn. aqy iPr klMzrF dI GuMmxGyrI keIaF dy pYr nhIN lwgx dyvygI

          klMzr bfry gwl kridaF iek swjx ny ikhf ik iswK qF iek klMzr `qy sihmq nhIN ho sky iehnF ny rPrMzm kI krvfAuxf hY? afKr jd koeI klMzr bxfAuNdf hY qF dUjy rwd kr idMdy hn. klMzr df qF BulyKf hI hY hr DVf klMzr nMU afpxy mfrky dy miTafeI dy zwby vFg bxfAuNdf hY pr aMdr miTafeI ikhVI pfAuxI hY ies df iksy nMU iPkr nhIN hY? ies vfr ijhVf klMzr rUpI zwbf jQydfrF ny jfrI kIqf hY Aus ivclI miTafeI kFgrs aqy Bfjpf nMU iPwt nhIN bYTI ikAuNik Aus ivwc dihsLqgrdF dy idn ilKy hoey sn. aqy iswK kwtVpMQIaF nMU ieh ies leI psMd nhIN afieaf ikAuNik klMzr rUpI zwby df mfrkf AuhnF vflf nhIN sI. AuhnF ny puryvfl vflI eIsvI klMzr dI nkl nMU afpxf mfrkf bxfieaf hoieaf hY.

          iek hor swjx df qrk sI ik pMjfb ivwc qF keI lYvl dIaF coxF afeIaF hI rihMdIaF hn aqy hr cox hI rPLrMzm huMdI hY qy vwKvfdI koeI cox ijwq ky ivKf dyx?

          iek swjx df ivcfr sI ik iswK rfj df bhuqf ihwsf pfiksqfn ivwc rih igaf hY aqy rfjDfnI vI lhOr hI sI. ies leI hfrpr nMU idwqy jfx vflI ptIsLn ivwc Gwto Gwt iswK rfj dI rfjDfnI lfhOr, pMjf sfihb  aqy nnkfxf sfihb jLrUr mMg ley jfxy cfhIdy hn qFik mMg iewk qrPLf nfL jfpy.

          sLONkI ny aMq ivwc gwl KLqm kridaF ikhf ik jnfb hfrpr KLbrdfr rihx, jo AuWQy nf imilaf Auh eyQy nf mMgx lwg pYx!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #811, mfrc 27-2015

 


pfik ivwc hmilaF aqy PFsIaF df islislf!

puafVy dI jVH nMU KLqm krn qoN zrdy hn pfik afgU!

          bhuq sflF qoN pfiksqfn ivwc afqmGfqI hmilaF df islislf cwldf af irhf hY ijs nfl hjLfrF mfsUm lokF dIaF hwiqafvF hoeIaF hn aqy ho rhIaF hn.  pfiksqfn dy Gwt igxqI iPrky aksr iehnF afqmGfqI hmilaF df insLfnf bxfey jFdy hn pr surwiKaq bhuigxqI suMnI BfeIcfrf vI nhIN hY. ies clMq hPLqy dOrfn lhOr ivwc eIsfeI crc `qy kIqy gey afqmGfqI hmly ivwc 15 mOqF hoeIaF hn aqy drjnF ivakqI jLKLmI hoey hn.

          eIsfeIaF `qy vfr vfr ho rhy hmilaF kfrn eIsfeI BfeIcfrf zfhZy guwsy ivwc hY aqy ies hmly qoN bfad puils vloN puwCigwC leI PVy do ivakqIaF nMU BVky hoey eIsfeIaF ny puils qoN Dwky nfl Koh ky noc noc ky mfr idwqf. iPr AuhnF dIaF aDmoeIaF lfsLF nMU sVk ivwc hI awg lgf idwqI. ieh bhuq duKdfeI qy icMqf vflI gwl hY jo sMprdfiek dMgy BVkf skdI hY. sLFqIpUrn smJy jFdy eIsfeI BfeIcfry vfsqy ieh iek cxOqI Biraf smF hY. pfiksqfn dI ihMsf ipwCy ieslfimk kwtVpMQIaF df hwQ hY jo pfiksqfn ivwc suMnI kwtVpMQI sLrIaf lfgU krnf cfhuMdy hn. Auh pfiksqfn ivwc lfgU sLrIaf kfnMUn aqy sMivDfnk qOr `qy ieslfimk rIpbilk GOisLq kIqy jfx nMU kfPLI nhIN smJdy aqy ies qoN keI kdm awgy vDxf cfhuMdy hn.

          ies hPLqy dOrfn imsr joik iek nfmvr  muslmfn dysL hY, ivwc iek adflq ny ieko idn ivwc musilm bRdrhuwz dy muKI sxy 21 kfrkunF nUM mOq dI sf suxfeI hY. musilm bRdrhuwz vI iek kwtVpMQI ieslfimk sMgTn hY ijs nMU Esfmf ibn lfidn dI al kfiedf jQybMdI dI mF smiJaf jFdf hY. lVfeI imsr ivwc vI ieslfimk kwtVfd dI hY ijs nMU POjI sLfsLk kfbU krnf cfhuMdy hn.

          sfAUdI arb ivwc ies clMq hPLqy dOrfn iqMn kYdIaF dy isr klm kIqy gey hn ijhnF ivwc iek pfiksqfnI sI. sfAUdI arb ivwc mOq dI sjLf dyx vfsqy isr klm kIqf jFdf hY. kYdI nMU pbilk cONk ivwc hwQ ipwCy bMn ky goizaF Bfr ibTfieaf jFdf hY aqy ieslfimk klmf pVHn ipwCoN qlvfr dy vfr nfl isr DV qoN alwg kr idwqf jFdf hY. ivdysLI kYdI dI lfsL vI vfrsF nMU nhIN idwqI jFdI. sfAUdI arb amrIkf df chyqf dysL hY aqy pfiksqfn df vI sLfh aqy imqr hY. sfAUdI arb ies iksm dI jLflmfnf sjLf ieslfimk sLrIaf hyT idMdf hY ijs qoN sMsfr qrfh qrfh krdf hY. ijs pfiksqfnI df isr klm kIqf igaf hY Aus `qy hYroien qskrI df dosL sI aqy Aus df nfm mumqfjL husyn dIn aihmd dwisaf igaf hY.

          hux qwk ies sfl ivwc sfAUdI arb ny 48 kYdIaF dy isr klm kIqy hn jo ik ipCly sfl dy mukfbly anupfqn bhuq vwD hn. ipCly sfry sfl ivwc 87 lokF dy isr klm kIqy gey sn ijdik ies  sfl ivwc 17 mfrc qwk hI 48 lokF dy isr klm kr idwqy gey hn.  hr sfl ies dysL ivwc Gwto Gwt 80 lokF dy isr klm kIqy jFdy hn.

          sfAUdI arb dI mdd aqy amrIkf dy awKF mIcx nfl gvFz ivwc hoNd ivwc afieaf ieslfimk styt qF pqf nhIN sfl ku ivwc ikMny ku hjLfr lokF dy isr klm kr cuwkf hY. ieh swB kuJ ieslfimk sLrIaf dy nfm `qy hI ho irhf hY.

          gvFzI dysL eIrfn vI iek ieslfimk rIpbilk hY ijs ivwc sLIaf bhuigxqI df ielfimk rfj hY. ijhnF dI sMprdf sfAUdI arb dy suMnI rfj df dUjf pfsf hY pr sLrIaf dy mfmly ivwc Auh vI iksy qoN Gwt nhIN hn. eIrfn ivwc vI kiQq dosLIaF nMU pbilk cONk ivwc Pfhf idwqf jFdf hY jF golIaF nfl Auzfieaf jFdf hY. eIrfn kdy Pfhy lgfey gey lokF dI igxqI nhIN dwsdf aqy ies nMU styt sIkrt smiJaf jFdf hY. XUaYnE muqfibk ipCly sfl eIrfn ivwc 1000 dy krIb lokF nMU Pfhf idwqf igaf hY.

          sMsfr ivwc swB qoN vwD PFsI cIn ivwc idwqI jFdI hY aqy cIn vI kdy Pfhy lgfey gey lokF dI igxqI nhIN dwsdf aqy ies nMU styt sIkrt smiJaf jFdf hY. cIn ivwc igxqI hr sfl 1500 qoN 2000 qoN vwD qwk dwsI jFdI hY. pr cIn iek ieslfimk dysL nhIN hY aqy nf hI cIn ivwc sLrIaf kfnMUn hY. pr cIn jmhUrIaq nhIN hY aqy dysL ivwc mfEvfdI qfnfsLfhI hY.

          PFsI dy mfmly ivwc jmhUrI dysLF `c amrIkf dI JMzI hY jo hr sfl aOsqn 45 qoN 50 dy krIb lokF nMU PFsI idMdf hY.

          pfiksqfn ny 2008 qoN PFsI dyx `qy rok lgfeI hoeI sI, AuNJ BFvyN 8000 dy krIb kYdI PFsI dI sjLf df sfhmxf kr rhy sn. 16 dsMbr 2014 nUM ipfvr dy sYink skUl  `qy hoey hmly qo bfad  pfiksqfn ny PFsI dI sjLf `qy lgfeI rok htf idwqI sI. iPr kI sI 16 dsMbr 2014 qoN mfrc 19-2015 qwk iqMn ku mhIinaF ivwc 54 kYdIaF nMU Pfhf idwqf jf cuwkf hY. clMq hPLqy dy iqMn idnF ivwc hI pfiksqfn ny 25 kYdIaF nMU Pfhy lgfieaf hY. iek idn cfr, iek idn pihlF 9 aqy ies qoN iek idn pihlF 12 kYdIaF nMU Pfhy lgfieaf igaf sI.

          ies dy Elt Bfrq ny mnmohn isMG dy rfj ivwc do dihsLqgrdF nMU Pfhy lgfieaf aqy sMsfr ivwc Bfrq dy iKlfPL bhuq avfjLy kwsy gey sn. iehnF ivcoN iek sI aPLjLl gurU  jo Bfrq dI sMsd `qy hmly df dosLI sI aqy dUjf sI ajLml kfisb jo ik muMbeI hmilaF df dosLI sI. iehnF iKlfPL Tos sbUq sn aqy adflqF ivwc KuwlI kfnMUnI pRikRaf hoeI sI. BfrqI suprIm kort ny sfbkf pRDfn mMqrI rfjIv gFDI  dy kfqlF aqy idwlI bMb DmfikaF dy dosLI divMdrpfl Buwlr nMU PFsI dI sjLf qoN Cot dy idwqI hY. eysy qrF muK mMqrI byaMq isMG smyq 17 ivakqIaF dy kfqlF nMU ajy qwk kfnMUnI cfrfjoeI df hr mOky pRdfn kIqf hoieaf hY iPr vI kuJ lokF dI njLr ivwc Bfrq dosLI hY.

          pfiksqfn vD rhI gVbV df ielfj PFsIaF nfl krnf cfhuMdf hY jF ieMJ kr ky lokF dIaF awKF ivwc DUV pfAUxI cfhuMdf hY. pfiksqfn dysL aMdr vD rhI kwtVqf vwl awKF mIc irhf hY jo ies ihMsf dy klcr df mUl aDfr hY. pfik buwDIjIvI zf: qfihr mihmUd ny ajIq jlMDr `c ies hPLqy iek lyK ivwc ieMJ iliKaf hY, pfik `c mdrwisaF dI igxqI 2 hjLfr hY ijhnF ivwc 10 lwK ividafrQI pVHdy hn. aqy afqmGfqI ienHf mdrwisaf dy hI lfey hoey bUty hn ijnHf nUM Pl-Puwl dI Qf golf-bfrUd` lgdf hY. iesy hI golf-bfrUd ny pUrI pfiksqfnI kOm nUM lhU-luhfn kIqf hoieaf hY.

          pfiksqfn dy afgU ies qwQ vwl awKF mIc rhy hn aqy puafVy dI jVH nMU KLqm krn qoN zrdy hn. Auh qF ies bfry gwl vI nhIN krnI cfhuMdy aqy awKF mIcx nfl ibwlI Bwjx nhIN lwgI!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 810, mfrc 20-2015

 


 

Aumr kYd df mqlb Aumr Br dI kYd, ibwl sMsd `c pysL!

          kYnyzf ivwc Aumr kYd df mqlb Aumr Br dI kYd lfgU krn vflf ibwl ies hPLqy kYnyzf dI sMsd `c pysL kr idwqf igaf hY. ibwl kYnyzf dy jsits mMqrI pItr mkya ny pysL kIqf. ies ibwl df nfm ibwl sI-53 hY aqy ies `qy pihlI rIizMg sLurU ho geI hY. ibwl pysL kridaF pItr mkya ny ikhf ik ies ibwl dy kfnMUn bx jfx nfl pihly drjy dy byrihm kfqlF nMU sfrI Aumr jylL ivwc rwiKaf jf skygf. ieh ibwl dihsLqgrdI,  pbilk aPsr dy kfqlF, kfmuk hmly aqy ikznYipMg dy dosLI kfqlF `qy lfgU kIqf jfvygf.

          ies ibwl dI Buimkf bMnidaF do ku hPLqy pihlF pRDfn mMqrI hfrpr ny ikhf sI ieh kfnMUn bhuq Gwt pr Kqrnfk kfqlF `qy lfgU hovygf. hux Pst izgrI kql dy dosLIaF nMU 25 sfl ibnF prol kYd dI sjLf huMdI hY jo ies ibwl dy pfs ho jfx nfl sfrI Aumr qwk dI kYd ho jfvygI. ies nfl prol `qy ivcfr vI 35 sfl kYd kwtx bfad hI hovygf. AuNJ ies qoN pihlF vI Kfs kysF ivwc adflqF pihlF hI prol dI hwd kYd ivwc imwQ idMdIaF hn pr ieh aftomYitk nhIN hY jo ies ibwl nfl ho jfvygf. ies qoN pihlF iek kys ivwc adflq ny 40 sfl no-prol aqy iek hor kys ivwc 75 sfl no-prol dI sjLf idwqI hY. ieh dovyN kys kYnyzf dy hn.

          aYnzIpI dy afgU ny ies ibwl nMU rfjnIqI df nfm idwqf hY. aYnzIpI nMU qF ibwl sI-51 vI rfjnIqI hI jfpdf hY aqy knyzIan sMsd `qy hmlf krn vflf bIbo vI mfmUlI kirmInl hI jfpdf hY. hux kYnyzf dI puils ny bIbo dI Auh afpy bxfeI sYWl Pon vIzIE vI jfrI kr idwqI hY ijs ivwc Aus ny afpxy vloN knyzIan sMsd `qy kIqy jfx vfly hmly nMU bdlf lYxf afiKaf sI. Aus ny ieh hmlf kYnyzf qoN bdlf lYx vfsqy kIqf sI ikAuNik Aus dy muqfibk knyzIan POj aPgfinsqfn aqy ierfk ivwc muslmfnF `qy jLulm kr rhI hY. Auh knyzIan POjI imsLnF nMU jhfdIaf dI aYnk nfl vyKdf sI jdik kYnyzf ny mfsUm qy lfcfr lokF dI mdd vfsqy aPgfinsqfn aqy ierfk ivwc keI iblIan zflr Kricaf hY aqy afpxy 160 qoN vwD jvfn sLhId vI krvfey hn. ies hPLqy kYnyzf df iek hor spUq ierfk ivwc PrYNzlI Pfier dI ByNt ciVHaf jo ierfk dy sLIaf, sUPI, kurd, jLfdIdI aqy hor iPrikaF dy ieslfimk styt hwQoN ho rhy kql rokx leI mdd krn dy imsLn `qy Byijaf igaf sI.

          kYnyzf ivwc pYdf ho rhy hom gron dihsLqvfd aqy ivdysLI jhfdI rkrUtmYNt rokx vfsqy sKLq kfnMUnF dI loV hY. hYrfnI dI gwl hY ik aYnzIpI nMU kYnzf dI surwiKaf nfloN jhfdIaF dy hwkF df bhuqf iPkr hY.

          AuNJ ieh iPkr aYnzIpI aqy ies dy afgU qwk sImq nhIN hY. votF Kfiqr ies df iPkr keI ilbrlF aqy torIaF nMU vI lwg jFdf hY. ibwl sI-53 dy pysL kIqy jfx bfry torI aYmpI prm igwl ny vI pRYs not Byijaf hY. ieh EhI prm igwl jI hn jo dsMbr ivwc sfbkf awqvfdI aqy kiQq BfeI gurbbKL isMG dI BuwK hVqfl df bhuq iPkr krdy sn. gurbKLsL isMG keI kYd kIqy gey dihsLqgrdF nMU agyqI irhfeI dvfAux vfsqy BuwK hVfqfl df zrfmf kr irhf sI. zrfmf vI ajyhf sI jo not-vylx vflf sI. dfavf ieh kIqf jf irhf sI ik Bfrq ivwc Aumr kYd df mqlb hY 14 sfl dI kYd aqy 14 sfl kYd Bugqx ipwCoN kYdI nMU ibnF sLrq irhfa kr dyxf cfhIdf hY. gurbKLsL isMG df dfavf sI ik KfilsqfnI Aumr kYdIaF nMU 14 sfl kYd ipwCoN irhfa nf krn df mqlb hY iswKF nfl ivqkrf. torI aYmpI prm igwl ies mMg `qy mohr lgfAux cwl ky gurbKLsL isMMG dy smrQn ivwc rwKI geI mIitMg ivwc BfsLx dyx gey sn. PYzrl torI mMqrI itMm Aupl ny qF kiQq BfeI gurbKLsL isMG nMU Pon kr ky Aus nfl hmdrdI vI pRgt kIqI sI aqy BfrqI hfeI kimsLn nfl vI gurbKLsL isMG dI suxo afKx leI gwlbfq kIqI sI.

          hux jnfb prm igwl aqy jnfb itMm Aupl dI afpxI srkfr ny dihsLqgrdF aqy hor byrihm kfqlF nMU sfrI Aumr kYd rwKx df ibwl pysL kr idwqf hY. Auh lok vI KfmosL hn jo ieh kYnyzf dy kfnMUnF ivwc ivsLvfs dy ZMzory ipwtdy hn aqy sMsfr nMU kYnyzf qoN iswKx dIaF nsIaqF idMdy hn.

          Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kYnyzf PyrI dy crcy sunx nMU iml rhy hn aqy kuJ KfilsqfnI ros pRdsrsLn krn dIaF skImF vI GVH rhy hn. Auh pRDfn mMqrI hfrpr nMU afK rhy hn ik Auh nirMdr modI `qy dbfa pf ky pMjfb ivwc Kfilsqfn bnfAux vfsqy rPrYNzm krvfAux. sLONkI nMU kYnyzf qoN iswKx dI slfh cMgI jfpdI hY aqy sLONkI cfhuMdf hY ik pRDfn mMqrI hfrpr jd BfrqI pRDfn mMqrI nirMdr modI nMU srkfrI iznr dyx qF AuhnF nMU ibwl sI-53 dI iek kfpI ByNt kr ky Bfrq ivwc Aumr kYd df mqlb sfrI Aumr dI kYd df kfnMUn bnfAux dI qfgId krn qF ik dovyN jmhUrI aqy kfmnvYlQ dysL ies mfmly ivwc ieko syD ivwc af jfx.

          Bfrq ivwc dihsLqgrdI iek vwzI smwisaf hY aqy BfrqI eyjMsIaF ivwc vI kYnyzf vFg qflmyl dI kfPLI Gft hY. kYnyzf ny ies qflmyl nMU qyjL qrfr krn vfsqy ibwl sI-51 pysL kIqf hoieaf hY ijs `qy sMsd ivwc bihs cwl rhI hY. ilbrl afgU jsitn trUzo ies ibwl df smrQn kr rhy hn jdik aYnzIpI ies df ivroD kr rhI hY. ieh ibwl jldI hI pfs ho jfx vflf hY. ies dy pfs ho jfx nfl kYnyzf dy 19 dy krIb kfnMUnF ivwc soD ho jfvygI aqy iksy kiQq aprfDI bfry vwK vwK eyjMsIaF ivckfr jfxkfrI df adfn pRdfn afsfn ho jfvygf. Bfrq nMU vI ajyhy kfnMUn dI sKLq loV hY aqy ies dI iek kfpI vI nirMdr modI nMU ByNt kIqI jfxI cfhIdI hY.

          kYnyzf dI sMsd ivwc iek ibwl aYs-7 vI pysL kIqf igaf hY ijs nMU bfrbYirk pRYkitsjL ibwl ikhf jFdf hY jo ieko smyN iek qoN vwD ivafh, Dwky nfl ivafh, bfl ivafh (16 sfl qoN pihlF) aqy aOrqF dI suMnq afid nMU gYr kfnMUnI GoisLq kr dyvygf. ieh ibwl aOrq dy hwkF dI rfKI krygf. Bfrq ivwc vI ieh swB smwisafvF hn aqy sLONkI cfhygf ik ies ibwl dI kfpI vI modI sfihb nMU ByNt kIqI jfvy!

-         sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #809, mfrc 13-2015


kyjrIvfl df hux pY igaf vfh jLmInI hkIkqF nfl!

          idwlI dy muwK mMqrI aqy afm afdmI pfrtI dy suprImo arivMd kyjrIvfl df vfh hux jLmInI hkIkqF nfl pY igaf hY. AuNJ Auh ajy qwk afm afdmI pfrtI dy knvInr vjoN hI jfxy jFdy sn pr jldI dI Auh suprImo bx jfxgy ikAuNk Auh hux ies rsqy pY gey hn. ho skdy hY ik Auh aMdroN ajy suprImo nf vI bnxf cfhuMdy hox pr pMjfbI dI iek khfvq hY, rMzIaF qF rMZypf kwt lYx pr musLtMzy nhIN kwtx idMdy. ieh khfvq kyjrIvfl `qy vI lfgU ho skdI hY aqy pfrtI aMdr AuhnF dy nvyN bx rhy cfplUs kyjrIvfl nMU rMZypf nhIN kwtx dyxgy aqy suprImo df ishrf lgf ky GumMz nfl sLfdI krvf dyxgy.

          ipCly kuJ idnF dIaF Gtnfvf dwsdIaF hn ik kyjrIvfl ny qfkq dI botI df svfd cwK ilaf hY aqy hux kyjrIvfl df Bfrq dy hor isafsI afgUaF nfloN vwKrfpMn idnoN idn Gtdf jfvygf. Auh smF dUr nhIN jd Auh bfdlF, XfdvF, gFDIaF aqy modIaF dI kqfr ivwc jf KVngy. agr kyjrIvfl aOrq afgU huMdy qF AuhnF mfieafvqI, mmqf bYnrjI aqy jYlilqf dI kqfr ivwc bhuq jldI jf KVnf sI. pfrtI aMdr AuhnF dy gurigaF ny kyjrIvfl nMU aOrq dy rUp ivwc jldI Brmf lYxf sI pr hux kuJ smF vwD lwg jfvygf pr hovygf EhI jo hor afgU krdy hn. ies df kfrn jLmInI hkIkqF hn aqy ijs iksm dI jLmIn hovy Psl Esy iksm dI hI AugfeI jf skdI hY. Psl bdlx vfsqy jLmIn dI bxqr, Kfd-pfxI aqy tihl-syvf df qrIkf bdlxf pYNdf hY.

          ipCly idnIN afm afdmI pfrtI dy aMdr jo kuJ mhIinaF qoN irwJ rhI sI Auh bfhr af geI. afp dy idmfg smJy jFdy joigMdr Xfdv aqy moZI pRfq BUn vkIl dy aMdrUnI KLq iek socI smJI cfl hyT lIk kIqy gey aqy iPr AuhnF `qy lIk krn df dosL lgfieaf igaf. ijs nfl anusLfsLnI kfrvffeI df rsqf sfPL ho igaf. iPr kfrjkfrnI dI bYiTk bulfeI geI aqy pYRs ivwc ieh KLbr do idn pihlF hI lIk kIqI geI ik Xfdv aqy BUsLn nMU pfrtI dI polItIkl aPyarjL kymtI qoN htf idwqf jfvygf. iPr kfrjkfrnI dI ies bYiTk qoN pihlF hor bhuq kuJ lIk kIqf igaf ijs ivwc iehnF dovF afgUaF iKlfPL bhuq sfry sbUq ijhnF ivwc rIkfrizMgjL vI sLfml hn, hox dI gwl afKI geI jo ikhf igaf sI ik kyjrIvfl afp kfrjkfrnI dI bYiTk ivwc pysL krngy. jd kfrjkfrnI ivwc kyjrIvfl dy gurigaF df spsLt bhumwq bx igaf qF kyjrIvfl ny tvIt kIqf ik Aus nMU pfrtI aMdr vfpr rhy Bfxy `qy bhuq duwK hY aqy Auh ies iKcoqfx df ihwsf nhIN bnxf cfhuMdf.

          jd kfrjkfrnI dI bYiTk sLurU hox vflI sI qF KLbr afeI ik kyjrIvfl afpxI krfink KLMG df ielfj krvfAux vfsqy bMglOr vwl cwl pey hn ijwQy Auh 10 idn dfKl rihxgy aqy nfl hI ieh ik kyjrIvfl ny kfrjkfrnI nMU pfrtI dy kMnvInr vjoN afpxf asqIPf Byj idwqf hY qy ikhf hY ik idwlI dy muwK mMqrI vjoN hI pUrf qfx lgf ky kMm krngy. kyjrIvfl Esy QF afpxf ielfj krvfAux gey hn ijwQy pRDfn mMqrI modI ny 15 ku idn pihlF AuhnF nMU jfx vfsqy afiKaf sI. hux pqf lwgf hY ik bMglOr dy nYcropYiQk cikqsf kyNdr ivwc kyjrIvfl vfsqy vIafeIpI kmry buwk kIqy gey aqy AuhnF dI Drm pqnI qy bfp vI nfl hI hn. sMBv hY ik Auh vI ies ielfj nfl afpxy srIr nMU tOkisk-rihq krvf rhy hox. pqf lwgf hY ik bMglOr ivwc afm afdmI pfrtI dy Kfs afgU vfsqy lfl bwqIaF vflIaF kfrF aqy sfiern vI vwj rhy hn. agr modI dI QF kyjrvfl ikqy blbIr momI dI sux lYNdy qF AuhnF df iehI ielfj kuruksLyqr ivwc ho jfxf sI jo idwlI dy nyVy vI sI aqy ssqf vI sI.

          afm afdmI pfrtI dI kfrjkfrnI ny voitMg rfhIN Xfdv aqy BUsLn nMU polItIkl aPyarjL kmytI ivcoN bfhr kwZ idwqf aqy XoigMdr Xfdv qoN pfrtI dy bulfry df ahudf vI Koh ilaf. ieh kMm bkfiedf votF rfhIN hoieaf aqy kyjrIvfl dy iehnF ivroDI smJy jFdy afgUaF nMU 8 dy mukfbly 11 votF nfl KUMjy lgfieaf igaf. 14 PrvrI nMU kyjrIvfl ny muwK mMqrI dy ahudy dI shuuM cuwkI sI aqy 18 idnF bfad 4 mfrc nMU do pRmuwK afgUaF nMU Kuzy lgf idwqf igaf hY.

          ieh vrqfrf anoKf nhIN hY aqy BfrqI rfjnIqI dIaF jLmInI hkIkqF dy anUkUl hI hY. ajyhf hor rfjsI pfrtIaF ivwc vI aksr vfprdf hY. ajy do hPLqy pihlF hI jMqf dl XU dy suprImo nqIsL kumfr ny AuhnF nMU awKF ivKfAux dI jLurrq krn vfly jyqMn rfm mFjI nMU rfjsI qOr `qy mFj ky rwK idwqf sI. nqIsL ny mFjI nMU kuJ smF aMdro aMdr smJfAux dI koisLsL kIqI sI pr nf mMnx `qy hmrI ibwlI hm ko imafAUN nhIN kr skqI df sunyhF dy idwqf sI.

          bhuq afsfn hY svrfj df nfhrf lgfAux aqy ieh kihxf ik asIN pfrdrsLqf ivwc ivsLvfs rwKdy hF. sfnMU swqf dI lflsf nhIN hY, asIN lokF dI syvf krn afey hF, iewk ivakqI iek ahudf aqy qfkq df ivkyNdrIkrn krFgy. pr inBfAuxf bhuq aOKf hY. qfkq aYsf suafd hY ijs nMU Bogx dI afdq pY jfvy qF ieh aml vFg lwg jFdf hY. AuNJ sfry suafd hI ies iksm dy huMdy hn pr qfkq df suafd sLoRmxI suafd hY aqy hor suafd ies dy gulfm hn. ijs kol rfjsI swqf hY Auh bfkI swB suafd pYdf kr skdf hY. rfjsI qfkq vfsqy rfjsI pfrtI dI loV huMdI hY eysy kfrn kyjrIvfl ny aMnf df sfQ Cwz ky rfjsI pfrtI df gTn kIqf sI. AuNJ Aus df afsLf rfjsI qfkq hfsl krky rfjnIqI sfPL krn aqy lokF dI syvf krn df sI qy ajy vI ho skdf hY. pr rfjsI pfrtI clfAux aqy swqf ivwc rihx vfsqy bhuq pfpV vylxy pYNdy hn jo kyjrIvfl ny vylxy sLurU kr idwqy hn. rfjsI afgUaF nMU votF dyx vfly lokF dy nfl nfl aMny smrQkF dI loV huMdI hY. lok luBfAU nfhiraF dI vI loV huMdI hY jo sLfied kdy pUry nf kIqy jf skdy hox. iksy nf iksy ZMg nfl mfieaf dI vI loV huMdI hY aqy iehI kfrn hY ik kyjrIvfl ny cox PMz vfsqy Aus nfl Kfxf Kfx vfsqy iek plyt dI kImq 20 hjLfr rupey rwKI sI. iPr pfrtI aqy kursI `qy kfbU rwKx vfsqy pfrtI dy pRbMDkI ZFcy ivwc gurigaF dI vI looV huMdI jo suprImo df guxgfx krdy rihx. aqy gurigaF leI jgf bnfAux vfsqy ajLfd hsqI rwKx vfilaF nMU Kuzy vI lgfAuxf pYNdf hY ijvyN Xfdv aqy BUsLn nMU lgfieaf igaf hY. keI vfr gurgy afpxI pYNT bnfAux vfsqy afgU dy horF iKlfPL kMn vI Brdy hn aqy kwcy kMnf vfly afgU AuhnF dy ipwClwg bx jFdy hn.

          hux qF afp afgU myaMk gFDI ny vI spsLt afK idwqf hY ik  arivMd kyjrIvfl dI sLih `qy hI kfrjkfrnI ny Xfdv aqy BUsLn nMU Kuzy lgfieaf hY.

          ieh qF ajy iek sLurUafq hI hY afgy agy dyKqy hYN ik hoqf hY ikaf? ajy kyjrIvfl srkfr ny afpxf bjt pysL krnf hY aqy kIqy hoey 70 ku vfady pUry krny hn. awDy ryt `qy ibjlI aqy pfxI df vfadf kihMdy hn pUrf kr idwqf hY pr Aus vfsqy pYsf vI jutfAuxf hY. pfxI aqy ibjlI dy vfady `qy jo kYp hY Aus ny vI ibwl afAux `qy keIaF dIaF awKF KohlxIaF hn. lok qf swB kuJ muPLq Bfldy hn pr muPLq kuJ vI afAuNdf nhIN hY. srkfr nMU qF kImq adf krnI pvygI aqy srkfr nMU afmdn pYdf krnI pvygI. srkfr Krcf Gwt krygI qF nOkrIaF jF qnKfhF GtfAuxIaF pYxgIaF. srkfr tYks vDfeygI qF lok ipwtxgy. srkfr krjLf lvygI qF lok krjLfeI huMdy jfxgy aqy kdy nf kdy krjLf ivafjL smyq vfps krnf pvygf.

          afpxI srkfr ivwc Gwt igxqI iPrikaF aqy aOrqF nMU numfieMdgI dyx ivwc kyjrIvfl pihlF hI asPLl rhy hn ijs kfrn ies bfry vI aMdro aMdr Gur Gur cwl rhI hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #808, mfrc 06-2015

 


vkIl nvikrn isMG ny sjLf kwt cuwky iswK kYdIaF df qrk nkfiraf!

          sMsfr Br ivwc iswK kwtVpMQIaF ny kiQq qOr `qy sjLf kwt cuwky iswK kYdIaF dy muwdy `qy bhuq sLor mcfieaf hoieaf hY. pihlF hirafxf ivwc gurbKLsL isMG nfm df ivakqI ies muwdy `qy vwzf zrfmf kr cuwkf hY ijs nMU KfilsqfnIaF ny bhuq qUl idwqI sI. inwJI muPfdF kfrn bhuq sfry pMjfbI gfiekF aqy ivdysLI pMjfbI mIzIaf dy rportrF ny vI gurbKLsL isMG dI kiQq BuwK hVqfl nMU bhuq pRcfiraf sI. ipwCoN pqf lwgf sI ik gurbKLsL isMG ies BuwK hVqfl dOrfn kVfh pRsLfd qF Ck hI lYNdf sI sgoN qfkq dy tIky, golIaF aqy hor inksuk nMU vI mUMh mfr jFdf sI. Aus df prvfr ies mfmly qoN KihVf CuzfAuxf cfhuMdf sI aqy jd puils Aus nMU hspqfl lY geI qF Aus dy lVky  ny mMinaF sI ik Aus ny hspqfl lY jfx nMU sihmqI idwqI sI. kuJ rportrF aqy gfiek hrBjn mfn ny hspqfl jf ky ies nM U vKrI rMgq dyx dI koisLsL kIqI sI pr asPl rhy sn.  iPr acfnk gurbKLsL dI ieh BuwK hVqfl smfpq ho geI aqy gurbKLsL isMG cuwpcfp afpxy Gr nMU clf igaf. ies nfl ivdysLF ivwc KOrU pfAUx vfilaF nMU zfhZI inrfsLqf hoeI sI aqy keIaF ny gurbKLsL dy ikrdfr `qy svfl vI AuTfey sn. ieh gwl vI ijLkrXog hY ik kYnyzf dI PYzrl aYnzIpI dy aYmpI vyan mfrstn, torI sMsdI skwqr prm igwl aqy torI mMqrI itMm Aupl ny vI gurbKLsL isMG dy hwk ivwc ibafn dfgy sn aqy Aumr kYd 14 jF 20 sflF ivwc KLqm ho jfx dI hfmI BrI sI. AuNJ BfvyN kYnyzf ivwc iek ivakqI nMU 75 sfl no-prol dI sjLf aqy iek hor nMU 40 sfl  no-prol dI kYd ho cuwkI hY. XUky ivwc iewk awqvfdI nMU isrPL bMb bnfAux ivwc sLfml hox kfrn hI 20 sfl kYd dI sjLf hoeI hY.

          hux liDafxf ivwc sUrq isMG nfm df iek bjLurg 82 iswK kYdIaF nMU ibnF sLrq irhfa krvfAux vfsqy BuwK hVqfl rwKI bYTf hY. ies BuwK hVqfl nMU pRcfrn vfsqy vI ivdysLI pMjfbI mIzIaf dy pwqrkfr awzI cotI df jLor lgf rhy hn. awj pqf lwgf hY ik pMjfb puils muKI sumyD sYxI ny ikhf hY ik sUrq isMG vloN kiQq qOr `qy sjLf Bugq cuwky iswK kYdIaF dI jfrI kIqI 82 nfvF dI ilst ivwc 25 ivakqIaf nUM qF hfly qwk sf nhI imlI, AuhnF `qy kys cwl rhy hn. ijhnF dI irhfeI mMgI jf rhI hY AuhnF ivwc jgqfr isMG qfrf, imMtU, gopI, golzI aqy rqndIp isMG vrgy dihsLqgrd vI fml hn. sUcI ivwc 16 aijhy kYdI hn, ijnHf nUM Aumr kYd qo Gwt sf hoeI hY aqy sf pUrI hox qo bfad AunHf ny afpxy afp irhfa ho jfxf hY. ies ilst ivwc fml 6 kYdI pihlf hI irhfa ho cuwky hn. 8 kYdI Auh hn ijhnF nMU luiDafxf bYNk zkYqI ivwc ajy kuJ sfl pihlF hI 7 qoN 10 sfl dI kYd hoeI hY jo AuhnF ny ajy awDI vI nhIN BugqI.  pMjfb dIaf jylHf ivwc ies vyly 3665 Aumr kYdI hn pr vwKvfdI afpxy kYdIaF dI irhfeI ies qrF mMg rhy hn ijs qrF AuhnF kol ivsLysL hwk hox.

          luiDafxf dy aYsaYspI ny qF prYs sfhmxy ieh vI afK idwqf hY ik sUrq isMG dysI iGE, bOrnvItf, zfeIt kok aqy inMbU-pfxI vgYrf lY rhy hn ijs kfrn ijLMdgI nMU koeI KLqrf nhIN hY. AuhnF hor bhuq kuJ afK jfxf sI pr sumyD sYxI ny aYsaYspI nMU rok idwqf. AuNJ ieh KLbr vIrvfr sLfm nMU iek KfilsqfnI ryzIE ny vI dy idwqI sI pr sLONkI df iliKaf keIaF nMU sLfied rfs nhIN afvygf.

          dihsLqgrdF nMU agyqI irhfeI dvfAux vfsqy awzIcotI df jLor lgfAux vfly iek pwqrkfr ny ipCly idnIN vkIl nvikrn isMG nfl iek tYlI ieMtrivAU kIqI sI. vkIl nvikrn isMG ny bhuq sfry dihsLqgrdF dy kys lVy hn aqy iswK vwKvfdIaF ivwc Aus df coKf siqkfr hY. vkIl nvikrn isMG muqfibk Aus ny awsIivaF dy awD ivwc vkflq sLurU kIqI sI aqy munwKI aiDkfrF dI pYrvfeI vfsqy Aus ny anyjF kys bhuq sPlqf nfl lVy hn. ies ieMtrivAU ivwc  vkIl nvikrn isMG ny sjLf kwt cuwky iswK kYdIaF df qrk muwZoN nkfr idwqf. vkIl muqibk 66 iswK kYdIaF dI ilst ivwc isrPL iek lfl isMG dI Gwto Gwt sjLf pUrI hoeI hY, kfnMUn muqfibk bfkIaF dI sjLf ajy pUrI hI nhIN hoeI. vkIl sfihb ny ieh vI afiKaf ik suprIm kort df Aumr kYdIaF bfry idwqf iewk PYslf iehnF dI irhfeI ivwc bMDn hY aqy ieh Bfrq Br ivwc lfgU huMdf hY. Bfv isrPL iswK kYdIaF vfsqy nhIN hY. jd kuJ gYr iswK kYdIaF dI agyqI irhfeI bfry svfl puiCaf igaf qF vkIl sfihb ny afiKaf ik ajyhI agyqI irhfeI iswK kYdI suKivMdr isMG suKI aqy rxjIq isMG kuwkI nMU vI iml cuwkI hY. AuhnF divMdrpfl Buwlr df nfm vI ilaf ijs nMU mOq dI sjLf qoN Cot imlI hY.  sLfied Auh jQydfr rxjIq isMG GtOVf df nfm Buwl gey ijs nMU inrMkfrI kql kFz ivcoN agyqI irhfeI kFgrs srkfr `qy dbfa pf ky dvfeI geI sI jd jQydfr tOhVf ny kql dI sjLf Bugq rhy GtOVf nMU sRI akfl qKLq df jQydfr Qfp idwqf sI.

          vkIl sfihb ny ieh vI afiKaf ik Bfrq ivc kfnMUn df rfj hY aqy adflqF ajLfd PYsly krdIaF hn. keI vfr jwjF df afpxy ivcfrF df pRBfv AuhnF dy PYsilaF `qy ho skdf hY pr rfjsI dKLl nhIN hY. vkIl sfihb ny ikhf ik adflqF dI ajLfdI kfrn hI Auh sYNkVy kysF ivwc sPLlqf hfsl kr sky hn aqy Auh afpxy qjrby dy aDfr `qy bol rhy hn. AuhnF ieh afK ky krfrI cot mfrI ik Gft sfzy ivwc hY isstm ivwc nhIN hY. adflqF ny sbUqF dy aDfr `qy sjLfvF dyxIaF huMdIaF hn aqy sbUqF dI Gft kfrn dosLI Cuwt jFdy hn. AuhnF ieh vI afiKaf ik lok JuTIaF gvfeIaF nfl sjLfvF dvf jFdy hn pr asIN swcI gvfeI dyx vfsqy vI iqafr nhIN hF. ieh sux ky rportr df mUMh twizaf rih igaf. ieh ieMtrivAU awj vI XUitAUb `qy peI hY aqy awKF Kohlx vflI hY.

aKy koh nf cwlI bfbf iqhfeI!!

          afm afdmI pfrtI dI torFto iekfeI ijs nMU vlLMtIar grup df nfm idwqf hoieaf hY, Puwt df isLkfr ho geI hY. aMdro aMdr qF icrF dI DuwK rhI sI pr hux pUrI qrF bfhr af geI hY. iek DVf afpxy afp nMU aslI dws irhf hY aqy AuhnF ny iek pRDfn vI Qfp idwqf hY jd ik dUjf DVf afpxy afp nMU ajy vI vlMtIar hI afK irhf hY. iewk DVy ny bIqy aYqvfr nMU iek pbilk iekwT vI kIqf sI ijs df dUjy DVy ny sLryafm ivroD kIqf sI. afp dy pMjfb ivwc afgUaF BgvMq mfn aqy suwcf isMG Cotypur dy mfmly ivwc vI keIaF nMU sKLq ieqrfjL hY aqy Auh hyTlIaF sPF dy afgUaF nMU awgy ilafAuxf cfhuMdy hn.  jdik kuJ BgvMq mfn nMU pMjfb df sMBfvI muwK mMqrI dws rhy hn. AuDr Cotypur aqy BgvMq mfn ivckfr vI coKI Ktfs hY. ieh qF koh nf cwlI bfbf iqhfeI vflI gwl hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #807, PrvrI 27-2015

 


isafsq dIaF jLmInI hkIkqF nfl hux vfh pvygf kyjrIvfl df!

          afm afdmI pfrtI dy afgU arivMd kyjLrIvfl ny idwlI dy istI-styt dy muwK mMqrI vjoN bhuq Zol Zmwky nfl shuM cuwk leI hY. hux kyjrIvfl df idwlI dIaF smwisafvF aqy isafsq dIaF jLmInI hkIkqF nfl vfh pvygf. kyjrIvfl ny ikhf hY ik Aus nMU lokF dIaF AumIdF qoN zr lgdf hY aqy lwgxf vI cfhIdf hY. lokF ny kFgrs aqy Bfjpf nMU Cwz ky kyjrIvfl nMU sfPL slyt smJidaF BfrI mYnzyt idwqf hY. idwlI dy mulmfnF ny qF kFgrs df pUrI qrF sfQ Cwzy ky kyjrIvfl df sfQ idwqf hY. sLfhI iemfm buKfrI ny vI coxF qoN aYn pihlF muslmfnF nMU ajyhf krn vfsqy afiKaf sI. AuNJ BfvyN kyjrIvfl dI pfrtI ny ies nMU nkfiraf sI pr ies nfl kI Prk pYxf sI jd aMdrlI sFJ bx cuwkI sI. hux muslfnF nMU vI kyjrIvfl qoN bhuq afsF hn jo ik Bfjpf dy Gr vfpsI pRogrfmf qoN zry hoey hn. bIqy sfl dy aMq ivwc idwlI dy pMj eIsfeI crcF `qy hoey hmilaF bfry bIjypI dI KfmosLI vI bIjypI nMU mihMgI peI hY. kFgrs nMU qF Kfqmy df KLqrf KV igaf hY. mF-bytf ajy vI kFgrs nMU Cwzx nMU iqafr nhIN hn ijs kfrn kFgrs dI hflq suDrn dI afs mDm hY aqy afp BivK ivwc kFgrs df bdl bx ky AuBr skdI hY.

          shuM cuwkx smyN kyjrIvfl ny ieh vI ikhf sI ik kFgrs aqy bIjypI nMU AuhnF df GumMz lY zuwibaf hY aqy ieh vI mMinaF sI ik ipClI vfr Gwt igxqI srkfr bxf ky AuhnF dI pfrtI vI GuMmzI ho geI sI. pr kyjrIvfl muqfibk AuhnF ies qoN sbk iswK ilaf hY. sLfied eysy leI nvF kyjrIvfl sfl 2014 dy sLurU vfly kyjrIvfl qoN vwKrf hY. hux kyjrIvfl nMU rfj pRbMD clfAux df iPLkr hY jdik jnvrI 2014 ivwc ahudy dI shuM cuwk ky vI kyjrIvfl df ikrdfr aMndolnkfrI vflf sI.

          hux kyjrIvfl nMU ieh smJ vI af geI hY ik lokF nMU imlx vfsqy srkfrI bMgly dI vI loV hY ijs ivwc lokF nMU imlx vfsqy kuJ jgfH hovy ijwQy lok Gwto Gwt KVy ho skx. lokF nMU hr rojL sVk `qy nhIN imilaf jf skdf. lokF nMU Kuwly afm imlx vflI ibrqI vI hux bdl geI hY aqy ajyhIaF imlxIaF nMU afrgynfeIjL krn df iKafl af igaf hY. ipCly rfjkfl ivwc ajyhI KuwlI imlxI ivcy Cwz ky kyjrIvfl nMU Bwjxf ipaf sI jd hr pfsy GsmfxcOdy pY geI sI.

          kyjrIvfl dy ivdysLI Bgq jo sikAUrtI df hr vkq ivroD krdy sn hux kihx lwg pey hn ik kyjrIvfl nMU sikAUrtI lYxI cfhIdI hY ikAuNik koeI vI Aus nMU mrvf skdf hY. pr Auh ieh gwl Buldy hn ik kdy Bfrq ivwc vI afgUaF dI sikAUrtI eynI ivafpk nhIN sI. jd dihsLqgrdI df dOr sLurU hoieaf qF Bfrq dy do pRDfn mMqrI aqy iek muK mMqrI dihsLqgrdI df isLkfr bxy ijs nfl sKLq surwiKaf df dOr afrMB hoieaf. jo hflq Bfrq ny vyKy hn Auh hux sMsfr dy hor dysLF ivwc vI pYdf ho gey hn aqy idno idn Krfb ho rhy hn. kYnyzf dI sMsd `qy hmlf ho cuwkf hY aqy pRDfn mMqrI hfrpr dI ijLMdgI nMU Kqrf pYdf ho igaf smiJaf jf irhf sI. hux knyzIan sMsd vI surwiKaf dy Gyry ivwc hY aqy pRDfn mMqrI vI. XUrp dy dysLF ivwc vI hoey dihsLqgrd hmilaF ny hflqf bdl idwqy hn aqy isafsI afgU surwiKaf CqrI hyT af gey hn. kyjrIvfl nMU vI loVINdI surwiKaf lYxI pvygI aqy ies ivwc koeI hrjL nhIN hY. nhIN qF koeI isr iPiraf kdy vI KLqrf bx skdf hY. amrIkI pRDfn rOnlz rIgn nMU iek isr iPry ny hI golI mfrI sI pr rIgn df bcfa ho igaf sI.

          idwlI `c afm afdmI pfrtI ny bhuq vfady kIqy hoey hn aqy lok hux iehnF vfidaF dI pUrqI vfsqy idn igx rhy hn. afm afdmI pfrtI dy vfidaF dI igxqI 70 dwsI jFdI hY aqy kyjrIvfl ny 70 muwidaf `qy sfry skwqrF dI bYTk kIqI hY. srkfrI aPsrf ny ssqI ibjlI aqy muq pfxI dI kImq 1700 kroV rupey dwsI hY. idwlI `c afm afdmI pfrtI dy isrPL ibjlI-pfxI dy vfady nUM pUrf krn leI sflfnf  1700 kroV rupey lwgxgy. pqf lwgf hY ik aPsrf ny muwK mMqrI nUM pUrf lyKfjoKf sOp idwqf hY. ies `c 400 XUint qwk ibjlI dI sbiszI `qy 1400 kroV df sflfnf Krc afvygf aqy pfxI leI sflfnf 300 kroV df bjt rwKxf hovygf. ibjlI kMpnIaf ny ibjlI dy ryt vDfAux leI kort `c dlIl idwqI hY aqy Krcf pUrf krn leI ibjlI mihMgI krnI hovygI.

          kMpnI bI[ aYws[ eI[ aYws[ ny ikhf hY ik AunHf nUM 6 hfr kroV df nuksfn hoieaf hY.pr idwlI dy AUrjf mMqrI sqydr jYn ny ikhf hY ik afizt pUrf hox qwk ibjlI dIaf drF nhI vDxIaF cfhIdIaF.

          ajy afp ny muPLq ieMtrnYWt smyq hor bhuq sfry vfady kIqy hoey hn. swB qoN vwzf vfadf kurwpsLn aqy irsKLvqKorI rokx df hY. jldI hI kyjrIvfl nMU ieh smJ af jfvygI ik irsLvq dyx dy mfmly ivwc qF sfry sLihrI irsLvq dy ivroDI hn pr lYx dy mfmly ivwc gwl vwKrI hY. hr koeI cfhuMdf hY ik kMm ibnF irsLvq dy hovy pr jd gLLlq jF kfhlI ivwc kMm krvfAux nfl vwzf lfB huMdf hovy qF hr koeI kuJ ihwsf irsLvq ivwc dyx vfsqy iqafr huMdf hY. ies  df mUl krn mnuwK df aMdrlf lflc hY aqy ies pRivrqI nMU bdlx vfsqy hr sLihrI dI pRivrqI nMU bdlxf pvygf jo ik iek afdrsLvfdI kMm hY pr afsfn kMm nhIN hY.

          Tyky `qy kMm krdy kfimaF nMU pwky krn aqy srkfrI jfiedfdF `qy JONpVIaF pfeI bYTy lokF nMU rihx vfsqy bdlvyN pRbMD kr ky dyx vfsqy vI mfieaf dI vwzI loV hY. mfieaf jF qF hor tYks lgfx nfl afvygI, jF krjLf lYx nfl jo ivafjL smyq vfps moVnf pvygf, jF kyNdrI dI mdd nfl aqy jF kuJ aMdrUnI hyrfPyrI aqy Gply Gtf ky. ieh sfry qrIky rlvyN imlvyN vI vrqxy pY skdy hn aqy ieh jLmInI hkIkq df ihwsf hn. ijhnF ny mdd kIqI hY aqy votF pfeIaF hn Auh vI afpxy kMm krvfAux leI Bfry pYxgy. BFq BFq dI lwkVI afpxf afpxf pfAUNz afP PlYsL mMgygI. bfbU kyjrIvfl df hux lokqMqrI mjbUrIaF qy jLmInI hkIkqF nfl vfh pvygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #806, PrvrI 20-2015

 


nvMbr `84 dy kqlyafm dI smFbwD jFc leI aYs[ afeI[ tI[ df gTn iewk shI kdm!

          Bfrq dI kydr srkfr ny nvMbr `84 dy iswK kqlyafm dI jfc leI aYs[ afeI[ tI[ df gTn krn df aYlfn kIqf hY aqy nfl hI 6 mhIinaf dy aMdr-aMdr irport dyx vfsqy afiKaf hY. ieMJ smFbwD jFc df kdm sLlfGfXog hY ikAuNik aksr jFc df hukm dy idwqf jFdf hY pr iPr keI keI sfl lMG jFdy hn pr rport sfhmxy nhIN afAuNdI. kyNdr srkfr nMU ieh vfadf vI krnf cfhIdf hY ik jd rport af jfvygI qF ies nMU pfrlImYNt sfhmxy vI rwK idwqf jfvygf. ivy jfc tIm df gTn suprIm kort dy sfbkf jwj dI agvfeI vflI kmytI dI isPfr ipwCo kIqf igaf hY. kmytI ny ipCly mhIny gRih mMqrI rfjnfQ isMG nUM afpxI irport py kridaf 31 akqUbr 1984 nUM Aus smy dI pRDfn mMqrI ieMdrf gfDI dI hwiqaf ipwCo hoey iswK kqlyafm dI nvy isrey qoN  jfc krn dI isPfr kIqI sI. srkfrI aMkiVaF muqfibk 3325 kul ivakqI mfry gey sn. ijnF ivco 2733 idwlI ivc aqy bfkI AuWqr pRdy, hirafxf, mwD pRdy, mhfrftr aqy dUsry sUibaf ivc mfry gey sn. 12 PrvrI nMU kydrI gRih mMqrfly ny aYs[ afeI[ tI[ dy gTn sbMDI hukm jfrI kr idwqy hn. iqMn mYbrI ivy jfc tIm df muKI sInIar afeI[ ey[ aYs[ aiDkfrI pRmod asQfnf nUM inXukq kIqf igaf hY jdik idwlI dy syvf mukq ilHf aqy sYn jwj rfky kpUr aqy idwlI puils dy vDIk izptI kimnr afP puils kumfr gxy ies dy do mYbr hoxgy aqy ieh ivy jfc tIm afpxI irport 6 mhIinaf dy aMdr aMdr dyvygI. aYs[ afeI[ tI[ dy gTn sbMDI jfrI hukmF ivc ies dy kfrjKyqr df ikr kIqf igaf hY. jsits nfnfvqI kimn ny puils vlo bMd kIqy 241 mfmilaf ivwco isrP cfr mfmilaf nUM muV KolHx dI isPfr kIqI sI pr Bfjpf sfry dUsry 237 mfmilaf dI muV jfc cfhuMdI sI. nfnfvqI kimn dI isPfr muqfbk 241 mfmilaf ivco kyvl cfr muV KolHy gey sn aqy sI[ bI[ afeI[ ny muV jfc kIqI sI. ienHf co sI[ bI[ afeI[ ny kyvl do mfmilaf ivc clfn py kIqf aqy iek mfmly ivc iek sfbkf ivDfiek smyq pMj ivakqI doI Tihrfey gey sn. 10 dsMbr 2014 nUM srkfr ny hryk pirvfr nUM pMj-pMj lwK rupey vfDU muafvjf dyx dI qjvI nUM pRvfngI idwqI sI.

          ies ivy jfc tIm dy muKI pRmod asQfnf rofnf jfc dI ingrfnI krngy. jfc tIm dy mYbr syvf mukq jwj rfky kpUr iswK kqlyafm nfl sbMiDq adflqf ivcly AunHf kysf dI ingrfnI krngy ijnHf ivc do pwqr qf dfKl kr idwqy gey pr kys awgy nhI vD sky. jfc tIm dy qIjy mYbr vDIk izptI kimnr afP puils kumfr gxy iswK kqlyafm nfl sbMiDq AunHf sfrIaF aYP[ afeI[ afr[ dI puxCfx krngy, ijnHf ivc aYP[ afeI[ afeI[ afr[ drj hox qo bfad mfmly awgy nhI vD sky.

          ieh tIm nvMbr 1984 dy iswK kqlyafm dy sfry gMBIr aprfiDk kysf dI muV jfc krygI. AunHf sfry puils Qfixaf ivcly irkfrz dI puxCfx krygI, ijnHf aDIn afAudy ielfikaf ivc iswKF `qy hmly hoey sn. ieh tIm jsits aYs zI jYn aqy jsits zI ky agrvfl kmytI vwlo iekwTI kIqI jfxkfrI dI vI CfxbIx krygI.

          ieh tIm iswK kqlyafm dI ivsQfr nfl jfc krn leI kfnUMn anusfr loVIdy kdm AuTfeygI aqy jfc dOrfn iekwTy kIqy gey sbUqf qy aDfr `qy adflq ivc do pwqr dfKl krygI. ieMJ srkfr ny ies tIm nMU jFc qoN ielfvf adflq ivwc dosl pwqr dfKL krn df hwk vI idwqf hY.

          kudrq dI mfr qoN bc gey dosLIaF nMU kithry ivwc KVf krn vfsqy ies tIm df gTn iek shI kdm hY aqy AuhnF sfiraF nMU jo iensfPL dI mMg krdy hn hux ies tIm nfl sihXog krnf cfhIdf hY.

          agr kyNdr srkfr ieh aYlfn idwlI coxF qoN pihlF krdI qF cox jLfpqf ies ivwc aiVkf bx skdf sI. hux kuJ lok afK rhy hn ik kyNdr ny idwlI ivwc afp dI srkfr bnx qoN pihlF ajyhf aYlfn afp dy zr kfrn kIqf hY. ies bfry hr iksy dy afpxy ivcfr ho skdy hn pr swc ieh hY ik ieh aYlfn iek shI kdm hY aqy ies tIm nMU srkfr ny trmjL afPL rYPrYNs vI pUrf kMm krn vfsqy idwqIaF hn. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik idwlI ivwc bnx jf rhI afp dI srkfr aqy ies dy smrQk vI ies tIm df pUr sfQ dyxgy. dysL ivdysL ivwc bhuq sfry sbUq iekwTy kr ky bYTy lok aqy sMgTnF vfsqy vI ieh shI mOkf hY ik Auh ieh sbUq ies tIm nMU dyx qFik dosLIaF nMU kithry ivwc KVy krn df rsqf sfPL ho sky.

          ivdysLI adflqF ivwc vfr vfr kys dfKLl kr ky asPl rihx vfilaF nMU vI ies tIm nfl sihXog krnf cfhIdf hY ikAuNik Bfrq ivwc vfprIaF GtnfvF ivdysLI adflqF dy aiDkfr Kyqr ivwc nhIN hn. ajyhy kysF ivwc afey ivdysLI adflqF dy PYsly vI ies gwl dI gvfhI Brdy hn. awj qwk iksy iek kys ivwc iksy ivdysLI adflq ny hfmI nhIN BrI.

          ies duKFq nMU vwK vwK isafsI iDrF vloN ipCly 30-31 sflF qoN insMg ho ky  isafsI mMqvF vfsqy vriqaf jf irhf hY ijs df aMq hoxf jLrUrI hY.

          Bfrq dy gRih mMMqrI rfjnfQ isMG pihlF hI ies nMU kqlyafm df drjf dy cuwky hn ijs qoN sfbq huMdf hY ik modI srkfr ies mfmly iemfndfr hY. ieh vwKrI gwl hY ik ieh srkfr jfxdI hY ik ies qPqIsL dy iswty Aus dI ivroDI pfrtI kFrgs vfsqy musIbq bx skdy hn. pr ieh gwl ivcfrnXog hY ik kyNdr ivwc pihlF vI Bfjpf srkfrF bx cuwkIaF hn ijhnF ny ies iksm df kdm AuTfx df sfhs nhIN sI kIqf. aqy ijs srkfr ny ieh kdm cuwikaf hY Aus nMU ies df kRYizt vI imlxf cfhIdf hY. agly 6 mhIinaF ivwc kyNdr srkfr dI nIaq df kwc swc sfhmxy af jfvygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #805, PrvrI 13-2015

 


kI qusIN afpxy idmfg dIaF KwtIaF imwTIaF XfdF nUM izjLItl rUp ivwc sFB ky rwKxf cfhogy?

          kuwJ sfl pihlF sLONkI df iewk purfxf imwqr sLONkI nUM kihx lwgf ik sLONkI jI myry idmfg ivwc bhuq kuwJ 'stor' kIqf hoieaf hY jo ik mYN bcpn qoN sFB ky rwiKaf hoieaf hY pr mYnUM ilKx dI jugq nhIN aqy nf hI mYN lyKk hF aqy koeI aYsI ivDI eIjLfd hoeI hovy qF mYnUM dwsxf ik mYN myry idmfg ivwc AuQlpuQl kr rhIaF afpxIaF sfrIaF purfxIaF XfdF nUM 'syv' krky rwK skF qF ik myrIaF afAux vflIaF pIVIaF iewko btn dy Jtky nfl AunHF nUM sFJIaF kr skx. Aus df ieh vI kihxf sI ik Auh afpxf sfry df sfrf idmfg afAux vflI pIVIaF leI 'syv' krky rwKxf cfhuMdf hF. sLONkI bVf hYrfn hoieaf ik imwqr ptvfrI dy idmfg ivwc aijhI aPlfqUn soc ikvyN afeI aqy sOLNkI ny Aus nUM ikhf ik mYnUM lgdf hY ik jy ieh gwl qyry idmfg ivwc hY qF ieh gwl ivigafnIaF dy idmfg dy ivwc vI hovygI aqy iPkr nf kr bhuq jldI hI ies qoV vI inkl afvygf. hux sLONkI ny ipCly hPqy iek lyK piVHaf ies ivwc aijhI qknIk nUM afAuNdy kuJ dhfikaF ivwc eIjLfd krn dI gwl afKI geI hY aqy iewk aijhI vYwb sfeIt df vI ijLkr hY ijs Aupr iews nvI qknIk nfl sFB ky rwKIaF XfdF nUM afAux vflIaF pIVIaF leI aploz kIqf jf skygf.

          mnuwK sdIaF qoN vI guPfvF dIaF kMDF qy icwqr bxf ky afpxI XfdF nUM sFB ky rwKx dI koisLsL krdf af irhf hY. ipCly kfI smyN qoN bfnI ieiqhfs, zfierIaF, pwqr, afqmkQfvF, PotogrfPI, iPlmF aqy kivqfvF ies koi ivwc iensfn dy hiQafr rhy hn. awj asIN afpxIaF Xfdf bcf ky rwKx leI ieMtrnYWt dy pycdfr srvr Auwqy ijvyN Pysbuk, ieMstfgrfm, jImyl cYt, XU-itAUb Auwqy vI Brosf kr rhy hf. ieh iensfn dI amr bxy rihx dI cfhnf hI ho skdI hY ik quhfnUM iks qrHf Xfd kIqf jfxf cfhIdf hY? hux qf ivigafnI ieh vI sMBv bxf rhy hn  ik sfzIaF afAux vflI puqf leI sfzy pUry dy pUry idmfg nUM 'syv' krky rwiKaf jf sky. ieMjInIar aijhI qknIk Auwqy kMm kr rhy hn jo sfzy idmfg aqy Xfddfq dI hU -b - hU kfpI bxfky rwK skxgy. jykr Auh sPl rhy, qf kI mOq nfloN sfzf sMbMD hI hmyf leI bdl jfvygf?

          ies Kbr qoN pihlF sLONkI ny ieMtrnYWt Prolidaf dyiKaf sI ik iewk hor vYWb sfeIt iewk vwKrI syvf pihlF hI dy rhI hY jo ik pUry idmfg dy skYn qoN vwKrI qknIk dI hY. ietrnI zft mI vyb srivs df dfavf hY ik ieh vYWb sfeIt quhfzIaF XfdF nUM mOq dy bfad afnlfien kfiem rwKygI. jdo qwk qusI ijLMdf ho qwd qwk qusI iesnUM afpxy Pysbuwk, tivwtr aqy eImyl qwk phuMcx dI iejfjq idMdy ho aqy Poto aploz krdy ho aqy iewQy qwk ik gUgl glfs nfl AunHf cIjf dI irkfrizMg vI dy skdy ho ijnHf nUM qusI vyiKaf hY. Auh ies qrHf quhfzy bfry ivwc zytf df sMigRh krdI hY aqy AuhnUM iPltr krdI hY aqy iPr iewk progrfm (iQMkstfk iemyj) nUM trfsPr kr idMdI hY jo quhfzy ichry dI luk aqy quhfzI KsIaq dI nkl krdf hY. ietrnI zft mI dy sfQI sMsQfpkf ivwco iewk mfiras Aursfc df kihxf hY ik sfzf Audy iewk 'ieMtraYkitv lygysI` iqafr krn aqy BivwK ivwc pUrI qrHf Bulf idwqy jfx qoN bcxf hY. quhfzy dohqy-poqry dy vI dohqy - poqry quhfzy bfry ivwc jfxn leI iksy src ieMjn jf tfeImlfeIn df pRXog krn dI bjfey iesdf pRXog krngy. agr pUry df pUrf idmfg skYn krn vflI qknIk ny kMm krnf sLuru kr idwqf qF dunIaF pUrI dI pUrI bdl jfvygI.

          sLONkI df pfTkF nUM svfl hY ik kI jykr quhfzy pUry dy pUry idmfg nUM hfrz zrfeIv Auwqy syv krnf sMBv hovy, qf kI qusI aijhf krnf cfhogy? Bfv quhfzy idmfg dI hU-b-hU kfpI sFBI jfvy qF ies ivwc burf vI kI hY. kI sB kuwJ syv krnf ikMnf ibhqr hovygf? isrP kuwJ ilKy hoey ivcfrf nUM nhIN sgo pUry idmfg nUM, hr Aus cIj nUM ijsnUM dyiKaf hY, mfixaf hY, Boigaf hY aqy ijs nUM asI jfxdy hf aqy jo sfnUM Xfd hY, sfzy pRym -pRsMg aqy idlf df tuwtxf, jyqU aqy rmnfk pl, sfzy JUT aqy swc. kI ieh sB kuJ asIN sFB ky rwKxf cfhFgy? sOLkI ies bfry PYslf lYx qo BMblBUsy ivwc hY aqy sLONkI df ieh vI dfhvf hY ik ies dunIaf ivwc bhuq QoVy Kwul idly iensfn hoxgy ijhVy afpxy pUry dy pUry jIvn dIaF XfdF nUM sFB ky rwKx dy hwk ivwc hoxgy.

          sLONkI df kihxf hY ik iensfn ijLMdgI ivwc keI pVfvF ivwcoN lMGdf hY aqy Aumr muqfibk afpxy kMmkfr aqy jIvn bsLr krdf hY aqy kI ieh sB kuJ afpxy poqy poqIaF dy poqy poqIaF nfl sfJF krnf jrUrI hY.

          Audfhrx lvo sLONkI iksy bfhrly dI gwl nhIN krdf. PrjL kro ik aijhI qknIk nfl agr sLONkx df pUry df pUrf idmfg skYn kr ilaf jFdf hY qF skYn ivwc sLOkx dy bcpn dIaF gwlF qoN lY ky jvfnI aqy buZfpy qwk dy sPr dI iewklI iekwlI Xfd hovygI ik sOLNkx ikhVI guwzI nfl bcpn ivwc KyzdI sI aqy kI kI KFdI sI kIhdy kIhdy nfl lVdI sI, pVHfeI df ijLkr hovygf aqy ieh vI ijLkr hovygf ik sLONkx sLONkI nfl rMm dy pYWg qoN ikMnf lVdI sI aqy kI kI boldI rihMdI sI. skYn ivwc ieh vI ijLkr hovygf ik sLONkx sONkI qoN corI afpxy pyky ikMnI vfr geI sI aqy BYxF BrjfeIaF nfl sLONkI dIaF kI kI cuglIaF krky afeI sI aqy vfips ipMz aFAudI rfh ivwc qFgy vfly BfeI nfl kihVIaF hws hws gwlF krdI afeI sI ik qFgy vfly ny sLOkx qoN BfVf nhIN sI ilaf. kI ieh sfzIaF afAux vflIaF pIVIaF leI jfnx jLrUrI hovygf. kI ieh vI afAux vflIaF pIVIaF leI jfnxf jLrUrI hovygf ik sONkx Gr vVHn qoN pihlF afpxy PUn ivwc afey sfry mYijs zlIt kr idMdI sI ik ikqy vihmF BrmF df mfiraF sLONkI dyK nf lvy aqy kI ieh vI AunHF leI jfnxf jLrUrI hovygf ik ienHF tYkst sunyihaF, Pys buwk, tivwtr aqy vwtsaYp cYitMg ivwc sLONkx kIhdy nfl iks qrHF dIaf gwlF krdI rhI sI. sLONkI vI nhIN cfhuMdf ik Aus dIaF idmfg ivclIaF sfrIaF gwlF nUM afAux vflIaF pIVIaF qwk sFB ky rwiKaf jfvy aqy sLONkI socdf hY ik kI iews qknIk nfl moey hoey lokF dI pRfeIvysI nUM Kqrf qF nhI hovygf. sLONkI nUM lgwdf hY ik sfry idmfg dy skYn krky sFBxf shI nhIN hY aqy fied asI sfry iehI cfhuMdy hf ik sfzy bfry ivwc AuhI Xfd rwiKaf jfvy jo Xfd rwKx lfiek hY. bfkI nUM Cwz dyxf hI ibhqr hY.

- sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


afnMd kfrj aqy afnMd mYirj aYkt df ipCokV!

          BfrqI sMivDfn dI Dfrf 25-bI bfry bhuq iksm dIaF gLLlq PihmIaF PYlfeIaF jf rhIaF hn. ijhnF ny kdy Dfrf 25-bI dy drsLn vI nhIN kIqy Auh afpxy afp nMU mfhr vjoN pysL kr rhy hn. vwKvfdI sMgTn qF ies Dfrf df ivroD vwKvfd nMU agy qorn dy hwQkMzy vjoN kr rhy hn. AuhnF nMU Dfrf 25-bI ivwc qrmIm krvfAux nfl koeI mqlb nhIN hY. Auh qF ies Dfrf dy rfmrOly nfl sDfrn iswKF nMU vrglfAuxf cfhuMdy hn.

          Dfrf 25-bI dy nfl nfl kuJ vwKvfdI ivcfrDfrf vfly iswK ieh sLkfieq krdy hn ik iswKF nMU ihMdU aYkt hyT rwiKaf jf irhf hY. eysy rOsLnI ivwc hI vwKry afnMd mYirj aYkt dI mMg kIqI jFdI rhI hY. ijs nMU vwK rUp dy idwqf igaf aqy iPr nf ies dI kdy crcf hoeI aqy nf iksy ieh vyiKaf ik ies nMU vrqx vfilaF dI igxqI ikMnI ku hY?

          kuJ lok afnMd mYirj df hvflf ies ZMg nfl idMdy hn ijs qrF ik gurU sfihb vloN rfg sUhI ivwc drj cfr lfvF Aucfry jfx dy smyN qoN hI iswKF dy ivafh afnMd kfrj dI rvfieq nfl hoxy sLurU ho gey hox aqy gurU sfihb ny ieh cfr lfvF dI rcnf vI eysy kMm vfsqy hI kIqI hovy. afnMd kfrj mOky bhuq sfry pRcfrk vI ies iksm dI kQf krdy hn ijs qoN sDrn iswK nMU ieh BulyKf pYNdf hY ijs qrF gurU sfihbfn dy vyly qoN hI iswKF dy ivafh iehnF cfr lfvF duafrf hoxy sLurU ho gey hox. ies bfry kuJ sfKIaF qF suxfeIaF jFdIaF hn pr sbUq nhIN hn.

          iswK pRcfrkF nMU nf koeI svfl krdf hY aqy nf iksy nMU krn dI loV huMdI hY. sMgq qF cfr lfvF dy jldI KLqm hox dI AuzIk kr rhI huMdI hY. lfvF dy KLqm hox dI AuzIk bhuq sfry pRcfrkF nMU vI huMdI hY ikAuNik lVkI aqy lVky dI AuzIk ivwc kIrqn kridaF AuhnF df jLor lwg cuwkf huMdf hY. kuJ kIrqn Bytf nfl nfl cldI rihMdI hY aqy bfkI lfvF dy pfT ipwCoN ivafh hoieaf dy gfien ipCoN nsIb huMdI hY. rfgIaF ipwCoN ZfzI jF kQfkfr ibTf idwqf jFdf hY ijs nMU sMgq qoN Bytf hfsl krn vfsqy lfvF df mhwqv dwsxf pYNdf hY. mhwqv df muZ bMnx vfsqy gurU sfihb dy smyN qoN sLurU krnf pYNdf hY ijs nfl cfr lfvF df ieiqhfs gurU sfihb nfl joV ky afnMd kfrj nfl joV idwqf jFdf hY.

          agr ieiqhfs dI pVcol krIey qF lfvF df ieiqhfs bhuq purfxf nhIN hY aqy ies dy Tos sbUq vI mjUd hn. cfr lfvF nfl ivafh dI iprq 1855-60 dy afspfs sLurU hoeI sI aqy ieh nfmDfrI aqy inrMkfrI sMprdfvF ny sLurU kIqI sI.

          pRisD iswK ivdvfn svrgI mfn isMG inrMkfrI muqfibk sMn 1855 ivwc bfbf idafl jI ny cfr lfvF nfl ivafh krny afrMB kIqy sn aqy afnMd kfrj dI rsm nMU afm iswKF qwk pwujx leI keI dhfky lwg gey sn.

          nfmDfrI sMprdf dy muKI siqgurU rfm isMG jI ny cfr lfvF nfl ivafh dI iprq 2 jUn 1863 nMU sLurU kIqI sI. ies qoN pihlF iswKF dy ivafh pRcwlq ihMdU rIq irvfj anusfr hI huMdy sn. ieMJ cffr lfvF nfl afnMd kfrj vfly ivafh isrPL 150-60 sfl pihlF hI sLurU hoey sn.

          siqgurU rfm isMG 2 jUn 1863 dy idn iProjLpur dy ipMz Koty phuMcy aqy cfr lfvF nfl ivafh dI rsm dI iqafrI kIqI. AuhnF ies rsm nfl 3 aqy 4 jUn 1863 nMU 6 joiVaF dy ivafh kIqy. ieh bhuq ienklfbI qbdIlI sI ijs ivwc lMby cOVy hvn aqy Krcy vgYrf dI loV nhIN sI. pr ieh rsm vI awj dI rsm qoN bhuq vwKrI sI ikAuNik rfg sUhI dIaF cfr lfvF jLrUr pVHIaF geIaF sn pr afnMd kfrj krvfAux vfly joVy ny gyVy agnI dy hI lgfey sn. bydI vfly ivafh vFg lwkVI df pvIlIan bxfieaf igaf ijs dy ivckfr awg bflI geI. Prk isrPL ieh sI ik bydI dy pfT aqy hvn dI QF rfg sUhI dIaF cfr lvF pVHIaF geIaF. ieh iek ieiqhfsk qwQ hY. ies dy nfl hI siqgurU rfm isMG ny dfj dI pRQf nMU rok idwqf aqy AuhnF dI mjUdgI ivwc ivafh iek sfdf rsm bx geI ijs ivwc joiVaF ny vI sfdy kwpVy hI pihny. nfmDfrIaF ivwc ieh iprq ajy vI jfrI hY aqy ieko smyN keI joiVaF dy ivafh awj vI kr idwqy jFdy hn.

          gYr-nfmDfrI iswKF ny ies rfsm nMU smF pf ky sihjy sihjy apxfieaf pr ies ivwc agnI dy Pyry lYx dI QF afid gRMQ dy Pyry lYx dI pRQf sLurU kIqI. jd aMgryjL srkfr qoN afnMd mYirj aYkt dI mMg kIqI geI qF ies nMU jfiej TihrfAux vfsqy vI siqgurU pRqfp isMG ny aihm rol adf kIqf. AuhnF Aus smyN ies gwl dI gvfhI idwqI ik bIqy 40 ku sflF qoN iswKF ivwc afnMd mYirj ivDI nfl ivafh krn dI rsm cwl rhI hY. aMgryjL srkfr qoN afnMd mYirj nMU mnjLUrI dvfAux vfsqy sr suMdr isMG mjITIaf aqy nfBf irafsq dy irpdumn isMG ny muihMm  clfeI ijs nfl 20 akqUbr 1909 nMU ieh aYkt hoNd ivwc afieaf. sr suMdr isMG mjITIaf aMgryjL srkfr dI pRIvI kONsl dy mYNbr vI sn.

          pMjfb dy bhuq sfry ipMzF ivwc iswKF dy ivafhF leI afnMd kfrj aqy bydI ivafh bhuq smF brfbr cldy rhy. sLONkI ny afpxI surq ivwc afpxy ipMz ivwc dovF iksmF dy ivafh vyKy hn aqy 1960 qwk sLOkI dy ipMz dy luhfr kol bydI vfly ivafh df sfrf jugfV huMdf hY. ieMJ ipCly 60-70 sflF ivwc hI afnMd kfrj mukMml iswK rvfieq bxI hY ijs nMU pMjfb ivwc iswKF dy nfl nfl iswK pRBfv hyTly iPrikaF dy lokF ny vI apxf ilaf hY. ajy ipCly hPLqy hI iek KLbr afeI hY jo kFgrsI aYm aYl ey muhMmd sdIk bfry hY ijs ny rIjLrv hlky qoN cox ijwqI sI. pr muslmfn hox kfrn Auh rIjLrv hlky ivcoN cox nhIN lV skdf sI ikAuNik muslmfnF ivwc jfqpfq nMU qslIm nhIN kIqf jFdf aqy muslmfn kfnMUnI qOr `qy rIjLrvysLn hyT nhIN afAuNdy. afpxI zIPYNs ivwc jo qrk muhMmd sdIk ny pysL kIqf hY Auh ieh hY ik muslmfn nfm hox dy bfvjUd Aus df pirvfr iswK ivsLvfs df DfrnI hY ijs df iek sbUq ieh hY ik Aus dy bwicaF dy ivafh afnMd kfrj duafrf kIqy gey sn. ies iksm dy kuJ hor qrk vI Aus ny pysL kIqy hn.

          afnMd kfrj mOky pVIHaF jFdIaF cfr lfvF dy arQ smJx leI sLONkI ny iewk vfr iek iswK ivdvfn nMU bynqI kIqI sI. ivdvfn swjx ny dwisaf sI ik cfr lfvF ivwc krqy  nfl imlfp dIaF cfr avsQfvF df ijLkr hY. aqy hr lfv ivwc iewk iewk avsQf vfsqy kuMjIvq sLbd vrqy gey hn. ijvyN pihlI lfv ivwc privrqI krm idRVfieaf mnuwK dI pihlI avsQf hY. eysy qrF dUjI lfv ivwc siqguru purK imlfieaf Bfv siprcUal gfeIz jF zrYksLn dI pRfpqI vwl iesLfrf hY. qIjI lfv ivwc min cfAu Bieaf dI avsQf pYdf huMdI hY. aqy cOQI lfv ivwc min shju Bieaf vflI avsQf pYdf huMdI hY ijs nfl pRBu aivnfsI dI pRfpqI huMdI hY. cOQI lfv dI aMqlI quk hY, jnu nfnku boly cAuQI lfvY hir pfieaf pRBu aivnfsI..

          agr afnMd kfrj dy aMq ivwc ieh socIey ik afnMd kfrj pUrf hox nfl pqI jF pqnI dI pRfpqI hoeI hY qF ieh gurbfxI dI Bfvnf nfl mylL nhIN KFdf ikAuNik cOQI avsQf ivwc kdy nfsL nf hox vfly pRBu aivnfsI dI pRfpqI huMdI hY.

         

sUhI mhlf 4 (pMnf 773)

          hir pihlVI lfv privrqI krm idRVfieaf bil rfm jIAu.. bfxI bRhmf vydu Drmu idRVhu pfp qjfieaf bil rfm jIAu.. Drmu idRVhu hir nfmu iDafvhu isimRiq nfmu idRVfieaf.. siqguru pUrf afrfDhu siB iklivK pfp gvfieaf.. shj anMdu hoaf vzBfgI min hir hir mITf mfieaf.. jnu khY nfnku lfv pihlI afrMB kfju rcfieaf..

          hir dUjVI lfv siqguru purKu imlfieaf bil rfm jIAu. inrmlu BAu pfieaf hir gux gfieaf hir vyKY rfmu hdUry.. hir afqm rfmu psfiraf suafmI srb rihaf BrpUry.. aMqir bfhir hir pRBu eyko imil hir jn mMgl gfey.. jn nfnk dUjI lfv clfeI anhd sbd vjfey..

          hir qIjVI lfv min cfAu Bieaf bYrfgIaf bil rfm jIAu.. inrmlu hir pfieaf hir gux gfieaf muiK bolI hir bfxI.. sMq jnf vzBfgI pfieaf hir kQIaY akQ khfxI.. ihrdY hir hir hir Duin AupjI hir jpIaY msiqk Bfgu jIAu.. jnu nfnku boly qIjI lfvY hir AupjY min bYrfg jIAu..

          hir cAUQVI lfv min shju Bieaf hir pfieaf bil rfmu jIAu.. gurmuiK imilaf suBFie hir min qin mITf lfieaf bil rfm jIAu.. hir mITf lfieaf myry pRB Bfieaf anidnu hir ilv lfeI.. mn icMidaf Plu pfieaf suafmI hir nfim vjI vfDfeI.. hir pRiB Tfkuir kfju rcfieaf Dn ihrdY nfim ivgfsI.. jnu nfnku boly cAuQI lfvY hir pfieaf pRBu aivnfsI..

          ivafh vfsqy afnMd kfrj dI rsm bhuq ZukvIN hY pr ies nMU shI pRpyKL ivwc smJxf jLrUrI hY. pMjfb ivwc afnMd kfrj dI rsm ipCly 25 ku sflF ivwc iPr bdl geI hY aqy hux ieh iek BfeIcfrk rsm nhIN rhI. ivafh dI pfrtI iek BfeIcfrk rsm bx geI hY ijwQy BfeIcfrf iekwTf huMdf hY. pr afnMd kfrj dI rsm hux suMgV ky do pirvfrF dI rsm bx geI hY ijs nMU isrPL do prvfrF dy nyVly sbMDI hY atYNz krdy hn.

          pihlI lfv dI dUjI quk ivwc bfxI bRhmf vydu Drmu idRVhu affAuNdf hY. ieh isrPL pMj lPLjL hn. cfr vydF nMU brmf dI bfxI mMinaF jFdf hY aqy ies `qy aDfirq Drm hY snfqn mwq! bhuqy iswK ivdvfn ies dy arQ dwsx vkq iJjkdy hn!

-sLONkI ieMglYnzIaf

 


agr gFDI vI axjfx sI qF hmfqVF df kI bxyNgf?

          sLONkI df amrIkf vwsdf iek Cotf kjLn bhuq sLrDfvfn guriswK hY. AuNJ sLrIP vI rwj ky hY aqy hr iksy `qy Jwt ivsLvfs krn df afdI hY. inwqnym krnf, gurdvfry nym nfl jfxf aqy kQf kIrqn sunxf Aus dy jIvfn df ihwsf hY. dyr pihlF CotI Aumr ivwc amrIkf af jfx kfrn Aus nMU pMjfb aqy Bfrq dI smfijk bxqr dI bhuqI vfkPIaq nhIN hY. jo kuJ Auh iswK pRcfrkF qoN suxdf hY Aus nMU swq bcn afK ky mMn lYNdf hY. kuJ sfl pihlF qwk Aus df ivsLvfs sI ik Bfrq ivwc iswK nfl bhuq byiensfPLI ho rhI hY aqy pMjfb ivwc nOjvfn iswK vyKx nMU nhIN imldy. hr pfsy ihMdUaF df bolbfl hY aqy iswK pMjfb ivwc KUMJy lgf idwqy gey hn. Aus df ieh vI pwkf ivsLvfs sI ik iswKF ivwc jfxpfq nfm dI koeI sLYa nhIN hY aqy iswK swcmuwc brfbrqf ivwc ivsLvfs rwKdy hn. Auh ieh vI smJdf sI ik iswKF ivwc krmkFz Aukf hI nhIN hn aqy hor vI bhuq kuJ ijs ivwc iswKF dI eImfndfrI vI sLfml hY.

          sLONkI jd kdy amrIkf jFdf sI qF Aus nMU dwsx dI koisLsL krdf sI ik kudrq dy bxfey jIvF ivwc AunI iekI df Prk ho skdf hY aqy hr Drm ivwc hr iksm dy lok huMdy hn. bhfdur, zrpok, buDU, buDIjIvI, iemfndfr, byeImfn, cor, sfD hr Drm aqy BfeIcfry ivwc imldy hn. pr Aus smJdf sI ik iswKF vfly pfsy kfx vfly bMdy nhIN hn aqy ijhnF ivwc kfx hY Auh iswK nhIN hn.

          sbwb nfl Aus df vfh pMjfb ivwc iewk kys nfl pY igaf ijs leI Aus nMU aPsrsLfhI nfl mwQf mfrnf ipaf. Aus df ijhnF puils aqy isvl aiDkfrIaF nfl vfh ipaf AuhnF ivcoN bhuqy iswK sn ijhnF dsqfrF sjfeIaF hoeIaF sn. dsqfrF vfly aPLsr vyK ky Aus df pihlf Brm dUr ho igaf ik pMjfb ivwc iswK KUMJy lgf idwqy gey hn aqy jd jxf Kxf irsLvq mMgx lwgf qF ieh Brm vI dUr ho igaf ik hr iswK eImfndfr hY. iek dsqfrDfrI zIlzOl vfly Qfxydfr ny Aus qoN iek lwK irsLvq lY leI aqy  jfiej kMm vI nf kIqf. iek hor iswK aPsr ny Aus nMU do mhIny gDIgyV pfeI rwiKaf aqy mtn murgf Ckdf irhf. iewk isK vkIl ny Aus nMU Twg ilaf jdik iek ihMdU vkIl ny shI slfh idwqI. iek aMimRDfrI puils aPsr ny iek vI pYsf nhIN ilaf aqy hr vfr imlx dy cfh pfxI vI puwiCaf. pMjfb ivwc do ku mhIny rih ky Aus nMU smJ af geI ik iensfn qF iensfn hI huMdf hY aqy cMgy mfVy hr pfsy imldy hn.

          iehnIN idnI sLONkI vI pMjfb jf phuMicaf aqy kuJ idn afpxy ies kjLn nfl rihx df mOkf imilaf. hux Aus bhuq bdl cuwkf sI aqy pMjfb dy smfj bfry hor jfnx leI Auqsuk sI. sLONkI cMgIgVH qoN Aus nMU iek idn afpxy ipMz lY igaf ikAuNik iek njLdIkI pirvfr ny afKMz pfT dy Bog `qy swidaf hoieaf sI. jd ipMz dy gurdvfrf sfihb aMdr vVHn  lwgy qF nOvyN mhwly dy slok cwl rhy sn aqy Bog pYx vflf hI sI. gurdvfry dI vlgx qoN bfhr aqy gMdI nflI dy pfr 20-25 grIb bwcy bYTy hoey sn. AuhnF vwl vyK ky sLONkI dy kjLn ny puiCaf ik ieh bwcy kOx hn aqy bfhr ikAuN bYTy hn? sLONkI ny swc dws idwqf ik ieh grIbF dy bwcy hn ijhnF nMU cmfr-cUhVy afK ky dUr rwiKaf jFdf hY aqy ieh Bog qoN bfad pRsLfd aqy lMgr dI afs ivwc bfhr bYTy hn. jd iswK brfdrI df BfeIcfrf pRsLfd aqy lMgr pfxI Ck lvygf qF bicaf hoieaf iehnF nMU idwqf jfvygf. ieh sux ky Aus dy hvfs Auz gey aqy iswKF aMdr jfqpfq nf hox df Aus Brm vI tuwt igaf.

          lMgr pfxI Ck lYx qoN bfad sLONkI ny Aus nMU ipMz df dUjf pfsf ivKfieaf ijs nMU awj vI jwt brfdrI cmfVlI afKdI hY. ies dilq BfeIcfry df krImI lyar hux ies kiQq cmfVlI qoN bfhr inkl igaf hY pr ijs nMU rIjLrvysLn df lfB nhIN hoieaf Auh pirvfr ajy vI Esy hflq ivwc bYTy hn aqy musLkl nfl gujLfrf kr rhy hn. krImI lyar ny ipMz dy bfhr bfhr jLmIn KrId ky koTIaF pf leIaF hn jF sLihr cly gey hn. iehnF ivcoN bhuiqaF ny dsqfrF vI sjLf leIaF hn aqy kuJ ku ny qF nfm ipwCy vI isMG lgf ilaf hY. sLONkI ny afpxy kjLn nMU ipMz dy do kbrsqfnF dy drsLn vI krvfey ijhnF ivcoN iek jwt BfeIcfry df hY ijs ivwc ipMz vwsdy kuJ ihMdU pirvfr vI ihwsydfr hn. dUjf kbrsqfn dilq aqy eIsfeI BfeIcfry df sFJf hY. sLONkI ny afpxy kjLn nMU dilqF dy muhwly ivwc siQq vwKrf gurdvfrf vI ivKfieaf ijs nMU ipMz ivwc cmfrF df gurdvfrf afKdy hn aqy ies gurdvfry dy BfeI nMU jwt BfeIcfry dy gurdvfry ivwc pfT krn jfx dI afigaf qwk nhIN hY. jwtF dy gurdvfry df gRMQI kdy dilqF dy gurdvfry pYr nhIN pfAuNdf. ieh aslIq sLONkI dy kjLn leI hjLm krnI musLkl sI. ies gwl nMU do sfl bIq gey hn aqy Aus df awj vI iswKI ivwc gihrf ivsLvfs hY pr hux Aus df pRYktIkl pwDr `qy iswKF aMdr brfbrqf df Brm twut igaf hY.

           do ku hPqy pihlF sLOkI nMU ieh jfx ky hYrfnI hoeI ik sLONkI dy amrIkf rihMdy kjLn vflf Brm pitaflf qoN ijwqy afm afdmI pfrtI dy aYmpI DrmvIr gFDI nMU vI Aumr dy ies afKrI pVfa ivwc vI sI. sLONkI df kjLn qF CotI Aumr ivwc amrIkf af igaf sI pr DrmvIr gFDI qF pMjfb dy Aus smfj ivwr rihMdf hoieaf vI ies qoN axjfx sI. Gwto Gwt Aus ny axjfxqf pRgt kIqI hY, AuNJ BfvyN Auh nklbfVIaF nfl irhf hY.

          jnvrI dy pihly hPLqy dOrfn pitaflf qo sMsd mYbr zf[ DrmvIr gfDI ny akfl qq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG nUM imly ky apIl kIqI sI ik Auh iswK BfeIcfry nUM jfqF dy afDfr `qy gurduafry aqy mfnGft bxfAux qo rokx leI hukmnfmf jfrI krn. zfktr DrmvIr gFDI ny iek mMg pwqr vI jQydfr nUM sOipaf sI.

          jQydfr nfl mulfkfq krn mgro pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF zf[ gfDI ny dwisaf sI ik jQydfr igafnI gurbcn isMG ny Brosf idwqf hY ik ieh mfmlf pMj isMG sfihbfn dI hox vflI mIitMg ivc ivcfiraf jfvygf aqy aglI kfrvfeI kIqI jfvygI. zf[ gfDI ny dwisaf ik iswK Drm ivc gurU sfihb vwlo jfq pfq nUM Kqm kIqf igaf sI. iesy afDfr `qy hI gurU Gr ivc cfr drvfy aqy lMgr ivc pMgq pRxflI urU kIqI geI sI.

          zf[ gfDI ny dwisaf ik sMsd mYbr dIaF iMmyvfrIaF inBfAuidaF AunF nMU vwK vwK ipMzF ivc jfx aqy lokF nfl imlx df mOkf imilaf hY. ies smy dOrfn AuhnF nMU ieh kOVf qrbf hoieaf ik ipMzF ivc lok jfqF pfqF dy afDfr `qy vMzy hoey hn aqy jfq pfq dy afDfr `qy hI gurduafry qy mfnGft vI bxfey hoey hn. ieh lok jfq pfq dy afDfr `qy hI mfnGftF vfsqy grft dI mMg krdy hn aqy jfq pfq dy afDfr `qy grft muhweIaf krnf mukl hY. zf[ gfDI muqfibk AunF ny aijhy keI mfmilaF nUM nkfiraf vI hY ijs df cMgf pRBfv ipaf hY. zf[ gfDI dI pRyrnf dy iswty vjo keI ipMzF ivc mfnGftF `qy kIqIaf geIaF kMDF Zfh idqIaf geIaF hn aqy ieh sfiraF leI KolH idwqy hn. zf[ gfDI ny afiKaf ik ies qr `qy smuwcf pMjfbI smfj vMizaf hoieaf hY, jo ik gurU sfihb dIaF iswiKafvF dy Ault hY.

          zf[ DrmvIr gfDI dI ieh gwl shI hY ik ieh gurU sihbfn dI isiKaf dy Elt hY. pr ieh mMnxf musLkl hY ik zfktr DrmvIr gFDI nMU ies aslIq df pqf aYmpI bnx ipwCoN ipMzF ivwc jfx nfl hI lwgf jd lok vwKrIaF grFtF mMgx lwgy. jo kuJ zf: gFDI ny jQudfr igafnI gurbcn isMG nMU jnvrI dy ipihly hPLqy dwisaf hY Auh nvF nhIN hY. pMjfb df smwucf BfeIcfry ieh kuJ jfxdf hY aqy igafnI gurbcn isMG vI ies qoN kdy axjfx nhIN sI. nf hI akfl qKLq dy awj qwk rhy jQydfr ies qoN kdy axjfx sn.

          zf[ DrmvIr gfDI nMU ieh vI vihm hY ik jQydfr akfl qKLq ies mfmly ivwc kuJ Tos krn dI iewCf rwKdy hn jF kr skdy hn. Auh qF ivcfry kiQq vwKry nfnksLfhI klMzr, Dfrf 25-bI df sLurU kIqf nklI puafVf aqy hux gurbKLsL isMG rfhIN vwKvfdIaF vloN Tosy gey dihsLqgrdF dI agyqI irhfeI dy muwidaF dy Gyry hoey hn. pMjfb ivwc awj isafsI qfkq dy bfdsLfh akflIaF aqy zFg soty dI rfjnIqI krn vfly vwKvfdIaF nMU ieko smyN KusL rwKx dI koisLsL krnf hI jQydfr sfihb dI jQydfrI df mYnzyt hY. smfijk inaF, smfijk brfbrqf, srb sFJIvflqf df isDFq, mnuwKI BfeIcfrf qF adrsLvdI gwlF hn jo AuproN AuproN krnIaF pYNdIaF hn pr iehnF df mqlb koeI nhIN huMdf isrPL sOVf mMqv huMdf hY ijs Kfiqr ieh kIqIaF jFdIaF hn.

          sLfied zf: DrmvIr gFDI ies gwl qoN vI axjfx hn ik ijhVI sLromxI kmytI jQydfrF dIaF inXukqIaF krdI hY Aus dIaF coxF ivwc jfq dy aDfr `qy rIjLrvysLn huMdI hY. aqy ijs jQydfr nMU AuhnF ny mYmorMzm idwqf hY Aus jQydfr df vfh ajyhIaf iswK sMprdfvF nfl pYNdf hY jo aMimRq CkfAux vyly vI dilq iswKF nfl ivqkrf krdIaF hn. jQydfr akfl qKLq Kud ajyhIaF sMprdfvF  dy nyVy rhy hn ijhnF ivwc aMimRq df vrgIkfrn kIqf hoieaf hY.

          agr zfktr DrmvIr gFDI vI pMjfb dI aslIaq qoN axjfx sI qF svfl pYdf huMdf hY ik hmfqVF df kI bxyNgf? pr sLONkI smJdf hY ik zfktr DrmvIr gFDI ny kiQq axjfxqf df pRgtfvf isafsI mMqv vfsqy kIqf hY ijs nfl Auh akflIaF aqy jQydfrF nMU gurU dI isiKaf dy nfm `qy Drm dy kithry ivwc dosLI sfbq kr afey hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf


 

kYd dy mfmly `c dysI-knyzIan afgUaF df zbl stYNzrz

          kiQq BfeI gurbKLsL isMG vloN 14 nvMbr 2014 qoN 7 vwKvfdI kYdIaF nMU agyqI irhfeI dvfAux df zrfmf 15 jnvrI nMU KLqm kr idwqf igaf hY. dfavy ieh kIqy jf rhy sn ik Bfrq dIaF jylF ivwc inrDfrq sjLfvF Bugq cuwky iswK kYdIaF nMU sjLf KLqm hox ipwCoN vI irhfa nhIN kIqf jFdf pr drasl mMg agyqI irhfeI dI kIqI jf rhI sI.

          vwKvfdIaF dy kys lVn vfly aYzvokyt jspfl isMG mMJpur  ny iek ilKq ivwc agyqI irhfeI dI mMg nMU kbUl kIqf hY. ijs nMU sjLfvF Bugq cuwky isMG bxf ky pysL kIqf jf irhf hY. bMdI isMGF dI irhfeI dy mfmly bfry asl qwQ dy hYizMg hyT jspfl isMG mMJpur dy 15 suvfl juvfb keI KfilsqfnI pRicaF ivwc pRkfsLq hoey hn. svfl nMbr 4 ivwc mMJpur qoN ieMJ puwiCaf jFdf hY, Aumr kYdIaF dI agyqI irhfeI df aml kI hY?

          mMJpur df juvfb ies qrF hY, sUbf srkfr vlo smy-smy isr Aumr kYdIaf dI agyqI irhfeI leI nIqI jfrI kIqI jfdI hY, ijs qihq Aumr kYdIaf dIaf vwK-vwK RyxIaf leI Gwto-Gwt asl kYd qy irafieqf imlf ky kwtI hoeI kuwl kYd dwsI jfdI hY. jdo koeI kYdI ieh rqf pUrIaf kr lYdf hY qf Auh Auwc jylH aiDkfrI (afeI[ jI[ - jylHf) nUM agyqI irhfeI leI arjI Byjdf hY. afeI[ jI[ jylHf vlo Aumr kYdI dI nyk-clxI bfry jylH suprzYt aqy ijlf zI[ sI[ kolo irportf mMgvfeIaf jfdIaf hn. jylH suprzYt kYdI dy ipCly pMj sflf dy jylH ivhfr nUM vyK ky nyk-clxI dI irport Byjdf hY. zI[ sI[ vlo puils Tfxy dy muKI aqy ijlHf puils vlo ByjI irport aqy ipMz dI pMcfieq jf ngr pflkf vlo ByjI geI irport dy aDfr Auwqy Aumr kYdI dI nyk-clxI dI ByjI jfdI hY. sfrIaf irportf shI af jfx Auwqy kYdI dI PfeIl Xog kfrvfeI leI aiDkfrq srkfrI mihkmy kol Byj idwqI jfdI hY qy ies qo bfad srkfr Aumr kYdI dI irhfeI dy hukm jfrI krdI hY.

          jfhr hY svfl aqy juvfb dovF ivwc hI gwl Aumr kYdIaF dI agyqI irhfeI dI ho rhI hY nfik sjLfvF Bugq cuwky kYdIaF dI ijhf ky KfilsqfnIaF vloN lgfqfr pRcfiraf jf irhf hY.

          hux jd kiQq BfeI gurbKLsL isMG df zrfmf KLqm ho cuwkf hY qF vwKvfdI lfbI aMdroN zfhZI prysLfn jfpdI hY pr bfhroN afpxf bYlMs bnfAux leI ikhf jf irhf hY ik bhuq pRfpqI ho geI hY, bfkI iPr kr lvFgy. hspqfl qoN afpxy Gr jFdf hoieaf gurbKLsL isMG ieh vI afK igaf hY ik Aus dy smrQn ivwc dysL ivdysL ivwc BuwK hVqfl krI bYTy swjx vI hux hVqflF KLqm kr dyx. sLONkI ieh jfnx vfsqy bhuq Auqsuk sI ik aftvf vflI hVqfl df gurbKLsL isMG dI Gr jfx vflI apIl ipwCoN kI bixaF pr ieh sqrF ilKdy smF kuJ pqf nhIN sI lwg sikaf.

          gurbKLsL isMG dI ieh BuwK hVqfl keI ajIb XfdF Cwz geI hY. jnvrI 2 dy afspfs gurbKLsL isMG ny pfxI pIxf Cwz dyx df aYlfn kIqf hoieaf sI pr iPr pqf lwgf ik Aus dy mn ivwc duivDf pYdf ho geI. ies nMU dUr krn vfsqy do prcIaF pfeIaF geIaF aqy prcI pfxI pIxf bMd nf krn dI inkl afeI aqy divDf dUr ho geI. 8 jnvrI nMU gurbKLsL isMG ny  sRI drbfr sfihb drsLnF vfsqy cwlxf sI qF Aus dy mn ivwc iPr duivDf pYdf ho geI ijs nMU dUr krn vfsqy iPr do prcIaF pfeIaF geIaF aqy prcI Auh inkl afeI ijs `qy iliKaf sI gurbKLsL isMG nhIN jfxf. ies nfl gurbKLsL isMG dI duivDf qF dUr ho geI pr Aus nMU sUlI `qy cfhVn df TfxI bYTy kuJ mOkfpRsq pwqrkfrF nMU hwQF pYrF dI pY geI. AuhnF gurbKLsL isMG nMU pMj isMG qoN hukm dvfAux dI jd iqafrI kr leI qF gurbKLsL isMG (Aus dI jLubfnI) kmry ivwc jf viVaf aqy aMdroN kuMzI lgf leI. jd isMG afey qF krnYl isMG pIrmuhMmd ny kuMzI KohlI aqy isMGF dy khy gurbKLsL isMG ny pMjfb vwl cfly pfAux dI iqafrI kr leI. gurU dy hukm nfl kwZI geI prcI df hukm pfsy rwK idwqf igaf jo ik gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI ivwc kwZI geI sI. pMj isMG dy khy iPr jfx dI ardfs kIqI geI aqy isMG ny gurbKLsL isMG nMU gurU gRMQ sfihb dI suafrI vfly vfhn ivwc ibTf idwqf. ieh vI iek jugqI sLrfrq sI ik gurU dI suafrI nMU hiQafr vjoN vriqaf jfvy. pr ies nfl gurbKLsL isMG dI iewk hor iewCf aDUrI rih geI ikAuNik Aus ny afpxy byty nMU iek rfq pihlF iek Kfs plyt vflf vDIaf vfhn pMjfb Xfqrf vfsqy sjfAux dI qfgId kIqI sI aqy ieh gwl Aus ny Kud khI sI jo Aus dy smrQkF ny  irkfrz vI kIqI geI sI aqy sosLl mIzIaf `qy vI pfeI sI. jd gurbKLsL isMG df kfPLlf puils ny rok ilaf qF afm afdmI pfrtI dy BMz ny ivwc pYky mfmlf hwl krvf idwqf aqy gurbKLsL isMG hurIN vfps gurdvfrf lKnOr sfihb jf ibrfjy.

          kuJ idn hI lMGy sn ik KLbr af geI gurbKLsL nMU aMbflf hspqfl ivwc dfKl krvf idwqf igaf hY. KfilsqfnIaF ny dfavy kIqy ik Aus nMU Dwky nfl cuwikaf igaf hY pr gurbKLsL isMG dy byty ny  tIvI kYmiraF sfhmxy kih idwqf ik Aus nMU hspqfl lY jfx dI bynqI Aus ny Kud kIqI sI. ipwCoN ieh KLbr vI af geI ik ieh bynqI ilKqI qOr `qy kIqI geI sI.

          gurbKLsL isMG dy mgr hI Dwkf mfrkf mIzIafkfr aqy kuJ smrQk hspqfl jf vVyH aqy stfPL nfl grmf grmI krdy vI vyKy gey. ieh Bfrq dy hspqfl ivwc hI sMBv hY agr kYnyzf dy iksy hspqfl ivwc huMdf qF puils ny keI sLrfrqI cfrj kr lYxy sn ikAuNik hspqfl rfjsI pRdrsLn krn dI QF nhIN hY. iPr hspqfl ivwc hrBjn mfn aqy iek hor mfn puwj gey jo ivdysLI vwKvfdIaF dI bwly bwly cfhuMdy sn. hrBjn mfn dI qF gurbKLsL isMG nMU imlx jfx dI ieh dUjI PyrI sI jo ivdysLI vwKvfdIaF `c bhuq ihwt hoeI ijs nfl Aus dIaF aglIaF iPlmF aqy gIqF df ivroD hox dI guMjfiesL bhuq afsfnI nfl KLqm ho geI hY. Bfrq srkfr aqy eIzI qF aMny-bolLy hn AuhnF nMU ivdysLI mfrkIt dIaF mjbUrIaF df kI pqf hY?

          jd gurbKLsL isMG dy do smrQkF ny Aus dI QF BuwK hVqfl `qy bYTxf cfihaf qF pRcfiraf igaf ik gurdvfry dy pRbMDkF ny bYTx nf idwqf. Auh rfqo rfq idwlI ivwc jMqr mMqr jf bYTy aqy jd puils ny AuTf idwqf qF dfavy kqy gey ik Bfrq ivwc iswKF nMU ros vI nhIN krn idwqf jFdf. iPr KLbr afeI ik AuhnF jMqr mMqr ivKy ros `qy bYTx dI afigaf nhIN sI leI hoeI ies kfrn AuTfieaf igaf hY. aftvf ivwc lVIvfr BuwK hVfqfl krn vfilaF ny 30 idnF dI ilKqI bynqI aqy afigaf leI hoeI sI pr Bfrq dI rfjDfnI ivwc afigaf lYx dI vI kI loV hY? ieh dovyN iPr iek sQFnk muhwly dy gurdvfry ivwc jf bYTy ijwQoN pRbMDkF ny iehnF qoN bVI musLkl nfl KihVf Cuzfieaf. ieh ivcfry ajy pMjfb phuMc ky hor QF hI qlfsL kr rhy sn ik gurbKLsL isMG ny BuwK hVqfl Cwz idwqI.

          kiQq BfeI gurbKLsL isMG ijs `qy bhuq sfry kys cwlxy bfkI hn, dI hflq hux hor vI pqlI ho geI hY aqy Aus dy keI smrQk vI socIN pY gey hn ikAuNik Aus dy suKjIq isMG Kosy nfm dy iek sfQI ny Pysbuwk `qy iek afzIE sunyhyN ivwc gurbKLLsL isMG dy pfj AudyV idwqy hn. ieh aMimRDfrI isMG  qF gurbKLLsL isMG nMU gurbKLsLf hI afKdf hY. suKjIq isMG Kosy muqfibk Auh gurbKLsL isMG nfl lKnOr gurdvfry ivwc mjUd irhf hY aqy 24 ku GMty Tfxy vI KiVaf igaf sI. suKjIq isMG ny dfavf kIqf hY ik Aus ny gurbKLsL dy keI KyKn vyKy hn. gurbKLsL isMG BfvyN kihMdf hY ik Aus nMU jbrdsqIN hspqfl KiVaf igaf sI pr Auh afp jfx vfsqy iqafr bYTf sI aqy cfhuMdf sI ik smrQk ies df ivroD nf krn ikAuNik Aus dI ishq bhuq Krfb sI. suKjIq isMG muqfibk gurbKLsL isMG hVqfl dOrfn qfkq dy tIky vI lgvfAuNdf sI aqy pfxI ivwc Gol ky golIaF vI KFdf sI. ieh kuJ suKjIq dI avfjL ivwc Pysbuwk `qy mjUd hY aqy Auh hor keI kuJ dwsx dI gwl vI krdf hY.

          vIrvfr nMU torFto df iek vwKvfdI mIzIafkfr bhuq mjUs jfpdf sI pr afpxf bYlMs bxfAux vfsqy ieh vI afK irhf sI ik gurbKLsL isMG ny ikhVf mrn vrq rwiKaf hoieaf sI, ieh qF BuwK hVqfl hI sI. jF isMG irhf hoxgy aqy jF Bfxf vrqygf df mqlb sLfied sDfrn BuwK hVqfl hI hY!

          kiQq qOr `qy sjLf pUrI kr cuwky isMG dI irhfeI dy mfmly ivwc dysI-knyzIan afgUaF df zbl stYNzrz bhuqf sLrmnfk hY. mMqrI itm Aupl, aYmpI prm igwl, aYnzIpI aYmpI vyn mfrstn, aYmpIpI jgmIq isMG, myar ilMzf jfPLrI aqy trwstI hrkIrq isMG vrigaF ny ies mfmly ivwc bhuq hMJU vhfey hn.              afE jLrf ies mfmly ivwc kYnyzf dI hflq vyKIey. jUn 2012 ivwc albrtf XunIvrstI ivwc trfivs bUmgfrtnr nfm dy dosLI ny iqMn sih-sikAUrtI gfrzF nMU golIaF mfr ky mfr idwqf. sqMbr 11-2013 nMU adflq ny Aus nMU Aumr kYd dI sjLf idwqI aqy nfl iliKaf ik 40 sfl Aus nMU prol nhIN imlygI. ieh kuJ dysL dI kMsrvtv srkfr vloN 2011 ivwc psf kIqy gey sKLq kfnMUn hyT sMBv hoieaf sI. jUn 2014 ivwc jsitn bork nfm dy dosLI ny mMtn, inAU brnjLivk ivwc pMj puils aPLsrF nMU golIaF mfr ky iqMn mfr idwqy. 31 akqUbr 2014 adflq ny Aus nMU pMj Aumr kYdF dI sjLf suxfeI jo iek iek kr ky BgqxIaF pYxgIaF aqy iliKaf ik 75 sfl prol nhIN hovygI. awj 24 sflf kYdI jd prol dI arjLI dyvygf qF Aus dI Aumr 99 sfl hovygI. amrIkf ivwc mfrc 2012 ivwc iek adflq ny iek nbflg lVky nMU kql dy dosL ivwc sfrI Aumr dI kYd dI sjLf suxfeI sI aqy nfl ilK idwqf sI ik Aus dI prol sfrI Aumr nhIN ho skdI. itm Aupl, prm igwl, vyan mfrstn, jgmIq, ilMzf aqy hrkIrq ies bfry vI kuJ Aucrn!

sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #801, jnvrI 16-2014

 


mnuwKI aiDkfrF dI afV hyT clfeI jf rhI hY vwKvfdI lihr!

          kuJ lok munwKI aiDkfrF df bhuq rOlf pfAuNdy hn aqy mnuwKI aiDkfrF dI afV hyT vwKvfdI lihr clf rhy hn.  iksy nMU vIjLf nf imly qF mfmlf mnuwKI aiDkfrF df bxf ilaf jFdf hY. iksy dosLI nMU jLmfnq nf imly qF mfmlf mnuwKI aiDkfrF df dwisaf jFdf hY. iksy aprfDI nMU prol nf imly qF mfmlf mnuwKI aiDkfrF df bfx ilaf jFdf hY. ikdy dihsLqgrd nMU PFsI dI sjLf ho jfvy qF vI mfmlf mnuwKI aiDkrF df dwisaf jFdf hY aqy jd koeI dihsLqgrd sjLf dI apIl nf krnI cfhy qwd vI mfmlf mnuwKI aiDkfrF df dwisaf jFdf hY. ieh swB vyK ky ies qrF lgdf hY ik mnuwKI aiDkfr isrPL dihsLqgrdF aqy AuhnF dy smrQkF dy hI huMdy hn qy hor swB lok AuhnF dy kiQq mnUwKI hwkF dy rfKvyNkrn vfsqy kurbfn hox vfsqy ByzF bwkrIaF dy quwl hI hn.

          vYnkUvr dy iek pMjfbI pwqrkfr nMU Bfrq dI kiQq blYk ilst df bhuq iPkr hY aqy ies nMU Auh mnuwKI hwkF dI AulMGxf dwsdf hY. Bfrq nMU kiQq mnUwKI hwkF leI avfjL AuTfx vfilaF aqy vwKvfdIaF ivckfr Prk krn dI nsIaq idwqI jFdI hY jd ik vwKvfdI lihr awj mnuwKI hwkF dI rfKI dy prdy hyT hI clfeI jf rhI hY. amrIkf afpxI rfKI vfsqy lwKF lokF dI no-PlfeI ilst bxfeI bYTf hY ijs `qy iksy vI smyN 5-6 lwK nfm huMdy hn. ies dI lgfqfr suDfeI huMdI rihMdI hY aqy igxqI vDdI GtdI rihMdI hY. Bfrq 100-50 bMidaF dy vIjLy rok lvy qF mnuwKI hwkF vfsqy Kqrf bx jFdf hY. amrIkf hr sfl sfl 40-50 dosLI PFsI `qy ltkf dyvy qF koeI nhIN boldf pr Bfrq ivwc 10-15 sflF bfad vI agr iksy iek bMdy nMU PFsI dy idwqf jFvy qF Bfrq nMU PfsLI dysL dwisaf jFdf hY.

          Bfrq ivwc dihsLqgrdF nMU Aumr kYd ho jfvy qF 14 sflF bfad AuhnF dI irhfeI vfsqy mrn vrq rwKy jFdy hn aqy gvFzI dysL pfiksqfn ivwc dihsLqgrdF vfsqy POjI adflqF kfiem ho jfx qwd vI pfiksqfn vwKvfdIaF dI imwqrF dI ilst ivwc rihMdf hY. pfiksqfn afpxy dysL ivcw ivdrohIaF `qy hvfeI hmly kr irhf hY aqy BfrI qopKfnf vI vrq irhf hY pr agr Bfrq QfeIlYNz ivwc PVy BgOVy kfql dI hvflgI mMg lvy qF mnuwKI hwkF vfsqy Kqrf KV jFdf hY.

          PrFs ivwc iek mYgjLIn dy dPLqr `qy hoey iek dihsLqgrd hmly ny sMsfr nMU ihlf ky rwK idwqf hY aqy Bfrq ivwc ies qoN ikqy vwD Gfiqk hmly huMdy rihMdy hn. kuJ lok smJdy hn ik Bfrq nMU afpxI rfKI df hwk nhIN hY aqy Bfrq dy lokF dI surwiKaf nfloN dihsLqgrdF dy hwk vwD aihmIaq rwKdy hn.

          vwKvfdI iswK mnuwKI hwkF dy nfm hyT KLqrnfk awqvfdIaF dI agyqI irhfeI mMg rhy hn aqy bhfnf bxf rhy hn ik kYd Bugq cuwky iswKF nMU irhf kIqf jfvy. Cot vI tOhr nfl mMg rhy hn aqy Aumr kYd nMU 14 sflF dI kYd dws rhy hn. kuJ ivdysLI afgU vI ies qrkIb nMU smJx ivwc jF qF asmrQ hn aqy jF votF btorn vfsqy Gysl vwtI bYTy hn.

          aMbflf dy gurdvfrf lKnOr sfihb ivwc BuwK hVfql rwKI bYTy kiQq BfeI gurbKLsL isMG  nMU keI iDrF afpxy sOVy ihwqF vfsqy vrq rhIaF hn. dysL ivdysL dy vwKvfdI, gurbKLsL isMG dI BuwK hVfql dy nfm `qy afpxI vwKvfdI lihr clf rhy hn. dysL ivdysL dy kuJ sLrfqrI mIzIafkfr gurbKsL isMG nMU afpxI mnfAux vfsqy vrq rhy hn aqy pYr pYr `qy Aus nMU zrYksLn dy rhy hn. kdy kihMdy hn ieh kr aqy kdy kihMdy hn Plfxy QF cly jfh aqy Plfxf ibafn dfg dy. sLRomxI kmytI, ies df pRDfn, akflI dl, akflI srkfr aqy akfl qKLq df jQydfr vI gurbKLsL isMG nMU afpxy afpxy ihwqF vfsqy vrqx dI koisLsL kr rhy hn. akflI gurbKLsL isMG nMU afr lgf ky idwlI vl Bwj pYNdy hn jF dihsLqgrdF nMU CuzfAux vfsqy icTIaF ilKx lwg pYNdy hn. pr jd EhI gurbKLsL isMG pMjfb vwl afAux dI gwl krdf hY qF vwzI igxqI ivwc sLMBu bfrzr `qy puils qYnfq kr idMdy hn.

          hirafxf dI Bfjpf srkfr aqy idwlI dI Bfjpf srkfr ies smwisaf nfl nijwTx dI QF hAU-pry krI jf rhI hY. sfPL srkfr dyx dy vfadf kr ky afeI Bfjpf iswKF nMU BrmfAux dI nIaq nfl mfmly nMU ltkf rhI hY.

          kFgrs dI hflq ies qoN vI ksUqI hY. ies df iek afgU suKpfl isMG Kihrf qF gurbKLsL isMG dy srfhxy jf bYTf hY jdik rvnIq ibwtU hOslf kr ky dihsLqgrdF dI agyqI irhfeI df ivroD kr irhf hY. pMjfb puils muKI ny ikhf hY ik vwKvfdIaF vloN idwqI geI kiQq qOr `qy sjLf Bugq cuwky iswK kYdIaF dI ilst shI nhIN hY aqy pMjfb ivwc iek vI sjLf Bugq cuwkf kYdI nhIN hY. ijs sUby df mwuK mMqrI, Aup muwK mMqrI aqy hor afgU kiQq qOr `qy sjLf Bugq cuwky iswK kYdIaF dI irhfeI mMg rhy hn Aus sUby df puils muKI kihMdf hY ik sUby ivwc ajyhf koeI kYdI nhIN hY.

          vwKvfdIaF dy sfh ivwc sfh lYx vflf krnYl isMG pIrmuhMmd srkfr qoN  sikAUrtI leI bYTf hY aqy ryzIE `qy ies nMU cwk mfrn vfly kuwiqaF qoN bcfa vfsqy jLrUrI dwsdf hY. pr nfl hI Bfrq ivwc iswKF nMU gulfm dwsdf hY.

          8 jnvrI nMU sRI akfl qKq `qy jfx df aYlfn krn vflf gurbKLsL isMG PYslf krn vfsqy pRcIaF pfAux dI gwl krdf hY. iek ryzIE `qy Aus df iek smrQk mrn vrq rwK ky pRsLfd lYx nMU shI dwsdf hY aqy ryziE host svfl krn vfly nMU ivcoN kwt idMdf hY qF ik vwKvfdI lfbI nrfjL nf ho jfvy.

          56 idn dI BuwK hVqfl dy bfvjUd gurbKLsL isMG vIrvfr nMU iswK cYnl `qy awDy GMty dI ieMntrivAU idMdf hY aqy Aus dy bolx dy vhf ivwc pUrI rvfngI bxI rihMdI hY. hflq ieh bx geI hY ik ieh kihxf musLkl hY ik zrfmy dy klfkfr kOx kOx hn, spFsr kOx aqy drsLk kOx kOx hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, #800 jnvrI 09-2014

 


Drm pRIvrqn `qy bIqy hPLqy guljLfr isMG sMDU df iliKaf lyK awKF Kohlx vflf sI!

          Bfrq ivwc Drm ies smyN Drm pRIvrqn mfmly `qy bhuq isafsq ho rhI hY. ies mfmly `qy bOqy hPLqy KLbrnfmf ivwc pRkfsLq hoieaf guljLfr isMG sMDU df lyK awKF Kohlx vflf sI. ieh lyK ajIq jlMDr qoN KLbrnfmf ny DMnvfd sihq pRkfsLq kIqf sI. s: sMDU ny jo kuJ iliKaf sI Auh AuhnF nyiVAuN qwikaf aqy kuJ hMzfieaf vI sI jo duhrfAux Xog hY qF ik ies qoN sbk isiKaf jf sky.

          s: guljLfr isMG sMDU ny ieMJ iliKaf sI, BfrqI sMsd qy sMsd dy bfhr Drm pirvrqn dy smfcfrF ny mYnUM awKI dyKIaF vfrdfqF cyqy krvf idwqIaF hn. 1947 dI dy vMz smy mY 14 sfl df sf. nvjMmy pfiksqfn dy ihMdU iswK afpxy Gr-Gft iqafg ky ieDr af rhy sn qy ieDr dy muslmfn AunHf vfg hI AuDr jf rhy sn. myry jwdI ipMz sUnI (huiafrpur) ivc do nIly bfxy vfly GoV svfrF ny sfzy ipMz dy arfeIaf nUM ikhf ik ijhVy arfeI AuDr nhI jfxf cfhuMdy Auh aMimRqDfrI iswK ho ky ieDr rih skdy hn. sfry dy sfry arfeI kMGy, kVy qy ikrpfn DfrI ho ky isMG sj gey sn. aMimRq CkfAux vfly gRMQI dy kihx Auwqy Auh siqnfm vfihgurU Aucfrdy Aus aOrMgyb nUM kos rhy sn, ijs dy rfjkfl ivc, AunHf dy suxy anusfr, AunHf nUM ihMdUaf qo muslmfn bxfieaf igaf sI. ieh gwl vwKrI hY ik AunHf dy isMG sjx qo do idn bfad hfrf ihMdU iswKf ny, ijhVy sfzy nyVly ipMzf dy rihx vfly sn, isMG sjy muslmfnf dy GrF Auwqy Dfvf bol ky AunHf df sfo-sfmfn hI nhI sI luwitaf nUMhf-DIaf dI pwq vI rolI sI. Auh afpxy nfl do drjn gwBrUaf dI hwiqaf krky awDI drjn muitafrf cuwk ky lY gey sn. sfzy ipMz dy ihMdU iswK eyny QoVHy sn ik iksy dI rfKI nhI sn kr sky. hf! eynf rUr hY ik jdo do mhIny ipwCo gydy BrfeI dI nUMh aqy DI afpxy cuwkx vfilaf nUM ckmf dy ky muV sfzy ipMz af vVIaf sn qf asI AunHf nUM afpxy ipMz dIaf nUMhf-DIaf vflf ipafr qy idlfsf dy ky afpxy Grf ivc sfB ilaf sI. ieQo qwk ik jdo AunHf nUM cuwkx vfly pRIqm isMG, rqn isMG qy blvMq isMG iek GoVI `qy rlf-bMdUkf lY ky AunHf nUM muV cuwkx afey sn qf sfzy ipMz vfilaf ny afpxIaf musilm DIaf dI rfKI kridaf iqMno iswKf nUM mOq dy Gft Auqfr idwqf sI. myry luiDafxf ilHy vfly nfnky ipMz myry nfny ny iek swq sflf alI gOs nfa dy lVky nUM Aus dy imRqk mfipaf dIaf lff kolo cuwk ky afpxy Gr lY afdf sI, ijs nUM myrI nfnI ny afpxy pihly awT, DIaf puwqrf df nOvf Brf rfm isMG bxf ky iswK mirXfdf nfl pfilaf qy ivafihaf sI. Aus nUM nfnikaf qo idwlI iljf ky tYksI zrfeIvr df kMm idvfAux qy iek mhfrftrn kuVI nfl ivafhux vflf mY afp sF.

          Auprokq ihwsf s: guljLfr isMG sMDU dy lyK df iek ihwsf hY ijs ivwc iensfn dI hYvfnIaq df Byd Cuipaf hoieaf hY.  ies lyK dy dUjy ihsy ivwc AuhnF pfiksqfn ivwc rih gey ihMdUaF aqy iswKF bfry iliKaf sI jo afpxIaF jfnF aqy jfiedfdF bxcfAux vfsqy muslmfn ho gey sn. aqy s: sMDU AuhnF ivcoN kuJ nMU  ipwCoN pfiksqfn PyrI mOky imly vI sn. dysL dI vMz smyN DrmF dI nPLqr kfrn iensfn dy KUn dI hOlI KyzI geI sI aqy swB qoN vwD sMqfp aOrqF ny hMzfieaf sI ijhnF nMU Dwky nfl muwt df mfl smJ ky cuwky lY jfxf aqy jbr jnfh krnf mrd afpxf hwk smJdy sn.

          s: sMDU ny iliKaf hY ik ikvyN AuhnF dy ipMz dy arFeI muslmfn afpxf jfn-mfl bcfAux vfsqy isMG sjL gey sn. AuhnF ny aMimRq vI Ck ilaf sI pr iPr vI Drm nMU luwt vfsqy vrqx vfilaF ny AuhnF nMU luwtpuwt ilaf sI aqy AuhnF dIaF DIaF cuwk ky lY gey sn. jo s: sMDU dy ipMz dysL dI vMz smyN vfpiraf sI Auh pMjfb ivwc QF QF vfpiraf sI aqy pMjfb dI DrqI vlUMDrI geI sI. jLUlm krn ivwc nf muslmfnF ny Gwt kIqI sI aqy nf iswKF aqy ihMdUaF ny Gwt kIqI sI. ijs df ijwQy jLor cwuilaf AuhnF AuWQy luwtmfr kIqI sI. hr Drm aMdr ies iksm dy aMsr huMdy hn  jo ies iksm dI asiQrqf dy lfB lY ky smfj ivroDI kfrvfeIaF krdy hn.

          s: sMDU ny afpxy nfnky ipMz aqy afpxy nfny df ijLkr vI kIqf hY ijs ny iek muslmfn bwcy nMU Aus dy kql kIqy gey mfipaF dIaF lfsLF koloN cuwky lY aFdf sI aqy  s: sMdU dI nfnI  ny Aus bwcy nMU afpxy bwicaF vFg pfilaf sI.

          DrmF dIaF lVFeIaF, DrmF dIaF nPrqF aqy vMzIaF iensfnIaq df Gfx krvfAuNdIaF hn. Drm pRIvrqn krn aqy ies nMU rokx dy nfm `qy Bfrq ivwc jo isafsq sLurI ho geI hY ieh Giqk ho skdI hY. modI srkfr nMU lokF ny awCy idnF aqy ivkfs dy nfm `qy votF pfeIaF sn aqy ies ies srkfr nMU afpxy kIqy vfidaF `qy hI pihrf dyxf cfhIdf hY.

          iesiqhfs ivwc bhuq kuJ gLLlq hoieaf hY aqy ieiqhfs nMU kdy vI dubfrf nhIN iliKaf jf skdf. ieiqhfs nMU dubfrf rIpIt nhIN hox idwqf jfxf cfhIdf aqy ajyhy hflfq bnx hI nhIN dyxy cfhIdy ieiqhfs afpxy afp nMU rIpIt kry. hr dysL, hr kOm aqy hr iPrky dy ieiqhfs ivwc dUijaF ny AuhnF nfl kdy nf kdy vfDf kIqf hoieaf hY aqy kdy nf kdy AuhnF dy puriKaF ny dUijaF nfl vfDf kIqf hoieaf hY. bIqy dy vfiDaF df bdlf lYx vflI nIqI nfl iksy df Blf nhIN ho skdf pr bIqy dy vfiDaF qoN sbk iswKx nfl swB df Blf ho skdf hY.

          awj PrFs aqy jrmnI vDIaf dosq hn jo sMsfr dI pihlI aqy dUjI jMg ivwc dusLmx sn. eysy qrF awj amrIkf aqy jpfn dosq hn jo sMsfr jMg ivwc pihly drjy dy dusLmx sn aqy amrIkf ny aYtm bMb suwt ky jpfn nMU qbfh kr idwqf sI. ieh dysL bIqy qoN sbk iswK ky awgy vD rhy hn aqy afpxy lokF dIaF ijLMdgIaF suDfrn ivwc kfmXfb rhy hn. agr ieh dysL iek dUjy qoN bdlf lYx dI ieCf nfl kMm krdy qF ieh qrwkI nhIN sn kr skdy. sMBv hY ik iehnF df vqIrf sMsfr dI qIjI  jMg df kfrn bx cuwkf huMdf. iehnF dysLF ny bIqy dIaF glqIaF nMU suDfr ky awgy vDx nMU qrjIh idwqI hY ijs kfrn iehnF dI qrwkI dI lftrI inkl afeI hY.

          Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr ies iksm dI swdBfvnf ajy sMBv nhIN ho skI. pfiksqfn nMU qF Dfrimk kwtVvfd ny burI qrF Gyr rwiKaf hY. jo kwtVpMQI swp pfiksqfn ny aPgfinsqfn  aqy Bfrq nMU zwsx vfsqy pflLy sn Auh awj pfiksqfn nMU zws rhy hn. awj pfiksqfnI afgUaF nMU ies iksm dy kwtVF nfl iswJx dI qrkIb nhIN suJ rhI. Bfrq nMU pfiksqfn dI hoxI qoN sbk iswKxf cfhIdf hY aqy iksy vI iksm dy Dfrimk kwtVvfd nMU sLih nhIN dyxI cfhIdI. agr ieslfimk kwtVvfd Kqrnfk hY qF ihMdU, iswK jF iksy hor Drm df kwtVvfd koeI Gwt Kqrnfk nhIN hovygf. cMgy-mMdy dihsLqgrdF vFg Dfrimk kwtVfvfd vI cMgf  aqy mMdf nhIN ho skdf. kwtVvfd qF mMdf hI hovygf iksy vI Drm df hovy!

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #799, jnvrI 02-2014

 


PFsI dI sjLf df ivroD krn vfly hux KfmosL ikAuN?

          hYrfnI gwl hY ik PFsI dI sjLf df ivroD krn vfly hux KfmosL ikAuN ho gey hn? jd Bfrq ivwc do dihsLqgrdF nMU PFsI idwqI geI sI aqy 3-4 horF nMU PFsI idwqy jfx dI sMBfvnf ivKfeI idMdI sI bhuq sLor mcfieaf igaf sI. sMsfr nMU ieh dwsx dI koisLsL kIqI jf rhI sI ik Bfrq smyq sfry sMsfr ivcoN PFsI dI sjLf df Kfqmf hoxf cfhIdf hY. hux jd pfiksqfn ny kuJ idnF ivwc 6 kYdI Pfhy ltkf idwqy hn qF Bfrq ivwc sMBfvI PFsI dI ivroDqf krn vfly KfmosL bYTy hn. pfiksqfn sYNkVy dihsLqgrd kYdIaF nMU jld hI Pfhy lgfAuxf cfhuMdf pr kuJ lokF vfsqy ieh ihAUimn rfeIts df mslf nhIN hY. ihAUimn rfeIts dI AulMGxf dy msly qF isrPL Bfrq ivwc hI pYdf huMdy hn.

          jd ipsLfvr dy POjI skUl `qy hoey dihsLqgrd hmly ivwc 133 bwicaF smyq 148 dy krIb lok mfry gey sn qF pfik ny kYd kIqy dihsLqgrdF nMU Pfhy lgfAux df aYlfn kr idwqf sI. pRDfn mMqrI sLrIP ny 2008 qoN PFsI dI sjLf `qy lgfeI geI rok qurq htf idwqI sI. do idnF ivwc hI PYjlLfbfd jylL ivwc do kYdIaF nMU Pfhy lgfieaf igaf aqy iPr 4 horF nMU PFsI dy idwqI geI.

          pfiksqfn dy ipfvr dy afrmI skUl `qy awqvfdI hmly qo bfad guwsy ivc afey pfiksqfn ny awqvfd dy iKlfP sKq kdm AuTfAux df sMklp ilaf hY aqy pfiksqfnI afrmI cIP jnrl rfhIl rIP ny iehnF 6 awqvfdIaf dI PfsI `qy hsqfKr kr idwqy aqy iehnF nUM PfsI dy idwqI geI hY. hux ijhnF nUM PfsI `qy ltkfieaf igaf hY ieh cfry awqvfdI pfiksqfn dy sfbkf pRDfn mMqrI prvy muwrP `qy jfnlyvf hmlf krn dy doI sn.

          ies dy nfl hI do idn pihlF KLbr afeI hY ik jfrzn ny awT sfl dI rok qo bfad 11 lokf nUM PfsI dy idwqI hY. gRih mMqrfly dy iek aiDkfrI dy hvfly nfl ikhf igaf hY hwiqaf dy vwK-vwK kysF dy doI Tihrfey gey 11 aprfDIaF nUM ieko idn PfsI dy idwqI geI hY. ieh sfry sfry jfrzn dy nfgirk sn aqy  iehnF nMU sfl 2005 qy 2006 `c hwiqaf dy doF `c doI Tihrfieaf igaf sI. jfrzn `c ies qo pihlF 2006 `c aprfDIaf nUM PfsI `qy ltkfieaf igaf sI. 2006 qo bfad 122 lokF nUM mOq dI sf suxfeI geI sI pr PFsI idwqI nhIN sI geI.

          ies dy Elt Bfrq ivwc 1995 qoN 2014 drimafn isrPL cfr dosLI nMU PFsI `qy ltkfieaf igaf hY. srkfrI aMkiVaF muqfibk 1947 qoN hux qwk Bfrq ivwc isrPL 52 dosLIaF nMU PFsI `qy ltkfieaf igaf hY. jd ik amrIkf ivwc hr sfl aOqn 50 dy krIb dosLIaF nMU PFsI dy idwqI jFdI hY.

          Bfrq ivwc ijhnF do ivakqIaF nMU ipCly sflF dOrfn Pfhy lgfieaf igaf hY Auh hn aPLjLl gurU aqy ajLml kfisb. aPLjLl gurU Bfrq dI sMsd `qy 2001 ivwco hoey hmly ivwc sLfml sI aqy Aus nMU 9 PrvrI 2013 nMU PFsI idwqI geI.  ajLml kfisb 2008 dy muMbeI hmilaF df dosLI sI ijs ivwc 166 ivakqI kql kr idwqy gey sn aqy Aus nMU 21 nvMbr 2012 ivwc PFsI idwqI geI sI.

          ies ipwCoN pRDfn mMqrI rfjIv gFDI dy kfql, muwK mMqrI byaMq isMG dy kfql aqy idwlI ivwc ibwtf `qy hmlf krn vfly kfql PFsI dI lfeIn ivwc lwgy hoey sn ijhnF nMU bcfAux vfsqy PFsI dy ivroD ivwc bhuq rOlf pfieaf igaf. hux jd AuhnF dI PFsI tlL geI hY qF iksy nMU sMsfr ivwc PFsI dI sjLf df ivroD krnf hI Buwl igaf hY. hux Aumr kYd Bugq rhy dihsLqgrdF nMU irhfa krvfAux dI muihMm sLurU ho geI hY.

          hYrfnI ies gwl dI vI hY ik pfiksqfn ivwc blYk vrMt Bfv  mOq dy hukmF `qy pfiksqfnI POj df muwKI dsqKq krdf hY. aqy ijhnF 6 dosLIaF nMU Pfhy lgfieaf igaf hY AuhnF dy blYk vrMt `qy vI pfiksqfnI afrmI cIP jnrl rfhIl rIP ny hI dsqKLq kIqy hn. Bfrq ivwc POj muwKI mOq dI sjLf `qy  pbilk ivwc pRqIkrm vI nhIN dy skdf, dsqKLq krnf qF bhuq dUr dI gwl hY. pr iPr vI kuJ lokF nMU Bfrq Gwt jmhUrI aqy pfiksqfn vwD jmhUrI jfpdf rihMdf hY.

          idwlI ivwc dsMbr 2013 ivwc cldI bws ivwc hoey iBafnk ryp kFz qoN bfad lokF ny dosLIaF nMU PFsI `qy ltkfAux dI mMg kIqI sI pr Bfrq ny ajy qwk iksy dy blYk vrMt `qy dsqKLq nhIN kIqy. nf hI muMbeI `qy hoey dihsLqgrd hmly ivwc 166 lokF dI mOq ipwCoN Bfrq ny  qurq iksy nMU PFsI lgfieaf. iehnF hmilaF ivwc rMgy hwQI PVy gey dosLI ajLml kfisb nMU vI 2008 dy aprfD ivwc adflqI pRIikRaf pUrI hox AuprMq 21 nvMbr 2012 PFsI idwqI geI sI.

          ipsLfvr hmly ipwCoN pfiksqfn dy pRDfn mMqrI sLrIP ny mIzIaf sfhmxy Bry mn nfl afpxIaf mbUrIaF igxf idwqIaF. nvf rIP ny ieh vI kih idwqf ik PVy gey awqvfdIaF dI sf nUM rukvfAux leI jwjF nUM DmkIaF Bry Pon afAudy hn, ijs kfrn awqvfdIaF nUM sf nhI ho pfAudI. ies dy nfl hI nvf rIP ny pfiksqfn ivc awqvfdIaf nUM PfsI dI sf idwqy jfx `qy lwgI rok nUM htf idwqf hY qy ikhf hY ik ieh lok PfsI dy hI hwkdfr hn. kihMdy hn hux isMD jylH ivc bMd 400 qo vDyry awqvfdIaf nUM CyqI hI PfsI dI sf idwqI jfvygI aqy hor jylF ivwc vI sYNkVy kYdI ies kqfr ivwc hn. jo DmkIaF pfik jwjF nMU afAuNdIaF hn  Auh BfrqI pMjfb ivwc vI zyZ dhfkf afieaf krdIaF sn.

-sLONkI ieMglYNzIaf KLbrnfmf #798, dsMbr 23-2014

 

Dfrf 25-bI dy mfmly ivwc modI srkfr nMU awk cwb lYxf cfhIdf hY!

          Bfrq dy sMivDfn dI Dfrf 25-bI dy mfmly ivwc rOlf iPr sunx nMu iml irhf hY. Bfjpf aqy bfdl akflI dl ivckfr cwl rhy tkrfa ny ies rOly nMU hor bl idwqf hY. bfdl akflI dl ny pMjfb pfrtI aqy ivkfs pfrtI qoN moVf kwt ilaf hY aqy jfhrf qOr `qy pMQk eyjMzf apxf ilaf hY.

          ies nfl akfl qKLq dy jQydfr dy ibafnF ivwc vI qbdIlI afeI hY ijs `qy akflI dl dy iesLfiraF `qy cwlx dy dosL lgdy hn. qrn qfrn dy iewk ipMz dy gurdvfry ivwc lwgI awg df dosL idvX joqI vfilaF isr lgf ky AuhnF df swqsMg Bfvn sIl kr idwqf igaf aqy pMjfb ivwc AuhnF dy sfry zyry bMd krn dI mMg kIqI geI. hYrfnI hY ik ivsLvfs dI ajLfdI ivwc jkIn rwKx vflI iswKI dy jQydfr ny vI ies iksm dI pfbMdI lgfAux dI hfmI Br idwqI. hux pqf lwgf hY ik gurdvfry nMU awg lwgx df kfrn ibjlI df sLfrt srkt sI ikAuNik ibjlI vfsqy kuMzIaF lgfeIaF geIaF sn aqy gurdvfry ivwc qfrF nMgIaF sn.

          Dfrf 25-bI dy mfmly ivwc hux amrIkf dy pRDfn Aubfmf nMU iek ptIsLn vI ByjI jf rhI hY ijs bfry kuJ mIzIaf vfly bhuq rOlf pf rhy hn. jd kdy Bfrq df pRDfn mMqrI iksy pwCmI dysL dy dOry `qy afAuNdf hY qF Bfrq iKlfPL ies iksm dy bhfny bxf ky hmly kIqy jFdy hn. BfrqI afguaF `qy adflqI kys krn df rOlf vI pfieaf jFdf hY pr kdy iksy kys ivwc sPlqf nhIN imlI. hux Blf BfrqI sMivDfn dI Dfrf 25-bI bfry Aubfmf kI kr skdf hY?

          kdy iksy iswK afgU ny ieh nhIN dwisaf ik Dfrf 25-bI hY kI aqy ies ivwc sLkfieq df kfrn kI hY? bws ieh dfavf kr idwqf jFdf hY ik ies Dfrf ivwc iswKF nMU ihMdU dwisaf igaf hY. jdik ies Dfrf ivwc ajyhI koeI gwl ivKfeI nhIN idMdI.

          jd Bfrq df sMivDfn bx irhf sI qF dysL dy kmjLor vrgF nMU 10 sflF vfsqy ivsLysL rIjLrvysLn dyx dI ivvsQf kIqI geI qF ik sdIaF qoN lqfVy gey iehnF vrgF dI hflq ivwc suDfr kIqf jf sky. ieh rIjLrvysLn awj vI jfrI hY. jd iswK afgUaF nMU pqf lwgf ik iswKF nMU ies rIjLrvysLn df lfB nhIN hovygf qF AuhnF kmjLor vrg dy iswKF vfsqy rIjLrvysLn lYx vfsqy morcf lgf idwqf. ieh iek ieiqhfsk qwQ hY. Bfrq srkfr df qrk sI ik ikAuNik iswKF ivwc jfqpfq nhIN hY ies krky iswKF ivwc pCVy aqy lqfVy vrg nhIN hn. ies kfrn iswKF nMU rIjLrvysLn nhIN idwqI jf skdI. ieh rIjLrvysLn mulmfnF aqy eIsfeIaF nMU vI eysy aDfr `qy hI nhIN sI idwqI geI ikAuNky muslmfnF aqy eIsfeIaF ivwc vrxvMz aqy jfqIvfd nhIN hY.

          rIjLrvysLn qF jfqIvfd qoN pIVHq vrgF vfsqy sI jo Bfrq dy ihMdU smfj df ihwsf sn. isDFqk qOr `qy iswKf ivwc BfvyN jfqpfq nhIN hoxf cfhIdf pr aslIaq ivwc ieh ihMdUaF qoN Gwt nhIN hY ikAuNik iswKF df ihMdu smfj nfl gihrf irsLqf irhf hY aqy awj vI hY. iswK afgU ieh jfxdy sn ik iswKF ivwc vrxvMz hY aqy agr iswKF dy kmjLor vrgF nMU rIjLrvysLn nf imlI qF Auh afriQk lfB lYx vfsqy afpxy afp nMU ihMdU lKvfAuxgy ijs nfl iswKF dI igxqI nMU Korf lwgygf.

          iswK afgUaF dy morcy agy JukidaF kyNdr srkfr ny iswKF nMU vrx vMz df ihwsf mMn ilaf aqy Dfrf 25-bI ivwc iswKF df ijLkr kr idwqf. ihMdUaF dy kmjLor vrgF nMU mMdrF ivwc vVHn dI afigaf vI nhIN sI aqy Dfr 25-bI ivwc ihMdU mMdrF nMU Kohilaf igaf aqy nfl hI sosLl vylPyar qy rIPfrm df ijLkr kIqf igaf. jd Dfrimk icMHn vjoN ikRpfn dI gwl afeI qF ies Dfrf ivwc iswKF nMU vwKrf vI rwiKaf ijs nMU piVHaf aqy smiJaf jf skdf hY ik iswKF nMU ikRpfn pfAux df hwk hY. ieh hwk ihMdUaF, boDIaF aqy jYnIaF nMU nhIN idwqf igaf jo 25-bI ivwc ihMdUaF nfl drj hn.

          Dfrf 25-bI muqfibk iswKF aMdrly kmjLor vrg rIjLrvysLn  df lfB lY rhy hn. AuNJ iswK afgUaF ny ies rIjLrvysLn dy lfB dy nfm `qy kmjLor vrgF nMU iswKI dy nyVy rwKx dI glqI hI kIqI sI ikAuNik lflc nfl Drm vDfAux df koeI lfB nhIN hY.

          modI dI pfrtI hux iswKF nfl nyVqf vDf rhI hY aqy pMjfb ivwc akflIaF qoN ibnF coxF ijwq ky srkfr bnfAux dI soc rhI hY. eysy kfrn BuwK hVqfl `qy bYTy gurbKLsL isMG nfl vI Bfjpf rfbqf rwK rhI hY. koeI hYrfnI nhIN hovygI jykr modI srkfr Dfrf 25-bI ivcoN iswKF nMU vwK krn leI mMn jfvy.

          sLONkI df mwq hY ik Dfrf 25-bI dy mfmly ivwc modI srkfr nMU awk cwb lYxf cfhIdf hY aqy iswwKF nMU ies Dfrf dI afKrI lfeIn ivcoN kwZ dyxf cfhIdf hY. sb sYksLn bI ivcoN iswK sLbd zIlIt kr dyx nfl sfrf kMm ho jfvygf aqy iswK kiQq qOr `qy ihMdU pRIBfsLf hyT nhIN rihxgy. hF agr ies df asr rIjLrvysLn  `qy pYNdf hY qF ies dI pRvfh nhIN ktnI cfhIdI ikAuNik iswKF aMdr vrxvMz aqy jfqpfq dI koeI QF nhIN hY.

          agr sLRomxI kmytI coxF ivwc iswK dI pRIBfsLf bhuq hI sImq kIqI jf skdI hY ijs nfl 60% qoN vwD iswK bfhr rih jFdy hn qF Dfrf 25-bI ivwcoN iswKF nMU bfhr kwZx nfl qF kuJ pCVIaF jfqF dy lok hI bfhr rih jfxgy jo afpxy afp nMU iswK khfAuNdy hn. iswK qF sihjDfrI vI aKvfAuNdy hn pr AuhnF nMU sLRomxI kmytI coxF ivwc votrF vjoN bfhr kwZ idwqf igaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #797, dsMbr 19-2014

 


Aumr kYd vfsqy mOq qwk kYd dI iprq sLurU hoeI!

          sMsfr dy bhuqy dysLF ivwc PFsI dI sjLf bMd kr idwqI geI hY aqy hor dosLF `qy ajyhf krn vfsqy dbfa pfieaf jf irhf hY. awj PFsI dI sjLf dyx vfly bhuq Gwt dysL rih gey hn. Bfrq vrgy ijhnF dysLF ny PFsI dI sjLf ajy kfiem rwKI hoeI hY, Auh vI PFsI bhuq Gwt idMdy hn.

          PFsI dyx ivwc cIn dI sMsfr ivwc JMzI hY. cIn ikMny lokF nMU hr sfl PFsI idMdf hY, ieh styt sIkirt hY. kuJ aMdfjLy hn ik cIn hr sfl keI hjLfr lokF nMU mOq dI sjLf idMdf hY aqy bhuiqaF nMU vkIl-dLlIl df hwk vI nhIN idwqf jFdf.  cIn ivwc mOq dI sjLf vfsqy PfierMg skUafz nMU vriqaf jFdf hY. cIn ipwCoN PFsI dI vrqoN afm krn vfky dysLF ivwc AuWqrI korIaf, ierfn aqy sfAUdI arb sLfml hn. cIn vFg ieh iqMn no dysL jmhUrI dysL nhIN hn ijs kfrn iehnF dy sLfskF nMU lokmwq dI bhuqI pRvfh nhIN hY. AuWqrI korIaF ivwc qF rsmI adflqI pRIikRaf dI vI loV nhIN hY. eIrfn ivwc kiQq dosLIaF nMU sLryafm cONkF ivwc Pfhy lgf idwqf jFdf hY. sfAUdI arb ivwc hflq ies qoN vI icMqfjnk hY ijwQy PfsI dI sjLf qlvfr nfl grdn kwt ky idwqI jFdI hY. kiQq dosLI nMU pbilk cONk ivwc mUMh-hwQ bMn ky goizaF Bfr ibTf idwqf jFdf hY aqy kiQq ieslfimk sLrIaf muqfibk dosLI grdfn ky qlvfr dy vfr nfl grdn kwt idwqI jFdI hY.

          PFsI df bdl hux lMbI kYd bxdf bxdf jf irhf hY ijs nMU Aumr kYd dI QF mOq qwk kYd afiKaf jfx lwg ipaf hY. kuJ lok Aumr jYd nMU 14 sfl dI kYd smJdy hn jdik afm Aumr kYd dy kysF ivwc kYdI 14 sfl ipwCoN prol dI arjLI dy skdf hY. kYnyzf ivwc vI PFsI dI sjLf nhIN hY pr hr Aumr kYd vflf kYdI 14 sfl ipwCoN afpxy afp Gr nhIN Byj idwqf jFdf. hF prol vfsqy kYdI aksr arjLIaF idMdy hn pr hr iksy dI arjLI pRvfn nhIN kr leI jFdI. kYnyzf ivwc qF prol rIvIAU mOky pIVHq iDr jF smfj df koeI vI vrg iksy sMBfvI Kqry kfrn prol df ivroD kr skdf hY. bhuq kysF ivwc ajyhf aksr huMdf hY.

          kYnfz ivwc keI kysF ivwc qF Aumr kYd vfly kYdI vfsqy jwj ieh ilK idMdy hn ik prol 20 jF 25 sfl ho hI nhIN skdI. ipCly idnIN iqMN puils aPlsrF df kql krn vfly dosLI nMU 75 sfl kYd dI sjlf idwqI geI hY aqy nfl jI jwj ny 75 sfl no-prol ilK idwqf hY. 24 sflf kYdI nMU agly 75 sfl prol nhIN iml skygI aqy hux Auh 99 sfl dI Aumr ivwc prol lY skygf. ieh PYslf knyzIan adflq df hY jo 31 akqUbr 2014 dy idn suxfieaf igaf hY.

          24 sflf jsitn bork ny mntn, inAU brnjLivk ivwc hmlf kr ky iqMn puls vfly mfr idwqy sn aqy do jLKLmI kr idwqy sn. Aus `qy kql dy iqMn cfrj aqy kql dI koisLsL dy do cfrj lgfey gey sn. adflq ny Aus nMU pMj Aumr kYdF kIqIaF hn.  ieh sjLf cIP jsits zyivz simQ ny suxfeI sI aqy 75 sfl no-prol df hukm suxfieaf hY. kYnyzf ivwc PFsI dI sjLf Kqm hox ipwCoN ieh swB qoN sKLq sjLf smJI jf rhI hY. dosLI jsitn bork dy vkIl ny sjLf ipCoN ikhf sI ik Auh apIl nhIN krygf. jsitn bork ny iqMn Pst izgrI kql aqy do kql dI koisLsL dy dosL svIkfr kr ley sn. puils `qy kIqy ies Gfiqk hmly qoN pihlF jsitn bork df koeI kirmInl rIkfrz nhIN hY. puils `qy ieh hmlf 4 jUn nMU kIqf igaf sI.

          Aumr kYd ikMny sflF dI hY ies bfry Bfrq dI suprIm kort ny vI ikhf sI ik Aumr kYd Aumr kYd hY, 14 sflF dI kYd nhIN hY. kYdI nMU prol dI arjLI df hwk vwKrf hY, agr jwj vloN sLrq nhIN hY kYdI dI arlI prol sLrqF hyT ho ksdI hY.

          10 dsMbr nMU Bfrq ivwc mYglurU iek ivy adflq ny 22 sflF dI iek ieMjInIar lVkI dI hwiqaf dy doI ivakqI nUM mOq qwk kYd dI sf suxfeI hY| doI ny ieMjInIar lVkI dI Aus vlo jbr-jnfh df ivroD krn `qy hwiqaf kr idwqI sI| adflq ny 2 dsMbr nUM bMqvfl `c kfIkozI dy 25 sflf sqI 25 nUM doI GoisLq kIqf sI aqy sf 10 dsMbr nMU suxfeI hY.

          ies kys ivwc srkfrI vkIl ivfpRsfd alvf ky ny dlIl idwqI sI ik jykr doI nUM 14 sfl bfad prol iml geI qF Auh gvfhf leI muiklf KVHIaf kr skdf hY| vkIl ny sqI leI mOq qwk kYd dI sf dI mMg kIqI sI| adflq ny ies qrk nMU pRvfn kridaF dosLI nMU Aumr kYd dI QF mOq qwk kYd dI sjLf idwqI hY.

          amrIkf ivwc PFsI dI sjLf afm idwqy jfx dy bfvjUd lMbI kYd vI afm hI kIqI jFdI hY. bhuq sfry kysF ivwc 50 jF 100 sfl qwk jF ies qoN vwD dI kYd vI suxfeI geI hY. lMbI kYd hux PFsI dI sjLf df bdl bxdI jf rhI hY.

          dihsLqvfd df zr vI sMsfr dy vwK vwK dysLF dy jsits isstm nMU lMbI kYd vfsqy pRyr irhf hY. brqfnIaF ivwc bhuq sfry dihsLqgrdI dy kYsF ivwc adflqF ny hr cfrj vfsqy bxdI vwD qoN vwD sjLf suxfeI hY. dihsLqgrdF dy nfl nfl zrwg qskfrF iKlfPL vI adflqF sKLq phuMc apxf rhIaF hn. Bfrq ivwc ryp dy kysF qoN lok eyny pRysLfn hn ik PFsI dI sjLf dI mMg kr rhy hn. jykr ryp vfsqy PFsI dI sjLf idwqI jFdI hY qF kql vfsqy mOq qwk kYd gLLq nhIN hY.

albrtf df Aupl zrwg mfmlf

          bIqy hPLqy albrtf dy azimMtn sLihr ivwc cfr ivakqI zfiel-ey zop zrwg kys ivwc PVy gey hn ijhnF ivcoN iek PYzrl mMqrI itMm Aupl df Brf hY. bhuq hYrfnI dI gwl hY ik mIzIaf dy iek ihwsy ny ies kys dI rporitMg ivwc mMqrI itMm Aupl dI qsvIr lgfeI hY jo jfiejL nhIN jfpdI. jo ivakqI PiVaf igaf hY ijLkr Aus df hI hoxf cfhIdf sI aqy KLbr dy aMdr Aus df itMm nfl irsLqf dws dyxf kfPLI smiJaf jfxf cfhIdf sI. pr kuJ mIzIaf hwd twp igaf sI. aksr blYkmylIaf mIzIafkfr hr zrwg kys ivwc krYizt lYx bYT jFdf hY pr hYrfnI hY ik ies kys ivwc Aus nyy iksy kfrn krYizt lYxf jfiejL nhIN smiJaf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #796, dsMbr 12-2014

 


ksLmIr coxF `c votrF dI igxqI qoN dihsLqgrd smrQk pRysLfn!

          jMmU aqy ksLmIr sUby dIaF coxF ivwc votrF dI igxqI qoN dihsLqgrd smrQk zfhZy pRysLfn hn. dihsLqgrdF aqy AuhnF dy smrQkF ny iehnF coxF df bfeIkft kIqf hoieaf hY pr sUby dy lokF ny AuhnF dI pRvfh nhIN kIqI aqy coxF dy pihly divF pVfvF ivwc 70 qoN 72 % lok votF pfAux inkly hn. sUby dy lok dihsLqgrdI aqy kurwpsLn qoN qMg hn qy sUby ivwc siQr sfPL suQrI srkfr cfhuMdy hn. lokF nMU rujLgfr cfhIdf hY aqy rijLgfr vfsqy siQrqf qy sLFqI jLrUrI hY jo ipCly 30 sflF qoN gfieb hn.

          2 dsMbr nMU ivDfn sBf coxf dy dUjy pVfa dOrfn jMmU-kmIr dIaf 18 aqy JfrKMz dIaf 20 ivDfn sBf sItf `qy votf peIaf. dohf sUibaf `c voitMg df kMm fqIpUrn qrIky nfl qm ho igaf. dUjy pVfa qihq jMmU-kmIr `c 71 IsdI jdo ik JfrKMz `c 65[72 IsdI qo vwD lokf ny afpxy vot dy aiDkfr dI vrqo kIqI. ieMJ jMmU-kmIr ivwc JfVKMz qoN vI vwD votF pol hoeIaF hn. ksLmIr `c lokF ny voitMg leI BfrI Auqfh ivKfieaf aqy 71 IsdI qo vwD lokf ny votf pfeIaf.  rportF muqfibk sloqrI ivKy 120 sfl burg aflm dIn qy srhwdI Kyqr dy iek cox bUQ `qy 107 sflf burg ny vI afpxy vot dy aiDkfr dI vrqo kIqI.  kimsLn vloN coxF dy agly pVfa ivwc vI surwiKaf dy puKqf pRbMD kIqy jf rhy hn qF ik votr BYa rihq mhOl ivwc votF pf skx.

          ies BfrI voitMg nfl ksLmIr dy vwKvfdI lxy dy nfl nfl hor vwKvfdIaF nMU vI iPkr lwg igaf hY. iswK vwKvfdI afgU ismrnjIq isMG mfn pRDfn RomxI akflI dl (aMimRqsr) ipCly idnIN jMmU-kmIr ivwc ksLmIrI vwKvfdIaF nMU imlx igaf hoieaf sI. jnfb mfn vI iehnF coxF ivwc BfrI votr trnafAUt qoN sKLq nfKusL sI. mfn ny afpxy BfsLx ivwc ieMJ ikhf, jo afgU kfgrs, bIjypI aqy rvfieqI akflI afgUaf dI qrHf afpo-afpxI kOm nUM ipwT dy ky ihMdUqv hukmrfnf df sfQ dy rhy hn, Auh hI asl ivc musilm kOm aqy kmIrIaf dy dumx hn. ijnHf nUM awj kmIr invfsIaf vwlo awCI qrHf pihcfnx aqy pCfVx dI sq loV hY qf ik iswK kOm dy sfsI ZMg nfl kIqy gey kqlyafm dI qrHf kmIr ivc vI iPr qo musilm kOm df kqlyafm krvfAux dy BYVy mksd ivc kfmXfb nf ho skx.

          mfn vloN 12 trwkf rfhI 96 tn smwgrI kmIr ivKy pIVHqf leI ilafdI, ijnHf ivco 1 trwk kmIrI nr bMd afgU sRI iglfnI nUM, iek sbIr Kfn nUM aqy iek mIr vfie nUM soipaf hY qF ik Auh pIVHq kmIrI pirvfrf dI mdd kr skx. ieh mfn df ksLmIrI vwKvfdIaf nfl hyj dI insLfnI hY. s: mfn aqy Aus dI pfrtI df pMjfb ivwc koeI aDfr nhIN hY aqy hux Aus ksLmIrI hmruqbf vwKvfdIaF dy aDfr nMU vI vwzf Korf lwg irhf hY.

          jMmU aqy ksLmIr dIaF coxF ivwc votrF dI igxqI qoN pfiksqfn vI pRysLn hY ijs nMU ksLmIrIaF vloN bfeIkft dy smrQn dI afs sI. pfik mIzIaf vI iehnF coxF bfry itwpxIaF kr irhf hY aqy lokF dy afp muhfry bfhr afAux qoN hYrfn hY. aMqrrfsLtrI BfeIcfrf vI ieh vyK iorhf hY. ies dy Elt ipClIaF pfiksqfnI coxF ivwc Gply df ivvfd ajy qwk vI hwl nhIN hoieaf aqy ivroDI pfrtI qihrIky iensfPL  ny srkfr iKlfPL jMg CyVI hoeI hY.

          iksy vI dysL dI qrwkI vfsqy jmhUrIaq aqy Drm inrpwKqf hn muZlIaF sLrqF hn pr vwKvfdI smyN nMU Eltf gyVf dyxf cfhuMdy hn. Drm dy aDfr qy bxfieaf igaf pfiksqfn gihry sMkt ivwc hY. Drm dy nfm `qy dysL df vtvfrf kIqf igaf jo pfiksqfn ivwc awjy qwk QMmx df nfm nhIN lY irhf. ieh vMzIaF hux mulmfnF ivwc pY geIaF hn aqy hux iek sMprdf dy muslmfn dUjI sMprd dy muslmfnF dy dusLmx bxy hoey hn. pfiksqfn ivwc Gwt igxqIaF dI hflq Krfb hY aqy pfiksqfn dy lok afzYNttI krfeIss df sfhmxf kr rhy hn. AuhnF nMU ieh smJ nhIN af rhI ik Auh afKr kOx hn?

          ipCly idnIN iek swjx ny sLONkI nMU iek pfiksqfnI tIvI progrfm df XUitAUb ilMk Byijaf. ieh pRogrfm mhfrfjf rxjIq isMG bfry sI. ies tIvI gwlbfq ivwc iek pfiksqfnI iswK vI sLfml sI jo hfsohIxIaF gwlF krdf sI. Aus df kihxf sI ik Bfrq ivwc iswK gulfm hn pr pfiksqfn ivwc iswKF nMU pUrI ajLfdI hY. ies dy Elt ies gwlbfq ivwc sLfml do hor muslmfn buwDIjIvI kih rhy sn ik pfiksqfn ivwc 1947 qoN pihlF df ieiqhfs gfieb kr idwqf igaf hY. ieMJ jfpdf hY ik pfiksqfn dI DrqI df ieiqhfs 1947 ivwc hI sLurU hoieaf hY aqy pihlF kuJ nhIN sI. AuhnF df kihxf sI ik pfiksqfnI afzYNttI krfeIss df sfhmxf kr rhy hn. aqy pfiksqfnI pMjfbI qF afpxI mF bolI nMU ivsfr cuwky hn. sLfied pfiksqfnI pMjfbI sMsfr dy iewko iek ajyhy lok hn ijhnF ny afpxI mF bolI df Qwlf lgf idwqf hY.

          pfiksqfn ivwc pMjfbIaF dI bhuuigxqI hY pr dysL dI srkfrI BfsLf AurdU hY jo dysL dI vMz smyN XUpI qoN ihjrq kr ky gey lok boldy sn. pfiksqfn dy isMD, bloicsqfn aqy KYbr pKqUnvf sUibaF dy lok afpxIaF bolIaF nMU ipafr krdy hn pr bhuigxqI pMjfbI afpxI bolI pRqI suihrd nhIN hn.

          s: ismrnjIq isMG mfn nMU Auh pfiksqfn cMgf lgdf hY ijwQy nf Dfrimk ajLfdI hY aqy nf pMjfbI dI kdr hY hflFik pMjfbI swB qoN vwD lokF vloN bolI jFdI hY. s: mfn nMU ksLmIr ivwc votr trn afAUt qoN nhIN sgoN PyHlz styt qoN zrnf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #795, dsMbr 05-2014

 

iemrfn KF dy jlsy `c awj myrf nwcxy nMU jI krdf!

          sLONkI ny qF 23 nvMbr nMU sihj suBf hI iek pfiksqfnI tIvI cYnl afn kr ilaf sI. AuNJ sLONkI nMU izsL tIvI df rmort PVn dI afigaf nhIN hY ikAuNik sLONkx dy sIrIal kdy KLqm hI nhIN huMdy. iewk mukdf hY qF dUjf sLurU ho jFdf hY. idn hI suBfgf sI ik sLONkx ny afpxI iek shylI nfl sLfipMg jfx df PYslf kr ilaf aqy sLONkI nMU Gr df cONkIdfrf krn df hukm suxf idwqf. sLONkx ajy kfr ivwc hI bYTI sI ik sLONkI ny izsL nYWtvrk afn kr ilaf aqy awgoN iek pfiksqfnI cYnl cwl irhf sI.

          cwl rhy pMjfbI gfxy dI sur aqy sMgIq bhuq jfixaF pihcfixaf sI pr ies df sLbdI jfx rfjnIqk sI. sux ky sLONkI bhuq kniPAUj ho igaf sI ik ieh iks pMjfbI gIq dI Dun vj rhI hY? tIvI isWDf pfiksqfnI pMjfb dy gujrFvflf sLihr dy iewk vwzy styzIam qoN pRogrfm tYlIkfst kr irhf sI. qihrIky iensfPL pfrtI dI iek vwzI rYlI ho rhI sI aqy styzIam hjLfrF lokF nfl Kcf Kc Biraf hoieaf sI. qihrIky iensfPL pfrtI df afgU iemrfn Kfn, sLfh mihmUd kurysLI aqy hor afgU styj `qy ibrfjmfn sn. qihrIky iensfPL pfrtI dy JMzy JUl rhy sn aqy gfxf cwl irhf sI, iemrfn KF dy jlsy `c awj myrf nwcxy nMU jI krdf. iemrfn KF dy hjLfrF smrQk swcmuwc nwc rhy hn aqy ieh gfxf gf vI rhy sn.

          bhuq jLor lgf ky sLONkI nMU mihsUs hoieaf ik iek aYsf pMjfbI (BfrqI pMjfbI) gIq hY ijs dI Dun kuJ ies qrF dI hI hY aqy bol hn, idAur dy ivafh ivwc awj myrf nwcxy nMU jI krdf. sLONkI nMU jfipaf ik gujrFvflf dy styzIam ivwc jLrUr BfrqI pMjfbI gIq df asl gfiek hI ieh gIq gf irhf hovygf ikAuNik avfjL dI qrjLL vI imldI juldI sI. AuNJ ies isafsI gIq ivwc sLbdF df jfl vwKrf bux ilaf igaf sI ijs ivwc iemrfn Kfn dy pfrtI pRogrfm nMU aqy pfiksqfn dIaF smwisafvF nMU icqiraf igaf sI. ipwCoN pqf lwgf ik ieh iemrfn Kfn dy iek pfiksqfnI smrQk ny iliKaf aqy gfieaf hY jo pfik dI mjUdf srkfr aqy ies dIaF KfmIaF `qy krfrI cot krdf hY ijs nMU sux ky smrQk JUm AuTdy hn. JUmlx vI ikAuN nf? gfxy ivwc smwisafvF vI AuhnF dIaF, bolI vI AuhnF dI aqy bwly bwly vI AuhnF dy afpxy nyqf iemrfn Kfn dI. iemrfn Kfn pfiksqfn df sfbkf ikRkt iKzfrI hY aqy nvfj sLrIP srkfr `qy cox DFdlI krn df dosL lgf ky dysL ivafpI aMdoln kr irhf hY. iemrfn Kfn dI mMg hY ik DFdlI nfl bxI srkfr brqrPL kr ky nvIaF coxF krvfeIaF jfx.

          swc kI hY ieh qF Kudf jfxdf hovygf pr sLONkI ies lfeIv tIvI kfst qoN bhuqf pRBfvq pfik ivwc rokF dy bfvjUd ijLMdf pMjfbIaq qoN hoieaf hY. ies gIq nMU keI vfr ivwc ivcfly ruk ruk ky clfieaf igaf aqy jd vI ieh gIq cldf sI qF styzIam JUmx lgdf sI. iemrfn Kfn dy smrQn ivwc juVIaF nOjvfn bwcIaF vI nwcx lwg pYNdIaF sn. ieh lVkIaF 18 qoN 30 ku sfl dI Aumr dIaF hoxgIaF jo styzIam dy iek ihwsy ivwc iekwTIaf KVIaf sn aqy kYmrf vfr vfr AuhnF `qy jFdf sI. keI lVkIaF ny iemrfn Kfn dI pfrtI dy JMzy PVy hoey sn aqy keIaF ny JMzy dy rMg afpxy muMh `qy lgfey hoey sn. sLONkI kdy nwc aqy gf rhIaF iehnF nOjvfn lVkIaF vwl vyKdf sI aqy kdy afpxy jyhn ivwc kfly burikaF vflIaF pfiksqfnxf vwl vyKdf sI. smJ nhIN sI af irhf ik iek imafn ivwc do qlvfrF ikvyN rih skdIaF hn? iewk pfsy Drfimk kwtVfd dy pRBfv hyT aOrqF burikaF ivwc kYd hn aqy dUjy pfsy vDIaf pMjfbI aqy pwCmI pihrfvy pf ky KVIaF nOjvfn lVkIaF BMgVy pf rhIaF hn aqy Auh vI afpxI mF bolI pMjfbI dy gfxy `qy jd ik tIvI cYnl qy afgU lgfqfr AurdU bol rhy hn.

          jd sLfh mihmUd kurysLI dI BfsLx dyx dI vfrI afeI qF Aus ny styj `qy jFdy sfr pMjfbI ivwc ikhf, gujrFvflf vfilAu jfgdy E? styzIam iek vfr iPr hF ivwc gUMj AuiTaf. pr sLfh mihmUd kurysLI jo kdy pfiksqfn df ivdysL mMqrI irhf sI, iPr AurdU ivwc bolx lwg ipaf. Auh AurdU ivwc boldf irhf aqy lokF df huMgfrf mwTf pYNdf igaf. BfsLx dy awD ivwc kurysLI mwTy huMgfry df kfrn smJ igaf aqy pwuCx lwgf, AurdU dI smJ nhIN afAuNdI qF iPr pMjfbI ivwc bolF? styzIam iPr JUm AuiTaf aqy kurysLI TyT pMjfbI ivwc bolx lwg ipaf qy iPr aMq qwk pMjfbI ivwc hI boldf irhf. pMjfbIaF nfl Biraf styzIam JUMmdf irhf aqy huMgfry Brdf irhf. ieh njLfrf vyKxf hI bxdf sI ik afm pfiksqfnI pMjfbI lok iks kdr pMjfbI nfl juVy hoey hn aqy afgU, srkfr qy mIzIaf iks qrF AuhnF `qy AurdU Tos rhy hn.

          jd vfrI iemrfn Kfn dI bolx dI afeI qF iek vfr iPr  gIq, iemrfn KF dy jlsy `c awj myrf nwcxy nMU jI krdf bhuq KVkf ky vjfieaf igaf. iemrfn Kfn afp AurdU ivwc hI boilaf, sLfied iek kOmI afgU vfsqy AurdU bolxf lfjLmI hoey jF Auh AurdU bol ky pfiksqfn pRqI vPfdfrI jfhr krnI cfhuMdf hovy?

          iemrfn Kfn ny jo msly afpxy BfsLx ivwc AuTfey aqy jo qsLvIhF idwqIaF AuhnF ivcoN kuJ vrnxXog hn. asl ivwc Auh kI krnf cfhuMdf hY ies df sLONkI nMU bhuqf igafn nhIN hY aqy nf hI pfiksqfn dI isafsq nMU bfrIkI ivwc sLONkI jfxdf hY.

          pRDfn mMqrI nvfj sLrIP nMU Aus ny Twg afiKaf ijs ny kflf DMn ivdysLF ivwc Cupfieaf hoieaf hY. nvfj nMU cox DFdlI nfl ijwq ky pRDfn mMqrI bixaF dwsidaF ikhf ik dysL dI qrwkI vfsqy jmhUrIaq bhuq jLrUrI hY. Audfhrx idwqI ik 1945 ivwc sMsfr XuwD dy Kfqmy ipwCoN awDf XUrp (pwCmI) jmhUrI bx igaf aqy awDf (pUrbI) kimAUinst bx igaf ijwQy ajLfdI nhIN sI. pwCmI XUrp qrwkI kr igaf aqy pUrbI XUrp ipwCy bhuq rih igaf. pUrbI XUrp dy lok ies qrF pwCmI XUrp nMU Bwjx lwgy ijs qrF awj pfiksqnI Bwjdy hn amrIkf nMU. iemrfn Kfn muqfibk ieh jmhUrIaq dI krfmfq hY ijs dI pfiksqfn nMU sKLq loV hY. iemrfn df kihxf sI ik 1988 ivwc iek pfiksqfnI rupey dI cMgI kImq sI aqy iek amrIkI zflr dy 15 rupey imldy sn pr awj iek amrIkI zflr dy 104 pfiksqfnI rupey imldy hn. ies nfl afm lok grIb hoey hn aqy nvfj sLrIP vrgy DMnkubyr amIr ho gey hn ijhnF kol ivdysLF ivwc arbF zflrF pey hn.

          pfiksqfnI iksfn dI burI hflq bfry bolidaF iemrfn ny ikhf ik iksfn pRysLfn hY. ibjlI, pfxI, KfdF, qyl aqy kIVymfr dvfeIaF mihMgIaF ho geIaF hn. ies dy Elt iemrfn ny Bfrq dy iksfn dI Audfhrx idMidaF ikhf ik BfrqI iksfn pfiksqfnI iksfn qoN KusLhfl hY qy sfl ivwc vwD JfV aqy vwD PslF lYNdf hY. ikAuNik Bfrq ivwc iksfn nMU ssqI ibjlI, pfxI, qyl aqy kIVymfr dvfeIaF imldIaF hn. iemrfn muqfibk Bfrq ivwc srkfrF vI lokF dIaF votF nfl bdldIaF hn aqy Bfrq ivwc pfik vrgIaF cox DFdlIaF nhIN huMdIaF.

          ieh iemrfn Kfn dI qkrIr ivwc ikhf igaf hY jo ajy vI XUitAUb `qy peI hY qy nfl ipaf hY, iemrfn KF dy jlsy `c awj myrf nwcxy nMU jI krdf gIq qy JUMmdIaF muitafrF.       

 -sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #794, nvMbr 28-2014


ishq aqy sYks aYjUkysLn dy nfm `qy srkfrF jfx buwJ ky smilMgqf AuqsLfhq kr rhIaF hn

          kYnyzf ivwc hflfq bhuq qyjLI nfl bdl rhy hn aqy pirvfrk kdrf kImqF dfa `qy lwgf idwqIaF geIaF hn. kiQq ilbrlvfd pirvfrk kdrf kImqF df dusLmx bx igaf hY aqy kwtvfd df imwqr bx ky pysL af irhf hY. jd kwtVvfd aqy dihsLqvfd df tfkrf krn vfsqy sKLq kfnMUnF dI gwl huMdI hY qF ilbrlvfd dihsLqgrdF dy hwkF df iPkrmMd ho jFdf hY. sLONkI kYnyzf dI ilbrl pfrtI dI gwl nhIN kr irhf. sgoN Aus sLYa dI gwl kr irhf hY ijs nMU pMjfbI ivwc Audfrvfd afKdy hn.

          ies ilbrlvfd muqfibk swB kol swB hwk hn jy Gwt hn qF afm lokF kol hn jo afm jF ivckfrly drjy dy hn. Auh swB qoN hyT hn aqy AuhnF nMU swB dy hwk pRvfn krny pYxgy, BfvyN AuhnF dy afpxy hwk kucly jfx.

          kYnyzf dy sfry sUibaF ivwc smilMgI hwkF dI bhuq crcf rihMdI hY. ivsLys kfnMUn bx gey hn jo smilMgI hwkF df iDafn rwKdy hn. smilMgIaF nMU ivafh df hwk vI zMky dI cot `qy dy idwqf igaf hY BfvyN Dfrimk aqy pirvfrk soc dy lok ies nMU gLlq smJdy hn. ikhf jFdf hY ik smilMgqf kudrqI hY aqy ieh TIk hY. clo mMn lYNdy hF ik ieh kudrqI hY. puwCxf bxdf hY ik kI stryt hoxf jF mrd-aOrq ivckfr pirvfrk irsLLqy ivwc ivsLvfs rwKx vfly kudrqI nhIN hn? awj qwk ijs ivDI nfl sMsfr cldf af irhf hY aqy cwl irhf hY, kI Auuh kudrqI nhIN hY? kI stryt lok bdobdI bxy hoey hn jF iksy dy dbfa hyT bxy hoey hn? awj vI abfdI df vwzf ihwsf stryt hY aqy ies nMU vI kudrqI mMn lYxf cfhIdf hY. ieh koeI bImfrI nhIN hY ijs kfrn stryt lokF dy hwkF dI vI kdr krnI cfhIdI hY.

          awj hflq ieh hY bxdI jf rhI hY ik dysL dy skUlF ivwc stryt hoxf mfx krn vflI gwl nhIN hY jdik gya hoxf mfx vflI gwl bx igaf hY. dysL dy qkrIbn hr sLihr ivwc gya pRfeIz (smilMgI mfx) pRyzF huMdIaF hn. agr kwl nMU iksy sLihr ivwc stryt pRfeIz pRyz ho jfvy jF krn dI gwl kIqI jfvy qF Jwt kih idwqf jfvygf ik ieh qF smilMgIaF nfl ivqkrf krn vflI gwl hY. keI qF ies nMU hyt krfeIm vI afK dyxgy aqy pfbMdI lgfAux dI mMg krngy. smilMgI ajyhI pRyz krn qF AuhnF df hwk hY aqy srkfrF grFtF vI idMdIaF hn pr agr afm stryt sLihrI ajyhf krn df nfm vI lYx qF ivqkrf ho jFdf hY. Gwto Gwt hwk brfbr qF hoxy cfhIdy hn, hux qF hwk iek pfsV huMdy jf rhy hn.

          ishq aqy sYks aYjUkysLn dy nfm `qy srkfrF jfx buwJ ky smilMgqf AuqsLfhq kr rhIaF hn. EntyrIE dI sUbf srkfr agly skUl sfl qoN sUby ivwc nvF hyLlQ aYNz sYks aYjUkysLn krIkulm lfgU krn jf rhI hY. ies ivwc vI swB hwk rfKvyN hn. mfipaF dI koeI pwuC nhIN hY. hovygf Auh jo srkfr cfhuMdI hY aqy srkfr ny mfipaF dy rfey lYx df jo zrfmf iqafr kIqf hY Aus dI rIhrsl kIqI jf cuwkI hY. sUby dy 4000 skUlF ivcoN hr skUl ivwc iewk iewk mfpy qoN pwuiCaf jfvygf ik kI sUbf df sYks aYjUkysLn krIkulm purfxf ho cuwkf hY aqy ies nMU bdilaf jfxf cfhIdf hY? ieh nhIN puwiCaf jfvygf ik jo krIkulm srkfr lfgU krn jf rhI hY Aus bfry mfipaF dI kI rfey hY? 4000 skUlF ivwc 4000 mfipaF nMU srkfr df krIkulm ivKfieaf qwk nhIN jfvygf pr prOksI nfl pfs krvf ilaf jfvygf.

          4000 mfpy ikhVy hoxgy? ijhVy skULlF dy ipRMsIpl  cunxgy. hr skUl df ipRMsIpl afpxy skUl ivwcoN iek mfpf cuwxygf. skUlF ivwc jI hjUrIaf pyrYNt kONslF ivwc ajyhy drjnF mfpy bYTy hn ijhnF nMU skUl borzF, ipRMsIplF aqy stfPL dy hwkF dI bhuq icMqf hY. iehnF koNslF kol skUlF dI bwly bwly krn df hI kMm hY ijs kfrn sUby ivwc skUlF df imafr izg irhf hY aqy mfpy bwicaF dI pVfHeI vfsqy pRfeIvyt itAUsLnf rwKdy hn.

          EntyrIE dI sUbf srkfr jo krIkulm agly sfl skUlF ivwc lfgU krn jf rhI hY Aus ivwc pihly gryz qoN sYks ividaf sLurU kIqI jfvygI. bwicaF nMU eybIsI aqy do jmf do brfbr cfr dI QF sYks ividaf dyxI ies Aumr ivwc ikAuN jLrUrI hY? ieh qF sLurUafq hY ies qoN awgy gryz iqMn dy bwicaF nMU smilMgqf aqy smilMgI ivafhF bfry skUlF ivwc pVHieaf jfvygf. gryz 6 dy bwicaF nMU gupq aMgF `qy vflF df afAuxf (ipAUbrtI) aqy hsQmYQn bfry izsksLn krn vfsqy AuqsLfhq kIqf jfvygf. gryz 7 dy bwicaF nMU sYks nfl PYlx vflIaF bImfrIaF qoN bcx bfry jfxkfrI idwqI jfvygI aqy mOiKk sMBog qy smilMgI sMBog bfry vI dwisaf jfvygf. ieh kuJ EntyrIE dy sUby dy sfry skUlF ivwc hovygf jo lokF dy tYks nfl cldy hn. aqy srkfr ies bfry sUby dy lokF nMU puwCxf qwk vI gvfrf nhIN krygI. pwuCx nfl srkfr df smF Krfb hovygf aqy srkfr dy pRogrfm nMU brykF lwgx df bhuq zr pYdf ho jfvygf. ies nfl sLfied iek vrg nfl ivqkrf hox df zr vI pYdf ho jfvygf.

          Auh bwcy jo afpxI nlLI (nwk) pUMJx jogy msF huMdy hn, nMU sYks ividaf idwqI jfvygI. ksLor Aumr dy bwicaF nMU dwisaf jfvygf ik mF dy grB ivwcoN Auh lVky vjoN pYdf hoey hn jF lVkI vjoN ies nfl koeI Prk nhIN pYNdf. AuhnF nMU mn afeIaF krn df pUrf hwk hY. idl kry qF lVkf mihsUs kro, idl kry qf lVkI mihsUs kro aqy idl kry qF hor jo mrjLI mihsUs kro ikAuNik sYks dIaf bhuq iksmF hn.

          suwK nfl hux pMjfbI aqy iswK vwzI igxqI ivwc isafsq ivwc af gey hn. pr ajyhy iswK vI pYdf ho gey hn jo iswKI srUp dI qF bhuq gwl krdy hn pr bwicaF aqy   mfipaF dy hwkF dI AuhnF nMU suD nhIN hY. isafsI lok afpxIaF pfrtIaF dI sOVI isafsq nfl eyny bwJ gey hn ik agr AuhnF dI pfrtI kql vI kr dyvy qF Auh cUM nhIN krngy. afpxy muMzy kuVIaF nMU aYmpIpI, aYmpI aqy srkfrI aiDkfrI vI qF bnfAuxf hY. jo pihlF aYmpIpI jF aYmpI hn AuhnF nMU mMqrI bnfAuxf hY. aglIaF pIhVIaF dy muMzy kuVIaF BfvyN jo mrjLI bx jfx ies dI koeI pRvfh nhIN hY.

          pyrYNt aYjL Pst aYjUkytrjL nfm dI sMsQf ies df ivroD kr rhI hY aqy mfipaF dy rol nMU qslIm krn vfsqy srkfr `qy dbf pf rhI hY. aYnzIpI aqy ilbrlvfdI mIzIaf ies nMU qurq lfgU krvfAux vfsqy kfhly hn. AuhnF nMU qF ieh ivafh vrgf lgdf hY aqy Auh nhIN cfhuMdy ik sfhf KuMJ jfvy.

          mfipaF aqy BfeIcfry nMU pyrYNt aYjL Pst aYjUkytrjL nfm dI sMsQf dI mdd vfsqy awgy afAuxf cfhIdf hY. afpxy hlky dy aYmpIpI nMU ies dy ivroD ivwc ilKxf jF Pon krnf cfhIdf hY. BfeIcfry dy sMgTnF nMU cfhIdf hY ik Auh ies mfmly ivwc mfipaF dI rihnumfeI krn qF ik sUby dy skUlF nMU cMgI ividaf dy cMgy adfry bxfieaf jf sky.     

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #793, nvMbr 21-2014


hfvI ho irhf sMqvfd amn-kfnMUn leI aiVkf bx skdY!

          Bfrq ivwc sMqvfd bhuq hfvI huMdf jf irhf hY aqy sYtflfeIt tIvI stysLnF `qy sMqvfd df bhuq bolbflf hY. tIvI stysLnF `qy afAux vfly keI sMq iksy nf iksy Elty pulty kys dI crcf dy Gyry ivwc afey hoey hn.

          ajLfd aqy Drm inrpwK dysL ivwc hr iksy nMU afpxy afpxy ivsLvfs df pRcfr krn df pUrf hwk hY qy srkfr ajyhy hwk `qy pfbMdI nhIN lgf skdI. kuJ lok Kfs kr pMjfbI ieh dosL lgfAuNdy hn ik pMjfb ivwc sMqvfd jF zyrfvfd BfrU huMdf jf irhf hY aqy ieh srkfr dI iksy sfijsL df ihwsf hY.  agr koeI sMq kwtVfd df pRcfr krdf hY qF ajyhy dosL lgfAux vfilaF nMU koeI ieqrfjL nhIN huMdf. kwtVvfdI sMqF nMU asl iswK dwisaf jFdf hY pr jo iksy Drm ivsLysL dI QF rvfieqI BfrqI sMqvfdI ZMg df pRcfr krdy hn AuhnF `qy ieqrfjL kIqf jFdf hY.

          ies df mqlb ieh nhIN hY ik rvfieqI BfrqI sMqvfdI ZMg df pRcfr krn vfly sfry 100% shI hn. bfpU afsf rfm vI  rvfieqI BfrqI sMqvfdI ZMg df pRcfr krn vflf sMq sI ijs dIaF ijLafdqIaF df icwTf bhuq lMbf hY. suwK nfl Auh hux kfPLI smyN qoN islfKF dy ipwCy hY aqy Aus df rMgrlIaF mnfAux vflf bytf vI jylL dI hvf Kf irhf hY.

          ajoky smyN ivwc kuJ ajyhy Drm gurU jF sMq vI hoey hn ijhnF dy mrn ipwCoN kroVF arbF dI jfiedfd, sonf, cFdI aqy kYsL dy bory brfmd hoey hn. ajyhy sMqF dy mrn ipwCoN jfiedfd aqy DMn dI vMz dI lVfeI vI sLurU ho jFdI hY.

          hr iksy nMU Drm pRcfr jF afpxy aiDafqmk ivsLvfs dy pRcfr df hwk hY ijs df siqkfr kIqf jfxf cfhIdf hY pr ies dy nfl hI dysL df kfnMUn srysLt mMinaF jfxf cfhIdf hY. jd iksy sMq df vfh kfnMUn nfl pYNdf hY qF Aus dy cyly bMDn bx jFdy hn. aKy puils sfzy sMq jF Drm gurU nMU PV ky ivKvy ikvyN PVdI hY? hjLfrF dI igxqI ivwc lokF Bfvuk kr ky amn kfnMUn vfsqy aiVkf bxf idwqf jFdf hY. ajyhy iek vfr nhIN vfr vfr hoieaf hY aqy awj vI ho irhf hY.

          hux hirafxf dy iek sMq rfmpfl df kys sfhmxy afieaf hY ijs nMU hfeIkort ny iek kys ivwc pysL hox df hukm idwqf hoieaf hY. jd puils ny hfeIkort dy hukmF `qy sMq rfmpfl nMU pysL nf kIqf qF hfeI kort ny ies `qy sKLq ieqrfjL kIqf. adflq ny zI[jI[pI[ aqy hirafxf dy gRih skwqr nUM aglI pyI smy adflq ivwc hfr hox dy hukm idwqy hn. ieh vI pqf lwgf hY ik hfeIkort ny sMq rfmpfl dy gYr jLmfnqI vrMt jfrI kr idwqy hn.

          sMq rfmpfl dy cyilaF ikhf hY ik Auh afpxy gurU qwk pulIs nMU phuMcx hI nhIN dyxgy. sqlok afrm dy bulfry rfj kpUr ny ikhf hY ik jy sMq rfmpfl dI ishq TIk nf hoeI qF ies bfry adflq ivwc 17 nvMbr nUM mYzIkl srtIiPkyt py kIqf jfvygf. cyly kihMdy hn sMq dI igRPqfrI rokx leI Auh afpxIaF jfnF vfr dyxgy. pMjfb qy hirafxf hfeI kort ny adflq dI mfhfnI dy mfmly ivwc sMq rfmpfl dI igRPqfrI leI qfy gYr-mfnqI vfrMt jfrI kIqy hn aqy Aus nUM 17 nvMbr qo pihlf igRPqfr krn jF py krn leI ikhf hY.

          hirafxf srkfr leI sB qo vwzI cuxOqI ieh bx geI hY ik sMq rfmpfl dy smrQk hiQafrF nfl lYs iksy vI siQqI df sfhmxf krn leI iqafr hn. ies siQqI ivwc jykr pulIs sMq nUM igRqfr krn leI brvflf ksby `c siQq afrm ivwc dfl huMdI qF dovF iDrF ivcfly tkrfa hox `qy Un-Krfbf hox df zr hY. ies krky koeI ivcfly df rsqf kwZx leI ivcfr vtfdrf jfrI hY.

          ilHf pRfsn ny ksbf brvflf ivwc df 144 lfgU kr idwqI hY. zyry dy pRbMDkF ny hfeIkort dy PYsly ilf suprIm kort ivwc apIl dfier krn df PYslf kIqf hY. hirafxf dy zI[jI[pI[ aYs[aYn[ vit Kud ihsfr ivwc zyry lfeI bYTy hn. visLsLt ny ihsfr ryj dy afeI[jI[ ainl rfE, ihsfr dy izptI kimnr aqy hor sInIar aiDkfrIaF nfm mIitMgF kIqIaF hn. nvIN bxI hirafxf srkfr nMU vKLq pY igaf hY.    

          pwuCxf bxdf hY ik afKr sMq rfmpfl adflq ivwc jfx qoN ikAuN ienkfrI hY? Aus dy cyly sMq nMU hfeIkort ivwc pysL hox qoN ikAuN bcfAuxf cfhuMdy hn? ies mfmUlI kMm vfsqy jfnF vfrn dI kI loV hY? ajyhIaF DmkIaF dyx dI kI loV hY? agr sMq ny kuJ gLLlq nhIN kIqf qF hfeIkort ivwc pysL hox qoN zr kfhdf hY? agr kuJ glLq vI kIqf hY qF dysL dy kfnMUn df sfhmxf krnf cfhIdf hY. kI sMq kol pYsy dI Gft hY ik Auh cMgy vkIl nhIN kr skdf jF Aus dy hjLfrF cyilaF ivwc vkIlF dI kmI hY? jF ieh cyilaF dy isr `qy kfnMUn nMU tItxy mfrn df bhfnf hY?

          agr sMq sKLq bImfr hY qF zyry ivwc kihVf apolo hspqfl hY ijs ivwc Auh dfKLl hY? agr sMq eynf bImfr hY qF puils jF srkfrI aiDkfrIaF nMU Aus dI hflq vyKx qoN ikAuN roikaf jf irhf hY? cyly kih rhy hn ik puils AuhnF dIaF lfsLF qoN lMG ky hI sMq qwk awpV skygI. sMq dy cyilaF kol hiQafr ikwQoN afey hn jF idwqy gey hn? afKr sMqF nMU hiQafrF dI loV ikAuN pYNdI hY?

          pMjfb ivwc qF sMq smfj nfm dI sMsQf bxI hoeI hY jo sMqF dy ihwqF vfsqy lVdI hY.  moh mfieaf qoN bcx dI isiKaf dyx vfly sMqF nMU hux XUnIanF bnfAux dI ikAuN loV pY geI hY?

          kuJ lok afKdy hn ik sMqvfd nMU isafsI afgU vDf rhy hn ikAuNik ies nfl isafsI afgUaF nMU votF iekwTIaF krn ivwc afsfnI huMdI hY. ies df iek pwK ieh vI hY ik sMqvfd jF zyrfvfd isafsI afguaF nMU blYk myl kr irhf hY ik AuhnF kol eyny cyly hn.  votF Kfiqr isafsI afgUaF nMU zyiraF dy gyVy lgfAuxy aqy mwQy rgVny pYNdy hn. votrF nMU BrmfAux vfsqy isafsI afgU qF pRvfxq Drm asQfnF dy vI gyVy mfrdy hn.

          bIqy ivwc keI vfr ajyhf hoieaf hY jd afK idwqf jFdf hY ik akfl qKLq df jQydfr adflqF qoN Aupr hY aqy pysL nhIN hovygf. sMkrfcfrIaF bfry vI ies iksm dy dfavy kIqy gey sn. kfnMUn qoN qF dysLF dy cuxy gey rfsLtrpqI aqy pRDfn mMqrI vI AuWqy nhIN hn. sMqF aqy Dfrimk ivakqIaF nMU qF ajyhf dfavf krnf hI nhIN cfhIdf hY.

          80ivaF ivwc vI ajyhy dfavy kIqy gey sn ik sMq jrnYl isMG nMU puils hwQ nhIN lgf skdI.  pMjfb ivwc ihMsk mhOl pYdf huMdf igaf ijs dy keI kfrn sn pr iek kfrn sMq jI nMU hwQ nf lgfAux dI cyqfvnI aqy srkfr ivwc hOsly dI Gft vI sI. sMq jI sihj nfl nfnk invfs qoN huMdy hoey sRI akfl qKLq `qy jf ibrjy sn. bfkI ieiqhfs hY ijs dy nqIjy dysL aqy lok ajy vI Bugq rhy hn.

          amrIkf dy tYkss sUby dy vyko nfm dy ksby ivwc iewk sMq df zyrf sI. brFc dfvydIan nfm dy klt df afgU (sMq) zyivz kOirsL sI jo amrIkI kfnMUn qoN afkI ho igaf sI. zyivz kOirsL vI kihMdf huMdf sI ik Aus dIaF rwb nfl isDIaF gwlF huMdIaF hn aqy cyly Aus `qy ivsLvfs krdy sn. zyry aMdr Xon sLosLx vI huMdf sI aqy sMq rwb dy hukmF muqibk hfAus afPL zyivz (eIsfeI ivsLvfs df ihwsf) nMU bcfAux df kMm kr irhf sI. Aus dy cyly mfrU hiQafr vI jmF kr rhy sn.

          puils ny 28 PrvrI 1993 nMU jd src aqy igRPqfrI vrMt srv kfrn dI koisLsL kIqI qF cyilaF nfl golIbfrI ho geI.  ies ivwc 4 puils aiDkfrI aqy zyry dy 6 cyly mfry gey sn. ies `qy amrIkf dI PYzrl ibEro afPL invYstIgysLn (aYPL bI afeI) ny zyry nMU Gyrf pf ilaf. ieh Gyrf 51 idn ipaf irhf. 28 PrvrI qoN 19 aprYl 1993 qwk pey ies Gyry df aMq bhuq iBafnk hoieaf. aYP bI afeI ny 51 idnF bfad zyrydfr nMU bfhr kwZx vfsqy vwzf hmlf kIqf ijs ivwc tIar-gYs vrqI geI. ies aprysLn dOrfn acfnk mfAUNt krml nfm dy ies zyry ivwc awg lwg geI ijs ivwc zyrydfr zyivz kOirsL smyq 76 lok Bsm ho gey. ipCoN iek qPLqIsL qoN sfhmxy afieaf ik cyilaF  ny Kud hI ieh awg lgfeI sI.

          amrIkf dI KusL iksmqI ieh sI ik afm lokF ny ies Gtnf `qy dwuK qF pRgt kIqf pr kfnMUn qoN afkI hoey sMq df pwK nhIN ilaf. nhIN qF amrIkf ivwc vI BVkfht pYdf ho skdI sI. amrIkf dy lok kfnMUn dI mhwqqf nMU smJdy sn. Bfrq dy lokF nMU vI ies qoN ieh sbk iswKxf cfhIdf hY. nhIN qF aMDivsLvfsI df shfrf lY ky hfvI ho irhf sMqvfd amn-kfnMUn leI aiVkf bx skdY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #792, nvMbr 14-2014


bhuqf Drm pfiksqfn dI muK smwisaf hY mfhr

          bhuqf Drm pfiksqfn dI muK smwisaf bx igaf hY. ieh gwl sLONkI nhIN afK irhf sgoN pfiksqfn df iek vPfdfr spUq aqy mfhr afK irhf hY. ies mhIny iswK jgq gurU bfby df jnm purb mnf irhf hY ijs df jnm nnkfxf sfihb ivwc hoieaf sI jo ik awj pfiksqfn ivwc hY. gurU bfby ny vI aMny Drmvfd df ivroD kIqf sI jo nPrq, vYr ivroD aqy hor burfeIaF nMU jnm dyx df kfrn bxdf hY. gurU bfby ny iensfn nMU iensfn bnx df sMdysL idwqf sI. krm kFzF, jfqIvfd, nslvfd aqy Drmvfd qoN AuWQy AuT ky hI iewk df aihsfs kIqf jf skdf hY. jd iewk df sMdysL guMm ho jfvy qF iPr DrmI bx ky vI kuJ nhIN svfiraf jf skdf. eysy leI gurU bfby ny AuNkfr dI QF eyk ENkfr iliKaf, AuNJ BfrqI drsLn ivwc AuNkfr koeI nvF sLbd nhIN sI.

          Drmvfd awgy vD ky kwtVvfd bx jFdf hY. Drm dy asUl mnwuK mfqr aqy smfj dy Bly vfsqy hn pr jd Drmvfd df rUp kwtVfd bx jfvy qF mnuwK aqy smfj dy Bly dI QF Drmvfd iek bMDn bx jFdf hY. ajyhf mnuwK dy ieiqhfs ivwc vfr vfr vfpiraf hY aqy awj vI sMsfr dy hr Drm ivwc iksy nf iksy rUp ivwc Aujfgr ho irhf hY. ajy ipCly hPLqy hI iswKI dy afpUM bxy rfiKaF ny qrnqfrn njLdIk iewk ipMz ivwc iek sMprdf dy pYrokfrF nMU afpxf nfm ismrx nhIN krn idwqf sI ikAuNik AuhnF dy ivcfr ivwc ies iksm dy nfm ismrx nfl gurU nfnk dy iesLt df inrfdr ho jfxf sI.

          ies nMU pfiksqfn ivwc iesLt inMdf kihMdy hn ijs vfsqy pfiksqfn df kfnMUn mOq dI sjLf idMdf hY. ivroDI nMU icwq krn vfsqy ieh iek dosL hI kfPLI hY aqy ies vfsqy sbUqF dI loV nhIN pYNdI. keI vfr adflq vloN mOq dI sjLf idwqy jfx qoN pihlF hI iesLt dI rfKI dy nfm `qy iewkTIaF kIqIaF BIVF bMdy nMU noc idMdIaF hn jF koeI isr iPiraf golI mfr idMdf hY. jykr ajyhy DrmIaF qoN koeI bdiksmq bc jfvy qF pfiksqfn dIaF adflqF mOq dI sjLf dy idMdIaF hn. dyx vI ikAuN nf afKr pfisqfn bxfieaf hI ieslfm dy nfm `qy igaf sI ijs dI rfKI krn vsqy pfiksqfn nMU bcnbwD rihxf cfhIdf hY.

          Prk isrPL aYnf hY ik Drm dy afpUM bxy jhfdI rfiKaF nMU afqmGFqI bMbF nfl lokF dy PUsVy AuzfAux df pUrf hwk hY aqy ies nfl iesLt inMdf iblkul vI nhIN huMdI. jykr ho skdI huMdI qF mOlfixaF ny hux qwk keI afqmGfqIaF nMU mrn AuprMq ieslfm ivcNo Kfrj krn dy Pqvy jfrI kr dyxy sn. AuhnF nMU qF sgoN sLhId afiKaf jFdf hY jo ieslfm dI rfKI vfsqy afm lokF dy PUsVy Auzf idMdy hn. ajy ipCly aYqvfr nMU hI vfhgf srhwd dy pfiksqfn vfly pfsy iek 18 ku sfl dy jhfdI ny 60-65 byksUr  bfrUd nfl Auzf idwqy sn aqy 100-150 bMidaF nMU jKLmI kr idwqf sI.

          iksy mOlvI ny ies iKlfPL Pqvf nhIN jfrI kIqf. hYrfnI vflI gwl hY ik mfry gey sfry pfiksqfnI sLihrI sn aqy muslmfn vI sn. pfiksqfn ny Bfrq nMU vfhgf srhwd `qy sLfm nMU JMzy lfhux dI rsm-pryz iqMn idn bMd rwKx leI afiKaf sI. Bfrq ny ies sog dy vkq ies gwl nMU qurq mMn ilaf sI. ies Gtnf nMU ajy 24 GMty vI nhIN hoey sn ik pfik ny somvfr sLfm dy 4 ku vjy Bfrq nMU JMzy dI rsm vfsqy iqafr rihx df sMdysL dy idwqf jo ik pMj vjy dy krIb kIqI jFdI hY. BfrqI aiDkfrIaF ny hYrfn huMidaF ajyhf krn qoN ienkfr kr idwqf ikAuNik pfiksqfn ny hI qF iqMn idnF vfsqy ieh rsm sog kfrn, nf krn dI gwl khI sI.

          BfrqI aiDkfrIaF ny ibnF pryz qoN afpxf kOmI JMzf siqkfr nfl Auqfr ilaf pr pfiksqfnI sYinkF ny pUrI sLfn nfl  pryz kr ky pfik JMzf Auqfiraf ijvyN ik iek idn pihlF Puwl JVIaF hI clfeIaF geIaF hox. afqmGfqI bMb Dmfky ivwc pfik sLihrI mfry gey sn aqy sog Bfrq ny mnfieaf sI. sLfied ies vfsqy ik pfiksqfn ivwc bYTy dihsLqgrdF ny ieh DmkI dy idwqI sI ik bMb Dmfky df asl insLfnf BfrqI sfeIz sI pr ieh cwl pfiksqfn vwl igaf sI. agr insLfnf Bfrq hY qF ieh pfiksqfn nMU mnjLUr hY, AuNJ BfvyN nuksfn pfiksqfn df hI ho jfvy.

          gwl Drm dI bhuqfq aqy iesLt inMdf dI ho rhI sI. do idn pihlF lfhOr dy njLdIk ipMz kot rfDf ikn ivwc iek eIsfeI joVf iek muslmfn dy BwTy `qy iewtF pwQx df kMm krdf sI. jd ies eIsfeI joVy ny mflk df kMm Cwz dyx leI bkfieaf pYsf mMigaf qF mflk qihsL ivwc af igaf. Aus ny rOlf pf idwqf ik ies eIsfeI joVy ny kurfn dI inMdf kIqI hY. Drm dy rfiKaF dI BIV iekwTI ho geI aqy ies eIsfeI joVy nMU ijLMdf BwTy ivwc suwt ky sfV idwqf igaf. ies joVy dy iqMn bwcy hn aqy sfVI geI bIbI sLmf grBvqI sI.

          ajy pfiksqfn ivwc ies Gtnf dI crcf hI ho rhI sI ik pMjfb dy gujrfq ijLly ivwc iek hvflq ivwc bMd ivakqI nMU Qfxy dy sb ienspYktr ny kuhfVI mfr ky mfr idwqf. Qfxydfr df dfavf hY ik hvflfqI ny hjLrq muhMmd aqy hor ieslfimk hsqIaF iKlfPL iNnMdf vfly sLbd Aucry sn ijhnF nMU Auh brdfsLq nf kr sikaf. kfnMUn dy rfKy ny iesLt dI inMdf dy bhfny hyT hvflfqI nMU kuhfVI nfl vwz suitaf. ajyhIaF hor vI bhuq sfrIaF GtnfvF pfiksqfn ivwc inwq vfprdIaF hn. eIsfeI aOrq afeIsLf bIbI nMU pfik adflqF ny iesLt inMdf dy dosLF ivwc mOq dI sjLf suxfeI hoeI hY.

          eIrfk aqy sIrIaf ivwc ieslfm Drm dy rfKy hr rojL afpxy hI lokF dy gfty lfh rhy hn. Gwt igxqI BferIcfiraF dIaF lVkIaF aqy aOrqF nMU bMdI bxf ky sYks-slyv vjoN vriqaf jf irhf hY aqy vyicaf vI jf irhf hY. ieh dfavf vI kIqf jf irhf hY ik Dfrimk pusiqk kurfn gulfmF nMU vycx dI afigaf idMdI hY.

          ieslfimk sMsfr ivwc ipCly idn muhwrm dy idn sn jo sLIaf muslmfn mnfAuNdy hn. ies idn Auh hjLrq alI nMU Xfd krdy hn ijs nMU hor prvfrk mYNbrF smyq krblf dy XuwD ivwc muslmfnF ny hI mfiraf sI. kwtV suMnI muslmfn ies nMU brdfsLq nhIN krdy jd sLIaf muslmfn qfjLIaf kwZdy hn jo ik mfqmI Dfrimk pryz vrgf huMdf hY. ivroD eynf sKLq hY ik sLIaf pryz dy rUt ivwc sKLq surwiKaf pRbMD kIqy jFdy hn. pfiksqfn ivwc qF bhuqy sLihrF ivwc mobfiel Pon syvf vI bMd kr idwqI geI sI qFik koeI afqmGfqI mobfiel Pon nfl rmot Dmfky nf kr sky. sfAUdI arb dy sLIaf bhuigxqI ielfky ivwc iek qfjLIaf pryz `qy kIqy gey hmly ivwc 6 ivakqI mfr idwqy gey. ieh sfrf kuJ ieslfm Drm dy aMdr, Drm dy nfm `qy hI ho irhf hY.

          pfiksqfn dy sfbkf izplomYt, sfbkf aYzItr izplomYitk tfeImjL aqy pRisD lyKk seIXd kurysLI ny nvMbr 2 nMU ilKy iek lyK ivwc ikhf hY ik bhuqf Drm pfiksqfn dI muwK smwisaf bx igaf hY. AuhnF ikhf hY ik dysL nMU ieslfimk styt bxfAux vfly jhfdIaF aqy Drm dI bhuqfq ny pfiksqfn vfsqy ibpqf KVI kr idwqI hY. kurysLI muqfibk awj pfiksqfn ivwc ieslfm iek kurKq, rUVvfdI, asihxsLIl Drm bx igaf hY. 1973 ivwc pfiksqfn nMU ieslfimk styt GoisLq krn nfl ieh igrfvt sLurU hoeI sI jo awj ivrft rUp Dfrn kr geI hY. ieh glqI jLulPkfr alI Buwto ny kIqI sI ijs ny pfiksqfn nMU mUlvfdI qfkqF dy hvfly kr idwqf. AuhnF ny bhuq GtnfvF df ijLkr kIqf hY aqy aMq ivwc ikhf hY ik Drm inwjI mfmlf hY aqy ieh inwj qoN iek mjls qwk qF shI hY pr pbilk nIqI nfl ies df koeI sbMD nhIN hoxf cfhIdf. jnfb kurysLI ny ap-rfeIt EpInIan nfm dy kflm ivwc iliKaf hY ik qrwkI vfsqy styt qy smfj jmhUrI aqy Drm inrpwK hoxf cfhIdf hY. aqy pfiksqfn df ies ibnF gujLfrf nhIN ho skdf!

-sLONkI ieMglYnzIaf, #791, nvMbr 07-2014

 


gurdvfry dy iek syvk ny pRbMDkF nMU KrIaF KrIaF suxfeIaF

          dIvflI mOky sLONkx kdy gurdvfrf sfihb ivwc sroN dy qyl df dIvf jgfAuxf nhIN BuwldI. ieh sLONkx dy Dfrimk ivsLvfs df pwkf ihwsf bx cuwkf hY. Gr dy drvfjLy mUhry vI Gwto Gwt do dIvy jgfAux qoN ibnF Aus nMU cYn nhIN afAuNdI pr sLONkI nMU qwd qwk cYn nhIN afAuNdI jd qwk dIvy buJ nf jfx. PrMt rUm ivwc bYTf bfhr nMU Jfkdf rihMdf hY kd dIvy buJx aqy kd sLONkI cONkIdfrf krn qoN ivhlf hovy. smJfAux `qy vI sLONkx dy ieh smJ nhIN afAuNdf ik lwkV dy bxy GrF ivwc dIvy jgfAuxf surwiKaq nhIN hY Kfs kr jd hvf clwdI hovy.

          sLONkI ny iewk pwkI sLrq lgfeI hoey hY ik Gr ivwc dIvy jgfAux ipwCoN Gr hI rihxf hY, jd qwk dIvy buJ nf jfx. dIvy 5-10 imMt jgfAux nfl vI sLONkx df mn nhIN Brdf aqy nf hI 5-10 imMt ipwCoN dIvy buJfAux idMdI hY. aKy ajyhf krn sLuB nhIN huMdf. jd qwk sfrf qyl aqy bwqI blL nf jfx dIvy buJdy nhIN hn. ies kfrn Gr mUhry dIvy jgfAux qoN pihlF sLONkx gurdvfrf sfihb dIvf jgfAux jFdI hY. sLONkI nfl cly jFdf hY aqy cfh, miTafeI qy pkOiVaF df lMgr Ck afAuNdf hY.

          sLONkx dIvflI df sbMD Bgvfn rfm aqy gurU hrgoibMd sfihb dovF nfl hI smJdI hY ijs kfrn iswK dIvflI nMU bMdICoV idvs vI afKdy hn. ies dIvflI qoN pihlF sLONkI ny iek lokl iswK aKLbfr dI iek KLbr sLONkx nMU ivKfeI ijs ivwc ikhf igaf sI ik dIvflI df bMdICoV idvs nfl koeI sbMD nhIN hY. aKLbfr dI ies ilKq muqfibk Koj dwsdI hY ik sRI gurU hrgoibMd sfihb gvflIar dy ikly ivcoN irhfa ho ky PrvrI dy mhIny aMimRqsr sfihb puwjy sn aqy AuhnF dy puwjx `qy iswKF ny dIvflI vFg KusLI mnfeI sI. ies df sLONkx `qy koeI asr nf hoieaf aKy aKbfrF vfly qF avfqvf ilKdy hI rihMdy hn.

          sLONkx vloN dIvf jgf lYx ipwCoN sLONkI nMU grm grm cfh Ckx dI kfhlI sI. izksI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYTf sLONkI jd cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek swjx ny sLONkI nMU Ptf Pt dIvfn hfl cwlx vfsqy ikhf. swjx jI df kihxf sI ik gurdvfrf sfihb df iek pRymI syvk pRbMDkF nMU KrIaF KrIaF suxf irhf hY. ieh sux ky sLONkI hYrfn rih igaf ikAuNik aksr gurdvfiraF dIaF styjF `qy ivroDI ivcfr rwKx vfilaF nMU kdy smF nhIN idwqf jFdf. smF dyxf qF dUr dI gwl hY, nyVy vI nhIN Ptkx idwqf jFdf.

          sLONkI jd swjx jI dy ipwCy ipwCy dIvfn hfl ivwc puwjf qF swcmuwc hI gurU Gr df iek pRymI gurdvfrf sfihb dy pRbMDkI ZFcy ivwc af cuwkIaF kmIaF pyCIaF df ijLkr bhuq dm nfl kr irhf sI. pihlF qF sLONkI ny soicaf ik jLrUr koeI rfj pltf ho igaf hovygf aqy jldI hI nvIN kmytI df aYlfn kr idwqf jfvygf. AuNJ ies iksm df rfj pltf ajy kuJ smF pihlF hI ho ky hitaf hY aqy afey idn dUjy sMBfvI rfj plty leI BMnqoV dIaF KbrF afm sunx nMU imldIaF hn. pr jo pRymI swjx kmytI dIaF kmIaF igxf irhf sI Auh DVybMdI vflf nhIN sI jfpdf. pRymI syvk ny jo gwlF kIqIaF Auh bhuq pfeydfr sn aqy bhuqI sMgq hF ivwc isr ihlf rhI vyKI jf skdI sI.

          pRymI syvk jI ny dwisaf ik ieQy pRbMD nfm dI koeI sLYa nhIN hY aqy nf hI pRbMDkF nMU pqf hY ik ikcn ivwc kI cfhIdf hY? syvf Bfv vflI sMgq afpxy afp hI syvf df kMm clfeI jf rhI hY. Aus ny dwisaf ik gurdvfrf sfihb dI iemfrq nMU rIpyar dI loV hY aqy keI QfvF `qy lIk ho rhy pfxI kfrn bfltIaF rwKIaF hoeIaF hn. pRbMDk afpxIaF mIitMgF qwk sImq hn jF kfnMUnI kys ivwc AulJy hoey hn ijs `qy gurdvfrf sfihb df hux qwk iqMn imlIan zflr (30 lwK zflr) Krcf af cuwkf hY. koeI iksy nMU ihsfb ikqfb nhIN dwsdf aqy sMgq dI kmfeI brfbfd kIqI geI hY. ikMnf pYsf ikwQy lwigaf aqy ikAuN lwigaf ieh buJfrq bixaF hoieaf hY. sLONkI hYrfn sI ik gurUGr df ieh pRymI syvk bhuq afrfm nfl boilaf aqy iksy ny Aus nMU roikaf qwk nhIN, jo ik iek cMgI gwl hY. sfLied pRbMDk swjx afpxy afpxy DVy dIaF vwKrIaF vwKrIaF strYtjI mIitMgF ivwc rwuJy hoey hox aqy AuhnF nMU supnf qwk nf hovy ik styj `qy kOx bol irhf hY?

          sMgq ny ies pRymI syvk dIaF sLkfieqF nMU pUrf smrQn idwqf aqy ieAuN jfpx lwg ipaf ik ikqy sMgq vwKrI pRbMDkI kmytI df aYlfn hI nf kr dyvy. sLONkI nMU jfpdf hY ik ajyhf huMdf huMdf smF bicaf, AuNJ ho jFdf qF gurdvfrf sfihb vfsqy cMgf hI sI.

          jo ies gurdvfrf sfihb ivwc hoieaf Auh aksr hor keI gurdvfiraF ivwc huMdf hY pr mfmlf kuJ sflF ivwc iksy qwxpwqx lwg jFdf hY. ies gurdvfrf sfihb dIaF coxF meI 2006 ivwc hoxIaF sn pr mYNbrisLp Gply kfrn mfmlf adflq ivwc jf puwjf. meI 2006 qoN hux qwk ieh kys adflq ivwc ipaf hY aqy lwKF zflr Krc af cuwkf hY. nf mYNbrisLp ilst dI suDfeI hoeI hY aqy nf nvIaF coxF df rsqf pwDrf ho sikaf hY.

          ipCly sfl dy aMq dy nyVy  hoey iewk rfjplty ivwc nvIN kfrjkfrnI hoNd ivwc afeI sI. bhuq dfavy kIqy gey sn ik hux adflqI kys KLqm krn df rsqf Kuwl igaf hY aqy syvf vfly swjx sfhmxy af gey hn. sMgq nMU vI afs bwJ geI sI ik hux kMm lot af jfvygf. do ku mhIny qF awCy idn afny vfly hYN vrgI crcf huMdI rhI pr iPr Kusrmusr hox lwg peI ik ies  kmytI ivwc vI swB awCf nhIN hY qy iek hor rfjpltf ho skdf hY. ieh knsoaF vI imldIaF rhIaF ik 4-5 swjx pRDfn jF sYktrI bnx dy aiBlfKI hn aqy ies afsLy nfl pwqy Kyz rhy hn.

          iPr acfnk iek sLfdI mOky pirvfr dy mihmfn vjoN BfrqI kONslyt jnrl dy gurdvfrf sfihb afAux dI gwl suxI ijs df iek DVy ny sKLq ivroD kIqf. ies ipwCoN jd kmytI dI mIitMg hoeI qF ies ivwc  bhuq qUM qUM mYN mYN hoeI. gwl ies hwd qwk phuMc geI ik sfry ahudydfrF dy ahudy Koh ley gey. ijs dI suxo Auh vwKrI gwl dwsdf hY ik ies mIitMg ivwc kI hoieaf? iek iDr kihMdI hY ik pRDfn sfihb ahudy aqy zrYktrI, dovF qoN asqIPLf dy gey jdik dUjI iDr kihMdI hY ik ieh gLlq hY. iek iDr kihMdI hY ik kfrvfeI rijstr ivwc pRDfn sfihb smyq mIitMg ivwc hfjLr zrYktrF dy dsqKLq vI ho cuky hn jdik dUjI iDr kihMdI hY ik rIkfrz sfPL rwKx leI vkIl df noits jf cuwkf hY, Bfv koeI asqIPLf nhIN idwqf igaf. iek iDr kihMdI hY ik AuhnF nMU gurdvfrf sfihb df ihsfb ikqfb ivKfieaf hI nhIN jf irhf qy dUjI iDr kihMdI hY ik swB TIk Tfk hY.  gwl hux iek aqy dUjI iDr vflI vI spsLt nhIN hY ikAuNik 11 zrYktr 4-5 iDrF ivwc vMzy hoey hn aqy loV muqfibk iDrF bdldy rihMdy hn. ieh qkrIbn swB mMndy hn ik hux ahudydfr koeI nhIN hY swB brfbr dy zrYktr hI hn. iek iDr mMndI hY ik hux zrYktr 10 hI rih gey hn jdik dUjI iDr df dfavf hY ik ajy vI 11 zrYktr hn.

          nvyN ahudydfr nfmjd krn vfsqy borz afPL zrYktrjL dI mIitMg hoxI jLrUrI hY pr mIitMg qwd hI ho skdI hY jykr sfrIaF iDrF sihmq hox, nhIN qF koeI nf koeI kfnMUnI Giqq GVH ky mIitMg rok leI jFdI hY.

          sMgq dfn deI jf rhI hY aqy mfieaf gurdvfry dy Kfqy ivwc vI jf rhI hY. ibwl vI hOlI sihjy adf kIqy jf rhy hn aqy cYWk kwty jf rhy hn. cYkF `qy koeI nf koeI ahudydfr dsqKq vI kr irhf hY pr qknIkI qOr `qy koeI ahudydfr nhIN hY. pRbMDkI ZFcy ivwc kI ho irhf hY? puwCo nf bws ZwkI irJy qy koeI nf buwJy. AuNJ gwlINbfqIN sMgq iekI ivsvy hY pr 8-9 sflF qoN axcuwxy pRbMDk sLfied 22 ivsvy hn. 11 zrYktr aqy iek iek do do ivsvy, 11 jLrb 2 =22 ivsvy!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #790, 31 akqUbr-2014


dihsLqgrdI iensfeIaq dI blfeIt hY!

Dfrimk kwtVqf qy nPLrq dy vxjfiraF nMU vI hfeI irsk ilst `c rwKo!

          KyqI dI jfxkfrI rwKx vfly jfxdy hn ik blfeIt PslF aqy bUitaF dI bImfrI hY. ijs Psl jF bUty nMU pY jfvy Aus dI KYr nhIN. ies nfl pOdf murJf jFdf hY aqy idnF ivwc hI ies dy pwqy qFby rMgy ho jFdy hn. ajyhy pOdy nMU iPr Puwl aqy Pl nhIN lwg skdy. ijs iksfn dI Psl nMU blfeIt pY jfvy Auh df ichrf vI bUitaF vFg hI murJf jFdf hY.

          PslF dy mfhrF ny blfeIt dy tfkry vfsqy keI qrF dIaF dvfeIaF bxfeIaF hn aqy aflUaF vrgI nfjLuk Psl nMU blfeIt qoN bcfAux leI iksfn sdf pwbF rihMdy hn aqy afpxI Psl `qy keI vfr bcfa vfsqy dvfeIaF df iJVkfa krdy hn.

          iensfnIaq aqy mnuKI swiBaqf vfsqy dihsLqgrdI iek blfeIt hY jo pirvfrF, iPrikaF, glI, muhwilaF, ipMzF, ksibaF, sLihrF aqy dysLF ivcoN KusLIaF cUs lYNdI hY. dihsLqgrdI df AujfiVaf aPLgfinsqfn awj qwk vws nhIN sikaf BFvyN sMsfr Br dy dysLF ny ipCly 12-13 sflF ivwc vwzIaF rkmF aPLgfinsqfn nMU siQr krn leI KrcIaF hn. somflIaf, eIQEpIaf, sUzfn, lIbIaf aqy ies Kwqy dy keI dysL dihsLqgrdI qoN pIVHq hn. ierfk aqy sIrIaf nMU ieslfimk styt ny Gyr ilaf hY. ieslfimk styt nMU guVHqI hI jhfdI dihsLqgrdF ny idwqI hY.

          ies blfeIt dI mfrI munuwKqf ikvyN murJf rhI hY ieh sIrIaf dy alypIE aqy rfkf vrgy sLihrF dy lok jfxdy hn. ies df shI aMdfjLf AuhI lgf skdy hn jo ies blfeIt dy hmly df isLkfr ho jfx pr iPr bhuq lyt ho jFdf hY.  ierfk dy mOsUl sLihr nMU Cwz ky Bwjy sLIaf, kurd aqy XfdIdI lok jfxdy hn ik ieh blfeIt ikvyN AuhnF dy pirvfr Kf geI hY. ies df aMdfjLf Auh XfdIdI BfeIcfry dy lok lgf skdy hn jo ieslfimk styt qoN jfn bcfAux vfsqy afpxy Gr Cwz ky Kqrnfk phfVI mfAUNt isnjfr `qy jf cVHy sn ijwQy Kfx-pIx df koeI sfDn nhIN sI. sMsfr dy kuJ dysLF ny hvfeI jhfjLF nfl pfxI dIaF boqlF aqy Kfxy dy pYikt suwt ky iehnF nMU kurd ielfky vwl kwZ ky bcfieaf sI. ijhnF dy mrd, nOjvfn lVky aqy nOjvfn lVkIaF iehnF jhfdIaF dy hwQ af gey sn Auh ies blfeIt dy KLqry nMU jfxdy hn. hjLfrF mrdF aqy nOjvfn lVikaF nMU leInF ivwc KVy kr ky golIaF nfl BuMn idwqf igaf sI. aOrqF aqy kcyrI Aumr dIaF suMdr lVkIaF nMU jhfdI kmFzr rKylF bxf ky lY gey, bfkIaF nMU 10-10 zflr ivwc sLryafm vyicaf jf irhf hY. lVkIaF nfl lVIvfr blfqkfr kIqy jf rhy hn ijhnF dIaF rportF sMsfr dy mIzIaf ivwc imldIaF hn. isqMm dI gwl ieh hY ik jhfdI ies nMU sLrIaf aqy ieslfm dy inXmF dy anUkUl dwsdy hn. Auh ilKqI dfavy krdy hn ik kurfn ivwc kfPLrF nfl ies iksm df vrqfE krn dI hdfieq hY aqy kurfn gulfm rwKx qy vycx dI afigaf idMdf hY. agr ieh swc hY qF smJ nhIN af rhI ik kurfn nMU iks iksm df gRMQ smiJaf jfvy? agr ieh JUT hY qF mjfrtI muslmfn ies iKlfPL mUMh ikAuN nhIN Kohldy?

          mhInf ku pihlF torFto sMn aKLbfr ivwc qfirk Piqhf nfm dy muslmfn kflminst ny iek lyK ivwc iliKaf sI ik ieslfm sLFqI df Drm nhIN hY. mYN ieh vI nhIN kihMdf ik ieslfm lVfeI df Drm hY. (ieslfm iejL nft rIlIjn afPL pIs, afeI aYm nft syieMg dYt ieslfm iejL rIlIjn afPL vfr). ies qoN awgy Aus ny hjLrq muhMmd dy vyly dI iek ieiqhfsk Gtnf dI Audfhrx idwqI sI ijs muqfibk lVfeI ivwc PVy gey 7-800 ivroDIaF dy muhMmd dy hukm `qy gfty lfh idwqy gey sn. TIk Esy qrF ijs qrF awj ieslfimk styt ivroDIaF aqy kfPLrF nMU PV ky AuhnF dy gfty lfh idMdf hY. ieslfimk styt qF sLIaf aqy hor sMprdfvF dy muslmfnF nMU vI kfPLr dwsdf hY aqy AuhnF dy vI gfty lfh idMdf hY.

          jhfdIaF ny hux kYnyzf smyq vwK vwK pwCmI dysLF ivwc vI awzy bxf ley hn. iehnF dysLF dy jMMmpl bwcy jhfdIaF nfl juV rhy hn. pqf nhIN iks kfrn ieslfimk jhfdI AuhnF vfsqy iKwc df kfrn bx rhy hn? ies blfeIt df isLkfr hoey nOjvfn Pldfr ijLMdgI nMU Cwz ky afp qF murJf rhy hI hn sgoN horF nMU vI afpxf isLkfr bxf rhy hn.

          ieh ikvyN ho skdf hY ik aihmd lf-kMnvrtI nfm df knyzIan jhfdI  do GMty pfrikMg lft ivwc kfr KVI kr ky knyzIan POjIaF dy afAux dI AuzIk krdf rhy qFik Auh afpxI kfr hyT dy ky AuhnF nMU mfr sky. ies ikvyN ho skdf hY ik 32 sflF df knyzIan nOjvfn mfeIkl iXhfP bIbo mMglvfr nMU toietf krolf kfr KrIdy aqy buwDvfr nMU ies kfr ivwc pfrlImYNt ihwl jf ky sLhId POjIaF dI Xfdgfr `qy pihrf dy rhy knyzIan POjI nMU golIaF nfl BUMn dyvy. iPr ies kfr ivwc sMsd vwl Bwjy aqy  sMsd dy sYNtrl hfl ivwc  golIaF df mINh vrfH dyvy.

          ajyhy lokF aqy mfhrF dI Gft nhIN hY jo dihsLqgrdI dI jVH lwBx dy bhfny hyT ies blfeIt df smrQn krdy hn. keI vfr jsitn trUzo vrgy afgU vI ajyhy bhfnybfjL smrQkF dy pRBfv hyT af jFdy hn. aKy ierfk, aPLgfinsqfn, sIrIaf aqy hor dysLF ivwc dihsLqgrdI dy kfrnF dI jFc kro aqy kfrnF df ielfj kro. dihsLLqgrd, ieslfimk styt kfiem kr ky lokF df Gfx krI jfx aqy sMsfr dihsLqgrdI dy kfrnF dI jFc krdf rhy.

          iehnF afpUM sjLy mfhrF nMU koeI puwCy ik hor dysLF nMU Czo, knyzf ivwc dihsLqgrdF dy pYdf hox dy kfrn dwso? amrIkf ivwc dihsLqgrd hmilaF df kfrn dwso? amrIkf ny qF Esfmf ibn lfidn nfm dy swp nMU dwuD ipafieaf sI ijs ny amrIkf nMU zMg mfiraf.  dihsLqgrdI df nfg pfiksqfn nMU inwq zMg mfr irhf hY aqy pfiksqfn dI amn sLFqI nMU blfeIt pY geI hY. pfiksqfn nf iehnF nMU Cwzx jogf hY aqy nf PVn jogf hY. iek pfsy Drm dy nfm `qy jhfd krn vfly kqlogfrq kr rhy hn aqy dUjy pfsy pfik KuPIaf eyjMsI AuhnF jhfdIaF nMU Bfrq aqy aPLgfinsqfn iKlfPL vrqx vfsqy dwuD ipaf rhI hY.

          awj dihsLqgrdI dI blfeIt qoN Gr, sLihr, mfrkItF, isnmy, ryl gwzIaF, sbvya, eyarport, skUl, srkfrI iemfrqF gwl kI koeI QF vI surwiKaq nhIN hY. awj Auh idn ieiqhfs bx gey hn jd ikhf jFdf sI ik Plfxf dysL bhuq surwiKawq hY aqy sikAUrtI dI koeI loV nhIN hY.   

          knyzIan KuPIaf puils ny dysL ivwc 90 jhfdIaF nMU ingrfnI dI hfeI irsk ilst `qy rwiKaf hoieaf hY aqy aihmd lf-kMnvrtI vI ies ilst `c sLfml sI pr Auh kfrf kr igaf. ajyhI ilst `qy sKLqI nfl pihrf dyxf cfhIdf hY aqy Dfrimk kwtVqf aqy nPLrq dy vxjfiraF nMU vI hfeI irsk ilst `c sLfml kIqf jfxf cfhIdf hY. mqlb ajyhy Drm pRcfrkF qoN hY jo iensfnIaq dy Bly dI gwl krn dI QF Drm asQfnF ivwc bYT ky afpxy afpxy Drm nMU srysLt dwsx dIaF inwq tfhrF mfrdy hn!

 

     

hux keIaF nMU zfktr mnmohn isMG Xfd afAuNdf hY!

          iek pfsy bhuq sfry ivsLlysLk Bfrq dy sfbkf pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG nMU kmjLor pRDfn mMqrI dws rhy hn aqy dUjy pfsy bhuq sfry AuhnF lokF nMU vI zfktr mnmohn isMG Xfd af irhf hY jo AuhnF dI sKLq ivroDqf krdy sn. mjUdf pRDfn mMqrI sRI nirMdr modI dI sPLl amrIkf PyrI aqy AuhnF dy hoey BrvyN svfgq ipwCoN keI iswK mihsUs krdy hn ik Auh 10 sfl zfktr mnmohn isMG dI mhwqqf nMU njLKraMdfjL krdy rhy sn.

          iswK aqy ksLmIrI vwKvfdI jQybMdIaF ny pRDfn mMqrI sRI nirMdr modI dy iKlfPL Esy iksm dy pRdrsLn kIqy hn ijs iksm dy Auh zfktr mnmohn isMG iKlfPL kiraf krdy sn. Prk isrPL ieh sI ik ies vfr modI dy smrQn ivwc hjLfr BfrqI inAUXfrk aqy vfisLMgtn dIaF sVHkF `qy Auqr afey sn. vwKvfdI ies nMU gujrfqIaF dy iekwT dws ky ipwCf Cuzf rhy hn ijvyN gujrfqI ikqy Gwt BfrqI hox? mukdI gwl ieh hY ik BfrqI BfeIcfry ny amrIkf ivwc modI df BrvF svfgq kIqf hY ijs dI pihlF koeI imsfl nhIN imldI. kuJ vwKvfdI iswK ieh mihsUs krn lwg pey hn ik zfktr mnmohn isMG dy kfrjkfl dOrfn iswK afpxI cVHq dI gwzI KuMJ gey sn. Bfrq dy pRDfn mMqrI df ahudf mfmUlI ahudf nhIN hY aqy ies df Cumfr sMsfr dy vwzy aqy qfkqvr ahuidaF ivwc huMdf hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik jo vwKvfdI iswK EntyrE ivcoN zfktr mnmohn isMG iKlfPL ivKfvy krn amrIkf jfieaf krdy sn Auh ies vfr iksy kfrn modI iKlfPL ivKfvy krn nhIN jf sky. sLfied isivk coxF ivwc bhuqy ruwJy hoey hn aqy sMBfvI ahudy AuhnF vfsqy kOm dy ihwqF qoN vwD kImqI bx gey hn. ies vfr qF AuhnF ny horF nMU ivKfvy krn jfx dI apIl qwk vI nhIN kIqI aqy votF dIaF apIlF krn ivwc hI ruJy rhy hn.

          iek sQfnk gurdvfry dy pRbMDk swjx ny modI iKlfPL ivKfvy `qy itwpxI kridaF ikhf ik itMz ivwc kfnf pfeI rwKxf cMgI nIqI nhIN hY. ieh gurdvfrf vwKvfdIaF df smrQk igixaF jFdf hY. pRbMDk swjx df qrk sI ik mnmohn isMG iKlfPL lVIvfr ivKfvy aqy vwK vwK afgUaF iKlfPL bymfanf adflqI kys gLLlq nIqI df iswtf sn.

          pMjfb dy KyqIbfVI aqy aYnafrafeI mMqrI jQydfr qoqf isMG  kYnyzf dI PyrI lgf ky vfps prqy hn. iek sQfnk pMjfbI prcy ny iliKaf hY ik jQydfr qoqf isMG ny vwKvfdI iswKF vloN sfbkf pRDfn mMqrI dIaF ivdysL PyrIaF dOrfn AuhnF nMU kflIaF JMzIaF ivKey jfx `qy duwK pRgt kIqf hY. aKbfr muqfibk jQydfr qoqf isMG ny ies mfmly bfry ieMJ ikhf, Bfvy mY ivroDI pfrtI df afdmI hF pr iek iswK nUM ies Auwcy ahudy `qy bYiTaF vyK ky hmyf Kuw huMdf irhf hF aqy kdI iek bd vI AuhnF dI fn iKlf nhI boilaf sF. AuhnF ikhf ik aihjy ahuidaF qwk iksy iswK nUM phuMcidaF sdIaF lwg jfdIaF hn aqy bfhrly iswK Aus nUM bxdf mfx nf dy sky. Auhnf ikhf ik hux jdo nirMdr modI amrIkf dy dOry `qy afey sn qF 30,000 gujrfqIaF vwlo AuhnF dI gwlbfq nUM suxn leI afAuxf pUry gujrfqI BfeIcfry leI mfx vflI gwl sI. jwQydfr qoqf isMG ny ikhf ik sfnUM vI aijhf iekwT krky zf[ mnmohn isMG nUM snmfn dyxf cfhIdf sI aqy golmyj `qy bYT ky afpxIaF mMgF AuhnF nfl sfJIaF krnIaF cfhIdIaF sn. Auhnf ikhf ik zf[ mnmohn isMG kOm pRqI drd rwKdy sn.

          Bfrq aqy pfiksqfn ivckfr iKwcoqfx vD rhI hY aqy bfrzr `qy golIbfrI afm hO hox lwg peI hY. kuJ ivsLlysLk smJdy hn  ik dovF dysLF ivckfr XuwD hox df zr pYdf ho igaf hY. bhuq sfry pfiksqfnI afgU aqy ivsLysLk hux zfktr mnmohn isMG nMU imws kr rhy hn aqy Kuwlyafm kih rhy hn pfiksqfn nfl sLFqI sQfipq krn vfsqy zfktr mnmohn isMG sMjIdf sn pr pfik afgU ies df lfB nf lY sky. iek pMjfbI aqy pfiksqfn dy jMmpl hox kfrn zfktr mnmohn isMG dysL dI vMz dy drd nMU smJdy sn aqy dovF dysLF ivckfr cMgy sbMD bnfAux dy ieCuk sn. sLfied pfiksqfnI afgU aqy POj AuhnF nMU kmjLor afgU vjoN vyKdy hox aqy mOky gvF bYTy qy hux sKLq smJy jFdy pRDfn mMqrI nirMdr modI df sfhmxf kr rhy hn.

          AuDr pqf lwgf hY ik Bfrq PyrI `qy gey knyzIan zYlIgysLn ny pRDfn mMqrI modI smyq vwK vwK afgUaF nfl mulfkqF kIqIaF hn. ivdysL mMqrI jfn byarz ny Bfrq dI ivdysL mMqrI susLmf svrfj nfl mulfkfq kIqI hY aqy ies mulfkq smyN bIbI svrfj ny kYnyzf ivwc KfilsqfnI gqIivDIaF pRqI icMqf pRgt kIqI hY. do ZfeI sfl pihlF jd sRI byarz Bfrq gey sn qF ieh mfmlf ivdysL rfj mMqrI bIbI pRnIq kOr  ny vI AuTfieaf sI. ies nfl kYnyzf dy keI KfilsqfnI BVk pey sn. AuhnF dI BVkfht df koeI lfB nhIN sI hoieaf sgoN ies df nuksfn hI hoieaf ho skdf hY. ikAuNik knyzIan srkfr dI Bfrq pRqI dosqfnf phuMc hor dosqfnf hoeI hY. knyzIan srkfr nMU pqf lwg igaf hY ik iswK vfdI lfBI dI kYnyzf dy sfry iswK votrF `qy ajfrydfrI nhIN hY. agr AuhnF df kuJ pRBfv hovy vI qF ies lfbI df ivroD krn vfly vI Gwt nhIN hn ijs kfrn bhuqf zrn dI koeI loV nhIN hY.

          sMdIjf iswK ieh vI mihsUs krdy hn ik hr kMm ivwc Kfilsqfn nMU GusyV dyxf iksy qrF vI jfiejL nhIN hY. ivsfKI dI KusLI mnfAuNdy hF qF ies nMU Kfilsqfn leI vrqx vfly hfvI ho jFdy hn. iPr sLkfieq krdy hn ik kYnyzf df pRDfn mMqrI ivsfKI mOky ikAuN nhIN afAuNdf? agr pRDfn mMqrI mUhry Kfilsqfn dy nfhry hI mfrny hn qF pRDfn mMqrI sLfied kdy nf afvy. gwl ipafr aqy KusLI dI krogy qF pRDfn mMqrI jLrUr afvygf. kYnyzf df pRDfn mMqrI quhfzy Bfrq iKlfPL ros ivKfvy ivwc Bfg lYx ikvyN af skdf hY? TIk Esy qrF ijs qrF Bfrq df pRDfn mMqrI kdy kYnyzf iKlfP iksy ros ivKfvy ivwc Bfg nhIN lvygf.

          pRDfn mMqrI sRI hfrpr Bfrq PyrI dOrfn sRI hirmMidr sfihb aqy sRI afnMdpur sfihb jf afey hn ikAuNik AuWQy Bfrq iKlfPL ros ivKfvy nhIN sn ho rhy. hF bfhr kuJ lok ijvyN mrjLI ros ivKfvy krn, ieh AuhnF df jmhUrI hwk hY aqy ies iksm dy ivKfvy kYnyzf ivwc vI aksr huMdy rihMdy hn. kYnyzf ivwc pRDfn mMqrI hfrpr 2 akqUbr nMU ivsLnMU mMidr jf aey hn aqy hux dIvflI mOky iek hor mMidr ivwc afAux vfly dwsy jFdy hn. afE Dfrimk smfgmF nMU ros ivKfvy bnx qoN guryjL krIey qFik iksy afgU dy nf afAux df rosf nf krnf pvy.

          Bfrq dI mhwqqf idn idn vD rhI hY ijs kfrn amrIkf ny Bfrq ivwc afpxf hfeI kimsLnr iek BfrqI ipCokV dy amrIkI ircrz rfhul vrmf nMU inXukq kIqf hY. kYnyzf ny vI BfrqI ipCokV dy nfidr ptyl nMU Bfrq ivwc kYnyzf df hfeI kimsLnr lgfieaf hY. ieh inXukqIaF Bfrq dI mhwqqf df pYmfnf hn. kYnyzf aqy amrIkf ivwc lwKF iswK vwsdy hn ijhnF dy bwcy eyQy pVH ky bhuq qrwkI kr rhy hn. kdy AuhnF dy bwcy vI ajyhI aMbyszrI mfx skdy hn. pr kI aMnI Bfrq ivroDqf ivwc gRisq vwKvfdI kdy qrksMgq phuMc apnfAuxgy? jy nhIN qF sPIrIaF aqy gvrnrIaF qF AuhnF nMU imlxgIaF ijhnF `qy isstm XkIn kr skdy hoxgy!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #788, akqUbr 17-2014

                                      


ilbrl afgU jsitn trUzo nMU twplLf mihMgf pY skdY!

          ipoCly qkrIbn sfl Br qoN af rhy pbilk srvyKx dwsdy hn ik ilbrl pfrtI aqy ies dy afgU jnfb jsitn trUzo lokF dIaF njLrF ivwc pRDfn mMqrI hfrpr qoN bhuq awgy hn. meI 2011 dI coxf ivwc aYnzIpI qoN mfq Kf ky qIjy nMbr `qy rih jfx vflI pfrtI srvyKxF ivwc aglI srkfr bnfAux dy nyVy af geI jfpx lwg peI hY. ilbrl pfrtI aqy ies dy afgU jnfb jsitn trUzo ny ieh ikRsLmf ibnF iksy spsLt nIqI df aYlfn krn nfl hI kr ivKfieaf hY. awj qwk jnfb trUzo df iksy msly `qy vI stYNz spsLt nhIN hY. afriQk nIqI bfry qF Auh afpxy ipqf pIar trUzo vFg bhuq Gwt jfxdy hn. kYnyzf dy hrmn ipafry rhy pRDfn mMqrI svrgI pIar trUzo lokF dIaf BfvnfvF nfl jLrUr juVy hoey sn pr afriQk nIqI AuhnF dy vws df rog nhIN sI. ho vI nhIN sI skdI ikAuNik Auh iek iPlfsPLr isafsqdfn sn. AuhnNF dy nfm ny vI jsitn nMU hulfrf idwqf aqy awj jsitn trUzo dI lokpRIXqf pRDfn mMqrI hfrpr qy aYnzIpI afgU Qfms mulkyar qoN bhuq awgy hY.

          ierfk aqy sIrIaf ivwc pYdf hoey suMnI jhfdI sMgTn ny sMsfr nMU vKq pf idwqf hY. ies brFz dy jhfdI hux sMsfr Br ivwc ieslfimk styt kfiem krnf locdy hn aqy ies kMm vfsqy lwKF kroVF kql vI kr skdy hn. sMsfr ny awKF mIcIaF hoeIaF sn jd ieh sMgTn amrIkf dIaF Gfiqk glqIaF kfrn iek qfkq bx igaf. vyKidaf hI vyKidaF ieh iek syty bx igaf ijs nMU ieslfimk KlIPLq df nfm dy idwqf igaf. iPr inwq nhwQy lokF dy gfty lfhux dIaF KLbrF afAux lwg peIaF. sMsfr dihl igaf aqy sLIaf muslmfnF smyq Gwt igxqI BfeIcfry ieslfimk styt qoN zrdy Bwjx lwgy. hjLfrF nMU Gyr Gyr ky mfiraf igaf aqy mfiraf jf irhf hY. amrIkf dI rihnumfeI hyT sMsfr dy pwCmI dysLF ny pihlF Bwj rhy rPUjIaF vfsqy rfhq aprysLn sLurU kIqf aqy iPr jhfdIaF nMU rokx vfsqy kurdF dI POjI mdd sLurU kIqI. kYnyzf ny vI rfhq kfrjF ivwc ihwsf pfieaf aqy ieh aprysLn isrPL 30 idnF vfsqy sI.

          30 idn gujLrn qoN pihlF hI cfnx ho igaf ik ieslfimk styt sfry sMsfr vfsqy Kqrf hY aqy ies nMU rokx vfsqy lMby aprysLn dI loV hY ijs ivwc mwDpUrb dy dysLF vI cfhIdy hn. Gor gLlqI kr cuwkf amrIkf iPr ies aprysLn df cODrI hY ikAuNNik ajyhf krn dI hor iksy dysL kol qfkq nhIN hY. kuJ idn pihlF qwk brqfnIaF, PrFs qy astrylIaf vrgy dysL ies aprysLn df ihwsf bx cuwky hn. kYnyzf vI ies df ihwsf bnx jf irhf sI ikAuNik srvyKxf muqfibk kYnyzf dy 65% lok ieslfimk styt nMU gMBIr KLqrf smJdy hn. knyzIan sMsd ivwc 3 akqUbr nMU srkfr ny imltrI aprysLn df mqf pysL kIqf ijs hyT isrPL 6 jMgI hvfeI jhfjL Byjy jfxy hn. pr ilbrl afgU jsitn trUzo ny ies df sKLq ivroD kIqf hY.

          eynf sKLq ivroD krdy vkq jnfb trUzo ny ilbrl pfrtI dy aflHf afgUaF aqy sfbkf mMqrIaF qwk dI slfh lYxI jLrUrI nf smJI. jnfb trUzo ny jhfdI styt dy KLqry nMU vI ikafsx dI loV nf smJI aqy ieh vI nf soicaf ik kMsrvtv bhuigxqI kfrn ieh qF pfs ho hI jfxf hY so ies df ivroD mfpqol ky hI kIqf jfvy. sLfied jnfb trUzo `qy Aus dy ielfimk slfhkfr hI eyny BfrU sn ik AuhnF ny awgf vyiKaf nf ipwCf vyiKaf ies aprysLn df pwkf aqy sKLq ivroD sLurU kr idwqf. aKy kYnyzf rfhq kfrjLF vfsqy mlm pwtIaF aqy gfjLrF-mUlIaF vMzx qwk hI sImq rhy. jd ieslfimk styt kdy kYnyzf dy bfrzr qwk phuMc jfvygf qF vyKI jfvygI. jnfb trUzo nMU ieh Buwl igaf ik Gwt qfkqvr al kfiedf amrIkf dI ivqI rfjDfnI inAUXfrk qwk sqMbr 2001 ivwc awpV igaf sI ijs nfl sMsfr ivwc ivqI mMdvfVf af igaf sI. 

          ieslfimk styt iKlfPL knyzIan hvfeI POj df imsLn mMglvfr 7 akqUbr nMU sMsd ny pfs kr idwqf hY ijs nfl kYnyzf ies imsLn ivwc bxdf srdf Xogdfn pfAux leI qur ipaf hY. isafsI mfhrF df iKafl hY ik ilbrl afgU jsitn trUzo nMU ieh twplLf mihMgf pY skdf hY. lokF ny vyK ilaf hY ik sMsfr dI amn sLFqI vfsqy eyny sMjIdf msly `qy ilbrl afgU dy kI ivcfr hn. jnfb trUzo ieslfimk styt dy iKlfPL imsLn nMU amrIkf dy 2003 dy ierfkI qfnfsLfh sdfm husyn dy iKlfPL hmly nfl joV ky vyK rhy hn. jdik dovF df koeI nyVy df vfsqf vI nhIN hY. sdfm husyn iKlfPL amrIkI hmlf ijs ivwc kYnyzf ihwsydfr nhIN sI bixaF, pRDfn buwsL df inwjI vkfr df hmlf sI ijs nfl BfrI nuksfn hoieaf. ierfk aqy sfrf iKqf ies df KimafjLf hux qwk Bugq irhf hY. amrIkf nMU hwQF dIaF idwqIaF awKF dy BrvwitaF nfl Kohlx vfsqy ielfimk styt dy iKlfPL kfrvfeI krn jfxf pY irhf hY. pr amrIkf Qwl POj Byjx qoN Bwj irhf hY. cuwp bYTxf amrIkf aqy sMsfr dy ihwq ivwc nhIN hY ijs kfrn hfl dI GVI hvfeI aprysLn krnf pY irhf hY.

          keI sfbkf ilbrl afgU ieslfimk styt nMU gMBIr KLqrf smJdy hn aqy ies iKlfPL kfrvfeI nMU shI dws rhy hn ijhnF ivwc bfb rya, Aujl dosFJ aqy lfiez aYgjLvrdI sLfml hn.   ieh sfry ilbrl pfrtI jF ilbrl srkfrF ivwc cotIaF dI pwdvIaF `qy rhy hn. ajyhf stYNz lY ky ilbrl afgU jsitn trUzo ny afpxf kwd nIvF kr ilaf hY.

          ieh pihlI vfr nhIN hY jd ilbrl afgU jsitn trUzo ny  iksy mhwqvpUrn msly `qy ksUqf stYNz ilaf hovy. BMg dI vrqoN aqy vycx dy muwdy `qy jnfb trUzo ny ikhf sI ik AuhnF ny aYmpI huMidaF vI sUtf lgfieaf sI. AuhnF ieh vI ikhf sI BMg nMU kirmInl aPYNs ivcoN bfhr kwZxf cfhIdf hY aqy ieh sLfrb vFg TyikaF `qy ivkxI cfhIdI hY qFik srkfr tYks duafrf pYsf bxf sky.

          iek vfr cIn bfry ivvfd iCiVaf qF jnfb jsitn trUzo ny afiKaf ik Auh cIn dy isstm dy bilhfry jFdy hn Bfv ies dy pRsMsk hn. sMsfr jfxdf hY ik cIn iek kimAUinst qfnfsLfhI hY ijwQy lokF kol bolx df hwk nhIN hY. cIn nMU brqfnIaF ny iek smJOqy hyT hFgkFg vfps idwqf sI ik eyQy jmhUrIaq kfiem rhygI pr awj cIn ny ieh vfadf lwgBg awDf qoV idwqf hY. cIn ny hFgkFg  ivwc coxF qF krvfAux qoN ienkfr nhIN kIqf pr ieh afK idwqf hY ik KVn vfly AumIdvfrF nMU cIn dI pRvfngI jLrUrI hY. Bfv jo cIn nMU mnjLUr hY Aus nMU hI lok votF pf skdy hn. ies iKlfPL lokF ny BfrI ros pRdsLn kIqy hn. pqf nhIN jnfb jsitn trUzo ny kdy iehnF ros pRdrsLnF dI tIvI kvryj kdy vyKI hY jF nhIN?

          eysy qrF jd amrIkf ivwc iek mYRfQfn rys `qy dihsLqI hmlf hoieaf sI qF dihsLqgrdF iKlfPL sKLq kfrvfeI dI mMg AuT KVI hoeI sI. ies `qy itpxI kridaF jsitn trUzo ny afiKaf sI ik Auh sKLq kfrvfeI dI QF dihsLqgrdI dy kfrnF df ielfj krnf cfhuMxgy. Bfv dihsLqgrdF dy iKlfPL kuJ nhIN krngy. jd jhfdI lokF nMU mfrngy qF jnfb trUzo AuhnF dy pYdf hox dy kfrnF aqy AuhnF dI mfnisk hflq df ielfj krngy. lokF dy jfn mfl dI kOx rfKI krygf jnfb?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #787, akqUbr 10-2014

 


hr BfrqI afgU df aMnf ivroD iksy msly df hwl nhIN hY!

          Bfrq dy pRDfn mMqrI sRI nirMdr modI dI amrIkf PyrI nvIaF pYVF pf geI hY.  ies pMj idnf PyrI qoN pihlF ieh aMdfjLf vI nhINN sI lgieaf jf skdf ik ik ieh eynI kfmXfb rhygI. pRDfn mMqrI nMU vyKx qy suxn vfsqy afp muhfry ieMzo-amrIkI BfeIcfrf vwzI igxqI ivwc sVkF `qy Auqr afeygf ies df aMdfjLf amrIkI pRsLfsn nMU vI nhIN hovygf. ajyhf pihlF kdy iksy vI ivdysLI afgU dy dOry smyN nhIN hoieaf ijs kfrn ies nMU rfk stfr rIsYpsLn vI ikhf jfx lwg ipaf hY. amrIkI ivdysL mMqrI jfn kYrI ny vI ies ies nMU rfk stfr rIsYpsLn df nfm idwqf hY. Bfrq dy pRmuwK tIvI cYnlF ny ies pMj idnF PyrI nMU amrIkf ivwc bYT ky tYlI kfst kIqf hY qy iek nvIN iprq pfeI hY.

          pRDfn mMqrI nirMdr modI jd eyar port qoN inAUXfrk hotl puwjy qF vwzI igxqI ivwc lok AuhnF dy svfgq vfsqy puwjy hoey sn. sKLq surwiKaf dy bfvjUd AuhnF sYkVy lokF nfl hwQ imlfey ijs nfl ies PyrI df vDIaf afgfjL hoieaf. sMXukq rfsLtr jnrl asMblI nMU sMboDn smyN  nirMdr mOdI ny ies PyrI dy skop nMU ivsLfl kr idwqf. AuhnF ny muwdy hI ies ZMg nfl aqy ajyhy AuBfry ijs nfl ies BfsLx ny  nirMdr modI aqy Bfrq df aks AuBfrn df kMm kIqf. AuhnF pfiksqfn nfl ksLmIr muwdy `qy qUM qUM mYN mYN ivwc pYx qoN ienkfr kr idwqf.  ies nfl AuhnF iek idn pihlF jnrl asbMlI nMU sMboDn kr ky gey pfiksqfnI pRDfn mMqrI nvfj sLrIP nMU bOnf kr ky rwK idwqf.

          nirMdr modI dI vrlz tryz sYNtr dI sLrDFjlI ByNt krn vflI PyrI ny amrIkI lokF dy idlF dI avfjL nMU Cuh ilaf aqy sMsfr ivwc dihsLqvfd dy iKlfPL pYdf ho rhy pbilk aihsfs nMU hor pRcMz kIqf. aYksport kIqy jf rhy dihsLqvfd qoN pIVHq Bfrq vfsqy modI dI PyrI vjLundfr sfbq hoeI aqy ies mfmly `qy amrIkf nfl sihXog hor pIzf hoieaf hY.

          modI vloN inAUXfrk dy sYNtrl pfrk ivwc  globl istIjn Porm ivwc Bfg lYxf aqy 40-50 hjLfr dy nOjvfnF dy iekwT nMU aMgryjLI ivwc azrYs krn nfl AuhnF sfbq kr idwqf ik Auh aNMgryjLI ivwc vI vDIaf adfn pRdfn kr skdy hn.  ies iekwT ivwc AuhnF sMsfr sLfqI, qrwkI aqy duKF dy nfs leI nOjvfnF dy rol nMU bhuq aihm dwisaf. pRDfn mMqrI df ies BfsLx dOrfn vfr vfr qfVIaF nfl svfgq hoieaf. AuhnF vloN ies smfgm nMU sMboDn krn df swdf mOky `qy pRvfn kr lYxf sfbq krdf sI ik pRDfn mMqrI ivwc pUrf afqmivsLvfs sI.

          28 sqMbr nMU mYzIsn skueyar gfrzn `c juiVaf 20 ku hjLfr BfrqIaF df iekwT aqy ies dy bfhr KVy hjLfrF BfrqI pRDfn mMqrI df mnobl hor AuWcf krn vfsqy kfPLI sn. ies qoN ielfvf inAUXfrk dy tfeIm skueyar ivwc vI hjLfrF lok AuhnF df BfsLx vwzy tIvI skrInF `qy vyK rhy sn. pRDfn mMqrI ies iekwT ivwc svf GMty qoN vwD boly aqy AuhnF afpxI srkfr dIaF nIqIaF aqy Bfrq leI sMBfvnfvF nMU lokF sfhmxy rwiKaf. pRDfn mMqrI ny ies BfsLx `c lokqMqr ivwc gihrf ivsLvfs pRgt kridaF ikhf ik Bfrq ivwc lokqMqr iek afsQf hY aqy ieh Bfrq dI swB qoN vwzI qfkq hY. AuhnF Bfrq ivwc ivkfs nMU jn aMndoln bnfAux dI gwl vI afKI aqy ivdysLIaF nMU Bfrq ivwc invysL krn dI apIl kIqI. BfrqIaF nMU iek pYr Bfrq ivwc rwKx dI gwl vI AuhnF afpxy lihjLy ivwc afKI.

          amrIkI iswKF dy 29 mYNbrI vPLd nfl AuhnF 15 imMt dI mulfkfq krnI sI jo iek GMtf qwk cwlI. ies qoN ielfvf bhuq sfry afgUaF aqy vpfrk adfiraF nfl vI AuhnF dIaF mulfkfqF hoeIaF. pRDfn mMqrI dI vfisLMgtn PyrI vI XfdgfrI ho inbVI ijQy pRDfn Ebfmf aqy amrIkI mMqrIaF ny AuhnF df grmjosLI nfl svfgq kIqf. ies PyrI dy nfl hI pRisD aKbfr d vfisLMgtn post ivwc pRDfn brfk Ebfmf aqy pRDfn mMqrI nirMdr modI sdf sFJf aYzItorIal 30 sqMbr nMU pRkfsLq hoieaf jo Bfrq amIrkf dosqI ivwc nvF mIl pwQr sfbq hovygf.

          kuJ lok kihMdy hn ik amrIkf afpxy dfa `qy bYTf hY aqy Bfrq nfl dosqI amrIkf dI loV hY qy amrIkf idloN Bfrq nfl sMjIdf nhIN hY. Bfrq koeI 16 sflF dI awlV muitafr nhIN hY ijs nMU amrIkf dIaF dosqI dIaF sYnqF qoN zr hoxf cfhIdf hY. amrIkf nfl dosqI Bfrq dI vI loV hY aqy dysLF ivckfr dosqIaF aksr loVF qy muPfdF kfrn hI pYNdIaF hn. dysLF ivckfr sbMD awlVF dIaF XfrIaF nhIN huMdIaF jo aMnI Bfvkuqf df iswtf huMdIaF hn. ajoky sMsfr ivwc amrIkf aqy Bfrq kudrqI dosq hn aqy ajyhy dosq hor dysL vI hn. ies df mqlb ieh nhIN hY ik dovF dysLF ivckfr ivcfrF df vKryvF nhIN hY jF iPr kdy vKryvyN pYdf nhIN hoxgy. vKryvyN qF amrIkf aqy kYnyzf dy ivckfr vI hn ijhnF dI swiBaqf, Drm aqy bolI dI purfxI sFJ hY.

          Bfrq nfl awK-vlL rwKx vfly kuJ vwKvfdI iswKF df qrk hY ik amrIkf ivwc modI dI afE-Bgq gujrfqI BfeIcfry ny kIqI hY. ies ivwc kuJ scfeI jLrUr hY ik gujrfqI vwzI igxqI ivwc awgy afey hn. pr ipCly 10 sfl pMjfbI aqy iswK pRDfn mMqrI vI amrIkf afAuNdf irhf hY. zf: mnmohn isMG iek ajyhf afgU hY ijs `qy kdy iksy ny AuNgl nhIN AuTfeI, modI nMU qF amrIkf ny bYn kr rwiKaf sI. vwKvfdI iswK zfktr mnmohn isMG nMU qF iswK hI nhIN sn mMndy aqy hux kihMdy hn ik modI gujrfqI hY. BfeI gujrfqIaF ny jykr hor amrIkI BfrqIaF nfl rlL ky modI dI jY jY kfr kIqI hY qF ieh AuhnF df jnm iswD aiDkfr hY ijvyN quhfzf hr BfrqI pRDfn mMqrI df aMnf ivroD krn df aiDkfr hY. nf zfktr mnmohn isMG iKlfPL ros ivKfvy qy kys krn df koeI lfB hoieaf sI aqy nf nirMdr modI iKlfPL ros ivKfvy aqy kys krn df koeI lfB hoxf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #786, akqUbr 03-2014

 

Bfrq dIaF pRfpqIaF nMU ingUxIaF sfbq krn dI koisLsL!

          kuJ lok idn rfq Bfrq dIaF pRfpqIaF nMU ingUxIaF sfbq krn dI koisLsL lwgy rihMdy hn. AuhnF ny afpxy afp nMU ies kMm `qy hI lgfieaf hoieaf hY aqy Auh Bfrq diaF pRfpqIaF nMU ingUxIaF sfbq krn vfsqy GuxqrF GVHdy rihMdy hn.

          ipCly idnF ivwc iqMn cfr afihm GtnfvF vfrIaF hn jo Bfrq vfsqy afpxy afp ivwc mhwqv aqy cxOqI vflIaF hn. hYrfnI huMdI hY ik kuJ lok iehnF pRfpqIaF aqy cxOqIaF nMU Bfrq dI kmjLorI bxf ky pysL kr rhy hn.

          jMmU ksLmIr ivwc hVH afey jo ik iek vwzI cxOqI sI. ies leI vI ik ksLmIr vYlI ivwc ivdysLI shfieqf pRfpq dihsLqgrd srgrm hn. hVH ikAuN afey aqy pfxI dI inkfsI ikAuN nf ho skI ieh vwzy svfl hn ijhnF df nrIKx krnf jLrUrI hY. muZlIaF rportF dwsdIaF hn ik sRI ngr ivwc asfvIN zIvYlpmYNt aqy inkfsI vflIaF pRfprtIaF `qy  njfiejL kbjLy qy AusfrIaF kfrn pfxI dI inkfsI nf ho skI ij skfrn eynf BfrI nuksfn hoieaf. aOKy vyly BfrqI POj lokF dI mdd vfsqy bhuVI aqy vwzI pwDr `qy rfhq krjF ivwc hwQ vtfieaf. ies dy mukfbly pfiksqfn vfly pfsy rfhq kfrj ikqy vwD susq rhy. sLRormxI kmytI smyq vwK vwK smfj syvI sMgTnF ny vI rfhq ivwc vwzf Xogdfn pfieaf hY aqy pf rhy hn. aksr ajyhI qbfhI ivwc smfj syvI sMgTn afpxf Xogdfn pfAuNdy hn. amrIkf vrgy vwzy aqy ivksq dysL vI kudrqI afPLqF df tfkrf krdy vkq keI vfr lokF dIaF afsF `qy pUry nhIN Auqrdy ijhf ky jpfn dI sunfmI aqy amrIkF ivwc inAU ErIiln ivwc ckrvfrqI qUPfn dI mfr sfbq kr cuwkI hY.

          dUjI vwzI afPLq Bfrq aqy cIn dy an-mfrz bfrzr `qy cIn dI POj dI GuspYz dI Gtnf hY jo ajy vI jfrI hY. ies GuspYz dOrfn hI cIn dy rfsLtrpqI ny Bfrq df dOrf kIqf, Bfrq ny ieh mfmlf AuTFieaf pr ajy qwk ies df afrjLI hwl vI nhIN hoieaf. Bfrq aqy cIn df bfrzr an-mfrkz hY ijs kfrn aksr ajyhIaF GtnfvF vfprdIaF hn. cIn, Brq smyq vwK vwK gvFzI dysLF nfl bfrzr nMU lY ky AuliJaf hoieaf hY aqy afpxf klym kr irhf hY. kuJ tfpUaF nMU lY ky cIn df jpfn, iPLlfpIn aqy vIaqnfm nfl JgV cwl irhf hY aqy kI vfr nObq smuMdrI aqy hvfeI JVpF qwk dI vI afeI hY. vIaqnfm nfl qF cIn df XuwD vI ho cuwkf hY. rUs nfl vI cIn df bfrzr sbMDI vKryvf bixaF hoieaf hY.

          kuJ lok ieh soc ky bhuq KusL huMdy hn ik Bfrq iksy hflq ivwc vI cIn qoN qfkqvr nhIN hY. cIn qoN qF jpfn, iPlfpIn aqy vIaqnfm vI qfkqvr nhIN hn, ijhnF nfl cIn df ivvfd cwl irhf hY pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik cIn AuhnF nMU ingl jfvygf. cIn qF amrIkf nfl vI keI vfr smuMdrI kMZy dI pRBuswqf dy klym kfrn lfl-pIlf ho cuwkf hY. iek vfr qF cIn ny amrIkf df iek jsUsI hvfeI jfhfjL vI afpxy Kyqr ivwc Auqfr ilaf sI aqy iPr mrjLI nfl keI hPLqy bfad vfps kIqf sI. aMqrrfsLtrI sbMDF ivwc ajyhf vfprdf rihMdf hY. ies df mqlb ieh nhIN hY ik amrIkf hux cIn qoN zrdf hY. hr dysL dy afpxy ihwq huMdy hn aqy ihwq bhupwKI huMdy hn. awj df sMsfr iek dUjy `qy inrBr krdf hY aqy iek dysL ivwc vfprI koeI vwzI Gtnf sMsfr dy hor dysLF nMU vI pRBfvq krdI hY.

          amrIkf `qy hoey 9/11 hmly nfl sfry sMsfr dI afriQkqf ihwl geI sI. aPrIkf ivcw sLurU hoieaf eIbolf vfiers sfry sMsfr nMU vKLq pfeI bYTf hY aqy iek vfr iek cInI vfiers ny vI ieMJ hI BfjV pfeI sI.

          ipCly idnIN cIn dy rfsLtrpqI sLI iqMn idnF dI PyrI `qy Bfrq afey sn. Bfrq ivroDI ies nfl hI KusL huMdy rhy ik jnfb sLI dI Bfrq PyrI dOrfn Bfrq-cIn bfrzr `qy sLFqI nhIN sI. Auh ieh Buwl gey ik ijs pfiksqfn dIaF Auh isPLqF krdy nhIN Qwkdy, Aus pfiksqfn dI PyrI jnfb sLI nMU rwd krnI pY geI sI ikAuNik pfiksqfn ivwc hflqf sfjLgfr nhIN sn.

          gwl pfiksqfn dI krIey qF kOmfqrI Dfrimk affdI bfry amrIkI kimn dI muKI lYtos svYt ny kOmI surwiKaf bfry pRqIinD sdn dI ingrfnI qy suDfr sb kmytI awgy py huMidaf ikhf ik pfiksqfn ivwc sfbkf qy mOjUdf srkfrf pIVHqf nUM ZukvI surwiKaf dyx aqy ksUrvfrf nUM igRPqfr krn ivwc nfkfm rhIaf hn. ies amrIkI kimn muqfibk Dfrimk affdI pwKo pfiksqfn dI siQqI dunIaf Br `co sB qo mfVI hY. kuPr ivroDI aqy aihmdIaf ivroDI kfnUMnf dI DVwly nfl vrqo kIqI jfdI hY, ijs krky iPrkU toilaf dy hOsly bulMd hn. pfiksqfn ivwc Iaf muslmfnf, eIsfeIaf, aihmdIaf, ihMdUaf aqy iswKF nUM iPrkU ihMsf df infnf bxfieaf jfdf hY.

          dUjy pfsy amrIkI sYint ny 30 sqMbr nUM amrIkf-Bfrq BfeIvflI idn` dy qOr `qy mnfAux df PYslf kIqf hY. sYint vloN pfs kIqy gey pRsqfv ivwc ikhf igaf hY ik Bfrq ivwc 2014 ivwc hoeIaf afm coxf ieiqhfsk sn aqy ienHf sfbq kr idwqf hY ik Bfrq df lokqMqr sB Drmf, jfqIaf, afriQk, smfjk aqy siBafcfrk vMn-suvMnqf nUM afpxy ivwc smf lYdf hY.

          eyQy hI bws nhIN amrIkf ny Bfrq nfl sbMDF nMU nvIN bulMdIaF qwk phuMcfx vfsqy BfrqI ipCokV vfly iek amrIkI nMU Bfrq ivwc afpxf hfeI kimsLnr inXukq kr idwqf hY. sRI ircrz vrmf idwlI ivc cotI dy kUtnIqk ahudy `qy inXukq hox vfly pihly BfrqI-amrIkI hn| 45 sflf sRI vrmf dI inXukqI df aYlfn rftrpqI brfk Ebfmf ny dUsrIaf keI aihm pRfskI inXukqIaf dy nfl kIqf hY aqy ieh pRDfn mMqrI modI dI PyrI qoN aYn pihlF kIqf igaf hY.

          pqf lwgf hY ik kYnyzf vI eysLIan ipCokV vfly sLihrI nMU Bfrq ivwc hfeI kimsLnr inXukq kr irhf hY ijs df goq ptyl hY. jfhr hY ik ieh dysL Bfrq nfl afpxy sbMDF nMU bhuq mhwqv dy rhy hn.

          dUjy pfsy iek vwKvfdI afgU afK irhf sI ik pRDfn mMqrI nirMdr modI dI amrIkf PyrI df bhuqf mhwqv nhIN hY. aKy iksy dysL dy afgU nMU amrIkf XUaYnE ivwc jfx qoN nhIN rok skdf. aKy amrIkf dy dusLmx rhy PIdl kfstro, hogo sLIbfs aqy mumfr gdfPI vI inAUXfrk XUaYnE ivwc afAuNdy rhy hn.

          mflko lokF nMU guMmrfh nf kro ik nirMdr modI isrPL XUaYnE dy iejlfs ivwc Bfg lYx hI af irhf hY. Auh amrIkf dI srkfrI PyrI `qy amrIkf dy swdy `qy af irhf hY aqy vfeIt hfAUs ivwc Aus df svfgq ho irhf hY. kfstro, hogo aqy mumfr gdfPLI nMU amrIkf dI PyrI df kdy swdf nhIN sI imilaf aqy nf hI vfeIt hfAUs ivwc kdy svfgq hoieaf sI. Bfrq-amrIkf sbMDF nMU horF nfl imlf ky nhIN vyiKaf jf skdf.

          hor suxo ieh afgU ieh vI afK irhf sI ik mMglXfn Bfrq dI koeI vwzI pRfpqI nhIN hY. aKy ies nfl Bfrq kdy vI cIn qoN awgy nhIN inkl igaf. cIn qF hr Kyqr ivwc mfro mfr kr irhf hY. BfvyN cIn hr Kyqr ivwc mfro mfr kr irhf hovy pr awj dI qrIk ivwc mMgl dy mfmly ivwc Bfrq ny bfjLI mfr leI hY.

          Bfrq  jmhUrIaq dy mfmly ivwc vI cIn qoN bhuq awgy hY. Bfrq ivwc lokF kol cIn dy lokF qoN ikqy vwD hwk hn. Bfrq ivwc lok inwq ijLMdfbfd jF murdfbfd krnf afpxf hwk smJdy hn.  cIn ivwc ies dI sKLq mnfhI hY. cIn hr sfl hjLfr qoN vwD bMdy Pfhy lgf idMdf hY pr cUM nhIN huMdI. Bfrq ivwc iewkf duwkf sjLfXfPqf dihsLqgrdF nMU Pfhy lgf dyxf vI srkfr dy vws ivwc nhIN hY. adflqF aqy votF df zr srkfrF nMU kIlI rwKdf hY. pqf qwd lwgxf sI jykr kiQq BfeI rfjoafxf vrgf cIn ivwc pYdf hooieaf huMdf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #785, sqMbr 26-2014

 

 


awkIN-plfhIN hwQ mfrn nfl inrfsLqf hI pwly pYNdI hY!

          kuJ hPLqy pihlF ibnF sbUq pysL kIiqaF kuJ lokF ny qrksLIl sosfietI aqy ies dy kuJ kfrkunF `qy isKF gurUaF dI hwqk krn dy ielfjLm lgfey sn.  kuJ mIzIafkfrF ny ies ies gwl nMU bhuq Eksfieaf sI pr ies ivcoN inkilaf kuJ nhIN ikAuNik mslf hI kuJ nhIN sI. hYrfnI dI gwl hY ik EntyrIE iswK kONsl ies dI qPqIsL krn qur peI sI. kuJ lokF nMU vihm hY ik AuhnF kol adflqI aqy qPqIsLI qfkqF hn. pIal puils nMU ies gwl df kRYizt jFdf hY ik AuhnF nMU ies sLrfrq df aihsfs ho igaf sI aqy Auh hrkq ivwc af gey sn ijs kfrn sLrfrqI lokF nMU kMn ho gey sn. KusLI dI gwl hY ik ies dysL ivwc nf qF sLrIaf kfnMUn hY aqy nf hI sLrIaf adflqF hn pr ajy vI kuJ mIzIafkfr lUqI lgfAux dI koisLsL ivwc hn aqy afpxy afp nMU afpUM sjLy Drm dy kiQq rfKy smJdy sn. smJ lYx ik awkIN-plfhIN hwQ mfrn nfl aMq ivwc inrfsLqf hI pwly pYNdI hY.

          sfl 2013 dy aMq ivwc pMjfb aMdr gurbKLsL isMG nfm dy iek bMdy ny muhflI dy gurdvfrf aMb sfihb ivwc cfr kuJ iswK vwKvfdI kYdIaF nMU CuzfAux vfsqy  BuwK hVqfl rwK idwqI sI. Aus nMU bhuq siqkfr nfl BfeI gurbKsL isMG afiKaf jFdf sI aqy Aus dI bwly bwl vfsqy dysL ivdysL dy KfilsqfnI pwbF Bfr hoey iPrdy sn. KfilsqfnI ies BuwK hVfql nMU Kfilsqfn dI lihr nMU cmkfAux df sfDn smJdy sn ijs kfrn AuhnF ny ies bMdy df ipCokV jfnx dI koisLsL hI nf kIqI. pMjfbI mIzIaf ny vI Aus dI bhuq bwly bwly kIqI sI. BfeI gurbKsL isMG aqy Aus dy smrQkF df dfavf sI ik Aumr kYd isrPL 14 sflF dI huMdI hY aqy ijs Aumr kYdI ny 14 sfl kwt ley hn Aus nMU irhfa kIqf jfvy. BgvMq mfn dy ipwCy hor bhuq sfry pMjfbI gfiek kiQq BfeI gurbKsL isMG dIaF cONkIaf lgfAux lwg pey sn. ivdysLF qoN pYsf vI KUb jfx lwg ipaf sI pr jo gurbKLsL isMG dy njLdIk sn Auh jfxdy hn ik gurbKLsL isMG gwlF avwlIaF krdf sI.

          Aus dI BuwK hVqfl iek zrfmf hI sI aqy ipwCoN ieh gwl pRYs ivwc vI bfhr af geI sI ik pihly do ku hPLiqaF  bfad Aus df Bfr Gtx dI QF vDx lwg ipaf sI. BfeI sfihb pRsLfd aqy dlIaf Cwk lYNdy sn aqy AuhnF df bytf mfieaf iekwTI kr irhf sI. BfeI gurbKsL isMG nMU ivdysLI isMGF ny iek kfr vI ByNt kIqI sI. BfeI gurbKsL isMG afpxI BuwK hVfql afpxf dwisaf igaf mMqv pUrf krn qoN ibnF hI Cwz igaf sI aqy Aus ny jQydfr akfl qKLq nMU ies kMm vfsqy ivcolgI dy bhfny vjoN vriqaf sI.

          10 ku idn pihlF iek jfxkfr swjx ny sLONkI nMU iek vwzI ilKq ByjI hY jo Aus muqfibk Pysbuwk `qy crcf df ivsLf bxI hoeI hY. ies ilKq ivwc kuJ nfmvr KfilsqfnI kiQq BfeI gurbKsL isMG `qy srkfr df ipwTU hox dy spsLt dosL lgf rhy hn aqy ieh vI afK rhy hn ik Aus ny iksy aihm KfilsqfnI iKlfPL puils df sfQ vI idwqf sI.  ieh KfilsqfnI hux gurbKLsL isMG nMU pfxI pI pI ky kos rhy hn. socxf bxdf hY ik agr gurbKLsL isMG puils df eyjMt hY qF gurbKLsLL isMG dI bwly bwly krn vfly mIzIafkfr iks dy eyjMt hn?, ijhnF ny gurdvfrf aMb sfihb ivwc pwky zyry lgf ley sn aqy Auh gurbKLLsL isMG nMU iswKF df msIhf dwisaf krdy sn.

          hux pqf lwgf hY ik kiQq qOr `qy sjLf pUrI kr cuwky bMdI isMGf nUM irhfa krfAux leI BfeI gurb isMG ny dubfrf iPr BuwK hVqfl `qy bYTx df Yslf kIqf hY. gurbKLsL isMG ny Aus dy sMGr nUM ylH krn df sfrf do igafnI gurbcn isMG jQydfr sRI akfl qq `qy lgfieaf hY aqy ikhf hY ik hux jo vI asI sMGr krfgy Aus ivc myrf, sMgq df jf iPr myry Grvfilaf df koeI vI nuksfn huMdf hY qf Aus dy iMmyvfr iswDy qOr qy igafnI gurbcn isMG horI hoxgy. Aus ny ikhf hY ik hux myry sMGr afr pfr dI lVfeI vflf hovygf. hux gurbKLsL isMG dy ivdysLI smrQk aqy dysI sLosLfbfjL pwqrkfr kI krngy ieh qF smF hI dwsygf pr awkIN-plfhIN hwQ mfrn nfl aMq ivwc inrfsLqf hI pwly pYNdI hY.

          pqf lwgf hY ik Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI do ku hPLqy qwk amrIkf af rhy hn. modI nMU amrIkf afAux qoN rokx vfsqy vfeIt hfAUs leI iek afn lfeIn ptIsLn pfeI geI sI ijs `qy iek lwK dsqKLq krvfey jfxy sn. jd dsqKLq iek lwK dy nyVy ho gey sn qF vfeIt hfAUs ny iehnF dI CfxbIx krky 85 hjLfr dy krIb dsqKq jfalI afK ky rwd kr idwqy sn ijs nfl ptIsLn iek lwK dsqKLqF dI sLrq pUrI nhIN sI kr skI.  vfeIt hfAUs dI ies kfrveI nfl vwKvfdI kYNp nMU zfhZI nmosLI df sfhmxf vI krnf ipaf sI aqy iek mOky qF AuhnF vfeIt hfAUs dI ies kfrvfeI nMU cxOqI dyx df ibafn vI dfg idwqf sI pr ipwCoN kuJ sunx nMU nhI sI imilaf. hux pqf lwgf hY ik modI nMU amrIkf agfAux qoN rokx ivwc asPLl rihx vfly Aus dy iKlfPL vfisLgMtn ivwc ros pRdrsLn kr rhy hn. ho skdf hY ik Auh modI iKlfPL vI koeI kys drj kr dyx ijs qrF mnmohn isMG, sonIaF gFDI, pRkfsL isMG bfdl aqy horF iKlfPL keI kys drj krvfey gey sn pr pwly kuJ nhIN ilaf. awkIN-plfhIN hwQ mfrn nfl aMq ivwc inrfsLqf hI pwly pYNdI hY.

          skftlYNz ivwc  iek rPrYNzm ho irhf hY ijs ivwc skftlYNz dy vwKvfdI brqfnIaF qoN vwK hox vfsqy hF vot mMg rhy hn. hYrfnI dI gwl hY ik sMsfr Br dIaF vwKvfdI lihrF ijhnF nMU brqfnIaF ny sLrn idwqI hoeI hY, Auh brqfnIaF nMU qoVn vfsqy skftlYNz dy vwKvfdIaF nfl rlyL hoey hn. iehnF ivwc KfilsqfnI, ksLmIrI aqy qfiml vwKvfdI sLfml hn. ieh lokIN smJdy hn ik agr skftlYNz votF pf ky vwK ho jFdf hY qF AuhnF df vwKvfd df kys mjLbUq ho jfvygf. lokF dy awKI Gwtf pfAux vfsqy ies mOky ikbYWk dy vwKvfdI rPrYNzm dIaF vI bhuq Audfhrxf idwqIaF jF rhIaF hn. jdik ikbYWk vwKvfd aqy skft vwKvfd df KfilsqfnI vwKvfd, ksLmIrI vwKvfd aqy qfiml vwKvfd nfl koeI sbMD nhIN hY. ikbYWk df vwKvfd BfsLf dy aDfr `qy sI aqy ies df Drm nfl koeI vfsqf nhIN sI. ikbYWk vfsIaF aqy hor muwKDfrf dy knyzIanF df Drm qF sFJF hY, Auh sfry eIsfeI hn. Prk bolI df sI aqy Dfrimk nPLqr vflI koeI gwl nhIN sI. skftlYNz ivwc vI Drm df mfmlf nhIN hY. skfitsL bolI afpxy afp ivwc aMgyrjLI dI iek vwKrI iksm hY. pr KfilsqfnI vwKvfdI iswK Drm nMU bhfny vjoN vrqdy hn, qfiml ihMdU Drm nMU aqy ksLmIrI vwKvfdI ieslfm nMU bhfnf bxf ky vwKrf dysL mMg rhy hn. ieh lok pMjfb, ksLmIr aqy sRI lMkf ivwc vwsdy swB DrmF dy lokF nMU Drm dy aDfr `qy pfV rhy hn. agr pMjfbI, pMjfbsqfn mMgdy hox qF ieh iek vwKrI gwl hY. skftlYNz df vwKvfd sPl hox vflf nhIN hY pr agr sPLl ho vI jfvy qF ieh KfilsqfnIaF, qfiml vwKvfdIaF aqy ksLmIrI vwKvfdIaF nMU lfB nhIN phuMcf skdf. awkIN-plfhIN hwQ mfrn nfl aMq ivwc inrfsLqf hI pwly pvygI.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #784, sqMbr 19-2014

 


pMjfbI mIzIaf nMU lwgI afpxy svymfx dI icMqf?

          pqf lwgf hY ik sQfnk pMjfbI mIzIaf dy kuJ ihwsy nMU afpxy svymfx dI icMqf lwg geI hY aqy kuJ mIzIafkfr ies dy hwl vfsqy iewkTy ho gey hn. ies muwdy `qy iek sYmInfr hox jf irhf hY ijs ivwc isrPL swdy nfl hI sLfml hoieaf jf skdf hY. bIqy idnIN gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy cfh df lMgr sLk rhy sLONkI nMU ieh jfxkfrI iek swjx ny idwqI sI aqy nfl hI ikhf sI ik Auh ies sYmInfr ivwc sLfml hox vfsqy sLONkI leI swdy df pRbMD kr skdf hY. pihlF sLONkI ny soicaf sI ik swjx jI sLONkI nMU mKOLl kr rhy hoxgy pr iPr kuJ ryzIE pRogrfmF `qy ies bfry crcf suxI qF jkIn ho igaf ik ieh swc hY.

          sLONkI socdY ik hr iksy nMU afpxy svymfx dI jLrUr icMqf hoxI cfhIdI hY. kuJ pMjfbI mIzIafkfr afpxy afp nMU pRoPYsLnl mIzIafkfr smJdy hn pr AuhnF df qrjLy-aml sfbq krdf hY ik AuhnF ivwc pRoPYsLnl vflf koeI gux nhIN hY. keI afpxy afp nMU pMjfbI mF bolI dI syvf krn vfly dwsdy hn pr swc ieh hY ik Auh afpxy afp aqy afpxy pirvfr dI syvf kr rhy hn. pMjfbI mIzIafkfrI AuhnF df iewk ikwqf hY aqy pfpI pyt vfsqy keI iksm dy kMpromfeIjL inwq krny pYNdy hn aqy nfl hI ajyhy KyKn vI krny pYNdy hn ijhnF nfl vwzy mIzIafkfr hox dI Bwl bxI rhy.  iewk iewk GMty df ryzIE pRogrfm krn vfly keI mIzIafkfr afpxy adfry nMU Plfxf mIzIaf grup afKdy hn aqy afpxy afp nMU sIeIE dwsdy hn. ies df mqlb ieh hrigjL nhIN hY ik pMjfbI mIzIafkfr cMgf kMm nhIN kr rhy.  bhuq sfry mIzIafkfr hr rojL bhuq imhnq krdy hn qF ik mukfbly dI ies mMzI ivwc afpxy vfsqy jgfH bxf skx.

          iksy vfsqy vI pRoPYsLnl mIzIafkfr bnxf afsfn nhIN hY. pRoPYsLnl dfavf krn nfl nhIN bixaF jf skdf ies vfsqy pRoPYsLnl ikrdfr jLrUrI hY. Bfrq dIaF lok sBf coxF ivwc qkrIbn bhuqy pMjfbI mIzIafkfr afm afdmI pfrtI dy pRcfrk aqy PMz ryjLr bx gey sn. pRoPYsLnl mIzIafkfr kdy ajyhf nhIN kr skdy. agr AuhnF dy rfjsI ivcfr bhuqy pRBfvI hox qF Auh ajyhf krn vfsqy adfry nMU afrjLI qOr `qy Cwz ky sbMiDq rfjsI pfrtI dy pRcfrk df kMm krdy hn. iksy mIzIaf adfry dy kfrkun vjoN Auh iksy iek rfjsI pfrtI dy pRcfrk aqy PMz ryjLr df kMm nhIN krdy. hF, AuhnF df adfrf aqy AuhnF dy ivcfrF df Jukfa rfjsI ho skdf hY pr jfhrf pRcfrk Auh nhIN bxdy. iewk qrPLf awj hI mOkf hY, cwk idE Pwty, kro irsLqydfrF nMU Pon aqy kr idE bwly bwly qkrIbn do ku mhIny pMjfbI mIzIaf `qy Cfieaf irhf sI. ieh pRoPYsLnl mIzIafkfrI dy lwCx nhIN sn.

          pRoPYsLnl aMgryjLI mIzIaf adfry vI coxF dy idnF ivwc afpxy rfjsI ivcfrF muqfibk  kuJ pwKpfq kr jFdy hn pr jfhrf pRcfrk nhIN bxdy. coxF dy nyVly idn iksy nf iksy pfrtI jF afgU nMU ienzorjL vI kr idMdy hn pr iPr vI jfhrf pRcfrk nhIN bxdy aqy kdy vI lokF nMU cwk idE Pwty nhIN kihMdy. pRoPYsLnl bnx vfsqy pMjfbI mIzIaf nMU ies pfsy iDafn dyxf pvygf.

          kYnyzf vrgy lokqMqrI, bhu-BfsLfeI aqy bhuvfdI dysL ivwc pRoPYsLnl mIzIaf df koeI Drm nhIN huMdf. mIzIaf adfiraF dy mflk, sMcflk aqy krmcfrI iksy nf iksy Drm dy pYrokfr huMdy hoey vI Dfrimk ivsLvfs nMU afpxy pRoPYsLnl ikrdfr qoN dUr rwKdy hn. hF, Dfrimk sMsQfvF dy pRcfr sfDn vjoN vrqy jfx vfly pRogrfm, pRcy aqy mYgjLInF df vqIrf Dfrimk ho skdf hY pr Auh vI Dfrimk nPrq PYlfAux vflf nhIN. vwK vwK BfsLfvF dy mIzIaf df sbMD iksy Kfs BfsLf aqy siBacfr nfl ho skdf hY pr Dfrimk tfhrF mfrnf pRoPYsLnl mIzIaf df kMm nhIN hY.

          torFto ivwc ipCly 10 ku idnF qoN kuJ pMjfbI mIzIafkfrF ny   kiQq qOr `qy isK Drm dI rfKI vfsqy jo sMgiTq muihMm ivZI hoeI hY Auh vI pRoPYsLnl mIzIafkfrI qoN bhuq dUr dI gwl hY. hYrfnI vflI gwl hY ik kuJ nkslbfVIey aqy zklyarz nfsiqk vI inwjI ikV kwZx vfsqy iswK Drm dy rfKy bx ky ivcr rhy hn.

          inwjI pwDr `qy ivcfr vtFdrf krnf `qy vI pfbMDI lgfey jfx dI ipRq pfeI jf rhI hY. ibnF sbUqF dy hI lokF qoN ilKqI muafPLInfmy mMgy jf rhy hn. hflfq ieh bx gey hn ik agr do dosqF ivckfr JgVf ho jfvy jF do BrfvF ivckfr mn-mutfv ho jfvy qF iek kdy vI dUjy `qy dosL lgf skdf hY ik Plfxy ny Plfxy vkq Drm iKlfPL PlfxI gwl khI sI. ajyhy Dfrimk sMgTnF dI hux Gft nhIN hY jo afpxI Bwl bnfAux vfsqy ax-pRoPYsLnl mIzIaf vfilaF nfl sFJf muhfjL bxf ky BfeIcfry ivwc Kll pf skdy hn.

          awj qoN 25-30 sfl pihlF torFto ivwc ajyhI hflq pYdf ho geI sI jd lokF dIaF pysLIaF pYx lwg peIaF sn aqy bfeIkft sLurU ho gey sn. pMcfieqF hox lwg peIaF sn aqy pMj isMGF sfhmxy pysL hox dy afdysL idwqy jfx lwg pey sn. pMjfb ivwc qF ies ruJfn ny styt ivd ieMn styt kfiem kr ilaf sI. jd aMnI qfkq iksy dy hwQ af jfvy qF vfDf krnf munuwKI dI iPqrq hY aqy pMjfb ivwc ies vrqfry qoN afm lok pRysLn ho gey sn ijs kfrn dihsLqvfd df aMq ho igaf. 

          dysL dy amn kfnMUn, puils aqy adflqI ZFcy nMU bfeIpfs kr ky Dfrimk pMcfieqF nMU AuqsLfhq krnf pRoPYsLnl mIzIafkfrI nhINN ho skdI. ies iksm dI mIzIafrI dy nqIjy bhuq Gfiqk ho skdy hn. pfiksqfn ivwc aishxsLIlqf df mhOl iek idn ivwc nhIN bx igaf. lokF dIaF Dfrimk BfvnfvF nMU ies hwd qwk BVkfieaf igaf ik awj ieslfimk kwtVpMQI iksy hor muslmfn sMprdf nMU brdfsLq krn vffsqy iqafr nhIN hn. ihMdu, iswK, eIsfeI aqy aihmdIaf iPrky qF bhuq dyr qoN kfPrF dI kqfr ivwc lgf idwqy hoey hn. Drm df inrfdr iek ajyhf hiQafr hY ijs nMU aMnf vI clf skdf hY. drasl ies nMU clfAux vfsqy awKF huMdy hoey vI aMnf hoxf bhuq jLrUrI hY. pfiksqfn ivwc iksy `qy vI Drm inMdf df dosL lgf ky KLqm kIqf jf skdf hY. Dfrimk kwtVpMQIaF qoN bMdf bc jfvy qF pfiksqfn df Drm inMdf kfnMUn bMdy nMU nhIN Cwzdf. mOq dI sjLf nf hovy qF Aumr kYd qF vwt `qy peI hY. awj pfiksqfn ivwc keI gYr muslmfn Drm inMdf dy JUTy dosLF hyT mOq dI sjLf df sfhmxf kr rhy hn. ieQoN qwk ik iek eIsfeI bwcI nMU vI iehnF dosLF hyT kYd kr ilaf igaf sI ijs nMU kYnyzf ny sLrn idwqI hY. pfiksqfnI pMjfb dy gvrnr aqy pfiksqn dy Gwt igxqI mMqrI nMU AuhnF dy bfzI gfrz Drm inMdk grdfn ky golIaF nfl kql kr cuwky hn. Dfrimk BfvnfvF BVkfAuxf smfj vfsqy bhuq Gfiqk ho skdf hY aqy ajyhf krnf pRoPYsLnl mIzIafkfrI nhIN hY. Drm hr iensfn df inwjI mfmlf hY aqy pbilk strIt `qy Dfrimk Purmfn lfgU krvfAux dIaF tfhrF mfrn vfly pRoPYsLnl mIzIafkfr nhIN ho skdy.

          iewk smF sI jd pMjfbI mIzIafkfr sMgTn bxf ky AuhnF vpfrk adfiraF bfry jfxkfrI df adfn pRdfn krdy sn jo mIzIaf vfilaF dy pYsy mfr jFdy hn. ijwQy bhuq sfry dysI vpfrk adfiraF ny mIzIaf df aYzF dy rUp ivwc BrpUr smrQn kIqf hY AuWQy ajyhy vpfrk adfry vI hn jo vfrI vfrI vwK vwK mIzIaf adfiraF nMU mMun ky afpxI muPLq msLhUrI krvfAuNdy hn. pMjfbI mIzIaf eynf ivsLfl hY ik agr iek mIzIaf adfry qoN 4-5 mhIny msLhUrI krvf ky pYsy dyx vyly Jwgf cuwk idwqf jfvy qF 30-40 mIzIaf adfiraF df muPLq gyVf lgfAux leI 3-4 sfl lwg jFdy hn. ajyhy DoKf dyx vfly vpfrIaF qoN pRysLfn pMjfbI mIzIafkfr afpxf sMgTn bxf ky ies df hwl cfhuMdy sn. ivcfrDfirk vKryvF hox kfrn iewk qoN vwD mIzIaf sMgTn vI hoNd ivwc afey hn. hux hflq ieh pYdf ho geI hY ik jd iksy smfijk imlxI ivwc pMjfbI mIzIaf dI gwl huMdI hY qF ajyhy ibjLnYsmYn afm imldy hn jo ieh afKdy hn ik Plfxy mIzIaf vfly ny myrf 50 hjLfr zflr mfr ilaf jF Plfxy ny iek mhINny vfsqy hudfrI rkm mMgI sI pr awj 2-3 sfl ho gey hn qy rkm vfps nhIN kIqI aqy hux aYzF ivwc pYsf kwtx dI mjbUrI bx geI hY. pihlF motI rkm hudfrI lY lE, iPr vfps nf kro aqy ksUqy Psy ibjLnYsmYn nMU afK idE ik quhfzI aYz lg rhI hY. ieh vqIrf pRoPYsLnl mIzIafkfrI nhIN hY. iksy vpfrk adfry dI Dwky nfl aYz lgfeI jfE, pRogrfm spFsrisLp jF PMz ryjL dy bhfny $1000-$500 dIaF itktF hr sfl suwt afE, ieh pRoPYsLnl mIzIafkfrI nhIN hY. afs hY ik pRoPYsLnl mIzIafkfr afpxI pIVHI hyT vI sotf jLrUr Pyrngy ijs nfl pIVHq ibjLnYs adfiraF nMU vwzI rfhq imlygI!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #783, sqMbr 12-2014

 


 

hux Pysbuwk pfrtI bxdI jf rhI hY kyjrIvfl dI afp

 

C:\Documents and Settings\Balraj\Desktop\782\Kejriwa Facebook.jpg

          sMnsnIKyj aqy JUTIaF KLbrF PYlfAux vfsqy Pysbuwk iek hiQafr bxdI jf rhI hY. kuJ lok ivroDIaF nMU nIvF ivKfAux vfsqy ies dI rwJ ky vrqoN kr rhy hn. Pysbuwk sDrn lokF nMU guMmrfh krn df vI vDIaf sfDn hY ijs nMU sLYqfn lok bhuq sPLlqf nfl vrq rhy hn. ies nMU kMtrol kr ky vrqx vfly afpxy jI hjLurIaF nMU hI imwqr bxfAuNdy hn, jo jLrf ku svfl kry Aus nMU an-PrYNz kr idMdy hn qF ik kMtrol kIqy imwqrF dy kwlb nMU Auh jfxkfrI nf imly jo AuhnF nMU svfl krn df aDfr muhweIaf krdI hovy. ieMJ kuJ sLYqfn PYsbuwkIaF ny Pysbuwk `qy afpxIaF irafsqF bxfeIaF hoeIaF hn.

          sLONkI df iek imwqr PYsbuwk nMU klysLbuwk afKdf hY aqy ies qoN bcx dI slfh idMdf hY. AuNJ sLONkI ies bImfrI qoN ajy bicaf hoieaf hY. kuJ imwqr aYsy vI hn jo Pysbuwk dIaF khfxIaF sLONkI nMU suxvfAuNdy rihMdy hn aqy keI Pysbuwk dI kuJ smuwgrI eImyl vI kr idMdy hn.

          kuJ sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfm sux ky pqf lwgf hY ik Pysbuwk dy nfm `qy kuJ cusq lokF ny iswK pMQ vfsqy Kqrf KVf kr idwqf hY ijs nfl bhuq hlcl mc geI hY. ijhnF nfl Pysbuwk `qy inwq klolF krdy sn, ivgV jfx `qy AuhnF dIaF itwpxIaF nMU msfly lgf ky pysL kr rhy hn. iehnF ivwc bhuqy EhI lok hn ijhnF nMU Bfrq dIaF coxF ivwc jly vI kyjrIvfl aqy Qly vI kyjrIvfl ivKfeI idMdf sI. pr jd cox nqIjy afey qF kyjrIvfl gfieb pfieaf igaf sI.

          Psybuwk `qy swB kuJ sMBv hY. ipCly idnIN iek ivkrm isMG nfm dy ivakqI ny muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl vwl juwqI suwt idwqI sI. puils ny Aus nMU cfrj kr ilaf sI. PysbuwkIaF ny bfdl nMU bdnfm krn vfsqy iek nklI ivkrm isMG Pysbuwk `qy pysL kr idwqf sI ijs df srIr pwtIaF nfl vlyitaf hoieaf sI. itwpxIaF kIqIaF jf rhIaF sn ik pMjfb puils ny bfdl dy iesLfry `qy kiQq dosLI ivkrm isMG dIaF kuwt kuwt ky sfrIaF hwzIaf pwslIaF BMn idwqIaF hn. Pys buwk `qy ies nklI ivkrm isMG dI qsvIr vyKx jF ies bfry sunx vfilaF ny ryzIE pRogrfmF `qy Pon kr ky bfdlF nMU burf Blf kihxf sLurU kr idwqf sI. iek idn iek ryzIE vflf ivkrm isMG dI pqnI nMU Pon rfhIN ryzIE `qy lY afieaf ijs ny spsLt kIqf ik sbMiDq qsvIr Aus dy pqI ivkrm isMG dI nhIN hY aqy puils ny ivkrm isMG dI kuwtmfr nhIN kIqI. ho skdf hY ik dysL ivdysL ivwc iksy sLrfrqI ny ivkrm dI zfktrI mdd vfsqy PMz vI iewkTf kr ilaf hovy.

          jwuqI suwtx vflf ivkrm isMG afm afdmI pfrtI df afgU hY ijs nMU CuzvfAux vfsqy afp dy PYsbuwkIey awzI cotI df jLor lgf rhy hn. afp nMU ivkrm isMG vrgy lokF dI sKLq loV hY jo afgU bnx dy pUrI qrF kfbl hn. juwqI sutx vflf pwqrkfr jrnYl isMG afp df vwzf afgU bx igaf hY aqy hux bhfdrI ivKf ky ivkrm isMG vI afgUaF dI lfeIn ivwc jf KVoqf hY. arfjkqfvfdIaF, vwKvfdIaF, nklsbfVIaF aqy juwqI suwtx vfilaF dI afp aMdr bhuq zImFz hY ikANuik kyjrIvfl vflf ienklfb ilafAux vfsqy ies iksm dy lokF dI loV huMdI hY.

          lok sBf coxF ipwCoN afm afdmI pfrtI ny pMjfb dIaF do asMblI ijLmnI coxF lV ky vyK leIaF hn pr pwly kuJ nhIN ipaf. hux pMjfb dI afp df nvF bxfieaf igaf knvInr suwcf isMG Cotypur afK irhf hY ik pfrtI do ijLmnI coxF lVnf nhIN sI cfhuMdI pr kuJ lokF ny pfrtI nMU ajyhf krn vfsqy mjbUr kr idwqf sI. iehnF mjbUr krn vfilaF ivwc bhuqy PysbuwkIey hI sn jo inwq pRcfr krdy sn ik afp dovyN sItF ijwq jfvygI. keI qF sLrqF vI lgf rhy sn pr jd nqIjy afey qF afKx lwg pey ik kFgrs aqy akflIaF ivckfr PrYNzlI mYc hoieaf hY ijs kfrn AuhnF iewk iewk sIt ijwq leI hY. clo ieh mMn lYNdy hF ik akflIaF aqy kFgrsIaF ivckfr PrYNzlI mYc hoieaf hY pr ies nfl afp dI sport ikAuN Gwt geI? ikqy afp dy kuJ afgU vI PrYNzlI mYc qF nhIN sn Kyz rhy? jF Auh socdy hoxgy ik votF vI Pysbuwk `qy hI pYxIaF hn jo AuhnF Jwt ijwq lYxIaF hn ikAuNik AuhnF nMU awKF bMd kr ky lfiek krn vfly bhuq hn.

          sLONkI dy iek swjx ny dwisaf hY ik vwKvfdIaF df iek guwt hux afp qoN zfhZf inrfsL ho igaf hY ikAuNik iksy ny Pysbuwk `qy afp afgU vkIl aYc aYs Pulkf dI iek qsvIr pf idwqI hY ijs ivwc PUlkf sfihb ajLfdI idvs dy iek smfgm ivwc iqrMgy nMU slfmI dy rhy hn. ies nfl vwKvfdIaF dIaF afsF `qy pfxI iPr igaf hY. Auh qF vkIl PUlkf dy hwQ ivwc qIlI vyKxf cfhuMdy sn aqy hux Pysbuwk `qy PUlkf sfihb dI aYsIqYsI krn lwgy hoey hn.

          eysy qrF kuJ KflsqfnI Pysbuwk `qy bVU sfihb vfilaF nMU burf Blf afK rhy sn ikAuNik iek vIzIE kilp ivwc AuhnF dI iek akYzmI dy ividafrQI ajLfdI idn mOky Bfrq df rfsLtrI gIq bhuq mfx nfl gfAuNdy ivKfey gey sn.

          ipCly idnIN iek swjx ny sLONkI nMU iek cuwtkly vrgI qsvIr eImyl kIqI hY jo Aus dy iksy imwqr ny Pysbuwk qoN lY ky Aus nMU ByjI sI. kyjrIvfl dy kfrtUn vflI ieh cutklfnumf qsvIr ies ilKq ivwc lgfeI geI hY ijs ivwc kyjrIvfl hux iek Drnf dyx jf irhf hY. kyjrIvfl nMU ieqrfjL hY ik jd Aus dy smrQk Pysbuwk `qy ienklfb ilaf rhy huMdy hn qF Bfrq dy lok corIN corIN votF hor pfrtIaF nMU pf afAuNdy hn ies vfsqy votF hux Pysbuwk `qy hI pvfeIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. kyjrIvfl TIk hI afK rhy hn ikAuNik afp hux Pysbuwk pfrtI bxdI jf rhI hY ijs vfsqy votF Pysbuwk `qy hI pvfeIaF jfxIaF cfhIdIaF. kyjrIvfl nMU afpxI srkfr vI Pysbuwk `qy hI bnfAuxI cfhIdI hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #782, sqMbr 05-2014


 

akfl qKq nUM isafsI pRBfv qo mukq krn dI mMg krn vfly kI cfhuMdy ny?

          sRI akfl qKq nUM isafsI pRBfv qo mukq krn leI inXm bxnfAux dI gwl cwlI hY aqy pqf lwgf hY ik RomxI akflI dl ny vI afpxy vwlo sihmqI dy idwqI hY. kihx nMU qF sRI akfl qKLq dy jQydfr df ruqbf kYQoilk pop dy brfbr dwisaf jFdf hY  pr jQydfr dy kMm  aqy ibafn ies gwl dI sLfhdI nhIN Brdy. pop ny sMsfr dy siqkfrq Dfrimk ivakqIaF ivwc QF bxf leI hY ijs kfrn ajoky smyN df hr pop afpxy kfrjkfl dOrfn kYQoilk crc dy nfl nfl sMsfr kilafx vfly ibafn idMdf hY. pop df hr ibafn bhuq nfipaf qoilaf huMdf hY ijs kfrn pop df ruqbf aihm ho igaf hY. ajy qwk hor DrmF dy afgU ies qoN bhuq ipwCy hn aqy sRI akfl qKLq dy jQydfr nMU qF ies pwDr qwk apVn dI qFG vI nhIN jfpdI. hirafxf gurduafrf pRbMDk kmytI dy mfmly ivwc sRI akfl qKLq nMU sLryafm isafsI MmMqv dI pUrqI leI vriqaf igaf aqy ajyhf pihlI vfr nhIN hoihoieaf. sRI akfl qKq sfihb nMU isafsI mMqv leI vqrx vfly akflI dl vfly iekwly nhIN hn. vwKvfdI aqy kwtVpMQI sMgTn vI aksr iehI krdy rhy hn. AuhnF nMU ieqrfjL ies gwl df hY ik hux akflI sRI akfl qKLq nMU isafsI mMqv vfsqy vrqx vfsqy awgy lMG gey hn.

          sRI akfl qKLq nMU isafsI pRBfv qoN mukq krn vfsqy vwK-vwK iswK jQybMdIaf vlo 21 mYbrI kmytI bxfeI geI sI ijs ny kihMdy hn ik kMm krnf urU kr idwqf hY. 29 agsq nUM ies kmytI vlo akfl qKq sfihb dy jQydfr dI inXukqI qo syvf mukqI qwk dy inXm bxf ky sRI akfl qKq nUM sOpx leI luiDafxf ivwc buwDIjIvIaf df iekwT bulf ilaf igaf hY. dwisaf igaf hY ik ies kmytI dI agvfeI sfbkf jQydfr igafnI kyvl isMG krngy.

          RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy sfbkf mYbr aqy akfl purK dI POj dy muKI aYzvokyt jsivMdr isMG ny ikhf hY ik aMimRqsr ivwc hoey PYsly qo bfad smuwcy iswK jgq vlo Bry gey vwzy huMgfry nfl ies kfrj leI iZwl nhI vrqI jfvygI, sgo ies ivwc hor qyI ilafAux leI hI 29 agsq nUM luiDafxf ivwc 21 mYbrI kmytI dI mIitMg bulf leI geI hY, ijs ivwc sRI akfl qKq sfihb dI kfrj YlI nUM affd bxfAux `qy sB qo vwD or idwqf jfvygf. AunHf ikhf ik afm iswK ieh mihsUs krdf hY ik akfl qKq sfihb dI kfrjYlI affd nf hox leI koeI hor iMmyvfr nhI, sgo ajy qwk inXmf df iqafr nf hoxf hY qy ieh Kwpf pUrf krn aqy akfl qKq sfihb dI srb Aucqf kfiem rwKx leI 21 mYbrI kmytI df gTn hoieaf hY, ijs dI agvfeI 21 PrvrI 2015 qwk sfbkf jQydfr igafnI kyvl isMG krngy. ies qoN pihlF vI ajyhIaF gwlF huMdIaF rhIaF hn pr sfrIaF iDrF hI isafq qoN pRyrq ho ky ieMJ afKdIaF hn.

          sRI akfl qKq nUM akflI dl (b) dy iswDy dKl qo mukq krfAux leI sMn 2000 ivwc Edo dy jQydfr igafnI joigMdr isMG vydfqI vlo iek hukm jfrI kIqf igaf sI, ijs dy bfad AunHf nUM jQydfrI CwzxI peI sI. AunHf afpxy hukm ivwc RomxI kmytI nUM ikhf sI ik Auh iswK buwDIjIvIaf aqy icMqkf nfl sRI akfl qKq sfihb dy jQydfr dI inXukqI, Xogqf qy syvfmukqI dy bfry inXmfvlI iqafr kry. ies sbMDI RomxI kmytI ny mqf vI pfs kIqf, pr aml ivwc nhI afieaf. igafnI joigMdr isMG vydfqI ny vI ieh hukm Es smyN suxfieaf sI jd Aus nMU pqf lwg igaf sI ik Aus dI CuwtI hox vflI hY. ieh afpxy afp ivwc isafsI kdm sI ijs nfl vydFqI ny vwKvfdIaF aqy kwtVpMQIaF dI vfh vfh Kwt leI sI. bfdl akflI dl nMU vI ies gwl dI pRvfh nhIN hY ik jQydfr sRI akfl qKLq iks ZMg nfl afpxI izAUtI inBfAuNdy hn, AuhnF nMU qF ieh iPkr hY ik AuhnF df isafsI mMqv ikvyN pUrf huMdf hY?  dUjy pfsy vwKvfdI aqy kwtVpMQI iDrF df jQydfr nMU afpxy isafsI ihwqF vfsqy vrqx AuqfvlIaF hn aqy ajyhf injLfm cfhuMdIaF hn ijs nfl AuhnF df mMqv pUrf huMdf hovy.

          sRI akfl qKLq dy jQydfr smyq vwK vwK qKLqF dy jQydfrF dy inwq af rhy ibafnF df ivsLlysLx kIqf jfvy qF iehnF ivcoN isafsq hI JlkdI hY. srb sFJIvflqf df gurU afsLf gfieb ivKfeI idMdf hY. jQydfrF dy ibafnF qoN ieMj pRqIq huMdf hY ijs qrF iswK pMQ lgfqfr iksy qrF dI lVfeI lV irhf hovy. smfj BlfeI, nisLaF aqy BrUx hwiqaf vrgy kohV dy iKlfPL kuJ nhIN kIqf jFdf. Dfrimk Kyqr ivwc byeImfnI aqy kurwpsLn df ivroD vI jQydfrF dy ryzfr `qy nhIN hY. pMjfb ivcly iqMn qKLqF dy jQydfr sLRomxI kmytI dy mulfjLm hn aqy do bfhrly qKLqF dy jQydfr AuhnF kmytIaF dy nfmjd kIqy hoey hn. jQydfrF nMU isafsq qoN mukq krn vfsqy pihlF sLRomxI kmytI nMU isafsq qoN mukq krnf pvygf jo koeI vI iDr krnf nhIN cfhygI. drasl sfrI lVfeI hI sLRomxI kmytI nMU kbjLy ivwc rwKx dI hY aqy vwKrI hirafxf kmytI df mwudf vI ies nfl hI juiVaf hoieaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf


ivroD leI hI ivroD krnf Pldfiek nhIN ho skdf!

          isrPL ivroD vfsqy ivroD krnf Pldfiek nhIN huMdf aqy sgoN keI vfr Eltf pY jFdf hY. ies dI qfjLf imsfl afm afdmI pfrtI dy kfrkun ivkrm isMG vloN pMjfb dy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl vwl suwtI geI juwqI df kys hY. jd pwqrkfr jrnYl isMG ny pwqrkfrI dI mirXfdf dI AulMGxf krky Bfrq dy kYbint mMqrI pI icMdfbrm vwl juwqI suwtI sI qF akflIaF ny Aus dI bwly bwly kIqI sI. sLRomxI kmytI ny Aus nMU nOkrI dyx dI pysLksL kIqI sI aqy Aus nMU vwzf iswKpRsq pxf ky pRcfiraf igaf sI ijs ny koeI vwzI bhfdrI kr ivKfeI sI. juwqI suwtxf EdoN vI gLLlq sI aqy awj vI glLq hY pr ieh vwKrI gwl hY ik akflIaF nMU EdoN jrnYl iswMG vloN suwtI geI jwuqI cMgI lgdI sI. akflI isrPL kFgrs dy aMny ivroD ivwc gRwsy hoey jrnYl isMG dI  bwly bwly kr rhy sn, Bfv kFgrs nyqfvF df ivroD vfsqy hI ivroD kIqf jf irhf sI.

          jrnYl isMG qF ibkrm isMG nfloN vI gLlq sI ikAuNik Aus ny pwqrkfrI dI mirXfdf dI AulMGxf kIqI sI aqy ipwCoN byiensfPLI aqy Bfvkqf nMU aDfr bxf ky pysL kIqf sI. ies dy Elt ibkrm df kfrf qF hY hI isafsq qoN pRyrq ikAuNik Auh afp df kfrkun hY. ieMJ krky ibkrm ny aglIaF coxF ivwc afp dI itkt df rsqf sfPL kr ilaf hY. jy ikqy Auh ajyhf kMm do cfr mhIny pihlF kr idMdf qF qlvMzI sfbo vflI itkt Aus nMU iml jfxI sI. blkfr isMG isDU ijs dI itkt Koh leI geI sI, agr juwqI sutx vflf kfrnfmf kr ivKfAuNdf qF Aus dI itkt vI pwkI sI. afp kwtx dI koisLsL krdI qF PysbuwkIaF aqy akflI ivroDIaF ny jfalI eImylF aqy Pysbuwk positMgF nfl afp dy afgUaF dy nwk ivwc dm kr dyxf sI. blkfr dI nlfiekI Aus dIaF jVHF ivwc bYT geI qy itkt jFdI rhI.

          isrPL ivroD vfsqy hI ivroD krnf iek irvfj bx igaf hY. torFto dy afspfs dy bhuqy vwzy gurdvfiraF ivwc vwKvfdIaF dIaF qsvIrF aqy Kfilsqfn dy bYnr lwgy hoey hn. pr jd kdy smfijk srklF ivwc gwl huMdI hY qF lok Jwt afK idMdy hn, Plfxy ikhVy KfilsqfnI hn gurdvfry `qy kbjLf kfiem rwKx vfsqy pfpV vyl rhy hn. keI ajyhy KfilsqfnI hn jo gurdvfry ivwc qF KfilsqfnI hn pr bfhr inkly ky afpxy sih KfilsqfnIaF `qy nhory kwsx lwg jFdy hn. keI cuwp cfp kONslyt qoN afpxy kMm vI krvf afAuNdy hn.  ipCly mhIny kONslyt nfl kuJ iswK afgUaF dI mulfkfq afm crcf df ivsLf bxI sI. pr jd gwl Kuwl ky bfhr afeI qF ivroD krn vflf iek bMdf hI bicaf sI.

          ipCly sfl dI gwl hY jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek swjx ny dfavf kIqf ik sfbkf lYPtInYNt jnrl kuldIp isMG brfV ny iek hor ikqfb ilK ky aprysLn blUa stfr df swc ibafn kridaF mMinaF hY ik Aus ny pihlI ikqfb  srkfr dy dbfa hyT ilKI sI hux vflI ikqfb scfeI ibafn krdI hY. swjx jI muqfibk ies ikqfb ivc brfV ny qslIm kIqf hY ik 200 ku sO dy krIb hiQafrbMd iBMzrfvflf smrQkF sfhmxy Aus dI 75 hjLfr POj byvws ho geI sI aqy POj dy 15 hjLfr qoN vwD jvfn mfry gey sn aqy 17-18 hjLfr jLKLmI ho gey sn. jnrl bfrV ny ies ivwc iliKaf sI ik Aus df iekloqf puwqr aYksIzYNt ivwc mfiraf igaf hY aqy Auh kYNsr qoN pIVHq hY qy mrn iknfry hY ijs kfrn mn hOlf krn vfsqy swcI khfxI ilK irhf hY. swjx jI ny ies ikqfb bfry hor vI keI kuJ dwisaf aqy ieh vI dwisaf ik ieh ikwQy ikwQy imldI hY. sLONkI ny vI iqMn ku zflr dI iek kfpI KrId ky pVHI aqy ies `qy isLvf jI prYs, muMbeI dI CpI hoxf vI piVHaf. ikqfb XkIn krn vflI nhIN sI ikAuNik jnrl brfV dI pihlI ikqfb vI sLONkI kol sI ijs ivwc bhuqf ivsQfr aMkiVaF smyq sI. ipRMitMg pYRs df nfm aqy Qhu pqf vI pUrf sI. ajy mhInf ku hI lMiGaf sI ik jnrl kuldIp isMG brfV dI iek BfrqI cYnl `qy ieMtrivAU af geI ijs ivwc Aus ny ajyhI ikqfb ilKx qoN ienkfr kIqf aqy ikhf ik Aus dI ishq TIk hY qy Aus df bytf ivdysL ivwc rihMdf hY. hux jd sLONkI dovyN ikqfbF aslI aqy nklI vyKdf hY qF jfalsfjLI krn vfilaF `qy XkIn nhIN afAuNdf ik Auh jfalsfjLI kr ky kI pRfpq krnf cfhuMdy sn? aprysLn blUa stfr bfry iksy dy vI vwK vwK ivcfr ho skdy hn pr afpxf pwK shI sfbq krn vfsqy jfalsfjLI jfiejL nhIN hY. aprysLn blUa stfr ieiqhfs bx cuwkf hY ijs bfry smyN smyN vwK vwK ivcfr pRgt kIqy jFdy rihxgy. jaflI ikqfbF ilKx nfl kuJ bnx vflf nhIN hY. cMgf huMdf ies nMU ilKx vflf jF vfly afpxy ivcfr afpxy nfm hyT ilKdy aqy pbilk dI PIzbYWk vI AuhnF nMU imldI. Auh aprysLn blUa stfr df ivroD isrPL  ivroD vfsqy krdy hn aqy ieh nhIN smJdy ik qrk jaflsfjLI nfl pysL nhIN kIqf jf skdf.

          ies hPLqy iek hor hYrfnIjnk KLbr afeI hY. isKLs Pfr jsits nfm dy iek sMgTn ny  amrIkf dy rfsLtrpqI brfk Ebfmf dy srkfrI Gr vfeIt hfAUs ivwc afn lfeIn ptIsLn dfKLl kIqI sI aqy lokF nMU ies AuWqy afn lfeIn dsqKLq krn dIaF apIlF kIqIaF sn. ies ptIsLn `qy DVfDV dsqKLq hox dIaF KbrF vI pVHn sunx nMU imlIaF sn. agr ies ptIsLn `qy Gwto Gwt iek lwK dsqKq ho jFdy qF ieh ptIsLn vfeIt hfAUs dy inXmF muqfibk iDafn dy Xog bx jfxI sI. jd vfeIt hfAus stfPL nMU ies `qy ho rhy dsqKqF `qy sLwk hoieaf qF AuhnF dy tYknIkl stfPL ny ies dI jFc kIqI. jFc ipwCoN modI nMU imlx qoN Ebfmf nMU vrjx vflI ptIsLn `qy 85,000 dy krIb jfalI dsqKLq inkly. vfeIt hfAUs ny ies gwl dI qsdIk kIqI hY ik ies ptIsLn  qoN AuhnF ny 85,000 dy krIb dsqKLq rImUv kr idwqy hn aqy 13 agsq nMU 1300 dy krIb dsqKLq hI shI pfey gey sn. 14 agsq qwk shI dsqKLqF dI igxqI 14,500 dwsI geI sI. 20 agsq qwk ies ptIsLn `qy shI (vyilz) dsqKLqF dI igxqI iek lwK cfhIdI sI jo nhIN ho skI.

          bhuqy pMjfbI mIzIey ny ies KLbr vwl iDafn nhIN idwqf pr aMgryjLI ivwc ivsQfr pUrvk pRkfsLq hoeI hY. vfeIt hfAUs dI nYsLnl sikAUrtI kONsl dy spoksprsn hyzn ny ikhf hY ik ptIsLn  qoN dsqKLq ies vfsqy rImUv kIqy gey hn ikAuNik Auh inrDfrq inXmF dI AulMGxf krdy sn. spoksprsn ny ikhf ik Auh aksr ajyhIaF ptIsLnF `qy ho rhy dsKLqF nMU iDafn nfl GoKdy hn aqy Prfz vfly kysF dI iDafn nfl jFc kIqI jFdI hY pr jfiejL dsqKLq kdy vI rImUv nhIN kIqy jFdy. aMgryjLI mIzIaf dI KLbr muqfibk spoksprsn ny ikhf ik modI ivroDI ptIsLn `qy dsqKLqF ivwc vwzIaF bykYdgIaF (mYisv Prfz) pfieaf igaf hY.

          KLbr muqfibk vkIl rvI bqrf ny ikhf hY ik 99% jfalsfjLI nfl iensfPL df rsqf pwDrf nhIN ho skdf. Aus ny ies nMU pbilk nfl Prfz krfr idwqf hY. rvI bqrf sonIaF gFDI iKlfPL amrIkf ivwc isKs Pfr jsits vloN kIqy gey kys ivwc sonIaF df vkIl sI. 

          AuDr sMgTn isKs Pfr jsits dy bulfry ny ikhf hY ik Prfz aqy bykYdgI (anfmlI) ivwc vwzf Prk hY aqy vfeIt hfAUs nMU jFc ivwc bykYdgI imlI hY, Prfz nhI imilaf. pqf lwgf hY ik hux ieh sMgTn vfeIt hfAUs dy ies PYsly nMU cYilMj krygf. ieMJ hux iek hor srkfr nfl ivvfd sLurU ho skdf hY.

          vfeIt hfAUs dy inXmF muqfibk hr ptIsLn nMU iDafn nfl mfnItr kIqf jFdf hY aqy inXmF df AulMGx krn vfly dsqKLqF nMU rImUv kr idwqf jFdf hY. dsqKLqF vfsqy aftomYitz isstm vrqx vfly aqy Qok dy Bfa (blk dsKLq) dsqKLq krn vfly afeIpI azrYs blOk vI kr idwqy jFdy hn. inXmF muqfibk koeI vI iek qoN vwD vfr dsqKLq nhIN kr skdf, dsqKLq krn dI Gwto Gwt Aumr 13 sfl hY aqy dsqKLq krn vfly kol vYilz eImyl azrYs hoxf cfhIdf hY.

          mnmohn isMG, sonIaf gFDI smyq pRkfsL isMG bfdl iKlLfPL vI kys aqy ptIsLnF, ivroD vfsqy ivroD dI Jlk hI pysL krdIaF hn. ajyhIaF ptIsLnNF iovcoN ajy qwk kuJ vI pRfpq nhIN hoieaf pr jLor aqy pYsf cMgf coKf lwigaf hY.

          dUjy pfsy amrIkf ivwc iswKF bfry pfey jFdy BulyKf kfrn keI axBol iswKF `qy jfnlyvf hmly ho rhy hn ijhnF bfry lokF nMU jfgrUk krnf jLrUrI hY. amrIkf dI muwKDfrf ivwc iswKF dI sihxsLIlqf aqy BfeIcfry vflI CvI pysL krn dI sKLq loV hY. ivroD leI ivroD Cwz ky jLor AuWQy lfAuxf cfhIdf hY ijQy loV hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #780, agsq 22-2014


jo afpxf kfrj svfr nhIN skdy AuhnF nMU horF df iPkr[[!

          ipCly hPLqy brYNptn ivwc iek hyt-Plfier vMzy jfx dI KLbr afeI sI ijs bfry bhuq sfry afgU iPkrmMd ho gey aqy AuhnF ibafn dfgxy sLurU kr idwqy. kuJ lokF ny qF rfqo rfq iek ros pRdrsLn krn df pRogrfm AulIk ky 24 GMiTaF ivwc iek ajyhf ros pRdsLrn brYNptn istI hfl ivKy jf ky kr vI idwqf hY.

          ies iksm df iek Plfier kuJ mhIny pihlF vI brYNptn ivwc vMizaf igaf sI aqy hux pqf lwgf hY ik torFto ivc siQq Xfrk XunIvrstI ivwc vI iek ajyhf Plfier 13 agsq nMU vMizaf igaf hY ijs ivwc kYnyzf ivwc vD rhI iemIgrysLn `qy icMqf pRgt kIqI geI hY. iehnF iqMnF hI vMzy gey pricaF ivwc rMgdfr lokF dI iemIgrysLn nMU insLfnf bxf ky KdsLf pRgt kIqf igaf hY ik gory lok ies dysL `c Gwt igxqI bxdy jf rhy hn. ieh dfavf vI kIqf igaf hY ik kYnyzf goiraF df dysL hY. kYnyzf kdy goiraF df dysL ho skdf hY pr hux nhI hY. brYNptn ivwc iPr qur ky vyKIey qF ieh pMjfbIaF df dysL jfpdf hY. jykr brYNptn nMU aFzf mMinaf jfvy qF ies df bfhrlf icwtf ihwsf hux pMjfbIaF df gVH bx cuwkf hY. brYNptn dy cfr cuPLyry pMjfbI hn ijhnF ivwc keI hor rMgdfr Gwt igxqI lok vI rihMdy hn. hF Builaf Btikaf jF rilaf imilaf icwtI cmVI vflf koeI gorf pirvfr vI ikqy ho skdf hY.

          brYNptn rUpI aFzy dy aMdrly ihsy ivwc kuJ gory bcdy hn jo sihjy sihjy brYNptn Cwz rhy hn. brYNptn dy srkfrI adfiraF ivwc ajy jLrUr goiraF df bolbflf hY jo bhuqI dyr rihx vflf nhIN hY. ies brYNptn rUpI aFzy dI jLrdI hux KurdI jf rhI hY. agr iehnF pricaF dy ies KLdsLy vwl vKIey ik gory Gwt igxqI ivwc rih gey qF ieh sO PIsdI swc hY. bws ies df kihx df aMdfjL kuJ ieqrfjLXog hY.

          sLONkI nMU Xfd hY ik jd sLONkI ny 10-11 sfl pihlF iek lyK iliKaf sI qF pVH ky kuJ buDIjIvI  sLONkI dy qrk nfl sihmq ho gey sn. ies lyK df hYizMg sI, Kfqmy dy Kqry qoN pIVHq jIv ijhnF nMU aMgryjLI ivwc ienzyNjrz spIsIjL afKdy hn. ies df sbjYkt goiraF dI Gt rhI igxqI sI aqy sLONkI df ikafs sI ik bhuq jldI ajyhf idn afAux vflf hY jd Bfrq qoN afieaf koeI mihmfn brYNptn ivwc afpxy host nMU puwiCaf krygf ik mYnMU koeI gorf ivKfE aqy gorf ivKfAux vfsqy EntyrIE dy ipMzF nMU jfxf ipaf krygf.

          ies bdlfE qoN koeI icMquq hovy qF qd vI bhuqf kuJ nhIN kr skdf ikAuNik ies dy Tos kfrn hn ijhnF nMU nkfiraf nhIN jf skdf. gYr rMgdfr lokF ivwc bwicaF dI igxqI lgfqfr Gt rhI hY, abfdI aqy vrk Pors bxfeI rwKx vfsqy iemIgrMt jLrUrI hn. iek nMU vVHn idE qF ipMz afAux nMU iqafr ho jFdf hY. suwK nfl bwcy vI hux iemIgrMt hI pYdf krdy hn gory qF ijLMdgI ieMjuieey krdy hn. hux jF Auh ijLMdgI ieMjuieey kr lYx aqy jF igxqI bcf lYx, kMm ieko hI ho skdf hY.

          koeI 30 ku sfl pihlF sLONkI iek vfr bIsI ivwc kMm  dI qlfsL ivwc clf igaf. qwd rNMgByd df ivqkrf bhuq huMdf sI. sLONkI iek ajyhI mihiPlL ivwc bYiTaf ijs ivwc iPkrmMd pMjfbI rMgByd bfry gwl kr rhy sn. ieh Auh idn sn jd kYnyzf ivwc pirvfr Gwt huMdy sn bhuqy pMjfbI isMgl hI huMdy sn jo pYsy kmf ky pMjfb ivafh krvfAux jFdy huMdy sn. pYsy vfsqy Evr tfeIm Auh bhuq krdy sn aqy bIsI ivwc pMjfbI lwkV dIaF imlF ivwc bhuq sn jo sLihrF qoN bfhr jMgl ivwc huMdIaF sn ijwQy drKLq nyVy hox. ijs mihiPLl ivwc sLONkI bYTf sI Aus ivwc iek mKLOlI suBfa df bMdf vI bYTf sI. Es ny ikhf ik gory bybkUPL hn jo sfzy qoN iPkrmMd hn. sfzy nfl qF isJxf bhuq afsfn hY. sfzy bMidaF nMU kihx lwkV imlF ivwc kMm swB nMU swqy idn imlygf. imwlF ivc hI rho aqy rwJ ky Evr tfeIm kro. sLrfb, aftf, btr, dflF aqy lUx qyl muPLq ijMnf mrjLI vrqo. bYNkF dIaF aYPzIaF ivwc pey pYsy nMU ivafjL cMgf dyx. bws iPr kI asIN vfDU kMm, sLrfb aqy KxfpIx nfl  KwsI ho jfvFgy aqy jF hfrt atYk vrgIaF bImfrIaF nfl jldI mr jFvFgy. ieh sux ky swB hws pey ikAuNik ieh gwl pMjfbIaF dy clMq suBfa dy anUkUl sI. hux hflq kuJ bdl geI hY.

          gwl nslI nPrq vfly PlfierF jF pricaF dI ho rhI sI. asIN sfzy iKlfPL pRgt ho rhI nPLqr qoN iPkrmMd hF pr jd LKud horF iKlfPL nPLrq pRgt krdy hF qF iksy df drd mihsUs nhIN krdy. asIN sMsfr dy dUjy pfsy bYTy vI pMjfb ivwc BeIaF dI vD rhI igxqI dI icMqf nPLrq dI hwd qwk krdy hF. asIN cfhuMdy hF ik Auh kdy pMjfb ivwc pwky nf vwsx aqy AuhnF nMU vot pfAux df hwk vI nf idwqf jfvy. pr kYnyzf smyq ivdysLF ivwc ijQy asIN 10-15% vI ho jfeIey sfry aYmpI, aYmpIpI aqy kONslr sfzy hI hox. brYNptn vyK lE ies df kI hfl hY. ies dy awj dy cfr aYmpI dy hilkaF `coN do pMjfbIaF dy aYmpI hn aqy bcdy do ivwc pMjfbIaF dy rihm `qy gYr pMjfbI aYmpI hn jo iksy smyN vI Jtkfey jf skdy hn.

          brYNptn dIaF kul cfr aYmpIpI dIaF sItF hn aqy sfrIaF hI pMjfbIaF dy kbjLy ivwc af geIaF hn. hux iehnF `qy koeI gorf kdy KMg vI nhIN skdf. kI brYNptn dy goiraF aqy gYr pMjfbIaF ivwc aYmpI aqy aYmpIpI bnx dy Xog ivakqI nhIN hn? bhuq hoxgy pr pMjfbIaF vflI rwsL-krysI Auh kr nhIN skdy ijs kfrn AuhnF nMNU kdy nfmInysLn iml nhIN skdI. AuhnF vfsqy isrPL istI kONsl hI rih geI hY ijs vfsqy nfmInysLn nhIN huMdI aqy cox iswDI lVnI pYNdI hY. hux sfzI igxqI eynI ku ho geI hY ik bwkry dI mF kd qwk suwK mnfeygI. bwkry dI mF hux smfrt gym Kyz ky kuJ smF hI bcfa kr skdI hY.

          sLONkI dy kuJ dosq iek nfl lgdy sLihr ivwc rihNMdy hn ijhnF kol sLONkI aksr jFdf rihMdf hY. sLONkI ies sLihr df nfm nhIN ilKygf ikAuNik sLONkI afpxy imqrF nMU akspojL nhIN krnf cfhuMdf. ies sLihr dy lok keI vfr afpxy PrMt Xfrz nMU kwpVy sukfAux vfsqy vrqdy vI vyKy gey hn. sPLfeI hux 30 sfl pihlF nfloN 50% rih geI hY Auh vI istI dIaF syvfvF krn.

          iek idn sLONkI nMU iek swjx imilaf jo hr rojL ijLm jFdf hY. Aus ny dwisaf ik iek idn 4-5 pMjfbI nOjvfn kuVqy pjfimaF ivwc ijLm af gey. nOjvfn drsLnI sn aqy AuhnF dy srIr dwsdy sn ik Auh ksrq krn vfly hn. pr ijLm ivwc AuhnF kuVqy pjfmy pfey hoey sn aqy pYrIN kYNcI mfrkf cwplF sn. sLied Auh ies ijLm ivwc pihlI vfr afey hox AuNJ AuhnF ny srIr kmfey hoey sn. ies ijLm df suprvfeIjLr AuhnF df pihrfvf aqy cwplF vyK ky KusL nhIN sI. Aus ny sLONkI dy imwqr qoN pwuiCaf ik Auh Aus vrgy pgVIDfrI hn pr ies qrF ijLm ikAuN afey hn? sLONkI df pgVIDfrI imwqr aqy hor keI iswK bhuq stYNzrz nfl ies ijLm afAuNdy hn aqy ieh suprvfeIjLr AuhnF nMU aksr vyKdf qy hfeybfey krdf hY. suprvfeIjLr ny sONkI dy imwqr dI slfh nfl AuhnF pMjfbI nOjvfnF nMU ijLm dy zrYs koz bfry dwsxf cfihaf pr imwqr ny ajyhf krn qoN mnFh kr idwqf. imwqr df qrk sI ik Auh nOjvfn ies nMU rMgByd df muwdf bxf lYxgy ies vfsqy njLraMdfjL kr dyvy. Auh sihmq hoigaf pr ies dI kI grMtI hY ik Auh ies qrF iPr nhIN afAuxgy? sLukr hY ik AuhnF dI ijLm ivwc cwplF aqy kuVqy pjLfmy vflI iksy ny qsvIr nhIN lY leI. nhIN qF ieh qsvIr hyt-Plfier df isLMgfr bx skdI sI. iPr asIN ies df dosL Plfier kwZx vfly sLrfrqIaF nMU dyxf sI. AuNJ pMjfbI BfeIcfry ivwc afpxy ivroDIaF iKlfPL bdnfmI krn vfly Plfier kwZx df irvfjL purfxf hY jo zMky dI cot `qy swc dy pihrydfr vI vrq lYNdy hn.

          sfnMU cfhIdf hY ik asIN knyzIan kdrF kImqF apnfAux dI koisLsL vI krIey qF ik ieh dysL sfzy bwicaF aqy AuhnF dy bwicaF dy rihxXog dysL bixaF rhy. sfzy vFg mOikaF dI qFG ivwc AuhnF nMU iksy hor dysL dI qlfsL nf krnI pvy. ieh vI pwly bMn lYxf cfhIdf hY ik KuwlI iemIgrysLn ies dysL dI afriQkqf hux shfr nhIN skdI. dMdI EnI hI vwZxI cfhIdI hY jo cwbI jf skdI hovy.

          hyt-Plfier dy ies mfmly ivwc sLONkI nMU sLRomxI kmytI dy pRDfn jQydfr mwkV df ibafn swB qoN hfsohIxf jfpdf hY. jQydfr nMU kYnyzf dy iswKF dI surwiKaf df bhuq iPkr hY aqy Aus ny kYnyzf srkfr nMU iswKF dI surwiKaf bxfeI rwKx leI afiKaf hY. knyzIan iswKF df qF jQydfr mwkV aYvyN bhuq iPkr rhy hn pr hirafxf dy iswKF nfl iml bYT ky msly hwl nhIN kr sky.  jo afpxf kfrj svfr nhIN skdy AuhnF nMU horF df iPkr nhIN krnf cfhIdf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, , KLbrnfmf #779, agsq 15-2015

 


jwgoN qyhrvIaF krn nfl koeI lfB nhIN hoxf!!

iswK afgU aMdrUnI Dfrimk vKryivaF df sLFqIpUrn hwl krn ivwc burI qrF asPLl rhy hn. ieh kuJ Bfrq ivwc vI swc hY aqy ivdysLF ivc vI swc hY. Coty  Coty vKryivMaF dy hwl vfsqy ikRpfnf DUh leIaF jFdIaF hn aqy zFgF KVkdIaF hn. hYrfnI dI gwl hY ik lVdy afp hn aqy dosL iksy hor `qy lVfAux df lgfAuNdy hn.

iek idn pihlF hirafxf ivwc vwKrI gurdvfrf kmytI df mfmlf ikRpfno ikRpfnI hox qwk apV igaf. cMgf hoieaf suprIm kort ny ies mfmly `qy hux stya afrzr dy idwqf hY ijs kfrn hflq hor ivgVn qoN bc gey hn. hirafxf puils nfl hoeI JVwp ivwc drjnF ivakqI smyq puils dy PwtV hoey hn aqy drjnF vhIklF nMU nuksfn puwjf hY. jo qsvIrF mIzIaf ivwc ivKfeIaF geIaF hn Auh BfeIcfry df aks Krfb krn vflIaF hn. mfmlf dovF pfsy golkF `qy kbjLy df hI hY aqy ajyhf ivdysLF ivwc vI aksr vfprdf rihMdf hY.

sRI akfl qKLq `qy vI 6 jUn nMU iehI Bfxf vfpiraf sI. aqy iPr ihMsf BVkfAux df dosL kuJ kwtVpMQI afr aYs aYs isr mVn lwg pey sn. jwgoN qyhrvIaF kr ky sMsfr nMU sLFqIpUrn hox df sMdysL nhIN idwqf jf skdf aqy iswK afgU ies smJx ivwc asmrQ ivKfeI idMdy hn. bfhrly ivroDI nfl bYT ky gwl qF kI krnI hY ieh afgU qF afps ivwc gwlbfq krn dy vI Xog nhIN hn.

hirafxf ivwc bKyVy vfsqy bfdl akflI dl kFgrs nMU dosL idMdf hY aqy hirafxf kmytI dy smrQk ies df dosLF bfdlF isr mVHdy hn. ijs hirafxf puils aqy srkfr nMU vwKrI kmytI df smrQn krn df dosL bfdl akflI dl vfly idMdy hn, Aus puils nfl hI hirafxf kmytI vfly iCqro iCqrI hoey hn. akfl qKLq aqy ies dy jQydfr df rol vI hmysLf iqlkvF ijhf hI irhf hY.

isrsf zyry vfly rfm rhIm isMG dy mfmly ivwc vI ieh smJxf aOKf hY ik ikhVf iswK afgU ikwQy KVf hY? grm iKaflI afgU bljIq isMG dfdUvfl aksr rfm rhIm iKlfPL morcf KohlI rwKdy hn aqy Auksfht Bry ibafn dfgx ivwc kdy kMjUsI nhIN vrqdy.

awj ies mfmly ivwc do prsr ivroDI KbrF afeIaF hn ijhnF nMU pVH ky afm iswK BMblBUsy ivwc pY jfvygf. iek KLbr muqfibk biTMzf dI Yn adflq ny pMQk syvf lihr dy muKI bljIq isMG dfdUvfl iKlfP sMmn jfrI kr idwqy hn. zyrf aqy iswK kwtVpMQI  ivvfd dOrfn PrIdkot ily dy bfjfKfnf ivKy drj hoey mfmly nUM pMj sflf bfad muV Kolky ieh sMmn jfrI kIqy gey hn| sMq dfdUvfl ny ikhf ik zyrf isrsf muKI nUM brI krnf aqy awj hI pMj sflf qo bMd pey kys nUM KolH ky AunHf iKlfP sMmn jfrI krky pMjfb dy muwK mMqrI pRkf isMG bfdl ny iswKf nUM iewk qohPf idwqf hY|

dUjy pfsy Kbr afeI hY ik isrsf sfD gurmIq rfm rhIm ivruwD adflqI mfmly dy gvfh `qy muwkr jfx leI dbfa bxfAux dy dosLF df sfhmxf kr rhy bljIq isMG dfdUvfl df mfmlf sRI akfl qq sfihb ivKy phuMc igaf hY, ijs `qy pMj isMG sfihbfn dI aglI bYTk `c ivcfr kIqf jfvygf| igafnI gurbcn isMG ny dwisaf ik zyrf muKI nfl sbMiDq cfdpurf mfmly dy gvfh s: nfr isMG tohfxf Piqhfbfd ny sRI akfl qq sfihb ivKy phuMc krky bljIq isMG dfdUvfl `qy muwkr jfx leI dbfa bxfAux dy do lgfAuidaf swdx dI bynqI kIqI hY| AunHf dwisaf ik sbUq vjo bfbf dfdUvfl dI vIizE vI sfhmxy ilafdI geI hY| sMq bljIq isMG akflIaF `qy zyrf muKI nfl rlLy hox df dosL lgfAuNdf hY aqy hux akfl qKLq `qy sMq dfdUvfl df zyry nfl rlLy hox df kys phuMc igaf hY ijs dI vIzIE sbUq vjoN mjUd hox df dfavf vI kIqf igaf hY. afm iswK iks `qy jkIn krn?

dUjy pfsy adflq ny zyrf muKI nMU gurU sfihb vrgI pusLfk pf ky cyilaF nMU jfmyN iensF ipAUx vfly kys ivwc klIn icwt dy idwqI hY. sLkfieq krn vflf iswK afK irhf hY ik Auh mfmlf hfeI kort ivwc lY jfvygf. rfm rhIm ajyhf krn qoN ienkfr kr cuwkf hY ik Aus ny gurU sfihb dI nkl lgfeI sI. agr Aus ny ajyhf kIqf vI sI qF Auh afpxy zyry dy aMdr sI iksy gurdvfry ivwc nhIN sI. pwuCxf bxdf hY ik kI gurU sfihb vrgf Jwgf pfAuxf vwzf jurm hY? jF aMimRqDfrI ho ky sRI akfl qKLq sfihb `qy ikRpfno ikRpfnI hoxf vwzf jurm hY? kI gurdvfiraF `qy kbjLy vfsqy ikRpfnf clfAuxf jurm nhIN hY? kI gurdvfiraF dI golkF nMU sMn lgfAuxf mirXfdf dI AulMGxf nhIN hY? jo sMsfr Br dy gurdvfiraF ivwc bYTy iswK afgU hux afpxf muZlf hwk hI smJx lwg pey hn.

shfrnpur ivwc acfnk muslmfnF ny iswKF dy gurdvfry `qy hmlf kr idwqf ijs ivwc iqMn mOqF hoeIaF aqy keI jLLKLmI hoey. iswwKF aqy ihMdUaF dIaF do drjun qoN dukfnF sfV idwqIaF geIaF. axigxq kfrF aqy hor vhIkl sfV idwqy gey. shfrnpur ivwc iswK ividak adfry muslmfn bwicaF nMu ividaf dyx ivwc mUhrI hn pr muslmfnF nMU iswKF vloN gurdvfry nfl lgdI KrIdI geI jLmIn mnjLur nf hoeI. kys hfeIkort qwk igaf aqy iswKF ny ijwq lYx ipwCoN iemfrq bnfAuxI sLurU kIqI pr muslmfnF ny hmlf kr idwqf. amrIkf bYTf vYd ies nMU afr aYs aYs dI sfijsL dwsdf hY jdik shfrnpur dy iswK ijhnF ny swB kuJ awKIN vyiKaf aqy hwzIN hMzfieaf hY, kuJ hor afKdy hn.

kwl pfiksqfn dy sLihr ipsLfvr ivwc bMdUkDfrIaF ny iswKF `qy hmlf kr idwqf ijs ivwc iek iswK dI mOq ho geI aqy do sKLq jLKmI ho gey. vYd jI afpxy ryzIafeI BfsLx ivwc ihMdUaF nMU hI kosdy rhy aqy AuhnF nMU jfxidaF hoieaF vI iswKF `qy hoey ies iswDy hmly df iKafl nf afieaf.

kiQq ihMdU rfsLtr Bfrq dy myrT njLdIk hfpr dy iek mdrwsy ivwc iek ihMdU aOrq nfl smUhk jbr jnfh ipwCoN Aus df Dwky nfl Drm pRIvrqn df kys sfhmxy afieaf hY. aOrq iek  aiDafpkf hY ijs nUM Drm pirvrqn leI mjbUr krn vfsqy muwPrngr `c bMdI bxf ky rwK ky rwiKaf qy Aus nfl smUihk jbr jnfh kIqf igaf. dfavy kIqy jFdy hn ik modI gYr ihMdUaF nMU Kf jfvygf aqy Bfrq ivwc Gwt igxqI iPrky KLqry ivwc hn pr modI dy Bfrq ivwc iek ihMdU aOrq df Dwky nfl blfqkfr aqy Drm pRIvrqn kIqf igaf hY.

AuDr iswKs vfr jsits nfm df sMgTn Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI dI sMBfvI amrIkf PyrI nMU rokx vfsqy kfnMUnI kfrvfeI krn dI PV mfr irhf hY. amrIkf ny modI nMU PyrI df swdf idwqf hY aqy ieh iswK sMgTn ies PyrI nMU rokx jf irhf hY. amrIkf dy mMqrI Bfrq nMU lfeIn bMn ky qury hoey hn aqy rxnIqk rwiKaf BfeIvflI kfiem kr rhy hn. ivdysL mMqrI jfhn kYrI aqy vxj mMqrI ajy Bfrq qoN prqy hI hn ik rwiKaf mMqrI cwk hygl Bfrq phuMc gey hn qy Auh vI iqMn idnF vfsqy. hYrfnI hY ik iswKs vfr jsits nMU ajyhf Purnf ikvyN Puiraf?

pihlF zfktr mnmohx isMG, sonIaF gFDI, pRkfsL isMG bfdl aqy hor BfrqI afgUaF iKlfPL ajyhy kys kr ky vyK ley hn pr iswtf inl hI inkilaf hY. iswK afgU kd smJxgy ik  jwgoN qyhrvIaF krn nfl koeI lfB nhIN hoxf!!

-sLONkI ieMglYNzIaf


 


nPLrq dI awg nMU pwKy Jwlxf hI Drm smJdy hn kwtVpMQI!!

          Dfrimk kwtVpMQI nPLrq dI awg nMU pwKy Jwlxf hI afpxf aslI Drm smJdy hn ijs kfrn sMsfr ivwc hr pfsy Dfrimk twkVqf dI awg dIaF lptF ivwc mnwuKqf sVdI hoeI vyKI jf skdI hY. ierfk, sIrIaf,  iejLrfeIl, PLlsqIn, lIbIaf, aPgfinsqfn, somflIaf, pfiksqfn aqy hor keI dysL ies awg df isLkfr hn.  hor vI keI dysLF ivwc ies awg dy BFbVf bldy aqy buJdy rihMdy hn.

          iehnF ivcoN bhuqy dysLF muslmfn vwsdy hn.  ipCly idnIN eId-Aul-iPqr mnfeI geI jo ik muslmfnF df Dfrimk iqAuhfr hY. ies mOky muslmfn iek dUjy nMU gly imldy hn pr asPLos ik iehnF dysLF ivc Auh iek dUjy aqy horF dy gly vwz rhy sn jF hor lok muslmfnF dy gly vwzf rhy sn. ksLmIr vfdI ivwc ies mOky muslmfn nOjvfnF ny iejLrfeIl dy iKlfPL ros pRdrn kIqf aqy puils `qy  pQrfa kIqf.

          iewk KLbr muqfibk hfrf dI igxqI `c muislm BfeIcfry dy lokf ny smuwcI vfdI `c eIdgfhf, msijdf qy iemfm bfixaf `c hfrI Br ky eId dI nmf adf kIqI, jdik eId dI nmf qo bfad ihr RIngr, bfdIpurf, anMqnfg, pulvfmf smyq keI sQfnf `qy iesrfeIl ivroDI pRdrnf dOrfn pQrfa qy ihMsf dIaf Gtnfvf vI vfprIaf. pRdrnkfrIaf nUM iKMzAux leI puils nUM keI Qfvf `qy awQrU gYs dy goly Cwzxy pey, ijnHf `c drnf surwiKaf jvfnf smyq keI ivafkqIaf mI ho gey. ieiqhfsk drgfh hrqbl, eIdgfh RIngr qy jfimaf msijd, tI[ afr[ sI[ ivKy hfrf dI igxqI `c musilm BfeIcfry dy lokf ny nmfy eId adf kIqI. rfj dy muwK mMqrI Aumr abduwlf, kydrI mMqrI zf: PfrUk abduwlf ny afpxy keI kYibnt mMqrIaf nfl mhUr JIl zl dy iknfry siQq ieiqhfsk drgfh hrqbl ivKy eId nmf adf kIqI. ies mOky musilm BfeIcfry dy lokf ny iek-dUjy dy gl lwg ky eId dIaf vDfeIaf idwqIaf. puils pRfsn ny hUrIaq dy dovf DiVaf dy cyarmYnf seId alI fh iglfnI, mIrvfie mOlvI Aumr PfrUk, bIr fh, neIm aihMd Kfn, mOlfnf abfs aMsfrI, XfsIn milk, Pr akbr Bwt smyq keI vwKvfdI afgUaf nUM iesrfeIl ivroDI rYlIaf dI agvfeI krn dy pRgrfm nUM nfkfm krn leI Grf `c nrbMd krky AunHf dI bfhr vwK-vwK Qfvf `qy eId nmf pVHn `qy pfbMdI lgf idwqI sI. ieh afgU ies mOky nMU rfjsI mMqv vfsqy vrqxf cfhUMdy sn.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik Dfrimk iqAUhfr dy ies mOky nMU vriqaf iejLrfeIl iKlfPL ros vfsqy jf irhf sI aqy Auh vI Bfrq ivwc. iejLrfeIl aqy PlsqInI lVfeI ivwc hux qwk 1300 qoN vwD PlsqInI aqy 60 dy krIb iejLrfeIlI mfry gey hn. iejLrfeIl XhUdI dysL hY aqy muslmfn ies dy iKlfPL 1300 PlsqInI mfrn kfrn sMsfr Br ivwc ros pRdrsLn krdy hn. iejLrfeIl dy nfl lgdy dysL sIrIaf aqy sIrIaf nfl lgdy dysL ierfk ivwc muslmfn hI muslmfnF dy gfty lfh rhy hn. iekwly sIrIaf ivwc 2 lwK lok ies muslmfnF dy afpsI Psfd ivwc mfry gey hn aqy keI imlIan byGr ho gey hn. ierfk ivwc hflq bhuq hI Krfb hY aqy inq lok mr rhy hn pr sMsfr Br dy muslmfn KfmosL bYTy hn. koeI ies iKlfPL ros pRdrsLn nhIN krdf. aPLgfinsqfn ivwc ipCly 20 sflF qoN jd qoN rUs bfhr inkilaF hY, KfnfjMgI cwl rhI hY. muslmfn hI muslmfnF nMU mfrdy hn  koeI ros pRdrsLn nhIN krdf.  ies hPLqy aPgfn rfsLtrpqI dy cfcyry Brf nMU pgVI ivwc Cupey bMb nfl afqmGfqI ny mfr idwqf hY aqy Auh vI eId-Aul-iPqr mOky jd gly imlx df Dfrimk irvfj hY.

          pfiksqfn ivwc hflq eynI Krfb hY ik POj nMU afpxy lokF `qy tYNk, qopF, jMgI jhfjL aqy hYlIkptr gMnisLp vrqxy pY rhy hn. aksr afqmGfqI hmly huMdy hn ijhnF ivwc msijdF aqy mjLrF nMU insLnf bxfieaf jFdf hY. afm lokf mfry jFdy hn pr koeI ros pRdrLn nhIN huMdf. ies hPLqy iek iPrky dy muslmfnF vloN dUjy iPrky dy muslmfnF `qy hmlf kr ky 9 bMdy ies krky mfr idwqy ikAuNik iksy ny Pysbuwk `qy kuJ pf idwqf sI ijs nMU dUjy iPrky dy muslmfnF ny ieslfm dI qOhIn krfr idwqf aqy bsqI nMU sfV idwqf ijs ivwc 9 mOqF hoeIaF.

          ierfk aqy sIrIaf ivwc bhuq hI jLflmfnF ZMg nfl muslmfn hI muslmfnF nMU mfr rhy hn. iPr ies dIaF vIzIE bxf ky XU itAUb aqy Pysbuwk `qy pfAuNdy hn. ieh jLflmfnf vIzIE afm afdmI vyK nhIN skdf ijs ivwc lokF nMU bMn ky golIaF mfrIaF jFdIaF hn jF isr klm kr idwqf jFdf hY. ieh mOqF muslmfnF nMU ivKfeI hI nhIN idMdIaF. jo lok afps ivwc iml bYT ky msly hwl nhIN kr skdy Auh hor dysLF aqy kOmF nfl msly sLFqIpUrn ZMg nfl ikvyN hwl kr skdy hn?

          PLlsqInI dihsLqgrd sMgTn hmfs afpxy kbjLy hyTly Kyqr gfjLf pwtI ivwc lokF nMU mujZlIaF shUlqF nhIN dy skdf pr iejLrfeIl `qy hmly krn vfsqy sruMgF bxfeI iPrdf hY ijhnF nMU qbfh krn vfsqy iejLrfeIl hmly kr irhf hY. iejLrfeIl qoN keI vfr hfr Kf jfx dy bfvjUd ieslfimk kwtVpMQI ies nMU qbfh krn dI shuM KfeI iPrdy hn.

          iehI hfl pfiksqfn df hY ijwQy muslmfn afpsI msly qF hwl nhIN kr skdy pr Bfrq nMU qbfh krn dI TfxI iPrdy hn. iek rport muqfibk pfiksqfn ivwc 10 hjLfr sLIaf muslmfn kwtVpMQIaF vloN hux qwk mfr idwqy gey hn. awj vjLIrsqfn ivwc pfik POj dI muihMm eynI vwzI dwsI jf rhI hY ijs ivwc Bfrq nfl 1971 dI jMg qoN vwD qfkq vrqI jf rhI hY.

          ies hPLqy dOrfn XUpI dy shfrnpur sLihr ivwc sQfnk muslmfnF ny iek gurdvfry `qy hmlf kIqf ijs ivwc iqMn mOqF hoeIaF hn. iswKF aqy ihMdUaF dIaF dukfnF luwtIaF geIaF hn aqy vfhn sfV idwqy gey hn. mIzIaf aqy mOky `qy hfjLr lokF ny ies nMU muslmfnF vloN kIqf hmlf krfr idwqf hY aqy XUpI srkfr nMU ZukvIN aqy smyN isr kfrvfeI nf krn leI ksUrvfr dwisaf hY. XUpI srkfr muslmfn pwqf Kyzx dI afdI hY aqy muslmfn ies nMU jfxdy hn. eyny sbUq hox dy bfvjUd ivdysLI iswK kwtVpMQI ies hmly df dosL afraYsaYs isr mVH rhy hn. aKy ihMdU sfnMU muslmfnF nfl lVf rhy hn. ijhnF iswKF `qy hmlf hoieaf hY AuhnF awKI vyiKaf aqy ipMzy hMzfieaf hY pr jo hjLfrF mIl dUr bYTy hn Auh bolI hor bol rhy hn.  kwtVpMQI nPLrq dI awg nMU pwKI Jwlxf afpxf Dfrimk PrjL smJdy hn!

-sLOkI ieMglYNzIaf

 

 


rfjsI ieslfm sMsr amn leI bx igaf hY KLqrf!!

          polItIkl ieslfm (rfjsI ieslfm) iewk ajyhI trm hY jo aksr ivsLlysLk vrqx lwg pey hn. eyQoN qwk ik bhuq sfry AudfrvfdI musilm buwDIjIvI vI rfjsI ieslfm nMU sMsr amn leI KLqrf dwsx lwg pey hn. 9/11 dy inAUXfrk dy vrlz tryz sYNtr `qy al kfiedf dy dihsLqgrd hmly ny sMsfr nMU ihlf ky rwK idwqf sI. pihlI vfr sMsfr dI ieko iek mhF sLkqI dI  DrqI `qy eyzf vwzf dihsLqgrd hmlf hoieaf sI aqy Auh vI ies dI afriQk rfjDfnI inAUXfrk dy swB qoN aihm vrlz tryz sYNtr `qy ijs nfl sMsfr dIaF afriQk mMzIaF juVIaF hoieaF sn.

          ies hmly nfl Esfmf ibn lfidn dI al kfiedf jQybMdI aqy ies vloN PYlfeI jf  rhI ieslfimk dihsqLgrdI sfhmxy afeI sI. ipCly 13 ku sflF ivwc ieh gwl inKr ky sfhmxy af geI hY ik ies swB kuJ dI jVH rfjsI ieslfm (polItIkl ieslfm) hY jo sMsfr ivwc ieslfimk dbdbf kfiem krnf cfhuMdf hY. muslfmfnF ivwc rfjsI ieslfm df smrQn hY ijs kfrn ies df KLqrf vDdf jf irhf hY. muslmfn bhuigxqI vfly dysLF ivwc lokrfjI kdrF kImqF aksr pRvfn nhIN cVHdIaF. ieMzonysLIaf, bMglfdysL, pfiksqfn aqy mlysLIaf vrgy dysL ijhnF ny lokrfjI pRbMD kfiem kIqf jF krn dy Xqn kIqy hn, AuhnF nMU vwzIaF cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY aqy aksr lokrfj blI df bkrf bixaF rihMdf hY. qurkI vrgy XUrpI dysL ivwc vI musilm brdrhuwz vrgy ieslfimk sMgTn BfrU ho rhy hn.  amrIkf dI BrpUr mdd dy bfvjUd aPgfinsqfn aqy ierfk ivwc lokrfj dy pYr ajy DrqI `qy nhIN lwg rhy. izktytr hosnI mubfrk nMU gwdI qoN lfhux ipCoN imsr ivwc bxI musilm brdrhuwz dI srkfr ies kdr KLqrnfk ho geI sI ik amrIkf dI hF nfl POj ny ies nMU bKfsq kr idwqf. lIbIaf ivwc gdfPLI nMU gwdIAuN lfhux vflf amrIkf awj lIbIaf ivwc ieslfimk dihsLqgrdF dy kfbjL hox qoN zrdf hY.

          kuJ buDIjIvI mMndy hn ik ieslfm hY hI iek rfjsI Dfrnf ijs df ipCokV KUn ivwc lwQpwQ hoieaf ipaf hY. ieslfm nMU pRnfey hoey pfiksqfn df jgrI dosq cIn rfjsI ieslfm qoN eynf BYBIq hY ik ies rmjLfn dy mhIny dOrfn cIn ny muslmfn srkfrI aiDkfrIaF `qy rojLf rwKx `qy pfbMdI lgf idwqI sI. skUlF ivwc vI ieh pfbMdI lgf idwqI geI sI aqy skUlI ividafrQIaF nMU msijdF ivwc jfx qoN rok idwwqf igaf sI. musilm vwsoN vfly sUibaF ivwc skUlI bwicaF dy rojLf rwKx jF ies bfry AuhnF nMU dwsx `qy vI pfbMdI lgf idwqI geI sI. cIn musilm kwtVvfd dy vD rhy pRBfv qoN icMquq hY.

          agr Bfrq vrgy dysL ivwc iksy gYr srkfrI adfry ny vI ies iksm dI pfbMdI lgfeI huMdI qF pfiksqfn ivwc afeIaYsafeI dI CqrCfieaf hyT bYTy musilm kwtVpMQIaF ny KOrU pf dyxf sI. pr cIn dy mfmly ivwc Auh KfmosL rhy hn ikAuNik pfiksqfnI POj cIn dI mdd qoN ibnF kMm nhIN clf skdI.

          sIrIaf aqy ierfk dy nfl lgdy Kyqr ivwc kfbjL hoieaf ieslfimk dihsLqgrd sMgTn afeI[ aYs[ afeI[ aYs[ (ieslfimk styt afPL ierfk & sIrIaf) ny sMsfr nMU rfjsI ieslfm df Gfiqk ichrf ivKf idwqf hY, ies dy afgU al bgdfdI ny sMgTn df nfm hux afeI[ aYs[ Bfv ieslfimk styt rwK idwqf hY. sMgTn ny al bgdfdI nMU ies nvyN styt df KlIPLf Bfv ieslfimk bfdsLfh aYlfn idwqf hY. ieslfimk puils, POj, adflqF aqy isvl srivs hoNd ivwc af geI hY. sMsfr Br dy muslmfnF nMU ies ieslfimk KlfPLq Bfv ieslfimk styt ivwc sLfml hox dI apIl kr idwqI geI hY. kYnyzf smyq vwK vwK dysLF qoN rfjsI ieslfm dy pRBfv hyT afey muslmfn nOjvfn hux afeI[ aYs[ vwl jf rhy hn. Bfrq ivcoN vI cfr muslmfn nOjvfn gfieb hox df pqf lwgf hY jo ierfk ivwc afeI[ aYs[ (ieslfimk styt) ivwc jf vwsy hn aqy AuhnF ny afpxy pirvfrF nMU alivdf afpxI mrjLI nfl afK idwqf hY. ieh nOjvfn cldy purjy muslmfn pirvfrF ivcoN dwsy jFdy hn ijhnF ivcoN iek zfktrF df pirvfr hY.

          XUrp dy dysL muslmfnF dI vD rhI abfdI qoN icMquq hn jo bhuq qyjLI nfl afpxIaF keI sdIaF purfxIaF kdrf kImqF nMU ajoky Xuwg ivwc lfgU krnf cfhuMdy hn. PrFs dI 10% dy krIb abfdI muslmfnF dI ho geI hY aqy ies ivwc qyjLI nfl vfDf ho irhf hY. iehI kfrn hY ik PrFs burky `qy pfbMDI lgfAux vfsqy mjbUr hoieaf hY. aOrqF dy hwkF dI qrjmfnI krn vfly sMgTn PrFs ivwc burky dI vD rhI vrqoN  nMU aOrqF dI ajfLdI `qy hmlf smJdy sn aqy ieh soc ibnF aDfr nhIN hY. muslmfnF ivwc mrdF vloN 3-4 sLfdIaF krvfAux df ruJfn aqy bhuqy bwcy pYdf krn dI rucI afbfdI ivwc bhuq qyjI nfl asMquln pYdf kr rhI hY.

          agFhvDU soc vflIaF muslmfn aOrqF vI hux muslmfn mrdF dIaF 3-4 sLfdIaF dy iKlfPL avfjL AuTf rhIaF hn pr AuhnF dI igxqI ajy bhuq Gwt hY. Bfrq vrgy dysLF ivwc musilm prsnl lfa aqy mrd vloN jd mn afey qfVI mfr ky iqMn vfrI qlfk qlfk qlfk afK ky aOrq nMU GroN kwZ dyx df vrqfrf iek bMDn bixaF hoieaf hY. iek pfsy kwtVpMQI muslmfn arbF ivwc pRcwlq sdIaF purfxy irvfj nMU ieslfimk kfnMUn dws rhy hn aqy nvIn soc nMU apnfAux qoN ienkfrI hn pr dUjy pfsy iqMn vfr qlfk qlfk afKx vfsqy Pon, eImyl aqy tYkst mYisj nMU vI jfiej qrIkf mMndy hn. afpxy afp nMU ieslfm dy JMzf brdfr smJx vfly skflr vI dUhry mfpdMz apxf rhy hn. ijwQy mfzrn qknIk AuhnF dy iPwt bYTdI hY, Auh shI hY aqy ijwQy ikqy bMDn bxdI hY Auh kbUl nhIN hY.

          awj keI muslmfn dysLF ivwc Kfnf jMgI vflI hflq hY aqy muslmfn hI muslmfnF nMU kql kr rhy hn. sIrIaf ivwc sLIaf aqy suMnI iek dUjy dy isr klm kr rhy hn. ipCly iqMn ku sflF ivwc sIrIaf dy gRih XuwD ivwc 2 lwK lokF dI mOq ho cuwkI hY aqy keI imlIan lok byGr ho cuwky hn. eIrfk dI sLIaf, suMnI aqy kurd muslmfnF ivckfr vMz pkyrI huMdI jf rhI hY aqy rfjDfnI bgdfd dy sLihrIaF nMU vI KLqrf bixaF hoieaf hY. ierfk dI al mlIkI srkfr rUs qoN lVfkU hvfeI jhfjL KrId rhI hY qF ik suMnI ivdrohIaF `qy hvfeI hmly kr sky. pfiksqfn dy vjLIrsqfn sUby ivwc imltrI aprysLn cwl irhf hY ijs ivwc 500 dy krIb ivdrohI aqy bhuq sfry isvlIan mfry gey hn.   9 lwK dy krIb lok byGr ho gey hn aqy POj ies aprysLn ivwc tYNk, qopF, hYlIkptr gMnisLp qy lVfkU hvfeI jhfjL bMb sutx vfsqy vrq rhI hY. aPgfinsqfn ivwc inwq hmly ho rhy hn ijhnF ivwc msijdF nMU vI insLfnf bxfieaf jFdf hY aqy ajyhf muslmfnF ivckfr hI ho irhf hY.

          pr jd kdy BfrqI ksLmIr ivwc lV rhy ieslfimk kwtVpMQI BfrqI POj hwQoN mfry jfx qF ieslfmfisst dohfeI pf idMdy hn. iejLrfeIl ivwc hmfs sMgTn dy dihsLqgrd iejLrfeIl dy sLihrI KyqrF `qy rfkt dfg rhy hn pr jd iejLrfeIl juvfbI kfrvfeI krdf hY qF ieh ieslfmfisst dohfeI pfAuNdy hn.

          pfiksqfn ivwc afeI aYs afeI dI mdd nfl awzf bxfeI bYTy dihsLqgrd sMgTn ihjL-bul-mjfhdIn dy afgU sXId slfhudIn ny sMsfr Br dy ieslfmfisstF nMU ikhf hY ik Auh ksLmIr ivwc af ky Bfrq dy iKlfPL lVn. Aus ny al kfiedf aqy qfilbfnF nMU vI mdd dI apIl kIqI hY. Aus ny pfik pRDfn mMqrI nvfj sLrIP nMU nirMdr modI nfl dosqfnf sbMD nf bnfAux dI cyqvnI vI idwqI hY aqy ajyhf Aus ny 14 julfeI nMU pfik kMtrol hyTly ksLmIr dI rfjDfnI mujwPrfbfd ivwc iek rYlI dOrfn ikhf hY ijs ivwc iek pfiksqfnI mMqrI vI hfjLr sI. Aus ny Bfrq nMU ksLmIr Cwz dyx dI cyqfvnI idMidaF ikhf hY ik jykr Bfrq ny ajyhf nf kIqf qF jyhfd duafrf Bfrq nMU qbfh kr idwqf jfvygf.

          iek pfsy Bfrq Br ivwc 170-80 imlIan muslmfnF nMU prsnl lfa, Bfv anOKy hwk cfhIdy hn aqy dUjy pfsy ksLmIr dy qIjy ihwsy ivwc bhu igxqI muslmfnF nMU vKry dysL df hwk hY. sUby dy do BfgF jMmU aqy ldfK ivwc muslmfn Gwt igxqI ivwc hn. vYlI ivcoN 6 lwK pMzqF nMU Bjf idwqf  igaf hY aqy bcidaF nMU mulmfn bnfAux df vI kwtVpMQIaF  nMU hwk hY. pfiksqfn ivcoN Gwt igxqI ihMdUaF, eIsfeIaF  aqy iswKF nMU Bjf dyx df vI AuhnF nMU hwk hY. ieh rfjsI ieslfm dy tIcy hn jo sMsfr vfsqy Kqrf hn. iehI kfrn hY ik kYnyzf loVINdy iemIgrMtF vfsqy Bfrq vrgy dysLF vwl vyK irhf hY

 


mYN nfm lY dyxy hn, mYN nfm lY dyvFgf, myry kol 52 nfm hn!!

          kuJ lokF dI suxIeyN qF ieAuN jfpdf hY ik kYnyzf ivwc rfqo rfq hr pfsy nsLy hI nsLy ho gey hn ijhnF qoN bcx vfsqy jMgI pwDr `qy kfrvfeI hoxI cfhIdI hY.  iehnF hI lokF dI suxIey qF ieh pRBfv vI pYNdf hY ik kYnyzf ivwc nisLaF dI kiQq bhuqfq vfsqy drjun ku ivakqI hI ijLMmyvfr hn aqy Auh sfry pMjfbI vI hn qy vwzI vpfrI vI hn. iehnF dI sunx nfl ieh pRBfv vI pYNdf hY ik kYnyzf dI sfrI zrwg smgilMg leI isrPL Auh hI drjun ivakqI ijLMmyvfr hn ijhnF dy Auh nfm  lYNdy hn. iehnF dI suxIeyN qf ieh pRBfv vI pYNdf hY ik kYnyzf nMU sfrI zrwg smgilMg BfrqI pMjfb qoN huMdI hY aqy ies nMU bMd kr dyx nfl kYnyzf nsLf mukq ho jfvygf.

          hr dysL ivwc nisLaF dI vrqoN huMdI hY aqy ieh hyT AuWqy jFdI rihMdI hY. keI nsLy srkfrF vycdIaF hn jF vycx dI afigaf idMdIaF hn aqy pYsf bxfAuNdIaF hn. ajyhy nisLaF ivwc sLrfb aqy qMbfkU sLfml hn jo qkrIbn bhuqy dysLF `c jMqk qOr `qy ivkdy hn.  hux qF amrIkf dy kuJ sUibaF aqy XUrp dy kuJ dysLF  ivwc BMg vI jMqk qOr `qy ivkdI hY. kYnyzf ivwc ilbrl pfrtI dy afgU jsitn trUzo BMg df kfnMUnIkrn krnf cfhuMdy hn qF ik srkfr ies nMU TikaF `qy vycx df pRbMD krvf ky tYks kmf sky. pMjfb smyq Bfrq dy bhuqy sUibaF ivwc BMg ajy afm AugdI hY pr bhuq Gwt lok ies df syvn krdy hn. kYnyzf ivwc BMg bMd hY pr ies dI KUb smgilMg huMdI hY. BfrI puils pRbMD dy bfvjUd ies dI smgilMg huMdI hY aqy smglr ies nMU bysmYNtF ivwc vI AugfAuNdy hn. keI nfmvr lok ajyhy kMmF ivwc PVy vI jFdy hn aqy iPr lok ryzIE `qy AuhnF nMU bUitaF df sfeIjL vI puwCx lwg pYNdy hn.

          suwK rhI qF BNMg kYnyzf ivwc kuJ sflF ivwc kfnMUnI ho jfvygI aqy iPr smglrF df rotI pfxI bMd ho jfvygf. pqf lwgf hY ik pRvfxq BMg PfrmF vfsqy srkfr lsMs dyx dI soc rhI hY aqy srkfrI slMs lYx dy cfhvfnF ivwc EntyrIE sUby df sfbkf ishq mMqrI sRI jfrj simdrmYn vI sLfml hY jo kdy iswK afgUaF dy bhuq nyVy irhf hY. lsMs iml jfx `qy ies kMm ivwc munfPLf bhuq hox dI afs hY. sLONkI socdY ik agr jfrj simdrmYn nMU ajyhf lsMs iml jfvy aqy iksy iswK adfry dy smfgm `c Auh mihmfn bx ky af jfvy qF Aus dI ieMtrozksLn ikvyN kIqI jfvygI? kuJ lok Aus nMU BMg AugfAux vflf iksfn afKxgy aqy kuJ sLfied iswDf BMgI hI afKx ijs dy hor keI mqlb inkl skdy hn.

          sLONkI jd ieh sqrF ilKx jf irhf sI qF iek LKbr torFto ivwc bhuq crcf ivwc sI. ieh KLbr Aus smyN vI crcf ivwc sI jd guJy afsLy nfl nisLaF dy nfm `qy muihMm ivZx vfly ies `qy lYkcrbfjLI kr rhy sn. 6 julfeI nMU kYnyzf dy swB qoN vwzy eyarport, torFto `qy XfqrI sUtkys ivwcoN 12 iklo kokyn PVI geI sI jo zomYnIkn irpbilk qoN afeI iek PlfeIt rfhIN ilaFdI geI sI. iek mfhr ny iek iklo kokyn dI kImq $300, 000 dwsI sI. kYnyzf  bfrzr srivs eyjMsI muqfibk ies sfl hux qwk 508 iklo kokyn kYnyzf dy eyarportF `qy PVI geI hY. kokyn nf qF Bfrq qoN afAuNdI hY aqy nf aPLgfinsqfn jF pfiksqfn ivcoN afAuNdI hY. ieh lYitn amYirkf dy Coty Coty dysLF dI pYdfvfr hY ijhnF ivwc kolMbIaf, pIrU aqy zomYnIkn irpbilk vrgy dysL sLfml hn. kokyn iehnF dysLF qoN iswDI jF mYksIko aqy amrIkf rfhIN kYnyzf nMU smgl kIqI jFdI hY. BMg kYnyzf aqy amrIkf ivwc vI KUb AugfeI jFdI hY aqy bfrzr dy afrpfr loV muqfibk smgl huMdI rihMdI hY. sYnfQYitk nsLy kYnyzf qy amrIkf ivwc vI bxdy hn aqy Bfrq, cIn smyq hor dysLF qoN vI smgl huMdy hn jF iehnF nMU bnfAux vfly kYmIkl smgl huMdy hn. zozy aksr amrIkf qoN pOpI Plfvr dy nfm `qy afieaf krdy sn aqy iPr kYnyzf ivwc vI Augfey jfx lwg pey hn. zozy Bfrq qoN nhIN afAuNdy, ieh vwKrI gwl hY ik BfrqI lokF ny pOpI PlfvrF dI asl pCfx lwB ky iehnF dI vrqoN nsLy vjoN kYnyzf ivwc sLurU kIqI hY.

          hYroien, aPIm aqy aPLIm qoN bxy hor nsLy BfrqI Aup mhFdIp qoN afAuNdy hn. zozy Bfrq, pfiksqfn, aPgfinsqfn aqy brmf afid dysLF ivc Augfey jFdy hn ijhnF qoN aPIm aqy aPIm qoN hYroien bxdI hY. aPgfinsqfn aPIm aqy hYroien df swB qoN vwzf aYksportr hY. ieh nsLy aPgfinsqfn qoN nfl lgdy dysLF pfiksqfn, eIrfn, kjLfiKsqfn, AujLbyiksqfn afid rfhIN awgy qory jFdy hn. pfiksqfn rfhIN ieh nsLy Bfrq vwl Dwky jFdy hn aqy ies ivwc pfik eyjMsIaF df vI hWQ huMdf hY jo nisLaF dy nfl nfl jfalI BfrqI krMsI vI smgl krvfAuNdIaF hn. BfrqI pMjfb nMU Cwz ky pfiksqfn nfl lgdy sUby gujrfq, rfjsQfn aqy ksLmIr ivwc bfrzr dy njLdIk abfdI bhuq Gwt hY qy bfrzr AulJxf Bry qy byabfd hn. aMqrrfsLtrI bfrzr dy afrpfr dovF pMjfbF ivwc sMGxI vwsoN hY aqy lwK rokF dy bfvjUd bfrzr vI sdfbhfr hn. lokl KLpq vfsqy coKI vsoN vI hY aqy aPLgfn bfrzr qoN trFsport vI afsfn hY.  pMjfbI nsLy dI sLokIn vI hn aqy AuhnF dIaF jybF ivwc pYsy vI hn. dovF pMjfbF dy lok ivdysLF ivc vI bhuq hn ijs kfrn ivdysLI smgilMg ilMk vI afsfn hn ikAuNik ivdysLI afvfjfeI KUb hY. smglrF vfsqy dovyN pMjfb iek cMgf rsqf aqy KLpqkfr hn. dovF pMjfbF ivwc kurwpsLn vI bhuq  hY jo sony `qy suhfgy vflf kMm krdI hY. pr kYnyzf nMU smgl ho rhy nisLaF ivwc BfrqI pMjfb df ihwsf bhuq Gwt hY. ies df mqlb ieh nhIN ik Gwt hox kfrn cOkMny nhIN hoxf cfhIdf? ies df mqlb ieh hY ik ies rsqy ho rhI smgilMg `qy hI hfldohfeI krn vfilaF df insLfnf kuJ hor hY. BfrqI pMjfb qoN zrwg smgilMg jLIro kr dyx nfl vI kYnyzf ivwc zrwg smilMg nMU msF JrIt hI afvygI aqy ies nMU ies sMdrB ivwc hI vyiKaf jfxf cfhIdf hY. knyzIan bfrzr srivs eyjMsI (sIbIaYsey) ieh gwl jfxdI hY aqy eysy kfrn Bfrq qoN afeI iksy vI iswDI Auzfx nfloN hor keI dysLF  dIaF AuzfxF nMU vwD cYWk krdI hY.

          ajy do hPLqy pihlF hI KLbr afeI sI ik sIbIaYsey ny pfiksqfn qoN kfripwtF dI isLpmYNt ivwcoN 22[4 iklo hYroien PVI hY jo ik kfriptF ivwc PYbrik dIaF prqF ivwc buxI hoeI sI. pfiksqfn qoN ibnF ajyhIaF ibltIaF eIrfn qoN vI jF eIrfn qoN zubfeI rsqy afeIaF vI keI dysLF ivwc PVIaF geIaF hn.

          kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry ivwc nisLaF bfry crcf nMU hvf dyx dI kvfied nvMbr 2013 dy aMq ivwc sLurU hoeI sI jd cMzIgVH qoN Cpdy pMjfbI itRibAUn aKbfr ivwc iek KLbr plFt kIqI geI sI. ieh KLbr pMjfb ivwc PVy gey kMDolf/Bolf zrwg gYNg dy kiQq ivdysLI sfQIaF df ijLkr krdI sI. ies KLbr nMU blqyj pMnU aqy kuJ hor pMjfb siQq rpotrF ny kuJ ryzIE pRogrfmF `qy KUb AuBfiraf sI aqy awDI ku drjn ivakqIaF dy spsLt nfm ley sn. jd sbMiDq ivakqIaF ny kfnMUnI noits Byjy qF swB ipClKurI muV pey sn ikAuNik lgfey gey dosL sfbq krn vfsqy sbUq iksy kol nhIN sn. kfnMUn kihMdf hY ik dosL sfbq hox qwk koeI vI ksUrvfr nhIN hY pr ies kys ivwc qF puils ny ajy sbMiDq lokF `qy cfrj vI afied nhIN sn kIqy.  awj qoN 18-20 sfl pihlF 1320 eyaYm ryzIE `qy  iek host ny s: blvMq isMG rfmUvflIaf nMU kfql afK idwqf sI pr sbUq nf dy sikaf. jd s: rfmUvflIaf afdlq ivwc lY gey qF stysLn smyq sbMiDq iDrF 70 hjLfr zfkr dy ky CuwtIaF sn aqy vkIlF dy Krcf vwKrf afieaf sI. ies kys ivwcoN izksI gurdvfry dI gokl kurk krn df kys vI inkilaf sI jo sRI akfl qKLq qwk awpV igaf sI. ryzIE Kfilsqfn aqy axKIlf pMjfb ryzIE pRogrfm ies kys kfrn hI bMd kr idwqy gey sn.

          nvMbr 2013 vfly kys ivwc jd ibnF dlIl, vkIl aqy sbUq dy dosLI grdfny gey ivakqIaF ny adflqI kys kr idwqy qF keI sbMiDq mIzIafkfr ilKqI muafPLI mMg gey aqy vkIlF dy Krcy df ihwsf dyxf vI mNMn gey.  ieh do iDrI smJOqf sI jo kYnyzf dy kfnMUn muqfibk pRvfn hY.  ies mfmly ivwc blqyj pMnU nMU 770 eyaYm aqy vYnkUvr dy rYWz aYPL aYm ryzIE ny htf idwqf sI. ajyhf 1320 eyaYm ny vI pihlF kIqf sI aqy keI ryzIE pRogrfm ies qrF awj qwk bMd huMdy afey hn aqy lok bYn huMdy afey hn, ieh koeI anoKI gwl nhIN hY.

          nvMbr 2013 dy afKrI idnF ivwc kiQq dosLIaF dy nfm ryzIE `qy pVHn vflf blqyj pMnU dsMbr pihlI qoN mfrc 2014 dy sLurU qwk keI vfr ieh kihMdf irhf ik pMjfbI itRibAUn ivwc ley ilKy gey nfm pMjfb puils ny kdy vI jfrI nhIN kIqy aqy ieh kuJ Aus dy hvfly nfl pMjfbI post dy muwK sPLy `qy vI KLbr dy rUp ivwc pRkfsLq hoieaf sI. pMnU ny aYsaYspI mfn nfl gwl kr lYx df vI ijLkr kIqf sI. ies kys ivwc blqyj pMnU 180 izgrI ipCy nMU muV ipaf sI. pr jd mfrc dy sLurU ivwc Auh bYn ho igaf qF iek vfr iPr ipClKurI muV ipaf aqy AuhnF ivakqIaF dy nfm hI iPr lYx lwg ipaf ikAuNik nOkrI cly geI sI. inwjI kfrnf krky kuJ KfilsqfnI aqy kuJ nkslbVIey Aus dy nfl af rlLy. ies nfl Aus ny mYN nfm lY dyxy hn, mYN nfm lY dyvFgf, myry kol 52 nfm hn dI muihMm ivwZ idwqI jo awj qwk cwl rhI hY. pMnU Tos sbUqF sfihq nfm ikAuN nhIN dwsdf? isrPL ieljLfm lgfAudf hY aqy cfhuMdf hY ik pMjfbI mIzIaf awKF bMn ky Aus dy ipwCy af KVy. pMjfbI mIzIaf ibnF sbUqF dy ieljLfm lgfAux df iswtf jfxdf hY. pMjfbI mIzIafkfr ieQy afpxy Gr Gft bxfeI bYTy hn. Auh blqyj pMnU vFg aKLbfr aqy ryzIE Cwz ky Bfrq nhIN Bwj skdy ijvyN Auh Bwj igaf sI. AuhnF dI aYsaYspI hridafl mfn nfl vI koeI vfkPIaq nhIN hY jo AuhnF df shfrf bx sky jF ijs dI Auh ivcolgI kr skx.

          ijhnF bMidaF dy blqyj pMnU aqy hor rportrF ny nvMbr 2013 ivwc nfm ley sn AuhnF kol AudoN iehnF iKLlfPL kI sbUq sn? svfl ieh hY ijs df juvfb idwqf jfxf cfhIdf hY. puils vloN pIE krfr idwqy gey jF awj qwk cfrj kIqy gey ivakqIaF dy nfm lY dyxf bhfdrI nhIN hY, ieh pbilk jfxkfrI hY. puils qPqIsL ivwc hor vI keI lokF dy nfm ho skdy hn pr ley AudoN hI jfxy cfhIdy hn jd puils AuhnF dy nfm jfrI kr dyvy jF AuhnF df clfn kr dyvy.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #774, julfeI 11-2014

 


vIjLf dyx qoN ienkfr krnf sfvrn dysL df hwk!!

          kYnyzf dI PYzrl srkfr ny sfhs qoN kMm lYNidaF dysL dy iemIgrysLn aqy istIjnisLp kfnMUnF ivwc sfrQk qbdIlIaF ilaFdIaF hn ijhnF df mksd dysL dy ihwqF, knyzIan sLihrIaF dI surwiKaf aqy dysL dI pRBUswqf dI rfKI krnf hY. lok rfj ivwc isafsI pfrtIaF aqy srkfrF votF dI lflsf ivwc ajyhy sKLq kdm AuTfAux qoN zrdIaF hn ijhnF nfl votF Kus jfx df zr hovy. PYzrl srkfr dI ies sfhs vfsqy sLlfGf krnI bxdI hY. iemIgrysLn aYzvokysI sMgTn, ilbrl pfrtI aqy aYnzIpI iehnF qbdIlIaF df ivroD krdy rhy hn. ilbrl pfrtI aqy aYnzIpI dy ivroD df kfrn iemIgrMt votF dI lflsf hY ijs vfsqy Auh dysL dy ihwqF dI kurbfnI dy skdy hn.

          ilbrl pfrtI aqy aYnzIpI nMU ieh BulyKf vI hY ik sfry iemIgrMt sdf KwulI iemIgrysLn dy hwk ivwc hn. swc ieh hY ik sfry iemIgrMt sdf iemIgrMt nhIN rihMdy aqy kuJ smF dysL ivwc vws jfx ipwCoN hor knyzIan sLihrIaF vFg socdy hn. dysL dy ihwq, dysL df BivK aqy dysL ivwc afpxI aglI pIVHI df BivK AuhnF dI pihl bx jFdy hn. awj afm knyzIan sLihrIaF vFg bhuqy iemIgrMt sMuGV rhIaF srkfrI syvfvF aqy jfbF dI kmI qoN icMquq hn. do do jfbF kr ky sKLq imhnq nfl pflLy aqy pVHfey bwicaF leI cMgIaF jfbF df AuhnF nMU vDyry iPkr hY.

          PYzrl srkfr ny ipCly qkrIbn 8 sflF ivwc dysL dy iemIgrysLn aqy istIjnisLp kfnMUnU qy nIqIaF nMU dysL dIaF loVF dy hfx dIaF bnfAux dI koisLsL kIqI hY. srkfr ny jfiejL aqy loVINdI iemIgrysLn nMU inXmbMD kIqf hY qy dysL dy kfnMUnF dI durvrqoN nMU rokx leI kdm cuwky hn. ipCly smyN dOrfn dysL dy kfnMUnF dI Gor durvrqoN hoeI hY. kYnyzf dI iemIgrysLn lYx vfsqy lfeIn `c lwgx dI QF cor morIaF vrqx vfly sdf agFh inkldy rhy hn aqy lfeIn ivwc lwgy sflF bwdI lfeIn ivwc lwgy rhy hn. PYzrl srkfr ny ies vrqfry nMU rokx leI sfrQk kdm cuwky hn.

          srkfrF dy nrm vqIry kfrn kYnyzf sMsfr Br dy dihsLqgrdF vfsqy iKwc df kyNdr irhf hY jo kYnyzf nMU afpxy bys kYNp vFg vrqdy rhy hn aqy kfnMUn byvws irhf hY. dysL dy kfiedy kfnMUn dIaF DwjIaf Auzf ky Auh afpxI ivdysLI muihMmF vffsqy kYnyzf dI DrqI nMNU vrqdy rhy hn. hflq ies hwd qwk phuMc geI hY ik hux kYnyzf ivwc hom-gron dihsLqvfd df BYa pYdf ho igaf hY. eyar ieMzIaf bMb kFz, torFto 17 kys aqy ajyhy kFz vfpr cuwky hn. ieslfimk dihsLqgrd qF kYnyzf smyq host pwCmI dysLF dy kfnMUnF nMU mMnx qoN vI ienkfrI ho gey hn aqy ieslfimk sLrIaf nMU afpxf iesLt dwsdy hn. ajyhI soc nMU Twl pfAux vfsqy kfnMUnF ivwc qbdIlI dI loV sI jo srkfr kr rhI hY. kYnyzf hI nhIN sfry pwCmI dysL ies mMzrf rhy KLqry nMU smJdy hn aqy loVINdy kdm cuwk rhy hn. ajyhI hflq ivwc kuJ nf krn df mqlb hY, bury aMsr df iswDf insLfnf bx jfxf jo iksy hflq ivwc vI shI aqy anUkUl nhIN ikhf jf skdf.

          istIjnisLp kfnMUn dI durvrqoN rokx vfsqy srkfr ny ibwl sI-24 ilaFdf aqy sMsd qoN pfs krvfieaf hY. ies nfl knyzIan sLihrIaq dI kdr vDygI aqy knyzIan sLihrI bnx vfsqy dysL nfl Tos vfady krny qy inBfAuxy pYxgy. bhuq sflF qoN knyzIan sLihrIaq syl `qy rhI hY. ajyhy lok knyzIan sLihrI bxdy rhy hn jo ies nMU sikAurtI vjoN vrqdy rhy hn aqy kdy dysL vfsqy  nf kMm kIqf hY aqy nf tYks adf kIqf hY. vpfr ikqy hor, kMm ikqy hor aqy bwcy muPLq ivwc kYnyzf ivwc pVHfAuNdy rhy hn. sfrI Aumr tYks ikqy hor aqy bImfr ho jfx dI sUrq ivwc muPLq zfktr ielfj kYnyzf ivwc. buZfpy ivwc pYnsLn vI kYnyzf qoN lYxI aqy jykr ivdysL ivwc ibpqf bx jfvy qF kYnyzf qoN srkfrI Krcy `qy shfieqf vI mMgxI ikAuNik iek vfr knyzIan sLihrIaq aqy pfsport dy Auh iksy qrF mflk bx gey sn.

          kfnMUn nrm eyny sn ik krImInl vI afsfnI nfl kYnyzf af vVHdy sn aqy knyzIan sLihrI vI bx jFdy sn ijhnF nMU dysL inkflf dyxf asMBv bx jFdf sI. nvF kfnMUn ies swB kuJ bdl dyvygf. mujrmfnf ipCokV dy ivakqIaF aqy JUT bol ky knyzIan sLihrIaq hfsl krn vfilaF nMU hux jld zIport kIqf jf skygf.

          ijhnF lokF df nrm kfnMUnF dy isr `qy qorI Pulkf cwldf sI jF ijhnF nMU votF dI ptfrI afey idn BfrI huMdI jfpdI sI Auh ies qoN KusL nhIN hn. AuhnF dI KusLLI nfloN kYnyzf aqy dysL dy sLihrIaF dy ihwqF dI rfKI vDyry vjLun rwKdI hY.

          kYnyzf dy nrm iemIgrysLn kfnMUnI dI hwd vyKo ik iewk vfr vIjLf aYplIkysLn dy dyx vflf ivaqkI ieh smJx lwg ipaf sI ik kYnyzf kol Aus nMU vIjLf dyx qoN ienkfr krn df hwk hI nhIN hY. jd srkfr ny ajLfd kYtfgrI ivwc lwKF bykfr arjLIaF dy jmF ho jfx kfrn ies pRogrfm nMU rwd kIqf qF srkfr iKlfPL kys kr idwqf igaf. srkfr ny arjLIkfrF nMU leI PIs vI vfps kr idwqI pr AuhnF vfsqy ieh vI kfPLI nhIN sI. adflqI kys kIqy gey, aKy sfzIaF arjLIaF dI suxvfeI jLrUr hoxI cfhIdI hY. byrujLgfr knyzIan sLihrI hr rojL nOkrI vfsqy keI arjLIaF Brdy hn pr hr kMpnI AuhnF dI arjLI df juvfb nhIN idMdI. kMpnI kol hwk hY ik vfjb arjLIkfr nMU aqy Auh vI loV hox `qy ieMtrvIAU vfsqy swdy. pr ivdysLI arjLIkfr jo iemIgrysLn mMgdy hn, Auh hr hflq ivwc suxvfeI mMg rhy sn aqy nFh dI sUrq ivwc kfnMUnI kfrvfeIaF vI kr rhy sn. hfrpr srkfr ny ies icrF qoN peI hoeI aMnIH nMU rokx vfsqy sfriQk kdm cuwky hn.

          ipCly idnIN kYnyzf dI PYzrl adflq ny vI kYnyzf dI srkfr dy sfvrn hwk dI pRoVqf kIqI hY. cIn dy 1000 dy krIb amIr lok kYnyzf dI iemIgrysLn pYsy dy jLor `qy lYxI cfhuMdy sn. AuhnF ny ienvYstr pRogrfm hyT aYplIkysLnF BrIaF hoeIaF sn jo  srkfr ny bMd kr idwqf sI. pRogrfm bMd kr dyx kfrn Auh kYnyzf srkfr nMU adflq ivwc lY gey sn, mihMgy vkIlF dIaF syvfvF hfsl krn vfsqy AuhnF dIaF jybF ivwc pUrf dm sI. ies pRogrfm ivwc 80 hjLfr arjLIaF iekwly hFgkFg qoN sn ijhnF ivwcoN 80% mynlYNz cIn dy amIrF dIaF sn ijhnF dI awK bIsI `qy sI.

          PYzrl adflq dy mfnXog jsits mYrI glIsn ny afpxy PYsly ivwc kYnyzf srkfr nMU shI dwisaf hY aqy kys muwZoN Kfrj kr idwqf hY. jsits  ny afpxy PYsly ivwc ikhf hY ik vIjLf vfsqy arjLI dfKLl kr dyx nfl vIjLf lYx df hwk nhIN bx jFdf aqy vIjLf ienkfr kr dyx df dysL dI srkfr kol sfvrn hwk hY.

          ies ienvYstr pRogrfm hyT iemIgrMt bnx dy cfhvfn ivakqI kol $1[6 imlIan hoxf cfhIdf hY aqy ies ivcoN awT lwK zflr  kYnyzf srkfr nMU ivafjL rihq krjLf dyx nfl Auh iemIgrMt bx jFdf sI. ies qrF iemIgrysLn lYx vfly amIr kYnyzf dI ieMnsLorYNs pflsI hI KrIddy sn qFik aOKy vyly kYnyzf nMU afpxf dysL afK skx jF buZfpy vyly dysL dy ishq isstm df lfB AuTf skx afid. PYzrl adflq dy ies PYsly ny ajyhy lokF dIaF afsF `qy pfxI Pyr idwqf hY.

          kYnyzf ivwc ajyhy lok vI hn jo Bfrq ivwc afpxI jfn nMU Kqrf dws ky iemIgrysLn lYNdy hn aqy iPr Bfrq df vIjLf vI cfhuMdy hn. ijs dysL ivwc jfn df KLqrf hY Aus dysL df vIjLf kI krnf hY? Bfrq nMU idn rfq kosx vfly, Bfrq ivwc sMprdfiek vMzIaF df smrQn krn vfly aqy Bfrq ivwc dihsLqgrdI df smrQn krn vfly kuJ lok vI Bfrq df vIjLf hfsl krnf afpxf hwk smJdy hn. kYnyzf, amrIkf aqy hor dysLF dy vIjLy lYx leI lwKF lok hr sfl arjLIaf Brdy hn pr vIjLf dyxf iehnF dysLF df sfvrn hwk hY aqy lwKF nMU ienkfr vI kIqf jFdf hY. iehnF dysLF vFg Bfrq vI iek sfvrn dysL hY aqy Bfrq nMU vI ienkfr krn hwk hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mwkV ny rgVf lgfieaf qF Dfrf 25 kMm afvygI!!

          Drm aqy DrmIaF dI dunIaF bhuq ajIb huMdI hY. kihx nMU qF hr Drm pRym isKfAuNdf hY pr sMsfr dy vrqfry nMU vyKIey qF nPrq dy BFbVF dI icMgfVI iksy nf iksy Drm jF DrmI dI dyx huMdI hY. qkrIbn hr Drm ajyhy mOky dosL iksy hor nMU idMdf hY jF ieh afK ky zMg tfpf ilaf jFdf hY ik sfzf Drm qF ajyhf nhIN isKfAuNdf, ajyhf krn vfly df koeI Drm nhIN huMdf afid.

          mlysLIaF ivwc do ZfeI ku sfl qoN awlfH sLbd dI vrqoN df iek ryVkf cwldf af irhf hY. eIsfeIaF dI kYQoilk  sMprdf dy iek lokl hYrlz nfm dy prcy ivwc awlfH sLbd dI vrqoN `qy iksy kwtV muslmfn guwt ny ieqrfjL kr idwqf sI ik awlfH sLbd df sbMD muslfmfnF nfl hY aqy gYr muslmfn ies dI vrqoN nhIN kr skdy. ieh kys adflq ivwc clf igaf sI. ies bfry kuJ suihrd swjxF ny Xqn kIqy ik ajyhf nhIN hoxf cfhIdf aqy awlf sLbd dI vrqoN swB vfsqy KuwlI hoxI cfhIdI hY ikAuNik rwb dy keI nfm hn ijhnF ivcoN awlfH iek hY.  kuJ ivc ivcflf ho igaf aqy iek 10 nukfqI PfrmUly hyT afrjLI itkitkf krvf idwqf igaf ijs anusfr ikhf igaf ik gYr muslmfn awlfH df pRXog bhuq siqkfr nfl kiraf krngy. AuNJ ajyhf pihlF hI huMdf af irhf sI.

          hyTlI adflq ny gYr muslmfnF `qy awlfH sLbd vrqx `qy pfbMdI lgf idwqI sI ijs dI apIl PYzrl adflq ivwc ivcfr aDIn sI. ies somvfr nMU PYzrl adflq ny kYQoilk crc dI ieh apIl rwd kr idwqI hY. ies nfl suihrd swjxF df 10 nukfqI smJOqf vI rwd ho igaf hY. adflq df kihxf hY ik mlysLIaf ivwc awlfH sLbd muslmfnF vfsqy rIjLrv hY aqy gYr muslmfn ies dI vrqoN nhIN kr skdy. ikAuNik kys hPqfvfrI hYrlz prcy ivwc awlfH sLbd dI vrqoN df sI ies vfsqy qknIkI pwDr `qy adflq ny ies kYQoilk prcy ivwc awlfH sLbd dI vrqoN nMU gYr kfnMUnI dwisaf hY pr kfnMUnI mfhrF kihMdy hn ik PYsly df asr bhuq dUr qwk hovygf. ies nMU gYr muslmfnF iKlfPL iksy smyN vI vriqaf jf skdf hY aqy AuhnF dI ajLfdI CFgI jf skdI hY.

          srkfr ies PYsly nMU Dfrimk Gwt igxqIaF iKlfPL iksy rUp ivwc vI vrq skdI hY aqy muslmfn ies nMU aDfr bxf ky gYr muslmfnF nMU pRysfLn kr skdy hn. inwjI JgVf ho jfx `qy gYr muslmfn AuWqy ieh ieljLfm lgf idE ik Plfxy ny awlfH sLbd df pRXog kIqf hY qF Aus iKlfPL cfrj afied ho jfxgy.

          jLrf ghu nfl vyKIey qF pfiksqfn ivwc pihlF hI aihmdIaf muslmfnF nMU gYr muslmfn GoisLq kIqf hoieaf hY aqy Auh afpxI msijd nMU vI msijd nhIN afK skdy aqy nf hI kurfn dI koeI afieq msijd dy bfhr ilK skdy hn. Drm dI inMdf nfm df kfnMUn vI pfiksqfn ivwc ivroDIaF aqy Gwt igxqIaF nMU pRysLn krn vfsqy vriqaf jf irhf hY ijs hyT mOq qwk dI sjLf idwqI jFdI hY. hux ho skdf hY pfiksqfn dy kwtVpMQI mOlfxy mlysLIaf dy kys nMU iDafn ivwc rwK ky gYr muslmfnF nMU awlfH sLbd vrqx qoN vI rok dyx. axigxq Dfrimk aqy gYr Dfrimk ikqfbF ies dI mfr hyT af skdIaF hn jo gYr muslmfnF dIaF hn aqy awlfH sLbd df pRXog kIqf igaf hY.

          pwuCxf bxdf hY ik ajyhI sLkfieq krn vfly muslmfn nMU ies kI lfB hoieaf hovygf? kI ies nfl Auh vwD Dfrimk jF Drm df rfKf bx igaf jF awlfH sLbd dI vrqoN sImq hox nfl awlfH dI bhuqI Bwl bx jfvygI? ieh hoieaf Drm dy nfm `qy hY pr ies dI jVH Dfrimk nPrq ivwc hY ijs qoN mukiraf nhIN jf skdf.

          ies hPLqy Drm dI dunIaF ivwc sLRomxI kmytI dy pRDfn jQydfr avfqr isMG muwkV df iek ibafn vI crcf df ivsLf bixaF hY ijs qoN sLRomxI kmytI 24 GMty dy aMdr aMdr XU trn mfr geI hY. jQydfr mwkV ny 6 jUn nMU sRI akfl qKLq `qy tIvI kYmiraF sfhmxy iswKF ivckfr cwlIaF ikRpfnF dy msly dy hwl vfsqy ieh afK idwqf sI ik sLRomxI kmytI drbfr sfihb kMplYks aMdr Kfs mOikaF `qy vwzIaF ikRpfnF lY ky jfx `qy pfbMdI lgf dyvygI qF ik sLrfrqI aMsr ies dI durvrqoN kr ky 6 jUn vflI siQqI nf pYdf kr skx. 6 jUn vflI Gtnf dy sMdrB ivwc qF mwkV sfihb TIk icMquq sn pr ieh Buwl gey ik kdy ismrnjIq isMG mfn vrgf afgU aYmpI cuxy jfx ipwCoN Bfrq dI sMsd ivwc iqMn PuwtI ikRpfn ibnF aMdr nf jfx dI aVI PV ky sfrI trm bfhr hI irhf sI. aqy keI iswK CotI ikRpfn nfl adflqF ivwc jfx, jhfjLF ivwc cVHn, hor surwiKaf vfly KyqrF ivwc sxy ikRpfn jfx afid df hwk mMg rhy hn. jo hwk horF qoN mMigaf jf irhf hY Auh iswKF dI afpxI sMsQf sLRomxI kmytI Kohx bfry soc rhI sI.

          kuJ sfl ku pihlF amrIkf dy rfcYstr sLihr dy iek gurdvfry ivwc do DiVaF ivckfr JgVf ho igaf sI aqy iek DVy ny adflq awgy gurdvfry ivwc ikRpfn dI durvrqoN df KLdsLf pRgt kIqf sI. adflq ny afpxy afrjLI PYsly ivwc gurdvfry aMdr ikRpfn smyq jfx `qy pfbMdI lgf idwqI sI. adflq afpxI jgfH shI sI ikAuNik pbilk surwiKaf df mslf sI aqy durvrqoN df KLdsLf jfhr krn vflf DVf afpxI jgfH shI sI ikAuNuik ikRpfnF dI durvrqoN aksr kIqI jFdI hY ijhf ik 6 jUn nMU drbfr sfihb kMplYks ivwc hoieaf hY. pfbMdI df ivroD krn vfflf DVf afpxI jgfH shI sI ikAuNik jykr ikRpfn `qy iksy iswK gurdvfry ivwc hI pfbMdI lgf idwqI jfvy qF hor QfvF `qy pfbMdI dy afsfr hor vI vD jFdy hn.

          sLLONkI, jQydfr mwkV dy vwzI ikRpfn `qy pfbMdI vfly qfjLf ibafn aqy iPr GuMm jfx bfry iek iswK buwDIjIvI nfl gwl kr irhf sI. ieiqhfs dy jfxkfr ies iswK buwDIjIvI ny dwisaf ik iswK afgU sdf aspsLt stYNz lYx dy afdI hn aqy AuhnF df ikrdfr zbl irhf hY. pbilk ivwc Auh kuJ hor afKdy hn aqy aMdrKfqy kuJ hor afKdy qy krdy hn. Aus ny Audfhrx idwqI ik jd s: ismrnjIq isMG mfn vwzI ikRpfn qoN ibnF sMsd aMdr nf jfx df morcf lgfeI bYTf sI qF ies bfry iswK hlikaF ivwc KUb crcf cwl rhI sI. pbilk qOr `qy swB iswK afgU aqy ivdvfn s: mfn df BrpUr smrQn kr rhy sn ik mfn nMU vwzI ikrpfn nfl sMsd ivwc jfx df hwk hY. pr pRfeIvyt gwlbfq smyN keI KdsLy pRgt krdy sn.

          swjx jI ny iek KdsLy df ijLkr kIqf jo iek vwzy isK pRoPYsr ny cMzIgVH ivwc 20-25 iswK ivdvfnF ivwc bYT ky pRgt kIqf sI. iswK pRoPYsr df kihxf sI ik agr awj ismrnjIq isMG mfn nMU Bfrq dI sMsd ivwc iqMn Puwt dI ikRpfn nfl lY jfx dI iejLfjq dy idwqI geI qF ieh vwzI ivpqf bx jfvygI. awj iek iswK s: ismrnjIq isMG mfn qF Bfrq dI sMsd ivwc iqMn PuwtI ikRpfn nfl cly jfvygf pr ies aDfr `qy iksy idn jd pMjfb dI aMsblI ivwc 60-70 iswK aYm aYl ey iqMn iqMn PuwtIaF ikRpfnF nfl aMdr jf vVHy qF kI hovygf?

          sfl ku pihlF pMjfb asMblI ivwc kFgrsI aYm aYm ey gurjIq isMG rfxf aqy akflI mMqrI ibkrm isMG mjITIaf ivckfr jd mF BYx dI gflFH dI vrqoN hoeI aqy kmIjLF dy kPL cfHVy gey sn qF asMblI aMdr iksy kol iqMn PuwtI ikRpfn nhIN sI. mfmlf iPr vI msF sLFq hoieaf sI. sLONkI shuM Kf ky kihMdf hY ik agr asMblI ivwc iksy kol vwzIaF ikRpfnF huMdIaF qF lihrfeIaF qF jLrUr jfxIaF sn qy cwl vI skdIaF sn.  jo pMjfb asMblI ivwc nhIN hoieaf Auh 6 jUn nMU sRI akfl qKLq sfihb `qy ho igaf.

          buDIjIvI swjx ny sLONkI nMU iek hor pqy dI gwl dwsI ik agr jQydfr mwkV vwzI ikRpfn `qy pfbMDI lgfAux ivwc kfmXfb ho jFdf qF Bfrq dy sMivDfn dI Dfrf 25 hI kMm afAuxI sI ijs dI iek mwd ivwc iswKF nMU ilKqI rUp  ikRpfn rwKx df hwk idwqf hoieaf hY. ieh vwKrI gwl hY ik BfrqI sMivDfn dI Dfrf 25 df aMnf ivroD krn vfly ies Dfrf dI Es mwd qoN vfkPL nhIN hn jo iswKF nMU ikRpfn rwKx df hwk idMdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #772, jUn 27-2014

 


kwtVpMQI Dfrimk nPLrq df koeI aMq nhIN hY!!

          sMsfr aMdr Dfrimk kwtVvfd vD irhf hY aqy kwtVpMQI Dfrimk nPLrq df koeI aMq nhIN hY. jd kdy iksy Drm aMdr Dfrimk kwtVqf vwDdI hY qF kwtVpMQI Drm dy asl rfKy hox dI rwt lgf ky sih-DrmIaF dI hmdrdI hfsl krdy hn. pr jd qfkq PV jFdy hn qF swB `qy afpxI DoNs jmfAuxI sLurU kr idMdy hn. jd qwk afm lokF nMU jfg afAuNdI hY qF bhuq dyr ho cuwkI huMdI hY aqy kwtVpMQIaF nMU nwQx vfsqy bhuq qrwdd krnf pYNdf hY. kwtVpMQIaF ivwc ieh vI KUbI hY ik Auh iksy nMU bKLsLdy nhIN hn. ijs Drm aMdr pYdf huMdy hn Aus dIaF sfrIaF sMprdfvF nMU afpxy aMdr smyt ky swB nMU afpxy aDIn krnf locdy hn. Auh ieh Buwl jFdy hn ik AuhnF dy Drm smyq swB DrmF aMdr vwK vwK sMprdfvF hn jo ieiqhfs dy vwK vwK simaF aqy ivcrDfrfvF dI dyx hn. aqy swB ivcfrDrfvF nMU sLFqIpUrn sihhoNd df hwk hY.

          ipCly hPLqy aPgfn rfsLtrpqI vfsqy votF  peIaF sn. ieh rfsLtrpqI votF df dUjf dOr sI. pihly dOr ivcoN koeI vI AumIdvfr 50+1% votF nhIN sI hfsl kr sikaf. dUjy dOr ivwc, pihly dOr ivcoN mUhry rhy do AumIdvfrF ivckfr PsvF mukfblf sI. ieh dovyN AumIdvfr bhuq kfbl iensfn hn. iek sfbkf aPgfn ivdysL mMqrI zf: abduwlf aqy dUjf hY ivv bYk df sfbkf arQ fqrI jnfb arP gnI. sfry aPgfn lokF nMU KusLI hoxI cfhIdI hY ik dysL dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr coxF rfhIN swqf qbdIl hox jf rhI hY. pr qfilbfn kwtVpMQI ies qoN KusL nhIN hn. jmhUrIaq AuhnF nMU muafPLk nhIN bYTdI. jmhUrIaq sLfied AuhnF nMU Dfrimk bdhjLmI krdI hY.

          qfilbfn kwtVpMQIaF ny lokF nMU coxF ivwc ihwsf nf lYx dI cyqfvnI idwqI hoeI sI pr lok iPr vI votF pfAux vwzI igxqI ivwc inkly. qfilbfn  kwtVpMQI ieh ikvyN brdfsLq kr skdy sn.  AuhnF ny aPgfinsqfn dy hyrfq sUby ivwc votf pf ky GrF nUM prq rhy 11 ivakqIaF nUM bMdI bxf ky AunHf dy hwQf dIaf AuglIaf kwt idwqIaF. qfilbfn kwtVpMQIaF ny AuhnF dIaF AuNglIaF `qy isafhI dy insLfn vyK ky iehnF nMU insLfnf bxfieaf. qfilbfn ny do lfieaf hY ik coxf dy bfeIkft dy kIqy gey aYlfn dI ienHf lokF pRvfh nhI kIqI ijs dI sjLf idwqI geI hY.

          AuNglF kwt ky AuhnF nMU Cwz idwqf igaf. sLukr hY ik AuhnF dI jfn bc geI. sfry mI ielfj leI hspqfl dfKl kIqy gey hn aqy ienHf ivwc iafdfqr burg hn. iehnF aPgfn sLihrIaF nMU jmhUrI hwk vrqx dI vwzI kImq adf krnI peI hY. kYnyzf vrgy dysL dy 40-50% lok jmhUrI hwk df iesqymfl krn vfsqy GrF ivcoN hI nhIN inkldy.

          qfilbfn dihsqLgrd ajyhI soc rwKx vfly iekwly kwtVpMQI nhIN hn. sLONkI nMU Xfd hY ik 1992 ivwc jd pMjfb ivwc coxF hoeIaF sn qF KfilsqfnI dihsLqgrdF ny akflIaF nMU zrf ky mYdfn ivcoN bfhr kr idwqf sI.  s: pRkfsL isMG bfdl vrgy zrdy mfry bolI hor bolx lwg pey sn aqy coxF df bfeIkft kr gey sn.  pMjfb dy sLihrF aqy ipMzF ivwc iek pMQk kmytI dy nfm `qy hjLfrF iesLiqhfr lgfey gey sn ijhnF ivwc sLihrIaF nMU coxF df bfeIkft krn dI cyqfvnI idwqI geI sI aqy votF pfAux vfilaF dIaF AuNglF kwt dyx df zrfvf idwqf igaf sI. ieh vI iliKaf igaf sI ik iesLiqhfr pfVn vfly nMU soDf lgfieaf jfvygf.

          sLLONkI AuhnIN idnIN pMjfb igaf hoieaf sI aqy iek ajyhf iesLiqhfr sLONkI dy Gr dI bfhrlI kMD `qy vI lgfieaf igaf sI. iek srpMc dy Gr dI kMD `qy aqy ipMz ivwc hor vI QfvF `qy ajyhy ieisLiqhfr icpkfey gey sn. ipMz dy lokF ivwc dihsLq PYl geI sI aqy jwt BfeIcfrf zr kfrn coxf df bfeIkft kr igaf sI. votF qoN cfr ku idn bfad sLONkI ny vfps muVnf sI aqy sLONkI iek iesLiqhfr lfh ky nfl ilafAuxf cfhuMdf sI. sLONkI ieh swB kuJ sLONkx aqy gvFz BfeIcfry qoN corIN krnf cfhuMdf sI. sLONkI ny svyry 7 ku vjy idwlI vwl cfly pfAuxy sn aqy qVky 4 ku vjy AuT ky ieDr AuDr dI ibVk lYx ipwCoN sLONkI ny sihj nfl afpxy Gr dI kMD `qy lwg iek iesLiqhfr sihj nfl Auqfr ky aKLbfr dI qih ivwc rwK ilaf sI. AuhnF idnF ivwc aKbfr bhuq kImqI sLYa huMdy sn aqy sLONkI ny aKLbfrF dy bhfny ieh iesLiqhfr Cupf ky afpxy sUtkys ivwc rwK ilaf sI.

          sLOkI dy ies gupq aprysLn df nf sLONLkx nMU pqf lwgf sI aqy nf ipMz vfilaF nMU pr sLOkI  aMdro aMdr bhuq zrdf sI. sLONkI nMU ieh qF pqf sI ik dihsLqgrdF nMU pqf lwgx qwk sLONkI kYnyzf phuMc jfvygf pr pMjfb qoN idwlI qwk aqy idwlI ivwc jhfjL ivwc suafr hox qwk bhuq zr sI. jy ikqy rsqy ivwc jF eyarport `qy smfn dI qlfsLI ho jFdI qF sLONkI nMU hwQ kVIaF lwg jfxIaF sn. puils ny afKxf sI sLONkI dihsLqgrdf df bMdf hY qy iesLiqhfrF ivwc sLONkI df hwQ hY. swuK nfl kMD nfloN lfhy ieqsLiqhfr nMU ipCly pfsy lytI lwgI hoeI sI aqy ieh lfhux vkq kuJ nuksfinaF vI igaf sI ijs kfrn sLONkI mMn ivwc bcfa dIaF dlIlF GVI bYTf sI.

          Xfqrf suKd lwMG geI aqy sLONkI iesLiqhfr smyq kYnyzf awpV igaf. iek swjx ny slfh idwqI ik ieMzo knyzIan tfeImjL aKLbfr dy sMpfdk s: qfrf isMG hyar nfl sMprk kr ky AuhnF nMU ies dI iek kfpI ByjI jfvy. sLONkI sQfnk KfilsqfnIaF qoN bhuq zrdf sI ies leI sLONkI ny ieh iesLiqhfr afpxy iek imwqr dy hvfly kr idwqf. Aus ny s: hyar nMU ies dI iek kfpI Byj idwqI. s: hyar ieh vyK ky bhuq hYrfn hoey aqy AuhnF iesLiqhfr vfps krn df vfadf kr ky aslI Byjx nMU ikhf. sLONkI dy imwqr ny aslI AuhnF nMU Byj idwqf jo AuhnF hUa bhU aKLbfr ivwc Cfp idwqf aqy afpxI ilKq ivwc dihsLqgrdF nMU KUb koisaf. pfTkF vfsqy ieh vwKrI jfxkfrI sI. KfilsqfnI ies qoN bhuq KLPf hoey sn.

          bfeIkft kfrn kFgrs ijwq geI aqy muwK mMqrI s: byaMq isMG ny dihsLqvfd dy Kfqmy vfsqy bhuu sKLq kdm cuwky. BfvyN dihsLqgrdF ny s: byaMq isMG df agsq 1995 ivwc kql kr idwqf pr dihsLqvfd df vI Kfqmf ho igaf. coxF df bfeIkft krvf ky AuhnF ny afpxy qfbUq `c afpy ikwl Tok ilaf sI. ipwCoN keI KfilsqfnI bfeIkft nMU afpxI glLqI mMnx lwg pey sn aqy keI ies df dosL eyjMsIaF nMU vI dyx lwg pey sn.

          awj ierfk ivwc kwtVpMQI suMnI muslmfn BfrU ho rhy hn aqy AuhnF ny ierfk dy keI sLihrF `qy kbjLf kr ilaf hY. Auh iksy hor Drm dy iKlfPL nhIN lV rhy sgoN sLIaf muslmfnF aqy Kurd mulmfnF iKlfPL hI lV rhy hn. kwtVpMQI suMnI dihsLqgrd eyny bydrd hn ik Auh sLIaf aqy KurdF nMU lVfeI ivwc bMdI bnfAuxf vI psMd nhIN krdy. Auh afpxy hI Drm dy iehnF lokF nMU lfeIn ivwc KVy kr ky golIaF nfl BuMn idMdy hn. Auh gYr-suMnI muslmfn aOrqF nfl blfqkfr krdy hn aqy ies nMU jfiejL dwsdy hn. AuhnF dy qsLwdd dIaF keI vIzIE awj kwl XUitAUb `qy imldIaF hn. keI qF AuhnF ny dihsLq PYlfAux vfsqy Kud dI pvfeIaF huMdIaF hn. iek ivwc Auh afpxy dusLmx df kfljf kwZky kwcf Kf jFdy hn. iek ivwc Auh afpxy dusLmx (gYr suMnI muslmfn) df isr klm kr ky mKOl krdy hn ik ieh sMsfr nMU Cwz igaf hY. iek hor ivwc Auh afpxy dusLmx dy klm kIqy isr nMU ikwkF mfr ky Puwtbfl Kyzdy hn.

          ieh swB kuJ Auh afpxy hI Drm dy muslmfnF nfl krdy hn ijhnF nMU Auh vwKrI sMprdf dy hox kfrn kfPLr smJdy hn. ierfk dy 99% qoN vwD lok muslmfn hn. jo iqMn ihisaF ivwc vMzy hoey hn. suMnI muslmfn, sLIaf muslmfn aqy Kurd muslmfn.

          ierfk dy sLIaf aqy suMnI muslmfn dovyN hI arb nsl dy hn pr AuhnF dI ieslfimk sMprdf vwK vwK hY. suMnI aqy Kurd dovyN hI suMnI sMprdf nfl sbMiDq hn pr Kurd arb nsl dy nhIN hn, Auh Kurd nsl dy hn. ies leI bxdI AuhnF dI vI nhIN hY. Kurd nsl dy muslmfn eIrfk, sIrIaf, qurkI aqy ierfn dy nfl lwgvyN ielfikaF ivwc vwsdy hn. Kurd lok ieslfm dy vDx nfl  umuslmfn ho gey sn. eyQy ieh dwsxf kuQfeyN nhIN hovygf ik ierfn dy bhu igxqI muslmfn, sLIaf muslmfn hn pr AuhnF dI nsl prsLIan hY, Auh arb nhIN hn.

          ieh iqMno iPrky muslmfn hn aqy klmf pVHdy hn. klmf kurfn df Auh CMd hY jo hr muslmfn leIM pVHnf jLrUrI hY. gYr muslmfn nMU muslmfn bnfAux vfsqy vI ieh klmf Aus nMU pVfHieaf jFdf hY. iewk muslmfn imwqr muqfibk ieh klmf ies qrF hY, ielillf mhuMmd rsUl awlf. kwtVpMQI Dfrimk nPLrq df koeI aMq nhIN hY. awj ieh klmf pVHn vfly iek dUjy dy kwtV dusLmx bx gey hn.

          bhuq dwuK dI gwl hY ik ierfk dy gRih XuwD ivwc Bfrq dy keI mjLdUr Ps gey hn jo AuQy rotI kmfAux gey hoey sn. sYNkVy bMdI bxf ley gey hn aqy AuhnF dI ijLMgdI KLqry ivwc hY. Bfrq srkfr dOV Bwj kr rhI hY pr sfhmxf ajyhy lokF nfl hY jo afpxy hm-DrmIaF df vI byikrkI nfl Gfx kr rhy hn. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik koeIM rwb df bMdf iehnF pRdysI mjLdUrF `qy qrs krygf jo isrP twbr pflx vfsqy imhnq mjLdUrI krn leI ierfk gey hoey hn.

          iek KLbr muqfibk nvyN bxy aYmpI BgvMq mfn ny Bfrq srkfr nMU ikhf hY ik Auh iehnF nMU bcfAux vfsqy ierfk jfx leI iqafr hY. mfn  sfihb kol koeI izplomYitk qjrbf nhIN hY. Auh qF gfxf gf skdy hn jF cutkly suxf skdy hn jo votF vyly kMm dy jFdy hn. bicE jnfb mfn sfihb! votF pfAux vfilaF dIaF AuNglF kwtx vfly dihsLqgrdF nMU gfxy aqy cutkly psMd nhIN hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #771, jUn 20-2014

 


akfl qKLq `qy KrUd krn vfilaF nMU iks Kfny `c rwKogy?

          sfl 1984 ivwc jUn dy pihly hPLqy srkfr ny Bfrq dI POj qoN drbfr sfihb kMplYks ivwc POjI aprysLn krvfieaf sI.  aprysLn blUa stfr iek inrol isafsI PYslf sI ijs nMU mOky dI srkfr ny shI aqy jLrUrI dwisaf sI. ies aprysLn `c BfrI nuksfn hoieaf sI ikAuNik drbfr sfihb kMplYks ivwc BfrI morcfbMdI POjI ivAuNq nfl kIqI hoeI sI aqy hiQafr vI vzI igxqI ivwc jmF kr ley gey sn ijhnF ivwc POjI vrqoN vfly hiQafr vI sLfml sn.  ieh aprysLn iswK vwKvfdIaF vfsqy isafsI lftrI sfbq hoieaf sI aqy AuhnF df stfk rfqo rfq vD igaf sI.

          ies aprysLn qoN pihlF pMjfb ivwc bdamnI df bolbflf sI jo ies dy ipwCoN hor vD igaf sI. aprysLn qoN pihlF pMjfb dI srkfrI msLInrI df iek ihwsf kMplYks dy aMdr bYTy grm dlIaF nfl TIk eysy qrF rl igaf sI ijs qrF awj pfiksqn dI srkfrI msLInrI df iek ihwsf qfilbfn kwtVpMQIaF nfl rilaf hoieaf hY. pfiksqfn nMU smJ nhIN af rhI ik Auh ies psr cuwkI mrjL df kI ielfj kry?

          iswK vwKvfdI ies aprysLn nMU keI qrIikaF nfl vrqdy af rhy hn. ies aprysLn  nMU keIaF dy isr miVHaf jFdf hY pr drbfr sfihb dI morcfbMdI krn vfflI iDr nMU sLhId dwisaf jFdf hY. aKy Auh drbfr sfihb dI rfKI vfsqy sLhId hoey sn. pwuCxf bxdf  hY ik awj drbfr sfihb dI kOx rfKI kr irhf hY aqy 1984 qoN pihlF kOx kr irhf sI? sRI drbfr sfihb kMplYks aMdr morcfbMdI krn vfly aprysLn blUa stfr dy bhuq sfry kfrnF ivcoN Kud iek kfrn sn pr iswK buwDIjIvI ieh swc kihx qoN zrdy hn.

          iswK vwKvfdI ies df sfrf dosL Bfrq isr mVdy hn. isrPL mOky dI srkfr isr mVHn nfl AuhnF df isafsI mMqv pUrf nhIN huMdf. mOky dI kFgrs srkfr ivwc igafnI jLYl isMG, drbfrf isMG, bUtf isMG aqy hor keI pRBfvI iswK bYTy sn jo mrhUm pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI dIaF iswK msly `qy awKF qy kMn sn. 

          iswK vwKvfdI ies df dosL Bfjpf aqy aYl ky azvfnI isr vI Jwt mVH idMdy hn ikAuNik Aus ny afpxI ikqfb ivwc ieh ilK idwqf hY ik Aus ny pMjfb dI ivgVHdI hflq kfrn ieMdrf gFDI `qy kfrvfeI krn vfsqy jLor pfieaf sI. ivroDI iDr vjoN azvfnI ny AuhI kIqf jo ajyhy mOky ivroDI iDrF aksr krdIaF hn. ivroDI pfrtIaF sdf srkfrF dIaF kmIaF pyCIaF dI nukqfcInI krdIaF hn aqy dUr krn dI mMg krdIaF hn. azvfnI ny srkfr nMU aprysLn blUa stfr krn vfsqy nhIN sI afiKaf sgoN bdamnI iKlfPL sKLq kfrvfeI krn vfsqy afiKaf sI.

          awj akflI afgU jo mrjLI afKI jfx, jUn 1984 ivwc Auh drbfr sfihb dI morcfbMDI krn vfly hiQafrbMd gutF qoN qMg af cuwky sn aqy srkfr nMU afpxI byvsI dy sMdysL Byj rhy sn. bMdUk dy zr kfrn Auh keI iksm dIaF avfjLF loV muqfibk kwZdy sn. zya & nfeIt tIvI dy kMvr sMDU vloN bxfeI geI zfkUimMtrI ivwc ies dy Tos sbUq pysL kIqy gey hn. akflIaF df zr kuQfvF nhIN sI aqy Auh Kud vwKvfd nfl sihmq nhIN sn. akflI awj vI drbfr sfihb dI morcfbMDI krn vfilaF nMU isafsI mMqvF vfsqy sLhId dws rhy hn pr ajyhf krn nfl ijhnF iDrF dI vwKvfdI ipafs vD jFdI hY AuhnF nMU pfxI ipafAux nMU akflI  iqafr nhIN hn. awj ho rhy JgVy df mUl kfrn iehI hY.

          vwKvfdI iswK cfhuMdy hn ik akflI jF qF swB kuJ Cwz ky pfsy ht jfx aqy jF vwKvfd nMU afpxf isafsI tIcf bxf ky kMm krn. akflI ajyhf krn nMU iqafr nhIN hn pr aprysLn blUa stfr nMU vwKvfdI njLrIey qoN pysL krn qoN vI guryjL nhIN krdy.

          6 jUn 2014 nMU sRI akfl qKLq sfihb `qy hoeIaF ihMsk JVpF icMqfjnk hn aqy ies df muK kfrn Auprokq hI hY.  vwKvfdI ies df dosL sLRomxI kmytI dI tfsk Pors nMU dy hn aqy tfsk Pors vfly ies df dosL grm dlIaF `qy mVH rhy hn. swc ivwc ivcfly hY aqy ies ivwc akflI dl dI aspsLt nIqI vI ihwsydfr hY. kuJ iswK ajyhy vI hn jo swp aqy sotf dovyN bcfAux vfsqy ies df dosL Bfrq srkfr dIaF eyjMsIaF isr mVH ky surKrU hoxf cfhuMdy hn.

          hor qF hor ies mfmly ivwc awqvfd ivroDI PrMt dy pRDfn minMdrjIq isMG ibwtf df ibafn bhuq idlcsp hY. smiJaf jFdf irhf hY ik iswK kwtVpMQIaF aqy ibwtf ivcfkr iewt kuqy df vYr hY pr ies mfmly ivwc pihlI vfr dovF iDrF ivwckfr kuJ sihmqI ivKfeI idMdI hY. ibwtf ny ieMJ ikhf hY, kydr ivc srkfr bdlx kfrn sRI akfl qq sfihb ivKy vfprI Gtnf nUM qUl nhIN idwqf igaf. pr jykr srkfr kfgrs dI huMdI qf ies Gtnf nUM kydrI eyjMsIaf ny aijhf BVkfAuxf sI qy pMjfb df mfhOl Krfb krn df Xqn krnf sI. 

          kfgrs dy afgUaf nUM iswKF dI DVybMdI `c dl nf dyx dI slfh idMidaF ibwtf ny ieMJ ikhf, pMjfb `c awqvfd kydrI eyjMsIaf dI ivAuqbwD sfi df nqIjf sI qy pMjfb nUM ies df vwzf nuksfn Bugqxf ipaf. sRI akfl qq sfihb dy jQydfr aqy srkfr nUM vI Dfrimk asQfnF dI pivwqrqf BMg krn vfilaf ivruwD sq kfrvfeI krnI cfhIdI hY.

          minMdrjIq isMG ibwtf ies mfmly ivwc Bfrq dIaF eyjMsIaF nMU dosLI dws rhy hn aqy iswK vwKvfdI aksr ibwtf nMU oiehnF eyjMsIaF df eyjMt dwsdy af rhy hn. swc kI hY ieh qF Kudf hI jfxdf hovygf.

          vwKvfdI mIzIaf ny ies Gtnf qoN pihlF sRI akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG dI iek kiQq apIl nMU bhuq Dumfieaf sI ijs ivwc iswKF nMU vwKvfd df smrQn krn dI gwl kIqI geI sI. 6 jUn dI ies Gtnf ipCoN jQydfr igafnI gurbcn isMG ny torFto dy bhucricq ryzIE pRogrfm gONdf pMjfb `qy Pon rfhIN gwlbfq kridaf ieh spsLt afK idwqf ik AuhnF ny nf Kfilsqfn df smrQn krn dI kdy apIl kIqI hY aqy nf hI kdy krngy.

          iek hor aKbfrI rport muqfibk jQydfr igafnI gurbcn isMG ny afiKaf hY ik apryn bilAU stfr dI vrHygMZ mOky hIdF` dy prvfrk mYbrf nUM isropf dyx bfry pMj isMG sfihbfn dI mIitMg ivwc muV ivcfr kIqf jfvygf. dy ivdy dI sMgq nfl sYkVy sMdy sRI akfl qKq dy skwqryq nUM imly hn, ijnHf ny ikhf hY ik apryn bilAU stfr dI brsI mOky hIdF dy prvfrk mYbrf nUM isropf ByNt krn bfry muV ivcfr kIqf jfvy. skwqryq ivwc pwqrkfrF nfl gwlbfq kridaF igafnI gurbcn isMG ny ikhf ik 1984 qo lY ky sfl 1996 qwk sUby dy hukmrfnf ny akfl qKq sfihb `c krvfey ajyhy pRogrfm ivwc Bfg lYx leI pfbMdI lf idwqI sI. iswKf nUM akfl qKq sfihb `c vVn nhIN idwqf jfdf sI. muwK mMqrI pRkf isMG bfdl dI ieh Dfrimk soc sI ik hIdf nUM rDfjlI df pRogrfm kIqf jfvy. ienHf pRogrfmf ivwc huwlVbfI qy mirafdf dI AulMGxf dI sfi hr sfl ho rhI hY. jQydfr ny ikhf ik 30vI vrHygMZ mOky akfl qKq sfihb `c qlvfrbfI aqy huwlVbfI ivwc fml lokf bfry sMgq AunHf nUM jfxkfrI dy rhI hY. ies sbMD ivwc AunHf ny sLRomxI kmytI dy pRDfn avqfr isMG mwkV nUM pUry mfmly dI jfc leI iewk pwqr ilK idwqf hY.         

          hux Kbr afeI hY ik sLRomxI kmytI ny ies mfmly dI jFc vfsqy iek pMj mYNbrI kmytI bxf idwqI hY. AuDr sRI akfl qKq sfihb dy sfbkf jQydfr igafnI joigMdr isMG vydfqI ny ikhf ik AunHf ny afpryn blU stfr dI vrHygMZ mnfAux dI pRMprf urU kIqI sI. jo ivakqI ies pRogrfm ivwc rukfvt pfAudy hn, Auh nhI cfhuMdy ik mfry gey lokf dI Xfd ivwc koeI pRogrfm kIqf jfvy. sfbkf jQydfr ny ikhf ik Cy jUn nUM hoey smfroh vyly hfrf nOjvfnf kol qlvfrf qy dUsry hiQafr sn. ieh hiQafr sRI hirmMdr sfihb kMplYks ivwc sRI akfl qKq sfihb dy aMdr ikvy gey? pivwqr sQfn `qy Kfilsqfn dy vwzy-vwzy postr lihrfey gey. ieh sfmfn srkfrI eyjMsIaf aqy aYsjIpIsI dy krmcfrIaf dIaf nrf qo bc ky aMdr ikvy afieaf? ajyhy svfl aprysLn blUa stfr qoN pihlF kMplYks aMdr afey hiQafrF bfry vI awj qwk KVy kIqy jFdy hn. sLfied ieiqhfs afpxy afp nMU iPr duhrf irhf hY.

          6 jUn 2014 dy idn sRI akfl qKLq sfihb `qy KrdU krn dI ijMmyvfrI kmytI dI tfsk Pors dI hovy, grm iKaflIaF dI hovy jF dovF dI sFJI hovy. qlvfrF cwlIaF, pwgF lwQIaF, gflI gloc hoieaf aqy keI jLKLmI vI hoey. ieh mirXfdf dI AulMGxf hY aqy iswKF dI bdnfmI df vwzf kfrn bxI hY. svfl pYdf huMdf hY ik 6 jUn 2014 dy idn akfl qKLq `qy KrUd krn vfilaF nMU iks Kfny ivwc rwiKaf jfvygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


vIjLf rokx vfilaF dy hux swdy vI afAux lwg pey hn!

          gujrfq dy muwK mMqrI vjoN nirMdr modI nMU amrIkf ny vIjLf dyx qoN ienkfr kIqf hoieaf sI. XUrp dy kuJ dysLF ny vI modI `qy ax-aYlfnI pfbMDI lgfeI hoeI sI. kYnyzf dI BfvyN gujrfq dI modI  srkfr nfl aMdr Kfqy sFJ sI pr ipCly 11-12 sfl modI kdy kYnyzf vI nhIN sn afey.

          amrIkf nMU modI `qy 2002 dy gujrfq dMigaF df ieqrfjL sI. amrIkf ny 2005 ivc modI df vIf rwd kr idwqf sI qy amrIkf dfly `qy pfbMdI lf idwqI sI| amrIkf jo ik Kud kwtVpMQI muslmfnF dy insLny `qy hY, afpxy afp nMU muslmfnF df dosq sfbq krn vfsqy modI df vIjLf rokI bYTf sI. amrIkf vfsqy modI df muslmfnF iKlfPL hoey dMigaF ivwc hwQ sI. pr muslmfn kwtVpMQI amrIkf nMU modI qoN vwzf dusLmx smJdy hn. AuhnF muqfibk amrIkf vloN dihsLqvfd iKlfPL ivZI muihMm ivwc muslmfnF df vwzf Gfx hoieaf hY.

          ierfk `qy amrIkf dy ibnF iksy kfrn kIqy gey hmly ivwc awj qwk ierfkIaF df Gfx jfrI hY. lIbIaf asiQr hY aqy sIrIaf ivwc lgfeI geI awg hux kfbU krnI musLkl hY. sIrIaf ivwc awj amrIkf kfrvfeI kry qF swp vI bcdf hY qy sotf vI tuwtdf hY. ksUqf Pisaf amrIkf ieMqjLfr kr irhf hY aqy ierfkIaF df Gfx hoeI jf irhf hY. kuJ mfhr qF ieh vI smJdy hn ik amrIkf ny sIrIaf nMU Kfnf jMgI df awzf bxf ky afpxy afp nMU bcf ilaf hY. awj sLIaf aqy suMnI muslmfn sIrIaf ivwc iek dUjy df KUMn incoV rhy hn ijs nfl amrIkf qoN iDafn kuJ ht jF Gt igaf hY.

          sfl 2001 qoN hux qwk aPLgfinsqfn nMU amrIkf siQr nhIN kr sikaf aqy lVfeI jfrI hY. pfiksqfn ivwc qfilbfn kwtVpMQI qfkqvr ho rhy hn aqy zron hmilaF nfl vI amrIkf AuhnF nMU icwq nhIN kr sikaf. ieslfimk kwtVpMQIaF dy nfl nfl pfiksqfn dI jMqf vI amrIkf nMU nPLrq krdI hY.

          ajyhI hflq ivwc Pisaf amrIkf pqf nhIN iks aDfrq `qy modI df vIjLf rok ky ieslfmfisstF dI njLr ivwc cMgf bnxf cfhuMdf sI. jd BfrqI coxF qoN pihlF nirMdr modI BfrqI jMqf pfrtI df pRDfn mMqrI ahudy df AumIdvfr bx igaf qF amrIkf ny Aus nfl rfbqf bxf ilaf. afpxy idwlI vfly hfeI kimsLnr nMU modI nfl mulkfq vfsqy vI Byijaf. pr jd iksy rportr ny modI dy vIjLy bfry puwiCaf qF amrIkf ny iPr nwnf pf idwqf. aKy sfzI vIjLf nIqI ajy nhIN bdlI.

          hux jd modI dysL df pRDfn mMqrI bx igaf hY qF amrIkf ny afpxf nwnf Zfh idwqf hY.   amrIkI ivdy mMqrI jfn kyrI ny iek ibafn ivc ikhf ik amrIkI pRfsn modI df svfgq krn leI Auqsuk hY| amrIkI rftrpqI brfk Ebfmf ny modI nMU ijwq dI vDfeI idwqI aqy amrIkf afAux df swdf vI idwqf. hux pqf lwgf hY ik pRDfn mMqrI nirMdr modI ny rfsLtrpqI Ebfmf vwlo idwqf igaf swdf-pwqr pRvfn kr ilaf hY. hfl dI GVI dovf nyqfvf ivckfr mIitMg vfsqy 30 sqMbr dI qrIk nUM qYa kIqI hY ikAuNik pRDfn mMqrI vjoN sRI modI ny sMXukq rftr dy jnrl iejlfs ivc 26 sqMbr dy afpfs fiml hoxf hY, ies ivwc Pyr bdl vI ho skdf hY.  dovf nyqfvf vwlo isr vfrqf dOrfn Bfrq-amrIkf XuwDnIqk BfeIvflI, duvwly sMbMDf aqy ivv afriQkqf dy muwidaf `qy ivcfr-crcf kIqy jfx dI sMBfvnf hY| hor vI bhuq sfry dysL pRDfn mMqrI nirMdr modI nMU swdy Byj rhy hn. vIjLf dyx qoN ienkfr krn vflf amrIkf jd sqMbr mhIny dy aMq ivwc nirMdr modI df svfgq krygf qF njLfrf kuJ vwKrf hI hovygf.

          pqf lwgf hY ik sMXukq rftr dy jnrl iejlfs nMU sRI nirMdr modI ihMdI ivwc sMboDn krngy. aksr BfrqI afgU sMXukq rfsLtr ivwc aMgryjI vrqdy af rhy hn. jd sRI modI iohMdI bolxgy qF nukqfcInI krn vfilaF dI vI Gft nhIN hovygI. keI afKxgy ik modI ihMdU kwtVpMQI hY ies vfsqy ihMdI bol irhf hY. koeI afKygf ik nirMdr modI cMgI BlI aMgryjLI bol lYNdf hY pr ihMdI bol ky afpxf aslI rMg ivKf irhf hY. koeI afKygf ik nirMdr modI dI aMgryjLI kmjLor hY ies vfsqy ihMdI nfl zMg tpf irhf hY.

          ies dy Elt keI sfl pihlF jd zfktr hrisLMdr kOr mfdf BrUx hwiqaf dy mfmly ivwc iek aMqrrfsLtrI Porm ivwc pMjfbI bolI sI qF Aus dIaF isPLqF krn vfilaF df hVH af igaf sI. aKy mYzm hrisMLdr ny pMjfbI bol ky pMjfbI df mfx vDfieaf hY.  ies ihsfb nfl sRI nirMdr modI nMU gujrfqI ivwc bolxf cfhIdf hY qF ik afpxI mF bolI df mfx vDf sky. pr iPr sfrf dysL Aus nfl nrfjL ho jfvygf ik Aus ny rfsLtrI bolI ihMdI Cwz ky gujrfqI nMU pihl idwqI hY. iehI pRDfn mMqrI modI agr inAUXfrk af ky aMgryjLI boly qF iksy nMU koeI ieqrfjL nhIN hovygf.

          Bfrq dI nvIN srkfr dy gTn mOky shuM cuwkx vfsqy vrqI geI BfsLf vI crcf df ivsLf bxI hY. jd bIbI bfdl ny mMqrI pwd dI shuM aMgryjLI ivwc cwukI qF keIaF ny ieqrfjL kIqf ik bIbI ny aMgryjLI ikAuN vrqI hY?

          hux jd sMsd mYNbrF ny shuM cuwkI hY qF BfsLf dI iPr crcf hoeI hY. kuJ sMsd mYNbrF ny sMsikRq ivwc shuM cuwkI hY qF keIaF ny svfl KVy kIqy hn. AuhnF dI njLr ivwc sMsikRq ihMdUaF dI BfsLf hY jF ihMdU gRMQF dI BfsLf hY. swc ieh hY ik sMsikRq Bfrq dI purfqn BfsLf hY ijs ivwc bhuq purfqn gRMQ ilKy gey hn. sMsikRq smuwcy BfrqIaF dI sFJI ivrfsq hY.

          pMjfb dy 13 sMsd mYNbrF ny vI aYmpI vjoN shuM cuwkI hY. ies vfr bIbI bfdl ny pMjfbI ivwc shuM cuwkI hY ijs kfrn keIaF dy mMUh bMd ho gey hn. agr bIbI aMgryjLI jF ihMdI vrq bYTdI qF qUPfn af jfxf sI.

          bIbI bfdl smyq pMjfb dy 10 sMsd mYNbrF ny pMjfbI ivwc shuM cukI hY, afp dy BgvMq mfn ny qF Bgq isMG vrgI pwgVI bMn ky shuM cuwkI hY.

          shuM cuwkx vfsqy vrqI geI gYr pMjfbI BfsLf df rOlf pfAux vfilaF dy mUMh ies vfsqy bMd rih gey hn ikAuNik pMjfb dy iqMn sMsd mYNbrF ny aMgryjLI ivwc shuM cuwkI hY. aqy ieh iqMno aYmpI iqMn vwK vwK pfrtIaF dy hn. Bfjpf dy ivnod KMnf, kFgrs dy amirMdr isMG aqy afm afdmI pfrtI dy hirMdr isMG ny aMgryjLI ivwc shuM cuwkI hY. AuNJ iek rport muqfibk ivnod KMnf ny vI pMjfbI ivwc shuM cuwkI hY. ies nfl Prk nhIN pYNdf agr hirMdr isMG ny pMjfbI ivwc shuM cuwkI huMdI qF bfkI aMgryjLI ivwc shuM cuwkx vfilaF dI nukqfcInI hoxI sI. hux nukqfcInF df mUMh bMd ho igaf hY.

          shuM cukx vfsqy BfsLfvF dI AulJx vyK ky  sLONkI nMU cIn dy iek afgU dI Xfd af jFdI hY. kihMdy hn ik mfAUjLy quMg dI mOq ipwCoN jd AudfrvfdI afgU izMg isE ipMg dy hwQ qfkq afeI qF pwCmI dysLf nfl cIn dI nyVqf vwD geI. iek mulfkfq ivwc amrIkI afgU hYnr kisMjr ny izMg isE ipMg qoN mfEvfd aqy pUMjIvfd bfry puwiCaf. ies smyN cIn qyjLI nfl pwCmI afriQkqf apxf irhf sI aqy ivdysLI kMpnIaF invysL kr rhIaF sn. pwCmI dysL cIn df phIaf ipwCy muVn qoN zrdy sn. hYnrI kisMjr dy svfl df juvfb idMidaF izMg isE ipMg ny ikhf, ibwlI kflI hovy BfvyN icwtI hovy, jd qwk cUhf PVdI hY koeI Prk nhIN pYNdf.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #769, jUn 06-2014

 


pfiksqfn ivwc iswKF nfl ivqkry dy mfmly `c KfmosLI ikAuN?

          pqf lwgf hY ik ipCly idnIN gurU kI ngrI dy ngr ingm vlo gurU nfnk afzItorIam ivc rwKI geI pfrikMg stYzF dI bolI smyN Tykydfrf dy do DiVaf ivckfr KVk peI. dovyN DVy afps ivc AulJ gey aqy nObq GusMn-muwikaf qk jf phuMcI. hfl qo bfhr af ky gwl hor vD geI qy iek-dUjy dy kirMidaf dI AunHf jMm ky mfrkuwt kIqI. ies mOky keIaf dIaf pwgF lwQ geIaF. ies Gtnf dIaF qsvIrF vI kuJ aKLbfrF ivwc pRkfsLq hoeIaF hn. ies KLbr `qy ajy qwk iksy iswK afgU ny koeI pRqIkrm nhIN idwqf.

          ies dy mukfbly kuJ hPLqy pihlF jd aimRMqsr ivwc hI iek iswK nOjvfn aqy gYr iswK nOjvfnF ivwckfr hwQo pfeI hoeI sI qF mfmlf bhuq vD igaf sI. Prk eynf hI sI ik iek lVfeI `c pgVIaF iswKF ivckfr JgVy kfrn lwQIaF sn aqy dUjy ivwc gYr iswKF nfl JgVy ivwc iek iswK nOjvfn dI pgVI lwQI sI.

          kuJ mhIny pihlF qKLq sRI ptnf sfihb ivwc vI kuJ pRbMDkF aqy jQydfr iekbfl isMG ivkfr hwQopfeI hoeI sI qy pgVIaF lwQIaF sn. jQydfr iekbfl isMG hurF dI pgVI vI lwQ geI sI jF lfh idwqI geI sI. keIaF dy swtF vI lwgIaF sn. ikAuNik pgVIaF iswKF ivckfr lVfeI kfrn lwQIaF sn ies vfsqy iksy iksm dI ibafnbfjLI nhIN sI hoeI. ikqy dovF DiVaf dI lVfeI rokx vfsqy puils swd leI jFdI aqy puils nfl iKwcDUh `c iksy iswK dI pgVI lwQ jFdI qF gwl bhuwq vwzI bx jfxI sI.

          sMsfr dy hvfeI awizaF `qy surwiKaf vfsqy bMd kmry ivwc pgVI dI jFc qwk nObq af jfvy qF pMQ dI sLfn nMU Kqrf afx KVdf hY pr afps ivwc jUq-pqfn dOrfn pgVIaF lih jfx qF swB awCf hI rihMdf hY.

          sLONkI jd ieh sqrF ilK irhf sI qF pfiksqfn dI iek KLbr pVHn nMU imlI. KLbr muqfibk pfiksqfn dy isMD sUby dy mIrpurKfs nyVy kot gulfm muhMmd Kyqr ivwc axpCfqy ivakqIaf ny iqMn mMdrf aMdr dfKl ho ky BMn-qoV aqy byadbI kIqI. aYs[aYs[pI[ jfm jruwlf muqfibk pulIs ny doIaf nUM PVn leI kuwiqaf dI mdd leI ijs kfrn pMj igRPqfrIaf sMBv hoeIaf hn.

          ajy kuJ idn phlF hI pfiksqn ivwc amrIkf qoN syvf krn gey iek aihmdIaf zfktr nMU kql kr idwqf igaf sI. zfktr mihdI alI keI sfl pihlF pfiksqn qoN amrIkf afx vwisaf sI. amrIkf ivwc Aus ny hor pVHeI kIqI aqy idwl dy rogF df mfhr bx igaf. EhfieE XUnIvrstI ivwc Auh mYzIkl pRoPYsr vI bx igaf. iqMn byitaF dy bfp aqy sPLl zfktr dy mn ivwc afieaf ik Auh kuJ smF afpxy dysL pfiksqfn jf ky muPLq zfktrI syvf kry. afpxI muhfrq pfiksqfnI zfktrF nfl sFJI kry. pfiksqfnI pMjfb phuMc ky Auh iek idn afpxy puriKaF dI kbr `qy isjdf krn igaf. ax pCfqy hmlvrF vloN kbrsqfn ivwc Aus nMU awT golIaF mfr ky kql kr idwqf igaf.

          pirvfr df mMnxf hY ik Aus dI iksy nfl dusLmxI nhIN sI. Aus nMU mfrn df ieko iek kfrn Aus df aihmdIaf muslmfn hoxf hY jo ieslfimk kwtVpQIaF dI ihwt ilst `qy hn. ieslfimk kwtVpMQI aihmdIaf ivsLvfs dy lokF nMU muslmfn hI nhIN smJdy. sLIaf aqy hjLfrf muslmfn vI kwtVpMQIaF dIaF golIaF df isLkfr huMdy hn. pfiksqfn ivwc vwsdy ihMdU, iswK aqy eIsfeI lgfqfr kwtVpMQIaF dy hmilaF df isLkfr ho rhy hn.

          ipCly idnIN pfiksqfn ivc sRI gurU gRMQ sfihb dI byadbI df iek mfmlf sfhmxy afieaf aqy iswKF ny ies dy iKlfPL ros pRgt kIqf. ros pRgt krn vfly iswK pfiksqfn dI sMsd dy kMplYks (bfhrly ihwsy) ivwc dfKLLl ho gey. AuhnF ny bYnr cuwky hoey sn aqy iensfPL dI mMg kr rhy sn. sLFqIpUrn mujLfhr kr rhy ieh iswK mMg kr rhy sn ik ijs qrF ieslfm aqy pYgMbr muhMmd dI qOhIn krn vfilaF nMU eIsL inMdf dy dosLF ivwc cfrj kIqf jFdf hY Esy qrF hI sRI gurU gRMQ sfihb dI byadbI krn vfilaF nMU vI cfrj kIqf jfvy.

          aiDkfrIaF ny AuhnF nMU gwlbfq kr ky kMplYks ivcoN bfhr jfx vfsqy mnf ilaf. Gwt igxqI ivBfg ny AuhnF nMU iensfPL df Brosf dvfieaf, kuJ aYmpI vI AuhnF nMU imly. iswK sMsdI kMplYks ivwcoN bfhr inkl gey aqy iksy iksm df koeI qkrfr nhIN hoieaf.

          hux KLbr afeI hY ik sRI gurU gRMQ sfihb dI byadbI ivruwD pfik sMsd kMplYks ivc mufhrf krn vfly 225 iswKf ivruwD pfiksqfn puils vwlo kys drj kr ilaf igaf hY| ieh kys 15 iswKf dy ivruwD AunHf dy nfm `qy drj kIqf igaf hY aqy krIb 210 axpCfqy iswKF dy iKlf vI mukwdmf drj kIqf igaf hY|

          sLFqIpUrn ros krdy iswKF df sMsdI kMplYks ivwc dfKl ho jfxf eynf sKLqI nfl ilaf igaf hY ik pfiksqfn puils dy iek aYs[ pI[ aqy 3 zI[ aYs[ pI[ smyq 6 puils aiDkfrIaf nUM muawql kr idwqf igaf hY|

          iswK vwKvfdI aksr pfiksqfn nMU iswKF df dosq dysL dwsdy nhIN Qwkdy pr pfiksqfn iswKF df sLFqIpUrn ros pRdrsLn vI brdfsLq nhIN kr skdf. ivdysLI vwKvfdI iswK ies mfmly ivwc pUrI qrF KLfmosL hn aqy vwKvfdI mIzIaf ies KLbr nMU blYk afAUt kr igaf hY. ieh KLbr pfiksqfn dy zfn aKbfr ny qsvIrF nfl pRkfsLq kIqI hY.

          hux pfiksqfn `c iek iswK sMgTn ny DmkI idwqI ik jykr sRI gurU gRMQ sfihb dI kiQq byadbI krn vfilaf nUM igRPqfr nf kIqf qf Auh dyivafpI aMdoln krngy. krfcI pRYs klwb ivKy pRYs kfnPrMs nUM sMboDn kridaf pfiksqfn iswK kOsl dy srpRsq rmy isMG ny mMg kIqI sI ik byadbI dy mfmly dI jfc leI inafiek kimn giTq kIqf jfvy aqy pqf lgfieaf jfvy ik smuwcy isMD sUby `c acncyq ieh Gtnfvf ikvy qy ikAu vfprnIaf urU ho geIaf hn. AunHf ikhf ik sfry doIaf nUM igRPqfr krky sKq sf dyxI cfhIdI hY qf jo horF nUM sbk iml sky.

          dys ivdysL vwsdy LiswK kwtVpMQIaF vfsqy ieh kys koeI mqlb nhIN rwKdf. agr ajyhf ikqy Bfrq ivwc vfpr jFdf aqy srkfr sKLq kfrvfeI vI kr idMdI qd vI kwTVpMQIaF ny bhuq sLor sLrfbf krnf sI. sfl zyZ sfl pihlF luiDafx njLdIk iksy kiQq qOr `qy sLrfbI BeIey ny ipMz dy iek gurdvfry ivwc KrUd kIqf sI. ipMz vfsIaF ny Aus dI cMgI qOxI lgf ky Aus nMU puils hvfly kr idwqf sI. hvflfq ivwc bMd ies BeIey nMU ietlI qoN gey iek iswK nOjvfn ny iqMn golIaF mfr idwqIaF sn. dosLI PiVaf vI igaf,  qOxI vI lgfeI geI aqy kfnMUnI kfrvfeI vI sLurU ho geI pr ies nMU kfPLI nf smiJaf igaf aqy kfnMUn nMU afpxy hwQ ivwc lYx vfly dI bwly bwly kIqI geI. Aus dy ietlI ivwc rihMdy mfipaF nMU keI QF snmfinq kIqf igaf. Aus iKlfPL kys vfips lYx dI mMg vfsqy ros pRdrsLn kIqy gey. ies kys ivwc Aus nMU isrP pMj sfl kYd dI sjLf hoeI hY.

          ies dy mukfbly ipCly sfl brqfnIaF ivwc nfmDfrI siqgurU AudY isMG `qy iek iswK nOjvfn ny mfrU hmlf kIqf. jd kys cwilaf qF krfAUn ny adflq nMU dwisaf ik hmlf krn vflf ies kfrn guwsy ivwc sI ik nfmDfrI siqgurU afpxy afp nMU gurU aKvfAuNdf hY. siqgurU AUdY isMG gurduafrf nfmDfrI, lYstr ivKy jd afsf jI dI vfr df kIrqn srvx kr rhy sn qF hrjIq isMG qUr ny siqgurU AudY isMG `qy kuhfVI nfl hmlf kr idwqf sI. doI hrjIq isMG qUr nUM brimMGm krfAUn kort ny 17 sfl kYd dI sf suxfeI hY. nfmDfrI sMgq ny sjLf `qy qswlI df pRgtfvf kIqf hY.

          nfmDfrI sMprdf iswK pMQ df aihm ihwsf hY aqy kurbfnI vflI sMprdf igxI jFdI hY. jd Bfrq dI ajLfdI dI lVfeI ivwc iswKF dIaF kurbfnIaF dI igxqI krnI hovy qF aMgryjLF vloN qopF nfl bMn ky sLhId kIqy gey 65 qoN vwD nfmDrIaF nMU iswK sLhIdF ivcw igixaF jFdf hY. kuJ ilKqf ieh igxqI 80 vI dwsdIaF hn. nfmDfrIaF ivwc dyhDFrI gurUaF dI pRQf purfxI hY aqy iswK pMQ  ies qoN vfkPL hY. gurbfxI ivwc AuhnF df atuwt ivsLvfs hY. nfmDfrI klfsIkl gurbfxI kIrqn dy DnI mMny jFdy hn. pr jd kwtVpMQI nPLrq pRDfn bx jfvy qF nfmDfrIaF dy iKlfP iswK nOjvfnF nMU Auksfieaf jFdf hY ijvyN brqfnIaF vfly kys ivwc hoieaf hY

          Dfrimk kwtVvfd bhuq KLqrnfk hY aqy ies nMU hvf nhIN dyxI cfhIdI. Dfrimk nPLqr iKlfPL avfjL AuTfAuxI cfhIdI hY aqy hr Drm nMU pRspr siqkfr aqy sihxsLIlqf df sMdysL dyxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ivdrohIaF qy nkslbfVIaF qwk sImq huMdI jfpdI hY afp,

100% iswtf hfsl krn vflI pfrtI afpxf dl!

          Bfrq dIaF coxF dy pUry nqIjy af jfx kfrn 17 meI svyr nMU sLONkI ny suwK df sfh ilaf sI. jd kdy sLONkI GroN bfhr inkldf sI qF kuJ lokF dI afs dy Elt afpxf muMh Kohl bYTdf sI ijs kfrn lok nrfjL ho jFdy sn. keI qF sLONkI nMU sLrq lgfAux dI cxOqI vI dy idaf krdy sn. ies df mUl kfrn ieh sI ik pMjfbI BfeIcfry ivwc BfrqI coxF sbMDI kUV pRcfr bhuq ho irhf sI. bhuqy pMjfbI mIzIafkfr afm afdmI pfrtI dy pRcfrk bxy hoey sn aqy lokF nMU iekqrPLf jfxkfrI hI idMdy sn ijs ivwc afp dI bwly bwly qoN isvf hor kuJ nhIN sI huMdf. sQfnk pMjfbI mIzIaf dy pMjfb ivwc bYTy pwqrkfrF ny qF iek qrPLf pRcfr dI shuM hI Kf leI sI aqy Auh 24 GMty afm afdmI afm afdmI df jfp krdy iPrdy sn. ies qrF jfpdf sI ijs qrF ik Bfrq Br ivwc sfrIaF isafsI pfrtIaF rfqo rfq hI KLqm ho geIaF hox aqy hr pfsy afp df pRkfsL ho igaf hovy. eynf aMnf pRcfr sux ky sLONkI socdf sI ik sLfied afp nMU Cwz ky bfkI rfjsI pfrtIaF nMU coxF qoN  pihlF pihlF koeI cUihaF vflI dvfeI pf dyvygf aqy Auh Jwt KLqm ho jfxgIaF. jfpdf sI ik pMjfb ivwcoN KLbrF dyx vfly BfVy dy pwqrkfrF ny iewk XUnIan bxf leI hY aqy Auh iksy igxIimwQI sfijsL hyT pRcfr kr rhy sn.

          ies pRcfr ivwc afm afdmI pfrtI dy cox pRogrfm df koeI ijLkr nhIN sI huMdf bws ies nvIN pfrtI nMU sfrIaF mrjLF dI dvfeI bxf ky pysL kIqf jFdf sI.  cox dy aMqly idnF qwk qF afp df smrQn nf krn vfilaF nMU keI iksm dy ivsLysLxf nfl sMboDn vI kIqf jfx lwg ipaf sI. ies iksm dy ivsLysxL aksr kuJ KfilsqfnIaF vloN afpxy rfjsI ivroDIaF vfsqy vrqy jFdy hn. bnfrs ivwc afp dy afgU arivMd kyjrIvfl ny vI coxF qoN iek idn pihlF ieh afK idwqf sI ik jo votr ivroDI pfrtIaF nMU votF pfAuxgy Auh dysL aqy rwb nfl gdfrI kr rhy hoxgy. coxF dy nqIjy dwsdy hn ik kyjrIvfl ies mfmly ivwc gLlq sfbq hoey hn aqy Bfrq dy lokF ny kyjrIvfl dI afs dy Elt bhuq hI vwzI igxqI ivwc votF pfeIaF hn.

          sLONkI dy kuJ njLdIkI ies iksm dy kUV pRcfr qoN eyny pRBfvq sn ik ieh smJx lwg pey sn ik afp 100 qoN vwD sItF ijwq jfvygI ijs kfrn aglI srkfr dI jfn afp dy hwQ ivwc af jfvygI. pRDfn mMqrI EhI bxygf ijs `qy kyjrIvfl hwQ rwKygf. jd 12 meI sLfm nMU aYgjLYt pol bfhr afAux lwgy qF afp smrQkF ny iehnF nMU muZoN rwd kr idwqf aKy ieh pYsy dy krvfey gey hn.

          aYgjLYt polF ipwCoN sLONkI df iek dosq vI ies iKafl df sI ik afp 50 sItF qoN vwD ijwq jfvygI aqy ieh pol iek sfijsL hn jdik cfr idnF vfsqy JUT bolx df pol kMpnIaF nMU nuksfn hI hoxf sI ikAuNik votF qF pY cuwkIaF sn. isrPL iek sQfnk ryzIE `qy iek pwqrkfr ny hOslf kr ky afiKaf ik pol shI dy afspfs hn aqy afp 4-5 sItF qoN vwD nhIN ijwq skygI. iek pol afp nMU vwD qoN vwD 7 sItF idMdf sI pr afp dy ivdysLI smrQk qF ikMg mykr bnx dI qfk ivwc sn.

          jd iswty AuhnF dI afs dy Elt inkly aqy aYgjLYt pol krn vflIaF kMpnIaf shI inklIaF qF swB dI bolqI bMd ho geI. sgoN aYgjLYt pol  vflIaf bhuqIaF kMpnIaF Bfjpf dI ijwq nMU CotI dws rhIaF sn isrPL iek cfxkIaf nfm dI kMpnI shI inklI jo Bfjpf dy gwTjoV nMU 340 sItF dy rhI sI jd ik Bfjpf df gwTjoV 336 sItF ijwq igaf. ijs nMU swB qoN gLlq dwisaf jf irhf sI Auh kMpnI swB qoN TIk sfbq hoeI aqy bfkI kMpnIaF shI idsLf vwl iesLfrf krn `c kfmXfb rhIaF.

          jd iswtf sfhmxy af igaf qF mn ko bihlfny ky lIey ivdysLI afp srQkF ny trYk bdl ilaf aqy pMjfb ivwc ijwqIaF cfr sItF dy sohly gfAuxy sLurU kr idwqy jo kul sfry dysL ivwcoN cfr hI sn. aKy bhuq vwzI ijwq ho geI hY, dUjy pfsy kyjrIvfl mIzIaf qoN mUMh Cupf irhf sI. kyjrIvfl ny Kud 100 qoN vwD sItF ijwqx dI zINg mfrI hoeI sI jd ik pMjfb aqy idwlI qoN bfhr Aus dy bhuqy vwzy afgU iek lwK votF lYx qwk vI nf awpV sky. kyjrIvfl Kud 2 lwK 10 votF qoN kuJ Gwt pRfpq kr sikaf jdik nirMdr modI pMj lwK qoN ikqy vwD sI.

          sLONkI nMU iek idn iek pwqrkfr qoN ieh sux ky hYrfnI hoeI ik Auh modI nMU ijwq dI mubfrkbfd nhINN dyvygf. AuNJ modI ikhVf Aus dI mubfrkbfd lYx vfsqy ryzIE sux irhf hovygf pr Auh afpxI mubfrkbfd nMU bhuq kImqI smJdf sI. nkslbfVI soc rwKx vflf ieh mIzIafkfr eynf duKI jfpdf sI ik ieh afKx lwg ipaf ik Auh Bfrq dy votF dy isstm ivwc XkIn hI nhIN rwKdf. zyZ mhInf Auh lokF nMU ieh sMdysL idMdf irhf sI ik ikqy KuMJ nf jfieE,  irsLqydfrF nMU Pon kro, PMz Byjo, ienklfb afAux vflf hY ies ivwc ihsydfr bxo. pr hfr jfx ipwCoN kihx lwgf ivsLvfs hI nhIN hY ies isstm ivwc. ivcfrf lokF nMU guMmrfh hI krdf irhf zyZ ku mhInf.

          dsMbr 2013 `c idwlI dIaf coxF ivwc 70 ivcoN 28 sItF ijwqx aqy drjun ku sItF `qy dUjy nMbr `qy rihx vflI afp iehnF coxF ivwc idwlI dy sfry 7 sMsdI hlky hfr geI aqy 70 ivcoN 60 asMblI sItF `qy pCV geI. isrPL 10 asMblI sItF `qy Bfjpf qoN awgy rhI. 430-440 dy krIb sItF lVn vflI afp isrPL cfr sItF ijwqI aqy 400 qoN vwD `qy jLmfnq jLbq krvf bYTI.

          jo lok ajy vI 440 lV ky cfr sItF ijwqxf afp dI vwzI pRfpqI smJdy hn  AuhnF nMU Bfrq dIaF kuJ hor prftIaF dI kfrgujLfrI vyKxI cfhIdI hY aqy Auh vI Bfjpf dIaF ivroDI pfrtIaF dI. qfiml nfzU ivwc aMnf zIaYmky sUby dIaF 39 sItF ivwcoN 37 ijwq geI. bMgfl ivwc iqRmUl kFgrs sUby dIaF 42 sItF ivcoN 34 ijwq geI. AuVIsf ivwc bIXUjy sUby dIaF 21 sMsdI sItF ivcoN 20 ijwq geI. AuVIsf ivwc bIXUjy df afgU nvIn ptnfiek sUby dIaF coxF lgfqfr cOQI vfr ijwq ky iPr muwK mMqrI bixaF. iskm ivwc lgqfr pMjvIN vfr sUby dIaF coxF ijwq ky sRI cfimlMg ny iswkm dy muwK mMqrI vjo shuM cuwkI hY. votF dI kiQq hyrfPyrI aqy pYsy nfl votF KrIdx df iehnF `qy koeI asr nhIN hoieaf.

          Bfrq ivwc iek aYsI rfjsI pfrtI vI hY ijs ny ijMnIaF sItF lVIaF, EnIaF hI ijwqIaF hn Bfv rjLlt 100% irhf hY. ieh pfrtI XUpI dy dilqF dI pfrtI hY ijs df nfm hY afpxf dl. ies pfrtI df Bfjpf nfl smJOqf sI aqy ies ny do sItF lV ky dovyN hI ijwq leIaF hn.

          ies pfrtI dI pCVI jfqI dI 32 sflf AumIdvfr aOrq ijs df nfm anupRIaf isMG ptyl hY ny iehnF coxF ivwc imrjLfpur dI sIt 436,536 votF lY ky ijwqI hY jdik Aus dy inkt ivroDI bIaYspI dy AumIdvfr nMU isrPL 217,457 votF hI imlIaF hn. afpxf dl dy dUjy AumIdvfr kuvr hrIvfnsL isMG ny pRqfpgVH sIt 375,789 votF lY ky ijwqI hY jdik Aus dy inkt ivroDI bIaYspI dy AumIdvfr nMU isrPL 207,567 voytF hI imlIaF hn. ieMJ afpxf dl ny afpxf rIkfrz kfiem kIqf hY.

          AuDr idwlI ivwc adflq ny kyjrIvfl nMU iqhfV jylL ivwc ies vfsqy Byj idwqf sI ikAuNik Auh adflqI dy khy muqfibk 10 hjLfr rupey df mucwlkf Brn nMU iqafr nhIN sI jo ik kfnMUn muqfibk mMigaf igaf sI. afm adfmI pfrtI df afgU sLfied afpxy vfsqy vwKrI aqy Kfs afE Bgq cfhuMdf sI. aKy mYN jLmfnq nhIN BrnI ikAuNik mYN kuJ glq nhIN kIqf. jdik iek idn bfad eysy pfrtI df dUjf afgU joigMdr Xfdv pMj hjLfr rupey ivwc jLmfnq krvf ky bfhr af igaf hY. iqhfV jylL dy bfhr vI afp dy afgUaF qy vrkrF ny bhuq zrfmf kIqf hY. kihx nMU qF sLFqIpUrn ros pRdrsLn kr rhy sn pr puils nfl sLryafm hwQopfeI ho rhy sn. kyjrIvfl dI afm afdmI pfrtI hux ivdrohIaF aqy nslbfVIaF dI pfrtI qwk hI sImq huMdI jf rhI jfpdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


d mojLyk ieMstIcUt df kinsLkf pRfjYikt

Cwizaf mwJ hyT jf viVHaf ikqy hor vflI gwl hoeI!!

          iemIgrMtF vloN ivdysLI lVfeIaF kYnyzf ilafAux sbMDI 'd mujLyk ieMstIcUt' vloN jfrI kIqI geI rport df pMjfbI mIzIaf ivwc bhuq Gwt ijLkr hoieaf hY. ies 111 sPLy dI rport ivwc 'd mujLyk ieMstIcUt' ny ikhf hY ik iemIgrMt ivdysLI lVfeIaF nMU kYnyzf nMU nhIN ilafAuNdy sgoN ivdysLF ivwc sihx kIqy gey duwKF `qy mHlmpwtI krdy rihMdy hn.

          kYnyzf dy pbilk syPtI mMqrfly ny sfl 2012 ivwc iek 'kinsLkf pRjYkt' sLurU kIqf sI. ieh pRfjYkt 23 jUn 1985 nMU vfpry eyar ieMzIaf bMb kFz dI Xfd ivwc sLurU kIqf igaf sI ijs vfsqy 10 sflF ivwc 10 imlIan zflr rfKvF rwiKaf igaf sI. ies bMb kFz ivwc jhfjL dy amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ieh kYnyzf ivwc vfprI swB qo vwzI dihsLqgrd Gtnf hY.  jd ieh jhfjL bMb Ptx kfrn qbfh hoieaf qF sMsfr dy dUjy pfsy tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy hvfeI XfqrIaF dy smfn ivwc vI iek bMb Pitaf ijs kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh bMb vI eyar ieMzIaf dI Auzfx ivwc lwidaf jfxf sI pr jLmIn `qy hI Pt igaf ijs kfrn vwzf nuksfn bc igaf. ipwCoN qPLqIsL qoN sfhmxy afieaf ik dovyN bMb vYnkUvr dy hvfeI awzy qoN sIpI eyarlfeIn dIaF do PlfeItF ivwc lwdy gey sn aqy do eyar ieMzIaf jMbo jYWtF vfsqy sn ijhnF ivcoN iek qbfh ho igaf sI. ieMJ ies kFz ivwc kul 331 bydosLy lok mfry gey sn ijhnF ivwc bhuqy knyzIan sn.

          iehnF dovyN iBafnk bMb kFzF vfsqy awj qwk isrPL iek ivakqI nMU iqMn vfr sjLf imlI hY ijs df nfm ieMdrjIq isMG irafq hY. nrIqf vfly bMb dI qPqIs,L jd puils nMU ieMdrjIq isMG irafq qwk lY afeI qF Auh ieMglYNz Bwj igaf. vfps kYnyzf ilaf ky kys clfieaf igaf qF adflq ny nrIqf kys ivwc 10 sfl kYd kIqI. jd eyar ieMzIaf bMb kFz kys cwilaf qF ieMdrjIq isMG irafq ny puils kol afpxf hwQ hoxf mMn ilaf. krfAUn nfl gvfhI dyx dI zIal bxf ky pMj sfl kYd dI sjLf hoeI pr jd dUjy sfjsLIaF iKlfPL kys cwilaf qF shuM Kf ky  do drjun vfr JUT boilaf ijs kfrn Auh brI ho gey. afp JUT bolx dy dosL ivwc cfrj ho igaf aqy 9 sfl hor kYd dI sjLf hoeI jo Bugq irhf hY.

          jsits myjr kimsLn dI qPLqIsL muqfibk surwiKaf ivwc bhuq kuqfhIaF vrqIaF geIaF sn ijs kfrn ieh bMb jhfj qwk awpV igaf sI. kimsLn ies `qy vI sihmq sI ik bMb kFz KfilsqfnI dihsLqgrdF df kfrf sI jo AuhnF aprysLn blUa stfr df bdl lYx vfsqy kIqf sI.

          srkfr ny 'kinsLkf pRjYkt' ies bMb kFz dI ipwTBUmI ivwc kfiem kIqf sI aqy 'd mujLyk ieMstIcUt' nMU sfZy iqMn lwK zflr dI grFt dy ky ieh pqf lgfAux dI ijMLmyvfrI idwqI geI sI ik kI iemIgrMt ivdysLI lVfeIaF kYnyzf lY ky afANuNdy hn jF ies df BulyKf hI pYNdf hY? ies sfZy iqMn lwKI Koj pRfjYkt df nfm d pRfsYpsLn & rIaYltI afPL ieMportz kfnPLlYkt ien kYnyzf rwiKaf igaf sI.

          'd mujLyk ieMstIcUt' ny ies df pqf lgfAux vfsqy 5000 ku hjLfr iemIgrMtF nfl mulfkfqF kr ky AuhnF dy ivcfr ley aqy kuJ ivsLysL gruwp vI bxfey gey. iswtf ieh kwiZaf ik ieh inrf BulyKf hI hY ik iemIgrMt ivdysLI lVfeIaF kYnyzf nMU ilafAuNdy hn, sgoN Auh qf ivcfry Cwzy dysLF dy jLKLmF nMU hI plosdy rihMdy hn. sLfied eyar ieMzIaf bMb kFz vI iek ajyhf BulyK hI hY aqy bMb bnfAux vfly qy jhfjL ivwc lwdx vfly vI iksy iksm dI bdlf lAU kfrvfeI nhIN sn kr rhy sgoN bMbF nfl afpxy jLKLmF nMU  mlHmpwtI hI kr rhy sn? sLfied eysy ksm dI mlHmpwtI bfry pqf lgfAux vfsqy 'd mujLyk ieMstIcUt' nMU sfZy iqMn lwK zflr idwqf igaf sI?

          'd mujLyk ieMstIcUt' ny ies 111 sPLy dI rport ivwc 10 iswty kwZy hn aqy 15 isPrsLF kIqIaF hn ijhnF df sfr aslIaq vwl awKF mIcx vflf hY. hux ies rport dy lyKk afpxI bwly bwly krvfAux vfsqy swjy Kwby Bwjy iPrdy hn aqy ijhnF sMgTnF dy ihq ieh kfxI rport pUry krdI hY Auh ies rport dI bwly bwly kr rhy hn.

          ies Koj ivwc aPLgfinsqfn, armynIaF-qurkI,  XugoslfvIaf, hfrn afPL aPrIkf df iKwqf, Bfrq-pfiksqfn, mwD-pUrb Kfskr iejLrfeIl-PlsqInI lVfeI `qy Kfs Poks, sRIlMkf aqy suzfn dy aYQink ivvfd sLfml kIqy gey sn.

          iswty ieh kwZy gey ik 20% knyzIan lok Auprokq  8 ivcoN iek ivdysLI lVfeI JgVy nfl pRBfvq hn pr 60% mihsUs krdy hn ik ieh hux dUr dI gwl hY. iehnF ivcoN bhuqy smJdy hn ik AuhnF dI BfvnfvF gihrf geIaF hn ikAuNik sbMDq lVfeIaF ivwc iKaflI qbdIlIaF afeIaF hn. iehnF lVfeIaF df asr smF pf ky Gtdf jFdf hY. 82% lokF nMU iejrfeIl-PLsqInI JgVy df aihsfs hY. vwK vwK svflF dy aDfr `qy 72% qoN N94% iemIgrMt afpxy afp nMU kYnyzf nfl juVy mihsUs krdy hn.  76% mihsUs krdy hn ik kYnyzf ivwc ajy vI nslvfd hY. 72% vwK vwK BfeIcfiraF ivckfr ivvfd slJfAux nMU pihlf dyxf locdy hn. 200 ivakqIaF nfl ivsqrq gwlbfq krky ienstIcUt ny ieh lwiBaf ik iemIgrMt ihMsk vrqfrf ieMport nhIN krdy. kYnyzf af ky AuhnF df njLrIaf bdl jFdf hY pr Auh afpxy Cwzy dysLF ivwc Jwly jLKLmF nMU plosdy rihMdy hn. Auh afpxy jwdI dysLF ivwc cMgI qbdIlI Bfldy hn aqy kYnyzf nMU mfzl vjoN vyKdy hn afid. kYnyzf af ky AuhnF nMU afpxy hwkF dI smJ af jFdI hY. ivdysLI JgiVaF nfl juVy hox dy bfvjUd AuhnF dy kYnyzf nfl lgfE nMU koeI aFc nhIN afAuNdI. hor iswitaF ivwc ienstIcUt ny bhuqIaF hvfeI aqy afdrsLvfdI gwlF kIqIaF hn ijhnF df ienstIcUt nMU sONpy gey kMm nfl koeI lYx dyx nhIN sI. ienstIcUt vloN kIqIaF geIaF isPfrsLF dI iPr kdy cIrPfV krFgy pr ies vloN jo iswty kwZy gey hn AuhnF muafienf kIqf jfxf jLrUIrI hY.

          mfmlf iemIgrMtF vloN kYnyzf nMU afpxy nfl ilaFdy ivdysLLI lVfeI JgiVaF df hY. iemIgrMt bhuq sfAU hn aqy kYnyzf nMU bhuq ipafr krdy hn ies df ies svfl nfl koeI vfsqf nhIN hY. iemIgrMt cMgy jIvn vfsqy kYnyzf afAuNdy ieh gwl sMsfr jfxdf hY. iehI kfrn hY ik iemIgrysLn vfsqy lMbIaF lfeInF lwgIaF hoeIaF hn. kYnyzf afAux vfsqy Auh hr pfpV vylx vfsqy iqafr hn ieh vI swc hY. jaflI ivafh, jfalI pfsport, jfalI vIjLy, jfalI srtIPIkyt, jfalI rPUjI kys afid bhuq sfry lok krdy hn ijs kfrn inXm sKLq kIqy gey hn.

          svfl ivdysLI lVfeIaF kYnyzf ilafAux df hY aqy ajyhf krn vfsqy koeI vI iemIgrMt BfeIcfrf sfry df sfrf sLfml nhIN huMdf. ies kMm vfsqy qF hr sbMiDq BfeIcfry dy kuJ sO jF kuJ drjun ivakqI hI kfPLI hn. bfkI BfeIcfrf qF AuhnF vfsqy iklf, lukxgfh aqy mdd df sroq bx jFdf hY aqy bxdf vyiKaf igaf hY. iekwlf kYnyzf ivwc hI nhIN ieh qF XUrp aqyy amrIkf ivwc vI hoieaf hY aqy awj vI huMdf hY.

          qfiml dihsLqgrd sMgTn ilwty dI iswDI mdd krn vfilaF dI igxqI bhuq nhIN sI pr jo ies dI hIVH dI hwzI sn  AuhnF ny ajyhf mhOl bxfieaf hoieaf sI ik qfiml BfeIcfry qoN vwKvfd vfsqy tYks vFg pYsf vsUilaf aqy Byijaf jFdf sI ijs `qy hfrpr srkfr ny sLkMjf kwisaf sI. ilwty kor gruwp ny hfr vkq qfiml BfeIcfry qoN hfeIvya rokx qwk df kfrf krvf ilaf sI.

          eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc zyZ ku drjn qoN vwD lok sLfml nhIN sn aqy AuhnF dI bwly bwly krn vfly 500 qoN vwD nhIN hoxgy pr Bfxf vrq igaf. bIsI ivwc pMjfb dy mMqrI mlkIq isMG isDU `qy hmlf hoieaf. AuWjl dosFJ `qy hmlf hoieaf aqy ieMzoknyzIan tfeImjL dy sMpfdk qfr isMG hyar `qy do hmly hoey. ieh hmly iswK BfeIcfry ny nhIN kIqy sn sgoN kuJ igxqI dy AuhnF bMidaF ny kIqy sn jo pMjfb ivwc Kfilsqfn bnfAuxf cfhuMdy sn aqy ihMsf nMU hiQafr vjoN vrq rhy sn. 'd mujLyk ieMstIcUt' dI ieh Koj qF Cwizaf mwJ hyT jf viVHaf ikqy hor vflI gwl hoeI!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #766, meI 16-2014

 


GsmfxcOdy pfAux df sfDn vI bxdI jf rhI hY Pysbuwk

          kihMdy hn ik aKLbrF df jLmfnf hux lwd igaf hY. ryzIE aqy tIvI dI mfr vI Gwt geI hY. bws nvyN jLmfny df mIzIaf hI hr pfsy hfvI-pRBfvI ho irhf hY. sLONkI ies qoN hYrfn jLrUr hY ik aKLbfrF df jLmfnf lwd igaf hY ikAuNik ies nfl sLONkI df kflm vI ieiqhfs ho jfvygf. kihMdy hn ik mwJ mr jfvy qF jUMaF afpy mr jFdIaF hn. AuNJ jd tIvI ivksq hoieaf sI qF lok afKdy sn ik hux ryzIE KLqm ho jfvygf. pr ajyhf hoieaf nhIN hY. lok GrF ivwc qF tIvI vyKdy hn aqy sn pr kfrF ivwc ryzIE df bdl tIvI nf bx sikaf. kfrF sMsfr ivwc vDdIaF hI geIaF aqy awj vI vD rhIaF hn ijs kfrn ryzIE KLqm hox dI QF pihlF nfloN hor pRBfvI ho igaf hY.

          Pysbuwk smyq hor keI qrF df sLosLl mIzIaf vI idno idn pRBfvI huMdf jf irhf hY. ieh dysLF dIaF hwdF df vI pfbMD nhIN hY aqy dUr qwk asr krdf hY. lMGy aYqvfr jd sLONkI hMbrvuwz bulyvfrz `qy siQq pfrk ivwc afpxy kuJ sfQIaF smyq ngr kIrqn dI AuzIk ivwc BFq BFq dy KfixaF df afnMd mfx irhf sI qF iek nOjvfn afpxy Pon nfl hI qsvIrF iKwcI jf irhf sI. pfrk ivwc sLONkI dI mMzlI dy nfl hI afpxy sfQIaF nfl bYTf ieh nOjvfn qsvIr iKwcx ipwCoN pY geI pY geI kr irhf sI. sLONkI ny jd pwuiCaf jvfnf kI pY geI? qF afKx lwgf mYN jo qsvIr huxy iKwcI hY Auh Pysbuwk `qy pY geI hY.

          sLONkI nfl bYTy iek pVHy ilKy swjx ny dwisaf ik bwcy afpxy mobfiel Pon nfl qsvIrF iKwc lYNdy hn aqy nflo nfl iehnF nMU Pysbuwk `qy pf idMdy hn qF ik dUr dUr bYTy iehnF dy imwqr vI qsvIrF nMU nflo nfl vyK skx. sLONkI sux ky hYrfn hoieaf qknIk eynI ivksq ho geI hY. swjx jI ny dwisaf ik bhuq sfry bwcy qF Pysbuwk dy amlI ho gey hn aqy Auh afpxf kMm kfr Cwz ky Pysbuwk jF ajyhy sosLl mIzIaf `qy JK mfrdy rihMdy hn. jd koeI loVoN vwD amlI bx jfvy qF keI mfhr ies nMU bImfrI vI smJdy hn jo aml bx jFdf hY. iewk sjx ny dwisaf ik ajyhIaF KLbrF vI afeIaF hn ik lokF ny sosLlL mIzIaf `qy jfalI akfAuNt bxfey hoey hn ijhnF rfhIN Auh glq jfxkfrI df pRcfr kr ky lokF nMU buwDU bxf rhy hn. hr cIjLF df koeI nf koeI mfVf pwK vI huMdf hY aqy soslL mIzIaf vI ies kfx qoN pIVHq hY. swjx jI ny  dwisaf ik AuhnF df iek dosq Pysbuwk qoN eynf pRBfv hY ik Auh hr iek do GMty bfad ies vwl Jfkdf rihMdf hY. jd kdy koeI ajyhy kimMt pf dyvy jo ies ivakqI nMU cMgy nf lwgx qF ies df mUz hI Krfb ho jFdf hY. ies nMU jfpdf hY ik koeI vwzI Gtnf vfpr geI hY jdik afm lokF jF Aus dy pirvfr nMU iksy cIjL df ielm vI nhIN huMdf.

          swjx jI ny dwisaf ik jd jog gurU rfmdyv ny rfhul gFDI bfry BwdI itwpxI kIqI qF ies dI KLbr sosLl mIzIaf `qy bhuq qyjLI nfl PYx geI. ikAuNik itwpxI rfhul vloN dilqF dy GrF ivwc hnImUn mnfAux jfx bfry sI, ies vfsqy rfmdyv dy ivroDIaF ny ies nMU dilqF dy iKlfPL rfmdyv dI BVfs dwisaf. rfmdyv iKlfPL ibafnF dIaF JVIaF lwgx lwgIaF aqy BONkV smiJaf jFdf amIr bfbf ksUqf Ps igaf. iksy ny bury Psy hoey rfmdyv df isLkfr krnf cfihaf aqy Psbuwk `qy qsvIr smyq ieh gwl PYlf idwqI ik rfmdyv gurU goibMd isMG jI dI qsvIr afpxy pYrF ivwc rwK ky bYiTaf hoieaf hY. gwl dilqF qoN iswK gurUaF dI qOhIn qwk kuJ GMitaF ivwc hI pwuj geI. kuJ GMitaF ivwc hI rfmdyv df isr klm kr dyx qwk dIaF gwlF hox lwg peIaF. sRI akfl qKLq dy jQydfr qoN bfbf rfmdyv iKlfPL kfrveI krn dI mMg kIqI jfx lwgI. rfmdyv iKlfPL kuJ ros pRdrsLn vI hoey. jd gwl sRI akfl qKLq dy jQydfr aqy hor jQydfrF qwk puwjI qF pfieaf igaf ik gurU sfihb dI qsvIr hyT rwKx vflf ieh mfmlf 3 ku sfl purfxf hY aqy rfmdyv ies vfsqy bkfiedf muafPLI vI mMg cuwkf hY aqy jQydfrF vloN Aus nMU muafPL vI kIqf jf cuwkf hY. ies bfry rfmdyv ny vI ibafn idwqf ik purxf mfmlf hY ijs nMU AulJfieaf jf irhf hY. jQydfr ig: gurbcn isMG df ibafn vI af igaf ik ieh purfxf mfmlf hY aqy grm iKaflIaF dI aksr hfmI Brn vfly jQydfr nMdGVH df vI ibafn af igaf ik ieh mfmlf nbyiVaf jf cuwkf hY.

          swjx jI ny dwisaf ik eysy qrF 2-3 hPLqy pihlF iek KLbr Pysbuwk `qy bhuq DumfeI geI sI ijs ivwc ikhf igaf sI ik ibRitsL brfzkfsitMz kfrporysLn (bIbIsI) ny iek srvyKx kr ky dwisaf hY ik kyjrIvfl dI afm afdmI pfrtI BfrqI coxF ivwc 200 sItF ijwq ky pihly nMbr `qy afvygI jdik Bfjpf 180 aqy kFgrs 102 dy krIb sItF ijwqygI. iPr ieh KLbr ryzIE pRogrfmf ivwc DumfeI jfx lwgI pr jd bIbIsI sI vYbsfeit vyLKI geI qF aYsf koeI srvyKx nhIN imilaf aqy nf hI bIbIsI ny ajyhf srvyKx kdy kIqf sI. ies jfalI srvyKx dI pol Es smyN KwulI jd ies kiQq srvyKx ivwc bIbIsI dy jfalI logo ivwc srvya dy spYilMg vI glLq pfey gey.

          ajy bIbIsI dy jfalI srvyKx dI isafhI vI nhIN sI suwkI ik Pysbuwk `qy amrIkn kMpnI sIaYnaYn dy srvyKx dI crcf cwl peI. ies ivwc kyjrIvfl dI pfrtI dI bhuq Bwl bxfeI geI sI aqy ieh KLbr dy rUp ivwc sI jo Kfsf lMbI sI. Psbuwk `qy ies KLbr dI hYWzlfeIn dy ky ies df ilMk vI pfieaf hoieaf sI. jd swjx jI ny ies KLbr df ilMk dbfieaf qF iek nvIN sfeIt Kuwl geI ijwQy ieh lMbI KLbr lwgI hoeI sI. swjx jI ny KLbr pVH leI aqy iPr sfeIt df muafienf kIqf. ieh sfeIt sIaYnaYn dI nhIN sI ijs df hvflf idwqf jf irhf sI. sgoN ies sfeIt df nfm tYg inAujL sI ijs df sIaYnaYn nfl koeI sbMD nhIN hY. iksy ny ieh sfeIt iqafr kr ky KLbr lgvfeI aqy ies nMU sIaYnaYn dI KLbr afK ky Dumf idwqf. jfalsfjLI krn vfly jfxdy hn ik afKr kOx kOx ies dI jVH qwk jfx df qrwdd krygf?

          eysy qrF pMjfb dy kYbint mMqrI ibkrm isMG mjITIaf df mfmlf hY ijs ny dsm gRMQ dI bfxI dI iek quk isafsI mMqv vfsqy bdlx df dosL kbUl kr ky muafPLI mMg leI hY. jQydfrF ny muafPL kr ky pMj qKqF `qy BFzy mFJx, kIrqn sunx aqy afKMz pfT krvfAux dI sjLf lgfeI hY. ies sjLf iKlfPL vI Pysbuwk `qy muihMm sLurU kr idwqI geI ik ieh sjLf gLLlq hY. ies nMU pwKpfqI dwisaf jfx lwgf aqy keI lok afKx lwgy ik ieh sjLf nhIN hY. ies nfl ryzIE aqy aKLbrF ivwc vI crcf sLurU ho geI. Pysbuwk dI icMgfVI hor QfvF `qy BFbV bnx lwgI. koeI ieh nf dwsy ik afKr jQydfr kI sjLf dyx jF iks iksm dI sjLf aksr idMdy hn? hr koeI mMqrI ibkrm mjITIey df isr Bfldf sI jo jQydfr lY nhIN skdy. jQydfr qF aksr ies iksm dI sjLf hI lgfAuNdy hn. isrPL iek rfgI drsLn sI ijs ny sLrIP akflI afgU surjIq isMG brnflf nMU sfPLf pf ky Qmly nfl bMn ilaf sI. kihMdy hn rfgI ivwc akflI PUlf isMLG dI cyqnf Br geI sI.  sLONkI ilKxf qF rUh cfhuMdf sI pr zrdf hY. brnflf sLrIPL sI swB kuJ shfr igaf pr jd vfsqf zfhiZaF nfl ipaf qF rfgI drsLn isMG akfl qKLq Cwz ky jLIrkpur nMU Bwj igaf sI.

          gwl mjITIaf nMU idwqI sjLf dI ho rhI sI. keI iswK qF ajyhy hn jo dsm gRMQ nMU mfnqf hI nhIN idMdy pr AuhnF ivcoN vI bhuqy mjITIaf df isr mMg rhy sn. jd iek ryzIE `qy host ny iks iksm dI sjLf idwqI jfxI cfhIdI hY? df svfl kIqf qF iek kflr ny ikhf ik akflI PUlf isMG ny mhfrfjf rxjIq isMG nMU puwTf tMg ky koVy mfry sn. Bfv mjITIaf nMU koVy mfry jfx. dUjf kflr afieaf qF aKx lwgf ik rxjIq isMG `qy iek morF nfm dI muslmfn aOrq df sMg krn df dosL lgfieaf igaf sI ijs kfrn Aus nMU akflI PUlf isMG ny qlb kIqf sI. rfjy dy koVy mfry gey sn jF nhIN ies bfry koeI spsLt sbUq nhIN hn pr ieh pwkf hY ik rxjIq isMG ny ipwCoN morF nfl ivafh krvf ilaf sI aqy Auh morF srkfr vjoN msLhUr hoeI sI. ieh sux ky ryzIE host dI bolqI bMd ho geI.

pfiksqfn dy kONsl jnrl nMU swdx df mfmlf

          4 meI nMU ajoiXq kIqy gey ngr kIrqn `qy pfiksqfn dy kONsl jnrl nMU mihmfn vjoN swdx dy mfmly dI kuJ crcf sunx nMU imlI hY. hflFik pfik kONsl jnrl nMU iksy styj `qy vyiKaf nhIN igaf pr pqf lwgf hY ik Auh afey sn pr jldI cly gey sn. pqf lwgf hY ik AuhnF nMU ilKqI swdf pwqr Byijaf igaf sI. torFto ivwc ajyhf pihlI vfr hoieaf hY. aksr BfrqI kONslyt nMU iehnF smfgmF qoN dUr rwiKaf jFdf hY ijs df koeI spsLt kfrn nhIN hY. ieko iek kfrn ieh hY ik kuJ lok isafsI mMqvF vfsqy ivsfKI nMU Bfrq iKlfPL ros pRdsLn bxf lYNdy hn. BfvyN vwzI igxqI ivwc afey lok ies nfl kdy sihmq nhIN huMdy. Bfrq iKlfPL lgfey jFdy nfhry vI kuJ igxqI dy lokF qwk hI sImq rihMdy hn.

          pfiksqfn ivwc iswKF smyq Gwt igxqI lokF dI durdsLf, pfik siQq gurdvfiraF dy drsLnF dy cfhvfnF leI vIjLy aqy pfik qoN af rhI hYroien qy aPIm ajyhy msly hn ijhnF qoN iswK BfeIcfrf vI pIVHq hY. pMjfb nMU vI pfiksqfn qoN DVf DV nsLy smgl ho rhy hn aqy smglrF nMU pfik KuPIaf eyjMsI df QfpVf pRfpq hY.  iPr ieh nsLy kYnyzf smyq hor pwCmI dysLF nMU vI smgl huMdy hn.  aPIm aqy hYroien pfiksqfn dy nOjvfn nMU vI qbfh kr rhI hY. ajyhy msly pfik aiDkfrIaF nfl ivcfry jfx vfly hn aqy ivcfry jfxy cfhIdy hn.

          iek ivvfdgRsq pMjfbI pwqrkfr `qy kuJ ryzIE stysLnF vloN rok lgfey jfx kfrn Pysbuwk aqy kuJ pMjfbI mIzIaf ivwc nisLaF iKlfPL muihMm dy nfm `qy pRcfr ho irhf hY. aqy ieh muihMm kYnyzf ivwc clfey jfx dy crcy ho rhy hn ikAuNik kiQq qOr `qy aPIm pMjfb nfloN srI ivwc afsfnI nfl iml rhI hY aqy iek ivakqI ny pYsy hudfry lYx vfsqy 5 iklo aPIm igrvy rwKx dI pysLksL kIqI sI. muihMmIey ieh muihMm BfrqI pMjfb jF pfik pMjfb ivwc nhIN clf rhy jo nisLaF df gVH bx cuwky hn. Pysbuwk sLfied kYnyzf ivwc vwD vrqI jFdI hY ijs kfrn GsmfxcOdy eyQy hI pfeI jf skdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ivsLlysLx dI QF iek pfsV cox pRcfr hI krdf irhf bhuqf dysI mIzIaf

          ipCly mhInf ku Br qoN ivdysLI pMjfbI mIzIaf ivwc iek qUPfn afieaf hoieaf sI jo 30 aprYl nMU pMjfb ivwc votF pYx dy aml ipwCoN mwTf pY igaf hY. ivdysLI pMjfbI mIzIaf ivwc pMjfb aqy Bfrq dIaF coxF pUrI qrF CfeIaF hoeIaF hn aqy lokl mudy KMUjy lwgy hoey sn. ieMj jfpdf sI ik coxf pMjfb ivwc nhIN sgoN ivdysL ivwc ho rhIaF sn. kuJ lok qF eyny Bfvuk sn ik Auh afpxI Bfvnf dy Elt koeI ivcfr sunx vfsqy iqafr hI nhIN sn. ieMJ jfpdf sI ik Auh Dwky nfl lokF dI jyb ivwcoN vot prcI kwZ ky afpxy psMd dy AumIdvfrf dy zwby ivwc pfAux nMU pUrI qrF iqafr hn.

          iewk pfsy ieh lok afpxI pfrtI dI ijwq dy Tok vjf ky dfavy kr rhy sn aqy dUjy pfsy ieh sunx vfsqy iqafr nhIN sn ik ajy AuhnF dI psMd dI afm afdmI pfrtI dIaF jVF eynIaF mjLbUq nhIN hn. agr afm afdmI pfrtI eynI hI mjLbUq sI qF ies dy smrQkF nMU eynf hmlfvr ruK lYx dI kI loV sI? kuJ lok mnpRIq bfdl dI pIpljL pfrtI vfsqy vI eysy qrf ivakul hoey sn pr iPr sfl ku ivwc hI TMzy ho gey sn. awj AuhnF df msIhf mnpRIq bfdl qF kFgrs dI itkt `qy biTMzf qoN coxf lV irhf sI pr AuhnF nMU iek bdlvF msIhf iml igaf sI ijs nMU Jwt Bfrq df pRDfn mMqrI bixaF vyKxf cfhuMdy hn.

          AuNJ sLONkI smJdf hY ik ieh kMm Bfrq dy lokF df hY ik Auh iks nMU afpxf pRDfn mMqrI bnfAuxf cfhuMdy hn. agr Bfrq dy lok kyjrIvfl nMU pRDfn mMqrI bxf idMdy hn qF ieh AuhnF df jmhUrI hwk hY ijs df sMsfr nMU siqkfr krnf pvygf. pr agr Bfrq dy lok nirMdr modI, rfhUl gFDI jF iksy hor nMU awgy ilafAuNdy hn qF kyjrIvfl dy smrQkF nMU Bfrq dy lokF dy ajyhy PYsly nMU vI iKVy mwQy svIkfr krnf cfhIdf hY. pr ies mOky Auh ies mUz ivwc nhIN hn aqy afp dI hfr ho jfx dI sUrq ivwc coxF nMU hI Pfrz coxF afK ky afpxf mn prcf lYxgy.

          sLONkI ies gwl qoN hYrfn hY ik kyjrIvfl dy bhuqy ivdysLI smrQk ieh smJdy hn ik Bfrq dy lok shI PYslf krn dy Xog nhIN hn ies vfsqy Auh ivdysL vwsdy hoey vI AuhnF vfsqy shI PYslf krn df pUrf hwk rwKdy hn AuNJ BfvyN Auh hux ivdysLI sLihrI bx gey hn.

          keI ivdysLI pMjfbI jo Bfrq dy sLihrI nhIN hn, Auh vI Bfrq ivwc cox pRcfr vfsqy gey hoey hn. ies ivwc kYnyzf, amrIkf, brqfnIaF, astrylIaf aqy inAUjLIlYNz dy BfrqI ipCokV dy sLihrI sLfml hn. afm afdmI pfrtI dy kuJ smrQkF vloN jfrI kIqIaF jf rhIaF KLbrF muqfibk Gwto Gwt iek ajyhf knyzIan sLihrI aqy 4 astrylIan sLihrI pMjfb ivwc PVy vI gey hn. afp vfly afKdy hn ik AuhnF `qy JUTy kys pfey gey hn. hor pfrtIaF dy kuJ smrQk vI Bfrq gey dwsy jFdy hn pr Auh bhuqf rOlf nhIN pf rhy pr afm afdmI pfrtI vfly rOlf bhuqf pf rhy hn.

          ivdysLF ivcoN pYsf vI coKf Byijaf igaf hY aqy afm afdmI pfrtI iPr ies ivwc pihly nMbr `qy hY ijs dy smrQkF ny vwzI pwDr `qy pYsf iekwTf kIqf hY.  sLONkI ny iek afm afdmI pfrtI dy pRcfrk qoN puwiCaf ik afKr Auh iks kfrn eynI imhnq kr rhy qF juvfb imilaf ik Auh Bfrq ivwcoN kurwpsLn KLqm kr ky iemfndfrI vflf rfj lfgU krnf cfhuMdy hn. ajyhf rfj ijs ivwc hyrfPyrI aqy JUT dI koeI QF nhIN hovygI aqy ieh shI mfhinaF ivwc svfrj hovygf. sLONkI sux ky bhuq KusL hoieaf ik iehnF lokF dy mn ivwc Bfrq dy lokF df Blf vwisaf hoieaf hY. ajyhf nobl kMm qF hr iksy nMU krnf cfhIdf hY.

          sLONkI nMU ies swjx vloN ieh vI dwisaf igaf ik Bfrq dIaF coxF ivwc afm afdmI pfrtI isrPL Bfrq dy ivdysLI sLihrIaF qoN hI mfieaf pRvfn krdI hY. dfnI nMU afpxf BfrqI pfsport ivKfAuxf pYNdf hY aqy ies dI jfxkfrI ieMtrnYWt rfhIN dfn dI rkm dy nfl BrnI pYNdI hY. sLONkI ny soicaf ik ieh qF kyjrIvfl dy bcnF `qy pUrf pihrf dy rhy hn ijs ivwc Aus ny pfrdrsLI isstm lfgU krn df bcn idwqf hoieaf hY. iewk idn sLONkI torFto dy iek ryzIE `qy afm adfmI pfrtI dy iek vwzy lokl afgU dI mflI mdd dI guhfr sux irhf sI aqy Auh afK irhf sI ik kyjrIvbfl ny sunyhF Byijaf hY ik PMzF dI bhuq kmI ho geI hY jldI mdd Byjo. swjx jI ny jd agy bcn kIqy qF sLONkI nMU afpxy kMnF `qy XkIn nhIN sI af irhf ik kMn kI sux rhy sn? swjx jI afK rhy sn ik ijhnF dfnIaF kol BfrqI pfsport nhIN hn Auh vI Plfxy QF `qy af jfx sfzy kol BfrqI pfsportF df pRbMD hY aqy AuhnF df PMz hor BfrqI pfsport holzrF dy nfm `qy Byj idwqf jfvgf. sLONkI ny soicaf ik pfrdrsLqf aqy eImfndfrI coxF ijwqx dI lflsf ivwc Kurn lwg peI hY. ieh qF koh nf cwlI bfbf iQafeI vflI gwl hY. agr pMjfh swT sfl purfxIaf pfrtIaF  eImfndfr nhIN hn qF 50-60 idn purfxI pfrtI nMU vI byeImfnI df Korf lwgx dI insLfnI ivKfeI dyx lwg peI hY.

          ivdysLI pMjfbI mIzIaf kol KLbrF dyx vfilaF aqy ivsLlysLkF dI koeI kmI nhIN hY. bhuuqy KbrF dyx vfly aqy ivsLlysLk pMjfb ivwc bYTy hn aqy keI keI ivdysLI adfiraF vfsqy KLbrF dyx aqy ivsLlysLx krn df kMm  kr rhy hn. sLONkI mhInf Br iehnF ivsLlysLkF nMU suxdf irhf aqy ieh hr afey idn KLbrF dyx aqy ivsLlysLlx krn df kMm  Cwz ky afm afdmI pfrtI df cox pRcfr vwD krn lwg pey. pMjfb ivwc ijAuN ijAuN votF df idn nyVy afAuNdf igaf ieh lok ivsLlysLx dI QF iswDf iek pfsV cox pRcfr hI krn lwg pey.

          keI qF ieh afKx lwg pey ik awj jfgx df mOkf hY jfgo qy pMjfb ivwc afpxy irsLqydfrF nMU jgfE. AuTo ikqy suwqy nf rih jfieAu, ieh mOkf iPr nhIN afAuxf. sLONkI soc irhf sI ik ieh qF inrol cox pRcfr hY ies nMU ivsLlysLx kihxf sMBv hI nhIN hY.

          afey idn sux sux ky ieh jfp irhf sI ik kyjrIvfl dI pfrtI sfiraf nMU ipwCy Cwz geI hY.  bIbIsI aqy sIaYnaYn vrgy adfry vI kyjrIvfl dI pfrtI nMU 200 qoN vwD sItF dI pysLngoeI kr rhy hn. coxF vfly idn sLONkI sux irhf sI ik pMjfb ivwc qF afm afdmI pfrtI dI sport df hVH af igaf hY. hr pfsy lok afm afdmI afm adfmI krdy Bwjy iPrdy hn. iek hlky ivwc qF afm afdmI pfrtI nMU eynIaF votF pY rhIaF sn ik kuJ voitMg msLInF ieko sivc vfr vfr dwby jf kfrn grm ho geIaF sn aqy iehnF nMU bdlxf ipaf sI.

          iek dysI mIzIafkfr ny sLONkI nMU dwisaf ik afm afdmI pfrtI nMU 100 sItF qF vwt `qy peIaF hn aqy pMjfb dIaF 13 dIaF 13 hI ijwq jfxgy.  coxF qoN agly idn vI ajyhIaF rportF idwqIaF jf rhIaF sn ik pMjfb ivwc keI ipMzF ivwc lokF ny akflIaF aqy kFgrsIaF dy bUQ qwk nf lwgx idwqy. aqy koeI afKy mYN eyny sO Pon rfq afpxy irsLqydfrF nMU kIqy aqy koeI afKy mYN 100 votF Pon kr kr ky afm afdmI pfrtI nMU pvf idwqIaF.

          pMjfb bYTy dysI ivsLlysLk bnfm afm afdmI pfrtI pRcfrk pMjfb dI hr sIt df awKIN dyiKaf hfl dws rhy sn aqy vwzI ijwq dI pysLngoeI kr rhy sn. acfnk iek dysI ryzIE `qy iek kflr ny jlMDr dI sIt df hfl puwiCaf. ivsLlysLk swjx afKx lwgf ik jlMDr qoN  afm afdmI pfrtI dI AumIdvfr bIbI joqI mfn afksLrf dI bwly bwly hY. iek ryhVI vflf Aus nMU dws irhf sI ik Auh vI afm afdmI pfrtI nMU vot pf afieaf hY. hr pfsy afp dI bhuq crcf hY. kflr swjx ny awgy pyuwiCaf ik bIbI joqI mfn afksLrf ikMnIaF ku votF lY jfvygI? awgoN ivsLlyLsk bnfm pRcfrk swjx jI afKx lwgy ik bIbI asLkrf 50 hjLfr qoN vwD votF lY jfvygI. sLONkI ny soicaf ik 15 lwK votF vfly hlky qoN 50 hjLfr votF lY ky ikvyN ijwiqaf jf skdf hY? nf jfxIeyN Auh pMj lwK kihxf cfhuMdf hovy pr jIb[[[[!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


srI, bIsI ivwc pMj iklo aPIm igrvy rwKx df mfmlf!

          ipCly idnIN srI, bIsI ivwc iksy pMjfbI vloN pMj iklo aPIm igrvy rwKx df ieMksLfPL kIqf igaf hY aqy Auh vI ivsfKI ngr kIrqn mOky styj qoN kIqf igaf hY. sLONkI nMU iek dosq swjx ny ies bfry dwisaf aqy kuJ vIzIE rIkfrizgMjL vI ByjIaF ijhnF nMU sux ky ies bfry kuJ itwpxIaF krn df mn bixaF hY.

          zrwgjL aqy hor keI iksm dy nsLy qkrIbn hr dysL ivwc hI smwisaf bxy hoey hn. nisLaF dI qskrI amrIkf, kYnyzf aqy brqfnIaF vrgy ivksq dysLF ivwc vI vwzI smwisaf hY. kYnyzf ivwc pMjfbI nOjvfn vwzI pwDr `qy zrwg gYNgF dI lpyt ivwc afey hoey hn aqy trwk trFsport df DMdf zrwg smgilMg dy sfey hyT hox kfrn eImfndfr trwkrjL vI bdnfm ho rhy hn. vYnkUvr ivwc sO qoN vwD pMjfbI nOjvfn gYNgvfr ivwc mfry jf cuwky hn aqy bhuqy gYNg zrwgjL dy DMdy ivwc hn. ies smwisaf bfry ipCly keI sflF qoN keI pbilk mIitMgF aqy sYmInfr bIsI aqy torFto ivwc krvfey gey hn.

          amrIkf ivwc vI zrwg smilMg bhuq vwzI smwisaf hY aqy ieh pMjfbI BfeIcfry qwk sImq nhIN hY. lYitn amrIkf dy kolMbIaf vrgy dysL kokyn dI smgilMg dI rfjDfnI bxy hoey hn aqy amrIkf dy gvFzI dysL mYksIko ivwc bhuq vwzy zrwg qskr bYTy hn jo srkfrF nMU vI mfq pfAuNdy hn. kokyn pYdf krn df muwK kyNdr lYitn amrIkf dy dysL hn jd ik aPIm aqy ies qoN bnx vflI hYroien dI pYdfvfr df muwK kyNdr aPLgfinsqfn bixaF hoieaf hY.

          kokyn, hYroien aqy smYk afid nisLaF dy vpfr ivwc keI dihsLqgrd sMgTn aqy KuPIaf adfry vI srgrm hn. ies iksm dI qskrI nfl dihsLqgrd sMgTnF nMU PfienFs vI kIqf jFdf hY. lYitn amrIkf  dy zrwg gYNg eyny dUr qwk phuMcy hoey hn ik Auh smgilMg vfsqy hvfeI jhfjLF, smuMdrI jhfjLF aqy CotIaF zubkxIaF iksLqIaF qwk dI vrqoN kr rhy hn.

          ivdysLF ivwc vwsdf pMjfbI BfeIcfrf bhuq imhnqI hY aqy afpxI sKLq imhnq nfl hI kfmXfb hoieaf hY. ieh TIk hY ik kuJ pMjfbI nOjvfn ies iksm dy gYr kfnMUnI DMdy ivwc pey hn jo ik icMqf df ivsLf hY pr ieh afKxf shI nhIN hY ik ijwQy pMjfbI BfeIcfrf jFdf hY AuWQy nisLaF dI qskrI sLurU ho jFdI hY. pr ajyhf dfavf kIqf igaf hY ik ijwQy pMjfbI jf rhy hn AuWQy AuWQy zrwgjL dI smgilMg jf rhI hY. inAUjLIlYNz aqy astrylIaf ivwc vI pMjfbIaF dy jfx nfl zrwg smgilMg sLurU ho geI hY afKxf shI nhIN hY. hF iehnF dysL ivwc vI kuJ pMjfbI ies gLlq kMm ivwc sLfml ho skdy hn pr ajyhf AuhnF dy pMjfbI hox kfrn nhIN hY sgoN ies iksm dI ibrqI hox kfrn jF rfqo rfq amIr ho jfx dI lflsf kfrn hY.

          ieh vI ikhf igaf hY ik pMjfb ivwc sLrfb dI Kpq bhuq vD geI hY aqy QF QF sLrfb dy Tyky Kuwl gey hn. jy sLrfb pMjfb ivwc smwisaf hY qF ieh ieQy vI iek vwzI smwisaf hY. zrMk zrfeIivMg sVk hfdisaF df swB qoN vwzf kfrn hY pr sLrfb iPr vI vycI jf rhI hY. AuntyrIE dI sUbf srkfr qF hux coxvyN grosrI storF qoN vI sLrfb dI ivkrI dI afigaf dyx jf rhI hY. srkfr sLrfb dI ivkrI vDfAux vfsqy hwQ pYr mfr rhI hY qFik srkfr dI afmdn vD sky ikAuNik sLrfb `qy lwigaf tYks srkfr dI afmdn df vwzf sroq hY.

          ipCly hPLqy dI pMjfb qoN afeI iek KLbr iDafn mMgdI hY ijs muqfibk pMjfb `c kr aqy afbkfrI ivBfg dI kul sflfnf mflIaf AugrfhI 25 hfr kroV rupey dy krIb hY qy ies ivco 4700 kroV rupey iekwly rfb qo imldy hn jdik bfkI 20 hfr kroV rupey dI tYks AugrfhI bfkI kul vpfr qy snaq qo ho rhI hY| ies df Bfv hY ik mflIaf AugrfhI ivc rfb df ihwsf 20 PIsdI dy krIb hY| dy dy hor iksy vI sUby dI afmdn ivc rfb qoN ieMnI kmfeI nhI huMdI| jfhr hY ik pMjfb srkfr sLrfb qoN hox vflI afmdn `qy inrBr ho ky rih geI hY. ies df bdl lMbI plYinMg nfl hI ho skdf hY aqy rfqo rfqy Tyky bMd nhIN kIqy jF krvey jf skdy. hflq ieh bxI hoeI hY ik TyikaF dI afmdn bMd krdy sfr hI srkfr df kMm vI Twp ho jfvygf ikAuNik srkfr df KjLfnf qF pihlF hI KflI hY.

          ipCly hPLqy dI dUjI KLbr kYnyzf nfl sbMDq hY ijs muqfibk kYnyzf dy aMkVf ivBfg vwlo jfrI aMkiVaF anusfr mfrc 2013 qo mfrc 2014 dOrfn kYnyzf vfsIaf ny rfb `qy 21[4 arb zflr Krc kIqy, jo ik Aus qo ipCly sfl nflo 2[2 PIsdI vwD hn. sB qo vwD Krcf bIar `qy hoieaf drsfieaf igaf hY. lok 9[1 arb zflr dI bIar pI gey jd ik vfeIn dI Kpq ivc vI byqhff vfDf vyiKaf igaf hY. ies arsy dOrfn 6[8 arb zflr dy muwl dI vfeIn mulk ivc Kpq hoeI hY. kyvl ibRit kolMbIaf sUby ivc hI 3[1 arb zflr dI rfb ivkI hY. ieh aMkVy zflrF ivwc hn. kYnzf dI abfdI 34 imlIan dy krIb hY aqy sLrb dI KLpq 21[4 arb zflr dI hY. ies ivwc Auh sLrfb sLfml nhIN hY jo lok ivdysL PyrI smyN izAUtI PrI qoN KrId ky lY afAuNdy hn jF jo amrIkf qoN ssqI hox kfrn smgl kr ky afAuNdI hY.

          bIsI, AuntyrIE jF kYnyzf ivwc bfdl pirvfr df rfj nhIN hY. sgoN bfdlF df ivroD krn vfilaF vloN iehnF srkfrF df bhuuq guxgfn kIqf jfdf hY aqy iehnF nMU afdrisLk srkfrF dwisaf jFdf hY. jfhr hY ik sLrfb dI smwisaf ajoky styt dI afmdn dy sfDnF dI smwisaf df ihwsf hY aqy ies nMU smuwcy rUp ivwc smJ ky hI dUr kIqf jf skdf hY qy kIqf jfxf cfhIdf hY. sfbkf zIjIpI sLsLIkFq vrigaF ny ieh afKxf sLurU kr idwqf hY ik nisLaF dI vrqoN kfrn pMjfb df nOjvfn hux bwcy pYdf krn jogf nhIN irhf jo ik bhuq dUr jfx vflI gwl hY. kuJ ajyhy kys ho skdy hn aqy hr dysL ivwc ho skdy hn pr ieh XUnIvrsl vrqfrf nhIN hY.

          sMsfr pwDr `qy mrdF ivwc sLukrfxUaF dI igxqI Gwt rhI hY aqy ies bfry bhuq sfry srvyKx hoey hn. XUrp dy cMgy aqy ivksq dysLF ivwc vI ajyhf ho irhf hY. mfhr ies df kfrn bMdy dy qrjLy-aml aqy BFq BFq  dy pRdUsLx nMU dws rhy hn. iek vwzf kfrn aOrqF vloN vrqIaF jFdIaF grBrokU golIaF nMU vI smiJaf jf irhf hY ijhnF df asr srIr ivcoN inkfsI ipwCoN pIx vfly pfxI dy sroqF aqy imwtI ivwc rlL  jFdf hY. lyk AuntyrIE vrgIaF JIlF dy iknfry keI vwzy vwzy sLihr vwsy hoey hn ijhnF ivwc sLihrF df mwl-mUqr aqy ieMzstrIal vyst puxCfx ky suwtI jFdI hY. keI vfr hV kfrn ibnF puxCfx vI lwKF twn vyst ajyhIaF JIlF ivwc jf izgdI hY jo torFto vrgy keI keI imlIan lokF dy sLihrF vfsqy pIx vfly pfxy dy sroq hn. ies nfl mrdF ivwc sLukrfxUaF dI kmI, aOrqF ivwc jnx aMgF ivwc nuks aqy kYNsr vrgy iBafnk rog PYldy hn. KojIaF ny vyiKaf hY ik JIlF dy sLihrF dy nfl lgdy ihwisaf ivwc zwzUaF aqy hor jl jIvF dy jnx aMg nuksdfr huMdy hn jdik dUr vfly ihisaF ivwc ieh smwisaf nhIN huMdI. mfhr ies smwisaf nMU bMdy dy PYlfey plUsLn nfl joVdy hn. pMjfb ivwc vI sLrfb aqy nisLaF dI vD rhI vrqoN dy nfl nfl pIx vflf pfxI aqy imwtI kIVymfr dvfeIaF, rsfiexk KfdF aqy PYktrIaF dI vyst nfl plIq ho gey hn.

          srI ivwc ivsfKI pryz dI styj qoN blqyj pMnU ny ieh vI ikhf ik srI ivwc aPIm pMjfb nfloN afsfnI nfl iml jFdI hY. aPIm aqy hor nsLy kYnyzf post rfhIN vI afAuNdy hn. lokl adfiraF nMU pqf ikAuN nhIN lgdf? sLfied iehnF adfiraF dI vI imlIBugq hY. AuNJ suwK nfl ieQy bfdlF df rfj nhIN hY?

          pMnU vloN ieh vI ikhf igaf ik Aus dy iek dosq ny dwisaf hY ik srI ivwc Aus kol iek bMdf afieaf aqy pMj iklo aPIm igrvy rwK ky pYsy hudfry mMgx lwgf. qUM myrI pMj iklo aPILm rwK lY qy pYsy dy dy, pYsy moV ky aPIm lY jFvFgf. nfl hI afiKaf ik mYN nfm nhIN lvFgf. gwl swcI ho skdI hY ikAuNik pMnU sfihb swc qoN isvf hor kuJ kdy kihMdy nhIN hn. nfm df jLrUr pqf hovygf pr dwsxf jfiejL nhIN smiJaf. hux svfl pYdf huMdf hY ik jy kr qskr df nfm pqf huMdy hoey vI dwsxf nhIN hY qF iPr zrwgjL dI qskrI iKlfPL lVnf iks qrF hY? jykr zrwgjL iKlfPL kOmFqrI lVfeI lVn df cYNpIan aKvfAux vflf inzr swjx vI iksy pMj iklo aPIm vfly qskr df nfm nhIN dwsxf cfhuMdf qF hor vwzy vwzy zrwg qskrF nfl lVnf iks qrF hY? kI iPr sDfrn lok qskrF dy nfm puils nMU jF smfj suDfrkF nMU dwsx df hIaf kr skdy hn jykr pMnU vrgf bMdf nhIN kr skdf. svfl pYdf huMdf hY ik kI nfm dwsx nfl pMnU sfihb df koeI njLdIkI jfxkfr byprd huMdf sI?

          svfl qF ieh vI pYdf huMdf ik zrwgjL dy nfm `qy ivzI ieh lVfeI ikqy kuJ ryzIE pRogrfmF `qy KLbrF bMd hox kfrn  jLKmI hoeI mfniskqf aqy bMd hoeI afmdn kfrn qF nhIN hY? avfjL bMd krn df iglLf aqy zrwgjL iKlfPL muihMm ikqy injI lVfeI lVn leI hiQafr qF nhIN hn? 28 nvMbr nMU ijhnF lokF dy zrwg qskrF vjoN ryzIE `qy nfm ley gey sn, agly keI hPLqy pMnU vloN ryzIE `qy afp hI vfr vfr jLor dy ky ieh ikhf jFdf irhf ik puils ny AuhnF dy nfm kdy jfrI nhIN kIqy aqy ieh gwl pMnU nMU aYsaYspI s: hridafl isMG mfn ny afp keI vfr dwsI hY. Auprokq dfavf pMnU vloN keI vfr lokl ryzIE `qy kIqf igaf, sLfied pihlF iksy kfrn ryzIE `qy nfm lY dyx nMU kvr kIqf jf irhf sI.

          kfql nMU ibnF sbUq kfql kihxf vI iejLqhwqk kfnMUn hyT afAuNdf hY. jd rYWz aYPL aYm aqy 770 eyaYm nMU aslIaq qy kfnMUnI kfrvfeI df sfhmxf krnf ipaf qF ijhnF `qy dosL lgfey sn Auh sfbq krny pYxy sn. 28 nvMbr qoN bfad qF afp vI keI vfr ryzIE `qy afK idwqf sI ik AuhnF dy nfm iksy puils dI iksy ilst ivwc nhIN hn aqy nf hI puils ny ieh nfm jfrI kIqy hn. hor nfm puils ny jfrI kIqy hn aqy Auh mYN Tok vjf ky ley hn.

          hux rYWz aYPL aYm aqy 770 eyaYm ryzIE khy dy sbUqF dI axhoNd dI hflq ivwc kI kr skdy sn?  hjLfrF zflr lgf ky ibnF sbUq AuhnF iKlfPL kys lVn ijhnF dy nfm pMnU muqfibk puils ny kdy rIlIjL nhIN kIqy pr ryzIE `qy ley gey sn. iPr sbUqF dI axhoNd kfrn kys hfr jfx aqy jurmfnf, hrjfnf qy lIgl Krcf vI dyx Bfv bYNkrpt ho jfx dy rsqy pY jfx.  jF hoeI gLlqI dI muafPLI mMg ky afpxy adfiraF aqy iehnF `qy inrBr pirvfrF dI rojLI rotI bcfAux. Auh pirvfr ijhnF df 28 nvMbr dI gYrqsdIksLudf KLbr nfl koeI sbMD nhIN sI ijs nMU pMnU ny bfad ivwc Kud keI vfr gYrqsdIksLudf  afiKaf sI.

          srI ivwc pYsy hudfry lYx vfsqy pMj iklo aPIm igrvy rwKx df mfmlf swcmuwc icMqf df ivsLf hY pr ajyhf krn vfly bMdy nMU sLfied ieh aPIm ikiqAuN acfnk lwB peI hovy! gwlF qF hor vI bhuuq krn vflIaF hn pr lyK lMbf hMdf jf irhf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

jy lokqMqr ivwc ivsLvfsL nhIN qF afm lok zFgDfrIaF `qy ivsLvfs ikAuN krn?

          Bfrq ivwc hor rhIaF afm coxF dI hr pfsy crcf hY. axigxq smwisafvF dy bfvjUd sMsfr df swB qoN vwzf lokqMqr vot prcI duafrf rfjisMGsn df PYslf krn jf irhf hY. rfjsI pfrtIaF isrDV dI bfjLI lgf ky afpxy afp nMU duwD Doqy sfbq krn dI koisLsL kr rhIaF hn. lokF dIaF Dfrimk BfvnfvF vI BVkfeIaF jf rhIaF hn aqy sbjLbfg vI ivKfey jf rhy hn.

          Bfrq df cox kimsLn afpxI ajLfd hsqI kfiem rwKdf hoieaf inrpwK coxF krvfAux dI hr sMBv koisLsL kr irhf hY. Bfrq dy Drm inrpwK aqy jmhUrI sMivDfn ny BfrqI jmhUrIaq nMU Tos aDfr pRdfn kIqf hoieaf hY ijs kfrn bhuq AuxqfeIaF aqy smwisafvf dy bfvjUd Bfrq lgfqfr awgy vD irhf hY aqy eyzy vwzy dysL dI swqf qbdIlI ies dysL dy lok vot prcI duafrf krdy hn.

          ipCly idnIN sLONkI nMU iewk swjx ny iek lokl pfiksqfnI prcy df iek lyK Byijaf jo bhuq idlcsp sI. aKLbfr df nfm hY pfiksqfn ilMk hY qy lyK 14 mfrc 2014 dy prcy ivwc pRkfsLq hoieaf hY. lyKk sXd Esmfn sLyr jI hn aqy hYizMg hY pfiksqfn dy sMivDfn dy pYr imwtI dy hn. (pfiksqfn kONstIcUsLn hYjL PIt afPL klya). sXd Esmfn ilKdy hn ik vMz ipwCoN Bfrq aqy pfiksqfn df rfj pRbMD 1935 dy iek kfnMUn muqfibk cldf sI aqy dovF dysLF ny afpxf afpxf sMivDfn bnfAux vsqy sMivDfn kmytIaF bxf leIaF sn.

          BNfrq ny qF do ku sflF ivwc 26 nvMbr 1949 nMU afpxf sMivDfn bxf ilaf aqy 26 jnvrI 1950 nMU lfgU kr idwqf. pr pfiksqfn nMU afpxf sMivDfn bnfAux ivwc 9 sfl lwgy aqy ieh mfrc 1956 ivwc bx sikaf. pfiksqfn dy gvrnr jnrl gulfm muhMmd ny 1954 ivwc 7 sflF qoN kMm kr rhI sMivDfn kmytI brKfsq kr idwqI sI ijs iKlfPL isMD hfeI kort `c ptIsLn pfeI geI aqy adflq ny ies brKfsqgI nMU gYr kfnMUnI GoisLq kr idwqf. gulfm muhMmd suprIm kort cly igaf aqy cIP jsits mUnIr ny sMivDfn asMblI dI brKfsqgI nMU jfiejL krfr idwqf ijs df aDfr zfktrIn afPL nsYstI dwisaf igaf. Bfv dysL nMU bcfAux vfsqy ies dI looV hY. lyKk muqfibk awj qwk dysL nMU bcfAux vfsqy ies qrF dy aYksLn ley jf rhy hn aqy cuxIaF hoeIaF srkfrF vI brKfsq kIqIaF jFdIaF rhIaF hn. sMivDfn dI AulMGxf ivwc cfrj kIqy gey jnrl musLrwPL df vI iehI dfavf hY ik AuhnF dysL bcfx vfsqy sMivDfn BMg kIqf sI ikAuNik sMivDfn bcfAux nfl dysL qbfh huMdf sI.

          9 sfl lgf ky bxfieaf igaf aqy 1956 ivwc lfgU kIqf igaf sMivDfn do sfl bfad aXUb Kfn ny 1958 ivwc mfrsLl lfa lgf ky KLqm kr idwqf. mfrsLl lfa iKlfPL suprIm kort ivwc apIl kIqI geI pr adflq ny iPr zfktrIn afPL nsYstI hyT ies nMU jfiejL dwisaf. aXUb Kfn ny 1960 ivwc nvF sMivDfn ilKx vfsqy iek kmytI bxfeI aqy nvF sMivDfn mfrc 1962 ivwc bxf ky aXUb Kfn srkfr vloN lfgU kr idwqf igaf. mfrc 1969 ivwc aXUb Kfn ny afp hI ies sMivDfn nMU iPr rwd kr idwqf aqy dUjf mfrsLl lfa lgf ky qfkq jnrl XhIaf Kfn dy hvfly kr idwqI. jnrl XhIaf Kfn vloN 30 mfrc 1970 nMU afpxy vloN iek nvF arD-sMivDfn lfgU kr idwqf igaf.

          bMglfdysL bnx ipwCoN pfiksqfn dI qfkq juilPkfr alI Buwto dy hwQ af geI aqy Aus ny 1973 ivwc iek hor sMivDfn bxf ky lfgU kr idwqf. rfj pltf kr ky qfkq ivwc afey jnrl ijLafAul hwk ny 1977 ivwc Buwto vflf sMivDfn rwd kr idwqf aqy Buwto nMUU Pfhy lgf idwqf. 1984 ivwc jnrl ijLaf  ny sMgInF dy sfey hyT iek rPrYNzm krvf ky afpxf rfj pwkf kr ilaf aqy 1985 ivwc pfrtI-rihq coxF krvf ky jmhUrIaq lfgU krn df zrfmf kIqf.

          jnrl ijLaf dI hvfeI hfdsy `c hoeI mOq ipwCoN jmhUrIaq bhfl jLrUr hoeI pr 1998 ivwc jnrl musLwrPL ny rfj pltf kr ky jmhUrIaq qy sMivDfn dovyN rwd kr idwqy. ieMJ awj qwk pfiksqfn sQfeI sMivDfn nMU qrsdf hI irhf. jnrl musLwrPL 18 agsq 2008 qwk pfiksqfn `qy rfj krdf irhf aqy afKr lokF dy dbfa hyT coxF krvfAuxIaF peIaF qF pihlI ajyhI cuxI hoeI srkfr bxI jo 5 sfl cwl skI. 2013 ivwc hoeIaF coxf ivwc pfiksqfn dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr votF rfhIN swqf qbdIl hoeI hY. sLflf ieh iprq jfrI rhy.

          pfiksqfn dy bfnI bfry iek lyK jnfb vfsIm alqfPL df iliKaf hoieaf pVHn nMU imilaf hY. lyKk ilKdf hY ik isMD hfeIkort ivwc iek kys ajy pYNizMg hY jo ik pfiksqfn dy bfnI mhuMmd alI ijnfh dy pirvfr vloN pfieaf igaf sI ijs ivwc AuhnF dfavf kIqf sI ik ijnfh iesmfeIlI muslmfn sI, AuNJ bhuqy lok smJdy hn ik suMnI bhuq igxqI dysL pfiksqfn df bfnI vI suMnI muslmfn hI hovygf. ijnfh dy pRfeIvyt skwqr iesLPfnI df dfavf hY ik ijnfh ny 1936 ivwc Aus nMU dwisaf sI ik ijnfh 1898 ivwc sLIaf muslmfn bx igaf sI. sqMbr 11-1948 nMU rfq 10:20 imMt `qy ijnfh dI mOq ho geI sI pr bihs awj qwk cwl rhI hY ik Auh iesmfeIlI, sLIaf jF suMnI muslmfn sI. ieh bihs Aus dysL ivwc cwl rhI hY jo sfry muslmfnF vfsqy svrg vjoN bxfieaf igaf sI. ies lyK ivwc dfavf kIqf igaf hY ik muslmfnF vfsqy vwKrf dysL bnfAux vflf muhMmd alI ijnfh afp hYm (sUr df mfs) aqy sLrfb dI vrqoN krdf sI jo ieslfm ivwc ivvrjq hn.

          Auprokq qwQ sfbq krdy hn ik Drm dy nfm `qy kIqI jFdI rfjnIqI lokF df kI suafr skdI hY? ies dy Elt sYkUlr Bfrq lwKF AUxqfeIaF dy bfvjUd afpxy muZly isDFqF `qy pihrf dy irhf hY.

          awj ivdysLF ivwc kuJ lok Bfrq dIaF pRfpqIaF nMU CotIaF bxf ky pysL kr rhy hn pr ieh dwsxf Buwl jFdy hn ik sMsfr ivwc Bfrq df hor sfnI ikhVf hY? ivdysLF ivwc kyjrIvfl dI afm afdmI pfrtI nMU lY ky vI keI lok bhuq Bfvuk hn aqy iehI sunxf cfhuMdy hn ik Bfrq ivwc hr pfsy kyjrIvfl hI ijwq irhf hY. kuJ lok afKdy hn ik kyjrIvfl aglI srkfr bxfeygf aqy kuJ kihMdy hn ik Auh 100 qoN vwD sItF ijwqygf. ies dy Elty ivcfrF vfly nMU ryzIE `qy bolx dI afigaf hI nhIN hY. agr Bfrq dy lok kyjrIvfl ivwc ivsLvfs rwKdy hoey qF kyjrIvfl cuixaF jfvygf, ieh qF Bfrq dy lokF df jmhUrI hwk hY. pr ajy qF Auh bixaF nhIN hY aqy Aus dy keI smrQkF ny vwKry ivcfr rwKx vfilaF `qy huxy qoN pfbMdI lgf idwqI hY. jy ikqy kyjrIvfl bx igaf qF ivroDIaF df kI hfl krngy?

          ivdysLI KfilsqfnIaF df iek vwzf ihwsf vI kyjrIvfl df smrQn kr irhf hY jdik kuJ KfilsqfnI ieh afK rhy hn ik kyjrIvfl dI pfrtI Bfrq mfqf kI jY vflI pfrtI hY. suwK nfl Auh KfilsqfnI jo Bfrq mfqf kI jY sux nhIN skdy hux kyjrIvfl dy nfm `qy Bfrq mfqf kI jY, jY ihMd aqy bMdy mfqrm bhuq afrfm nfl bYT ky sux lYNdy hn. hux sLONkI dI njLr agsq 15-2014  dy smfgmF `qy lwgI hoeI hY. agr kyjrIvfl Bfrq dy pRDfn mMqrI bx jFdy hn jF AuhnF dI pfrtI dy smrQn nfl kulIsLn srkfr bxdI hY qF sLONkI sOcdY ik 15 agsq nMU Bfrq ivroDI ros pRdrsLn krn vfly Auh lok Bfrq mfqf kI jY vfly smfgmF ivc jLrUr ihwsf lYxgy jo awj kyjrIvfl df smrQn kr rhy hn.

          kuJ ivdysLI vwKvfdI aYsy vI hn jo ieh smJdy hn ik kyjrIvfl AuhnF df nuksfn kr irhf hY. kyjrIvfl kfrn AuhnF df aDfr Kur irhf hY aqy s: ismrnjIq isMG mfn dI pfrtI cox sIn `qoN gfieb ho geI jfpdI hY. jo pYsf kyjrIvfl nMU jf irhf hY Auh mfn dI pfrtI df nuksfn hY. kuJ vwKvfdI afgUaF dy ajyhy ibafn vI pVHn nMU imly hn ijhnF ivwc dfavf kIqf igaf hY ik BfrqI lokqMqr ivwc iswKF dy msly hwl nhIN ho skdy. drasl Auh gwl vwKvfdI iswKF dI kr rhy hn ikAuNik iswKF dI bhuigxqI nMU Bfrq nfl koeI smwisaf nhIN hY. puwCxf bxdf hY ik BfrqI isstm qF vot prcI df isstm hY aqy Auh ies ivcoN bfhr inkl ky ikhVf isstm lfgU krnf cfhuMdy hn? jy kr ajyhy lokF nMU lokqMqr ivwc ivsLvfsL nhIN hY qF afm lok Drm dy aDfr `qy zFgDfrIaF `qy ivsLvfs ikAuN krn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Pysbuwk smyq sosLl mIzIaf bxdf jf irhf hY qohmqF df aKfVf!

          Pysbuwk aqy hor sosLl mIzIaf pqf nhIN sMsfr nMU iksy pfsy vwl lY jfvygf? sLONkI vrgy hmfqV nMU qF kMipUtr `qy pMjfbI tfeIp krnI hI bhuq musLkl nfl afeI sI. jd sLONkI pMjfbI tfeipMg iswK igaf sI qF bhuq KusL sI. sLONkI nMU jfpdf sI ik hux ilKxf bhuq afsfn ho igaf hY. hux glqIaF dy suDfr vfsqy vfr vfr ilKx dI loV nhIN hY, jd mrjLI glqI df suDfr kr lE aqy ivcfrF df vhfa kfiem rwKx vfsqy ilKq df ijhVf mrjLI ihwsf Jwt awgy ipwCy kr lE. ijwQy kVI tutdI jfpy AuWQy gMZ mfrn vfsqy cfr sLbd hor joV idE. jd sLONkI ny kMipAUtr `qy pMjfbI tfeIipMg iswK leI qF sLONkx vI bhuq KusL hoeI sI. keI vfr qF nfl kursI joV ky bYT jFdI sI aqy ivrlI ivrlI kIa vI dwb idMdI sI. pr jd sLONkI lyK qy lyK tfeIp krn lwgf qF awk ky ikV ikV bMd krn dIaF nsIaqF dyx lwg peI sI.

          10-12 ku sfl pihlF sQfnk gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy bYTy sLONkI nMU iewk swjx ny dwisaf ik hux qF KLq ilKx dI vI loV nhIN hY aqy zfk itktF vI Krfb nhIN krnIaF pYNdIaF. zfkIey dI vI AuzIk nhIN krnI pYNdI aqy eImyl rfhIN KLq sikMtF ivwc hI swq smuMdr twp jFdf hY. sux ky sLONkI dMg rih igaf sI aqy ies bfry hor svfl krn lwg ipaf sI. swjx jI ny sLONkI nMU eImyl imMtF ivwc isKfAux dI muPLq afPLr kr idwqI aqy ies vfsqy sLONkI nMU afpxy Gr afAux df swdf vI dy idwqf. sLONkI nMU pqf sI ik swjx eImyl vI isKfeygf aqy syvf vI pUrI krygf ies leI vfps afAux vfsqy puils dy zroN kfr clfAux vfsqy sLONkx nMU nfl hI lY igaf sI. swjx jI ny eImyl vI isKfeI aqy lflprI dIaF cuwbIaF vI jI Br ky lvfeIaF. idnF ivwc hI sLONkI eImyl df bfdsfh bx igaf sI.

          sLONkI ieh nhIN sI jfxdf ik gwl ies qoN vI awgy inkl cuwkI hY aqy qknIk afsmfn nMU tfkIaF lgfAux lwg peI hY. hux sLONkI tYkstmYsj, Pysbuwk, XUitAUb, tivtr, ivzIE strIm, vwtsawp aqy hor keI iksm dy nfm suxdf rihMdf hY ijhnF ny sMsfr nMU iek ipMz bxf idwqf hY. hflq ieh bx geI hY ik awj JUT-swc df inqfrf krnf musLkl ho igaf hY. kuJ lok kihMdy hn ik suKflf ho igaf hY. koeI vI iksm df ivcfr hovy, hr koeI afpxy afp nMU swc puwq dwsdf hY aqy iehnF sosLl sfeItF `qy eynf kuJ ipaf hY ik iensfn swc qlfsLdf hI buwZf ho jfvygf. iehnF sfeItF aqy sosLl mIzIaf `qy hr gwl df qoV mjUd hY. hr koeI afpxy afpxy QF swcf hY.

          rfjsI afgU ies nvIn qknIk dI vrqoN lokF nMU afpxy nfl joVn vfsqy krdy hn aqy vpfrI afpxf mfl vycx vfsqy. cor aqy Twg ies nMU TwgIaF mfrn vfsqy vrqdy hn. keI ies qknIk dy shfry rfqo rfq amIr ho rhy hn aqy keI luwty jf rhy hn. cusq lok sosLl mIzIaf nMU vrq ky afpxy ipwCy hjLfrF kcmrVF nMU lfeI iPrdy hn.

          ivroDIaF nMU bdnfm krn vfsqy vI sosLl sfeItF vrqIaF jf rhIaF hn aqy dihsLqgrd vI afpxy sunyhyN iehnF rfhIN awgy phuMcf rhy hn. vwK vwK dysLF dI KuPIaf PorsF vI iehnF sfeItF `qy njLr rwK rhIaF hn ijs nfl awj dy styt df Krcf vD igaf hY aqy lookF `qy tYks vDfAux df iek hor bhfnf iml igaf hY. KuPIaf PorsF  ies hiQafr nMU afpxI lVfeI lVn vfsqy vI vrq rhIaF hn. amrIkf vrgf dysL iehnF rfhIN afpxy dosqF dI vI jsUsI krdf rihMdf hY.

          sosLl sfeItF rfhIN inwjI lVfeIaF vI lVIaF jf rhIaF hn. iek swjx ny dwisaf hY ik vYnkUvr ivwc mhIny ku Br qoN Pysbuwk `qy iek ryzIE nfl dUjf ryzIE lVfeI lV irhf hY. pMjfb ivwc bYTf iek swcpuwq vI ies rfhIN ivroDIaF nMU burf Blf ilK aqy ilKvf irhf hY. sLONkI sLukr krdf hY ik sLONkI ny Pysbuwk vrgy sosLl mIzIaf nMU vrqxf iswiKaf hI nhIN hY. iswK lYNdf qF aYvyN hor lVfeIaF glL pY jfieaf krnIaF sn. hfl dI GVI sLONkI af bYl mujy mfr qoN bc igaf hY.

          ies hPLqy iek KLbr brqfnIaF qoN pVHn nMU imlI hY ijs muqfibk adflq ny lVfeI dy do ivwc iqMn brqfnvI iswKF nUM sf suxfeI hY. ivsQfr pVH ky pqf lwigaf ik iehnF dI lVfeI dI jVH Pysbuwk sI. dovF iDrF df sbMD do vwK vwK gurdvfiraF nfl hY. iek iDr df sbMD aYksfl vfrivkfier ivwc bfbf vzBfg isMG gurduafry nfl hY aqy dUjI iDr df sbMD dUK invfrn gurduafry nfl hY. dovF iDrF ivckfr Psybuwk `qy nokJok sLurU ho geI.  iek dUjy nMU Pysbuwk qoN glq itwpxIaF htfAux dIaF cyqfvnIaF idwqIaf jfx lwg peIaF. ieh nokJok idno idn grm huMdI geI aqy iPr dovyN iDrF afhmxy sfhmxy ho geIaF. iek gurduafry sbMDI Pysbuwk AuWqy kIqI itwpxI qo Kf iqMn iswK rDflUaf vwlo iek hor iswK AuWqy jfnlyvf hmlf kr idwqf igaf. dovF iDrF ivckfr kuwt kutfpf hoieaf. puils afeI aqy jd sIsItIvI Putyj vyKI geI qF ieh vI vyKx nMU imilaf ik kut kutfpy ivwc iek iswK dI pgVI vI Auqr geI. adflq ny guirMdrjIq isMG, sMqoK isMG shoqf aqy hrkMq isMG shoqf nUM juJfr isMG Plorf AuWqy hmly leI doI mMnidaF hr iek nUM pMj pMj sO pOz df jurmfnf qy do do sO GMty smfj syvI kMm krn dI sf suxfeI hY. ieh kuJ Pys buwk rfhIN ho skdf hY.

          do gurdvfiraF nfl sbMDq do iswK DiVaF ivckfr hoeI lVfeI ivwc iek iswK dI pgVI Auqr geI. ieh KLbr hux sRI akfl qKLq dy jQydfr qwk vI awpV geI hovygI pr igafnI gurbcn isMG jI df ajy koeI ibafn nhIN afieaf. jQydfr mwkV isMG jI vI ajy KfmosL hn.  dovF DiVaF dy afgU jo lVy hn Auh aMimRqDfrI vI ho skdy hn. pr do hPLqy pihlF jd aMimRqsr ivwc kuJ nOjvfnF ivckfr qkrfr ho igaf sI aqy iek aMimRqDfrI nOjvfn dI pgVI Auqr geI sI qF keI jQydfrF dy ibafn af gey sn. ksUrvfrF dI qurq igRPLqfrI dI mMg kr idwqI geI sI. iswKI nMU bhuq vwzf Kqrf KV igaf sI. iswKF dI afpxI srkfr dI puils hrkq ivwc af geI sI ikAuNik coxF df vylf hY aqy votF bxfAux vfsqy swB kuJ krnf pYNdf hY. iksy ny ieh nhIN puwiCaf ik lVfeI sLurU krn ivwc ksUr iks df hY? ikAuNik iek pfsy iswK sI aqy dUjy pfsy dilq nOjvfn sn ijs kfrn guxf iswK vfly pfsy Jwt pY igaf.

          kuJ idn pihlF 3 aprYl nMU iek hor KLbr afeI hY ik nfBf dy kort kMplYks `c iksy kys mOky jwj sfhmxy do vkIlf dI huMdI bihs dOrfn iewk aMimRqDfrI guriswK lVkI BuipMdr kOr nUM dUsrI iDr dy vkIl vwlo QwpV mfr idwqf igaf. ieh pqf nhIN lwg sikaf ik dovyN iDrF hI iswK hn jF kiQq pIVHq iDr hI iswK hY? ieh vI nhIN  dwisaf igaf ik dovyN iDrF hI vkIl hn jF pIVHq sDfrn lVkI hY? pr jQydfr avqfr isMG mwkV pRDfn RomxI kmytI ny aMimRqDfrI guriswK lVkI dy QwpV mfrn vfly vkIl iKlf kys dr krn dI mMg kr idwqI hY.

          vfDf qF iksy nfl vI nhIN hoxf cfhIdf. agr iksy mrd ny iksy aOrq dy adflq ivwc QwpV mfiraf hY qF ieh vwzI kuqfhI hY aqy dosLI iKlfPL kfrvfeI hoxI cfhIdI hY. agr pIVHq lVkI aMimRqDfrI guriswK nf huMdI qwd vI ieh gLLlq sI aqy hux vI gLLlq hY. pr sfzy afgU ksUr dI dr Drm dy pYmfny nfl mfpdy hn hn iensfPL aqy iensfnI pYmfny nfl nhIN mfpdy.

          brqfnIaF vfly kys ivwc iek iswK dI pgVI Auqr jfx dy bfvjUd iksy jQydfr df ibafn nhIN afieaf. agr ietlI ivwc iksy eyarport `qy sikAUrtI cYWk krn  smyN iksy iswK nMU siqkfr nfl pgVI Auqfrn dI bynqI vI kIqI jFdI aqy Auh vI iek bMd kmry ivwc, qF ibafnF df hVH af jfxf sI. vwzy vwzy jQydfrF ny Bfrq dy pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG nMU kosx lwg jfxf sI ijs dy rfj ivwc iksy ivdysLI eyarport `qy sikAUrtI vfsqy iksy iswK nMU pgVI Auqfrn dI bynqI kIqI geI hY. coxF df vkq hY jQydfrF dI sux ky bfdlF ny vI mnmohx isMG aqy kFgrs dy iKlfPL ibafn dfg dyxy sn. bfdlF vwl vyK ky Bfjpf ny vI mnmohx isMG nMU kosx lwg pYxf sI.

          sLONkI jQydfrF nMU bynqI krygf ik brqfnIaF ivwc do iswK DiVaF ivckfr qkrfr Pysbuwk kfrn hoieaf hY qy iek dI pgVI lwQI hY. Gwto Gwt Pysbuwk dy iKlfPL hI iek ibafn dfg idE! ptnf sfihb dy jQydfr igafnI iekbfl isMG dI lfhI geI pgVI dy mfmly ivwc vI jQdfr KfmosL rhy sn. sLfied iswKF nMU iek dUjy dIaF pwgVIaF lfhux dI Kuwl hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


hr dihsLqgrd nMU koqr sO kql muafPL hoxy cfhIdy hn!

               Bfrq dI suprIm kort ny svrgI pRDfn mMqrI rfjIv gFDI dy iqMn sjLfXfPqf dihsLqgrd  kfqlF dI mOq sjLf nMU Aumr kYd ivwc bdlx vfly PYsly `qy muV gOr krn qoN ienkfr kr idwqf hY. iehnF iqMn kfqlF mUrgn, snfQn aqy iprfrIvfiln dI mOq dI sjLf nMU suprIm kort ny 18 PrvrI 2014 nMU Aumr kYd ivwc qbdIl kr idwqf sI. kyNdr srkfr ny adflq nMU ies PYsly  `qy muV gOr krn vfsqy iek ptIsLn pfeI sI ijs nMU adflq ny Kfrj kr idwqf hY. ies df mqlb hY ik ieh iqMn dihsLqgrd hux mOq dI sjLf qoN bc gey hn. adflq ny ies PYsly df aDfr iehnF dosLIaF dIaF rihm dIaF apIlF dI smyN isr suxvfeI nf hoxf dwisaf hY. ijs df mqlb hY ik agr srkfr iehnF dIaF rihm dIaF apIlF Kfirj kr ky iehnF nMU Pfhy lgf idMdI qF shI sI pr ikAuNik rihm dIaF apIlF 11 sfl rwd nhIN kIqIaF geIaF ies vfsqy dihsLqgrdF nMU PFsI qoN bcx df hwk hY.

               drasl gwl PFsI qoN bcx dI nhIN hY sgoN iehnF dy jdlI kYd `coN bfhr af jfx dI vI hY. qfiml nfzU dI jYlilqf srkfr qF iehnF nMU jldI irhfa krnf cfhuMdI sI qF ik coxF ivwc ies muwdy nMU Bvuk bxf ky vrq sky. hux iehnF dy jldI irhfa hox dI iPr sMBfvnf bx geI hY.

               ies dy Elt sMsfr dy JMzf brdfr amrIkf ivwc ajyhy dosLIaF nMU ajyhI Cot hfsl nhIN hY. keIaF nMU qF hyTlI adflq qoN PFsI dI sjLf hox qoN 20-20 sfl ipwCoN vI PFsI idwqI jFdI hY. nf amrIkf dI suprIm kort Cot idMdI hY aqy nf rfsLtrpqI rihm  dy aDfr `qy muafPL krdf hY. amrIkf hr sfl qkrIbn 40-50 ivakqIaF nMU Pfhy lgfAuNdf hY pr amrIkf iKlfP koeI kiQq mnuwKI aiDkfrF df rfKf mUMh nhIN Kohldf. Bfrq aOsqn sfl ivwc iek ivakqI nMU vI Pfhf nhIN idMdf pr Bfrq nMU iPr vI mnuwKI aiDkfrF dy kiQq rfiKaF vloN koisaf jFdf hY.

               iehnF iqMn qfiml dihsLqgrdF dy nfl nfl BfrqI suprIm kort ny KfilsqfnI awqvfdI divMdrpfl isMG Buwlr dI mOq dI sf nUM vI Gwt krky Aumr kYd ivwc qbdIl kr idwqf hY. ies kys ivwc kyNdr srkfr ny iek ptIsLn dfKLl krky Buwlr dI mOq dI sjLf nMU Aumr kYd ivwc qbdIl krn dI mMg kIqI sI ijs nMU adflq ny mMn ilaf hY. Buwlr dI mOq dI sjLf KLqm krvfAux vfsqy akflIaF smyq bhuq sfry KfilsqfnI sMgTn vI hwQ pYr mfr rhy sn aqy hux ies df krYizt lYx dI vI dOV lwgI hoeI hY. ijhVI akflI srkfr Buwlr nMU mOq dI sjLf qoN bcfAuxf cfhuMdI sI hux Aus dy Aup muwK mMqrI ny ikhf hY ik kyNdr srkfr ny ieh Cot votF lYx leI dvfeI hY. Cot vfsqy mMg krn vflI iek iDr hI ies vfsqy srkfr nMU dosLI vI dws rhI hY. puwCxf bxdf hY ik akflI ies Cot dI mMg ikAuN kr rhy sn? kI akflI vI ajyhf votF smyN hmdrdI hfsl krn vfsqy hI kr rhy sn? dy svfl df juvfb hF ivwc hI hovygf.

               suprIm kort vwlo pRo[ divMdr pfl Buwlr dI PfsI dI sf Kfrj kIqy jfx aqy Aus nUM AumrkYd ivc qbdIl kIqy jfx `qy afl ieMzIaf aYtI tYrirst PrMt (ey[ afeI[ ey[ tI[ aYwP[) dy cyarmYn minMdrjIq isMG ibwtf ny nrfgI df pRgtfvf kIqf hY. ibwtf ny qF ikhf hY ik sonIaf gfDI qfnffh hY aqy kfgrs pfrtI dI lIzrip awqvfdIaf nfl iml geI hY. ies dy nfl hI hfsohIxf ibafn dfgidaF ibwtf ny ikhf sI ik Auh sonIaF gFDI qoN afqmdfh krn dI afigaf lvygf. AuNJ ibwtf zrfmy krn df mfhr hY pr ikAuNik Auh Buwlr aqy Aus dy dihsLqgrd toly dy hmly df isLkfr sI ies vfsqy Aus nMU ieqrfjL krn df hwk hY. ieqrfjL krn vfsqy afqmdfh krn dI afigaf lYx df zrfmf krn dI loV nhIN hY. Buwlr nMU rfhq df kfrn vI rihm dI apIl df smyN isr inptfrf nf hoxf dwisaf igaf hY. ies dy nfl hI Aus dI mfnisk hflq nMU vI srkfrI ptIsLn df aDfr bxfieaf igaf sI.

               divMdrpfl Buwlr nMU PFsI qoN Cot dvfAux leI lfbI kr  rhIaF iDrF dI suxIey qF Buwlr pUrI qrF byksUr hY aqy Aus nMu ibnF sLrq irhfa kIqf jfxf cfhIdf hY. ijs kys ivwc Buwlr nMU PFsI dI sjLf hoeI sI Aus ivwc 9 lokf dI mOq ho geI sI aqy 25 lok KmI ho gey sn. dihsLqgrdF vloN XUQ kFgrs dy afgU ibwtf nMU insLfnf bxf ky iek bMb Dmfkf kIqf igaf sI ijs ivwc ibwtf bc igaf sI pr surwiKaf krmcfrIaF smyq 9 ivakqI mfry gey sn. Buwlr dI rihm dI ptIn rftrpqI ny Kfrj kr idwqI sI pr Bfrq srkfr ny hor kysF vFg Buwlr nMU PFsI nhIN sI idwqI. ijs amrIkf dIaF KfilsqfnI isPqF krdy nhIN Qwkdy Aus amrIkf ivwc ies iksm dI Cot kdy nhIN sI imlxI.

               Buwlr nMU byksUr dwsx vfly kdy kihMdy sn ik Buwlr nMU jrmnI qoN PFsI nf dyx df vfadf kr ky ilaFdf igaf sI. kdy kihMdy sn ik Aus dy iKlfPL kys sfbq hI nhIN hoieaf. kdy kihMdy sn ik Aus dy Plfxy Plfxy irsLqydfr amrIkf jF knYzf ivwc rihMdy hn ies vfsqy ieh srkfrF Aus nMU PFsI qoN bcfAux. hYrfnI dI gwl hY ik iksy sjLfXfPLqf dihsLqgrd dy irsLqydfr bfhrly dysL ivwc vwsdy hox kfrn Aus nMU rfhq dI mMg kIqI jf skdI hY. ivdysL vwsdy vwKvfdI Bfrq ivwc iswKF nMU iensfPL nf imlx dIaF aksr tfhrF mfrdy hn pr hux ieh mNMnx vfsqy iqafr nhIN hn ik Bfrq dI suprIm kort ny Buwlr nMU mOq dI sjLf qoN Cot idwqI hY. agr eysy iksm dI Cot iksy gYr iswK nMU idwqI jFdI ijs ny 9 kql aqy 25 jKLmI kIqy huMdy qF ies nMU byiensfPLI afiKaf jfxf sI.

               suprIm kort vloN Buwlr dI PFsI nMU Aumr kYd ivwc bdlx dI dyr sI ik Aus nMU jdlI irhfa krn vfilaF dy ibafnF nfl aKbfrF Br geIaF hn. aKy Aus ny 19 sfl kYd kwt leI hY ies vfsqy Aus nMU qurq irhfa kIqf jfvy. ajyhI mMg krn vfilaF ivwc akfl qKLq jQydfr, sLRLomxI kmytI pRDfn jQydfr mwkV aqy vwKvfdI jQybMdIaF dy afgU sLfml hn. jQydfr gurbcn isMG ieh gwl Buwl rhy hn ik sfbkf jQydfr akfl qKLq igafnI pRqfp isMG nMU vwKvfdI dihsLqgrdF ny hI kql kIqf sI aqy jQydfr mwkV Buwl rhy hn ik svrgI sLRomxI kmytI pRDfn jQydfr tOhVf dihsLqgrd hmly ivwc jKLmI ho gey sn aqy akflI dl dy pRDfn sMq hrcMd isMG loNgovfl df KfilsqfnI dihsLqgrdF ny gurdvfry ivwc kql kr idwqf sI.

               sLONkI ny ajyhy ibafn vI pVHy hn ik Buwlr nMU jldI irhfa kr ky ivdysL jfx dI afigaf idwqI jfvy. ajyhI mMg krn vfly ieh gwl Buwl rhy hn ik bMb Dmfky ivwc 9 kqlF dy sjLfXfPqf bMdy nMU ivdysLI srkfrF sihjy kIqy vIjLf nhIN dyxgIaF. sMBv hY ik hux vwKvfdI ivdysLI srkfrF iKlfPL vI morcf lgf dyx qFik Buwlr nMU jldI ivdysLI vIjLf jfrI krvfieaf jfvy.

               BfrqI isstm eynf nrm hY ik Aumr kYd nMU vI kuJ lok 14 sfl dI kYd hI dws rhy hn. amrIkf ivwc adflqF keI vfr 30-40 jF ies qoN vwD sflF dI kYd vI krdIaf hn pr Bfrq ivwc Aumr kYd hI afKrI sjLf hY ijs nMU sflF ivwc nhIN dwisaf jFdf. BfrqI suprIm kort ny iek vfr Aumr kYd nMU Aumr Br dI kYd (afKrI sfh qwk) ikhf sI pr ajy qwk iksy vI kys ivwc kdy ies nMU lfgU krn bfry suixaF nhIN hY.  ijs kfrn Aumr kYd nMU 14 sfl kYd dws ky lokF nMU guMmrfh krn vfilaF dI cFdI ho rhI hY.

               14 sfl kYd kwt ky irhfa hox dy hwk dy aDfr `qy morcy lgfey jf rhy hn. ajyhf BulyKf gurbK isMG nfm dy ivakqI vloN vI pfieaf igaf sI ijs nMU BfeI gurbK isMG afiKaf jfx lwg ipaf sI. ipwCoN Kbrf afeIaF sn ik gurbK isMG ny mrn vrq df zrfmf hI ricaf sI aqy jQydfr akfl qKLq ny Aus df mrn vrq quVvfAux df zrfmf ricaf sI.  sLONkI dI klm qoN ajyhI gwl pVH ky kuJ lok bhuq KPLf ho jfxgy ies leI sLONkI ieh hvflf dyxf cfhygf. 22 mfrc nMU ajIq jlMDr ivwc iek KLbr pVHn nMU imlI ijs ivwc  iqhfV jylH `c nrbMd bbr Kflsf dy dihsLqgrd prmjIq isMG iBErf dy vwzy Brf avqfr isMG iBErf ny pRYs nUM jfrI kIqy pRYs not ivwc ieMJ ikhf sI, gurbK isMG sMgq nfl kIqy afpxy bcnf qo ipwCy hwt gey aqy gurbK isMG ny ieh vI ikhf ik mY Cy isMGf dI irhfeI bfry nhI ikhf sI. gurbK isMG ny keI isMGf nUM ieh vI ikhf ik iksy qrf myrI BuwK hVqfl quVvfE, nhI kI qusI mYnUM mrvfAUxf cfhuMdy ho? gurbK isMG ny iksy nfl slfh kIqy bgYr isMGf dI pwkI irhfeI nUM iqafg ky mOq dy zro RI akfl qq sfihb dy jwQydfr gurbcn isMG dy hwQo jUs df iglfs pIqf aqy iekly hI lMgr Cwk gey, jdik Cy bMdI isMGf dI irhfeI qy AunHf nfl lMgr Ckxf sI.

               hux suixaF hY ik gurbKLsL isMG iPr morcf lgfAuxf cfhuMdf hY. ieh vI suixaF hY ik ivdysLF qoN Aus nMU coKI mfieaf ByjI jf rhI hY. keI keI kqlF dy dosLIaF nMU hIro bxf ky pysL kIqf jf irhf hY aqy ajyhf krn vfilaF dy dohIN hwQI lwzU hn. Buwlr nMU ieMJ pysL kIqf jf irhf hY ijvyN Auh 9 kqlF df dosLI nf ho ky Kud iek pIVHq hovy. agr klqF dy dosLI hIro aqy pIVHq hn qF Auh idn dUr nhIN jd hr dihsLqgrd nMU koqr sO kql muafPL hoxy cfhIdy hn, dI mMg vI kIqI jfx lwg pvygI.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


 

sLhId Bgq isMG aqy aprysLn blUa stfr `qy ho rhI hY isafsq

          Bfrq dIaF afm coxF `c sLhId Bgq isMG aqy aprysLn blUa stfr `qy rwj ky isafsq hor rhI hY. afm admI pfrtI dy keI afgU ieh pRBfv dyx dI koisLsL kr rhy ik ajLfdI dI lVfeI dy sLhIdF dy supny sfkfr krn vfsqy AuhnF kol hI aslI pRogrfm hY. swc ieh hY ik sfrIaF purfxIaF isafsI pfrtIaF vI ipCly 60-65 sflF qoN iehI kihMdIaF af rhIaF hn. afm afdmI pfrtI ny svrfj nMU vI kyNdrI muwdf bxfieaf hoieaf hY. sLhIdF dy supny kI sn aqy svrfj kI hY? ies bfry koeI Kuwl ky nhIN dwsdf. sLhIdF dy ikhVy supny sn jo ajy lfgU nhIN hoey aqy svrfj iks qrF lfgU kIqf jfvygf? sLhIdF dy supny lfgU krn qoN iks ny roikaf hoieaf hY?

          kFgrs aqy Bfjpf dy muhfj vI sLhIdF dy supny lfgU nf krn vfsqy iek dUjy nMU dosLI dwsdy hn. Kwby pwKI ies df ieljLfm rfj krn vflIaF iDrF isr lgfAuNdy hn. akflIaF vrgIaF KyqrI pfrtIaF vI iehI kuJ afKdIaF hn aqy hux ies kqfr ivwc afp vI afx KVI hoeI hY.

          pIpljL afrtI afPL pMjfb vI bhuq Zol Zmwky nfl sLhIdF dy supny pUry krn vfsqy pRgt hoeI sI pr awj ies dy bfnI  mnpRIq isMG bfdl sLhIdF dy supny pUry krn vfsqy kFgrs nfl rlL gey hn. mnpRIq dy iek aihm sfQI BgvMq mfn iehnF supinaF dI pUrqI vfsqy arfjkqfvfdIaF dI kqfr ivwc KV gey hn.

          kuJ lokF nMU ieh ieqrfjL hY ik sLhId Bgq isMG nMU kyNdr srkfr sLhId nhIN mMndI. hr jgfH Bgq isMG df nfm sLhId Bgq isMG afK ky ilaf jFdf hY pr ies nfl vI sLfied Bgq isMG nMU sLhId df ruqbf nhIN imldf aqy ieh lok ies vfsqy kyNdr srkfr df koeI Kfs mqf vyKxf cfhuMdy hn. iehI lok jo Bgq isMG vfsqy sLhId df mqf AuzIk rhy hn Auh Bgq isMG dy sfQIaF rfjgurU, suKdyv jF krqfr isMG qy AUDm isMG vrigaF df nfm nhIN lYNdy. pVH sux ky lgdf hY ik ho skdf hY kyNdr srkfr ny bfkI sBnf sLhIdF nMU ieh ruqbf dy idwqf hovy aqy isrPL Bgq isMG nMU jfxbuwJ ky ies qoN swKxf rwK ilaf hovy. ies gwl df vI pqf nhIN ik kyNdr srkfr ny kdy iksy nMU sLhIdf df ruqbf idwqf vI hY jF nhIN. afm bol cfl ivwc mhfqmf gFDI nMU Bfrq ivwc rsLtr ipqf df ruqbf idwqf jFdf hY pr jd iksy ny ies bfry rfeIt tU ienPrmysLn aYkt hyT srkfr qoN jfxkfrI mMgI qF srkfr kol koeI jfxkfrI nhIN sI. sMBv hY ik ajLfdI dy smUh sLhIdF nMU vI kdy iksy srkfr ny ilKqI ruqbf nf idwqf hovy, AuhnF nMU vI ieh ruqbf lokF ny afm bol cfl ivwc hI dy idwqf hovy. jo ruqbf lok idMdy hn Auh miqaF nfl nhIN idwqf jf skdf.

          kuJ lok ajyhy vI hn jo Bgq isMG dI qsvIr Bfrq dI krMsI `qy vyKxI cfhuMdy hn aqy ajyhI qsvIr dI axhoNd nMU Bgq isMG nfl ivqkrf dwsdy hn. notF `qy Bgq isMG dI qsvIr vyKx dy cfhvfn ieh nhIN dwsdy ik hor iks iks dI qsvIr notF `qy hoxI cfhIdI hY qFik iksy nfl vI ivqkrf nf hovy?

          sLhId Bgq isMG vFg hI aprysLn blUa stfr `qy vI coKI isafsq ho rhI hY. Bfjpf ny akflI dl dI slfh `qy arux jyqlI nMU aMimRqsr qoN KVf kr idwqf hY ijs dy mukfbly ivwc kFgrs ny kYptn amirMdr isMG nMU ilaf KVf kIqf hY. afpxy kfgjL Brn qoN pihlF sRI arux jyqlI sRI hirmMdr sfihb gey sn  jo aksr rfjsI zrfmf krn vfsqy kIqf jFdf hY. pMjfb ivwc awD ngn iPlmF bnfAux vfly vIy asLIrvfd lYx aksr drbfr sfihb cly jFdy hn aqy mIzIaf AuhnF dIaF KbrF bhuq aihmIaq nfl qsvIrF sfihq idMdf hY. sRI drbfr sfihb qoN ibafn dfgidaF sRI arux jyqlI ny ikhf ik coxF ipwCoN bnx vflI Bfjpf srkfr aprysLn blUa stfr ivwc brqfnvIN BUimkf bfry qPqIsL krvfeygI. ikwzI hfsohIxI gwl hY ik arux jyqlI vrgy kwdvfr afgU vI ies iksm dI sOVI isafsq kr rhy hn. jd 6 sfl vfjpfeI dysL dy pRDfn mMqrI sn qF AuhnF ies dI qPqIsL ikAuN nf krvfeI? kI vfjpfeI srkfr qoN ipClIaF BfrqI srkfrF dIaF PfeIlF iksy ny CupfeIaF hoeIaF sn? jykr brqfnIaF dI smyN dI srkfr ny afpxy iek do mfhr siQqI df jfiejL lYx jF asYsmYNt krn aimMRqsr Byj idwqy qF ies nfl brqfnIaF aprysLn df ihwsydfr ikvyN bx igaf?

          ies dy juvfb ivwc kYptn amirMdr isMG ny arux jyqlI `qy hmlf kridaF ikhf hY ik  Bjpf afgU lfl ikRsLn azvfnI ny pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI qoN aprysLn blUa stfr dbfa pf ky krvfieaf sI. nfl hI afK idwqf ik ies vfsqy pRkfsL isMG bfdl aqy hor akflI afgUaF ny vI ieMdrf srkfr nMU sihmqI idwqI sI. AuhnF srkfr dy vfeIt pypr ivwcoN akflIaF dI srkfr nfl mulfkfq dI qrIk vI dws idwqI.  ieh gwl iksy qoN lukI iCpI nhIN hY ik akflI afgU 1984 ivwc drbfr sfihb kMplYks `qy kfbjL hiQafrbMd dihsqLgrdF qoN zrdy sn aqy cfhuMdy sn ik srkfr ies dihsLq dy mhOl df Kfqmf kry. Bjpf afgU lfl ikRsLn azvfnI smyq hor kOmI afgU vI cfhuMdy sn ik Bfrq srkfr pMjfb ivwc cwl rhy dihsLq dy mhOl df Kfqmf kry. ieh kMm ikvyN krnf hY ies dI ijLMmyvfrI srkfr dy isr sI aqy jo srkfr qy drbfr sfihb AuWqy kfbjL dihsLqgrdF ny kIqf Auh swB dy sfhmxy hY.

          awj kYptn amirMdr isMG ies vfsqy smyN dI Bfrq srkfr nMU Gwt aqy akflI afgUaF smyq lfl ikRsLn azvfnI nMU vwD ijLMmyvfr dwsdy hn. pr iehI amirMdr isMG 1984 ivwc kFgrs qoN asqIPf dy ky akflI pfrtI ivwc sLml ho gey sn. jykr akflI vwD ijLMmyvfr sn qF kFgrs Cwz ky AuhnF nfl rlx dI kI quk sI?

          kYptn amirMdr isMG ny Bfjpf AumIdvfr qoN drbfr sfihb kMplYks aMdr bxfeI geI dihsLqgrdF dI Xfdgfr bfry vI AuhnF df ivcfr pwuiCaf hY. arux jyqlI ny ies Xfdgfr df pfrtI lfeIn muqfibk ivroD kr idwqf hY ijs kfrn brqfnIaF dy rol vflf ibafn hor vI Bwdf jfpdf hY.

          kYptn amirMdr isMG aqy kuJ iswK kwtVpMQI iDrF ieh vI afK rhIaF hn ik arux jyqlI bfhrly hn Bfv pMjfbI nhIN hn. akflI afKdy hn ik arux jyqlI dy pirvfr df sbMD aimMRqsr nfl hY ies vfsqy Auh pMjfbI hn. aksr iswK kwtVpMQIaF dI hF ivwc hF imlfAux vfly sfbkf hfeIkort jsits s: soZI  ny arux jyqlI df pwK pUridaF Aus nMU iek vDIaf pMjfbI dwisaf hY.

          pMjfb kFgrs dy pRDfn pRqfp isMG bfjvf ny hfeI kmFz dy hukm nfl kYptn nMU  aimRMqsr qoN AumIdvr bxf ky swp nMU ptfrI ivwc pf lYx vflf kMm kr ilaf hY. ies nfl kYptn hux akflIaF nMU qF zMg mfr skdy hn pr bfjvf surwiKaq ho gey hn. ies nfl pMjfb kFgrs qkVI ho ky AuBr rhI hY.

          BfrqI coxF dy sbMD ivwc afm afdmI pfrtI dy ivdysLI sYWl vI bhuq srgrm ho gey hn. ipCly hPLqy torFto, vYnkUvr aqy kYlIPornIaF ivwc afp dy ivdysLI smrQWkF ny vwzy iekwT kIqy hn. torFto vfly iewkT ivwc iek hjLfr dy afspfs lokF dy phuMcx dI KLbr hY ijhnF ivwc kuJ Auh lok vI sLfml sn jo aksr ihMdosqfn nfl sbMiDq smfgmF qoN jF qF dUr rihMdy hn aqy jF ivroD vI krdy hn. ies iekwT ivwc ajyhy kuJ lokF dIaF sLONkI ny qsvIrF vyKIaF hn. afm afdmI pfrtI dy keI afgU aqy smrQk aksr afpf ivroDI gwlF krdy hn. ksLmIr, nkslbfVIaF aqy KfilsqfnIaF bfry AuhnF dy kuJ afgUaF dy  ivcfr aksr crcf ivwc rhy hn. dUjy pfsy afp dy iekwTF ivwc bMdy mfqrm, Bfrq mfqf kI jY aqy aqy jY ihMd dy nfhry vI lgdy rihMdy hn.

          torFto vfly iekwT ivwc vI Bfrq mfqf kI jY aqy aqy jY ihMd dy nfhry keI vfr lgfey gey. sLONkI ies qoN bfgobfg hY aqy ies gwloN vI KusL hY ik ihMdosqfn df ivroD krn vfly vI ies mOky siqkfr nfl bYTy rhy. jykr arivMd kyjrIvfl aYmpI dI cox ijwq jFdy hn qF AuhnF nMU Bfrq dy ajLfdI idn mOky kYnyzf jLrUr bulfieaf jfxf cfhIdf hY. sLONkI nMU afs hY ik KfilsqfnI kbjLy vfly gurdvfiraF dy pRbMD kyjrIvfl nMU  gurdvfry jLrUr bulfAuxgy. kYptn amirMdr isMG nMU bulfAux vfly kyjrIvfl nMU ienkfr ikvyN kr skdy hn?

          cMgIgVH qoN afp dI AumIdvfr bIbI gul pnfg dI vI KfilsqfnI Kuwl ky mdd kr rhy hn. hux bIbI ny ibafn dy idwqf hY ik Auh pihlF ihMdosqfnI hY aqy iPr iswK hY. jykr iehI gwl koeI sLONkI vrgf hmfqV afK dyvy qF gdfrI dy Pqvy idwqy jFdy hn pr bIbI gul pnfg nMU not aqy vot idwqy qy dvfey jfxgy. vwKvfdIE, ivqkry dI vI koeI hwd hoxI cfhIdI hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Brosy dI Gft kfrn nirMdr modI KV irhf hY do hlikaF qoN

afgU afm afdmI pfrtI df pr iznr plyt 20 hjLfr rupey pRqI ivakqI

          sMsfr dy swB qoN vwzy lokqMqr dIaF sMsdI coxF bhuq rOick bxdIaF jf rhIaF hn. sfrIaF isafsI pfrtIaF dy afgU rvfieq qoN vwD nrvs jfpdy hn. ipCly 10 sflF qoN rfj kr rhI kFgrs pfrtI dI hflq hfl dI GVI bhuq Ksqf jfpdI hY aqy ies dy keI vwzy afgU coxF lVn qoN pfsf vwt rhy hn. kyNdrI KLjLfnf mMqrI icMdfbrm vrgy kwdvfr afgU vI ies vfr cox lVn qoN Bwj gey hn. pMjfb ivwc munIsL iqvfVI luiDafxf qoN zr irhf hY. pihlF kihMdy sn ik Aus ny cMzIgVH sIt mMgI hY pr jd nf imlI qF bImfr pY igaf. ho skdf hY iqvfVI swcIN bImfr ho igaf hovy pr lokF ny bImfrI nMU coxF nfl joV ky vyiKaf hY. hux jnfb iqvfVI ishqXfb ho gey hn aqy AuhnF luiDafxf qoN cox lVn leI hF vI kr idwqI hY.

          pMjfb kFgrs dy pRDfn jnfb pRqfp isMG bfjvf vI gurdfspur sIt qoN cox lVn nfloN  horF nMU mUhry krn dy rONa ivc jfpdy sn pr hux pqf lwgf hY ik cox lVn vfsqy rfjLI ho gey sn. iehI hfl kFgrsI afgU jgmIq isMG brfV df jfpdf hY. KUMzy vfly afgU kYptn amirMdr isMG dI hflq vI bhuq pqlI hY. kYptn sfihb nMU bIbI ismrq bfdl dy iKlfP cox lVnI cfhIdI sI pr Auh qF aMimRqsr qoN vI Bwj rhy hn ijQy mukfblf Bjpf dy arun jyqlI nfl hoxf hY. kYptn sfihb dI aMimRqsr qoN KVn dI crcf bhuq hoeI sI pr AuhnF ny ieh afK ky ipwCf Cuzf ilaf hY ik Auh pMjfb dI isafsq ivwc hI rihxf cfhuMdy hn aqy pMjfb Br ivwc pRcfr krngy. pitaflf qoN bIbI pRnIq kOr vfsqy vI lVfeI sKLq hY.

          Bfjpf ies vfr srkfr bnfAux dI dfavydfr hY aqy Bfjpf ny pRDfn mMqrI pwd leI muwK mMqrI nirMdr modI nMU awgy kIqf hoieaf hY. jnfb modI keI mhIinaF qoN dysL dy qOPLfnI dOry kr rhy hn aqy mIzIaf vI modI nMU swB qoN awgy dwsdf hY. aYnzItIvI df qfjLf srvyKx vI modI nMU 42% votrF df chyqf afgU dwsdf hY. pr modI nMU afpxI ijwq df ikMnf ku Brosf hY ies df aMdfjLf modI vloN do sItF qoN cox lVn dI mjbUrI qoN lgfieaf jf skdf hY. agr modI nMU ieh XkIn hY ik Aus ny ieh coxF ijwq lYxIaF hn qF Aus nMU afpxI sIt ijwqx df koeI zr nhIN hoxf cfhIdf. pr hux Bfjpf ny aYlfn kr idwqf hY ik modI do sItF qoN cox lVngy. BfeI jy ijwq jfx df Brosf hY qF iPr do hlikaF qoN coxF ikAuN lVnIaF hn? pihlF ikhf igaf sI ik modI vfrfnsI qoN cox lVngy jo ik AuWqr pRdysL ivwc hY. iek dm svfl KVf ho igaf ik afpxf sUbf Cwz ky dUjy sUby ivwc ikAuN KVn jf rhy hn jnfb modI? Bfjpf dy mhFrQIaF ny ieh gwl clf idwqI ik modI vloN AuWqr pRdysL qoN coxF lVn nfl Bfjpf df stfk 80 sItF vfly sUby AuWqr pRdysL ivwc AuWpr cly jfvygf. clo jy ies nfl modI dI pfrtI df stfk Aupr jf skdf hY qF modI nMU AuWqr pRdysL qoN cox lV lYxI cfhIdI hY. pr hux KLbr afeI hY ik modI AuWqr pRdysL  dy vfrfnsI hlky qoN vI cox lVygf aqy gujrfq dy ivddorf hlky qoN vI cox lVygf. do hlikaF qoN cox lVn vfly modI ivwc Brosy dI Gft sfPL JlkdI hY. modI nMU afpxy sUby dy votrF `qy vI XkIn nhIN hY ijhnF ny Aus nMU iqMn vfr muwK mMqrI bxfieaf hY.

          dUjy pfsy Bfjpf ivwc aMdrUnI jMg vI Twlx df nfm nhIN lY rhI. itktF dI vMz qoN keI afgU aOKy hn. Bfjpf dy vwzy afgU lfl ikRsLn azvfnI qF afny bhfny keI vfr sMgl quVvf ky Bwj rhy hn pr iPr vfps af jFdy hn. jnfb azvfnI iksy hor nMU pRDfn mMqrI bixaF brdfsL nhIN kr skdy pr AuhnF dI pysL nhIN jFdI. hux jd Bfjpf ny azvfnI nMU gujrfq dy gFDI ngr hlky qoN cox lVn vfsqy afiKaf qF azvfnI iPr sMgx quVvf ky Bwj inkly pr 24 ku GMitaF ivwc AuhnF nMU vfps moV ilaf igaf. azvfnI jI gujrfq qoN cox lVn qoN ies vfsqy vI zrdy hn ikAuNik AuhnF nMU modI `qy XkIn nhIN hY. azvfnI nMU zr hY ik modI kuwCV bYT ky dfhVI muMn jfvygf qy azvfnI nMU aMdro aMdrI cox hrf jfvygf.

          pwCmI bMgfl dI muwK mMqrI bIbI mmqf bYnrjI aqy bfbf aMnf hjLfry ny vI zrfmf hI kIqf hY. pihlF iek dUjy nMU pRymIaF vFg imly aqy iPr Jwt rus gey. aMnf nMU iml ky mmqf bYnrjI nMU pRDfn mMqrI bnx dy supny afAux lwg pey. Aus ny Jwt idwlI ivwc rYlI rwK leI ijs ivwc aMnf hjLfry ny bIbI nMU QfpVf dyxf sI. bfby df nfm hI aMnf hY pr njLr Aus dI bhuq qyjL hY. rfmlIlf grfAUNz dy ikqy njLdIk bYT ky jd aMnf ny vyK ilaf ik rYlI `c hfjLrI bhuq Gwt hY qF rYlI vflI QF puwjf hI nhIN, qy bhfnf ishq TIk nf hox df lgf idwqf. bIbI mmqf nMU afp hI CotI ijhI spIc dy ky buqf lgfAuxf ipaf. ipwCoN bfbf swc Puwt ipaf aKy mYnUM rYlI bfry aMDyry ivwc rwiKaf igaf sI. myry ipwCy qF lwKF lok af jFdy hn pr mmqf vflI rYlI ivwc ZfeI totrU hI sn, pr nfl hI afK igaf ik mmqf bYnrjI hY cMgI.

          nvIN bxI afm afdmI pfrtI dy afgU jnfb arivMd kyjrIvfl qF zrfmy krn dy mfhr hn. AuhnF ny Bfrq dy hor swB afgUaF nMU zrfmy krn ivwc ipwCy Cwz idwqf hY. kyjrIvfl jI ny idwlI dy votrF nMU pOVI bxf ky vriqaf hY aqy kyNdrI isafsq dI mMjLl `qy phuMcdy sfr hI idwlI vflI pOVI nMU lwq pfr idwqI hY. aKy mYN afh kIqf, mYN aOh kIqf, pr kIqf kuJ nhIN hY. 48 idn aOV dIaF pqOV mfr ky kyjrIvfl kfhlI nfl kyNdrI coxF ivwc jf kuwdy aqy hor isafsI pfrtIaF vFg dfgIaF nMU vI itktF vrqfAux lwg pey.

          ijs mIzIaf ny kyjrIvfl nMU rfqo rfq AuqFh cuwikaf sI Aus ny jd cfr ku nukqfcInI vfly svfl kIqy qF mIzIaf nMU ivkfAU mIzIaf df iKqfb dy idwqf. mIzIaf nMU ivkfAU afK ky vI kyjrIvfl dI qswlI nf hoeI aqy qfkq ivwc afAux `qy mIzIaf dI qPqIsL krky jylL bMd krn dI DmkI vI dy idwqI. jylL dI DmkI df jd mIzIaf ny burf mnfieaf qF Jwt ies qoN mukr gey ik mYN qF ajyhf ikhf hI nhIN hY. iPr kI sI mIzIaf ny kyjrIvfl dy DmkI vfly ibafn dI vIzIE df gyVf bMn idwqf ijs ivwc DmkI bhuq spsLt hY. ieh hY jnfb kyjrIvfl df svrfj lfgU krn df vfadf ijs dy pUrf ho jfx `qy mIzIaf dI dysL pwDr `qy qPqIsL hovygI aqy ksUrvfr mIzIafkfrF nMU slfKF dI hvf KfxI pvygI. awj qwk Bfrq dI swB qoN krUr pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI mMnI jFdI hY ijs ny afpxI kursI Kfiqr dysL ivwc aYmrjMsI lgf idwqI sI. Aus ny aYmrjMsI dOrfn bhuq sfry mIzIafkfr PV ley sn aqy pRYs sYNsrisLp lgf idwqI sI. pr ieMdrf gFDI ny vI kdy kyjrIvfl vFg mIzIaf nMU iswDI aMdr dyx DmkI nhI sI idwqI.

          lMGy aYqvfr nMU sLONkI jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI qF kyjrIvfl dy kuJ cyilaF ny sLONkI nMU Gyr ilaf aKy qusF sfzy mihbUb nyqf bfry glLq iliKaf hY. jd sLONkI ny kyjrIvfl vloN smuwcy mIzIaf `qy lgfey jf rhy dosLF bfry puwiCaf qF ieh swjx afKx lwgy nhIN jI Aus ny qF iek do mIzIaf adfiraF bfry ikhf hY. sLONkI nfl bYTy iek swjx ny ajIq jlMDr dI vYbsfeIt afpxy smfrt Pon `qy Kohl ky KLbr dIaF muwK lfeInF pVH idwqIaF. jnfb kyjrIvfl ieMJ kihMdy hn, smuwcf mIzIaf ivikaf hoieaf hY, ieh iek vwzI sfij hY jykr sfzI srkfr bxI qf ies sbMDI jfc hovygI qy mIzIaf nfl juVy doI ivakqIaf nUM jylH Byijaf jfvygf| pRDfn mMqrI dy ahuwdy leI AumIdvfr nirMdr modI dy pRcfr leI BfrI rkmF idwqIaf geIaf hn| ieh sux ky kyjrIvfl Bgq kuJ mwTy pY gey.

          16 mfrc nMU ieMtrnYWt `qy iewh Kbr Cf geI ik afm afdmI pfrtI dy afgU arivMd kyjrIvfl ny bMglOr ivwc iek Kfs afdmI iznr aXoijq kIqf hY ijs ivwc 200 Kfs afdmI phuMcy aqy pRqI ivakqI 20 hjLfr rupey cfrj kIqy gey ijs nfl 50 lwK rupey iewkwTy kIqy gey. pRYs rportF ny ieh vI dwisaf ik ieh iznr pihlF eysy qrF AulIikaf igaf sI aqy afm afdmI pfrtI ny ieh kbUilaf ik AuhnF iznr vfsqy 20 hjLfr rupey pRqI ivakqI vsUl kIqf hY.   ies bfry kihx nMU qF hor bhuq kuJ hY pr sO hwQ rwsf isry `qy gMZ dy aKfx vFg afm afdmI pfrtI ivwc Kfs afdmIaF dI vI Kfs QF bx geI hY. jnfb kyjrIvfl hor afgUaF nMU cfrtr jhfjLF dy hUty lYx vfsqy koisaf krdy sn hux afp cfrtr jhfjLF dy hUty lYNdy PVy gey hn. ivdysLF qoN vI QVfQV pYsf jf irhf hY. Kfs bnx dI kvfied sLurU ho geI hY, afgy afgy doKy hoqf hY ikaf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Bfvuk gwlF krn nfl hI qbdIlI nhIN af skdI!

            votF lYx vfsqy coxF mOky isafsI afgU aksr swB nMU muMzy dyx vflIaF gwlF krdy hn.  sLONkI awj ieMtrnYWt `qy KLbrF vyK irhf sI ijhnF ivcoN iek KLbr ivwc pMjfb dy Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl afK rhy sn ik agr modI pRDfn mMqrI bxdy hn qF pMjfb nMU Kuwly gwPLy imlxgy. iek hor KLbr ivwc mwD pRdy dy muwK mMqrI ivrfj isMG cOhfn ny kyNdr qoN sUby dy iksfnf leI 5700 kroV rupey df pYkyj dyx dI mMg kIqI hY. kuJ idn pihlF ibhfr dy muwK mMqrI nqIsL kumfr ny kyNdr qoN ibhfr vfsqy ivsysL pYikj dI mMg kIqI sI. hr isafsI afgU ieh dwsxf cfhuMdf hY ik Auh afpxy votrF vfsqy puwTf ltkx vfsqy iqafr hY.

            ipCly sfl nvMbr ivwc nvIN bxI afm afdmI pfrtI dy afgU arivMd kyjrIvfl idwlI dy votrF nMU muPLq pfxI aqy ssqI ibjlI dyx dy nfl nfl kurwpsLn dI jVH puwt dyx df vfadf vI kr rhy hn. idwlI coxF ivwc lokF ny qbdIlI dy hwk ivwc votF pfeIaF aqy kFgrs dI jVH puwt idwqI. 15 sfl rfj krn vflI kFgrs pfrtI 70 ivcoN isrPL 8 sItF hI ijwq skI. kFgrsI muwK mMqrI sLIlf dIksLq afpxI sIt vI hfr geI. afm afdmI pfrtI dy afgU arivMd kyjrIvfl ny kFgrs dI bfhrI mdd nfl srkfr bxfeI jo msF 48 idn hI cwlI. ieh 48 idnF ivwc kyjrIvfl ny lokF dy Bly vfsqy koeI ajyhI Xojnf nhIN bxfeI jo swcmuwc clfeI jf skdI hovy aqy sUby df bjt ies df Bfr cwuk skdf hovy. kyjrIvfl srkfr ny mIzIaf dIaF surKIaF ivwc rihx vfsqy PVF bhuq mfrIaF.

            kI kyjrIvfl srkfr ny pfxI, ibjlI, sPLfeI, ishq syvfvF afid nMU ibhqr bnfAux vfsqy koeI Auicq Xojnf bxfeI? ies df juvfb nFh ivwc hY. koeI Xojnf bnfAuxI qF kI sI iksy ajyhI Xojnf vfsqy muZlI jfxkfrI iekwTI krn dI koisLsL vI nhIN kIqI geI. kyjrIvfl kol hr mrjL dI ieko hI dvf hY aqy ies dvf df nfm hY Drnf. Aus nMU ieh suD vI nhIN hY ik srkfr qoN bfhr bYTIaF iDrF Drnf dyx vflI dvf vrq skdIaF hn pr srkfrF afp kdy Drny `qy nhIN bYTdIaF. srkfrF kMm krdIaF hn aqy Drny `qy bYTx vfilaF dy isLkvy dUr krn df Xqn krdIaF hn. kyNdr qoN Kuwly gwPLy mMgx aqy ivsLysL drjy mMgx vfly afgU vI afpxy sUibaF dy sroqF nMU pRgqI vfsqy vrqx ivwc nfkfm rhy hn aqy mMg mMg ky hI zMg tpfAuxf cfhuMdy hn.

            afm afdmI pfrtI dy smrQkF ivwc zMzf-sotf vrqx vfly eynI igxqI ivwc af vVHy hn ik hux afm afdmI pfrtI aqy rvfieqI pfrtIaF ivwc koeI Prk nhIN irhf. zMzf-sotf vrqx nfl lokqMqrI qbdIlI nhIN af skdI.  afm afdmI pfrtI dy smrQkF ivwc ajyhy lok aqy sMgTn vI sLfml ho gey hn jo qbdIlI nhIN sgoN arfjkqf cfhuMdy hn.

            sLONkI ipCly idnIN iek ajyhy sMgTn vloN ByjI jfxkfrI pVH irhf sI jo iksy swjx ny ieMntrnYWt qoN lfh ky sLONkI nMU ByjI sI. ieh iek ajyhf sMgTn hY ijs dI ivcfrDfrf iswK vwKvfdIaF vflI jfpdI hY. ieh sMgTn dfavf krdf hY ihMdosqfn dIaF ipClIaF sfrIaF coxF ivwc iswK votrF dI avfjL suxI hI nhI  geI. ies sMgTn muqfibk iehnF coxF ivwc iswKF aqy Bfrq dy hor cyqMn votrF vfsqy afpxI gwl sunfAux df suinhrI mOkf hY. aqy ies mOky df nfm hY kyjrIvfl aqy Aus dI afm afdmI pfrtI.

            Bfv ipCly 60-65 sflF dOrfn afp dI axhoNd kfrn iswKF aqy Bfrq dy hor cyqMn (alrt) votrF nMU afpxI avfjL sunfAux df mOkf hI nhIN imilaf. ieh ikwzf vwzf JUT hY? Bfrq dIaF sfrIaF ipClIaF coxF ivwc dysL dy hr votr nMU iek vot df hwk imilaf hY. ieh hwk hr Drm, hr iPrky aqy hr sUby dy votr nMU imilaf hY. iswKF smyq pMjfb dy lokF ny vI hor sUibaF vFg ies hwk dI vrqoN kIqI hY. kyNdrI aqy subfeI srkfrF cunx ivwc afpxf ihwsf pfieaf hY. pr hux ajyhy CwlvfdI pYdf ho gey hn jo ieh pRBfv dyxf cfhuMdy hn ik iswK votrF nMU pihlF kdy mOky hI nhIN imilaf aqy hux kyjrIvfl dy af jfx nfl mOkf iml igaf hY. jykr kyjrIvfl dI gwl nf bxI qF afKxgy ik coxF ivwc hyrfPyrI ho geI hY aqy jykr kyjrIvfl idwlI vFg pRBfvI bnx jogIaF sItF ijwq igaf qF idwlI vFg ivwcy hI ilwd kr ky Bwj jfvygf aqy Bwjx df ieljLfm dUjIaF pfrtIaF isr mVH dyvygf.

            astrylIaf bYTy iek CwlvfdI ny qF afpxI iek ilKq ivwc ieh dfavf kIqf hoieaf hY ik ajLfd Bfrq dy awj qwk dy sfry iswK afgUaF ny iswKF vfsqy kuJ nhIN kIqf. ies swjx ny svrgI kyNdrI kYbint mMqrI bldyv isMG, svrn isMG, prqfp isMG kYroN, guridafl isMG iZloN, bUtf isMG, igafnI jLYl isMG, byaMq isMG, surjIq isMG brnflf, suKdyv isMG ZINzsf, pRkfsL isMG bfdl aqy zfktr mnmohn isMG nMU ies ilst ivwc sLfml kIqf hY. swjx jI dfafvf krdy hn ik iehnF afgUaF ny iswKF vfsqy kuJ nhIN kIqf pr iksy ajyhy iswK afgU df nfm nhIN dwsdy ijs ny iswKF vfsqy kuJ kIqf hY.

            awj jd koeI ivakqI pfiksqfn dy pMjfb qoN BfrqI pMjfb afAuNdf hY qF bhuq Prk vyKdf hY. jwg jfxdf hY ik pfiksqfnI pMjfb dI DrqI bhuq AupjfAU sI aqy 1947 dI vMz ipwCoN BfrqI pMjfb rPUjIaF nfl Br igaf sI. Gwto Gwt 10 sfl iehnF rPUjIaF nMU vsfAux `qy lwg gey sn. pMjfbIaF dI imhnq aqy srkfrI mdd nfl pMjfb ivwc hrI krFqI afeI. awj pfiksqfnI pMjfb qoN BfrqI pMjfb ibnF kuJ kIiqaF hI awgy nhIN inkl igaf. KyqI nMU hulfrf dyx vfsqy hr sfl kyNdr srkfr hjLfrF kroVF dIaF isbiszIaF idMdI hY ijs df swB qoN vwD lfB pMjfb df iksfn lYNdf afieaf hY.

            iek hor vwKvfdI iswK afgU ilKdf hY ik zfktr mnmohn isMG ny qF ihMdosqfn vfsqy vI kuJ nhIN kIqf aqy kiQq afriQk rIPfrm qF Bfrq dI aPsrsLfhI ny hI kr idwqI hY. Auh mnmohn isMG nMU KoKlf dwsdf hY ijs nMU sonIaF gFDI ny iKzfAuxy vFg vriqaf hY. aksr bhuq sfry vwKvfdI qF BfrqI POj, isvl srivs aqy puils ivwc AuWc ahuidaF `qy bYTy iswK aPsrF nMU vI ihMdUaF dy eyjMt dwsdy hn. iehnF kiQq eyjMtF ivwc BfrqI POj dy sfbkf muKI jnrl jyjy isMG aqy mjUdf muKI jnrl ibkrm isMG nMU vI sLfml kIqf jFdf hY. dunIaF dI qIjI vwzI POj nMU kmFz krn vfly iswKF dI kfblIaq `qy vI sLwk kIqf jFdf hY. kI ies df mqlb ieh hY ik iswKF ivwc koeI kfbul ivakqI hY hI nhIN ijs iksy nMU vI Bfrq ivwc AuWc ahudf imilaf hY Auh ihMdUaF df eyjMt hY.

            sfbkf puils muKI kypI aYs igwl hovy jF mjUdf puils muKI sYxI hovy, ieh vI ihMdUaF dy eyjMt dwsy jFdy hn. iswK aPLsrF nfl BrI peI sfrI pMjfb puils vI ihMdUaF dI eyjMt hY. hux qF bws iehI kihxf rih igaf hY ik pMjfb ivwc vwsdy bhuqy iswK ihMdUaF dy eyjMt hn ikAuNik Auh ivdysLF ivwc awzy bxfeI bYTy vwKvfdI iswKF dI sOVI soc df smrQn nhIN krdy.

            ijhnF vwKvfdIaF nMU kyjrIvfl afs dI ikrn jfpdf hY AuhnF nMU ies svfl df juvfb dyx vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY ik agr kuJ iswK kyjrIvfl dI itkt `qy aYmpI cuxy jFdy hn qF AuhnF nMU iks Kfqy ivwc rwKxf hY? kI kyjrIvfl dI itkt `qy ijwqx df mqlb hY ik Auh Kfilsqfn dy aYmpI bx jfxgy? aYmpI qF Auh iPr vI Bfrq dI sMsd dy hI bnxgy ijs qrF kdy ismrnjIq isMG mfn, aiqMdrpfl isMG, iDafn isMG mMz aqy kuJ hor bxy sn. AuhnF ny BfrqI sMsd ivwc phuMc ky iswKF vfsqy ikhVf anoKf mfrkf mfiraf sI jo hor vwzy vwzy BfrqI iswK afgU nhIN mfr sky ijs kfrn AuhnF nMU gdfrI dy Pqvy idwqy jFdy hn?

            kuJ vwKvfdI sMgTnF df chyqf bxy kyjrIvfl ny iek qfjLf ibafn ivwc ikhf hY ik agr Aus dy isr `qy bMdUk rwK idwqI jfvy qf Auh nirMdr modI df pRDfn mMqrI ahudy dy leI smrQn kr skdf hY. kI ies df mqlb hY ik ijhnF BfrqIaF dy isr `qy bMdUk rwKI hovygI Auh hI modI nMU vot dyxgy?

            afm afdmI pfrtI df afgU arivMd kyjrIvfl Bfrq ivcoN kurwpsLn rokx df iek nukqI pRogrfm lY ky GMum irhf hY pr ieh nhIN dwsdf ik ieh dUr ikvyN krnI hY? kyjrIvfl aqy Aus dI pfrtI Bfrq ivwc qbdIlI dI gwl vI krdI hY pr qbdIlI ikvyN aqy ikhVI ilafAuxI hY Aus bfry kuJ nhIN dwsdy? ieh TIk hY ik Bfrq dy lok qbdIlI cfhuMdy hn pr Bfvuk gwlF krn nfl hI qbdIlI nhIN af skdI. kyjrIvfl qbdIlI df iswkybMd PfrmUlf Bfrq dy lokF nMU ivKfvy qF shI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


arfjkqfvfdIaF df sMG bxdI jf rhI hY afm afdmI pfrtI!
Bfrq ivwc lok sBf dIaF coxF df ivgul vwj igaf hY ijs nfl isafsI mhOl grmf igaf hY. 543 lok sBf hlikaF leI votF pYx df km 7 aprYl qoN ur hovygf jo 9 gyVF 'c 12 meI mukml hoeygf aqy 16 meI nMU votF dI igxqI hovygI. coxF dIaF qrIkF dy aYlfn nfl afdr cox fbqf vI qurq lfg ho igaf hY aqy cox kimsLn qfkq df kyNdr bx igaf hY.
ipCly sfl dsMbr ivwc idwlI sUby dIaF coxF dy nqIijaF ny swB nMU hYrfn kr idwqf sI jd nvIN bxI afm afdmI pfrtI (afp) sUby dI asMblI dIaF kuwl 70 sItF ivwcoN 28 ijwq geI sI. ies nfl afp df afgU aribMd kyjrIvfl rfqo rfq hIro bx igaf sI. afp ny coxF hfr cuwkI kFggs dy 8 aYmaYleyjL dI bfhrI mdd nfl Gwt igxqI srkfr bxf leI sI jo msF 48-49 idn hI cwlI. afp afgU aribMd kyjrIvfl ny lok sBf coxF `qy awK rwKI hoeI sI aqy idwlI dI Gwt igxqI srkfr Aus vfsqy bMDn bx geI sI. ijs kfrn mwuK mMqrI kyjrIvfl ny vwzf zrfmf rc ky asqIPLf dy idwqf sI aqy lok sBF coxF dI iqafrI sLurU kr idwqI sI.
idwlI ivwc Gwt igxqI srkfr bnfAux vflI afm afdmI pfrtI qoN Bfrq dy bhuq sfry lokF nMU bhuq afsF sn ikAuNik afp dI isafsq df muwK insLfnf Bfrq ivcoN kurwpsLn KLqm krnf aqy pfrdrsLI srkfr dyxf sI. afp afgU ieh dfavy vI krdy sn ik Auh Bfrq ivwc gxrfj lfgU krnf cfhuMdy hn ijs ivwc lok hI sfry PYsly kiraf krngy. eyQoN qwk ik cuxy hoey numfieMdy (aYmaYleyjL aqy aYmpI afid) afpxy hlky dIaF grFtf vI afpxI mrjLI nfl nhIN Krc skxgy sgoN glI-muhwly dy lok afpxy ihwsy dIaF grFtf Krcx df afp PYslf kiraf krngy. afp ny lflbwqI klcr vI KLqm kr dyx dI TfxI hoeI sI aqy sLurU ivwc kyjrIvfl ny puils sikAurtI lYx qoN vI ienkfr kr idwqf sI. Aus ny muwK mMqrI vflf bMglf lYx qoN vI nFh kr idwqI sI.
ajyhIaF gwlF afm lokF vfsqy bhuq idl lBfAU sn ijs kfrn afm afdmI pfrtI df stfk Aupr vwl cVHn lwg ipaf. iswtf ieh hoieaf ik BFq BFq dI lwkVI afm afdmI pfrtI ivwc sLfml hox lwg peI. ies ivwc mOkfpRsq isafsqdfn vI sLfml hn aqy jfiejL qbdIlI dy cfhvfn lok vI sLfml hn. ijhnF nMU afpxIaF pfrtIaF itktF nhIN idMdIaF Auh vI afp vwl Bwj rhy hn aqy agly kuJ hPLiqaF dOrfn hor vI Bwjxgy.
idwlI dy 48-49 idnF dy rfjkfl dOrfn afp ny PVF bhuq mfrIaF hn pr ajyhf kuJ nhIN kIqf jo lokF dy Bly vfsqy siQr nINh df kMm krdf hovy. lokF dy Bly vfsqy lMbf smF asr krn vflIaF nIqIaF GVn nMU smF lwgdf hY aqy ajyhIaF nIqIaF lfgU krn vfsqy jmhUrI adfiraF nMU pihlF kfiem qy iPr mjLbUq krnf pYNdf hY.
Bfrq dI ajLfdI qoN bfad swB qoN aihm kMm jo Bfrq dy afgUaF ny kIqf Auh sI Bfrq ivwc mjLbUq lokqMqrI pRnflI dI jVH lgfAuxf ijs df iswtf ieh hoieaf ik Bfrq keI kmjLorIaF dy bfvjUd awj sMsfr dy lokqMqrI dysLF df srdfr mMinaF jFdf hY. ies dy Elt gvFzI dysL pfiksqfn ivwc POj vloN cuxIaF hoeIaF srkfrF nMU jd mrjLI brqrPLL krn dI iprq pY geI hY. Bfrq ivwc POj ny lokF vloN cuxI hoeI srkfr nMU slUt mfrnf afpxf krqv bxf ilaf. Bfrq ivwc jmhUrIaq dI jVH eynI mjLbUq sfbq hoeI hY ik jd pRDfn mMqrI ieMdr gFDI ny 1975-77 dI aYmrjMsI ipwCoN coxF krvfeIaF qF afpxI sIt vI hfr geI sI.
idwlI ivwc Gwt igxqI srkfr bxf ky afp aqy ies dy afgU aribMd kyjrIvfl ny jmhUrI adfiraF nMU mjLbUq krn dI QF afphudrfsLfhI df rfj lfgU kr idwqf. muwK mMqrI rfj vfsqy hor qfkqF hfsl krn vfsqy Drny `qy bYT igaf aqy 26 jnvrI dI gxqMqr idvs pRyz ivwc ivGn pfAux dI cyqfvnI dy idwqI aKy gxqMqr idvs pRyz mfrg nMU lwKF lok jfm kr dyxgy. gxqMqr idvs df siqkfr krn dI QF kyjrIvfl bMDn pfAux dI DmkI dy irhf sI. Bfrq nMU gxrfj bnfAux df dfavf krn vflI afp gxqMqr idvs dI aihmIaq nMU Buwl geI. cfhIdf qF ieh sI ik BfrqI gxqMqr ivwc mjUd kmjLorIaF nMU dUr kr ky ies nMU hor mjLbUq krn leI kMm kIqf jFdf pr aribMd kyjrIvfl ny bYk gIar pf ilaf. gvFzI dysL Bfrq vrgy gxqMqr nMU qrs rhy hn aqy kyjrIvfl ies nMU bihqr bnfAux dI QF Twuzy mfrn lwgf aqy afpxy afp nMU arfjkqfvfdI dwsx lwg ipaf. kyjrIvfl dy Drny kfrn tRYiPk jfm ho igaf aqy surwiKaf vfsqy cfr mYtro stysLn bMd krny pey. idwlI nMU arD rfj df drjf pRfpq hY aqy hor qfkq lYx vfsqy lVn df ieh koeI qrIkf nhIN sI.
kyjrIvfl kYbint df mMqrI ivvfd BfrqI (somnfQ BfrqI) sVk `qy KV ky puils nMU hukm sunfAux lwg ipaf. cyn afPL kmFz qoVn aqy puils vrgy aihm srkfrI adfry ivwc ies iksm df dKLl sfLied hI iksy hor afgU ny idwqf hovy. kI puils nMU mjLbUq aqy rfjsI dKLl rihq adfrf ies qrF bxfieaf jf skdf hY? ieh vI iDafn rhy ik somnfQ BfrqI idwlI df 49 idn kfnMUn mMqrI sI.
kyjrIvfl dI swjI bFh mMinaF jFdf vkIl pRsLFq BUsLn ksLmIr ivwc jnmwq krvfAux dIaF gwlF kr lwg ipaf jdik afp nMU qF ajy idwlI dI srkfr dy gTn vfsqy vI bhumwq nhIN sI imilaf. kyjrIvfl qF kiQq jn lokpfl ibwl vI ivDfn sBf df sYsLn rfm lIlf grfAUNz ivwc swd ky pysL krnf cfhuMdf sI. sMsfr Br dy lokqMqrI dysLF ivwc ivDfn sBfvF jF sMsdF dy sYsLn kdy pbilk pfrkF ivwc huMdy hn?
kyjrIvfl ny lokF nMU 700 iltr pfxI muPLq dyx df vfadf pUrf krn df aYlfn qF qurq kr idwqf pr ijhnF grIb lokF kol pfxI df kunYksLn hI nhIN hY, AuhnF vfsqy kuJ nf kIqf. ies df mqlb ieh sI ik pfxI dI tUtI df kunYksLn hovy qF 700 iltr pfxI muPLq pr kunYksLn hI nf hovy qF pfxI mihMgy Bfa tYkrF duafrf blYk krn vfilaF qoN KrIdo.
kyjrIvfl ny AuhnF lokF nMU ibjlI df ibwl 50% muafPL kr idwqf ijhnF ny afp vloN lgfey gey ibl nf idE morcy ivwc ihwsf ilaf sI aqy ieh lok afp dy kwtV smrQk sn.
kyjrIvfl ny kiQq jn lokpfl ibwl afpxI Gwt igxqI srkfr BMg krn vfsqy bhfny vjoN vriqaf aqy ajyhf kridaF ivDfn sBf df mjLfk Auzfieaf. jo zrfmf kyjrIvfrl srkfr dy afKrI idn idwlI ivDfn sBf ivwc cwilaf Aus dI imsfl pihlF ikqy nhIN imldI.
kiQq jn lokpfl ibwl ivDI muqfibk pysL krn qo NibnF hI kyjrIvfl aqy spIkr ieh hukm dyx lwg pey ik ibwl pysL ho igaf hY aqy ies `qy bihs kIqI jfvy. ivroDI iDr kihMdI rhI ik ibwl pysL nhIN hoieaf aqy rfjpfl ny vI sihmqI nhIN idwqI pr afp nMU shy dIaF iqMn lwqF hI njLr af rhIaF sn. ijs kfrn bhuq rOlf rwpf ipaf aqy aMq ivwc mMnxf ipaf ky ibwl ajy pysL nhIN hoieaf qy nf hI ibwl dIaF kfpIaF ivDfnkfrF nMU idwqIaF geIaF hn jo bihs qoN pihlF iek jLrUrI sLrq hY. ijs ibwl dI pUrI jfxkfrI hI nf idwqI geI hoey Aus `qy bihs ikvyN kIqI jf skdI hY?
kI aribMd kyjrIvfl aqy Aus dI pfrtI ny ajyhf krky idwlI dI ivDfn sBf dI mfx mirXfdf vDfeI hY jF KUhKfqy pfeI hY? mjLf qF qwd sI jykr ivroDI iDr rOlfrwpf pf ky inXm BMg krdI aqy kyjrIvfl srkfr ivDfnk inXmF `qy pihrf idMdI hoeI sLFq rih ky nvIN iprq pfAuNdI. ies nfl iek aihm lokqMqrI adfry, ivDfn sBf df siqkfr vDdf aqy adfry dI mjLbUqI `c vI vfDf huMdf. jmhUrI adfiraf dI pRiqsLTf nMU Zfh lgf ky gxrfj nhIN bx skdf.
hux jd lok sBf coxF df ibgul vwijaf qF kyjrIvfl gujrfq dy dOry `qy inkl ipaf. sfbkf muwK mMqrI dy kfPLly nMU gujrfq puils ny 30 ku imMt roikaf aqy bhfnf tRYiPk ivwc ivGn pYdf krn qy cox kimsLn dI agfAUN afigaf qoN ibnF roz sLoa krn df lgfieaf. afp aqy kyjrIvfl nMU ies ivwc gujrfq srkfr dI cfl njLr afAuNdI hY jdik gujrfq srkfr kihMdI hY ik cox jLfpqf lfgU hox ipwCoN puils cox kimsLn dy hukmF hyT af geI hY. modI aqy Aus dI srkfr dI ieh cfl ho skdI hY pr gujrfq ivwc kyjrIvfl nMU 30 imMt roky jfx kfrn idwlI, lKnAU aqy alfhfbfd ivwc afp dy smrQkF ny bIjypI dy dPLqrF `qy hmlf ikAuN kr idwqf?
jd idwlI ivwc afp dy 500 ku sO srQkF ny bIjypI df dPLqr Gyiraf qF kyjrIvfl irhf kIqf jf cuwkf sI. afp smrQkF ny dPLqr `qy iewtF roVy mfry aqy bYnr vI PfV idwqf. ieh kuJ keI tIvI stysLnF ny vfr vfr ivKfieaf. afp afgU pRsLFq BUsLn scfeI dy Elt ies df dosL Bfjpf isr mVdf irhf. coxF dOrfn rfjDfnI ivwc kdy iksy rfjsI pfrtI ny dUjI rfjsI pfrtI dy dPqr `qy ieMJ hmlf nhIN kIqf jo afp ny kr ivKfieaf hY. kI ieh Bfrq ivwc aslI gxrfj lfgU krn df qrIkf hY?
ies hmly dI aslIaq sfhmxy afAux nfl afp ksUqI Ps geI hY. gFDIvfdI hox dIaF ksmF Kfx aqy gFDI topI `qy afm afdmI pfrtI lKvfAux nfl gFDIvfdI nhIN bixaF jf skdf. gFDIvfdI bnx vfsqy aihMsf prmoDrm `qy pihrf dyxf pYNdf hY. kurwpsLn KLqm krn aqy aslI gxqMqr lfgU krn df nfhrf lgfAux vflI afm afdmI pfrtI awj arfjkqfvfdIaF df sMG (PzrysLn) bxdI jf rhI hY!
-sLONkI ieMglYNzIaf


Dfrimk kwtVvfd sMsfr dI suwK-sLFqI vfsqy vwzf KLqrf hY

          21vIN sdI ivwc vI Dfrimk kwtVpMQI mnuwK nMU afpxI jkV ivwc rwKxf cfhuMdy hn. mnuwK nMU kfbU rwKx vfsqy Auh mnuwK dI ividaf aqy Kfx-pihnx nMU vI afpxy hukm hyT vyKxf locdy hn. Dfrimk kwtVpMQI qkrIbn hr Drm ivwc imldy hn pr grIb dysLF ivwc ieh vDyry jLorfvr hn.          ies hPLqy aPrIkI mhfdIp dy nfeIjIrIaf dysL ivwc iek vwzI ihMsk Gtnf vfprI hY. ieslfimk kwtVpMQI sMgTn boko hrfm ny nfeIjIrIaf dy azmfvf sUby dy iek sLihr ivwc iewk sYkMzrI skUl `qy hmlf kr ky ies nMU pUrI qrF qbfh idwqf aqy 50 dy krIb ividafrQIaF nMU ijLMdf sfV idwqf hY. ieslfimk kwtVpMQIaF nMU ividaf qoN vI KLqrf hY aqy Auh afpxy psMd dI ieslfimk ividaf hI dyxI cfhuMdy hn. ieslfimk kwtVpMQI sMgTn boko hrfm nfeIjIrIaf nMU ieslfimk styt bnfAux vfsqy lV irhf hY aqy ies dI sur al kfiedf nfl imldI juldI hY. hux qwk ies lVfeI ivwc hjLfrF lok mfry jf cuwky hn.

          KLbrF muqfibk jd BfrI hiQafrF nfl lYs kwtVpMQI dihsLqgrdF ny hmlf kIqf qF skUl dI surwiKaf vfsqy qYnfq puils zr kfrn gfieb ho geI. eyQoN qwk ik bhuq sfry lok vI zr kfrn Gr Cwz ky Bwj gey.

          jd kwtVpMQI boko hrfm dihsLqgrdF ny sYkMzrI skUl `qy hmlf kIqf qF ividafrQI hostl ivwc suwqy pey sn. dihsLqgrdF ny lVikaF dy hostl `qy hmlf krky hostl nMU sfV idwqf aqy Bwj rhy ividafrQIaF nMU golIaF nfl BuMn idwqf. bhuq sfry ividafrQI ijMLdf sfV idwqy gey.

          AuhnF ividafrQIaF df ksUr isrPL ieh sI ik Auh ijs iksm dI ividaf hfsl kr rhy sn Auh boko hrfm sMgTn nMU mnjLUr nhIN hY. dihsLqgrdF ny lVkIaF dy hostl `qy vI hmlf kIqf pr ies nMU sfVn qoN pihlF lVkIaF nMU ieh qfVnf kr ky Cwz idwqf ik Auh afpxy Gr jfx aqy ivafh krvf ky Gr vsfAux. lVkIaF leI ividaf AuhnF nMU mnjLUr nhIN hY. dihsLqgrdF ny skUl dIaF 22 iemfrqF sfV idwqIaF ijhnF ivwc hostl, skUl, dPLqr aqy stfPL dy kuartr sLfml hn. mfrn vfly sfry lVky hI hn ijhnF dI Aumr 15 qoN 17 sfl dwsI jf rhI hY. 15 qoN 17 sfl dI Aumr dy skUl pVHdy ieh bwcy iksy leI KLqrf ikvyN ho skdy hn? ieh bwcy qF boko hfrm dI ieslfimk styt dI lVfeI nMU smJx dy vI Xog nhIN hoxgy. kuJ KLbrF muqfibk ijLMdf sfVy gey bwicaF dI igxqI 59 hY. skUl dy bwicaF nMU ijLMdf sfVn vfly ieh kwtVpMQI ikMny ku Dfrimk ho skdy hn? pr iehnF ny Drm df burkf pihinaF hoieaf hY aqy ieh ieslfm dI lVfeI lV rhy hn. ajyhI lVfeI kdy pMjfb ivwc vI lVI geI sI aqy keI iksm dy PLqvy cfhVy jFdy sn. pr aMq ivwc lokF ny ies KLqry nMU pihcfx ilaf aqy kwtVpMQIaF nMU KdyV idwqf sI.

          pfiksqfn ivwc awj vI ieh lVfeI cwl rhI hY. mlflf jUsPLjfeI qoN vI ieslfimk kwtVpQIaF nMU eysy leI KLqrf sI ikAuNik Auh skUl ivwc ividaf lY rhI sI. ividaf ny Aus nMU kwtVvfd dy Kqry qoN sucyq kr dyxf sI, kwtVvfd dI aslIaq smjx dy mOky pRdfn kr dyxy sn jo kwtVpMQIaF nMU pRvfn nhIN sI. pfik qfilbfnF ny pfiksqfn dy KYbr pKqUnbf sUby aqy kbfielI eyjMsI dy Kyqr ivwc 700 dy krIb skUl 2005 qoN 2013 drimafn sfVy hn.

          pfiksqfn dy mjUdf pRDfn mMqrI nvfj sLrIP qfilbfn kwtVpMQIaF nfl gwlbfq kr ky mslf hwl krnf cfhuMdy sn. AunF ny ies mksd vfsqy iek kmytI vI kfiem kr idwqI sI ijs ny qfilbfn nfl rfbqf vI kr ilaf sI. pr qfilbfn kwtVpMQI ajyhI gwlbfq ikvyN kr skdy hn? Auh qF pfiksqfn ivwc ieslfimk rfj sQfipq krnf cfhuMdy hn aqy AuhnF dI ieslfimk rfj dI pRIBfsLf ivwc awj dy sMsfr df rihx-sihx iPwt nhIN bYTdf. Auh Gwt igxqI iPrikaF nMU brdfsLq nhIN kr skdy. gYr muslmfnF nMU Auh kfPr afKdy hn aqy kfPLrF nMU mfrnf AuhnF vfsqy iek DrmI krm hY. AuhnF vfsqy qF sLIaf muslmfn, suMnI muslmfn aqy hjLfrf muqlmfn vI kfPrF vrgy hI hn.

          srkfr aqy qfilbfnF ivckfr gwlbfq sLurU huMdy sfr hI qfilbfn dy iek DVy ny pfiksqfn dy PVy hoey 23 POjI jvfnf dy isr klm kr idwqy ijs nfl amn vfrqf nUM zfhZf Dwkf vjf hY. nvfj sLrIP pihlF hI qfilbfnF nfl gwl;bfq krn df rsqf aKiqafr krn vfsqy sKLq nukqfcInI df sfhmxf kr rhy sn. ivroDI iDr AuhnF qoN sKLq kfrvfeI krn dI mMg kr rhI sI. gwlbfq df rsqf kMm nf krdf vyK ky pfik srkfr dy kihx `qy POj ny qfilbfnF iKlfP POjI kfrvfeI sLurU kr idwqI hY.

          KYbr pKqUnvf sUby aqy kbfielI eyjMsIaF ivwc qfilbfn eyny BfrU hn ik iswDI POjI kfrvfeI krn nfl POj nMU sKLq mukbfly df sfhmxf krnf pY skdf hY ijs ivwc POj df kfPLI nuksfn vI ho skdf hY. ies leI POj ny jLmInI hmly qoN pihlF hvfeI hmly sLurU kr idwqy hn. POj ny hvfeI hmilaF ivwc lVfkU jMgI hvfeI jhfjL aqy hYlIkptr gMnisLp vrqy hn aqy vrqy jf rhy hn.

          iek mIzIaf irport ivc ikhf igaf hY ik AuqrI vfIrsqfn Kyqr ivco 50000 kbfielI lok inkl ky hor Kyqrf ivc surwiKaf vfsqy cly gey hn jd ik awqvfdIaf dIaf luwkxgfhf `qy hvfeI hmilaf qo bfad ies Kyqr ivc jLmInI POjI kfrvfeI dI sMBfvnf vD geI hY. hvfeI hmilaF ivwc bMb bxfAux vflI PYktrI aqy BfrI mfqrf ivc DmfkfKy smgrI vI qbfh ho geI hY. mfry gey qfilbfn lVfkUaF dI shI igxqI df iksy nMU anumfn nhIN hY. lVfkUaF ivwc ivdysLI qfilbfnF dI vI kfPLI igxqI dwsI jf rhI hY. afm sLihrI ajy vI ies Kyqr nMU Cwz ky lgfqfr Bwj rhy hn.

          pfiksqfn bxfieaf hI Drm dy aDfr `qy igaf sI ikAuNik kuJ muslmfn smJdy sn ik Bfrq ivwc muslmfnF df BivKL surwiKaq nhIN hovygf. muslmfnF dy ies svrg nMU POjI qfnfsLfh ijLaf Aulhwk ny ieslfimk rIpbilk aYlfn idwqf sI aqy sLrIaf kfnMUn lfgU kr idwqf sI. aihmdIaf muslmfnF nMU gYr musilm grdfn idwqf igaf sI. muslfmfn hox dy bfvjUd AuhnF nMU awj qwk afpxI msijd dy bfhr kurfn dIaF afieqF ilKx dI afigaf nhIN hY. AuhnF dy kbrsqfn vwKry hn. aihmdIaF muslfnF `qy afey idn kwtVpMQIaF vloN hmly kIqy jFdy hn. sLIaf muslmfn afpxy Dfrimk idn sMgInF dy sfey hyT mnfAuNdy hn aqy sUPI PkIrF dy mjLrF `qy afqmGfqI bMb hmly huMdy hn.

          Auh pfiksqfn ijs ivwc suMnI kwtVpMQIaF df pUrf bolbflf hY, vI suMnI kwtVpMQIaF vfsqy ajy ieslfimk dysL nhIN hY. ijs pfiksqfn ivwc gYr muslmfnF aqy gYr suMnIaF df dm Gut irhf hY, Auh ajy pUrf ieslfimk nhIN hY aqy qfilbfn ies nMU pUrf ieslfimk styt bnfAux dI jMg lV rhy hn. ies jMg ivwc Auh afpxy muslmfn BrfvF nMU byrihmI nfl mfr rhy hn aqy ieslfimk pfiksqfn dy POjIaF dy isr klm kr rhy hn.

          kiQq ieslfimk styt afpxI hoNd dI lVfeI lV irhf hY aqy ieslfm dy rfKy qfilbfnF dy Kqry nfl nijwTx vfsqy jMgI hvfeI jhfjLF dI vrqoN afpxy lokF `qy kr irhf hY. pfik srkfr aqy qfilbfn kwtVpMQI dovyN hI ieslfm nMU pRnfey hoey hox dy dfavy krdy hn pr iek dUjy `qy awg vrsf rhy hn.

          pfiksqfn ny ieh kwtVpMQI Bfrq aqy aPgfinsqfn nMU sbk isKfAux vfsqy pYdf kIqy sn jo awj ies dI afpxI hoNd vfsqy Kqrf bx gey hn. ajy bIqy hPLqy hI aPgfn qfilbfnF ny aPgfinsqfn dy 20 POjIaF dy isr klm kIqy hn. sfl 2001 qoN 9/11 qoN bafd sMsfr dy sfry dysL rlL ky vI qfilbfn kwtVpMQIaF df sPfieaf nhIN kr sky. amrIkf aqy sMsfr dI afriQkqf aPgfn lVfeI dy Krcy nfl ihwl geI hY.

          afiKr qfilbfn eyny KLqrnfk ikAuNk hn? AuNJ Auh afm pfiksqfnI aqy aPgfn sLihrIaF vrgy hI hn pr AuhnF dy aMdr Dfrimk kwtVvfd jLihr hI AuhnF nMU eynf KLqrnfk bxf irhf hY. Dfrimk kwtVvfd df jLihr dysL ivdysL dy ieslfimk kwtVpMQIaF nMU pfiksqfn vwl iKwc irhf hY aqy ieh Kyz hor pycIdf qy Gfiqk rUm Dfrn krdI jf rhI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kyjrIvfl qF gorbfcov ho skdY pr ihMdosqfn sovIaq XUnIan nhIN hY!

          Bfrq dI rfjDfnI idwlI smyq AuWqrI Bfrq dy kuJ sLihrI ielfikaF ivwc aribMd kyjrIvfl dI afm afdmI pfrtI (afp) dI kfPLI crcf hY. irsLvqKorI qoN duKI jMqf dI nbjL pihcfxidaF aribMd kyjryvfl ny idwlI dIaF coxF ivwc ies nMU afpxf muK eyjMzf bxf ilaf sI. ies iek nukfqI progrfm nfl hI kyjrIvfl dI afp ny kFgrs dI   qjrbykfr afgU aqy muwK mMqrI sLIlf dIKLsLq nMU icwq kr idwqf sI. kFgrs dI bfhrI mdd nfl idwlI ivwc srkfr bnfAux vfly kyjrIvfl 49 idn hI swqf ivwc rhy aqy bIqy hPqy bhuq nftkI aMdfjL ivwc asqIPf dy idwqf.

          aribMd kyjrIvfl dy asqIPLy df kfrn af rhIaF sMsdI coxF hn ijhnF ivwc Auh jMqk hmdrdI df lfhf lYxf cfhuMdf hY. idwlI ivwc gvrnrI rfj lfgU kr idwqf igaf hY aqy ho skdf hY ik idwlI dIaF coxF vI sMsdI coxF dy nfl hI ho jfx. aribMd kyjrIvfl df kihxf hY ik jykr idwlI coxF huMdIaF hn qF Auh idwlI nMU qrjIh dyvygf. pr Aus ny sMsdI coxF vfsqy AumIdvfrF dI sIlYksLn sLurU kr idwqI hY. keI AumIdvfrF dy nfvF df aYlfn kr vI idwqf igaf hY. afp dy sUqr dwsdy hn pfrtI sMsd dIaF coxF ivwc 300 qoN vwD sItF `qy AumIdvfr KVy krygI.

          dysL aqy ivdysL ivwc afp dy XUint bnfAux dI dOV lwg geI hY. QF QF nvyN XUint bx rhy hn aqy PMz ryjL hox lwg pey hn. hr koeI vgdI gMgf ivwc hwQ DOx leI Auqfvlf jfp irhf hY. keI ajyhy vI hn ijhnF dI afpxy Gr ivwc puwC nhIN hY pr Auh afp dI topI sjfeI cODrI bxy iPrdy hn. ijhnF nMU sQfipq rfjsI pfrtIaF qoN itkt imlx dI afs nhIN hY Auh vI rfqo rfq  afp dy afgU sjL rhy hn. ijwQy keI cMg lok vI afp vwl af rhy hn AuWQy rihMd-KUhMd vI afp nMU DVf DV Bfg lgf rhI hY. pMjfb ivwc afkflIaF, Bfjpf aqy kFgrsIaF nMU kosx vfly afp dy vD vD ky gux gfAux lwg pey hn.

          ies hPLqy sLONkI iek vwKvfdI iswK lyKk dI iek ilKq pVH irhf sI ijs ivwc Aus ny akflIaF nMU kFgrs nfloN vI vwD KLqrnfk aqy pMQ dy dusLmx dwisaf hY. lyKk puwCdf hY ik bfdl ny iswKF dy dumx kFgrsI muwK mMqrI byaMq isMG mfrn vfly isMGF dI jF isMGF dy pirvfrF dI kI mwdd kIqI? lyKk df mMnxf hY ik jy kFgrs iswKF dy kfqlF AuWcy ahudy dy ky snmfinq kr skdI hY qF bfdl kFgrsIaF dy kfqlF AuWcy ahudy ikAuN nhIN dy skdf?

          jfhr hY ik KfilsqfnI lyKk pMjfb dy svrgI muwK mMqrI s: byaMq isMG dy kfqlF aqy AuhnF dy pirvfrF vfsqy Auwc ahudy aqy mfx snmfn mMgdf hY aqy Auh vI pMjfb dI pRkfsL isMG bfdl srkfr qoN. lyKk awgy ieMJ svfl krdf hY, jy bfdl swcmuwc iswKF df hmdrd hY qF Auh Gwt igxqIaF dI dumx pfrtI bI[jy[pI[ nfloN nfqf qoV ky[ ieMdrf gFDI qy byaMq isMG mfrn vfilaF afpxI pfrtI dIaF itktF ikAuN nhIN dy idMdf?

          kfqlF aqy AuhnF dy pirvfrF vfsqy akflI dl qoN itktF mMgx vflf lyKk s: bfdl nMU anfVI smJdf hY jo Aus dy nhoiraF kfrn Bfjpf nfl qoV ivCoVf kr ky rfjBfg gvF lvygf.  hF bfdl ny kfqlF aqy dihsLqgrdF dI Xfdgfr kuJ lokF dy awKIN Gwtf pfAux vfsqy bxf idwqI hY aqy ies df ijMLmf vI sLRomxI kmytI dy pRDfn jQydfr avfqr isMG mwkV isr mV idwqf hY. s: bfdl ny mwkV nMU JUTf vI afK idwqf hY aqy Aus qoN kMm vI krvf ilaf hY. ieMJ swp mfrn aqy sotf bcfAux dI koisLsL kIqI hY. pr s: bfdl AuhnF lokF nMU itktF ikvyN dy skdf hY ijhnF qoN bcx vfsqy Auh 10-12 sfl luk luk ky idn kwtdf irhf sI? dihsLqgrdF dy zr kfrn hI sL: bfdl AuhnF dy BogF `qy sLrDFjlI ByNt krn jFdy sn. ies zr kfrn hI s: bfdl eyny grk ho gey sn ik sMq hrcMd isMG lONgovfl dy kfqlF nMU vI sLhId afKx lwg pey sn.

          kFgrs dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG ny qF ieh vI afK idwqf hY ik dihsLqvfd smyN s: pRkfsL isMG bfdl ny KUMKfr dihsLqgrd gurjMt isMG rfjsQfnI qoN pRotYksLn leI hoeI sI. aprysLn blUa stfr dy mfmly ivwc vI kYptn ny bfdl `qy keI dosL lgfey hn. swc qF ieh hY ik s: pRkfsL isMG bfdl smyq bhuqy iswK afgU  sMq jrnYl isMG qoN bhuq duKI sn aqy Auh dihsLq df aMq cfhuMdy sn. dihsLq dy mhOl ivwc isafsq krnI buq irskI kMm huMdf hY. svrgI rfjIv gFDI aqy bynjLIr Buwto qy AuhnF dy pirvfr ies irsk nMU jfxdy hn.

          KYr gwl iek KfilsqfnI lyKk dI ho rhI sI jo s: bfdl qoN kfqlF qy AuhnF dy pirvfrF vfsqy itktF cfhuMdf hY. KfilsqfnI lyKk ajyhI mMg kr ky bhuq glqI kr irhf hY. agr s: bfdl Aus dI gwl mMn ny awDI ku drjn itktF ajyhy lokF nMU dy dyx qF KfilsqfnI bhuq ksUqy Ps jfxgy. ijs bfdl nMU Auh ipCly 30 sflF qoN pfxI pIpI ky kos rhy hn, Aus dI coxF ivwc hmYieq krnI pY jfvygI. Gwto Gwt bfdl dI itkt `qy KVy afpxy bMdy ijqfAux vfsqy qF mdd krnI hI pvygI. ieh Quwk ky cwtx dy brfbr hovygf.

          hux ies df asfn bdl sfhmxy af igaf hY. Bfrq Br dy sfry dy sfry kwtVpMQI, cfhy Auh iksy vI vwKvfdI guwt nfl sbMiDq hox, Auh hux afm afdmI pfrtI dI itkt hfsl krn vfsqy kulIPfeI krdy hn. afm afdmI pfrtI ny itkt hfsl krn dIaF sLrqF bhuq nrm kr idwqIaF hn. iksy vI AumIdvfr df arfjkqfvfdI hoxf hI bhuq vwzI kulIPIkysLn hY. nkslvfVIey,  ksLmIrI vwKvfdI KfilsqfnI aqy hor ies iksm dy guwt AuhnF nMU pRvfn hn.

          irsLvqKorI rokx, smfijk inaF aqy svrfj lfgU krn dy nfm `qy kyjrIvfl ny swB nMU klfvy ivwc lYx df PYslf kr ilaf hY. ies nfl BFq BFq dI lwkVI kyjrIvfl vwl afkrisLq ho rhI hY. Drnf dyx vfly, golIaF clfAux vfly, jylF qoVn vfly, juwqIaF suwtx vfly aqy iksy nMU QwpV mfrn vfly swB afp dI itkt hfsl krn vfsqy kulIPfeI krdy hn. hux jykr cfhvfn Gr hI bYTf rhy qF ieh Aus df afpxf ksUr hY. afp ny qF drvfjLLy Kohl idwqy hn.

          iek juwqI sutx vfly nMU AumIdvfr bxf ilaf igaf hY. hirafxf dy muwK mMqrI nMU DwpV mfrn dI koisLsL krn vfly iek  swjx dI AumIdvfrI ivcfr aDIn dwsI jFdI hY. hux iek hor swjx ny hiraxf dy muwK mMqrI vwl juwqI suwtI hY ijs kfrn Aus dI kflIPIkysLn vI pUrI ho geI hY, Auh vI itkt vfsqy aplfeI kr skdf hY. sLONkI ny suixaF hY ik afp dy kuJ ivdysLI hmdrd Es ierfkI rportr dI qlfsL kr rhy hn ijs ny amrIkf dy pRDfn buwsL vwl juwqI suwt ky juwqI suwtx dI bhfdrI krn dI iprq pfeI sI. iml jfx dI sUrq ivwc Aus nMU afp dI kOmI cox kmytI df muwK slfhkfr lgfieaf jf skdf hY.

          jd Bfrq dy pRDfn mMqrI rfjIv gFDI sRI lMkf gey sn qF gfrz afPL afnr dyx vflI POjI tukVI dy iek ispfhI ny rfjIv gFDI dy bMdUk df bwt mfiraf sI. Auh hux rItfier ho igaf hY aqy iek CotI ijhI dukfn krdf hY. Auh vI afp dy slfhkfr borz df mYNbr bnx dy pUrI qrF kfbl hY.

          ajy kwl hI iek KLbr afeI hY ik pwqrkfr qo aiBnyqrI bxI gIiqkf iqafgI ny iPlm inrdyk suBf kpUr `qy srIrk ox dy do lgfAudy hoey Aus nUM Aus dI pqnI izMpl KrbMdf dI hfrI `c hI QwpV jV idwqf. iqafgI ny ies pUry mfmly `c kpUr qy Aus dI pqnI aqy afpxy pRymI aqul swBrvfl dI hfrI `c hoeI afpsI gwlbfq df ieh sfrf vIzIE afpxy tivtr akfAUt `qy vI pf idwqf. gIiqkf iqafgI ny swcmuwc hI bhuq sfhs vflf kMm kIqf hY. Bfrq ivwc aOrqF iKlfPL kfmuk hmly aksr hI huMdy rihMdy hn. gIiqkf iqafgI nMU koeI vI pfrtI Jwt itkt dy dyvygI. Aus qoN pihlF ik koeI pfrtI ajyhf kry, afp nMU cfhIdf hY ik gIiqkf iqafgI dI qlfsL kr ky Aus nMU afpxf AumIdvfr aYlfn dyvy. ajyhI lwkVI nfl qF lohf vI qr skdf hY.

          do ku idn pihlF jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl duwD vfly KflI kryt `qy bYTF cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek KfilsqfnI swjx ny kyjrIvfl dI khfxI CyV leI. swjx jI kyjrIvfl dIaF isPLqF dy puwl bMnI jf rhy sn. swjx jI df kihxf sI ik Bfrq nMU pihlI vfr kyjrIvfl dy rUp ivwc iek vDIaf afgU imilaf hY.

          ieh sux ky sLONkI ny puwC ilaf ky jykr kyjrIvfl Bfrq df pRDfn mMqrI bx jfvy qF kI qusIN vwKry rfj dI mMg Cwz idEgy? swjx jI ny muCkVIaF ivwc hwsidaF ikhf, sLONkI jI iPr qF asIN vwKrf rfj lY lvFgy!

          sLONkI dI hYrfnI dUr krn vfsqy KfilsqfnI swjx jI ny ivsQfr idMidaF dwisaf ik kyjrIvfl qF Bfrq df mKfiel gorbfcov hY ijs kfrn asIN Aus dy smrQk hF. Auh Bfrq nMU Es qrF iKlfr dyvygf ijvyN mKfiel gorbfcov ny sovIaq XUnIan nMU iKlfr idwqf sI. swjx jI bhuq KusL sn ijvyN AuhnF nMU sruMg dy aMq `qy kuJ rosLnI ivKfeI dyx lwg peI hovy.

          sLONkI ny swjx jI nMU moVvF svfl kIqf, kyjrIvfl qF gorbfcov ho skdY pr ihMdosqfn qF sovIaq XUnIan nhIN hY? smF dwsygf sLONkI jI smF dwsygf afKdy hoey swjx jI afpxy sYWl Pon `qy hYlo hYlo krdy hoey prFH nMU qur gey. sLfied AuhnF nMU afp dy iksy vwzy afgU df Pon af igaf sI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLONkI afpxy qoqy nUM coxF ivwc AumIdvfr bxfAuxf cfhuMdY

          kYnyzf ivwc coxF dI rwuq grmfAux qoN pihlF hI cox srgrmIaF sLurU ho geIaF hn. ikqy imAUNspYltI leI AumIdvfr afpxy nFa pysL kr rhy hn aqy ikqy PYzrl AumIdvfrI leI nfmInysLnF dI iqafrI PVI jf rhI hY aqy aMdroN aMdrI joV qoV jfrI hY. ies dy nfl hI cuxy hoey lIzrF dy Kuwly Krcy dIaF KLbrF vI nflo nfl pRkfisLq ho rhIaF hn. brYNptn dI myar ijs dI kYnyzf Br ivwc Krcy leI JLMzI hY aqy kYnyzf dI sB qoN vwD KrcIlI myar hox df iKqfb afpxI JolLI ivwc pfieaf hoieaf hY, dI crcf ajy vI rukx df nFa nhIN lY rhI hY. ies qoN ielfvf albrtf dI prImIar  bIbI aYlIsn rYWzPorz `qy dwKxI aPLrIkf jfx leI kIqy sPLr dy 45 hjLfr zflr df Krcf vI crcf df ivsLf bixaf hoieaf hY. bIbI rYWzPorz afpxy iewk aisstYNt nfl dwKxI aPrIkf ivwc nYlsn mMzylf dy sskfr qy geI sI. geI qF Auh pRDfn mMqrI stIvn hfrpr dy 'bjLurg' ho cwuky jhfjL `qy muPLq ivwc sI pr Aus nUM ieh nhIN sI pqf ik hfrpr df jhfjL aPrIkf ivwcoN kd vfips qurnf hY so ikqy Auh lyt nf ho jfvy qF Auh Gr vfpsI leI hor jhfjL `qy cVH geI qF ik Auh sLfm nUM afpxy Gr phuMc sky ikAuNik dUsry idn svyry 9 vjy asMblI df shuM-cwuk sYsLn sLurU hoxf sI. pRImIar df jhfjL sLfm nUM sfZy cfr vjy kYlgrI eyarport `qy afx lwgf aqy jd ik hfrpr df jhfjL Ausy hI idn sLfm nUM 8 vjy aftvf dI hvfeI ptVI `qy AuWqr afieaf. so bIbI dI isrPL cfr GMty pihlf phuMcx dI kfhl ny lokF dy hjLfrF zflr AujfV idwqy. rYzPorz rfjnIqI ivwc afAux qoN pihlF nYlsn mMzylf nfl kMm kr cwukI dwsI jFdI hY so Aus ny kYnyzIan zYlIgysLn ivwc sLfiml hoxf sI ijs ny mMzylf dIaF afKrI rsmF ivwc Bfg lYx leI aftvf qoN qurnf sI. bIbI pihlf kYlgrI qoN aftvf afpxy sUby dy hvfeI jhfjL ivwc geI aqy AuQoN Auh hfrpr dy jhfjL ivwc muPLq ivwc jfx leI bYT geI. pr mMzylf dIaF afKrI rsmF qoNN bfad jd hfrpr df jhfjL bfkI zYlIgysLn nUM lYky kuJ smF lyt qurnf sI qF bIbI kolo sbr nf kr hoieaf aqy Aus ny afpxy leI 11000 zflr dI vfpsI itkt buwk krvf leI ikAuNik ieh LKrcf kihVf Aus ny afpxI jyb ivwcoN krnf sI srkfrI KjLfny ivwcoN hI afAuxf sI so ies krky Aus ny do iqMn GMty vI AuzIk nf kIqI ies nfl hI afpxy sfQI leI vI jfx afAux df vwKrf Krcf 20000 zflr kIqf sI ikAuNik Aus df asYstYNt vwKrI PlfeIlt lY ky dwKxI aPrIkf igaf sI. ieQy hor vI dwsxf jLrUrI hY ik ies bIbI dy nfl hI novf skOsLIaf df pRImIar vI igaf hoieaf sI aqy Aus ny lokF isr isrP 1000 zflr df Krcf hI pfieaf hY. sLONkI socdf hY ik ikwQy 1000 zflr aqy ikwQy 45000 zflr, jd ik dovyN iewko hI kMm leI iewko QF hI gey aqy vfips afey. hux bIbI ieh khI jFdI hY ik Aus nUM qF pqf hI nhIN sI sfry sPLr df Krcf 45000 zflr ho skdf hY. jd ieh KLbr afeI qF bIbI dy hor KricaF dI vI crcf cwl inklI aqy hux prImIar bIbI brYNptn dI myar bIbI vFgr afpxIaF sPLfeIaF dyeI jf rhI hY pr Aus dy aMnyvfh kIqy KricaF dI lVI lMbI hoeI jf rhI hY. iesy hI bIbI ny Bfrq aqy sivtjLrlYNz dI PyrI `qy 120000 zflr Krc suwitaf sI. sLONkI hor vI dwsxf cfhuMdf hY bIbI df iewk cIPL-afPL-stfP ijs df nFa PfrUk aidwiqaf hY jo ik hr vyly Aus nfl rihMdf suixaf igaf hY, ny 2013 ivwc 357000 zflr dI qnKfh pRfpq kIqI sI, bIbI df iewk hor kYbint mMqrI pItr vftsn hY ijs dI 2013 ivwc 342000 qnKfh leI dwsI jFdI hY aqy bIbI dy kYbint mMqrI aqy Auwc srkfrI srkfrI aPsr 2 lwK qoN iqMn lwK dy ivckfr qnKfh lY rhy hn. hux albrtf dy lokI sfbkf pRImIar rlPL klIn nUM cyqy krdy kihMdy hn jy ikqy Aus ny Krcf vI kIqf huMdf sI qF Auh kdI lkfAuNdf nhIN sI huMdf aqy kdy vI Aus ny lokF df pYsf ies bIbI vFg nhIN sI AujfiVaf.

          jy hux jLrf ku PYzrl styj vwl hI dyKIey AuWQy vI aMnI peI hoeI hY aqy ieMnIaF shUlqF hox dy nfl vI aYm pIa aqy sYnytrF dy iZwz nhIN Brdy. hux ipwCy ijhy do sYnytrF nUM afr sI aYmpI ny JUTy klym krky srkfrI KjLfny nUM cUnf lfAux leI cfrj kIqf hY aqy horF vfry jFc cwl rhI hY. ieQy hI bws nhIN, zridaF hI ilbrl lIzr jsitn trUzo ny afpxI pfrtI dy sfry hI sYnytrF nUM pfrtI ivwcoN kwZ idwqf. afm iehI ikhf jFdf hY ik trUzo nUM sLwk sI kuJ hor sYnytr pfrtI dI bdnfmI krvf skdy hn aqy ikAuN nf pihlf hI ienHF nUM pfrtI qoN vwK kr idwqf jfvy. Aus qrHF qF trUzo sYnytrF nUM ilbrl kfks ivwcoN Cykx df kfrn kuJ hor hI dwsdf hY ijs qy sLONkI nUM kuJ vI XkIn nhIN hY.

          sLONkI socdf ies dunIaF ivwc bMdf qF koeI iemfndfr idsdf nhIN ikAuN nf ies df koeI bdl lwiBaf jfvy. jdoN afpxy idmfg dy GoVy Bj Bjf sLONkI hMB hfr igaf qf Aus dI njLr hflvya ivwc tMgy ipMjry qy peI. ies qoN bfad sLONkI ny soicaf ik ikAuN nf jfnvrF nUM hI coxF ivwc AumIdvfr bxf idwqf jfvy ikAuNik AunHF ny ikhVIaF afpxIaF iqjOrIaF BrnIaF hn. pihlf isrP mrd hI cox lVdy sn, iPr aOrqf vI awgy afeIaf aqy ienHf donf dy bfad KusiraF ny vI coxF ivwc afpxI iksmq ajmfeI hY aqy sLONkI socdf hY ik ikAuN nf hux nvF qjrbf krky dyK ilaf jfvy. sLONkI afp qF cox lVn qoN asmrQ hY  aqy swc-pwuq hox df dfhvf nhIN kr skdf lyikn sLONkI df iewk swcf sfQI hY ijs df nFa pihlf hI sLONkI ny myar rwiKaf hoieaf hY Aus nUM cox lVfAux df pwkf mMn bxf ilaf hY. lE nFa dI sux lE iewk vfr iewk pwqrkfr ny sLONk sLONk ivwc myar dI cox lV leI, ivcfrf coxF ivwc qF hfr igaf lyikn Aus dy nFa nfl hmysLF hmysLF leI myar lwg igaf aqy lok Aus nUM myar dy nFa nfl pukfrn lwgy. EhnI idnI sLOkI ny vI iewk qoqf KrIidaf qF bws Aus nFa myar Dr idwqf aqy sLOkx bVy ipafr nfl Aus nUM qoqf rfm kihMdI hY qF Auh afpxI qoqlI afvfjL ivwc PKLr nfl mUhirEN kihMdf hY ik 'no qoqf mIN myar'. ijhVy qoqy kdy BivwKbfxI krdy sn aqy ilKy q cuwkdy sn, kuVIaF-muMizaF dIaF kuMzlIaF myldy sn jy hux cox vI lVn lwg pYx qF koeI hYrfnI vflI gwl nhIN hoxI cfhIdI. iek qF AunHF df Krcf bhuqf hI Gwt hovygf aqy dUsrf lIzr vI BfsLx hI idMdy hn, idMdy nhIN sgoN JfVdy hn Auh vI ilKx leI AunHF ny afpxy 'spIc rfeItrj' rwKy hoey hn ijhVy AunHF dy BfsLx ilKdy hn. lIzr qF bws boldy hI hn aqy ieh kMm qF sLONkI df qoqf ibnF iksy lfgq qoN kr skdf hY. bfkI qoqy ny ikhVf hvfeI jhfjL `qy cVHky jfxf hY bws do ku AuzfrIaF BrIaF kdy aftvf, kdy trONto, kdy vYnkUvr, nf sikAUirtI dI loV nf hI brYNptn dI myar vFg ilmojInf rwKx dI loV hY. amrIkf df bfrzr pfr krn leI iksy nUM pwuCx dI loV nhIN. hux sLOkI ieh socdf hY ik Auh afpxy myar nUM ikhVI cox lVfey, mYdfn Kuwlf hY ikAuNik ajy hor koeI jfnvr qoqy dy mukfbly `qy hY nhIN, sLONkI dy qoqy df kfPLI qjrbf vI hY, Auh aYm pI bxn dy vI Xog hY, aYm pI pI vI sOiKaF hI bx skdf hY aqy myar dI cox lVn leI qF Auh hux qoN AuzfrIaF Br irhf hY. bs loV hY qF ielYksLn kYnyzf koloN mMnjUrI lYx dI aqy jfnvrF-pMCIaF dy hwkF dI rfKI krn vfilaf qoN pRI- aprUvl lYx dI hY qF ik bfad qoqy nUM mYdfn ivwcoN nf htfAuxf pY jfvy. hux sLONkI afpxy qoqy df cox mYnIiPsto iqafr krn leI iksy hMzy vrqy slfhkfr dI Bfl ivwc hY aqy agr jy koeI sLoNkI dy qoqy df sportr ielYksLn kYnyzf qoN cox lVn leI mMnjUrI lY dyvy qF sLONkI Aus nUM afpxy qooqy df cIPL-afP-stfP bxfAux leI isLPfrsL kr skdf hY. AuNJ sLONkI afpxy qooqy nUM lIzr qF bxfAux cfhuMdY pr nfl zrdf vI hY ik ikqy jfnvrF nUM vI bMidaF vflLIaF BYVIaF afdqF nf pY jfx.

 

gwl hux akflIaF dy rol smyq awgy vI vDxI cfhIdI hY!

          bIqy hPLqy dy kflm ivwc sLONkI ny blUa stfr `qy isafsq krn vfilaF nMU imly iek hor mOky bfry iliKaf sI. ies mOky df keI iDrF BrpUr lfhf lY rhIaF hn.

          afpxI kFgrs pfrtI dI  subfeI iekfeI dy pRDfn iKlfPL ibafnbfjLI krn krky nukqfcInI df isLkfr hoey kYptn amirMdr isMG ny afpxy bcfE leI bfdl iKlfPL morcf Kohlx vfsqy blUa stfr nMU vriqaf hY. pihlF amirMdr ny muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl `qy blUa stfr mOky pMjfb Cwz ky hirafxf ivwc siQq afpxy Pfrm hfAUs ivwc Cup jfx df ieljLfm lgfieaf sI. iPr bfdl vloN iBMzrFvflf iKlfPL kfrvfeI krn krvfAux vfsqy kyNdrI nyqfvF nfl mIitMgF krn df ieljLfm lgfieaf igaf. hux amirMdr ny bfdl dy nfm KuwlI icwTI ilK mfrI hY aqy bfdl dIaF kyNdrI nyqfvF nfl mIitMgF dIaF kiQq qrIkF vI jfrI kIqIaF hn.

          s: bfdl dy gurigaF ny ies df zfhZf burf mnfieaf hY aqy amirMdr nMU burf Blf afKxf sLurU kr idwqf hY. bhuq sfry Coty akflI afgU amirMdr isMG iKlfPL ibafn dfg ky bfdl pRqI afpxI vPfdfrI df sbUq dy rhy hn. s: bfdl ny Kud afp kYptn dI icwTI df juvfb dyx qoN ienkfr kr idwqf hY. pwqrkfrf nfl gwlbfq dOrfn s: bfdl ny ikhf hY ik kYptn nUM JUTy do lgfAux dI afdq hY aqy Auh ies qrHf dy iksy vI do df jvfb nhI dyxgy. kYptn ny ies icwTI `c ieh vI do lgfieaf sI ik bfdl Aus vyly dy kydrI gRih mMqrI nrismHf rfE nUM vI imly sn.

          ies mfmly ivwc sMq lONgovfl vloN 25 aprYl 1984 nMU afr ky Dvn nMU ilKy gey iek kiQq KLq dI crcf vI ho rhI hY ijs ivwc s: bfdl dy nfm df vI ijLkr hY. ies KLq dI sLbdfvlI sLwkI hY aqy ies bfry pihlF vI crcf huMdI rhI hY. ieh EhI KLq hY ijs ivwc sfbkf jnrl jsvMq isMG Buwlr, pRo: mnjIq isMG, dIdfr isMG bYNs aqy zf: jgjIq isMG cOhfn dy nfvF df vI ijLkr hY ik Auh srkfr df sfQ dyxgy.

          vwKvfdI iDrF ies mfmly ivwc bfdl aqy amirMdr, dovF nMU hI kos rhIaF hn. AuhnF vfsqy qF jrnYl isMG iBMzrFvflf hI shI sI bfkI swB iDrF gLlq sn. sLfied eysy vfsqy s: pRkfsL isMG bfdl dI agvfeI hyT akflI srkfr ny sRI drbfr sfihb kMplYks ivwc iBMzrFvflf smyq kiQq sLhIdF dI Xfdgfr bxfeI sI. jd ies Xfdgfr df mfmlf BiKaf qF s: bfdl ny ieh pujIsLn leI sI ik ies nfl AuhnF df koeI sbMD nhIN aqy ieh qF sLRomxI kmytI dy aiDkfr Kyqr hyyT hY qy ieh RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI df afpxf PYslf hY.

          hux ies df prdf vI PfsL ho igaf hY. RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn avqfr isMG mwkV ny afK idwqf hY ik RomxI kmytI ivc jo vI PYslf ilaf jfdf hY Auh pMjfb dy muwK mMqrI pRkf isMG bfdl qy RomxI akflI dl dy pRDfn dI slfh nfl hI ilaf jfdf hY, ikAuik RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI df pRbMD RomxI akflI dl kol hY. mwkV ny awgy ikhf ik RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy kMmf ivc akflI dl dI iswDI dKlaMdfI nhI huMdI pr Auh bfdl dI slfh nfl hI kMm krdy hn. pwqrkfrF vloN puwCx `qy mwkV ny mMinaF ik jrnYl isMG iBMzrfvflf aqy horF dI Xfdgfr vI AunHf dI hI slfh nfl bxfeI geI sI ikAuNik swB kuJ bfdl sfihb dI slfh nfl hI huMdf hY aqy kmytI df pRbMD RomxI akflI dl dy kol hI hY. ieMJ jQydfr avqfr isMG mwkV ny spt kr idwqf hY ik jrnYl isMG iBMzrfvflf qy hornf dI bxI Xfdgfr pRkf isMG bfdl dI slfh nfl hI bxI sI. jfhr hY ik sLRomxI akflI dl dUhrI Kyz Kyz rhy hn aqy Bfjpf idwlI dI lflsf ivwc swB kuJ ingldI jf rhI hY.

          blUa stfr dy mfmly ivwc gwl hux akflIaF dy rol smyq awgy vI vDxI cfhIdI hY ijs ivwc iswK vwKvfdIaF aqy pfiksqfnIaF df rol sLfml hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


blUa stfr `qy rotIaF sykx vfilaF nMU imilaf iek hor mOkf!

          brqfnIaF vloN jUn 1984 dy aprysLn blUa stfr ivwc inBfey gey kiQq rol kfrn blUa stfr `qy rotIaF sykx vfilaF nMU iek hor mOkf iml igaf hY. ieh mOkf hI nhIN sgoN suinhrI mOkf hY aqy Auh ies df BrpUr lfhf lY rhy hn. brqfnIaF ivwc awzf bxf bYTy keI KfilsqfnI sMgTn aksr brqfnIaF dy sohly gfieaf krdy sn. ieh afKdy nhIN sn Qwkdy ik brqfnIaF ivwc aslI lok rfj hY jdik Bfrq ivwc lok rfj df ZkvMj rcfieaf jf irhf hY. brqfnIaF nMU Auh DrqI `qy svrg afiKaf krdy sn pr jd hux 30 sflF bfad ieh bfhr af igaf hY ik brqfnIaF dI qwqkflIn pRDfn mMqrI ny Bfrq nMU sRI drbfr sfihb smUh ivcoN hiQafrbMd kwtVpQIaF nMU KdyVn vfsqy slfh idwqI sI qF keIaF nMU qrylIaF afAux lwg peIaF. TIk eysy iksm dy sohly Auh kYnyzf aqy amrIkf vrgy dysLF dy vI gfAuNdy hn pr keI vfr ksUqy Ps jFdy hn jd ieh dysL Bfrq nMU vwzf lokqMqr dwsdy hn.

          hr gwl nMU Eltf gyVf dyx vfsqy kuJ lok sLbdF df jflL vI buxdy hn. 2 PrvrI nMU brYNptn ivwc Bfrq dy gxqMqr idvs df smfgm aXoijq kIqf igaf. ies mOky do ZfeI drjun ivakqIaF ny ros pRdrsLn vI kIqf. iek aKbfr vflf ilKdf hY ik ros pRdrsln pIal puils dy sihXog nfl kIqf igaf. puils aqy pRsLfsLn dI mnjLUrI nfl kIqf igaf qF smJ afAuNdf hY pr sihXog df mqlb huMdf hY ik sbMiDq iDr ny hwQ vtfieaf hY. ies dy Elt pIal puils qF ingrfnI krn vfsqy iqafr br iqafr ho ky afeI sI. puils ny qF mujLfhrfkfrIaF nMU mihmfnF qoN vwK rwKx vfsqy bYrIkyz vI lgfey hoey sn aqy ros krn vfly iehnF dy ipwCy hI KVy sn. puils ajyhy kMm  ivwc iksy iek iDr df sihXog ikvyN kr skdI hY? KYr swB sLFqIpUrn irhf, iksy bol kbUl dI KLbr nhIN afeI, ijs vfsqy sfrIaF sbMiDq iDrF df sLukrIaf krnf bxdf hY.

          gwl brqfnIaF dI kr rhy sF aqy do ku hPLqy pihlF ieh KLbr afeI sI ik brqfnIaF ny Bfrq nMU 1984 ivwc kuJ POjI iksm dI slfh idwqI sI. aprysLn blUa stfr dI agvfeI krn vfly jnrl brfV ny qurMq afK idwqf sI ik ieh inrol BfrqI kfrvfeI sI aqy ies ivwc koeI vI hor dysL sLfml nhIN sI.

          brqfnvI srkfr ny ies dI qPLqIsL krn dI gwl mMn leI sI aqy hux srkfr ny ieh mMn ilaf hY ik brqfnIaF aqy Bfrq dy pRDfn mMqrIaF ivckfr ieh mfmlf ivcfiraf igaf sI. brqfnIaF ny afpxf iek surwiKaf aiDkfr PrvrI 1984 ivwc Bfrq Byijaf sI  ijs ny idwlI ivwc iksy BfrqI aiDkfrI nfl ivcfr crcf kIqf sI aqy iPr drbfr sfihb smUh df dOrf vI kIqf sI. Aus ny afpxI bxdI srdI asYsmYNt jF slfh BfrqI aiDkfrIaF nMU dy idwqI sI. brqfnIaF muqfibk POjI kfrvfeI afKrI bdl suJfieaf igaf sI. ieh koeI nvIN gwl nhIN hY BfrqI surwiKaf aiDkfrI vI ies nMU afKrI kfrvfeI hI dwsdy af rhy hn.

          brqfnIaF ny ieh vI afiKaf hY ik Aus dy surwiKaf mfhr vloN idwqI geI iksy vI slfh `qy aml nhIN kIqf igaf jF ieh afK lE ik aprysLn blUa stfr ivwc brqfnIaF dI koeI BUimkf nhIN sI. ieh gwl mNnxXog vI hY ikAuNik nf qF koeI brqfnvI aiDkfrI ies ivwc sLfml sI aqy nf hI koeI brqfnvI hiQafr ies vfsqy mMgvfieaf igaf sI.

          BfrqI ivdy mMqrI slmfn KurId ny ikhf hY ik nIlf qfrf apryn `c brqfnIaf srkfr jf qqkflI pRDfn mMqrI mfrgRYt QYcr dI mUlIaq df koeI irkfrz kydr srkfr kol nhIN hY aqy ieh inrol BfrqI kfrvfeI sI.

          akflI dl smyq keI iswK sMgTnF nMU ieh mOkf msF imilaf hY aqy AuhnF ny ies df BrpUr lfhf ilaf hY. dysL ivdysL ivwc brqfnIaF iKlfPL ros pRdrsLn vI kIqy gey hn. ies dOrfn hI kFgrsI afgU rhul gFDI ny ies swc nMU pRvfn kr ilaf hY ik nvMbr 1984 ivwc kuJ kFgrsI afgU iswKF dy kqlyafm ivwc sLfml sn. ieh vI koeI nvIN gwl nhIN hY awj qwk bhuq sfrIaF rportF af cwukIaF hn jo ieh sfbq krdIaF hn  ik  keI kFgrsI ies ivwc sLfml sn. iehnF kFgrsIaF dy nfm vI bhuq sfrIaF rportF ivwc drj hn. swB qoN pihlI rport ijs df nfm hU afr igltI sI ivwc vI iehnF afgUaF dy nfm drj hn. rfhul ny ieh kbUl kr ky cMgf hI kIqf hY pr ies qoN awgy vDx dI loV hY qF ik jo bc gey hn AuhnF nMU kithry ivwc KVf kIqf jf sky.

          pr kFgrs ivroDIaF akflIaF, BfjpfeIaF aqy vwKvfdIaF vfsqy ieh sLfied nvIN gwl hY. votF njLdIk hn ies leI AuhnF ny ies `qy KUb isafsq kIqI hY jdik dosLIaF nMU kithry ivwc KVf krn aqy pIVHqF dI shfieqf krn ivwc AuhnF df afpxf ikrdfr sLoBfjnk nhIN hY. Gwto Gwt zfktr mnmohn isMG ny sMsd ivwc KV ky ies nMU Bfrq dy mwQy `qy klMk dwisaf sI aqy pIVHqF dI mdd vfsqy coKI rkm vI jfrI kIqI sI. ieh vwKrI gwl hY ik ieh mdd rsqy ivwc hI Kurd burd huMdI geI aqy phuMc vfly gYr-pIVHq vI ies df lfB lY gey jd ik keI pIVHqF nMU kuJ nhIN imilaf. srkfr BfjpfeIaF dI vI bxI sI ijs ivwc akflI BfeIvfl sn pr Auh mnmohn isMG vrgI gwl vI nhIN sn kr sky.

          hF jykr nvIN gwl lwBIey qF idwlI dI kyjrIvfl srkfr ny nvMbr 1984 dI jFc dy afdysL idwqy hn aqy ies ivwc idwlI qoN bfhr dy aPLsr lgfAux dI gwl afKI hY. ieh gwl nvIN hY pr ies `qy aml hox qoN bfad hI kuJ afiKaf jf skdf hY.

          brqfnIaF dy kiQq qOr `qy aprysLn blUa stfr ivwc sLfml hox dy mfmly `qy pMjfb dy muwK mMqrI, Aup muwK mMqrI, sLromxI kmytI pRDfn, bIbI bfdl aqy  keI vwKvfdIaF dy ibafn afey hn ijhnF ny brqfnIaF qoN muafPLI dI mMg kIqI hY. kuJ vwKvfdIaF ny qF brqfnIaF dI mrhUm pRDfn mMqrI mfrgirt QYcr iKlfPL kys clfey jfx dI mMg vI kIqI hY.

          sLromxI kmytI dy pRDfn avqfr isMG mwkV ny brqfnvI srkfr nMU ikhf hY ik Auh sRI drbfr sfihb af ky ies dI muafPI mMgy. mwkV sfihb nMU cfhIdf hY ik Auh qwqkflIn sLromxI kmytI dy pRDfn dy rol bfry vI dwsx ijs kfrn hflfq ies aprysLn qwk cly gey aqy drbfr sfihb smUh nMU iek hiQafrbMd iklf bxf idwqf igaf.

          pMjfb dy Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl ny ikhf hY ik sfkf nIlf qfrf ivwc brqfnIaf srkfr dI mUlIaq ny pUrI iswK kOm dy mnf nUM BfrI Tys phuMcfeI hY. AunHf ikhf hY ik ies inMdxXog vrqfry leI brqfnIaf dy pRDfn mMqrI kYmrUn nUM iswK kOm qo muafPI mMgxI cfhIdI hY. s: bfdl ny afpxy siqkfrXog bfp aqy akflI afgUaF qoN kdy ieh nhIN pwuiCaf ik Auh afpxy rol bfry vI dwsx?

          RomxI akflI dl (bfdl) ny srkfr qo mMg kIqI hY ik 1984 dI POjI kfrvfeI qo pihlf Bfrq qy brqfnIaf ivckfr srkfrI qOr `qy hoeI qo-ikqfbq OrI qOr `qy nr kIqI jfvy. akflI dl dy sMsd mYbrf ny ies muwdy `qy sMsd dy dovy sdnf ivwc iDafn idvfAU mqy pysL kIqy  hn. ies ivwc bIbI hrismrq bfdl vI bhuq srgrm vyKI geI hY. akflI dl aqy bIbI bfdl nMU cfhIdf hY ik srkfr qoN sfrI Kqo-ikqfbq jfrI krn dI mMg `qy pihrf dyx pr nfl hI afp akflI afgUaF aqy Bfrq srkfr ivckfr sfl 1983 aqy 1984 ivwc hoeI Kqo-ikqfbq vI jfrI kr dyx qF ky lok AuhnF dy rol bfry vI jfx skx.

          pMjfb ivwc ipCly idnIN ieh mMg vI kIqI geI hY ik aprysLn blUa stfr ivwc pfiksqfn dI BUimkf bfry vI jfxkfrI jMqk kIqI jfvy. kfmfgftfmfrU dl ieMtrnYnl dy muKI hrmIq isMG Bknf ny ikhf hY ik POjI kfrvfeI `c Bfrq df sfQ ieMglYNz nfloN ikqy vDyry pfik ny idwqf sI. pfiksqfn dy rftrpqI jnrl muhMmd ijaf Aul hwk hfeI pfvr vfierlYs rfhIN subyg isMG aqy sMq jrnYl isMG nfl  iswDI gwlbfq kiraf krdy sn jo ik sRI drbfr sfihb ivc iPwt kIqf hoieaf sI. ijaf Aul hwk ikhf krdy sn ik ieMdrf gFDI ny bMglfdy bxfieaf hY aqy Auh pMjfb Bfrq nfloN qoVygf. qusIN qkVy hovo, agr BfrqI POjF ny hmlf kIqf qF asIN iewDroN hmlf kr dyvFgy. Bfrq vloN POjI kfrvfeI sLurU krn ipwCoN Auh ies bcn qoN mukr igaf aqy jrnYl isMG nMU afKx lwgf ik Kfilsqfn df aYlfn sMq loNgovfl qoN krvfE qF pfiksqfn dKLLl dyvygf. KLbr muqfibk ies nfl morcfbMdI krn vfilaF dIaF afsF `qy pfxI iPr igaf sI.

          zya & nfeIt tIvI vloN bxfeI geI zfkUimMtrI ivwc akflI afgU blvMq isMG rfmUvflIaF ny ieh mMinaf hY ik POjI aprysLn suLrU huMdy sfr hI kuJ iswK nOjvfn iek kfly rMg df zwbf lY ky sMq lONgovfl kol afey sn aqy AuhnF awgy ieh kflf zwby kr ky Kfilsqfn df aYlfn krn dI mMg kIqI sI.  aqy ikhf sI pfiksqfn df rfsLtrpqI ijLaf AuWl hwk afp sux irhf hY. sMq loNgovfl ieh sux ky Tr gey sn pr jQydfr tOhVf ny ieh afK ky iehnF nOjvfnF nMU inr hiQafr kr idwqf sI ik iswK kOm df afgU hux sMq jrnYl isMG hY, asIN nhIN hF ies leI ieh aYlfn AuhnF nMU krnf cfhIdf hY, asIN ipwCy hF. kflyL zwby vfly prq gey aqy iPr AuhnF nMU vfps muVn df mOkf nf imilaf. ieh zfkUimMtrI df ihwsf hY, sLONkI dy ivcfr nhIN hn.

          puwCxf bxdf hY ik iswK afgU pfiksqfn dy rol bfry kd puwCxgy? svfl qF kdy AuhnF dy rol bfry vI krnf pvygf ijhnF ny sRI drbfr sfihb smUh dI iklfbMdI kIqI sI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ivdysLI pMjfbI mIzIaf afpxy aMdr vI iek JfqI mfry!

          ajoky smfj ivwc mIzIaf iewk bhuq mhwqvpUrn kVI hY. Bfrq vrgy dysLF ivwc qfkqvr ho rhy mIzIaf ny cfqur isafsqdfnF nMU ijLMmyvfrI df aihsfs krvfAux vfsqy mhwvpUrn rol adf kIqf hY.

          ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik ivdysLF ivwc pMjfbI mIzIaf bhuq imhnq kr irhf hY. Auh idn vI sn jd ivdysL vwsdy lok vqn dIaF KbrF nMU qrsdy sn. ieMtrnYWt ajy afieaf nhIN sI aqy Pon bhuq mihMgy huMdy sn. dysL ivwc qF Pon huMdy vI iksy iksy kol sn aqy lfeIn vI msF imldI sI. ajyhI hflq ivwc pMjfbI mIzIaf bhuq mihnq kr ky dysL dIaF KLbrF iekwTIaF krdf sI. pMjfbI aKLbfr pRkfsLq krnf bhuq joKLm df kMm sI aqy ryzIE pRogrfm vI mnorMjn krnf hI afpxf aslI kMm smJdy sn. ivdysLF ivwc pMjfbI BfeIcfrf vI bhuq Cotf sI ijs kfrn iesLiqhfr vI Gwt AuplBd sn.

          hux qknIk aqy BfeIcfry dI igxqI vDx nfl mIzIafkfrI pihlF nfloN afsfn ho geI hY. pr ies dy nfl hI kMpItIsLn vI vD igaf hY ijs nfl mIzIafkfrF nMU pwbF Bfr rihxf pYNdf hY. mIzIafkfrF vfsqy bhuq sfrIaF cxOqIaF aqy Kqry mjUd hn. vYnkUvr qoN Cpdy ieMzo-knyzIan tfeImjL dy svrgI sMpfdk s: qfrf isMG hyar nMU qF kql vI kr idwqf igaf sI aqy awj qwk kfql PVy nhIN jf sky. bhuq sfry mIzIafkfrF nMU DmkIaF awj vI idwqIaF jf rhIaF hn.

          dUjy pfsy mIzIafkfrI ivwc keI lokF ny bhuq nfmxf vI Kwitaf hY aqy bhuq pfeydfr adfry sQfipq kIqy hn. muwKDfrf dy isafsqdfn vI hux aYQink mIzIaf dI kdr krn lwg pey hn. ieh bhuq sLuB sLgun hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik pMjfbI mIzIaf df kuJ ihwsf afpxy afp nMU bhuq vwzf bxf ky pysL krn lwg ipaf hY. jy koeI aKLbfr dI pMj hjLfr kfpI Cfpdf hY qF 25 hjLfr dwsdf hY. jy iksy df ryzIE stysLn qoN 10 iklomItr dUr bYsmYNt ivwc vI suxfeI nhIN idMdf qF Auh afpxI mfr amrIkf dy keI sUibaF qwk dwsdf hY. ijs df ryzIE stysLn dy nfl lgdy iksy hfeIvya dy puwl hyT ikV ikV krdf hY qF Auh afpxI mfr 500 iklomItr qwk dwsdf hY.

          hux qF ajyhI hflq bx geI hY ik bhuqy pMjfbI mIzIafkfr afpxy afp nMU iek adfry dy sMcflk jF mflk hoxf dwsxf afpxI qOhIn smJx lwg pey hn. bhuqy hux afpxy afp nMU Plfxf mIzIaf grup dwsdy hn. hux isMgl adfry Gwt aqy mIzIaf gruwp vwD bx gey hn. keI qF nfm dy hI grup hn, AuNJ AuhnF df iek adfrf vI musLkl nfl cwldf hY.

          pMjfb ivwcoN ikrfey `qy KLbrF Byjx jF pVHn vfly vI afpxy afp nMU mIzIafkfr dwsdy hn, KLbr BfvyN AuhnF ny kdy 10 lfeInF dI vI nf ilKI hovy. Auh qF pMjfb ivwc vI ies bhfny rohb bxfeI iPrdy hn. pMjfb ivwc qF mIzIafkfrF df hVH hI af igaf hY.

          skUl ivwc pVHdy smyN sLONkI ny iek imMnI khfxI pVHI sI. ieh khfxI iek dMdF dy zfktr dI sI ijs ny iksy ksby ivwc afpxf kilink Kohl ilaf sI. sfrf sfrf idn ivcfrf mwKIaF mfrdf rihMdf sI pr dMdF df koeI mrIjL nhI sI afAuNdf. Auh afpxI dMdF dy zfktr dI izgrI nMU kosdf huMdf sI aqy socdf sI ik jykr Aus ny zfktrI ielfj dI izgrI leI huMdI qF sfrf idn lfeIn nhINN sI tutxI. AuhnI idnIN dMdF dy zfktr kol kOx jFdf sI? Auh socdf sI ies nfloN qF vYd bx igaf huMdf qF vfry inafry ho jfxy sn. Aus nfloN qF rylvy stysLn njLdIk bYT ky mrdfnf qfkq dIaF golIaf vycx vfly cMgf kMm clfeI jFdy sn. kdy Auh socdf sI ik awKF df zfktr bx jFdf qF kilink df brFzf nIlIaF pwtIaF vfly mrIjLF nfl Br jfxf sI.

          Aus ny afpxI Bwl bnfAux vfsqy tYlIPon lgvfAux df PYslf kr ilaf. Auh socdf sI ik tYlIPon lgfAux nfl lok socxgy ik Auh bhuq vwzf zfktr hY aqy Aus dy mrIjL vI vwzy vwzy lok hn. tYlIPon lgvfAuxf AuhnIN idnIN koeI Kflf jI df vfVHf nhIN sI. Aus ny isPLfrsL puvf ky afpxy afp nMU lfeIn ivwc lgvf ilaf. kuJ mhIny bfad KMby vI lwg gey pr kunYsLn nf lwgf. Aus ny soicaf ik lokF nMU kI pqf hY kunYksLn lwgf hY jF nhIN aqy gfhy vgfhey afey mrIjL nMU BrmfAux leI  Pokf Pon (ax-cwilaf) PV ky hYlo hYlo, kOx kOx boldf? hF, aYsaYspI sfihb, hF iPkr nf kro quhfzy dMd nO pur nON kr dyvFgy. hF, swc bwicaF dy dMd cYWk krny vI bhuq jLrUrI hn, mYN Gr hI af jfvFgf qusIN iPkr nf kro, Eky!

          ieMJ Auh hr rojL zrfmf krn lwgf aqy lok smJx lwgy ik dMdF df zfktr bhuq vwzI cIjL hY. jd iksy rIjL dy pYrF dI ivVHk afAuNdI sI qF Auh Jwt Pon df rsIvr cuwky ky hYlo hYlo krn lwg jFdf sI aqy kilink ivwc afAux vfly nMU bYTx df iesLfrf kr ky keI imMt JUTI gwlbfq ivwc lwgf rihMdf sI.

          iek idn jd iksy mrIjL dy pYrF dI ivVHk afeI qF Aus ny Pon `qy ieh zrfmf sLurU kr idwqf. iek ivakqI jd kilink aMdr viVHaf qF zfktr ny Aus nMU bYTx df iesLfrf kIqf aqy afp afpxI JUTI hYlo hYlo jfrI rwKI. Auh afey mrIjL nMU pRBfvq krn vfsqy bhuq vwzIaF vwzIaf gwlF kr irhf sI.

          afieaf mrIjL eynI AuzIk kr ky bycYn huMdf jf irhf jfpdf vyK ky Aus ny afpxI hYlo bMd kr idwqI aqy mrIjL nMU afpxy njLdIk dy muafienf tybl `qy ibTf ky mUMh awzx leI afKidaF pwuiCaf ik Aus nMU dMdF dI kI qklIPL hY? afey ivakqI ny ikhf ik Aus nMU dMdF dI koeI qklIPL nhIN hY Auh qF tYlIPon kMpnI df kirMdf hY aqy Aus df tYlIPon kunYksLn cflU krn afieaf hY. rMgy hwQIN JUTf zrfmf krdf PiVaf igaf dMdF df zfktr bhuq sLrmsfr hoieaf.

          Auprokq qF sLfied iek khfxI hI hovy pr awjkwl ajyhf vfpr irhf hY. pMjfb PyrI qoN prqy iek mIzIafkr ny dwisaf ik kuJ pwqrkfr ajyhy hn jo iksy mIzIaf adfry df ibjLnYws kfrz Bfldy iPrdy hn aqy ibnF qnKfh dy kMm krn vfsqy iqafr hn. Aus ny iek ajyhf tIvI rpotr vI vyiKaf jo Pokf mfeIk PV ky hI ieMtrivAU krn df zrfmf kr ky qorI Pulkf clf irhf hY. ajyhy pwqrkfr vI hn jo pwqrkfrI dy bhfny isPfrsLI bxy iPrdy hn aqy irsLvqKorI vfsqy ivcolgI krdy hn. irsLvqKor aPsr vI ies iksm dy ivcoilaF qoN bhuq KusL hn ijhnF nMU imlx df bhfnf mIzIaf nfl mulfkfq huMdf hY. keI clfk mIzIafkfr hvflf df DMdf krdy hn.

          ivdysLF ivwc keI mIzIafkfr imhnq dy bfvjUd keI vfr kfmXfb nhIN huMdy pr keI ajyhy vI hn jo qwk ky hyrfPyrI krdy hn. ryzIE stysLn aqy tIvI stysLn dy pYsy mfr jFdy hn. keIaF ny qF lwK lwK zflr vI mfiraf hoieaf hY. aKLbfr sYWtap krn vfly bMdy dI qnKfh nhIN idMdy jF pRYs dy pYsy mfr ky Bwj jFdy hn. aKLbfr vNMzx vfly dI imhnq nhIN idMdy aqy dPLqr df ikrfieaf mfr jFdy hn. keI qF bhuq gurU GMtfl mIzIafkfr vI ies iksm df kfrf kr jFdy hn.

          keI afpxy afp nMU KbrF dI jVH jfnx dy mfhr dwsdy hn aqy afpxy adfry dy mfmUlI dPLqr nMU ieMJ inAUjLL rUm dwsdy hn ijvyN ikqy sIbIsI jF afjqwk dy aYNkrmYn hox.  bfhr lok dyxdfrIaF dIaF ilstF cwukI iPrdy hn.

          huxy hoey pRvfsI pMjfbI sMmyln ivwc vI pqf lwgf hY ik keI mIzIafkfrF ny pMjfb srkfr qoN iesLiqhfr lYx vfsqy lylHVIaF kwZIaF hn. horF dIaF KfmIaF ignfAux vfly pMjfbI mIzIaf nMU afpxy aMdr vI iewk JfqI mfrnI cfhIdI hY.

-sLONkI ieMNglYNzIaf

 


afp aqy arivMd kyjrIvfl df stfk izwgx lwgf

blUa stfr mfmly `c brqfnIaf nMU kosx vfly afpxy rol bfry vI kuJ dwsx!

          afm afdmI pfrtI (afp) aqy ies dy afgU arivMd kyjrIvfl df stfk izwgx lwg ipaf hY. pfrtI dI kfiemI dy awDy ku sfl ivwc hoeIaF idwlI coxF ivwc 70 sItF ivcoN 28 sItF ijwq ky afp ny BfrqI rfj pRbMD aqy rfjsI pfrtIaF nMU JMjoV ky rwK idwqf sI. kFgrs dy 8 aYmaYleyjL dI mdd nfl qfkq ivwc afAux ipwCoN afp aqy ies dI srkfr ny lok BlfeI vfsqy kuJ kdm qyjLI nfl AuTfey sn. ies srkfr ny sfdgI dI imsfl kfiem kridaF lflbwqI vflIaF kfrF aqy puils surwiKaf qoN ienkfr kr idwqf sI. lokF nMU ies qoN vwzIaF afsF bx geIaF sn. lok Auqfvly ho ky vyK rhy sn ik kyjLrIvfl dI srkfr irsLvqKorI rokx vfsqy kI kdm AuTfAux jf rhI hY? kyjLrIvfl ny irsLvqKorI rokx vfsqy mdd aqy sLkfieq vfsqy iewk tYlIPon sMprk jld jfrI krn df vfadf kIqf sI. ies nfl irsLvqKorF dy sfh sUqy gey sn.

          kyjLrIvfl dy gYr qjrbykfr mMqrI lokF nMU vDIaf kfrgujLfrI ivKfAux vfsqy afm afdmI nfloN vI vwD Auqfvly sn. srkfr dI kfiemI dy pihly idn qoN hI mMqrIaF ny idwlI ivwc Cfpfmfr kfrvfeIaF afrMB kr idwqIaF sn. kyjLrIvfl mMqrI mMzl ny  Tos nIqIaF GVn dI QF Cfpfmfr kfrvfeIaF nMU hI srkfr clfAux df qrIkf bx ilaf sI. ajyhf krdy smyN Auh afpxIaF sMivDfnk ijLMmyvfrIaF aqy qfkqF df aihsfs krnf vI Buwl gey sn.  afKr kyjLrIvfl dI Cfpfmfr srkfr iqMn hPLqy dy aMdr aMdr hI ivvfdF ivwc iGr geI hY.  qurq Purq iensfPL dyx dI ieCf nfl kjLrIvfl srkfr dy mMqrIaF  ny idwlI dIaF sVkF `qy KV ky puils aqy aiDkfrIaF nMU hukm cfhVny sLurU kr idwqy hn.

          idwlI dy kfnUMn mMqrI somnfQ BfrqI ny qF CfpfmfrI dI hwd hI kr idwqI hY. Aus ny 15-16 jnvrI dI awDI rfq nUM afpxy smrQkf nfl ivdyI aOrqf dy PlYt `qy Cfpf mfiraf. Aus ny idwlI puils nMU qurq kfrvfeI krn df hukm vI cfhiVaf. puils nfl hoey qkrfr dI vIzIE vI BfrqI cYnl keI idn tYlIkfst krdy rhy sn. iek pfsy afp srkfr aqy ies dy kfnUMn mMqrI somnfQ BfrqI idwlI puils nMU mMqrI df hukm nf mMnx df dosLI dws rhy hn qF dUjy pfsy puils ny ies ZMg nfl Cfpf mfrn jF sLihrIaF nMU igRPqfr krn leI byvsI jfhr kIqI hY. puils df kihxf hY ik sLihrIaF dy GrF aqy pRfprtIaF `qy Cfpy mfrn vfsqy puils nMU mMqrI dy hukmF dI nhIN adflqI vrMtF dI loV hY jo CUmMqr krn nfl qurq hfsl nhIN kIqy jf skdy.

          arivMd kyjLrIvfl ny anfVIpuxf ivKfAuNidaF afpxy mMqrIaF nMU jfLpqy ivwc rihx dI slfh dyx dI QF idwlI dy sbMiDq puils aPsrF nMU sspYNz krvfAux vfsqy Drnf dyx df PYslf kr ilaf. 26 jnvrI jsLnF dI iqafrI kfrn nvIN idwlI dy hfeI sikAUrtI jLon ivwc muwK mMqrI kyjLrIvfl ryl Bvn dy mUhry Drny `qy bYT igaf. kyjLrIvfl ny rfjpwQ nMU lwKF lokF nfl Br dyx dI DmkI vI idwqI aqy arfjkqfvfdI hoxf vI kbUl kIqf. kyjLrIvfl ny rfj Drm dy swB asUl iCwky `qy tMg idwqy aqy iek ijLMmyvfr muwK mMqrI dI QF mujLfhrfkfrI hox df sbUq idwqf. afp iek protYst pfrtI vjoN hoNd ivwc afeI hY aqy swqf hfsl kr ky vI ieh iek protYst pfrtI vFg hI ivcr rhI hY.

          idwlI puils aqy kyNdr srkfr ijs dy kMtrol ivwc idwlI puils hY, ny kyjLrIvfl srkfr nfl bhuq nrm vqIrf Dfrn kIqf hoieaf hY. kfnMUn qoVn vfly muwK mMqrI aqy kfnMUn mMqrI iKlfPL kfrvfeI krn dI QF kyNdr srkfr kyjLrIvfl srkfr nMU KudksLI krn vfsqy lMbI rwsI dy rhI jfpdI hY. kyjLrIvfl df pRymI mIzIaf ajy vI Aus df pwK pUr irhf hY pr amn kfnMUn aqy rUl afPL lfa df iPkr krn vflf mIzIaf kyjLrIvfl srkfr dI sKLq nukqfcInI kr irhf hY.

          XUgFzf nfl sbMiDq do ivdysLI aOrqF ijhnF dy PlYt `qy kfnMUn mMqrI ny Cfpf mfiraf sI, ny mMqrI iKlfPL idwlI puils kol sLkfieq kIqI sI pr puils ny ies `qy koeI kfrvfeI nf kIqI. iehnF aOrqF ny PlYt `qy awDI rfq nMU Cfpf mfrn vfilaf ilf kys drj krn leI idwqI geI ikfieq `qy kfrvfeI nf krn krky adflq df drvfjLF KVkfieaf. hux iewQo dI adflq ny idwlI pulIs dI iKcfeI kIqI hY. idwlI dy mYtropoiltn mYijstryt cyqn isMG ny dwKxI idwlI dy zIsIpI nUM puwiCaf hY ik aOrq vwlo koeI ikfieq afeI sI jf nhI? ikfieqkrqf ny adflq nUM dwisaf hY ik Aus ny mflvIaf ngr Qfxy ivwc ikfieq idwqI sI ik awDI rfq nUM axpCfqy ivakqIaf ny Aus dy PlYt `qy Cfpf mfiraf sI pr Aus dI ikfieq Aupr ajy koeI kfrvfeI nhI hoeI. ies `qy jwj ny ikhf ik Aus qo pihlf ik Auh koeI hukm jfrI kry ielfky df zIsIpI 25 jnvrI qk adflq nUM dwsy ik Qfxy `c koeI ikfieq afeI sI, jy hf qf Aus `qy kI kfrvfeI kIqI geI? hux idwlI puils nMU 25 jnvrI nMU adflq nMU ies bfry jfxkfrI dyxI pvygI.

          aOrqF dy hwkF dy aflMbrdfrF ny vI kyjLrIvfl srkfr dI sKLq nukqfcInI kIqI hY aqy awDI rfq nMU ies qrF Cfpf mfrn dI kfrvfeI dI sKLq inMdf kIqI hY. ksUqy Psy kyjLrIvfl ny do ku puils aPsrF nMU sspYNz krn dI mMg nMU Cwz ky, AuhnF nMU kuJ idn qnKfh smyq CuwtI `qy Byjx nfl hI sbr kr ilaf hY. kfnUMn mMqrI somnfQ BfrqI nMU mMqrI mMzl ivcoN kwZx jF Aus iKlfPL ZukvIN kfrvfeI krn dI mMg qyjL ho rhI hY pr kyjLrIvfl ajy ajyhf krn dy rONa ivwc nhINN hY. kyjLrIvfl, kFgrs aqy Bfjpf dy afgUaF ny rfjpfl nfl mulfkfqF kIqIaF hn. kyjLrIvfl dI purfxI sihXogx ikrn bydI ny qF Aus dI srkfr nMU brKfsq krn dI mMg kIqI hY aqy kyjLrIvfl nMU arfjkqfvfdI ikhf hY. ies Gtnf nfl afp aqy arivMd kyjrIvfl df stfk izwgx lwg ipaf hY. hux afp vwl afm sLihrIaF nfloN mOkfpRsqF dI BIV vwD afkrsLq ho rhI hY jo afp vfsqy KLqry dI GMtI hY.

          afp dy muwK mMqrI vloN Drnf dyx dI kfrvfeI dI pMjfb dy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl ny vI sKLq nukqfcInI kIqI hY. AuhnF ikhf hY ik muwK mMqrI nMU ajyhf krnf soBf nhIN idMdf. s: bfdl dI gwl shI hY pr AuhnF dI srkfr Kud vI eysy iksm dI kfrvfeI pMjfb ivwc kr rhI hY. pMjfb kFgrs dy pRDfn s: pRqfp isMG bfjvf ny pMjfb dy kYbint mMqrI s: ivkrm isMG mjITIaf `qy zrwg dy DMdy ivwc ihwsydfr hox dy ieljLfm lgfey qF pMjfb srkfr ny akflIaF qoN bfjvf iKlfPL ros pRdrsLn krvfAuxy sLurU kr idwqy. akflI vrkr pMjfb ivwc kFgrs pRDfn dy puqly PUkx lwgy. pMjfb ivwc rfj kr rhI akflI pfrtI kuJ idnF vfsqy kyjLrIvfl vFg pRotYst bx geI. ieMJ akflI srkfr ny pMjfb ivwc nvIN iprq pf idwqI hY. awj qwk qF ivroDI pfrtIaF hI sVkF `qy pRotYst kiraf krdIaF  sn pr hux srkfrF vI krn lwg peIaF hn.

          AuDr brqfnIaF ivwc jUn 1984 dy aprysLn blUa stfr ny 30 sflF bfad qrQwlI mcf idwqI hY. brqfnIaF ivwc sfbkf pRDfn mMqrI mfrgrt QYcr dy vyly dy kuJ gupq dsqfvyjL jfrI hox nfl ieh Byd Kul igaf hY ik brqfnIaF dI srkfr ny aprysLn blUa stfr vfsqy dysL dI spYsLl Pors dy aiDkfrIaF nMU Bfrq Byijaf sI qF ik BfrqI PorsF nMU dfa-pyc GVn ivwc mdd idwqI jf sky. ies jfxkfrI dy jMqk ho jfx nfl iswK kwtVpMQI sMgTn brqfnIaF qoN muafPLI dI mMg kr rhy hn. ajy ieh mfmlf BK hI irhf sI ik hux ieh vI jMqk ho igaf hY ik brqfnIaF dy ivsLysL surwiKaf dsiqaF ny sRI lMkf dI Pors nMU ilty dihsLqgrdF iKlfPL kfrvfeI krn dI tyRinMg idwqI sI. ies nfl ilwty dy smrQk vI Gur Gur krn lwg pey hn jo ik aksr KfilsqfnIaF dy sMprk ivwc rihMdy hn. 

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik Bfrq ivwc akflI afgUaF aqy sLRomxI kmytI ny vI brqfnIaF qoN muafPLI dI mMg krnI sLurU kr idwqI hY. Auh mMg kr rhy hn ik brqfnIaF blUa stfr ivwc inBfeI BUimkf bfry swc dwsy aqy muafPLI vI mMgy. AuNJ ieh mMg gYr kfnMUnI nhIN hY pr svfl pYdf huMdf hY ik akflI afgU aqy sLRomxI kmytI ies aprysLn ivwc afpxI BUimkf bfry kd swc dwsxgy? sRI drbfr sfihb kMplYks nMU pihlF hiQafrbMd dihsqLgrdF df awzf ikAuN bnx idwqf igaf aqy iPr keI gupq mIitMgF dOrfn idwlI srkfr nMU afpxI byvsI jfhr kridaF sKLq kfrvfeI krn leI ikAuN afiKaf igaf? iehnF svflF df juvfb qF sLRomxI kmytI aqy akflIaF nMU vI dyxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf


sLONkI suwQx srpMcF bfry pMjfb srkfr vwloN ley PYsly dy bilhfry jFdY!

          suwQx sLbd df pMjfbI pihrfvy nfl muwZ kdIm qoN irsLqf irhf hY ies df ijLkr lok gIqF, twpy, iswTxIaF aqy bolIaF ivwc afm hI iml jFdf hY pr sLihrI bolI aqy mfrzn aMgjfbI bolI dI mfr ny pMjfbI pihrfvy nfl sMbMDq sLbdF ijvyN suwQx, Jwgf aqy bIVy aid nUM vI hornf axigxq sLbdF vFg afpxI lpyt ivwc lY ilaf hY. sONkI nUM Xfd hY ik sLONkI dI dfdI ajokI slvfr nUM bVy mfx nfl suwQx hI kihMdI huMdI sI. awj dI aOrq ny suwQx nUM swuQx kihxf Cwz ky swuQx nUM slvfr kihxf sLurU kr idwqf hY aqy agFh awj dIaf bwcIaF qF slvfr nUM trOjr hI kihx lwg peIaF hn aqy lgdf hY slvfr sLbd vI jldI hI kwl dI gwLl bxky rih jfvygf. jo ies krky sLONkI socdf ikAuN nf ies sLbd df iesqymfl vwKry qrIky nfl kr ilaf jfvy qF ik swuQx sLbd ijAuNdff rih sky. sLONkI dy ies lyK ivwc suwQx sLbd df pRXog isrP iewk pRqIk vjoN kIqf jf irhf hY. bws sLONkI suwQx sLbd df iesqymfl krky afpxI dfdI dy khy aqy hux guafc cwuky anykf sLbdF ivwcoN iewk sLbd nUM irvfeIv Bfv Aus ivwc dubfrf jfn Brky jIAuNdf krnf cfhuMdf hY aqy sLONkI df Bfv suwQx sLbd dI iewjLq vDfAuxf hY.

          sLONkI ny do ku hPLqy pihlF iewk KLbr pVI sI ik pMjfb ivwc mihlf srpMcF dy pqI hux srpMcI nhIN kr skxgy. jdoN sLONkI ny ieh KLbr pVI qF sLONkI nUM ipCly sfl df afpxy gMDly pMjfb df sLONkI gyVf cyqf af igaf aqy sLONkI dy Aus dI GrF ivwcoN lgdI pMcxI BrjfeI dI iek gwl ivwc vI kMnF ivwc trn trn lwgI. sLONkI afpxI CotI BrjfeI dI Aus gwl dI gwl bfad ivwc krygf pihlF ies KLbr df ijLkr krnf bihqr smJygf. KLbr sI ik dPLqrF ivwc hux kMmkfr krvfAux leI mihlf pMcF aqy srpMcF nUM Kuwd jfxf pvygf aqy AunHF dy pqI nhIN af skdy. pyzUM ivkfs qy pMcfieq ivBfg dy noits ivwc afieaf sI ik pMjfb ivwc jo mihlfvF pMc jF srpMc cuxIaF jFdIaF hn AunHF dI QF `qy AnHF dy pqI jF irsLqydfr hI srpMcI krI jFdy hn. pMjfb srkfr ny afpU bxy ienHF pMcF srpMcF nUM icqfvnI dy idwqI hY aqy mihkmy nUM vI sUicq kr idwqf hY ik agr cuxI hoeI iksy pMcxI- srpMcxI df Gr vflf aijhf krdf PiVaf igaf qF Aus ivruwD kfnUMn muqfibk kfrvfeI kIqI jfvygI.

          ipClI vfr afpxy ipMz phMucy sLOkI ny jdoN afpxI ipMz dI srpMcxI Bfv mihlf srpMc nUM iksy kMm leI Pon kIqf qF awgo BVFdI ijhI mrdfvI afvfjL afeI ik hYlo jd puiwCaf ik mYN srpMc nfl gwl krnI hY qF Aus ny ikhf mYN srpMc hI boldf hF dwsoN kI kMm sI qF sLONkI iewk dm TTMbr igaf. sLONkI ny kMm qF kI dwsxf sI sgoN socx lwgf ik ho skdf hY dwsx vfly ny sLONkI nfl mjLfk kIqf hovy ik afpxy ipMz dI mihlf srpMc hY. kuJ soc ky sLONkI ny afpxI muwZlI jfxkfrI dy ky kihxf sLurU kIqf ik srpMc sfbH kMm sI nhIN kMm hY qF Auh rfq dI dfrU df BMinaF srpMc sfbH sLbd sux ky pUry josL ivwc af igaf aqy kihx lwgf sLONkI jI qusIN bhfroN afey ho kMm dwsoN bfkI gwlF afpF sLfm nUM iml ky krFgy. sLfm nUM imlx dI gwl nfl sLONkI nUM cyqf afieaf ik aYqkIN qF Aus nUM sLOkx ny rMm dI iewko hI boql ilafAux dI iejLfjq idwqI sI. hux rMm dI boql qF kMm suxn dy lyKy hI lwg jfxI hY qF sLONkI nUM kMm krvfAux leI hor bMdobsq krnf pvygf.

           hux sLONkI kdy srpMc dy afAux bfry socdf sI aqy kdy afpxy leI ilaFdI iewko iewk bkfrzI rMm dI boql vwl. afiKr sLONkI ny nf cfhuMidaF hoieaF vI afpxI Byd vflI gwl Aus nUM dws hI idqI ik Aus nUM afh afh smwisaf hY ies df jldI hwl kro. keI idn bfad jf ky sLONkI nUM pqf lwgf ik srpMc Auh nhIN sgoN aOrqF leI sIt rIjLrv hox krky Aus dI pqnI srpMc hY Auh qF swuK nfl sLONkI dy kihx vFg swuQx srpMc bx ky srpMcI krI jf irhf hY. ieQy hI bws nhIN lok vI Aus nUM srpMc sfbH kih ky bulfAuNdy sn. sLONkI socdf hY ik srkfrI Byd gupq rwKx dI shuM pMc srpMcF nUM cukfeI jFdI hY nf ik AunHF dy pqIaF jF iksy hor irsLqydfrF nUM pr iPr vI Auh ibnF shuM cwukI qoN srkfrI kMm krI aqy krvfeI jFdy hn sLONkI socdf iPr Aus shuM df kI bixaf jo vwzy vwzy iekwT krky cwukfeIaF jFdIaF hn.

          suwQx srpMc pMjfb ivwc hI nhIN pMjfb qoN bfhr vI pUrI tOhr rwKdy hn aqy ivdysLF ivwc afky vI afpxy afp nUM srpMc dI dwsdy hn. sLONkI nUM do ku sflf pihlF df Auh vfkf cyqf hY jdoN sLONkI ny vYnkUvr df sLONkI gyVf mfiraf sI. AuWQy sLONkI dy imwqr dy Gr iewk pfrtI rwKI hoeI sI aqy ieh pfrtI sLONkI dy imwqr dy ipMz dy srpMc dy mfx ivwc idwqI jf rhI sI aqy Auh ipMz sLONkI dy ipMzF dy nfl lwgdf hox kfrn AunHF sLONkI nUM vI swdf pwqr dy idwqf sI qy sLONkI afpxy iewk imwqr nfl jf phuMc igaf. dfrU dy dOr ivwc koeI kI khI jf irhf sI iksy nUM kuJ nhIN sI pqf lg irhf. srpMc qF afpxIaF isPLqF dy hjLfrF iklomItr lMby pwulL bMnI jf irhf sI ik asIN ipMz ivwc afh krvf Auh krvqf jdik Aus dy ipMz nUM cfry pfsy qoN rfh jFdy sn aqy pwkI sVk isrP iewk pfsy hI bxI hoeI sI jo ik kwcy rfhF qoN vI BYVI sI aqy isrP nFa dI hI sVk sI aqy ipMz nUM jFdy bfkI iqMn rfh iewtf roVI qoN swKxy sn. srpMc dIaF POkIaF bVkF qoN sLONkI df iewk imwqr iKiJaf bYTf sI. jdoN Aus srpMc dI sLONkI nfl mulfkq hoeI qF sLONkI dy imwqr ny Aus dy ipMz dy hox kfrn sfrf Byd pihlF hI Kohl idwqf ik srpMc ieh nhIN blik ies dI GrvflI hY jo Aupr aOrqF ivwc bYTI hY. sLONkI ny vI AudoN qwk rMm df pYwg lf ilaf sI aqy srUr ijhy ivwc sLONkI ny vI Kuwd Aus srpMc qoN afpxy imwqr dI gwl dI qsdIk krvf leI. jdo srpMc afpxIaF mfrnoN hitaf hI nf ik GrvflI qF lfg zft ivwc srpMc bxfeI hY Aus qrHF qF srpMcI df sfrf kMmkfr qF mYN hI krdf hF ikAuNik srpMcI jLnfnIaF dy vws df rog nhIN qF sONkI ny afiKr nf chuMidaF hoieaF vI ieh kih hI idwqf ik qusI qF iPr isrPL iekwly srpMc nhIN sgoN swuQx srpMc ho qF sfrI pfrtI ivwc hfsf mwc igaf aqy afkflI srpMc kdy hwQ ivwc PVI glfsI vwl dyKy aqy kdI host smyq hws rhy bfkIaF vwl. sLONkI ny bfad ivwc soicaf ik sLONkI nUM aijhf nhIN sI kihxf cfhIdf pr gwl mUMh ivwcoN aqy qIr kmfn ivwcoN inkl cwukf sI ijs df kwuJ nhIN sI ho skdf pr sLONkI dy sLbd suwQx srpMc dI crcf hux qwk vI cwlI jFdI hY. sLONkI muqfibk GrvflIaF nUM srpMc bxf ky afp srpMcI krdy mrdF nUM swuQx srpMc kihxf vDyry ibhqr rhygf ijnHF df ruqbf vrqky Auh srpMcI krI jf rhy hn.

          sLONkI iewQy ieh vI dwsxf vfijLb smJygf ik iekwly srpMc pMc hI nhIN sgoN swuQx kONslr vI vQyry hn ijnHF dIaF pqnIaF kONslr hn aqy Auh Kuwd kONslrI krI jf rhy hn. jdoN ikqy Auh vI ivdysLF df gyVf mfrdy hn qF afpxy afp nUM bfhr vI afky kOLslr hI dwsdy hn aqy kihMdy hn ik GrvflI qF bws nFa dI hI kONslr hY Auh vI pfrtI bfjLI ivwc bxfAxI peI pr kMmkfr qF mYN hI dyKdf hF. sLONkI socdf hY ik kI afpxI cODr vfsqy pfrtIbfjLI aqy lfgzft ivwc aOrqF nUM sfiml krnf jfiejL hY? gwl swuQx srpMcF dI ho rhI sI qF ipCly smyN ivc ies iksm dy srpMcF dI cFdI rhI hY. aOrqF vfsqy rfKvFkrx krn df koeI kfrn sI pr pMjfb ivwc ies nUM amlI rUp nhIN idwqf jf sikaf. ieQoN qwk ky keI mihlf srpMc cMgIaF pVHIaF ilKIaF grYjUeyt aqy post grYjUeyt hn pr srpMcI AunHF dy pqI krI jf rhy hn aqy AunHF nUM smfj ivwc ivcrn df mOkf hI nhIN idwqf jf irhf. mihlf pMcf srpMcf nUM cfhIdf hY ik agr AunHF nUM isstm ny pMcI srpMcI bKLsLI hY qF Auh isstm muqibfk cwlx ikAuNik awj dI pMcI srpMcI qvy `qy rotIaF pkfAux nfloN qF aOKI nhIN hY quhfnUM jo hwk imilaf hY Auh qF qusIN vrqo. sLONk dI CotI pMcxI BrjfeI dI gwl qF sLONkI dwsxI Buwl hI cwilaf sI. cloN sMKyp ivwc dws hI idMdf hY jdoN sLONkI ny iehI svfl Aus nUM puwiCaf qF Aus df kihxf sI ik ikhVf pihlF ibAUtI pfrlr `qy jfvy aqy hjLfr do hjLfr rupeIaf Krcy iehdy nfloN qF myrI mohr qyrf Brf hI lf afAuNdf hY. srkfr dy ies PYsly nfl ho skdf hY ik aijhy srpMcF nUM koeI Twl pY sky aqy rfKvyNkrn nUM amlI rUp idwqf jf sky. kuJ vI hovy sLONkI suwQx srpMcF bfry pMjfb srkfr dy ley PYsly dy bilhfry jFdY !

sLONkI ieMglYNzIaf

jnvrI 17-2014, KLbrnfmf #749


kI brYNptn dy 280000 lokF ivwcoN vI AuTygf koeI sUrmf? sLONkI ieMglYNzIaf

 

    sLONkI ny ipCly hPLqy blbIr momI dI iewk gusqfKI pVHI muafPL krnf gusqfKI muafPL kflm ivwc iewk lyK piVaf ijs df isrlyK sI ik afKr aYinaf coN AWuiTaf koeI sUrmf. sLONkI ajy momI dy lyK dI crcf nhIN krygf sgo hvf df ruwK dyK ky bdldy iewk nfvlkfr dI gwl krygf ijs ny pMjfb ivc eyky sMqflIaF dI vrHdI awg `qy qyl pfky lFbU lfAux df kMm krn vflf iewk nfvl ilK mfiraf sI aqy ijs df isrlyK sI ik aYinaf `coN AuWTy koeI sUrmf pr ies nfvl dI gwl vI sLONkI awgy jf ky hI krygf.

sLONkI ies hPLqy mnPLI 30 izgrI aqy hvf nfl mnPLI 40 izgrI qfpmfn df JMiBaf suvwKqy pIpy vfly ibskutF nfl dysI KMz qy ivlfieqI cfh pwqI vflI cfh pIx hI lwgf sI ik sOOLNkx ny aMgryjLI df aKLbfr iewt vFgU soPyL `qy ilaf suiwtaf ijs qoN sLONkx nUM aYlrjI hY. gwl alrjI dI cwl hI peI hY qF ieh vI sux lE. avwl qf sLONkI sLONkx iekwTy zfktr dy jFdy hI nhIN jy ikqy sLONkI sLNOkx dy nfl cilaf vI jfvy qF sLONkx sony dI muMdrI vflI AuNgl ihlf ky sLONkI nUM bfhr bYTx df iesLfrf kr idMdI hY. agr iPr vI sLONkI ZIT hoieaf aMdr vVH hI jfvy qF sOLNkx cwup rihx df zfierYkt afrzr kr idMdI hY. keI vfr jd pMj swq dvfeIaF df nFa jfxdf zfktr sLONkx nUM puwC bYTdf hY ik Aus nUM iksy cIjL jF dvfeI qoN alrjI qF nhIN qF sLOkx Jwt isr ihlf ky nhIN kih idMdI hY pr sLONkI sLOkx df zfierYkt afrzr qoVdf hoieaf afiKr afpxI kih hI jFdf hY ik ies nUM hor iksy cIjL qoN qF alrjI nhIN bs isrPL iewk aKLbfrF qoN alrjI hY jy iehdI koeI dvfeI hY qF dy idE qF zfktr vI hwsdf kih Cwzdf hY ik aKLbfrF qoN alrjI dI dvfeI ajy bxI nhI jdoN bxI jLrUr ilwK dyvFgf. jdoN ikqy ies qrHF dI dvfeI eIjLfd ho geI qf sLONkI vrgy anykF aKLbfrF pVHn dy sLOkIn dvfeI kMpnI df pfxI Biraf krngy. hF swc, gwl qfjLf aKLbfr dI ho rhI sI aqy aKLbfr vI zMzy vFgUM afkiVaf hoieaf sI ik ijvyN hI sLONkI ny aKLbfr KohlI qF pihly pMny `qy brYNptn dI myar sUjLn Pnl dI Poto dyKky sLONkI df aKLbfr bMd nUM jIa kIqf pr aKLbfr df vrkf TMZ nfl aYnf afikVaf hoieaf sI ik muVn df nFa hI nhIN sI lY irhf, kdy sLONkI myar dI DOx vwl vyKdf sI qy kdy TMz nfl afkVy aKLbfr vwl. so sLONkI nUM nf chuuMidaf hoieaF vI mMn KLrfb krn vflI AuhI KbLr pVnI peI ijs qoN hux sONkI nUM vI zfhZI alrjI ho geI hY. KLbr sI ik myar ny ipCly 5 sflF ivwc lokF df pYsf hvfeI sPLr dy JUitaF qy ies qrHf Ayuzfieaf ijvyN juafk sfbx dy pfxI dy bulbly bxf bxf ky AuzfAuNdy huMdy hn. KLbr muqfibk Aus ny ipCly 5 sflF ivwc 185000 zflr afpxIaF aqy afpxy stfP dy mYNbrF dIaF hvfeI itktF aqy sLfhI irhfiesL qy hI Krc suwitaf. iewQy hI bws nhIN, sfl 2013 dy pihly 10 mhIinaf ivwc hI lokF dy 50000 zflr Auzf idwqy sn. Audfhrx vjoN aftvf dI hvfeI itkt `qy 1874 zflr, bI sI dy sLihr ivslr ivc rihx dy 2832 zflr aqy iPlpIn dI hvfeI itkt `qy 5975 zflr Krcy. ies df ieh mqlb nhIN hY ik myar ny iewh itktF afKrI mOky mihMgy Bfa ivwc leIaF sn sgoN Aus ny iekfnmI klfs dIaF itktF apgryz krvf ky Pst klfs dIaF itktF `qy Krcy. sLONkI iewQy iewkly iekwly Krcy df ijLkr nhIN krygf sgoN ieMnF hI dwsxf vfijb smJygf ik myar ny hvfeI awzy `qy smfn rwKx vflI ryhVI dy do zflr vI Krcy ivwc klym kr ley sn. ijhVf bMdf do lwK zflr qoN vwD dI qnKfh lYNdf hovy Auh do zflr df Krcf vI afpxy sLihrIaF qoN vsUly qF ieh sLONkI leI smJxf aOKf nhIN hY Aus ny hor ikhVy ikhVy Krcy brYNptn vfsIaF qoN vsUly hoxgy ieh qF Kuwd krqfr hI jfxdf hY jF iPr myar. sLONkI afpxy pfTkF df iDafn ipwCy iljfxf cfhuMdf hY jd kYnzf aqy Bfrq ivwc vI iewk smF sI jdoN aYm pI aqy aYm aYl ey ryl gwzIaF aqy bwsF ivwc afm lokF nfl sPLr kiraf krdyy sn. kYnyzf ivwc qF nhIN sLONkI ny pMjfb ivwc iewh afm hI dyiKaf sI, ryl gwzI dy iewk zwby ivwc aYp pIaF aqy aYm aYl ey dy leI sItF rfKvIaF rwKIaF hoeIaF huMdIaF sn. cMzIgVH aqy idwlI nUM jFdI bws ivwc zrfievr dy Kwby pfsy bont nfl dIaF iqMn sItF `qy ipwCy iliKaf hoieaf huMdf sI ik ieh sItF aYm pIaF aqy aYm aYl leI rfKvIaF hn aqy nfl hI ieh vI iliKaf hoieaf huMdf sI ik ienHF sItF `qy sOxf mnHf hY. sLONkI afp zrfievr nUM cfh iplf ky aYm pI vflI sIt `qy bYT ky idwlI qwk df sPr krdf irhf hY. gwl brYNptn dI myar dy KricaF dI ho rhI sI. myar dI afpxI sflfnf qnKfh 213727 zflr hY aqy Auh ies dy iewk iqhfeI ihwsy `qy koeI afmdn tYks nhIN idMdI Bfv Aus ny iewk iqhfeI qnKfh `qy afmdn kr dyx qoN Cot leI hoeI hY jdik ies Cot df inXm vI bhuq purfxf hY. ieh Cot AudoN imldI huMdI sI jdoN myar bhuq hI inguxI ijhI qnKfh lYNdy sn aqy afpxy afp nUM jMnqf dy syvk kihMdy sn aqy afpxy kuJ Krcy afpxI jyb ivwcoN kiraf krdy sn ies krky AunHF nUM iewk iqhfeI qnKfh AuWqy afmdn kr dyx qoN Cot iml jFdI sI. pr myar purfxy inXmF df afsrf lY ky ajy vI Cot leI jf rhI hY aqy do do zflr df Krcf vI vsUlI jf rhI hY. svfl ieh hY ik ijhVI myar do zflr df ryhVI df Krcf vI lokF isr pf skdI hY Auh ies Cot dI hwkdfr ikvyN hoeI? jd ik Auh kYnyzf dI sB qoN vwD qnKfh lYx vflI myar vI hY. ipwCy ijhy Ekivwl dy myar bfb brtn ny dosL lfieaf sI ik EntyrIE dIaF imAuNspYiltIaF dy myarF dI mIitMg ivwc brYNptn dI myar Gwt vwD hI idKfeI idMdI hY aqy bfkI myarF nfl rlLky nf hI cwldI hY aqy nf hI kMm krdI hY. myar sUjLn ipCly 14 sflF qoN brYNptn dI myar hY ijhVf bMdf 14 sflF ivwc nhIN bdilaf Aus agFh kI bdlxf hY. AuNJ qf sLONkI ny sux rwiKaf hY ik purfxIaF msLInF aqy sohxIaF husInF Krcf vwD hI krvfAuNdIaF huMdIaF hn. sLONkI myar nUM dohF ivwcoN iks kYtygrI ivwc rwKy ies bfry sLONkI pUry BMblBUsy ivwc aqy ies df PYslf afpxy pfTkF `qy Cwzdf hY. hux sLONkI socdf hY ik brYNtpn dI kwul afbfdI 530000 hY aqy iehdy ivwcoN jy 205000 bwcy Bfv 25 sfl dy Aumr qwk dy bwcy aqy 45 ku hjLfr 65 sfl qoN Aupr dy bjurgF nUM iewk pfsy rwK idwqf jfvy AuNJ qF 18 sfl dI Aumr vflf bMdf cox lV skdf hY qF brYNptn ivwc 280000 ku hjLfr sLONkI dy iewk imwqr dy kihx vFg eyblz bfzI lok bcdy hn. ieh brYNptn dy 280000 vfsIaF vfsqy cxOqI hYy ik kI AunHF ivwcoN koeI iewk aYzf sUrmf bxky mYdfn ivwc inwqr skdf hY ik jo afAuNdIaF coxF ivwc KrcIlI myar df bdl bx sky. lyK dy sLurU ivwc sLONkI ny blbIr momI qy jsvMq isMG kMvl dy nfvl dy isrlyK df ijLkr kIqf sI. kMvl dy nfvl aYinaf coN AuWTy koeI sUrmf vflf sUrmf ey ky sMqflI vflf sUrmf sI aqy aijhf sUrmf sLONkI nUM iblkul hI psMd nhIN hY. kMvl ny qF bldI `qy qyl pf ky pYsy kmfAuxy sI kmf ley. sLONkI muqfibk moZy `qy bMdUk rwK ky jF hwQ ivwc qlvfr lY ky qF koeI vI sUrmf bx skdf hY. blbIr momI dy lyK ivwclf sUrmf kyjrIvfl sI ijhVf iksy hwd qwk sUrmf ikhf jf skdf hY pr Auh ikMnI dyr qwk sUrmf bxky rih skygf ieh afpxy afp ivwc vwzf svfl hY. gwl brYNptn dy 280000 lokF ivwcoN sUrmf bx ky AuWTx dI ho rhI sI aqy sLONkI brYNtpn ivwcoN bfhr rihMdf hox krky afpxy afp nUM sUrmy vjoN pysL nhIN kr skdf ikAuNik bfhrlf bMdf kih ky sLONkI nUM BMzx vfilaF dI lMbI ilst bx jfvygI jo sLONkI nfl aMdroN Kfr KFdy hn. so ies krky sLONkI afpxy afp nUM sUrimaF dI ilst ivwcoN pihlF hI bfhr rwK irhf hY aqy hornF vfsqy mYdfn Kwulf Cwz irhf hY.

sLONkI ieMglYNzIaf

jnvrI 10-2014, KLbrnfmf #748

 


jykr ajyhy lokF dy hwQ rfj sLkqI af geI qF kI bxygf?-sLONkI ieMglYNzIaf

 

          ies hPLqy sQfnk pMjfbI mIzIey ivwc kuJ gwlF bhuq crcf ivwc rhIaF hn. ijhnF ivwc pMjfb ivwc iek idmfgI qOr `qy bImfr dwsy jFdy ivakqI dI tksflIaF vloN iek gurdvfry ivwc kuwtmfr, aYnzIpI dy aYmpIpI jgmIq isMG DflIvfl nMU Bfrq dy vIjLf qoN ienkfr, Kfilsqfn dy kiQq pRDfn mMqrI qy bwbr Kflsf dy sfbkf agU nMU kYnyzf vloN roikaf jfxf aqy sRI lMkf vlo  aYnzIpI dI aYmpI rfiDkf sbfsQbIsn nMU ivjLtr vIjLf sLrqF df siqkfr krn dI cyqfvnI idwqy jfxf sLfml hn.

          ies dy nfl hI nvF sfl cHVn mOky kuJ sQfnk KfilsqfnIaF ny ies df svfgq Kfilsqfn dy nfhiraF nfl kIqf pr sMgq ny ies df KfmosLI nfl svfgq kIqf. KfilsqfnIaF df iek vrg ajyhf hY jo ieh smJdf hY ik iksy idn-sud mOky Kfilsqfn dy nfhry lgfAux nfl sfLied Kfilsqfn kuJ ieMc awgy nMU iKsk afvygf! suixaF hY ik ies vfr jLor kuJ vDyry lgfieaf igaf. keI vfr sLONkI socdY ik kuJ KfilsqfnI sMgTn qF ies ZMg nfl kMm kr rhy hn ijs qrF Kfilsqfn bfhr bxf ky iPr aYksport krnf huMdf hY.

          pMjfb dy hflfq ieh hn ik jykr Kfilsqfn bxf ky iehnF dy hwQ PVf vI idwqf jfvy qF ieh afps ivwc lV ky Kfilsqfn lIro lIr kr dyxgy. jykr kuJ mhIny bicaf irhf qF ieh iek kwtVpMQI qfnfsLfhI hovygI. qfnfsLfhI df jLmfnf hux lwd cuwkf hY ies leI ajyhy supny lYxy sLyKicwlI vflI gwl hY. aqy jykr bxy bxfey Kfilsqfn ivwc coxF krvf bYTy qF pihlI swty hI sfry KfilsqfnIaF dIaF jLmfnqF jLpq ho jfxgIaF. hF jykr ivdysLF ivwc kbjLy hyTly gurdvfiraF vFg votr ilstF ivwc afpxy hI BrqI krny hoey qF vwKrI gwl hY. pr iPr mnuwKI hwkF, jmhUrIaq aqy brfbrI dy isDFq df kI bxyNgf?

          EntyrIE dy aYnzIpI dy aYmpIpI jgmIq isMG nMU Bfrq df vIjLf dyx qoN ienkfr kr idwqf igaf hY ijs `qy jgmIq isMG aqy Aus dy smrQkF ny bhuq ieqrfjL kIqf hY. jgmIq isMG vloN jfrI kIqI geI iek stytmYNt ivwc Bfrq dI ies kfrvfeI nMU kYnyzf dI qOhIn dwisaf igaf hY ikAuNik jgmIq isMG iek cuixaF hoieaf numfieMdf hY. jgmIq isMG df dfavf hY ik Auh qF mnuwKI aiDkfrF df aflMbrdfr hY aqy Bfrq ivwc Gwt igxqIaF nfl ho rhy durivvhfr iKlfP avfjL bulMd krdf hY. awj pMjfb ivwc zyrf swcf sOdf dy pYrokfr afjLfdI nfl nfm crcf nhIN kr skdy. iswK kwtVpMQIaF dI POj afdmbo afdmbo krdI iPrdI hY. zyrf muKI df ikrdfr kuJ vI hovy pr svfl pYdf huMdf hY afm zyrf pRymI pMjfb ivwc afpxy ZMg nfl rwb df nfm ikAuN nhIN lY skdy? Auh jd vI kdy nfm crcf rwKdy hn qF AuhnF nMU Gyr Gyr kuwitaf jFdf hY. pMjfb dI srkfr ies nfl isafsq KyzdI hY aqy afpxI votF pwkIaF krdI hY. grIb zyrf pRymIaF ivcoN bhuq sfry iswK pirvfrF nfl sbMiDq hn. AuhnF nMU KusLI gmI mOky gurdvfry vVHn nhIN idwqf jFdf. kI ieh chuM vrnf nMU sFJy sMdysL aqy cfry drvfjLy Kuwly dy isDFq nfl myl KFdf hY? kdy iksy ny jgmIq isMG dy mUMhoN ieh nhIN suixaF ik ieh iswKI dy asUlF dI AulMGxf hY aqy grIbF dy mnuwKI aiDkfrF df Gfx hY. Drm dy nfm `qy zyrf bwlF dy pYrokFrF `qy XUrp ivwc gurdvfry dy aMdr hmlf kIqf igaf aqy iek Dfrimk afgU kql kIqf igaf ijs dI awg pMjfb ivwc vI BVkI. rfjsQfn ivwc iek 73 sflF dy ihMdU sMq nMU iqMn iswK kwtVpMQIaF ny ikRpfnF nfl vwz idwqf aqy keI iswK sMgTn ies nMU shI dws rhy hn ikAuNik mfmlf iswKI dy siqkfr df hY.

          jgmIq isMG nMU vIjLf dyx qoN ienkfr krn nfl kYnyzf dI qOhIn ikvyN ho geI? kI jd kYnyzf hr sfl hjLfrF BfrqIaF nMU vIjLf dyx qoN ienkfr krdf hY qF ieh Bfrq dI qOhIn huMdI hY? amrIkf, gujrfq dy muwK mMqrI nirMdr modI nMU vIjLf dyx qoN ienkfrI hY. kYnyzf ny Kfilsqfn dy kiQq pRDfn mMqrI aKvfAux vfly aqy bwbr Kfslf dy sfbkf afgU nMU vYnkUvr ivwc zItyn kr ilaf hY aqy Aus nMU brqfnIaF vfps nhIN prqx idwqf. kI ieh kYnyzf df aiDkfr nhIN hY? jF ik kYnyzf afpxy imwqr dysL brqfnIaF dI qOhIn kr irhf hY? ho skdf hY ik kuJ lok ies nMU axbxy Kfilsqfn dI qOhIn smJdy hox!

          sRI lMkf ny aYnzIpI dI skfrbro rUjLirvr hlky qoN aYmpI rfiDkf sbfsQbIsn nMU sKLq vrinMg idwqI hY ik Auh ivjLtr vIjLf dIaf sLrqF df siqkfr kry. pihlF qF ieh KLbr vI afeI sI ik sRI lMkf dOry `qy geI knyzIan aYmpI bIbI rfiDkf  nMU sRI lMkf ny zItyn kr ilaf hY pr hux bIbI ny pRYs nMU dwisaf hY ik ajyhf nhIN kIqf igaf isrPL cyqfvnI idwqI geI hY. AuNJ sRI lMkf, astrylIaf aqy inAUjLIlYNz dy kuJ aYmpIaF nMU zIport kr cuwkf hY jo sRI lMkf ivwc jf ky mnuwKI aiDkfrF df KOrU pfAuNdy sn. aYmpI bIbI rfiDkf vI sRI lMkf qoN Bwj ky kYnyzf afey qfiml pirvfr ivcoN hY aqy qfimlsqfn dI muihMm Tuws ho jfx ipwCoN aMdroN pIVq jfpdI hY. hor keI pwCmI dysLF smyq kYnyzf ny qfiml bfgI sMgTn ilwty dy nMmdy kws idwqy sn ijs kfrn KUMKfr ilwty dihsLqgrd pRBfkrn df huwkfpfxI bMd ho igaf sI. ivdysLI mdd dy bMd ho jfx kfrn pRBfkrn Gyiraf igaf sI aqy sRI lMkf ny qfiml bfgIaF df sPfieaf kr idwqf sI. mnuwKI aiDkfrF nMU itwc jfnx vfly ilwty bfgIaF dy hfr jfx ipwCoN pwCmI dysLF dIaF srkfrF ny sRI lMkf srkfr `qy mnuwKI aiDkfrF dy AulMGx dy dosL lgfAuxy sLurU kr idwqy sn. ajyhf afpxy dysLF ivwc vwsy qfiml BfeIcfry dIaF votF btorn dI afsLf nfl kIqf jf irhf hY ikAuNik vwKvfdI qfiml ajy vI ivdysLF ivwc BfrU hn. hux aYmpI bIbI rfiDkf  vrgy ieh rfg alfpx sRI lMkf nMU jFdy hn pr sRI lMkf vfly dysL ivwc muV dihsLqvfd puMgrn qoN rokx vfsqy ajyhy ivdysLI rfjnIqk afgUaF dy nMmdy kws ky rwKdy hn.

          keI sfl pihlF sRI lMkf ny aftvf ivcoN bkfiedf vIjLf lY ky gey ilbrl aYmpI aqy cotI dy afgU bfb rya nMU sfrI rfq kulMbo dy hvfeI awzy `qy iek bYNc `qy iltfeI rwiKaF sI aqy qVksfr jfx vflI PlfeIt `qy zIport kr idwqf sI. jnfb jgmIq isMG KusL iksmq hn ik AuhnF nfl ilbnrl aYmpI bfb rya vflI nhIN hoeI.

          pMjfb ivwc nkodr dy njLdIk pYNdy iksy ipMz ivwc rihMdy iek awDKV Aumr dy iswK nMU tksflI isMGF ny iek gurdvfry ivwc hwQ bMn ky zFgF nfl burI qrF kuwitaf hY. ies guriswK pihrfvy vfly ivakqI df nfm dlbIr isMG nfgrf dwisaf jf irhf hY. pqf lwgf hY ik ieh ivakqI idmfgI bImfrI qoN pIVHq hY. pIVHq nf vI hovy qF vI iksy nMU Aus dy hwz BMnx df koeI hwk nhIN hY. ies df ksUr ieh dwisaf jf irhf hY ik ieh sLbd gurU nMU mMnx qoN ienkfrI hY aqy dfavf krdf hY ik ies ivsLy `qy Aus nfl koeI af ky bihs kr lvy.

          imlIaF KbrF muqfibk ies swjx nMU koeI aKbfrI rportr iml igaf aqy Aus ny pMj hjLfr rupey vsUl ky pMjfb tfeImjL nfm dy aKbfr ivwc ies qrjL df iek iesLiqhfr 30 julfeI 2013 nMU lgvf idwqf. ies aKLbfr df sbMD vI bfbf bljIq isMG dfdUvfl nfl dwisaf jFdf hY. svfl pYdf huMdf hY ik ijs iesLiqhfr nfl gurU gRMQ sfihb dI qOhIn huMdI hovy Auh iek pMQk aKvfAux vfly aKbfr ny  5000 rupey vfsqy ikAuN pRkfsLq kr idwqf? agr ieh iesLiqhfr iksy hor aKbfr ny Cfipaf huMdf qF ies nMU afraYsaYs jF BfrqI eyjMsIaF dI sfijsL dwisaf jfxf sI aqy sbMiDq aKLbfr dIaF kfpIaF sfVHn df islislf sLurU ho jfxf sI. akfl qKLq dy jQydfr awgy pysL ho ky muafPLI mMgx dI mMg vI AuT KVnI sI. pr hux ikAuNik aKbfr kiQq qOr `qy pMQk hY ies leI aKLbfr df iksy ny nfm qwk nhIN ilaf aqy qfilbfnI iswKF ny dlbIr isMG nfgrf nMU jf Zfieaf.

          Auh ivcfrf hwQ joV ky vfihgurU vfihgurU krdf irhf aqy jflmF ny Aus dy hwQ bMn ky Aus `qy zFgF dy vfr sLurU kr idwqy. ieh sfrf Bfxf ipMz dy gurdvfry dy aMdr vfpiraf hY pr iswKI dy kiQq rfKy bfhroN afey hoey sn. ies grIb dIaF hwzIaF BMn ky ies nMU GVIs ky kfr ivwc suwt ilaf igaf aqy ipMzo bfhr KyqF ivwc jLKLmI hflq ivwc suwt idwqf igaf. iswKI dy kiQq rfiKaF ny ieh kuJ afm jMqf ivwc dihsLq PYlfAux vfsqy kIqf hY. pr puils aqy kfnMUn KfmosL hY ikAuNik iswK kwtVpMQIaF dy guwsy ho jfx df zr hY. pMjfb srkfr votF Kuwsx qoN zrdI hY.

          hYrfnI dI  gwl ieh vI hY ik ies idmfgI mrIjL dI kuwt dI vIzIE bxf ky XUitAUb `qy vI pfeI geI. gurdvfry ivwc Auys dy hwz BMny gey aqy EhI pwg rolI geI ijs nMU sMsfr dy eyarportF `qy sikAUrtI vyly lfhux qoN ienkfr kIqf jFdf hY.

          ies qoN pihlF iek kiQq qOr `qy sLrfbI inhMg df kutfpf kr ky Aus dI pgVI aqy bfxf Auqfr ilaf igaf sI. ies kutfpy dI vI vIzIE bxfeI geI sI ijs nMU awj qwk lwKF lok XUitAUb `qy vyK cuwky hn.

          eysy qrF dy iek hor kfly kfry df ijLkr krn nfl vI qklIPL huMdI hY. iek 17-18 sfl dy grIb lVky nMU iek gurdvfry ivwc corI dy dosL ivwc PiVaf igaf. iPr gurU nfnk dy Gr `qy Dwky nfl kfbjL hoey jlfdF ny Aus nMU zFgF nfl kuitaf. gurU kI sMgq  bhuq afrfm nfl ieh qmfsf KV ky vyKdI rhI. puils aqy styt KUMKfr kwtVpMQIaF qoN zrdf hoieaf KfmosL irhf. grIb aqy mfnisk rogI dwsy jFdy nbflg dy mnuwKI aiDkrF df vI iksy nMU cyqf nf afieaf.

          sLONkI ies mfmly `qy iek tfk sLoa sux irhf sI. hYrfnI dI gwl hY ik kYnyzf ivwc bYTy kuJ gurisK vI Drm dy nfm `qy kIqI jFdI ies qrF dI guMzfgrdI df smrQn krdy hn. bhfnf ieh lgfAuNdy hn ik Bfrq ivwc kfnMUn kuJ nhIN krdf ies leI isMGF nMU ieh kuJ afp krnf pYNdf hY.

          sLONkI socdY ik jykr dlbIr isMG nfgrf ny ajyhf iesLiqhfr kYnyzf dy iksy aMgryjLI prcy ivwc idwqf huMdf qF knyzIan kfnMUn ny kI krnf sI? sfPL juvfb hY kuJ nhIN! ajyhy iksy ivsLy `qy iksy nMU ivcfr krn jF bihs krn dI cxOqI dyxf ikhVf jurm hY? ies dy Elt jykr iksy ny dlbIr isMG nfgrf nMU kYnyzf ivwc ies qrF kuwt ky vIzIE XUitAUb `qy pfeI huMdI qF iswKI dy kiQq rfiKaF df sfrf groh cfrj ho jfxf sI.

          svfl krnf bxdf hY ik jykr ajyhy lokF dy hwQ rfj sLkqI af geI qF kI bxygf?

 

KLbrnfmf #747, jnvrI 03-2013

purfxy lyK pVHn leI ieqy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here