www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

alkohl dI vrqoN bfry afeI nvIN Koj qoN sLONkI hoieaf bfgobfg!

          alkohl dI vrqoN bfry iek nvIN Koj ikRsims dIaF CuwtIaF qoN 4-5 hPLqy pihlF afeI sI ijs ny sLONkI dIaF CuwtIaF rMgIn bxf idwqIaF sn. sLONkx dIaF nsIaqF, iJVkF aqy GUrIaF kfrn sLONkI aksr afpxI sLfm nMU rMgIn krn df kMm keI pfpV vyl ky krdf irhf hY. sLONkI ieh gwl sLOkx nMU ajy qwk smJf nhIN sikaf ik sLONkI koeI sLrfbI nhIN hY, KusLvMq isMG df murId hox kfrn bws iek do pYg lgfAux df sLOkIn hY.

          pr sLONkx kdy  eynf  ku XkIn vI krn vfsqy iqafr nhIN hoeI aqy sdf pihrydfr bx ky sLONkI `qy njLr rwKdI af rhI hY. sLONkI kdy sLrfb pI ky izwigaf nhIN, iksy nfl liVaf nhIN, bImfr nhIN hoieaf aqy nf hI kdy  inkMmf hoieaf hY. sLONkx ieh vI jfxdI hY ik sLONkI sdf sLrfbIaF qoN dUr rihMdf hY. sLONkI sdf KusLvMq ivwc vflI sLrfb pINdf irhf hY aqy dosqI dy mfmly ivwc vI bhuq coxvyN swjxF nfl hI gflsI dI sFJ pfAuNdf hY. eynIaF qswlIaF vI sLONkx vfsqy kfPLI nhIN hn. sLONkx df pwkf ivsLvfs hY ik sLrfb mfVI hY aqy ieh pYsy df KOh hox dy nfl nfl ishq leI vI awq dI hfnIkfrk hY.

          kihMdy hn ik pMjfb ivwc lok bhuq nsLy krn lwg pey hn ijhnF ivwc sLrfb dI vrqoN vI isKrF `qy phuMc cuwkI hY. pMjfb ivwc TyikaF dI igxqI keI gux ho geI hY aqy akflI srkfr dy rfjkfl ivwc sLrfb dI ivwkrI swB hwdF bMny twp geI hY. kuJ lok akflIaF `qy nisLaF dI qskrI ivwc BfeIvfl hox dy dosL vI lgfAuNdy hn. iek aYsf vrg vI hY jo pMjfb ivwc nsLfbMdI lfgU krvfAuxf cfhuMdf hY. sLONkx ies vrg dI pwkI pYrokfr hY aqy EntyrIE ivwc ivwc nsLfbMdI hoeI vyKxI cfhuMdI hY.

          sLONkx ieh nhIN jfxdI ik srkfrF alkohl dI ivkrI nfl ikMn DMn kmfAuNdIaF hn? sLrfbbMdI lfgU kr ky srkfrF afpxy hwQ nhIN vwzxy cfhuMxgIaF. ikRsims dIaF CuwtIaF qoN pihlF sLONkI iek idn msLhUrI dy iesLqihfr vyK irhf sI. suwK nfl Gr mUhry siutaf igaf msLhUrI vflf bMzl bhuq vwzf sI. Prolidaf ProlidaF sLONkI nMU iek Cotf ijhf mYgjLIn vrgf msLhUrI df rMgdfr ikqfbcf imilaf. ieh ikqfbcf bhuq idliKcvF sI aqy soPy `qy bYTf sLONkI ies nMU sihjy sihjy Proldf aqy pVHdf igaf. sLONkI nhIN sI jfxdf ik KuPIaf ivBfg ny awK sLONkI `qy rwKI hoeI sI. sLONkI nMU AudoN hI pqf lwgf jd sLONkx ny Jptf mfr ky sLONkI dy hwQoN ieAuN msLhUrI vflf mYgfjLIn Koh ilaf ijAuN kF bwcy dy hwQ ivcoN rotI Koh lYNdf hY.

          sLONkI ny ies `qy sKLq ieqrfjL kIqf aqy dws idwqf ik ies iksm df vrqfrf sihxXog nhIN hY. sLONkI ny puwiCaf ik afKr ieh ikqfbcf vyKx jF pVHn `qy ieqrfjL kI hY? sLONkx df kihxf sI ik ies ikqfbcy `qy rMg brMgI sLrfb dIaF boqlF dIaF qsvIr bxIaF hoeIaF hn aqy iehnF df afnMd mfnx vfsqy keI ivDIaf vI idwqIaF hoeIaF hn. EntyrIE sUby dI srkfr dy sLrfbKfinaF dy mihkmy vloN Cfpy gey ies rMgdfr ikqbcy ivwc keI iksm dI sLrfb `qy lwgI syl dI kImq dy vyrvy vI idwqy hoey hn. sLONkI nMU ieqrfjL sI ik afKr ieh ikqfbcf sLONkI ny nhIN Cpvfieaf, ieh qF srkfr dy iek ivBfg ny Cpvfieaf hY. sLONkx dI njLr ivwc sLrfb dIaF boqlF dIaF qsvIrF vyKxf vI anYiqk kMm hY.

          sLrfbIaF dI igxqI koeI vI srkfr vDfAuxI nhIN cfhuMdI pr sLrfb dI ivwkrI vDf ky afpxI kmfeI vDfAuxI cfhuMdI hY. pMjfb dI srkfr vI iehI cfhuMdI hY, EntyrIE dI vI iehI cfhuMdI hY aqy hor srkfrF vI iehI cfhuMdIaF hn.

          pMjfb ivwc akflIaF nMU pfxI pI pI ky kosx vfly swjx eyQy EntyrIE srkfr dIaF isPLqF krdy vyKy jf skdy hn jdik sLrfb dy mfmly ivwc iehnF dovF srkfrF df afsLf ieko hI hY. dovF srkfrF nMU vwD afmdn dI loV hY qFik srkfrF df Krcf pfxI cwl sky.

          hux iek idn sLONkI nMU iek swjx ny alkohl dI vrqoN bfry iek nvIN Koj dI KLbr ByjI hY. ies KLbr ivwc EhI kuJ iliKaf hoieaf hY jo sLONkI icrF qoN ivsLvfs krdf irhf hY. pRisD lyKk KusLvMq isMG vI eysy soc df DfrnI irhf hY.

          ies Koj muqibk sLrfb pIx vfly lok, sLrfb nf pIx vfly lokF qoN lMbf smF ijAuNdy hn. XUnIvrstI afPL tYkss dy ivdvfn sfeIkflOijst crls hOlfhfn aqy Aus dI tIm ny afpxI Koj ivwc 1,824 ivakqIaF nMU lMbf smF, koeI 20 ku sfl afpxI Koj df ihwsf rwiKaf aqy AuhnF dIaF sLrfb pIx dIaF adfqF df aqfpqf rwKdy rhy hn. iehnF ivcoN 63% mrd sn aqy AuhnF dI Aumr 55 qoN 65 sfl qwk sI. iehnF 1,824 ivakqIaF ivcoN sLrfb nf pIx vfly 69% bMdy iehnF 20 sflF ivwc rwb nMU ipafry ho gey. jdik ies smyN ivwc vwD sLrfb pIx vfilaF ivcoN 60% dI mOq ho geI. ies dy mukfbly bMdsL ivwc sLrfb pIx vfly isrPL 41% ivakqIaF dI ies smyN dOrfn mOq hoeI. bMdsL ivwc sLrfb pIx vfilaF nMU ies Koj ivwc mfzryt zirMkr iliKaf igaf hY.

          sLONkI `qy mfzryt zirMkr dI ieh pRIBfsLf pUrI qrF lfgU huMdI hY aqy sLONkI ies Koj dy nqIijaF qoN pUrI qrF bfgo bfgo hY. ies nvIN Koj dy aDfr qy sLONkI ny afpxf kys afpxI hom minstrI awgy ikRsims dIaF CuwtIaF qoN pihlF pysL kr idwqf sI. sLONkI df ieh kys pRvfn kr ilaf igaf sI aqy ies koty vfsqy PMz vI jfrI kr idwqy gey sn. sLONkI hr rojL pRvfxq do pYWg CuwtIaF dOrfn bhuq TfTbfT nfl lgfAuNdf irhf hY aqy inwq dI corI qoN Cutkfrf ho igaf hY.

          hux jd ies sMsfr ivwc mnuwKI hwkF dI bhuq crcf huMdI hY qF sLONkI afpxy vrgy mfzryt zirMkrjL dy hwkF dI rfKI krn vfsqy kuJ krn dI soc irhf hY. smilMgIaF vwl hI vyK lE, ik AuhnF dy hwkF dI ikMnI crcf huMdI hY. Bfrq dI suprIm kort ny smilMgI sbMDF iKlfP PYslf idwqf qF hr pfsy dohfeI mc geI. Bfrq srkfr ny pwCmI dysLF dIaF srkfrF nMU KusL krn vfsqy ies kys iKlfPL iek rIvIAU ptIsLn dfKl kr idwqI hY. pr aPsos ik mfzryt zirMkrjL dy hwkF dI rfKI krn vfsqy koeI vI iqafr nhIN hY.

          sLONkI ny iek idn mfzryt zirMkrjL dy hwkF dI rfKI krn vfsqy EntyrIE dI ivDfn sBf awgy BuwK hVqfl krn df mn bxf ilaf. ies vfsqy mMg pwqr iqafr kfrn vfsqy sLONkI ny kuJ buwDIjIvI imwqrF nfl sMprk kIqf. sLONkI ny AuhnF nMU dwisaf ik mMg pwqr ivwc ajyhf mYtr hoxf cfhIdf hY ik mfzryt zirMk krn dy lfB vflI Koj srkfr nMU pRvfn kr lYxI cfhIdI hY aqy ies bfry srkfrI Krcy `qy jnsMprk muihMm clf ky lokF nMU jfxU krvfieaf jfxf cfhIdf hY. mfzryt zirMkrjL dI GrF ivwc ihrfsmYNt bMd hoxI cfhIdI hY qy AuhnF nMU nf pIx vfilaF dy brfbr smfj aqy pirvfr ivwc siqkfr imlxf cfhIdf hY. sLrfb dIaF boqlF `qy ishq vfsqy Kqrnfk dy lybl bdl ky ieh iliKaf jfxf cfhIdf hY ik mfzryt zirMikMg guwz Pfr hYlQ. mfzryt zirMkrjL dI hr sLihr ivwc hr sfl iek pRqIXogqf hoxI cfhIdI hY ijs ivwc pihly, dUjy aqy qIjy drjy dy swB qoN ishqmMd ivakqIaF nMU ienfm idwqy jfxy cfhIdy hn. sLONkI df ivcfr sI ik ies nfl EntyrIE srkfr vI KusL ho jfvygI ikAuNik sLrfb dI ivkrI vDf ky vwD munfPL kmfAux df ieh iek vDIaf qrIkf hovygf. aqy srkfr kuJ idnF dI BuwK hVqfl nfl hI sLONkI dIaF bhuqIaF mMgF mMn lvygI ijs nfl sLONkI rfqorfq hIro bx jfvygf. iPr iksy aVI-alYksLn ivwc aVf-aYmpI bnxf Kwby hwQ df Kyz bx jfvygf.

          sLONkI dy iek buDIjIvI swjx ny EntyrIE dI sMsd dy sfhmxy BuwK hVqfl rwKx df ivcfr sKLqI nfl rwd kr idwqf. swjx ny dwisaf ik 3-4 sfl pihlF iek zfktr lFbf nfm dy swjx ny kuJ lokF nfl rl ky eyQy iek BuwK hVqfl kIqI sI  aqy AuhnF ny kYnyzf ivwc ptrol dI kImq 30-40 sYNt pRqI iltr krn dI mMg kIqI sI. AuhnF nMU afs sI ik look bhuq smrQn dyxgy aqy srkfr zr jfvygI. pr srkfr ny AuhnF df hukfpfxI hI bMd kr idwqf aqy sMsd dI iemfrq ivwc vfsLrUm vrqx qoN vI rok idwqf. iPr ivcfry afpxy afp vfsqy afp hI aYNbUlYNsF swdx lwgy qFik hspqfl df gyVf lgf ky gulUkojL lgvf skx. EntyrIE srkfr df sKLq ruK vyK ky ieh swjx iek hPLqy qoN pihlF pihlF afpxf BuwK hVqfl vflf tYNt puwt ky GrF nMU qur pey sn.

          jd sLONkI ny ies df bdl puwiCaf qF swjx jI ny slfh idwqI ik mfzryt zirMkrjL dy hwkF vfsqy BuwK hVqfl pMjfb jf ky rwKI jfvy. pMjfb srkfr nMU vI vfDU afmdn dI loV hY aqy Auh BuwK hVqflIaF  nMU mrn vI nhIN  dyvygI. mIzIaf hrl hrl krdf iPrygf aqy srkfr zfktr nMU vI afp hI Byj idaf krygI jo rfq brfqy gulokojL lgf ky BuwK hVqflIaF df mnobl Aucf rwKxgy. ivhly lookF dIaF BIVF vI afx juVngIaF, tVy-tYNtF aqy jl-pfxI df pRbMD vI Auh lok afpy kr dyxgy ijhnF nMU ies BuwK hVfqfl df lfB hoxf hovygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf

dsMbr 27-2013, KLbrnfmf #746

 


 

kYnyzf ivwc vI afm afdmI pfrtI bnxI cfhIdI hY!

          idwlI ivwc hoeIaF subfeI coxF ivwc kyjLrIvflf dI afm afdmI pfrtI dUjI vwzI pfrtI bx ky AuBrI hY aqy burI qrF hfr Kf jfx vflI kFgrsI pfrtI dy smrQn nfl srkfr bnfAux `qy ivcfr kr rhI hY. awj dy idn qwk qF afm afdmI pfrtI swcmuwc hI afm afdmI pfrtI hY aqy ies nMU afm afdmI ny bhuq smrQn idwqf hY. kFgrs aqy Bfjpf dy mukfbly bhuq mfmUlI bjt nfl hI afm afdmI pfrtI ny idwlI asMblI dIaF 70 ivwcoN 28 sItF `qy ijwq hfsl kIqI hY.

          pfiksqfn dy iek tIvI sLoa `qy kuJ mfhrF vloN pfiksqfn ivwc afm afdmI pfrtI kd bxygI? df svfl KVf kIqf igaf sI. Bfrq vFg hI pfiksqn vI kurwpsLn df gVH bx igaf hY aqy isafsI afgU byeImfn ho gey hn. pfiksqfn ivwc hflq Bfrq nfloN vI vwD Krfb hY ikAuNik pfik POj rfjsI afgUaF dy pYr hI hyT nhIN lwgx idMdI aqy rfjsI afgU awj gey kwl gey dy zr ivwc hwQ rMgx vwl vDyry iDafn idMdy hn.

          BfrqI pMjfb ivwc mnpRIq bfdl kFgrs nfl cox smJOqf krn vwl vD irhf sI pr hux idwlI ivwc afm afdmI pfrtI dI ijwq kfrn mhF dy afty vFg afkV igaf hY. mnpRIq nMU afs hY ik afm afdmI pfrtI nfl rlL ky Auh swB dI BfjV pvf dyvygf. sLONkI nMU ieh inrf vihm jfpdf hY. awj df sLyar pVH ky sfrn vflf mnpRIq qF afm afdmI pfrtI df vI BwTf ibTf skdf hY. mnpRIq kol koeI pRogrfm qF hY hI nhIN hY.

          Aus nMU ieh vI afs hY ik afm afdmI pfrtI pMjfb ivwc Aus dI pfrtI nMU hI apxf lvygI. ieh vI mnpRIq df vihm hY ikAuNik idwlI ivwc afm afdmI pfrtI ny dl bdlUaF qoN dUr rih ky afm afdmI nMU pfrtI ivwc mUhry rwiKaf hY. sfry AumIdvfr vI afm afdmI hI sn ijs kfrn dfgIaF df pRCfvF ies pfrtI `qy nhIN ipaf.

          pMjfb ivwc akflI dl nMU vI afm afdmI pfrtI df BYa sqfAux lwg ipaf hY. Aup muwK mMqrI sRI suKbIr isMG bfdl ny ies dy tfkry vfsqy iek ibafn ivwc ikhf hY ik s: pRkfsL isMG pMjfb dy kyjLrIvflf hn. jfhr hY ik suKbIr afm afdmI pfrtI aqy ies dy afgU kyjLrIvflf dy vD rhy pRBfv nMU kfAuNtr krnf cfhuMdy hn. iDafn nfl vyKIey qF sRI kyjrIvflf aqy s: bfdl ivwckfr koeI vI smfnqf nhIN hY. s: bfdl iek vwzy jgIrdfr hn ijhnF df rfjnIqI ivwc bhuq lMbf qjrbf hY. AuhnF dy keI gux aqy aOgux jMqf jfxdI hY. s: bfdl sdf afrjLIvfd df muwdeI rhy hn. AuhnF kdy vI iksy smwisaf dy hwl vfsqy sQfeI, pwkf  aqy sfPL stYNz nhIN ilaf. AuhnF dy PYsly sdf aYzhfk aqy iqlkxbfjLI vfly huMdy hn. AuhnF dI iek vwzI isPLq ieh hY ik Auh kdy qlKI ivwc nhIN afAuNdy aqy afpxy ivroDI nMU KfmosLI jF nrmI nfl icwq krdy hn. ajyhf kridaF Auh afpxI inwjI aqy lMby smyN dI BlfeI nMU mUhry rwKdy hn.

          s: bfdl dy rfj ivwc kurwpsLn CVwpy mfr ky awgy vDI hY aqy pMjfb krjLfeI ho ky rih igaf hY. AuhnF df afpxf pirvfr aqy njLdIkI amIr ho rhy hn. pMjfb ivwc swB kuJ ivkfAU hY aqy hux qF puils smyq aPLsrsLfhI vI ieh nhIN jfxdI ik s: bfdl cfhuMdy kI hn? afpxI iksy aigafq grjL vfsqy Auh rfjoafxf vrgy bMdy vI pYdf kr skdy hn aqy lfa & afrzr dI ivgV rhI hflq pRqI vI awKF mIc skdy hn.

          s: pRkfsL isMG bfdl pMjfb ivwc do ax-cwly qfp ibjlI GrF df AudGftn kr cuwky hn. AudGftn krn vfsqy iehnF qfp ibjlI GrF ivwc purfxy tfier suwt ky icmnIaF ivcoN DUMaF kwiZaf igaf sI ijs nfl vfqfvrx nMU ibnF kfrn nuksfn phuMcfieaf igaf sI qFik bfdlF dIaF srkfrI Krcy `qy qsvIrF Cp skx. gwlF gwlF ivwc AuhnF ny pMjfb ivwc ibjlI vI srplws kr idwqI sI. kwbzI df rfmrOlf vI AuhnF afpxI Bwl bnfAux vfsqy pvfieaf hoieaf hY ijs vfsqy srkfr kol Dylf nhIN hY. afm afdmI pfrtI  dy afgU kyjLrIvflf dI awj dI PlfsPLI ies nMU sfPL byeImfnI df nfm dyvygI.

          s: bfdl dy isafsI qjrby vwl vyKIey qF afm afdmI pfrtI df afgU kyjrIvflf rfjsI afgU vjoN ajy Cotf bwcf hY. kyjrIvflf dI rfjsI afgU vjoN ajy prK hoxI bfkI hY. ajy Auh qbdIlI df afgU bx ky AuBiraf hY ijs ny sUeI rfjsI byeImfnI aqy kurwpsLn `qy rwKI hoeI hY. ieh Bfrq dy afm afdmI dI duKdI rg hY ijs kfrn AuhnF nMU lokF df smrQn imilaf hY.

          s: suKbIr isMG bfdl BfvyN  kuJ vI khI jfx ieh qF pMjfb dy lok hI dws skdy hn ik s: pRkfsL isMG bfdl pMjfb dy kyjLrIvflf hn jF pMjfb dy lflU pRsfd Xfdv hn? AuNJ sLONkI s: bfdl `qy cfrf Kfx df dosL nhIN lgf irhf aqy nf hI ajyhf krn dI jLurrq kr skdf hY. s: bfdl Aumr ivwc vI sLONkI qoN vwzy hox kfrn siqkfrXog hn. gwl AuhnF dIaF nIqIaF dI ho rhI hY jo kyjLrIvflf nfl iblkul myl nhIN KfdIaF.

          kyjLrIvflf BfvyN iek an-tYstz afgU hn pr pMjfb nMU  iek kyjLrIvflf dI bhuq loV hY jo rfjnIqI df vhfa bdl sky aqy Auh vI pItIsI vrgy cYnl KVy krn qoN ibnF. amirMdr, pRqfp bfjvf aqy mnpRIq bfdl vrgy afgU pMjfb dy kyjLrIvflf nhIN bx skdy. pMjfb nMU kyjLrIvflf jLrUr qlfsL krnf cfhIdf hY. pr ajyhf sMBv krn vfsqy pMjfb ivcoN Dfrimk BfvnfvF BVkfAux vflI isafsq df aMq krnf pvygf. pMjfb dy lokF nMU ieh sMkyq dyxy pYxgy ik Dfrimk BVkfht aqy pYsy dI rfjnIqI qoN Auh qMg af gey hn. ieh dovyN hI pMjfb dy BivK vfsqy Gfiqk hn.

          hYrfnI dI gwl hY ik pMjfb dIaF Auh pfrtIaF jo Dfrimk phuMc nhIN vI rwKdIaF Auh vI ivroDI nMU icwq krn vfsqy Dfrimk kwtVvfd shfrf lYNdIaF hn. kFgrs vloN Kyizaf igaf Dfrimk kwtVfd df pwqf pMjfb dy duKFq df iek kfrn bixaF sI. Dfrimk BfvnfvF BVkf ky sOVy rfjsI ihMqF dI pUrqI iek vpfr bx igaf hY.

          ipCly idnIN sLONkI iek KLbr pVH irhf sI jo hYrfn krn vflI sI. pMjfb bspf dy afgU Bfjpf dy afgU nirMdr modI df ivroD krn vfsqy Dfrimk pwqf Kyz rhy sn. modI gujrfq ivwc iek rfjsI zrfmf kr irhf hY. Aus ny svrgI srdfr vwlB BfeI ptyl df afdm kwd buwq bnfAuyx df pRjYkt sLurU kr idwqf hY ijs vfsqy dysL Br ivcoN vwK vwK iksm dI smwgrI iekwTI kIqI jf rhI hY. pMjfb nMU ies kVI ivwc joVn vfsqy Bfjpf dy keI afgU sRI drbfr sfihb afey sn aqy AuhnF hr kI pOVI koloN pfxI dIaF kuJ gfgrF BrIaF sn. ies dy nfl hI srovr ivcoN kuJ imwtI vI kwZI geI sI jo bhuq sLfn nfl gujrfq nMU ByjI geI qF ik ptyl dI Xfdgfr Ausfrn vfsqy pivwqr  ihwsf pfieaf jf sky. gNMgf smyq Bfrq dIaF keI ndIaF df pfxI vI ies vfsqy lY jfieaf igaf hY.

          pMjfb dy bspf afgUaF nMU ieh gwl rfs nhIN afeI. ies df ivroD krn df AuhnF nMU pUrf hwk hY. pr hYrfnI ies gwl dI hY ik modI `qy hmlf krn vfsqy AuhnF ny jQydfrF df shfrf ilaf hY. AuhnF jQydfr akfl qKLq nMU apIl kIqI hY ik sRI drbfr sfihb `coN pfxI aqy imwtI lY jfx dI afigaf dyx vfly iswK afgUaF nMU pMQ ivcoN Cyikaf jfvy. akflIaF aqy modI df isafsI ivroD krn vfsqy Auh jQydfrF df shfrf lY rhy hn aqy Dfrimk BfvnfvF BVkfAux df Xqn kr rhy hn. jykr iehI jQydfr bspf dy iksy iswK afgU nMU Drm dy nfm `qy koeI hukm dy dyx qF ieh mMnx qoNN ienkfr kr dyxgy.

          gwl kYnyzf dI krIey qF iek vfr s: suKbIr isMG bfdl ny  iek ibafn ivwc kYnyzf ivwc akflI AumIdvfr KVy krn df aYlfn kIqf sI. bdiksmqI nfl KfilsqfnIaF dI GurkI kfrn AuhnF ny afpxI kYnyzf PyrI rwd kr idwqI sI. ho skdf hY ik jykr Auh af jFdy qF idwlI coxF vflf pYNqVf iewQy vI Kyz jFdy. idwlI ivwc AuhnF Bfjpf qoN cfr sItF akflI dl vfsqy Cuzvf leIaF sn. kYnyzf ivwc sLfied ilbrl pfrtI qoN do sItF bIsI ivwc aqy do EntyrIE ivwc CuzvfAux dI koisLsL krdy. kfmXfb ho jfx dI sUrq ivc AuhnF ny iek sIt qoN zf: rUbI Zflf nMU KVI kr dyxf sI.

          ikRsims dIaF CuwtIaF qoN pihlF PYzrl ilbrl afgU jsitn trUzo df iek ibafn pVHn nMU imilaf hY. ies ibafn ivwc AuhnF ikhf hY ik kYnyzf df afm afdmI (kfmnmYn) stIvn hfrpr srkfr qoN duKI hY. sLONkI socdY ik kYnyzf dy afm afdmI df dwuK hrn vfsqy eyQy vI afm afdmI pfrtI bnxI cfhIdI hY.  ilbrl pfrtI qF kFgrs vFg jMgflI hoeI pfrtI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #745 dsMbr 20-2013

 


Ebfmf jd gFDI df nfm lYNdf hY qF kuJ lok qVp AuTdy ny!

          sfAUQ aPLrIkf dy mihbUb nyqf nYlsn mMzylf dI mOq `qy sMsfr Br dy afgUaF ny aPsos pRgt kIqf hY. amrIkf dy pRDfn Ebfmf smyq sMsfr Br dy afgU mMzylf nMU sLrDFjlI dyx johfnsbrg gey hn. nYlsn mMzylf mhfqmf gFDI df kdrdfn sI ijs kfrn ies mOky mhfqmf gFDI df vI ijLkr hoieaf hY. ajyhf krn vfilaF ivwc amrIkf dy rfsLtrpqI Ebfmf vI sLfml hn jo mhfqmf gFDI nMU afpxf pRyrnf sroq mMndy hn.

          pRDfn Ebfmf jd mhfqmf gFDI df nfm lYNdf hY qF kuJ lok qVp AuTdy hn. aKy pRDfn Ebfmf nMU gFDI dI aslIaq df pqf nhIN hY. kdy mhfqmf gFDI nMU ihMdU kOmpRsq dwisaf jFdf hY, kdy iswKF qy hor iPrikaF df dusLmx dwisaf jFdf hY, kdy smilMgI dwisaf jFdf hY aqy hux kfilaF df dusLmx qy nslvfdI vI dwisaf jfx lwg ipaf hY. kuJ aYsy lok vI hn jo smilMgIaF dy brfbr dy hwkF dI vkflq krdy hn pr gFDI nMNU smilMgI afK ky BMzdy hn. gFDI dy smilMgI hox df koeI sbUq nhIN hY aqy ies df mhwqv vI koeI nhIN hY. gFDI dI mhfnqf Aus dy aihMsf dy PlsPLy aqy iqafg kfrn hY ijs df pwlf Aus ny sfrI ijLMgdI nhIN Cwizaf.

          vYd jI iek idn ryzIE `qy gFDI nMU BMz rhy sn aqy AuhnF nMU bhuq qklIPL ho rhI sI ik pRDfn Ebfmf ny nYlsn mMzylf nMU sLrDFjlI ByNt krn vyly gFDI jI df nfm ikAuN ilaf. vYd jI afK rhy sn ik gFDI df nfm bhuq AuBfiraf jf irhf hY aqy iksy idn  gFDI Bgq Aus nMU jIss krfeIst bxf dyxgy.

          vYd jI vrigaF dI jfxkfrI vfsqy ieh dwsxf bxdf hY ik sMsfr dy pRisD svrgI sfieMsdfn PrYNk afeIn stfeIn ny bhuq pihlF afK idwqf sI ik iksy idn sMsfr dy lok mhfqmf gFDI df nfm jIss krfeIst aqy mhfqmf buwD vFg ilaf krngy. aYtm bMb aqy keI hor KojF krn vflf ieh pRisD sfieMsdfn mhfqfmf gFDI df Bgq sI aqy sMsfr dy BivK vfsqy afihMsf dy isDFq nMU aihm mMndf sI.

          dysL vI vMz smyN jd sMprdfiek ihMsf lokF df Gfx kr rhI sI qF Bfrq dy pUrbI sUby bMgfl ivwc mhfqmf gFDI lokF nMU aihMsf df sbk dy rhy sn. Bfrq dy pwCmI sUby pMjfb ivwc bhuq vwzI igxqI ivwc POj lgfeI geI sI. ieh dovF sUby vMz df isLkfr hoey sn aqy ihMsf dI jkV ivwc sn. bMgfl ivwc sLFqI pMjfb nfloN bhuq jld prq afeI sI. ieh vyK ky Bfrq dy aMgryjL gvrnr jnrl mfAUNtbYtn ny ikhf sI ik pMjfb ivwc vwzI igxqI ivwc POj lgfeI geI hY pr bMgfl ivwc vMn mYn afrmI (gFDI) vwD asrdfr hY.

          gFDI eynf ku ihMdUvfdI sI ik ihMdU kOmpRsq Aus nMU ihMdUaF vfsqy Kqrf smJdy sn aqy gFDI nMU golI mfrn mfrn vflf ihMdU kwtVpMQI nwQU rfm sI.

          awj Bfrq ivwc rfjsI kurwpsLn aqy pirvfrvfd df kohV iek vwzf Kqrf bixaF hoieaf hY. gFDI eynf iqafgI sI ik Aus ny nf koeI isafsI kursI leI aqy nf pYdf iekwTf kIqf. 1947 ivwc gFDI Bfrq df swB qoN siqkfiraf jfx vflf afgU sI pr Aus ny isafsI qfkq qoN dUr rih ky afpxI akl muqfibk lokF dI rihnumfeI kIqI. ieh vI iqafg dI Bfvnf hI sI ik gFDI ny afpxI aOlfd nMU isafsq ivwc awgy nf kIqf, chuMdf qF bhuq afsfnI nfl kr skdf sI. afpxI aOlfd vfsqy jLmInF jfiedfdF dy Zyr vI lgf skdf sI pr Aus ny ajyhf vI nhIN sI kIqf.

          mhfqmf gFDI dIaF keI nIqIaF ivwc nuks kwZy jf skdy hn pr vyKx vflI gwl ieh ik Auh dy ky kI igaf aqy lokF df curf ky kI lY igaf? 20-22 sfl dI Aumr ivwc jd gFDI sfAUQ aPLrIkf nMU vkIl bx ky igaf qF Aus nMU rMgByd dy ivqkry dI Es vkq Tys lwgI jd Auh Kud afp ies df isLkfr hoieaf. aMgryjLF dy skUlF ivwc vkflq piVHaf gFDI kcyrI Aumr ivwc afpxy afp nMU aMgryjLF dy brfbr hI smJdf sI. 30 jnvrI 1948 nMU nwQU rfm gOzsy dI golI nfl mrn vflf gFDI, 20-22 sfl dI Aumr dy gFDI nfloN vwKrf sI ijs ny sfAUQ aPLrIkf ivwc rMgByd dy ivqkry df ivroD sLurU kIqf sI. 20-22 sfl df gFDI aihMsfvfdI aqy iqafgI nhIN sI, Auh afm afdmI vrgf BogI hovygf jo sMsfirk suwKF ipwCy Bwjdf iPrdf hovygf. ryl gwzI dy Pst kfls dy zwby ivwc vI Auh aMgryjLF dy skUl qoN hfsl kIqf vkflq df srtIPIkyt lY ky sMsfirk suwK Bogx vfsqy hI bYTf sI. rMgByd krn vfly ryl gfrz vloN smfn smyq bfhr suwty jfx `qy Aus nMU kiQq AuxqfeI df aihsfs hoieaf ijs ny Aus nMU agly 25-30 sflF ivwc mohn dfs krmcMd qoN mhfqmf gFDI bxf idwqf. hr iensfn ivwc gux aqy aOgx smyN smyN BfrU huMdy rihMdy hn. sMsfr nMU mhfqmf gFDI dy aMqly jIvn ivwc aihMsf qy iqafg BfrU aqy kyNdrI gux jfpdy hn ijs kfrn gFDI df nYlsn mMzylf, mfritn lUQr ikMg aqy Ebfmf vrgy siqkfr krdy hn.

          sLOkI iek idn iek pMjfbI ryzIE pRogrfm sux irhf sI. iek KfilsqfnI swjx afK irhf sI ik pMjfb srkfr ny BuwK hVqfl `qy bYTy gurbKLsL isMG nMU Aus dI mrjLI dy iKlfPL cuwk ky hspqfl lY jf ky bhuq jLulm kIqf hY. BuwK hVqfl qF gFDI vI krdf sI aqy gurbKLsL isMG vI gFDI vflf sLFqIpUrn qrIkf hI vrq irhf hY. ies gwl nMU msF 24 ku GMty hI lMGy sn jd aKLbfrF ivwc ieh KLbr af geI ik gurbKLsL isMG dI QF hor swjx BuwK hVqfl `qy bYT gey hn aqy AuhnF dI rfKI vfsqy 100-125 hiQafrbMd iswK nOjvfn lgfey gey hn. qlvfrF aqy gMzfisaF vrgy hiQafrF nfl lYs iehnF nOjvfnF dIaF keI qsvIrF vI ientrnYWt `qy pRgt ho geIaF sn. gFDI dI BuwK hVqfl aqy gurbKLsL isMG dI BuwK hVqfl ivwc ieh nOjvfn Prk df aihsfs krvfAux lwg pey sn. mhfqmf gFDI ny qF BiKaf hoieaf Bfrq Cwzo aMdoln ies kfrn vfps lY ilaf sI ikAuNik aMgryjLF iKlfP BVky BfrqIaF ny iek Qfxy nMU awg lgf idwqI sI ijs ivwc cfr puils vfly mfry gey sn.  gFDI nMU ieh ihMsf mnjLUr nhIN sI.

          jo lok iensfPL vfsqy amrIkf ivwc afey BfrqI afgUaF iKlfPL kys qy kys drj krvf rhy hn Auh Bfrq ivwc kiQq qOr `qy sjLf Bugq cuwky iswK kYdIaF nMU CuzvfAux vfsqy iksy adflq df drvfjLf ikAuN nhIN KVkfAuNdy? kI BuK hVfql hI ies df ieko iek rsqf hY jF BuwK hVqfl kuJ hor hfsl krn dy leI iek hiQafr vjoN vrqI jf rhI hY? ieh svfl vI AuTdf hY ik jykr Bfrq dIaF jylFL ivwc kYd Bugq cuwky kYdI hn qF AuhnF sfiraF dI irhfeI dI mMg ikAuN nhIN kIqI jf rhI? kI ies vfsqy suprIm kort ivwc pbilk ieMtrYst ptIsLn nhIN pfeI jf skdI? jF ijs iksy kYdI nfl ieh vDIkI hor rhI hY Aus vloN adflq df drvfjLf KVkfAux vfsqy dlIl/vkIl muhweIaf nhIN krvfieaf jf skdf?

          sfbkf zIjIpI sLsLIkFq nMU vI bhuq AuBfr ky pysL kIqf jf irhf hY. sLsLIkFq afpxy afp nMU ijMLdf sLhId bxf ky pysL kr irhf hY aqy ieh vI dws irhf hY ik Auh Bfrq dI ieMtYlIjMs ibAUro vfsqy kMm krdf irhf hY. Auh afpxy afp nMU jrnYl isMG iBMzrfvfly df AupfsLk vI dwsdf hY aqy kihMdf hY ik aslI sMq Auh hI sn bfkI swB JUTy hn. ieh bhuq vwzI qbdIlI hY jo bhuq iDafn mMgdI hY. jF qF sLsLIkFq iek idmfgI kys hY aqy jF Aus nMU iksy Kfs skIm hyT vwKvfdI Kymy ivwc vfiVHaf igaf hY.

          brqfnIaF ivwc jnrl kuldIp isMG `qy hmlf krn vfly cfr ivakqIaF nMU adflq ny sKLq sjLf suxfeI hY. do nMU krmvfr 14-14 sfl, iek nMU 11 sfl aqy iek nMU 10[5 sfly kYd dI sjLf suxfeI geI hY. idwlI kmytI dy pRDfn mnjIq isMG jIky ny ies sKLq sjLf nMU mnuwKI aiDkfrF dI AulMGxf dwisaf hY. kmfl hY dosLIaF nMU adflq vloN sbUqF dy aDfr `qy idwqI geI sjLf mnuwKI aiDkfrF dI AulMGxf ikvyN ho geI? mnjIq isMG jIky df kihxf hY ik iswKF nMU sMsfr ivwc ikqy vI iensfPL nhIN iml irhf. jykr iksy nMU mfrn dI KwulI Cot dyxf hI iensfPL hY qF sMsfr ny ajyhf iensfPL kdy nhIN dyxf.

          akfl qKLq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ny vI ies sjLf nMU gLlq dwisaf hY. aKy sLRomxI kmytI ies sjLf nMU quVvfey ikAuNik jnrl brfV nMU swt mfmUlI hI lwgI sI. aksr ikhf jFdf hY ik sRI akfl qKLq dy jQydfr df ruqbf eIsfeIaF dy pop vrgf hY. kI pop kdy iksy ies iksm dy adflqI kys `qy afpxf pRqIkrm idMdf hY? jd svrgI pop jfhn pfl `qy iek isr iPry ny hmlf kr ky Aus nMU jKLmI kr idwqf sI qF pop pfl ny Aus nMU muafP kr idwqf sI. jylLL ivwc jf ky vI Aus hmlfvr nMU sLFq rihx df asLIrvfd idwqf sI. sfzy jQydfr kdy iksy dy kdy iksy dy bfeIkft dy inrdysL idMdy hn. kfqlF nMU sLhId dsdy hn aqy AuhnF dI ipwT QfpVdy hn. pop sfry sMsfr dI suwK sLFqI mMgdf hY aqy sMsfr ivwc pop vrgf ruqbf qy siqkfr pRfpq krn vfsqy pop vrgy kMm vI krny pYxgy!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


Dfrimk kwtVvfd dy AuBfr vfsqy sOVI isafsq ijLMmyvfr!

          afpxy afp nMU sYkUlr afKx vfly awj nirMdr modI nMU iPrkU aqy ihMdU kwtVpMQI afK ky BMz rhy hn. kuJ lok qF ieh vI afK rhy hn ik Bfrq df rfjBfg nirMdr modI dy hwQ af jfx nfl Gwt igxqIaF nMU Kqrf pYdf ho jfvygf. kFgrs ies qrk nMU bhuqI hvf dy rhI hY qF ik afpxy aDfr nMU lwg rhy Kory qoN bc sky.  kFgrs afp ikMnI ku sYkulr hY, ieh vI puwCxf bxdf hY.

          Bfrq dI rfj swqf `qy kfbjL hox vfsqy jy Bfjpf rfm mMidr aqy Drm df pwqf KyzdI rhI qF kFgrs ajyhy sMBfvI Kqry qoN Gwt igxqI iPrikaF nMU bcfAux df pwqf KyzdI rhI hY. ieMJ ieh dovyN pfrtIaF iek dUjy leI shfeI huMdIaF afeIaF hn. mfmlf vot bYNk bcfAux aqy vDfAux df hY. agr kFgrs pUrI qrF sYkUlr huMdI qF nvMbr 1984 ivwc iswKF df kqlyafm nhIN sI hoxf. hF sImq ihMsf ho skdI sI ijs `qy bhuq jldI kfbU pfieaf jf skdf sI. kFgrs qoN muslmfn vot bYNk Kohx ivwc Gwto Gwt XUpI ivwc kfmXfb rihx vflI smfjvfdI pfrtI vI XUpI ivwc Drm df pwqf Kyz rhI hY. XUpI ivwc hoey iPrkU dMgy BVkfAux ivwc smfjvfdI pfrtI df hwQ hox bfry Kud keI muslmfn afgUaF ny hfmI BrI hY.

          pMjfb ivwc akflI sdf Drm df pwqf Kyzdy afey hn ijs kfrn sUby df bhuq nuksfn ho cuwkf hY. kFgrs vloN akflIaF dy tfkry vfsqy Kyizaf igaf Drm df pwqf hI aprysLn blUa stfr df kfrn bixaF sI. awj akflI iPr purfxI gym hI Kyz rhy hn. iek pfsy Dfrimk kwtVvfd aqy vwKvfd nMU hvf dy rhy hn aqy dUjy pfsy ies nMU kYsL krn dI isafsq Kyz rhy hn. zyrf isrsf dy mfmly ivwc vI akflI srkfr df rol sfPL nhIN hY. zyrf pRymIaF nMU kuwt vI puvfeI jFdI hY aqy iPr afp hI AuhnF dI rfKI df zrfmf vI kIqf jFdf hY. isafsI pMzq smJdy hn ik aMdrKfqy votF dI rfjnIqI KyzI jf rhI hY pr ies nfl sUby df mhOl Krfb ho skdf hY.

          Bfjpf nyqf ny pMjfb ivwc rYlI df aYlfn kr idwqf hY aqy dUjy pfsy ismrnjIq isMG mfn ny ies rYlI nMU rokx df aYlfn kr idwqf hY. akflI srkfr ieh rYlI krvf rhI hY aqy kFgrs ies nMU rukvfAux vfsqy bMdUk ismrnjIq isMG mfn dy moiZaF `qy rwK rhI hY. iswK kwtVpMQI ies nMU afpxI hvf bnfAux vfsqy vfrqxgy. swc ieh hY ik hr pfsy Dfrimk kwtVvfd dy AuBfr vfsqy sOVI isafsq hI ijLMmyvfr hY.

          pMjfb ivwc vwKvfdIaF vloN rfjoafxf qjrby nMU duhrfAux vfsqy hirafxf invfsI gurbKLsL isMG nfm dy ivakqI nMU BuwK hVqfl `qy ibTfieaf igaf aqy iPr dysL ivdysL ivwc ies nMU iswK mudf bxf ky pysL krnf sLurU kr idwqf igaf. Drm dI syvf krn dy nfm `qy mIzIaf dy vwzy ihwsy ny ies nMU Drm df muwdf bxf ky AuBfrnf sLurU kr idwqf. ivdysLF ivwc ros pRdrsLnf df islislf ivZx dI iqafrI kr leI geI. dUjy pfsy sLRomxI kmytI aqy  jQydfr igafnI gurbcn isMG ny ies BuwK hVfql df smrQn krn df zrfmf afrMB kr idwqf. jQydfr igafnI gurbcn isMG ny bMdI CoV nfm dy mfrc nMU akfl qKLq qoN QfpVf vI dy idwqf. sLRomxI kmytI aqy jQydfr gurbcn isMG ny ajyhf afpxI mrjLI nfl nhIN kIqf ho skdf aqy nf hI ieh ho skdf hY ik akflI srkfr ny AuhnF nfl ies bfry ivcfr crcf nf kIqI hovygI. jd ieh mfrc pMjfb dI rfjDfnI vwl cwl ipaf qF srkfr ny ies nMU rokx dI koisLsL sLurU kr idwqI. gwl pUrI qrF nf bxdI vyK ky srkfr vloNy BuwK hVqfl `qy bYTy gurbKLsL isMG nMU cuwk ilaf igaf. sLfied iksy hspqfl lY gey hox. ieh dUhrI Kyz hY ijs nfl kwtVvfd BfrU ho skdf hY.

          kuJ idn pihlF ieh KLbr afeI sI ik mnpRIq bfdl dI pIpljL pfrtI dy afgU BgvMq mfn dy iKlfPL Dfrimk BfvnfvF BVkfAux df dosL lgf ky iek mukwdmf drj krvfieaf igaf hY. BgvMq mfn `qy dosL lgfieaf igaf hY ik Aus ny gurU nfnk dyv jI df nfm siqkfr nfl nhIN ilaf. sLONkI pIpljL pfrtI dy afgU BgvMq mfn dI isafsq nfl kdy vI sihmq nhIN irhf  aqy sdf ieh smJdf irhf hY ik BgvMq mfn isafsq vfsqy aniPwt hY.  BgvMq mfn iek kfmXfb kfmyzI klfkfr hY aqy nvIN kulPI grmf grm vrgIaF afeItmF pysL krn df Aus nMU pUrf hwk hY. aqy ajyhIaF afeItmF nfl isafsI tkorF krn df vI Aus nMU pUrI hwk hY, Auh BfvyN akflI Bfjpf srkfr dy igwty jF gozy lwgx. aYsf koeI kfrn nhIN hY ik gurU nfnk df nfm sfihb sRI gurU nfnk dyv jI hI ilaf jfvy. ieMJ krnf siqkfr dI grMtI nhIN kr skdf. jo lok Dfrimk adfiraF dy aMdr bYT ky hyrf PyrIaF krdy hn Auh aksr afpxy iesLt gurUaF dy nfm bhuq siqkfr nfl lYNdy hn. BgvMq mfn `qy ieh dosL lgfAuxf ik Aus ny gurU nfnk df nfm siqkfr nfl nhIN ilaf srfsr isafsq qoN pRyrq hY. mfn iKlfPL ieh kys horF vfsqy vI Kqrf bx skdf hY. ajyhy ieljLfm horF iKlfPL vI lwgxy sLurU ho skdy hn. Auh idn dUr nhIN  hY jd kwtVpMQIaF nMU KusL krn vfsqy jQydfr ajyhf hukmnfmf jfrI kr dyxgy ik gUrUaF df nfm lYx vfsqy nfm dy awgy aqy ipwCy ikMny ivsLysLx lgfAux hn? iPr ajyhf hor DrmF dy afgU vI sLurU kr dyxgy, qF gwl ikwQy jf ky rukygI? jQydfr pihlF hI iek iPLlm dy nfm ivwc isMG sfihb  vrqx `qy ieqrfjL kr cwuky hn. ikwZI hfsohIxI gwl hY ik sfihb nMU sfb krn df hukm dy ky jQydfrF ny vwzI Dfrimk mwl mfr leI hY. afm lok ajy vI jd iksy iswK nMU vyKdy hn qF Jwt afK idMdy hn isMG sfihb kI hfl hY? kI hux lok ajyhf krnf bMd kr dyxgy?

          aksr hr Drm dy bhuqy Dfrimk afgUaF dI kihxI aqy krnI ivwc bhuuq Prk huMdf hY. kuJ smF pihlF sLONkI iek KLbr pVH irhf sI. ieh KLbr ksLmIr qoN sI aqy ies df sbMD jMmU-kmIr dy muPqI bIrUdIn nfl sI ijs ny gfAux-vjfAux nUM ieslfm ivruwD dwsdy hoey iek Pqvf jfrI kIqf hoieaf sI. acfnk muPqI bIrUdIn aihmd dI iek vIzIE pRgt ho geI ijs ivwc jnfb gfxy df luqP AuTfAudy hoey vyKy gey. muPqI dI ieh vIzIE ieMtrnYWt `qy iek vfierl dI qrHf PYl geI. vIzIE `c muPqI aihmd iek smfgm `c kuJ lokf nfl sMgIq df mf lY rhy sn. ies smfgm `c iek klfkfr hrmonIam nfl gl gf irhf sI aqy muPLqI jI ies df afnMd lYNdy hoey isr ihlf rhy sn. ies sfl dy sLurU ivwc  jMmU kmIr dy pihly lVkIaf dy rOk bYz pRgfȔ ivruwD Pqvf jfrI krky aihmd ny ikhf sI ik gfAuxf bjfAuxf ieslfm dy ivruwD hY| ies Pqvy qo bfad iqMn mYbrI bYz nUM bMd kr idwqf igaf sI| vIzIE nUM vyKx qoN bfad lok kih rhy sn ik ijhVf gfAux bjfAux nUM ieslfm dy ivruwD dws irhf hY AuhI sMgIq df mf lY irhf hY| muPLqI aihmd ny ies irport gLLlq dws ky AunHf df aks Krfb krn dy do lfey sn aqy ikhf sI ik iewk smfgm ivwc akbr hYdrI ny kuJ CMd pVy sn| BfeI sMgIq ivwc vI qF kuJ CMd hI pVHy jF gfey jFdy hn. ies nfl ieslfm nMU ikvyN Kqrf KV skdf hY? mfmlf lokF nMU afpxy mgr lgfAux aqy smfj ivwc vwKry rwKx df hY.

          ipCly idnIN sLONkI ny iek hor hYrfnI vflI KLbr pVHI hY. ies KLbr df sbMD ietlI nfl hY ijwQy kuJ iswK afgU iswK Drm nMU rijstrz aqy mfxqf pRfpq Drm bnfAux dI koisLsL kr rhy hn. KLbr muqfibk AuhnF vloN ies bfry bhuq Xqn kIqy gey hn pr ajy kfmXfbI nhIN imlI. AuhnF dI bynqI srkfr ny rwd kr idwqI sI aqy AuhnF ny awgy ietlI dy rfsLtrpqI kol apIl drj krvfeI sI. ipCly idnIN ietlI dy rfsLtrpqI ny AuhnF dI apIl vI rwd kr idwqI hY.

          bhuq aPsos dI gwl hY ik ietlI dy iswK afgUaF nMU kfmXfbI nhIN imlI pr ieh pwuCxf bxdf hY ik kI gurU nfnk df PlsPLf Drm nMU rijtrz krvfAux dI afigaf idMdf hY? gurU nfnk ny sfrI Aumr inrDfrq Dfrimk mirXfdfvF dI ivroDqf kIqI hY aqy srbsFJIvflqf df sMdysL idwqf hY. Dfrimk bMDnF dI ivroDqf df gurU nfnk dy PlsPLy nfl gihrf sbMD hY. kI awj koeI iswK ivdvfn dws skdf hY ik gurU sfihb dy ies PlsPLy dI rOsLnI ivwc iswK Drm nMU iksy srkfr kol rijstr krvfAuxf ikMnf ku shI hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


zyrf pRymIaF dI nfm crcf iswK ivroDI ikvyN hoeI?

          bIqy idnF dOrfn pMjfb dy pRisD ipMz ZuzIky ivwc zyrf isrsf dy pRymIaF aqy kuJ iswK sMgTnF ivckfr hflq bhuq qxfapUrn bxI rhI hY. zyrf pRymIaF vloN ipMz ivwc nfm crcf df dIvfn rwiKaf igaf sI ijs df kuJ iswK sMgTn ivroD kr rhy sn. kwtVpMQI iswK sMgTn ipMzF dy keI sDfrn iswKF nMU ies hwd qwk BVkf rhy hn ik aksr zyrf pRymIaF dI nfm crcf df ivroD kIqf jFdf hY. afm iswKF dy Kfny ieh gwl iksy hwd qwk pf idwqI geI hY ik zyrf pRymIaF dI nfm crcf iswK PlsPLy aqy iswKI dI ivroDI hY. ies dosL vI nflo nfl nwQI kIqf jFdf hY ik isrsf zyrf dy muwKI ny sRI gurU goibMd isMG vrgf pihrfvf pfieaf sI ijs vfsqy Aus nMU muafPL nhIN kIqf jf skdf. zyrf muKI nMU keI vfr mfrn dI koisLsL vI kIqI geI hY ijs kfrn Aus nMU  sKLq surwiKaf imlI hoeI hY.

          kuJ iswKF vfsqy gurU sfihb vrgf Jwgf pf lYxf bhuq sMgIn jurm hovygf pr sLONkI socdY  ik zyrf muwKI `qy kql aqy blqfkfr dy lwg rhy dosL ies qoN vI ikqy vwD sMgIn hn. jd zyrf muwKI `qy pwqrkfr CqrpqI nMU kql krvfAux dy dosL lwg rhy sn qF awj Aus df aMnf ivroD krn vfly gUVHI nINd suwqy pey sn.  ieh gwl vI ieiqhfs df ihwsf bx geI hY ik zyrf muKI rfm rfhIm isMG nMU ies zyry `qy kfbjL krvfAux vflf gurjMt isMG rfjsQfnI sI pr awj rfjsQfnI nMU sLhId dwsx vfly zyrf pRymIaF df ivroD kr rhy hn. ies ivroD df kfrn zyrf muKI vloN iek Kfs idwK vflf Jwgf pfAux nhIN hY jo sRI gurU goibMd isMG jI dy pihrfvy df BulyKf pfAuNdf dwisaf jf irhf hY. sgoN ies df kfrn zyrf isrsf dy pRymIaF dI vD rhI igxqI hY ijs kfrn zyrf iek rfjsI qfkq bxdf jf irhf hY.

          awj dy zyrf-iswK ktrfa df kfrn zyrf isrsf df vD irhf rfjsI pRBfv hY. kFgrs, akflI aqy hor rfjsI pfrtIaF zyrf isrsf dI iksy nf iksy qrF bFh mroV ky ieh smrQn hfsl krnf cfhuMdIaF hn aqy zyrf muKI ies nMU afpxy ihwqF vfsqy vfrqxf cfhuMdf hY. vwKvfdI iswK sMgTnF vfsqy zyrf isrsf aqy hor zyiraF df vD irhf pRBfv AuhnF dy vwKvfdI mnsUibaF dy rsqy dI rukfvt bx irhf hY. pMQ dI kiQq rfKI aqy akfl qKLq df zMzf vrq ky vwKvfd nMU AuBfrn dy rsqy ivwc zyrf isrsf aqy hor zyry iek vwzI rukfvt hn. ies rukfvt nMU dUr krn vfsqy kwtVpMQI iswK sMgTn iksy hwd qwk vI jf skdy hn. aqy nfm crcf df ivroD krnf vI ies cfl df ihwsf hY.

          Prk isrPL ieh hY ik nfm crcf df aMnf aqy ihMsk ivroD kr ky iswK kwtVpMQI iswK PlsPLy dy muZly asUlF dI iKlfPLvrjLI kr rhy hn jo ivsLvfs dI ajLfdI dI jLfmnI Brdf hY. aksr ieh gfQf gurdvfiraF ivwc afm suxfeI jFdI hY ik iswK ivsLvfs iqlk aqy jMjU vrgy bfhrI Dfrimk icMnF ivwc ivsLvfs nhIN rwKdf. pr jd aOrMgjLyb ny jLbrdsqIN ihMdUaF nMU muslmfn bnfAux vfsqy iqlk aqy jMjU Auqfrny sLurU kIqy qF nOvyN gurU qyg bhfdur jI ny ies dy iKlfPL afpxf blIdfn idwqf qFik ivsLvfs dI ajLfdI dI rfKI kIqI jf sky.

          awj jd zyrf pRymI pMjfb dy iksy ipMz ivwc nfm crcf krdy hn qF ies df aMnf aqy ihMsk ivroD kIqf jFdf hY. ipMz ZuzIky ivwc vI ajyhf hI hoieaf hY ijwQy nfm crcf nMU rokx vfsqy ihMsk qrIky vrqy gey jd ik nfm crcf ivroD sLFqIpUrn ZMg nfl krn dI vI koeI quk nhIN bxdI. puwCxf bxdf hY ik nfm crcf iswK ivroDI ikvyN hoeI? nfm crcf kI hY aqy ikvyN krnI hY ieh nfm crcf krn vffly jfnx. ijMnI dyr nfm crcf iksy hor dy aiDkfrF dI AulMGxf nhIN krdI ies df ivroD krn dI koeI quwk nhIN hY. ipMz ZuzIky ivwc puils `qy vI hmly kIqy gey aqy puils dy motr sfeIklF nMU vI awgF lgfeIaF geIaF. jd puils ny kuJ sLrfrqIaF nMu PV ilaf qF ieh svfl kIqf jf irhf hY ik iswKF nMU ikAuN PiVaf igaf hY aqy zyrf pRymIaF nMU ikAuN nhIN PiVaf igaf? sMBv hY ik kuJ zyrf pRymIaF ny vI koeI sLrfrq kIqI hovy aqy jykr ajyhf hoieaf hY qF AuhnF iKlfPL vI kfrvfeI hoxI cfhIdI hY pr mOky qoN iml rhIaF rportF muqfibk sLrfrqI Auh hn ijhnF ny ikRpfnF nfl hmlf kIqf hY aqy awgF lgfeIaF hn. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik afm iswKF nMU zyrf pRymIaF iKlfPL kwtVpMQIaF vloN lgfqfr Auksfieaf jf irhf hY ijs df iswtf ihMsf ivwc inkldf hY. ivsLvfs dI ajLfdI dI iswK PlsPLf vI jfmnI Brdf hY, Bfrq df kfnMUn vI Brdf hY aqy aMqrrfsLtrI kfnMUn vI Brdf hY.

          kuJ lokF vloN ivdysLF ivwc ieh pRcfr kIqf jFdf hY ik Bfrq aqy pMjfb ivwc iswKF nMU ajLfdI nhIN hY. ZuzIky aqy ies vrgIaF hor GtnfvF dIaF mIzIaf rportF sfbq krdIaF hn ik mfmlf ies dy Elt hY. ajLfdI qF AuhnF Gwt igxqIaF nMU nhIN hY jo iswKF dy aMdr bYTIaF hn jF iswKF dy afspfs vwsdIaF hn aqy ijhnF ivcoN keIaF ivwc iswKF dI vI bhuq vwzI igxqI sLfml hY. zyrf isrsf vI iek ajyhI hI sMprdf hY ijs ivwc iswK coKI igxqI ivwc hn. AuhnF nMU koeI kwcy iswK afKy jF piqq afKy  jF kuJ hor afKy, Auh iswK pirvfrF ivwc pYdf hoey lok hn jo iksy kfrn zyrf isrsf dy pYrokfr bx gey hn. AuhnF nMU ajyhf krn df pUrf hwk vI hY.

          rfmgVIaf brfdrI bfbf ivsLvkrmf df idvs mnfvy qF iswK kwtVpMQI aqy kiQq imsLnrI ies df ivroD krdy hn.  aKy iswKI ivwc ies dI mnfhI hY aqy ieh mnmwq hY. rihq bihq vfly iswK afgU Gply krn, blYk krn, zrwg smgilMg krn, gurdvfiraF df DMn Kfx, kfmuk hrkqF krn jF hor kukrm krn ies nfl iswKI nMU Tys puwjx dI gwl nhIN kIqI jFdI.  lohVI, dIvflI, rwKVI, mwisaf aqy vfrF iqAuhfrF df aMnf ivroD kIqf jFdf hY. ieh kuJ anoKf nhIN hY aqy pfiksqfn dy lok ies nMU hMzf rhy hn ijwQy vMz qoN ipwCoN gYr ieslfimk grdfn ky bhuq sfry iqAuhfr bMd kr idwqy gey hn ijhnF ivwc lhOr dI sdIaF purfxI bsMq pMcmIN vI sLfml hY. eyQoN qwk ik pfiksqfn ivwc musilm sUPI sMqF dy mjLfrF `qy lwgdy myilaF nMU vI rokx dI koisLsL kIqI jf rhI hY. keI sUPIaF dy mjLfrF `qy dihsLqgrd hmly kIqy gey hn ikAuNik iehnF dI mirXfdf kiQq qOr `qy ieslfm (AuhnF dy pMQ) dI AulMGxf hY. awj pfiksqfn ivwc swB kuJ ieslfm dy Edfly hI GuMmdf hY aqy Auh vI kwtVpMQI sMunI ieslfm dy Edfly. suMnI mOlfixaF vloN sLIaf muslmfn, hjLfrf muslmfn aqy aihmdIaf muslmfn vI ieslfm ivroDI grdfny jf rhy hn. eId, bkrId aqy rojy hI aslI pfiksqfnI iqAuhfr bcdy hn.

          ies dy Elt Bfrq ivwc vMz dy bfvjUd sUPI PkIrF dy mjLfrF dy `qy pihlF vFg hr sfl myly lgdy hn. eId, bkrId aqy rojy vI mnfey jFdy hn. lohVIaF, dIvflIaF, vsfKIaF, rwKVIaF, krvf cOQ, duishry, bsMq pMcmI dy myly, gUrUaF, sMqF aqy PkIrF dy  idn pUrI ajLfdI nfl mnfey jFdy hn. pfiksqfnI afgU keI vfr sUPI PkIrF dy mjLfrF dy drsLn krn Bfrq afAuNdy hn ijwQy gYr muslmfn vI vwzI igxqI ivwc isjdf krn jFdy hn.

          kuJ iswK kwtVpMQI afKdy hn ik zyrf isrsf df muKI pMjfb dy lokF nMU zyry nfl joVdf hY aqy ieMJ krky iswKI nfloN qoVdf hY. BfeI quhfnMU iks ny roikaf ik qusIN lokF nMU iswKI nfl nf joVo? kI zyry vflf lokF nMU zyry nfl zMzy vrq ky joVdf hY? qusIN lokF dIaF Dfrimk, smfijk, mfnisk aqy hor loVF pUrIaF krn dIaF skImF bxfE, lok quhfzy nfl juV jfxgy. zMzy nfl qF lokF nMU iksy ivcfr nfl nhIN joiVaf jf skdf.

          hor suxo akfl qq dy jQydfr igafnI gurbcn isMG ny afK idwqf hY ik srkfr zyrf pRymIaf vwlo jnqk Qfvf Aupr nfm crcf smfgm krn `qy rok lgfey. ieh iswKF df kiQq pop afK irhf hY. kI kdy soicaf jf skdf hY ik kYQoilk crc df pop ajyhI mMg iksy hor iPrky dy iKlfPL rwK dyvy? jQydfr gurbcn isMG ny ihMsf krn vfilaF iKlfPL drj kIqy gey kys vfps lYx dI vI mMg kIqI hY.

          ieh gwl dfavy nfl khI jf skdI hY ik agr iswK kwtVpMQI zyrf muKI df aMnf ivroD nf krdy qF awj Aus dI hflq vI bfpU afsf rfm vflI ho jfx dy pUry afsfr sn. Aus qy lwgy kql aqy blfqkfr dy dosL bhuq sMgIn hn qy Aus iKlfPL ZukvIN kfnMUnI kfrvfeI hoxI cfhIdI hY. zyrf muKI dy ivroD dy nfm `qy afm zyrf pRymIaF df huwkf-pfxI bMd krn dy Xqn axmnuwKI aqy gYr kfnMUnI hn. nfm crcf kuJ vI hovy ieh  pRymIaF dy ivsLvfs df ihwsf hY aqy iksy qrF vI iswK ivroDI nhIN hY. hF afpxf ivsLvfs iksy hor `qy Dwky nfl Tosx df Xqn krnf iswK ivroDI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kwtVpMQIaF  nMU sRI sLbd vI ihMdUvfd df pRqIk jfpx lwgf!

          bhuq hYrfnI dI gwl hY ik kuJ lokF hux sRI sLbd `qy vI ieqrfjL krn lwg pey hn aqy AuhnF nMU sRI vI ihMdUvfd df pRqIk jfpx lwg ipaf hY. afpxy afp nMU buwDIjIvI aqy iswK ieiqhfskfr smJx vflf iek swjx iehnIN idnIN torFto df gyVf lgf ky kuJ hor sLihrF vwl clf igaf hY.

          ies swjx df afpxI buwDI bfry stYNzrz eynf AuWcf hY ik Aus ny torFto ivwc qF afm jxy Kxy nfl gwl krn qoN hI ienkfr kr idwqf sI. ryzIE `qy Aus dIaF isPLqF dy bhuq puwlL bMny gey sn aqy lokF nMU ikhf igaf sI ik Plfxy hfl ivwc afE, AuQy Kuwl ky ivcfrF kIqIaF jfxgIaF aqy quhfzy svflF dy juvfb idwqy jfxgy. inrDfrq hfl ivwc jd kuJ lokF ny svfl krny cfhy qF ikhf igaf ik svfl ilK ky dy idE. ieMJ qF vwzy vwzy afgU vI nhIN krdy pr nkslbfVIey qoN buwDIjIvI aqy ieiqhfskfr bxy ies swjx ny qF ieh vI afK idwqf ik Auh afpxy ruqby dy brfbr dy bMdy nfl hI gwl kr skdf hY jxy Kxy nfl nhIN.

          mfjrf gdrI bfibaF nMU gdrIaF qoN iswK sfbq krn df sI aqy ies mfmly `qy jxy Kxy nMU afpxy ivcfr dyx jF nukqfcInI krn df hwk ikvyN idwqf jf skdf hY? gdrIaF nMU iswK sfbq kr ky awgoN iks ivcfDfrf nfl joiVaf jfxf hY Auh sLfied buwDIjIvI jI afpxI aglI ikqfb `c dwsxgy. hF, kuJ ihMt AuhnF afpxI ieMtrivAU ivwc jLrUr idwqy hn jo sMBfvI ikqfb dy ivsLy vsqU df aDfr ho skdy hn.

          sLONkI ny ieh ivsLf ies vfsqy cuixaF hY ikAuNik sLONkI mihsUs krdf hY ik kuJ lok iswKI nMU bhuq sImq kr dyxf cfhuMdy hn. ies hwd qwk sImq ik iswKF nMU kuJ Kfs iksm dy sLbd vrqx jF nf vrqx vfsqy mjbUr kIqf jf sky. pMjfbI pMjfbIaF dI bolI hY aqy ieh DrmF dI vMz qoN vI purfxI bolI hY. ies nMU DrmF dIaF sOVIaF vMzF qoN dUr rwiKaf jfxf cfhIdf hY nhIN qF ieh pRPuwlq nhIN ho skygI.

          pihlF hI pfiksqfnI pMjfb ivwc pMjfbI nMU pfbMdIaF df sfhmxf krnf pY irhf hY. pfiksqfn dI swB qoN vwD abfdI dI bolI huMidaF hoieaF vI pMjfbI df ruqbf isMDI, bloc jF psLqoN vgYrf qoN bhuq hyT hY. AurdU BfsLf dI brfbrqf  krnI qF bhuq dUr dI gwl hY jo ik pfiksqfn dI kOmI BfsLf hY hflFik ieh iksy dI vI mfq BfsLf nhIN hY. ies df muwK kfrn bolI nMU Drm nfl nwQI krnf hY. pMjfbI nMU iswKF nfl nwQI kr ky pfiksqfn ivwc durkfr idwqf igaf aqy AurdU nMU muslmfnF nfl joV ky ies nMU kOmI BfsLf df ruqbf dy idwqf igaf hY.

          BfrqI pMjfb ivwc vI ies iksm dI cfl keI iDrF vloN cwlI geI jo kfmXfb nhIN ho skI. awj pUrbI pMjfb ivwc pMjfbI bolI, pVHI aqy pVHfeI jFdI hY. hux keI pMjfbI sLbdF nMU Dfrimk rMgq dyx dI koisLsL kIqI jf rhI hY. buwDIjIvI swjx dy nfl nfl iek Gon mon mIzIafkfr vI iksy iswK sKLsLIaq nMU sRI Plfxf isMG ilKx `qy ieqrfjL krdf hY. hor vI keI iksm df AUt ptFg bol jFdf hY ijs df koeI aDfr jF mqlb hI nhIN huMdf.

          Audfhrx vjoN ieiqhfs qoN swKxf ieh ryzIE host mugl bfdsLfh bfbr nMU eysLIaf df ivjyqf afK irhf sI jdik bfbr df rfj isrPL AuqrI Bfrq qwk hI sImq sI ijs ivwc sfrf rfjpuqfnf (awj df rfjsQfn) aqy afgry qoN hyT vflf ihMdosqfn vI sLfml nhIN sI. eysLIaf dy ies kiQq ivjyqf dy jfnsLIn hmfXUM nMU Aus dI POj dy hI iek nOkr sLyr sLfh sUrI ny 1540 ivwc idwlI dy qKLq qoN lfh idwqf sI.

          mugl slqnq dI sLurUafq kridaF 21 aprYl 1526 dy idn bfbr ny pfxIpq dy mYdfn ivwc idwlI dy bfdsLfh iemrfhIm loDI nMU hrfieaf sI aqy Auh lfhOr qy srhMd ipCoN idwlI aqy afgrf dI irafsq `qy kfbjL hoieaf sI. 1528 ivwc bfbr rfjpuqfnf dy rfjf rfxf isMGf nMU hrfAux ivwc kfmXfb hoieaf sI aqy 47 sfl dI Aumr ivwc 5 jnvrI 1531 dy idn ies sMsfr qoN cwl vwisaf sI. ieiqhfsk qwQ ieh hY ik bfbr df rfj awj dy ihMdosqfn df msf cOQf ku ihwsf hI sI qF iPr Aus nMU eysLIaf df jyqU ikvyN mMn leIey? bfbr idwlI dy qKLq `qy msF pMj ku sfl hI bYT sikaf sI aqy Aus dI slqnwq AuWqrI pwCmI Bfrq qwk hI sImq sI. bfbr qF Bfrq df ivjyqf vI nhIN sI, Aus nMU eysLIaf df ivjyqf afKxf bhuq JUT hY.

          buwDIjIvI jI nfl ryzIE ieMtrvIAU ivwc ieh bhuq jLor dy ky afiKaf igaf ik iswK nfvF nfl sRI iksy sfijsL hyT lgfieaf jf irhf hY. aKy nvyN sLbd ilaFdy jf rhy hn. puwCxf bxdf hY ik kI srdfr sLbd nvF hY jF sRI sLbd nvF hY? sRI sLbd dI vrqoN gurbfxI ivwc vI QF QF hoeI hY aqy ardfs ivwc gurU sihbfn dy nfvF awgy vI sRI lgfieaf jFdf hY. iewQoN qwk ik gurbfxI ivwc pihly rfg df nfm hI isrI rfg hY. sRI sLbd pMjfbI BfsLf df sLbd hY aqy sdIaF qoN pMjfbI ivwc vriqaf jf irhf hY. hux ies nMU Dfrimk rNMgq dy ky pMjfbI ivcoN bfhr ikvyN kwiZaf jf skdf hY?

          jykr sRI sLbd Bfrq dIaF hor BfsLfvF ivwc vriqaf jFdf hY qF ies df mqlb ieh nhIN hY ik ies nMU pMjfbI ivcoN gfieb kr idwqf jfxf cfhIdf hY.

          srdfr sLbd vI isMG  aqy gurU sLbdF vFg iswKF dy jnm qoN bhuq purfxf hY. ies dI vrqoN cIP, muKIaf jF afgU vfsqy huMdI hY aqy huMdI rhI hY. keI kbIly afpxy afgU nMU srdfr afKdy rhy hn aqy eysy qrF keI zfkU groh vI afpxy afgU vfsqy srdfr sLbd vI vrqoN krdy rhy hn.

          srdfr sLbd dI vrqoN iswKF vfsqy kIqI jFdI hY aqy kIqI jf skdI hY pr ies nMU iswKF vfsqy rIjLrv nhIN rwiKaf jf skdf. eysy qrF sRI sLbd dI vrqoN `qy rok nhIN lgfeI jf skdI. awj asIN sRI gurU nfnk dyv jI, sRI gurU goibMd isMG jI, sRI hir mMidr sfihb jI jF sRI drbfr sfihb jI afKdy hF. kI sRI df bdl srdfr kr ky asIN kwl nMU srdfr gurU nfnk dyv jI jF srdfr drbfr sfihb jI afKxf sLurU kr dyvFgy?

          kuJ lokF ny sRI gurU goibMd isMG jI dI mfqf df nfm vI mfqf gujrI qoN gujr kOr ilKxf sLurU kr idwqf hY.  ijvyN mfqf gujLr kOr sLurU kr idwqf igaf hY, sLfied kuJ kwtVpMQI iksy idn s: akfl qKLq sfihb aqy s: drbfr sfihb kihxf vI sLurU kr dyxgy. kI ieMJ krn nfl ihMdUaF nfloN nfVUaf kwtx dI kvfied awgy vDygI jF kuJ lok ajyhI afs krdy hn? nf jfxIey ies nfl sOVy aDfr `qy mMigaf jf irhf vwKrf rfj vI iKsk ky Borf ku nyVy hI af jfvy.

          ieho kuJ BfeI sLbd nfl vI kIqf jf irhf hY. BfeI bhuq siqkfr vflf sLbd hY aqy ieiqhfsk qOr `qy irhf hY. awj qwk qF pMjfbI ivwc BfeI vwzy Brf nMU afiKaf jFdf sI aqy iPr iksy igafnI jF gRMQI nMU BfeI afiKaf jfx lwg ipaf pr hux kfqlF nMU BfeI sLbd nfl sMboDn kIqf jf irhf hY. kI sfry dihsLqgrd BfeI hn?

          sLONkI nMU hYrfnI huMdI hY jd kuJ vwKvfdI eyar ieMzIaf bMb kFz dy dosLI ieMdrjIq isMG irafq nMU BfeI ieMdrjIq isMG irafq afKdy hn. ies BfeI nMU kYnyzf dIaF adflqF ny iqMn vfr dosLI GoisLq kIqf hoieaf hY aqy ieh swjx shuM Kf ky do drjun qoN vwD vfr adflq ivwc JUT bol cuwkf hY. kI ies nfl BfeI sLbd dI qOhIn nhIN huMdI? eysy qrF BfeI qlivMdr isMG prmfr aqy hor keI BfeI hn ijhnF dy nfvF nfl BfeI sLbd lgfAuxf soBf nhIN idMdf. kI ajyhy kiQq BfeIaF nMU BfeI mrdfnf, BfeI gurdfs, BfeI mqI dfs jF BfeI sqI dfs vrgy jF brfbr mMinaF jf skdf hY?

          ipCly idnIN sLONkI ny suixaF hY ik iek bOlIvuwz iPlm  dy nfm ivcoN sfihb sLbd dI QF sfb kr idwqf igaf hY ikAuNik jQydfr igafnI gurbcn isMG nMU sfihb aqy sfb ivwc Prk njLr afAuNdf hY. sfb qF sfihb sLbd df hI ivgiVaf hoieaf rUp hY. sfb nMU sfihb df Cotf aqy pyNzU  rUp vI afiKaf jf skdf hY. iehnF df mqlb ieko hI hY. igafnI gurbcn isMG ies aKOqI qbdIlI nfl KusL ho lYx pr eyny Prk nfl ies df mqlb nhIN bdilaf. hF, ieh iprq sLfied jLrUr pY geI hY ik sfihb sLbd iswK smiJaf jfxf cfhIdf hY aqy sfb, gYr iswK.

          gwl sRI sLbd dI kr rhy sF aqy pwuCxf bxdf hY ik agr sRI sLbd ihMdUvfdI Jlkfrf mfrdf hY qF gurbfxI ivwc qF bhuq sfrIaF vwK vwK BfsLfvF dy aeI ajyhy sLbd hn jo jo snfqnI jF ieslfimk hn. kI hux sRI vFg iehnF sLbdF nMU vI nKyVn dI kvfied sLurU hovygI?

          buwDIjIvI jI nMU ieMtrivAU krn vfly ryzIE host ny qF ieh vI afK idwqf sI ik s: pRkfsL isMG bfdl nMU sRI pRkfsL isMG bfdl ilKxf mnjLUr nhIN hY. pr jd nPrq ivwc grwsy hoey kuJ vwKvfdI s: pRkfsL isMG bfdl nMU pRkfsL bfdl hI afKdy hn qF host mhOdy KfmosL rihMdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


aYs aYs pI hridafl isMG mfn nMU avfrz kOx dyvygf?

          pitaflf dy aYs[ aYs[ pI[ hridafl isMG mfn dI dysL ivdysL `c bhuq bwly bwly ho rhI hY. PiqhgVH sfihb ilHy dy aYs aYs pI huMidaf hI s: mfn ny pMjfb ivwc zrwg smglrF nMU PVn dI iek vwzI muihMm ivZI sI ijs nMU hux vwzf PLl lwigaf hY. ies muihMm aDIn bIqy idnIN puils ny nisLaF dy kfrobfr dy srgxy jgdI isMG Bolf igRPqfr kIqf hY. pMjfb puils df sfbkf zIaYspI Bolf afpxy pMj sfQIaf smyq aqy 18 kroV rupey dIaf nIlIaf vsqf smyq igRqfr kIqf igaf hY.

          aYs[aYs[pI[ hridafl isMG mfn muqfibk ies groh dy pihlf PVy gey 28 mYbrf qo 700 kroV rupey dy hfrz zrwg brfmd kIqy jf cuwky hn aqy 50 aYn[afr[afeI vI ies kfly DMdy `c lwgy hoey hn, ijnHf nUM PVn leI ieMtrpol dI mdd vI leI jfvygI.

          gurdvfrf sihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD dy KflI kryt `qy bYTf sLONkI jd cfh df lMgr Ck irhf sI qF hr imlx vflf swjx ieh hI puwC irhf sI ik ikhVf ikhVf aYnafrafeI hux aiVwky af irhf hY? koeI iksy df nfm lY ky kihMdf sI ik Aus df nfm jLrUr iehnF ivwc hovygf aqy koeI iksy hor df nfm lYNdf sI. sOLNkI hYrfn sI ik afm lok ikMny lokF `qy zrwg smglr hox df sLwk krdy hn. dUr duryzy dIaF hvfeI sYrF krn vfilaF, vwzy GrF aqy hMmrF vfilaF nMU qF bhuq lok sLwk dI inghf nfl vyKdy hn. sLfied iehI kfrn hY ik kuJ lokF ny afpxy hMmrF `qy ieh lKvfieaf hoieaf hY ik gyVf lgf ky nhIN ilaf.

          sLONkI dI mMzlI ivwc ies gwl dI vI crcf cwl rhI sI ik Plfxy Plfxy ny zrwg ikvyN smgl kIqI sI? iewk swjx ny dwisaf ik ryzIE vflf joigMdr bfsI afK irhf sI ik iksy ny zrwg 40 KUMizaF `c Br ky kYnyzf ilaFdI sI aqy koeI swjx Aus dy Gr pey 40 KUMzy vyK ky hYrfn rih igaf sI. juwqIaF dy qilaF aqy zwbf bMd KfxpIx dy smfn ivwc vI zrwg ZoeI geI hY. iek swjx ny dwisaf ik koeI gfiek qUMbI ivwc aPILm rwK ky lY afieaf sI. iek hor ny dwisaf ik bIqy ivwc zrwg smgilMg vfsqy Drm gRMQ nMU vI vriqaf igaf sI. iek swjx ny sLONkI nMU iek vfr dwisaf sI ik Auh Bfrq qoN jhfjL ivwc kYnyzf af irhf sI jd iek jfxkfr zrwg smglr ny Aus nMU jhfjL ivwc hI nfgxI afPLr kr idwqI. swjx jI hYrfn rih gey jd smglr jI ny jfhfjL ivwc hI nfgxI df syvx kr ilaf. iewk swjx df kihxf sI ik kYnyzf ivwc hux vDIaf aPIm afm hI iml jFdI hY.

          iek swjx df ivcfr sI ik smglrF dI sfzy BfeIcfry nMU bhuq vwzI dyx hY. zrwg smglr mIzIey nMU bhuq sihXog idMdy hn ijs kfrn kYnyzf ivwc pMjfbI mIzIaf pRPuwlq ho irhf hY. kuJ mIzIey vfly vwzf gwPf lYx vfsqy rOlf pfAuNdy hn aqy iml jfx `qy cuwp kr jFdy hn. swjx jI muqfibk smglrF dI mdd qoN ibnF kYnyzf ivwc dysI isafsq cwl hI nhIN skdI. smglrF kfrn hI dysI isafsq bulMdIaF vwl jf rhI hY. kwbzI qF ies mfmly ivwc jgq pRisD ho hI geI hY. kbwzI aqy mnorMjn dy Kyqr nMU vI smglrF dI vwzI dyx hY. Dfrimk kMmF ivwc vI smglr swB qoN mUhry rihMdy hn aqy coKf dfn puMn krdy hn. Dfrimk adfiraF dy afgU Qfpx ivwc vI AuhnF dI ikRpf idRsLtI dI loV pYNdI hY. Dfrimk adfry kfly DMn nMU icwtf krn dy vI keI vfr kMm af jFdy hn. trFsport ibjLnYs ivwc vI keI smglrF ny coKf Xogdfn pfieaf hY. BfvyN keI sO nOjvfn ieh DMdf krdy PVy gey hn aqy jylF ivwc bMd hn pr ijhnF dy vfry inafry ho gey hn AuhnF dI igxqI ikqy ijLafdf hY.   zrwg smgilMg df mfVf motf kys bx jfxf hux koeI vwzI gwl nhIN smiJaf jFdf. gwl kI zrwg smglr ivdysL KFs kr kYnyzf-amrIkf vwsdy pMjfbI BfeIcfry df bhuq aihm aMg bx gey hn. smglrF dI sLmUlIaq qoN ibnF vwzy kfrj iswD krny musLkl hn. iewk swjx ny dwisaf ik smfn dy Bry kMtynr corI krn dy kMm ipwCy vI zrwg smglrF df hwQ hY.

          pMjfb ivwc qF zrwg smgilMg dy DMdy ivwc isafsI aqy puils df hwQ hox dy crcy sdf cldy rihMdy hn pr hux kYnyzf ivwc vI bhuq lok ieh socx lwg pey hn ik iewQy vI aMdrKfqy bhuq kuJ ho irhf hY. vYnkUvr ivwc bfrzr eyjMsI aqy kuJ puils vfly smglrF nfl rlLy hoey hox kfrn PVy vI gey sn aqy ajyhy kuJ kys EntyrIE ivwc vI sfhmxy afey sn. 7-8 sfl pihlF iek kiQq zrwg smglr puils dy Cfpy qoN aYn pihlF kYnyzf ivcoN Bwjx ivwc kfmXfb ho igaf sI pr Aus dy Gr ivcoN do ku imlIan zflr kYsL PiVaf igaf sI. eynI ku rkm dy PVy jfx nfl Aus dy srIr `qy JrIt vI nhIN sI afeI aqy Aus ny pMjfb ivwc jf ky iklf numf Gr Ausfr ilaf sI. hr pfsy Aus dI bwly bwly hox lwg peI sI. puils dy vwzy aPLsr aqy afgU Aus df pfxI Brdy sn. iksmq df Gyiraf ivcfrf iqMn-cfr mhIny pihlF kYnyzf muV afieaf aqy puils ny afAuNdf hI boc ilaf. mhInf ku qF ieh pqf nhIN sI lwg sikaf ik Aus nMU iks puils Pors ny cuwikaf hY? hux pqf lwgf hY ik Aus nMU vYnkUvr puils lY geI hY.

          kYnyzf aqy amrIkf qoN pMjfb jf vwsx vfly smglrF dy kuJ sLONk sFJy hn jo ik PVy gey 4-5 smglrF dy rihx sihx qoN sfhmxy afey hn. Auh vwzy vwzy Gr bxf ky rihMdy sn aqy AuhnF nMU kwuqy aqy GoVy rwKx df sLONk sI. AuhnF ny keI koTIaF aqy jLmInF vI KrIdIaF hoeIaF sn. AuhnF dIaF keI vwzy puils aPLsrF aqy isafsqdfnF nfl XfrIaF sn. sports jF kbwzI nfl AuhnF df pRym vI ijLkrXog hY. hux PiVaf igaf jgdI isMG Bolf iek avfrz jyqU pihlvfn sI.

          kOmfqrI pwDr dy pihlvfn rhy jgdI Bolf ny Bfrq kysrI, Bfrq mwl smrft, rusqmy ihMd, ihMd kysrI aqy ivv flsf kysrI dy iqfb hfsl kIqy sn. Aus nUM 1998 `c Bfrq srkfr vwlo arjun aYvfrz aqy rfj srkfr vwlo zI[aYs[pI[ df ahudf idwqf igaf sI. kuqI mukfbilaf dOrfn Bolf dy kYnyzf, ieMglYz amrIkf aqy keI hor dyf ivwc zrwg mfIaf nfl sbMD bx gey sn, inHf nfl iml ky ies ny hfrz zrwg df arbf rupey df kflf kfrobfr KVHf kr ilaf.

          jgdI isMG Bolf vfsI rfeyky klf (biTMzf) hfl invfsI muhflI aqy sfQIaf nUM hirafxf dy ilHf sonIpq dy gnOr ksby nyiVE iewk Zfby ivwco kfbU kIqf hY. dUjy mulmf ivc rivMdr isMG vfsI GuMmV (hirafxf), srbjIq isMG swbf vfsI virafm nMgl Qfxf kwQU nMgl, hrpRIq isMG hYpI vfsI Jbfl (qrn qfrn) aqy blijMdr isMG vfsI pMzorI (qrn qfrn) fml hn.  jgdI Bolf dI idwlI dy eIst ptyl ngr ivc siQq irhfie AuWqy mfry gey Cfpy dOrfn 26 pfsport aqy amrIkf qo bxI hfeI kuafltI dI pfsport jF vIjLf bxfAux vflI iewk mIn vI imlI hY. PVy gey pfsportf ivco 17 BfrqI, 8 kYnyzIan qy iewk ibRit pfsport hY. ieMJ Bolf gYNNg df sbMD iswDf ivdysL Kfs kr kYnyzf nfl juV jFdf hY. ies qoN pihlF suwKf sUs aqy rfjf kMdolf vrgy kiQq smglr vI PVy gey sn ijhnF dIaF qfrF kYnyzf nfl juVdIaF hn.

 

          do ku hPLqy pihlF pMjfb qoN Kbr afeI sI ik ienPorsmYt zfierYktoryt ny nIlIaf vsqf dy kiQq qskr rxjIq isMG kMdolf AurP rfjf kMdolf df 20 kroV df

mihl numf bMglf aqy dUsrI jfiedfd bq krn leI hY| ienPorsmYt zfierYktoryt ny pMjfb puils vlo ipCly sfl jUn ivc rfjf kMdolf aqy Aus dy sfQIaf qo 200 kroV rupey dIaf nIlIaf vsqf PVn ipwCo jfc urU kIqI sI. ies aDIn nIlIaf vsqf dy gYrkfnUMnI DMdy qo bxfeI jfiedfd nUM jurm dI kmfeI dwsdy hoey bq kr ilaf| bq kIqI geI jfiedfd ivc luiDafxf nyVy smrflf ivc kMdolf df 9[5 eykV df Pfrm hfAUs, bMgf nyVy pYdI ipMz dI koTI, ropV ivc hotl rUp

pYlys` aqy idwlI nyVy guVgfAu ivc zI[ aYl[ aYP istI Pys-1 ivc mihlnumf bMglf fiml hY| sUqrf muqfibk ies sfrI jfiedfd dI rijstrI kImq 5[60 kroV rupey hY pr bffr ivc ies dI kImq 20 kroV qo AuWpr hY|

          jo pitaflf dy aYs[ aYs[ pI[ hridafl isMG mfn ny ieh qskr PV ky kr ivKfieaf hY, Auh awj qwk koeI hor aPsr nhIN kr sikaf. jylFH dy sfbkf zIjIpI jnfb sLsLIkFq ny vI bhuq Kulfsy kIqy sn pr Auh koeI mfarky df kMm nhIN kr sky. rItfier hox ipwCoN AuhnF zrwg smgilMg dI duhfeI bhuq pfeI hY pr kfrgujLfrI nhIN ivKf sky. ieh kih dyxf ik zrwg smglrF nMU isafsI aqy puils dI pusLq pnfhI hfsl hY, kfPLI nhIN hY. sLsLIkFq lokF ivwc nisLaF iKlfP jfgrqI pYdf krn leI bhuq kuJ kr skdy sn pr AuhnF dI muihMm KoKlIaF qohmqF dI muihMm bx ky rih geI hY. aKy pMjfbI nOjvfn hux bwcy pYdf krn jogy nhIN rhy ijs kfrn pMjfbIaF dI nsl bdl jfvygI, Bfv bwcy pYdf krn vfsqy gYr pMjfbI mrd ilafAuxy pYxgy. ajyhIaF KoKlIaF gwlF nfl sLsLIkFq dI muihMm Tuws ho geI hY.

          kYnyzf ivwc lfeIP tfeIm acIvmYNt avfrz dyx vfilaF dI coKI igxqI hY. sLONkI nMU jfpdf hY ik aYs[ aYs[ pI[ hridafl isMG mfn vI AuhnF dI njLrIN jLrUr cVH igaf hovygf. sLONkI hux nIJ nfl AuzIk irhf hY ik aYs[ aYs[ pI[ hridafl isMG mfn  nMU lfeIPL tfeIm acIvmYNt avfrz dyx df aYlfn kOx krdf hY? s: mfn nMU iDafn rwKxf pvygf ik AuhnF nMU avfrz dyx vfly dy ipwCy ikqy koeI nfmvr smglr hI nf KVf hovy!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


aYnzIpI nMU pMjfbI iswKF dI qy ihMdI ihMdUaF dI BfsLf jfpdI hY!

          PYzrl aYnzIpI agly do sflF ivwc aftvf dy qKLq `qy ibrfjmfn hox dy supny vyK rhI hY aqy ies vfsqy kuJ vI krn nMU iqafr hY. ipClIaF PYzrl coxF ivwc aYnzIpI dy pYr hyT ikbYWk vflf btyrf af igaf sI ijs kfrn aYnzIpI afpxy afp nMU vwzf isafsI isLkfrI smJx lwg peI hY. ikbYWk dy lok vwKvfdI blfk ikbYWkvf pfrtI qoN byafsy ho cuwky sn pr spFsrisLp skYNzl kfrn ilbrlF dI mdd nhIN sn krnf cfhuMdy. torIaF dI ikbYWk ivwc pihlF hI sfK nhIN hY ijs kfrn guxf aYnzIpI `qy pY igaf aqy aYnzIpI muwK ivroDI iDr bx geI.

          hux ilbrlF ny jsitn trUzo nMU afpxf nvF afgU cux ilaf hY aqy Auh afpxy bfp dI qrjL `qy  ibafn dfgx lwg ipaf hY ijs nfl aYnzIpI df aDfr suMgV irhf hY. aYnzIpI Gwt igxqI, nvyN iemIgrMtF nMU sbjLbfg ivKf ky ilbrlF dI bVq rokxf cfhuMdI hY aqy ies vfsqy hr pfpV vylx vfsqy iqafr hY. vwzf XUnIanvfd pihlF hI aYnzIpI df Bgq hY.

          nvMbr 3 nMU dIvflI sI aqy pihlI nvMbr nMU aYnzIpI vloN iek vYbsfeIt `qy pRkfsLq hox vfly iek pMjfbI prcy ivwc iek iesLiqhfr idwqf igaf sI. ieh iesLiqhfr dIvflI aqy bMdICoV idvs dI mubfrkbfd df sI aqy ieh aYnzIpI dI sOVI soc df pRqIk vI jfpdf hY. ies iesLiqhfr ivwc aYnzIpI dy afgU jnfb Qfms molkyar aqy keI sMsd mYNbrF dIaF qsvIrF hn. ies mubfrkI iesLiqhfr dI iebfrq bhuq kmfl dI hY.

          ies iesLiqhfr ivwc aYnzIpI ny iek pwQr nfl do isLkfr krn dI koisLsL kIqI hY. gurmuKI ivwc bMdI CoV idvs dIaF bhuq bhuq vDfeIaF hox jI iliKaf igaf hY aqy ihMdI ivwc dIvflI mubfrk iliKaf igaf hY. svfl pYdf huMdf hY ik kI aYnzIpI pMjfbI nMU iswKF dI BfsLf aqy ihMdI nMU ihMdUaF dI BfsLf smJdI hY? ieh vI jfpdf hY ik aYnzIpI dIvflI nMU isrPL ihMdUaF df iqAuhfr smJdI hY ies leI dIvflI mubfrk ihMdI ivwc iliKaf igaf hY.  jfpdf hY ik aYnzIpI afgU dy Edfly ajyhy lokF df Gyrf hY jo Aus nMU kurfhy pf irhf hY aqy Auh votF dI lflsf ivwc awKF mIc ky AuhnF `qy ivsLvfs kr irhf hY. iswKF, eIsfeIaF aqy muslmfnF smyq pMjfb dy ihMdU vI pMjfbI boldy, pVHdy aqy ilKdy hn. Bfrq dy ihMdI hfrtlYNz dy sfry lok ihMdI boldy aqy pVHdy hn. bolI df sbMD DrqI nfl huMdf hY ijvyN sfzy kYnyzf ivwc jMmy bwcy aMgryjLI boldy hn aqy pMjfbI AuhnF dI dUjI BfsLf hY jo Auh mfipaF qoN iswKdy hn.

          Bfrq dI rfjDfnI idwlI vwl vyKIey qF idwlI `qy sdIaF qoN pMjfbIaF df gLlbf irhf hY. 1947 dI vMz qoN bfad awj dy pfiksqfn qoN AujVy bhuq sfry pMjfbI iswK aqy ihMdU idwlI afx vwsy sn ijs kfrn idwlI ivwc pMjfbIaF df bolbflf hor vD igaf sI. awj idwlI dy keI ihisaF ivwc ihMdI aqy aMgryjLI dy nfl nfl pMjfbI ivwc vI sVkF dy nfm ilKy hoey imldy hn. rfjDfnI idwlI ivwc vwsdy iswK jykr pMjfbI boldy hn qF pMjfbI ihMdU vI pMjfbI boldy hn. hux qF idwlI dy gYr pMjfbI vI gujLfry jogI pMjfbI smJ aqy bol lYNdy hn. pMjfbI pMjfbIaF dI BfsLf hY, iswKF dI nhIN hY ieh vwKrI gwl hY ik bhuqy iswK pMjfbI hn jo pMjfbI nMU gurmuKI ivwc ilKdy hn.

          AuNJ qF sMsfr ivwc bhuqy pMjfbI muslmfn hn pr bdiksmqI nfl pfiksqfnI pMjfb ivwc pMjfbI nMU Auh ruqbf hfsl nhIN hY jo iksy mF bolI nMU huMdf hY. ieh vwKrI gwl hY ik pwCmI pMjfb  dI DrqI `qy pMjfbI iPr vI bolI jFdI hY ikAuNik ieh df sbMD DrqI nfl hY. hF, hfkmF ny pMjfbI nMU srkfrI mfiDam nf bnx idwqf aqy nf hI pMjfbI nMU skUlF ivwc lfgU kIqf. pfiksqfn ivwc vsdy pMjfbI ies nMU sLfhmuKI ivwc bhuq KUbsUrqI nfl ilKdy hn.

          aYnzIpI aMdr ieh gwl Gr krI bYTI jfpdI  hY ik dIvflI isrPLL ihMdUaF df iqAuhfr hY jd ik dIvflI ihMdosqfn dI DrqI `qy Es smyN qoN mnfieaf jFdf hY jd ies DrqI df nfm ihMdosqfn nhIN sI aqy nf hI ies dy vsnIkF nMU ihMdU afiKaf jFdf sI. ieh Bfrq ivwc vwsx vfly lokF df iqAuhfr sI jo vwK vwK ZMgF nfl kudrq ivwc ivsLvfs krdy sn. AuhnF dI pUjf arcnf vI bhuBFqI sI. arb aqy prsLIan hmlfvrF ny ies DrqI dy vsnIkF nMU ihMdU aqy DrqI nMU ihMdosqfn df nfm dy idwqf sI jo ies DrqI dy vsnIkF ny svIkfr kr ilaf. koeI kI jfxdf sI ik smF pf ky ieh afpsI vKryvyN df kfrn bx jfvygf?

          iswKF aMdr vwKrI pihcfx dI vkflq krn vfilaF ny Bfrq dy hr iqAuhfr nMU vwKrI pihcfx dy anUkUl krn vfsqy jF qF kuJ iqAuhfrF df ivroD krnf sLurU kr idwqf aqy jF kuJ iqAuhfrF nfl hor bhfny joV ley qF ik ieh sfbq kr skx ik iswK qF Plfxy kfrn krky Plfxf iqAuhfr mnfAuNdy hn. dIvflI nfl bMdI CoV idvs nMU vI ies iewCf nfl hI nwQI kIqf igaf hY.

          ies gwl df koeI Tos sbUq nhIN hY ik dIvflI vfly idn sRI gurU hrgoibMd sfihb nMU gvflIar dy ikly ivcoN Cwizaf igaf sI jF Auh ies idn sRI hirmMdr sfihb puwjy sn? jykr dIvflI vfly idn irhfeI hoeI sI qF jLrUr aimMRqsr phuMcx nMU mhInf ku lwigaf hovygf aqy jykr ies idn puwjy sn qF jLrUr irhfeI mhInf ku Br pihlF hoeI hovygI. ieh vwKrI gwl hY ik ijs sfl dOrfn gurU sfihb sRI hirmMdr sfihb puwjy hoxgy Es sfl dI pihlI dIvflI iswKF ny hor vI josL aqy KusLI nfl mnfeI hovygI aqy iPr ieh iek rvfieq bx geI hovygI jo awj qwk jfrI hY.

          awj vI pMjfb ivwc jd iksy pirvfr dy Gr ivafh, qrwkI jF bwcy df jnm huMdf hY qF pihlI dIvflI jF lohVI bhuq josL nfl mnfeI jFdI hY pr jykr pirvfr df koeI jIa pRlok isDfr jfvy qF pihlI lohVI jF dIvflI mnfAux qoN guryj kIqf jFdf hY.

          dIvflI aqy bMdI CoV idvs dI rlgwz bfry hux keI iswK kwtVpMQI vI afpxI sLwk jfhr krn lwg pey hn. kuJ ies nMU bRfhmx dI sfijsL dws rhy hn jo ik kwtVpMQI iswKF df qkIaf klfm hY. jo vI iswKI ivwc glLLq ho irhf hovy Aus nMU bRfhmx isr mVH ky sfr ilaf jFdf hY.

          aiqMdrpfl isMG sfbkf aYm pI jo afpxy afp nMU  KfilsqnI dwsdf hY ny bMdI CoV idvs nMU dIvflI nfl joVn `qy sKLq ieqrfjL kridaF iek vwzf lyK iliKaf hY ijs ivwc ijLkr kIqf hY ik gurU sfihb dI irhfeI kd hoeI sI, bfry iswK ivdvfn iek mwq nhIN hn aqy ies ivwc idnF jF hPiqaF df nhIN sgoN sflF df Prk dwsdy hn. hyT Aus dI ilKdf df kuJ ihwsf ies BMblBUsy bfry ieMJ ibafn krdf hY.

          hux jy kr RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI vlo Cfpy jfdy iswK ieiqhfs dI gwl krIey qf Aus ivwc vI ivroDfBfs hY. kmytI dI vYb sfeIt `qy aMgryI ivwc idwqy ieiqhfs ivwc ieh prmfixq kIqf igaf hY ik gurU sfihb dI irhfeI sMn 1612 ivwc hoeI hY. ijs idn Auh aMimRqsr phuMcdy hn Aus idn idvflI sI` pr ies dI putI ivwc qrIk nhIN idwqI jfdI. RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy hI gurmuKI ivwc Cpy iswK ieiqhfs Bfg iewk ivwc pRo[ krqfr isMG aYm[ey[ ieh qwQ sfbq krdy hn ik gurU sfihb 1614 ivwc gvflIar dy iklHy qoN irhf hoey hn. Auh afpxy pUry vyrvy idMdy hn. pr ieiqhfskfr idvflI df koeI ikr nhIN krdf hY qy nf hI koeI imqIaf dyx dI Kycl krdf hY. hor qIsrf ivcfr bhuq sfry ieiqhfskfrf df ieh hY ik gurU sfihb 1619 nUM gvflIar qo irhf hoey hn. ieMJ mMnx vfly vI Aus idn idvflI df hox df koeI ijLkr nhIN krdy hn. kuJ ieiqhfskfr 28 dsMbr 1620 nUM gurU sfihb df sRI aMimRqsr phuMcxf ilKdy hn.

          Auprokq bcn sLONkI dy nhIN hn sgoN iek KfilsqfnI dI ilKq df ihwsf hn. KfilsqfnI awgy hor ieMJ ilKdf hY, qwQ aDfrq swc ieh hY ijs dI gvfhI smkflI ieiqhfs vI Brdf hY aqy ies qwQ dI putI krdf hY ik gurU hirgoibMd sfihb jI dsMbr mhIny goieMdvfl sfihb qo aMimRqsr puwjy sn.

          ies df mqlb hY ik gurU sfihb irhfeI qoN bfad pihlF goieMdvfl sfihb puwjy sn aqy iPr dsMbr dy mhIny aimMRqsr puwjy sn. dIvflI Bfrq df purfqn iqAuhr hY aqy Es smyN df hY jd Bfrq dy lok nf ihMdU sn, nf muslmfn sn, nf iswK sn aqy nf koeI hor sn. Bgvfn rfm df rfvx `qy ijwq pRfpq kr ky aXuwiDaf puwjxf ieiqhfsk hovy jF imiQhfsk ies nfl bhuqf Prk nhIN pYNdf. ieh lokF dy ivsLvfs df mfmlf hY jo Bfrq dy lokF ny pIVHI dr pIVHI afpxy bjLurg qoN suixaF, iswiKaf aqy mnfieaf hY.

          aYnzIpI vfilE votF dI lflsf ivwc iqAuhfrF aqy BfsLfvF dI kfxI vMz krn qoN pihlF Borf ku GoK ilaf kro!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


`84 dy duKFq `qy isafsq dI hux isKr ho geI hY!

          jmhUrI isstm dI qrfsdI ieh hY ik ies ivwc iksy muwdy `qy afpxI pujLIsLn spsLt kIqy bgYr hI ivroDI dI sbMiDq muwdy `qy sKLq nukqfcInI kIqI jf skdI hY. pMjfbI dI iek khfvq hY, Cwj qF boly CfnxI ikAuN boly ijs ivwc CwqI sOa Cyk hn. jmhUrI isstm ivwc Cwj boly nf boly pr CfnxI jLrUr boldI hY.

          kYnyzf iek vDIaf jmhUrI dysL igixaF jFdf hY pr hux ies nMU vI isafsI skYNzlF df sfhmxf krnf pY irhf hY. sYint skYNzl awjkwl crcf ivwc hY ijs ivwc iqMn sfbkf torI sYnytr iGry hoey hn ijhnF `qy Krcy dy JUTy klym kr ky PflqU zflr vsUx dy dosL hn. pRDfn mMqrI hfrpr AuhnF nMU sspYNz krn dy hwk ivwc hn pr AuhnF ny lwqF aVf leIaF hn aqy ivroDI iDr AuhnF nMU jldI sspYNz krn df rsqf sfPL krn dI QF ies mfmly `qy isafsq Kyz rhI hY. ieh EhI ilbrl pfrtI hY ijs ny sYNkVy imlIan zflr dy spFsrisLp skYNzl `qy prdf pfieaf sI.

          Bfrq ivwc af rhIaF coxF kfrn isafsq bhuq grmfeI hoeI hY. hYrfnI dI gwl hY ik 84 df duKFq sfrIaF isafsI iDrF nMU hI isafsq vfsqy rfs af irhf hY. ivdysLI KfilsqfnI qF sdf ies `qy isafsq krdy af rhy hn. AuhnF nMU ieh muwdf Kfilsqfn qwk lY jfx vflI jrnYlI sVk jfpdf hY. 20-25 sfl ies nMU cuwpcfp iensfPL dy nfm `qy Kfilsqfn vfsqy vrqx vfly vwKvfdI hux bhuq spwsLt gwl krn lwg pey hn. hux Auh sfPL afK rhy hn ik AuhnF dI lVfeI iensfPL vfsqy nhIN sgoN pRBuswqf vfsqy hY. hux iensfPL nfl AuhnF df gujLfrf nhIN ho skdf ies leI vwKrf dysL bnfAuxf hI AuhnF df muwK mksd hY. iensfPL dy nfm `qy AuhnF ptIsLnF, isvl kysF, jYnosfeIz kfnPrMsF, blwz zonysLnF, sYmInfrF aqy grmf grm ibafnF afid nfl ies jrnYlI sVk nMU lMbI-cOVI krn dI muihMm ivZI hoeI hY qFik ieh AuhnF nMU Kfilsqfn qwk puwjdf kr dyvy.

          ipCly idnIN iswK stUzYNt PzrysLn df afgU krnYl isMG pIrmuhMmd iek ryzIE `qy afieaf hoieaf sI aqy gwl ho rhI sI `84 dI ijs nMU KfilsqfnI nslkusLI sfbq krn leI dOV Bwj kr rhy hn. krnYl isMG df qrk sI ies mfmly ivwc sRI akfl qKLq ny iswKF nMU afdysL idwqf hoieaf hY ies leI iswK jgq nMU ies mfmly dI hmfieq krnI cfhIdI hY. iek svfl dy juvfb ivwc Aus  ny spsLt afK idwqf ik AuhnF df asl insLfnf ajLfdI hY. jd Aus nMU ieh puwiCaf igaf ik kI sRI akfl qKLq ny ajLfdI dy muwdy nMU vI pRvfn kr bilaf hY qF Auh bhuq AulJ igaf aqy ies df juvfb hF jF nFh ivwc krn dI QF rfj krygf Kflsf afkI rhy nf koie df shfrf lY ky ieh sfbq krn qur ipaf ik iswKF dI ardfs df ieh pihlU ajLfd iswK rfj dI pRoVqf krdf hY.

          KfilsqfnIaF ny iensfPL dI mMg qoN iswK pRBUswqf dI mMg df aDfr `84 dy duKFq nMU bxfieaf hoieaf hY. pr hYrfnI dI gwl hY ik ies duKFq nMU akflI, BfjpfeIey, rfjoafxIey vI afpxy ZMg nfl vrq rhy hn. kFgrs dy Ep pRDfn aqy pRDfn mMqrI pwd dy AumIdvfr rfhul gFDI ny vI ies muwdy nMU afpxy ZMg nfl afpxy hwk ivwc vrqx dI koisLsL kIqI hY.  votF dI lflsf ivwc rfhul gFDI ny afpxI dfdI aqy bfp dI hwiqaf df vfsqf pf ky afpxI ijLMgdI nMU KLqry df rfg iewk cox rYlI ivwc alfp ny isafsI pMzqF  nMU hYrfnI ivwc pf idwqf. ieh rfhul dI jIB silp hox nfl nhIN vfpiraf sgoN iksy socI smJI pYNqVybfjLI df ihwsf jfpdf hY.

          akflI qF ies muwdy `qy icrF qoNN sOVI isafsq krdy af rhy sn pr hux AuhnF nvINaF isKrF nMU CUh ilaf hY. akflI aYmpI bIbI bfdl ny ies dy juvfb ivwc jo qlKI Biraf ibafn idwqf Auh akflI sLYlI nfloN KfilsqfnI sLYlI nfl vDyry myl KFdf hY. bIbI bfdl ny imsjL gFDI dy kql nMU jfiejL TihrfAux ivwc koeI ksr nhIN CwzI pr ieh Buwl geI ik Aus dy shurf sfihb smyq bhuq sfry akflI afgUaF ny 10-15 sfl afpxI jfnF bhuq Cup Cup ny bcfeIaF hn. ijs soc dI bIbI bwly bwly krn qur peI hY Auh bIbI dI pfrtI, isafsq aqy pirvfr dI skI nhIN hY. ajy do ku mhIny pihlF hI bIbI dy shurf sfihb aqy pqI dyv nMU amrIkf-kYnyzf df dOr rwd krnf ipaf sI. aqy pqI dyv ny dOrf rwd krn df kfrn kYnyzf vloN AuhnF nMU ZukvIN sikAUrtI nf dyxf dwisaf sI jo bIbI dy pqI dyv dI jfn dI rfKI vfsqy jLrUrI sI.

          bIbI dy ibafn dI ajy isafhI vI nhIN sI suwkI ik Bfjpf dy pRDfn mMqrI pwd dy AumIdvfr nirMdr modI ny `84 df muwdf vrq ky kFgrs `qy juvfbI hmlf bol idwqf. boldf vI ikAuN nf? afKr kFgrs nirMdr modI `qy gujrfq dMigaF df ieljLfm lgf ky hmly krdI af rhI hY.

          modI `qy muslmfnF dy kqlF df dosL lgfAux vflI kFgrs ieh Buwl jFdI hY ik Aus ny 1984 ivwc rfj Drm df pflx nhIN kIqf. iswKF nMU iensfPL nf dyx df guhfr lgfAux vfly modI Buwl gey ik AuhnF dI pfrtI ny idwlI dy qKLq `qy ibrfjn hox smyN iswKF dy kfqlF nMU sjLf ikAuN nf dvfeI? vfjpfeI dy rfjkfl smyN bIbI bfdl dI pfrtI dI idwlI ivwc qUqI boldI sI pr iensfPL iPr vI ltkdf hI rih igaf. awj iek pfsy bfdl srkfr ivdysLI KfilsqfnIaF qoN duwKI hn aqy dUjy pfsy krnYl isMG pIarmuhMmd nMU afpxI bgl ivwc ibTf ky ivdysLI KfilsqfnIaF dI mdd krvf rhy hn qy akfl qkLq dy jQydfr nMU vI  jYnosfeIz pwqf Kyzx vfly pfsy lgfieaf hoieaf hY.

          ipCly 28-29 sfl `84 dy pIVqF dI mdd dy nfm `qy bhuq PMz iekwTy kIqy gey aqy vwK vwK srkfrF ny vI mdd vfsqy PMz jfrI kIqy pr `84 dy pIVHqF nMU ies df Kfs lfB nf puwjf. kuJ mhIny pihlF iek KfilsqfnI aKLbfr dy sMpfdkI not ivwc ikhf igaf sI ik srkfrI PMzF df lfB Auh iswK lY gey jo pihlF hI bhuq amIr sn aqy `84 ivwc AuhnF df nuksfn vI nhIN sI hoieaf. Bfv jo iswK luwty puwty gey sn AuhnF df hwk hwty kwty iswK Kf gey. jQydfr kdy ies iksm dIaF rportF nf pVHngy aqy nf pVqfl krvfAuxgy ikAuNik ieMJ krn nfl qrwdd bhuqf krnf pvygf, dusLmx vwD bnxgy aqy bwly bwly nhIN hovygI. sbMiDq KfilsqfnI aKLbfr dy sMpfdkI ivwc ieh vI sfP iliKaf igaf sI ik `84 dy kysF dy mfmly ivwc vwzy vwzy isK afgUaF ny iensfPL dy nfm `qy isafsq hI KyzI hY aqy adflqI kysF vfsqy kdy vI sbUq iekwTy krn dI koisLsL nhIN kIqI, jo hux qwk Kurd burd ho cuwky hn.

          `84 dy kfqlF nMU bcfAux vfsqy 10-15 sfl cwilaf dihsLqvfd vI ijLMmyvfr hY ijs ny iswKF dI CvI Krfb kIqI aqy vwK smyN dIaF srkfrF nMU dihsLqvfd dy tfkry vfsqy hr hiQafr vrqx vfsqy mjbUr kr idwqf. afgUaF aqy afm lokF dy inwq huMdy kqlF ny  lokF dy idlF ivcoN iswKF vfsqy hmdrdI KLqm kr idwqI. iehI kfrn hY ik awj qwk pwCmI dysLF dIaF srkfrF vI ies mfmly ivwc iswKF nfl awK rlfAux qoN qobf krdIaF hn. sMsfr Br dI jsUsI krn dy smrwQ pwCmI dysLF dIaF srkfrF ieh jfxdIaF hn ik AuhnF dy dysLF ivwc kI ho irhf hY.

          `84 nMU jYnosfeIz afKx vfly ieh gwl vI bhuq jLor dy ky kihMdy hn ik awj qwk iek kfql nMU vI sjLf nhIN hoeI. mhInf ku pihlF sLONkI iek ivsLlysLk nMU sux irhf sI ijs ny dfavf kIqf sI ik awj qwk 400 qoN vwD ivakqIaF nMU vwK vwK mfmilaF ivwc sjLfvF ho cuwkIaF hn jdik keI sbUqF dI Gft jF gvfhF dI gYr hfjLrI kfrn bc gey hn.

          adflqF ny sjLf qF sbUqF dy aDfr `qy dyxI huMdI hY. sjLf pRDfn mMqrI mnmohn isMG ny nhIN dyxI, ieh kMm adflqF df hY. jykr pRDfn mMqrI sjLf dy skdf huMdf qF stIvn hfrpr ny eyar ieMzIaf bMb kFz dy dosLIaF nMU hux qwk aMdr kr dyxf sI. 331 kqlF vfsqy awj qwk kYnyzf ivwc isrPL iek ivakqI nMU hI sjLf hoeI hY. kfrn kYnyzf dy iensfPL isstm dI susqI nhIN sgoN sbUqF dI Gft aqy kfqlF dI kfmXfb cusqI hY jo Bfrq ivwc `84 dy kysF dy mfmly nfl kuJ mylL jLrUr KFdI hY.

          akflIaF dy chyqy kiQq BfeI blvMq isMG rfjoafxf ny qF `84 dy mfmly ivwc dIvflI nMU vI GVIs ilaf sI aqy iswKF nMU dIvflI nf mnfAux dI apIl kr idwqI sI. keI ivdysLI vwKvfdI bwly bwly krn lwg pey sn aqy ieh pRBfv vI dyx lwg pey sn ik jQydfr igafnI gurbcn isMG ny ies mfmly ivwc iswKF nMU apIl vI kr idwqI hY. sosLl mIzIaf aqy eImylF `qy sunyhyN vI Byjy jfx lwg pey sn. JUT nMU swc sfbq krn  vfly awzI cotI df jLor lgfAux `qy vI kfmXfb nhIN sn ho sky. `84 dy duKFq `qy isafsq dI hux isKr ho geI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


roijaF dI vDfeI dyx vfly krvfcOQ dy ivroDI ikAuN?

          bIqy idnIN krvfcOQ df iqAuhfr lMG ky igaf hY jo Bfrq Br ivwc mnfieaf jFdf hY. sLONkI nMU ies dy ipCokV dI jfxkfrI nhIN hY pr ieh gwl hr afm afdmI jfxdf hY ik ieh iqAuhfr suhfgxF df iqAuhfr smiJaf jFdf hY. ies idn suhfgxF afpxy pqI dI lmyrI Aumr vfsqy vrq rwKdIaF hn aqy ies ipwCy jLrUr koeI ajyhI khfxI hovygI ijs dI jVH vYidk ilKqF ivwc hovygI. hr iqAuhfr bfry swB kuJ jfnxf jLrUrI vI nhIN hY. Bfrq vrgy ivsLfl aqy purfqn swiBaqf vfly dysL ivwc bhuq sfry iqAuhfr hn ijhnF ivcoN keI ielfkfeI vI hn.

          hYrfnI ies gwl dI hY ik kuJ lok krvfcOQ df ivroD ies vfsqy krdy hn ikAuNik AuhnF nMU ieh iqAuhfr ihMdUaF df lwgdf hY. Auh cfhuMdy hn ik ies iqAuhfr qoN iswKF nMU dUr rihxf cfhIdf hY ies vfsqy Auh gurbfxI ivcoN ajyhy pRmfx qlfsL lYNdy hn ijhnF ivwc krm kFzF jF aMD ivsLvfs df ivroD kIqf igaf huMdf hY. agr krvfcOQ ihMdUaF df iqAuhfr hY qF ies df ivroD krn dI kI loV hY? eynf kihxf hI kfPLI hY ik ieh ihMdUaF df iqAuhfr hY. ieh kihx dI kI loV hY ik ieh swB pfKMz hY? jy afpxy afp nMU ihMdUaF qoN alwg vI rwKxf hovy aqy kuJ siBak BfsLf vrqxI hovy qF ieh ikhf jf skdf hY, ihMdU BfeIcfry nMU krvfcOQ df iqAuhfr mubfrk hovy. AuNJ pMjfb smyq sMsfr Br ivwc bhuq sfrIaF iswK suhfgxF vI ies iqAuhfr nMU mnfAuNdIaF hn. ieh AuhnF dI mrjLI hY ik Auh ikAuN mnfAuNdIaF hn. bhuq sfry ajyhy pirvfr hn ijhnF ivwc keI irsLqydfr ihMdU hn aqy keI iswK hn ikAuN ik dovF  iPrikaF ivckfr sdIaF qoN rotI qy bytI dI sFJ clI af rhI hY.

          keI iqAuhfrF aqy rIqI irvfjF df sbMD DrqI jF iksy BfeIcfry dy ipCokV nfl vI huMdf hY. awj pwCmI dysLF ivwc vwsdf iswK BfeIcfrf hYlovIn aqy ikRsims vrgy iqAuhfr mnfAuNdf hY ikAuNik iehnF iqAuhfrF df sbMD Aus DrqI nfl hY ijs `qy asIN awj afx vwsy hF. Bfrq aqy pfiksqfn ivwc bhuq sfry ajyhy muslmfn hn  pirvfr hn jo Kfs mOikaF `qy iqlk lgfAuNdy hn ikAuNik AuhnF dy pirvfrF df ipCokV rfjpUq hY. mugl bfdsLfh sLihnsLfhy-ihMd jhFgIr XuwD `qy inklx smyN iqlk lgvfAuNdf sI ikAuNik Aus dI mF df sbMD rfjpUq Kfndfn nfl sI. afpxI Drm pqnI XoDfbfeI qoN ajyhf iqlk bfdsLfh akbr vI lgvfAuNdf irhf sI. sfry dy sfry mugl bfdsLfh afpxy afp nMU sLihnsLfhy-ihMd aKvfAuNdy sn aqy ies ivwc bhuq mfx mihsUs krdy sn.

          AuNJ qF ies mOky krvfcOQ nMU ihMdUaF df iqAuhfr afKxf vI shI nhIN sI ikAuNik asIN kdy vI ikRsims, eIstr jF hYlovIn nMU eIsfeIaF dy iqAuhfr nhIN afKdy. mnfeIey BfvyN nf mnfeIey ieh vwKrI gwl hY. clo jy iksy df hfjLmf krvfcOQ nMU ihMdUaF df iqAuhfr afK ky shI rihMdf hY qF eynf afK ky sfr lYxf cfhIdf sI. pr hoieaf ies dy bhuq Elt. torFto ivwc qF keI mIzIafkfrF ny krvfcOQ nMU pfKMz, hUVmwq, aMDivsLvfsI aqy iswKI isDFq dy Elt dwsx `qy pUry dy pUry ryzIE pRogrfm hI lgf idwqy. pMjfb ivwcoNN vI ies iksm dy sOVy ivroD dIaF keI KLbrF afeIaF hn.

          pMjfbI dy pRisD kflmnvIs svrn isMG tihxf ny qF ies mfmly ivwc kmfl hI kr idwqI. iek sQfnk ryzIE progrfm `qy bolidaF tihxf ny krvfcOQ `qy KUb njLlf JfiVaf. ryzIE host ny vI ies df pUrf afnMd mfixaF aqy afpxy afp nMU iswKI dy aflMbrdfr smJx vfly keI kflrF ny vI mOky df pUrf lfB AuTfieaf. gurbfxI dIaF keI qukF dy hvfly vI idwqy gey. msfly lgf ky keI iksm dy mKOl vI kIqy gey ik krvfcOQ mOky iksy aOrq vloN vrq rwKx nfl Aus dy pqI dI Aumr ikvyN vwD skdI hY? 2-3 kflrF ny sMqulq gwl krn dI koisLsL kIqI aqy iksy dy ivsLvfs dy iKlfPL eynf Aupwdr nf krn dI slfh idwqI. iek ny qF ieh vI puwC ilaf ik kI afKMz pfT krvfAux nfl iksy dI Aumr vD skdI hY? 

          suLB aqy awCy BivK dI kfmnf krnI hor gwl hY aqy ies kfmnf df pUrf ho jfxf hor gwl hY. sLONkI dfavy nfl afKdf hY ik jo EltIaF gwlF krdy sn Auh sfry dsMbr dy aMq aqy jnvrI dy sLurU ivwc Bwj Bwj ky hYpI inAU XIar  afKxgy aqy afpxy Drm asQfnF `qy jf ky hYpI inAU XIar dIaF ardfsF vI krngy. kI ies nfl sfiraF vfsqy aglf sfl hYpI inAU XIar bx jfvygf? keIaF nMU qrwkIaF qy KusLIaF vI imlxgIaF aqy keIaF dy pirvfrF ivwc duwK qy ksLt vI afAuxgy. pr hYpI inAU XIar dI kfmnf krnf koeI burI gwl nhIN hY. hF ies nMU vI aMD ivsLvfsI afiKaf jf skdf hY, pr loV kI hY?

          hr Drm aqy ivsLvfs dy lok aksr koeI nvF jF sLuB kMm krn mOky duaf, ardfs, pUjf pfT afid krdy hn. nvF Gr jF vpfr sLurU krn mOky agr koeI bfeIbl, gIqf jF kurfn df pfT krvf lvy jF afKMz pfT krvf ley qF kI ies nfl Es Gr jF vpfr vfsqy BivK suhfvxf hox dI grMtI iml jFdI hY? hr Drm aqy ivsLvfs dy lok afpxf ivafh afpxy iesLt muqfibk krvfAuNdy hn qy vwzIaF vwzIaf pfrtIaF vI idMdy hn pr bhuuq sfry ivafh iPr vI Tfh krky tuwt jFdy hn? kI muslmfn dfavf kr skdy hn ik inkfh krvfAux nfl ivafh icMrjIvI rihMdf hY? kI ihMdU grMtI nfl kih skdy hn bydI nfl ley swq gyVy ivafh nMU stIl df tMkf lgf idMdy hn? kI iswK grMtI dy skdy hn ik cfr lfvF vflf afnMd kfrj pwkf huMdf hY. ieh swB ivafh dIaF vwK vwK Dfrimk rsmF hn aqy iehnF nMU pfKMz nhIN kihxf cfhIdf, ieh iek ivsLvfs hY.

          kYnyzf afAux vfsqy JUTy ivafh krn krvfAux dy bhuq sfry kys sfhmxy afey hn aqy srkfr ny sKLqI vI kIqI hY. iehnF Prfz ivafhF ivwc bhuq sfry afnMd kfrj vfly ivafh huMdy hn. jfhr hY ik Prfz krn vfly kYnyzf afAux vfsqy afnMd kfrj, bydI aqy inkfh nfl vI Prfz kr skdy hn. kuJ idn pihlF sLONkI df iek mIzIafkfr imwqr sLONkI nMU iek gfQf suxf irhf sI. ies mIzIafkfr nMU iek nv ivafhI pMjfbx ny tYlIPon kr ky Aus bfry mIzIaf ivwc crcf krn vfsqy afiKaf. ies nOjvfn pMjfbx df kihxf sI ik Auh pMjfb qoN ajy kuJ mhIny pihlF hI ivafh krvf ky afeI hY aqy puwCx `qy dws idwqf ik pIafr kfrz vI iml igaf hY. bIbI df kihxf sI ik Aus df pqI aqy pirvfr nsLy vycdf hY qy Aus nMU vI ajyhf krn vfsqy mjbUr krdf hY.  sLONkI suxdy sfr hI jfx igaf ik ieh bIbI pIafr kfrz lY ky Bwjxf cfhuMdI hY ijs vfsqy bhfny GV rhI hY. agr ies bIbI dy shury koeI ajyhf kMm krdy vI hoxgy qF afpxy nhuM qoN keI sfl ieh kuJ Cupf ky rwKxgy. jd qwk nhuM AuhnF nfl Gul iml nhIN jFdI jF Gwto Gwt mF nhIN bx jFdI. pIafr kfrz lY ky GroN Bwjx vfsqy shuiraF `qy nsLf vycx aqy Aus nMU ajyhf krn vfsqy mjbUr krn df dosL bhuq vDIaf hY. ieh bIbI pMjfb qoN afnMd kfrj krvf ky afeI hY pr Aus vfsqy afnMd kfrj qF kYnyzf phuMcx df iek sfDn Bfv pfKMz hI sI.

          hYlovIn df iqAuhfr afAux vflf hY ijs nMU pwCmI jgq bhuq KusLI nfl mnfAuNdf hY. ieh iqAuhfr qF hY hI BUqF, pRyqF aqy burIaF rUhF df iqAuhfr. pr iehnF dysLF ivwc vwsdy qkrIbn sfry iswK hYlovIn mnfAuxgy. sLONkx qF kYNzIaf dy keI zwby bwicaF nMU vMzx vfsqy lY vI afeI hY. Aus ny vwzy bwicaF vfsqy vwzIaF kYNzIaF aqy Coty bwicaF vfsqy CotIaF kYNzIaF KrIdIaF hoeIaF hn. sLONkI BMgzyl dy ielfky ivwc rihMdf hY ijwQy bhuqI igxqI iswKF dI hY. bhuq sfry pirvfr aqy AuhnF dy bwcy aMimRDfrI vI hn pr Auh vI hYlovIn mnfAuNdy hn. ijhVy mIzIafkfr lokF nMU krvfcOQ bfry AUl jlUl dws rhy sn Auh hYlovIn dy ipCokV bfry jfxkfrI dyxgy. aqy mfipaF nMU qfgId vI krngy ik bwicaF nMU Gr qoN bhuqI dUr nf jfx dyx, KuwlIaF kYNzIaF nf Kfx dyx qy bwicaF nMU bhuqI dyr iekwly nf Cwzx, ho sky qF hYlovIn mMgx vfsqy nfl jfx afid.

          ies idn bhuq sfry lok afpxy GrF dy sfhmxy BUqF-pRyqF dy puqly KVy krngy jF ajyhI zYkorysLn krngy. bwcy BUqF vflf zrfAuxf pihrfvf pihnxgy. kI svrn isMG tihxf vrgy kflm nvIsF dwsxgy ik ieh iswKI ivsLvfs dy anUkUl hY? kI gurbfxI ies dI afigaf idMdI hY? jy nhIN qF kI Auh ies nMU pfKMz afKx vfsqy GMtf GMtf ryzIE `qy bolxgy jF AuhnF dy agFhvDU host ies dI afigaf dyxgy?

          jd eId afAuNdI hY qF muslmfnF nMU eId dIaF vDfeIaF idwqIaF jFdIaF hn. jd rojLy afAuNdy hn qF muslmfnF nMU rojLy mubfrk afiKaf jFdf hY. bhuq awCI gwl hY qy Kuwl idlI vflI gwl hY. eIsfeI aqy musilm ivsLvfs dI jVH XhUdI ivsLvfs ivwc hY. ieh iqMno ivsLvfs XUrosLlm nMU pivqr sLihr mMndy hn pr lVdy vI KUb hn. pihlF XhUdI, iPr eIsfeI aqy iPr musilm ivsLvfs sMsfr `qy pRgt hoieaf hY. XhUdIaF dy gRMQ Elz tYstfmYNt nMU eIsfeI pivwqr mMndy hn. XhUdIaF aqy eIsfeIaF nMU muslmfn lok, pYgMbr iebrfhIm, pYgMbr mUsf aqy pYgMbr eIsf dI aOlfd qy ikqfb dy lok smJdy hn. Auh lok ijhnF df kurfn ivwc ijLkr hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik kuJ iswK kwtVpMQI idn rfq ihMdUaF nfloN nfVUaf kwtx vfsqy kYNcIaF cuwkI iPrdy hn aqy hux ieh iek PYsLn bxdf jf irhf hY. muslmfnF dy rojLy vI vrq hI huMdy hn. muslmfnF nMU roijLaF dI vDfeI dyx vfly krvfcOQ df aMnf ivroD afKr ikAuN krdy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


akflI afgUaF dy snmfn smfrohF dy ivroD df kI bixaF?

          agsq mhIny dy dUjy ihwsy aqy sqMbr ivwc akflIaF afgUaF dIaF kYnyzf qy amrIkf PyrIaF KUb crcf ivwc sn. crcf ies leI vI vDyry sI ikAuNik ieh PyrIaF Ep muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl dI rwd hoeI kYnyzf PyrI ipwCoN hoeIaF sn. suKbIr dI PyrI rwd ho jfx kfrn KfilsqfnIaF df kuJ ihwsf kfPLI KusL sI aqy ies df kfrn AuhnF df sKLq ivroD smJdf sI. AuNJ qF akflI afgUaF dIaF PyrIaF ajy vI jfrI hn pr hux af rhy afgUaF dIaF PyrIaF crcf ivwc nhIN hn. akflI aYmaYley s: pRgt isMG ajy kuJ idn pihlF vYnkUvr ivwc sn aqy sRomxI kmytI dy skwqr s: suKdyv isMG BOr vI kuJ idn pihlF torFto ivwc hI sn.

          Ep muwK mMqrI dI rwd hoeI PyrI aqy brYNptn ivwc aXoijq kIqI geI 12 sqMbr dI akflI kfnPrMs, swB qoN vwD cricq sn. sLONkI nMU Xfd hY ik jd 11 sqMbr sLfm nMU s: suKdyv isMG ZINzsf ny EntyrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry jfxf sI qF ies df ivroD krn vfly kuJ lok AuWQy jf puwjy sn ijs kfrn s: ZINzsf df pRogrfm rwd kr idwqf igaf sI.  12 sqMbr dI kfmXfb akflI kfnPrMs ny sfbq kr idwqf sI ik afm pMjfbI bfeIkftF dI isafsq ivwc XkIn nhIN rwKdy. bfeIkftIaF ny lokF dI nbjL dI pCfx kIqI jF nhIN kIqI ieh iek vwKrf svfl hY. kuJ mIzIafkfrF ny akflI ivroDIaF dy pMj mYNbrI zYlIgysLn dI s: ZINzsf nfl mulfkfq krvfAux df iek sLosLf vI Cwizaf sI pr ajyhI koeI mulkfq krvfeI nhIN geI. AuNJ ajyhI mIitMg df lOlI pOp ivKfAux vfly mIzIafkfr Kud s: suKdyv isMG ZINzsf dy awgy ipCy iPrdy vyKy gey sn. Bfrq prqdy prqdy s: ZINzsf pl ku Br leI acfnk izksI gurdvfry jf afey sn  aqy AuhnF nMU isropf vI dy idwqf igaf sI ijs dIaF qsvIrF vyK ky keIaF nMU hYrfnI jLrUr hoeI hovygI.

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik ies nfl gurdvfrf isafsq ivwc iek hlkf ijhf qUPfn afieaf sI jo ajy qwk vI sLFq nhIN hoieaf. akflIaF df bfeIkft krn dIaF slfhF dyx vfly pMjfbI mIzIaf dy Es ihwsy `qy kfPLI KPf ho gey sn ijs ny akflIaF dI kfnPrMs nMU kfnPrMs aqy iek kfmXfb kfnPrMs dwisaf sI.

          s: suKdyv isMG ZINzsf dy cly jfx ipwCoN pMjfb dy ividaf mMqrI s: iskMdr isMG mlUk vI izksI gurdvfry jf afey sn. s: mlUkf kfPLI lMbf smF gurdvfry ruky sn, BfsLx vI idwqf aqy AuhnF nMU isropf vI idwqf igaf. ies dIaF qsvIrF vI keI pricaF ivwc pRkfsLq hoeIaF sn. ies `qy akflIaF df ivroD krn vfilaF df koeI bhuqf jMqk pRIqkrm vyKx jF pVHn nMU nhIN imilaf.

          ies dy nfl hI pihlF akflIaF qoN svfl puwCxy hn jF pihlF juvfb lYxy hn qy iPr bolx dyxf hY, vflIaF afvfjLF kmjLor pY geIaF jfpdIaF hn. jF ieMJ afK lE ik akflIaF nMU ibnF sLrq sunx vfilaF dI igxqI AuhnF dI afs nfloN vwD inklI.

          hux ieh KLbrF afeIaF hn ik sRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dy jnrl skwqr s[ suKdyv isMG BOr df EntfrIE Kflsf drbfr izksI gurdvfry svfgq hoieaf hY. jQydfr BOr ny sMgq nMU sMboDn vI kIqf aqy AuhnF nMU isropf vI idwqf igaf. 12 akqUbr nMU EntfrIE iswK & gurduafrf kOsl vloN vI jQydfr BOr df svfgq kIqf igaf. ies dy nfl hI hor vI kuJ svfgqI snmfn kIqy gey. svfl pYdf huMdf hY ik ijs jQydfr BOr df torFto ivwc svfgq kIqf igaf Auh vI qF  bfdl akflI dl dy hI hn. ieh vwKrI gwl hY ik AuhnF df sbMD sLRomxI kmytI nfl hY pr sfrf Kyz qF bfdlF dy hI hwQF ivwc hY.

          ies sfry dOrfn iewk gwl Xfd rwKx vflI hY ik torFto mhF ngrI ivwc koeI vI gurdvfrf afklIaF dy pRbMD hyT nhIN hY aqy Auh afps ivwc kfPLI pfty hoey hn.  afps ivwc pfty hoey akflI vI akflIaF df ivroD krn vfilaF qoN ies mfmly ivwc qfkqvr sfbq hoey hn. hux akflIaF dy snmfn smfrohF df ivroD prdy dy ipwCy BfvyN huMdf hovy pr jfhrf qOr `qy sLFq ho igaf hY. AuNJ iek swjx ny ies nMU ZwkI irwJy qy koeI nf buwJy vflI gwl afiKaf hY.

 

pMjfbI mIzIaf crcf ivwc:

          aYzimMtn qoN torI pfrtI ivDfiek pItr sMDU aqy EmnI tIvI dy rportr jrnYl isMG bsoqf ivckfr iCVy ivvfd kfrn kYnyzf df pMjfbI mIzIaf bhuq cfrcf ivwc af igaf hY. sIbIsI ny ies mfmly `qy bhuq ivsqrq rport idwqI hY. ieQoN qwk ky sIbIsI ny ies rport df vwzf ihwsf pMjfbI ivwc vI afpxI vYbsfeIt `qy pfieaf hY. ivDfiek pItr sMDU ny torI kfks qoN asqIPLf dy idwqf hY aqy Aus dI kMpnI vloN kiQq bykYdgIaF bfry keI kuJ sunx nMU iml irhf hY. ikhf jf irhf hY ik rportr bsoqf ny vDfiek pItr sMDU dI mflI hflq jwg jfhr kr idwqI sI ijs qoN pItr sMDU bhuq KPLf ho igaf sI aqy Aus ny jrnYl bsoqf nMU DmkIaF idwqIaF sn.

          sIbIsI ny ieh vI ibafinaF hY ik iewk pMjfbI aKbfr ivwc bsoqf dy iKlfP do lyK Cpy sn ijhnF ivwc bsoqf `qy sLrfbI hflq ivwc iek Pfrm hfAUs jfx, hor sLrfb mMgx, burf Blf Aucrx aqy asLlIl hrkqF dy dosL lgfey gey sn. ieh vI iliKaf igaf sI ik bsoqf afpxI pwg aqy juwqI Cwz ky Bwj igaf sI. jrnYl bsoq ny ies swB nMU alPLL JUT dwisaf hY aqy ikhf hY ik Aus nMU ivroDIaF qoN KLqrf hY. sIbIsI muqfibk ajyhf ilKx vfly aKbfr dy mflk aqy sMpfdk dy vDfiek pItr sMDU nfl njLdIkI dosqfnf sbMD hn aqy jo kuJ iliKaf igaf hY Aus df kfrn pItr sMDU hY ijhf ik bsoqf vI dfavf krdf hY.

          ies sfry ivvfd ivwc kiQq gvfhF dy hlPIaf ibafn, kuJ iek df iehnF qoN mukrnf aqy hux aKLbfr vflI iDr vloN iPr iehnF hlPIaf ibafnF nMU shI krfr dyx dy dfavy krn nfl mfmlf hor AulJ igaf hY. ieh crcf pMjfbI mIzIaf dI sfK `qy zfhZI swt mfrn vflI hY. sIbIsI dI rport ieh sfbq krn vfsqy kfPLI hY ik knyzIan pMjfbI mIzIaf df imafr ajy nIvF hY aqy keI ilKqF inwjI ivroD df nqIjf ho skdIaF hn.

          vYnkUvr dy pRisD aKLbfr ieMzo knyzIan tfeImjL dy sMpfdk svrgI qfrf isMG hyar `qy do ijsmfnI hmly hoey sn aqy dUjf hmlf jfnlyvf sfbq hoieaf sI. ivroDIaF nMU s: hyar dI lyKxI psMd nhIN sI aqy eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc s: hyar dI sMBfvI gvfhI vI kuJ lokF vfsqy KLqrf bx geI sI. pMjfbI mIzIaf dy hor vI keI pwqrkfrF nMU afey idn DmkIaF imldIaF rihMdIaF hn. muwK Dfrf df aMgryjLI mIzIaf jd kdy kuJ ilKdf hY qF kiQq sLwkI lok lwqF ivwc pUMC dy lYNdy hn pr jy ikqy pMjfbI mIzIaf jLrf ijMnI gwl vI kr dyvy qF keI lok zFgf cuwk lYNdy hn.

          pMjfbI mIzIaf vfly pfsy vI swB awCf nhIN hY. EntyrIE, bIsI aqy albrtf ivwc pMjfbI mIzIaf dI coKI igxqI hY. bhuq sfry pMjfbI mIzIafkfr bhuq imhnq krdy hn aqy kuJ kfmXfb vI bhuq hn. afpxy afp nMU pMjfbI mIzIafkfr smJx vfilaF dI igxqI sLfied asl mIzIafkfrF nfloN bhuq vwD hY. ijs iksy ny 8-10 sfl pihlF aKLbfr dy 8-10 aMk pRkfsLq kIqy sn Auh awj vI mIzIafkfr aKvfAuNdf hY. ijs iksy ny kdy  iek jF awDy GMty df ryzIE jF tIvI pRogrfm kIqf sI Auh sfrI Aumr vfsqy mIzIafkfr bx bYTdf hY. ijhVf kdy kdfeIN smfijk pRogrfmF jF ipkinkF dI KLbr ilK lYdf hY Auh vI pwkf mIzIafkfr bx bYTdf hY. hor qF hor ryzIE `qy ajyhI anfAUNsmYNt krn vfly vI afpxy afp nMU mIzIafkfr smJdy hn. mIzIafkfrF dI kfr clfAux jF aYzF iekwTIaF krn vfly vI mIzIafkfr hox df dfavf krdy hn. sQfnk pMjfbI mIzIaf ivwc qF ajyhIaF axhoxIaF vI hoeIaF hn jd pMjfbI ilKxI nf jfnx vfly vI pMjfbI aKLbrF dy sMpfdk rhy hn. keI keI sflF qoN bMd pey aKLbrF aqy ryzIE pRogrfmF vfly mIzIaf klwbF dy pRmuwK mYNbr hn.

          keI ajyhy aKLbfr hn jo nf rojLfnf Cpdy hn aqy nf vIklI Cpdy hn. jd CpfeI jogy zflr hox, Cp jFdy hn pr vwzy aKLbfr hox dy dfavy brfbr kfiem rihMdy hn. iek idn sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl duwD vfly mUhdy mfry kryt `qy cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek swjx ny afpxI hwzI bIqI suxfAuNidaF ikhf ik iek mIzIafkfr ny Aus dy vpfr dI msLhUrI aqy Aus dy iek bMdy nMU pMjfb qoN mMgvfAux df vfadf kr ky Aus nfl nyVqf bxf leI. iPr iek idn Pon afieaf aqy kihx lwgf ik Aus df jIaYstI ivBfg ny  bYNk Kfqf sIl kr idwqf. iek bIbI Byj irhf hF Aus nMU $3500 df iek cYWk, bIbI dy nfm hI dy dyvIN. Aus ny cYWk dy idwqf aqy kuJ hPLqy bfad iPr iek cYWk $3500 df mMigaf, Aus ny iPr dy idwqf. nf vpfr dI msLhUrI hoeI, nf bMdf afieaf pr $7000 jFdf irhf.  aYsIaF khfxIaF hor vI bhuq suxIaF hn jo pMjfbI mIzIaf dy aks `qy Dwbf hn. mIzIafkfrF df  pYsf mfrn vfly vI bhuq lok hn.

          iek hor swjx ny iek mIzIafkfr bfry dwisaf ik Aus ny qF afpxf mkfn vI afpxI GrvflI dy nfm lgfieaf hoieaf hY qF ik koeI klym nf kr dyvy ikAuNik sbMiDq mIzIafkfr ny bhuq lokF df pYsf dyxf hY. kuJ mIzIafkfrF df stfPL vI qnKfhF nf imlx dIaF sLkfieqF krdf hY. keI mIzIafkfrF dy ryzIE stysLn, tIvI stysLn, ipRitMg pRYsF aqy aKbfr vMzx vfly afpxy mfry gey hjLfrF zflrF dI khfxI suxfAuNdy hn. bIqy ivwc ajyhy mIzIafkfr vI sfhmxy afey sn jo Bwl Kwtx vfsqy afp hI JUTy tUxy krvfieaf krdy sn aqy afp hI kYmry lY ky tUxy qoVn jf Dmkdy sn. ieh islislf hux qF kuJ smyN qoN bMd ipaf hY, sLfied iPr cwl pvy.

          mIzIafkfrI afsfn kMm nhIN hY aqy ies dI ishqmMq smfj nMU loV vI hY. pr vpfrk sbMDF ivwc iemfndfrI aqy ilKqF ivwc sMquln dI koisLsL, ies df ihwsf hoxI cfhIdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


jy koeI hor ajyhf afK bYTdf qF pysLI pY jfxI sI!

          iek vfr sLONkI jd afpxI iek ilKq ivwc akfl qKLq ilK bYTf sI qF gurdvfrf sfihb ivwc iek bIbI ny sLONkI nMU Gyr ilaf sI. bIbI df kihxf sI ik sLONkI nMU ilKq ivwc hr vfr sRI akfl qKLq sfihb ilKxf cfhIdf sI. sLONkI ny ilKLq dy sLurU ivwc sRI akfl qKLq iliKaf sI pr jd awgy rIpIt vrqoN kIqI geI qF akfl qKLq iliKaf igaf sI ijs nfl ies bIbI dIaF BfvnfvF nMU bhuq Tys pwujI sI. bIbI bhuq Dfrimk jjLbfqF vflI jfpdI sI aqy sLONkI ny ies vfsqy bIbI qoN muafPLI mMg leI sI. AuNJ sLONkI hYrfn jLrUr sI ik jd kuJ lok Drm asQfnF ivwc bYT ky gurU dI golk nfl TwgI mfrdy hn jF hor iksm dy kukrm krdy hn qF kiQq DrmI lokF dy jjLbfqF nMU Tys ikAuN nhIN puwjdI? pMjfbI dI khfvq jLorfvrF df swqIN vIhIN sO muqfibk sLONkI ny muafPLI mMg ky KihVf Cuzvf ilaf sI.

          sLONkI jfxdf sI ik ijwQy svrgI pRoPYsr ipafr isMG vrgy iswK buwDIjIvI dI dflL nhIN sI glIL, AuWQy sLONkI iks dy pfxIhfr hY? keI kImqI KojI ikqfbF ilKx vfly pRo: ipafr ny bhuq Koj kr ky gfQf afid gRMQ nfm dI iek mfarky dI ikqfb ilKI sI pr kuJ kwtVpMQIaF nMU ieh ikqfb psMd nhIN sI afeI aqy mfmlf sRI akfl qKLq sfihb `qy phuMcf idwqf igaf sI. ibnF iksy ivsqrq qPqIsL dy qKLq sfihb qoN bjLurg pRo: ipafr isMG nMU qnKfh lgf idwqI geI sI.  AuhnF dovyN hwQ joV ky qnKfh pRvfn kr leI sI aqy sRI drbfr sfihb ivwc syvf sPLfeI df kMm sLurU kr idwqf sI. AuhnF gwlL ivwc pwlf pf ky jQydfrF qoN afpxf ksUr pwuiCaf sI jo kdy dwisaf nhIN sI igaf. bws kuJ kiQq DrmI iswKF dIaF BfvnfvF nMU Tys puwj geI sI. pRoPYsr ipafr isMG dI sKLq imhnq nfl kIqI geI KojI ikqfb `qy jQydfrF ny pfbMdI lgf idwqI sI.  awj Auh ies sMsfr ivwc nhIN hn pr AuhnF dI pfbMdIsLudf ikqfb KojI ibrqI dy iswK isLdq nfl vrq rhy hn aqy ies dIaF Poto kfpIaF df hwQo hwQI adfn pRdfn ho irhf hY. kuJ kwtVpMQI iswK, Drm dy nfm `qy ivcfrF dI ajLfdI df glf Guwtx dI koisLsL kr rhy hn aqy Auh bhuq vfr kfmXfb vI ho jFdy hn ijvyN svrgI pRo: ipafr isMG dy mfmly ivwc ho gey sn.

          ipCly idnIN Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG amrIkf ivwc sMXukq rfsLtr dI jnrl asMblI nMU sMboDn krn afey hoey sn aqy ies dy nfl hI Auh amrIkf dI srkfrI PyrI `qy vI sn. vfisLMgtn ivwc amrIkf dy pRDfn Ebfmf vloN AuhnF df vfeIt hfAUs ivwc svfgq kIqf igaf sI. jd vfeIt hfAUs dy Evl afiPLs ivwc dovF afgUaF ivckfr mulfkfq ho rhI sI qF kuJ KfilsqfnI iswK bfhr ros pRdrsLn kr rhy sn. ros pRdrsLn hr jmhUrIaq df aihm aMg huMdy hn. zf: mnmohn isMG aqy Aus dI srkfr dy iKlfP ies iksm dy ros pRdsLrn Bfrq ivwc QF QF hr rojL huMdy hn.

          sLONkI ies ros pRdrsLn dI iek KfilsqfnI prcy ivwc CpI rport dI sLbdfvlI qoN bhuq hYrfn hY. rport muqfibk kuJ pRdrsLnkfrI iswK nOjvfn Ebfmf nMU sMboiDq ho ky afK rhy sn ik asIN Ebfmf vfsqy coxf ivwc vlMtIar kMm kIqf aqy zonynf idwqIaf ies vfsqy Ebfmf Bfrq nfl Eho ijhf vqIrf Dfrn kry ijs iksm df ierfk, aPgfinsqfn, sIrIaf aqy hor mulkF ivwc jmhUrIaq kfiem krn vfsqy amrIkf kr irhf hY. Bfv amrIkf hor dysLF vFg Bfrq ivwc vI POjI dKLl dyvy. bhuq anoKI mMg hY ieh! coxf ivwc vlMtIar kMm aqy zonynf kfrn amrIkf afpxI ivdysL nIqI bdl lvy? amrIkf qF jmhUrI Bfrq dI POjI mdd kr irhf hY qF ik sMsfr ivwc amn-cYn vfsqy Bfrq afpxf bxdf Xogdfn pf sky. nvyN jmhUrI dysLF ivwc coxF mOky BfrqI cox kimsLn dy mfhrF dI mdd leI jFdI hY.

          ros pRdrsLn dI rport muqfibk nfhry eyny jLordfr sn ik vfeIt hfAUs dIaF kMDF kMbx lwg peIaF sn. rport muqfibk ros prdrsLn eynf vwzf sI ik mnmohx isMG dy bolidaf bulH kMBdy hoxgy aqy Aus nUM pfxI df glfs cuwk ky pIxf aOKf lwg irhf hovygf. eyQy hI bws nhIN bfhr KVI iswK kOm mnmohn isMG nMU BfrqI kuwqf dws rhI sI. pwuCxf bxdf hY ik jykr 80-82 sfl dy sMsfr pwDr dy pgVIDfrI afgU aqy iswK pirvfr dy jMmpl nMU BfrqI kuwqf afKogy qF sMsfr ivwc iswK sLnfKLq df kI bxygf? jfqI qOr `qy zfktr mnmohn isMG AuWqy kdy koeI dosL nhIN lwgf. Auh iek iemfndfr isafsqdfn vjoN jfxy jFdy hn, hF isafsI ivroDI AuhnF nMU kmjLor pRDfn mMqrI jLrUr afKdy hn. jogf gurU rfmdyv qF zfktr mnmohn isMG nMU nfmrd afKx dI gusqfKI vI krdf hY ikAuNik Auh nirMNdr modI nMU jld pRDfn mMqrI bixaF vyKxf cfhuMdf hY. ijs zfktr mnmohn isMG nMU bfhr KVy kuJ pRdrsLnkfrI BfrqI kuwqf afK rhy sn Es zfktr mnmohn isMG nMU gwlbfq KLqm hox ipwCoN amrIkf dy pRDfn Ebfmf vfeIt hfAUs dI port qwk Cwzx afey sn. mfhr dwsdy hn ik Ebfmf df ieh kdm mnmohx isMG nMU vfDU siqkfr dyx vflf sI jdik  aksr amrIkI rfsLtrpqI Evl afiPLs ivwc mukflq ipwCoN ivdysLI afgUaF nMU AuWQoN hI slfm afK ky ivdf kr idMdf hY.

          gwl eyQy qwk hI sImq nhIN hY sgoN rport ivwc hor vI keI kuJ drj hY jo pwqrkfrI dy imafr qoN hyT jfpdf hY. rport muqfibk vfeIt hfAUs df afpxf PotogrfPr aqy keI KuPIaf eyjMt ies ros pRdrsLn dIaF vIzIEjL bxf rhy sn. hor ieMJ ibafn kIqf hY, Bfrq srkfr dy eyjMt ryafm ies iensfP rYlI dIaf PotUaf iKwc aqy vIzIE bxf rhy sn aqy iswK byKOP ho ky AunHf nUM vI qwq qwqf kVfa pRos rhy sn. jfhr hY ik pRdrsLnkfrI AuhnF nMU Esy iksm df burf Blf afK rhy hoxgy ijs iksm df zfktr mnmohx isMG bfry vrnx kIqf igaf hY. Aupr pVH afey hF zfktr isMG nMU BfrqI kuwqf dwisaf jf irhf sI. jfhr hY ik burf Blf afKx nMU hI qwqf qwqf kVfh pRosxf afiKaf igaf hY. sLONkI vrgf koeI grIb jykr burf Blf afKx nMU qwqf qwqf kVfh afK bYTdf qF hnyrI af jfxI sI. ilKx aqy afKx vfly iKlfP kfnMUnI kfrvfeI dI icwTI af jfxI sI. agr iksmq df Gyiraf ikqy kVfh pRsLfd afK bYTf qF akfl qKLq `qy pysLI vI pY jfxI sI. iksy ny ieh vI nhIN sI sunxf ik pRsfd sLbd df pRXog iswKF qoN ielfvf ihMdU aqy hor ivsLvfs dy lok vI krdy hn. bws ies nMU iswKI df Gor apmfn GoisLq kr idwqf jfxf sI.

          do idn pihlF sLONkI iek KLbr iek BfrqI aMgryjLI aKLbfr ivwc pVH irhf sI. KLbr muqfibk alfhfbfd hfeI kort ny diraf gMgf aqy jmunf nMU plUsLn mukq krn dy afsLy nfl ihMdUaF nMU dyvI dyviqaF dIaF mUrqIaF dirafvF ivwc pRvfh krn `qy rok lgf idwqI hY. aksr keI Dfrimk idnF mOky rIqF muqfibk ihMdU Brf dyvIaF dyviqaF dIaF mUrqIaF vgdy pfxI ivwc jl pRvfh krdy hn. Bgvfn gxysL dIaF mUrqIaF qF jlUs dI sLkl ivwc jf ky jl pRvfh kIqIaF jFdIaF hn aqy ieh sdIaF purfxI ihMdU rvfieq hY. pr kiQq ihMdU dysL Bfrq dI alfhfbfd hfeIkort ny ies `qy pfbMdI lgf idwqI hY. aqy pfbMdI lgfAux vfly bYNc dy jwjF dy nfm hn jsits arun tMzn aqy jsits asLok BUsLn. bYNc ny XUpI srkfr nMU hukm idwqf hY ik hr ijLly dy zIsI nMU hukm Byijaf jfvy ik iksy vI ijLly ivwc diraf gNMgf aqy jmunf ivwc mUrqIaF nMU jl pRvfh krn dI afigaf nf idwqI jfvy. adflq ny ieh vI ikhf hY ik srkfr agly iek sfl ivwc iksy bdlvIN QF mUrqIaF nMU pfxI ivwc zobx df pRbMD kry. Bfv rvfieq muqfibk  mUrqIaF jl pRvfh krn dI QF ihMdU iek sfl AuzIkx aqy Auh vI jl pRvfh nhIN, sgoN mUrqIaF nMU iksy KVy pfxI ivwc zobx df.

          jd sUbf srkfr dy vkIl ny ieh bynqI kIqI ik ihMdUaF nMU mUrqIaF iek vfr diraf ivwc zobx dI afigaf dy idwqI jfvy aqy Auh rvfieq muqfibk iek zobf dy ky bfhr kwZ lYxgy aqy iPr ikqy KVy pfxI ivwc suwt dyxgy qF adflq ny ieh afigaf dyx qoN vI ienkfr kr idwqf. subfeI srkfr dy vkIl ny hor bynqI kIqI ky pUjf kmytI ny hlPLnfmf dy ky ikhf hY ik Auh mUrqIaF `qy ajyhf rMg, qyl, iGE aqy hor smwgrI nhIN lgfAuxgy ijs nfl dirafvF df pfxI plIq huMdf hovy qy mUrqIaF nMU cldy pfxI ivwc iek zobf dyx vfsqy vI sLrDflUaF dy hjLUm dI QF kryn (msLIn) dI vrqoN kr lYxgy qF adflq dy ies dI afigaf dyx qoN vI ienkfr kr idwqf. ieh KLbr 8 akqUbr dI qrIk nfl aMgryjLI itRibAUn ivwc drj hY.

          dirafvF df plUsLn rokx  vfsqy kiQq ihMdU dysL Bfrq ivwc ihMdU jwj, ihMdUaF dI sdIaF purfxI Dfrimk rvfieq `qy pfbMdI lgf skdy hn. Bfrq dy jwj iksy Gwt igxqI iPrky dI koeI ajyhI rvfieq rokx df kdy supnf vI nhIN lY skdy! jy ikqy iksy Dfrimk Gwt igxqI iPrky df koeI buwDIjIvI iksy ajyhI rvfieq df ivroD kr bYTy qF Aus nMU BfrqI kuwqf afK ky BMizaf jfvygf. Dfrimk qnKfh vfsqy pysLI aqy DrmKfrjI df zr vI bx jfvygf. rvfieqI ZMg nfl sjLfXfPqf krn vfly vI Jwt CurIaF qyjL krn lwg pYxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


rihm idwl rwb dy syljLprsn eyny byrihm ikAuN hn?

 

          sLONkI nMU XU itAUb `qy pfeIaF do vIzIE nhIN BuldIaF ijhnF df ijLkr sLONkI ny zyZ ku mhInf pihlF iek lyK ivwc kIqf sI. iek vIzIE ivwc iek kiQq qOr `qy sLrfbI bjLurg inhMg nMU Aus dy byty dI Aumr df inhMg burI qrF kuwtx ipwCoN Aus dI pgVI aqy kwpVy qwk Auqfr lYNdf hY. dUjI vIzIE ivwc iek 14-15 sfl dy lVky nMU ikRpfnDfrIaF df iewk vwzf tolf eynI bur qrF kuwwt irhf hY ik vIzIE vyKx vfly qoN vyiKaf nhIN jFdf. mfVI motI corI dy dosL ivwc PVy gey ies grIb lVky nMU dYNqF dy toly vloN pY rhI kuwt nMU gurU dIaF sMgqF arfm nfl vyK rhIaF hn. ieh iBafnk idRsL gurU nfnk dy pYrokfrF vloN bxfey gey iksy Drm asQfn df hY.

          ies hPLqy sLONkI iek KLbr pV irhf sI ijs nfl iek qsvIr vI sI. qsvIr ivwc iek ijMLdf sfVy gey ivakqI dI rfK nMU kYd kIqf igaf sI. KLbr dI hYWz lfeIn ieMJ sI, gurduafry ivwc gRMQI kql kIqf, inhMg prvfr iKlfP kys drj. ies Gtnf ivwc mfry gey ivakqI dI nfKq virafm isMG vjoN hoeI hY, jo ajnflf dy ipMz guwjrpurf df rihx vflf sI aqy gurduafrf roVI sfihb ivKy bqOr gRMQI syvf krdf sI. ies gurduafry dy kby leI ipMz vfsIaf aqy inhMg myr isMG ivcfly JgVf cwl irhf sI. inhMg myr isMG df dfavf hY ik ieh gurduafrf Aus dI mIn Aupr bixaf hoieaf hY. ies leI gurduafry dI syvf krn df hwk Aus df hY. ipMz vfsIaf ny gurduafry dI syvf leI virafm isMG nUM gRMQI rwiKaf hoieaf sI. ipMz df nfm vrpfl hY jo ik qrn qfrn roz qy siQq dwisaf jFdf hY. inhMg ny kiQq `qOr `qy bjLurg gRMQI nMU kql kr ky Aus df srIr sfV idwqf. aYspIzI jsdIp isMG dy dwsx muqfibk  inhMg myr isMG Aus dI pqnI rfj kOr, bytf swjx isMG, kmIr kOr afid gurduafry ivKy rfq nMU afey aqy gRMQI virafm isMG dI gurdvfry ivwc burI qrHf mfr kutfeI kIqI, ijs nfl Aus dI mOq ho geI. mgro AunHf ny imRqk srIr nUM iewk mMjI `qy pf ky lMgr hfl nyVy awg lf idwqI.

          ieh iBafnk Gtnf iek gurdvfry ivwc vfprI hY aqy gurU bfby dy pYrokfrF ny ies nMU aMjfm idwqf hY.

          ieh hflq qkrIbn hr Drm dy keI vwzy DrmIaF dI iehI bxI  hoeI hY jo Drm dy nfm `qy mujrmfnf kfrvfeIaF kr rhy hn. sMq bfbf afsf rfm dI khfxI qF hr rojL hI hux KLbrF ivwc rihMdI hY. sux ky lUM-kMzy KVy huMdy hn ik Bgvfn ikRsLn df ieh kiQq Bgq iks qrF nbflg lVkIaF nMU Psf ky AuhnF nfl blqfkfr krdf sI.  swqiraf bhwqiraf ieh bfbf afpxI kfm sLkqI vDfAux vfsqy kusLqy aqy aPLIm Ckdf sI aqy ies ny keI cyly bflky afpxy vfsqy qfjLf isLkfr qlfsLx `qy lgfey hoey sn.

          koeI mhInf ku pihlF sfAUdI arb dy iek mOlvI ny iek Pqvf jfrI kIqf sI ijs dI bhuq crcf hoeI sI. mOlvI muhMmd al arIPLI ny ikhf sI ik sIrIaf ivwc cwl rhy Drm XuwD ivwc lVfkUaF nMU KusL rwKx vsqy aOrqF nMU AuhnF nfl arfjLI inkfh krvf lYxf cfhIdf hY. Aus df kihxf sI ik ajyhf inkfh imMt ku ivwc kIqf jf skdf hY aqy iek lVfkU dI ijsmfnI BuwK pUrI krvf ky Jwt KLqm kIqf jf skdf hY. qy iPr ieho qrIkf agly lVfkU dI ijsmfnI BuwK pUrI krn vfsqy vriqaf jfxf cfhIdf hY. mOlvI muqfibk aOrqF ieMJ krky jhfd ivwc vwzf ihwsf pf skdIaF hn. Aus ny ajyhf krn vfsqy lVkIaF dI Aumr vI bhuq Gwt dwsI sI.

          awj ieh bhuq vwzI KLbr bxI hoeI hY ijs nMU sYks ijhfd df nfm idwqf jf irhf hY. qunysLIaf dy gRih mMqrI ny iek ibafn idwqf hY ik Aus dy dysL dIaF nOjvfn aOrqF nMU sYks ijhfd vfsqy sIrIaf Byijaf jf irhf hY aqy Auh jhfdIaF nMU KusL krn AuprMq grBvqI ho ky vfps muV rhIaF hn. vwK vwK mIzIaf rportF muqfibk iek iek aOrq 100-100 qwk jhfdIaF nfl hmibsqrI kr ky vfps prq rhI hY. ajyhf Es ielfm ivwc ho irhf hY ijs ivwc gYr mrd nfl sbMD bnfAux vflI aOrq nMU pwQr mfry ky mfr idwqf jFdf hY. pr hux ies dy Elt sYNkVy mrdF nfl sbMD bnfAux vfsqy pRyiraf jf irhf hY.

          sfAUdI arb smyq keI dysLF ivwc aOrqF dy hwk vwzI musLkl df sfhmxf kr rhy hn. bhuq sfry ieslfimk dysLF ivwc AuNJ qF jmhUrIaq hY hI nhIN hY aqy kuJ ivwc jy mfmUlI hY vI qF aOrqF nMU vot df hwk nhIN hY. sfAUdI arb ivwc aOrqF vhIkl clfAux df lsMs nhIN lY skdIaF. bhuq sfrIaF aOrqF ieh hwk mMg rhIaF hn aqy jQybMd vI ho rhIaF hn.

          hux iek mfhr mOlvI ny afK idwqf hY ik kfr clfAux nfl aOrqF dy aMzkosL aqy bwcydfnI `qy ajyhf Bfr pYNdf hY ijs nfl iehnF nfjLuk jnx aMgF df bhuq nuksfn huMdf hY. ies nfl AuhnF nMU grBvqI hox aqy ishqmMd bwcy jMmx ivwc musLkl pysL afAuNdI hY. mOlvI sLyK slyh ibMn sfd al lfhydn ny ieh nhIN dwisaf ik ies iksm dI Koj iks ny aqy kd kIqI sI? sLyK ieh brdfsLq nhIN kr skdf ik Aus dy dysL ivwc aOrqF kfr clfAux df hwk hfsl kr skx aqy Auh ies iksm dy bhfny bnfAux qwk jf irhf hY. sLyK ieh smJdf hY ik Aus df rwb aOrqF nMU ajyhy hwk nhIN idMdf ies leI aOrqF nMU ies qoN hr hflq ivwc vrijaf jfxf cfhIdf hY.

          torFto sMn aKLbfr dy pRisD kflmnvIs qfirk Pqhf ny afpxI vYbsfeIt `qy iek vIzIE pfeI hY ijs ivwc iek sfAudI mOlvI kQf krdf hoieaf kih irhf hY ik hr DrmI muslmfn mrd nMU svrg ivwc  19,604 qwk nOjvfn aOrqF df sfQ iml skdf hY. 23 mfrc 2013 dI ies vIzIE ivwc mOlvI afKdf hY ik hr iek muslmfn mrd nMU svrg ivwc Gwto Gwt do kuafrIaF lVkIaF imldIaf hn aqy hr kuafrI nfl 70-70 nOkrfxIaF huMdIaF hn. agr koeI muslmfn ies sMsfr ivwc sLfdI sLudf hY qF svrg ivwc Aus nMU afpxI pqnI vI imldI hY aqy 70 kuafrIaF imldIaF hn ijhnF kol 70-70 nOjvfn kuafrIaF huMdIaF hn. awlf df ipafrf jd iek aOrqF nfl iqRpq ho jFdf hY qF dUjI af ky puwCdI hY, awlf dy bMdy awlf ny mYnMU qyry vfsqy Byijaf hY aqy ieh silislf cldf rihMdf hY. ies mOlvI df awlf DrmI muslmfn aOrq nMU svrg ivwc kI idMdf hovygf? ieh iek vwzf svfl hY? agr awlf iksy DrmI muslmfn aOrq nMU svrg ivwc Aus df buwZf KLsm aqy nfl 19,604 nOjvfn sOkxF hI idMdf hY qF iPr ies mOlvI df awlf rihmno rfhIm nhIN hY ijhf ik muslmfn hr kMm krn vyly duaf krdy hn. ajyhf awlf qF iPr bhuq ivqkrybfjL smiJaf jfxf cfhIdf hY. aksr mslmfn hr krm krn vyly awlf nMU Xfd krn vfsqy ibsimwlf rihmfno rfhIm afKdy hn. ijs df asfn muqlb iks isafxy swjx ny ieh dwisaf sI ik mYN ieh kMm Es awlf nMU Xfd kr ky sLurU kr irhf hF jo rihm idl dfqf hY.

          iek swjx ny sLONkI nMU iek pfiksqfnI aKLbfr dI mulqfn qoN Cfieaf hoeI iek KLbr ByjI hY. Gtnf mulqfn dI kurfeyvflf klonI dI hY. iek muslmfn bfp afpxI CotI ijhI DI aqy pwuq nMU iek mdrsy ivwc kurfn dI pVfHeI vfsqy Cwz afAuNdf hY. aYkpRYs itRibAUn dI ies KLbr muqfibk mOlvI bhfAudIn jLkrIaf lVky nMU kuJ dyr bfad ieh afK ky Gr Byj idMdf hY ik lVkI (BYx) df pfT ajy KLqm nhIN hoieaf aqy mOlvI lVkI dI pVHfeI df pfT KLqm hox ipwCoN Aus nUM afp Gr Cwz afvygf. jd lVkf cly jFdf hY qF mOlvI ies CotI bwcI nMU iek kbrsqfn ivwc lY jFdf hY aqy iek toaf puwt lYNdf hY. ies kbrsfqn ivwc iek ivakqI dUroN mOlvI nMU apxy kwpVy Auqfrdf vyK ky hYrfn huMdf hY aqy sihj nfl nyVy cly jFdf hY. bwcI nfl kukrm leI iqafr mOlvI nMU vyK ky Auh duhfeI pf idMdf hY aqy hor lok Bwj afAuNdy hn jo mOlvI nMU ngn avsQf ivwc PV lYNdy hn. lok mOlvI nMU PV ky kutwdy hn aqy iek KMby nfl bMn lYNdy hn. puils  aPsr sLyKL muKiqafr muqfibk mOlvI bwcI nfl blfqkfr kr ky Auus nMu toey ivwc dPLn kr dyxf cfhuMdf sI pr PiVaf igaf. pils ny aYPafeIafr drj kr ky mOlvI nMU cfrj kr ilaf hY. bwcI nMU hspqfl Byijaf igaf aqy Auh TIk Tfk dwsI jFdI hY. ies KLbr muqfibk lok dosLI mOlvI nMU sKLq sjLf dyx dI mMg kr rhy hn.

          sLONkI ny iek vfr pRisD kQf vfck svrgI sMq isMG mskIn dI iek kQf suxI sI ijs ivwc Auh rwb dy suBfa bfry dwsdy hoey Bgq kbIr dI bfxI df hvflf dy rhy sn. kbIr sfihb hMkfr nMU mfrn vfsqy rwb dy bMdy nMU nIvF hox dI slfh idMdy hoey pihlF roVf (Cotf pwQr jF totf) bnx df qswvur krdy hn pr iPr ieh kihMidaF rwd kr idMdy hn ik roVf lokF dy pYrF ivwc vwj ky duwK dyvygf. iPr Gwtf (grd) bnx dI gwl krdy hn aqy ieh soc ky rwd kr idMdy hn ik Gwtf lokF `qy izwg ky duK dyvygf. iPr awgy Auh pfxI bnx dI gwl krdy hn pr ieh soc ky mn bdl lYNdy hn ik pfxI mOsm muqfibk qwqf - TMzf huMdf rihMdf hY. aMq ivwc kbIr sfihb kihMdy hn ik rwb df bMdf hrI pRmfqmf (rwb) dy guxF df DfrnI hoxf cfhIdf hY. hYrfnI huMdI hY ik afKr awj rihmfno rfhIm rwb dy syljLprsn eyny byrihm ikAuN ho gey hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


shI phuMc apnfAux qoN ibnF msly hwl nhIN ho skdy!

          iksy vI msly df hwl shI phuMc apnfAux qoN ibnF nhIN ho skdf. sLONkI iek idn iek ryzIE sux irhf sI ijs ivwc host jrmnI dy iksy aihm ivakqI df kQn suxf irhf sI. gwl nfjLI jrmnI dI ho rhI sI jo aksr suxfeI jFdI hY. sbMDq ivakqI afKdf hY ik jd Auh (ihtlr jF Aus dI puils) XhUdIaF vfsqy afey qF mYN cuwp irhf ikAuNik mYN XhUdI nhIN sF. iPr Auh kfmryzF vfsqy afey mYN iPr vI cuwp irhf ikAuNik mYN kfmryz nhIN sF. iPr Auh iksy hor vfsqy afey mYN iPr cuwp irhf ikAuNik mY Auh nhIN sF. iPr Auh myry vfsqy afey qF qwd qwk koeI bolx vflf hI nf bicaf. ies qoN awgy host ny afiKaf ik awj iswKF vfsqy bolx vflf koeI nhIN hY. sLONkI nMU gwl juVdI nf jfpI ikAuNik ies df mqlb ieh vI inkl skdf hY ik jdoN Bfrq jF pMjfb ivwc horF nfl ivqkrf hoieaf qF iswK nhIN boly aqy jd iswKF nfl kiQq vfDf hoieaf qF bolx vflf koeI nf bicaf.

          sbMiDq host df kdficwq ieh mqlb nhIN ho skdf ikAuNik Auh qF Es ivcfrDfrf df anuafeI hY jo ieh kihMdI hY ik iswK qF sdf swB dy rfKy rhy hn. hF host ieh gwl dfavy nfl afK irhf sI ik awj iswKF vfsqy bolx vflf koeI nhIN hY. swc kihxf hovy qF ies ivwc vI swc nhIN hY. host dI Bfvnf vwl jfxf hovy qF Auh ieh kihxf cfhuMdf sI ik iswKF dy vwKry rfj Kfilsqfn df smrQn krn vflf koeI nhIN hY. KfilsqfnIaF nMU ieh gwl gihrfeI nfl ivcfrnI cfhIdI hY ik bhuqy lok AuhnF df smrQn ikAuN nhIN krdy? iswKF df vwzf ihwsf vI AuhnF df smrQn nhIN krdf, pMjfb ivwc qF AuhnF df koeI aDfr hY nhIN hY. ieh vwKrI gwl hY ik ivdysLF ivwc golkF `qy kbjLy dy shfry AuhnF df isafsI qorI-mMzf cwl irhf hY ijs nMU Auh Kfilsqfn dI lihr smJdy hn.

          vwKvfd dI lihr qoN ht ky vyKIey qF sMsfr ivwc kuJ hor msly vI hn ijhnF df sbMD iswKF nfl hY. ijvyN PrFs dy skUlF ivwc pgVI df mfmlf jo PrFs srkfr dI srkfrI skUlF ivcoN hr Drm dy  icMnFH qy pihrfvy nMU bfhr krn df ihwsf hY. ieh iswDI iswKF dy iKlfPL  GVI geI nIqI nhIN hY ijs qrF df KLbrF ivwc pRBfv idwqf jFdf hY.

          kYnyzf dy ikbYWk sUby ivwc srkfrI adfiraF ivwc Dfrimk pihrfvy `qy rok lgfAux vflf cfrtr afPL vYlXUjL jo ivcfr aDIn hY aqy ieh vI swB `qy lfgU kIqy jfx dy afsLy nfl bxfieaf jf irhf hY.

          amrIkf smyq keI pwCmI dysLF ivwc iswKF dI pihcfx df mfmlf ikAuNik keI vfr lokl lok, iswKF nMU muslmfn jF Esfmf ibn lfidn dy pYrokfr smJdy hn ijhf ik ipCly idnIN amrIkf `c kolMbIaf XUnIvristI dy iswK pRoYsr pRBjoq isMG `qy nslI hmlf hox df mfmlf sfhmxy afieaf hY. hvfeI awizaF `qy pgVIDfrI iswKF dI surwiKaf jFc df mfmlf ijs vfsqy keI vfr pgVI Auqfrn vfsqy afiKaf jFdf hY aid.

          jd vI koeI ajyhf mfmlf sfhmxy afAuNdf hY qF isafsI ibafnF dI JVI lwg jFdI hY. Bfrq ivwc akflIaF smyq kFgrs ivroDI aqy ivdysLF ivwc KfilsqfnI ies df dosL Bfrq dy pRDfn mMqrI zfktr mnmohn isMG dy isr mVH idMdy hn. aKy mnmohn isMG kuJ krdf nhIN hY. afKr mnmohn isMG kry qF kI kry? hr dysL afpxy dysL vfsqy kfnMUn bnfAux df hwk rwKdf aqy hr dysL ivwc iensfPL lYx vfsqy adflqI ZFcf hY. agr amrIkf ivwc iksy `qy hmlf huMdf hY qF ieh bhuq icMqf vflI gwl hY pr rOlf qf pfieaf jfxf cffhIdf hY jykr amrIkf df kfnMUn hrkq ivwc nf afvy qy kiQq dosLIaF dy iKlfPL kfrvfeI krn qoN ienkfrI ho jfvy. agr isstm jfiejL kfrvfeI krdf hY qF mnmohn isMG df ies ivwc kI rol ho skdf hY?

          ies mfmly ivwc Ep muwK mMqrI suKbIr isMG df iek ibafn pVHn nMU imilaf hY ijs ivwc ajyhy msilaF leI zfktr mnmohn isMG `qy dosL lgieaf igaf hY. jykr sMsfr ivwc iswKF dI pihcfx `qy ivcfr kIqf jfvy qF zfktr mnmohx isMG iek aYsf ivakqI hY ijs ny iswKF dI pihcfx jwg jfhr krn vfsqy swB qoN vwzf Xogdfn pfieaf hY. Bfrq dy qIjI vfr pRDfn mMqrI bxy zf: mnmohx isMG ny sMsfr ivwc iswKF dI pihcfx Aujfgr kIqI hY. ikAuNik Auh BfrqI lokF vloN kFgrs dy hwk ivwc Pqvf dy dyx nfl pRDfn mMqrI bxy hn ies vfsqy ies df krYizt sfry dysL nMU vI jFdf hY.

          hux pMjfb dI pIpljL pfrtI dy pRDfn mnpRIq bfdl ny iswK pihcfx dy muwdy `qy iek ibafn dfg idwqf hY ijs ivwc AuhnF ny sfrf dosL bfdl akflI dl aqy sLromxI kmytI isr mVH idwqf hY. jfrI kIqy ibafn `c AuhnF ikhf hY ik amrIkf ivc iek iswK pRoPYsr AuWpr nslI hmly leI akflI dl qy RomxI kmytI vwlo ivdyf `c iswKI dy pRcfr leI vrqI axgihlI ijLMmyvfr hY| mnpRIq ny ikhf hY ik RomxI kmytI iswK gurUaf dy buinafdI isDfq aqy Aupdy vI dunIaF sfhmxy rwKx ivc asl rhI hY| kmfl dI gwl hY ik hr iswK afgU ies mfmly `qy isafsI rotIaF syk irhf hY.

          sLRomxI kmytI df pRDfn avqfr isMG mwkV vI PrFs aqy ikbYWk dy mfmly ivwc pRDfn mMqrI mnmohn isMG qoN kfrvfeI dI mMg kr cwukf hY. ajyhy ibafn jQydfr igafnI gurbcn isMG dy vI afey hn aqy iek qfjLf ibafn zfktr mnmohn isMNG qoN ieh mfmlf pRDfn Ebfmf nfl gwlbfq krn dI mMg kr irhf hY.

          24 sqMbr dy iek pMjfbI prcy ivwc PrFs dy srkfrI skUlF ivwc pgVI dy mfmly ivwc iek ibafn PrFs dy iek iswK afgU df vI pVHn nMU imilaf hY. boibgnI siQq gurduafrf sfihb dI pRbMDkI kmytI dy iek mYbr ny ikhf ik AunHf ny gRih mMqrI mYnueyl vfls nfl ies sbMDI gwlbfq kIqI hY aqy pfbMdI htfey jfx dI mMg kIqI hY| KLbr muqibk mYNbr jn ny ieh vI ikhf hY ik AuhnF Bfrq dy pRDfn mMqrI mnmohn isMG nfl mulfkfq kr ky mMg kIqI hY Auh Prfs dI srkfr `qy dbfa pfAux aqy iensf idvfAux| hux ies gwl df pqf nhIN lwg sikaf ik sbMiDq mYNbr kd zfktr mnmohn isMG nMU imilaf sI jF ik ieh kuJ mfieaf dy ky lgfeI geI KLbr hI hY. ies KLbr dI hYWzlfeIn kuJ ies qrF hY, kys jf pgVI Dfrimk icMnH nhIN Prfs `c iswK BfeIcfry ny idwqI dlIl.

          pgVI iek Dfrimk icMnH nhIN hY, afKxf pihlF nfloN bhuq ht ky ilaf igaf stYNz hY. bhuq mfhr smJdy sn ik agr iswK pgVI nMU smfijk pihrfvf afK ky pysL krdy qF smwisaf pysL hI nhIN sI afAuxI ikAuNik PrFs qF srkfrI skUlF ivwc Dfrimk pihrfvf aqy icMnH rokx dI gwl kr irhf hY. pgVIM qF BfrqI Ep mhFdIp dy ihMdU, iswK aqy muslmfn vI bMndy hn qy iswK Drm dy jnm qoN pihlF dy bMndy af rhy hn. ies KLbr dy aMdr vflIaF do lfeInF bhuq JMjoV dyx vflIaF hn. sbMiDq mYNbr df rporitz ibafn ieMJ afKdf hY, AunHf ikhf ik bywk krfs, burkf jf ikRpfn, Drmf dy icMnH hn aqy ienHf nUM pihnxf rUrI nhIN, pRMqU lMmy vfl aqy pgVI `qy koeI smJOqf nhI ho skdf, ieh Dfrimk icMnH nhIN hn|

          svfl pYdf huMdf hY ik jykr pgVI Dfrimk icMnH nhIN hY qF ies `qy smJOqf krn jF nf krn dI nObq hI nhIN afAuxI cfhIdI. AuhnF nMU smJf idE ik ieh Dfrimk icMnH nhIN hY aqy pgVI ies dI mfr qoN bfhr af jfvygI ies ivwc pgVI `qy koeI smJOqf nhIN ho skdf afKx dI kI loV hY? ibafn dyx jF ilKx vfly dI akl `qy ieh pVH ky vI qrs afAuNdf hY, pRMqU lMmy vfl aqy pgVI `qy koeI smJOqf nhI ho skdf, ieh Dfrimk icMnH nhIN hn| awj qwk qF suxdy af rhy hF ik iswKI kysF svfsF sMg inBfAuxI hY.  hux iek gurdvfry df afgU kih irhf hY ik lMmy vfl (kys) Dfrimk icMnH nhIN hY pr ies `qy smJOqf nhIN ho skdf.

          hYrfnI ies qoN vI vwD ies gwl dI hY ik PrFs dy kfnMUn ivwc lMby vflF `qy koeI pfbMdI hY hI nhIN hY aqy lMby vfl Dfrimk pihrfvy hyT vI nhIN afAuNdy, bhuq sfry gYr iswK lMby vfl rwKI iPrdy hn, ihpI kihMdy hI lMby vflF vfilaF nMU hn. PrFs vfly qF lMby vflF dI gwl hI nhIN kr rhy pr sbMiDq iswK afgU PokI tOhr bnfAux vfsqy pgVI nfl lMby vflF nMU vI bdobdI nwQI krI jf irhf hY. kI Auh cfhuMdf hY ik lMby vfl vI Dfrimk ivvfd df ihwsf bx jfx? smwisafvF dy hwl vfsqy spsLt phuMc apnfAuxI kd iswKFgy?  ies qoN ibnF smwisafvF df hwl nhIN ho skdf.

          iek jQybMdI ny iensfPL dy nfm `qy amrIkf ivwc hr BfrqI afgU iKlfP isvl kys krn dI muihMm CyVI hoeI hY. ajyhf kys amrIkf ivwc koeI vI iksy `qy dfier kr skdf hY. hux pRDfn mMqrI zfktr mnhon isMG `qy kys krn dIaF KLbrF pVHn nMU iml rhIaF hn. ajyhy kysF df pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG `qy kI pRYktIkl asr ho skdf hY?

          13 sqMbr dy hmdrd aKbfr dy torFto azIsLn dy sPLf ey-4 `qy iek aihm lyK pVHn nMU imilaf hY ijs dI hYWz lfeIn hY, amrIkf `c iswKF dy kqlF leI grm-iKaflIaF dy byloVy idKfvy qy Bfrq ivroDI gqIivDIaF ijLMmyvfr. ies lyK ivwc grm iKaflI iswKF dy grm nfhry, ivKfvy, Kfilsqfn, bMdUkF vflIaF tI-sLrtF aqy adflqF vloN dihsLqgrd aYlfny gey ivakqIaF dIaF iswK pryzF ivwc kIqIaF jFdIaF isPLqF nMU iswKF dI CvI Krfb krn leI ijLMmyvfr dwisaf igaf hY. ZukvF pihrfvf aqy smfj ivwc Guliml jfx dI QF  17vIN sdI dy jMgI pihrfvy nMU iswKI pihrfvf dws ky pRcfiraf jf irhf hY jo axjfx vyKx vfly ivdysLI nMU Esfmf ibn lfidn vrgf ivKfeI idMdf hY. puwCxf bxdf hY ik zfktr mnmohx isMG ivcfrf afKr kI kry? kI pMjfb dy ipMzF ivwc awj iswK 17vIN sdI vflf jMgI pihrfvf pihndy hn? sihj aqy isafxp nfl awgy vDxf kwd iswKFgy?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


akflI kfnPrMsF dI JVI ny sLONkI nMU kniPAUjL kIqf!

          awDI drjun qoN vwD vwzy akflI afgU ipCly idnF qoN AuWqrI amrIkf dy gyVy lgf rhy hn. kuJ gyVf mfry ky cly gey hn aqy kuJ hor jhfjLF ivcoN ajy AuqrI jf rhy hn. amrIkf aqy kYnyzf df koeI vI ajyhf vwzf sLihr nhIN hY ijwQy ipCly 3-4 hPqy dOrfn koeI akflI afgU nf puwijaf hovy. akflIaF dI swB qoN vwD nkolhrkq torFto ivwc vyKI geI hY, AuNJ vYnkUvr vI ies pwKoN ipwCy nhIN irhf.

          kYnyzf ivwc akflI afgUaF dI ies lVI dI sLurUafq pMjfb dy jylHF aqy swiBafcfr dy mMqrI s: srvx isMG iPlOr dy torFto puwjx nfl hoeI sI jo 21 agsq dy afspfs torFto puwjy sn. 24 agsq nMU AuhnF ny kYnzf vMzrlYNz ivKy gfAuNdf pMjfb dy joigMdr bfsI vloN aXoijq kIqy gey pMjfbI ivrsf zya ivwc isLrkq kIqI sI. pMjfbI ivrsf zya df kuJ lokF ny aMnf ivroD kIqf sI pr AuhnF nMU kfmXfbI nhIN sI imlI. iek pfsy mnorMjn `qy bMdsLF lgfAux vfly kuJ look sn ijhnF ny kiQq lcrqf nMU muwdf bxfieaf hoieaf sI aqy dUjy pfsy kYnyzf dI ajLfd iPjLf ivwc afpxI mrjLI df mnorMjn cfhux vfly lok sn ijhnF ny vMzrlYNz solz afAUt kr idwqf sI. mMqrI s: srvx isMG iPlOr `qy bhuq dbfa pfieaf igaf sI ik Auh vMzrlYNz smfgm ivwc Bfg nf lYx. AuhnF suxI swB dI pr kIqf AuhI jo shI sI. lokF df TfTF mfrdf iekwT vyK ky Auh bhuq pRBfvq hoey sn. ies mOky vMzrlYNz dI styj `qy kYnyzf dy do mMqrI iemIgrysLn mMqrI kirs algjLYNzr aqy sports mMqrI bwl gosl AuhnF dy swjy Kwby KVy sn. vMzrlYNz sLoa qoN bfad s: srvx isMG iPlOr hor bhuq sfry smfgmF ivwc lokF nMU imly sn. AuhnF amrIkf aqy kYnyzf dy keI hor sLihrF df dOrf vI kIqf sI.

          30 agsq nMU AuhnF dy nfl pMjfb dy ividaf mMqrI sL: iskMdr isMG mlUkf vI afx rlLy sn aqy kuJ idnF dy Prk nfl rfj sBf mYNbr s: suKdyv isMG ZINzsf aqy akflI aYmaYley s: dljIq isMG cImf vI vYnkUvr df gyVf lgfAuNdy hoey torFto puwj gey sn. ieh swB afgU ajy ieWQy hI sn ik akflI aYmaYley s: pRgt isMG, s: avqfr isMG jLIrf aqy hor akflI afgUaF dy amrIkf jF kYnyzf puwjx dIaF KLbrF af geIaF sn. ieMJ ipCly kuJ hPLqy akflI afgUaF ny AuWqrI amrIkf nMU afpxI krm BUmI bxfeI rwiKaf hY. akflI afgUaF dIaF ieh PyrIaF Ep muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl dI rwd hoeI kYnyzf PyrI dI ipwTBUmI ivwc hoeIaF hn.

          swB qoN vwD crcf 12 sqMbr vflI akflI kfnPrMs dI hoeI hY ijs ivwc ZINzsf aqy cImf qF puwjy pr srvx isMG aqy mlUkf amrIkf qoN PlfeItF lyt hox kfrn nf puwj sky. ies kfnPrMs df kuJ KfilsqfnIaF ny zwtvF ivroD kIqf sI. ajyhy aYlfn vI kIqy gey sn ik Auh ies kfnPrMs df bfeIkft krngy. sLONkI nMU ibn swdy bfeIkft dI smJ nhIN sI afeI pr torFto dy pMjfbI mIzIey df iek ihwsf ies kiQq bfeIkft nMU bhuq hvf idMdf irhf sI.

          drasl bfeIkft dy nfm `qy ies kfnPrMs df ivroD ies hwd qwk kIqf jf irhf sI ik ieh kfnPrMs hox hI nhIN  idwqI jfvygI. ies DmkI qoN keI lokl akflI afgUaF dIaF lwqF vI kMbx lwg peIaF sn aqy Auh keI DiVaF ivwc vMzy gey sn.

          kfnPrMs qoN iek idn pihlF, jfxI 11 sqMbr nMU s: suKdyv isMG ZINzsf vYnkUvr qoN torFto puwjy sn aqy akflIaF dy iek DVy ny 11 sqMbr sLfm nMU AuhnF nMU izksI gurdvfry snmfinq krn df gupq pRogrfm bxfieaf hieaf sI. ies pRogrfm df kuJ Kfilsqfn smrQkF nMU pqf lwg igaf sI aqy Auh pihlF hI izksI gurdvfry puwj gey sn. jd ies gwl dI sUh ZINzsf smrQkF nMU lwgI qF AuhnF ieh pRogrfm rwd kr idwqf sI pr aMdro aMdr AuhnF nMU acoafeI lwgI rhI sI.

          sQfnk akflIaF ivwc KtfptI hox dy bfvjUd 12 sqMbr dI kfnPrMs bhuq kfmXfb rhI sI aqy hfl ivwc KVn nMU jgfH nhIN sI. kuJ KfilsqfnIaF dI afs dy Elt hfl ivwc akflI kfnPrMs df vwzf bYnr vI lwgf hoieaf sI. lok vwzI igxqI ivwc ies kfnPrMs ivwc afp muhfry afey sn. ies kfnPrMs nMU rokx dIaF bhuq KbrF lwgIaF sn ijs kfrn ies dI kfmXfbI vI vwzI smJI jfx lwg peI.

          lMGy aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl muhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYTf cfh dy lMgr df afnMd mfx irhf sI qF kuJ swjxF ny akflI kfnPrMs dI gwl sLurU kr leI. iek swjx df kihxf sI ik ies kfnPrMs dI kfmXfbI rfjsI BuMcfl vflI hY ijs ny keIaF nMU pYrF qoN ihlf idwqf hY. iek hor swjx ies nfl sihmq sI pr Aus df kihxf sI ik ies BuMcfl ipwCoN do afPtr-sLfks (ipCokV Jtky) vI lwgy sn ijhnF ny ies df asr hor vDf idwqf sI.

          do ipCokV Jtikaf df ijLkr kridaf swjx jI dwisaf ik  11 sqMbr nMU ZINzsf nMU izksI gurdvfry snmfinq nf kr skx vfly swjxF ny 13 sqMbr nMU ZINzsf nMU eyarport `qy Cwzx jfx qoN 20 ku imMt pihlF afpxIaF kfrF acfnk izksI gurdvfry dy pfrikMg lft vwl moV leIaF sn.  pMj sfZy pMj df vkq sI jd Auh ZINzsf nMU ly ky izksI gurdvfry jf vVy sn aqy kfhlI nfl ZINzsf nMU ikRpfn ByNt kr ky kuJ qsvIrF iKcvf leIaF sn. jd qwk kuJ ivroDIaF nMU knsoa peI sI qF s: ZINzsf df jhfjL torFto qoN Auzfx Br cwukf sI. ies nfl ZINzsf df snmfn rokx vfilaF nMU Jtkf jLrUr lwgf hovygf aqy Auh pCqfa rhy hoxgy ik AuhnF ny izksI gurdvfry pwkf TIkrI pihrf ikAuN nf lgfieaf? AuNJ snmfn krn vflI iDr aqy ivroD krn vflI iDr dy kuJ smrQkF ivckfr sFJ vI crcf ivwc hY.

          13 sqMbr vflf afPtr-sLfk lMGdy sfr hI 14 sqMbr nMU imsIsfgf ivwc s: iskMdr isMG mlUkf aqy s: srvx isMG dy mfx ivwc iek hor BrvF smfgm hoieaf jo akflI kfnPrMs df rUp Dfrn kr igaf aqy ieh dUjf afPtr-sLfk ho inbiVaf.

          sLONkI df afpxf njLrIaf ieh hY ik akflIaF dIaF iek do jF iqMn kfnPrMsF nhIN sgoN drjnF kfnPrMsF torFto mhF ngrI ivwc hoeIaF hn ijhnF ny sLONkI nMU kMniPAUjL kr ky rwK idwqf hY. 12 sqMbr vflI akflI kfnPrMs nMU jd kuJ lok pRfeIvyt iznr afK rhy sn qF sLONkI dy iek njLdIkI imwqr ny ikhf ik ieh kfnPrMs hY iznr nhIN hY aqy ies idn kfnPrMs hI hovygI.

          hYrfn hoey sLONkI ny puwiCaf sI ik iks qrF hovygI jd kuJ lok afK rhy hn ik Auh hox nhIN dyxgy? swjx jI ny ikhf ik jd 3-4 ivakqI ieko smyN Pon lfeIn imlf ky gwl krn qF ies nMU tYlI kfnPrMs afKdy hn aqy ijwQy sYNkVy akflI iekwTy hoxgy qF ieh afpxy afp hI akflI kfnPrMs bx jfvygI ies nMU koeI rok nhIN skygf. swjx jI dI gwl shI inklI aqy ieh ivroD dy bfvjUd akflI kfnPrMs bx geI. akflI afpsI Puwt df isLkfr huMdy hoey vI vwzf iekwT kr gey aqy jykr eykqf huMdf qF hrsLI sYNtr vrgf vwzf hfl Brnf akflIaF df Kwby hwQ df Kyz hoxf sI.

          12 qrIk dI sPLl akflI kfnPrMs qoN ipCoN vfprIaF do GtnfvF df sLONkI ijLkr krnf cfhygf. pMjfbI mIzIaf df iek ihwsf jo akflIaF nMU pfxI pI kos irhf sI aqy ivroDIaF dI bolI bol irhf sI Aus ny Jwt sur bdl leI.  ajyhy bhuq sfry mIzIafkfr akflI afgUaF dy awgy ipwCy iPrdy vyKy gey. AuhnF ies mOky nMU akflI afgUaF dy kMn Brn vfsqy vI vriqaf aqy kuJ akflI afgUaF nMU dUr qwk alivdf afKx vI gey. s: ZINzsf nMU qF eyarport `qy puwj ky ieh slfh vI idwqI geI ik kYnyzf dy akflI dl df pRDfn bdl idwqf jfvy aqy ies vfsqy iek nfm dI isPLrsL vI kIqI geI.  sLONkI smJdf hY ik ijs nfm dI isPfrsL kIqI geI hY Aus ivcfry dy nMbr bnx dI QF Gwt gey hn.

          dUjI hYrfnI sLONkI nMU ies gwl dI hY ik akflI kfnPrMsF df ivroD krn vfly kuJ mIzIafkfr kfnPrMs dI kfmXfbI ipwCoN Jwt ivcoly bx gey sn. AuhnF ieh rfg alfpxf sLurU kr idwqf sI ik ijs iksy ny akflI afgUaF nMU imlxf hY Auh sfzy nfl sMprk kry. akflI afgUaF ny afK idwqf hY ik swB sfzy Brf hn aqy asIN swB nfl bYTx vfsqy iqafr hF. ies sMBfvI mIitMg vfsqy kuJ mIzIaf kfrF ny pMj nfm vI zMky dI cot `qy mMg ley sn aqy pqf lwgf hY ik AuhnF nMU pMj nfm dy vI idwqy gey sn. akflIaF nfl bYT ky zfielfg dIaF vwzIaF afsF bx geIaF sn. pr jd ieh mIzIafkfr akflI afgUaF dI buwkx ivwc jf bYTy sn qF ieh pMj ivakqIaF dy nfvF dI ilst Gr hI Cwz afey sn. akflI afgUaF nfl afpxI twutI gMZx dI kfhlI kfrn iehnF nMU  bYT ky zfielfg krvfAux df vfadf Buwl igaf sI. ajyhy dosqF nfloN aklmMd dusLmx cMgf huMdf hY. sfzy vloN jFdI rMzI jo jfey dI soc vfly ivcoly kdy Gr nhIN vsf skdy!

-sLONkI ieMglYNzIaf


Dfrimk sYnfvF dI igxqI vDI pr sbr-sMqoK Gitaf!

          mflfiem isMG Xfdv dI smfjvfdI pfrtI vloN sLfsq Bfrq dy sUby AuWqr pRRdysL ivwc bIqy hPLqy  sMprdfiek ihMsf hoeI hY ijs ivwc 40 dy krIb mOqF hoeIaF hn. jo kuJ XUpI ivwc hoieaf hY Aus dI keI buwDIjIvI ipCly kuJ mhIinaF qoN BivK bfxI kr rhy sn. AuhnF nMU jfpdf sI ik votF Kfiqr smfjvfdI pfrtI aqy muK mMqrI aKlysL isMG Xfdv sMprdfiek pwqf Kyz rhy hn ijs dy mukfbly vfsqy Bfjpf vI iehI Kyz Kyz rhI hY aqy ies df nqIjf nPrq qy ihMsf ivwc hI inklxf hY. ihMsf `qy hfl dI GVI kfbU pf ilaf igaf hY pr mfmlf aMdro aMdr sulG irhf hY. votF dI rfjnIqI iksy kImq `qy vI jfrI rhygI aqy awg iPr kdy vI BVk skdI hY. mOlfxf mulfiem aqy Bfjpf nMU ies nfl koeI Prk nhIN pvygf pr afm lokF df hor vwzf nuksfn ho skdf hY.

          vwK vwK nfvF hyT Dfrimk sYnfvF hux grIb dysLF dI rfjnIqI df ihwsf hI bx cuwkIaF hn. Bfrq ivwc isLv sYnf BfvyN kfPLI purfxI bxI hoeI hY pr hux hor vI keI sYnfvF bx geIaF hn  jo afpxy afpxy DrmF dI kiQq qOr `qy rfKI kr rhIaF hn. DrmF dI rfKI krn vflIaF ieh sYnfvF aksr Drm dy nfm `qy afm lokF df Gfx hI krdIaF hn.

          pfiksqfn ivwc vI ieslfimk kwtVpMQIaF ny keI qrF dIaF sYnfvF bxfeIaF hoeIaF hn jo kiQq qOr `qy ieslfm dI rfKI dy nfm `qy lokF df Gx kr rhIaF hn. jYsLy muhMmd Bfv muhMmd dI sYnf vI iehnF ivcoN iek hY. kwtVpMQI nfm hI ajyhy rwKdy hn ijhnF nfl afm lok jldI vrglfey jf skx.

          BfrqI pMjfb ivwc gurU gRMQ sfihb siqkfr kmytI nfm dI iek sMsQf bxI hoeI hY jo jd mrjLI kfrvfeI krnI afpxf hwk smJdI hY. hux qF ies kiQq siqkfr kmytI dI sRomxI kmytI nfl vI Ktkx lwg leI hY. sLONkI ny iek hor jQybMdI df nfm vI suixaF hY ijs nMU sLfied eyk nUr Kflsf POj kihMdy hn.

          grIb dysLF dy bhuq sfry lok hux pwCmI dysLF ivwc afx vwsy hn aqy imhnq kr ky rotI vI pyt Br ky Kfx lwg pey hn. pyt ivwc BrvIaF rotIaF af jfx kfrn Auh DrmI vI vDyry bx gey hn aqy kuJ lok qF ieh smJdy hn ik pwCmI dysLF ivwc afx vwsy grIb dysLF dy DrmI vDyry kwtVpMQI ho gey hn. ies dy nfl hI kwtVpMQI aqy ihMsk kfrvfeIaF ivwc vI vfDf ho irhf hY ijs kfrn pwCmI dysL dy lok asurwiKaq mihsUs krn lwg pey hn. iehI kfrn hY ik pwCmI dysLF ivwc Drm nMU pbilk ijLMdgI qoN bfhr rwKx dIaF avfjLf AuT rhIaF hn. ies nfl kiQq DrmIaF nMU hor zfhZf KLqrf KV igaf hY aqy Auh iqwKy ho rhy hn.

          pwCmI dysLF df pbilk EpIan dwsdf hY ik lok inwq idn vD rhy iemIgrMtF qoN afpxy jIvn jfc nMU KLqrf mihsUs krdy hn. isafsI afgU vI ies gwl nMU smJdy hn ijs kfrn bfhrI Dfrimk icMnFH `qy pbilk ivwc pfbMdI dI mMg AuT rhI hY.

          surwiKaf aqy sLnfKLq dy mfmly ivwc vI Dfrimk icMnFH vfsqy pUrI Cot mMgx qoN pwCmI dysLF dy lok bhuq hYrfn qy pRysLfn hn. burkf pihn ky inwjI sLnfKLq ikvyN ho skdI hY? iksy nMU kI pqf ik burky dy aMdr kOx hY? iehI hflq surwiKaf dy mfmly ivwc hY. iksy Kfs pihrfvy vfly ivakqI dI surwiKaf jFc dy rsqy ivwc agr Aus df pihrfvf arcx bxdf hY qF, surwiKaf vfsqy ies df htfieaf jfxf jLrUrI hY. ajyhf pihrfvf burkf hovy, pgVI hovy jF  kuJ hor hovy, pihl pbilk surwiKaf nMU hoxI cfhIdI hY.

          kYnyzf dy PrYNc bhuigxqI sUby ikbYWk ivwc pbilk srivs ivwc Dfrimk icMnFH `qy pfbMdI dI bihs jLorF `qy cwl rhI hY. sUby dI srkfr ny ikbYWk vfilXU cfrtr pysL kIqf hY ijs ivwc hr Drm dy bfhrI icMnH pbilk srivs adf kr rhy lokF dy pihnfx `qy pfbMdI dI qjLvIjL hY. ikbYWk vfilXU cfrtr ivwc bhuq afpf-ivroDqfeIaF hn aqy ieh kfnMUn dI ksvwtI `qy pUrf Auqrn vflf nhIN hY. ikbYWk dI srkfr df ieh iek rfjsI pYNqVf hY ijs nfl Auh afpxIaF votF pwkIaF krnf cfhuMdI hY. ies cfrtr df ivroD krn vfly vI afpxI rfjnIqI hI Kyz rhy hn. dovyN iDrF votF pkfAux dI dOV ivwc lwgIaF hoeIaF hn.

          sLONkI gwl kiQq Dfrimk sYnfvF dI kr irhf sI jo lokF dIaF BfvnfvF nMU BVkf ky afpxf AuWlU isDf krdIaF hn. ajyhIaF sYnfvf iek dUjy dy BYa `qy pldIaF hn. keI vfr qF jfpdf hY ik KLrbUjLy nMU vyK ky KLrbUjLf rMg bdldf hY. iek iPrky dIaF ajyhIaF Dfrimk sYnfvF dI kfmXfbI dUjI iPrky ivwc ajyhIaF Dfrimk sYnfvF nMU jnm aqy qfkq idMdI hY ijs nfl smfj ivwc ieh kohV PYldf jFdf hY.

          ipCfly idnIN pMjfb dy sLihr huisLafrpur dI iek KLbr pVH ky sLONkI nMU bhuq duK hoieaf. iksy tIvI cYnl ny kiQq qOr `qy gurU rivdfs sbMDI kuJ ajyhy sLbd boly ijs nfl ivvfd pYdf ho igaf. ies ivvfd nUM lY ky 10 sqMbr nMU rvIdfs BfeIcfry dy lokf vwlo huisLafrpur ihr nUM brI bMd krvfieaf igaf| aKbfrI jfxkfrI muqfibk 10 sqMbr nMU svyry bygmpurf tfeIgr ors, aMbyzkr Pors pMjfb, aMbyzkr sYnf, sRI gurU rivdfs Pors aqy hornf jQybMdIaf vwlo sRI gurU rivdfs mMidr sfhmxy srkfrI kflj qo iekwTy ho ky ihr `c dukfnf nUM bMd krfAux df islislf urU kIqf igaf| jdo dukfndfrf vwlo bMd df ivroD kIqf igaf qF jLbrdsqIN bMd krvfAux vfsqy Auprokq jQybMdIaF ihMsk ho geIaF. kuJ rfrqI ansrf ny sYmsMg dy iewk oarUm dy Iy qoV idwqy, ijs nUM lY ky AuQy mOjUd oarUm dy mflkf aqy hornf ny ies df ivroD kIqf aqy iewk ivakqI nUM kfbU krky Aus df kutfpf kIqf| jdo ies dI br awgy jf cuwky pRdrnkfrIaf nUM lwgI qf Auh muV Aukq oarUm `qy af gey aqy dubfrf oarUm dI BMnH qoV kIqI aqy mflk df burI qrF kutfpf kIqf. nIrj rmf puwqr ivjy rmf dI pRdrnkfrIaf ny puils dy AuWc aiDkfrIaf dI hfrI `c bUrI qrHF kuwtmfr kIqI.  puils pRdrnkfrIaf nUM fq krn leI afKIr qwk AunHf dIaf imMnqf qrly krdI rhI|

          ieh Gtnf anoKI nhIN hY. ies iksm dIaF ihMsk GtnfvF aksr vfprdIaF rihMdIaF hn.  ies Gtnf nMU hor ajyhIaF GtnfvF nfl joVn vflIaF do Kfs kVIaF ies ivwc hn ijhnF df ijLkr sLONkI krnf cfhygf. pihlI kVI qF ieh hY ik bMd Dwky nfl krvfieaf jf irhf hY aqy hor keI kwtVpMQIaF vI aksr ajyhf krdy hn. lokF vloN sLihr bMd krnf iek jmhUrI hwk hY ijs nfl lok iksy Gtnf jF kfrvfeI df sLFq ivroD ies qrF kr ky kr skdy hn. pr hux lok afp muhfry ies qrF bMd kr ky ros krn BfvyN nf krn, kiQq sYnfvF Dwky nfl bMd krvf ky JUTy ros df ivKfvf krdy hn. kI lokF nfl ajyhf Dwkf krn nfl ieh lok-ros bx skdf hY? dUjI kVI ies Dwky nfl krvfey bMd ivwc sLfml vwK vwK sYnfvF dI hY.

          Gwto Gwt pwCmI dysLF ivwc ajy ajyhf nhIN huMdf pr jykr pwCmI dysL cyqMn nf rhy qF ajyhf ieQy vI hox lwg pvygf. qfiml dihsLqgrd sMgTn ilwty dy  dy smrQkF ny ajyhf torFto ivwc krn dI koisLsL kIqI sI jd Auh hfeIvya bMd krn Bwj pey sn.

          torFto ivwc ipCly kuJ idnF qoN akflI kfnPrMs dy buhuq crcy hn ijs df kuJ KfilsqfnI ivroD kr rhy hn. iksy Gtnf jF rfjsI pRogrfm df ivroD jF smrQn krn df hr iksy nMU hwk hY. KfilsqfnI aksr ieh kihMdy nhIN QWkdy ik kYnyzf iek ajLfd dysL hY ijwQy hr iksy nMU rfjsI ivcfr rwKx aqy pRgt krn df hwk hY. Bfrq dy ajLfdI idn aqy gxqMqr idvs mOky KfilsqfnI aksr smfgm vflI QF `qy jf ky ros pRdrsLn krdy hn aqy keI vfr qF smfgm ivwc sLfml hox vfilaF nMU burf Blf vI afKLdy hn.

          torFto ivwc 12 sqMbr nMU hox vflI akflI kfnPrMs df ivroD krn vfilaF ivcoN kuJ ny pihlF akflI afgUaF nMU iml ky mYmorMzm dyx dIaF gwlF kIqIaF aqy iPr smfgm df bfeIkft krn df swdf dy idwqf. bfeIkft krn df  AuhnF nMU pUrf hwk hY pr bfeIkft df mqlb iksy df smfgm hox nf dyxf jF rok dyxf nhIN huMdf. bfeIkft df mqlb ajyhy smfgm ivwc afp sLfml nf hoxf jF sLfml hox qoN ienkfr kr dyxf huMdf hY. jo KLbrF sLONkI ny pVHIaF hn jF jo itwpxIaF sLONkI ny vwK vwK ryzIE pRogrfmF `qy suxIaF hn AuhnF muqfibk kuJ swjx sLbd qF bfeIkft vrqdy hn pr sunyhF ieh idMdy hn ik akflI kfnPrMs hox nhIN dyvFgy. bfeIkft qwd hI ho skdf hY jykr koeI iksy nMU swdy aqy aglf sLfml hox qoN ienkfr kr dyvy, afp bfeIkft kr dyvy aqy loV smJy qF horF nMU ajyhf krn dI apIl vI kr dyvy. bfeIkft df mqlb iksy df smfgm iksy vI ZMg nfl rokxf nhIN huMdf. hF bfeIkft dy nfl nfl mulqvI krn dI mMg kIqI jf skdI hY.                             kihMdy hn ijwQy cfh AuWQy rfh. afKr rsqf inkl hI afieaf. KfilsqfnI aqy akflI dovyN ies ivwcoN bfhr inklxf cfhuMdy sn. pIal puils vI pUrI sqwrkqf qoN kMm lY rhI sI aqy keIaF nMU awKF ivKf rhI sI. iek ny ikhf kfnPrMs nf afKo asIN ivroD nhIN krdy, dUjy ny ikhf nhIN afKdy ijs nfl bfeIkft dy nfm `qy kIqf jf irhf ivroD aqy lgfeI jf rhI pfbMdI htf leI geI. kuJ KfilsqfnI buwDvfr sLfm nMU izksI gurdvfry dy bfhr ZINzsf dI AuzIk krdy vyKy gey, pr jnfb ZINzsf izksI gurdvfry afey hI nhIN!

          sLONkI gwl Dfrimk sYnfvF dI kr irhf sI aqy rvIdfsIaF dIaF bygmpurf tfeIgr ors, aMbyzkr Pors pMjfb, aMbyzkr sYnf, sRI gurU rivdfs Pors afid ivcoN sLONkI nMU bygmpurf tfeIgr ors df Dwkf bhuq cuwBdf hY. mhfn qpwsvI aqy anuBvI gurU rvI dfs ny ijs bygmpurf df qswvr afpxI bfxI ivwc kIqf sI ieh Pors aYn Aus dy Elt kMm krdI jfpdI hY. ikwQy gmF qoN rihq sLihr (bygmpurf) df iKafl aqy ikwQy Dwky nfl sLihr bMd krvfAux vfsqy dukfnF dI BMnqoV aqy lokF dI kuwtmfr? Kudf sumwq bKLsLy sbr-sMqoK aqy suwK-sLFqI dIaF dusLmx ajyhIaF sYnfvF nMU!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfritn lUQr ikMg dy mfrgdrsLk sn mhfqmf gFDI!

          ipCly hPqy sLONkI ny BfrqI krMsI dI izwg rhI kImq kfrn kuJ KfilsqfnIaF dI KusLI bfry iliKaf sI. rupey dI izwg rhI kImq kfrn kuJ vwKvfdIaF nMU Kfilsqn dI pRfpqI nyVy ho rhI jfpx lwg peI hY. rupey dI kImq izwgxf Bfrq vfsqy cMgI KLbr nhIN hY pr ieh prlo dI insLfnI vI nhIN hY. jmhUrI dysLF ivwc srkfrF nMU keI vfr gYr-rYsLnl nIqIaF apnfAuxIaF pY jFdIaF hn. agr mnmohn isMG vFg Gwt igxqI srkfr clfAuxI pY jfvy qF wzwzUaF dI pMsyrI qolx vflI gwl  huMdI hY. rupey dI kImq iKskx df iek vwzf kfrn jmhUrIaq dI kImq adf krnf hY ijs kfrn mnmohn isMG srkfr BfeIvflF nMU nfl rwKx aqy votrF nMU KusL krn vfsqy ajyhIaF nIqIaF apxf rhI hY ijs nfl srkfr df Krcf vDdf jf irhf hY.

          dUjf vwzf kfrn Bfrq df ieMport qy aYksport ivwckfr vD irhf pfVf hY. Bfrq ies smyN vwD ieMport kr irhf hY aqy Gwt aYksport kr irhf hY ijs nfl vpfr df Kfqf Bfrq dy iKlfPL cwl irhf hY. BfrqI qyl kMpnIaF hr rojL 300 imlIan zflr dy krIb df qyl ieMport kr rhIaF hn. ijs df iswDf mqlb hY ik AuhnF nMU hr rojL 300 imlIan zflr KrIdx vfsqy ies dy brfbr kImq dy rupey vycxy pY rhy hn. ies nfl rupey `qy prYsLr vDdf hY aqy kImq izwgdI hY. qIjf kfrn aMqrrfsLtrI hflq hY ijs ivwc sIrIaf dy gRih XuwD df dfierf vDx df KdsLf aqy qyl dI splfeI ivwc ivGn pYx df zr amrIkI zflr dI kImq ivwc vfDf kr irhf hY.

          vwKvfdIaF dI hflq zuwbdy nMU iqxky df shfrf vflI bx geI hY. 15 agsq nMU jd idwlI ivwc iek mMd BfgI Gtnf vfpr geI sI qF ivdysL bYTy keI vwKvfdIaF dy buwlF `qy muskfn af geI sI. AuhnF Jwt lfeIv ryzIE pRogrfmF `qy zyry lgf ley sn aqy  kihxf sLurU kr idwqf sI ik nvMbr 1984 df dOr iPr sLurU ho igaf hY. iswKF `qy vwzI pwDr `qy hmly sLurU ho gey hn aqy keI iswK kiQq qOr `qy idwlI puils dI golI nfl mfry gey hn.  ieh vI dwisaf jf irhf sI ik ihMdUaF dI BIV ny puils dI mdd nfl iswKF dy GrF nMU Gyr ilaf hY. sLosLl mIzIaf `qy vI KfilsqfnIaF ny GtnfvF nMU aYsI rMgq dyx dI koisLsL kIqI sI ik iswK BVk pYx pr ajyhf nhIN sI hoieaf. jd DUV bYTI qF sfhmxy afieaf ik idwlI dI iek bsqI ivwc iswKF df ijs iPrky nfl JgVf hoieaf sI Auh mjLdUr qbky nfl sbMiDq sn ijhnF ivcoN bhuqy sPLfeI vrgy mfmUlI kMm krdy hn. ies iPrky vloN ieh ieljLfm vI lgfieaf igaf sI ik kuJ sQfnk iswKF ny AuhnF iKlfPL jfqI sUck qfhny vI mfry sn. mOky dI vIzIE rIkfrizMgjL ivwc vI ieh sfhmxy afieaf sI ik puils dovF iDrF nMU vwK rwKx dI koisLsL kr rhI sI aqy ies JgVy ivwc jKLmI hox vfilaF ivwc dovF DiVaF dy bMdy hI sLfml sn qy kuJ puils krmcfrI vI jLKLmI hoey sn. ieh vI sfhmxy af igaf sI ik ies JgVy ivwc koeI mOq nhIN sI hoeI aqy puils ny BIV nMU zrfAux vfsqy rbV dIaF golIaF clfeIaF sn.

          ies JgVy df asr Esy iksm df hI hoxf sI ijs iksm df asr iswK kwtVpMQIaF aqy pMjfb dy aid-DrmIaF ivckfr JgVy nfl hoieaf sI. zyrf bwlF dy pRYrokfr afid-DrmIaF nfl JgVy nfl iswK BfeIcfry nMU bhuq nuksfn hoieaf hY. iswKI ivc ivsLvfs rwKx vfly iehnF lokF nMU iswK kwtVpMQIaF ny iswK pMQ qoN dUr kr idwqf hY. ijs kfrn bhuq sfry afid-DrmI gurdvfiraF ivwc aMimRqbfxI gRMQ sQfipq kr idwqf igaf hY. pMjfb dy ipMzF aqy ivdysLF ivwc vwKry afid-DrmI gurdvfiraF df hoxf iswK PlsPLy dy anUkUl nhIN hY aqy afid-DrmI iPrky ny ajyhy gurdvfry ivqkry kfrn bxfey hn. ies ivqkry nMU dUr krn dI QF kuJ lokF ny dUrIaF hor vDf idwqIaF hn. iswK kwtVpMQI ieh gwl Buwl rhy hn ik sfry iensfn brfbr hn aqy gurbfxI df iehI sMdysL hY. awj dy jfgrUk Xuwg ivwc smuwcy BfeIcfry dy qOr `qy koeI bujLidwl nhIN hY aqy koeI bhfdur nhIN hY. hr BfeIcfry ivwc vwK vwK iksm dy lok huMdy hn ijhnF ivwc bujLidwwl aqy bhfdur dovyN ho skdy hn.

          iksy vI Drm ivwc kdy ieksurqf nhIN huMdI aqy hr iensfn afpxy ivsLvfs dI pflxf afpxy ZMg nfl krdf hY. iehI kfrn hY ik hr Drm ivwc keI keI iPrky aqy sMprdfvF hn qy iswK vI bfkI sMsfr dy ivsLvfs dy lokF vrgy hI hn.

          kuJ lok iswKI qoN awgy vD ky pMjfbI bolI `qy vI bMdsLF lgfAux dIaF gwlF kr rhy hn. ajyhIaF koisLsF kIqIaF jf rhIaF hn ik pMjfbI ivwc Plfxy iksm dy gIq gfey jfx aqy Plfxy iksm dy gIq nf gfey jfx.

          bIqy hPLqy jd sLONkI gurdvfrf sfihb dI kMD nfl mUhdy mfry kryt `qy bYTf cfh df lMgr Ck irhf sI qF iek swjx ny pMjfbI ivwc kiQq lcr gIqF df muwdf CyV ilaf. lMbI bihs ivwc sLONkI dI mMzlI ieh PYslf nf kr skI ik lcrqf dI pRIBfsLf kI ho skdI hY? hr iksy dI pRIBfsLf afpxI afpxI ho skdI hY aqy ieh smyN, loV aqy QF muqfibk bdl vI skdI hY. ies bihs dOrfn iek swjx ny sLONkI nMU smfrt Pon `qy iek vIzIE ivKfeI ijs ivwc keI sfbq sUrq aqy keI aMimRqDfrI iswK iek cox ivwc hoeI ijwq dIaF KusLIaF mnf rhy sn. ies KusLI ivwc Auh keI gIqF `qy BMgVy pf rhy sn ijhnF ivcoN kuJ dy bol ies pRkfr sn.

          awj iPr ikwQy cwlIN eyN mornI bx ky mornI bx ky? jy nwcxf muMizaF nfl qf bolI pfAuxI pYxI eyN. pf kjLly dI DfrI awK mtkfAuxI pYxI eyN. icwty sUt `qy dfg pY gey glI glI ivwc gfrf, vy kxIaF `c mYN iBwj geI qYnMU imlxy leI idldfrf. sLONkI ny ieh vIzIE do vfr vyKI aqy ies df KUb nrIKx kIqf. lMgr hfl dI mirXfdf dy zr kfrn sLONkI duwD vfly KflI kryt `qy bYTf irhf, AuNJ  iehnF gIqF `qy sLONkI dIaF awzIaF vI ihl rhIaF sn. sLONkI iehnF swjxF `qy Auprokq gIqF `qy BMgVf pfAux qoN ibwlkul KPLf nhIN hY sgoN smJdf hY ik ies `qy ikMqU krn vfly gLLlq hn. sLONkI KPLf hY qF kuJ kwtVpMQIaF dy zbl stYNzrz qoN hY jo iswKF nMU iensfn qoN kuJ vwKrf smJdy hn.

          ipCly idnIN iek hor gwl sfhmxy afeI hY ijs qoN spsLt ho jFdf hY ik iswK vwKvfdI iksy nMU vI insLfnf bxf skdy hn. pMjfb dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG ny bIqy idnIN kFgrs pRDfn sonIaF gFDI `qy amrIkf ivwc isvl kys dfier krn `qy pRqIkrm idMidaF ies nMU gLLlq ikhf sI. afpxI pfrtI dI pRDfn nMU Aus ny byksUr dwisaf sI. ies oqoN kuJ iswK vwKvfdI ies hwd qwk KPLf ho gey ik amirMdr dIaF ipClIaF keI pusLqF nMU qfhny imhxy mfrn lwg pey. Aus dy vzyiraF `qy aihmd sLfh abdflI awgy gozy tykx aqy iswKF nfl gdfrI krn dy ieljLfm lgfAux lwg pey. kuJ ryzIE progrfmF `qy aYsy aYsy ieljLfm lgfey gey ik sux ky bhuq hYrfnI hoeI. ieh XkIn krnf musLkl ho igaf ik ieh AuhI lok hn jo aksr amirMdr isMG dIaF isPLqF krdy nhIN Qwkdy. iehnF ivcoN kuJ qF amirMdr dI torFto PyrI mOky hwQIN CfvF krdy vyKy gey sn. pfxIaF dy mfmly ivwc iek Pokf mqf pfs krn vfsqy iehnF lokF ny amirMdr isMG nMU asmfnI cfhV idwqf sI. bfdl nMU burf Blf afKLx vfsqy vI ieh lok amirMdr isMG dIaF isPLqF krdy rhy hn aqy kYptn amirMdr ies nfl aksr Puldf hI rihMdf sI. iehnF isPLqF kfrn hI amirMdr aksr hor kFgrsI afgUaF qoN vwKrf rihMdf hY pr awj iehnF lokF ny amirMdr nMU jo kuJ afiKaf hY Aus nMU amirMdr isMG ikvyN hjLm krygf ieh smF hI dwsygf?

          nvMbr 1984 ivwc iswKF dy hoey nuksfn vfsqy iensfPL nf imlx dy kfrnF ivwc vwzy iswK afgUaF dI bdnIqI df vrnx krn vfly KfilsqfnI aKbfr dIaF itwpxIaF bfry sLONkI ny ipCly hPLqy iliKaf sI. ies prcy ny afpxy agly adfrIey ivwc iek hor muwdf Coihaf hY jo brfbr dI mhwqqf rwKdf hY. ieh sMpfdkI vwKvfdI ivcfrDfrf dy aKbfr ny amrIkf dy jgq pRisD isvl rfeIts GulftIey mfritn lUQr ikMg dy pRisD BfsLx myrf supnf hY dI 50vIN vHrygMz `qy iliKaf sI. ies ivwc sMpfdk ilKdf hY, afkrk ivakqIqv vfly mfrint lUQr ikMg ny afpxf mhUr Bfx 34 sfl dI Aumr `c idwqf sI pr Aus qoN kuJ sfl pihlF hI Auh Bfrq dI Xfqrf kr cuwky sn. 1959 `c afpxI ies Bfrq Xfqrf Aus ny qIrQ Xfqrf vFg dwisaf sI. Aus ny vfr-vfr ikhf ik mhfqmf gFDI dy aihMsf dy isDFq Auh awKF KolH dyx vflI Dfrnf mMndy hn. ikMg dy mfrgdrk hfrvrz trUmYn dy mhfqmf gFDI nfl nyVly sMbMD sn. trUmYn ny gFDI amrIkf afAux df swdf idwqf sI.

          ies qoN awgy aKbfr ny mfritn lUQr ikMg vloN kfilaF iKLlfPL ho rhy ivqkry nMU rokx leI lgfey gey morcy, musLklF, sPLlqfvF aqy ikMg dy kql df ijLkr kIqf hY. aKLbfr awj dy pRDfn Ebfmf dI sPLlqf df ishrf vI Es mfritn lUQr ikMg isr bMndf hY ijs df pRyrnxf sroq mhfqmf gFDI sI. puwCxf bxdf hY ik jykr mhfqmf gFDI dI pRyrnxf hfsl krn vflf mfritn lUQr ikMg eyzI vwzI pRfpqI kr skdf hY qF bhuqy iswK kwtVpMQI mhfqmf gFDI nMU idn rfq burf Blf ikAuN afKdy hn? ikMg, pRDfn Ebfmf aqy inlsn mMzylf vrgy afgU qF gFDI nMU nmskfrF krdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


BfrqI rupey dI kImq izwgx nfl vwKvfdIaF dI afs jfgI!

          BfrqI rupey dI kImq izwgx nfl keI vwKvfdIaF nMU Kfilsqfn jld bx jfx dI afs jfg peI hY aqy Auh bhuq KusL pRqIq huMdy hn. rupey dI kImq izwgx nfl Kfilsqfn afs ikvyN vD geI hY ieh qF vwKvfdI hI jfxdy hoxgy. sMsfr pwDr `qy vwK vwK dysLF dIaF krMsIaF dI kImq aMqrrfsLtrI mMzI ivwc aksr vDdI GtdI rihMdI hY. jd iksy krMsI ivwc vwzI igrfvt afey qF ies dI crcf huMdI hY. BfrqI rupey dI kImq ivwc qbdIlI kfPLI vwzI afKI jf skdI hY pr ieh anhoxI nhIN hY.

          knyzIan zflr kdy amrIkn zflr dy mukfbly 110 sYNt qwk vI huMdf sI aqy iPr smF afieaf jd ieh izgdf izgdf 67 sYNt df hI rih igaf sI. bhuq smF ieh 75-77 sYNt `qy atikaf irhf pr iPr AuCl ky 105 sYNt qwk cly igaf. awjkl ieh 95 amrIkn sYNt dy afspfs cwl irhf hY. jd knyzIan zflr 67 sYNt df ho igaf sI qwd vI ikbYWk vwK dysL nhIN sI bx sikaf aqy nf hI ikbYwk dy vwKvfdI eyny aihmk sn ik Auh ikbYWk nMU vwKrf dysL bixaF ik bixaF afKx lwg jFdy. swc qF ieh hY ik AuhnF kdy vwKvfd nMU zflr dI kImq nfl joV ky vyiKaf hI nhIN hY.

          kdy BfrqI rupey dI kImq amrIkn zflr qoN bhuq AuWqy huMdI sI. kuJ mhIny pihlF KLbrnfmf ivwc pRkfsL hoeI iek KLbr muqfibk 1917 ivwc iek BfrqI rupey dy 13 amrIkn zflr imldy sn. jd 1947 ivwc dysL df vtFdrf hoieaf sI qF sFJI krMsI rupweIaf hI sI jo ipwCoN BfrqI rupweIaf aqy pfiksqfnI rupweIaf bx igaf. bMglfdysL vwK hoieaf qF AuhnF afpxI vwKrI krMsI df nfm tkf rwiKaf.

          Bfrq aqy pfiksqfn ny 1947 ivwc rupweIey qoN hI sLurUafq kIqI sI. awj jd sLONkI iej sqrF ilK irhf sI qF sLONkI ny BfrqI aqy pfiksqnI rupey dI amrIkI zflr nfl qbfdlf kImq cYWk kIqI. iek amrIkI zflr bdly 67[40 BfrqI rupey imldy sn jdik iek amrIkI zflr bdly 105[87 pfiksqfnI rupey imldy sn. KfilsqfnIaF dy chyqy imwqr dysL pfiksqfn dy rupey dI kImq df qF bhuq hI burf hfl hY ijs dI kImq BfrqI rupey df 60% dy krIb bxdI hY. svfl pYdf huMdf hY ik jykr ajy pfiksqfn tuwt ky bloicsqfn vwKrf dysL nhIN bixaF qF BfrqI rupey dI kImq ivwc kuJ igrfvt afAux nfl Kfilsqfn ikvyN nyVy ho jfvygf? AuNJ idl nMU bihlfAux vfsqy ieh iKafl bhuq awCf hY.

          ijwQy kuJ vwKvfdI inwq Bfrq nMU kosdy rihMdy hn AuWQy Bfrq dI KYr suwK mMgx vfilaF dI sMsfr ivwc bhuq vwzI igxqI hY. sLONkI ipCly kuJ hPiqaF qoN keI aMgryjLI aqy dysI aKLbfr pVH ky kuJ Kfs gwlF not kr irhf sI. Bfrq dy ajLfdI idn qoN do idn pihlF 13 agsq nMU torFto sMn aKbfr ivwc jnfb qfirk Piqh ny iek lyK iliKaf ijs ivwc AuhnF Bfrq dI BrpUr pRsMsf kIqI sI. jnfb qfirk Piqh pfiksqfn qoN hn pr Bfrq dIaF pRfpqIaF qoN bhuq pRBfvq hn. mukfblf hfxIaF ivwc hI huMdf hY aqy Bfrq lwK musLklF dy bfvjUd afpxy hfxI dysLF qoN bhuq awgy hY. jnfb qfirk Piqh ny afpxy ies lyK dy aMq ivwc bhuq josL aqy snyh nfl jY ihMd iliKaf hY.

          aYnzIpI KfilsqfnIaF dI chyqI pfrtI hY aqy aYnzIpI votF dy JUTy Jlkfry ivwc rflF suwt rhI hY pr sLONkI jfxdY ik aYnzIpI dIaF afsF DrIaF DrfeIaF hI rih jfxIaF hn. jsitn trUzo dI CwzI hoeI mwKI ies vfr aYnzIpI `qy bih jfxI hY. AuNJ aYnzIpI ivwc vI koeI hiraf bUtf ajy bfkI hY jo Bfrq nMU suvwlI njLr nfl vyKdf hY. bIqy 17 agsq nMU mfrKm istI sYNtr ivwc Bfrq df ajLfdI idn mnfieaf igaf sI ijs ivwc aYnzIpI dI sRIlMkn qfiml ipCokV dI aYmpI bIbI rfiDkf sIqfsbysn afeI hoeI sI. bIbI ny Bfrq dIaF rsmI isPLqF kIqIaF jo hr afgU ajyhy mOky krdf hY. pr afpxy BfsLx dy aMq ivwc Aus ny rivMdrnfQ tYgor dI ilKq nfl Bfrq dI isPLq krn ipwCoN jY ihMd pUry snyh nfl afiKaf.

          eysy smfgm ivwc sfbkf ilbrl mMqrI aqy mjUdf aYmpI sRI jOhn mkwlm afey hoey sn ijhnF Bfrq nMU sMsfr dI swB qoN vwzI aqy dmdfr jmhUrIaq afiKaf. AuhnF afpxy BfsLx dy aMq ivwc iqMn vfr jY ihMd afiKaf.

          sYnytr afsLf syT ny 18 agsq nMU Bfrq df ajLfdI idn bhuq sLfndfr smfgm kr ky mnfieaf ijs ivwc cIn dy kONslyt jnrl qoN ielfvf 20 dy krIb mMqrI, aYmpI aqy sYnytr hjLfr sn. kYnyzf dy iemIgrysLn mMqrI sRI ikRs alYgjLYNzr ny ikhf, asIN jfxdy hF ik sfzIaF kdrF kImqF dI sFJ iks nfl hY. ies ipwCoN AuhnF Bfrq aqy kYnyzf ivckfr ivcfrF aqy kdrF kImqF dIaF keI sfJF igxf idwqIaF. aPgfinsqfn ivwc kYnyzf dy aMbYszr rih cuwky sRI algjLYNzr ny vI afpxf BfsLx jY ihMd nfl smfpq kIqf.

          KfilsqfnI hux iks iks nMU jY ihMdIey hox df dosL dyxgy? hux qF sMsfr ivwc jY ihMd afKx vilaF dI igxqI lgfqfr vD rhI hY. keI vwzy vwzy lok jY ihMd afKx ivwc mfx mihsUs krdy hn.

          sLONkI hYrfn hY ik iek KfilsqfnI mIzIafkfr ipCly hPLqy vMzrlYnz ivwc ho rhy pMjfbI ivrsf zya myly nMU jY ihMdIaF df mylf dws irhf sI. KusLI dI gwl ieh hY ik vMarlYNz mylf solz afAut ho igaf. ieh ikqy jY ihMd dI kmfl qF nhIN hY? Bfrq nMU burf Blf afKx vfly dI kImq tuwty hoey mMjy df iek pfvf hI hY aqy jF ivcfrI aYnzIpI hux ajyhy lokF dI JflU hY.

          iswKF nMU afny bhfny AuksfAux vfly ikvyN JUT boldy hn  ies df aMdfjLf sLONkI nMU iek KfilsqfnI prcy dy do aYzItorIal pVH ky hoieaf. pqf nhIN iks qrF ies vwKvfdI prcy qoN swc iliKaf igaf jF swc afpxI jLor nfl hI pRgt ho igaf.

          afpxy sMpdkI not ivwc ivwc ieh vwKvfdI aKLbfr kiQq BfeI divMdrpfl isMG Buwlr ijs nMU bMb DmfikaF aqy kqlF dy dosL ivwc idwqI geI mOq dI sjLf bfry keI itwpxIaF hY. aksr Bfrq `qy iswK dusLmx hox df dosL lgfieaf jFdf hY aqy Buwlr dI sjLf dI Audfhrx idwqI jFdI hY. pr ieh aKLbfr ieMJ ilKdf hY, ieh vI swc hY ik Aus dy nF Auqy hI sB qoN vwD isafsq hoeI hY. bhuq Gwt lokF pqf hY ik Aus dy hI kuJ sfQIaF ny Aus nfl dgf kIqf. pRo[ Buwlr kfl koTVI qwk iljfx ivc Aus dy keI sMgI-sfQIaF dy rol qoN munkr nhIN hoieaf jf skdf.

          Bulr bfry KfilsqfnI aKbfr awgy ilKdf hY, aijhy lokF dI kmI nhIN ijhVy Buwlr dy nF Auqy pYsy iekwTy krdy hn. Buwlr dy pirvfr ny iksy qoN iek tkf vI nhIN ilaf. Buwlr pirvfr Drm inrpwK aqy rfjnIqI qoN korf hY, pr pirvfr dy jIa sucyq iensfnF vjoN hr qrHF dI dihqgrdI aqy ijLafdqI df ivroD krdy hn. ieh ies pirvfr dI bdiksmqI sI ik sOVI isafsq hwQoN ies pirvfr dI lohVy dI brbfdI hoeI. duwK ies gwl df hY ik ijhVy lok ies brbfdI 'c rIk sn, awj vI Buwlr dy nF 'qy dovyN hwQIN lwzU PVI bYTy hn.

          nvMbr 1984 `c idwlI ivwc mfry gey iswKF dy mfmly ivwc ieh KfilsqfnI aKLbfr ieMJ swc kbUldf hY, sI[bI[afeI[ ieh vI mMndI hY ik skrfr aqy idwlI puils ny sbUq imtfAux df kMm kIqf, pr afpxy inwjI mufd krky bhuq sfry iswK nyqfvF ny vI sbUq imtfAux aqy gvfh mukrfAux qy DmkfAux vrgy kMm kIqy. dMgf pIVq vfr-vfr aijhy lokF qoN guMmrfh ho rhy hn. swc ieh vI hY ik srkfry drbfry phuMc rwKx vfly anykF aijhy srdy puwjdy iswK hn ijnHF df ienHF dMigaF 'c vfl vI ivMgf nhIN sI hoieaf pr AunHF ny vfr-vfr srkfrI fnf luwitaf. dUjy pfsy sfDfrn iswK ijnHF dy kmfAU jIa vI jFdy rhy qy bicaf vI kuJ nhIN, AunHF nMU jfrI hoeIaF srkfrI rfhqF 'coN kuJ vI nhIN imilaf.

          iswKF hwQoN iswKF dI luwt bfry aKbfr awgy ieMJ ilKdf hY, ijhVy iswK dMgf pIVqF df sLox kr ky pYsf bxf rhy hn, Auh vI qF ies kys mukfAuxf nhIN cfhuMdy. vYsy qF smuwcI KfilsqfnI lihr dy nF 'qy iBRt lok pYsf btordy afey hn. jdoN sfDfrn lok srkfrI qy gYr-srkfrI dihqgrdI dI cwkI ivc ips rhy sn qF iek iDr Kfilsqfn dy hwk ivc bol ky, qy dUjI iDr Kfilsqfn dI muKflPq kr ky pYsy bxf rhI sI. jy Aus dOr rqf ku inKyV ky dyiKaf jfvy qF iBRt lokF ny sB qoN vwD pYsf idwlI kqlyafm qoN btoiraf.

          swc keI vfr isr cVH boldf hY aqy ies mfmly ivwc vI ieMJ hI jfpdf hY.

          rupey dI izwg rhI kImq aqy ies aKLbfr dy adfrIey bfry kuJ hor itpwxIaF sLONkI agly hPLqy krygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


rwKV puMinaf mOky keIaF dI hflq bhuq pqlI ho jFdI hY!

pwCmI dysLF ivwc bhuq iensfPL aqy ajLfdI hY aqy hr sLihrI ibnF iksy zr BYa dy afpxy ivcfr pRgt kr skdf hY. Auprokq kQn ivwc kfPLI scfeI hY  pr ies gwl koeI grMtI nhIN hY ik ieh sdf 100% swc hovy. aksr Bfrq ivroDI afpxI hr gwl ies qoN sLurU krdy hn ik knyzf, amrIkf aqy hor pwCmI dysLF ivwc AuhnF nMU bhuq ajLfdI hY. Auh ieh pRBfv dyx dI koisLsL krdy hn ik AuhnF eyQy af ky hI ajLfdI df suafd vyiKaf hY. agr mfmlf PrFs dy pbilk skUlF ivwc Dfrimk icMnF `qy pfbMdI df hovy qF vI Auh burf Blf Bfrq nMU afKdy hn aqy ieh Buwl jFdy hn ik PrFs AuhnF dy chyqy pwCmI dysLF df ihwsf hY ijwQy AuhnF nMU bhuq ajLfdI aqy iensfPL ivKfeI idMdf hY. Auh ieh vI Buwl jFdy hn ik PrFs iewk sOvrn dysL hY ijs dy afpxy kfnMUn hn aqy PrFs vrgy dysL iksy qoN pwuC ky kfnMUn nhIN bxfAuNdy.

          ietlI jF iksy hor pwCmI dysL dy eyarport `qy pwg dI qlfsLI df mfmlf hovy qwd vI vwKvfdI burf Blf Bfrq srkfr nMU afKdy hn, ieh Buwl jFdy hn ik ajyhf AuhnF dysLF ivwc ho irhf hY ijhnF ivwc AuhnF nMU bhuq iensfPL ivKfeI idMdf hY.

aksr ieh dfavf kIqf jFdf hY ik kYnyzf smyq pwCmI dysLF ivwc puils bhuq cMgI hY aqy adflqF iensfPL krdIaF hn. byiensfPLI qF Bfrq dI puils, adflqF aqy srkfrF hI krdIaF hn. iqMn ku hPqy pihlF torFto puils ny 18 sflf sYmI Xfiqm nfm dy lVky nMU golIaF mfr ky mfr idwqf. awvl drjy dy dysL dI awvl drjy dI puils ny sYmI Xfiqm dy 13 sikMtF ivwc 9 golIaF mfrIaF aqy iPr do tyjLr vI mfry. sYmI Xfiqm kol isrPL iqMn ku ieMc df cfkU sI qy Auh strIt kfr (bws) ivwc iekwlf hI sI. puils ny Aus nMU PVn dI jF sLFq kfrn dI koeI koisLsL hI nf kIqI jo ik mOky `qy lokF vloN bxfeI vIzIE qoN sfbq huMdf hY. jd sYmI nMU 9 golIaF mfrIaF geIaF qF Aus nMU PVn vfsqy 23 dy krIb puils aPsr strIt kfr nMU Gyrf pfeI KVy sn.

          hux jd lokF ny bhuq qoey qoey kIqI qF iek puils vfly nMU sYikMz izgrI kql ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 9 golIaF Kfx ipwCoN sihkdy sYmI nMU tYjLr dy do sLft mfrn vflf puilsIaF ajy kfnMUn dI igRPq qoN bfhr hY. hux vwKvfdI tolf ieh afKx lwg ipaf hY ik vyKo jI iensfPL dI spIz! puils vflf cfrj kr ilaf igaf hY. knyzIan pRYs dI iek rport muqfibk kYnyzf dy EntyrIE sUby ivwc 1990 qoN hux qwk isrPL 10 puils vfilaF nMU kql dy dosLF ivwc cfrj kIqf igaf hY aqy isrPL iek nMU adflq vloN dosLI pfieaf igaf sI. ijhVf iek puils vflf dosLI pfieaf igaf sI Auh vI apIl ivwc brI ho igaf sI ieMJ puils vfilaF df knivksLn ryt jLIro % bxdf hY.

          ies dy Elt pfiksqfn dI rfjDfnI ieslfmfbfd dI iek sVk `qy do afDUink aftomYitk gMnf nfl lYs iek isr iPry ny jd dihsLq mcf idwqI qF ieslfmfbfd dI puils ny Aus nMU sLFq krn df hr Xqn kIqf aqy lgfqfr 7 GMty ajyhf krdI rhI. ies isr iPry ivakqI dy do bwcy vI Aus dI kfr ivwc sn, Aus dI pqnI vI nfl sI aqy Auh keI vfr hvf ivwc golIaF dI vfCV vI kr idMdf sI. afKr 7 ku GMty bfad puils ny JkfnI dy ky Aus dy iek golI ajyhy QF mfrI ik Auh jLKLmI ho ky izwg ipaf pr mrno bc igaf. grIb dysL dI kiQq GtIaf puils dI kfrgujLfrI ies mfmly ivwc torFto dI awvl drjy dI puils qoN 1000 guxf vDIaF rhI.

          afE iek hor pwCmI iensfPL df kys vyKIey aqy ieh amrIkf dy kys hY ijwQy sLihrIaF nMU bhuq ajLfdI hY aqy iensfPL dI pUrI grMtI hY. pMj agsq sLfm dy 6:17 vjy amrIkf dy Ploirzf sUby  ivwc iek 65 sfl dy kYdI nMU PFsI dy idwqI geI. jOhn aYrl PrgUsn nfm df ieh kYdI idmfgI qOr `qy bImfr sI aqy spYsLl zfktrF dIaF bhuq sfrIaF rportF ieh qsdIk kr cuwkIaF sn ik ieh ivakqI bhuq dyr qoN idmfgI bImfrI qoN pIVHq sI. PFsI dy ivroDI aqy Aus dy vkIl amrIkf dIaF keI adflqF ivwc ies bfry phuMc kr cuky sn ik PrgUsn idmfgI mrIjL hY ies leI Aus nMU PFsI nf idwqI jfvy. PrgUsn 1970 qoN kYd ivwc hY aqy Aus nMU imafmI-zyz kFAUtI ivwc 8 kqlF dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI, adflq ny Aus nMU mOq dI sjLf idwqI sI. Auh 1970 ivwc idmfgI bImfrI kfrn hspqfl ivwc vI rih cuwkf sI ies leI Aus df kys bhuq mjLbUq sI.

          amrIkf dI suprIm kort kol ieh apIl vI kIqI geI sI ik PrgUsn 1970 qoN kYd hY aqy krIb 40 sfl kYd rihx kfrn Aus dI PFsI muafPL kr idwqI jfxI cfhIdI hY. adflq ny idmfgI bImfrI aqy 40 sfl lMbI kYd dy qrk rwd kr idwqy aqy suprIm kort vloN nFh kIqy jfx dy 2 do GMty qoN vI Gwt smyN ivwc Aus nMU PFsI dy idwqI geI. PrgUsn nMU PFsI jLihr df tIkf lgf ky idwqI geI sI. PrgUsn dy kys dIaF hor keI bfrIkIaF hn pr asIN mfmlf ieh ivcfr rhy hF ik Aus dI idmfgI bImfrI aqy lMbI kYd Aus dI sjLf Gwt krn ivwc shfeI nf hoeIaF aqy adflq dy hukmF `qy  isafhI sukx qoN pihlF hI Aus nMU PFsI dy idwqI geI. iek gwl hor mhwqv vflI hY ik amrIkf ivwc ies dy iKlfPL koeI Kfs avfjL nhIN AuTI. sLfied amrIkf ivwc isafsI rotIaF sykx vfilaF dI Gft hY. PrgUsn kflf sI pr ies mfmly ivwc iksy kflLy ny vI ivqkry dy nfm `qy rOlf nhIN pfieaf.

          ies dy mukfbly Bfrq, ijs nMU kwtVpMQI pfxI pI pI ky kosdy hn aksr bhuq Gwt mOq dI sjLf idMdf hY. divMdrpfl Buwlr vrigaF dy kysF ivwc axigxq apIlF rwd ho jfx `qy vI srkfr bhuq sihj qoN kMm lY rhI hY. Prfty mfrn vfly dihsLqgrd blvMq isMG rfjoafxf dy mfmly ivwc vI srkfr aqy adflqF kwCU dI cfl nfl cwl rhIaF hn. Auh kihMdf hY  mYN apIl nhIN krdf mYnMU idE PFsI aqy srkfr kihMdI hY ajy nhIN. akflI votF dI dOV ivwc srkfrI kMm ivcy Cwz ky idwlI nMU Bwj inkldy hn qF ik Aus nMU PFsI qoN bcfieaf jf sky. kwtVpMQI Bfrq srkfr aqy adflqF nMU kosdy vI hn pr iPr vI BfrqI adfry kiQq iensfPL dy dfqy amrIkf qoN 50 guxf vwD nrmI ivKf rhy hn. KOrU pfAux vfly iPr vI KOrU pfeI jf rhy hn.

          iswK BfeIcfry ivwc dUhry mfpdMz eyny prbl ho rhy hn ik hr koeI afpxy afp nMU duwD Doqf smJdf hY aqy dUjy nMU gfry ivwc lwQpwQ. sLONkI iek dysI ryzIE sux irhf sI aqy gwlbfq lcr gfiekI dy iKlfPL cwl rhI sI. kuJ gfiek ies bfry bhuq PqUr BrIaF gwlF kr rhy sn aqy afpxy afp nMU pMjfbI mF bolI dy rfKU dws rhy sn. bhuqy kflr AuhnF dy afpxy klwb dy sn aqy AuhnF dI bwly bwly kr rhy sn. sLONkI nMU jfipaf ik ieh lok pMjfbI mF bolI nMU hux agly 100 sflF vfsqy surwiKaq kr ky hI dm lYxgy. acfnk iek kflr ajyhf afieaf ijs ny iek gfiek dy gfey purfxy gIq dIaF kuJ lcr lfeInF gf ky puwC ilaf ik ies bfry kI iKafl hY? swB dy mUMh ivwc GuMgxIaF pY geIaF. kiQq smfj suDfirk gfiek bVI musLkl nfl eynf ku hI afK sikaf ky mYN hux iswK ilaf hY aqy hux ajyhf nhIN gfAuNdf. kflr ny dUjf svfl kr ky Aus nMU brPL ivwc lgf idwqf ik agr qUM iswK ilaf hY bfkI vI iswK lYxgy, morcy lgfAux dI kI loV hY?

          lcr gfiekI df ivroD krn vfly iek hor gfiek ny ies qoN vI hwd kr idwqI jd Aus ny iek dysI ryzIE `qy ieh afK idwqf ik dUjy pfsy luwcf gfiek afieaf hoieaf hY ijs nfl iswJx df hux vDIaf mOkf hY. sLONkI nMU jfipaf ik ajyhf gfiek qF isMg PsfAux df kMm afsfnI nfl kr skdf hY. ieh gfiek ajy huxy hI ivjLtr vIjLy `qy kYnyzf puwijaf hY pr Auh kMm ptrol iCVkx df kr irhf hY. sLONkI jfxnxf cfhuMdf hY ik lcr gfiekI aqy lcr BfsLf ivwc ikMnf ku Prk hY? aqy ryzIE `qy iksy nMU luwcf afKxf ikMnI ku sLrfPq dI insLfnI hY? gwl dUhry mfp dMz dI krIey qF bfbf bkflf df rwKV puMinaf df mylf keI kwtVpMQIaF df nMg jfhr krdf hY. ieMdr isMG Gwgf nfm df iek kiQq iswK ivdvfn jd jIa cfhy aMgfr Augldf hY. torFto ivwc vI jd Auh afieaf sI qF guwl iKlf ky muiVaf sI. hux rwKVI dy iqAuhfr mOky Aus ny ihMdU rhurIqF `qy iswDf hmlf krn vflf iek lyK ilK mfiraf hY ijs kfrn Aus nMU cfrj kr ilaf igaf hY. ieMdr iswMG Gwgf nMU Bfrq dI hr rhurIq hI Potk jfpdI hY aqy Aus ny iswKI df iek afpxf hI mItr rwiKaf hoieaf hY. Gwgf mfrkf kiQq ivdvfnF nMU duwK ies gwl df hY ik iswK Auh iqAuhfr ikAuN mnfAuNdy hn ijhnF df sbMD BfrqI swiBaqf nfl hY?

          aOrqF krvfcOD df vrq rwKx qF iehnF nMU swp suMG jFdf hY aqy ieh ibnF isr pYr BMzI pRcfr krdy hn pr muslmfn  rojLy rwKx qF vDfeIaF idMdy sfh nhIN lYNdy hflFik dovyN surj cVHn qoN iCpx qwk vrq rwKxf hI hn.

          ajy kuJ idn pihlF hI pUrnmfCI sI aqy bfbf bkflf dy ieiqhfsk gurdvfry ivwc vwzf slfnf rwKV puMinaF df mylf lwg ky hitaf hY. AuNJ pfl isMG puryvfl dI eIsvI klMzr dI nkl mfr ky bxfeI geI jMqrI muqfibk iswKI ivwc pUrnmfCI, mwisaf jF sMgrFd dI koeI QF nhIN hY pr bfbf bkflf ivwc hr sfl pUrnmfCI `qy BfrI mylf lgdf hY ijs nMU rwKV puMinaF df mylf afKdy hn. ieMJ kwtVpMQIaF nMU rwKV aqy puMinaF dovyN hI hjLm krny pYNdy hn. rwKV puMinaF mOky keI kwtVpMQIaF dI hflq bhuq pqlI ho jFdI hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


iswKI nMU Zfh lgf rhy kwtVpQIaF qoN sucyq rihx dI loV!

          ipCly idnIN sLONkI ny iek sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfm `qy iek hlkI Aumr dy lVky nMU iek gfqrfDfrI toly vloN burI qrF kuwty jfx dI crcf suxI. ijhnF lokF ny ies Gtnf dI vIzIE nYWt `qy vyKI sI, AuhnF ryzIE `qy af ky ies dI jfxkfrI idwqI. kflr ies gwl qoN icMquq sn ik pRym, ipafr aqy BfeIcfry df sMdysL dyx vfly iswK PlsPLy nMU kuJ ihMsk ktwVpMQI burI qrF Zfh lgf rhy hn. iek kflr qF ies ivcfr df sI ik kuJ iswK kwtVpMQI qF ies mfmly ivwc ieslfimk kwtVpMQIaF qoN vI awgy lMG gey hn pr afm iswKF ny ajy awKF mIcIaF hoeIaF hn.

          sLONkI dy mn ivwc ies Gtnf dI jfxkfrI hfsl krn dI jigafsf hoeI qF sLONkI ny gugl gurU df shfrf ilaf. gugl gurU ny sLONkI dy svfl dy juvfb ivwc iek aYsI Gtnf dI vIzIE kwZ ky awgy rwK idwqI jo Auprokq dwsI geI Gtnf nfl mylL KFdI sI pr  Prk isrP eynf sI ik ies ivwc iek pUrn bfxy ivwc iqafr br iqafr inhMg afpxy qoN vwzI Aumr dy iek inhMg dI burI qrF iCwqr pryz kr irhf sI aqy gflI gloc vI kr irhf sI. afspfs kuJ hor inhMg vI KVy sn. vyKidaF hI vyKidaF hmlfvr inhMg ny dUjy nMU Zfh ilaf aqy kutfpf jfrI rwiKaf. ieMJ jfpdf sI ik kuwt Kfx vflf inhMg afpxf bcfa krn dI koisLsL vI nhIN sI kr irhf. hmlfvr inhMg ny pgVI smyq Aus dy kwpVy (bfxf) Auqfrny sLurU kr idwqy. vyzIE vyKx aqy hmlfvr inhMg dy guwsy Bry bcn sunx qoN ieh aMdfjLf lwgf ik psLUaF vrgI kuwt df isLkfr inhMg sLrfbI sI aqy Aus nMU bfxy ivwc huMidaF hoieaF sLrfb pIx kfrn kuwt pY rhI sI. sjLf vjoN Aus df iswKI bfxf aqy pgVI lfh leI geI aqy Aus qoN muafPLI vI mMgvfeI geI. ies XUitAUb vIzIE df nfm sLrfbI inhMg hY ijs nMU kutwx ipCoN 6-7 jyqU inhMgF df tolf Aus nMU aDmoieaf kr ky afpxI vIzIE vI bxvfAuNdy hn ijs ivwc Auh jyqU aMdfjL ivwc KVy ivKfeI idMdy hn ikAuNik AuhnF ny Drm dI rfKI vfsqy bhuq vwzf mfarkf mfridaF  iek sLrfbI inhMg nMU cMgf sbk isKfieaf aqy pgVI smyq Aus df colf vI lfh ilaf. bilhfry jfeIey gurU dI lfzlI POj dy iehnF vPfdfr ispfhIaF dy!

          pMjfb ivwc ies iksm dIaF GtnfvF ivwc lgfqfr vfDf ho irhf hY ijwQy afpUM sjLy Drm dy rfKy Drm dy nfm `qy ijs nMU jI cfhy iCwqr mfr idMdy hn. pMjfb ivwc ies iksm dI pRfeIvyt sLrIaf puils hoNd ivwc af cuwkI hY ijs qoN puils vI kMnI kqrfAuNdI hY. pMjfb srkfr vI ies iksm dy kwtVpMQIaF nMU hwQ pfAux qoN GbrfAuNdI hY ijs nfl iek vwKry iksm df iensfPL injLfm hoNd ivwc af irhf hY ijs nMU styt ivd ien styt ikhf jf skdf hY. ies iksm dI sLrIaf puils ny Drm aqy aDrm dI afpxI hI pRIBfsLf GV leI hY.

          kiQq qOr `qy sLrfb pIx vfly inhMg nMU ijs ZMg nfl DrmI inhMg ny kuwtaf Aus qoN keI svfl KVy huMdy hn. pihlf ieh ik kI iksy vI mirXfdf df AulMGx krn vfly ivakqI nMU ies qrF kuwtx df iksy nMU vI hwk hY jF hoxf cfhIdf hY? dUjf ieh ik kI iswKI ivwc ipafr nfl smJfAux df vI koeI ivDI ivDFq hY? qIjf ieh ik kI iksy kiQq dosLI `qy zFg vrfHAux vflf ikqy afp aprfD qF nhIN kr irhf? kI iksy vI iswK nMU mirXfdf df AulMGx krn jF krdf ivKfeI dyx vfly iswK nMU kutfpf lgfAux aqy pgVI smyq Aus dy kwpVy Auqfrn df hwk hY? jy ikqy ajyhI vIzIE gYr iswK vyKx qF Auh iswKF aqy iswKI bfry kI pRBfv lYxgy?

          sLONkI gugl gurU dI kfrgujLfrI qoN sMqusLt nhIN sI ikAuNik sLONkI qF iek inhMg hwQoN iek hor inhMg dI kuwtmfr dI Gtnf dI qlfsL nhIN sI kr irhf sgoN iek hlkI Aumr dy lVky nMU iek gfqrfDfrI toly vloN burI qrF kuwty jfx vflI Gtnf dI qlfsL kr irhf sI.

          sLONkI ny gugl gurU nMU mfAUs aqy kIborz nfl kuJ qfhny mfry qF Aus ny kuJ hor vIzIE kilp AuglL idwqy ijhnF df tfeItl sI, kI ieh TIk hY? iek vIzIE ivwc sRI hjLUr sfihb ivwc iek inhMg iek bwkrf (lylf) Jtkf irhf hY. vyKx nMU ieh grIb ijhf lylf hI jfpdY ijs JtkfAux qoN pihlF inhMg lyly dI DOx plosdf hY aqy afspfs KVy sYNkVy iswK vyKdy hn. ieh purfxI vIzIE jfpdI hY ijs dI crcf sLONkI pihlF vI sux cuwkf hY.

          eysy nfm hyT iek hor Cotf ijhf vIzIE kilp hY ijs ivwc muhflI ivwc puils vfly iksy pRotYst mOky iek iswK dI pgVI Auqfr ky Aus nMU ihrfsq ivwc lYNdy hn. aqy qIjI vIzIE EhI inkldI hY ijs dI sLONkI nMU qlfsL sI. ies vIzIE ivwc ikRpfnDfrIaF df iek vwzf tolf iek 14-15 sfl dy klIn-sLyvn lVky nMU ieMJ PVI KVy hn ijs qrF icVI df bwcf iksy mfrKory bfjL ny dy pMjy ivwc Pisaf kurlfh irhf huMdf hY.

          afspfs vyKx qoN jfpdf hY ik ieh dirsL iksy gurdvfry jF zyry df hY. 6-7 ikRpfnDfrIaF dy afdmbo afdmbo krdy toly qoN ibnF afspfs vI bhuq sfrI sMgq KVI ivKfeI idMdI hY. coilaF dy bfhr dI vwzy gfqry ilsLk rhy hn aqy iehnF guiswKF dI jLubfn ivwcoN bfxI dI QF gMdIaF gflFH dy aMigafr vrHdy hn. bilhfry jfeIey iehnF guriswKF dy ijhnF ny ieh bwcf ksfeIaF vFg PiVaf hoieaf hY aqy Aus `qy do KUMKfr DrmIaF vloN zFgF vrfHeIaF jf rhIaF hn. gurU dIaF sMgqF sLFq icwq ho ky vyK rhIaF hn. zFgF nfl gMdIaF gflF df pRsLfdf vrqfieaf jf irhf hY. ies grIb df kI bixaF ieh qF gurU hI jfxdf hovygf pr ieh vIzIE ies bursLfgrdI dy clidaF hI KLqm ho jFdI hY. jfpdf hY ik KUMKfr DrmIaF df isLkfr koeI grIb lVkf hY ijs ny jLrUr koeI mfmUlI corI kr leI hovygI. AuNJ awj dy vwzy vwzy DrmI iswK aqy jQydfr kroVF arbF nMU imMtF ivwc zkfr mfr jFdy hn. gurdvfiraF dy Kfqy, golkF, rsd, sImMt aqy pRsLfd ivcoN mflfmfl hoxf Auh afpxf hwk smJdy hn. DrmI srkfr bjrI, ryqf, trFsport aqy hor kfrobfrF ivwcoN BfvyN arbF luwt lvy pr BuwK df mfiraf grIb bwcf jykr 20-50 rupey dI corI kr bYTy qF gurU ky iswK Aus nMU pUrI sLfn nfl kuwt ky Drm dI syvf krdy hn.

          mnuwKI hwkF dI rfKI df hokf dyx vfly DrmIaF dI njLr ivwc, cor aqy grIb dy sLfied koeI mnuwKI hwk huMdy hI nf hox? sLONkI socdY ik ieh dovyN vIzIE kilp PYzrl aYnzIpI dy afgU Qfms muklyar aqy EntyrIE dI aYnzIpI dI afgU aYNzrIaf hOrvrQ nMU ByjIaF jfx. ieh vIzIE aYnzIpI dy mltIklcr dy nukqfcIn aYmpI aYNzrU kYsL leI vI guxkfrI ho skdIaF hn. AuNJ qF kuJ imMt dIaF ieh vIzIE afp hI bhuq kuJ boldIaF hn aqy jykr lwTmfr pMjfbI ivwc gflI gloc dI smJ nf afvy qF ieh afgU afpxy suihrd slfhkfrF dI mdd avwsL  lY lYxgy. sLONkI iehnF afgUaF nMU icVHI bnxf ky bfjL dI iek sIzI vI ByjxI cfhygf qFik lgdy hwQ hI Auh mnuwKI hwkF dI rfKI kfrn dI ivDI jfx aqy smJ skx.

          aYnzIpI nMU cfhIdf hY ik jldI hI sMsd ivwc iek ajyhf mqf pfs krvfey ijs anusfr hr Drm dy rfiKaF nMU Drm dI rfKI vfsqy ivsLysL aiDkfr idwqy jfx. ijhnF aDIn kYnyzf dy iksy vI Drm nMU KLqrf KVn smyN sbMiDq Drm dy DfrmI inDVk ho ky iksy df vI gftf lfh skx aqy loV pYx `qy suafrIaF nfl Biraf jhfjL vI uswut skx. Drm dI rfKI vfsqy ajyhI syvf kfnMUnI qOr `qy pRvfn hovy aqy syvkF nMU ijMdf sLhId dy tfeItl vI idwqy jf skx. AuNJ sLONkI aYnzIpI dy afgUaF nMU dwsxf cfhygf ik pfik aqy aPgfinsqfn  ivwc ies iksm dI ivvsQf ho geI hY aqy hux ieh gwl Bfrq vwl nMU vD rhI hY ijwQy DrmIaF dIaF votF qoN zrdIaF srkfrF gozy tyk rhIaF hn. votF dI loV qF kYnyzf ivwc vI pYNdI hY ies leI nvIN ivDI nMU jldI apnfAux bfry soicaf jfxf cfhIdf hY.

          sLONkI aYnzIpI nMU slfh dyvygf ik gdrI bfibaF aqy kfmfgftfmfrU df muwdf bhuq purfxf ho cuwkf hY jo hux votF df PLlL dyx dy kfbl nhIN irhf. Dfrimk twVvfd ajy qfjLf lvyrI hY ijs nMU QfpI mfr ky Jwt coieaf jf skdf hY.

          sLONkI socdY ik ieh dovyN vIzIE kilp nvIN idwlI ivwc ietlI dy hfeI kimsLnr aqy rom eyarport dy sikAUrtI cIPL nMU vI ByjxIaF bxdIaF hn qF ik Auh awgy qoN afpxf piVHaf ivcfr lYx. amnYstI ieMtrnYsLnl, ihAUimn rfeIts vfc aqy XUrpIan XUnIan dy mnuwKI aiDkfr sMgTn nMU vI ieh vIzIE vyKxIaF cfhIdIaF hn qFik Auh ikqy iswKF nMU qfilbfn nf smJ bYTx? 9/11 dy hmilaF qoN bfad kuJ amrIkI ieh DoKf Kf gey sn.

          hlkI Aumr dy lVky nMU iek gfqrfDfrI toly vloN burI qrF kuwty jfx vflI vIzIE qF sLONkI bfby nfnk dy iDafn ivwc vI ilafAuxI cfhygf qFik bfbf iehnF ByKIaF nMU iswiKaf dyx leI mrdfny dI rbfb dI rUhfnI tuxkfr iek vfr iPr ieh sLbd suxf sky;

          nIcf aMidr nIc jfiq nIcI hU aiq nIcu.. nfnku iqn kY sMig sfiQ vizaf isAu ikaf ris.. ijQy nIc smflIan iqQY ndir qyrI bKsIs..

          hy bfbf! iswKI nMU Zfh lgf rhy guriswKF qoN sucyq rhIN!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 

 


Kuwd BMblBUsy df isLkfr afgU, iswKF nMU kI syD dy skdy hn?

          cfr ku idn pihlF sLONkI nMU iek swjx ny iek kiQq iswK ivdvfn df iliKaf hoieaf iek lyK Byijaf jo ik pMjfb dy iek aKLbfr ivwc Cp cuwkf hY. hrijMdr isMG dlgIr nfm dy ies aKOqI ivdvfn ny ies lyK ivwc iliKaf hY ik iswKF ivwc akfl qKLq dy jQydfr df koeI ahudf nhIN hY aqy nf hI pMj qKLqF dy jQydfrF dI koeI Dfrimk jF ieiqhfsk qOr `qy pRvfxq rvfieq hY.

          idlgIr muqfibk isK isDFq aqy PlsPLy ivwc ajyhf kuJ vI nhIN hY jo iehnF jQydfrF nMU pRvfn krdf hovy. idlgIr inrfsL hY ik Aus ny ies bfry bhuq kuJ iliKaf hY pr ajy vI isK afgU aqy ivdvfn BMblBUsy ivwc pey hoey hn. iek pfsy idlgIr akfl qKLq dy jQydfr aqy pMj qKLqF qy pMj jQydfrF dI hoNd qoN ienkfr krdf hY aqy dUjy pfsy akfl qKLq nMU bhuq vwzf isDFq dwsdf hY ijs dI iswKF vfsqy bhuq mhwqqf hY. pMjF qKLqF dy JUT nMU bynkfb krn df dfavf krdf hoieaf Auh akfl qkLq nMU iek sUKm isDFq dwsdf hY. idlgIr kihMdf hY ik akfl qKLq iksy gurdvfry jF iemfrq df nfm nhIN hY ieh qF iek PlsPLf hY. idlgIr df ieh lyK pVH ky sLONkI nMU jfpdf hY ik Auh afpxI afdq muqfibk BMblBUsf hor vDf irhf hY. jykr akfl qKLq dy jQydfr df koeI ruqbf nhIN hY, pMj jQydfrF df vI koeI ruqbf nhIN hY, akfl qKLq iksy gurdvfry jF iemfrq df nfm vI nhIN hY qF iPr akfl qKLq hY kI? ieh ikvyN mMn leIey ik akfl qKLq iek sUKLm isDFq aqy PlsPLf hY? jy kr akfl qKLq iek sUKLm isDFq aqy iswK PlsPLf hY qF iPr gurbfxI df ruqbf kI hY?

          idlgIr muqfibk sLRomxI kmytI dI kfiemI ipwCoN, 12 akqUbr 1920 nMU akfl qKLq dI KflI peI iemfrq dI sMBfl vfsqy iek jQf bxfieaf igaf sI ijs dy muKI nMU jQydfr ikhf igaf ijs nMU ipwCoN rfjsI kfrnf krky kOm df jQydfr dwisaf jfx lwgf ijs df muwK ijLMmyvfr bfdl akflI dl hY. idlgIr muqfibk akfl qKLq dI iemfrq dI sMBfl vfsqy bxfey gey jQy df jQydfr kOm df jQydfr nhIN sI aqy Aus df ruqbf drsLnI izAUVI sfhmxy zMzf lY ky KVy cONkIdfr, hukmnfmf lYx vfly pujfrI aqy pRsLfd vMzx vfly syvfdfr vrgf sI. ieh sLbd sLONkI dy nhIN hn, aKOqI iswK ivdvfn hrijMdr isMG idlgIr dy hn jo iek aKLbfr ivwc pRkfsLq ho cuwky hn. idlgIr nMU ieqrfjL hY ik idwlI df iswK afgU prmjIq isMG srnf iPr pMj jQydfrF sfhmxy jf pysL hoieaf hY aqy Aus ny mok mfr idwqI hY. idlgIr muqfibk srnf Aus dy ivcfrF nfl keI vfr sihmq hoieaf hY pr iPr mok mfr jFdf hY aqy pujfrIaF sfhmxy hwQ joV ky KV jFdf hY. idlgIr ny ieh vI ikhf hY ik jQydfrF nMU Auh bfdl dIaF vysvfvF afKdf huMdf hY. aKOqI ivdvfn ieh gwlF bhuq sfhs nfl ilK irhf hY pr ieMJ krn nfl akfl qKLq bfry BMblBUsf hor vD irhf hY.

          ies dy Elt kuJ lok akfl qKLq nMU isKF dI suprIm adflq df nfm idMdy hn jo iksy vI sMsfirk adflq qoN bhuq AuWqy hY. ieh dfavf vI kIqf jFdf hY ijs nMU iek Gonmon ryzIE host aksr GroV GroV ky pysL krdf hY ik gurU hrgoibMd sfihb ny sRI akfl qKLq nMU idwlI dy qKLq qoN ikMny Puwt (sLfied 6 Puwt) AuWcf rwiKaf sI. sLONkx qF ieh sux ky vfKrU vfKrU kr AuTdI hY. sLONkI keI vfr Aus nMU smJfAuNdf hY ik ies ivwc koeI scfeI nhIN hY ikAuNik sRI gurU hrgoibMd sfihb dy vyly mugl slqnq dI rfjDfnI idwlI ivwc nhIN sgoN Piqhpur sIkrI ivwc sI qy bfdsLfh df qKLq vI AuWQy hI sI.

          ies hPLqy sRI akfl qKLq sfihb dy jQydfr aqy iswKF dy kiQq cIP jsits df iek ibafn vI aKLbfrF df isLMgfr bixaf hY.  igafnI gurbcn isMG jI ny Purmfieaf hY ik Auh sLrDFjlI smfrohF mOky isafsI BsLxbfjLI aqy isafsI qohmqF rokxgy. sLrDFjlI smfrohF mOky aksr iswK afgU imRqk bMdy dI PUk bMnx vfsqy gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI ivwc JUT boldy hn ijs dy iKlfPL jQydfr afdysL jfrI krngy. AuhnF muqfibk imRqk nMU swcI sLrDFjlI gurbfxI df pfT aqy gfien hY.

          bhuq awCI gwl afK rhy hn jQydfr igafnI gurbcn isMG jI pr afp hr sfl sRI akfl qKLq `qy jUn 1984 dy kiQq sLhIdF nMU sLrDFjlI ByNt krn mOky PUk bMnx vflf BfsLx afp krdy vI hn aqy suxdy vI hn. ijhnF iswK pRcfrkF aqy jQydfrF ny iehnF kiQq sLhIdF df ikrdfr jUn 1984 qoN pihlF afpxIaF awKF nfl vyiKaf sI Auh vI 28-29 sflF qoN JUT bol rhy hn.

          qKLq sRI kysgVH sfihb dy jQydfr iganI qrlocn isMG svrgvfs ho gey hn aqy Auh iek sLrIP iensfn smJy jFdy sn.  hux Auh ies sMsfr ivwc nhIN hn ies leI jo sLONkI ilKx jf irhf hY Auh AuhnF dI nukqfcInI vfsqy nhIN hY sgoN isK afgUaF dy BMblBUsy bfry hY. cMzIgVH qoN Cpdy spoksmYn aKLbfr dy sMpfdk nMU pMj jQydfrF ny pMQ ivcoN Cyk idwqf sI aqy iehnF pMjF ivcoN iek sn jQydfr igafnI qrlocn isMG jI.  iganI qrlocn isMG jI nMU sLrDFjlI ByNt krn vfsqy spoksmYn ny AuhnF dI vwzI qsvIr nfl iek vwzf lyK Cfipaf hY ijs ivwc  dfavf kIqf igaf hY ik igafnI qrlocn isMG ny iek idn vI sMpfdk aqy spoksmYn df sfQ nhIN Cwizaf. bhuq kmfl dI gwl hY ik ijs nMU Cykx vfly hukmnfmy `qy AuhnF dsqKLq kIqy sn Aus nMU Auh Kud nhINN sn mMndy.

          lyK ivwc dfavf ieh vI kIqf igaf hY ik iganI qrlocn isMG ny spoksmYn dy iek smfgm vfsqy kuJ borIaF KMz, cfvl aqy rsd dy Byj ky spoksmYn dy sMpfdk nMU hYrfn kr idwqf sI. aKLbfr dy sMpfdk dy ilKqI dfavy muqfibk igafnI qrlocn isMG ny hr vfr Kuwl ky ikhf, quhfnMU Cykx vfly dsqfvyjL Auqy myry vI dsqKLq hn jo mYN  kIqy jF myry qoN krvf ley gey ikAuNik swc iehI hY ik AuQy iksy nMU AuproN afey hukmF dy Elt jfx dI afjLfdI nhIN huMdI! mYN nf krdf qF hor 50 bMdy sn ijhnF `coN iksy ny vI dsqKLq kr dyxy sn. [[[[[[[[[qusIN jo PYslf kIqf hY, iblkul TIk hY qy swc dI Piqh ho ky rhygI. mYN afKrI dm qwk quhfzy nfl rhFgf. vfihgurU quhfnMU sPLlqf dyvygf.

          jykr igafnI qrlocn isMG jI ny ajyhf ikhf sI ijhf rport kIqf igaf hY qF ieh iswK afgUaF bfry hor vI BMblbUsf pYdf krdf hY. iswKF dI kiQq suprIm kort dy pMj jwjF ivcoN iek jwj vfihgurU nMU hfjLr nfjLr jfx ky pMQ dy PlsPLy nMU iDafn ivwc rwKdy hoey ijs PYsly `qy dsqKLq krdf hY, Aus nMU Auh Kud afpxy aMqr dI avfjL muqibk gLLlq smJdf hY. aqy Auh ies bfry kiQq dosLI kol iekbfl vI krdf hY aqy Aus dI ijwq dI kfmnf vI krdf hY.

          sLONkI svrgI jQydfr igafnI qrlocn isMG dy qur jfx ipwCoN ieh itwpxI krn `qy mjbUr hoieaf hY aqy jQydfr sfihb qoN muafPLI vI mMgdf hY ikAuNik Auh ies df spsLtIkrn nhIN dy skdy. ies bfry swc kI hY ieh jF Auh jfxdy sn jF spoksmYn df sMpfdk jfxdf hY. sMpfdk jI dI mMnIey qF iswK hux ivsLvfs iks `qy krn? iswKF df rwb hI rfKf hY.

          gwl iswK Dfrimk aqy isafsI afgUaF dy ikrdfr dI kr rhy hF aqy ies df Gyrf bhuq ivsLfl ho jFdf hY. ajy do ku idn pihlF hI ietlI dy iek hvfeI awgy `qy iek Gtnf vfprI hY. mIzIaf rportF muqfibk idwlI gurduafrf pRbMDk kmytI dy pRDfn s: mnjIq isMG jIky[ aqy AuhnF dy sfQIaf nfl rom dy iPAUmIcIno hvfeI awzy `qy surwiKaf aiDkfrIaf vwlo dsqfr Auqfrn nUM lY ky kiQq bdslUkI kIqI geI  hY. hux ieh qF pqf nhIN lwg sikaf ik bdslUkI ikvyN kIqI geI? KLbr ieh hY ik sikAUrtI ny AuhnF dI qlfsLI vfsqy mnjIq isMG nMU pgVI Auqrfn vfsqy ikhf. sLONkI ny jd kdy vI hvfeI sPr kIqf hY qF sikAUrtI vfly hr vfr sLONkI dI juwqI, bYlt aqy jYkt Auqrvf lYNdy hn. sLONkI nMU pqf hY ik Auh pgVI vI Auqrfn vfsqy afK skdy hn ies vfsqy sLONkI GroN hI ptkf bMn ky jFdf hY. ies nfl sLONkI iek qF lMby sPr dOrfn hlkf mihsUs krdf hY aqy dUjf sikAUrtI df JMjt afsfn ho jFdf hY. hor keI swjx vI ajyhf krdy hn aqy jF loV pYx `qy sikAUrtI vfilaF nfl hr ZMg nfl sihXog krdy hn.

          s: mnjIq isMG jIky[ dI jy iksy sikAUrtI vfly ny Dwky nfl pgVI lfh idwqI hovy qF ies nMU bdslUkI ikhf jf skdf hY. sikAUrtI cYwk krn vfsqy pgVI Auqfrn dI byqnI krnf bdslUkI nhIN khI jf skdI. awj dy dihsLqgrdI dy Xuwg ivwc surwiKaf bhuq jLrUrI hY. agr iksy vrg nMU KuwlI Cot dy idwqI jfvy qF koeI vI pgVI bMn ky ies df durAupXog kr skdf hY. kI mnjIq isMG jIky[ aqy Aus dy sfQI ieh grMtI dy skdy hn ik hr pgVIDfrI (iswK jF gYr iswK) `qy awKF mIc ky XkIn kIqf jfxf cfhIdf hY?

          bIbI bfdl ny ies bfry sMsd ivwc bhuq KOrU pfieaf hY. muwK mMqrI bfdl, Ep muwK mMqrI, jQydfr mwkV aqy keI horF ny ies muwdy `qy KUb isafsq kIqI hY. Bfrq srkfr ny isafsI pYNqVybfjLI nMU nkfrn vfsqy ietlI srkfr nMU nrmI vfsqy afiKaf hY aqy afKr mnjIq isMG jIky[ qy Aus dy sfQI agly idn ibnF pgVI qlfsLI dy jhfjLy cVH ky Bfrq rvfnf ho gey hn. mnjIq isMG jIky[ huwb huwb ky ies nMU afpxI ijwq dwsxgy pr swc ieh hY ik pgVI smyq iksy vI vrg nMU surwiKaf jFc qoN blYNikt Cot nhIN idwqI jf skdI. sMsfr ieh vI jfxdf hY ik gurdvfiraF ivwc iswK afgU  kursI Kfiqr afp ikvyN pwgo lwQI huMdy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


kI BMg dy kfnMUnIkrn ipwCoN aPIm vwl vI iDafn dyxgy trUzo?

          kYnyzf dy PYzrl ilbrl afgU jnfb jsitn trUzo ny dysL ivwc BMg (mYruvfnf) dy kfnUMnIkrn df krn dI vkflq kIqI hY. ies smyN kYnyzf ivwc BMg iek gYr kfnMUnI vsqU hY aqy ies df syvn krnf, rwKxf, vycxf jF pYdf krnf iek aprfD hY. kuJ lok BMg dy pRXog nMU gYr-aprfDk krn dI mMg krdy rhy hn pr jnfb trUzo ies qoN vI awgy inkl gey hn aqy ies dy kfnMUnIkrn dI vkflq kr rhy hn.

          kuJ rportF muqfibk jsitn trUzo ies qrF dysL dy lokF dIaF BfvnfvF dI qrjmfnI krdy hoey kr rhy hn ikAuNik bhuqy knyzIan BMg nMU gYr aprfiDk krnf cfhuMdy hn aqy kuJ ies df kfnMUnIkrn vI cfhuMdy hn. jnfb trUzo dI awK coxF `qy itkI hoeI hY aqy jfpdf hY ik Auh ieh pYNqVf votF dy nukqy qoN hI kr rhy hn. aYNgs rIz kMpnI dy iek srvyKx muqfibk qF 57 knyzIan BMg df kfnMUnIkrn cfhuMdy hn.

          AuNJ kYnyzf ivwc iek BMg pfrtI (mYrUvfnf pfrtI) vI bxI hoeI hY jo icrF qoN iehI mMg krdI af rhI hY aqy ies pfrtI df iek nukfqI pRogrfm vI BMg df kfnMUnIkrn hI hY. ieh pfrtI coxf ivwc AumIdvfr vI KVy krdI rhI hY pr lok votF nhIN pfAuNdy AuNJ BfvyN BMg dy kfnMUnIkrn dy 57% hwk ivwc hn. hux pqf nhIN hY ik ieh muwdf trUzo nMU ikMnIaF ku votF duaf skygf? ies pYNqVy nfl ilbrl pfrtI vfsqy BMg pfrtI nfl gwTjoV df rsqf vI sfPL ho skdf hY.

          jnfb jsitn trUzo df kihxf hY ik dysL ivwc sLrfb aqy qMbfkU afm ivkdy hn aqy ieh dovyN BMg nfloN vwD Gfiqk hn. sLrfb aqy qMbfkU bhuq sfrIaF mOqF aqy Gfiqk bImfrIaF df kfrn bxdy hn pr BMg nfl nf qF mOqF huNMdIaF hn aqy nf hI Gfiqk bImfrIaF huMdIaF hn. BMg nfl qF kdy aYksIzYNt huMdf vI nhIN suixaF pr sLrfb nfl inwq huMdy hn. iPr vI sLrfb aqy qMbfkU vrgy nsLy sLryafm ivkdy hn aqy srkfrF ies qoN keI keI iblIan zflr kmfAuNdIaF hn. EntyrIE srkfr qF sLrfb dI ivkrI vDfAux leI Xqn kr rhI hY qF ik srkfr dI afmdn vD sky.

          jnfb trUzo df qrk hY ik BMg vI storF ivwc sLrfb aqy qMbfkU vFg ivkxI cfhIdI hY qF ik srkfrF dI afmdn vD sky aqy ies qoN syljL tYks vsUilaf jf sky. ieMJ krn nfl puils dy BMg dsqy vI ivhly ho jfxgy aqy BMgIaF `qy kys clfAux vfsqy adflqF df Krcf vI bc jfvygf. ieMJ Gfty df sfhmxf kr rhIaF srkfrF vfsqy dovF hwQF ivwc lwzU vflI gwl hY.

          do ku idn pihlF jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy cfh df lMgr Ck irhf sI qF do swjx trUzo dI ies nIqI qoN bfgo bfg ho rhy sn. iewk swjx df kihxf sI ik trUzo bhuq isafxf hY aqy votF Aus nMU hI pfAUxIaF cfhIdIaF hn. Auh BMg vflf Pfhf vI vwZ dyvygf aqy ieMmIgrysLn vI Kohl dyvygf. swjx jI df qrk sI ik pMjfb ivwc BMg nMU pCU vI nhIN KFdy iewQy vI Kuwl dy idwqI jvy qF lokF dy mn Br jfxgy. dUjy swjx ny Jwt afK idwqf ik votF jLrUr pf dyvFgy jykr ikqy aPIm dI vI hfmI Br dyvy, aPIm nfl ikhVf aYksIzYNt huMdy hn jF mihdy gLLldy hn? aPIm qF shurI CwqI rog TIk krdI hY, bws Kfvy ihsfb nfl qy Kurfk cMgI hovy. ikqy rfjsQfn jF mflvy df iek gyVf lgf afvy ilbrl afgU trUzo, iPr Jwt hfmI Br dyvygf.

          sLONkI dovF swjxF dy ivckfr ksUqf Ps igaf sI. nf qF sLONkI BMg df syvn krdf hY aqy nf aPIm df hI sLOkIn hY. sLONkI qF rMm df pYwg lgfAuNdf hY aqy rMm `qy srkfrF ny zfhZf tYks Zoikaf hoieaf hY. sLONkI ny soicaf jykr trUzo rMm `qy tYks muafPL kr dyvy qF vot pwkI! iPr sLONkI nMU iKafl afieaf ik jykr BMg Kohl idwqI qF brYNptn ivwc vwzy GrF dIaF kIMmqF izwg jfxgIaF. jy kr ibjLnYs hI bMd ho igaf qF BMgzyl vfilaF df kMm Krfb ho jfvygf.

 

KfilsqfnI kwtf-kwtI kwZ hI lYx!

          ipCly sfl jd pMjfb dy izputI muwK mMqrI s: suKbIr isMG bfdl dI kYnyzf PyrI df aYlfn hoieaf sI qF kuJ KfilsqfnI kfnMUnI kfrvfeI dIaF DmkIaF dyx lwg pey sn. sbwb nfl jd s: bfdl dI PyrI rwd ho geI sI qF ieh dfavy vI kIqy gey sn ik zr kfrn hI PyrI rwd kIqI geI hY. swc qF Kudf hI jfxdf hY pr keI lok ies gwl `qy ivsLvfs krn lwg pey sn. sLOkI nMU iek swjx ny dwisaf sI ik PyrI rwd hox df iek kfrn aYnafrafeI akflI dlF ivwc jfn nf hoxf sI. s: suKbIr isMG bfdl nMU pqf lwg igaf igaf sI ik aYnafrafeI akflI dlF ivwc ibafn dfgx aqy qsvIrF iKcvfAux vfly afgUaF dI Brmfr hY jo KfilsqfnIaF awgy KV nhIN skdy ijs kfrn PyrI rwd kr idwqI geI sI aqy amrIkf qy kYnyzf ivwc aMdro aMdr iek muihMm ivZ idwqI geI sI ijs dy keI pwK sn. ies muihMm nfl keI qyjvI sLFq kr idwqy gey hn aqy ivdysLI dlF dI qfkq dI vI pUrI toh lgf leI geI hY. iehI kfrn hY ik ies vfr keI hor ivakqI aqy sMgTn sMBfvI PyrI nMU qrqIb dyx vfsqy kMm kr rhy hn. ieh vI pqf lgf ilaf igaf hY ik kuJ ivakqIaF nMU sLFq kr lYx nfl bhuqy KfilsqfnI izs-afrm ho jfxgy.

          hux jd s: bfdl dI PyrI dI crcf afm cwl peI hY aqy sMBfvI qrIkF df vI pqf cwl igaf hY qF keI ivsLlysLk ieh mihsUs krdy hn ik s: bfdl df ivroD krn vfsqy bhuqy iswK, KfilsqfnIaF nfl nhIN qurngy. kuJ KfiklsqfnI tokn pRotYst kr skdy hn ijs iksm df Auh aksr hI krdy hn. pqf lwgf hY iPr vI keI dUjI kqfr dy KfilsqfnI vwzI kfrvfeI dI afs rwKdy hn aqy afpxy afgUaF dy mUMh vwl vyK rhy hn. sLONkI socdY ik KfilsqfnIaF nMU ies vfr kwtf-kwtI kwZ hI lYxf cfhIdf hY aqy s: bfdl nMU vI kYnyzf PyrI df pRogrfm ies vfr rwd nhI krnf cfhIdf. s: bfdl nMU PyrI df hwk hY, smrQkF nMU svfgq df hwk hY aqy ivroDIaF nMU protYst krn df hwk hY. 1995 ivwc s: blvMq isMG rfmUvflIaf jd BlfeI mMqrI vjoN kYnyzf afey sn qF KfilsqfnIaF dy pRotYst dy bfvjUd AuhnF df svfgqI pRogrfm hoieaf sI. Aus smyN kYnyzf dI srkfr vI ajyhI sI jo KfilsqfnIaF dI vDyry suxdI sI qy KfilsqfnI vI jfn ivwc sn aqy  afdmbo afdmbo krdy iPrdy sn. Bfrq bhuq kmjLor sI aqy srkfr krjLy dIaF iksLqF dyx vfsqy sonf vyc rhI sI. s: bfdl dI sMBfvI PyrI vfsqy hflfq vDyry sfjLgfr hn. pMjfb aqy Bfrq ivwc  inwq ros pRdrsLn huMdy hn jykr kYnyzf dy iqMn sLihrF ivwc iqMn ros pRotYstIaF ho geIaF qF kuJ nhIN ivgVn lwigaf.

 

sLukr aY krn pFzy ihMdU inkilaf

          lMGy aYqvfr nMU jd torFto ivwc sYmI Xfiqm nfm dy iek nOjvfn dy puils hwQoN mfry jfx dI crcf cwl rhI sI qF nvIN idwlI ivwc vI iek nOjvfn puils dI golI nfl mfiraf igaf sI. torFto ivwc sLukrvfr aqy sLnIvfr dI ivckfrlI rfq nMU iewk KflI strIt kfr ivwc iqMn ieMc df cfkU hvf ivwc lihrf rhy 18 sflF dy nOjvfn dy puils ny 13 sikMtF ivwc 9 golIaF mfrIaF sn aqy iPr tyjLr dy do sLft vI mfry sn ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI.

          nvIN idwlI ivwc sLnIvfr aqy aYqvfr dI ivckfrlI rfq nMU 30 dy krIb motr sfeIkl svfr nOjvfn hfeI sikAUrtI jLon ivwc sVk dy ivckfr lMbf smF KrUd krdy rhy sn. puils ny AuhnF nMU stMtbfjLI nf krn vfsqy smJfieaf sI pr Auh nf hty sgoN awgoN motr sfeIkl svfrf ny puils aiDkfrIaf `qy pQrfa kr idwqf| ijs kfrn puils ny iek motr sfeIkl df tfier pMkcr krn vfsqy golI clf idwqI jo krn pFzy nfm dy nOjvfn dI ipwT ivwc lwgI aqy Aus dI mOq ho geI. mfiraf igaf nOjvfn punIq rmf dI motr sfeIkl ipwCy bYiTaf hoieaf sI aqy rmf ies Gtnf `c mI ho igaf hY| hspqfl `c jfc dOrfn pqf lwgf hY ik rmf ny rfb pIqI hoeI sI| sLrfb qF horF ny vI pIqI hoeI hovygI qdy hI qF Auh KrUd kr rhy sn.

          torFto ivwc puils dI golI nfl mfiraf igaf sYmI Xfiqm sIrIaf dy ipCokV df iemIgrMt sI. jd kuJ lokF ny sIrIaf df nfm suixaf qF smiJaf ik sYmI Xfiqm muslmfn hovygf. kuJ ku ny Jwt mn dy GoVy muslmfnF nfl pwKpfq vwl Bjf ley. ipwCoN pqf lwgf ik sYmI Xfiqm df pirvfr eIsfeI hY ijs kfrn pwKpfq dI duhfeI dyx vfly KfmosL ho gey aqy kys puils dI vDIkI vflf bx igaf ijs ivwc rMg aqy Drm df koeI rol nhIN sI.

          dUjy pfsy sLONkI socdY ik jykr nvIN idwlI vfly kFz ivwc mrn aqy jLKLmI hox vfly nOjvfn gYr ihMdU huMdy qF kI bxdf? Bfrq Br ivwc Gwt igxqIaF nfl pwKpfq aqy Bfrq dy ihMdU styt hox dy avfjLy qF AuTxy hI sn, kYnyzf ivwc vI keI mIzIafkfrF ny keI keI idn ies `qy tfk-sLoa krdy rihxf sI. keIaF ny qF mfhrF nMU ryzIE `qy bulfAuxf sI ijhnF ny dwsxf sI ik Bfrq ivwc Gwt igxqI iPrky qF gulfm hn. hux jd mrn aqy jLKLmI hox vfly dovyN nOjvfn ihMdU inkly hn qF keIaF vfsqy ieh ims-Pfier sfbq hoieaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

 


rYvinAU kYnyzf df cYrtI ivBfg awKF Kohly,

Dfrimk adfiraF vloN mfieaf dI duvrqoN rokI jfvy!

          Drm iek bhuq vwzf vpfr bx igaf aqy ies `qy afriQk mMdvfVf vI koeI burf asr nhIN pfAuNdf. sMsfr ivwc ieh vpfr lgfqfr vDdf jf irhf hY aqy ies dy nfl hI kwtVvfd, jnMUn aqy bd-amnI vI vDdI jf rhI hY. hr Drm afpxy afp nMU aslI aqy swB qoN isry df Drm dwsdf hY ijs ny rwb nMU klfLvy ivwc ilaf hoieaf. sMsfr ivwc ijwQy ikqy vI awg lwgI hoeI hY, Aus dI jVH vyKIey qF iksy nf iksy Dfrimk vKryvyN nfl juVI hoeI imldI hY.

          ajy kwl hI sMXukq rfsLtr dy jnrl skwqr bfn kI mUn ny sIrIaf dy gRih XuwD ivwc mrn vfilaF dI igxqI iek lwK dwsI hY aqy ieh lgfqfr vD rhI hY. sIrIaf dy gRih XuwD dy keI kfrn hn pr kyNdrI kfrn Drfimk vKryvF hI hY. iek pfsy sLIaf muslmfn iPrkf hY aqy dUjy pfsy suMnI muslmfn bfgI hn. sLIaf muslmfn dysL afpixaF dI mdd kr rhy hn aqy suMnI muslmfn dysL afpxy iPrky dI mdd kr rhy hn. amrIkf, XUrp aqy rUs afid dysL afpxy ihwqF muqfibk iksy nf iksy dI ipwT Tok rhy hn. amrIkf bhuq ksUqf Pisaf hoieaf jfpdf hY jo sIrIan pRDfn bsLfr al asd dI ivroDqf krdf hY pr dUjy pfsy bfgIaF ivwc mUhrlI kqfr ivwc afx bYTy al kfiedf kwtVpMQIaF dI iswDI mdd krn qoN Bwjdf hY. amrIkf dI vfr afn tYrr qF hY hI al kfiedf dy iKlfPL hY.

          sLONkI nMU jfpdf hY ik amrIkf sIrIaf ivwc iek vwzf qjrbf kr irhf hY aqy jfx buwJ ky ies lVfeI nMU lmkdI rwKxf cfhuMdf hY qF ik sLIaf aqy suMnI muslmfn iek dUjy nfl lV ky TMzy ho jfx. ies nfl amrIkf aqy al kfiedf ivckfr cwl irhf tkrfa mwT pY jfvygf aqy aPLgfinsqfn ivwc al kfiedf df dbfE vI Gwt jfvygf.

          aPLgfinsqfn ivwc cwl rhy gRih XuwD ipwCy vI Dfrimk kwtVvfd df hI hwQ hY. 2001 qoN hux qwk amrIkf smyq ies dy drjnf dosq dysL qfilbfn kwtVpMQIaF nMU kfbU nhIN kr sky. pfiksqfn aMdr ieslfimk kwtVpMQIaF ny bdamnI PYlfeI hoeI hY. ajy do ku idn pihlF hI pfiksqfnI puils ny pRDfn mMqrI nvfjL sLrIPL nMU kql krn dI sfijsL bynkfb kIqI hY. pfik `c suMnI kwtVpMQIaF ny sLIaf muslmfnF aqy aihmdIaF muslmfnF iKlfPL ijhfd sLurU kIqf hoieaf hY. eIsfeI, iswK aqy ihMdU Gwt igxqI iPrky vI AuhnF dy insLfny `qy hn.  suMnI kwtVpMQI hornF nMU kfiPr grdfndy hn aqy Auh kfiPrF nMU mfrnf afpxf hwk smJdy hn.

          muhMmd hfnIP pfiksqfn df iek nfmvr lyKk hY ijs dI ikqfb ey kys afPL aksploizMg mYNgojL bhuq pRisD hoeI hY. ipCly idnIN muhMmd hfnIPL  pfiksqfn ivwc iek iekwT nMU sMboDn kr irhf sI aqy Aus dy BfsLx df kyNdrI sMdysL ieh sI ik pfiksqfn kfiPrF dI PYktrI bx igaf hY. pfiksqfn ivwc 25 ku sfl pihlF aihmdIaf muslmfnF dy iKlfP styt pwDr `qy iek Gfiqk muihMm sLurU kIqI geI sI aqy AuhnF nMU gYr musilm Bfv kfiPr GoisLq kIqf igaf sI. awj sUPI, sLIaf aqy hjLfrf muslmfn vI kfiPr grdfny jf rhy hn. eIsfeI, iswK aqy ihMdU qF gYr hox kfrn pihlF hI kfiPr smJy jFdy sn. muhMmd hfnIP muqfibk gwl eyQy nhIN rukI sgoN hux bhuq sfrIaF suMnI sMprdfvF iek dUjy nMU kfiPr grdfnx lwg peIaF hn aqy pfiksqfn kfiPrF dI PYktrI bx igaf hY.

          jo gwl muhMmd hfnIP ny pfiksqfn bfry afKI hY Auh awj iswKF ivwc vI ZukdI jfpdI hY. iswK kwtVpMQI horF nMU gdfr, dusLmx aqy hor keI ivsLysLxf nfl sMboDn krdy hn aqy iPr eykqf dI vI duhfeI idMdy hn. pqf nhIN Auh eykqf iks nfl krnI cfhuMdy hn? gYr kwtVF jF gYr KfilsqfnIaF nfl qF AuhnF df awK vlL smJ afAuNdf hY pr Auh pMQk huMdy hoey vI afps ivwc ikAuN pwgo lwQI huMdy hn, ieh rwb hI jfxdf hovygf?

          gwl kYnyzf dI krIey qF sMsfr Br dy dihsLqgrd sMgTnN eyQy zyry jmfeI bYTy hn. kYnyzf iek ajyhf sfPLt tfrgt hY ijwQy awzf bnfAuxf bhuq afsfn hY.  ieh gwl kYnyzf dI KuPIaf eyjMsIaF vI mMndIaF hn ik eyQy iqMn drjn dy krIb ajyhy sMgTn bYTy hn ijhnF df insLfnf koeI hor dysL jF iKwqf hY.

          ies hPLqy torFto sMn aKLbfr ivwc jnfb qfirk Pqih df iliKaf hoieaf iek lyK pRkfisLq hoieaf hY ijs ivwc AuhnF  ikhf hY ik kYnyzf ivwc pfik KuPIaf eyjMsI afeIaYsafeI vfsqy koeI QF nhIN hY. AuhnF KdsLf jfihr kIqf hY ik kYnyzf ivwc afeIaYsafeI srgrm hY aqy kYnyzf srkfr nMU spsLt sMkyq Byjxy cfhIdy hn ies iksm dI Kyz sfnMU mnjLUr nhIN hY.  AuhnF iliKaf hY ik bhuq sfry mIzIafkfrF nMU Dmkfieaf jf irhf hY aqy afeIaYsafeI df muKI ieh afK cuwkf hY ik jo koeI vI eyjMsI dI nukqfcInI krdf hY Aus nMU ies eyjMsI qoN zrnf cfhIdf hY. afeIaYsafeI keI ieslfimk kwtVpMQI sMgTnF dI mF hY.

          ipCly hPLqy hfiPLMgtn post ivwc jnfb qfihr aslm gorf df iek lyK pRkfsLq hoieaf sI ijs ivwc AuhnF pfik kONsl jnrl jnfb iemrfn alI `qy dosL lgfieaf sI ik Aus ny afpxI Pys buwk `qy Bfrq nMU iek tYroirst styt aqy BfrqIaF nMU krImInl lok iliKaf hY. sRI gorf ny iemrfn alI `qy AuhnF nMU DmkIaF dyx aqy qohmqF lgfAux df dosL vI lgfieaf sI. sRI gorf ny iliKaf sI ik AudfrvfdI mIzIafkrF nMU Bfrq dy eyjMt aqy pfiksqfn dy dusLmx dwisaf jf irhf hY.

          ilKq muqfibk jnfb iemrfn alI nMU afpxy pfiksqfn aqy ies dy bfnI ijnfh `qy mfx hY ijs ny pfiksqfnIaF nMU krImInlF (BfrqIaF) qoN alwg kIqf sI. ijs pfiksqfn `qy jnfb iemrfn alI nMU bhuq mfx hY Auh pRisD pfiksqfnI lyKk muhMmd hfnIP dy ivcfr ivwc kfiPrF dI PYktrI bixaF hoieaf hY. aqy sMsfr jfxdf hY ik pfiksqfn dihsLqgrdF dI pnfh bixaF hoieaf hY. aPgfinsqfn aqy BfrqI ksLmIr ivwc dihsLqgrd kfrvfeIaF df awzf pfiksqfn hI hY aqy hux cIn vI mfr hyT af irhf hY. BfrqI pMjfb ivwc 15 ku sfl cwlI dihsLqgrd lihr dI mdd vI pfiksqfn dI DrqI qoN hI huMdI sI aqy awj vI ies lihr nfl sbMiDq keI nfmvr dihsLqgrd pfiksqfn dI buklL ivwc hI bYTy hn.

          torFto stfr aKLbfr ny 25 julfeI nMU iek ivsqrq rport pRkfsLq kIqI hY ijs ivwc dwisaf igaf hY ik imsIsfgf sLihr ivwc siQq ieslfimk sosfietI afPL nfrQ amYirkf nfm dI msijd ny  2 lwK 80 hjLfr zflr ihjLbuwl mujfhdIhn nfm dy dihsLqgrd sMgTn nMU Byjy hn jo ik ksLmIr nMU Bfrq qoN alwg krn vfsqy dihsLqgrd kfrvfeIaF kr irhf hY. ieh gwl rYvinAU eyjMsI ny ies msijd nMU ilKy iek KLq ivwc khI hY aqy sKLq kfvfeI krn dI DmkI idwqI hY. ies msijd ny dfavf kIqf hY ik ieh pYsf lokF dI BlfeI vfsqy Kricaf igaf hY pr ies dy sbUq vjoN isrP kuJ qsvIrF ivKfeIaF hn jo aslI pRqIq nhIN huMdIaF aqy ijhnF nfl qknIk dI mdd nfl CyVCfV kIqI geI hY.

          kYnyzf rYvinAU eyjMsI ny Auprokq msijd dy iqMn sflF dy ihsfb dI PirMsk jFc kIqI hY ijs aDIn sfl 2007, 2008, 2009 df ihsfb cYk kIqf igaf hY. iehnF sflF dy ihsfb qoN ielfvf ies msijd ny 80 hjLfr zflr hor pfiksqfn nMU Byijaf hY. stfr dI ies rport muqibk muhMmd asLrPL nfm df ivakqI jo ik msijd df lMbf smF pRDfn irhf hY, msijd nMU afpxI mlkIaq vFg smJdf irhf hY. ieh ieljLfm msijd dy hor zrYktrF ny lgfieaf hY. ies msijd ny $535,000 sLwkI gruwpF dI mdd krn `qy Krc kIqf hY. rport ivwc hor bhuq sfrIaF mflI bykYdgIaF df ijLkr kIqf igaf hY. msijd aMdr PMzF dI duvrqoN aqy cODr df  pfVf sfPL ivKfeI idMdf hY,

          ies msijd df ieh kys pVHidaF ieMJ jfpdf hY ijvyN iksy gurdvfry df kys pV rhy hoeIey. iehI kuJ keI gurdvfiraF ivwc vI vfpiraf hY. afpixaF nMU gwPLy, PMzF dI durvrqoN aqy cODr vfsqy Dfrimk adfry dy ihqF dI kurbfnI qoN ielfvf pMjfb ivwc kiQq sMGrsL dI mdd dy nfm `qy bhuq kuJ kIqf jFdf hY. dihsLqgrdF dy pirvfrF dy mYNbr kYnyzf ivwc swdy aqy sMBfly jFdy hn. sMGrsL dy nfm `qy klMzr, ikqfbcy aqy hor mYtr Cfipaf jFdf hY. vwKvfd dy pRcfr vfsqy qwq-qsIrI sMgTnF dI mflI mdd kIqI jFdI hY. afpxy chyqy mIzIey nMU gwPLy idwqy jFdy hn aqy keI vfr qF ieh vI sunx nMU imldf hY ik golkF ivcoN kYsL isDf hI kwZ ilaf jFdf hY jo kdy iksy vhI-Kfqy ivwc nhIN pYNdf.

          torFto stfr dI ies rport dI rOsLnI ivwc rYvinAU kYnyzf dy cYrtI ivBfg nMU awKF KohlxIaF cfhIdIaF hn aqy Dfrimk adfiraF vloN PMzF dI durvrqoN rokx leI sKLq kdm cuwkxy cfhIdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


mfmlf eyar ieMzIaf bMb kFz nMU bynkfb krn df

moey jQydfr dy kiQq ibafn nfloN irafq qoN swc pwuC lvo!

          ivsLv iswK sMsQf ny jUn mhIny dOrfn pMjfb qoN iek vkIl nMU kYnyzf swidaf sI. rfjivMdr isMG bYNs nfm dy ies vkIl ny srI ivwc pwqrkfr gurpRIq isMG nMU iek tIvI itMtrvIAU idwqI sI jo sLONkI ny kuJ idn pihlF vyKI hY. ies ieMtrvIAU ivwc vkIl rfjivMdr isMG bYNs ny ikhf hY ik kYnyzf srkfr vloN kfiem kIqy gey jsits jfhn myjr dy kimsLn ny eyar ieMzIaf bMb kFz nMU byprd krn vfsqy pUrI koisLsL nhIN kIqI aqy iksy sfijsL hyT AuhnF nMU sbUq pysL krn df mOkf nhIN idwqf igaf. vkIl sfihb ny ikhf hY ik Auh ies sbMD ivwc do vfr kYnyzf afey sn aqy AuhnF nMU kimsLn ny itktF Byj ky mMgvfieaf sI pr AuhnF dI suxI nhIN geI ijs kfrn aihm sbUq sfhmxy nhIN af sky. vkIl sRI bYNs nfl pMjfb puils df sfbkf zIaYspI hrmyl isMG cMdI aqy srbjIq isMG vI afey sn qy AuhnF myjr kimsLn dy vkIlF nMU sbUq vI pysL kIqy sn. sRI bYNs nMU ieqrfjL hY ik AuhnF nMU kimsLn sfhmxy pysL hox df mOkf nhIN idwqf igaf ijs kfrn bMb kFz dI sfijsL dy keI aihm sbUq bfhr rih gey sn.

          qihlkf aqy vYnkUvr sMn aKLbfr dIaF rportF vwl vyKIey qF mfmlf kuJ hor sI. sfbkf puils aPLsr hrmyl isMG cMdI gupq qOr `qy kimsLn awgy pysL hoxf cfhuMdf sI pr jd myjr kimsLn ny ajyhf ivsLvfs dvfAux qoN ienkfr kr idwqf qF cMdI ny gvfhI nf idwqI. jsits myjr kimsLn iek pbilk kimsLn sI aqy iksy gvfh vloN gupq gvfhI ydyxf sMBv hI nhIN sI.

          sRI bYNs muqfibk bwbr Kflsf df afgU qlivMdr isMG prmfr Bfrq ivwc PV ilaf igaf sI aqy hrmyl isMG cMdI ny Aus dI qPqIsL kIqI sI aqy qPqIsL dy sbUq vI sMBfl ley sn. qPqIsL ipwCoN qlivMdr nMU jfalI puils mukfbly ivwc mfr idwqf igaf sI. qPqIsL ivwc qlivMdr ny jo kiQq qOr `qy mMinaf sI, Aus nMU sRI bYNs bMb kFz sfijsL dy muqfibk aihm sbUq mMndy hn. ies ivwc qlivMdr isMG ny kiQq qOr `qy ikhf sI ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL sMq jrnYl isMG dy BqIjy aqy aMqrrfsLtrI iswK XUQ PzrysLn dy afgU lKbIr isMG rozy ny rcI sI. rozy hI Aus kol (qlivMdr) mdd lYx  vfsqy afieaf sI. qlivMdr dy ies kiQq ibafn muqfibk Auh ies kMm vfsqy sihXog krnf mMn igaf sI. bIsI dy jMgl ivwc bMb tYst krn vfsqy qlivMdr dy nfl lKbIr isMG rozy aqy ieMdrjIq isMG irafq gey sn. ies sfijsL ivwc iek mnjIq isMG nfm df ivakqI vI sLfml sI ijs nMU kFz ivwc aYm isMG aqy lKbIr nMU kiQq qOr `qy aYl isMNG  dy nfm nfl jfixaF jFdf hY. sRI bYNs, cMdI aqy srbjIq isMG muqfibk lKbIr isMG rozy Bfrq srkfr df eyjMt sI ijs  ny bMb kFz dI sfijsL rcI sI qF ik iswKF nMU bdnfm kIqf jf sky. Bfrq srkfr ny qlivMdr nMU PV ky mfr idwqf qFik ieh sfijsL bynkfb nf ho sky. sfbkf zIaYspI hrmyl isMG cMdI ies df kiQq gvfh hY.

          vkIl bYNs muqfibk knyzIan srkfr vI ies sfijsL nMU bynkfb nhIN krnf cfhuMdI ijs kfrn knyzIan KuPIaf eyjMsI ny qlivMdr smyq sfry sLwkIaF dy PonF dI rIkfrizMg qbfh kr idwqI. ies df mqlb hY ik Bfrq aqy knyzIan srkfrF jF puils eyjMsIaF dI imlIBugq nfl eyar ieMzIaf bMb kFz vfpiraf jF bynkfb nhIN hoieaf.

          afpxI tIvI ieMtrivAU ivwc vkIl rfjivMdr bYNs ieh vI afKdy hn ik amrIkf ivwc vrlz tryz sYNtr `qy dihsLqgrd hmlf vI iek amrIkI sfijsL sI ijs dy hux bhuq sbUq sfhmxy af gey hn. Bfv amrIkf ny afpxy afp `qy dihsLqgrd hmly dI Kud hI sfijsL rcI sI qF ik musilm jgq dy iKlfPL POjI kfrvfeI afrMBI jf sky ijs hyT aPgfinsqfn  aqy eIrfk `qy hmlf kIqf igaf.

          vkIl sfihb qF ieh vI dfavy nfl afK gey ik sMsfr dy dUjy mhF XuwD ivwc sLfml hox df bhfnf bxfAux vfsqy amrIkf ny afpxI prl hfrbr (smuMdrI bMdrgfh) `qy Kud hI jpfnI hmlf krvfieaf sI. 7 dsMbr 1941 nMU hvfeI ivwc siQq amrIkf dI vwzI bMdrgfh jpfn ny acfnk hmlf kr ky qbfh kr idwqI sI ijs ivwc amrIkf dy 19 dy krIb smuMdrI jMgI jhfjL qbfh jF nuksfny gey sn. 188 jMgI hvfeI jhfjL qbfh hoey sn aqy 159 nuksfny gey sn. 2402 amrIkI mfry gey sn aqy 1247 jLKLmI ho gey sn. ies dy nfl hI amrIkIaF df svYmfx vI sKLq jLKLmI ho igaf sI. vkIl bYNs muqibk  ieh amrIkf dI afpxI sfijsL df hI nqIjf sI aqy srkfrF aksr ajyhf krdIaF hn, so Bfrq srkfr ny vI eyar ieMzIaf bMb kFz eysy qrF sfijsL hyT kIqf sI. bhuq kmfl dy sbUq vkIl sfihb pysL kr rhy hn ajyhy sbUqF nfl sMsfr ivwc vfprI hr Gtnf jF durGtnf plF ivwc hwl kIqI jf skdI hY.

          afrsIaYmpI ny Es smyN  afiKaf sI ik sRI bYNs, cMdI aqy srbjIq isMG vloN 2007 ivwc  kIqf igaf ieMksLfPL koeI nvF nhIN sI. Pors nMU ies bfry 1997 qoN pqf sI aqy Pors vloN ies dI qih qwk jfx vfsqy qPLqIsL vI kIqI geI sI. Pors ny ies qPqIsL vfsqy Bfrq aqy pfiksqfn dovF dysLF df hI dOrf kIqf sI aqy keI aihm ivakqIaF nfl mulfkfqF kIqIaF sn ijhnF ivwc lKbIr isMG rozy vI sLfml sI. rozy nMU iumlx vfsqy afrsIaYmpI pfiksqfn geI sI aqy Aus dy ibafn klmbMd kIqy sn. jo jnfb bYNs aqy AuhnF dy sfQI 2007 ivwc myjr kimsLn nMU dwsxf cfhuMdy hn Auh afrsIaYmpI 10 sfl pihlF 1997 ivwc jfxdI sI aqy Aus dI CfxbIx kr cuwkI sI. myjr kimsLn dy vkIlF ny iehnF lokF nMU suixaF sI aqy cMdI afpxI mrjLI nfl gvfhI dyx qoN ipwCy hitaf sI bhfnf BfvyN Aus ny anYnIms (gupq) rihx df lgfieaf sI.

          afrsIaYmpI df ieh vI kihxf hY ik qlivMdr isMG prmfr dy kiQq ibafn ivwc bhuq KfmIaF hn jo aslIaq nfl myl nhIN KFdIaF. bIsI dy jMgl ivwc bMb tYst krn jfx vfly iqwMn ivakqIaF ivwc ieh ibafn dwsdf hY ik qlivMdr, ieMdrjIq irafq aqy lKbIr rozy sLfml sn. knyzIan KuPIaf eyjMsI sIss aqy afrsIaYmpI qlivMdr prmfr aqy ieMdrjIq irafq dy nfvF `qy sihmq hn pr AuhnF muqfibk qIjf ivakqI lKbIr rozy nhIN sI ikAuNik Auh lKbIr nfloN pqlf aqy 10 sfl Gwt Aumr df jfpdf sI. knyzIan KuPIaf eyjMsI sIss  ny AuhnF df ipwCf krky rport ilKI sI. ieh qIjf ivakqI bMb kFz ivwc imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY aqy ieh EntyrIE ivcoN igaf sI.

          qlivMdr dy kiQq ibafn muqfibk bMb tYst ipwCoN Auh iqMno ieMdrjIq irafq dy Gr muV afey sn pr ipwCf kr rhI sIss muqfibk qlivMdr prmfr irafq dy Gr nhIN sI muiVaf sgoN Auh iswDf afpxy Gr nMU cly igaf sI. knyzIan KuPIaf eyjMsIaf ny hor vI keI ivroDqfeIaF ies ibafn bfry aMikq kIqIaF hn. sMBv hY ik ieh ibafn qlivMdr prmfr df hI hovy pr Aus ny pUrf swc nf dwisaf hovy. ies ibafn dy aDfr `qy smuwcy mfmly df inqfrf nhIN kIqf jf skdf.

          iswK kwtVvfd dI pYr pYr `qy hfmI Brn vflf iek pwqrkfr vI kihMdf hY ik eyar ieMzIaf bMb Dmfkf sfi sfhmxy nhIN af skI. ies pwqrkfr ny vI GsIaF ipwtIaF Audfhrxf idwqIaF hn jo Auh aksr dyx df afdI hY. vkIl rfjivMdr bYNs aqy GsIaF ipwtIaF gwlF krn vflf pwqrkfr ieh sfbq krn dI koisLsL kr rhy hn ik  ieh bMb kFz KfilsqfnIaF df kfrf nhIN hY. pr ijhnF lokF nMU Auh sLfml dws rhy hn Auh swB KfilsqfnI jF AuhnF dy hmdrd hI hn.

          jykr iehnF dIaF sfrIaF mn leIaF jfx qF  qlivMdr dI QF sfijsLGfVf lKbIr rozy nMU mMnxf pvygf. lKbIr rozy vI iek iswK aqy KfilsqfnI afgU hY aqy kiQq sLhId pirvfr df mYNbr hY. bMbGfVf dovF hflqF ivwc hI ieMdrjIq isMG irafq bxdf hY ijs ny ieh kMm qlivMdr aqy imstr aYks dI mdd nfl kIqf sI. aMimRqDfrI gur iswK ieMdrjIq isMG irafq iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU ies kFz nfl sbMiDq kysF ivwc iqMn vfr kYd dIaF sjLfvf ho cuwkIaF hn aqy Auh hux vI sjLf Bugq irhf hY.

          qlivNdr prmfr df kiQq ibafn vI irafq nMU ies pRmuwK sfijsL df BfeIvfl mMndf hY.  lKbIr rozy ajy vI ies jhfn `qy hY aqy pfiksqfn ivwc bYTf hY. aMimRqDfrI gur iswK ieMdrjIq isMG irafq vI ajy nO pur nON hY. 1992 ivwc moey jF mfr idwqy gey jQydfr qlivMdr isMG prmfr dy kiQq ibafn nfloN ies sfijsL dIaF prqF Kohlx vfsqy ieMdrjIq isMG irafq qoN swc puwC lYxf cfhIdf hY. jnfb bYNs aqy GsIaF ipwtIaF Audfhrxf dyx vfly pwqrkfr nMU cfhIdf hY ik Auh hux irafq nfl mulfkfq krn.

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


afpxy afpxy grm-qbIqIaF nMU dovyN KusL rwK rhy hn!

          pihlI njLry pMjfb dy BfjpfeIey aqy akflI dl bfdl vfly pMjfb ivwc kFgrs nMU qfkq ivcoN bfhr rwKx vfsqy kudrqI sihXogI jfpdy hn. kFgrs nMU hrfAux vfsqy iehnF dovF pfrtIaF df sihXog jLrUrI hY ijs kfrn keI ivroDqfeIaF huMidaF hoieaf vI iehnF dovF df sihXog jfrI hY. dovyN pfrtIaF afpxf rfjsI DMdf afpxy afpxy Drm aMdr kiQq DrmIaF dy JMzfbrdfr hox dy dfavy hyT clfAuNdIaF hn. afpsI KihbfjLI rwKxf hr Drm dy DrmIaF df ikrdfr hI bx igaf hY. ijs kfrn ieh dovyN pfrtIaF sihXogI huMdIaF hoeIaF vI zwzUaF dI pMsyrI qol rhIaF hn.

          Bfjpf dI inghf idwlI dI vwzI kursI `qy lwgI hoeI hY aqy ies nMU hfsl krn vfsqy Bfjpf awk cwbx vfsqy vI iqafr hY. Bfjpf ny eysy kfrn pMjfb dI kursI akflIaF leI rfKvIN kIqI hoeI hY ijs qoN keI vfr pMjfb dy BfjpfeIey nfKusL vI mihsUs krdy hn pr AuhnF dI cldI nhIN hY.

          dysL pwDr `qy Bfjpf dI kfrgujLfrI kyNdrI srkfr clfAux vflI nhIN hY. Bfjpf ny hr msly `qy srkfr df ivroD krn dI shuM KfdI hoeI hY aqy ies dI koeI vI clMq nIqI Tos isDFq `qy aDfirq nhIN hY.

          AuWqrfKMz dy mfmly `qy Bfjpf ny srkfr dI aMnI nukqfcInI kIqI jo ik ies vwzI kudrqI kropI nMU iDafn ivwc rwKidaF krnI nhIN sI bxdI. kI jykr Bfjpf dI srkfr huMdI qF pIVHqF nMU rfqo rfq bfhr kwZ ilaf jfxf sI? hux jd buwD gXf ivwc Bgvfn buwD dy mMidr ivwc dihsLqgrd hmlf hoieaf hY qF Bfjpf ny iPr srkfr dI aMnI nukqfcInI dI nIqI apxfeI hoeI hY. Bfjpf ieh pRBfv dyx dI koisLsL ivwc hY ik jykr idwlI ivwc srkfr Bfjpf dI huMdI qF ieh Dmfky nhIN sn hox dyxy aqy jy kr ho jFdy qF dosLIaF nMU lgdy hwQ hI PV ilaf jfxf sI. Bfjpf pRDfn rfjnfQ isMG ny dosL lgfieaf hY ik kfgrs dI agvfeI vflI kydr srkfr dy dI aMdrUnI aqy bfhrI surwiKaf pwKo avyslI ho cuwkI hY aqy awqvfdI mnmrI nfl sMvydnIl sQfnf nUM infnf bxf rhy hn. Bfjpf dI ieh soc vI srfsr gLLlq hY.

          aXuwiDaf `c rfm mMidr  dI AusfrI dy mfmly `qy Bfjpf mOkfpRsq ibafn dfgdI af rhI hY. ivvfdgRsq QF `qy rfm mMidr dI AusfrI Bfjpf dI nIqI df ihwsf irhf hY pr hux afpxI aMimRqsr PyrI mOky Bfjpf pRDfn rfjnfQ isNMG ny afK idwqf hY ik Bfjpf leI ihMdUqv jf rfm mMidr kdI vI isafsI muwdf nhI irhf| ikwzf vwzf JUT bol rhy hn Bfjpf pRDfn rfjnfQ isMG! AuWqr pRdy Bfjpf dy ieMcfrj aqy kOmI jnrl skwqr sRI aimq fh ny ikhf hY ik aXuwiDaf `c rfm mMdr bxfAuxf Bfjpf dI pihl hY. jd aMimRqsr ivwc rportrF ny rfjnfQ nMU ies `qy Gyr ilaf qF rfj nfQ ny Auprokq ibafn dy idwqf aqy nfl hI afK idwqf ik rfm mMidr df muwdf srbAuWc adflq dy ivcfr aDIn hY aqy adflq df PYslf hI aMiqm hovygf|

          rfjnfQ ny ies ibafn dy nfl hI gwzy nfl kwt bMnx vflf ibafn vI dy idwqf ijs nMU Auh jd cfhy Kohl lYxgy. rfjnfQ ny ieMJ afiKaf, Drm dy Aupfk leI inwjI qOr `qy afpxy Drm dy ihwqf leI socx dy aiDkfr qihq ihMdU leI aXuwiDaf `c rfm mMidr dI sQfpnf iek jIvn Audy hY. rfjnfQ isMG dI inghf ivwc jo hr ihMdU df jIvn AudysL hY, Aus qoN Bfjpf ikvyN Bwj skdI hY? jF Aus nMU ikvyN afpxf rfjsI AudysL hox qoN ienkfr kr skdI hY?

          rfjnfQ isMG ny iek vwzI rfjsI PV mfridaF dfavf kIqf ik dy `c Bfjpf hI ieko iek Drm inrpwK aqy Yr-vKryvy vflI pfrtI hY. rfjnfQ ny bfdl dIaF isPLqF dy puwl bMnidaF Bfjpf afgUaf nUM s: bfdl dI sKIaq qo sbk lYidaf sfdgI aqy sMXm nUM jIvn df rUrI aMg bnfAux df Aupdy idwqf. sQfnk Bfjpf afgUaf ny sRI rfjnfQ isMG nUM snmfinq kridaf AunHf dy isr `qy kysrI dsqfr vI sjfeI. aMimRqsr ivwc rfjnfQ isMG df QF QF svfgq kIqf igaf. jd Auh sRI drbfr sfihb drsLn krn gey qF muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl vI AuhnF dy nfl sn. sRomxI kmytI aqy akflI dl ny rfjnfQ dy svfgq ivwc koeI kmI nhIN rihx idwqI.

          s: bfdl dy sMg sRI drbfr sfihb drsLn kridaF sRI rfjnfQ isMG nMU s: bfdl dI Cqr Cfieaf hyT dihsLqgrdF dI bxfeI Xfdgfr df iKafl qwk nf afieaf aqy s: bfdl nMU vI Bfjpf dIaF sB nIqIaF afpxIaF nIqIaF hI jfpIaF ijs kfrn s: bfdl hux aYnzIey (Bfjpf dy kOmI gwTjoV) dy pRDfn bnx bfry vI sihmq ho gey dwsy jFdy hn.

          drasl Bfjpf aqy bfdl akflI dl iek mfmly ivwc  pUrI qrF ieksur jfpdy hn. dovyN afpxy afpxy grm-qbIqIaF nMU hr kIMmq `qy KusL rwK rhy hn aqy aMdroN ajyhf krn vfsqy sihmq jfpdy hn. bfdl dl iswK kwtVpMQIaF nMU KusL rwKx vfsqy dihsLqgrdF nMU sLhId dws irhf hY aqy BfjpfeIey afpxI nIqI inrDfrq krn vfsqy afraYsaYs qoN syD lY rhy hn. dovF vloN kwtVpMQIaF nMU eys hwd qwk Kuwl dyxf dysL leI vwzIaF musklF KVIaF kr skdf hY.

          idwlI dy sRI rkfbgMj gurdvfrf sfihb ivwc 1984 ivwc kql kr idwqy byksUr iswKF dI Xfdgfr dy mfmly ivwc vI Bfjpf ny bfdl akflI dl df pUrf sfQ idwqf hY. asl ivwc Bfjpf ies mfmly ivwc akflI dl qoN vI mUhry rhI hY. ieh pwuCxf bxdf hY ik jd kyNdr ivwc Bfjpf dI srkfr sI aqy idwlI ivwc vI Bfjpf dI srkfr sI qwd Bfjpf ny iswKF pIVHqF dI bfh ikAuN nhIN PVI? aqy kyNdr srkfr `c BfeIvfl huMidaF hoieaF vI bfdl akflI dl nMU iensfPL dI Xfd ikAuN Buwl geI?

          nvMbr 1984 ivwc ihMsk toilaF hwQoN mfry gey byksUr iswKF dI Xfdgfr jLrUr bnxI cfhIdI hY pr ies dI ijLMmyvfrI smUh idwlI vfsIaF dI hY aqy ieh sFJy rUp ivwc iksy ZukvIN srkfrI jLmIn `qy bnxI cfhIdI hY.

          Bfjpf ny akflIaF nfl rlL ky nvMbr 1984 kFz nMU kFgrs iKlfPL vrqx dI nIqI apxfeI hoeI hY aqy dUjy pfsy kFgrs ny godrf kFz nMU Bfjpf iKlfPL vrqx dI nIqI apxfeI hoeI hY. ies rfjsI KudgrjLI ivwcoN iensfPL mnPLI hY.

 

kudrq hY rwb nfloN qfkqvr!

          iksy vI musIbq df tfkrf krn dI smrwQf df pqf musIbq bx jfx `qy hI lgdf hY. Bfjpf ny buwD gXf dy bMb kFz aqy AuqrfKMz ivwc rfhq dy mfmly ivwc Bfrq srkfr dI bhuq nukqfcInI kIqI hY. ivdysLF ivwc vI kuJ lok AuqrfKMz ivwc rfhq dy mfmly ivwc bhuq kuJ bol rhy hn. AuqrfKMz dI hflq muqfibk jo kuJ BfrqI POj aqy rfhq eyjMsIaF ny kIqf hY Auh bhuq vwzf kMm hY. iewk lwK qoN vwD lokF nMU ajyhy Kqrnfk hflfqF ivwcoN bfhr kwZxf iksy vfsqy vI koeI sOKf kMm nhIN sI.

          sfzy sfhmxy kuJ idn pihlF sfn PrFissko ivwc boieMg 777 jhfjL izwg ky qbfh hoieaf hY. hux KbrF af rhIaF hn ik ies eyar krYsL ivwc do lVkIaF bc geIaF sn pr bcfa amly dIaF gwzIaF hyT afAux nfl mr geIaF. KLbrF ivwc pihlF ijLkr do lVkIaF df vI hoieaf hY aqy iPr gwl iek bfry hoeI hY jo eyar krYsL qoN bc geI sI pr rfhq gwzI hyT afAux nfl mfrI geI. ies dI pUrI qPLqIsL hoxI bfkI hY. jykr ajyhf Bfrq ivwc ho jFdf qF ies nMU Bfrq dI nlfiekI ikhf jfxf sI jd ky ajyhf hfdsf amrIkf vrgy dysL ivwc vI vfpr skdf hY.

          ipCly hPqy torFto ivwc BfrI bfrsL kfrn hVH vflI hflq bx geI. 1000 qoN vwD XfqrIaF vflI iek gwzI pfxI ivwc Ps geI aqy iehnF XfqrIaF nMU surwiKaq bfhr kwZx vfsqy puils aqy pRsLsfn dI dOV lwg geI. vwsdy aqy pwky sLihr ivwc 4-5 Puwt pfxI ivcoN hjLfr ku bMdf bfhr kwZxf iek vwzf aprysLn bx igaf. ies dy mukfbly AuWqrfKMz dIaF phfVIaF ivcoN zyZ ku lwK bMdf kwZxf afsfn kMm nhIN sI.

          kYnyzf ivwc ikbYwk sUby dy Coty ijhy ksby lYk-mgYntIk ivwc vfpry hfdsy ivwc keI idn bIq jfx `qy vI ieh pqf nhIN lwg sikaf ik kul ikMny lok mfry gey hn? ajy qwk isrPL 20 mOq knPrm hoeIaF hn aqy KLdsLf 50-60 mOqF df hY. ieh iksy srkfrI kmI pysLI kfrn nhIN hY sgoN hfdsf hI ies iksm df hY ik awg nfl hoey nuksfn ivcoN mfry gey lokF df pqf lgfAuxf iksy vfsqy vI afsfn kMm nhIN hY.

          hr hfdsy ivwc hr dysL dI srkfr vfsqy 100% rwb bx ky bhuVnf sMBv nhIN hY, ivksq dysL vI ajyhf nhIN kr sky.

          bIqy aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl ivwc mUhdy mfry duwD dy kryt `qy bYTf lMgr Ck irhf sI qF iek swjx afK irhf sI ik kudrq bhuq byaMq hY. kudrq eynI byaMq aqy qfkqvr hY ik iensfn ies df tfkrf nhIN kr skdf. swjx jI ny isry dI gwl kridaF afiKaf ik kudrq eynI qfkqvr hY ik ieh rwb nMU vI rohV ky lY jf skdI hY. kudrq sfhmxy rwb vI aVH nhIN skdf. gwl sLOkI dy Kfny pY geI, sLONkI ny ajy huxy hI AuWqrfKMz ivwc rwb dy keI Gr kudrqI dI kropI ivwc ruVdy vyKy sn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 


aKy kfhn isMG pMnU dI pwg df mfmlf jQydfr hwl kry!

          pMjfb dy afeIeyaYs aPLsr s: kfhn isMG pMnU dI sKLq kuwtmfr aqy Aus dI pgVI Auqfry jfx df mfmlf ajy vI BiKaf hoieaf hY. s: pMnU dI kuwtmfr dI vIizE ijs iksy ny vI vyKI hY, mihsUs krdf hY ik sLrfrqIaF ny AuhnF nfl srfsr Dwkf kIqf hY. ieh sLrfrqI pUrI qrF iswK bfxy ivwc sn aqy bhuq sfry aimMRqDfrI vI sn. pr AuhnF dy ikrdfr hYvfnF  vfly sn aqy Auh awq gMdI BfsLf dI vrqoN kr rhy sn.

          AuhnF nMU ies gwl dI vI koeI pRvfh nhIN sI ik s: pMnU ibpqf ivwc Psy lokF dI mdd krn vsqy goibMd Gft aqy goibMd Dfm gey sn, koeI mOj mylf krn nhIN sI gey hoey. AuhnF nMU ies gwl dI vI koeI prvfh nhIN sI ik Auh iek nuksfny gey gurdvfry dI jLmIn `qy KVy sn aqy ibpqf mfry lok shfieqf AuzIk rhy hn. sLrfrqIaF dy mn `c sLrfrq hI sI aqy Auh nf afpxI guriswKI idwK dy pfbMd sn aqy nf s: pMnU dI.

          hux jwd iswKI pihrfvy ivwc hYvfnIaq df nfc nwcx vfly kuJ ssLrfrqI nMgy ho gey hn qF keI kiQq iswK icMqk ieh afK rhy hn ik ieh mfmlf iswKF df aMdrUnI mfmlf hY aqy ies nMU jQydfr akfl qKLq aMdrUnI qOr `qy hwl krvf lvy. ijs df iswDf Bfv ieh hY ik iswKI Bys ivwc sLrfrq krn vfilaF nMU bynkfb nf kIqf jfvy. kuJ iswK kwtVpMQIaF nMU ieh vI icMqf hY ik ies nfl pgVI bfry AuhnF dy dfaivaF nMU zfhZf nuksfn puwjdf hY. ijs sMsfr nMU Auh iswKI ivwc pgVI dI vwzI mhfnqf bfry dwsdy af rhy hn, ies Gtnf ipwCoN hux kI dwsxgy?

          kfhn isMG pMnU df kys koeI pihlf ajyhf kys nhIN hY jd iswKF ny iksy iswK dI pgVI nMU burI qrF roilLaf hovy. aksr dysL ivdysL dy gurdvfiraF ivwc kbjLy dIaF lVfeIaF ivwc pgVIaF BuVk BuVk izwgdIaF hn. XU itAUb `qy ajyhIaF lVfeIaF dIaF bhuq sfrIaF ivizE irkfrzigMjL vyKIaF jf skdIaF hn. kihx nMU pgVI iswK df qfjL hY pr jd iksy nMU byqfjL krnf hovy qF iPr qfjL nMU hI hwQ pfieaf jFdf hY. ies mfmly ivwc iswK hYNkVbfjLF df ikrdfr muglF vrgf hY jo kursI dI Kfiqr afpxy mF, bfp aqy BrfvF qwk nMU nhIN sn bKLsLdy.

          hux jQydfr akfl qKLq nMU ieh mfmlf  cuwp cfp aMdro aMdr hwl krn vfsqy afiKaf jf irhf hY. jQydfr ivcfrf kI kr skdf hY? Auh qF sRI akfl qKLq sfihb aqy sRI drbfr sfihb dy aMdr pgVI dy pUry siqkfr dI grMtI nhIN dy skdf. AuWqrfKMz dIaF phfVIaF qF bhuq dUr dI gwl hn ijwQy s: pMnU dI pgVI lfhI geI hY. jykr jQydfr akfl qKLq kol ies df koeI hwl huMdf qF vwK vwK jQydfrF dy kfrjkfl dOrfn aqy keI vfr AuhnF dI mjUdgI ivwc iswK kdy pwgolwQI nf huMdy. ajoky smyN dOrfn aksr hr jQydfr dy kfrjkfl dOrfn ajyhIaF GtnfvF sRI drbfr sfihb kMplYks dy aMdr keI vfr vfprIaF hn.

          ajyhIaF GtnfvF nMU rokx vfsqy iswKF aMdr isafxp, hlImI aqy sihj pYdf krn dI loV hY ijs nMU rfqo rfq pYdf nhIN kIqf jf skdf. pwgolwQI afpxy afp ivwc hoxf koeI bImfrI nhIN hY, sgoN iksy dIrG rog dI alfmq hY jo iswKF nMU cMbV geI hY. sLONkI nMU iek vfr iek pRisD svrgI iswK  pRcfrk ny dwisaf sI ik iswK PlsPLy ivwc sihj dI bhuq mhwqqf hY aqy gurbfxI ivwc sihj sLbd dI vrqoN kuMjIvwq ZMg nfl kIqI geI hY. pr awj iswKF ivwc hor BfvyN bhuq gux hox pr bhuqy uiswKF ivwc sihj nfm dI koeI vsqU qlfsLxI musLkl hY.

          keI jQydfrF ny qF sihj df aMq krn dI TfxI hoeI hY. AuhnF nMU qF sihjDfrI iswK kihx jF brdfsLq krn qoN vI nPLrq ho geI hY. rfgI drsLn isMG vrgy zMky dI cot `qy kihMdy hn ik sihjDfrI iswK nfm dI koeI cIjL nhIN hY. sLONkI socdY ik koeI vI iswK, bfxy ivwc hovy jF nf hovy pr Aus df mn sihj df DrnI hoxf cfhIdf hY.

          iswKF dy ajoky smyN dy jQydfr vI QfxydfrI vwD krdy pRqIq huMdy hn. ijs iksy dI cfhux jd mrjLI pysLI puvf skdy hn. ieh pRQf vI jrnYl isMG iBMzrFvflf dy vyly dI dyx hY jd aksr pysLIaF pfeIaF aqy puvfeIaF jFdIaF sn.

          rfgI drsLn isMG ny jQydfr huMidaF hoieaF hlImI nfl pysL hoey s: surjIq isMG brnflf nMU prnf pf ky Qmly nfl bMn ilaf sI. kihMdy hn ik sLfied rfgI ivwc akflI PUlf isMG dI rUh pRvysL kr geI sI. ho skdf hY ik rfgI nMU afpxf kwd asl nfloN bhuq vwzf ivKfeI dyx lwg ipaf hovy.  pr jd rfgI df vfh zfhiZaF nfl ipaf sI qF Auh isr `qy pYr rwK ky jLIrkpur nMU dOV igaf sI. iswKF dI qrfsdI ieh hY ik akflI PUlf isMG dI khfxI vI bhuq msfly lgf ky pysL kIqI jFdI hY, aqy asl ivwc kI hoieaf sI ieh jfnx dI loV hI nhIN smJI jFdI. ZfzI sRI afnMdpur sfihb `qy 10 lwK POj df hmlf hoieaf dws ky jybF Br lYNdy hn aqy koeI iswK ieh socx df ksLt nhIN krdf ik 10 lwK POj ikwQoN, ikvyN af geI aqy morcf ikwZf ku vwzf sI? gwlF hI gwlF ivwc jrnYl hrI isMG nlvf qoN aPgfinsqfn Piqh krvf idwqf jFdf hY, AuNJ hrI isMG jI BfvyN kfbul qwk sYr spfty vfsqy vI nf gey hox.

          gwl jQydfrF dI krIey qF rxjIq isMG GtOVf nMU kdy Buwilaf nhIN jf skdf jo cpyVF mfrn qwk cly jFdf sI. ivcfry dI kuaflIPIkysLn vI ieh sI ik Aus ny inrMkfrI muKI dI hwqIaf kIqI sI. keI afKxgy Aus ny iswKF dI pwg (iejLq) rwK leI sI. pr ieh nhIN jfxdy ik Aus dy hUVpuxy nfl swq smuMdr pfr srI dy gurdvfry ivwc Gsmfx df XuwD hoieaf sI ijs ivwc keI pwgF lwQIaF sn aqy iswK lhU-lUhfx hoey sn.

          gwl pMnU mfmly dI kr rhy sF aqy vyKx vflI ieh gwl hY ik jykr iksy iswK dI pgVI iksy puils vfly jF gYr iswK nfl inwjI JVgy ivwc vI lwQ jFdI qF keIaF ny qurq mukwdmf drj krn dI mMg krnI sI. hux jd pMnU dy mfmly ivwc mukwdmf drj ho igaf hY aqy qPLqIsL sLurU ho geI hY qF jQydfr nMU mfmlf hwl krn vfsqy kihx dI kI quk bxdI hY?

          jQydfr qF isrPL  iqMn DfrvF hI lgf skdf hY. pihlI Dfrf hY ik kiQq dosLI nMU mMn jfx dI sUrq ivwc qnKfh lgf dyvy. dUjI Dfrf hY ik jykr kiQq dosLI afkV jfvy qF Aus nMU pMQ ivwcoNN Kfrj kr dyvy. qIjI Dfrf bhuq Gwt vrqI jFdI hY aqy Auh rxjIq isMG GtOVf vflI hY.

          iehnF iqMnF qoN ielfvf do hor DrfvF vI AuplBd hn ijhnF dI vrqoN hox dI sMBfvnf aksr huMdI hI nhIN hY. iek muafPL krn dI, jy kr kiQq dosLI ksUrvfr nf hovy aqy dUjI iswKF dy smUhk ikrdfr nMU AuWcf cuwkx vfly kMm krn dI. ijwQoN qwk ksUrvfr nf pfey jfx `qy muafPL kr dyx dI gwl hY, iswK jgq jfxdf hY ik pRo: ipafr isMG nMU byksUr huMidaF hoieaf vI qnKfh lgf idwqI geI sI aqy AuhnF nMU ksUr qwk nhIN sI dwisaf igaf. ies bjLurg buwDIjIvI aqy KojI ny sRIM drbfr sfihb ivwc joVy JfVn dI lgfeI geI qnKfh sjf swq bcn afK ky BugqidaF ieh puwiCaf sI ik myrf ksUr qF dws idE? pr jQydfr guMgy ho gey sn. ajyhy jQydfrF qoN kI afs rwKI jf skdI hY?

 

gdrI bfby nYkslfeIt sn!

          kYnyzf aqy amrIkf ivwc gdr sLqfbqI bhuq vwD cVH ky mnfeI jf rhI hY. ieh vwKrI gwl hY ik lok iehnF smfgmF ivwc bhuq hlkI sLmUlIaq kr rhy hn. Bfrq srkfr ny vI gdr sLqfbqI nMU mfnqf idwqI hY aqy amrIkf ny vI gdrIaF dy rol nMU qslIm kIqf hY. afm BfrqIaF aqy Kfskr pMjfbIaF ivwc gdrIaF df coKf siqkfr hY.

          gdrI bfibaF dy ieiqhfs bfry bhuq BMblBUsf pfieaf jf irhf hY. sLONkI soicaf krdf sI ik gdrI qF dysL nMU ajLfd krn dy njLdIk hI puwj gey sn pr kuJ gdrF ny AuhnF dIaF afsF `qy pfxI Pyr idwqf sI aqy dysL jldI afjLfd nhIN sI ho sikaf. hux KLbrnfmf ivwc s: hjLfrf isMG dy lVIvfr KLq pVH ky sLONkI nMU igafn hoieaf hY ik gdrI bhuq dysL Bgq sn pr jd Auh dysL prqy qF Bfrq dy lok AuhnF dy afsLy bfry ibwlkul hI axjfx sn.  ijs kfrn gdrIaF nMU lokF df bhuqf sihXog nf imilaf aqy lihr asPLl ho geI.

          sLONkI ny vyiKaf hY ik kuJ KfilsqfnI gdrI bfibaF nMU iswK sfbq krn dI koisLsL ivwc lwgy hoey hn pr ivcfiraF dI iksy ny suxI nhIN hY. cMgf hovy KfilsqfnI AuhnF lokF nMU hI afpxy hIro bxfeI rwKx jo AuhnF dy PlsPLy nfl mylL KFdy hn.

          jd sLONkI gdr sLqfbqI smfgmf vwl vyKdf hY qF sLONkI nMU ajIb iksm df aihsfs huMdf hY. gdr sLqfbqI mnfAux vfsqy nYkslfeIt DVy bfkI swB nMU mfq pf gey hn. sLONkI nMU jfpdY ik gdrI bfby nklbfVIey sn!

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

purfxy lyK pVHn leI ieWQy kilwk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here