www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

iswKI ivwc 99% prpwk hox nfl hI sLONkI sMqusLt ho igaY!

          ies hPLqy pMjfb aqy hirafxf hfeIkort ny iek aihm Yslf suxfAuNidaF sLRomxI kmytI coxF ivwc sihjDfrI iswKF df vot df hwk bhfl kr idwqf hY ijs nfl kwtVpMQI KyimaF ivwc hlcl mc geI hY. jd qoN sLRomxI kmytI hoNd ivwc afeI hY sihjDfrIaF nMU vot df hwk irhf hY pr 2003 ivwc ieh hwk Koh ilaf igaf sI. sfl 2004 dIaF coxF qoN pihlF akflI dl ny kyNdr srkfr `qy dbfE pf ky iek afrzInYNs 8 akqUbr 2003 nUM jfrI krvf ilaf sI ijs nfl sihjDfrIaF df vot df hwk KLqm kr idwqf igaf sI. sfl 2003 ivc hI sihjDfrI iswK Yzryn vwlo irwt ptIn dfier  krky mMg kIqI geI sI ik ies afrzInYNs nUM rwd kIqf jfvy. hfeIkort ny ies irwt ptIsLn `qy hux qkrIbn 8 sfl bfad ieh PYslf suxfieaf hY.

          iehnF 8 sflF ivwc do vfr sLRomxI kmytI coxF hoeIaF hn ijhnF ivc sihjDfrI iswKF nMU vot dy hwk qoN vFJf rwiKaf igaf sI. adflq ny afpxy 128 sPLy dy PYsly ivwc srkfr dy 8 akqUbr 2003 dy afrzInYNs nMU rwd kr idwqf hY pr  iksy dy iswK hox jf nf hox bfry jf iksy dy vot dy aiDkfr bfry koeI inrdy nhIN idwqy. ieMJ adflq ny afpxy afp nMU iswKF dy Dfrimk mfmilaF ivwc dKLl dyx qoN dUr rwiKaf hY. adflq sfhmxy mfmlf vI kyNdr srkfr df 8 akqUbr 2003 df afrzInYNs hI sI jo rwd kIqf igaf hY. sihjDfrI iswK Yzryn aqy ies dy pRDfn zf[ prmjIq isMG rfxUM dI ieh iek vwzI ijwq hY.

          hux bhuq sfry iswK kwtVpMQI zf: rfxU `qy Bfjpf df eyjMt hox dy dosL vI lgfAux lwg pey hn jo ik inrmUl hn. swc ieh hY ik sihjDfrIaF qoN sLRomxI kmytI coxF ivwc vot pfAux df hwk Koihaf igaf sI jo AuhnF nMU aMgryjLF vyly 1925 ivwc bxy kfnMUn aDIn imilaf sI. iswK kwtVpMQI idno idn eyny BrU hoeI jf rhy hn ik iswKF ivwc ivqkrf pYdf krn qwk cly gey hn. akflIaF aqy akflI ivroDI iswK kwtVpMQIaF df asl insLfnf sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI `qy kbjLf krnf hY ijs aDIn gurU dI golk df kroVF df DMn aqy jQydfr hn. asl insLfnf mfieaf aqy rfjnIqk glbf hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik smuwcI iensfnIaq nMU iek df sMdysL dyx vflI iswKI dy aMdr ivqkry kfiem hI nhIN rwKy jf rhy sgoN nvyN pYdf kIqy jf rhy hn aqy ivqkiraF nMU Dfrimk aDfr pRdfn krky jfiejL vI Tihrfieaf jf irhf hY. iswK pirvfrF ivwc pYdf hoey aqy iswK rvfieqF muqibk idn-sud krn vfly sihjDfrI iswKF nMU gYr-iswK GoisLq kIqf jf irhf hY. iek aMdfjLy muqfibk kul iswK abfdI df 70% ajyhy iswK hn jo nf aMimRqDfrI hn aqy nf kysfDfrI hn. akflIaF vloN kyNdr srkfr qoN jfrI krvfey sfl 2003 dy afrzInYNs qoN pihlF ieh 70% iswK vwsoN sihjDfrI mMnI jFdI sI pr hux kwtVpMQIaF ny ies 70% iswK abfdI nMU piqq df drjf dy idwqf hY.

          aKy iswKF ivwc sihjDfrI nfm dI koeI vsqU hY hI nhIN hY ikAuNik muslmfnF, ihMdUaF afid ivwc sihjDfrI nhIN hn ies leI iswKF ivwc sihjDfrI iswK nhIN ho skdy. svfl pYdf huMdf hY ik muslmfnF aqy ihMdUaF ivwc qF piqq muslmfn aqy piqq ihMdU vI nhIN hn. ies qoN vI vwzf svfl ieh hY ik aMimRqDfrI aqy kysfDfrI iswKF ivwc iksy AUxqfeI df koeI pYmfnf hI nhIN hY, AuhnF dI bfhrI idwK hI AuhnF dy pUrx iswK hox df srtIPIkyt hY. iswK dI sKLsLIaq isrPL bfhrI idwK `qy ilaf ky hI KVI kr idwqI geI hY. bfhrI idwK kfrn hI 70% iswKF nMU sihjDfrI iswK qoN gYr iswK bxf idwqf igaf hY. koeI bfhrI pihrfvy nMU POj dI vrdI dy quwl dwsdf hY aqy koeI ies nMU rihxI rhy soeI iswK myrf nfl joVdf hY. sihjDfrI iswK dI mfnqf KLqm krn nfl iswK ivsLvfs dunIaF df iek ajyhf ivsLvfs bx jfvygf ijs ivwc 90% qoN vwD pirvfrF ivwc kuJ mYNbr iswK aqy kuJ iswK huMdy hoey vI gYr iswK bx jfxgy.

          kiQq piqq iswK gurdvfiraF ivwc mfieaf dfn kr skdy hn, pfTF dI lVIaF clf kdy hn aqy jF BFzy mFJ skdy hn AuNJ Auh iswK nhIN hn. kI iswK kwtVpMQI kiQq piqq iswKF qoN iswK rvfieq muqfibk ivafh, aMiqm rsmF aqy hor rsmF krvfAux df hwk vI Koh lYxgy? akfl qKLq dy jQydfr vloN ajyhf iek idsLf inrdysL kuJ sfl pihlF brqfnIaF dy iswKF nMU Byijaf igaf sI ijs muqibk ikhf igaf sI ik gYr-iswK afnMd kfrj nhIN krvf skdf. ieh rok ajyhy joiVaF vfsqy dwsI geI sI ijhnF ivwcoN iek iksy gYr iswK BfeIcfry nfl sbMiDq hovy. ivdysLF ivwc aksr ajyhy ipafr ivafh huMdy hn ijhnF ivwc lVkf jF lVkI iksy hor Dfrimk jF nslI iPrky dy huMdy hn.

          ieQy iek hYrfnI dI gwl hor vI hY ik jy ikqy koeI gorI iksy iswK lVky nfl pMjfbI kwpVy pf ky ivafh krvf lvy aqy nfl hI iswKI Dfrn krn df Pokf ibafn hI dy dyvy qF Aus dIaF rMgdfr qsvIrF pMjfbI aKLbfrF dy mwuK pMinaF `qy CfpIaF jFdIaF hn. sLONkI vrgy bjLurg iPr aKbfr PV ky iek dUjy nMU ivKfAuNdy iPrdy hn vyKy iek suMdr gorI iswK bx geI hY. iek gorI df iswK bnxf vwzI KLbr hY pr lwKF jwdIpusLqI iswKF nMU piqq dy nfm hyT gYr iswK GoisLq krnf koeI KLbr nhIN hY. smuwcI mfnvqf nMU iek  hox df sMdysL dyx vflf PlsPLf iswK kwtVpMQIaF vloN iswKF nMU pfVn vfsqy kYNcI vFg vriqaf jf irhf hY.

          bIqy idnIN sLONkI iek pMjfbI ryzIE sux irhf sI ijs `qy iek ivvfdgRsq iswK pRcfrk gwlbfq kr irhf sI. ryzIE host vloN hor svflF dy nfl nfl sihjDfrI iswKF bfry vI svfl puwiCaf igaf pr BUimkf ivwc dws idwqf ik afpxy vfl kwtx vfly sihjDfrI iswK afpxf jIvn isKI rvfieqF muqfibk hI gujLrdy hn. pRcfrk jI ny juvfb ivwc ikhf ik sihjDfrI iswK bhuq awCy iensfn hn aqy 99% prpwk iswK hn bws AuhnF ivwc vfl kwtx dI 1% kmI hI hY. jykr 1% dI kmI pUrI kr ky Auh iswKI srUp ivwc af jfx qF pUry iswK bx jfxgy.

          sLONkI ieh sux ky bhuq iKV igaf ikAuNik sLONkI ivwc ies pYmfny nfl isrPL 1% kfx hI inklI ikAuNik sLONkI sunwKf ivKfeI dyx vfsqy Kq kwZdf hY, rMgI, muMnI qy quMnI df PfrmUlf vI sLONkI `qy lfgU huMdf hY. buZy srIr ivwc grmI pYdf krn vfsqy sLONkI mwCI nfl rMm df pYWg vI lgf lYNdf hY. pr pRcfrk jI dy Purmfn nMU afpxy `qy lfgU kr ky iswKI ivwc 99% prpwk hox nfl sLONkI sMqusLt ho igaY. sLONkI dy mn ivwc iek sLMkf vI pYdf ho igaf hY ik jy cMgy piqq iswK, kysfDfrI hox nfl 99% qoN 100% iswK bx skdy hn qF aMimRqDfrI hox nfl drjf hor vD jfxf cfhIdf hY!

          sLONkI ny iek vfr iek bYNk qoN iek aONs Bfr df sony df iek ibskut KrIdaf sI ijs `qy 99[99% sLuD hox dI mohr lwgI hoeI sI. 100% sLuD sonf iksy bYNk kol huMdf hI nhIN hY. 99% prpwk iswK hox nfl sLONkI hux sLuD sony qoN aYvyN hvf Br hI Gwt rih igaf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


burky dI proVqf krn vfilaF qoN sLONkI bhuq hYrfn hY!

          kYnyzf dy iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kYnI ny ies hPqy aYlfn kIqf hY ik kYnyzf dI nfgirkqf dI shuM cuwkx vyly burkf pihnx vflIaf muslmfn aOrqf nUM ichrf nMgf krnf pvygf. kuJ lokF ny ies nMU Dfrimk icMHn Dfrn krn `qy hmly df nfm idwqf hY aqy mMqrI dI sKLq nuqfcInI kIqI hY.

          gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYTf sLONkI jd  cfh aqy pkOiVaF df afnMd mfx irhf sI qF iek swjx ny burky vflIaF aOrqF nMU nfgirkqf dI shuM cuwkx smyN ichrf nMgf krn dy aYlfn bfry puwiCaf qF sLONkI ny Jwt mMqrI dy aYlfn df pUrf smrQn kr idwqf. agoN swjx jI ny mKLOl kridaf ikhf ik hux lMgr hfl duwD vfly kryt `qy bYTx AuWqy vI pfbMdI lgf idwqI jfvygI. sLONkI ny swjx jI nMU Auh idn Xfd krvfey jd srI dy gurdvfrf sfihb ivwc lMgr hfl ivwc lwgIaF kursIaF dy mfmly `qy jMm ky lVfeI hoeI sI aqy Es smyN dy jQydfr rxjIq isMG GtOVf ny kursIaF dy iKlfPL iek hukmnfmf jfrI kr idwqf jF Aus qoN krvf ilaf igaf sI.

          ies hukmnfmy df sLONkI `qy vI iswDf asr hoieaf sI. BfvyN torFto dy iksy gurdvfry dy lMgr hfl ivwc kursIaF nhIN sn lwgIaF hoeIaF pr lMgr hflF ivwc duwD dy mUhdy mfry kryt jLrUr sn aqy sLONkI lMgr hfl dI kMD nfl sdf duwD vfly kryt `qy hI bYTdf sI. iewk cOVy gfqry vfly isMG nMU ieh psMd nhIN sI aqy Auh aksr sLONkI vwl GUrIaF vwt vwt vyiKaf krdf sI. sLONkI ies bfhr dI pfey cOVy gfqry vfly isMG qoN bhuq zrdf huMdf sI pr kryt `qy bYTx df hwk vI nhIN sI Cwzxf cfhuMdf. ies isMG vwl vyK ky sLONkI nMU jfpdf sI ik sLfied ieh jQydfr GtOVf df rUp sI. kuJ lokF nMU jLrUr Xfd hovygf ik jQydfr GtOVf qF cpyVF mfrn qwk vI cly jFdf sI ies leI sLONkI df zrnf kudrqI hI sI.

          Auh aOKy idn iksy nf iksy qrF lMG gey sn aqy smyN dy nfl nfl duwD vflf kryt torFto dy ielfky dy gurdvfiraF dy lMgr hflF ivwc bjLurgF df pRvfxq shfrf bx igaf sI. AuNJ sLONkI ies sfl dy sLurU ivwc iek vfr kYlyPornIaF igaf sI ijwQy sYn hojLy sLihr dy aflIsLfn gurdvfry dy iek lMgr hfl ivwc Kfxf sYlP-srv sI aqy lok KVy ho ky Kf rhy sn. ieh lMgr ivafh vfilaF vfsqy nfsLqy df sI. jd sLONkI ny ies gurdvfrf sfihb dy myn lMgr hfl dy drsLn kIqy qF AuQy iek pfsy kfPLI sfrIaF kursIaF aqy myj vI lwgy hoey sn. hF bhuqy ihwsy ivwc qwpV vI sn aqy lok mrjLI muqfibk qwpVF jF kursIaF `qy bYTy hoey sn. jd sLONkI ny myn dIvfn hfl ivwc pRvysL kIqf qF hfl ivwc kMDF dy nyVy ivrlIaF ivrlIaF 20 ku kursIaF vI peIaF sn ijhnF `qy kuJ ibrD bIbIaF aqy sLONkI vrgy bjLurg bYTy hoey sn. cOVy gfqry vfly keI isMG vI hfjLr sn pr ies `qy iksy nMU koeI ieqrfjL nhIN sI. sLONkI dI njLr ivwc brfbrqf brkrfr sI ikAuNik hr iksy nMU afpxI mrjLI, afrm aqy ishq muqfibk bYTx df hwk sI.

          ies hPLqy sLONkI nMU iksy ny dwisaf hY ik torFto df iek mIzIafkfr ieh slfh dy irhf sI ik gurdvfiraF dy dIvfn hflF ivwc toaf kwZ ky Bfv jgfH nIvIN krky bYTx vfsqy kursIaF jF bYNcF df pRbMD krn `qy ivcfr hoxI cfhIdI hY. sLONkI ies gwl qoN hYrfn ho irhf sI ik kuJ lok toaf kwZ ky kursI aqy qwpV dI sqfh brfbr krn nfl swB leI brfbrqf hoeI smJdy hn.

          srIrk qOr `qy bImfr aqy ibrD lokF vfsqy qwpV `qy bYTxf afsfn nhIN hY. bIqy hPLqy iek ivafh smfgm mOky sLONkI kol iek swjx bYTf sI ijs dy dovyN goizaF df aprysLn ho cuwkf sI. Auh arfm vfsqy vfr vfr lwqF isDIaF kr irhf sI. Aus dI musLkl ieh sI ik jd ivcfrf lwqF isDIaF krdf sI qF ieh gurU mhfrfj vwl ho jFdIaF sn aqy jy lwqF Elty pfsy isDIaF krdf sI qF ipwT gurU mhfrfj vwl ho jFdI sI. aMq ivwc iksy swjx ny Aus nMU duwD vflf kryt ilaf idwqf qwd jf ky ivcfrf kMD nfl Zoh lgf ky awDf ku GMtf drbfr hfl ivwc sLfdI smyN afrfm nfl bYT sikaf.

          lMgr hfl ivwc phuMcy qF bfkI swB vDIaf pRbMD sI pr syvfdfr jd dfl-sbjLI sMgq ivwc vrqfAuNdy sn aksr kuJ nf kuJ qupky Plor `qy izwg pYNdy sn ijs nfl syvfdfrF aqy sMgq dy pYr ilbVdy sn. dUjy pfsy mfltn aqy skfrbro gurdvfry jd vI jfx df mOkf imilaf qF vyiKaf ik sMgqF Kuwd Qfl cuwk ky svydfrF dy stfl qoN loV muqfibk lMgr hfsl krdIaF sn aqy pMgq ivwc syvfdfrF dI bhuq Gwt loV pYNdI sI ijs kfrn Plor sfPL sI. sLONkI nMU ieh pRbMD cMgf lwigaf aqy ies `qy ikMqU pRMqU df koeI kfrn nhIN hY.

          Dfrimk kwtVpMQI keI vfr hr gwl nMU Dfrimk mirXfdf nfl joV idMdy hn jo shI nhIN hY. burky dy mfmly ivwc vI ieslfimk kwtVpMQI Kfh mKfh ies nMU ieslfm nfl joV rhy hn jdik keI skflr ies dy Elt afK cuwky hn ik burky df ieslfm nfl koeI vfsqf nhIN hY sgoN ieh qF mwDpUrb df purfxf smfijk irvfjL sI. imsr dy iek ieslfimk skflr ny spsLt afiKaf hY ik burky df ieslfm nfl koeI sbMD nhIN hY aqy ies dI koeI Dfrimk mhwqqf nhIN hY. ieh gwl skflr syLK muhMmd qnqfvI ny imsr dy aKLbfr al-mfsrI al-Xom ivwc khI hY aqy sLyKL imsr dI al-ajLhr XunIvrstI df zIn hY. Aus ny afiKaf hY kurfn ivwc burky bfry koeI nsIaq nhIN hY.

          musilm knyzIan kFgrs ny qF kYnyzf srkfr qoN burky `qy mukMml pfbMDI lgfAux dI mMg kIqI hY aqy srkfr nMU ies pfbMdI vfsqy kfnMUn bxfAux leI ikhf hY. PrjLfnf hfsfn ny ikhf hY ik mwky ivwc hwj dOrfn vI musilm aOrqF leI burkf pihnxf jLrUrI nhIN hY sgoN sfry hfjLIaF vFg muMh nMgf rwKxf pYNdf hY ies leI burkf ieslfm df df DMm nhIN hY.

          kYnyzf dy iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kYnI ny nfgirkqf dI shuM cuwkx smyN mUMh nMgf krn dI sLrq lgf ky iblkul shI kIqf hY. sLnfKLq aqy surwiKaf dy mfmly ivwc Dfrimk qy smfijk icMn aiVkf nhIN bnxy cfhIdy. ajoky Xuwg ivwc burky proVqf krn vfilaF qoN sLONkI bhuq hYrfn hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


ivsLv suMdrIaF df sRI drbfr sfihb jfxf vI Kfs bx igaY

        BfvyN bhuqy lok sRI drbfr sfihb Dfrimk Bfvnf nfl jFdy hn pr ajyhy lok vI hn ijhnF df mMqv sfeIt-sINg jF isafsq krnf huMdf hY. ivdysLI isafsqdfn jd sRI drbfr sfihb jFdy hn qF AuhnF df mMqv dUhrf huMdf hY. sYr spftf jF sfeIt sINg aqy isafsq dovyN hI. Auh sRI drbfr sfihb dy drsLn vI kr afAuNdy hn aqy afpxy dysL ivwc iswK votF nMU KusL krn dy mMqv nfl qsvIrF vI iKcvf ilafAuNdy hn. ieh qsvIrF AuhnF dy kMm vI afAuNdIaF hn aqy bhuq pRBfvq hF dy ibafn Auh iehnF qsvIrF nfl CpvfAuNdy hn. keI vfr qF AuhnF nfl gey AuhnF dy gurgy ieh qsvIrF pRkfsLq krvfAux vfsqy bhuqy kfhly huMdy hn qF ik afm lokF nMU pqf lwg jfvy ik Plfxy afgU nfl Plfxf gurgf vI igaf sI.

          dysI afgU aksr sRI drbfr sfihb isafsq dI iewCf nfl hI jFdy hn. AuhnF dI Dfrimk iewCf `qy sLONkI nMU sLwk ies vfsqy hY ikAuNik jy AuhnF ivwc rqf vI Dfrimkqf hovy qF Auh isafsq ivwc Gply kdy nf krn. jo gMdgI ieh isafsI afgU pbilk ijLMdgI ivwc pf rhy hn aqy mfieaf dIaF pMzF iekwTIaF krn lwgy hoey hn Aus qoN jfpdf hY ik iehnF ivwc Dfrimkqf qF ivKfvy vfsqy hI hY.

          ipwCy ijhy Bfjpf afgU aYl ky azvfnI sRI drbfr sfihb gey qF ivroDIaF ny AuhnF nMU rokx qy isropf nf dyx df rOlf pfieaf.  pRcwlq mirXfdf dy Elt sRI drbfr sfihb ivwc hfjLr BfeI jI ny azvfnI nMU gyrUey kwpVy ivwc vlyitaf pqfisaF df pRsLfd nf idwqf ijs nMU keI vfr isropf vI smJ ilaf jFdf hY jo ik 100 rupey jF ies qoN vwD mwQf tykx vfly nMU idwqf jFdf hY. brfbrqf qF kihx nMU hI rih jFdI hY jd Gwt pYisaF nfl mwQf tykx vfly aqy 100 qoN vwD df mwQf tykx vfly nfl gurU Gr ivwc ivqkrf kIqf jFdf hY. ieh koeI gurUaF dI bxfeI hoeI mirXfdf nhIN hY, ieh qF pYsy dy lflcI pRbMDkF dI krfmfq jfpdI hY. isafsq Kyzx gey azvfnI nfl BfeI jI afpxI isafq Kyz gey ijs nfl iswK kwtVpMQI bhuq KusL ho gey sn.

          iPr vfrI afeI s: pRkfsL isMG bfdl nMU 5 dsMbr nMU sRI akfl qKLq vloN vwzf mfx dyx dI ijs nMU pMQ rqn aqy Pr-ey-kOm df nfm idwqf igaf sI. iswK kwtVpMQI aqy vwKvfdI sMgTnF ny ies df ivroD kIqf aqy s: bfdl nMU ihMdUaF df eyjMt dwisaf. kwtVpMQI cfhuMdy sn ik ieh iKqfb jF mfx iksy vwzy kfql nMU idwqf jfvy ijs nMU Auh sLhId jF ijLMdf sLhId smJdy hn. svfl pYdf huMdf hY ik jy s: pRkfsL isMG bfdl ies iKqfb dy kfbl nhIN hn qF AuhnF df koeI kiQq sLhId jF ijMLdf sLhId ikvyN ho skdf hY ijs dI ieko iek isPLq kql hI hovygI. kdy jQydfr tOhVf ny sjLf XfPLqf kfql rxjIq isMG GtoVf nMU kwtVpMQIaF dy dbfE hyT sRI akfl qKLq df jQydfr lgf idwqf sI pr ieh qjrbf bhuq iPwkf irhf sI. suwK nfl s: bfdl qF huxy hoeIaF sLRomxI kmytI coxF ivwc kwtVpMQIaF nMU cxy cbf ky hty hn aqy Auh vI Cfnxf lgf ky kwZy gey sfbq sUrq iswK votrF dI BrpUr mdd nfl. amirMdr isMG smyq keI dlF dI dldl df imlgoBf vI iswK kwtVpMQIaF df byVf pfr nhIN sI lgf sikaf. kwtVpMQIaF dy smrQk mMny jFdy jQydfr nMdgVH vI bfdl dy mfmly ivwc spsLt stYNz lYx ivwc asPLl rhy hn. Auh gYr hfjLr rih ky cup hI rihMdy qF TIk sI pr jo ibafn AuhnF bfad ivwc idwqf hY Auh AuhnF dI duivDf drsfAuNdf hY. bfdl dy iKqfb dy hwk ivwc vI hF aqy iKlfPL vI hF koeI ZukvIN dlIl nhIN hY.

          hux sRI drbfr sfihb iPlLmI hsqIaF vI bhuq afAuNdIaF hn aqy AuhnF dI afE Bgq vI cMgI huMdI hY. ies ivwc hrjL koeI nhIN hY ik iPLlmI hsqIaF sRI drbfr sfihb drsLnF nMU af jfx pr hrjL ies ivwc hY ik sLRomxI kmytI mulfjLm AuhnF dy ipwCy mwKIaF vFg iBxkdy hn aqy qsvIrF iKcvfAux vfsqy moZy mfrdy hn.

          ipCly idnIN sLONkI ny iek KLbr pVIH sI ijs df hYizMg sI, ims pMjfbx jYsmIn kOr ny dUK invfrn sfihb mwQf tyikaf. KLbr dy nfl nfl ims pMjfbx dI rMgdfr qsvIr vI lwgI hoeI sI. ieh KLbr gurdvfrf dUK invfrn sfihb dI sI pr ies qoN kuJ idn pihlF iewk vwzI rMgdfr qsvIr ivwc keI nOjvfn aOrqF df smUh  sRI drbfr sfihb dI pRIkrmf ivwc Kloqf sI aqy KLbr sI ik ivsLv suMdrIaF sRI drbfr sfihb nwqmsiqk hoeIaF. hux ieh gwl kI Dfrimk mhwqv rwKdI hY ik ivsLv suMdrIaF sRI drbfr sfihb nwqmsiqk hoeIaF hn? Dfrimkqf df ivsLv suMdrIaF aqy ims PlfxIaF nfl kI sbMD hY? kI ies nfl sRI drbfr sfihb dI mhwqqf vDdI hY jF ies nfl iswKI vDdI hY? kI iehnF ivcoN kuJ ivsLv suMdrIaF ny iswK Drm apxf ilaf hY jF afpxIaF kuJ afdqF nMU sfdf kr ilaf hY? kI AuhnF ivcoN iksy ny sRI drbfr sfihb af ky mnuwKvfdI osoc apxfAux df vfadf kr ilaf hY? jy ajyhf kIqf huMdf qF ieh KLbr bxdI sI. AuNJ ivsLv suMdrIaF df sRI drbfr sfihb nwqmsiqk hoxf kI mhwqqf rwKdf hY? hF inwjI pwDr `qy cfry drvfjLy Kuwly hn aqy ijs df idl kry sRI drbfr sfihb af jf skdf hY ijs ivwc ivsLv suMdrIaF, ims PlfxIaF aqy azvfnI vrgy afgU vI sLfml hn. sRI drbfr sfihb nMU vpfrk jF isafsI idwK dyxf shI nhIN hY

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLukr hY qsvIr df sLOkIn lyKk sLONkI dy lyK qoN KusL hoieaf

          bIqy hPLqy sLONkI ny iek pMjfbI lyKk bfry iliKaf sI ijs nMU afpxI qsvIr df bhuq sLONk hY.  ies sLONk nMU pUrf krn vfsqy jd Auh svyry svyry afpxy lyK aqy qsvIr vflf pMnf iek aKLbfr dy zwby dy sLIsLy ivwc Psf irhf sI qF sLONkI ny Aus nMU rMgy hwQIN PV ilaf sI. sLONkI dy ies lyK nfl lyKkF ivwc crcf iCV geI sI ik ieh lyKk kOx ho skdf hY? aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry KflI kryt `qy bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI qF kuJ swjxF ny ies lyKk bfry jfnxf cfihaf sI. sLONkI ny AuhnF nMU ieh buJfrq buwJx vfsqy kuJ ihMt idwqy sn aqy bfkI AuhnF `qy hI Cwz idwqf sI.

          kuJ hor swjxF ny sLONkI nMU dwisaf ik qsvIrF df sLOkIn lyKk vI ajy ies lyK bfry afpxf mMn pUrI qrF nhIN bxf sikaf. muZlI jfxkfrI muqfibk Auh ies qoN KusL hY ikAuNik ies nfl swB lyKkF df iDafn Aus nMU Bflx `qy kyNdrq ho igaf hY. Auh lyKk BfeIcfrf Aus vwl iKwicaf igaf hY. iek swjx ny ieh vI dwisaf hY ik Auh sLONkI `qy qF KusL hY pr Kbrnfmf vfilaF nfl Aus dI kwcI pfeI hoeI hY. Auh cfhuMdY ik sLONkI dI qsvIr vI KLbrnfmf dy mwuK pMny `qy lwgxI cfhIdI hY nhIN qF sLONkI nMU KLbrnfmf vfsqy ilKxf hI bMd kr dyxf cfhIdf hY. sLONkI Aus dI slfh `qy bhuq sMjIdf ivcfr kr irhf hY.

 

cpyVF dI crcf:

          bIiqaf hPLqf cpyVF dI crcf df hPLqf sI. cpyVF dI crcf idwlI qoN sLurU hoeI qy torFto phuMc ky KLqm hoeI. bIqy buwDvfr nMU hrivMdr isMG isMG nfm dy iek iswK nOjvfn ny kyNdrI mMqrI sRI sLrd pvfr dy cpyV mfrI aqy jd Aus nMU mMqrI qoN dUr krn dI koisLsL kIqI jf rhI sI qF Aus ny afpxI kkfrI ikrpfn vI kwZ leI sI. inAUjL kilpF ivwc cpyV vwjI vI aqy ies df KVkf vI hoieaf pr hux kuJ lokF vloN ikhf jf irhf hY ik sRI pvfr nMU cpyV vwjI hI nhIN hY. jy cpyV vwjI nhIN qF iPr pvfr smrQk ros pRdrsLn ikAuN kr rhy hn? cpyV mfrn dI ies Gtnf dI sKLq inMdf krnI bxdI hY ikAuNik ies qrF df vrqfrf aswiBak hY.

          torFto ivwc vI iek mIzIafkfr dy kiQq qOr `qy cpyV jF cpyVF mfrn dI crcf bIqy vIrvfr dyr sLfm nMU sLurU hoeI aqy keI idn cldI rhI. kuJ ryzIE pRogrfmF `qy vI ies dI crcf hoeI. iek ryzIEkfr ny qF cpyVF dI igxqI vI bhuq mjLfkIaf lihjLy ivwc dwsI. ieh vI iek  duKdfeI Gtnf hY ijs `qy duwK pRgt krnf bxdf hY. ivcfrF df vKryvF ivcfrF qwk hI sImq rihxf cfhIdf hY, ijsmfnI hmlf iksy qrF vI jfiejL nhIN afiKaf jf skdf. mIzIafkfrF vfsqy ieh bhuq icMqf df ivsLf hY aqy kuJ mIzIafkfr ies nMU CupfAux dy Xqn ivwc lwgy hoey hn. jo lok mIzIaf dI ajLfdI df inwq ZMzorf ipwtdy hn Auh hI ies nMU CpfAux ivwc mohrI rol adf kr rhy hn. hux qF ieh vI ikhf jfx lwg ipaf hY ik cpyVF mfrn vflI Gtnf vfprI hI nhIN hY. pqf lwgf hY ik kYmry qF AuWQy vI cwl rhy sn aqy ieh Gtnf iksy kYmry ivwc kYd vI ho skdI hY.

 

rfgI jQy dI zIportysLn:

          lMGy nvMbr 4 nMU torFto qoN zIport hoey iek rfgI jQy dI crcf ajy vI aMdro aMdr jfrI hY. ieh jQf iek sQfnk gurdvfrf sfihb dI spFsrisLp `qy afieaf dwisaf igaf hY aqy jQf 3 nvMbr vflI eyar ieMzIaf dI Auzfx `qy torFto puwijaf sI. iemIgrysLn ivBfg ny sLwk pYx `qy jd qPqIsL kIqI qF jQy ny swc Augl idwqf. crcf muqfibk jQy ny dwisaf ik AuhnF ny hjLUrI rfgI bx ky vIjLf pRfpq krn vfsqy motI mfieaf idwqI hY. jd jQy nMU ieh pqf lwgf ik AuhnF nMU zIport kIqf jf irhf hY qF AuhnF ny hor vI prqF Kohl idwqIaF aqy sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI qy sQfnk spFsr krn vflI sMsQf dy kuJ ahudydfrF dy nfm vI dws idwqy. ies ivwc swc ikMnf ku hY ieh qF Kudf hI jfxdf hY pr zIportysLn df sfhmxf krn vflf jQf jo kuJ kih igaf Auh iemIgrysLn ivBfg  vfsqy sMjIdf mslf hY.

          pMjfb aqy kYnyzf ivwc jd ieh Gtnf aKbfrI surKIaF ivwc af geI qF pqf lwgf hY sbMiDq jQy dI sLRomxI gurdvfrf kmytI sfhmxy pysLI vI peI, ijWQy Auhny ny iPr afpxy vloN lgfey gey dosL dohrfey. sbMiDq aiDkfrIaF vloN ies nMU dwbx vfsqy ajy vI bhuq Xqn kIqy jf rhy hn. sQfnk Dfrimk adfry nMU vI ies bfry afpxf pwK sMgq awgy rwKxf cfhIdf hY. cuwp aksr hor aPvfhF nMU jnm idMdI hY. sLRomxI kmytI vloN gwl nMU dwbx dy XqnF aqy rfgI jQy dI zIportysLn vfsqy jo kuJ pRisD lyKk jiqMdr pMnU ny nvF jLmfnf dy awjnfmf kflm ivwc iliKaf hY Auh sLONkI pfTkF nfl sFJf krnf cfhuMdf hY.

awjnfmf

jQf igaf ivdysL vwl rfgIaF df,

AunFH idwqf hY awgoN Auh moV bylI.

hyrfPyrI dI krn jd jFc lwgy,

dwisaf jQy ny kuwl incoV bylI.

hr rfgI ny idwqI sI rkm coKI,

bxdf lwKF dy ivwc hY joV bylI.

isry cVHI nf Xfqrf rfgIaF dI,

idwqf pYsf vI ho igaf roV bylI.

ikwdF kIhnMU klIn icwt dyxI,

lwgy corF dy isr hn juVn bylI.

izwgI KUh `coN inkldI iewt aOKI,

ivcoN gMgf dy hwz nf muVn bylI.

-qIs mfr KF

 

mfmlf AudGftnF df:

          afnMdpur sfihb ivwc Kflsf ivrfsq kMplYks dy AudGftn dy mfmly ivwc pMjfb kFgrs afgU amirMdr isMG ny ieh kihMidaF ieqrfjL kIqf sI ik Auh muwK mMqrI huMdy ies df AudGftn kr cwuky hn ies leI dubfrf AudGftn nhIN ho skdf. amirMdr swcy ho skdy hn Auhnf awD-bxy kMplYks df AudGftn kIqf hovygf. pr hux ieh pUrI qrF bx igaf hY ies leI s: pRkfsL isMG bfdl vloN ies df AudGftn krnf glLq nhIN hY. sfzy EntyrIE sUby ivwc qF mgMtI srkfr ny purfxf hspqfl Zfhux df vI AudGftn kIqf sI. hux jldI nvIN iemfrq df nINh pwQr rwiKaf jfvygf aqy iPr bnx `qy AudGftn vI kIqf jfvygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf


qsvIr df sLOkIn iek pMjfbI lyKk ieMJ vI krdf hY!

          qsvIrF iKwcvfAux aqy aKLbfrF ivwc lgvfAux df sLONk aksr bhuq sfry lokF nMU huMdf hY. lIzr, vpfrI, iKzfrI aqy lyKk afid swB afpxIaF qsvIrF aKLbfrF ivwc lwgIaF vyK ky bhuq KusL huMdy hn aqy keI iehnF dIaF kilipMg kwt ky afpxy dPLqrF ivwc vI rwK lYNdy hn. keI qF iehnF nMU sLIsLy ivwc jV ky kMDF `qy vI tMg lYNdy hn.

          drasl hux qF mnuwK df sfrf jIvn hI vpfr bx ky rih igaf hY aqy swB kuJ mfieaf Audfly hI GuMmdf hY. Dfrimk Kyqr vI hux vpfr bx ky hI rih igaf hY ijs vfsqy mIzIaf ivwc iesLiqhfrbfjLI dI loV pYNdI hY. Dfrimk afgU vI afpxIaF qsvIrF aKbfrF df isLMgfr bxIaF vyK ky bhuq KusL huMdy hn. mIzIafkfr vI ies nfl KusL huMdy hn ikAuNik ies nfl AuhnF dI puwC vI vDdI hY aqy keI vfr jyb vI grm ho jFdI hY.

          sLONkI vI afpxI qsvIr df bhuq sLOkIn hY qy eysy kfrn hI afpxy hr lyK nfl afpxf skYc jLrUr lgvfAuNdf hY. ies nfl sLONkI dI pihcfx bxdI hY ijs nMU sLONkI keI vfr tYst vI kr cuwkf hY. gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI  kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy jd sLONkI cfh df lMgr Ckdf hY qF keI pfTk sLONkI nMU dUroN hI pihcfx lYNdy hn aqy keI vfr duaf-slfm krn vfsqy vI af jFdy hn. sLONkx vI sLONkI dI vD rhI jfx pihcfx qoN bhuq KusL huMdI hY. jy awj qoN 20-25 sfl pihlF sLONkI dI eynI jfx pihcfx huMdI qF sLONkI ny ies df BrpUr lfhf lY jfxf sI. awvl qF sLONkI ny coxF ivwc KV ky mMqrI vgYrf bx jfxf sI jy ies qoN izwg pYNdf qF rIal astyt jF ieMnsLorYNs df syljLmYn bx ky zflrF dIaF pMzF iekwTIaF kr lYxIaF sn. sLONkI nMU ieh nsIb nhIN ho sikaf ikAuNik sLONkI nMU qsvIrF df sLONk bhuq lyt jf ky sLurU hoieaf. hux qF sLONkI df ieh sLONk bhuqf lfBkfrI nhIN irhf. hF iksy pfrtI vgYrf `qy sLONkI dy sLuBicMqk cfh-pfxI jF glfsI sI syvf tybl `qy hI kr idMdy hn. sLONkI eyny nfl hI bfgo bfg ho jFdf hY aqy iPr Gr jf ky sLONkx nMU AuhnF swB dy nfm igx igx dwsdf hY ijhnF ny sLONkI nMU KLbrnfmf ivwc lwgy skYc kfrn pihcfx ilaf sI `qy KUb afE Bgq kIqI sI.

          keI ajyhy lyKk hoxgy ijhnF df eyny nfl gujLfrf nhIN huMdf aqy bIqy hPLqy sONkI ny iek ajyhy BwdrpursL dy drsLn vI kIqy hn. jy sLONkI ieh afKy ik sLONkI ny ies qsvIr-lflcI lyKk nMU rMgy hwQIN PIVaf hY qF ieh glq nhIN hovygf. ies mfmly ivwc sLONkI dy do gvfh vI hn. iek sLONkx hY jo svyry svyry sLONkI nMU sLOPLr bxf ky gurdvfrf sfihb jf rhI sI aqy dUjI Auh bIbI hY jo qsvIr-lflcI lyKk dI kfr ivwc bYTI Aus nMU kos rhI sI.

          Bfxf ieMJ vfpiraf ik sLONkx ny svyry svyry gurdvfrf sfiuhb jfx df hukm sux idwqf aqy sLONkI Jwt sLoPr bx ky kfr dI zrfeIvr sIt `qy jf bYTf. sLONkI ies mOky nMU KflI nhIN sI jfx dyxf cfhuMdf ikAuNik sLONkx nMU KusL krn nfl hI Kusmusy sLONkI nMU kuJ ajLfdI iml jFdI hY aqy sLONkI gYrfj ivwc jf ky afpxf rFJf rfjLI kr lYNdf hY.

          gurdvfrf sfihb jFidaF sLONkI ny rsqy ivwcoN kuJ pMjfbI aKLbfrF `qy JfqI mfrn vfsqy iek pMjfbI plfjLy ivwc lwgy aKbfrF dy zwibaF awgy kfr jf rokI. awgy iek bIbI kfr rokI KVI sI aqy Aus dI kfr ivwcoN iek sLONkI vrgf swjx inkilaf ijs dy hwQ ivwc iek pMjfbI prcf PiVaf hoieaf sI. ieh swjx pMjfbI prcf lYx nhIN sgoN iek aqy isrPL iek pMjfbI prcf rwKx leI kfr ivcoN bfhr inkilaf sI.  hvf kfPI cldI hox kfrn jd ies swjx ny afpxy hwQ ivwc PVy pMjfbI prcy nMU Kohilaf qF prcf hvf ivwc PV PVfieaf. swjx jI ny ies nMU musLkl nfl iek BMn mfiraf aqy afpxy pMsdIdf aKbfr dy zwby dy sLIsLy ivwc bhuq jugq nfl Psf idwqf qF ik iek qsvIr sLIsLy ivcoN dI njLr afvy. swjx jI dI kfr ivwc bYTy bIbI bycYn ho rhI sI ikAuNik swjx ny smF bhuq lgf idwqf sI aqy sLONkI afpxI kfr ivcoN inkl ky aKLbfr cwukx dI AuzIk kr irhf sI. ies isafxI bIbI ny swjx jI nMU jldI krn dI avfjL vI mfrI, sLfied bIbI ies gwloN nrvs ho rhI sI ik sLONkI nMU hux pqf lwg jfvygf ik ieh BwdrpursL aKLbfr nfl kI Kyz Kyz irhf hY.

          KYr isafxy swjx jI afpxf kMm kr ky afpxI kfr ivwc jf ibrfjy aqy kfr cldI bxI. sLONkI sihj nfl kfr ivwcoN inkilaf aqy afpxI psMd dy do prcy zwibaF ivwcoN kwZ ley. sLONkI df idl kIqf ky ieh vyK ley ik swjx jI ikhVf prcf hvf nfl XuwD krky puwTf iswDf krdy hoey aKbfr dy zwby dy sLIsLy ivwc Psf ky gey hn. sLONkI dI hYrfnI dI koeI hwd nf rhI jd sLONkI ny ies Psfey hoey prcy `qy sbMiDq swjx jI dI afpxI qsvIr lwgI vyKI. sLONkI dI ieh jfxky hYrfnI hor vI vD geI ik ieh prcf 7 idn pufrxf sI jd ik sbMiDq aKLbfr dy zwby ivwc qfjLf iesLU pey sn.

          asl ivwc swjx jI df iek lyK ies aKbfr ny hPLqf pihlF qsvIr smyq aMdrly pMny `qy pRkfsLq kIqf sI. swjx jI dI ies aMdrly sPLy `qy lwgI qsvIr nfl qswlI nhIN sI hoeI aqy AuhnF afpxI qsvIr pihly sPLy `qy krn vfsqy ies hPLqf purfxy aKbfr nMU BMn mfr ky Auh pMnf mUhry kr ilaf sI ijs `qy AuhnF df lyK aqy qsvIr sI aqy iPr ies nMU zwby dy sLIsLy ivwc ieMJ Psf idwqf sI ijvyN AuhnF dI qsvIr vflf pMnf tfeItl pMnf hovy.

          sLONkI ny mwuCF ivwc hwsidaF hoieaF swjx jI vflf prcf kwZ ky sLONkx awgy ilaf Diraf aqy sfrI khfxI Kohl idwqI. sLwk ivwc sLONkI ny afpxI kfr agly dysI plfjLy vwl moV leI aqy jd aKLbfrF vfly zwibaF dy kuJ njLdIk phuMcf qF sjwx jI ieQy vI afpxI qsvIr vflf pfsf mUhry kr ky iek aKLbfr dy zwby dy sLIsLy ivwc Psf rhy sn. isLkfrI vFg sLih ky ipwCf kridaF sLONkI ny qIjy dysI plfjLy ivwc vI swjx jI nMU ieMJ krdy vyiKaf aqy iPr kfr df mUMh gurdvfry vwl kr ilaf. jfpdY swjx lyKk jI sfrf hPLqf ieMJ kr ky hI qirpq ho jFdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sOVI isafsq leI mirXfdf Jwt kurbfn kr idwqI jFdI hY

          Bfjpf nyqf aYl ky azvfnI dy sRI hirmMdr sfihb afAux `qy vwzf hMgfmf hoieaf hY. sRI drbfr sfihb kMplYks dy aMdr ijLMdfbfd-murdfbfd dy nfhry, bol-kbol aqy Dwkf-muwkI qwk nObq afeI hY. isropf dyx jF nf dyx aqy ikwQy dyx bfry vI ivvfd KVf hoieaf hY. isropf ivvfd pihlI vfr nhIN KVf hoieaf ieh pihlF vI keI vfr ho cuwkf hY. kFgrs afgU amirMdr isMG nMU vI isropf dyx qoN ienkfr hoieaf sI. ieh swB kuJ isafsq aqy inrol isafsq qoN pRyrq hY ies df aiDafqmkqf jF Drm nfl koeI sbMD nhIN hY.

          aYl ky azvfnI dI rwQ Xfqrf jF Aus dI isafsq df ivroD krn df mfn dl jF iksy hor isafsI iDr nMU pUrf hwk hY pr ieh ivroD sRI hirmMdr sfihb dy muwK drvfjLy qoN kuJ sO Puwt dUr hI KLqm ho jfxf cfhIdf hY aqy loV pYx `qy eyQoN hI dubfrf sLurU kIqf jf skdf hY. ajyhf ivroD kMplYks dy aMdr krnf iksy qrF vI jfiejL nhIN hY aqy ies nMU mirXfdf BMg krn dy quwl smiJaf jfxf cfhIdf hY.

          KLbrF muqfibk kuJ mfn dlIey hux Dwkf-muwkI kfrn pwgF lfhux jF lwQx dy vI ieljLfm lgf rhy hn. kdy mfn dlIey aqy dUjy dlIey vI afps ivwc pwgolwQI hoey sn pr Es smyN azvfnI vrgf ivckfr nhIN sI ies leI gwl awgy nhIN sI vDI.

          hux qF isropf vI inrI isafsq hI hY. koeI pMj sO df not ByNt kr ky isropf pRfpq kr lYNdf hY, iksy nMU isLMG sfihb isropf idMdy hn aqy iksy nMU ienPrmysLn dPLqr dy aMdr isropf dy ky qsvIrF iKwc leIaF jFdIaF hn.  ieh swB iek isafsI qmfsLf bx ky rih igaf hY. dysL ivdysL dy isafsI afgU aqy iPlmI klfkfr vI jd drbfr sfihb jf ky pRkrmf ivwc qsvIrF iKcvfAuNdy hn qF sLromxI kmytI smyq keI iswK afgU qsvIr ivwc afAux vfsqy iek dUjy dy moZf mfr ky awgy huMdy hn. iPr ieh qsvIrF aKbfrF ivwc bhuq aihmIaq nfl lgfeIaF jFdIaF hn ik Plfxf nqmsqk hox afieaf sI. iksy hor Drm dy Dfrimk asQfn ivKy ajyhf vrqfrf eynI vwzI pwDr `qy kdy vyKx sunx ivwc nhIN aieaf. aksr dfavf kIqf jFdf hY ik sRI hirmMdr sfihb dy cfry drvfjLy cfry vrnxf Bfv swB leI Kuwly hn, ieh pwuCxf bxdf hY ik kI azvfnI iehnF ivwc sLfml nhIN hY? ieh gwl bhuq jLor nfl pRcfrI jFdI hY ik azvfnI ny afpxI ikqfb ivwc iliKaf hY ik Aus ny smyN dI pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI `qy kfrvfeI krn df dbfE pfieaf sI. amn kfnMUn dI ivgV rhI hflq hovy qF hr dysL ivwc hI ivroDI iDrF srkfr `qy ZukvIN kfrvfeI krn leI dbfE pfAuNdIaF hn pr kfrvfeI kd aqy iks iksm dI krnI hY ieh kMm srkfr df huMdf hY. kyNdr srkfr `qy kfrvfeI krn vfsqy dbfE qF bhuq sfry akflI qy kFgrsI afgUaF ny vI pfieaf sI opr kI awj AuhnF nMU sRI drbfr sfihb afAux qoN roikaf jFdf hY? puwCxf qF ieh vI bxdf hY ik sRI drbfr sfihb kMplYks nMU morcy bxf ky ikly df rUp dyx vfilaF ny mriXdf dI kI pRvfh kIqI sI?

          mirXfdf nMU qF hiQafr bxf ky vriqaf jf irhf hY asl kfrn isafsq hY. sLromxI kmytI vI inrI isafsq kr rhI hY aqy ivroD krn vfly vI isafsq hI kr rhy hn. azvfnI smyq sRI hirmMdr sfihb nqmsqk hox jfx vfly 99% dysI-ivdysLI isafsqdfn vI isafsq krn hI jFdy hn. koeI nqmsqk sLrDf nfl hox jFdf hY jF isafsq kfrn, ieh Aus dI afqmf `qy Cwz dyxf cfhIdf hY. Aus df ivroD krnf iksy vI kfiedy kfnMUn dy anukUl nhIN hY.

          iswK mfniskqf nMU ies hwd qwk kwtVqf vwl Dwikaf jf irhf hY ik BivK ivwc ies df nuksfn hI hovygf. Bfrq ivwc isafsI pRdrsLnF ivwc afgUaF dy puqly afm sfVy jFdy hn. bfdl jF mnmohn isMG df puqlf sfVn vfly  puqly dy isr `qy pwgnumf kwpVf qF  jLrUr vlytxgy pr hux puqly dy pwgnumf kwpVf bMnx df vI ivroD kIqf jf irhf hY. kwtVpMQIaF vloN AuNJ mnmohn isMG nMU iswK qslIm krn qoN ienkfr kIqf jFdf hY pr jy koeI Aus df puqlf sfVn vfsqy pwg bMn dyvy qF ies df ivroD kIqf jFdf hY. eysy qrF mwuK mMqrI pRkfsL isMG bfdl nMU kuJ iswK kwtVpMQI pRkfsL bfdl hI dwsdy hn. ijs afgU nMU dunIaF iswK vjoN pihcfxdI hY Aus nMU iswK nf qslIm krn df iswK kwtVpMQIaF nMU hwk hY pr jykr Aus dy puqly dy isr `qy pwg bMn ky pRdrsLnkfrIaF vloN awg lgfeI jfvy qF iswK kwtVpMQIaF nMU qklIPL huMdI hY. mOkf lwgy qF afp BfvyN ajyhy vwzy afgU dy isr qoN pwg Auqfr dyx aqy iPr ies nMU vwzI ijwq aYlfn dyx. ajyhf amrIkf afey s: surjIq isMG brnflf, svrgI aYm pI jrnl rfijMdr isMG spYro aqy horF nfl vfpr cuwkf hY. iswK kwtVpMQI hr hIly afpxy isafsI ivcfr swB iswKF `qy Qopxy chuMdy hn pr jd votF pYNdIaF hn qF AuhnF dIaF ptfrIaF KflI inkldIaF hn.

 

amirMdr dI tyzI jLubfn:

          pMjfb kFgrs dy pRDfn kYptn amirMdr isMG iPr afpxI afdq qoN mjbUr hn aqy bdjLubfnI dIaF inmfxF qwk Auqr afey hn. bfdl ipE-pwq duwD Doqy nhIN hn pr Auh kdy amirMdr vrgI GtIaf sLbdfvlI nhIN vrqdy. 4-5 sfl pihlF suKbIr dI afdq ivwc kYptn vflf kuJ Jlkfrf pYNdf sI pr hux suKbIr ny vwzy bfdl mgr qurnf sLurU kr idwqf hY. muwK mMqrI huMidaF aqy iPr ipClIaF coxF mOky vI  amirMdr ny ieho kuJ kIqf sI. hux kYptn amirMdr isMG iPr Esy rfh pY gey hn aqy bfdlF dI qulnf kdy mumfr gwdfI aqy swdfm husYn nfl krdy hn qy kdy  coxf `c ivgVy hoey akflIaf Aupr KUMzf vrqx dIaF gwlF krdy hn. quMn dyvFgf, cwk dyvFgf vflI sLbdfvlI mwuK mMqrI dy ahudy dy cfhvfn ivqakqI dy mUMhoN cMgI nhIN lgdI. cMgf hovy jykr kYptn amirMdr isMG cMgI BfsLf df pRXog krn. muwK mMqrI s: bfdl ny afgUaF vwlo iewk dUjy ivruwD BwdI dUxbfI nMU mIzIaf ivwc jgfH nf dyx dI apIl kr ky cMgf kIqf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sMsfr vfsqy kYnyzf dy cfry drvfjLy Kohl dyxy cfhIdy hn!

          bIqy hPLqy kYnyzf dy iemIgrysLn mMqrI sRI jysn kYnI ny mfipaF dI iemIgrysLn ivwc vwzI qbdIlI kIqI hY. ivclI gwl ieh hY ik mMqrI ny mfipaF dI spfsrisLp `qy agly do sflF leI rok lgf idwqI hY. ies dy nfl hI mfipaF nMU iek supr vIjLf dyx dI skIm df aYlfn kIqf hY. iemIgrMt BfeIcfiraF ivwc ies dI bhuq crcf ho rhI hY aqy Kuwly drvfjLy vflI iemIgrysLn df smrQn krn vfilaF ny ies dI coKI nukqfcInI kIqI hY qy ies nMU hfrpr srkfr dy gupq eyjMzy df ihwsf hox df drjf idwqf hY.

          sLONkI socdY ik ies nMU gupq eyjMzf dwsx vfly shI ho skdy hn ies leI swB iemIgrMtF nMU awKF bMd kr ky AuhnF df smrQn krnf cfhIdf hY. mfipaF dI iemIgrysLn do sfl vfsqy bMd krnf qF bhuq dUr dI gwl hY, ies nMU do imMt vfsqy bMd krnf vI brdfsLq nhIN kIqf jfxf cfhIdf. aYnzIpI aqy ilbrl dovyN hI pfrtIaF iemIgrMtF dIaF bhuq hqYsLI hn aqy kMsrvtv pwky dusLmx hn. ilbrlF ny BfvyN hYWz tYks lfgU kIqf sI, BfvyN mfipaF aqy PYmlI klfs `qy kotf lfgU kIqf sI pr iPr vI ilbrl sdf iemIgrMtF dy imwqr hI rhy sn. AuhnF kdy vI afpxI jLubfn iemIgrMtF dy iKlfPL nhIN sI KohlI, jd kdy Koldy sn qF isPLqF hI krdy sn.

          sLOkI ies gwl nfl pUrf sihmq hY ik  mfipaF dI iemIgrysLn 12 mhIny 365 sdf pUrI qrF KuwlI rihxI cfhIdI hY. ijs df idl kry jd mrjLI afpxy mfipaF nMU bulf lvy iksy df kI iZz duKdf hY? mfpy qF mfpy hI huMdy hn qy jy koeI nklI mfpy bulf lvy qd vI iksy nMU qklILP nhIN hoxI cfhIdI, mfpy qF afKr iek vfr hI bulfey jf skdy hn. sLONkI dy iek vfkPL pirvfr ny iek gvFzIaF df lVkf afpxf bwcf bxf ky swd ilaf sI ijs ny awgy afpxf sfrf privfr swd ilaf qy hux sB KusL vwsdy hn. jy afAux vfly KusL hn qF jysn kYnI df ikAuN iZwz duKdf hY?

          mfipaF aqy bjLurgF dI syvf krnI bhuq jLrUrI hY. srkfr nMU qF swdy gey bjLurgF dI syvf df pRbMD vI krnf cfhIdf hY. sLONkI df bfbf sroN dy qyl dI mflsL krn df bhuq sLokIn sI aqy jd Auh bjLurg ho igaf qF afp mflsL nhIN sI kr skdf. pr mflsL jLrUrI sI ies leI Auh KuMzI guMmf ky sfry twbr qoN vfrI vfrI sroN dy qyl dI mflsL krvfieaf krdf sI. kYnyzf srkfr nMU bfhroN af rhy bjLurgF dI syvf sMBfl dy ajyhy Auprfly krny cfhIdy hn ijs nfl bjLurgF dI pUrI syvf ho sky. pRmuwK eyarportF `qy bjLurgF dI Auqrdy sfr hI cYWk-ap vfsqy kyNdr Kohlxy cfhIdy hn. ijhnF bjLurgF nMU koeI lYx nf afvy AuhnF df Auqfrf iehnF kyNdrF ivwc srkfrI Krcy `qy hoxf cfhIdf hY. 

          dysL dy sfry sLihrF ivwc bjLurgF vfsqy syvf Gr Kohly jfxy cfhIdy hn ijhnF ivwc srkfrI Krcy `qy syvf pRdfn kIqI jfvy. bjLurgF aqy arD-bjLurg mfipaF AuWqy vIjLf dIaF sfrIaF sLrqF KLqm kr dyxI cfhIdIaF hn aqy mYzIkl krvfAux dI vI koeI loV nhIN hoxI cfhIdI.

 

          kYnyzf dy drvfjLy AuhnF bjLurgF vfsqy vI Kohl dyxy cfhIdy hn ijhnF dy bwcy ies dysL ivwc nhIN vwsdy pr Auh ieQy rihxf cfhuMdy hn. hr dysL dy pYnsLnrF nMU ieQy af ky vwsx dI pUrI Kwul hoxI cfhIdI hY. Auh jd mrjLI afAux aqy jd mrjLI cly jfx ies ivwc srkfr nMU dKLl nhIN dyxf cfhIdf. Auh afpxy nfl bwcy vI ijMny mrjLI lY afAux, ies dI vI Kuwl hovy ikAuNik kYnyzf df 90% ihwsf KflI ipaf hY.

          bjLurgF vfsqy qF iemIgrysLn ivBfg aqy iemIgrysLn dy kfnMUn vI KLqm kr idwqy jfxy cfhIdy hn. jd dunIaF dy iksy vI dysL dy bjLurg kYnyzf dy iksy eyarport `qy Auqrn qF AuhnF df BrpUr svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY aqy lgdy hwQ hI afnryrI sLihrI dI mohr lgf idwqI jfxI cfhIdI hY.

          jo lok srkfr df Krcf vD jfx dI dohfeI pf rhy hn Auh sfry gLLlq hn. jy Krcf vD jfvygf qF syvf qy Bly dy lyKy hI lwgygf ijs df PLl kdy nf kdy kYnyzf nMU jLrUr imlygf. syvf df myvf dyx vflf Aupr vI qF koeI bYTf vyKdf hY ijs ny swB `qy ingfH gwzI hoeI hY. Auh afpy Pl dyvygf, sfnMU ies df koeI iPkr nhIN krnf cfhIdf.

          bjLurgF dI syvf vfsqy agr srkfr nMU lokF `qy spYsLl 10% tYks lgdy hwQ hI lgfAuxf pYNdf hY qF sfry lokF nMU ies df svfgq krnf cfhIdf hY aqy ieh vfDU tYks dsvMD smJ ky adf krnf cfhIdf hY. jy hor dunIaF dy dysLF dy pYnsLnr kYnyzf afAuxf cfhux aqy hr sfl vD rhI bjLurg abfdI vfsqy hor tYks vI lgfey jf skdy hn. af rhy pYnsLnrF nMU afpxI ipCly dysL dI pYnsLn AuWQy hI jmF krn  dI Kuwl hoxI cfhIdI aqy Auh hr sfl vfps jf ky ies pYnsLn nfl koTIaF qy jLmInF KrId skdy hn. jd Auh koTI dy bfhr Plfxf knyzIan ilKxgy qF nfm qF kYnyzf dI vDygf!

          muPLq hYlQ kyar vfsqy vI kYnyzf swB leI Kuwlf hoxf cfhIdf hY. lok jd mrjLI muPLq ielfj vfsqy kYnyzf afAux ies nfl kYnyzf dunIaF df swB qoN dfnI dysL igixaF jfvygf. Krcf vD jfvy qF srkfr hor tYks vDf ley, hor not Cfp ley jF hor krjLf lY lvy ies `qy ieqrfjL vflI koeI gwl nhIN hY.

          kYnyzf dy lok zrwg smgilMg ivwc vI coKI kmfeI kr skdy hn aqy srkfr nMU motf tYks dy skdy hn. kYnyzf dI AupjfAU DrqI `qy qMbfkU dy nfl nfl BMg aqy zoizaF dI KyqI hoxI cfhIdI hY ijs dI amrIkf ivwc vwzI mfrkIt hY. puils dy zrwg sYwl BMg kr ky AuhnF nMU ajyhI KyqI ivwc Kfs rol adf krn vfsqy afiKaf jfxf cfhIdf. ies nfl qnKfh vI bcygI qy kfrobfr vI vDygf. pMjfbI ies kMm ivwc kYnyzf dI agvfeI kr skdy hn. jy iPr vI kMm nf cwly qF hOlI hOlI kYnyzf dI jLmIn gihxy rwKI jf skdI hY. rUs dy iek bfdsLfh ny vI qF kdy alsfkf sUbf amrIkf nMU vyicaf hI sI. jysn kYnI nMU akl nhIN hY, kr syvf Kf myvf dI Aus nMU smJ nhIN hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kI pop vflf hOslf kdy hor Dfrimk afgU vI kr skxgy?

          mnuwK dy ieiqhfs ivwc vwK vwK Drm axigxq mOikaF `qy KUMn Krfby df kfrn bxy hn aqy awj vI bx rhy hn. AuNJ BfvyN kbIilaF, vrgF, rMgF, BfsLfvF aqy dysLF dy aDfr `qy vMzI mnuwKqf iehnF vKryivNaF kfrn afps ivwc AulJI rhI hY pr jo AulJx DrmF ny pYdf kIqI hY Aus nfl byhwd KUn Krfbf hoieaf hY. hor vMzF duinafvI hox kfrn Gwt mhwqv rwKdIaF hn jF Gwt ksUrvfr khIaF jf skdIaF hn pr Drm ikAuNik dYvI hn ies leI jy Drm KUn Krfby df kfrn bnx qF kihr vflI gwl hY.

          Drm dYvI hn ies leI ikAuNik hr Drm dy pYrokfr hI afpxy Drm df aDfr rwbI hukm dwsdy hn aqy AuhnF dy Drm gRMQ dYvI hukm hn jo AuhnF muqfibk Dur rwb qoN afey hoey hn. ies dfavy nMU cYilMj krnf KLqry qoN KflI nhIN hY aqy ajyhf krn df mqlb vI nhIN bxdf. pr hr Drm dy pYrokfrF qoN afs ieh jLrUr rwKxI cfhIdI hY ik AuhnF df ivsLvfs KUn Krfby df kfrn nf bxy ikAuNik AuhnF df rwb AuhnF hwQoN Klkq dy KUn Krfby qoN kdy KusL nhIN hovygf. sdf rihmqF krn vflf rwb afpxy pYrokfrF qoN iehI afs rwKdf hovygf ik Auh vI rihm idl hox.

          ipCokV vwl vyKIey qF aksr vwzy-Coty DrmF aqy AuhnF aMdrlIaF sMprdfvF ivwc KVkdI rhI hY. rfjsLkqI ny Drm nMU aqy Drm ny rfjsLkqI nMU afpxy sOVy ihwqF vfsqy vriqaf hY ijs kfrn afm lokF df Gfx hoieaf. awj ieslfimk kwtVvfd dunIaF vfsqy Kqrf bixaF hoieaf hY aqy amrIkf dy pRDfn Aubfmf vrgy ieh dlIlF bhuq jLor lgf ky idMdy hn ik pwCmI dysLF df ieslfm nfl koeI rOlLf nhIN hY, Auh qF kuJ kwtVpMQIaF nfl hI lV rhy hn. ies df kfrn ieh hY ik kdy XUrp ivwc eIsfeIaF aqy muslmfnF ivckfr rwJ ky KVkI sI ijs ivwc eIsfeIaF df pwlVf BfrI irhf sI. ieh KUn Krfbf eIsfeIaF aqy muslmfnF dovF nMU ajy qwk Xfd hY.

          Bfrq aqy eysLIaf ivwc vI dUr dUr qwk ieslfm, ies iKwqy dy lokF vfsqy afPLq bx ky afieaf sI qy musilm rfijaF ny hr hIlf vrq ky lokF nMU musilm bxfieaf sI. ksLmIrI pMzqF `qy hoey jLulm dI gvfhI sRI gurU qyg bhfdr dI kurbfnI BrdI hY.

          awj aPgfinsqfn ivwc awg lwgI hoeI hY aqy qfilbfn kwtVpMQIaF dI sfrI tyk ieslfm bixaF hoieaf hY. AuhnF kol aPgfn lokF dI BlfeI df koeI pRogrfm nhIN hY pr iPr vI AuhnF nMU lVfikaF aqy afqmGfqIaF dI koeI kmI nhIN hY. spsLt hY ik nuksfn krn vfsqy vI Drm iek hiQafr bixaF hoieaf hY. qfilbfnF ny amn vfrqf dy nfm `qy sfbkf rfsLtrpqI brhfnUdIn rbfnI df kql AuhnF dy Gr mihmfn dy rUp ivwc af ky kIqf aqy afqmGfqI ny bMb afpxI pwg ivwc bMinaF hoieaf sI ijs nMU aPLgfn afpxI iejLq smJdy hn. ies qoN kuJ mhIny pihlF rfsLtrpqI hfimd krjLeI dy mqryey Brf dy qfilbfnF hwQoN hoey kql ipwCoN jd AuhnF dIaF aMiqm rsmF iek msijd ivwc cwl rhIaF sn qF iek ivakqI ny iemfm df pihrfvf pf ky AuhnF dI mrg sBf ivwc afqmGfqI Dmfkf kr ky hor keI lokF dI jfn lY leI sI. ies kwtVpMQI ny vI bMb afpxI pwg ivwc bMinaF hoieaf sI. iewk afqmGfqI Dmfkf mrg dy smfgm ivwc, mrg df smfgm pivwqr msijd ivwc, bMb siqkfr dI pRqIk pgVI ivwc aqy pgVI iemfm dy pihrfvy vfly ieslfimk kwtVpMQI dy isr `qy sjfeI hoeI sI. ieh ivsLvfs krnf aOKf hY ik aPgfinsqfn ivwc Drm-rfj Bfv ieslfimk styt kfiem krn vfsqy lVn vfly ieslfm dy Drm asQfn ivwc kql kr skdy hn.

          ajyhf hor Drm asQfnF ivwc vI vfpr cwukf hY ijhnF ivwc ieslfmfbfd vflI lfl msijd, mwkf aqy sRI hirmMdr vrgy pivqr mMny jFdy Drm asQfn sLfml hn.

          pfiksqfnI pMjfb dy grvrnr slmn qfsIr df kql Aus dy bfzI gfrz mumqfjL husyn kfdrI ny ies leI kr idwqf sI ikAuNik kfdrI dI smJ ivwc Kud muslmfn gvrnr qfsIr ieslfm vfsqy Kqrf bx igaf sI. kfql bfzI gfrz kfdrI ny PKr nfl kql kbUilaf sI aqy Aus nMU mOq dI sjLf sunfAux vfly jwj nMU jd mOq dIaF DmkIaF imlIaF qF Auh pfiksqfn Cwz ky Bwj igaf. spsLt hY ik Drm dy nfm `qy kql krnf mfx vflI gwl hY aqy iensfPL dy nfm `qy Dfrimk kfql nMU sjLf dyx df iksy nMU koeI hwk nhIN hY, ajyhf kfql qF hIro hY. jy ajyhf krn dI hr dysL ivwc hr Drm dy pYrokfrF nMU Kwul dy idwqI jfvy qF dunIaF 24 GMitaF ivwc hI lhU-lUhfx ho jfvygI aqy ieh Kuwl 24 ku idn jfrI rihx nfl nObq aYtmI hiQafr vrqx qwk awpV jfvygI ikAuNik aYtmI hiQafrF dIaF cfbIaF vI iksy nf iksy Drm nMU mMnx vfilaF dIaF jybF ivwc hI hoxgIaF.

          nvMbr 1984 ivwc BfrqI pRDfn mMqrI ieMdrf gFDI vI afpxy iswK bfzI gfrzF dIaF golIaF df isLkfr ies leI bxI sI ikAuNik bfzI gfrzF vfsqy afpxI nOkrI pRqI vPLfdfrI nfloN hirmMdr sfihb aprysLn df bdlf lYxf ijLafdf jLrUrI sI. gvrnr slmn qfsIr dy kql bfzI gfrz mumqfjL husyn kfdrI vFg Auh vI kuJ lokF dy hIro hn.

          ieh kuJ syvf mukq jnrl vYidaf dy mfmly ivwc vI vfpiraf. bIqy hPLqy iek iswK vwKvdI afgU df ibafn pVHn nMU imilaf hY jo ieMJ hY, iswK kOm ivwc eyny mrjIvVy hn ik iswK kOm nMU jnrl vYidaf sbMDI ienfm rwKx dI looV nhIN peI qy nf hI BivK ivwc ajyhI loV pYxI hY. Bfv mrjIvVy jd mihsUs krngy ik AuhnF dy Drm dI qOhIn hoeI hY qF Auh afpy bdlf lYx vfsqy kql krn qur ipaf krngy aqy ieh iek isPLq dwsI jf rhI hY.

          iejLq Kfqr aOrqF dy kql ies soc df hI Cotf rUp hn ijs df awj siBak smfj sKLLq ivroD kr irhf hY. sOVI isafsq kfrn lokF ivwc vMzIaF pfAux aqy smUhk kql krvfAux vfsqy vI lokF dIaF BIVF nMU XojnfbwD ZMg nfl Auksfieaf jFdf hY ijvyN nvMbr 1984 smyq keI vfr QF QF vfpiraf hY.

          Dfrimk Kyqr ivwc dunIaF `c kuJ hFpwKI GtnfvF vI vfpr rhIaF hn. bIqy hPLqy eIsfeIaF dI swB qoN vwzI romn kYQoilk sMprdf dy kyNdr vYtIkn istI ivwc iek ivsLv srb-Drm smfgm hoieaf ijs ivwc sfry vwzy DrmF dy afgUaF ny isLrkq kIqI.  afpf cInidaF kYQoilk pop bYnfizkt ky ikhf ik qfkq dI vrqoN kfrn eIsfeI mwq sLrmsfr hY. 300 Dfrimk afgUaF sfhmxy bolidaF pop ny afiKaf, eIsfeI dy qOr `qy mYN awj ieh kihxf cfhuMdf hF, hF ieh swc hY ik ipCokV ivwc eIsfeI Drm dy nfm `qy qfkq (ihMsf) vrqI geI hY. asIN bhuq sLrm nfl mMndy hF, ieh ibwlkul sfPL hY ik ieh eIsfeI ivsLvfs dI iKlfPLvrjLI sI, ieh eIsfeI ivsLvfs dI rUh dI iKlfPLvrjLI sI.

          pop bYnfizkt ny awgy ikhf, Drm dy nfm `qy ihMsf iPr kdy nhIN, XuwD iPr kdy nhIN, dihsLqgrdI iPr kdy nhIN. rwb dy nfm `qy sfry Drm DrqI `qy iensfPL, amn, iKmF, ijMdgI aqy ipafr ilafAux.

          pop df iesLfrf ieiqhs ivwc eIsfeI Drm dy nfm jF PYlfa vfsqy kIqy gey XuwD, hor kOmF dI gulfmI aqy ihMsk muihMmF vwl sI ijs nMU Aus ny eIsfeIaF vfsqy sLrm vflI gwl afiKaf.

          iksy Dfrimk afgU vfsqy afpxy ivsLvfs afpxy Drm bfry ajyhf afKx leI bhuq vwzf hOslf aqy idwl cfhIdf hY. kI kdy hor DrmF dy afgU vI pop bYnfizkt vflf hOslf kr skxgy? gLlLqIaF qF smyN smyN swB ny kIqIaF hn aqy kr rhy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


jmhUrIaq dI QF sLrIaf df dYNq pYr psfr irhfaY!

          ajoky Xuwg ivwc arb dysLF ivwc qfnfsLfhI df bolbflf irhf hY. arb dysLF ivwc bhuqI vwsoN musilm hY aqy qkrIbn sfry gYr-zrb musilm dysLF ivwc vI jmhUrIaq dy kdy pYr nhIN lwg sky. bhuqy musilm dysL POjI rfj aqy qfnfsLfhI qoN Cutkfrf nhIN pf sky. ieh gwl BfvyN musilm ivroDI jfpy pr qwQ gvfhI Brdy hn ik musilm dysLF df mhOl jmhUrIaq vfsqy sfjLgfr nhIN hY.

          Bfrq qoN twut ky bxy pfiksqfn aqy bMglfdysL  ivwc jmhUrIaq dy ajy pUrI qrF pYr nhIN lwgy. koisLsLF hoeIaF hn aqy jfrI hn. bMglf dysL ivwc qF pihly jmhUrI afgU sLyK mujIbr rihmfn df prvfr smyq kql kr idwqf igaf sI. pfiksqfn ivwc isvlIan srkfr vI hovy qF imltrI qoN puwC ky sfh lYNdI hY.  pfiksqfn ivwc sLrIaf kfnMUn lfgU hY ijs aDIn ajoky Xug dy kfnMUn df rfj hoxf asMBv hY.

          ierfn ivwc sLfh ierfn df bdl jmhUrIaq nf bx skI aqy ipCly 30 ku sflF qoN ieslfimk kwtpMQI swqf `qy kfbjL hn ijhnF ny sLrIaf kfnMUn lfgU kIqf hoieaf hY. ieMzonysLIaf vrgy gYr arb musilm dysL dI nvIN nvIN jmhUrI srkfr sLrIaf dI mMg krn vfly musilm kwtVpMQIaF nMU kfbU krn ivwc asPLl ho rhI hY.

          ierfk ivwc amrIkf ny Dwky nfl ijs qfnfsLfh sLfsk nMU gwdIAuN lfihaf sI Auh qfnfsLfh huMdf hoieaf vI arb jgq df swB qoN AudfrvfdI sLfsk sI. sdfm husyn dy rfj ivwc Drm df rfj `qy gLlbf nhIN sI aqy ierfkI aOrqF smfj ivwc burky qoN ibnF ivcr rhIaF sn. ierfk ivwc hux ieslfimk sLrIaf pYr psfr rhI hY aqy amrIkf dy bfhr inkldy sfr hI hflq hor ho skdy hn. sLIaf musilm bhuq igxqI ierfn vfly rfh pY skdI hY.

          sIrIaf ijwQy awj rfsLtrpqI asd dy iKlfP jmhUrIaq dI mMg jLor PV rhI hY vI arb jgq dy AudfrvfdI dysLF ivwcoN iek hY ijQy aOrqF leI burkf pihnxf lfjLmI nhIN hY aqy sLrIaf df bol bflf nhIN hY. amrIkf smyq sfry pwCmI dysL jmhUrI lihr df smrQn krdy hn pr rfsLtrpqI asd nMU cldf krn ipwCoN sIrIaf ivwc kI vfprygf ies dI koeI grMtI nhIN hY. imsr ivwc qfnfsLfh hosLnI mubfrk nMU cldf krn ipCoN amrIkf dI mdd nfl kmFz POj nMU sONpI geI hY pr imsr ivwc vI sLrIaf lfgU krn dIaF avfjLF AuT rhIaF hn aqy ieslfimk kwtVvfd jLor PV irhf hY.

          lIbIaf ivwc  amrIkf aqy ies dy sfQIaF dI mdd nfl krnl gdfPLI nMU cldf kr idwqf igaf hY aqy amrIkf dI mdd nfl hoNd ivwc afeI afrjLI srkfr ny sfPL afK idwqf hY ik lIbIaf df kfnMUn ieslfimk sLrIaf `qy aDfirq hovygf. lIbIaf ivwc vI BfvyN iek qfnfsLfh df hI rfj sI pr krnl gdfPI ieslfimk kwtpMQI nhIN sI. gdfPLI dy lIbIaf ivwc vI mOlfixaF df dbdbf nhIN sI aqy aOrqF ajLfdI nfl kMm  kr skdIaF sn. hux lIbIaf dy sLrIaF dI lpyt ivwc af jfx df KLdsLf bx igaf hY.

          rUl afPL lfa jo amrIkf dI mdd nfl ilaFdf igaf hY Aus df iek njLfrf vyKx nMU iml igaf hY. qfnfsLfh gdfPLI nMU PV ky burI qrF qsIhy dy ky mfiraf igaf hY. Aus dy anykF smrQkF nMU vI PV ky hwQ bMn ky kql kIqf igaf hY. gdfPLI aqy Aus dy byty dIaF lfsLF nMU pwCmI dysLF dIaF njLrF sfhmxy lok numfiesL vfsqy Es smyN qwk rwiKaf igaf jd qwk lfsLF glLsVH ky bdbU mfrn lwg peIaF aqy vyKx vfly mUMh `qy mfskF pfAux vfsqy mjbUr nhIN ho gey. pwCmI jgq ies ax mnuwKI ivvhfr dy iKlfPL mUMh Kohlx qoN pfsf vwtdf irhf pr hux jd sLrIaf lfgU krn dI gwl  cwl peI hY qF pwCmI dysLF nMU icMqf hoxI kudrqI gwl hY.

          hux ieh gwl vI sfhmxy af geI hY ik gdfPLI nMU PV ky mfrn qoN ielfvf Aus nMU jLlIl krn vfsqy Aus dI ipwT ivwc iek zMzy vrgI vsqU DwkI geI. ajyhf durivvhfr jfhr krdIaF kuJ qsvIrF aqy vIzIE kilp ieMtrnYWt `qy jfrI ho cuwky hn. gdfPI iek qfnfsLfh sI aqy Aus nMU PV ky mukwdmf clfieaf jfxf cfhIdf sI. jy Auh golIbfrI ivwc mfiraf jFdf qF koeI gwl nhIN sI pr jo Aus nfl vfpiraf Aus ivwc rUl afPL lfa df koeI Jlkfrf nhIN hY. hux ieh KLbrF vI af rhIaF hn ik lIbIaf ivwc gYr arb aPLrIkn kfilaF `qy qsLwdd df dOr sLurU ho igaf hY aqy AuhnF nMU kql kIqf jf irhf hY.

          arb dysLF ivwc pwCmI dysLF dI mdd nfl jmhUrIaq dI QF sLrIaF df dYNq pYr psfr irhf hY jo ik sLuB sLgn nhIN hY.

 

sLONkI iek gwl `qy kwtVpMQIaF nfl sihmq!

          sLONkI iek gwl `qy kuJ iswK kwtVpMQIaF nfl sihmq hY aqy Auh hY dIvflI. dIvflI Bfrq df kOmI iqAUhfr hY aqy ies df kiQq bMdICoV idvs nfl koeI vfsqf nhIN hY. aigafnI jI ny sLONkI nMU dwisaf hY ik sRI gurU hrgoibMd sfihb kd gvflIar dy ikly ivwc irhfa hoey sn aqy kd sRI aMimRqsr phuMcy sn ies df koeI pwkf sbUq nhIN hY. sLONkI ies mfmly ivwc aigafnI jI nfl sihmq hY. dIvflI df sbMD qF sRI rfm cMdr nfl hY aqy dIvflI df idn vI cMd dI cfl, Bfv ibkrmI klMzr nfl inrDfrq kIqf jFdf hY. ieh vwKrI gwl hY ik dIvflI Bfrq dy swB vrgF dy lok mnfAuNdy hn aqy sRI gurU hrgoibMd sfihb dI gvflIar dy ikly ivwcoN irhfeI qoN pihlF dy mnfAuNdy af rhy hn.

          bMdICoV idvs nMU idvflI nfl rlgwz krn dI koisLsL ihMdUaF nfloN nfVUaf kwtx dI koisLsL df hI ihwsf hY. ajyhf krn vfly jfxdy hn ik dysL ivdysL dy iswK idvflI bhuq AuqsLfh nfl mnfAuNdy hn aqy iswKF nMU dIvflI nfloN qoVnf musLkl hY ies leI dIvflI nfl bMdICoV idvs nMU nwQI kr idwqf igaf hY. jy gurU sfihb dIvflI dy idn irhfa hoey sn qF Auh gvflIar ivwc sn aqy jy ies idn aMimRqsr puwjy sn qF AuhnF dI gvflIar ivc irhfeI dIvflI vfly idn qoN Gwto Gwt mhInf ku pihlF hoeI hovygI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


hfrpr vloN ikbYWk dy rfjsI pr kuqrn dI iqafrI!

          hfrpr srkfr dysL ivwc zYmokrYitk rIPfrm kr rhI hY ijs df vfadf AuhnF coxF dOrfn vI kIqf sI. meI 2011 dIaF coxF ivwc hfrpr srkfr nMU Tos bhumwq imilaf hY ies leI lokF df Pqvf imlx df dfavf hfrpr srkfr kr skdI hY. srkfr vloN igxqI dy aDfr `qy sUibaF nMU sItF dyx df kIqf jf irhf dfavf asl ivwc zYmokrYitk rIPfrm Gwt `qy ikbYWk sUby dy rfjsI pr kuqrn dI skIm vwD hY.

          jnfb pIar aYlIat trUzo vyly PYzrl ilbrl srkfr isrP ikbYWk aqy EntyrIE dy isr `qy hI bxdI sI. trUzo ilbrlF nMU dysL dy Coty pUrbI rfjF ivcoN qF kuJ sItF iml jFdIaF sn pr mwD qy pwCmI sUibaF ivwc hfjLrI vI msF lwgdI sI. trUzo vyly ikbYWk dIaF sfrIaF 75 dIaF 75 sItF vI ilbrlF dy Kfqy ivwc pYNdIaF rhIaF sn.

          ikbYWk ivwc kMsrvtv pfrtI dI KVoq nMU brfien mlrUnI ny qoiVaf sI aqy do bhumwq srkfrF df gTn kIqf sI. brfien mlrUnI ipwCoN ikbYWk ny iPr kMsrvtv pfrtI qoN mUMh Pyr ilaf aqy awj qwk ikbYWk ny kMsrvtv pfrtI nfl kwcI pfeI hoeI hY. stIvn hfrpr dI kmFz hyT kMsrvtv pfrtI ny ikbYwk dy lokF nfl sFJ vDfAux dI hr sMBv koisLsL kIqI hY pr ikbYWk vfsIaF `qy ies df koeI asr nhIN hoieaf. sfl 2006 ivwc Gwt igxqI srkfr dy afgU vjoN jnfb hfrpr ny ikbYWk nMU gwPLy vI Kuwly vMzy pr sItF vflI KoqI iPr vI bohV hyT hI rhI.

          sfl 2004 dIaF PYzrl coxF ivwc kMsrvtv pfrtI ikbYWk ivcoN koeI sIt nf ijwq skI jdik ilbrl pfrtI nMU 21 aqy blfk ikbYWkvf nMU bfkI 54 sItF `qy ijwq pRfpq hoeI. sUby dIaF 75 sItF ivcoN iek vI pwly nf pYx kfrn kMsrvtv pfrtI pCV geI aqy ilbrl pfl mfritn ny GwtigxqI srkfr df gTn kIqf.

          sfl 2006 dIaF mwDkflI coxF ivwc ikbYWk dIaF 75 sItF ivwcoN blfk ikbYWkvf nMU 51 sItF imlIaF, ilbrl pfrtI nMU 13 aqy kMsrvtv pfrtI nMU 10 sItF pRfpq hoeIaF jdik iek ajLfd jyqU irhf. ikbYWk ivcoN 10 sItF ijwqx nfl hfrpr ny ilbrl pfrtI nMU pCfV idwqf aqy Gwt igxqI srkfr bxfeI. kOmI pwDr `qy kMsrvtv pfrtI kol 124 aqy ilbrl pfrtI kol 103 sItF sn. Gwt igxqI hfrpr srkfr ny ikbYWk vfsIaF dy mn ijwqx vfsqy   sUby vwl ivsLysL iDafn idwqf.

          hfrpr dI GwtigxqI srkfr izgx `qy hoeIaF sfl 2008 dIaF mwDkflI coxF ivwc ikbYWk ivcoN kMsrvtv pfrtI nMU iPr 10 sItF hI imlIaF jdik ilbrl pfrtI 14, blfk 49 qy aYnzIpI iek ijwqx ivwc kfmXfb rhI. kMsrvtv pfrtI dysL Br ivcoN 143 sItF ijwqI aqy ikbYWk nMU Cwz ky bfkI dysL ivwc awgy vDI. iek vfr iPr ikbYWk bmhumwq pRfpqI ivwc hfrpr dy rsqy df roVf bixaF.

          2 meI 2011 dIaF coxF ivwc 166 sItF ijwq ky jnfb hfrpr Tos bhumwq pRfpq krn ivwc kfmXfb ho gey pr ikbYWk ivcoN isrPL 4 sItF hI ijwq sky. dysL Br ivwc mfr Kf jfx vflI ilbrl pfrtI ikbYWk ivcoN 5 sItF ijwq geI jdik aYn zI pI pihlI vfr 59 sItF ijwq geI. hfrpr nMU EntyrIE, albrtf aqy bIsI ny bcf ilaf, ikbYWk ny qF hfrpr df Qwlf lgfAux ivwc koeI ksr bfkI nhIN sI CwzI.

          hux zYmokrYitk rIPfrm dy nfm hyT hfrpr srkfr EntyrIE, albrtf aqy bIsI nMU hor sItF dy gwPLy dyvygI.  pihlF hfrpr srkfr ny 308 sItF dy hfAUs ivwc 30 hor sItF vDf ky 338 krn dI TfxI sI iehnF ivcoN 18 sItF EntyrIE, 7 sItF bIsI aqy 5 sItF albrtf dy ihwsy afAuxI sn. pr ikbYWk dy ivroD kfrn hfrpr srkfr ny ies ivwc mfmUlI Pyr bdl krn df sMkyq idwqf hY. pihlI skIm ivwc ikbYWk nMU koeI sIt nhIN sI idwqI jfxI jdik hux ikbYWk nMU do sItF df cogf pfAux dI gwl khI geI hY aqy EntyrIE nMU 18 dI QF 13 sItF idwqIaF jfxIaF hn. ikbYWk ivwc dysL dI abfdI df 23% lok vwsdy hn jdik pihlI skIm hyT ikbYWk dIaF sItF df ihwsf Gt ky 22% rih jfxf sI hux do sItF dy ky ies nMU 23% dy krIb rwKx df Jlkfrf pfieaf jf irhf hY. swc ieh hY ik ikbYWk nMU do sItF imlx nfl vI dysL ivwc sUby dI anupfqk numfieMdI Gwt jfvygI.

          hr sUby nMU abfdI dy ilhfjL nfl sMsdI sItF dyx dy nfm `qy GVI jf rhI zYmokrYitk rIPfrm df asl mksd ikbYWk dy isafsI pr kuqrnf hI jfpdf hY. abfdI dy ilhfjL nfl sItF dyx dI gwl pUrI qrF KoKlI hY. Audfhrx dy qOr `qy Coty sUby ipRs aYzrvz afeIlYNz dI kul abfdI, 2009 dI jngnxf muqfibk isrPL 141,000 hY jdik sUby kol sMsd dIaF cfr sItF hn.

          EntyrIE dy pRImIar zfltn mgMtI 18 dI QF 13 hor sItF lY ky vI KusL hn ikAuNik ies nfl knyzIan PYzrysLn ivwc sUby df isafsI Bfr vDdf hY. ieh vI ikafs lgfey jf rhy hn ik zfltn mgMtI EntyrIE dy pRImIar vjoN afpxI qIjI trm pUrI hox qoN pihlF hI trYk bdl lYxgy qy afpxf mUMh PYzrl isafsq vwl kr lYxgy. ikbYWk dy kuqry hoey isafsI pr qy EntyrIE dIaF vDIaF hoeIaF sItF zfltn mgMtI aqy hfrpr dovF dy hI iPwt bYTdIaF hn.

 

ihMdU styt df kmfl!

          vwKvfdI aksr Bfrq nMU ihMdU styt afK ky BMzx dI koisLsL krdy rihMdy hn. Bfrq dI kOmI aqy sUbfeI isafsq ivwc Bfrq dy ihMdU styt hox df koeI sbUq njLr nhIN afAuNdf. ipCly hPLqy ieslfimk rIpbilk afPL pfiksqfn dI asMblI ivwc jd ivroDI iDr ny mwky dy hwj dIaF hvfeI itktF bhuq mihMgIaF hox df mfmlf AuiTaf qF Bfrq df hvflf idMidaF ikhf ik Bfrq qoN hwj dIaF hvfeI itktF bhuq ssqIaF hn. pfiksqfn srkfr df juvfb sI ik Bfrq srkfr mwky dy hwj vfsqy sbiszI idMdI hY aqy pfiksqfn srkfr ajyhI sbiszI nhIN dy skdI!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


isrPL vDfeIaF hI idE, vfady Xfd nf krvfE!

          EntyrIE sUby dIaF coxF qoN agly idn 7 akqUbr nMU sLONkI kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijhnF ivcoN bhuqy aksr vwKvfdI bolI boldy hn. hr pRogrfm `qy hI 6 akqUbr nMU hoeIaF coxF ivwc ijwqx vfilaF nMU vDfeIaF dyx vfilaF df qFqf lwigaf hoieaf sI. bhuqy kflrF dIaF vDfeIaF qoN ieMJ jfp irhf sI ik 6 akqUbr dIaF coxF ivwc isrPL jgmIq isMG DflIvfl hI ijiqwaf hY aqy hfr isrPL zfktr kulfr dI hI hoeI hY. sbMiDq kflrF vfsqy sUby dIaF bfkI 106 sItF `qy hoeIaF ijwqF aqy hfrF df koeI mqlb nhIN sI.

          jd iek kflr ny jgmIq isMG nMU vDfeI dyx dy nfl nfl Aus vloN kIqy kuJ vfady Xfd krvfAux dI gwl sLurU kIqI geI qF vwKvfdIaF dI muwTIcfpI krn vfly ryzIE host ny Tfh kr ky lfeIn kwt idwqI qy ikhf BfeI isrPL vDfeIaF hI idE, vfady Xfd krvfAux vfsqy jyqU AumIdvfr nfl sMprk kr ilE. ieh kflr jgmIq isMG nMU vhIkl iemsLorYNs ryt GtfAux, afrjLI kMm vflIaF eyjMsIaF dIaF afp hudrIaF nMU nwQ pfAux aqy motr sfeIkl clfAux vfsqy loh-tp dI Cot dvfAux dy kIqy vfady Xfd krvfAuxy cfhuMdf sI. hYrfnI vflI gwl sI ik jo vfady sbMDq AumIdvfr cox pRcfr dOrfn cfr hPLqy QF QF hr rojL krdf af irhf sI AuhnF nMU Xfd krvfAuxf vI ies host nMU mnjLUr nhIN sI. rfjsI afgU qF afpxy cox vfady sdf Buwlxf hI cfhuMdy hn pr iewQy mIzIaf ieh vafdy BulfAux ivwc Xogdfn pf irhf sI.

          kuJ kflrF ny afs pRgt kIqI ik jgmIq isMG hux iswKF dy muwdy AuTfeygf pr iek kflr ny ajyhf nf krn dI cyqfvnI idMidaF ikhf ik PYzrl coxF ivwc jYYnosfeIz ptIsLnF vfly hfr gey sn aqy jy jgmIq nMU dubfrf ijqfAuxf hY ies qrF dy muwidaF qoN dUr rihxf pvygf.

          iek hor Kfilsqfn pwKI ryzIE `qy vI jgmIq isMG nMU vDfeIaF dyx vfilaF df qFqf lwigaf hoieaf sI. iek kflr ny KdsLf jLfhr kridaf ikhf ik jgmIq dy kYNp ivwc jF Aus dy iksy smfgm ivwc Kfilsqfn pwKI bYnr lwigaf hoieaf sI. kflr df qrk sI ik brYmlI gor mfltn hlky dy lokF dIaF bhuq sFJIaf smwisafvF hn pr sfry lok Kfilsqfn vfly nhIN hn. kuJ hor kflrF ny vI ies kflr nMU afpxy afpxy pwK qoN swcf-JUTf ikhf. sLONkI nMU hYrfnI Es smyN hoeI jd KfilsqfnI host ny ieh afK idwqf ik ikqy vI Kfilsqfn pwKI bYnr nhIN sI aqy jgmIq `qy ajyhIaF qohmqF Aus nMU bdnfm krn vfsqy lgfeIaF jf rhIaF hn. ajyhf koeI bYnr nf lwgf hovy ieh ibwlkuwl swc ho skdf hY aqy sLONkI ny ies kflr qoN pihlF hor iksy qoN ies bfry kuJ nhIN sI suixaf. hYrfnI bYnr dy hox jF nf hox dI nhIN hY, hYrfnI sbMDq host dI ies itpxI dI hY ik ajyhIaF qohmqF jgmIq nMU bdnfm krn vfsqy lgfeIaF jf rhIaF hn ijs df Bfv  ieh inkldf hY ik Kfilsqfn pwKI bYnr lwgf afKx nfl koeI AumIdvfr jF jgmIq bdnfm ho skdf hyY? ieh itwpxI iek KfilsqfnI host dI sI. sMBv hY ik kuJ Kfilsqfn ieh smJdy hox ik bhuqy lok Kfilssqfn pwKI pRfpygMzf psMd nhIN krdy.

          jy jgmIq isMG vfsqy KfilsqfnI bYnr KLqrf KVf kr skdf hY jF jYnosfeIz ptIsLn vrgf kMm Aus dy mV cuxy jfx vfsqy bMDn bx skdf hY qF iPr puwCxf bxdf hY ik gurbKLsL isMG mwlIH, bIbI rUbI Zflf, nvdIp bYNs, nInf gryvfl aqy AuWjl dosFJ `qoN KfilsqfnI eyny KPLf ikAuN sn? aqy nfl hI subfeI coxf ivwc zfktr kuldIp kulfr AuhnF nMU burf ikAuN lgdf sI hflFik Auh KfilsqfnIaF dI iek jYnosfeIz kfnPrMs ivwc vI bol afieaf sI? rUbI Zflf, gurbKLsL mwlIH aqy AuWjl dosFJ dy iKlfPL qF iswK aYktyivst nYWtvrk dI vYbsfeIt `qy bhuq kuJ pfieaf hoieaf sI aqy muwK kfrn kiQq jYnosfeIz ptIsLn df smrQn nf krnf hI sI. iswK aYktyivst nYWtvrk nfl jgmIq isMG dy njLdIkI sbMD hn BfvyN cox pRcfr dOrfn ies sMgTn df nfm lYx qoN bhuq sMkoc kIqf igaf sI. hYrfnI  ies gwl dI vI hY ik coxF qoN pihlF aqy kuJ idn bfad qwk iswK aYktyivst nYWtvrk dI vYbsfeIt iksy kfrn nYWt `qy KuwlxoN hI ht geI sI jF htf idwqI geI sI.

          hux vyKxf ieh hY ik ijs kfrn jgmIq isMG dI bhuq bwly bwly kIqI jf rhI hY Auh Aus `qy pUrf ikvyN Auqrdf hY? kI iek isafxy kflr dy kihx vFg dubfrf cuxy jfx nMU iDafn ivwc rwK ky zfktr kuldIp kulfr aqy hor dysI isafsI afgUaF vflI lkCmx ryKf dy aMdr aMdr hI rihMdf hY? jy AuhnF vflI nIqI apxfAuNdf hY qF smJo bdilaf kuJ nhIN hY aqy jldI hI Aus dI bwly bwly krn vfly Aus qoN inrfsL ho jfxgy qy Auh nvdIp bYNs vflI lfeIn ivwc lwg jfvygf, ijs qoN sLurU ivwc KfilsqfnIaF nMU bhuq vwzIaF vwzIaF afsF sn. aqy jy afpxf aYktyivst vflf rvIaf jfrI rwKdf hY qF numfieMdgI sfry brYmlI gor mfltn hlky dI nhIN sgoN afpxy aYktyivst hm iKaflIaF dI hI krygf.

 

sMq sIcyvfl dI ivroDqf ikAuN?

          pMjfb ivwc sMq blbIr isMG sIcyvfl ny vfqfvrx dy Kyqr ivwc bhuq kMm kIqf hY aqy kr rhy hn ijs kfrn AuhnF dy keI vwzy vpfrk adfry vI dusLmx bx gey hn ikAuNik hux AuhnF nMU plUsLn pRqI Kbrdfr hoxf pY irhf hY. KusL srkfr vI nhIN hY ijs nMU nvIaF cxOqIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. bIqy idnIN sMq sIcyvfl nMU iksy pirvfr ny Kfxy `qy swidaf ijwQy BfrqI rvfieq muqfibk sMq hox kfrn AuhnF dy pYr Doqy gey aqy Kfxf Ckfieaf igaf. hYrfnI vflI gwl hY ik ies mOky bxfeI geI kuJ imMtF dI vIzIE Jwt XUitAUb `qy cfhV idwqI geI. ijs nfl ivdysLI iswK kwtVpMQI bhuq guwsy ivwc af gey. kuJ ryzIE host jo iswK kwtVpMQIaF nMU KUsL krn vfsqy bhfny Bfldy rihMdy hn, AuhnF nMU bhuq vDIaf muwdf lwB ipaf aqy AuhnF afpxIaF lfeInF sMq sIcyvfl nMU asMq aqy aiswK sfbq krn vfsqy Kohl idwqIaF. bhuq AUl jlUl boilaf igaf ijs ivwc sMq sIcyvfl nMU iswKI nMU Zfh lgfAux vflf afiKaf igaf. iek kflr ny qF iewk ajyhy ivakqI nMU swcf sMq dwisaf jo pMjfb ivwc KUn Krfby df kfrn bixaF sI.

          BfrqI rvfieq ivwc lok bjLurgF aqy sMq mhFpurKF dy crn pRsdy hn, AuhnF dI afE Bgq krdy hn. gurbfxI ivwc vI sMq dI bhuq mihmf kIqI geI hY. hux ajyhf ivakqI ikwQoN Bfilaf jfvy jo swB leI swcf sMq hovy aqy Kfs kr ky afm lokF aqy isK kwtVpMQIaF nMU vI mnjLUr hovy. ijs nMU jo swcf sMq lgdf hY Auh Aus df siqkfr krdf hY aqy hr iksy nMU ajyhf krn df hwk hY.

          iswK kwtVpMQI sMq sIcyvfl df isrPL ies leI ivroD krdy hn ikAuNik Auh AuhnF dy vwKvfdI aqy kwtVvfdI ivcfrF dy BfeIvfl nhIN hn. sMq sIcyvfl ijMnIaF mrjLI byNeIaF, nfly, ndIaF sfPL kr dyx, Auh kwtVvfdIaF dy myc dy sMq nhIN bx skdy. AuhnF nMU ies iksm dI nukqfcInI dI pRvfh nhIN krnI cfhIdI aqy afpxf kMm jfrI rwKxf cfhIdf hY. AuhnF ieh afK ky ik jy iksy df idwl duiKaf hovy qF muafPLI mMgdf hF, vI cMgf hI kIqf hY. ivdysLF ivcoN sMq jI nMU cMgI afriQk mdd imldI hY qy ies nMU dysL Byjx smyN AuhnF nMU shI sfDnF dI vrqoN krnI cfhIdI hY. ipwCy ijhy ieh aPLvfh vI AuzI sI ik iek cfqur hvflf zIlr AuhnF df pYdf dysL Byjdf hY.

          iek pMjfbI mIzIafkfr jo pRvfxq iswKI srUp ivwc nhIN hY iek idn ryzIE `qy ieh kih irhf sI ik Aus dy aMdr iswKI vwsdI hY. Eh BfeI aMdr vwsdI iswKI kOx vyKdf hY? agly qF votF bxfAux vyly bfhr vwsdI vyKdy hn nhIN qF KflI piqq afKdy hn, piqq iswK vI nhIN afKdy. pMjfb ivwc lwKF lok hn ijhnF dy aMdr jnfb host jI quhfzy vFg iswKI vwsdI hY pr Auh sLRomxI kmytI coxF ivwc votr nhIN bx sky. sLONkI dy qF iswKI bfhr vI vwsdI hY pr sLONkx shurI dfhVf kflf rwKx vfsqy hPLqy ivwc do vfr sfhmxy bYT ky kflI kUcI mrvFdI hY ijs nfl sONkI dI iswKI ivwc kfx pY jFdI hY. host jI qusIN qF suwK nfl eynf klym krn jogy vI nhIN ho!

-sOLNkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 631, akqUbr 14-2011

 


qwQF nMU qoV mroV ky pysL krdy hn kwtVpMQI!

          2 akqUbr mohn dfs krm cMd mhfqmF gFDI df jnm idn sI aqy ies idn aftvf dI krltn XUnIvrstI ivwc mhfqmf gFDI df buwq lgfieaf. pRisD lyKk zfktr mhIp isMG dy iek lyK muqfibk kuJ grm iKaflI iswK ies df ivroD kr rhy sn.

          zfktr mhIp isMG ny ies lyK ivwc ivsQr pUrvk iliKaf hY ik ikvyN afm iswKF nMU mhfqmf gFDI bfry guMmrfh kIqf jFdf hY aqy ieiqhfsk qwQF nMU qoV mroV ky pysL kIqf jFdf hY. AuhnF gFDI vloN kiQq qOr `qy sRI gurU goibMd isMG jI nMU Btikaf hoieaf dysL Bgq afKy jfx df vI mulFkx kIqf hY aqy zfktr aMbydkr nMU kiQq qOr `qy iswK bnx qoN roky jfx df vI ijLkr kIqf hY aqy ies nMU glq dwisaf hY.

          sLONkI nMU ieh pVH ky hYrfnI hoeI ik zfktr aMbydkr ny 14 akqUbr 1956 ivc afpxy iqMn lwK sfQIaf smyq nfgpur ivc buwD Drm aiqafr kr ilaf sI jdik mhfqmf gFDI df kql 30 jnvrI 1948 ivwc kr idwqf igaf sI. ieh ikvyN ikhf jf skdf hY ik mhfqmf gFDI afpxI mOq qoN 8 sfl qoN vwD smF bfad vfprn vflI Gtnf vfsqy ijLMmyvfr ho skdy hn? AuhnF ieh vI iliKaf hY ik zf: aMbyzkr ny Drm bdlx df aMqm inrxf, afpxy muZly aYlfn qo 21 vrHy bfad ilaf sI. AuhnF iliKaf hY ik Drm bdlx df PYslf zf: aMbyzkr ny afp krnf sI, ies PYsly ivc gfDI jI df koeI dl nhI sI, nf hI ies mfmly ivc AunHf ny gfDI jI kolo koeI syD lYxI sI. jy afpxI pUrI iewCf dy bfvjUd Auh iswK nf bx sky qf ies ivc bhuqf do Aus vyly dy iswK afgUaf df hY nf ik gfDI jI df. pr ieh afm dosL lgfieaf jFdf hY ik gFdI jI ny zfktr aMbydkr nMU iswK bnx qoN roikaf sI.

          Bfrq dy sMivDfn dI Dfrf 25 aqy afnMd mYirj aYkt bfry vI DUMaFdfr pRcfr kIqf jf irhf hY aqy ies nMU iswKF iKlfPL iek sfijsL grdfinaF jf irhf hY. jdik ieiqhfsk qwQ ies qoN kohF dUr hn aqy Kojx `qy pqf lwgdf hY ik ajyhf iswK afgUaF dy jLor dyx `qy kIqf igaf sI.

          30 sqMbr 2011 dy rojLfnf spoksmYn aKLbfr ivwc ieiqhfs ivwc awj df idn isrlyK hyT iswK ieiqhfskfr zfktr hrijMdr idlgIr df iek lyK pRkfsLq hoieaf hY jo AuhnF dI ikqfb iswK qvfrIK `qy aDfirq hY. iswK kwtVpMQIaF ivc zfktr idlgIr df cMgf bolbflf hY aqy zfktr idlgIr Bfrq iKLlPL ilKx df koeI bhfnf kdy KflI nhIN jfx idMdy.

          ies lyK ivwc zfktr idlgIr ieMJ ilKdy hn aqy hyT AuhnF dI ilKq hY sLONkI ny koeI vfD-Gft nhIN kIqI.

          1953[[pCVIaF jfqF morcf - 1949 ivwc jdoN Bfrq dy bx rhy afeIn (ivDfn) `qy bihs ho rhI sI qF 25 meI 1949 dy idn pCVIaF jfqF nMU rfKvFkrn qy hor shUlqF dyx sbMDI isPLfrsLF krn vyly ptyl ny ikhf sI ik isrPL ihMdUaF ivwc hI pCVIaF jfqF huMdIaF hn qy iksy hor Drm ivwc nhIN, ies krky rIjLrvrysLn aqy hor shUlq isrPL ihMdU dilqF nMU hI imlygI. ies df mqlb sfPL ieh sI ik aKOqI pCVIaF jfqF vfly iswKF ivcoN kmjLor iswK, rfKvFkrn df Pfiedf lYx vfsqy ihMdU bx jfxgy. iswKF ny ies ivruD ros kIqf pr iek vI ihMdU mYNbr ny AuhnF df sfQ nf idwqf. kuJ iswK afgU igafnI krqfr isMG dI agvfeI hyT, rfijMdr pRsfd aqy nihrU nMU imly pr iehnF dohF ny iswKF dI mdd krn qoN korI nFh kr idwqI. afKIr bhuq rOlf pYx `qy vjLIr ptyl, iswKF ivcoN rfmdfsIaF, kbIrpMQIaF, mjLhbIaF qy isklIgrF nMU pCVIaF jfqF ivwc rwKx vfsqy mMn igaf. 1953 ivwc jd ies kfnMUn hyT iswKF nfl ivqkrf sLurU hoieaf qF mOky dI njLfkq nMU vyK ky akflI dl ny 30 sqMbr 1953 nMU afnMdpur sfihb ivwc afkflI dl dI knvYNsLn bulfeI ijs ivwc 50,000 iswKF ny ihwsf ilaf. ies ivwc mfstr qfrf isMG ny aYlfn kIqf ik mYN pCVIaF jfqF dy iswKF nfl ho rhy ivqkiraF nMU dUr krvfAux vfsqy jwQf lY ky idwlI jfvFgf. AuDr iswK pCVIaF jfqF nMU, ihMdUaF vFg hwk idvfAux leI 70 pfrlImYNt mYbrF ny ibafn idwqf. srkfr iPr vI nf mMnI qF mfstr jI ny aYlfn kIqf qy ikhf ik, mYN, aOrMgjLyb nihrU awgy kurbfnI idaFgf. jwQf ipMzF `coN huMdf hoieaf nvMbr 1953 ivwc idwlI phuMcxf sI. rfh ivwc 20 akqUbr nMU mfstr qfrf isMG bImfr ho gey pr jwQf iPr vI cldf irhf. ies mOky acfrIaf ikRplfnI ny vI iswKF dIaF mMgF dI hmfieq kIqI. ies mOky kFgrs ivwc bYTf iek vI iswK nf boilaf. aYny KudgrjL qy byeImfn sn ieh lok. KYr, mOky dI njLkfq nMU vyKidaF, gRih mMqrI kftjU ny aYlfn kIqf ik ihMdU pCVIaF jfqF nMU imlx vfly hwk, iswK pCVIaF jfqF nMU vI imlxgy. ies `qy sLRomxI akflI dl dI vrikMg kmytI ny 18 nvMbr 1953 nMU morcf vfps lY ilaf.

          Auprokq ilKq jfhr krdI hY ik akflI dl ny iswKF ivwc jfqpfq nMU kfnMUnI mfnqf dvfAux vfsqy morcf lgfieaf sI jdik mMqrI ptyl df mMnxf sI ik jfqpfq isrPL ihMdUaF ivwc hI sI. zfktr idlgIr ny afpxI Auprokq ilKq ieiqhfs ivwc awj df idn qwk sImq rwKI hY. iswKF nMU ihMdU vrnxvMz df ihwsf bnfx vfsqy hor ikhVy ikhVy kdm AuTfey gey AuhnF df ijLkr ies ilKq ivwc nhIN hY. BfrqI sMivDfn dI Dfrf 25 iswKF nMU ihMdU nhIN grdfndI isrPL ieh afKdI hY ik boDI, jYnI qy iswK vI sbMiDq  kfnMUnF dI jLd ivwc hn.

          ajyhf iswK afgUaF dI mMg hyT hI hoieaf sI pr awj iswKF nMU ivqkry dI pwtI pVHfeI jf rhI hY. qrlocn isMG vrgy iswK afgU vI kwtVpMQIaF dI sur ivwc sur imlf ky ieiqhfsk qwQF nMU njLraMdfjL kr rhy hn. Dfrf 25 ivwc soD aqy afnMd mYirj aYkt bxfey jfx `qy sLONkI nMU koeI ieqrfjL nhIN hY pr ies mMg df aDfr ieiqhfsk qwQF dy ivprIq hY. awj vI iswK afpxy ivafh afpxy akIdy muqfibk hI krdy hn aqy srkfr df ies ivwc koeI dKLl nhIN hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


nvyN vrg dI insLfndyhI kr geIaF hn coxF!

          sLRomxI kmytI coxF ho geIaF hn aqy bfdl dl ny vwzI ijwq pRfpq kr ky swB ivroDIaF dI kmr qoV idwqI hY. bfdl dl dy aMdr bYTy ivroDI vI bhuq sLrmsfr hoey hn aqy aMdrKfqy muafPIaF mMg rhy hn qFik ivDfn sBf dIaF coxF ivwc itktF qoN vFJy hI nf rih jfx. bfdl ivroDIaF nMU AuNgl lgfAux vfly rfjy-rfxIaF qF iehnF votF ivwc cox bUQF qwk vI nhIN awpV sky ikAuNik AuhnF nMU hfr dy bwdl mMzlf rhy spsLt ivKfeI idMdy sn.

          ieh coxF sihjDfrI votF dy hwl qoN ibnF hI pUrIaF ho geIaF hn aqy sbMiDq kys ajy vI adflq awgy cwl irhf hY. ikAuNik bfdl dl aqy ies dy ivroDI sihjDfrIaF dIaF votF dy ivroD ivwc sn ies leI hux ieh koeI vwzf muwdf nhIN hY. Dfrimk kwtVqf ies hwd qwk BfrI ho cuwkI hY ik bhuq sfry sihjDfrI vI kwtVpMQIaF dy KoKly qrk dI hfmI Brdy hn. AuNJ jd ikqy iswK afgU ies muwdy `qy Gyry jFdy hn qF iehnF df hfl vfV ivwc Psy ibwly vflf ho jFdf hY. sLONkI ny iek idn iek pMjfbI ryzIE `qy iek vwzf akflI afgU burI qrF Pisaf hoieaf suixaf jd host ny ies muwdy `qy bhuq iswDy svfl puwCy qF afgU jI ieh afK ky ipwCy CzfAuNdy rhy ik gurdvfrf aYkt ieMJ afKdf hY jF ieMJ afKdf hY.

          sLONkI vI hux ies gwl df kfiel ho igaf hY ik iswK isrPL iswK hI hn iehnF ivwc sihjDfrI nfm dI koeI vsqU nhIN hY. jF qF iswK, iswK hY aqy jF Auh iswK nhIN hY. kwtVpMQIaF df ieh ieh qrk vI iek njLrIey qoN shI hY ik msulmfnF, eIsfeIaF jF ihMdUaF ivwc sihjDfrI iPrky nhIN hn qF iswKF ivwc vI sihjDfrI vrg jF iPrkf nhIN ho skdf. iek Gonmon ryzIE host qF ieh kihMdf vI suixaF igaf hY ik iswKF ivwc sihjDfrI sLbd iksy ny sLrfrq nfl GsyV idwqf sI qFik iswKF nMU duivDf ivwc pfieaf jf sky. Gonmon host qF hux mUl mMqr nMU vI mMglfcrn dwsdf hY aqy dfavy krdf hY ik ieh mUlmMqr sLbd vI iswKF dy dusLmxF ny hI duivDf pfAux vfsqy GsyiVaf sI. hYrfnI vflI gwl hY ik iswKF dy dusLmx bhuq cfqur hn aqy koeI 5 sdIaF qoN iswKF ipwCy hwQ Doh ky pey hoey hn. pr iswK eyny mUrK hn ik AuhnF dIaF cflF nMU nhIN smJdy aqy ajy qwk DUp-bwqI dy nfl afKMz pfTF dIaF lVIaF krI qy krvfeI jf rhy hn. hux qF kihMdy hn ik hrImMidr sfihb ivwc pfTF dI jld buikMg vI isPLfrsLF nfl hox lwg peI hY. iswKF ivwc ieh kurwpsLn vI iksy hor dI hI pfeI geI jfpdI hY, iswK afp qF ieMJ soc vI nhIN skdy! sLONkI nMU iek ivdvfn ny ieh vI dwisaf hY ik hrImMidr nfm vI sfijsL df hI ihwsf hY jdik aslI nfm sRI drbfr sfihb hY.

          gwl kiQq sihjDfrI iswKF dI axhoNd dI ho rhI sI aqy sLONkI sihmq hY ik sihjDfrI nfm dI koeI vsqU nhIN hY. ieh vwKrI gwl hY ik iswKF ivwc jwt iswK, Bfpy iswK, qrKfx jF rfmgVHeIey iswK, julfhy iswK, mjHbI iswK, mrfsI iuswK, vxjfry iswK, isklIgr iswK, nfmDfrI iswK, aMimRqDfrI iswK, dilq iswK jF hor vrgy dy iswK hn jF ho skdy hn pr sihjDfrI iswK iblkul vI nhIN hn. ikAuNik sihjDfrI, hOlI hOlI iswK bnx df nfm hY aqy bfkI vrgF dy iswK afpxy afp ivwc pUry hn, Audfhrx vjoN sihjDfrI jwt iswK nhIN ho skdy, jwt iswK qF pUrf jwt iswK hY aqy ieMJ hI hor vrgF dy iswK hn. swc ieh vI hY ik ik iswKF ivwc vrg vMz hoxI hI nhIN cfhIdI pr kI kIqf jfvy ieh hY aqy awj dI qrIk ivwc pRvfn vI hY. iswK adfiraF dy nfm aqy irsLqy-nfqy ieh sfbq krdy hn ik ieh hY.

          ikhf jFdf hY ik pMjfb ivwc iswKF dI bhuigxqI hY Bfv kul abfdI df 50% qoN vwD iswK hn BfvyN Auh iksy vI vrg dy ikAuN nf hox. awj qwk pMjfb ivwc isrPL iswK, ihMdU, muslmfn, eIsfeI, dilq aqy boDI jF kuJ jYnI lok hI vwsdy sn pr hux iehnF sLRomxI kmytI coxF ny iek nvyN vrg dI insLfndyhI kr idwqI hY ijs dI afpxI igxqI coKI hY. ieh nvF vrg hY piqq lokF df jo iksy vI Dfrimk iPrky jF ivsLvfs df ihwsf nhIN hn. ies vrg nMU piqq iswK afKxf shI nhIN hovygf ikAuNik ies nfl iswKF ivwc iek vrg pYdf ho jfvygf jo iswKF ivwc ho nhIN skdf ijvyN sihjDfrI iswK vrg nhIN ho skdf.

          ies gwl qoN ienkfr nhIN kIqf jf skdf ik pMjfb ivwc lokF df iek ajyhf vwzf vrg hY jo ihMdU, iswK, eIsfeI, muslmfn jF iksy hor ivsLvfs df ihwsf nhIN hY. ieh hn piqq lok ijhnF df jnm qF iswK pirvfrF ivwc hoieaf hY pr ieh iswK dI hux dI pRIBfsLf anusfr iswK nhIN hn aqy sihjDfrI iswKF dI hoNd hI nhIN hY. ieh vrg piqq lokF df hY aqy iehnF nMU mrdmsLumfrI ivwc vI afpxy afp nMU piqq hI lKvfAuxf cfhIdf hY. afpxy afp nMU piqq iswK lKvf ky iswKF ivwc nvF vrg pYdf krn df hwk vI nhIN hY.

          hux iek duivDf hor hY ik ieh lok afpxy kfr-ivhfr iswK ivsLvfs muqfibk krdy hn. ajyhf qF swcf-sOdf dy keI pYrokfr vI kiraf krdy sn pr kuJ sflF qoN AuhnF nMU ajyhf krn qoN rok idwqf igaf hY. piqqF nfl vI ajyhf hI ho skdf hY. jd Auh iswK hI nhIN hn qF iswK ivsLvfs vfly kfr-ivvhfr ikvyN kr skdy hn? ieh isrPL sLRomxI kmytI vot df mfmlf nhIN hY ieh qF ivsLvfs `qy pUry aml df mfmlf hY.

          ieh vwKrI gwl hY ik hux iek pirvfr dy kuJ ivakqI iswK hoxgy aqy kuJ gYr-iswK jF iekwly piqq, piqq iswK nhIN. iswKI dy aMdr bfhr afAux jfx df afsfn PfrmUlf vI qYa ho igaf hY. afpxy vfl vDfE qF iswK, ktvfE qF piqq! AuNJ AunINH iewkI vfl kwty hoey hox qF ies dI bfrIk sLnfKLq nhIN kIqI jfvygI. loV pYx `qy ho vI skdI hY ijvyN iek lVkI nMU iswK ividak adfry ivwc dfKly qoN ienkfr krn vfsqy Aus dy kwty hoey BrvwitaF kfrn nFh kr idwqI geI sI. iksy ivakqI dy mF-bfp, BYxF qy BrjfeIaF lMby vflF kfrn iswK aqy Auh afp kwty vflF kfrn piqq ho skdf hY. nhIN qF iswK hox leI lMby vfl rwK lvy!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #629, sqMbr 30-2011

 


DrmF dI Gsmfx-cOdy `coN rwb gfieb hoieaf!

          BfvyN ieh ikhf jFdf hY ik pwCmI dysLF ivwc Drm nMU mMnx vfilaF dI igxqI Gt rhI pr jykr vwK vwK DrmF aqy Dfrimk sMprdfvF dy PYlfa vwl vyKIey qF dunIaF ivwc DrmF df bol bflf bhuq vD igaf hY. sfry DrmF dy bhuq vwzy vwzy kyNdr aqy iebfdqgfhF bxIaF hoeIaF hn. iebfdq dy ZMg qrIky aqy pihrfvy vI vwK vwK hn aqy hr Drm hI dfavf krdf hY ik AuhnF dy Dfrimk rIvfj jF mirXfdf AuhnF dy ivsLvfs df bhuq jLrUrI aMg hY. ies vfsqy ivsLysL rfieqF vI mMgIaF jFdIaF hn ijvyN hr jgfH Dfrimk icMnH pihnx dI Kuwl afid. torFto ivwc qF iek skUl ivwc nmfjL adf krn vfsqy ivsLysL suivDf vI dy idwqI geI hY.

          AuNJ ieh sfry Drm gwl iek rwb dI hI krdy hn jo srbsLkqImfn dwisaf jFdf hY aqy sfrI kfienfq Aus dI bxfeI hoeI hY. iek rwb sLfied iek kMm shI nhIN kr sikaf aqy Auh hY sfrI kfiuenfq vfsqy iebfdq df iek qrIkf! iebfdq dy vwK vwK qrIky hI sLfied vwK vwK ivsLvfsF aqy DrmF df aDfr hn. qy vwK vwK Drm sMsfr ivwc sfrI musIbq dI jVH bx gey hn.  DrmF dI lVfeI dunIaF ivwc bhuq KUn Krfbf krvf cuwkI hY aqy krvf rhI hY. hor qF hor ieko Drm nMU mMnx vfly vI afps ivwc mfmUlI Prk kfrn dusLmx bx jFdy hn. ajy ies hPLqy hI KbrF afeIaF hn ik pfiksqfn ivwc iksy suMnI musilm sMgTn ny sLIaf muslmfnF dI BrI bws `qy hmlf kr ky drjnF ivakqI mfr idwqy aqy jd imrqkF dIaF lfsLF lYx iek bws ivwc kuJ hor sLIaf iPrky dy lok afey qF AuhnF `qy hmlf krky hor lok mfr idwqy gey.

          jy ieko Drm dy lok ieh kuJ  afpxy hI Drm dy lokF nfl kr skdy hn aqy Auh vI ieslfimk dysL pfiksqfn ivwc qF ieh mMnxf pvygf ik DrmF dy bol bfly ivcoN srbsLkqImfn rwb gfieb ho igaf hY.

          Drm eyny qfkqvr ho gey hn ik iehnF nMU mMnx vfly lok rwb aqy iensfnI kdrF kImqF nfloN DrmF dI kiQq mirXfdf nMU qrjIh dyx lwg pey hn. ieh vI socx vflI gwl hY ik grIb lokF dy Dfrimk adfry vI bhuq amIr ho skdy hn. ajy kuJ hPLqy pihlI hI kyrl dy iek mMdr dy qih KfinaF ivc keI iblIan zflr dy kImqI hIry, sonf, cFdI afid hox dI KLbr afeI sI.

          Drimk adfiraF `qy kbjLy jmfeI rwKx vfsqy vI Dfrimk afgUaF nMU bhuq qrwdd krny pYNdy hn. keI vfr qF keI Dfrimk sMprdfvF dIaF keI brFcF kbjLy dI lVFeI kfrn hI bx jFdIaF hn. ajy huxy hoeIaF sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI coxF `c ieh gwl bhuq AuBr ky sfhmxy afeI hY ik kbjLf ikMnf mhwqvpUrn hY. kbjLf qF mukqI aqy rwb dovF qoN hI bhuqf mhwqvpUrn hY.

          iehnF sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI coxF ivwc Dfrimk syvf lYx vfsqy DrmI iswKF ivckfr PsvF mukfblf hoieaf hY. ies cox dMgx ivwc isrPL DrmI ivKfeI dyx vfly iswK hI KVy ho skdy sn aqy DrmI ivKfeI dyx vfly iswK hI votF pf skdy sn. ieh coxF DrmIaF vfsqy eynIaF mhwqvpUrn sn ik iek aMdfjLy muqfibk 70 ku lwK iswKF nMU piqq df drjf dy ky votr ilst ivcoN bfhr rwiKaf igaf. iPr vI ijwQy iksy DrmI AumIdvfr df jLor cwilaf Aus ny piqq votF bxvfAux aqy pol krvfAux qoN vI guryjL nf kIqf. dosL hux sfrIaF iDrF vloN iek dUjy `qy lgeI jf rhIaF hn.

          idwlI vfly jQydfr prmjIq isMG  srnf ny pRkf isMG bfdl nUM byeImfn krfr idMidaf ikhf hY ik RomxI kmytI vfsqy 18 lwK aslI iswKf dIaf votf bxn qo bfad 36 lwK jfalI votf iek hPqy ivc bxf leIaF geIaF sn. ieMJ lgdf hY ik jQydfr srnf smJdy hn ik sLRomxI kmytI dy aiDkfr Kyqr ivwc isrPL 18 lwK iswK hI hn. hYrfnI ies gwl dI hY ik Auh ieh vI smJdy hn ik 36 lwK jaflI votF Bfv gYr iswKF dIaF votF bxIaF geIaF hn ijhnF nMU piqq, BeIey jF hor dwsdy hn.

          jy jQydfr srnf swcy hn qF iPr Auh swB lok JUTy hn jo iswKF dI abfdI 25-30 imlIan dwsdy hn. amrIkf vfly vYd jI qF aksr kihMdy hn ik 30 imlIan iswK Bfrq dy nksLy dI kYd ivwc hn. pwuCxf bxdf hY ik sLRomxI kmytI coxF vfsqy iehnF isKF nMU vot df hwk iPr ikAuN nhIN idwqf igaf? jy huxy hI sihjDfrI iswK iehnF nMU iswK ivKfeI nhIN idMdy qF iPr jy rwb nf kry kdy Kfilsqfn bx igaf qF sihjDfrIaF df kI hfl hovygf?

          sLONkI iek idn soc irhf sI ik lokF nMU rwb df zr bhuqf hY jF Drm df zr bhuqf hY? swB kuJ ivcfr ky ieAuN mihsUs hoieaf ik afm lokF nMU Drm df zr bhuqf hY. Drm AuhnF df koeI vI hovy Auh rwb nfloN afpxy Drm qoN bhuqf zrdy hn. AuNJ dfavy krdy hn ik sfrI kfienfq df rwb iewk hI hY. jy rwb qoN zrdy hox qF horF nfl ivqkrf nf krn aqy kwtVpMQI afqmGfqI hmly vI kdy nf krn ikAuNik zr hovygf ik jd rwb awgy pysL hovFgy qF rwb lokF nMU mfrn dI sjLf dyvygf. ies dy Elt Auh Drm Kfiqr bhuq mfx nfl kql krdy hn aqy afqmGfqI hmilaF ivwc mfsUmF nMU insLfnf bxfAuxy hn. AuhnF nMU ieh ivsLvfs huMdf hY ik Auh DrmI kMm kr rhy huMdy hn aqy Drm AuhnF nMU ies df rIvfrz Bfv ienfm dyvygf. Auh sLhId bx ky svrgF ivwc jfxgy.

          iek idn sLONkI iek pMjfbI ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijs `qy mhuMmd sdIk aqy rxjIq kOr df iek amlI dy TwTy vflf gIq lwigaf hoieaf sI. ies ivwc amlI nMU rxjIq kOr nhory mfrdI hoeI inkMmf dwsdI hY aqy sdIk awgoN amlI dIaF isPLqF krdf afKdf hY, rwb df juafeI hF zwkf nf qoVdf. koeI sLbd awgy ipwCy ho skdf hY pr Bfv ieh hI sI. sLONkI ny soicaf ik jy ikqy pl Br vfsqy  ies lfeIn ivwcoN rwb sLbd kwZ ky iksy Drm dy rihbr, avqfr jF sMq mhfqmf df nfm lgf idwqf jfvy qF kI hovygf? aMdfjLf lgfAuxf musLkl nhIN ik sMsfr ivwc BFbV mwc jfxgy. sLONkI smJdY ik sMsfr ivwc rwb nMU mMnx vfly nf brfbr hn qy DrmI bhuqy hn. AuNJ sLONkI nMU gfiek joVI aqy ies gIq `qy koeI ieqrfjL nhIN hY, ies nMU isrPL iek pYmfny vjoN hI vriqaf hI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sLRomxI kmytI coxF, pMQk morcf bnfm imlgobf morcf

          sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI coxF ivwc akflI dl bfdl dI ijwq hux jkInI jfpdI hY pr dl ies ijwq nMU vwzI ijwq ivwc bdlx leI awzI cotI df jLor lgf irhf hY. jQydfr avqfr isMG mwkV dI XUitAUb `qy pfeI iek vIzIE KUb crcf ivc rhI hY ijs ivwc AuhnF BwdI sLbdfvlI vrqI hY. Pon `qy iksy nfl gwlbfq kr rhy jQydfr mwkV nMU kYmrf pfrtI ny acfnk rIkfrz kr ilaf sI. jo BfsLf AuhnF vrqI hY Auh AuhnF dy ahudy muqfibk ZukvIN nhIN hY pr keI hor akflIaF afgUaF vloN vrqI jFdI BfsLf qoN iksy vI pYmfny nfl burI nhIN hY. pMjfb dI jwtkf BfsLf ivwc qF ieh sDfrn ijhI gwl hI hY. AuNJ hux pqf lwgf hY ik jQydfr mwkV ny ikhf hY ik XUitAUb vflI ivzIE AuhnF dI hY hI nhIN hY.

          ies vIzIE ivwc jQydfr mwkV ny sfbkf jQydfr rxjIq isMG GtOVf nMU gwz ky qorn dI gwl vI afKI hY aqy rxjIq isMG `qy sLRomxI kmytI dI koTI KflI nf krn df ieljLfm vI lgfieaf hY. hYrfnI dI gwl hY ik rxjIq isMG GtOVf ny ajy qwk ieh koTI KflI nhIN kIqI jdik jQydfrI KuwsI nMU bhuq sfry sfl ho gey hn. iswK Dfrimk afgU ikwQy KVy hn ies df aMdfjLf iehnF dovF jQydfrF dy aMdfjL qoN lgfieaf jf skdf hY.

          dUjy pfsy sLRomxI kmytI coxF ivwc bfdl ivroDIaF ny kiQq pMQk morcf bxfieaf hoieaf hY ijs ivwc BFq BFq dI lkVI iekwTI ho cuwkI hY. pMjfb kFgrs df pMQk DVf idwlI vfly srnf BrfvF rfhIN ies kiQq pMQk morcy ivwc sLfml hY aqy srnf BrfvF df pMjfb ivwc afpxy aDfr koeI nhIN hY. idwlI dy gurdvfiraF dI golk jLrUr AuhnF dy kol hY qy byquky ibafn dfgx dy vI Auh mfhr hn. ies kiQq pMQk morcy ivwc akflI dl 1920 df Pwtf lY ky rvIieMdr isMG vI ibrfjy hoey hn aqy iet kuwqy df vYr vflI pMjfbI khfvq muqfibk  sfbkf muwK mMqrI surjIq isMG brnflf aqy pMc pRDfnI vfly ibwtU dlIey vI ies df ihwsf hn. ibwtU dl aqy brnflf dl ivckfr kI sFJ ho skdI hY? dovyN iek dUjy dy 99% ivroDI hn, bws iewko iek sFJ bfdl dl nMU hrfAux dI lflsf dI hY. surjIq isMG brnflf qF ibwtU dwlIaF vfsqy vwzy gdfr vI hn. ijhnF kwtVpMQIaF nMU brnflf dl vfly dihsLqgrd afKdy hn AuhnF nMU ibwtU dlIey hIro mMndy hn. sLhId sMq hrcMd isMG loNgovfl, brnflf dl vfsqy hIro hn aqy AuhnF dy dl df nfm vI lONgovfl dl hY pr ibwtU dlIaF vfsqy inhwQy sMq hrcMd isMG lONgovfl nMU gurdvfrf sfihb dy Bry drbfr ivwc golIaF mfrn vfly hIro aqy sLhId hn. ijwQy surjIq isMG brnflf sihjDfrIaF nMU vot dyx dy hwk df smrQn krdy hn AuWQy ibtU dlIey aqy srnf dlIey ies df ivroD krdy hn qy ies mfmly ivwc bfdl dlIaF nfl sihmq hn. ies mfmly df hwl krn vfsqy koeI iqafr nhIN hY ik 70 ku lwK nfnk nfm lyvf iks Kfqy ivwc pfAuxy hn? iswK qF AuhnF nMU mMinaF nhIN jf irhf ikAuNik iswKF ivwc swB iek nf huMdy hoey vI PfrmUlf iek hox df pRvfn kIqf jf irhf hY. kiQq pMQk morcf asl ivwc pRspr ivroDIaF df mOkfpRswq imlgoBf hY jo bhuqI dyr morcf nhIN rih skdf.

          iswKF vfsqy vwKrf afnMd mYirj aYkt bxfey jfx dI mMg vI KUb jLor nfl kIqI jf rhI hY. bfdl, amirMdr aqy srnf afpxy vloN dfavy kr rhy hn ik AuhnF idwlI srkfr `qy dbfE pfieaf hY aqy muV njLrsfnI vfsqy mnf vI ilaf hY. pr ieh gwl smJ qoN bfhr hY ik afnMd mYirj aYkt nMU lfgU krn mOky iswK dI ikhVI pRIBfsLf vrqI jfvygI? jy sLRomxI kmytI coxF `c votr bnx vflI vrqI jFdI hY qF bhuqy iswK ies aYkt aDIn afpxf ivafh rijstr krn dy Xog hI nhIN hoxgy. aqy jykr kuJ sfl pihlF brqfnIaF dy iswKF nMU afnMd kfrj bfry jQydfr akfl qKLq vloN Byijaf igaf hukmnfmf iswK (piqq nhIN) hox vflI sLrq smyq lfgU kr idwqf jfvy qF 80%  iswK afnMd krvfAux dI Xogqf hI nhIN rwKdy. akfl qKLq nMU cfhIdf hY ik sfAUdI arb dI qrjL `qy Dfrimk puils df gTn kry jo ivafh krvfAux, rijstr krvfAux aqy gurdvfrf coxF ivwc votr bnx mOky hr ivakqI nMU iswK hox df srtIPIkyt dyvy aqy qd hI jf ky koeI ivakqI iswKF vfly kfrj kr sky. jF iPr sihjDfrI sLbd dI QF pwky qOr `qy piqq iswK dI kftfgrI kfiem kr idwqI jfvy. dysL ivdysL ivwc hox vflI mrdmsLumfrI mOky vI piqq iswK afpxy afp nMU piqq iswK hI lKvf skx. ies nfl asl iswKF aqy piqq iswKF dI shI igxqI df igafn vI ho jfvygf.

 

mnpRIq bfdl dy smrQk

          s: mnpRIq isMG bfdl dI kYnyzf PyrI mOky Aus dy kuJ smrQkF dy ipCokV df KUb crcf hoieaf sI. kuJ ku lokF `qy afriQk bykYdgIaF jF bYNkrpsI krn dy dosL sunx nMU imly sn. hux sLONkI nMu pqf lwgf hY ik kYnyzf qoN Bwijaf iek vwzf zrwg smglr mnpRIq bfdl dI pfrtI dI itkt df dfavydfr sI aqy Aus ny pfrtI nMU PMz vI coKf dyxf sI. pr jd ieh gwl bfhr inklI qF Aus nMU ikhf igaf ik iek itkt Auh lY lvy pr afpxI QF iksy hor afpxy bMdy nMU KVf kr dyvy. kYnyzf dI puils nMU JkfnI dy pMjfb Bwijaf ieh smglr kroVFpqI dwisaf jFdf hY pr knyzIan sLihrI hox kfrn Bfrq ivwc ies df styts ajy gridsL ivwc hY. BfrqI eyjMsIaF cfhux qF ieh Bfrq dI dohrI nfgirkqf vI nhIN lY skdf aqy ies hflq ivwc lgfqfr Bfrq ivwc rih vI nhIN skdf. kYnyzf afAux `qy ieh smgilMg dy dosLF ivwc aMdr ho jfvygf. pqf lwgf hY ik iek sQfnk pMjfbI ryzIE sLoa `qy jd ies bfry kuJ crcf hoeI qF smglr swjx ny pMjfb qoN host nMU Pon kr ky rihm krn dI apIl kIqI. mnpRIq dI suQrI pfrtI ies smglr swjx df kI krdI hY ieh qF smF hI dwsygf? mfieaf dI iKwc qF rhygI.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


sihjDfrI iswK aqy kiQq DrmIaF dI kfrgujLfrI!

          lMGy buwDvfr gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl duwD vfly mUhdy mfry kryt `qy cfh dy lMgr df afnMd mfx rhy sLOkI nMU iek swjx ny bIqy hPLqy dy kflm jy sihjDfrI iswK nhIN hn qF iPr Auh kI hn? dI mubfrkbfd idMidaF mMg kIqI ik sihjDfrIaF  bfry iek hor pihlU spsLt krn dI loV hY. swjx jI df kihxf sI ik sihjDfrI iswK afgUaF qoN mMgdy kuJ nhIN hn isrPL idMdy hI hn. sihjDfrI iswK afgUaF nMU siqkfr, cODr, mfieaf aqy syvf swB kuJ idMdy hn pr mMgdy kuJ nhIN hn. rhI gwl vot dI jykr sihjDfrIaF nMU vot df hwk idwqf jfvy qF Auh afpxIaF votF vI iswKI bfxy ivwc ivcrn vfly iswK afgUaF nMU hI idMdy hn, nf afp votF ivwc KVy huMdy hn aqy nf votF mMgdy hn pr bfxy ivwc ivcrn vfly iswK afgU iPr vI sihjDfrIaF nMU brdfsLq krn vfsqy iqafr nhIN hn. swjx jI df qrk sI ik sihjDfrI Gwto Gwt iensfeI hmdrdI df hwk qF rwKdy hn pr AuhnF nMU pYr pYr `qy durkfiraf jf irhf hY.

          iek hor swjx ny sLONkI df iDafn drbfr sfihb df bjt Gfty ivwc jfx vwl dvfAuNidaF puwiCaf ik afKr drbfr sfihb ivwc rojLnf cVHn vflf cVfHvf ikwQy jFdf hY? swjx jI ny dwisaf ik kYptn amirMdr isMG ny RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI nUM sRI drbfr sfihb dy Kfiqaf `c drsfey 23 kroV rupey dy Gfty sbMDI sPfeI dyx leI ikhf hY aqy ieh vI ikhf hY ik sRI drbfr sfihb qo rofnf kIrqn df iswDf pRsfrn krn vfly tI vI cYnl ny vI 12 kroV rupey df bkfieaf hfly dyxf hY. sLromxI kmytI dy pRbMD hyTly 86 `co 42 gurduafrf sfihb Gfty `c cwl rhy hn. ieh gwl afm iswK dy mMnxXog nhIN hY ik sRI drbfr sfihb df bjt Gftf 23 kroV ho skdf hY.

          iek hor suihrd sihjDfrI swjx ny ies Kbr vl iDafn dvfieaf ijs ivwc ikhf igaf hY ik RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn jQydfr avqfr isMG mwkV dI jpfnI lgjLrI kfr ipCly pMj sflF ivwc 1[64 kroV rupey df qyl Cwk geI hY. kihMdy hn ik eynI vwzI rkm dy qyl nfl qf kmIr qo kMinaf kumfrI qwk dy 585 gyVy lwg skdy sn. rfeIt tU ienPrmysLn aYkt hyT leI geI ies jfxkfrI muqibk mflI vrHy 2010-11 `c qf RomxI kmytI dy pRDfn dI kfr dy qyl Krc ny ipCly sfry irkfrz hI qoV idwqy. ies iewk sfl dOrfn 47[53 lwK rupey qyl Krcf afieaf hY. iewko vrHy `c rofnf qyl Krc 13023 rupey irhf hY. kfr dI qyl pq aOsqn 9 iklomItr pRqI iltr vI mMn leIey qf vI lMGy vrHy `c jQydfr mwkV ny rofnf afpxI kfr rfhI 1953 iklomItr df sr kIqf hY. pMjfb dIaF sVkF `qy aOsq spIz msF 50-55 iklomItr GMtf bxdI hY aqy ies muqfibk Auh 24 GMty cldI kfr ivwc hI rihMdy hoxgy. hux rfxI nMU awgf Zwkx vfsqy kOx afKy.

          iehI kfrn hY ik afm iswK smJdy hn ik asl lVfeI golkF `qy kbjLy dI hI hY qy afpxy afp nMU pMQpRsq `qy horF nMU gdfr hox dy Pqvy golkF `qy kbjLy vfsqy hI idwqy jFdy hn. sLONkI smJdf hY ik iswKF dI asl mrjL dI jVH gurU dI golk hI hY ijs nMU gurU ny grIbF df mUMh afiKaf sI pr ieh golk hux isK afgUaF dI lflsf bx geI hY.

 

hrBgvfn isMG qy hfeI kort

          bIqy hPLqy Es smyN  qrQwlI mc geI sI jd ieh Kbr afeI ik Bfrq srkfr ny sihjDfrIaF nMU vot dy hwk qoN vFJy krn vflf afrzInYNs vfps lY ilaf hY. agly hI idn gRih mMqrI ny ies nMU glq dwisaf aqy ikhf ik ajyhf kuJ nhIN kIqf igaf aqy kyNdr srkfr ny hrBgvfn isMG nMU kdy vkflqnfmf hI nhIN idwqf. ieh mfmlf bhuq gMBIr qPqIsL dI mMg krdf hY ik hrBgvfn isMG vrgy sInIar vkIl nMU BulyKf ikvyN lwg igaf aqy Aus nMU Aus dy dfavy muqfibk kyNdr dI zrYksLn dyx vflf ivakqI kOx sI? iek ivakqI adflq ivwc afieaf aqy Aus ny afpxf Pon vkIl hrBgvfn isMG dy kMn nMU lgf ky iksy aigafq gRih ivBfg dy Aus aPsr nfl gwl krvfeI ijs ny vkIl sfihb nMU afrzInYNs vfps lYx dI zrYksLn idwqI. qy vkIl sfihb ny nf Pon kMn nMU lgfAux vfly df nfm puwiCaf aqy nf gRih ivBfg dy kiQq AuWc aPLsr df nfm puwiCaf.

          dfl ivwc bhuuq kuJ kflf kflf pRqIq huMdf hY aqy muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl vloN sIbIafeI qPqIsL dI mMg iblkul jfiejL hY. ieh hr hflq pqf lgfieaf jfxf cfhIdf hY ik ies sfijsL ipwCy kOx hY? s: bfdl ny qF spsLt rUp ivwc kYptn amirMdr isMG aqy prmjIq isMG srnf df nfm ilaf hY. ieh gwl vI hYrfnI vflI hY ik kYptn amirMdr isMG sihjDfrIaF nMU vot dy hwk dI vkflq kr rhy hn aqy prmjIq isMG srnf muKflPlq kr rhy hn jdik aMdroN dovyN iGE-iKcVI hn.

          hux Kbr afeI hY ik Bfrq dy kfnUMn mMqrI slmfn KurId ny iek qff ibafn `c ikhf hY ik sihjDfrI votrf sbMDI hfeIkort `c sRI hrBgvfn isMG nUM kyNdr df vkIl pMjfb kfgrs dy kihx AuWpr lgfieaf igaf sI aqy kYptn amirMdr isMG dI pqnI qy kydrI ivdy rfj mMqrI pRnIq kOr vwlo hrBgvfn isMG nUM vkIl bxfey jfx bfry kfnUMn mMqrfly nUM pwqr iliKaf  igaf sI. ies ibafn dI scfeI kI hY ieh qF Kudf hI jfxdf hY. iek kyNdrI mMqrI kuJ hor afK irhf hY aqy dUjf kuJ hor afK irhf hY.

          ieh gwl hYrfnI vflI hY ik kuJ kFgrsI afgUaF ny pMjfb dy kfly dOr qoN kuJ nhIN isiKaf aqy Auh ajy vI iek sYkulr pfrtI ivwc rih ky pMQk pwqf Kyzx qoN guryj nhIN kr rhy jo vwzy sfky df kfrn bixaF sI. pMjfb dy kuJ kFgrsI afgU pMjfb ivwc iswK kwtVfvfdIaF nMU hvf dy ky awg nfl Kyz rhy hn aqy kFgrs dy kyNdrI afgUaF ny iPr awKF mIcIaF hoeIaF hn. sOVI isafsq nfl pMjfb qy dysL df nuksfn hovygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


jy sihjDfrI iswK nhIN hn qF iPr Auh kI hn?

          sihjDfrI iswKF nMU sLRomxI kmytI coxF ivwc vot df hwk  hox dy mfmly ivwc hfeI kort ivwc cwl rhy kys ivwc aihm moV Aus vkq afieaf jd srkfrI vkIl ny sihjDfrI iswKF nMU RomxI kmytI coxf `c ihwsf lYx `qy lfeI rok vflf notIPIkysLn vfps lY ilaf. ieh notIPIkysLn keI iswK afgUaF dI mMg `qy 2003 ivc aYn[zI[ey[ srkfr vyly jfrI kIqf igaf sI aqy ies nMU sihjDfrI PzrysLn ny adflq ivwc cxOqI idwqI sI.

          kwtVpMQI iswKF ny ies `qy bhuq vfvylf KVf kIqf hY aqy ies nMU iswKF ivwc dKLl dyx dy quwl dwisaf hY. bfdl dl ny vI ies df burf mnfieaf hY ikAuNik bfdl dl hox jf rhIaF sLRomxI kmytI coxF ivwc ijwq vwl vD irhf sI aqy ies dy ivroDI iKMzr rhy sn. swc qF ieh vI hY ik bfdl ivroDI bhuqy iswK kwtVpMQI bfdl dl dI cVHq qoN pRysLfn sn aqy kyNdr srkfr nMU eynI jldI nfl kmytI coxF krvfAux df aYlfn krn vfsqy kos rhy sn. iswK kwtVpMQIaF dI ipwT QfpVn vfly srnf Brf aqy kYptn amirMdr isMG df DVf vI ies qoN KusL nhIN sI. kyNdr srkr dy vkIl vloN hfeIkort ivwc ies notIPIkysLn nMU vfps lYx nfl aMdroN qF bhuqy iswK kwtVpMQI KusL hn ikAuNik ies nfl sLRomxI kmytI coxF awgy pfAux df rsqf Kuwl igaf aqy nfl hI Bfrq nMU kosx df iek hor mOkf vI iml igaf hY.

          svfl pYdf huMdf hY ik sihjDfrI iswKF nMU sLRomxI kmytI coxF ivwc vot df hwk gLlq ikvyN hY? aqy jy sihjDfrI iswK, iswK hI nhIN hn qF iPr Auh kI hn? iswKI rsmF nfl idn-ivhfr krn vfsqy vI Auh iswK hn aqy gurdvfiraF leI dfn krn vfsqy vI Auh iswK hn. iswKF dI igxqI 30 imlIan dwsx vfsqy vI Auh iswK hn aqy afm coxF ivwc iswK AumIdvfrF nMU vot-sport dyx vfsqy vI Auh iswK hn pr gwl jd vwzIaF golkF vflI sLRomxI kmytI dy pRbMDk cunx dI afAuNdI hY qF Auh iswK nhIN hn. gurdvfiraF dIaF golkF aqy kursIaF `qy iswK kwtVpMQI afpxf kbjLf cfhuMdy aqy ies nMU hfsl krn jF brkrfr rwKx vfsqy ieh iksy hwd qwk vI jf skdy hn ijs ivwc iswKF dI abfdI dy vwzy ihwsy nMU iswK mMnx qoN ienkfr krnf sLfml hY. hYrfnI ies gwl dI hY ik kuJ sDfrn iswK jo afp sihjDfrI hn, Auh kwtVpMQIaF dy kUV pRcfr df isLkfr ho jFdy hn. kI iswK hox dI iewko iek insLfnI bfhrI pihrfvf hI rih igaf hY? kI isrPL ichry aqy isr dy vfl kwtx vflf hI iswKI dy Gyry ivcoN inkl jFdf hY? qF iPr kI Kq kwZx, Brvwty bnfAux aqy srIr dy Zwky aMgF qoN vfl muMnx vflf iswKI dy Gyry ivwc rwiKaf jf skdf hY?

          kI koeI aYsI ivDI vI apxfeI geI hY ijs nfl ieh XkInI bxfieaf jf skdf hovy ik  jfhrf qOr `qy iswKI pihrfvy ivwc ivcrn vfly ivakqI srIr dy romF dI byadbI nhIN krdy Bfv Auh srIr dy iksy vI aMg qoN vfl nhIN kwtdy? vfl kwtx aqy rwKx qoN ielfvf vI ikrdfr dy keI pwK hn jo iswKI jIvn ijAUx vfsqy jLrUrI hn pr Auh iksy igxqI ivwc nhIN hn.

          sLONkI nMU kuJ hPLqy pihlF iek smkflI prcy ivwc iek lyK pVH ky hYrfnI hoeI ik kdy iswK afgUaF ny pMzq nihrU aqy ptyl `qy dbfE pfieaf sI ik iswKF nMU sMivDfn dI Dfrf 25 hyT rwiKaf jfvy ijs df hux iswK kwtVpMQIaF vloN ivroD kIqf jf irhf hY. mfjrf ieh sI ik ajLfd Bfrq ivwc grIb jfqIaF nMU rIjLrvysLn idwqI jf rhI sI aqy iswK afgUaF nMU zr sI ik jykr iswKF nMU vwK kr idwqf igaf qF iswKF aMdrlIaF grIb jfqIaF nMU rIjLrvysLn nhIN imlygI aqy Auh ies nMU hfsl krn vfsqy afpxy afp nMU ihMdU jfqIaF GoisLq kr dyxgy. ies nfl iswKF dI igxqI aqy rfjsI pRBfv Gt jfvygf. iswKF nMu Dfrf 25 hyT rwKx nfl swp vI mrdf sI qy sotf vI bcdf sI. kwtVpMQI sur vfly prcy dy sbMiDq lyK `c ieh ijLkr vI kIqf igaf sI ik nihrU aqy ptyl ny ajyhI mMg krn vfly iswK afgUaF nMU ieh svfl vI kIqf sI ik iswKF ivwc qF CUaf-Cfq jF jfqpfq hY hI nhIN hY ies leI iswK ivwc qF rIjLrvysLn vflIaF jfqIaF hY hI nhIN hn? ies gwl jwg vI jfxdf hY aqy iswK afgU vI jfxdy hn ik iswKF ivwc jfqIvfd AudoN vI BfrU sI aqy awj vI pUrI qrF BfrU hY.

          iek hor qfjLf imsfl ieh hY ik sRomxI kmytI coxF ivwc keI hlky anusUicq jfqIaF vfsqy rIjLrv hn. imsfl vwjo muhflI aqy aMbflf dI RomxI kmytI dI sIt qo iewk-iewk jnrl RyxI dy AumIdvfr dy nfl-nfl iek anusUicq jfqI df AumIdvfr vI cox lVH irhf hY.  hor vI keI aYsy hlky hn ijhnF dI Audfhrx idwqI jf skdI hY. sLRomxI kmytI dI cox lVHn vfilaf leI aMimRqDfrI hoxf rUrI hY, ir iewk aMimRqDfrI AumIdvfr iks afDfr `qy afpxI jfq dI ilKqI Goxf krdf hY? ies qoN sfbq huMdf hY ik iswKF ivwc jfqIvfd qF hY hI sgoN aMimRqDfrI hox ipwCoN vI jfqIvfd kiem rihMdf hY aqy sLRomxI kmytI dy ZFcy ivwc jfqIvfd pRvfn hY.

          ieh mfmlf gurU nfnk imn ieMtrnYnl susfietI, hirafxf iswK orm aqy sfeIN mIaFmIr ieMtrnYnl PfAuzyn vwlo sfJy `qOr `qy AuTfieaf vI igaf hY aqy iswK qKqf dy jwQydfrf qy iswK afgUaf nUM svfl kIqf igaf hY ik ies vKryvyN df aDfr kI hY? pr nf koeI nfmvr iswK AudfrvfdI afgU aqy nf koeI iswK kwtVpMQI afgU ies bfry kdy afpxI pujIsLn spsLt krygf ikAuNik Auh swB iswK aMdr mjUd jfqIvfd nMU jfxdy hI nhIN sgoN ies dy pUry pYrokfr vI hn. ieh gwl vI koeI lukI CupI nhIN hY ik iek vwzI iswK sMprdf aMimRq CkfAux vyly vI jfqI dy aDfr `qy aMimRq CkfAuNdI rhI hY.

          sihjDfrI sLbd qoN iswK kwtVpMQIaF nMU icVH iswK Dfrimk adfiraF `qy kbjLy jmfAux df rfh pwDrf krn Kfiqr hI hY. jy ishjDfrI iswK nhIN hn qF iPr iswK kwtVpMQI sihjDfrIaF nMU iks Drm df ihwsf smJdy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


isafsq Cwzx leI mnpRIq bfdl dI afsfn sLrq!

          pMjfb dIaF af rhIaF coxF kfrn pMjfb dI isafsq bhuq grmfeI hoeI hY. agly mhIny ho rhIaF sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI dIaF coxF ny mhOl dI grmI ivwc hor vfDf kr idwqf hY. sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI coxF ivwc bfdl dl dI cVHq vyK ky ivroDIaF ivc KlblI mc geI hY aqy keI iksm dy dosL lgfey jf rhy hn. kFgrs dy QfpVy nfl srnf BrfvF vloN ibwtU dl, dl 1920 aqy brnflf dl nfl bxfieaf igaf pMQk PrMt vI bfdlF df mukfblf krn jogf nhIN ho sikaf. krnYl isMG pIrmuhMmd aqy ismrnjIq isMG mfn afpxI vwKrI sur alfp rhy hn. sLRomxI gurdvfrf pRbMDk kmytI coxF ivwc bfdl ivroDIaF df smrQn krn dy mfmly ivwc pMjfb kFgrs dy pRDfn kYptn amirMdr isMG df kFgrs dy aMdroN ivroD ho irhf hY. swc qF ieh hY ik bfdlF dy ivroDI  burI qrF pfty hoey hn.

          kFgrsIaF dy iek DVy ny kYptn dy pMQk eyjMzy df ivroD kridaf ikhf hY ik kYptn afpxy pMQk eyjMzy` nUM pfrtI qo dUr rwKx. keI kfgrsI mihsUs krdy hn ik kYptn amirMdr isMG dy pMQk eyjMzy` dy kfrn hI kfgrs df pMjfb ivDfn sBf dIaf ipClIaf coxf ivc aMimRqsr, luiDafxf qy jlMDr dIaf ihrI sItf ivc akflI-Bfjpf gTjoV dy AumIdvfrf hwQo lgpg sPfieaf ho igaf sI.

          kiQq pMQk iDr ivwc sLfml vwK vwK guwtF jF dlF dI afps ivwc koeI vI ivcfrDfrk sFJ nhIN hY. sFJ qF dUr dI gwl hY, AuhnF dI qF iswDI isDFqk twkr hY.  brnflf dl aqy ibwtU dl dI Blf kI sFJ ho skdI hY? aMimRqsr dl dy afgU ismrnjIq isMG mfn ny qF spsLt kih idwqf hY ik Kfilsqfn dI gwl qoN munkr hox vfilaf nUM golIaf mfrn vflI pMQk kmytI dy afgU awj kYptn amirMdr isMG aqy prmjIq isMG srnf rfhI kfgrs dI JolI pY gey hn. AuhnF ikhf hY ik KfilsqfnI afgU kursI dI fqr iswK mirafdfvf, rvfieqf aqy asUlf df Gfx kr rhy hn. hux jy s: ismrnjIq isMG mfn hI kiQq KfilsqfnIaF bfry eynf kuJ kih rhy qF sLONkI vrgy hmfqV vfsqy kihx vfsqy kuJ nhIN bcdf.

          sLRomxI kmytI coxF ivwc isrPL kysfDfrI iswK hI votr bxfey jfx ajyhI mMg kIqI jFdI rhI hY qy pRfpq jfxkfrI muqfibk keI 52 lwK votr rijstr kIqy gey hn. ijs qoN spsLt huMdf hY ik sLRomxI kmytI dy aiDkfr Kyqr ivwc isrPL 52 lwK iswK hI vwsdy hn jo votr bnx dI Aumr dy hn. jykr nbflg iswKF dI igxqI 30 ku lwK ikafs leI jfvy qF iswKF dI kul igxqI 82 lwK hI bxdI hY. hux jQydfr srnf ny bfdl dl `qy iek hor ieljLfm lgf idwqf ik 30 lwK votF gYr iswKF dIaF jF PrjLI bxfeIaF geIaF hn. jy 30 lwKF votF gYr iswKF dIaF jF PrjLI nfvF `qy bxfeIaF geIaF hn qF iPr cfr rfjF ivwc aslI iswK ikMny ku bcdy hn?

          AuDr sLRomxI kmytI cox kimnr syvf mukq jsits aYc[ aYs[ brfV ny do mhwqvpUrn gwlF khIaF hn. pihlI aihm gwl hY ik 2 sqMbr qwk rih gey iswK votr afpxy afp nMU rijstr krvf skxgy. hux srnf vfly dlF dI dldl nMU cfhIdf hY ik rih gey iswKF nMU rijstr krvfAux leI hMBlf mfrn aqy PokIaF bVHkF mfrnf bMd kr dyx. AuhnF dUjI aihm gwl ieh afKI hY ik sLRomxI kmytI coxF ivwc isrPL  kysDfrI iswK hI vot pf skxgy. jykr poilMg bUQ `qy iksy gYr kysDfrI ivakqI nUM vot pfAux dI koi krdy dyiKaf igaf qf Aus nUM qurMq igRqfr kr ilaf jfvygf aqy kfnUMnI kfrvfeI kIqI jfvygI. ies nfl gYr iswK votr cug cug ky bfhr kwZy jf skxgy. pr svfl pYdf huMdf hY ik kysfDfrI iswK votr dI pCfx ikvyN kIqI jfvygI? ho skdf hY ik keIaF dIaF pgVIaF luhf ky vyiKaf jfvy ik Auh kysfDfrI hn jF pgVI hyT Gonmon hn? ajyhf krdy hn qF eyarportF `qy pgVI luhf ky leI jFdI qlfsLI dy ivroD df kI bxyNgf? jy pgVI hyT bMdf kysfDfrI vI hovy qF ies dI kI grMtI hY ik bMdf srIr dy sfry romF dI byadbI nhIN krdf? srIr dy Zwky hoey aMgF aqy bIbIaF dy BrvwitaF nMU qF muafieny qoN Cot dyxI hI pvygI aqy keI kiQq gYr-iswK jF aiswK votF pf jfxgy. sihjDfrI iswKF dI hoNd qoN qF pihlF hI rfgI drsLn isMG vrgy mfhrF ny ienkfr kr idwqf hoieaf hY.

          sLONkI afpxy iswKI ivwc mfhr imwqr aigafnI jI qoN ies df ielfj puwCxf cfhygf. jnfb aigafnI jI suwK nfl mnpRIq isMG bfdl jI df vI pUrf smrQn krdy hn pr ihMdosqfn dI hoNd nMU pRvfn nhI krdy. sLONkI aigafnI jI qoN ieh vI puwCxf cfhygf ik jykr AuhnF dy chyqy afgU mnpRIq isMG jI bfdl pMjfb dy muwK mMqrI bx jFdy hn qF kI aigafnI jI df ihMdosqfn ivwc ivsLvfs bx jfvygf? muwK mMqrI dy rUp ivwc s: mnpRIq isMG bfdl Bfrq dy ajLfdI idn aqy gxqMqr idvs mOky iqrMgy nMU slfmI idaf hI krngy. kI aigafnI jI ies nMU hjLm kr lYxgy? AuNJ mnpRIq bfdl jI bIqy cfr sfl pMjfb dy KjLfnf mMqrI huMidaF hr sfl hI iksy ny iksy ijLlf hYWzkuaftr `qy Bfrq dy ajLfdI idn aqy gxqMqr idvs mOky iqrMgy nMU slfmI idMdy rhy hn ijs qoN aigafnI jI vrgy vfkPL huMidaF vI axjfx hn.

          mnpRIq isMG bfdl jI afpxI ivdysL PyrI Kfskr torFto PyrI qoN bhuq KusL hn. AuhnF pMjfb phuMc ky iek vwzf ibafn dfgidaF suKbIr bfdl nMU cYilLMj kIqf hY ik jy suKbIr isMG bfdl torFto ivwc 500 dI rYlI kr dyx qF Auh (mnpRIq) rfjnIqI Cwz dyxgy. AuhnF afpxI torFto rYlI dI igxqI vDf ky 18 hjLfr dwsI hY jdik hrsLI sYNtr dI kuwl kpYstI 6000 dy krIb hI hY.

          sLONkI nMU iek swjx ny dwisaf hY ik amirMdr isMG dy rfj dOrfn bfdlF nMU jd sLRomxI kmytI qoN BjfAux dI koisLsL kIqI geI qF bfdlF ny afpxy hirafxf siQq bflfsr Pfrm `qy 140 dy krIb sLRomxI kmytI mYbrF nMU keI idn muwK mMqrI cotflf dI pRotYksLn hyT rwiKaf. ies kMm dI ijLMmyvfrI vI mnpRIq isMG bfdl jI hurF kol sI aqy AuhnF afpxI ingrfnI hyT sfry dy sfry 140 mYNbrF nMU bwsF ivwc pihlF idwlI aqy iPr jhfjL rfhIN aMimRqsr phUMcf ky bfdlF df sLRomxI kmytI `qy kbjLf bcfieaf sI.

          mnpRIq bfdl jI dI sPLlqf qoN syD lY ky jy ikqy suKbIr bfdl jI cMzIgVH qoN 500 smrQkF df Biraf jhfjL ilaf ky torFto rYlI kr ivKfAux qF Blf mnpRIq bfdl jI rfjnIqI Cwz dyxgy? AuNJ izputI muwK mMqrI suKbIr bfdl vI lokl pwDr `qy vwzI rYlI krn dy pUrI qrF smrwQ hn. mnpRIq bfdl jI AuhnF nMU lukvyN ZMg nfl KfilsqfnIaF dy sMBfvI ivroD dIaF sYnqF mfr rhy hn. ijs df suKbIr isMG bfdl nMU pMjfb ivwc nuksfn Gwt aqy lfB vwD hovygf. ipClIaF pMjfb coxF ivwc ivdysIL KfilsqfnIaF dI vfhvf Kwt ky kYptn amirMdr isMG pMjfb ivwc afpxI mMjI hI Tukvf bYTy sn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mnpRIq jI jy qfieaf jI cwl ky af jfx qF mfx[[[?

          bIqy idnIN sLONkI iek dysI ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijs ivwc iek mIzIafkfr vloN kiQq qOr `qy bYNkrpsI kIqy jfx dI crcf ho rhI sI. sLONkI nMU host dI ieh gwl sux ky bhuq hYrfnI hoeI ik bYNkrpsI keI vwzI gwl nhIN ieh qF hwk hY. host eyny mfx nfl ieh gwl afK irhf sI ijvyN bYNkrpsI krnf koeI mafrky df kMm hovy aqy ies nfl Aus host df afpxf ikrdfr vI sLwkI bx irhf sI.

          iek hor dysI ryzIE pRogrfm ivwc iek host vfr vfr s: mnpRIq bfdl dy lokl slfhkfrF nMU ieh Xfd krvf irhf sI ik Aus nfl s: mnpRIq bfdl nMU afn-lfeIn ieMtrvIAU df vfadf kIqf igaf sI pr hux koeI pwlf nhIN PVf irhf. host ryzIE pRogrfm `qy s: bfdl vfsqy smF rwK ky bYTf sI pr Aus nMU s: bfdl dy iksy smrQk vloN ieh ikhf igaf sI ik mIzIey vfly qF mnpRIq bfdl nfl mulfkq vfsqy lylVIaF kwZdy iPrdy hn. kmfl dI gwl hY ik s: mnpRIq isMG bfdl ajy bixaF kuJ nhIN aqy Aus dy kwl jnmy smrQk mIzIey nMU lylVIaF kwZdf huxy dws rhy hn aqy jy ikqy Auh muwK mMqrI bx igaf qF pqf nhIN kI krngy?

          ies dy mukfbly muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl dy mIzIaf slfhkfr s: hrcrn isMG bYNs QF QF cwl ky lokF nMU aqy mIzIey nMU imlx gey hn. ryzIE `qy AuhnF nMU ap-sLbd bolx vflf iek mIzIafkfr vI jd AuhnF dy acfnk mwQy lwgf qF AuhnF Aus nMU vI jI afK ky sMboDn kIqf.

          s: mnpRIq isMG bfdl df torFto ivclf pRogrfm lokF dI igxqI pwKoN bhuq kfmXfb irhf. hfjLrI 4 hjLfr sI jF 6 hjLfr sI ies nfl bhuqf Prk nhIN pYNdf, hfjLrI cMgI sI. s: bfdl df iek smrQk qF ieh vI afK irhf sI ik hfl Kcf Kc Biraf hoieaf sI aqy do hjLfr lokF nMMU hor sItF nf hox kfrn vfps muVnf ipaf. kuJ GMty bfad ieh hor smrQk ijs dI lokF ivwc cMgI sfK hY, ryzIE `qy afK irhf sI ik hfl Biraf hoieaf sI, kuJ ku sItF hI KflI sn aqy muVnf iksy nMU vI nhIN ipaf. sLONkI socdY ik ik jy ikqy BgvMq mfn df iekwly df muPLq kfmyzI sLoa hrsLI sYNtr ivwc rwiKaf igaf huMdf qF vI hfl Kcf Kc Br jfxf sI aqy keIaF nMU swcIN muVnf pYxf sI ikAuNik bIbIaF ny vI vwzI igxqI ivwc Aus dI kfmyzI vyKx-sunx jfxf sI. suK nfl 14 agsq nMU qF BgvMq mfn dy nfl nfl s: mnpRIq bfdl vI rfjsI kfmyzI krn afey hoey sn ies leI hfl qF qkrIbn Br hI jfxf sI.

          iek mIzIafkfr ieh nhory mfrdf suixaF igaf ik s: bfdl dy smrQk pqf nhIN Aus nMU do idn ikwQy lokF dIaF njLrf qoN dUr lY gey sn aqy Aus nMU ryzIE imlxI vfsqy vI lokF dy rUbrU nf kIqf igaf. AuNJ s: mnpRIq isMG bfdl dy lokl smrQkF ivwc jfn coKI jfpdI hY ijhnF ny mihMgy hrsLI sYNtr ivwc muPLq rYlI rwKI aqy iPr mIzIaf imlxI vI pMjqfrf htl ivwc rwKI sI. iek jfxkfr swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik mnpRIq bfdl dI torFto PyrI df Krcf 40 qoN 50 hjLfr zflr qwk ho skdf hY. ieh bhuq vwzf Krcf hY aqy cMgI jfn vfilaF df hI kMm hY. s: bfdl afp pfrdrsLqf dy pYrokfr hn aqy afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik AuhnF dy smrQk lokF df ivsLvfs hfsl krn vfsqy s: bfdl dI PyrI dy kuwl Krcy aqy dfn dI jfxkfrI jldI hI pbilk kr dyxgy ikAuNik ieh AuhnF dy ihwq ivwc hI hovygf.

          s: mnpRIq isMG bfdl dI PyrI bfry vwKvfd dy hfmI iek aigafnI jI iek ryzIE `qy  bhuq lMbf BfsLx JfV rhy sn. aigafnI jI afK rhy sn ik Auh Bfrq dI ajLfdI, Bfrq dI srkfr aqy Bfrq dy kfnMUn nMU mfnqf nhIN idMdy ikAuNik Bfrq ivwc bdmfsLI df rfj hY aqy mnpRIq bfdl qbdIlI ilafAux vfsqy KVf hoieaf hY qy Aus df smrQn krnf cfhIdf hY.

          s: mnpRIq isMG jI bfdl hurF ny hrsLI sYNtr ivwc bhuq Bfvuk BfsLx idwqf ijs ivwc ZfzI klf df aMsL vI mjUd sI AuNJ AuhnF df ZfzI klf nfl BfvyN koeI sbMD nhIN hY. pRvfsI pMjfbIaF nfl moh ijqfAuNdy hoey Auh afK rhy sn ik afpxy Gr awDI rotI acfr nfl hI Kf lvFgy.  pMjfb dy vwzy jgIrdfr Grfxy nfl sbMDq s: mnpRIq isMG bfdl ny jLrUr hI suixaF hovygf ik grIb lok keI vfr acfr nfl awDI rotI Kf ky vI gujLfrf krn `qy mjLbUr huMdy hn. sLONkI dfavy nfl afK skdf hY ik vwzI jgIrdfrI qoN srmfeydrI vwl vDy bfdl pirvfr dy iksy vI mYNbr nMU bIqy 50 sflF ivwc iek vfr vI acfr nfl awDI rotI `qy gujLfr nhIN krnf ipaf hovygf. ieh iek iPLlm stfeIl zfielfg hI sI.

          AuhnF dy BfsLx dOrfn Bfvuk sroiqaF ny qfVIaF keI vfr mfrIaF. s: bfdl ny pMjfb df rfjBfg mMgidaF ieh vfadf bhuq AuWcI sur ivwc kIqf ik Auh pMjfb ivwc kfnMUn df rfj sQfipq krngy. AuhnF ikhf ik AuhnF dy rfj ivwc jykr AuhnF dI pfrtI jF pRIvfr df koeI bMdf glq kMm krygf qF Auh Aus nMU cONk ivwc iljfky puwTf tMg dyxgy. ies `qy vI qfVIaF KUb vwjIaF pr qfVIaF mfrn vfilaF ny ieh nhIN soicaf ik muwK mMqrI kol iksy ivakqI nMU coNk ivwc puwTf tMgx df kfnMUnI hwk nhIN hY. jfpdY ik s: bfdl nMU jkIn sI ik Bfvuk hoey sroqy eynf socx jogy hI nhIN hoxgy AuNJ afp Auh jfxdy hn ik ajyhf kIqf nhIN jf skygf. coNk ivwc iksy nMU puwTf tMgx df hwk qF jwjF kol vI nhIN hY Auh vI mOq dI sjLf dy ky PfeIl kfnMUn dy hvfly kr idMdy hn. hF aPgfinsqfn `qy jd qfilbfnF ny kbjLf kIqf sI qF AuhnF aPgfn rfsLtrpqI njIbAulf nMU klq kr ky Aus dI lfsL nMU kfbul dI iek sVk iknfry lwgy ibjlI dy KMby nfl ltf idwqf sI.

          s: bfdl ny sLhId Bgq isMG, rfjgurU aqy suKdyv dI PFsI  bfry vI iek mnGVq khfxI suxfeI ijs muqfibk s: iksLn isMG ny iqMnF nMU afpxy byty afK ky lfsLF klym kIqI sn. jo ieiqhfsk qwQ nf ho ky iek Bfvuk totkf hI sI pr qfVIaF ies `qy vI KUb vwjIaF sn. AuhnF ny lokF qoN cwl ky afey dI lfj rwKx dI mMg vI kIqI. hux svfl pYdf huMdf hY ik jy ikqy AuhnF dy qfieaf jI cwl ky AuhnF kol af jfx qF jnfb jI qfieaf jI df mfx rwK lYxgy?

          sLONkI nMU pMjfbI sLfierI dIaF ieh sqrF Xfd af rhIaF hn, loa hI loa hI syk nhIN sI vyK ilaf mYN jugnMU PLV ky.

-sLONkI ieMglYNzIaf


mnpRIq bfdl: awgf dOV qy ipwCf cOV!

          pMjfb dIaF agfmI coxF dI grmI pMjfb nfloN AuWqrI amrIkf ivwc vwD ho geI jfpdI hY. pIpljL pfrtI afPL pMjfb dy afgU sRI mnpRIq isMG bfdl ies mOky amrIkf qy kYnyzf dy dOry `qy hn. muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl dy mIzIaf slfhkfr sRI hrcrn isMG bYNs vI kYnyzf ivwc hn aqy akflI srkfr nIqIaF dy pRcfr vfsqy hwQ-pYr mfr rhy hn. hux pqf lwgf hY ik pMjfb kFgrs dy pRDfn kYptn amirMdr isMG vI jld hI amrIkf-kYnyzf dy PyrI `qy af rhy hn aqy AuhnF ny afpxI PyrI dy pRbMD vfsqy kFgrsI aYm aYl ey jwsI KMgUVf nMU ieMcfrj Qfp idwqf hY. jwsI KMgUVf vI kYnyzf dI DrqI `qy jldI hI pYr rwKx vfly hn. ies sbMD ivwc iek eImyl sMdysL jo sLONkI dy iek swjx ny Byijaf hY Aus ivwc amirMdr isMG nMU mhfrfjf sfihb iliKaf igaf hY. hYrfnI dI gwl hY ik ajLfd Bfrq ivwc ajy vI kYptn vrgy mhfrfjf sfihb ivcr rhy hn. hYrfnI ies gwl dI vI hY ik jy jnfb kYptn ajy vI mhfrfjf sfihb hI hn qF iPr mwuK mMqrI bnx vfsqy ikAuN iblkdy iPrdy hn?

          muwK mMqrI s: bfdl dy mIzIaf slfhkfr sRI hrcrn isMG bYNs vloN s: mnpRIq isMG bfdl nMU bihs dI idwqI geI cxOqI qoN vI sLONkI bhuq hYrfn hY ikAuNik ieh cxOqI ajyhy mOky idwqI geI hY jd pMjfb ivwc jnfb mnpRIq bfdl dI byVI zuwb rhI pRqIq huMdI hY aqy keI afgU CflF mfr ky surwiKaq QfvF vwl Bwj rhy hn. sRI bYNs ajyhI cxOqI dy ky mnpRIq df asl ivwc vjLun vDf rhy hn aqy ho skdf hY ik Auh ajyhf axjfxy ivwc hI krdy hox. ieh gwl vI not krn vflI hY ik sRI bYNs df iek ivsLvfspfqr mIzIafkfr bIqy keI mhIinaF qoN mnpRIq bfdl dI pRmosLn vfsqy idn-rfq iek krdf af irhf hY. kuJ lok qF Aus dy ryzIE pRogrfm nMU vfies afPL mnpRIq vI smJx lwg pey sn aqy suwK nfl izputI muwK mMqrI jnfb suKbIr isMG bfdl nfl vI Es dI iswDI lfeIn rhI hY. bhuqy lok smJdy hn ik izputI muwK mMqrI qwk Aus dI phuMc sRI bYNs dI imhrbfnI nfl hI rhI hY pr iPr vfies afPL mnpRIq bnx dI gwl smJ nhIN afAuNdI. sMBv hY ik izputI muwK mMqrI jnfb suKbIr isMG bfdl ies bfry jfxdy hI nf hox aqy ivcoly dy khy BulyKy ivwc hox.

          pMjfb dy isafsI afgUaF dI krm BUmI pMjfb hY pr Auh cox pRcfr ivdysLF ivwc bhuqf kr rhy hn. ies bfry pMjfb dy lok byKbr jfpdy hn ikAuNik pMjfb df mIzIaf ies bfry KfmosL hY. ieh pMjfb dy lokF aqy AuhnF dIaF smwisafvf nMU njLraMdfjL krn vflI Kyz hY jo ik pMjfb dy lokF dI qOhIn dy quwl hY. kI ieh afgU pMjfb dy lokF nfl AuhnF nMU drpysL smwisafvF bfry gwl krn qoN zrdy hn? kI ieh afgU ivdysLI krMsI dI iKwc kfrn ivdysL vwl mohfrF krI bYTy hn?

          sLONkI jnfb mnpRIq bfdl dI kfblIaq `qy sLwk nhIN krdf pr pMjfb ivwc AuhnF dI nv-gTq pfrtI hux suMgVn lwg peI hY. ieh vwKrI gwl hY ik ivdysLF ivwc AuhnF dIaF rYlIaF ivwc coKI rOxk vyKx nMU iml rhI hY. pr ieh rOxk zflrF qoN awgy hor koeI jfdU nhIN kr skdI. AuNJ BfvyN jnfb mnpRIq bfdl ieh dfavy kr rhy hn ik Auh vot qy not mMgx nhIN afey. ieh gwl vI jkIn nfl afKI jf skdI hY ik jnfb mnpRIq dy pMjfb prqdy sfr hI ajyhIaF KLbrF afAux lg pYxgIaF ijhnF ivwc AuhnF vloN ivdysL PyrI mOky kiQq qOr `qy pRfpq kIqy gey moty PMzF df ijLkr hovygf. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik keI ivdysLI pMjfbI Kfskr bwly bwly dy cfhvfn aqy kuJ zrwg smglr isafsqdfnF nMU moty PMz dyx dy Xog hn.

          mnpRIq bfdl dy mfmly ivwc hfrz-kor KfilsqfnI spsLt rUp ivwc Aus dy iKlfPL hn jdik nrm KfilsqfnI sLRomxI akflI dl nMU hrfAux vfsqy mnpRIq bfdl nMU iek tUl vjoN vrqx dy hwk ivwc hn. hfrz-kor KfilsqfnI smJdy hn ik pMjfb ivwc qIjy bdl vjoN vwKvfdI iDr AuBrnI cfhIdI hY aqy mnpRIq bfdl rsqy df roVf hY. hfrz-kor KfilsqfnI s: pRkfsL bfdl nMU muwK ivroDI smJdy hn aqy mhfrfjf sfihb df bhuq hlkf ijhf ivroD krdy hn.

          s: mnpRIq isMG bfdl dI torFto ivwc rYlI 14 agsq nMU hY aqy 13 agsq nMU torFto ivwc ieMzIaf zya pRyz ho rhI hY. kuJ KfilsqfnIaF nMU sLfied ieh sLwk ho igaf sI ik mnpRIq bfdl Bfrq dy ajLfdI idn dy jsLn ivwc sLfml ho skdf hY. ieh sMLkf nivrq krn vfsqy s: mnpRIq isMG bfdl df iek kiQq smrQk ieh afKdf suixaF igaf hY ik mnpRIq bfdl 14 vflI rYlI nMU Cwz ky hor iksy QF nhIN jf rhy.

          sLONkI mihsUs krdY ik mnpRIq bfdl iek suliJaf hoieaf ivakqI hY aqy iehI kfrn hY ik pRvfsI pMjfbI Aus vwl afkrisLq hoey hn. pr awj qwk s: mnpRIq isMG bfdl koeI Tos pRogrfm pysL krn ivwc pUrI qrF asPLl rhy hn. afpxIaF rYlIaF ivwc AuhnF afpxI afdq muqfibk sLyar KUb suxfey hn pr isafsq  Tos isafsqI phuMc aqy pRogrfm dI mMg krdI hY. ajy qwk qF Auh afpxI pfrtI df muZlf ZFcf aqy pRogrfm vI kfiem nhIN kr sky. AuhnF vloN afpxy qfieaf jI df pirvfrvfd dy nfm `qy kIqf jFdf ivroD vI KoKlf sfbq ho irhf hY. AuhnF nMU Cwz rhy crnjIq isMG brfV AuhnF `qy pirvfrvfd df ieljLfm lgf rhy hn.

          pMjfb qoN sLONkI nMU iek rportr ny dwisaf hY ik iksfnI mnpRIq dI mdd nhIN krygI ijs kfrn mnpRIq bffdl afpxy qfey nfloN mhfrfjf sfihb df vDyry nuksfn kr skdf hY. mnpRIq dI Kur rhI sfK df aihsfs hux ivdysL ivwc vI mihsUs kIqf jfx lwg ipaf hY ijs kfrn Aus dy keI smrQk bhuq icMqf ivwc hn. kuJ qF ies icMqf kfrn icVcVy suBfE df vI pRdrsLn krn lwg pey hn.  mnpRIq dI torFto rYlI vI BrvIN rihx dI sMBfvnf hY pr pMjfb ivwc jVF qoN ibnF ivdysLF ivwc BrvIaF rYlIaF df bhuqf lfB nhIN hox vflf. lfB leI awgf dOV qy ipwCf cOV df vrqfrf iksy qrF rokxf pvygf mnpRIq bfdl nMU!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


BUqF dy zroN mwkf `c pRfprtI dIaF kImqF izwgIaF!!

          sLONkI BUqF qoN bhuq zrdf hY. AuNJ BfvyN sLONkI ny kdy BUqF dy drsLn nhIN kIqy. sLONkI ny suixaF hY ik BUq kfly rMg dy huMdy hn aqy mUl rUp ivwc Auh ajyhIaF BtkdIaF rUhF huMdy hn ijhnF nMU mukqI nf imlI hovy jF ijhnF df kilafx nf hoieaf hovy.

          sLONkI nMU jfpdY ik dunIaF dy vwK vwK Drm rwb kfrn Gwt cldy hn, BUqF afid dy zr kfrn bhuqy cldy hn. BUqF dy zr kfrn jF BUq bnx qoN bcx vfsqy lok rwb rwb krdy hn aqy iksy nf iksy Drm dI sLrn lYNdy hn.

          iek idn sLONkI nMU iek imwqr swjx ny iek Kbr ByjI jo ik arb inAUjL vloN ByjI geI sI aqy iksy aMgryjLI-arbI prcy ivwc pRkfsLq hoeI sI.  ieh KLbr qsvIrF smyq sI aqy ies df sbMD muslmfnF dy pivwqr sLihr mwkf nfl sI. pVH ky sLONkI nMU hYrfnI hoeI ik mwkf ijwQy dunIaF Br dy muslmfn mukqI pRfpq krn vfsqy hwj krn jFdy hn, Es sLihr ivwc kuJ pRfprtIaF dIaF kImqF ijMn-BUqF dy zr kfrn izwg rhIaF hn aqy kuJ clfk pRfprtI zIlr ies df BrpUr lfB AuTf rhy hn.

          amrIkf ivwc afriQk sMkt kfrn pRfprtI dIaF kImqF izwgIaF hn aqy dunIaF dy hor dysLF ivwc vI kImqF df sbMD afriQkqf nfl bxdf hY pr pivwqr sLihr mwkf ivwc ijMn-BUq eyny asrdfr ho skdy hn ieh acMBy vflI gwl hY. AuNJ ies df ieslfm nfl koeI sbMD nhIN hY ies df sbMD lokF dIaF BfvnfvF aqy soc nfl hY. ihMdU, iswK, boDI, eIsfeI aqy hor ivsLvfs vfly lokF dy pivwqr sLihrF ivwc vwsx vfly lok vI ijMnF-BUqF qoN pRBfivq ho skdy hn. hF, qrksLIl lokF df BUqF qoN bcfE ho skdf hY.

          arb inAUjL dI KLbr ivwc dwisaf igaf hY ik pivwqr sLihr mwkf dy keI ihwisaF ivwc, Kfskr bfhr bfhr dy ielfky ivwc keI lok afpxy Gr Cwz ky Bj gey hn aqy dws rhy hn ik BYVIaF rUhF AuhnF nMU zrf rhIaF hn. keI lok afpxy plft aqy Gr bhuq swsqIaF kImqF `qy vyc ky Bwj gey hn jF Bwj rhy hn. BUqF dI ies ies aPvfh bfry lokF dy ivcfr alwg alwg hn pr bhuqy lok smJdy hn ik zr jF zrfAux vflI koeI qfkq jLrUr hY. AuNJ kuJ lok ieh vI socdy hn ik ies aPvfh ipwCy clfk pRfprtI zIlr hn jo mflfmfl ho rhy hn. muhMmd vfjLId nfm dy sLihrI df kihxf hY ik sLihr ivwc keI ajyhIaF pRfprtIaF hn ijhnF ivwc ijMn-BUq hox dI aPvfh hY pr pRfprtI zIlr ies dy ipwCy hn.

          mjId hfbIb nfm dy sLihrI df kihxf hY ik BUq, lokF nMU keI iksm dIaF krfmfqF kr ky zrf rhy hn. keI lok ijMnF-BUqF vloN AuhnF `qy hmlf krn dIaF khfxIaF dwsdy hn keI ajIb avfjLF sunx, pwQr vwjx aqy acfnk awg lwgx dIaF vfrdfqF df ijLkr krdy hn.

          hfbIb df kihxf hY ik jd Auh afpxy iksy njLdIkI nMU imlx igaf qF Aus ny iek ajyhf Gr vyiKaf ijs dy mflk Gr Cwz ky Bj gey sn aqy Gr ivwc bwlb (lfeItF) jg rhy sn aqy qfkIaF KuwlIaF sn. jd Aus ny iek gvFzI qoN ies df kfrn puwiCaf qF pqf lwgf ik mflk BUqF dy sqfey Gr Cwz ky Bwj gey hn ikAuNik AuhnF df Gr ivwc rihxf BUqF kfrn musLkl ho igaf sI.

          mwkf sLihr ivwc keI csLmdId gvfh hn jo dwsdy hn ik AuhnF dy GrF ivcoN AuhnF vwl pwQr suwty gey hn aqy AuhnF ny GrF ivwc keI vwzIaF vwzIaF ibwlIaF vyKIaF hn jo bhuq ajIb avfjLF kwZdIaF hn aqy Auh ibwlIaF nMU GrF ivcoN BjfAux ivwc asPLl rhy hn. jd kuJ Dfrimk sLyKF qoN ies bfry AuhnF slfh leI qF AuhnF ijMnF-BUqF nMU hor guwsy krn qoN prhyjL krn vfsqy ikhf. hbIb ny dwisaf ik jd Aus df gvFZI Gr Cwz ky Bwijaf qF Aus ny Gr df iDafn rwKx vfsqy bynqI kIqI pr Gr ivwc hflq ijAuN dI iqEN bxI heI hY.

          qurkI al-husynI nfm dy ivakqI ny vI iek ajyhI Gtnf df ijLkr kIqf hY. Aus dy gvFzI jd awDI rfq nMU afpxf Gr Cwz ky Bwj rhy sn qF Aus ny ies df kfrn puwiCaf. AuhnF awgoN juvfb idwqf ik lok AuhnF `qy jkIn nhIN krngy ik Auh ikAuN Bwj rhy hn. jd Gr vfly Gr Cwz ky Bwj gey qF gvfZI iekwTy ho ky KflI Gr df muafienf krn aMdr jf vVy. qurkI al-husynI muqfibk aMdr keI vwzIaF vwzIaF ibwlIaF GuMm rhIaF sn aqy vwzy AulUaF vrgy pMCI mMzlf rhy sn. Gr ivcoN ajIb avfjLF af rhIaF sn aqy jd AuhnF vwl pwQr vgfh mfry gey qF Auh Bwj ky bfhr af gey.

          arb inAUjL ny jd mwkf ivwc siQq awl-korf XUnIvrstI dy ieslfimk stzIjL sYNtr dy zrYktr muhMmd al-suhylI qoN ies bfry puwiCaf qF Aus ny ikhf ik kurfn muqfibk ijMn (BUq) ies iksm dIaF vfrdfqF kr skdy hn. Aus df kihxf sI ik ijMnF (BUqF) ivwc vI ivsLvfs krn vfly Bfv muslmfn aqy kfPLr ijMn ho skdy hn. ijMn keI iksm dy kfry kr skdy hn ijhnF ivwc pwQr mfrny, awg lgfAuxI aqy zrfAuxIaF avfjLF kwZxIaF afid hn jo lokF nMU zrfAux aqy BUlBUsf pYdf krn vfsqy hn.  mfhr df kihxf hY ik mwkf dy kuJ GrF ivwc ijMn hox dIaF rportF hn. keI lok ijMnF qoN BYBIq hn aqy ho skdf hY ik kuJ ijMn vI lokF qoN qMg af gey hox. mfhr df ieh vI kihxf hY ik ijMnF-BUqF dy kbIly aqy gruwp afpxy GrF ivwc iekwTy rihMdy hn aqy keI lokF dy GrF nMU insLfnf bxf skdy hn. keI ijMnF ijhnF dI QF (jLmIn) `qy lok Gr bxf lYNdy hn, AuhnF lokF qoN ijMn bdlf lYx afAuNdy hn.

          sLONkI cfhuMdY ik mwkf vfilaF nfl sfzy ijMn-BjfAU qrksLIlF df sMprk bxfieaf jfvy qFik mwkf dy lok cYn nfl afpxy GrF ivwc rih skx.

          sLONkI dy mn ivwc iek hor Purnf Purdf hY ik mwkf dy kuJ GrF ivwc ijMn hox jF nf hox pr torFto dy afspfs dy GrF ivwc ijMn-BUqF dI sKLq jLrUrq hY. ieQy kImqF eynIaF vD cuwkIaF hn ik afm mjLdUr ivakqI qF Gr KrIdx df supnf vI nhIN lY skdf.

          mwkf sLihr ivwc lokF dy sqfey 5-4 hjLfr ijMn-BUq jy ikqy BMgzyl ivwc vwsxf cfhux qF sLONkI AuhnF dI pMj mYNbrI pMcfieq df svfgq rMm dy kMuzy vfly GVy nfl krygf. sfiraF dI syvf vfsqy qF izsitlrI hI lgfAuxI pvygI jo sLONkI dy vws df rog nhIN hY. BMgzyl ivwc vwsx vfly ijMnF nMU istI kONsl dy lgfqfr vD rhy pRfprtI tYks df zfhZf zr rhygf. istI kONsl dy cyNbr qwk mfr dI qfkq brYNptn dy lokF kol qF hY nhIN, ijMnF-BUqF kol sLfied hovy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


aKy mYN votF aqy notF vfsqy nhIN af irhf!

          pMjfb dy isafsI afgU aksr hI afny bhfny grmIaF dIaF CuwtIaF ivdysLF ivwc kwtx afAuNdy rihMdy hn. pMjfb dI grmI qoN bcx vfsqy kYnyzf, amrIkf aqy XUrp qoN hor vDIaf QF ikhVI ho skdI hY? iewQy qF nfly puMn nfly PlIaF vflI gwl ho jFdI hY. svfgq vI coKy huMdy hn ijhnF nfl pUrI bwly bwly ho jFdI hY qy Krcf vI afnf nhIN huMdf.

          ivdysL afey keI isafsI afgU qF hor vI keI kuJ kr jFdy hn ijs ivwc bwicaF nMU ivdysL sYtl krn dIaF qrkIbF GVnf, ivdysL sYtl bwicaF nMU imlxf, bwicaF dI pVHfeI df pRbMD krnf, kflf DMn bfhr kwZxf, ivdysLF ivwc jLmIn jfiedfd bxfAuxf afid. pbilk rIlysLn aqy bwly bwly qF muPLq dI hY hI. keI vfrf ivdysLF ivwc PMz ryjL kr ky Aus nMU iewQy hI Pldfr skImF ivwc vI rwiKaf jFdf hY. pRvfsIaF dIaF musLklF hwl krvfAux dy aYlfn iehnF afgUaF vfsqy jfdU df kMm krdy hn. iehnF nfl qsvIrF iKcvfAux vfilaF dIaF lfeInF lwg jFdIaF hn aqy iPr kuJ lok afpxIaF qsvIrF pYsy dy ky aKLbfrF ivwc vI CpvfAuNdy hn. pRvfsIaF dIaF smwisafvF dy hwl vflI KoqI iPr vI bohV hyT hI rihMdI hY.

          kuJ smF pihlF pMjfb ivwc jnfb mnpRIq isMG bfdl ny pIpljL pfrtI afPL pMjfb df gTn kIqf hY aqy keI aihm msly vI AuTfey hn. mnpRIq bfdl pMjfb dI isafsq ivwc kuJ hlcl pYdf krn ivwc kfmXfb rhy hn. ivdysLF ivwc AuhnF dI pfrtI dy sYWl KuMbF vFg Aug rhy hn aqy jy ibafnF ipwCy jfeIey qF ieAuN jfpdf hY ik hux sfry ivdysLI pMjfbI mnpRIq bfdl dy ipwCy hI ho gey hn. bxIaF bxfeIaF KLbrF df mINh pfieaf jf irhf hY jo ik agly kuJ hPLqy hor mUslfDr hox dI sMBfvnf hY.

          pMjfb pIpljL pfrtI dy afgU jnfb mnpRIq bfdl hurF ny hux ies hPLqy afpxI 14 idnF dI amrIkf aqy kYnyzf Xfqrf sLurU krnI hY aqy AuhnF ny ies Xfqrf nMU iDafn ivwc rwKidaF iek ibafn vI jfrI kIqf hY ijs ivwc AuhnF ikhf hY ik  Auh votF aqy notF vfsqy nhIN af rhy. AuhnF pMjfb dIaF smwisafvF df ijLkr kridaF pRvfsIaF qoN smrQn mMigaf hY. svfl pYdf huMdf hY ik jy mnpRIq bfdl  AuhnF dy kihx muqfibk votF aqy notF vfsqy nhIN af rhy qF Auh iks vfsqy af rhy hn? jF ieMJ afK leIey ik pRvfsI pMjfbI votF aqy notF qoN ibnF AuhnF df kI smrQn kr skdy hn? kI mnpRIq bfdl kuJ rYlIaF ivwc qsvIr iKcvf ky afpxf Gr pUrf kr lYxgy? jF Auh ieh kihxf cfhuMdy hn ik mYN lgdy hwQ votF qy notF dI mMg nhIN krdf, pihlF vhIrF Gwq ky mYnMU sunx afE aqy iPr votF qy notF jogf jfdU mYN afpy kr lvFgf.

          kI kfrn hY ik pMjfb dy isafsI afgU lokF dy mn ijwqx vfsqy eynI imhnq pMjfb ivwc nhIN krdy jo iehnF dI krm BUmI hY. Blf qF iehnF ny pMjfb dy lokF df krnf hY aqy ies vfsqy iehnF df muwK insLfnf pMjfb dy lokF dy mn ijwqxf hI hoxf cfhIdf hY. jd ieh pMjfb nMU Cwz ky bfhr Bwjdy hn qF sLwk krn df aDfr jLrUr bxdf hY.

          ivdysLI pMjfbIaF qoN pMjfb  ivwc invysL krn dI gwl qF ieh afgU krn jogy hI nhIN hn ikAuNik pMjfb ivwc invysL vflf qF mhOl hI nhIN hY. ivdysL vwsy pMjfbI qF pMjfb ivwc afpxIaF jwdI jfiedfdF nMU vI surwiKaq nhIN smJdy aqy DVf DV vycx Bwj rhy hn. hF kuJ lok pMjfb ivwc Kfs iksm df invysL kr rhy hn aqy Auh hn zrwg smglr. ijhnF smglrF ny ivdysLF ivwc coKI mfieaf bxf leI hY Auh ies df afnMd mfnx aqy ies nMU Cupfx vfsqy pMjfb Bwj rhy hn. corF dy kwpVy aqy lfTIaF dy gjL vfly ieh lok ajyhf kr skdy hn pr KUMn psIny dI kmfeI vfilaF vfsqy pMjfb sfjLgfr nhIN hY.

          ivdysLF ivwc rfjsI ivMg sQfipq krn vfly aksr iek ieh gwp vI mfrdy hn. kFgrsI, akflI, lok BlfeI pfrtI vfly qy BfjpfeIey pihlF qoN iewh gwp mfrdy rhy hn aqy hux pIpfeIey (pIpljL pfrtI afPL pMjfb dy ivdysLI ivMg) vI mfr rhy hn. ieh gwp hY ik pMjfb dIaF coxF ivwc 10 hjLfr ivdysLI pMjfbI pIpljL pfrtI leI cox pRcfr krn vfsqy jfxgy. BilE loko 10 hjLfr  koeI mfmUlI igxqI hY? rIsYsLn dy BMny afm lok qF afpxIaF krjLy dIaF iksLqF jF GrF dy ikrfey hI msF dy rhy hn, cox pRcfr krn vfsqy 1500 zflr dI rItrn itkt, mhIny dIaF kMm qoN CuwtIaF aqy 4-5 hjLfr zflr df jyb Krcf ikwQoN krngy? hlfl dI kmfeI krn vfly kuJ kfmXfb lok kr skdy hn pr AuhnF dI igxqI 10 hjLfr nhIN, iek awD sYNkVf ho skdI hY. bfkI iek awD sYNkVf Auh lok ho skdy hn ijhnF ny zrwg, DoKf, bYNk krYizt kfrz jF iensLorYNs Prfz ivwc rkmF bxf leIaF hoxgIaF. afm mjLdUrI krn vflf iensfn qF afpxy pirvfr nMU imlx vfsqy jfxf vI Krcy kfrn keI keI sfl awgy pfAuNdf rihMdf hY. sLONkx aqy sLONkI df qkrfr qF aksr ies kfrn hI huMdf hY jd sLONkx pMjfb jfx dI gwl krdI hY qF sLONkI KflI bYNk buwk awgy rwK idMdf hY. bws iPr sLONkI dI rMm `qy pfbMdI lwg jFdI hY ijs nMU sLONkI aOKf  sOKf BMg kr hI idMdf hY.

          Bfrq srkfr ny ivdysL vwsdy BfrqIaF nMU vot df hwk dy iek hor pMgf pf idwqf hY jo ik Clfvf hI sfbq hoyvygf. pfzIaF mfrn vflf kFgrsI aYm aYl ey jwsI KMgUVf qF afn lfeIn ivdysLI votr rijstr vI krn lwg ipaf hY. ieh KbrF vI afeIaF hn ik pMjfb dIaF 35-40 sItF qF pRvfsIaF dy hwQ ivwc hI hn jo ik inrf JUT hY. iPr svfl pYdf huMdf hY ik ikMny ku pRvfsI coxF vyly vot pfAux pMjfb jfxgy? kOx Krcygf 5-6 hjLfr zflr iek vot pfAux vfsqy? ikMny ku lok hn jo ivdysL jf ky ajy ivdysLI sLihrI nhIN bxy qy BfrqI pfsport leI bYTy hn ijs qoN ibnF vot df hwk nhIN hY?

          mnpRIq jI vI ivdysL PyrI `qy votF aqy notF vfsqy hI af rhy hn, hF kMn AuNJ lwqF hyT dI vI PVy jf skdy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf


kwtVqf vwl nMU hI ikAuN hY qbdIlI dI idsLf?

          iek idn sLONkI iek sQfnk ryzIE stysLn `qy cwl irhf iek tfk-sLoa bhuq ghu nfl sux irhf sI. iek knyzIan jMmpl pMjfbI bwcI kih rhI sI ik vYnkUvr ivwc ivsfKI jsLn mOky BMgVf pfieaf igaf jo ik glq hY. kuJ hor lokF ny vI ies bfry afpxy ivcfr idwqy. sLONkI soc irhf sI ik pMjfb ivwc qF iqAuhfrF mOky ajyhf aksr hI huMdf hY.

          pMjfb ivwc iek vfr PiqhgVH sfihb dy iewk zIsI ny sihbjLfidaF dy sLhIdI idn mOky lgdy myly ivwc hUty lYx vfly pMgUVy aqy hor myly vfly kMmF `qy ieh afKidaF pfbMdI lgf idwqI sI ik sLhIdI idn KusLI df idn nhIN hY. ies df pihlF qF sLromxI kmytI ny vI ivroD kIqf aqy myly dI rOxk Gt jfx nfl gurdvfry ivwc cVfvf Gwt jfx df KdsLf pRgt kIqf pr iPr sihmqI dy idwqI.

          Auprokq tfk-sLOa ivwc iek swjx ny ikhf ik klcr aqy Drm smyN qy QF muqfibk bdldy rihMdy hn. iswKI jo awj qoN 100 sfl pihlF sI Auh awj nhIN hY aqy jo awj hY Auh 100 sfl bfad nhIN hovygI. swjx jI ny Audfhrx idMidaF dwisaf ik mrg vyly dIaF rsmF bdl rhIaF hn. AuhnF ikhf ik iek sQfnk iPAUnrl hom ivwc pihlF murdy dy sbMDI pfT krn AuprMq arQI nMU dfg dyx vfsqy lY jFdy sn pr kuJ sfl pihlF ies iPAUnrl hom ivwc pfT aqy ardfs dy nfl nfl rfgI isMG bkfiedf vfjf-qblf lY ky kIrqn vI krn lwg pey. jd jQy kIrqn krn lwg pey qF AuhnF dy vfjy `qy not rwKx df islislf vI sLurU ho igaf jo hux rutIn hI bx igaf hY. AuhnF ikhf ik kuJ smF pf ky ieh irvfj hI bx jfvygf jd ik awj qoN kuJ sfl pihlF ies df ikafs krnf vI musLkl sI.

          sLONkI nMU bhuqI hYrfnI knyzIan jMmpl pMjfbI bwcI dy ivcfr sux ky ho rhI sI. sLONkI soc irhf sI ik qbdIlI dI idsLf kwtVqf vwl nMU ikAuN hY?

          do ku idnF qoN kwtVpMQI smrQk pMjfbI mIzIaf ivwc srsf vfly rfm rhIm dy iksy cyly vloN pRcfr dOrfn Aus nMU gurUaF dy brfbr qulnf dyx df mfmlf bhuq crcf ivwc hY. ikhf jf irhf hY ik iksy rfg krn vfly ny rfm rhIm nMU gurU nfnk aqy gurU goibMd isMG   dy brfbr dwisaf hY. jy ajyhf hoieaf hY qF ieh cMgI gwl nhIN hY. ajy qF rfm rhIm vloN pfey gey Jwgy df mfmlf KLqm nhIN hoieaf ies leI koeI nvIN ibpqf qoN bcxf cfhIdf hY. rfm rhIm dy cyilaF nMU iswKF bfry qF KfmosL ho jfxf cfhIdf hY. jykr Auh rfm rhIm nMU bhuq vwzI sKLsLIaq mMndy hn qF ieh AuhnF df afpxf inwjI mfmlf hY aqy Auh Aus nMU vwzf sfbq krn vfsqy iksy hor nfl qulnf dy ilaf krn BfvyN Aus nMU rwb jF prmfqmf hI afK ilaf krn ikAuNik rwb `qy iksy ivsyLsL dI Drm dI koeI ajfrydfrI nhIN hY. AuNJ vI jy rwb hY qF Aus qoN vwzI koeI hor sKsLIaq nhIN ho skdI.

 

ieslfimk kwtVpMQI:

          ieslfimk kwtVpMQI smuwcy sMsfr nMU bhuq ibpqf ivwc pfeI iPrdy hn aqy srkfrF AuhnF nMU kfbU krn vfsqy bhuq Krc kr rhIaF hn. ieslfimk kwtVpMQI vI ieslfm dy siqkfr leI bhuq iPkrmMd hn. aksr jd ikqy kuJ ajyhf vfpr jFdf hY jo ieslfm dy iKlfPL ivKfeI idMdf hovy qF ieslfimk kwtVpMQI jhfd df nfhrf lgf idMdy hn aqy kfPLrF nMU sjLf dyx dy Pqvy vI jfrI kr idwqy jFdy hn. hjLrq muhMmd dy kfrtUn bxfAux df kys sfhmxy afieaf qF keI dysLF ivwc sfVPUk hoeI aqy kfPLrF nMU sjLf dyx dy Pqvy jfrI hoey.

          ajy bIqy hPLqy hI bMglf dysL ivwc ieslfimk kwtVpMQIaF ny qrQwlI mcf idwqI aqy ies ihMsf ivwc 100 ivakqI PwtV ho gey ijhnF ivwc 10 puils vfly vI sLfml sn. AuhnF dy guwsy df kfrn bMglf dysL dy ivDfn ivwc rwb vfsqy awlfH sLbd dI QF krIeytr sLbd dI vrqoN krnf sI. AuhnF df qrk sI ik krIeytr sLbd nhIN vriqaf jfxf cfhIdf aqy awlfH sLbd vriqaf jfxf cfhIdf hY. Auh ies nfl ieslfm dI bMglfdysL ivwc qOhIn hor rhI smJ rhy sn aqy swcf muslmfn Blf ieslfm dI qOhIn ikvyN brdfsLq kr skdf hY?

          hPLqf jF 10 idn pihlF aPgfinsqfn ivwc rfsLtrpqI hfimd krjLeI dy mqyr Brf aihmd vflI kreI dI hwiqaf kr idwqI geI sI. Auh kMDfr dy gvrnr sn aqy hwiqaf AuhnF dy iek njLdIkI gfrz vloN kIqI geI ijs nMU ieslfimk kwtVpMQIaF ny KrId ilaf sI. cfr ku idn pihlF  rftrpqI hfimd kreI dy iek sInIar slfhkfr jfn muhMmd Kfn aqy AunHf dy Gr `c mOjUd iek sMsd mYbr dI wkI bMdUkDfrIaf ny aYqvfr fm AunHf dy Gr ivc vV ky golI mfr ky hwiqaf kr idwqI. hmlfvrf aqy surwiKaf krmIaf dy ivckfr hoey mukfbly ivc iek bMdUkDfrI vI mfiraf igaf. afpxy-afp nUM awqvfdI sMgTn qfilbfn df bulfrf dwsx vfly jibAulf muhfijd ny mIzIaf nUM Byjy iek eI-myl ivc ies hmly dI iMmyvfrI leI hY. Aus ny ikhf ik Kfn dI hwiqaf ies leI kIqI geI ikAuik Auh qfilbfn dy iKlf muihMm `c gTjoV POjIaf dI shfieqf kr rhy sn. rftrpqI hfimd kreI dy Brf aihmd vflI kreI dI hwiqaf dy iek hqy ivc hI qfilbfnI awqvfdIaf ny ies Gtnf nUM aMfm idwqf hY.

          jfhr hY ik qfilbfn ktwVpMQI krjLeI aqy Aus dI srkfr nMU amrIkf dI eyjMt aqy ieslfm ivroDI mMndy hn aqy ieslfm dI rfKI vfsqy Aus dI srkfr dy dusLmx bxy hoey hn. hux svfl ieh pYdf huMdf hY ik ieslfm dI rfKI vfsqy kI Auh lVfeI vI ieslfm dy asUlF muqfibk jF ieslfm dy siqkfr nMU iDafn ivwc rwK ky lVdy hn? ies svfl df juvfb bhuq pYcIdf hY pr  smJIey qF bhuq sfdf vI hY. 

          rfsLtrpqI hfimd krjLeI dy mqyr Brf aihmd vflI kreI df dPLn bIqy hPLqy kMDfr ivwc kIqf igaf aqy ieslfm muqfibk Aus dIaF aMiqm rsmF sLihr dI pRisD msijd ivwc adf kIqIaF geIaF. ies mOky bhuq sfry vIafeIpI vI hfjLr sn aqy vwzy iemfm jF mOlfny vI hfjLr sn. jd ieslfimk rsmF cwl rhIaF sn qF msjd dy aMdr iek Dmfkf hoieaf ijs ivwc cfr ivakqI mfry gey aqy bhuq sfry jLKLmI ho gey. qPqIsL `c sfhmxy afieaf ik iek qfilbfdn kwtVpMQI mOlvI dy Bys ivwc ibnF qlfsLI aMdr lMG igaf sI aqy Aus ny bfrUd afpxI pwg ivwc Cupfieaf hoieaf sI. Auh bYT vI mUhrlI kqfr ivwc igaf sI aqy mOkf qfV ky Aus ny Dmfkf kr idwqf sI ijs ivwc Auh Kud vI mfiraf igaf sI.

          hux iek imRqk muslmfn dIaF aMiqm rsmF vyly iek musilm msijd dy aMdr Dmfkf aqy Auh vI ieslfm dy iksy rfKy vloN ikMnf ku jfiejL aqy ieslfimk ho skdf hY? ieh gwl qF ieslfimk kwtVpMQI hI dws skdy hn. kI hux muslmfn afpxIaF msijdF ivwc afpxy Drm dy aKOqI rfiKaF qoN vI surwiKaq nhIN hn?

          TIk iehI kuJ kdy iswK kwtVpMQIaF ny vI kIqf sI jd AuhnF Bfrq srkfr nfl sLFqI smJOqf krn vfly inhwQy sMq hrcMd isMG loNgovfl nMU gurdvfrf sfihb dy aMdr, sRI gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI ivwc Bry dIvfn aMdr golIaF mfr ky  sLhId kr idwqf sI.  Auh hmlfvr vI iswKI dy aKOqI rfKy hI sn!

-sLONkI ieMglYNzIaf


Buwlr dy kys nMU vwKvfdI pYNqVy vjoN vrq rhy hn!

          Bfrq dy rfsLtrpqI ny pRo: divMdrpfl isMG Buwlr dI mOq dI sjLf nMU Aumr kYd ivwc bdlx qoN ienkfr kr idwqf sI. rfsLtrpqI vloN Buwlr dI rihm dI apIl nMU rwd krnf keI vwKvfdIaF guwtF nMU vrdfn vFg imilaf lwgdf hY. hux koeI kihMdf hY ik Bfrq ny jrmnI nfl ivsLvfsGfq kIqf hY, koeI kihMdf hY Buwlr dI idmfgI hflq kfrn Aus nMU muafPL kr dyxf cfhIdf hY. koeI kihMdf hY Buwlr ny bhuq sjLf kwt leI hY, koeI kihMdf hY Bwulr df dosL hI NkoeI nhIN hY aqy Aus iKlfPL kys sfbq hI nhIN hoieaf, koeI kihMdf hY Buwlr iswKF (vwKvfdIaF) df hIro hY. koeI kihMdf hY ik sjLf muafPI aqy rihm dI apIl dI gwl hI nf kro Buwlr qF ibwlkul byksUr hY.

          pMjfbI mIzIaf dI BrpUr mdd nfl pRBfv ieh idwqf jf irhf hY ijvyN Buwlr iek sDfrn ivakqI sI ijs nMU GroN cuwk ky Aus `qy kys drj kr ky Aus nMU mOq dI sjLf dy idwqI geI. ieh qwQ  Cupf ilaf jFdf hY ik pRo: divMdrpfl isMG Buwlr  Kfilsqfn ilbrysLn Pors nfm dI dihsLqgrd sMsQf df kfrkun sI aqy Aus nMU do bMb kFzF dy dosL ivwc PiVaf igaf sI aqy iehnF ivcoN iek bMb kFz ivwc 9 ivakqI mfry gey sn. jy 9 ivakqIaF dI mOq hoeI sI qF jLKmI vI keI hor hovy hoxgy. dihsLqgrdF hwQoN mfry gey lokF dI igxqI sLfied iensfnF aqy iensfnI hwkF ivwc nhIN huMdI?

          hYrfnI dI gwl ieh hY ik iek pfsy vwzy vwzy vkIl pRoPYsr Buwlr dI kfnMUnI mdd kr rhy hn aqy Buwlr dI pqnI ny suprIm kort ivwc iek drKfsq dy idwqI hY ijs nMU pRvfn kridaf suprIm kort ny srkfr nMU noits vI idwqf hY. ieh shI kfnUMnI rsqf hY jo mfhr vkIlF ny prvfr dI pRvfngI nfl apxfieaf hY.

          dUjy pfsy lgfqfr byrok ibafnbfjLI ho rhI hY ijs ivwc vwKvfdIaF dy nfl nfl akflI aqy kFgrsI vI sLfml hn. Prk isrPL eynf hY ik akflI aqy kFgrsI votF dI rfjnIqI Kyz rhy hn jdik KfilsqfnI, vwKvfdI rfjnIqI Kyz rhy hn. isrPL muwdf (afDfr) AuhnF df iek hY insLfny vwK vwK hn. Buwlr dy nfm `qy KfilsqfnIaF dy smfgmF ivwc vI kuJ rOxk prq afeI hY. ros pRdrsLnF ivwc vI kuJ igxqI vDI hY, vwKvfdI ies muwdy nMU hux iek pYNqVy vjoN vrq rhy jfpdy hn. Buwlr dy nfm `qy iensfPL rYlIaF vI ho rhIaF hn aqy hux isvl nf-PurmfnI lihr clfAux df aYlfn vI kIqf igaf hY. Buwlr dy kys dy nfm `qy  isvl nf-PurmfnI lihr ivwc kOx Bfg lvygf? ieh qF smF hI dwsygf pr  vwKvfdIaF ny kdm bhuq vwzf cuwikaf hY.

          iek sQfnk ryzIE `qy lMGy buwDvfr nMU iek tfk-sLoa hoieaf ijs ivwc PYzrysLn df iek vwzf nyqf boilaf. kuJ swjxf ny ies nyqf nMU kuJ iqwKy svfl vI kIqy ijs dI Aus nMU afs ibwlkul nhIN sI ikAuNik sbMiDq ryzIE sLoa aqy torFto sLihr qoN nyqf jI nMU ajyhy svflF dI afs iblkul nhIN sI. nyqf jI nMU jd bIbI Buwlr vloN suprIm kort `c dfKl kIqI geI ptIsLn bfry puiCaf igaf qF Aus df juvfb sI ik Aus ny ieh pVHI nhIN hY aqy ieh vwzy vkIlF df kMm hY. kflr vloN puCy gey svflF qoN sbMiDq nyqf eynf iqlimlf igaf ik hfQI msq cfly cwldf rihMdf hY aqy kuwqy BoNkdy rihMdy hn afK bYiTaf. jd kflr ny hfQI nMU Gor kfmI aqy kuwqy nMU vPLfdr jfnvr hox df hvfly idwqf qF nyqf jI hor vI ksUqy Ps gey. vwKvfdIaF dI crnbMdnf krn vfly host ny jd kflr dI lfeIn kwt idwqf qwd jf ky vwzy iswK nyqf jI dy sfh ivwc sfh afieaf.

          ajyhf pihlI vfr nhIN vfpiraf. mhInf ku pihlF pRoPYsr Buwlr bfry iek idn iek ryzIE tfk sLoa cwl irhf sI ijs ivwc afs dy Ault iek swjx ny vkIl gurpqvMq pnMU nMU nukqfcInI vflf svfl puwC ilaf. vkIl sfihb ies nfl kwpiVaF qoN bfhr ho gey aqy svfl krn vfly nMU gMdf bMdf hox df iKqfb dy idwqf aqy ieh vI afK idwqf ik mIzIaf nMU ajyhy gMdy bMdy nMU smF hI nhIN nhIN dyxf cfhIdf. ies qoN awgy vDidaF AuhnF ieh vI afK idwqf ik sbMiDq bMdy nMU ajyhIaF kflF krn vfsqy srkfrI cYWk Gr bYTy nMU afAuNdf hY. kuJ smF bfad AuhnF ieh dfavf kIqf ik iksy nMU ryzIE `qy gMdf bMdf afKxf koeI nf afKxXog gwl nhIN hY. agly idn iek hor tfk sLoa ivwc vkIl sfihb ny ikMqU krn vfilaF dy hwQ vwZ ky ijs JMzy nMU Auh slfm krdy hn Aus dy nfl bMn dyx dI gwl vI afK idwqI.

          aksr vwKvfdIaF vloN iewh gwl Tok vjf ky afKI jFdI hY ik jo lok iswK ivroDI gwlF krdy hn AuhnF nMU ryzIE `qy smF hI nf idwqf jfvy. iswK ivroDI AuhnF dI njLr ivwc Auh hn jo Kfilsqfn dI mMg df smrQn nhIN krdy. jy ies nMU Eltf kr ky vyKIey qF ikhf jf skdf hY ik Kfilsqfn df smrQn nf krn vfly iswK hI nhIN hn (AuhnF dI njLr ivwc). svfl pYdf huMdf hY ik jy muMnI aqy quMnI vfly vI iswK nhIN hn aqy gYr-KfilsqfnI vI iswK nhIN hn qF iPr iswK ikMny ku bcdy hn? jLfhr hY ik iswK qF iPr AuNglF `qy hI igxy jf skx jogy hoxgy. jy kr ikqy ieh krnf sMBv hovy ik aslI iswK vwK krky iek lfeIn lgf idwqI jfvy aqy iPr iewk iek krky vwK vwK KfilsqfnI guwtF dy afgUaF nMU swidaf jfvy qF ik bcdy gdfrF dI insLfndyhI kIqI jf sky qF bcdy iswKF df vwzf ihwsf vI vwK vwK KfilsqfnI guwt afpy gdfr grdfn dyxgy.

          afpxI psMd dy KfilsqfnI afgU dy bfp df qF ieh lok nfm vI nhIN puwCx idMdy ijs qrF bfp df nfm jF ipMz df nfm koeI styt sIkrt hovy. jy ajyhy svfl puwCxf svIkfr nhIN hY aqy bhuqy iswK iksy nf iksy guwt dI gdfr dI pRIBfsLf hyT afAuNdy hn qF iPr Kfilsqfn iks vfsqy mMigaf jf irhf hY? sLONkI puwCxf cfhuMdf hY ik kI Kfilsqfn ivwc koeI ihAUimn rfeIts kimsLn vI hovygf? ijs awgy koeI apIl ho skdI hovygI ijvyN bIsI dy piqq iswKF ny hux dfier kIqI hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf


iKmf ivhUxy Kip gey KUhix lK asMK..

          Bfrq dy kydrI gRih mMqrI pI[ icdMbrm nMU kuJ hPLqy pihlF idwlI dI iek iswK sMsQf ny swd ky snmfinq kIqf aqy ies mOky AuhnF nfl idwlI dI muwK mMqrI bIbI sLIlf dIksLq vI sn. sbMiDq iswK sMsQf ny mMqrI pI[ icdMbrm df 142 kiQq ivdysLI iswK KfilsqfnIaF nMU blYk ilst ivcoN kwZx vfsqy AuhnF df DMnvfd kIqf. ies mOky bolidaF mMqrI ny iswkF dI BrpUr qfrIPL kIqI aqy 1984 dIaF GtnfvF `qy duwK pRgt kIqf. AuhnF pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG vloN ies vfsqy 2005 ivwc sMsd ivwc mMgI geI spsLt muafPLI df vI ijLkr kIqf. 2005 ivwc sMsd ivwc bolidaF zfktr mnmohn isMG ny 1984 dIaF isK ivroDI Gtnfvf nMU Bfrq dy aks `qy kflf Dwbf krfr idwqf sI aqy iswKF dI rfKI nf kr skx vfsqy dysL vloN muafPLI mMgI sI.

          mMqrI pI[ icdMbrm ny ies muafPLI df ijLkr krn ipwCoN iswK nMU ieh slfh idwqI sI ik hux awgy viDaf jfvy. AuhnF Bfrq ivwc bdl cuwkIaF pRsiQqIaF df hvflf idMidaF iswKF nMU BivK vwl vyKx nMU ikhf sI. mMqrI pI[ icdMbrm dy ies ibafn `qy iqwKf pRqIkrm  hoieaf. pihlF vwKvfdI sMgTnF ny ibafn dfgy aqy iPr votrF df sfhmxf kr rhy akflI qy sLRomxI kmytI ny ibafnF dI JVI lgfeI. qfey dI dI cwlI qy mYN ikAuN rhF kwlI dy aKfx muqfibk kYptn amirMdr isMG ny vI brfbr ibafn dfg idwqf. votF qF amirMdr nMU cfhIdIaF hn aqy Aus nMU ivsLvfs hY ik iswK kwtVpMQI, akflIaF nfloN Aus nMU qrjIh idMdy hn. mMqrI pI[ icdMbrm `qy kys Tokx dy ibafn vI mIzIaf ivwc pVHn sunx nMU imly aqy ajyhf kys koeI sMgTn dfier vI kr skdf hY. kys iksy isry qF nhIN lwgygf pr ies nfl Bwl qF bx hI jfvygI.

          ivdysLI pMjfbI ryzIE sLoaF `qy vI mMqrI pI[ icdMbrm dy ies ibafn dI crcf hoeI. ivdysLI KfilsqfnIaF nMU qF ies iksm df ibafn bhuq iksmq nfl imldf hY aqy Auh ies df pUrf suafd lYNdy hn. torFto ivwc qF ajyhy tfk sLoaF aqy ibafnF ivwc coKf vfDf hoieaf hY ijhnF ivwc Bfrq nMU pfxI pI pI koisaf jFdf hY. ieQy qF iek ryzIE cYnl aYsf ruK apxf cuwkf hY ik ies df nfm hux ryzIE Kfilksqfn rwKx hI bfkI rih igaf hY. ieh kihxf musLkl hY ik sfry host aqy pRoizAUsr Kfilsqfn nMU pRxfey hoey hI hn jo ies iksm dy avfjLy kwsdy hn. ho skdf hY ik kuJ isLkfr kwZx df kMm krdy hx aqy kuJ afpxy vpfr nMU cmkfAux vfsqy ivvfdgRsq muwdy cuxdy hox.

          iek vwKvfdI sMsQf df iek bulfrf awjkwl mfhr itpxIkfr bx igaf hY aqy ryzIE host dI sihmqI nfl aksr qwqI sur alfpdf hY aqy host Aus dI vfhvf bwly bwly krdf hY. mMqrI pI[ icdMbrm dy ibafn `qy pRqIkrm idMidaF ies mfhr itpxIkfr ny XUrp ivwc nfjLIaF vloN mfry gey lwKF XhUdIaF df hvflf dy ky ikhf ik XhUdI awj vI Bwj gey nfjLIaF df ipwCf kr rhy hn aqy keIaF nMU buZfpy ivwc PV ky adflqF dy hvfly kr rhy hn. jLrf ku Ekdf hoieaf Auh ieh vI afK igaf ik iswKF nMU ajy ieh smJ nhIN afeI ik Auh ivktm hn jF kuJ hor hn. sLfied Auh kuJ ajyhy afdmbo afdmbo krn vfilaF bfry kuJ kihxf cfhMudf hovygf jo aksr bdlf lYx dIaF tfhrF mfrdy hn. agy vDx qoN zrdf mfhr itwpxIkfr eyQy hI cwup kr igaf. ryzIE sLoa KLqm hox dy iknfry hox kfrn sLONkI ies mfhr itwpxIkfr nMU ieh puwC nhIN sikaf ik XUrp ivwc nfjLIaF hwQoN gYs cyNbrF ivwc bMd kr ky mfry gey XhUdIaF koloN ikMny ku grnyz aqy mfrU hiQafr PVy gey sn? kI ikqy AuhnF ny vI nfvF dIaF prcIaF vflf GVf rwiKaf hoieaf sI jF jLrf ku sLwk pYx `qy sfry dy sfry prvfrF nMU soDf lgfAux df pRogrfm vI kdy AuhnF clfieaf sI? sLONkI mfhr itwpxIkfr qoN ieh puwCxf cfhuMdf sI ik kI soDf lgfAux aqy gwzI cVfAux dy PlsPLy nfl vI dunIaF dI hmdrdI ijwqI jf skdI hY?

          iek ryzIE tfk sLOa `qy mMqrI pI[ icdMbrm dy ibafn dI ipCly hPLqy bhuq crcf ho rhI sI. sLONkI soc irhf sI ik jy mMqrI pI[ icdMbrm afpxy svfgq mOky iswKF nMU awgy vDx dI slfh nf idMdf qF hor kI kihMdf? iek swjx ny ryzIE tfk sLoa ivwc kfl kr ky iswKI ivwc iKmF dI mhwqqf df ijLkr kridaF ikhf ik ieiqhfs nMU kdy vI Buwilaf nhIN jf skdf aqy nf hI smyN dI sUeI iksy jgfH KV skdI hY ies leI ieiqhfs qoN sbk iswK ky awgy vDxf cfhIdf hY. Aus ny gurU qyg bhfdur aqy gurU arjun dyv dI dIaF sLhfdqF df ijLkr kridaF ikhf ik awj iswK AuhnF nMU Buwly nhIN hn pr hr rojL muglF dy Pwty cuwk dyx df rfg vI nhIN alfipaf jFdf. swc qF ieh hY ik gurU goibMd isMG jI ny afpxy bfp dy kfql aOrMgjyLb dy jfnsLInF nfl hmdrdI ivKfeI sI aqy dovF iDrF ivckfr suKfvyN idn vI af gey sn. kflr swjx ny ies bfry gurbfxI df hvflf idMidaF ikhf, iKmf ivhUxy Kip gey KUhix lK asMK.. gxq n afvY ikAu gxI Kip Kip muey ibsMK..

          Es qoN aglf kflr iswKI nMU bhuqf pRxfieaf hoieaf sI aqy Aus ny ryzIE host nMU ikhf ik pihly kflr vrigaF nMU smF nf idaf kro ieh qF iswKF dy dusLmx hn. gurbfxI dI Auprokq quk sLONkI df aMdr tuMb geI aqy sLONkI ny kMipAUtr ivwc gurbfxI rIsrcr df shfrf ilaf. iPr kI sI gurbfxI ivwc iKmF df smuMdr lwB ipaf, iKmf ghI scu sMicE KfieE aMimRqu nfm.. sPfL 261

duibDf myit iKmf gih rhuh..

krm Drm kI sUl n shhu..

sPfL 343

iKmf sIgfr kry pRB KusIaf min dIpk gur igafnu bleIaf..

sPfL 836

scu vrqu sMqoKu qIrQu igafnu iDafnu iesnfnu.. dieaf dyvqf iKmf jpmflI qy mfxs prDfn..

sPfL 1245

kbIr jhf igafnu qh Drmu hY jhf JUTu qh pfpu. jhf loBu qh kflu hY jhf iKmf qh afip..

(sPfL 1372) pVH smJ ky sLONkI nMU jfipaf gurbfxI gLlq lokF dy hwQ af geI hY.    

-sLONkI ieMglYNzIaf


sLONkI ieMglYNzIaf dy purfxy lyK pVHn leI ieQyy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here