www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

‘prlo’ qoN pIVHqF dI mdd leI jy dsvMD nhIN qF dsvMD df dsvF vIhvF ihwsf dyx dI koisLsL krnI cfhIdI hY

 

          prlo kdy iksy ny vyKI nhIN hY, ies df ijLkr purfqn khfxIaF jF Drm gRMQF hI suixaF/piVHaf hY. prlo sLbd suxidaF hI  mn ajyhI iksy iBafnk Gtnf nMU ikafsx lwg pYNdf hY ijs ivwc qbfhI ‘ikafs’ qoN bfhr hovy. ieMzonysLIaf dy sumftrf nfm dy tfpU dy iknfry smuMdr ivwc afey iBafnk BUcfl qoN bfad pYdf hoeIaF idE kwd qUPfnI sunfmI lihrF ny jo qbfhI ihMd mhF sfgr dy 8-10 dysLF ivwc mcfeI hY Auh iksy prlo qoN Gwt nhIN hY. ieh durGtfnf mnuwK dy ieiqhfs ivwc ieh prlo dy nfm nfl hI Xfd kIqI jfieaf krygI.

          ies prlo nfl DrqI mfqf burI qrF kMbI hY aqy sLONkI kuJ ajyhIaF rportF vI pVHIaF hn ijhnF ivwc kuJ sfieMsdfnF ny afiKaf hY ik ies nfl DrqI dI afpxI DurI duafly aqy sUrj duafly GuMmx dI gqI ivwc vI mfmlI Prk ipaf hY ijs pUrI qPLqIsL ajy kIqI jf rhI hY. bI bI sI dI iewk rport muqfibk DrqI dI itlt (DrqI DurI df tyZfpn) ivwc ZfeI ieMc df Prk ipaf hY. ieh DrqI dI DurI dI itlt hI hY ijs nfl ruwqF df jnm huMdf hY. ies df mqlb hY ik ies prlo df ruwqF `qy vI mfmUlI Prk pvygf. DrqI sUrj dI pRIkrmf krdI hoeI 40 iklomItr pRqI sYikMz dI spIz nfl dOVdI hY. sUKLm jMqrF muqfibk ies BfrI BUMcfl aqy smuMdrI lihrF nfl qyjLI nfl GumMdI hoeI DrqI burI qrF kMbI ijs nMU aMgryjLI ivwc ‘vubilMg’ df nfm idwqf igaf.

          BUMcfl mfpx vflI irktr skyl muqfibk ieh BUMcfl 9 drjy df sI aqy ajyhf jLbrdsq BUMcfl 40 sfl bfad afieaf hY. ies BUMcfl df kyNdr sumftrf tfpU qoN 150 qoN 200 iklomItr smuMdr ivwc sI aqy ieh smuMdr dy koeI 10 iklomItr dy krIb hyT vfpiraf. ies nfl DrqI dI Drfql plyt 30 mItr (98 Puwt) ihwl geI aqy mfrU smuMdrI CwlF pYdf krn df kfrn bxI.

          ivsLlysLkF muqfibk ipCly 200 sfl ivwc afeI ies swB qoN vwzI kudrqI afPLq hY. aqy sXuMkq rfsLtr leI ieh awj qwk df swB qoN vwzf rfhq kfrj bx igaf hY. lihrF ajyhIaF qfkqvr sn ik iehnF nfl aPLrIkf df qwt vsdy somflIaf ivwc vI nuksfn hoieaf hY jo ik sumftrf tfpU qoN 4500 iklomItr dUr hY.

          dunIaF Br qoN prlo pIVHqF dI mdd vfsqy srkfrF aqy afm lokF ny hMBlf mfrnf sLurU kr idwqf hY. kYnyzf ny 40 imlIan zflr dyx df aYlfn kIqf hY aqy imlIaF rportF muqfibk vIrvfr svyr qwk kYnyzf dy lokF ny rYWz krfs nMU 5 lwK zflr zonyt kIqf hY aqy lgfqfr zonysLnF af rhIaF hn.

          ieh smF prlo pIVHqF dI mdd leI afpxI Gfl kmfeI ivwcoN iqlPul BYNt krn df hY. gurbfxI df Purmfn mnuwK nMU afpxI Gfl-kmfeI sPLlI krn vfsqy kuJ hwQoN dyx dI iswiKaf idMdf hY ijhf ik ies quk qoN spsLk hY:

Gfil Kfie ikCu hQhu dyie ] nfnk rfhu pCfxih syie] pMnf 1245

          hr Drm hI dieaf qy BrfqrI Bfv dI isiKaf idMdf hY aqy dsvMd dI prMprf vI iksy nf iksy rUp ivwc vwK vwK DrmF ivwc cldI hY. awj dy pdfrQvfdI Xuwg ivwc hr koeI afpxy afp nMU hor amIr vyKxf cuhuMdf hY, lwKpqI kroVpqI bnxf chuMdf hY qy kroVpqI jldI hI arbpqI bnx dy supny vyKdf hY. ies leI hr munwK leI dsvMd  kwZxf bhuq vfr musLkl jfpdf hY. sLONkI socdY ik jy dsvMd nf ho sky qF dsvMd df dsvF jF vIhvF ihwsf hr iensfn nMU jLrUr dyx dI koisLsL  krnI cfhIdI hY. slfnf 20,000 zflr kmfAux vflf pirvfr dsvMd df jy dsvMd kwZ skdf hoey qF ieh 200 bxygf aqy dsvMd df vIhvF ihwsf 100 zflr bxygf.

          CuwtIaF hox kfrn skUl ajy bMd hn pr sLONkI nMU afs hY ik jd jnvrI dy pihly hPLqy skUl Kuwlxgy qF bwcy afpxy jyb-Krcy `coN cuafnIaF aTfnIaF bcfa ky rfhq kfrjF ivwc ihwsf pfAuxgy. ies mOky rfhq leI CotI qoN CotI rkm dyx qoN vI kqrfAuxf nhIN cfhIdf. ieMtrnYWt `qy sLONkI ny nuksfn dIaF bhuq iBafnk qsvIrF vyKIaF hn  pr iewk qsvIr ajyhI hY jo sLONkI leI iKwc df kfrn bxI hY. ies qsvIr ivwc durGtnf qoN pIVHq iewk lVkf sfpL pfxI df iewk pYitk iml jfx `qy pfxI pINdf hoieaf muskrf irhf hY. ieAuN lgdf hY ijAuN ies bwcy nMU 20 sYNt df pfxI df pYkt ‘ijLMdgI’ ho ky imilaf hovy. ieh qsvIr sLONkI pfTkF dI njLr kr irhf hY ijs qoN sfbq huMdf hY ik Coty qoN CotI rkm vI pIVHqF leI vrdfn sfbq ho skdI hY.

          eIsfeI kYlMzr muqfibk nvF sfl sLurU hox vflf hY aqy hr sfl ajyhy mOky rMg-brMgIaF pfrtIaF huMdIaF hn. vwzy vwzy pRogrfm huMdy hn qy dunIaF Br ivwc lok kroVF zflr ies mnuwK vwloN inrDfrq kIqI geI smF-mImf nMU mnfAux AuWqy Krc kr idMdy hn. DrqI lgfqfr sUrj dI pRIkrmf krI jf rhI hY aqy ies dI pRIkrmf dy sLurU hox jF iewk cwkr pUrf krn df koeI inrDfrq ibMdU nhIN hY ies leI kudrq ivwc nvyN sfl nfm dI koeI sLYa nhIN hY pr nfnk nfm lyvf vI ies ‘nvyN sfl’ dI bImfrI df isLkfr ho gey hn. ies idn hor Drm asQfnF vFg gurdvfiraF ivwc vI BIVF juVdIaF hn. miTafeIaF aqy mfieaf dy Zyr lgdy hn. keI QfvF `qy qF asLqbfjLI vI huMdI hY. pl Br dy afnMd vfsqy awj mOkf hY ajyhy smfgmF `qy pYsf Krfb krn dI QFH, pIVHqF dI mdd kIqI jfvy.

          mdd vfsqy AuzIk krn df smF nhIN hY aqy nf hI dfn dI rkm iksy iewk jgfH iekwTI krky qy iPr dyx ivwc vkq guvFAux df smF hY. koisLsL krnI cfhIdI hY ik rfhq kfrj kr rhIaF sMsQfvF nMU iswdI zonysLn idwqI jfvy qF ik quhfzI psIny dI kmfeI df pYsf qurMq pIVHqF dy kMm af sky. sLONkI ny iek ryzIE pRogrfm `qy iksy gurdvfrf sfihb nfl sbMDq iewk swjx ieh afKdf hoieaf suixaF ik Plfxy Plfxy gurdvfrf sfihb ivwc jf ky dfn idE qy iPr sfrI rkm iekwTI kr ky idwqI jfvygI qF ik iswKF df nfm cmk sky. dfn qy dsvMd nfm cmkfAux vfsqy vrqx dI koisLsL krnf Drm aqy iensfnI kdrF-kImqF dy Ault hY. ies df dUjf mqlb ieh inkldf hY ik ajyhf socx vfly lokF nMU pIVHqF dI qrsXog hflq ‘nfm cmkfAux’ df mOkf ivKfeI idMdI hY. gurU sfnUM swB nMU hI sumwq bKLsLy.

 

Bfn dy BMinaF leI sLONkI dy kuJ suJfa

          CuwtIaF df mOsm hY aqy ies CuwtIaF dy mOsm ivwc afm qOr `qy sLrfb aqy mtn-murgy Ckx df islislf cldf hI rihMdf hY. ijhVF vI koeI bMdf pMj-rqnI Bfv sLrfb df iesqymfl krdf hY aqy jo ijLafdf pI jFdf hY, Aus nUM aksr Bfn jF aMgryjI ivwcly 'hYNgEvr' df sfhmxf krnf hI pYNdf hY. Bfn koeI hfsf nhIN hY. keI lok Bfn dy BMinaF nUM mfKOl krdy hn, ijs qrHF keI bfr sLOkx vI sLONkI nUM hfsy TwTy ivwc keI kuJ kih jFdI hY pr Aus qrHF sLONkI nUM Bfn Gwt hI peI hY. sLONkI nUM iewko ibmfrI hY ik dfrU pI ky rfq dI nINd hfrfm ho jFdI hY aqy sfrI sfrI rfq jfg ky hI ktdf hY. pr Bfn dy BMinaF nfl kI bIqdI hY ieh qf koeI Bfn-BMinaF hI dws skdf hY. Bfn ikAuN pYNdI hY, ies df iswDF kfrx hY ik srfb df ijLafdf mfqrf ivwc iesqymfl krnf. jd koeI bhuq hI ijLafdf mfqrf ivwc sLrfb pI jFdf hY qF Aus nUM 'zIhfeIzrysLn' Bfv srIr ivwc pfxI dI kmI af jFdI hY jo ik Bfn df muwK kfrn bxdI hY. ikAuNik alkohm Bfv sLrfb nfl iewk qF ipsLfb bhuq afAuNdf hY ijs nfl srIr ivwclf pfxI ipsfLb jrIey srIr coN bfhr inkl jFdf hY. srIr ivwc pfxI dI kmI nfl mUMh swukx lgdf hY, cwkr afAux lgdy hn aqy pyt ivwc KrfbI hox lgdI hY. rfq nUM cMgI qrHF nINd nhIN afAudI ijs nfl svyry AuTidaF hI bMdf Bfn dI lpyt ivwc af igaf huMdf hY. srIr ivwc pfxI dI imkdfr Gtx nfl mnuwKI idmfg sUMGV jFdf hY aqy KopVI qoN prF hwt jFdf hY ijs nfl isr drd hoxI sLrU jo jFdI hY.

          Bfn qoN bcx leI sLONkI kuJ suJfa dyxf cfhuMdf hY. sLrfb pIx qoN pihlF cMgf crbI vflf Bfv Bfrf Kfxf Kfxf cfhIdf hY jF sLrfb pIx qoN pihlF iewk glfs kwcy duwD df pI lYxf cfhIdf hY. sLrfb pINdy vkq kdI vI gYs vflf sozf-kok afid nhIN pIxf cfhIdf. ijnHF ho sky sLrfb nfl vwD qoN vwD pfxI pIxf cfhIdf hY. bysLk hr pYwg lfAux qoN bfad iewk glfs df pfxI dy pIx nfl vI Bfn nhIN pYNdI jF Gwt pYNdI hY. jy Bfn pY hI jfvy qF iPr ivtfmn sI aqy pYrfistmol jF aYsprIn aqy vwD qoN vwD pfxI pIxf cfhIdf hY. pyt dI gYs GtfAux leI vI koeI aYNtfiswz dI golI Kf lYxI cfhIdI hY. bfhr KuwlI hvf ivwc iPrn nfl vI Bfn df asr Gwt jFdf hY.

          iewk ieh vI Dfrnf hY ik agr Bfn pY jFdI hY qF svyry AuwT ky iewk pYWg lf lYx nfl Bfn lwQ jFdI hY ijs nUM gory lok 'hyar afPL df zOg' afKdy hn pr iewh TIk nhIN, Bfn lfAux leI hor qrIkf hI vrqxf cfhIdf hY. agr qusIN ijLafdf srLfb dy afdI ho qF ies df iesqymfl Gwt kr idE. Gwt sLrfb pIxf hI Bfn df vDIaf ielfj hY. Aus qrHF qF iek Bfn lfhux vflf PfrmUlf hI afm hI dukfnF qoN imldf hY ijs nUM  'hYNgEvr PfrmUlf' kihMdy hn ies ivwc hrb smyq hor keI qwqF nUM imlf ky golIaf bxfeIaF huMdIaF hn jo ik storF qoN 30 ku zlfr df iml jFdf hY pr ies df iesqymfl zfktr dI slfh nfl hI krnf cfhIdf hY.

          jy qusIN kuJ vI nhIN krdy qF Bfn df asr 24 GMty ivwc afpxy afp lwQ jFdf hY. iksy ny sLONkI nUM pwiCaf ik jnfb ieh qF dwso ik qfhnUM sONkx kdoN suhxI lgdI hY qF sLONkI df iswD pDrf jvfb sI ik jdoN do ku pYWg pIqy hox. ivigafnI vI iehI kihMdy hn ik sLrfb pI rhy mrdF aqy aOrqf nUM afpxf ivroDI sYks 25% vwD suhxf lgx lwg pYNdf hY.      

-sLONkI ieMglYNzIaf

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here