www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

iswKI dy nfm `qy ‘asihxsLIlqf’ df bolbflf

  iswK ies smyN afid gRMQ dI 400 sflf sLqfbqI mnf rhy hn. pMjvyN gurU sRI gurU arjun dyv jI vloN sMpfdq krvfey dwsy jFdy ies gRMQ nMU pihlF poQI dy nfm nfl vI jfixaF jFdf sI aqy 1708 ivwc iesy gRMQ dy aDfr `qy iqafr kIqI geI ‘dmdmI bIVH’ nMU awj sRI gurU gRMQ sfihb df drjf pRfpq hY. dunIaF Bfr ivwc ho rhy jsLnF ivwc sRI gurU gRMQ sfihb dI bfxI dI mhfnqf aqy mnuwKvfdI sunyhyN df hr afgU, ivcfrvfn qy bulfry vwloN ijLkr kIqf jFdf hY. torFto ivwc vI ies hPLqfaMq `qy iewk ivsLysL smfgm ho irhf hY ijs ivwc sRI akfl qKLq dy jwQydfr sfihb sLfml hox af rhy hn.

  jd kdy vI gurbfxI dy sunyhyN dI gwl huMdI hY qF srb-sFJIvflqf, mnuwKI BfeIcfrf, eyk ipqf prmfqmf aqy sfry jIvF df iewko dfqf hox df ijLkr kIqf jFdf hY. hyrfPyrI, Byd-Bfv, AUc-nIc aqy jfq pfq nMU gurbfxI dy afsLy dy Ault dwisaf jFdf hY aqy iml bYTx, ikrq krn qy vMz Ckx dI mihmf dwsI jFdI hY. ieh swB sux ky ieAuN mihsUs hox lgdf hY ik gurU sfihb ny swcmuwc hI DrqI nMU svrg bnfAux df sfdf qy smJxXog PfrmUlf sfnMU dws idwqf hY.

  iehnF smfgmF mOky hI keI vfr kuJ ajyhy bulfry af tpkdy hn jo iswKF dy ‘bolbfly’ dy nfm `qy ‘aishxsLIlqf’ df bolbfl krvfAux leI qrlo-mwCI huMdy suxIdy hn. sLONkI nMU XkIn nhIN afAuNdf ik kuJ lok sFJIvflqf qy BfeIcfry df spsLt sMdysL dy vflI gurbfxI nMU horF qoN vwK hox qy vDIaf hox leI vrqx df hIaf ikvyN krdy hn qy iPr ajyhy sKLsL sroipaF nfl snmfnq ikAuN kIqy jFdy hn?

  torFto zfAUn-tfAUn ivwc 10-12 idn pihlF hoey smfgm ivwc Bfrq qoN ivsLysL qOr `qy phuMcy BfeI aiqMdrpfl isMG dI spIc dI mIzIaf rport pVH ky qF sLONkI nMU ‘nyrnIaF’ afAux lwg peIaF sn. BfeI sfihb ny pqf nhIN iks aDfr `qy pMjfbI nMU BfsLf mMnx qoN ienkfr kridaF ieh afK idwqf sI ik pMjfbI BfsLf nfm dI koeI vsqU hI nhIN hY jy hY qf ‘grumuwKI BfsLf’ hY. kmfl hY ilpI BfsLf bxf idwqI geI qy hjLfrF sfl purfxI BfsLf BfeI aiqMdrpfl isMG vfsqy BfsLf hI nf rhI. iewk prcy dI rporitMg muqfibk BfeI sfihb ny qF ieh vI afK idwqf sI ik jy pMjfbIaF `coN iswKF nMU bhfr kwZ leIey qF bfkI ajyhy lok bcdy hn jo muglF dy Qwukx vfsqy afpxf mUMh awz lYNdy hn. kmfl hY BfeI sfihb ny ieh lPLjL brfbrqf qy BrfqrI df sMdysL dyx vfly gRMQ sfihb dI 400 sLqfbqI mOky Bfrq qoN ivsLysL swdy `qy torFto phuMc ky afKy. sLukr hY ik ies smfgm `qy afs muqfibk gYr iswK nhIN sn puwjy qy BfeI sfihb dI spIc df aMgryjLI ivwc lfeIv qrjmf vI nhIN sI ho irhf.

  pMjfbI gurmuwKI qoN vI purfxI hY qy iswKF qoN vI. ieh vI swc hY ik awj sMsfr dI kul pMjfbI vwsoN df iswK 20-25 ihwsf hI hn. kdy pMjfbI lMizaF jF dyvngrI ivwc ilKI jFdI sI, kdy aMgryjL vyly kuJ POjI pMjfbI nMU romn ivwc vI ilKdy rhy hn. awj pwCmI pMjfb ivwc sLfhmuwKI aqy pUrbI ivwc gurmuwKI ivwc ilKI jFdI hY. hux qF ikrpfl pMnU vrgy ivdvfnF ny dovF ilpIaF dI adlf-bdlI leI ivsLysL pRogrfm vI bxf ley hn.

  bIqy kuJ idnF qoN hI sLONkI Buwco mMzI dy njLdIk iewk ajyhy zyry (sLfied rUmI zyrf hY) dI crcf suxdf af irhf hY ijwQy iksy ‘sMq jI’ ny sRI gurU gRMQ sfihb df pRkfsL qF kIqf hoieaf hY pr AuWQy kiQq aCUq, aCUq hI hn brfbr dI mfns jfq nhIN smJy jFdy. sLONkI jfnxf chuMdf hY ik jy iswK afgU awj 21vIN sdI ivwc vI sRI gurU gRMQ sfihb dI hjLUrI ivwc ‘aCUq’ df Brm rwKdy hn qF iPr gurbfxI dy sMdysL aqy iswK hox dIaF PVF ikAuN mfrdy hn?

  kuJ iswK afgUaF df sfrf jLor isrPL ieh afKx ivwc hI lwigaf hoieaf hY ik ‘hm ihMdU nhIN hYN’. bhuq awCI gwl hY ik hm ihMdU nhIN hY pr gurbfxI dy sMdysL dy anukUl hox vfsqy ies qoN awgy vI qurnf pvygf. jy hm ihMdU nhIN hYN qF hm muslmfn vI nhIN hYN, eIsfeI vI nhIN hYN, iewQoN qwk ik vwKrI iksm dy jF Kfs iksm dy iswK vI nhIN hYN jy hYN qF hm bws iensfn hYN. pqf nhIN ikAuN iswK pRcfrk bfby dI mwky dI Xfqrf dI sfKI suxfAuyNdy hoey BfeI gurdfs jI dy ies kQn df ijLkr qF krdy hn ik jd bfby qoN pRBfvq ho ky mOlvIaF ny bfby nMU ieh puwiCaf ik vwzf ihMdU hY jF muslmfn qF juvfb imilaf “sLuB amlF bfjoN dovyN roeI”. ihMdU aqy muslmfn qF dovyN sLuB amlF bfjoN roxgy pr keI iswK pRcfrkF muqfibk iswK qF AuNJ hI ‘vwKry’ qy anoKy hn. kI iswKF nMU sLuB amlF dI loV nhIN hY? jy hY qF iehnF sLuB amlF dI loV `qy jLor kOx dyvygf?

  sLONkI iewk idn ‘eysLIan kunYksLn’ nfm df ryzIE pRogrfm sux irhf sI ijs ivwc iewk kflr dy iewk svfl df juvfb idMidaF cMzIgVH invfsI qwgVH nfmI iewk pwqrkfr ny ikhf ik pMjfb aqy Bfrq ivwc iswK pUrI qrF ajLfd hn aqy iswKF `qy ho rhy kiQq qsLwdd nfm dI koeI cIjL nhIN hY. AuhnF ajyhf socx vfly lokF nMU afpxI soc nMU bdlx dI slfh idwqI aqy BfrqI jLmhUrIaq dI pRsLMsf kIqI. bws imMt cfr hI lwgy sn ik awDI drjn kflF ajyhy lokF dIaF af KVkIaF sn jo sihj df sunyhF dyx vflI iswKI dy pYrokfr aqy rfKy hox df dfavf qF krdy sn pr dlIl dyx jogf TrMmf vI AuhnF kol nhIN sI, dlIl df hoxf qF dUr dI gwl hY. siQqI `qy kfbU pfAux vfsqy host nMU iesLiqhfr dyx dI bryk lYx peI sI.

  torFto ivwc qF iswKI ny iewk hor nvF hI rUp aKiqafr kr ilaf hY ijs nMU ‘altImytmF’ dI iswKI afiKaf jf skdf hY. ijs iksy dI jIvn jfc psMd nf hovy 40 ku bMdy iekwTy kr ky Aus nMU iswKI df dusLmx GosLq kr ky ieMJ jF AuNJ krn df altImytm dy idE. dUjy `qy Auh inXm Dwky nfl Toso jo afp kdy supny ivwc vI mMny nf hox. jy muhrlf nFh nuwkr kry qF hjUMm iekwTf krky Dfvf bolx dI iqafrI kr lE qy nfhrf iswKI nMU bcfAux df lfE. kmfl hY jy ikqy ‘afpxy’ gRMQ sfihb df zyZ sO srUp mn mrjLI nfl awgy-ipwCy kr lYx qF isPLqF dy puwl bMno qy jy ikqy iksy iewk ‘bygfny’ `qy sLwk vI ho jfvy qF ‘jhfd’ df aYlfn kr idE. sLONkI nMU sLwk pYNdf hY ik ies iksm dy iswKF ny ikqy  Ausfmf ibn lfidn qoN guVHqI hI nf lY leI hovy? muslmfnF ivwc suMnI kwtV mMny jFdy hn aqy suMnIaF ivwcoN vhfbI suMnI muslmfn hor vI kwtV mMny jFdy hn aqy vhfbIaF ivwcoN Ausfmf ibn lfidn dI ivcfrDfr isry dI kwtV hY. sLONkI ‘altImytmF’ dI iswKI nMU ‘vhfbI iswKI’ df nfm dyxf cfhygf. ies altImytF dI iswKI ivwc qf mhF vihmI lok hux vihmF df ielfj krdy hn qy kiQq bfibaF dy dlfl qy dlflxIaF sbMD ivgV jfx `qy bfibaF dy poqVy ProldIaF hn.

  iewk vfr iewk ivdvfn ny sLONkI nMU kbIr sfihb dy iewk sLbd bfry kuJ igafn idwqf sI ijs ivwc hrjn jF hrI pRmfqmf df Bgq jF guriswK iks iksm df hovy ies df ijLkr kIqf igaf sI. kbIr sfihb ies ivwc hrjn bnx vfsqy nIvF hox leI sVk df roVf bnx dI iewCf jfhr krdy hn qy iPr nFh krdy hn ikAuNik roVf rfhI dy pYrF ivwc vwj skdf hY. iPr DUVH bnx df ijLkr krdy hn qy iPr nfl hI ieh afK ky nFh kr idMdy hn ik ikAuNik DUVH rfhIaF nMU qMg krdI hY ies leI DUVH bnxf TIk nhIN hY. iPr pfxI bx jfxf chuMdy hn qy nfl hI pfxI dy Jwt qwqf jF TMZf ho jfx dI suBfE kfrn nFh kr idMdy hn. aKIr hrI df jn bnx vfsqy aYsf bnx dI klpxf krdy hoey afKdy hn ik hrjn qF hrI pRmfqmf vrgf hI hoxf cfhIdf hY. qy gurU bfby df Purmfn hY ik sfihb qF sdf hI idafl qy ikRpflU rihMdf hY. jy sfihb idafl hY qF gurbfxI dI ksvwtI muqfibk iswK vI dsf hI idaflU hoxf cfhIdf hY. aqy jy iswK idaflU hovy qF iPr iswKI dy ‘bolbfly’ leI  ‘asihxsLilqf’ df bolbflf ikAuN ho irhf hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here