www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

jmhUrIaq dy aKOqI rfKy vI duwD Doqy nhIN hn !

           amrIkf ivwc huxy ijhy hoey iewk srvyKx muqfibk amrIkIaF dI bhuq igxqI hux ieh mihsUs krn lwg peI hY ik ierfk `qy POjI hmlf iewk gLlqI sI aqy POjIaF dIaF mOqF dy rUp ivwc jo kImq awj amrIkf qfr irhf hY Auh bhuq ijLafdf hY. ieh srvyKx ies hPLqy ierfk dy AuWqrI sLihr mosl ivwc hoey afqmGfqI hmly qoNN pihlF df hY ijs ivwc 18 amrIkI aqy 4 amrIkf smrQwk ierfkI POjI mfry gey sn. amrIkI POjI CfAuxI `qy hoey ies hmly ny amrIkf nMU ihlf ky rwK idwqf hY. ajy iewk idn pihlF hI iemfm alI msijd dy njLdIk hoey afqmGfqI hmly ivwc 60 krIb lok mfry gey sn.

          Auprokq do vwzy hmilaF qoN aYn pihlF amrIkf df rwiKaf mMqrI zfnlz rmjLiPLlz ivvfdF dy Gyry ivwc sI aqy jnfb buwsL Aus dI BrpUr ipwT Tok rhy sn. jnfb rmjLiPLlz ny bIqy smyN ivwc mfry gey 1000 qoN vwD amrIkI POjIaF dy pirvfrF nMU jo aPLsos dy Kq ilKy sn AuhnF `qy AuhnF ny afp dsqKq krn dI Kycl krn dI jgfH ivBfg dy bfbUaF qoN afpxy msLInI dsqKqF dIaF mohrF lgvf ky ieh Kq mfipaF nMU Byj idwqy sn. buwsL ny rmjLiPLlz nMU vDIaf rwiKaf mMqrI afiKaf qy mMqrI jI ny BivK ivwc aPLsos dy KqF `qy afp dsqKq krn df vfadf vI kIqf.

          AuDr brqfnIaF dy pRDfn mMqrI tonI blyar acfnk afpxI ax-aYlfnI bgdfd PyrI `qy jf phuMcy aqy AuhnF jFidaF hI ierfk `c cl rhy XuwD nMU jmhUrIaq aqy awqvfd ivcfly cwl irhf PYslfkun XuwD dwisaf. jnfb blyar ajy bgdfd qoN hvfeI jhfjL rfhIN AuWzyy hI sn ik mosl ivwc Auprokq afqmGfqI hmlf ho igaf. ies hmly ny ieh sfbq kr idwqf hY ik ierfk ivwc aglI jnvrI 30 nMU hox vflIaF coxF vfsqy mhOl sfjLgfr qF kI ies dy ikqy nyVy vI nhIN hY. jnfb pfl mfritn iehnF coxF ivwc buwsL dy dbfE hyT cox abjLrbr Byjx df aYlfn kr cuwky hn.

          amrIkf aqy ies dI kwTpuqlI ierfkI srkfr swB awCf hY dwsx dI hr koisLsL kr rhy hn. ies koisLsL dy hyT hI bIqy hPLqy sdfm nMU pihlI vfr afpxy vkIl nMU imlx idwqf igaf aqy nfl hI Aus dy sfbkf jrnYl al mfijd AurP 'kYmIkl alI' aqy iewk hor sfbkf mMqrI nMU adflq ivwc kuJ imMtF leI pysL kIqf igaf. ieh swB `qy ‘ajLfd ierfk’ ivwc mukwdmy clfey jfxy hn.

          sfbkf jrnYl al mfijd AurP 'kYmIkl alI' `qy 1988 ivwc ierfkI kurdF `qy kYmIkl hiQafrF nfl hmlf krn df dosL hY. svfl pYdf huMdf hY ik kurdF `qy swB qoN pihlF kYmIkl (rsfiexk) hiQafrF nfl iks ny hmlf kIqf? bhuqy lok ‘kYmIkl alI’ AurPL al mijd df nfm lYxgy. nhIN jI ieh juvfb TIk nhIN hY, ajyhf krn vfly pihly ivakqI brqfnvI hIro sr ivnstn crcl sn.

          sMn 1920 ivwc jd ivnstn crcl brqfnIaF dy XuwD qy bsqIaF (klonIaf) dy skwqr sn qF AuhnF rfiel eyar Pors nMU Aus smyN bfgI ierfkI kurdF aqy Bfrq dI AuWqrI pwCmI srhwd `qy vsdy bfgI psLqUnF `qy mstrz-gYs vrqx dy hukmn idwqy sn.

          al mijd AuWqy kurdF dy hlfbjf nfm dy ksby `qy 1988 ivwc kYmIkl hiQafr vrqx df dosL hY ijs ivwc 5000 lok mfry gey dwsy jFdy hn. hlfbjf ierfk dy pUrbI bfrzr `qy ierfn dI srhwd dy njLdIk pYNdf hY. al mijd `qy ierfkI sLIaf ivdroh sKLqI nfl dbfAux df vI dosL hI hY, AuhI ivroD jo gualPL-vfr-vn mOky buwsL pihly ny kih ky BVkfieaf sI pr iPr ipwCy ht igaf sI. iswtf sdfm hwQoN hjLfrF sLIaf mOqF ivwc inkilaf sI. qF iPr dosLI hux iekwlf sdfm? jF BVkf ky ipwCy ht jfx vflf vI?

          1988 df hlfbjf hmlf vI kuJ qknIkI  ivvfdF dy Gyry ivwc hY. amrIkI KuPIaf eyjMsI sI afeI ey df sfbkf ierfk ivBfg ies rfey df sI ik hlfbjf `c mOqF sfienfeIz gYs nfl hoeIaF sn nrv-gYs nfl nhIN ijhf ik pihlF soicaf igaf sI. ies smyN ierfk-ierfk XuwD cwl irhf sI aqy hlfbjf dovF POjF dI golfbfrI dI mfr hyT sI. dovF dysLF ny iewk dUjy `qy iksy nf iksy iksm dy kYmIkl hiQafr vrqy sn. BfvyN ik ieh iblkul sMBv hY ik hlfbjf ivwc kurd kYmIkl alI ny mfry sn pr mfhrF muqfibk jy ieh mOqF sfienfeIz gYs nfl hoeIaF sn qF sMBfvnf ieh vI hY ik ieh mOqF ierfnI PfieirMg kfrn hoeIaF hox ikAuNik sfienfeIz gYs Aus smyN isrPL ierfn kol hI sI.

          jmhUrIaq dy rfKy amrIkf aqy brqfnIaF qoN ieh svfl vI puwCxf bxdf hY ik sdfm vwloN hlfbjf qbfh krn aqy amrIknF vwloN huxy ijhy PlUjf sLihr Tih-ZyrI krn ivwc kI Prk hY? jLihrIlI gYs nfl hjLfrF lokF nMU mfrn aqy do do hjLfr pONz dy bMbF nfl hjLfrF bygunfh mfrn ivwc afKr kI Prk hY?

          ieh gwl vI Xfd rwKx vflI hY ik brqfnIaF, amrIkf aqy  kUvYq dI sLih nfl hI sdfm ny awsIivaF ivwc ierfn `qy hmlf kIqf sI. ies lVfeI dOrfn iehnF dysLF ny rwj ky dsfm dI mdd vI kIqI sI qy dUjy pfsy iejLrfeIl ny 5 iblIan zflr dy hiQafr  ierfn nMU splfeI kIqy sn. ierfn-ierfk XuwD dI ijMmyvfrI iehnF swB qfkqF isr vI pYNdI hY ijhnF hmlf krvfAux qy iPr jMg dhfkf Br jfrI rwKx ivwc rol adf kIqf sI. ies jMg ivwc dovF pfsy 1 imlIan lok mfry gey sn jF nkfrf ho gey sn.

          ieh svfl vI pYdf huMdf hY ik kYmIkl alI nMU mstrz-gYs vrgy kYmIkl eyjMt iks ny splfeI kIqy sn? juvfb spsLt qy iswDf hY pwCmI dysLF ny. brqfnIaF qy amrIkf dy nfl nfl ietlI, jrmnI, dwKxI aPLrIkf, PrFs `qy rUs vI sdfm nMU hiQafr dyx ivwc ipwCy nhIN sn. qF iPr vfr-krfeIm leI iekwly sdfm, kYmIkl alI kuJ hor ierfkI hI ijLmyvfr ikAuN?

          sdfm qy Aus dy sfbkf mMqrIaF qy jrnYlF `qy clfey jfx vfly mukwdmy vwl dunIaF ies leI bhuq ghu nfl vyKygI ik ikqy ieh amrIkf aqy Aus dI ipwTU ierfkI srkfr df ‘sLoa’ hI nf bx ky rih jfvy. cMgf hoey jy iehnF `qy mukwdmy ierfk qoN bfhr sXMukq rfsLtr dI dyK ryK hyT clfey jfx.

 

mnmohx dI iKcVI `c kokVU

                    Bfrq ivwc dhfky Br qoN kolIsLn srkfrF df dOr cwl irhf hY. BFq BFq dI lwkVI iekwTI krky kyNdr srkfr df gTn kIqf jFdf hY aqy iPr bnx vflf pRDfn mMqrI srkfr clfAux leI swB nMU KusL rwKx ivwc vDyry smF bqIq krdf hY. vfjpfeI srkfr vI iKcVI srkfr sI ijs ivwc zyZ ku drjn pfrtIaF sLfml sn qy hux jnfb mnmohx isMG dI iKcVI srkfr ivwc vI iehI hfl hY.

          vfjpfeI srkfr ivwc iqRmUl kFgrs dI afgU bIbI mmqf bYnrjI dy rMg vyKx vfly sn. koeI mhInf hI aYsf lMiGaf hovygf jd bIbI mmqf kdy nrfjL nf hoeI hovy. bIbI ny vfjpfeI srkfr dy 5 ku sfl dy rfjkfl ivwc keI vfr kYibint dy aMdr aqy keI vfr bfhr rih ky afpxy rMg ivKfey sn.

          jnfb mnmohx isMG nMU bIbI mmqf df dUjf rUp ibhfrI bfbU lflU dy rUp ivwc imilaf hY. pihlF qF jfnb lflU mnmohx isMG nMU pRDfn mMqrI bixaF hI nhIN sn vyKxf chuMdy AuhnF df afsLf qF ivdysLI bIbI nMU Bfrq dy rfj isMGfsn `qy ibTf ky ‘kueIn-mykr’ bnx df sI. ieh afsLf qF pUrf nf hoieaf pr Auh afpxI mn psMd df rylvy ivBfg lYx ivwc kfmXfb rhy. kFgrs ny iKcVI srkfr dy gTn vfsqy cfrf Gutflf njLraMdfjL kr idwqf.

          bIqy hPLqy mukyrIaF lfgy hoey rylvy hfdsy df mOkf vyK ky jnfb lflU cwl rhy sMsd dy sYsLn ivwc hfjLrI lgvfAux dI QFH ptny phuMc gey ijs `qy ivroDI iDr ny KUb rOlf pfieaf. ajy ivroDI msF cuwp hI kIqy sn ik lflU df iek hor kfrf jwgjfhr ho igaf. ibhfr coxF nMU iDafn ivwc rwK ky jnfb lflU ptny ivwc sLkqI prdsLn vfsqy vwzI rYlI krn jf rhy sn qy ies rYlI vfsqy grIbF nMU 100-100 dy not vMzdy kYmry dy kfbU af gey. 

          jd qsvIrF tYlIkfst ho geIaF qF vI jnfb ny mukrn dI QF ieh afK idwqf ik mYN qF grIbF nMUN 100-100 dy not miTafeI Kfx vfsqy idwqy sn ies ivwc kI gunFh hY? ieh vI afK idwqf ik mYN qF ajyhf hmysLf hI krdf hF. cox kimsLn hrkq ivwc afieaf qy jnfb lflU ny afpxI rYlI kYNsl kr idwqI. kimsLn ny qPLqIsL sLurU kr idwqI hY qy puls ny vI mfmlf drj krky pVHqfl sLurU kr idwqI hY.

          pVHqfl kI hovygI? kOx afKygf ik mYNnMU lflU ny 100 df not  cox rYlI jF votF leI idwqf sI? jnfb lflU ies nMU KUb jfxdy hn, Auh qF kroVF dy cfrf Gutfly qy Aus dI qPLqIsL nMU sLU-mMqr kr cuwky hn qy ieh sO sO dy notF df mfmlf qF AuhnF dy Kwby hwQ dI mfr hY. mfmlf vI not dyx df hY lYx df nhIN qy lflU ny qF ieh afK vI idwqf hY ik mYN not idwqy hn ley nhIN hn, koeI mYNnMU lYNdf ivKfvy qF mMnF.

          ibhfr coxF `c sItF dI vMz dy mfmly ivwc vI lflU kFgrs nMU drjn jF zyZ ku drjn `qy gujLfrf krn nMU afK irhf hY. kFgrsI rfm ivlfs dI jn sLkqI nfl smJOqf kr ky vwKrf muhfj KVf krn nMU iPrdy hn qy lflU ies `qy vI bfgo bfgo hY. lflU nMU afs hY ik kFgrs df ajyhf muhfj kwuby dy mfrI lwq vFg Aus dy rfs af jfvygf. Bfjpf qy jfrj PrnfzyjL, kFgrs qy pfsvfn dy mukfbly lflU iekwlf qfkqvr qIjI iDr bx jfvygf qy iqkoxI lVfeI `c Aus nMU BfrU rihx dI afs hY. qPLqIsL qy ibhfr coxF `c kuJ vI hovy lflU mnmohx dI iKcVI ivwc kokVU bixaF hI  rhygf.                   

 -sLONkI ieMglYNzIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here